ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ"

Transcript

1 ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 15 Ινπλίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1.ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10 ΠΟΛ Σαρ. Κσδ.: Αζήλα Πιεξνθνξίεο: Β. Καξθνύια, Β. Γηνβά Σειέθσλα: , 317 ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ. ΦΑΞ: ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ Γ/ΝΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ Γ.Γ.Γ.Δ. ΣΜΗΜΑΣΑ: Α, Δ Σαρ. Γ/λζε: Υαλδξή 1 & Θεζ/λίθεο Σαρ. Κσδ.: Μνζράην Πιεξνθνξίεο: Κ. Υαηήξα, Γ. Κνπλδνπξάθεο Σειέθσλα: , 552 ΘΔΜΑ: Γηεπθξηλίζεηο ωο πξνο ηελ εθαξκνγή ηωλ άξζξωλ 1 θαη 2 ηεο ΠΟΛ. 1033/2014 Απόθαζεο ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα Γεκνζίωλ Δζόδωλ, όπωο ηζρύνπλ κεηά ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπο κε ηελ ΠΟΛ.1054/2015 Απόθαζε ηεο Γεληθήο Γξακκαηέωο Γεκνζίωλ Δζόδωλ. Έπεηηα από ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο ΠΟΛ. 1033/ (ΦΔΚ 276Β ) Απόθαζεο ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζόδσλ, ζρεηηθά κε ηηο ππνρξεώζεηο πηζησηηθώλ θαη ρξεκαηνδνηηθώλ ηδξπκάησλ, ηδξπκάησλ πιεξσκώλ, Διιεληθώλ Σαρπδξνκείσλ, Δηαηξηώλ Παξνρήο Δπελδπηηθώλ Τπεξεζηώλ, επηρεηξήζεσλ ηδησηηθήο αζθάιηζεο, ηδησηηθώλ ζεξαπεπηεξίσλ, ηδησηηθώλ εθπαηδεπηεξίσλ, εηαηξηώλ ζηαζεξήο θαη θηλεηήο ηειεθσλίαο, εηαηξηώλ παξνρήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ύδξεπζεο, ζύκθσλα κε ην Σελίδα 1

2 άξζξν 15 ηνπ λ. 4174/2013, κε ηελ ΠΟΛ.1054/ (ΦΔΚ 495Β ) Απόθαζε ηεο Γεληθήο Γξακκαηέσο Γεκνζίσλ Δζόδσλ, ζαο δηεπθξηλίδνπκε ηα αθόινπζα: A. ηνηρεία θαηαζεηηθώλ ινγαξηαζκώλ ή/θαη ινγαξηαζκώλ πιεξωκώλ 1. ύκθσλα κε ηελ παξ. 1.1.β ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ΠΟΛ. 1033/ Απόθαζεο ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζόδσλ (ΦΔΚ 276 Β ), όπσο απηή ηζρύεη κεηά ηελ ηξνπνπνίεζή ηεο κε ηελ ΠΟΛ.1054/ Απόθαζε ηεο Γεληθήο Γξακκαηέσο Γεκνζίσλ Δζόδσλ, ηα πηζηωηηθά ηδξύκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλωλ θαη ηωλ ππνθαηαζηεκάηωλ αιινδαπώλ πηζηωηηθώλ ηδξπκάηωλ, ηα ρξεκαηνδνηηθά ηδξύκαηα, ηα ηδξύκαηα πιεξωκώλ πνπ ιεηηνπξγνύλ ζηελ Διιάδα θαη ηα Διιεληθά Σαρπδξνκεία (ΔΛΣΑ), ππνρξενύληαη λα δηαβηβάδνπλ ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Γεκνζίσλ Δζόδσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ, ζηε Γ/λζε Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο Γ.Γ.Γ.Δ., θαηαζηάζεηο ζε ειεθηξνληθό αξρείν, κε ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ζε δεδνκέλα θαηαζεηηθώλ ινγαξηαζκώλ ή/θαη ινγαξηαζκώλ πιεξσκώλ θπζηθώλ πξνζώπσλ, νη νπνίνη εκθαλίδνπλ είηε ζπλνιηθή εηήζηα θίλεζε ρξέσζεο είηε ζπλνιηθή εηήζηα θίλεζε πίζησζεο κεγαιύηεξε ησλ εθαηό ρηιηάδσλ ( ) επξώ. 2. Δπηζεκαίλεηαη όηη ε παξνρή ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ ησλ θαηαζεηηθώλ ινγαξηαζκώλ ή/θαη ινγαξηαζκώλ πιεξσκώλ, θαζώο θαη ησλ ζηνηρείσλ πηζησηηθώλ θαη ρξεσζηηθώλ ηόθσλ θαηαζέζεσλ θαη repos ηεο παξ. 1.1.α ηεο ίδηαο σο άλσ Απόθαζεο, αθνξά κόλν ζηα θπζηθά πξόζσπα πνπ είλαη είηε θνξνινγηθνί θάηνηθνη Διιάδαο είηε θνξνινγηθνί θάηνηθνη αιινδαπήο, γηα ηνπο νπνίνπο όκσο έρεη εθδνζεί Α.Φ.Μ. ζηελ Διιάδα, θαη όρη ζηα λνκηθά πξόζσπα ή ηηο λνκηθέο νληόηεηεο. 3. Δπίζεο, ε παξνρή ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ αλαθέξεηαη απνθιεηζηηθά ζε θαηαζεηηθνύο ινγαξηαζκνύο πξώηεο δήηεζεο (ηακηεπηεξίνπ, όςεσο θ.ιπ.) θαη πξνζεζκίαο, θαζώο θαη ζε ινγαξηαζκνύο πιεξσκώλ πνπ ηεξνύληαη από ηα ΔΛΣΑ θαη ηα ηδξύκαηα πιεξσκώλ πνπ ιεηηνπξγνύλ ζηελ Διιάδα θαη ν θαζέλαο από ηνπο νπνίνπο εκθαλίδεη είηε εηήζην ζύλνιν θαζαξώλ ρξεώζεσλ είηε εηήζην ζύλνιν θαζαξώλ πηζηώζεσλ κεγαιύηεξν ησλ επξώ. ην ζεκείν απηό δηεπθξηλίδεηαη όηη δε ζα αζξνίδεηαη ην πνζό ηωλ ρξεώζεωλ θαη ηωλ πηζηώζεωλ καδί πξνθεηκέλνπ θάπνηνο ινγαξηαζκόο πνπ ππεξβαίλεη θαηά απηόλ ηνλ ηξόπν ην όξην ηωλ επξώ λα είλαη επηιέμηκνο γηα απνζηνιή ηωλ παξαπάλω ζηνηρείωλ πιεξνθνξηαθνύ ραξαθηήξα, αιιά ζα πξέπεη έλα από ηα δύν ωο άλω αλαθεξόκελα πνζά (ρξεώζεηο, πηζηώζεηο) λα μεπεξλά ην αλωηέξω όξην. Σελίδα 2

3 4. Γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ εηήζησλ ζπλνιηθώλ θαζαξώλ πηζηώζεσλ ή ρξεώζεσλ ελόο πειάηε ιακβάλνληαη ππόςε: ηα εκβάζκαηα από (πξνο) άιιεο ηξάπεδεο, ηδξύκαηα πιεξσκώλ θαη ηα ΔΛΣΑ, νη θαηαζέζεηο/ αλαιήςεηο πνζώλ κε κεηξεηά ή θαηαζέζεηο/ αλαιήςεηο κέζσ ηξαπεδηθώλ/ ηδησηηθώλ επηηαγώλ, θαζώο θαη νη κεηαθνξέο από άιια, πιελ ησλ δηθαηνύρσλ ηνπ ινγαξηαζκνύ, πξόζσπα εληόο ηνπ ίδηνπ νξγαληζκνύ (πηζησηηθό ίδξπκα, ίδξπκα πιεξσκώλ θαη ΔΛΣΑ). Αληίζεηα, αληηινγηζκνί ιαλζαζκέλσλ θαηαρσξήζεσλ πίζησζεο/ρξέσζεο ηνπ ινγαξηαζκνύ, θαζώο θαη αλαλεώζεηο πξνζεζκηαθώλ ινγαξηαζκώλ θαη κεηαθνξέο πνζώλ κεηαμύ ινγαξηαζκώλ κε θνηλό δηθαηνύρν, δε ιακβάλνληαη ππόςε. 5. ρεηηθά κε ην πνζό κεγαιύηεξεο ζπλαιιαγήο αλά ινγαξηαζκό (δ ζηνηρείν ηεο παξ. 1.1.β ηνπ άξζξνπ 1), ε αλσηέξσ Απόθαζε αλαθέξεηαη ζε έλα κόλν πνζό, ην κεγαιύηεξν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο αλαθνξάο, είηε αθνξνύζε ρξεσζηηθή είηε πηζησηηθή ζπλαιιαγή (κε αλαθνξά ζην αξρείν δεδνκέλσλ εάλ πξόθεηηαη γηα ρξεσζηηθή ή πηζησηηθή θίλεζε), κε εμαίξεζε όκσο ηηο ζπλαιιαγέο εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. Α4 ηεο παξνύζαο. 6. ηηο πεξηπηώζεηο όπνπ έλαο ινγαξηαζκόο αλνίγεη θαη θιείλεη ζε ελδηάκεζε εκεξνκελία ηνπ έηνπο αλαθνξάο, ζα αλαθέξεηαη ην πνζό ηνπ αλνίγκαηνο σο ππόινηπν πξνεγνύκελνπ έηνπο θαη ην πνζό ηνπ θιεηζίκαηνο σο ππόινηπν ηνπ έηνπο αλαθνξάο. Γελ πεξηιακβάλνληαη ζε απηέο ηηο πεξηπηώζεηο, ινγαξηαζκνί όπνπ ην πνζό αλνίγκαηνο απνηειεί πξντόλ κεηαθνξάο από ήδε πθηζηάκελν ινγαξηαζκό/πξνζεζκηαθή θαηάζεζε θαη ν λένο ινγαξηαζκόο έρεη έζησ θαη έλαλ θνηλό δηθαηνύρν κε ηνλ πθηζηάκελν. 7. ε πεξίπησζε ινγαξηαζκώλ κε πεξηζζόηεξνπο ηνπ ελόο δηθαηνύρνπο, ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ηα ζπλνιηθά πνζά ρξέσζεο θαη πίζησζεο, ην πνζό ηεο κεγαιύηεξεο ρξεσζηηθήο ή πηζησηηθήο ζπλαιιαγήο θάζε ινγαξηαζκνύ, θαζώο θαη ηα πνζά κε ηα ππόινηπα ηεο 31/12 θάζε ρξήζεο (ηνπ έηνπο αλαθνξάο θαη ηνπ ακέζσο πξνεγνύκελνπ) ησλ παξαπάλσ ινγαξηαζκώλ ζα θαηαρσξνύληαη ζε κία εγγξαθή, ζηελ νπνία όκσο ζα αλαθέξνληαη ηα νλόκαηα όισλ ησλ δηθαηνύρσλ ηνπ ινγαξηαζκνύ. Γελ είλαη αλαγθαία ε επαλάιεςε ηεο εγγξαθήο ησλ ίδησλ ζηνηρείσλ ηόζεο θνξέο όζεο θαη νη δηθαηνύρνη θάζε ινγαξηαζκνύ. 8. Όηαλ ν θαηαζεηηθόο ινγαξηαζκόο ηεξείηαη ζε μέλν λόκηζκα, γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ ζπλνιηθώλ εηήζησλ θηλήζεσλ ρξέσζεο θαη πίζησζεο, σο ηζνηηκία κεηαηξνπήο ζε επξώ ζα ιακβάλεηαη ε κέζε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία (ηηκή fixing) ηνπ Γειηίνπ Σηκώλ ηεο Σελίδα 3

4 Δ.Κ.Σ., όπσο ηζρύεη θαηά ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε εκέξα ηνπ έηνπο αλαθνξάο ή ε ηειεπηαία δηαζέζηκε ηηκή ηνπ λνκίζκαηνο αλαθνξάο. Όζνλ αθνξά ζην πνζό κεγαιύηεξεο ζπλαιιαγήο αλά ινγαξηαζκό, σο ηζνηηκία κεηαηξνπήο ζε επξώ ζα ιακβάλεηαη ε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία, όπσο ηζρύεη ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ε ζπλαιιαγή απηή. Όζνλ αθνξά ηα πνζά κε ππόινηπα 31/12 θάζε έηνπο αλαθνξάο ησλ παξαπάλσ ινγαξηαζκώλ, σο ηζνηηκία κεηαηξνπήο ζε επξώ ζα ιακβάλεηαη ε κέζε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία (ηηκή fixing) ηνπ εθάζηνηε λνκίζκαηνο ηνπ Γειηίνπ Σηκώλ ηεο Δ.Κ.Σ., όπσο ηζρύεη θαηά ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε εκέξα ηνπ έηνπο αλαθνξάο ή ε ηειεπηαία δηαζέζηκε ηηκή, εάλ ην ζπγθεθξηκέλν λόκηζκα δελ αλαθέξεηαη ζην Γειηίν Σηκώλ ηεο Δ.Κ.Σ. ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε εκέξα ηνπ έηνπο αλαθνξάο. Σέινο, εάλ έλαο ινγαξηαζκόο αλνίγεη ή θιείλεη ζε ελδηάκεζε εκεξνκελία ηνπ έηνπο αλαθνξάο, σο ηζνηηκία κεηαηξνπήο ηνπ λνκίζκαηνο ζε επξώ, ζα ιακβάλεηαη ε κέζε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία (ηηκή fixing) ηνπ Γειηίνπ Σηκώλ ηεο Δ.Κ.Σ. ηνπ εθάζηνηε λνκίζκαηνο, όπσο ηζρύεη θαηά ηηο εκεξνκελίεο αλνίγκαηνο ή/θαη θιεηζίκαηνο ηνπ ινγαξηαζκνύ. 9. ε πεξίπησζε πνπ ν ινγαξηαζκόο πξνέξρεηαη από ζπγρσλεπόκελε/ απνξξνθνύκελε ηξάπεδα, ζα θαηαρσξείηαη κόλν ν ηξηςήθηνο θσδηθόο ηεο λέαο ηξάπεδαο πνπ πξνέθπςε από ηε ζπγρώλεπζε ή ηεο απνξξνθώζαο ηξάπεδαο. Β. Υαξηνθπιάθην 1. ύκθσλα κε ηελ παξ. 1.1.γ ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ίδηαο Απόθαζεο, όπσο απηή ηζρύεη κεηά ηελ ηξνπνπνίεζή ηεο κε ηελ ΠΟΛ. 1054/ Απόθαζε ηεο Γεληθήο Γξακκαηέσο Γεκνζίσλ Δζόδσλ, ηα πηζηωηηθά ηδξύκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλωλ θαη ηωλ ππνθαηαζηεκάηωλ αιινδαπώλ πηζηωηηθώλ ηδξπκάηωλ, ηα ρξεκαηνδνηηθά ηδξύκαηα, ε Διιεληθά Υξεκαηηζηήξηα Α.Δ. (ΔΥΑΔ), νη Δηαηξίεο Παξνρήο Δπελδπηηθώλ Τπεξεζηώλ θαη νη Αλώλπκεο Δηαηξίεο Παξνρήο Δπελδπηηθώλ Τπεξεζηώλ (ΔΠΔΤ θαη ΑΔΠΔΤ), νη Αλώλπκεο Δηαηξίεο Γηαρείξηζεο Ακνηβαίωλ Κεθαιαίωλ (ΑΔΓΑΚ), θαζώο θαη νη Αλώλπκεο Δηαηξίεο Γηαρείξηζεο Οξγαληζκώλ Δλαιιαθηηθώλ Δπελδύζεωλ (ΑΔΓΟΔΔ), κε εμαίξεζε απηέο νη νπνίεο έρνπλ ιάβεη άδεηα από ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο κόλν γηα εζσηεξηθή δηαρείξηζε, ππνρξενύληαη λα δηαβηβάδνπλ ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Γεκνζίσλ Δζόδσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ, ζηε Γ/λζε Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο Γ.Γ.Γ.Δ., Σελίδα 4

5 θαηαζηάζεηο ζε ειεθηξνληθό αξρείν, κε ζηνηρεία ραξηνθπιαθίσλ θπζηθώλ πξνζώπσλ πνπ αθνξνύλ ζε θηλεηέο αμίεο, κε εκεξνκελία 31/12 ηόζν έθαζηνπ εκεξνινγηαθνύ έηνπο αλαθνξάο όζν θαη ηνπ ακέζσο πξνεγνύκελνπ, ρξεκαηηθήο αμίαο κεγαιύηεξεο από δηαθόζηεο ρηιηάδεο ( ) επξώ. 2. Γηεπθξηλίδεηαη, αθόκε, όηη ωο «Διιεληθά Υξεκαηηζηήξηα Α.Δ.» (ΔΥΑΔ) λνείηαη ε εθάζηνηε εηαηξία ηνπ νκίινπ «Διιεληθά Υξεκαηηζηήξηα-Υξεκαηηζηήξην Αζελώλ Α.Δ.» ε νπνία ηεξεί αξρείν γηα ηα ζρεηηθά ζηνηρεία ραξηνθπιαθίσλ ησλ επελδπηώλ. 3. Σα δεηνύκελα ζηνηρεία ραξηνθπιαθίσλ πνπ αθνξνύλ ζηα ππόινηπα πνπ ηεξεί έλαο επελδπηήο αηνκηθά ή κε άιινπο ζπλδηθαηνύρνπο, ζε ινγαξηαζκνύο πνπ δηαρεηξίδεηαη απνθιεηζηηθά θαη κόλν ε ΔΥΑΔ, δηαβηβάδνληαη ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Γεκνζίσλ Δζόδσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ από ηελ ΔΥΑΔ θαη ε απνηίκεζε ησλ ραξηνθπιαθίσλ ρξεκαηνπηζησηηθώλ κέζσλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζύκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ηζρύνπζεο ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο ηεο εηαηξίαο. ήκεξα, ε ΔΥΑΔ δηαρεηξίδεηαη απνθιεηζηηθά θαη κόλν ηνλ Δηδηθό Λνγαξηαζκό ησλ Μεξίδσλ Δπελδπηή ζην ύζηεκα Άπισλ Σίηισλ ΑΣ. Ωζηόζν, εάλ κειινληηθά, ε ΔΥΑΔ δηαρεηξίδεηαη απνθιεηζηηθά θαη κόλν θαη άιινπο Λνγαξηαζκνύο, ηα ζηνηρεία απηώλ ζα πξέπεη λα δηαβηβάδνληαη ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Γεκνζίσλ Δζόδσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ από ηελ ΔΥΑΔ. 4. Γηα ηηο αλάγθεο εθαξκνγήο ησλ αλσηέξσ, ε παξνρή ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ ραξηνθπιαθίνπ αθνξά κόλν ζηα θπζηθά πξόζωπα πνπ είλαη είηε θνξνινγηθνί θάηνηθνη Διιάδαο είηε θνξνινγηθνί θάηνηθνη αιινδαπήο, γηα ηνπο νπνίνπο όκωο έρεη εθδνζεί Α.Φ.Μ. ζηελ Διιάδα, θαη όρη ζηα λνκηθά πξόζσπα ή ηηο λνκηθέο νληόηεηεο. 5. Σν όξην ηωλ επξώ ππνινγίδεηαη ζε επίπεδν επελδπηή. Γειαδή, εάλ έλαο επελδπηήο έρεη πεξηζζόηεξα από έλα ραξηνθπιάθηα κε ηελ ίδηα ή/θαη δηαθνξεηηθή ζύλζεζε δηθαηνύρσλ, ζα πξέπεη ε αμία απηώλ λα αζξνίδεηαη ζπλνιηθά, αθνύ επηκεξηζηεί ηζόπνζα ζηνπο ζπλδηθαηνύρνπο ην ππόινηπν ηνπ εθάζηνηε ραξηνθπιαθίνπ, πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζζεί εάλ είλαη κεγαιύηεξν από ην όξην ησλ επξώ. 6. Ωο ραξηνθπιάθην θπζηθώλ πξνζώπσλ πνπ αθνξνύλ ζε θηλεηέο αμίεο ρξεκαηηθήο αμίαο κεγαιύηεξεο από επξώ λννύληαη ηα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα ηνπ άξζξνπ 5, εδάθηα (α), (β) θαη (γ) ηνπ λ.3606/2007 (ΦΔΚ Α 195), ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ηπρόλ ρξεκαηηθώλ ππνινίπσλ πνπ ηεξνύληαη ζε επελδπηηθνύο ινγαξηαζκνύο ζηα πηζησηηθά/ρξεκαηνδνηηθά ηδξύκαηα θαη ζηηο ΔΠΔΤ, ΑΔΠΔΤ, θαζώο θαη ησλ ππνινίπσλ Σελίδα 5

6 ινγαξηαζκώλ πεξηζσξίνπ (Margin), αλεμάξηεηα εάλ απηά έρνπλ απνθηεζεί από ηνλ δηθαηνύρν κε ίδηα ρξεκαηηθά κέζα ή κε παξνρή πίζησζεο βάζεη ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 4141/ Ζ απνζηνιή ησλ θαηαζηάζεσλ κε ζηνηρεία ραξηνθπιαθίσλ θπζηθώλ πξνζώπσλ πνπ αθνξνύλ ζε ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα ηνπ άξζξνπ 5, εδάθηα (α), (β) θαη (γ) ηνπ λ. 3606/2007 (ΦΔΚ Α 195) πξαγκαηνπνηείηαη από ηα πηζησηηθά/ρξεκαηνδνηηθά ηδξύκαηα, ηηο ΔΠΔΤ, ΑΔΠΔΤ, ΑΔΓΑΚ θαη ΑΔΓΟΔΔ νη νπνίεο παξέρνπλ ππεξεζίεο θύιαμεο θαη δηνηθεηηθήο δηαρείξηζεο, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο παξνρήο ππεξεζηώλ ζεκαηνθύιαθα θηλεηώλ αμηώλ ή δηαρείξηζεο θηλεηώλ αμηώλ θαη ρξεκαηηθώλ ππνινίπσλ ραξηνθπιαθίνπ γηα ινγαξηαζκό πειαηώλ ηνπο/θπζηθώλ πξνζώπσλ. 8. Ζ απνηίκεζε ησλ ρξεκαηνπηζησηηθώλ κέζσλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη από ηα πηζησηηθά/ρξεκαηνδνηηθά ηδξύκαηα, ηηο ΔΠΔΤ, ΑΔΠΔΤ, ΑΔΓΑΚ, ΑΔΓΟΔΔ κε ηηο ηηκέο πνπ ιακβάλνληαη θαη ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ έθδνζε ησλ πεξηνδηθώλ ελεκεξσηηθώλ θαηαζηάζεσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ πειαηώλ, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην λ.3606/2007 θαη ζύκθσλα κε ην εθάζηνηε λνκηθό πιαίζην πνπ δηέπεη θάζε εηαηξία ή θάζε ρξεκαηνπηζησηηθό κέζν. 9. Γηεπθξηλίδεηαη, αθόκε, όηη ππνρξέσζε απνζηνιήο ζηνηρείσλ ζε ειεθηξνληθή κνξθή κε βάζε ηα νξηδόκελα ζηελ παξ. 1.1.γ ηνπ άξζξνπ 1 ηεο Απόθαζεο απηήο πθίζηαηαη όηαλ ε αμία ησλ ραξηνθπιαθίσλ ππεξβαίλεη ηα επξώ έζησ ζε κία από ηηο δύν αλαθεξόκελεο ζηελ παξάγξαθν απηή ρξνληθέο ζηηγκέο, είηε ηελ 31/12 ηνπ έηνπο αλαθνξάο (π.ρ. ην 2013) ή ηελ 31/12 ηνπ ακέζσο πξνεγνύκελνπ έηνπο αλαθνξάο (π.ρ. ην 2012). Δθόζνλ πξνθύςεη ππέξβαζε ηνπ νξίνπ ησλ επξώ ζε κία εθ ησλ δύν εκεξνκεληώλ αλαθνξάο, ζα απνζηαινύλ ζηνηρεία γηα ηελ αμία ραξηνθπιαθίνπ ηόζν ηελ 31/12 ηνπ έηνπο αλαθνξάο όζν θαη ηελ 31/12 ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο αλαθνξάο. 10. Σέινο, όηαλ ην επελδπηηθό ραξηνθπιάθην ηεξείηαη ζε μέλν λόκηζκα, γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ ππνινίπνπ ηεο αμίαο ηνπ, σο ηζνηηκία κεηαηξνπήο ζε επξώ ζα ιακβάλεηαη ε κέζε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία (ηηκή fixing) ηνπ Γειηίνπ Σηκώλ ηεο Δ.Κ.Σ., όπσο ηζρύεη θαηά ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο (31/12) ή ε ηειεπηαία δηαζέζηκε ηηκή ηνπ λνκίζκαηνο αλαθνξάο. Γ. Μεξίζκαηα 1. ύκθσλα κε ηελ παξ. 1.1.δ ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ΠΟΛ. 1033/ Απόθαζεο, ε νπνία πξνζηέζεθε κε ηελ ΠΟΛ. 1054/ Απόθαζε ηεο Γεληθήο Γξακκαηέσο Σελίδα 6

7 Γεκνζίσλ Δζόδσλ, ε Διιεληθά Υξεκαηηζηήξηα Α.Δ. (ΔΥΑΔ), όπσο νξίδεηαη ζηελ παξ. Β2 ηεο παξνύζαο, ππνρξενύηαη λα δηαβηβάδεη ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Γεκνζίσλ Δζόδσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ, ζηε Γ/λζε Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο Γ.Γ.Γ.Δ., θαηαζηάζεηο ζε ειεθηξνληθό αξρείν, κε ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ζε κεξίζκαηα, πνπ δηαλεκήζεθαλ ζε θπζηθά θαη λνκηθά πξόζσπα θαηά ην πξνεγνύκελν εκεξνινγηαθό έηνο από εηαηξείεο κε κεηνρέο εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελώλ. 2. Δπηζεκαίλεηαη όηη ε ζπρλόηεηα δηαβίβαζεο ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ, όπσο νξίδεη ην πξώην εδάθην ηεο παξ. 1.3 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ίδηαο Απόθαζεο, είλαη εηήζηα θαη σο θαηαιεθηηθή εκεξνκελία νξίδεηαη ε 28 ε Φεβξνπαξίνπ ηνπ επόκελνπ έηνπο ηνπ έηνπο αλαθνξάο. Γ. Σνθνρξεωιπηηθή απόζβεζε δαλείωλ 1. ύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1.1.ε ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ΠΟΛ. 1033/ Απόθαζεο, ε νπνία πξνζηέζεθε κε ηελ ΠΟΛ. 1054/ Απόθαζε ηεο Γεληθήο Γξακκαηέσο Γεκνζίσλ Δζόδσλ, ηα πηζηωηηθά ηδξύκαηα, ηα ρξεκαηνδνηηθά ηδξύκαηα θαη νη εηαηξίεο παξνρήο πηζηώζεωλ, ππνρξενύληαη λα δηαβηβάδνπλ ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Γεκνζίσλ Δζόδσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ, ζηε Γ/λζε Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο Γ.Γ.Γ.Δ., θαηαζηάζεηο ζε ειεθηξνληθό αξρείν, κε ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ζε ρξεκαηηθά πνζά πνπ πξαγκαηηθά θαηαβάιινληαη από θπζηθά πξόζσπα γηα ηνθνρξεσιπηηθή απόζβεζε δαλείσλ ηαθηήο ιήμεο, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δεδνπιεπκέλσλ θαη θαηαβεβιεκέλσλ ηόθσλ, θαζώο θαη ησλ ηπρόλ ηόθσλ ππεξεκεξίαο. ηελ έλλνηα ησλ ρξεκαηνδνηηθώλ ηδξπκάησλ πεξηιακβάλνληαη θαη νη εηαηξίεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζωζεο (financial leasing). 2. Με βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο ζη ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ λ. 4172/2013, σο εηήζηα δαπάλε ηνπ θνξνινγνύκελνπ, ηεο ζπδύγνπ ηνπ θαη ησλ πξνζώπσλ πνπ ηνπο βαξύλνπλ, ινγίδνληαη θαη ηα ρξεκαηηθά πνζά πνπ πξαγκαηηθά θαηαβάιινληαη γηα απόζβεζε δαλείσλ ή πηζηώζεσλ νπνηαζδήπνηε κνξθήο. ην πνζό ηεο δαπάλεο απηήο πεξηιακβάλεηαη θαη ην πνζό ησλ νηθείσλ ηόθσλ ζηνπο νπνίνπο πεξηιακβάλνληαη θαη νη ηπρόλ ηόθνη ππεξεκεξίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζα πξέπεη λα δειώλεηαη ην πνζό ηεο εηήζηαο δαπάλεο πνπ θαηαβάιιεηαη γηα ηελ ηνθνρξεσιπηηθή απόζβεζε όισλ ησλ ηύπσλ δαλείσλ (δειαδή ηόθνη θαη θεθάιαην). Σελίδα 7

8 Δ. Αζθαιηζηήξηα ζπκβόιαηα ύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο ΠΟΛ. 1033/ Απόθαζεο, όπσο απηή ηζρύεη κεηά ηελ ηξνπνπνίεζή ηεο κε ηελ ΠΟΛ. 1054/ Απόθαζε ηεο Γεληθήο Γξακκαηέσο Γεκνζίσλ Δζόδσλ, νη επηρεηξήζεηο ηδηωηηθήο αζθάιηζεο δηαβηβάδνπλ ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Γεκνζίσλ Δζόδσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ, ζηε Γ/λζε Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο Γ.Γ.Γ.Δ., ζε ειεθηξνληθή θαηάζηαζε, ζηνηρεία ησλ αζθαιηζηηθώλ ζπκβνιαίσλ δσήο, ζαλάηνπ, πξνζσπηθώλ αηπρεκάησλ θαη αζζελείαο πνπ ζπλάθζεθαλ θαη αθνξνύλ θπζηθά πξόζσπα. Σέινο, πξνθεηκέλνπ γηα ηε δηεπθόιπλζε ησλ ππόρξεσλ γηα ηε δηαβίβαζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ πξνβιέπνληαη από ηελ ΠΟΛ. 1033/ Απόθαζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζόδσλ, όπσο απηή ηζρύεη κεηά ηελ ηξνπνπνίεζή ηεο κε ηελ ΠΟΛ.1054/ Απόθαζε ηεο Γεληθήο Γξακκαηέσο Γεκνζίσλ Δζόδσλ, νη εθαξκνγέο ηεο Γ/λζεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο Γ.Γ.Γ.Δ. ζα παξακέλνπλ δηαζέζηκεο γηα ηελ ππνβνιή εθπξόζεζκσλ ή ηξνπνπνηεηηθώλ αξρείσλ γηα ρξνληθό δηάζηεκα δύν (2) κελώλ κεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία πνπ πξνβιέπεηαη γηα θάζε πεξίπησζε, επηβαιινκέλσλ ζε θάζε πεξίπησζε ησλ πξνζηίκσλ πνπ πξνβιέπνληαη από ηνλ Κώδηθα Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο (λ.4174/2013). Δηδηθά ηα ζηνηρεία ησλ πεξηπηώζεσλ 1.1.β, 1.1.γ θαη 1.1.δ, γηα ηελ πξώηε εθαξκνγή θαη κόλν, κπνξνύλ λα απνζηαινύλ έσο 30 επηεκβξίνπ 2015, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνύλ ηα εκεξνινγηαθά έηε αλαθνξάο 2013 θαη 2014, ρσξηζηά γηα θάζε έηνο, ρσξίο ηηο αλσηέξσ πξνβιεπόκελεο θπξώζεηο. Αθξηβέο Αληίγξαθν Ζ Πξντζηακέλε ηνπ Απηνηεινύο Σκήκαηνο Γηνίθεζεο Η ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΑΙΚΑΣΔΡΙΝΗ ΑΒΒΑΪΓΟΤ Σελίδα 8

9 ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ: Ι. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 1. Απνδέθηεο πίλαθα Β (εθηόο ηνπ αξηζκνύ 2) 2. Κεληξηθή Τπεξεζία.Γ.O.E. θαη Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζύλζεηο απηήο 3. ΓΖΛΔΓ 4. Τπεξεζία ΣΑΥISnet (γηα αλάξηεζε ζην δηαδίθηπν) ΙΙ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 1. Απνδέθηεο πηλάθσλ Α, Ε (κόλν νη αξηζκνί 1, 2, 8), Ζ (εθηόο ησλ αξηζκώλ 4, 10, 11), Θ (κόλν νη αξηζκνί 1, 2, 3), Η, ΗΑ (κόλν ν αξηζκόο 2), ΗΒ, ΗΣ (κόλν νη αξηζκνί 2, 18, 23), ΗΘ (κόλν ν αξηζκόο 9) θαη Κ. 2. Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Τπνδνκώλ, Ναπηηιίαο θαη Σνπξηζκνύ, Νίθεο 5-7, Πιαηεία πληάγκαηνο Αζήλα. 3. Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ, Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ (ΔΛΣΔ), Δξκνύ θαη Κνξλάξνπ 1, ΑΘΖΝΑ 4. Διιεληθή Έλσζε Σξαπεδώλ, Ακεξηθήο 21Α ΑΘΖΝΑ 5. Tξάπεδα ηεο Διιάδνο, Δι.Βεληδέινπ 21, , ΑΘΖΝΑ 6. Έλσζε πλεηαηξηζηηθώλ Σξαπεδώλ Διιάδνο, θνπθά 50, , ΑΘΖΝΑ 7. Διιεληθά Υξεκαηηζηήξηα Α.Δ., Λ. Αζελώλ 110, , ΑΘΖΝΑ 8. Έλσζε Αζθαιηζηηθώλ Δηαηξεηώλ Διιάδνο, Ξελνθώληνο 10, ΑΘΖΝΑ 9. ύλδεζκνο Μειώλ Υξεκαηηζηεξίσλ Αζελώλ, Φεηδίνπ 14-16, ΑΘΖΝΑ 10. SFS HELLASFINANCE CONSUMER Α.Δ.Π.Π., Λ. Μεζνγείσλ , ΑΘΖΝΑ 11. ΝΣΑΪΝΔΡ ΚΛΑΜΠ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ.Π.Π., Λ. πγγξνύ 54, ΑΘΖΝΑ 12. CREDIT M (ΠΡΩΖΝ ΚΑΡΦΟΤΡ ΜΑΡΗΝΟΠΟΤΛΟ) Α.Δ.Π.Π., 40 ρικ Αηηηθήο Οδνύ, ΔΑ 1 Μεζνγείσλ, Παηαλία 13. Σακείν Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ, Αθαδεκίαο 40, Αζήλα 14.Έλσζε Θεζκηθώλ Δπελδπηώλ, Βαιασξίηνπ 9, Αζήλα 15. INVESTMENT ANALYSIS Α.Δ.Π.Δ.Τ, Δι. Βεληδέινπ 3, Σ.Κ Θεζζαινλίθε ΙΙΙ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ 1. Γξαθείν θ. Τπνπξγνύ 2. Γξαθείν θαο Αλαπιεξώηξηαο Τπνπξγνύ 3. Γξαθείν θαο Γελ. Γξακκαηέσο Γεκνζίσλ Δζόδσλ 4. Γξαθείν θ. Γελ. Γ/ληή Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο 5. Γξαθείν θ. Γ/ληή ΓΖΛΔΓ 6. Γξαθείν θ. Γ/ληή Διέγρσλ 7. Γξαθείν Σύπνπ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ 8. Γξαθείν θ. Αλαπι. Γ/ληή Δθαξκνγήο Άκεζεο Φνξνινγίαο 9. Γ/λζε Δθαξκνγήο Άκεζεο Φνξνινγίαο - Σκήκαηα Α (3), Β (3), Γ (3) Σελίδα 9

ΠΟΛ.: 1103 ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

ΠΟΛ.: 1103 ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Β, Α Αζήλα, 11 Μαΐνπ 2015 Σασ. Γ/νζη:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΣΗ-ΠΨΣ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΔΑ: ΒΕΥΣΗ-ΠΨΣ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: ΒΕΥΣΗ-ΠΨΣ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 11 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΑΓΑ: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 12 Απγνχζηνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛ. ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΠΟΛ: 1191 ΣΜΗΜΑΣΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ).

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδ.: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 7 Γεθεκβξίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ: Β 574/08.04.2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 1 Απξηιίνπ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Μαΐοσ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η ΟΘ ΤΠΟΤΡΓΟΘ ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ & ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΚΑΘ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ

Α Π Ο Φ Α Η ΟΘ ΤΠΟΤΡΓΟΘ ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ & ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΚΑΘ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ EΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ Αθήνα, 22 Ιουλίου 2009 Α. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1073215/353/0015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛ. 1094 1. 15 η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Δεθεκβξίνπ 2010

ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Δεθεκβξίνπ 2010 ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Δεθεκβξίνπ 2010 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ.Πξση.:Δ12Α/2282/2010 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91).

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 3 ηνπ Ν. 1100/1980

Διαβάστε περισσότερα

Σξίπνιε 30-10 - 2014 Αξ. Πξση: 4631/νηθ

Σξίπνιε 30-10 - 2014 Αξ. Πξση: 4631/νηθ EΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ Σαρ. Γηεύζπλζε : Οπιαξρεγνύ ερηώηε 1 Σαρ. Κώδηθαο : 221 00 - Σξίπνιε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ & ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15ε) ΣΜΖΜΑΣΑ Β'-Α'

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ & ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15ε) ΣΜΖΜΑΣΑ Β'-Α' ΠΟΛ.1023/20.1.2014 Δθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Απεηθφληζεο πλαιιαγψλ (λ. 4093/2012, ππνπαξάγξαθνο Δ1) απφ 1.1.2014, κεηά ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ επήιζαλ κε ην άξζξν 51 ηνπ λ. 4223/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011

ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011 ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011 ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Ο Γήκνο Αιίκνπ δηνξγαλώλεη ςπραγσγηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ,

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Αξ.πξ.: Φ333/Ε1-02/Γ1/1014 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΛΔ Δθνξεία Πξντζηνξηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Κνηλνπνίεζε: Κ.Τ ΔΟΠΤΤ - Γξ. Πξνέδξνπ - Γ/λζε Πξνκεζεηώλ Μνλάδεο Τγείαο ΔΟΠΤΤ

Κνηλνπνίεζε: Κ.Τ ΔΟΠΤΤ - Γξ. Πξνέδξνπ - Γ/λζε Πξνκεζεηώλ Μνλάδεο Τγείαο ΔΟΠΤΤ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα 16/01/14 Γ/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ & ΥΗΜ. ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΟΟ/ΠΤ/1/409 ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥ/Η ΓΙΑΓ/ΜΩΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ & ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ Σαρ.Γ/λζε : Αγ. Κσλ/λνπ 16 Πιεξνθνξίεο : M.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Διδικό καθεζηώρ καηαβολήρ ΦΠΑ καηά ηον σπόνο ηηρ είζππαξηρ, ζύμθωνα με ηο άπθπο 39.β ηος Κώδικα ΦΠΑ» ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΘΔΜΑ: «Διδικό καθεζηώρ καηαβολήρ ΦΠΑ καηά ηον σπόνο ηηρ είζππαξηρ, ζύμθωνα με ηο άπθπο 39.β ηος Κώδικα ΦΠΑ» ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Αζήλα, 30.9.2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Η. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 1. 14 η Γ/ΝΖ ΦΠΑ ΣΜΖΜΑ Α 2. 15 η Γ/ΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΩΝ ΣΜΖΜΑ Α, Β ΗΗ.

Διαβάστε περισσότερα

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ Premium Health (A 6000)(κωδ.30207) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30207 / 02.2009 / I.3. / Ind. L. / E.O. Ζ Δηαηξία θαιύπηεη ηνλ θπξίσο Αζθαιηζκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα:«Κνηλνπνίεζε δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 212Α/17.12.2010)»

Θέμα:«Κνηλνπνίεζε δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 212Α/17.12.2010)» Αθήνα, 03.01.2011 ΠΟΛ.: 1003 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 1. 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α, Β 2. 15 η Γ/ΝΗ Κ.Β.. ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηροί ΕΣΥ - Φοροιόγεζε αποδεκίωζες γηα δεκηοσργία θαη ελεκέρωζε βηβιηοζήθες θαη ζσκκεηοτή ζε ζεκηλάρηα - Αληηζσληαγκαηηθόηεηα ρύζκηζες -.

Γηαηροί ΕΣΥ - Φοροιόγεζε αποδεκίωζες γηα δεκηοσργία θαη ελεκέρωζε βηβιηοζήθες θαη ζσκκεηοτή ζε ζεκηλάρηα - Αληηζσληαγκαηηθόηεηα ρύζκηζες -. ΣηΕ.Οι 2306/2014 Γηαηροί ΕΣΥ - Φοροιόγεζε αποδεκίωζες γηα δεκηοσργία θαη ελεκέρωζε βηβιηοζήθες θαη ζσκκεηοτή ζε ζεκηλάρηα - Αληηζσληαγκαηηθόηεηα ρύζκηζες -. Ζ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 12 παξ. 13 ηνπ Λ. 3052/2002,

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 25 Ιαλνπαξίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά,

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαη ηελ θαιύηεξε ξνή ηεο δηαδηθαζίαο απνγξαθήο, πξηλ μεθηλήζεηε ηελ απνγξαθή, ζα πξέπεη: λα έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ Σα ππνδείγκαηα πνπ αθνξνύλ ηα Μεγάια Υξεκαηνδνηηθά Αλνίγκαηα είλαη ηα αθόινπζα ηξία: Τπόδεηγκα

Διαβάστε περισσότερα

Αξ. πξση.272. ΘΕΜΑ: «Απόςεηο ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή Φπηνπξνζηαηεπηηθώλ

Αξ. πξση.272. ΘΕΜΑ: «Απόςεηο ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή Φπηνπξνζηαηεπηηθώλ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΔΧΣΔΥΛΗΘΟ ΔΠΗΚΔΙΖΣΖΡΗΟ ΔΙΙΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΘΔΛΣΡΗΘΖ ΔΙΙΑΓΟ Γ/ΛΖ ΘΑΦΟΤΡΖ 4, 41222 ΙΑΡΗΑ ΣΖΙ.: 2410 627142, FAX: 2410 627143 E-mail: geotee_l@otenet.gr ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΔ: Δπδνθία Παπαθξίβνπ ΔΙΙΖΛΗΘΖ

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

Απόθαζε Αξηζκ. Β-58841/5546/2010. Αλαπξνζαξκνγή ηωλ θνκίζηξωλ ηωλ αζηηθώλ θαη ππεξαζηηθώλ ΚΣΔΛ θαη ΚΣΔΛ A.Δ. ηεο ρώξαο. Ο ΤΠΟΤΡΓΟ

Απόθαζε Αξηζκ. Β-58841/5546/2010. Αλαπξνζαξκνγή ηωλ θνκίζηξωλ ηωλ αζηηθώλ θαη ππεξαζηηθώλ ΚΣΔΛ θαη ΚΣΔΛ A.Δ. ηεο ρώξαο. Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Απόθαζε Αξηζκ. Β-58841/5546/2010 Αλαπξνζαξκνγή ηωλ θνκίζηξωλ ηωλ αζηηθώλ θαη ππεξαζηηθώλ ΚΣΔΛ θαη ΚΣΔΛ A.Δ. ηεο ρώξαο. Έρνληαο ππόςε 1) ηηο δηαηάμεηο: Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΏΝ α) Σσλ άξζξσλ

Διαβάστε περισσότερα

N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο.

N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο. N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή:

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Σ Μ Η Μ Α Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η Κ Α Ι Α Φ Α Λ Ι Σ Ι Κ Η Δ Π Ι Σ Η Μ Η Μ Δ Σ Α Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Π Ο Τ Γ Ω Ν Σ Η Ν Δ Φ Α Ρ Μ Ο Μ Δ Ν Η Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΜΔΡΟ ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΠΡΟΔΡΥΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (ΔΣΠΑ) ΚΑΗ ΔΘΝΗΚΟΤ ΠΟΡΟΤ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηεκα. ( ) Αξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα