ΣΑΣΙΚΔ ΦΑΔΙ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΙΥΑΗΛΙΓΗ Υ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΑΣΙΚΔ ΦΑΔΙ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΙΥΑΗΛΙΓΗ Υ"

Transcript

1 ΣΑΣΙΚΔ ΦΑΔΙ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΙΥΑΗΛΙΓΗ Υ

2 Απνηειέζκαηα εξεπλώλ Έλα κεγάιν πνζνζηό ησλ ηεξκάησλ πξνέξρνληαη από ηηο «ζηεκέλεο θάζεηο» (έκκεζα θαη άκεζα θάνπι, πέλαιηπ, θόξλεξ, πιάγην άνπη) Διιεληθή έξεπλα πνπ δηεξεύλεζε ηα επηηεπρζέληα ηέξκαηα (627) ζε 240 αγώλεο ηεο Α εζληθήο θαηεγνξίαο ηεο πεξηόδνπ έδεημε όηη ην 1/5 ησλ ηεξκάησλ (106 ηέξκαηα) ζεκεηώζεθαλ από ζηεκέλεο θάζεηο

3 Βαζηθνί παξάγνληεο πνπ ζπληεινύλ ζηελ απνηειεζκαηηθόηεηα επίηεπμεο ηεξκάησλ από ζηεκέλεο θάζεηο (1) 1. Η ακπλόκελε νκάδα δελ κπνξεί λα καξθάξεη ηνλ θάηνρν ηεο κπάιαο ζε απόζηαζε κηθξόηεξε ησλ 9,15 κέηξσλ. 2. Η επηηηζέκελε νκάδα κπνξεί λα ηνπνζεηήζεη έλαλ κεγάιν αξηζκό ηθαλώλ παηθηώλ ζε πξνγξακκαηηζκέλεο επηζεηηθέο ζέζεηο.

4 Βαζηθνί παξάγνληεο πνπ ζπληεινύλ ζηελ απνηειεζκαηηθόηεηα επίηεπμεο ηεξκάησλ από ζηεκέλεο θάζεηο (2) 3. Οη παίθηεο ηεο ακπλόκελεο νκάδαο δελ έρνπλ δηδαρζεί ζσζηά θαη κε ιεπηνκέξεηα πώο λα ακπλζνύλ ζε θαηαζηάζεηο ησλ ζηεκέλσλ θάζεσλ. 4. Οη ακπλόκελνη παίθηεο ράλνπλ πνιιέο θνξέο ηελ πξνζνρή ηνπο (έιιεηςε απηνζπγθέληξσζεο).

5 Για την επιτυχία μιας αποτελεσματικής άμυνας στις στατικές φάσεις απαιτείται: Αηνκηθή θαη νκαδηθή πεηζαξρία πλεξγαζία θαη επηθνηλσλία ησλ παηθηώλ Λεπηνκεξήο ζρεδηαζκόο θαη νξγάλσζε ηεο ακπληηθήο ζπκπεξηθνξάο αλάινγα ηεο θάζεο, έρνληαο ππόςε ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ ηξόπνπ εθηέιεζεο ησλ «ζηεκέλσλ θάζεσλ» από ηνπο αληηπάινπο Η ζπγθέληξσζε ηεο πξνζνρήο

6 Η Ακπληηθή ζπκπεξηθνξά ζηηο ζηαηηθέο θάζεηο

7 ε θάνπι καθξηά από ηελ εζηία Όηαλ κηα νκάδα έρεη θεξδίζεη έλα θάνπι θαη εηδηθά ζην ρώξν ηνπ θέληξνπ ηνπ γεπέδνπ θάπνηνη παίθηεο ην εθηεινύλ γξήγνξα. Καη απηό γίλεηαη γηα 2 θπξίσο ιόγνπο: Γηόηη έρνπλ ην πιενλέθηεκα ηνπ ρώξνπ, θαζώο νη ακπληηθνί πξέπεη λα βξίζθνληαη καθξηά από ηελ κπάια ηνπιάρηζηνλ 9,15 κέηξα. Γηόηη ζπλήζσο νη αληίπαινη ακπληηθνί ράλνπλ γηα ιίγν ηελ πξνζνρή ηνπο, επεηδή ην παηρλίδη ζα έρεη ζηακαηήζεη.

8 Γηα απηό: Αλ κηα νκάδα ζε νπνηνδήπνηε ρώξν γίλεη ην θάνπι, ζα πξέπεη έλαο ακπλόκελνο παίθηεο λα θηλεζεί γξήγνξα θαη λα ηνπνζεηεζεί ζε κηα ζέζε πνπ λα βξίζθεηαη κεηαμύ ηεο κπάιαο θαη ηεο εζηίαο ηνπ ζε απόζηαζε 9,15 κέηξσλ. Κάλνληαο απηό, ν παίθηεο: εκπνδίδεη άκεζα ηνλ αληίπαιν θαη δελ ηνπ επηηξέπεη λα κεηαβηβάζεη ηε κπάια ρακειά πξνο ηα εκπξόο.

9 Η γξήγνξε θίλεζε ηνπ ακπληηθνύ πξνο ηελ κπάια πξνζθέξεη ηα παξαθάησ πιενλεθηήκαηα: 1. θαζπζηεξεί ηελ επίζεζε ησλ αληηπάισλ 2. αλαγθάδεη ηνλ αληίπαιν πνπ είλαη θάηνρνο ηεο κπάιαο: λα κεηαβηβάζεη ηελ κπάια πξνο ηα πιάγηα ή λα κεηαβηβάζεη ηε κπάια πάλσ από ηνλ ακπληηθό, πνπ ηνπνζεηείηαη εκπξόο από ηε κπάια ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ Αλαγθάδεηαη ν αληίπαινο λα θάλεη κηα πην δύζθνιε κεηαβίβαζε γεγνλόο πνπ ζα δπζθνιέςεη θαη ηνλ αληίπαιν πνπ ζα δερζεί ηε κεηαβίβαζε λα θάλεη έλα εύθνιν θνληξόι ηεο κπάιαο.

10 Σν ρξόλν πνπ θεξδίδεη ν ακπληηθόο από ηελ θαζπζηέξεζε κε ηε γξήγνξε θίλεζή ηνπ πξνο ηελ κπάια θαη ηελ ηνπνζέηεζή ηνπ θνληά ηεο πξέπεη λα ηνλ εθκεηαιιεύεηαη ε ακπλόκελε νκάδα γηα λα καξθάξεη ηνπο αληίπαινπο παίθηεο γηα λα θαιύπηεη ηνπο θελνύο ρώξνπο. Οη ακπλόκελνη παίθηεο δελ πξέπεη λα ακθηζβεηνύλ ην θάνπι ή λα δηακαξηύξνληαη πξνο ηνλ δηαηηεηή ράλνληαο κε απηόλ ηνλ ηξόπν ηελ απηνζπγθέληξσζή ηνπο θαη ηελ ακπληηθή νξγάλσζή ηνπο (απεηζαξρία)

11 ε θάνπι θνληά ζηελ εζηία Όηαλ κηα νκάδα έρεη δερζεί θνληά ζηε κεγάιε ηεο πεξηνρή έλα θάνπι θαηά θαλόλα ζα πξέπεη λα ηνπνζεηήζεη θάπνην ηείρνο από παίθηεο γηα λα κπνξέζεη λα ππεξαζπίζεη έλα κέξνο ηεο εζηίαο ηεο.

12 Τπάξρνπλ 4 ζεκειηώδε εξσηήκαηα ηα νπνία ζα πξέπεη λα απαληεζνύλ: 1. Πνπ ηνπνζεηείηαη ην ακπληηθό ηείρνο θαη πνηόο νξγαλώλεη ην ακπληηθό ηείρνο; 2. Πόζνη παίθηεο ηνπνζεηνύληαη ζην ακπληηθό ηείρνο; 3. Πώο νη παίθηεο ζρεκαηίδνπλ ην ηείρνο; 4. Πόηε δηαιύεηαη ην ηείρνο;

13 Πνπ ηνπνζεηείηαη ην ακπληηθό ηείρνο θαη πνηνο νξγαλώλεη ην ακπληηθό ηείρνο;

14 Γηα ηελ ηαθηνπνίεζε θαη ηελ νξγάλσζε ηνπ ακπληηθνύ ηείρνπο ππεύζπλνη είλαη ν εμσηεξηθόο παίθηεο θαη ν ηεξκαηνθύιαθαο

15 Δάλ ην θάνπι είλαη ζε πιάγηα ζέζε Δάλ ην θάνπι είλαη ζε πιάγηα ζέζε ηόηε ην ηείρνο πξνζηαηεύεη ην ρώξν ηεο εζηίαο πξνο ην θνληηλόηεξν δνθάξη. Ο εμσηεξηθόο παίθηεο ηνπ ηείρνπο ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί 9,15 κέηξα πίζσ από ηελ κπάια θαη έμσ από ηε λνεηή γξακκή πνπ ελώλεη ηελ κπάια κε ην θάζεην δνθάξη.

16 Αλ ην θάνπι εθηειείηαη από ηνλ θεληξηθό άμνλα Ο ηεξκαηνθύιαθαο απνθαζίδεη πνηά γσλία ζα επηιέμεη γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ηείρνπο Ο ηεξκαηνθύιαθαο ηνπνζεηείηαη πξνο ηελ αθάιππηε πιεπξά ηεο εζηίαο κεηά ηνλ εζσηεξηθό παίθηε γηα λα βιέπεη ηελ κπάια θαη λα είλαη ζε εηνηκόηεηα γηα νπνηαδήπνηε απόθξνπζε ηεο κπάιαο Γελ πξέπεη λα βξίζθεηαη πίζσ από ην ηείρνο

17 Πξνζνρή!!!! Πξνζνρή ζηε θάζε πνπ ν ηεξκαηνθύιαθαο νξγαλώλεη ηελ ηνπνζέηεζή ηνπ ακπληηθνύ ηείρνπο Υξεηάδεηαη ρξόλνο γηα λα έιζεη ζηε ζέζε ηνπ θαη βξίζθεηαη γηα θάπνην ρξόλν πίζσ από ην ηείρνο

18 Οη άιινη παίθηεο Οη ππόινηπνη παίθηεο ζπκκεηέρνπλ ζηελ ακπληηθή νξγάλσζε ηνπ ηείρνπο θαη άιινη θαηαιακβάλνπλ ζέζεηο αλάινγα ηεο ζέζεσο ησλ αληηπάισλ Με ηελ εθηέιεζε ηνπ θάνπι έλαο δύν παίθηεο εθηόο ηνπ ακπληηθνύ ηείρνπο ηξέρνπλ πξνο ηελ κπάια γηα λα εκπνδίζνπλ ηελ πνξεία ηεο πξνο ηελ εζηία ή λα ηελ επαλαθηήζνπλ

19 Πόζνη παίθηεο ηνπνζεηνύληαη ζην ακπληηθό ηείρνο; Δμαξηάηαη από ην ζεκείν ηνπ θάνπι: ε θεληξηθή ζέζε θνληά ζην εκηθύθιην ηεο κεγάιεο πεξηνρήο ην ηείρνο ζρεκαηίδεηαη από 4 ή 5 παίθηεο θαη ίζσο 6 παίθηεο. ε θάνπι κεηαμύ εκηθπθιίνπ θαη ηεο άθξεο ηεο κεγάιεο πεξηνρήο ην ηείρνο ζρεκαηίδεηαη από 3 ή 4 παίθηεο. ε θάνπι κεηαμύ ηεο γξακκήο ηνπ άνπη θαη ηεο άθξεο ηεο κεγάιεο πεξηνρήο (έμσ από απηήλ) ηόηε ην ηείρνο ζρεκαηίδεηαη από 2 ή 3 παίθηεο. ε θάνπι κεηαμύ ηνπ πιάγηνπ άνπη θαη ηεο κεγάιεο πεξηνρήο (έμσ από απηήλ) 1 ή 2 παίθηεο.

20 Οδεγίεο γηα ηελ πξνπόλεζε Οη νκάδεο πξέπεη λα πξνπνλνύληαη θαηά ηέηνην ηξόπν, ώζηε λα γλσξίδνπλ αθξηβώο πόζνη παίθηεο απαηηείηαη λα ηνπνζεηεζνύλ ζην ακπληηθό ηείρνο γηα θάζε πεξίπησζε. Ο ηεξκαηνθύιαθαο πξέπεη πάληα λα θσλάδεη ηνλ αξηζκό ησλ παηθηώλ πνπ ζα ζρεκαηίδνπλ ην ηείρνο γηα λα απνθεύγεηαη ε ζύγρπζε.

21 Ο ζρεκαηηζκόο ηνπ ακπληηθνύ ηείρνπο (1) σζηή ηνπνζέηεζε ησλ παηθηώλ αλάινγα κε ην ύςνο ηνπο ιακβάλνληαο ππόςε θαη ηα ηδηαίηεξα ζεκεία ηνπ αληηπάινπ σο πξνο ηνλ ηξόπν εθηέιεζεο ηνπ θάνπι. Ο εμσηεξηθόο παίθηεο ηνπ ηείρνπο βξίζθεηαη έμσ από ηε λνεηή γξακκή πνπ ζπλδέεη ηελ κπάια κε ην δνθάξη. Δπίζεο έλαο πςειόζσκνο παίθηεο πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί εζσηεξηθά ηνπ ηείρνπο γηα απνθπγή ελόο ςεινύ θαιηζαξηζηνύ ζνπη

22 Ο ζρεκαηηζκόο ηνπ ακπληηθνύ ηείρνπο Οη παίθηεο πξέπεη λα είλαη θνιιεηά ν έλαο δίπια ζηνλ άιιν θαη λα έρνπλ ηα πόδηα ηνπο θιεηζηά Να ζηέθνληαη ζηηο κύηεο ησλ πνδηώλ Πξνζηαζία ηνπ ζώκαηόο ηνπο κε ηα ρέξηα κπξνζηά ζηε ζέζε ησλ γελλεηηθώλ νξγάλσλ ηνπο. Σν θεθάιη ειαθξώο γεξκέλν πξνο ηα εκπξόο. (2)

23 Οη παίθηεο πξέπεη λα γλσξίδνπλ πνηνη αθξηβώο ζα ηνπνζεηεζνύλ ζην ηείρνο. Πνηνη παίθηεο ζα ηνπνζεηεζνύλ εθηόο ηείρνπο, πνηνη παίθηεο ζα ηνπνζεηεζνύλ γηα λα ζρεκαηίζνπλ ην ηείρνο ζε θάπνην θάνπι πνπ ζα θηππήζνπλ νη αληίπαινη από θεληξηθή ζέζε (5-6 ζηνλ αξηζκό) θαη πνηνη παίθηεο ζα ηνπνζεηεζνύλ εληόο ηνπ ρώξνπ ηεο κεγάιεο πεξηνρήο γηα λα κπνξέζνπλ λα καξθάξνπλ αληηπάινπο. Θα είλαη κεγάιν ιάζνο λα ηνπνζεηνύκε ζην ηείρνο ηνπο θαιύηεξνπο ακπληηθνύο παίθηεο. Οη παίθηεο πνπ ζα επηιεγνύλ γηα λα ηνπνζεηεζνύλ εθηόο ηνπ ηείρνπο πξέπεη λα καξθάξνπλ ηνπο αληηπάινπο ηνπο ζσζηά. ίγνπξα δελ ζα πξέπεη λα ηνπνζεηνύκε ζην ηείρνο παίθηεο δεηινύο.

24 Πόηε δηαιύεηαη ην ηείρνο; Δίλαη κεγάιν ζθάικα ην ηείρνο λα δηαιπζεί γξήγνξα. Σν ακπληηθό ηείρνο δελ πξέπεη λα κεηαθηλεζεί εάλ έρεη ηνπνζεηεζεί ζσζηά θαηά ηε ζηηγκή πνπ ν αληίπαινο παίθηεο εηνηκάδεηαη λα θηππήζεη ην θάνπι. Όηαλ όκσο ιέκε γηα δηάιπζε ηνπ ακπληηθνύ ηείρνπο δελ ελλννύκε όηη όινη νη παίθηεο πνπ απνηεινύλ ην ακπληηθό ηείρνο ζα θηλεζνύλ πξνο ηα έμσ ζε δηαθνξεηηθέο θαηεπζύλζεηο. ηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο ε θαιύηεξε ζπκβνπιή είλαη ην ηείρνο λα κεηαθηλεζεί ζπκπαγέο νιόθιεξν πξνο ηα έμσ, πιεζηάδνληαο ην ζεκείν πνπ επξίζθεηαη ε κπάια γηα λα εκπνδίζεη ην ζνπη.

25 Όηαλ νξηζκέλνη παίθηεο ηνπ ακπληηθνύ ηείρνπο πηάλνληαη από ηε κέζε κε ηα ρέξηα Απηόο ν ηξόπνο ηνπνζέηεζεο δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθόο γηα 2 ιόγνπο: 1. Γελ ππάξρεη θαιή πξνζσπηθή πξνζηαζία γηα ηνλ παίθηε. 2. Η κεηαθίλεζε ηνπ ακπληηθνύ ηείρνπο ή απηώλ ησλ παηθηώλ πξνο ηελ κπάια, κεηά ην ιάθηηζκα απηήο από ηνλ αληίπαιν είλαη πεξηνξηζκέλε.

26 Γηαηί ην ηείρνο ζα πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη από ηελ αξρή ζηα 9.15 κ. Δίλαη βαζηθό λα ηνπνζεηείηαη ην ακπληηθό ηείρνο αθξηβώο ζηα 9,15 κέηξα καθξηά από ηε κπάια όρη κόλν γηαηί θαζνξίδεηαη από ηνλ θαλνληζκό, αιιά θαη δηόηη εάλ δελ ηνπνζεηεζεί εθεί θαη κεηαθηλεζεί θαηόπηλ από ην δηαηηεηή, ππάξρεη κεγάιε πηζαλόηεηα λα δεκηνπξγεζνύλ επηθίλδπλεο θαηαζηάζεηο γηα ηελ εζηία (αιιάδνπλ νη γσλίεο θάιπςεο).

27 Απνηειέζκαηα ηεο κεηαθίλεζεο ηνπ ακπληηθνύ ηείρνπο πξνο ηα πίζσ Γελ θαιύπηεηαη ζηε λέα ζέζε ζσζηά ε γσλία πνπ αξρηθά θάιππηε ην ηείρνο (ζε ζνπη απ έμσ) Ο ηεξκαηνθύιαθαο βξίζθεηαη ζε απόζηαζε γηα λα θαιύςεη ην ρώξν πίζσ από ην ηείρνο (ιάζνο ηνπνζέηεζε)

28 Η νξγάλσζε ηνπ ακπληηθνύ ηείρνπο πξέπεη λα γίλεηαη κε ιεπηνκέξεηα θαη απαηηείηαη ζπζηεκαηηθή πξνπόλεζε Η νξγάλσζε πεξηιακβάλεη 2 ζθέιε: Σελ θάιπςε ηνπ ρώξνπ θαη απηό ην πεηπραίλνπλ νη παίθηεο πνπ ηνπνζεηνύληαη ζην ηείρνο, θαη ην καξθάξηζκα ησλ αληηπάισλ επηζεηηθώλ πξάγκα πνπ γίλεηαη από ηνπο παίθηεο πνπ ηνπνζεηνύληαη εθηόο ηείρνπο.

29 ην άκεζν θάνπι θνληά ζηε κεγάιε πεξηνρή Λακβάλνπκε ππόςε ηηο ηξεηο πεξηπηώζεηο: Άκεζν θάνπι από ην εκηθύθιην ηεο κεγάιεο πεξηνρήο Άκεζν θάνπι κεηαμύ ηνπ εκηθπθιίνπ θαη γσλίαο ηεο κεγάιεο πεξηνρήο Άκεζν θάνπι κεηαμύ ηεο κεγάιεο πεξηνρήο θαη ηνπ πιάγηνπ άνπη

30 Έκκεζν θάνπι κέζα από ην ρώξν ηεο Μεγάιεο Πεξηνρήο Δάλ ε κπάια είλαη ζε θαιή ζέζε γηα ζνπη, πξάγκα ην νπνίν επηδηώθνπλ λα δεκηνπξγήζνπλ νη αληίπαινη, ηόηε ε άκπλα ζα πξέπεη λα θάλεη 2 πξάγκαηα: Να θξύςεη ηε ζέα ηεο εζηίαο ζρεκαηίδνληαο πξνο ηνύην έλα ακπληηθό ηείρνο ζην νπνίν ζπκκεηέρεη ν αλαγθαίνο αξηζκόο παηθηώλ. Καζώο κεηαβηβάδεηαη ε κπάια πξνο ηνλ δεύηεξν επηηηζέκελν θαη πξηλ πξνιάβεη λα γίλεη ην ζνπη ην ηείρνο ζα πξέπεη νιόθιεξν θαη ζπκπαγέο λα θηλεζεί πξνο ηελ κπάια.

31 Δπίζεο έλαο - δύν παίθηεο εθηόο ηνπ ηείρνπο θηλνύληαη πξνο ηελ κπάια γηα λα εκπνδίζνπλ ην ζνπη Με ηνλ ηξόπν απηό ζα έρνπκε ηελ θαιύηεξε επθαηξία γηα λα εκπνδίζνπκε ην ζνπη, αιιά θαη παξάιιεια κε απηή ηελ θίλεζε «πηάλνπκε» αξθεηνύο αληηπάινπο παίθηεο ζε ζέζε ΟΦΑΙΝΣ.

32 Οδεγίεο γηα ηελ πξνπόλεζε Πξνζέρεηε λα ηνπνζεηεζεί ζηελ εμσηεξηθή πιεπξά ηνπ ηείρνπο έλαο παίθηεο πνπ ζα αζρνιεζεί κε ηελ νξγάλσζε ηνπ ηείρνπο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ηεξκαηνθύιαθα Πξνζέρεηε λα ηνπνζεηείηαη ζην ηείρνο ν ζσζηόο αξηζκόο ησλ παηθηώλ θαη όηη απηνί: (i) Δκπνδίδνπλ κε ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο ην θαιηζαξηζηό ζνπη πνπ κπνξεί λα γίλεη από ηελ εμσηεξηθή πιεπξά ηνπ ηείρνπο. (ii) Να ηνπνζεηνύληαη ζσζηά αλαιόγσο ηνπ ύςνπο ηνπο. (iii) Πξνθπιάζζνπλ θαιά ηα ζώκαηά ηνπο από ην ιάθηηζκα.

33 Πξνζέρεηε ηε ζέζε πνπ παίξλεη ν ηεξκαηνθύιαθαο ζε ζρέζε κε ην ζεκείν πνπ πξόθεηηαη λα θηππεζεί ε κπάια. Πξνζέρεηε, λα ππάξρεη παίθηεο ή παίθηεο ηνπνζεηεκέλνη πνπ λα εκπνδίδνπλ λα γίλεη ην ζνπη από ηε κέζα πιεπξά ηνπ ηείρνπο Πξνζέρεηε, νη ππόινηπνη παίθηεο πνπ δελ ζπκκεηέρνπλ ζην ηείρνο λα θαιύπηνπλ ηνπο ρώξνπο εθηόο ηνπ ηείρνπο.

34 Πξνζέρεηε λα δείηε εάλ νη παίθηεο πνπ δε ζπκκεηέρνπλ ζην ακπληηθό ηείρνο γλσξίδνπλ πόηε λα αλαπξνζαξκόζνπλ ηε ζέζε ηνπο γηα λα καξθάξνπλ αληηπάινπο θαη πόηε λα παξακέλνπλ ζηε ζέζε ηνπο γηα λα θαιύπηνπλ ηνπο ρώξνπο. Πξνζέρεηε λα δείηε αλ νη παίθηεο γλσξίδνπλ λα ακπλζνύλ ελαληίνλ ελόο έκκεζνπ θάνπι πνπ πξόθεηηαη λα θηππεζεί κέζα από ην ρώξν ηεο κεγάιεο πεξηνρήο.

35 Ακπληηθή νξγάλσζε ζηα θόξλεξ

36 ΔΡΩΣΙΗ 1. Πνηα είλαη ε ζέζε πνπ ζα πξέπεη λα παίξλεη ν ηεξκαηνθύιαθαο; 2. Πνπ θαη πόηε απεηιείηαη πεξηζζόηεξν ε εζηία καο;

37 Από πιεπξάο ηαθηηθήο Πνηα κνξθή άκπλαο ζα αθνινπζήζνπκε; Δθαξκνγή πξνζσπηθήο άκπλαο ησλ αληηπάισλ παηθηώλ (πξνζσπηθό καξθάξηζκα); Δθαξκνγή άκπλαο ρώξνπ; Mηθηόο ηξόπνο άκπλαο;

38 Η πην κεγάιε απεηιή ηεο εζηίαο από ηα θόξλεξ είλαη όηαλ ε κπάια θαηεπζύλεηαη πξνο ην ρώξν ηνπ θνληηλόηεξνπ δνθαξηνύ, δειαδή απηά πνπ θαηεπζύλνληαη πξνο ην κπξνζηηλό κέξνο ηεο εζηίαο.

39 Πνιιέο νκάδεο ρξεζηκνπνηνύλ ηέηνηα θόξλεξ θαη παξάιιεια ηνπνζεηνύλ αξθεηνύο παίθηεο ζηελ πεξηνρή ηνπ θνληηλνύ δνθαξηνύ θαη πνιιέο θνξέο ηνπνζεηνύλ θαη έλα ή πεξηζζόηεξνπο παίθηεο πνπ ηνπνζεηνύληαη πάλσ ζηε γξακκήο ηεο εζηίαο.

40 Δάλ ν ηεξκαηνθύιαθαο ηνπνζεηεζεί θνληά ζην ρώξν ηνπ καθξηλνύ δνθαξηνύ ηόηε ζα βξεζεί ζε κεηνλεθηηθή ζέζε ζε έλα ηέηνην θηύπεκα θόξλεξ. Πξάγκαηη ε δηαγώληα πνξεία πνπ ζα πξέπεη λα θάλεη απηόο γηα λα απνθξνύζεη ηε κπάια ζα πξέπεη λα γίλεη κέζα από έλα πιήζνο παηθηώλ, συμπαικτών και αντιπάλων θαη νπσζδήπνηε ζα ζπλαληήζεη δπζθνιίεο.

41 Η ζέζε ηνπ ηεξκαηνθύιαθα Ο ηεξκαηνθύιαθαο Απηόο πξέπεη λα έρεη ηέηνηα ηνπνζέηηζε, έηζη ώζηε λα έρεη ηελ θαιύηεξε νξαηόηεηα γηα όιεο ηηο θηλήζεηο πνπ ζα γίλνπλ κέζα ζηε κεγάιε πεξηνρή θαη ηαπηόρξνλα λα βιέπεη θαη ηνλ αληίπαιν πνπ εθηειεί ην θόξλεξ.

42 Η ζέζε ησλ ακπληηθώλ παηθηώλ ζην ρώξν ησλ δνθαξηώλ 1. ην ρώξν ηνπ θνληηλνύ δνθαξηνύ σο πξνο ηε γσλία πνπ θηππηέηαη ην θόξλεξ Πνπ ηνπνζεηείηαη ν παίθηεο; 2.ην ρώξν ηνπ καθξηλνύ δνθαξηνύ σο πξνο ηε γσλία πνπ θηππηέηαη ην θόξλεξ Πνπ ηνπνζεηείηαη ν παίθηεο;

43 Ο παίθηεο πνπ βξίζθεηαη ζην ρώξν ηνπ θνληηλνύ δνθαξηνύ (σο πξνο ηε γσλία πνπ θηππηέηαη ην θόξλεξ) πξέπεη λα είλαη πεξίπνπ κέρξη 1 κέηξν έμσ από ηε γξακκή ηεο εζηίαο δίπια ζην πξώην δνθάξη.

44 ην ρώξν ηνπ θνληηλνύ δνθαξηνύ (2) Πξέπεη λα είλαη πξνεηνηκαζκέλνο γηα λα θαιύπηεη ην ρώξν πνπ βξίζθεηαη θνληά ζηε γξακκή ηεο εζηίαο ηνπ αιιά θαη ην ρώξν κπξνζηά από ην δνθάξη. Όηαλ ν γθνιθήπεξ βγαίλεη έμσ (έμνδνο) από ηελ εζηία ηνπ γηα λα πηάζεη ηε κπάια πνπ έξρεηαη ςειά, ηόηε απηόο πξέπεη λα επηζηξέςεη πξνο ηε γξακκή ηεο εζηίαο ηνπ κέζα από ην ρώξν ηνπ δνθαξηνύ γηα λα πξνζηαηέςεη ηελ εζηία ηνπ.

45 Πνιινί ηεξκαηνθύιαθεο ληώζνπλ ζηγνπξηά (ζηηο εμόδνπο ηνπο πξνο ηε κπάια) εάλ έρνπλ ηνπνζεηήζεη θάπνην ακπληηθό παίθηε πίζσ ηνπο πξνο ην ρώξν ηνπ καθξηλνύ δνθαξηνύ από ην κέζα κέξνο θαη θαηά κήθνο ηεο γξακκήο ηεο εζηίαο ηνπο

46 Η ζέζε ησλ ακπληηθώλ παηθηώλ ζην ρώξν ησλ δνθαξηώλ Πσο εληζρύεηαη ε άκπλα επηπξόζζεηα ζηνλ ρώξν ηνπ πξώηνπ δνθαξηνύ;

47 Η άκπλα ζην ρώξν ηνπ θνληηλνύ Ο ρώξνο απηόο ζα εληζρύεηαη θαη από 2 αθόκε παίθηεο πνπ ζα πξέπεη λα έρνπλ 2 ηδηαίηεξεο ηθαλόηεηεο: α) Να κπνξνύλ λα επηηίζεληαη πξώηνη ζηε κπάια θαη β) λα είλαη πνιύ θαινί ζην θεθάιη. δνθαξηνύ

48 Η άκπλα ζην ρώξν ηνπ θνληηλνύ δνθαξηνύ Έλαο παίθηεο κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί πεξίπνπ 1,5 κέηξν από ηελ ηειηθή γξακκή εζσηεξηθά ηεο γξακκήο ηεο κηθξήο πεξηνρήο γηα λα εκπνδίζεη κηα ρακειή ζέληξα. Γεύηεξνο παίθηεο ηνπνζεηείηαη πεξίπνπ 1 κέηξν κέζα από ηε γξακκή ηεο κηθξήο πεξηνρήο θαη ζην κπξνζηηλό κηζό κέξνο ηνπ ρώξνπ ηεο εζηίαο. Απηόο πξνζέρεη ην ρώξν κπξνζηά από απηόλ θαη ην ρώξν κεηαμύ απηνύ θαη ηνπ παίθηε ηνπ 1νπ δνθαξηνύ. Η ζέζε ησλ πνδηώλ ησλ ακπληηθώλ λα είλαη ηέηνηα ώζηε λα κπνξνύλ λα ζπξηληάξνπλ όηαλ ρξεηαζηεί.

49 Η άκπλα ζην ρώξν ηνπ καθξηλνύ Παίθηεο ηνπνζεηνύληαη αλάινγα θαη ειέγρνπλ ηνπο αληηπάινπο θαη ηε κπάια ζην πίζσ κέξνο ηεο κεγάιεο πεξηνρήο θαη ζηελ πεξηνρή ηνπ πέλαιηπ Δπίζεο ηνπνζεηείηαη παίθηεο πξνο ην εκηθύθιην ηεο Μ. πεξηνρήο γηα λα θηλεζεί γξήγνξα ζηελ πεξίπησζε πνπ απνθξνπζζεί ε κπάια ή θαηεπζπλζεί ε κπάια ζ απηόλ ην ρώξν δνθαξηνύ

50 ηελ απόθξνπζε ηεο κπάιαο Μεηά ηελ απόθξνπζε ηεο κπάιαο όιε ε άκπλα θηλείηαη έμσ από ην ρώξν ηεο κεγάιεο πεξηνρήο, όζν ην δπλαηόλ πην γξήγνξα γηα λα θεξδίζνπκε ηελ κπάια θαη λα ππνζηεξηρζεί ε αληεπίζεζε ηεο νκάδαο καο θαζώο επίζεο γηα λα «βγάινπκε» αξθεηνύο αληηπάινπο ζε ζέζε νθζάηλη.

51 ΜΟΡΦΔ ΑΜΤΝΑ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΔΚΣΔΛΔΗ ΚΟΡΝΔΡ 1. ΑΜΤΝΑ ΜΑΝ ΣΟ ΜΑΝ 2. ΑΜΤΝΑ ΥΩΡΟΤ 3. ΜΙΚΣΟ ΣΡΟΠΟ ΑΜΤΝΑ

52 ΑΜΤΝΑ ΜΑΝ ΣΟ ΜΑΝ

53 ΑΝΑΛΤΗ ΣΗ ΔΙΚΟΝΑ Οη δύν κπξνζηηλνί παίθηεο ειέγρνπλ ηνλ ρώξν (5 θαη 11κ από ηελ ηειηθή γξακκή θαη ζην ύςνο ηνπ 1 ν δνθαξηνύ), έλαο ειέγρεη ηελ εζηία ζην 2 ν δνθάξη θαη έλαο βξίζθεηαη εθηόο ηεο πεξηνρήο Οη ππόινηπνη αλάινγα ησλ δπλαηνηήησλ (ζσκαηηθά πξνζόληα, θαινί ζηελ ακπληηθή θεθαιηά) καξθάξνπλ ηνπο πξνζσπηθνύο αληηπάινπο

54 ΑΜΤΝΑ ΜΑΝ ΣΟ ΜΑΝ Δξώηεκα: ηελό ή ραιαξό καξθάξηζκα; Με ην ζηελό καξθάξηζκα (ΔΠΑΦΗ ΜΔ ΣΟ ΩΜΑ) εκπνδίδνπλ κελ ηνπο αληηπάινπο λα αιιάδνπλ θαηεύζπλζε, ΑΛΛΑ πξνζνρή ζην ζπξώμηκν από ηνπο επηζεηηθνύο θαη ζην κπινθάξηζκα ησλ δηαδξόκσλ ηε ζηηγκή πνπ θάλνπλ ρηαζηέο θηλήζεηο νη επηζεηηθνί

55 ΑΜΤΝΑ ΥΩΡΟΤ Κάζε παίθηεο είλαη ππεύζπλνο γηα ηνλ ρώξν ηνπ ΑΝΑΛΤΗ ΣΗ ΔΙΚΟΝΑ Κάιπςε ηνπ ρώξνπ θνληά ζην πξώην δνθάξη, ην 2 ν δελ θαιύπηεηαη Οη ηέζζεξηο θαιύπηνπλ ηνλ πην επηθίλδπλν ρώξν Οη ηξεηο πην κπξνζηά παίθηεο βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή ηνπ πέλαιηπ θαη καξθάξνπλ από απόζηαζε Ο παίθηεο έμσ ηεο πεξηνρήο πξέπεη λα έρεη θαιύηεξε ηνπνζέηεζε

56 ΑΜΤΝΑ ΥΩΡΟΤ Όηαλ ε κπάια έξρεηαη πξνο ηελ εζηία νη ακπλόκελνη έρνπλ πιενλέθηεκα θαη πεγαίλνπλ πξώηνη ζηελ κπάια Όινη νη παίθηεο πξέπεη λα είλαη θαινί ζηελ θεθαιηά θαη ζην ζσζηό timing

57 Όηαλ ε κπάια θαηεπζύλεηαη πξνο ηα έμσ ηόηε κεγαιώλεη γηα ηνπο ακπληηθνύο ε απόζηαζε πξνο ηελ κπάια Γελ είλαη γλσζηό από ηελ αξρή πνηνο ακπληηθόο κε πνηνλ επηζεηηθό ζα έιζεη ζε ηειηθή κνλνκαρία γηα ηελ κπάια ΑΜΤΝΑ ΥΩΡΟΤ Πξνβιεκαηηζκόο

58 ΜΙΚΣΟ ΣΡΟΠΟ ΑΜΤΝΑ Υξεζηκνπνηείηαη από ηηο πεξηζζόηεξεο νκάδεο

59 ΜΙΚΣΟ ΣΡΟΠΟ ΑΜΤΝΑ ΑΝΑΛΤΗ ΣΗ ΔΙΚΟΝΑ Σν 1 ν δνθάξη θαιύπηεηαη, ελώ ην 2 ν όρη Σξεηο παίθηεο θάλνπλ άκπλα ρώξνπ ζε ηξίγσλν Σέζζεξηο καξθάξνπλ ηνπο πξνζσπηθνύο αληηπάινπο Έλαο ειέγρεη ηνλ ρώξν έμσ από ηελ κεγάιε πεξηνρή (Δδώ δελ θαίλεηαη)

60 ΜΙΚΣΟ ΣΡΟΠΟ ΑΜΤΝΑ Έρνπκε κηα δηπιή άκπλα Οη ειεύζεξνη παίθηεο ειέγρνπλ ηνλ πην επηθίλδπλν ρώξν Οη ππόινηπνη καξθάξνπλ ηνπο αληηπάινπο κε ζηελό καξθάξηζκα

61 ΗΜΔΙΑ ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΠΡΟΔΥΔΙ Ο ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ Πξόζεμε ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ παίθηε πνπ εκπνδίδεη ην ρηύπεκα ηεο κπάιαο ηνπ θόξλεξ. Πξόζεμε ηε ζέζε ηνπ Σεξκαηνθύιαθα. Πξόζεμε ηελ ηνπνζέηεζε ησλ παηθηώλ ζην ρώξν ηνπ θνληηλνύ δνθαξηνύ θαη ηνλ ηξόπν πνπ θηλνύληαη πξνο ηελ κπάια. Πξόζεμε ηελ ηνπνζέηεζε ησλ παηθηώλ ζην ρώξν ηνπ καθξηλνύ δνθαξηνύ θαη ηνλ ηξόπν πνπ ελεξγνύλ Πξόζεμε ηελ ηνπνζέηεζε ησλ παηθηώλ ζην ρώξν πνπ ππάξρεη κεηαμύ ηεο κηθξήο θαη ηεο κεγάιεο πεξηνρήο θαη πώο απηνί δηώρλνπλ ηε κπάια. Πξόζεμε ηελ αληίδξαζε θαη ηελ πξνζαξκνγή ησλ παηθηώλ ζε θόξλεξ πνπ θηππηέηαη θνληά. Πξόζεμε αλ νη παίθηεο θηλνύληαη ζσζηά θαη γξήγνξα πξνο ηελ κπάια ζηελ πεξίπησζε πνπ απνθξνπζζεί ε κπάια. Να ππάξρεη αξκνλία ζπλεξγαζία θαη ιεθηηθή επηθνηλσλία κεηαμύ ησλ παηθηώλ

62 ΠΛΑΓΙΟ ΑΟΤΣ Η κπάια θαηά ηε δηάξθεηα ελόο αγώλα ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο βγαίλεη πιάγην άνπη παξά θόξλεξ ή άνπη. Δπνκέλσο είλαη απαξαίηεην λα γλσξίδνπκε λα ακπλόκαζηε απνηειεζκαηηθά ζην πιάγην άνπη εθαξκόδνληαο ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο άκπλαο. Πξέπεη όκσο λα γλσξίδνπκε όηη: Γελ ππάξρεη νθζάηλη από πιάγην άνπη, γεγνλόο πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγεί θίλδπλν γηα ηελ εζηία καο

63 Καηά ηελ εθηέιεζε ηνπ πιάγηνπ άνπη από ηνπο αληηπάινπο καο, νη ακπληηθνί παίθηεο καο πξέπεη λα πξνζέρνπλ 3 πξάγκαηα: Να θαιύπηνπλ ηνπο ρώξνπο, ελώ αθόκε ε κπάια βξίζθεηαη ζηα ρέξηα ηνπ αληηπάινπ, πνπ εθηειεί ην πιάγην άνπη. Να καξθάξνπλ ζηελά ζηελ πεξηνρή πνπ ζα κεηαβηβαζηεί ε κπάια θαη επίζεο λα καξθάξνπλ θαη ηνλ παίθηε πνπ εθηειεί ην πιάγην άνπη. Να καξθάξνπλ κε πνιύ πίεζε ηνλ παίθηε πνπ δέρεηαη ηε κεηαβίβαζε ηνπ πιάγηνπ άνπη θαη λα κελ ηνπ επηηξέπνπλ λα γπξίζεη πξνο ηελ εζηία ή λα δπζθνιεύνπλ ηε κεηαβίβαζή ηνπ.

64 ην καθξηλό πιάγην άνπη Γίλνπκε πξνζνρή ζηα παξαθάησ: Να καξθάξεηαη από ηελ πίζσ θαη ηελ κπξνζηηλή πιεπξά ν παίθηεο πνπ δέρεηαη ηε κεηαβίβαζε. ε πεξίπησζε πνπ θεξδίζεη ηε κπάια ν αληίπαινο δώζηε πξνζνρή ζηελ πίζσ κεηαβίβαζε κε ην θεθάιη Ο ηεκαηνθύιαθαο λα ηνπνζεηείηαη ζε θαηάιιειε ζέζε Να καξθάξνληαη όζν ην δπλαηόλ νη ρώξνη πνπ ππάξρνπλ κέζα ζηε κεγάιε πεξηνρή.

65 ΗΜΔΙΑ ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΠΡΟΔΥΔΙ Ο ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ Η νξγάλσζε γηα ηελ πξνπόλεζε λα είλαη ζσζηή θαη λα ππάξρεη ηθαλνπνηεηηθόο αξηζκόο από κπάιεο θαηά κήθνο ηεο γξακκήο ηνπ πιάγηνπ άνπη γηα γξήγνξε εθηέιεζε. Καηά ηε ζηηγκή πνπ ε κπάια βξίζθεηαη ζηα ρέξηα ηνπ παίθηε πνπ εθηειεί ην πιάγην άνπη νη ακπληηθνί λα θαηαιακβάλνπλ ζέζεηο καξθαξίζκαηνο θαη λα είλαη πξνζερηηθνί. Να καξθάξεηε ζθηρηά ν ρώξνο πνπ κεηαβηβάδεηαη ε κπάια, αιιά λα καξθάξεηαη θαη ν εθηειεζηήο ηνπ πιαγίνπ άνπη.

66 Ο παίθηεο πνπ ζα δέρεηαη ην πιάγην άνπη λα βξίζθεηαη θάησ από απζηεξή πίεζε. Όηαλ εθηειείηαη έλα καθξηλό πιάγην άνπη: Να καξθάξεηαη ν παίθηεο πνπ πξόθεηηαη λα δερζεί ηε κπάια από κπξνζηά θαη από πίζσ. Ο ηεξκαηνθύιαθαο λα ηνπνζεηείηαη ζε αλάινγε ζέζε. Να θαιύπηνληαη νη ρώξνη κέζα ζηε κεγάιε πεξηνρή.

67 Δπηζεηηθή ζπκπεξηθνξά ζηηο ζηαηηθέο θάζεηο

68 Παξάγνληεο πνπ ζπληεινύλ ζηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ θάνπι Η ιαλζαζκέλε ηνπνζέηεζε ηνπ ακπληηθνύ ηείρνπο θαη ησλ άιισλ ακπλνκέλσλ παηθηώλ Η ηθαλόηεηα νξηζκέλσλ παηθηώλ λα εθηεινύλ θάνπι κε δύλακε, εηδηθή ηερληθή εθηέιεζεο θαη αθξίβεηα Η ζσζηή ηνπνζέηεζε ησλ επηηηζέκελσλ (άλνηγκα ηεο άκπλαο θαη παίθηεο δίπια ζην ηείρνο) Η γξήγνξε εθηέιεζε ηνπ θάνπι (αηθληδηαζκόο) Η εθαξκνγή δηαθόξσλ παξαιιαγώλ θνκπίλεο- (ιίγεο κεηαβηβάζεηο θαη ζπληνληζκόο) Δθκεηάιιεπζε ησλ αγσληζηηθώλ θαη θαηξηθώλ ζπλζεθώλ (εθκεηάιιεπζε)

69 ΚΟΡΝΔΡ

70 Παξάγνληεο πνπ ζπληεινύλ ζηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ θόξλεξ Ιθαλόηεηα ηνπ παίθηε πνπ εθηειεί ην θόξλεξ κεηαβίβαζε κε αθξίβεηα ζην πξώην θαη δεύηεξν δνθάξη, ζέληξα κε ην κέζα θαη έμσ κέξνο ηνπ πνδηνύ, εθκεηάιιεπζε ησλ πιενλεθηεκάησλ ησλ ζπκπαηθηώλ ηνπ θαη ησλ αδπλακηώλ ησλ αληηπάισλ

71 Ιθαλόηεηεο ησλ παηθηώλ ζηε κεγάιε πεξηνρή Η ζσζηή ηνπνζέηεζε ζηελ αληίπαιε πεξηνρή Η θίλεζε κε πξνζπνηήζεηο πξνο ηελ κπάια Να είλαη θαινί ζην ςειό παηρλίδη Καινί ζηε ζρέζε ρώξνπ θαη ρξόλνπ (ζσζηό timing) Καιή ζπλεξγαζία θαη ζπληνληζκόο κεηαμύ ηνπ παίθηε πνπ εθηειεί ην θόξλεξ θαη ησλ ζπκπαηθηώλ ηνπ όηαλ εθαξκόδνληαη δηάθνξεο παξαιιαγέο

72 Υξήζε δηαθόξσλ νπηηθναθνπζηηθώλ εξεζηζκάησλ ζηε ζπλελλόεζε γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηάθνξσλ παξαιιαγώλ (θνκπίλεο): Ο εθηειεζηήο θσλάδεη θάπνηνλ αξηζκό Ο εθηειεζηήο θσλάδεη πξώην ή δεύηεξν θαη κεηαβηβάδεη ηε κπάια αληίζεηα Ο εθηειεζηήο ηνπ θόξλεξ πηάλεη ην ζεκαηάθη Ο εθηειεζηήο ηνπ θόξλεξ ζεθώλεη ην ρέξη ςειά

73 Καηεύζπλζε ηεο κπάιαο ζε ζπγθεθξηκέλνπο ρώξνπο ηόρνο: ζην πξώην δνθάξη ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ Απεπζείαο ζνπη ε θεθαιηά Πάζα πίζσ πξνο ην δεύηεξν δνθάξη

74 Καηεύζπλζε ηεο κπάιαο ζηνλ ρώξν Ο επηζεηηθόο Α βξίζθεηαη ζην ύςνο ηνπ δεύηεξνπ δνθαξηνύ θαη θνληά ζην ζεκείν ηνπ πέλαιηπ Κίλεζε ηνπ επηζεηηθνύ κεηά από πξνζπνίεζε (μεκαξθάξηζκα) πξνο ηνλ θελό ρώξν

75 Μπινθάξηζκα ησλ αληηπάισλ λα θηλεζνύλ πξνο ηελ κπάια Οη παίθηεο Α θαη Β κπινθάξνπλ ηνπο αληηπάινπο θαη ηνπο εκπνδίδνπλ λα θηλεζνύλ πξνο ηελ επεξρόκελε κπάια Ο παίθηεο C θηλείηαη κόλνο ηνπ πξνο ηελ κπάια

76 Σξάβεγκα ηνπ αληηπάινπ θαη Ο πνιύ θαιόο επηζεηηθόο Α πνπ θαιύπηεηαη από ηνλ ακπληηθό D θηλείηαη πξνο ην 1 ν δνθάξη γηα λα δερζεί ηελ κπάια δεκηνπξγία ρώξνπ ηνλ ρώξν ηνπ έξρεηαη γηα εθκεηάιιεπζε ηεο κπάιαο ν Β, ελώ ν C θιείλεη ηνλ δηάδξνκν ηνπ E θαη F

77 Παξεκπόδηζε ηνπ Σ/Φ θαη ησλ Οη επηζεηηθνί Α, Β, C, D ηνπνζεηνύληαη θνληά ζηε γξακκή ηέξκαηνο θαη εκπνδίδνπλ ηελ θίλεζε ηνπ Σ ρσξίο λα θάλνπλ θάνπι. Ο C θεύγεη από ηε ζέζε ηνπ θαη γπξίδεη πίζσ πξνο ην 2 ν, ελώ ν D θηλείηαη εκπξόο Όηαλ ν Α δερζεί ηελ κπάια θάλεη θεθαιηά γηα γθνι ε κεηαβηβάδεη πίζσ ακπληηθώλ

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα;

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Έλα από ηα κσζηηθά γηα λα εσταρηζηεζείς ηελ ποδειαζία είλαη λα έτεης ηο θαηάιιειο ποδήιαηο γηα ζέλα. Ασηό ποσ ηαηρηάδεη ζηολ ηρόπο δωή ζας θαη ηελ ζωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS

Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS ΣΗ ΥΡΔΗΑΕΟΜΑΣΔ ΓΗΑ ΝΑ ΠΑΗΞΟΤΜΔ ΒΔΛΑΚΗΑ Γηα λα παίμνπκε απηό ην παηρλίδη απαξαίηεην είλαη λα έρνπκε έλαλ ζηόρν, έλα ζεη βειάθηα (ηξία βειάθηα), θαη αξγόηεξα έλαλ πίλαθα

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ 11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ Ίζσο λα είλαη έλα από ηα ιίγα (έσο θαη ειάρηζηα) ζεηηθά πξάγκαηα πνπ άθνπζεο λα γίλνληαη ηνλ ηειεπηαίν θαηξό. Ο ιόγνο γηα ηελ εθαξκνγή CytaInfo+ πνπ δεκηνύξγεζαλ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ. Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ

Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ. Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ Η πνδνζθαηξηθή απόδνζε εμαξηάηαη από πνιινύο παξάγνληεο. Από απηνύο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ)

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ) Μιτάλης Λάμπροσ Νίκος Κ. Σπαοσδάκης Θέμαηα Καγκοσρό 009 Δπίπεδο: (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίπ) Δξσηήζεηο βαζκώλ: ) Πηο από ηπο παξαθάησ αξηζκύο είλαη δπγόο (δειαδή άξηηο); 009 9 Β) 008 009

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ 1. Να μεηαηνέρεηε ηηξ αθόιμοζεξ ζενμμθναζίεξ από βαζμμύξ Κειζίμο ζε βαζμμύξ Κέιβηκ ή ακηίζηνμθα. i. 25 C = 25+273=298K ii. iii. iv. 274 K =274-273=1 C 33 C = 33+273=306 K 300

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis TAXI Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis Taxi Τν ζύζηεκα Telenoisis TAXI απνηειεί ην πην εμειηγκέλν, νινθιεξωκέλν θαη αμηόπηζην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Το φαινόμενο Doppler

Το φαινόμενο Doppler - Τη είλαη ην θαηλόκελν Doppler; Το φαινόμενο Doppler Δίλαη ε αιιαγή ζηελ παξαηεξνύκελε ζπρλόηεηα ελόο θύκαηνο, ιόγσ ηεο ζρεηηθήο θίλεζεο παξαηεξεηή πεγήο. Τν θαηλόκελν κειέηεζε θαη εμήγεζε ν Απζηξηαθόο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr

PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr Τν ζύζηεκά καο, θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα: H εξγαζία έγηλε ρξεζηκνπνηώληαο ένα κήθνο θύκαηνο. Θα κπνξνύζακε λα βάινπκε

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Ηιεθηξνληθά ΙΙ Γεπηέξα 14/3/2011 Δηδάζθσλ: Γηώξγνο Χαηδεησάλλνπ Τειέθσλν: 99653828 Ε-mail: georghios.h@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ ΠΔΡΗΟΓΗΚΑ ΦΑΗΝΟΜΔΝΑ Πεξηνδηθά θαηλόκελα, ιέγνληαη ηα θαηλόκελα πνπ επαλαιακβάλνληαη κε ηνλ ίδην ηξόπν ζε ίζα ρξνληθά δηαζηήκαηα. Υαξαθηεξηζηηθά κεγέζε πεξηνδηθώλ θαηλνκέλωλ Πεξίνδνο

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ Σν εξσηεκαηνιόγην απηό αλαπηύρζεθε από ηελ Οκάδα Μηθξώλ Δθπαηδεπηώλ γηα ην Γηαδίθηπν, σο κηα από ηηο δξάζεηο ηεο νκάδαο γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο ΣΚΙΑΘΟΣ Ξενοδοτείο KASSANDRA BAY RESORT & SPA GARDEN VIEW Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο 7/7, 11/7, 14/7 1,019 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 18/7, 21/7, 22/8 1,099 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 25/7,28/7 1,159 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 11/8,15/8,18/8

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Πίζσ από ηηο πιάηεο ησλ εξώσλ, κέζα από ηα παξάζπξα ησλ θηηξίσλ θαη θάησ από ηα πόδηα ησλ ππεξεξώσλ, ην ζθεληθό ηεο πόιεο ζπλνδεύεη ηε ξνή ηνπ εηθνλόγξαπηνπ. Νηεθόξ ξνπηίλαο, κεγεζπζκέλε ιεπηνκέξεηα, ή

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ ΣΕΦ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ εκεηώζεηο εξγαζηεξίνπ «Αλαινγηθά Ηιεθηξνληθά», πγγξαθέαο: Χ. Λακπξόπνπινο, Έθδνζε 1ε

ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ ΣΕΦ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ εκεηώζεηο εξγαζηεξίνπ «Αλαινγηθά Ηιεθηξνληθά», πγγξαθέαο: Χ. Λακπξόπνπινο, Έθδνζε 1ε ΑΚΗΗ 2 σνέτεια ζηη γνωριμία με ηα όργανα και ηην διαδικαζία καηαζκεσής ηων κσκλωμάηων ηοσ εργαζηηρίοσ 2.. Πείξακα: ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ ΓΔΝΝΗΣΡΙΑ ΚΤΜΑΣΟΜΟΡΦΩΝ 2... Έλλνηεο απαξαίηεηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Πεηξάκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ Σν ηξαλδίζηνξ είλαη ην ζεκαληηθόηεξν «ελεξγό» ειεθηξνληθό εμάξηεκα. Είλαη κία δηάηαμε ε νπνία κπνξεί ζηελ έμνδν ηεο λα δώζεη ζήκα κεγαιύηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΔΙΑΜΟ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ Ε ΠΑΣΡΟΝ

ΧΕΔΙΑΜΟ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ Ε ΠΑΣΡΟΝ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ Σ.Δ.Η. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ- ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΚΗΛΚΗ ΣΜΖΜΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ & ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΔΝΓΤΜΑΣΧΝ ΧΕΔΙΑΜΟ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ Ε ΠΑΣΡΟΝ (ΘΕΩΡΙΑ) ΔΤΡΤΓΗΚΖ ΠΑΠΑΥΡΖΣΟΤ Δξγ.πλεξγάηεο- ΒA(Hons), MSc ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΥΔΓΗΑΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ 2 ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ (Sleeve Gastrectomy) Εςάγγελορ Νάνορ Η Λαπαξνζθνπηθή Δπηκήθεο Γαζηξεθηνκή είλαη κηα λέα ρεηξνπξγηθή κέζνδνο αδπλαηίζκαηνο πνπ κπνξεί λα

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ»

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Βρίσκεται στο χωριό Αψιού, επαρχίας Λεμεσού. Υοιτούν 33 παιδιά από τις κοινότητες Αψιούς,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΜΔ ΣΑ ΓΤΟ ΜΔΙΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ) Η πραγματικότητα ξεπερνά και την πιο τολμηρή φαντασία. Επίκτητος Σοφός δεν είναι όποιος ξέρει πολλά, αλλά όποιος ξέρει χρήσιμα. Ηράκλειτος Οι ανόητοι

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Προαπαιηούμενα: Acronis True Image Home 11 Bootable CD Γύο ή περιζζόηεροσς δίζκοσς ζσνδεδεμένοσς ζηον σπολογιζηή. Οι δίζκοι μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αρχαίων Ελληνικών Γ Γυμναςίου Ενότητεσ: 8-9 Ονοματεπώνυμο:.. Έλα παξάδεηγκα ζεβαζκνύ πξνο ηνπο γνλείο Α. Κείκελν Λέγεηαη γνῦλ ἐλ Σηθειίᾳ (εἰ γὰξ θαὶ κπζωδέζηεξόλ ἐζηηλ, ἀιι ἁξκόζεη

Διαβάστε περισσότερα

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Μεηάθξαζε: Καξακαλώιε Φαλή Διπίδνπκε απηό ην θπιιάδην, γξακκέλν από γνλείο κέιε ηνπ Αγγιηθνύ πιιόγνπ γηα άηνκα κε ζύλδξνκν Down λα ζαο βνεζήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Δίλαη κηα ΔΡΔΤΛΖΣΗΘΖ ΔΡΓΑΗΑ ηνπ Β ηεηξακήλνπ ηνπ Πρνι. Έηνπο 2011-2012 από ηνπο καζεηέο ηνπ Α3 ηκήκαηνο ηνπ 3νπ ΔΞΑΙ Ιάξηζαο, ππό ηελ θαζνδήγεζε ηωλ θαζεγεηώλ Δπαγγειάθνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ.

Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ. Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΗ 2005 ΚΟΠΟ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ Δπέθηαζε ησλ ρεξζαίσλ ρώξσλ απνζήθεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα