ΣΑΣΙΚΔ ΦΑΔΙ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΙΥΑΗΛΙΓΗ Υ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΑΣΙΚΔ ΦΑΔΙ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΙΥΑΗΛΙΓΗ Υ"

Transcript

1 ΣΑΣΙΚΔ ΦΑΔΙ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΙΥΑΗΛΙΓΗ Υ

2 Απνηειέζκαηα εξεπλώλ Έλα κεγάιν πνζνζηό ησλ ηεξκάησλ πξνέξρνληαη από ηηο «ζηεκέλεο θάζεηο» (έκκεζα θαη άκεζα θάνπι, πέλαιηπ, θόξλεξ, πιάγην άνπη) Διιεληθή έξεπλα πνπ δηεξεύλεζε ηα επηηεπρζέληα ηέξκαηα (627) ζε 240 αγώλεο ηεο Α εζληθήο θαηεγνξίαο ηεο πεξηόδνπ έδεημε όηη ην 1/5 ησλ ηεξκάησλ (106 ηέξκαηα) ζεκεηώζεθαλ από ζηεκέλεο θάζεηο

3 Βαζηθνί παξάγνληεο πνπ ζπληεινύλ ζηελ απνηειεζκαηηθόηεηα επίηεπμεο ηεξκάησλ από ζηεκέλεο θάζεηο (1) 1. Η ακπλόκελε νκάδα δελ κπνξεί λα καξθάξεη ηνλ θάηνρν ηεο κπάιαο ζε απόζηαζε κηθξόηεξε ησλ 9,15 κέηξσλ. 2. Η επηηηζέκελε νκάδα κπνξεί λα ηνπνζεηήζεη έλαλ κεγάιν αξηζκό ηθαλώλ παηθηώλ ζε πξνγξακκαηηζκέλεο επηζεηηθέο ζέζεηο.

4 Βαζηθνί παξάγνληεο πνπ ζπληεινύλ ζηελ απνηειεζκαηηθόηεηα επίηεπμεο ηεξκάησλ από ζηεκέλεο θάζεηο (2) 3. Οη παίθηεο ηεο ακπλόκελεο νκάδαο δελ έρνπλ δηδαρζεί ζσζηά θαη κε ιεπηνκέξεηα πώο λα ακπλζνύλ ζε θαηαζηάζεηο ησλ ζηεκέλσλ θάζεσλ. 4. Οη ακπλόκελνη παίθηεο ράλνπλ πνιιέο θνξέο ηελ πξνζνρή ηνπο (έιιεηςε απηνζπγθέληξσζεο).

5 Για την επιτυχία μιας αποτελεσματικής άμυνας στις στατικές φάσεις απαιτείται: Αηνκηθή θαη νκαδηθή πεηζαξρία πλεξγαζία θαη επηθνηλσλία ησλ παηθηώλ Λεπηνκεξήο ζρεδηαζκόο θαη νξγάλσζε ηεο ακπληηθήο ζπκπεξηθνξάο αλάινγα ηεο θάζεο, έρνληαο ππόςε ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ ηξόπνπ εθηέιεζεο ησλ «ζηεκέλσλ θάζεσλ» από ηνπο αληηπάινπο Η ζπγθέληξσζε ηεο πξνζνρήο

6 Η Ακπληηθή ζπκπεξηθνξά ζηηο ζηαηηθέο θάζεηο

7 ε θάνπι καθξηά από ηελ εζηία Όηαλ κηα νκάδα έρεη θεξδίζεη έλα θάνπι θαη εηδηθά ζην ρώξν ηνπ θέληξνπ ηνπ γεπέδνπ θάπνηνη παίθηεο ην εθηεινύλ γξήγνξα. Καη απηό γίλεηαη γηα 2 θπξίσο ιόγνπο: Γηόηη έρνπλ ην πιενλέθηεκα ηνπ ρώξνπ, θαζώο νη ακπληηθνί πξέπεη λα βξίζθνληαη καθξηά από ηελ κπάια ηνπιάρηζηνλ 9,15 κέηξα. Γηόηη ζπλήζσο νη αληίπαινη ακπληηθνί ράλνπλ γηα ιίγν ηελ πξνζνρή ηνπο, επεηδή ην παηρλίδη ζα έρεη ζηακαηήζεη.

8 Γηα απηό: Αλ κηα νκάδα ζε νπνηνδήπνηε ρώξν γίλεη ην θάνπι, ζα πξέπεη έλαο ακπλόκελνο παίθηεο λα θηλεζεί γξήγνξα θαη λα ηνπνζεηεζεί ζε κηα ζέζε πνπ λα βξίζθεηαη κεηαμύ ηεο κπάιαο θαη ηεο εζηίαο ηνπ ζε απόζηαζε 9,15 κέηξσλ. Κάλνληαο απηό, ν παίθηεο: εκπνδίδεη άκεζα ηνλ αληίπαιν θαη δελ ηνπ επηηξέπεη λα κεηαβηβάζεη ηε κπάια ρακειά πξνο ηα εκπξόο.

9 Η γξήγνξε θίλεζε ηνπ ακπληηθνύ πξνο ηελ κπάια πξνζθέξεη ηα παξαθάησ πιενλεθηήκαηα: 1. θαζπζηεξεί ηελ επίζεζε ησλ αληηπάισλ 2. αλαγθάδεη ηνλ αληίπαιν πνπ είλαη θάηνρνο ηεο κπάιαο: λα κεηαβηβάζεη ηελ κπάια πξνο ηα πιάγηα ή λα κεηαβηβάζεη ηε κπάια πάλσ από ηνλ ακπληηθό, πνπ ηνπνζεηείηαη εκπξόο από ηε κπάια ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ Αλαγθάδεηαη ν αληίπαινο λα θάλεη κηα πην δύζθνιε κεηαβίβαζε γεγνλόο πνπ ζα δπζθνιέςεη θαη ηνλ αληίπαιν πνπ ζα δερζεί ηε κεηαβίβαζε λα θάλεη έλα εύθνιν θνληξόι ηεο κπάιαο.

10 Σν ρξόλν πνπ θεξδίδεη ν ακπληηθόο από ηελ θαζπζηέξεζε κε ηε γξήγνξε θίλεζή ηνπ πξνο ηελ κπάια θαη ηελ ηνπνζέηεζή ηνπ θνληά ηεο πξέπεη λα ηνλ εθκεηαιιεύεηαη ε ακπλόκελε νκάδα γηα λα καξθάξεη ηνπο αληίπαινπο παίθηεο γηα λα θαιύπηεη ηνπο θελνύο ρώξνπο. Οη ακπλόκελνη παίθηεο δελ πξέπεη λα ακθηζβεηνύλ ην θάνπι ή λα δηακαξηύξνληαη πξνο ηνλ δηαηηεηή ράλνληαο κε απηόλ ηνλ ηξόπν ηελ απηνζπγθέληξσζή ηνπο θαη ηελ ακπληηθή νξγάλσζή ηνπο (απεηζαξρία)

11 ε θάνπι θνληά ζηελ εζηία Όηαλ κηα νκάδα έρεη δερζεί θνληά ζηε κεγάιε ηεο πεξηνρή έλα θάνπι θαηά θαλόλα ζα πξέπεη λα ηνπνζεηήζεη θάπνην ηείρνο από παίθηεο γηα λα κπνξέζεη λα ππεξαζπίζεη έλα κέξνο ηεο εζηίαο ηεο.

12 Τπάξρνπλ 4 ζεκειηώδε εξσηήκαηα ηα νπνία ζα πξέπεη λα απαληεζνύλ: 1. Πνπ ηνπνζεηείηαη ην ακπληηθό ηείρνο θαη πνηόο νξγαλώλεη ην ακπληηθό ηείρνο; 2. Πόζνη παίθηεο ηνπνζεηνύληαη ζην ακπληηθό ηείρνο; 3. Πώο νη παίθηεο ζρεκαηίδνπλ ην ηείρνο; 4. Πόηε δηαιύεηαη ην ηείρνο;

13 Πνπ ηνπνζεηείηαη ην ακπληηθό ηείρνο θαη πνηνο νξγαλώλεη ην ακπληηθό ηείρνο;

14 Γηα ηελ ηαθηνπνίεζε θαη ηελ νξγάλσζε ηνπ ακπληηθνύ ηείρνπο ππεύζπλνη είλαη ν εμσηεξηθόο παίθηεο θαη ν ηεξκαηνθύιαθαο

15 Δάλ ην θάνπι είλαη ζε πιάγηα ζέζε Δάλ ην θάνπι είλαη ζε πιάγηα ζέζε ηόηε ην ηείρνο πξνζηαηεύεη ην ρώξν ηεο εζηίαο πξνο ην θνληηλόηεξν δνθάξη. Ο εμσηεξηθόο παίθηεο ηνπ ηείρνπο ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί 9,15 κέηξα πίζσ από ηελ κπάια θαη έμσ από ηε λνεηή γξακκή πνπ ελώλεη ηελ κπάια κε ην θάζεην δνθάξη.

16 Αλ ην θάνπι εθηειείηαη από ηνλ θεληξηθό άμνλα Ο ηεξκαηνθύιαθαο απνθαζίδεη πνηά γσλία ζα επηιέμεη γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ηείρνπο Ο ηεξκαηνθύιαθαο ηνπνζεηείηαη πξνο ηελ αθάιππηε πιεπξά ηεο εζηίαο κεηά ηνλ εζσηεξηθό παίθηε γηα λα βιέπεη ηελ κπάια θαη λα είλαη ζε εηνηκόηεηα γηα νπνηαδήπνηε απόθξνπζε ηεο κπάιαο Γελ πξέπεη λα βξίζθεηαη πίζσ από ην ηείρνο

17 Πξνζνρή!!!! Πξνζνρή ζηε θάζε πνπ ν ηεξκαηνθύιαθαο νξγαλώλεη ηελ ηνπνζέηεζή ηνπ ακπληηθνύ ηείρνπο Υξεηάδεηαη ρξόλνο γηα λα έιζεη ζηε ζέζε ηνπ θαη βξίζθεηαη γηα θάπνην ρξόλν πίζσ από ην ηείρνο

18 Οη άιινη παίθηεο Οη ππόινηπνη παίθηεο ζπκκεηέρνπλ ζηελ ακπληηθή νξγάλσζε ηνπ ηείρνπο θαη άιινη θαηαιακβάλνπλ ζέζεηο αλάινγα ηεο ζέζεσο ησλ αληηπάισλ Με ηελ εθηέιεζε ηνπ θάνπι έλαο δύν παίθηεο εθηόο ηνπ ακπληηθνύ ηείρνπο ηξέρνπλ πξνο ηελ κπάια γηα λα εκπνδίζνπλ ηελ πνξεία ηεο πξνο ηελ εζηία ή λα ηελ επαλαθηήζνπλ

19 Πόζνη παίθηεο ηνπνζεηνύληαη ζην ακπληηθό ηείρνο; Δμαξηάηαη από ην ζεκείν ηνπ θάνπι: ε θεληξηθή ζέζε θνληά ζην εκηθύθιην ηεο κεγάιεο πεξηνρήο ην ηείρνο ζρεκαηίδεηαη από 4 ή 5 παίθηεο θαη ίζσο 6 παίθηεο. ε θάνπι κεηαμύ εκηθπθιίνπ θαη ηεο άθξεο ηεο κεγάιεο πεξηνρήο ην ηείρνο ζρεκαηίδεηαη από 3 ή 4 παίθηεο. ε θάνπι κεηαμύ ηεο γξακκήο ηνπ άνπη θαη ηεο άθξεο ηεο κεγάιεο πεξηνρήο (έμσ από απηήλ) ηόηε ην ηείρνο ζρεκαηίδεηαη από 2 ή 3 παίθηεο. ε θάνπι κεηαμύ ηνπ πιάγηνπ άνπη θαη ηεο κεγάιεο πεξηνρήο (έμσ από απηήλ) 1 ή 2 παίθηεο.

20 Οδεγίεο γηα ηελ πξνπόλεζε Οη νκάδεο πξέπεη λα πξνπνλνύληαη θαηά ηέηνην ηξόπν, ώζηε λα γλσξίδνπλ αθξηβώο πόζνη παίθηεο απαηηείηαη λα ηνπνζεηεζνύλ ζην ακπληηθό ηείρνο γηα θάζε πεξίπησζε. Ο ηεξκαηνθύιαθαο πξέπεη πάληα λα θσλάδεη ηνλ αξηζκό ησλ παηθηώλ πνπ ζα ζρεκαηίδνπλ ην ηείρνο γηα λα απνθεύγεηαη ε ζύγρπζε.

21 Ο ζρεκαηηζκόο ηνπ ακπληηθνύ ηείρνπο (1) σζηή ηνπνζέηεζε ησλ παηθηώλ αλάινγα κε ην ύςνο ηνπο ιακβάλνληαο ππόςε θαη ηα ηδηαίηεξα ζεκεία ηνπ αληηπάινπ σο πξνο ηνλ ηξόπν εθηέιεζεο ηνπ θάνπι. Ο εμσηεξηθόο παίθηεο ηνπ ηείρνπο βξίζθεηαη έμσ από ηε λνεηή γξακκή πνπ ζπλδέεη ηελ κπάια κε ην δνθάξη. Δπίζεο έλαο πςειόζσκνο παίθηεο πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί εζσηεξηθά ηνπ ηείρνπο γηα απνθπγή ελόο ςεινύ θαιηζαξηζηνύ ζνπη

22 Ο ζρεκαηηζκόο ηνπ ακπληηθνύ ηείρνπο Οη παίθηεο πξέπεη λα είλαη θνιιεηά ν έλαο δίπια ζηνλ άιιν θαη λα έρνπλ ηα πόδηα ηνπο θιεηζηά Να ζηέθνληαη ζηηο κύηεο ησλ πνδηώλ Πξνζηαζία ηνπ ζώκαηόο ηνπο κε ηα ρέξηα κπξνζηά ζηε ζέζε ησλ γελλεηηθώλ νξγάλσλ ηνπο. Σν θεθάιη ειαθξώο γεξκέλν πξνο ηα εκπξόο. (2)

23 Οη παίθηεο πξέπεη λα γλσξίδνπλ πνηνη αθξηβώο ζα ηνπνζεηεζνύλ ζην ηείρνο. Πνηνη παίθηεο ζα ηνπνζεηεζνύλ εθηόο ηείρνπο, πνηνη παίθηεο ζα ηνπνζεηεζνύλ γηα λα ζρεκαηίζνπλ ην ηείρνο ζε θάπνην θάνπι πνπ ζα θηππήζνπλ νη αληίπαινη από θεληξηθή ζέζε (5-6 ζηνλ αξηζκό) θαη πνηνη παίθηεο ζα ηνπνζεηεζνύλ εληόο ηνπ ρώξνπ ηεο κεγάιεο πεξηνρήο γηα λα κπνξέζνπλ λα καξθάξνπλ αληηπάινπο. Θα είλαη κεγάιν ιάζνο λα ηνπνζεηνύκε ζην ηείρνο ηνπο θαιύηεξνπο ακπληηθνύο παίθηεο. Οη παίθηεο πνπ ζα επηιεγνύλ γηα λα ηνπνζεηεζνύλ εθηόο ηνπ ηείρνπο πξέπεη λα καξθάξνπλ ηνπο αληηπάινπο ηνπο ζσζηά. ίγνπξα δελ ζα πξέπεη λα ηνπνζεηνύκε ζην ηείρνο παίθηεο δεηινύο.

24 Πόηε δηαιύεηαη ην ηείρνο; Δίλαη κεγάιν ζθάικα ην ηείρνο λα δηαιπζεί γξήγνξα. Σν ακπληηθό ηείρνο δελ πξέπεη λα κεηαθηλεζεί εάλ έρεη ηνπνζεηεζεί ζσζηά θαηά ηε ζηηγκή πνπ ν αληίπαινο παίθηεο εηνηκάδεηαη λα θηππήζεη ην θάνπι. Όηαλ όκσο ιέκε γηα δηάιπζε ηνπ ακπληηθνύ ηείρνπο δελ ελλννύκε όηη όινη νη παίθηεο πνπ απνηεινύλ ην ακπληηθό ηείρνο ζα θηλεζνύλ πξνο ηα έμσ ζε δηαθνξεηηθέο θαηεπζύλζεηο. ηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο ε θαιύηεξε ζπκβνπιή είλαη ην ηείρνο λα κεηαθηλεζεί ζπκπαγέο νιόθιεξν πξνο ηα έμσ, πιεζηάδνληαο ην ζεκείν πνπ επξίζθεηαη ε κπάια γηα λα εκπνδίζεη ην ζνπη.

25 Όηαλ νξηζκέλνη παίθηεο ηνπ ακπληηθνύ ηείρνπο πηάλνληαη από ηε κέζε κε ηα ρέξηα Απηόο ν ηξόπνο ηνπνζέηεζεο δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθόο γηα 2 ιόγνπο: 1. Γελ ππάξρεη θαιή πξνζσπηθή πξνζηαζία γηα ηνλ παίθηε. 2. Η κεηαθίλεζε ηνπ ακπληηθνύ ηείρνπο ή απηώλ ησλ παηθηώλ πξνο ηελ κπάια, κεηά ην ιάθηηζκα απηήο από ηνλ αληίπαιν είλαη πεξηνξηζκέλε.

26 Γηαηί ην ηείρνο ζα πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη από ηελ αξρή ζηα 9.15 κ. Δίλαη βαζηθό λα ηνπνζεηείηαη ην ακπληηθό ηείρνο αθξηβώο ζηα 9,15 κέηξα καθξηά από ηε κπάια όρη κόλν γηαηί θαζνξίδεηαη από ηνλ θαλνληζκό, αιιά θαη δηόηη εάλ δελ ηνπνζεηεζεί εθεί θαη κεηαθηλεζεί θαηόπηλ από ην δηαηηεηή, ππάξρεη κεγάιε πηζαλόηεηα λα δεκηνπξγεζνύλ επηθίλδπλεο θαηαζηάζεηο γηα ηελ εζηία (αιιάδνπλ νη γσλίεο θάιπςεο).

27 Απνηειέζκαηα ηεο κεηαθίλεζεο ηνπ ακπληηθνύ ηείρνπο πξνο ηα πίζσ Γελ θαιύπηεηαη ζηε λέα ζέζε ζσζηά ε γσλία πνπ αξρηθά θάιππηε ην ηείρνο (ζε ζνπη απ έμσ) Ο ηεξκαηνθύιαθαο βξίζθεηαη ζε απόζηαζε γηα λα θαιύςεη ην ρώξν πίζσ από ην ηείρνο (ιάζνο ηνπνζέηεζε)

28 Η νξγάλσζε ηνπ ακπληηθνύ ηείρνπο πξέπεη λα γίλεηαη κε ιεπηνκέξεηα θαη απαηηείηαη ζπζηεκαηηθή πξνπόλεζε Η νξγάλσζε πεξηιακβάλεη 2 ζθέιε: Σελ θάιπςε ηνπ ρώξνπ θαη απηό ην πεηπραίλνπλ νη παίθηεο πνπ ηνπνζεηνύληαη ζην ηείρνο, θαη ην καξθάξηζκα ησλ αληηπάισλ επηζεηηθώλ πξάγκα πνπ γίλεηαη από ηνπο παίθηεο πνπ ηνπνζεηνύληαη εθηόο ηείρνπο.

29 ην άκεζν θάνπι θνληά ζηε κεγάιε πεξηνρή Λακβάλνπκε ππόςε ηηο ηξεηο πεξηπηώζεηο: Άκεζν θάνπι από ην εκηθύθιην ηεο κεγάιεο πεξηνρήο Άκεζν θάνπι κεηαμύ ηνπ εκηθπθιίνπ θαη γσλίαο ηεο κεγάιεο πεξηνρήο Άκεζν θάνπι κεηαμύ ηεο κεγάιεο πεξηνρήο θαη ηνπ πιάγηνπ άνπη

30 Έκκεζν θάνπι κέζα από ην ρώξν ηεο Μεγάιεο Πεξηνρήο Δάλ ε κπάια είλαη ζε θαιή ζέζε γηα ζνπη, πξάγκα ην νπνίν επηδηώθνπλ λα δεκηνπξγήζνπλ νη αληίπαινη, ηόηε ε άκπλα ζα πξέπεη λα θάλεη 2 πξάγκαηα: Να θξύςεη ηε ζέα ηεο εζηίαο ζρεκαηίδνληαο πξνο ηνύην έλα ακπληηθό ηείρνο ζην νπνίν ζπκκεηέρεη ν αλαγθαίνο αξηζκόο παηθηώλ. Καζώο κεηαβηβάδεηαη ε κπάια πξνο ηνλ δεύηεξν επηηηζέκελν θαη πξηλ πξνιάβεη λα γίλεη ην ζνπη ην ηείρνο ζα πξέπεη νιόθιεξν θαη ζπκπαγέο λα θηλεζεί πξνο ηελ κπάια.

31 Δπίζεο έλαο - δύν παίθηεο εθηόο ηνπ ηείρνπο θηλνύληαη πξνο ηελ κπάια γηα λα εκπνδίζνπλ ην ζνπη Με ηνλ ηξόπν απηό ζα έρνπκε ηελ θαιύηεξε επθαηξία γηα λα εκπνδίζνπκε ην ζνπη, αιιά θαη παξάιιεια κε απηή ηελ θίλεζε «πηάλνπκε» αξθεηνύο αληηπάινπο παίθηεο ζε ζέζε ΟΦΑΙΝΣ.

32 Οδεγίεο γηα ηελ πξνπόλεζε Πξνζέρεηε λα ηνπνζεηεζεί ζηελ εμσηεξηθή πιεπξά ηνπ ηείρνπο έλαο παίθηεο πνπ ζα αζρνιεζεί κε ηελ νξγάλσζε ηνπ ηείρνπο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ηεξκαηνθύιαθα Πξνζέρεηε λα ηνπνζεηείηαη ζην ηείρνο ν ζσζηόο αξηζκόο ησλ παηθηώλ θαη όηη απηνί: (i) Δκπνδίδνπλ κε ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο ην θαιηζαξηζηό ζνπη πνπ κπνξεί λα γίλεη από ηελ εμσηεξηθή πιεπξά ηνπ ηείρνπο. (ii) Να ηνπνζεηνύληαη ζσζηά αλαιόγσο ηνπ ύςνπο ηνπο. (iii) Πξνθπιάζζνπλ θαιά ηα ζώκαηά ηνπο από ην ιάθηηζκα.

33 Πξνζέρεηε ηε ζέζε πνπ παίξλεη ν ηεξκαηνθύιαθαο ζε ζρέζε κε ην ζεκείν πνπ πξόθεηηαη λα θηππεζεί ε κπάια. Πξνζέρεηε, λα ππάξρεη παίθηεο ή παίθηεο ηνπνζεηεκέλνη πνπ λα εκπνδίδνπλ λα γίλεη ην ζνπη από ηε κέζα πιεπξά ηνπ ηείρνπο Πξνζέρεηε, νη ππόινηπνη παίθηεο πνπ δελ ζπκκεηέρνπλ ζην ηείρνο λα θαιύπηνπλ ηνπο ρώξνπο εθηόο ηνπ ηείρνπο.

34 Πξνζέρεηε λα δείηε εάλ νη παίθηεο πνπ δε ζπκκεηέρνπλ ζην ακπληηθό ηείρνο γλσξίδνπλ πόηε λα αλαπξνζαξκόζνπλ ηε ζέζε ηνπο γηα λα καξθάξνπλ αληηπάινπο θαη πόηε λα παξακέλνπλ ζηε ζέζε ηνπο γηα λα θαιύπηνπλ ηνπο ρώξνπο. Πξνζέρεηε λα δείηε αλ νη παίθηεο γλσξίδνπλ λα ακπλζνύλ ελαληίνλ ελόο έκκεζνπ θάνπι πνπ πξόθεηηαη λα θηππεζεί κέζα από ην ρώξν ηεο κεγάιεο πεξηνρήο.

35 Ακπληηθή νξγάλσζε ζηα θόξλεξ

36 ΔΡΩΣΙΗ 1. Πνηα είλαη ε ζέζε πνπ ζα πξέπεη λα παίξλεη ν ηεξκαηνθύιαθαο; 2. Πνπ θαη πόηε απεηιείηαη πεξηζζόηεξν ε εζηία καο;

37 Από πιεπξάο ηαθηηθήο Πνηα κνξθή άκπλαο ζα αθνινπζήζνπκε; Δθαξκνγή πξνζσπηθήο άκπλαο ησλ αληηπάισλ παηθηώλ (πξνζσπηθό καξθάξηζκα); Δθαξκνγή άκπλαο ρώξνπ; Mηθηόο ηξόπνο άκπλαο;

38 Η πην κεγάιε απεηιή ηεο εζηίαο από ηα θόξλεξ είλαη όηαλ ε κπάια θαηεπζύλεηαη πξνο ην ρώξν ηνπ θνληηλόηεξνπ δνθαξηνύ, δειαδή απηά πνπ θαηεπζύλνληαη πξνο ην κπξνζηηλό κέξνο ηεο εζηίαο.

39 Πνιιέο νκάδεο ρξεζηκνπνηνύλ ηέηνηα θόξλεξ θαη παξάιιεια ηνπνζεηνύλ αξθεηνύο παίθηεο ζηελ πεξηνρή ηνπ θνληηλνύ δνθαξηνύ θαη πνιιέο θνξέο ηνπνζεηνύλ θαη έλα ή πεξηζζόηεξνπο παίθηεο πνπ ηνπνζεηνύληαη πάλσ ζηε γξακκήο ηεο εζηίαο.

40 Δάλ ν ηεξκαηνθύιαθαο ηνπνζεηεζεί θνληά ζην ρώξν ηνπ καθξηλνύ δνθαξηνύ ηόηε ζα βξεζεί ζε κεηνλεθηηθή ζέζε ζε έλα ηέηνην θηύπεκα θόξλεξ. Πξάγκαηη ε δηαγώληα πνξεία πνπ ζα πξέπεη λα θάλεη απηόο γηα λα απνθξνύζεη ηε κπάια ζα πξέπεη λα γίλεη κέζα από έλα πιήζνο παηθηώλ, συμπαικτών και αντιπάλων θαη νπσζδήπνηε ζα ζπλαληήζεη δπζθνιίεο.

41 Η ζέζε ηνπ ηεξκαηνθύιαθα Ο ηεξκαηνθύιαθαο Απηόο πξέπεη λα έρεη ηέηνηα ηνπνζέηηζε, έηζη ώζηε λα έρεη ηελ θαιύηεξε νξαηόηεηα γηα όιεο ηηο θηλήζεηο πνπ ζα γίλνπλ κέζα ζηε κεγάιε πεξηνρή θαη ηαπηόρξνλα λα βιέπεη θαη ηνλ αληίπαιν πνπ εθηειεί ην θόξλεξ.

42 Η ζέζε ησλ ακπληηθώλ παηθηώλ ζην ρώξν ησλ δνθαξηώλ 1. ην ρώξν ηνπ θνληηλνύ δνθαξηνύ σο πξνο ηε γσλία πνπ θηππηέηαη ην θόξλεξ Πνπ ηνπνζεηείηαη ν παίθηεο; 2.ην ρώξν ηνπ καθξηλνύ δνθαξηνύ σο πξνο ηε γσλία πνπ θηππηέηαη ην θόξλεξ Πνπ ηνπνζεηείηαη ν παίθηεο;

43 Ο παίθηεο πνπ βξίζθεηαη ζην ρώξν ηνπ θνληηλνύ δνθαξηνύ (σο πξνο ηε γσλία πνπ θηππηέηαη ην θόξλεξ) πξέπεη λα είλαη πεξίπνπ κέρξη 1 κέηξν έμσ από ηε γξακκή ηεο εζηίαο δίπια ζην πξώην δνθάξη.

44 ην ρώξν ηνπ θνληηλνύ δνθαξηνύ (2) Πξέπεη λα είλαη πξνεηνηκαζκέλνο γηα λα θαιύπηεη ην ρώξν πνπ βξίζθεηαη θνληά ζηε γξακκή ηεο εζηίαο ηνπ αιιά θαη ην ρώξν κπξνζηά από ην δνθάξη. Όηαλ ν γθνιθήπεξ βγαίλεη έμσ (έμνδνο) από ηελ εζηία ηνπ γηα λα πηάζεη ηε κπάια πνπ έξρεηαη ςειά, ηόηε απηόο πξέπεη λα επηζηξέςεη πξνο ηε γξακκή ηεο εζηίαο ηνπ κέζα από ην ρώξν ηνπ δνθαξηνύ γηα λα πξνζηαηέςεη ηελ εζηία ηνπ.

45 Πνιινί ηεξκαηνθύιαθεο ληώζνπλ ζηγνπξηά (ζηηο εμόδνπο ηνπο πξνο ηε κπάια) εάλ έρνπλ ηνπνζεηήζεη θάπνην ακπληηθό παίθηε πίζσ ηνπο πξνο ην ρώξν ηνπ καθξηλνύ δνθαξηνύ από ην κέζα κέξνο θαη θαηά κήθνο ηεο γξακκήο ηεο εζηίαο ηνπο

46 Η ζέζε ησλ ακπληηθώλ παηθηώλ ζην ρώξν ησλ δνθαξηώλ Πσο εληζρύεηαη ε άκπλα επηπξόζζεηα ζηνλ ρώξν ηνπ πξώηνπ δνθαξηνύ;

47 Η άκπλα ζην ρώξν ηνπ θνληηλνύ Ο ρώξνο απηόο ζα εληζρύεηαη θαη από 2 αθόκε παίθηεο πνπ ζα πξέπεη λα έρνπλ 2 ηδηαίηεξεο ηθαλόηεηεο: α) Να κπνξνύλ λα επηηίζεληαη πξώηνη ζηε κπάια θαη β) λα είλαη πνιύ θαινί ζην θεθάιη. δνθαξηνύ

48 Η άκπλα ζην ρώξν ηνπ θνληηλνύ δνθαξηνύ Έλαο παίθηεο κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί πεξίπνπ 1,5 κέηξν από ηελ ηειηθή γξακκή εζσηεξηθά ηεο γξακκήο ηεο κηθξήο πεξηνρήο γηα λα εκπνδίζεη κηα ρακειή ζέληξα. Γεύηεξνο παίθηεο ηνπνζεηείηαη πεξίπνπ 1 κέηξν κέζα από ηε γξακκή ηεο κηθξήο πεξηνρήο θαη ζην κπξνζηηλό κηζό κέξνο ηνπ ρώξνπ ηεο εζηίαο. Απηόο πξνζέρεη ην ρώξν κπξνζηά από απηόλ θαη ην ρώξν κεηαμύ απηνύ θαη ηνπ παίθηε ηνπ 1νπ δνθαξηνύ. Η ζέζε ησλ πνδηώλ ησλ ακπληηθώλ λα είλαη ηέηνηα ώζηε λα κπνξνύλ λα ζπξηληάξνπλ όηαλ ρξεηαζηεί.

49 Η άκπλα ζην ρώξν ηνπ καθξηλνύ Παίθηεο ηνπνζεηνύληαη αλάινγα θαη ειέγρνπλ ηνπο αληηπάινπο θαη ηε κπάια ζην πίζσ κέξνο ηεο κεγάιεο πεξηνρήο θαη ζηελ πεξηνρή ηνπ πέλαιηπ Δπίζεο ηνπνζεηείηαη παίθηεο πξνο ην εκηθύθιην ηεο Μ. πεξηνρήο γηα λα θηλεζεί γξήγνξα ζηελ πεξίπησζε πνπ απνθξνπζζεί ε κπάια ή θαηεπζπλζεί ε κπάια ζ απηόλ ην ρώξν δνθαξηνύ

50 ηελ απόθξνπζε ηεο κπάιαο Μεηά ηελ απόθξνπζε ηεο κπάιαο όιε ε άκπλα θηλείηαη έμσ από ην ρώξν ηεο κεγάιεο πεξηνρήο, όζν ην δπλαηόλ πην γξήγνξα γηα λα θεξδίζνπκε ηελ κπάια θαη λα ππνζηεξηρζεί ε αληεπίζεζε ηεο νκάδαο καο θαζώο επίζεο γηα λα «βγάινπκε» αξθεηνύο αληηπάινπο ζε ζέζε νθζάηλη.

51 ΜΟΡΦΔ ΑΜΤΝΑ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΔΚΣΔΛΔΗ ΚΟΡΝΔΡ 1. ΑΜΤΝΑ ΜΑΝ ΣΟ ΜΑΝ 2. ΑΜΤΝΑ ΥΩΡΟΤ 3. ΜΙΚΣΟ ΣΡΟΠΟ ΑΜΤΝΑ

52 ΑΜΤΝΑ ΜΑΝ ΣΟ ΜΑΝ

53 ΑΝΑΛΤΗ ΣΗ ΔΙΚΟΝΑ Οη δύν κπξνζηηλνί παίθηεο ειέγρνπλ ηνλ ρώξν (5 θαη 11κ από ηελ ηειηθή γξακκή θαη ζην ύςνο ηνπ 1 ν δνθαξηνύ), έλαο ειέγρεη ηελ εζηία ζην 2 ν δνθάξη θαη έλαο βξίζθεηαη εθηόο ηεο πεξηνρήο Οη ππόινηπνη αλάινγα ησλ δπλαηνηήησλ (ζσκαηηθά πξνζόληα, θαινί ζηελ ακπληηθή θεθαιηά) καξθάξνπλ ηνπο πξνζσπηθνύο αληηπάινπο

54 ΑΜΤΝΑ ΜΑΝ ΣΟ ΜΑΝ Δξώηεκα: ηελό ή ραιαξό καξθάξηζκα; Με ην ζηελό καξθάξηζκα (ΔΠΑΦΗ ΜΔ ΣΟ ΩΜΑ) εκπνδίδνπλ κελ ηνπο αληηπάινπο λα αιιάδνπλ θαηεύζπλζε, ΑΛΛΑ πξνζνρή ζην ζπξώμηκν από ηνπο επηζεηηθνύο θαη ζην κπινθάξηζκα ησλ δηαδξόκσλ ηε ζηηγκή πνπ θάλνπλ ρηαζηέο θηλήζεηο νη επηζεηηθνί

55 ΑΜΤΝΑ ΥΩΡΟΤ Κάζε παίθηεο είλαη ππεύζπλνο γηα ηνλ ρώξν ηνπ ΑΝΑΛΤΗ ΣΗ ΔΙΚΟΝΑ Κάιπςε ηνπ ρώξνπ θνληά ζην πξώην δνθάξη, ην 2 ν δελ θαιύπηεηαη Οη ηέζζεξηο θαιύπηνπλ ηνλ πην επηθίλδπλν ρώξν Οη ηξεηο πην κπξνζηά παίθηεο βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή ηνπ πέλαιηπ θαη καξθάξνπλ από απόζηαζε Ο παίθηεο έμσ ηεο πεξηνρήο πξέπεη λα έρεη θαιύηεξε ηνπνζέηεζε

56 ΑΜΤΝΑ ΥΩΡΟΤ Όηαλ ε κπάια έξρεηαη πξνο ηελ εζηία νη ακπλόκελνη έρνπλ πιενλέθηεκα θαη πεγαίλνπλ πξώηνη ζηελ κπάια Όινη νη παίθηεο πξέπεη λα είλαη θαινί ζηελ θεθαιηά θαη ζην ζσζηό timing

57 Όηαλ ε κπάια θαηεπζύλεηαη πξνο ηα έμσ ηόηε κεγαιώλεη γηα ηνπο ακπληηθνύο ε απόζηαζε πξνο ηελ κπάια Γελ είλαη γλσζηό από ηελ αξρή πνηνο ακπληηθόο κε πνηνλ επηζεηηθό ζα έιζεη ζε ηειηθή κνλνκαρία γηα ηελ κπάια ΑΜΤΝΑ ΥΩΡΟΤ Πξνβιεκαηηζκόο

58 ΜΙΚΣΟ ΣΡΟΠΟ ΑΜΤΝΑ Υξεζηκνπνηείηαη από ηηο πεξηζζόηεξεο νκάδεο

59 ΜΙΚΣΟ ΣΡΟΠΟ ΑΜΤΝΑ ΑΝΑΛΤΗ ΣΗ ΔΙΚΟΝΑ Σν 1 ν δνθάξη θαιύπηεηαη, ελώ ην 2 ν όρη Σξεηο παίθηεο θάλνπλ άκπλα ρώξνπ ζε ηξίγσλν Σέζζεξηο καξθάξνπλ ηνπο πξνζσπηθνύο αληηπάινπο Έλαο ειέγρεη ηνλ ρώξν έμσ από ηελ κεγάιε πεξηνρή (Δδώ δελ θαίλεηαη)

60 ΜΙΚΣΟ ΣΡΟΠΟ ΑΜΤΝΑ Έρνπκε κηα δηπιή άκπλα Οη ειεύζεξνη παίθηεο ειέγρνπλ ηνλ πην επηθίλδπλν ρώξν Οη ππόινηπνη καξθάξνπλ ηνπο αληηπάινπο κε ζηελό καξθάξηζκα

61 ΗΜΔΙΑ ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΠΡΟΔΥΔΙ Ο ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ Πξόζεμε ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ παίθηε πνπ εκπνδίδεη ην ρηύπεκα ηεο κπάιαο ηνπ θόξλεξ. Πξόζεμε ηε ζέζε ηνπ Σεξκαηνθύιαθα. Πξόζεμε ηελ ηνπνζέηεζε ησλ παηθηώλ ζην ρώξν ηνπ θνληηλνύ δνθαξηνύ θαη ηνλ ηξόπν πνπ θηλνύληαη πξνο ηελ κπάια. Πξόζεμε ηελ ηνπνζέηεζε ησλ παηθηώλ ζην ρώξν ηνπ καθξηλνύ δνθαξηνύ θαη ηνλ ηξόπν πνπ ελεξγνύλ Πξόζεμε ηελ ηνπνζέηεζε ησλ παηθηώλ ζην ρώξν πνπ ππάξρεη κεηαμύ ηεο κηθξήο θαη ηεο κεγάιεο πεξηνρήο θαη πώο απηνί δηώρλνπλ ηε κπάια. Πξόζεμε ηελ αληίδξαζε θαη ηελ πξνζαξκνγή ησλ παηθηώλ ζε θόξλεξ πνπ θηππηέηαη θνληά. Πξόζεμε αλ νη παίθηεο θηλνύληαη ζσζηά θαη γξήγνξα πξνο ηελ κπάια ζηελ πεξίπησζε πνπ απνθξνπζζεί ε κπάια. Να ππάξρεη αξκνλία ζπλεξγαζία θαη ιεθηηθή επηθνηλσλία κεηαμύ ησλ παηθηώλ

62 ΠΛΑΓΙΟ ΑΟΤΣ Η κπάια θαηά ηε δηάξθεηα ελόο αγώλα ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο βγαίλεη πιάγην άνπη παξά θόξλεξ ή άνπη. Δπνκέλσο είλαη απαξαίηεην λα γλσξίδνπκε λα ακπλόκαζηε απνηειεζκαηηθά ζην πιάγην άνπη εθαξκόδνληαο ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο άκπλαο. Πξέπεη όκσο λα γλσξίδνπκε όηη: Γελ ππάξρεη νθζάηλη από πιάγην άνπη, γεγνλόο πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγεί θίλδπλν γηα ηελ εζηία καο

63 Καηά ηελ εθηέιεζε ηνπ πιάγηνπ άνπη από ηνπο αληηπάινπο καο, νη ακπληηθνί παίθηεο καο πξέπεη λα πξνζέρνπλ 3 πξάγκαηα: Να θαιύπηνπλ ηνπο ρώξνπο, ελώ αθόκε ε κπάια βξίζθεηαη ζηα ρέξηα ηνπ αληηπάινπ, πνπ εθηειεί ην πιάγην άνπη. Να καξθάξνπλ ζηελά ζηελ πεξηνρή πνπ ζα κεηαβηβαζηεί ε κπάια θαη επίζεο λα καξθάξνπλ θαη ηνλ παίθηε πνπ εθηειεί ην πιάγην άνπη. Να καξθάξνπλ κε πνιύ πίεζε ηνλ παίθηε πνπ δέρεηαη ηε κεηαβίβαζε ηνπ πιάγηνπ άνπη θαη λα κελ ηνπ επηηξέπνπλ λα γπξίζεη πξνο ηελ εζηία ή λα δπζθνιεύνπλ ηε κεηαβίβαζή ηνπ.

64 ην καθξηλό πιάγην άνπη Γίλνπκε πξνζνρή ζηα παξαθάησ: Να καξθάξεηαη από ηελ πίζσ θαη ηελ κπξνζηηλή πιεπξά ν παίθηεο πνπ δέρεηαη ηε κεηαβίβαζε. ε πεξίπησζε πνπ θεξδίζεη ηε κπάια ν αληίπαινο δώζηε πξνζνρή ζηελ πίζσ κεηαβίβαζε κε ην θεθάιη Ο ηεκαηνθύιαθαο λα ηνπνζεηείηαη ζε θαηάιιειε ζέζε Να καξθάξνληαη όζν ην δπλαηόλ νη ρώξνη πνπ ππάξρνπλ κέζα ζηε κεγάιε πεξηνρή.

65 ΗΜΔΙΑ ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΠΡΟΔΥΔΙ Ο ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ Η νξγάλσζε γηα ηελ πξνπόλεζε λα είλαη ζσζηή θαη λα ππάξρεη ηθαλνπνηεηηθόο αξηζκόο από κπάιεο θαηά κήθνο ηεο γξακκήο ηνπ πιάγηνπ άνπη γηα γξήγνξε εθηέιεζε. Καηά ηε ζηηγκή πνπ ε κπάια βξίζθεηαη ζηα ρέξηα ηνπ παίθηε πνπ εθηειεί ην πιάγην άνπη νη ακπληηθνί λα θαηαιακβάλνπλ ζέζεηο καξθαξίζκαηνο θαη λα είλαη πξνζερηηθνί. Να καξθάξεηε ζθηρηά ν ρώξνο πνπ κεηαβηβάδεηαη ε κπάια, αιιά λα καξθάξεηαη θαη ν εθηειεζηήο ηνπ πιαγίνπ άνπη.

66 Ο παίθηεο πνπ ζα δέρεηαη ην πιάγην άνπη λα βξίζθεηαη θάησ από απζηεξή πίεζε. Όηαλ εθηειείηαη έλα καθξηλό πιάγην άνπη: Να καξθάξεηαη ν παίθηεο πνπ πξόθεηηαη λα δερζεί ηε κπάια από κπξνζηά θαη από πίζσ. Ο ηεξκαηνθύιαθαο λα ηνπνζεηείηαη ζε αλάινγε ζέζε. Να θαιύπηνληαη νη ρώξνη κέζα ζηε κεγάιε πεξηνρή.

67 Δπηζεηηθή ζπκπεξηθνξά ζηηο ζηαηηθέο θάζεηο

68 Παξάγνληεο πνπ ζπληεινύλ ζηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ θάνπι Η ιαλζαζκέλε ηνπνζέηεζε ηνπ ακπληηθνύ ηείρνπο θαη ησλ άιισλ ακπλνκέλσλ παηθηώλ Η ηθαλόηεηα νξηζκέλσλ παηθηώλ λα εθηεινύλ θάνπι κε δύλακε, εηδηθή ηερληθή εθηέιεζεο θαη αθξίβεηα Η ζσζηή ηνπνζέηεζε ησλ επηηηζέκελσλ (άλνηγκα ηεο άκπλαο θαη παίθηεο δίπια ζην ηείρνο) Η γξήγνξε εθηέιεζε ηνπ θάνπι (αηθληδηαζκόο) Η εθαξκνγή δηαθόξσλ παξαιιαγώλ θνκπίλεο- (ιίγεο κεηαβηβάζεηο θαη ζπληνληζκόο) Δθκεηάιιεπζε ησλ αγσληζηηθώλ θαη θαηξηθώλ ζπλζεθώλ (εθκεηάιιεπζε)

69 ΚΟΡΝΔΡ

70 Παξάγνληεο πνπ ζπληεινύλ ζηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ θόξλεξ Ιθαλόηεηα ηνπ παίθηε πνπ εθηειεί ην θόξλεξ κεηαβίβαζε κε αθξίβεηα ζην πξώην θαη δεύηεξν δνθάξη, ζέληξα κε ην κέζα θαη έμσ κέξνο ηνπ πνδηνύ, εθκεηάιιεπζε ησλ πιενλεθηεκάησλ ησλ ζπκπαηθηώλ ηνπ θαη ησλ αδπλακηώλ ησλ αληηπάισλ

71 Ιθαλόηεηεο ησλ παηθηώλ ζηε κεγάιε πεξηνρή Η ζσζηή ηνπνζέηεζε ζηελ αληίπαιε πεξηνρή Η θίλεζε κε πξνζπνηήζεηο πξνο ηελ κπάια Να είλαη θαινί ζην ςειό παηρλίδη Καινί ζηε ζρέζε ρώξνπ θαη ρξόλνπ (ζσζηό timing) Καιή ζπλεξγαζία θαη ζπληνληζκόο κεηαμύ ηνπ παίθηε πνπ εθηειεί ην θόξλεξ θαη ησλ ζπκπαηθηώλ ηνπ όηαλ εθαξκόδνληαη δηάθνξεο παξαιιαγέο

72 Υξήζε δηαθόξσλ νπηηθναθνπζηηθώλ εξεζηζκάησλ ζηε ζπλελλόεζε γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηάθνξσλ παξαιιαγώλ (θνκπίλεο): Ο εθηειεζηήο θσλάδεη θάπνηνλ αξηζκό Ο εθηειεζηήο θσλάδεη πξώην ή δεύηεξν θαη κεηαβηβάδεη ηε κπάια αληίζεηα Ο εθηειεζηήο ηνπ θόξλεξ πηάλεη ην ζεκαηάθη Ο εθηειεζηήο ηνπ θόξλεξ ζεθώλεη ην ρέξη ςειά

73 Καηεύζπλζε ηεο κπάιαο ζε ζπγθεθξηκέλνπο ρώξνπο ηόρνο: ζην πξώην δνθάξη ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ Απεπζείαο ζνπη ε θεθαιηά Πάζα πίζσ πξνο ην δεύηεξν δνθάξη

74 Καηεύζπλζε ηεο κπάιαο ζηνλ ρώξν Ο επηζεηηθόο Α βξίζθεηαη ζην ύςνο ηνπ δεύηεξνπ δνθαξηνύ θαη θνληά ζην ζεκείν ηνπ πέλαιηπ Κίλεζε ηνπ επηζεηηθνύ κεηά από πξνζπνίεζε (μεκαξθάξηζκα) πξνο ηνλ θελό ρώξν

75 Μπινθάξηζκα ησλ αληηπάισλ λα θηλεζνύλ πξνο ηελ κπάια Οη παίθηεο Α θαη Β κπινθάξνπλ ηνπο αληηπάινπο θαη ηνπο εκπνδίδνπλ λα θηλεζνύλ πξνο ηελ επεξρόκελε κπάια Ο παίθηεο C θηλείηαη κόλνο ηνπ πξνο ηελ κπάια

76 Σξάβεγκα ηνπ αληηπάινπ θαη Ο πνιύ θαιόο επηζεηηθόο Α πνπ θαιύπηεηαη από ηνλ ακπληηθό D θηλείηαη πξνο ην 1 ν δνθάξη γηα λα δερζεί ηελ κπάια δεκηνπξγία ρώξνπ ηνλ ρώξν ηνπ έξρεηαη γηα εθκεηάιιεπζε ηεο κπάιαο ν Β, ελώ ν C θιείλεη ηνλ δηάδξνκν ηνπ E θαη F

77 Παξεκπόδηζε ηνπ Σ/Φ θαη ησλ Οη επηζεηηθνί Α, Β, C, D ηνπνζεηνύληαη θνληά ζηε γξακκή ηέξκαηνο θαη εκπνδίδνπλ ηελ θίλεζε ηνπ Σ ρσξίο λα θάλνπλ θάνπι. Ο C θεύγεη από ηε ζέζε ηνπ θαη γπξίδεη πίζσ πξνο ην 2 ν, ελώ ν D θηλείηαη εκπξόο Όηαλ ν Α δερζεί ηελ κπάια θάλεη θεθαιηά γηα γθνι ε κεηαβηβάδεη πίζσ ακπληηθώλ

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Σο ύζηημα 4-3-2-1 Πποζδιοπιζμόρ ηυν κύπιυν ηακηικών ζηπαηηγικών ΕΠΙΘΕΗ

Σο ύζηημα 4-3-2-1 Πποζδιοπιζμόρ ηυν κύπιυν ηακηικών ζηπαηηγικών ΕΠΙΘΕΗ ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΤΣΗΜΑ Σύζηεκα είλαη ε αξκνληθή θαη ινγηθή ηνπνζέηεζε ησλ παηθηώλ ηεο νκάδαο κέζα ζηνλ αγσληζηηθό ρώξν, γηα λα βξίζθνληαη ζε ζηελή ζρέζε κεηαμύ ηνπο, κε ζθνπό ηελ ακπληηθή θαη επηζεηηθή ηζρπξνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΜΔΙΗΜΖ ΠΣΖΚΑΡΗΠΚΩΛ ΠΓΣΟΝΛΝΗ ΠΣΖΚΑΡΗΠΚΝΗ

ΔΜΔΙΗΜΖ ΠΣΖΚΑΡΗΠΚΩΛ ΠΓΣΟΝΛΝΗ ΠΣΖΚΑΡΗΠΚΝΗ //0 ΔΜΔΙΗΜΖ ΠΣΖΚΑΡΗΠΚΩΛ ΠΓΣΟΝΛΝΗ ΠΣΖΚΑΡΗΠΚΝΗ Σι είναι τημαηιζμός; Πρεκαηηζκόο είλαη κηα ζρεδηαζκέλε ινγηθή ηαθηνπνίεζε ησλ παηθηώλ κέζα ζην γήπεδν, με ζκοπό ηην αμσνηική και επιθεηική ιζτσροποίηζη ηης

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξην εθπαηδεπηηθώλ Φ.Α Ρνδόπεο επηηξαπέδηαο αληηζθαίξηζεο

εκηλάξην εθπαηδεπηηθώλ Φ.Α Ρνδόπεο επηηξαπέδηαο αληηζθαίξηζεο εκηλάξην εθπαηδεπηηθώλ Φ.Α Ρνδόπεο επηηξαπέδηαο αληηζθαίξηζεο Μαπξίδεο Γεώξγηνο Υαηδόπνπινο Γεώξγηνο Κνκνηελή Μάξηηνο 2015 Πξνζέξκαλζε Η πξνζέξκαλζε ζηελ επηηξαπέδηα αληηζθαίξηζε πεξηιακβάλεη απιό ηξέμηκν,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ : ERIC CARTMAN

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ : ERIC CARTMAN ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ : ERIC CARTMAN ΒΔΡΥΚΟΚΙΓΗ ΔΛΔΝΗ ΑΓΓΔΛΑ ηόρνο είλαη ε δεκηνπξγία κηαο νινθιεξωκέλεο πξνζωπηθόηεηαο ηνπ Eric Cartman από ην South Park ζην ΑΙΒΟ. Σν South Park είλαη κηα ζεηξά επεηζνδίωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ ΘΕΜ 1 ο (2.5 κνλάδεο) ΠΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΚΕΔΟΝΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜ ΕΦΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ Σελικέρ εξετάσειρ Σετάπτη 21 Ιανοςαπίος 2009 13:00-16:00 Έζησ ν θόζκνο ηεο ειεθηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΘΝΑΡΘΟ ΕΠΘΣΡΑΠΕΖΘΑ ΑΝΣΘΦΑΘΡΘΗ ΕΚΠΑΘΔΕΤΣΘΚΩΝ Φ.Α. ΠΕ11 ΡΟΔΟΠΗ

ΕΜΘΝΑΡΘΟ ΕΠΘΣΡΑΠΕΖΘΑ ΑΝΣΘΦΑΘΡΘΗ ΕΚΠΑΘΔΕΤΣΘΚΩΝ Φ.Α. ΠΕ11 ΡΟΔΟΠΗ Κοκοηελή: 04/03/2015 ΕΜΘΝΑΡΘΟ ΕΠΘΣΡΑΠΕΖΘΑ ΑΝΣΘΦΑΘΡΘΗ ΕΚΠΑΘΔΕΤΣΘΚΩΝ Φ.Α. ΠΕ11 ΡΟΔΟΠΗ ΔΘΟΡΓΑΝΩΣΡΘΑ : ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΘΔΟΤ ΞΑΝΘΗ - τοιηθή ύκβοσιος Φσζηθής Αγωγής ΕΠΘΜΟΡΦΩΣΕ : ΜΑΤΡΘΔΗ ΓΕΩΡΓΘΟ ΕΠΘΚΟΤΡΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΕΦΑΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ HANDBALL ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΤΟ HANDBALL ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟ HANDBALL ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Πεπίλητη Γενικά Παιγνιώδειρ/αγυνιζηικέρ καηαζηάζειρ Παισνίδια παπακίνηζηρ/ενίζσςζηρ Αξιολόγηζη Επιμέλεια: Καπακεσαγιάρ Θανάζηρ Ειζαγυγή Σν παξόλ εγρεηξίδην αθνξά ζπλάδειθνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΗ ΠΔΡΙΠΣΩΔΩΝ ΑΓΩΝΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ. Αγωνιζηική περίοδος 2015-16. Σελίδα 1 από 6

ΑΝΑΛΤΗ ΠΔΡΙΠΣΩΔΩΝ ΑΓΩΝΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ. Αγωνιζηική περίοδος 2015-16. Σελίδα 1 από 6 ΛΑΚΣΙΜΑΣΑ ΑΠΡΟΔΚΣΑ, ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΑ, ΥΡΗΙΜΟΠΟΙΩΝΣΑ ΤΠΔΡΒΟΛΙΚΗ ΓΤΝΑΜΗ/ ΒΙΑΙΗ ΓΙΑΓΩΓΗ 1. Γείρλεη ν παίθηεο έιιεηςε πξνζνρήο ή ζθέςεο όηαλ πξνθαιεί ηελ επαθή; 2. Σπκπεξηθέξεηαη ρσξίο πξνθύιαμε όηαλ θάλεη ηελ επαθή;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑΣΟΠΙΗ ΕΤΘΤΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΗ ΚΙΝΗΗ

ΜΕΣΑΣΟΠΙΗ ΕΤΘΤΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΗ ΚΙΝΗΗ ΜΕΣΑΣΟΠΙΗ ΕΤΘΤΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΗ ΚΙΝΗΗ 1. 10078, 9136, 10821 Β 1. Η ζέζε ελόο ζώκαηνο, πνπ θηλείηαη επζύγξακκα θαηά κήθνο ελόο πξνζαλαηνιηζκέλνπ άμνλα x'x, δίλεηαη ζε θάζε ρξνληθή ζηηγκή από ηελ εμίζσζε x =

Διαβάστε περισσότερα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα HYUNDAI ηα κνληέια ηεο Hyundai ππάξρνπλ ηέζζεξεηο δηαθνξεηηθνί ζπλδπαζκνί θσδηθώλ βιάβεο: κνλνςήθηνη, δηςήθηνη ηεηξαςήθηνη θαη θσδηθνί πνπ αθνινπζνύλ ηα πξσηόθνιια EOBD. Γιαγνωζηική Φίζζα Η δηαγλσζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1.

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1. ΘΕΜΑ. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f : IR IR ηζρύεη + f() f(- ) = γηα θάζε IR. Να δείμεηε όηη f() =, ΙR. Να βξείηε ηελ εθαπηόκελε (ε) ηεο C f πνπ δηέξρεηαη από ην ζεκείν (-,-) 3. Να βξείηε ην εκβαδόλ Δ(α) ηνπ ρωξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσειρ μησανικών ταλαντώσεων. 1. Σώκα κάδαο m = 4 kg εθηειεί α.α.η. κε εμίζωζε απνκάθξπλζεο:

Ασκήσειρ μησανικών ταλαντώσεων. 1. Σώκα κάδαο m = 4 kg εθηειεί α.α.η. κε εμίζωζε απνκάθξπλζεο: Ασκήσειρ μησανικών ταλαντώσεων 1. Σώκα κάδαο m = 4 kg εθηειεί α.α.η. κε εμίζωζε απνκάθξπλζεο: x = 8ημ(πt+π/6) 1. Να ππνινγίζεηε ηε ζηαζεξά επαλαθνξάο ηνπ. 2. Να παξαζηήζεηε γξαθηθά ηελ απνκάθξπλζή ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Βασικά Εργαλεία και Μέθοδοι για τον Έλεγχο της Ποιότητας [ΔΙΠ 50] ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Προσοχή: Οι απαντήσεις των ασκήσεων πρέπει να φθάσουν στον

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΗΣΗ ΣΤΟ ΤΕΝΙΣ. Δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ηνπ αζιήκαηνο ηεο αληηζθαίξηζεο ζε καζεηέο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.

ΜΥΗΣΗ ΣΤΟ ΤΕΝΙΣ. Δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ηνπ αζιήκαηνο ηεο αληηζθαίξηζεο ζε καζεηέο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. ΜΥΗΣΗ ΣΤΟ ΤΕΝΙΣ Δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ηνπ αζιήκαηνο ηεο αληηζθαίξηζεο ζε καζεηέο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Ειζαγωγή ε κηα πξώηε επαθή κε έλα θαηλνύξην αληηθείκελν ζα πξέπεη νη καζεηέο

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα