Μπτθή ιεηηνπξγία θαη θαηαγξαθή ειεθηξνκπνγξαθήκαηνο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μπτθή ιεηηνπξγία θαη θαηαγξαθή ειεθηξνκπνγξαθήκαηνο"

Transcript

1 ΑΣΚΗΣΗ 1 Μπτθή ιεηηνπξγία θαη θαηαγξαθή ειεθηξνκπνγξαθήκαηνο 1. Διζαγωγή Σ απηή ηελ άζθεζε ζα κειεηήζνπκε θάπνηεο από ηηο ηδηόηεηεο ησλ ζθειεηηθώλ κπώλ. Τν αλζξώπηλν ζώκα πεξηέρεη ηξεηο ηύπνπο κπτθώλ ηζηώλ όπνπ ν θαζέλαο εθηειεί ζπγθεθξηκέλε δνπιεηά ώζηε λα δηαηεξεζεί ε νκνηόζηαζε: θαξδηαθόο κπο, ιείνο κπο θαη ζθειεηηθόο κπο. Ο θαξδηαθόο κπο απαληάηαη κόλν ζηελ θαξδηά. Όηαλ ζπζηέιεηαη, ην αίκα θπθινθνξεί, κεηαθέξνληαο ζξεπηηθά ζπζηαηηθά ζηα θύηηαξα θαη απνκαθξύλνληαο ό,ηη αλεπηζύκεην από απηά. Ο ιείνο κπο απαληάηαη ζηα ηνηρώκαηα ησλ θνηινηήησλ πνπ πεξηέρνπλ όξγαλα, όπσο ηα έληεξα, ηα αγγεία ηνπ αίκαηνο ή νη πλεύκνλεο. Η ζπζηνιή ηνπ ιείνπ κπ αιιάδεη ηελ εζσηεξηθή δηάκεηξν ησλ θνηινηήησλ πνπ πεξηέρνπλ όξγαλα θαη γη απηό ρξεζηκνπνηείηαη ώζηε λα ειέγρεη ην πέξαζκα ησλ πιηθώλ από ηελ πεπηηθή νδό, λα ξπζκίδεη ηελ αηκαηηθή πίεζε θαη ξνή, ή λα ειέγρεη ηε ξνή αέξα θαζ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ αλαπλεπζηηθνύ θύθινπ. Ο ζθειεηηθόο κπο ζαλ νλνκαζία πξνέξρεηαη από ην γεγνλόο όηη ζπλήζσο απαληάηαη πάλσ ζηνλ ζθειεηό. Η ζπζηνιή ηνπ ζθειεηηθνύ κπ θηλεί έλα κέξνο ηνπ ζώκαηνο ζε ζρέζε κε ην ππόινηπν, όπσο ζηελ θάκςε ηνπ βξαρίνλα. Η ζπζηνιή πνιιώλ

2 2 Άζκηζη 1 ζθειεηηθώλ κπώλ κε έλα ζπληνληζκέλν ηξόπν θηλεί νιόθιεξν ην ζώκα κέζα ζην πεξηβάιινλ ηνπ, όπσο ζην πεξπάηεκα ή ην θνιύκπη. Η πξσηαξρηθή δνπιεηά ελόο κπ, αλεμάξηεηα από ην είδνο ηνπ, είλαη λα κεηαηξέπεη ηε ρεκηθή ελέξγεηα ζε κεραληθό έξγν, κε ηξόπν πνπ ν κπο βξαρύλεη ή ζπζηέιεηαη. Ο αλζξώπηλνο ζθειεηηθόο κπο απνηειείηαη από ρηιηάδεο αηνκηθά θύηηαξα θπιηλδξηθνύ ζρήκαηνο (απνθαινύκελα ίλεο) ηα νπνία ζπλδένληαη κεηαμύ ηνπο κε ζπλδεηηθό ηζηό. Σην ζώκα, νη ζθειεηηθνί κπο εξεζίδνληαη από ηα ζσκαηηθά θηλεηηθά λεύξα ώζηε λα ζπζηαινύλ. Τα ζσκαηηθά θηλεηηθά λεύξα είλαη απηά πνπ κεηαθέξνπλ ζήκαηα ζε κνξθή λεπξηθώλ ώζεσλ από ηνλ εγθέθαιν ή ηε ζπνλδπιηθή ζηήιε ζηνπο ζθειεηηθνύο κπο (Δηθ. 1.1). Οη νεςπίηερ (ή νη λεπξηθέο ίλεο) είλαη καθξπέο θπιηλδξηθέο πξνεθηάζεηο ησλ λεπξώλσλ. Οη λεπξίηεο μεθηλνύλ από ηε ζπνλδπιηθή ζηήιε κέζσ ησλ λεύξσλ απηήο, θαη ηνπ εγθεθάινπ κέζσ ησλ θξαληαθώλ λεύξσλ, θαη δηαλείκνληαη ζηνπο θαηάιιεινπο ζθειεηηθνύο κπο ζηε κνξθή πεξηθεξεηαθνύ λεύξνπ, ην νπνίν είλαη κηα ζπιινγή, ζαλ θαιώδην, αηνκηθώλ λεπξηθώλ ηλώλ. Μέρξη λα θηάζεη ζηνλ κπ, θάζε λεπξηθή ίλα δηαθιαδώλεηαη θαη λεπξώλεη πνιιέο αηνκηθέο κπτθέο ίλεο. Eικ. 1.1: Παράδειγμα κινηηικής μονάδας Αλ θαη έλαο θηλεηηθόο λεπξώλαο κπνξεί λα λεπξώζεη πνιιέο κπτθέο ίλεο, θάζε κπτθή ίλα λεπξώλεηαη από έλαλ κόλν θηλεηηθό λεπξώλα. Ο ζπλδπαζκόο ελόο κόλν θηλεηηθνύ λεπξώλα θαη όισλ ησλ κπτθώλ ηλώλ πνπ ειέγρεη θαιείηαη κινηηική μονάδα (Δηθ. 1.1). Όηαλ έλαο ζσκαηηθόο θηλεηηθόο λεπξώλαο ελεξγνπνηείηαη, όιεο νη κπτθέο ίλεο πνπ λεπξώλεη απνθξίλνληαη ζηηο ώζεηο ησλ λεπξώλσλ παξάγνληαο ηα δηθά ηνπο ειεθηξηθά ζήκαηα νδεγώληαο έηζη ζηε ζπζηνιή ησλ ελεξγνπνηεκέλσλ κπτθώλ ηλώλ. Τν κέγεζνο ηεο θηλεηηθήο κνλάδαο ελόο ζθειεηηθνύ κπ (π.ρ. 1:10, 1:50 ή 1:3000) θαζνξίδεηαη από ηε ιεηηνπξγία ηνπ (θάκςε, έθηαζε θηι) θαη ηε ζέζε ηνπ κέζα ζην ζώκα. Όζν κηθξόηεξν είλαη ην κέγεζνο ηεο κπτθήο θηλεηηθήο κνλάδαο, ηόζν κεγαιύηεξνο είλαη ν αξηζκόο ησλ λεπξώλσλ πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηνλ έιεγρν ηνπ κπ, θαη ηόζν κεγαιύηεξνο είλαη ν βαζκόο ηνπ ειέγρνπ πνπ έρεη ν εγθέθαινο πάλσ ζηελ έθηαζε ή ηε βξάρπλζε. Γηα παξάδεηγκα, κπο πνπ θηλνύλ ηα δάρηπια έρνπλ πνιύ κηθξέο κπτθέο κνλάδεο ώζηε λα

3 Μσϊκή λειηοσργία και ηλεκηρομσογράθημα 3 επηηξέπνπλ ηνλ αθξηβή έιεγρν, όπσο όηαλ ρεηξίδνληαη έλα πιεθηξνιόγην ππνινγηζηή. Οη κπο νη νπνίνη δηαηεξνύλ ηε ζέζε ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο έρνπλ πνιύ καθξηέο κπτθέο κνλάδεο, θαζώο αθξηβήο έιεγρνο γηα ηελ έθηαζε ή ηε βξάρπλζε δελ είλαη απαξαίηεηνο. Φπζηνινγηθά, ν βαζκόο ηεο ζπζηνιήο ηνπ ζθειεηηθνύ κπ ειέγρεηαη από: 1. Τελ ελεξγνπνίεζε ηνπ επηζπκεηνύ αξηζκνύ ησλ κπτθώλ κνλάδσλ κέζα ζην κπ 2. Τνλ έιεγρν ηεο ζπρλόηεηαο ησλ ώζεσλ ησλ κπτθώλ λεπξώλσλ ζε θάζε θηλεηηθή κνλάδα. Όηαλ είλαη απαξαίηεηε κηα αύμεζε ηεο δύλακεο ηεο κπτθήο ζπζηνιήο ώζηε λα επηηειέζεη κηα δνπιεηά, ν εγθέθαινο απμάλεη ηνλ αξηζκό ησλ ηαπηόρξνλα ελεξγώλ θηλεηηθώλ κνλάδσλ κέζα ζην κπ. Απηή ε δηαδηθαζία είλαη γλσζηή σο ζηπαηολόγηζη μςϊκήρ μονάδαρ. Οη αδξαλείο ζθειεηηθνί κπο in vivo παξνπζηάδνπλ έλα θαηλόκελν ην νπνίν είλαη γλσζηό σο ηονικόηηηα, κία ζηαζεξή θαηάζηαζε ειαθξηάο ηάζεο πνπ ππεξεηεί ηε δηαηήξεζε ηνπ κπ ζε θαηάζηαζε εηνηκόηεηαο. Η ηνληθόηεηα εμαξηάηαη από ηελ ελαιιαζζόκελε πεξηνδηθή ελεξγνπνίεζε ελόο κηθξνύ αξηζκνύ θηλεηηθώλ κνλάδσλ κέζα ζηνλ κπ από ηα θηλεηηθά θέληξα ηνπ εγθεθάινπ θαη ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο. Απαιέο ειεγρόκελεο θηλήζεηο ηνπ ζώκαηνο (όπσο πεξπάηεκα, θνιύκπη ή αξγό ηξέμηκν) παξάγνληαη από βαζκσηέο ζπζηνιέο ηνπ ζθειεηηθνύ κπ. Βαζκσηόο ζεκαίλεη κεηαβάιινληαο ηε δύλακε ηεο κπτθήο ζπζηνιήο ή ηνπ κεγέζνπο ηεο βξάρπλζεο ζε αλαινγία κε ην βάξνο πνπ αζθείηαη πάλσ ζην κπ. Έηζη, νη ζθειεηηθνί κπο είλαη ηθαλνί λα αληηδξάζνπλ ζε δηαθνξεηηθά θνξηία αληίζηνηρα. Γηα παξάδεηγκα, ε πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάινπλ νη κπο ζην πεξπάηεκα ζε νξηδόληην επίπεδν είλαη ιηγόηεξε από απηή πνπ θαηαβάινπλ ζε αλεθνξηθά ζθαιηά. Όηαλ ελεξγνπνηείηαη κία κπτθή κνλάδα, νη ζπληζηώζεο κπτθέο ίλεο παξάγνπλ θαη δηεπζύλνπλ ηηο δηθέο ηνπο ειεθηξηθέο ώζεηο πνπ ηειηθά έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα ηε ζπζηνιή ησλ ηλώλ. Αλ θαη νη ειεθηξηθέο ώζεηο πνπ δεκηνπξγνύληαη θαη θαζνδεγνύληαη από ηελ θάζε ίλα είλαη πνιύ αζζελείο (ιηγόηεξν από 100 κvolts), πνιιέο ίλεο θαζνδεγνύλ θαη εθηξέπνπλ ηάζεηο ζηελ επηθάλεηα ηνπ δέξκαηνο, νη νπνίεο είλαη πνιύ κεγάιεο ώζηε λα αληρλεπηνύλ από έλα δεύγνο επηθαλεηαθώλ ειεθηξνδίσλ. Η αλίρλεπζε, ε ελίζρπζε θαη ε θαηαγξαθή ησλ κεηαβνιώλ ησλ ηάζεσλ ζην δέξκα, νη νπνίεο παξάγνληαη από ηελ ππνθείκελε ζπζηνιή ηνπ ζθειεηηθνύ κπ, θαιείηαη ηλεκηπομςογπαθία. Η θαηαγξαθή απηήο θαιείηαη ηλεκηπομςογπάθημα (ΗΜΓ). 2. Σηόσοι ηηρ επγαζηηπιακήρ άζκηζηρ 1. Παξαηήξεζε θαη θαηαγξαθή ηεο ηνληθόηεηαο ηνπ ζθειεηηθνύ κπ όπσο αλαθιάηαη από έλα βαζηθό επίπεδν ηεο ειεθηξηθήο δξαζηεξηόηεηαο πνπ ζπζρεηίδεηαη κε ηνλ κπ ζηελ θαηάζηαζε αδξάλεηαο. 2. Καηαγξαθή ηεο κέγηζηεο δύλακεο ζύζθημεο ηνπ αξηζηεξνύ θαη ηνπ δεμηνύ ρεξηνύ. 3. Παξαηήξεζε, θαηαγξαθή θαη ζπζρέηηζε ηεο ζηξαηνιόγεζεο ηεο θηλεηηθήο κνλάδαο κε απμαλόκελε ηζρύ ηεο ζπζηνιήο ηνπ ζθειεηηθνύ κπ.

4 4 Άζκηζη 1 3. Υλικά Σεη ειεθηξνδίσλ (SS2L) Ηιεθηξόδηα βηλπιίνπ κηαο ρξήζεο (EL503), 6 ειεθηξόδηα αλά άηνκν Τδει ειεθηξνδίνπ (GEL1) θαη απνμεζηηθό ζθνπγγαξάθη ή θαζαξηζηηθό δέξκαηνο Υπνινγηζηηθό ζύζηεκα: PC κε Windows 95/98/NΤ 4.0/2000 Aπαηηήζεηο κλήκεο: ηνπιάρηζηνλ 4 ΜΒ RAM Biopac Student Lab Λνγηζκηθό Biopac κνλάδαο απόθηεζεο δεδνκέλσλ (MP30) Biopac wall transformer (AC100A) Biopac ζεηξηαθό θαιώδην (CBLSERA) 4. Πειπαμαηικέρ μέθοδοι Καζώο νινθιεξώλνληαη νη πεηξακαηηθέο κέζνδνη (set-up, βαζκνλόκεζε θαη θαηαγξαθή) θαη ε αλάιπζε, κπνξεί λα απαηηεζεί ε ρξήζε εξγαιείσλ ή δπλαηνηήησλ απεηθόληζεο. Τν επόκελν παξάζπξν πνπ απεηθνλίδεηαη είλαη κόλν έλα αλαθνξηθό παξάδεηγκα. Η νζόλε ηνπ παξαδείγκαηνο δείρλεη 3 θαλάιηα πιεξνθνξίαο θαη 4 θαλάιηα κεηξήζεσλ, αιιά ε νζόλε απεηθόληζεο κπνξεί λα θπκαίλεηαη κεηαμύ ησλ καζεκάησλ θαη ζε δηαθνξεηηθά ζεκεία ηνπ ίδηνπ καζήκαηνο. 4.1 Γιάηαξη 1. Αλνίγνπκε ηνλ ππνινγηζηή 2. Σηγνπξεπόκαζηε όηη ε κνλάδα ΒIOPAC MP30 είλαη ζην OFF 3. Σπλδένπκε ηνλ εμνπιηζκό σο εμήο: Αγσγόο ειεθηξόδηνπ (SS2L) CH 3 4. Βάδνπκε ζην ON ηε κνλάδα BIOPAC MP30

5 Μσϊκή λειηοσργία και ηλεκηρομσογράθημα 5 5. Πξνζαξκόδνπκε ηα ηξία (3) ειεθηξόδηα ζηνλ βξαρίνλα (Δηθ. 1.3). 6. Δπηθνιινύκε ην ζεη ησλ αγσγώλ ειεθηξνδίνπ (SS2L) πάλσ ζηα ειεθηξόδηα αθνινπζώληαο ηνλ θσδηθό ηνπ ρξώκαηνο (Δηθ. 1.4) 7. Δθθηλνύκε ην Biopac Student Lab Programm 8. Δπηιέγνπκε ην κάζεκα L01-EMG-1 θαη θάλνπκε OK. 9. Γίλνπκε όλνκα ζην αξρείν Εικ. 1.2 Εικ. 1.2 και 1.3: Τοποθέηηζη και ζύνδεζη ηλεκηροδίων

6 6 Άζκηζη 1 Εικ. 1.4 Τοποθέηηζη αγωγών ηλεκηροδίοσ Γηα ηελ πξώηε θαηαγξαθή επηιέγνπκε ην έλα ρέξη (δεμί ή αξηζηεξό) θαη επηθνιινύκε ηα ειεθηξόδηα ζηνλ βξαρίνλα όπσο θαίλεηαη ζηελ εηθόλα. Γηα ηε δεύηεξε θαηαγξαθή επηιέγνπκε ηνλ άιιν βξαρίνλα. 4.2 Βαθμονόμηζη Η δηαδηθαζία ηεο βαζκνλόκεζεο εγθαζηζηά ηηο εζσηεξηθέο παξακέηξνπο ηνπ ζπζηήκαηνο (όπσο ην gain, offset, scaling) 1. Κάλνπκε click πάλσ ζηε βαζκνλόκεζε (calibration). 2. Γηαβάδνπκε ην dialog box θαη θάλνπκε click όηαλ είλαη έηνηκν. 3. Πεξηκέλνπκε πεξίπνπ 2 δεπηεξόιεπηα, ζθίγγνπκε δπλαηά ηε γξνζηά, παίξλνπκε κέηξεζε θαη ραιαξώλνπκε. 4. Πεξηκέλνπκε κέρξη λα ηειεηώζεη ε βαζκνλόκεζε. 5. Διέγρνπκε ηα δεδνκέλα ηεο βαζκνλόκεζεο. Εικ. 1.5

7 Μσϊκή λειηοσργία και ηλεκηρομσογράθημα 7 Η βαζκνλόκεζε δηαξθεί πεξίπνπ 8 δεπηεξόιεπηα θαη ηεξκαηίδεη απηόκαηα. Σην ηέινο ε νζόλε ζα δείρλεη: (Δηθ. 1.6) Εικ. 1.6 Αλ ε βαζκνλόκεζε δελ μεθηλήζεη από κεδεληθή επζεία ζα πξέπεη λα επαλαιάβεηε ηε δηαδηθαζία. 4.3 Καηαγπαθή δεδομένων 1 ορ Βπασίοναρ 1. Κάλνπκε click πάλσ ζην record. 2. Σθίγγνπκε-αθήλνπκε θαη επαλαιακβάλνπκε κέρξη λα πεηύρνπκε ηε κέγηζηε δύλακε ηελ ηέηαξηε θνξά πνπ ζθίγγνπκε ηε γξνζηά καο. 3. Κάλνπκε click πάλσ ζην suspend. 4. Παξαθνινπζνύκε ηα δεδνκέλα πάλσ ζηελ νζόλε. 5. Κάλνπκε click ζην redo αλ ηα δεδνκέλα δε ηαηξηάδνπλ κε ηελ Δηθόλα 1.7 θαη επαναλαμβάνοςμε ηα βήμαηα Τειεηώλνληαο αθαηξνύκε ηα ειεθηξόδηα από ηνλ βξαρίνλα. Εικ ορ Βπασίοναρ 1. Δπηθνινύκε ηα ειεθηξόδηα πάλσ ζηνλ βξαρίνλα 2. Κάλνπκε click πάλσ ζην Resume.

8 8 Άζκηζη 1 3. Σθίγγνπκε-αθήλνπκε θαη επαλαιακβάλνπκε κέρξη λα πεηύρνπκε ηε κέγηζηε δύλακε ηελ ηέηαξηε θνξά πνπ ζθίγγνπκε ηε γξνζηά καο. 4. Κάλνπκε click πάλσ ζην suspend. 5. Παξαθνινπζνύκε ηα δεδνκέλα πάλσ ζηελ νζόλε. 6. Κάλνπκε click ζην redo αλ ηα δεδνκέλα δε ηαηξηάδνπλ κε ηελ Δηθόλα 1.7 θαη επαναλαμβάνοςμε ηα βήμαηα Τειεηώλνληαο αθαηξνύκε ηα ειεθηξόδηα από ηνλ βξαρίνλα. 8. Kάλνπκε click πάλσ ζην stop. Α. Κάλνληαο click πάλσ ζην Redo ηα δεδνκέλα πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί ζβήλνληαη. Β. Κάλνληαο click πάλσ ζην Stop, εκθαλίδεηαη έλα dialog box πνπ ξσηάεη εάλ ζέινπκε λα ηεξκαηίζνπκε ηελ θαηαγξαθή. 4.4 Ανάλςζη δεδομένων Βήκαηα αλάιπζεο δεδνκέλσλ: 1. Δηζάγνπκε ην Review Saved Data mode θαη επηιέγνπκε ην ζσζηό αξρείν. Οη ραξαθηεξηζκνί ησλ αξηζκώλ ησλ θαλαιηώλ (CH): CH 3 CH 40 Καλάιη (Channel) Οζόλε Raw EMG Integrated EMG 2. Σεηάξνπκε ην παξάζπξν όπνπ βιέπνπκε ηα πξώηα δεδνκέλα. 3. Σεηάξνπκε ηα measurements boxes (ε γξακκή κε ηα θνπηάθηα πάλσ ζην παξάζπξν ηνπ ζήκαηνο πνπ παίξλνπκε) σο: CH 3 CH 3 CH 3 CH 40 Καλάιη Min Max p-p Mean Μέηξεζε Τα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνύκε γηα λα πξνζαξκόζνπκε ην παξάζπξν ησλ δεδνκέλσλ είλαη: Α) Αutoscale horizontal Horizontal (Time) Scroll Bar B) Autoscale waveforms Vertical (Amplitude) Scroll Bar Γ) Zoom tool Overlap button Γ) Zoom previous Split button Min: δίλεη ηελ ειάρηζηε ηηκή ηεο επηιεγκέλεο πεξηνρήο Max: δίλεη ηε κέγηζηε ηηκή ηεο επηιεγκέλεο πεξηνρήο

9 Μσϊκή λειηοσργία και ηλεκηρομσογράθημα 9 p-p: βξίζθεη ηε κέγηζηε ηηκή ηεο επηιεγκέλεο πεξηνρήο θαη αθαηξεί ηελ ειάρηζηε ηηκή ζε απηή ηελ πεξηνρή mean: δίλεη ηε κέζε ηηκή ζηελ επηιεγκέλε πεξηνρή Εικ. 1.8 Η επηιεγκέλε πεξηνρή είλαη ε πεξηνρή πνπ επηιέγεηαη από ην εξγαιείν I-Beam Κάζε κέηξεζε απνηειείηαη από ηξία θνκκάηηα: Α) Αξηζκόο ηνπ θαλαιηνύ Β) Τύπνο ηεο κέηξεζεο Γ) Απνηέιεζκα 4. Φξεζηκνπνηώληαο ηνλ θέξζνξα I-Beam επηιέγνπκε κηα πεξηνρή πνπ εζσθιείεη ην πξώην θνκκάηη ηνπ ΗΜΓ (Δηθ. 1.9) 5. Δπαλαιακβάλνπκε ην βήκα 4 ζε θάζε δηαδνρηθό θνκκάηη ηνπ ΗΜΓ 6. Δπαλαιακβάλνπκε ηα βήκαηα 4-5 γηα ηνλ δεύηεξν βξαρίνλα 7. Δπηιέγνπκε κία πεξηνρή ηεο ηνληθόηεηαο (κεηαμύ ζθημηκάησλ ηεο γξνζηάο) 8. Δπαλαιακβάλνπκε ην βήκα 7 γηα ηα δεδνκέλα ηνπ δεύηεξνπ βξαρίνλα. 9. Σώδνπκε ή εθηππώλνπκε ηα δεδνκέλα ηνπ αξρείνπ πνπ έρνπκε δεκηνπξγήζεη. 10. Βγαίλνπκε από ην πξόγξακκα Εικ. 1.9

10 10 Άζκηζη 1 Όηαλ ζέινπκε λα δνύκε ηα δεδνκέλα πνπ έρνπκε ζώζεη εθθηλνύκε μαλά ην πξόγξακκα θαη από ην Review Saved Data mode επηιέγνπκε ην αξρείν ζην νπνίν έρνπκε απνζεθεύζεη ηα δεδνκέλα. Κάλνληαο ηηο απαξαίηεηεο κεηξήζεηο ζπκπιεξώλνπκε ηνλ επόκελν πίλαθα: Cluster # 1 ορ Βπασίοναρ 2 ορ Βπασίοναρ Min Max p-p Mean Min Max p-p Mean Cluster είλαη ηα εθηηλάγκαηα ζην ΗΜΓ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζθίμηκν ηεο γξνζηάο Φξεζηκνπνηώληαο ηε κέηξεζε ηεο κέζεο ηηκήο από ηνλ παξαπάλσ πίλαθα ππνινγίζηε ην πνζνζηό ηεο αύμεζεο ηεο ελεξγόηεηαο ηνπ ΗΜΓ πνπ θαηαγξάθεηαη κεηαμύ ηεο αζζελέζηεξεο γξνζηάο θαη ηεο ηζρπξόηεξεο γηα ηνλ 1 ν βξαρίνλα. Έπεηηα ζπκπιεξώζηε ηνλ επόκελν πίλαθα: Cluster # 1 νο Βξαρίνλαο 2 νο Βξαρίνλαο p-p Mean p-p Mean Δπωηήζειρ: Σπγθξίλαηε ηε κέζε ηηκή ηεο κέηξεζεο γηα ηελ αξηζηεξή θαη ηε δεμηά πην ηζρπξή γξνζηά γηα ην ΗΜΓ. Δίλαη νη ίδηεο ή δηαθνξεηηθέο; Δμεγήζηε. Υπάξρεη δηαθνξά ζηελ ηνληθόηεηα κεηαμύ ησλ γξνζηώλ ησλ δύν βξαρηόλσλ; Πνηα ε πεγή πνπ δεκηνπξγεί ηα ζήκαηα πνπ αληρλεύνληαη από ηα ειεθηξόδηα ηνπ ΗΜΓ;

Eγθεθαινγξαθηθή κειέηε ηεο ηνπνγξαθίαο ησλ ππληθώλ αηξάθησλ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. ηνπ ΓΙΧΡΓΟΤ ΓΑΜΑΚΟΤ

Eγθεθαινγξαθηθή κειέηε ηεο ηνπνγξαθίαο ησλ ππληθώλ αηξάθησλ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. ηνπ ΓΙΧΡΓΟΤ ΓΑΜΑΚΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΕΩΖ Eγθεθαινγξαθηθή κειέηε ηεο ηνπνγξαθίαο ησλ ππληθώλ αηξάθησλ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ηνπ ΓΙΧΡΓΟΤ ΓΑΜΑΚΟΤ Δθπνλήζεθε ζην

Διαβάστε περισσότερα

Σίηινο: Τιηθό ηωλ πξνζωπηθώλ Τπνινγηζηώλ (Hardware)

Σίηινο: Τιηθό ηωλ πξνζωπηθώλ Τπνινγηζηώλ (Hardware) ΔΙΓΙΚΗ ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΓΡΑΠΣΗ ΔΡΓΑΙΑ Σίηινο: Τιηθό ηωλ πξνζωπηθώλ Τπνινγηζηώλ (Hardware) Ομάδα 1 Ομάδα 2 Ομάδα 3 Ομάδα 4 Μαθητές τμήματος Ζηβάλοβηης Μάρθος Μηταιοζηάκος Ηιίας Μερηδάλες Γεώργηος Κοληοζαλάζες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE Ο ΔΗΖΓΖΣΖ:ΚΟΤΓΟΤΜΑ ΓΗΩΡΓΟ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ:ΜΠΑΚΔΛΑ ΒΑΗΛΗΚΖ Α.Μ 504 Περιεχόμενα I. ΤΣΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΗ... 4 1. ΓΕΝΙΚΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΗΩΔΗ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ ΣΖ ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖΝ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΣΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΑΘΑΝΑΙΑ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΗ - ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΚΟΤΝΔΣΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΟΗ ΤΝΔΡΓΑΣΔ ΑΣΔΗ ΠΑΣΡΩΝ

ΖΜΔΗΩΔΗ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ ΣΖ ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖΝ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΣΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΑΘΑΝΑΙΑ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΗ - ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΚΟΤΝΔΣΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΟΗ ΤΝΔΡΓΑΣΔ ΑΣΔΗ ΠΑΣΡΩΝ ΖΜΔΗΩΔΗ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ ΣΖ ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖΝ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΣΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΑΘΑΝΑΙΑ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΗ - ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΚΟΤΝΔΣΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΟΗ ΤΝΔΡΓΑΣΔ ΑΣΔΗ ΠΑΣΡΩΝ ΑΣΔΙ ΠΑΣΡΑ-ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 11: Βαζηθέο αξρέο ηεο ηξηδνδηάγλσζεο. Όηαλ ε πξνβαιιόκελε αιιαγή, είλαη ελεξγή, παξάγεη ηα αθόινπζα απνηειέζκαηα:

Κεθάιαην 11: Βαζηθέο αξρέο ηεο ηξηδνδηάγλσζεο. Όηαλ ε πξνβαιιόκελε αιιαγή, είλαη ελεξγή, παξάγεη ηα αθόινπζα απνηειέζκαηα: Κεθάιαην 11: Βαζηθέο αξρέο ηεο ηξηδνδηάγλσζεο Όηαλ ε πξνβαιιόκελε αιιαγή, είλαη ελεξγή, παξάγεη ηα αθόινπζα απνηειέζκαηα: a. - Σε πεξίπησζε πνπ ε ηξνπνπνίεζε επεξεάδεη ην ιηπώδε ηζηό, ην επίπεδν ηεο ρνιεζηεξόιεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ Α. ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΖ ΓΗΑΣΑΞΖ

ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ Α. ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΖ ΓΗΑΣΑΞΖ 1 Μελέηη ΣΡΗΒΖ (ζηαηικήρ και ολίζθηζηρ) με σπήζη ΛΑ (Multilog) ΌΡΓΑΝΑ ΤΛΗΚΑ ύζηεκα ζπγρξνληθήο ιήςεο θαη απεηθόληζεο (ΛΑ) Multilog, Η/Τ κε εγθαηεζηεκέλν ην ινγηζκηθό Multilab 1.4 Αηζζεηήξαο δύλακεο Ξύιηλνη

Διαβάστε περισσότερα

Το πείπαμα Frank - Hertz

Το πείπαμα Frank - Hertz Άζκηζη 33 Το πείπαμα Frank - Hertz 33.1. Σκοπόρ ηελ άζθεζε απηή, κέζσ ηνπ πεηξάκαηνο Frank-Hertz ζα πηζηνπνηεζεί ε ύπαξμε δηαθξηηώλ ελεξγεηαθώλ ζηαζκώλ ζην άηνκν ηνπ Νένπ. Θα παξαηεξεζεί ε δηέγεξζε θαη

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΠΗΚΔΤΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ ΓΗΑΓΝΩΣΗΚΟΤ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΟ ALLEN ΚΗΝΖΣΖΡΩΝ ΤΜΒΑΣΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΤΝΣΑΞΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΩΝ ΑΚΖΔΩΝ ΓΗΑ ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ Μ.Δ.Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ. ΖΜΠ 413 Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ. ΖΜΠ 413 Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΖΜΠ 413 Γηπισκαηηθή Δξγαζία Απηνκαηνπνηεκέλν ζύζηεκα θαηάηκεζεο θαη αλάιπζεο εζηηώλ ζε εηθόλεο Μαγλεηηθήο Σνκνγξαθίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Έιεγρνο θαη δηαρείξηζε ελέξγεηαο, γηα βηνκεραληθή εγθαηάζηαζε. Καηαγξαθή κεηξήζεσλ θαη παξακέηξσλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΡΕΘΤΜΝΟΤ

ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΡΕΘΤΜΝΟΤ ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΡΕΘΤΜΝΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΟΤΙΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Αλάιπζε ησλ θπκαηνκνξθώλ ηνπ θιαξίλνπ θαη ηεο ηξνκπέηαο κε ηελ κέζνδν EMD (Empirical Mode Decomposition)». Εθπόλεζε: θηαδάο

Διαβάστε περισσότερα

Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε

Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε 1 ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΑ ΑΕΡΙΑ.1 ΓΔΝΗΚΑ Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε P = RT (γηα έλα ol) Από ηε ζρέζε απηή παίξλνπκε Ζ = P / RT = 1 Γειαδή ν ιόγνο Ζ, πνπ νλνκάδεηαη παπάγονηαρ ζςμπιεζηόηηηαρ,

Διαβάστε περισσότερα

φςτημα διάγνωςησ αςθενειών από ανάλυςη ακτινογραφιών

φςτημα διάγνωςησ αςθενειών από ανάλυςη ακτινογραφιών ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΣΕ φςτημα διάγνωςησ αςθενειών από ανάλυςη ακτινογραφιών ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Ντινιακόσ Ιωάννησ (ΑΜ: 1110) Επιβλζπων:

Διαβάστε περισσότερα

«Μάζεκα -Θέκα ζηε Γνξπθνξηθή Γεωδαηζία» ΟΓΗΓΟ ΥΡΗΗ CG5

«Μάζεκα -Θέκα ζηε Γνξπθνξηθή Γεωδαηζία» ΟΓΗΓΟ ΥΡΗΗ CG5 ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΚΑΙΟΤ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΓΙΓΑΚΩΝ: ΠΑΡΑΓΔΙΗ ΓΗΜΗΣΡΙΟ-ΜΗΛΑ ΠΑΡΑΚΔΤΑ «Μάζεκα -Θέκα ζηε Γνξπθνξηθή Γεωδαηζία» ΟΓΗΓΟ ΥΡΗΗ CG5 Παξαζθεπάο

Διαβάστε περισσότερα

ςζσεηιζιρ Γεωμεηπικων Παπαγονηων Αγωγων Με Σιρ Μεγιζηερ Σοισωμαηικερ Σαζειρ

ςζσεηιζιρ Γεωμεηπικων Παπαγονηων Αγωγων Με Σιρ Μεγιζηερ Σοισωμαηικερ Σαζειρ ΓΗΜΟΚΡΙΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΓΡΑΤΛΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, ΣΜΔΓΔ ςζσεηιζιρ Γεωμεηπικων Παπαγονηων Αγωγων Με Σιρ Μεγιζηερ Σοισωμαηικερ Σαζειρ ΚΩΓΙΚΟ ΔΡΓΟΤ 1332

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα δηπισκαηηθήο εξγαζίαο:

Θέκα δηπισκαηηθήο εξγαζίαο: Θέκα δηπισκαηηθήο εξγαζίαο: «Αλαγλώξηζε ζπλαηζζεκάησλ κέζσ επεμεξγαζίαο ειεθηξνεγθεθαινγξαθήκαηνο ρξεζηκνπνηώληαο αλάιπζε πνιπδηάζηαηεο θαηεπζπλόκελεο πιεξνθνξίαο» Δθπόλεζε δηπισκαηηθήο εξγαζίαο: Βάγηα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΔΙΑΜΟ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ Ε ΠΑΣΡΟΝ

ΧΕΔΙΑΜΟ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ Ε ΠΑΣΡΟΝ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ Σ.Δ.Η. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ- ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΚΗΛΚΗ ΣΜΖΜΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ & ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΔΝΓΤΜΑΣΧΝ ΧΕΔΙΑΜΟ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ Ε ΠΑΣΡΟΝ (ΘΕΩΡΙΑ) ΔΤΡΤΓΗΚΖ ΠΑΠΑΥΡΖΣΟΤ Δξγ.πλεξγάηεο- ΒA(Hons), MSc ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΥΔΓΗΑΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Κάποιες βασικές έννοιες

Εισαγωγή. Κάποιες βασικές έννοιες Εισαγωγή Κάζε πιεπξά ηνπ ρόκππ ηεο εξαζηηερληθήο αζηξνλνκίαο απνζθνπεί ζηε ζπιινγή θαη θαηαγξαθή θσηόο. Δίηε παξαηεξνύκε είηε θσηνγξαθίδνπκε, απηό πνπ νπζηαζηηθά θάλνπκε είλαη λα ζπιιέγνπκε «εμσγήηλα»

Διαβάστε περισσότερα

TAB 4.2 Εγσειπίδιο σπήζηρ

TAB 4.2 Εγσειπίδιο σπήζηρ TAB 42 Εγσειπίδιο σπήζηρ Ειζαγυγή Τν ινγηζκηθό πξόγξακκα ΤΑΒ 42 επηηξέπεη ηελ παξαθνινύζεζε κηαο δηάηαμεο ειέγρνπ ζεξκνθξαζίαο πγξαζίαο πίεζεο ζε ζπλεξγαζία κε ηα αληίζηνηρα πεξηθεξεηαθά όξγαλα ηεο εηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΔΠΗΣΖΚΗΟ ΠΑΣΡΩΛ ΓΗΠΙΩΚΑΣΗΘΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΠΑΛΔΠΗΣΖΚΗΟ ΠΑΣΡΩΛ ΓΗΠΙΩΚΑΣΗΘΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΛΔΠΗΣΖΚΗΟ ΠΑΣΡΩΛ ΓΗΑΣΚΖΚΑΣΗΘΟ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ ΚΔΣΑΠΣΤΥΗΑΘΩΛ ΠΟΤΓΩΛ ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΘΖ ΔΠΗΣΖΚΩΛ ΕΩΖ ΓΗΠΙΩΚΑΣΗΘΖ ΔΡΓΑΗΑ Τπολογιζηικό Δπγαλείο για ηην απεικόνιζη ηηρ σπονικήρ ζςζσέηιζηρ ηυν εγκεθαλικών πςθμών ηος ύπνος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ Κεθάιαην 1 Βαζηθέο Αξρέο Αξρηηεθηνληθήο 1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ 1.1... 2 1.2 Καηεγνξηνπνίεζε ησλ Αξρηηεθηνληθώλ... 4 1.4 Βαζηθή Γνκή... 10 1.5 Γιώζζα Μεραλήο... 15 1.6 Κύθινο απόθηεζεο-εθηέιεζεο εληνιώλ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΕ ΑΚΗΕΙ ΣΗΝ ΟΠΣΙΚΗ ΣΗ ΟΡΑΗ

ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΕ ΑΚΗΕΙ ΣΗΝ ΟΠΣΙΚΗ ΣΗ ΟΡΑΗ χολή Επαγγελμάτων Τγείας & Πρόνοιας Σμήμα Οπτικής & Οπτομετρίας ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΕ ΑΚΗΕΙ ΣΗΝ ΟΠΣΙΚΗ ΣΗ ΟΡΑΗ Εργαστηριακές ασκήσεις για το Μάθημα «Οπτική της Όρασης» Του Δ εξαμήνου των φοιτητών Οπτικής & Οπτομετρίας

Διαβάστε περισσότερα

Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS

Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS ΣΗ ΥΡΔΗΑΕΟΜΑΣΔ ΓΗΑ ΝΑ ΠΑΗΞΟΤΜΔ ΒΔΛΑΚΗΑ Γηα λα παίμνπκε απηό ην παηρλίδη απαξαίηεην είλαη λα έρνπκε έλαλ ζηόρν, έλα ζεη βειάθηα (ηξία βειάθηα), θαη αξγόηεξα έλαλ πίλαθα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. ηνπ θνηηεηή ηνπ Tκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. ηνπ θνηηεηή ηνπ Tκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ηνπ θνηηεηή ηνπ Tκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ

Διαβάστε περισσότερα

Απόζηνινο Γνπγνπιάθεο 2

Απόζηνινο Γνπγνπιάθεο 2 Απόζηνινο Γνπγνπιάθεο 2 ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ Πιςτοποιείται ότι η διπλωματική εργαςία με θέμα: ΜΔΘΟΓΟ ΚΑΙ ΛΟΓΙΜΙΚΟ ΔΞΟΜΟΙΧΗ ΗΥΗΣΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΓΙΑ ΚΑΛΤΦΗ ΜΟΤΙΚΧΝ ΔΚΓΗΛΧΔΧΝ Σνπ θνηηεηή ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Πειραμαηική διερεύνηζη καηακόρσθων θλεβών αρνηηικής άνωζης ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:ΠΑΝΑΓΙΩΣΙΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μεπικά εξαπηήμαηα μησανών

Μεπικά εξαπηήμαηα μησανών 1) Πόηε έγηλε αηζζεηό ην πξόβιεκα ηεο ξύπαλζεο ηεο αηκόζθαηξαο από ην απηνθίλεην; Από πνηόλ ; Πνύ; Σε ηη ζπλίζηαηαη ην πξόβιεκα; Τη κέηξα ειήθζεζαλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ; Πνηεο αξρέο έιαβαλ ηα πξώηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΚΛΔΠΣΗΚΟΤ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ BS-468

ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΚΛΔΠΣΗΚΟΤ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ BS-468 ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΚΛΔΠΣΗΚΟΤ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ BS-468 Πεξηερόκελα 1. Πεξηγξαθή... 3 2. Οδεγίεο γηα ηνλ ρξήζηε... 4 2.1. Βαζηθνί ρεηξηζκνί... 4 Δληαίν ζύζηεκα.... 4 Γηαρσξηζκέλν ζύζηεκα.... 4 2.2. Έλδεημε Οπιηζκέλνπ πζηήκαηνο...

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η επνρή πνπ νη ρξήζηεο ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ είραλ απέλαληί ηνπο έλα αθηιόμελν πεξηβάιινλ γεκάην γξάκκαηα θαη αξηζκνύο έρεη παξέιζεη αλεπηζηξεπηί. Σήκεξα, ε ππνινγηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

BSW-450 OASiS Δγρεηξίδην εγθαηάζηαζεο Πίλαθα Διέγρνπ

BSW-450 OASiS Δγρεηξίδην εγθαηάζηαζεο Πίλαθα Διέγρνπ BSW-450 OASiS Δγρεηξίδην εγθαηάζηαζεο Πίλαθα Διέγρνπ Πεξηερόκελα: 1 Αξρηηεθηνληθή πίλαθα ειέγρνπ... 3 1.1 Απαξαίηεηε δηακόξθσζε ηνπ ζπζηήκαηνο 3 2 Πξνεηνηκαζία ηνπ πίλαθα ειέγρνπ γηα εγθαηάζηαζε... 3 3

Διαβάστε περισσότερα