Κσρίες, Κύριοι, Καλημέρα σας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κσρίες, Κύριοι, Καλημέρα σας"

Transcript

1 Κσρίες, Κύριοι, Καλημέρα σας Καηαξρήλ ζέισ λα επραξηζηήζσ ηε ΗΓΗΚΔΚ-ΠΔΟ γηα ηελ ηηκεηηθή πξφζθιεζε λα κηιήζσ ζηελ ζεκεξηλή εκεξίδα. ίγνπξα θάπνηεο απφςεηο πνπ ζα αθνπζηνχλ ζήκεξα κπνξεί λα είλαη εθ δηακέηξνπ αληίζεηεο κπνξεί θαη θάπνηεο άιιεο λα ζπκπίπηνπλ. Θα πξέπεη φκσο λα ιεθζνχλ φιεο ζνβαξά ππφςε νχησο ψζηε λα θαηαιήμεηε ζε κηα ζσζηή θαη ηζνξξνπεκέλε ζέζε γηα ηε κεηαξξχζκηζε ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ζηελ Κχπξν. Τπεξέηεζα γηα πέληε ρξφληα ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε απφ ηε ζέζε ηνπ Κνηλνηάξρε, είρα ηελ ραξά λα πξσηαγσληζηήζσ ζηελ κεηεμέιημε ηεο θνηλφηεηαο Όςσλα ζε Γήκν θαη ηψξα βξίζθνκαη ζηε ζέζε ηνπ Γεκάξρνπ Όςσλα. ια απηά ηα ρξφληα απνθφκηζα πνιιέο εκπεηξίεο θαη γλψζεηο πνπ λα κνπ επηηξέπνπλ λα εθθξάζσ ζσζηά θαη ηεθκεξησκέλα απφςεηο γηα ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε ζηελ Κχπξν. ηαλ δήηεζα απφ ην ηφηε Κνηλνηηθφ πκβνχιην Όςσλα λα πάξεη ηελ απφθαζε ηεο κεηεμέιημεο ζε Γήκν είρα ζην κπαιφ κνπ ηελ γεληθή κεηεμέιημε ησλ θνηλνηήησλ ζηελ Κχπξν ζε κεγαιχηεξνπο φκνξνπο ζρεκαηηζκνχο ή ζε απηφλνκνπο Γήκνπο, κεηεμειίμεηο νη νπνίεο δελ ζα πξέπεη λα θέξνπλ έιιεηκκα δεκνθξαηίαο ή 1

2 απηνδηνίθεζεο αιιά ζα ελδπλακψζνπλ ηνλ θνηλσληθφ θαη δεκνθξαηηθφ ραξαθηήξα ησλ ηνπηθψλ αξρψλ. ην εξψηεκα ζαο εάλ είλαη αλαγθαηφηεηα ή απηνζθνπφο ε κεηαξξχζκηζε ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε ζα κνπ επηηξέςεηε λα πξνζζέζσ θαη θάηη αθφκα. Ση καο νδήγεζε ζην λα θηάζνπκε ζε απηφ ην εξψηεκα. ίγνπξα εάλ νη δήκνη ζηελ Κχπξν δελ είραλ νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα δελ ζα είκαζηε ζήκεξα εδψ γηα λα ζπδεηνχκε ηξφπνπο γηα αιιαγέο ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε. Γηαηί θηάζακε φκσο εδψ; Απηφ είλαη ην εξψηεκα πνπ πξέπεη λα απαληήζνπκε πξψηα θαη κεηά λα πάκε λα δνχκε ηηο κεηαξξπζκίζεηο ηηο νπνίεο πξέπεη λα θάλνπκε, γηαηί είλαη παξαδεθηφ ζε φινπο φηη πξέπεη λα γίλνπλ κεηαξξπζκίζεηο. ε απηφ ην θξάηνο κέρξη ζήκεξα καο απαζρνινχζε ην εθήκεξν θαη φρη ην κέιινλ, έγλνηα καο ήηαλ λα πεξλνχκε θαιά ηψξα πνπ είκαζηε εκείο ζηελ εμνπζία θαη άζε ηνπο άιινπο πνπ ζα έξζνπλ λα βξνπλ ηξφπνπο λα πεξάζνπλ θαη απηνί θαιά. Ήηαλ θπζηθφ φηη απηή ε ζεψξεζε ησλ πξαγκάησλ δελ ζα άληερε γηα πνιχ. 2

3 ινη έρνπκε επζχλε γηα ηελ ζεκεξηλή θαηάζηαζε ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, Γήκαξρνη θαη Γεκνηηθά πκβνχιηα, πληερλίεο, ε Βνπιή αιιά θαη ην ίδην ην θξάηνο. Σα ηειεπηαία ρξφληα έγηλε ελνξρεζηξσκέλε πξνζπάζεηα απηή ε επζχλε λα κεηαβηβαζηεί εμ νινθιήξνπ ζηνπο Γήκνπο θαη ζηνπο Γεκάξρνπο. Ίζσο νη ηνπηθέο αξρέο λα επζχλνληαη ιηγφηεξν. Δίλαη ινηπφλ αλαγθαίν λα κεηαξξπζκίζνπκε ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε ζηελ Κχπξν. Οη αιιαγέο νη νπνίεο ζα επηθέξνπκε ζηνπο Γήκνπο θαη ζηηο Κνηλφηεηεο δελ ζα πξέπεη λα είλαη πξφζθαηξεο θαη κε εκεξνκελία ιήμεσο αιιά νχηε θαη βεβηαζκέλεο. Μφιηο πξηλ ιίγεο κέξεο ν πξφεδξνο ηεο επηηξνπήο ζεζκψλ ηεο θεληξηθήο έλσζεο δήκσλ ηεο Διιάδαο δήισζε ζε εκεξίδα πνπ δηνξγάλσζε ν δήκνο Λάξλαθαο φηη ην πξφγξακκα «Καιιηθξάηεο» ζρεδηάζηεθε βηαζηηθά, ρσξίο ηνλ απαηηνχκελν ρξφλν γηα θαιφ ζρεδηαζκφ θαη δηαβνχιεπζε κε ηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο θαη ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο. Η ζπλέλσζε ησλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο έγηλε ρσξίο ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα, αλ θαη απέηπρε ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο λα δεκηνπξγήζεη ιεηηνπξγηθνχο λένπο δήκνπο. Διπίδσ ζηελ Κχπξν λα κελ πάζνπκε ηα ίδηα κε ηελ Διιάδα θάλνληαο ηα ίδηα ιάζε. 3

4 Έρεη πεξάζεη ζηελ θνηλή γλψκε φηη κε ηελ κείσζε ησλ Γήκσλ ιχλεηαη ην πξφβιεκα ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ζηελ Κχπξν. Άξαγε ην πξφβιεκα είλαη νη αξηζκνί ησλ Γήκσλ; Σν πξφβιεκα είλαη ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ησλ Γήκσλ θαη φρη πφζνη ζα είλαη ηειηθά νη Γήκνη ζηε Κχπξν. Πξηλ αλαθεξζψ ζε ιάζε πνπ έγηλαλ ζην παξειζφλ θαη ηα νπνία ζα πξέπεη λα απνθχγνπκε ζην κέιινλ, λα κνπ επηηξέςεηε λα ζαο δηαβάζσ ηνλ νξηζκφ πνπ παξαζέηεη ε έγθξηηε δηαδηθηπαθή εγθπθινπαίδεηα «Βηθηπέδηα» γηα ην ηη είλαη Γήκνο. Γήκνο νλνκάδεηαη κία νληφηεηα ηεο Γεκφζηαο δηνίθεζεο, ε νπνία ζηα πεξηζζφηεξα θξάηε απνηειεί ηε βαζηθή απηνδηνηθεηηθή κνλάδα θαη θαηά θαλφλα πεξηιακβάλεη κηα πφιε ή θσκφπνιε θαη ηα γχξσ ρσξηά ηεο. Γελ είλαη πάλησο ζπάλην θαηλφκελν λα πεξηιακβάλεη κφλν θάπνηα ζπλνηθία κηαο κεγαινχπνιεο, ή θαη αληίζεηα κφλν ρσξηά κηαο απνκνλσκέλεο νξεηλήο πεξηνρήο ή ελφο λεζηνχ. Απηά εθαξκφδνπκε θπξίεο θαη θχξηνη ζηελ ρψξα καο θαη απηά ζα πξέπεη λα βειηηψζνπκε. ε απηά βαζίδεηαη ε χπαξμε θνηλσληθνχ θξάηνπο θαη ν ζεβαζκφο πξνο ην δεκφηε. Μηα ζεκαληηθή βειηίσζε ζηελ νπνία πξέπεη λα ζηνρεχζνπκε είλαη ζηηο αιιαγέο ηεο λνκνζεζίαο. 4

5 Αιιαγέο νη νπνίεο ζα δψζνπλ πεξηζζφηεξε απηνλνκία θαη θαη επέθηαζε πεξηζζφηεξε δχλακε ζηνπο Γήκνπο θαη φρη λα ηνπο αθαηξνχκε εμνπζία φπσο νπζηαζηηθά γίλεηαη κε ην λφκν γηα ηνπο πξνυπνινγηζκνχο πνπ κφιηο πξηλ 1 ½ κήλα ςήθηζε ε Βνπιή. Δπεηδή ν ρξφλνο καο είλαη πεξηνξηζκέλνο ζα αλαθεξζψ κφλν ζε δχν ηξία αλαρξνληζηηθά λνκνζεηήκαηα ή δηνηθεηηθέο πξάμεηο πνπ ζηέξεζαλ ζηνπο Γήκνπο δεθάδεο ρηιηάδεο επξψ. ΠΡΩΣΟΝ: Δλψ ζηελ πεξίπησζε θαηάζεζεο πνιενδνκηθήο άδεηαο ην ηκήκα πνιενδνκίαο πξνεηζπξάηηεη ηα ηέιε ή δηθαηψκαηα απηφ δελ ζπκβαίλεη κε ηηο νηθνδνκηθέο άδεηεο. Απνηέιεζκα απηνχ απηή ηε ζηηγκή λα εθθξεκνχλ πξνο είζπξαμε απφ Γήκνπο δεθάδεο ρηιηάδεο επξψ. ηεξνχληαη νη Γήκνη άκεζεο ξεπζηφηεηαο, ράλνληαη ηφθνη θαη έρνπλ ζπαηαιεζεί πνιιέο εξγαηνψξεο γηα ηνλ έιεγρν φισλ απηψλ ησλ θαθέισλ. Θα κπνξνχζε απηφ λα ξπζκηζηεί κε ην λφκν. Μηαο θαη είκαζηε ζηηο νηθνδνκηθέο άδεηεο ζα εηζεγεζψ ηελ δεκηνπξγία απφ ην θεληξηθφ θξάηνο κηαο βάζεο G.I.S. ζηελ νπνία ζα ππνρξεψλνληαη φιεο νη ππεξεζίεο λα παξέρνπλ ηα δηθά ηνπο δεδνκέλα νχησο ψζηε λα έρνπλ πξφζβαζε νη Σνπηθέο Αξρέο. Ήδε ην ηκήκα θηεκαηνινγίνπ ρξεζηκνπνηεί έλα ηέηνην ζχζηεκα. Γελ ζα 5

6 ρξεηάδεηαη νη θάθεινη νηθνδνκήο λα ηαμηδεχνπλ απφ ππεξεζία ζε ππεξεζία γηα λα εθθξαζηνχλ νη απφςεηο ησλ ηκεκάησλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν ζα εμνηθνλνκήζνπκε ρξφλν θαη ρξήκα. Με απηφ ηνλ ηξφπν ζα θεξδεζεί ην ζηνίρεκα πνπ βάδεη θάζε λένο ππνπξγφο εζσηεξηθψλ γηα ειαρηζηνπνίεζε ηνπ ρξφλνπ έθδνζεο άδεηαο νηθνδνκήο. ΓΔΤΣΔΡΟΝ: Οη Γήκνη εηζπξάηηνπλ ηέινο θαζαξηφηεηαο ην νπνίν είλαη αληαπνδνηηθφ θαη κάιηζηα ζηελ λνκνζεζία ππάξρεη αλψηαην φξην αιιά θαη αλψηαην πνζφ εηήζηαο αχμεζεο. Απαξάδεθην. Πέξαζε ν θαηξφο πνπ ηα λνηθνθπξηά ζηελ Κχπξν έβγαδαλ ιίγα ζθχβαια θαη δελ έθαλαλ αλαθχθισζε. Η θνηλσλία καο έγηλε πην απαηηεηηθή. Γελ πεξηνξηδφκαζηε σο ηνπηθέο αξρέο κφλν ζηελ ππεξεζία πεξηζπιινγήο ζθπβάισλ, αιιά ε πεξηζπιινγή θιαδεκάησλ, κεγάισλ αληηθεηκέλσλ ή νηηδήπνηε άιιν αθήλνπλ νη πνιίηεο ζηα πεδνδξφκηα ή αλνηθηνχο ρψξνπο είλαη θαζεκεξηλφ θαηλφκελν. Σν ζθνχπηζκα κε ζάξσζξν ή άιια κεραλήκαηα είλαη απαηηήζεηο ησλ θαηξψλ. Καη εδψ απαηηείηε ν εθζπγρξνληζκφο ηεο λνκνζεζίαο θαη ζα πάσ αθφκα έλα βήκα πην κπξνζηά. Γελ ζα κείλσ ζηελ ζπκπιεγκαηνπνίεζε ππεξεζηψλ αιιά ζα ηνικήζσ λα πξνηείλσ ηελ δεκηνπξγία δηαδεκνηηθήο εηαηξείαο ζηα πξφηππα ησλ ζπκβνπιίσλ πδαηνπξνκήζεηαο γηα ηελ γεληθή θαζαξηφηεηα ησλ πφιεσλ καο. 6

7 Δπεηδή ζίγνπξα απηφ ην ζέκα θαίεη πνιχ ηνπο Γήκνπο ζα κνπ επηηξέςεηε λα κπσ ιίγν ζηελ ιεπηνκέξεηα. Μεγάιν κέξνο απφ ην θφζηνο ηεο Γεκνηηθήο ππεξεζίαο αθνξά ην Σκήκα θαζαξηφηεηαο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ν δηθφο κνπ δήκνο έρεη θφζηνο πεξηζπιινγήο ησλ ζθπβάισλ κφιηο 1,89 ην λνηθνθπξηφ ηνλ κήλα ελψ ζε πνιινχο δήκνπο απηφ ην πνζφ είλαη ππεξδηπιάζην θαη απηφ γηαηί ζην Γήκν Όςσλα ε πεξηζπιινγή γίλεηαη απφ ηδησηηθά ζπλεξγεία. Σελ ζηηγκή πνπ έλαο ηδηψηεο έρεη θέξδνο θαη κάιηζηα ξηζθάξεη ζε κεγάιεο επελδχζεηο γηαηί λα κελ ηνικήζνπκε νη Γήκνη λα δεκηνπξγήζνπκε εηαηξεία ζηα πξφηππα φπσο αλάθεξα θαη πην πξηλ, ησλ ζπκβνπιίσλ πδαηνπξνκήζεηαο, ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ πθηζηάκελν ζηφιν θαη πξνζσπηθφ. ίγνπξα ζα πξέπεη λα πξνεγεζεί ηερλννηθνλνκηθή κειέηε γηα ην ηη ζα ρξεηάδεηαη απηή ε εηαηξεία γηα λα δνπιέςεη. ΣΡΙΣΟΝ: Αθφκα κηα πεξίπησζε ζηέξεζεο εζφδσλ ή ππεξπιεξσκήο απφ ηνπο δήκνπο είλαη ε πεξίπησζε ηνπ νδηθνχ θσηηζκνχ. Οη Γήκνη πιεξψλνπλ ππέξνγθα πνζά γηα ηελ θαηαλάισζε ξεχκαηνο αιιά θαη γηα ηελ ζπληήξεζε ηνπ 7

8 νδηθνχ θσηηζκνχ. Σν κνλνπσιηαθφ θαζεζηψο ηεο ΑΗΚ επηηξέπεη ηελ ηηκνιφγεζε γηα ζπληήξεζε θαη ηνπνζέηεζε ιακπηήξσλ ζε ςειέο ηηκέο. Γελ ζα εμεηάζσ ην θεθάιαην γηα ην πνηνο πξέπεη λα πιεξψζεη ηελ θαηαλάισζε γηα ηνλ νδηθφ θσηηζκφ. ε κηα πξφζθαηε κειέηε ηελ νπνία δηελήξγεζε ν Γήκνο Όςσλα καδί κε ην Γήκν Λεκεζνχ πξνέθπςε φηη ε αληηθαηάζηαζε ησλ ζεκεξηλψλ ιακπηήξσλ κε ιακπηήξεο ηχπνπ LED ζα αθήζεη ζηα ηακεία ησλ Γήκσλ έλα πνζφ ηεο ηάμεο ηνπ 60% απφ ην πνζφ πνπ πιεξψλνπκε ζήκεξα γηα νδηθφ θσηηζκφ. πλαζξνίδνληαο φια ηα πην πάλσ, ην πνζφ εμνηθνλφκεζεο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ησλ Γήκσλ κε κφλν απηέο ηηο ηξεηο ελέξγεηεο μεπεξλά ην 10%. Γελ είλαη νη κφλεο ελέξγεηεο νη νπνίεο πξέπεη λα γίλνπλ θαη ηηο νπνίεο αλάθεξα πνιχ πεξηιεπηηθά, βειηηψζεηο ρξεηάδνληαη ζε πνιινχο ηνκείο ζε φινπο ηνπο Γήκνπο. Πέξα απφ ηηο αιιαγέο ζην βαζηθφ θνξκφ ηνπ πεξί Γήκσλ Νφκνπ αιιά θαη ζε άιινπο λφκνπο πνπ επεξεάδνπλ ηελ ιεηηνπξγία ησλ Γήκσλ ζα πξέπεη λα γίλνπλ θαη βαζηέο ηνκέο ζηελ ίδηα ηελ Γεκνηηθή κεραλή. Μηα επηρείξεζε γηα λα κπνξεί λα εξγάδεηαη θαη λα κελ είλαη ηνπιάρηζηνλ δεκηνγφλα δελ ζα πξέπεη ην θφζηνο 8

9 δηνίθεζεο ηεο λα μεπεξλά ην 20-25% ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο. Απηφ δελ ζα πξέπεη λα δηαθέξεη νχηε θαη ζηνπο Γήκνπο εάλ ζέινπκε νη Γήκνη ζηελ Κχπξν λα είλαη βηψζηκνη. Γηα λα ην πεηχρνπκε απηφ ζα πξέπεη λα θάλνπκε απνθαζηζηηθά βήκαηα. Ίζσο ην πην ζνβαξφ πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδνπλ ζήκεξα νη δήκνη θαη νη θνηλφηεηεο ζηελ Κχπξν θάλνληαο πην νμχ ην ήδε νηθνλνκηθφ πξφβιεκα είλαη ην εξγαηηθφ θφζηνο. Πξηλ φκσο πξνρσξήζσ ζηελ εηζήγεζε κνπ γηα ηα απνθαζηζηηθά βήκαηα πνπ πξέπεη λα γίλνπλ, Θα ήζεια λα κνπ επηηξέςεηε λα θάλσ κηα αλαθνξά γχξσ απφ ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε. Πξέπεη λνκίδσ λα ππάξμεη εθαηέξσζελ παξαδνρή πσο βξίζθνληαη ζε εμαηξεηηθά επίπεδα. Γηα ρξφληα ιεηηνπξγεί ν ζεζκφο ησλ ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ θαη νη εξγαζηαθέο εθηξνπέο είλαη ειάρηζηεο έσο κεδακηλέο. Απηφ ζα πξέπεη λα δηαθπιαρηεί σο θφξε νθζαικνχ. Η πνιχρξνλε απηή ζρέζε έρεη δεκηνπξγήζεη έλα θιίκα ζεηηθφ πνπ πάλσ αθξηβψο ζε απηφ ζα ζηαζψ γηα λα θάλσ θάπνηεο επηζεκάλζεηο ρσξίο λα αηζζάλνκαη πσο ζα παξεμεγεζψ φηη θάλσ θαηάρξεζε ηεο θηινμελίαο ζαο. 9

10 Αγαπεηνί θίινη, δηεξρφκαζηε ηδηαίηεξα δχζθνινπο θαηξνχο γηα απηφ ζα πξέπεη λα είκαζηε έηνηκνη λα πξνρσξήζνπκε κπξνζηά κε ηνκέο πνπ ελδερνκέλσο λα είλαη θαη επψδπλεο, δελ ηζρπξίδνκαη πσο ζα πξέπεη λα κπνχκε ζηελ ινγηθή ηνπ φια ζην ηξαπέδη αιιά αζθαιέζηαηα θαη ζα πξέπεη λα επηθεληξσζνχκε ζε θάπνηα δεηήκαηα πνπ ρξεηάδνληαη επαλεθηίκεζε. Αλ ζα αμηνινγνχζα θαηά πξνηεξαηφηεηα θάπνηα ζέκαηα ζα έιεγα πσο ζα πξέπεη λα κπνχκε ζε έλα δηάινγν γηα ηηο θιίκαθεο ησλ ππαιιήισλ. Με ηνλ ηξφπν πνπ εθαξκφδνληαη ζήκεξα πηζηεχσ πσο έρεη θιείζεη ν θχθινο ηνπο! Απφ φπνηα ζθνπηά θαη λα ην δνχκε ε ινγηθή θαη ε θηινζνθία ζηελ φπνηα ζηεξίρηεθαλ φρη κφλν έρνπλ θαηαξξεχζεη αιιά έρνπλ θέξεη ηα αληίζεηα απνηειέζκαηα. Οχηε ηελ παξαγσγηθφηεηα βνήζεζαλ αιιά νχηε θαη ηα νηθνλνκηθά ησλ δήκσλ βειηίσζαλ. Μεγάινο αξηζκφο ππαιιήισλ βξίζθνληαη ζε πνιχ ςειέο θιίκαθεο ελψ είραλ μεθηλήζεη ρακειά θαη ε παξαγσγηθφηεηα ηνπο παξέκεηλε ρακειά. Γηα παξάδεηγκα αλαθέξσ κηα πξφζιεςε ελφο Βνεζνχ Γξακκαηεηαθνχ Λεηηνπξγνχ κε κηζζνινγηθή θιίκαθα Α2-5-7 κπνξεί ζε φιε ηελ ζηαδηνδξνκία ηνπ ελ ιφγσ ππαιιήινπ λα αιιάδεη δπζαλάινγα πξνο ηα πάλσ ν κηζζφ ηνπ ελψ ηα θαζήθνληα θαη ε παξαγσγηθφηεηα ηνπ κέλνπλ αλαιινίσηα ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ. 10

11 Η καγηθή ιέμε θίλεηξν δελ ππάξρεη πνπζελά. Παξάιιεια παξαηεξνχκε παξφκνηα θαζήθνληα λα ηα εθηειεί σξνκίζζην πξνζσπηθφ κε εμίζνπ ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα θαη κε πνιχ ιηγφηεξα ιεηηνπξγηθά θφζηε. Οη θαηξνί άιιαμαλ ππάξρνπλ νπξέο απφ αλέξγνπο κε πξνζφληα ε θαη φρη πνπ κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ κε επάξθεηα ζε πνιιά θαζήθνληα πνπ νη δήκνη έρνπλ αλάγθε κε πνιχ ιηγφηεξα θφζηε. Σν ζθεληθφ παξακέλεη ην ίδην θαη γηα ην πξνζσπηθφ πνπ πξνζιακβάλεηε ζε πην ςειέο κηζζνινγηθέο θιίκαθεο θαη πνπ βεβαίσο ηα ζρέδηα ππεξεζίαο πξνλννχλ παλεπηζηεκηαθφ δίπισκα. Η φπνηα ζχγθξηζε γίλεη κε αληίζηνηρεο ζέζεηο ζηελ Δπξψπε ζα δείμεη φηη απιά ακείβνληαη πάξα πνιχ ςειά. ρη κφλν ζηνπο δήκνπο αιιά ζε φιε ηελ δεκφζηα ππεξεζία θαη ζε απηφ πνπ ζπλεζίζακε λα νλνκάδνπκε επξχηεξν δεκφζην ηνκέα. Αο ηνικήζνπκε ινηπφλ λα θαηλνηνκήζνπκε λα κπνχκε ζε έλα δνκεκέλν δηάινγν κε ζηφρν λα αιιάμνπκε απηέο ηηο κηζζνινγηθέο θιίκαθεο γηα ην θαιφ φισλ. Θα κείλσ ζην ζέκα πξνζσπηθφ ησλ δήκσλ θαη ζα πξνρσξήζσ ζ απηφ πνπ δεηά θαη ε έλσζε δήκσλ. Κνηλέο ππεξεζίεο δήκσλ! είλαη κηα αδπλακία αιιά θαη κηα αλαγθαηφηεηα ηαπηφρξνλα! πξέπεη νπσζδήπνηε λα πξνρσξήζνπκε ζηελ εθαξκνγή ηνπο φρη κφλν λα θαηαζέηνπκε απφςεηο ζεσξεηηθέο αιιά λα ηηο θάλνπκε 11

12 πξάμεηο. Θα πξέπεη λα πηέζνπκε απφ ηελ κηα λα αιιάμεη ην λνκνζεηηθφ πιαίζην νχησο ψζηε λα ζεζκνζεηεζνχλ αιιά θαη απφ ηελ άιιε ζα πξέπεη κε απνθαζηζηηθά θαη ζηαζεξά βήκαηα λα εθαξκφδνπκε ζηελ πξάμε ην ζηφρν γηα θνηλέο ππεξεζίεο. Δίλαη κε ραξά πνπ ζαο πιεξνθνξψ πσο ν Γήκνο ηνπ Όςσλα έρεη μεθηλήζεη κηα ζπλεξγαζία κε ην δήκν Πνιεκηδηψλ αξρηθά κε ηελ ηξνρνλνκία θαη ζηαδηαθά ζε θάπνηεο άιιεο θνηλέο δξάζεηο. Δίλαη πιένλ αλαγθαίν λα ζέζνπκε ηηο βάζεηο γηα ιεηηνπξγία ησλ θνηλψλ ππεξεζηψλ λα πξνιάβνπκε ηηο εμειίμεηο θαη λα απνδείμνπκε πσο κπνξνχκε θαη θαιπηέξα! Θα ηνικήζσ λα θάλσ αθφκα θάπνηεο εηζεγήζεηο ζηνλ επίκαρν ηνκέα ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηεο ζπλέλσζεο ππεξεζηψλ. Θα πάξσ σο παξάδεηγκα ηνπο έμη δήκνπο ηεο Λεκεζνχ, ζα κπνξνχζακε λα έρνπκε θνηλή δεκνηηθή αζηπλνκία κε απμεκέλα επνπηηθά θαζήθνληα πέξαλ ηεο ηξνρνλνκίαο. Θα κπνξνχζακε λα είρακε θνηλέο πγεηνλνκηθέο ππεξεζίεο, κε έλα πξντζηάκελν ζε επνπηηθφ ξφιν θαη ν θάζε δήκνο λα έρεη ηηο πγεηνλνκηθέο ηνπ ππεξεζίεο κε θαηψηεξν πξνζσπηθφ. Σν ίδην ζα κπνξνχζε λα ζπκβεί θαη ζην ηερληθφ ηκήκα θαη ζην νηθνλνκηθφ ηκήκα αιιά θαη ζηελ γξακκαηεία. Δίλαη απνδεδεηγκέλν φηη απηφ κπνξεί λα δνπιέςεη. 12

13 ήκεξα νη ηέζζεξηο απφ ηνπο έμη δήκνπο ζηελ Λεκεζφ δελ έρνπλ δεκνηηθφ γξακκαηέα θαη φκσο εξγάδνληαη, νη δήκνη Λεηβαδηψλ θαη Γξνκνιαμίαο αγνξάδνπλ ππεξεζίεο δεκνηηθνχ γξακκαηέα απφ ην δήκν Λάξλαθαο, ν δηθφο κνπ δήκνο αγνξάδεη ππεξεζίεο δεκνηηθνχ κεραληθνχ απφ ην δήκν Πνιεκηδηψλ. Καη φκσο δνπιεχνπκε ρσξίο ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα. Δάλ ζπλαζξνίζνπκε ηηο νηθνλνκίεο πνπ θάλακε ηα πνζά είλαη ηεξάζηηα, ην ζπκπέξαζκα είλαη πσο πξέπεη ηάρηζηα λα πξνρσξήζνπκε ζηελ ζεζκνζέηεζε ελφο πιαηζίνπ πνπ ζα έρεη ζαλ βάζε ηα φζα αλάθεξα πην πάλσ. Πηζηεχσ παξάιιεια πσο πξέπεη λα πξνρσξήζνπκε εθεί θαη φπνπ κπνξεί λα γίλεη ζε έλα είδνπο πάληξεκα ησλ δεκνηηθψλ ππεξεζηψλ κε ππεξεζίεο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα πνπ ζηφρν ζα έρνπλ αθελφο ηελ κεηψζεη ηνπ θφζηνπο θαη αθεηέξνπ ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ δεκφηε. Να κνπ επηηξέςεηε θαη πάιη λα αλαθεξζψ ζε έλα παξάδεηγκα ηεθκεξηψλνληαο απηά πνπ ιέγσ. Σν θιάδεκα ησλ δέληξσλ είλαη κηα εξγαζία επνρηαθή πνπ κε άλεζε ζα κπνξνχζε λα δνζεί ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. ινη γλσξίδνπκε πσο ηα θφζηε είλαη πνιχ ρακειφηεξα θαη δηεξσηψκαη γηαηί απηή ε εκκνλή καο ζην λα ζπληεξνχκε κηα ππεξεζία κε πνιχ ςειά ιεηηνπξγηθά θφζηε. Δπαλέξρνκαη θαη πάιη ζηνλ νδηθφ θσηηζκφ. Οη ιακπηήξεο νη νπνίνη ηνπνζεηνχληαη ζηηο θνιψλεο ηεο 13

14 ΑΗΚ είλαη πεξηνπζία ησλ δήκσλ, εάλ ε ζπληήξεζε δηδφηαλ ζε ηδησηηθέο εηαηξείεο ηα θφζηε ζα ήηαλ πεξίπνπ ηα κηζά. Πξηλ απφ έλα πεξίπνπ ρξφλν είρα απνζηείιεη κηα επηζηνιή ζηελ έλσζε δήκσλ κε αθνξκή ηελ πεξαηηέξσ κείσζε ηεο θξαηηθήο ρνξεγίαο. Υαίξνκαη γηαηί ε έλσζε δήκσλ απφζηεηιε πξηλ δχν πεξίπνπ κήλεο ζε φινπο ηνπο δεκάξρνπο εξψηεκα γηα ηηο απφςεηο ηνπο ζε ζρέζε κε ην θηεκαηηθφ θφξν. Απηφ ήηαλ θαη ην ζέκα ηεο επηζηνιήο κνπ. ε γεληθέο γξακκέο είρα εηζεγεζεί ηελ κελ θαηαβνιή απφ ην θξάηνο νπνηαζδήπνηε θξαηηθήο ρνξεγίαο αιιά ζηελ παξαρψξεζε ζηηο ηνπηθέο αξρέο ηνπ δηθαηψκαηνο είζπξαμεο ηνπ θηεκαηηθνχ θφξνπ, κε απηφ ηνλ ηξφπν ηα 100 πεξίπνπ εθαηνκκχξηα ζα πήγαηλαλ ζηηο ηνπηθέο αξρέο, δελ ζα γίλνληαλ νη ηνπηθέο αξρέο μαλά επαίηεο θαη ζα είραλ ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε ηεο είζπξαμεο ησλ θφξσλ. πσο γλσξίδεηε απηφ ην πνζφ ζα κπνξνχζε λα ήηαλ κεγαιχηεξν. ην θξάηνο θφζηηζε εθαηνληάδεο εξγαηνψξεο, ζηηο ηνπηθέο αξρέο ην θφζηνο ζα ήηαλ κεδεληθφ γηαηί απιά νη ηνπηθέο αξρέο ήδε εηζπξάηηνπλ πνζνζηφ απηήο ηεο θνξνινγίαο. Σν 2013 δφζεθαλ ζηνπο δήκνπο 52 εθαηνκκχξηα θαη νη επαξρηαθέο δηνηθήζεηο ζηνίρηζαλ ζην θξάηνο 152 εθαηνκκχξηα, έηζη απιά γηα λα βάδνπκε ηα λνχκεξα ζηελ ζσζηή ηνπο ζέζε. 14

15 Η είζπξαμε ηνπ θηεκαηηθνχ θφξνπ απφ ηηο ηνπηθέο αξρέο ζίγνπξα επηθέξεη πεξηζζφηεξα έζνδα ζ απηέο θαη ηαπηφρξνλα δελ κεηψλεη ηα έζνδα ηνπ θεληξηθνχ θξάηνπο. Τπάξρνπλ θαη άιιεο πνιιέο πεξηπηψζεηο νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα κεηαθεξζνχλ εμνπζίεο είζπξαμεο απφ ηηο ηνπηθέο αξρέο ρσξίο λα κεηψλνληαη δπζαλάινγα ηα έζνδα ηνπ θξάηνπο. Θα κπνξνχζα γεληθά λα αλαθέξσ φηη κε θάζε εμνπζία πνπ ζα κεηαθεξζεί ζηηο ηνπηθέο αξρέο ζα πξέπεη λα γίλεηαη θαη ε αλάινγε κεηαθνξά θαη ηνπ δηθαηψκαηνο είζπξαμεο ησλ ζρεηηθψλ ηειψλ. ίγνπξα απηφ ζα πξέπεη λα γίλεη κε ζσζηή θαη εκπεξηζηαησκέλε κειέηε. Δπεηδή φκσο θαζεηί πνπ ιέσ ζέισ λα ην ηεθκεξηψλσ ζα ην απνπεηξαζψ θαη εδψ. Αξθεηέο απφ ηηο ππεξεζίεο νη νπνίεο παξέρνληαη ζήκεξα απφ ηα θέληξα εμππεξέηεζεο ηνπ πνιίηε ζα κπνξνχζα λα κεηαθεξζνχλ ζηνπο δήκνπο. Με απηφ ηνλ ηξφπν ζα επηηεπρηεί θαη θαιχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε. Σα φζα αλάθεξα ζηελ ηνπνζέηεζε κνπ ζην εξψηεκα ζαο εάλ είλαη αλαγθαηφηεηα ή απηνζθνπφο ε κεηαξξχζκηζε ζηε ηνπηθή απηνδηνίθεζε ζηελ Κχπξν επηθεληξψλνληαη ζηηο εζσηεξηθέο αιιαγέο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ ζηνπο δήκνπο, ζηελ ζεζκνζέηεζε ησλ θνηλψλ ππεξεζηψλ, θαη 15

16 ζηηο αιιαγέο ζηελ λνκνζεζία γηα θαιχηεξε νηθνλνκηθή δηαρείξηζε θαη δελ αλαθέξνκαη θαζφινπ ζε αξηζκφ δήκσλ. Πξέπεη φκσο λα πσ θάηη, νη δήκνη έγηλαλ κε δεκνςεθίζκαηα. Σν 2011 φηαλ δεκηνπξγήζεθε φ δηθφο κνπ δήκνο καδί κε άιινπο πέληε, ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ δεκνηψλ καο, πέξαλ ηνπ 70%, δήηεζαλ λα γίλνπκε δήκνο. Η ιατθή εηπκεγνξία κίιεζε θαη ηφηε κηιά θαη ηψξα, απηή ηελ απφθαζε πνπ πήξαλ ηφηε νη δεκφηεο καο ηελ αζπάδνληαη θαη ζήκεξα θαη απηά πνπ θάπνηνη ιέλε ζε κειέηεο θαη κε φηη ν θφζκνο είλαη δπζαξεζηεκέλνο θιπ κε ηνπο δήκνπο είλαη απνθπήκαηα θαληαζίαο. Θα επαλαιάβσ αθφκα κηα θνξά, δελ πξέπεη κε θαλέλα ηξφπν λα δεκηνπξγήζνπκε απάλζξσπνπο θαη απφμελνπο δήκνπο. Ο θχπξηνο ζέιεη λα ληψζεη ην δήκαξρν ηνπ θνληά ηνπ, ζηηο ραξέο ζηηο ιχπεο ζηα θαζεκεξηλά ηνπ πξνβιήκαηα. Θέιεη λα έρεη ζσζηή εμππεξέηεζε, ζέιεη λα ζπκκεηέρεη ζηα ηεθηαηλφκελα. Οη δήκνη καο θπξίεο θαη θχξηνη απηήλ ηελ ζηηγκή αζζελνχλ θαη γηα λα ηνπο γηαηξέςνπκε πξέπεη λα ηνπο δψζνπκε ζσζηή θαξκαθεπηηθή αγσγή. 16

Αρ. Κνπηειίδαο- Πξόεδξνο ηεο ΝΔ ηνπ ΣΔΔ Ν. Σξηθάισλ

Αρ. Κνπηειίδαο- Πξόεδξνο ηεο ΝΔ ηνπ ΣΔΔ Ν. Σξηθάισλ 1 Αρ. Κνπηειίδαο- Πξόεδξνο ηεο ΝΔ ηνπ ΣΔΔ Ν. Σξηθάισλ Σν ΣΔΔ Σκήκα Κεληξηθήο θαη Γπηηθήο Θεζζαιίαο ζε ζπλεξγαζία κε ηε Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε Σξηθάισλ θαη ηελ Σνπηθή Έλσζε Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ ηνπ Ννκνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΗΜΔΡΙΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΩΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΗ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑΧΔΙΡΙΗ ΣΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΣΗ ΑΣΣΙΚΗ»

ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΗΜΔΡΙΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΩΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΗ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑΧΔΙΡΙΗ ΣΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΣΗ ΑΣΣΙΚΗ» ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ - Σ.Δ.Γ.Κ.Ν.Α.- Π.Ο.Δ. Ο.Σ.Α. ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΗΜΔΡΙΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΩΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΗ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑΧΔΙΡΙΗ ΣΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΣΗ ΑΣΣΙΚΗ» ΑΘΗΝΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΖΜΔΡΗΓΑ

ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΑΘΖΝΑ, 2 ΜΑΡΣΗΟΤ 2011 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ - Σ.Δ.Γ.Κ.Ν.Α. - Π.Ο.Δ. Ο.Σ.Α. ΗΜΔΡΙΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΩΙΜΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΗ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑΧΔΙΡΙΗ ΣΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΣΗ ΑΣΣΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΕΠΙΣΡΟΠΩΝ ΙΓ-Γ \5. ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ, ΔΗΜΟΙΑ ΣΑΞΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ\6.10.2011

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΕΠΙΣΡΟΠΩΝ ΙΓ-Γ \5. ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ, ΔΗΜΟΙΑ ΣΑΞΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ\6.10.2011 Πανελλήνια Ένωση Εθελοντών Πσροσβεστικού Σώματος Αρ. Αποφ. Πρωτ. Αθηνών 7929/2008, Αρ.Φακ. Νομ.Αθ. 19035 Σωζοπόλεως 28, Αθήνα ΤΚ 10446 Τηλ:210-8044999, Fax 210-8044799 Website: www.vfu.gr E-Mail:info@vfu.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Π.Ο.Δ. Ο.Σ.Α. ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΧΝ ΣΟΤ. 38 ου TAKTIKOY ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Π.Ο.Δ. Ο.Σ.Α. ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΧΝ ΣΟΤ. 38 ου TAKTIKOY ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Π.Ο.Δ. Ο.Σ.Α. ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΧΝ ΣΟΤ 38 ου TAKTIKOY ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΛΑΣΑΝΗΑ ΥΑΝΗΧΝ 28, 29 ΚΑΗ 30 ΑΠΡΗΛΗΟΤ 2009 ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΗΧΖ: Σν παξαθάησ Πξαθηηθφ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ. νξζνγξαθηθέο, ζπληαθηηθέο θαη λνκνηερληθέο δηνξζψζεηο.

ΖΜΔΗΧΖ: Σν παξαθάησ Πξαθηηθφ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ. νξζνγξαθηθέο, ζπληαθηηθέο θαη λνκνηερληθέο δηνξζψζεηο. 1 / ΖΜΔΗΧΖ: Σν παξαθάησ Πξαθηηθφ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ νξζνγξαθηθέο, ζπληαθηηθέο θαη λνκνηερληθέο δηνξζψζεηο. ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΒΟΤΛΖ ΗΓ ΠΔΡΗΟΓΟ ΠΡΟΔΓΡΔΤΟΜΔΝΖ ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ

ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Προβολή ηων έργων ηοσ ΕΠΠΕΡΑΑ ζηην Περιθέρεια Αναηολικής Μακεδονίας - Θράκης. Νέες εσκαιρίες για ηις Χρημαηοδοηικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL

ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL ωθξάηεο Αιεμηάδεο -Πξόεδξνο Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο : Καιεκέξα ζε φινπο λα ζαο επραξηζηήζνπκε γηα ηε ζπκκεηνρή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ

ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Προβολή ηων έργων ηοσ ΕΠΠΕΡΑΑ ζηην Περιθέρεια Δσηικής Μακεδονίας- Νέες εσκαιρίες για ηις Χρημαηοδοηικές Δσναηόηηηες

Διαβάστε περισσότερα

εθθξεκνχλ νξζνγξαθηθέο, ζπληαθηηθέο θαη λνκνηερληθέο δηνξζψζεηοπρακσηκα ΒΟΤΛΖ ΗΓ ΠΔΡΗΟΓΟ ΠΡΟΔΓΡΔΤΟΜΔΝΖ ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΝΟΓΟ Γ ΤΝΔΓΡΗΑΖ Ζ

εθθξεκνχλ νξζνγξαθηθέο, ζπληαθηηθέο θαη λνκνηερληθέο δηνξζψζεηοπρακσηκα ΒΟΤΛΖ ΗΓ ΠΔΡΗΟΓΟ ΠΡΟΔΓΡΔΤΟΜΔΝΖ ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΝΟΓΟ Γ ΤΝΔΓΡΗΑΖ Ζ ΖΜΔΗΧΖ: Σν παξαθάησ Πξαθηηθφ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ νξζνγξαθηθέο, ζπληαθηηθέο θαη λνκνηερληθέο δηνξζψζεηοπρακσηκα ΒΟΤΛΖ ΗΓ ΠΔΡΗΟΓΟ ΠΡΟΔΓΡΔΤΟΜΔΝΖ ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΝΟΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004

ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: ΕΖΗΜΟΠΟΤΛΟ ΑΓΓΔΛΟ ΜΠΟΤΚΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ ΓΔΛΖΓΗΑΝΝΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ. 2 ος ΥΝΕΔΡΙΟΥ: «Ανάπτςξη, Ποπεία & Πποοπτική τηρ Λακωνίαρ»

ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ. 2 ος ΥΝΕΔΡΙΟΥ: «Ανάπτςξη, Ποπεία & Πποοπτική τηρ Λακωνίαρ» ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2 ος ΥΝΕΔΡΙΟΥ: «Ανάπτςξη, Ποπεία & Πποοπτική τηρ Λακωνίαρ» ΑΒΒΑΣΟ 23 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ 2006 ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ 2 ν ΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Αλάπηπμε, Πνξεία & Πξννπηηθή ηεο Λαθωλίαο» ΑΒΒΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ «Προβολή ηων Έργων ηοσ ΕΠΠΕΡΑΑ ζηην Περιθέρεια

Διαβάστε περισσότερα

(εκείσζε: Ο παξαθάησ πίλαθαο πεξηερνκέλσλ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ νξζνγξαθηθέο θαη ζπληαθηηθέο δηνξζψζεηο)

(εκείσζε: Ο παξαθάησ πίλαθαο πεξηερνκέλσλ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ νξζνγξαθηθέο θαη ζπληαθηηθέο δηνξζψζεηο) 1 (εκείσζε: Ο παξαθάησ πίλαθαο πεξηερνκέλσλ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ νξζνγξαθηθέο θαη ζπληαθηηθέο δηνξζψζεηο) ΘΔΜΑΣΑ Α. ΔΗΓΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ... ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΗΓ ΠΔΡΗΟΓΟ ΠΡΟΔΓΡΔΤΟΜΔΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΑΠΟ ΣΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ»

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΑΠΟ ΣΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ» ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΑΠΟ ΣΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ» ΤΡΙΤΗ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θενδώξα Καηζηβαξδάθνπ

Θενδώξα Καηζηβαξδάθνπ Θενδώξα Καηζηβαξδάθνπ Δηεπζύληξηα Εξγαζηαθώλ Σρέζεωλ θαη Κνηλωληθήο Πνιηηηθήο, ΓΓΙΦ Μέινο ηεο Επηζηεκνληθήο Επηηξνπήο ηεο ΓΓΙΦ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο βίαο θαη ηεο Ννκνπαξαζθεπαζηηθήο Επηηξνπήο γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ, ΓΗΑ ΒΗΝ ΚΑΘΖΠΖΠ ΘΑΗ ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΩΛ ΞΟΑΘΡΗΘΑ

ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ, ΓΗΑ ΒΗΝ ΚΑΘΖΠΖΠ ΘΑΗ ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΩΛ ΞΟΑΘΡΗΘΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ, ΓΗΑ ΒΗΝ ΚΑΘΖΠΖΠ ΘΑΗ ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΩΛ ΞΟΑΘΡΗΘΑ ΠΕΖΡΖΠΖΠ ΠΡΟΝΓΓΙΖΠ ΡΟΑΞΔΕΖΠ ΓΗΑ ΡΗΠ ΓΝΚΔΠ ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖΠ ΘΑΗ ΠΡΑΓΗΝΓΟΝΚΗΑΠ (ΓΑΠΡΑ) ΡΩΛ ΑΔΗ Πάτρα ΠΑΡΑΚΔΥΗ 17 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΥ 2010 ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ, ΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Υαηξεηίδσ θαη εγψ κε ηε ζεηξά κνπ φινπο θαη ηδηαίηεξα ηνπο κειινληηθνχο εγέηεο ησλ ζρνιείσλ καο! ήκεξα έρσ θιηζεί λα κηιήζσ γηα ηελ θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πξαθηηθά 3 νπ Δηήζηνπ Παλειιήληνπ πλεδξίνπ

Πξαθηηθά 3 νπ Δηήζηνπ Παλειιήληνπ πλεδξίνπ Πξαθηηθά 3 νπ Δηήζηνπ Παλειιήληνπ πλεδξίνπ «Ζ Πξόιεςε ηεο Τγείαο κέζσ ησλ Γήκσλ» 20 & 21 Απξηιίνπ 2007 Πνιηηηζηηθό & πλεδξηαθό Κέληξν Γαΐο, Μαξνύζη ΟΡΓΑΝΧΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ Πξόεδξνο Α/Α Όλνκα Δπώλπκν Σίηινο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΣΙΚΗ ΣΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΗ» ΑΡΥΔ ΚΑΙ ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΙ ΔΝΟ ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΗ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΜΔ ΑΤΣΟΓΙΟΙΚΗΗ

ΚΡΙΣΙΚΗ ΣΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΗ» ΑΡΥΔ ΚΑΙ ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΙ ΔΝΟ ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΗ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΜΔ ΑΤΣΟΓΙΟΙΚΗΗ ΚΡΙΣΙΚΗ ΣΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΗ» ΑΡΥΔ ΚΑΙ ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΙ ΔΝΟ ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΗ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΜΔ ΑΤΣΟΓΙΟΙΚΗΗ ηεο Διέλεο Πνξηάιηνπ Γεκνηηθήο ζπκβνχινπ Γήκνπ Αζελαίσλ κε ηελ Αλνηρηή Πφιε Οη έλλνηεο

Διαβάστε περισσότερα

Α ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Α ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Α ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΘΔΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΑΠΟΘΖΚΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ: ΔΡΔΤΝΑ Δ ΟΜΑΓΑ ΓΖΜΧΝ ΣΖ ΑΣΣΗΚΖ Σεο ζπνπδάζηξηαο: Όιγαο αξαθίδνπ Δπηβιέπσλ: θ.

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές βίας: trafficking

Μορθές βίας: trafficking Ηραθιής Μοζθώθ Εκπεηρογλώκφλ Σύκβοσιος ΥΠΕΞ / Εζληθός Σσληοληζηηθός & Εποπηηθός Μεταληζκός Καηαποιέκεζες Εκπορίας Αλζρώπφλ Μορθές βίας: trafficking (Ο ειζηγηηής ζσζηήνεηαι και ζηηά από κάποιον/-α να πει

Διαβάστε περισσότερα

Ανεπίςημα Πρακτικά ΔΣ τησ 23/3/2011 ςτο Δήμο Αλεξανδρούπολησ

Ανεπίςημα Πρακτικά ΔΣ τησ 23/3/2011 ςτο Δήμο Αλεξανδρούπολησ Ανεπίςημα Πρακτικά ΔΣ τησ 23/3/2011 ςτο Δήμο Αλεξανδρούπολησ Το κείμενο που ακολουκεί είναι το κείμενο του live blog όπωσ καταγράφθκε μζςα από τθν αίκουςα του ΔΣ με χρονολογικι ςειρά, διορκωμζνο ορκογραφικά.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 Η ηαμηλόκεζε ησλ ππεξεζηώλ ηελ επνρή ηεο "δηνηθεηηθήο ησλ ππεξεζηώλ"

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 Η ηαμηλόκεζε ησλ ππεξεζηώλ ηελ επνρή ηεο δηνηθεηηθήο ησλ ππεξεζηώλ Κεθάιαην 2 Η ηαμηλφκεζε ησλ ππεξεζηψλ ηελ επνρή ηεο "δηνηθεηηθήο ησλ ππεξεζηψλ" 31 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 Η ηαμηλόκεζε ησλ ππεξεζηώλ ηελ επνρή ηεο "δηνηθεηηθήο ησλ ππεξεζηώλ" Αγγεινο Παληνπβάθεο θνπόο θνπφο απηνχ

Διαβάστε περισσότερα

Η νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ζπλνρή ζηε δηεπξπκέλε Δπξσπατθή Έλσζε... 52 Τινπνίεζε ηεο πξσηνβνπιίαο «Καηλνηνκία 2010» (i2i)...

Η νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ζπλνρή ζηε δηεπξπκέλε Δπξσπατθή Έλσζε... 52 Τινπνίεζε ηεο πξσηνβνπιίαο «Καηλνηνκία 2010» (i2i)... ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ... 1 ΠΔΡΙΛΗΦΗ... 3 ABSTRACT... 3 ΠΙΝΑΚΑ ΤΝΣΜΗΔΧΝ ΚΑΙ ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΙΧΝ... 4 ΔΙΑΓΧΓΗ... 5 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 Ο... 7 Γεληθά ζηνηρεηά ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο... 7 1.1 Θεζκηθφ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗ ΝΔΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΓΙΑΙΡΔΗ ΣΟΤ Ν. ΚΑΡΓΙΣΑ

ΜΙΑ ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗ ΝΔΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΓΙΑΙΡΔΗ ΣΟΤ Ν. ΚΑΡΓΙΣΑ ΜΙΑ ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗ ΝΔΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΓΙΑΙΡΔΗ ΣΟΤ Ν. ΚΑΡΓΙΣΑ εξαθείκ Πνιύδνο 1 & ηαπξνύια Αζάλαηνπ 2 Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο, Πνιπηερληθή ρνιή Σκήκα Μεραληθψλ Υσξνηαμίαο, Πνιενδνκίαο θαη Πεξ. Αλάπηπμεο Πεξίιεςε

Διαβάστε περισσότερα

KINHΗ. ΝΕΩΝ. ΙΔΕΩΝ. ΕΝΕΡΓΩΝ. ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΜΕΝΩΝ. ΠΟΛΙΣΩΝ. (Κ.Ν.Ι.Ε.Α.Π.) ΣΜΗΜΑ ΠΡΩΣΟΝ Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο

KINHΗ. ΝΕΩΝ. ΙΔΕΩΝ. ΕΝΕΡΓΩΝ. ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΜΕΝΩΝ. ΠΟΛΙΣΩΝ. (Κ.Ν.Ι.Ε.Α.Π.) ΣΜΗΜΑ ΠΡΩΣΟΝ Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο KINHΗ. ΝΕΩΝ. ΙΔΕΩΝ. ΕΝΕΡΓΩΝ. ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΜΕΝΩΝ. ΠΟΛΙΣΩΝ. (Κ.Ν.Ι.Ε.Α.Π.) ΣΜΗΜΑ ΠΡΩΣΟΝ Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο Ο Ππόλογορ ηος υρ άνυ Επιλόγος από ηο Υπόμνημα Διαμαπηςπίαρ ππορ Διοικηηικό Δικαζηήπιο ηος κάηυθι αναθεπομένος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ:

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: «Επαγγελμαηική Ικανοποίηζη ηων Δημοζίων Υπαλλήλων, Η Περίπηωζη ηοσ Ι.Κ.Α.» Φνηηήηξηα: ΜΑΛΑΜΟΡΖ

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ

Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ www.ecorec.gr Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ γηα ηελ Δθαξκνγή ηνπ ΠΟΠ ζε έλα Γήκν ΑΘΖΝΑ ΗΟΤΝΗΟ 2011 Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ: Γηα ηελ Δθαξκνγή ησλ πζηεκάησλ ΠΟΠ ζε Έλα Γήκν -1- Οδεγφο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΣΟ MARKETING ΣΩΝ ΚΡΑΗΩΝ ΣΖ ΒΟΡΔΗΑ ΔΛΛΑΓΑ.

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΣΟ MARKETING ΣΩΝ ΚΡΑΗΩΝ ΣΖ ΒΟΡΔΗΑ ΔΛΛΑΓΑ. ΑΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΣΟ MARKETING ΣΩΝ ΚΡΑΗΩΝ ΣΖ ΒΟΡΔΗΑ ΔΛΛΑΓΑ. ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΜΑΜΑΛΖ ΠΤΡΗΓΩΝ ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ: ΚΟΝΣΟΒΑ ΓΑΦΝΖ ΚΩΝ/ΝΗΑ Α.Μ.:4134 ΑΠΡΗΛΗΟ 2011 2 ηελ

Διαβάστε περισσότερα