ΓΖΜΟ ΔΛΔΤΘΔΡΙΟΤ ΒΔΝΙΕΔΛΟΤ. Δτήσιο Δπιτειρησιακό Πρόγραμμα Γράσης 2010 Γήμοσ Δλεσθερίοσ Βενιζέλοσ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΖΜΟ ΔΛΔΤΘΔΡΙΟΤ ΒΔΝΙΕΔΛΟΤ. Δτήσιο Δπιτειρησιακό Πρόγραμμα Γράσης 2010 Γήμοσ Δλεσθερίοσ Βενιζέλοσ"

Transcript

1 ΓΖΜΟ ΔΛΔΤΘΔΡΙΟΤ ΒΔΝΙΕΔΛΟΤ Δτήσιο Δπιτειρησιακό Πρόγραμμα Γράσης 2010 Γήμοσ Δλεσθερίοσ Βενιζέλοσ Ηανοσάριος

2 ΓΖΜΟ ΔΛΔΤΘΔΡΙΟΤ ΒΔΝΙΕΔΛΟΤ Δηήζηο Δπητεηρεζηαθό Πρόγρακκα Γράζες 2010 Γήκοσ Διεσζερίοσ Βεληδέιοσ σγγραθή-δπηκέιεηα: Πεηρότεηιοσ οθία, BSc Οηθολοκοιόγος, MSc ΜΠΓ Ποισηετλείοσ Κρήηες ΠΔ1 Γηοηθεηηθώλ, Οηθολοκηθή Τπερεζία Γήκοσ Δι. Βεληδέιοσ Ιαλοσάρηος

3 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΔΗΑΓΩΓΖ ΚΟΠΟ ΣΩΝ ΔΣΖΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΓΡΑΖ-ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΡΑΣΖΡΙΟΣΖΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ ΔΣΖΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΓΡΑΖ ΓΙΔΠΙΣΖΜΟΝΙΚΖ ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΟΤ ΣΟΤ Δ.Π ΤΝΟΛΗΚΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΟΤ ΔΣΖΗΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΡΑΖ ΓΔΝΗΚΔ ΚΑΣΔΤΘΤΝΔΗ ΚΑΗ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΔ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΑΡΥΖ ΦΟΡΔΗ ΣΟΤ ΟΠΟΗΟΤ ΤΜΜΔΣΔΥΔΗ Ο ΓΖΜΟ (ΤΝΓΔΜΟΗ, ΑΝΩΝΤΜΔ ΔΣΑΗΡΔΗΔ) ΝΟΜΗΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΗΓΗΩΣΗΚΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ- ΑΜΗΓΔΗ ΓΖΜΟΣΗΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΚΑΣΑ ΣΟ ΜΔ ΣΟ Ν.3463/06-«ΚΟΗΝΩΦΔΛΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΓΖΜΟΤ ΔΛΔΤΘΔΡΗΟΤ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ» ΝΟΜΗΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΓΖΜΟΗΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ-ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ- ΔΝΔΡΓΔΗΔ ΤΝΟΠΣΙΚΖ ΠΑΡΟΤΙΑΖ ΣΩΝ ΣΟΥΩΝ-ΑΞΟΝΩΝ ΣΟΤ ΣΔΣΡΑΔΣΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΖΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΔΛ ΒΔΝΙΕΔΛΟΤ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΟΤ ΔΣΖΗΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΡΑΖ ΑΝΑ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΣΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΟΡΓΑΝΙΚΔ ΘΔΔΙ ΓΖΜΟΤ ΔΛ.ΒΔΝΙΕΔΛΟΤ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟΝ ΣΡΟΠΟΠΟΙΖΜΔΝΟ ΟΔΤ (ΦΔΚ 1171/ ) ΠΑΡΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΖ- ΓΔΝΙΚΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΙ ΑΡΜΟΓΙΟΣΖΣΔ ΚΑΙ ΣΔΛΔΥΩΖ Γ/ΝΔΩΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΔΛΔΤΘΔΡΙΟΤ ΒΔΝΙΕΔΛΟΤ 22 4.Α1 ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΔ ΣΩΝ ΓΗΔΤΘΤΝΔΩΝ/ ΣΜΖΜΑΣΩΝ Α2. ΔΝΔΡΓΔΗΔ Γ/ΝΔΩΝ ΓΖΜΟΤ ΔΛ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 30 5 Α2 1. ΔΝΔΡΓΔΙΔ ΣΜΖΜΑΣΟ ΓΙΟΙΚΖΣΙΚΩΝ ΤΠΖΡΔΙΩΝ 30 5 Α2 2. ΔΝΔΡΓΔΙΔ ΣΜΖΜΑΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΖΡΔΙΩΝ 32 5 Α2.3 ΔΝΔΡΓΔΙΔ ΣΜΖΜΑΣΟ ΚΔΝΣΡΟΤ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΠΟΛΙΣΩΝ 38 5 Α2 4.ΔΝΔΡΓΔΙΔ ΣΜΖΜΑΣΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΣΔΥΝΙΚΖ ΤΠΖΡΔΙΑ) 39 5 Α2 5.ΔΝΔΡΓΔΙΔ ΣΜΖΜΑΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ Ζ/Μ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ Α3 ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΔ ΓΑΠΑΝΔ Γ/ΝΔΩΝ ΓΖΜΟΤ ΔΛΔΤΘΔΡΗΟΤ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 46 6 Α3 1. ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΔ ΓΑΠΑΝΔ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΓΖΜΟΤ ΔΛ ΒΔΝΙΕΔΛΟΤ 46 6 Α3 2. ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΔ ΓΑΠΑΝΔ ΑΙΡΔΣΩΝ-ΤΠΑΛΛΖΛΩΝ ΔΙΓΙΚΩΝ ΘΔΔΩΝ- ΔΠΙΣΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΣΡΙΣΩΝ 48 6 Α3.3. ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΔ ΓΑΠΑΝΔ ΠΡΟΜΖΘΔΙΩΝ, ΤΠΖΡΔΙΩΝ & ΤΝΣΖΡΖΔΩΝ 50 3

4 7.Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ ΓΖΜΟΤ ΔΛΔΤΘΔΡΗΟΤ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 52 7 Β 1. ΔΠΔΝΓΤΔΙ Γ/ΝΖ ΓΙΟΙΚΖΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΖΡΔΙΩΝ 52 7 Β.2 ΔΠΔΝΓΤΔΙ ΣΜΖΜΑΣΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΣΔΥΝΙΚΖ ΤΠΖΡΔΙΑ) 53 7 Β.3 ΔΠΔΝΓΤΔΙ ΣΜΖΜΑΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ Ζ/Μ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ 61 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 66 4

5 1. ΔΙΑΓΩΓΖ 1.1 ΚΟΠΟ ΣΩΝ ΔΣΖΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΓΡΑΖ-ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ Σα εηήζηα πξνγξάκκαηα δξάζεο, καδί κε ηα ηεηξαεηή επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα, απνηεινχλ λένπο ζεζκνχο, νη νπνίνη ρξεηάδνληαη ηνλ αλαγθαίν ρξφλν πξνθεηκέλνπ λα αμηνπνηεζνχλ πιήξσο απφ ηελ ΣΑ θαη λα αθνκνησζνχλ απφ ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο. Ζ πιήξεο αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ζεζκψλ πξνγξακκαηηζκνχ, απαηηεί νξηζκέλεο πξνζαξκνγέο ηνπ πθηζηάκελνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ, θαζψο επίζεο θαη νπζηαζηηθέο αιιαγέο ηνπ πθηζηάκελνπ ηξφπνπ δηνίθεζεο θαη νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ησλ δεκνηηθψλ ππεξεζηψλ. Σνλ Απξίιην ηνπ 2009, ζπληάρζεθε πηινηηθά ην Δηήζην Πξφγξακκα Γξάζεο έηνπο 2009 γηα ην Γήκν Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ. Γηα ην πξνζερέο έηνο, ζπληάζζεηαη ην Δηήζην Πξφγξακκα Γξάζεο έηνπο 2010, (αθφκα ζε πηινηηθφ επίπεδν φπσο καο δηαβεβαηψλνπλ απφ ην Σκήκα Αλαπηπμηαθψλ Πξνγξακκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ). χκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Π.Γ. 185/07, νη Γήκνη πνπ έρνπλ θαηαξηίζεη ηεηξαεηέο Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα, θαζψο θαη ηα Ννκηθά ηνπο Πξφζσπα, θαηαξηίδνπλ εηήζην πξφγξακκα δξάζεο γηα θάζε έηνο ηεο δεκνηηθήο πεξηφδνπ καδί κε ηνλ εηήζην πξνυπνινγηζκφ ηνπο. Σν Δηήζην Πξφγξακκα Γξάζεο απνηειεί έγγξαθν πνπ ζπλνδεχεη ηελ εηζεγεηηθή έθζεζε γηα ηνλ Πξνυπνινγηζκφ. Μέρξη πξφζθαηα, νη Γήκνη ζπλέηαζζαλ ην Σερληθφ Πξφγξακκα, ην νπνίν νπζηαζηηθά ήηαλ ην πξφγξακκα ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο θαη κφλν. Πιένλ ππάξρεη ε ππνρξέσζε, φιεο νη Γεκνηηθέο Τπεξεζίεο λα πξνγξακκαηίδνπλ ηηο δξάζεηο ηνπο, ηφζν ζε εηήζην, φζν θαη ζε ηεηξαεηή ρξνληθφ νξίδνληα (κε ηελ θαηάξηηζε Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ). ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ν εηήζηνο πξνγξακκαηηζκφο ηεο δξάζεο ελφο Γήκνπ γίλεηαη άηππα θαηά ηε ζχληαμε ηνπ εηεζίνπ πξνυπνινγηζκνχ δαπαλψλ. Οη ππεξεζίεο πξνγξακκαηίδνπλ ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπο γηα ην επφκελν έηνο, θαη πξνηείλνπλ κεηά απφ ζπλεξγαζία κε ηνλ αληίζηνηρν Αληηδήκαξρν ν νπνίνο ηεξαξρεί ηηο πξνηάζεηο- ηα πνζά πνπ απαηηείηαη λα πξνβιεθζνχλ ζηνπο αληίζηνηρνπο θσδηθνχο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ. θνπφο ησλ εηεζίσλ πξνγξακκάησλ δξάζεο είλαη ε εμεηδίθεπζε θαη ν ιεπηνκεξέζηεξνο πξνγξακκαηηζκφο ησλ δξάζεσλ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην ηεηξαεηέο επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα φηη ζα πινπνηεζνχλ θαηά ην επφκελν έηνο. Οη δξάζεηο απηέο είλαη απαξαίηεην λα θαιχπηνληαη απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ. 5

6 Γηα ηε ζχληαμε ηνπ εηήζηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο δξάζεο έηνπο 2010 ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη αθφινπζεο πεγέο πιεξνθνξηψλ: Δγθχθιηνο ΤΠΔ ππ αξ. 8/ Οδεγφο γηα ηελ θαηάξηηζε εηήζησλ πξνγξακκάησλ δξάζεο Γήκσλ θαη Ννκ. Πξνζψπσλ 2009 ηεο ΔΔΣΑΑ Σεηξαεηέο Δπηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα δξάζεο Γήκνπ Δι Βεληδέινπ Πξνυπνινγηζκφο δαπαλψλ νηθνλ. Έηνπο 2010 Σερληθφ Πξφγξακκα έηνπο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΡΑΣΖΡΙΟΣΖΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ ΔΣΖΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΓΡΑΖ Σν εηήζην πξφγξακκα δξάζεο ησλ Ο.Σ.Α., φπσο θαη ην ηεηξαεηέο επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα, δελ απνηεινχλ κφλν επελδπηηθά πξνγξάκκαηα αιιά θαη πξνγξάκκαηα γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρνπλ νη Ο.Σ.Α. ζε ζπλερή βάζε. Ζ δηάξζξσζε ηνπ ηεηξαεηνχο επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο αληηζηνηρεί ζηηο πξνηεξαηφηεηεο (Άμνλεο θαη Μέηξα) ελφο Γήκνπ, ε δηάξζξσζε ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεο αληηζηνηρεί ζηελ νξγαλσηηθή δνκή ηωλ σπερεζηώλ ηοσ Γήκοσ (Άξζξν 8 ηεο Τ.Α 18183/07). Σν εηήζην πξφγξακκα δξάζεο αληηζηνηρεί ζηελ νξγάλσζε ηνπ ππεξεζηαθνχ κεραληζκνχ πνπ ζα ην πινπνηήζεη θαη νη δεκνηηθέο ππεξεζίεο, ζα πξέπεη λα πξνγξακκαηίζνπλ ηηο δξάζεηο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ νπνίσλ επζχλνληαη. Όπσο θαίλεηαη ζηνλ επφκελν πίλαθα κηα ζεκαληηθή δηάθξηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ δαπαλψλ ησλ ΟΣΑ, είλαη ε δηάθξηζε κεηαμχ ιεηηνπξγηθψλ θαη επελδπηηθψλ δαπαλψλ. 6. ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α : ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΔ ΓΑΠΑΝΔ ΥΡΖΖ (αλάιπζε αλά ππεξεζία) 60 Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ 61 Ακνηβέο αηξεηψλ θαη ηξίησλ 62 Παξνρέο ηξίησλ 63 Φφξνη ηέιε 64 Λνηπά Γεληθά έμνδα 65 Πιεξσκέο γηα ηελ εμππεξέηεζε δεκνζίαο πίζηεσο 66 Γαπάλεο πξνκήζεηαο αλαισζίκσλ 67 Πιεξσκέο - Μεηαβηβάζεηο ζε ηξίηνπο 68 Λνηπά Έμνδα 7. ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β : ΔΠΔΝΓΤΔΙ (αλάιπζε αλά ππεξεζία) 71 Αγνξέο θηηξίσλ, ηερληθψλ έξγσλ θαη πξνκήζεηεο παγίσλ 73 Έξγα 74 Μειέηεο, έξεπλεο, πεηξακαηηθέο εξγαζίεο θαη εηδηθέο δαπάλεο 75 Σίηινη πάγηαο επέλδπζεο (ζπκκεηνρέο ζε επηρεηξήζεηο) 6

7 Ζ πξνεγνχκελε δηάθξηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ νδεγεί ζηελ αλάγθε δηάθξηζεο ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεο ζε α) πρόγρακκα δραζηερηοηήηωλ-ελεργεηώλ θαη ζε β) πρόγρακκα επελδύζεωλ. Α) Πξφγξακκα δξαζηεξηνηήησλ -ελεξγεηψλ Γξάζεηο, νη νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ζηελ νκάδα 6 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη αθνξνχλ ππεξεζίεο πνπ παξέρεη ν Γήκνο ζε ζπλερή βάζε, θαζψο θαη ζηηο ελέξγεηεο βειηίσζεο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. Β) Πξφγξακκα επελδχζεσλ Γξάζεηο, νη νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ζηελ νκάδα 7 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη νη νπνίεο, ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή ΚΤΑ, πεξηιακβάλνπλ : Έξγα (Κ.Α. 731 θαη 732) Μειέηεο έξεπλεο (Κ.Α. 74) Δπηζθεπέο θαη ζπληεξήζεηο παγίσλ εγθαηαζηάζεσλ θνηλήο ρξήζεο (Κ.Α. 733) Πξνκήζεηεο παγίσλ (Κ.Α. 713) Απαιινηξηψζεηο θαη αγνξέο θηεξίσλ θαη εδαθηθψλ εθηάζεσλ (Κ.Α. 711 θαη 712) Σίηινη πάγηαο επέλδπζεο (ζπκκεηνρέο ζε επηρεηξήζεηο) (Κ.Α. 75) Σν επελδπηηθφ ζθέινο ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεο (πξφγξακκα δεκνηηθψλ επελδχζεσλ) εθηφο απφ ηα ηερληθά έξγα, ζα πεξηιακβάλεη επίζεο ηηο πξνκήζεηεο εμνπιηζκνχ θαη ηηο θάζε θχζεο κειέηεο θαη έξεπλεο. χκθσλα κε ηα πξνεγνχκελα, ην ηερληθφ πξφγξακκα έξγσλ, ηνπ Άξζξνπ 208 ηνπ Κ.Γ.Κ. απνηειεί κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο επελδχζεσλ. 1.3 ΓΙΔΠΙΣΖΜΟΝΙΚΖ ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΟΤ ΣΟΤ Δ.Π. Σελ νκάδα έξγνπ ηνπ Δ.Π. ζχκθσλα κε ηελ ππ αξ. 4/ απφθαζε ηνπ Γεκάξρνπ ζπγθξνηνχλ νη παξαθάησ : o Κεκεζίδεο Δκκαλνπήι, Γήκαξρνο o Απνζηνιάθε Γεσξγία, Πξφεδξνο Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ o Αλδξεάδεο Δκκαλνπήι, Αληηδήκαξρνο o Πνιηνπδάθεο Γεψξγηνο, Γεκνηηθφο χκβνπινο o Πεηξφρεηινπ νθία ΠΔ1 Γηνηθεηηθψλ, ππάιιεινο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο o Γαζθαιάθε Μαξία ΠΔ Μεραληθφο Οξπθηψλ Πφξσλ, ππάιιεινο Σερληθήο Τπεξεζίαο 7

8 Ζ επηηξνπή απνηειεί ζπκβνπιεπηηθφ φξγαλν ππνζηήξημεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ, ηνπ ζπληνληζκνχ θαη ηεο παξαθνινχζεζεο ηνπ έξγνπ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ. Σα θπξηφηεξα ζέκαηα πνπ ζπδεηνχληαη ζηελ επηηξνπή πεξηιακβάλνπλ : ηα δεηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηε δηαδηθαζία θαηάξηηζεο ησλ ηεηξαεηψλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ θαη ησλ εηήζησλ πξνγξακκάησλ δξάζεο ηνπ Γήκνπ δεηήκαηα ζπληνληζκνχ ησλ επηκέξνπο δξάζεσλ ησλ εηήζησλ πξνγξακκάησλ δξάζεο πνπ έρνπλ αλαηεζεί ζηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ ε πξφνδνο πινπνίεζεο ησλ επηκέξνπο δξάζεσλ ησλ εηήζησλ πξνγξακκάησλ δξάζεο ε επηζήκαλζε πξνβιεκάησλ ζηελ πνξεία εθηέιεζεο ησλ πξνγξακκάησλ δξάζεο θαη ζηε ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ, ε αλαδήηεζε θαη ζπκθσλία αληίζηνηρσλ ιχζεσλ θαη ε εηζήγεζε ζρεηηθψλ απνθάζεσλ πξνο ηα αηξεηά φξγαλα δηνίθεζεο ηνπ Γήκνπ. 8

9 2. ΤΝΟΛΙΚΖ ΠΑΡΟΤΙΑΖ ΣΟΤ ΔΣΖΙΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΡΑΖ 2.1 ΓΔΝΗΚΔ ΚΑΣΔΤΘΤΝΔΗ ΚΑΗ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΔ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΑΡΥΖ Με γλψκνλα ηα ηζρπξά θαη αδχλακα ζεκεία ηνπ Γήκνπ, ε δεκνηηθή αξρή θαηεπζχλεη ηηο απνθάζεηο ηεο πξνο ηελ επίιπζε ησλ κειαλψλ ζεκείσλ πνπ ηαιαλίδνπλ ην Γήκν, αιιά θαη ηελ ελίζρπζε ησλ πιενλεθηεκάησλ ηνπ, ζέηνληαο κηα ζεηξά απφ ζηφρνπο θαη πξνηεξαηφηεηεο κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο θαη ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ δεκνηψλ, φπσο παξαηίζεληαη ζπλνπηηθά παξαθάησ: Άκεζε αλέγεξζε ηνπ λένπ ζχγρξνλνπ Γεκαξρηαθνχ κεγάξνπ γηα ηε ζηέγαζε φισλ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ θαη ηνπ ΚΔΠ, ην νπνίν έρεη ήδε δεκνπξαηεζεί. Έξγα αζηηθψλ αλαπιάζεσλ εληφο ησλ θπξσκέλσλ πξάμεσλ εθαξκνγήο (δηαλνίμεηο δξφκσλ, θαηαζθεπή ρψξσλ πξαζίλνπ, πάξθσλ, παηδηθψλ ραξψλ) θαη εληφο ησλ νηθηζκψλ. Δθπφλεζε ηεο κειέηεο «Δπέθηαζεο ηνπ ΓΠ Υαληψλ θαη Πεξηαζηηθψλ Γήκσλ» κε ζηφρν ηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε ησλ νηθηζκψλ ηνπ Γήκνπ. Τινπνίεζε κειεηψλ ησλ εγθεθξηκέλσλ πξνγξακκάησλ αζηηθήο αλάπιαζεο εληφο ρεδίνπ Πφιεο αλαβαζκίδνληαο ην αζηηθφ πεξηβάιινλ θαη ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ δεκνηψλ. Πξαγκαηνπνίεζε απαιινηξηψζεσλ κε ζηφρν ηελ εθαξκνγή ηνπ ρεδίνπ Πφιεσο γηα ηελ απφθηεζε θνηλσθειψλ θαη θνηλφρξεζησλ ρψξσλ. Πιήξε ιεηηνπξγία ηνπ Κέληξνπ Ζκεξήζηαο Φξνληίδαο Ζιηθησκέλσλ (ΚΖΦΖ) θαη Νένπ Βξεθνλεπηαθνχ ζηαζκνχ. πλερήο βειηίσζε Γεκνηηθήο θαη Αγξνηηθήο νδνπνηίαο. πληήξεζε αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ. Αλάπηπμε δξάζεσλ πνιηηηζκνχ θαη αζιεηηζκνχ. Δλίζρπζε ηνπηθψλ αζιεηηθψλ, ηνπξηζηηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ ζπιιφγσλ θαη ζσκαηείσλ. 9

10 2.2 ΦΟΡΔΗ ΣΟΤ ΟΠΟΗΟΤ ΤΜΜΔΣΔΥΔΗ Ο ΓΖΜΟ (ΤΝΓΔΜΟΗ, ΑΝΩΝΤΜΔ ΔΣΑΗΡΔΗΔ) 1. Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε Γήκνπ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ 2. χλδεζκνο απνρέηεπζεο πεξηαζηηθψλ Γήκσλ Ν.Υαλίσλ 3. Γηαδεκνηηθή Δπηρείξεζε Γηαρείξηζεο ηεξεψλ Απνβιήησλ (Γ.Δ.ΓΗ..Α.) 4. χλδεζκνο Διαηνθνκηθψλ Γήκσλ Κξήηεο (ΔΓΖΚ) 5. Σνπηθή Έλσζε Γήκσλ Κνηλνηήησλ Ν. Υαλίσλ. 6. ΓΖΠΔΘΔΚ 2.3 ΝΟΜΗΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΗΓΗΩΣΗΚΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ- ΑΜΗΓΔΗ ΓΖΜΟΣΗΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΚΑΣΑ ΣΟ ΜΔ ΣΟ Ν.3463/06-«ΚΟΗΝΩΦΔΛΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΓΖΜΟΤ ΔΛΔΤΘΔΡΗΟΤ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ» Ο Γήκνο δηαζέηεη κηα Κνηλσθειή Δπηρείξεζε (ζχκθσλα κε ην Ν.3463/06 άξζξν 259) κε δηθφ ηεο δηεηέο πξφγξακκα δξάζεο, ην νπνίν ππνθαζηζηά ην εηήζην πξφγξακκα δξάζεο ηνπ Γήκνπ. 2.4 ΝΟΜΗΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΓΖΜΟΗΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ-ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ-ΔΝΔΡΓΔΗΔ Σν Κέληξν Πξνζρνιηθήο Αγσγήο (ΚΠΑ) Γήκνπ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ ηδξχζεθε ην 1997, αξρηθά κε ηελ νλνκαζία Παηδηθφο ηαζκφο Νεξνθνχξνπ. ηε ζπλέρεηα κεηνλνκάζηεθε ζε Κέληξν Πξνζρνιηθήο Αγσγήο κε ηνλ Οξγαληζκφ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο (ΟΔΤ) ΦΔΚ /12/2000. Σν ΚΠΑ ιεηηνπξγεί ζε επίπεδν ηκήκαηνο κε δπλαηφηεηα δπλακηθνχ 70 παηδηψλ. Ασηή ηε ζηηγκή απαζτοιεί 70 παηδηά θαη δηαζέηεη ηο θάηωζη προζωπηθό: Α/Α ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΤΠΖΡ 1 ΣΔ ΝΖΠΗΑΓΧΓΧΝ 2 2 ΓΔ ΒΟΖΘΧΝ ΒΡΔΦΟΝΖΠΗΟΚΟΜΧΝ 1 3 ΓΔ ΒΟΖΘΧΝ ΒΡΔΦΟΝΖΠΗΟΚΟΜΧΝ ΜΔ ΤΜΒΑΖ ΗΓΗΧΣΗΚΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ ΑΟΡΗΣΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΒΟΖΘΖΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ 1 ΤΔ ΚΑΘΑΡΗΣΡΗΧΝ ΜΔ ΤΜΒΑΖ ΗΓΗΧΣΗΚΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ ΑΟΡΗΣΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 2 ΓΔ32 ΜΑΓΔΗΡΧΝ ΜΔ ΤΜΒΑΖ ΗΓΗΧΣΗΚΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ ΑΟΡΗΣΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΤΝΟΛΟ

11 ην ΚΠΑ πξαγκαηνπνηνχληαη πιεζψξα εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ θαη πξνγξακκάησλ γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ. Γηα ην 2010 έρνπλ πξνγξακκαηηζηεί ηα παξαθάησ: - Γχν εθπαηδεπηηθέο εθδξνκέο - πλέρηζε ιεηηνπξγίαο ρνιήο Γνλέσλ κε ζπκκεηνρή Παηδνςπρνιφγσλ θαη Λνγνζεξαπεπηψλ - Πξαγκαηνπνίεζε εηδηθψλ ελεκεξψζεσλ απφ εμεηδηθεπκέλνπο νκηιεηέο. Έρνπλ ήδε πξνγξακκαηηζηεί ελεκεξψζεηο ζε ζέκαηα θπθινθνξηαθήο αγσγήο θαη αλαθχθισζεο - Σαθηηθή παξαθνινχζεζε ησλ παηδηψλ απφ παηδίαηξν - Γηνξγάλσζε καζεκάησλ ξπζκηθήο - Μαζήκαηα αγγιηθήο γιψζζαο ζηα πξνλήπηα ηνπ παηδηθνχ ζηαζκνχ. 11

12 2.5 ΤΝΟΠΣΙΚΖ ΠΑΡΟΤΙΑΖ ΣΩΝ ΣΟΥΩΝ-ΑΞΟΝΩΝ ΣΟΤ ΣΔΣΡΑΔΣΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΖΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΔΛ ΒΔΝΙΕΔΛΟΤ Οη ζηφρνη-άμνλεο πνπ πξνζδηνξίζηεθαλ ζην ηεηξαεηέο Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα, ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο ζα θηλεζεί θαη ν Δηήζηνο Δπηρεηξεζηαθφο ρξνλνπξνγξακκαηηζκφο ηνπ Γήκνπ απεηθνλίδνληαη ζπλνπηηθά ζηνλ παξαθάησ πίλαθα είλαη νη εμήο: ΑΞΟΝΔ ΜΔΣΡΑ ΓΡΑΔΙ-ΣΟΥΟΙ ΑΞΟΝΑ 1: Πνηνηηθή Μέηξν 1-Πνιενδνκηθφο 1.1Αλάζεζε κειέηεο επέθηαζεο Γ.Π.. αλαβάζκηζε ησλ ρεδηαζκφο Υαλίσλ θαη πεξηαζηηθψλ Γήκσλ νηθηζκψλ πξνζηαζία 1.2 Οινθιήξσζε κειέηεο πξάμεο πεξηβάιινληνο εθαξκνγήο Παζαθαθίνπ Μέηξν 2-Αλαβάζκηζε 2.1 Έξγα αλάπιαζεο εληφο ησλ αζηηθνχ πεξηβάιινληνο θπξσκέλσλ πξάμεσλ εθαξκνγήο (π.ρ. θαη πνηφηεηαο δσήο νδφο νθ. Βεληδέινπ, Υλαξά, 2.1 Πξνγξάκκαηα αζηηθήο Νέα Οξηαθή, αλψλπκεο νδνί εληφο ρ. αλάπιαζεο εληφο ρεδίνπ Πφιεσο, ρψξνη Πξάζηλνπ, πάξθα, Πφιεσο 2.2 Αλάπιαζε Παηδηθέο Υαξέο). 2.2 Αλάπιαζε Κνηλνρξήζησλ Υψξσλ: θνηλνρξήζησλ ρψξσλ -ζηνλ νηθηζκφ Μνπξληψλ ηζηνξηθψλπαξαδνζηαθψλ -ζηνλ νηθηζκφ Νεξνθνχξνπ νηθηζκψλ -ζηελ πιαηεία Γεμακελήο (ΓΓ Νεξνθνχξνπ) Μέηξν 3-Γηαρείξηζε ζηεξεψλ θαη πγξψλ απνβιήησλ, ελίζρπζε πξνγξάκκαηνο αλαθχθισζεο & ελίζρπζε ππνδνκψλ χδξεπζεο Μέηξν 4-Τπνδνκέο κεηαθνξψλ: -Βειηηζηνπνίεζε παξερφκελσλ ππεξεζηψλ απνθνκηδήο θαη αλαθχθισζεο απνξξηκκάησλ. -Δπέθηαζε & ζπληήξεζε πθηζηάκελνπ δηθηχνπ χδξεπζεο-απνρέηεπζεο θαη νκβξίσλ. -Γεκηνπξγία λένπ δηθηχνπ χδξεπζεοαπνρέηεπζεο 4.1 α Βειηίσζε δεκνηηθήο θαη αγξνηηθήο νδνπνηίαο 12

13 Άμνλαο 2-Οηθνλνκηθή Αλάπηπμε Άμνλαο 3-Κνηλσληθή Αλάπηπμε Άμνλαο 4-Πνιηηηζηηθή Γξαζηεξηφηεηα 4.1-Έξγα 4.2-Μειέηεο Μέηξν 7-Απαιινηξηψζεηο γηα εθαξκνγή ρεδίνπ Πφιεο Μέηξν 1-Παξαθνινχζεζε ησλ ελεξγεηψλ ηεο ΓΔΖ ζε ζρέζε κε ηνπο εγθεθξηκέλνπο φξνπο ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο ζηελ Ξπινθακάξα. Μέηξν 1-Αλάπηπμε θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο γηα ηελ πξνψζεζε ίζσλ επθαηξηψλ Μέηξν 1-Πνιηηηζηηθή Γξαζηεξηφηεηα-Δλέξγεηεο Μέηξν 2- Τπνζηήξημεελίζρπζε ηεο ζχγρξνλεο θαιιηηερληθήο δεκηνπξγίαο θαη ηνπ 4.1β πληήξεζε νδνπνηίαο 4.2 χληαμε Μειεηψλ Απφθηεζε θνηλσθειψλ θαη θνηλφρξεζησλ ρψξσλ εληφο εγθεθξηκέλσλ ρεδίσλ Πφιεσλ: -ΟΣ 759 ρ Πφιεο Κνπκπέ-Μνπξληψλ γηα ηελ αλέγεξζε Γεκνηηθνχ- Νεπηαγσγείνπ Δλεξγφ ζπκκεηνρή ζηελ «Δπηηξνπή Γξάζεο θαηά ηεο ΓΔΖ» πνπ έρεη ζπγθξνηεζεί απφ ην Γήκν θαη έρεη αληηθείκελν ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηελ επίβιεςε ηεο δξάζεο θαη ησλ απνθάζεσλ ηεο ΓΔΖ ζηελ Ξπινθακάξα έρνληαο δηθαίσκα γλσκνδφηεζεο ζηε ιήςε ζρεηηθψλ απνθάζεσλ Πιήξε ιεηηνπξγία ΚΖΦΖ θαη αλάπηπμε ησλ θνηλσληθψλ ηνπ δξάζεσλ. πλέρηζε ιεηηνπξγίαο ηεο δνκήο «Βνήζεηα ζην πίηη» «Παηδηθφο ηαζκφο» θαη Κέληξνπ Τπνζηεξηθηηθψλ Τπεξεζηψλ (ΚΤΤ)». Οη δνκέο απηέο έρνπλ εληαρζεί ζηηο αξκνδηφηεηεο θαη ιεηηνπξγίεο ηεο Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο ηνπ Γήκνπ Δι. Βεληδέινπ. Γηνξγάλσζε ηξηψλ εθδειψζεσλ εληφο ηνπ 2010 γηα ηελ πξνψζεζε δξάζεσλ πνιηηηζκνχ. Δλίζρπζε πνιηηηζηηθψλ ηνπηθψλ ζπιιφγσλ θαη ζσκαηείσλ. Γηνξγάλσζε ζεαηξηθψλ παξαζηάζεσλ 13

14 3.2 Απνθαηάζηαζε Η.Μ. Αγ.Διεπζεξίνπ- ληφπηνπ θαιιηηερληθνχ δπλακηθνχ Μέηξν 3-Μειέηεο Αλαζηήισζεο. πκκεηνρή Γήκνπ σο ζεζκηθνχ θνξέα Μέηξν 4-Δθδφζεηο έληππεο θαη ειεθηξνληθέο Άμνλαο 5-Αζιεηηζκφο Μέηξν 1-Δλίζρπζε αζιεηηθψλ ηνπηθψλ ζπιιφγσλ θαη ζσκαηείσλ Μέηξν 2-Αμηνπνίεζεζπληήξεζε αζιεηηθψλ ππνδνκψλ Μέηξν 4-Γεκηνπξγία αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ Άμνλαο 6-Παηδεία Μέηξν 1-Δπέθηαζε ρνιηθή ηέγε θηεξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ Α βάζκηαο θαη Β βάζκηαο εθπαίδεπζεο Μέηξν 2- Δθδειψζεηο κε ζέκα ηε δηαρείξηζε αλζξψπηλσλ πφξσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 3.1 Απνθαηάζηαζε Η.Μ. Αγ.Γεσξγίνπ- Νεξνθνχξνπ. Μεηαηξνπή ηνπ κνλαζηεξηαθνχ ζπγθξνηήκαηνο Αγ.Γεσξγίνπ Νεξνθνχξνπ ζε ζπλεδξηαθφ θέληξν θαη ηνπξηζηηθφ θαηάιπκα. Μνπξληψλ κε αλαζηήισζε παιαηνχ ειαηνπξγείνπ θαη αλάπιαζε πεξηβάιινληνο ρψξνπ. 4.2 Πξνβνιή πνιηηηζηηθψλ δξάζεσλ ηνπ Γήκνπ κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Δπηρνξήγεζε φισλ ησλ αζιεηηθψλ ζπιιφγσλ ηεο πεξηνρήο. Δηήζηα ζπληήξεζε φισλ ησλ αζιεηηθψλ ππνδνκψλ Γηακφξθσζε ρψξνπ ζην Ο.Σ. 67 Κνπκπέ-Νεξνθνχξνπ γηα ηελ θαηαζθεπή αλνηθηνχ αζιεηηθνχ θέληξνπ Απαιινηξίσζε ηδηνθηεζηψλ γηα ηελ απφθηεζε νηθνπέδνπ, ην νπνίν έρεη ραξαθηεξηζηεί σο ρψξνο Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ-νεπηαγσγείνπ ζην ζρέδην πφιεσο Κνπκπέ-Μνπξληψλ. Τινπνίεζε 2 εθδειψζεσλ κε ζηφρν ηελ πξνψζεζε ηεο εθπαίδεπζεο. Σνλ Ηαλνπάξην 2010 πξαγκαηνπνηήζεθε εθδήισζε βξάβεπζεο καζεηψλ ηνπ Γήκνπ καο ηνπ πνπ εηζήρζεζαλ ζηα ΑΔΗ-ΣΔΗ 14

15 Άμνλαο 7- Δζσηεξηθή Αλάπηπμε ηνπ Γήκνπ- Γηνηθεηηθέο κεηαξξπζκίζεηο- Αμηνπνίεζε Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο Μέηξν 1: Οξγαληζκφο 1γ Πξφζιεςε Γηνηθεηηθνχ Πξνζσπηθνχ ( Πξνθήξπμε γηα ηελ πξφζιεςε 1 ΠΔ Σνπνγξάθσλ-Μεραληθψλ, 1 ΣΔ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαζψο θαη κεηάηαμε 1 ππαιιήινπ απφ ηε ΓΔΓΗΑ ΓΔ Γηνηθεηηθψλ 1δ Πξφζιεςε Δξγαηνηερληθνχ Πξνζσπηθνχ (Πξνθήξπμε γηα ηελ πξφζιεςε 1 ΓΔ Τδξαπιηθψλ θαη κεηάηαμε απφ ηε ΓΔΓΗΑ 2 ΤΔ Γεληθψλ θαζεθφλησλ ) Μέηξν 2: Μειέηε θαη αλέγεξζε λένπ Γεκαξρείνπ Μέηξν 5: Οξγάλσζε- Πιεξνθνξηθήπξνγξάκκαηα 2.1Δθπφλεζε κειέηεο λένπ Γεκαξρείνπ (Ζ κειέηε νινθιεξψζεθε) 2.2 Αλέγεξζε λένπ Γεκαξρείνπ (χλαςε δαλείνπ κε ην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ γηα ηελ αλέγεξζε ηνπ λένπ Γεκαξρείν χςνπο Σν έξγν έρεη ήδε δεκνπξαηεζεί θαη αλακέλεηαη ε έλαξμε ησλ εξγαζηψλ αλέγεξζεο ηνπ. Αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί κέρξη ην Καηαζθεπήο ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ θαιχηεξε ελεκέξσζε θαη εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ. (Οινθιεξψζεθε. Δθθξεκνχλ ζέκαηα κνξθνπνίεζεο θαη πξνζζήθεο πιηθνχ) -πκκεηνρή ζην Δ.Π.ΤΝ-ΚΟΗΝΧΝΗΑ 15

16 3. ΠΑΡΟΤΙΑΖ ΣΟΤ ΔΣΖΙΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΡΑΖ ΑΝΑ ΤΠΖΡΔΙΑ χκθσλα κε ηνλ Οξγαληζκφ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ ΦΔΚ 2113/1999, ν νπνίνο ηξνπνπνηήζεθε κε ην ΦΔΚ 2443/Β/2007 θαη ην ΦΔΚ 1171/ , νη ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ δηαξζξψλνληαη σο εμήο: 3.1 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΣΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ Η. ΓΖΜΑΡΥΟ ΤΠΖΡΔΙΔ ΤΠΟΣΖΡΙΞΖ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΟΙΚΖΖ ΓΖΜΟΤ 1. Γξαθείν Δηδηθψλ πλεξγαηψλ, πκβνχισλ ή Δπηζηεκνληθψλ πλεξγαηψλ 2. Γξαθείν Ννκηθήο Τπνζηήξημεο 3. Γξαθείν Απηνηεινχο Τπνζηήξημεο ΗΗ. Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Α. ΣΜΖΜΑ ΓΙΟΙΚΖΣΙΚΖ ΤΠΖΡΔΙΑ Β. ΣΜΖΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΤΠΖΡΔΙΑ Γ. ΣΜΖΜΑ ΚΔΝΣΡΟΤ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΠΟΛΙΣΩΝ ΗΗΗ. Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ και ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ Α. ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Β. ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ Ζ/Μ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ Γ. ΣΜΖΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΙV. ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΙΚΖ ΑΣΤΝΟΜΙΑ ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδεηαη ν αξηζκφο ησλ ππαιιήισλ πνπ ππεξεηνχλ ζην Γήκν θαηέρνληαο νξγαληθέο ζέζεηο, θαζψο θαη ην ζχλνιν ησλ θελψλ ζέζεσλ αλά εηδηθφηεηα. 16

17 3.2 ΟΡΓΑΝΙΚΔ ΘΔΔΙ ΓΖΜΟΤ ΔΛ.ΒΔΝΙΕΔΛΟΤ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟΝ ΣΡΟΠΟΠΟΙΖΜΔΝΟ ΟΔΤ (ΦΔΚ 1171/ ) ΟΡΓΑΝΙΚΔ ΘΔΔΙ - ΚΛΑΓΟΙ ΔΙΓΙΚΟΣΖΣΔ Ορ. Τπερ Κελές Α ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΜΔ ΥΔΖ ΔΡΓΑΙΑ Ι.Γ.Α.Υ. 1. Σξεηο (3) ζέζεηο Δηδηθψλ πλεξγαηψλ (Άξζξν 67Ν.1416/84,Άξζξν57παξ.10 Ν.2218/94) Γηθεγφξνο ύλοιο Γ ΘΔΔΙ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 1. ΚΑΣΖΓΟΡΙΑ ΠΔ : ΠΔ1 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΠΔ1 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ (ΟΗΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟ) ΠΔ9 ΓΔΧΠΟΝΧΝ ΠΔ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΟΡΧΝ ΠΔ 4 ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΔ5 ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ /ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΔ3 ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΔ12 ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΠΔ 11 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΠΔ6 ΑΓΡΟΝΟΜΧΝ ΣΟΠΟΓΡΑΦΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΔ17 ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ ΠΔ ΓΗΔΚΠΔΡΑΗΧΖ ΤΠΟΘ ΠΟΛΗΣΧΝ ύλοιο ΚΑΣΖΓΟΡΙΑ ΣΔ : ΣΔ11 ΔΠΟΠΣΧΝ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ

18 ΣΔ19 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΣΔ5 ΣΔΥΝΟΛΟΓΧΝ ΣΟΠΟΓΡΑΦΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΔ17 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΛΟΓΗΣΧΝ ΣΔ22 ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΟΝΑΓΧΝ Σ.Α ΣΔ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΔ3 ΣΔΥΝΟΛΟΓΧΝ ΠΟΛ. ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΔ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ ΣΔ ΓΗΔΚΠΔΡΑΗΧΖ ΤΠΟΘΔΔΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ ύλοιο ΚΑΣΖΓΟΡΙΑ ΓΔ : ΓΔ1 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΓΔ23 ΔΗΓΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΓΔ24 ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ** ΓΔ28 ΥΔΗΡΗΣΧΝ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ ΔΡΓΧΝ ΓΔ29 ΟΓΖΓΧΝ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΧΝ ΓΔ30 ΣΔΥΝΗΣΧΝ ΤΓΡΑΤΛΗΚΧΝ ΓΔ30 ΣΔΥΝΗΣΧΝ ΓΔ35 ΚΖΠΟΤΡΧΝ ΓΔ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ ύλοιο ΚΑΣΖΓΟΡΙΑ ΤΔ : ΤΔ16 ΔΡΓΑΣΧΝ ΓΔΝΗΚΧΝ ΚΑΘΖΚΟΝΣΧΝ ΤΔ16 ΔΡΓΑΣΧΝ 5 ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ 1 4 ΤΔ16 ΚΛΖΣΖΡΧΝ- 1 ΘΤΡΧΡΧΝ-ΓΔΝ. ΚΑΘΖΚΟΝΣΧΝ 0 1 ΤΔ16 ΔΡΓΑΣΧΝ 1 ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΔΧΣ. ΥΧΡΧΝ 0 1 ΤΔ16 ΔΡΓΑΣΧΝ - 4 ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ 1 3 ύλοιο Γεληθό ύλοιο

19 ΠΡΟΩΡΙΝΔ ΘΔΔΙ ΙΓΙΩΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ ΑΟΡΙΣΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ορ. Τπερ Κελ. (ΚΑΘΑΡΗΣΡΗΑ ΔΧΣ. ΥΧΡΧΝ ΠΛΖΡΟΤ ΑΠΑΥΟΛΖΖ) ΔΡΓΑΣΖ ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ ΛΑΜΠΣΖΡΧΝ ΓΔ1 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΔ16 ΔΡΓΑΣΖ ύλοιο *Η θέζη ΔΕ Ηλεκηπολόγυν πποκηπύσθηκε, όμυρ δεν βπέθηκε ςποτήθιορ με ηα ανηίζηοισα πποζόνηα για ηην πλήπυζη ηηρ θέζηρ. **Αναμένεηαι να καλςθθούν με μεηάηαξη ενηόρ ηος έηορ με μεηάηαξη 1 θέζη ΔΕ Διοικηηικών και 2 θέζειρ ΥΕ γενικών καθηκόνηυν. *** Ενηόρ ηος 2010 θα πποκηπςσθούν 1 θέζη ΠΕ Τοπογπάθυν-Μησανικών και 1 θέζη ΤΕ Τοπικήρ Αςηοδιοίκηζηρ και 1 θέζη ΔΕ Υδπαςλικών 3.3 ΠΑΡΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΖ- ΓΔΝΙΚΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΙ Απαξαίηεην είλαη λα ζεκεησζεί φηη ν Γήκνο έρεη αξθεηέο ειιείςεηο ζε πξνζσπηθφ, ελψ θακία απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ δελ είλαη ζεζκνζεηεκέλε. Ζ απνπζία πξντζηακέλσλ θαζηζηά αδχλαηε ηε ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία ζεζκνζεηεκέλσλ Γηεσζύλζεωλ θαη Σκεκάηωλ θαη Τπερεζηώλ. Απαξαίηεην είλαη λα ζεκεησζεί φηη ζην Γήκν δε ιεηηνπξγνχλ, ιφγσ ειιηπνχο ζηειέρσζεο, ππεξεζία θαζαξηφηεηαο θαη ειεθηξνθσηηζκνχ, ππεξεζία πξαζίλνπ, ππεξεζία πνιηηηζκνχ-αζιεηηζκνχ θαη θνηλσληθήο πνιηηηθήο, απηνηειέο ηκήκα δεκνηηθήο αζηπλνκίαο, ππεξεζία πξνγξακκαηηζκνχ, ππεξεζίεο ππνζηήξημεο νξγάλσλ δηνίθεζεο ηνπ Γήκνπ θαη λνκηθή ππεξεζία. Ζ απνπζία ιεηηνπξγίαο ππεξεζίαο θαζαξηφηεηαο θαη ειεθηξνθσηηζκνχ, ιφγσ έιιεηςεο πξνζσπηθνχ, αιιά θαη ηνπ απαξαίηεηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, αλαγθάδεη ην Γήκν λα θαηαθεχγεη γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ ζηε ΓΔΓΗΑ. Σα λνκηθά ζέκαηα ηνπ Γήκνπ αληηκεησπίδνληαη απφ Γηθεγφξν κε πάγηα αληηκηζζία, νη ππεξεζίεο ππνζηήξημεο νξγάλσλ Γηνίθεζεο ηνπ Γήκνπ θαη νη ππεξεζίεο πνιηηηζκνχαζιεηηζκνχ θαη θνηλσληθήο πνιηηηθήο, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δηεθπεξαηψλνληαη απφ ηηο Γηνηθεηηθέο Τπεξεζίεο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Δηδηθνχο πλεξγάηεο. 19

20 ηνλ πξνυπνινγηζκφ ε δνκή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ παξνπζηάδεηαη σο εμήο: 0 ΓΔΝΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ 10 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ - ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ 15 ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ - ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ - ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 20 ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΦΧΣΗΜΟΤ 25 ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΡΓΔΤΖ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ 30 ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ 35 ΠΡΑΗΝΟΤ 40 ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΑ 45 ΤΠΖΡΔΗΔ ΝΔΚΡΟΣΑΦΔΗΧΝ 70 ΛΟΗΠΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε ην εμήο: Ζ νξγάλσζε ηνπ Γήκνπ δελ ππάξρεη απφιπηε ηαχηηζε κε ηε δνκή θαη δηάξζξσζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ: ην Γήκν ππάξρεη Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ θαη Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ, ελψ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ νη αληίζηνηρεο ππεξεζίεο απνηππψλνληαη καδί σο 10- Τπεξεζίεο Οηθνλνκηθέο-Γηνηθεηηθέο ελψ θάπνηνη απφ ηνπο Κ.Α. πνπ ηηο αθνξνχλ απνηππψλνληαη σο 00-Γεληθέο Τπεξεζίεο ή 70-Λνηπέο Τπεξεζίεο. Άξα, Κ.Α. πνπ αληηζηνηρνχλ γηα παξάδεηγκα ζε ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο, ζα πξέπεη λα εμαρζνχλ σο ζπλνιηθή δαπάλε γηα ην Γήκν θαη φρη απζηεξά θαηνλνκαζκέλε αλά Τπεξεζία θαη απηφ είλαη εθηθηφ κφλνλ κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ ζρεδίνπ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ απφ ηε Γεκαξρηαθή Δπηηξνπή. Δπίζεο, θάπνηνη Κ.Α. ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ, ελψ ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ εμεηδηθεχνληαη θαη δηακνηξάδνληαη ζηηο επηκέξνπο ππεξεζίεο, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα εθηεινχληαη σο ζχλνιν π.ρ. δαπάλεο κηζζνδνζίαο, ζπληήξεζεο, πξνκήζεηαο αλαισζίκσλ θιπ. Καηαιήμακε ζηελ εμήο δνκή ηνπ Δηεζίνπ Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο: ηνπο πίλαθες Α1 παροσζηάδοληαη οη δραζηερηόηεηες ηωλ Γηεσζύλζεωλ θαη ηωλ Σκεκάηωλ ηοσ Γήκοσ. Οη δξαζηεξηφηεηεο απηέο πεξηιακβάλνπλ ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη ζηνπο Γεκφηεο ζε ζπλερή βάζε. Πξνζπαζήζακε λα απνθχγνπκε ηελ εμαληιεηηθή παξάζεζε αξκνδηνηήησλ ησλ επηκέξνπο δηνηθεηηθψλ κνλάδσλ θαη εληνπίζακε ζηηο θπξηφηεξεο ιεηηνπξγίεο γηα ηηο νπνίεο κπνξνχλ λα πνζνηηθνπνηεζνχλ νη εθξνέο ηνπο. ηνπο πίλαθες Α3 (1,2,3) παροσζηάδοληαη οη ζεκαληηθόηερες ιεηηοσργηθές δαπάλες ηοσ Γήκοσ. Αλαθέξνληαη ζηηο δαπάλεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θάιπςε ηνπ θφζηνπο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Γήκνπ (δαπάλεο κηζζνδνζίαο, αζθαιηζηηθψλ επηβαξχλζεσλ, ελνίθηα, δαπάλεο πξνκήζεηαο αλαισζίκσλ, δαπάλεο ζπληήξεζεο, 20

21 απνζβέζεηο θηηξίσλ θαη εμνπιηζκνχ θιπ). Δίλαη δαπάλεο πνπ επαλαιακβάλνληαη θάζε ρξφλν κε κηθξέο παξαιιαγέο. ηολ πίλαθα Α3-1 απεηθολίδοληαη οη δαπάλες ποσ αθορούλ ζηο προζωπηθό, ζηολ πίλαθα Α3-2 οη δαπάλες ποσ αθορούλ αηρεηούς, επηηροπές θαη ηρίηοσς, θαη ζηολ πίλαθα Α3-3 παροσζηάδοληαη οη πάγηες δαπάλες προκεζεηώλ θαη ζσληήρεζες. ηνλ πίλαθα Α2 παροσζηάδοληαη οη ελέργεηες ηωλ δηοηθεηηθώλ κολάδωλ. Απνξξνθνχλ κεγάιν κέξνο ησλ δαπαλψλ ηνπ Γήκνπ θαη παξάιιεια έρνπλ ζεκαληηθά πεξηζψξηα βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο αληαπφθξηζήο ηνπο ζηηο αλάγθεο ησλ δεκνηψλ. Αληίζεηα κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο, νη ελέξγεηεο έρνπλ (ή νθείινπλ λα έρνπλ) ρξνληθφ νξίδνληα πεξαίσζεο. Δπίζεο, πνιιέο θνξέο απνηεινχλ απνηέιεζκα ζπλεξγαζίαο πεξηζζνηέξσλ ππεξεζηψλ εληφο ή εθηφο Γήκνπ θαη θπζηθά, ζα πξέπεη λα ζπκθσλνχλ κε ηηο θαηεπζχλζεηο πνπ έρνπλ ραξαρζεί κέζσ ηνπ ηεηξαεηνχο Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο. ηνλ πίλαθα Β παροσζηάδοληαη οη επελδσηηθές δαπάλες γηα ηελ απόθηεζε ελός αγαζού πάγηοσ θεθαιαίοσ, ην νπνίν κπνξεί λα απνθηεζεί γηα κηα ζεηξά εηψλ κεηά ηελ πεξίνδν ζηελ νπνία έγηλε ε δαπάλε απφθηεζεο ή παξαγσγήο ηνπ. Σν Σερληθφ Πξφγξακκα Έξγσλ (άξζξν 208 ΓΚΚ) απνηειεί κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο επελδχζεσλ. Σν επελδπηηθφ ζθέινο ηνπ Δηεζίνπ Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο, εθηφο απφ ηα ηερληθά έξγα ππνδνκήο, πεξηιακβάλεη επίζεο πξνκήζεηεο εμνπιηζκνχ θαη θάζε θχζεο κειέηεο θαη έξεπλεο. Όπσο θαη νη ελέξγεηεο, έηζη θαη νη επελδχζεηο έρνπλ ρξνλνπξνγξακκαηηζκφ, πηζαλφλ λα εληνπίδνληαη γεσγξαθηθά, θαη κπνξεί λα εκπιέθνπλ πνιιέο ππεξεζίεο ζηελ πινπνίεζή ηνπο. Σα βαζηθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο είλαη ε αθελφο ρξεκαηνδφηεζή ηνπο, ε ζα πξέπεη λα θαηνλνκάδεηαη, αθεηέξνπ ε ζχλδεζή ηνπο κε ην ηεηξαεηέο Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα ηνπ Γήκνπ. Άιισζηε, δξάζεηο ρσξίο «ηαπηφηεηα» δελ ζα ρξεκαηνδνηνχληαη, αθνχ «πινπνηνχληαη κφλνλ εθφζνλ πεξηιακβάλνληαη ζην Δηήζην Πξφγξακκα Γξάζεο θαη θαιχπηνληαη απφ ηνλ Πξνυπνινγηζκφ» (άξζξν 206 ΓΚΚ). Παξαθάησ, αθνινπζεί παξνπζίαζε ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεο 2010 ηνπ Δ.Π. ηνπ Γήκνπ αλά δηεχζπλζε. 21

22 3.4 ΑΡΜΟΓΙΟΣΖΣΔ ΚΑΙ ΣΔΛΔΥΩΖ Γ/ΝΔΩΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΔΛΔΤΘΔΡΙΟΤ ΒΔΝΙΕΔΛΟΤ ΑΡΜΟΓΙΟΣΖΣΔ ΚΑΙ ΣΔΛΔΥΩΖ Γ/ΝΖ ΓΙΟΙΚΖΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΖΡΔΙΩΝ ΑΡΜΟΓΙΟΣΖΣΔ ΣΜΖΜΑΣΟ ΓΙΟΙΚΖΣΙΚΩΝ ΤΠΖΡΔΙΩΝ: Θέκαηα πξνζσπηθνχ- Υνξήγεζε αδεηψλ θαηαζηεκάησλ Γξακκαηεηαθή Τπνζηήξημε θαη Γηνηθεηηθή κέξηκλα Γεκνηηθή θαηάζηαζε δηαρείξηζε αγξνηηθψλ ζεκάησλ(γεκνηνιφγην, Λεμηαξρείν, Μεηξψν Αξξέλσλ -ζηξαηνινγία, εθινγηθνί θαηάινγνη, ηέιεζε πνιηηηθψλ γάμυν) Γηνξγάλσζε πνιηηηζηηθψλ-αζιεηηθψλ θαη θνηλσληθψλ εθδειψζεσλ Άδεηεο παξακνλήο αιινδαπψλ, αλαλεψζεηο θαη ζεσξήζεηο δηαβαηεξίσλ ΑΡΜΟΓΙΟΣΖΣΔ ΣΜΖΜΑΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΖΡΔΙΩΝ: Πξνυπνινγηζκνί-Απνινγηζκνί-ηζνινγηζκφο Σήξεζε δηπινγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο, νηθνλνκηθή παξαθνινχζεζε, Γηαρείξηζε δαπαλψλ Γηαρείξηζε εζφδσλ Μηζζνδνζία Σακεηαθή Τπεξεζία Γηαρείξηζε πξνγξακκάησλ ΔΠΑ ΑΡΜΟΓΙΟΣΖΣΔ ΣΜΖΜΑΣΟ ΚΔΝΣΡΟΤ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΠΟΛΙΣΩΝ Παξέρεη δηνηθεηηθέο πιεξνθνξίεο θαη δηεθπεξαηψλεη ππνζέζεηο ησλ πνιηηψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο κέρξη ηελ έθδνζε ηεο ηειηθήο πξάμεο, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο θαζ χιε αξκφδηεο ππεξεζίεο. Δλεκεξψλεη θαη πιεξνθνξεί ηνπο πνιίηεο γηα ηηο ελέξγεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δηεθπεξαίσζε δηνηθεηηθψλ ππνζέζεσλ. Παξαιακβάλεη αηηήζεηο πνιηηψλ, γηα ηε δηεθπεξαίσζε ππνζέζεψλ ηνπο απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ, ηα ζηνηρεία ησλ νπνίσλ θαηαρσξεί ζε εηδηθφ πξσηφθνιιν. Γηαζέηεη, γηα δηεπθφιπλζή ηνπο, έληππα αηηήζεσλ θαηά ην άξζξν 3 παξ. 3 ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο. Διέγρεη ηελ πιεξφηεηα ησλ αηηήζεσλ ησλ πνιηηψλ θαη-ζε πεξίπησζε πνπ γηα ηε δηεθπεξαίσζε ηεο ππφζεζεο απαηηνχληαη δηθαηνινγεηηθά πνπ δελ ππνβάιινληαη καδί 22

23 κε ηελ αίηεζε- ην Κ.Δ.Π. ηα αλαδεηά θαη ηα παξαιακβάλεη κε νπνηνλδήπνηε πξφζθνξν ηξφπν, απφ ηηο ππεξεζίεο, κεηά απφ ζρεηηθή εμνπζηνδφηεζε ησλ πνιηηψλ. Γηαβηβάδεη πιήξεηο ηνπο θαθέινπο ησλ ππνζέζεσλ ησλ πνιηηψλ ζηελ αξκφδηα γηα ηε δηεθπεξαίσζή ηνπο ππεξεζία, κε νπνηνλδήπνηε πξφζθνξν ηξφπν. Παξαιακβάλεη ην ηειηθφ έγγξαθν θαη ην επηδίδεη ζηνλ πνιίηε ή ην απνζηέιιεη ζηε δηεχζπλζε πνπ έρεη δεισζεί κε ζπζηεκέλε επηζηνιή θαη αληηθαηαβνιή. Δπηθπξψλεη Γηνηθεηηθά έγγξαθα, ζεσξεί ην γλήζην ππνγξαθήο, ρνξεγεί παξάβνια, θηλεηά έλζεκα θαη ππεχζπλεο δειψζεηο. Υνξεγεί ην απνδεηθηηθφ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο, κέζσ ειεθηξνληθήο δηαζχλδεζεο κε ην ζχζηεκα TAXIS. Γηεθπεξαηψλεη ηηο δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ θαζνξίδνληαη κε θνηλέο απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Δ.Γ.Γ.Α. θαη ηνπ θαηά πεξίπησζε αξκφδηνπ Τπνπξγνχ. Τπνδέρεηαη απφ ηα άιια Κ.Δ.Π. αηηήζεηο πνιηηψλ, ε δηεθπεξαίσζε ησλ νπνίσλ εκπίπηεη ζηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Γήκνπ. Πξνσζεί ηα αηηήκαηα ζηηο αξκφδηεο, γηα ηε δηεθπεξαίσζή ηνπο, ππεξεζίεο, παξαθνινπζεί ηε δηαδηθαζία δηεθπεξαίσζεο θαη ηελ ηήξεζε ησλ λφκηκσλ ρξνληθψλ πξνζεζκηψλ, παξαιακβάλεη ην ζρεηηθφ έγγξαθν θαη ην απνζηέιιεη ζην Κ.Δ.Π. ηεο αξρηθήο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο. Σεξεί ηα ζρεηηθά κε ηε δηαθίλεζε ησλ αλσηέξσ αλαθεξφκελσλ αηηήζεσλ πνιηηψλ ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, ππνδέρεηαη θαη δηαρεηξίδεηαη ηα παξάπνλα θαη ηηο πξνηάζεηο ησλ πνιηηψλ γηα βειηηψζεηο ησλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ. ΣΔΛΔΥΩΖ ΣΜΖΜΑΣΟ ΓΙΟΙΚΖΣΙΚΩΝ ΤΠΖΡΔΙΩΝ: Α/Α ΚΑΣΖΓΟΡΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΖ 1 ΠΔ ΓΗΟΗΚ 1 2 ΓΔ ΓΗΟΗΚ 3 3 ΓΔ ΓΗΟΚ (ΗΓΑΥ) 1 4 ΤΔ ΚΑΘ ΔΧΣ ΥΧΡ 1 (ΗΓΑΥ) ΎΝΟΛΟ 6 ΤΠΖΡΔΣΟΤΝΣΔ Ενηόρ ηος έηοςρ αναμένεηαι να μεηαηασθούν από ηη ΔΕΔΙΣΑ 2 ςπάλληλοι ΥΕ γενικών καθηκόνηυν. 23

24 ΣΔΛΔΥΩΖ ΣΜΖΜΑΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΖΡΔΙΩΝ: Α/Α ΚΑΣΖΓΟΡΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΖ 1 ΠΔ1 ΓΗΟΗΚ. 2 2 ΣΔ3 ΛΟΓΗΣ. 2 3 ΓΔ ΓΗΟΗΚ. 1 ΤΝΟΛΟ 5 ΤΠΖΡΔΣΟΤΝΣΔ Δληφο ηνπ έηνπο αλακέλεηαη ε κεηάηαμε ελφο ππαιιήινπ ΓΔ Γηνηθεηηθψλ απφ ηε ΓΔΓΗΑ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε ζηειέρσζε ηεο Σακεηαθήο Τπεξεζίαο. ΣΔΛΔΥΩΖ ΣΜΖΜΑΣΟ ΚΔΝΣΡΟΤ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΠΟΛΙΣΩΝ Σν Κέληξν Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ (ΚΔΠ) ηνπ Γήκνπ ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ Ν.3013/2002 θαη ζπκπεξηιήθζεθε πξφζθαηα ζηνλ ΟΔΤ ηνπ Γήκνπ κε ΦΔΚ 1171/ Γηα ηε ζηειέρσζε ηνπ ΚΔΠ πξνζηέζεθαλ ζηνλ ΟΔΤ νη εμήο νξγαληθέο ζέζεηο νη νπνίεο δελ έρνπλ πξνθεξπρζεί αθφκα. Α/Α ΚΑΣΖΓΟΡΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΖ 1 ΠΔ ΓΗΔΚΠ ΤΠΟΘ ΠΟΛΗΣΧΝ 2 ΣΔ ΓΗΔΚΠ ΤΠΟΘ ΠΟΛΗΣΧΝ ΟΡΓΑΝΙΚΔ 3 2 ΤΝΟΛΟ 5 Σν ΚΔΠ είλαη ζηειερσκέλν πξνο ην παξφλ κε ηξεηο ππαιιήινπο κε ζχκβαζε έξγνπ, έλαλ θαηεγνξίαο ΠΔ θαη δχν ΣΔ. Οη ζπκβάζεηο έξγνπ ζα παξαηαζνχλ κέρξη ηηο ζχκθσλα κε ην Ν. 3812/ ΑΡΜΟΓΙΟΣΖΣΔ ΚΑΙ ΣΔΛΔΥΩΖ ΣΜΖΜΑΣΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΡΜΟΓΙΟΣΖΣΔ ΣΜΖΜΑΣΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Πξνγξακκαηηζκφο ηερληθψλ έξγσλ θαη επηβιέςεηο Μειέηεο Γεκνπξαηήζεηο Απαιινηξηψζεηο Βεβαηψζεηο Πξάζηλν πληήξεζε κεραλνγξαθηθψλ εθαξκνγψλ Γήκνπ, Γεκνηηθψλ επηρεηξήζεσλ, νξγαληζκψλ θαη ΝΠΓΓ 24

25 ΣΔΛΔΥΩΖ ΣΜΖΜΑΣΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ(ΣΔΥΝΙΚΖ ΤΠΖΡΔΙΑ) Α/Α ΚΑΣΖΓΟΡΙΑ ΤΠΖΡΔΣΟΤΝΣΔ ΚΔΝΔ ΔΚΠΑΙΓΔΤΖ 1 ΠΔ9 ΓΔΧΠΟΝΧΝ ΠΔ ΟΡΤΚΣ ΠΟΡΧΝ ΠΔ4 ΑΡΥΗΣΔΚΣ 1 ΜΖΥΑΝ 0 4 ΠΔ5 ΜΖΥΑΝΟΛ. ΜΖΥ ΠΔ3 ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥ ΣΔ ΣΔΥΝ ΣΟΠΟΓΡ 1 ΜΖΥΑΝ 1 7 ΣΔ19ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΓΔ29 ΟΓΖΓΧΝ ΑΤΣ ΓΔ ΥΔΗΡΗΣΧΝ ΜΖΥΑΝ ΔΡΓΧΝ 1 0 ΤΝΟΛΟ 10 5 Δληφο ηνπ 2010 αλακέλεηαη λα πξνθεξπρζεί κηα ζέζε ΠΔ Σνπνγξάθσλ-Μεραληθψλ ΑΡΜΟΓΙΟΣΖΣΔ ΚΑΙ ΣΔΛΔΥΩΖ ΣΜΖΜΑΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ Ζ/Μ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΑΡΜΟΓΙΟΣΖΣΔ ΣΜΖΜΑΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ Ζ/Μ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ Μειέηεο Ζ/Μ έξγσλ ήκαλζε νδψλ Ύδξεπζε/Απνρέηεπζε Γξαθείν Κίλεζεο Έιεγρνο πληήξεζεο / Δπηζθεπήο Ζ/Μ εμνπιηζκνχ ΣΔΛΔΥΩΖ ΣΜΖΜΑΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ Ζ/Μ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (ΤΠΖΡΔΙΑ -ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ & ΤΠΖΡΔΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΣΖΣΑ ΚΑΙ ΖΛΔΚΣΡΟΦΩΣΙΜΟΤ) Α/Α ΚΑΣΖΓΟΡΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΖ ΤΠΖΡΔΣΟΤΝΣΔ ΚΔΝΔ ΓΔ 1 ΣΔΥΝ.ΤΓΡΑΤΛΗΚΧΝ (ΤΠ ΤΓΡ-ΑΠΟΥ) 1 ΤΔ ΚΑΘ (ΤΠΖΡ ΚΑΘΑΡΗΟΣ&ΖΛΔΚΣΡ) 1 4 ΤΔ ΔΡΓ - ΑΠΟΥ(ΤΠ ΤΓΡ-ΑΠΟΥ) 1 3 ΤΔ ΔΡΓ (ΤΠ 1 ΤΓΡ-ΑΠΟΥ) 0 4 ΤΝΟΛΟ 4 8 Ενηόρ ηος έηοςρ αναμένεηε να πποκηπςσθεί 1 θέζη ΔΕ Υδπαςλικών 25

26 4.Α1 ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΔ ΣΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΔΩΝ/ ΣΜΖΜΑΣΩΝ Α1. ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΔ ΣΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΔΩΝ/ ΣΜΖΜΑΣΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΓΙΟΙΚΖΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΖΡΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟΤ ΑΡΥΔΗΟΤ & ΓΗΔΚΠΔΡΑΗΩΖ ΓΖΜΟΣΟΛΟΓΗΩΝ ΜΖΣΡΩΩΝ ΑΡΡΔΝΩΝ ΛΖΞΗΑΡΥΔΗΟΤ ΑΛΛΟΓΑΠΩΝ Μεηαβνιέο κηζζνδνζίαο Πξνζιήςεηο πξνζσπηθνχ (κφληκν-έθηαθην) Υνξήγεζε αδεηψλ πξνζσπηθνχ Βαζκνινγηθέο αιιαγέο Έθδνζε απνθάζεσλ Γεκάξρνπ Δθπαίδεπζε -επηκφξθσζε πξνζσπηθνχ έθδνζε απνθάζεσλ Γειηία ηχπνπ αλαθνηλψζεηο Οξγάλσζε ζπζθέςεσλ - ζπλαληήζεσλ εξγαζίαο Δθδειψζεηο πνιηηηζηηθνχθνηλσληθνχ ραξαθηήξα Γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε Γεκαξρηαθήο Δπηηξνπήο Παξαιαβή, πξσηνθφιιεζε - δηεθπεξαίσζε εκεξήζηαο αιιεινγξαθίαο - επηθχξσζε αληηγξάθσλ Έθδνζε πηζηνπνηεηηθψλ δεκνηνινγίνπ Καηαρσξήζεηο ζηνηρείσλ Καηαρσξήζεηο ιεμηαξρηθψλ πξάμεσλ - εθδφζεηο πηζηνπνηεηηθψλ ιεμηαξρείνπ Πνιηηηθνί γάκνη Άδεηεο παξακνλήο, αλαλεψζεηο ζεσξήζεηο δηαβαηεξίσλ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΟΟΣΙΚΟΙ ΣΟΥΟΙ ΠΑΡΑΓΟΜΔΝΟΤ ΔΡΓΟΤ γηα 42 εξγαδφκελνπο 2/ έηνο (έθηαθην πξνζσπηθφ) 1 / έηνο (κφληκν πξνζσπηθφ) 3/ εκέξα γηα 25 εξγαδφκελνπο 2 / εκέξα Δθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ 2/έηνο 1 / εκέξα 1 / εκέξα 5 / έηνο 30 πξαθηηθά / έηνο 30 πξαθηηθά / έηνο έγγξαθα/έηνο έγγξαθα 20/ εκέξα 70 / έηνο 500 άδεηεο/έηνο ΣΜΗΜΑ ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΡΟΟΓΩΝ Άδεηεο ρξήζεο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ Γεκνηηθά ηέιε-θφξνη θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο Έιεγρνο θαη ελεκέξσζε νθεηιεηψλ Γήκνπ χληαμε βεβαησηηθψλ θαηαιφγσλ Δίζπξαμε παξαβάζεσλ ΚΟΚ Δίζπξαμε παξαβφισλ αιινδαπψλ Άδεηεο ιεηηνπξγίαο θαηαζηεκάησλ ΠΟΟΣΙΚΟΙ ΣΟΥΟΙ ΠΑΡΑΓΟΜΔΝΟΤ ΔΡΓΟΤ 20 / έηνο 50 / έηνο 500 / έηνο 10 / έηνο / έηνο 100 / έηνο 20/ έηνο 26

27 ΔΚΚΑΘΑΡΗΖ ΓΑΠΑΝΩΝ & ΜΗΘΟΓΟΗΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ Δηζθνξά ζε γε θαη ρξήκα Δίζπξαμε πξνζθχξσζεο Έθδνζε ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ Μηζζνδνηηθέο θαηαζηάζεηο πξνζσπηθνχ θαη δηνίθεζεο βεβαηψζεηο απνδνρψλ Γαπάλεο νδνηπνξηθψλ Τπνβνιέο ΑΠΓ Απνθάζεηο γηα απεπζείαο αλαζέζεηο Γηαθεξχμεηο δηαγσληζκψλ πκθσλεηηθά παξαγγειίεο Μεηαθνξά εηζπξάμεσλ ζηελ ηξάπεδα Σακεηαθφο απνινγηζκφο Πιεξσκέο ΥΔΠ χληαμε ηζνινγηζκνχ, ινγ/ζκνχ γελ. εθκεηάιιεπζεο απνηειεζκάησλ ρξήζεσλ Δπηκέιεηα ζχλδεζεο γεληθήο ινγηζηηθήο κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ (απινγξαθηθφ δηπινγξαθηθφ) χληαμε πξνυπνινγηζκνχ Αλακνξθψζεηο πξνυπνινγηζκνχ Απνινγηζκφο χληαμε Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Γηαρείξηζε πξνγξακκάησλ ΔΠΑ Έξεπλα εμεχξεζεο πφξσλ γηα έληαμε έξγσλ ζε Δζληθά θαη Δπξσπατθά Πξνγξάκκαηα αλαδήηεζε ζπλεξγαζηψλ Καηάξηηζε αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο ηνπ Γήκνπ ζε ρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα - παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζήο ηνπο. 15 / έηνο 5 / έηνο 900 / έηνο 42 εξγαδφκελνη 4 / κήλα Αλά 3 κήλεο 400 / έηνο 5 / έηνο 200 / έηνο 3 / εβδνκάδα 1 / εκέξα 800 / έηνο 1 / έηνο Καζεκεξηλά 1 / έηνο 30 / έηνο 1/ έηνο 1/έηνο 2/έηνο Τπνβνιή πξνηάζεσλ ΔΠΑ Πξνηάζεηο ΚΠ, ΔΠΑ 27

28 Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΜΗΜΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΠΟΟΣΙΚΟΙ ΣΟΥΟΙ ΠΑΡΑΓΟΜΔΝΟΤ ΔΡΓΟΤ χληαμε δηαθφξσλ κειεηψλ & ηερληθψλ εθζέζεσλ (θηηξηαθψλ, θνηλνρξήζησλ ρψξσλ, νδνπνηίαο, ζπληεξήζεσλ φισλ 30 κειέηεο ησλ παξαπάλσ, ζπληεξήζεσλ Σκήκα Σερληθψλ ζρνιείσλ θιπ) Έξγσλ Γεκνπξάηεζε ησλ κειεηψλ 10 δεκνπξαηήζεηο Δπίβιεςε έξγσλ 30 επηβιέςεηο έξγσλ Απαιινηξηψζεηο 2 απαιινηξηψζεηο Βεβαηψζεηο ΣΑΠ 220/έηνο Βεβαηψζεηο δηάθνξεο γηα πνιίηεο (ζρεδίνπ πφιεο θ.α.) 180 βεβαηψζεηο Δμππεξέηεζε ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ ζε κεραλνγξαθηθέο εθαξκνγέο Τπνζηήξημε ζπζηεκάησλ Ζ/Τ ζε ινγηζκηθφ θαη πιηθφ ζηνλ δήκν ηξηάληα (30) ρξεζηψλ ηνπ Γήκνπ. Γξαθείν Μεραλνγξάθεζεο Μεραλνγξαθηθή ππνζηήξημε δεκνηηθψλ επηρεηξήζεσλ, νξγαληζκψλ θαη ΝΠΓΓ Γηαρείξηζε, έιεγρνο παξαθνινχζεζε θαη επέθηαζε ηειεπηθνηλσληαθνχ εμνπιηζκνχ (δίθηπν ηειεθσλίαο θαη δεδνκέλσλ, ΤΕΔΤΞΗ θηι): 30 κεληαίσο Έιεγρνο, ζπληήξεζε, ελεκέξσζε, ππνζηήξημε πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ (ινγηζηήξην, ιεμηαξρείν, δεκνηνιφγην, κηζζνδνζία) ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ: 30 κεληαίσο Έιεγρνο, πξνγξακκαηηζκφο θαη εθαξκνγή πνιηηηθψλ αζθαιείαο δεδνκέλσλ (αληίγξαθα αζθαιείαο, ελεκεξψζεηο, αδηάιεηπηε παξνρή ειεθηξηζκνχ, ελνριεηηθή αιιεινγξαθία, επηβιαβέο ινγηζκηθφ): 30 κεληαίσο πληήξεζε, πξνκήζεηα κεραλνγξαθηθνχ εμνπιηζκνχ, θσηνηππηθψλ κεραλεκάησλ θαη αλαιψζηκα απηψλ: 6 εηεζίσο Πξνγξακκαηηζκφο, έληαμε ηνπ δήκνπ ζε πξνγξάκκαηα ζρεηηθά λέεο ηερλνινγίεο θαη έληαμε απηψλ ζε ΟΣΑ: 2 εηεζίσο Γηαρείξηζε (έιεγρνο 28

29 ιεηηνπξγίαο, ελεκέξσζε, πξνζζήθεο) ηζηνζειίδαο ηνπ Γήκνπ, δηαρείξηζε ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο: 10 κεληαίσο Δθπαίδεπζε ρξεζηψλ ζε λέεο ηερλνινγίεο: 6 εηεζίσο Γηαρείξηζε δχν δηαθνκηζηψλ (Server), αζχξκαηνπ εμνπιηζκνχ (15 ζεκείσλ) ηνπ δήκνπ. Δπεμεξγαζία πνιπκεζηθνχ πιηθνχ (καγλεηνθσλήζε ζπλεδξηάζεσλ Γ CD, εθδειψζεσλ, θσηνγξαθηθνχ πιηθνχ): 30 εηεζίσο Σκήκα Πεξηβάιινληνο & Ζ/Μ εμνπιηζκνχ πληεξήζεηο πξαζίλνπ ζηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ηνπ Γήκνπ θαη ζηα ζρνιεία Μειέηεο θπηνπξνζηαζίαο θαη ζπληήξεζεο πξαζίλνπ Νέεο θπηεχζεηο ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο πληεξήζεηο επεθηάζεηο ειεθηξνθσηηζκνχ Γεκνηηθψλ θηηξίσλ, ζρνιείσλ θαη θνηλνρξήζησλ ρψξσλ Σνπνζέηεζε θαη ζπληήξεζε νδνζήκαλζεο Σνπνζέηεζε θαη ζπληήξεζε πηλαθίδσλ νλνκαηνζεζίαο θαη αξίζκεζεο 14 ζρνιηθέο κνλάδεο 1 κειέηεο 300 δέληξα πληεξήζεηο 5 θηηξίσλ θαη δηθηχνπ ειεθηξνθσηηζκνχ ιακπηήξσλ

30 5. Α2. ΔΝΔΡΓΔΙΔ Γ/ΝΔΩΝ ΓΖΜΟΤ ΔΛ ΒΔΝΙΕΔΛΟΤ 5 Α2 1. ΔΝΔΡΓΔΙΔ ΣΜΖΜΑΣΟ ΓΙΟΙΚΖΣΙΚΩΝ ΤΠΖΡΔΙΩΝ Α2 1. ΔΝΔΡΓΔΙΔ ΣΜΖΜΑΣΟ ΓΙΟΙΚΖΣΙΚΩΝ ΤΠΖΡΔΙΩΝ ΚΑΔ ΠΡΟΤΠ 2010 ΠΔΡΙΓΡΑΦΖ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΑΠΑΝΩΝ ΑΞΟΝΑ- ΜΔΣΡΟ-ΓΡΑΖ ΣΟΤ Δ.Π. ΤΠΖΡ ΤΛΟΠΟΙΖΖ ΔΜΠΛ ΤΠΖΡ Ζ' ΝΠ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΔΜΠΛ. ΦΟΡΔΙ ΔΚΣΟ ΓΖΜΟΤ ΥΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ- ΣΙΜΟ ΠΖΓΖ ΥΡΖΜΑΣ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΙ Γεκηνπξγία ηζηνζειίδαο ηνπ Γήκνπ 1.500, ΤΠΑΛΛΖΛΟ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ( ) ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ, ΑΡΜΟΓΗΟ ΑΝΣΗΓΖΜΑΡΥΟ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 30/6/2010 Η.Π. ΛΔΗΣΟΤΡΓΔΗ ΖΓΖ Δ ΓΟΚΗΜΑΣΗΚΟ ΣΑΓΗΟ- ΒΡΗΚΔΣΑΗ ΤΠΟ ΤΝΔΥΔΗ ΒΔΛΣΗΧΖ ΚΑΗ ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ Γαπάλεο Σηκεηηθέο δηαθξίζεηο, αλακλεζηηθά δψξα θαη έμνδα θηινμελίαο θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη αληηπξνζσπεηψλ 1.000, (ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΔ ΓΑΠΑΝΔ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΟΡΓΑΝΧΖ ΔΚΓΖΛΧΔΧΝ ) ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΑΡΜΟΓΗΟ ΑΝΣΗΓΖΜΑΡΥΟ, ΚΟΗΝΧΦΔΛΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΓΖΜΟΤ ΔΛ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ, ΔΗΓΗΚΟΗ ΤΝΔΡΓΑΣΔ 31/12/2010 Η.Π. 30

31 Γαπάλεο δεμηψζεσλ θαη εζληθψλ ή ηνπηθψλ ενξηψλ 5.000,00 πλδξνκέο ζε εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά θαη ειεθηξνληθά κέζα 2.000, (ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΔ ΓΑΠΑΝΔ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΟΡΓΑΝΧΖ ΔΚΓΖΛΧΔΧΝ) ΑΞΟΝΑ 7(ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΖ ΓΑΠΑΝΖ) ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΑΡΜΟΓΗΟ ΑΝΣΗΓΖΜΑΡΥΟ, ΚΟΗΝΧΦΔΛΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΓΖΜΟΤ ΔΛ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ, ΔΗΓΗΚΟΗ ΤΝΔΡΓΑΣΔ 31/12/2010 Η.Π. ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ 31/12/2010 Η.Π. 31

32 5 Α2 2. ΔΝΔΡΓΔΙΔ ΣΜΖΜΑΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΖΡΔΙΩΝ Α2 2. ΔΝΔΡΓΔΙΔ ΣΜΖΜΑΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΖΡΔΙΩΝ ΚΑΔ ΠΡΟΤΠ 2010 ΠΔΡΙΓΡΑΦΖ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΑΠΑΝΩΝ ΑΞΟΝΑ- ΜΔΣΡΟ-ΓΡΑΖ ΣΟΤ Δ.Π. ΤΠΖΡ ΤΛΟΠΟΙΖΖ ΔΜΠΛ ΤΠΖΡ Ζ' ΝΠ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΔΜΠΛ. ΦΟΡΔΙ ΔΚΣΟ ΓΖΜΟΤ ΥΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ- ΣΙΜΟ ΠΖΓΖ ΥΡΖΜΑΣ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΙ Γηθαζηηθά έμνδα θαη έμνδα εθηέιεζεο δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ ή ζπλβηβαζηηθψλ πξάμεσλ ,00 ΑΞΟΝΑ 7(ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΖ ΓΑΠΑΝΖ) ΝΟΜΗΚΖ 31/12/2009 Η.Π ΔΞΟΓΑ ΓΑΝΔΗΧΝ ΓΗΑ ΚΑΛΤΦΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΓΑΠΑΝΧΝ(ΛΖΦΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΔΓΔΡΖ ΓΖΜΑΡΥΔΗΟΤ) , ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ, ΝΟΜΗΚΖ, ΓΡΑΦΔΗΟ ΓΖΜΑΡΥΟΤ 31/12/2012 Η.Π. 32

33 Σφθνη δαλείνπ γηα ηελ αλέγεξζε λενπ Γεκαξρείνπ , ΓΗΚΖΓΟΡΟ ΔΗΓΗΚΟΗ ΤΝΔΡΓΑΣΔ 31/12/2012 Η.Π. Σφθνη δαλείνπ ,00 έγθξηζε κε αξ.πξση.σ.π.γ δηάξθεηα 10 ρξφληα εηήζην επηηφθην 5,9% ζηαζεξφ Γαπάλεο ζχλαςεο δαλείνπ κε ην Σακεην Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ , Υξενιχζηα δαλείνπ γηα ηελ αλέγεξζε Γεκαξρείνπ ζχκθσλα κε ζχκβαζε κε ην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ , ΓΗΚΖΓΟΡΟ ΔΗΓΗΚΟΗ ΤΝΔΡΓΑΣΔ 31/12/2012 Η.Π. ΓΗΚΖΓΟΡΟ ΔΗΓΗΚΟΗ ΤΝΔΡΓΑΣΔ 31/12/2012 Η.Π. Γηθαηψκαηα ππέξ Σ.Π.Γ 0,5% επί ηνπ πνζνχ ηνπ δαλείνπ γηα ηελ αμηνιφγεζε νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ Δηήζην Υξενιχζην δαλείνπ , Απφδνζε ζε ζρνιηθέο επηηξνπέο (ΚΑΠ) ,73 ΑΞΟΝΑ 6 (ΠΑΓΗΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΖ ΓΑΠΑΝΖ) Γ.. ΥΟΛΗΚΔ ΔΠΗΣΡΟΠΔ 31/12/2010 ΚΑΠ 33

34 Απφδνζε ζε ζρνιηθέο επηηξνπέο (ΑΣΑ) ,00 ΑΞΟΝΑ 6 (ΠΑΓΗΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΖ ΓΑΠΑΝΖ) Γ ΥΟΛΗΚΔ ΔΠΗΣΡΟΠΔ 31/12/2010 ΑΣΑ χκθσλα κε ηα πνζά πνπ απνδφζεθαλ ηελ πεξπζηλή ρξνληά ΑΣΑ-ΤΝ ΦΠΑ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΖΝ ΚΤΑ 58510/ ΦΔΚ 2170/ ,00+19 %10754, Απφδνζε ζε Παηδηθνχο θαη Βξεθνλεπηαθνχο ζηαζκνχο , ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ 31/12/2010 ΚΑΠ χκθσλα κε ηα πνζά πνπ απνδφζεθαλ ην 2009 (ΚΑΠ)-ΚΤΑ 13520/ (386Β') , ,54 ΚΑΠ 12ΟΤ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΖ ΔΗΦΟΡΑ ΤΠΔΡ Δ..Γ.Α.Κ 8.498,79 ΑΞΟΝΑ 7 (ΠΑΓΗΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΖ ΓΑΠΑΝΖ) ΑΡΜΟΓΗΟ ΑΝΣΗΓΖΜΑΡΥΟ ΔΓΑΚ 31/12/2010 Η.Π. Πνζνζηφ 0,23% επί ησλ ηαθηηθψλ εζφδσλ 34

35 'ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΖ ΔΗΦΟΡΑ ΤΠΔΡ χλδεζκνπ Απνρέηεπζεο Πεξηαζηηθψλ Γήκσλ-ηέινο ρξήζεο γεο ,48 ΑΞΟΝΑ 7 (ΠΑΓΗΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΖ ΓΑΠΑΝΖ) ΑΡΜΟΓΗΟ ΑΝΣΗΓΖΜΑΡΥΟ ΤΝΓΔΜΟ ΑΠΟΥΔΣ ΠΔΡ ΓΖΜΧΝ 31/12/2010 Η.Π. Πνζνζηφ 1% επη ησλ ηαθηηθψλ εζφδσλ Δηζθνξά γηα ηελ εμαζθάιηζε κέζσλ πξνζηαζίαο άκαρνπ πιεζπζκνχ 3.695,13 ΑΞΟΝΑ 7 (ΠΑΓΗΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΖ ΓΑΠΑΝΖ) ΑΡΜΟΓΗΟ ΑΝΣΗΓΖΜΑΡΥΟ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ 31/12/2010 Η.Π. Πνζνζηφ 0,10% επί ησλ ηαθηηθψλ εζφδσλ Κξάηεζε 0,50% ππέξ ινγαξηαζκνχ ηνπ άξζξνπ 68 ΝΓ 3033/ ,65 ΑΞΟΝΑ 7 (ΠΑΓΗΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΖ ΓΑΠΑΝΖ) ΑΡΜΟΓΗΟ ΑΝΣΗΓΖΜΑΡΥΟ 31/12/2010 Η.Π. Πνζνζηφ 0,50% επη ησλ ηαθηηθψλ εζφδσλ Δηζθνξέο ζε K.Π.Α , ΑΡΜΟΓΗΟ ΑΝΣΗΓΖΜΑΡΥΟ ΚΠΑ 31/12/2010 Η.Π. Απφ Η.Π -Γηα θάιπςε κηζζνδνζίαο Κ.Π.Α 35

36 Καηαβνιή ρξεκαηηθψλ βνεζεκάησλ ζε άπνξνπο δεκφηεο 6.000, (ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΔ ΓΑΠΑΝΔ ΓΖΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΑΠΟΡΧΝ ΓΖΜΟΣΧΝ) ΑΡΜΟΓΗΟ ΑΝΣΗΓΖΜΑΡΥΟ 31/12/2010 Η.Π Δπηρνξεγήζεηο ζε αζιεηηθνχο ζπιιφγνπο θαη ζσκαηεία , ΑΡΜΟΓΗΟ ΑΝΣΗΓΖΜΑΡΥΟ 31/12/2010 Η.Π Δπηρνξεγήζεηο ζε πνιηηηζηηθνχο ζπιιφγνπο, ζσκαηεία θαη ζχιινγν πξνζηαζίαο δψσλ , ΑΡΜΟΓΗΟ ΑΝΣΗΓΖΜΑΡΥΟ 31/12/2010 Η.Π ΓΔ.ΓΗ.Α.-Σειηθή δηάζεζε ησλ νηθηαθψλ ζηεξεψλ απνβιήησλ , ΓΔΓΗΑ 31/12/2010 Η.Π. 36

37 ΓΔ.ΓΗ.Α.- Δλίζρπζε ηνπ κεραληζκνχ θαζαξηφηεηαο , ΓΔΓΗΑ 31/12/2010 Η.Π Πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε κε ΓΖΠΔΘΔΚ (αγνξά κεηνρψλ) 3.209, ΑΡΜΟΓΗΟ ΑΝΣΗΓΖΜΑΡΥΟ, ΓΗΟΚΖΣΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΓΖΠΔΘΔΚ 31/12/2010 Η.Π Υξεκαηνδφηεζε δηεηνχο πξνγξάκκαηνο δξάζεο Κνηλνθεινχο Δπηρείξεζεο Γήκνπ Δι.Βεληδέινπ , (Γαπάλε γηα ηελ εληζρπζε θνηλνθεινχο επηρείξεζεο Γ.ΔιΒεληδέινπ γηα ηελ αλαπηπμε θνηλσληθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ δξαζεσλ) ΑΡΜΟΓΗΟ ΑΝΣΗΓΖΜΑΡΥΟ ΚΟΗΝΟΦΔΛΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΓΖΜΟΤ ΔΛ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 31/12/2010 Η.Π. ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΓΗΔΣΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΡΑΖ Οηθνλνκηθή ελίζρπζε ΔΓΖΚ 880,41 ΑΞΟΝΑ 3 ΑΡΜΟΓΗΟ ΑΝΣΗΓΖΜΑΡΥΟ ΔΓΖΚ 31/12/2010 Η.Π Σνπξηζηηθή Πξνβνιή Ν.Υαλίσλ 300,00 ΑΞΟΝΑ 3 ΑΡΜΟΓΗΟ ΑΝΣΗΓΖΜΑΡΥΟ Τπ Σνπξηζηηθήο Πξνβνιήο 31/12/2010 Η.Π Δλίζρπζε ΚΖΦΑΜΔΑ 1.000,00 ΑΞΟΝΑ 3 ΑΡΜΟΓΗΟ ΑΝΣΗΓΖΜΑΡΥΟ ΚΖΦΑΜΔΑ 31/12/2010 Η.Π. 37

38 5 Α2.3 ΔΝΔΡΓΔΙΔ ΣΜΖΜΑΣΟ ΚΔΝΣΡΟΤ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΠΟΛΙΣΩΝ Α2.3 ΔΝΔΡΓΔΙΔ ΣΜΖΜΑΣΟ ΚΔΝΣΡΟΤ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΠΟΛΙΣΩΝ ΚΑΔ ΠΡΟΤΠ ΠΔΡΙΓΡΑΦΖ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΑΠΑΝΩΝ Πξνζσπηθφ Κ.Δ.Π. κε ζχκβαζε έξγνπ Παξάηαζε ζπκβαζεσλ έξγνπ έσο ζχκθσλα κε Ν 3812/ ,00 ΑΞΟΝΑ- ΜΔΣΡΟ- ΓΡΑΖ ΣΟΤ Δ.Π. ΑΞΟΝΑ 7(ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΖ ΓΑΠΑΝΖ) ΤΠΖΡ ΤΛΟΠΟΙΖΖ ΔΜΠΛ ΤΠΖΡ Ζ' ΝΠ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΔΜΠΛ. ΦΟΡΔΙ ΔΚΣΟ ΓΖΜΟΤ ΥΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ- ΣΙΜΟ ΚΔΠ 31/12/2010 ΠΖΓΖ ΥΡΖΜΑΣ ΤΠΔ Πιεξσκή ελνηθίνπ ΚΔΠ 5.300,00 ΑΞΟΝΑ 7 ΚΔΠ 31/12/2010 Η.Π. 38

39 5 Α2 4.ΔΝΔΡΓΔΙΔ ΣΜΖΜΑΣΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΣΔΥΝΙΚΖ ΤΠΖΡΔΙΑ) Α2 4.ΔΝΔΡΓΔΙΔ ΣΜΖΜΑΣΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΣΔΥΝΙΚΖ ΤΠΖΡΔΙΑ) ΚΑΔ ΠΡΟΤΠ ΠΔΡΙΓΡΑΦΖ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΑΠΑΝΩΝ Πξνκήζεηα θσηνγξαθηθνχ πιηθνχ 600,00 Πξνκήζεηα δνκηθψλ πιηθψλ γηα κηθξνζπληεξήζεηο 9.000,00 Αληαιιαθηηθά κεηαθνξηθψλ κέζσλ 800,00 Αληαιιαθηηθά ινηπψλ κεραλεκάησλ 400,00 'Πξνκήζεηα ηακπειψλ γηα νλνκαηνζεζία θαη αξίζκεζε νδψλ, Πηλαθίδσλ Κ.Ο.Κ - θαζξέπηεο ,00 ΑΞΟΝΑ- ΜΔΣΡΟ- ΓΡΑΖ ΣΟΤ Δ.Π. ΑΞΟΝΑ 7 ΑΞΟΝΑ 7 ΑΞΟΝΑ 7 ΑΞΟΝΑ 7 ΑΞΟΝΑ 1.1 (ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΞΤΠ ΑΝΑΓΚΧΝ ΣΖ ΣΔΥΝ ΤΠΖΡ) ΤΠΖΡ ΤΛΟΠΟΙΖΖ ΔΜΠΛ ΤΠΖΡ Ζ' ΝΠ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΜΠΛ. ΦΟΡΔΙ ΔΚΣΟ ΓΖΜΟΤ ΥΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ- ΣΙΜΟ ΠΖΓΖ ΥΡΖΜΑΣ 31/12/2010 Η.Π. ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ 31/12/2010 Η.Π. ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ 31/12/2010 Η.Π. ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ 31/12/2010 Η.Π. 31/12/2010 Η.Π. ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΙ 39

40 Πξάμε εθαξκνγήο ΠΑΑΚΑΚΗ- ΥΑΡΑΚΗΑ & ηκήκαηνο ΠΑΥΗΑΝΑ ΗΗ , /12/2010 Η.Π Δπέθηαζε Γ.Π.. Γήκνπ Υαλίσλ θαη πεξηαζηηθψλ Γήκσλ , /12/2010 ΘΖΔΑ 31/12/ Πξνζθπξψζεηο απφ ηδηψηεο , Απνδεκηψζεηο ζε ζηγφκελνπο απφ ξπκνηνκία , /12/2010 Η.Π. Η.Π. 40

41 5 Α2 5.ΔΝΔΡΓΔΙΔ ΣΜΖΜΑΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ Ζ/Μ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ Α2 5.ΔΝΔΡΓΔΙΔ ΣΜΖΜΑΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ Ζ/Μ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΚΑΔ ΠΡΟΤΠ 2010 ΠΔΡΙΓΡΑΦΖ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΑΠΑΝΩΝ ΑΞΟΝΑ- ΜΔΣΡΟ-ΓΡΑΖ ΣΟΤ Δ.Π. ΤΠΖΡ ΤΛΟΠΟΙΖΖ ΔΜΠΛ ΤΠΖΡ Ζ' ΝΠ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΔΜΠΛ. ΦΟΡΔΙ ΔΚΣΟ ΓΖΜΟΤ ΥΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ- ΣΙΜΟ ΠΖΓΖ ΥΡΖΜΑΣ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΙ Αληίηηκν ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο γηα θσηηζκφ νδψλ, Πιαηεηψλ θαη θνηλνρξήζησλ ρψξσλ θαη παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ,00 ΑΞΟΝΑ 7 (ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΔ ΓΑΠΑΝΔ) ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ Ζ/Μ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΓΔΖ 31/12/2010 Η.Π Λνηπά κηζζψκαηα ,00 ΑΞΟΝΑ 7 (ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΔ ΓΑΠΑΝΔ) ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ Ζ/Μ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 31/12/2010 Η.Π. Μηζζψκαηα Ληκεληθνχ ηακείνπ θαη κίζζσκα ρψξνπ γηα ελαπφζεζε κπαδψλ Αζθάιηζηξα κεηαθνξηθψλ κέζσλ 4.000,00 ΑΞΟΝΑ 7 (ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΔ ΓΑΠΑΝΔ) ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ Ζ/Μ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 31/12/2010 Η.Π. Αζθάιηζηξα δχν απνξξηκκαηνθφξσλ ( ΚΖΤ 7711,ΚΖΤ 7807) 41

42 Γαπάλεο θαζαξηζκνχ θξεαηίσλ, δεμακελψλ, αγσγψλ, ιπκάησλ, θάδσλ, απνξξηκκάησλ, εθθέλσζε βφζξσλ, χδξεπζε, θσηηζκφο, θαζαξηφηεηα θνηλνρξήζησλ ρψξσλ , (ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΔ ΓΑΠΑΝΔ) ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ Ζ/Μ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 31/12/2010 Η.Π Σέιε θπθινθνξίαο θνξηεγψλ απηνθηλήησλ 50,00 ΑΞΟΝΑ 7 (ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΔ ΓΑΠΑΝΔ) ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ Ζ/Μ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 31/12/2010 Η.Π. Σέιε θπθινθνξίαο γηα δχν απνξξηκκαηνθφξα ΓΑΠΑΝΔ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΝΑΛΧΗΜΧΝ & ΤΛΗΚΧΝ ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΣΗΡΗΧΝ (ΔΗΓΖ ΖΜΑΗΟΣΟΛΗΜΟΤ ΚΑΗ ΦΧΣΑΓΧΓΖΔΧΝ, ΖΛ ΤΛΗΚΟ) ,00 ΑΞΟΝΑ 7 (ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΔ ΓΑΠΑΝΔ) ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ Ζ/Μ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 31/12/2010 Η.Π Πξνκήζεηα θάδσλ απνξξηκκάησλ , (ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΔ ΓΑΠΑΝΔ) ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ Κ Ζ/Μ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΑΡΜΟΓΗΟ ΑΝΣΗΓΖΜΑΡΥΟ, 31/12/2010 Η.Π. 42

43 Η.Π Ζιεθηξνληθνί ππνινγηζηέο θαη ειεθηξνληθά ζπγθξνηήκαηα θαη ινγηζκηθά 5.000,00 ΑΞΟΝΑ 7 ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ Κ Ζ/Μ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 31/12/2010 Η.Π Πξνκήζεηα λέσλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ θαη θσηεηλψλ επηγξαθψλ ζην δεκνηηθφ δίθηπν ,00 ΑΞΟΝΑ 7 πληήξεζε θαη επηζθεπή κεραλεκάησλ αληιηνζηαζίσλ ιπκάησλ , ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ Κ Ζ/Μ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΑΡΓΔΤΖ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΑΡΜΟΓΗΟ ΑΝΣΗΓΖΜΑΡΥΟ, 31/12/ /12/2010 Η.Π πληήξεζε θαη επηζθεπή κεραλεκάησλ δεμακελψλ χδξεπζεο , ΑΡΓΔΤΖ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ 31/12/2010 Η.Π Απνιπκάλζεηο θξεαηίσλ θαη δηθηχσλ απνρέηεπζεο Γήκνπ Δι. Βεληδέινπ , ΑΡΓΔΤΖ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ 31/12/2010 Η.Π πληήξεζε θεληξηθψλ αγσγψλ νκβξίσλ θαη ιπκάησλ , ΑΡΓΔΤΖ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ 31/12/2010 Η.Π Απνθξάμεηο θεληξηθψλ αγσγψλ απνρέηεπζεο απφ ιχκαηα , ΑΡΓΔΤΖ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ 31/12/2010 Η.Π. 43

44 Υεκηθέο θαη κηθξνβηνινγηθέο αλαιχζεηο ηνπ λεξνχ 3.500, ΑΡΓΔΤΖ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ 31/12/2010 Η.Π Αγνξά χδαηνο χδξεπζεοάξδεπζεο , ΑΡΓΔΤΖ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ 31/12/2010 Η.Π Σέιε θπθινθνξίαο θνξηεγψλ απηνθηλήησλ 500,00 ΑΞΟΝΑ 7 ΑΡΓΔΤΖ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ 31/12/2010 Η.Π. ΣΔΛΖ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ ΓΗΑ ΣΟ ΝΈΟ ΦΗΥ Πξνκήζεηα εληχπσλ θαη πιηθψλ κεραλνγξάθεζεο θαη πνιιαπιψλ εθηππψζεσλ 5.000,00 ΑΞΟΝΑ 7 ΑΡΓΔΤΖ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ 31/12/2010 Η.Π Πξνκήζεηα ρεκηθνχ πιηθνχ (Απνιπκαληηθά, ρεκηθά θ.ι.π.) 7.000, ΑΡΓΔΤΖ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ 31/12/2010 Η.Π Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ γηα θίλεζε κεηαθνξηθψλ κέζσλ 3.000,00 ΑΞΟΝΑ 7 ΑΡΓΔΤΖ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ 31/12/2010 Η.Π. ΓΗΑ ΣΟ ΝΈΟ ΦΗΥ 44

45 Η.Π Τδξνκεηξεηέο , ΑΡΓΔΤΖ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ 31/12/2010 Η.Π Δμαξηήκαηα θαη πιηθά γηα εξγαζίεο ζην δίθηπν πδξεπζεο , ΑΡΓΔΤΖ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ 31/12/2010 Η.Π σιήλεο θαη παξειθφκελα πιηθά γηα εξγαζίεο ζην δίθηπν απνρ/ζεο , ΑΡΓΔΤΖ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ 31/12/ Αληαιιαθηηθά ινηπψλ κεραλεκάησλ , ΑΡΓΔΤΖ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ 31/12/2010 Η.Π. 45

46 6. Α3 ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΔ ΓΑΠΑΝΔ Γ/ΝΔΩΝ ΓΖΜΟΤ ΔΛΔΤΘΔΡΙΟΤ ΒΔΝΙΕΔΛΟΤ 6 Α3 1. ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΔ ΓΑΠΑΝΔ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΓΖΜΟΤ ΔΛ ΒΔΝΙΕΔΛΟΤ A 3.1 Κ.Α. ΣΗΣΛΟ Κ.Α. ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΔ ΓΑΠΑΝΔ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΔΛΔΤΘΔΡΙΟΤ ΒΔΝΙΕΔΛΟΤ ΤΝΟΛΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΧΝ ΓΑΠΑΝΧΝ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ Απνδνρέο κνλίκσλ ππαιιήισλ Απνδνρέο ηαθηηθψλ ππαιιήισλ κε ζχκβαζε ανξίζηνπ ρξφλνπ Απνδνρέο εθηάθησλ ππαιιήισλ κε ζχκβαζε νξηζκέλνπ ρξφλνπ Απνδεκίσζε ππεξσξηαθήο εξγαζίαο Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο Οδνηπνξηθά εμνδα κεηαθηλνχκελσλ ππαιιήισλ Παξνρέο εηδψλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο-παξνρέο ζε είδνο Απνδνρέο κνλίκσλ ππαιιήισλ Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο Οηθνλνκηθέο-Γηνηθεηηθέο Τπεξεζίεο Τπεξεζίεο Πνιηηηζκνχ-Αζιεηηζκνχ- Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο Απνδνρέο κνλίκσλ ππαιιήισλ Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο Παξνρέο εηδψλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο-παξνρέο ζε είδνο 600 Τπεξεζίεο Καζαξηφηεηαο & Ζιεθηξνθσηηζκνχ 46

47 Απνδνρέο κνλίκσλ ππαιιήισλ Απνδνρέο ηαθηηθψλ ππαιιήισλ κε ζχκβαζε ανξίζηνπ ρξφλνπ Απνδνρέο εθηάθησλ ππαιιήισλ κε ζχκβαζε νξηζκέλνπ ρξφλνπ Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο Παξνρέο εηδψλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο-παξνρέο ζε είδνο Απνδνρέο κνλίκσλ ππαιιήισλ Απνδεκίσζε ππεξσξηαθήο εξγαζίαο Απνδνρέο εθηάθησλ ππαιιήισλ κε ζχκβαζε νξηζκέλνπ ρξφλνπ Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο Παξνρέο αηνκηθψλ εηδψλ πξνζηαζίαο- παξνρέο ζε είδνο Απνδνρέο κνλίκσλ ππαιιήισλ Απνδεκίσζε ππεξσξηαθήο εξγαζίαο Απνδνρέο ηαθηηθψλ ππαιιήισλ κε ζχκβαζε ανξίζηνπ ρξφλνπ Απνδνρέο εθηάθησλ ππαιιήισλ κε ζχκβαζε ανξίζηνπ ρξφλνπ Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο Παξνρέο εηδψλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο- παξνρέο ζε είδνο Τπεξεζίεο Ύδξεπζεο-Άξδεπζεο- Απνρέηεπζεο Τπεξεζία Σερληθψλ Έξγσλ Λνηπέο Τπεξεζίεο ΤΝΟΛΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΩΝ ΓΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ

48 6 Α3 2. ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΔ ΓΑΠΑΝΔ ΑΙΡΔΣΩΝ-ΤΠΑΛΛΖΛΩΝ ΔΙΓΙΚΩΝ ΘΔΔΩΝ-ΔΠΙΣΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΣΡΙΣΩΝ A 3.2 Κ.Α. ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΔ ΓΑΠΑΝΔ ΑΙΡΔΣΩΝ-ΤΠΑΛΛΖΛΩΝ ΔΙΓΙΚΩΝ ΘΔΔΩΝ-ΔΠΙΣΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΣΡΙΣΩΝ ΣΙΣΛΟ Κ.Α. ΤΝΟΛΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΩΝ ΓΑΠΑΝΩΝ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΙ Απνδνρέο ππαιιήισλ εηδηθψλ ζέζεσλ Γαπάλεο αηξεηψλ Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο Οδνηπνξηθά έμνδα κεηαθηλνχκελσλ αηξεηψλ Απνδεκίσζε γηα ζπκκεηνρή ζε ζπκβνχιηα θαη επηηξνπέο Απνδεκίσζε κειψλ θαη γξακκαηέσο ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ 200 Ακνηβέο ει. επαγγεικαηηψλ (λνκηθψλ, ζπκβνιαηνγξάθσλ, ινηπσλ ει επαγγ.) Γάλεηα γηα ηελ θάιπςε επελδπηηθψλ δαπαλψλ (ηνθνη θαη εμνδα δαλεησλ) Δηδηθνί πλεξγάηεο Ννκηθνί χκβνπινη Γήκαξρνο Αληηδήκαξρνη Πξφεδξνο Γ.. & Σ.. Γεκνηηθνί χκβνπινη Γήκαξρνο Αληηδήκαξρνη Πξφεδξνο Γ.. & Σ.. Γεκνηηθνί χκβνπινη 48

ΓΖΜΟ ΔΛΔΤΘΔΡΙΟΤ ΒΔΝΙΕΔΛΟΤ. Δτήσιο Δπιτειρησιακό Πρόγραμμα Γράσης 2009 Γήμοσ Δλεσθερίοσ Βενιζέλοσ

ΓΖΜΟ ΔΛΔΤΘΔΡΙΟΤ ΒΔΝΙΕΔΛΟΤ. Δτήσιο Δπιτειρησιακό Πρόγραμμα Γράσης 2009 Γήμοσ Δλεσθερίοσ Βενιζέλοσ ΓΖΜΟ ΔΛΔΤΘΔΡΙΟΤ ΒΔΝΙΕΔΛΟΤ Δτήσιο Δπιτειρησιακό Πρόγραμμα Γράσης 2009 Γήμοσ Δλεσθερίοσ Βενιζέλοσ Απρίλιος 2009 1 ΓΖΜΟ ΔΛΔΤΘΔΡΙΟΤ ΒΔΝΙΕΔΛΟΤ Δηήζην Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα Γξάζεο 2009 Γήκνπ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Δηζαγσγά... 3 2. Θεζκηθφ πιαέζην ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Πιεξ: Διπαζίδνπ Π. Σαρ. Γ/λζε :Πι Αγγειή Γάηζνπ Σαρ. Κψδηθαο: 584 00 ΑΡΗΓΑΗΑ Σει: 2384350225 Fax : 2384350213 e-mail : arid.progr@gmail.

Πιεξ: Διπαζίδνπ Π. Σαρ. Γ/λζε :Πι Αγγειή Γάηζνπ Σαρ. Κψδηθαο: 584 00 ΑΡΗΓΑΗΑ Σει: 2384350225 Fax : 2384350213 e-mail : arid.progr@gmail. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΑΛΜΧΠΗΑ ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ & ΟΡΓΑΝΧΖ Πιεξ: Διπαζίδνπ Π. Σαρ. Γ/λζε :Πι Αγγειή Γάηζνπ Σαρ. Κψδηθαο: 584 00 ΑΡΗΓΑΗΑ Σει: 2384350225 Fax : 2384350213 e-mail : arid.progr@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Πιεξ: Διπαζίδνπ Π. Σαρ. Γ/λζε :Πι Αγγειή Γάηζνπ Σαρ. Κψδηθαο: 584 00 ΑΡΗΓΑΗΑ Σει: 2384350225 Fax : 2384350213 e-mail : arid.progr@gmail.

Πιεξ: Διπαζίδνπ Π. Σαρ. Γ/λζε :Πι Αγγειή Γάηζνπ Σαρ. Κψδηθαο: 584 00 ΑΡΗΓΑΗΑ Σει: 2384350225 Fax : 2384350213 e-mail : arid.progr@gmail. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΑΛΜΩΠΗΑ ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ & ΟΡΓΑΝΩΖ Πιεξ: Διπαζίδνπ Π. Σαρ. Γ/λζε :Πι Αγγειή Γάηζνπ Σαρ. Κψδηθαο: 584 00 ΑΡΗΓΑΗΑ Σει: 2384350225 Fax : 2384350213 e-mail : arid.progr@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΜΟΤ ΠΑΛΑΙΟΤ ΦΑΛΗΡΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟΤ 2011 2014

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΜΟΤ ΠΑΛΑΙΟΤ ΦΑΛΗΡΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟΤ 2011 2014 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΜΟΤ ΠΑΛΑΙΟΤ ΦΑΛΗΡΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟΤ 2011 2014 ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΚΑΗ ΔΗΖΓΖΖ ΣΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ 2011 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΖΜΟΤ ΦΤΛΖ

ΥΔΓΗΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΖΜΟΤ ΦΤΛΖ ΥΔΓΗΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΖΜΟΤ ΦΤΛΖ ΗΟΤΛΗΟ 2011 Σελίδα 1 ΜΔΡΟ 1 Ο ΓΗΑΘΡΧΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ Σελίδα 2 Άξζξν 1 ΓΗΑΡΘΡΧΖ ΚΔΝΣΡΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Οη Κεληξηθέο Τπεξεζίεο, ηνπ Γήκνπ Φπιήο, είλαη εγθαηεζηεκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΗΜΟΤ ΔΡΑΜΑ, ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2007 2010. ΦΑΖ Β : Δλφηεηα 2 Δπηρεηξεζηαθφο Πξνγξακκαηηζκφο

ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΗΜΟΤ ΔΡΑΜΑ, ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2007 2010. ΦΑΖ Β : Δλφηεηα 2 Δπηρεηξεζηαθφο Πξνγξακκαηηζκφο ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΗΜΟΤ ΔΡΑΜΑ, ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2007 2010 ΦΑΖ Β : Δλφηεηα 2 Δπηρεηξεζηαθφο Πξνγξακκαηηζκφο Σεπτέμβριος 2009 ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΗΔ Α.Ο.Γ.Γ. Αζιεηηθφο Οξγαληζκφο Γήκνπ Γξάκαο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Ζ ΤΝΘΔΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ έρεη σο εμήο : Οη απνπζηάδνληεο αλ θαη λόκηκα θιήζεθαλ είλαη νη θ.θ. :

Α Π Ο Π Α Μ Α. Ζ ΤΝΘΔΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ έρεη σο εμήο : Οη απνπζηάδνληεο αλ θαη λόκηκα θιήζεθαλ είλαη νη θ.θ. : ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (19) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξφγξακκα ησλ Ησληθψλ Γηνξηψλ, αξλεηηθά ςήθηζε ε Γεκνηηθή χκβνπινο θα Εεζίκνπ Γεκφθιεηα. Α Π Ο Π Α Μ Α ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ Απφ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ ΓΗΜΟ ΜΤΛΟΠΟΣΑΜΟΤ ΜΔΡΟ ΙI - ΓΑΠΑΝΔ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ ΓΗΜΟ ΜΤΛΟΠΟΣΑΜΟΤ ΜΔΡΟ ΙI - ΓΑΠΑΝΔ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ ΓΗΜΟ ΜΤΛΟΠΟΣΑΜΟΤ ΜΔΡΟ ΙI - ΓΑΠΑΝΔ μέτρι 00 ΓΔΝΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ 00-6 ΔΞΟΓΑ ΥΡΗΗ 00-60 Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνύ 00-603 Απνδνρέο ππαιιήισλ εηδηθώλ ζέζεσλ 00-6031 Σαθηηθέο απνδνρέο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α Απφ ην αξηζκ. 23/2011 πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γήκνπ Λήκλνπ ηεο 28 εο Γεθεκβξίνπ 2011.

Α Π Ο Π Α Μ Α Απφ ην αξηζκ. 23/2011 πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γήκνπ Λήκλνπ ηεο 28 εο Γεθεκβξίνπ 2011. Α Π Ο Π Α Μ Α Απφ ην αξηζκ. 23/2011 πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γήκνπ Λήκλνπ ηεο 28 εο Γεθεκβξίνπ 2011. Απφθαζεο 429/2011 ΑΔΑ: ΒΟΝΧΩΛΘ-ΦΑΒ Θέκα : Έγθξηζε Δηήζηνπ Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Τποέπγο 6 ηηρ Ππάξηρ

Τποέπγο 6 ηηρ Ππάξηρ Α Π Ο Π Α Μ Α ------------------------------------- Απφ ην 12 ν ηνπ 2011 πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Κάζνπ. Αξηζκφο απφθαζεο 72/2011. Π ε ξ ί ι ε ς ε ------------------ Δηζεγεηηθή έθζεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΗΜΟ ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΧΝ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΑΡΥΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΑΜΠΔΛΟΚΖΠΧΝ -ΜΔΝΔΜΔΝΖ ΔΣΟΤ 2011

ΑΠΟΛΟΓΗΜΟ ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΧΝ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΑΡΥΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΑΜΠΔΛΟΚΖΠΧΝ -ΜΔΝΔΜΔΝΖ ΔΣΟΤ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗ Πατρ. Γρηγορίου Ε 12, Σ.Κ. 56123, Αμπελόκηποι ΑΠΟΛΟΓΗΜΟ ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΧΝ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΑΡΥΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΑΜΠΔΛΟΚΖΠΧΝ -ΜΔΝΔΜΔΝΖ ΔΣΟΤ 2011 (άξζξν 217 ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. ΘΔΜΑ 4ν Λήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε ζρνιάδνληα πεξίπηεξα, ζην Γήκν καο

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. ΘΔΜΑ 4ν Λήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε ζρνιάδνληα πεξίπηεξα, ζην Γήκν καο ΘΔΜΑ 1ν Αηηήκαηα θαηνίθσλ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΘΔΜΑ 2ν Οξηζκφο εθπξνζψπνπ ηνπ Γήκνπ καο κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ γηα ηελ ζπγθξφηεζε Α βάζκηνπ πκβνπιίνπ Δπηζεψξεζεο Κηλεκαηνγξάθσλ-Θεάηξσλ, έηνπο 2009 ΘΔΜΑ 3ν Καζνξηζκφο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΖΜΟΤ ΣΑΝΑΓΡΑ 2011-2014

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΖΜΟΤ ΣΑΝΑΓΡΑ 2011-2014 ΥΔΓΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΖΜΟΤ ΣΑΝΑΓΡΑ 2011-2014 Δλφηεηα 1: ηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο Γπλάκεη ηνπ άξζξνπ 266 ηνπ Ν. 3852/10 «Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» θαη ησλ άξζξσλ 203-207 ηνπ Ν. 3463/06 «Κψδηθαο Γήκσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΥΔΓΗΟ ΓΖΜΟΤ ΒΔΛΟΤ- ΒΟΥΑ 2012-2014

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΥΔΓΗΟ ΓΖΜΟΤ ΒΔΛΟΤ- ΒΟΥΑ 2012-2014 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΥΔΓΗΟ ΓΖΜΟΤ ΒΔΛΟΤ- ΒΟΥΑ 2012-2014 2011 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ: ΜΔΡΟ Α : ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1: ΔΗΑΓΩΓΖ - Ση είλαη ην Δπηρεηξεζηαθφ ρέδην - Μεζνδνινγία - ηάδηα - Γηεπηζηεκνληθή Οκάδα Έξγνπ -

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 2.4 Γείθηεο παξαθνινύζεζεο θαη αμηνιόγεζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο

Κεθάιαην 2.4 Γείθηεο παξαθνινύζεζεο θαη αμηνιόγεζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο Κεθάιαην 2.4 ο παξαθνινύζεζεο θαη αμηνιόγεζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο Ζ παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο γίλεηαη κέζσ ηεο ρξήζεο δεηθηψλ παξαθνινχζεζεο. Οη ο παξαθνινχζεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΜΩΛΟΤ-ΑΓΙΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ 2011-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΜΩΛΟΤ-ΑΓΙΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ 2011-2014 ΔΗΜΟ ΜΩΛΟΤ-ΑΓΙΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΜΩΛΟΤ-ΑΓΙΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ 2011-2014 Αϋ Φάςθ: τρατθγικόσ χεδιαςμόσ (Τφιςτάμενθ Κατάςταςθ τρατθγικι του ΟΣΑ) Δεκζμβριοσ, 2011 Ζκδοςθ 1.0 ειίδα 1 Πεγή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΩΝ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΩΝ Ο.Σ.Α.

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΩΝ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΩΝ Ο.Σ.Α. ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΩΝ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΩΝ Ο.Σ.Α. ΑΝΑΛΤΗ ΣΡΙΩΝ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009

Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009 ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ & ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΜΖΜΑ ΔΡΔΤΝΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΡΓΟΤ Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009 ΠΡΟΛΟΓΟ Ζ νξγάλσζε ησλ θνηλσληθψλ-νηθνλνκηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΔΓΗΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΔΗΓΗΘΝ ΓΗΑΒΑΘΚΗΓΗΘΝ ΠΛΓΔΠΚΝ ΛΝΚΝ ΑΡΡΗΘΖΠ

ΠΣΔΓΗΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΔΗΓΗΘΝ ΓΗΑΒΑΘΚΗΓΗΘΝ ΠΛΓΔΠΚΝ ΛΝΚΝ ΑΡΡΗΘΖΠ ΠΣΔΓΗΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΔΗΓΗΘΝ ΓΗΑΒΑΘΚΗΓΗΘΝ ΠΛΓΔΠΚΝ ΛΝΚΝ ΑΡΡΗΘΖΠ 1 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΚΔΟΝΠ 1 : ΓΗΑΟΘΟΥΠΖ ΡΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΡΝ ΠΛΓΔΠΚΝ Άξζξν 1 : Γηάξζξσζε Υπεξεζηψλ ΚΔΟΝΠ 2 : ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΔΠ ΡΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ. ΘΔΜΑ 2 ν Αλαζχζηαζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο ηνπ 2 νπ Λπθείνπ

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ. ΘΔΜΑ 2 ν Αλαζχζηαζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο ηνπ 2 νπ Λπθείνπ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΘΔΜΑ 1 ν Δλεκέξσζε γηα ην Μλεκείν Δζληθήο Αληίζηαζεο ΘΔΜΑ 2 ν Αλαζχζηαζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο ηνπ 2 νπ Λπθείνπ ΘΔΜΑ 3 ν Αληηθαηάζηαζε κέινπο ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΓΖΜΟ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ Πξαθηηθφ ηεο κε αξηζκφ 8 εο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» 2007 2013. Δηήζηα Έθζεζε 2008

Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» 2007 2013. Δηήζηα Έθζεζε 2008 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΔΝΩΖ Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» 2007 2013 Δηήζηα Έθζεζε 2008 Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο

Διαβάστε περισσότερα

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Οκάδα γηα ηελ Σερλνινγηθή, Οηθνλνκηθή θαη ηξαηεγηθή Αλάιπζε ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο «Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΖΜΟΤ ΛΔΒΟΤ. Α ΦΑΖ : Κείκελν ηξαηεγηθνύ ρεδηαζκνύ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΖΜΟΤ ΛΔΒΟΤ. Α ΦΑΖ : Κείκελν ηξαηεγηθνύ ρεδηαζκνύ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΖΜΟΤ ΛΔΒΟΤ Α ΦΑΖ : Κείκελν ηξαηεγηθνύ ρεδηαζκνύ Ννέκβξεο 2011 Πεξηερφκελα Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο. ηάδηα Καηάξηηζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο. Αλάιπζε

Διαβάστε περισσότερα

I. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΟΤ ΕΓΙΝΑΝ ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΚΑΙ ΕΝΩΜΑΣΩΘΗΚΑΝ ΣΟ ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ

I. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΟΤ ΕΓΙΝΑΝ ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΚΑΙ ΕΝΩΜΑΣΩΘΗΚΑΝ ΣΟ ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ I. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΟΤ ΕΓΙΝΑΝ ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΚΑΙ ΕΝΩΜΑΣΩΘΗΚΑΝ ΣΟ ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ 1.ην άξζξν 6 θαη ζηηο παξ.2-4, πεξί θαηαζηαηηθήο ζέζεο ησλ αηξεηψλ ζπκπεξηιήθζεζαλ νη αθφινπζεο πξνηάζεηο: *ηελ αξρή ηεο παξαγξάθνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΖΚΝ ΗΘΑΘΖΠ 2012-2014

ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΖΚΝ ΗΘΑΘΖΠ 2012-2014 ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΖΚΝ ΗΘΑΘΖΠ 2012-2014 ΗΘΑΘΖ 2011 ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΖΚΝ ΗΘΑΘΖΠ 2012-2014 ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝΠ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝΠ Α ΦΑΠΖ ΗΘΑΘΖ 2011 ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΖΚΝ ΗΘΑΘΖΠ 2012-2014 ΞΗΛΑΘΑΠ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

Η Κενηρική Υπηρεζία ηης Περιθέρειας Δσηικής Ελλάδας διαρθρώνεηαι ως καηωηέρω:

Η Κενηρική Υπηρεζία ηης Περιθέρειας Δσηικής Ελλάδας διαρθρώνεηαι ως καηωηέρω: Η Κενηρική Υπηρεζία ηης Περιθέρειας Δσηικής Ελλάδας διαρθρώνεηαι ως καηωηέρω: α) Γραφείο Περιφερειάρχθ. β) Γραφεία Αντιπεριφερειαρχών. γ) Γενικι Διεφκυνςθ Αναπτυξιακοφ Προγραμματιςμοφ, Περιβάλλοντοσ και

Διαβάστε περισσότερα

Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας

Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας Οδηγός διάτσζης και Επέκηαζης ηοσ

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιούλιος 2012-Μάρτιος 2013

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιούλιος 2012-Μάρτιος 2013 AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιούλιος 2012-Μάρτιος 2013 12.3.2013 Α. Ρεσζηόηηηα Δπεηεχρζε ζπκθσλία ζην Eurogroup πνπ νινθιεξψλεη ηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο θαη δεκηνπξγεί ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επηζηξνθή

Διαβάστε περισσότερα