خطاهاي دارويي و محاسبه دوز داروها

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "خطاهاي دارويي و محاسبه دوز داروها"

Transcript

1 خطاهاي دارويي و محاسبه دوز داروها به کوشش :پروين تتر پور- سوپروايزر آموزشي بیمارستان حضرت علي اصغر)ع( با همکاري: سپیده امیني فر کارشناس 1 آموزش مديريت پرستاري معاونت درمان

2 فهرست 1. واحدهاي اندازه گيري معمول و تبديل داروها واحدهاي اندازهگيري معمول وزن و تبديالت آنها واحدهاي اندازهگيري معمول حجم و تبديالت آنها واحدهاي اندازهگيري معمول انرژي و تبديالت آنها 2. مقدار موثر داروها در محلولها محاسبه و تبديل درصدهاي دارويي به گرم 3. اهميت محاسبات كلينيكي داروها در پيشگيري از عوارض دارويي در بخشهاي ويژه محاسبات رايج داروها در بخشهاي ويژه 4. فرمولهاي محاسبه داروهاي رايج 5. عوارض ناخواسته داروها روشهاي پيشگيري از عوارض ناخواسته دارويي.6 1

3 واحدهاي اندازه گيري معمول و تبديالت آنها واحد اندازه گيري معمول وزن و تبديالت آنها عبارتند از : يك كيلوگرم برابر با 1111 گرم يك گرم برابر با 1111 ميلي گرم يك ميلي گرم برابر با 1111 ميكروگرم يك ميكروگرم برابر با 1111 نانو گرم يك پوند برابر با 453/55 گرم يا 16 اونس واحد اندازه گيري معمول حجم و تبديالت آنها عبارتند از : يك ليتر برابر است با 1111 سي سي يك سي سي برابر است با 15 قطره ست سرم يا ماكرودراپ يك سي سي برابر است با 61 قطره ميكرودراپ يك ليتر مايع برابر است با يك كيلوگرم واحد اندازه گيري معمول انرژي و تبديالت آنها عبارتند از : يك كالري = 42 ژول يك كالري = 42 ژول = 4/2 كيلوژول يك گرم چربي = 33 كيلوژول يك گرم پروتيين = 11 كيلوژول يك گرم كربوئيدرات )قند( = 16 كيلوژول

4 مقدار موثر داروها در محلولها : محاسبه و تبديل درصدهاي دارويي به گرم : با توجه به اينكه تعداد زيادي از داروها و سرم ها ( مقدار داروي موجود در ظروف آنها به صورت درصد )%( نوشته شده است )كلسيم ليدوكائين گلوكز هيپرتونيك( پرستار براي رساندن مقدار داروي دستور داده شده بايد بتواند آن مقدار را محاسبه و از ظروف داروهاي فوق برداشت كند: درصد % = گرم در سي سي محلول ليدوكايين % 1 مثال : محلول ليدو كائين % سي سي ميلي گرم 1111 = 1 گرم X 1 سي سي يك سي سي= 10 ميلي گرم اهميت محاسبات كلينيكي داروها در پيشگيري از عوارض دارويي در بخشهاي ويژه يكي از مراقبتهايي كه پرستاران براي بيماران خود انجام مي دهند مراقبت دارويي مي باشد. بمنظور پيشگيري از عوارض دارويي پرستاران ضمن دادن دارو از راههاي مجاز مقدار داروي دستور داده شده را مي بايست محاسبه كرده و به بيمار خود بدهند. بدين منظور و بدليل زير محاسبات كلينيكي داروها از اهميت بسزايي برخوردار مي باشد : 1/ اجازه تجويز و استفاده داروها توسط پرستار در موقعيت هاي بحراني 2/ تنوع نوع روش استفاده از داروها ( بولوس انفوزيون ) 3 اثر گذاري بعضي از داروها با دوزهاي خيلي كم ( دوپامين ) 4/ اختالف زياد بين دوز درماني در بين داروها ( آتروپين بريتليوم ) 5/ اختالف كم بين حداقل وحداكثر دوز درماني داروها ( ايزوپرترنول نيپرايد ليدو كائين ) 6/ تغيير در مكانيسم تاثير داروها با كمترين تغيير در دوز دارو ( دوپامين ) 1 /اختالف زيادبين دوز دارو و مقدار دارو درآمپول ها و ويالهاي موجود TNG( نيپرايد و..( محاسبات رايج داروها در بخشهاي ويژه 1/ محاسبه و تنظيم تعداد قطرات ميكرو ست حاوي دارو = تعدادقطرات مقدار داروي دستور داده شده مقدار حجم سرم 61 مقدار كل داروي موجود 3

5 مثال : اگر 10 μg/ kg / min دوپامين براي بيمار 61 كيلوگرمي تجويز شده باشد با توجه به اينكه يك آمپول 200 mg دوپامين در 111 سي سي ميكروست حل شود تعداد قطرات چند است = تعداد قطرات 111 ) kg ( mg 1111 = حال بدون توجه به فرمول هاي روتين شما را با فرمول جديد SRF1 آشنا مي كنيم. با اين فرمول شما در عرض چند ثانيه مي توانيد بدون محاسبات فراوان و در ذهن خود سريع تعداد قطرات ميكروست حاوي دارو را حساب كنيد كه به قرار زير است : هرگاه هردارويي باهر ميزاني در 111 سي سي ميكروست ريخته شود 6 قطره آن حاوي همان مقدار داروست كه ريخته ايد با يك واحدكوچكتر يعني اگر شما : TNG 5mg در 111 سي سي ميكروست حل كرديد TNGدارد. 5μg دوپامين در 111 سي سي ميكروست حل كرديد 6 قطره آن 200 mg 6 قطره آن 211 ميكروگرم دوپامين دارد. 50 mg نيپرايد در 111 سي سي ميكروست حل كرديد 6 قطره آن 51 ميكروگرم نيپرايد دارد. 2/ محاسبه و تبديل درصدهاي دارويي به گرم با توجه به اينكه تعداد زيادي از داروها و سرم ها ( مقدار داروي موجود در ظروف آنها به صورت درصد )%( نوشته شده است ( كلسيم ليدوكائين گلوكز هيپرتونيك و...( پرستار براي رساندن مقدار داروي دستور داده شده بايد بتواند آن مقدار را محاسبه و از ظرف فوق برداشت كند. درصد % = گرم در سي سي مثال : محلول ليدو كائين % سي سي = ميلي گرم = گرم 1111 = 11 Mg 1 سي سي X حال بدون توجه به تناسب رياضي فوق توجه شما را به SRF2 جلب مي كنيم كه هر گاه خواستيد مقداريك سي سي دارويي كه بر حسب درصد نوشته شده است را محاسبه كنيد و نياز به تناسب رياضي نباشد : هر گاه غلظت دارويي با درصد مشخص شده باشد فقط با حذف عالمت درصد ( % ) و گذاشتن رقم صفر جلوي عدد آن دارو يك سي سي آن دارو حاوي اين عدد بدست آمده به واحد ميلي گرم مي باشد مثال : %1 يعني : يك سي سي آن 11 ميلي گرم دارو دارد. %2 يعني : يك سي سي آن 21 ميلي گرم دارو دارد. % 21 يعني : يك سي سي آن 211 ميلي گرم دارو دارد. % 51 يعني : يك سي سي آن 511 ميلي گرم دارو دارد. 4

6 3/ تبديل اكي واالن به گرم و سي سي ( گرم ) جرم ملكولي = ظرفيت يك اكي واالن جرم مولكولي منيزيم- سولفات- سديم- اكسيژن- كلر- پتاسيم -5/ )جرم مولكولي ) ظرفيت امالح شايع مورد استفاده عبارتند از : كلرور پتاسيم = 1 كلرور سديم = 1 سولفات منيزيم = 2 مثال : با توجه به اينكه KCL موجود % 15 مي باشد يك سي سي آن چند ميلي اكي واالن KCL دارد 1 KCl = 14/5 گرم = 35/ = يك اكي واالن 14511mg و چون = 1111 meq يك اكي واالن است و 1111 Meq = mg خواهد بود پس يك ميلي اكي واالن 14 /5 mg = KCL خواهد بود. از طرفي % 15 يعني يك سي سي آن 151 ميلي گرم و 111 سي سي آن 15 گرم و 1111 سي سي آن 151 گرم KCL داردطبق فرمول زير : پس هر يك سي سي آن حاوي 2 ميلي اكي واالن KCL مي باشد. 1 ( 151 گرم / ليتر ) ميلي اكي واالن / ليتر X = 2 14 /5 پمپ انفوزيون و سرنگ پمپ با توجه به شيوع استفاده از اين دستگاه توجه شما را به رابطه زير جلب مي كنيم : اگرچنانچه براساس روش ميكروستي همان مقداردارو را درسرنگ 111 سي سي حل كنيدكافي است برطبق فرمول SRF1 تعداد قطره ميكروست را محاسبه كنيد و سپس تعداد قطره در دقيقه بدست آمده همان مقدار سي سي در ساعت خواهد بود مثال : اگر بيماري دستور 10μ g/min سرم TNGدارد اگر همانند روش ميكروستي شما 5 ميلي گرم TNG در 111 سي سي سرنگ بريزيد چون در روش ميكروستي 12 قطره در دقيقه مي شود پس همان 12 سي سي در ساعت در روش سرنگي خواهد بود فقط اگر سرنگ 51 سي. سي استفاده كرديد مقدار سي سي در ساعت نصف مقدار محاسبه بر اساس SRF1 خواهد بود انفوزين هپارين هر گاه براي انفوزين هپارين فقط واحد هپارين در 111 سي سي ميكروست حل كرديد تعداد قطرات تنظيمي همان مقدار دستور داده شده پزشك در ساعت است فقط با حذف دو رقم سمت راست آن. مثال : 5

7 اگر دستور 511 واحد در ساعت است تعداد آن 5 قطره در دقيقه اگر دستور 1111 واحد در ساعت است تعداد آن 11 در دقيقه اگر دستور 1511 واحد در ساعت است تعداد آن 15 قطره در دقيقه اكسيژن همانطور كه مي دانيد اكسيژن يكي از داروهاي مهم است كه در بخشهاي ويژه مصرف فراواني دارد و معموال از طريق سوند بيني ماسك و ماسك به همراه كيسه داده مي شود كه بايد ميزان مورد نياز آن را بر حسب ميزان Pao2 بيمار در درصد *Fio2 تغييراتي داد. به همين منظور پرستار بايد بداند كه هر ليتر اكسيژن كه در دقيقه به بيمار مي دهد چند درصد اكسيژن دارد. Lit/min جدول زير روابط بين تعداد ليتر در دقيقه و Fio2 را نشان مي دهد وسيله اكسيژن رساني Fio2 ديف ماسك اكسيژن %41 1 ماسك اكسيژن % ماسك اكسيژن % كاتتر يا سوند بيني % كاتتر يا سوند بيني % كاتتر يا سوند بيني % كاتتر يا سوند بيني % كاتتر يا سوند بيني % كاتتر يا سوند بيني % همراه كيسه ه 6 % 11 1 ماسك به همراه كيسه 70% 11 3 ماسك به همراه كيسه 80% 12 5 ماسك به همراه كيسه 90% ماسك به همراه كيسه 100% 14 درصد اكسيژن جاري دمي = Fio2 * 6

8 خالصه : حال بدون توجه به تناسب رياضي فوق شما مي توانيدهر گاه خواستيد مقدار يك سي سي دارويي كه بر حسب درصد نوشته شده است را محاسبه كنيد بدون نياز به تناسب رياضي : هر گاه غلظت دارويي با درصد مشخص شده باشد فقط با حذف عالمت درصد ( % ) و گذاشتن رقم صفر جلوي عدد آن دارو يك سي سي آن دارو حاوي اين عدد بدست آمده به واحد ميلي گرم مي باشد مثال : %1 يعني : يك سي سي آن 11 ميلي گرم دارو دارد. %2 يعني : يك سي سي آن 21 ميلي گرم دارو دارد. % 21 يعني : يك سي سي آن 211 ميلي گرم دارو دارد. % 51 يعني : يك سي سي آن 511 ميلي گرم دارو دارد. فرمولهاي محاسبه داروهاي رايج : 1 دوپامين : 61 دقيقه حجم سرنگ وزن بيمار به كيلوگرم دوز تجويز شده بر حسب ميكروگرم سي سي در ساعت = مقدار داروي اضافه شده به سرنگ بر حسب ميكروگرم 2 دوبوتامين : 61 دقيقه حجم سرنگ وزن بيمار به كيلوگرم دوز تجويز شده بر حسب ميكروگرم سي سي در ساعت = مقدار داروي اضافه شده به سرنگ بر حسب ميكروگرم : TNG 3 61 دقيقه سي سي در ساعت = حجم سرنگ دوز تجويز شده بر حسب ميكروگرم مقدار داروي اضافه شده به سرنگ بر حسب ميكروگرم - 4 آميودارون : 7

9 61 دقيقه حجم سرنگ دوز تجويز شده سي سي در ساعت = مقدار داروي كشيده شده در سرنگ بر حسب ميلي گرم - 5 ليدوكايين : 61 دقيقه حجم سرنگ دوز تجويز شده سي سي در ساعت = مقدار داروي كشيده شده در سرنگ بر حسب ميلي گرم 6 هپارين : سي سي در ساعت = حجم سرنگ دوز تجويز شده در ساعت مقدار داروي كشيده شده درسرنگ بر حسب واحد 1 محاسبه تعداد قطرات در دقيقه براي سرم : تعداد قطرات در دقيقه = مقدار محلول زمان انفوزيون 3 محاسبه تعداد قطرات در دقيقه براي سرم با ميكروست : تعداد قطرات در دقيقه = مقدار محلول زمان انفوزيون راهنماي سريع سرعت انفوزيون نيتروگليسيرين : در صورتي كه 5 ميلي گرم نيتروگليسيرين در 111 ميلي ليتر محلول قندي % 5 مخلوط شود سرعت انفوزيون بر حسب قطره در دقيقه مطابق جدول زير ميباشد به ازاي هر 5 ميكروگرم سرعت انفوزيون 6 قطره افزايش مي يابد. مقدار داروي تجويز شده )ميكروگرم در دقيقه ) سرعت انفوزيون )قطره در دقيقه )

10 راهنماي سرعت انفوزيون دوپامين در صورتي كه 211 ميلي گرم دوپامين در جدول زير مي باشد : قدار داروي تجويز شده 111 سي سي سرم قندي % 5 مخلوط شود سرعت انفوزيون بر حسب قطره در دقيقه مطابق سرعت قطرات وزن 41 كيلو گرم ) 3 6/1 2/1 3/6 4/6 6 6/5 2/5 3/4 4/4 4 3/3 4/3 3 5/2 3/ /14 6/13 3/ /11 6/11 3/5 5 3/4 6/1 3/ /23 4/22 2/21 2/ /16 6/15 4/14 4/13 2/12 2/ /1 4/ / / / / / / /35 4/31 6/35 6/33 3/ /26 2/24 4/22 6/21 13/6 3/ /12 2/ /43 4/41 2/ /33 4/31 2/2 21 3/24 3/22 2/ / /51 4/54 2/ /45 4/42 2/ /32 4/31 2/

11 خطاهاي دارويي تعريف واژه ها عواقب ناخواسته دارويي: تظاهر عالئم و نشانه هاي ناخوشايند ناشي از تأثير مستقيم و يا مرتبط دارويي كه منجر به بروز معلوليت ويا كاهش سطح سالمتي شرايط جسماني و يارواني در فرد مي شود. عواقب ناخواسته دارويي شامل انواع مختلف واكنشهاي ناخواسته و واكنشهاي متقابل دارويي مي با شد. عوارض ناخواسته دارويي: تأثير ثانويه ي ناخواسته دارويي كه متفاوت از اثرات مفيد و درماني دارو مي باشد. عوارض ناخواسته دارويي كه خود از انواع عواقب ناخواسته دارويي است شامل عوارض جانبي افزايش حساسيت پاسخ ايدئوسينكرازي واكنش سمي و يا واكنشهاي دارويي مي باشد. اتفاقات /حوادث ناخواسته دارويي : شامل عواقب ناخواسته دارويي واكنشهاي ناخواسته دارويي و اشتباهات دارويي مي باشد. عوارض جانبي كولينرژيك دارويي: تأثير دارويي كه منجر به شروع و يا فعال شدن سيستم عصبي پارا سمپاتيك )كولينرژيك(در حدي مي شود كه با تظاهر عالئم نامطلوب و مشكل زايي نظير خشكي دهان تاري ديد تاكي كاردي احتباس ادراري يبوست گيجي دليريومو يا هذيان تؤام مي شود. عوارض جانبي اكستراپاراميدال: عالئم ونشانه هاي مرتبط به تخريب سيستم عصبي اكستراپاراميدال : نظير لرز عدم تعادل كندي حركات ريزش بزاق صورت بي حالت كشيدن پاها در هنگام راه رفتن اكتيزياو سفتي عضالت تنه اندامها و گردن. كاهش تدريجي دوز دارويي: كاهش گام به گام و مرحله اي دارو به منظور تعيين تأثير كاهش دوز دارو در كنترل نشانه ها شرايط و يا خطرات دارويي و يا امكان قطع دارو. اشتباه دارويي: اتفاق/حادثه قابل اجتناب دارويي است كه مي تواند منجر به استفاده نامناسب دارويي و يا ضرر و آسيب دائمي شود. اينگونه حوادث ممكن است مرتبط به چگونگي ارائه خدمات محصوالت فرآوردهها پروسيجرها و سيستمهاي بهداشتي درماني باشد. واكنشهاي متقابل دارويي: تأثير ديگر مواد نظير: داروها محصوالت گياهي غذايي و يا مواد مورد استفاده براي پروسيجرهاي تشخيصي بر روي يك دارو كه مي تواند منجر به تغيير جذب تأثير دارويي طول تأثير درماني خنثي سازي دفع و يا ايجاد امكان بالقوه براي بروز عواقب ناخواسته دارويي شود. 10

12 روشهاي كاستن احتمال بروز خطاهاي دارويي 1- به منظور كاهش و يا حذف احتمال بروز اتفاقات ناخواسته دارويي درمرحله پذيرش بيمار )از منزل ) به بيمارستان انتقال بين و يا داخل بيمارستاني و ترخيص بيمار از بيمارستان رعايت موارد ذيل ضروري است: 1-1( در هنگام پذيرش بيمار كليه بسته هاي دارويي مورد استفاده بيماردر منزل را بررسي نماييد )حتي داروهايي كه بيماربدون تجويز پزشك مصرف مي كند (و در صورت هر گونه ابهامي نسخه اوليه تجويز داروي بيمار را از وي يا خانواده درخواست نمائيد و يا آنان درخواست نمائيد كه كليه داروهاي مورد مصرف بيمار در منزل را به همراه بياورند سپس داروهاي جديد تجويز شده به بيمار را با ساير داروهاي مورد مصرف بيمار تطبيق داده و به لحاظ وجود هر گونه واكنشهاي متقابل دارويي مقايسه نمائيد. Medication Administration Record/Treatment 2-1 (در هنگام انتقال بين بيمارستاني بيماران برگه دستورات پزشك و (MARs/TARs) Administration Record و خالصه پرونده بيمار را جهت آگاهي ازآخرين داروهاي تجويز شده براي بيمار بررسي نمائيد) بمنظور كاهش اتفاقات ناخواسته دارويي انحصارا به يكي از اين مدارک به تنهايي بسنده نكنيد (و در صورت وجود هر گونه ابهامي با بيمارستان و بخش مبداء تماس بر قرار نمائيد سپس داروهاي جديد تجويز شده به بيمار را با ساير داروهاي مورد مصرف بيمار تطبيق داده و به لحاظ وجود هر گونه واكنشهاي متقابل دارويي مقايسه نمائيد. 3-1( جهت انتقال داخل وبين بيمارستاني الزاميست ليست داروهاي تجويزي بيمارمندرج دربرگه دستورات پزشك به روز باشد. 4-1( برگه انتقال داخل بيمارستاني بيمار توسط پزشك معالج بيمار امضاء مي شود. 5-1 (برنامه و طرح مراقبتي بيمار در برگه دستورات پزشك به تاريخ روزدر زمان انتقال موجود است. 6-1( در حين انتقال داخل و بين بيمارستاني داروهاي مورد مصرف بيمار وضعيت جسماني و رواني بيمار بصورت تلفني از بخش مبدا به بخش مقصد در صورت نياز اطالع داده مي شود. 1-1( در صورتي كه بيمار بعد از ترخيص به علت عارضه ي مرتبط به تشخيص قبلي بستري در بيمارستان مجددا پذيرش مي شود الزاميست داروهاي وي براساس نسخه به روز تجويز شود. 3-1( در هنگام ترخيص بيمار به منزل كليه داروهاي مورد مصرف بيمار در منزل را همراه با داروهاي جديد تجويز شده به بيمار مطابقت داده و دقيقا بصورت دستورات دارويي كتبي براي بيمار و در صورت لزوم خانواده وي مشخص نمائيد كه چه دارويي بايد مصرف شود. 2- به منظور كاهش اتفاقات ناخواسته دارويي دستورات شفاهي دارويي فقط در هنگام اورژانس مورد پذيرش است. 11

13 د( 1-2( در صورت اضطرار جهت تجويز تلفني دارو الزاميست پرستار مسئول شيفت در ابتدا نام نام خانوادگي سن جنس و وزن بيمار تشخيص وجود هر گونه آلرژ ي شناخته شده ي دارويي و يا غذايي در بيمار كليه داروهاي جاري مورد مصرف بيمار عالئم و نشانه هاي و نتايج تست هاي آزمايشگاهي اخير بيمار را با پزشك در ميان بگذارد 2-2 ر گام دوم تأكيد مي شود كه پرستار مسئول شيفت پس از گوش دادن دقيق به دستورات پزشك داروي مورد تجويز را در پرونده بيمار يادداشت نموده و سپس آن را براي تأييد مجدد پزشك قرائت نمايد. در مرحله سوم به منظور كاهش هر گونه اشتباه دارويي دستور دارويي توسط پرستار بخش به پزشك دورنويس شده و توسط پزشك پس از درج نام و نام خانوادگي و تاريخ امضاء مي شود و سپس به پرستار دورنويس مي شود. با توجه به اينكه فقدان اطالعات كافي مرتبط به مشخصات بيمار از عوامل خطرزا در وقوع حوادث ديده وري دارويي مي باشد لذا -3 ضروريست اطالعات كافي و مناسب از بيمار شامل تاريخچه صحيح دارويي و داروهاي كنوني مورد مصرف بيمار ايجاد و بمنظور تأمين تداوم مراقبت مناسب در دسترس كاركنان خدمات بهداشتي درماني كه در فرآيند تجويز داروهاي بيمار دخالت دارند قرار گيرد. حداقل اين اطالعات به شرح ذيل مي باشد: سن بيمار جنس بيمار داروهايي كه در حال حاضر مورد مصرف بيمار است. تشخيص بيمار بيماريهاي همراه و وضعيت كنوني بيمار. نتايج مرتبط به تست هاي آزمايشگاهي. وجود هر گونه آلرژي وسابقه حساسيت هاي قبلي در بيمار. وزن و قد. حاملگي و وضعيت شير دهي بيماردر صورت نياز. ساير اطالعات الزام شده توسط بيمارستان جهت تجويز ايمن داروها. 4- نسخه پزشك واجد موارد ذيل است: نام و نام خانوادگي بيمار 12

14 تشخيص بيمار تاريخ و زمان تجويزدارو نام كامل دارو دوز راه تجويز طول مدت تجويز دارو از بكار گيري اختصارات در تجويز دارو اجتناب نمائيد نسخه پزشك جهت تجويز داروهاي تزريقي بايد شامل موارد ذيل باشد: -5-6 نام و نام خانوادگي بيمار امضاء و نام و نام خانوادگي پزشك معالج به صورت خوانا نام كامل ژنريك داروي مورد تجويز دوزودفعات تجويز دارو ( با كسب اطمينان از اينكه شاخص هايي نظير وزن بيمار و نتايج تست هاي اخير آزمايشگاهي بيماردر تجويز دارو مد نظر واقع شده اند(. تاريخ و زمان و راه تزريق حساسيت بيمار نسبت به هر گونه دارو 1- در صورت نياز نسخه دارويي موارد ذيل را نيز ضروريست شامل گردد: نام تجاري و فرموالسيون دارو غلظت و ميزان كلي دارو درسرنگ و يا محلول دارويي نهايي آماده انفوزيون براي بيمار نام و حجم حالل و محلول انفوزيون ميزان و طول مدت تجويز زمان انقضاء محلول نهايي سن و وزن بيماران كمتر از 16 سال تاريخ بازنگري دستور دارويي)تاريخ و زمان قطع( 13

15 دستور پزشك به منظورپايش تعادل مايعات و يا پايش باليني بيمار بمنظور كاهش وقوع اتفاقات ناخواسته دارويي الزاميست بيمارستان داراي ليست داروهاي پر خطر و ليست واكنشهاي متقابل دارويي -3 خطرناک باشد. هر گونه داروي تجويز شده جهت بيماران ضروريست با اين ليست مطابقت داده شود. بمنظور كاهش وقوع اتفاقات ناخواسته دارويي الزاميست بيمارستان داراي پروتوكل تأييد شده پايش آزمايشگاهي داروهاي خاص باشد. در بيمارستان خط مشي و ضوابط مرتبط به موارد ذيل ضروريست موجود باشد: انقضاء/توقف دستور پزشك اشتباهات دارويي عوارض ناخواسته دارويي پايش /مانيتورينگ آزمايشگاهي داروهاي ضد انعقادي خود درماني اختصارات ليست داروهاي پر خطر 12- قبل از تجويز به بيمارپرستار مسئول شيفت/سر پرستار و نيز قبل از پيچيدن نسخه پزشك داروساز مسئول داروخانه بيمارستان نسخ پزشكي را به لحاظ هر گونه ابهام منجمله ناخوانا بودن دستنويس كامل نبودن دستور دارويي و يا هر گونه سؤال بررسي و رفع مي نمايد. 13- ضروريست كادر درماني را در خصوص امكان بروز اشتباهات /وقايع ناخواسته دارويي در ارتباط با تشخيص نادرست داروها ضمن شنيدن و يا خواندن نام داروها هشيار نمائيد. 14- به منظور دادن داروي صحيح به بيمار صحيح اقدامات ذيل را رعايت نمائيد: 14-1( در هنگام دادن اولين دوز داروي جديد به بيمار بمنظور كسب اطمينان از صحت داروي مندرج در كارت دارويي/كاردكس دارويي الزاميست دارو را با دستور دارويي بيمار كنترل كنيد. 14-2( برچسب دارويي را در سه مرحله ذيل با دستور دارويي بيمار مندرج در كاردكس كارت دارويي كنترل نمائيد. 14

16 درزمان برداشتن دارو از قفسه دارويي و چيدن و آماده نمودن دارو قبل از دادن دارو به بيمار در بالين بيمارو در هنگام دادن دارو به بيمار 15- با استفاده از حداقل دو روش ذيل بصورت تؤامان بيمار صحيح را شناسايي نمائيد: پرسش نام و نام خانوادگي از بيمار باند شناسايي بيماران شناسايي توسط كادر درماني يادآوري مي شود هيچگاه از شماره تخت و شماره اتاق براي شناسايي بيمار استفاده نشود. رعايت استانداردهاي ذيل بمنظور اطمينان از تجويزداروي صحيح به بيمار صحيح ضروري است: (آماده نمودن دارو براي تزريق ( نسخه دارويي را با مشخصات بيمار كنترل نمائيد ( دارو را در اتاق درمان بخش كه تميز وخلوت و بدون مزاحمت است آماده نمائيد ( بمنظور رعايت موازين كنترل عفونت آمپول / ويال تزريق سرنگ ها حالل استريل سوآب پنبه آغشته به الكل %11 و دستكش يكبار مصرف را در يك سيني تميزومخصوص دارو قرار دهيد. ) تاريخ انقضاء دارو شفافيت وجود كريستال ويا هر گونه آسيب به جداره ويال /آمپول داروو يا بسته بندي آنها شرايط نگهداري قبلي دارو)براي مثال خارج از يخچال( را كنترل نمائيد. 11-2( برچسب داروها را با دقت مطالعه نمائيد تا از اشتباه درداروهاي مشابه پيشگيري شود 11-3( فرموالسيون دوز نوع حالل استريل مايع انفوزيون و سرعت تجويز را با اطالعات مندرج بر روي برچسب ويال /آمپول به جهت وجود هر گونه مغايرتي كنترل كنيد. 11-4( از بيماربه لحاظ وجود هر گونه آلرژي و حساسيت شناخته شده دارويي سؤال نمائيد. 15

17 11-5( در صورتي كه داروي مورد تجويز در ليست داروهاي پرخطر بيمارستان قرار دارد حجم محلول داروجهت دوز تجويزي را محاسبه نمائيد. مورد محاسبه شده را نوشته و از يكي ديگر از همكاران واجد شرايط خود درخواست نمائيد كه آن را محاسبه نمايد. 11-6( براي داروبرچسب تهيه نمائيد. 11-1( برچسب دارو شامل مشخصات ذيل است : نام دارو دوز دارو راه تجويز حالل و حجم نهايي نام بيمار تاريخ و زمان انقضاء نام پرستار تهيه كننده دارو 11-3 (دستها را شسته و يا با به روش hand rub تميز نمائيد. 11-9( دستكش يكبار مصرف را بدست نمائيد ( با استفاده از سوآب پنبه آغشته به الكل %11 سطح سيني را تميز نمائيد و سپس وسايل را مرتب در داخل آن بچينيد (در صورتي كه محتوي ويال دارويي بصورت پودر مي باشد بعنوان حالل از آمپول هاي حاوي (water for injections or (0.9% sodium chloride آب مقطر به اندازه مورد نياز استفاده كنيد واز استفاده از سرم هاي فيزيولوژي نيم يا يك ليتري بعنوان حالل بپرهيزيد (درصورتي كه ويال / آمپول دارويي بصورت سوسپانسيون است جهت مخلوط شدن كامل قبل از كشيدن محتوي آن بداخل سرنگ آمپول / ويال را به آرامي تكان بدهيد (جهت تزريق به بيمار بعد از هواگيري سرنگ سر سوزن را عوض كنيد. 16

18 11-14 (در صورتي كه براي تزريق به بيمار نياز است دارو به سرم اضافه شود و حجم دارويي كه به سرم اضافه مي شود بيش از %11 مقدار مايع اوليه سرم است )51 ميلي ليتر در مورد سرم نيم ليتري و 111 ميلي ليتر در مورديك سرم يك ليتري( قبل از اضافه نمودن دارو به سرم ضروريست مطابق با حجم داروي مورد نظرتوسط يك سرنگ و سر سوزن استريل مايع از سرم تخليه شود. برچسب تهيه شده دارو و يا سرم دارويي را بچسبانيد. )بطور اكيد الزاميست كه هيچگاه داروي كشيده شده در سرنگ و يا محلول سرم دارويي آماده براي انفوزيون را بدون برچسب دارويي صحيح رها ننماييد( (دارو را از وسط سر سرم بداخل سرم تزريق نمائيد.پس از خروج سر سوزن ظرف سرم را حداقل 5 بار به آرامي معكوس نمائيد تا از مخلوط شدن كامل دارو مطمئن شويد (اكيدا يادآوري مي شود در صورتي كه چندين داروآماده تزريق مي باشد و يا بر حسب مقررات بيمارستان فاصله زماني بين آماده نمودن و تزريق دارو مجاز است كه موجود باشد ضروريست محلولهاي انفوزيون و سرنگ ها ي حاوي محلول دارويي داراي برچسب مناسب باشند ( از آنجا كه مخلوط شدن كامل دارو با سرم در حال انفوزيون به بيمار ممكن نيست از اضافه نمودن هر گونه دارويي به سرم آويزان و متصل به بيمار جدا اجتناب نمائيد.در صورت ضرورت فقط اضافه نمودن دارو به سرمهاي شيشهاي ممكن است ( در صورتي كه قصد داريد دارويي را به سرمهاي شيشه اي در حال انفوزيون اضافه نمائيد جريان سرم را قطع نموده و پس از اضافه نمودن دارو به سرم ظرف سرم را با ماليمت تكان دهيد تا كامال دارو با آن مخلوط شده. محلول را از لحاظ هر گونه كدورت تغيير رنگ غير مرتبط و وجود ذرات جامد بررسي نمائيد.بر روي آن برچسب دارو را بزنيد (قبل از تجويز دارو به بيمار موارد ذيل را كنترل نمائيد: نام نام خانوادگي و در صورت نياز نام پدر بيمار امضاء پزشك معالج نام ژنريك دارو دوز و دفعات تجويز دارو تاريخ و راه تجويز دارو بررسي بيمار از نظر وجود آلرژي 17

19 11-2 (در 0 صورت نياز موارد ذيل را نيز كنترل نماييد : نام تجاري و فرموالسيون دارو غلظت و ميزان كلي دارو درسرنگ و يا محلول دارويي نهايي آماده انفوزيون براي بيمار نام و حجم حالل و محلول انفوزيون ميزان و طول مدت تجويز زمان انقضاء محلول نهايي سن و وزن بيماران كمتر از 16 سال تاريخ بازنگري دستور دارويي (قبل از تجويز داروبه بيمار كليه وسايل و موارد مورد نياز را در دسترس قرار دهيد )منجمله در صورت نياز آب مقطربراي شستشوي داخل عروقي محل تزريق( (در هنگام تجويز داروي وريدي از سالمت و كارآيي مناسب وسيله داخل عروقي كسب اطمينان حاصل نمائيد و فورا قبل و بعد از تزريق وريدي داروو يا ما بين تزريق دو داروي وريدي اقدام به شستشوي رگ با استفاده از آب مقطر نمائيد (واكنشهاي ناخواسته به مايعات و يا داروهاي تجويز وريدي شامل شوک نروژنيك آنافيالكتيك و هيپوولميك كارديوژنيك و سپتيك ويا بروز آلرژي مي باشد (بروز هر گونه واكنش ناخواسته دارويي را درپرونده بيمار ثبت كنيد (بعد از اتمام تزريق وسايل مصرف شده را بصورت مناسب دفع كنيد. ياد آوري مي شود هرگز از يك آمپول و يا ويال دو بار استفاده ننمائيد مگر در صورتي كه در برچسب كارخانه سازنده دارو قيد شده باشد (موضع ورود آنژيوكت را از نظر وجود عالئم نشت عفونت و التهاب بررسي نمائيد.سرم قبلي و يا قطع شده بيمار را مجددا وصل و بر اساس دستور پزشك تنظيم قطره نمائيد. 18

20 منبع: - مستوفيان فرناز. كتاب الكترونيكي "گايدالين شناسايي صحيح بيماران در بخش بستري و سرپايي انتقال خون درمان دارويي اعمال جراحي و اقدامات آزمايشگاهي به منظور كاهش وقوع اتفاقات ناخواسته بهداشتي درمان" جاويدان نژاد صادق اطالعات دارويي ژنريك انتشارات تهران چاپ پنجم سال 1333 مهابادي حسن دفتر امور پرستاري وزارت بهداشت محاسبات باليني داروها سال Patricia, Dwyer. Scull.iv drug handbook.mcgraw hill.sep كليد واژگان محاسبه دوز دارويي واحدهاي اندازه گيري داروها خطا خطاهاي دارويي تجويز دارو عوارض ناخواسته. 19

در اين آزمايش ابتدا راهاندازي موتور القايي روتور سيمپيچي شده سه فاز با مقاومتهاي روتور مختلف صورت گرفته و س سپ مشخصه گشتاور سرعت آن رسم ميشود.

در اين آزمايش ابتدا راهاندازي موتور القايي روتور سيمپيچي شده سه فاز با مقاومتهاي روتور مختلف صورت گرفته و س سپ مشخصه گشتاور سرعت آن رسم ميشود. ك ي آزمايش 7 : راهاندازي و مشخصه خروجي موتور القايي روتور سيمپيچيشده آزمايش 7: راهاندازي و مشخصه خروجي موتور القايي با روتور سيمپيچي شده 1-7 هدف آزمايش در اين آزمايش ابتدا راهاندازي موتور القايي روتور

Διαβάστε περισσότερα

ﻞﻜﺷ V لﺎﺼﺗا ﺎﻳ زﺎﺑ ﺚﻠﺜﻣ لﺎﺼﺗا هﺎﮕﺸﻧاد نﺎﺷﺎﻛ / دﻮﺷ

ﻞﻜﺷ V لﺎﺼﺗا ﺎﻳ زﺎﺑ ﺚﻠﺜﻣ لﺎﺼﺗا هﺎﮕﺸﻧاد نﺎﺷﺎﻛ / دﻮﺷ 1 مبحث بيست و چهارم: اتصال مثلث باز (- اتصال اسكات آرايش هاي خاص ترانسفورماتورهاي سه فاز دانشگاه كاشان / دانشكده مهندسي/ گروه مهندسي برق / درس ماشين هاي الكتريكي / 3 اتصال مثلث باز يا اتصال شكل فرض كنيد

Διαβάστε περισσότερα

هدف:.100 مقاومت: خازن: ترانزيستور: پتانسيومتر:

هدف:.100 مقاومت: خازن: ترانزيستور: پتانسيومتر: آزمايش شماره (10) تقويت كننده اميتر مشترك هدف: هدف از اين آزمايش مونتاژ مدار طراحي شده و اندازهگيري مشخصات اين تقويت كننده جهت مقايسه نتايج اندازهگيري با مقادير مطلوب و در ادامه طراحي يك تقويت كننده اميترمشترك

Διαβάστε περισσότερα

خطاهای پزشکی و دارویی

خطاهای پزشکی و دارویی خطاهای پزشکی و دارویی 1 2 خطاهای پزشکی و دارویی خطاهای پزشکی و دارویی 3 مقدمه: یکی از مراقبتهایی که پرستاران برای بیماران خود انجام می دهند مراقبت دارویی می باشد. به منظور پیشگیری از عوارض دارویی پرستاران

Διαβάστε περισσότερα

روش عملكردي استاندارد (SOP) AOBB95/SOP11/01. ا زمايش Rh(D) به روش لوله اي

روش عملكردي استاندارد (SOP) AOBB95/SOP11/01. ا زمايش Rh(D) به روش لوله اي AOBB95/SOP11/01 روش عملكردي استاندارد (SOP) ا زمايش Rh(D) به روش لوله اي هدف/ اصول: 1) تعيين گروه Rh(D) گلبول قرمز خون بصورت فنوتيپ Rh-Positive و Rh-Negative با توجه به حضور و عدم حضور ا نتيژن D در سطح

Διαβάστε περισσότερα

برخوردها دو دسته اند : 1) كشسان 2) ناكشسان

برخوردها دو دسته اند : 1) كشسان 2) ناكشسان آزمايش شماره 8 برخورد (بقاي تكانه) وقتي دو يا چند جسم بدون حضور نيروهاي خارجي طوري به هم نزديك شوند كه بين آنها نوعي برهم كنش رخ دهد مي گوييم برخوردي صورت گرفته است. اغلب در برخوردها خواستار اين هستيم

Διαβάστε περισσότερα

آزمایش 2: تعيين مشخصات دیود پيوندي PN

آزمایش 2: تعيين مشخصات دیود پيوندي PN آزمایش 2: تعيين مشخصات دیود پيوندي PN هدف در اين آزمايش مشخصات ديود پيوندي PN را بدست آورده و مورد بررسي قرار مي دهيم. وسايل و اجزاي مورد نياز ديودهاي 1N4002 1N4001 1N4148 و يا 1N4004 مقاومتهاي.100KΩ,10KΩ,1KΩ,560Ω,100Ω,10Ω

Διαβάστε περισσότερα

10 ﻞﺼﻓ ﺶﺧﺮﭼ : ﺪﻴﻧاﻮﺘﺑ ﺪﻳﺎﺑ ﻞﺼﻓ ﻦﻳا يا ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ زا ﺪﻌﺑ

10 ﻞﺼﻓ ﺶﺧﺮﭼ : ﺪﻴﻧاﻮﺘﺑ ﺪﻳﺎﺑ ﻞﺼﻓ ﻦﻳا يا ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ زا ﺪﻌﺑ فصل چرخش بعد از مطالعه اي اين فصل بايد بتوانيد : - مكان زاويه اي سرعت وشتاب زاويه اي را توضيح دهيد. - چرخش با شتاب زاويه اي ثابت را مورد بررسي قرار دهيد. 3- رابطه ميان متغيرهاي خطي و زاويه اي را بشناسيد.

Διαβάστε περισσότερα

محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی

محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی برای محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی باید توانایی تجزیه ی یک بردار در دو راستا ( محور x ها و محور y ها ) را داشته باشیم. به بردارهای تجزیه شده در راستای محور

Διαβάστε περισσότερα

در اين ا زمايش ابتدا راهاندازي موتور القايي رتور سيمپيچي شده سه فاز با مقاومت مختلف بررسي و س سپ مشخصه گشتاور سرعت ا ن رسم ميشود.

در اين ا زمايش ابتدا راهاندازي موتور القايي رتور سيمپيچي شده سه فاز با مقاومت مختلف بررسي و س سپ مشخصه گشتاور سرعت ا ن رسم ميشود. ا زمايش 4: راهاندازي و مشخصه خروجي موتور القايي با رتور سيمپيچي شده 1-4 هدف ا زمايش در اين ا زمايش ابتدا راهاندازي موتور القايي رتور سيمپيچي شده سه فاز با مقاومت مختلف بررسي و س سپ مشخصه گشتاور سرعت ا

Διαβάστε περισσότερα

آزمایش 1 :آشنایی با نحوهی کار اسیلوسکوپ

آزمایش 1 :آشنایی با نحوهی کار اسیلوسکوپ آزمایش 1 :آشنایی با نحوهی کار اسیلوسکوپ هدف در اين آزمايش با نحوه كار و بخشهاي مختلف اسيلوسكوپ آشنا مي شويم. ابزار مورد نياز منبع تغذيه اسيلوسكوپ Function Generator شرح آزمايش 1-1 اندازه گيري DC با اسيلوسكوپ

Διαβάστε περισσότερα

است). ازتركيب دو رابطه (1) و (2) داريم: I = a = M R. 2 a. 2 mg

است). ازتركيب دو رابطه (1) و (2) داريم: I = a = M R. 2 a. 2 mg دستوركارآزمايش ماشين آتوود قانون اول نيوتن (قانون لختي يا اصل ماند): جسمي كه تحت تا ثيرنيروي خارجي واقع نباشد حالت سكون يا حركت راست خط يكنواخت خود را حفظ مي كند. قانون دوم نيوتن (اصل اساسي ديناميك): هرگاه

Διαβάστε περισσότερα

+ Δ o. A g B g A B g H. o 3 ( ) ( ) ( ) ; 436. A B g A g B g HA است. H H برابر

+ Δ o. A g B g A B g H. o 3 ( ) ( ) ( ) ; 436. A B g A g B g HA است. H H برابر ا نتالپي تشكيل پيوند وا نتالپي تفكيك پيوند: ا نتالپي تشكيل يك پيوندي مانند A B برابر با تغيير ا نتالپي استانداردي است كه در جريان تشكيل ا ن B g حاصل ميشود. ( ), پيوند از گونه هاي (g )A ( ) + ( ) ( ) ;

Διαβάστε περισσότερα

e r 4πε o m.j /C 2 =

e r 4πε o m.j /C 2 = فن( محاسبات بوهر نيروي جاذبه الکتروستاتيکي بين هسته و الکترون در اتم هيدروژن از رابطه زير قابل محاسبه F K است: که در ا ن بار الکترون فاصله الکترون از هسته (يا شعاع مدار مجاز) و K ثابتي است که 4πε مقدار

Διαβάστε περισσότερα

حل J 298 كنيد JK mol جواب: مييابد.

حل J 298 كنيد JK mol جواب: مييابد. تغيير ا نتروپي در دنياي دور و بر سيستم: هر سيستم داراي يك دنياي دور و بر يا محيط اطراف خود است. براي سادگي دنياي دور و بر يك سيستم را محيط ميناميم. محيط يك سيستم همانند يك منبع بسيار عظيم گرما در نظر گرفته

Διαβάστε περισσότερα

سبد(سرمايهگذار) مربوطه گزارش ميكند در حاليكه موظف است بازدهي سبدگردان را جهت اطلاع عموم در

سبد(سرمايهگذار) مربوطه گزارش ميكند در حاليكه موظف است بازدهي سبدگردان را جهت اطلاع عموم در بسمه تعالي در شركت هاي سبدگردان بر اساس پيوست دستورالعمل تاسيس و فعاليت شركت هاي سبدگردان مصوب هيي ت مديره سازمان بورس بانجام مي رسد. در ادامه به اراي ه اين پيوست مي پردازيم: چگونگي محاسبه ي بازدهي سبد

Διαβάστε περισσότερα

روش محاسبه ی توان منابع جریان و منابع ولتاژ

روش محاسبه ی توان منابع جریان و منابع ولتاژ روش محاسبه ی توان منابع جریان و منابع ولتاژ ابتدا شرح کامل محاسبه ی توان منابع جریان: برای محاسبه ی توان منابع جریان نخست باید ولتاژ این عناصر را بدست آوریم و سپس با استفاده از رابطه ی p = v. i توان این

Διαβάστε περισσότερα

( ) قضايا. ) s تعميم 4) مشتق تعميم 5) انتگرال 7) كانولوشن. f(t) L(tf (t)) F (s) Lf(t ( t)u(t t) ) e F(s) L(f (t)) sf(s) f ( ) f(s) s.

( ) قضايا. ) s تعميم 4) مشتق تعميم 5) انتگرال 7) كانولوشن. f(t) L(tf (t)) F (s) Lf(t ( t)u(t t) ) e F(s) L(f (t)) sf(s) f ( ) f(s) s. معادلات ديفرانسيل + f() d تبديل لاپلاس تابع f() را در نظر بگيريد. همچنين فرض كنيد ( R() > عدد مختلط با قسمت حقيقي مثبت) در اين صورت صورت وجود لاپلاس f() نامند و با قضايا ) ضرب در (انتقال درحوزه S) F()

Διαβάστε περισσότερα

هلول و هتسوپ لدب م ١ لکش

هلول و هتسوپ لدب م ١ لکش دوفازي با كيفيت صورت مخلوط به اواپراتور به 1- در اواپراتور كولر يك اتومبيل مبرد R 134a با دبي 0.08kg/s جريان دارد. ورودي مبرد مي شود و محيط بيرون در دماي 25 o C وارد از روي اواپراتور از بخار اشباع است.

Διαβάστε περισσότερα

( Δ > o) است. ΔH 2. Δ <o ( ) 6 6

( Δ > o) است. ΔH 2. Δ <o ( ) 6 6 تغييرات انرژي ضمن انحلال: اكثر مواد در موادي مشابه خود حل ميشوند و اين پديده را با برهمكنشهاي ميكروسكوپي بررسي كرديم. براي بررسي ماكروسكوپي اين پديده بايد تغييرات انرژي (ا نتالپي) و تغييرات بينظمي (ا نتروپي)

Διαβάστε περισσότερα

ˆÃd. ¼TvÃQ (1) (2) داشت: ( )

ˆÃd. ¼TvÃQ (1) (2) داشت: ( ) تغيير ا نتالپي : ΔH بيشتر واكنشها در شيمي در فشار ثابت انجام ميگيرند. سوختن كبريت در هواي ا زاد و همچنين واكنش خنثي شدن سود با سولفوريك اسيد در يك بشر نمونه اي از واكنشهايي هستند كه در فشار ثابت انجام

Διαβάστε περισσότερα

ﺮﺑﺎﻫ -ﻥﺭﻮﺑ ﻪﺧﺮﭼ ﺯﺍ ﻩﺩﺎﻔﺘﺳﺍ ﺎﺑ ﻱﺭﻮﻠﺑ ﻪﻜﺒﺷ ﻱﮊﺮﻧﺍ ﻦﻴﻴﻌﺗ ﻪﺒـﺳﺎﺤﻣ ﺵﻭﺭ ﺩﺭﺍﺪﻧ ﺩﻮﺟﻭ ﻪ ﻱﺍ ﻜﺒﺷ ﻱﮊﺮﻧﺍ ﻱﺮﻴﮔ ﻩﺯﺍﺪﻧﺍ ﻱﺍﺮﺑ ﻲﻤﻴﻘﺘﺴﻣ ﻲﺑﺮﺠﺗ ﺵﻭﺭ ﹰﻻﻮﻤﻌﻣ ﻥﻮﭼ ﻱﺎ ﻩﺩ

ﺮﺑﺎﻫ -ﻥﺭﻮﺑ ﻪﺧﺮﭼ ﺯﺍ ﻩﺩﺎﻔﺘﺳﺍ ﺎﺑ ﻱﺭﻮﻠﺑ ﻪﻜﺒﺷ ﻱﮊﺮﻧﺍ ﻦﻴﻴﻌﺗ ﻪﺒـﺳﺎﺤﻣ ﺵﻭﺭ ﺩﺭﺍﺪﻧ ﺩﻮﺟﻭ ﻪ ﻱﺍ ﻜﺒﺷ ﻱﮊﺮﻧﺍ ﻱﺮﻴﮔ ﻩﺯﺍﺪﻧﺍ ﻱﺍﺮﺑ ﻲﻤﻴﻘﺘﺴﻣ ﻲﺑﺮﺠﺗ ﺵﻭﺭ ﹰﻻﻮﻤﻌﻣ ﻥﻮﭼ ﻱﺎ ﻩﺩ تعيين انرژي بلوري با استفاده از چرخه بورن - هابر چون معمولا روش تجربي مستقيمي براي اندازهگيري انرژي اي وجود ندارد روش محاسبه اين انرژي براي تركيبات يوني اهميت بسياري مييابد. اما مقداري انرژي اي با استفاده

Διαβάστε περισσότερα

yazduni.ac.ir دانشگاه يزد چكيده: است. ١ -مقدمه

yazduni.ac.ir دانشگاه يزد چكيده: است. ١ -مقدمه كنترل سرعت هوشمند موتورهاي DC sharif_natanz@yahoo.com sedighi@ yazduni.ac.ir دانشگاه يزد دانشگاه يزد حميد رضا شريف خضري عليرضا صديقي اناركي چكيده: دامنه وسيع سرعت موتورهايDC و سهولت كنترل ا نها باعث كاربرد

Διαβάστε περισσότερα

خلاصه. PDF created with pdffactory Pro trial version

خلاصه. PDF created with pdffactory Pro trial version اصول تشخیص نویسي و مستند سازي مدارك پزشکي خلاصه مدارك پزشكي بيماران سرمايه غني علم پزشكي و ابزار اوليه در زمينه ارزيابي و برنامه ريزي ا تي براي مراقبتهاي بهداشتي و درماني است و فلسفه اصلي از ثبت دقيق جزي

Διαβάστε περισσότερα

چكيده: مقدمه: آزمايشگاهي است. IranCivilCenter.com - The Construction Industry Portal of Iran

چكيده: مقدمه: آزمايشگاهي است. IranCivilCenter.com - The Construction Industry Portal of Iran آزمايش مغزهگيري بتن و ارزيابي نتايج حسين اصلاني مهندس عمران haslani49@gmail.com چكيده: در اين بررسي ابتدا دستگاه مغزه گيري و نحوه آزمايش از نظر جهت مغزه گيري كلاهك گذاري تاثيرات آرماتورهاي سن بتن نسبت

Διαβάστε περισσότερα

1- مقدمه است.

1- مقدمه است. آموزش بدون نظارت شبكه عصبي RBF به وسيله الگوريتم ژنتيك محمدصادق محمدي دانشكده فني دانشگاه گيلان Email: m.s.mohammadi@gmail.com چكيده - در اين مقاله روشي كار آمد براي آموزش شبكه هاي عصبي RBF به كمك الگوريتم

Διαβάστε περισσότερα

خلاصه. پست الكترونيك:

خلاصه. پست الكترونيك: بررسي ارزش تشخيصي معيارهاي باليني آمسل (Amsel) در تشخيص واژينوز باكتريال 3 * فرزانه جعفرنژاد سارا نايبان دكتركيارش قزويني مربي دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي مشهد مشهد ايران كارشناس ارشد مامايي

Διαβάστε περισσότερα

98-F-TRN-596. ترانسفورماتور بروش مونيتورينگ on-line بارگيري. Archive of SID چكيده 1) مقدمه يابد[

98-F-TRN-596. ترانسفورماتور بروش مونيتورينگ on-line بارگيري. Archive of SID چكيده 1) مقدمه يابد[ و 98-F-TRN-596 محاسبه جهشهاي حرارتي و عمر از دست رفته ترانسفورماتور بروش مونيتورينگ n-line بارگيري آرش آقايي فر- حسين عزيزي موسسه تحقيقات ترانسفورماتور ايران واژه هاي كليدي: بارگيري ترانسفورماتور قدرت

Διαβάστε περισσότερα

بررسي علل تغيير در مصرف انرژي بخش صنعت ايران با استفاده از روش تجزيه

بررسي علل تغيير در مصرف انرژي بخش صنعت ايران با استفاده از روش تجزيه 79 نشريه انرژي ايران / دوره 2 شماره 3 پاييز 388 بررسي علل تغيير در مصرف انرژي بخش صنعت ايران با استفاده از روش تجزيه رضا گودرزي راد تاريخ دريافت مقاله: 89//3 تاريخ پذيرش مقاله: 89/4/5 كلمات كليدي: اثر

Διαβάστε περισσότερα

چكيده SPT دارد.

چكيده SPT دارد. ارايه يك روش چيدمان خلاقانه جديد براي زمانبندي دسترسي به شبكه جهت كاهش انجام درخواستها سهراب خانمحمدي سولماز عبدالهي زاد استاد گروه مهندسي كنترل دانشگاه تبريز تبريز ايران Khamohammadi.sohrab@tabrizu.ac.ir

Διαβάστε περισσότερα

آزمايشگاه ديناميك ماشين و ارتعاشات آزمايش چرخ طيار.

آزمايشگاه ديناميك ماشين و ارتعاشات آزمايش چرخ طيار. ` آزمايشگاه ديناميك ماشين و ارتعاشات dynlab@jamilnia.ir www.jamilnia.ir/dynlab ١ تئوري آزمايش چرخ طيار يا چرخ ل نگ (flywheel) صفحه مدوري است كه به دليل جرم و ممان اينرسي زياد خود قابليت بالايي در ذخيرهسازي

Διαβάστε περισσότερα

(POWER MOSFET) اهداف: اسيلوسكوپ ولوم ديود خازن سلف مقاومت مقاومت POWER MOSFET V(DC)/3A 12V (DC) ± DC/DC PWM Driver & Opto 100K IRF840

(POWER MOSFET) اهداف: اسيلوسكوپ ولوم ديود خازن سلف مقاومت مقاومت POWER MOSFET V(DC)/3A 12V (DC) ± DC/DC PWM Driver & Opto 100K IRF840 منابع تغذيه متغير با مبدل DC به DC (POWER MOSFET) با ترانز يستور اهداف: ( بررسی Transistor) POWER MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect براي كليد زني 2) بررسي مبدل DC به.DC كاهنده. 3) بررسي مبدل

Διαβάστε περισσότερα

فصل چهارم آشنايي با اتوكد 2012 فصل چهارم

فصل چهارم آشنايي با اتوكد 2012 فصل چهارم 55 فصل چهارم آشنايي با اتوكد 2012 56 هدفهاي رفتاري پس از پايان اين فصل هنرجو بايد در AutoCAD بتواند : 1- قسمت هاي مختلف محيط كار AutoCAD را بشناسد. 2- با كاربرد روبانهاي مختلف آشنايي كلي داشته باشد. 3-

Διαβάστε περισσότερα

يﺎﻫ ﻢﺘﺴﻴﺳ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ (IP) ﺖﻧﺮﺘﻨﻳا ﻞﻜﺗوﺮﭘ رد تﺎﻋﻼﻃا يوﺎﺣ يﺎﻫ ﻪﺘﺴﺑ لﺎﻘﺘﻧا (DWDM)جﻮﻣ لﻮﻃ ﻢﻴﺴﻘﺗ لﺎﮕﭼ هﺪﻨﻨﻛ ﺲﻜﻠﭘ ﻲﺘﻟﺎﻣ يرﻮﻧ ﺮﺒﻴﻓ

يﺎﻫ ﻢﺘﺴﻴﺳ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ (IP) ﺖﻧﺮﺘﻨﻳا ﻞﻜﺗوﺮﭘ رد تﺎﻋﻼﻃا يوﺎﺣ يﺎﻫ ﻪﺘﺴﺑ لﺎﻘﺘﻧا (DWDM)جﻮﻣ لﻮﻃ ﻢﻴﺴﻘﺗ لﺎﮕﭼ هﺪﻨﻨﻛ ﺲﻜﻠﭘ ﻲﺘﻟﺎﻣ يرﻮﻧ ﺮﺒﻴﻓ انتقال بسته هاي حاوي اطلاعات در پروتكل اينترنت (IP) با استفاده از سيستم هاي فيبر نوري مالتي پلكس كننده چگال تقسيم طول موج( DWDM ) محمد فرداد دانشگاه گيلان mohammad.fardad@gmail.com چكيده اين مقاله مفهوم

Διαβάστε περισσότερα

DA-SM02-1 هدف : 2- مقدمه

DA-SM02-1 هدف : 2- مقدمه DA-SM02 تست ضربه - هدف : تعيين مقدار انرژي شكست فلزات 2- مقدمه يكي از مساي ل مهم در صنعت كه باعث خسارات زيادي ميشود شكستن قطعات براثر تردي جنس آنها ميباشد. آزمايشهاي كشش و فشار با همه اهميت خود نميتوانند

Διαβάστε περισσότερα

چكيده 1- مقدمه

چكيده 1- مقدمه تشخيص پوست بر اساس يادگيري تقويتي مريم حبيبي پور مهديه پوستچي حميدرضا پوررضا سعيد راحتي قوچاني گروه هوش مصنوعي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد گروه هوش مصنوعي دانشگاه علم و صنعت ايران گروه مهندسي كامپيوتر دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

عالمت های اختصاری مربوط به زمان و دفعات دارو دادن

عالمت های اختصاری مربوط به زمان و دفعات دارو دادن عالمت اختصاری H(hr) min AM PM MD MN q q.h q.2h Qd BD,BID TDS QID HS a.c p.c PRN Stat عالمت های اختصاری مربوط به زمان و دفعات دارو دادن معادل انگلیسی معادل فارسی Hour ساعت Minute دقیقه Ante Meridiem از

Διαβάστε περισσότερα

Eta 100% Zn. Zeta 93-94% Zn. Delta 90-92% Zn. Gamma % Zn. Base steel ساير پوششها: مقايسه پوششهاي گالوانيزه و رنگها:

Eta 100% Zn. Zeta 93-94% Zn. Delta 90-92% Zn. Gamma % Zn. Base steel ساير پوششها: مقايسه پوششهاي گالوانيزه و رنگها: مزايا و معايب لوله با پوششهاي گالوانيزه نسبت به ديگر لوله ها در صنعت مبحث كنترل خوردگي از گذشته مورد توجه بوده و تاكنون روشهاي متفاوتي براي جلوگيري از آن اراي ه گرديده كه در اين ميان با ساخت لوله هاي جديد

Διαβάστε περισσότερα

Distributed Snapshot DISTRIBUTED SNAPSHOT سپس. P i. Advanced Operating Systems Sharif University of Technology. - Distributed Snapshot ادامه

Distributed Snapshot DISTRIBUTED SNAPSHOT سپس. P i. Advanced Operating Systems Sharif University of Technology. - Distributed Snapshot ادامه Distributed Snapshot يك روش براي حل GPE اين بود كه پردازهي مبصر P 0 از ديگر پردازهها درخواست كند تا حالت محلي خود را اعلام كنند و سپس آنها را باهم ادغام كند. اين روش را Snapshot گوييم. ولي حالت سراسري

Διαβάστε περισσότερα

(,, ) = mq np داريم: 2 2 »گام : دوم« »گام : چهارم«

(,, ) = mq np داريم: 2 2 »گام : دوم« »گام : چهارم« 3 8 بردارها خارجي ضرب مفروضاند. (,, ) 3 و (,, 3 ) بردار دو تعريف: و ميدهيم نمايش نماد با را آن كه است برداري در خارجي ضرب ( 3 3, 3 3, ) m n mq np p q از: است عبارت ماتريس دترمينان در اينكه به توجه با اما

Διαβάστε περισσότερα

نقش نيروگاههاي بادي در پايداري گذراي شبكه

نقش نيروگاههاي بادي در پايداري گذراي شبكه No. F-13-AAA-0000 همايون برهمندپور سيما كمانكش سعيد سليمي حميد دانايي محمد جعفريان پژوهشگاه نيرو گروه مطالعات سيستم تهران - ايران Uhberahmandpour@nri.ac.irU2T, Uskamankesh@nri.ac.irU2T, 2T Ussalimi@nri.ac.ir,

Διαβάστε περισσότερα

No. F-16-EPM مقدمه

No. F-16-EPM مقدمه No. F-16-EPM -2151 بررسي اثر پرداخت بهاي آمادگي بر هزينههاي بازار برق ايران مريم طارمي سيد ميثم عزتي رضا طهماسبي ايمان رحمتي مديريت نظارت و كنترل بر عملكرد بازار برق معاونت بازار برق ايران شركت مديريت

Διαβάστε περισσότερα

را بدست آوريد. دوران

را بدست آوريد. دوران تجه: همانطر كه در كلاس بارها تا كيد شد تمرينه يا بيشتر جنبه آمزشي داشت براي يادگيري بيشتر مطالب درسي بده است مشابه اين سه تمرين كه در اينجا حل آنها آمده است در امتحان داده نخاهد شد. m b الف ماتريس تبديل

Διαβάστε περισσότερα

t a a a = = f f e a a

t a a a = = f f e a a ا زمايشگاه ماشينه يا ۱ الکتريکي ا زمايش شمارهي ۴-۱ گزارش کار راهاندازي و تنظيم سرعت موتورهايي DC (شنت) استاد درياباد نگارش: اشکان نيوشا ۱۶ ا ذر ۱۳۸۷ ي م به نام خدا تي وري ا زمايش شنت است. در اين ا زمايش

Διαβάστε περισσότερα

ﻞﺼﻓ ﻯﺮﻴﮔ ﻩﺯﺍﺪﻧﺍ ﻡﻮﺳ ﻲﻘﻓﺍ ﻱ ﻪﻠﺻﺎﻓ ﻢﻴﻘﺘﺴﻣﺮﻴﻏ ﺵﻭﺭ ﻪﺑ ﺶﺨﺑ ﻝﻭﺍ - ﺴﻣ ﻲﺣﺎ

ﻞﺼﻓ ﻯﺮﻴﮔ ﻩﺯﺍﺪﻧﺍ ﻡﻮﺳ ﻲﻘﻓﺍ ﻱ ﻪﻠﺻﺎﻓ ﻢﻴﻘﺘﺴﻣﺮﻴﻏ ﺵﻭﺭ ﻪﺑ ﺶﺨﺑ ﻝﻭﺍ - ﺴﻣ ﻲﺣﺎ اندازه گيرى فاصله ي افقي فصل سوم به روش غيرمستقيم بخش اول - مس احي 39 هدف هاى رفتارى : پس از ا موزش و مطالعهى اين فصل از فراگيرنده انتظار مىرود بتواند: 1- اندازهگيرى فاصلهى افقى به روش غيرمستقيم را تعريف

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه ي ا زمايشگاهي فرا يند همرفت در يك ميكرومدل شكافدار

مطالعه ي ا زمايشگاهي فرا يند همرفت در يك ميكرومدل شكافدار مطالعه ي ا زمايشگاهي فرا يند همرفت در يك ميكرومدل شكافدار سپهر اسلامي گروه مهندسي شيمي دانشگاه شهيد باهنر كرمان اميرصرافي مهينشفيعي عليمحبي پژوهشكده انرژيومهندسيمحيط زيست دانشگاهشهيد باهنر كرمان وجود شبكهي

Διαβάστε περισσότερα

سعيدسيدطبايي. C=2pF T=5aS F=4THz R=2MΩ L=5nH l 2\µm S 4Hm 2 بنويسيد كنييد

سعيدسيدطبايي. C=2pF T=5aS F=4THz R=2MΩ L=5nH l 2\µm S 4Hm 2 بنويسيد كنييد تمرينات درس اندازه گيري دانشگاه شاهد سعيدسيدطبايي تمرين سري 1 و 2 سوال 1: اندازه گيري را تعريف كرده مشخصات شاخص و دستگاه اندازه گيري را بنويسيد منظور از كاليبراسيون و تنظيم چيست. تفاوت دستگاههاي اندازه

Διαβάστε περισσότερα

گﺮﺑﺪﻳر ﺖﺑﺎﺛ يﺮﻴﮔهزاﺪ :ﺶﻳﺎﻣزآ فﺪﻫ :ﻪﻣﺪﻘﻣ

گﺮﺑﺪﻳر ﺖﺑﺎﺛ يﺮﻴﮔهزاﺪ :ﺶﻳﺎﻣزآ فﺪﻫ  :ﻪﻣﺪﻘﻣ اندازهگيري ثابت ريدبرگ هدف آزمايش: مطالعه طيف اتم هيدروژن و بدست آوردن ثابت ريدبرگ مقدمه: اتم هيدروژن سادهترين سيستم كوانتومي است و شامل يك پروتون و يك الكترون ميباشد. تي وري الكتروديناميك كوانتومي قادر

Διαβάστε περισσότερα

مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل

مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل شما باید بعد از مطالعه ی این جزوه با مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل کامال آشنا شوید. VA R VB به نظر شما افت ولتاژ مقاومت R چیست جواب: به مقدار عددی V A

Διαβάστε περισσότερα

یونیزاسیون اشعهX مقدار مو ثر یونی را = تعریف میکنیم و ظرفیت مو ثر یونی نسبت مقدار مو ثر یونی به زمان تابش هدف آزمایش: مقدمه:

یونیزاسیون اشعهX مقدار مو ثر یونی را = تعریف میکنیم و ظرفیت مو ثر یونی نسبت مقدار مو ثر یونی به زمان تابش هدف آزمایش: مقدمه: ر 1 یونیزاسیون اشعهX هدف آزمایش: تعیین مقدار ظرفیت مو ثر یونی هوا تحقیق بستگی جریان یونیزاسیون به جریان فیلامان و ولتاژ آند لامپ اشعه x مقدمه: اشعه x موج الکترومغناطیسی پر قدرت با محدوده انرژي چند تا چند

Διαβάστε περισσότερα

بخش غیرآهنی. هدف: ارتقاي خواص ابرکشسانی آلياژ Ni Ti مقدمه

بخش غیرآهنی. هدف: ارتقاي خواص ابرکشسانی آلياژ Ni Ti مقدمه بخش غیرآهنی هدف: ارتقاي خواص ابرکشسانی آلياژ Ni Ti مقدمه رفتار شبه کشسان )Pseudoelasticity( که به طور معمول ابرکشسان )superelasticity( ناميده می شود رفتار برگشت پذیر کشسان ماده در برابر تنش اعمالی است

Διαβάστε περισσότερα

ICBME Archive of SID. چكيده.

ICBME Archive of SID. چكيده. ICBME28 مدل سازي سه بعدي رفتار ارتعاشي استخوانچه هاي گوش مياني با روش اجزا محدود هادي عباسي فيروزجايي فرزام فرهمند آزمايشگاه گروه بيومكانيك دانشگاه صنعتي شريف چكيده E-ail: h_abbasi@ehr.sharif.edu farahand@sharif.edu

Διαβάστε περισσότερα

ICBME چكيده - 1 مقدمه

ICBME چكيده - 1 مقدمه ICBME28 مدل سازي سه بعدي رفتار ارتعاشي استخوانچه هاي گوش مياني با روش اجزا محدود هادي عباسي فيروزجايي فرزام فرهمند آزمايشگاه گروه بيومكانيك دانشگاه صنعتي شريف E-ail: h_abbasi@ehr.sharif.edu farahand@sharif.edu

Διαβάστε περισσότερα

*** تاريخ دريافت: 87/1/25 چكيده مقدمه: شدهاست. روشها: يافتهها: نتيجهگيري: آدرس نويسندة مسي ول:

*** تاريخ دريافت: 87/1/25 چكيده مقدمه: شدهاست. روشها: يافتهها: نتيجهگيري: آدرس نويسندة مسي ول: مقاله پژوهشي مجله دانشكده پزشكي اصفهان سال بيست و هفتم/شماره 92 /فروردين 1388 بررسي تا ثير دوز منفرد آزيترومايسين در درمان عفونت حاد گوش مياني در كودكان ** ** * دكتر سيد احمد رضا اخوت دكتر عبدالرضا نخعي

Διαβάστε περισσότερα

تي وري آزمايش ششم هدف: بررسي ترانزيستور.UJT

تي وري آزمايش ششم هدف: بررسي ترانزيستور.UJT ب- پ- آزمايشگاه الكترونيك - درس دكتر سبزپوشان تي وري آزمايش ششم هدف: بررسي ترانزيستور.UJT *لطفا قبل از آمدن به آزمايشگاه با مراجعه به كتابهاي درسي تي وري ترانزيستورهاي UJT را مطالعه فرماي يد. Uni )يكي

Διαβάστε περισσότερα

ناﺪﻨﻤﺸﻧاد ﺎﺑ ﯽﻳﺎﻨﺷآ تاو (١٧٣٦ــ١٨١٩

ناﺪﻨﻤﺸﻧاد ﺎﺑ ﯽﻳﺎﻨﺷآ تاو (١٧٣٦ــ١٨١٩ فصل ٣ کار و توان هدف های رفتاری: در پايان اين فصل از هنرجو انتظار می رود: ١ کار الکتريکی را با ذکر رابطه شرح دهد. ٢ توان الکتريکی را با ذکر روابط شرح دهد. ٣ ضريب بهره (راندمان) را با ذکر رابطه توضيح دهد.

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 12 به صورت دنباله اي از,0 1 نمایش داده شده اند در حین محاسبه ممکن است با خطا مواجه شده و یکی از بیت هاي آن. p 1

جلسه 12 به صورت دنباله اي از,0 1 نمایش داده شده اند در حین محاسبه ممکن است با خطا مواجه شده و یکی از بیت هاي آن. p 1 محاسبات کوانتمی (67) ترم بهار 390-39 مدرس: سلمان ابوالفتح بیگی نویسنده: سلمان ابوالفتح بیگی جلسه ذخیره پردازش و انتقال اطلاعات در دنیاي واقعی همواره در حضور خطا انجام می شود. مثلا اطلاعات کلاسیکی که به

Διαβάστε περισσότερα

مقدمه دسته بندي دوم روش هاي عددي دامنه محدود اهداف: هاي چندجمله اي رهيافت هاي محاسباتي: سعي و خطا دامنه نامحدود

مقدمه دسته بندي دوم روش هاي عددي دامنه محدود اهداف: هاي چندجمله اي رهيافت هاي محاسباتي: سعي و خطا دامنه نامحدود اهداف: محاسبه ريشه دستگاه دسته عدم وابسته معادالت ريشه هاي چندجمله اي معادالت غيرخطي بندي وابستگي به روش به مشتق مشتق تابع مقدمه غير خطي هاي عددي تابع دسته بندي دوم روش هاي عددي دامنه محدود دامنه نامحدود

Διαβάστε περισσότερα

شماره 59 بهار Archive of SID چكيده :

شماره 59 بهار Archive of SID چكيده : مجله علوم پايه دانشگاه آزاد اسلامي (JSIAU شماره 59 بهار 185 چكيده : محاسبه بهره انرژي جوش و گداخت سوخت پيشرفته هيدروژن بور با استفاده از مدل حجمي محصور سازي لختي رسول خدابخش گروه فيزيك دانشكده علوم دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

چكيده مقدمه.

چكيده مقدمه. ه ب ي پ ٨٣١ نشريه دانشكده فني دوره ۴۲ شماره ۷ بهمن ماه ۱۳۸۷ از صفحه ۸۳۱ تا ۸۴۰ بررسي پديده جرقه زني چند باره کليدهاي خلاء و اثرات ا ن بر ساير عناصر شبکه چكيده ۱ سعيد حسن زاده ۲* ۳ ۲ کاوه نيايش حسين محسني

Διαβάστε περισσότερα

چكيده 1- مقدمه درخت مشهد ايران فيروزكوه ايران باشد [7]. 5th Iranian Conference on Machine Vision and Image Processing, November 4-6, 2008

چكيده 1- مقدمه درخت مشهد ايران فيروزكوه ايران باشد [7]. 5th Iranian Conference on Machine Vision and Image Processing, November 4-6, 2008 پنهاني سازي تصوير با استفاده از تابع آشوب و درخت جستجوي دودويي رسول عنايتي فر دانشكده مهندسي كامپيوتر دانشگاه آزاد اسلامي فيروزكوه ايران r.enayatifar@iaufb.ac.ir مرتضي صابري كمرپشتي دانشكده مهندسي كامپيوتر

Διαβάστε περισσότερα

3 و 2 و 1. مقدمه. Simultaneous كه EKF در عمل ناسازگار عمل كند.

3 و 2 و 1.  مقدمه. Simultaneous كه EKF در عمل ناسازگار عمل كند. بررسي سازگاري تخمين در الگوريتم EKF-SLAM و پيشنهاد يك روش جديد با هدف رسيدن به سازگاري بيشتر فيلتر و كاستن هرينه محاسباتي امير حسين تمجيدي حميد رضا تقيراد نينا مرحمتي 3 و و گروه رباتيك ارس دپارتمان كنترل

Διαβάστε περισσότερα

One-Year Patency Rate of Arteriovenous Fistula and its Predicting Factors in Patients with Chronic Renal Failure

One-Year Patency Rate of Arteriovenous Fistula and its Predicting Factors in Patients with Chronic Renal Failure One-Year Patency Rate of Arteriovenous Fistula and its Predicting Factors in Patients with Chronic Renal Failure Setareh Soltany 1, Jafar Alavy Toussy 2, Mohammadreza Tamaddon 3, Raheb Ghorbani 4 1 Department

Διαβάστε περισσότερα

مريم اسپندار - وحيدحقيقتدوست چكيده 1- مقدمه. ١ Vehicular Anti-Collision Mechanism ٢ Intelligent Vehicular Transportation System

مريم اسپندار - وحيدحقيقتدوست چكيده 1- مقدمه. ١ Vehicular Anti-Collision Mechanism ٢ Intelligent Vehicular Transportation System اراي ه الگوريتم اجتناب از برخورد و تشخيص تقدم خودروها در تقاطع با استفاده از شبكه هاي موقتي مريم اسپندار - وحيدحقيقتدوست سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي espandar@cra.ir دانشكده فني و مهندسي دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

ﻪﻣﺪﻘﻣ ﺩ ﺮﺘﻛ ﻩﺮﻴﻧ ﻡﺩﺎﺧ ﻤﻫ ﻭ ﻥﺍﺭﺎﻜ ﺭﺎﻛ ﺵﻭﺭ

ﻪﻣﺪﻘﻣ ﺩ ﺮﺘﻛ ﻩﺮﻴﻧ ﻡﺩﺎﺧ ﻤﻫ ﻭ ﻥﺍﺭﺎﻜ ﺭﺎﻛ ﺵﻭﺭ مقايسه اثر پروژسترون عضلاني روغني با شياف پروژسترون در حمايت از فاز لوتي ال در سيكلهاي تلقيح داخل رحمي ۴ ۳ ۲ * دكتر نيره خادم دكتر نزهت موسوي فر دكتر فرناز بنكدار دكتر نفيسه برادران رفيعي. دانشيار گروه

Διαβάστε περισσότερα

هدف : مقدمه. θ 1 و است.

هدف : مقدمه. θ 1 و است. هدف : تعيين مقدار انرژي شكست فلزات مقدمه يكي از مساي ل مهم در صنعت آه باعث خسارات زيادي ميشود شكستن قطعات براثر تردي جنس ا نها ميباشد. ا زمايشهاي آشش و فشار با همه اهميت خود نميتوانند رفتار فلزات را در

Διαβάστε περισσότερα

تاثير پديده جريان هجومي ترانسفورماتور قدرت در حادثه پست 400/132/20 كيلوولت بيرجند

تاثير پديده جريان هجومي ترانسفورماتور قدرت در حادثه پست 400/132/20 كيلوولت بيرجند No. F-14-HVS-1564 تاثير پديده جريان هجومي ترانسفورماتور قدرت در حادثه پست 400/13/0 كيلوولت بيرجند عباداله كامياب يوسف پورصديق رودي دفتر فني انتقال معاونت بهرهبرداري برق منطقهاي خراسان محسن اصغري جعفرا

Διαβάστε περισσότερα

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ﻥﺍﺪﻤﻫ ﻲﻧﺎﻣﺭﺩ ﻲﺘﺷﺍﺪﻬﺑ ﺕﺎﻣﺪﺧ ﻭ ﻲﻜﺷﺰﭘ ﻡﻮﻠﻋ ﻩﺎﮕﺸﻧﺍﺩ ﻲﻤﻠﻋ ﻪﻠﺠﻣ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ﻥﺍﺪﻤﻫ ﻲﻧﺎﻣﺭﺩ ﻲﺘﺷﺍﺪﻬﺑ ﺕﺎﻣﺪﺧ ﻭ ﻲﻜﺷﺰﭘ ﻡﻮﻠﻋ ﻩﺎﮕﺸﻧﺍﺩ ﻲﻤﻠﻋ ﻪﻠﺠﻣ مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني همدان ٣٦ مقاله پژوهشي بررسي ارتباط منگنز و ا هن در اتصال به ا پو ترانسفرين تقي حسن زاده قصبه * چكيده: (Mn) منگنز يكي از عناصر كمياب مي باشد كه كمبود

Διαβάστε περισσότερα

تحلیل مدار به روش جریان حلقه

تحلیل مدار به روش جریان حلقه تحلیل مدار به روش جریان حلقه برای حل مدار به روش جریان حلقه باید مراحل زیر را طی کنیم: مرحله ی 1: مدار را تا حد امکان ساده می کنیم)مراقب باشید شاخه هایی را که ترکیب می کنید مورد سوال مسئله نباشد که در

Διαβάστε περισσότερα

A مولفه Z نوشته ميشود: رساناي ي الكتريكي و تعريف ميباشد. سطح ميشود: T D جسم يعني:

A مولفه Z نوشته ميشود: رساناي ي الكتريكي و تعريف ميباشد. سطح ميشود: T D جسم يعني: مدلسازي حرارتي سيمپيچ ترانسفورمر با استفاده از كوپل ميدانهاي مغناطيسي و حرارتي در محيط المان محدود 1 عطا فخري فرهاد شهنيا 1 شركت مهندسين مشاور نير يو دفتر تحقيقات و استاندارد- شركت توزيع نير يو 4 3 محمد

Διαβάστε περισσότερα

Journal of Water and Soil Vol. 27, No.4, Sept.-Oct. 2013, p جلد 27 شماره 4 مهر آبان 1392 ص

Journal of Water and Soil Vol. 27, No.4, Sept.-Oct. 2013, p جلد 27 شماره 4 مهر آبان 1392 ص Journal of Water and Soil Vol. 27, No.4, Sept.-Oct. 2013, p. 823-831 نشريه آب و خاك (علوم و صنايع كشاورزي) جلد 27 شماره 4 مهر آبان 1392 ص 823-831. اثر فاصله انتقال بر انتشارپذيري كلريد سديم با استفاده

Διαβάστε περισσότερα

V o. V i. 1 f Z c. ( ) sin ورودي را. i im i = 1. LCω. s s s

V o. V i. 1 f Z c. ( ) sin ورودي را. i im i = 1. LCω. s s s گزارش کار ا زمايشگاه اندازهگيري و مدار ا زمايش شمارهي ۵ مدار C سري خروجي خازن ۱۳ ا بانماه ۱۳۸۶ ي م به نام خدا تي وري ا زمايش به هر مداري که در ا ن ترکيب ي از مقاومت خازن و القاگر به کار رفتهشده باشد مدار

Διαβάστε περισσότερα

بسمه تعالی «تمرین شماره یک»

بسمه تعالی «تمرین شماره یک» بسمه تعالی «تمرین شماره یک» شماره دانشجویی : نام و نام خانوادگی : نام استاد: دکتر آزاده شهیدیان ترمودینامیک 1 نام درس : ردیف 0.15 m 3 میباشد. در این حالت یک فنر یک دستگاه سیلندر-پیستون در ابتدا حاوي 0.17kg

Διαβάστε περισσότερα

هدف از انجام این آزمایش بررسی رفتار انواع حالتهاي گذراي مدارهاي مرتبه دومRLC اندازهگيري پارامترهاي مختلف معادله

هدف از انجام این آزمایش بررسی رفتار انواع حالتهاي گذراي مدارهاي مرتبه دومRLC اندازهگيري پارامترهاي مختلف معادله آزما ی ش پنج م: پا س خ زمانی مدا رات مرتبه دوم هدف از انجام این آزمایش بررسی رفتار انواع حالتهاي گذراي مدارهاي مرتبه دومLC اندازهگيري پارامترهاي مختلف معادله مشخصه بررسی مقاومت بحرانی و آشنایی با پدیده

Διαβάστε περισσότερα

مقاومت مصالح 2 فصل 9: خيز تيرها. 9. Deflection of Beams

مقاومت مصالح 2 فصل 9: خيز تيرها. 9. Deflection of Beams مقاومت مصالح فصل 9: خيز تيرها 9. Deflection of eams دکتر مح مدرضا نيرومند دااگشنه ايپم نور اصفهان eer Johnston DeWolf ( ) رابطه بين گشتاور خمشی و انحنا: تير طره ای تحت بار متمرکز در انتهای آزاد: P انحنا

Διαβάστε περισσότερα

98-F-EEF-504 ايران - اصفهان چكيده مقدمه:

98-F-EEF-504 ايران - اصفهان چكيده مقدمه: 98-F-EEF-504 بررسي مزاياي جايگزيني لامپهاي LED به جاي منابع روشنايي متعارف فروغ تركي مهندسي برق الكترونيك مهدي رحماني مهندسي صنايع ) شركت مهندسي پاد انرژي اصفهان ايران - اصفهان واژههاي كليدي: لامپ LED

Διαβάστε περισσότερα

فصل چهارم موتورهاي جريان مستقيم

فصل چهارم موتورهاي جريان مستقيم فصل چهارم موتورهاي جريان مستقيم هدفهاي رفتاري پس از پايان اين فصل از فراگير انتظار ميرود که: موتورهاي جريان مستقيم را تعريف كند و آنها را طبقهبندي نمايد. مشخصههاي اصلي موتورهاي جريان مستقيم را تعريف كند

Διαβάστε περισσότερα

AAMI تحقيقي چكيده مقدمه.

AAMI تحقيقي چكيده مقدمه. بررسي غلظت فلزات سنگين در آب ورودي به دستگاه دياليز بيمارستانهاي استان قم و مقايسه آن با استانداردهاي AAMI و EPH 4 4 3 2 1 مهدي اسدي يلدا ارست سميه بهناميپور سيامك محبي مهدي نوروزي چكيده مقدمه: وجود فلزات

Διαβάστε περισσότερα

جريان ديفرانسيلي CDBA

جريان ديفرانسيلي CDBA پياده سازي فيلترهاي آنالوگ مد جرياني با استفاده از DTA محرم حسين پور و بابك قصاب زاده اهرابي گروه مهندسي برق الكترونيك- دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز babakahrabi@gmail.com m.hosseinpour.n@gmail.com چكيده

Διαβάστε περισσότερα

بررسي اثر قهوه بر تغییر رنگ سه نوع كامپوزيت نانو- مطالعه آزمايشگاهي

بررسي اثر قهوه بر تغییر رنگ سه نوع كامپوزيت نانو- مطالعه آزمايشگاهي 05 بررسي اثر قهوه بر تغییر رنگ سه نوع كامپوزيت نانو- مطالعه آزمايشگاهي 1 # 0 3 3 3 دکتر فرناز مهدي سير دکتر نگين نصوحي دکتر سعيد نعمتي دکتر آرش غفاري سرشت دکتر مهزاد صدیقي 3- استادیار گروه ترميمي دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

ﻲﻟﺎﻌﺗ ﻪﻤﺴﺑ لازﻮﭘوﺮﭘ شرﺎﮕﻧ ﻪﻣﺎﻧ هﻮﻴﺷ (ﻲﻠﻴﻤﻜﺗ تﻼﻴﺼﺤﺗ نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد هﮋﻳو) مﻮﻠﻋ هﺪﻜﺸﻧاد :هﺪﻨﻨﻛ ﻪﻴﻬﺗ يرﺎﻔﻏ شﻮﻳراد 94 رﺎﻬﺑ

ﻲﻟﺎﻌﺗ ﻪﻤﺴﺑ لازﻮﭘوﺮﭘ شرﺎﮕﻧ ﻪﻣﺎﻧ هﻮﻴﺷ (ﻲﻠﻴﻤﻜﺗ تﻼﻴﺼﺤﺗ نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد هﮋﻳو) مﻮﻠﻋ هﺪﻜﺸﻧاد :هﺪﻨﻨﻛ ﻪﻴﻬﺗ يرﺎﻔﻏ شﻮﻳراد 94 رﺎﻬﺑ بسمه تعالي شيوه نامه نگارش پروپوزال (ويژه دانشجويان تحصيلات تكميلي) دانشكده علوم تهيه كننده : داريوش غفاري بهار 94 ١ B موارد زير بايد در فرو پيشنهاد پايان نامه (پروپوزال) نوشته شود. تمامي متني را كه دانشجو

Διαβάστε περισσότερα

رﺎﺸﺘﻧا ياﺮﺑ پﺎﭼ ياﺮﺑ هدﺎﻣآ

رﺎﺸﺘﻧا ياﺮﺑ پﺎﭼ ياﺮﺑ هدﺎﻣآ دستورالعمل تهية مقالة» آماده براي چاپ «براي انتشار در نشريه پژوهشي انجمن مهندسان مكانيك ايران 1 -آرايش كلي مقاله بايد روي كاغذ سفيد مرغوب (297 210) A4 تهيه و تنها بر يك روي كاغذ چاپ شود. جهت تايپ مقاله

Διαβάστε περισσότερα

پايداری Stability معيارپايداری. Stability Criteria. Page 1 of 8

پايداری Stability معيارپايداری. Stability Criteria. Page 1 of 8 پايداری Stility اطمينان از پايداری سيستم های کنترل در زمان طراحی ا ن بسيار حاي ز اهمييت می باشد. سيستمی پايدار محسوب می شود که: بعد از تغيير ضربه در ورودی خروجی به مقدار اوليه ا ن بازگردد. هر مقدار تغيير

Διαβάστε περισσότερα

مدار معادل تونن و نورتن

مدار معادل تونن و نورتن مدار معادل تونن و نورتن در تمامی دستگاه های صوتی و تصویری اگرچه قطعات الکتریکی زیادی استفاده می شود ( مانند مقاومت سلف خازن دیود ترانزیستور IC ترانس و دهها قطعه ی دیگر...( اما هدف از طراحی چنین مداراتی

Διαβάστε περισσότερα

عنوان: رمزگذاري جستجوپذیر متقارن پویا

عنوان: رمزگذاري جستجوپذیر متقارن پویا دانشگاه صنعتی شریف دانشکده مهندسی برق گزارش درس ریاضیات رمزنگاري عنوان: رمزگذاري جستجوپذیر متقارن پویا استاد درس: مهندس نگارنده: ز 94 دي ماه 1394 1 5 نماد گذاري و تعریف مسي له 1 6 رمزگذاري جستجوپذیر متقارن

Διαβάστε περισσότερα

207 ور ي ﺮﺑ ﻦﻴﺗﻼﭘ ﺲ ﺎﺑ ن آ ﺐﻴﻛﺮﺗ و ﺲﻧ ﺮﺗ مﺎﻤﺗ ﺳا ﺋﻮﻨ ﺛﺎﺗ (AGS هﺪﻌﻣ نﺎﻃﺮﺳ ﻟﻮﻠﺳ هدر ءﺎﻘﺑ ﺎﻣا ﻲﺒﺘﺠﻣ ﺮﺘﻛد ﻲﻧذﺎﻣ ﺪﻤﺤ ﻣﺮﺘﻛد ﻲﺳﺎﺒﻋ ﷲاﺪﺳا هداز

207 ور ي ﺮﺑ ﻦﻴﺗﻼﭘ ﺲ ﺎﺑ ن آ ﺐﻴﻛﺮﺗ و ﺲﻧ ﺮﺗ مﺎﻤﺗ ﺳا ﺋﻮﻨ ﺛﺎﺗ (AGS هﺪﻌﻣ نﺎﻃﺮﺳ ﻟﻮﻠﺳ هدر ءﺎﻘﺑ ﺎﻣا ﻲﺒﺘﺠﻣ ﺮﺘﻛد ﻲﻧذﺎﻣ ﺪﻤﺤ ﻣﺮﺘﻛد ﻲﺳﺎﺒﻋ ﷲاﺪﺳا هداز 27 مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني همدان دوره بيستم شماره 3 پاي يز 1392 شماره مسلسل 69 مقاله پژوهشي تاثير رتينوي يك اسيد تمام ترانس و تركيب آن با سيس پلاتين بر روي بقاء رده سلولي سرطان

Διαβάστε περισσότερα

ﻲﺘﻳﻮﻘﺗ يﺮﻴﮔدﺎﻳ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ نآ لﺎﻘﺘﻧا و ﺶﻧاد يزﺎﺳ دﺮﺠﻣ

ﻲﺘﻳﻮﻘﺗ يﺮﻴﮔدﺎﻳ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ نآ لﺎﻘﺘﻧا و ﺶﻧاد يزﺎﺳ دﺮﺠﻣ مجرد سازي دانش و انتقال آن با استفاده از يادگيري تقويتي 1 نرجس زارع 2 مجيد نيلي احمدآبادي 1 احمدرضا ولي 2 مريم سادات ميريان mmirian@ut.ac.ir ar.vali@gmail.com mnili@ut.ac.ir zare.narjes@gmail.com 1- دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

ازالگوريتم ژنتيك. DTW,Genetic Algorithm,Feature Vector,Isolated Word Recognition دهد.

ازالگوريتم ژنتيك. DTW,Genetic Algorithm,Feature Vector,Isolated Word Recognition دهد. اراي ه روشي جديد در بهينه سازي سيستم هاي پردازش گفتار با استفاده ازالگوريتم ژنتيك ع يل اكبر برنگي ايمان اسمعيل زاده و هومن نبوتي مركز تحقيقات سجاد aliakbar_berangi@yahoo.com imanesmaailzadeh@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

12-F-ENV-2438 چكيده ايران

12-F-ENV-2438 چكيده ايران بررسي و اندازه گيري ميدانهاي الكتريكي و مغناطيسي در مجاورت خطوط و پستهاي فشار قوي كلان شهر تهران 12-F-ENV-2438 2 2 1 سيد زمان حسيني احمد جليلي جهرمي محمد علي ملكوتيان 1 -شركت سهامي برق منطقهاي تهران 2

Διαβάστε περισσότερα

كتابچه داروهاي پرخطر الكتروليت ها و داروهاي هايپرتونيك مركز آموزشي پژوهشي و درماني امام رضا )ع(

كتابچه داروهاي پرخطر الكتروليت ها و داروهاي هايپرتونيك مركز آموزشي پژوهشي و درماني امام رضا )ع( كتابچه داروهاي پرخطر الكتروليت ها و داروهاي هايپرتونيك دفتر بهبود كيفيت مركز آموزشي پژوهشي و درماني امام رضا )ع( 1931 1 مقدمه: يكي از مهمترين مباحث در ايمني بيمار اطمينان از صحت محاسبه و تجويز دارو مي

Διαβάστε περισσότερα

هد ف های هفته ششم: 1- اجسام متحرک و ساکن را از هم تشخیص دهد. 2- اندازه مسافت و جا به جایی اجسام متحرک را محاسبه و آن ها را مقایسه کند 3- تندی متوسط

هد ف های هفته ششم: 1- اجسام متحرک و ساکن را از هم تشخیص دهد. 2- اندازه مسافت و جا به جایی اجسام متحرک را محاسبه و آن ها را مقایسه کند 3- تندی متوسط هد ف های هفته ششم: 1- اجسام متحرک و ساکن را از هم تشخیص دهد. - اندازه مسافت و جا به جایی اجسام متحرک را محاسبه و آن ها را مقایسه کند 3- تندی متوسط اجسام متحرک را محاسبه کند. 4- تندی متوسط و لحظه ای را

Διαβάστε περισσότερα

(al _ yahoo.co.uk) itrc.ac.ir) چكيده ١- مقدمه

(al _ yahoo.co.uk) itrc.ac.ir) چكيده ١- مقدمه تشخيص جنسيت افراد از روي چهره با استفاده از شبكههاي عصبي پرسپترون چند لايه ای با الگوريتم پس انتشار خطا علي يوسفي کامبيز بديع (عضو هيي ت علمي دانشگاه ا زاد واحد همدان (گروه پژوهشی جامعه اطلاعاتی مرکز تحقيقات

Διαβάστε περισσότερα

مقايسه ويژگيهاي غيرخطي سيگنال تغييرات نرخ ضربان قلب مربوط به افراد سالم و چند نوع بيماري قلبي سيما چلاوي دكتر محمدحسن مرادي تهران دانشگاه صنعتي اميركبير دانشكده مهندسي پزشكي E-mal: schalav@bme.aut.ac.r

Διαβάστε περισσότερα

اکسیژن مورد نیاز شیمیایی و بیوشیمیاییCOD BOD &

اکسیژن مورد نیاز شیمیایی و بیوشیمیاییCOD BOD & اکسیژن مورد نیاز شیمیایی و بیوشیمیاییCOD BOD & تعریفBOD BODنرخ مصرف اكسيژن در داخل آب توسط ارگانيزمها است. اگر BOD كم باشد آب پاك و فاقد ارگانيسم است يا آنكه ارگانيزمهاي داخل آب مرده و نيازي به مصرف اكسيژن

Διαβάστε περισσότερα

- چكيده

- چكيده استخرهاي بي انتها راهكاري جديد جهت كاهش مصرف آب و انرژي در استخرهاي شنا امين محكمي سيما پوست فروش فرد عبدالرحمان نوروزي شركت ديبا دژ پارس شيراز بلوارپاسدارن نبش خ شهيد محلاتي- شركت ديبا دژ پارس شيراز بلوارپاسدارن

Διαβάστε περισσότερα

يﺮﻫز ﺖﺠﺣ ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ.ﺪﯿﺘﺴﻫ ﺎﻨﺷآ ﯽﯾاﺪﺘﺑا ﻊﻄﻘﻣ زا ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ ﺎﺑ ﺎﻤﺷ ﺰﯾﺰﻋ زﻮﻣآ ﺶﻧاد ﺪ

يﺮﻫز ﺖﺠﺣ ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ.ﺪﯿﺘﺴﻫ ﺎﻨﺷآ ﯽﯾاﺪﺘﺑا ﻊﻄﻘﻣ زا ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ ﺎﺑ ﺎﻤﺷ ﺰﯾﺰﻋ زﻮﻣآ ﺶﻧاد ﺪ مبحث تناسب حجت زهري دانش آموز عزیز شما با مبحث تناسب از مقطع ابتدایی آشنا هستید. تناسب نوعی رابطه بین اعداد است که در آن اعداد و کمیتها به دو صورت می توانند با یکدیگر نسبت داشته باشند. مدل : تناسب مستقیم:

Διαβάστε περισσότερα

ﻡﺮﻧ ﺯﺍ ﻩﺩﺎﻔﺘﺳﺍ ﺎﺑ ﺮﺘﻣﺍﺭﺎﭘ ﺮﻴﻴﻐﺗ ﺮﺛﺍ ﺭﺩ ﻲﻳﺎﻘﻟﺍ ﺭﻮﺗﻮﻣ ﻲﻜﻴﻣﺎﻨﻳﺩ ﺭﺎﺘﻓﺭ ﻲﺳﺭﺮﺑ

ﻡﺮﻧ ﺯﺍ ﻩﺩﺎﻔﺘﺳﺍ ﺎﺑ ﺮﺘﻣﺍﺭﺎﭘ ﺮﻴﻴﻐﺗ ﺮﺛﺍ ﺭﺩ ﻲﻳﺎﻘﻟﺍ ﺭﻮﺗﻮﻣ ﻲﻜﻴﻣﺎﻨﻳﺩ ﺭﺎﺘﻓﺭ ﻲﺳﺭﺮﺑ بررسي رفتار ديناميكي موتور القايي در اثر تغيير پارامتر با استفاده از نرم افزار Matla ايمان مظهري رامتين حديدي و ابوالفضل واحدي دانشگاه علم و صنعت ايران avahed@ut.ac., amtn_hadd@yahoo.com, mazha@gmal.com

Διαβάστε περισσότερα

Combined Test غربالگری پیش از تولد جهت شناسایی ناهنجاری های شایع مادرزادی سواالت و جوابهای مربوط به خانمهایی که میخواهند این آزمایش را انجام دهند.

Combined Test غربالگری پیش از تولد جهت شناسایی ناهنجاری های شایع مادرزادی سواالت و جوابهای مربوط به خانمهایی که میخواهند این آزمایش را انجام دهند. Combined Test غربالگری پیش از تولد جهت شناسایی ناهنجاری های شایع مادرزادی سواالت و جوابهای مربوط به خانمهایی که میخواهند این آزمایش را انجام دهند. غربالگری پیش از تولد جهت شناسایی ناهنجاری های شایع مادرزادی:

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 14 را نیز تعریف کرد. عملگري که به دنبال آن هستیم باید ماتریس چگالی مربوط به یک توزیع را به ماتریس چگالی مربوط به توزیع حاشیه اي آن ببرد.

جلسه 14 را نیز تعریف کرد. عملگري که به دنبال آن هستیم باید ماتریس چگالی مربوط به یک توزیع را به ماتریس چگالی مربوط به توزیع حاشیه اي آن ببرد. تي وري اطلاعات کوانتمی ترم پاییز 39-39 مدرس: ابوالفتح بیگی و امین زاده گوهري نویسنده: کامران کیخسروي جلسه فرض کنید حالت سیستم ترکیبی AB را داشته باشیم. حالت سیستم B به تنهایی چیست در ابتداي درس که حالات

Διαβάστε περισσότερα

: O. CaCO 3 (1 CO (2 / A 11 بوده و مولكولي غيرقطبي ميباشد. خصوصيتهاي

: O. CaCO 3 (1 CO (2 / A 11 بوده و مولكولي غيرقطبي ميباشد. خصوصيتهاي شيمي آلي مدرسان شريف رتبه يك كارشناسي ارشد شيمي آلي شيمي موادي تركيبها را در آزمايشگاه نميتوان فصل اول «مباني شيمي آلي» است كه با موجودات زنده ارتباط دارد. تا اواسط قرن نوزدهم ميلادي اعتقاد بر اين بود

Διαβάστε περισσότερα