ΓΗΚΣΤΑ. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. ρνιή Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Τπνινγηζηώλ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΗΚΣΤΑ. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. ρνιή Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Τπνινγηζηώλ"

Transcript

1 ΓΗΚΣΤΑ Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο ρνιή Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Τπνινγηζηώλ

2 ηόρνο ηεο ώξαο Πσο επηθνηλσλνύλ δύν ππνινγηζηέο Πξσηόθνιν TCP/IP Γηεπζύλζεηο IP Πόξηεο Πσο ιεηηνπξγεί ην internet Domain names DNS Servers Πσο κεηαθέξνληαη νη ζειίδεο Πξσηόθνιιν HTTP Κεθαιίδεο Μέζνδνη GET/POST HTTP Servers

3 Internet Έλα ηεξάζηην δίκησο από δίκησα Απνηειείηαη από εκαηομμύρια δίκησα Διζεκαηομμύρια τρήζηες

4 Αλαινγία internet Φαληαδόκαζηε ην internet ζαλ κία πόιε Ζ πόιε απνηειείηαη από πνιπθαηνηθίεο Φαληαδόκαζηε θάζε ππνινγηζηή ζαλ πνιπθαηνηθία Κάζε πνιπθαηνηθία έρεη κία δηεύζπλζε Κάζε πνιπθαηνηθία έρεη πνιιά δηακεξίζκαηα Κάζε δηακέξηζκα έρεη έλαλ αξηζκό Μπνξνύκε λα ζηείινπκε έλα γξάκκα ζε όπνην δηακέξηζκα ηεο πόιεο ζέινπκε

5 Μεηαθνξά δεδνκέλσλ Σα δεδνκέλα θόβνληαη ζε κηθξά θνκκάηηα Κάζε θνκκάηη ζηέιλεηαη κε έλα γξάκκα ζην δηακέξηζκα ηεο πνιπθαηνηθίαο πνπ ζέινπκε Σν γξάκκα νλνκάδεηαη παθέην Κάζε παθέην Μεηαθέξεη έλα θνκκάηη ησλ δεδνκέλσλ Πεξηέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηνλ απνζηνιέα Πεξηέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηνλ παξαιήπηε Ο παξαιήπηεο ελώλεη ηα παθέηα

6 Απινπζηεπκέλν παθέην Γηεύζπλζε απνζηνιέα Πόξηα απνζηνιέα Γηεύζπλζε παξαιήπηε Πόξηα παξαιήπηε Γεδνκέλα

7 Γηεπζπλζηνδόηεζε Κάζε πνιπθαηνηθία (ππνινγηζηήο) έρεη κία δηεύζπλζε Γηεπζύλζεηο IP (Internet Protocol) 4 αξηζκνί ρσξηζκέλνη κε. Κάζε αξηζκόο

8 Πηζαλνί πλδπαζκνί 4 αξηζκνί 256 δπλαηέο ηηκέο γηα θάζε αξηζκό = ζπλνιηθνί ζπλδπαζκνί! Όκσο δελ είλαη αξθεηνί!

9 Υξήζηεο ηνπ Internet Τπνινγηζηέο Desktop Τπνινγηζηέο Laptop Τπνινγηζηέο παιάκεο ή netbooks Κηλεηά ηειέθσλα Παηρληδνκεραλέο Δθηππσηέο Σειενξάζεηο Servers Δεν αρκεί μία ζύνδεζη για κάθε άνθρφπο!

10 IPv6 Γηαδνρή ηνπ IPv4 Γελ έρνπκε πιένλ 4 αξηζκνύο γηα θάζε δηεύζπλζε 16 αριθμοί γηα θάζε δηεύζπλζε Πεξηζζόηεξνη από ζπλδπαζκνί Πολύ πεξηζζόηεξνη απ όηη αζηέξηα ζε όιν ην ζύκπαλ! Δίλαη ζίγνπξα αξθεηνί

11 Πόξηεο Κάζε πνιπθαηνηθία έρεη δηακεξίζκαηα Κάζε δηακέξηζκα έρεη κία πόξηα κε αξηζκό ε θάπνην δηακέξηζκα κπνξεί λα δεη έλα πξόγξακκα Σα γξάκκαηα πνπ θηάλνπλ ζε θάπνην δηακέξηζκα ηα επεμεξγάδεηαη ην πξόγξακκα θαη απαληάεη

12 πλεζηζκέλνη «έλνηθνη» Γηακέξηζκα 80 = Τπεξεζία ηζηνζειίδαο Γηακέξηζκα 1863 = MSN Γηακέξηζκα 6881 = Torrent θ.ό.θ.

13 Ζ επηθνηλσλία Servers: πξνγξάκκαηα πνπ «αθνύλε» γηα κελύκαηα δνύλε ζε θάπνην δηακέξηζκα θάπνηαο πνιπθαηνηθίαο Clients: πξνγξάκκαηα πνπ «ζπλδένληαη» ζηνπο servers Client Server

14

15

16 Γηαδηθαζία ύλδεζεο Ο server «αθνύεη» ζε κία πξνθαζνξηζκέλε πόξηα O client «ζηέιλεη γξάκκα» λα δεη αλ ε πόξηα «αθνύεη»

17 Γηαδηθαζία ύλδεζεο Ο server «δειώλεη» όηη αθνύεη Ζ ζύλδεζε επηηπγράλεηαη

18 Υεηξαςία Ζ δηαδηθαζία ζύλδεζεο νλνκάδεηαη τειραυία Ζ ηδέα είλαη γλσζηή σο TCP/IP Αθνύ επηηεπρζεί ε ζύλδεζε κπνξνύλ λα αληαιιάμνπλ δεδνκέλα.

19 Πόξηεο ζύλδεζεο Γηα ηελ ζύλδεζε δεζκεύεηαη κία πόξηα ζηνλ client. Μεηά ην ηέινο ηεο ζύλδεζεο, ε πόξηα κπνξεί λα επαλαρξεζηκνπνηεζεί.

20 Πνιινί servers, πνιινί clients

21 WWW World Wide Web Παγθόζκηνο ηζηόο Έλα κόλν μέρος ηνπ Internet Σν ζύλνιν ησλ δηαζπλδεδεκέλσλ ιζηοζελίδφν

22 Γελ είλαη WWW MSN, Skype, Google Talk, Yahoo Messenger Torrents FTP SSH, VNC, TeamViewer Multiplayer video games

23 Πώο δνπιεύεη ην WWW Τπάξρνπλ WWW servers en.wikipedia.org Δίλαη πξνγξάκκαηα πνπ αποθηκεύοσν ιζηοζελίδες «Ζοσν» ζην δηακέξηζκα 80 θάπνηνπ ππνινγηζηή

24 Domain Names Σν www απνηειείηαη από ππεξεζίεο Κάζε ππεξεζία δεη ζε θάπνηα πνιπθαηνηθία Μία πνιπθαηνηθία κπνξεί λα έρεη έλα όλνκα (ή πεξηζζόηεξα) Σν όλνκα κηαο πνιπθαηνηθίαο νλνκάδεηαη domain Παξαδείγκαηα domain: google.com el.wikipedia.org

25 Πξόβιεκα Έλα γξάκκα πξέπεη λα έρεη δηεπζύλζεηο ζε κνξθή IP Δίλαη δύζθνιν λα ζπκόκαζηε ηηο δηεπζύλζεηο θάζε ππεξεζίαο Δίλαη εύθνιν λα ζπκόκαζηε domain names

26 Λύζε Θπκόκαζηε μόνο μία δηεύζπλζε πνιπθαηνηθίαο ην δηακέξηζκα 53 δεη έλαο θαηάινγνο Ο θαηάινγνο πεξηέρεη δεδνκέλα ηεο κνξθήο Domain - IP Ρσηάκε θάζε θνξά ηε δηεύζπλζε ηεο πνιπθαηνηθίαο πνπ ζέινπκε

27 Domain Name System Τπάξρνπλ πολλοί DNS Server ζην internet Αθνύλε ζηελ πόξηα 53 Έλαο ππνινγηζηήο ρξεηάδεηαη λα μέξεη ηελ δηεύζπλζε ενός από απηνύο Αλ έλαο DNS Server δε μέξεη ξσηάεη θάπνηνλ άιιν Παξάδεηγκα Google DNS Vivodi DNS

28 DNS Πιεξνθόξεζε Δώσε μου το IP του google.com 53 Είναι DNS server

29 Πξσηόθνιια Οξίδνπλ κανόνες αληαιιαγήο δεδνκέλσλ Πξσηόθνιιν ηειεθσλήκαηνο 1. Καιώ ηνλ αξηζκό 2. Πεξηκέλσ λα αθνύζσ «Ναη» 3. Λέσ όηη έρσ λα πσ 4. Λέσ «Γεηα» 5. Κιείλσ ην ηειέθσλν

30 HTTP Hyper Text Transfer Protocol Πξσηόθνιιν γηα ηε κεηαθνξά ππεξ-θεηκέλνπ (HyperText) Κεληξηθή ηδέα 1. πλδένκαη ζηελ ππεξεζία 2. Κάλσ έλα αίηεκα ζειίδαο 3. Πεξηκέλσ γηα απάληεζε 4. Παίξλσ ηελ απάληεζε 5. Απνζπλδένκαη

31 HTTP Με ην HTTP κεηαθέξνπκε HTML, CSS, θσηνγξαθίεο θιπ Γεληθόηεξα οποιοδήποηε αρτείο Παξαδείγκαηα αίηεκάησλ Φέξε κνπ ην αξρείν mypage.html Φέξε κνπ ην αξρείν menu.png Φέξε ην αξρείν style.css

32 ύλδεζε ζε ηζηνζειίδα Δώσε μου την αρχική σελίδα 80 εσύ Ορίστε η αρχική σελίδα

33 Πώο κνηάδεη Δώσε μου την αρχική σελίδα Γηεύζπλζε απνζηνιέα Γηεύζπλζε παξαιήπηε Πόξηα απνζηνιέα Πόξηα παξαιήπηε 80 GET /index.html HTTP/1.1 Host: Γεδνκέλα

34 Πώο κνηάδεη Ορίστε η αρχική σελίδα Γηεύζπλζε απνζηνιέα Γηεύζπλζε παξαιήπηε Πόξηα απνζηνιέα 80 Πόξηα παξαιήπηε Γεδνκέλα HTTP/ OK Date: Mon, 23 May :38:34 GMT Server: Apache/ (Unix) (Red-Hat/Linux) Last-Modified: Wed, 08 Jan :11:55 GMT Content-Length: 438 Connection: close Content-Type: text/html; charset=utf-8 <html> <he

35 Αηηήκαηα θαη Απαληήζεηο Απνηεινύληαη από: Κεθαιίδα ώκα Ζ θεθαιίδα ρσξίδεηαη από ην ζώκα κε μία κενή γραμμή

36 Αηηήκαηα Απνηεινύληαη από: Γξακκή αίηεζεο Κεθαιίδεο Κελή γξακκή Πξναηξεηηθό ζώκα

37 Αηηήκαηα Γξακκή αίηεζεο GET /index.html HTTP/1.1 κέζνδνο αξρείν έθδνζε πξσηνθόιινπ

38 Κεθαιίδεο Υσξίδνληαη κε αιιαγή γξακκήο Μπνξνύλ λα είλαη πεξηζζόηεξεο από κία Μνξθή Όνομα: τιμή Παξάδεηγκα Host: google.com (σποτρεφηική κεθαλίδα) Cookie: foo=bar

39 Απαληήζεηο Απνηεινύληαη από: Γξακκή απάληεζεο Κεθαιίδεο Κελή γξακκή Πξναηξεηηθό ζώκα

40 Απαληήζεηο Γξακκή απάληεζεο HTTP/ OK πεξηγξαθή θσδηθνύ θαηάζηαζεο έθδνζε πξσηνθόιινπ θσδηθόο θαηάζηαζεο

41 Μέζνδνη ην www ρξεζηκνπνηνύληαη νη κέζνδνη GET θαη POST Ζ κέζνδνο δειώλεηαη ζηελ πξώηε γξακκή ηεο αίηεζεο Με GET: Παίξλσ δεδνκέλα Γελ αιιάδσ ηελ θαηάζηαζε ηεο ζειίδαο Με POST: ηέιλσ δεδνκέλα Πηζαλώο αιιάδσ ηελ θαηάζηαζε ηεο ζειίδαο

42 Μέζνδνη Με GET: Βιέπσ ηα λέα ηεο εκέξαο Γηαβάδσ ηα κνπ Καηεβάδσ κία θσηνγξαθία Με POST: Γξάθσ κία αλάξηεζε ζην blog κνπ ηέιλσ έλα Αλεβάδσ κία εηθόλα ζην πξνθίι κνπ

43 POST <form action="http://ntua.gr/login.php" method="post"> <input type="text" name="username" /> <input type="password" name="password" /> <input type="submit" /> </form> Αίηεκα POST /login.php HTTP/1.1 Host: ntua.gr User-Agent: Mozilla/5.0 [...] Content-Type: application/x-www-form-urlencoded Content-Length: 31 username=el08133&password=12345

44 GET <form action="http://ntua.gr/login.php" method= get"> <input type="text" name="username" /> <input type="password" name="password" /> <input type="submit" /> </form> Αίηεκα GET /login.php?username=el08133&password=12345 HTTP/1.1 Host: ntua.gr User-Agent: Mozilla/5.0 [ ]

45 HTTP Servers Πξνγξάκκαηα πνπ δηαβάδνπλ αηηήκαηα θαη απαληάλε Τπαθνύλ ζην πξσηόθνιιν HTTP Ενπλ ζην δηακέξηζκα 80 Απαληάεη είηε κε ζειίδεο απνζεθεπκέλεο ζηνλ δίζθν είηε ηηο θηηάρλεη επηηόπνπ Ζ επηηόπνπ θαηαζθεπή γίλεηαη κε θάπνηα γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ (PHP)

46 Γηάζεκνη HTTP Servers Apache Καιόο γηα δπλακηθέο ζειίδεο Αλνίγεη μερσξηζηή δηεξγαζία γηα θάζε αίηεκα πνπ ηνπ έξρεηαη πλδπάδεηαη PHP Nginx Καιόο γηα ζηαηηθό πεξηερόκελν Υεηξίδεηαη άλεηα πνιιέο ηαπηόρξνλεο ζπλδέζεηο Μία θύξηα δηεξγαζία Lighttpd Καιόο γηα ζηαηηθό πεξηερόκελν

47 Μάζακε Πνηεο ηερλνινγίεο θάλνπλ ην WWW λα δνπιεύεη Πσο επηθνηλσλνύλ 2 ππνινγηζηέο Ση είλαη DNS Ση είλαη HTTP

48 Σελ επόκελε θνξά... Δηζαγσγηθό κάζεκα ζηελ PHP Βαζηθή ζύληαμε Μεηαβιεηέο πλαξηήζεηο Υεηξηζκόο θνξκώλ

PHP Basic. Σημείωζη: Σν αξρείν ζα πξέπεη λα έρεη θαηάιεμε.php, εάλ ε θαηάιεμε ηνπ αξρείνπ είλαη.html, ν PHP θώδηθαο δε ζα εθηειεζηεί.

PHP Basic. Σημείωζη: Σν αξρείν ζα πξέπεη λα έρεη θαηάιεμε.php, εάλ ε θαηάιεμε ηνπ αξρείνπ είλαη.html, ν PHP θώδηθαο δε ζα εθηειεζηεί. Ειςαγωγό PHP Basic Τι είναι η PHP; Η PHP είλαη κηα γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ πνπ ζρεδηάζηεθε γηα ηε δεκηνπξγία δυναμικών ζελίδων ζην δπαδίθηπν θαη είλαη επηζήκσο γλσζηή σο: HyperText Preprocessor. Είλαη κηα

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Ιανουάριος 2011 Κώςτασ Κωνςταντοφλασ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

Βαγγέιεο Ν. Μαξθνπιήο

Βαγγέιεο Ν. Μαξθνπιήο Βαγγέιεο Ν. Μαξθνπιήο Αποηέλεζμα δοκιμαζηικής λειηοσργίας κάμερας Foscam FI8905w ποσ παρατωρήθηκε από ηην novatron. Παξάξηεκα: Κξηηήξην επηινγήο IP θάκεξαο θαη Μεηεσξνινγηθνύο ζηαζκνύο. 2 Ειζαγωγή H ζπγθεθξηκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Οδηγός εκμάθησης Hot Potatoes 6... 3 Τι είναι τα Hot Potatoes... 4 Τύποι αρχείων... 5 Εισαγωγή στο JQuiz... 5 Εισαγωγή στο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΚΕ ΑΡΧΕ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΙΣΟΕΛΙΔΩΝ

ΒΑΙΚΕ ΑΡΧΕ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΙΣΟΕΛΙΔΩΝ ΒΑΙΚΕ ΑΡΧΕ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΙΣΟΕΛΙΔΩΝ Περιεχόμενα Ειςαγωγι ςτον Παγκόςμιο Ιςτό... 3 Βαςικζσ αρχζσ του Παγκόςμιου Ιςτοφ... 4 Τεχνολογίεσ ανάπτυξθσ περιεχομζνου του Ιςτοφ... 6 Ανάπτυξθ Ιςτοςελίδων... 8 Ερωτιςεισ

Διαβάστε περισσότερα

Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ

Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 2010 1 Κάζε γλήζην αληίηππν θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com

ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com Σην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο Γηδαζθαιία Γιωζζώλ κε Νέεο Σερλνινγίεο κε δηδάζθνπζα

Διαβάστε περισσότερα

EU KIDS ONLINE II Δξσηεκαηνιόγην Παηδηώλ

EU KIDS ONLINE II Δξσηεκαηνιόγην Παηδηώλ ΑΝΣΗΓΡΑΦΔ ΣΟΤ ΚΧΓΗΚΟΤ ΑΠΟ ΣΟ ΠΔΡΗΛΖΠΣΗΚΟ ΦΤΛΛΟ ΔΠΑΦΧΝ ΚΧΓΗΚΟ ΥΧΡΑ ΑΡΗΘΜΟ ΖΜΔΗΟΤ ΔΚΚΗΝΖΖ ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΝΟΜΑ & ΑΡΗΘΜΟ ΔΡΔΤΝΖΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΟ ΚΧΓΗΚΟ ΑΡΗΘΜΟ ΣΖΛΔΦΧΝΟΤ ΔΡΔΤΝΖΣΖ ΖΜΔΗΧΔ ΖΛΗΚΗΑ ΚΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ Τιηθό θηηαγκέλν από ηε Νεπηαγωγό Απηό δελ ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πνιύ. Ζ λεπηαγσγόο έρεη νπζηαζηηθόηεξα πξάγκαηα λα θάλεη από ην

Διαβάστε περισσότερα

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε θαη ελεκέξσζε... 6 2.1 Απαηηήζεηο ζπζηήκαηνο... 6 2.2

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Ψηυιακών Σσστημάτων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΔΧΝ «Διδακηικής ηης Σεχνολογίας & Φηθιακών υζηημάηων» Μεταπτυχιακή Διπλωματική εργασία Δπηζέζεηο Distributed Denial of Service

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr

Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr Cytech Ltd. Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr www.prosms.gr Cytech Ltd 26/05/2010 Πεξηερφκελα Πεξηερφκελα... 2 Παξνπζίαζε ηεο ππεξεζίαο ProSMS.gr... 3 Δίζνδνο ζηελ ππεξεζία... 4 Νέν Password... 4 Γεκηνπξγία λένπ

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

@ salmagio Webinar in Internet Marketing

@ salmagio Webinar in Internet Marketing @ salmagio Webinar in Internet Marketing Δηζεγεηήο: αικαηάο Γεώξγηνο Professional Internet Marketer salmagio@iqstudies.gr Ύιε εκηλαξίνπ 1 ε Ηκέξα Δηζαγσγή ζην Internet Marketing Ση πξέπεη λα γλσξίδεηε

Διαβάστε περισσότερα

«Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα»

«Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα» ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΥΟΛΗ ΘΔΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ «Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα» ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ρεδηαζκόο θαη αλάπηπμε ελόο νινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνύ πζηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΘΔΜΑ Αλάπηπμε ζπζηήκαηνο ζπζηάζεσλ βαζηδόκελνπ ζηε κνληεινπνίεζε ηνπ πξνθίι ησλ ρξεζηώλ κε ζηόρν ηελ πξνζσπνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ «Πιεξνθνξηθή» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Σίηινο Γηαηξηβήο Ολνκαηεπψλπκν Φνηηεηή Παηξψλπκν Αξηζκφο Μεηξψνπ Δπηβιέπσλ Δημιουργία ιστότοπου

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο Πνιπηερλείν Κξήηεο Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Αλδξέαο Δ. σκαξάο Δμεηαζηηθή επηηξνπή Ησάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΑΥΝΗ ΙΙΙ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΕΚΥΟΒΙΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΕΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 11/8/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν».

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν». ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν». Τπεχζπλνο θαζεγεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

Τερλνινγίεο θαη εξγαιεία γηα ηε δεκηνπξγία επθπνύο πεξηβάιινληνο

Τερλνινγίεο θαη εξγαιεία γηα ηε δεκηνπξγία επθπνύο πεξηβάιινληνο Χεθηαθό πεξηβάιινλ Χεθηαθέο πόιεηο Τερλνινγίεο θαη εξγαιεία γηα ηε δεκηνπξγία επθπνύο πεξηβάιινληνο Λ ά μ π π ο ρ Μ α κ π ή ρ Δ π. Η λ ε κ τ π ο λ ό γ ο ρ Μ η σ α ν ι κ ό ρ Ε θ ν ι κ ό Κ έ ν τ π ο Έ π

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη δραστηριότητα. Δεύηερη δραζηηριόηηηα

Πρώτη δραστηριότητα. Δεύηερη δραζηηριόηηηα Ειζαγωγικά Οη δξαζηεξηόηεηεο πνπ αθνινπζνύλ έρνπλ θαζαξά βησκαηηθό ραξαθηήξα θαη έρνπλ ζαλ ζηόρν ηελ πξνεηνηκαζία ησλ παηδηώλ γηα λα επηζθεθηνύλ έλα κνπζείν. Είλαη έμη δξαζηεξηόηεηεο κέζα από ηηο νπνίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΠ ΒΙΟΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΣΡΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Σ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α ΒΑΦΕΙΑΔΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ Οκαδνπνίεζε θαη Γηαρσξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο Διάλεξη τος Ν. Λςγεπού με θέμα: "Από την αναγνώπιση στην επιστπουή". Τελετή αποκάλςψηρ μνημείος Γενοκτονίαρ των Ελλήνων τος Πόντος. Κεντπική πλατεία Σιταγπών, Δπάμα. 24/05/2015 Θα ήζεια πξώηα απ όια λα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΤΠΟ ΗΩΑΝΝΟΤ Α. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟΤ ΔΗΑΓΩΓΖ Πξηλ από επηά ρξόληα ζην Ζξάθιεην ηεο Κξήηεο θαη ζηνπο ρώξνπο δηδαζθαιίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, εηειεύηεζαλ θαηά θνβεξό θαη

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Xξήζεο Εθαξκνγήο Help Desk γηα Τπνβνιή Αηηεκάηωλ Ticket. Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίωλ πκβάζεωλ. Μέξνο Α

Εγρεηξίδην Xξήζεο Εθαξκνγήο Help Desk γηα Τπνβνιή Αηηεκάηωλ Ticket. Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίωλ πκβάζεωλ. Μέξνο Α Εγρεηξίδην Xξήζεο Εθαξκνγήο Help Desk γηα Τπνβνιή Αηηεκάηωλ Ticket Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίωλ πκβάζεωλ Μέξνο Α Πίνακαρ Πεπιεσομένων Εηζαγωγή... 3 Κέληξν Τπνζηήξημεο - Support Center... 6 Εηζαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο Joy of Satan Ministries [Ο αηαληζκόο Δίλαη] ε αξρέηππε ζξεζθεία ηεο αλζξσπόηεηαο. - αηαλάο Ζ Joy of Satan Ministries έρεη ζθνπό ηελ επαλαζπγθξόηεζε ηνπ Αιεζηλνύ αηαληζκνύ. Ο αηαληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Simplifying Complexity. Οδεγόο Χξήζεο Γηαδηθηπαθήο Πιαηθόξκαο

Simplifying Complexity. Οδεγόο Χξήζεο Γηαδηθηπαθήο Πιαηθόξκαο Simplifying Complexity Οδεγόο Χξήζεο Γηαδηθηπαθήο Πιαηθόξκαο Πεξηερόκελα 1 Δηζαγσγή... 2 2 Οδεγίεο Υξήζεο... 2 2.1 Πξώηε Δγγξαθή ζηελ Πιαηθόξκα... 2 2.2 Δίζνδνο ζηελ Πιαηθόξκα...4 2.3 Γεκηνπξγία Καξηέιαο

Διαβάστε περισσότερα