Cisco L2/L3 IOU Rack V3. Τι είναι το CISCO IOU; Προαπαιτούμενες γνώσεις για το Cisco IOU

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Cisco L2/L3 IOU Rack V3. Τι είναι το CISCO IOU; Προαπαιτούμενες γνώσεις για το Cisco IOU"

Transcript

1 Cisco L2/L3 IOU Rack V3 Πνιινί ινηπόλ από εζάο ρξεζηκνπνηείηε ην GNS3 γηα λα πεηξακαζηηζηείηε ζε δηάθνξεο ηνπνινγίεο κε Cisco Routers. Πξάγκαηη ην GNS3 είλαη έλα αμηόπηζην εξγαιείνπ ινγηζκηθνύ δηόηη καο απαιιάζεη από πνιύ θόπν, ρξόλν θαη ρξήκα. Δπίζεο είλαη δσξεάλ γεγνλόο πνπ ην θαζηζηά εθηθηό από ηνλ νπνηνλδήπνηε. Όκσο, όπσο όινη ζα γλσξίδνπκε άιισζηε, νη δπλαηόηεηεο ηνπ GNS3 πεξηνξίδνληαη κόλν ζηελ πξνζνκείσζε Routers θαη όρη switches. Μπαίλνληαο ινηπόλ ζην semester ηνπ switching ε κόλε επηινγή πνπ είρακε, ζα θαηαιάβεηε ζηε ζπλέρεηα γηαηί ελλνώ είρακε, είλαη ν πεηξακαηηζκόο κόλν ζε θπζηθό εμνπιηζκό από Switches. Μελ παληθνβάιιεζηε όκσο γηαηί ηε ιύζε ζε απηό ην δήηεκα έξρεηαη λα δώζεη ην Cisco L2/L3 IOU Rack V3. Τι είναι το CISCO IOU; Τν Cisco IOS on UNIX (IOU) είλαη κηα έθδνζε ηνπ IOS ε νπνία εθκεηαιιεύεηαη ην User Mode UNIX (Solaris) πξνθεηκέλνπ λα ηξέρεη ζαλ εθαξκνγή. Τν IOU απνηειεί έλα Solaris image κε ππνζηεξίμε πνιιώλ πξσηόθνιισλ θαη ραξαθηεξηζηηθώλ. Βέβαηα, ζηελ ηειεπηαία ηνπ έθδνζε, ηελ νπνία ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε, ην Cisco IOU βαζίδεηαη ζην Debian Linux. Σε ζύγθξηζε κε ην GNS3 είλαη πην ειαθξύ θαζώο δελ έρεη ηηο ηξειέο απαηηήζεηο ηνπ GNS3 ζε ζέκαηα κλήκεο θαη επεμεξγαζηή. Τν κόλν πνπ ρξεηάδεηαη είλαη έλα virtual machine (VMware θαηά πξνηίκεζε) θαη 1GB (είλαη ην κέγηζηό όξην ηεο κλήκεο θαζώο θαη κε 512ΜΒ δελ ζα έρεηε πξόβιεκα) θπζηθήο κλήκεο. Όια ηα images ππνζηεξίδνληαη απν ην Cisco IOU όπσο ipbase θαη adventerprisek9. Μόλν ηα L2IOU images έρνπλ θάπνηνπο πεξηνξηζκνύο ζε νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά όπσο voice, QoS θαη EtherChannel. Όζνλ αθνξά ην EtherChannel κε ηε ρξήζε ησλ Router μεπεξλάκε απηόλ ηνλ πεξηνξηζκό. Προαπαιτούμενες γνώσεις για το Cisco IOU Τν dynamips, dynagen θαη ην GNS3 κπνξνύλ λα ηξέμνπλ ζε Windows, Linux θαη OS X. Σπγθεθξηκέλα, ν γξαθηθόο εγθαηαζηάηεο πνπ πεξηέρνπλ ηα θαζηζηά εύθνια ζηε ρξήζε ηνπο. Η κόλε πξναπαηηνύκελε γλώζε γηα ην ρεηξηζκό ηνπ Cisco IOU είλαη κηα απιή εμνηθείσζε κε ην UNIX command-line. Γλώζε βαζηθώλ θεηκελνγξάθσλ όπσο vi θαη nano θαζώο θαη βαζηθή γλώζε κε ην Unix Shell scripting ζα ζαο θαλνύλ ρξήζηκεο. Όζνη είζηε πξσηάξεδεο ζην UNIX/LINUX κελ ηξνκάδεηε. Τα βήκαηα είλαη πνιύ απιά θαη ειπίδσ λα απνηειέζνπλ κηα θαιή πξόθιεζε πξνθεηκέλνπ λα γλσξίζεηε ηνλ θόζκν ηνπ ειεύζεξνπ ινγηζκηθνύ!

2 Από ποσ μπορώ να προμηθεστώ το Cisco IOU; Σε απηό ην ζεκείν αμίδεη λα αλαθέξσ θάπνηα πξάγκαηα ηα νπνία βξήθα ζε δηάθνξα ηζηνιόγηα ζρεηηθά κε ηε λνκηκόηεηα ηνπ Cisco IOU. Τν Cisco IOU επεηδή είλαη παηέληα ηεο Cisco δελ δηαηίζεηαη δσξεάλ. Γηα ηελ αθξίβεηα ε ππεξεζηα cll.cisco.com λνηθηάδεη labs ζε ελδηαθεξόκελνπο ηα νπνία βαζίδνληαη ζε απηή ηελ πεηξαγκέλε δηαλνκή. Χαξαθηεξηζηηθή είλαη κηα πξόηαζε πνπ ζύκθσλα κε έλα blog εηπσζεθε από ηε Cisco: Cisco IOS on UNIX is a tool intended for internal use only. Distribution of IOU images to customers or external persons, or discussion of IOU with customers or external persons, is prohibited. Don t do it or we ll have to come and kill you. Ληγν αθξαίν αιια πνιύ ςαξσηηθό θαηά ηελ άπνςή κνπ αιιά θαη ηξαγηθή εηξσλία ηαπηόρξνλα ηε ζηηγκή πνπ ρξεζηκνπνηείο έλα ινγηζκηθό αλνηρηνύ θώδηθα γηα λα παξάμεηο θάηη εκπνξηθό. Αιιά ηέινζπάλησλ δελ είλαη απηό ην δήηεκά καο. Δκείο όκσο δελ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ θαζ εαπηνύ δηαλνκή πνπ δηαλέκεη ε Cisco αιιά κηα πεηξαγκέλε εθδνρή ηεο ε νπνία έγηλε reverse από έλαλ Κηλέδν. Εγκατάσταση τοσ Cisco IOU Όπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, επεηδή ε έθδνζε πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε είλαη έλα έηνηκν VMware Image, ζα ρξεηαζηνύκε ην VMware Workstation ή Server ή Player. Σρεηηθά κε ην θαηέβαζκα ηνπ VMware κε ιίγν ςάμηκν είκαη ζίγνπξνο νηη ζα ην βξείηε. Θα πξνζπαζήζσ λα εμεγήζσ ην configuration κέζσ εηθόλσλ.

3 1 ο Βήμα: Πξέπεη λα δεκηνπξγήζνπκε θάπνηα virtual interfaces

4 2 ο Βήμα: Τα θύξηα interfaces είλαη ην Vmnet0 (είλαη γηα bridged ζπλδέζεηο), ην Vmnet1, Vmnet2 θαη Vmnet8. Πξνζνρή ζηηο IP θαζώο πξέπεη λα είλαη ίδηεο κε ηελ εηθόλα. Μεηά από απηό ην configuration ζα ρξεηαζηεί επαλλεθίλεζε ησλ Windows.

5 3 ο Βήμα: Δπεηδή ην virtual machine πνπ ρξεζηκνπνηνύκε είλαη ήδε έηνηκν ην κόλν πνπ απνκέλεη λα θάλνπκε εκείο είλαη λα ην θνξηώζνπκε. Σην VMware Workstation ζηελ θαξηέια Home επηιέγνπκε ηελ επηινγή Open a Virtual Machine. Σηε ζπλέρεηα πινεγνύκαζηε ην directory πνπ έρνπκε απνζπκπηεζκέλν ην VM θαη ην θνξηώλνπκε. Όπσο παξαηεξνύκε από ηελ εηθόλα, από default ην VM ρξεζηκνπνηεί NAT ζην Vmnet0 θαη ζην Vmnet1 θαη Vmnet2 custom. Όπνπ custom αλαθέξεηαη ζηελ IP πνπ ηνπ νξίζακε ζην Βήκα 2. Δπίζεο κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε θαη Bridged ζην Vmnet0.

6 4 ο Βήμα: Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο εθίλλεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ζα αληηθξύζεηε ηελ παξαθάησ εηθόλα: Σην system info κπνξνύκε λα δνύκε ηηο IP δηεζύλζεηο πνπ έρνπλ ηα interfaces ηνπ VM. Δπίζεο γίλεηαη θαη κηα αλαθνξά ζηα commands πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ζηε ζπλέρεηα.

7 5 ο Βήμα: login = root θαη password = flyxj.cn 6 ο Βήμα: Παηώληαο show ζην ηεξκαηηθό βιέπνπκε ηελ ηνπνινγία πνπ πεξηέρεηαη ζην LiveCD.

8 Όπσο παξαηεξείηε, ε ηνπνινγία καο απνηειείηαη από 6 Routers θαη 4 Switches. Πξνζσπηθά πηζηεύσ νηη είλαη ππέξ-αξθεηά γηα ηηο εξγαζηεξηαθέο καο αλάγθεο! 7 ο Βήμα: Πιεθηξνινγώληαο ROUTE θαη SWITCH ελεξγνπνηνύκε ηελ ηνπνινγία καο. Δπίζεο, αλ δελ ζέιεηε λα ελεξγνπνηήζεηε όιε ηελ ηνπνινγία αιιά νξηζκέλα κέξε απηήο ζην 5 ο βήμα θαίλνληαη νη δηαζέζηκεο επηινγέο. Μεηά ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο ηνπνινγίαο νη ελεξγνπνηνύκελεο ζπζθεπέο ζα είλαη πην θσηεηλέο.

9 8 ο Βήμα: Γηα λα ζπλδεζείηε ζηηο ζπζθεπέο ρξεζηκνπνηείζηε νπνηνδήπνηε ινγηζκηθό ηεο αξεζθείαο ζαο όπσο Putty, SecureCRT. Πξνζσπηθά ρξεζηκνπνηώ Putty κέζσ ηνπ Putty Connection Manager. Σε απηό ην ζεκείν πξέπεη λα ηνλίζσ όηη ζηα δηθά κνπ πεηξάκαηα ρξεζηκνπνίεζα ηελ IP δηεύζπλζε. Όζνλ αθνξά ηηο πόξηεο, απηέο αληηζηνηρίδνληαη κε βάζε ηνλ αξηζκό ηεο θάζε ζπζθεπήο ζηελ ηνπνινγία. Π.ρ. R1-> 2001, S4-> 2004 θ.η.ι.

10

11 Δπίζεο κε ην μεθίλεκα ηεο δηαλνκήο, μεθηλάεη απηόκαηα ν Apache Web Server ηνπ νπνίνπ ην directory κπνξεί λα γίλεη πξνζβάζηκν κε ηελ πιεθηξνιόγεζε ηεο IP ζηνλ browser.

12 Γηα ηνπο ρξήζηεο ηνπ MacOS πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζεηε ηα Virtual Adapters, πνπ αλαθέξνληαη ζην 1 ν Βήκα, ζην VMware Fusion ε δηαδηθαζία είλαη ιίγν πην δύζθνιε γηα εζάο γηαηί απηή πξέπεη λα γίλεη κέζσ ηεξκαηηθνύ. Αθνινπζήζηε ηα παξαθάησ βήκαηα θαη δελ ζα έρεηε θαλέλα πξόβιεκα. 1)Αλνίμηε έλα ηεξκαηηθό: /Applications/Utilities/Terminal 2)Γηαθόςηε ην process ηνπ Fusion κε ηελ αθόινπζε εληνιή: sudo "/Library/Application Support/VMware Fusion/boot.sh" stop 3)Σηε ζπλέρεηα ζα ρξεηαζηεί λα ηξνπνπνηήζνπκε ην network configuration πξνθεηκέλνπ λα πξνζζέζνπκε ρεηξνθίλεηα ηνπο Network Adapters. Πξνζζέζηε ηα BOLD sections.όζνλ αθνξά ηνλ θεηκελνγξάθ, ρξεζηκνπνηνύκε ηνλ nano θαζώο είλαη εύθνινο ζηε ρξήζε. Καιό είλαη λα θξαηήζνπκε έλα back-up ηνπ αξρείνπ έηζη ώζηε λα γίλεη θάπνην ιάζνο λα ην επαλαθέξνπκε: sudo cp "/Library/Application Support/VMware Fusion/networking" "/Library/Application Support/VMware Fusion/networking.bakup" sudo nano "/Library/Application Support/VMware Fusion/networking" answer VNET_1_HOSTONLY_NETMASK answer VNET_1_HOSTONLY_SUBNET answer VNET_1_VIRTUAL_ADAPTER yes answer VNET_2_DHCP yes answer VNET_2_HOSTONLY_NETMASK answer VNET_2_HOSTONLY_SUBNET answer VNET_2_NAT yes answer VNET_2_VIRTUAL_ADAPTER yes answer VNET_8_DHCP yes answer VNET_8_DHCP_CFG_HASH A06F C58E2DC2E57DE2E answer VNET_8_HOSTONLY_NETMASK answer VNET_8_HOSTONLY_SUBNET answer VNET_8_NAT yes answer VNET_8_VIRTUAL_ADAPTER yes Σε απηό ην ζεκείν πξέπεη λα πξνζζέζσ νηη όζνλ αθνξά ηελ επηινγή ησλ IP δηεπζύλζεσλ απηέο ζα είλαη ίδηεο κε εθείλεο πνπ πξνζζέζακε ζην 2 ο Βήμα. 4)Σηε ζπλέρεηα ζα δεκηνπξγήζνπκε ηνλ λέν Network Adapter. Ο πην εύθνινο ηξόπνο είλαη λα αληηγξάςνπκε ηνλ ππάξρσλ NAT Adapter. sudo cp -R "/Library/Application Support/VMware Fusion/vmnet8" "/Library/Application Support/VMware Fusion/vmnet2"

13 5)Καη πάιη ζην αξρείν γηα ην NAT configuration αιιάμηε κόλν ηα BOLD sections. sudo nano "/Library/Application Support/VMware Fusion/vmnet2/nat.conf" # Linux NAT configuration file [host] # NAT gateway address ip = netmask = # VMnet device if not specified on command line device = /dev/vmnet5 # Allow PORT/EPRT FTP commands (they need incoming TCP stream...) activeftp = 1 # Allows the source to have any OUI. Turn this one if you change the OUI # in the MAC address of your virtual machines. allowanyoui = 1 [udp] # Timeout in seconds, 0 = no timeout, default = 60; real value might # be up to 100% longer timeout = 60 [incomingudp] [incomingtcp] Καη πάιη ππελζπκίδσ νηη νη IP δηεπζύλζεηο πξέπεη λα είλαη ίδηεο κε ην 2 ν Βήκα. 6)Σηε ζπλέρεηα πξέπεη λα ηξνπνπνηήζνπκε ην dhcpd.conf αξρείν. sudo nano "/Library/Application Support/VMware Fusion/vmnet2/dhcpd.conf" allow unknown-clients; default-lease-time 1800; # default is 30 minutes max-lease-time 7200; # default is 2 hours subnet netmask { range ; option broadcast-address ; option domain-name-servers ; option netbios-name-servers ; option domain-name "localdomain"; option routers ; default-lease-time 1800; # default is 30 minutes max-lease-time 7200; # default is 2 hours } host vmnet5 { hardware ethernet 00:50:56:C0:00:05; fixed-address ; option domain-name-servers ; option domain-name ""; }

14 7)Με ηελ νινθιήξσζε ησλ παξαπάλσ βεκάησλ πξέπεη λα θάλνπκε έλα restart ζην Fusion. sudo "/Library/Application Support/VMware Fusion/boot.sh" --start 8)Γηα λα δείηε αλ ηα παξαπάλσ είραλ επηηπρέο απνηέιεζκα: sudo ifconfig vmnet5 Σηελ έμνδν ηεο εληνιήο ζα πξέπεη λα δείηε θάηη αληίζηνηρν: vmnet5: flags=8863<up,broadcast,smart,running,simplex,multicast> mtu 1500 ether 00:50:56:c0:00:05 inet netmask 0xffffff00 broadcast Η παξαθάησ εηθόλα επηβεβαηώλεη ηελ επηηπρήο εγθαηάζηαζε ζην MacOS.

15 Διπίδσ ηα παξαπάλσ λα θαλνύλ ρξήζηκα ζηελ εμάζθεζή ζαο ηδηαίηεξα ζην Switching πνπ κέρξη ζηηγκήο δελ ππήξρε θάηη αληίζηνηρν ηνπ GNS3. Μείλεηε ζπληνληζκέλνη θαζώο ζε επόκελν άξζξν ζα δείμνπκε πεξηζζόηεξεο δπλαηόηεηεο ηνπ Cisco IOU. Αλαθνξέο =/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/= ******** OSPirosFraganastasis********** =/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Ιανουάριος 2011 Κώςτασ Κωνςταντοφλασ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

PHP Basic. Σημείωζη: Σν αξρείν ζα πξέπεη λα έρεη θαηάιεμε.php, εάλ ε θαηάιεμε ηνπ αξρείνπ είλαη.html, ν PHP θώδηθαο δε ζα εθηειεζηεί.

PHP Basic. Σημείωζη: Σν αξρείν ζα πξέπεη λα έρεη θαηάιεμε.php, εάλ ε θαηάιεμε ηνπ αξρείνπ είλαη.html, ν PHP θώδηθαο δε ζα εθηειεζηεί. Ειςαγωγό PHP Basic Τι είναι η PHP; Η PHP είλαη κηα γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ πνπ ζρεδηάζηεθε γηα ηε δεκηνπξγία δυναμικών ζελίδων ζην δπαδίθηπν θαη είλαη επηζήκσο γλσζηή σο: HyperText Preprocessor. Είλαη κηα

Διαβάστε περισσότερα

Βαγγέιεο Ν. Μαξθνπιήο

Βαγγέιεο Ν. Μαξθνπιήο Βαγγέιεο Ν. Μαξθνπιήο Αποηέλεζμα δοκιμαζηικής λειηοσργίας κάμερας Foscam FI8905w ποσ παρατωρήθηκε από ηην novatron. Παξάξηεκα: Κξηηήξην επηινγήο IP θάκεξαο θαη Μεηεσξνινγηθνύο ζηαζκνύο. 2 Ειζαγωγή H ζπγθεθξηκέλε

Διαβάστε περισσότερα

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε θαη ελεκέξσζε... 6 2.1 Απαηηήζεηο ζπζηήκαηνο... 6 2.2

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Οδηγός εκμάθησης Hot Potatoes 6... 3 Τι είναι τα Hot Potatoes... 4 Τύποι αρχείων... 5 Εισαγωγή στο JQuiz... 5 Εισαγωγή στο

Διαβάστε περισσότερα

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 1079 Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε Ε. Ζωγόπνπινο 1, Κ. Μπαγνπιή 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΔΠΑ. Αηγάιεσ, ezogo@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr

Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr Cytech Ltd. Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr www.prosms.gr Cytech Ltd 26/05/2010 Πεξηερφκελα Πεξηερφκελα... 2 Παξνπζίαζε ηεο ππεξεζίαο ProSMS.gr... 3 Δίζνδνο ζηελ ππεξεζία... 4 Νέν Password... 4 Γεκηνπξγία λένπ

Διαβάστε περισσότερα

Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico

Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico Πξνζηαζία Αξρείσλ Δηαηξίαο θαη Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com

ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com Σην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο Γηδαζθαιία Γιωζζώλ κε Νέεο Σερλνινγίεο κε δηδάζθνπζα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΑΤΘΕΝΣΘΚΟΠΟΘΗΗ ΦΤΘΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ Ε ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΟΡΓΑΝΘΜΟΤ ΚΑΡΑΝΘΚΟΛΑ ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟ ΚΑΣΑΝΗ ΗΛΘΑ ΜΤΣΘΛΗΝΗ, ΜΑΡΣΘΟ 2014 1 Πίνακαρ

Διαβάστε περισσότερα

Simplifying Complexity. Οδεγόο Χξήζεο Γηαδηθηπαθήο Πιαηθόξκαο

Simplifying Complexity. Οδεγόο Χξήζεο Γηαδηθηπαθήο Πιαηθόξκαο Simplifying Complexity Οδεγόο Χξήζεο Γηαδηθηπαθήο Πιαηθόξκαο Πεξηερόκελα 1 Δηζαγσγή... 2 2 Οδεγίεο Υξήζεο... 2 2.1 Πξώηε Δγγξαθή ζηελ Πιαηθόξκα... 2 2.2 Δίζνδνο ζηελ Πιαηθόξκα...4 2.3 Γεκηνπξγία Καξηέιαο

Διαβάστε περισσότερα

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο Διάλεξη τος Ν. Λςγεπού με θέμα: "Από την αναγνώπιση στην επιστπουή". Τελετή αποκάλςψηρ μνημείος Γενοκτονίαρ των Ελλήνων τος Πόντος. Κεντπική πλατεία Σιταγπών, Δπάμα. 24/05/2015 Θα ήζεια πξώηα απ όια λα

Διαβάστε περισσότερα

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ο άλζξσπνο ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη δελ γλσξίδεη ηα αληίζεηα απηνύ ηνπ θόζκνπ, θαζώο ν θόζκνο είλαη γη' απηό κηα αδηαθνξνπνίεηε θαη ζπγρπηηθή νιόηεηα από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Υαιθίδα 26/2/2011 Υ.Σξηθαιηλόο ctrikall@phs.uoa.gr http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Όινη καο μέξνπκε, όηη γηα ηελ πιεηνλόηεηα ησλ καζεηώλ ε Φπζηθή Θεσξείηαη έλα από ηα πην δύζθνια καζήκαηα. Απηό ηζρύεη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Θέμα: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Ε ΔΗΜΟΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ Επιβλέπων: Κούλας Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε.) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο.

Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε.) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο. Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε.) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο. Εηδηθεπκέλνη Ιαηξνί Κπηηαξνιόγνη Έθδνζε 0.3 Εξγαζηήξην Δηαγλσζηηθήο Κπηηαξνινγίαο

Διαβάστε περισσότερα

Φοπηηό ζύζηημα επιηήπηζηρ πεπιπόλων PATROL II LCD. Roger S.C. Δγρεηξίδην Λεηηνπξγίαο & Σερληθώλ Υαξαθηεξηζηηθώλ

Φοπηηό ζύζηημα επιηήπηζηρ πεπιπόλων PATROL II LCD. Roger S.C. Δγρεηξίδην Λεηηνπξγίαο & Σερληθώλ Υαξαθηεξηζηηθώλ Φοπηηό ζύζηημα επιηήπηζηρ πεπιπόλων PATROL II LCD Δγρεηξίδην Λεηηνπξγίαο & Σερληθώλ Υαξαθηεξηζηηθώλ Roger S.C. NK Ltd Partners Ινύλ. 2010 Ειζαγωγή Σν ζύζηεκα PATROL II LCD είλαη έλα θνξεηό ζύζηεκα επηηήξεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Ψηυιακών Σσστημάτων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΔΧΝ «Διδακηικής ηης Σεχνολογίας & Φηθιακών υζηημάηων» Μεταπτυχιακή Διπλωματική εργασία Δπηζέζεηο Distributed Denial of Service

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΑΖΟΒΕΝΖΟΛΙΚΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΑΖΟΒΕΝΖΟΛΙΚΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΑΖΟΒΕΝΖΟΛΙΚΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Ειδική ερευνητική εργαςία ΛΙΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Επιβλέπων καθηγητήσ: ΚΟΤΡΗ ΣΤΛΙΑΝΟ ΠΑΤΡΑ 11 ΣΜΗΜΑ ΦΤΙΚΗ ΥΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ Με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ. Allwater.gr ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ. Allwater.gr ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR EC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR ΠΡΟΟΥΗ: θαιό είλαη κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ πξνγξακκαηηζηή θαη πξηλ ηνλ πξνγξακκαηηζκό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 7: Ηιεθηξνληθή κηθξνζθνπία ζάξσζεο (SEM) Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 9/6/2010

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 7: Ηιεθηξνληθή κηθξνζθνπία ζάξσζεο (SEM) Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 9/6/2010 Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 7: Ηιεθηξνληθή κηθξνζθνπία ζάξσζεο (SEM) Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 9/6/2010 ΕΙΑΓΩΓΗ: Τν κηθξνζθόπην ειεθηξνληθήο ζάξσζεο είλαη έλα είδνο ειεθηξνληθνύ κηθξνζθνπίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΚΕ ΑΡΧΕ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΙΣΟΕΛΙΔΩΝ

ΒΑΙΚΕ ΑΡΧΕ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΙΣΟΕΛΙΔΩΝ ΒΑΙΚΕ ΑΡΧΕ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΙΣΟΕΛΙΔΩΝ Περιεχόμενα Ειςαγωγι ςτον Παγκόςμιο Ιςτό... 3 Βαςικζσ αρχζσ του Παγκόςμιου Ιςτοφ... 4 Τεχνολογίεσ ανάπτυξθσ περιεχομζνου του Ιςτοφ... 6 Ανάπτυξθ Ιςτοςελίδων... 8 Ερωτιςεισ

Διαβάστε περισσότερα

ν θύξηνο Κώζηαο Γεκελεηδήο ζα ζηαζεί ζην πνιύ γλσζηό όλεηξν ηεο θηλέδηθεο

ν θύξηνο Κώζηαο Γεκελεηδήο ζα ζηαζεί ζην πνιύ γλσζηό όλεηξν ηεο θηλέδηθεο Ολεηξεύηεθα πσο ήκνπλ κηα πεηαινύδα πνπ πεγαηλνεξρόηαλ ζηνλ αέξα θαη δελ ήμεξε ηίπνηα γηα ηνλ Τζνπάλγθ Τζνπ. Κάπνηε ν Τζνπάλγθ Τζνπ νλεηξεύηεθε πσο ήηαλ κηα πεηαινύδα, κηα πεηαινύδα πνπ πεηάξηδε, έλησζε

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ «Πιεξνθνξηθή» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Σίηινο Γηαηξηβήο Ολνκαηεπψλπκν Φνηηεηή Παηξψλπκν Αξηζκφο Μεηξψνπ Δπηβιέπσλ Δημιουργία ιστότοπου

Διαβάστε περισσότερα