Απλά Ποσοτικά Μοντέλα για την Απόκτηση και την Επανακατεργασία Χρησιµοποιηµένων Προϊόντων: Εφαρµογή στην Περίπτωση των Κινητών Τηλεφώνων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Απλά Ποσοτικά Μοντέλα για την Απόκτηση και την Επανακατεργασία Χρησιµοποιηµένων Προϊόντων: Εφαρµογή στην Περίπτωση των Κινητών Τηλεφώνων"

Transcript

1 Απλά Ποσοτικά Μοντέλα για την Απόκτηση και την Επανακατεργασία Χρησιµοποιηµένων Προϊόντων: Εφαρµογή στην Περίπτωση των Κινητών Τηλεφώνων Νικολαΐδης Γιάννης ρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Τµήµα Μηχανικών ιαχείρισης Ενεργειακών Πόρων Πανεπιστήµιο υτικής Μακεδονίας Περίληψη Τη σύγχρονη εποχή οι εταιρείες των ανεπτυγµένων χωρών ενθαρρύνονται ολοένα και περισσότερο να κατασκευάζουν προϊόντα «φιλικά» προς το περιβάλλον, προκειµένου να συµµετέχουν στη παγκόσµια προσπάθεια προστασίας του. Ωστόσο, η προστασία του περιβάλλοντος αποδεικνύεται συχνά ήσσονος σηµασίας κίνητρο για εταιρείες που έχουν βασικό τους µέληµα να αναλαµβάνουν δραστηριότητες που πρωτίστως αποφέρουν κέρδος. Παρέχοντας στις εταιρείες το σχετικό οικονοµικό κίνητρο, θα καταστεί δυνατό να επιτευχθούν - έστω έµµεσα - τα οφέλη που επιδιώκει η διεθνής κοινότητα, προσανατολίζοντας τις εταιρείες σε πιο «ευαισθητοποιηµένο» περιβαλλοντικά σχεδιασµό προϊόντων. Προϊόντα «φιλικά» προς το περιβάλλον µπορούν να παραχθούν και µέσω της αξιοποίησης χρησιµοποιηµένων συσκευών. Το κινητό τηλέφωνο είναι ένα από τα πιο σηµαντικά προϊόντα που µπορεί να επιστραφούν, επανακατεργαστούν και επαναχρησιµοποιηθούν. Αυτό συµβαίνει επειδή ο ρυθµός αντικατάστασής τους είναι υψηλός και η διαθέσιµη ποσότητα για επαναχρησιµοποίηση πολύ µεγάλη. Κατά συνέπεια, η προοπτική κέρδους είναι µεγάλη και η σχετική αντίστροφη εφοδιαστική αλυσίδα σύνθετη. Με βάση την περίπτωση της ReCellular, µιας εταιρείας που ασχολείται µε την απόκτηση και την επανακατεργασία µεταχειρισµένων κινητών τηλεφώνων, αναπτύσσονται ορισµένα απλά µαθηµατικά µοντέλα, τα οποία µπορούν να βοηθήσουν οποιαδήποτε εταιρεία ασχολείται µε την επανακατεργασία προϊόντων, να καθορίσει τις κατάλληλες ποσότητες αγοράς και επανακατεργασίας. Στο πλαίσιο της εργασίας αποδεικνύεται πως οι διαδικασίες αξιοποίησης των µεταχειρισµένων συσκευών µπορεί να είναι πολύ κερδοφόρες και ακόµη πως σε περίπτωση εξέλιξης της σηµερινής διαδικασίας απόκτησης χρησιµοποιηµένων προϊόντων, τα οικονοµικά οφέλη µπορεί να είναι ακόµη σηµαντικότερα. Key word: Αντίστροφη Εφοδιαστική Αλυσίδα, Επανακατεργασία, Μικτός Ακέραιος Προγραµµατισµός, Κινητά τηλέφωνα. Εισαγωγή Τα τελευταία χρόνια οι εταιρείες των ανεπτυγµένων ευρωπαϊκών χωρών και των Η.Π.Α., ενθαρρύνονται όλο και πιο πολύ να κατασκευάζουν προϊόντα που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον, είτε κατά τη διάρκεια της ζωής τους, είτε µετά από αυτή. Καλούνται έτσι να συµµετέχουν στη γενικότερη προσπάθεια προστασίας του περιβάλλοντος. Όµως, ένα τέτοιο κίνητρο αποδεικνύεται συχνά ανεπαρκές ή τουλάχιστον ήσσονος σηµασίας για εταιρείες που έχουν βασικό τους µέληµα να αναλαµβάνουν και να υλοποιούν επικερδείς δραστηριότητες: η κατασκευή «πράσινων» προϊόντων εκτός από τις αλλαγές στη µορφή και τα χαρακτηριστικά των προϊόντων, απαιτεί συχνά την εν µέρει ή ακόµη και την ευρεία αναδιάρθρωση των παραγωγικών διαδικασιών των εταιρειών και του εφοδιασµού της αγοράς, χωρίς άµεσο οικονοµικό αποτέλεσµα για τις εταιρείες. Όπως θα φανεί στη συνέχεια, εκτός από τη νοµοθεσία και την κοινωνική απαίτηση για την προστασία του περιβάλλοντος, ισχυρό κίνητρο που (πρέπει να) ωθεί τις εταιρείες προς την κατεύθυνση της κατασκευής «πράσινων» προϊόντων, αλλά και της επαναχρησιµοποίησης των µεταχειρισµένων συσκευών τους, είναι και το διόλου ασήµαντο οικονοµικό όφελος που µπορούν να έχουν από τέτοιου είδους δραστηριότητες. Αποδεικνύεται πως η συνολική διαδικασία α) απόκτησης από τους χρήστες, προϊόντων που επιδέχονται επανακατεργασία, β) επανακατεργασίας τους (επισκευής, αντικατάστασης ελαττωµατικών µερών τους κλπ.) και γ) επαναδιάθεσής τους στην αγορά, συνιστά σε πολλές περιπτώσεις µία εξαιρετικά κερδοφόρα επένδυση. Η έρευνα αυτή εστιάζει το ενδιαφέρον της στην επανακατεργασία και επαναπώληση µεταχειρισµένων κινητών τηλεφώνων. Επειδή, ωστόσο, τα συγκεκριµένα δηµοφιλή και ευρείας χρήσης προϊόντα µπορούν να θεωρηθούν αντιπροσωπευτικά πολλών άλλων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, αφορά ουσιαστικά ένα πολύ

2 µεγαλύτερο αριθµό προϊόντων. 2. Βιβλιογραφική έρευνα Τα τελευταία 5 χρόνια υπήρξε µια εντυπωσιακή έξαρση της έρευνας γύρω από την επανακατεργασία χρησιµοποιηµένων προϊόντων (αναλυτική βιβλιογραφική ανασκόπηση πραγµατοποιούν οι Flechmann, 200 και Gude, 2000) και, πιο πρόσφατα, τις αλυσίδες εφοδιασµού κλειστού βρόγχου (Α.Ε.Κ.Β. - cloed-loop upply chan). Οι Van Waenhove και Gude (2002) εστιάζουν το ενδιαφέρον τους σε µια σειρά από θέµατα που αφορούν τη δηµιουργία και τη διαχείριση αποδοτικών - από άποψη κόστους - Α.Ε.Κ.Β. Προσδιορίζουν τις πιο σηµαντικές διαδικασίες που απαιτούνται από κάθε Α.Ε.Κ.Β.: απόκτηση προϊόντων, (αντίστροφος) εφοδιασµός, επιθεώρηση (που αποτελείται από τον έλεγχο, τη διαλογή και την ταξινόµηση), απόρριψη, επανακατεργασία, διανοµή και πώληση. Η βιβλιογραφική επισκόπηση των Gude, Teunter και Van Waenhove (2003) αποκαλύπτει ότι υπάρχουν σηµαντικά κενά στο δηµοσιευµένο έργο της συγκεκριµένης ερευνητικής περιοχής: η επιθεώρηση, η απόρριψη, η διανοµή και η πώληση επανακατεργασµένων προϊόντων δεν έχει ως τώρα µελετηθεί διεξοδικά από την ακαδηµαϊκή κοινότητα. Παράλληλα, η περιοχή της απόκτησης προϊόντων έχει µελετηθεί στοιχειωδώς, όπως διαβεβαιώνουν οι Gude και Van Waenhove (200), επιδιώκοντας στην εργασία τους να καλύψουν το σχετικό κενό. Μεγαλύτερη προσοχή έχουν τύχει τα λειτουργικά θέµατα της επανακατεργασίας, δεδοµένου ότι υπάρχει µεγάλος όγκος δηµοσιευµένου υλικού σχετικά µε τον προγραµµατισµό και τον έλεγχο της παραγωγής (Gude και Srvatava, 998, Gude, 2000, Souza et al., 2002), τον έλεγχο αποθεµάτων (Van der Laan, 997, nderfurth, 997, Van der Laan et al., 999, Toktay et al., 2000) και τον προγραµµατισµό υλικών (nderfurth και enen, 999, Ferrer και Whybark, 200). Τα σηµαντικότερα ερευνητικά αποτελέσµατα του Ευρωπαϊκού δικτύου Revere Logtc and t Effect on ndutry όσον αφορά στην ποσοτική µοντελοποίηση, έχουν συγκεντρωθεί στην έκδοση των Dekker, Flechmann, nderfurth και Van Waenhove (2004). Επίσης, η έκδοση των Gude και Van Waenhove (2003) µετά το πρώτο εργαστήριο σε σχέση µε επιχειρηµατικά θέµατα των Α.Ε.Κ.Β. ( Frt Workhop on Bune Apect of Cloed-Loop Supply Chan ), περιλαµβάνει µια επισκόπηση και παράθεση απόψεων για καθεµία από τις περιοχές των Α.Ε.Κ.Β. Όσον αφορά στις Α.Ε.Κ.Β. κινητών τηλεφώνων, η βιβλιογραφική έρευνα αποκαλύπτει ότι η αγορά της κινητής τηλεφωνίας είναι ιδιαίτερα ευµετάβλητη, δεδοµένου ότι η ζήτηση των προϊόντων τής εν λόγω βιοµηχανίας διαφοροποιείται συνεχώς, για πολλούς λόγους. Μερικοί από αυτούς είναι η ύπαρξη πολυάριθµων και διαφορετικής αποτελεσµατικότητας εκστρατειών προώθησης, η αδιάκοπη δηµιουργία νέων αγορών, η συνεχής εξέλιξη της τεχνολογίας και ο υψηλός ρυθµός δηµιουργίας νέων και βελτιωµένων συσκευών (Gude και Van Waenhove, 2002). Οι ίδιοι λόγοι που επηρεάζουν τη ζήτηση καινούριων κινητών τηλεφώνων, επηρεάζουν ταυτόχρονα και τη διαθεσιµότητα των µεταχειρισµένων συσκευών: η «προµήθεια» των εταιρειών από τους χρήστες, µε µεταχειρισµένα κινητά τηλέφωνα, συνιστά µια ασταθή και ευµετάβλητη αγορά, µε όγκους και τιµές προϊόντων συνεχώς µεταβαλλόµενους. Συνεπώς, στο συγκεκριµένο βιοµηχανικό κλάδο, είναι απαραίτητη η όσο το δυνατό πιο έγκαιρη πραγµατοποίηση κατάλληλων ενεργειών που θα αποβλέπουν στη µείωση της αβεβαιότητας των αντίστροφων ροών. 3. Σύντοµη περιγραφή προβλήµατος Η ReCellular αποτελεί µία ενδεικτική εταιρεία της βιοµηχανίας κινητής τηλεφωνίας. Ιδρύθηκε το 99 στις Η.Π.Α., µε βασικό αντικείµενο την εµπορία καινούριων, µεταχειρισµένων και επανακατεργασµένων κινητών τηλεφώνων, σε παγκόσµια κλίµακα. Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα δραστηριότητά της για την παρούσα έρευνα, αποτελεί η πώληση επανακατεργασµένων συσκευών, ως µία υψηλής ποιότητας και οικονοµικά συµφέρουσα εναλλακτική επιλογή των υποψήφιων χρηστών, σε σχέση µε την αγορά καινούριων κινητών τηλεφώνων. Η διαδικασία απόκτησης χρησιµοποιηµένων συσκευών είναι καθοριστική για την επιτυχή παρουσία της ReCellular στη συγκεκριµένη αγορά. Κατά κύριο λόγο εξαρτάται από την άγνωστη (αλλά εκτιµώµενη) µελλοντική ζήτηση για επανακατεργασµένες συσκευές. Για να είναι ανταγωνιστική η ReCellular, είναι αναγκασµένη να διατηρεί σηµαντικά αποθέµατα µεταχειρισµένων ή/και επανακατεργασµένων τηλεφώνων, δεδοµένου ότι οι χρόνοι που µεσολαβούν µεταξύ της αγοράς των µεταχειρισµένων συσκευών από τους προµηθευτές της και µιας παραγγελίας για επανακατεργασµένες συσκευές, είναι µεγάλοι και συχνά διαφορετικοί µεταξύ τους. Επιπλέον, η εταιρεία δε συλλέγει τα τηλέφωνα άµεσα από τους µεµονωµένους τελικούς χρήστες, αλλά τα προµηθεύεται µαζικά από «ενδιάµεσους» που συγκεντρώνουν τα κινητά τηλέφωνα από τους απλούς καταναλωτές, π.χ. παροχείς χρόνου οµιλίας, εταιρείες Leang, φιλανθρωπικούς οργανισµούς 2

3 κλπ. Ανάλογα µε την «πηγή προµήθειας», τα κινητά µπορεί να είναι διαφορετικής µάρκας, µοντέλου, ποιότητας, τιµής ή ποσότητας. Γίνεται αντιληπτό, λοιπόν, ότι η ReCellular δέχεται σχεδόν καθηµερινά ένα µεγάλο αριθµό προσφορών από τους προµηθευτές της, σχετικά µε παρτίδες χρησιµοποιηµένων τηλεφώνων, διαφορετικών µοντέλων, ποσοτήτων και ποιότητας. Η εταιρεία βασιζόµενη µόνο σε εκτιµήσεις της ζήτησης για επανακατεργασµένα τηλέφωνα, πρέπει συνεχώς να επιλέγει ποιες προσφορές να δεχτεί και ποιες ποσότητες από αυτές που αγοράζει να επανακατεργαστεί. Οι παραπάνω αποφάσεις πρέπει να λαµβάνονται µε γνώµονα τη βελτιστοποίηση της συνολικής ωφέλειας. Στον προσδιορισµό της τελευταίας οι δαπάνες και τα έσοδα ανά µονάδα θεωρούνται γνωστές και σταθερές, επειδή η ReCellular δεν είναι σε θέση ή και πρόθυµη πολλές φορές να τις επηρεάσει µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Το Σύστηµα Απόκτησης Μεταχειρισµένων Προϊόντων (Σ.Α.Μ.Π.) που έχει αναπτυχθεί µεταξύ της ReCellular και των προµηθευτών της, είναι αρκετά «ανώριµο»: περιλαµβάνει συναλλαγές µε παρτίδες προϊόντων πολλών ποιοτήτων, ασταθές µίγµα ποιοτήτων από συναλλαγή σε συναλλαγή µε τον ίδιο προµηθευτή, µη διενέργεια ελέγχου ποιότητας πριν την απόκτηση των παρτίδων και γενικά µεγάλη αβεβαιότητα. Για πολλούς λόγους, η ReCellular, αλλά και οποιαδήποτε άλλη εταιρία επανακατεργασίας, θα προτιµούσε το Σ.Α.Μ.Π. να αναβαθµιστεί σηµαντικά. Στο Σχήµα αποτυπώνονται οι διαφορετικές καταστάσεις στις οποίες βρίσκεται () ή µπορεί να βρεθεί µελλοντικά (2, 3 ή 4) το Σ.Α.Μ.Π. Προφανώς, οι υψηλότερου επιπέδου καταστάσεις του Σ.Α.Μ.Π. είναι πιο «ώριµες» και µε µικρότερη αβεβαιότητα στις συναλλαγές. Σχήµα : Οι διάφορες καταστάσεις του Σ.Α.Μ.Π. «Αρχική» - τωρινή κατάσταση () Παρτίδες που περιλαµβάνουν κινητά πολλών ποιοτήτων - ασταθές µίγµα ποιοτήτων (συνάρτηση πιθανότητας ποιότητας) ανά παρτίδα, διαχρονικά - δεν διεξάγεται «έλεγχος αποδοχής» Κατάσταση 2 Παρτίδες που περιλαµβάνουν κινητά πολλών ποιοτήτων - ασταθές µίγµα ποιοτήτων (συνάρτηση πιθανότητας ποιότητας) ανά παρτίδα, διαχρονικά - διεξάγεται «έλεγχος αποδοχής» Κατάσταση 3 Παρτίδες που περιλαµβάνουν κινητά πολλών ποιοτήτων - σταθερό µίγµα ποιοτήτων (συνάρτηση πιθανότητας ποιότητας) ανά παρτίδα, διαχρονικά - δεν διεξάγεται «έλεγχος αποδοχής» (ως µη απαραίτητος) «Τελική» κατάσταση (4) Παρτίδες που περιλαµβάνουν κινητά συγκεκριµένης ποιότητας Η ωρίµανση του Σ.Α.Μ.Π. είναι - ή τουλάχιστον πρέπει να είναι - ελκυστική τόσο για τη ReCellular, όσο και για τους προµηθευτές των χρησιµοποιηµένων συσκευών. Η ωφέλεια της πρώτης από µια τέτοια εξέλιξη είναι προφανής, δεδοµένου ότι κάθε εταιρεία επανακατεργασίας θα προτιµούσε αναµφίβολα να γίνει το εν λόγω σύστηµα περισσότερο «καθοριστικό». Αυτό θα της επέτρεπε να προσφέρει στους πελάτες της την ποιότητα που ζητούν, µε το χαµηλότερο δυνατό κόστος. Για παράδειγµα τη στιγµή αυτή η Recellular είναι πιθανό να αγοράζει µεταχειρισµένα τηλέφωνα µε χαµηλότερη ποιότητα από αυτή που θα ήθελε και να επιβαρύνεται οικονοµικά περισσότερο από όσο θα έπρεπε. Από την άλλη, ο πιο σηµαντικός λόγος για να υποστηρίξουν οι προµηθευτές την ωρίµανση του Σ.Α.Μ.Π., είναι η ευχέρεια τους να καταστήσουν την εν λόγω δραστηριότητα πιο κερδοφόρα και για τους ίδιους. Η µεγαλύτερη κερδοφορία τους θα ήταν αποτέλεσµα της αύξησης της τιµής των χρησιµοποιηµένων τηλεφώνων: κάθε προµηθευτής θα έπρεπε να αµείβεται περισσότερο επειδή «επεξεργάζεται» την παρτίδα που πρόκειται να πουλήσει (π.χ. για την κατηγοριοποίηση των κινητών ανά µοντέλο ή/και ανά ποιότητα). Προοδευτικά, η µεγαλύτερη κερδοφορία αυτής της επιχειρηµατικής δραστηριότητας θα προσέλκυε πολλούς 3

4 ακόµη προµηθευτές. Η µακροπρόθεσµη αύξησή τους θα προσέφερε στη Recellular περισσότερες εναλλακτικές επιλογές, γεγονός αναµφισβήτητα θετικό. 4. Μαθηµατικά µοντέλα Στην παράγραφο αυτή, παρουσιάζονται ορισµένα απλά µοντέλα µικτού ακέραιου προγραµµατισµού (Μ.Α.Π.), των οποίων η χρήση αποβλέπει στο να διευκολύνει τον καθορισµό των βέλτιστων ποσοτήτων που πρέπει να αγοράζει και να επανακατεργάζεται η εταιρεία ReCellular (ή κάθε άλλη εταιρεία επανακατεργασίας), κάθε φορά που δέχεται προσφορές µεταχειρισµένων συσκευών. Το «µοντέλο της κατάστασης» αντιστοιχεί στην «αρχική» κατάσταση του Σ.Α.Μ.Π. Βάσει αυτού προσδιορίζονται και τα υπόλοιπα µοντέλα, µέσω των οποίων αποτυπώνονται οι πιο σηµαντικές διαφορές των καταστάσεων υψηλότερου επιπέδου. Για την ακρίβεια, κάθε µοντέλο προκύπτει βάσει αυτού της προηγούµενης κατάστασης του Σ.Α.Μ.Π., µε κατάλληλες τροποποιήσεις. Κάθε µοντέλο Μ.Α.Π. διαµορφώνεται για συγκεκριµένη µάρκα - µοντέλο κινητών τηλεφώνων (π.χ. Noka 500). Μία εκτιµώµενη µελλοντική ζήτηση D επανακατεργασµένων κινητών τηλεφώνων ωθεί τη ReCellular να παραγγείλει παρτίδες µεταχειρισµένων συσκευών, έστω κι αν τελικά η ζήτηση αυτή δεν ικανοποιηθεί στο σύνολό της. Όπως συνήθως συµβαίνει στην πράξη, η εταιρεία µπορεί να αγοράσει µόνο ολόκληρη την προσφερόµενη ποσότητα και όχι µέρος της. Θεωρείται ακόµη ότι κάθε επιστρεφόµενο τηλέφωνο χρειάζεται έστω και περιορισµένη επανακατεργασία, προκειµένου να ξαναδιατεθεί στην αγορά. Απόρριψη µεταχειρισµένων συσκευών δεν υπάρχει, διότι θεωρείται ότι όλες µπορούν να υποβληθούν σε επανακατεργασία, ανεξάρτητα από την αρχική τους κατάσταση (δηλαδή τη στιγµή που αποκτιόνται). Τέλος, κατά τη διαµόρφωση των µοντέλων Μ.Α.Π. ελήφθη υπόψη ότι τα αποκτηθέντα κινητά υποβάλλονται σε επανακατεργασία µόνο εάν πρόκειται να πωληθούν. 4.. Μοντέλο της κατάστασης Έστω ότι ο δείκτης (,, ) εκφράζει τον προµηθευτή που προσφέρει µία παρτίδα κινητών τηλεφώνων και ότι ο δείκτης j (j,, ) εκφράζει την ποιότητα των κινητών τηλεφώνων στα επιµέρους τµήµατα της προσφερόµενης παρτίδας. Να σηµειωθεί ότι η καλύτερη ποιότητα είναι η και η χειρότερη η. Στη διαµόρφωση του µοντέλου Μ.Α.Π. χρησιµοποιούνται οι ακόλουθες παράµετροι: f (j): η ασταθής διαχρονικά συνάρτηση πιθανότητας της ποιότητας j του προµηθευτή, όπως προκύπτει από τα στατιστικά στοιχεία όλων των συναλλαγών του παρελθόντος µε το συγκεκριµένο προµηθευτή, D: η ζήτηση για επανακατεργασµένα κινητά τηλέφωνα, A : το µέγεθος της παρτίδας που προσφέρεται από τον προµηθευτή, p : η τιµή πώλησης ενός επανακατεργασµένου κινητού τηλεφώνου, p e : η υπολειµµατική αξία - τιµή ενός µη επανακατεργασµένου κινητού τηλεφώνου, ανεξαρτήτως της ποιότητάς του και του προµηθευτή που το διέθεσε - p e < p, c a, : το κόστος απόκτησης ενός µεταχειρισµένου κινητού τηλεφώνου από τον προµηθευτή (ο οποίος, στην πράξη, τιµολογεί τα κινητά τηλέφωνα που προσφέρει σύµφωνα µε την ποιότητα που συνήθως έχουν), c r,j : το κόστος επανακατεργασίας ενός κινητού τηλεφώνου ποιότητας j, c : το κόστος έλλειψης (µη ικανοποίησης της ζήτησης) ενός κινητού τηλεφώνου - 0 c c a,, W: το διαθέσιµο κονδύλι για µία συναλλαγή, και οι εξής µεταβλητές: y : δυαδική µεταβλητή που εκφράζει την επιλογή της εταιρείας επανακατεργασίας να παραγγείλει ή όχι την παρτίδα που προσφέρεται από τον προµηθευτή : x,j : y 0 αν η εταιρεία πρέπει να παραγγείλει την παρτίδα A αν η εταιρεία δεν πρέπει να παραγγείλει την παρτίδα A µεταβλητή που εκφράζει το ποσοστό του τµήµατος της παρτίδας που προσφέρεται από τον προµηθευτή και περιέχει κινητά τηλέφωνα ποιότητας j, που πρέπει να υποβληθεί σε επανακατεργασία - 0 x,j για κάθε και j. Κάθε προµηθευτής προσφέρει αποκλειστικά µία παρτίδα. 4

5 Ακόµη, είναι βοηθητικές οι ακόλουθες ποσότητες: A: η συνολική ποσότητα κινητών τηλεφώνων που πρόκειται να παραγγείλει η εταιρεία, R: η συνολική ποσότητα συσκευών που πρόκειται να υποβληθεί σε επανακατεργασία και να πουληθεί, R j : η ποσότητα συσκευών ποιότητας j, που πρόκειται να υποβληθεί σε επανακατεργασία και να πουληθεί, C: η συνολική ωφέλεια, που µεγιστοποιείται στην Αντικειµενική Συνάρτηση (Α.Σ.). Η χρήση του συγκεκριµένου µοντέλου Μ.Α.Π. ενδείκνυται σε περιπτώσεις όπως η ακόλουθη: προκειµένου η εταιρεία επανακατεργασίας να ικανοποιήσει µια ζήτηση έστω D.000 επανακατεργασµένων κινητών τηλεφώνων, εξετάζει ποιες από τις ακόλουθες προσφορές να δεχτεί, λαµβάνοντας υπόψη τις τιµές πώλησης και τα στοιχεία κόστους (p, p e, c a,, c r,j, c ): την παρτίδα του προµηθευτή ( ) που περιλαµβάνει (A ) 700 τηλέφωνα, από τα οποία - σύµφωνα µε την ασταθή συνάρτηση πιθανότητας της ποιότητας j του προµηθευτή, f (j) εκτιµάται ότι θα είναι ποιότητας 3 - δηλ. f (3) 0,43 - και 400 της καλύτερης ποιότητας - δηλ. f (6) 0,57 - ή/και την παρτίδα του προµηθευτή ( ) 2 που περιλαµβάνει (A 2 ).00 τηλέφωνα και ειδικότερα 300 ποιότητας 5 - δηλ. f 2 (5) 0,27 - και 800 της χειρότερης ποιότητας - δηλ. f 2 () 0,73. Η Α.Σ. του µοντέλου Μ.Α.Π. έχει την ακόλουθη µορφή: ( D R) + pe A f ( j)( y x, j ) cr, jaf () j x, j max C p R c c A y () j και υπόκειται στους ακόλουθους περιορισµούς δοµής: x,j y για,, και j,, (2) R D (3) j A A y (4) j () j R A f x (5) x,j 0 για,, και j,, (6) y 0 ή για,, (7) Απαλείφοντας το σταθερό όρο c D και κάνοντας κάποιες τροποποιήσεις, η Α.Σ. γίνεται: max C ' r, j e, j j ( p + c ) R ( c + p ) A f () j x + A y ( p c ), j e a, a, (8) όπου ' C C cd. Θέτοντας R j A f () j x, j προκύπτει από την (5) ότι R περιορισµοί δοµής (3) και (5) µπορούν να αντικατασταθούν σπό τους: j R j D j R j. Συνεπώς, οι (9) () j R A f x για j,, (0) j Το µοντέλο Μ.Α.Π. µπορεί επίσης να περιλαµβάνει και ένα περιορισµό δαπανών της ακόλουθης µορφής: c a,, j A y + c r, j A f j () j x W, j. () 5

6 4.2. Μοντέλο της κατάστασης 2 Ο επιπρόσθετος συµβολισµός στην περίπτωση αυτή περιλαµβάνει τις ακόλουθες παραµέτρους: c c : το κόστος δειγµατοληψίας - ελέγχου ποιότητας ενός κινητού τηλεφώνου, n : το ποσοστό της παρτίδας που προσφέρεται από τον προµηθευτή, που πρόκειται να ελεγχθεί, g (j): η άγνωστη (τη στιγµή διαµόρφωσης και χρήσης του προτύπου Μ.Α.Π.) συνάρτηση πιθανότητας (κατανοµή σχετικής συχνότητας ουσιαστικά) της ποιότητας j, της τωρινής παρτίδας του προµηθευτή, η οποία θα προέκυπτε σε περίπτωση ελέγχου 00% της παρτίδας A, g ' () j :η συνάρτηση πιθανότητας (κατανοµή σχετικής συχνότητας ουσιαστικά) της ποιότητας j, που προκύπτει µετά από τη δειγµατοληψία - έλεγχο ποιότητας της παρτίδας του προµηθευτή, h (j): η άγνωστη (τη στιγµή διαµόρφωσης και χρήσης του προτύπου Μ.Α.Π.) «ενηµερωµένη» συνάρτηση πιθανότητας της ποιότητας j, που βασίζεται τόσο στα στατιστικά στοιχεία όλων των παλαιότερων συναλλαγών µε τον προµηθευτή - µέσω της f (j) - όσο και στα στοιχεία που προέκυψαν από την τρέχουσα παρτίδα - µέσω της g ' () j, f µ : η µέση τιµή (ποιότητα) της f (j), µ jf () j, f,j h,j, j j h µ : η µέση τιµή (ποιότητα) της h (j), µ jh () j., j j Για την κατάσταση 2 του Σ.Α.Μ.Π., η διαµόρφωση του µοντέλου της κατάστασης διαφοροποιείται στην Α.Σ.: και τον περιορισµό (0): ( p + c ) R ( c r, j + p e ) A g () j x, j + A y ( p e c a, ) c c ' max C n A (2) j () j R A g x για j,, (3) j, j Σηµειώνεται ότι το κόστος δειγµατοληψίας - ελέγχου ποιότητας οποιασδήποτε παρτίδας µεταχειρισµένων συσκευών που προσφέρονται από τον προµηθευτή, λαµβάνεται υπόψη στη (2) θεωρώντας ότι είναι ανάλογο του µεγέθους κάθε δείγµατος n A, το οποίο είναι προφανώς ανάλογο του µεγέθους της παρτίδας A. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι αξιοποίησης των αποτελεσµάτων της δειγµατοληψίας των παρτίδων, έτσι ώστε το µοντέλο Μ.Α.Π. να καταστεί ακριβέστερο, αφού θα βασίζεται (και) σε τρέχοντα δεδοµένα και όχι µόνο του παρελθόντος. Κατ αρχήν, ο µόνος τρόπος για να γίνει γνωστή η ακριβής µορφή της g (j) είναι µέσω ελέγχου 00% της παρτίδας που προσφέρεται από τον προµηθευτή. Ο απλούστερος, αλλά όχι και ο πιο ακριβής τρόπος αξιοποίησης των αποτελεσµάτων της δειγµατοληψίας, είναι να χρησιµοποιηθούν αποκλειστικά αυτά τα αποτελέσµατα - δηλ. η g ' () j - αντί της άγνωστης g (j). Τα κυριότερα µειονεκτήµατα αυτής της επιλογής είναι: α) Λόγω της τυχαιότητας των δειγµάτων που λαµβάνονται είναι πιθανό η προσπάθεια προσδιορισµού της g (j) να είναι ανακριβής. Αυτό δεν θα συµβεί µόνο αν εξεταστεί ολόκληρη η παρτίδα. β) Προκειµένου να αυξηθεί η αξιοπιστία της διαδικασίας δειγµατοληψίας, είναι απαραίτητο, µεταξύ άλλων, να λαµβάνονται όσο το δυνατό πιο µεγάλα δείγµατα, γεγονός που αυξάνει αρκετά το κόστος δειγµατοληψίας. γ) Όλα τα παλαιότερα δεδοµένα που απεικονίζουν τη «συµπεριφορά» των διαφόρων προµηθευτών στο παρελθόν, δε λαµβάνονται υπόψη. Το γεγονός αυτό δε συνιστά σοβαρό µειονέκτηµα αν η διαδικασία δειγµατοληψίας είναι αξιόπιστη (π.χ. µέσω λήψης δειγµάτων µεγάλου µεγέθους), λόγω και του ότι στην κατάσταση 2 του Σ.Α.Μ.Π. η συνάρτηση πιθανότητας f (j) είναι ασταθής, άρα αναξιόπιστη διαχρονικά. Προκειµένου να αντιµετωπιστούν κάποια από τα µειονεκτήµατα αυτά, θα µπορούσε αντί της ( j) g ' να χρησιµοποιηθεί µια «σταθµισµένη» συνάρτηση πιθανότητας, η οποία θα συνδύαζε τις πληροφορίες τόσο από το τρέχον δείγµα, () j, όσο και από το παρελθόν, f (j). Ως συντελεστές βαρύτητας θα µπορούσαν να g ' 6

7 χρησιµοποιηθούν οι ποσότητες των κινητών τηλεφώνων από την εξέταση των οποίων προέκυψαν οι πληροφορίες, η παλαιότητα των πληροφοριών ή ένας συνδυασµός τους. Ωστόσο, η πιο αναβαθµισµένη τεχνική «ενηµέρωσης» της f (j) είναι χρησιµοποιώντας το θεώρηµα Baye και το γεγονός ότι ανεξάρτητα από την κατανοµή του j, η µέση τιµή j κατανέµεται κανονικά, για µεγάλα µεγέθη δείγµατος. Βάσει αυτής της ιδιότητας, f h θα µπορούσε να «ενηµερωθεί» η µέση τιµή της f (j), µ, j, από την µ, j, η οποία αποτελεί εκτίµηση της µέσης τιµής της g (j). Τα µειονεκτήµατα αυτής της διαδικασίας είναι τα εξής: α) Η αξιοποίηση του «ιστορικού» κάθε προµηθευτή µέσω της χρήσης του θεωρήµατος Baye, έχει αξία µόνο εάν η συνάρτηση πιθανότητάς του f (j), δε διαφοροποιείται σηµαντικά από συναλλαγή σε συναλλαγή. ιαφορετικά, η αξία της τρέχουσας δειγµατοληψίας µεγιστοποιείται. β) Για να αξιοποιηθεί το θεώρηµα Baye, χρειάζεται να δηµιουργηθούν στο µοντέλο όροι που θα περιλαµβάνουν µέσες τιµές, οι οποίοι στη συγκεκριµένη µορφή του µοντέλου δεν υπάρχουν. Συνεπώς, υπάρχει ανάγκη για περισσότερες (ίσως και αρκετά απλοποιητικές) παραδοχές Μοντέλο της κατάστασης 3 Το µοντέλο Μ.Α.Π. που µπορεί να χρησιµοποιηθεί γι αυτή την κατάσταση του Σ.Α.Μ.Π. είναι ακριβώς το ίδιο µε το µοντέλο της κατάστασης (παράγραφος 4.), µε µια σηµαντική διαφορά, που δεν αφορά ωστόσο το συµβολισµό: η συνάρτηση πιθανότητας της ποιότητας j του προµηθευτή f (j), είναι ουσιαστικά σταθερή διαχρονικά και δε διαφοροποιείται σε µεγάλο βαθµό µεταξύ διαδοχικών συναλλαγών, σε αντίθεση µε ότι συµβαίνει στην κατάσταση του Σ.Α.Μ.Π. όπου η f (j) είναι είτε ασταθής διαχρονικά, είτε τελείως άγνωστη (π.χ. νέος προµηθευτής) Μοντέλο της κατάστασης 4 Στην περίπτωση αυτή, η διαµόρφωση του µοντέλου Μ.Α.Π. περιλαµβάνει µόνο µία νέα παράµετρο: c r, : το κόστος επανακατεργασίας ενός κινητού τηλεφώνου του προµηθευτή 2, και µία νέα µεταβλητή: x : µεταβλητή που εκφράζει το ποσοστό της παρτίδας που προσφέρεται από τον προµηθευτή, που πρέπει να υποβληθεί σε επανακατεργασία - 0 x για κάθε, που αντικαθιστούν τα c r,j και x,j αντίστοιχα, των µοντέλων των καταστάσεων και 3. Η Α.Σ. λαµβάνει στην συγκεκριµένη περίπτωση την ακόλουθη µορφή: ( D R) + pe A ( y x ) cr,ax max C p R c c A y (4) και υπόκειται στους ακόλουθους περιορισµούς δοµής: x y για,, (5) R D (6) A A y (7) R A x (8) x 0 για,, (9) y 0 ή για,, (20) Απαλείφοντας το σταθερό όρο c D και χρησιµοποιώντας την (8), η Α.Σ. τροποποιείται µε τον ακόλουθο τρόπο: a, 2 Στην πράξη, το c r, - καθώς και το c a, σε αυτή την περίπτωση - καθορίζεται σύµφωνα µε τη συγκεκριµένη ποιότητα που προσφέρει ο προµηθευτής. 7

8 όπου r, e ( p + c ) R ( c + p ) A x ( c p ) ' max C A y (2) ' C C c D, ενώ ο περιορισµός δοµής (6) ως εξής: a, e A x D Στο εν λόγω µοντέλο Μ.Α.Π. ο περιορισµός δαπανών παίρνει τη µορφή: c r,a x + c a, (22) A y W. (23) 5. Αριθµητική ανάλυση Τα µοντέλα Μ.Α.Π. που παρουσιάστηκαν παραπάνω, ελέγχθηκαν για την ευχρηστία τους και την ικανότητα ανταπόκρισής τους σε πραγµατικές καταστάσεις, προκειµένου να βελτιωθούν τα σηµεία, στα οποία κάτι τέτοιο ήταν απαραίτητο. Αυτό έγινε µε βάση τη ρεαλιστική περίπτωση απόκτησης, επανακατεργασίας και επαναδιάθεσης κινητών τηλεφώνων από την εταιρεία ReCellular. Στη συνέχεια, χρησιµοποιήθηκαν για να αξιολογηθεί από οικονοµική άποψη η µετάβαση του Σ.Α.Μ.Π. από τις χαµηλότερου επιπέδου καταστάσεις στις υψηλότερες. Έστω κι αν στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται µόνο ένα µικρό µέρος της αριθµητικής ανάλυσης που πραγµατοποιήθηκε, τα συµπεράσµατα που εξάγονται είναι πολλά και σηµαντικά. Πίνακας 2: Τιµές των δεικτών και των παραµέτρων των µοντέλων της κατάστασης 3 και 4 Μοντέλο της κατάστασης 3 Μοντέλο της κατάστασης 4 είκτης - παράµετρος Τιµές που εξετάστηκαν είκτης - παράµετρος Τιµές που εξετάστηκαν j D.000 D.000 κάθε A ες Πίνακα 3 κάθε A ες Πίνακα 3 c a, 9,25 $ c a, για j 60 $ c a,2 77,23 $ c a, για j 2 70 $ c a,3 97,5 $ c a, για j 3 80 $ c a,4 75 $ c a, για j 4 90 $ c a,5 95 $ c a, για j 5 95 $ c a,6 70 $ c a, για j 6 00 $ c r, 45 $ c r, για j 45 $ c r,2 40 $ c r, για j 2 40 $ c r,3 35 $ c r, για j 3 35 $ c r,4 30 $ c r, για j 4 30 $ c r,5 20 $ c r, για j 5 20 $ c r,6 5 $ c r, για j 6 5 $ p 25 $ ή 35 $ ή 45 $ p 25 $ ή 35 $ ή 45 $ p e 5 $ ή 0 $ p e 5 $ ή 0 $ c 0 $ ή 30 $ c 0 $ ή 30 $ Μοντέλο της κατάστασης 3 f (j) f (3) 0,25-f (4) 0,25-f (5) 0,25-f (6) 0,25 f 2 (j) f 2 () 0,0-f 2 (2) 0,259-f 2 (3) 0,525-f 2 (4) 0,042-f 2 (5) 0,02-f 2 (6) 0,053 f 3 (j) f 3 (5) 0,5, f 3 (6) 0,5 f 4 (j) f 4 () 0,25, f 4 (2) 0,25, f 4 (3) 0,25, f 4 (4) 0,25 f 5 (j) f 5 (4) 0,333, f 5 (5) 0,333, f 5 (6) 0,333 f 6 (j) f 6 () 0,333, f 6 (2) 0,333, f 6 (3) 0,333 8

9 Οι τιµές των δεικτών και των παραµέτρων που χρησιµοποιήθηκαν στην αριθµητική ανάλυση συγκεντρώθηκαν είτε από την ιστοσελίδα της εταιρείας ReCellular στο διαδίκτυο (http://www.recellular.com), είτε από τα στελέχη της. Στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται συνοπτικά οι τιµές που αφορούν τα µοντέλα των καταστάσεων 3 και 4 του Σ.Α.Μ.Π. Όσο για το µοντέλο της κατάστασης 2, χρησιµοποιήθηκε το σύνολο των τιµών του µοντέλου της κατάστασης 3, µε τη διαφορά πως οι τιµές f (j) αντιµετωπίστηκαν ως τιµές g ' () j : επελέγη να χρησιµοποιηθεί η απλούστερη µορφή του εν λόγω µοντέλου, δηλαδή αυτή που προκύπτει εάν χρησιµοποιηθούν αποκλειστικά τα αποτελέσµατα της δειγµατοληψίας. Επιπρόσθετα επελέγησαν οι ενδεικτικές τιµές c c 0,5 $ και n 0% για κάθε προµηθευτή, έστω κι αν οι τιµές των τελευταίων παραµέτρων θα µπορούσαν να αποτελέσουν αντικείµενο βελτιστοποίησης. Αναλυτική αναφορά στον τρόπο προσδιορισµού των συγκεκριµένων τιµών πραγµατοποιεί ο Nkolad (2005). Για να πραγµατοποιηθεί η αξιολόγηση της µετάβασης του Σ.Α.Μ.Π. από την κατάσταση 2 ως την 4 ήταν απαραίτητο να καθοριστούν και για τα τρία µοντέλα τα µεγέθη των προσφερόµενων παρτίδων: αυτών που περιλαµβάνουν κινητά τηλέφωνα µίας µόνο ποιότητας (µοντέλο της κατάστασης 4) και αυτών που περιλαµβάνουν κινητά τηλέφωνα µε ένα µίγµα ποιοτήτων, σύµφωνα µε την f (j) ή g ' () j κάθε προµηθευτή (µοντέλο της κατάστασης 3 και 2 αντίστοιχα). Εξετάστηκαν 3 σετ τιµών, που προέκυψαν µε βάση την απαίτηση η συνολικά προσφερόµενη ποσότητα ανά ποιότητα να είναι η ίδια, ανεξάρτητα από τον τύπο του µοντέλου Μ.Α.Π. Η παραδοχή αυτή έγινε ώστε τα αποτελέσµατα να είναι συγκρίσιµα. Στον Πίνακα 3 παρουσιάζονται τα σετ µεγεθών παρτίδων που εξετάστηκαν, τα οποία προέκυψαν λαµβάνοντας υπόψη τη συνάρτηση πιθανότητας f (j) - ή g ' () j - κάθε προµηθευτή. Στα δύο πρώτα σετ του µοντέλου της κατάστασης 4 θεωρήθηκε ότι η εταιρεία επανακατεργασίας αποδέχεται προσφορές κινητών σε όλες (6) τις ποιότητες, ενώ στο τρίτο σετ ότι δέχεται προσφορές µόνο σε 4: σε κάθε ένα από τα επίπεδα ποιότητας 4 και 5 δέχεται από δύο προσφορές. Πίνακας 3: Σετ µεγεθών προσφερόµενων παρτίδων Σετ Μοντέλο της κατάστασης 3 Μοντέλο της κατάστασης 4 A A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 j A A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 66, , ,5 4 50, , , 237, , , , , , , , ,3 Η βελτιστοποίηση των διαφόρων µοντέλων Μ.Α.Π. για τους 36 συνδυασµούς δεδοµένων που προέκυψαν σύµφωνα µε τα στοιχεία του Πίνακα 2, έδωσαν τα αποτελέσµατα που παρουσιάζονται συνοπτικά στον Πίνακα 4. Στον πίνακα αυτό παρατίθεται η βέλτιστη συνολική ωφέλεια C k για τα µοντέλα των καταστάσεων k 2, 3 και 4 και η ποσοστιαία µείωση της ωφέλειας σε σχέση µε την κατάσταση 4, εάν το Σ.Α.Μ.Π. βρίσκεται σε κάποια C 4 C k από τις άλλες δύο καταστάσεις (2 ή 3): Pk. C 4 Όσον αφορά στο µοντέλο της κατάστασης 2, η συνολική ωφέλεια C 2 του Πίνακα 4 υπολογίστηκε θεωρώντας ότι g (j) f (j). Αυτό σηµαίνει ότι η δειγµατοληψία - έλεγχος ποιότητας θα ήταν ανώφελη και στη καλύτερη 9

10 ' περίπτωση - αν g () j f () j ' δειγµατοληψίας - ελέγχου ποιότητας. Ωστόσο, στη χειρότερη περίπτωση - αν g ( j) f ( j) - θα επιβάρυνε απλώς τη συνάρτηση συνολικής ωφέλειας (2) µε το κόστος - η δειγµατοληψία θα παρέσυρε τη ReCellular σε µία υποβέλτιστη λύση και κατά συνέπεια σε µικρότερη συνολική ωφέλεια C 2 και µεγαλύτερο P 2. Στην περίπτωση που g (j) f (j), η δειγµατοληψία θα ήταν αναµφίβολα χρήσιµη για την επιλογή των κατάλληλων παρτίδων, όµως τότε η άµεση σύγκριση των αποτελεσµάτων θα ήταν αδύνατη. Λαµβάνοντας υπόψη όχι µόνο τα αποτελέσµατα του Πίνακα 4, αλλά και τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από πολλούς ακόµη συνδυασµούς που εξετάστηκαν στο πλαίσιο της έρευνας αυτής, τα βασικά συµπεράσµατα που εξάγονται είναι τα εξής: Πίνακας 4: Βέλτιστη συνολική ωφέλεια C k για τα µοντέλα Μ.Α.Π. των καταστάσεων k 2, 3 και 4 και ποσοστιαία µείωση σε σχέση µε την κατάσταση 4, P k p p e c A C 4 C 3 P 3 C 2 P Σετ.454,34.454,5 0,00%.407,5 0,4% Σετ , ,88 0,00% ,8 0,22% Σετ , ,46 0,00% ,86 0,5% Σετ 0.253, ,46 0,00% 0.206,86 0,46% Σετ 9.653, ,5 0,00% 9.606,54 0,24% Σετ , ,02 0,00% ,22 0,6% Σετ.454,33.454,26 0,00%.407,66 0,4% Σετ , ,94 0,00% ,34 0,22% Σετ , ,52 0,00% ,02 0,5% Σετ 0.253, ,52 0,00% 0.207,02 0,46% Σετ 9.653, ,7 0,00% 9.606,7 0,24% Σετ , ,03 0,00% ,38 0,6% Σετ , ,88 28,25% 2.363,38 29,03% Σετ , ,82 20,58% 2.363,32 2,08% Σετ , ,27 6,6% ,77 6,54% Σετ , ,27 35,50% 0.649,77 36,3% Σετ , ,28 2,8% ,78 2,70% Σετ , ,26 4,54% ,76 4,92% Σετ , ,9 28,25% 2.363,4 29,03% Σετ , ,85 20,58% 2.363,35 2,08% Σετ , ,27 5,89% ,77 6,26% Σετ , ,27 34,90% 0.749,77 35,7% Σετ , ,26 20,80% ,76 2,32% Σετ , ,26 4,26% ,76 4,64% Σετ , ,78% ,3% Σετ , ,64% ,96% Σετ , ,04% ,26% Σετ , ,32% ,90% Σετ , ,96 7,05% 8.339,96 7,38% Σετ , ,38 2,07% ,38 2,3% Σετ , ,78% ,3% Σετ , ,64% ,96% Σετ , ,04% ,26% Σετ , ,32% ,90% Σετ , ,24 7,05% 8.340,24 7,38% Σετ , ,67 2,4% ,67 2,64% Είναι προφανές το οικονοµικό όφελος της εταιρείας ReCellular από τη διαδικασία α) απόκτησης µεταχειρισµένων κινητών τηλεφώνων, β) επανακατεργασίας τους και γ) επαναδιάθεσής τους στην αγορά. Είναι προφανής η οικονοµική ωφέλεια που θα υπάρξει από την ενδεχόµενη εξέλιξη - «ωρίµανση» του 0

11 Σ.Α.Μ.Π. Στις περισσότερες περιπτώσεις που ισχύει A D (όπως στο Σετ ) ή < A D, το µοντέλο της κατάστασης 4 είναι ισοδύναµο - από άποψη συνολική ωφέλειας - ή απέχει ελάχιστα από αυτό της κατάστασης 3. Αυτό συµβαίνει διότι στη συντριπτική πλειοψηφία των δυνατών συνδυασµών των παραµέτρων, η βέλτιστη λύση των δύο µοντέλων Μ.Α.Π. θα είναι να αποκτάται κάθε προσφερόµενη παρτίδα, λόγω της τάσης για αποφυγή της µη ικανοποίησης µέρους της ζήτησης, η οποία κοστίζει συνήθως αρκετά. Κατά συνέπεια, στις περιπτώσεις αυτές δεν υπάρχει συνήθως διαφορά από το διαφορετικό στυλ προσφορών των δύο καταστάσεων του Σ.Α.Μ.Π. Οι διαφορές στην απόδοση ( P k ) παραµένουν, ακόµη και αν η ζήτηση D διαφοροποιηθεί, εφόσον τα µεγέθη των παρτίδων A διαφοροποιηθούν ανάλογα. Συνεπώς είναι η σχέση µεταξύ του D και των διάφορων A που οδηγεί στα διαφορετικά αποτελέσµατα και όχι το απόλυτο µέγεθος του D. Εξετάζοντας τις βέλτιστες λύσεις του µοντέλου Μ.Α.Π. της κατάστασης 4, που οδηγούν σε προµήθεια µεγαλύτερης ποσότητας συσκευών από τη ζήτηση - A y > D - διαπιστώνεται ότι κάθε αποκτηθείσα παρτίδα (y ) υποβάλλεται εξ ολοκλήρου σε επανακατεργασία (x ), εκτός από µία. Με άλλα λόγια, στις περιπτώσεις αυτές µόνο ένα x < µπορεί να βρεθεί στη βέλτιστη λύση. Το συµπέρασµα αυτό ισχύει κατ αναλογία και για τα µοντέλα Μ.Α.Π. της κατάστασης 3. Εκτός από τις τιµές A, από τις τιµές των υπολοίπων παραµέτρων που εξετάστηκαν σε διαφορετικά επίπεδα (p, p e and c ), η p έχει τη σηµαντικότερη επίδραση στη βέλτιστη συνολική ωφέλεια C k, και συνεπώς και στη διαφορά της απόδοσης P k. 6. Συµπεράσµατα Η παρούσα έρευνα οδήγησε στις ακόλουθες σηµαντικές, γενικές διαπιστώσεις: Η οικονοµική ωφέλεια µπορεί να αποτελέσει ισχυρό κίνητρο για τις εταιρείες, ώστε να στρέψουν µελλοντικά το ενδιαφέρον τους προς την κατεύθυνση της συλλογής, επανακατεργασίας και επαναδιάθεσης στην αγορά των µεταχειρισµένων προϊόντων τους. Έτσι θα καταστεί δυνατό να επιτευχθούν, έστω µε έµµεσο τρόπο, τα πολλαπλά οφέλη που επιδιώκονται από τη διεθνή κοινότητα µέσω του προσανατολισµού των εταιρειών σε πιο «ευαισθητοποιηµένο» περιβαλλοντικά σχεδιασµό προϊόντων: π.χ. ορθολογικότερη χρήση των διαρκώς µειούµενων (ενεργειακών και υλικών) πόρων της φύσης, δραστική µείωση των απορριµµάτων και συνεπώς µείωση της ανάγκης εξεύρεσης χώρων ταφής, αλλά και της µόλυνσης από την ύπαρξη ειδικών κατηγοριών απορριµµάτων (χηµικά, πλαστικά κλπ.) κλπ. Οι αντίστροφες εφοδιαστικές αλυσίδες και οι Α.Ε.Κ.Β. έχουν αναπτυχθεί πολύ πρόσφατα και δεν έχουν οριοθετηθεί πλήρως. Συνεπώς, προσφέρουν σηµαντικό πεδίο έρευνας, ειδικά στον τοµέα της µαθηµατικής µοντελοποίησης των λειτουργιών τους. Το κινητό τηλέφωνο αποτελεί ένα πολύ δηµοφιλές καταναλωτικό προϊόν µε υψηλότατους ρυθµούς τόσο διάθεσης στην αγορά, όσο και επιστροφών µεταχειρισµένων συσκευών. Λαµβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά της αγοράς κινητών τηλεφώνων, είναι προφανές ότι στο άµεσο µέλλον πολλές εταιρείες επανακατεργασίας θα τίθενται αντιµέτωπες µε τη λήψη πληθώρας προσφορών από τους προµηθευτές τους, για παρτίδες χρησιµοποιηµένων συσκευών, διαφορετικών µοντέλων, ποσοτήτων και ποιοτήτων, από τις οποίες θα πρέπει να διαλέξουν και να αγοράσουν. Το γεγονός αυτό κάνει τα µοντέλα Μ.Α.Π. που αναπτύχθηκαν στην παρούσα έρευνα ιδιαίτερα χρήσιµα. Ακόµη και η χρήση απλών εργαλείων βελτιστοποίησης, όπως ο γραµµικός ή ο ακέραιος προγραµµατισµός, είναι σε θέση να βοηθήσουν τη σηµαντική οικονοµική βελτίωση του Σ.Α.Μ.Π. Τέλος, απεδείχθη ότι τα πλεονεκτήµατα της ωρίµανσης του Σ.Α.Μ.Π., είναι εκτός των άλλων οικονοµικά. Η παρούσα έρευνα που διεξήχθη σε ένα συγκεκριµένο τύπο Α.Ε.Κ.Β. αποκάλυψε την ύπαρξη σηµαντικών ερευνητικών ευκαιριών, σε συναφείς περιοχές. Ενδεικτικές κατευθύνσεις είναι οι ακόλουθες: Άρση της υπόθεσης για γνωστά και σταθερά κόστη, τιµές και ποσότητες: τα µοντέλα Μ.Α.Π. θα γίνουν πιο

12 σύνθετα, αλλά και ρεαλιστικά, εάν ληφθεί υπόψη η αλληλεπίδραση µεταξύ της ζήτησης, των προσφορών και των τιµών. Έρευνα της σύνδεσης και του βαθµού αλληλεπίδρασης της ποιότητας - σχεδιασµού πρωτίστως και κατασκευής δευτερευόντως - των προϊόντων που διατίθενται στην αγορά για πρώτη φορά, µε το ρυθµό ανάκτησής τους ως χρησιµοποιηµένα. Μελέτη της «αξίας» και του τρόπου εφαρµογής διαδικασιών δειγµατοληψίας κατά την αγορά επιστρεφόµενων προϊόντων. Μοντελοποίηση της επίδρασης των ενεργειών ελέγχου ποιότητας στις ροές και το κόστος µιας αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας, µε τη χρήση της θεωρίας υναµικής Συστηµάτων. Ευχαριστίες Εκφράζονται ευχαριστίες προς το Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών για την οικονοµική ενίσχυση του ρ. Νικολαΐδη µε τη µορφή µεταδιδακτορικής υποτροφίας κατά το 2004, στο πλαίσιο της οποίας υλοποιήθηκε ένα µεγάλο µέρος της παρούσας έρευνας. Αναφορές Dekker, R., Flechmann, M., nderfurth, K., and Van Waenhove, L.N., ed Revere Logtc: Quanttatve Model for Cloed-Loop Supply Chan, Sprnger-Verlag, Berln, Germany. Ferrer, G., Whybark, C Materal plannng for a remanufacturng faclty, Producton and Operaton Management, vol. 8, Flechmann, M Quanttatve model for revere logtc, Lecture Note n Economc and Mathematcal Sytem, Volume 50, Sprnger-Verlag, Berln. Gude r., V.D.R Producton plannng and control for remanufacturng, ournal of Operaton Management, vol. 8, Gude, r. V.D.R., Srvatava, R nventory buffer n recoverable manufacturng, ournal of Operaton Management, vol. 6, Gude r., V.D.R., Teunter, R.H., Van Waenhove, L.N Matchng Demand and Supply to Maxmze Proft from Remanufacturng, Manufacturng & Servce Operaton Management, vol. 5, no. 4, Gude r., V.D.R., Van Waenhove, L.N Managng product return for remanufacturng, Producton and Operaton Management, vol. 0, no 2, Gude r., V.D.R., Van Waenhove, L.N Cloed - loop upply chan. Ayer, R., Ayer, L., edtor, A Handbook of ndutral Ecology, Edward Elgar, Northampton, MA, Gude r., V.D.R., Van Waenhove, L.N., ed Bune apect of Cloed - Loop Supply Chan, Carnege Mellon Unverty Pre, Pttburg, PA. nderfurth. K Smple optmal replenhment and dpoal polce for product recovery ytem wth leadtme, OR Spektrum, vol. 9, -22. nderfurth, K., enen, T Analy of MRP polce wth recovery opton, U. Leopold-Wldburger et al., ed. Modelng and Decon n Economc, Phyca, Hedelberg, Germany, Nkolad, Y Quanttatve Model for Acquton and Remanufacturng of Ued Product: Applcaton to the Cae of Ued Cell Phone, Workng Paper, AUTH, Thealonk, Greece. Souza, G., Ketzenberg, M., Gude r., V.D.R Capactated remanufacturng wth ervce level contrant, Producton and Operaton Management, vol., Toktay, B., L. Wen, Stefano, Z nventory management of remanufacturable product, Management Scence, vol. 46, Van der Laan, E The effect of remanufacturng on nventory control, Ph.D. Sere n General Management 28, Rotterdam School of Management, Eramu Unverty Rotterdam, The Netherland. Van der Laan, E., Salomon, M., Dekker, R., Van Waenhove, L.N nventory control n hybrd ytem wth remanufacturng, Management Scence, vol. 45, Van Waenhove, L.N., Gude r., V.D.R Cloed - loop upply chan, R. Ayer, L. Ayer, ed. A Handbook of ndutral Ecology, Edward Elgar, Northampton, MA,

ρ. ιονύσης Σκαρµέας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

ρ. ιονύσης Σκαρµέας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Τι είναι Μάρκετινγκ; Ηδιαδικασία σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Κεφάλαιο 10. Εισαγωγή στην εκτιμητική

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Κεφάλαιο 10. Εισαγωγή στην εκτιμητική ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑΣ Εργαστήριο Λήψης Αποφάσεων & Επιχειρησιακού Προγραμματισμού Καθηγητής Ι. Μητρόπουλος ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

2 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 2 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής «σωστό λάθος» Να χαρακτηρίσετε µε Σ (σωστό) ή µε Λ (λάθος) καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off. Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com

Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off. Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com Έρευνα αγοράς (Ι) Ανάγκη στην αγορά (κάτι που η αγορά θέλει αλλά δεν το έχει) Σύλληψη και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΑΝΟΥΡΓΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ.

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ. 2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες Έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει σαφής αντίληψη της σηµασίας του όρου "διοίκηση ή management επιχειρήσεων", ακόµη κι από άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. www.arnos.gr κλικ στη γνώση info@arnos.co.gr. ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463

Εισαγωγή. www.arnos.gr κλικ στη γνώση info@arnos.co.gr. ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 Εισαγωγή Η ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού κόστους μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κριτήριο για τον προσδιορισμό της βέλτιστης τιμής της συγκέντρωσης C του ρυπαντή στο περιβάλλον ή στο σημείο εκροής από

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Operations Management Διοίκηση Λειτουργιών

Operations Management Διοίκηση Λειτουργιών Operations Management Διοίκηση Λειτουργιών Διδάσκων: Δρ. Χρήστος Ε. Γεωργίου xgr@otenet.gr 3 η εβδομάδα μαθημάτων 1 Το περιεχόμενο της σημερινής ημέρας Συστήµατα προγραµµατισµού, ελέγχου και διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας 1 η Διάλεξη: Βασικές Έννοιες στην Εφοδιαστική Αλυσίδα - Εξυπηρέτηση Πελατών 2015 Εργαστήριο Συστημάτων Σχεδιασμού, Παραγωγής και Λειτουργιών Ατζέντα Εισαγωγή στη Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ I ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ I ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ I ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Λέκτορας Ι. Γιαννατσής Καθηγητής Π. Φωτήλας ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Οικονομική Επιστήμη: Η κοινωνική επιστήμη που ερευνά την οικονομική δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση (ΔΛΠ 34) Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση κατά Τομέα (ΔΛΠ 14, ΔΠΧΠ 8) Διδάσκων: Δρ. Γεώργιος Α. Παπαναστασόπουλος Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Case Study: Επιχειρηματικό Σχέδιο ενός νέου επιχειρηματία

Case Study: Επιχειρηματικό Σχέδιο ενός νέου επιχειρηματία Case Study: Επιχειρηματικό Σχέδιο ενός νέου επιχειρηματία Επιχειρηματικό Σχέδιο Υποβολή αίτησης δανείου για άνοιγμα φούρνου σε νησί Παρασκευή ψωμιού και γλυκών Χρηματοδοτικές Ανάγκες 3 Φούρνοι 18.000 2

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 3: Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Σχέδιο Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 3: Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Σχέδιο Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 3: Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Σχέδιο Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ 36 ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Πολλές από τις αποφάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περίοδος

ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περίοδος ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περίοδος Στο μάθημα μας θα ασχοληθούμε, με τις πιο κάτω τεχνολογικές έρευνες. Έρευνες που διερευνούν: 1. Τις στάσεις των ανθρώπων έναντι τεχνολογικών έργων, συσκευών

Διαβάστε περισσότερα

Τα Οικονομικά. 6.1 Θεωρητικό πλαίσιο

Τα Οικονομικά. 6.1 Θεωρητικό πλαίσιο 6 Τα Οικονομικά 6.1 Θεωρητικό πλαίσιο Τα οικονομικά του Δημόσιου Τομέα ρυθμίζονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό κάθε έτους, στον οποίο προβλέπονται τα έσοδα από την φορολογία και υπολογίζονται τα ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων

ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων ιάλεξη 4 η 4.1 Αρχιτεκτονική Επιχειρησιακών Εφαρµογών 4.2 1 Επιχειρησιακά Συστήµατα ή Επιχειρησιακά Συστήµατα ιαχείρισης Πόρων(ERPs) Συστήµατα ιαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Διαβάστε περισσότερα

Case 12: Προγραμματισμός Παραγωγής της «Tires CO» ΣΕΝΑΡΙΟ (1)

Case 12: Προγραμματισμός Παραγωγής της «Tires CO» ΣΕΝΑΡΙΟ (1) Case 12: Προγραμματισμός Παραγωγής της «Tires CO» ΣΕΝΑΡΙΟ (1) Ένα πολυσταδιακό πρόβλημα που αφορά στον τριμηνιαίο προγραμματισμό για μία βιομηχανική επιχείρηση παραγωγής ελαστικών (οχημάτων) Γενικός προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 7: Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 7: Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 7: Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0111 «Σύγχρονα Θέµατα ιοίκησης Αθλητισµού»

Διαβάστε περισσότερα

Οι κλασσικότερες από αυτές τις προσεγγίσεις βασίζονται σε πολιτικές αναπαραγγελίας, στις οποίες προσδιορίζονται τα εξής δύο μεγέθη:

Οι κλασσικότερες από αυτές τις προσεγγίσεις βασίζονται σε πολιτικές αναπαραγγελίας, στις οποίες προσδιορίζονται τα εξής δύο μεγέθη: 4. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟ ΑΒΕΒΑΙΑ ΖΗΤΗΣΗ Στις περισσότερες περιπτώσεις η ζήτηση είναι αβέβαια. Οι περιπτώσεις αυτές διαφέρουν ως προς το μέγεθος της αβεβαιότητας. Δηλαδή εάν η αβεβαιότητα είναι περιορισμένη

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων (στη γεωργία) Φίλιππος Ι. Καρυπίδης, Καθηγητής Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατ. Αγροτικής Οικονομίας

Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων (στη γεωργία) Φίλιππος Ι. Καρυπίδης, Καθηγητής Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατ. Αγροτικής Οικονομίας Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων (στη γεωργία) Διδάσκων: Φίλιππος Ι. Καρυπίδης, Καθηγητής Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατ. Αγροτικής Οικονομίας Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων -Φ. Καρυπίδης 1 Εφοδιαστική

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Λειτουργιών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας

ιοίκηση Λειτουργιών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ιοίκηση Λειτουργιών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας Λέκτορας Κωνσταντίνος Ν. Ανδρουτσόπουλος Τμήμα ιοικητικής Επιστήμης

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ Περιβαλλοντικές πολιτικές Μηχανισμόςό Ταξινόμηση Οικονομικά εργαλεία Τιμολογιακές πολιτικές Φόροι Εμπορεύσιμα δικαιώματα Πλεονεκτήματα - μειονεκτήματα 1 Οι εξωτερικές οικονομίες

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική είναι το σύνολο των μεθόδων και θεωριών που εφαρμόζονται σε αριθμητικά δεδομένα προκειμένου να ληφθεί κάποια απόφαση σε συνθήκες

Στατιστική είναι το σύνολο των μεθόδων και θεωριών που εφαρμόζονται σε αριθμητικά δεδομένα προκειμένου να ληφθεί κάποια απόφαση σε συνθήκες Ορισμός Στατιστική είναι το σύνολο των μεθόδων και θεωριών που εφαρμόζονται σε αριθμητικά δεδομένα προκειμένου να ληφθεί κάποια απόφαση σε συνθήκες αβεβαιότητας. Βασικές έννοιες Η μελέτη ενός πληθυσμού

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής «σωστό λάθος» Να χαρακτηρίσετε µε Σ (σωστό) ή µε Λ (λάθος) καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις. 1. Ένα ιδιωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Διοίκηση Πωλήσεων

Οργάνωση και Διοίκηση Πωλήσεων Οργάνωση και Διοίκηση Πωλήσεων Ενότητα 4: Η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Αθανασιάδης Αναστάσιος Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες Συνοπτική παρουσίαση του ευνητικού έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Ενοποίηση τρίτων παρόχων υπηρεσιών με ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα σε πολυλειτουργικές πλατφόρμες

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά σημεία διάλεξης. λογιστική. Χρηματοοικονομική λογιστική (ΧΛ) ιοικητική Λογιστική. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.)

Βασικά σημεία διάλεξης. λογιστική. Χρηματοοικονομική λογιστική (ΧΛ) ιοικητική Λογιστική. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) ιοικητική Λογιστική Εισαγωγή στη διοικητική λογιστική Βασικά σημεία διάλεξης Τι είναι η διοικητική λογιστική Ο ρόλος του διοικητικού ού λογιστή Χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΣΧΥΣ ΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ. (Power of a Test) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21

Η ΙΣΧΥΣ ΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ. (Power of a Test) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21 Η ΙΣΧΥΣ ΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ (Power of a Test) Όπως είδαμε προηγουμένως, στον Στατιστικό Έλεγχο Υποθέσεων, ορίζουμε δύο είδη πιθανών λαθών (κινδύνων) που μπορεί να συμβούν όταν παίρνουμε αποφάσεις

Διαβάστε περισσότερα

CRM. Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης. Customer Relationship Management

CRM. Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης. Customer Relationship Management CRM Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης Customer Relationship Management Το Customer Relationship Management ή Marketing είναι µια συνολική πελατοκεντρική προσέγγιση που επιτρέπει τον εντοπισµό,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 1. Εισαγωγή Όπως έχουμε τονίσει, η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο προσδιορίζεται η τιμή ενός αγαθού απαιτεί κατανόηση των δύο δυνάμεων της αγοράς, δηλαδή της ζήτησης

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Χαλκίδας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

ΤΕΙ Χαλκίδας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Χαλκίδας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Επιχειρησιακή Έρευνα Τυπικό Εξάμηνο: Δ Αλέξιος Πρελορέντζος Εισαγωγή Ορισμός 1 Η συστηματική εφαρμογή ποσοτικών μεθόδων, τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και Αξιολόγηση Επιχειρησιακής Στρατηγικής

Ανάλυση και Αξιολόγηση Επιχειρησιακής Στρατηγικής Ανάλυση και Αξιολόγηση Επιχειρησιακής Στρατηγικής Το πεπρωµένο δεν είναι θέµα τύχης, είναι θέµα επιλογής. W.J. Bryan. Αξιολόγηση Επιχειρησιακής Στρατηγικής Σε έντονα διαφοροποιηµένους οµίλους ή οργανισµούς

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός και έλεγχος αποθεμάτων. Source: Corbis

Προγραμματισμός και έλεγχος αποθεμάτων. Source: Corbis Προγραμματισμός και έλεγχος αποθεμάτων Source: Corbis Προγραμματισμός και έλεγχος αποθεμάτων Προγραμματισμός και έλεγχος αποθεμάτων Στρατηγική παραγωγής Η αγορά απαιτεί μια ποσότητα προϊόντων και υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Αβεβαιότητα (Uncertainty)

Αβεβαιότητα (Uncertainty) Αβεβαιότητα (Uncertainty) Παράδειγμα κατασκευής μοντέλου προβλήματος στο Excel και διαχείρισης της αβεβαιότητας που το ίδιο το πρόβλημα εμπεριέχει. Ανάλυση προβλήματος Βήμα 1: Καθορισμός του προβλήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Τίτλος Μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Καθηγητής Αθιανός Στέργιος ΣΕΡΡΕΣ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Case 08: Επιλογή Διαφημιστικών Μέσων Ι ΣΕΝΑΡΙΟ (1)

Case 08: Επιλογή Διαφημιστικών Μέσων Ι ΣΕΝΑΡΙΟ (1) Case 08: Επιλογή Διαφημιστικών Μέσων Ι ΣΕΝΑΡΙΟ (1) Το πρόβλημα της επιλογής των μέσων διαφήμισης (??) το αντιμετωπίζουν τόσο οι επιχειρήσεις όσο και οι διαφημιστικές εταιρείες στην προσπάθειά τους ν' αναπτύξουν

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες Εισροών-Εκροών της Ελληνικής Οικονοµίας για τον Τουρισµό. Σύνοψη Μελέτης

Πίνακες Εισροών-Εκροών της Ελληνικής Οικονοµίας για τον Τουρισµό. Σύνοψη Μελέτης Πίνακες Εισροών-Εκροών της Ελληνικής Οικονοµίας για τον Τουρισµό Σύνοψη Μελέτης Η παρούσα µελέτη των Πινάκων Εισροών-Εκροών µε επίκεντρο τους τοµείς τουρισµού του έτους 1992 εκπονήθηκε µε χρηµατοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων 2η Ηµερίδα για την Ελληνική Πλατφόρµα για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων στο πλαίσιο των στόχων της Πλατφόρµας για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο.

Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο. Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο. Αποτελέσματα από την επεξεργασία 226 ισολογισμών ισάριθμων βιομηχανιών με έδρα την Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θράκη ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές έννοιες της Στατιστικής: Πληθυσμός - Δείγμα

Βασικές έννοιες της Στατιστικής: Πληθυσμός - Δείγμα Βασικές έννοιες της Στατιστικής: Πληθυσμός - Δείγμα Στατιστική είναι ο κλάδος των μαθηματικών που εμβαθύνει σε μεθόδους συλλογής δεδομένων, οργάνωσης, παρουσίασης των δεδομένων και εξαγωγής συμπερασμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ13(ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΛΙΟΥ )

ΔΕΟ13(ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΛΙΟΥ ) ΔΕΟ13(ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΛΙΟΥ ) ΑΣΚΗΣΗ 1 Μια εταιρεία ταχυμεταφορών διατηρεί μια αποθήκη εισερχομένων. Τα δέματα φθάνουν με βάση τη διαδικασία Poion με μέσο ρυθμό 40 δέματα ανά ώρα. Ένας υπάλληλος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Εξαµηνιαία Έρευνα Συγκυρίας στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις 2 1. Εισαγωγή Το ΙΤΕΠ άρχισε να διεξάγει δύο φορές το χρόνο Έρευνα Συγκυρίας µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Σε βιομηχανικό περιβάλλον η αποθεματοποίηση γίνεται στις εξής μορφές

Σε βιομηχανικό περιβάλλον η αποθεματοποίηση γίνεται στις εξής μορφές 3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ 3. Τι Είναι Απόθεμα Σε βιομηχανικό περιβάλλον η αποθεματοποίηση γίνεται στις εξής μορφές. Απόθεμα Α, Β υλών και υλικών συσκευασίας: Είναι το απόθεμα των υλικών που χρησιμοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Eurobank Asset Management Α.Ε..Α.Κ. (εφεξής: Εταιρεία ) έχει θεσπίσει και εφαρµόζει την παρούσα πολιτική που της επιτρέπει να εξυπηρετεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συµφέροντα των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

«Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα»

«Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα» «Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα» Γκίκας Α. Χαρδούβελης Καθηγητής, Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Παν. Πειραιώς Οικονομικός Σύμβουλος Ομίλου Eurobank

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπίδραση Ανθρώπου- Υπολογιστή & Ευχρηστία

Αλληλεπίδραση Ανθρώπου- Υπολογιστή & Ευχρηστία Αλληλεπίδραση Ανθρώπου- Υπολογιστή & Ευχρηστία Ενότητα 6: Η Τεχνολογία Λογισμικού στην Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας : Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας : Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας : Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2010 2 3 4 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Εταιρία: ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ KLEEMANN HELLAS ΑΒΕΕ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2004 Έτος Τρίµηνο Εξάµηνο V Εννιάµηνο Υπερδωδεκάµηνο (Σηµειώνεται µε ν την περίοδο αρχής και

Διαβάστε περισσότερα

Προκλήσεις στην Αγορά Ηλεκτρισµού της Κύπρου Ενεργειακό Συµπόσιο ΙΕΝΕ 26 Ιανουαρίου 2012 Εισαγωγή Προτού προχωρήσω να αναλύσω το ρόλο της Αρχής Ηλεκτρισµού στο νέο περιβάλλον της απελευθερωµένης Αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Φιλίππου Εμμανουήλ, 18/6/2014 9:03 πμ. 18/6/2014 9:03 πμ. Φιλίππου Εμμανουήλ, 18/6/2014 9:03 πμ. 18/6/2014 9:03 πμ

Φιλίππου Εμμανουήλ, 18/6/2014 9:03 πμ. 18/6/2014 9:03 πμ. Φιλίππου Εμμανουήλ, 18/6/2014 9:03 πμ. 18/6/2014 9:03 πμ 1 Αρχή 1η: Ανάλυση των πιθανών κινδύνων Αναλυτικός προσδιορισμός των πιθανών κίνδυνων που σχετίζονται με όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας των τροφίμων από την αρχή μέχρι την ολοκλήρωση της-συγκομιδή

Διαβάστε περισσότερα

Ενθάρρυνση για την έναρξη των Πράσινων ηµόσιων Συµβάσεων

Ενθάρρυνση για την έναρξη των Πράσινων ηµόσιων Συµβάσεων Ενθάρρυνση για την έναρξη των Πράσινων ηµόσιων Συµβάσεων ηµήτρης Γιάκος Περιβαλλοντολόγος, MSc Τι είναι οι Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Ο όρος πράσινες ή οικολογικές δηµόσιες συµβάσεις αναφέρεται στη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΑΝΑΚΑΜΠΤΕΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Σηµαντική έρευνα διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Συµβούλων Μάνατζµεντ (FEACO-European Federation of Management Consultancies

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικά Εργαλεία Marketing. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Στρατηγικά Εργαλεία Marketing. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Στρατηγικά Εργαλεία Marketing Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών 1 @ Ιούνιος 2003 Περιεχόμενα ιατύπωση Οράματος Ανάλυση Αλυσίδας Αξίας

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 Παράδοση την Στιγμή που Χρειάζεται (Just-in-Time) και Ευέλικτη Αλυσίδα Εφοδιασμού

Κεφάλαιο 7 Παράδοση την Στιγμή που Χρειάζεται (Just-in-Time) και Ευέλικτη Αλυσίδα Εφοδιασμού Κεφάλαιο 7 Παράδοση την Στιγμή που Χρειάζεται (Just-in-Time) και Ευέλικτη Αλυσίδα Εφοδιασμού ΣΤΟΧΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ανάπτυξη τρόπου χρησιμοποίησης φιλοσοφίας του Just-in-time εισαγωγή έννοιας της ευέλικτης αλυσίδας

Διαβάστε περισσότερα

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Προσέλκυση πελατών Marketing Προώθηση πωλήσεων Εισηγητής: Μανώλης Τσαντάκης, Οικονοµολόγος, TEAM EUROPE Ελλάδα Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού :

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού : «Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού : Επιχειρηµατική Καθοδήγηση για την Βιωσιµότητα των Αγροτικών Επιχειρήσεων & Προοπτικές Αρωµατικών-Φαρµακευτικών και Ενεργειακών φυτών» Ανάλυση της Απόδοσης της

Διαβάστε περισσότερα

Πλεόνασμα του Καταναλωτή, Πλεόνασμα του Παραγωγού και η Αποτελεσματικότητα της Ανταγωνιστικής Αγοράς - Η αλληλεπίδραση της συνολικής ζήτησης και της

Πλεόνασμα του Καταναλωτή, Πλεόνασμα του Παραγωγού και η Αποτελεσματικότητα της Ανταγωνιστικής Αγοράς - Η αλληλεπίδραση της συνολικής ζήτησης και της Πλεόνασμα του Καταναλωτή, Πλεόνασμα του Παραγωγού και η Αποτελεσματικότητα της Ανταγωνιστικής Αγοράς - Η αλληλεπίδραση της συνολικής ζήτησης και της προσφοράς προσδιορίζει την τιμή και την ποσότητα ισορροπίας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΑΣ. www.en-come.com

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΑΣ. www.en-come.com ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΑΣ / ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΎΣΕΩΝ / ΤΕΧΝΙΚΉ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ / ΒΕΛΤΊΩΣΗ ΑΠΌΔΟΣΗΣ / ΑΞΙΟΠΟΊΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ GR www.en-come.com ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΎΣΕΩΝ ΑΞΙΟΠΟΊΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Balanced Scorecard ως σύστημα μέτρησης απόδοσης

Balanced Scorecard ως σύστημα μέτρησης απόδοσης Balanced Scorecard Η ΜΕΘΟΔΟΣ BALANCED SCORECARD Όπως είναι γνωστό οι εταιρείες αντιµετωπίζουν πολλά εµπόδια στην ανάπτυξη συστηµάτων µέτρησης επίδοσης τα οποία πραγµατικά µετρούν τα κατάλληλα µεγέθη. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΑΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΩΣ ΝΕΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΑΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΩΣ ΝΕΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΑΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΩΣ ΝΕΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ Γ. Σταµπουλής, Γ. Παπαχρήστος, Ε.. Αδαµίδης και Μ. Ψωφάκη Τµήµα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ Η αυριανή ηµερίδα στόχο έχει την παρουσίαση των αποτελεσµάτων δύο ερευνητικών προγραµµάτων: 1. «ΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένα Συστήματα Επικοινωνίας

Ολοκληρωμένα Συστήματα Επικοινωνίας Προβολή 1. Ολοκληρωμένα Συστήματα Επικοινωνίας 2. Σκοπός της Επικοινωνίας 3. Παράγοντες που επηρεάζουν το μίγμα προβολής 4. Το πρόγραμμα προβολής 5. Διαφήμιση 6. Προσωπική Πώληση 7. Προώθηση των Πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης

Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης Ενότητα 4: Συλλογή Εμπορευμάτων Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων 2.1. Εισαγωγικές έννοιες Ο επιστημονικός κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Αποθεµάτων

Ενότητα 4. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Αποθεµάτων Ενότητα 4 Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Αποθεµάτων 2. Αποθέµατα (1) Αποθέµατα είναι το σύνολο των οικονοµικών µέσων που: Προορίζονται να πωληθούν. Βρίσκονται στην παραγωγή και προορίζονται να πωληθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ. Δ. Α. Γεωργίου. Μάθημα 1ο

ΘΕΩΡΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ. Δ. Α. Γεωργίου. Μάθημα 1ο ΘΕΩΡΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ Δ. Α. Γεωργίου 1 Εισαγωγή Μαθηματική Θεωρία Μέτρου Εισάγει το μέτρο της αβεβαιότητας για την εξέλιξη των φυσικών φαινομένων Διαισθητική αντίληψη της έννοιας. Τι εννοεί ο μη ειδήμων όταν

Διαβάστε περισσότερα

Business Model Canvas. Οδηγός Χρήσης

Business Model Canvas. Οδηγός Χρήσης Business Model Canvas Οδηγός Χρήσης Οι Alexander Osterwalder και Yve spigneur στο βιβλίο τους με τίτλο Business Mode lgeneration: A Handbook forvisionaries, Game Changers and Challengers (2010) ανέπτυξαν

Διαβάστε περισσότερα

Η άριστη ποσότητα παραγγελίας υπολογίζεται άμεσα από τη κλασική σχέση (5.5): = 1000 μονάδες

Η άριστη ποσότητα παραγγελίας υπολογίζεται άμεσα από τη κλασική σχέση (5.5): = 1000 μονάδες ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1 Η ετήσια ζήτηση ενός σημαντικού εξαρτήματος που χρησιμοποιείται στη μνήμη υπολογιστών desktops εκτιμήθηκε σε 10.000 τεμάχια. Η αξία κάθε μονάδας είναι 8, το κόστος παραγγελίας κάθε παρτίδας

Διαβάστε περισσότερα

6. ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΑΤΑ ΟΜΑΔΕΣ (Cluster Sampling)

6. ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΑΤΑ ΟΜΑΔΕΣ (Cluster Sampling) 6. ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΑΤΑ ΟΜΑΔΕΣ (Cluster Sampling) Από την θεωρία που αναπτύχθηκε στα προηγούμενα κεφάλαια, φαίνεται ότι μια αλλαγή στον σχεδιασμό της δειγματοληψίας και, κατά συνέπεια, στην μέθοδο εκτίμησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Οι Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (GPP/ΠΔΣ) αποτελούν προαιρετικό μέσο. Το παρόν έγγραφο παρέχει τα κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ, τα οποία έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr Εργασία ΔΕΟ 11 1.1 Προγραμματισμός είναι η λειτουργία του προσδιορισμού των αντικειμενικών στόχων ενός οικονομικού οργανισμού και των μέσων που απαιτούνται για την υλοποίησή τους. Ενώ ο σχεδιασμός αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 1 Ποιότητα και Ποιοτικός Έλεγχος Ο όρος «ποιότητα» συχνά χρησιµοποιείται χωρίς την πραγµατική της έννοια. ηλαδή δεν προσδιορίζεται αν το προϊόν στο οποίο αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

1 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 1 ο Κ Ε Φ Α Α Ι Ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΜΟΙ Α. ΕΡΩΤΗΕΙ ΚΕΙΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής «σωστό λάθος» Να χαρακτηρίσετε µε (σωστό) ή µε (λάθος) καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις. 1. Κάθε σύνολο ανθρώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 7η

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 7η ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 7η ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΑΝΟΥΡΓΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Τι ορίζεται ως απόθεμα;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ε.δ. αδαμίδης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Τι είναι «Επιχειρηματικό Σχέδιο»; Ορισμός (;) Το επιχειρηματικό σχέδιο περιγράφει πως θα διοικηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων Β Εξάμηνο -Παραδόσεις 1 Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοηθεί από τους σπουδαστές η σημασία της Διοικητικής Επιστήμης στην λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. για το Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. για το Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Ο ΗΓΟΣ για το Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Ε. Κιουλάφας Επιχειρησιακός Ερευνητής Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

Κ.Ε. Κιουλάφας Επιχειρησιακός Ερευνητής Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΠΜΣ Οικονομική & Διοίκηση Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων Κ.Ε. Κιουλάφας Επιχειρησιακός Ερευνητής Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών Αθήνα, 2007 Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος μέγιστης πιθανοφάνειας

Μέθοδος μέγιστης πιθανοφάνειας Μέθοδος μέγιστης πιθανοφάνειας Αν x =,,, παρατηρήσεις των Χ =,,,, τότε έχουμε διαθέσιμο ένα δείγμα Χ={Χ, =,,,} της κατανομής F μεγέθους με από κοινού σ.κ. της Χ f x f x Ορισμός : Θεωρούμε ένα τυχαίο δείγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σε UML

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σε UML ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σε UML για το µάθηµα ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ακαδηµαϊκό Έτος 2012-2013 «Αντικειµενοστρεφής Ανάλυση Ηλεκτρονικού Καταστήµατος Προσφορών (e-shop)» Η άσκηση αφορά στη χρήση της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC)

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC) Specisoft ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC) Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Οικονομολόγo, Συνεργάτη της Specisoft Επισκεφθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο.

Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο. Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο. Αποτελέσματα από την επεξεργασία 226 ισολογισμών ισάριθμων βιομηχανιών με έδρα την Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θράκη Βασικό

Διαβάστε περισσότερα

Case 06: Το πρόβληµα τωνlorie και Savage Εισαγωγή (1)

Case 06: Το πρόβληµα τωνlorie και Savage Εισαγωγή (1) Case 06: Το πρόβληµα τωνlorie και Savage Εισαγωγή (1) Το εσωτερικό ποσοστό απόδοσης (internal rate of return) ως κριτήριο αξιολόγησης επενδύσεων Προβλήµατα προκύπτουν όταν υπάρχουν επενδυτικές ευκαιρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΜΗ ΗΣ ΙΙ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ YΠΟΕΡΓΟ 04 ΑΡΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ Υ ΑΤΙΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Επιστηµονική υπεύθυνη: ρ Αιµιλία Κονδύλη Εργαστήριο Αριστοποίησης Παραγωγικών

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής II

Case Study. Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής II Case Study Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής II ΕΡΕΥΝΑ Η έρευνα ικανοποίησης που πραγματοποιήθηκε αφορά µία εταιρεία πληροφορικής. Η έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Α2. Α3. ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑ Β1 28 29 Η

Α2. Α3. ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑ Β1 28 29 Η ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΕΜΠΤΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 Αγορά συναλλάγµατος 1.1 Εισαγωγή

1 Αγορά συναλλάγµατος 1.1 Εισαγωγή 1 Αγορά συναλλάγµατος 1.1 Εισαγωγή Στη διεθνή οικονοµία γίνεται ανταλλαγή αγαθών και υπηρεσιών. Κάθε χώρα έχει το δικό της νόµισµα, στο οποίο εκφράζονται οι τιµές των αγαθών και υπηρεσιών. Η διεξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 9.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 9.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 9.1 Εισαγωγή Η βιώσιµη ανάπτυξη είναι µία πολυδιάστατη έννοια, η οποία αποτελεί µία εναλλακτική αντίληψη της ανάπτυξης, µε κύριο γνώµονα το καθαρότερο περιβάλλον και επιδρά στην

Διαβάστε περισσότερα

Μοντελοποίηση και Τεχνικοοικονομική Ανάλυση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Βιοκαυσίμων

Μοντελοποίηση και Τεχνικοοικονομική Ανάλυση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Βιοκαυσίμων Μοντελοποίηση και Τεχνικοοικονομική Ανάλυση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Βιοκαυσίμων Αιμ. Κονδύλη, Ι. Κ. Καλδέλλης, Χρ. Παπαποστόλου ΤΕΙ Πειραιά, Τμήμα Μηχανολογίας Απρίλιος 2007 Στόχοι της εργασίας Η τεχνική

Διαβάστε περισσότερα