Ζ ΗΔΡΑ ΜΖΣΡΟΠΟΛΗ ΠΖΛΟΤΗΟΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ζ ΗΔΡΑ ΜΖΣΡΟΠΟΛΗ ΠΖΛΟΤΗΟΤ"

Transcript

1 Ζ ΗΔΡΑ ΜΖΣΡΟΠΟΛΗ ΠΖΛΟΤΗΟΤ ΤΠΟ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΟΝΟ ΛΑΜΠΑΓΑΡΗΟΤ ΜΖΣΡΟΠΟΛΗΣΟΤ ΠΖΛΟΤΗΟΤ Πνξη ατδ Αίγππηνο

2 2005. εβαζκηψηαηνο Μεηξνπνιίηεο Πεινπζίνπ θ. ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΧΝ. Δθδνζε ππφ: εβαζκησηάηνπ Μεηξνπνιίηνπ Πεινπζίνπ θ. ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΟΝΟ. Γηεχζπλζε : His Eminence PANTELEIMON Metropolitan of Pelusiu. Greek Orthodox Metropolis of Port Said. P. O. Box 251 PORT SAΨD EGYPT Σει. θαη Φαμ : Κηλεηφ Αηγχπηνπ : Κηλεηφ Διιάδνο : Δηθψλ εμσθχιινπ: Ο Άγηνο Μεγαινκάξηπο Γεψξγηνο ν Σξνπαηνθφξνο. Δηθψλ ηνπ Ηεξνχ Παηξηαξρηθνχ Νανχ ησλ Αγίσλ Γεσξγίνπ θαη Νηθνιάνπ Γακηέηηεο. 2

3 Ζ παξνχζα εξγαζία αθηεξψλεηαη ζ φινπο ηνπο Αξρηεξείο, Ηεξείο, Ηεξνκνλάρνπο θαη Γηαθφλνπο, γλσζηνχο θαη αγλψζηνπο, πνπ δηαθφλεζαλ κε αθνζίσζε θαη ηεξφ δήιν ηελ Ηεξά Μεηξφπνιε Πεινπζίνπ θαη θξάηεζαλ ζην πέξαζκα ησλ αηψλσλ αλακέλε ηελ θιφγα ηεο Οξζφδνμεο Πίζηεο. AΗΧΝΗΑ Ζ ΜΝΖΜΖ ΑΤΣΧΝ. 3

4 Αξηζκ. πξση. 861 εβαζκηψηαηε Μεηξνπνιίηα Πεινπζίνπ, ππέξηηκε θαη έμαξρε πξψηεο Απγνπζηακληθήο θαη Μεζεκβξίαο, ελ αγίσ Πλεχκαηη αγαπεηέ αδειθέ θαη ζπιιεηηνπξγέ ηεο Ζκψλ Μεηξηφηεηνο, θύξηε Παληειεήκωλ, ράξηο είε ηε πκεηέξα εβαζκηφηεηη θαη εηξήλε παξά ηνπ σηήξνο Υξηζηνχ. Μεγάιε είλαη ε ραξά ηεο Ζκεηέξαο Μεηξηφηεηνο θαη ηνπ Παηξηαξρηθνχ Θξφλνπ ηνπ Απνζηφινπ Μάξθνπ, θαζφηη νινθιεξψλεηαη ε επίπνλνο κέξηκλα θαη επηζηεκνληθή πξνζπάζεηα ηεο εβαζκηφηεηνο πκψλ πξνο έθδνζηλ θαη θπθινθνξίαλ ηνπ βηβιίνπ «Ζ Ηεξά Μεηξόπνιηο Πεινπζίνπ». Απνηειεί γεγνλφο εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο, δηφηη κέζα απφ ηελ ελδειερή έξεπλα θαη ζπζηεκαηηθήλ παξνπζίαζηλ ηεο ηζηνξίαο, ησλ Παηξηαξρψλ θαη ησλ Αξρηεξέσλ, Κιεξηθψλ θαη άιισλ πξνζψπσλ νη νπνίνη δηεθφλεζαλ έσο ζήκεξνλ ηελ Ηεξάλ απηήλ θαη Θεφζσζηνλ Δπαξρίαλ, ηεο θαηαγξαθήο θαη παξνπζηάζεσο ησλ θεηκειίσλ θαη αλαζεκάησλ ηα νπνία ππάξρνπλ ηεζεζαπξηζκέλα, αιιά θαη πνιπηίκσλ πιεξνθνξηψλ επξπηέξνπ ζενινγηθνχ θαη εθθιεζηαζηηθνχ ελδηαθέξνληνο, δίδνπλ ηελ ζαπκάζηαλ επθαηξίαλ εηο ηνλ κειεηεηήλ θαη θάζε ελδηαθεξφκελνλ λα εκβαζχλεη θαη λα θαηαλνήζεη ηελ ζπνπδαηφηεηα ηεο ζπγγξαθήο ηνπ έξγνπ. Ζ πξνβνιή ηνπ ηζηνξηθνχ παξειζφληνο κέζα απφ ηα γεγνλφηα θαη ηε δσή ηεο Ηεξάο Μεηξνπφιεσο, σο κία πνξεία δξάζεσο θαη καξηπξίαο, είλαη αλακθίβνια ηα ζηνηρεία ηα νπνία πξνζδηνξίδνπλ ηελ επνίσλε πξννπηηθή ηεο πεξαηηέξσ ζπλερίζεσο θαη αδηαιείπηνπ θηλήζεσο θαη θαηαζηάζεσο απηήο, ππφ ηελ εκπλεπζκέλελ θαζνδήγεζηλ θαη δηαπνίκαλζηλ ηεο πκεηέξαο θηιηάηεο εβαζκηφηεηνο. Ζ Δπηζηεκέλε έξεπλα, νη εμαθξηβσκέλεο πεγέο θαη καξηπξίεο, ε αληηθεηκεληθή έθζεζηο θαη αλαπαξάζηαζηο ηνπ ηζηνξηθνχ παξειζφληνο απνηεινχλ ηνπο θαξπνχο ηεο πνηκαληνξηθήο θαη πλεπκαηηθήο αγσλίαο πκψλ. Δλ θαηαθιείδη, ζπγραίξνληεο πκάο, απνλέκνκελ ηελ Παηξηαξρηθήλ Ζκψλ επινγίαλ θαη επηθαινχκεζα εθ πκάο ηελ παξά Θενχ επηδαςίιεπζηλ παληφο αγαζνχ θαη ην άπεηξνλ Απηνχ έιενο. ζελ, ηελ πκεηέξαλ εβαζκηφηεηα αζπαδφκεζα ελ θηιήκαηη αγίσ, παξακέλνληεο αγαπεηφο ελ Υξηζηψ Αδειθφο. Δλ ηε Μεγάιε Πφιεη ηεο Αιεμαλδξείαο ηε 28 ε Απγνχζηνπ 2005 ΑΝΣΗ ΠΡΟΛΟΓΟΤ. 4

5 Ζ Ηεξά Μεηξφπνιηο Πεινπζίνπ ππήξμε κία απφ ηηο αξραηφηεξεο Δπηζθνπέο ηνπ Διιελνξζνδφμνπ Παηξηαξρείνπ Αιελαδξείαο θαη πάζεο Αθξηθήο. Ζ ζχζηαζή ηεο αλάγεηαη ζηνπο πξψηνπο ρξηζηηαληθνχο αηψλεο θαη νη Δπίζθνπνη ηεο έιαβαλ κέξνο ζηηο δηάθνξεο Οηθνπκεληθέο πλφδνπο πξνο αληηκεηψπηζε ησλ δηαθφξσλ εθθιεζηζηηθψλ θαη δνγκαηηθψλ πξνβιεκάησλ. Ζ ηζηνξηθή πνξεία ηεο Μεηξνπφιεσο κέζα ζην ρξφλν ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ ηζηνξία ηνπ Παηξηαξρείνπ Αιεμαλδξείαο. Οη δησγκνί θαη νη θαηαπηέζεηο, κείσζαλ ηνλ πξσηαξρηθφ αξηζκφ ησλ Οξζνδφμσλ, Διιελνθψλσλ θαη Αξαβνθψλσλ, κέρξηο ηνπ ζεκείνπ πνπ ζήκεξα βξίζθνληαη ζηελ Αίγππην κεξηθέο ρηιηάδεο. Οη πνιπάξηζκνη Νανί πεξηνξίζηεθαλ, ηα λνζνθνκεία έθιεηζαλ θαη πνιιά ζρνιεία δνζήθαλε ζηνπο ηζαγελείο κνπζνπικάλνπο. Σν Παηξηαξρείν ηεο Αιέμαλδξείαο δέρζεθε ην ηειηθφ πιήγκα κε ηελ απνρψξεζε ησλ Διιψλσλ απφ ηελ γε ηνπ Νείινπ. απηή ηελ εξγαζία παξνπζηάδσ, πεξηιεπηηθά, ζην κελ πξψην κέξνο ηελ ηζηνξία ησλ Παηξηαξρψλ απφ ηελ επνρή ηνπ Απνζηφινπ θαη Δπαγγειηζηνχ Μάξθνπ κέρξη ηνπ ζεκεξηλνχ Πξνθαζεκέλνπ Θενδψξνπ Β ζην δεχηεξν θεθάιαην δεχηεξν αλαθέξνκαη ζηελ ηζηνξία ηεο Ηεξάο Μεηξνπφιεσο θαη ησλ ηεζζάξσλ πφιεσλ Πνξη ατδ, Γακηέηηεο, Μαλζνχξαο θαη Καληάξαο ζην δε δεχηεξν κέξνο παξνπζηάδσ θσηνγξαθηθφ πιηθφ ησλ ηεξψλ εηθφλσλ, ηεξψλ ζθεπψλ, ησλ επξεζέλησλ ρεηξνγξάθσλ βηβιίσλ θαη ησλ αξραίσλ ζθξαγίδσλ ηεο Ηεξάο Μεηξνπφιεσο Πεινπζίνπ. θνπφο απηήο ηεο εξγαζίαο είλαη λα γλσξίζεη ζηνπο πηζηνχο θαη επζεβείο Υξηζηηαλνχο ηεο Ηεξάο Μεηξνπφιεσο Πεινπζίνπ, Έιιελεο θαη Αξαβφθσλεο, ηελ ηζηνξία ησλ πξνγφλσλ ηνπο θαη λα δηαζψζεη ηνλ πνιχηηκν ζεζαπξφ πνπ εθείλνη καο άθεζαλ. Δπρφκεζα ζηνπο αλαγλψζηεο απηνχ ηνπ ηαπεηλνχ έξγνπ λα εληξπθχζνπλ κε ζεβαζκφ ζηελ πνιπηάξαρε ηζηνξία ηεο Ηεξάο Μεηξνπφιεσο Πεινπζίνπ. Γηάππξνο πξνο Κχξηνλ επρέηεο. +Ο Πεινπζίνπ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΧΝ. Πνξη ατδ, 1 επηεκβξίνπ Αξρή ηεο Ηλδίθηνπ. ΜΔΡΟ ΠΡΧΣΟ. 5

6 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ. ΤΝΣΟΜΖ ΗΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΠΑΣΡΗΑΡΥΔΗΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΑ. Α. ΡΧΜΑΨΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ. Ζ παξνπζία ηνπ Διιελνξζνδφμνπ Παηξηαξρείνπ Αιεμαλδξείαο θαη πάζεο Αθξηθήο ζηελ Αίγππην ππήξμε αλακθηζβήηεηα απφ ηνλ πξψην αηψλα Ηδξπηήο ηνπ Παηξηαξρείνπ Αιεμαλδξείαο ππήξμε ν Δπαγγειηζηήο Μάξθνο, ν αθφινπζνο θαη ζπλέθδεκνο ηνπ Πξσηνθνξπθαίνπ Απνζηφινπ Πέηξνπ. Μάξθνο, ν Δπαγγειηζηήο. Ο Μάξθνο ήηαλ πηφο ηνπ Αξηζηνβνχινπ θαη Μαξίαο θαη γελλήζεθε ζηελ Κπξήλε ηεο Πεληαπφιεσο. ε λεαξά ειηθία επέζηξεςε καδί κε ηνπο γνλείο ηνπ ζηα Ηεξνζφιπκα. χκθσλα κε ηνπο εθθιεζηαζηηθνχο ζπγγξαθείο, ν Μάξθνο δελ ππήξμε άκεζνο καζεηήο ηνπ Κπξίνπ, αιιά αθνινχζεζε ηνλ Κχξην κεηά απφ ηελ έλδνμν αλάζηαζε θαη αλάιεςή Σνπ. Τπήξμε αλεςηφο ηνπ Απνζηφινπ Βαξλάβα, ελφο εθ ησλ εβδνκήθνληα Απνζηφισλ, θαη αθνινχζεζε ηνλ ζείν ηνπ θαη ηνλ Μέγα Απφζηνιν ησλ Δζλψλ Παχιν ζηελ πξψηε απνζηνιηθή ηνπ πεξηνδεία (Πξάμ. 13:4, 5). ηε Μηθξά Αζία, φηαλ ν λεαξφο Μάξθνο βξέζεθε αληηκέησπνο κε ην μεζεθσκέλν πιήζνο ηεο πφιεσο Πέξγεο ηεο Πακθπιίαο, εγθαηέιεηςε ηνπο πξνζηάηεο ηνπ θαη επέζηξεςε ζηα Ηεξνζφιπκα (Πξάμ. 13:13). Μεηά ηελ επηζηξνθή ησλ δχν Απνζηφισλ ζηελ Ηεξνπζαιήκ, επήιζε δηακάρε κεηαμχ Παχινπ θαη Βαξλάβα γηα ην δήηεκα ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ Μάξθνπ ζην έξγν ηνπ επαγγειηζκνχ. Ο Παχινο εξλείην ακεηάθιεηα λα δερζεί απηφλ πνπ εγθαηέιεηςε ην έξγν ηνπ επαγγειίνπ (Πξάμ. 15:37,38). Ο Βαξλάβαο επέκελε λα ζπκπεξηιάβνπλ θαη ηνλ αλεςηφ ηνπ. Σν απνηέιεζκα ήηαλ, φηη νη δχν θνξπθαίνη Απφζηνινη ρσξίζζεθαλ εμ αηηίαο ηνπ Μάξθνπ θαη ν κελ Παχινο ζπλέρηζε ηηο απνζηνιηθέο ηνπ πεξηνδείεο ζηε Μηθξά Αζία θαη Διιάδα, ν δε Βαξλάβαο, ζπλνδεπφκελνο απφ ηνλ Μάξθν, εδξαίσζε ηελ Οξζφδνμν Δθθιεζία ζηελ Κχπξν. Ο Μάξθνο επηζθέθζεθε ηελ παηξίδα ηνπ, ηελ Κπξήλε, θαη κεηά απφ θάπνην φξακα, ζην νπνίν ν Κχξηνο ηνπ ππέδεημε λα πάεη θαη λα θεξχμεη ην Δπαγγέιην ζηελ Αιεμάλδξεηα, ν Δπαγγειηζηήο έθζαζε ζηε Μεγάιε Πφιε ηεο Αιεμαλδξείαο. ηε πφιε ηνπ Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ, κεηά απφ έλα ζαχκα πνπ έθακε ζηνλ ππνδεκαηνπνηφ Αλαλία, ζεκειίσζε ηελ Οξζφδνμν Υξηζηηαληθή Πίζηε ζηελ Αίγππην θαη επηζθξάγηζε ην θήξπγκα ηνπ Δπαγγειίνπ κε ην καξηπξηθφ ηνπ ζάλαην, πνπ έιαβε ρψξα ην Πάζρα ηνπ έηνπο 63 κ.x. 6

7 Οη ζθιεξνί δησγκνί ηεο Ρσκατθήο Απηνθξαηνξίαο πνπ επαθνινχζεζαλ θαηά ηνπο ηξεηο πξψηνπο αηψλαο δελ κπφξεζαλ λα ζηακαηήζνπλ ηελ πνξεία ηεο ξαγδαίαο εμάπισζεο ηνπ Υξηζηηαληθνχ κελχκαηνο ζηε ρψξα ηνπ Νείινπ. Δπί έλα θαη ήκηζπ αηψλα κεηά ηνλ καξηπξηθφ ζάλαην ηνπ Δπαγγειηζηνχ Μάξθνπ, δελ έρνκε εηδήζεηο γηα ηελ Αιεμαλδξηλή Δθθιεζία. Δθείλν φκσο πνπ είλαη βέβαηνλ, φηη ν Υξηζηηαληζκφο δηαδφζεθε ζηελ αξρή κεηαμχ ησλ Ηνπδαίσλ θαη Διιήλσλ, δηφηη ζηε ζεηξά ησλ πξψησλ Δπηζθφπσλ ηεο Αιεμαλδξείαο δελ απαληψληαη αηγππηηαθά νλφκαηα. Μεγάιν κέξνο ηνπ ειιεληθνχ πιεζπζκνχ ηεο Αιεμαλδξείαο αλήθε ήδε ζηνλ Υξηζηηαληζκφ θαη κε ηαρχ ξπζκφ άξρηζε λα εηζδχεη θαη ζηελ χπαηζξν ρψξα ε λέα ζξεζθεία. Απφ ηνπ ηέινπο ηνπ 2 νπ αηψλνο ππήξραλ ήδε ζηε Θεβατδα Υξηζηηαλνί. Υξηζηηαληθέο θνηλφηεηεο θαηά ηνπο ηξεηο πξψηνπο αηψλεο απαληψληαη ζηελ Αληηλφε, Δξκνχπνιε, Νεηιφπνιε θαη Λαηφπνιε (ESNECH) ε νπνία ήηαλ θαζαξή ρξηζηηαληθή πφιε. Ζ Αίγππηνο αζπάδεηαη ηνλ Οξζφδνμν Υξηζηηαληζκφ θαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ε Αιεμάλδξεηα αλαδεηθλχεηαη ε έδξα ηνπ δεπηέξνπ θαηά ζεηξά Παηξηαξρείνπ ηεο Mίαο ελσκέλεο Δθθιεζίαο (Ρψκε, Αιεμάλδξεηα, Αληηφρεηα, Ηεξνζφιπκα). Καηά ηνλ 6 ν θαλφλα ηεο Α Οηθνπκεληθήο πλφδνπ ν Δπίζθνπνο Αιεμαλδξείαο θαηέιαβε ηελ 2 α ζέζε κεηά ηνλ Δπίζθνπν Ρψκεο θαη ζηελ Αιεμαλδξηλή Δθθιεζία θαηέιαβε ηελ κνλαδηθή κεηξνπνιηηηθή ζέζε. Σν έηνο 381 ε Β Οηθνπκεληθή χλνδνο βάζεη ηνπ 2 νπ θαλφλνο αλαδεηθλχεη ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ίζε κε ηελ παιαηά Ρψκε, έηζη ην Παηξηαξρείν Αιεμαλδξείαο θαηαιακβάλεη ηελ ηξίηε θαηά πξεζβεία ζέζε αλάκεζα ζηα πέληε παιαίθαηα Παηξηαξρεία (Ρψκεο, Κσλζηαληηλνππφιεσο-Νέαο Ρψκεο, Αιεμαλδξείαο, Αληηνρείαο θαη Ηεξνζνιχκσλ). Απηή ε αιιαγή πξνμέλεζε πνιιά πξνβιήκαηα θαη κεγάιεο δηακάρεο κεηαμχ ησλ Πξνθαζεκέλσλ ησλ δχν Δθθιεζηψλ (Αιεμαλδξείαο θαη Κσλζηαληηλνππφιεσο). Αληαλόο (62-82). Ο Δπαγγειηζηήο Μάξθνο, αθνχ ζχζηεζε ηελ πξψηε Υξηζηηαληθή θνηλφηεηα θαη Δθθιεζία ηεο Αιεμαλδξείαο, θαηέιεηπε δηάδνρφ ηνπ ηνλ Αληαλφ, ηνλ νπνίν νη Κφπηεο θαη Άξαβεο ρξνλνγξάθνη νλνκάδνπλ Αλαλία. Αλέιαβε ηελ επηζθνπή ηνλ 11 ν ρξφλν ηεο βαζηιείαο ηνπ Νέξσλνο. Ήηαλ νκνεζλήο ηνπ Δπαγγειηζηνχ Μάξθνπ θαη ζθφπηκα εθιέρζεθε απφ ηνλ Μάξθν γηα λα επηδξάζεη πάλσ ζηνπο Ηνπδαίνπο θαη ειθχζεη απηνχο ζηε λέα ζξεζθεία. Σν κήλπκα ηνπ Υξηζηνχ απνδέρζεθαλ νη Πιαησλίδνληεο Ηνπδαίνη θαη νη εζληθνί Έιιελεο. Γηνίθεζε ηελ Δθθιεζία Αιεμαλδξείαο θαιψο θαη θνηκήζεθε ην 4 ν ρξφλν ηεο βαζηιείαο ηνπ Γνκεηηαλνχ. 7

8 Αβίιηνο (83-95). Γηάδνρνο ηνπ Αληαλνχ ιέγεηαη φηη ήηαλ λενθψηηζηνο Έιιελαο. Οη Ηνπδαίνη ιφγσ ηεο θαηαζηξνθήο ηεο Ηεξνπζαιήκ έραζαλ ηελ δχλακή ηνπο θαη ήηαλ αδχλαηνλ λα εθιέμνπλ Δπίζθνπν νκνεζλή ηνπο. Οη δε ηζαγελείο Αηγχπηηνη δελ είραλ ιάβεη νξηζκέλε θαη επίζεκε ζέζε ζηελ εθθιεζία. Ο Υξηζηηαληζκφο εμαπιψζεθε κεηαμχ ησλ Διιήλσλ θαη Αηγππηίσλ, φκσο νη ηζηνξηθνί δελ αλαθέξνπλ ηίπνηε γηα ηελ αλάπηπμε θαη δηάδνζή ηνπ. Οη εζληθνί ζθσπηηθά έιεγαλ φηη κφλνλ νη δπζηπρείο, ηεζιηκέλνη, ηεηαπεηλσκέλνη εζπάδνλην ηνλ Υξηζηηαληζκφ. Γηνίθεζε ηελ Δθθιεζία Αιεμαλδξείαο γηα 13 ρξφληα. Κέδξωλ (96-106). Γηνίθεζε ηελ Δθθιεζία Αιεμαλδξείαο γηα 11 ρξφληα, θαηά ην 12 ν ρξφλν ηεο βαζηιείαο ηνπ Σξαταλνχ. Πξίκνο ( ). Μεηά ηνλ ζάλαην ηνπ Κέδξσλνο επίζθνπνο Αιεμαλδξείαο εμειέγε ν Πξίκνο, θαηά ην 12 ν ρξφλν ηεο βαζηιείαο ηνπ Σξαταλνχ. Ηνύζηνο ( ). Γηάδνρνο ηνπ Πξίκνπ εθιέρζεθε ν Ηνχζηνο, ν νπνίνο θνηκήζεθε θαηά ην 3 ν ρξφλν ηεο βαζηιείαο ηνπ Αλδξηαλνχ. Δπκέλεο ( ). Ολνκαδφηαλ θαη Τκέλαηνο. Λέγεηαη φηη ήηαλ Κφπηεο θαη δηνίθεζε ηελ Δθθιεζία γηα 13 ρξφληα κέρξη ηνπ 6 νπ ρξφλνπ ηεο βαζηιείαο ηνπ Αλησλίλνπ ηνπ Δπζεβνχο. Μάξθνο Β ( ). Ήηαλ Κφπηεο θαη νλνκάδεην Μαξθηαλφο. Κειαδίωλ ( ). Οη Κφπηεο ηνλ νλνκάδνπλ Κιαπδηαλφ. Γελ γλσξίδνκε ηίπνηε γη απηφλ. Αγξηππίλνο ( ). Κφπηεο. Γελ γλσξίδνκε, εάλ ήηαλ Έιιελαο ή Ηνπιηαλόο ( ). Μεηά ηνλ Αγξηππίλν εθιέρζεθε επίζθνπνο θαηά ην 1 ν ρξφλν ηεο βαζηιείαο ηνπ Κνκκφδνπ ν Ηνπιηαλφο. Δπαηλείηαη σο ιφγηνο, ελάξεηνο θαη ζψθξσλ αλήξ, ν νπνίνο δηνίθεζε ηελ εθθιεζία Αιεμαλδξείαο πνιχ θαιψο θνηκήζεθε θαηά ην 12 ν ρξφλν ηεο βαζηιείαο ηνπ Κνκκφδνπ. Γεκήηξηνο ( ). Δπί ηεο Παηξηαξρείαο ηνπ Γεκεηξίνπ είρε δηαδνζεί ηφζν ν Υξηζηηαληζκφο ζηελ Αίγππην, ψζηε νη Υξηζηηαλνί δήηεζαλ 8

9 απφ ηνλ Γεκήηξην λα δηνξίζεη ηξεηο Δπηζθφπνπο ζ άιιεο πφιεηο ηεο Αηγχπηνπ. Ζ αχμεζε ηνπ Υξηζηηαληζκνχ πξνθάιεζε αθ ελφο κελ ηνλ θζφλν ησλ εζληθψλ, εθ ησλ νπνίσλ ν Αιεμαλδξεχο Κέιζνο, θηιφζνθνο Δπηθνχξεηνο, αλέιαβε ηνλ πφιεκν θαηά ηνπ Υξηζηηαληζκνχ, αθ εηέξνπ ελέπλεπζε ηνλ θφβν ζηνλ Ρσκαίν Απηνθξάηνξα επήξν, ν νπνίνο φρη κφλνλ απαγφξεπζε απζηεξά ηελ κεηάβαζε ησλ εζληθψλ ζηνλ Υξηζηηαληζκφ θαη Ηνπδατζκφ, αιιά μεζήθσζε ζθιεξφ δησγκφ ελαληίνλ ηεο λέαο πίζηεσο. Πνιινί Υξηζηηαλνί ππέζηεζαλ καξηπξηθφ ζάλαην. Ζξαθιάο ( ). Μεηά ηνλ ζάλαην ηνπ Γεκεηξίνπ εθιέρζεθε Δπίζθνπνο ηεο Δθθιεζίαο Αιεμαλδξείαο ν Ζξαθιάο. Ήηαλ καζεηήο ηνπ Χξηγέλνπο θαη δηάδνρφο ηνπ ζηελ Καηερεηηθή ρνιή Αιεμαλδξείαο. Δπεηδή ηελ επνρή απηή δηαδφζεθε πνιχ ν Υξηζηηαληζκφο θαζ φιε ζρεδφλ ηελ Αίγππην, αλαγθαζζεθε ν Ζξαθιάο λα ρεηξνηνλήζεη 20 Δπηζθφπνπο. Δπεηδή φισλ απηψλ πξντζηαην ν Ζξαθιάο, νη ινηπνί ηνλ απνθάιεζαλ Πάπα. Σνλ ηίηιν απηφ ζθεηεξίζζεθε κεηαγελέζηεξα ν Δπίζθνπνο Ρψκεο. Ο Ζξαθιάο έθεξε θαη ηνλ ηίηιν Αξρηεπίζθνπνο. Γηνλύζηνο ( ). Γηάδνρνο ηνπ Ζξαθιά αλαδείρζεθε ν Γηνλχζηνο. Αλ θαη ν Υξηζηηαληζκφο ζηα πξνγνχκελα ρξφληα δηψθεην θαηά ηφπνπο θαη θαηά θαηξνχο κφλνλ, ηελ επνρή ηνπ Απηνθξάηνξνο Γεθίνπ έγηλε ν πξψηνο γεληθφο δησγκφο. Σελ πεξίνδν απηνχ ηνπ δησγκνχ νη Αιεμαλδξείο Υξηζηηαλνί κε ηνλ Δπίζθνπφ ηνπο έπαζαλ πνιιά θνβεξά. Πνιινί πηζηνί έθπγαλ ζηελ έξεκν θαη ζην φξνο ηλά, φπνπ ζπλειιήθζεζαλ θαη πνπιεζήθαλε σο δνχινη. Πνιινί απφ ηνπο επηζεκφηεξνπο απαξλήζεθαλ ηελ Υξηζηηαληθή ηνπο πίζηε θαη επέζηξεςαλ ζηελ εηδνινιαηξεία. Ο Γέθηνο θνλεχζεθε ζην πφιεκν θαηά ησλ Γφηζσλ θαη έπαπζε ν θαηά ησλ Υξηζηηαλψλ δησγκφο. Πνιινί δήηεζαλ λα επηζηξέςνπλ ζηνπο θφιπνπο ηεο Δθθιεζίαο. Δπεηδή ν Γηνλχζηνο αξλήζεθε λα ηνπο δερζεί, ήξζε ζε ζχγθξνπζε κε ηνπο ινηπνχο Δπηζθφπνπο, νη νπνίνη πξνο ιχζε ηνπ δεηήκαηνο ζπγθάιεζαλ χλνδν ζηε Ρψκε, θαηά ηελ νπνίαλ ν Ννβαηηαλφο θαη νη νπαδνί ηνπ κε ζέινληαο λα δερζνχλ ηνπο κεηαλννχληαο απνθιείζζεθαλ απφ ηελ Δθθιεζία θαη αθνξίζζεθαλ. Ο Γηνλχζηνο απφ ην 233 δηεηέιεζε ζρνιάξρεο ηεο Καηερεηηθήο ρνιήο, κεηά ην 247 σο Δπίζθνπνο, ζπλέγξαςε πνιιά ζπγγξάκκαηα θαηά ησλ Αηγππηίσλ Γλσζηηθψλ θαη θαηά ηνπ Παχινπ ακνζαηέσο. Δπί ηεο επνρήο ηνπ Γηνλπζίνπ εκθαλίζζεθε ν αηξεζηάξρεο αβέιιηνο Δπίζθνπνο Θεβατδνο. Μάμηκνο ( ). Καηά ην 12 ν ρξφλν ηεο βαζηιείαο ηνπ Απηνθξάηνξνο Γαιιηελνχ αλαδείρζεθε δηάδνρνο ηνπ Γηνλπζίνπ ν Μάμηκνο. 9

10 Σελ επνρή απηή ζπγθξηηείηαη χλνδνο ζηελ Αληηφρεηα θαηά ησλ βιαζθεκηψλ ηνπ Παχινπ ακνζαηέσο. Θεωλάο ( ). Σνλ Μάμηκν δηαδέρζεθε ακέζσο ν Θεσλάο. χκθσλα κε ηνπο ρξνλνγξάθνπο αλαθέξεηαη φηη ν Αιεμαλδξηλφο ζξφλνο ερήξεπζε γηα έλα ρξφλν θαη κεηά πξνρεηξίδεηαη ν Θεσλάο Δπίζθνπνο. Απηφ φκσο θαίλεηαη απίζαλνλ. Πεξί απηνχ δελ γλσξίδνκε ηίπνηε ην ηδηαίηεξν. Πέηξνο Α, κάξηπο ( ). Σξία ρξφληα κεηά ηελ αλάξξεζή ηνπ ζηνλ Αιεμαλδξηλφ Θξφλν ζπλέβε ν ζθιεξφο δησγκφο ηνπ Απηνθξάηνξνο Γαιεξίνπ. Πνιινί Υξηζηηαλνί ηεο Αηγχπηνπ ππέζηεζαλ καξηπξηθφ ζάλαην. Ο Πέηξνο απνθεθαιίζζεθε θαηά ηνλ 9 ν ρξφλν ηνπ δησγκνχ καδί κε ηνπο Πξεζβπηέξνπο Φαχζηνπ, Γίνπ θαη Ακκσλίνπ. Αρηιιάο ( ). Ο Αρηιιάο πξνρεηξίζζεθε Πξεζβχηεξνο απφ ηνλ Θεσλά, ζρνιάξρεο ηεο Καηερεηηθήο ρνιήο ρξεκάηηζε θάησ απφ ηνλ Δπίζθνπν Πέηξν θαη εμειήρζεθε Δπίζθνπνο Αιεμαλδξείαο κεηά ηνλ καξηπξηθφ ζάλαην ηνπ Πέηξνπ. Ο Αρηιιάο δηαηέιεζε Δπίζθνπνο Αιεμαλδξείαο κφλνλ έλα ρξφλν. Τπεξάζπηζε ηα νξζφδνμα δφγκαηα θαη γη απηφ νλνκάδεηαη «κέγαο» απφ ηνλ Μ. Αζαλάζην. Β. ΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΠΔΡΗΟΓΟ. Αιέμαλδξνο Α ( ). Αλαδείρζεθε κεγάινο ζε αξεηέο. Αγσλίζζεθε θαηά ηελ αίξεζε ηνπ Αξείνπ, ζπγθαιέζαο ηνπηθή χλνδν εμ 100 Δπηζθφπσλ θαη πνιιψλ Πξεζβπηέξσλ. Ζ χλνδνο απηή απνθήξπμε ηνλ Άξεην. Δπεηδή νη έξηδεο δελ έπαπζαλ, ν Απηνθξάησξ Κσλζηαληίλνο πξφζηαμε ηνλ Αιέμαλδξν θαη Άξεην λα εζπράζνπλ. Δπεηδή θαη πάιηλ δελ επήιζε ε πνζεηή εζπρία κέζα ζηνπο θφιπνπο ηεο Δθθιεζίαο, ν Απηνθξάησξ ζπγθάιεζε ζηελ Νίθαη ηελ Α Οηθνπκεληθή χλνδν. Ζ χλνδνο θαηαδίθαζε ηελ αηξεηηθή δηδαζθαιία ηνπ Αξείνπ θαη ν ίδηνο εμσξίζζεθε. Αζαλάζηνο Α ( ). Τπήξμε ν επηθαλέζηαηνο πξφκαρνο ηεο Δθθιεζίαο θαηά ηνλ 4 ν αηψλα. Αγσλίζζεθε γελλαία θαη ππφθεξε ηα πάλδεηλα, αιιά ηειηθά ζξηάκβεπζε θαη δνμάζζεθε φζν θαλείο άιινο, γη απηφ δίθαηα νλνκάζζεθε «Μέγαο». Αγλνχκε ηνλ ηφπν θαη ρξφλν γελλήζεψο ηνπ. Αζθήζεθε κέζα ζην κνλαηθφ θαη αζθεηηθφ βίν θαη ππήξμε θίινο ηνπ νζίνπ Αλησλίνπ. Σν 319 γίλεηαη Γηάθνλνο ηνπ Παηξηάξρνπ Αιεμάλδξνπ θαη αλέιαβε δεκφζηα ηνλ πφιεκν θαηά ηνπ Αξείνπ. Έιαβε κέξνο ζηελ Α 10

11 Οηθνπκεληθή χλνδν ζηελ νπνία δηαθξίζεθε. Οη νπαδνί ηνπ Αξείνπ θαηεγφξεζαλ ηνλ Αζαλάζην ζηνλ Απηνθξάηνξα. Ο Αζαλάζηνο θιήζεθε ζηε χλνδν ηεο Σχξνπ ην 335 ε νπνία ηνλ θαζήξεζε. Σελ απφθαζε απηή επεθχξσζε ηνλ επφκελν ρξφλν ε χλνδνο ησλ Ηεξνζνιχκσλ, ζπλεπεία ηεο νπνίαο ν Αζαλάζηνο εμσξίζζεθε ζηελ Σξίβεξη, φπνπ έκεηλε κέρξη ηνλ ζάλαην ηνπ Μ. Κσλζηαληίλνπ. Ο Κσλζηάληηνο αλαθάιεζε ηνλ Αζαλάζην σο Παηξηάξρε Αιεμαλδξείαο θαη εγέλεην δερηφο ζξηακβεπηηθά ζηνλ Παηξηαξρηθφ Θξφλν. Ο ζξίακβνο απηφο εξέζηζε ηνπο Αξεηαλνχο, νη νπνίνη ηνλ θαηεγφξεζαλ θαη πάιηλ ξπνο ηνλ Απηνθξάηνξα. Ο Αζαλάζηνο εμσξίζζε θαη πάιηλ επαλήιζε θαη πάιηλ εμσξίζζε. Παξ φια ηα παζήκαηα ν Αζαλάζηνο κέλεη ζηαζεξφο θαη ακεηάβιεηνο σο πξνο ηελ Οξζφδνμν πίζηε, ππνδεηθλχνληαο ηνλ δξφκν ηεο αιήζεηαο. Γηψρζεθε, εμσξίζζεθε θαη έθπγε ζηελ έξεκν, αιιά ζην ηέινο ζξηάκβεπζε. Σν 373, αθνχ παηξηάξρεπζε γηα 46 ρξφληα, απέζαλε έλδνμα σο θαλεηλφο αζηέξαο ηεο Οξζνδνμίαο. Σελ πεξίνδν πνπ ν Αζαλάζηνο επξίζθεην εμψξηζηνο νη Αξεηαλνί εμέιεμαλ σο Παηξηάξρεο Αιεμαλδξείαο ηνπο Πηζηφ ή Πίζην, Γξεγφξην θαη Γεψξγην. Πέηξνο Β ( ). Μεηά ηνλ ζάλαην ηνπ Αζαλαζίνπ νη κελ Αξεηαλνί εμέιεμαλ Δπίζθνπν Αιεμαλδξείαο ηνλ Λνχθην, νη δε Οξζφδνμνη εμέιεμαλ ηνλ θίιν θαη ζπλαγσληζηή ηνπ Αζαλαζίνπ Πέηξν Β. Ο Απηνθξάησξ φηαλ έκαζε απηφ ζπλέιαβε ηνλ Πέηξν θαη δηέηαμε λα παξαδψζνπλ φιεο ηηο εθθιεζίεο ζηνπο Αξεηαλνχο. Κάησ απφ ηνλ Αξεηαλφ Λνχθην νη Οξζφδνμνη ππέζηεζαλ πνιιά δεηλά. Ο Πέηξνο παηξηάξρεπζε κέζα απφ πνιινχο θηλδχλνπο θαη απέζαλε ην 381. Σηκόζενο Α Αθηήκωλ ( ). Γηάδνρνο ηνπ Πέηξνπ Β αλαδείρζεθε ν αδειθφο ηνπ Σηκφζενο. Γηέπξεςε φρη κφλνλ ζηνπο αγψλεο ελαληίνλ ησλ Αξεηαλψλ, αιιά θαη ζηε χλνδν ηεο Κσλζηαληηλνππφιεσο ηνπ 381. Ο Σηκφζενο επαηλείηαη γηα ηελ κεγάιε απηαπάξλεζή ηνπ, γηα ηελ νπνία νλνκάζζεθε «αθηήκσλ». Θεόθηινο ( ). Ο Θεφθηινο ήθκαζε θαηά ηα πξψηα ρξφληα ηνπ Απηνθξάηνξνο Θενδνζίνπ, ν νπνίνο δηέηαμε ηελ θαηαζηξνθή ησλ εζληθψλ λαψλ θαη ηελ κεηαηξνπή ηνπο ζε Υξηζηηαληθνχο. Καηά ηελ θαηαζηξνθή ηνπ εξαπείνπ εμαγξηψζεζαλ νη εζληθνί θαηά ησλ Υξηζηηαλψλ θαη επεηέζεθαλ θαη απηνχο. ηε ζχγθξνπζε απηή θνλεχζεθαλ πνιινί θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο. Ο Θεφθηινο αγσλίζζεθε θαηά ησλ εζληθψλ, ησλ Αξεηαλψλ θαη ησλ Αλζξσπνκνξθηηψλ. Κηλδχλεςε λα θνλεπζεί απφ ηνπο 11

12 ηειεπηαίνπο, εάλ ππνρσξνχζε. Αδίθσο ζηξάθεθε ελαληίνλ ησλ ελαξέησλ κνλαρψλ Γηνζθφξνπ, Ακκσλίνπ, Δπζεβίνπ θαη Δπζπκίνπ, θαη θαηέζηξεςε ηα αζθεηήξηα ησλ κνλαρψλ, πνπ εμέθξαζαλ παξάπνλα θαη ζηα Ηεξνζφιπκα θαη πξνο ηνλ ηφηε Παηξηάξρε Κσλζηαληηλνππφιεσο άγην Ησάλλε Υξπζφζηνκν. Κύξηιινο Α ( ). Μεηά ηνλ ζάλαην ηνπ Απηνθξάηνξνο Αξθαδίνπ έγηλε Απηνθξάησξ ν νθηαεηήο πηφο ηνπ Θενδφζηνο, ν νπνίνο άθεζε ηελ δηνίθεζε ηεο Αηγχπηνπ ζηα ρέξηα ηνπ Παηξηάξρνπ Αιεμαλδξείαο. ηαλ θαηά ην 5 ν ρξφλν ηεο βαζηιείαο ηνπ ΘΗενδνζίνπ απέζαλε ν Παηξηάξρεο Θεφθηινο, εμεξξάγε θνβεξή ζηάζε ζηελ Αιεμάλδξεηα γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηπινχ αμηψκαηνο, ηνπ Δπηζθνπηθνχ θαη ηνπ Δπαξρηθνχ. Ζ κελ κεξίδα ησλ Αξεηαλψλ πξφηεηλαλ σο Δπίζθνπν ηνλ Σηκφζεν, ε δε Αηγππηηαθή ηνλ Κχξηιιν, αλεςηφ ηνπ Θενθίινπ. Ο αγψλ ησλ δχν κεξίδσλ θξίζεθε ζηνπο δξφκνπο ηεο Αιεμάλδξεηαο θαη παξ φιε ηελ ζηξαηησηηθή ππνζηήξημε ηνπ Δπάξρνπ ππέξ ηνπ Σηκνζένπ, επεθξάηεζε ν Κχξηιινο, ν νπνίνο κπήθε κέζα ζηελ εθθιεζία ζξηακβεπηηθά. Δπερείξεζε λα ζέζεη ηέξκα ζηηο αηξέζεηο θαη ζ φιε ηνπ ηελ δσή αγσλίζζεθε θαηά ηνπ αηξεζηάξρνπ Νεζηνξίνπ θαη ησλ νπαδψλ ηνπ. ην αγψλα απηφ θηλδχλεςε ν Έπαξρνο Οξέζηεο απφ ηνλ εμνξγηζζέληα φρινπ, αιιά ηξαγηθφ ζχκα ππήξμε ε πεξηψλπκνο θηιφζνθνο Τπαηία. Ο Κχξηιινο ςήθηζε ππέξ ηεο εμνξίαο ηνπ αγίνπ Ησάλλνπ Υξπζνζηφκνπ. Αθνινχζσο αλαεγλψξηζε ην άδηθν ηεο απνθάζεσο αλέγξαςε ην φλνκα ηνπ αγίνπ Ησάλλνπ ζηα Γίπηπρα ηεο Αιεμαλδξηλήο Δθθιεζίαο. Γηόζθνξνο, αηξεζηάξρεο ( ). Σνλ Κχξηιιν δηαδέρζεθε ζηνλ Παηξηαξρηθφ Θξφλν ν αξρηδηάθνλνο Γηφζθνξνο, αλήξ θηιφζξεζθνο κελ, αιιά φρη θηινκαζήο. Ο Γηφζθνξνο αζπάζζεθε ηελ αίξεζε ηνπ Δπηπρνχο θαη ήηαλ ππέξκαρνο ηεο αίξεζεο ηνπ Μνλνθπζηηηζκνχ. Καζαηξέζεθε απφ ηελ Γ Οηθνπκεληθή χλνδν (451). Πξνηέξηνο ( ). Μεηά ηελ θαζαίξεζε ηνπ Γηνζθφξνπ απφ ηνλ Παηξηαξρηθφ Θξφλν Αιεμαλδξείαο εθιέρζεθε κε ηελ βνήζεηα ηνπ Δπάξρνπ Φιψξνπ ν Πξνηέξηνο. Ο ιαφο ήηαλ πνιχ δπζαξεζηεκέλνο θαη φξκεζε ελαληίνλ ηνπ ζηξαηνχ θαη θαηαδίσθε ηηο αξρέο ηεο πφιεσο, νη νπνίνη θαηέθπγαλ ζην εξάπεην (λαφ ηνπ Αγίνπ Ησάλλνπ). Ο φρινο ππξπφιεζε ην εξάπεην θαη νη θίινη ηνπ Πξνηεξίνπ εθάεζαλ. Ο Απηνθξάησξ, φηαλ έκαζε γηα ηα ζπκβάληα έζηεηιε 2,000 ζηξαηηψηεο, νη νπνίνη άισζαλ θπξηνιεθηηθά ηελ πφιε θαη εγθαηέζηεζαλ ηνλ Πξνηέξην ζηνλ Παηξηαξρηθφ Θξφλν. 12

13 Απνζαλφληνο ηνπ Απηνθξάηνξνο Μαξθηαλνχ θαη απφληνο ηνπ ζηξαηησηηθνχ Δπάξρνπ ηεο Αιεμαλδξείαο, νη Αιεμαλδξηλνί επηηέζεθαλ θαηά ηνπ Πξνηεξίνπ, θαηεβίβαζαλ απηφλ απφ ηνλ ζξφλν θαη εμέιεμαλ ηνλ Σηκφζεν Αίινπξν, ηνλ νπνίνλ νδήγεζαλ ζξηακβεπηηθά ζην Καηζάξεην. ηαλ επέζηξεςε ν Έπαξρνο, ν φρινο εμνξγίζζεθε θαη θφλεπζε ηνλ Πξνηέξην θαη θξ εκαζαλ ην ζψκα ηνπ ζην ηεηξάππιν πξνο ριεπαζκφ. Ο δηάδνρνο Απηνθξάησξ, Λέσλ Α, ζέινληαο λα ηεξκαηίζεη ηνπο ζξεζθεπηηθνχο δηαπιεθηηζκνχο, εμψξηζε ηνλ δεκνθηιή Σηκφζεν θαη αλάγθαζε ηνπο Αιεμαλδξηλείο λα εθιέμνπλ Δπίζθνπν πηζηφλ ζηα φζα ε Γ Οηθνπκεληθή χλνδνο εζέζπηζε, θαη σο ηνηνχηνλ εμέιεμαλ ηνλ Σηκφζεν Β αινθαθίνιν. Απφ ην 457 νη Κφπηεο απνζρίδνληαη απφ ηελ θαλνληθή Οξζφδνμν Δθθιεζία θαη ζπζππξψλνληαη ζε ίδηαλ Δθθιεζία κε ίδηνλ Παηξηάξρε. Σηκόζενο Β αινθαθίνινο ( ). Αθ φηνπ ν Βαηζιίζθνο θαηέιαβε ηνλ απηνθξαηνξηθφ ζξφλν, εμέδσζε δηάηαγκα θαηά ηεο Γ Οηθνπκεληθήο πλφδνπ θαη αλαθάιεζε ηνλ εμνξηζζέληα Σηκφζεν Αίινπξν, ηνλ νπνίνλ αλεβίβαζε ζηνλ Παηξηαξρηθφ Θξφλν ηεο Αιεμαλδξείαο. Ο Σηκφζενο, επαλεξρφκελνο απφ ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, φπνπ επξίζθεην εμφξηζηνο, εηζήιζε ζηελ Αιεμάλδξεηα ζξηακβεπηήο σο θαηαθηεηήο παξά σο Δπίζθνπνο. Ακέζσο άξρηζε λα δηνξίδεη θαη λα παχεη ηνπο Δπηζθφπνπο. Ο Βαζηιίζθνο ληθεζείο απφ ηνλ Εήλσλα εθνλεχζε. Ο Εήλσλ αλαλέσζε εθ λένπ ηηο απνθάζεηο ηεο Γ Οηθνπκεληθήο πλφδνπ θαη έδησμε ηνπο Ηαθσβίηαο Δπηζθφπνπο. Ο Σηκφζενο Αίινπξνο ζην κεηαμχ ρξφλν απέζαλε θαη νη Αηγχπηηνη εμέιεμαλ ηνλ κνλνθπζίηε Πέηξν Μνγγφ. Ο Απηνθξάησξ εμφξηζε ηνλ Μνγγφ θαη αλεβίβαζε γηα δεχηεξε θνξά ηνλ Σηκφζεν αινθαθίνιν. Ηωάλλεο Α Σαιάϊαο ( ). Οη Αηγχπηηνη κε δπλάκελνη λα αληηζηαζνχλ πξνο ηνλ Απηνθξάηνξα, έζηεηιαλ ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ηνλ ηεξέα Ησάλλε Σαιάτν, παξαθαινχληεο δη απηνχ απφ ηνπ εμήο λα αθήζεη ζ απηνχο ην δηθαίσκα ηεο εθινγήο Παηξηάξρνπ. Ο Απηνθξάησξ ππέβαιιε ζε φξθν ηνλ Ησάλλε Σαιάτν φηη δελ ζα δερζεί ηελ εθινγή απηνχ σο Αξρηεπηζθφπνπ Αιεμαλδξείαο. Ο Ησάλλεο Σαιάτνο φκσο, απνζαλφληνο ηνπ Σηκνζένπ, παξέβε ηνλ φξθν θαη δηά ρξεκάησλ θαηφξζσζε λα εθιεγεί Παηξηάξρεο. Παύινο ( ). Ο Παχινο δηνξίζζεθε ζηνλ Παηξηαξρηθφ Θξφλν Αιεμαλδξείαο κε ηελ δηαηαγή λα δηαηεξήζεη ηηο απνθάζεηο ηεο Γ Οηθνπκεληθήο πλφδνπ ηεο Υαιθηδψλνο. Ο βίνο ηνπ ήηαλ επηιήςηκνο θαη δηθαζηηθψο θαηαδηθάζηεθε, θαζαηξέζε απφ ηελ χλνδν ηεο Γάδαο θαη αληηθαηεζηάζεθε απφ ηνλ Εστιν κε απηνθξαηνξηθή δηαηαγή. 13

14 Εωϊινο ( ). Ο Εστινο κφιηο 10 ρξφληα κπφξεζε λα θξαηήζεη ηελ ζέζε ηνπ Αξρηεπηζθφπνπ Αιεμαλδξείαο κέρξηο φηνπ νη Αιεμαλδξηλείο μαθληθά απνζηαηήζαληεο, θαηέιαβαλ ηνλ ζηξαηφλ θαη εμψξηζαλ ηνλ Εστιν. Απνιιηλάξηνο ( ). Μεηά απφ ην ζπκβάλ απηφ ν Απηνθξάησξ Ηνπζηηληαλφο έζηεηιε ζηελ Αιεμάλδξεηα ηνλ Απνιιηλάξην κε ζηξαηησηηθή δχλακε σο Έπαξρν θαη Παηξηάξρε Αιεμαλδξείαο θαη Αηγχπηνπ. Ο Απνιιηλάξηνο εηζήιζε ζηελ πφιε κε ζηξαηησηηθή πνκπή θαη θαηεπζχλεζθε πξνο ηελ εθθιεζία, φπνπ απέζεην ηνλ ζηξαηησηηθφ καλδχα πεξηεβιήζε ηνλ Παηξηαξρηθφ θαη άξρηζε ηελ ηεξνπξγία. Οη Αιεμαλδξηλείο δελ επηνήζεζαλ απφ ηελ παξνπζία ζηξαηησηηθήο δπλάκεσο, αιι άξρηζαλ λα ηνλ πεηξνβνινχλ απ φιεο ηηο πιεπξέο ζε ηέηνην ζεκείν πνπ αλαγθάζζεθε αλ θχγεη. Μεηά ηξεηο κέξεο θηχπεζαλ νη θακπάλεο θαη ν ιαφο ζπγθεληξψζεθε γηα λ αθνχζεη ηελ επηζηνιή ηνπ Απηνθξάηνξνο. Ο Απνιιηλάξηνο εθκεηαιεπφκκελνο ηελ πεξίζηαζε απεχζπλε νκηιία ζην ιαφ θαη απεινχζε φηη εάλ εμαθνινπζήζνπλ λα επηκείλνπλ ζηε γλψκε ηνπο, ζα παξαδνζνχλ ζηε δηάζεζε ησλ ζηξαηησηψλ. Παξ φια απηά, ν ιαφο ηνλ πεηξνβφιηζε. Ζ απεηιή πξαγκαηνπνηήζεθε θαη νζηξαηφο έπεζε πάλσ ζηνλ άνπιν ιαφ θαη πξνμέλεζε κεγάιε ζθαγή. Ηωάλλεο Β Θενπεηζήο ( ). Δπιόγηνο ( ). Γηάδνρνο ηνπ Ησάλλνπ εθιέρζεθε ν Πξεζβχηεξνο ηεο εθθιεζίαο Αληηνρείαο Δπιφγηνο, ν νπνίνο ήηαλ θαη πξντζηάκελνο ηεο Μνλήο ηεο Θενηφθνπ. Ο Δπιφγηνο επαηλείηαη σο ιφγηνο θαη ζπλέγγξαςε πνιιέο νκηιίεο θαη δηάθνξεο επηζηνιέο. πγθξφηεζε χλνδν ζηελ Αιεμάλδξεηα θαηά ηεο έξηδνο ησλ ακαξηηψλ θαη Ηνπδάησλ. Καηά ησλ ακαξηηψλ έγξαςε πεξί ηεο αλαζηάζεσο ησλ λεθξψλ. Θεόδωξνο θξίβωλ ( ). Ο Θεφδσξνο δηνίθεζε ηελ Δθθιεζία ηεο Αιεμαλδξείαο έλα ρξφλν, θαηφπηλ εζθάγε απφ ηνπο αληηπάινπο ηνπ. Ηωάλλεο Γ Διεήκωλ ( ). Σνλ Θεφδσξν θξίβσλα δηαδέρζεθε ν άγηνο Ησάλλεο ν Διεήκσλ. Καηαγφηαλ απφ ηελ Ακαζνχληα ηεο Κχπξνπ. Αλαδείρζεθε επεξγέηεο ηεο πφιεσο θαηά ηελ επνρήλ απηή πνπ νη θάηνηθνη έπαζραλ απφ ιηκφ θαη ινηκφ. Έηξερε παληνχ βνεζψληαο φινπο ηνπο πάζρνληεο, ράξε ησλ νπνίσλ ίδξπζε πνιιά λνζνθνκεία θαη πησρνθνκεία. Γηα φια απηά νλνκάζζεθε «Διεήκσλ». Δπεηδή νη Πέξζεο θαηάθηεζαλ ηελ Αίγππην έθπγε ζηελ παηξίδα ηνπ ηελ Κχπξν. 14

15 Γεώξγηνο Α ( ). Μεηά ηελ επαλάθηεζε ηεο Αηγχπηνπ απφ ηνπο Πέξζαο απφ ηνλ Απηνθξάηνξα Ζξάθιεην θαη ηελ έμσζε απηψλ, ζηνλ Παηξηαξρηθφ Θξφλν αλεβίβαζε ν Απηνθξάησξ ηνλ Γεψξγην. ην άθνπζκα ηεο απεηιήο ηεο εηζβνιήο ησλ Αξάβσλ ν Γεψξγηνο εγθαηέιεηςε ην πνίκληφ ηνπ θαη έθπγε απφ ηελ Αιεμάλδξεηα. Πέηξνο Γ ( ). Κύξνο Γ ( ). Γ. Ζ KATAKΣΖΖ ΣΖ ΑΗΓΤΠΣΟΤ ΚΑΗ Ζ ΑΛΧΖ ΣΖ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΑ. Οη Άξαβεο, ιαφο εκηηηθήο θαηαγσγήο, αθνχ θαηάθηεζαλ ηελ Παιαηζηίλε θαη ηε πξία ζηξάθεθαλ ελαληίνλ ηεο Αηγχπηνπ. Ο Μσάκεζ ( ) είρε ην 628 πξνζθαιέζεη ηνλ Κφπηε δηνηθεηή ηεο Μέκθηδνο Μαθνπθά λα αζπαζζεί ηνλ Ηζιακηζκφ. Ήιπηδε, φηη εάλ δελ απνδερζεί ηελ πξφηαζή ηνπ, ηνπιάρηζην ζα ππνδερζεί ηνπο πξέζβεηο ηνπ κε θηιηθφ πλεχκα θαη ζα ηνπ έζηειλε πνιχηηκα δψξα. Σν 637 ν Ηεξνζνιχκσλ σθξφληνο δέρζεθε ηνλ Καιίθε Οκάξ Μπελ Αι Υαηηάπ ζηελ Αγία Πφιε. Ο έκπεηξνο δηπισκάηεο θαη ζηξαηεγφο Ακξνχ Ηβλ Αοο (Amr ibn el As) είρε επηζθεθζή ηελ Αίγππην πξηλ αζπαζζεί ηνλ Ηζιακηζκφ. Γλψξηδε δε θαιά ηελ εζσηεξηθή θαηάζηαζε ηεο ρψξαο θαη ην πφζν κηζνχζαλ νη ληφπηνη ηνπο μέλνπο. Εήηεζε, ινηπφλ, απφ ηνλ Καιίθε Οκάξ λα ηνπ αλαζέζεη ηελ θαηάθηεζε ηεο Αηγχπηνπ. Ο Οκάξ δίζηαζε λα αλαζέζεη κηά ηέηνηα επερείξεζε ζηνλ Ακξνχ, πνπ είρε θάησ απφ ηε δηνίθεζή ηνπ άλδξεο. ην ηέινο επέηξεςε κε ηελ επηθχιαμε φηη ζα ζηείιεη θη άιινλ ζηξαηεγφ, αθνχ ζπκβνπιεπηεί ηνπο ζπληξφθνπο ηνπ Μσάκεζ. Δπεηδή δε απηνί, φπσο θαη νη ζχκβνπινη ηνπ ζηελ πξσηεχνπζα, δίζηαδαλ λα απνθαζίζνπλ, θαη κάιηζηα νη πεξηζζφηεξνη ήζαλ ελάληηα ζε ηέηνηα επερείξεζε, ν Οκάξ αλάζεζε ζηελ ηχρε ηελ έθβαζε ηεο επερείξεζεο. Έγξαςε ζηνλ Ακξνχ, «Δάλ ε επηζηνιή κνπ αύηε θζάζε πξηλ εηζέιζεο εηο Αίγππηνλ, επίζηξεςνλ, εάλ δε ιάβεο απηήλ ελ εδάθεη ηεο Αηγύπηνπ πξνρώξεη». Κακκηά άιιε Βπδαληηλή επαξρία δελ θαηαθηήζεθε κε ηφζε επθνιία, φζν ε Αίγππηνο θαη ηνχην, δηφηη νη θάηνηθνη, πνπ ήζαλ δηεξεκέλνη ζε Οξζνδφμνπο θαη Κφπηεο, δελ νκνλφεζαλ κπξνζηά ζηνλ κεγάιν θίλδπλν. Οη Κφπηεο κάιηζηα, πνπ απνηεινχζαλ ην κεγαιείηεξν κέξνο ηνπ Αηγππηηαθνχ πιεζπζκνχ, φρη κφλνλ δελ αληηζηάζεθαλ, αιιά βνήζεζαλ ηνπο Άξαβεο 15

16 ζηελ θαηάθηεζε ηεο ρψξαο. Παξαζπξζέληεο ππφ ηνπ Βεληακίλ, Παηξηάξρε ησλ Ηαθσβηηψλ (Κνπηψλ), έζπεπζαλ λα ζπλελνεζνχλ κεηά ηνπ θνηλνχ ερζξνχ. Ο Απηνθξάησξ Ζξάθιεηνο απνβιέπνληαο ζην λα ζπκβηβάζεη ηα ρσξίδνληα ηνπο ππεθφνπο ηνπ αίηηα αλεβίβαζε, κεηά ηνλ ζάλαην ηνπ Παηξηάξρνπ Γεσξγίνπ ( ), ηνλ Δπίζθνπν Φάζηδνο ή Λαδψλ (ηεο Κνριίδνο) Κχξν. Οη πξνζπάζεηεο φκσο ηνπ Κχξνπ απέηπραλ, πηζαλψο δε ζπλεηέιεζαλ ζηελ αχμεζε ηνπ πξνο αιιήινπο κίζνπο. Ο ζηξαηεγφο Ακξνχ ην 639 ήηαλ έηνηκνο λα εηζβάιεη ζηελ Αίγππην, αιιά δελ έπξαμε ηνχην, δηφηη ν Παηξηάξρεο Κχξνο ηνπ ππνζρέζεθε θαηαβνιή εηεζίνπ θφξνπ. Δπεηδή δελ εθπιεξψζεθε απηή ε ππφζρεζε ν Ακξνχ, επί θεθαιήο 30,000 αξαβηθνχ ζηξαηνχ, εκθαλίζζεθε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 639 πξν ησλ Ππξακίδσλ, παξ φιν πνπ έιαβε ηελ επηζηνιή ηνπ Οκάξ πξνηνχ εηζέιζεη ζην Αηγππηηαθφ έδαθνο, φξκεζε ελαληίν ηεο Μέκθηδνο. Ο Κχξνο θαη πάιηλ πξνηείλεη ηελ θαηαβνιή θφξνπ θαη ηελ έθδνζε ζε γάκν ηεο θφξεο ηνπ Απηνθξάηνξνο Δπδνμίαο, είηε άιιεο βαζηιφπαηδνο πξνο ηνλ Υαιίθε, ηνλ νπνίνλ, φπσο πίζηεπε ν Παηξηάξρεο, ζα πξνζήιθπε ζηνλ Υξηζηηαληζκφ. Ο ηφηε φκσο αξρηζηξάηεγνο Μαξηαλφο απεδνθίκαζε ηηο πξνηάζεηο θαη έζπεπζε κεηά ηνπ ζηξαηνχ ζε βνήζεηα ηεο πνιηνξθνπκέλεο Μέκθηδνο. Ζ ειιεληθή θξνπξά αληέηαμε απεγλσζκέλα εξστθή άκπλα, αιιά, κεηά απφ επηάκελν πνινξθία, πξνδφζεθε απφ ηνλ Έπαξρν ηεο Μέκθηδνο Μαθνπθά, ν νπνίνο γηα λα θαηαιάβεη ηελ εμνπζία είρε απνθξχςεη ηηο κνλνθπζηηηθέο ηνπ πεπνηζήζεηο. Ο Milne ζεκεηψλεη: «Οη Κόπηεο ζπλεηάρζεζαλ κεηά ησλ Αξάβσλ ν επηζεκόηεξνο δ απηώλ (ησλ Κνπηώλ) ήην Γεώξγηόο ηηο, έπαξρνο, όζηηο ήξρηζε πιένλ θαλεξώο λα βνεζή ηνπο Άξαβαο κεηά ηελ κάρελ ηεο Ζιηνππόιεσο». Καηά ηνλ Sedillot, ε Μέκθηο είρε δχν εηδψλ ππεξαζπηζηάο, αθ ελφο ηνπο Έιιελεο, πνπ ήζαλ νη θχξηνη ηνπ θξνπξίνπ, θαη αθ εηέξνπ ηνπο Κφπηεο, πνπ θαηνηθνχζαλ ζηελ πφιε θαη βξίζθνλην θάησ απφ ηηο δηαηαγέο ηνπ Μαθνπθά. Οη Έιιελεο, κφιηο πιεξνθνξήζεθαλ ηελ ζπλζεθνιφγεζε ησλ Κνπηψλ, άιινη κελ θαηέθπγαλ ζηελ Αιεμάλδξεηα, άιινη δε ζην θξνχξην ηεο Βαβπιψλνο (Καξο Αι-ακ αη). Μεηά ηελ κάρε ηεο Ζιηνππφιεσο θαηέιαβε ζηε ζπλέρεηα ηελ Βαβπιψλα, πνπ βξίζθεην ζηηο αλαηνιηθέο φρζεο ηνπ Νείινπ. Μεγάιε αληίζηαζε ζπλάληεζε ν Ακξνχ ζηε Βαβπιψλα, θξνχξην ζην παιαηφ Κάτξν κε έμη ρηιηάδεο άλδξεο, ψζηε αλαγθάζζεθε λα πεξηκέλεη ζηξαηησηηθή ελίζρπζε απφ δψδεθα ρηιηάδεο άλδξεο κε αξρεγφ ηνλ Ενπβετξ θαη ηξεηο άιινπο ζπληξφθνπο ηνπ Μσάκεζ. Ζ Βαβπιψλ κεηά απφ επηά κήλεο πνιηνξθίαο παξαδφζεθε. Οη ππεξαζπηζηέο ηνπ θξνπξίνπ θαηαθεχγνπλ ζηε λήζν Ράνπληαη (Ρφδα = Κήπνο), φπνπ νη Άξαβεο ηνπο πεξηεθχθισζαλ θαη ηνπο ερκαιψηεζαλ. Οη δε Κφπηεο κε αξρεγφ ηνλ 16

17 Μαθνπθά, γηφ ηνπ Μελά, πξνηίκεζαλ λα ζπλζεθνινγήζνπλ θαη λα παξαδψζνπλ φιε ηελ ρψξα. ηε Φάξκα ε ειιεληθή θξνπξά αληηζηάζεθε, αιιά ν Ακξνχ, βνεζνχκελνο απφ ηνπο Κφπηεο, έγηλε θπξηάξρνο ηεο θαηάζηαζεο. Απφ εθεί πξνρψξεζε πξνο ηε Bildeis, πνπ απείρε δψδεθα ψξεο απφ ην Κάτξν. ην ιηκάλη Umm Danin, παξαπφηακν ιηκάλη ηνπ Κατξνπ, πξαγκαηνπνίεζε ηελ ηξίηε κάρε ηνπ ελαληίν ησλ Διιήλσλ. Ο Βπδαληηλφο αμησκαηνχρνο, αιι Αηγχπηηνο ηελ θαηαγσγή, Μαθνπθάο απνδείρζεθε πξνδφηεο ηνπ Βπδαληηλνχ Απηνθξάηνξα, ηεο Δθθιεζίαο θαη ηεο παηξίδαο ηνπ. Ο Poole δηθαίσο ιέγεη, φηη «θαηέζηε ν κεγαιείηεξνο πξνδφηεο ηνπ Υξηζηηαληζκνχ». Κχξηνο ηεο θαηάζηαζεο ν Ακξνχ εθζηξαηεχεη θαηά ηεο Αιεμαλδξείαο. ην δξφκν ζπλάληεζε κηθξή αληίζηαζε ζε δχν πφιεηο φπνπ θαηέθπγαλ νη Έιιελεο, ζηελ παξά ηελ Ναχθξαηνλ (Γακαλρνχξ) ρεξζφλεζν ηνπ Λχθνπ (Κνκ-ρεξίθ), θαη ηελ Μαξέα. Αθνχ θπξίεπζε ηηο ζέζεηο απηέο άξρηζε ηελ πνιηνξθεία ηεο Αιεμαλδξείαο γχξσ ζηνλ Οθηψβξην ηνπ 639. ην κεηαμχ ν Παηξηάξρεο Κχξνο θαηεγνξείηαη πξνο ηνλ Απηνθξάηνξα, ν νπνίνο ηνλ θαιεί ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε γηα λα απνινγνεζεί. ηαλ ν Κχξνο ηνπ εμέζεζε ηα γεγνλφηα, ν Ζξάθιεηνο ηνλ πεξηέβαιε κε πιήξε εμνπζία, λα πξαγκαηεπζεί κε ηνλ Άκξνπ ηελ απφ ηεο Αηγχπηνπ απνρψξεζε ησλ Αξάβσλ κε ηελ ζπκθσλία λα θαηαβάιεηαη εηήζηνο θφξνο. Ο Κχξνο έθζαζε ζηελ Αιεμάλδξεηα, φηαλ επνιηνξθείην αζθπθηηθά απφ ηνλ Άκξνπ, ν νπνίνο ήην βέβαηνο πιένλ γηα ηελ άισζή ηεο. Ζ αδξάλεηα ηνπ Βπδαληηλνχ ζηφινπ θαη ε απξνζδφθεηνο νιηγσξία ηνπ Απηνθξάηνξνο πεξί ηεο πφιεσο ελίζρπαλ ηηο πξνζδνθίεο ηνπ Άξαβνο ζηξαηεγνχ. Οη Αιεμαλδξηλείο ελ ηνχηνηο αληεζηάζεζαλ εξστθά θαη απέθξνπζαλ πνιιέο θνξέο ηηο εθφδνπο ησλ Αξάβσλ. ην δηάζηεκα ησλ δεθαηεζζάξσλ κελψλ πνιηνξθίαο, εθφλεπζαλ είθνζη ηξεηο ρηιηάδεο. Ζ πνιηνξθία δε ζα ειχεην, εάλ έθζαλε εγθαίξσο ε ζηξαηησηηθή βνήζεηα απφ ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε. Οη ακπλφκελνη απειπίζζεθαλ, φηαλ πιεξνθνξήζεθαλ γηα ηνλ ζάλαην ηνπ Ζξαθιείνπ θαη ηηο πεξί δηαδνρήο δηελέμεηο ησλ δηαδφρσλ ηνπ. Έηζη ζηηο 21 ή 23 Γεθεκβξίνπ ηνπ 640 ν Άκξνπ εηζήιζε ζξηακβεπηήο κέζα ζηελ Αιεμάλδξεηα. Ο Παηξίθηνο, νη ζηξαηησηηθνί, νη άξρνληεο θαη πνιινί εθ ησλ θαηνίθσλ θαηέθπγαλ ζην Βπδαληηλφ ζηφιν. Ο δε Κχξνο παξέκεηλε, ειπίδσλ φηη ζα κπνξέζεη λα ζψζεη απφ ηελ νινζρεξή θαηαζηξνθή ην πνίκληφ ηνπ. Ζ απφπεηξα φκσο ηεο αλαθαθηαιήςεσο ππφ ησλ Βπδαληηλψλ έπεηζε ηνλ Άκξνπ, φηη κφλνη πηζηνί ζ απηφλ ήζαλ νη Κφπηαη (Ηαθσβίηεο), πξνο ηνπο νπνίνπο παξερψξεζε πξνλφκηα θαη ηηκέο ζην πξφζσπν ηνπ Παηξηάξρνπ ηνπο Βεληακίλ, ηνλ νπνίνλ πξνζθάιεζε ζηελ Αιεμάλδξεηα. 17

18 Ο Ησάλλεο Νηθίνπ ζηε Υξνλνγξαθία ηνπ εθζέηεη κε αθξίβεηα κελ ηα φζα έιαβαλ ρψξα ζηελ Αίγππην, κνινλφηη δελ απνθξχπηεη, ζαλ κνλνθπζίηεο, ηελ έρζξα ηνπ θαηά ηεο ειιεληθήο Οξζνδνμίαο, ραηξεθαθεί δε δηά ηελ ππφ ησλ Αξάβσλ θαηάιπζε ηεο ειιεληθήο θπξηαξρίαο θαη πξνζπαζεί λα θαιχςεη ηηο θαηά ηελ πεξίνδν απηή αζρεκίεο ησλ Κνπηψλ. Οη Μνπζνπικάλνη θαηαθηεηέο ζαλ φξνπο ζπλζεθνιφγεζεο δήηεζαλ ή ηελ επηβνιή ηνπ Ηζιακηζκνχ ή ηελ επηβνιή θφξνπ θαη ηελ ππνηαγή. Ο Μαθνπθάο αθνχνληαο γηα ηε δσή ησλ Αξάβσλ εληππσζηάζζεθε ηφζν πνπ δελ δίζηαζε λα ζπζηάζεη ην ζπκθέξν ησλ Διιήλσλ. «Παξέζηεκελ ελώπηνλ αλζξώπσλ είπνλ ησ Μνπθαπθά νη εθ ηνπ ζηξαηνπέδνπ ησλ Μνπζνπικάλσλ επαλειζόληεο πξέζβεηο νίηηλεο ηεο δσήο πξνηηκώζη ηνλ ζάλαηνλ θαη νύηε πεξί επηγείνπ κεγαιείνπ κεξηκλώζηλ, νύηε πξνο θσκηθάο επηζπκίαο ζπεύδνπζη. Κάζεληαη επί ηεο γεο θαη εζζίνπζη γνλαηηζηί, ν δε αξρεγόο απηώλ νπδόισο δηαθξίλεηαη ησλ άιισλ, νπδεκία δηαθνξά ππάξρεη κεηαμύ κεγάινπ θαη κηθξνύ, νύηε κεηαμύ θπξίσλ θαη δνύισλ. Δλ δε ηε ώξα ηεο πξνζεπρήο νπδείο απνιείπεηαη, αιιά πάληεο λίπηνληαη θαη πξνζεύρνληαη κεηά κεγίζηεο επιαβείαο». Ζ ζηάζε ησλ Κνπηψλ απέλαληη ζηνπο εηζβνιείο είλαη ζπκθεξνληνινγηθή. Απνβιέπνπλ ζην ζπκθέξν ησλ νκνθχισλ θαη νκνζξήζθσλ ηνπο. Έκεηλαλ αδηάθνξνη γηα ηελ βπδαληηλή απψιεηα. Οη Κφπηεο κηζνχζαλ εμ άιινπ ηφζν ηελ Βπδαληηλή εμνπζία, ψζηε επραξίζησο δέρζεθαλ ηελ κσακεζαληθή εηζβνιή. Ζ πιεξνθνξία ηνπ Ησάλλνπ Νηθίνπ, ν νπνίνο αλαθέξεη φηη, φηαλ νη κνπζνπικάλνη εμαθξίβσζαλ ηελ αδπλακία ησλ Ρσκαίσλ θαη ηελ ερζξφηεηα ηνπ ιανχ πξνο ηνλ Απηνθξάηνξα Ζξάθιεην, εμ αηηίαο ησλ ππ απηνχ δησγκψλ ράξε ηεο Οξζνδφμνπ πίζηεσο έγηλαλ ηνικεξφηεξνη θαη ηζρπξφηεξνη ζηνλ πφιεκν. Σφζν ε επηζθνπή ηνπ φζν θαη ν πιεζπζκφο ησλ άιισλ πφιεσλ δνθηκάζζεθαλ βαξχηαηα κεηά ηελ θαηάθηεζε θαη ελψ ιίγνη είλαη εθείλνη, πνπ βνήζεζαλ ηνπο Άξαβεο ή πξνζρψξεζαλ ζ απηνχο, κεγάιεο κάδεο ηνπ ιανχ απ φιεο ηηο παξαηάμεηο έθπγαλ ζηελ Αιεμάλδξεηα θαη ζηηο άιιεο πφιεηο, πνπ ήηαλ αθφκε ζηα ρέξηα ησλ Βπδαληηλψλ. Λέγεηαη, φηη Παηξηάξρεο ησλ Κνπηψλ Βεληακίλ, πνπ βξίζθεην ζηελ εμνξία, δηεκήλπζε ζηνπο Κφπηεο λα παξαδνζνχλ εηξεληθά ζηνλ Ακξνχ. Σν 641 νη Άξαβεο έγηλαλ θπξηάξρνη ηεο Αιεμάλδξεηαο. Απφ ηνπ 641 κέρξη ηνπ 642 ε Αίγππηνο απέβε κέξνο ηεο θπξηαξρίαο ηνπ Καιίθνπ ηεο Γακαζθνχ (ησλ Αββαζηδψλ), αιι έπεηηα απέθηεζε ηδηαηηέξνπο Καιίθαο, ηνπο Φαηηκίδαο ( ) θαη ηνπο Δγηνππίδαο ( ). Οη ρξηζηηαλνί σο επί ην πιείζηνλ πθίζηαλην θαηαπηέζεηο, ηδηαίηεξα φηαλ θπξηάξρεζαλ ζηελ Αίγππην νη Μακεινχθνη (απφ ην 1254). 18

19 Δπεηδή ε Αιεμάλδξεηα θαηαθηήζεθε κε ην ζπαζί θαη ρσξίο ζπλζήθε παξαδφζεθε, ν ζηξαηφο ηνπ Ακξνχ δήηεζε λα ιεειαηήζεη ηελ πφιε θαη λα κνηξαζζεί ηνπο αλζξψπνπο θαη φια ηα αθίλεηα ηεο πφιεο. Ο Ακξνχ δηαβίβαζε απηή ηελ αμίσζε ζηνλ Kαιίθε, ν νπνίνο, δελ ήζειε λα πηθξάλεη εθείλνπο πνπ είραλ θαηαθηεζεί, αιιά ήζειε πεξηζζφηεξν λα ηνπο θεξδίζεη κε ηελ επηείθεηα, δηάηαμε λα επηβιεζεί ζηελ πφιε θεθαιηθφο θφξνο απφ δχν δελάξηα θαη ηνλ έγγεην θφξν αλάινγα κε ηα θηήκαηα, ε δε δσή θαη ε πεξηνπζία ησλ θαηνίθσλ λα κείλνπλ αλέπαθα. Δπίζεο επέηξεςε ηελ επάλνδν ησλ θαηνίθσλ ησλ ρσξηψλ, πνπ βνήζεζαλ ηνπο Έιιελεο θαη ζεσξνχλην ζαλ αηρκάισηνη θαη δφζεθαλ ζ απηνχο ηα ίδηα δηθαηψκαηα, παξφκνηα κε εθείλα πνπ δφζεθαλ ζηνπο Κφπηεο. O Al-Makrizi, αλαθέξεη φηη, «νη Κφπηαη εδήηεζαλ εηξήλεπζηλ κεηά ηνπ Amr, ππφ ηνλ φξνλ λα πιεξψλνπλ θφξνλ ππνηειείαο, φπεξ νχηνο θαη εδέρζε, θαη λα ηνπο δηαζθαιίζε ηαο πεξηνπζίαο ησλ νχηνη δε εβνήζεζαλ ηνπο κνπζνπικάλνπο ελαληίνλ ησλ Ρσκαίσλ, κέρξηο φηνπ ν Θεφο έηξεςελ απηνχο εηο θπγήλ θαη ηνπο εμεδίσμελ εθ ηεο Αηγχπηνπ». Ο Δπίζθνπνο Νηθίνπ Ησάλλεο, παξνπζηάδεη ζην Υξνληθό ηνπ ηνλ Κχξν κφλνλ ζαλ πλεπκαηηθφ αξρεγφ ηεο Αηγχπηνπ, ηαπηφρξνλα καο δίδεη ην φλνκα ηνπ Δπάξρνπ, πνπ ζαλ πξνδφηεο ήξρεην ζε κπζηηθέο ζπλελνήζεηο κε ηνλ Ακξνχ θαη θαηαπξφδνζε ηελ ειιεληθή θξνπξά ηεο Βαβπιψλνο. ηαλ ν Κχξνο αλάιαβε λα ζπδεηήζεη κε ηνλ Ακξνχ ηνπο φξνπο εηξήλεο, δελ πνιηηεχζεθε ζαλ αληηβαζηιέαο ηεο Αηγχπηνπ. Αθνχ επέζηξεςε ζηελ Αιεμάλδξεηα αλαθνίλσζε ην πφξηζκα ησλ ζπδεηήζεσλ πξνο ηνλ Απγνπζηάιην Θεφδσξν θαη ηνλ ζηξαηεγφ Κσλζηαληίλν, θαη ζπλέζηεζε λ αλαθνηλψζνπλ ηνπο φξνπο ζηνλ Απηνθξάηνξα Ζξάθιεην θαη λα δεηήζνπλ ελίζρπζε απφ ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε. Ο Μαθνπθάο ελ ησ κεηαμχ ζπεχδεη λα ζπλζεθνινγήζεη, δηφηη εθνβείην κήπσο κε ηελ ππνρψξεζε ησλ λεξψλ ηνπ Νείινπ, πνπ εκπφδηδαλ ηηο επηρεηξήζεηο ησλ Αξάβσλ, απμήζνπλ ηηο αμηψζεηο ηνπο. ηνλ Άξαβα ζηξαηεγφ είπε: «Μεηά ησλ Διιήλσλ νπδεκίαλ επηζπκώ λα έρσ ζπλάθεηαλ, νύηε εηο ηνλ παξόληα νύηε εηο ηνλ κέιινληα θόζκνλ απερζάλνκαη δηά παληόο ηελ βπδαληηλήλ ηπξαλλίαλ, ηελ ζύλνδνλ ηεο Υαιθηδόλνο, θαη ηνπο αθνινπζνύληαο απηήλ Μειρίηαο». Οη πξνηάζεηο ηνπ Ακξνχ ήηαλ κέηξηεο γηα αλζξψπνπο, πνπ είραλ ράζεη πξν πνιινχ ηελ ειεπζεξία ηνπο θαη πξνηηκνχζαλ λα πιεξψλνπλ θαλνληθφ θφξν, παξά λα ππφθεληαη ζε απζαίξεηεο θαηαπηέζεηο θαη δησγκνχο. Πίζηεπαλ φηη νη Άξαβεο ήζαλ νη απειεπζεξσηέο ηεο Αηγχπηνπ θαη γη απηφ ηνπο βνήζεζαλ ζην λα θαηαθηήζνπλ επθνιψηεξα ηελ ρψξα. O Diehl ζεκεηψλεη ηα εμήο ζεκαληηθά: Les Coptes embrasserent presque sans resister le parti de l envahisseur et assurerent par leur defection la victoire des Musulmans. Ο 19

20 Punger ζεκεηψλεη, φηη «νη Κόπηαη κηζνύληεο ην Βπδάληηνλ πξνπηίκεζαλ ηελ Αξαβηθήλ θαηάθηεζηλ, δη ελ βξαδύηεξνλ έκειινλ λα θιαύζσζη πηθξώο». Ο Ακξνχ αξθέζηεθε ζηελ πιεξσκή θεθαιηθνχ θφξνπ δχν δελαξίσλ, απφ ηνπ νπνίνπ εμαηξνχλην νη γπλαίθεο, νη γέξνληεο θαη ηα παηδηά, θαη ζηελ πιεξσκή εγγείνπ θφξνπ. Ο Μαθνπθάο απνδέρζεθε ηηο πξνηάζεηο απηέο πξνο ράξε ηνπ εαπηνχ ηνπ θαη ησλ Κνπηψλ, άθεζε ηνπο Έιιελεο λα απνθαζίζνπλ ηη ζα πξνηηκήζνπλ, λα ππνηαρζνχλ ή λα επηζηξέςνπλ ζηελ Αιεμάλδξεηα. Ο Βπδάληηνο ζηα Αηγππηηαθά ζεκεηψλεη, φηη «ν Μνθαύηαο απηόο θαηεγίλεην λα παξαδώζε ηo θξνύξην εηο ηνπο Άξαβαο δηά ζπλζεθώλ σθειίκσλ πξνο κόλνλ απηόλ θαη ηνπο νκνγελείο ηνπ». Ο Μαθνπθάο, θαίλεηαη, φηη έθξπβε θάπνηα πξνζσπηθή πηθξία ελαληίνλ ηνπ Βπδαληηλνχ Απηνθξάηνξα, δηφηη, έπλημε ηνλ αδειθφ ηνπ ζην Νείιν θαη ηνλ ππνρξέσλε λ αθνινπζεί ην δφγκα ηνπ Πάπα Λένληνο, γη απηνχο ηνπο ιφγνπο ήην ζαλάζηκνο ερζξφο ησλ Διιήλσλ θαη πξνηίκεζε λα θαηαζηήζεη ηελ Αίγππην, θφξνπ ππνηειή ζηνπο Άξαβεο παξά λα βιέπεη απηήλ θάησ απφ ηνπο Έιιελεο Απηνθξάηνξεο, πνπ ήηαλ φινη Υαιθεδφληνη θαη θαθνπνηνχζαλ αθαηάπαπζηα ηνπο Ηαθσβίηαο. χκθσλα κε ηνλ Bulter, ν Μαθνπθάο πξφδσζε ηνπο Έιιελεο θαη ζπκθηιίσζε ηνπο Κφπηεο θαη ηνπο Μνπζνπικάλνπο, ζην ηέινο αζπάζζεθε ηελ πίζηε ηνπ Ηζιάκ. ηα παξάπνλα ηνπ Βπδαληηλνχ Απηνθξάηνξα γηα ηελ επνλείδηζην απηή εηξήλε ν Μαθνπθάο απήληεζε: «Αιεζέο κελ εζηη όηη ν ερζξόο νπρί ηνζνύηνλ πνιπάξηζκόο εζηηλ σο εκείο, είο Μνπζνπικάλνο όκσο ηζνθαξίδεη πξνο εθαηόλ ησλ εκεηέξσλ, θαη πάληεο εθ ησλ απνιαύζεσλ ηεο γεο απνιακβάλνπζηλ κόλνλ απιήλ ελδπκαζίαλ θαη ηξνθήλ θαη αλακέλνπζη ηνλ καξηπξηθόλ ζάλαηνλ, σο άγνληα θαη επζείαλ εηο ηνλ Παξάδεηζνλ, ελ σ εκείο ηελ δσήλ πνζνύκελ θαη ηελ εδππάζεηαλ, θαη ηνλ ζάλαηνλ θνβνύκεζα». ηαλ ππνρψξεζαλ ηα λεξά ηνπ Νείινπ ν δξφκνο πξνο ηελ Αιεμάλδξεηα ήην πηά αλνηθηφο. Ο Ακξνχ αλαρψξεζε απφ ην Κάτξν κε ην ζηξαηφ ηνπ ζπλνδεπφκελνο απφ πνιινχο Κφπηεο, νη νπνίνη αλ θαη δελ εκάρνλην, φκσο βνεζνχζαλ ζηε κεηαθνξά ηξνθψλ, θαηαζθεπή γεθχξσλ θαη άιια παξφκνηα. Οη θάηνηθνη ηεο Μέκθηδνο, πνπ είραλ ηαπεηλσζεί ηφζν απφ ηνπο Έιιελεο θαη ηνπο Ρσκαίνπο θαη είραλ απνγπκλσζεί απφ ηα κλεκεία ηνπο, επραξίζησο εξγάδνλην γηα ηελ πηψζε ηεο ππεξήθαλεο Διιεληθήο πφιεο, πνπ είρε γίλεη ε έδξα ηεο Κπβέξλεζεο, ην θέληξν ηνπ εκπνξίνπ, ησλ ηερλψλ θαη ησλ επηζηεκψλ. Οη Έιιελεο κφιηο πιεξνθνξήζεθαλ ηελ πξνδνζία απηή ησλ Κνπηψλ, ζπγθέληξσζαλ ηηο θξνπξέο ηνπο απ φιεο ηηο πφιεηο θαη κε εξστζκφ αληηκεηψπηζαλ ηνλ επεξρφκελν Ακξνχ. Ζ πξψηε κάρε έγηλε ζηε Σεξελνχη, ζηηο φρζεο ηεο δπηηθήο δηψξπγνο ηνπ Νείινπ, πνπ απείρε πέληε κέξεο απφ ηελ Αιεμάλδξεηα. Οη Έιιελεο ππνρψξεζαλ, ν δε Ακξνχ ζηέιλεη 20

21 ηνλ Scharik λα ηνπο θαηαδηψμεη, φκσο νη Έιιελεο ηνλ πεξηθχθισζαλ ζ έλα ιφθν θαη κφιηο πνπ ζψζεθε απφ ηελ άθημε ηνπ Ακξνχ. Κνληά ζην ιφθν απηφ, πνπ αξγφηεξα νλνκάζζεθε Com Scharik, αγσλίζζεθαλ επί ηξεηο κέξεο ηα αληηκαρφκελα ζηξαηεχκαηα, κέρξηο φηνπ νη Έιιελεο απνζχξζεθαλ ζηε ίηιηο. Δπεηδή θαη εδψ εηηήζεθαλ, αληηπαξαηάρζεθαλ ζην Κέξην (Υαίξεν), πνπ απείρε κία κφλνλ εκέξα απφ ηελ Αιεμάλδξεηα. Γηα δέθα νιφθιεξεο κέξεο αγσλίζζεθαλ θαη αληηζηάζεθαλ, αλαγθάζζεθαλ φκσο κεηά απφ πνιιέο θαη πείζκσλεο κάρεο λα εγθαηαιείςνπλ θαη ηελ ζέζε απηή θαη δήηεζαλ θαηαθχγην ζηα ηείρε ηεο Αιεμαλδξείαο. Απηφ άθελε ηνπο Άξαβεο αλεκπφδηζηνπο λα εγθαηαζηήζνπλ ην ζηξαηφπεδν ηνπο γχξσ απφ ηελ πξσηεχνπζα θαη λα πξνεηνηκάζνπλ ηα απαξαίηεηα γηα ηελ πνιηνξθία. Ζ Αιεμάλδξεηα ήην εθ θχζεσο πφιε νρπξά θαη κπνξνχζε λα αλαθνδηαζζεί θαη απφ ηε ζάιαζζα κε ζηαξηησηηθέο εληζρχζεηο θαη ηξνθνδνζίεο. Γηα πνιχ ρξφλν αληηζηάζεθε ζηελ πνιηνξθία ησλ Αξάβσλ. ηαλ νη Άξαβεο θαηφξζσζαλ λα θαηαιάβνπλ ηελ αθξφπνιε δηψρζεθαλ ακέζσο απ απηή θαη πνιινί ζπλειήθζεθαλ αλάκεζα ζηνπο νπνίνπο ήην θαη απηφο ν Ακξνχ. Ο Ζξάθιεηνο πξφβιεπε φηη, εάλ έπεθηε ε Αιεμάλδξεηα ζα εράλεην φρη κφλνλ ε Αίγππηνο, αιιά θαη φιε ε Βφξεηνο Αθξηθή, γη απηφ αγσλίζζεθε λα ζψζεη ηελ πφιε. Ο Βπδαληηλφο φκσο Απηνθξάησξ χζηεξα απφ ηφζνπο ζξηάκβνπο θαη ζπκθνξέο πέζαλε κε πηθξία ηελ 11ε Φεβξνπαξίνπ 641. Μεηά απφ έλα ρξφλν πέζαλε ν Παηξηάξρεο Κχξνο, ν νπνίνο, θαηά ηνλ Ησάλλε Νηθίνπ, απηνθηφλεζε δηά δειεηεξίνπ. Έηζη, φρη κφλνλ θακκία βνήζεηα δελ ήξρεην, αιιά νη δηακάρεο πνπ μέζπαζαλ ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε γηα ηε δηαδνρή ηνπ ζξφλνπ θαη ησλ ζηάζεσλ ησλ ζηξαηησηψλ, είραλ ζαλ απνηέιεζκα λα αλαθιεζνχλ θαη ηα ζηξαηεχκαηα πίζσ ζηελ πξσηεχνπζα. Οη πνιηνξθνχκελνη Αιεμαλδξείο απνζαξξχλζεθαλ, νη πινχζηνη θαη ηζρπξνί αλαρψξεζαλ κε ηα πινχηε ηνπο, εθείλνη πνπ παξέκεηλαλ αδπλαηνχζαλ λα απνθξνχζνπλ ηνπο ππφ ηελ αξρεγία ηνπ Οπβαδά Ηβλ Αζζακίη, ζπληξφθνπ ηνπ Μσάκεζ, βαξβάξνπο. ηηο 21 Γεθεκβξίνπ ηνπ 641 (κήλα Μνπραξέκ) ηνπ εηθνζηνχ πξψηνπ ρξφλνπ ηεο Δγίξαο, ν Ακξνχ επηηέζεθε ζηελ πφιε. Ζ επίζεζε απεθξνχζζε, αιι ν Ακξνχ ζηξάθεθε ζηελ θαηαδίσμε εθείλσλ πνπ δεηνχζαλ λα θχγνπλ δηά ηεο μεξάο. Σα ειιεληθά ζηξαηεχκαηα, πνπ απνβηβάζζεθαλ θαηέιαβαλ μαλά ηελ πφιε. O Ακξνχ γηα δεχηεξε θνξά επερείξεζε λα θαηαιάβεη ηελ πφιε, πξάγκα πνπ πέηπρε ράξε ζηελ πξνδνζία θάπνηνπ ζπξσξνχ ηεο πφιεο. Σξηαθφζηεο ρηιηάδεο ππνινγίδνληαη νη άλδξεο πνπ έπεζαλ θάησ απφ ηα ηείρε ηεο πφιεο ζηε δηάξθεηα ηεο επηακήλνπ (θαη άιινπο δεθαηεηξακήλνπ) πνιηνξθίαο. Ο Benedite αλεβάδεη ηνλ ρξφλν αληίζηαζεο ζε δέθα πέληε κήλεο. 21

22 Γηα ηε βηβιηνζήθε ηεο Αιεμαλδξείαο δελ γίλεηαη ιφγνο απφ ηνπο Άξαβεο ρξνλνγξάθνπο. Απνηειεί κχζνο ε παξάδνζε φηη βξέζεθαλ ηφζα πνιιά βηβιία ψζηε επί έμη κήλεο ηα ρξεζηκνπνηνχζαλ ζαλ θαχζηκε χιε ζηα ινπηξά ηεο πφιεο. Δάλ δε ππήξραλ ρεηξφγξαθα, απηά σο πνιχηηκα, ή ζηάιζεθαλ ζε αζθαιή κέξε ή εθείλνη πνπ έθπγαλ πξηλ απφ ηελ πνιηνξθία ηα πήξαλ καδί ησλ. ζν κεγάιεο θαη αλ ήηαλ νη θαηαζηξνθέο, πνπ ππέζηε ε Αιεμάλδξεηα ηελ πεξίνδν ηεο Ρσκαηνθξαηίαο, φηαλ ζπγθξηζνχλ πξνο ηα δεηλνπαζήκαηα, ηα νπνία έπαζε απφ ηνπο Άξαβεο, ήηαλ κηθξέο θαη αζήκαληεο. Γηφηη επί ηεο θπξηαξρίαο ησλ Ρσκαίσλ θαη ησλ Βπδαληηλψλ κέρξη ηεο ηειεπηαίαο θαηαζηξνθήο ε Αιεμάλδξεηα δηαηήξεζε ηνλ ειιεληθφ ραξαθηήξα θαη κεγαιείν ηεο θαη παξάκεηλε ε δεχηεξε πφιε ηνπ θφζκνπ. Ο Ακξνχ ζέιεζε λα θαηαζηήζεη ηελ Αιεμάλδξεηα πξσηεχνπζα θαη έδξα ηνπ, αιι ν Οκάξ φκσο δελ επέηξεςε λα εδξεχεη ν δηνηθεηήο ηνπ πέξα απφ ηνλ Νείιν, πξνθαζηδφκελνο φηη ε Αιεμάλδξεηα απέρεη πνιχ απφ ηε Μεδίλα θαη φηη ε πεξηνρή ήην άθαξπνο. Γη απηφ ηνλ ιφγν ν Ακξνχ ίδξπζε λέα πφιε, ζηε ζέζε πνπ ζηξαηνπέδεπζε, φηαλ πνιηνξθνχζε ηελ Βαβπιψλα, κέξνο δε απηήο δηαηεξείηαη κε ην φλνκα Παιαηφ Κάτξν. Απφ ηεο επνρήο απηήο αληηθαηεζηάζεθε ν ειιεληθφο πνιηηηζκφο, ε επηζηήκε θαη ε θηινζνθία απφ ηνλ βαξβαξηζκφ, ηα ρξνληθά ηεο Κνπηηθήο Δθθιεζίαο θαη ηηο ηζηνξηνγξαθίεο ησλ Αξάβσλ θαηαθηεηψλ. «Οη Ρσκαίνη θαίπεξ επί πέληε αηώλαο άξμαληεο ηεο Αηγύπηνπ σο επαξρίαο, νπδέλ όκσο ίρλνο θαηέιηπνλ, καξηπξνύλ όηη πνηέ θύξηνη ηεο ρώξαο ππήξμαλ δηόηη θαη πξηλ κεηαηεζή έηη ε ηεο Κπβεξλήζεσο έδξα από ηεο Ρώκεο εηο ηελ Κσλζηαληηλνύπνιηλ ε Αίγππηνο δησθήζε σο κία ειιεληθή επαξρία. Μεηά δε ηελ πηώζηλ ηεο Αιεμαλδξείαο ε Αίγππηνο απεηέιεζε κέξνο ηνπ κεγάινπ ησλ Καιηθώλ θξάηνπο θαη ε ηζηνξία απηήο απνηειεί κέξνο ηεο Αξαβίαο θαη ησλ Αξάβσλ». Ο ΓΔΧΡΓΗΟ ΜΑΜΟΤΚΑ. H θαηάιπζε ηεο ειιεληθήο θπξηαξρίαο ζηελ Αίγππην ζπλδέεηαη ζηελφηαηα κε ηελ πνιπζπδεηεκέλε πξνζσπηθφηεηα ηνπ Γεσξγίνπ Μαθνπθά Ο Karabacek ππνζηήξημε ηελ γλψκε φηη ν πιήξεο ηίηινο ηνπ πνιπζξπιήηνπ Μαθνπθά είλαη: «Ο κεγαπρήο (= ε απηνύ Δμνρόηεο) Γεώξγηνο ν πηόο Μελά ηνπ Παξθαβίνπ». Ο Poole θαηά παξάδνμν ηξφπν απνθαιεί ηνλ Μαθνπθά Ησάλλε θαη Γεψξγην, αιιά θακκία πεγή δελ αλαθέξεη ηνλ Μαθνπθά σο Ησάλλε. 22

23 Γηα ην πξφζσπν ηνπ επάξρνπ Γεσξγίνπ Μαθνπθά, νη Άξαβεο ηζηνξηθνί κηινχλ γηα θάπνηνλ άγλσζην Al-Mukaukis, πνπ πξφδσζε ζ απηνχο ηελ παηξίδα ηνπ. Ο Καιιίκαρνο ζεκεηψλεη: «Ο Μαθνπθάο ελ έπαξρνο ηεο βπδαληηλήο θπξηαξρίαο ελ Αηγύπησ, αιιά κνλνθπζίηεο ην δόγκα» θαη φηη «θαηεπξόδσζε ηελ ελ Βαβπιώλη ακπλνκέλελ ειιεληθήλ θξνπξάλ». ην ζεκείν απηφ ν ιφγηνο Αξρηκαλδξίηεο Ζιίαο ηεθάλνπ ζπληαπηίδεη ηνλ Μαθνπθά κε ηνλ πνιππαζή Παηξηάξρε Αιεμαλδξείαο Κχξν θαη εξσηά «ηη ην πξνδνηηθόλ δηέπξαμε ζπλζεθνινγήζαο κεηά ηνπ ζηξαηεγνύ ησλ Αξάβσλ Ακξνύ, αθ νπ επξέζε ελ ηε πζηάηε πξνο ηνύην αλάγθε»; Ο Καιιίκαρνο δηαθσλψλ ζηελ ηαχηηζε ησλ δχν πξνζψπσλ ηζρπξίδεηαη φηη ν ηεθάλνπ βαζίδεη ηα επηρεηξήκαηά ηνπ ζην έξγν ηνπ Άγγινπ ηζηνξηθνχ Butler, ν νπνίνο απξνθάιππηα απνθαιεί ηνλ Έιιελα Παηξηάξρε Κχξν πξνδφηε. Σν φλνκα φκσο «Μαθνπθάο» σο επσλπκία ηνπ Κχξνπ είλαη εληειψο άγλσζην ζηνλ Κφπηε ηεξάξρε. Ο Severus, o Butler, ν Bolotow, o Crum θαη ν Pereira ζπκθσλνχλ ζηελ ηαχηηζε ησλ δχν πξνζψπσλ. O Krumbacher νκνινγεί φηη δελ κπνξεί λα εθθξάζεη θάπνηα γλψκε επάλσ ζην δήηεκα απηφ. Ο Δπηχρηνο, ζχγρξνλνο ηνπ Severus, δηαρσξίδεη ηνλ Μαθνπθά απφ ηνλ Παηξηάξρε Κχξν. Ο Παπαξεγφπνπινο, ν άγγινο ηζηνξηθφο Sharpe, θαη ν άγγινο θιεξηθφο Fowler δηαθξίλνπλ απηφλ απφ ηνλ Παηξηάξρε Κχξν. O Sidarious απνξξίπηεη ηελ ζεσξία, φηη ν Μαθνπθάο ήην ν Κχξνο, θαη ζηεξίδεη ηε γλψκε ηνπ απηή ζην γεγνλφο φηη ν επίζθνπνο επήξνο δελ απνλέκεη ζηνλ Κχξν ηνλ ραξαθηήξα ηνπ Μαθνπθά. Ο Aξκέλεο ρξνλνγξάθνο Abu Saleh ιέγεη, φηη ν Ζξάθιεηνο έζεζε ηε ρψξα θάησ απφ ηε δηνίθεζε ηνπ Γεσξγίνπ, γηνχ ηνπ Μελά, ηνλ Μαθνπθά θαη επίζθνπνο ησλ Ρσκαίσλ ήην ν Κχξνο. Άιινη ρξνλνγξάθνη, φπσο νη Al Wakdi, Tabari, Baladhuri, Ibn-Khaldum θαη Al-Makin ππνζηεξίδνπλ, φηη ν Μαθνπθάο ήην αξρεγφο ησλ Κνπηψλ. Ο Οηθνλνκφπνπινο ηνλ απνθαιεί «Δζλάξρελ ησλ Κνπηώλ» θαη ν Λάκπξνπ δηαζηέιιεη απηφλ απφ ηνπ Παηξηάξρε Κχξνπ. Ο Amelineau, θζάλεη ζην εζθαικέλν ζπκπέξαζκα, φηη ν πξνδφηεο ηεο Αηγχπηνπ ήην θάπνηνο Παηξηάξρεο νλνκαδφκελνο Γεψξγηνο, πνπ δηαδέρζεθε ηνλ Κχξν. Σέηνην πξφζσπν φκσο δελ ππήξμε δηφηη, φινη νη θαηάινγνη ησλ Παηξηαξρψλ Αιεμαλδξείαο δελ αλαθέξνπλ θαλέλα Παηξηάξρε Γεψξγην κεηά ηνλ Κχξν. Ζ Butcher εζθαικέλα ζεσξεί ηνλ Μαθνπθά σο «Παγάξρε» ή δηνηθεηή ηεο Άλσ Αηγχπηνπ. Ολνκάδεην δε Γεψξγηνο θαη ήην Γνπμ θαη ηαπηφρξνλα ζηξαηησηηθφο δηνηθεηήο. πκθσλεί απφιπηα κε φζνπο εθ ησλ εξεπλεηψλ έιεγαλ φηη ν Μαθνπθάο ήην Κφπηεο. Ο Zogheb πηνζεηεί ηηο παξαδνμνινγίεο ηνπ Champollion θαη ηζρπξίδεηαη, φηη ν Παηξηάξρεο «Κύξνο θαη ν Μαθνπθάο ζπλεκάρεζαλ κεηά ησλ Αξάβσλ, νίηηλεο έκειινλ λα ειεπζεξώζσζηλ απηνύο από ηνπ δπγνύ ησλ Ρσκαίσλ». 23

24 απηφ ην ζεκείν πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη ν Butler ηελ ιέμε «Μαθνπθάο», αληίζηνηρε πξνο ην «ΠΚΑΤΥΗΟC», ζεσξεί φηη ζεκαίλεη «ηνλ Καπθάζηνλ», θαη φηη ν Κχξνο ήην επίζθνπνο Φάζηδνο ηνπ Καπθάζνπ. O Evetts κεηαθξάδεη ην: Αι-Κανπθάο κε ην Colchian = Κόρινο, πνπ ζχκθσλα κε ηελ ζεσξία ηνπ Butler ζεκαίλεη: Καπθάζηνο. κσο, φπσο παξαηεξεί ν Καιιίκαρνο, «ν Μαθνπθάο γξάθεηαη κεηά ηνπ άξζξνπ παξά ηνηο Άξαςη ρξνλνγξάθνηο θαη δε παξά επήξσ, σο εμήο: Αι-Μαθνπθάο ή Αι- Μνπθάνπθαο, ν δε Καπθάζηνο απνδίδεηαη δηά ηνπ: Καπθάο θαη ε Καπθαζία δηά ηνπ: θαπθαζία. Ζ δηαθνξά αύηε πεξί ηελ γξαθήλ ηνπ Μαθνπθά θαη ηνπ Καπθάζνπ δελ δύλαηαη λα κε ιεθζή ππ όςηλ, θαηά ηνζνύηνλ κάιινλ θαζόζνλ θαη αη πεγαί θαη ηα ηζηνξηθά γεγνλόηα νπδόισο ζπλεγνξνύζηλ ππέξ ηνπ ηαπηηζκνύ ηνπ παηξηάξρνπ Κύξνπ θαη ηνπ Κόπηνπ επάξρνπ Γεσξγίνπ Μαθνπθά». ε θαλέλα ζεκείν ηνπ Υξνληθνύ ηνπ Ησάλλνπ Νηθίνπ δελ αλαθέξεηαη, φηη ν Παηξηάξρεο Κχξνο ήην δηνηθεηήο ηεο Αιεμαλδξείαο θαη φιεο ηεο Αηγχπηνπ. Οχηε κπνξεί θαλείο λα ζπκπεξάλεη, φπσο ηζρπξίδεηαη ν Butler, φηη ν Κχξνο είρε θαη ηελ πνιηηηθή εμνπζία. Ο Ησάλλεο Νηθίνπ αλαθέξεη ηνλ Γνκηηηαλφ ζαλ δηνηθεηή ηεο Αιεμαλδξείαο, ν νπνίνο δηαδέρζεθε ηνλ Αλαζηάζην, θαη ηνλ Απγνπζηάιην Θεφδσξν, γεληθφ ζηξαηησηηθφ δηνηθεηή ηεο Αηγχπηνπ. Ο Milne δηθαίσο ππνζηήξημε ηελ γλψκε, φηη ηα ηειεπηαία ρξφληα ηεο βπδαληηλήο θπξηαξρίαο ζηελ Αίγππην ε θπβέξλεζε ήην ζηξαηησηηθή. Ζ θαηάθηεζε εμ άιινπ ηεο Αηγχπηνπ απφ ηνπο Πέξζεο, πνπ δηήξθεζε κηά δεθαεηία ( ) θαη ην άγξην κίζνο ησλ ηζαγελψλ κνλνθπζηηψλ πξνο ηελ ειιεληθή θπξηαξρία, δηθαηνινγεί ηελ επηβνιή ζηξαηνθξαηίαο. Καηά ηελ θξηζηκφηεξε πεξίνδν ηνπ πξνο ηνπο Άξαβεο αγψλνο νη Έιιελεο θαηαλαιψλνπλ ηηο πνιχηηκεο δπλάκεηο ηνπο ζηηο κεηαμχ ηνπο δηελέμεηο θαη κίζε. Ο Γνκηηηαλφο ήην πνιέκηνο ηνπ Παηξηάξρνπ Κχξνπ. Δάλ ν Κχξνο είρε ηελ ππεξηάηε πνιηηηθή εμνπζία, ν δηνηθεηήο δελ ζα ηνικνχζε λα είλαη απξνθάιππηα ελάληηα ηνπ Παηξηάξρνπ, νχηε ζα είρε αλάγθε ν Κχξνο ηξίηα πξφζσπα γηα λα επηθνηλσλήζεη κε ηνλ Απηνθξάηνξα γηα ηνπο φξνπο ηεο εηξήλεο. Δπίζεο δελ ζα ηνικνχζαλ νη πνιηηηθέο εμνπζίεο ηεο Φαγηνχκ, ζχκθσλα κε ηνλ Amelineau, λα αληηζηαζνχλ ζηελ εμνπζία ηνπ, φηαλ θαηαδίσθε ηνλ κνλαρφ ακνπήι. Καηά ην θνπηηθφ αγηνιφγην, ν Παηξηάξρεο Κχξνο ήην ακείιηθηνο δηψθηεο ηεο Κνπηηθήο Δθθιεζίαο θαη ηνπ θιήξνπ ηεο, ηνπο νπνίνπο θαηαδίσθε ηφζν, ψζηε λα βιέπνπλ ζην πξφζσπφ ηνπ ηελ ελζάξθσζε ηνπ Αληηρξίζηνπ. Ζ ζχγρπζε πεξί ηεο δηπιήο εμνπζίαο ηνπ Κχξνπ, θαηά ηνλ Καιιίκαρν, πξνήιζε απφ ηηο ςεπδείο πιεξνθνξίεο εθ ηνπ θνπηηθνχ ζπλαμαξίνπ θαη ηεο δσήο ηνπ κνλαρνχ ακνπήι, πνπ γξάθηεθαλ ζηελ 24

25 Αξαβηθή. Ο Goeje, ζηε κηθξά πξαγκαηεία ηνπ, θξνλεί, φηη νη πιεξνθνξίεο ησλ Αξάβσλ ρξνλνγξάθσλ θαίλεηαη φηη ζπγρένπλ ηηο πξάμεηο ηνπ Κχξνπ θαη ηνπ Μαθνπθά, νχησο ψζηε λα παξνπζίαδνπλ ηνλ Έιιελα Παηξηάξρε θαη σο αληηβαζηιέα ηεο Αηγχπηνπ. Απηή ε γλψκε απφ ηα Αξαβηθά θείκελα πέξαζε ζηηο αηζηνπηθέο κεηαθξάζεηο, ηηο νπνίεο ν Severus ρξεζηκνπνίεζε ρσξίο λα εμεηάζεη, ελψ ν Έιιελαο Παηξηάξρεο Δπηχρηνο, ζαλ Έιιελαο έδεημε πεξηζζφηεξν ελδηαθέξν θαη δηαρσξίδεη ηνλ Κχξν απφ ηνλ Κφπηε Έπαξρν Μαθνπθά. Ο Bury ζεσξεί ηνλ Μαθνπθά σο Κφπηε θπβεξλήηε ζηελ Αίγππην. O Margoliouth έρεη ππ φςε ηνπ ηελ ζεσξία ηνπ Butler, αιιά πηζηεχεη ζηελ απζεληηθφηεηα ηεο αιιεινγξαθίαο κεηαμχ ηνπ Μσάκεζ θαη Μαθνπθά, γη απηφ ζεσξεί πιαλσκέλνπο ηνπο Άξαβαο ρξνλνγξάθνπο θαη ζπγγξαθείο πνπ ηαπηίδνπλ ηνλ Κχξν κε ηνλ Μαθνπθά. Αιιά ζ απηή ηελ πιάλε, θαηά ηνλ Καιιίκαρν, θαλέλαο απφ ηνπο Άξαβαο ζπγγξαθείο δελ πεξηπίπηεη παξά κφλνλ ν Κφπηεο επίζθνπνο επήξνο. Ο Ησάλλεο Νηθίνπ καο παξνπζηάδεη ηνλ Κχξν κφλν ζαλ πλεπκαηηθφ αξρεγφ ηεο Αηγχπηνπ, πνπ θαηαιακβάλεη ηηο Κνπηηθνχο λανχο ρσξίο ηελ άδεηα ηνπ Δπάξρνπ. Μαο δίδεη δε ην φλνκα ηνπ Δπάξρνπ, πνπ νλνκάδεηαη Γεψξγηνο Μαθνπθάο. Απηφο κε κπζηηθφ ηξφπν ζπλελνήζεθε κε ηνλ Ακξνχ θαη θαηαπξφδσζε ηελ ειιεληθή άκπλα ηεο Βαβπιψλαο. Ζ θαηάιπζε ηεο ειιεληθήο θπξηαξρίαο ζηελ Αίγππην ζπλδέεηαη κε ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ Γεσξγίνπ Μαθνπθά, έλα πξφζσπν πνπ ππήξμε ην ζεκείν αληηιεγφκελν ησλ παιαηψλ ρξνλνγξάθσλ, φζνη έγξαςαλ ζηελ ειιεληθή, θνπηηθή, αββπζηληαθή θαη αξαβηθή γιψζζα. Οη λεψηεξνη ηζηνξηθνί, αλαθεξφκελνη ζηηο αληηθαηηθέο ινγνκαρίεο ησλ παιαηψλ ρξνλνγξάθσλ, δηαηξέζεθαλ ζε αλάινγεο νκάδεο, θαη ν θαζέλαο απ απηνχο έδσζε κία δηθή ηνπ άπνςε. Ο θνξπθαίνο Γεξκαλφο ηζηνξηθφο Ranke, παξ φιν πνπ ζέιεη ηνλ Μαθνπθά σο Κφπηε θπβεξλήηε ζηελ Αίγππην, θαίλεηαη φηη απνθιίλεη ππέξ ηεο αλππαξμίαο ηνπ, ακθηβάιινληαο ζην ηζηνξηθφ ραξαθηήξα ηνπ. O Απζηξηαθφο Καζεγεηήο κε πνιιή αγρίλνηα δίδεη ηελ εμήο αιεζνθαλή εμήγεζε, φηη νη Άξαβεο δηά ηνπ νλφκαηνο «Μαθνπθάο» απέδσζαλ ηελ ειιεληθή ιέμε «κεγαπρήο», πνπ ζηελ Αίγππην ήην ηίηινο επγελείαο παξεκθεξήο πξνο ην «ελδνμόηαηνο». Γ. ΑΡΑΒΗΚΖ ΚΑΣΑΚΣΖΖ ΝΔΟΗ ΓΗΧΓΜΟΗ. 25

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αρχαίων Ελληνικών Γ Γυμναςίου Ενότητεσ: 8-9 Ονοματεπώνυμο:.. Έλα παξάδεηγκα ζεβαζκνύ πξνο ηνπο γνλείο Α. Κείκελν Λέγεηαη γνῦλ ἐλ Σηθειίᾳ (εἰ γὰξ θαὶ κπζωδέζηεξόλ ἐζηηλ, ἀιι ἁξκόζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

O Γεώργιος Αβέρωφ. Γεώργιος Αβέρωυ, έξγν ηνπ Π. Πξνζαιέληε, Πηλαθνζήθε Δ. Αβέξσθ, Μέηζνβν.

O Γεώργιος Αβέρωφ. Γεώργιος Αβέρωυ, έξγν ηνπ Π. Πξνζαιέληε, Πηλαθνζήθε Δ. Αβέξσθ, Μέηζνβν. O Γεώργιος Αβέρωφ Γιάννηρ Φίκαρ Ο Γεώξγηνο Αβέξσθ ήηαλ επηρεηξεκαηίαο θαη κέγαο εζληθόο επεξγέηεο. Βιάρηθεο θαηαγσγήο, γελλήζεθε ζηηο 15 Απγνύζηνπ 1818 ζην Μέηζνβν. Υπήξμε θινγεξόο παηξηώηεο, αγλόο ηδενιόγνο,

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ. Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Ο Δλληνιζμόρ ηηρ Καππαδοκίαρ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ. Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Ο Δλληνιζμόρ ηηρ Καππαδοκίαρ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Ο Δλληνιζμόρ ηηρ Καππαδοκίαρ ςποβλειθήζα ζηον Δπίκ. Καθηγηηή Καπαζαββόγλος Αναζηάζιο

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Πξνέιεπζε : Ολνκαζία : Ιδξπζε :

Πξνέιεπζε : Ολνκαζία : Ιδξπζε : Πξνέιεπζε : Οη Κόπηεο είλαη ν ιαφο ηεο αξραίαο Αηγχπηνπ, είλαη άκεζε απφγνλνη ησλ αξραίσλ Αηγππηίσλ. Ολνκαζία : Όζνλ αθνξά ηελ νλνκαζία ηνπο, παξάγεηαη απφ ην Αξαβηθφ ηχπν ηεο ιέμεο kibt. H ιέμε απηή είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΑΞΗ ΣΟΤ ΔΤΑΓΓΔΛΙΟΤ

Η ΠΡΑΞΗ ΣΟΤ ΔΤΑΓΓΔΛΙΟΤ Η ΠΡΑΞΗ ΣΟΤ ΔΤΑΓΓΔΛΙΟΤ ΟΡΘΟΓΟΞΔ ΟΜΙΛΙΔ ΓΔΠΟΣΙΚΧΝ, ΘΔΟΜΗΣΟΡΙΚΧΝ ΚΑΙ ΔΟΡΣΧΝ ΑΓΙΧΝ Τπό ΠΑΝΣΔΛΔΗΜΟΝΟ ΛΑΜΠΑΓΑΡΙΟΤ ΜΗΣΡΟΠΟΛΙΣΟΤ ΑΝΣΙΝΟΗ (Δθεζπράδνληνο Μεηξνπνιίηνπ Παηξηαξρείνπ Αιεμαλδξείαο) Ιεξό Ηζπραζηήξην

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Ο «Αιεζήο Λόγνο», γξακκέλνο ην 178 κ.χ., ζώδεηαη ζρεδόλ απηνύζηνο ράξε ζηνλ ρξηζηηαλό θαηερεηή Ωξηγέλε ν νπνίνο, πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνύζεη ηνλ

Ο «Αιεζήο Λόγνο», γξακκέλνο ην 178 κ.χ., ζώδεηαη ζρεδόλ απηνύζηνο ράξε ζηνλ ρξηζηηαλό θαηερεηή Ωξηγέλε ν νπνίνο, πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνύζεη ηνλ ΚΈΛΟ Αληθήρ Λόγορ Ο «Αιεζήο Λόγνο», γξακκέλνο ην 178 κ.χ., ζώδεηαη ζρεδόλ απηνύζηνο ράξε ζηνλ ρξηζηηαλό θαηερεηή Ωξηγέλε ν νπνίνο, πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνύζεη ηνλ Κέιζν, ηνλ παξέζεζε κέζα ζην απνινγεηηθό

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ε απίζηεπηα απόηνκε ΑΝΑΠΣΤΞΗ εγθπκνλεί θηλδύλνπο; ---------------------------------------------- Πνιύ ζύληνκε παξνπζίαζε------ ρξόλν γηα ζπδήηεζε Κώζηαο Ναζίθαο Μέινο Γ Διιεληθήο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ-ΜΒΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: κ.

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ-ΜΒΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: κ. ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ-ΜΒΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: κ. ΜΙΥΑΛΗ ΦΑΚΙΑΝΑΚΗ Θέμα: τατιστική Ανάλσση Σοσριστικών Μεγεθών Κύπροσ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ITALO CALVINO, ΟΙ ΑΟΡΑΣΕ ΠΟΛΕΙ ΑΠΟ ΣΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΣΗΝ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

ITALO CALVINO, ΟΙ ΑΟΡΑΣΕ ΠΟΛΕΙ ΑΠΟ ΣΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΣΗΝ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΑΚΑΓ. ΔΣΟ 2010-2011 ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ITALO CALVINO, ΟΙ ΑΟΡΑΣΕ ΠΟΛΕΙ ΑΠΟ ΣΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΣΗΝ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΞΔΝΗΑ ΑΡΑΣΗΩΣΖ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΠΑΣΡΑ, 18 ΝΟΔΜΒΡΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΛΟΓΟ ΥΡΗΣΗΑΝΟΤ ΜΟΤΟΤΛΜΑΝΟΤ

ΓΗΑΛΟΓΟ ΥΡΗΣΗΑΝΟΤ ΜΟΤΟΤΛΜΑΝΟΤ ΓΗΑΛΟΓΟ ΥΡΗΣΗΑΝΟΤ ΜΟΤΟΤΛΜΑΝΟΤ H.M. BAAGIL, M.D. ΜΔΣΑΦΡΑΖ ΣΑ ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΟΛΓΑ ΕΑΡΗΣΑ-ΑΘΑΝΑΗΟΤ 1 ΔΗΑΓΩΓΖ ην φλνκα ηνπ ΑΛΛΑΥ, ηνπ Παληειεήκνλα, ηνπ Πνιπεχζπιαρλνπ. Θεσξψ ππνρξέσζή κνπ ζηνλ ΑΛΛΑΥ πνπ κνπ έδσζε

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης

Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης Χίλιες και Μία Κοινωνικές Πλάνες Ιδωμένες με το Μικροσκόπιο της Ολιστικής Σκέψης Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΔΗΑΓΩΓΖ -«Πάλησλ ρξεκάησλ, κέηξνλ Άλζξσπνο» -«Άιιαη αη βνπιαί εκψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Ν Σ Ο Τ Α Ϊ Σ Π Ρ Α Ϊ Ο Ρ. Ανακαλύπηονηας ηον ιζηορικό Ιηζού

Ν Σ Ο Τ Α Ϊ Σ Π Ρ Α Ϊ Ο Ρ. Ανακαλύπηονηας ηον ιζηορικό Ιηζού Ν Σ Ο Τ Α Ϊ Σ Π Ρ Α Ϊ Ο Ρ Γ Ι Δ Ο Υ Α Ανακαλύπηονηας ηον ιζηορικό Ιηζού "YESHUA : Discovering the Historical Jesus" - Dwight A. Pryor 1992 Center for Judaic-Christian Studies, Ohio. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Πξνιεγφκελα...

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Εφημερεύοντων Φαρμακείων Πάφοσ 01/05/2015-30/09/2015

Κατάλογος Εφημερεύοντων Φαρμακείων Πάφοσ 01/05/2015-30/09/2015 01/05/15 Παξαζθεπή 683 Πηζηέληε - Ινπιηαλνύ Άληξε Σάθνη ησλ Βαζηιέσλ 24 875 Παλαγηώηνπ Έιελα Ιππνθξάηνπο 21-23 02/05/15 άββαην 531 Ηιηάδε Μάρε 03/05/15 Κπξηαθή 647 Κύξνπ Υαξηηίλε Νενθύηνπ Νηθνιατδε 18

Διαβάστε περισσότερα

«Λόγνη δηδαθηνί Πλεύκαηνο» (1Κνξ.2:13) Γηαθνλία πλεπκαηηθψλ κελπκάησλ κέζσ δηαδηθηχνπ πξνο δφμαλ Θενχ

«Λόγνη δηδαθηνί Πλεύκαηνο» (1Κνξ.2:13) Γηαθνλία πλεπκαηηθψλ κελπκάησλ κέζσ δηαδηθηχνπ πξνο δφμαλ Θενχ «Λόγνη δηδαθηνί Πλεύκαηνο» (1Κνξ.2:13) Γηαθνλία πλεπκαηηθψλ κελπκάησλ κέζσ δηαδηθηχνπ πξνο δφμαλ Θενχ εηξά κελπκάησλ επί ηνπ ζέκαηνο: Δ ΠΕΣΕ ΣΟΝ ΥΡΕΣΟΝ θαη Δ ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ ΣΔ «Ο δε δίθαηνο ζέιεη δήζεη εθ

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

KINHΗ. ΝΕΩΝ. ΙΔΕΩΝ. ΕΝΕΡΓΩΝ. ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΜΕΝΩΝ. ΠΟΛΙΣΩΝ. (Κ.Ν.Ι.Ε.Α.Π.) ΣΜΗΜΑ ΠΡΩΣΟΝ Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο

KINHΗ. ΝΕΩΝ. ΙΔΕΩΝ. ΕΝΕΡΓΩΝ. ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΜΕΝΩΝ. ΠΟΛΙΣΩΝ. (Κ.Ν.Ι.Ε.Α.Π.) ΣΜΗΜΑ ΠΡΩΣΟΝ Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο KINHΗ. ΝΕΩΝ. ΙΔΕΩΝ. ΕΝΕΡΓΩΝ. ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΜΕΝΩΝ. ΠΟΛΙΣΩΝ. (Κ.Ν.Ι.Ε.Α.Π.) ΣΜΗΜΑ ΠΡΩΣΟΝ Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο Ο Ππόλογορ ηος υρ άνυ Επιλόγος από ηο Υπόμνημα Διαμαπηςπίαρ ππορ Διοικηηικό Δικαζηήπιο ηος κάηυθι αναθεπομένος

Διαβάστε περισσότερα

Μία ιστορία χαραγμένη στο μάρμαρο

Μία ιστορία χαραγμένη στο μάρμαρο Μία ιστορία χαραγμένη στο μάρμαρο Ζ αμία ηεο ηζηνξίαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ γηα θάζε ιαφ είλαη αλεθηίκεηε. Σηφρνο θαη επηζπκία ηνπ είλαη λα ηα δηαθπιάηηεη θαη λα ηα εθηηκά ζαλ πνιχηηκν ζεζαπξφ πνπ απαηηεί

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ Κνύηξαο Μ Μπνύηηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ Σεεηψεηο παξαδφεσλ «Σηαηηηηθή ΙΙ» Μ Κνχηξαο Μ Μπνχηηθαο Σεεηψεηο παξαδφεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Εηζαγωγή. 2, φκσο πηζηεχνπκε φηη κηα ηέηνηα ελέξγεηα δελ ζα είλαη απφιπηα επηηπρήο,

1.1. Εηζαγωγή. 2, φκσο πηζηεχνπκε φηη κηα ηέηνηα ελέξγεηα δελ ζα είλαη απφιπηα επηηπρήο, 1 1.1. Εηζαγωγή Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο παξαηεξείηαη ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία καο κηα ππεξπξνζθνξά αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ φπσο θαη έλαο καδηθφο ηξφπνο δηαλνκήο ηνπο. Η δηακφξθσζε ζπλερψο λέσλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ,

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ

ΦΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΦΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ «Οπγάνωζη ηηρ νομικήρ μοπθήρ ηων θπηζκεςηικών κοινοηήηων και ηων ενώζεων ηοςρ ζηην Ελλάδα και άλλερ διαηάξειρ απμοδιόηηηαρ Γενικήρ Γπαμμαηείαρ Θπηζκεςμάηων» ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ Άρθρο 1 Έννοια Θρηςκευτικήσ

Διαβάστε περισσότερα

O Σίμων Σίνας (Βηέλλε, 1810-1876κ.Υ.) Γιάννης Φίκας

O Σίμων Σίνας (Βηέλλε, 1810-1876κ.Υ.) Γιάννης Φίκας O Σίμων Σίνας (Βηέλλε, 1810-1876κ.Υ.) Γιάννης Φίκας Ο ίκωλ ίλαο θαηαγόηαλ από ηε Μνζρόπνιε ηεο Βνξείνπ Ηπείξνπ, νλνκαζηή γηα ηελ εκπνξηθή ηεο αθκή θαη ηελ πλεπκαηηθή ηεο αθηηλνβνιία, ηδίωο θαηά ηνλ 18

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η Kνπηηθή Οξζόδνμε ελνξία ηεο Παξζέλνπ Μαξίαο θαη ηνπ απνζηόινπ Μάξθνπ ζηελ Διιάδα ΟΓΖΓΟ ΣΟΤ ΚΑΣΖΥΖΣΖ

Η Kνπηηθή Οξζόδνμε ελνξία ηεο Παξζέλνπ Μαξίαο θαη ηνπ απνζηόινπ Μάξθνπ ζηελ Διιάδα ΟΓΖΓΟ ΣΟΤ ΚΑΣΖΥΖΣΖ Η Kνπηηθή Οξζόδνμε ελνξία ηεο Παξζέλνπ Μαξίαο θαη ηνπ απνζηόινπ Μάξθνπ ζηελ Διιάδα ΟΓΖΓΟ ΣΟΤ ΚΑΣΖΥΖΣΖ Ο Μαθαξηζηφο ΠΪπαο θαη ΠαηξηΪξρεο ηεο κεγϊιεο πφιεσο ηεο Αιεμαλδξεέαο, Οζηψηαηνο ΑξρηεξΫαο ΑββΪο ελνχληα

Διαβάστε περισσότερα

Ζ πεδνγξαθία ηνπ κεζνπνιέκνπ 27-09-2010

Ζ πεδνγξαθία ηνπ κεζνπνιέκνπ 27-09-2010 1 Ζ πεδνγξαθία ηνπ κεζνπνιέκνπ 27-09-2010 1. Δηζαγσγή νξηζκφο - ηζηνξηθά δεδνκέλα ρξνληθά φξηα 2. Σα είδε ηνπ λενειιεληθνύ κπζηζηνξήκαηνο Η. Σν ηζηνξηθό κπζηζηόξεκα ζεκαηηθή ηνπ ηζηνξηθνχ κπζηζηνξήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΑΣΖ ΔΚΚΛΖΖ ΓΗΑ ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΖ ΑΝΑΓΔΝΝΖΖ ΣΟ ΠΑΣΡΗΑΡΥΔΗΟ ΗΔΡΟΟΛΤΜΩΝ ΑΗΣΖΜΑ ΚΛΖΡΟΤ ΚΑΗ ΛΑΟΤ ΣΟΤ ΑΡΑΒΟΦΩΝΟΤ ΠΟΗΜΝΗΟΤ

ΤΣΑΣΖ ΔΚΚΛΖΖ ΓΗΑ ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΖ ΑΝΑΓΔΝΝΖΖ ΣΟ ΠΑΣΡΗΑΡΥΔΗΟ ΗΔΡΟΟΛΤΜΩΝ ΑΗΣΖΜΑ ΚΛΖΡΟΤ ΚΑΗ ΛΑΟΤ ΣΟΤ ΑΡΑΒΟΦΩΝΟΤ ΠΟΗΜΝΗΟΤ 3/06/2014 ΤΣΑΣΖ ΔΚΚΛΖΖ ΓΗΑ ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΖ ΑΝΑΓΔΝΝΖΖ ΣΟ ΠΑΣΡΗΑΡΥΔΗΟ ΗΔΡΟΟΛΤΜΩΝ ΑΗΣΖΜΑ ΚΛΖΡΟΤ ΚΑΗ ΛΑΟΤ ΣΟΤ ΑΡΑΒΟΦΩΝΟΤ ΠΟΗΜΝΗΟΤ Παλαγηώηαηε Μαθαξηώηαηνη εβαζκηώηαηνη θαη Θενθηιέζηαηνη Παηέξεο θαη Αδειθνί, Σν

Διαβάστε περισσότερα

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Tροθοζυλλογή εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Φηιάξεηνο Ψεκκέλνο Ξελώλαο ΑΜΑΝΙΤΑ Θα ήζεια λα αξρίζσ κε μια διαπίζηωζη. Οη έιιελεο, ηδηαίηεξα ζηελ επαξρία ληξέπνληαη γηα ην παξειζόλ ηνπο,

Διαβάστε περισσότερα

Ανατωρήσεις κάθε Παρασκεσή 4 ημέρες * 3 νύττες

Ανατωρήσεις κάθε Παρασκεσή 4 ημέρες * 3 νύττες Ανατωρήσεις κάθε Παρασκεσή 4 ημέρες * 3 νύττες από 179 Mε διαμονή ςε ξενοδοχείο 4*, 4*διακ. ή 5* Με πρωινό καθημερινά Με πτήςεισ τησ Singapore Κωνσταντινούπολη (4 ημέρες) Η Κσλζηαληηλνύπνιε, είλαη ε κεγαιύηεξε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΟΤΓΔ ΣΟΝ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΒΤΕΑΝΣΗΝΟ ΚΑΗ ΓΤΣΗΚΟ ΚΟΜΟ

ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΟΤΓΔ ΣΟΝ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΒΤΕΑΝΣΗΝΟ ΚΑΗ ΓΤΣΗΚΟ ΚΟΜΟ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΟΤΓΔ ΣΟΝ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΒΤΕΑΝΣΗΝΟ ΚΑΗ ΓΤΣΗΚΟ ΚΟΜΟ Θέμα 4 ης Γραπτής Εργασίας Ο απόερνο ηεο Μεηαξξύζκηζεο θαη ηεο Αληηκεηαξξύζκηζεο ζην Παηξηαξρείν Κσλζηαληηλνππόιεσο.

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία πλεξγαζία ρνιείνπ - Οηθνγέλεηαο Ζ νπηηθή ησλ γνλέσλ Καθνθέθαινπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

Ανεπίςημα Πρακτικά ΔΣ τησ 23/3/2011 ςτο Δήμο Αλεξανδρούπολησ

Ανεπίςημα Πρακτικά ΔΣ τησ 23/3/2011 ςτο Δήμο Αλεξανδρούπολησ Ανεπίςημα Πρακτικά ΔΣ τησ 23/3/2011 ςτο Δήμο Αλεξανδρούπολησ Το κείμενο που ακολουκεί είναι το κείμενο του live blog όπωσ καταγράφθκε μζςα από τθν αίκουςα του ΔΣ με χρονολογικι ςειρά, διορκωμζνο ορκογραφικά.

Διαβάστε περισσότερα

Λέμεηο θιεηδηά: δεμηψζεηο/ γεχκαηα/ εθδειψζεηο θηινθξνζχλεο, δηπισκαηία, δηπισκαηηθή πξαθηηθή, εζηκνηππία, επίζεκε/ ηηκεηηθή ζέζε, επίζεκν πξφζσπν/

Λέμεηο θιεηδηά: δεμηψζεηο/ γεχκαηα/ εθδειψζεηο θηινθξνζχλεο, δηπισκαηία, δηπισκαηηθή πξαθηηθή, εζηκνηππία, επίζεκε/ ηηκεηηθή ζέζε, επίζεκν πξφζσπν/ ΠΔΡΙΛΗΦΗ Ζ παξνχζα εξγαζία πξαγκαηεχεηαη ην ζέκα ηνπ πξνβαδίζκαηνο ζην πιαίζην ηεο δηπισκαηηθήο εζηκνηππίαο θαη ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ. Ζ ζεκαζία ηνπ πξνβαδίζκαηνο δηαθσηίδεηαη κέζα απφ κία ηζηνξηθή δηαδξνκή

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Αοό ση μιόση μξτ ςσξ Χπιςσό!

Αοό ση μιόση μξτ ςσξ Χπιςσό! ΖΓΞΑ ΙΕΠΞΜΝΜΘΖΟ ΗΓΞΗΡΞΑΟ, ΝΑΛΤΚ & ΔΖΑΝΜΚΠΖΤΚ ΚΕΟΤΚ ΓΞΑΦΓΖΜ ΚΓΜΠΕΠΜΟ «Ιεδείο ζνπ ηεο λεφηεηνο θαηαθξνλείησ» (Α Τηκ. 1, 12) Αοό ση μιόση μξτ ςσξ Χπιςσό! ΗΑΠΕΕΠΖΗΜ ΒΜΕΘΕΙΑ ΖΓΞΑΝΜΟΠΜΘΖΗΜΡ ΓΠΜΡΟ 2015-2016 ΗΓΞΗΡΞΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (Oκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2011)

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (Oκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2011) ΛΔΣΦΖ LIONS ΑΜΜΟΦΩΣΤΟΥ ΑΡΣΙΝΟΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (Oκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2011) Από ηηο 5 κέρξη 12 Οθησβξίνπ 2011 ε Λέζρε καο δηνξγάλσζε Κξνπαδηέξα ζηα ειιεληθά λεζηά θαη ζηελ Αιεμαλδξνύπνιε

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Πνιχο ιφγνο γίλεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα γηα ην Internet. Έλαο φιν θαη πην κεγάινο αξηζκφο αλζξψπσλ ζπλδέεηαη ζην δίθηπν. Βξίζθνπκε φιε ηελ γθάκα ησλ ζπλαηζζεκάησλ: απφ ηε ιαηξεία πξνο ηηο λέεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗ ΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗ ΣΖΜΗΟ ΘΔ ΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗ ΣΖΜΧΝ ΠΡΟ ΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ

ΑΡΗ ΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗ ΣΖΜΗΟ ΘΔ ΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗ ΣΖΜΧΝ ΠΡΟ ΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΡΗΕΟΤ ΥΑΡΗΣΧΜΔΝΖ «ΑΠΟΦΔΗ ΝΖΠΗΑΓΧΓΧΝ ΚΑΗ ΓΟΝEΧΝ ΓΗΑ ΣΗ ΑΛΛΑΓΔ TO ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΑΗΓΗΚΖ ΣΟΤ ΖΛΗΚΗΑ ΜΔΥΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Σεκεηώζεηο Οηθνλνκηθήο Ιζηνξίαο 20 νπ αηώλα. Δηζαγσγή: Μηα θάηνςε ηνπ 20 νπ αηώλα.

Σεκεηώζεηο Οηθνλνκηθήο Ιζηνξίαο 20 νπ αηώλα. Δηζαγσγή: Μηα θάηνςε ηνπ 20 νπ αηώλα. 1 Σεκεηώζεηο Οηθνλνκηθήο Ιζηνξίαο 20 νπ αηώλα Πξνζνρή: Οη ζεκεηψζεηο ζπκπιεξψλνπλ θαη δελ ππνθαζηζηνχλ ηελ χιε ηνπ καζήκαηνο πνπ αλαθέξεηαη παξαπάλσ Δηζαγσγή: Μηα θάηνςε ηνπ 20 νπ αηώλα. 1. Ζ θαηαζηξνθή

Διαβάστε περισσότερα

«Πᾶσα ἐπιστήμη χωριζομένη άρετ ῆ ς πανουργί α και οὐ σοφία φαίνεται» (Πιάησλ, Μελέμελνο) Δίλαη ζύκκαρνο ή ερζξόο ηνπ αλζξώπνπ ε επηζηήκε;

«Πᾶσα ἐπιστήμη χωριζομένη άρετ ῆ ς πανουργί α και οὐ σοφία φαίνεται» (Πιάησλ, Μελέμελνο) Δίλαη ζύκκαρνο ή ερζξόο ηνπ αλζξώπνπ ε επηζηήκε; 1 «Πᾶσα ἐπιστήμη χωριζομένη άρετ ῆ ς πανουργί α και οὐ σοφία φαίνεται» (Πιάησλ, Μελέμελνο) Δίλαη ζύκκαρνο ή ερζξόο ηνπ αλζξώπνπ ε επηζηήκε; Ζ επηζηεκνληθή γλψζε είλαη εζηθά νπδέηεξε. Ζ δηάζπαζε, ιφγνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟ ΤΓΧΡΟΝΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟ ΤΓΧΡΟΝΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟ ΤΓΧΡΟΝΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΙΗΓΗΗ: ΖΟΤΜΠΟΤΛΙΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο ΣΚΙΑΘΟΣ Ξενοδοτείο KASSANDRA BAY RESORT & SPA GARDEN VIEW Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο 7/7, 11/7, 14/7 1,019 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 18/7, 21/7, 22/8 1,099 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 25/7,28/7 1,159 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 11/8,15/8,18/8

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθή εζνγξαθία 29-09-09

Διιεληθή εζνγξαθία 29-09-09 ΔΜΗΝΑΡΗΟ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ Διιεληθή εζνγξαθία 29-09-09 Δηζαγσγή Ζ πεδνγξαθία 1830-1880 Ζ γέλλεζε ηνπ ζύγρξνλνπ ειιεληθνύ κπζηζηνξήκαηνο 1. Κνηλσληθή θαη πνιηηηθή θαηάζηαζε (Μεγάιε Ηδέα) 2. Ζ Μεγάιε Ηδέα θαη ν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΙ ΓΙΔΘΝΔΙ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΠΟΤΓΔ. Γηπισκαηηθή εξγαζία

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΙ ΓΙΔΘΝΔΙ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΠΟΤΓΔ. Γηπισκαηηθή εξγαζία ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΙ ΓΙΔΘΝΔΙ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΠΟΤΓΔ Γηπισκαηηθή εξγαζία Η ΙΓΙΩΣΙΚΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΠΟΛΔΜΟΤ ΣΟ ΤΓΥΡΟΝΟ ΓΙΔΘΝΔ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ Υξηζηίλα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ)

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ) Μιτάλης Λάμπροσ Νίκος Κ. Σπαοσδάκης Θέμαηα Καγκοσρό 009 Δπίπεδο: (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίπ) Δξσηήζεηο βαζκώλ: ) Πηο από ηπο παξαθάησ αξηζκύο είλαη δπγόο (δειαδή άξηηο); 009 9 Β) 008 009

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα