ΣΑΣΙΚΔ ΦΑΔΙ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΙΥΑΗΛΙΓΗ Υ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΑΣΙΚΔ ΦΑΔΙ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΙΥΑΗΛΙΓΗ Υ"

Transcript

1 ΣΑΣΙΚΔ ΦΑΔΙ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΙΥΑΗΛΙΓΗ Υ

2 Απνηειέζκαηα εξεπλώλ Έλα κεγάιν πνζνζηό ησλ ηεξκάησλ πξνέξρνληαη από ηηο «ζηεκέλεο θάζεηο» (έκκεζα θαη άκεζα θάνπι, πέλαιηπ, θόξλεξ, πιάγην άνπη) Διιεληθή έξεπλα πνπ δηεξεύλεζε ηα επηηεπρζέληα ηέξκαηα (627) ζε 240 αγώλεο ηεο Α εζληθήο θαηεγνξίαο ηεο πεξηόδνπ έδεημε όηη ην 1/5 ησλ ηεξκάησλ (106 ηέξκαηα) ζεκεηώζεθαλ από ζηεκέλεο θάζεηο

3 Βαζηθνί παξάγνληεο πνπ ζπληεινύλ ζηελ απνηειεζκαηηθόηεηα επίηεπμεο ηεξκάησλ από ζηεκέλεο θάζεηο (1) 1. Η ακπλόκελε νκάδα δελ κπνξεί λα καξθάξεη ηνλ θάηνρν ηεο κπάιαο ζε απόζηαζε κηθξόηεξε ησλ 9,15 κέηξσλ. 2. Η επηηηζέκελε νκάδα κπνξεί λα ηνπνζεηήζεη έλαλ κεγάιν αξηζκό ηθαλώλ παηθηώλ ζε πξνγξακκαηηζκέλεο επηζεηηθέο ζέζεηο.

4 Βαζηθνί παξάγνληεο πνπ ζπληεινύλ ζηελ απνηειεζκαηηθόηεηα επίηεπμεο ηεξκάησλ από ζηεκέλεο θάζεηο (2) 3. Οη παίθηεο ηεο ακπλόκελεο νκάδαο δελ έρνπλ δηδαρζεί ζσζηά θαη κε ιεπηνκέξεηα πώο λα ακπλζνύλ ζε θαηαζηάζεηο ησλ ζηεκέλσλ θάζεσλ. 4. Οη ακπλόκελνη παίθηεο ράλνπλ πνιιέο θνξέο ηελ πξνζνρή ηνπο (έιιεηςε απηνζπγθέληξσζεο).

5 Για την επιτυχία μιας αποτελεσματικής άμυνας στις στατικές φάσεις απαιτείται: Αηνκηθή θαη νκαδηθή πεηζαξρία πλεξγαζία θαη επηθνηλσλία ησλ παηθηώλ Λεπηνκεξήο ζρεδηαζκόο θαη νξγάλσζε ηεο ακπληηθήο ζπκπεξηθνξάο αλάινγα ηεο θάζεο, έρνληαο ππόςε ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ ηξόπνπ εθηέιεζεο ησλ «ζηεκέλσλ θάζεσλ» από ηνπο αληηπάινπο Η ζπγθέληξσζε ηεο πξνζνρήο

6 Η Ακπληηθή ζπκπεξηθνξά ζηηο ζηαηηθέο θάζεηο

7 ε θάνπι καθξηά από ηελ εζηία Όηαλ κηα νκάδα έρεη θεξδίζεη έλα θάνπι θαη εηδηθά ζην ρώξν ηνπ θέληξνπ ηνπ γεπέδνπ θάπνηνη παίθηεο ην εθηεινύλ γξήγνξα. Καη απηό γίλεηαη γηα 2 θπξίσο ιόγνπο: Γηόηη έρνπλ ην πιενλέθηεκα ηνπ ρώξνπ, θαζώο νη ακπληηθνί πξέπεη λα βξίζθνληαη καθξηά από ηελ κπάια ηνπιάρηζηνλ 9,15 κέηξα. Γηόηη ζπλήζσο νη αληίπαινη ακπληηθνί ράλνπλ γηα ιίγν ηελ πξνζνρή ηνπο, επεηδή ην παηρλίδη ζα έρεη ζηακαηήζεη.

8 Γηα απηό: Αλ κηα νκάδα ζε νπνηνδήπνηε ρώξν γίλεη ην θάνπι, ζα πξέπεη έλαο ακπλόκελνο παίθηεο λα θηλεζεί γξήγνξα θαη λα ηνπνζεηεζεί ζε κηα ζέζε πνπ λα βξίζθεηαη κεηαμύ ηεο κπάιαο θαη ηεο εζηίαο ηνπ ζε απόζηαζε 9,15 κέηξσλ. Κάλνληαο απηό, ν παίθηεο: εκπνδίδεη άκεζα ηνλ αληίπαιν θαη δελ ηνπ επηηξέπεη λα κεηαβηβάζεη ηε κπάια ρακειά πξνο ηα εκπξόο.

9 Η γξήγνξε θίλεζε ηνπ ακπληηθνύ πξνο ηελ κπάια πξνζθέξεη ηα παξαθάησ πιενλεθηήκαηα: 1. θαζπζηεξεί ηελ επίζεζε ησλ αληηπάισλ 2. αλαγθάδεη ηνλ αληίπαιν πνπ είλαη θάηνρνο ηεο κπάιαο: λα κεηαβηβάζεη ηελ κπάια πξνο ηα πιάγηα ή λα κεηαβηβάζεη ηε κπάια πάλσ από ηνλ ακπληηθό, πνπ ηνπνζεηείηαη εκπξόο από ηε κπάια ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ Αλαγθάδεηαη ν αληίπαινο λα θάλεη κηα πην δύζθνιε κεηαβίβαζε γεγνλόο πνπ ζα δπζθνιέςεη θαη ηνλ αληίπαιν πνπ ζα δερζεί ηε κεηαβίβαζε λα θάλεη έλα εύθνιν θνληξόι ηεο κπάιαο.

10 Σν ρξόλν πνπ θεξδίδεη ν ακπληηθόο από ηελ θαζπζηέξεζε κε ηε γξήγνξε θίλεζή ηνπ πξνο ηελ κπάια θαη ηελ ηνπνζέηεζή ηνπ θνληά ηεο πξέπεη λα ηνλ εθκεηαιιεύεηαη ε ακπλόκελε νκάδα γηα λα καξθάξεη ηνπο αληίπαινπο παίθηεο γηα λα θαιύπηεη ηνπο θελνύο ρώξνπο. Οη ακπλόκελνη παίθηεο δελ πξέπεη λα ακθηζβεηνύλ ην θάνπι ή λα δηακαξηύξνληαη πξνο ηνλ δηαηηεηή ράλνληαο κε απηόλ ηνλ ηξόπν ηελ απηνζπγθέληξσζή ηνπο θαη ηελ ακπληηθή νξγάλσζή ηνπο (απεηζαξρία)

11 ε θάνπι θνληά ζηελ εζηία Όηαλ κηα νκάδα έρεη δερζεί θνληά ζηε κεγάιε ηεο πεξηνρή έλα θάνπι θαηά θαλόλα ζα πξέπεη λα ηνπνζεηήζεη θάπνην ηείρνο από παίθηεο γηα λα κπνξέζεη λα ππεξαζπίζεη έλα κέξνο ηεο εζηίαο ηεο.

12 Τπάξρνπλ 4 ζεκειηώδε εξσηήκαηα ηα νπνία ζα πξέπεη λα απαληεζνύλ: 1. Πνπ ηνπνζεηείηαη ην ακπληηθό ηείρνο θαη πνηόο νξγαλώλεη ην ακπληηθό ηείρνο; 2. Πόζνη παίθηεο ηνπνζεηνύληαη ζην ακπληηθό ηείρνο; 3. Πώο νη παίθηεο ζρεκαηίδνπλ ην ηείρνο; 4. Πόηε δηαιύεηαη ην ηείρνο;

13 Πνπ ηνπνζεηείηαη ην ακπληηθό ηείρνο θαη πνηνο νξγαλώλεη ην ακπληηθό ηείρνο;

14 Γηα ηελ ηαθηνπνίεζε θαη ηελ νξγάλσζε ηνπ ακπληηθνύ ηείρνπο ππεύζπλνη είλαη ν εμσηεξηθόο παίθηεο θαη ν ηεξκαηνθύιαθαο

15 Δάλ ην θάνπι είλαη ζε πιάγηα ζέζε Δάλ ην θάνπι είλαη ζε πιάγηα ζέζε ηόηε ην ηείρνο πξνζηαηεύεη ην ρώξν ηεο εζηίαο πξνο ην θνληηλόηεξν δνθάξη. Ο εμσηεξηθόο παίθηεο ηνπ ηείρνπο ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί 9,15 κέηξα πίζσ από ηελ κπάια θαη έμσ από ηε λνεηή γξακκή πνπ ελώλεη ηελ κπάια κε ην θάζεην δνθάξη.

16 Αλ ην θάνπι εθηειείηαη από ηνλ θεληξηθό άμνλα Ο ηεξκαηνθύιαθαο απνθαζίδεη πνηά γσλία ζα επηιέμεη γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ηείρνπο Ο ηεξκαηνθύιαθαο ηνπνζεηείηαη πξνο ηελ αθάιππηε πιεπξά ηεο εζηίαο κεηά ηνλ εζσηεξηθό παίθηε γηα λα βιέπεη ηελ κπάια θαη λα είλαη ζε εηνηκόηεηα γηα νπνηαδήπνηε απόθξνπζε ηεο κπάιαο Γελ πξέπεη λα βξίζθεηαη πίζσ από ην ηείρνο

17 Πξνζνρή!!!! Πξνζνρή ζηε θάζε πνπ ν ηεξκαηνθύιαθαο νξγαλώλεη ηελ ηνπνζέηεζή ηνπ ακπληηθνύ ηείρνπο Υξεηάδεηαη ρξόλνο γηα λα έιζεη ζηε ζέζε ηνπ θαη βξίζθεηαη γηα θάπνην ρξόλν πίζσ από ην ηείρνο

18 Οη άιινη παίθηεο Οη ππόινηπνη παίθηεο ζπκκεηέρνπλ ζηελ ακπληηθή νξγάλσζε ηνπ ηείρνπο θαη άιινη θαηαιακβάλνπλ ζέζεηο αλάινγα ηεο ζέζεσο ησλ αληηπάισλ Με ηελ εθηέιεζε ηνπ θάνπι έλαο δύν παίθηεο εθηόο ηνπ ακπληηθνύ ηείρνπο ηξέρνπλ πξνο ηελ κπάια γηα λα εκπνδίζνπλ ηελ πνξεία ηεο πξνο ηελ εζηία ή λα ηελ επαλαθηήζνπλ

19 Πόζνη παίθηεο ηνπνζεηνύληαη ζην ακπληηθό ηείρνο; Δμαξηάηαη από ην ζεκείν ηνπ θάνπι: ε θεληξηθή ζέζε θνληά ζην εκηθύθιην ηεο κεγάιεο πεξηνρήο ην ηείρνο ζρεκαηίδεηαη από 4 ή 5 παίθηεο θαη ίζσο 6 παίθηεο. ε θάνπι κεηαμύ εκηθπθιίνπ θαη ηεο άθξεο ηεο κεγάιεο πεξηνρήο ην ηείρνο ζρεκαηίδεηαη από 3 ή 4 παίθηεο. ε θάνπι κεηαμύ ηεο γξακκήο ηνπ άνπη θαη ηεο άθξεο ηεο κεγάιεο πεξηνρήο (έμσ από απηήλ) ηόηε ην ηείρνο ζρεκαηίδεηαη από 2 ή 3 παίθηεο. ε θάνπι κεηαμύ ηνπ πιάγηνπ άνπη θαη ηεο κεγάιεο πεξηνρήο (έμσ από απηήλ) 1 ή 2 παίθηεο.

20 Οδεγίεο γηα ηελ πξνπόλεζε Οη νκάδεο πξέπεη λα πξνπνλνύληαη θαηά ηέηνην ηξόπν, ώζηε λα γλσξίδνπλ αθξηβώο πόζνη παίθηεο απαηηείηαη λα ηνπνζεηεζνύλ ζην ακπληηθό ηείρνο γηα θάζε πεξίπησζε. Ο ηεξκαηνθύιαθαο πξέπεη πάληα λα θσλάδεη ηνλ αξηζκό ησλ παηθηώλ πνπ ζα ζρεκαηίδνπλ ην ηείρνο γηα λα απνθεύγεηαη ε ζύγρπζε.

21 Ο ζρεκαηηζκόο ηνπ ακπληηθνύ ηείρνπο (1) σζηή ηνπνζέηεζε ησλ παηθηώλ αλάινγα κε ην ύςνο ηνπο ιακβάλνληαο ππόςε θαη ηα ηδηαίηεξα ζεκεία ηνπ αληηπάινπ σο πξνο ηνλ ηξόπν εθηέιεζεο ηνπ θάνπι. Ο εμσηεξηθόο παίθηεο ηνπ ηείρνπο βξίζθεηαη έμσ από ηε λνεηή γξακκή πνπ ζπλδέεη ηελ κπάια κε ην δνθάξη. Δπίζεο έλαο πςειόζσκνο παίθηεο πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί εζσηεξηθά ηνπ ηείρνπο γηα απνθπγή ελόο ςεινύ θαιηζαξηζηνύ ζνπη

22 Ο ζρεκαηηζκόο ηνπ ακπληηθνύ ηείρνπο Οη παίθηεο πξέπεη λα είλαη θνιιεηά ν έλαο δίπια ζηνλ άιιν θαη λα έρνπλ ηα πόδηα ηνπο θιεηζηά Να ζηέθνληαη ζηηο κύηεο ησλ πνδηώλ Πξνζηαζία ηνπ ζώκαηόο ηνπο κε ηα ρέξηα κπξνζηά ζηε ζέζε ησλ γελλεηηθώλ νξγάλσλ ηνπο. Σν θεθάιη ειαθξώο γεξκέλν πξνο ηα εκπξόο. (2)

23 Οη παίθηεο πξέπεη λα γλσξίδνπλ πνηνη αθξηβώο ζα ηνπνζεηεζνύλ ζην ηείρνο. Πνηνη παίθηεο ζα ηνπνζεηεζνύλ εθηόο ηείρνπο, πνηνη παίθηεο ζα ηνπνζεηεζνύλ γηα λα ζρεκαηίζνπλ ην ηείρνο ζε θάπνην θάνπι πνπ ζα θηππήζνπλ νη αληίπαινη από θεληξηθή ζέζε (5-6 ζηνλ αξηζκό) θαη πνηνη παίθηεο ζα ηνπνζεηεζνύλ εληόο ηνπ ρώξνπ ηεο κεγάιεο πεξηνρήο γηα λα κπνξέζνπλ λα καξθάξνπλ αληηπάινπο. Θα είλαη κεγάιν ιάζνο λα ηνπνζεηνύκε ζην ηείρνο ηνπο θαιύηεξνπο ακπληηθνύο παίθηεο. Οη παίθηεο πνπ ζα επηιεγνύλ γηα λα ηνπνζεηεζνύλ εθηόο ηνπ ηείρνπο πξέπεη λα καξθάξνπλ ηνπο αληηπάινπο ηνπο ζσζηά. ίγνπξα δελ ζα πξέπεη λα ηνπνζεηνύκε ζην ηείρνο παίθηεο δεηινύο.

24 Πόηε δηαιύεηαη ην ηείρνο; Δίλαη κεγάιν ζθάικα ην ηείρνο λα δηαιπζεί γξήγνξα. Σν ακπληηθό ηείρνο δελ πξέπεη λα κεηαθηλεζεί εάλ έρεη ηνπνζεηεζεί ζσζηά θαηά ηε ζηηγκή πνπ ν αληίπαινο παίθηεο εηνηκάδεηαη λα θηππήζεη ην θάνπι. Όηαλ όκσο ιέκε γηα δηάιπζε ηνπ ακπληηθνύ ηείρνπο δελ ελλννύκε όηη όινη νη παίθηεο πνπ απνηεινύλ ην ακπληηθό ηείρνο ζα θηλεζνύλ πξνο ηα έμσ ζε δηαθνξεηηθέο θαηεπζύλζεηο. ηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο ε θαιύηεξε ζπκβνπιή είλαη ην ηείρνο λα κεηαθηλεζεί ζπκπαγέο νιόθιεξν πξνο ηα έμσ, πιεζηάδνληαο ην ζεκείν πνπ επξίζθεηαη ε κπάια γηα λα εκπνδίζεη ην ζνπη.

25 Όηαλ νξηζκέλνη παίθηεο ηνπ ακπληηθνύ ηείρνπο πηάλνληαη από ηε κέζε κε ηα ρέξηα Απηόο ν ηξόπνο ηνπνζέηεζεο δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθόο γηα 2 ιόγνπο: 1. Γελ ππάξρεη θαιή πξνζσπηθή πξνζηαζία γηα ηνλ παίθηε. 2. Η κεηαθίλεζε ηνπ ακπληηθνύ ηείρνπο ή απηώλ ησλ παηθηώλ πξνο ηελ κπάια, κεηά ην ιάθηηζκα απηήο από ηνλ αληίπαιν είλαη πεξηνξηζκέλε.

26 Γηαηί ην ηείρνο ζα πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη από ηελ αξρή ζηα 9.15 κ. Δίλαη βαζηθό λα ηνπνζεηείηαη ην ακπληηθό ηείρνο αθξηβώο ζηα 9,15 κέηξα καθξηά από ηε κπάια όρη κόλν γηαηί θαζνξίδεηαη από ηνλ θαλνληζκό, αιιά θαη δηόηη εάλ δελ ηνπνζεηεζεί εθεί θαη κεηαθηλεζεί θαηόπηλ από ην δηαηηεηή, ππάξρεη κεγάιε πηζαλόηεηα λα δεκηνπξγεζνύλ επηθίλδπλεο θαηαζηάζεηο γηα ηελ εζηία (αιιάδνπλ νη γσλίεο θάιπςεο).

27 Απνηειέζκαηα ηεο κεηαθίλεζεο ηνπ ακπληηθνύ ηείρνπο πξνο ηα πίζσ Γελ θαιύπηεηαη ζηε λέα ζέζε ζσζηά ε γσλία πνπ αξρηθά θάιππηε ην ηείρνο (ζε ζνπη απ έμσ) Ο ηεξκαηνθύιαθαο βξίζθεηαη ζε απόζηαζε γηα λα θαιύςεη ην ρώξν πίζσ από ην ηείρνο (ιάζνο ηνπνζέηεζε)

28 Η νξγάλσζε ηνπ ακπληηθνύ ηείρνπο πξέπεη λα γίλεηαη κε ιεπηνκέξεηα θαη απαηηείηαη ζπζηεκαηηθή πξνπόλεζε Η νξγάλσζε πεξηιακβάλεη 2 ζθέιε: Σελ θάιπςε ηνπ ρώξνπ θαη απηό ην πεηπραίλνπλ νη παίθηεο πνπ ηνπνζεηνύληαη ζην ηείρνο, θαη ην καξθάξηζκα ησλ αληηπάισλ επηζεηηθώλ πξάγκα πνπ γίλεηαη από ηνπο παίθηεο πνπ ηνπνζεηνύληαη εθηόο ηείρνπο.

29 ην άκεζν θάνπι θνληά ζηε κεγάιε πεξηνρή Λακβάλνπκε ππόςε ηηο ηξεηο πεξηπηώζεηο: Άκεζν θάνπι από ην εκηθύθιην ηεο κεγάιεο πεξηνρήο Άκεζν θάνπι κεηαμύ ηνπ εκηθπθιίνπ θαη γσλίαο ηεο κεγάιεο πεξηνρήο Άκεζν θάνπι κεηαμύ ηεο κεγάιεο πεξηνρήο θαη ηνπ πιάγηνπ άνπη

30 Έκκεζν θάνπι κέζα από ην ρώξν ηεο Μεγάιεο Πεξηνρήο Δάλ ε κπάια είλαη ζε θαιή ζέζε γηα ζνπη, πξάγκα ην νπνίν επηδηώθνπλ λα δεκηνπξγήζνπλ νη αληίπαινη, ηόηε ε άκπλα ζα πξέπεη λα θάλεη 2 πξάγκαηα: Να θξύςεη ηε ζέα ηεο εζηίαο ζρεκαηίδνληαο πξνο ηνύην έλα ακπληηθό ηείρνο ζην νπνίν ζπκκεηέρεη ν αλαγθαίνο αξηζκόο παηθηώλ. Καζώο κεηαβηβάδεηαη ε κπάια πξνο ηνλ δεύηεξν επηηηζέκελν θαη πξηλ πξνιάβεη λα γίλεη ην ζνπη ην ηείρνο ζα πξέπεη νιόθιεξν θαη ζπκπαγέο λα θηλεζεί πξνο ηελ κπάια.

31 Δπίζεο έλαο - δύν παίθηεο εθηόο ηνπ ηείρνπο θηλνύληαη πξνο ηελ κπάια γηα λα εκπνδίζνπλ ην ζνπη Με ηνλ ηξόπν απηό ζα έρνπκε ηελ θαιύηεξε επθαηξία γηα λα εκπνδίζνπκε ην ζνπη, αιιά θαη παξάιιεια κε απηή ηελ θίλεζε «πηάλνπκε» αξθεηνύο αληηπάινπο παίθηεο ζε ζέζε ΟΦΑΙΝΣ.

32 Οδεγίεο γηα ηελ πξνπόλεζε Πξνζέρεηε λα ηνπνζεηεζεί ζηελ εμσηεξηθή πιεπξά ηνπ ηείρνπο έλαο παίθηεο πνπ ζα αζρνιεζεί κε ηελ νξγάλσζε ηνπ ηείρνπο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ηεξκαηνθύιαθα Πξνζέρεηε λα ηνπνζεηείηαη ζην ηείρνο ν ζσζηόο αξηζκόο ησλ παηθηώλ θαη όηη απηνί: (i) Δκπνδίδνπλ κε ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο ην θαιηζαξηζηό ζνπη πνπ κπνξεί λα γίλεη από ηελ εμσηεξηθή πιεπξά ηνπ ηείρνπο. (ii) Να ηνπνζεηνύληαη ζσζηά αλαιόγσο ηνπ ύςνπο ηνπο. (iii) Πξνθπιάζζνπλ θαιά ηα ζώκαηά ηνπο από ην ιάθηηζκα.

33 Πξνζέρεηε ηε ζέζε πνπ παίξλεη ν ηεξκαηνθύιαθαο ζε ζρέζε κε ην ζεκείν πνπ πξόθεηηαη λα θηππεζεί ε κπάια. Πξνζέρεηε, λα ππάξρεη παίθηεο ή παίθηεο ηνπνζεηεκέλνη πνπ λα εκπνδίδνπλ λα γίλεη ην ζνπη από ηε κέζα πιεπξά ηνπ ηείρνπο Πξνζέρεηε, νη ππόινηπνη παίθηεο πνπ δελ ζπκκεηέρνπλ ζην ηείρνο λα θαιύπηνπλ ηνπο ρώξνπο εθηόο ηνπ ηείρνπο.

34 Πξνζέρεηε λα δείηε εάλ νη παίθηεο πνπ δε ζπκκεηέρνπλ ζην ακπληηθό ηείρνο γλσξίδνπλ πόηε λα αλαπξνζαξκόζνπλ ηε ζέζε ηνπο γηα λα καξθάξνπλ αληηπάινπο θαη πόηε λα παξακέλνπλ ζηε ζέζε ηνπο γηα λα θαιύπηνπλ ηνπο ρώξνπο. Πξνζέρεηε λα δείηε αλ νη παίθηεο γλσξίδνπλ λα ακπλζνύλ ελαληίνλ ελόο έκκεζνπ θάνπι πνπ πξόθεηηαη λα θηππεζεί κέζα από ην ρώξν ηεο κεγάιεο πεξηνρήο.

35 Ακπληηθή νξγάλσζε ζηα θόξλεξ

36 ΔΡΩΣΙΗ 1. Πνηα είλαη ε ζέζε πνπ ζα πξέπεη λα παίξλεη ν ηεξκαηνθύιαθαο; 2. Πνπ θαη πόηε απεηιείηαη πεξηζζόηεξν ε εζηία καο;

37 Από πιεπξάο ηαθηηθήο Πνηα κνξθή άκπλαο ζα αθνινπζήζνπκε; Δθαξκνγή πξνζσπηθήο άκπλαο ησλ αληηπάισλ παηθηώλ (πξνζσπηθό καξθάξηζκα); Δθαξκνγή άκπλαο ρώξνπ; Mηθηόο ηξόπνο άκπλαο;

38 Η πην κεγάιε απεηιή ηεο εζηίαο από ηα θόξλεξ είλαη όηαλ ε κπάια θαηεπζύλεηαη πξνο ην ρώξν ηνπ θνληηλόηεξνπ δνθαξηνύ, δειαδή απηά πνπ θαηεπζύλνληαη πξνο ην κπξνζηηλό κέξνο ηεο εζηίαο.

39 Πνιιέο νκάδεο ρξεζηκνπνηνύλ ηέηνηα θόξλεξ θαη παξάιιεια ηνπνζεηνύλ αξθεηνύο παίθηεο ζηελ πεξηνρή ηνπ θνληηλνύ δνθαξηνύ θαη πνιιέο θνξέο ηνπνζεηνύλ θαη έλα ή πεξηζζόηεξνπο παίθηεο πνπ ηνπνζεηνύληαη πάλσ ζηε γξακκήο ηεο εζηίαο.

40 Δάλ ν ηεξκαηνθύιαθαο ηνπνζεηεζεί θνληά ζην ρώξν ηνπ καθξηλνύ δνθαξηνύ ηόηε ζα βξεζεί ζε κεηνλεθηηθή ζέζε ζε έλα ηέηνην θηύπεκα θόξλεξ. Πξάγκαηη ε δηαγώληα πνξεία πνπ ζα πξέπεη λα θάλεη απηόο γηα λα απνθξνύζεη ηε κπάια ζα πξέπεη λα γίλεη κέζα από έλα πιήζνο παηθηώλ, συμπαικτών και αντιπάλων θαη νπσζδήπνηε ζα ζπλαληήζεη δπζθνιίεο.

41 Η ζέζε ηνπ ηεξκαηνθύιαθα Ο ηεξκαηνθύιαθαο Απηόο πξέπεη λα έρεη ηέηνηα ηνπνζέηηζε, έηζη ώζηε λα έρεη ηελ θαιύηεξε νξαηόηεηα γηα όιεο ηηο θηλήζεηο πνπ ζα γίλνπλ κέζα ζηε κεγάιε πεξηνρή θαη ηαπηόρξνλα λα βιέπεη θαη ηνλ αληίπαιν πνπ εθηειεί ην θόξλεξ.

42 Η ζέζε ησλ ακπληηθώλ παηθηώλ ζην ρώξν ησλ δνθαξηώλ 1. ην ρώξν ηνπ θνληηλνύ δνθαξηνύ σο πξνο ηε γσλία πνπ θηππηέηαη ην θόξλεξ Πνπ ηνπνζεηείηαη ν παίθηεο; 2.ην ρώξν ηνπ καθξηλνύ δνθαξηνύ σο πξνο ηε γσλία πνπ θηππηέηαη ην θόξλεξ Πνπ ηνπνζεηείηαη ν παίθηεο;

43 Ο παίθηεο πνπ βξίζθεηαη ζην ρώξν ηνπ θνληηλνύ δνθαξηνύ (σο πξνο ηε γσλία πνπ θηππηέηαη ην θόξλεξ) πξέπεη λα είλαη πεξίπνπ κέρξη 1 κέηξν έμσ από ηε γξακκή ηεο εζηίαο δίπια ζην πξώην δνθάξη.

44 ην ρώξν ηνπ θνληηλνύ δνθαξηνύ (2) Πξέπεη λα είλαη πξνεηνηκαζκέλνο γηα λα θαιύπηεη ην ρώξν πνπ βξίζθεηαη θνληά ζηε γξακκή ηεο εζηίαο ηνπ αιιά θαη ην ρώξν κπξνζηά από ην δνθάξη. Όηαλ ν γθνιθήπεξ βγαίλεη έμσ (έμνδνο) από ηελ εζηία ηνπ γηα λα πηάζεη ηε κπάια πνπ έξρεηαη ςειά, ηόηε απηόο πξέπεη λα επηζηξέςεη πξνο ηε γξακκή ηεο εζηίαο ηνπ κέζα από ην ρώξν ηνπ δνθαξηνύ γηα λα πξνζηαηέςεη ηελ εζηία ηνπ.

45 Πνιινί ηεξκαηνθύιαθεο ληώζνπλ ζηγνπξηά (ζηηο εμόδνπο ηνπο πξνο ηε κπάια) εάλ έρνπλ ηνπνζεηήζεη θάπνην ακπληηθό παίθηε πίζσ ηνπο πξνο ην ρώξν ηνπ καθξηλνύ δνθαξηνύ από ην κέζα κέξνο θαη θαηά κήθνο ηεο γξακκήο ηεο εζηίαο ηνπο

46 Η ζέζε ησλ ακπληηθώλ παηθηώλ ζην ρώξν ησλ δνθαξηώλ Πσο εληζρύεηαη ε άκπλα επηπξόζζεηα ζηνλ ρώξν ηνπ πξώηνπ δνθαξηνύ;

47 Η άκπλα ζην ρώξν ηνπ θνληηλνύ Ο ρώξνο απηόο ζα εληζρύεηαη θαη από 2 αθόκε παίθηεο πνπ ζα πξέπεη λα έρνπλ 2 ηδηαίηεξεο ηθαλόηεηεο: α) Να κπνξνύλ λα επηηίζεληαη πξώηνη ζηε κπάια θαη β) λα είλαη πνιύ θαινί ζην θεθάιη. δνθαξηνύ

48 Η άκπλα ζην ρώξν ηνπ θνληηλνύ δνθαξηνύ Έλαο παίθηεο κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί πεξίπνπ 1,5 κέηξν από ηελ ηειηθή γξακκή εζσηεξηθά ηεο γξακκήο ηεο κηθξήο πεξηνρήο γηα λα εκπνδίζεη κηα ρακειή ζέληξα. Γεύηεξνο παίθηεο ηνπνζεηείηαη πεξίπνπ 1 κέηξν κέζα από ηε γξακκή ηεο κηθξήο πεξηνρήο θαη ζην κπξνζηηλό κηζό κέξνο ηνπ ρώξνπ ηεο εζηίαο. Απηόο πξνζέρεη ην ρώξν κπξνζηά από απηόλ θαη ην ρώξν κεηαμύ απηνύ θαη ηνπ παίθηε ηνπ 1νπ δνθαξηνύ. Η ζέζε ησλ πνδηώλ ησλ ακπληηθώλ λα είλαη ηέηνηα ώζηε λα κπνξνύλ λα ζπξηληάξνπλ όηαλ ρξεηαζηεί.

49 Η άκπλα ζην ρώξν ηνπ καθξηλνύ Παίθηεο ηνπνζεηνύληαη αλάινγα θαη ειέγρνπλ ηνπο αληηπάινπο θαη ηε κπάια ζην πίζσ κέξνο ηεο κεγάιεο πεξηνρήο θαη ζηελ πεξηνρή ηνπ πέλαιηπ Δπίζεο ηνπνζεηείηαη παίθηεο πξνο ην εκηθύθιην ηεο Μ. πεξηνρήο γηα λα θηλεζεί γξήγνξα ζηελ πεξίπησζε πνπ απνθξνπζζεί ε κπάια ή θαηεπζπλζεί ε κπάια ζ απηόλ ην ρώξν δνθαξηνύ

50 ηελ απόθξνπζε ηεο κπάιαο Μεηά ηελ απόθξνπζε ηεο κπάιαο όιε ε άκπλα θηλείηαη έμσ από ην ρώξν ηεο κεγάιεο πεξηνρήο, όζν ην δπλαηόλ πην γξήγνξα γηα λα θεξδίζνπκε ηελ κπάια θαη λα ππνζηεξηρζεί ε αληεπίζεζε ηεο νκάδαο καο θαζώο επίζεο γηα λα «βγάινπκε» αξθεηνύο αληηπάινπο ζε ζέζε νθζάηλη.

51 ΜΟΡΦΔ ΑΜΤΝΑ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΔΚΣΔΛΔΗ ΚΟΡΝΔΡ 1. ΑΜΤΝΑ ΜΑΝ ΣΟ ΜΑΝ 2. ΑΜΤΝΑ ΥΩΡΟΤ 3. ΜΙΚΣΟ ΣΡΟΠΟ ΑΜΤΝΑ

52 ΑΜΤΝΑ ΜΑΝ ΣΟ ΜΑΝ

53 ΑΝΑΛΤΗ ΣΗ ΔΙΚΟΝΑ Οη δύν κπξνζηηλνί παίθηεο ειέγρνπλ ηνλ ρώξν (5 θαη 11κ από ηελ ηειηθή γξακκή θαη ζην ύςνο ηνπ 1 ν δνθαξηνύ), έλαο ειέγρεη ηελ εζηία ζην 2 ν δνθάξη θαη έλαο βξίζθεηαη εθηόο ηεο πεξηνρήο Οη ππόινηπνη αλάινγα ησλ δπλαηνηήησλ (ζσκαηηθά πξνζόληα, θαινί ζηελ ακπληηθή θεθαιηά) καξθάξνπλ ηνπο πξνζσπηθνύο αληηπάινπο

54 ΑΜΤΝΑ ΜΑΝ ΣΟ ΜΑΝ Δξώηεκα: ηελό ή ραιαξό καξθάξηζκα; Με ην ζηελό καξθάξηζκα (ΔΠΑΦΗ ΜΔ ΣΟ ΩΜΑ) εκπνδίδνπλ κελ ηνπο αληηπάινπο λα αιιάδνπλ θαηεύζπλζε, ΑΛΛΑ πξνζνρή ζην ζπξώμηκν από ηνπο επηζεηηθνύο θαη ζην κπινθάξηζκα ησλ δηαδξόκσλ ηε ζηηγκή πνπ θάλνπλ ρηαζηέο θηλήζεηο νη επηζεηηθνί

55 ΑΜΤΝΑ ΥΩΡΟΤ Κάζε παίθηεο είλαη ππεύζπλνο γηα ηνλ ρώξν ηνπ ΑΝΑΛΤΗ ΣΗ ΔΙΚΟΝΑ Κάιπςε ηνπ ρώξνπ θνληά ζην πξώην δνθάξη, ην 2 ν δελ θαιύπηεηαη Οη ηέζζεξηο θαιύπηνπλ ηνλ πην επηθίλδπλν ρώξν Οη ηξεηο πην κπξνζηά παίθηεο βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή ηνπ πέλαιηπ θαη καξθάξνπλ από απόζηαζε Ο παίθηεο έμσ ηεο πεξηνρήο πξέπεη λα έρεη θαιύηεξε ηνπνζέηεζε

56 ΑΜΤΝΑ ΥΩΡΟΤ Όηαλ ε κπάια έξρεηαη πξνο ηελ εζηία νη ακπλόκελνη έρνπλ πιενλέθηεκα θαη πεγαίλνπλ πξώηνη ζηελ κπάια Όινη νη παίθηεο πξέπεη λα είλαη θαινί ζηελ θεθαιηά θαη ζην ζσζηό timing

57 Όηαλ ε κπάια θαηεπζύλεηαη πξνο ηα έμσ ηόηε κεγαιώλεη γηα ηνπο ακπληηθνύο ε απόζηαζε πξνο ηελ κπάια Γελ είλαη γλσζηό από ηελ αξρή πνηνο ακπληηθόο κε πνηνλ επηζεηηθό ζα έιζεη ζε ηειηθή κνλνκαρία γηα ηελ κπάια ΑΜΤΝΑ ΥΩΡΟΤ Πξνβιεκαηηζκόο

58 ΜΙΚΣΟ ΣΡΟΠΟ ΑΜΤΝΑ Υξεζηκνπνηείηαη από ηηο πεξηζζόηεξεο νκάδεο

59 ΜΙΚΣΟ ΣΡΟΠΟ ΑΜΤΝΑ ΑΝΑΛΤΗ ΣΗ ΔΙΚΟΝΑ Σν 1 ν δνθάξη θαιύπηεηαη, ελώ ην 2 ν όρη Σξεηο παίθηεο θάλνπλ άκπλα ρώξνπ ζε ηξίγσλν Σέζζεξηο καξθάξνπλ ηνπο πξνζσπηθνύο αληηπάινπο Έλαο ειέγρεη ηνλ ρώξν έμσ από ηελ κεγάιε πεξηνρή (Δδώ δελ θαίλεηαη)

60 ΜΙΚΣΟ ΣΡΟΠΟ ΑΜΤΝΑ Έρνπκε κηα δηπιή άκπλα Οη ειεύζεξνη παίθηεο ειέγρνπλ ηνλ πην επηθίλδπλν ρώξν Οη ππόινηπνη καξθάξνπλ ηνπο αληηπάινπο κε ζηελό καξθάξηζκα

61 ΗΜΔΙΑ ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΠΡΟΔΥΔΙ Ο ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ Πξόζεμε ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ παίθηε πνπ εκπνδίδεη ην ρηύπεκα ηεο κπάιαο ηνπ θόξλεξ. Πξόζεμε ηε ζέζε ηνπ Σεξκαηνθύιαθα. Πξόζεμε ηελ ηνπνζέηεζε ησλ παηθηώλ ζην ρώξν ηνπ θνληηλνύ δνθαξηνύ θαη ηνλ ηξόπν πνπ θηλνύληαη πξνο ηελ κπάια. Πξόζεμε ηελ ηνπνζέηεζε ησλ παηθηώλ ζην ρώξν ηνπ καθξηλνύ δνθαξηνύ θαη ηνλ ηξόπν πνπ ελεξγνύλ Πξόζεμε ηελ ηνπνζέηεζε ησλ παηθηώλ ζην ρώξν πνπ ππάξρεη κεηαμύ ηεο κηθξήο θαη ηεο κεγάιεο πεξηνρήο θαη πώο απηνί δηώρλνπλ ηε κπάια. Πξόζεμε ηελ αληίδξαζε θαη ηελ πξνζαξκνγή ησλ παηθηώλ ζε θόξλεξ πνπ θηππηέηαη θνληά. Πξόζεμε αλ νη παίθηεο θηλνύληαη ζσζηά θαη γξήγνξα πξνο ηελ κπάια ζηελ πεξίπησζε πνπ απνθξνπζζεί ε κπάια. Να ππάξρεη αξκνλία ζπλεξγαζία θαη ιεθηηθή επηθνηλσλία κεηαμύ ησλ παηθηώλ

62 ΠΛΑΓΙΟ ΑΟΤΣ Η κπάια θαηά ηε δηάξθεηα ελόο αγώλα ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο βγαίλεη πιάγην άνπη παξά θόξλεξ ή άνπη. Δπνκέλσο είλαη απαξαίηεην λα γλσξίδνπκε λα ακπλόκαζηε απνηειεζκαηηθά ζην πιάγην άνπη εθαξκόδνληαο ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο άκπλαο. Πξέπεη όκσο λα γλσξίδνπκε όηη: Γελ ππάξρεη νθζάηλη από πιάγην άνπη, γεγνλόο πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγεί θίλδπλν γηα ηελ εζηία καο

63 Καηά ηελ εθηέιεζε ηνπ πιάγηνπ άνπη από ηνπο αληηπάινπο καο, νη ακπληηθνί παίθηεο καο πξέπεη λα πξνζέρνπλ 3 πξάγκαηα: Να θαιύπηνπλ ηνπο ρώξνπο, ελώ αθόκε ε κπάια βξίζθεηαη ζηα ρέξηα ηνπ αληηπάινπ, πνπ εθηειεί ην πιάγην άνπη. Να καξθάξνπλ ζηελά ζηελ πεξηνρή πνπ ζα κεηαβηβαζηεί ε κπάια θαη επίζεο λα καξθάξνπλ θαη ηνλ παίθηε πνπ εθηειεί ην πιάγην άνπη. Να καξθάξνπλ κε πνιύ πίεζε ηνλ παίθηε πνπ δέρεηαη ηε κεηαβίβαζε ηνπ πιάγηνπ άνπη θαη λα κελ ηνπ επηηξέπνπλ λα γπξίζεη πξνο ηελ εζηία ή λα δπζθνιεύνπλ ηε κεηαβίβαζή ηνπ.

64 ην καθξηλό πιάγην άνπη Γίλνπκε πξνζνρή ζηα παξαθάησ: Να καξθάξεηαη από ηελ πίζσ θαη ηελ κπξνζηηλή πιεπξά ν παίθηεο πνπ δέρεηαη ηε κεηαβίβαζε. ε πεξίπησζε πνπ θεξδίζεη ηε κπάια ν αληίπαινο δώζηε πξνζνρή ζηελ πίζσ κεηαβίβαζε κε ην θεθάιη Ο ηεκαηνθύιαθαο λα ηνπνζεηείηαη ζε θαηάιιειε ζέζε Να καξθάξνληαη όζν ην δπλαηόλ νη ρώξνη πνπ ππάξρνπλ κέζα ζηε κεγάιε πεξηνρή.

65 ΗΜΔΙΑ ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΠΡΟΔΥΔΙ Ο ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ Η νξγάλσζε γηα ηελ πξνπόλεζε λα είλαη ζσζηή θαη λα ππάξρεη ηθαλνπνηεηηθόο αξηζκόο από κπάιεο θαηά κήθνο ηεο γξακκήο ηνπ πιάγηνπ άνπη γηα γξήγνξε εθηέιεζε. Καηά ηε ζηηγκή πνπ ε κπάια βξίζθεηαη ζηα ρέξηα ηνπ παίθηε πνπ εθηειεί ην πιάγην άνπη νη ακπληηθνί λα θαηαιακβάλνπλ ζέζεηο καξθαξίζκαηνο θαη λα είλαη πξνζερηηθνί. Να καξθάξεηε ζθηρηά ν ρώξνο πνπ κεηαβηβάδεηαη ε κπάια, αιιά λα καξθάξεηαη θαη ν εθηειεζηήο ηνπ πιαγίνπ άνπη.

66 Ο παίθηεο πνπ ζα δέρεηαη ην πιάγην άνπη λα βξίζθεηαη θάησ από απζηεξή πίεζε. Όηαλ εθηειείηαη έλα καθξηλό πιάγην άνπη: Να καξθάξεηαη ν παίθηεο πνπ πξόθεηηαη λα δερζεί ηε κπάια από κπξνζηά θαη από πίζσ. Ο ηεξκαηνθύιαθαο λα ηνπνζεηείηαη ζε αλάινγε ζέζε. Να θαιύπηνληαη νη ρώξνη κέζα ζηε κεγάιε πεξηνρή.

67 Δπηζεηηθή ζπκπεξηθνξά ζηηο ζηαηηθέο θάζεηο

68 Παξάγνληεο πνπ ζπληεινύλ ζηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ θάνπι Η ιαλζαζκέλε ηνπνζέηεζε ηνπ ακπληηθνύ ηείρνπο θαη ησλ άιισλ ακπλνκέλσλ παηθηώλ Η ηθαλόηεηα νξηζκέλσλ παηθηώλ λα εθηεινύλ θάνπι κε δύλακε, εηδηθή ηερληθή εθηέιεζεο θαη αθξίβεηα Η ζσζηή ηνπνζέηεζε ησλ επηηηζέκελσλ (άλνηγκα ηεο άκπλαο θαη παίθηεο δίπια ζην ηείρνο) Η γξήγνξε εθηέιεζε ηνπ θάνπι (αηθληδηαζκόο) Η εθαξκνγή δηαθόξσλ παξαιιαγώλ θνκπίλεο- (ιίγεο κεηαβηβάζεηο θαη ζπληνληζκόο) Δθκεηάιιεπζε ησλ αγσληζηηθώλ θαη θαηξηθώλ ζπλζεθώλ (εθκεηάιιεπζε)

69 ΚΟΡΝΔΡ

70 Παξάγνληεο πνπ ζπληεινύλ ζηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ θόξλεξ Ιθαλόηεηα ηνπ παίθηε πνπ εθηειεί ην θόξλεξ κεηαβίβαζε κε αθξίβεηα ζην πξώην θαη δεύηεξν δνθάξη, ζέληξα κε ην κέζα θαη έμσ κέξνο ηνπ πνδηνύ, εθκεηάιιεπζε ησλ πιενλεθηεκάησλ ησλ ζπκπαηθηώλ ηνπ θαη ησλ αδπλακηώλ ησλ αληηπάισλ

71 Ιθαλόηεηεο ησλ παηθηώλ ζηε κεγάιε πεξηνρή Η ζσζηή ηνπνζέηεζε ζηελ αληίπαιε πεξηνρή Η θίλεζε κε πξνζπνηήζεηο πξνο ηελ κπάια Να είλαη θαινί ζην ςειό παηρλίδη Καινί ζηε ζρέζε ρώξνπ θαη ρξόλνπ (ζσζηό timing) Καιή ζπλεξγαζία θαη ζπληνληζκόο κεηαμύ ηνπ παίθηε πνπ εθηειεί ην θόξλεξ θαη ησλ ζπκπαηθηώλ ηνπ όηαλ εθαξκόδνληαη δηάθνξεο παξαιιαγέο

72 Υξήζε δηαθόξσλ νπηηθναθνπζηηθώλ εξεζηζκάησλ ζηε ζπλελλόεζε γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηάθνξσλ παξαιιαγώλ (θνκπίλεο): Ο εθηειεζηήο θσλάδεη θάπνηνλ αξηζκό Ο εθηειεζηήο θσλάδεη πξώην ή δεύηεξν θαη κεηαβηβάδεη ηε κπάια αληίζεηα Ο εθηειεζηήο ηνπ θόξλεξ πηάλεη ην ζεκαηάθη Ο εθηειεζηήο ηνπ θόξλεξ ζεθώλεη ην ρέξη ςειά

73 Καηεύζπλζε ηεο κπάιαο ζε ζπγθεθξηκέλνπο ρώξνπο ηόρνο: ζην πξώην δνθάξη ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ Απεπζείαο ζνπη ε θεθαιηά Πάζα πίζσ πξνο ην δεύηεξν δνθάξη

74 Καηεύζπλζε ηεο κπάιαο ζηνλ ρώξν Ο επηζεηηθόο Α βξίζθεηαη ζην ύςνο ηνπ δεύηεξνπ δνθαξηνύ θαη θνληά ζην ζεκείν ηνπ πέλαιηπ Κίλεζε ηνπ επηζεηηθνύ κεηά από πξνζπνίεζε (μεκαξθάξηζκα) πξνο ηνλ θελό ρώξν

75 Μπινθάξηζκα ησλ αληηπάισλ λα θηλεζνύλ πξνο ηελ κπάια Οη παίθηεο Α θαη Β κπινθάξνπλ ηνπο αληηπάινπο θαη ηνπο εκπνδίδνπλ λα θηλεζνύλ πξνο ηελ επεξρόκελε κπάια Ο παίθηεο C θηλείηαη κόλνο ηνπ πξνο ηελ κπάια

76 Σξάβεγκα ηνπ αληηπάινπ θαη Ο πνιύ θαιόο επηζεηηθόο Α πνπ θαιύπηεηαη από ηνλ ακπληηθό D θηλείηαη πξνο ην 1 ν δνθάξη γηα λα δερζεί ηελ κπάια δεκηνπξγία ρώξνπ ηνλ ρώξν ηνπ έξρεηαη γηα εθκεηάιιεπζε ηεο κπάιαο ν Β, ελώ ν C θιείλεη ηνλ δηάδξνκν ηνπ E θαη F

77 Παξεκπόδηζε ηνπ Σ/Φ θαη ησλ Οη επηζεηηθνί Α, Β, C, D ηνπνζεηνύληαη θνληά ζηε γξακκή ηέξκαηνο θαη εκπνδίδνπλ ηελ θίλεζε ηνπ Σ ρσξίο λα θάλνπλ θάνπι. Ο C θεύγεη από ηε ζέζε ηνπ θαη γπξίδεη πίζσ πξνο ην 2 ν, ελώ ν D θηλείηαη εκπξόο Όηαλ ν Α δερζεί ηελ κπάια θάλεη θεθαιηά γηα γθνι ε κεηαβηβάδεη πίζσ ακπληηθώλ

ΜΥΗΣΗ ΣΤΟ ΤΕΝΙΣ. Δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ηνπ αζιήκαηνο ηεο αληηζθαίξηζεο ζε καζεηέο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.

ΜΥΗΣΗ ΣΤΟ ΤΕΝΙΣ. Δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ηνπ αζιήκαηνο ηεο αληηζθαίξηζεο ζε καζεηέο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. ΜΥΗΣΗ ΣΤΟ ΤΕΝΙΣ Δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ηνπ αζιήκαηνο ηεο αληηζθαίξηζεο ζε καζεηέο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Ειζαγωγή ε κηα πξώηε επαθή κε έλα θαηλνύξην αληηθείκελν ζα πξέπεη νη καζεηέο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΔΙΑΜΟ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ Ε ΠΑΣΡΟΝ

ΧΕΔΙΑΜΟ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ Ε ΠΑΣΡΟΝ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ Σ.Δ.Η. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ- ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΚΗΛΚΗ ΣΜΖΜΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ & ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΔΝΓΤΜΑΣΧΝ ΧΕΔΙΑΜΟ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ Ε ΠΑΣΡΟΝ (ΘΕΩΡΙΑ) ΔΤΡΤΓΗΚΖ ΠΑΠΑΥΡΖΣΟΤ Δξγ.πλεξγάηεο- ΒA(Hons), MSc ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΥΔΓΗΑΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS

Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS ΣΗ ΥΡΔΗΑΕΟΜΑΣΔ ΓΗΑ ΝΑ ΠΑΗΞΟΤΜΔ ΒΔΛΑΚΗΑ Γηα λα παίμνπκε απηό ην παηρλίδη απαξαίηεην είλαη λα έρνπκε έλαλ ζηόρν, έλα ζεη βειάθηα (ηξία βειάθηα), θαη αξγόηεξα έλαλ πίλαθα

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγόο απηνπξνζηαζίαο από ηνλ Μεγάιν Γάζθαιν

Οδεγόο απηνπξνζηαζίαο από ηνλ Μεγάιν Γάζθαιν ΒΙΑΣΜΟΣ Evαο Πιήξεο Οδεγόο απηνπξνζηαζίαο από ηνλ Μεγάιν Γάζθαιν Γνπίιηακ Σζαλγθ Φσηνγξαθίεο: Γηώξγνο Πειέθεο Ο βηαζκόο είλαη έλα έγθιεκα ελαληίνλ ησλ γπλαηθώλ πνπ νινέλα απμάλεηαη ζηε ζύγρξνλε θνηλσλία.

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΠΗΚΔΤΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ ΓΗΑΓΝΩΣΗΚΟΤ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΟ ALLEN ΚΗΝΖΣΖΡΩΝ ΤΜΒΑΣΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΤΝΣΑΞΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΩΝ ΑΚΖΔΩΝ ΓΗΑ ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ Μ.Δ.Κ

Διαβάστε περισσότερα

Καταςκευι μοντζλου ςυςτιματοσ μεταβλθτοφ χρονιςμοφ βαλβίδων μθχανών εςωτερικισ καφςθσ

Καταςκευι μοντζλου ςυςτιματοσ μεταβλθτοφ χρονιςμοφ βαλβίδων μθχανών εςωτερικισ καφςθσ ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ - ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ Πτυχιακή εργασία Καταςκευι μοντζλου ςυςτιματοσ μεταβλθτοφ χρονιςμοφ βαλβίδων μθχανών εςωτερικισ καφςθσ Καλοειδάσ Γεώργιοσ Επιβλζπουςα Μανιάτη Μιςζλ Ηράκλειο 2012 Πεξηερόκελα

Διαβάστε περισσότερα

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Μεηάθξαζε: Καξακαλώιε Φαλή Διπίδνπκε απηό ην θπιιάδην, γξακκέλν από γνλείο κέιε ηνπ Αγγιηθνύ πιιόγνπ γηα άηνκα κε ζύλδξνκν Down λα ζαο βνεζήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόησπο 2ήμερο Σεμινάριο Παιδικού Ποδοζθαίροσ

Πρόησπο 2ήμερο Σεμινάριο Παιδικού Ποδοζθαίροσ Πρόησπο 2ήμερο Σεμινάριο Παιδικού Ποδοζθαίροσ ΥΑΝΙΑ, Ινύληνο 2010 εκεηώζεηο Αζιεηηθήο Φπρνινγίαο Γξ. Κάθθνο Βαζίιεο Αζιεηηθόο Φπρνιόγνο η. επηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ΣΔΦΑΑ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ η. Πξόεδξνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΡΕΘΤΜΝΟΤ

ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΡΕΘΤΜΝΟΤ ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΡΕΘΤΜΝΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΟΤΙΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Αλάιπζε ησλ θπκαηνκνξθώλ ηνπ θιαξίλνπ θαη ηεο ηξνκπέηαο κε ηελ κέζνδν EMD (Empirical Mode Decomposition)». Εθπόλεζε: θηαδάο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΝ ΑΝΣΡΑ ΝΑ Ε ΕΡΩΣΕΤΣΕΙ! "Πωρ θα πείσω έναν άντπα να μείνει μαζί πος και να με θέλει για πεπισσότεπα εκτόρ από το σεξ ;"

ΠΩ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΝ ΑΝΣΡΑ ΝΑ Ε ΕΡΩΣΕΤΣΕΙ! Πωρ θα πείσω έναν άντπα να μείνει μαζί πος και να με θέλει για πεπισσότεπα εκτόρ από το σεξ ; ΠΩ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΝ ΑΝΣΡΑ ΝΑ Ε ΕΡΩΣΕΤΣΕΙ! "Πωρ θα πείσω έναν άντπα να μείνει μαζί πος και να με θέλει για πεπισσότεπα εκτόρ από το σεξ ;" Γηαηί αζθαιώο, αλ ν κόλνο ζηόρνο ζνπ είλαη λα θέξεηο θάπνηνλ ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Καλνληζκνί επηηξαπέδηνπ πνδνζθαίξνπ. Πίλαθαο πεξηερνκέλσλ

Καλνληζκνί επηηξαπέδηνπ πνδνζθαίξνπ. Πίλαθαο πεξηερνκέλσλ Καλνληζκνί επηηξαπέδηνπ πνδνζθαίξνπ Πίλαθαο πεξηερνκέλσλ Μέξνο I. ΛΔΞΙΚΟ ΚΑΙ ΓΙΔΤΚΡΙΝΗΔΙ 5 1. Βάζε 5 2. ψκα 5 3. Δζσηεξηθφο παίθηεο 5 4. Φηγνχξα 5 5. Σεξκαηνθχιαθαο 5 6. Αγψλαο 5 7. Πέξαζκα γξακκήο 5 8.

Διαβάστε περισσότερα

Καιώο ήιζαηε ζην κάζεκα Θεσξίαο ηεο Γηδαθηηθήο Πνδνζθαίξνπ Ι

Καιώο ήιζαηε ζην κάζεκα Θεσξίαο ηεο Γηδαθηηθήο Πνδνζθαίξνπ Ι Καιώο ήιζαηε ζην κάζεκα Θεσξίαο ηεο Γηδαθηηθήο Πνδνζθαίξνπ Ι 1. U-6 ΔΣΧΝ:ΦΤΥΟΚΙΝΗΣΙΚΑ ΠΑΙΥΝΙΓΙΑ- ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΠΑΙΥΝΙΓΙ 3:3 η 4:4 ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ANAΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΤΕΦΝΙΚΗΣ 2. U-8 ΔΣΧΝ: «ΠΑΙΥΝΙΓΙ-ΑΚΗΗ-ΠΑΙΥΝΙΓΙ»

Διαβάστε περισσότερα

Το μικρό ζκαθάρι (Small Hive Beetle) (Aethina tumida)

Το μικρό ζκαθάρι (Small Hive Beetle) (Aethina tumida) Το μικρό ζκαθάρι (Small Hive Beetle) (Aethina tumida) Ειζαγωγή : Το πρόβλημα Τν κηθξό ζθαζάξη (Aethina tumida) (Murray) απνηειεί κία ζνβαξή απεηιή πνπ κπνξεί λα πιήμεη ηε κειηζζνθνκία θαη θαηά ζπλέπεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE Ο ΔΗΖΓΖΣΖ:ΚΟΤΓΟΤΜΑ ΓΗΩΡΓΟ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ:ΜΠΑΚΔΛΑ ΒΑΗΛΗΚΖ Α.Μ 504 Περιεχόμενα I. ΤΣΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΗ... 4 1. ΓΕΝΙΚΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ. Οξκή

ΦΥΣΙΚΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ. Οξκή ΦΥΣΙΚΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ Οξκή 2 Περιεχόμενα Νξκή πιηθνύ ζεκείνπ.... 3 Ζ δύλακε θαη ε κεηαβνιή ηεο νξκήο... 8 Ρν ζύζηεκα ζσκάησλ... 9 Νξκή ζπζηήκαηνο.... 9 Δζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο δπλάκεηο.... 10 Κνλσκέλν ζύζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΛΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ LOGO ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

Η ΓΛΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ LOGO ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΣΕ Η ΓΛΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ LOGO ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Παληαδή Αγγειηθή (ΑΜ:Σ03149) Δπηβιέπσλ: Γεώξγηνο νύιηεο, Δπίθνπξνο

Διαβάστε περισσότερα

Μεπικά εξαπηήμαηα μησανών

Μεπικά εξαπηήμαηα μησανών 1) Πόηε έγηλε αηζζεηό ην πξόβιεκα ηεο ξύπαλζεο ηεο αηκόζθαηξαο από ην απηνθίλεην; Από πνηόλ ; Πνύ; Σε ηη ζπλίζηαηαη ην πξόβιεκα; Τη κέηξα ειήθζεζαλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ; Πνηεο αξρέο έιαβαλ ηα πξώηα

Διαβάστε περισσότερα

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΜΕΛΕΤΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 4 ων ΖΩΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ην πιήξεο βηβιίν παηώληαο ζην ζέκα ηνπ επξεηεξίνπ ζπλδέεζηε κε ηελ αλάιπζε ηνπ

ην πιήξεο βηβιίν παηώληαο ζην ζέκα ηνπ επξεηεξίνπ ζπλδέεζηε κε ηελ αλάιπζε ηνπ 1 ΓΔΙΔ ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΑΝΑΚΟΠΙΗ ΟΤ ΒΙΒΙΟΤ ην πιήξεο βηβιίν παηώληαο ζην ζέκα ηνπ επξεηεξίνπ ζπλδέεζηε κε ηελ αλάιπζε ηνπ ΔΤΡΔΖΡΗΟ ΠΡΟΟΓΟ ει. 3 Γεληθέο παξαηεξήζεηο 5 Απόςεηο ππνςεθίσλ νδεγώλ γηα ην εγρεηξίδην

Διαβάστε περισσότερα

DaaHub Οδεγόο Υξήζηε & Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο

DaaHub Οδεγόο Υξήζηε & Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο DaaHub Οδεγόο Υξήζηε & Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο Ηιεθηξηθά Πνδήιαηα Wisper Μάηνο 2011-1 ε έθδνζε Copyright 2011 Wisper Ltd Πεξηερόκελα 1 Δηζαγσγή... 3 2 Αξρηθά Βήκαηα... 3 2.1 Φόξηηζε ηεο Μπαηαξίαο... 3 2.2

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. ηνπ θνηηεηή ηνπ Tκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. ηνπ θνηηεηή ηνπ Tκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ηνπ θνηηεηή ηνπ Tκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. Σμήμα Μησανολογίαρ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Θέμα: «ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΠΣΩΔΩΝ ΣΙ ΤΓΚΡΟΤΔΙ ΟΥΗΜΑΣΩΝ»

Σ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. Σμήμα Μησανολογίαρ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Θέμα: «ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΠΣΩΔΩΝ ΣΙ ΤΓΚΡΟΤΔΙ ΟΥΗΜΑΣΩΝ» Σ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σμήμα Μησανολογίαρ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Θέμα: «ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΠΣΩΔΩΝ ΣΙ ΤΓΚΡΟΤΔΙ ΟΥΗΜΑΣΩΝ» ποςδαζηήρ : Ειζηγηηήρ : Αλεξανδπήρ Γεώπγιορ ηάμορ πςπίδων Καβάλα 009 ΠΡΟΛΟΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

Απόζηνινο Γνπγνπιάθεο 2

Απόζηνινο Γνπγνπιάθεο 2 Απόζηνινο Γνπγνπιάθεο 2 ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ Πιςτοποιείται ότι η διπλωματική εργαςία με θέμα: ΜΔΘΟΓΟ ΚΑΙ ΛΟΓΙΜΙΚΟ ΔΞΟΜΟΙΧΗ ΗΥΗΣΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΓΙΑ ΚΑΛΤΦΗ ΜΟΤΙΚΧΝ ΔΚΓΗΛΧΔΧΝ Σνπ θνηηεηή ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΣΑ ΦΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ. Και ηοςρ μελλονηικούρ επιζηήμονερ ηων θςζικών επιζηημών

ΠΕΙΡΑΜΑΣΑ ΦΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ. Και ηοςρ μελλονηικούρ επιζηήμονερ ηων θςζικών επιζηημών ΠΕΙΡΑΜΑΣΑ ΦΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Και ηοςρ μελλονηικούρ επιζηήμονερ ηων θςζικών επιζηημών 1 Μειέηεο έρνπλ θαηαιήμεη ζην ζπκπέξαζκα όηη ε αλζξώπηλε γλώζε ζηηο κέξεο καο δηπιαζηάδεηαη θαηά πξνζέγγηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus. Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ. ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09

ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus. Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ. ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09 CY ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09 Prgramme 2009 2011 Εταίροι: AHAPUNKT, CARDET, IDIS, INTEGRA, LPKKY, L4L, SCIENTER Σσμφωνία2009-3419 / 001 001

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΟΤΛΔ ΟΓΗΓΗΗ Δ ΓΙΑΦΟΡΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Οδήγεζε ζην βξεγκέλν δξόκν

ΤΜΒΟΤΛΔ ΟΓΗΓΗΗ Δ ΓΙΑΦΟΡΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Οδήγεζε ζην βξεγκέλν δξόκν ΤΜΒΟΤΛΔ ΟΓΗΓΗΗ Δ ΓΙΑΦΟΡΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Οδήγεζε ζην βξεγκέλν δξόκν 1. Διέγρεηε ζπζηεκαηηθά ηα ειαζηηθά ζαο... Διέγρεηε πάληα ηα ειαζηηθά ζαο πξηλ βγείηε ζην δξόκν. Βεβαησζείηε όηη θάλεηε ηελ παξαθάησ ηππηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΕ ΑΚΗΕΙ ΣΗΝ ΟΠΣΙΚΗ ΣΗ ΟΡΑΗ

ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΕ ΑΚΗΕΙ ΣΗΝ ΟΠΣΙΚΗ ΣΗ ΟΡΑΗ χολή Επαγγελμάτων Τγείας & Πρόνοιας Σμήμα Οπτικής & Οπτομετρίας ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΕ ΑΚΗΕΙ ΣΗΝ ΟΠΣΙΚΗ ΣΗ ΟΡΑΗ Εργαστηριακές ασκήσεις για το Μάθημα «Οπτική της Όρασης» Του Δ εξαμήνου των φοιτητών Οπτικής & Οπτομετρίας

Διαβάστε περισσότερα

Ρνκπνηηθή Χεηξνπξγηθή ύζηεκα Da Vinci

Ρνκπνηηθή Χεηξνπξγηθή ύζηεκα Da Vinci ΑΚΗΗ 4 Ρνκπνηηθή Χεηξνπξγηθή ύζηεκα Da Vinci 1. Ρνκπνηηθή ρεηξνπξγηθή Πξηλ είθνζη ρξόληα μεθηλνύζε έλα πείξακα. Η ρεηξνπξγηθή κε ιαπαξνζθόπεζε, νπηηθέο ίλεο θαη βίληεν. ηόρνο ηνπ πεηξάκαηνο ήηαλ ε εθηέιεζε

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη

Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη Γηπισκαηηθή εξγαζία ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαηκεκαηηθνύ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ (ΜΒΑ) 2009 Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη

Διαβάστε περισσότερα