MULTIPLE CHOICES ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (ΠΕ). ΙΔΑΝΙΚΟΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ) ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ TEST Η ΜΙΑ ΩΡΑ. Συντάκτης: Γεώργιος Μακρίδης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "MULTIPLE CHOICES ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (ΠΕ). ΙΔΑΝΙΚΟΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ) ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ TEST Η ΜΙΑ ΩΡΑ. Συντάκτης: Γεώργιος Μακρίδης"

Transcript

1 MULTIPLE CHOICES ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (ΠΕ). ΙΔΑΝΙΚΟΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ) ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ TEST Η ΜΙΑ ΩΡΑ. Συντάκτης: Γεώργιος Μακρίδης 1. O Ισολογισμός της 31/12/2003 μιας ατομικής επιχείρησης έχει την ακόλουθη εικόνα: Αμοιβές προσωπικού πληρωτέες 30, Αναλώσιμα υλικά 15, Οικόπεδα 100, Φυτείες 50, Γραμμάτια πληρωτέα 5, Προβλέψεις για απόλυση προσωπικού 10, Προμηθευτές (πίστωση 30 μηνών) 22, Ταμείο 96, Υποχρεώσεις προς ΙΚΑ 18, Κεφάλαιο Χ. Οι υποχρεώσεις βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα της επιχείρησης είναι: Α) 53 Β) 75 Γ) 85 Δ) Κανένα από τα παραπάνω 2. Με βάση τα δεδομένα της προηγούμενης επιχείρησης, αν ακολουθείται η σταθερή μέθοδος απόσβεσης και ο συντελεστής για το σύνολο των υποκειμένων σε απόσβεση στοιχείων είναι 20% ετησίως, τότε ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι αληθής: Α) Στις 31/12/2003, οι αποσβέσεις θα είναι 30 αν τα στοιχεία αποκτήθηκαν την 1/1/2003. Β) Στις 31/12/2003, οι αποσβέσεις θα είναι 10 αν τα στοιχεία αποκτήθηκαν την 1/1/2003. Γ) Στις 31/12/2003, οι αποσβέσεις θα είναι 10 αν τα στοιχεία αποκτήθηκαν στις 30/6/2003. Δ) Καμία από τις παραπάνω προτάσεις δεν είναι αληθής. 3. Όταν ένας πελάτης καταβάλλει χρήματα εντός της χρήσης για αγορές προϊόντων μέσα στην επόμενη χρήση, τότε: Α) Αυτή η απαίτηση καταχωρείται στα βιβλία της εταιρίας ως προκαταβολή πελατών. Β) Γίνεται χρήση μεταβατικού λογαριασμού τόσο στα βιβλία της εταιρίας όσο και στα βιβλία του πελάτη. Γ) καταχωρείται ως προκαταβολή πελατών.

2 Δ) Κανένα από τα παραπάνω. 4. Οι χρεωστικοί λογαριασμοί εμπράγματων εξασφαλίσεων: Α) Λειτουργούν σε αυτόνομο λογιστικό κύκλωμα. Β) Είναι λογαριασμοί ειδικής κατηγορίας, με τους οποίους παρακολουθούνται γεγονότα που δημιουργούν νομικές δεσμεύσεις, αθροιζόμενοι για την εξαγωγή του συνολικού Ενεργητικού. Γ) Ανήκουν σε λογαριασμούς τάξεως παθητικού. Δ) Κανένα από τα παραπάνω. 5. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι αληθής: Α) Η τακτική απογραφή τέλους χρήσης είναι υποχρεωτικά και γενική. Β) Η εξωλογιστική απογραφή πραγματοποιείται μόνο σε έκτακτα χρονικά διαστήματα. Γ) Η λογιστική απογραφή χρησιμοποιεί την εξωλογιστική για εξακρίβωση των στοιχείων που αναγράφονται στα λογιστικά βιβλία. Δ) τα α) και γ). 6. Τα παρελκυόμενα έξοδα αγορών όπως οι αμοιβές δικηγόρων και συμβολαιογράφων: Α) Προσαυξάνουν το κόστος κτήσης των περιουσιακών στοιχείων. Β) Μειώνουν το κέρδος που θα αποκομίσει η επιχείρηση από την πώλησή τους σε μια συγκεκριμένη τιμή. Γ) Καταχωρούνται ως έξοδα και αμοιβές τρίτων. Δ) Τα α) και β). 7. Σε ποια περίπτωση ο λογαριασμός «Κτίρια» παρουσιάζει πιστωτικό υπόλοιπο; Α) Η Λογιστική επιστήμη δεν προβλέπει τέτοια περίπτωση. Β) Όταν πωληθούν χαμηλότερα της τιμής κτήσεως. Γ) Όταν τα έξοδα συντήρησης είναι υπέρογκα. Δ) Μόνο όταν έχει γίνει σφάλμα που χρήζει τουλάχιστον μία εγγραφή προσαρμογής. 8. Σε μια επιχείρηση με τη μέθοδο FIFO ισχύει ότι Απόθέμα Αρχής = 10, Απόθεμα Τέλους = 15, Κόστος Πωληθέντων = 50. Αν με τη μέθοδο LIFO

3 η εταιρία δεν έχει Αποθέματα Αρχής και Τέλους, ποιο το κόστος πωληθέντων της; Α) 0. Β) 20. Γ) 55. Δ) Δεν έχουμε επαρκή στοιχεία προκειμένου τα το υπολογίσουμε. 9. Η αξία των προσθηκών και βελτιώσεων των παγίων στοιχείων: Α) Καταχωρείται στα λειτουργικά έξοδα περιόδου. Β) Δεν είναι λειτουργικό έξοδο περιόδου αλλά άλλο είδος εξόδου. Γ) Προσαυξάνει την τιμή κτήσης του παγίου. Δ) Κανένα από τα παραπάνω. 10. Ένα μηχανολογικό όργανο, το οποίο είναι αναπόσπαστο εξάρτημα ενός μηχανήματος, αγοράστηκε 100 πλέον Φ.Π.Α. 19%. Τα έξοδα μεταφοράς ήταν 2, το κόστος συναρμολόγησης 5, τα έξοδα επίδειξης 7 και το κόστος τοποθέτησης 3. Αν το όργανο έχει υπολειμματική αξία ίση με 12 και ο ετήσιος συντελεστής απόσβεσης είναι 10%, τότε η ετήσια αποσβεστέα αξία του βάσει της σταθερής μεθόδου θα είναι: Α) 7. Β) 10,5. Γ) 18,6. Δ) Κανένα από τα παραπάνω. 11. Οι τόκοι που καταβάλλονται σε πιστωτές λόγω χρονικής καθυστέρησης της πληρωμής κινούν τον λογαριασμό: Α) Προμηθευτές. Β) Τόκοι χρεωστικοί. Γ) Τόκοι πιστωτικοί. Δ) Έναν λογαριασμό που σχετίζεται με το στοιχείο που αγοράσαμε από τον προμηθευτή. 12. Ο ενδιάμεσος λογαριασμός: Α) Χρησιμοποιείται μόνο στις ταμειακές εγγραφές. Β) Βοηθά στο κλείσιμο λογαριασμών.

4 Γ) παρεμβάλλεται μεταξύ δύο άλλων λογαριασμών, χωρίς να φέρνει μεταβολές σε αυτούς. Δ) τα α) και γ). 13. Για μια παραγωγική επιχείρηση ισχύουν τα ακόλουθα: η πρότυπη τιμή είναι 10, η πραγματική ανάλωση υλικών είναι 5.000, το φυσικό πρότυπο της πρώτης ύλης είναι 1, η παραγωγή σε εξέλιξη τέλους είναι 400 μονάδες κατεργασμένες κατά 25% ως προς το κόστος πρώτων υλών, δεν υπήρχαν αποθέματα αρχής, η πραγματική παραγωγή είναι μονάδες. Η απόκλιση των πρώτων υλών είναι: Α) Ευμενής. Β) Δυσμενής. Γ) Δυσμενής. Δ) 200 Ευμενής. 14. Το καθαρό αποτέλεσμα της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης απεικονίζει: Α) Το αποτέλεσμα που πέτυχε η επιχείρηση σωρευτικά από την ίδρυσή της μέχρι και εκείνη τη χρονική στιγμή. Β) Το αποτέλεσμα που πέτυχε η επιχείρηση με τα δεδομένα μιας συγκεκριμένης οικονομικής χρήσης. Γ) Τα χρήματα που η επιχείρηση θα διατηρήσει ως αποθεματικά στο Κεφάλαιό της. Δ) Τα χρήματα που θα λάβει ο επιχειρηματίας ως αμοιβή. 15. Μια παραγωγική οικονομική μονάδα παράγει το προϊόν Α. Για την παραγωγή του χρησιμοποιείται ηλεκτρικό ρεύμα αξίας 10 και η μεταφορά του στους αγοραστές στοιχίζει 20 (ως κόστος συντήρησης των φορτηγών μας που ασχολούνται αποκλειστικά με τη μεταφορά του). Επίσης, το ενοίκιο του κτιρίου στο οποίο παράγεται το Α είναι ύψους 40. Ποια πρόταση αληθεύει; Α) Το κόστος παραγωγής του προϊόντος δεν περιέχει τίποτα από τα παραπάνω. Β) Το κόστος παραγωγής είναι 70. Γ) Το κόστος παραγωγής είναι 30. Δ) Το κόστος παραγωγής είναι Το πραγματοποιηθέν κόστος παραγωγής δεν λαμβάνει υπόψη:

5 Α) Τα ασφάλιστρα των μηχανών παραγωγής που καταβάλλονται. Β) Το ηλεκτρικό ρεύμα που χρησιμοποιείται για να υπάρξει παραγωγή. Γ) Το προϋπολογιστικό κόστος ενοικίασης χώρων για την παραγωγή. Δ) α) και γ). 17. Επισημάνετε ποια από τις προτάσεις δεν είναι αληθής: Α) Ένας λογαριασμός του καθολικού εμφανίζει σε ένα σημείο όλες τις πληροφορίες που είναι σχετικές με τις μεταβολές ενός στοιχείου του ενεργητικού ή των υποχρεώσεων ή των Ιδίων Κεφαλαίων. Β) Το ημερολόγιο εμφανίζει όλες τις πληροφορίες που είναι σχετικές με κάθε οικονομική πράξη, σε ένα σημείο και κατά απόλυτη χρονολογική σειρά. Γ) Το αποτέλεσμα ενός λογιστικού κύκλου αποτελούν οι επίσημες οικονομικές καταστάσεις (για παράδειγμα, ο Ισολογισμός, η Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως). Δ) Καταχώρηση είναι η διαδικασία μεταφοράς των υπολοίπων των λογαριασμών από το καθολικό στο ημερολόγιο. 18. Όταν ο ιδιοκτήτης μιας επιχείρησης επενδύει κεφάλαια στην επιχείρησή του Α) Αυξάνουν οι υποχρεώσεις σε τρίτους και αυξάνουν τα Ίδια Κεφάλαια. Β) Αυξάνουν τα Ξένα Κεφάλαια και αυξάνουν τα Ίδια Κεφάλαια. Γ) Αυξάνει το Ενεργητικό και αυξάνει το Κεφάλαιο. Δ) Αυξάνει το Ενεργητικό και αυξάνουν τα Ξένα Κεφάλαια. 19. Αν οι πρότυπες ώρες άμεσης εργασίας είναι 10, τα προϋπολογισθέντα Γ.Β.Ε. σταθερά είναι 500, η πρότυπη τιμή των Γ.Β.Ε. σταθερών είναι 40, τότε η απόκλιση όγκου των Γ.Β.Ε. είναι: Α) 0. Β) 100 Δυσμενής. Γ) 300 Δυσμενής. 20. Αν γνωρίζουμε ότι το πραγματικό ωρομίσθιο είναι 2, οι χρησιμοποιημένες από την Α.Ε. ώρες 11, η απόκλιση τιμής (ωρομισθίου) της Α.Ε. 22 (Ευμενής), καθώς και τα δεδομένα της παραπάνω εκφώνησης, τότε το προϋπολογισμένο συνολικό κόστος Α.Ε. είναι:

6 Α) 100. Β) 22. Γ) Ένα πιστωτικό ίδρυμα παρείχε υπηρεσίες στον πελάτη της (υπερέβαλλε τον ανώτατο αριθμό αναλήψεων) ο οποίος της κατέβαλε μετρητά. Για την τράπεζα, η ορθή εγγραφή θα είναι: Α) Χρέωση απαιτήσεις από πελάτες και πίστωση έσοδα προμηθειών. Β) Χρέωση ταμείο και πίστωση προεισπραχθέντα έσοδα προμηθειών. Γ) Χρέωση ταμείο και πίστωση έσοδα προμηθειών. 22. Μια επιχείρηση πωλεί την 1/9/2005 εμπορεύματα αξίας (κόστους) αντί άνευ Φ.Π.Α. 19% στον πελάτη Γεωργίου. Ο Γεωργίου προς εξόφληση της οφειλής του καταβάλλει 500 και για τα υπόλοιπα αποδέχεται γραμμάτιο διάρκειας ενός έτους και αξίας 720 μετά από ένα έτος. Τα συνολικά έσοδα από πωλήσεις της επιχείρησης για τη χρήση του 2005 είναι: Α) 595. Β) Γ) Δ) Σε μια επιχείρηση την 1/1/2005 το υπόλοιπο του λογαριασμού «Πελάτες, λογαριασμός προκαταβολών» ήταν 100, κατά τη διάρκεια της χρήσης οι πωλήσεις εμπορευμάτων ήταν (χωρίς Φ.Π.Α. 19%) εκ των οποίων το 40% έγινε με πίστωση και με αντίστοιχο συμψηφισμό, και οι εισπράξεις από πελάτες ήταν το ήμισυ των απαιτήσεων από πελάτες. Το υπόλοιπο του λογαριασμού πελάτες την 31/12/2005 είναι: Α) 150. Β) 300. Γ) Τα αποθεματικά μιας επιχείρησης χρησιμεύουν:

7 Α) Στην εξασφάλιση της επιχείρησης ως προς την αντιμετώπιση έκτακτων γεγονότων. Β) Στην εξυπηρέτηση του πελάτη και στη διατήρηση της πελατείας της επιχείρησης. Γ) Στην αύξηση της πιστοληπτικής ικανότητας της επιχείρησης. Δ) Τα α) και γ). 25. Ο «Ατομικός Λογαριασμός Επιχειρηματία»: Α) Είναι λογαριασμός του Παθητικού και πιστώνεται όταν ο επιχειρηματίας πραγματοποιεί αναλήψεις και χρεώνεται όταν δανείζει την επιχείρηση. Β) Είναι λογαριασμός του Ενεργητικού και πιστώνεται όταν ο επιχειρηματίας πραγματοποιεί αναλήψεις και χρεώνεται όταν δανείζει την επιχείρηση. Γ) Είναι λογαριασμός του Ενεργητικού και χρεώνεται όταν ο επιχειρηματίας πραγματοποιεί αναλήψεις και πιστώνεται όταν δανείζει την επιχείρηση. Δ) Είναι λογαριασμός του Παθητικού και χρεώνεται όταν ο επιχειρηματίας πραγματοποιεί αναλήψεις και πιστώνεται όταν δανείζει την επιχείρηση. 26. Οι μεταβατικοί λογαριασμοί: Α) Λειτουργούν πάντα κατά ζεύγη λογαριασμών. Β) Λειτουργούν πάντα κατά ζεύγη λογαριασμών όπως και οι τάξεως. Γ) Μόνο σε ορισμένες περιπτώσεις λειτουργούν, βάσει του Λογιστικού Σχεδίου. Δ) Δεν λειτουργούν κατά ζεύγη λογαριασμών. 27. Στο Κυκλοφορούν Ενεργητικό: Α) Περιλαμβάνονται τα σύνολα των απαιτήσεων, των χρηματικών διαθεσίμων και των αποθεμάτων. Β) Περιλαμβάνονται τα σύνολα των υποχρεώσεων τρίτων προς την επιχείρηση, των χρηματικών διαθεσίμων και των αποθεμάτων. Γ) Περιλαμβάνονται τα αναφερόμενα στο α) καθώς και οι μακροπρόθεσμες απαιτήσεις. Δ) Τα α) και β). 28. Το Ισοζύγιο είναι: Α) Ένας πίνακας που αναφέρει όλους τους λογαριασμούς με τα αθροίσματα της χρέωσής τους, της πίστωσής τους καθώς και με τα υπόλοιπά τους (χρεωστικά, πιστωτικά).

8 Β) Ό,τι και το α) με τη διαφορά πως αναφέρονται μόνο οι λογαριασμοί που παρουσιάζουν υπόλοιπο. Γ) Ό,τι και το α) και επιπλέον ότι το σύνολο της Χρέωσης και της Πίστωσης δεν πρέπει να είναι ίσα. Δ) Είναι μια οικονομική κατάσταση σε σχήμα «Τ» που περιέχει τα αθροίσματα της χρέωσης, της πίστωσης και τα υπόλοιπά όλων των λογαριασμών. 29. Οι λογαριασμοί μη δεδουλευμένοι τόκοι γραμματίων εισπρακτέων και Ενοίκια επομένων χρήσεων καταχωρούνται: Α) Στο Κυκλοφορούν Ενεργητικό και στα έξοδα χρήσης αντίστοιχα. Β) Στο Παθητικό και σε μεταβατικούς λογαριασμούς παθητικού αντίστοιχα. Γ) Στο Ενεργητικό και σε μεταβατικούς λογαριασμούς παθητικού αντίστοιχα. 30. Μια ατομική επιχείρηση παρουσιάζει τα παρακάτω δεδομένα: Ίδια Κεφάλαια την 1/1/2005 αξίας 120, Ίδια Κεφάλαια στις 31/12/2005 αξίας 170, αναλήψεις από τον επιχειρηματία εντός του 2005 ποσών συνολικού ύψους 30 και εισφορά εντός του 2005 εμπορευμάτων αξίας 10. Το αποτέλεσμα που πέτυχε η επιχείρηση για τη χρήση του 2006 ήταν: Α) Κέρδος ύψους 50. Β) Κέρδος ύψους 80. Γ) Ζημία ύψους 70. Δ) Κέρδος ύψους Μια οικονομική χρήση μπορεί να οριστεί στα εξής χρονικά όρια: Α) 1 η Ιανουαρίου έτους ν ως και την 31 η Δεκεμβρίου έτους ν. Β) 1 η Ιουλίου έτους ν-1 ως και 1 η Ιουλίου έτους ν. Γ) Τα α) και β) Δ) Οποιεσδήποτε ημερομηνίες συμπληρώνουν 12 μήνες. 32. Μια επιχείρηση παρουσιάζει τα κάτωθι δεδομένα: πωλήσεις προϊόντος Α 100 μονάδες, πωλήσεις προϊόντος Β 300 μονάδες, τιμή πώλησης του Α 15, τιμή πώλησης του Β 5, μέσο μεταβλητό κόστος του Α 8, μέσο μεταβλητό κόστος του Β 2, συνολικό σταθερό κόστος Το Νεκρό Σημείο σε ποσότητα για την επιχείρηση καθώς και το περιθώριο ασφαλείας της θα είναι:

9 Α) 233 μονάδες και 0,37 αντίστοιχα. Β) 250 μονάδες και 37,5% αντίστοιχα. Γ) 250 μονάδες και περιθώριο ασφαλείας αρνητικό. Δ) 250 μονάδες και 17% αντίστοιχα. 33. Μια επιχείρηση παρουσιάζει τα κάτωθι δεδομένα: πωλήσεις προϊόντος Α 610 μονάδες, πωλήσεις προϊόντος Β 335 μονάδες, τιμή πώλησης του Α 3,1, τιμή πώλησης του Β 8, μέσο μεταβλητό κόστος του Α 3, μέσο μεταβλητό κόστος του Β 7,5, κοινό σταθερό κόστος επιχείρησης Το Νεκρό Σημείο σε ποσότητα και σε αξία για το προϊόν Α θα είναι: Α) 100 μονάδες και 100 αντίστοιχα. Β) περίπου μονάδες και Γ) μονάδες και Δ) Τα δεδομένα είναι ελλιπή προκειμένου να απαντήσουμε. 34. Αν το σταθερό κόστος μιας εταιρίας εκτιμάται σε 100 και αν το περιθώριο ασφαλείας είναι το 40% των πωλήσεων σε αξία, τότε η τιμή πώλησης του μοναδικού προϊόντος της εταιρίας είναι: Α) 10. Β) 20. Γ) 22. Δ) Τα δεδομένα είναι ελλιπή προκειμένου να απαντήσουμε. 35. Αν το σταθερό κόστος μιας εταιρίας εκτιμάται σε 100 και αν η τιμή πώλησης είναι 20 και το μέσο μεταβλητό κόστος είναι 15, τότε ένας τζίρος ύψους 800, θα δημιουργούσε ένα επιθυμητό επίπεδο κέρδους της τάξης των (η τιμή πώλησης και το μέσο μεταβλητό κόστος παραμένουν αναλλοίωτα): Α) 100. Β) 200. Γ) 300. Δ) Το περιθώριο ασφαλείας: Α) Είναι μια ένδειξη προς την επιχείρηση ώστε να διακόψει την παραγωγή της.

10 Β) Δείχνει πόσο απέχει η υπάρχουσα παραγωγή τόσο σε αξία όσο και σε μονάδες προϊόντος από το επίπεδο του Νεκρού Σημείου. Γ) Δείχνει πόσο είναι δυνατό να μειωθούν οι πωλήσεις μόνο σε αξία πριν η επιχείρηση δημιουργήσει ζημίες. Δ) Τα β) και γ). 37. Το Νεκρό Σημείο: Α) Είναι ένα εργαλείο ελέγχου του κόστους της. Β) Δεν έχει σχέση με την αξία των πωλήσεων. Γ) Τα α) και β). Δ) Επικεντρώνεται στους τρόπους δημιουργίας κέρδους. 38. Ο λογαριασμός που αφορά τις κλοπές εμπορευμάτων εμφανίζεται: Α) Δεν εμφανίζεται πουθενά. Β) Ως μειωτικό στοιχείο (αντίθετος λογαριασμός) των εμπορευμάτων. Γ) Στα έκτακτα αποτελέσματα και μεταφέρονται στα αποτελέσματα χρήσης. Δ) Στα έκτακτα αποτελέσματα. 39. Ο αριθμοδείκτης Ιδίων προς Συνολικά Κεφάλαια: Α) Δείχνει τον βαθμό προστασίας των πιστωτών. Β) Αναδεικνύει τρόπους και μεγέθη χρηματοδότησης. Γ) Μεταβάλλεται αποκλειστικά μέσω νέων εισφορών των επιχειρηματιών. Δ) Τα α) και β). 40. Ο αριθμοδείκτης της τιμής της μετοχής προς τα κέρδη της (price earnings ratio): Α) Υπολογίζεται χρησιμοποιώντας ιστορικές τιμές των μετοχών. Β) Πληροφορεί για τον αριθμό των ετών που απαιτούνται για να αγοραστεί μια μετοχή με κέρδη. Γ) Δείχνει πόσες φορές διαπραγματεύεται μια μετοχή τα κέρδη αποκλειστικά προηγούμενων ετών. Δ) Τα α) και β). 41. Ο αριθμοδείκτης αποδοτικότητας απασχολούμένων κεφαλαίων: Α) Βρίσκεται σε αρνητική αναλογία με την απόδοση της επιχείρησης.

11 Β) Μετρά πόσες φορές οι πωλήσεις είναι μεγαλύτερες από το σύνολο των απασχολουμένων κεφαλαίων. Γ) Μετρά την κερδοφόρα δυναμικότητα των Ιδίων και Ξένων Κεφαλαίων της επιχείρησης ή τμημάτων της. Δ) Τα β) και γ). 42. Ο αριθμοδείκτης ειδικής (ή άμεσης) ρευστότητας: Α) Καθίσταται πιο αξιόπιστος αν δεν συμπεριλάβουμε στον υπολογισμό του τα από καιρό στοκαρισμένα εμπορεύματα. Β) Ένας αριθμοδείκτης πολύ μικρότερος της μονάδος μπορεί να βελτιωθεί αν η επιχείρηση αυξήσει αισθητά τις πωλήσεις ήδη αγορασμένων εμπορευμάτων. Γ) Ο αριθμοδείκτης μας δείχνει πόσες φορές το κυκλοφορούν ενεργητικό της επιχείρησης καλύπτει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της. 43. Ο αριθμοδείκτης κέρδη ανά μετοχή: Α) Δείχνει το ύψος των μικτών κερδών που αντιστοιχεί σε κάθε μία μετοχή. Β) Αν πραγματοποιηθεί μεταβολή κεφαλαίου κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης χρήσης, τότε αυτή δεν λαμβάνεται υπόψη. Γ) Όσο μεγαλύτερος ο αριθμός μόνο των κοινών και προνομιούχων μετοχών σε κυκλοφορία, τόσο λιγότερα κέρδη αντιστοιχούν σε κάθε μία μετοχή. Δ) Τα α) και γ). 44. Ως έσοδο ορίζεται: Α) Κάθε μείωση του Κεφαλαίου. Β) Κάθε αύξηση των Ιδίων Κεφαλαίων. Γ) Κάθε αύξηση των αποθεματικών του Κεφαλαίου. Δ) Η αύξηση των κερδών. 45. Μια επιχείρηση πωλεί έπιπλα με τιμή κτήσεως 100, αποσβεσμένα κατά το 1/3 μέχρι και τη μέρα της πώλησης και με υπολειμματική αξία ίση με 10. Η τιμή πώλησης είναι 60 τοις μετρητοίς. Η απεικόνιση του γεγονότος είναι: Α) Το ταμείο χρεώνεται με 60 και πιστώνονται τα έπιπλα με 60. Β) Το ταμείο χρεώνεται με 60, πιστώνονται τα κέρδη από πώληση επίπλων με 10 και πιστώνονται τα έπιπλα με 50.

12 Γ) Το ταμείο χρεώνεται με 60,, χρεώνονται οι ζημίες από πώληση επίπλων με 10 και πιστώνονται τα έπιπλα με Τα έξοδα συντάξεως του καταστατικού καθώς και τα έξοδα αποστολής της εγκυκλίου για τη γνωστοποίηση της ίδρυσης μιας εταιρίας: Α) Είναι έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης. Β) Είναι έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης τα οποία αποσβένονται. Γ) Ανήκουν στα έξοδα περιόδου. Δ) Καταβάλλονται από τους ίδιους τους επιχειρηματίες. 47. Μια επιχείρηση παραγωγής μονάδων προϊόντος παρουσιάζει τα ακόλουθα δεδομένα για τον μήνα Ιούνιο: πωληθείσες μονάδες 600, τιμή πώλησης 50, πρώτες ύλες 10 κιλά με 1 το κιλό, άμεση εργασία 2 ώρες με 10 την ώρα, πρότυπος σταθερός συντελεστής Γ.Β.Ε. 3, πρότυπος μεταβλητός συντελεστής Γ.Β.Ε. 3, γενικά έξοδα πωλήσεων 500 (200 σταθερά και 300 μεταβλητά), γενικά έξοδα διοίκησης 550 συμπεριλαμβανομένων και 250 αποσβέσεις. Γνωρίζουμε ότι η επιχείρηση θα εισπράξει τον Ιούνιο τα ¾ των πωλήσεων, καταβάλλει το ήμισυ των χρημάτων για αγορά Α.Υ. αυτόν τον μήνα ενώ τα υπόλοιπα δύο μήνες μετά, και τα χρήματα για Α.Ε. και Γ.Β.Ε. καταβάλλονται αμέσως. Τα γενικά έξοδα διοίκησης όπως και τα σταθερά έξοδα από πωλήσεις δεν προβλέπεται να καταβληθούν ενώ το μεταβλητό μέρος εξοφλείται μέσω επιταγών λήξεως μέσα στον Ιούνιο. Το καθαρό αποτέλεσμα της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης τόσο προϋπολογιστικά όσο και ταμειακά θα είναι αντίστοιχα: Α) κέρδος και 0. Β) κέρδος και 300 κέρδος. Γ) κέρδος και 250 ζημία. 48. Μια επιχείρηση αγοράζει διαφημιστικό υλικό αξίας συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 19% με μεταβίβαση γραμματίων ίσης αξίας. Η εγγραφή που θα κάνει η επιχείρηση είναι:

13 Α) Χρεώνεται το διαφημιστικό υλικό ως απόθεμα και πιστώνονται τα γραμμάτια πληρωτέα με αντίστοιχη χρέωση του Φ.Π.Α.. Β) Χρεώνεται το διαφημιστικό υλικό, χρεώνεται ο Φ.Π.Α. με 678,3 και πιστώνονται τα γραμμάτια εισπρακτέα. Γ) Χρεώνεται το διαφημιστικό υλικό με 3.000, χρεώνεται ο Φ.Π.Α. και πιστώνονται τα γραμμάτια εισπρακτέα. Δ) το β) ή το γ). 49. Μια επιχείρηση, μετά από δικαστική διαμάχη, υποχρεούται να καταβάλλει ως αποζημίωση εργατών το ποσό των 100, πλέον έξοδα δικαστικά 20. Αμέσως μετά την δικαστική απόφαση, η επιχείρηση: Α) Χρεώνει τις αποζημιώσεις εργατών με 100, χρεώνει τα δικαστικά έξοδα με 20 και πιστώνει το ταμείο με 120. Β) Χρεώνει τις αποζημιώσεις εργατών με 100, χρεώνει τα δικαστικά έξοδα με 20 και πιστώνει αποζημιώσεις εργατών πληρωτέες με 100 καθώς και ταμείο με 20. Γ) Χρεώνει τις αποζημιώσεις εργατών με 100, χρεώνει τα δικαστικά έξοδα με 20 και πιστώνει αποζημιώσεις εργατών πληρωτέες καθώς και δικαστικά έξοδα πληρωτέα. Δ) Τα χρήματα οφείλει να τα καταβάλλει ο επιχειρηματίας ως αυτουργός των ατυχημάτων. Στα βιβλία της επιχείρησης δεν θα δημιουργηθεί καμία εγγραφή. 50. Μια επιχείρηση εμπορεύεται εκκλησιαστικά είδη. Τα κέρδη που προέρχονται από την πώληση κηροπηγίων θα εμφανίζονται: Α) Πιστωμένα στην εγγραφή της πώλησης ως «κέρδη από πώληση κηροπηγίων». Β) Τα κέρδη από την πώληση αυτή δεν θα εμφανιστούν σε εγγραφή αλλά θα υπολογιστούν από τον λογιστή. Γ) Η επιχείρηση δεν παρουσιάζει κέρδη αφού είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Δ) Τα κέρδη που προέρχονται από την βασική δραστηριότητα της επιχείρησης εμφανίζονται μόνο στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤHΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤHΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Οδηγός Βέλτιστης ιαδροµής µε αντικείµενο τη βασική ανάλυση χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων έχει ως βασικό στόχο την ενηµέρωση νέων και υφιστάµενων επιχειρηµατιών σχετικά µε τις βασικές αρχές

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1)Κατάλληλη επικεφαλίδα που να περιέχει: 1 Εμπορική επωνυμία της λογιστικής μονάδας 2 Το αντικείμενο δράσης της λογιστικής μονάδας 3 Τη νομική της μορφή 4 Τον τίτλο της λογιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ Υπό των φοιτητών

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Η Οικονομική Διαχείριση

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Η Οικονομική Διαχείριση Σκοπός Παρουσίασης Κατανόηση της έννοιας του Κόστους. Κατηγορίες κόστους, Φορείς κόστους, Υποκατηγορίες πραγματικούς κόστους Παράμετροι Επενδύσεων. Μέθοδοι αξιολόγησης επενδύσεων Διαστάσεις Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 23791/04/Β/91/136(01)

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 23791/04/Β/91/136(01) Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 23791/04/Β/91/136(01) ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ MASTER OF SCIENCE (MSC) IN ACCOUNTING AND FINANCE

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ MASTER OF SCIENCE (MSC) IN ACCOUNTING AND FINANCE ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ MASTER OF SCIENCE (MSC) IN ACCOUNTING AND FINANCE ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ : ΕΛΕΝΗ ΙΜΠΡΙΞΗ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Οικονομικές Καταστάσεις. 31 Δεκεμβρίου 2013. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Οικονομικές Καταστάσεις. 31 Δεκεμβρίου 2013. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Σελίδα Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΡΕΙΩΤΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Λογιστικής Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΡΕΙΩΤΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Λογιστικής Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΡΕΙΩΤΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Λογιστικής Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Αθήνα 2007 1 Το επιστηµονικό περιεχόµενο του παρόντος βιβλίου έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΑ ΛΙΦΤ (MODA LIFT) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

ΜΟΝΤΑ ΛΙΦΤ (MODA LIFT) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΜΟΝΤΑ ΛΙΦΤ (MODA LIFT) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005 ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005 Περιεχόμενα Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 3 Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 5 Ισολογισμός 6 Αποτελέσματα Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦ. 1 ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦ. 1 ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦ. 1 ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 1.1 ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ Ε.Γ.Λ.Σ. 5 1.2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ Ε.Γ.Λ.Σ. 6 1.3 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Έννοια Επιχείρησης. Διακρίσεις οικονομικών μονάδων. 2. Λειτουργικός κύκλος επιχείρησης. Βασικές λειτουργίες.

1. Έννοια Επιχείρησης. Διακρίσεις οικονομικών μονάδων. 2. Λειτουργικός κύκλος επιχείρησης. Βασικές λειτουργίες. ΜΑΘΗΜΑ 1 Ο. Επιχείρηση και Λογιστική. Κύρια σημεία. 1. Έννοια Επιχείρησης. Διακρίσεις οικονομικών μονάδων. 2. Λειτουργικός κύκλος επιχείρησης. Βασικές λειτουργίες. 3. Έννοια και σκοπός της λογιστικής.

Διαβάστε περισσότερα

Εγκρίθηκε από την τριμελή εξεταστική επιτροπή. Πρέβεζα, / /2012 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Ο Προϊστάμενος του τμήματος

Εγκρίθηκε από την τριμελή εξεταστική επιτροπή. Πρέβεζα, / /2012 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Ο Προϊστάμενος του τμήματος Εγκρίθηκε από την τριμελή εξεταστική επιτροπή Πρέβεζα, / /2012 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1. 2. 3. Ο Προϊστάμενος του τμήματος i ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η λογιστική οργάνωση των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που σύμφωνα με τον

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1 1.1 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ (ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ) ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Όπως ήδη είπαμε, η χρηματοοικονομική λογιστική τηρείται από τις επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013... 3 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ 2008 1 Το επιστημονικό περιεχόμενο του παρόντος βιβλίου έχει υποβληθεί σε κριτική ανάγνωση και εγκριθεί με το σύστημα των κριτών. Η κριτική ανάγνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Επιχειρήσεων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Επιχειρήσεων. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «.» ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ: ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.Μ.: 81 Επιβλέπων Καθηγητής : Πετράκης Ανδρέας Κοζάνη, Απρίλιος

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Λογιστικής Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Θεωρία. Διδάσκων: Δρ. Μιχαήλ Δ. Παζάρσκης. Διδακτικό Υλικό Μαθήματος - Συμπληρωματικές Σημειώσεις

Τμήμα Λογιστικής Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Θεωρία. Διδάσκων: Δρ. Μιχαήλ Δ. Παζάρσκης. Διδακτικό Υλικό Μαθήματος - Συμπληρωματικές Σημειώσεις Διδακτικό Υλικό Μαθήματος - Συμπληρωματικές Σημειώσεις Σέρρες, Σεπτέμβριος 2009 Περιεχόμενα Γενικά Εισαγωγικές έννοιες 3 Βασικές εργασίες κατά την πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΠ 5 ΔΛΠ 2 - Αποθέματα.......12 ΔΛΠ

Διαβάστε περισσότερα

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 23791/04/Β/91/136(01)

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 23791/04/Β/91/136(01) Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 23791/04/Β/91/136(01) ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΤΑΜΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

«Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΤΑΜΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-MBA «Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΤΑΜΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

POLISAN ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου 29 Ιουλίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013

POLISAN ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου 29 Ιουλίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 POLISAN ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου 29 Ιουλίου έως Βιομηχανία Παραγωγής Ρητίνης PET & Προπλασμάτων ΓΕΜΗ 126422401000 Μαιάνδρου 15, 115 28 Αθήνα Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση ελέγχου ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών Τοµέας Μελέτης Πλοίου & Θαλασσίων Μεταφορών Σηµειώσεις Λογιστικής και Τεχνικής Ανάλυσης Ο. Σχινάς, Υ. Λυρίδης, Επικ. Καθ. Αθήνα 2002 Π ΡΟΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Δ. Γεωργόπουλος- Στοιχεία Λογιστικής

Ιωάννης Δ. Γεωργόπουλος- Στοιχεία Λογιστικής Σελ.1 από37 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Περιουσία - Απογραφή - Ισολογισμός Θ έ μ α τ α κ ε φ α λ α ί ο υ Έννοια της περιουσίας. Στοιχεία Ενεργητικού-Παθητικού. Έννοια της Απογραφής. Λόγοι σύνταξης Απογραφής Είδη Απογραφής.

Διαβάστε περισσότερα

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 23791/04/Β/91/136(01)

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 23791/04/Β/91/136(01) Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 23791/04/Β/91/136(01) ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ GK2012 2013 2014 ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ GK2012 2013 2014 ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ GK2012 2013 2014 ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Μια επιχείρηση είναι ένας αυτοτελής οικονομικός οργανισμός με

Διαβάστε περισσότερα

«LABOGEN ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

«LABOGEN ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις «LABOGEN ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2014 μέχρι 31 η Δεκεμβρίου 2014 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις που συντάχθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 1 ΜΕΡΟΣ Α

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 1 ΜΕΡΟΣ Α ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 1 ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1 ο 1.1.1 ΟΡΙΣΜΟΣ: Ο ταμειακός προϋπολογισμός η πρόγραμμα ταμειακής κινήσεως περιλαμβάνει με κάθε λεπτομέρεια τις κάθε είδους εισπράξεις (ταμειακές εισροές) και τις κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΤΕΡΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Ε

ΜΗΤΕΡΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Ε ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΗΤΕΡΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Ε Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2007 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΙΣ ΠΑΡΚ ΙΔΡΥΣΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΑΣΙΣ ΠΑΡΚ ΙΔΡΥΣΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΣΙΣ ΠΑΡΚ ΙΔΡΥΣΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1/1/2012 31/12/2012) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα