گروه رياضي دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل بابل ايران گروه رياضي دانشگاه صنعتي شاهرود شاهرود ايران

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "گروه رياضي دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل بابل ايران گروه رياضي دانشگاه صنعتي شاهرود شاهرود ايران"

Transcript

1 و ۱ دسترسي در سايت سال دوم شماره ششم تابستان ۱۳۹۵ شماره شاپا: ۱۶۸۲-۰۱۹۶ پژوهشهاي نوین در ریاضی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات دستهبندي درختها با عدد رومي بزرگ حسين عبدالهزاده ۳ ۲ *۱ ا هنگر مهلا خيبري نادر جعفري راد (۲ (۳) گروه رياضي دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل بابل ايران گروه رياضي دانشگاه صنعتي شاهرود شاهرود ايران ) تاريخ دريافت مقاله: ۱۳۹۵/۳/۲۲ تاريخ پذيرش مقاله: ۱۳۹۵/۶/۲۷ چکيده تابع {0,1,2} V(G) :f يک تابع احاطهگر رومي (RDF) براي گراف G ناميده ميشود هرگاه براي هر راس u با شرط = 0 f(u) راسي مجاور با ا ن مانند v وجود داشته باشد بهطوري که = 2.f(v) وزن يک f RDF برابر است با. w(f) = عدد احاطهگر رومي گراف G را که با نماد (G) γ نمايش ميدهيم کمترين وزن يک RDF در f(v) گراف G است. در اين مقاله کليه درختهاي از مرتبه n با عدد احاطهگر رومي 3 n را دسته بندي ميکنيم. واژههاي کليدي: تابع احاطهگر رومي عدد احاطهگر رومي *.

2 ۱۲ پژوهشهاي نوين در رياضي/ سال دوم شماره ششم تابستان ۱۳۹۵ مقدمه براي اصطلاحات و نمادهاي نظريه گراف که در اينجا ارايه نشده است خواننده را به [6,7] ارجاع ميدهيم. در اين مقاله G گرافي است با مجموعه راسهاي V(G) V = و مجموعه يالهاي E(G).E = مرتبه گراف G را با V = n و اندازه گراف G را با E = m نشان ميدهيم. براي راس v مجموعهي همه راسهايي که با راس v مجاورند را همسايگي باز راس v ناميده و بهصورت N(v) نشان ميدهيم و همسايگي بستهي راس v را بهصورت = N[v] S V تعريف ميکنيم. همسايگي باز N(v) {v} برابر است با مجموعه N(v) N(S) = و همسايگي بسته ا ن برابر است با مجموعه = N[S] (S).N(S) درجه راس V(G) v برابر است با N(v). deg (v) = deg(v) = همچنين مينيمم درجه و ماکسيمم درجه يک گراف به ترتيب با δ(g) δ = و (G) = معرفي ميشوند. منظور از يک برگ يک راس از درجه يک ميباشد و راس تکيهگاهي راسي مجاور به برگ است. مجموعه برگها و راسهاي تکيهگاهي را به ترتيب با L(G) و S(G) نشان ميدهيم و همچنين نماد L را براي مجموعه همه برگهايي که متصل به راس v هستند معرفي ميکنيم. منظور از K گراف کامل از مرتبه C n دور به طول n و P مسير به طول 1 n ميباشد. گراف بدست ا مده از گراف H با الصاق يک برگ به هر راس ا ن را با cor(h) نمايش ميدهيم. زيرگراف القاء شده توسط يک مجموعه S در گراف G را با[ G[S نشان ميدهند. به بزرگترين خروج از مرکز راسها در يک گراف قطر گراف گويند و با diam(g) نشان ميدهند. کمر گراف G طول کوتاهترين دور در ا ن گراف ميباشد و با girth(g) نشان ميدهند. اگر گراف G شامل دور نباشد کمر ا ن را تعريف ميکنيم. طول کوتاهترين مسير از راس u به راس v در گراف G را فاصلهي u از v ناميده و با (v d(u, نشان ميدهيم. مجموعه V(G) ح A يک مجموعه احاطهگر ناميده ميشود هرگاه V(G).N[A] = عدد احاطهگر گراف G که با γ(g) نشان داده ميشود برابر با تعداد اعضاي يک مجموعه احاطهگر است که کمترين تعداد عضو ممکن را دارد. هر مجموعه احاطهگر با مينيمم تعداد عضو را با -γ(g) مجموعه نشان ميدهيم. تابع {0,1,2} V(G) :f يک تابع احاطهگر رومي (RDF) براي گراف G ناميده ميشود هرگاه براي هر راس u با شرط = 0 f(u) راسي مجاور با u مانند v وجود داشته باشد بهطوري که = 2.f(v) وزن يک. w(f) = عدد f(v) برابر است با f RDF احاطهگر رومي گراف G که با نماد (G) γ نمايش مي- دهيم کمترين وزن يک RDF در گراف G است. به عبارت ديگر } که f يک.γ (G) = min{w(f) RDF منظور از يک (G) γ- تابع يک RDF ميباشد که داراي وزن (G) γ است. مفهوم احاطهگري رومي توسط کوکاي ين [4] معرفي شده است. براي مطالعه بيشتر خواننده را به 12] [2, 5, 8, 9, 10, 11, ارجاع ميدهيم. گرافهاي از مرتبه n با عدد احاطهگري رومي n در [4] دستهبندي شدهاند. همچنين گرافهاي از مرتبه n با عدد احاطهگري رومي 1 n و 2 n نيز در مقاله [1] دستهبندي شدهاند. در اين مقاله درختهاي از مرتبه n با عدد احاطهگري رومي 3 n را دستهبندي ميکنيم. در اين مقاله از نتايج مفيد زير استفاده ميکنيم: قضيه الف: [3] براي هر دور و مسير از مرتبه n داريم γ (P ) = γ (C ) =. F = بهطوري که Hها فرض کنيد H خانوادهاي از گرافها هستند که در مقاله [1] معرفي شدهاند. قضيه ب: [1] فرض کنيد G گرافي همبند از مرتبه n باشد. در اينصورت 2 n γ (G) = اگر و تنها اگر. G {P, P, P, C, C, C, K, K,, cor(c )} F دستهبندي درختها با عدد رومي بزرگ ابتدا چندين لم کليدي اراي ه ميدهيم. لم ۱: اگر G گرافي همبند از مرتبه 6 n با.γ (G) n باشد ا نگاه 4 (T) 5

3 ۱۳ حسين عبدالهزاده ا هنگر و همکاران / دستهبندي درختها با عدد رومي بزرگ اثبات: فرض کنيد که x يک راس از درجهي (G) و } ( ) N(x) = {,,,,, x باشد. حال تابع {0,1,2} V(G) :f را با ضابطهي زير در نظر ميگيريم: f( ) = f( ) = f( ) = f( ) = 0 f(x) = 2 و براي هر N[x].f(y) = 1 y V(G) واضح است که f يک RDF براي گراف G با وزن حداکثر 4 n ميباشد. در نتيجه اثبات کامل ميشود. لم ۲: اگر G گرافي از مرتبه n و 11 diam(g) باشد ا نگاه 4 n.γ (G) اثبات: فرض کنيد {0,1,2} V(G) f: يک -γ تابع براي گراف P: ( ) G يک مسير قطري باشد و 11.diam(G) در اين صورت f = ({,,,,,,, }, V(T) {,, }, {,,, }) اثبات: فرض کنيد u و v دو راس از درجه حداقل سه در درخت T باشند به طوري که 3 (v.d(u, در اين صورت f = (N(u) N(v), V(G) (N[u] N[v]), {u, v}) يک RDF براي درخت T با وزن حداکثر 4 n ميباشد. در نتيجه اثبات کامل ميشود. لم ۴: اگر T درختي از مرتبه 12 n باشد که شامل چهار راس غير برگ z y x و t باشد بهطوري که = N(t) N(x) N(y) N(z) ا نگاه γ (T) n 4. اثبات: کافيست تابع f را بهصورت زير تعريف کنيم: = 2 f(t) f(x) = f(y) = f(z) = براي هر راس N(t) w N(x) N(y) N(z) = 0 f(w) و براي بقيهي راسهاي درخت T وزن ۱ را در نظر ميگيريم. واضح استکه f يک RDF براي درخت T با وزن حداکثر 4 n ميباشد. در نتيجه اثبات کامل ميشود. در اين قسمت چند خانواده از درختها را معرفي ميکنيم که در بيان نتيجه اصلي به ا نها نياز داريم: يک RDF براي گراف G با وزن حداکثر 4 n ميباشد که بهاين ترتيب اثبات کامل ميشود. لم ۳: اگر درخت T از مرتبه n و شامل دو راس u و v از درجهي حداقل ۳ باشد بهطوري که 3 (v d(u, ا نگاه 4 n γ (G) است. x y z z x y x y w y z x y y y y شکل :۱ زير درختهاي T 2 T 1 و.T 3

4 ب( پ( ت( ب( ۱۴ پژوهشهاي نوين در رياضي/ سال دوم شماره ششم تابستان ۱۳۹۵ خانوادهاي از درختها شامل است که از زيرتقسيم بعضي از يالهاي ا ويزان حاصل ميشود به شرط ا نکه اگر يکي از يالهاي ا ويزان در x يا z دوبار زير تقسيم شود ا نگاه يال ا ويزان ديگر در ا ن راس زيرتقسيم نميشود. خانوادهاي از درختها شامل است که از زيرتقسيم حداقل ۲ و حداکثر ۴ بار بعضي از يالهاي ا ويزان در x يا y حاصل ميشود به طوري که يکي از حالتهاي زير رخ دهد: فلا( ( اگر يالي ۳ يا ۴ بار زير تقسيم شود ا نگاه هر يال ا ويزان ديگر حداکثر يکبار زير تقسيم ميشود. ( اگر يال ا ويزاني در x و يال ا ويزان ديگري در y دوبار زير تقسيم شوند ا نگاه حداقل يکي از يالهاي ا ويزان در x يا y زير تقسيم نميشود. خانوادهاي از درختها شامل است که از زيرتقسيم بعضي از يالهاي ا ويزان حاصل ميشود به طوري که اگر يال ا ويزاني در x و يال ا ويزان ديگري در y دوبار زير تقسيم شوند ا نگاه يالهاي ا ويزان در x و y زير تقسيم نميشوند. خانوادهاي از درختها شامل K, است که از زيرتقسيم حداقل دوبار بعضي از يالهاي ا ويزان حاصل ميشود به طوري که يکي از حالتهاي زير رخ دهد: فلا( ( اگر يال ا ويزاني ۵ بار زيرتقسيم شود ا نگاه هر يال ا ويزان ديگر حداکثر يکبار زير تقسيم ميشود يا يک يال ا ويزان دوبار و يال ا ويزان ديگر زير تقسيم نميشود. ( اگر يال ا ويزاني ۴ بار زير تقسيم شود ا نگاه يکي از يالها حداکثر دوبار زير تقسيم ميشود. ( اگر يکي از يالهاي ا ويزان ۳ بار زير تقسيم شود ا نگاه هر يال ا ويزان ديگر حداکثر ۲ بار زير تقسيم ميشوند. ( حداقل دو يال ا ويزان دوبار زير تقسيم ميشوند. خانوادهاي از درختها شامل است که از زير تقسيم هر برگ حداکثر يک بار بهدست ميا يد. خانوادهاي از درختها شامل است بهطوري که حداکثر يکي از برگهاي در راس از درجه (T) دو بار زير تقسيم و بقيه برگها حداکثر يک بار زير تقسيم شوند. خانوادهاي از درختها شامل = K, است بهطوري که هر برگ ا ن حداکثر دوبار زي تقسيم شود و اگر سه برگ ا ن دوبار زيرتقسيم شوند ا نگاه برگ ديگر زير تقسيم نشود. x x z z y y y y شکل :۲ زير درختهاي T 5 و T 6

5 حسين عبدالهزاده ا هنگر و همکاران / دستهبندي درختها با عدد رومي بزرگ حال قضيه اصلي مقاله را اراي ه ميکنيم. قضيه ۵: فرض کنيد T درختي از مرتبه n باشد. در اينصورت 3 n γ (T) = است اگر و تنها اگر T {P, P, P }. اثبات: فرض کنيد {0,1,2} V(T) f: يک -γ تابع براي درخت T و P: يک مسير قطري براي درخت T باشد. با توجه به لم ۲ داريم 10.diam(T) از طرف ديگر با توجه به لم ۱ داريم 4 (T). حالتهاي زير را بر اساس (T) در نظر ميگيريم: حالت = 2 :۱. (T) با توجه به قضيه الف واضح است که براي 7 n 3 n γ (P ) ميباشد. بنابراين به وضوح T {P, P, P }. حالت = 3 :۲. (T) ابتدا ادعاهاي زير را ثابت ميکنيم. ادعا ۱: درخت T حداکثر سه راس از درجهي (T) دارد. اثبات: با توجه به لم ۳ فاصله هر دو راس از درجهي حداقل ۳ حداکثر ۲ ميباشد. فرض کنيد u و v دو راس از درجهي حداقل ۳ باشند و w راس مياني اين دو راس باشد. با استفاده مجدد از لم ۳ به سادگي ميتوان ديد که هر راس از درجهي حداقل ۳ بايد در N[w] باشد. از طرف ديگر اگر راسي از درجهي حداقل ۳ در N(w) باشد ا نگاه به سادگي قابل بررسي است که 4 n γ (G) که تناقض است. بنابراين نتيجه مطلوب حاصل ميشود. با توجه به لم ۳ و ادعا ۱ يکي از زيردرختهاي T يا K, برحسب ماکزيمم تعداد راسهاي از درجهي (T) را داريم با اين شرط که هر راس {z V(T),x},y از درجه ۲ يا برگ است. زيرحالتهاي زير را بررسي ميکنيم: ۱۵ زيرحالت ۱-۲: درخت T دقيقا سه راس از درجهي (T) دارد. با توجه به ادعا ۱ به ا ساني مشاهده ميشود که سه راس از درجهي (T) مجاور هم قرار دارند. فرض کنيد که y x و z سه راس مجاور از درجهي (T) باشند بهطوري که y} N(y) = N(x) = {,, } {x, z, y و y}.n(z) = {z, z, لم ۴ نتيجه ميدهد که هر يال ا ويزان از زير درخت حداکثر دوبار زير تقسيم ميشود. حال نشان ميدهيم که تنها يک يال ا ويزان در راسهاي x و z ميتواند حداکثر دو بار زيرتقسيم شود. فرض (خلف) کنيد که دو يال ا ويزان از زير درخت دوبار زير تقسيم شوند. اگر يالهاي ا ويزان x و yy دوبار زير تقسيم شوند ا نگاه با بهکارگيري لم ۴ داريم 4 n γ (T) که تناقض است. حال فرض کنيد يالهاي ا ويزان x و x هب( طور مشابه يالهاي ا ويزان zz و zz يا يالهاي ا ويزان x و (zz دوبار زير تقسيم شوند. در اينصورت مسيرهاي P : xw w و P : xw w در درخت T وجود دارند. حال تابع f را با ضابطهي زير در نظر ميگيريم: = 2 ) f(z) = f(w ) = f(w براي هر راس ) f(w) = 0 w N(z) N(w ) N(w و به بقيه راسهاي درخت T وزن ۱ را اختصاص ميدهيم در اينصورت f يک RDF براي درخت T با وزن حداکثر 4 n ميباشد که تناقض است. اگر يال ا ويزان RDF دوبار زير تقسيم شود بهسادگي ميتوان يک yy براي درخت T با وزن حداکثر 4 n يافت که تناقض است. بنابراين يال ا ويزان yy حداکثر يکبار زير تقسيم ميشود. در نهايت نشان ميدهيم که اگر يکي از يالهاي ا ويزان در راسهاي x يا z دوبار زير تقسيم شود ا نگاه يالهاي ا ويزان ديگر در گراف T برگ ميباشند. در غير اينصورت بهسادگي مشابه قبل ميتوان يک RDF براي درخت T با وزن حداکثر 4 n يافت که تناقض ميباشد. در نتيجه زيرحالت ۲-۲: درخت T دقيقا دو راس از درجهي (T) دارد.

6 ۱۶ ا ويزان در.x در اينصورت مسيرهاي xw w و xz z در درخت T وجود دارند. حال تابع f با ضابطهي زير را در نظر ميگيريم. = 2 f(y) f(w ) = f(z ) = براي هر راس N(y) f(w) = 0 w N(w ) N(z ) و براي بقيه راسهاي گراف وزن ۱ را اختصاص ميدهيم. واضح استکه f يک RDF براي درخت T با وزن حداکثر 4 n ميباشد که تناقض است. پژوهشهاي نوين در رياضي/ سال دوم شماره ششم تابستان ۱۳۹۵ فرضکنيد x و y دو راس از درجهي( T ) باشند. دوحالت اتفاق ميافتد. (الف) E(T) xy يا (ب) E(T).xy بررسي حالت (الف ): با توجه به قضيه ب حداقل يکي از برگهاي حداقل دوبار زيرتقسيم ميشود. حال نشان ميدهيم که هر يال ا ويزان زير درخت T حداکثر ۴ بار زير تقسيم ميشود. فرض خلف کنيد که چنين نباشد لذا مسير P: xw w w w w در درخت T وجود دارد. در اينصورت تابع f با ضابطهي زير را در نظر مي- گيريم. = 2 f(y) f(w ) = f(w ) = براي هر راس N(y) f(w) = 0 w N(w ) N(w ) و براي بقيه راسهاي گراف وزن ۱ را اختصاص ميدهيم. در اينصورت f يک RDF براي درخت T با وزن حداکثر 4 n ميباشد که تناقض است. ادعا ۲: اگر يالي ۳ يا ۴ بار زير تقسيم شود ا نگاه هر يال ا ويزان ديگر حداکثر يکبار زير تقسيم ميشود. اثبات: فرض خلف کنيد که يال ا ويزاني از زير درخت T ۳ بار زير تقسيم شود و حداقل يک يال ا ويزان ديگر حداقل دوبار زيرتقسيم شود. بدون از دست دادن کليت مسي له مسيرهاي P : xw w w و P : xz z را در نظر بگيريد. در اينصورت تابع f با ضابطهي زير را در نظر ميگيريم. = 2 f(y) f(w ) = f(z ) = براي هر راس N(y) f(w) = 0 w N(w ) N(z ) و براي بقيه راسهاي گراف وزن ۱ را اختصاص ميدهيم. واضح استکه f يک RDF براي درخت T با وزن حداکثر 4 n ميباشد که تناقض است. با بهکارگيري لم ۴ ادعاي زير به ا ساني اثبات ميشود. ادعا ۳: اگر يال ا ويزاني در x و يال ا ويزان ديگري در y دوبار زير تقسيم شوند ا نگاه حداقل يکي از يالهاي ا ويزان در x يا y زير تقسيم نميشود. با توجه به قضيه ب حداقل يک يال ا ويزان در x و y بايد دوبار زيرتقسيم شود. حال نشان ميدهيم اگر دو يال ا ويزان در x و y دوبار زير تقسيم شوند ا نگاه ا ن دو يال ا ويزان در يک راس تکيهگاهي مشترک واقع نيستند. فرض (خلف) کنيد که دو يال ا ويزان که در يک راس تکيهگاهي واقع هستند را دوبار زيرتقسيم کنيم مثلا يال بنابراين با توجه به مفروضات بالا و ادعاهاي ۲ و ۳ داريم: بررسي حالت (ب): با بهکارگيري لم ۴ ادعاي زير به ا ساني اثبات ميشود. ادعا ۴: اگر يال ا ويزاني در x و يال ا ويزان ديگري در y دوبار زير تقسيم شوند ا نگاه يالهاي ا ويزان در x و y زير تقسيم نميشوند. با استدلالي مشابه حالت قبل ميتوان ثابت کرد که اگر دو يال ا ويزان که در يک راس تکيهگاهي واقع هستند را دوبار زيرتقسيم کنيم ا نگاه 4 n γ (T) که تناقض است. بنابراين با توجه به مفروضات بالا و ادعا ۴ داريم: زيرحالت ۳-۲: دقيقا يک راس از درجهي (T) باشد. ادعا ۵: اگر يال ا ويزاني ۵ بار زيرتقسيم شود ا نگاه هر يال ا ويزان ديگر حداکثر يکبار زير تقسيم ميشود يا يک يال ا ويزان دوبار زيرتقسيم ميشود و يال ا ويزان ديگر زير تقسيم نميشود. اثبات: اگر يال ا ويزاني دوبار زيرتقسيم شود ا نگاه به يال ا ويزان ديگر زيرتقسيم ۴ لم وضوح با استفاده نميشود. با بهکارگيري لم ۴ ادعاي زير به ا ساني اثبات ميشود. ادعا ۶: اگر يال ا ويزاني ۴ بار زيرتقسيم شود ا نگاه يکي از يالها حداکثر دوبار زير تقسيم ميشود. ادعا ۷: اگر يال ا ويزاني ۳ بار زير تقسيم شود ا نگاه هر يال ا ويزان ديگر حداکثر ۲ بار زير تقسيم ميشود. اثبات: فرض (خلف) کنيد که چنين نباشد. لذا مسيرهاي T در درخت P : xz z z و P : xw w w

7 ۱۷ حسين عبدالهزاده ا هنگر و همکاران / دستهبندي درختها با عدد رومي بزرگ وجود دارند. در اينصورت تابع f با ضابطهي زير را در نظر ميگيريم. = 2 ) f(z ) = f(x) = f(w براي هر راس ) f(w) = 0 w N(x) N(w ) N(z و براي بقيه راسهاي گراف وزن ۱ را اختصاص ميدهيم. واضح استکه f يک RDF براي درخت T با وزن حداکثر 4 n ميباشد که تناقض است. با بهکارگيري قضيه ب ادعاي زير به ا ساني اثبات ميشود. ادعا ۸: حداقل دو يال ا ويزان دوبار زير تقسيم ميشوند. بنابراين با توجه به مفروضات بالا و ادعاهاي ۷ ۶ ۵ و ۸ داريم: حالت = 4 :۳. (T) ادعا ۹: درخت T دقيقا يک راس از درجهي (T) دارد. اثبات: فرض (خلف) کنيد که حداقل دو راس x و y از درجهي (T) باشند. در اينصورت تابع f با ضابطهي زير را در نظر ميگيريم. w N(x) براي هر راس f(x) = f(y) = 2 N(y) f(w) = 0 و براي بقيه راسهاي گراف وزن ۱ را اختصاص ميدهيم. واضح استکه f يک RDF براي درخت T با وزن حداکثر 4 n ميباشد که تناقض است. ادعا ۱۰: اگر = 4 deg(x) باشد ا نگاه براي هر راس y که = 3 deg(y) داريم = 1 y).d(x, که y کنيد براي راسي مانند (خلف) فرض اثبات: در اينصورت 2 y).d(x, داريم = 3 deg(y) تابع f با ضابطهي زير را در نظر ميگيريم. w N(x) براي هر راس f(x) = f(y) = 2 N(y) f(w) = 0 و براي بقيه راسهاي گراف وزن ۱ را اختصاص ميدهيم. واضح استکه f يک RDF 4 n ميباشد که T با وزن حداکثر براي درخت تناقض است. فرض کنيد }.N(x) = {,,, x با بکارگيري ادعا ۱۰ به ا ساني نتيجه ميگيريم که هر راس از درجهي ۳ در N(x) ميباشد. از طرف ديگر واضح استکه حداکثر ۲ راس از N(x) از درجهي ۳ هستند. لذا زيرحالتهاي زير را بررسي ميکنيم. زيرحالت ۱-۳: دقيقا دو راس از N(x) از درجهي ۳ باشند. نشان ميدهيم که هر برگ در حداکثر يکبار زير تقسيم ميشود. فرض (خلف) کنيد که چنين نباشد و يکي از يالهاي دوبار زير تقسيم شود. پس يکي از مسيرهاي P : w w y يا P : xz z y در درخت T وجود دارد. اگر مسير P وجود داشته باشد در اينصورت تابع f با ضابطهي زير را در نظر ميگيريم. w براي هر راس f(w ) = f(x) = 2 ) f(w) = 0 N(x) N(w و براي بقيه راس- هاي درخت T وزن ۱ را اختصاص ميدهيم. واضح است- که f يک RDF براي درخت T با وزن حداکثر 4 n ميباشد که تناقض است. اگر مسير P وجود داشته باشد در اينصورت تابع f با ضابطهي زير را در نظر ميگيريم. = 2 ) f(z ) = f( ) = f(x براي هر راس ) f(w) = 0 w N( ) N( ) N(z و براي بقيه راسهاي درخت T وزن ۱ را اختصاص ميدهيم. واضح استکه f يک RDF براي درخت T با وزن حداکثر 4 n ميباشد که تناقض است. با توجه به مفروضات بالا نتيجه ميگيريم که زيرحالت ۲-۳: تنها يک راس از N(x) از درجهي ۳ باشد. ادعاهاي زير را ثابت ميکنيم: ادعا ۱۱: هر يال ا ويزان در x حداکثر يکبار زير تقسيم ميشود. اثبات: فرض (خلف) کنيد که حداقل ۲ يال ا ويزان در P : w w y دوبار زير تقسيم شوند. لذا مسير در درخت T وجود دارد. در اينصورت تابع f با ضابطهي زير را در نظر ميگيريم.

8 پژوهشهاي نوين در رياضي/ سال دوم شماره ششم تابستان ۱۳۹۵ w N(x) براي f(x) = f(w ) = 2 T و براي بقيه راسهاي درخت f(w) = 0 N(w ) وزن ۱ را اختصاص ميدهيم. واضح استکه f يک RDF براي درخت T با وزن حداکثر 4 n ميباشد که تناقض ميباشد. ادعا ۱۲: حداکثر يکي از يالهاي ا ويزان در x دوبار زير تقسيم ميشود. اثبات: فرض (خلف) کنيد که حداقل ۲ يال ا ويزان در x دوبار زير تقسيم شوند. لذا مسيرهاي P : xw w و P : xz z در درخت T وجود دارند. در اينصورت تابع f با ضابطهي زير را در نظر ميگيريم. = 2 ) f(z ) = f( ) = f(w براي هر راس f(w) = 0 w N( ) N(w ) N(z ) و براي بقيه راسهاي درخت T وزن ۱ را اختصاص مي- دهيم. واضح استکه f يک RDF براي درخت T با وزن حداکثر 4 n ميباشد که تناقض ميباشد. با توجه به ادعاهاي ۱۱ و ۱۲ نتيجه ميگيريم که ۱۸ بهوضوح درخت T شامل = K, ميباشد و تمام راسهاي گراف بجز راس مرکزي از درجهي ۲ ميباشند. ادعاهاي زير را بررسي ميکنيم: ادعا ۱۳: هر يال ا ويزان دوبار زير تقسيم ميشود. اثبات: فرض (خلف) کنيد که چنين نباشد و يال ا ويزاني از T سهبار زيرتقسيم شود. لذا مسير P : xw w w در درخت T وجود دارد. در اين صورت تابع f با ضابطهي زير را در نظر ميگيريم. w براي هر راس f(x) = f(w ) = 2 ) f(w) = 0 N(x) N(w و براي بقيه راسهاي درخت T وزن ۱ را اختصاص ميدهيم. واضح استکه f يک RDF براي درخت T با وزن حداکثر 4 n ميباشد که تناقض است. همچنين با بهکارگيري لم ۴ ادعاي زير به ا ساني ثابت ميشود. ادعا ۱۴: اگر سه يال ا ويزان از T دوبار زيرتقسيم شوند ا نگاه يال ا ويزان ديگر زيرتقسيم نميشود. با توجه به ادعاهاي ۱۳ و ۱۴ نتيجه ميگيريم که ۳ T زيرحالت ۳-۳: نداشته باشد. درخت هيچ راس از درجهي

9 ۱۹ Referenc: 1. H. Abdollahzadeh Ahangar and M. Khaibari, Graphs with large Roman domination number, Submitted. 2. W.E. Chambers, B. Kinnersley, N. Prince, Douglas B. West, Extremal Problems for Roman Domination, SIAM J. Discrete Math. 23 (2009), J.E. Cockayne, P. A. Dreyer Jr, S. M. Hedetniemi, S.T. Hedetniemi, Roman domination in graphs, Discrete Math. 278 (2004), E.J. Cockayne, PJP. Grobler, W. Grundlingh, J. Munganga, JH. van Vuuren, Protection of a graph, Discrete Math. 67 (2005), H. Fernau, Roman domination a a parameterized perspective, Int. J. Comput. Math. 85 (2008), T. W. Haynes, S. T. Hedetniemi, P. J. Slater, Fundamentals of in Domination Graphs, Marcel Dekker Inc. New York, T. W. Haynes, S. T. Hedetniemi, P. J. Slater, Domination in Graphs: Advanced Topics, Marcel Dekker Inc. New York, M.A. Henning, A characterization of Roman trees, Discuss. Math. Graph Theory, 22(2) (2002), M.A. Henning, Defending the Roman empire from multiple attacks, Discrete Math. 271 (2003), M.A. Henning and S.T. Hedetniemi, Defending the Roman empire-a new strategy, Discrete Math. 266 (2003), C.S. ReVelle and K.E. Rosing, Defendens imperium Romanum : a classical problem in military strategy. حسين عبدالهزاده ا هنگر و همکاران / دستهبندي درختها با عدد رومي بزرگ Am. Math. Mon. 107(7) (2000), X. Song and X. Wang, Roman domination number and domination number of a tree, Chin. Q. J. Math. 21 (2006),

10 پژوهشهاي نوين در رياضي/ سال دوم شماره ششم تابستان ۱۳۹۵ ۲۰

V o. V i. 1 f Z c. ( ) sin ورودي را. i im i = 1. LCω. s s s

V o. V i. 1 f Z c. ( ) sin ورودي را. i im i = 1. LCω. s s s گزارش کار ا زمايشگاه اندازهگيري و مدار ا زمايش شمارهي ۵ مدار C سري خروجي خازن ۱۳ ا بانماه ۱۳۸۶ ي م به نام خدا تي وري ا زمايش به هر مداري که در ا ن ترکيب ي از مقاومت خازن و القاگر به کار رفتهشده باشد مدار

Διαβάστε περισσότερα

e r 4πε o m.j /C 2 =

e r 4πε o m.j /C 2 = فن( محاسبات بوهر نيروي جاذبه الکتروستاتيکي بين هسته و الکترون در اتم هيدروژن از رابطه زير قابل محاسبه F K است: که در ا ن بار الکترون فاصله الکترون از هسته (يا شعاع مدار مجاز) و K ثابتي است که 4πε مقدار

Διαβάστε περισσότερα

( ) قضايا. ) s تعميم 4) مشتق تعميم 5) انتگرال 7) كانولوشن. f(t) L(tf (t)) F (s) Lf(t ( t)u(t t) ) e F(s) L(f (t)) sf(s) f ( ) f(s) s.

( ) قضايا. ) s تعميم 4) مشتق تعميم 5) انتگرال 7) كانولوشن. f(t) L(tf (t)) F (s) Lf(t ( t)u(t t) ) e F(s) L(f (t)) sf(s) f ( ) f(s) s. معادلات ديفرانسيل + f() d تبديل لاپلاس تابع f() را در نظر بگيريد. همچنين فرض كنيد ( R() > عدد مختلط با قسمت حقيقي مثبت) در اين صورت صورت وجود لاپلاس f() نامند و با قضايا ) ضرب در (انتقال درحوزه S) F()

Διαβάστε περισσότερα

ﻞﻜﺷ V لﺎﺼﺗا ﺎﻳ زﺎﺑ ﺚﻠﺜﻣ لﺎﺼﺗا هﺎﮕﺸﻧاد نﺎﺷﺎﻛ / دﻮﺷ

ﻞﻜﺷ V لﺎﺼﺗا ﺎﻳ زﺎﺑ ﺚﻠﺜﻣ لﺎﺼﺗا هﺎﮕﺸﻧاد نﺎﺷﺎﻛ / دﻮﺷ 1 مبحث بيست و چهارم: اتصال مثلث باز (- اتصال اسكات آرايش هاي خاص ترانسفورماتورهاي سه فاز دانشگاه كاشان / دانشكده مهندسي/ گروه مهندسي برق / درس ماشين هاي الكتريكي / 3 اتصال مثلث باز يا اتصال شكل فرض كنيد

Διαβάστε περισσότερα

+ Δ o. A g B g A B g H. o 3 ( ) ( ) ( ) ; 436. A B g A g B g HA است. H H برابر

+ Δ o. A g B g A B g H. o 3 ( ) ( ) ( ) ; 436. A B g A g B g HA است. H H برابر ا نتالپي تشكيل پيوند وا نتالپي تفكيك پيوند: ا نتالپي تشكيل يك پيوندي مانند A B برابر با تغيير ا نتالپي استانداردي است كه در جريان تشكيل ا ن B g حاصل ميشود. ( ), پيوند از گونه هاي (g )A ( ) + ( ) ( ) ;

Διαβάστε περισσότερα

t a a a = = f f e a a

t a a a = = f f e a a ا زمايشگاه ماشينه يا ۱ الکتريکي ا زمايش شمارهي ۴-۱ گزارش کار راهاندازي و تنظيم سرعت موتورهايي DC (شنت) استاد درياباد نگارش: اشکان نيوشا ۱۶ ا ذر ۱۳۸۷ ي م به نام خدا تي وري ا زمايش شنت است. در اين ا زمايش

Διαβάστε περισσότερα

مقاومت مصالح 2 فصل 9: خيز تيرها. 9. Deflection of Beams

مقاومت مصالح 2 فصل 9: خيز تيرها. 9. Deflection of Beams مقاومت مصالح فصل 9: خيز تيرها 9. Deflection of eams دکتر مح مدرضا نيرومند دااگشنه ايپم نور اصفهان eer Johnston DeWolf ( ) رابطه بين گشتاور خمشی و انحنا: تير طره ای تحت بار متمرکز در انتهای آزاد: P انحنا

Διαβάστε περισσότερα

را بدست آوريد. دوران

را بدست آوريد. دوران تجه: همانطر كه در كلاس بارها تا كيد شد تمرينه يا بيشتر جنبه آمزشي داشت براي يادگيري بيشتر مطالب درسي بده است مشابه اين سه تمرين كه در اينجا حل آنها آمده است در امتحان داده نخاهد شد. m b الف ماتريس تبديل

Διαβάστε περισσότερα

مقاطع مخروطي 1. تعريف مقاطع مخروطي 2. دايره الف. تعريف و انواع معادله دايره ب. وضعيت خط و دايره پ. وضعيت دو دايره ت. وتر مشترك دو دايره

مقاطع مخروطي 1. تعريف مقاطع مخروطي 2. دايره الف. تعريف و انواع معادله دايره ب. وضعيت خط و دايره پ. وضعيت دو دايره ت. وتر مشترك دو دايره مقاطع مخروطي فصل در اين فصل ميخوانيم:. تعريف مقاطع مخروطي. دايره الف. تعريف و انواع معادله دايره ب. وضعيت خط و دايره پ. وضعيت دو دايره ت. وتر مشترك دو دايره ث. طول مماس و طول وتر مينيمم ج. دورترين و نزديكترين

Διαβάστε περισσότερα

پايداری Stability معيارپايداری. Stability Criteria. Page 1 of 8

پايداری Stability معيارپايداری. Stability Criteria. Page 1 of 8 پايداری Stility اطمينان از پايداری سيستم های کنترل در زمان طراحی ا ن بسيار حاي ز اهمييت می باشد. سيستمی پايدار محسوب می شود که: بعد از تغيير ضربه در ورودی خروجی به مقدار اوليه ا ن بازگردد. هر مقدار تغيير

Διαβάστε περισσότερα

برخوردها دو دسته اند : 1) كشسان 2) ناكشسان

برخوردها دو دسته اند : 1) كشسان 2) ناكشسان آزمايش شماره 8 برخورد (بقاي تكانه) وقتي دو يا چند جسم بدون حضور نيروهاي خارجي طوري به هم نزديك شوند كه بين آنها نوعي برهم كنش رخ دهد مي گوييم برخوردي صورت گرفته است. اغلب در برخوردها خواستار اين هستيم

Διαβάστε περισσότερα

جلسه ی ۳: نزدیک ترین زوج نقاط

جلسه ی ۳: نزدیک ترین زوج نقاط دانشکده ی علوم ریاضی ا نالیز الگوریتم ها ۴ بهمن ۱۳۹۱ جلسه ی ۳: نزدیک ترین زوج نقاط مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: امیر سیوانی اصل ۱ پیدا کردن نزدیک ترین زوج نقطه فرض می کنیم n نقطه داریم و می خواهیم

Διαβάστε περισσότερα

جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع

جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع دانشکده ی علوم ریاضی داده ساختارها و الگوریتم ها ۸ مهر ۹ جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: محمد امین ادر یسی و سینا منصور لکورج ۱ شرح الگور یتم الگوریتم مرتب سازی سریع

Διαβάστε περισσότερα

محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی

محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی برای محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی باید توانایی تجزیه ی یک بردار در دو راستا ( محور x ها و محور y ها ) را داشته باشیم. به بردارهای تجزیه شده در راستای محور

Διαβάστε περισσότερα

حل J 298 كنيد JK mol جواب: مييابد.

حل J 298 كنيد JK mol جواب: مييابد. تغيير ا نتروپي در دنياي دور و بر سيستم: هر سيستم داراي يك دنياي دور و بر يا محيط اطراف خود است. براي سادگي دنياي دور و بر يك سيستم را محيط ميناميم. محيط يك سيستم همانند يك منبع بسيار عظيم گرما در نظر گرفته

Διαβάστε περισσότερα

جلسه ی ۴: تحلیل مجانبی الگوریتم ها

جلسه ی ۴: تحلیل مجانبی الگوریتم ها دانشکده ی علوم ریاضی ساختمان داده ها ۲ مهر ۱۳۹۲ جلسه ی ۴: تحلیل مجانبی الگوریتم ها مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: شراره عز ت نژاد ا رمیتا ثابتی اشرف ۱ مقدمه الگوریتم ابزاری است که از ا ن برای حل مسا

Διαβάστε περισσότερα

نقض CP و چكيده ١. مقدمه مغايرت دارد. پست الكترونيكي:

نقض CP و چكيده ١. مقدمه مغايرت دارد. پست الكترونيكي: مجلة پژوهش فيزيك ايران جلد ۱۳ شمارة ۴ زمستان ۱۳۹۲ نقض CP و گذار فاز الكتروضعيف در مدل دو هيگزي مسلم احمدوند گروه فيزيك دانشگاه شهيد بهشتي پست الكترونيكي: moslemph@gmailom (دريافت مقاله: ۱۳۹۲/۵/۲ دريافت

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 22 1 نامساویهایی در مورد اثر ماتریس ها تي وري اطلاعات کوانتومی ترم پاییز

جلسه 22 1 نامساویهایی در مورد اثر ماتریس ها تي وري اطلاعات کوانتومی ترم پاییز تي وري اطلاعات کوانتومی ترم پاییز 1391-1392 مدرس: ابوالفتح بیگی و امین زاده گوهري نویسنده: محمد مهدي مجاهدیان جلسه 22 تا اینجا خواص مربوط به آنتروپی را بیان کردیم. جهت اثبات این خواص نیاز به ابزارهایی

Διαβάστε περισσότερα

(,, ) = mq np داريم: 2 2 »گام : دوم« »گام : چهارم«

(,, ) = mq np داريم: 2 2 »گام : دوم« »گام : چهارم« 3 8 بردارها خارجي ضرب مفروضاند. (,, ) 3 و (,, 3 ) بردار دو تعريف: و ميدهيم نمايش نماد با را آن كه است برداري در خارجي ضرب ( 3 3, 3 3, ) m n mq np p q از: است عبارت ماتريس دترمينان در اينكه به توجه با اما

Διαβάστε περισσότερα

يک رويکرد جديد مبتني بر ا لفا برشها براي حل مدل تحليل پوششي دادهها با وروديها و خروجيهاي تصادفي فازي

يک رويکرد جديد مبتني بر ا لفا برشها براي حل مدل تحليل پوششي دادهها با وروديها و خروجيهاي تصادفي فازي دسترسي در سايت htt://.bau.ac. سال دوم شماره پنجم بهار ۱۳۹۵ شماره شاپا: ۱۶۸۲-۰۱۹۶ پژوهشهاي نوین در ریاضی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات يک رويکرد جديد مبتني بر ا لفا برشها براي حل مدل تحليل پوششي

Διαβάστε περισσότερα

دانشکده ی علوم ریاضی جلسه ی ۵: چند مثال

دانشکده ی علوم ریاضی جلسه ی ۵: چند مثال دانشکده ی علوم ریاضی احتمال و کاربردا ن ۴ اسفند ۹۲ جلسه ی : چند مثال مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: مهدی پاک طینت (تصحیح: قره داغی گیوه چی تفاق در این جلسه به بررسی و حل چند مثال از مطالب جلسات گذشته

Διαβάστε περισσότερα

10 ﻞﺼﻓ ﺶﺧﺮﭼ : ﺪﻴﻧاﻮﺘﺑ ﺪﻳﺎﺑ ﻞﺼﻓ ﻦﻳا يا ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ زا ﺪﻌﺑ

10 ﻞﺼﻓ ﺶﺧﺮﭼ : ﺪﻴﻧاﻮﺘﺑ ﺪﻳﺎﺑ ﻞﺼﻓ ﻦﻳا يا ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ زا ﺪﻌﺑ فصل چرخش بعد از مطالعه اي اين فصل بايد بتوانيد : - مكان زاويه اي سرعت وشتاب زاويه اي را توضيح دهيد. - چرخش با شتاب زاويه اي ثابت را مورد بررسي قرار دهيد. 3- رابطه ميان متغيرهاي خطي و زاويه اي را بشناسيد.

Διαβάστε περισσότερα

قاعده زنجیره ای برای مشتقات جزي ی (حالت اول) :

قاعده زنجیره ای برای مشتقات جزي ی (حالت اول) : ۱ گرادیان تابع (y :f(x, اگر f یک تابع دومتغیره باشد ا نگاه گرادیان f برداری است که به صورت زیر تعریف می شود f(x, y) = D ۱ f(x, y), D ۲ f(x, y) اگر رویه S نمایش تابع (y Z = f(x, باشد ا نگاه f در هر نقطه

Διαβάστε περισσότερα

آزمایش 2: تعيين مشخصات دیود پيوندي PN

آزمایش 2: تعيين مشخصات دیود پيوندي PN آزمایش 2: تعيين مشخصات دیود پيوندي PN هدف در اين آزمايش مشخصات ديود پيوندي PN را بدست آورده و مورد بررسي قرار مي دهيم. وسايل و اجزاي مورد نياز ديودهاي 1N4002 1N4001 1N4148 و يا 1N4004 مقاومتهاي.100KΩ,10KΩ,1KΩ,560Ω,100Ω,10Ω

Διαβάστε περισσότερα

1سرد تایضایر :ميناوخ يم سرد نيا رد همانسرد تلااؤس یحيرشت همان خساپ

1سرد تایضایر :ميناوخ يم سرد نيا رد همانسرد تلااؤس یحيرشت همان خساپ 1 ریاضیات درس در اين درس ميخوانيم: درسنامه سؤاالت پاسخنامه تشریحی استخدامی آزمون ریاضیات پرورش و آموزش بانک آزمونهای از اعم کشور استخدامی آزمونهای تمام در ریاضیات پرسشهای مجموعهها میشود. ارائه نهادها و

Διαβάστε περισσότερα

Distributed Snapshot DISTRIBUTED SNAPSHOT سپس. P i. Advanced Operating Systems Sharif University of Technology. - Distributed Snapshot ادامه

Distributed Snapshot DISTRIBUTED SNAPSHOT سپس. P i. Advanced Operating Systems Sharif University of Technology. - Distributed Snapshot ادامه Distributed Snapshot يك روش براي حل GPE اين بود كه پردازهي مبصر P 0 از ديگر پردازهها درخواست كند تا حالت محلي خود را اعلام كنند و سپس آنها را باهم ادغام كند. اين روش را Snapshot گوييم. ولي حالت سراسري

Διαβάστε περισσότερα

R = V / i ( Ω.m كربن **

R = V / i ( Ω.m كربن ** مقاومت مقاومت ويژه و رسانندگي اگر سرهاي هر يك از دو ميله مسي و چوبي را كه از نظر هندسي مشابهند به اختلاف پتانسيل يكساني وصل كنيم جريانهاي حاصل در ا نها بسيار متفاوت خواهد بود. مشخصهاي از رسانا كه در اينجا

Διαβάστε περισσότερα

هندسه تحلیلی بردارها در فضای R

هندسه تحلیلی بردارها در فضای R هندسه تحلیلی بردارها در فضای R فصل اول-بردارها دستگاه مختصات سه بعدی از سه محور ozوoyوox عمود بر هم تشکیل شده که در نقطه ای به نام o یکدیگر را قطع می کنند. قرارداد: دستگاه مختصات سه بعدی راستگرد می باشد

Διαβάστε περισσότερα

سبد(سرمايهگذار) مربوطه گزارش ميكند در حاليكه موظف است بازدهي سبدگردان را جهت اطلاع عموم در

سبد(سرمايهگذار) مربوطه گزارش ميكند در حاليكه موظف است بازدهي سبدگردان را جهت اطلاع عموم در بسمه تعالي در شركت هاي سبدگردان بر اساس پيوست دستورالعمل تاسيس و فعاليت شركت هاي سبدگردان مصوب هيي ت مديره سازمان بورس بانجام مي رسد. در ادامه به اراي ه اين پيوست مي پردازيم: چگونگي محاسبه ي بازدهي سبد

Διαβάστε περισσότερα

٢٢٢ ٣٩٣ ﻥﺎﺘﺴﺑﺎﺗ ﻭ ﺭﺎﻬﺑ ﻢ / ﻫﺩﺭﺎﻬﭼ ﻩﺭﺎﻤﺷ ﻢ / ﺘ ﺸﻫ ﻝﺎﺳ ﻲﻨﻓ ﺖﺷﺍﺩﺩﺎﻳ ﻱ ﻪﻃ

٢٢٢ ٣٩٣ ﻥﺎﺘﺴﺑﺎﺗ ﻭ ﺭﺎﻬﺑ ﻢ / ﻫﺩﺭﺎﻬﭼ ﻩﺭﺎﻤﺷ ﻢ / ﺘ ﺸﻫ ﻝﺎﺳ ﻲﻨﻓ ﺖﺷﺍﺩﺩﺎﻳ ﻱ ﻪﻃ مجله پژوهش ا ب ايران سال هشتم/ شماره چهاردهم/ بهار و تابستان (٢١٧-٢٢٢) ١٣٩٣ يادداشت فني بررسي ا زمايشگاهي تعيين رابطه عمق جريان غليظ در محل غوطهوري ٢ *١ حسن گليج و مهدي قمشي چکيده جريانهاي غليظ در اثر

Διαβάστε περισσότερα

مثال( مساله الپالس در ناحیه داده شده را حل کنید. u(x,0)=f(x) f(x) حل: به کمک جداسازی متغیرها: ثابت = k. u(x,y)=x(x)y(y) X"Y=-XY" X" X" kx = 0

مثال( مساله الپالس در ناحیه داده شده را حل کنید. u(x,0)=f(x) f(x) حل: به کمک جداسازی متغیرها: ثابت = k. u(x,y)=x(x)y(y) XY=-XY X X kx = 0 مثال( مساله الپالس در ناحیه داده شده را حل کنید. (,)=() > > < π () حل: به کمک جداسازی متغیرها: + = (,)=X()Y() X"Y=-XY" X" = Y" ثابت = k X Y X" kx = { Y" + ky = X() =, X(π) = X" kx = { X() = X(π) = معادله

Διαβάστε περισσότερα

( Δ > o) است. ΔH 2. Δ <o ( ) 6 6

( Δ > o) است. ΔH 2. Δ <o ( ) 6 6 تغييرات انرژي ضمن انحلال: اكثر مواد در موادي مشابه خود حل ميشوند و اين پديده را با برهمكنشهاي ميكروسكوپي بررسي كرديم. براي بررسي ماكروسكوپي اين پديده بايد تغييرات انرژي (ا نتالپي) و تغييرات بينظمي (ا نتروپي)

Διαβάστε περισσότερα

هدف:.100 مقاومت: خازن: ترانزيستور: پتانسيومتر:

هدف:.100 مقاومت: خازن: ترانزيستور: پتانسيومتر: آزمايش شماره (10) تقويت كننده اميتر مشترك هدف: هدف از اين آزمايش مونتاژ مدار طراحي شده و اندازهگيري مشخصات اين تقويت كننده جهت مقايسه نتايج اندازهگيري با مقادير مطلوب و در ادامه طراحي يك تقويت كننده اميترمشترك

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 12 به صورت دنباله اي از,0 1 نمایش داده شده اند در حین محاسبه ممکن است با خطا مواجه شده و یکی از بیت هاي آن. p 1

جلسه 12 به صورت دنباله اي از,0 1 نمایش داده شده اند در حین محاسبه ممکن است با خطا مواجه شده و یکی از بیت هاي آن. p 1 محاسبات کوانتمی (67) ترم بهار 390-39 مدرس: سلمان ابوالفتح بیگی نویسنده: سلمان ابوالفتح بیگی جلسه ذخیره پردازش و انتقال اطلاعات در دنیاي واقعی همواره در حضور خطا انجام می شود. مثلا اطلاعات کلاسیکی که به

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 16 نظریه اطلاعات کوانتمی 1 ترم پاییز

جلسه 16 نظریه اطلاعات کوانتمی 1 ترم پاییز نظریه اطلاعات کوانتمی ترم پاییز 39-39 مدرسین: ابوالفتح بیگی و امین زاده گوهري نویسنده: محم دحسن آرام جلسه 6 تا اینجا با دو دیدگاه مختلف و دو عامل اصلی براي تعریف و استفاده از ماتریس چگالی جهت معرفی حالت

Διαβάστε περισσότερα

جلسه دوم سوم چهارم: مقدمه اي بر نظریه میدان

جلسه دوم سوم چهارم: مقدمه اي بر نظریه میدان هو الحق دانشکده ي مهندسی کامپیوتر کدگذاري شبکه Coding) (Network سه شنبه 21 اسفند 1393 جلسه دوم سوم چهارم: مقدمه اي بر نظریه میدان استاد: مهدي جعفري نگارنده: علیرضا حیدري خزاي ی در این نوشته مقدمه اي بر

Διαβάστε περισσότερα

هو الحق دانشکده ي مهندسی کامپیوتر جلسه هفتم

هو الحق دانشکده ي مهندسی کامپیوتر جلسه هفتم هو الحق دانشکده ي مهندسی کامپیوتر کدگذاري شبکه Coding) (Network شنبه 2 اسفند 1393 جلسه هفتم استاد: مهدي جعفري نگارنده: سید محمدرضا تاجزاد تعریف 1 بهینه سازي محدب : هدف پیدا کردن مقدار بهینه یک تابع ) min

Διαβάστε περισσότερα

در اين آزمايش ابتدا راهاندازي موتور القايي روتور سيمپيچي شده سه فاز با مقاومتهاي روتور مختلف صورت گرفته و س سپ مشخصه گشتاور سرعت آن رسم ميشود.

در اين آزمايش ابتدا راهاندازي موتور القايي روتور سيمپيچي شده سه فاز با مقاومتهاي روتور مختلف صورت گرفته و س سپ مشخصه گشتاور سرعت آن رسم ميشود. ك ي آزمايش 7 : راهاندازي و مشخصه خروجي موتور القايي روتور سيمپيچيشده آزمايش 7: راهاندازي و مشخصه خروجي موتور القايي با روتور سيمپيچي شده 1-7 هدف آزمايش در اين آزمايش ابتدا راهاندازي موتور القايي روتور

Διαβάστε περισσότερα

روش محاسبه ی توان منابع جریان و منابع ولتاژ

روش محاسبه ی توان منابع جریان و منابع ولتاژ روش محاسبه ی توان منابع جریان و منابع ولتاژ ابتدا شرح کامل محاسبه ی توان منابع جریان: برای محاسبه ی توان منابع جریان نخست باید ولتاژ این عناصر را بدست آوریم و سپس با استفاده از رابطه ی p = v. i توان این

Διαβάστε περισσότερα

جلسه ی ۲۴: ماشین تورینگ

جلسه ی ۲۴: ماشین تورینگ دانشکده ی علوم ریاضی نظریه ی زبان ها و اتوماتا ۲۶ ا ذرماه ۱۳۹۱ جلسه ی ۲۴: ماشین تورینگ مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارندگان: حمید ملک و امین خسر وشاهی ۱ ماشین تور ینگ تعریف ۱ (تعریف غیررسمی ماشین تورینگ)

Διαβάστε περισσότερα

1- مقدمه است.

1- مقدمه است. آموزش بدون نظارت شبكه عصبي RBF به وسيله الگوريتم ژنتيك محمدصادق محمدي دانشكده فني دانشگاه گيلان Email: m.s.mohammadi@gmail.com چكيده - در اين مقاله روشي كار آمد براي آموزش شبكه هاي عصبي RBF به كمك الگوريتم

Διαβάστε περισσότερα

۱۳ ۹۱ ﻥﺎﺘﺴﺑﺎ / ﺗ ﻢﺘﺼﺷ ﻩﺭﺎﻤﺷ / ﻢﻫﺩﺰﻧﺎﺷ ﻝﺎﺳ / ﻙﺎﺧ ﻭ ﺏﺁ ﻡﻮﻠﻋ ﻲ ﻌﻴﺒﻃ ﻊﺑﺎﻨﻣ ﻭ ﻱﺯﺭﻭﺎﺸﻛ ﻥﻮﻨﻓ ﻭ ﻡﻮ ﻠﻋ ﻪﻠﺠﻣ

۱۳ ۹۱ ﻥﺎﺘﺴﺑﺎ / ﺗ ﻢﺘﺼﺷ ﻩﺭﺎﻤﺷ / ﻢﻫﺩﺰﻧﺎﺷ ﻝﺎﺳ / ﻙﺎﺧ ﻭ ﺏﺁ ﻡﻮﻠﻋ ﻲ ﻌﻴﺒﻃ ﻊﺑﺎﻨﻣ ﻭ ﻱﺯﺭﻭﺎﺸﻛ ﻥﻮﻨﻓ ﻭ ﻡﻮ ﻠﻋ ﻪﻠﺠﻣ مجله علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي علوم ا ب و خاك / سال شانزدهم / شماره شصتم / تابستان ۱۳۹۱ تعيين معادله فشار ورودي به لولهه يا فرعي ا بياري باراني با در نظر گرفتن د يب متفاوت براي ا بپاشها سيد حسين

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 2 جهت تعریف یک فضاي برداري نیازمند یک میدان 2 هستیم. یک میدان مجموعه اي از اعداد یا اسکالر ها به همراه اعمال

جلسه 2 جهت تعریف یک فضاي برداري نیازمند یک میدان 2 هستیم. یک میدان مجموعه اي از اعداد یا اسکالر ها به همراه اعمال نظریه اطلاعات کوانتمی 1 ترم پاییز 1391-1392 مدرسین: ابوالفتح بیگی و امین زاده گوهري جلسه 2 فراگیري نظریه ي اطلاعات کوانتمی نیازمند داشتن پیش زمینه در جبرخطی می باشد این نظریه ترکیب زیبایی از جبرخطی و نظریه

Διαβάστε περισσότερα

ˆÃd. ¼TvÃQ (1) (2) داشت: ( )

ˆÃd. ¼TvÃQ (1) (2) داشت: ( ) تغيير ا نتالپي : ΔH بيشتر واكنشها در شيمي در فشار ثابت انجام ميگيرند. سوختن كبريت در هواي ا زاد و همچنين واكنش خنثي شدن سود با سولفوريك اسيد در يك بشر نمونه اي از واكنشهايي هستند كه در فشار ثابت انجام

Διαβάστε περισσότερα

آزمايشگاه ديناميك ماشين و ارتعاشات آزمايش چرخ طيار.

آزمايشگاه ديناميك ماشين و ارتعاشات آزمايش چرخ طيار. ` آزمايشگاه ديناميك ماشين و ارتعاشات dynlab@jamilnia.ir www.jamilnia.ir/dynlab ١ تئوري آزمايش چرخ طيار يا چرخ ل نگ (flywheel) صفحه مدوري است كه به دليل جرم و ممان اينرسي زياد خود قابليت بالايي در ذخيرهسازي

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 2 1 فضاي برداري محاسبات کوانتمی (22671) ترم بهار

جلسه 2 1 فضاي برداري محاسبات کوانتمی (22671) ترم بهار محاسبات کوانتمی (22671) ترم بهار 1390-1391 مدرس: سلمان ابوالفتح بیگی نویسنده: نادر قاسمی جلسه 2 در این درسنامه به مروري کلی از جبر خطی می پردازیم که هدف اصلی آن آشنایی با نماد گذاري دیراك 1 و مباحثی از

Διαβάστε περισσότερα

چكيده SPT دارد.

چكيده SPT دارد. ارايه يك روش چيدمان خلاقانه جديد براي زمانبندي دسترسي به شبكه جهت كاهش انجام درخواستها سهراب خانمحمدي سولماز عبدالهي زاد استاد گروه مهندسي كنترل دانشگاه تبريز تبريز ايران Khamohammadi.sohrab@tabrizu.ac.ir

Διαβάστε περισσότερα

: O. CaCO 3 (1 CO (2 / A 11 بوده و مولكولي غيرقطبي ميباشد. خصوصيتهاي

: O. CaCO 3 (1 CO (2 / A 11 بوده و مولكولي غيرقطبي ميباشد. خصوصيتهاي شيمي آلي مدرسان شريف رتبه يك كارشناسي ارشد شيمي آلي شيمي موادي تركيبها را در آزمايشگاه نميتوان فصل اول «مباني شيمي آلي» است كه با موجودات زنده ارتباط دارد. تا اواسط قرن نوزدهم ميلادي اعتقاد بر اين بود

Διαβάστε περισσότερα

ویرایشسال 95 شیمیمعدنی تقارن رضافالحتی

ویرایشسال 95 شیمیمعدنی تقارن رضافالحتی ویرایشسال 95 شیمیمعدنی تقارن رضافالحتی از ابتدای مبحث تقارن تا ابتدای مبحث جداول کاراکتر مربوط به کنکور ارشد می باشد افرادی که این قسمت ها را تسلط دارند می توانند از ابتدای مبحث جداول کاراکتر به مطالعه

Διαβάστε περισσότερα

هندسه در فضا 1. خط و صفحه در فضا ب. وضعیت نسبی دو صفحه در فضا پ. وضعیت نسبی دو خط در فضا ت. وضعیت نسبی خط و صفحه در فضا الف.

هندسه در فضا 1. خط و صفحه در فضا ب. وضعیت نسبی دو صفحه در فضا پ. وضعیت نسبی دو خط در فضا ت. وضعیت نسبی خط و صفحه در فضا الف. 4 هندسه در فضا فصل در اين فصل ميخوانيم: 1. خط و صفحه در فضا الف. اصول هندسهي فضايي ب. وضعیت نسبی دو صفحه در فضا پ. وضعیت نسبی دو خط در فضا ت. وضعیت نسبی خط و صفحه در فضا ث. حاالت چهارگانهي مشخص كردن صفحه

Διαβάστε περισσότερα

آزمایش 1 :آشنایی با نحوهی کار اسیلوسکوپ

آزمایش 1 :آشنایی با نحوهی کار اسیلوسکوپ آزمایش 1 :آشنایی با نحوهی کار اسیلوسکوپ هدف در اين آزمايش با نحوه كار و بخشهاي مختلف اسيلوسكوپ آشنا مي شويم. ابزار مورد نياز منبع تغذيه اسيلوسكوپ Function Generator شرح آزمايش 1-1 اندازه گيري DC با اسيلوسكوپ

Διαβάστε περισσότερα

بررسي علل تغيير در مصرف انرژي بخش صنعت ايران با استفاده از روش تجزيه

بررسي علل تغيير در مصرف انرژي بخش صنعت ايران با استفاده از روش تجزيه 79 نشريه انرژي ايران / دوره 2 شماره 3 پاييز 388 بررسي علل تغيير در مصرف انرژي بخش صنعت ايران با استفاده از روش تجزيه رضا گودرزي راد تاريخ دريافت مقاله: 89//3 تاريخ پذيرش مقاله: 89/4/5 كلمات كليدي: اثر

Διαβάστε περισσότερα

پيشنهاد شيوهاي مبتني بر الگوريتم PSO چند هدفه جهت استخراج قوانين انجمني در داده كاوي

پيشنهاد شيوهاي مبتني بر الگوريتم PSO چند هدفه جهت استخراج قوانين انجمني در داده كاوي 41-48 4 (پياپي (31 تحقيق در عمليات و كاربردهاي آن مجله 2251-7286 شاپا سال هشتم شماره زمستان 90 ص ص پيشنهاد شيوهاي مبتني بر الگوريتم PSO چند هدفه جهت استخراج قوانين انجمني در داده كاوي * مهدي نصيري احمد

Διαβάστε περισσότερα

در اين ا زمايش ابتدا راهاندازي موتور القايي رتور سيمپيچي شده سه فاز با مقاومت مختلف بررسي و س سپ مشخصه گشتاور سرعت ا ن رسم ميشود.

در اين ا زمايش ابتدا راهاندازي موتور القايي رتور سيمپيچي شده سه فاز با مقاومت مختلف بررسي و س سپ مشخصه گشتاور سرعت ا ن رسم ميشود. ا زمايش 4: راهاندازي و مشخصه خروجي موتور القايي با رتور سيمپيچي شده 1-4 هدف ا زمايش در اين ا زمايش ابتدا راهاندازي موتور القايي رتور سيمپيچي شده سه فاز با مقاومت مختلف بررسي و س سپ مشخصه گشتاور سرعت ا

Διαβάστε περισσότερα

جريان ديفرانسيلي CDBA

جريان ديفرانسيلي CDBA پياده سازي فيلترهاي آنالوگ مد جرياني با استفاده از DTA محرم حسين پور و بابك قصاب زاده اهرابي گروه مهندسي برق الكترونيك- دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز babakahrabi@gmail.com m.hosseinpour.n@gmail.com چكيده

Διαβάστε περισσότερα

است). ازتركيب دو رابطه (1) و (2) داريم: I = a = M R. 2 a. 2 mg

است). ازتركيب دو رابطه (1) و (2) داريم: I = a = M R. 2 a. 2 mg دستوركارآزمايش ماشين آتوود قانون اول نيوتن (قانون لختي يا اصل ماند): جسمي كه تحت تا ثيرنيروي خارجي واقع نباشد حالت سكون يا حركت راست خط يكنواخت خود را حفظ مي كند. قانون دوم نيوتن (اصل اساسي ديناميك): هرگاه

Διαβάστε περισσότερα

مريم اسپندار - وحيدحقيقتدوست چكيده 1- مقدمه. ١ Vehicular Anti-Collision Mechanism ٢ Intelligent Vehicular Transportation System

مريم اسپندار - وحيدحقيقتدوست چكيده 1- مقدمه. ١ Vehicular Anti-Collision Mechanism ٢ Intelligent Vehicular Transportation System اراي ه الگوريتم اجتناب از برخورد و تشخيص تقدم خودروها در تقاطع با استفاده از شبكه هاي موقتي مريم اسپندار - وحيدحقيقتدوست سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي espandar@cra.ir دانشكده فني و مهندسي دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 14 را نیز تعریف کرد. عملگري که به دنبال آن هستیم باید ماتریس چگالی مربوط به یک توزیع را به ماتریس چگالی مربوط به توزیع حاشیه اي آن ببرد.

جلسه 14 را نیز تعریف کرد. عملگري که به دنبال آن هستیم باید ماتریس چگالی مربوط به یک توزیع را به ماتریس چگالی مربوط به توزیع حاشیه اي آن ببرد. تي وري اطلاعات کوانتمی ترم پاییز 39-39 مدرس: ابوالفتح بیگی و امین زاده گوهري نویسنده: کامران کیخسروي جلسه فرض کنید حالت سیستم ترکیبی AB را داشته باشیم. حالت سیستم B به تنهایی چیست در ابتداي درس که حالات

Διαβάστε περισσότερα

3 و 2 و 1. مقدمه. Simultaneous كه EKF در عمل ناسازگار عمل كند.

3 و 2 و 1.  مقدمه. Simultaneous كه EKF در عمل ناسازگار عمل كند. بررسي سازگاري تخمين در الگوريتم EKF-SLAM و پيشنهاد يك روش جديد با هدف رسيدن به سازگاري بيشتر فيلتر و كاستن هرينه محاسباتي امير حسين تمجيدي حميد رضا تقيراد نينا مرحمتي 3 و و گروه رباتيك ارس دپارتمان كنترل

Διαβάστε περισσότερα

تحلیل مدار به روش جریان حلقه

تحلیل مدار به روش جریان حلقه تحلیل مدار به روش جریان حلقه برای حل مدار به روش جریان حلقه باید مراحل زیر را طی کنیم: مرحله ی 1: مدار را تا حد امکان ساده می کنیم)مراقب باشید شاخه هایی را که ترکیب می کنید مورد سوال مسئله نباشد که در

Διαβάστε περισσότερα

هدف از انجام این آزمایش بررسی رفتار انواع حالتهاي گذراي مدارهاي مرتبه دومRLC اندازهگيري پارامترهاي مختلف معادله

هدف از انجام این آزمایش بررسی رفتار انواع حالتهاي گذراي مدارهاي مرتبه دومRLC اندازهگيري پارامترهاي مختلف معادله آزما ی ش پنج م: پا س خ زمانی مدا رات مرتبه دوم هدف از انجام این آزمایش بررسی رفتار انواع حالتهاي گذراي مدارهاي مرتبه دومLC اندازهگيري پارامترهاي مختلف معادله مشخصه بررسی مقاومت بحرانی و آشنایی با پدیده

Διαβάστε περισσότερα

رياضي 1 و 2 تابع مثال: مثال: 2= ميباشد. R f. f:x Y Y=

رياضي 1 و 2 تابع مثال: مثال: 2= ميباشد. R f. f:x Y Y= رياضي و رياضي و تابع تعريف تابع: متغير y را تابعي از متغير در حوزه تعريف D گويند اگر به ازاي هر از اين حوزه يا دامنه مقدار معيني براي متغير y متناظر باشد. يا براي هر ) y و ( و ) y و ( داشته باشيم ) (y

Διαβάστε περισσότερα

شريفه ا قاميري اصفهاني و مريم صداقتنيا

شريفه ا قاميري اصفهاني و مريم صداقتنيا مجلة پژوهش فيزيك ايران جلد ۱۵ شمارة ۳ پاييز ۱۳۹۴ بررسي افزايش طول بر ترابرد گرافيني روبان نانو الکتروني دسته صندلي در حضور ناخالصي نيتروژن شريفه ا قاميري اصفهاني و مريم صداقتنيا دانشکدة فيزيک دانشگاه خيام

Διαβάστε περισσότερα

(POWER MOSFET) اهداف: اسيلوسكوپ ولوم ديود خازن سلف مقاومت مقاومت POWER MOSFET V(DC)/3A 12V (DC) ± DC/DC PWM Driver & Opto 100K IRF840

(POWER MOSFET) اهداف: اسيلوسكوپ ولوم ديود خازن سلف مقاومت مقاومت POWER MOSFET V(DC)/3A 12V (DC) ± DC/DC PWM Driver & Opto 100K IRF840 منابع تغذيه متغير با مبدل DC به DC (POWER MOSFET) با ترانز يستور اهداف: ( بررسی Transistor) POWER MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect براي كليد زني 2) بررسي مبدل DC به.DC كاهنده. 3) بررسي مبدل

Διαβάστε περισσότερα

ﻲﺘﻳﻮﻘﺗ يﺮﻴﮔدﺎﻳ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ نآ لﺎﻘﺘﻧا و ﺶﻧاد يزﺎﺳ دﺮﺠﻣ

ﻲﺘﻳﻮﻘﺗ يﺮﻴﮔدﺎﻳ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ نآ لﺎﻘﺘﻧا و ﺶﻧاد يزﺎﺳ دﺮﺠﻣ مجرد سازي دانش و انتقال آن با استفاده از يادگيري تقويتي 1 نرجس زارع 2 مجيد نيلي احمدآبادي 1 احمدرضا ولي 2 مريم سادات ميريان mmirian@ut.ac.ir ar.vali@gmail.com mnili@ut.ac.ir zare.narjes@gmail.com 1- دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

Angle Resolved Photoemission Spectroscopy (ARPES)

Angle Resolved Photoemission Spectroscopy (ARPES) Angle Resolved Photoemission Spectroscopy (ARPES) روش ARPES روشی است تجربی که برای تعیین ساختار الکترونی مواد به کار می رود. این روش بر پایه اثر فوتوالکتریک است که توسط هرتز کشف شد: الکترونها می توانند

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 15 1 اثر و اثر جزي ی نظریه ي اطلاعات کوانتومی 1 ترم پاي یز جدایی پذیر باشد یعنی:

جلسه 15 1 اثر و اثر جزي ی نظریه ي اطلاعات کوانتومی 1 ترم پاي یز جدایی پذیر باشد یعنی: نظریه ي اطلاعات کوانتومی 1 ترم پاي یز 1391-1391 مدرس: دکتر ابوالفتح بیگی ودکتر امین زاده گوهري نویسنده: محمدرضا صنم زاده جلسه 15 فرض کنیم ماتریس چگالی سیستم ترکیبی شامل زیر سیستم هايB و A را داشته باشیم.

Διαβάστε περισσότερα

١- مقدمه. ١ - Extended Kalman Filter ٢ -Experimental

١- مقدمه. ١ - Extended Kalman Filter ٢ -Experimental تخمين بلادرنگ پارامترهای موتور القايی توسط فيلتر کالمن بدون کاربرد سنسور ٣ ١ مهدی صادقيان لمراسکی جواد ٢ پشتان jpohtan@iut.ac.i meadeghian@yahoo.com ١- دانشکده مهندسی برق, دانشگاه صنعتی اميرکبير ٣- شرکت

Διαβάστε περισσότερα

ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد 1_ مقدمه

ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد 1_ مقدمه ي ا کنترل سرعت موتور القايي با استفاده از شبکه ي عصبي ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد meysameghtedari@yahoo.com است. چکيده: در اين مقاله ابتدا مقدمه اي در مورد ويژگي هاي موتورهاي القايي وکنترل

Διαβάστε περισσότερα

که روي سطح افقی قرار دارد متصل شده است. تمام سطوح بدون اصطکاك می باشند. نیروي F به صورت افقی به روي سطح شیبداري با زاویه شیب

که روي سطح افقی قرار دارد متصل شده است. تمام سطوح بدون اصطکاك می باشند. نیروي F به صورت افقی به روي سطح شیبداري با زاویه شیب فصل : 5 نیرو ها 40- شخصی به جرم جرم به وسیله طنابی که از روي قرقره بدون اصطکاکی عبور کرده و به یک کیسه شن به متصل است از ارتفاع h پایین می آید. اگر شخص از حال سکون شروع به حرکت کرده باشد با چه سرعتی به

Διαβάστε περισσότερα

گﺮﺑﺪﻳر ﺖﺑﺎﺛ يﺮﻴﮔهزاﺪ :ﺶﻳﺎﻣزآ فﺪﻫ :ﻪﻣﺪﻘﻣ

گﺮﺑﺪﻳر ﺖﺑﺎﺛ يﺮﻴﮔهزاﺪ :ﺶﻳﺎﻣزآ فﺪﻫ  :ﻪﻣﺪﻘﻣ اندازهگيري ثابت ريدبرگ هدف آزمايش: مطالعه طيف اتم هيدروژن و بدست آوردن ثابت ريدبرگ مقدمه: اتم هيدروژن سادهترين سيستم كوانتومي است و شامل يك پروتون و يك الكترون ميباشد. تي وري الكتروديناميك كوانتومي قادر

Διαβάστε περισσότερα

هدف : مقدمه. θ 1 و است.

هدف : مقدمه. θ 1 و است. هدف : تعيين مقدار انرژي شكست فلزات مقدمه يكي از مساي ل مهم در صنعت آه باعث خسارات زيادي ميشود شكستن قطعات براثر تردي جنس ا نها ميباشد. ا زمايشهاي آشش و فشار با همه اهميت خود نميتوانند رفتار فلزات را در

Διαβάστε περισσότερα

يون. Mg + ا نزيم DNA پليمراز III

يون. Mg + ا نزيم DNA پليمراز III مراحل همانندسازي DNA همانندسازي DNA را ميتوان به سه مرحله تقسيم كرد : ۱. مرحله ا غاز phase) :(Initiation شامل شناسايي مبدا همانندسازي تشكيل كمپلكس شروع همانندسازي يا ريپليزوم و اضافه شدن چند نوكلي وتيد

Διαβάστε περισσότερα

yazduni.ac.ir دانشگاه يزد چكيده: است. ١ -مقدمه

yazduni.ac.ir دانشگاه يزد چكيده: است. ١ -مقدمه كنترل سرعت هوشمند موتورهاي DC sharif_natanz@yahoo.com sedighi@ yazduni.ac.ir دانشگاه يزد دانشگاه يزد حميد رضا شريف خضري عليرضا صديقي اناركي چكيده: دامنه وسيع سرعت موتورهايDC و سهولت كنترل ا نها باعث كاربرد

Διαβάστε περισσότερα

تئوری جامع ماشین بخش سوم جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود.

تئوری جامع ماشین بخش سوم جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود. مفاهیم اصلی جهت آنالیز ماشین های الکتریکی سه فاز محاسبه اندوکتانس سیمپیچیها و معادالت ولتاژ ماشین الف ) ماشین سنکرون جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود. در حال حاضر از

Διαβάστε περισσότερα

ﺮﺑﺎﻫ -ﻥﺭﻮﺑ ﻪﺧﺮﭼ ﺯﺍ ﻩﺩﺎﻔﺘﺳﺍ ﺎﺑ ﻱﺭﻮﻠﺑ ﻪﻜﺒﺷ ﻱﮊﺮﻧﺍ ﻦﻴﻴﻌﺗ ﻪﺒـﺳﺎﺤﻣ ﺵﻭﺭ ﺩﺭﺍﺪﻧ ﺩﻮﺟﻭ ﻪ ﻱﺍ ﻜﺒﺷ ﻱﮊﺮﻧﺍ ﻱﺮﻴﮔ ﻩﺯﺍﺪﻧﺍ ﻱﺍﺮﺑ ﻲﻤﻴﻘﺘﺴﻣ ﻲﺑﺮﺠﺗ ﺵﻭﺭ ﹰﻻﻮﻤﻌﻣ ﻥﻮﭼ ﻱﺎ ﻩﺩ

ﺮﺑﺎﻫ -ﻥﺭﻮﺑ ﻪﺧﺮﭼ ﺯﺍ ﻩﺩﺎﻔﺘﺳﺍ ﺎﺑ ﻱﺭﻮﻠﺑ ﻪﻜﺒﺷ ﻱﮊﺮﻧﺍ ﻦﻴﻴﻌﺗ ﻪﺒـﺳﺎﺤﻣ ﺵﻭﺭ ﺩﺭﺍﺪﻧ ﺩﻮﺟﻭ ﻪ ﻱﺍ ﻜﺒﺷ ﻱﮊﺮﻧﺍ ﻱﺮﻴﮔ ﻩﺯﺍﺪﻧﺍ ﻱﺍﺮﺑ ﻲﻤﻴﻘﺘﺴﻣ ﻲﺑﺮﺠﺗ ﺵﻭﺭ ﹰﻻﻮﻤﻌﻣ ﻥﻮﭼ ﻱﺎ ﻩﺩ تعيين انرژي بلوري با استفاده از چرخه بورن - هابر چون معمولا روش تجربي مستقيمي براي اندازهگيري انرژي اي وجود ندارد روش محاسبه اين انرژي براي تركيبات يوني اهميت بسياري مييابد. اما مقداري انرژي اي با استفاده

Διαβάστε περισσότερα

مقدمه دسته بندي دوم روش هاي عددي دامنه محدود اهداف: هاي چندجمله اي رهيافت هاي محاسباتي: سعي و خطا دامنه نامحدود

مقدمه دسته بندي دوم روش هاي عددي دامنه محدود اهداف: هاي چندجمله اي رهيافت هاي محاسباتي: سعي و خطا دامنه نامحدود اهداف: محاسبه ريشه دستگاه دسته عدم وابسته معادالت ريشه هاي چندجمله اي معادالت غيرخطي بندي وابستگي به روش به مشتق مشتق تابع مقدمه غير خطي هاي عددي تابع دسته بندي دوم روش هاي عددي دامنه محدود دامنه نامحدود

Διαβάστε περισσότερα

ﻞﺼﻓ ﻯﺮﻴﮔ ﻩﺯﺍﺪﻧﺍ ﻡﻮﺳ ﻲﻘﻓﺍ ﻱ ﻪﻠﺻﺎﻓ ﻢﻴﻘﺘﺴﻣﺮﻴﻏ ﺵﻭﺭ ﻪﺑ ﺶﺨﺑ ﻝﻭﺍ - ﺴﻣ ﻲﺣﺎ

ﻞﺼﻓ ﻯﺮﻴﮔ ﻩﺯﺍﺪﻧﺍ ﻡﻮﺳ ﻲﻘﻓﺍ ﻱ ﻪﻠﺻﺎﻓ ﻢﻴﻘﺘﺴﻣﺮﻴﻏ ﺵﻭﺭ ﻪﺑ ﺶﺨﺑ ﻝﻭﺍ - ﺴﻣ ﻲﺣﺎ اندازه گيرى فاصله ي افقي فصل سوم به روش غيرمستقيم بخش اول - مس احي 39 هدف هاى رفتارى : پس از ا موزش و مطالعهى اين فصل از فراگيرنده انتظار مىرود بتواند: 1- اندازهگيرى فاصلهى افقى به روش غيرمستقيم را تعريف

Διαβάστε περισσότερα

باشند و c عددی ثابت باشد آنگاه تابع های زیر نیز در a پیوسته اند. به شرطی که g(a) 0 f g

باشند و c عددی ثابت باشد آنگاه تابع های زیر نیز در a پیوسته اند. به شرطی که g(a) 0 f g تعریف : 3 فرض کنیم D دامنه تابع f زیر مجموعه ای از R باشد a D تابع f:d R در نقطه a پیوسته است هرگاه به ازای هر دنباله از نقاط D مانند { n a{ که به a همگراست دنبال ه ){ n }f(a به f(a) همگرا باشد. محتوی

Διαβάστε περισσότερα

ماشینهای مخصوص سیم پیچي و میدانهای مغناطیسي

ماشینهای مخصوص سیم پیچي و میدانهای مغناطیسي ماشینهای مخصوص سیم پیچي و میدانهای مغناطیسي استاد: مرتضي خردمندی تهیهکننده: سجاد شمس ویراستار : مینا قنادی یاد آوری مدار های مغناطیسی: L g L g مطابق شکل فرض کنید سیمپیچ N دوری حامل جریان i به دور هستهای

Διαβάστε περισσότερα

تي وري آزمايش ششم هدف: بررسي ترانزيستور.UJT

تي وري آزمايش ششم هدف: بررسي ترانزيستور.UJT ب- پ- آزمايشگاه الكترونيك - درس دكتر سبزپوشان تي وري آزمايش ششم هدف: بررسي ترانزيستور.UJT *لطفا قبل از آمدن به آزمايشگاه با مراجعه به كتابهاي درسي تي وري ترانزيستورهاي UJT را مطالعه فرماي يد. Uni )يكي

Διαβάστε περισσότερα

يك روش تركيبي جديد يادگيري تقويتي فازي

يك روش تركيبي جديد يادگيري تقويتي فازي I S I C E مجله كنترل ISSN 2008-8345 جلد 8 شماره بهار 393 صفحه -20 3 2 فرزانه قرباني ولي درهمي حسين نظام ا بادي پور فارغالتحصيل كارشناسي ارشد مهندسي كامپيوتر گروه مهندسي كامپيوتر دانشگاه يزد f.ghorbai@stu.yazd.ac.ir

Διαβάστε περισσότερα

مدار معادل تونن و نورتن

مدار معادل تونن و نورتن مدار معادل تونن و نورتن در تمامی دستگاه های صوتی و تصویری اگرچه قطعات الکتریکی زیادی استفاده می شود ( مانند مقاومت سلف خازن دیود ترانزیستور IC ترانس و دهها قطعه ی دیگر...( اما هدف از طراحی چنین مداراتی

Διαβάστε περισσότερα

چكيده واژههاي كليدي 1- مقدمه 1 مشاهده جريان مستقيم بدون جاروبك سيمپيچهاي استاتور بايد بهترتيب با PWM

چكيده واژههاي كليدي 1- مقدمه 1 مشاهده جريان مستقيم بدون جاروبك سيمپيچهاي استاتور بايد بهترتيب با PWM طراحي شبيهسازي و ساخت كنترل سرعت موتور جريان مستقيم آهنرباي داي م بدون جاروبك 4 3 1 امين كلاهدوز محسن شاكري علي جباري شعبانعلي گل 1- دانشجوي كارشناسي ارشد گروه ساخت و توليد دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل

Διαβάστε περισσότερα

فصل اول پیچیدگی زمانی و مرتبه اجرایی

فصل اول پیچیدگی زمانی و مرتبه اجرایی فصل اول پیچیدگی زمانی و مرتبه اجرایی 1 2 پیچیدگی زمانی Complexity) (Time مثال : 1 تابع زیر جمع عناصر یک آرایه را در زبان C محاسبه می کند. در این برنامه اندازه ورودی همان n یا تعداد عناصر آرایه است و عمل

Διαβάστε περισσότερα

بسمه تعالی «تمرین شماره یک»

بسمه تعالی «تمرین شماره یک» بسمه تعالی «تمرین شماره یک» شماره دانشجویی : نام و نام خانوادگی : نام استاد: دکتر آزاده شهیدیان ترمودینامیک 1 نام درس : ردیف 0.15 m 3 میباشد. در این حالت یک فنر یک دستگاه سیلندر-پیستون در ابتدا حاوي 0.17kg

Διαβάστε περισσότερα

عنوان: رمزگذاري جستجوپذیر متقارن پویا

عنوان: رمزگذاري جستجوپذیر متقارن پویا دانشگاه صنعتی شریف دانشکده مهندسی برق گزارش درس ریاضیات رمزنگاري عنوان: رمزگذاري جستجوپذیر متقارن پویا استاد درس: مهندس نگارنده: ز 94 دي ماه 1394 1 5 نماد گذاري و تعریف مسي له 1 6 رمزگذاري جستجوپذیر متقارن

Διαβάστε περισσότερα

نقش نيروگاههاي بادي در پايداري گذراي شبكه

نقش نيروگاههاي بادي در پايداري گذراي شبكه No. F-13-AAA-0000 همايون برهمندپور سيما كمانكش سعيد سليمي حميد دانايي محمد جعفريان پژوهشگاه نيرو گروه مطالعات سيستم تهران - ايران Uhberahmandpour@nri.ac.irU2T, Uskamankesh@nri.ac.irU2T, 2T Ussalimi@nri.ac.ir,

Διαβάστε περισσότερα

ﻲﻟﺎﻌﺗ ﻪﻤﺴﺑ لازﻮﭘوﺮﭘ شرﺎﮕﻧ ﻪﻣﺎﻧ هﻮﻴﺷ (ﻲﻠﻴﻤﻜﺗ تﻼﻴﺼﺤﺗ نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد هﮋﻳو) مﻮﻠﻋ هﺪﻜﺸﻧاد :هﺪﻨﻨﻛ ﻪﻴﻬﺗ يرﺎﻔﻏ شﻮﻳراد 94 رﺎﻬﺑ

ﻲﻟﺎﻌﺗ ﻪﻤﺴﺑ لازﻮﭘوﺮﭘ شرﺎﮕﻧ ﻪﻣﺎﻧ هﻮﻴﺷ (ﻲﻠﻴﻤﻜﺗ تﻼﻴﺼﺤﺗ نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد هﮋﻳو) مﻮﻠﻋ هﺪﻜﺸﻧاد :هﺪﻨﻨﻛ ﻪﻴﻬﺗ يرﺎﻔﻏ شﻮﻳراد 94 رﺎﻬﺑ بسمه تعالي شيوه نامه نگارش پروپوزال (ويژه دانشجويان تحصيلات تكميلي) دانشكده علوم تهيه كننده : داريوش غفاري بهار 94 ١ B موارد زير بايد در فرو پيشنهاد پايان نامه (پروپوزال) نوشته شود. تمامي متني را كه دانشجو

Διαβάστε περισσότερα

هدف آزمایش: مطالعه طیف اتم هیدروژن و بدست آوردن ثابت ریدبرگ مقدمه: ثابت پلانگ تقسیم بر 2 است. است که در حالت تعادل برابر نیروي جانب مرکز است.

هدف آزمایش: مطالعه طیف اتم هیدروژن و بدست آوردن ثابت ریدبرگ مقدمه: ثابت پلانگ تقسیم بر 2 است. است که در حالت تعادل برابر نیروي جانب مرکز است. اندازهگیري ثابت ریدبرگ هدف آزمایش: مطالعه طیف اتم هیدروژن و بدست آوردن ثابت ریدبرگ مقدمه: اتم هیدروژن سادهترین سیستم کوانتومی است و شامل یک پروتون و یک الکترون میباشد. تي وري الکترودینامیک کوانتومی قادر

Διαβάστε περισσότερα

مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل

مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل شما باید بعد از مطالعه ی این جزوه با مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل کامال آشنا شوید. VA R VB به نظر شما افت ولتاژ مقاومت R چیست جواب: به مقدار عددی V A

Διαβάστε περισσότερα

بهار ١٣٨۶ چکيده باشيم. ١- مقدمه

بهار ١٣٨۶ چکيده باشيم. ١- مقدمه حل مسي له تخصيص منابع پروژه های چند حالته با منابع محدود بوسيله الگوريتم ژنتيک چکيده مسعود قاسم زاده ٨٢٣٢٠٠٢۵ [masood.ghz@gmail.com] دانشکده برق رايانه و فناوری اطلاعات دانشگاه ا زاد واحد قزوين بهار ١٣٨۶

Διαβάστε περισσότερα

:موس لصف یسدنه یاه لکش رد یلوط طباور

:موس لصف یسدنه یاه لکش رد یلوط طباور فصل سوم: 3 روابط طولی درشکلهای هندسی درس او ل قضیۀ سینوس ها یادآوری منظور از روابط طولی رابطه هایی هستند که در مورد اندازه های پاره خط ها و زاویه ها در شکل های مختلف بحث می کنند. در سال گذشته روابط طولی

Διαβάστε περισσότερα

خلاصه: ۱- مقدمه:

خلاصه: ۱- مقدمه: شيوه اي جديد در کنترل برداري بدون سنسور موتور سنکرون با مغناطيس داي م بدون نياز به تخمين سرعت دکتر حميد رضا تقي راد و مهندس احسان نوحي دانشکده برق دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي صندوق پستي ۱۶۳۱۵-۱۳۵۵

Διαβάστε περισσότερα

دبیرستان غیر دولتی موحد

دبیرستان غیر دولتی موحد دبیرستان غیر دلتی محد هندسه تحلیلی فصل دم معادله های خط صفحه ابتدا باید بدانیم که از یک نقطه به مازات یک بردار تنها یک خط می گذرد. با تجه به این مطلب برای نشتن معادله یک خط احتیاج به داشتن یک نقطه از خط

Διαβάστε περισσότερα

Quick and Accurate Computation of Voltage Stability Margin Using PV Curve Approximation

Quick and Accurate Computation of Voltage Stability Margin Using PV Curve Approximation مجله مهندسي برق دانشگاه تبريز جلد شماره شماره پياپي 6 محاسبه سريع و دقيق حاشيه پايداري ولتاژ با تقريب منحني PV فريد کرباليي استاديار شهريار عباسي دانشجو دکتري حسين صابري دانشجو کارشناسي ارشد - دانشکده

Διαβάστε περισσότερα

روش عملكردي استاندارد (SOP) AOBB95/SOP11/01. ا زمايش Rh(D) به روش لوله اي

روش عملكردي استاندارد (SOP) AOBB95/SOP11/01. ا زمايش Rh(D) به روش لوله اي AOBB95/SOP11/01 روش عملكردي استاندارد (SOP) ا زمايش Rh(D) به روش لوله اي هدف/ اصول: 1) تعيين گروه Rh(D) گلبول قرمز خون بصورت فنوتيپ Rh-Positive و Rh-Negative با توجه به حضور و عدم حضور ا نتيژن D در سطح

Διαβάστε περισσότερα

1- مقدمه

1- مقدمه سيستم هاي هوشمند در مهندسي برق سال سوم شماره دوم تابستان 91 بهبود نوسان گشتاور و بازده ماشين سنكرون مغناطيس داي م داخلي بر اساس كنترلر فازي در روش كنترل مستقيم گشتاور 4 3 2 1 حجت مصطفوي بهزاد ميرزاي يان

Διαβάστε περισσότερα

دانشکده علوم ریاضی دانشگاه گیلان آزمون پایان ترم درس: هندسه منیفلد 1 باشد. دهید.f (gx) = (gof 1 )f X شده باشند سوالات بخش میان ترم

دانشکده علوم ریاضی دانشگاه گیلان آزمون پایان ترم درس: هندسه منیفلد 1 باشد. دهید.f (gx) = (gof 1 )f X شده باشند سوالات بخش میان ترم آزمون پایان ترم درس: هندسه منیفلد 1 زمان آزمون 120 دقیقه نیمسال: اول 95-94 رشته تحصیلی : ریاضی محض 1. نشان دهید X یک میدان برداري روي M است اگر و فقط اگر براي هر تابع مشتقپذیر f روي X(F ) M نیز مشتقپذیر

Διαβάστε περισσότερα

تبدیل ها هندسه سوم دبیرستان ( D با یک و تنها یک عضو از مجموعه Rست که در آن هر عضو مجموعه نگاشت از Dبه R تناظری بین مجموعه های D و Rمتناظر باشد.

تبدیل ها هندسه سوم دبیرستان ( D با یک و تنها یک عضو از مجموعه Rست که در آن هر عضو مجموعه نگاشت از Dبه R تناظری بین مجموعه های D و Rمتناظر باشد. تبدیل ها ن گاشت : D با یک و تنها یک عضو از مجموعه نگاشت از Dبه R تناظری بین مجموعه های D و Rمتناظر باشد. Rست که در آن هر عضو مجموعه تبد ی ل : نگاشتی یک به یک از صفحه به روی خودش است یعنی در تبدیل هیچ دو

Διαβάστε περισσότερα