ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Π.Ο.Δ. Ο.Σ.Α. ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΧΝ ΣΟΤ. 38 ου TAKTIKOY ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Π.Ο.Δ. Ο.Σ.Α. ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΧΝ ΣΟΤ. 38 ου TAKTIKOY ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ"

Transcript

1 ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Π.Ο.Δ. Ο.Σ.Α. ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΧΝ ΣΟΤ 38 ου TAKTIKOY ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΛΑΣΑΝΗΑ ΥΑΝΗΧΝ 28, 29 ΚΑΗ 30 ΑΠΡΗΛΗΟΤ 2009

2 ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Π.Ο.Δ. Ο.Σ.Α. 38 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΡΗΣΖ 28 ΑΠΡΗΛΗΟΤ 2009 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΓΑΗΧΝ ΣΡΗΣΖ 28 ΑΠΡΗΛΗΟΤ 2009 o Πξνζέιεπζε ζπλέδξσλ. o Ννκηκνπνίεζε ζπλέδξσλ. Έιεγρνο απαξηίαο. o Δθινγή Πξνεδξείνπ. o Παλεγπξηθή έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ηνπ ζπλεδξίνπ. o ΛΖΞΖ ΔΡΓΑΗΧΝ ΠΡΧΗΝΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ. Γεμίσζε ηεο Σ.Δ.Γ.Κ. Ννκνχ Υαλίσλ πξνο ηηκήλ ησλ ζπλέδξσλ ηεο Π.Ο.Δ. ΟΣΑ. ζην Ξελνδνρείν ΜΗΝΟΑ PALACE. o Γηάιεηκκα o Φεθνθνξία γηα ηελ εθινγή Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο o Γηνηθεηηθφο Απνινγηζκφο Οηθνλνκηθφο Απνινγηζκφο o Πξφγξακκα Γξάζεο Πξνυπνινγηζκφο o Δξσηήζεηο Απαληήζεηο o Σνπνζεηήζεηο ζπλέδξσλ γηα ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη ην Πξφγξακκα Γξάζεο o ΛΖΞΖ ΔΡΓΑΗΧΝ ΠΡΧΣΖ ΜΔΡΑ

3 38 ν ΣΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΖΜΔΡΑ 1 ε ΠΑΝΖΓΤΡΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ - 28/4/2009 ΠΑΝΖΓΤΡΗΚΖ ΔΝΑΡΞΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΑΗΡΔΣΗΜΧΝ o Καινζψξηζκα ηνπ Γεκάξρνπ Πιαηαληά Υαλίσλ θ. Γιώπγος Σζαγκαπάκε. o Κήξπμε έλαξμεο εξγαζηψλ απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ πιιφγνπ Δξγαδνκέλσλ ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε ηνπ Ννκνχ Υαλίσλ θ. Δςηύσε Μισελάκε. o Οκηιία ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηεο Π.Ο.Δ. ΟΣΑ. θ. Θεμιζηοκλή Μπαλαζόποςλος. o Υαηξεηηζκφο ηνπ Αληηπξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Π.Ο.Π. ΟΣΑ. θ. Νικολάος Πελεγίνε. o Υαηξεηηζκφο ηνπ Αληηπξνέδξνπ ηεο Σ.Δ.Γ.Κ. Ννκνχ Υαλίσλ θ. Λεςηέπε Παπαδεπού. o Υαηξεηηζκφο ηνπ Ννκάξρε Υαλίσλ θ. Γπεγόπε Απσονηάκε. o Υαηξεηηζκφο ηνπ Κεληξηθνχ Οξγαλσηηθνχ Γξακκαηέα ηεο.ζ.γζ.κ.δ.κ. Π.Δ.Ο. θ. ύμος Δςηςσίος. o Υαηξεηηζκφο ηεο Γεληθήο Γξακκαηέσο ηνπ πλδηθάηνπ Δξγαδνκέλσλ ζηελ Κξαηηθή Γηνίθεζε, Γηθαηνζχλε θαη ηνπο Κνηλσληθνχο Οξγαληζκνχο ηεο εξβίαο θ. Μιλάνκα Κοβάζεβιηρ. o Υαηξεηηζκφο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηεο Α.Γ.Δ.Γ.Τ. θ. πύπος Παπαζπύπος. o Υαηξεηηζκφο ηνπ Γεκάξρνπ Υαλίσλ θαη Μέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Κ.Δ.Γ.Κ.Δ. θ. Κςπιάκος Βιπβιδάκε. o Υαηξεηηζκφο ηνπ εθπξνζψπνπ ηεο ΝΔΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ, θ. Γιώπγος Βούπβασε. o Υαηξεηηζκφο ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπ ΠΑ.Ο.Κ., θ. Γιώπγος Νηόλιος. o Υαηξεηηζκφο ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπ Κ.Κ.Δ. o Υαηξεηηζκφο ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπ Τ.ΡΗΕ.Α. θ. Ανηώνε σεηάκε. o Οκηιία ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θ. Πάηποκλος Γευπγιάδε. 2

4 38 ν ΣΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΖΜΔΡΑ 1 ε ΠΑΝΖΓΤΡΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ - 28/4/2009 ΣΔΣΑΡΣΖ 29 ΑΠΡΗΛΗΟΤ 2009 o Σνπνζεηήζεηο ζπλέδξσλ γηα ην Γηνηθεηηθφ Απνινγηζκφ θαη ην Πξφγξακκα Γξάζεο. o Γηάιεηκκα. o Σνπνζεηήζεηο ζπλέδξσλ γηα ην Γηνηθεηηθφ Απνινγηζκφ θαη ην Πξφγξακκα Γξάζεο. o Κιείζηκν γηα ην Γηνηθεηηθφ, Οηθνλνκηθφ Απνινγηζκφ θαη ην Πξφγξακκα Γξάζεο. o Φεθνθνξία γηα ην Γηνηθεηηθφ, Οηθνλνκηθφ Απνινγηζκφ, ην Πξφγξακκα Γξάζεο θαη ηνλ Πξνυπνινγηζκφ. o Έγθξηζε ςεθηζκάησλ. o ΛΖΞΖ ΔΡΓΑΗΧΝ ηος 38ος ΣΑΚΣΗΚΟΤ ΤΝΔΓΡΗΟΤ. ΠΔΜΠΣΖ 30 ΑΠΡΗΛΗΟΤ 2009 o Φεθνθνξία γηα ηελ εθινγή ησλ νξγάλσλ ηεο Π.Ο.Δ. Ο.Σ.Α., αληηπξνζψπσλ ζηελ Α.Γ.Δ.Γ.Τ. θαη εθπξνζψπσλ ζηα Σακεία (Ο.Π.Α.Γ. Σ.Τ.Γ.Κ.Τ., Σ.Δ.Α.Γ.Τ. Σ.Α.Γ.Κ.Τ. θαη Σ.Π.Γ.Τ. Σ.Α.Γ.Κ.Τ.). ΠΡΟΔΓΡΟ Δ.Δ. Π.Ο.Δ.-Ο.Σ.Α.: Θ. ΜΠΑΛΑΟΠΟΤΛΟ ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟΤ: ΠΡΟΔΓΡΟ: Θ. ΓΡΑΚΑΚΖ ΜΔΛΖ: Α. ΗΜΟ Π. ΦΔΨΚΟΤ Θ. ΜΠΗΕΑ Π. ΣΔΛΔΠΖ 3

5 38 ν ΣΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΖΜΔΡΑ 1 ε ΠΑΝΖΓΤΡΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ - 28/4/2009 ΖΜΔΡΑ 1 ε ΠΑΝΖΓΤΡΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ Θ. ΜΠΑΛΑΟΠΟΤΛΟ (ΠΡΟΔΓΡΟ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ): Πξνθεηκέλνπ λα λνκηκνπνηεζεί ε ζχλζεζε ηνπ ζπλεδξίνπ, λα εθιέμνπκε ην Πξνεδξείν θαη ακέζσο λα πάκε ζηελ παλεγπξηθή έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ηνπ 38 νπ Σαθηηθνχ πλεδξίνπ ηεο ΠΟΔ ΟΣΑ. πλάδειθνη θαιή ζαο κέξα. Θα ήζεια εθ κέξνπο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηεο ΠΟΔ ΟΣΑ ζα ήζεια λα ζαο θαισζνξίζσ ζην 38 ν Σαθηηθφ πλέδξην ηεο ΠΟΔ ΟΣΑ. Να δεηήζνπκε ζπγλψκε απφ ηνπο θαιεζκέλνπο καο γηα 5 ιεπηά 2 3 δεηήκαηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ηνπ ζπλεδξίνπ. χκθσλα κε ην πξφγξακκα πξνβιέπεηαη ε λνκηκνπνίεζε ησλ ζπλέδξσλ θαη ν έιεγρνο ηεο απαξηίαο θαη κεηά ζα αθνινπζήζεη ε εθινγή ηνπ Πξνεδξείνπ. Με ηα κέρξη ζηηγκήο δεδνκέλα ζπλνιηθά είλαη εγγεγξακκέλνη θαη λνκηκνπνηεκέλνη αληηπξφζσπνη απφ ηελ πεξηθέξεηα θαη -305 απφ ηελ Αηηηθή. Έρνπλ λνκηκνπνηεζεί 640. Άξα ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ππάξρεη απαξηία θαζψο ζηελ αίζνπζα βξίζθνληαη πάλσ απφ 550 θαη γηα λα έρνπκε απαξηία ρξεηάδεηαη 321, άξα ππάξρεη απαξηία. Μπνξνχκε λα μεθηλήζνπκε ηηο εξγαζίεο ηνπ ζπλεδξίνπ καο. Ζ πξφηαζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο γηα ην πεληακειέο Πξνεδξείν είλαη: Γξαθάθεο Θνδσξήο απφ ηνλ Οξγαληζκφ Νενιαίαο θαη Άζιεζεο ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ απφ ηελ ΠΑΚΔ - ΟΣΑ, ίκνο Άγγεινο απφ ην χιινγν Δξγαδνκέλσλ Γήκνπ ηνπ Ννκνχ Λάξηζαο απφ ηε ΓΑ - ΟΣΑ, θέηθνπ Παξαζθεπή απφ ην χιινγν Δξγαδνκέλσλ ΟΣΑ Ννκνχ Καξδίηζαο απφ ηε ΓΑΚΔ - ΟΣΑ, Μπηδάο Θσκάο απφ ηνλ Δληαίν χλδεζκν ησλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ Ννκνχ Αηηηθήο απφ ηελ ΑΚ ΟΣΑ θαη Σζειεπήο Παλαγηψηεο απφ ην χιινγν Δξγαδνκέλσλ ηνπ Γήκνπ Αγ. Ησάλλε Ρέληε απφ ηηο Αγσληζηηθέο Κηλήζεηο - πζπεηξψζεηο. πλάδειθνη πνηνη ςεθίδνπλ ηελ πξφηαζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο γηα ηε ζπγθξφηεζε ηνπ Πξνεδξείνπ; 4

6 38 ν ΣΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΖΜΔΡΑ 1 ε ΠΑΝΖΓΤΡΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ - 28/4/2009 Γιεξάγεηαι τεθοθοπία δι αναηάζευρ ηερ σειπόρ για ηε ζςγκπόηεζε Πποεδπείος Θ. ΜΠΑΛΑΟΠΟΤΛΟ: Πνηνη είλαη θαηά; Πνηνη ςεθίδνπλ ιεπθφ; Απέρνπλ; Οκφθσλα εθιέγεηαη Πξνεδξείν ζην 38 ν Σαθηηθφ Οξγαλσηηθφ πλέδξην ηεο ΠΟΔ ΟΣΑ νη: Γξαθάθεο Θνδσξήο, ίκνο Άγγεινο, θέηθνπ Παξαζθεπή, Μπηδάο Θσκάο θαη Σζειεπήο Παλαγηψηεο. Παξαθαινχληαη νη ζπλάδειθνη λα πάξνπλ ηε ζέζε ηνπο. Δκλέγεηαι ομόθυνα ηο Πποεδπείο ηος ςνεδπίος αποηελούμενο από ηοςρ κ.κ.: Γπακάκε Θοδυπή, ίμο Άγγελο, θέικος Παπαζκεςή, Μπιδά Θυμά και Σζελεπή Παναγιώηε ΠΡΟΔΓΡΟ (Θ. ΓΡΑΚΑΚΖ): πλαδέιθηζζεο θαη ζπλάδειθνη, αθνχ ζαο επραξηζηήζνπκε γηα ηελ αλαλέσζε ηεο εκπηζηνζχλεο ηνπ Πξνεδξείνπ γηα ην 38 ν πλέδξην ηεο Οκνζπνλδίαο καο ζα ζέιακε λα επραξηζηήζνπκε φινπο φζνπο ηηκνχλ κε ηελ παξνπζία ηνπο ην ζπλέδξηφ καο. Μέρξη ζηηγκήο έρνπλ έξζεη ζην Πξνεδξείν θάπνηνη νη νπνίνη ηηκνχλ κε ηελ παξνπζία ηνπο φπσο είπακε ην ζπλέδξηφ καο. ηελ πνξεία ζα αλαθνηλψζνπκε θαη θάπνηα άιια νλφκαηα. Παξεπξίζθνληαη θαη καο ηηκνχλ: Ο θ. Αξρνληάθεο Γξεγφξεο, Ννκάξρεο Υαλίσλ. Ο θ. Βηξβηδάθεο Κπξηάθνο, Γήκαξρνο Υαλίσλ θαη Πξφεδξνο ηεο Σνπηθήο Έλσζεο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ Κξήηεο. Ο θ. Παπαδεξφο Διεπζέξηνο, Αληηπξφεδξνο ηεο ΣΔΓΚ θαη Γήκαξρνο Ά. ειίλνπ. Ο θ. Ενπξηδάθεο Γεψξγηνο, Γήκαξρνο Πειεθάλνπ. Ο θ. Σζαπάθνο Γεψξγηνο, Γήκαξρνο Θεξίζνπ. Ο θ. Ληκαληδάθεο Λεσλίδαο, Γήκαξρνο Βάκνπ. Ο θ. Κεκεζίδεο Δκκαλνπήι, Γήκαξρνο Δι. Βεληδέινπ. Ο θ. Αξλαλησλάθεο Ξελνθψλ, Γήκαξρνο Μνπζνχξσλ. Καη θπζηθά ν νηθνδεζπφηεο Γήκαξρνο πνπ καο θηινμελεί ζηελ παλέκνξθε πφιε, ν θ. Σζαγθαξάθεο Γεψξγηνο, Γήκαξρνο Πιαηαληάο. 5

7 38 ν ΣΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΖΜΔΡΑ 1 ε ΠΑΝΖΓΤΡΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ - 28/4/2009 Δπίζεο παξεπξίζθνληαη: ε θα Υαξηηάθε ηέιια, εθπξφζσπνο ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο. Απφ ηηο αληηπξνζσπείεο ηηο αδειθέο ζα έιεγα θαη φρη μέλεο. Ο ζπλάδειθνο ίκνο Δπηπρίνπ Γξακκαηέαο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ηεο ΗΓΗΚΔΚ ΠΔΟ Κχπξνπ. Μαδί κε ην ζπλάδειθν ηνλ Κχπξν Κπξηάθνπ πνπ είλαη κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΗΓΗΚΔΚ ΠΔΟ. Ζ ζπλαδέιθηζζα Μηιάλθα Κνβάζεβηηο, Γεληθή Γξακκαηέαο ηνπ πλδηθάηνπ Κξαηηθήο Γηνίθεζεο θαη Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο εξβίαο. Μαο ηηκνχλ επίζεο κε ηελ παξνπζία ηνπο ν ζπλάδειθνο Πειεγίλεο Νηθφιανο, Αληηπξφεδξνο ηεο ΠΟΠ ΟΣΑ. Ο Μαζηνπδάθεο Υξήζηνο, Πξφεδξνο ηνπ πιιφγνπ Γεκνηηθψλ Τπαιιήισλ Γεκνηηθψλ Τπαιιήισλ Ναπζηάζκνπ Κξήηεο θαη κέινο ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο ηεο ΑΓΔΓΤ. Δπίζεο κε ηελ παξνπζία ηνπο καο ηηκνχλ εθπξφζσπνη ησλ θνκκάησλ. Μέρξη ζηηγκήο έρσ εδψ δελ μέξσ αλ ζηελ πνξεία έξζεη θαη θάπνηνο άιινο. Ο θ. Νηφιηνο Γεψξγηνο Βνπιεπηήο ηνπ ΠΑΟΚ. Παξεπξίζθνληαη επίζεο θαη ηηκνχλ κε ηελ παξνπζία ηνπο ν πξψελ Πξφεδξνο ηεο ΠΟΔ ΟΣΑ ζπλάδειθνο Νψληαο Λακπξαθάθεο. Ο λνκηθφο ζχκβνπινο ηεο Οκνζπνλδίαο καο ν Κψζηαο Νηθφιεο. Σψξα είδα θαη θάπνηνπο ζηελ πνξεία ζα ζαο ελεκεξψζνπκε. Έρνπκε ηελ ηηκή λα ηνπο δερφκαζηε ζην 38 ν ζπλέδξην ηεο νκνζπνλδίαο καο. Δπίζεο παξεπξίζθεηαη ν ζπλάδειθνο θαη θίινο ρεηάθεο Αληψλεο εθπξφζσπνο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ηνπ ΤΡΗΕΑ. Πιαηαληάο. ην ζεκείν απηφ ζα ζέιακε λα θαιέζνπκε ην Γήκαξρνο (Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο) ΠΡΟΔΓΡΟ: πλάδειθε Καηαραλά... Γ. ΚΑΣΑΥΑΝΑ: Τπάξρεη ή δελ ππάξρεη δηαδηθαζία λνκηκνπνίεζεο ηψξα; ΠΡΟΔΓΡΟ: πλάδειθε Καηαραλά. Έγηλε ε εθινγή ηνπ Πξνεδξείνπ θαη αλεβήθακε πάλσ. Οθείινπκε... Θ. ΜΠΑΛΑΟΠΟΤΛΟ: Ναη ζπλάδειθνη ην πξφγξακκα ηεξνχκε. Δίπα ην πξφγξακκα. Γελ ππάξρεη θαλέλαο ιφγνο. Πξν νιίγνπ αλ πξνζέραηε είπα φηη είλαη λνκηκνπνηεκέλνη 685 αληηπξφζσπνη. (Διαλογικές συζητήσεις) 6

8 38 ν ΣΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΖΜΔΡΑ 1 ε ΠΑΝΖΓΤΡΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ - 28/4/2009 Θ. ΜΠΑΛΑΟΠΟΤΛΟ: Αθνχζαηε ηη είπα; ΤΝΔΓΡΟ: (Μηιάεη ρσξίο κηθξφθσλν). Θ. ΜΠΑΛΑΟΠΟΤΛΟ: Λάζνο θάλεηε. Δίλαη ηα ζεκεξηλά ζηνηρεία. Υηεο είρακε 500. Μάιινλ έρεηε βξεζεί ζηε ρζεζηλή εκέξα. ήκεξα είλαη Σξίηε θαη είπα είλαη 639 νη λνκηκνπνηεκέλνη 640. (Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο) Θ. ΜΠΑΛΑΟΠΟΤΛΟ: Έρσ ην ιφγν. ΠΡΟΔΓΡΟ: Θα παξαθαιέζσ γηα κηα αθφκα θνξά. Απζαίξεηα δε ζα παίξλεη θαλείο ην ιφγν. Καλείο δε ζα αλεβαίλεη ζην βήκα. Δθιέμαηε νκφθσλα έλα πεληακειέο πξνεδξείν. Πεξηθξνπξήζηε ηηο δηαδηθαζίεο θαη ζεβαζηείηε ην πξνεδξείν πνπ εθιέμαηε. ε παξαθαιψ. (Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο) ΠΡΟΔΓΡΟ: ε παξαθαιψ ζπλάδειθε Γηψξγν Καηαραλά. Θα δεηήζεηο ην ιφγν θαη ζα ηνλ πάξεηο απφ ην πξνεδξείν. πλάδειθε Πξφεδξε ηεο απεξρφκελεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο απφ ζήκεξα. Έρεηο ην ιφγν θαη κεηά ζα κπνχκε ζηε δηαδηθαζία. Θ. ΜΠΑΛΑΟΠΟΤΛΟ: Καη είπακε φηη έρνπλ λνκηκνπνηεζεί 640. Παξφληεο ήηαλ ηελ ψξα πνπ μεθίλεζε 520 αληηπξφζσπνη. Δίρακε απαξηία δηφηη γηα λα έρνπκε απαξηία ζχκθσλα κε ην άξζξν ηνπ θαηαζηαηηθνχ έπξεπε λα είλαη 321. Τπάξρεη λφκηκε απαξηία. Γελ κπήθε ζέκα αλ λνκηκνπνηνχληαη ή φρη. Τπάξρεη ε λνκηκνπνίεζε ε ρζεζηλή. Θεσξείηαη ηππηθή δηαδηθαζία φπσο θάλνπκε πάληα. Αλ ππάξρεη ζέκα δηαδηθαζηηθφ ε πξφηαζε ηνπ απεξρφκελνπ -φπσο ζέιεη λα ιέεη ν θίινο κνπ Θνδσξήο- Πξνέδξνπ ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο είλαη ε απφθαζε ε ρζεζηλή ε λνκηκνπνίεζε ησλ αλξηπξνζψπσλ πνπ ππήξμε ρηεο λα ππάξμεη θαη ζήκεξα. (Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο) ΠΡΟΔΓΡΟ: δήισζε. Ο ζπλάδειθνο Γηψξγνο Καηαραλάο έρεη ην ιφγν γηα κηα Γ. ΚΑΣΑΥΑΝΑ: πλάδειθνη, εκείο επηκέλνπκε. ην δήηεκα ηεο λνκηκνπνίεζεο ππήξμε αληηπαξάζεζε, δε βάδσ άιια θνζκεηηθά επίζεηα, αληηπαξάζεζε ρηεο κεηαμχ ησλ ζέζεσλ ηεο ΓΑ, πεξί ησλ λνκηκνπνηήζεσλ ησλ αληηπξνζψπσλ κε ζεβαζκφ ζε 40% ηνπ θιάδνπ ησλ εξγαδνκέλσλ λα 7

9 38 ν ΣΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΖΜΔΡΑ 1 ε ΠΑΝΖΓΤΡΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ - 28/4/2009 ππάξρεη δπλαηφηεηα εγγξαθήο. Τπήξμε αληηπαξάζεζε. Τπήξμαλ δχν δηαθνξεηηθέο απφςεηο. Δκείο δεηάκε λα κπεη δήηεκα ςεθνθνξίαο. Καη επεηδή είλαη ζέκα ζπλνπηηθψλ δηαδηθαζηψλ, ε πξφηαζε ηεο ΓΑ θαη ε πξφηαζε ησλ άιισλ παξαηάμεσλ. Φεθνθνξία λα γίλεη. (Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο) ΠΡΟΔΓΡΟ: πλάδειθνη, θαηά πιεηνςεθία ε πξφηαζε ηνπ Πξνεδξείνπ. Να ζπλερίζνπκε ηε δηαδηθαζία κε ηνπο ραηξεηηζκνχο θαη αλ ππάξμεη νπνηνδήπνηε ζέκα... (Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο) ΠΡΟΔΓΡΟ: Έλα ιεπηφ. Αλ ππάξμεη νπνηνδήπνηε ζέκα λα ην δνχκε. Τπάξρνπλ φκσο δχν πξνηάζεηο. Ζ πξφηαζε... ΤΝΔΓΡΟ: (Μηιάεη εθηφο κηθξνθψλνπ). Υσξίο παξεκβάζεηο. ΠΡΟΔΓΡΟ: Υσξίο παξεκβάζεηο δε ζα δψζνπκε άιιν ην ιφγν. Σειείσζε. Ζ πξφηαζε... (Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο) ΠΡΟΔΓΡΟ: Ζ πξφηαζε φπσο αθνχζηεθε απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο θαη ε πξφηαζε ηνπ ζπλαδέιθνπ Γηψξγνπ Καηαραλά. Πνηνη είλαη ππέξ ηεο πξφηαζεο φπσο αθνχζηεθε απφ ην ζπλάδειθν Μπαιαζφπνπιν, δελ ηελ επαλαιακβάλσ. (Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο) ΠΡΟΔΓΡΟ: Πνηνη είλαη θαηά ηεο πξφηαζεο ηνπ ζπλαδέιθνπ Μπαιαζφπνπινπ. ΤΝΔΓΡΟ: Να λνκηκνπνηεζνχλ νη αληηπξφζσπνη, γηα ηνπο αληηπξνζψπνπο κηιάκε. ΠΡΟΔΓΡΟ: Ναη φπσο αθνχζηεθε απφ ην ζπλάδειθν γηα ηα ηέζζεξα ζσκαηεία. Πνηνη είλαη θαηά ζηελ πξφηαζε ηνπ Μπαιαζφπνπινπ. (Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο) ΠΡΟΔΓΡΟ: Πνηνη είλαη θαηά ηεο πξφηαζεο ηνπ ζπλαδέιθνπ Μπαιαζφπνπινπ; Πεξλάεη ε πξφηαζε ηνπ ζπλαδέιθνπ Μπαιαζφπνπινπ. 8

10 38 ν ΣΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΖΜΔΡΑ 1 ε ΠΑΝΖΓΤΡΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ - 28/4/2009 Δλδεηθηηθά ζα βάινπκε θαη ηελ πξφηαζε ηνπ ζπλαδέιθνπ Καηαραλά γηα ηα ηέζζεξα ζσκαηεία Πεηξνχπνιε Ζιηνχπνιε θιπ. Πνηνη είλαη ππέξ; Γ. ΚΑΣΑΥΑΝΑ: Νηξέπεζαη λα πεηο φηη απνθιείεηε ηνπο ζπκβαζηνχρνπο απφ ην ζπλέδξην; Απηφ ληξέπεζαη λα πεηο; Απηή είλαη ε πξφηαζε. ΠΡΟΔΓΡΟ: πλάδειθνη πνηνη είλαη θαηά ηεο πξφηαζεο φπσο αθνχζηεθε απφ ην ζπλάδειθν Καηαραλά θαη είλαη θαηαγεγξακκέλε ζηα πξαθηηθά. Πνηνη είλαη θαηά. Δκθαλψο δελ πεξλάεη ε πξφηαζε. Γ. ΚΑΣΑΥΑΝΑ: Υξεψλνληαη ζπλέδξην λνζείαο θαη απνθιεηζκψλ. Ζ ΠΑΚΔ θαη ε ΓΑΚΔ κε ηε ζησπεξή ζπλαίλεζε ηεο ΑΚ θαη ησλ Αξηζηεξψλ πζπεηξψζεσλ. (Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο) ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε πνιχ ηνπο ζπλαδέιθνπο πνπ βνεζνχλ ηψξα κε ηελ παξνπζία ηνπο ή ηελ απνπζία ηνπο ην λα ζπλερίζνπκε ην ζπλέδξηφ καο. (Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο) ΠΡΟΔΓΡΟ: πλαδέιθηζζεο θαη ζπλάδειθνη, νη ςεθνθνξίεο νινθιεξψζεθαλ. Σν απνηέιεζκα αλαθνηλψζεθε. Θα παξαθαιέζσ πάξα πνιχ λα θαζίζνπκε γηα λα ζπλερίζνπκε ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ 38 νπ ζπλεδξίνπ καο. Θα θαιέζνπκε ζην βήκα ην Γήκαξρν ηεο πφιεο πνπ καο θηινμελεί ηνλ θ. Σζαγθαξάθε Γηψξγν γηα έλα θαισζφξηζκα. Παξαθαιψ πνιχ λα ζεβαζηνχκε φκσο ηνλ νκηιεηή. (Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο) Γ. ΣΑΓΚΑΡΑΚΖ: Κχξηε Πξφεδξε, θχξηε Βνπιεπηή, θχξηε Ννκάξρα, θχξηε εθπξφζσπε ηεο ΚΔΓΚΔ θαη Γήκαξρε Υαλίσλ, θχξηε εθπξφζσπε ηεο ΣΔΓΚ θαη Γήκαξρε ειήλνπ, αγαπεηνί πξνζθεθιεκέλνη ζπλδηθαιηζηηθψλ θνξέσλ θαη Κνκκάησλ, αγαπεηνί ζπλάδειθνη ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θπξίεο θαη θχξηνη ζχλεδξνη ηνπ ζεκεξηλνχ πλεδξίνπ ζαο θαισζνξίδσ ζην Γήκν Πιαηαληά. αο επραξηζηψ πνπ επηιέμαηε ην Γήκν καο γηα ην πλέδξηφ ζαο θαη ειπίδσ ε παξακνλή ζαο εδψ λα είλαη ηφζν επράξηζηε πνπ λα κελ δηαςεχζεη ηελ επηινγή ζαο. Υαίξνκαη επίζεο πνπ ην πλέδξην είλαη δσληαλφ, ζηηο δεκνθξαηίεο επηβάιινληαη θαη νη δηαθσλίεο θαη ην δσεξφ πλέδξην πηζηεχσ φηη ζα θέξεη θαη θαιά απνηειέζκαηα. 9

11 38 ν ΣΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΖΜΔΡΑ 1 ε ΠΑΝΖΓΤΡΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ - 28/4/2009 Γλσξίδσ φηη ζα ζπδεηεζνχλ ζην πλέδξηφ ζαο ηα νηθνλνκηθά ησλ ΟΣΑ. Θα πξέπεη λα πξνζζέζσ φηη πξέπεη λα απαζρνιήζεη ην πλέδξηφ ζαο ην ζεζκηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο ησλ ΟΣΑ. Ζ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε δηαζέηεη αμηφινγα ζηειέρε πνπ αλ δελ ππήξρε ν ελαγθαιηζκφο ηνπ γξαθεηνθξαηηθνχ θαη δπζθίλεηνπ θξάηνπο, νη Γήκνη ζα κπνξνχζαλ λα πξνζθέξνπλ πνιχ πεξηζζφηεξα ζηνπο δεκφηεο κε πνιχ κηθξφ θφζηνο. Γπζηπρψο, παξά ηε ζπληαγκαηηθή επηηαγή, νη Γήκνη επηθαιχπηνληαη απφ φιεο ηηο Τπεξεζίεο ηνπ βξαδπθίλεηνπ θξάηνπο, αλαγθάδνληαη λα ιεηηνπξγνχλ ππφ ηελ επνπηεία άιισλ ζε κηα απίζηεπηε γξαθεηνθξαηία θαη έηζη ράλνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ ακεζφηεηα εμππεξέηεζεο ησλ πνιηηψλ. Οη ππνηηζέκελνη ζεζκνί φπσο ν έιεγρνο λνκηκφηεηαο ησλ πξάμεσλ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ν πξνιεπηηθφο έιεγρνο ηνπ Δπηηξφπνπ, κφλν ηε δηαθάλεηα θαη ηε λνκηκφηεηα πνπ δελ εμππεξεηνχλ. Αληίζεηα θνξηψλνπλ ζηα ζηειέρε ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο πξφζζεηεο εξγαζίεο θαη αηέξκνλεο δηελέμεηο θαη ράλεηαη άζθνπα ρξφλνο θαη ρξήκα, πνπ ζα έπξεπε λα δηαηίζεηαη ζηελ αλάπηπμε, ζηα έξγα ππνδνκήο, ζηηο δνκέο πξφλνηαο θαη γεληθά ζηε βειηίσζε ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ηνπ δεκφηε. ε θάζε πεξίπησζε εκείο ζεσξνχκε φηη νη εξγαδφκελνη ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε είλαη ε αηρκή ηνπ δφξαηνο ηεο Απηνδηνίθεζεο. Οη ζρέζεηο καο πξνθαλψο δελ είλαη εξγνδφηε εξγαδφκελνπ, ε ζπλεξγαζία καο είλαη κνλφδξνκνο γηα έλα ζχγρξνλν Γήκν, πνπ ζα ιεηηνπξγεί κε θαλφλεο, κε απηνδηνηθεηηθή λνκηκφηεηα θαη κε απφιπηε δηαθάλεηα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Δχρνκαη ζε φινπο ζαο επράξηζηε δηακνλή θαη θαιή επηηπρία ζηηο εξγαζίεο ηνπ πλεδξίνπ ζαο. Δπραξηζηψ. ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θη εκείο αγαπεηέ Γήκαξρε δηπιά θαη γηα ην θαισζφξηζκά ζνπ θαη γηα ηε θηινμελία. Θα θαιέζνπκε ζην βήκα ηνλ Πξφεδξν ηνπ ηνπηθνχ ζπιιφγνπ πνπ θηινμελεί ην ζπλέδξηφ καο ην ζπλάδειθν Δπηχρε Μηρειάθε γηα λα θεξχμεη ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ηνπ 38 νπ ζπλεδξίνπ καο. Δ. ΜΗΥΔΛΑΚΖ: Κχξηε Ννκάξρε, θχξηε Πξφεδξε ηεο ΣΔΓΚ λνκνχ Υαλίσλ, θχξηνη Γήκαξρνη, θχξηνη εθπξφζσπνη ζπλδηθαιηζηηθψλ Οξγαλψζεσλ, θχξηνη εθπξφζσπνη πνιηηηθψλ Κνκκάησλ, αγαπεηέ Πξφεδξε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο θαη ηνπ Γεληθνχ πκβνπιίνπ, αγαπεηνί ζπλάδειθνη ζχλεδξνη, 10

12 38 ν ΣΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΖΜΔΡΑ 1 ε ΠΑΝΖΓΤΡΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ - 28/4/2009 θπξίεο θαη θχξηνη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη νη εξγαδφκελνη ηνπ λνκνχ καο, ζαο θαισζνξίδνπλ ζηελ Κξήηε, ζαο θαισζνξίδνπλ ζηα φκνξθα Υαληά. ηα Υαληά, ηελ παηξίδα ηνπ εζλάξρε Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ. ηα Υαληά, ηεο δεκνθξαηίαο ηεο αληίζηαζεο θαη ησλ αγψλσλ γηα ειεπζεξία. ηα Υαληά, ηεο μερσξηζηήο θνπιηνχξαο. Δίλαη ηηκή γηα καο ε δηεμαγσγή ηνπ 38 νπ ηαθηηθνχ πλεδξίνπ ηεο Παλειιήληαο Οκνζπνλδίαο Δξγαδνκέλσλ ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε. Θα είλαη πεξηζζή ηηκή γηα καο ην πλέδξην απηφ λα παξακείλεη ζηελ ηζηνξία ησλ πλεδξίσλ ηεο Οκνζπνλδίαο, σο ην θαιχηεξν γηα ηνπο παξαθάησ ιφγνπο: 1. Γηα ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ ζπλέδξσλ ζε φια ηα επίπεδα, θηινμελία, δηεπθφιπλζε, θαιή παξακνλή γηα ηα νπνία πηζηεχνπκε φηη φινη πνπ αζρνιεζήθακε ζηνλ ηνκέα απηφ, δψζακε θαη ζα δψζνπκε ηνλ θαιχηεξν εαπηφ καο. 2. Σν πλέδξην απηφ λα απνηειέζεη ζηαζκφ φζνλ αθνξά ηα απνηειέζκαηά ηνπ γηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε ζηνπο ζεκεξηλνχο ραιεπνχο θαηξνχο. Οη ζέζεηο, νη απφςεηο θαη νη πξνηάζεηο φισλ καο ζηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ φιν ην παθέην πνπ νλνκάδεηαη Σνπηθή Απηνδηνίθεζε Α' βαζκνχ, ζα πξέπεη λα ζηξέθνληαη γχξσ απφ κηα καθξφρξνλε εκπεηξία, ηελ νπνία έρνπκε απνθηήζεη φινη καο, αηξεηνί εξγαδφκελνη θαη θνηλσλία, γηα κηα Σνπηθή Απηνδηνίθεζε ησλ πνιηηψλ, γηα κηα Σνπηθή Απηνδηνίθεζε εξγαιείν γηα ηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο. Γξάηηνκαη ηεο επθαηξίαο πνπ κνπ δίλεηαη ζήκεξα λα μεθχγσ ιίγν απφ ηα θαζηεξσκέλα, δειαδή λα αλαθεξζψ κφλν γηα ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηα πξνβιήκαηά ηνπο, γη' απηά άιισζηε ζα κηιήζεη αλαιπηηθά ηηο ζέζεηο ηεο Π.Ο.Δ.Ο.Σ.Α. ν Πξφεδξνο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ν Θέκεο Μπαιαζφπνπινο, αιιά θαη νη ζπλάδειθνη πνπ ζα αθνινπζήζνπλ ηηο εκέξεο ηνπ πλεδξίνπ γεληθά γηα ηελ πνξεία ηνπ ζεζκνχ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο φπσο εγψ ηελ έρσ αληηιεθζεί, ή ηελ νξακαηίδνκαη ή φπσο πηζηεχσ φηη ηε ζέιεη ν απιφο πνιίηεο. Τπεξεηψ ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε πεξίπνπ 30 ρξφληα σο απιφο εξγαδφκελνο, σο ζπλδηθαιηζηήο αιιά θαη σο ελεξγφο πνιίηεο θαη ζα 11

13 38 ν ΣΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΖΜΔΡΑ 1 ε ΠΑΝΖΓΤΡΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ - 28/4/2009 κπνξνχζα λα πσ φηη έρσ ζρεκαηίζεη κηα ζαθή εηθφλα γη' απηήλ. Ζ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε είλαη ν ζεζκφο εθείλνο ν νπνίνο δερφηαλ, δέρεηαη θαη ζα δέρεηαη πηζηεχσ ηηο πεξηζζφηεξεο παξεκβάζεηο λνκνζεηηθνχ πεξηερνκέλνπ θαη φρη κφλν, γηα ηελ πξνζαξκνγή ηνπ ξφινπ ηεο ζηα λέα δεδνκέλα, πνπ δελ είλαη άιια απφ ηελ απνθέληξσζε Τπεξεζηψλ, ηελ εμέιημε ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο, ηελ νξηνζέηεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο, αιιά θαη ζην κεξίδην επζχλεο πνπ ζα πξέπεη λα έρεη ζηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε. Μεηά ηε κεηαπνιίηεπζε νη εθάζηνηε Κπβεξλήζεηο είηε ιηγφηεξν είηε πεξηζζφηεξν, πξνζπάζεζαλ νξηζκέλεο θνξέο επηζεηηθά αιιά ην πεξηζζφηεξν ζπληεξεηηθά κε παξεκβάζεηο ηνπο λα αιιάμνπλ ηε κνξθή θαη ην ξφιν ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. Οη παξεκβάζεηο απηέο γίλνληαλ σο επί ην πιείζηνλ βάζεη ησλ θπβεξλεηηθψλ πξνγξακκάησλ, ή αλ ζέιεηε ησλ νξακάησλ θάπνησλ Τπνπξγψλ, πνπ φκσο πάληα ζηακαηνχζαλ ζε έλα ζεκείν: ζηελ παξαρψξεζε εμνπζίαο. Γειαδή πνιχ απιά ζηε κεηάβαζε ηεο ρψξαο καο ζηελ πιήξε δεκνθξαηία, φπνπ ν πνιίηεο ζα έρεη ην κεξίδην ζηελ απφθαζε θαη ζηελ επζχλε γηα ηα δεηήκαηα πνπ ηνλ αθνξνχλ ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. Γπζηπρψο ε θεληξηθή εμνπζία δελ ζέιεζε πνηέ λα παξαρσξήζεη δηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθή εμνπζία ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε κφλν θαη κφλν γηα λα ζπλερίζεη ηνλ παξεκβαηηθφ ηεο ξφιν ζε απηή, γηα ηελ απνθνκηδή πνιηηηθνχ νθέινπο. Οη ρξεκαηνδνηήζεηο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο απφ ηελ θεληξηθή εμνπζία, δπζηπρψο εμαξηψληαη απφ ηηο ζρέζεηο ηεο αηξεηήο εμνπζίαο κε απηήλ, απφ ηα πνιηηηθά ηεο πηζηεχσ, απφ ηηο ηδηαίηεξεο ζρέζεηο κε πνιηηηθά πξφζσπα, ή αθφκε θαη απφ εμππεξέηεζε πνπ κπνξεί λα παξέρεη ε εθάζηνηε δεκνηηθή Αξρή ζην θπβεξλφλ πνιηηηθφ Κφκκα. Ζ Διιάδα σο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο δπζηπρψο ζήκεξα βξίζθεηαη ζηηο ηειεπηαίεο ζέζεηο ζε φινπο ηνπο ηνκείο θαη ηδηαίηεξα ηνπο ηνκείο αλάπηπμεο. Καζέλαο απφ εκάο πξνζπαζεί λα δψζεη ηε δηθή ηνπ εξκελεία φζνλ αθνξά ην θαηλφκελν απηφ, δειαδή ηη είλαη εθείλν πνπ δελ καο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα βγνχκε επηζεηηθά κπξνζηά θαη λα βειηηψζνπκε απηνχο ηνπο δείθηεο ζηαζηκφηεηαο ηεο αλάπηπμεο ηεο ρψξαο, ψζηε λα γίλνπκε έλα θξάηνο ζχγρξνλν θαη αλεπηπγκέλν. 12

14 38 ν ΣΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΖΜΔΡΑ 1 ε ΠΑΝΖΓΤΡΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ - 28/4/2009 Πηζηεχσ απφιπηα φηη θαηά έλα πνιχ κεγάιν πνζνζηφ ησλ αηηηψλ απηψλ, είλαη ε ζεκεξηλή κνξθή ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. Ζ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε κε έλα νξηνζεηεκέλν πιαίζην, θαζνξηζκέλν απφ πιήξε απνθέληξσζε Τπεξεζηψλ πνπ αθνξνχλ ηνπηθά θαη πεξηθεξεηαθά δεηήκαηα, κε μεθάζαξε ζεζκνζεηεκέλε νηθνλνκηθή απηνηέιεηα, κε παξεκβάζεηο ζηεξηδφκελεο απφ ηελ θεληξηθή εμνπζία εθζπγρξνληζκνχ ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Τπεξεζηψλ ηεο ζε λέεο εμειηγκέλεο κνξθέο, ζα απνηειέζεη ην εξγαιείν εθείλν, πνπ ζα απεγθισβίζεη ηηο κέρξη ζήκεξα παξαγθσληζκέλεο δπλάκεηο απφ ην πεξηζψξην ζηελ πξψηε γξακκή ηεο εθθίλεζεο γηα ηελ αλάπηπμε. Πνιιά αθνχγνληαη θαη πξνηείλνληαη γηα κηα λέα δηνηθεηηθή κεηαξξχζκηζε ζηελ Πξσηνβάζκηα Σνπηθή Απηνδηνίθεζε. Ίζσο λα είλαη θαη απαξαίηεην ίζσο θαη φρη, φκσο εάλ δελ μεθαζαξηζηνχλ λνκνζεηηθά εθ ησλ πξνηέξσλ νη παξεκβάζεηο γηα ηα δεηήκαηα πνπ αλέθεξα πξνεγνπκέλσο, νπνηαδήπνηε αιιαγή, δελ ζα έρεη θαλέλα ζεηηθφ απνηέιεζκα γηα ηελ ίδηα ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε. Έλα κέξνο ηεο ζεκεξηλήο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο έρεη ραξαθηεξηζηεί απφ ηνπο δεκφηεο γηα ηελ αιαδνλεία ηεο εμνπζίαο, γηα ηελ αλαπνηειεζκαηηθφηεηα θαη κε απνδνηηθφηεηα ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ, γηα ηελ αληηδεκνθξαηηθή ιεηηνπξγία ζηελ απζαηξεζία θαη ζηε κε λνκηκφηεηα απνθάζεσλ ηεο δηνίθεζεο θαη ην ρεηξφηεξν απφ φια, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο εθζέζεηο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε λα είλαη πνιιέο θνξέο ζπλψλπκν δηαπινθήο. Θιίβνκαη γη' απηφ σο κέινο θη εγψ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. Αιιά δπζηπρψο είλαη ε πξαγκαηηθή αιήζεηα, ηελ νπνία βιέπνπκε αιιά δπζηπρψο ζησπνχκε. Δάλ θάπνηε ζνβαξεπηνχκε θαη ζέινπκε λα θηηάμνπκε κηα Σνπηθή Απηνδηνίθεζε γηα ηνπο πνιίηεο, αιιά ζπγρξφλσο θη έλα εξγαιείν αλάπηπμεο, ζα πξέπεη φια απηά λα ιεθζνχλ ππφςε ψζηε λα δνζεί ε δπλαηφηεηα ζηνλ πνιίηε πνπ γλσξίδεη αιιά ζησπά, λα ζηακαηήζεη λα απαμηψλεη ην ζεζκφ, λα δεκηνπξγεζεί ζρέζε εκπηζηνζχλεο δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα ζε φιεο ηηο πγηείο δπλάκεηο, λα ζπκκεηέρνπλ ζε θάζε πξνζπάζεηα αλαζπγθξφηεζήο ηεο. Ζ ζεκεξηλή Σνπηθή Απηνδηνίθεζε ιεηηνπξγεί θαη ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγεί, έρνληαο μεθαζαξίζεη ηνπο ξφινπο απηψλ πνπ ηελ απαξηίδνπλ 13

15 38 ν ΣΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΖΜΔΡΑ 1 ε ΠΑΝΖΓΤΡΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ - 28/4/2009 δειαδή αηξεηψλ θαη εξγαδνκέλσλ. Ρφινη δηαθξηηνί, ρσξίο θακία δπλαηφηεηα παξεκβαηηζκνχ, ιέεη ν λνκνζέηεο. κσο ζπκβαίλεη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ε εθαξκνγή ηνπ λφκνπ γηα ηνπο δηαθξηηνχο απηνχο ξφινπο, ή κήπσο ππάξρεη παξέκβαζε ηνπ ελφο ζην ξφιν ηνπ άιινπ; Γπζηπρψο θαη ηα δπν ζπκβαίλνπλ. Μέξνο ηεο αηξεηήο εμνπζίαο παξεκβαίλεη θαηαζηξαηεγψληαο ηελ θείκελε λνκνζεζία, ηελ νξζή εθαξκνγή ιεηηνπξγίαο ησλ Οξγαληζκψλ εζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ησλ Γήκσλ, δεκηνπξγψληαο πξνβιήκαηα γηα ηε ζσζηή αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ πνπ αθνξνχλ Τπεξεζίεο ησλ ΟΣΑ. Ζ κε πξφζιεςε κφληκνπ πξνζσπηθνχ, ε θαηά παξέθθιηζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο παξέκβαζε ζηελ νξγαλσηηθή δνκή ιεηηνπξγίαο ησλ εξγαδνκέλσλ, φπσο ε κε αλάζεζε ζέζεσλ επζχλεο ζηνπο θαηάιιεινπο εξγαδφκελνπο, θαζψο θαη θάζε παξέκβαζε ζηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ησλ εξγαδνκέλσλ, απνζαξξχλεη φια ηα ηθαλά ζηειέρε απφ εμεηδηθεπκέλεο πξνηάζεηο θαη πξσηνβνπιίεο. Ζ αηξεηή εμνπζία βαδίδνληαο ζηα ρλάξηα ηεο θεληξηθήο εμνπζίαο δεκηνχξγεζε ην αξλεηηθφ γηα ηε ζπλνρή ηεο ζεκεξηλήο θνηλσλίαο, αιιά θαη ηεο εχξπζκεο θαη αλαπηπμηαθήο πνξείαο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ην κσζατθφ ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ. Σν κηζφ πεξίπνπ πξνζσπηθφ ζήκεξα ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο απνηειείηαη απφ ζρέζεηο εξγαζίαο δνπιηθνχ πεξηερνκέλνπ, κε κνλαδηθφ ζθνπφ ηε ζπλερηδφκελε νκεξία ρηιηάδσλ εξγαδνκέλσλ γηα ηελ εμππεξέηεζε άιισλ ζθνπψλ. Αλ θαη είλαη μεθάζαξν φηη νη παξερφκελεο ππεξεζίεο ησλ ΟΣΑ πξνο ηνπο δεκφηεο είλαη πάγηεο θαη δηαξθείο θαη ζα έπξεπε νη εξγαδφκελνη γη' απηέο λα έρνπλ ζρέζε εξγαζίαο κφληκνπ πξνζσπηθνχ, δπζηπρψο βιέπνπκε θαζεκεξηλά λα θαηαθιχδνπλ ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε εξγαδφκελνη κε απηέο ηηο ζρέζεηο εξγαζίαο, ρσξίο θαλέλα πξνγξακκαηηζκφ, ρσξίο θακία αμηνιφγεζε, ρσξίο νξζνινγηζκφ αιιά κφλν ε πνιηηηθή εμππεξέηεζε γηα κεηέπεηηα πνιηηηθφ φθεινο. ζνλ αθνξά ηνπο εξγαδφκελνπο ιακβάλνπκε θη εκείο κεξίδην ζηελ επζχλε απηή, δηφηη νξηζκέλνη απφ εκάο εθκεηαιιεχνληαη ηελ παξαπάλσ ηαθηηθή, παξεθθιίλνπλ ηνπ ξφινπ ηνπο θαη λα εμαζθαιίζνπλ ίδηα εξγαζηαθά νθέιε εηο βάξνο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Τπεξεζηψλ ησλ Γήκσλ. 14

16 38 ν ΣΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΖΜΔΡΑ 1 ε ΠΑΝΖΓΤΡΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ - 28/4/2009 Ζ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε θπξίεο θαη θχξηνη είλαη έλα θεθάιαην ζην νπνίν θαλείο δελ κπνξεί λα ζηακαηήζεη ηηο ζθέςεηο ηνπ γη' απηήλ, πεξηνξίδνληάο ηελ ζε ρξνληθά πεξηζψξηα ιίγσλ ιεπηψλ. Ήζεια κφλν θαη δελ μέξσ αλ ην πέηπρα, λα δεκηνπξγήζσ πξνβιεκαηηζκφ, νχησο ψζηε λα ππάξμεη έλα αλαγθαίν απνηέιεζκα φπσο πηζηεχσ γηα ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε. Σειεηψλνληαο εθθξάδσ εθ κέξνπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ πιιφγνπ καο έλα κεγάιν επραξηζηψ ζηνλ Πξφεδξν θαη ζηα κέιε ηνπ Γεληθνχ πκβνπιίνπ ηεο Οκνζπνλδίαο γηα ηελ εκπηζηνζχλε ηνπο πξνο ην χιινγφ καο γηα ηελ αλάιεςε κέξνπο ηεο κεγάιεο επζχλεο δηεμαγσγήο ηνπ πλεδξίνπ ζηα Υαληά. Δπίζεο ζέισ λα επραξηζηήζσ ηνλ Πξφεδξν θαη ηα κέιε ηεο ΣΔΓΚ ηνπ λνκνχ Υαλίσλ, ην Γήκαξρν Πιαηαληάο θαη ηνπο Γεκάξρνπο νξηζκέλσλ Γήκσλ πνπ ζπλέβαιιαλ ν θαζέλαο κε ηνλ ηξφπν ηνπ, ζηελ πξνζπάζεηα απηή, θαζψο επίζεο θαη φινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο πνπ βνήζεζαλ θαη ζπλερίδνπλ λα βνεζνχλ, ψζηε λα εμππεξεηεζνχλ φιεο νη αλάγθεο δηεμαγσγήο ηνπ πλεδξίνπ. Κπξίεο θαη θχξηνη θεξχζζσ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ηνπ 38 νπ πλεδξίνπ ηεο Παλειιήληαο Οκνζπνλδίαο Δξγαδνκέλσλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, εχρνκαη θαιή επηηπρία ζηηο εξγαζίεο ηνπ πλεδξίνπ θαη θαιή δηακνλή ζε φινπο. αο επραξηζηψ ζεξκά. ΠΡΟΔΓΡΟ: πλάδειθε Δπηχρε είλαη ζίγνπξν φηη δεκηνχξγεζεο πξνβιεκαηηζκφ θαη λνκίδσ φηη εθθξάδσ θαη φιν ην ζπλέδξην. Καη ζηα ηξία φπσο έβαιεο σο ζηφρνπο θηινμελία, δηεπθφιπλζε θαη θαιή δηακνλή ηνπιάρηζηνλ κέρξη ζηηγκήο παίξλεηε άξηζηα. Δπραξηζηνχκε πάξα πνιχ. Παξεπξίζθεηαη επίζεο ζην ζπλέδξηφ καο θαη ν Γήκαξρνο Κνιπκβαξίνπ θ. Πνιπρξνλίδεο Πνιπρξφλεο θαη ηνλ επραξηζηνχκε. Θα θαιέζσ ζην βήκα ηνλ Πξφεδξν ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ζπλάδειθν Θεκηζηνθιή Μπαιαζφπνπιν. Θ. ΜΠΑΛΑΟΠΟΤΛΟ: Θα ήζεια αγαπεηνί θίινη πξνζθεθιεκέλνη, αγαπεηνί ζπλάδειθνη, λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ηε ζεκεξηλή ζαο παξνπζία ζηελ παλεγπξηθή έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ηνπ 38 νπ Σαθηηθνχ πλεδξίνπ. Άιισζηε πξέπεη λα μέξεηε φηη ν θιάδνο καο είλαη ιίγν απείζαξρνο, ιίγν αλππάθνπνο, 15

17 38 ν ΣΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΖΜΔΡΑ 1 ε ΠΑΝΖΓΤΡΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ - 28/4/2009 ιίγν αζπκβίβαζηνο. Αιιά ε αλππαθνή θαη ε απεηζαξρία ζα πξέπεη λα είλαη πξνο ηελ εμνπζία, γηα λα έρεη θαη λφεκα. Ζ ππαθνή ζε θνκκαηηθά θειεχζκαηα θαη ζηε δεκηνπξγία εληππψζεσλ, δε βνεζάεη ην ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζνβαξψλ πξνβιεκάησλ πνπ έρνπκε ζήκεξα. ήκεξα ερζξφο καο δελ είλαη νη ππφινηπεο ζπλδηθαιηζηηθέο παξαηάμεηο. ερζξφο καο είλαη ε πνιηηηθή πνπ ππνβαζκίδεη ηα δηθαηψκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ, πνπ πεξηνξίδεη ην εηζφδεκά ηνπο θαη ζηεξεί ηα ζπληαμηνδνηηθά θαη αζθαιηζηηθά δηθαηψκαηα ησλ γπλαηθψλ θαη ησλ ππφινηπσλ εξγαδνκέλσλ ζην δεκφζην. Απηνί είλαη νη αληίπαινί καο θαη απηνχο ζα πξέπεη λα αληηκεησπίζνπκε. Αγαπεηνί θίινη πξνζθεθιεκέλνη, ζέισ εθ κέξνπο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηεο Π.Ο.Δ.-Ο.Σ.Α. λα ζαο θαισζνξίζνπκε ζηελ παλεγπξηθή έλαξμε ηνπ 38 νπ Σαθηηθνχ πλεδξίνπ πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζηε θηιφμελε Κξήηε θαη εθθξάδνπκε ηηο επραξηζηίεο καο πνπ καο ηηκάηε κε ηελ παξνπζία ζαο. Θέισ λα θαισζνξίζσ θαη ην Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ ηνλ θ. Γεσξγηάδε πνπ καο ηηκάεη κε ηελ παξνπζία ηνπ. Θέισ επίζεο λα επραξηζηήζσ ηδηαίηεξα ην χιινγν Δξγαδνκέλσλ ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε ηνπ Ννκνχ Υαλίσλ, ηνλ Πξφεδξν ηεο Σνπηθήο Έλσζεο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ θαη Γήκαξρν Υαλίσλ ηνλ θ. Κπξηάθν Βηξβηδάθε, ην Ννκάξρε Υαλίσλ ηνλ θ. Γξεγφξε Αξρνληάθε θαη ην Γήκαξρν Πιαηαληάο θ. Γηψξγν Σζαγθαξάθε, γηα ηε θηινμελία ηνπο, αιιά θαη ηελ πνιχηηκε πξάγκαηη βνήζεηα πνπ είρακε φρη κφλν απηέο ηηο κέξεο πνπ βξίζθεζηε εζείο, αιιά θαη φιεο ηηο πξνεγνχκελεο, γηα λα πξνεηνηκάζνπκε ηε δηεμαγσγή ηνπ πλεδξίνπ καο. Αγαπεηνί θίινη, ην πλέδξηφ καο πξαγκαηνπνηείηαη ζε κηα πνιχ θξίζηκε ρξνληθή πεξίνδν. Ζ πνιηηηθή πνπ εθαξκφδεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα καο έρεη νδεγήζεη ζηε ζεκεξηλή νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή θξίζε, ζε αζξφεο απνιχζεηο, ζε αχμεζε ηεο αλεξγίαο θαη ηεο θηψρεηαο, ζε ειαζηηθνπνίεζε ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ, ζε χθεζε ζην επίπεδν ηεο πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο, πνπ δπζηπρψο εμαθνινπζεί θαη ζήκεξα λα είλαη θπξίαξρε κε φ,ηη απηφ ζπλεπάγεηαη γηα ηελ επφκελε κέξα, γηα ην κέιινλ. 16

18 38 ν ΣΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΖΜΔΡΑ 1 ε ΠΑΝΖΓΤΡΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ - 28/4/2009 Οη εξγαδφκελνη δέρνληαη πξσηνθαλή επίζεζε ζην εηζφδεκά ηνπο, ζηα αζθαιηζηηθά δηθαηψκαηα θαη ζηηο ζπληάμεηο ηνπο, ζηα ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλα δηθαηψκαηά ηνπο ζην επίπεδν δηαβίσζήο ηνπο. Ο δεκφζηνο ηνκέαο ζπλνιηθά ζηελ Διιάδα είλαη ζην ζηφραζηξν, φηαλ ηελ ίδηα ζηηγκή ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν αλαδεηείηαη έλα λέν κνληέιν πνπ ζα αλαδείμεη ηνλ ηζρπξφ ξφιν θαη ηε δξάζε ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ζηνλ νπνίν ζα βαζηζηεί έλα ζρέδην εθηφλσζεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Δίλαη θαλεξφ φηη ζηε ρψξα καο θαινχληαη πάιη λα πιεξψζνπλ εθείλνη πνπ δελ επζχλνληαη γηα ηελ θξίζε, λα πιεξψζνπλ κε απνιχζεηο, κε ιηγφηεξεο κέξεο εξγαζίαο θαη ιηγφηεξεο απνδνρέο, λα πιεξψζνπλ γηα ηηο δεκνζηνλνκηθέο ζπαηάιεο, ηελ εηζθνξνδηαθπγή, ηελ παξανηθνλνκία, ηηο αλείζπξαθηεο νθεηιέο ησλ 20 δηο, ην δαλεηζκφ ησλ 28 δηο ζηηο ηξάπεδεο, ηελ αζπδνζία ησλ πνιπεζληθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ θαξηέι πνπ δηνγθψλνπλ ηερλεηά ηηο ηηκέο γηα θεξδνζθνπηθνχο ιφγνπο. Απηή ε πνιηηηθή αθνχεη ζην φλνκα αθξαίνο λενθηιειεπζεξηζκφο πνπ ζπξξηθλψλεη ην θνηλσληθφ θξάηνο, πνπ θαη ν αληαγσληζκφο, ην θέξδνο θαη ε ηδησηηθνπνίεζε δελ έρνπλ φξηα, ελψ ε αγνξά απηνξπζκίδεηαη. Ζ πξφζθαηε απφθαζε ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ γηα ηηο ζπληάμεηο ησλ γπλαηθψλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ, δείρλεη φηη νη επξσπατθέο νδεγίεο θαη ην δίθαην, ππεξηζρχνπλ ηνπ ειιεληθνχ πληάγκαηνο θαη ησλ λφκσλ. Με ην πξφζρεκα ηεο ηζφηεηαο ησλ δχν θχισλ, μεζεκειηψλνπλ ην δεκφζην θαη θνηλσληθφ αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα ησλ δεκφζησλ ππαιιήισλ θαη απνθαζίδνπλ φηη ηα ηακεία ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ είλαη επαγγεικαηηθά, κε θαζαξά αληαπνδνηηθφ ραξαθηήξα, ρσξίο αιιειεγγχε ησλ γελεψλ θαη ηελ εγγχεζε ηνπ θξάηνπο. Ζ ειιεληθή θπβέξλεζε πηνζέηεζε πιήξσο απηή ηελ πνιηηηθή, αδηαθφξεζε πξνθιεηηθά θαη αδξάλεζε ζθφπηκα. Γη απηφ θαη είλαη εμ νινθιήξνπ ππεχζπλε γη απηή ηελ εμέιημε. Ζ θπβεξλεηηθή πνιηηηθή είλαη ε πνιηηηθή ηεο δηαίξεζεο θαη ηνπ θνηλσληθνχ απηνκαηηζκνχ. Νέα θα παιηά κηζζνιφγηα, λένη θαη παιηνί αζθαιηζκέλνη, κφληκνη εξγαδφκελνη αιιά θαη κε ειαζηηθέο ζρέζεηο εξγαζίαο ζην δεκφζην θαη ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε απνηεινχλ ζπζηαηηθά απηήο ηεο 17

19 38 ν ΣΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΖΜΔΡΑ 1 ε ΠΑΝΖΓΤΡΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ - 28/4/2009 πνιηηηθήο. Απηφ πνπ θπξηαξρεί ζήκεξα είλαη ην ξνπζθέηη, ε αλαμηνθξαηία, ε ππνηαγή ηεο θξαηηθήο κεραλήο ζηε βνχιεζε ησλ «εκεηέξσλ». Γηα ην ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, νη ππεχζπλνη απηψλ ησλ Πνιηηηθψλ πξέπεη λα πάξνπλ ηελ απάληεζε πνπ είλαη κία: Σαμηθή ελφηεηα θαη αγψλαο, καδηθή ζπκκεηνρή, αιιαγή πνιηηηθήο, λέν κνληέιν αλάπηπμεο. Ζ πξφζθαηε έθζεζε ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο επηβεβαηψλεη δπζηπρψο ηηο εθηηκήζεηο ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ θηλήκαηνο γηα ηε δξακαηηθή επηδείλσζε ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. απνγνεηεχεη φκσο ηνπο πάληεο κε ηηο πξνηεηλφκελεο θαη επαλαιακβαλφκελεο ζπληαγέο, νη νπνίεο ζα δεκηνπξγήζνπλ πξνυπνζέζεηο αθφκα κεγαιχηεξεο θηψρεηαο, χθεζεο, ζα πξνθαιέζνπλ αχμεζε ηεο θηψρεηαο θαη ηεο εμαζιίσζεο θαη νπζηαζηηθά ζα νδεγήζνπλ ζηελ εμφλησζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηεο θνηλσλίαο. Οη πξνηάζεηο θαη ηα κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, είλαη ιίαλ επηεηθψο απαξάδεθηα, αληηθνηλσληθά, αληεξγαηηθά, αιιά θαη αλαπνηειεζκαηηθά, γηαηί θηλνχληαη ζηελ ίδηα λενθηιειεχζεξε ινγηθή πνπ δεκηνχξγεζε ηε ζεκεξηλή θξίζε. Γη απηφ απαηηνχκε απφ ηελ θπβέξλεζε έζησ θαη ηψξα, λα θαηαλνήζεη φηη νη εξγαδφκελνη δελ έρνπλ άιιεο αληνρέο θαη νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο. Δπηβάιιεηαη λα αιιάμεη άκεζα θαη ξηδηθά ηελ αζθνχκελε νηθνλνκηθή ηεο πνιηηηθή. Δπηβάιιεηαη λα αληηκεησπίζεη άκεζα ηελ παξανηθνλνκία, ηε θνξνδηαθπγή θαη ηε θνξνθινπή, λα εηζπξάμεη ηνπο θφξνπο απφ ηνπο έρνληεο θαη θαηέρνληεο, ηνπο ηξαπεδίηεο θαη ηνπο επηρεηξεκαηίεο. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ην ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα θαη νη εξγαδφκελνη είλαη απνθαζηζκέλνη λα αληηδξάζνπλ δπλακηθά γηα λα εμαζθαιίζνπλ έλα αμηνπξεπέο θαη αλζξψπηλν επίπεδν δηαβίσζεο θαη λα επηβάιινπλ δίθαηε δηαλνκή θαη αλαδηαλνκή ηνπ παξαγσγηθνχ πινχηνπ. πλάδειθνη, αγαπεηνί θίινη πξνζθεθιεκέλνη, νη εξγαδφκελνη ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε κε παξαθαηαζήθε ηελ εκπεηξία ησλ πξφζθαησλ θηλεηνπνηήζεσλ γηα ηελ ππεξάζπηζε ησλ αζθαιηζηηθψλ καο θαη ζπληαμηνδνηηθψλ καο δηθαησκάησλ, καδί κε ηνπο ππφινηπνπο εξγαδφκελνπο 18

20 38 ν ΣΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΖΜΔΡΑ 1 ε ΠΑΝΖΓΤΡΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ - 28/4/2009 ζην δεκφζην, δπλακηθά, αγσληζηηθά θαη ελσηηθά, παιεχνπλ γηα ηελ επίιπζε ησλ βαζηθψλ ηνπο αηηεκάησλ. Πξέπεη, κπνξνχκε θαη πξέπεη λα δψζνπκε απνζηνκσηηθή θαηαιπηηθή απάληεζε ζε φζνπο εθηίκεζαλ φηη ην ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα δελ κπνξεί λα αληηπαιέςεη απηή ηελ επίζεζε πνπ δέρνληαη ζήκεξα ζπλνιηθά νη εξγαδφκελνη ζην δεκφζην θαη ηδησηηθφ ηνκέα, ηδηαίηεξα κεηά ηελ απφθαζε βφκβα ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Σακείνπ Πξφλνηαο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ, κε ηελ νπνία θαινχληαη νη εξγαδφκελνη ζην δεκφζην λα ρξεκαηνδνηήζνπλ ην ηακείν ηνπο κε κηζφ κηζζφ, ζε ζπλδπαζκφ κε ην πάγσκα ησλ απνδνρψλ καο γηα ην 2009 θαη ηελ απφθαζε ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ. Έρνπκε ππνρξέσζε φινη καο λα αγσληζηνχκε κε φιεο καο ηηο δπλάκεηο γηα ηα πην θάησ δεηήκαηα. Καη εδψ ζέισ θ. Γεληθέ ηελ πξνζνρή ζαο. Οπζηαζηηθέο απμήζεηο ζηνπο κηζζνχο θαη ζπληάμεηο. Νέν εληαίν κηζζνιφγην κε επξψ θαηψηεξν βαζηθφ εηζαγσγηθφ κηζζφ ζηελ θαηεγνξία ηεο ΤΔ. Να κπεη ηέινο ζηηο πνιηηηθέο κνλφπιεπξεο ιηηφηεηαο πνπ ππνβαζκίδνπλ ηνπο κηζζνχο θαη ηηο ζπληάμεηο. Ζ ππεξάζπηζε ηνπ δεκφζηνπ θαη θνηλσληθνχ ραξαθηήξα ησλ ππεξεζηψλ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. Απνηξνπή θάζε πξνζπάζεηαο εθαξκνγήο ηνπ λφκνπ γηα ηηο πκπξάμεηο Γεκφζηνπ θαη Ηδησηηθνχ Σνκέα. Σν 7σξν, ε κφληκε θαη ζηαζεξή εξγαζία, ε θαηάξγεζε ησλ θάζε κνξθήο ελαιιαθηηθήο απαζρφιεζεο, δίκελα, νθηάκελα, ζπκβάζεηο, κίζζσζε έξγνπ, κεξηθή απαζρφιεζε, STAGE. Σελ ηαθηνπνίεζε ησλ ζπκβαζηνχρσλ πνπ θαιχπηνπλ πάγηεο θαη δηαξθείο αλάγθεο. Μνληκνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ανξίζηνπ ρξφλνπ γηα εληαία, κφληκε, ζηαζεξή ζρέζε εξγαζίαο ζην δεκφζην θαη ηνπο ΟΣΑ. Πξνζηαζία ησλ εξγαζηαθψλ δηθαησκάησλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο επηρεηξήζεηο ησλ ΟΣΑ. 19

21 38 ν ΣΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΖΜΔΡΑ 1 ε ΠΑΝΖΓΤΡΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ - 28/4/2009 Παξέκβαζε γηα εληαίν πιαίζην ακνηβψλ θαη φξσλ απαζρφιεζεο. πλέρηζε ηνπ αγψλα καο γηα αχμεζε ηνπ εθάπαμ βνεζήκαηνο ηνπ ΣΑΓΚΤ απφ ηα 110 ζηα 120 βνεζήκαηα θαη ηελ αιιαγή ηνπ ηξφπνπ ππνινγηζκνχ ηνπ κεληαίνπ βνεζήκαηνο απφ 9%ν ζε 10%ν. Γηα ΟΣΑ νηθνλνκηθά απηνδχλακνπο θαη απνηξνπή ηεο επεξρφκελεο νηθνλνκηθήο θαηάξξεπζεο, θαζψο κεζνδεχεηαη ε ζπζηεκαηηθή αθαίξεζε πφξσλ θαη αξκνδηνηήησλ ησλ ΟΣΑ. Κνηλή παξέκβαζε κε ηνπο αηξεηνχο γηα ηελ πξαγκαηηθή επηζηξνθή ησλ παξαθξαηεζέλησλ πφξσλ θαη θακία λέα αξκνδηφηεηα ζην κέιινλ ρσξίο ηελ πξφβιεςε ησλ αλάινγσλ πφξσλ. Απζηεξή εθαξκνγή ησλ εζληθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ ζρεδηαζκψλ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ. Καηάξγεζε ηεο ζχκβαζεο ηεο ΚΔΓΚΔ κε ηελ Διιεληθή Δηαηξεία Αμηνπνίεζεο ηεο Αλαθχθισζεο. Απνηξνπή θάζε πξνζπάζεηαο ηδησηηθνπνίεζεο ηεο δηαρείξηζεο ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ. πλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ πξνγξακκάησλ θαη ησλ ππνδνκψλ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. Σελ εμαζθάιηζε ηνπ θφζηνπο κηζζνδνζίαο θαη ηεο απαζρφιεζήο ηνπο. Σελ ππεξάζπηζε ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ θαη αζθαιηζηηθψλ καο δηθαησκάησλ. Σελ θαηάξγεζε ζηελ πξάμε ηνπ Ν. 3655/2008. Σελ ππεξάζπηζε ηνπ δεκφζηνπ θαη παηδαγσγηθνχ ξφινπ ησλ δεκνηηθψλ θαη παηδηθψλ βξεθνλεπηαθψλ ζηαζκψλ. Απνηξνπή θάζε πξνζπάζεηαο θαηάξγεζεο ησλ δηθαησκάησλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνπο δεκνηηθνχο παηδηθνχο ζηαζκνχο. Γηεθδηθνχκε ηελ έληαμε ηνπ θιάδνπ ΣΔ Βξεθνλεπηνθνκίαο ζην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ. Απνδνρή ζην ζχλνιν ηεο πξφηαζήο καο γηα ηα βαξέα θαη αλζπγηεηλά. 20

22 38 ν ΣΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΖΜΔΡΑ 1 ε ΠΑΝΖΓΤΡΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ - 28/4/2009 Έληαμε λέσλ θαηεγνξηψλ εξγαδνκέλσλ. Πιήξε επέθηαζε ησλ δηαηάμεσλ πνπ ηζρχνπλ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα γηα ηηο επαγγεικαηηθέο αζζέλεηεο θαη ην εξγαηηθφ αηχρεκα. Σελ θαηάξγεζε ηνπ Ν. 3731/2008 γηα ηε Γεκνηηθή Αζηπλνκία πνπ αιιάδεη ζηαδηαθά ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο κε βαζηθφ ζηφρν ηε κεηαηξνπή ηεο ζε κεραληζκφ θαηαζηνιήο θαη πνπ εθαξκφδεη δηαθνξεηηθή (γξαθεηνθξαηηθή) ηεξαξρία θαη Πεηζαξρηθά πκβνχιηα. Σελ πινπνίεζε ηεο δέζκεπζεο ηεο θπβέξλεζεο γηα ηελ αλαγλψξηζε ηνπ ρξφλνπ (ζπληαμηνδνηηθά θαη αζθαιηζηηθά) πξνυπεξεζίαο ησλ ζρνιηθψλ θπιάθσλ. Σε ζπλερή επηκφξθσζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη αλαβάζκηζε ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. Άκεζε άξζε ησλ θαηαινγηζκψλ ζηε ρνξήγεζε ηνπ επηδφκαηνο ησλ Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ. Αγαπεηνί θίινη, ε πεξζηλή κεγαιεηψδεο θηλεηνπνίεζή καο, πξέπεη λα απνηειέζεη ηελ αθεηεξία λέσλ αγψλσλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνπο ΟΣΑ, φρη κφλν γηα ηελ πξνάζπηζε, αιιά θαη γηα ηε δηεχξπλζε ησλ δηθαησκάησλ. Απφ ην βήκα ηνπ 38 νπ Σαθηηθνχ πλεδξίνπ, απεπζχλνπκε θάιεζκα ηφζν ζηελ θπβέξλεζε φζν θαη ζηελ ΚΔΓΚΔ, γηα άκεζε ηθαλνπνίεζε ησλ αηηεκάησλ καο. Έρνπκε απνδείμεη φηη κπνξνχκε κε ηηο ζέζεηο καο, ηηο πξνηάζεηο καο, αιιά θαη ηνλ αγψλα καο, λα επηβάινπκε ηε ιχζε ηνπο θαη ηελ θαηάξγεζε ησλ πνιηηηθψλ πνπ θαηαζηξαηεγνχλ ηα δηθαηψκαηά καο. Γηφηη είλαη πιένλ μεθάζαξν ζε φινπο, φηη δελ κπνξεί λα ππάξμεη αλαβαζκηζκέλε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε κε ππνβαζκηζκέλν πξνζσπηθφ. Να πξνσζήζνπκε ζηελ πξάμε ηελ ελφηεηα ηνπ θιάδνπ ηφζν ζε επίπεδν θνξπθήο, φζν θαη ζηε βάζε. Σα πξψηα βήκαηα πνπ θάλακε ην πξνεγνχκελν ρξνληθφ δηάζηεκα κε ηε ζπλεξγαζία καο κε ηελ Π.Ο.Π.-Ο.Σ.Α. ήηαλ ζεκαληηθά. Δίλαη ζην ρέξη καο λα θηάζνπκε ζηνλ απψηεξν ζηφρν καο: Μία Οκνζπνλδία ζην ρψξν ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο πνπ ζα είλαη ν νπζηαζηηθφο εγγπεηήο ζηε ιχζε ησλ πξνβιεκάησλ καο. 21

23 38 ν ΣΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΖΜΔΡΑ 1 ε ΠΑΝΖΓΤΡΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ - 28/4/2009 Σφηε είλαη ζίγνπξν φζν πνηέ άιινηε, φηη ζα εθθξάζνπκε ηηο πξνζδνθίεο ηνπ ζπλφινπ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε. Άιισζηε ην ζχλζεκα ηνπ πλεδξίνπ καο «Γπλακηθά Αγσληζηηθά Δλσηηθά» είλαη ε ζηξαηεγηθή πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζεη ην επφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα ην ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα γηα αλαηξνπή ηεο ζεκεξηλήο θαηάζηαζεο θαη ηε ράξαμε κηαο ληθεθφξαο πνξείαο καθξηά απφ κηθξνπαξαηαμηαθά νθέιε πνπ ζα δίλεη νξηζηηθέο ιχζεηο ζηα πξνβιήκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ έρνπκε ηαρζεί λα ππεξεηνχκε. Θέισ θαη πάιη λα επραξηζηήζσ θαη ην Γήκαξρν Πιαηαληάο θαη ην Γήκαξρν Υαλίσλ θαη ην Ννκάξρε, γηαηί πηζηεχσ φηη εθθξάδσ ηηο δηαζέζεηο φισλ ζαο κέζα απ ηελ θαξδηά καο. Ήηαλ έλα απ ηα θαιχηεξα πλέδξηα πνπ είρακε πξνγξακκαηίζεη θαη πηζηεχσ ζα θαλεί κέρξη ην ηέινο. Καη επίζεο λα πσ, ζα κνπ επηηξέςεη ν ζπλάδειθνο ν Θνδσξήο Γξαθάθεο, φηη καο ηηκά κε ηελ παξνπζία ηνπ ν ζπλάδειθνο Πξφεδξνο ηεο ΑΓΔΓΤ ν πχξνο Παπαζπχξνο. Καη εθ κέξνπο ηεο Σνπηθήο Έλσζεο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ Ννκνχ Αηηηθήο, ν Γεληθφο Γξακκαηέαο θαη Γήκαξρνο Υνιαξγνχ ν θ. Νηθνιάνπ. αο επραξηζηψ πνιχ. ΠΡΟΔΓΡΟ: Κη εκείο επραξηζηνχκε. πσο αθνχζηεθε ζην θαισζφξηζκα πνπ έθαλε παξεπξίζθεηαη θαη ηηκά κε ηελ παξνπζία ηνπ θαη ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ ν θ. Πάηξνθινο Γεσξγηάδεο. Δπίζεο παξεπξίζθεηαη ν ζπλάδειθνο Λενλάθεο Μαλνχζνο Πξφεδξνο ηνπ Δξγαηηθνχ Κέληξνπ Υαλίσλ θαη ηνλ επραξηζηνχκε. Καη κε ηελ επρή ην επφκελν ζπλέδξην λα είλαη θνηλφ λα ελνπνηεζεί ν ζηφρνο πνπ έβαιε θαη ν ζπλάδειθνο Θέκεο Μπαιαζφπνπινο ζα θαιέζσ ζην βήκα ηνλ Αληηπξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΠΟΠ ΟΣΑ ην ζπλάδειθν Νίθν Πειεγίλε λα απεπζχλεη έλα ζχληνκν ραηξεηηζκφ ζην ζπλέδξηφ καο. Σν πήξεο ην κήλπκα. Ν. ΠΔΛΔΓΗΝΖ: Κχξηε Πξφεδξε, θ. Γεληθέ Γξακκαηέα, θ. Ννκάξρα, θ.θ. Γήκαξρνη, εθπξφζσπνη ησλ θνκκάησλ, θίιεο θαη θίινη, αγαπεηνί ζχλεδξνη, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΠΟΠ ΟΣΑ ζαο επραξηζηεί γηα ηελ ηηκήλ λα παξεπξεζνχκε ζηελ θνξπθαία δεκνθξαηηθή δηεξγαζία γηα ηελ Οκνζπνλδία ζαο ζην 38 ν ηαθηηθφ πλέδξηφ ζαο. 22

24 38 ν ΣΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΖΜΔΡΑ 1 ε ΠΑΝΖΓΤΡΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ - 28/4/2009 Βξίζθνκαη εδψ ζήκεξα αληί ηνπ Πξνέδξνπ ν νπνίνο δελ κπφξεζε δπζηπρψο λα παξεπξεζεί γηα ζνβαξνχο πξνζσπηθνχο ιφγνπο, γη απηφ θαη ζαο κεηαθέξσ ηηο επρέο ηνπ γηα έλα δεκηνπξγηθφ θαη πεηπρεκέλν πλέδξην. Κπξίεο θαη θχξηνη, νη εξγαζίεο ηνπ πλεδξίνπ ζαο πξαγκαηνπνηνχληαη ζε κηα θξίζηκε ζηηγκή γηα ηε ρψξα θαη ηελ θνηλσλία ε νπνία βηψλεη ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ καζηίδεη φιν ηνλ θφζκν. Δκείο ζε απηή ηε ρξνληθή ζηηγκή θαινχκαζηε λα δηαηεξήζνπκε απηά πνπ θαηαθηήζακε κε αγψλεο ηφζα ρξφληα αιιά θαη λ αγσληζηνχκε γηα ηα ζνβαξά πξνβιήκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο ηνπο. Αγαπεηνί ζπλάδειθνη, πηζηεχνπκε φηη ηε δχζθνιε απηή ρξνληθή πεξίνδν, εκείο ζαλ εθπξφζσπνη ρηιηάδσλ εξγαδνκέλσλ ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε Α βαζκνχ, πξέπεη ζεβφκελνη πάληα ηελ ηζηνξία ησλ Οκνζπνλδηψλ καο, ηνπο αγψλεο θαη ηηο θαηαθηήζεηο ηνπο, λα ζπλεξγαζηνχκε ζε κηα ζεηξά απφ ζέκαηα ψζηε έηζη λα έρνπκε κηα ζεηηθή εμέιημε. Γηεθδηθνχκε λα δεκηνπξγεζνχλ λέεο ζέζεηο εξγαζίαο, αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, δίθαηε κηζζνινγηθή πνιηηηθή, θαηψηεξν βαζκφ κηζζφ γηα ηνπο ΤΔ εκείο Πξφεδξε έρνπκε ην φξην ησλ επξψ- αχμεζε ηνπ θνξνινγεηένπ ζηα επξψ, ηελ θαηάξγεζε θαη ην θιείζηκν ησλ δεκνηηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ έρνπλ σο αληηθείκελν Τπεξεζίεο πνπ αλήθνπλ ζηνπο ΟΣΑ θαη απνξξφθεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο θαη γηα ηηο ππφινηπεο, εληαίν πιαίζην ακνηβήο θαη σξψλ απαζρφιεζεο. Αλαγλψξηζε πξνυπεξεζίαο ησλ ζρνιηθψλ θπιάθσλ κηζζνινγηθά θαη ζπληαμηνδνηηθά. Κπξίεο θαη θχξηνη ζχλεδξνη, ν ξφινο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηε δηακφξθσζε ηνπ λένπ θαηαζηαηηθνχ ράξηε ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο πξέπεη θαη επηβάιιεηαη λα είλαη θαζνξηζηηθφο. Δκείο ζ αγσληζηνχκε γηα λ απνηξέςνπκε ηελ ηδησηηθνπνίεζε ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ πνπ είλαη θνηλσληθνχ ραξαθηήξα έηζη ψζηε λ αζθείηαη θνηλσληθή πνιηηηθή κε ρακειφ θφζηνο θαη αλαβάζκηζε ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ. Θα πξέπεη λα δηακνξθσζεί εληαίν κέησπν εξγαδνκέλσλ θαη αηξεηψλ γηα λα θαζνξηζζεί ην πιαίζην πνπ είλαη αλαγθαίν γηα 23

25 38 ν ΣΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΖΜΔΡΑ 1 ε ΠΑΝΖΓΤΡΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ - 28/4/2009 ηελ δηνηθεηηθή κεηαξξχζκηζε αιιά θαη ηελ νηθνλνκηθή απηνηέιεηα ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. Να πεηχρνπκε καδί θαηαζθεπή εξγνζηαζίσλ, ΚΓΑΤ, ΥΤΣΑ, έηζη ψζηε λα πξνζηαηεχζνπκε ην πεξηβάιινλ θαη ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ εξγαδνκέλσλ. Δίκαζηε θαηεγνξεκαηηθά αληίζεηνη ζε νπνηαδήπνηε κνξθή άκεζεο, έκκεζεο ηδησηηθνπνίεζεο ζε φιν ην θάζκα ηεο δηαρείξηζεο ησλ ζηεξψλ απνβιήησλ. Δίκαζηε πεπεηζκέλνη φηη ν λένο Κψδηθαο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ κπνξεί λα πξνζθέξεη πνιιά σο εξγαιείν φπσο επίζεο θαη ν Κψδηθαο Τπαιιήισλ ησλ ΟΣΑ πνπ κπνξεί λ απνηειέζεη έλα ζεκαληηθφ κέζνλ γηα ηελ απηνηέιεηα, ηελ πξνζηαζία θαη ηελ αλαβάζκηζε ησλ Τπεξεζηψλ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ηφρνο ε ηειηθή δηακφξθσζε ζηνλ Κψδηθα πνπ ζα εμαζθαιίζεη ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο, ηα δηθαηψκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ζα δεκηνπξγεζεί ε πξνυπφζεζε γηα ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε. πλερίδνπκε λα ζηεξίδνπκε ηελ απηφλνκε ιεηηνπξγία ησλ Αζθαιηζηηθψλ καο Σακείσλ θαη ηε ζπλερή βειηίσζε ησλ παξνρψλ. Εεηάκε: Σελ έληαμε ζε απηά ηα Σακεία φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. Θέινπκε εθαξκνγή ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα πγηεηλή αζθάιεηα κε πξνζιήςεηο γηαηξψλ εξγαζίαο, ηερληθψλ αζθαιείαο γηα ηελ θαιχηεξε πνηφηεηα εξγαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ. Εεηάκε απφ ηελ θπβέξλεζε αιιά θαη απφ ηνπο αηξεηνχο λ αληηκεησπηζζεί κε ηελ αλάινγε ζνβαξφηεηα ε ζπλέρεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ πξνγξακκάησλ «Βνήζεηα ζην ζπίηη», «Κνηλσληθή κέξηκλα», ΚΖΦΖ, ΚΓΑΠ, ΑΜΔΑ, λα ζηειερσζνχλ νη Γήκνη απφ ηνπο ήδε ππεξεηνχληεο θαη λα εμαζθαιίζνπλ ηα πνζά γηα ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία κε πξφβιεςε απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ ζχκθσλα κε ηηο ππνζρέζεηο πνπ έρεη δψζεη ε θπβέξλεζε. Γηεθδηθνχκε επίζεο θαη ππεξαζπηδφκαζηε ηνλ δεκφζην ραξαθηήξα φισλ ησλ Τπεξεζηψλ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο κε απνηξνπή θάζε πξνζπάζεηαο ηδησηηθνπνίεζεο θαη ηε ζηειέρσζε ησλ ΟΣΑ κε εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ κέζα απφ ηα πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο θαη θαηάξηηζεο ησλ εξγαδνκέλσλ. 24

26 38 ν ΣΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΖΜΔΡΑ 1 ε ΠΑΝΖΓΤΡΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ - 28/4/2009 Γηεθδηθνχκε: Σελ θαηάξγεζε ηνπ ζεζκνχ εθηάθησλ, ηεο κεξηθήο απαζρφιεζεο θαη ησλ ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ θαζψο επίζεο θαη ηα ειαζηηθά σξάξηα εξγαζίαο. Τπεξαζπηδφκαζηε ηα δηθαηψκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο φπσο θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ πξνγξακκάησλ «Βνήζεηα ζην ζπίηη» θαη «Κνηλσληθή κέξηκλα» κε ηελ εμαζθάιηζε κηζζνδνζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ εληζρχνληαο έηζη ηηο πξνλνκηαθέο δνκέο. Αγσληδφκαζηε γηα νηθνλνκηθή θαη ζεζκηθή αλαβάζκηζε ηνπ ζπλφινπ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε φπσο θαη ηελ επίιπζε βαζηθψλ θιαδηθψλ θαη ζεζκηθψλ αηηεκάησλ ησλ εξγαδνκέλσλ ησλ ΟΣΑ Α βαζκνχ. πλάδειθνη, δε ζα πσ ηίπνηε άιιν γλσξίδνληαο φηη ν ρξφλνο ζαο είλαη πνιχηηκνο. Απιά θιείλνληαο ζέισ λα επρεζψ εθ κέξνπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΠΟΠ ΟΣΑ θαη απφ κέλα πξνζσπηθά, θαιή επηηπρία ζηηο εξγαζίεο ηνπ 38 νπ πλεδξίνπ ζαο. Δπραξηζηψ. ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θη εκείο πάξα πνιχ ζπλάδειθε Νίθν. Θα θαιέζνπκε ζην βήκα ηνλ Αληηπξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Σνπηθήο Έλσζεο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ Ννκνχ Υαλίσλ, Γήκαξρν Αλαηνιηθνχ ειίλνπ θ. Λεπηέξε Παπαδεξφ. Λ. ΠΑΠΑΓΔΡΟ: Πξψηα απ φια λα δψζσ κηα εμήγεζε γηαηί εγψ θαη φρη ν Πξφεδξνο ηεο ΣΔΓΚ. Ο Πξφεδξνο ηεο ΣΔΓΚ θαη Γήκαξρνο Υαλίσλ θ. Βηξβηδάθεο είλαη εθπξφζσπνο ηεο ΚΔΓΚΔ ζην ζεκεξηλφ πλέδξηφ ζαο θαη γη απηφ εγψ ζαλ Αληηπξφεδξνο αλέιαβα ηε ζέζε ηνπ Πξνέδξνπ γηα ην ζεκεξηλφ ζαο πλέδξην, λα θάλσ έλαλ ραηξεηηζκφ. Δθιεθηφ Πξνεδξείν, θ. Γεληθέ Γξακκαηέα ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, θ. Ννκάξρε, θ.θ. εθπξφζσπνη ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ, θ. Πξφεδξε ηεο ΣΔΓΚ θαη Γήκαξρε Υαλίσλ θαη κέινο ηεο Δθηειεζηηθήο Γξακκαηείαο ηεο ΚΔΓΚΔ θαη εθπξφζσπε ηεο ΚΔΓΚΔ, θ. Πξφεδξε ηεο ΠΟΔ- ΟΣΑ θαη εθιεθηά κέιε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο δελ μέξσ αλ είλαη ζσζηφο ν φξνο- ζπλάδειθνη ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, θ. Πξφεδξε θαη αγαπεηά κέιε ηνπ πιιφγνπ Δξγαδνκέλσλ ζηνπο ΟΣΑ Ν. Υαλίσλ, θπξίεο θαη θχξηνη εθπξφζσπνη ηνπ πιιφγνπ Δξγαδνκέλσλ ζηνπο ΟΣΑ Διιάδαο αιιά 25

27 38 ν ΣΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΖΜΔΡΑ 1 ε ΠΑΝΖΓΤΡΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ - 28/4/2009 θαη άιισλ ρσξψλ φπσο άθνπζα φηη παξεπξίζθνληαη, θπξίεο θαη θχξηνη εθπξφζσπνη θνξέσλ Τπεξεζηψλ θαη πιιφγσλ, θχξηεο θαη θχξηνη εθπξφζσπνη ησλ ΜΜΔ, αγαπεηέο θίιεο θαη θίινη εξγαδφκελνη ζηελ Απηνδηνίθεζε θαη πάλσ απ φια ζπλεξγάηεο καο, σο Αληηπξφεδξνο ηεο ΣΔΓΚ ηνπ λνκνχ Υαλίσλ, ζα ήζεια θαη' αξρήλ λα ζαο θαισζνξίζσ ζηα φκνξθα Υαληά θαη λα επρεζψ λα είλαη επνηθνδνκεηηθέο νη εξγαζίεο ηνπ 37 νπ θαηαζηαηηθνχ νξγαλσηηθνχ πλεδξίνπ θαη ηνπ 38 νπ ηαθηηθνχ πλεδξίνπ ηεο Οκνζπνλδίαο ζαο. Δίλαη ηδηαίηεξε ηηκή θαη ραξά γηα φινπο εκάο, αθ ελφο κελ λα θηινμελνχκε ζηα Υαληά καο ην πνιπκειέο πλέδξηφ ζαο πνπ βνεζά ζεκαληηθά ζηνλ ηνκέα ηεο ηνπξηζηηθήο αλάθακςεο πνπ ρξεηαδφκαζηε γηα θέηνο θαη αθ εηέξνπ λα ππνδερφκαζηε ζηνλ ηφπν καο αλζξψπνπο πνπ απνηεινχλ βαζηθά θαη ελεξγά θχηηαξα ηεο θνηλσλίαο καο, πνπ νξγαλψλνληαη θαη δηεθδηθνχλ, πνπ θαηαζέηνπλ ηηο πξνηάζεηο ηνπο γηα έλα θαιχηεξν εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ. Σν ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα ζήκεξα έρεη αλάγθε απφ ζχγρξνλεο ξεαιηζηηθέο θαη εθαξκφζηκεο πξνηάζεηο αιιά θαη απφ επέιηθηεο ζέζεηο θαη απφςεηο, πνπ φκσο πξέπεη λα έρνπλ θνηλσληθή απνδνρή θαη αληαπφθξηζε. Άιιεο ζέζεηο θαη θαηεπζχλζεηο, κεγάια ιφγηα πνπ είλαη ζπλήζσο ςεχηηθα, αθνξηζκνί θαη εηθνληθέο πξαγκαηηθφηεηεο, δελ έρνπλ ζέζε ζήκεξα γηαηί ε θνηλσλία καο είλαη πνιχ θαιά ελεκεξσκέλε, βιέπεη θαη αθνχεη κε θξηηηθφ πλεχκα ηηο θσλέο ησλ ζπλδηθαιηζηψλ, ηηο θσλέο ησλ εξγαδνκέλσλ. Δίλαη γεγνλφο αλακθηζβήηεηε φηη ην πλέδξην δηεμάγεηαη ζε κηα θξίζηκε πεξίνδν θαζψο νη παγθφζκηεο δπζκελείο νηθνλνκηθέο εμειίμεηο έρνπλ θάλεη ήδε αηζζεηέο ηηο ζπλέπεηέο ηνπο θαη ζηε ρψξα καο. Πεπνίζεζή κνπ είλαη φηη ηελ θξίζηκε απηή ε πεξίνδν ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαζψο απνηειεί έλα ζεκαληηθφ αλ φρη ην ζεκαληηθφηεξν εξγαιείν αλάπηπμεο γηα ηελ πεξηθέξεηα. Ζ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε φπσο θαη ν ζπλδηθαιηζκφο απνηεινχλ βαζηθφ ζπζηαηηθφ ηνπ δεκνθξαηηθνχ καο πνιηηεχκαηνο θαη γη απηφ έρεη ηεξάζηηα ζεκαζία ε ζηήξημε φρη κφλνπ ηνπ ζεζκνχ αιιά θαη ησλ ππαιιήισλ πνπ εξγάδνληαη ζηνπο Γήκνπο θαη ηηο Κνηλφηεηεο. Εεηήκαηα φπσο ν δεκφζηνο θαη θνηλσληθφο ραξαθηήξαο ησλ ΟΣΑ, ε ππεξάζπηζε θαη δηεχξπλζε ησλ αζθαιηζηηθψλ θαη ζπληαμηνδνηηθψλ δηθαησκάησλ, ε κφληκε εληαία θαη ζηαζεξή 26

28 38 ν ΣΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΖΜΔΡΑ 1 ε ΠΑΝΖΓΤΡΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ - 28/4/2009 ζρέζε εξγαζίαο, ζεσξψ φηη είλαη ζεκειηψδε γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο ζηνλ Α βαζκφ Απηνδηνίθεζεο. Θα ήζεια επίζεο λα παξαηεξήζσ φηη ε εθαξκνγή κηαο νινθιεξσκέλεο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ αλάπηπμε, πξνυπνζέηεη ηελ δεκηνπξγία ησλ θαηαιιήισλ ππνδνκψλ θαη ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ απαξαίηεησλ κεραληζκψλ πξνθεηκέλνπ νη Τπεξεζίεο ησλ ΟΣΑ λ αληαπνθξηζνχλ ζηηο αλάγθεο ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο κηαο νινθιεξσκέλεο πξνζπάζεηαο. Δπνκέλσο αλ αμηνπνηεζνχλ αθφκε πεξηζζφηεξν νη δπλαηφηεηεο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο πηζηεχσ φηη ζα επηηεπρζεί ε πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε ζε ζπλδπαζκφ πάληα κε ηελ απαξαίηεηε ζηήξημε απφ ηελ θεληξηθή εμνπζία. Γηα λα επηηχρνπκε φκσο απηφ ηνλ ζηφρν απαηηείηαη ε ζπλερήο θαη εηιηθξηλήο ζπλεξγαζία ησλ αηξεηψλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ θαη λα είζηε ζίγνπξνη φηη δελ είκαζηε απέλαληί ζαο, φπσο θάπνηνη πηζηεχνπλ απφ ζαο. Δίκαζηε ππνρξεσκέλνη φινη λα πξνρσξήζνπκε καδί. Γελ είλαη δπλαηφ λα θνηηάδνπλ αιινχ νη αηξεηνί, αιινχ νη εξγαδφκελνη θαη λα θηινδνμνχκε φηη ζα κπνξέζνπκε λα επηηχρνπκε ηελ πξνζδνθνχκελε πξφνδν γηα ηνλ ηφπν καο θαη ηνλ ζεζκφ. Με απηέο ηηο ζθέςεηο, εχρνκαη θαιή επηηπρία ζηηο εξγαζίεο ηνπ πλεδξίνπ ζαο θαη λα θπξηαξρήζεη ν επνηθνδνκεηηθφο θαη νπζηαζηηθφο δηάινγνο. Δπραξηζηψ πνιχ. ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θη εκείο αγαπεηέ Γήκαξρε. Θα θαιέζνπκε ζην βήκα ην Ννκάξρε Υαλίσλ θ. Γξεγφξε Αξρνληάθε γηα έλα ζχληνκν ραηξεηηζκφ. Γ. ΑΡΥΟΝΣΑΚΖ: Κχξηε Γεληθέ, θ. Πξφεδξε ηεο ΠΟΔ-ΟΣΑ, θ. Πξφεδξε ηνπ ζπλεδξίνπ, θ. Γήκαξρε Υαλίσλ, εθπξφζσπνη θνκκάησλ, θ. Βνπιεπηά, ζπλάδειθνη ζηελ Απηνδηνίθεζε, θπξίεο θχξηνη ζχλεδξνη, πξψηα απ φια ζα ήζεια λα ζαο θαισζνξίζσ εδψ ζηνλ ηφπν καο. Να επρεζψ κέζα απφ κία παξαγσγηθή δηαδηθαζία έζησ θαη κε θάπνηεο αληηπαξαζέζεηο πνπ είδακε πξηλ απφ ιίγα ιεπηά, πξαγκαηηθά ην ζπλέδξηφ ζαο λα βγάιεη θαιά ζπκπεξάζκαηα έηζη ψζηε ε Απηνδηνίθεζε λα είλαη πην δπλαηή θαη ηα αηηήκαηα πξνο ηελ Κεληξηθή Δμνπζία λα κπνξέζνπλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ. Πξέπεη λα πσ φηη έρσ ζεηεχζεη σο Αηξεηφο ζηνλ Α βαζκφ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ νη εξγαδφκελνη ζηνλ Α 27

29 38 ν ΣΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΖΜΔΡΑ 1 ε ΠΑΝΖΓΤΡΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ - 28/4/2009 θαη ζηνλ Β βαζκφ είλαη ζρεδφλ ηα ίδηα, ζα έιεγα φηη νη ππάιιεινη ζηνλ Β βαζκφ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο έρνπλ πην ζνβαξά πξνβιήκαηα, κηα πνπ είλαη πνιιψλ ηαρπηήησλ, έρνπλ εληαρζεί ζηε δεπηεξνβάζκηα Απηνδηνίθεζε κέζα απφ δηαθνξεηηθέο δηαδηθαζίεο θη έηζη δελ ππάξρεη κία νκνγέλεηα φπσο ζηε δηθηά ζαο, πνπ εζείο κπνξείηε θαη λα ζπλεξγάδεζηε κε ηηο φπνηεο αληηπαξαζέζεηο κεηαμχ ζαο, αιιά θαη λα δηεθδηθείηε εληαία θάηη πνπ δελ ππάξρεη ζηνλ Β βαζκφ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. Θα ήζεια λα πσ πξαγκαηηθά θαη λα ζπγραξψ θαη ηνπο άιινπο νκηιεηέο αιιά θαη ηνλ Πξφεδξν ηνπ πιιφγνπ Δξγαδνκέλσλ ζην λνκφ Υαλίσλ πνπ ηνλ άθνπζα, πνπ αλαθέξζεθε ζε κηα ζεηξά απφ δεηήκαηα πνπ δελ ήηαλ ακηγψο ζπλδηθαιηζηηθά ηνπ θιάδνπ ηνπ δηθνχ ζαο. Πξαγκαηηθά πηζηεχσ απηφ πνπ είπε θαη ν Αληηπξφεδξνο ηεο ΣΔΓΚ, φηη νη Αηξεηνί κε ηνπο ππαιιήινπο ηεο Απηνδηνίθεζεο πξέπεη λα έρνπλ κηα εμαηξεηηθή ζπλεξγαζία, εκείο λνκίδσ φηη βιέπνπκε φινπο ηνπο ππαιιήινπο σο ζπλεξγάηεο γηα λα κπνξέζνπκε λα πξαγκαηνπνηήζνπκε ηελ πνιηηηθή ζαο θαη ηελ πνιηηηθή καο θαη κε απηφ ην πλεχκα λνκίδσ φηη νη Αηξεηνί θαη νη ππάιιεινη ηεο Απηνδηνίθεζεο πξέπεη λα έξζνπλ πην θνληά θαη απηφ είλαη θάηη πνπ λνκίδσ φηη θαη κέζα απφ ην ζπλέδξηφ ζαο κπνξείηε λα ην πξνζεγγίζεηε. Σειεηψλνληαο, λα επρεζψ γηα άιιε κηα θνξά θαιή δηακνλή, λα βξείηε ρξφλν λα απνιαχζεηε θαη ηηο νκνξθηέο ηνπ ηφπνπ καο απηέο ηηο ιίγεο κέξεο πνπ ζα είζαζηε εδψ θαη ην θιίκα θαη ην πεξηβάιινλ ηνπ λνκνχ Υαλίσλ λα ζαο εκπλεχζεη γηα θαιά απνηειέζκαηα. πγραξεηήξηα. ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε πάξα πνιχ θ. Ννκάξρε. Θα θαιέζνπκε ηψξα ζην βήκα ην ζπλάδειθν ίκν Δπηπρίνπ, γλσζηφ απφ ηα παιηά εδψ ζηελ νκνζπνλδία λα απεπζχλεη έλα ραηξεηηζκφ. Δίλαη ν Οξγαλσηηθφο Γξακκαηέαο ηεο ΗΓΗΚΔΚ ΠΔΟ.. ΔΤΣΤΥΗΟΤ: Φίιε Πξφεδξε, αγαπεηνί πξνζθεθιεκέλνη, ζπλάδειθνη, ζπλαδέιθηζζεο, καο ηηκά ηδηαίηεξα ε πξφζθιεζε λα παξεπξεζνχκε γηα άιιε κηα θνξά ζην ζπλέδξηφ ζαο θαη καο ζπγθηλεί ε αδειθηθή αγάπε κε ηελ νπνία καο αγθαιηάδεηε. Δπηηξέςηε κνπ λα επηζηξέςσ ζην ειάρηζηνλ απηά ηα ζπλαηζζήκαηα θαη λα ζαο κεηαθέξσ ηνπο αδειθηθνχο ζπλαγσληζηηθνχο 28

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ 1) ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ, Αζήλα,24-7-2009 Αλαβξαζκόο επηθξαηεί ζηελ Σάμε ησλ αξηνπνηώλ ύζηεξα από ηελ δήισζε ηνπ ΤΠΑΝ πσο πξνηίζεηαη λα θαηαζέζεη ηξνπνινγία γηα ην Ν. 3526/07 ( Παξαγσγή θαη δηάζεζε εηδώλ αξηνπνηίαο

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ»

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» 21 Η ΕΠΕΣΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Δ..Ο. Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» --------------------------------------- Μόσσα, 26 30 Ιοςνίος 2014 ΥΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Κσρίες, Κύριοι, Καλημέρα σας

Κσρίες, Κύριοι, Καλημέρα σας Κσρίες, Κύριοι, Καλημέρα σας Καηαξρήλ ζέισ λα επραξηζηήζσ ηε ΗΓΗΚΔΚ-ΠΔΟ γηα ηελ ηηκεηηθή πξφζθιεζε λα κηιήζσ ζηελ ζεκεξηλή εκεξίδα. ίγνπξα θάπνηεο απφςεηο πνπ ζα αθνπζηνχλ ζήκεξα κπνξεί λα είλαη εθ δηακέηξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΗΜΔΡΙΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΩΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΗ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑΧΔΙΡΙΗ ΣΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΣΗ ΑΣΣΙΚΗ»

ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΗΜΔΡΙΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΩΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΗ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑΧΔΙΡΙΗ ΣΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΣΗ ΑΣΣΙΚΗ» ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ - Σ.Δ.Γ.Κ.Ν.Α.- Π.Ο.Δ. Ο.Σ.Α. ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΗΜΔΡΙΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΩΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΗ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑΧΔΙΡΙΗ ΣΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΣΗ ΑΣΣΙΚΗ» ΑΘΗΝΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΔΝΩΗ ΓΗΜΩΝ ΔΛΛΑΓΑ ΓΗΜΟΙΟ ΓΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΣΗ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΗ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΙΥΤΡΟΙ ΓΗΜΟΙ για ΓΤΝΑΣΗ ΔΛΛΑΓΑ

ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΔΝΩΗ ΓΗΜΩΝ ΔΛΛΑΓΑ ΓΗΜΟΙΟ ΓΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΣΗ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΗ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΙΥΤΡΟΙ ΓΗΜΟΙ για ΓΤΝΑΣΗ ΔΛΛΑΓΑ 1 ε ΖΜΔΡΑ Γευηέρα, 17 Οκηωβρίου 2016 Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ: Να θαιεκεξίζνπκε. Να επραξηζηήζνπκε φινπο νη νπνίνη βξίζθνληαη εδψ, θχξηνη Τπνπξγνί, θχξηνη Βνπιεπηέο, θχξηνη Πεξηθεξεηάξρεο, αγαπεηνί ζπλάδειθνη Γήκαξρνη,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΖΜΔΡΗΓΑ

ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΑΘΖΝΑ, 2 ΜΑΡΣΗΟΤ 2011 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ - Σ.Δ.Γ.Κ.Ν.Α. - Π.Ο.Δ. Ο.Σ.Α. ΗΜΔΡΙΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΩΙΜΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΗ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑΧΔΙΡΙΗ ΣΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΣΗ ΑΣΣΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ ΣΤΠΟΤ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ ΣΤΠΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ ΣΤΠΟΤ ΣΔΣΑΡΣΗ 11 ΝΟΔΜΒΡΙΟΤ 2015 ΤΝΣΟΝΙΣΗ: Δπραξηζηνχκε πνπ ήξζαηε. ήκεξα ζέινπκε λα κηιήζνπκε γηα έλα πξφγξακκα, γηα ην νπνίν ήδε ππήξμε πξνδεκνζίεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΖ ΥΑΡΗΣΖ CHARLINA VICHEVA

ΑΛΔΞΖ ΥΑΡΗΣΖ CHARLINA VICHEVA ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ OIKΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΣΤΠΟΤ ΑΛΔΞΖ ΥΑΡΗΣΖ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ CHARLINA VICHEVA ΓΗΔΤΘΤΝΣΡΗΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΔΤΣΔΡΑ 16 ΝΟΔΜΒΡΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Π.Ο.Δ. Ο.Σ.Α. ΠΡΑΚΤΙΚΑ. 40 ου ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Π.Ο.Δ. Ο.Σ.Α. ΠΡΑΚΤΙΚΑ. 40 ου ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Π.Ο.Δ. Ο.Σ.Α. ΠΡΑΚΤΙΚΑ 40 ου ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ 40 ο ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΓΑΗΧΝ - Πποζέλεςζη ζςνέδπυν - Νομιμοποίηζη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004

ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: ΕΖΗΜΟΠΟΤΛΟ ΑΓΓΔΛΟ ΜΠΟΤΚΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ ΓΔΛΖΓΗΑΝΝΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ ENRICO LETTA FORMER PRIME MINISTER OF ITALY TO THE 18 th ROUNDTABLE WITH THE GOVERNMENT OF GREECE «THE BIG RETHINK FOR EUROPE THE BIG TURNING POINT FOR GREECE» ΣΔΣΑΡΣΗ 9 ΙΟΤΛΙΟΤ 2014

Διαβάστε περισσότερα

Κνηλή ζπλέληεπμε Σχπνπ ππνπξγνχ ΤΚΑ, θ. Αλδξέα Λνβέξδνπ θαη Τπνπξγνχ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, θ. Υάξε Καζηαλίδε.

Κνηλή ζπλέληεπμε Σχπνπ ππνπξγνχ ΤΚΑ, θ. Αλδξέα Λνβέξδνπ θαη Τπνπξγνχ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, θ. Υάξε Καζηαλίδε. Κνηλή ζπλέληεπμε Σχπνπ ππνπξγνχ ΤΚΑ, θ. Αλδξέα Λνβέξδνπ θαη Τπνπξγνχ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, θ. Υάξε Καζηαλίδε. 10 Μαΐνπ 2011 Γξαθείν Σχπνπ 210-52.05.290-1 Σξίηε, 10 Μαΐνπ 2011

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Κνπηειίδαο- Πξόεδξνο ηεο ΝΔ ηνπ ΣΔΔ Ν. Σξηθάισλ

Αρ. Κνπηειίδαο- Πξόεδξνο ηεο ΝΔ ηνπ ΣΔΔ Ν. Σξηθάισλ 1 Αρ. Κνπηειίδαο- Πξόεδξνο ηεο ΝΔ ηνπ ΣΔΔ Ν. Σξηθάισλ Σν ΣΔΔ Σκήκα Κεληξηθήο θαη Γπηηθήο Θεζζαιίαο ζε ζπλεξγαζία κε ηε Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε Σξηθάισλ θαη ηελ Σνπηθή Έλσζε Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ ηνπ Ννκνχ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ. 2 ος ΥΝΕΔΡΙΟΥ: «Ανάπτςξη, Ποπεία & Πποοπτική τηρ Λακωνίαρ»

ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ. 2 ος ΥΝΕΔΡΙΟΥ: «Ανάπτςξη, Ποπεία & Πποοπτική τηρ Λακωνίαρ» ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2 ος ΥΝΕΔΡΙΟΥ: «Ανάπτςξη, Ποπεία & Πποοπτική τηρ Λακωνίαρ» ΑΒΒΑΣΟ 23 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ 2006 ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ 2 ν ΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Αλάπηπμε, Πνξεία & Πξννπηηθή ηεο Λαθωλίαο» ΑΒΒΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Υαηξεηίδσ θαη εγψ κε ηε ζεηξά κνπ φινπο θαη ηδηαίηεξα ηνπο κειινληηθνχο εγέηεο ησλ ζρνιείσλ καο! ήκεξα έρσ θιηζεί λα κηιήζσ γηα ηελ θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα