ΓΖΜΟ ΔΛΔΤΘΔΡΙΟΤ ΒΔΝΙΕΔΛΟΤ. Δτήσιο Δπιτειρησιακό Πρόγραμμα Γράσης 2010 Γήμοσ Δλεσθερίοσ Βενιζέλοσ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΖΜΟ ΔΛΔΤΘΔΡΙΟΤ ΒΔΝΙΕΔΛΟΤ. Δτήσιο Δπιτειρησιακό Πρόγραμμα Γράσης 2010 Γήμοσ Δλεσθερίοσ Βενιζέλοσ"

Transcript

1 ΓΖΜΟ ΔΛΔΤΘΔΡΙΟΤ ΒΔΝΙΕΔΛΟΤ Δτήσιο Δπιτειρησιακό Πρόγραμμα Γράσης 2010 Γήμοσ Δλεσθερίοσ Βενιζέλοσ Ηανοσάριος

2 ΓΖΜΟ ΔΛΔΤΘΔΡΙΟΤ ΒΔΝΙΕΔΛΟΤ Δηήζηο Δπητεηρεζηαθό Πρόγρακκα Γράζες 2010 Γήκοσ Διεσζερίοσ Βεληδέιοσ σγγραθή-δπηκέιεηα: Πεηρότεηιοσ οθία, BSc Οηθολοκοιόγος, MSc ΜΠΓ Ποισηετλείοσ Κρήηες ΠΔ1 Γηοηθεηηθώλ, Οηθολοκηθή Τπερεζία Γήκοσ Δι. Βεληδέιοσ Ιαλοσάρηος

3 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΔΗΑΓΩΓΖ ΚΟΠΟ ΣΩΝ ΔΣΖΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΓΡΑΖ-ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΡΑΣΖΡΙΟΣΖΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ ΔΣΖΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΓΡΑΖ ΓΙΔΠΙΣΖΜΟΝΙΚΖ ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΟΤ ΣΟΤ Δ.Π ΤΝΟΛΗΚΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΟΤ ΔΣΖΗΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΡΑΖ ΓΔΝΗΚΔ ΚΑΣΔΤΘΤΝΔΗ ΚΑΗ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΔ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΑΡΥΖ ΦΟΡΔΗ ΣΟΤ ΟΠΟΗΟΤ ΤΜΜΔΣΔΥΔΗ Ο ΓΖΜΟ (ΤΝΓΔΜΟΗ, ΑΝΩΝΤΜΔ ΔΣΑΗΡΔΗΔ) ΝΟΜΗΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΗΓΗΩΣΗΚΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ- ΑΜΗΓΔΗ ΓΖΜΟΣΗΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΚΑΣΑ ΣΟ ΜΔ ΣΟ Ν.3463/06-«ΚΟΗΝΩΦΔΛΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΓΖΜΟΤ ΔΛΔΤΘΔΡΗΟΤ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ» ΝΟΜΗΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΓΖΜΟΗΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ-ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ- ΔΝΔΡΓΔΗΔ ΤΝΟΠΣΙΚΖ ΠΑΡΟΤΙΑΖ ΣΩΝ ΣΟΥΩΝ-ΑΞΟΝΩΝ ΣΟΤ ΣΔΣΡΑΔΣΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΖΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΔΛ ΒΔΝΙΕΔΛΟΤ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΟΤ ΔΣΖΗΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΡΑΖ ΑΝΑ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΣΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΟΡΓΑΝΙΚΔ ΘΔΔΙ ΓΖΜΟΤ ΔΛ.ΒΔΝΙΕΔΛΟΤ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟΝ ΣΡΟΠΟΠΟΙΖΜΔΝΟ ΟΔΤ (ΦΔΚ 1171/ ) ΠΑΡΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΖ- ΓΔΝΙΚΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΙ ΑΡΜΟΓΙΟΣΖΣΔ ΚΑΙ ΣΔΛΔΥΩΖ Γ/ΝΔΩΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΔΛΔΤΘΔΡΙΟΤ ΒΔΝΙΕΔΛΟΤ 22 4.Α1 ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΔ ΣΩΝ ΓΗΔΤΘΤΝΔΩΝ/ ΣΜΖΜΑΣΩΝ Α2. ΔΝΔΡΓΔΗΔ Γ/ΝΔΩΝ ΓΖΜΟΤ ΔΛ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 30 5 Α2 1. ΔΝΔΡΓΔΙΔ ΣΜΖΜΑΣΟ ΓΙΟΙΚΖΣΙΚΩΝ ΤΠΖΡΔΙΩΝ 30 5 Α2 2. ΔΝΔΡΓΔΙΔ ΣΜΖΜΑΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΖΡΔΙΩΝ 32 5 Α2.3 ΔΝΔΡΓΔΙΔ ΣΜΖΜΑΣΟ ΚΔΝΣΡΟΤ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΠΟΛΙΣΩΝ 38 5 Α2 4.ΔΝΔΡΓΔΙΔ ΣΜΖΜΑΣΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΣΔΥΝΙΚΖ ΤΠΖΡΔΙΑ) 39 5 Α2 5.ΔΝΔΡΓΔΙΔ ΣΜΖΜΑΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ Ζ/Μ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ Α3 ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΔ ΓΑΠΑΝΔ Γ/ΝΔΩΝ ΓΖΜΟΤ ΔΛΔΤΘΔΡΗΟΤ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 46 6 Α3 1. ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΔ ΓΑΠΑΝΔ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΓΖΜΟΤ ΔΛ ΒΔΝΙΕΔΛΟΤ 46 6 Α3 2. ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΔ ΓΑΠΑΝΔ ΑΙΡΔΣΩΝ-ΤΠΑΛΛΖΛΩΝ ΔΙΓΙΚΩΝ ΘΔΔΩΝ- ΔΠΙΣΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΣΡΙΣΩΝ 48 6 Α3.3. ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΔ ΓΑΠΑΝΔ ΠΡΟΜΖΘΔΙΩΝ, ΤΠΖΡΔΙΩΝ & ΤΝΣΖΡΖΔΩΝ 50 3

4 7.Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ ΓΖΜΟΤ ΔΛΔΤΘΔΡΗΟΤ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 52 7 Β 1. ΔΠΔΝΓΤΔΙ Γ/ΝΖ ΓΙΟΙΚΖΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΖΡΔΙΩΝ 52 7 Β.2 ΔΠΔΝΓΤΔΙ ΣΜΖΜΑΣΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΣΔΥΝΙΚΖ ΤΠΖΡΔΙΑ) 53 7 Β.3 ΔΠΔΝΓΤΔΙ ΣΜΖΜΑΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ Ζ/Μ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ 61 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 66 4

5 1. ΔΙΑΓΩΓΖ 1.1 ΚΟΠΟ ΣΩΝ ΔΣΖΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΓΡΑΖ-ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ Σα εηήζηα πξνγξάκκαηα δξάζεο, καδί κε ηα ηεηξαεηή επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα, απνηεινχλ λένπο ζεζκνχο, νη νπνίνη ρξεηάδνληαη ηνλ αλαγθαίν ρξφλν πξνθεηκέλνπ λα αμηνπνηεζνχλ πιήξσο απφ ηελ ΣΑ θαη λα αθνκνησζνχλ απφ ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο. Ζ πιήξεο αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ζεζκψλ πξνγξακκαηηζκνχ, απαηηεί νξηζκέλεο πξνζαξκνγέο ηνπ πθηζηάκελνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ, θαζψο επίζεο θαη νπζηαζηηθέο αιιαγέο ηνπ πθηζηάκελνπ ηξφπνπ δηνίθεζεο θαη νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ησλ δεκνηηθψλ ππεξεζηψλ. Σνλ Απξίιην ηνπ 2009, ζπληάρζεθε πηινηηθά ην Δηήζην Πξφγξακκα Γξάζεο έηνπο 2009 γηα ην Γήκν Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ. Γηα ην πξνζερέο έηνο, ζπληάζζεηαη ην Δηήζην Πξφγξακκα Γξάζεο έηνπο 2010, (αθφκα ζε πηινηηθφ επίπεδν φπσο καο δηαβεβαηψλνπλ απφ ην Σκήκα Αλαπηπμηαθψλ Πξνγξακκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ). χκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Π.Γ. 185/07, νη Γήκνη πνπ έρνπλ θαηαξηίζεη ηεηξαεηέο Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα, θαζψο θαη ηα Ννκηθά ηνπο Πξφζσπα, θαηαξηίδνπλ εηήζην πξφγξακκα δξάζεο γηα θάζε έηνο ηεο δεκνηηθήο πεξηφδνπ καδί κε ηνλ εηήζην πξνυπνινγηζκφ ηνπο. Σν Δηήζην Πξφγξακκα Γξάζεο απνηειεί έγγξαθν πνπ ζπλνδεχεη ηελ εηζεγεηηθή έθζεζε γηα ηνλ Πξνυπνινγηζκφ. Μέρξη πξφζθαηα, νη Γήκνη ζπλέηαζζαλ ην Σερληθφ Πξφγξακκα, ην νπνίν νπζηαζηηθά ήηαλ ην πξφγξακκα ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο θαη κφλν. Πιένλ ππάξρεη ε ππνρξέσζε, φιεο νη Γεκνηηθέο Τπεξεζίεο λα πξνγξακκαηίδνπλ ηηο δξάζεηο ηνπο, ηφζν ζε εηήζην, φζν θαη ζε ηεηξαεηή ρξνληθφ νξίδνληα (κε ηελ θαηάξηηζε Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ). ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ν εηήζηνο πξνγξακκαηηζκφο ηεο δξάζεο ελφο Γήκνπ γίλεηαη άηππα θαηά ηε ζχληαμε ηνπ εηεζίνπ πξνυπνινγηζκνχ δαπαλψλ. Οη ππεξεζίεο πξνγξακκαηίδνπλ ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπο γηα ην επφκελν έηνο, θαη πξνηείλνπλ κεηά απφ ζπλεξγαζία κε ηνλ αληίζηνηρν Αληηδήκαξρν ν νπνίνο ηεξαξρεί ηηο πξνηάζεηο- ηα πνζά πνπ απαηηείηαη λα πξνβιεθζνχλ ζηνπο αληίζηνηρνπο θσδηθνχο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ. θνπφο ησλ εηεζίσλ πξνγξακκάησλ δξάζεο είλαη ε εμεηδίθεπζε θαη ν ιεπηνκεξέζηεξνο πξνγξακκαηηζκφο ησλ δξάζεσλ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην ηεηξαεηέο επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα φηη ζα πινπνηεζνχλ θαηά ην επφκελν έηνο. Οη δξάζεηο απηέο είλαη απαξαίηεην λα θαιχπηνληαη απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ. 5

6 Γηα ηε ζχληαμε ηνπ εηήζηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο δξάζεο έηνπο 2010 ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη αθφινπζεο πεγέο πιεξνθνξηψλ: Δγθχθιηνο ΤΠΔ ππ αξ. 8/ Οδεγφο γηα ηελ θαηάξηηζε εηήζησλ πξνγξακκάησλ δξάζεο Γήκσλ θαη Ννκ. Πξνζψπσλ 2009 ηεο ΔΔΣΑΑ Σεηξαεηέο Δπηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα δξάζεο Γήκνπ Δι Βεληδέινπ Πξνυπνινγηζκφο δαπαλψλ νηθνλ. Έηνπο 2010 Σερληθφ Πξφγξακκα έηνπο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΡΑΣΖΡΙΟΣΖΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ ΔΣΖΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΓΡΑΖ Σν εηήζην πξφγξακκα δξάζεο ησλ Ο.Σ.Α., φπσο θαη ην ηεηξαεηέο επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα, δελ απνηεινχλ κφλν επελδπηηθά πξνγξάκκαηα αιιά θαη πξνγξάκκαηα γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρνπλ νη Ο.Σ.Α. ζε ζπλερή βάζε. Ζ δηάξζξσζε ηνπ ηεηξαεηνχο επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο αληηζηνηρεί ζηηο πξνηεξαηφηεηεο (Άμνλεο θαη Μέηξα) ελφο Γήκνπ, ε δηάξζξσζε ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεο αληηζηνηρεί ζηελ νξγαλσηηθή δνκή ηωλ σπερεζηώλ ηοσ Γήκοσ (Άξζξν 8 ηεο Τ.Α 18183/07). Σν εηήζην πξφγξακκα δξάζεο αληηζηνηρεί ζηελ νξγάλσζε ηνπ ππεξεζηαθνχ κεραληζκνχ πνπ ζα ην πινπνηήζεη θαη νη δεκνηηθέο ππεξεζίεο, ζα πξέπεη λα πξνγξακκαηίζνπλ ηηο δξάζεηο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ νπνίσλ επζχλνληαη. Όπσο θαίλεηαη ζηνλ επφκελν πίλαθα κηα ζεκαληηθή δηάθξηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ δαπαλψλ ησλ ΟΣΑ, είλαη ε δηάθξηζε κεηαμχ ιεηηνπξγηθψλ θαη επελδπηηθψλ δαπαλψλ. 6. ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α : ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΔ ΓΑΠΑΝΔ ΥΡΖΖ (αλάιπζε αλά ππεξεζία) 60 Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ 61 Ακνηβέο αηξεηψλ θαη ηξίησλ 62 Παξνρέο ηξίησλ 63 Φφξνη ηέιε 64 Λνηπά Γεληθά έμνδα 65 Πιεξσκέο γηα ηελ εμππεξέηεζε δεκνζίαο πίζηεσο 66 Γαπάλεο πξνκήζεηαο αλαισζίκσλ 67 Πιεξσκέο - Μεηαβηβάζεηο ζε ηξίηνπο 68 Λνηπά Έμνδα 7. ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β : ΔΠΔΝΓΤΔΙ (αλάιπζε αλά ππεξεζία) 71 Αγνξέο θηηξίσλ, ηερληθψλ έξγσλ θαη πξνκήζεηεο παγίσλ 73 Έξγα 74 Μειέηεο, έξεπλεο, πεηξακαηηθέο εξγαζίεο θαη εηδηθέο δαπάλεο 75 Σίηινη πάγηαο επέλδπζεο (ζπκκεηνρέο ζε επηρεηξήζεηο) 6

7 Ζ πξνεγνχκελε δηάθξηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ νδεγεί ζηελ αλάγθε δηάθξηζεο ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεο ζε α) πρόγρακκα δραζηερηοηήηωλ-ελεργεηώλ θαη ζε β) πρόγρακκα επελδύζεωλ. Α) Πξφγξακκα δξαζηεξηνηήησλ -ελεξγεηψλ Γξάζεηο, νη νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ζηελ νκάδα 6 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη αθνξνχλ ππεξεζίεο πνπ παξέρεη ν Γήκνο ζε ζπλερή βάζε, θαζψο θαη ζηηο ελέξγεηεο βειηίσζεο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. Β) Πξφγξακκα επελδχζεσλ Γξάζεηο, νη νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ζηελ νκάδα 7 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη νη νπνίεο, ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή ΚΤΑ, πεξηιακβάλνπλ : Έξγα (Κ.Α. 731 θαη 732) Μειέηεο έξεπλεο (Κ.Α. 74) Δπηζθεπέο θαη ζπληεξήζεηο παγίσλ εγθαηαζηάζεσλ θνηλήο ρξήζεο (Κ.Α. 733) Πξνκήζεηεο παγίσλ (Κ.Α. 713) Απαιινηξηψζεηο θαη αγνξέο θηεξίσλ θαη εδαθηθψλ εθηάζεσλ (Κ.Α. 711 θαη 712) Σίηινη πάγηαο επέλδπζεο (ζπκκεηνρέο ζε επηρεηξήζεηο) (Κ.Α. 75) Σν επελδπηηθφ ζθέινο ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεο (πξφγξακκα δεκνηηθψλ επελδχζεσλ) εθηφο απφ ηα ηερληθά έξγα, ζα πεξηιακβάλεη επίζεο ηηο πξνκήζεηεο εμνπιηζκνχ θαη ηηο θάζε θχζεο κειέηεο θαη έξεπλεο. χκθσλα κε ηα πξνεγνχκελα, ην ηερληθφ πξφγξακκα έξγσλ, ηνπ Άξζξνπ 208 ηνπ Κ.Γ.Κ. απνηειεί κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο επελδχζεσλ. 1.3 ΓΙΔΠΙΣΖΜΟΝΙΚΖ ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΟΤ ΣΟΤ Δ.Π. Σελ νκάδα έξγνπ ηνπ Δ.Π. ζχκθσλα κε ηελ ππ αξ. 4/ απφθαζε ηνπ Γεκάξρνπ ζπγθξνηνχλ νη παξαθάησ : o Κεκεζίδεο Δκκαλνπήι, Γήκαξρνο o Απνζηνιάθε Γεσξγία, Πξφεδξνο Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ o Αλδξεάδεο Δκκαλνπήι, Αληηδήκαξρνο o Πνιηνπδάθεο Γεψξγηνο, Γεκνηηθφο χκβνπινο o Πεηξφρεηινπ νθία ΠΔ1 Γηνηθεηηθψλ, ππάιιεινο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο o Γαζθαιάθε Μαξία ΠΔ Μεραληθφο Οξπθηψλ Πφξσλ, ππάιιεινο Σερληθήο Τπεξεζίαο 7

8 Ζ επηηξνπή απνηειεί ζπκβνπιεπηηθφ φξγαλν ππνζηήξημεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ, ηνπ ζπληνληζκνχ θαη ηεο παξαθνινχζεζεο ηνπ έξγνπ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ. Σα θπξηφηεξα ζέκαηα πνπ ζπδεηνχληαη ζηελ επηηξνπή πεξηιακβάλνπλ : ηα δεηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηε δηαδηθαζία θαηάξηηζεο ησλ ηεηξαεηψλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ θαη ησλ εηήζησλ πξνγξακκάησλ δξάζεο ηνπ Γήκνπ δεηήκαηα ζπληνληζκνχ ησλ επηκέξνπο δξάζεσλ ησλ εηήζησλ πξνγξακκάησλ δξάζεο πνπ έρνπλ αλαηεζεί ζηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ ε πξφνδνο πινπνίεζεο ησλ επηκέξνπο δξάζεσλ ησλ εηήζησλ πξνγξακκάησλ δξάζεο ε επηζήκαλζε πξνβιεκάησλ ζηελ πνξεία εθηέιεζεο ησλ πξνγξακκάησλ δξάζεο θαη ζηε ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ, ε αλαδήηεζε θαη ζπκθσλία αληίζηνηρσλ ιχζεσλ θαη ε εηζήγεζε ζρεηηθψλ απνθάζεσλ πξνο ηα αηξεηά φξγαλα δηνίθεζεο ηνπ Γήκνπ. 8

9 2. ΤΝΟΛΙΚΖ ΠΑΡΟΤΙΑΖ ΣΟΤ ΔΣΖΙΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΡΑΖ 2.1 ΓΔΝΗΚΔ ΚΑΣΔΤΘΤΝΔΗ ΚΑΗ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΔ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΑΡΥΖ Με γλψκνλα ηα ηζρπξά θαη αδχλακα ζεκεία ηνπ Γήκνπ, ε δεκνηηθή αξρή θαηεπζχλεη ηηο απνθάζεηο ηεο πξνο ηελ επίιπζε ησλ κειαλψλ ζεκείσλ πνπ ηαιαλίδνπλ ην Γήκν, αιιά θαη ηελ ελίζρπζε ησλ πιενλεθηεκάησλ ηνπ, ζέηνληαο κηα ζεηξά απφ ζηφρνπο θαη πξνηεξαηφηεηεο κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο θαη ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ δεκνηψλ, φπσο παξαηίζεληαη ζπλνπηηθά παξαθάησ: Άκεζε αλέγεξζε ηνπ λένπ ζχγρξνλνπ Γεκαξρηαθνχ κεγάξνπ γηα ηε ζηέγαζε φισλ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ θαη ηνπ ΚΔΠ, ην νπνίν έρεη ήδε δεκνπξαηεζεί. Έξγα αζηηθψλ αλαπιάζεσλ εληφο ησλ θπξσκέλσλ πξάμεσλ εθαξκνγήο (δηαλνίμεηο δξφκσλ, θαηαζθεπή ρψξσλ πξαζίλνπ, πάξθσλ, παηδηθψλ ραξψλ) θαη εληφο ησλ νηθηζκψλ. Δθπφλεζε ηεο κειέηεο «Δπέθηαζεο ηνπ ΓΠ Υαληψλ θαη Πεξηαζηηθψλ Γήκσλ» κε ζηφρν ηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε ησλ νηθηζκψλ ηνπ Γήκνπ. Τινπνίεζε κειεηψλ ησλ εγθεθξηκέλσλ πξνγξακκάησλ αζηηθήο αλάπιαζεο εληφο ρεδίνπ Πφιεο αλαβαζκίδνληαο ην αζηηθφ πεξηβάιινλ θαη ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ δεκνηψλ. Πξαγκαηνπνίεζε απαιινηξηψζεσλ κε ζηφρν ηελ εθαξκνγή ηνπ ρεδίνπ Πφιεσο γηα ηελ απφθηεζε θνηλσθειψλ θαη θνηλφρξεζησλ ρψξσλ. Πιήξε ιεηηνπξγία ηνπ Κέληξνπ Ζκεξήζηαο Φξνληίδαο Ζιηθησκέλσλ (ΚΖΦΖ) θαη Νένπ Βξεθνλεπηαθνχ ζηαζκνχ. πλερήο βειηίσζε Γεκνηηθήο θαη Αγξνηηθήο νδνπνηίαο. πληήξεζε αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ. Αλάπηπμε δξάζεσλ πνιηηηζκνχ θαη αζιεηηζκνχ. Δλίζρπζε ηνπηθψλ αζιεηηθψλ, ηνπξηζηηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ ζπιιφγσλ θαη ζσκαηείσλ. 9

10 2.2 ΦΟΡΔΗ ΣΟΤ ΟΠΟΗΟΤ ΤΜΜΔΣΔΥΔΗ Ο ΓΖΜΟ (ΤΝΓΔΜΟΗ, ΑΝΩΝΤΜΔ ΔΣΑΗΡΔΗΔ) 1. Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε Γήκνπ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ 2. χλδεζκνο απνρέηεπζεο πεξηαζηηθψλ Γήκσλ Ν.Υαλίσλ 3. Γηαδεκνηηθή Δπηρείξεζε Γηαρείξηζεο ηεξεψλ Απνβιήησλ (Γ.Δ.ΓΗ..Α.) 4. χλδεζκνο Διαηνθνκηθψλ Γήκσλ Κξήηεο (ΔΓΖΚ) 5. Σνπηθή Έλσζε Γήκσλ Κνηλνηήησλ Ν. Υαλίσλ. 6. ΓΖΠΔΘΔΚ 2.3 ΝΟΜΗΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΗΓΗΩΣΗΚΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ- ΑΜΗΓΔΗ ΓΖΜΟΣΗΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΚΑΣΑ ΣΟ ΜΔ ΣΟ Ν.3463/06-«ΚΟΗΝΩΦΔΛΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΓΖΜΟΤ ΔΛΔΤΘΔΡΗΟΤ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ» Ο Γήκνο δηαζέηεη κηα Κνηλσθειή Δπηρείξεζε (ζχκθσλα κε ην Ν.3463/06 άξζξν 259) κε δηθφ ηεο δηεηέο πξφγξακκα δξάζεο, ην νπνίν ππνθαζηζηά ην εηήζην πξφγξακκα δξάζεο ηνπ Γήκνπ. 2.4 ΝΟΜΗΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΓΖΜΟΗΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ-ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ-ΔΝΔΡΓΔΗΔ Σν Κέληξν Πξνζρνιηθήο Αγσγήο (ΚΠΑ) Γήκνπ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ ηδξχζεθε ην 1997, αξρηθά κε ηελ νλνκαζία Παηδηθφο ηαζκφο Νεξνθνχξνπ. ηε ζπλέρεηα κεηνλνκάζηεθε ζε Κέληξν Πξνζρνιηθήο Αγσγήο κε ηνλ Οξγαληζκφ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο (ΟΔΤ) ΦΔΚ /12/2000. Σν ΚΠΑ ιεηηνπξγεί ζε επίπεδν ηκήκαηνο κε δπλαηφηεηα δπλακηθνχ 70 παηδηψλ. Ασηή ηε ζηηγκή απαζτοιεί 70 παηδηά θαη δηαζέηεη ηο θάηωζη προζωπηθό: Α/Α ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΤΠΖΡ 1 ΣΔ ΝΖΠΗΑΓΧΓΧΝ 2 2 ΓΔ ΒΟΖΘΧΝ ΒΡΔΦΟΝΖΠΗΟΚΟΜΧΝ 1 3 ΓΔ ΒΟΖΘΧΝ ΒΡΔΦΟΝΖΠΗΟΚΟΜΧΝ ΜΔ ΤΜΒΑΖ ΗΓΗΧΣΗΚΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ ΑΟΡΗΣΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΒΟΖΘΖΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ 1 ΤΔ ΚΑΘΑΡΗΣΡΗΧΝ ΜΔ ΤΜΒΑΖ ΗΓΗΧΣΗΚΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ ΑΟΡΗΣΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 2 ΓΔ32 ΜΑΓΔΗΡΧΝ ΜΔ ΤΜΒΑΖ ΗΓΗΧΣΗΚΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ ΑΟΡΗΣΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΤΝΟΛΟ

11 ην ΚΠΑ πξαγκαηνπνηνχληαη πιεζψξα εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ θαη πξνγξακκάησλ γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ. Γηα ην 2010 έρνπλ πξνγξακκαηηζηεί ηα παξαθάησ: - Γχν εθπαηδεπηηθέο εθδξνκέο - πλέρηζε ιεηηνπξγίαο ρνιήο Γνλέσλ κε ζπκκεηνρή Παηδνςπρνιφγσλ θαη Λνγνζεξαπεπηψλ - Πξαγκαηνπνίεζε εηδηθψλ ελεκεξψζεσλ απφ εμεηδηθεπκέλνπο νκηιεηέο. Έρνπλ ήδε πξνγξακκαηηζηεί ελεκεξψζεηο ζε ζέκαηα θπθινθνξηαθήο αγσγήο θαη αλαθχθισζεο - Σαθηηθή παξαθνινχζεζε ησλ παηδηψλ απφ παηδίαηξν - Γηνξγάλσζε καζεκάησλ ξπζκηθήο - Μαζήκαηα αγγιηθήο γιψζζαο ζηα πξνλήπηα ηνπ παηδηθνχ ζηαζκνχ. 11

12 2.5 ΤΝΟΠΣΙΚΖ ΠΑΡΟΤΙΑΖ ΣΩΝ ΣΟΥΩΝ-ΑΞΟΝΩΝ ΣΟΤ ΣΔΣΡΑΔΣΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΖΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΔΛ ΒΔΝΙΕΔΛΟΤ Οη ζηφρνη-άμνλεο πνπ πξνζδηνξίζηεθαλ ζην ηεηξαεηέο Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα, ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο ζα θηλεζεί θαη ν Δηήζηνο Δπηρεηξεζηαθφο ρξνλνπξνγξακκαηηζκφο ηνπ Γήκνπ απεηθνλίδνληαη ζπλνπηηθά ζηνλ παξαθάησ πίλαθα είλαη νη εμήο: ΑΞΟΝΔ ΜΔΣΡΑ ΓΡΑΔΙ-ΣΟΥΟΙ ΑΞΟΝΑ 1: Πνηνηηθή Μέηξν 1-Πνιενδνκηθφο 1.1Αλάζεζε κειέηεο επέθηαζεο Γ.Π.. αλαβάζκηζε ησλ ρεδηαζκφο Υαλίσλ θαη πεξηαζηηθψλ Γήκσλ νηθηζκψλ πξνζηαζία 1.2 Οινθιήξσζε κειέηεο πξάμεο πεξηβάιινληνο εθαξκνγήο Παζαθαθίνπ Μέηξν 2-Αλαβάζκηζε 2.1 Έξγα αλάπιαζεο εληφο ησλ αζηηθνχ πεξηβάιινληνο θπξσκέλσλ πξάμεσλ εθαξκνγήο (π.ρ. θαη πνηφηεηαο δσήο νδφο νθ. Βεληδέινπ, Υλαξά, 2.1 Πξνγξάκκαηα αζηηθήο Νέα Οξηαθή, αλψλπκεο νδνί εληφο ρ. αλάπιαζεο εληφο ρεδίνπ Πφιεσο, ρψξνη Πξάζηλνπ, πάξθα, Πφιεσο 2.2 Αλάπιαζε Παηδηθέο Υαξέο). 2.2 Αλάπιαζε Κνηλνρξήζησλ Υψξσλ: θνηλνρξήζησλ ρψξσλ -ζηνλ νηθηζκφ Μνπξληψλ ηζηνξηθψλπαξαδνζηαθψλ -ζηνλ νηθηζκφ Νεξνθνχξνπ νηθηζκψλ -ζηελ πιαηεία Γεμακελήο (ΓΓ Νεξνθνχξνπ) Μέηξν 3-Γηαρείξηζε ζηεξεψλ θαη πγξψλ απνβιήησλ, ελίζρπζε πξνγξάκκαηνο αλαθχθισζεο & ελίζρπζε ππνδνκψλ χδξεπζεο Μέηξν 4-Τπνδνκέο κεηαθνξψλ: -Βειηηζηνπνίεζε παξερφκελσλ ππεξεζηψλ απνθνκηδήο θαη αλαθχθισζεο απνξξηκκάησλ. -Δπέθηαζε & ζπληήξεζε πθηζηάκελνπ δηθηχνπ χδξεπζεο-απνρέηεπζεο θαη νκβξίσλ. -Γεκηνπξγία λένπ δηθηχνπ χδξεπζεοαπνρέηεπζεο 4.1 α Βειηίσζε δεκνηηθήο θαη αγξνηηθήο νδνπνηίαο 12

13 Άμνλαο 2-Οηθνλνκηθή Αλάπηπμε Άμνλαο 3-Κνηλσληθή Αλάπηπμε Άμνλαο 4-Πνιηηηζηηθή Γξαζηεξηφηεηα 4.1-Έξγα 4.2-Μειέηεο Μέηξν 7-Απαιινηξηψζεηο γηα εθαξκνγή ρεδίνπ Πφιεο Μέηξν 1-Παξαθνινχζεζε ησλ ελεξγεηψλ ηεο ΓΔΖ ζε ζρέζε κε ηνπο εγθεθξηκέλνπο φξνπο ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο ζηελ Ξπινθακάξα. Μέηξν 1-Αλάπηπμε θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο γηα ηελ πξνψζεζε ίζσλ επθαηξηψλ Μέηξν 1-Πνιηηηζηηθή Γξαζηεξηφηεηα-Δλέξγεηεο Μέηξν 2- Τπνζηήξημεελίζρπζε ηεο ζχγρξνλεο θαιιηηερληθήο δεκηνπξγίαο θαη ηνπ 4.1β πληήξεζε νδνπνηίαο 4.2 χληαμε Μειεηψλ Απφθηεζε θνηλσθειψλ θαη θνηλφρξεζησλ ρψξσλ εληφο εγθεθξηκέλσλ ρεδίσλ Πφιεσλ: -ΟΣ 759 ρ Πφιεο Κνπκπέ-Μνπξληψλ γηα ηελ αλέγεξζε Γεκνηηθνχ- Νεπηαγσγείνπ Δλεξγφ ζπκκεηνρή ζηελ «Δπηηξνπή Γξάζεο θαηά ηεο ΓΔΖ» πνπ έρεη ζπγθξνηεζεί απφ ην Γήκν θαη έρεη αληηθείκελν ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηελ επίβιεςε ηεο δξάζεο θαη ησλ απνθάζεσλ ηεο ΓΔΖ ζηελ Ξπινθακάξα έρνληαο δηθαίσκα γλσκνδφηεζεο ζηε ιήςε ζρεηηθψλ απνθάζεσλ Πιήξε ιεηηνπξγία ΚΖΦΖ θαη αλάπηπμε ησλ θνηλσληθψλ ηνπ δξάζεσλ. πλέρηζε ιεηηνπξγίαο ηεο δνκήο «Βνήζεηα ζην πίηη» «Παηδηθφο ηαζκφο» θαη Κέληξνπ Τπνζηεξηθηηθψλ Τπεξεζηψλ (ΚΤΤ)». Οη δνκέο απηέο έρνπλ εληαρζεί ζηηο αξκνδηφηεηεο θαη ιεηηνπξγίεο ηεο Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο ηνπ Γήκνπ Δι. Βεληδέινπ. Γηνξγάλσζε ηξηψλ εθδειψζεσλ εληφο ηνπ 2010 γηα ηελ πξνψζεζε δξάζεσλ πνιηηηζκνχ. Δλίζρπζε πνιηηηζηηθψλ ηνπηθψλ ζπιιφγσλ θαη ζσκαηείσλ. Γηνξγάλσζε ζεαηξηθψλ παξαζηάζεσλ 13

14 3.2 Απνθαηάζηαζε Η.Μ. Αγ.Διεπζεξίνπ- ληφπηνπ θαιιηηερληθνχ δπλακηθνχ Μέηξν 3-Μειέηεο Αλαζηήισζεο. πκκεηνρή Γήκνπ σο ζεζκηθνχ θνξέα Μέηξν 4-Δθδφζεηο έληππεο θαη ειεθηξνληθέο Άμνλαο 5-Αζιεηηζκφο Μέηξν 1-Δλίζρπζε αζιεηηθψλ ηνπηθψλ ζπιιφγσλ θαη ζσκαηείσλ Μέηξν 2-Αμηνπνίεζεζπληήξεζε αζιεηηθψλ ππνδνκψλ Μέηξν 4-Γεκηνπξγία αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ Άμνλαο 6-Παηδεία Μέηξν 1-Δπέθηαζε ρνιηθή ηέγε θηεξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ Α βάζκηαο θαη Β βάζκηαο εθπαίδεπζεο Μέηξν 2- Δθδειψζεηο κε ζέκα ηε δηαρείξηζε αλζξψπηλσλ πφξσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 3.1 Απνθαηάζηαζε Η.Μ. Αγ.Γεσξγίνπ- Νεξνθνχξνπ. Μεηαηξνπή ηνπ κνλαζηεξηαθνχ ζπγθξνηήκαηνο Αγ.Γεσξγίνπ Νεξνθνχξνπ ζε ζπλεδξηαθφ θέληξν θαη ηνπξηζηηθφ θαηάιπκα. Μνπξληψλ κε αλαζηήισζε παιαηνχ ειαηνπξγείνπ θαη αλάπιαζε πεξηβάιινληνο ρψξνπ. 4.2 Πξνβνιή πνιηηηζηηθψλ δξάζεσλ ηνπ Γήκνπ κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Δπηρνξήγεζε φισλ ησλ αζιεηηθψλ ζπιιφγσλ ηεο πεξηνρήο. Δηήζηα ζπληήξεζε φισλ ησλ αζιεηηθψλ ππνδνκψλ Γηακφξθσζε ρψξνπ ζην Ο.Σ. 67 Κνπκπέ-Νεξνθνχξνπ γηα ηελ θαηαζθεπή αλνηθηνχ αζιεηηθνχ θέληξνπ Απαιινηξίσζε ηδηνθηεζηψλ γηα ηελ απφθηεζε νηθνπέδνπ, ην νπνίν έρεη ραξαθηεξηζηεί σο ρψξνο Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ-νεπηαγσγείνπ ζην ζρέδην πφιεσο Κνπκπέ-Μνπξληψλ. Τινπνίεζε 2 εθδειψζεσλ κε ζηφρν ηελ πξνψζεζε ηεο εθπαίδεπζεο. Σνλ Ηαλνπάξην 2010 πξαγκαηνπνηήζεθε εθδήισζε βξάβεπζεο καζεηψλ ηνπ Γήκνπ καο ηνπ πνπ εηζήρζεζαλ ζηα ΑΔΗ-ΣΔΗ 14

15 Άμνλαο 7- Δζσηεξηθή Αλάπηπμε ηνπ Γήκνπ- Γηνηθεηηθέο κεηαξξπζκίζεηο- Αμηνπνίεζε Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο Μέηξν 1: Οξγαληζκφο 1γ Πξφζιεςε Γηνηθεηηθνχ Πξνζσπηθνχ ( Πξνθήξπμε γηα ηελ πξφζιεςε 1 ΠΔ Σνπνγξάθσλ-Μεραληθψλ, 1 ΣΔ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαζψο θαη κεηάηαμε 1 ππαιιήινπ απφ ηε ΓΔΓΗΑ ΓΔ Γηνηθεηηθψλ 1δ Πξφζιεςε Δξγαηνηερληθνχ Πξνζσπηθνχ (Πξνθήξπμε γηα ηελ πξφζιεςε 1 ΓΔ Τδξαπιηθψλ θαη κεηάηαμε απφ ηε ΓΔΓΗΑ 2 ΤΔ Γεληθψλ θαζεθφλησλ ) Μέηξν 2: Μειέηε θαη αλέγεξζε λένπ Γεκαξρείνπ Μέηξν 5: Οξγάλσζε- Πιεξνθνξηθήπξνγξάκκαηα 2.1Δθπφλεζε κειέηεο λένπ Γεκαξρείνπ (Ζ κειέηε νινθιεξψζεθε) 2.2 Αλέγεξζε λένπ Γεκαξρείνπ (χλαςε δαλείνπ κε ην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ γηα ηελ αλέγεξζε ηνπ λένπ Γεκαξρείν χςνπο Σν έξγν έρεη ήδε δεκνπξαηεζεί θαη αλακέλεηαη ε έλαξμε ησλ εξγαζηψλ αλέγεξζεο ηνπ. Αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί κέρξη ην Καηαζθεπήο ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ θαιχηεξε ελεκέξσζε θαη εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ. (Οινθιεξψζεθε. Δθθξεκνχλ ζέκαηα κνξθνπνίεζεο θαη πξνζζήθεο πιηθνχ) -πκκεηνρή ζην Δ.Π.ΤΝ-ΚΟΗΝΧΝΗΑ 15

16 3. ΠΑΡΟΤΙΑΖ ΣΟΤ ΔΣΖΙΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΡΑΖ ΑΝΑ ΤΠΖΡΔΙΑ χκθσλα κε ηνλ Οξγαληζκφ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ ΦΔΚ 2113/1999, ν νπνίνο ηξνπνπνηήζεθε κε ην ΦΔΚ 2443/Β/2007 θαη ην ΦΔΚ 1171/ , νη ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ δηαξζξψλνληαη σο εμήο: 3.1 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΣΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ Η. ΓΖΜΑΡΥΟ ΤΠΖΡΔΙΔ ΤΠΟΣΖΡΙΞΖ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΟΙΚΖΖ ΓΖΜΟΤ 1. Γξαθείν Δηδηθψλ πλεξγαηψλ, πκβνχισλ ή Δπηζηεκνληθψλ πλεξγαηψλ 2. Γξαθείν Ννκηθήο Τπνζηήξημεο 3. Γξαθείν Απηνηεινχο Τπνζηήξημεο ΗΗ. Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Α. ΣΜΖΜΑ ΓΙΟΙΚΖΣΙΚΖ ΤΠΖΡΔΙΑ Β. ΣΜΖΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΤΠΖΡΔΙΑ Γ. ΣΜΖΜΑ ΚΔΝΣΡΟΤ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΠΟΛΙΣΩΝ ΗΗΗ. Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ και ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ Α. ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Β. ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ Ζ/Μ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ Γ. ΣΜΖΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΙV. ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΙΚΖ ΑΣΤΝΟΜΙΑ ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδεηαη ν αξηζκφο ησλ ππαιιήισλ πνπ ππεξεηνχλ ζην Γήκν θαηέρνληαο νξγαληθέο ζέζεηο, θαζψο θαη ην ζχλνιν ησλ θελψλ ζέζεσλ αλά εηδηθφηεηα. 16

17 3.2 ΟΡΓΑΝΙΚΔ ΘΔΔΙ ΓΖΜΟΤ ΔΛ.ΒΔΝΙΕΔΛΟΤ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟΝ ΣΡΟΠΟΠΟΙΖΜΔΝΟ ΟΔΤ (ΦΔΚ 1171/ ) ΟΡΓΑΝΙΚΔ ΘΔΔΙ - ΚΛΑΓΟΙ ΔΙΓΙΚΟΣΖΣΔ Ορ. Τπερ Κελές Α ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΜΔ ΥΔΖ ΔΡΓΑΙΑ Ι.Γ.Α.Υ. 1. Σξεηο (3) ζέζεηο Δηδηθψλ πλεξγαηψλ (Άξζξν 67Ν.1416/84,Άξζξν57παξ.10 Ν.2218/94) Γηθεγφξνο ύλοιο Γ ΘΔΔΙ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 1. ΚΑΣΖΓΟΡΙΑ ΠΔ : ΠΔ1 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΠΔ1 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ (ΟΗΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟ) ΠΔ9 ΓΔΧΠΟΝΧΝ ΠΔ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΟΡΧΝ ΠΔ 4 ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΔ5 ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ /ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΔ3 ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΔ12 ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΠΔ 11 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΠΔ6 ΑΓΡΟΝΟΜΧΝ ΣΟΠΟΓΡΑΦΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΔ17 ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ ΠΔ ΓΗΔΚΠΔΡΑΗΧΖ ΤΠΟΘ ΠΟΛΗΣΧΝ ύλοιο ΚΑΣΖΓΟΡΙΑ ΣΔ : ΣΔ11 ΔΠΟΠΣΧΝ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ

18 ΣΔ19 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΣΔ5 ΣΔΥΝΟΛΟΓΧΝ ΣΟΠΟΓΡΑΦΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΔ17 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΛΟΓΗΣΧΝ ΣΔ22 ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΟΝΑΓΧΝ Σ.Α ΣΔ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΔ3 ΣΔΥΝΟΛΟΓΧΝ ΠΟΛ. ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΔ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ ΣΔ ΓΗΔΚΠΔΡΑΗΧΖ ΤΠΟΘΔΔΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ ύλοιο ΚΑΣΖΓΟΡΙΑ ΓΔ : ΓΔ1 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΓΔ23 ΔΗΓΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΓΔ24 ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ** ΓΔ28 ΥΔΗΡΗΣΧΝ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ ΔΡΓΧΝ ΓΔ29 ΟΓΖΓΧΝ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΧΝ ΓΔ30 ΣΔΥΝΗΣΧΝ ΤΓΡΑΤΛΗΚΧΝ ΓΔ30 ΣΔΥΝΗΣΧΝ ΓΔ35 ΚΖΠΟΤΡΧΝ ΓΔ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ ύλοιο ΚΑΣΖΓΟΡΙΑ ΤΔ : ΤΔ16 ΔΡΓΑΣΧΝ ΓΔΝΗΚΧΝ ΚΑΘΖΚΟΝΣΧΝ ΤΔ16 ΔΡΓΑΣΧΝ 5 ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ 1 4 ΤΔ16 ΚΛΖΣΖΡΧΝ- 1 ΘΤΡΧΡΧΝ-ΓΔΝ. ΚΑΘΖΚΟΝΣΧΝ 0 1 ΤΔ16 ΔΡΓΑΣΧΝ 1 ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΔΧΣ. ΥΧΡΧΝ 0 1 ΤΔ16 ΔΡΓΑΣΧΝ - 4 ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ 1 3 ύλοιο Γεληθό ύλοιο

19 ΠΡΟΩΡΙΝΔ ΘΔΔΙ ΙΓΙΩΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ ΑΟΡΙΣΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ορ. Τπερ Κελ. (ΚΑΘΑΡΗΣΡΗΑ ΔΧΣ. ΥΧΡΧΝ ΠΛΖΡΟΤ ΑΠΑΥΟΛΖΖ) ΔΡΓΑΣΖ ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ ΛΑΜΠΣΖΡΧΝ ΓΔ1 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΔ16 ΔΡΓΑΣΖ ύλοιο *Η θέζη ΔΕ Ηλεκηπολόγυν πποκηπύσθηκε, όμυρ δεν βπέθηκε ςποτήθιορ με ηα ανηίζηοισα πποζόνηα για ηην πλήπυζη ηηρ θέζηρ. **Αναμένεηαι να καλςθθούν με μεηάηαξη ενηόρ ηος έηορ με μεηάηαξη 1 θέζη ΔΕ Διοικηηικών και 2 θέζειρ ΥΕ γενικών καθηκόνηυν. *** Ενηόρ ηος 2010 θα πποκηπςσθούν 1 θέζη ΠΕ Τοπογπάθυν-Μησανικών και 1 θέζη ΤΕ Τοπικήρ Αςηοδιοίκηζηρ και 1 θέζη ΔΕ Υδπαςλικών 3.3 ΠΑΡΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΖ- ΓΔΝΙΚΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΙ Απαξαίηεην είλαη λα ζεκεησζεί φηη ν Γήκνο έρεη αξθεηέο ειιείςεηο ζε πξνζσπηθφ, ελψ θακία απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ δελ είλαη ζεζκνζεηεκέλε. Ζ απνπζία πξντζηακέλσλ θαζηζηά αδχλαηε ηε ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία ζεζκνζεηεκέλσλ Γηεσζύλζεωλ θαη Σκεκάηωλ θαη Τπερεζηώλ. Απαξαίηεην είλαη λα ζεκεησζεί φηη ζην Γήκν δε ιεηηνπξγνχλ, ιφγσ ειιηπνχο ζηειέρσζεο, ππεξεζία θαζαξηφηεηαο θαη ειεθηξνθσηηζκνχ, ππεξεζία πξαζίλνπ, ππεξεζία πνιηηηζκνχ-αζιεηηζκνχ θαη θνηλσληθήο πνιηηηθήο, απηνηειέο ηκήκα δεκνηηθήο αζηπλνκίαο, ππεξεζία πξνγξακκαηηζκνχ, ππεξεζίεο ππνζηήξημεο νξγάλσλ δηνίθεζεο ηνπ Γήκνπ θαη λνκηθή ππεξεζία. Ζ απνπζία ιεηηνπξγίαο ππεξεζίαο θαζαξηφηεηαο θαη ειεθηξνθσηηζκνχ, ιφγσ έιιεηςεο πξνζσπηθνχ, αιιά θαη ηνπ απαξαίηεηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, αλαγθάδεη ην Γήκν λα θαηαθεχγεη γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ ζηε ΓΔΓΗΑ. Σα λνκηθά ζέκαηα ηνπ Γήκνπ αληηκεησπίδνληαη απφ Γηθεγφξν κε πάγηα αληηκηζζία, νη ππεξεζίεο ππνζηήξημεο νξγάλσλ Γηνίθεζεο ηνπ Γήκνπ θαη νη ππεξεζίεο πνιηηηζκνχαζιεηηζκνχ θαη θνηλσληθήο πνιηηηθήο, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δηεθπεξαηψλνληαη απφ ηηο Γηνηθεηηθέο Τπεξεζίεο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Δηδηθνχο πλεξγάηεο. 19

20 ηνλ πξνυπνινγηζκφ ε δνκή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ παξνπζηάδεηαη σο εμήο: 0 ΓΔΝΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ 10 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ - ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ 15 ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ - ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ - ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 20 ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΦΧΣΗΜΟΤ 25 ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΡΓΔΤΖ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ 30 ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ 35 ΠΡΑΗΝΟΤ 40 ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΑ 45 ΤΠΖΡΔΗΔ ΝΔΚΡΟΣΑΦΔΗΧΝ 70 ΛΟΗΠΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε ην εμήο: Ζ νξγάλσζε ηνπ Γήκνπ δελ ππάξρεη απφιπηε ηαχηηζε κε ηε δνκή θαη δηάξζξσζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ: ην Γήκν ππάξρεη Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ θαη Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ, ελψ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ νη αληίζηνηρεο ππεξεζίεο απνηππψλνληαη καδί σο 10- Τπεξεζίεο Οηθνλνκηθέο-Γηνηθεηηθέο ελψ θάπνηνη απφ ηνπο Κ.Α. πνπ ηηο αθνξνχλ απνηππψλνληαη σο 00-Γεληθέο Τπεξεζίεο ή 70-Λνηπέο Τπεξεζίεο. Άξα, Κ.Α. πνπ αληηζηνηρνχλ γηα παξάδεηγκα ζε ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο, ζα πξέπεη λα εμαρζνχλ σο ζπλνιηθή δαπάλε γηα ην Γήκν θαη φρη απζηεξά θαηνλνκαζκέλε αλά Τπεξεζία θαη απηφ είλαη εθηθηφ κφλνλ κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ ζρεδίνπ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ απφ ηε Γεκαξρηαθή Δπηηξνπή. Δπίζεο, θάπνηνη Κ.Α. ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ, ελψ ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ εμεηδηθεχνληαη θαη δηακνηξάδνληαη ζηηο επηκέξνπο ππεξεζίεο, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα εθηεινχληαη σο ζχλνιν π.ρ. δαπάλεο κηζζνδνζίαο, ζπληήξεζεο, πξνκήζεηαο αλαισζίκσλ θιπ. Καηαιήμακε ζηελ εμήο δνκή ηνπ Δηεζίνπ Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο: ηνπο πίλαθες Α1 παροσζηάδοληαη οη δραζηερηόηεηες ηωλ Γηεσζύλζεωλ θαη ηωλ Σκεκάηωλ ηοσ Γήκοσ. Οη δξαζηεξηφηεηεο απηέο πεξηιακβάλνπλ ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη ζηνπο Γεκφηεο ζε ζπλερή βάζε. Πξνζπαζήζακε λα απνθχγνπκε ηελ εμαληιεηηθή παξάζεζε αξκνδηνηήησλ ησλ επηκέξνπο δηνηθεηηθψλ κνλάδσλ θαη εληνπίζακε ζηηο θπξηφηεξεο ιεηηνπξγίεο γηα ηηο νπνίεο κπνξνχλ λα πνζνηηθνπνηεζνχλ νη εθξνέο ηνπο. ηνπο πίλαθες Α3 (1,2,3) παροσζηάδοληαη οη ζεκαληηθόηερες ιεηηοσργηθές δαπάλες ηοσ Γήκοσ. Αλαθέξνληαη ζηηο δαπάλεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θάιπςε ηνπ θφζηνπο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Γήκνπ (δαπάλεο κηζζνδνζίαο, αζθαιηζηηθψλ επηβαξχλζεσλ, ελνίθηα, δαπάλεο πξνκήζεηαο αλαισζίκσλ, δαπάλεο ζπληήξεζεο, 20

21 απνζβέζεηο θηηξίσλ θαη εμνπιηζκνχ θιπ). Δίλαη δαπάλεο πνπ επαλαιακβάλνληαη θάζε ρξφλν κε κηθξέο παξαιιαγέο. ηολ πίλαθα Α3-1 απεηθολίδοληαη οη δαπάλες ποσ αθορούλ ζηο προζωπηθό, ζηολ πίλαθα Α3-2 οη δαπάλες ποσ αθορούλ αηρεηούς, επηηροπές θαη ηρίηοσς, θαη ζηολ πίλαθα Α3-3 παροσζηάδοληαη οη πάγηες δαπάλες προκεζεηώλ θαη ζσληήρεζες. ηνλ πίλαθα Α2 παροσζηάδοληαη οη ελέργεηες ηωλ δηοηθεηηθώλ κολάδωλ. Απνξξνθνχλ κεγάιν κέξνο ησλ δαπαλψλ ηνπ Γήκνπ θαη παξάιιεια έρνπλ ζεκαληηθά πεξηζψξηα βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο αληαπφθξηζήο ηνπο ζηηο αλάγθεο ησλ δεκνηψλ. Αληίζεηα κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο, νη ελέξγεηεο έρνπλ (ή νθείινπλ λα έρνπλ) ρξνληθφ νξίδνληα πεξαίσζεο. Δπίζεο, πνιιέο θνξέο απνηεινχλ απνηέιεζκα ζπλεξγαζίαο πεξηζζνηέξσλ ππεξεζηψλ εληφο ή εθηφο Γήκνπ θαη θπζηθά, ζα πξέπεη λα ζπκθσλνχλ κε ηηο θαηεπζχλζεηο πνπ έρνπλ ραξαρζεί κέζσ ηνπ ηεηξαεηνχο Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο. ηνλ πίλαθα Β παροσζηάδοληαη οη επελδσηηθές δαπάλες γηα ηελ απόθηεζε ελός αγαζού πάγηοσ θεθαιαίοσ, ην νπνίν κπνξεί λα απνθηεζεί γηα κηα ζεηξά εηψλ κεηά ηελ πεξίνδν ζηελ νπνία έγηλε ε δαπάλε απφθηεζεο ή παξαγσγήο ηνπ. Σν Σερληθφ Πξφγξακκα Έξγσλ (άξζξν 208 ΓΚΚ) απνηειεί κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο επελδχζεσλ. Σν επελδπηηθφ ζθέινο ηνπ Δηεζίνπ Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο, εθηφο απφ ηα ηερληθά έξγα ππνδνκήο, πεξηιακβάλεη επίζεο πξνκήζεηεο εμνπιηζκνχ θαη θάζε θχζεο κειέηεο θαη έξεπλεο. Όπσο θαη νη ελέξγεηεο, έηζη θαη νη επελδχζεηο έρνπλ ρξνλνπξνγξακκαηηζκφ, πηζαλφλ λα εληνπίδνληαη γεσγξαθηθά, θαη κπνξεί λα εκπιέθνπλ πνιιέο ππεξεζίεο ζηελ πινπνίεζή ηνπο. Σα βαζηθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο είλαη ε αθελφο ρξεκαηνδφηεζή ηνπο, ε ζα πξέπεη λα θαηνλνκάδεηαη, αθεηέξνπ ε ζχλδεζή ηνπο κε ην ηεηξαεηέο Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα ηνπ Γήκνπ. Άιισζηε, δξάζεηο ρσξίο «ηαπηφηεηα» δελ ζα ρξεκαηνδνηνχληαη, αθνχ «πινπνηνχληαη κφλνλ εθφζνλ πεξηιακβάλνληαη ζην Δηήζην Πξφγξακκα Γξάζεο θαη θαιχπηνληαη απφ ηνλ Πξνυπνινγηζκφ» (άξζξν 206 ΓΚΚ). Παξαθάησ, αθνινπζεί παξνπζίαζε ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεο 2010 ηνπ Δ.Π. ηνπ Γήκνπ αλά δηεχζπλζε. 21

22 3.4 ΑΡΜΟΓΙΟΣΖΣΔ ΚΑΙ ΣΔΛΔΥΩΖ Γ/ΝΔΩΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΔΛΔΤΘΔΡΙΟΤ ΒΔΝΙΕΔΛΟΤ ΑΡΜΟΓΙΟΣΖΣΔ ΚΑΙ ΣΔΛΔΥΩΖ Γ/ΝΖ ΓΙΟΙΚΖΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΖΡΔΙΩΝ ΑΡΜΟΓΙΟΣΖΣΔ ΣΜΖΜΑΣΟ ΓΙΟΙΚΖΣΙΚΩΝ ΤΠΖΡΔΙΩΝ: Θέκαηα πξνζσπηθνχ- Υνξήγεζε αδεηψλ θαηαζηεκάησλ Γξακκαηεηαθή Τπνζηήξημε θαη Γηνηθεηηθή κέξηκλα Γεκνηηθή θαηάζηαζε δηαρείξηζε αγξνηηθψλ ζεκάησλ(γεκνηνιφγην, Λεμηαξρείν, Μεηξψν Αξξέλσλ -ζηξαηνινγία, εθινγηθνί θαηάινγνη, ηέιεζε πνιηηηθψλ γάμυν) Γηνξγάλσζε πνιηηηζηηθψλ-αζιεηηθψλ θαη θνηλσληθψλ εθδειψζεσλ Άδεηεο παξακνλήο αιινδαπψλ, αλαλεψζεηο θαη ζεσξήζεηο δηαβαηεξίσλ ΑΡΜΟΓΙΟΣΖΣΔ ΣΜΖΜΑΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΖΡΔΙΩΝ: Πξνυπνινγηζκνί-Απνινγηζκνί-ηζνινγηζκφο Σήξεζε δηπινγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο, νηθνλνκηθή παξαθνινχζεζε, Γηαρείξηζε δαπαλψλ Γηαρείξηζε εζφδσλ Μηζζνδνζία Σακεηαθή Τπεξεζία Γηαρείξηζε πξνγξακκάησλ ΔΠΑ ΑΡΜΟΓΙΟΣΖΣΔ ΣΜΖΜΑΣΟ ΚΔΝΣΡΟΤ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΠΟΛΙΣΩΝ Παξέρεη δηνηθεηηθέο πιεξνθνξίεο θαη δηεθπεξαηψλεη ππνζέζεηο ησλ πνιηηψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο κέρξη ηελ έθδνζε ηεο ηειηθήο πξάμεο, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο θαζ χιε αξκφδηεο ππεξεζίεο. Δλεκεξψλεη θαη πιεξνθνξεί ηνπο πνιίηεο γηα ηηο ελέξγεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δηεθπεξαίσζε δηνηθεηηθψλ ππνζέζεσλ. Παξαιακβάλεη αηηήζεηο πνιηηψλ, γηα ηε δηεθπεξαίσζε ππνζέζεψλ ηνπο απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ, ηα ζηνηρεία ησλ νπνίσλ θαηαρσξεί ζε εηδηθφ πξσηφθνιιν. Γηαζέηεη, γηα δηεπθφιπλζή ηνπο, έληππα αηηήζεσλ θαηά ην άξζξν 3 παξ. 3 ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο. Διέγρεη ηελ πιεξφηεηα ησλ αηηήζεσλ ησλ πνιηηψλ θαη-ζε πεξίπησζε πνπ γηα ηε δηεθπεξαίσζε ηεο ππφζεζεο απαηηνχληαη δηθαηνινγεηηθά πνπ δελ ππνβάιινληαη καδί 22

23 κε ηελ αίηεζε- ην Κ.Δ.Π. ηα αλαδεηά θαη ηα παξαιακβάλεη κε νπνηνλδήπνηε πξφζθνξν ηξφπν, απφ ηηο ππεξεζίεο, κεηά απφ ζρεηηθή εμνπζηνδφηεζε ησλ πνιηηψλ. Γηαβηβάδεη πιήξεηο ηνπο θαθέινπο ησλ ππνζέζεσλ ησλ πνιηηψλ ζηελ αξκφδηα γηα ηε δηεθπεξαίσζή ηνπο ππεξεζία, κε νπνηνλδήπνηε πξφζθνξν ηξφπν. Παξαιακβάλεη ην ηειηθφ έγγξαθν θαη ην επηδίδεη ζηνλ πνιίηε ή ην απνζηέιιεη ζηε δηεχζπλζε πνπ έρεη δεισζεί κε ζπζηεκέλε επηζηνιή θαη αληηθαηαβνιή. Δπηθπξψλεη Γηνηθεηηθά έγγξαθα, ζεσξεί ην γλήζην ππνγξαθήο, ρνξεγεί παξάβνια, θηλεηά έλζεκα θαη ππεχζπλεο δειψζεηο. Υνξεγεί ην απνδεηθηηθφ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο, κέζσ ειεθηξνληθήο δηαζχλδεζεο κε ην ζχζηεκα TAXIS. Γηεθπεξαηψλεη ηηο δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ θαζνξίδνληαη κε θνηλέο απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Δ.Γ.Γ.Α. θαη ηνπ θαηά πεξίπησζε αξκφδηνπ Τπνπξγνχ. Τπνδέρεηαη απφ ηα άιια Κ.Δ.Π. αηηήζεηο πνιηηψλ, ε δηεθπεξαίσζε ησλ νπνίσλ εκπίπηεη ζηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Γήκνπ. Πξνσζεί ηα αηηήκαηα ζηηο αξκφδηεο, γηα ηε δηεθπεξαίσζή ηνπο, ππεξεζίεο, παξαθνινπζεί ηε δηαδηθαζία δηεθπεξαίσζεο θαη ηελ ηήξεζε ησλ λφκηκσλ ρξνληθψλ πξνζεζκηψλ, παξαιακβάλεη ην ζρεηηθφ έγγξαθν θαη ην απνζηέιιεη ζην Κ.Δ.Π. ηεο αξρηθήο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο. Σεξεί ηα ζρεηηθά κε ηε δηαθίλεζε ησλ αλσηέξσ αλαθεξφκελσλ αηηήζεσλ πνιηηψλ ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, ππνδέρεηαη θαη δηαρεηξίδεηαη ηα παξάπνλα θαη ηηο πξνηάζεηο ησλ πνιηηψλ γηα βειηηψζεηο ησλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ. ΣΔΛΔΥΩΖ ΣΜΖΜΑΣΟ ΓΙΟΙΚΖΣΙΚΩΝ ΤΠΖΡΔΙΩΝ: Α/Α ΚΑΣΖΓΟΡΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΖ 1 ΠΔ ΓΗΟΗΚ 1 2 ΓΔ ΓΗΟΗΚ 3 3 ΓΔ ΓΗΟΚ (ΗΓΑΥ) 1 4 ΤΔ ΚΑΘ ΔΧΣ ΥΧΡ 1 (ΗΓΑΥ) ΎΝΟΛΟ 6 ΤΠΖΡΔΣΟΤΝΣΔ Ενηόρ ηος έηοςρ αναμένεηαι να μεηαηασθούν από ηη ΔΕΔΙΣΑ 2 ςπάλληλοι ΥΕ γενικών καθηκόνηυν. 23

24 ΣΔΛΔΥΩΖ ΣΜΖΜΑΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΖΡΔΙΩΝ: Α/Α ΚΑΣΖΓΟΡΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΖ 1 ΠΔ1 ΓΗΟΗΚ. 2 2 ΣΔ3 ΛΟΓΗΣ. 2 3 ΓΔ ΓΗΟΗΚ. 1 ΤΝΟΛΟ 5 ΤΠΖΡΔΣΟΤΝΣΔ Δληφο ηνπ έηνπο αλακέλεηαη ε κεηάηαμε ελφο ππαιιήινπ ΓΔ Γηνηθεηηθψλ απφ ηε ΓΔΓΗΑ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε ζηειέρσζε ηεο Σακεηαθήο Τπεξεζίαο. ΣΔΛΔΥΩΖ ΣΜΖΜΑΣΟ ΚΔΝΣΡΟΤ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΠΟΛΙΣΩΝ Σν Κέληξν Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ (ΚΔΠ) ηνπ Γήκνπ ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ Ν.3013/2002 θαη ζπκπεξηιήθζεθε πξφζθαηα ζηνλ ΟΔΤ ηνπ Γήκνπ κε ΦΔΚ 1171/ Γηα ηε ζηειέρσζε ηνπ ΚΔΠ πξνζηέζεθαλ ζηνλ ΟΔΤ νη εμήο νξγαληθέο ζέζεηο νη νπνίεο δελ έρνπλ πξνθεξπρζεί αθφκα. Α/Α ΚΑΣΖΓΟΡΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΖ 1 ΠΔ ΓΗΔΚΠ ΤΠΟΘ ΠΟΛΗΣΧΝ 2 ΣΔ ΓΗΔΚΠ ΤΠΟΘ ΠΟΛΗΣΧΝ ΟΡΓΑΝΙΚΔ 3 2 ΤΝΟΛΟ 5 Σν ΚΔΠ είλαη ζηειερσκέλν πξνο ην παξφλ κε ηξεηο ππαιιήινπο κε ζχκβαζε έξγνπ, έλαλ θαηεγνξίαο ΠΔ θαη δχν ΣΔ. Οη ζπκβάζεηο έξγνπ ζα παξαηαζνχλ κέρξη ηηο ζχκθσλα κε ην Ν. 3812/ ΑΡΜΟΓΙΟΣΖΣΔ ΚΑΙ ΣΔΛΔΥΩΖ ΣΜΖΜΑΣΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΡΜΟΓΙΟΣΖΣΔ ΣΜΖΜΑΣΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Πξνγξακκαηηζκφο ηερληθψλ έξγσλ θαη επηβιέςεηο Μειέηεο Γεκνπξαηήζεηο Απαιινηξηψζεηο Βεβαηψζεηο Πξάζηλν πληήξεζε κεραλνγξαθηθψλ εθαξκνγψλ Γήκνπ, Γεκνηηθψλ επηρεηξήζεσλ, νξγαληζκψλ θαη ΝΠΓΓ 24

25 ΣΔΛΔΥΩΖ ΣΜΖΜΑΣΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ(ΣΔΥΝΙΚΖ ΤΠΖΡΔΙΑ) Α/Α ΚΑΣΖΓΟΡΙΑ ΤΠΖΡΔΣΟΤΝΣΔ ΚΔΝΔ ΔΚΠΑΙΓΔΤΖ 1 ΠΔ9 ΓΔΧΠΟΝΧΝ ΠΔ ΟΡΤΚΣ ΠΟΡΧΝ ΠΔ4 ΑΡΥΗΣΔΚΣ 1 ΜΖΥΑΝ 0 4 ΠΔ5 ΜΖΥΑΝΟΛ. ΜΖΥ ΠΔ3 ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥ ΣΔ ΣΔΥΝ ΣΟΠΟΓΡ 1 ΜΖΥΑΝ 1 7 ΣΔ19ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΓΔ29 ΟΓΖΓΧΝ ΑΤΣ ΓΔ ΥΔΗΡΗΣΧΝ ΜΖΥΑΝ ΔΡΓΧΝ 1 0 ΤΝΟΛΟ 10 5 Δληφο ηνπ 2010 αλακέλεηαη λα πξνθεξπρζεί κηα ζέζε ΠΔ Σνπνγξάθσλ-Μεραληθψλ ΑΡΜΟΓΙΟΣΖΣΔ ΚΑΙ ΣΔΛΔΥΩΖ ΣΜΖΜΑΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ Ζ/Μ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΑΡΜΟΓΙΟΣΖΣΔ ΣΜΖΜΑΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ Ζ/Μ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ Μειέηεο Ζ/Μ έξγσλ ήκαλζε νδψλ Ύδξεπζε/Απνρέηεπζε Γξαθείν Κίλεζεο Έιεγρνο πληήξεζεο / Δπηζθεπήο Ζ/Μ εμνπιηζκνχ ΣΔΛΔΥΩΖ ΣΜΖΜΑΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ Ζ/Μ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (ΤΠΖΡΔΙΑ -ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ & ΤΠΖΡΔΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΣΖΣΑ ΚΑΙ ΖΛΔΚΣΡΟΦΩΣΙΜΟΤ) Α/Α ΚΑΣΖΓΟΡΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΖ ΤΠΖΡΔΣΟΤΝΣΔ ΚΔΝΔ ΓΔ 1 ΣΔΥΝ.ΤΓΡΑΤΛΗΚΧΝ (ΤΠ ΤΓΡ-ΑΠΟΥ) 1 ΤΔ ΚΑΘ (ΤΠΖΡ ΚΑΘΑΡΗΟΣ&ΖΛΔΚΣΡ) 1 4 ΤΔ ΔΡΓ - ΑΠΟΥ(ΤΠ ΤΓΡ-ΑΠΟΥ) 1 3 ΤΔ ΔΡΓ (ΤΠ 1 ΤΓΡ-ΑΠΟΥ) 0 4 ΤΝΟΛΟ 4 8 Ενηόρ ηος έηοςρ αναμένεηε να πποκηπςσθεί 1 θέζη ΔΕ Υδπαςλικών 25

26 4.Α1 ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΔ ΣΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΔΩΝ/ ΣΜΖΜΑΣΩΝ Α1. ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΔ ΣΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΔΩΝ/ ΣΜΖΜΑΣΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΓΙΟΙΚΖΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΖΡΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟΤ ΑΡΥΔΗΟΤ & ΓΗΔΚΠΔΡΑΗΩΖ ΓΖΜΟΣΟΛΟΓΗΩΝ ΜΖΣΡΩΩΝ ΑΡΡΔΝΩΝ ΛΖΞΗΑΡΥΔΗΟΤ ΑΛΛΟΓΑΠΩΝ Μεηαβνιέο κηζζνδνζίαο Πξνζιήςεηο πξνζσπηθνχ (κφληκν-έθηαθην) Υνξήγεζε αδεηψλ πξνζσπηθνχ Βαζκνινγηθέο αιιαγέο Έθδνζε απνθάζεσλ Γεκάξρνπ Δθπαίδεπζε -επηκφξθσζε πξνζσπηθνχ έθδνζε απνθάζεσλ Γειηία ηχπνπ αλαθνηλψζεηο Οξγάλσζε ζπζθέςεσλ - ζπλαληήζεσλ εξγαζίαο Δθδειψζεηο πνιηηηζηηθνχθνηλσληθνχ ραξαθηήξα Γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε Γεκαξρηαθήο Δπηηξνπήο Παξαιαβή, πξσηνθφιιεζε - δηεθπεξαίσζε εκεξήζηαο αιιεινγξαθίαο - επηθχξσζε αληηγξάθσλ Έθδνζε πηζηνπνηεηηθψλ δεκνηνινγίνπ Καηαρσξήζεηο ζηνηρείσλ Καηαρσξήζεηο ιεμηαξρηθψλ πξάμεσλ - εθδφζεηο πηζηνπνηεηηθψλ ιεμηαξρείνπ Πνιηηηθνί γάκνη Άδεηεο παξακνλήο, αλαλεψζεηο ζεσξήζεηο δηαβαηεξίσλ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΟΟΣΙΚΟΙ ΣΟΥΟΙ ΠΑΡΑΓΟΜΔΝΟΤ ΔΡΓΟΤ γηα 42 εξγαδφκελνπο 2/ έηνο (έθηαθην πξνζσπηθφ) 1 / έηνο (κφληκν πξνζσπηθφ) 3/ εκέξα γηα 25 εξγαδφκελνπο 2 / εκέξα Δθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ 2/έηνο 1 / εκέξα 1 / εκέξα 5 / έηνο 30 πξαθηηθά / έηνο 30 πξαθηηθά / έηνο έγγξαθα/έηνο έγγξαθα 20/ εκέξα 70 / έηνο 500 άδεηεο/έηνο ΣΜΗΜΑ ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΡΟΟΓΩΝ Άδεηεο ρξήζεο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ Γεκνηηθά ηέιε-θφξνη θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο Έιεγρνο θαη ελεκέξσζε νθεηιεηψλ Γήκνπ χληαμε βεβαησηηθψλ θαηαιφγσλ Δίζπξαμε παξαβάζεσλ ΚΟΚ Δίζπξαμε παξαβφισλ αιινδαπψλ Άδεηεο ιεηηνπξγίαο θαηαζηεκάησλ ΠΟΟΣΙΚΟΙ ΣΟΥΟΙ ΠΑΡΑΓΟΜΔΝΟΤ ΔΡΓΟΤ 20 / έηνο 50 / έηνο 500 / έηνο 10 / έηνο / έηνο 100 / έηνο 20/ έηνο 26

27 ΔΚΚΑΘΑΡΗΖ ΓΑΠΑΝΩΝ & ΜΗΘΟΓΟΗΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ Δηζθνξά ζε γε θαη ρξήκα Δίζπξαμε πξνζθχξσζεο Έθδνζε ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ Μηζζνδνηηθέο θαηαζηάζεηο πξνζσπηθνχ θαη δηνίθεζεο βεβαηψζεηο απνδνρψλ Γαπάλεο νδνηπνξηθψλ Τπνβνιέο ΑΠΓ Απνθάζεηο γηα απεπζείαο αλαζέζεηο Γηαθεξχμεηο δηαγσληζκψλ πκθσλεηηθά παξαγγειίεο Μεηαθνξά εηζπξάμεσλ ζηελ ηξάπεδα Σακεηαθφο απνινγηζκφο Πιεξσκέο ΥΔΠ χληαμε ηζνινγηζκνχ, ινγ/ζκνχ γελ. εθκεηάιιεπζεο απνηειεζκάησλ ρξήζεσλ Δπηκέιεηα ζχλδεζεο γεληθήο ινγηζηηθήο κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ (απινγξαθηθφ δηπινγξαθηθφ) χληαμε πξνυπνινγηζκνχ Αλακνξθψζεηο πξνυπνινγηζκνχ Απνινγηζκφο χληαμε Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Γηαρείξηζε πξνγξακκάησλ ΔΠΑ Έξεπλα εμεχξεζεο πφξσλ γηα έληαμε έξγσλ ζε Δζληθά θαη Δπξσπατθά Πξνγξάκκαηα αλαδήηεζε ζπλεξγαζηψλ Καηάξηηζε αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο ηνπ Γήκνπ ζε ρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα - παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζήο ηνπο. 15 / έηνο 5 / έηνο 900 / έηνο 42 εξγαδφκελνη 4 / κήλα Αλά 3 κήλεο 400 / έηνο 5 / έηνο 200 / έηνο 3 / εβδνκάδα 1 / εκέξα 800 / έηνο 1 / έηνο Καζεκεξηλά 1 / έηνο 30 / έηνο 1/ έηνο 1/έηνο 2/έηνο Τπνβνιή πξνηάζεσλ ΔΠΑ Πξνηάζεηο ΚΠ, ΔΠΑ 27

28 Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΜΗΜΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΠΟΟΣΙΚΟΙ ΣΟΥΟΙ ΠΑΡΑΓΟΜΔΝΟΤ ΔΡΓΟΤ χληαμε δηαθφξσλ κειεηψλ & ηερληθψλ εθζέζεσλ (θηηξηαθψλ, θνηλνρξήζησλ ρψξσλ, νδνπνηίαο, ζπληεξήζεσλ φισλ 30 κειέηεο ησλ παξαπάλσ, ζπληεξήζεσλ Σκήκα Σερληθψλ ζρνιείσλ θιπ) Έξγσλ Γεκνπξάηεζε ησλ κειεηψλ 10 δεκνπξαηήζεηο Δπίβιεςε έξγσλ 30 επηβιέςεηο έξγσλ Απαιινηξηψζεηο 2 απαιινηξηψζεηο Βεβαηψζεηο ΣΑΠ 220/έηνο Βεβαηψζεηο δηάθνξεο γηα πνιίηεο (ζρεδίνπ πφιεο θ.α.) 180 βεβαηψζεηο Δμππεξέηεζε ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ ζε κεραλνγξαθηθέο εθαξκνγέο Τπνζηήξημε ζπζηεκάησλ Ζ/Τ ζε ινγηζκηθφ θαη πιηθφ ζηνλ δήκν ηξηάληα (30) ρξεζηψλ ηνπ Γήκνπ. Γξαθείν Μεραλνγξάθεζεο Μεραλνγξαθηθή ππνζηήξημε δεκνηηθψλ επηρεηξήζεσλ, νξγαληζκψλ θαη ΝΠΓΓ Γηαρείξηζε, έιεγρνο παξαθνινχζεζε θαη επέθηαζε ηειεπηθνηλσληαθνχ εμνπιηζκνχ (δίθηπν ηειεθσλίαο θαη δεδνκέλσλ, ΤΕΔΤΞΗ θηι): 30 κεληαίσο Έιεγρνο, ζπληήξεζε, ελεκέξσζε, ππνζηήξημε πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ (ινγηζηήξην, ιεμηαξρείν, δεκνηνιφγην, κηζζνδνζία) ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ: 30 κεληαίσο Έιεγρνο, πξνγξακκαηηζκφο θαη εθαξκνγή πνιηηηθψλ αζθαιείαο δεδνκέλσλ (αληίγξαθα αζθαιείαο, ελεκεξψζεηο, αδηάιεηπηε παξνρή ειεθηξηζκνχ, ελνριεηηθή αιιεινγξαθία, επηβιαβέο ινγηζκηθφ): 30 κεληαίσο πληήξεζε, πξνκήζεηα κεραλνγξαθηθνχ εμνπιηζκνχ, θσηνηππηθψλ κεραλεκάησλ θαη αλαιψζηκα απηψλ: 6 εηεζίσο Πξνγξακκαηηζκφο, έληαμε ηνπ δήκνπ ζε πξνγξάκκαηα ζρεηηθά λέεο ηερλνινγίεο θαη έληαμε απηψλ ζε ΟΣΑ: 2 εηεζίσο Γηαρείξηζε (έιεγρνο 28

29 ιεηηνπξγίαο, ελεκέξσζε, πξνζζήθεο) ηζηνζειίδαο ηνπ Γήκνπ, δηαρείξηζε ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο: 10 κεληαίσο Δθπαίδεπζε ρξεζηψλ ζε λέεο ηερλνινγίεο: 6 εηεζίσο Γηαρείξηζε δχν δηαθνκηζηψλ (Server), αζχξκαηνπ εμνπιηζκνχ (15 ζεκείσλ) ηνπ δήκνπ. Δπεμεξγαζία πνιπκεζηθνχ πιηθνχ (καγλεηνθσλήζε ζπλεδξηάζεσλ Γ CD, εθδειψζεσλ, θσηνγξαθηθνχ πιηθνχ): 30 εηεζίσο Σκήκα Πεξηβάιινληνο & Ζ/Μ εμνπιηζκνχ πληεξήζεηο πξαζίλνπ ζηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ηνπ Γήκνπ θαη ζηα ζρνιεία Μειέηεο θπηνπξνζηαζίαο θαη ζπληήξεζεο πξαζίλνπ Νέεο θπηεχζεηο ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο πληεξήζεηο επεθηάζεηο ειεθηξνθσηηζκνχ Γεκνηηθψλ θηηξίσλ, ζρνιείσλ θαη θνηλνρξήζησλ ρψξσλ Σνπνζέηεζε θαη ζπληήξεζε νδνζήκαλζεο Σνπνζέηεζε θαη ζπληήξεζε πηλαθίδσλ νλνκαηνζεζίαο θαη αξίζκεζεο 14 ζρνιηθέο κνλάδεο 1 κειέηεο 300 δέληξα πληεξήζεηο 5 θηηξίσλ θαη δηθηχνπ ειεθηξνθσηηζκνχ ιακπηήξσλ

30 5. Α2. ΔΝΔΡΓΔΙΔ Γ/ΝΔΩΝ ΓΖΜΟΤ ΔΛ ΒΔΝΙΕΔΛΟΤ 5 Α2 1. ΔΝΔΡΓΔΙΔ ΣΜΖΜΑΣΟ ΓΙΟΙΚΖΣΙΚΩΝ ΤΠΖΡΔΙΩΝ Α2 1. ΔΝΔΡΓΔΙΔ ΣΜΖΜΑΣΟ ΓΙΟΙΚΖΣΙΚΩΝ ΤΠΖΡΔΙΩΝ ΚΑΔ ΠΡΟΤΠ 2010 ΠΔΡΙΓΡΑΦΖ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΑΠΑΝΩΝ ΑΞΟΝΑ- ΜΔΣΡΟ-ΓΡΑΖ ΣΟΤ Δ.Π. ΤΠΖΡ ΤΛΟΠΟΙΖΖ ΔΜΠΛ ΤΠΖΡ Ζ' ΝΠ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΔΜΠΛ. ΦΟΡΔΙ ΔΚΣΟ ΓΖΜΟΤ ΥΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ- ΣΙΜΟ ΠΖΓΖ ΥΡΖΜΑΣ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΙ Γεκηνπξγία ηζηνζειίδαο ηνπ Γήκνπ 1.500, ΤΠΑΛΛΖΛΟ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ( ) ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ, ΑΡΜΟΓΗΟ ΑΝΣΗΓΖΜΑΡΥΟ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 30/6/2010 Η.Π. ΛΔΗΣΟΤΡΓΔΗ ΖΓΖ Δ ΓΟΚΗΜΑΣΗΚΟ ΣΑΓΗΟ- ΒΡΗΚΔΣΑΗ ΤΠΟ ΤΝΔΥΔΗ ΒΔΛΣΗΧΖ ΚΑΗ ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ Γαπάλεο Σηκεηηθέο δηαθξίζεηο, αλακλεζηηθά δψξα θαη έμνδα θηινμελίαο θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη αληηπξνζσπεηψλ 1.000, (ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΔ ΓΑΠΑΝΔ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΟΡΓΑΝΧΖ ΔΚΓΖΛΧΔΧΝ ) ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΑΡΜΟΓΗΟ ΑΝΣΗΓΖΜΑΡΥΟ, ΚΟΗΝΧΦΔΛΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΓΖΜΟΤ ΔΛ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ, ΔΗΓΗΚΟΗ ΤΝΔΡΓΑΣΔ 31/12/2010 Η.Π. 30

31 Γαπάλεο δεμηψζεσλ θαη εζληθψλ ή ηνπηθψλ ενξηψλ 5.000,00 πλδξνκέο ζε εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά θαη ειεθηξνληθά κέζα 2.000, (ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΔ ΓΑΠΑΝΔ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΟΡΓΑΝΧΖ ΔΚΓΖΛΧΔΧΝ) ΑΞΟΝΑ 7(ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΖ ΓΑΠΑΝΖ) ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΑΡΜΟΓΗΟ ΑΝΣΗΓΖΜΑΡΥΟ, ΚΟΗΝΧΦΔΛΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΓΖΜΟΤ ΔΛ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ, ΔΗΓΗΚΟΗ ΤΝΔΡΓΑΣΔ 31/12/2010 Η.Π. ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ 31/12/2010 Η.Π. 31

32 5 Α2 2. ΔΝΔΡΓΔΙΔ ΣΜΖΜΑΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΖΡΔΙΩΝ Α2 2. ΔΝΔΡΓΔΙΔ ΣΜΖΜΑΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΖΡΔΙΩΝ ΚΑΔ ΠΡΟΤΠ 2010 ΠΔΡΙΓΡΑΦΖ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΑΠΑΝΩΝ ΑΞΟΝΑ- ΜΔΣΡΟ-ΓΡΑΖ ΣΟΤ Δ.Π. ΤΠΖΡ ΤΛΟΠΟΙΖΖ ΔΜΠΛ ΤΠΖΡ Ζ' ΝΠ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΔΜΠΛ. ΦΟΡΔΙ ΔΚΣΟ ΓΖΜΟΤ ΥΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ- ΣΙΜΟ ΠΖΓΖ ΥΡΖΜΑΣ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΙ Γηθαζηηθά έμνδα θαη έμνδα εθηέιεζεο δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ ή ζπλβηβαζηηθψλ πξάμεσλ ,00 ΑΞΟΝΑ 7(ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΖ ΓΑΠΑΝΖ) ΝΟΜΗΚΖ 31/12/2009 Η.Π ΔΞΟΓΑ ΓΑΝΔΗΧΝ ΓΗΑ ΚΑΛΤΦΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΓΑΠΑΝΧΝ(ΛΖΦΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΔΓΔΡΖ ΓΖΜΑΡΥΔΗΟΤ) , ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ, ΝΟΜΗΚΖ, ΓΡΑΦΔΗΟ ΓΖΜΑΡΥΟΤ 31/12/2012 Η.Π. 32

33 Σφθνη δαλείνπ γηα ηελ αλέγεξζε λενπ Γεκαξρείνπ , ΓΗΚΖΓΟΡΟ ΔΗΓΗΚΟΗ ΤΝΔΡΓΑΣΔ 31/12/2012 Η.Π. Σφθνη δαλείνπ ,00 έγθξηζε κε αξ.πξση.σ.π.γ δηάξθεηα 10 ρξφληα εηήζην επηηφθην 5,9% ζηαζεξφ Γαπάλεο ζχλαςεο δαλείνπ κε ην Σακεην Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ , Υξενιχζηα δαλείνπ γηα ηελ αλέγεξζε Γεκαξρείνπ ζχκθσλα κε ζχκβαζε κε ην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ , ΓΗΚΖΓΟΡΟ ΔΗΓΗΚΟΗ ΤΝΔΡΓΑΣΔ 31/12/2012 Η.Π. ΓΗΚΖΓΟΡΟ ΔΗΓΗΚΟΗ ΤΝΔΡΓΑΣΔ 31/12/2012 Η.Π. Γηθαηψκαηα ππέξ Σ.Π.Γ 0,5% επί ηνπ πνζνχ ηνπ δαλείνπ γηα ηελ αμηνιφγεζε νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ Δηήζην Υξενιχζην δαλείνπ , Απφδνζε ζε ζρνιηθέο επηηξνπέο (ΚΑΠ) ,73 ΑΞΟΝΑ 6 (ΠΑΓΗΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΖ ΓΑΠΑΝΖ) Γ.. ΥΟΛΗΚΔ ΔΠΗΣΡΟΠΔ 31/12/2010 ΚΑΠ 33

34 Απφδνζε ζε ζρνιηθέο επηηξνπέο (ΑΣΑ) ,00 ΑΞΟΝΑ 6 (ΠΑΓΗΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΖ ΓΑΠΑΝΖ) Γ ΥΟΛΗΚΔ ΔΠΗΣΡΟΠΔ 31/12/2010 ΑΣΑ χκθσλα κε ηα πνζά πνπ απνδφζεθαλ ηελ πεξπζηλή ρξνληά ΑΣΑ-ΤΝ ΦΠΑ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΖΝ ΚΤΑ 58510/ ΦΔΚ 2170/ ,00+19 %10754, Απφδνζε ζε Παηδηθνχο θαη Βξεθνλεπηαθνχο ζηαζκνχο , ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ 31/12/2010 ΚΑΠ χκθσλα κε ηα πνζά πνπ απνδφζεθαλ ην 2009 (ΚΑΠ)-ΚΤΑ 13520/ (386Β') , ,54 ΚΑΠ 12ΟΤ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΖ ΔΗΦΟΡΑ ΤΠΔΡ Δ..Γ.Α.Κ 8.498,79 ΑΞΟΝΑ 7 (ΠΑΓΗΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΖ ΓΑΠΑΝΖ) ΑΡΜΟΓΗΟ ΑΝΣΗΓΖΜΑΡΥΟ ΔΓΑΚ 31/12/2010 Η.Π. Πνζνζηφ 0,23% επί ησλ ηαθηηθψλ εζφδσλ 34

35 'ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΖ ΔΗΦΟΡΑ ΤΠΔΡ χλδεζκνπ Απνρέηεπζεο Πεξηαζηηθψλ Γήκσλ-ηέινο ρξήζεο γεο ,48 ΑΞΟΝΑ 7 (ΠΑΓΗΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΖ ΓΑΠΑΝΖ) ΑΡΜΟΓΗΟ ΑΝΣΗΓΖΜΑΡΥΟ ΤΝΓΔΜΟ ΑΠΟΥΔΣ ΠΔΡ ΓΖΜΧΝ 31/12/2010 Η.Π. Πνζνζηφ 1% επη ησλ ηαθηηθψλ εζφδσλ Δηζθνξά γηα ηελ εμαζθάιηζε κέζσλ πξνζηαζίαο άκαρνπ πιεζπζκνχ 3.695,13 ΑΞΟΝΑ 7 (ΠΑΓΗΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΖ ΓΑΠΑΝΖ) ΑΡΜΟΓΗΟ ΑΝΣΗΓΖΜΑΡΥΟ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ 31/12/2010 Η.Π. Πνζνζηφ 0,10% επί ησλ ηαθηηθψλ εζφδσλ Κξάηεζε 0,50% ππέξ ινγαξηαζκνχ ηνπ άξζξνπ 68 ΝΓ 3033/ ,65 ΑΞΟΝΑ 7 (ΠΑΓΗΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΖ ΓΑΠΑΝΖ) ΑΡΜΟΓΗΟ ΑΝΣΗΓΖΜΑΡΥΟ 31/12/2010 Η.Π. Πνζνζηφ 0,50% επη ησλ ηαθηηθψλ εζφδσλ Δηζθνξέο ζε K.Π.Α , ΑΡΜΟΓΗΟ ΑΝΣΗΓΖΜΑΡΥΟ ΚΠΑ 31/12/2010 Η.Π. Απφ Η.Π -Γηα θάιπςε κηζζνδνζίαο Κ.Π.Α 35

36 Καηαβνιή ρξεκαηηθψλ βνεζεκάησλ ζε άπνξνπο δεκφηεο 6.000, (ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΔ ΓΑΠΑΝΔ ΓΖΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΑΠΟΡΧΝ ΓΖΜΟΣΧΝ) ΑΡΜΟΓΗΟ ΑΝΣΗΓΖΜΑΡΥΟ 31/12/2010 Η.Π Δπηρνξεγήζεηο ζε αζιεηηθνχο ζπιιφγνπο θαη ζσκαηεία , ΑΡΜΟΓΗΟ ΑΝΣΗΓΖΜΑΡΥΟ 31/12/2010 Η.Π Δπηρνξεγήζεηο ζε πνιηηηζηηθνχο ζπιιφγνπο, ζσκαηεία θαη ζχιινγν πξνζηαζίαο δψσλ , ΑΡΜΟΓΗΟ ΑΝΣΗΓΖΜΑΡΥΟ 31/12/2010 Η.Π ΓΔ.ΓΗ.Α.-Σειηθή δηάζεζε ησλ νηθηαθψλ ζηεξεψλ απνβιήησλ , ΓΔΓΗΑ 31/12/2010 Η.Π. 36

37 ΓΔ.ΓΗ.Α.- Δλίζρπζε ηνπ κεραληζκνχ θαζαξηφηεηαο , ΓΔΓΗΑ 31/12/2010 Η.Π Πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε κε ΓΖΠΔΘΔΚ (αγνξά κεηνρψλ) 3.209, ΑΡΜΟΓΗΟ ΑΝΣΗΓΖΜΑΡΥΟ, ΓΗΟΚΖΣΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΓΖΠΔΘΔΚ 31/12/2010 Η.Π Υξεκαηνδφηεζε δηεηνχο πξνγξάκκαηνο δξάζεο Κνηλνθεινχο Δπηρείξεζεο Γήκνπ Δι.Βεληδέινπ , (Γαπάλε γηα ηελ εληζρπζε θνηλνθεινχο επηρείξεζεο Γ.ΔιΒεληδέινπ γηα ηελ αλαπηπμε θνηλσληθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ δξαζεσλ) ΑΡΜΟΓΗΟ ΑΝΣΗΓΖΜΑΡΥΟ ΚΟΗΝΟΦΔΛΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΓΖΜΟΤ ΔΛ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 31/12/2010 Η.Π. ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΓΗΔΣΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΡΑΖ Οηθνλνκηθή ελίζρπζε ΔΓΖΚ 880,41 ΑΞΟΝΑ 3 ΑΡΜΟΓΗΟ ΑΝΣΗΓΖΜΑΡΥΟ ΔΓΖΚ 31/12/2010 Η.Π Σνπξηζηηθή Πξνβνιή Ν.Υαλίσλ 300,00 ΑΞΟΝΑ 3 ΑΡΜΟΓΗΟ ΑΝΣΗΓΖΜΑΡΥΟ Τπ Σνπξηζηηθήο Πξνβνιήο 31/12/2010 Η.Π Δλίζρπζε ΚΖΦΑΜΔΑ 1.000,00 ΑΞΟΝΑ 3 ΑΡΜΟΓΗΟ ΑΝΣΗΓΖΜΑΡΥΟ ΚΖΦΑΜΔΑ 31/12/2010 Η.Π. 37

38 5 Α2.3 ΔΝΔΡΓΔΙΔ ΣΜΖΜΑΣΟ ΚΔΝΣΡΟΤ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΠΟΛΙΣΩΝ Α2.3 ΔΝΔΡΓΔΙΔ ΣΜΖΜΑΣΟ ΚΔΝΣΡΟΤ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΠΟΛΙΣΩΝ ΚΑΔ ΠΡΟΤΠ ΠΔΡΙΓΡΑΦΖ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΑΠΑΝΩΝ Πξνζσπηθφ Κ.Δ.Π. κε ζχκβαζε έξγνπ Παξάηαζε ζπκβαζεσλ έξγνπ έσο ζχκθσλα κε Ν 3812/ ,00 ΑΞΟΝΑ- ΜΔΣΡΟ- ΓΡΑΖ ΣΟΤ Δ.Π. ΑΞΟΝΑ 7(ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΖ ΓΑΠΑΝΖ) ΤΠΖΡ ΤΛΟΠΟΙΖΖ ΔΜΠΛ ΤΠΖΡ Ζ' ΝΠ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΔΜΠΛ. ΦΟΡΔΙ ΔΚΣΟ ΓΖΜΟΤ ΥΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ- ΣΙΜΟ ΚΔΠ 31/12/2010 ΠΖΓΖ ΥΡΖΜΑΣ ΤΠΔ Πιεξσκή ελνηθίνπ ΚΔΠ 5.300,00 ΑΞΟΝΑ 7 ΚΔΠ 31/12/2010 Η.Π. 38

39 5 Α2 4.ΔΝΔΡΓΔΙΔ ΣΜΖΜΑΣΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΣΔΥΝΙΚΖ ΤΠΖΡΔΙΑ) Α2 4.ΔΝΔΡΓΔΙΔ ΣΜΖΜΑΣΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΣΔΥΝΙΚΖ ΤΠΖΡΔΙΑ) ΚΑΔ ΠΡΟΤΠ ΠΔΡΙΓΡΑΦΖ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΑΠΑΝΩΝ Πξνκήζεηα θσηνγξαθηθνχ πιηθνχ 600,00 Πξνκήζεηα δνκηθψλ πιηθψλ γηα κηθξνζπληεξήζεηο 9.000,00 Αληαιιαθηηθά κεηαθνξηθψλ κέζσλ 800,00 Αληαιιαθηηθά ινηπψλ κεραλεκάησλ 400,00 'Πξνκήζεηα ηακπειψλ γηα νλνκαηνζεζία θαη αξίζκεζε νδψλ, Πηλαθίδσλ Κ.Ο.Κ - θαζξέπηεο ,00 ΑΞΟΝΑ- ΜΔΣΡΟ- ΓΡΑΖ ΣΟΤ Δ.Π. ΑΞΟΝΑ 7 ΑΞΟΝΑ 7 ΑΞΟΝΑ 7 ΑΞΟΝΑ 7 ΑΞΟΝΑ 1.1 (ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΞΤΠ ΑΝΑΓΚΧΝ ΣΖ ΣΔΥΝ ΤΠΖΡ) ΤΠΖΡ ΤΛΟΠΟΙΖΖ ΔΜΠΛ ΤΠΖΡ Ζ' ΝΠ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΜΠΛ. ΦΟΡΔΙ ΔΚΣΟ ΓΖΜΟΤ ΥΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ- ΣΙΜΟ ΠΖΓΖ ΥΡΖΜΑΣ 31/12/2010 Η.Π. ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ 31/12/2010 Η.Π. ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ 31/12/2010 Η.Π. ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ 31/12/2010 Η.Π. 31/12/2010 Η.Π. ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΙ 39

40 Πξάμε εθαξκνγήο ΠΑΑΚΑΚΗ- ΥΑΡΑΚΗΑ & ηκήκαηνο ΠΑΥΗΑΝΑ ΗΗ , /12/2010 Η.Π Δπέθηαζε Γ.Π.. Γήκνπ Υαλίσλ θαη πεξηαζηηθψλ Γήκσλ , /12/2010 ΘΖΔΑ 31/12/ Πξνζθπξψζεηο απφ ηδηψηεο , Απνδεκηψζεηο ζε ζηγφκελνπο απφ ξπκνηνκία , /12/2010 Η.Π. Η.Π. 40

41 5 Α2 5.ΔΝΔΡΓΔΙΔ ΣΜΖΜΑΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ Ζ/Μ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ Α2 5.ΔΝΔΡΓΔΙΔ ΣΜΖΜΑΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ Ζ/Μ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΚΑΔ ΠΡΟΤΠ 2010 ΠΔΡΙΓΡΑΦΖ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΑΠΑΝΩΝ ΑΞΟΝΑ- ΜΔΣΡΟ-ΓΡΑΖ ΣΟΤ Δ.Π. ΤΠΖΡ ΤΛΟΠΟΙΖΖ ΔΜΠΛ ΤΠΖΡ Ζ' ΝΠ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΔΜΠΛ. ΦΟΡΔΙ ΔΚΣΟ ΓΖΜΟΤ ΥΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ- ΣΙΜΟ ΠΖΓΖ ΥΡΖΜΑΣ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΙ Αληίηηκν ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο γηα θσηηζκφ νδψλ, Πιαηεηψλ θαη θνηλνρξήζησλ ρψξσλ θαη παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ,00 ΑΞΟΝΑ 7 (ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΔ ΓΑΠΑΝΔ) ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ Ζ/Μ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΓΔΖ 31/12/2010 Η.Π Λνηπά κηζζψκαηα ,00 ΑΞΟΝΑ 7 (ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΔ ΓΑΠΑΝΔ) ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ Ζ/Μ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 31/12/2010 Η.Π. Μηζζψκαηα Ληκεληθνχ ηακείνπ θαη κίζζσκα ρψξνπ γηα ελαπφζεζε κπαδψλ Αζθάιηζηξα κεηαθνξηθψλ κέζσλ 4.000,00 ΑΞΟΝΑ 7 (ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΔ ΓΑΠΑΝΔ) ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ Ζ/Μ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 31/12/2010 Η.Π. Αζθάιηζηξα δχν απνξξηκκαηνθφξσλ ( ΚΖΤ 7711,ΚΖΤ 7807) 41

42 Γαπάλεο θαζαξηζκνχ θξεαηίσλ, δεμακελψλ, αγσγψλ, ιπκάησλ, θάδσλ, απνξξηκκάησλ, εθθέλσζε βφζξσλ, χδξεπζε, θσηηζκφο, θαζαξηφηεηα θνηλνρξήζησλ ρψξσλ , (ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΔ ΓΑΠΑΝΔ) ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ Ζ/Μ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 31/12/2010 Η.Π Σέιε θπθινθνξίαο θνξηεγψλ απηνθηλήησλ 50,00 ΑΞΟΝΑ 7 (ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΔ ΓΑΠΑΝΔ) ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ Ζ/Μ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 31/12/2010 Η.Π. Σέιε θπθινθνξίαο γηα δχν απνξξηκκαηνθφξα ΓΑΠΑΝΔ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΝΑΛΧΗΜΧΝ & ΤΛΗΚΧΝ ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΣΗΡΗΧΝ (ΔΗΓΖ ΖΜΑΗΟΣΟΛΗΜΟΤ ΚΑΗ ΦΧΣΑΓΧΓΖΔΧΝ, ΖΛ ΤΛΗΚΟ) ,00 ΑΞΟΝΑ 7 (ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΔ ΓΑΠΑΝΔ) ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ Ζ/Μ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 31/12/2010 Η.Π Πξνκήζεηα θάδσλ απνξξηκκάησλ , (ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΔ ΓΑΠΑΝΔ) ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ Κ Ζ/Μ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΑΡΜΟΓΗΟ ΑΝΣΗΓΖΜΑΡΥΟ, 31/12/2010 Η.Π. 42

43 Η.Π Ζιεθηξνληθνί ππνινγηζηέο θαη ειεθηξνληθά ζπγθξνηήκαηα θαη ινγηζκηθά 5.000,00 ΑΞΟΝΑ 7 ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ Κ Ζ/Μ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 31/12/2010 Η.Π Πξνκήζεηα λέσλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ θαη θσηεηλψλ επηγξαθψλ ζην δεκνηηθφ δίθηπν ,00 ΑΞΟΝΑ 7 πληήξεζε θαη επηζθεπή κεραλεκάησλ αληιηνζηαζίσλ ιπκάησλ , ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ Κ Ζ/Μ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΑΡΓΔΤΖ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΑΡΜΟΓΗΟ ΑΝΣΗΓΖΜΑΡΥΟ, 31/12/ /12/2010 Η.Π πληήξεζε θαη επηζθεπή κεραλεκάησλ δεμακελψλ χδξεπζεο , ΑΡΓΔΤΖ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ 31/12/2010 Η.Π Απνιπκάλζεηο θξεαηίσλ θαη δηθηχσλ απνρέηεπζεο Γήκνπ Δι. Βεληδέινπ , ΑΡΓΔΤΖ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ 31/12/2010 Η.Π πληήξεζε θεληξηθψλ αγσγψλ νκβξίσλ θαη ιπκάησλ , ΑΡΓΔΤΖ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ 31/12/2010 Η.Π Απνθξάμεηο θεληξηθψλ αγσγψλ απνρέηεπζεο απφ ιχκαηα , ΑΡΓΔΤΖ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ 31/12/2010 Η.Π. 43

44 Υεκηθέο θαη κηθξνβηνινγηθέο αλαιχζεηο ηνπ λεξνχ 3.500, ΑΡΓΔΤΖ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ 31/12/2010 Η.Π Αγνξά χδαηνο χδξεπζεοάξδεπζεο , ΑΡΓΔΤΖ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ 31/12/2010 Η.Π Σέιε θπθινθνξίαο θνξηεγψλ απηνθηλήησλ 500,00 ΑΞΟΝΑ 7 ΑΡΓΔΤΖ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ 31/12/2010 Η.Π. ΣΔΛΖ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ ΓΗΑ ΣΟ ΝΈΟ ΦΗΥ Πξνκήζεηα εληχπσλ θαη πιηθψλ κεραλνγξάθεζεο θαη πνιιαπιψλ εθηππψζεσλ 5.000,00 ΑΞΟΝΑ 7 ΑΡΓΔΤΖ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ 31/12/2010 Η.Π Πξνκήζεηα ρεκηθνχ πιηθνχ (Απνιπκαληηθά, ρεκηθά θ.ι.π.) 7.000, ΑΡΓΔΤΖ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ 31/12/2010 Η.Π Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ γηα θίλεζε κεηαθνξηθψλ κέζσλ 3.000,00 ΑΞΟΝΑ 7 ΑΡΓΔΤΖ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ 31/12/2010 Η.Π. ΓΗΑ ΣΟ ΝΈΟ ΦΗΥ 44

45 Η.Π Τδξνκεηξεηέο , ΑΡΓΔΤΖ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ 31/12/2010 Η.Π Δμαξηήκαηα θαη πιηθά γηα εξγαζίεο ζην δίθηπν πδξεπζεο , ΑΡΓΔΤΖ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ 31/12/2010 Η.Π σιήλεο θαη παξειθφκελα πιηθά γηα εξγαζίεο ζην δίθηπν απνρ/ζεο , ΑΡΓΔΤΖ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ 31/12/ Αληαιιαθηηθά ινηπψλ κεραλεκάησλ , ΑΡΓΔΤΖ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ 31/12/2010 Η.Π. 45

46 6. Α3 ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΔ ΓΑΠΑΝΔ Γ/ΝΔΩΝ ΓΖΜΟΤ ΔΛΔΤΘΔΡΙΟΤ ΒΔΝΙΕΔΛΟΤ 6 Α3 1. ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΔ ΓΑΠΑΝΔ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΓΖΜΟΤ ΔΛ ΒΔΝΙΕΔΛΟΤ A 3.1 Κ.Α. ΣΗΣΛΟ Κ.Α. ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΔ ΓΑΠΑΝΔ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΔΛΔΤΘΔΡΙΟΤ ΒΔΝΙΕΔΛΟΤ ΤΝΟΛΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΧΝ ΓΑΠΑΝΧΝ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ Απνδνρέο κνλίκσλ ππαιιήισλ Απνδνρέο ηαθηηθψλ ππαιιήισλ κε ζχκβαζε ανξίζηνπ ρξφλνπ Απνδνρέο εθηάθησλ ππαιιήισλ κε ζχκβαζε νξηζκέλνπ ρξφλνπ Απνδεκίσζε ππεξσξηαθήο εξγαζίαο Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο Οδνηπνξηθά εμνδα κεηαθηλνχκελσλ ππαιιήισλ Παξνρέο εηδψλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο-παξνρέο ζε είδνο Απνδνρέο κνλίκσλ ππαιιήισλ Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο Οηθνλνκηθέο-Γηνηθεηηθέο Τπεξεζίεο Τπεξεζίεο Πνιηηηζκνχ-Αζιεηηζκνχ- Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο Απνδνρέο κνλίκσλ ππαιιήισλ Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο Παξνρέο εηδψλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο-παξνρέο ζε είδνο 600 Τπεξεζίεο Καζαξηφηεηαο & Ζιεθηξνθσηηζκνχ 46

47 Απνδνρέο κνλίκσλ ππαιιήισλ Απνδνρέο ηαθηηθψλ ππαιιήισλ κε ζχκβαζε ανξίζηνπ ρξφλνπ Απνδνρέο εθηάθησλ ππαιιήισλ κε ζχκβαζε νξηζκέλνπ ρξφλνπ Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο Παξνρέο εηδψλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο-παξνρέο ζε είδνο Απνδνρέο κνλίκσλ ππαιιήισλ Απνδεκίσζε ππεξσξηαθήο εξγαζίαο Απνδνρέο εθηάθησλ ππαιιήισλ κε ζχκβαζε νξηζκέλνπ ρξφλνπ Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο Παξνρέο αηνκηθψλ εηδψλ πξνζηαζίαο- παξνρέο ζε είδνο Απνδνρέο κνλίκσλ ππαιιήισλ Απνδεκίσζε ππεξσξηαθήο εξγαζίαο Απνδνρέο ηαθηηθψλ ππαιιήισλ κε ζχκβαζε ανξίζηνπ ρξφλνπ Απνδνρέο εθηάθησλ ππαιιήισλ κε ζχκβαζε ανξίζηνπ ρξφλνπ Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο Παξνρέο εηδψλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο- παξνρέο ζε είδνο Τπεξεζίεο Ύδξεπζεο-Άξδεπζεο- Απνρέηεπζεο Τπεξεζία Σερληθψλ Έξγσλ Λνηπέο Τπεξεζίεο ΤΝΟΛΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΩΝ ΓΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ

48 6 Α3 2. ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΔ ΓΑΠΑΝΔ ΑΙΡΔΣΩΝ-ΤΠΑΛΛΖΛΩΝ ΔΙΓΙΚΩΝ ΘΔΔΩΝ-ΔΠΙΣΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΣΡΙΣΩΝ A 3.2 Κ.Α. ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΔ ΓΑΠΑΝΔ ΑΙΡΔΣΩΝ-ΤΠΑΛΛΖΛΩΝ ΔΙΓΙΚΩΝ ΘΔΔΩΝ-ΔΠΙΣΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΣΡΙΣΩΝ ΣΙΣΛΟ Κ.Α. ΤΝΟΛΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΩΝ ΓΑΠΑΝΩΝ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΙ Απνδνρέο ππαιιήισλ εηδηθψλ ζέζεσλ Γαπάλεο αηξεηψλ Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο Οδνηπνξηθά έμνδα κεηαθηλνχκελσλ αηξεηψλ Απνδεκίσζε γηα ζπκκεηνρή ζε ζπκβνχιηα θαη επηηξνπέο Απνδεκίσζε κειψλ θαη γξακκαηέσο ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ 200 Ακνηβέο ει. επαγγεικαηηψλ (λνκηθψλ, ζπκβνιαηνγξάθσλ, ινηπσλ ει επαγγ.) Γάλεηα γηα ηελ θάιπςε επελδπηηθψλ δαπαλψλ (ηνθνη θαη εμνδα δαλεησλ) Δηδηθνί πλεξγάηεο Ννκηθνί χκβνπινη Γήκαξρνο Αληηδήκαξρνη Πξφεδξνο Γ.. & Σ.. Γεκνηηθνί χκβνπινη Γήκαξρνο Αληηδήκαξρνη Πξφεδξνο Γ.. & Σ.. Γεκνηηθνί χκβνπινη 48

ΓΖΜΟ ΔΛΔΤΘΔΡΙΟΤ ΒΔΝΙΕΔΛΟΤ. Δτήσιο Δπιτειρησιακό Πρόγραμμα Γράσης 2009 Γήμοσ Δλεσθερίοσ Βενιζέλοσ

ΓΖΜΟ ΔΛΔΤΘΔΡΙΟΤ ΒΔΝΙΕΔΛΟΤ. Δτήσιο Δπιτειρησιακό Πρόγραμμα Γράσης 2009 Γήμοσ Δλεσθερίοσ Βενιζέλοσ ΓΖΜΟ ΔΛΔΤΘΔΡΙΟΤ ΒΔΝΙΕΔΛΟΤ Δτήσιο Δπιτειρησιακό Πρόγραμμα Γράσης 2009 Γήμοσ Δλεσθερίοσ Βενιζέλοσ Απρίλιος 2009 1 ΓΖΜΟ ΔΛΔΤΘΔΡΙΟΤ ΒΔΝΙΕΔΛΟΤ Δηήζην Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα Γξάζεο 2009 Γήκνπ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ ΓΗΜΟ ΜΤΛΟΠΟΣΑΜΟΤ ΜΔΡΟ ΙI - ΓΑΠΑΝΔ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ ΓΗΜΟ ΜΤΛΟΠΟΣΑΜΟΤ ΜΔΡΟ ΙI - ΓΑΠΑΝΔ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ ΓΗΜΟ ΜΤΛΟΠΟΣΑΜΟΤ ΜΔΡΟ ΙI - ΓΑΠΑΝΔ μέτρι 00 ΓΔΝΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ 00-6 ΔΞΟΓΑ ΥΡΗΗ 00-60 Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνύ 00-603 Απνδνρέο ππαιιήισλ εηδηθώλ ζέζεσλ 00-6031 Σαθηηθέο απνδνρέο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός. Αριθμός Απόυασης. Αποτέλεσμα ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ

Αριθμός. Αριθμός Απόυασης. Αποτέλεσμα ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑ Σσλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ηεο 16 ης (15-6-2015) ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Δηζαγσγά... 3 2. Θεζκηθφ πιαέζην ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΓΗΟΝΤΟΤ ηης 11-02-2011 ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΑΜΑΣΑ Αριθ. Απόθαζης 3/2011 Μαξαζψλνο 10-145 75 ηακάηα Α Π Ο Π Α Μ Α

ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΓΗΟΝΤΟΤ ηης 11-02-2011 ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΑΜΑΣΑ Αριθ. Απόθαζης 3/2011 Μαξαζψλνο 10-145 75 ηακάηα Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ σνεδρίαζη 3 η ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΓΗΟΝΤΟΤ ηης 11-02-2011 ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΑΜΑΣΑ Αριθ. Απόθαζης 3/2011 Μαξαζψλνο 10-145 75 ηακάηα Α Π Ο Π Α Μ Α Απφ ην πξαθηηθφ ηεο 11-02-2011 ζπλεδξίαζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΖΜΟΤ ΦΤΛΖ

ΥΔΓΗΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΖΜΟΤ ΦΤΛΖ ΥΔΓΗΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΖΜΟΤ ΦΤΛΖ ΗΟΤΛΗΟ 2011 Σελίδα 1 ΜΔΡΟ 1 Ο ΓΗΑΘΡΧΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ Σελίδα 2 Άξζξν 1 ΓΗΑΡΘΡΧΖ ΚΔΝΣΡΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Οη Κεληξηθέο Τπεξεζίεο, ηνπ Γήκνπ Φπιήο, είλαη εγθαηεζηεκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Πιεξ: Διπαζίδνπ Π. Σαρ. Γ/λζε :Πι Αγγειή Γάηζνπ Σαρ. Κψδηθαο: 584 00 ΑΡΗΓΑΗΑ Σει: 2384350225 Fax : 2384350213 e-mail : arid.progr@gmail.

Πιεξ: Διπαζίδνπ Π. Σαρ. Γ/λζε :Πι Αγγειή Γάηζνπ Σαρ. Κψδηθαο: 584 00 ΑΡΗΓΑΗΑ Σει: 2384350225 Fax : 2384350213 e-mail : arid.progr@gmail. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΑΛΜΧΠΗΑ ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ & ΟΡΓΑΝΧΖ Πιεξ: Διπαζίδνπ Π. Σαρ. Γ/λζε :Πι Αγγειή Γάηζνπ Σαρ. Κψδηθαο: 584 00 ΑΡΗΓΑΗΑ Σει: 2384350225 Fax : 2384350213 e-mail : arid.progr@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Πιεξ: Διπαζίδνπ Π. Σαρ. Γ/λζε :Πι Αγγειή Γάηζνπ Σαρ. Κψδηθαο: 584 00 ΑΡΗΓΑΗΑ Σει: 2384350225 Fax : 2384350213 e-mail : arid.progr@gmail.

Πιεξ: Διπαζίδνπ Π. Σαρ. Γ/λζε :Πι Αγγειή Γάηζνπ Σαρ. Κψδηθαο: 584 00 ΑΡΗΓΑΗΑ Σει: 2384350225 Fax : 2384350213 e-mail : arid.progr@gmail. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΑΛΜΩΠΗΑ ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ & ΟΡΓΑΝΩΖ Πιεξ: Διπαζίδνπ Π. Σαρ. Γ/λζε :Πι Αγγειή Γάηζνπ Σαρ. Κψδηθαο: 584 00 ΑΡΗΓΑΗΑ Σει: 2384350225 Fax : 2384350213 e-mail : arid.progr@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ*

ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ* ΠΙΝΑΚΑ Α ΚΡΙΣΗΡΙΟ A3: ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ* Η Γηαρεηξηζηηθή Αξρή πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζεη ηελ πξάμε, δεηά επί πιένλ από ηνλ Σειηθό Γηθαηνύρν λα ππνβάιεη για ηιρ ζςμβάζειρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ Πξνυπνινγηζκφο ΔΣΟΤ 2011

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ Πξνυπνινγηζκφο ΔΣΟΤ 2011 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΓΖΜΟ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ Πξνυπνινγηζκφο ΔΣΟΤ 2011 ελίδα 1 από 263 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΓΖΜΟ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΜΔΡΟ I - ΔΟΓΑ ελίδα 2 από 263 ΜΔΡΟ 1 ΔΟΓΑ 0 ΣΑΚΣΗΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 2.4 Γείθηεο παξαθνινύζεζεο θαη αμηνιόγεζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο

Κεθάιαην 2.4 Γείθηεο παξαθνινύζεζεο θαη αμηνιόγεζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο Κεθάιαην 2.4 ο παξαθνινύζεζεο θαη αμηνιόγεζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο Ζ παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο γίλεηαη κέζσ ηεο ρξήζεο δεηθηψλ παξαθνινχζεζεο. Οη ο παξαθνινχζεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Ε ΩΣΕΡΘΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Ε ΩΣΕΡΘΚΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 18 Απξηιίνπ 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ Αξηζ. Πξση. 9207/07 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ & ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ: Δπαγγειηζηξίαο 2 ΣΑΥ. ΚΧΓΗΚΑ: 105

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: 11 Ννεκβξίνπ 1974 Σφπνο Γέλλεζεο: Αζήλα Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο ηξαηησηηθέο Τπνρξεψζεηο : Εθπιεξσκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» Α/Α ηοισεία ππογπάμμαηορ: 1 ηόσορ ππογπάμμαηορ 2 Πποϋποθέζειρ ςμμεηοσήρ 3 Επιλέξιμερ Ενέπγειερ Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο/

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 50.000,00 ΔΤΡΩ ΜΔ Φ.Π.Α. ΔΣΟ: 2014

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 50.000,00 ΔΤΡΩ ΜΔ Φ.Π.Α. ΔΣΟ: 2014 ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 50.000,00 ΔΤΡΩ ΜΔ Φ.Π.Α. ΔΣΟ: 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΗΠΔΙΡΟΤ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/ΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ,

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010.

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΩΝ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (9) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: ΒΗΡΥΟΔΦΔ-ΒΧΣ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΓΗΑ ΓΖΜΟ ΒΟΡΔΗΑ ΚΤΝΟΤΡΗΑ Ν.Π.Γ.Γ. «ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΓΖΜΟΤ ΒΟΡΔΗΑ ΚΤΝΟΤΡΗΑ»

ΑΓΑ: ΒΗΡΥΟΔΦΔ-ΒΧΣ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΓΗΑ ΓΖΜΟ ΒΟΡΔΗΑ ΚΤΝΟΤΡΗΑ Ν.Π.Γ.Γ. «ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΓΖΜΟΤ ΒΟΡΔΗΑ ΚΤΝΟΤΡΗΑ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΓΗΑ ΓΖΜΟ ΒΟΡΔΗΑ ΚΤΝΟΤΡΗΑ Ν.Π.Γ.Γ. «ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΓΖΜΟΤ ΒΟΡΔΗΑ ΚΤΝΟΤΡΗΑ» ΑΓΑ: ΒΗΡΥΟΔΦΔ-ΒΧΣ Άζηξνο 2/01/2014 Αξ. Πξση. : 01 ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΜΟΤ ΠΑΛΑΙΟΤ ΦΑΛΗΡΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟΤ 2011 2014

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΜΟΤ ΠΑΛΑΙΟΤ ΦΑΛΗΡΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟΤ 2011 2014 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΜΟΤ ΠΑΛΑΙΟΤ ΦΑΛΗΡΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟΤ 2011 2014 ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΚΑΗ ΔΗΖΓΖΖ ΣΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ 2011 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα

4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα 4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα 4.5.1 Βαζηθά δεδνκέλα πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο Διεπζίλαο ην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο LIFE Environment, κε ηίηιν «Ζ Αλάπηπμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΔΓΗΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΔΗΓΗΘΝ ΓΗΑΒΑΘΚΗΓΗΘΝ ΠΛΓΔΠΚΝ ΛΝΚΝ ΑΡΡΗΘΖΠ

ΠΣΔΓΗΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΔΗΓΗΘΝ ΓΗΑΒΑΘΚΗΓΗΘΝ ΠΛΓΔΠΚΝ ΛΝΚΝ ΑΡΡΗΘΖΠ ΠΣΔΓΗΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΔΗΓΗΘΝ ΓΗΑΒΑΘΚΗΓΗΘΝ ΠΛΓΔΠΚΝ ΛΝΚΝ ΑΡΡΗΘΖΠ 1 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΚΔΟΝΠ 1 : ΓΗΑΟΘΟΥΠΖ ΡΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΡΝ ΠΛΓΔΠΚΝ Άξζξν 1 : Γηάξζξσζε Υπεξεζηψλ ΚΔΟΝΠ 2 : ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΔΠ ΡΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΖΜΟΤ ΛΔΒΟΤ. Α ΦΑΖ : Κείκελν ηξαηεγηθνύ ρεδηαζκνύ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΖΜΟΤ ΛΔΒΟΤ. Α ΦΑΖ : Κείκελν ηξαηεγηθνύ ρεδηαζκνύ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΖΜΟΤ ΛΔΒΟΤ Α ΦΑΖ : Κείκελν ηξαηεγηθνύ ρεδηαζκνύ Ννέκβξεο 2011 Πεξηερφκελα Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο. ηάδηα Καηάξηηζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο. Αλάιπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΧ ΜΠΟΡΔΗ Ζ ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΝΑ ΒΟΖΘΖΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΟ ΗΝΣΔΡΝΔΣ

ΠΧ ΜΠΟΡΔΗ Ζ ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΝΑ ΒΟΖΘΖΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΟ ΗΝΣΔΡΝΔΣ ΠΧ ΜΠΟΡΔΗ Ζ ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΝΑ ΒΟΖΘΖΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΟ ΗΝΣΔΡΝΔΣ ΜΗΝΑ ΕΟΤΛΟΒΗΣ ΓΗΚΖΓΟΡΟ LL.M ΓΗΚΑΗΟΤ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΖΛ. ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ minazoulovits@phrlaw.gr ύγρξνλα Γεδνκέλα ΥΡΖΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 4ΑΓ3Κ-1. Αρηζκ. Δγθσθιίοσ: 30

ΑΓΑ: 4ΑΓ3Κ-1. Αρηζκ. Δγθσθιίοσ: 30 ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα 20 Απρηιίοσ 2011 Α) ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΗ & Αρηζκ. Πρφη.: 19664 ΗΛ/ΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΣΟΠ. ΑΤΣ/Η Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΣΑ ΠΡΟ: α) Αποθεληρφκέλες ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ A.B.S

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ A.B.S ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Η παξνχζα κειέηε αθνξά ηελ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ζπζηεκάησλ Αληηεκπινθήο θαηά ηελ Πέδεζε ΑΠ (ABS) ζε νξηζκέλα απφ ηα νρήκαηα ηνπ Γήκνπ Ισαλληηψλ. Με βάζε ηελ ππ αξηζ. 28366/2098/2006

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΠΟΠΑΜΑ. Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35.

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΠΟΠΑΜΑ. Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ Ληβαδεηά 24 02-2015 Αξηζ. Πξση.: 4645 ΑΠΟΠΑΜΑ Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35 Πεξίιεςε Έγκπιζη δαπάνηρ και διάθεζη

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΖΜΟΤ ΣΑΝΑΓΡΑ 2011-2014

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΖΜΟΤ ΣΑΝΑΓΡΑ 2011-2014 ΥΔΓΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΖΜΟΤ ΣΑΝΑΓΡΑ 2011-2014 Δλφηεηα 1: ηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο Γπλάκεη ηνπ άξζξνπ 266 ηνπ Ν. 3852/10 «Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» θαη ησλ άξζξσλ 203-207 ηνπ Ν. 3463/06 «Κψδηθαο Γήκσλ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ 17 η ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ 17-07-2014

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ 17 η ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ 17-07-2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΔΗΓΗΚΟ ΓΗΑΒΑΘΜΗΓΗΚΟ ΤΝΓΔΜΟ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΗΚΖ ΔΓΡΑ: Άληεξζελ 6 θαη Μσξαΐηε 90, 115 25 Αζήλα ηει.:213214 8314-313, Fax: 210 6777238 ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 21-07-2014

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή)

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) 546 25 Θεζζαινλίθε Τηλ. 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΝΟΜΟ ΠΙΕΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΩΥΕΛΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ ΔΗΜΟΤ ΠΤΔΝΑ ΚΟΛΙΝΔΡΟΤ ΕΣΗΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΗ ΕΣΟΤ 2015 ΑΞΟΝΔ ΔΣΗΙΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΡΑΗ ΠΔΡΙΟΓΟΤ 1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΗΜΟΤ ΔΡΑΜΑ, ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2007 2010. ΦΑΖ Β : Δλφηεηα 2 Δπηρεηξεζηαθφο Πξνγξακκαηηζκφο

ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΗΜΟΤ ΔΡΑΜΑ, ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2007 2010. ΦΑΖ Β : Δλφηεηα 2 Δπηρεηξεζηαθφο Πξνγξακκαηηζκφο ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΗΜΟΤ ΔΡΑΜΑ, ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2007 2010 ΦΑΖ Β : Δλφηεηα 2 Δπηρεηξεζηαθφο Πξνγξακκαηηζκφο Σεπτέμβριος 2009 ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΗΔ Α.Ο.Γ.Γ. Αζιεηηθφο Οξγαληζκφο Γήκνπ Γξάκαο

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Ζ ΤΝΘΔΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ έρεη σο εμήο : Οη απνπζηάδνληεο αλ θαη λόκηκα θιήζεθαλ είλαη νη θ.θ. :

Α Π Ο Π Α Μ Α. Ζ ΤΝΘΔΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ έρεη σο εμήο : Οη απνπζηάδνληεο αλ θαη λόκηκα θιήζεθαλ είλαη νη θ.θ. : ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (19) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξφγξακκα ησλ Ησληθψλ Γηνξηψλ, αξλεηηθά ςήθηζε ε Γεκνηηθή χκβνπινο θα Εεζίκνπ Γεκφθιεηα. Α Π Ο Π Α Μ Α ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ Απφ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ. 1. Πξόγξακκα Θεσξεηηθνύ θαη Πξαθηηθνύ Μέξνπο, γηα ηελ εηδηθόηεηα «Δθπαηδεπηήο ππνςεθίσλ νδεγώλ απηνθηλήησλ θαη κνηνζηθιεηώλ»:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ. 1. Πξόγξακκα Θεσξεηηθνύ θαη Πξαθηηθνύ Μέξνπο, γηα ηελ εηδηθόηεηα «Δθπαηδεπηήο ππνςεθίσλ νδεγώλ απηνθηλήησλ θαη κνηνζηθιεηώλ»: ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ Ο Οπγανιζμόρ Δπαγγελμαηικήρ Δκπαίδεςζηρ και Καηάπηιζηρ (Ο.Δ.Δ.Κ.) αλαθνηλώλεη ην πξόγξακκα ησλ Δξεηάζεων Πιζηοποίηζηρ Δπαγγελμαηικήρ Καηάπηιζηρ 2 ηρ πεπιόδος 2008: 1. Πξόγξακκα Θεσξεηηθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Η Κενηρική Υπηρεζία ηης Περιθέρειας Δσηικής Ελλάδας διαρθρώνεηαι ως καηωηέρω:

Η Κενηρική Υπηρεζία ηης Περιθέρειας Δσηικής Ελλάδας διαρθρώνεηαι ως καηωηέρω: Η Κενηρική Υπηρεζία ηης Περιθέρειας Δσηικής Ελλάδας διαρθρώνεηαι ως καηωηέρω: α) Γραφείο Περιφερειάρχθ. β) Γραφεία Αντιπεριφερειαρχών. γ) Γενικι Διεφκυνςθ Αναπτυξιακοφ Προγραμματιςμοφ, Περιβάλλοντοσ και

Διαβάστε περισσότερα

Τν ηκήκα είλαη αξκφδην γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ.

Τν ηκήκα είλαη αξκφδην γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ. Γιεύθσνζη Νεολαίας, Αθληηικών και Πολιηιζηικών Τπηρεζιών ποσ περιλαμβάνει ειδικόηερα ηις παρακάηω διοικηηικές ενόηηηες : 1.Σμήμα Παιδείας Μεξηκλά γηα ηε ζηέγαζε δεκφζησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, ηε ζηέγαζε θαη

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002925722 2015-07-21

15REQ002925722 2015-07-21 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΜΠΔΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΔΝΔΜΔΝΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ-ΚΑΘAΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒ/ΝΣΟ TMHMA ΤΝΣΗΡΗΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΛΙΚΩΝ Έργο: «σνηήρηζη λεβήηων και κασζηήρων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΓΔΜΟ ΓΗΜΧΝ Από ηα πξαθηηθά ηεο 3-5-2012. ******* Δπηηξνπήο ηνπ πλδέζκνπ. Θ Ε Μ Α: «Πξνέιεγρνο απνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2011»

ΤΝΓΔΜΟ ΓΗΜΧΝ Από ηα πξαθηηθά ηεο 3-5-2012. ******* Δπηηξνπήο ηνπ πλδέζκνπ. Θ Ε Μ Α: «Πξνέιεγρνο απνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2011» 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Α Π Ο Π Α Μ Α ΤΝΓΔΜΟ ΓΗΜΧΝ Από ηα πξαθηηθά ηεο 3-5-2012 ΓΤΣΙΚΗ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ζπλεδξίαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο ******* Δπηηξνπήο ηνπ πλδέζκνπ Αξηζκόο Απόθαζεο 17 / 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. ΘΔΜΑ 4 ν Έγθξηζε ηζνινγηζκνχ θαη απνηειεζκάησλ ρξήζεσο ηεο ΚΔΓΥ έηνπο 2009

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. ΘΔΜΑ 4 ν Έγθξηζε ηζνινγηζκνχ θαη απνηειεζκάησλ ρξήζεσο ηεο ΚΔΓΥ έηνπο 2009 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΘΔΜΑ 1 ν Αηηήκαηα θαηνίθσλ ΘΔΜΑ 2 ν πδήηεζε γηα ηελ αλάθιεζε απνθάζεσο Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ πληειεζηή Γφκεζεο απφ 0,8 ζε 0,6 σο θαη ηνλ απνραξαθηεξηζκφ νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ ζηελ ίδηα πεξηνρή

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΘΔΜΑ Ο ξόινο ηεο Γηνίθεζεο Αλζξώπηλσλ Πόξσλ ζηελ πνηόηεηα ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ. Μειέηε πεξίπησζεο: Σα μελνδνρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΧΝ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΧΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ANAΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΧΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙΙ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Γ/ΝΗ ΜΜΔ ΣΜΗΜΑ Β Σαρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, / /2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Αριθ. πρωη:. ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ Πιεξ.: Δ. Σζνπξάθε, Κ. ηνπξλάξαο Σει.:

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ Αζήλα, 23 Γεθεκβξίνπ 2014 ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Αξ. πξση.:2/98002/γπγκ ΓΔΝΗΚΟ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

Τποέπγο 6 ηηρ Ππάξηρ

Τποέπγο 6 ηηρ Ππάξηρ Α Π Ο Π Α Μ Α ------------------------------------- Απφ ην 12 ν ηνπ 2011 πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Κάζνπ. Αξηζκφο απφθαζεο 72/2011. Π ε ξ ί ι ε ς ε ------------------ Δηζεγεηηθή έθζεζε

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΚΑΣΟΡΙΑ ΔΗΜΟ ΝΕΣΟΡΙΟΤ

Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΚΑΣΟΡΙΑ ΔΗΜΟ ΝΕΣΟΡΙΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΚΑΣΟΡΙΑ ΔΗΜΟ ΝΕΣΟΡΙΟΤ AΠΟΠΑΜΑ Από το πρακτικό της 13 ης υνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Νεστορίου Αριθ. Απόφασης : 80/2012 Έκθεση εσόδων εξόδων Β τριμήνου για τον

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Αζήλα, 25 Ηνπιίνπ 1990

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Αζήλα, 25 Ηνπιίνπ 1990 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Αζήλα, 25 Ηνπιίνπ 1990 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Αξηζκ. Πξση. ΣΜΗΜΑ Α ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΤΠΠΟ: ΓΗΟΗΚ 31503 ΠΡΟ: 1)- Όια ηα Γξαθεία Πεξηθεξεηαξρψλ ηεο Υψξαο Σαρ. Γηεχζπλζε: Αξηζηείδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ 2007-2013 «ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ ΚΞΑΙΡΑΡΕΖΠ» ΚΔΡΟΝ 123A: ΑΜΖΠΖ ΡΖΠ ΑΜΗΑΠ ΡΩΛ ΓΔΩΟΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ 2007-2013 «ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ ΚΞΑΙΡΑΡΕΖΠ» ΚΔΡΟΝ 123A: ΑΜΖΠΖ ΡΖΠ ΑΜΗΑΠ ΡΩΛ ΓΔΩΟΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ 2007-2013 «ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ ΚΞΑΙΡΑΡΕΖΠ» ΑΜΝΛΑΠ 1: ΒΔΙΡΗΩΠΖ ΡΖΠ ΑΛΡΑΓΩΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑΠ ΡΝ ΡΝΚΔΑ ΓΔΩΟΓΗΑΠ & ΓΑΠΝΘΝΚΗΑΠ ΚΔΡΟΝ 123A: ΑΜΖΠΖ ΡΖΠ ΑΜΗΑΠ ΡΩΛ ΓΔΩΟΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγφο χληαμεο Δπηρεηξεκαηηθνχ ρεδίνπ ηνπ Κέληξνπ Απαζρφιεζεο θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο (ΚΑΔ) ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ

Οδεγφο χληαμεο Δπηρεηξεκαηηθνχ ρεδίνπ ηνπ Κέληξνπ Απαζρφιεζεο θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο (ΚΑΔ) ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ Οδεγφο χληαμεο Δπηρεηξεκαηηθνχ ρεδίνπ ηνπ Κέληξνπ Απαζρφιεζεο θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο (ΚΑΔ) ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ Tα θεθάιαηα πνπ αθνινπζνχλ ζα ζαο βνεζήζνπλ λα ζπληάμεηε ην επηρεηξεκαηηθφ ζαο ζρέδην. Γηαβάζηε

Διαβάστε περισσότερα