Απλά Ποσοτικά Μοντέλα για την Απόκτηση και την Επανακατεργασία Χρησιµοποιηµένων Προϊόντων: Εφαρµογή στην Περίπτωση των Κινητών Τηλεφώνων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Απλά Ποσοτικά Μοντέλα για την Απόκτηση και την Επανακατεργασία Χρησιµοποιηµένων Προϊόντων: Εφαρµογή στην Περίπτωση των Κινητών Τηλεφώνων"

Transcript

1 Απλά Ποσοτικά Μοντέλα για την Απόκτηση και την Επανακατεργασία Χρησιµοποιηµένων Προϊόντων: Εφαρµογή στην Περίπτωση των Κινητών Τηλεφώνων Νικολαΐδης Γιάννης ρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Τµήµα Μηχανικών ιαχείρισης Ενεργειακών Πόρων Πανεπιστήµιο υτικής Μακεδονίας Περίληψη Τη σύγχρονη εποχή οι εταιρείες των ανεπτυγµένων χωρών ενθαρρύνονται ολοένα και περισσότερο να κατασκευάζουν προϊόντα «φιλικά» προς το περιβάλλον, προκειµένου να συµµετέχουν στη παγκόσµια προσπάθεια προστασίας του. Ωστόσο, η προστασία του περιβάλλοντος αποδεικνύεται συχνά ήσσονος σηµασίας κίνητρο για εταιρείες που έχουν βασικό τους µέληµα να αναλαµβάνουν δραστηριότητες που πρωτίστως αποφέρουν κέρδος. Παρέχοντας στις εταιρείες το σχετικό οικονοµικό κίνητρο, θα καταστεί δυνατό να επιτευχθούν - έστω έµµεσα - τα οφέλη που επιδιώκει η διεθνής κοινότητα, προσανατολίζοντας τις εταιρείες σε πιο «ευαισθητοποιηµένο» περιβαλλοντικά σχεδιασµό προϊόντων. Προϊόντα «φιλικά» προς το περιβάλλον µπορούν να παραχθούν και µέσω της αξιοποίησης χρησιµοποιηµένων συσκευών. Το κινητό τηλέφωνο είναι ένα από τα πιο σηµαντικά προϊόντα που µπορεί να επιστραφούν, επανακατεργαστούν και επαναχρησιµοποιηθούν. Αυτό συµβαίνει επειδή ο ρυθµός αντικατάστασής τους είναι υψηλός και η διαθέσιµη ποσότητα για επαναχρησιµοποίηση πολύ µεγάλη. Κατά συνέπεια, η προοπτική κέρδους είναι µεγάλη και η σχετική αντίστροφη εφοδιαστική αλυσίδα σύνθετη. Με βάση την περίπτωση της ReCellular, µιας εταιρείας που ασχολείται µε την απόκτηση και την επανακατεργασία µεταχειρισµένων κινητών τηλεφώνων, αναπτύσσονται ορισµένα απλά µαθηµατικά µοντέλα, τα οποία µπορούν να βοηθήσουν οποιαδήποτε εταιρεία ασχολείται µε την επανακατεργασία προϊόντων, να καθορίσει τις κατάλληλες ποσότητες αγοράς και επανακατεργασίας. Στο πλαίσιο της εργασίας αποδεικνύεται πως οι διαδικασίες αξιοποίησης των µεταχειρισµένων συσκευών µπορεί να είναι πολύ κερδοφόρες και ακόµη πως σε περίπτωση εξέλιξης της σηµερινής διαδικασίας απόκτησης χρησιµοποιηµένων προϊόντων, τα οικονοµικά οφέλη µπορεί να είναι ακόµη σηµαντικότερα. Key word: Αντίστροφη Εφοδιαστική Αλυσίδα, Επανακατεργασία, Μικτός Ακέραιος Προγραµµατισµός, Κινητά τηλέφωνα. Εισαγωγή Τα τελευταία χρόνια οι εταιρείες των ανεπτυγµένων ευρωπαϊκών χωρών και των Η.Π.Α., ενθαρρύνονται όλο και πιο πολύ να κατασκευάζουν προϊόντα που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον, είτε κατά τη διάρκεια της ζωής τους, είτε µετά από αυτή. Καλούνται έτσι να συµµετέχουν στη γενικότερη προσπάθεια προστασίας του περιβάλλοντος. Όµως, ένα τέτοιο κίνητρο αποδεικνύεται συχνά ανεπαρκές ή τουλάχιστον ήσσονος σηµασίας για εταιρείες που έχουν βασικό τους µέληµα να αναλαµβάνουν και να υλοποιούν επικερδείς δραστηριότητες: η κατασκευή «πράσινων» προϊόντων εκτός από τις αλλαγές στη µορφή και τα χαρακτηριστικά των προϊόντων, απαιτεί συχνά την εν µέρει ή ακόµη και την ευρεία αναδιάρθρωση των παραγωγικών διαδικασιών των εταιρειών και του εφοδιασµού της αγοράς, χωρίς άµεσο οικονοµικό αποτέλεσµα για τις εταιρείες. Όπως θα φανεί στη συνέχεια, εκτός από τη νοµοθεσία και την κοινωνική απαίτηση για την προστασία του περιβάλλοντος, ισχυρό κίνητρο που (πρέπει να) ωθεί τις εταιρείες προς την κατεύθυνση της κατασκευής «πράσινων» προϊόντων, αλλά και της επαναχρησιµοποίησης των µεταχειρισµένων συσκευών τους, είναι και το διόλου ασήµαντο οικονοµικό όφελος που µπορούν να έχουν από τέτοιου είδους δραστηριότητες. Αποδεικνύεται πως η συνολική διαδικασία α) απόκτησης από τους χρήστες, προϊόντων που επιδέχονται επανακατεργασία, β) επανακατεργασίας τους (επισκευής, αντικατάστασης ελαττωµατικών µερών τους κλπ.) και γ) επαναδιάθεσής τους στην αγορά, συνιστά σε πολλές περιπτώσεις µία εξαιρετικά κερδοφόρα επένδυση. Η έρευνα αυτή εστιάζει το ενδιαφέρον της στην επανακατεργασία και επαναπώληση µεταχειρισµένων κινητών τηλεφώνων. Επειδή, ωστόσο, τα συγκεκριµένα δηµοφιλή και ευρείας χρήσης προϊόντα µπορούν να θεωρηθούν αντιπροσωπευτικά πολλών άλλων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, αφορά ουσιαστικά ένα πολύ

2 µεγαλύτερο αριθµό προϊόντων. 2. Βιβλιογραφική έρευνα Τα τελευταία 5 χρόνια υπήρξε µια εντυπωσιακή έξαρση της έρευνας γύρω από την επανακατεργασία χρησιµοποιηµένων προϊόντων (αναλυτική βιβλιογραφική ανασκόπηση πραγµατοποιούν οι Flechmann, 200 και Gude, 2000) και, πιο πρόσφατα, τις αλυσίδες εφοδιασµού κλειστού βρόγχου (Α.Ε.Κ.Β. - cloed-loop upply chan). Οι Van Waenhove και Gude (2002) εστιάζουν το ενδιαφέρον τους σε µια σειρά από θέµατα που αφορούν τη δηµιουργία και τη διαχείριση αποδοτικών - από άποψη κόστους - Α.Ε.Κ.Β. Προσδιορίζουν τις πιο σηµαντικές διαδικασίες που απαιτούνται από κάθε Α.Ε.Κ.Β.: απόκτηση προϊόντων, (αντίστροφος) εφοδιασµός, επιθεώρηση (που αποτελείται από τον έλεγχο, τη διαλογή και την ταξινόµηση), απόρριψη, επανακατεργασία, διανοµή και πώληση. Η βιβλιογραφική επισκόπηση των Gude, Teunter και Van Waenhove (2003) αποκαλύπτει ότι υπάρχουν σηµαντικά κενά στο δηµοσιευµένο έργο της συγκεκριµένης ερευνητικής περιοχής: η επιθεώρηση, η απόρριψη, η διανοµή και η πώληση επανακατεργασµένων προϊόντων δεν έχει ως τώρα µελετηθεί διεξοδικά από την ακαδηµαϊκή κοινότητα. Παράλληλα, η περιοχή της απόκτησης προϊόντων έχει µελετηθεί στοιχειωδώς, όπως διαβεβαιώνουν οι Gude και Van Waenhove (200), επιδιώκοντας στην εργασία τους να καλύψουν το σχετικό κενό. Μεγαλύτερη προσοχή έχουν τύχει τα λειτουργικά θέµατα της επανακατεργασίας, δεδοµένου ότι υπάρχει µεγάλος όγκος δηµοσιευµένου υλικού σχετικά µε τον προγραµµατισµό και τον έλεγχο της παραγωγής (Gude και Srvatava, 998, Gude, 2000, Souza et al., 2002), τον έλεγχο αποθεµάτων (Van der Laan, 997, nderfurth, 997, Van der Laan et al., 999, Toktay et al., 2000) και τον προγραµµατισµό υλικών (nderfurth και enen, 999, Ferrer και Whybark, 200). Τα σηµαντικότερα ερευνητικά αποτελέσµατα του Ευρωπαϊκού δικτύου Revere Logtc and t Effect on ndutry όσον αφορά στην ποσοτική µοντελοποίηση, έχουν συγκεντρωθεί στην έκδοση των Dekker, Flechmann, nderfurth και Van Waenhove (2004). Επίσης, η έκδοση των Gude και Van Waenhove (2003) µετά το πρώτο εργαστήριο σε σχέση µε επιχειρηµατικά θέµατα των Α.Ε.Κ.Β. ( Frt Workhop on Bune Apect of Cloed-Loop Supply Chan ), περιλαµβάνει µια επισκόπηση και παράθεση απόψεων για καθεµία από τις περιοχές των Α.Ε.Κ.Β. Όσον αφορά στις Α.Ε.Κ.Β. κινητών τηλεφώνων, η βιβλιογραφική έρευνα αποκαλύπτει ότι η αγορά της κινητής τηλεφωνίας είναι ιδιαίτερα ευµετάβλητη, δεδοµένου ότι η ζήτηση των προϊόντων τής εν λόγω βιοµηχανίας διαφοροποιείται συνεχώς, για πολλούς λόγους. Μερικοί από αυτούς είναι η ύπαρξη πολυάριθµων και διαφορετικής αποτελεσµατικότητας εκστρατειών προώθησης, η αδιάκοπη δηµιουργία νέων αγορών, η συνεχής εξέλιξη της τεχνολογίας και ο υψηλός ρυθµός δηµιουργίας νέων και βελτιωµένων συσκευών (Gude και Van Waenhove, 2002). Οι ίδιοι λόγοι που επηρεάζουν τη ζήτηση καινούριων κινητών τηλεφώνων, επηρεάζουν ταυτόχρονα και τη διαθεσιµότητα των µεταχειρισµένων συσκευών: η «προµήθεια» των εταιρειών από τους χρήστες, µε µεταχειρισµένα κινητά τηλέφωνα, συνιστά µια ασταθή και ευµετάβλητη αγορά, µε όγκους και τιµές προϊόντων συνεχώς µεταβαλλόµενους. Συνεπώς, στο συγκεκριµένο βιοµηχανικό κλάδο, είναι απαραίτητη η όσο το δυνατό πιο έγκαιρη πραγµατοποίηση κατάλληλων ενεργειών που θα αποβλέπουν στη µείωση της αβεβαιότητας των αντίστροφων ροών. 3. Σύντοµη περιγραφή προβλήµατος Η ReCellular αποτελεί µία ενδεικτική εταιρεία της βιοµηχανίας κινητής τηλεφωνίας. Ιδρύθηκε το 99 στις Η.Π.Α., µε βασικό αντικείµενο την εµπορία καινούριων, µεταχειρισµένων και επανακατεργασµένων κινητών τηλεφώνων, σε παγκόσµια κλίµακα. Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα δραστηριότητά της για την παρούσα έρευνα, αποτελεί η πώληση επανακατεργασµένων συσκευών, ως µία υψηλής ποιότητας και οικονοµικά συµφέρουσα εναλλακτική επιλογή των υποψήφιων χρηστών, σε σχέση µε την αγορά καινούριων κινητών τηλεφώνων. Η διαδικασία απόκτησης χρησιµοποιηµένων συσκευών είναι καθοριστική για την επιτυχή παρουσία της ReCellular στη συγκεκριµένη αγορά. Κατά κύριο λόγο εξαρτάται από την άγνωστη (αλλά εκτιµώµενη) µελλοντική ζήτηση για επανακατεργασµένες συσκευές. Για να είναι ανταγωνιστική η ReCellular, είναι αναγκασµένη να διατηρεί σηµαντικά αποθέµατα µεταχειρισµένων ή/και επανακατεργασµένων τηλεφώνων, δεδοµένου ότι οι χρόνοι που µεσολαβούν µεταξύ της αγοράς των µεταχειρισµένων συσκευών από τους προµηθευτές της και µιας παραγγελίας για επανακατεργασµένες συσκευές, είναι µεγάλοι και συχνά διαφορετικοί µεταξύ τους. Επιπλέον, η εταιρεία δε συλλέγει τα τηλέφωνα άµεσα από τους µεµονωµένους τελικούς χρήστες, αλλά τα προµηθεύεται µαζικά από «ενδιάµεσους» που συγκεντρώνουν τα κινητά τηλέφωνα από τους απλούς καταναλωτές, π.χ. παροχείς χρόνου οµιλίας, εταιρείες Leang, φιλανθρωπικούς οργανισµούς 2

3 κλπ. Ανάλογα µε την «πηγή προµήθειας», τα κινητά µπορεί να είναι διαφορετικής µάρκας, µοντέλου, ποιότητας, τιµής ή ποσότητας. Γίνεται αντιληπτό, λοιπόν, ότι η ReCellular δέχεται σχεδόν καθηµερινά ένα µεγάλο αριθµό προσφορών από τους προµηθευτές της, σχετικά µε παρτίδες χρησιµοποιηµένων τηλεφώνων, διαφορετικών µοντέλων, ποσοτήτων και ποιότητας. Η εταιρεία βασιζόµενη µόνο σε εκτιµήσεις της ζήτησης για επανακατεργασµένα τηλέφωνα, πρέπει συνεχώς να επιλέγει ποιες προσφορές να δεχτεί και ποιες ποσότητες από αυτές που αγοράζει να επανακατεργαστεί. Οι παραπάνω αποφάσεις πρέπει να λαµβάνονται µε γνώµονα τη βελτιστοποίηση της συνολικής ωφέλειας. Στον προσδιορισµό της τελευταίας οι δαπάνες και τα έσοδα ανά µονάδα θεωρούνται γνωστές και σταθερές, επειδή η ReCellular δεν είναι σε θέση ή και πρόθυµη πολλές φορές να τις επηρεάσει µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Το Σύστηµα Απόκτησης Μεταχειρισµένων Προϊόντων (Σ.Α.Μ.Π.) που έχει αναπτυχθεί µεταξύ της ReCellular και των προµηθευτών της, είναι αρκετά «ανώριµο»: περιλαµβάνει συναλλαγές µε παρτίδες προϊόντων πολλών ποιοτήτων, ασταθές µίγµα ποιοτήτων από συναλλαγή σε συναλλαγή µε τον ίδιο προµηθευτή, µη διενέργεια ελέγχου ποιότητας πριν την απόκτηση των παρτίδων και γενικά µεγάλη αβεβαιότητα. Για πολλούς λόγους, η ReCellular, αλλά και οποιαδήποτε άλλη εταιρία επανακατεργασίας, θα προτιµούσε το Σ.Α.Μ.Π. να αναβαθµιστεί σηµαντικά. Στο Σχήµα αποτυπώνονται οι διαφορετικές καταστάσεις στις οποίες βρίσκεται () ή µπορεί να βρεθεί µελλοντικά (2, 3 ή 4) το Σ.Α.Μ.Π. Προφανώς, οι υψηλότερου επιπέδου καταστάσεις του Σ.Α.Μ.Π. είναι πιο «ώριµες» και µε µικρότερη αβεβαιότητα στις συναλλαγές. Σχήµα : Οι διάφορες καταστάσεις του Σ.Α.Μ.Π. «Αρχική» - τωρινή κατάσταση () Παρτίδες που περιλαµβάνουν κινητά πολλών ποιοτήτων - ασταθές µίγµα ποιοτήτων (συνάρτηση πιθανότητας ποιότητας) ανά παρτίδα, διαχρονικά - δεν διεξάγεται «έλεγχος αποδοχής» Κατάσταση 2 Παρτίδες που περιλαµβάνουν κινητά πολλών ποιοτήτων - ασταθές µίγµα ποιοτήτων (συνάρτηση πιθανότητας ποιότητας) ανά παρτίδα, διαχρονικά - διεξάγεται «έλεγχος αποδοχής» Κατάσταση 3 Παρτίδες που περιλαµβάνουν κινητά πολλών ποιοτήτων - σταθερό µίγµα ποιοτήτων (συνάρτηση πιθανότητας ποιότητας) ανά παρτίδα, διαχρονικά - δεν διεξάγεται «έλεγχος αποδοχής» (ως µη απαραίτητος) «Τελική» κατάσταση (4) Παρτίδες που περιλαµβάνουν κινητά συγκεκριµένης ποιότητας Η ωρίµανση του Σ.Α.Μ.Π. είναι - ή τουλάχιστον πρέπει να είναι - ελκυστική τόσο για τη ReCellular, όσο και για τους προµηθευτές των χρησιµοποιηµένων συσκευών. Η ωφέλεια της πρώτης από µια τέτοια εξέλιξη είναι προφανής, δεδοµένου ότι κάθε εταιρεία επανακατεργασίας θα προτιµούσε αναµφίβολα να γίνει το εν λόγω σύστηµα περισσότερο «καθοριστικό». Αυτό θα της επέτρεπε να προσφέρει στους πελάτες της την ποιότητα που ζητούν, µε το χαµηλότερο δυνατό κόστος. Για παράδειγµα τη στιγµή αυτή η Recellular είναι πιθανό να αγοράζει µεταχειρισµένα τηλέφωνα µε χαµηλότερη ποιότητα από αυτή που θα ήθελε και να επιβαρύνεται οικονοµικά περισσότερο από όσο θα έπρεπε. Από την άλλη, ο πιο σηµαντικός λόγος για να υποστηρίξουν οι προµηθευτές την ωρίµανση του Σ.Α.Μ.Π., είναι η ευχέρεια τους να καταστήσουν την εν λόγω δραστηριότητα πιο κερδοφόρα και για τους ίδιους. Η µεγαλύτερη κερδοφορία τους θα ήταν αποτέλεσµα της αύξησης της τιµής των χρησιµοποιηµένων τηλεφώνων: κάθε προµηθευτής θα έπρεπε να αµείβεται περισσότερο επειδή «επεξεργάζεται» την παρτίδα που πρόκειται να πουλήσει (π.χ. για την κατηγοριοποίηση των κινητών ανά µοντέλο ή/και ανά ποιότητα). Προοδευτικά, η µεγαλύτερη κερδοφορία αυτής της επιχειρηµατικής δραστηριότητας θα προσέλκυε πολλούς 3

4 ακόµη προµηθευτές. Η µακροπρόθεσµη αύξησή τους θα προσέφερε στη Recellular περισσότερες εναλλακτικές επιλογές, γεγονός αναµφισβήτητα θετικό. 4. Μαθηµατικά µοντέλα Στην παράγραφο αυτή, παρουσιάζονται ορισµένα απλά µοντέλα µικτού ακέραιου προγραµµατισµού (Μ.Α.Π.), των οποίων η χρήση αποβλέπει στο να διευκολύνει τον καθορισµό των βέλτιστων ποσοτήτων που πρέπει να αγοράζει και να επανακατεργάζεται η εταιρεία ReCellular (ή κάθε άλλη εταιρεία επανακατεργασίας), κάθε φορά που δέχεται προσφορές µεταχειρισµένων συσκευών. Το «µοντέλο της κατάστασης» αντιστοιχεί στην «αρχική» κατάσταση του Σ.Α.Μ.Π. Βάσει αυτού προσδιορίζονται και τα υπόλοιπα µοντέλα, µέσω των οποίων αποτυπώνονται οι πιο σηµαντικές διαφορές των καταστάσεων υψηλότερου επιπέδου. Για την ακρίβεια, κάθε µοντέλο προκύπτει βάσει αυτού της προηγούµενης κατάστασης του Σ.Α.Μ.Π., µε κατάλληλες τροποποιήσεις. Κάθε µοντέλο Μ.Α.Π. διαµορφώνεται για συγκεκριµένη µάρκα - µοντέλο κινητών τηλεφώνων (π.χ. Noka 500). Μία εκτιµώµενη µελλοντική ζήτηση D επανακατεργασµένων κινητών τηλεφώνων ωθεί τη ReCellular να παραγγείλει παρτίδες µεταχειρισµένων συσκευών, έστω κι αν τελικά η ζήτηση αυτή δεν ικανοποιηθεί στο σύνολό της. Όπως συνήθως συµβαίνει στην πράξη, η εταιρεία µπορεί να αγοράσει µόνο ολόκληρη την προσφερόµενη ποσότητα και όχι µέρος της. Θεωρείται ακόµη ότι κάθε επιστρεφόµενο τηλέφωνο χρειάζεται έστω και περιορισµένη επανακατεργασία, προκειµένου να ξαναδιατεθεί στην αγορά. Απόρριψη µεταχειρισµένων συσκευών δεν υπάρχει, διότι θεωρείται ότι όλες µπορούν να υποβληθούν σε επανακατεργασία, ανεξάρτητα από την αρχική τους κατάσταση (δηλαδή τη στιγµή που αποκτιόνται). Τέλος, κατά τη διαµόρφωση των µοντέλων Μ.Α.Π. ελήφθη υπόψη ότι τα αποκτηθέντα κινητά υποβάλλονται σε επανακατεργασία µόνο εάν πρόκειται να πωληθούν. 4.. Μοντέλο της κατάστασης Έστω ότι ο δείκτης (,, ) εκφράζει τον προµηθευτή που προσφέρει µία παρτίδα κινητών τηλεφώνων και ότι ο δείκτης j (j,, ) εκφράζει την ποιότητα των κινητών τηλεφώνων στα επιµέρους τµήµατα της προσφερόµενης παρτίδας. Να σηµειωθεί ότι η καλύτερη ποιότητα είναι η και η χειρότερη η. Στη διαµόρφωση του µοντέλου Μ.Α.Π. χρησιµοποιούνται οι ακόλουθες παράµετροι: f (j): η ασταθής διαχρονικά συνάρτηση πιθανότητας της ποιότητας j του προµηθευτή, όπως προκύπτει από τα στατιστικά στοιχεία όλων των συναλλαγών του παρελθόντος µε το συγκεκριµένο προµηθευτή, D: η ζήτηση για επανακατεργασµένα κινητά τηλέφωνα, A : το µέγεθος της παρτίδας που προσφέρεται από τον προµηθευτή, p : η τιµή πώλησης ενός επανακατεργασµένου κινητού τηλεφώνου, p e : η υπολειµµατική αξία - τιµή ενός µη επανακατεργασµένου κινητού τηλεφώνου, ανεξαρτήτως της ποιότητάς του και του προµηθευτή που το διέθεσε - p e < p, c a, : το κόστος απόκτησης ενός µεταχειρισµένου κινητού τηλεφώνου από τον προµηθευτή (ο οποίος, στην πράξη, τιµολογεί τα κινητά τηλέφωνα που προσφέρει σύµφωνα µε την ποιότητα που συνήθως έχουν), c r,j : το κόστος επανακατεργασίας ενός κινητού τηλεφώνου ποιότητας j, c : το κόστος έλλειψης (µη ικανοποίησης της ζήτησης) ενός κινητού τηλεφώνου - 0 c c a,, W: το διαθέσιµο κονδύλι για µία συναλλαγή, και οι εξής µεταβλητές: y : δυαδική µεταβλητή που εκφράζει την επιλογή της εταιρείας επανακατεργασίας να παραγγείλει ή όχι την παρτίδα που προσφέρεται από τον προµηθευτή : x,j : y 0 αν η εταιρεία πρέπει να παραγγείλει την παρτίδα A αν η εταιρεία δεν πρέπει να παραγγείλει την παρτίδα A µεταβλητή που εκφράζει το ποσοστό του τµήµατος της παρτίδας που προσφέρεται από τον προµηθευτή και περιέχει κινητά τηλέφωνα ποιότητας j, που πρέπει να υποβληθεί σε επανακατεργασία - 0 x,j για κάθε και j. Κάθε προµηθευτής προσφέρει αποκλειστικά µία παρτίδα. 4

5 Ακόµη, είναι βοηθητικές οι ακόλουθες ποσότητες: A: η συνολική ποσότητα κινητών τηλεφώνων που πρόκειται να παραγγείλει η εταιρεία, R: η συνολική ποσότητα συσκευών που πρόκειται να υποβληθεί σε επανακατεργασία και να πουληθεί, R j : η ποσότητα συσκευών ποιότητας j, που πρόκειται να υποβληθεί σε επανακατεργασία και να πουληθεί, C: η συνολική ωφέλεια, που µεγιστοποιείται στην Αντικειµενική Συνάρτηση (Α.Σ.). Η χρήση του συγκεκριµένου µοντέλου Μ.Α.Π. ενδείκνυται σε περιπτώσεις όπως η ακόλουθη: προκειµένου η εταιρεία επανακατεργασίας να ικανοποιήσει µια ζήτηση έστω D.000 επανακατεργασµένων κινητών τηλεφώνων, εξετάζει ποιες από τις ακόλουθες προσφορές να δεχτεί, λαµβάνοντας υπόψη τις τιµές πώλησης και τα στοιχεία κόστους (p, p e, c a,, c r,j, c ): την παρτίδα του προµηθευτή ( ) που περιλαµβάνει (A ) 700 τηλέφωνα, από τα οποία - σύµφωνα µε την ασταθή συνάρτηση πιθανότητας της ποιότητας j του προµηθευτή, f (j) εκτιµάται ότι θα είναι ποιότητας 3 - δηλ. f (3) 0,43 - και 400 της καλύτερης ποιότητας - δηλ. f (6) 0,57 - ή/και την παρτίδα του προµηθευτή ( ) 2 που περιλαµβάνει (A 2 ).00 τηλέφωνα και ειδικότερα 300 ποιότητας 5 - δηλ. f 2 (5) 0,27 - και 800 της χειρότερης ποιότητας - δηλ. f 2 () 0,73. Η Α.Σ. του µοντέλου Μ.Α.Π. έχει την ακόλουθη µορφή: ( D R) + pe A f ( j)( y x, j ) cr, jaf () j x, j max C p R c c A y () j και υπόκειται στους ακόλουθους περιορισµούς δοµής: x,j y για,, και j,, (2) R D (3) j A A y (4) j () j R A f x (5) x,j 0 για,, και j,, (6) y 0 ή για,, (7) Απαλείφοντας το σταθερό όρο c D και κάνοντας κάποιες τροποποιήσεις, η Α.Σ. γίνεται: max C ' r, j e, j j ( p + c ) R ( c + p ) A f () j x + A y ( p c ), j e a, a, (8) όπου ' C C cd. Θέτοντας R j A f () j x, j προκύπτει από την (5) ότι R περιορισµοί δοµής (3) και (5) µπορούν να αντικατασταθούν σπό τους: j R j D j R j. Συνεπώς, οι (9) () j R A f x για j,, (0) j Το µοντέλο Μ.Α.Π. µπορεί επίσης να περιλαµβάνει και ένα περιορισµό δαπανών της ακόλουθης µορφής: c a,, j A y + c r, j A f j () j x W, j. () 5

6 4.2. Μοντέλο της κατάστασης 2 Ο επιπρόσθετος συµβολισµός στην περίπτωση αυτή περιλαµβάνει τις ακόλουθες παραµέτρους: c c : το κόστος δειγµατοληψίας - ελέγχου ποιότητας ενός κινητού τηλεφώνου, n : το ποσοστό της παρτίδας που προσφέρεται από τον προµηθευτή, που πρόκειται να ελεγχθεί, g (j): η άγνωστη (τη στιγµή διαµόρφωσης και χρήσης του προτύπου Μ.Α.Π.) συνάρτηση πιθανότητας (κατανοµή σχετικής συχνότητας ουσιαστικά) της ποιότητας j, της τωρινής παρτίδας του προµηθευτή, η οποία θα προέκυπτε σε περίπτωση ελέγχου 00% της παρτίδας A, g ' () j :η συνάρτηση πιθανότητας (κατανοµή σχετικής συχνότητας ουσιαστικά) της ποιότητας j, που προκύπτει µετά από τη δειγµατοληψία - έλεγχο ποιότητας της παρτίδας του προµηθευτή, h (j): η άγνωστη (τη στιγµή διαµόρφωσης και χρήσης του προτύπου Μ.Α.Π.) «ενηµερωµένη» συνάρτηση πιθανότητας της ποιότητας j, που βασίζεται τόσο στα στατιστικά στοιχεία όλων των παλαιότερων συναλλαγών µε τον προµηθευτή - µέσω της f (j) - όσο και στα στοιχεία που προέκυψαν από την τρέχουσα παρτίδα - µέσω της g ' () j, f µ : η µέση τιµή (ποιότητα) της f (j), µ jf () j, f,j h,j, j j h µ : η µέση τιµή (ποιότητα) της h (j), µ jh () j., j j Για την κατάσταση 2 του Σ.Α.Μ.Π., η διαµόρφωση του µοντέλου της κατάστασης διαφοροποιείται στην Α.Σ.: και τον περιορισµό (0): ( p + c ) R ( c r, j + p e ) A g () j x, j + A y ( p e c a, ) c c ' max C n A (2) j () j R A g x για j,, (3) j, j Σηµειώνεται ότι το κόστος δειγµατοληψίας - ελέγχου ποιότητας οποιασδήποτε παρτίδας µεταχειρισµένων συσκευών που προσφέρονται από τον προµηθευτή, λαµβάνεται υπόψη στη (2) θεωρώντας ότι είναι ανάλογο του µεγέθους κάθε δείγµατος n A, το οποίο είναι προφανώς ανάλογο του µεγέθους της παρτίδας A. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι αξιοποίησης των αποτελεσµάτων της δειγµατοληψίας των παρτίδων, έτσι ώστε το µοντέλο Μ.Α.Π. να καταστεί ακριβέστερο, αφού θα βασίζεται (και) σε τρέχοντα δεδοµένα και όχι µόνο του παρελθόντος. Κατ αρχήν, ο µόνος τρόπος για να γίνει γνωστή η ακριβής µορφή της g (j) είναι µέσω ελέγχου 00% της παρτίδας που προσφέρεται από τον προµηθευτή. Ο απλούστερος, αλλά όχι και ο πιο ακριβής τρόπος αξιοποίησης των αποτελεσµάτων της δειγµατοληψίας, είναι να χρησιµοποιηθούν αποκλειστικά αυτά τα αποτελέσµατα - δηλ. η g ' () j - αντί της άγνωστης g (j). Τα κυριότερα µειονεκτήµατα αυτής της επιλογής είναι: α) Λόγω της τυχαιότητας των δειγµάτων που λαµβάνονται είναι πιθανό η προσπάθεια προσδιορισµού της g (j) να είναι ανακριβής. Αυτό δεν θα συµβεί µόνο αν εξεταστεί ολόκληρη η παρτίδα. β) Προκειµένου να αυξηθεί η αξιοπιστία της διαδικασίας δειγµατοληψίας, είναι απαραίτητο, µεταξύ άλλων, να λαµβάνονται όσο το δυνατό πιο µεγάλα δείγµατα, γεγονός που αυξάνει αρκετά το κόστος δειγµατοληψίας. γ) Όλα τα παλαιότερα δεδοµένα που απεικονίζουν τη «συµπεριφορά» των διαφόρων προµηθευτών στο παρελθόν, δε λαµβάνονται υπόψη. Το γεγονός αυτό δε συνιστά σοβαρό µειονέκτηµα αν η διαδικασία δειγµατοληψίας είναι αξιόπιστη (π.χ. µέσω λήψης δειγµάτων µεγάλου µεγέθους), λόγω και του ότι στην κατάσταση 2 του Σ.Α.Μ.Π. η συνάρτηση πιθανότητας f (j) είναι ασταθής, άρα αναξιόπιστη διαχρονικά. Προκειµένου να αντιµετωπιστούν κάποια από τα µειονεκτήµατα αυτά, θα µπορούσε αντί της ( j) g ' να χρησιµοποιηθεί µια «σταθµισµένη» συνάρτηση πιθανότητας, η οποία θα συνδύαζε τις πληροφορίες τόσο από το τρέχον δείγµα, () j, όσο και από το παρελθόν, f (j). Ως συντελεστές βαρύτητας θα µπορούσαν να g ' 6

7 χρησιµοποιηθούν οι ποσότητες των κινητών τηλεφώνων από την εξέταση των οποίων προέκυψαν οι πληροφορίες, η παλαιότητα των πληροφοριών ή ένας συνδυασµός τους. Ωστόσο, η πιο αναβαθµισµένη τεχνική «ενηµέρωσης» της f (j) είναι χρησιµοποιώντας το θεώρηµα Baye και το γεγονός ότι ανεξάρτητα από την κατανοµή του j, η µέση τιµή j κατανέµεται κανονικά, για µεγάλα µεγέθη δείγµατος. Βάσει αυτής της ιδιότητας, f h θα µπορούσε να «ενηµερωθεί» η µέση τιµή της f (j), µ, j, από την µ, j, η οποία αποτελεί εκτίµηση της µέσης τιµής της g (j). Τα µειονεκτήµατα αυτής της διαδικασίας είναι τα εξής: α) Η αξιοποίηση του «ιστορικού» κάθε προµηθευτή µέσω της χρήσης του θεωρήµατος Baye, έχει αξία µόνο εάν η συνάρτηση πιθανότητάς του f (j), δε διαφοροποιείται σηµαντικά από συναλλαγή σε συναλλαγή. ιαφορετικά, η αξία της τρέχουσας δειγµατοληψίας µεγιστοποιείται. β) Για να αξιοποιηθεί το θεώρηµα Baye, χρειάζεται να δηµιουργηθούν στο µοντέλο όροι που θα περιλαµβάνουν µέσες τιµές, οι οποίοι στη συγκεκριµένη µορφή του µοντέλου δεν υπάρχουν. Συνεπώς, υπάρχει ανάγκη για περισσότερες (ίσως και αρκετά απλοποιητικές) παραδοχές Μοντέλο της κατάστασης 3 Το µοντέλο Μ.Α.Π. που µπορεί να χρησιµοποιηθεί γι αυτή την κατάσταση του Σ.Α.Μ.Π. είναι ακριβώς το ίδιο µε το µοντέλο της κατάστασης (παράγραφος 4.), µε µια σηµαντική διαφορά, που δεν αφορά ωστόσο το συµβολισµό: η συνάρτηση πιθανότητας της ποιότητας j του προµηθευτή f (j), είναι ουσιαστικά σταθερή διαχρονικά και δε διαφοροποιείται σε µεγάλο βαθµό µεταξύ διαδοχικών συναλλαγών, σε αντίθεση µε ότι συµβαίνει στην κατάσταση του Σ.Α.Μ.Π. όπου η f (j) είναι είτε ασταθής διαχρονικά, είτε τελείως άγνωστη (π.χ. νέος προµηθευτής) Μοντέλο της κατάστασης 4 Στην περίπτωση αυτή, η διαµόρφωση του µοντέλου Μ.Α.Π. περιλαµβάνει µόνο µία νέα παράµετρο: c r, : το κόστος επανακατεργασίας ενός κινητού τηλεφώνου του προµηθευτή 2, και µία νέα µεταβλητή: x : µεταβλητή που εκφράζει το ποσοστό της παρτίδας που προσφέρεται από τον προµηθευτή, που πρέπει να υποβληθεί σε επανακατεργασία - 0 x για κάθε, που αντικαθιστούν τα c r,j και x,j αντίστοιχα, των µοντέλων των καταστάσεων και 3. Η Α.Σ. λαµβάνει στην συγκεκριµένη περίπτωση την ακόλουθη µορφή: ( D R) + pe A ( y x ) cr,ax max C p R c c A y (4) και υπόκειται στους ακόλουθους περιορισµούς δοµής: x y για,, (5) R D (6) A A y (7) R A x (8) x 0 για,, (9) y 0 ή για,, (20) Απαλείφοντας το σταθερό όρο c D και χρησιµοποιώντας την (8), η Α.Σ. τροποποιείται µε τον ακόλουθο τρόπο: a, 2 Στην πράξη, το c r, - καθώς και το c a, σε αυτή την περίπτωση - καθορίζεται σύµφωνα µε τη συγκεκριµένη ποιότητα που προσφέρει ο προµηθευτής. 7

8 όπου r, e ( p + c ) R ( c + p ) A x ( c p ) ' max C A y (2) ' C C c D, ενώ ο περιορισµός δοµής (6) ως εξής: a, e A x D Στο εν λόγω µοντέλο Μ.Α.Π. ο περιορισµός δαπανών παίρνει τη µορφή: c r,a x + c a, (22) A y W. (23) 5. Αριθµητική ανάλυση Τα µοντέλα Μ.Α.Π. που παρουσιάστηκαν παραπάνω, ελέγχθηκαν για την ευχρηστία τους και την ικανότητα ανταπόκρισής τους σε πραγµατικές καταστάσεις, προκειµένου να βελτιωθούν τα σηµεία, στα οποία κάτι τέτοιο ήταν απαραίτητο. Αυτό έγινε µε βάση τη ρεαλιστική περίπτωση απόκτησης, επανακατεργασίας και επαναδιάθεσης κινητών τηλεφώνων από την εταιρεία ReCellular. Στη συνέχεια, χρησιµοποιήθηκαν για να αξιολογηθεί από οικονοµική άποψη η µετάβαση του Σ.Α.Μ.Π. από τις χαµηλότερου επιπέδου καταστάσεις στις υψηλότερες. Έστω κι αν στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται µόνο ένα µικρό µέρος της αριθµητικής ανάλυσης που πραγµατοποιήθηκε, τα συµπεράσµατα που εξάγονται είναι πολλά και σηµαντικά. Πίνακας 2: Τιµές των δεικτών και των παραµέτρων των µοντέλων της κατάστασης 3 και 4 Μοντέλο της κατάστασης 3 Μοντέλο της κατάστασης 4 είκτης - παράµετρος Τιµές που εξετάστηκαν είκτης - παράµετρος Τιµές που εξετάστηκαν j D.000 D.000 κάθε A ες Πίνακα 3 κάθε A ες Πίνακα 3 c a, 9,25 $ c a, για j 60 $ c a,2 77,23 $ c a, για j 2 70 $ c a,3 97,5 $ c a, για j 3 80 $ c a,4 75 $ c a, για j 4 90 $ c a,5 95 $ c a, για j 5 95 $ c a,6 70 $ c a, για j 6 00 $ c r, 45 $ c r, για j 45 $ c r,2 40 $ c r, για j 2 40 $ c r,3 35 $ c r, για j 3 35 $ c r,4 30 $ c r, για j 4 30 $ c r,5 20 $ c r, για j 5 20 $ c r,6 5 $ c r, για j 6 5 $ p 25 $ ή 35 $ ή 45 $ p 25 $ ή 35 $ ή 45 $ p e 5 $ ή 0 $ p e 5 $ ή 0 $ c 0 $ ή 30 $ c 0 $ ή 30 $ Μοντέλο της κατάστασης 3 f (j) f (3) 0,25-f (4) 0,25-f (5) 0,25-f (6) 0,25 f 2 (j) f 2 () 0,0-f 2 (2) 0,259-f 2 (3) 0,525-f 2 (4) 0,042-f 2 (5) 0,02-f 2 (6) 0,053 f 3 (j) f 3 (5) 0,5, f 3 (6) 0,5 f 4 (j) f 4 () 0,25, f 4 (2) 0,25, f 4 (3) 0,25, f 4 (4) 0,25 f 5 (j) f 5 (4) 0,333, f 5 (5) 0,333, f 5 (6) 0,333 f 6 (j) f 6 () 0,333, f 6 (2) 0,333, f 6 (3) 0,333 8

9 Οι τιµές των δεικτών και των παραµέτρων που χρησιµοποιήθηκαν στην αριθµητική ανάλυση συγκεντρώθηκαν είτε από την ιστοσελίδα της εταιρείας ReCellular στο διαδίκτυο (http://www.recellular.com), είτε από τα στελέχη της. Στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται συνοπτικά οι τιµές που αφορούν τα µοντέλα των καταστάσεων 3 και 4 του Σ.Α.Μ.Π. Όσο για το µοντέλο της κατάστασης 2, χρησιµοποιήθηκε το σύνολο των τιµών του µοντέλου της κατάστασης 3, µε τη διαφορά πως οι τιµές f (j) αντιµετωπίστηκαν ως τιµές g ' () j : επελέγη να χρησιµοποιηθεί η απλούστερη µορφή του εν λόγω µοντέλου, δηλαδή αυτή που προκύπτει εάν χρησιµοποιηθούν αποκλειστικά τα αποτελέσµατα της δειγµατοληψίας. Επιπρόσθετα επελέγησαν οι ενδεικτικές τιµές c c 0,5 $ και n 0% για κάθε προµηθευτή, έστω κι αν οι τιµές των τελευταίων παραµέτρων θα µπορούσαν να αποτελέσουν αντικείµενο βελτιστοποίησης. Αναλυτική αναφορά στον τρόπο προσδιορισµού των συγκεκριµένων τιµών πραγµατοποιεί ο Nkolad (2005). Για να πραγµατοποιηθεί η αξιολόγηση της µετάβασης του Σ.Α.Μ.Π. από την κατάσταση 2 ως την 4 ήταν απαραίτητο να καθοριστούν και για τα τρία µοντέλα τα µεγέθη των προσφερόµενων παρτίδων: αυτών που περιλαµβάνουν κινητά τηλέφωνα µίας µόνο ποιότητας (µοντέλο της κατάστασης 4) και αυτών που περιλαµβάνουν κινητά τηλέφωνα µε ένα µίγµα ποιοτήτων, σύµφωνα µε την f (j) ή g ' () j κάθε προµηθευτή (µοντέλο της κατάστασης 3 και 2 αντίστοιχα). Εξετάστηκαν 3 σετ τιµών, που προέκυψαν µε βάση την απαίτηση η συνολικά προσφερόµενη ποσότητα ανά ποιότητα να είναι η ίδια, ανεξάρτητα από τον τύπο του µοντέλου Μ.Α.Π. Η παραδοχή αυτή έγινε ώστε τα αποτελέσµατα να είναι συγκρίσιµα. Στον Πίνακα 3 παρουσιάζονται τα σετ µεγεθών παρτίδων που εξετάστηκαν, τα οποία προέκυψαν λαµβάνοντας υπόψη τη συνάρτηση πιθανότητας f (j) - ή g ' () j - κάθε προµηθευτή. Στα δύο πρώτα σετ του µοντέλου της κατάστασης 4 θεωρήθηκε ότι η εταιρεία επανακατεργασίας αποδέχεται προσφορές κινητών σε όλες (6) τις ποιότητες, ενώ στο τρίτο σετ ότι δέχεται προσφορές µόνο σε 4: σε κάθε ένα από τα επίπεδα ποιότητας 4 και 5 δέχεται από δύο προσφορές. Πίνακας 3: Σετ µεγεθών προσφερόµενων παρτίδων Σετ Μοντέλο της κατάστασης 3 Μοντέλο της κατάστασης 4 A A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 j A A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 66, , ,5 4 50, , , 237, , , , , , , , ,3 Η βελτιστοποίηση των διαφόρων µοντέλων Μ.Α.Π. για τους 36 συνδυασµούς δεδοµένων που προέκυψαν σύµφωνα µε τα στοιχεία του Πίνακα 2, έδωσαν τα αποτελέσµατα που παρουσιάζονται συνοπτικά στον Πίνακα 4. Στον πίνακα αυτό παρατίθεται η βέλτιστη συνολική ωφέλεια C k για τα µοντέλα των καταστάσεων k 2, 3 και 4 και η ποσοστιαία µείωση της ωφέλειας σε σχέση µε την κατάσταση 4, εάν το Σ.Α.Μ.Π. βρίσκεται σε κάποια C 4 C k από τις άλλες δύο καταστάσεις (2 ή 3): Pk. C 4 Όσον αφορά στο µοντέλο της κατάστασης 2, η συνολική ωφέλεια C 2 του Πίνακα 4 υπολογίστηκε θεωρώντας ότι g (j) f (j). Αυτό σηµαίνει ότι η δειγµατοληψία - έλεγχος ποιότητας θα ήταν ανώφελη και στη καλύτερη 9

10 ' περίπτωση - αν g () j f () j ' δειγµατοληψίας - ελέγχου ποιότητας. Ωστόσο, στη χειρότερη περίπτωση - αν g ( j) f ( j) - θα επιβάρυνε απλώς τη συνάρτηση συνολικής ωφέλειας (2) µε το κόστος - η δειγµατοληψία θα παρέσυρε τη ReCellular σε µία υποβέλτιστη λύση και κατά συνέπεια σε µικρότερη συνολική ωφέλεια C 2 και µεγαλύτερο P 2. Στην περίπτωση που g (j) f (j), η δειγµατοληψία θα ήταν αναµφίβολα χρήσιµη για την επιλογή των κατάλληλων παρτίδων, όµως τότε η άµεση σύγκριση των αποτελεσµάτων θα ήταν αδύνατη. Λαµβάνοντας υπόψη όχι µόνο τα αποτελέσµατα του Πίνακα 4, αλλά και τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από πολλούς ακόµη συνδυασµούς που εξετάστηκαν στο πλαίσιο της έρευνας αυτής, τα βασικά συµπεράσµατα που εξάγονται είναι τα εξής: Πίνακας 4: Βέλτιστη συνολική ωφέλεια C k για τα µοντέλα Μ.Α.Π. των καταστάσεων k 2, 3 και 4 και ποσοστιαία µείωση σε σχέση µε την κατάσταση 4, P k p p e c A C 4 C 3 P 3 C 2 P Σετ.454,34.454,5 0,00%.407,5 0,4% Σετ , ,88 0,00% ,8 0,22% Σετ , ,46 0,00% ,86 0,5% Σετ 0.253, ,46 0,00% 0.206,86 0,46% Σετ 9.653, ,5 0,00% 9.606,54 0,24% Σετ , ,02 0,00% ,22 0,6% Σετ.454,33.454,26 0,00%.407,66 0,4% Σετ , ,94 0,00% ,34 0,22% Σετ , ,52 0,00% ,02 0,5% Σετ 0.253, ,52 0,00% 0.207,02 0,46% Σετ 9.653, ,7 0,00% 9.606,7 0,24% Σετ , ,03 0,00% ,38 0,6% Σετ , ,88 28,25% 2.363,38 29,03% Σετ , ,82 20,58% 2.363,32 2,08% Σετ , ,27 6,6% ,77 6,54% Σετ , ,27 35,50% 0.649,77 36,3% Σετ , ,28 2,8% ,78 2,70% Σετ , ,26 4,54% ,76 4,92% Σετ , ,9 28,25% 2.363,4 29,03% Σετ , ,85 20,58% 2.363,35 2,08% Σετ , ,27 5,89% ,77 6,26% Σετ , ,27 34,90% 0.749,77 35,7% Σετ , ,26 20,80% ,76 2,32% Σετ , ,26 4,26% ,76 4,64% Σετ , ,78% ,3% Σετ , ,64% ,96% Σετ , ,04% ,26% Σετ , ,32% ,90% Σετ , ,96 7,05% 8.339,96 7,38% Σετ , ,38 2,07% ,38 2,3% Σετ , ,78% ,3% Σετ , ,64% ,96% Σετ , ,04% ,26% Σετ , ,32% ,90% Σετ , ,24 7,05% 8.340,24 7,38% Σετ , ,67 2,4% ,67 2,64% Είναι προφανές το οικονοµικό όφελος της εταιρείας ReCellular από τη διαδικασία α) απόκτησης µεταχειρισµένων κινητών τηλεφώνων, β) επανακατεργασίας τους και γ) επαναδιάθεσής τους στην αγορά. Είναι προφανής η οικονοµική ωφέλεια που θα υπάρξει από την ενδεχόµενη εξέλιξη - «ωρίµανση» του 0

11 Σ.Α.Μ.Π. Στις περισσότερες περιπτώσεις που ισχύει A D (όπως στο Σετ ) ή < A D, το µοντέλο της κατάστασης 4 είναι ισοδύναµο - από άποψη συνολική ωφέλειας - ή απέχει ελάχιστα από αυτό της κατάστασης 3. Αυτό συµβαίνει διότι στη συντριπτική πλειοψηφία των δυνατών συνδυασµών των παραµέτρων, η βέλτιστη λύση των δύο µοντέλων Μ.Α.Π. θα είναι να αποκτάται κάθε προσφερόµενη παρτίδα, λόγω της τάσης για αποφυγή της µη ικανοποίησης µέρους της ζήτησης, η οποία κοστίζει συνήθως αρκετά. Κατά συνέπεια, στις περιπτώσεις αυτές δεν υπάρχει συνήθως διαφορά από το διαφορετικό στυλ προσφορών των δύο καταστάσεων του Σ.Α.Μ.Π. Οι διαφορές στην απόδοση ( P k ) παραµένουν, ακόµη και αν η ζήτηση D διαφοροποιηθεί, εφόσον τα µεγέθη των παρτίδων A διαφοροποιηθούν ανάλογα. Συνεπώς είναι η σχέση µεταξύ του D και των διάφορων A που οδηγεί στα διαφορετικά αποτελέσµατα και όχι το απόλυτο µέγεθος του D. Εξετάζοντας τις βέλτιστες λύσεις του µοντέλου Μ.Α.Π. της κατάστασης 4, που οδηγούν σε προµήθεια µεγαλύτερης ποσότητας συσκευών από τη ζήτηση - A y > D - διαπιστώνεται ότι κάθε αποκτηθείσα παρτίδα (y ) υποβάλλεται εξ ολοκλήρου σε επανακατεργασία (x ), εκτός από µία. Με άλλα λόγια, στις περιπτώσεις αυτές µόνο ένα x < µπορεί να βρεθεί στη βέλτιστη λύση. Το συµπέρασµα αυτό ισχύει κατ αναλογία και για τα µοντέλα Μ.Α.Π. της κατάστασης 3. Εκτός από τις τιµές A, από τις τιµές των υπολοίπων παραµέτρων που εξετάστηκαν σε διαφορετικά επίπεδα (p, p e and c ), η p έχει τη σηµαντικότερη επίδραση στη βέλτιστη συνολική ωφέλεια C k, και συνεπώς και στη διαφορά της απόδοσης P k. 6. Συµπεράσµατα Η παρούσα έρευνα οδήγησε στις ακόλουθες σηµαντικές, γενικές διαπιστώσεις: Η οικονοµική ωφέλεια µπορεί να αποτελέσει ισχυρό κίνητρο για τις εταιρείες, ώστε να στρέψουν µελλοντικά το ενδιαφέρον τους προς την κατεύθυνση της συλλογής, επανακατεργασίας και επαναδιάθεσης στην αγορά των µεταχειρισµένων προϊόντων τους. Έτσι θα καταστεί δυνατό να επιτευχθούν, έστω µε έµµεσο τρόπο, τα πολλαπλά οφέλη που επιδιώκονται από τη διεθνή κοινότητα µέσω του προσανατολισµού των εταιρειών σε πιο «ευαισθητοποιηµένο» περιβαλλοντικά σχεδιασµό προϊόντων: π.χ. ορθολογικότερη χρήση των διαρκώς µειούµενων (ενεργειακών και υλικών) πόρων της φύσης, δραστική µείωση των απορριµµάτων και συνεπώς µείωση της ανάγκης εξεύρεσης χώρων ταφής, αλλά και της µόλυνσης από την ύπαρξη ειδικών κατηγοριών απορριµµάτων (χηµικά, πλαστικά κλπ.) κλπ. Οι αντίστροφες εφοδιαστικές αλυσίδες και οι Α.Ε.Κ.Β. έχουν αναπτυχθεί πολύ πρόσφατα και δεν έχουν οριοθετηθεί πλήρως. Συνεπώς, προσφέρουν σηµαντικό πεδίο έρευνας, ειδικά στον τοµέα της µαθηµατικής µοντελοποίησης των λειτουργιών τους. Το κινητό τηλέφωνο αποτελεί ένα πολύ δηµοφιλές καταναλωτικό προϊόν µε υψηλότατους ρυθµούς τόσο διάθεσης στην αγορά, όσο και επιστροφών µεταχειρισµένων συσκευών. Λαµβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά της αγοράς κινητών τηλεφώνων, είναι προφανές ότι στο άµεσο µέλλον πολλές εταιρείες επανακατεργασίας θα τίθενται αντιµέτωπες µε τη λήψη πληθώρας προσφορών από τους προµηθευτές τους, για παρτίδες χρησιµοποιηµένων συσκευών, διαφορετικών µοντέλων, ποσοτήτων και ποιοτήτων, από τις οποίες θα πρέπει να διαλέξουν και να αγοράσουν. Το γεγονός αυτό κάνει τα µοντέλα Μ.Α.Π. που αναπτύχθηκαν στην παρούσα έρευνα ιδιαίτερα χρήσιµα. Ακόµη και η χρήση απλών εργαλείων βελτιστοποίησης, όπως ο γραµµικός ή ο ακέραιος προγραµµατισµός, είναι σε θέση να βοηθήσουν τη σηµαντική οικονοµική βελτίωση του Σ.Α.Μ.Π. Τέλος, απεδείχθη ότι τα πλεονεκτήµατα της ωρίµανσης του Σ.Α.Μ.Π., είναι εκτός των άλλων οικονοµικά. Η παρούσα έρευνα που διεξήχθη σε ένα συγκεκριµένο τύπο Α.Ε.Κ.Β. αποκάλυψε την ύπαρξη σηµαντικών ερευνητικών ευκαιριών, σε συναφείς περιοχές. Ενδεικτικές κατευθύνσεις είναι οι ακόλουθες: Άρση της υπόθεσης για γνωστά και σταθερά κόστη, τιµές και ποσότητες: τα µοντέλα Μ.Α.Π. θα γίνουν πιο

12 σύνθετα, αλλά και ρεαλιστικά, εάν ληφθεί υπόψη η αλληλεπίδραση µεταξύ της ζήτησης, των προσφορών και των τιµών. Έρευνα της σύνδεσης και του βαθµού αλληλεπίδρασης της ποιότητας - σχεδιασµού πρωτίστως και κατασκευής δευτερευόντως - των προϊόντων που διατίθενται στην αγορά για πρώτη φορά, µε το ρυθµό ανάκτησής τους ως χρησιµοποιηµένα. Μελέτη της «αξίας» και του τρόπου εφαρµογής διαδικασιών δειγµατοληψίας κατά την αγορά επιστρεφόµενων προϊόντων. Μοντελοποίηση της επίδρασης των ενεργειών ελέγχου ποιότητας στις ροές και το κόστος µιας αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας, µε τη χρήση της θεωρίας υναµικής Συστηµάτων. Ευχαριστίες Εκφράζονται ευχαριστίες προς το Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών για την οικονοµική ενίσχυση του ρ. Νικολαΐδη µε τη µορφή µεταδιδακτορικής υποτροφίας κατά το 2004, στο πλαίσιο της οποίας υλοποιήθηκε ένα µεγάλο µέρος της παρούσας έρευνας. Αναφορές Dekker, R., Flechmann, M., nderfurth, K., and Van Waenhove, L.N., ed Revere Logtc: Quanttatve Model for Cloed-Loop Supply Chan, Sprnger-Verlag, Berln, Germany. Ferrer, G., Whybark, C Materal plannng for a remanufacturng faclty, Producton and Operaton Management, vol. 8, Flechmann, M Quanttatve model for revere logtc, Lecture Note n Economc and Mathematcal Sytem, Volume 50, Sprnger-Verlag, Berln. Gude r., V.D.R Producton plannng and control for remanufacturng, ournal of Operaton Management, vol. 8, Gude, r. V.D.R., Srvatava, R nventory buffer n recoverable manufacturng, ournal of Operaton Management, vol. 6, Gude r., V.D.R., Teunter, R.H., Van Waenhove, L.N Matchng Demand and Supply to Maxmze Proft from Remanufacturng, Manufacturng & Servce Operaton Management, vol. 5, no. 4, Gude r., V.D.R., Van Waenhove, L.N Managng product return for remanufacturng, Producton and Operaton Management, vol. 0, no 2, Gude r., V.D.R., Van Waenhove, L.N Cloed - loop upply chan. Ayer, R., Ayer, L., edtor, A Handbook of ndutral Ecology, Edward Elgar, Northampton, MA, Gude r., V.D.R., Van Waenhove, L.N., ed Bune apect of Cloed - Loop Supply Chan, Carnege Mellon Unverty Pre, Pttburg, PA. nderfurth. K Smple optmal replenhment and dpoal polce for product recovery ytem wth leadtme, OR Spektrum, vol. 9, -22. nderfurth, K., enen, T Analy of MRP polce wth recovery opton, U. Leopold-Wldburger et al., ed. Modelng and Decon n Economc, Phyca, Hedelberg, Germany, Nkolad, Y Quanttatve Model for Acquton and Remanufacturng of Ued Product: Applcaton to the Cae of Ued Cell Phone, Workng Paper, AUTH, Thealonk, Greece. Souza, G., Ketzenberg, M., Gude r., V.D.R Capactated remanufacturng wth ervce level contrant, Producton and Operaton Management, vol., Toktay, B., L. Wen, Stefano, Z nventory management of remanufacturable product, Management Scence, vol. 46, Van der Laan, E The effect of remanufacturng on nventory control, Ph.D. Sere n General Management 28, Rotterdam School of Management, Eramu Unverty Rotterdam, The Netherland. Van der Laan, E., Salomon, M., Dekker, R., Van Waenhove, L.N nventory control n hybrd ytem wth remanufacturng, Management Scence, vol. 45, Van Waenhove, L.N., Gude r., V.D.R Cloed - loop upply chan, R. Ayer, L. Ayer, ed. A Handbook of ndutral Ecology, Edward Elgar, Northampton, MA,

ρ. ιονύσης Σκαρµέας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

ρ. ιονύσης Σκαρµέας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Τι είναι Μάρκετινγκ; Ηδιαδικασία σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

Case Study: Επιχειρηματικό Σχέδιο ενός νέου επιχειρηματία

Case Study: Επιχειρηματικό Σχέδιο ενός νέου επιχειρηματία Case Study: Επιχειρηματικό Σχέδιο ενός νέου επιχειρηματία Επιχειρηματικό Σχέδιο Υποβολή αίτησης δανείου για άνοιγμα φούρνου σε νησί Παρασκευή ψωμιού και γλυκών Χρηματοδοτικές Ανάγκες 3 Φούρνοι 18.000 2

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας 1 η Διάλεξη: Βασικές Έννοιες στην Εφοδιαστική Αλυσίδα - Εξυπηρέτηση Πελατών 2015 Εργαστήριο Συστημάτων Σχεδιασμού, Παραγωγής και Λειτουργιών Ατζέντα Εισαγωγή στη Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ Περιβαλλοντικές πολιτικές Μηχανισμόςό Ταξινόμηση Οικονομικά εργαλεία Τιμολογιακές πολιτικές Φόροι Εμπορεύσιμα δικαιώματα Πλεονεκτήματα - μειονεκτήματα 1 Οι εξωτερικές οικονομίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ.

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ. 2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες Έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει σαφής αντίληψη της σηµασίας του όρου "διοίκηση ή management επιχειρήσεων", ακόµη κι από άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

Τα Οικονομικά. 6.1 Θεωρητικό πλαίσιο

Τα Οικονομικά. 6.1 Θεωρητικό πλαίσιο 6 Τα Οικονομικά 6.1 Θεωρητικό πλαίσιο Τα οικονομικά του Δημόσιου Τομέα ρυθμίζονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό κάθε έτους, στον οποίο προβλέπονται τα έσοδα από την φορολογία και υπολογίζονται τα ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. www.arnos.gr κλικ στη γνώση info@arnos.co.gr. ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463

Εισαγωγή. www.arnos.gr κλικ στη γνώση info@arnos.co.gr. ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 Εισαγωγή Η ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού κόστους μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κριτήριο για τον προσδιορισμό της βέλτιστης τιμής της συγκέντρωσης C του ρυπαντή στο περιβάλλον ή στο σημείο εκροής από

Διαβάστε περισσότερα

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες Συνοπτική παρουσίαση του ευνητικού έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Ενοποίηση τρίτων παρόχων υπηρεσιών με ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα σε πολυλειτουργικές πλατφόρμες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0111 «Σύγχρονα Θέµατα ιοίκησης Αθλητισµού»

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

2 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 2 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής «σωστό λάθος» Να χαρακτηρίσετε µε Σ (σωστό) ή µε Λ (λάθος) καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr Εργασία ΔΕΟ 11 1.1 Προγραμματισμός είναι η λειτουργία του προσδιορισμού των αντικειμενικών στόχων ενός οικονομικού οργανισμού και των μέσων που απαιτούνται για την υλοποίησή τους. Ενώ ο σχεδιασμός αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Case 12: Προγραμματισμός Παραγωγής της «Tires CO» ΣΕΝΑΡΙΟ (1)

Case 12: Προγραμματισμός Παραγωγής της «Tires CO» ΣΕΝΑΡΙΟ (1) Case 12: Προγραμματισμός Παραγωγής της «Tires CO» ΣΕΝΑΡΙΟ (1) Ένα πολυσταδιακό πρόβλημα που αφορά στον τριμηνιαίο προγραμματισμό για μία βιομηχανική επιχείρηση παραγωγής ελαστικών (οχημάτων) Γενικός προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες Εισροών-Εκροών της Ελληνικής Οικονοµίας για τον Τουρισµό. Σύνοψη Μελέτης

Πίνακες Εισροών-Εκροών της Ελληνικής Οικονοµίας για τον Τουρισµό. Σύνοψη Μελέτης Πίνακες Εισροών-Εκροών της Ελληνικής Οικονοµίας για τον Τουρισµό Σύνοψη Μελέτης Η παρούσα µελέτη των Πινάκων Εισροών-Εκροών µε επίκεντρο τους τοµείς τουρισµού του έτους 1992 εκπονήθηκε µε χρηµατοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC)

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC) Specisoft ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC) Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Οικονομολόγo, Συνεργάτη της Specisoft Επισκεφθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Λειτουργιών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας

ιοίκηση Λειτουργιών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ιοίκηση Λειτουργιών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας Λέκτορας Κωνσταντίνος Ν. Ανδρουτσόπουλος Τμήμα ιοικητικής Επιστήμης

Διαβάστε περισσότερα

Case 08: Επιλογή Διαφημιστικών Μέσων Ι ΣΕΝΑΡΙΟ (1)

Case 08: Επιλογή Διαφημιστικών Μέσων Ι ΣΕΝΑΡΙΟ (1) Case 08: Επιλογή Διαφημιστικών Μέσων Ι ΣΕΝΑΡΙΟ (1) Το πρόβλημα της επιλογής των μέσων διαφήμισης (??) το αντιμετωπίζουν τόσο οι επιχειρήσεις όσο και οι διαφημιστικές εταιρείες στην προσπάθειά τους ν' αναπτύξουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 1 Ποιότητα και Ποιοτικός Έλεγχος Ο όρος «ποιότητα» συχνά χρησιµοποιείται χωρίς την πραγµατική της έννοια. ηλαδή δεν προσδιορίζεται αν το προϊόν στο οποίο αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΣΥΓΧΡΟΝΟ MARKETING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ m133 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΠΑΤΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΣΥΓΧΡΟΝΟ MARKETING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ m133 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΠΑΤΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ MARKETING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ m133 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΠΑΤΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Εργασία Β2

Ερευνητική Εργασία Β2 ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ Ερευνητική Εργασία Β2 Σχολικό έτος 2014-15 Β τετράμηνο Θέμα: «Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και επαγγελματική αποκατάσταση» Ερευνητικό υποερώτημα: «Ποια τα Κριτήρια για την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Εταιρία: ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ KLEEMANN HELLAS ΑΒΕΕ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2004 Έτος Τρίµηνο Εξάµηνο V Εννιάµηνο Υπερδωδεκάµηνο (Σηµειώνεται µε ν την περίοδο αρχής και

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση (ΔΛΠ 34) Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση κατά Τομέα (ΔΛΠ 14, ΔΠΧΠ 8) Διδάσκων: Δρ. Γεώργιος Α. Παπαναστασόπουλος Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Τέλειος ανταγωνισμός είναι μια ακραία συμπεριφορά της αγοράς, όπου πολλές εταιρίες ανταγωνίζονται με τις παρακάτω προϋποθέσεις :

Τέλειος ανταγωνισμός είναι μια ακραία συμπεριφορά της αγοράς, όπου πολλές εταιρίες ανταγωνίζονται με τις παρακάτω προϋποθέσεις : Κεφάλαιο 1. ΤΕΛΕΙΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Εισαγωγή Τέλειος ανταγωνισμός είναι μια ακραία συμπεριφορά της αγοράς, όπου πολλές εταιρίες ανταγωνίζονται με τις παρακάτω προϋποθέσεις : α) Υπάρχουν πολλές εταιρίες οι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΟΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΚΛΑΔΟΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ασχολείται με την πληροφόρηση των ενδιαφερόμενων εκτός επιχείρησης πχ: κράτος, τράπεζες,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ OUTSOURCING LOGISTICS ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡ.ΠΑΠΑΛΟΗ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ OUTSOURCING LOGISTICS ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡ.ΠΑΠΑΛΟΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ OUTSOURCING LOGISTICS ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡ.ΠΑΠΑΛΟΗ ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΨΥΓΕΙΑ ΑΛΑΣΚΑ Α.ΕΒ.Τ.Ε ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, Μ.Β.Α. ΑΘΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2006 Η παρακάτω αναφορά αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Leonardo da Vinci A EUROPEAN OBSERVATORY OF THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFELONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES & THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3: ΕΡΕΥΝΑ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οι κλασσικότερες από αυτές τις προσεγγίσεις βασίζονται σε πολιτικές αναπαραγγελίας, στις οποίες προσδιορίζονται τα εξής δύο μεγέθη:

Οι κλασσικότερες από αυτές τις προσεγγίσεις βασίζονται σε πολιτικές αναπαραγγελίας, στις οποίες προσδιορίζονται τα εξής δύο μεγέθη: 4. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟ ΑΒΕΒΑΙΑ ΖΗΤΗΣΗ Στις περισσότερες περιπτώσεις η ζήτηση είναι αβέβαια. Οι περιπτώσεις αυτές διαφέρουν ως προς το μέγεθος της αβεβαιότητας. Δηλαδή εάν η αβεβαιότητα είναι περιορισμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σε UML

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σε UML ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σε UML για το µάθηµα ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ακαδηµαϊκό Έτος 2012-2013 «Αντικειµενοστρεφής Ανάλυση Ηλεκτρονικού Καταστήµατος Προσφορών (e-shop)» Η άσκηση αφορά στη χρήση της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια διανομής ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Διοίκηση Εργοστασίων. Σαχαρίδης Γιώργος

Οργάνωση και Διοίκηση Εργοστασίων. Σαχαρίδης Γιώργος Οργάνωση και Διοίκηση Εργοστασίων Σαχαρίδης Γιώργος Πρόβλημα 1 Μία εταιρεία έχει μία παραγγελία για την παραγωγή κάποιου προϊόντος. Με τις 2 υπάρχουσες βάρδιες (40 ώρες την εβδομάδα η καθεμία) μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

Πλεόνασμα του Καταναλωτή, Πλεόνασμα του Παραγωγού και η Αποτελεσματικότητα της Ανταγωνιστικής Αγοράς - Η αλληλεπίδραση της συνολικής ζήτησης και της

Πλεόνασμα του Καταναλωτή, Πλεόνασμα του Παραγωγού και η Αποτελεσματικότητα της Ανταγωνιστικής Αγοράς - Η αλληλεπίδραση της συνολικής ζήτησης και της Πλεόνασμα του Καταναλωτή, Πλεόνασμα του Παραγωγού και η Αποτελεσματικότητα της Ανταγωνιστικής Αγοράς - Η αλληλεπίδραση της συνολικής ζήτησης και της προσφοράς προσδιορίζει την τιμή και την ποσότητα ισορροπίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. για το Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. για το Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Ο ΗΓΟΣ για το Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ (Meta-Analysis)

ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ (Meta-Analysis) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ (Meta-Analysis) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Έχοντας παρουσιάσει τις βασικές έννοιες των ελέγχων υποθέσεων, θα ήταν, ίσως, χρήσιμο να αναφερθούμε σε μια άλλη περιοχή στατιστικής συμπερασματολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Ζήτηση, Προσφορά και Ισορροπία στην Ανταγωνιστική Αγορά

Ζήτηση, Προσφορά και Ισορροπία στην Ανταγωνιστική Αγορά Ζήτηση, Προσφορά και Ισορροπία στην Ανταγωνιστική Αγορά - Ορισμός: Η αγορά ενός αγαθού είναι η διαδικασία (θεσμικό πλαίσιο) μέσω της οποίας έρχονται σε επικοινωνία οι αγοραστές και οι πωλητές του συγκεκριμένου

Διαβάστε περισσότερα

Operations Management Διοίκηση Λειτουργιών

Operations Management Διοίκηση Λειτουργιών Operatons Management Διοίκηση Λειτουργιών Διδάσκων: Δρ. Χρήστος Ε. Γεωργίου xgr@otenet.gr 4 η εβδομάδα μαθημάτων 1 Το περιεχόμενο της σημερινής ημέρας Επιλογή τοποθεσίας εγκατάστασης παραγωγικής µονάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΑΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΩΣ ΝΕΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΑΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΩΣ ΝΕΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΑΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΩΣ ΝΕΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ Γ. Σταµπουλής, Γ. Παπαχρήστος, Ε.. Αδαµίδης και Μ. Ψωφάκη Τµήµα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ("ΣΥΜΦΩΝΙΑ")

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ (ΣΥΜΦΩΝΙΑ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ("ΣΥΜΦΩΝΙΑ") Τη συµφωνία διαπραγµατεύθηκαν και ενέκριναν οι ευρωπαϊκές ενώσεις καταναλωτών καθώς και οι ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής II

Case Study. Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής II Case Study Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής II ΕΡΕΥΝΑ Η έρευνα ικανοποίησης που πραγματοποιήθηκε αφορά µία εταιρεία πληροφορικής. Η έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία της Τράπεζας της Ελλάδος για την κατασκευή των δεικτών τιµών επαγγελµατικών ακινήτων

Μεθοδολογία της Τράπεζας της Ελλάδος για την κατασκευή των δεικτών τιµών επαγγελµατικών ακινήτων Μεθοδολογία της Τράπεζας της Ελλάδος για την κατασκευή των δεικτών τιµών επαγγελµατικών ακινήτων Τράπεζα της Ελλάδος ιεύθυνση Οικονοµικών Αναλύσεων και Μελετών Τµήµα Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων ec.realeae@bankofgreece.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νάξος, 28-6-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8450 Ταχ. ιεύθυνση : Χώρα Νάξος Ταχ. Κώδικας : 84 300 Τηλέφωνο : 2285360100 Fax : 2285023570 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 9.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 9.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 9.1 Εισαγωγή Η βιώσιµη ανάπτυξη είναι µία πολυδιάστατη έννοια, η οποία αποτελεί µία εναλλακτική αντίληψη της ανάπτυξης, µε κύριο γνώµονα το καθαρότερο περιβάλλον και επιδρά στην

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 Διαχείριση του Χρόνου Ανοχής

Κεφάλαιο 5 Διαχείριση του Χρόνου Ανοχής Κεφάλαιο 5 Διαχείριση του Χρόνου Ανοχής ΣΤΟΧΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ προσδιορισμός ορισμών και εννοιών σχετικών με τον ανταγωνισμό που βασίζεται στο χρόνο ανάδειξη τρόπου διαχείρισης χρόνου ανοχής με σκοπό την εξυπηρέτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Εξαµηνιαία Έρευνα Συγκυρίας στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις 2 1. Εισαγωγή Το ΙΤΕΠ άρχισε να διεξάγει δύο φορές το χρόνο Έρευνα Συγκυρίας µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ ΑΡ. 289 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Χ.Α. ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ ΑΡ. 289 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Χ.Α. ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ ΑΡ. 289 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Χ.Α. ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε» ΚΑΙ «KAZINO & ΞΕΝΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κάτια Λαζαρίδη Πρόεδρος ΔΣ ΕΟΑΝ Αναπλ. Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κάτια Λαζαρίδη Πρόεδρος ΔΣ ΕΟΑΝ Αναπλ. Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κάτια Λαζαρίδη Πρόεδρος ΔΣ ΕΟΑΝ Αναπλ. Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Εισήγηση στην Ημερίδα της Π.Ε.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας: Ανακύκλωση συσκευασιών

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων 2η Ηµερίδα για την Ελληνική Πλατφόρµα για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων στο πλαίσιο των στόχων της Πλατφόρµας για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων 2.1. Εισαγωγικές έννοιες Ο επιστημονικός κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΜΗ ΗΣ ΙΙ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ YΠΟΕΡΓΟ 04 ΑΡΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ Υ ΑΤΙΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Επιστηµονική υπεύθυνη: ρ Αιµιλία Κονδύλη Εργαστήριο Αριστοποίησης Παραγωγικών

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένα Συστήματα Επικοινωνίας

Ολοκληρωμένα Συστήματα Επικοινωνίας Προβολή 1. Ολοκληρωμένα Συστήματα Επικοινωνίας 2. Σκοπός της Επικοινωνίας 3. Παράγοντες που επηρεάζουν το μίγμα προβολής 4. Το πρόγραμμα προβολής 5. Διαφήμιση 6. Προσωπική Πώληση 7. Προώθηση των Πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

1 Αγορά συναλλάγµατος 1.1 Εισαγωγή

1 Αγορά συναλλάγµατος 1.1 Εισαγωγή 1 Αγορά συναλλάγµατος 1.1 Εισαγωγή Στη διεθνή οικονοµία γίνεται ανταλλαγή αγαθών και υπηρεσιών. Κάθε χώρα έχει το δικό της νόµισµα, στο οποίο εκφράζονται οι τιµές των αγαθών και υπηρεσιών. Η διεξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΔΕΟ 11-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 3 Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ ΑΜ.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΔΕΟ 11-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 3 Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ ΑΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΔΕΟ 11-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 3 Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ ΑΜ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή..σελ. 2 Μέτρηση εργασίας σελ. 2 Συστήματα διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Executive Summary. Οι 44 εταιρείες ϖου συµµετείχαν στην έρευνα. IT Skills: The Business Gain 1

Executive Summary. Οι 44 εταιρείες ϖου συµµετείχαν στην έρευνα. IT Skills: The Business Gain 1 Executive Summary Είναι γεγονός ϖως τα τελευταία χρόνια η καλή γνώση ϖληροφορικής και γνώσης χειρισµού Η/Υ αϖοτελεί σηµαντικό εφόδιο στη ϖροσϖάθεια των εργαζοµένων να ανελιχθούν στον εϖαγγελµατικό στίβο.

Διαβάστε περισσότερα

www.arnos.gr κλικ στη γνώση Τιμολόγηση

www.arnos.gr κλικ στη γνώση Τιμολόγηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Τιμολόγηση Παράγοντες επηρεασμού της τιμής Στόχος της τιμολογιακής πολιτικής πρέπει να είναι ο καθορισμός μιας ιδανικής τιμής η οποία θα ικανοποιεί τόσο τους πωλητές όσο και τους αγοραστές.

Διαβάστε περισσότερα

Satisfaction, Quality and Value

Satisfaction, Quality and Value Το marketing στη σύγχρονη εποχή ικανοποίηση, ποιότητα και αξία Satisfaction, Quality and Value Οικονομία, κοινωνία και Marketing Τι θα παραχθεί Πως θα παραχθεί Ποιός θα το παράγει Που θα παραχθεί Πότε

Διαβάστε περισσότερα

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού :

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού : «Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού : Επιχειρηµατική Καθοδήγηση για την Βιωσιµότητα των Αγροτικών Επιχειρήσεων & Προοπτικές Αρωµατικών-Φαρµακευτικών και Ενεργειακών φυτών» Ανάλυση της Απόδοσης της

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Έκθεση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Photovoltaic Technology Research Advisory Council, PV-TRAC). ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Θα εξετάσουµε τεχνικά ζητήµατα που έχουν επιπτώσεις στην απόδοση του MRP

Θα εξετάσουµε τεχνικά ζητήµατα που έχουν επιπτώσεις στην απόδοση του MRP Ειδικά Θέµατα MRP Ειδικά Θέµατα MRP Θα εξετάσουµε τεχνικά ζητήµατα που έχουν επιπτώσεις στην απόδοση του MRP Τρόποι βελτίωσης αποδοτικότητας Συχνότητα Ενηµέρωσης Troubleshooting Οριστικοποίηση Προγραµµατισµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ε.δ. αδαμίδης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Τι είναι «Επιχειρηματικό Σχέδιο»; Ορισμός (;) Το επιχειρηματικό σχέδιο περιγράφει πως θα διοικηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΑΣ. www.en-come.com

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΑΣ. www.en-come.com ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΑΣ / ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΎΣΕΩΝ / ΤΕΧΝΙΚΉ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ / ΒΕΛΤΊΩΣΗ ΑΠΌΔΟΣΗΣ / ΑΞΙΟΠΟΊΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ GR www.en-come.com ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΎΣΕΩΝ ΑΞΙΟΠΟΊΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Σύστηµα Αξιολόγησης Κινδύνων Στα πλαίσια της πρακτικής εφαρµογής της ιαδικασίας Εποπτικής Εξέτασης και Αξιολόγησης (SREP), όπως προκύπτει από την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ονοματεπώνυμο: Μαγδαληνή Βασιλάκη Σειρά: MSM 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Α. Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2011 Σκοπός Έρευνας και Ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων (στη γεωργία) Φίλιππος Ι. Καρυπίδης, Καθηγητής Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατ. Αγροτικής Οικονομίας

Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων (στη γεωργία) Φίλιππος Ι. Καρυπίδης, Καθηγητής Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατ. Αγροτικής Οικονομίας Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων (στη γεωργία) Διδάσκων: Φίλιππος Ι. Καρυπίδης, Καθηγητής Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατ. Αγροτικής Οικονομίας Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων -Φ. Καρυπίδης 1 Εφοδιαστική

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα εξέτασης της συµπεριφοράς των εµπορικών επιχειρήσεων ως προς την εισαγωγή του Ευρώ.

Έρευνα εξέτασης της συµπεριφοράς των εµπορικών επιχειρήσεων ως προς την εισαγωγή του Ευρώ. Έρευνα εξέτασης της συµπεριφοράς των εµπορικών επιχειρήσεων ως προς την εισαγωγή του Ευρώ. Ετοιµάστηκε ειδικά από την ICAP για την Τράπεζα της Ελλάδος ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑ :ICAP A.E. Η έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑ - ΜΑRKETING ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑ - ΜΑRKETING ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑ - ΜΑRKETING ιδάσκων:

Διαβάστε περισσότερα

η αποδοτική κατανοµή των πόρων αποδοτική κατανοµή των πόρων Οικονοµική αποδοτικότητα Οικονοµία των µεταφορών Η ανεπάρκεια των πόρων &

η αποδοτική κατανοµή των πόρων αποδοτική κατανοµή των πόρων Οικονοµική αποδοτικότητα Οικονοµία των µεταφορών Η ανεπάρκεια των πόρων & 5 η αποδοτική κατανοµή των πόρων Οικονοµική αποδοτικότητα: Η αποτελεί θεµελιώδες πρόβληµα σε κάθε σύγχρονη οικονοµία. Το πρόβληµα της αποδοτικής κατανοµής των πόρων µπορεί να εκφρασθεί µε 4 βασικά ερωτήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld Paul Krugman Maurice Obsfeld Διεθνής Οικονομική Κεφάλαιο 21 Η Διεθνής Αγορά Κεφαλαίου και τα κέρδη από το Εμπόριο Διεθνής Τραπεζική Λειτουργία και Διεθνής Κεφαλαιαγορά Φιλίππου Ευαγγελία Α.Μ. 1207 Μ069

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα θέματα στο μάθημα. Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΟΜΑΔΑ Α

Προτεινόμενα θέματα στο μάθημα. Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΟΜΑΔΑ Α Προτεινόμενα θέματα στο μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΟΜΑΔΑ Α Στις προτάσεις από Α.1. μέχρι και Α10 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα σε κάθε αριθμό την ένδειξη Σωστό, αν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 2014 2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 2014 2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 2014 2015 Επιτροπή προπτυχιακών σπουδών: Κ. Βασιλάκης Κ. Γιαννόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Οι λειτουργίες του Μάρκετινγκ, η διανομή& οι μεσάζοντες

Οι λειτουργίες του Μάρκετινγκ, η διανομή& οι μεσάζοντες Η Διανομή 1. Οι λειτουργίες του Μάρκετινγκ, η διανομή & οι μεσάζοντες 2. Ο δίαυλος Μάρκετινγκ 3. Βασικοί τύποι διαύλων 4. Παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή διαύλων 5. Η διαδικασία επιλογής διαύλων

Διαβάστε περισσότερα

Μοντελοποίηση και Τεχνικοοικονομική Ανάλυση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Βιοκαυσίμων

Μοντελοποίηση και Τεχνικοοικονομική Ανάλυση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Βιοκαυσίμων Μοντελοποίηση και Τεχνικοοικονομική Ανάλυση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Βιοκαυσίμων Αιμ. Κονδύλη, Ι. Κ. Καλδέλλης, Χρ. Παπαποστόλου ΤΕΙ Πειραιά, Τμήμα Μηχανολογίας Απρίλιος 2007 Στόχοι της εργασίας Η τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Information Technology for Business

Information Technology for Business Information Technology for Business! Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate! e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Επιχειρηματικά Πληροφοριακά Συστήματα Learning Objectives Πως βοηθούν τα Πληροφοριακά Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΔΕ Γ ΕΠΑ.Λ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

ΑΟΔΕ Γ ΕΠΑ.Λ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΑΟ Ε-ΕΠΑΛ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΟΜΑ Α Α Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1. µέχρι και Α.10, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα του την ένδειξη Σωστό, αν η πρόταση είναι

Διαβάστε περισσότερα

(1 ) (1 ) S ) 1,0816 ΘΕΜΑ 1 Ο

(1 ) (1 ) S ) 1,0816 ΘΕΜΑ 1 Ο ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΤΟΜΟΥ ΘΕΜΑ 1 Ο Α. Για τον υπολογισμό της τρέχουσας συναλλαγματικής ισοτιμίας του ( /$ ) θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τη σχέση ισοδυναμίας των επιτοκίων. Οπότε: Για

Διαβάστε περισσότερα

Αύξηση κερδών μέσω της μετάβασης σε πελατοκεντρικό μοντέλο επιχείρησης

Αύξηση κερδών μέσω της μετάβασης σε πελατοκεντρικό μοντέλο επιχείρησης Αύξηση κερδών μέσω της μετάβασης σε πελατοκεντρικό μοντέλο επιχείρησης Παρουσίαση του CRM Customer Relationship Management Ιανουάριος 2005 Αντζέντα... Βελτίωση εταιρικής εικόνας Απόκτηση πολύτιμης γνώσης

Διαβάστε περισσότερα

CRM. Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης. Customer Relationship Management

CRM. Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης. Customer Relationship Management CRM Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης Customer Relationship Management Το Customer Relationship Management ή Marketing είναι µια συνολική πελατοκεντρική προσέγγιση που επιτρέπει τον εντοπισµό,

Διαβάστε περισσότερα

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Προσέλκυση πελατών Marketing Προώθηση πωλήσεων Εισηγητής: Μανώλης Τσαντάκης, Οικονοµολόγος, TEAM EUROPE Ελλάδα Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Dynamics NAV & Verticals

Microsoft Dynamics NAV & Verticals Microsoft Dynamics NAV & Verticals 1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions Microsoft Dynamics NAV ERP Τι είναι; Το Enterprise Resource Planning (ERP) είναι μια λύση λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιδάσκων: ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

Πως μπορούμε να αξιολογήσουμε την κερδοφορία ενός νέου προγράμματος. Του Φατούρου Γ. Ιωάννη, Ph.D.

Πως μπορούμε να αξιολογήσουμε την κερδοφορία ενός νέου προγράμματος. Του Φατούρου Γ. Ιωάννη, Ph.D. Πως μπορούμε να αξιολογήσουμε την κερδοφορία ενός νέου προγράμματος Του Φατούρου Γ. Ιωάννη, Ph.D. Σαν fitness directors καλούμαστε να αξιολογήσουμε την οικονομική επιτυχία νέων προγραμμάτων που ενσωματώνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Σε αυτή την ενότητα θα συνοψίσουµε τα σηµαντικότερα συµπεράσµατα που προκύπτουν από τις αναλύσεις που παρουσιάστηκαν παραπάνω και θα δοθούν κάποιες προτάσεις. 5.1 Συζήτηση Αντιµετωπίζουµε

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο X. Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης

Κεφάλαιο X. Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο X Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2005 ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

E-SHOP.GR Η ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΜΙΑΣ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΑΡΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

E-SHOP.GR Η ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΜΙΑΣ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΑΡΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ E-SHOP.GR Η ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΜΙΑΣ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΑΡΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Ιανουάριος 2006-1 - AGENDA E-shop.gr με μια ματιά Πληροφορική:μια κλασσική αγορά Καινοτομία στην e-shop.gr Αποτελέσματα/Συμπεράσματα - 2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ ΤΠΕ. Τομεακό Σχέδιο

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ ΤΠΕ. Τομεακό Σχέδιο ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ ΤΠΕ Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους και Εμπειρογνώμονες στο

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΝΟΣ ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΟΥ BUSINESS PLAN

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΝΟΣ ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΟΥ BUSINESS PLAN ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΝΟΣ ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΟΥ BUSINESS PLAN Business Plan Ένα Business Plan αποτελεί την παρουσίαση μιας επιχειρηματικής ιδέας την οποία πρέπει να περιγράφει και να προβάλλει, περιεκτικά και

Διαβάστε περισσότερα

«Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα»

«Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα» «Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα» Γκίκας Α. Χαρδούβελης Καθηγητής, Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Παν. Πειραιώς Οικονομικός Σύμβουλος Ομίλου Eurobank

Διαβάστε περισσότερα

«Παρουσίαση Κατεύθυνσης

«Παρουσίαση Κατεύθυνσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «Παρουσίαση Κατεύθυνσης Επιχειρησιακών Λειτουργιών» Χίος, Δεκέμβριος 2013 Εισαγωγή Η Διοίκηση Λειτουργιών (operations management)

Διαβάστε περισσότερα

Προκλήσεις στην Αγορά Ηλεκτρισµού της Κύπρου Ενεργειακό Συµπόσιο ΙΕΝΕ 26 Ιανουαρίου 2012 Εισαγωγή Προτού προχωρήσω να αναλύσω το ρόλο της Αρχής Ηλεκτρισµού στο νέο περιβάλλον της απελευθερωµένης Αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΔΥΟ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΔΥΟ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΔΥΟ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ (One-Way Analyss of Varance) Η ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Η προσέγγιση του Smith Καµπύλες χωρικού κόστους

Η προσέγγιση του Smith Καµπύλες χωρικού κόστους Η προσέγγιση του Smith Καµπύλες χωρικού κόστους O Smith (1966, 1981), διατύπωσε ένα άλλο υπόδειγµα, στο οποίο οι επιχειρήσεις µεγιστοποιούν τα κέρδη τους, συνδυάζοντας την καµπύλη των χωρικών εσόδων µε

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο.

Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο. Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο. Αποτελέσματα από την επεξεργασία 226 ισολογισμών ισάριθμων βιομηχανιών με έδρα την Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θράκη Βασικό

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλες καθυστερήσεις πληρωμών από ασφαλιστικά ταμεία

Μεγάλες καθυστερήσεις πληρωμών από ασφαλιστικά ταμεία ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΥΦΕΣΗΣ Ο Δεκάλογος των Προβλημάτων που αντιμετωπίζει το Φαρμακείο 1. Μεγάλος αριθμός φαρμακείων 3. Μεγάλες καθυστερήσεις πληρωμών από ασφαλιστικά ταμεία 2. 4. 5. 6. 7. 8.

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Η Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Η Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Η Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: Ιωάννα Καραμήτρη ΚΑΛΑΜΑΤΑ Ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Διαβάστε περισσότερα

Τα τελευταία χρόνια, έχουμε βιώσει ένα κλίμα αβεβαιότητας που όπως ξέρετε, είναι ό,τι χειρότερο για τις επιχειρήσεις. Το μόνο σταθερό δεδομένο που

Τα τελευταία χρόνια, έχουμε βιώσει ένα κλίμα αβεβαιότητας που όπως ξέρετε, είναι ό,τι χειρότερο για τις επιχειρήσεις. Το μόνο σταθερό δεδομένο που 1 Τα τελευταία χρόνια, έχουμε βιώσει ένα κλίμα αβεβαιότητας που όπως ξέρετε, είναι ό,τι χειρότερο για τις επιχειρήσεις. Το μόνο σταθερό δεδομένο που έχουμε, είναι ότι ζούμε σε μία εποχή μεγάλων αλλαγών.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ (ΡΑ ΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ) ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ Π.Μ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα