ΘΕΜΑ: «Αποδεικτικό Ενθμερότθτασ άρκρου 12 ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α ), όπωσ ιςχφει». ΑΠΟΦΑΗ Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ: «Αποδεικτικό Ενθμερότθτασ άρκρου 12 ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α ), όπωσ ιςχφει». ΑΠΟΦΑΗ Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ - ΣΜΗΜΑ Α Σαχ. Δ/νςθ : Καρ. ερβίασ 10 Σαχ. Κώδικασ : Ακινα Σθλζφωνο : FAX : Ακινα, 27 Δεκεμβρίου 2013 ΠΟΛ Ω ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ ΘΕΜΑ: «Αποδεικτικό Ενθμερότθτασ άρκρου 12 ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α ), όπωσ ιςχφει». ΑΠΟΦΑΗ Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Σισ διατάξεισ των παρ. 5 και 8 του άρκρου 12, του ν.4174/2013 (Αϋ 170), όπωσ ιςχφει, «Φορολογικζσ διαδικαςίεσ και άλλεσ διατάξεισ». 3. Σισ διατάξεισ τθσ υποπαραγράφου Ε2 του ν. 4093/2012 περί ςφςταςθσ κζςθσ Γενικοφ Γραμματζα Δθμοςίων Εςόδων (Αϋ222). 3. Σθν Πράξθ του Τπουργικοφ υμβουλίου αρ. 1 τθσ (τ. Τ.Ο.Δ.Δ. 18), «Επιλογι και Διοριςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Δθμοςίων Εςόδων». 4. Σο γεγονόσ ότι από τθν απόφαςθ αυτι δεν προκαλείται δαπάνθ ςε βάροσ του κρατικοφ προχπολογιςμοφ. 1

2 ΑΠΟΦΑΙΖΟΤΜΕ Άρκρο 1 Πράξεισ και ςυναλλαγζσ για τισ οποίεσ απαιτείται θ προςκόμιςθ αποδεικτικοφ ενθμερότθτασ. 1. Θ προςκόμιςθ αποδεικτικοφ ενθμερότθτασ κακίςταται υποχρεωτικι ςτισ εξισ περιπτϊςεισ: α. Για τθν είςπραξθ χρθμάτων ι τθν εξόφλθςθ τίτλων πλθρωμισ από το Δθμόςιο Σομζα, όπωσ αυτόσ κακορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία, εφόςον το ακακάριςτο ποςό για κάκε τίτλο πλθρωμισ υπερβαίνει τα χίλια πεντακόςια ευρϊ (1.500), ανά δικαιοφχο. Σο αποδεικτικό ενθμερότθτασ προςκομίηεται από τον ειςπράττοντα ςτουσ διενεργοφντεσ τθν πλθρωμι ι τθν εξόφλθςθ του τίτλου, κατά τθν πλθρωμι ι τθν εξόφλθςθ αυτοφ. β. Για τθ ςφναψθ και ανανζωςθ ςυμβάςεων δανείων, πιςτϊςεων και χρθματοδοτιςεων γενικά με τισ αναγνωριςμζνεσ ςτθν Ελλάδα τράπεηεσ και λοιπά πιςτωτικά ιδρφματα, εφόςον χορθγοφνται με τθν εγγφθςθ του ελλθνικοφ Δθμοςίου, εκτόσ από εκείνεσ που χορθγοφνται για αποκατάςταςθ ηθμιϊν που προζρχονται από ζκτακτα γεγονότα. Σο αποδεικτικό ενθμερότθτασ προςκομίηεται από τον αντιςυμβαλλόμενο ςτθν Σράπεηα ι ςτο Πιςτωτικό Κδρυμα κατά τθ ςφναψθ ι ανανζωςθ τθσ ςφμβαςθσ και κατά τθν εκτζλεςθ αυτισ από τον ειςπράττοντα. γ. Για τθ μεταβίβαςθ ακινιτου εξ επαχκοφσ αιτίασ, γονικισ παροχισ, δωρεάσ ι δια εκοφςιου πλειςτθριαςμοφ, κακϊσ και για τθν εκοφςια ςφςταςθ εμπράγματων δικαιωμάτων επί ακινιτων, τθ διανομι κοινϊν ακινιτων, τθν εκοφςια ανταλλαγι ακινιτων και τθ ςφςταςθ οριηόντιασ ιδιοκτθςίασ, εφόςον ςτθν τελευταία περίπτωςθ θ ςφμβαςθ καταρτίηεται μεταξφ των ςυγκυρίων του ακινιτου ι και τρίτων, ανεξαρτιτωσ εάν τελεί υπό τθν αναβλθτικι αίρεςθ τθσ ανεγζρςεωσ. Σο αποδεικτικό ενθμερότθτασ προςκομίηεται, αντίςτοιχα, από τον μεταβιβάηοντα το ακίνθτο ι τον 2

3 παρζχοντα τθ γονικι παροχι ι δωρεά, τον παρζχοντα το εμπράγματο δικαίωμα, τουσ ςυγκφριουσ ι και τον αγοραςτι για λογαριαςμό του πωλθτι ςτθν περίπτωςθ αυτοςφμβαςθσ, ςτο ςυμβολαιογράφο που ςυντάςςει τθ ςχετικι πράξθ, ο οποίοσ υποχρεοφται να μνθμονεφει ςτο κείμενο τθσ πράξθσ τθν υπθρεςία ζκδοςθσ του αποδεικτικοφ, τον αρικμό και τθν θμερομθνία αυτοφ. δ. Για τθ ςυμμετοχι ςε διαγωνιςμοφσ ανάλθψθσ εκτζλεςθσ δθμοςίων ζργων ι προμθκειϊν από το Δθμόςιο Σομζα, όπωσ αυτόσ κακορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία. Σο αποδεικτικό ενθμερότθτασ προςκομίηεται από τον υποβάλλοντα τθν προςφορά ςτθν υπθρεςία που υποβάλλεται θ προςφορά. ε. Για τθν καταβολι των εκχωρθμζνων χρθματικϊν απαιτιςεων κατά των φορζων του Δθμοςίου Σομζα. Σο αποδεικτικό προςκομίηεται ςτουσ διενεργοφντεσ τθν πλθρωμι ι τθν εξόφλθςθ του τίτλου, κατά τθν πλθρωμι ι τθν εξόφλθςθ αυτοφ, τόςο από τον εκχωρθτι ι ενεχυράςαντα όςο και από τον εκδοχζα ι ενεχυροφχο δανειςτι. Θ ζκδοςθ αποδεικτικοφ ενθμερότθτασ του εκχωρθτι ι ενεχυράςαντα ηθτείται είτε από τον εκδοχζα είτε από τον ενεχυροφχο δανειςτι. Αν δεν ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ χοριγθςισ του, λόγω οφειλϊν, τα προσ είςπραξθ χριματα αποδίδονται ςτο Δθμόςιο μζχρι του φψουσ των βεβαιωμζνων χρεϊν κατά το χρόνο τθσ απόδοςθσ αυτϊν. ςτ. Για κάκε άλλθ πράξθ, ςυναλλαγι ι ενζργεια για τθν οποία απαιτείται προςκόμιςθ αποδεικτικοφ ενθμερότθτασ από τισ εκάςτοτε εν ιςχφ διατάξεισ. 2. Για κάκε τίτλο πλθρωμισ και για κάκε πράξθ, για τθν οποία απαιτείται θ προςκόμιςθ αποδεικτικοφ ενθμερότθτασ εκδίδεται ζνα και μόνο αποδεικτικό ενθμερότθτασ. Άρκρο 2 Εξαιρζςεισ από τθν προςκόμιςθ 1. Κατ εξαίρεςθ, για τθ διενζργεια των πράξεων ι ςυναλλαγϊν του προθγοφμενου άρκρου δεν απαιτείται θ προςκόμιςθ αποδεικτικοφ ενθμερότθτασ: 3

4 α. Από το Ελλθνικό Δθμόςιο, το Δθμόςιο άλλων Κρατϊν, τουσ Διεκνείσ Οργανιςμοφσ, τουσ Οργανιςμοφσ Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ, τα Ν.Π.Δ.Δ. κακϊσ και τα ιδρφματα που είχαν ςυςτακεί με το ν. 2039/1939 (Αϋ 455) και ςυνιςτϊνται με τισ διατάξεισ του Κϊδικα Κοινωφελϊν Περιουςιϊν χολαηουςϊν Περιουςιϊν (ν.4182/2013, Αϋ 185). β. Από το ςφνδικο τθσ πτϊχευςθσ φυςικοφ ι νομικοφ προςϊπου για πράξεισ ι ςυναλλαγζσ που αφοροφν ςτθν πτωχευτικι περιουςία, τον εκκακαριςτι επιχείρθςθσ για τισ πράξεισ τθσ εκκακάριςθσ, τον κθδεμόνα ςχολάηουςασ κλθρονομιάσ, όταν ενεργεί αποδεδειγμζνα για πράξεισ εκκακάριςθσ τθσ ςχολάηουςασ κλθρονομιάσ, κακϊσ και τον εκκακαριςτι κλθρονομιάσ για πράξεισ ι ςυναλλαγζσ που αφοροφν ςτθν κλθρονομιά. γ. Από μόνιμουσ κατοίκουσ εξωτερικοφ, είτε αλλοδαποφσ είτε ομογενείσ, που ζχουν γεννθκεί ςτο εξωτερικό και διατθροφν τθν ελλθνικι υπθκοότθτα, εφόςον δεν αποκτοφν ειςόδθμα ςτθν Ελλάδα. δ. Από τουσ δικαιοφχουσ είςπραξθσ αμοιβϊν ι πάγιασ αντιμιςκίασ γενικά από παροχι εξαρτθμζνθσ εργαςίασ, ςυντάξεων, διατροφισ, εξόδων παράςταςθσ δθμοςίων λειτουργϊν, εξόδων νοςθλείασ και κθδείασ, εφόςον θ πλθρωμι γίνεται απευκείασ ςτον δικαιοφχο μιςκωτό, ςυνταξιοφχο ι ςτθν οικογζνειά του ι ςε πρόςωπο νόμιμα εξουςιοδοτθμζνο. ε. Από τουσ δικαιοφχουσ αςφαλιςτικϊν αποηθμιϊςεων και αποηθμιϊςεων από αδικοπραξία, που επιδικάηονται με δικαςτικι απόφαςθ. ςτ. Για τθ ςφςταςθ εμπράγματου δικαιϊματοσ υπζρ του Δθμοςίου. η. Για δικαιοφχουσ των κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ λοιπϊν ακατάςχετων χρθματικϊν απαιτιςεων, όπωσ αυτζσ προςδιορίηονται από τθν υπθρεςία που διενεργεί τθν εκκακάριςθ. 4

5 Άρκρο 3 Προχποκζςεισ χοριγθςθσ 1. Για τθ χοριγθςθ αποδεικτικοφ ενθμερότθτασ ο αιτϊν πρζπει ςωρευτικά: α. να μθν ζχει λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ βεβαιωμζνεσ ςτθ Φορολογικι Διοίκθςθ ι να τισ ζχει τακτοποιιςει κατά νόμιμο τρόπο με αναςτολι είςπραξθσ ι με ρφκμιςθ τμθματικισ καταβολισ, και β. να ζχει υποβάλει τισ ακόλουκεσ δθλϊςεισ τθσ τελευταίασ πενταετίασ, ιτοι, φορολογίασ ειςοδιματοσ, εκκακαριςτικζσ φόρου προςτικζμενθσ αξίασ και τισ περιοδικζσ δθλϊςεισ ΦΠΑ που ζπονται τθσ τελευταίασ εκκακαριςτικισ και που θ προκεςμία υποβολισ τουσ ζχει λιξει ζνα μινα πριν τθν θμερομθνία αίτθςθσ ζκδοςθσ του αποδεικτικοφ ενθμερότθτασ, παρακρατοφμενου φόρου μιςκωτϊν υπθρεςιϊν (Φ.Μ.Τ.) και τισ δθλϊςεισ Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτθςίασ Ακινιτων, (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), Φόρου Ακίνθτθσ Περιουςίασ (Φ.Α.Π.), και τοιχείων Ακινιτων, εφόςον υπιρχε υποχρζωςθ υποβολισ. Για τθ μθ υποβολι των δθλϊςεων Φ.Μ.Τ., Ε.Ν.Φ.Ι.Α., Φ.Α.Π. και τοιχείων Ακινιτων, εφόςον διαπιςτωκεί, καταχωρείται εντολι δζςμευςθσ του αποδεικτικοφ ενθμερότθτασ ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα TAXIS. 2. Ειδικότερα, ςε ό,τι αφορά ςτισ ωσ άνω λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ: α. Για τα φυςικά πρόςωπα, λαμβάνονται υπόψθ οι ατομικζσ οφειλζσ, κακϊσ και οφειλζσ, για τισ οποίεσ το φυςικό πρόςωπο ζχει ευκφνθ για τθν καταβολι τουσ, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. Για τα φυςικά πρόςωπα που διατελοφν ςε γάμο λαμβάνονται υπόψθ οι προςωπικζσ οφειλζσ κάκε ςυηφγου χωριςτά και για τισ ςυηφγουσ, επιπρόςκετα, οι οφειλζσ που είναι βεβαιωμζνεσ ςτο όνομα του ςυηφγου τουσ, εφόςον ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ ευκφνονται οι ίδιεσ για τθν καταβολι αυτϊν. β. Για τα νομικά πρόςωπα και τισ νομικζσ οντότθτεσ λαμβάνονται υπόψθ οι οφειλζσ τουσ κακϊσ και οι οφειλζσ που ζχουν βεβαιωκεί ςε βάροσ άλλων προςϊπων και για 5

6 τισ οποίεσ ζχουν ευκφνθ για τθν καταβολι τουσ, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ φορολογικζσ και άλλεσ διατάξεισ. 3. Για να χορθγθκεί αποδεικτικό ενθμερότθτασ πρζπει να μθν υπάρχει εντολι δζςμευςθσ χοριγθςθσ από Σελωνείο ι άλλθ Αρχι ι κατά τισ διατάξεισ των άρκρων 14 του ν. 2523/1997 και 46 του ν. 4174/ Αποδεικτικό ενθμερότθτασ χορθγείται, εφόςον πλθροφνται οι προχποκζςεισ των παραγράφων 1, περ. β, και 3 του παρόντοσ άρκρου, ςτθν περίπτωςθ που ζχει κατατεκεί εγγυθτικι επιςτολι αναγνωριςμζνθσ ςτθν Ελλάδα τράπεηασ ι άλλου πιςτωτικοφ ιδρφματοσ, διάρκειασ μζχρι ζξι (6) μθνϊν, θ οποία διαςφαλίηει τθν καταβολι τθσ οφειλισ για τθν οποία χορθγικθκε μαηί με τισ λοιπζσ επιβαρφνςεισ. 5. τθν περίπτωςθ τθσ μεταβίβαςθσ ακινιτου ι τθσ ςφςταςθσ εμπράγματου δικαιϊματοσ επ αυτοφ χωρίσ τίμθμα, δεν χορθγείται αποδεικτικό ενθμερότθτασ, εφόςον θ είςπραξθ τθσ οφειλισ δεν είναι διαςφαλιςμζνθ. Άρκρο 4 Χρόνοσ ιςχφοσ 1. Θ ιςχφσ του αποδεικτικοφ ενθμερότθτασ ορίηεται ςε δφο (2) μινεσ, ςτθν περίπτωςθ που δεν υφίςτανται βεβαιωμζνεσ οφειλζσ, ανεξαρτιτωσ τθσ πράξθσ ι ςυναλλαγισ για τθν οποία ηθτείται. 2. Ο χρόνοσ ιςχφοσ του αποδεικτικοφ ορίηεται ςε ζνα (1) μινα, ςε περίπτωςθ φπαρξθσ μθ λθξιπρόκεςμων οφειλϊν, οφειλϊν που τελοφν ςε αναςτολι ι ζχουν υπαχκεί ςε πρόγραμμα ρφκμιςθσ τμθματικισ καταβολισ. Άρκρο 5 Διαδικαςία αίτθςθσ αναηιτθςθσ αρμόδιο όργανο 1. Σο αποδεικτικό ενθμερότθτασ χορθγείται υποχρεωτικά θλεκτρονικά κατόπιν αιτιςεωσ του ενδιαφερομζνου, και αν αυτό δεν είναι εφικτό, τότε χορθγείται από τθν 6

7 υπθρεςία που είναι αρμόδια για τθν επιδίωξθ τθσ είςπραξθσ τθσ οφειλισ, ςτθν περίπτωςθ που υφίςτανται οφειλζσ, άλλωσ από οποιαδιποτε Δ.Ο.Τ. 2. Θ αίτθςθ για τθ χοριγθςθ αποδεικτικοφ ενθμερότθτασ περιζχει: α. αν υποβάλλεται από φυςικό πρόςωπο, ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο, Αρικμό Φορολογικοφ Μθτρϊου, διεφκυνςθ επαγγζλματοσ και κατοικίασ, αρικμό δελτίου αςτυνομικισ ταυτότθτασ ι διαβατθρίου, αν πρόκειται για αλλοδαποφσ, β. αν υποβάλλεται από νομικό πρόςωπο, επωνυμία, διεφκυνςθ και Αρικμό Φορολογικοφ Μθτρϊου, γ. το ςκοπό για τον οποίο ηθτείται, δ. το φορζα ςτον οποίο κα κατατεκεί, ε. το ακίνθτο το οποίο κα μεταβιβαςτεί ι επί του οποίου κα ςυςτακεί εμπράγματο δικαίωμα, εάν ηθτείται για μεταβίβαςθ ακινιτου ι ςφςταςθ εμπραγμάτου δικαιϊματοσ επ αυτοφ, ςτ. τα ςτοιχεία του τίτλου πλθρωμισ, εάν ηθτείται για είςπραξθ χρθμάτων. 3. Απαλλάςςεται ο ςυναλλαςςόμενοσ τθσ υποχρζωςθσ προςκόμιςθσ του εντφπου αποδεικτικοφ ενθμερότθτασ, ςε όςεσ υπθρεςίεσ ι φορείσ ζχουν πιςτοποιθκεί από το Τπουργείο Οικονομικϊν ότι υποχρεοφνται να το ηθτοφν και να το λαμβάνουν θλεκτρονικά, μζςω διαδικτφου, εκτόσ των περιπτϊςεων που αυτό δεν υποςτθρίηεται. Άρκρο 6 Σφποσ και περιεχόμενο του αποδεικτικοφ ενθμερότθτασ 1. Σο αποδεικτικό ενθμερότθτασ αποτελεί δθμόςιο ζγγραφο, φζρει τον τίτλο "ΑΠΟΔΕΙΚΣΙΚΟ ΕΝΘΜΕΡΟΣΘΣΑ ΓΙΑ ΧΡΕΘ ΠΡΟ ΣΟ ΔΘΜΟΙΟ" και περιζχει υποχρεωτικά τον τίτλο τθσ εκδοφςασ υπθρεςίασ και τθσ αρμόδιασ Δ.Ο.Τ. του φορολογοφμενου, το ονοματεπϊνυμο του φυςικοφ ι τθν επωνυμία του νομικοφ προςϊπου ςτο οποίο χορθγείται, τθ διεφκυνςθ αυτϊν, τον αρικμό δελτίου 7

8 ταυτότθτασ του φυςικοφ προςϊπου, τον Αρικμό Φορολογικοφ Μθτρϊου, τθν θμερομθνία ζκδοςθσ του αποδεικτικοφ ολογράφωσ, τον αφξοντα αρικμό του αποδεικτικοφ, το ςκοπό για τον οποίο αυτό εκδίδεται, κακϊσ και τθν θμερομθνία ζκδοςθσ και διάρκειασ ιςχφοσ του ολογράφωσ. 2. το αποδεικτικό ενθμερότθτασ αναγράφεται και: α. θ αιτία χοριγθςισ του, ωσ ακολοφκωσ: i) Για είςπραξθ χρθμάτων. ii) Για μεταβίβαςθ ακινιτου. iii) Για κάκε νόμιμθ χριςθ (εκτόσ είςπραξθσ χρθμάτων και μεταβίβαςθσ ακινιτων). β. τθν περίπτωςθ μεταβίβαςθσ ακινιτου ι ςφςταςθσ εμπράγματου δικαιϊματοσ επ αυτοφ, το ακίνθτο το οποίο κα μεταβιβαςτεί ι επί του οποίου κα ςυςτακεί εμπράγματο δικαίωμα. γ. τθν περίπτωςθ είςπραξθσ χρθμάτων, τα ςτοιχεία του τίτλου πλθρωμισ. 3. το αποδεικτικό ενθμερότθτασ που εκδίδεται με όρο παρακράτθςθσ αναγράφεται ο κατά περίπτωςθ κωδικόσ, ςφμφωνα με τον οποίο ο υπόχρεοσ κα αποδϊςει το ποςό τθσ παρακράτθςθσ ςτουσ φορείσ είςπραξθσ για λογαριαςμό τθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ κατά τθν κείμενθ νομοκεςία. 4. Σα ζντυπα του αποδεικτικοφ ενθμερότθτασ φζρουν ενιαία και ςυνεχι μθχανικι αρίκμθςθ. 5. Αν κατά τθν ζκδοςθ του αποδεικτικοφ ενθμερότθτασ γίνει κάποιο λάκοσ, δεν επιτρζπεται θ διόρκωςι του, αλλά αυτό ακυρϊνεται με πράξθ του εκδότθ και παραμζνουν ςτθν εκδοφςα υπθρεςία, τόςο το πρωτότυπο όςο και το αντίγραφο. 6. Σα αποδεικτικά ενθμερότθτασ εκδίδονται ςε δφο αντίγραφα. Σο πρωτότυπο χορθγείται ι αποςτζλλεται ςτθν υπθρεςία ι ςτον οργανιςμό πλθρωμισ ι ςτον ςυμβολαιογράφο, όταν πρόκειται για μεταβίβαςθ ακινιτου, και το αντίγραφο 8

9 επιςυνάπτεται ςτθ ςχετικι αίτθςθ και αρχειοκετείται ωσ ςτζλεχοσ. Σο αποδεικτικό ενθμερότθτασ που εκδίδεται με όρο παρακράτθςθσ καταχωρείται ςε ειδικό βιβλίο, προκειμζνου να ελζγχεται θ απόδοςθ των ποςϊν. 7. Σο θλεκτρονικό αποδεικτικό ενθμερότθτασ υπογράφεται από το Γενικό Γραμματζα Δθμοςίων Εςόδων ι το εξουςιοδοτοφμενο από αυτόν όργανο. Σο αποδεικτικό ενθμερότθτασ δίμθνθσ ιςχφοσ υπογράφεται από τον Προϊςτάμενο του Σμιματοσ Εςόδων οποιαςδιποτε Δ.Ο.Τ. Σο αποδεικτικό ενθμερότθτασ μθνιαίασ ιςχφοσ υπογράφεται από τον Προϊςτάμενο τθσ υπθρεςίασ που είναι αρμόδιοσ για τθν επιδίωξθ τθσ είςπραξθσ τθσ οφειλισ. ε περίπτωςθ αρμοδιότθτασ περιςςότερων τθσ μιασ υπθρεςιϊν, το αποδεικτικό μθνιαίασ ιςχφοσ υπογράφεται από τον Προϊςτάμενο μιασ εξ αυτϊν κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τουσ υπολοίπουσ. 8. Ο Προϊςτάμενοσ τθσ αρμόδιασ για τθ χοριγθςθ του αποδεικτικοφ υπθρεςίασ, υποχρεοφται να ελζγχει τουλάχιςτον δειγματολθπτικά τα εκδοκζντα αποδεικτικά, ςε ό,τι αφορά τθ νομιμότθτα τθσ χοριγθςισ τουσ. 9. Θ Οικονομικι Επικεϊρθςθ υποχρεοφται να εκδίδει εντολζσ δειγματολθπτικοφ ελζγχου γνθςιότθτασ των αποδεικτικϊν ενθμερότθτασ, που προςκομίηονται ςτισ διάφορεσ υπθρεςίεσ, διαςταυρϊνοντασ τα ςχετικά ςτοιχεία με αυτά των αρμόδιων υπθρεςιϊν κακϊσ και τθν ζγκαιρθ απόδοςθ των παρακρατοφμενων ποςϊν. 10. Δεν επιτρζπεται κεϊρθςθ φωτοαντιγράφων ι αντιγράφων του αποδεικτικοφ ενθμερότθτασ. Άρκρο 7 Ποςοςτό παρακράτθςθσ επί αποδεικτικοφ ενθμερότθτασ 1. Όταν εκδίδεται αποδεικτικό ενθμερότθτασ για είςπραξθ χρθμάτων ι μεταβίβαςθ ακινιτου ι ςφςταςθ εμπράγματου δικαιϊματοσ επ αυτοφ εξ επαχκοφσ αιτίασ και ο φορολογοφμενοσ ζχει οφειλζσ που ζχουν υπαχκεί ςε ρφκμιςθ, πζραν τθσ προχπόκεςθσ ενθμερότθτασ του οφειλζτθ ςε ρφκμιςθ τμθματικισ καταβολισ, τίκεται υποχρεωτικά και όροσ παρακράτθςθσ μζρουσ τθσ ειςπραττόμενθσ απαίτθςθσ, ο οποίοσ αναγράφεται επί του αποδεικτικοφ. Όροσ παρακράτθςθσ δεν τίκεται, εάν το 9

10 αποδεικτικό χορθγείται λόγω προςκόμιςθσ εγγυθτικισ επιςτολισ, κατά τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 4 του άρκρου 3 τθσ παροφςασ. 2. Σο ποςοςτό τθσ παρακράτθςθσ ορίηεται από τον Προϊςτάμενο τθσ αρμόδιασ για τθν επιδίωξθ τθσ είςπραξθσ των οφειλϊν υπθρεςίασ εντόσ των ακόλουκων κατά περίπτωςθ ορίων: α. τριάντα (30%) ζωσ πενιντα (50%) τοισ εκατό του ειςπραττόμενου ποςοφ, όταν αιτία χοριγθςθσ του αποδεικτικοφ είναι θ είςπραξθ χρθμάτων. Εάν, εντοφτοισ, ζχει καταβλθκεί μζςω τθσ ρφκμιςθσ ςυνολικό ποςό μικρότερο του τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ ρυκμιςμζνθσ οφειλισ παρακρατείται ποςοςτό εβδομιντα (70%) ζωσ εκατό (100%) τοισ εκατό. β. εβδομιντα (70%) ζωσ εκατό (100%) τοισ εκατό, όταν αιτία χοριγθςθσ είναι θ μεταβίβαςθ ακινιτου ι θ ςφςταςθ εμπράγματου δικαιϊματοσ επ αυτοφ. 3. Ειδικά ςτθν περίπτωςθ που το αποδεικτικό ενθμερότθτασ χορθγείται για τθ μεταβίβαςθ ακινιτου ι τθ ςφςταςθ εμπράγματου δικαιϊματοσ επ αυτοφ από επαχκι αιτία και δεν εξοφλοφνται πλιρωσ οι λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ, ορίηεται ποςοςτό παρακράτθςθσ επί του τιμιματοσ, το οποίο υπολογίηεται επί τθσ πραγματικισ αξίασ του ακινιτου, όχι όμωσ ςε αξία μικρότερθ από τθν αντικειμενικι. 4. Σο ςυνολικό ποςό τθσ παρακράτθςθσ δεν μπορεί να υπερβαίνει το ςφνολο των λθξιπροκζςμων οφειλϊν του φορολογοφμενου, για τισ οποίεσ εκδίδεται το αποδεικτικό ενθμερότθτασ. Οι βεβαιωμζνεσ λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ οι οποίεσ βρίςκονται ςε αναςτολι είςπραξθσ δφναται να παρακρατθκοφν, μόνο εάν ηθτθκεί από τον οφειλζτθ. 5. Για λθξιπρόκεςμεσ ρυκμιςμζνεσ οφειλζσ βεβαιωμζνεσ ςε περιςςότερεσ από μία υπθρεςίεσ εκδίδεται από αυτιν ςτθν οποία ζχει κατατεκεί θ αίτθςθ, ζνα αποδεικτικό για όλεσ ςυνολικά τισ οφειλζσ, εφόςον ςυντρζχουν και οι λοιπζσ προχποκζςεισ χοριγθςθσ, κατόπιν ςυνεννοιςεωσ των αρμόδιων για τθν επιδίωξθ τθσ είςπραξθσ υπθρεςιϊν. 10

11 Άρκρο 8 Απόδοςθ παρακρατοφμενων ποςών 1. Σο ποςό τθσ παρακράτθςθσ πρζπει να αποδίδεται ςτο Δθμόςιο από τθν Τπθρεςία ι τον φορζα που παραλαμβάνει το αποδεικτικό ενθμερότθτασ το αργότερο εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθν πλθρωμι του τίτλου. 2. Όταν εκδίδεται αποδεικτικό ενθμερότθτασ για μεταβίβαςθ ακινιτου με τον όρο τθσ παρακράτθςθσ, το παρακρατοφμενο ποςό κα πρζπει να αποδοκεί ςτο Δθμόςιο από τον ςυμβολαιογράφο εντόσ τριϊν (3) θμερϊν από τθν κατάρτιςθ του ςυμβολαίου. Ειδικά, ςτθν περίπτωςθ κατά τθν οποία ο αγοραςτισ είναι αρχι του Δθμοςίου Σομζα ι το τίμθμα προβλζπεται να καταβλθκεί με χοριγθςθ δανείου από αναγνωριςμζνθ ςτθν Ελλάδα τράπεηα ι άλλο πιςτωτικό ίδρυμα, τότε ο όροσ αυτόσ αναγράφεται υποχρεωτικά ςτο ςυμβόλαιο μεταβίβαςθσ, και θ Αρχι ι το Πιςτωτικό Κδρυμα υποχρεοφται να αποδϊςει το παρακρατοφμενο ποςό μζςα ςε τρεισ θμζρεσ από τθν πρϊτθ εκταμίευςθ του ποςοφ και όχι αργότερα από δφο μινεσ από τθν θμερομθνία ςφνταξθσ του ςυμβολαίου. Γενικϊσ, εάν για οιοδιποτε λόγο δεν εκπλθρωκοφν οι όροι παρακράτθςθσ και απόδοςθσ του παρόντοσ άρκρου, και οι οποίοι ζχουν αναγραφεί επί του αποδεικτικοφ, κεωρείται ότι το ςυμβόλαιο μεταβίβαςθσ καταρτίςκθκε χωρίσ τθν προςκόμιςθ αποδεικτικοφ ενθμερότθτασ. Ο τελευταίοσ αυτόσ όροσ αναγράφεται υποχρεωτικά ςτο ςυμβόλαιο μεταβίβαςθσ. 3. Σο παρακρατοφμενο ποςό λαμβάνεται υπόψθ για τθν κάλυψθ δόςθσ ι δόςεων τθσ τθροφμενθσ ρφκμιςθσ, με τα τυχόν ευεργετιματα τθσ πρόωρθσ εξόφλθςθσ αυτισ, εφόςον δεν πιςτϊνεται ςε άλλεσ οφειλζσ ςφμφωνα με το άρκρο 44 του ν. 4174/2013. Άρκρο 9 Πρόςωπα τα οποία δφνανται να ηθτοφν και να λαμβάνουν το αποδεικτικό ενθμερότθτασ Οι Φορείσ, οι Τπθρεςίεσ ι τα πρόςωπα, που δφνανται να ηθτιςουν πιςτοποίθςθ για να λαμβάνουν θλεκτρονικά, μζςω διαδικτφου, το αποδεικτικό ενθμερότθτασ των ςυναλλαςςομζνων με αυτοφσ, είναι αυτοί που ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ παροφςασ 11

12 κακϊσ και όςοι διενεργοφν πράξεισ, ςτισ οποίεσ είναι υποχρεωτικι θ προςκόμιςθ Αποδεικτικοφ Ενθμερότθτασ, ςφμφωνα με τθν εκάςτοτε ιςχφουςα νομοκεςία. Κατά τα λοιπά εφαρμόηονται, με τθν επιφφλαξθ των διατάξεων τθσ παροφςασ, τα αναφερόμενα ςτθν Α.Τ.Ο. ΠΟΛ 1123/2012 (Β 1665). Άρκρο 10 Λοιπά Θζματα Όπου ςτα ανωτζρω άρκρα αναφζρεται ο Προϊςτάμενοσ τθσ Δ.Ο.Τ., νοείται και ο Προϊςτάμενοσ των υπθρεςιϊν που ζχουν αρμοδιότθτεσ Προϊςταμζνου Δ.Ο.Τ. για τθν είςπραξθ των Δθμοςίων Εςόδων. Άρκρο 11 Προχποκζςεισ για τθν εφαρμογι τθσ παραγράφου 8 του άρκρου 12 του ν. 4174/2013, όπωσ ιςχφει Προχποκζςεισ για τθν εφαρμογι τθσ παραγράφου 8 του άρκρου 12 του ν. 4174/2013, όπωσ ιςχφει, ςυνιςτοφν ιδίωσ: α. Θ διαπίςτωςθ οικονομικοφ εγκλιματοσ ι μεγάλθσ ζκταςθσ φοροδιαφυγι, όπωσ αυτά ορίηονται από τθν κείμενθ νομοκεςία. β. Θ φπαρξθ μθ λθξιπρόκεςμων οφειλϊν μεγαλφτερων των δζκα χιλιάδων (10.000) ευρϊ για φυςικά πρόςωπα και πενιντα χιλιάδων (50.000) για νομικά, θ είςπραξθ των οποίων δεν διαςφαλίηεται, εφόςον το αποδεικτικό ηθτείται για μεταβίβαςθ ακινιτου. γ. Θ φπαρξθ οφειλϊν ςε αναςτολι, μεγαλφτερων των πενιντα χιλιάδων (50.000) ευρϊ, εάν το αποδεικτικό ηθτείται για είςπραξθ χρθμάτων, ςτθν περίπτωςθ που το ειςπραττόμενο ποςό υπερβαίνει το φψοσ των οφειλϊν. δ. Διαγραφι οφειλϊν, λόγω ακφρωςθσ για τυπικοφσ λόγουσ προθγοφμενθσ βεβαίωςθσ, για το χρονικό διάςτθμα μζχρι τθ νζα βεβαίωςθ. 12

13 ε. τθν περίπτωςθ που υπάρχουν ενδείξεισ ςοβαρισ φοροδιαφυγισ ι απάτθσ ι οικονομικοφ εγκλιματοσ πριν τθν ζκδοςθ του νόμιμου τίτλου. ςτ. Περιπτϊςεισ κατά τισ οποίεσ κατόπιν χριςθσ μεκόδων ανάλυςθσ κινδφνου πικανολογείται κίνδυνοσ για τθν είςπραξθ τθσ οφειλισ. η. Λοιπζσ περιπτϊςεισ που πλθροφορείται θ φορολογικι διοίκθςθ με οποιοδιποτε τρόπο τθν επικείμενθ βεβαίωςθ μεγάλων οφειλϊν. Άρκρο Θ παροφςα απόφαςθ τίκεται ςε ιςχφ από Σα αποδεικτικά ενθμερότθτασ που εκδόκθκαν ι κα εκδοκοφν μζχρι τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ παροφςασ ιςχφουν μζχρι τθν θμερομθνία που αναγράφεται ςε αυτά. 3. Από τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ παροφςασ καταργείται θ Απόφαςθ του Τπουργοφ Οικονομικϊν με αρικμ / /0016/ΠΟΛ.1223/ (Β 2134). 4. Θ παροφςα απόφαςθ να δθμοςιευκεί ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ. Ακριβζσ αντίγραφο Η Προϊςταμζνθ τθσ Γραμματείασ Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΘΕΟΧΑΡΗ ΘΕΟΧΑΡΗ Α. ΠΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1. Εκνικό Συπογραφείο για Δθμοςίευςθ ςτο τεφχοσ Β' 2. Όλεσ τισ Δ.Ο.Τ. 3. Διεφκυνςθ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (e-εφαρμογζσ) Β. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ Αποδζκτεσ πίνακα Αϋ,Γϋ,Δ', Σ', Η', Θ', Θ', Ι', ΙΑ', ΙΒ', ΙΓ', ΙΔ', ΙΕ',ΙΣ', ΙΗ', ΙΘ', ΙΘ', Κ', ΚΑ', ΚΒ',ΚΓ' 13

14 Γ. ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 1) Γραφείο κ. Τπουργοφ 2) Γραφείο κ. Αναπλθρωτι Τπουργοφ 3) Γραφείο κ. Τφυπουργοφ 4) Γραφεία κ.κ. Γενικϊν Γραμματζων 5) Γραφεία κ.κ. Γεν. Διευκυντϊν 6) Όλεσ τισ Διευκφνςεισ, Σμιματα και Ανεξάρτθτα Γραφεία του Τπουργείου Οικονομικϊν 7) Δ/νςθ Πολιτικισ Ειςπράξεων- Σμιματα Α, Β, Γ, Δ, Ε, Γραμματεία 8) Γραφείο Σφπου και Δθμοςίων χζςεων 9) Γραφείο Επικοινωνίασ και Πλθροφόρθςθσ Πολιτϊν 10) Περιοδικό Φορολογικι Επικεϊρθςθ 14

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά:

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά: ΡΟΛ. 1084 Βεβαίωςθ οφειλισ για χρζθ προσ το Δθμόςιο. Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Αϋ) και ειδικότερα τθσ παραγράφου 8 αυτοφ, όπωσ ιςχφουν,

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν. Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1023686 ΕΞ 3.2.2014 Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.4172/2013 Αθήνα, 3 Φεβρουάριου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.»

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ Κεντρικι Τπθρεςία Ακαδθμίασ 40 101.74 ΑΘΗΝΑ Σθλ. Κζντρο : 213.2116.100 Ακινα, 19.1.2012 Αρικμ.Πρωτ.: 16136 Διεφκυνςθ : Δ6 Εξυπθρζτθςθσ Δανείων τεγαςτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ακινα, 10 Ιουνίου 2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Ακινα, 10 Ιουνίου 2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΔΑ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ Ακινα, 10 Ιουνίου 2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛ : 1117 ΦΟΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ι. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Σεπτζμβριοσ 2010 Περιεχόμενα 1 Στοιχεία αιτιματοσ προκαταβολισ... 3 2 Επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Φ.Ε.Κ. B 2114/8.7.2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Bϋ, Γϋ, Εϋ ΤΗΛ : 210 2113108,7, 2103614303

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΦΕΚ 2920 Βϋ/31.12.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ I.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ΤΗΛ : 210 3630573, 3605159 II. ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΣΡΟΠΟΠΟΙΟΤΜΕΝΩΝ ΔΙΑΣΑΞΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΑ ΣΡΟΠΟΠΟΙΟΤΜΕΝΩΝ ΔΙΑΣΑΞΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑ ΣΡΟΠΟΠΟΙΟΤΜΕΝΩΝ ΔΙΑΣΑΞΕΩΝ Με τισ παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 αντικαθίςταται ο τίτλοσ και οι παράγραφοι 1,2,3,5 και 6 του άρθρου 38 ν. 3979/2011, που ζχουν ωσ εξήσ: «Άρκρο 38 - Ενιαίο Σφςτθμα Ρλθρωμϊν

Διαβάστε περισσότερα

Κϊδικασ Φορολογικήσ Διαδικαςίασ

Κϊδικασ Φορολογικήσ Διαδικαςίασ Κϊδικασ Φορολογικήσ Διαδικαςίασ Πίνακασ περιεχομζνων Κεφάλαιο 1 Άρκρο 1 Άρκρο 2 Άρκρο 3 Άρκρο 4 Άρκρο 5 Άρκρο 6 Άρκρο 7 Άρκρο 8 Άρκρο 9 Άρκρο 10 Άρκρο 11 Κεφάλαιο 2 Άρκρο 12 Άρκρο 13 Κεφάλαιο 3 Άρκρο 14

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΤΘΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΤΘΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΤΘΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΝΑΤΣΙΛΙΑ & ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ (πρϊθν YNA) ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΤΜΘΜΑ Αϋ Ρειραιάσ,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αποδεικτικό Ενημερότητας άρθρου 12 ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α )». ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΘΕΜΑ: «Αποδεικτικό Ενημερότητας άρθρου 12 ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α )». ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΛ. 1274 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ χζδιο προτεινομζνων αποφάςεων επί των κεμάτων τθσ θμερθςίασ διατάξεωσ τθσ ετιςιασ Σακτικισ Γενικισ υνζλευςθσ των μετόχων τθσ 17 θσ Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Ελλημικό μομοθετικό πλαίσιο ΓΑΘ

Ελλημικό μομοθετικό πλαίσιο ΓΑΘ Ελλημικό μομοθετικό πλαίσιο ΓΑΘ Ιωάμμης Χαλδέζος Διπλ. Μηχαμικός Ορυκτώμ Πόρωμ Τμήμα Γεωθερμικής Εμέργειας Διεύθυμση Α.Π.Ε Σημεία Εςτίαςησ Ο νόμοσ υπ αριθ. 3175 τθσ 29 Αυγοφςτου 2003 Υπ. απ. αρ. τθσ 24

Διαβάστε περισσότερα

Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ

Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ Αριςταγόρα 5, Πάτημα Χαλανδρίου, 15238 Σηλ: 2106397150, Fax:2106016459 info@alexinsure.gr www.alexinsure.gr ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΗ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ακινα, 7-8-2015 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, Αρικ. πρωτ.: 12758 ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ----- Σαχ. Δ/νςθ: Κθφιςίασ 16 Tαχ. Κωδ.:11526 Ακινα Πλθροφορίεσ: ταυροφλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ 1065 (ΦΕΚ 642 Β/14-03-2014 )

ΠΟΛ 1065 (ΦΕΚ 642 Β/14-03-2014 ) ΠΟΛ 1065 (ΦΕΚ 642 Β/14-03-2014 ) Συμπλήρωση - τροποποίηση των Αποφάσεων Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1274/27.12.2013 και ΠΟΛ 1275/27.12.2013 (Β 3398) περί Αποδεικτικού Ενημερότητας και περί Βεβαίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Τηλ.: 210, 3635480 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

Αλαθνξηθά κε ην παξαπάλω ζέκα, ζαο πιεξνθνξνύκε ηα εμήο: Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΣΟ ΕΙΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΘΟΤ ΚΑΙ ΤΝΣΑΞΕΙ

Αλαθνξηθά κε ην παξαπάλω ζέκα, ζαο πιεξνθνξνύκε ηα εμήο: Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΣΟ ΕΙΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΘΟΤ ΚΑΙ ΤΝΣΑΞΕΙ ΠΟΛ 1072/2015 ΘΕΜΑ: Οδεγίεο πεξί ηεο εθαξκνγήο ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ άξζξνπ 60 ηνπ λ.4172/2013 αλαθνξηθά κε ηελ παξαθξάηεζε θόξνπ ζην εηζόδεκα από κηζζωηή εξγαζία θαη ζπληάμεηο. Αλαθνξηθά κε ην παξαπάλω ζέκα,

Διαβάστε περισσότερα

υχνζσ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ

υχνζσ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤ: «Επείγουςεσ ρυκμίςεισ για τθ κζςπιςθ περιοριςμϊν ςτθν ανάλθψθ μετρθτϊν και τθ μεταφορά κεφαλαίων» (ΦΕΚ Αϋ84, 18.7.2015), όπωσ ιςχφει (ΦΕΚ Βϋ 1561/24.7.2015) υχνζσ Ερωτιςεισ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΛ.1026/26.1.2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΦΟΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α' 2. Δ/ΝΣΗ KBΣ Ταχ. Δ/νςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΑΗ ΠΡΟ ΔΙΑΒΟΤΛΕΤΗ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ Μουςικισ καταςτθμάτων Υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ.

ΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΑΗ ΠΡΟ ΔΙΑΒΟΤΛΕΤΗ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ Μουςικισ καταςτθμάτων Υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ. 2014 ΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΑΗ ΠΡΟ ΔΙΑΒΟΤΛΕΤΗ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ Μουςικισ καταςτθμάτων Υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ. Ρρόταςθ προσ διαβοφλευςθ, ςφνταξθσ τθσ νζασ κανονιςτικισ για τθν χοριγθςθ άδειασ λειτουργίασ και

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη

Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη Ενημερωτικό ζντυπο αναφορικά με το πρόγραμμα Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη Με τη ςυγχρηματοδότηςη από το ταμείο Επιχειρηματικότητασ ( ΤΕΠΙΧ) Το 50% τησ χρηματοδότηςησ προζρχεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακήσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ N. Κηφιςιά 5/2/2015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ» Αριθ. πρωτ.: 2046 Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νςη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΨΝ ΟΦΗΜΑΣΨΝ ΣΨΝ Ο.Σ.Α. 1 ΘΑΝΑΗ ΠΑΖΑΡΛΟΓΛΟΥ ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ Ν.Δ. 2396/1953 (ΥΕΚ 117/Α ). Οικ. 3373/390/20-3-1975 Απόφαςη Τπουργού Προεδρίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 3.279,60 ςυμπεριλαμβανομζνων των προβλεπόμενων φόρων αεροδρομίων και μίασ αποςκευήσ ζωσ 23kg ανά επιβάτη

ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 3.279,60 ςυμπεριλαμβανομζνων των προβλεπόμενων φόρων αεροδρομίων και μίασ αποςκευήσ ζωσ 23kg ανά επιβάτη ΑΔΑΜ: 14SYMV002341238 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 3.279,60 ςυμπεριλαμβανομζνων των προβλεπόμενων φόρων αεροδρομίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΤΧ9-Τ5Ε. ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΑΔΑ: Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: Βακμόσ Προτεραιότθτασ:

ΑΔΑ: Β4ΤΧ9-Τ5Ε. ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΑΔΑ: Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: Βακμόσ Προτεραιότθτασ: ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΘΣΙΜΟΤ ------- ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΑΙΔΕΙΑ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΣΜΘΜΑ Βϋ ------- Σαχ. Δ/νςθ : Ανδρζα Παπανδρζου 37 Σ.Κ. Πόλθ

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα 3o: Σφνταξθ ζκκεςθσ υλοποίθςθσ προχπολογιςμοφ για το Βϋ τρίμθνο του 2014. (Αρ. απόφαςθσ 218/2014)

Θζμα 3o: Σφνταξθ ζκκεςθσ υλοποίθςθσ προχπολογιςμοφ για το Βϋ τρίμθνο του 2014. (Αρ. απόφαςθσ 218/2014) ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ ΑΡΟΣΡΑΣΜΑ ΑΡΟ ΤΟ ΑΙΘ. 29/2014 ΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΡΙΤΟΡΗΣ τθν μίνκθ και ςτο Δθμοτικό κατάςτθμα ςιμερα τθν (16 θ ) του μθνόσ Ιουλίου του ζτουσ 2014 θμζρα τθσ εβδομάδοσ Σετάρτθ

Διαβάστε περισσότερα

Κζντρο Ανανεϊςιμων Πηγϊν και Εξοικονόμηςησ Ενζργειασ. Διεφθυνςη Α.Π.Ε. Τμήμα Γεωθερμικήσ Ενζργειασ

Κζντρο Ανανεϊςιμων Πηγϊν και Εξοικονόμηςησ Ενζργειασ. Διεφθυνςη Α.Π.Ε. Τμήμα Γεωθερμικήσ Ενζργειασ www.cres.gr 2 Ελληνικό νομοθετικό πλαίςιο ΓΑΘ Ν. 3175/2003 Υπ. Απ. 13068/2009 www.cres.gr Διαδικαςία χορήγηςησ αδειϊν για ςυςτήματα ΓΑΘ 3 «Αξιοποίθςθ του γεωκερμικοφ δυναμικοφ, τθλεκζρμανςθ και άλλεσ διατάξεισ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ακινα, 2-12-2014 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ AΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Αρικ. πρωτ: 13413/152622 Δ/ΝΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονικόσ ςυγχρονιςμόσ του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ «ΕΓΑΝΗ»

ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονικόσ ςυγχρονιςμόσ του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ «ΕΓΑΝΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Δ/ΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Ακινα, 25.08.2015 Αρικ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ. ΘΕΜΑ: «Βεβαίωση οφειλής άρθρου 12 ν. 4174/2013 (Α 170)».

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ. ΘΕΜΑ: «Βεβαίωση οφειλής άρθρου 12 ν. 4174/2013 (Α 170)». Αθήνα, 27 εκεµβρίου 2013 (ΦΕΚ Β' 3398/31-12-2013) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μίςκωςθ και εκμίςκωςθ αγακϊν. Θανάσης Παζαρλόγλου

Μίςκωςθ και εκμίςκωςθ αγακϊν. Θανάσης Παζαρλόγλου Μίςκωςθ και εκμίςκωςθ αγακϊν 1 Θανάσης Παζαρλόγλου Νομοκετικό πλαίςιο α) 11389/8-3-1993 απόφαςθ του Υπουργοφ Εςωτερικϊν «Ενιαίοσ κανονιςμόσ προμθκειϊν Οργανιςμϊν Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ» (ΦΕΚ Βϋ 185). β)

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ.

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Βϋ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟ: χολικζσ Μονάδεσ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας 1.Η παράγραφοσ 1 του άρκρου 20 του ν. 2948/2001 (ΦΕΚ 242 Αϋ), αντικακίςταται ωσ εξισ: 1. Τα ετιςια τζλθ κυκλοφορίασ που επιβάλλονται ςτα αυτοκίνθτα οχιματα, με τθν επιφφλαξθ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ Πνομα Ραιγνίου: Λαϊκό Λαχείο Φορζασ Εκμετάλλευςησ του παρόντοσ παιγνίου είναι θ ΕΛΛΘΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΕ Προι Συμμετοχήσ Θ ςυμμετοχι ςτο Παίγνιο του Λαϊκοφ Λαχείου από οποιοδιποτε ενιλικο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: 4Ι0Ε9-Ε3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΔΡΑΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Γ Σαχ. Δ/νςη : Ανδρζα Παπανδρζου 37 Σ. Κ. Πόλη : 151 80, Μαροφςι Ιςτοςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 9.860 + Φ.Π.Α.

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 9.860 + Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ AΔΑΜ 14SYMV002284145 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 9.860 + Φ.Π.Α. τθν Ακινα ςιμερα 22 Aυγοφςτου θμζρα Παραςκευι ςτα

Διαβάστε περισσότερα

παραλίασ, όχκθσ και παρόχκιασ ηϊνθσ μεγάλων λιμνϊν και πλεφςιμων ποταμϊν, ςτουσ Οργανιςμοφσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ (Ο.Τ.Α.) Αϋ Βακμοφ.

παραλίασ, όχκθσ και παρόχκιασ ηϊνθσ μεγάλων λιμνϊν και πλεφςιμων ποταμϊν, ςτουσ Οργανιςμοφσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ (Ο.Τ.Α.) Αϋ Βακμοφ. ΦΕΚ 328Β/13.02.2014 ΦΕΚ 1376Β/29.05.2014 (Τροποποίθςθ) Συμπλιρωςθ τθσ υπ αρικμ.δ10β1027032εξ2014/1033 (ΦΕΚ Βϋ 328/13.02.2014) Κοινισ Υπουργικισ Απόφαςθσ περί απευκείασ παραχϊρθςθσ, με αντάλλαγμα, του δικαιϊματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Η τροπολογία για τθν ζκπτωςθ 2% ςτθν εφάπαξ πλθρωμι φόρου, τα ανείςπρακτα ενοίκια, τισ επιδοτιςεισ των αγροτϊν και τισ λοιπζσ αλλαγζσ ςτον ΚΦΕ

Η τροπολογία για τθν ζκπτωςθ 2% ςτθν εφάπαξ πλθρωμι φόρου, τα ανείςπρακτα ενοίκια, τισ επιδοτιςεισ των αγροτϊν και τισ λοιπζσ αλλαγζσ ςτον ΚΦΕ Η τροπολογία για τθν ζκπτωςθ 2% ςτθν εφάπαξ πλθρωμι φόρου, τα ανείςπρακτα ενοίκια, τισ επιδοτιςεισ των αγροτϊν και τισ λοιπζσ αλλαγζσ ςτον ΚΦΕ ΤΟΡΟΛΟΓΙΑ-ΡΟΣΘΗΚΗ Στο ςχζδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικϊν

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ και Υποβολισ του Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ τθσ Επζνδυςθσ

digi-lodge Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ και Υποβολισ του Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ τθσ Επζνδυςθσ Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ και Υποβολισ του Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ τθσ Επζνδυςθσ Νοζμβριοσ 2010 Περιεχόμενα Κείμενα οκονών θλεκτρονικισ επεξεργαςίασ και υποβολισ Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ... 3 Επιςκόπθςθ Αιτιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 11-10-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόυασης: 3414 ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΑΝΕΞΕΣΑΗ ΣΜΗΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΣΑΗ Α6 Σαχ. Δ/νση: Αριστογείτονος

Διαβάστε περισσότερα

19 Αυγοφςτου 2014 ΠΡΟ ΑΜΕΗ ΔΗΜΟΙΕΤΗ

19 Αυγοφςτου 2014 ΠΡΟ ΑΜΕΗ ΔΗΜΟΙΕΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΗΝ ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΗ ΔΗΜΟΙΑ ΠΡΟΣΑΗ TH «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ Ε ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗΗ ΣΩΝ ΜΕΣΟΧΩΝ ΣΗ «MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Γ.Δ.Ε. ΔΙΕ.ΠΑ.Φ.Υ. Τμήμα Β - Ομάδα Ειςοδήματοσ

Γ.Γ.Δ.Ε. ΔΙΕ.ΠΑ.Φ.Υ. Τμήμα Β - Ομάδα Ειςοδήματοσ Κωδικόσ 650 Τποχρεωτικό πεδίο Για να χρθςιμοποιθκοφν οι κωδικοί 116,117,118 και 119 κα πρζπει να ζχει ενεργοποιθκεί ο κωδικόσ 650, προκειμζνου να δθλωκεί ότι θ εταιρεία εφαρμόηει τα Δ.Λ.Π. (κωδικόσ ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 02-02-2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόυασης: 399 Σαχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19 Σαχ. Κώδικας: 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 23-11-2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόυασης: 4533 Σαχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19 Σαχ. Κώδικας: 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ERASMUS + KEY ACTION 1 / MOBILITY ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΔΗΜΗΣΡΑ Project Manager VET Sector/KA1 Airotel Stratos Vassilikos Hotel Παρασκευή, 26 επτεμβρίου 2014 1 ΠΡΟΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ. Ρροκήρυξησ Δράςησ Κρατικϊν Ενιςχφςεων με τίτλο «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτθν ψθφιακι αςφάλεια (e-security)»

Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ. Ρροκήρυξησ Δράςησ Κρατικϊν Ενιςχφςεων με τίτλο «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτθν ψθφιακι αςφάλεια (e-security)» ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΘ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΘΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νςθ : Νίκθσ 5-7, Σφνταγμα Ταχ. Κϊδικασ : 10180 Πλθροφορίεσ : Θεόδωροσ Αηάσ τθλ. : 2103332841, 2103377950

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΘ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΘ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΣΘΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ακινα, 06/04/2016-15:07 ΓΕΝ. Δ/ΝΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ Δ/ΝΘ ΧΡΘΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ Α.Π.: Γ.Δ.Ο.Π. 0000532 ΕΞ 2016 /Χ.Π. 809 ΣΜΘΜΑ A Σαχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΠΟΟΤ 2.300,00 ΕΤΡΩ ΜΗ ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ Φ.Π.Α. (23%)

ΤΜΒΑΗ ΠΟΟΤ 2.300,00 ΕΤΡΩ ΜΗ ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ Φ.Π.Α. (23%) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΜΒΑΗ ΠΟΟΤ 2.300,00 ΕΤΡΩ ΜΗ ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ Φ.Π.Α. (23%) τθν Ακινα, ςιμερα, 2/4/2013,

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων 1. Ηθτιςτε από τθν Κοςμθτεία τθσ χολισ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν και Διοίκθςθσ (Κτιριο ΟΕΔ02, 0 όροφοσ, γραφείο 027Α) τθν λίςτα με τα μακιματα αντιςτοιχίασ που ιδθ υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION <Final>

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION <Final> Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION Document Control File Name Εγχειρίδιο Χρήςτη Ebanking ΟΛΠ V2.Doc Prepared By Σωκράτησ καλαματιανόσ (skalamatianos@eurobank.gr)

Διαβάστε περισσότερα

Επιςτροφζσ προϊόντων, τα οποία κεωροφνται ελαττωματικά κατά τθν παράδοςθ (DOA) με

Επιςτροφζσ προϊόντων, τα οποία κεωροφνται ελαττωματικά κατά τθν παράδοςθ (DOA) με Πολιτικι Επιςτροφϊν Εξωτερικά Αιςκθτικά Ελαττϊματα: Ο πελάτθσ υποχρεοφται κατά τθν παραλαβι, να αποςυςκευάςει και να ελζγξει τα προϊόντα για να επιβεβαιϊςει τθν ανυπαρξία εξωτερικϊν, αιςκθτικϊν ελαττωμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥΚΗ-ΙΞΠ ΠΟΛ.: 1150 ΔΞ.ΔΠΔΗΓΟΝ -ΜΔ ΑΠΟΓΔΗΞΖ

ΑΔΑ: ΒΙΥΚΗ-ΙΞΠ ΠΟΛ.: 1150 ΔΞ.ΔΠΔΗΓΟΝ -ΜΔ ΑΠΟΓΔΗΞΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α.ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Η. ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΔΗΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΖΜΑΣΑ Α, Γ ΗΗ. Γ/ΝΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ (e-δθαπμογέρ) Β.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002948061 2015-07-31

15PROC002948061 2015-07-31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Ακινα, 31/7/2015 Α.Π.:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Θ Ο Α Ν Α Π Λ Θ Ρ Ω Σ Θ Τ Π Ο Τ Ρ Γ Ο ΑΓΡΟΣΙΚΘ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ

Α Π Ο Φ Α Θ Ο Α Ν Α Π Λ Θ Ρ Ω Σ Θ Τ Π Ο Τ Ρ Γ Ο ΑΓΡΟΣΙΚΘ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, - -2014 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ AΓΡΟΣΙΚΘ ΑΝΑΠΣΤΞΘ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΘ Δ/ΝΘ ΦΤΣΙΚΘ ΠΑΡΑΓΩΓΘ Αριθ. πρωτ: Δ/ΝΘ ΠΡΟΣΑΙΑ ΦΤΣΙΚΘ ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΣΜΘΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Σαχ. Δ/νςη:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ) Το καταςτατικό που ακολουκεί αποτελεί γενικό υπόδειγμα. Τα καταςτατικά πρζπει να εξειδικευκοφν ανάλογα με τα εξισ: 1. Αν ιδρφονται μόνον από

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΟΡΩΝ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «2FOR ONE»

ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΟΡΩΝ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «2FOR ONE» ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΟΡΩΝ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «2FOR ONE» 1. Η ανϊνυμθ εταιρία με τθν επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ Α.Ε.» (εφεξισ θ «COSMOTE»), που εδρεφει ςτο Μαροφςι Αττικισ (Λεωφ. Κθφιςίασ αρ. 44),

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002873698 2015-06-25

15PROC002873698 2015-06-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.: Κ.Παπαπετροποφλου

Διαβάστε περισσότερα

Νόμοσ 2168/1993/ Α-147 Όπλα, Πυρομαχικά, Εκρθκτικζσ φλεσ, κ.α. κζματα

Νόμοσ 2168/1993/ Α-147 Όπλα, Πυρομαχικά, Εκρθκτικζσ φλεσ, κ.α. κζματα Νόμοσ 2168/1993/ Α-147 Όπλα, Πυρομαχικά, Εκρθκτικζσ φλεσ, κ.α. κζματα ΝΟΜΟ ΤΠ ΑΡΙΘ.2168.Ρφκμιςθ κεμάτων που αφοροφν όπλα, πυρομαχικά, εκρθκτικζσ φλεσ, εκρθκτικοφσ μθχανιςμοφσ και άλλεσ διατάξεισ. Άρκρο

Διαβάστε περισσότερα

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr.

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Εικόνα 1: Είςοδοσ ςτο e-shop Για να καταχωριςετε παραγγελία ι να βλζπετε τιμζσ & διακεςιμότθτα προϊόντων το πρϊτο βιμα που πρζπει να κάνετε είναι να

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Η Αγορά Ηλεκτρικισ Ενζργειασ... 2 Η NRG Trading House A.E.... 4 Παροχι Τπθρεςιϊν Προμικειασ Ηλεκτρικισ Ενζργειασ... 5

Περιεχόμενα Η Αγορά Ηλεκτρικισ Ενζργειασ... 2 Η NRG Trading House A.E.... 4 Παροχι Τπθρεςιϊν Προμικειασ Ηλεκτρικισ Ενζργειασ... 5 Περιεχόμενα 1 Η Αγορά Ηλεκτρικισ Ενζργειασ... 2 1.1 Οργάνωςθ Αγοράσ Θλεκτρικισ Ενζργειασ... 2 1.2 Προμικεια Θλεκτρικισ Ενζργειασ και Ανταγωνιςμόσ... 3 2 Η NRG Trading House A.E.... 4 3 Παροχι Τπθρεςιϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΡΛΗΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ

ΕΝΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΡΛΗΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ ΕΝΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΡΛΗΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΡΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΚΑΤΗΓΟΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΟΙΟΔΟΤΗΣΗ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Οδθγίεσ για τθν κινθτικότθτα των υπαλλιλων ςε διακεςιμότθτα»

ΘΕΜΑ: «Οδθγίεσ για τθν κινθτικότθτα των υπαλλιλων ςε διακεςιμότθτα» ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕΣΩΧ-Ε07 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Ταχ. Διεφκυνςθ: Βας. Σοφίασ 15 106 74, Ακινα ΤΘΛ.:213

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΣΟ ΠΡΟΩΘΘΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΗΘΕ ΣΘΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-LIGHT PAINTING»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΣΟ ΠΡΟΩΘΘΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΗΘΕ ΣΘΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-LIGHT PAINTING» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΣΟ ΠΡΟΩΘΘΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΗΘΕ ΣΘΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-LIGHT PAINTING» Η ανϊνυμθ εταιρία με τθν επωνυμία COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ (εφεξισ Cosmote), που εδρεφει ςτο Μαροφςι Αττικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΧΡΗΗ VIRTUAL CARD MASTERCARD

ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΧΡΗΗ VIRTUAL CARD MASTERCARD ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΧΡΗΗ VIRTUAL CARD MASTERCARD Οι Όροι που αναφζρονται ςτθ ςυνζχεια, διζπουν τθ χριςθ τθσ προπλθρωμζνθσ θλεκτρονικισ κάρτασ (Κάρτα), τθν οποία θ Εκvικι Σράπεηα τθσ Ελλάδoσ Α.Ε. (Σράπεηα),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ZEN»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ZEN» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ZEN» Η ανϊνυμθ εταιρία με τθν επωνυμία COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ ΑΕ (εφεξισ Cosmote), που εδρεφει ςτο Μαροφςι Αττικισ (Λ. Κθφιςίασ αρ.44) ςε ςυνεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

Κεφϊλαιο Α Αρχϋσ και όργανα του Ενιαύου Συςτόματοσ Κοινωνικόσ Αςφϊλειασ

Κεφϊλαιο Α Αρχϋσ και όργανα του Ενιαύου Συςτόματοσ Κοινωνικόσ Αςφϊλειασ - Κεφάλαιο Α Αρχζσ και όργανα του Ενιαίου Συςτιματοσ Κοινωνικισ Αςφάλειασ... 3 Άρκρο1 Θεμελιϊδεισ αρχζσ του Ενιαίου Συςτιματοσ Κοινωνικισ Αςφάλειασ... 3 Άρκρο 2 Εκνικό Συμβοφλιο Κοινωνικισ Αςφάλειασ...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. Επί του με αρικμ. πρωτ.: 1664/ ερωτιματοσ τθσ Δ.Ε.Υ.Α. ςχετικά με τθν 44/2013 Πράξθ τθσ Υπθρεςίασ Επιτρόπου Ν. Χαλκιδικισ.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. Επί του με αρικμ. πρωτ.: 1664/ ερωτιματοσ τθσ Δ.Ε.Υ.Α. ςχετικά με τθν 44/2013 Πράξθ τθσ Υπθρεςίασ Επιτρόπου Ν. Χαλκιδικισ. ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Επί του με αρικμ. πρωτ.: 1664/15.7.2013 ερωτιματοσ τθσ Δ.Ε.Υ.Α. ςχετικά με τθν 44/2013 Πράξθ τθσ Υπθρεςίασ Επιτρόπου Ν. Χαλκιδικισ. Θ γνϊμθ επί του τεκζντοσ ηθτιματοσ είναι θ εξισ: Στο άρκρο

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Π.Σ. Περιουςιολογύου Συχνϋσ Ερωτόςεισ

Ο.Π.Σ. Περιουςιολογύου Συχνϋσ Ερωτόςεισ Ο.Π.Σ. Περιουςιολογύου Συχνϋσ Ερωτόςεισ Ποιεσ υπηρεςύεσ παρϋχονται ςτα Φυςικϊ πρόςωπα (ΦΠ) μϋςω τησ εφαρμογόσ του Ολοκληρωμϋνου Πληροφοριακού Συςτόματοσ Περιουςιολογύου; Από τθν υπθρεςία αυτι τα Φυςικά

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ Χριςθσ. Ζκδοςθ v.01

Οδθγίεσ Χριςθσ. Ζκδοςθ v.01 Αιτήςεισ για τη χορήγηςη πετρελαίου θέρμανςησ περιόδου 2015-2016 Οδθγίεσ Χριςθσ Ζκδοςθ v.01 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ - ΜΕΛΕΣΩΝ Ζργο : ΒΕΛΣΙΩΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΣΙΚΗ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ Θζςθ :

Διαβάστε περισσότερα

Εξωςτρζφεια - Ανταγωνιςτικότθτα των Επιχειριςεων

Εξωςτρζφεια - Ανταγωνιςτικότθτα των Επιχειριςεων Εξωςτρζφεια - Ανταγωνιςτικότθτα των Επιχειριςεων Σο πρόγραμμα «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε

Διαβάστε περισσότερα

Καταχωροφμε τον Α.Φ.Μ του μιςκωτι ι ςε περίπτωςθ περιςςοτζρων, τον ΑΦΜ ενόσ εκάςτου. Για να καταχωριςουμε επόμενο ΑΦΜ μιςκωτι,

Καταχωροφμε τον Α.Φ.Μ του μιςκωτι ι ςε περίπτωςθ περιςςοτζρων, τον ΑΦΜ ενόσ εκάςτου. Για να καταχωριςουμε επόμενο ΑΦΜ μιςκωτι, Α.Φ.Μ ΠΟΟΣΟ πεδία ΙΔΙΟΣΗΣΑ ΔΗΛΟΤΝΣΟ Α.Φ.Μ ΑΛΛΟΔΑΠΟ ΧΩΡΙ ΑΦΜ ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΑΒΑΣΗΡΙΟΤ ΕΘΝΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΙΜΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟ (Ν.Π) ΤΠΟ ΤΣΑΗ ΑΦΜ ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΟΤ (Ν.Π) ΑΦΜ ΝΟΜΙΜΟΤ ΕΚΠΡΟΩΠΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

3. Σισ διατάξεισ του άρκρου 14 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Αϋ/9.3.1999) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ».

3. Σισ διατάξεισ του άρκρου 14 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Αϋ/9.3.1999) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΑΝΩΣΑΣΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΑΝΩΣΑΣΘ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΑΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΣΜΘΜΑ Α ΑΝΩΣΕΡΟΤ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Όποι και διαδικαζία είζππαξηρ επιζηποθήρ για ηην εθαπμογή ηος ηλεκηπονικού παπάβολος» Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

Θέμα: «Όποι και διαδικαζία είζππαξηρ επιζηποθήρ για ηην εθαπμογή ηος ηλεκηπονικού παπάβολος» Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Η. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ & ΔΗΠΡΑΞΖ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΔΗΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΖΜΑΣΑ Α, Γ Σασ. Γ/νζη : Πανεπιζηημίος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕ Σο Τπουργείο Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΤΔΜΗΔ) ζχει ςχεδιάςει τθ διαδικτυακι εφαρμογι e-inventory με ςτόχο τθν απογραφι του εξοπλιςμοφ, ζτοιμου λογιςμικοφ, εφαρμογϊν,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ. Άρθρο 1

ΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ. Άρθρο 1 ΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ «Ενςωμάτωςη ςτο ελληνικό δίκαιο τησ Οδηγίασ 2014/62/EE του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τησ 15ησ Μαΐου 2014 ςχετικά με την προςταςία του ευρώ και άλλων νομιςμάτων από την παραχάραξη

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕ446907Ξ-3ΘΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΟΤ ΑΓΙΟ ΠΑΝΣΕΛΕΗΜΩΝ. Κεφαλοποφλου 17,83100, άμοσ Οικονομικζσ Τπθρεςίεσ

ΑΔΑ: ΒΙΕ446907Ξ-3ΘΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΟΤ ΑΓΙΟ ΠΑΝΣΕΛΕΗΜΩΝ. Κεφαλοποφλου 17,83100, άμοσ Οικονομικζσ Τπθρεςίεσ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΟΤ ΑΓΙΟ ΠΑΝΣΕΛΕΗΜΩΝ Σαχ. Δ/νςθ: Διεφκυνςθ: Κεφαλοποφλου 17,83100, άμοσ Οικονομικζσ Τπθρεςίεσ Σθλζφωνο: 2273 0-83150 FAX: 2273-0 28968 ΑΡΙΘΜΟ 04/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΣΕΙ Ιονίων Νήςων ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Ενότητα 1:Ειςαγωγι ςτθν Χρθματοοικονομικι Λογιςτικι Ειςαγωγικζσ Ζννοιεσ Βαςικζσ λογιςτικζσ Καταςτάςεισ και Λογιςτικι Ιςότθτα. Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ

Διαβάστε περισσότερα

Σα υποβλθκζντα αιτιματα κοινοποιοφνται από τθ Δ/νςθ Τδάτων τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ςτθν Ειδικι Γραμματεία Τδάτων (Ε.Γ.Τ.).

Σα υποβλθκζντα αιτιματα κοινοποιοφνται από τθ Δ/νςθ Τδάτων τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ςτθν Ειδικι Γραμματεία Τδάτων (Ε.Γ.Τ.). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΓΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΤΓΑΣΩΝ Γ/ΝΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ Σαχ. Γ/νση: Ιατρίδοσ 2 & Κηυισίας 124 Σαχ. Κωδ.: 115 26, Αθήνα Fax: 210 6994355 URL:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ 1 Οικονομία και Δικαιοςφνθ Όπωσ τονίηεται με ζμφαςθ από πολλζσ εμπειρικζσ μελζτεσ, θ καλι λειτουργία τθσ Δικαιοςφνθσ αποτελεί κρίςιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1/13 2/13 Οδθγίεσ Χριςθσ Εφαρμογισ Βιβλιοκθκϊν Ιδρυμάτων 1. Είςοδοσ ςτθν Εφαρμογι

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Π.Σ. Περιουςιολογύου Συχνϋσ Ερωτόςεισ

Ο.Π.Σ. Περιουςιολογύου Συχνϋσ Ερωτόςεισ Ο.Π.Σ. Περιουςιολογύου Συχνϋσ Ερωτόςεισ 2015 2016 1. Ποιεσ υπηρεςύεσ παρϋχονται ςτα Φυςικϊ πρόςωπα (ΦΠ) μϋςω τησ εφαρμογόσ του Ολοκληρωμϋνου Πληροφοριακού Συςτόματοσ Περιουςιολογύου; Από τθν υπθρεςία αυτι

Διαβάστε περισσότερα

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 Profile του δικθγόρου που αςχολείται με τα προςωπικά δεδομζνα Ο δικθγόροσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ Η Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Συμμετοχισ ςε επιμορφωτικά Ρρογράμματα απευκφνεται ςε όλουσ τουσ Δθμοςίουσ Υπαλλιλουσ για ςυμμετοχι τουσ ςτα επιμορφωτικά προγράμματα που

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY Περιεχόμενα 1. Oδθγία 2004/35 «Ο Ρυπαίνων πλθρϊνει» 2. Προςταςία και Διαχείριςθ Τδατικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε ΔΙΚΣΤΟ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΩΝ ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΤΣΗΜΑΣΑ CNG.

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε ΔΙΚΣΤΟ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΩΝ ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΤΣΗΜΑΣΑ CNG. ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε ΔΙΚΣΤΟ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΩΝ ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΤΣΗΜΑΣΑ CNG. Κωδικός Πρόσκλησης: 15181435/2015 Η TÜV AUSTRIA HELLAS ωσ Φορζασ Τλοποίθςθσ των

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιςμόσ Πρακτικήσ Άςκηςησ Σμήματοσ Λογοθεραπείασ ΣΕΙ Πάτρασ

Κανονιςμόσ Πρακτικήσ Άςκηςησ Σμήματοσ Λογοθεραπείασ ΣΕΙ Πάτρασ Σ ΕΦΝΟΛΟΓ ΙΚΟ ΕΚ ΠΑΙΔΕΤΣΙΚ Ο ΙΔΡΤΜ Α ΠΑΣΡΑ ΦΟΛΗ ΕΠΑΓ Γ ΕΛΜ ΑΣ ΩΝ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ Π ΡΟΝΟΙΑ Σ Μ ΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠ ΕΙΑ Τηλ: 2610 362474 E-mail: logotherapeia@teipat.gr Fax: 2610.331335 Γ ΡΑΥΕΙΟ Π ΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

Σο ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΤΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΤΣΙΛΙΑ και ΣΟΤΡΙΜΟΤ (ΤΠ.Ο.Τ.Ν.Σ.)

Σο ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΤΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΤΣΙΛΙΑ και ΣΟΤΡΙΜΟΤ (ΤΠ.Ο.Τ.Ν.Σ.) ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ Πειραιάσ, 20 04-2015 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΤΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΑΡΧΘΓΕΙΟ Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΘΑΛΑΙΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αριθ.Πρωτ.: 3332.8.2 / 09 / 15

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ. Η Ελλθνικι κλάςθ Dragon ςε ςυνεργαςία με τον Ναυτικό Πμιλο Ελλάδοσ και υπό τθν αιγίδα τθσ Ελλθνικισ Ιςτιοπλοϊκισ Ομοςπονδίασ, κα διοργανώςει τουσ ακόλουκουσ αγώνεσ το 2011 1. ΚΤΠΕΛΛΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ - MARITIME

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ

ΤΜΒΑΗ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΤΜΒΑΗ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ Στα Τρίκαλα, ςιμερα 30 Μαϊου 2014 θμζρα Ραραςκευι, μεταξφ: 1. Του ΝΡΔΔ με τθν επωνυμία «Εκνικόσ Οργανιςμόσ Ραροχισ Υπθρεςιϊν Υγείασ» (Ε.Ο.Ρ.Υ.Υ.), που εδρεφει ςτο Μαροφςι

Διαβάστε περισσότερα

Δεκζμβριοσ 2012. Ειςιγθςθ Πρόταςθσ Αναδιοργάνωςθσ ΥΔιΜΗΔ & Εποπτευόμενων Φορζων

Δεκζμβριοσ 2012. Ειςιγθςθ Πρόταςθσ Αναδιοργάνωςθσ ΥΔιΜΗΔ & Εποπτευόμενων Φορζων Δεκζμβριοσ 2012 Ειςιγθςθ Πρόταςθσ Αναδιοργάνωςθσ ΥΔιΜΗΔ & Εποπτευόμενων Φορζων Στρατθγικζσ κατευκφνςεισ αναδιοργάνωςθσ Η επιτελικι ςφνοψθ ςυμπυκνϊνει τισ βαςικζσ κατευκφνςεισ και τουσ ςτόχουσ τθσ αναδιοργάνωςθσ

Διαβάστε περισσότερα