ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΗΗ ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΣΗ ΣΙΜΗ ΣΟΤ ΟΡΙΟΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΗΗ ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΣΗ ΣΙΜΗ ΣΟΤ ΟΡΙΟΤ"

Transcript

1 ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΗΗ ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΣΗ ΣΙΜΗ ΣΟΤ ΟΡΙΟΤ ΓΙΑΡΡΟΗ ΣΗ ΓΙΑΣΟΜΗ ΡΑΒΓΟΤ ΤΓΚΟΛΛΗΙΜΟΤ ΥΑΛΤΒΑ ΟΠΛΙΜΟΤ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ ΜΔ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΓΟΜΗ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΣΗΣΑ ΗΜΔΙΩΝ ΣΗ ΜΔ ΑΝΣΙΣΟΙΥΔ ΘΔΡΜΙΚΔ ΚΑΣΔΡΓΑΙΔ ΡΑΒΓΩΝ ΣΟΤ ΙΓΙΟΤ ΥΑΛΤΒΑ Α.Φ. Φσηόπνπινο Δπγαζηηπιακόρ ζςνεπγάηηρ, Σ.Δ.Ι. Πειπαιά-ΣΔΦ, Π. Ράλλη & Θηβών 250,12244 Αιγάλεω, Αθήνα Γ.Γ.Παπαγεσξγίνπ Δπγαζηηπιακόρ ζςνεπγάηηρ, Σ.Δ.Ι. Πειπαιά-ΣΔΦ, Π. Ράλλη & Θηβών 250,12244 Αιγάλεω, Αθήνα Β.Α. θαξάθεο Γιεςθςνηήρ παπαγωγήρ, Χαλςβοςπγική Α.Δ. Βιομησανία Χάλςβα, 20ο σιλ. ΔΟΑΚ,19200,Δλεςζίνα Κ. Μέληξεα Δπγαζηηπιακόρ ζςνεπγάηηρ, Σ.Δ.Ι. Πειπαιά-ΣΔΦ, Π. Ράλλη & Θηβών 250,12244 Αιγάλεω, Αθήνα Λέξειρ κλειδιά: Χάλςβαρ οπλιζμού ζκςποδέμαηορ, μησανικέρ ιδιόηηηερ, θεπμικέρ καηεπγαζίερ ΠΔΡΗΛΖΦΖ Ο ζπγθνιιήζηκνο ράιπβαο νπιηζκνύ ζθπξνδέκαηνο B500c παξάγεηαη κε ζεξκή έιαζε, επηθαλεηαθή βαθή θαη απην-επαλαθνξά. Ζ δηαηνκή ηνπ ράιπβα παξνπζηάδεη αλνκνηνγέλεηα δνκήο θαη θαηά ζπλέπεηα θαη ζθιεξόηεηαο. Ζ παξνύζα εξγαζία επηρεηξεί ηελ αληηζηνίρεζε ηεο θξπζηαιιηθήο δνκή θαη ηεο ζθιεξόηεηαο ζπγθεθξηκέλνπ ζεκείνπ δηαηνκήο ηεο ξάβδνπ αλαθνξάο (όπσο παξέρεηαη ζην εκπόξην) κε ξάβδν ηνπ ηδίνπ ράιπβα (ξάβδνο πξνζνκνίσζεο) κεηά από θαηάιιειεο ζεξκηθέο θαηεξγαζίεο. Ζ ραξηνγξάθεζε ησλ κεραληθώλ ηδηνηήησλ θαηά κήθνο ηεο δηακέηξνπ θαη ε κειέηε ηεο ζπκπεξηθνξάο ζε εθειθπζηηθή θόξηηζε ησλ δύν αθξαίσλ θπξίσλ δνκώλ έρεη ζθνπό ηελ εύξεζε ηεο θαηαλνκήο ησλ δπν ζηξσκάησλ (πάρνο, ζθιεξόηεηα).

2 1. ΔΗΑΓΧΓΖ Ζ πνηόηεηα ησλ ραιύβσλ νπιηζκνύ ζθπξνδέκαηνο ραίξεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ιόγσ ηεο έληνλεο αλνηθνδόκεζεο.οη πξνδηαγξαθέο πεξηγξάθνπλ κε απζηεξόηεηα ηνπο ράιπβεο σο πξνο ην κέγεζνο, ην βάξνο, ηελ ρεκηθή ζύζηαζε, ηελ ζπγθνιιεζηκόηεηα, ηελ ζπλδεζκνινγία, ηνπο ειέγρνπο θαη ηηο αληνρέο ηνπο ( Trevorrow, 1984 ). ηελ Διιάδα, ν Καλνληζκόο Σερλνινγίαο Υαιύβσλ Οπιηζκνύ θπξνδέκαηνο αλαθέξεηαη αλαιπηηθά ζηηο γεληθέο θαη εηδηθέο απαίηεζεο πνπ πξέπεη λα ηθαλνπνηνύληαη ζηελ παξαγσγή ηνπο (ΚΣΥ, 2007 ).Ζ αύμεζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ πειάηε θαη ν αληαγσληζκόο κεηαμύ παξαγσγώλ,πξνθαιεί ηνπο εξεπλεηέο ζηελ ζπλερή βειηίσζε ηoσ ραιύβσλ. Μειέηεο δηεμάγνληαη κε ζθνπό ηελ αύμεζε ηεο αληνρήο ζε δηάβξσζε ( Απνζηνιόπνπινο, 2007, Παπαδόπνπινο, 2007,Γαιαλνύ, 2007) ζηελ βειηίσζε ζπλδεζκνινγίαο ( Campione, 2005, Kayali, 2000) ή ζηελ ρξήζε ράιπβα γηα ηλνπιηζκέλν ζθπξόδεκα (Lee, 2003, Wen, 2000). Ζ παξνύζα εξγαζία αλαθέξεηαη ζε ράιπβα B500C.Ράβδνη θπθιηθήο δηαηνκήο παξάγνληαη από κπηγέηεο κε θαηά ζεηξά έιαζε ελ ζεξκό. ην ηειεπηαίν ζηάδην ηεο παξακόξθσζεο ην πιηθό πθίζηαηαη επηθαλεηαθή ζεξκηθή θαηεξγαζία κε βαθή ζε λεξό θαη απηό-επαλαθνξά. (ΔΛΛΟΣ EN 2001). ε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο ε δηαηνκή ηνπ ράιπβα παξνπζηάδεη έλα εμσηεξηθό θινηό επαλαθεξκέλνπ καξηελζίηε θαη έλα ππξήλα θεξξηηνπεξιηηηθήο δνκήο. Ζ ζύλζεηε απηή δνκή κπνξεί λα θαιύπηεη ηηο απαηηήζεηο ησλ πξνδηαγξαθώλ, ηόζν σο πξνο ηηο αληνρέο,όζν θαη σο πξνο ηελ νιθηκόηεηα θαη ηελ ζπγθνιιεζηκόηεηα, εθόζνλ εμαζθαιίδεηαη ζπγθεθξηκέλε θαηαλνκή ησλ δύν ζηξσκάησλ. Ζ αθξηβήο κηθξνδνκή είλαη ζπλάξηεζε ηεο ρεκηθήο ζύζηαζεο ηεο κπηγηέηαο, ηεο δηακέηξνπ ηεο ξάβδνπ, ηεο ζεξκνθξαζίαο έιαζεο, ηεο έληαζήο ηεο ςύμεο ζην πξώην ζηάδην θαη ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηελ νπνία εμηζώλνληαη νη ζεξκνθξαζίεο εμσηεξηθνύ θινηνύ θαη ππξήλαο ( Μαπξνεηδήο, 2005 ). ηελ εξγαζία επηρεηξείηαη ε ραξηνγξάθεζε ησλ κεραληθώλ ηδηνηήησλ θαη ηεο δνκήο θαηά κήθνο ηεο δηακέηξνπ ξάβδνπ όπσο παξάγεηαη ζηελ βηνκεραλία, κε ζθνπό ηελ εύξεζε ηεο θαηαλνκήο ησλ δπν ζηξσκάησλ (πάρνο, ζθιεξόηεηα). 2. ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ Ζ κειέηε αλαθέξεηαη ζε ράιπβα B500c, θπθιηθήο νλνκαζηηθήο δηαηνκήο Φ20. Οκάδεο ηεζζάξσλ δνθηκίσλ (ξάβδνη πξνζνκνίσζεο) ππνβάιινληαη ζε ζεξκηθέο θαηεξγαζίεο, κε ζθνπό ηελ επίηεπμε δνκήο πνπ παξνπζηάδεη ν ράιπβαο παξαγσγήο ζε νξηζκέλα ζεκεία, θαηά κήθνο ηεο δηαηνκήο ηνπ. Οη ζεξκηθέο θαηεξγαζίεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ είλαη: 1. Μαξηελζηηηθή βαθή: πξνζέξκαλζε ζηνπο 650 ν C γηα 45 ιεπηά, σζηεληηνπνίεζε ζηνπο 905 o C γηα 42 ιεπηά,ςύμε ζε λεξό.

3 2. Μαξηελζηηηθή βαθή κε πξνζέξκαλζε ζηνπο 650 ν C γηα 45 ιεπηά, σζηεληηνπνίεζε ζηνπο 905 o C γηα 42 ιεπηά,ςύμε ζε λεξό θαη επαλαθνξά ζηνπο 550 o C γηα 2 ώξεο. 3. Μαξηελζηηηθή βαθή κε πξνζέξκαλζε ζηνπο 650 ν C γηα 45 ιεπηά, σζηεληηνπνίεζε ζηνπο 905 o C γηα 42 ιεπηά,ςύμε ζε λεξό θαη επαλαθνξά ζηνπο 650 ν C γηα 2 ώξεο 4. Αλόπηεζε εμνκάιπλζεο κε πξνζέξκαλζε ζηνπο 650 ν C γηα 45 ιεπηά, σζηεληηνπνίεζε ζηνπο 905 o C γηα 42 ιεπηά θαη ςύμε ζηνλ αέξα. 5. Πξνζαξκνζκέλε πιήξε αλόπηεζε κε πξνζέξκαλζε ζηνπο 650 ν C γηα 45 ιεπηά, σζηεληηνπνίεζε ζηνπο 905 o C γηα 42 ιεπηά, απόςπμε γηα ηηο πξώηεο 3 ώξεο κε ξπζκό 10 o C/h ζην θνύξλν, ελ ζπλερεία απόςπμε ζην θνύξλν. Γηα ηελ δεηγκαηνιεςία επηιέρηεθε δέκα κηαο βέξγαο από ηπραίν ρπηήξην ηεο γξακκήο παξαγσγήο. Σα δνθίκηα θόπεθαλ κε πεξηζηξεθόκελν ηξνρό ζε κήθνο 290 mm θαη ηαπηνπνηήζεθαλ κε αξηζκνύο από ην 1 έσο ην 30( νη νπνίνη ραξάρζεθαλ ζηηο δύν εθαηέξσζελ δηαηνκέο ). Δμεηάζηεθαλ νη κεραληθέο ηδηόηεηεο κε δνθηκή εθειθπζκνύ κε ζηαηηθή θόξηηζε θαη κε κεηξήζεηο ζθιεξόηεηαο.ζ δνθηκή εθειθπζκνύ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ζηαζεξό ξπζκό θόξηηζεο..ζ ζθιεξόηεηα κεηξήζεθε βάζεη πξνδηαγξαθώλ, κε ηελ κέζόδν HRC θαη ΖRΒ θαη εθηηκάηαη σο κέζνο όξνο 4 κεηξήζεσλ. Μία ζεηξά δνθηκίσλ Φ20x20mm πξνεηνηκάζζεθε γηα κεηαιινγξαθηθή αλάιπζε. Υξεζηκνπνηήζεθε κεηαιινγξαθηθό κηθξνζθόπην αλεζηξακκέλσλ θαθώλ. Σα δνθίκηα θόπεθαλ από ηνπο ξάβδνπο πξνζνκνίσζεο θαη εγθηβσηίζηεθαλ ελ ζεξκώ ζε ζεξκνζθιεξπλόκελν βαθειίηε. Γηα ηελ ρεκηθή πξνζβνιή ρξεζηκνπνηήζεθε Nital 3%. Μία νκάδα δνθηκίσλ θαηεπζείαλ από ηελ παξαγσγή ( ξάβδνη αλαθνξάο) πθίζηαηαη κεηαιινγξαθηθό έιεγρν θαη πξνζδηνξηδνληαη ηα κεραληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Καηαγξάθνληαη ε δνκή θαη νη κεραληθέο ηδηόηεηεο θαηά κήθνο ηεο δηαηνκήο θαη πξαγκαηνπνηείηαη ραξηνγξάθεζε ηεο θαηαλνκήο ηνπο θαη αληηζηνίρηζε κε ηηο ξάβδνπο πξνζνκνίσζεο. Ζ δεηγκαηνιεςία, ε θνπή ησλ ξάβδσλ θαη νη δνθηκέο εθειθπζκνύ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην Δξγαζηήξην Διέγρνπ Πνηόηεηαο ηεο Υαιπβνπξγηθήο Α.Δ. Οη ζεξκηθέο θαηεξγαζίεο,ε κεηξήζεηο ζθιεξόηεηαο θαη ε κεηαιινγξαθηθή αλάιπζε πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην Δξγαζηήξην Διέγρνπ Πνηόηεηαο θαη Σερλνινγίαο Τιηθώλ ηνπ Σ.Δ.Η. Πεηξαηά.H θνπή ησλ δνθηκίσλ θαη ν εγθηβσηηζκόο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην Δξγαζηήξην ηεο Δηαηξείαο Olympic Airways.

4 3. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΚΑΗ ΤΕΖΣΖΖ ηελ εηθόλα 1 παξνπζηάδεηαη ε ζθιεξόηεηα ησλ δνθηκίσλ θαηά κήθνο ηεο δηαηνκήο ηνπο. ε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο πξνζνκνίσζεο ε θαηαλνκή ζθιεξόηεηαο θαηά κήθνο ηεο δηακέηξνπ παξνπζηάδεη απόθιηζε 1.5 HRC. Ζ δηαθνξά ζεσξείηαη απνδεθηή αθνύ πιεζηάδεη ηελ απαίηεζε πξνδηαγξαθώλ ζε ζρέζε κε ηελ νκνηνγέλεηα ησλ πξόηππσλ δνθηκίσλ ( 1.0HRC). Δηθόλα 1.Καηαλνκή ηεο ζθιεξόηεηαο θαηά κήθνο ηεο δηαηνκήο Ζ ζθιεξόηεηα πνπ απνθηάηαη κεηά ηελ βαθή είλαη θαηά πνιύ κεγαιύηεξε ζε ζρέζε κε ηελ ζθιεξόηεηα πνπ παξνπζηάδεη ε ΘΔ-Θ ζηα άθξα ηεο δηακέηξνπ (29,7 HRC αληί γηα 43,2 HRC) αιιά ρακειόηεξε ζε ζρέζε κε ηελ ζθιεξόηεηα πνπ παξνπζηάδεη ν κάξηελζίηεο ζε ράιπβα κε ηελ ίδηα ρεκηθή ζύζηαζε (54, 5 HRC αληί γηα 43 HRC). Ζ κεγάιε απηή δηαθνξά απνδεηθλύεη όηη ε ζεξκνθξαζία ηεο θαξδίαο ηεο ξάβδνπ κεηά ηνλ ςεθαζκό κε λεξό, είλαη αξθεηά πςειή ώζηε λα εμαζθαιίδεη ηελ επαλαθνξά θαη ν παξαγόκελνο ράιπβαο δελ κπνξεί λα παξνπζηάδεη ζε θακία πεξίπησζε καξηελζηηηθή δνκή ζηελ εμσηεξηθή ζηεθάλε. Ζ βαθή κε επαλαθνξά ζηνπο 550 ν C έδσζε ζθιεξόηεηα πνπ πξνζεγγίδεη ηελ ζθιεξόηεηα ηεο ξάβδνπ αλαθνξάο ζηα άθξα ηεο δηαηνκήο θαη ε δνκή ηεο κπνξεί λα αλαδεηεζεί ζηελ πεξηνρή απηή. ηελ πεξίπησζε ηεο εμνκάιπλζεο θαη ηεο βαθήο κε επαλαθνξά ζηνπο 650 ν C νη ηηκέο ζθιεξόηεηαο πιεζηάδνπλ πάξα πνιύ ηελ ζθιεξόηεηα ηεο θαξδηάο ηεο ξάβδνπ αλαθνξάο (ηελ θεξξηηνπεξιηηηθή πεξηνρή).

5 Ζ πξνζαξκνζκέλε πιήξε αλόπηεζε έδσζε ρακειόηεξε ζθιεξόηεηα θαη ε δνκή ηεο δελ κπνξεί λα αλαδεηείηαη ζηελ δηαηνκή ηεο ξάβδνπ αλαθνξάο. ηελ εηθόλα 2 παξνπζηάδνληαη ηα δηαγξάκκαηα εθειθπζκνύ ησλ ξάβδσλ πξνζνκνίσζεο ζε ζρέζε κε ηελ ξάβδν αλαθνξάο (ΘΔ-Θ) θαη ζηνλ Πίλαθα 1 δίλνληαη νη ηηκέο ησλ αληίζηνηρσλ κεραληθώλ ηδηνηήησλ. Δηθόλα 2.Γηαγξάκκαηα εθειθπζκνύ ζ-ε, κεηά από (α) βαθή, (β) βαθή θαη επαλαθνξά ζηνπο C/2h, (γ) βαθή θαη επαλαθνξά ζηνπο C/2h, (δ) εμνκάιπλζε, (ε) πξνζαξκνζκέλε πιήξε αλόπηεζε, (ζη)σο έρεη (ΘΔ-Θ).

6 Πίλαθαο 1.Υαξαθηεξηζηηθά κεγέζε κεηά ηελ δνθηκή εθειθπζκνύ. Θεξκηθή θαηεξγαζία Μερ. Ηδηόηεηεο Βαθή Βαθή & Δπαλαθνξά (550 0 C/2h) Βαθή & Δπαλαθνξά (650 0 C/2h) Δμνκάιπλζε Πξνζαξκνζκέλε Πιήξεο Αλόπηεζε ΘΔ-Θ f 0,2(N/mm 2 ) f y (N/mm 2 ) F y,nom (N) f t (N/mm 2 ) 1126,3 796,5 606,1 567,7 526,0 658,5 F t (N) f t/f y, ,07 1,16 1,43 1,49 1,20 K s (J/mm 3 ) 0,0803 0,0694 0,0615 0,1119 0,1112 0,0953 Agt(%) 6,31 9,33 10,69 19,19 19,57 13,97 Σα ζπκβαηηθά όξηα δηαξξνήο δελ δίλνπλ ζαθή εηθόλα γηα ηελ θάζε πεξίπησζε. Σα θαλεξά όξηα δηαξξνήο παξνπζηάδνπλ νκνηόηεηεο. Οη ηηκέο βξίζθνληαη ζρεηηθά θνληά ζηελ κεηά από ηελ βαθή κε επαλαθνξά ζηνπο C/2h θαη κεηά από ηελ πξνζαξκνζκέλε πιήξε αλόπηεζε θαη είλαη θαηά 3% ρακειόηεξεο ζε ζρέζε κε ην ΘΔ-Θ. Ζ εμνκάιπλζε έρεη πςειόηεξε ηηκή θαηά 3.8 % ζε ζρέζε κε ην ΘΔ-Θ. Δμαίξεζε απνηειεί ε πεξίπησζε ηεο βαθήο κε επαλαθνξά ζηνπο C/2h πνπ παξνπζηάδεη κεγάιε αύμεζε ( θαηά 36.5%).ε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο ην όξην δηαξξνήο πιήξε ηελ απαίηεζε ηνπ ΚΣΥ 2007(f y,min =485 N/mm 2 ). Σν όξην ζξαύζεο κεηά ηελ βαθή είλαη πνιύ κεγαιύηεξν, ζε ζρέζε κε ηηο ππόινηπεο πεξηπηώζεηο. Ζ βαθή κε επαλαθνξά ζηνπο C/2h παξνπζηάδεη αύμεζε 21%, ε βαθή κε επαλαθνξά ζηνπο C/2h, κείσζε 8%, ε εμνκάιπλζε,κείσζε 13,8% θαη ε πξνζαξκνζκέλε πιήξε αλόπηεζε κείσζε 23.3% ζε ζρέζε κε ηνπο ξάβδνπο αλαθνξάο (ΘΔ-Θ). Ο ιόγνο ηεο εθειθπζηηθήο αληνρήο πξνο ην όξην δηαξξνήο ζε κία πεξίπησζε πξνζνκνίσζεο ζπκκνξθώλεηαη κε ηηο απαηηήζεηο ΚΣΥ 2007 (1,13< f t /f y <1,37). Ζ ζηαηηθή δπζζξαπζηόηεηα ζηηο πεξηπηώζεηο ηεο επηβειηίσζεο παξνπζηάδεη ηηο ειάρηζηέο ηηκέο (κείσζε θαηά 27% θαη 35% αληίζηνηρα).ζ αύμεζε ηεο δπζζξαπζηόηεηαο κεηά ηελ βαθή δελ παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ ιόγσ ςαζπξήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ πιηθνύ. Ζ εμνκάιπλζε θαη ε πξνζαξκνζκέλε πιήξε αλόπηεζε παξνπζηάδνπλ παξαπιήζηεο ηηκέο θαη κηθξή αύμεζε ζε ζρέζε κε ηελ πεξίπησζε ΘΔ-Θ (θαηά 17% ). Ζ πνζνζηηαία νιηθή επηκήθπλζε ζην κέγηζην θνξηίν παίξλεη ηηκέο εληόο θαλνληζκνύ KTX 07, ζε θάζε πεξίπησζε πξνζνκνίσζεο κε εμαίξεζε ηελ

7 βαθή (Α gt,min =7%).Μεηά ηελ επηβειηίσζε νη ηηκέο είλαη ρακειόηεξεο ζε ζρέζε κε ηνπο ξάβδνπο αλαθνξάο,ελώ κεηά από ηελ εμνκάιπλζε θαη ηελ πιήξε αλόπηεζε (όιθηκέο δνκέο) είλαη πςειόηεξεο. Ζ Δηθόλα 3 παξνπζηάδεη ηελ κεηαιινγξαθηθή δνκή θάζε πεξίπησζεο πξνζνκνίσζεο ζε ζρέζε κε ηελ ξάβδν αλαθνξάο (α) (β) (β) (γ) (a) (γ) (β) (δ) (β) (ε) (β) (ζη) Δηθόλα 3. Κξπζηαιηθή δνκή ησλ ξάβδσλ κεηά από α) Βαθή Μx500 β) Βαθή κε Δπαλαθνξά C/2h Μx500 γ)βαθή κε Δπαλαθνξά C/2h Μx500 δ)δμνκάιπλζε Μx500 ε) ΘΔ-Θ, Κέληξν δηαηνκήο Μx500 ζη) ΘΔ-Θ, άθξε δηαηνκήο Μx500 [Νital 3%]

8 . 4. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ Ζ πιήξεο βαθή ηνπ ράιπβα Β500c δελ επηηεύρζεθε ιόγσ ηνπ ρακεινύ πνζνζηνύ άλζξαθα. Μηθξή πνζόηεηα σζηελίηε κεηαζρεκαηίζηεθε ζε θεξξίηε,κε ζπλέπεηα ηελ κείσζε ηεο ζθιεξόηεηαο θαη ηελ εκθάληζε κίαο κηθξήο πιαζηηθήο παξακόξθσζεο πξηλ ηελ ςαζπξή ζξαύζε. Σν θέληξν ηεο δηαηνκήο ηεο ξάβδνπ αλαθνξάο έρεη ίδηα ζθιεξόηεηα κε ηηο πεξίπησζεηο εμνκάιπλζεο θαη βαθήο κε επαλαθνξά ζηνπο C. Παξάιιεια, ε κεηαιινγξαθηθή αλάιπζε έδεημε ζην θέληξν ηεο ξάβδνπ αλαθνξάο ίδηα δνκή κε ηελ εμνκάιπλζε ελώ ζηελ εμσηεξηθή ζηνηβάδα, ίδηα δνκή κε ηελ πεξίπησζε ηεο βαθήο κε επαλαθνξά ζηνπο C. ε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα παξνπζηάδεη καξηελζηηηθή δνκή. Ζ έμεηαζε ησλ κεραληθώλ ηδηνηήησλ απνδεηθλύεη όηη ν ράιπβαο παξαγόκελνο κε ΘΔ-Θ παξνπζηάδεη κηα κεηθηή, απόιπηα ηζνξξνπεκέλε, ζπκπεξηθνξά πνπ ζπλδπάδεη ηηο πεξηπηώζεηο επηβειηίσζεο ζηελ εμσηεξηθή ζηεθάλε θαη εμνκάιπλζεο ζηελ θαξδηά. ΑΝΑΦΟΡΔ Apostolopoulos, Ch. Alk.,, Mechanical behavior of corroded reinforcing steel bars S500s tempcore under low cycle fatigue, Construction and Building materials,no21(2007) Camione, G., Cucchiara, L., La Mendola, M., Papia, M., Steel-concrete bond in lightweight fiber reinforced concrete under monotonic and cyclic actions, Engineering Structures, No 27 (2005) Γαιαλνύ, Μ., Μπαηήο, Γ., ηδεξήο, Κ.Κ., Πξνζηαζία ραιύβσλ νπιηζκνύ ζθπξνδέκαηνο εληόο θαη εθηόο ζθπξνδέκαηνο,κε αλαζηνιέο δηάβξσζεο, ζηα Πξαθηηθά ηνπ 3 νπ Παλειιήληνπ πλεδξίνπ Μεηαιιηθώλ Τιηθώλ(Πάηξα,Διιάδα,06-07 Γεθεκβξίνπ2007) Καλνληζκόο Σερλνινγίαο Υαιύβσλ Οπιηζκνύ θπξνδέκαηνο,κσυ Αζήλα,(2007). Kayali,O., Stephen,R.Y., :Bond of ribbed galvanized reinforcing steel in concrete, Cement and Concrete compositesno22(2000) Lee, M.K., Barr, B.I.G., Strength and fracture properties of industrially prepared steel fibre reinforced concrete, Cement & ConcreteNo25(2003) Μαπξνεηδήο, Π., Μέζνδνη παξαγσγήο ραιύβσλ νπιηζκνύ ζθπξνδέκαηνο, ζην Υάιπβεο νπιηζκνύ ζθπξνδέκαηνο, Δθδ. Παπαζσηεξίνπ, Αζήλα (2005),35-62.

9 Παπαδόπνπινο, Μ., Απνζηόιόπνπινο, Υ., Δπίδξαζε ηεο δηάβξσζεο θαη ηνπ κεγέζνπο δηαηνκήο ζηηο κεραληθέο ηδηόηεηεο ηνπ ράιπβα B500c, ζηα Πξαθηηθά ηνπ 3 νπ Παλειιήληνπ πλεδξίνπ Μεηαιιηθώλ Τιηθώλ(Πάηξα,Διιάδα,06-07 Γεθεκβξίνπ2007) Trevorrow, A., Type of steel reinforcement, in Steel reinforcement, ed. Construction Press, New York, USA,(1984) Wen, S., Chung, D.D.L., Enhancing the vibration reduction ability of concrete by using steel reinforcement and steel surface treatments, Cement and Concrete Research, No 30 (2000)

10

ΓΕΩΠΟΛΤΜΕΡΗ ΔΟΜΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΑΠΟ ΣΕΡΕΑ ΑΡΓΙΛΟΠΤΡΙΣΙΚΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ

ΓΕΩΠΟΛΤΜΕΡΗ ΔΟΜΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΑΠΟ ΣΕΡΕΑ ΑΡΓΙΛΟΠΤΡΙΣΙΚΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΓΕΩΠΟΛΤΜΕΡΗ ΔΟΜΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΑΠΟ ΣΕΡΕΑ ΑΡΓΙΛΟΠΤΡΙΣΙΚΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ Ησάλλα Γηαλλνπνύινπ Μησ. Μεηαλλείων Μεηαλλοςπγόρ, Επγαζηήπιο Μεηαλλοςπγίαρ Ε. Μ. Π. Γεκήηξηνο Πάληαο Επίκοςπορ Καθηγηηήρ, Σσολή Μησ. Μεηαλλείων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΗ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΑ ΓΑΠΔΓΑ

ΜΔΛΔΣΗ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΑ ΓΑΠΔΓΑ ΜΔΛΔΣΗ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΑ ΓΑΠΔΓΑ Ισάλλα Παπαγηάλλε Καθηγήηπια, Δπγαζηήπιο Γομικών Υλικών Α.Π.Θ. Διεπζέξηνο Αλαζηαζίνπ Πολιηικόρ Μησανικόρ MSc, Δπγαζηήπιο Γομικών Υλικών Α.Π.Θ. Μηράιεο Παπαρξηζηνθόξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΙΚΟΥΗΜΙΚΟ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΜΟ ΚΑΙ ΜΔΛΔΣΗ

ΦΤΙΚΟΥΗΜΙΚΟ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΜΟ ΚΑΙ ΜΔΛΔΣΗ ΦΤΙΚΟΥΗΜΙΚΟ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΜΟ ΚΑΙ ΜΔΛΔΣΗ ΣΗ ΓΙΑΒΡΔΚΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΑΒΔΣΙΣΙΚΟΤ ΦΑΜΜΙΣΗ ΣΗ ΚΤΠΡΟΤ Αλδξνληθνύιια Αλδξένπ Υποτήθια Διδάκηοπαρ, Τμήμα Γευλογίαρ, Πανεπιζηήμιο Παηπών Ησάλλεο Ησάλλνπ Λέκηοπαρ, Τμήμα Πολιηικών

Διαβάστε περισσότερα

4 ε ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΜΟΡΦΑ ΚΡΑΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΟΜΗΜΕΝΑ ΤΛΙΚΑ Δηδάζθσλ: θ. ηγάιαο

4 ε ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΜΟΡΦΑ ΚΡΑΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΟΜΗΜΕΝΑ ΤΛΙΚΑ Δηδάζθσλ: θ. ηγάιαο 4 ε ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΜΟΡΦΑ ΚΡΑΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΟΜΗΜΕΝΑ ΤΛΙΚΑ Δηδάζθσλ: θ. ηγάιαο Μπζηεξίδνπ Εκκαλνπέια (ΑΜ 861) Σεηάξηε 8 Δεθεκβξίνπ 2010 Άμορφα Κράματα Τα ζηεξεά πιηθά ηα νπνία εκθαλίδνληαη ζηε θύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΔΜΑΣΑ ΤΓΡΑΤΛΙΚΗ ΑΒΔΣΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΚΔΤΗ ΙΣΟΡΙΚΩΝ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ

ΔΝΔΜΑΣΑ ΤΓΡΑΤΛΙΚΗ ΑΒΔΣΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΚΔΤΗ ΙΣΟΡΙΚΩΝ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΔΝΔΜΑΣΑ ΤΓΡΑΤΛΙΚΗ ΑΒΔΣΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΚΔΤΗ ΙΣΟΡΙΚΩΝ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ Άλλα Καιαγξή, MSc Φημικόρ Μησανικόρ, ΥΠ.ΠΟ/ Διεύθςνζη Τεσνικών Επεςνών Αναζηήλωζηρ Αλδξνλίθε Μηιηηάδνπ Fezans, Δπ. Πολιηικόρ Μησανικόρ, ΥΠ.ΠΟ/

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛEΣΗ IN SITU ΣΔΡΔΩΗ ΣΩΝ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΩΝ ΠΗΛΙΝΩΝ ΔΤΡΗΜΑΣΩΝ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΝΑΚΑΦΗ ΣΟΤ ΝΔΟΛΙΘΙΚΟΤ ΟΙΚΙΜΟΤ ΣΟ ΓΙΠΗΛΙΟ ΚΑΣΟΡΙΑ

ΜΔΛEΣΗ IN SITU ΣΔΡΔΩΗ ΣΩΝ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΩΝ ΠΗΛΙΝΩΝ ΔΤΡΗΜΑΣΩΝ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΝΑΚΑΦΗ ΣΟΤ ΝΔΟΛΙΘΙΚΟΤ ΟΙΚΙΜΟΤ ΣΟ ΓΙΠΗΛΙΟ ΚΑΣΟΡΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΑΘΗΝΑ ΥΟΛΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΔΡΓΩΝ ΣΔΥΝΗ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΤΝΣΗΡΗΗ ΛΙΘΟΤ Οδόο Αγ. ππξίδσλνο, 12210, Αηγάιεσ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΕΠΑΝΑΥΡΗΘΜΟΠΟΘΗΗ ΚΑΘ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΔΟΜΘΚΩΝ ΤΛΘΚΩΝ ΣΟ ΣΕΛΟ ΣΗ ΩΦΕΛΘΜΗ ΣΟΤ ΖΩΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΕΠΑΝΑΥΡΗΘΜΟΠΟΘΗΗ ΚΑΘ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΔΟΜΘΚΩΝ ΤΛΘΚΩΝ ΣΟ ΣΕΛΟ ΣΗ ΩΦΕΛΘΜΗ ΣΟΤ ΖΩΗ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΕΠΑΝΑΥΡΗΘΜΟΠΟΘΗΗ ΚΑΘ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΔΟΜΘΚΩΝ ΤΛΘΚΩΝ ΣΟ ΣΕΛΟ ΣΗ ΩΦΕΛΘΜΗ ΣΟΤ ΖΩΗ Νηθόιανο Μνπζηόπνπινο Καθηγηηήρ, Επγαζηήπιο Μεηάδοζηρ Θεπμόηηηαρ και Πεπιβαλλονηικήρ Μησανικήρ, ΑΠΘ Διεπζέξηνο Ιαθώβνπ

Διαβάστε περισσότερα

Αναβάθμισης υπολείμματος σε μονάδα flexicoking

Αναβάθμισης υπολείμματος σε μονάδα flexicoking ΠΣΤΧΙΑΚΗ 2015 Αναβάθμισης υπολείμματος σε μονάδα flexicoking ΤΝΣΑΚΣΗ : ΟΡΕΙΟ ΑΙΝΣΙΝ, ΓΕΡΟΔΗΜΟ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΣΕΧΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΔΡΙΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ: ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. ηνπ θνηηεηή ηνπ Tκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. ηνπ θνηηεηή ηνπ Tκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ηνπ θνηηεηή ηνπ Tκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΕΡΛΕΠΣΗ ΚΟΝΙΟΠΟΙΗΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΥΡΙΜΑΣΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΑ ΜΑΡΜΑΡΟΤ

ΤΠΕΡΛΕΠΣΗ ΚΟΝΙΟΠΟΙΗΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΥΡΙΜΑΣΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΑ ΜΑΡΜΑΡΟΤ ΤΠΕΡΛΕΠΣΗ ΚΟΝΙΟΠΟΙΗΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΥΡΙΜΑΣΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΑ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Γεώξγηνο Ζαλλήο Υποτ. Διδ. Σσολήρ Μησ. Μησ. Ε.Μ.Π. Θσάλλεο Αλησληάδεο Αναπλ. Καθηγήρ Σσολήρ Μησ. Μησ. Ε.Μ.Π. Μαξία Φνύληε

Διαβάστε περισσότερα

Ζ επίδραζη ηης παροσζίας σπολειμμαηικών σλικών ζηην εσζηάθεια πρανών ζε μεηαμορθωμένα πεηρώμαηα με ένηονη αποζάθρωζη και καηαπόνηζη

Ζ επίδραζη ηης παροσζίας σπολειμμαηικών σλικών ζηην εσζηάθεια πρανών ζε μεηαμορθωμένα πεηρώμαηα με ένηονη αποζάθρωζη και καηαπόνηζη Ζ επίδραζη ηης παροσζίας σπολειμμαηικών σλικών ζηην εσζηάθεια πρανών ζε μεηαμορθωμένα πεηρώμαηα με ένηονη αποζάθρωζη και καηαπόνηζη The effect of residual materials on the stability of slopes in highly

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΜΟ ΛΔΠΣΧΝ ΤΜΔΝΗΧΝ NiO ΜΔ ΝΑΝΟΧΜΑΣΗΓΗΑ Au ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ Δ ΑΗΘΖΣΖΡΔ ΤΓΡΟΓΟΝΟΤ ΥΑΜΖΛΖ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΜΟ ΛΔΠΣΧΝ ΤΜΔΝΗΧΝ NiO ΜΔ ΝΑΝΟΧΜΑΣΗΓΗΑ Au ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ Δ ΑΗΘΖΣΖΡΔ ΤΓΡΟΓΟΝΟΤ ΥΑΜΖΛΖ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (Δ.Π.Μ..): "ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΛΗΚΧΝ" ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΜΟ ΛΔΠΣΧΝ ΤΜΔΝΗΧΝ NiO ΜΔ ΝΑΝΟΧΜΑΣΗΓΗΑ Au ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ Δ ΑΗΘΖΣΖΡΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΣΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΑ ΡΗΣΙΝΟΤΥΑ ΓΑΠΔΓΑ

ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΣΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΑ ΡΗΣΙΝΟΤΥΑ ΓΑΠΔΓΑ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΣΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΑ ΡΗΣΙΝΟΤΥΑ ΓΑΠΔΓΑ Θενδσξίδεο Υξήζηνο Μησανικόρ Μεηαλλείων Μεηαλλοςπγόρ Μησανικόρ, BASF CC HELLAS SA Λέξειρ κλειδιά: Ρηηινούσα, πολςοςπεθανικά δάπεδα, Επιζηπώζειρ πποζηαζίαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΟΡΧΝ

ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΟΡΧΝ ΠΡΟΛΟΓΟ ΠΟΛΤΣΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΟΡΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΓΔΧΦΤΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΑΜΜΟΘΗΝΧΝ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΔΛΑΦΟΝΖΗΟΤ ΕΑΝΝΔΣΗΓΖ ΣΑΜΑΣΗΟ Δξεηαζηική επιηποπή Βαθείδεο Αληώληνο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΜΒΑΣΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΜΒΑΣΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΜΒΑΣΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΟΤ ΜΟΤΕΙΟΤ ΚΙΑΜΟΤ Νόλε Μαξαβειάθε, Γπ. Φημικόρ, ΥΠΠΟ, ΚΔ ΔΠΚΑ, Σηοά Βαπδινογιάννη, 73100, Φανιά Γηάλλλεο Υξηζηνδνπιάθνο Απσιηέκηων

Διαβάστε περισσότερα

Σηον ςιό μος Αλέξανδπο

Σηον ςιό μος Αλέξανδπο Σηον ςιό μος Αλέξανδπο 2 ΕΤΥΑΡΙΣΙΕ Οη ζπγγξαθείο ηνπ βηβιίνπ αηζζάλνληαη ηελ ππνρξέσζε λα επραξηζηήζνπλ ζεξκά όινπο όζνη βνήζεζαλ θαη ζπκπαξαζηάζεθαλ θαηά ηελ εθπόλεζε απηήο ηεο εξγαζίαο. Αξρηθά ζα ήζειαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΚΑΙ ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΔΝΩΝ Δ ΤΣΗΜΑΣΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ ΠΑΠΑΝΑΣΑΗΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε

Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε 1 ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΑ ΑΕΡΙΑ.1 ΓΔΝΗΚΑ Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε P = RT (γηα έλα ol) Από ηε ζρέζε απηή παίξλνπκε Ζ = P / RT = 1 Γειαδή ν ιόγνο Ζ, πνπ νλνκάδεηαη παπάγονηαρ ζςμπιεζηόηηηαρ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΔΝΤΡΜΑΣΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ηεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Πειραμαηική διερεύνηζη καηακόρσθων θλεβών αρνηηικής άνωζης ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:ΠΑΝΑΓΙΩΣΙΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΝΑΠΟΜΔΝΟΤΑ ΑΝΣΟΥΖ ΚΣΗΡΗΧΝ & ΣΡΟΠΟΗ ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΣΖ ΜΔΣΑ ΣΖΝ ΔΠΗΓΡΑΖ ΤΦΖΛΧΝ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΧΝ»

«ΔΝΑΠΟΜΔΝΟΤΑ ΑΝΣΟΥΖ ΚΣΗΡΗΧΝ & ΣΡΟΠΟΗ ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΣΖ ΜΔΣΑ ΣΖΝ ΔΠΗΓΡΑΖ ΤΦΖΛΧΝ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΧΝ» ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΥΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΥΟΛΗ ΘΔΣΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ «εηζκηθή Μεραληθή & Αληηζεηζκηθέο θαηαζθεπέο» «ΔΝΑΠΟΜΔΝΟΤΑ ΑΝΣΟΥΖ ΚΣΗΡΗΧΝ & ΣΡΟΠΟΗ ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΣΖ ΜΔΣΑ ΣΖΝ ΔΠΗΓΡΑΖ ΤΦΖΛΧΝ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΧΝ» ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 ΕΙΑΓΩΓΗ: Τα δηάθνξα πιηθά, αλάινγα κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο εληόο καγλεηηθνύ πεδίνπ δηαθξίλνληαη

Διαβάστε περισσότερα

10 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΠΑΣΡΑ, 4-6 ΙΟΤΝΙΟΤ, 2015.

10 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΠΑΣΡΑ, 4-6 ΙΟΤΝΙΟΤ, 2015. 1 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΠΑΣΡΑ, 4-6 ΙΟΤΝΙΟΤ, 215. ΥΗΜΙΚΗ ΟΞΔΙΓΧΗ ΜΔ ΑΝΣΙΓΡΑΣΗΡΙΑ FENTON ΑΠΟΒΛΗΣΧΝ ΑΠΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΔ ΠΑΡΑΓΧΓΗ ΚΑΛΛΤΝΣΙΚΧΝ Κανελλόποσλος Γ., Μπαραμπούηη Δ.Μ., Μάη.

Διαβάστε περισσότερα

Γιαημημαηικό Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ

Γιαημημαηικό Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΥΟΛΗ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΜΕΣΑΛΛΕΊΩΝ -ΜΕΣΑΛΛΟΤΡΓΩΝ ΣΟΜΕΑ ΜΕΣΑΛΛΟΤΡΓΙΑ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΛΙΚΩΝ Γιαημημαηικό Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟ ΠΑΡΑΜΔΝΟΤΩΝ ΣΑΔΩΝ ΜΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ»

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΥΟΛΗ: ΥΗΜΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΣΜΗΜΑ: ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΜΔ ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ONSITE WASTEWATER PROJECT FINAL REPORT

ONSITE WASTEWATER PROJECT FINAL REPORT ONSITE WASTEWATER PROJECT FINAL REPORT SludgeHammer Advanced Biological Treatment New Mexico Governor s Water Innovation Program April 2007 Contract No. 05-341-1000-0034 http://www.nmenv.state.nm.us/ Prepared

Διαβάστε περισσότερα

Ιζηματολογική ανάλυςη και παλαιογεωγραφική εξέλιξη του ςχηματιςμού του Αμπελούζου ςτην λεκάνη τησ Μεςςαρά Κρήτησ

Ιζηματολογική ανάλυςη και παλαιογεωγραφική εξέλιξη του ςχηματιςμού του Αμπελούζου ςτην λεκάνη τησ Μεςςαρά Κρήτησ ΠΑΝΕΠΗΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΙΖΗΜΑΣΟΛΟΓΙΑ Ιζηματολογική ανάλυςη και παλαιογεωγραφική εξέλιξη του ςχηματιςμού του Αμπελούζου ςτην λεκάνη τησ Μεςςαρά Κρήτησ ΠΣΤΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΙΥΤΟ Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Νηθεθόξνο Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΦΤΙΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΜΔΛΔΣΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΚΑΙ ΗΠΙΧΝ ΜΔΘΟΓΧΝ ΓΡΟΙΜΟΤ ΚΣΙΡΙΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΣΟΤ ΦΑΙΝΟΜΔΝΟΤ ΣΧΝ ΑΣΙΚΧΝ ΘΔΡΜΙΚΧΝ ΝΗΙΓΧΝ ΚΑΙ ΣΗΝ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ Η/Μ

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ Η/Μ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΥΩΡΟΣΑΞΙΚΗ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ K.M. ΔΡΓΟ: «ΔΡΓΑΙΔ ΔΠΙΚΔΤΗ, ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα