ΟΓΗΓΟ ΑΝΑΚΤΚΛΧΗ ΦΤΣΙΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΣΟ ΠΙΣΙ ΓΗΜΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΣΟ 2010

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΓΗΓΟ ΑΝΑΚΤΚΛΧΗ ΦΤΣΙΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΣΟ ΠΙΣΙ ΓΗΜΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΣΟ 2010"

Transcript

1 ΟΓΗΓΟ ΑΝΑΚΤΚΛΧΗ ΦΤΣΙΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΣΟ ΠΙΣΙ ΓΗΜΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΣΟ 2010 ΜΗΝΤΜΑ ΣΟΤ ΓΗΜΑΡΥΟΤ Αγαπεηέο ζπλδεκόηηζζεο θαη αγαπεηνί ζπλδεκόηεο, Με ην παξόληα νδεγό πνπ εηνίκαζαλ νη ηερληθνί καο ζύκβνπινη από ην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο πινπνηείηαη ην πξόγξακκα ηεο αλαθύθισζεο ησλ θπηηθώλ πιηθώλ ζην Γήκν καο. Δπηηξέςηε κνπ λα ζαο ζπγραξώ γηα ηελ πξσηνβνπιία ζαο λα πάξεηε κέξνο ζην Πξόγξακκα ηεο Αλαθύθισζεο ησλ Φπηηθώλ Τιηθώλ ζην ζπίηη. Γηαβάζηε πξνζεθηηθά ηηο νδεγίεο θαη αλ έρεηε απνξίεο κε δηζηάζεηε λα ηηο θαηαζέζεηε ζην γξαθείν ηνπ Γήκνπ καο. Σν Πξόγξακκα έρεη ζρεδηαζηεί ώζηε λα ζαο ζηεξίμεη ηερληθά γηα ρξνληθό δηάζηεκα 10 ηνπιάρηζηνλ κελώλ. Μεηά από απηό είκαζηε βέβαηνη όηη κπνξείηε λα ζπλερίζεηε ηελ αλαθύθισζε κόλνη ζαο κε βάζε ηελ εκπεηξία πνπ απνθηήζαηε. Θέινπκε επίζεο λα ζαο παξαθαιέζνπκε ηηο γλώζεηο θαη ηελ εκπεηξία πνπ απνθηήζαηε λα κελ ηηο θξαηήζεηε γηα ηνλ εαπηό ζαο, αιιά λα ηηο κνηξαζηείηε κε θίινπο, γείηνλεο θαη γλσζηνύο ώζηε απηή ε πξαθηηθή λα δηαδνζεί ζε όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξεο θαηνηθίεο ζην Γήκν καο. Με ην Πξόγξακκα απηό ν Γήκνο καο ζαο δίλεη ηελ επθαηξία λα πάξεηε κέξνο ζηε ιύζε ηνπ κεγάινπ πξνβιήκαηνο ησλ απνξξηκκάησλ θαη όρη λα είζηε κέξνο ηνπ πξνβιήκαηνο. Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΗΓΝΑΣΗΟ ΚΑΗΣΔΕΗΓΖ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΣΟΤ ΚΑΓΟΤ Ο θάδνο ή ην ζηιό πνπ παξαιάβαηε πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί ζε κηα εκη-ζθηεξή ζέζε (λα κελ ηνλ ςήλεη ν ήιηνο), νύηε θαη λα ηνλ ρηππάλε νη βνξηάδεο. Ζ βάζε ηνπ θάδνπ πξέπεη λα έξζεη ζε επαθή κε ρώκα ην νπνίν θαιό είλαη λα ραιαξώζεηε κε κηα ηζάπα ή έλα θαζκά θαη λα ην ηζνπεδώζεηε πξηλ ηνπνζεηήζεηε ην πιέγκα θαη επάλσ ηνπ ηνλ θάδν. πληζηνύκε λα κελ ηνπνζεηεζεί καθξηά από ηελ θνπδίλα ηνπ ζπηηηνύ θαη λα κελ ρξεηάδεηαη λα παηήζεη θαλείο ζε ιάζπεο ηηο βξνρεξέο εκέξεο κέρξη λα θζάζεη ζηνλ θάδν. Αλ ππάξρνπλ πνιπεηή δηδάληα κε ξίδσκα π.ρ. αγξηάδα πξέπεη λα ηελ απνκαθξύλεηε θαη θαιόλ είλαη λα ηνπνζεηήζεηε πεξηκεηξηθά θαη ζε βάζνο 30 εθαηνζηώλ κηα ιακαξίλα (αλνμείδσηε ή αινπκηλίνπ) γηα λα εκπνδίζεηε ηα ξηδώκαηα λα θζάζνπλ μαλά ζηνλ θάδν από ηνλ νπνίν ζα αληινύλ ζξεπηηθά ζηνηρεία.

2 ΚΑΣΑΛΛΗΛΑ ΤΛΙΚΑ Φύιια (ρισξά θαη μεξά) αγξηόρνξηα (λα κελ έρνπλ ώξηκνπο ζπόξνπο) καξακέλα ινπινύδηα ξνθαλίδηα, πξηνλίδηα (ζε κηθξέο πνζόηεηεο θαη ζε αλάκεημε κε πξάζηλα κέξε) θιαδηά ζάκλσλ, δέλδξσλ (ηεκαρηζκέλα) ραιαζκέλα θξνύηα (λα ζάβνληαη κέζα ζην πιηθό) θινύδεο από θξνύηα (ηεκαρηζκέλα) ρώκα από γιάζηξεο όηαλ αλαλεώλνληαη θύθηα ζαιάζζεο θαηαθάζηα ηνπ θαθέ, θύιια ηζαγηνύ γξαζίδη, γθαδόλ (αλαθαηεκέλν κε ξνθαλίδηα ή αθεκέλν εθηόο ηνπ θάδνπ 1-2 εκέξεο γηα λα καξαζεί) άρπξα θαη μεξά ρόξηα ηζόθιηα από απγά (ζξπκκαηίζηε ηα πξηλ ηα ξίμεηε) ιαραληθά ηεο θνπδίλαο (θινύδεο από παηάηεο, θξεκκύδηα, θαζόιηα, κπηδέιηα, καξνύιηα, ιάραλα, ρόξηα, θιπ) Σπκβνπιή: Αλ αθηεξώζεηε ιίγν ρξόλν θαη κε ην καραίξη ηεκαρίζεηε ηα πιηθά πξηλ ηα βάιεηε ζηνλ θάδν, ζα έρεηε βνεζήζεη ζεκαληηθά ζηελ ηαρύηεηα ηεο ρώλεπζεο ησλ πιηθώλ γηαηί έηζη πνιιαπιαζηάδεηαη ε επηθάλεηα πάλσ ζηελ νπνία ζα δξάζνπλ νη νξγαληζκνί ηεο ρώλεςεο. ΑΚΑΣΑΛΛΗΛΑ ΤΛΙΚΑ πιαζηηθά ραξηηά, ραξηνπεηζέηεο θαη ηππσκέλν ραξηί θόθθαια θαη ππνιείκκαηα θαγεηώλ κεηαιιηθά αληηθείκελα θνπξηέο από ζαξθνθάγα θαηνηθίδηα δώα ξίδεο από ληνκαηηέο γηα λα κε κεηαθέξνπλ λεκαηώδεηο ξηδώκαηα από αγξηάδα θινύδεο από εζπεξηδνεηδή γηαηί απνκαθξύλνπλ ηνπο γαηνζθώιεθεο (ζε κηθξή πνζόηεηα ηεκαρηζκέλα) πεπθνβειόλεο (ρσλεύνπλ πνιύ δύζθνια ιόγσ ηεο ξεηίλεο πνπ πεξηέρνπλ) θνπθνύηζηα θαη ζπόξνη γηαηί δε ρσλεύνπλ θαη γηαηί ζα κεηαθεξζνύλ θαη ζα θπηξώζνπλ κε ηελ θνκπόζηα ΣΟ ΓΔΜΙΜΑ ΣΟΤ ΚΑΓΟΤ Σν πξώην γέκηζκα (μεθίλεκα) ηνπ θάδνπ, θαιό είλαη λα γίλεη κε εκβνιηαζκό ησλ θπηηθώλ πιηθώλ από ρσλεκέλε θνπξηά ή από θπηόρσκα δάζνπο ή ιίγν ρώκα πνπ ζα πάξεηε από ηε βάζε ελόο ζάκλνπ ηνπ θήπνπ ζαο. Μηα εθδξνκή ζην δάζνο κε ηηο θαζηαληέο ηνπ Υνξηηάηε ή από έλα πνπξλάξη ζην γεηηνληθό καο δάζνο ζα ζαο εθνδηάζεη κε πινύζην θαζηαλόρσκα. Ξεθηλήζηε γεκίδνληαο ηνλ θάδν κε κηθξά θιαδάθηα θαη θύια θαη ρόξηα πνπ δελ έρνπλ ζξπκκαηηζηεί γηα λα δεκηνπξγεζεί ζηε βάζε ηνπ θάδνπ έλαο ρώξνο κε θελά πνπ ζα δηεπθνιύλνπλ ηνλ αεξηζκό. Μεηά γεκίζηε ηνλ θάδν κε όια ηα θπηηθά πιηθά πνπ έρεηε. Καζώο γεκίδεηε ηνλ θάδν, θάζε εθαηνζηά ζηξώζεο θπηηθώλ πιηθώλ λα ζθνξπάηε 1πεξίπνπ θηιό από ρσλεκέλε θνπξηά ή θνκπόζη όπσο αλαθέξακε παξαπάλσ. 2

3 Η ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΣΗ ΥΧΝΔΦΗ Μόιηο ν θάδνο μεπεξάζεη ην κηζό ηνπ βάζνο ζα έρεη καδεπηεί αξθεηή πνζόηεηα γηα λα αξρίζεη λα γίλεηαη αληηιεπηή ε δηαδηθαζία ηεο ρώλεςεο (θνκπνζηνπνίεζεο). έλα πιήζνο από νξγαληζκνύο. Μέζα ζε 24 ώξεο αξρίδεη ε άλνδνο ηεο ζεξκνθξαζίαο πνπ θζάλεη ηνπο 65 βαζκνύο Κειζίνπ θαη ζηε ζπλέρεηα πέθηεη. Οη πξώηνη νξγαληζκνί πνπ αλαπηύζζνληαη είλαη ηα βαθηήξηα θαη νη κύθεηεο. Όιν ην πιηθό θαιύπηεηαη από κηα άζπξε κνύρια. ε 2 εκέξεο κεηώλεηαη ν όγθνο ηνπ πιηθνύ γεγνλόο πνπ απνηειεί θαιό ζεκάδη. Αξρίδεη ε πηώζε ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη εηζβάινπλ ζην ζσξό καο Σειεπηαίνη επηζθέπηεο είλαη νη γαηνζθώιεθεο πνπ ζα πεξάζνπλ ην πιηθό από ην ζηνκάρη ηνπο γηα λα ην απνβάιινπλ κε ηε κνξθή κηθξώλ θπιίλδξσλ σο έλα έηνηκν θαη άξηζην ιίπαζκα. ΣΑ ΜΤΣΙΚΑ ΣΗ ΔΠΙΣΤΥΙΑ Όπσο θάζε δνπιεηά, έηζη θαη απηή έρεη ηα δηθά ηεο κπζηηθά. Δκείο ζα ζαο ηα απνθαιύςνπκε γηα λα ηα κεηαθέξεηε θαη ζηνπο θίινπο ζαο πνπ ζα ζειήζνπλ ζύληνκα λα θάλνπλ θαη απηνί απηό πνπ γηα ρηιηεηίεο θάλεη ε θύζε από κόλε ηεο. 1 ο Μσστικό: Καλός αερισμός τοσ σωρού Ζ ρώλεςε ηνπ πιηθνύ γίλεηαη από κηθξννξγαληζκνύο νη νπνίνη γηα λα αλαπηπρζνύλ ρξεηάδνληαη νμπγόλν. Γηα απηό ην ιόγν ν θάδνο ηνλ νπνίν πήξαηε έρεη δεθάδεο ηξύπεο κέζα από ηηο νπνίεο επηηπγράλεηαη ν εμαεξηζκόο. Αλ γηα νπνηνδήπνηε ιόγν εκπνδηζηεί ν αεξηζκόο ηνπ ζσξνύ ηόηε ε δύκσζε κεηαηξέπεηαη ζε αλαεξόβηα (απνπζία νμπγόλνπ) θαη έρνπκε δπζάξεζηεο νζκέο. Γηα λα ζηακαηήζνπλ πξέπεη λα αεξίζνπκε ην πιηθό αλαθαηεύνληάο ην. Ο θαιόο αεξηζκόο ηνπ πιηθνύ ζηνλ θάδν επεξεάδεηαη από ην είδνο ησλ πιηθώλ πνπ έρεηε ηνπνζεηήζεη (πγξά θαη ηεκαρηζκέλα ρόξηα ηνπ ρνξηνθνπηηθνύ ζπκπηέδνληαη θαη δεκηνπξγνύλ ζηξώζεηο πνπ δελ κπνξεί λα ηηο δηαπεξάζεη ν αέξαο). Απηά ηα πιηθά πξέπεη λα κείλνπλ 1-2 κέξεο έμσ από ηνλ θάδν θαη κεηά λα ηνπνζεηεζνύλ ζε απηόλ ή λα αλαθαηεπηνύλ κε ξνθαλίδηα πνπ ζα πάξεηε από έλα μπινπξγείν. 2 ο Μσστικό: Ισορροπημένη Τγρασία Σν πιηθό γηα λα ρσλέςεη πξέπεη πάληνηε λα έρεη ηελ θαηάιιειε πγξαζία. Αλ ζηεγλώζεη ε ρώλεςε ζα ζηακαηήζεη ελώ αλ έρεη ππεξβνιηθή πγξαζία κπνξεί λα εκθαληζηνύλ δπζάξεζηεο κπξσδηέο γηαηί ηαπηόρξνλα δελ ζα ππάξρεη θαη ν θαηάιιεινο αεξηζκόο ζην εζσηεξηθό ηνπ θάδνπ. Σν θαινθαίξη θαη γηα θάδν γεκάην θαηά ηα ¾ είλαη απαξαίηεηε ε δηαβξνρή ηνπ πιηθνύ κε έλα πνηηζηήξη λεξνύ 1-2 θνξέο ηελ εβδνκάδα. Ζ δηαβξνρή ζπλερίδεηαη πην αξαηά θαη ηηο άιιεο επνρέο ηνπ έηνπο. Έλα πξαθηηθό ηεζη ειέγρνπ ηεο πγξαζίαο είλαη λα θνξέζεηε έλα γάληη θαη λα ζθίμεηε ζηε ρνύθηα ζαο ιίγν πιηθό πνπ ζα πάξεηε από ηελ πόξηα ηνπ θάδνπ. Αλ θαηά ην ζθίμηκν, ζηάμνπλ κεξηθέο ζηαγόλεο, ην πιηθό ζαο έρεη ηελ θαηάιιειε πγξαζία. Αλ δελ ζηάμεη θάπνηα ζηαγόλα, ηόηε ην πιηθό ζαο ζέιεη λεξό. 3 ο Μσστικό: ωστή Αναλογία Αζώτοσ και Άνθρακα Ή κε άιια ιόγηα ζσζηή αλαινγία από πξάζηλα κέξε (ρισξά θύιια θαη ρόξηα πνπ είλαη πινύζηα ζε άδσην) θαη μπιώδε κέξε (θιαδηά, ξνθαλίδηα, μεξά ρόξηα θαη θύιια πνπ είλαη πινύζηα ζε άλζξαθα). 3

4 Οη εηδηθνί πξνηείλνπλ λα ππάξρεη κηα αλαινγία από 30 κέξε άλζξαθα πξνο έλα κέξνο άδσην (κεηξεκέλα όκσο ζε μεξό βάξνο). Πξαθηηθά, κηζά πξάζηλα θαη κηζά μεξά πιηθά είλαη ό,ηη πξέπεη. Αλ ν θάδνο ζαο πεξηέρεη κόλνλ μεξά πιηθά ρσξίο πξάζηλα κέξε, ηόηε ζε θάζε ζηξώζε πάρνπο 20 εθαηνζηώλ ηνπ θάδνπ, πξέπεη λα ζθνξπίζεηε κηα ρνύθηα από έλα αδσηνύρν ιίπαζκα. Με ηελ πείξα όκσο ζα κάζεηε λα θηηάρλεηε ηνλ θαιύηεξν ζπλδπαζκό από μπιώδε θαη ηξπθεξή βιάζηεζε. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΟΤ ΥΧΝΔΜΔΝΟΤ ΤΛΙΚΟΤ Μηα θνξά ην ρξόλν (θαηά πξνηίκεζε λσξίο ηελ άλνημε) αλνίμηε ην θαπάθη θαη αθαηξέζηε ηελ πιατλή πόξηα. Βάιηε ην πόδη ζαο ζην άλνηγκα ηεο πόξηαο πάλσ ζηνλ πάην, Κξαηήζηε ηνλ θύιηλδξν κε ηα δπν ζαο ρέξηα από ην άλνηγκα ηνπ αεξηζκνύ θαη ηξαβήμηε απόηνκα ώζηε λα μεθνιιήζεη ν θύιηλδξνο από ηνλ πάην θαη βγάιηε ηνλ θύιηλδξν εληειώο, θάδν γηα έλαλ λέν θύθιν. Με κηα καηηά κπνξείηε λα δείηε όηη από ηνλ ππζκέλα κέρξη θάπνην ύςνο ην πιηθό ζαο έρεη ρσλέςεη (δελ δηαθξίλνληαη πιένλ ηα πιηθά πνπ είραηε ξίμεη θαη έρεη καύξν πξνο ην θαθεηί ρξώκα). ηελ επηθάλεηα ππάξρεη αθόκε πιηθό ζε δηάθνξα ζηάδηα ρώλεςεο. Μεηαθηλείζηε ην κε ρσλεκέλν πιηθό ζε κηα κεξηά ηνπ θάδνπ θαη πάξηε ην ρσλεκέλν πιηθό. Αλ είλαη πγξό, αθήζηε ην λα ζηεγλώζεη. ηε ζπλέρεηα θνζθηλίζηε ην πιηθό θαη όζα θιαδηά βξεζνύλ αρώλεπηα λα ηα επαλαθέξεηε ζηνλ ε απηή ηε θάζε πξνζζέζηε ζην πιηθό ζαο ζηάρηε από ην ηδάθη ή αζβέζηε ζε ζθόλε ή καξκαξόζθνλε γηα λα αλεβάζεηε ηελ νμύηεηα από ην 4,5-5,0 πνπ είλαη ζην 6,5-7,0 πνπ ζέινπλ ηα πεξηζζόηεξα θπηά. Σν θνζθηληζκέλν πιηθό κπνξείηε λα ην βάιεηε ζε ζαθνύιεο θαη λα ην ρξεζηκνπνηήζεηε όηαλ ην έρεηε πιαζηηθέο αλάγθε. ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΤΛΙΚΟΤ Σν ρσλεκέλν πιηθό (θνκπόζη) πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζε αλάκεημε θαη ζε αλαινγία 10-30% κε ην ρώκα ηεο γιάζηξαο ή ηνπ ιαραλόθεπνπ. Δίλαη έλα πνιύηηκν εδαθνβειηησηηθό γηαηί πεξηέρεη δηζεθαηνκκύξηα κηθξννξγαληζκνύο θαη πνιιά έλδπκα ηα νπνία βνεζνύλ ηα θπηά λα απνθηήζνπλ πινύζην ξηδηθό ζύζηεκα. Αλ παξαηεξήζεηε ζεκάδηα ριώξσζεο (θηηξηλίζκαηνο) ησλ θύιισλ θαη κάιηζηα ησλ λεαξώλ ηόηε πξνζζέζηε ιίγν αδσηνύρν ιίπαζκα γηαηί ην άδσην είρε θαηαλαισζεί από ηνπο κηθξννξγαληζκνύο ηεο ρώλεςεο. 4

5 Μεξηθέο αθόκε ππνδείμεηο: κεγάια θιαδηά από δέλδξα ή ζάκλνπο λα ηα θόβεηε ζε κηθξόηεξα θνκκάηηα κε ην ρνξηνθνπηηθό ζαο ή κε ην εηδηθό κεράλεκα ζξπκκαηη- ζκνύ. είλαη πάληα θαιύηεξα λα γίλεηαη αλάκεημε ησλ πιηθώλ. Ζ πνηθηιία πιηθώλ βνεζά. Μεξηθά πιηθά αλαθπθιώλνληαη δύζθνια (μεξνί θαξπνί, ηζόθιηα από απγό, ρνληξά θνηζάληα από ιάραλν θαη ζθιεξά μύια). νη σθέιηκνη νξγαληζκνί απνθεύγνπλ ηα θπηηθά πιηθά πνπ πεξηέρνπλ αηζέξηα έιαηα (ιεκόληα, πνξηνθάιηα θαη γεληθά όια ηα μηλά). Όπνπ βξείηε γαηνζθώιεθεο πηάζηε ηνπο πξνζεθηηθά θαη αθήζηε ηνπο ζηε βάζε ηνπ θάδνπ (όρη ζηελ θνξπθή). Δίλαη απηνί πνπ ηειηθά ζα κεηαηξέςνπλ ην πιηθό ζαο ζε ρνύκν θαη απνηεινύλ δείθηεο γνληκόηεηαο. Όζνπο πεξηζζόηεξνπο έρεη έλα έδαθνο ηόζν πην γόληκν είλαη. ΣΑ ΟΦΔΛΗ ΣΗ ΑΝΑΚΤΚΛΧΗ Γηα ηνπο Δεκόηεο: Σα νθέιε ηεο αλαθύθισζεο παξακέλνπλ ζηνπο πνιίηεο ζε αληίζεζε κε όιεο ηηο άιιεο κνξθέο αλαθύθισζεο, Γελ έρεη θαλέλα θόζηνο παξά κόλν κεξηθά ιεπηά ηεο ώξαο θαζεκεξηλά γηα λα μερσξίζνπλ ηα θπηηθά πιηθά από ηα άιια απνξξίκκαηα, Σν πξντόλ ηεο αλαθύθισζεο είλαη ην θαιύηεξν εδαθνβειηησηηθό γηα θπηά, δέλδξα θαη ιαραληθά, Παξνρή ηθαλνπνίεζεο ζηνπο πνιίηεο όηη ζπκβάιινπλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο κε έξγα θαη όρη κε ιόγηα. ηαδηαθή πξνεηνηκαζία γηα έλα ζύζηεκα πνπ απαγνξεύεη ηελ ηαθή ησλ θπηηθώλ πιηθώλ ζηνπο ΥΤΣΑ θαη κειινληηθά ζα επηβξαβεύεη νηθνλνκηθά ηνπο πνιίηεο πνπ έρνπλ κεηώζεη ηα απνξξίκκαηά ηνπο. Γηα ην Δήκν: Δίλαη ην πεξηζζόηεξν είδνο από όια ηα νηθηαθά απνξξίκκαηα κε ζπκκεηνρή πνπ θπκαίλεηαη κεηαμύ 28-35% αλάινγα κε ηελ επνρή θαη ηελ πεξηνρή. πλεπώο κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζε κεγάιν βαζκό ζηε κείσζε ησλ απνξξηκκάησλ πνπ πεγαίλνπλ ζηνλ ΥΤΣΑ θαη επηβαξύλνπλ ην Γήκν, Έρεη πνιύ ρακειό θόζηνο πινπνίεζεο, Βξίζθεηαη θάησ από ηνλ έιεγρν ηνπ Γήκνπ ζε αληίζεζε κε ηηο άιιεο κνξθέο αλαθύθισζεο πνπ γίλνληαη από άιινπο θνξείο θαη εμαξηώληαη από ηε δηαζεζηκόηεηα νρεκάησλ γηα ηελ απνθνκηδή ηνπο θαη βηνκεραληθώλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ ζα ηα αλαθπθιώζνπλ, Οη δαπάλεο νηθηαθήο αλαθύθισζεο απνζβέλνληαη ζε δηάζηεκα 6-8 κελώλ από ηελ εμνηθνλόκεζε πόξσλ (κεηαθνξηθά, εξγαηηθά, θόζηνο απόζεζεο), ΤΥΝΔ ΑΠΟΡΙΔ ΚΑΙ ΔΡΧΣΗΔΙ 5

6 -Πσο κπνξώ λα επηηαρύλσ ηε ρώλεςε; Ο πην απιόο ηξόπνο γηα ηελ επηηάρπλζε είλαη λα ηεκαρίδεηε ηα πιηθά πνπ ξίρλεηε ζηνλ θάδν γηαηί έηζη απμάλεηαη ε επηθάλεηα πάλσ ζηελ νπνία ελεξγνύλ νη κηθξννξγαληζκνί ηεο ρώλεςεο. Έλαο άιινο ηξόπνο, ηδηαίηεξα γηα απηνύο πνπ μεθηλνύλ γηα πξώηε θνξά, είλαη ε πξνζζήθε επηηαρπληώλ ηεο ρώλεςεο. Δίλαη πγξά ή ζθόλεο πνπ δηαηίζεληαη από ηνπο πξνκεζεπηέο ησλ θάδσλ θνκπνζηνπνίεζεο θαη νη νπνίνη πεξηέρνπλ ζπόξηα κηθξννξγαληζκώλ (βαθηήξηα θαη κύθεηεο). Έλαο ηξίηνο ηξόπνο είλαη ε πξνζζήθε 1 θηινύ θπιινρώκαηνο ζε θάζε 20 εθαηνζηά πάρνπο πιηθνύ πνπ ζα κπαίλεη ζηνλ θάδν. Σέινο, έλαο ηέηαξηνο είλαη ε ζπρλή αλάδεπζε ηνπ πιηθνύ (βγάδνπκε ην πιηθό από ηνλ θάδν ην αλαθαηεύνπκε θαη ην μαλαηνπνζεηνύκε). Γελ ην ζπληζηνύκε γηαηί είλαη θνπηώδεο εξγαζία θαη δε βιέπνπκε γηα πην ιόγν πξέπεη λα βηαζηνύκε. -Θα κνπ θηάζεη ν θάδνο πνπ ζα πάξσ; Ο θάδνο είλαη γηα ηηο αλάγθεο ελόο λνηθνθπξηνύ 2-4 αηόκσλ κε θήπν ηεηξαγσληθώλ. Δάλ είζηε πεξηζζόηεξα άηνκα ή έρεηε κεγαιύηεξν θήπν ζα ρξεηαζηείηε θαη έλα δεύηεξν θάδν θάπνηα ζηηγκή. -Πσο κπνξώ λα είκαη ζίγνπξνο όηη ε θνκπόζηα κνπ είλαη έηνηκε; Ζ θνκπόζηα ζα είλαη έηνηκε κόιηο ην πιηθό πεξάζεη από ην ζηνκάρη ησλ γαηνζθσιήθσλ θαη κεηαηξαπεί ζε κηθξά θπιηλδξηθά ζπζζσκαηώκαηα (πειέηεο), βιέπε θση. ζει. 8. Έλα απιό ηεζη είλαη λα πάξεηε ιίγν από απηό ην πιηθό λα ην βάιεηε ζε κηα κηθξή γιάζηξα θαη λα θπηέςεηε ζπόξνπο θαθήο ή θάξδακνπ. Αλ βιαζηήζνπλ, ην πιηθό ζαο είλαη έηνηκν γηα ρξήζε. -Θα κπξίδεη ν θάδνο; Όρη αλ αθνινπζήζεηε ηηο νδεγίεο πνπ δίλνπκε ζε απηό ην έληππν. Θα κπξίζεη κόλνλ όηαλ ην πιηθό ζαο δελ ζα αεξίδεηαη. ε απηή ηελ πεξίπησζε πξέπεη λα δείηε ηη θηαίεη. Πνιύ λεξό; πκπίεζε ηνπ πιηθνύ από πνιύ πξάζηλν θαη ςηινθνκκέλν γξαζίδη; Σν αλαθάηεκα ηνπ πιηθνύ πνπ ζα ηνπ δώζεη ηε δπλαηόηεηα λα αεξηζηεί, ζα εμαιείςεη ην πξόβιεκα. Σηο νζκέο απνκαθξύλεη ςεθαζκόο κε δηάιπζε ΔΜ ζε αλαινγία 10%. -Μήπσο ν θάδνο κνπ ζα ζπγθεληξώζεη ηξσθηηθά; Όρη γηαηί από ηελ θαηαζθεπή ηνπ δελ επηηξέπεη ηελ είζνδν ηξσθηηθώλ όζν ε πόξηα ηνπ θάδνπ παξακέλεη θιεηζηή θαη δελ ξίρλεηε ζηνλ θάδν απνθάγηα από καγεηξεκέλα θαγεηά. Σα ηξσθηηθά πξνζειθύνληαη από ηα θξνύηα πνπ κπνξεί λα ξίρλεηε ζηνλ θάδν, αιιά αθνύ ν θάδνο δελ ην επηηξέπεη δελ ζα κπνξνύλ λα εηζέιζνπλ ζην εζσηεξηθό ηνπ. ε όζνπο θάδνπο δελ έρνπλ ππζκέλα ζπληζηνύκε ηελ ηνπνζέηεζε γαιβαληζκέλνπ ζπξκάηηλνπ πιέγκαηνο ζηνλ ππζκέλα δηαζηάζεσλ 1 επί 1 κ. Σν θόζηνο δελ ππεξβαίλεη ηα 2 επξώ. -Μήπσο ν θάδνο ζπγθεληξώζεη κπγάθηα; Μπγάθηα (κηθξέο ζθλίπεο) κπνξεί λα ζπγθεληξσζνύλ γύξσ από ηνλ θάδν κόλνλ όηαλ ξίμεηε ζε απηόλ θξνύηα θαη ιαραληθά πνπ πεξηέρνπλ ζάθραξα. Σα έληνκα απηά ζα πεηνύλ ζε κηα απόζηαζε 1 κέηξνπ ην πνιύ από ηνλ θάδν. Αλ ζέιεηε λα ηα πεξηνξίζεηε, έλαο απιόο ηξόπνο είλαη λα ζάβεηε κέζα ζην θπηηθό πιηθό ηα ζαθραξώδε θξνύηα θαη ιαραληθά. Σα κπγάθηα θαηαπνιεκνύληαη επίζεο κε ςεθαζκό κε ΔΜ ζε δηάιπζε 1 πξνο 10. 6

7 Αλ έρεηε πξόζζεηεο απνξίεο κε δηζηάζεηε λα επηθνηλσλήζεηε κε ην αξκόδην γξαθείν ηνπ Γήκνπ ή λα ηηο ζέζεηε ζηνπο ηερληθνύο ζπκβνύινπο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζεκηλαξίσλ πνπ ζα γίλνπλ. ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Οη δεκόηεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην πξόγξακκα θαη αληηκεησπίδνπλ θάπνην πξόβιεκα ή έρνπλ θάπνηα εξώηεζε παξαθαινύληαη λα απεπζύλνληαη ζην Γήκν ζην ηειέθσλν ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο. Ο νδεγόο απηόο εηνηκάζηεθε από ηνπο θαζεγεηέο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο θ.θ. Γεώξγην Γανπηόπνπιν θαη Μπξηώ Ππξνβέηζε γηα ρξήζε ησλ θαηνίθσλ ηνπ Γήκνπ Παλνξάκαηνο. 7

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ Γ ρ Ν. Καηζαρός Γηεπζπληήο Δξεπλώλ ηνπ ΔΚΔΦΔ «Γεκόθξηηνο» Πξώελ Πξόεδξνο Έλσζεο Διιήλσλ Υεκηθώλ Πξώελ Πξόεδξνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

Πιεξνθνξίεο γηα ην ρξήζηε

Πιεξνθνξίεο γηα ην ρξήζηε Φπιιάδην νδεγηώλ Φούρνος Μικροκσμάτων GR Ελληνικά Πιεξνθνξίεο γηα ην ρξήζηε, 2-3 Δγθαηάζηαζε ηεο ζπζθεπήο, 4 Πεξηγξαθή ηεο ζπζθεπήο, 5 Πίλαθαο Διέγρνπ, 6 Ρύζκηζε ηνπ ξνινγηνύ/ρπζκίζεηο έληαζεο ηνπ θνύξλνπ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΣΑ ΦΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ. Και ηοςρ μελλονηικούρ επιζηήμονερ ηων θςζικών επιζηημών

ΠΕΙΡΑΜΑΣΑ ΦΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ. Και ηοςρ μελλονηικούρ επιζηήμονερ ηων θςζικών επιζηημών ΠΕΙΡΑΜΑΣΑ ΦΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Και ηοςρ μελλονηικούρ επιζηήμονερ ηων θςζικών επιζηημών 1 Μειέηεο έρνπλ θαηαιήμεη ζην ζπκπέξαζκα όηη ε αλζξώπηλε γλώζε ζηηο κέξεο καο δηπιαζηάδεηαη θαηά πξνζέγγηζε

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπεηέ πειάηε, αο επραξηζηνύκε πνπ επηιέμαηε έλα πξντόλ ηεο EVERGRIN-ENERGY Δ.Π.Δ.

Αγαπεηέ πειάηε, αο επραξηζηνύκε πνπ επηιέμαηε έλα πξντόλ ηεο EVERGRIN-ENERGY Δ.Π.Δ. Αγαπεηέ πειάηε, αο επραξηζηνύκε πνπ επηιέμαηε έλα πξντόλ ηεο EVERGRIN-ENERGY Δ.Π.Δ. Απηό ην πξντόλ, θηηαγκέλν κε θξνληίδα ζρεηηθά κε όια ηα ζπληζηώληα κέξε ηνπ, ζρεδηάζηεθε θαη δεκηνπξγήζεθε κε ζθνπό λα

Διαβάστε περισσότερα

GB F. Istruzioni di uso e di montaggio Οδηγίες χρήζης και Οδηγίες Μονηαρίζμαηος P GR EDG6200.1E

GB F. Istruzioni di uso e di montaggio Οδηγίες χρήζης και Οδηγίες Μονηαρίζμαηος P GR EDG6200.1E 163664-a GB F NL GB F I NL E P I GR E P GR Istruzioni di uso e di montaggio Οδηγίες χρήζης και Οδηγίες Μονηαρίζμαηος EDG6200.1E GR αο δεηάκε λα δηαβάζεηε πνιύ πξνζεθηηθά ηηο νδεγίεο ζην παξόλ θπιιάδην

Διαβάστε περισσότερα

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο εηξά FK ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ Μεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ζπζθεπαζίαο λα γίλεηαη πάληα έιεγρνο γηα ηελ πιεξόηεηα ηεο παξάδνζεο, ελώ ζε πεξίπησζε ειαηησκάησλ, επηθνηλσλήζηε

Διαβάστε περισσότερα

Meaco Platinum Range Δγρεηξίδην νδεγηώλ

Meaco Platinum Range Δγρεηξίδην νδεγηώλ Meaco Platinum Range Δγρεηξίδην νδεγηώλ Meaco 12L and 20L Low Energy Dehumidifiers Παξαθαινύκε δηαβάζηε απηό ην εγρεηξίδην νδεγηώλ πξηλ από ηε ρξήζε ηνπ αθπγξαληήξα θαη θξαηήζηε ην γηα κειινληηθή ρξήζε.

Διαβάστε περισσότερα

TAN 6 FNF NX D TAN 6 FNF SD Δίπνξην ςπγείν No Frost

TAN 6 FNF NX D TAN 6 FNF SD Δίπνξην ςπγείν No Frost Οδεγίεο ρξήζεο TAN 6 FNF NX D TAN 6 FNF SD No Frost Πεξηερόκελα Εγθαηάζηαζε, 2 Σνπνζέηεζε θαη ζύλδεζε Αληηζηξνθή θνξάο πόξηαο Πεξηγξαθή ζπζθεπήο, 3 Πίλαθαο ειέγρνπ Γεληθή πεξηγξαθή Εθθίλεζε θαη Υξήζε,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΔΒΗΣΔ ΑΔΡΙΟΠΟΙΗΗ ΞΤΛΟΤ. Astra G-25 Astra G-31.5 Astra G-50 Astra G-80. Οδεγίεο ρξήζεο θαη εγθαηάζηαζεο G-25.00.000 PS

ΛΔΒΗΣΔ ΑΔΡΙΟΠΟΙΗΗ ΞΤΛΟΤ. Astra G-25 Astra G-31.5 Astra G-50 Astra G-80. Οδεγίεο ρξήζεο θαη εγθαηάζηαζεο G-25.00.000 PS AB MACHINERY FACTORY ASTRA 4580 Alytus, Ulonų 33, tel. (37035) 73212, 75612 fax. (37035) 75352 SPSŽ-01 ΛΔΒΗΣΔ ΑΔΡΙΟΠΟΙΗΗ ΞΤΛΟΤ Astra G-25 Astra G-31.5 Astra G-50 Astra G-80 Οδεγίεο ρξήζεο θαη εγθαηάζηαζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΞΑΗΘΟΗΝΗ ΠΡΑΘΚΝΗ ΠΡΝ AEGEAN CONTEST.

ΞΑΗΘΟΗΝΗ ΠΡΑΘΚΝΗ ΠΡΝ AEGEAN CONTEST. ΞΑΗΘΟΗΝΗ ΠΡΑΘΚΝΗ ΠΡΝ AEGEAN CONTEST. Γξάθεη ν Κάθεο Καλσιάηνο sv1nk@hotmail.com Αγαπεηνί ζπλάδειθνη γεηα ζαο. Ππλερίδνληαο ηελ παξνρή πιεξνθνξηώλ γηα ην AEGEAN Contest ζα αζρνιεζνύκε κε ηελ εγθαηάζηαζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΗ ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΣΔΗΣΔ ΟΣΑΝ ΓΗΝΔΣΑΗ ΔΗΜΟ

ΔΗΜΟΗ ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΣΔΗΣΔ ΟΣΑΝ ΓΗΝΔΣΑΗ ΔΗΜΟ ΔΗΜΟΗ Ο ζεηζκόο είλαη θαηλόκελν ην νπνίν εθδειώλεηαη ζπλήζσο ρσξίο ζαθή πξνεηδνπνίεζε, δελ κπνξεί λα απνηξαπεί θαη παξά ηε κηθξή ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ, κπνξεί λα πξνθαιέζεη κεγάιεο πιηθέο δεκηέο ζηηο αλζξώπηλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΜΔ ΣΑ ΓΤΟ ΜΔΙΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ) Η πραγματικότητα ξεπερνά και την πιο τολμηρή φαντασία. Επίκτητος Σοφός δεν είναι όποιος ξέρει πολλά, αλλά όποιος ξέρει χρήσιμα. Ηράκλειτος Οι ανόητοι

Διαβάστε περισσότερα

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Μεηάθξαζε: Καξακαλώιε Φαλή Διπίδνπκε απηό ην θπιιάδην, γξακκέλν από γνλείο κέιε ηνπ Αγγιηθνύ πιιόγνπ γηα άηνκα κε ζύλδξνκν Down λα ζαο βνεζήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Δπαγγεικαηηθή Μαγεηξηθή

Δπαγγεικαηηθή Μαγεηξηθή Σ.Ε.Ι. Πάτρας τολή Διοίκησης και Οικονομίας Σμήμα Σοσριστικών Επιτειρήσεων Δπαγγεικαηηθή Μαγεηξηθή Χ ρ υ σ ο ύ λ α Λάζαρη Β ασιλική Δημητροπούλου 1 2 Α Εξάμηνο 1 ε Δβδνκάδα Αζθάιεηα θαη πγηεηλή ζην ρώξν

Διαβάστε περισσότερα

Νεοσουλιωτών γεύσεις

Νεοσουλιωτών γεύσεις ΓΤΜΝΑΗΟ ΝΔΟΤ ΟΤΛΗΟΤ ΔΡΡΧΝ ΥΟΛ. ΔΣΟ 2008-2009 Νεοσουλιωτών γεύσεις ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΟΜΑΓΑ Μεζάηθνο Γεκήηξηνο Αβξακίδνπ Υαξά Φηιόινγνη Μεηαθνξά εξγαζίαο ζην δηαδίθηπν: Αζαλαζηάδεο Αζαλάζηνο ~ 1 ~ ~ 2 ~ Αφιερώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Αμηνινγώληαο 13. πλέληεπμε 17: Λνπινπδηάδεο Κσλζηαληίλνο. Δηαηεξώληαο κηα αλεπηζύκεηε. Πόζν επεξεάδνπλ ηα γνλίδηα ηελ ζπκπεξηθνξά

Αμηνινγώληαο 13. πλέληεπμε 17: Λνπινπδηάδεο Κσλζηαληίλνο. Δηαηεξώληαο κηα αλεπηζύκεηε. Πόζν επεξεάδνπλ ηα γνλίδηα ηελ ζπκπεξηθνξά ΠΔΡΙ ΑΤΣΙΜΟΤ Τεύτος 35 Ιανοσάριος 2011 Δηαηεξώληαο κηα αλεπηζύκεηε ζπκπεξηθνξά 2 πλέληεπμε 17: Λνπινπδηάδεο Κσλζηαληίλνο Πόζν επεξεάδνπλ ηα γνλίδηα ηελ ζπκπεξηθνξά καο; 5 Μαζαίλσ παίδνληαο!!!...11 Αμηνινγώληαο

Διαβάστε περισσότερα

Σα πειπάμαηα παποςζιάζοςν οι μαθηηέρ ηος Λςκείος, είναι: 1. Μαγηθό ιαραλόδνπκν.. (Βξπσλάθεο Γ. Α1) 2. Σν καγηθό απγό.(φιεκεηάθεο Μ.

Σα πειπάμαηα παποςζιάζοςν οι μαθηηέρ ηος Λςκείος, είναι: 1. Μαγηθό ιαραλόδνπκν.. (Βξπσλάθεο Γ. Α1) 2. Σν καγηθό απγό.(φιεκεηάθεο Μ. ΠΔΗΡΑΜΑΣΑ ΥΖΜΔΗΑ ΛΤΚΔΗΟ ΒΑΜΟΤ Γεςηέπα 14 Μαΐος 2012 Τπεπζ. Καζεγ. : Διέλε Αηζαιάθε Σα πειπάμαηα παποςζιάζοςν οι μαθηηέρ ηος Λςκείος, είναι: 1. Μαγηθό ιαραλόδνπκν.. (Βξπσλάθεο Γ. Α1) 2. Σν καγηθό απγό.(φιεκεηάθεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΦΕΣΙΕΡΑ ΕΠΡΕΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MODEL: R-967. Διαβάζηε πποζεκηικά ηο παπόν εγσειπίδιο ππιν ηη σπήζη ηηρ ζςζκεςήρ και

ΚΑΦΕΣΙΕΡΑ ΕΠΡΕΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MODEL: R-967. Διαβάζηε πποζεκηικά ηο παπόν εγσειπίδιο ππιν ηη σπήζη ηηρ ζςζκεςήρ και ΚΑΦΕΣΙΕΡΑ ΕΠΡΕΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MODEL: R-967 Διαβάζηε πποζεκηικά ηο παπόν εγσειπίδιο ππιν ηη σπήζη ηηρ ζςζκεςήρ και θςλάξηε ηο για μελλονηική αναθοπά. ΗΜΑΝΣΙΚΔ ΠΡΟΦΤΛΑΞΔΙ Όηαλ ρξεζηκνπνηείηε ειεθηξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Μελομακάρονα ζσνηαγή 1ε

Μελομακάρονα ζσνηαγή 1ε Μελομακάρονα ζσνηαγή 1ε Γηα ηε δύκε: 2 πνηήξηα ηνπ λεξνύ θαιήο πνηόηεηαο ειαηόιαδν 1 πνηήξη ηνπ λεξνύ δάραξε (όρη γεκάην) Μηζό πνηήξη ηνπ λεξνύ λεξό 1 πνηήξη ηνλ λεξνύ θξέζθν ρπκό πνξηνθάιη 1 θνπηαιηά

Διαβάστε περισσότερα

Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS

Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS ΣΗ ΥΡΔΗΑΕΟΜΑΣΔ ΓΗΑ ΝΑ ΠΑΗΞΟΤΜΔ ΒΔΛΑΚΗΑ Γηα λα παίμνπκε απηό ην παηρλίδη απαξαίηεην είλαη λα έρνπκε έλαλ ζηόρν, έλα ζεη βειάθηα (ηξία βειάθηα), θαη αξγόηεξα έλαλ πίλαθα

Διαβάστε περισσότερα

Το μικρό ζκαθάρι (Small Hive Beetle) (Aethina tumida)

Το μικρό ζκαθάρι (Small Hive Beetle) (Aethina tumida) Το μικρό ζκαθάρι (Small Hive Beetle) (Aethina tumida) Ειζαγωγή : Το πρόβλημα Τν κηθξό ζθαζάξη (Aethina tumida) (Murray) απνηειεί κία ζνβαξή απεηιή πνπ κπνξεί λα πιήμεη ηε κειηζζνθνκία θαη θαηά ζπλέπεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΡΕΘΤΜΝΟΤ

ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΡΕΘΤΜΝΟΤ ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΡΕΘΤΜΝΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΟΤΙΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Αλάιπζε ησλ θπκαηνκνξθώλ ηνπ θιαξίλνπ θαη ηεο ηξνκπέηαο κε ηελ κέζνδν EMD (Empirical Mode Decomposition)». Εθπόλεζε: θηαδάο

Διαβάστε περισσότερα

Σ 1 1 ο υ Δ η μ. χ ο λ ε ί ο υ Π α λ α ι ο ύ Υ α λ ή ρ ο υ. τα σαΐνια. θαη δελ αληηθαζίζηαηαη κε

Σ 1 1 ο υ Δ η μ. χ ο λ ε ί ο υ Π α λ α ι ο ύ Υ α λ ή ρ ο υ. τα σαΐνια. θαη δελ αληηθαζίζηαηαη κε ΣΕΤΦΟ 4 Μάρτιος Απρίλιος 2012 Σ 1 1 ο υ Δ η μ. χ ο λ ε ί ο υ Π α λ α ι ο ύ Υ α λ ή ρ ο υ τα σαΐνια Η γιορτή της Μητέρας : Αφιέρωμα στις μαμάδες όλων των παιδιών! Φέηνο, όπσο θάζε ρξόλν, ηε δεύηεξε Κπξηαθή

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγίεο ρξήζεο. Φπγείν

Οδεγίεο ρξήζεο. Φπγείν Οδεγίεο ρξήζεο Φπγείν ΜΟΝΣΔΛΟ: S70148SP W70147SP Αγαπεηέ πειάηε: Δπραξηζηνύκε πνπ αγνξάζαηε απηό ην ςπγείν. Γηα λα εμαζθαιίζεηε όηη ζα έρεηε ηα θαιύηεξα απνηειέζκαηα από ην λέν ζαο ςπγείν, αθηεξώζηε ιίγν

Διαβάστε περισσότερα

10/11/2010 ΠΑΥΤΦΤΣΑ - ΚΑΚΣΟΙ

10/11/2010 ΠΑΥΤΦΤΣΑ - ΚΑΚΣΟΙ 10/11/2010 ΠΑΥΤΦΤΣΑ - ΚΑΚΣΟΙ ΓΔΝΙΚΑ Ο όξνο "succulent" έρεη πξνέιζεη από ηε ιαηηληθή ιέμε succulentus πνπ ζεκαίλεη ρπκώδεο. ηα παρύθπηα ή ζαξθόθπηα πεξηιακβάλνληαη 40 πεξίπνπ νηθνγέλεηεο θπηώλ κε πεξηζζόηεξα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΟΤΛΔ ΟΓΗΓΗΗ Δ ΓΙΑΦΟΡΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Οδήγεζε ζην βξεγκέλν δξόκν

ΤΜΒΟΤΛΔ ΟΓΗΓΗΗ Δ ΓΙΑΦΟΡΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Οδήγεζε ζην βξεγκέλν δξόκν ΤΜΒΟΤΛΔ ΟΓΗΓΗΗ Δ ΓΙΑΦΟΡΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Οδήγεζε ζην βξεγκέλν δξόκν 1. Διέγρεηε ζπζηεκαηηθά ηα ειαζηηθά ζαο... Διέγρεηε πάληα ηα ειαζηηθά ζαο πξηλ βγείηε ζην δξόκν. Βεβαησζείηε όηη θάλεηε ηελ παξαθάησ ηππηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΝ ΑΝΣΡΑ ΝΑ Ε ΕΡΩΣΕΤΣΕΙ! "Πωρ θα πείσω έναν άντπα να μείνει μαζί πος και να με θέλει για πεπισσότεπα εκτόρ από το σεξ ;"

ΠΩ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΝ ΑΝΣΡΑ ΝΑ Ε ΕΡΩΣΕΤΣΕΙ! Πωρ θα πείσω έναν άντπα να μείνει μαζί πος και να με θέλει για πεπισσότεπα εκτόρ από το σεξ ; ΠΩ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΝ ΑΝΣΡΑ ΝΑ Ε ΕΡΩΣΕΤΣΕΙ! "Πωρ θα πείσω έναν άντπα να μείνει μαζί πος και να με θέλει για πεπισσότεπα εκτόρ από το σεξ ;" Γηαηί αζθαιώο, αλ ν κόλνο ζηόρνο ζνπ είλαη λα θέξεηο θάπνηνλ ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ην πιήξεο βηβιίν παηώληαο ζην ζέκα ηνπ επξεηεξίνπ ζπλδέεζηε κε ηελ αλάιπζε ηνπ

ην πιήξεο βηβιίν παηώληαο ζην ζέκα ηνπ επξεηεξίνπ ζπλδέεζηε κε ηελ αλάιπζε ηνπ 1 ΓΔΙΔ ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΑΝΑΚΟΠΙΗ ΟΤ ΒΙΒΙΟΤ ην πιήξεο βηβιίν παηώληαο ζην ζέκα ηνπ επξεηεξίνπ ζπλδέεζηε κε ηελ αλάιπζε ηνπ ΔΤΡΔΖΡΗΟ ΠΡΟΟΓΟ ει. 3 Γεληθέο παξαηεξήζεηο 5 Απόςεηο ππνςεθίσλ νδεγώλ γηα ην εγρεηξίδην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE Ο ΔΗΖΓΖΣΖ:ΚΟΤΓΟΤΜΑ ΓΗΩΡΓΟ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ:ΜΠΑΚΔΛΑ ΒΑΗΛΗΚΖ Α.Μ 504 Περιεχόμενα I. ΤΣΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΗ... 4 1. ΓΕΝΙΚΑ...

Διαβάστε περισσότερα