ΠΟΝΤΙΑΚΕΣ ΛΙΦΟΥΔΙΕΣ Με ονομασία προέλευση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΟΝΤΙΑΚΕΣ ΛΙΦΟΥΔΙΕΣ Με ονομασία προέλευση"

Transcript

1 ΠΟΝΤΙΑΚΕΣ ΛΙΦΟΥΔΙΕΣ Με ονομασία προέλευση τοσ ΘΑΝΑΣΗ ΤΣΙΓΓΑΝΑ φωτογραφίες: ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΣ ΑΒΡΑΜΙΓΗΣ Πξηλ από 6 ρξόληα, κία νκάδα γπλαηθώλ ηνπ ρσξηνύ Αγηνο Αληώληνο Θεζζαινλίθεο απνθάζηζαλ λα θάλνπλ δηάζεκε ηελ πνληηαθή θνπδίλα θαη θαηάθεξαλ νη πίηεο ηνπο λα ηαμηδεύνπλ ζε όιε ζρεδόλ ηελ Διιάδα κε νλνκαζία πξνέιεπζεο Αγίνπ Αλησλίνπ, έρνληαο κάιηζηα ζθξαγίδα βηνινγηθνύ πξντόληνο. Ο Αγηνο Αληώληνο είλαη έλα κηθξό νξεηλό ρσξηό έμσ από ηε Θεζζαινλίθε. Απέρεη από ην πνιενδνκηθό ζπγθξόηεκα πεξίπνπ 35 ρηιηόκεηξα, βξίζθεηαη δίπια ζηε νπξσηή, θνληά ζηνλ παιηό δξόκν γηα ηε Υαιθηδηθή αιιά δελ ζεσξείηαη πέξαζκα. Οη θάηνηθνί ηνπ θαηά 80% είλαη παηδηά θη εγγόληα πξνζθύγσλ από ηνλ Πόλην. Σν 1997, κία νκάδα γπλαηθώλ ηνπ Αγίνπ Αλησλίνπ είρε παξαθνινπζήζεη ζεκηλάξηα ηππνπνίεζεο θαη εκπνξίαο παξαδνζηαθώλ πξντόλησλ ζηελ Αλαπηπμηαθή Eηαηξεία Θέξκεο Θεζζαινλίθεο. Δθεί έπεζε ν ζπόξνο. Μηα έξεπλα αγνξάο πνπ έγηλε ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο, έδεημε όηη ζα ππήξρε πξόζθνξν έδαθνο γηα αγλά παξαδνζηαθά εδέζκαηα. Η πξεζβπηέξα ηνπ ρσξηνύ θη άιιεο ηέζζεξηο ζπγρσξηαλέο ηεο απνηέιεζαλ ηε «καγηά» ελόο αθόκε Γπλαηθείνπ Αγξνηηθνύ πλεηαηξηζκνύ από ηνπο πεξίπνπ εθαηό πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ζηε ρώξα καο, νη πεξηζζόηεξνη ειέσ επξσπατθώλ πξνγξακκάησλ θαη επξσπατθώλ επηρνξεγήζεσλ. Δηζη. νη γπλαίθεο ηνπ Αγίνπ Αλησλίνπ έβαιαλ ηα θαγεηά πνπ έθεξαλ νη καλάδεο θαη νη γηαγηάδεο από ηνλ Πόλην, ζηε γξακκή παξαγσγήο θαη ηεο γαζηξηκαξγηθήο απόιαπζεο. Σνλ πξώην ρξόλν (1998) ν πλεηαηξηζκόο επηδνηήζεθε από ην πξόγξακκα ηνπ ΟΑΔΓ (Οξγαληζκόο Απαζρόιεζεο Δξγαηηθνύ Γπλακηθνύ) γηα ηνπο λένπο ειεύζεξνπο επαγγεικαηίεο. ηελ αξρή, ε έδξα ηνπ δελ ήηαλ παξά κηα κηθξή θνπδίλα κε μύιηλα πιαζηήξηα θαη πιάζηεο, ζπλήζσο γεκάηε αζηεία θαη πεηξάγκαηα από ην γπλαηθείν θέθη. Αξγόηεξα, απέθηεζε δηθό ηνπ ρώξν, δηθό ηνπ εξγαζηήξην, ςπγεία, δηθό ηνπ εθζεηήξην θαη ζπκπεξηέιαβε ζηηο ζπληαγέο ηνπ αιεύξη από ζηάξη βηνινγηθήο θαιιηέξγεηαο πνπ εγγπάηαη ηε γλεζηόηεηα ησλ παξαδνζηαθώλ ηνπ πξντόλησλ. Φύιια γηα πνληηαθέο πίηεο πνπ πξνζθέξνληαη θαη γηα ςήζηκν ζην ηδάθη, ζπξόλ (δπκαξηθό πνληηαθνύ ηύπνπ), καθαξίλα (θνθηό καθαξνλάθη), ρπινπίηεο κε ζπαλάθη θαη θαξόηα, ηξαραλάο κε γάια ή γηανύξηη, ηξαραλάο λεζηίζηκνο, ηβξηζηό (ηύπνο δπκαξηθνύ) γηα θαγεηά ζην θνύξλν ή ζην ηεγάλη θαη, θπζηθά, ηα (απαξαίηεηα ζρεδόλ γηα θάζε γπλαηθείν ζπλεηαηξηζκό) παξαδνζηαθά γιπθά θαη καξκειάδεο.

2 ε ιίγν θαηξό, κάιηζηα, ζα ιεηηνπξγήζεη ζηελ είζνδν ηνπ ρσξηνύ ην θαθεγιπθνπσιείν ηνπ πλεηαηξηζκνύ, έλα θαηάζηεκα γεκάην όλεηξα, ζθιεξή δνπιεηά, κεξάθη θαη παξάδνζε. ην πλεηαηξηζκό εξγάδνληαη 20 γπλαίθεο, νη πεξηζζόηεξεο άλσ ησλ 40 πνπ πξνζζέηνπλ έλα εηζόδεκα ηεο ηάμεσο ησλ 300 επξώ ζηελ νηθνγέλεηά ηνπο. Σώξα, κεηά ηα ζεκηλάξηα εζηηαηνξηθήο πνπ παξαθνινύζεζαλ ζα ζηειερώζνπλ ηηο λέεο επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ πλεηαηξηζκνύ (ην θαθεγιπθνπσιείν) θαη θνπέιεο από ηελ πεξηνρή. Oπσο είπε, κηιώληαο ζην ΟΙΚΟ, ε ηακίαο ηνπ πλεηαηξηζκνύ ε θα νθία νάλε, ηα ρξήκαηα απνηεινύλ έλα ζπκπιήξσκα γηα ηελ νηθνγέλεηα αιιά κεγάιν θνκκάηη ππεξεθάλεηαο γηα ηελ θάζε γπλαίθα πνπ ζπκκεηέρεη παξά ηηο πάκπνιιεο αζρνιίεο ηεο ζην ζπίηη θαηνξζώλεη λα βξίζθεη ρξόλν γηα εξγαζία ζηελ παξαζθεπή θαη ζπζθεπαζία ησλ παξαδνζηαθώλ πξντόλησλ. Η βηνηερληθή δξαζηεξηόηεηα ηνπ πλεηαηξηζκνύ είλαη ρσξηζκέλε ζε δύν βάξδηεο. ηηο πξσηλέο πνπ εηνηκάδνπλ ηα θύιια πίηαο θαη ηα γιπθά θαη ηηο απνγεπκαηηλέο πνπ ηα ζπζθεπάδνπλ γηα λα απνζηαινύλ ζηε ζπλέρεηα ζηνπο ηόπνπο ησλ παξαγγειηώλ. «Δρνπκε παξαγγειίεο από θαηαζηήκαηα ηεο Αζήλαο, ηεο Κνδάλεο, ηεο Πηνιεκαΐδαο, ηνπ Κηιθίο, ησλ εξξώλ θαη άιισλ πόιεσλ, ελώ ηα πξντόληα καο βξίζθνληαη πιένλ ζε θάζε εκπνξηθή γσληά ηεο Θεζζαινλίθεο», ππνγξακκίδεη ε πξεζβπηέξα Γέζπνηλα Ισαλλίδνπ. Η ίδηα θαιιηεξγεί 40 ζηξέκκαηα πηζηνπνηεκέλνπ βηνινγηθνύ ζηαξηνύ ζηελ πεξηνρή, από ην νπνίν ν πλεηαηξηζκόο πξνκεζεύεηαη γηα κεηαπνίεζε 1,5 ηόλν αιεπξηνύ από ηνπο πεξίπνπ δέθα πνπ θαηαλαιώλεη εηεζίσο. Σν άιεζκά ηνπ κάιηζηα γίλεηαη ζε πεηξόκπιν(!) ζηε Νέα Ραηδεζηό Θεζζαινλίθεο. Από ηα πξντόληα πνπ παξάγεη, ηα πέληε πνληηαθά παξαδνζηαθά παξαζθεπάζκαηα έρνπλ πηζηνπνηεζεί από ηε «ΒΙΟΔΛΛΑ» (όπσο θαη ην ζηηάξη) θαη είλαη ίζσο ν κνλαδηθόο γπλαηθείνο ζπλεηαηξηζκόο πνπ ην έρεη πεηύρεη απηό. Δλαο κάιηζηα από ηνπο ηέζζεξηο επόκελνπο ζηόρνπο, όπσο αλέθεξε ε θπξία Ισαλλίδνπ, είλαη λα απνθηήζεη πηζηνπνηεηηθό HACCP (ζύζηεκα ειέγρνπ θαη αζθάιεηαο ηξνθίκσλ), θάηη αζπλήζηζην γηα γπλαηθείν ζπλεηαηξηζκό. «Τπνινγίδνπκε πεξηζζόηεξν ην «ρεηξνπνίεηα, πνηνηηθά, αγλά θαη βηνινγηθά» θαη ιηγόηεξν ηα θέξδε αθνύ ν αξρηθόο καο ζηόρνο ήηαλ ε απαζρόιεζε», πξνζζέηεη ε ίδηα. Σα κέιε ηνπ πλεηαηξηζκνύ πνληάξνπλ θαη ζηε δηαπίζησζε πνπ πξνέθπςε από έξεπλεο όηη θαηαλαισηέο βηνινγηθώλ πξντόλησλ είλαη πεξηζζόηεξν ηα λεαξά δεπγάξηα. Η επηηπρία ηεο πξνζπάζεηαο πνπ αξρηθά είρε ηνλ ραξαθηήξα ελόο πεηξάκαηνο άλνημε ηελ όξεμε ζηηο γπλαίθεο. ηηο λέεο πξνηάζεηο πνπ ππέβαιε ν πλεηαηξηζκόο, νη ηξεηο (θαθεγιπθνπσιείν, εθζπγρξνληζκόο εξγαζηεξίνπ θαη ε πξνζπάζεηα πηζηνπνίεζεο θαηά HΑCCP) εληάρζεθαλ ζηα ΟΠΑΑΥ (Οινθιεξσκέλα Πξνγξάκκαηα Αλάπηπμεο Αγξνηηθνύ Υώξνπ) θαη ε ηέηαξηε πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ πξνβνιή πνηνηηθώλ επηρεηξήζεσλ λνκνύ Θεζζαινλίθεο ζην Leader Plus (θνηλνηηθό πξόγξακκα). ηα ζρέδηά ηνπο είλαη θαη νη θαηεςπγκέλεο πίηεο γηα εθδειώζεηο δήκσλ θαη άιισλ θνξέσλ κέζσ θέηεξηλγθ γηα ην νπνίν ππάξρεη ήδε ζρεηηθή ππνδνκή. Ο Γήκνο Βαζηιηθώλ, πάλησο, ζηνλ νπνίν ππάγεηαη ην δεκνηηθό δηακέξηζκα Αγίνπ Αλησλίνπ, ζηέθεηαη αξσγόο αθνύ παξαρώξεζε ην ρώξν γηα ην θαθεγιπθνπσιείν πνπ εηνηκάδεη απηήλ ηελ πεξίνδν ν Γπλαηθείνο Αγξνηηθόο πλεηαηξηζκόο ηνπ Αγίνπ Αλησλίνπ.

3 Τσροτάβιτζο 5 θνπηαιηέο θνύξληθν θαιακπνθίζην αιεύξη 1 θνπηαιηά αγειαδηλό βνύηπξν ή ιάδη 2 ½ θιηηδάληα λεξό, αιάηη, πηπέξη 100 γξ. γατο ηπξί (ιεπθό ειαθξύ ηπξί ζε ζρήκα δσλαξηνύ) 1. Αθνύ ξνδίζνπκε ην βνύηπξν, ξίρλνπκε ην λεξό λα δεζηαζεί. Πξνζζέηνπκε ιίγν ιίγν ην αιεύξη κε ην αιάηη θαη αλαθαηεύνπκε ζπλερώο γηα λα κελ ζβνιηάζεη. 2. Λίγν πξηλ θιείζνπκε ηε θσηηά ξίρλνπκε κέζα ζηελ θξέκα ηα θνκκάηηα ηπξηνύ θαη αλαθαηεύνπκε κέρξη λα ιηώζνπλ. 3. εξβίξνπκε κε θξεζθνηξηκκέλν πηπέξη.

4 Βαρένικα με τσρί ΓΘΑ ΤΗΜ ΖΥΛΗ: 1 θηιό αιεύξη, αιάηη Νεξό όζν ρξεηάδεηαη γηα λα ζθίμεη ε δύκε ΓΘΑ ΤΗΜ ΓΕΛΘΣΗ: Σπξί θέηα ή κπδήζξα, ιίγν πηπέξη Βνύηπξν γηα ην ζεξβίξηζκα 1. Αλακεηγλύνπκε ηα πιηθά θαη θάλνπκε ηελ δύκε ιίγν ζθηρηή. Αλνίγνπκε θύιιν, όρη πνιύ ιεπηό. Με ην ρείινο ελόο πνηεξηνύ θόβνπκε ηελ δύκε ζε ζηξόγγπια θνκκάηηα. 2. Θξπκκαηίδνπκε ην ηπξί, πξνζζέηνπκε ιίγν πηπέξη. Γεκίδνπκε κε απηό ηα θνκκαηάθηα ηεο δύκεο θαη δηπιώλνπκε ζε κηζνθέγγαξα (βαξέληθα). Πηέδνπκε ηηο άθξεο λα θνιιήζνπλ θαιά. 3. ε αιαηηζκέλν λεξό πνπ βξάδεη ξίρλνπκε πξνζερηηθά ηα βαξέληθα. Πξνζζέηνπκε ιίγν ιάδη λα κελ θνιιήζνπλ. Όηαλ αλέβνπλ ζηελ επηθάλεηα είλαη έηνηκα. 4. Σα βγάδνπκε κε ηξππεηή θνπηάια θαη ηα πεξηρύλνπκε κε θαπηό βνύηπξν.

5 Πορτζ (Λπόρτς) 800 γξ. κνζράξη ζε θνκκάηηα 1 θιηηδάλη ιάραλν 1 κηθξό παληδάξη 1 θαξόην 1 κηθξό θισλάξη ζέιηλν 1 κηθξό θξεκκύδη 1 παηάηα θνκκέλε ζε θύβνπο 2 ληνκάηεο 1 πηπεξηά ηζνύζθα Λίγνο κατληαλόο Διαηόιαδν, αιάηη 1. Χνληξνθόβνπκε ηα ιαραληθά. Βξάδνπκε θαιά ην θξέαο ζε αξθεηό λεξό, θη ελώ βξάδεη ην μαθξίδνπκε. 2. Ρίρλνπκε ζην θξέαο όια ηα ιαραληθά καδί, ην ιάδη θαη ην αιάηη. Σα βξάδνπκε κέρξη λα καιαθώζνπλ. 3. Αλ ζέινπκε ζεξβίξνπκε ηε ζνύπα κε κηα θνπηαιηά γηανύξηη.

6 Τανομενόν σοσρβά ½ θιηηδάλη θνξθόηα (απνθινησκέλν ζηηάξη ζπαζκέλν) ή πιηγνύξη 1 θιηηδάλη παζθηηάλ (ή ζηξαγγηζηό γηανύξηη) 1 θνπηαιηά απνμεξακέλν πξάζηλν θξεκκύδη ή 1 θξεκκύδη ςηινθνκκέλν 1 θνπηαιηά μεξόο δπόζκνο 3 θιηηδάληα λεξό Αιάηη 1. Βξάδνπκε ζην λεξό ην θνξθόην κε ην αιάηη, κέρξη λα ρπιώζεη ειαθξώο. 2. Γηαιύνπκε ην παζθηηάλ ζε ιίγν θνξθόην θαη ην ξίρλνπκε ζηελ θαηζαξόια. 3. ε έλα ηεγάλη θαίκε ην βνύηπξν κε ην θξεκκύδη θαη ηνλ δπόζκν. 4. Ρίρλνπκε ην θαξύθεπκα ζηελ ζνύπα θαη αλαθαηεύνπκε.

7 Γαβοσρεμένα καρτόυε 1 θηιό παηάηεο 1 ςηινθνκκέλν θξεκκύδη ½ θαπηεξή πηπεξηά ςηινθνκκέλε Σπξί θέηα ηξηκκέλε ή κπδήζξα 1 θνπηαιηά ζνύπαο ιάδη, αιάηη 1. Καζαξίδνπκε ηηο παηάηεο θαη ηηο ςήλνπκε ζηνλ αηκό. Αθνύ καιαθώζνπλ θαιά, ηηο πεξλάκε από ηελ κεραλή ηνπ πνπξέ ή ηηο ιηώλνπκε κε έλα πεξνύλη. 2. ε ξερή θαηζαξόια ηζηγαξίδνπκε ην θξεκκύδη ζην ιάδη θαη πξνζζέηνπκε ηελ θαπηεξή πηπεξηά. 3. Ρίρλνπκε ηνλ πνπξέ καδί κε ην αλάινγν αιάηη. Αλαθαηεύνπκε δπλαηά. 4. εξβίξνπκε ηνλ πνπξέ θη από πάλσ κε θνκκαηάθηα ηπξηνύ.

8 Φαυοπίλαυον 1 ½ θνύπα ξύδη γηα πηιάθη ή πιηγνύξη 1 θξεκκύδη ςηινθνκκέλν 100 γξ. ραςία (γαύξνο) αικπξό 2 ληνκάηεο ηξηκκέλεο 2 ζθειίδεο ζθόξδν, ιίγνο κατληαλόο Διαηόιαδν, βνύηπξν Αιάηη, πηπέξη 1. Καζαξίδνπκε ηα ραςία από ηα θόθθαια, ηα μεπιέλνπκε θαη αθήλνπκε λα ζηξαγγίζνπλ. Βξάδνπκε ην ξύδη λα γίλεη ζππξσηό. 2. νηάξνπκε ην θξεκκύδη, πξνζζέηνπκε ην ζθόξδν, ηηο ληνκάηεο, ηνλ κατληαλό, ην πηπέξη θαη ηα αθήλνπκε λα πάξνπλ κηα βξάζε. Ρίρλνπκε ζηε ζάιηζα ηα ραςία θαη ηα αθήλνπκε λα καγεηξεπηνύλ. Ρίρλνπκε αιάηη αλ ρξεηαζηεί. 3. εξβίξνπκε ζε πηαηέια ην ξύδη, πεξηρύλνπκε κε ιησκέλν βνύηπξν θη από πάλσ ξίρλνπκε ηελ ζάιηζα κε ηα ραςία.

Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά

Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά Ριζότο με γαρίδες αρωματισμένο με τσίπουρο και θυμάρι Γηα 4 άηνκα: 200 γξ. ξύδη γηα ξηδόην (Arborio ή Carnaoli) 30 ml ειαηόιαδν 20 γαξίδεο Νν3 νπξέο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΤΣΤΥΗΜΔΝΟ ΣΟ ΝΔΟ ΔΣΟ

ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΤΣΤΥΗΜΔΝΟ ΣΟ ΝΔΟ ΔΣΟ ΣΡΗΜΖΝΗΑΗΑ ΔΚΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΛΑΟΓΡΑΦΗΚΖ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΔΣΟ 1 ΑΡΗΘΜΟ ΦΤΛΛΟΤ 3 ΟΚΣΩΒΡΗΟ ΝΟΔΜΒΡΗΟ ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 2008 ΣΗΜΖ 2,5 ΔΤΡΩ ΜΟΡΦΩΣΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΑΗΜΟΓΟΗΑ ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΤΣΤΥΗΜΔΝΟ ΣΟ ΝΔΟ ΔΣΟ ΠΡΟΦΩΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ο άλζξσπνο ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη δελ γλσξίδεη ηα αληίζεηα απηνύ ηνπ θόζκνπ, θαζώο ν θόζκνο είλαη γη' απηό κηα αδηαθνξνπνίεηε θαη ζπγρπηηθή νιόηεηα από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΔΣΗΑΣΟΡΗΚΖ ΣΔΥΝΖ Β ΔΣΟ. εκεηώζεηο, θύιια εξγαζίαο

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΔΣΗΑΣΟΡΗΚΖ ΣΔΥΝΖ Β ΔΣΟ. εκεηώζεηο, θύιια εξγαζίαο ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΔΣΗΑΣΟΡΗΚΖ ΣΔΥΝΖ Β ΔΣΟ εκεηώζεηο, θύιια εξγαζίαο 2 Δλόηεηα 1 ΔΗΑΓΧΓΖ, ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΤΓΗΔΗΝΖ ΔΣΗΑΣΟΡΗΟΤ 1. Μελ ηξώηε θαηά ηε παξάζεζε. 2. Μελ θαπλίδεηε θαηά ηε παξάζεζε. 3. Μελ βήρεηε,

Διαβάστε περισσότερα

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο Διάλεξη τος Ν. Λςγεπού με θέμα: "Από την αναγνώπιση στην επιστπουή". Τελετή αποκάλςψηρ μνημείος Γενοκτονίαρ των Ελλήνων τος Πόντος. Κεντπική πλατεία Σιταγπών, Δπάμα. 24/05/2015 Θα ήζεια πξώηα απ όια λα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΑΥΝΗ ΙΙΙ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΕΚΥΟΒΙΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΕΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 11/8/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΑΤΓΟΤΣΟ 2009 1 1. ΘΔΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΙΓΡΤΗ 1.1. Η ζέζε Σν ρσξηό Λόθνπ αλήθεη ζηελ επαξρία Λεκεζνύ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE)

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE) Επηκέιεηα: Άγγεινο ηκζηξίθεο ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE) Η ζπζθεπαζία ζε θελό ησλ ηξνθίκσλ, είλαη κηα ηερληθή ζπληήξεζεο πνιύ ρξήζηκε ζηελ θνπδίλα θαη

Διαβάστε περισσότερα

ν θύξηνο Κώζηαο Γεκελεηδήο ζα ζηαζεί ζην πνιύ γλσζηό όλεηξν ηεο θηλέδηθεο

ν θύξηνο Κώζηαο Γεκελεηδήο ζα ζηαζεί ζην πνιύ γλσζηό όλεηξν ηεο θηλέδηθεο Ολεηξεύηεθα πσο ήκνπλ κηα πεηαινύδα πνπ πεγαηλνεξρόηαλ ζηνλ αέξα θαη δελ ήμεξε ηίπνηα γηα ηνλ Τζνπάλγθ Τζνπ. Κάπνηε ν Τζνπάλγθ Τζνπ νλεηξεύηεθε πσο ήηαλ κηα πεηαινύδα, κηα πεηαινύδα πνπ πεηάξηδε, έλησζε

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗΛΗΑ Γ.Α.ΓΡΑΣΟΤ ΣΖΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΣΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ «ΑΛΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΝΑΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΖ» ΗΓΡΤΜΑ ΔΤΓΔΝΗΓΟΤ 3-4-14. Ζ Διιελόθηεηε Ναπηηιία

ΟΜΗΛΗΑ Γ.Α.ΓΡΑΣΟΤ ΣΖΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΣΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ «ΑΛΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΝΑΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΖ» ΗΓΡΤΜΑ ΔΤΓΔΝΗΓΟΤ 3-4-14. Ζ Διιελόθηεηε Ναπηηιία ΟΜΗΛΗΑ Γ.Α.ΓΡΑΣΟΤ ΣΖΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΣΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ «ΑΛΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΝΑΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΖ» ΗΓΡΤΜΑ ΔΤΓΔΝΗΓΟΤ 3-4-14 Ζ Διιελόθηεηε Ναπηηιία «Ζ Ναπηηιία ε Διιεληθή είλαη ππεξαλάπηπθηνο, θαη αγσλίδεηαη λα ρσξέζε εηο ηα πιαίζηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΜΔ ΣΑ ΓΤΟ ΜΔΙΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ) Η πραγματικότητα ξεπερνά και την πιο τολμηρή φαντασία. Επίκτητος Σοφός δεν είναι όποιος ξέρει πολλά, αλλά όποιος ξέρει χρήσιμα. Ηράκλειτος Οι ανόητοι

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη δραστηριότητα. Δεύηερη δραζηηριόηηηα

Πρώτη δραστηριότητα. Δεύηερη δραζηηριόηηηα Ειζαγωγικά Οη δξαζηεξηόηεηεο πνπ αθνινπζνύλ έρνπλ θαζαξά βησκαηηθό ραξαθηήξα θαη έρνπλ ζαλ ζηόρν ηελ πξνεηνηκαζία ησλ παηδηώλ γηα λα επηζθεθηνύλ έλα κνπζείν. Είλαη έμη δξαζηεξηόηεηεο κέζα από ηηο νπνίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΤΠΟ ΗΩΑΝΝΟΤ Α. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟΤ ΔΗΑΓΩΓΖ Πξηλ από επηά ρξόληα ζην Ζξάθιεην ηεο Κξήηεο θαη ζηνπο ρώξνπο δηδαζθαιίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, εηειεύηεζαλ θαηά θνβεξό θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ: <<ΑΣΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΣΟΤ ΡΑΓΔΡΦΟΡΝΣ ΚΑΙ ΣΟΤ ΜΠΟΡ>>

ΣΙΣΛΟ: <<ΑΣΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΣΟΤ ΡΑΓΔΡΦΟΡΝΣ ΚΑΙ ΣΟΤ ΜΠΟΡ>> Δξγαζία ζην κάζεκα ηεο Υεκείαο ΣΙΣΛΟ: Οκάδα: Μήηζηνο Υξήζηνο, Μειηώηεο Βαζίιεο, Σζηκπνύθεο Κσλζηαληίλνο. Τπεύζπλνο Καζεγεηήο: Κνξθήο Άγγεινο 1 ν Γεληθό Λύθεην

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο Joy of Satan Ministries [Ο αηαληζκόο Δίλαη] ε αξρέηππε ζξεζθεία ηεο αλζξσπόηεηαο. - αηαλάο Ζ Joy of Satan Ministries έρεη ζθνπό ηελ επαλαζπγθξόηεζε ηνπ Αιεζηλνύ αηαληζκνύ. Ο αηαληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ Τιηθό θηηαγκέλν από ηε Νεπηαγωγό Απηό δελ ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πνιύ. Ζ λεπηαγσγόο έρεη νπζηαζηηθόηεξα πξάγκαηα λα θάλεη από ην

Διαβάστε περισσότερα

5ε πλάληεζε Νέσλ Διιήλσλ Κνπθινπαηθηώλ θαη λέσλ εζνπνηώλ/θαιιηηερλώλ ζσκαηηθνύ ζεάηξνπ www.kilkis-festival.gr

5ε πλάληεζε Νέσλ Διιήλσλ Κνπθινπαηθηώλ θαη λέσλ εζνπνηώλ/θαιιηηερλώλ ζσκαηηθνύ ζεάηξνπ www.kilkis-festival.gr 15 Γηεζλέο Φεζηηβάι Κνπθινζεάηξνπ θαη Παληνκίκαο ηνπ Κηιθίο. 5ε πλάληεζε Νέσλ ήλσλ Κνπθινπαηθηώλ θαη λέσλ εζνπνηώλ/θαιιηηερλώλ ζσκαηηθνύ ζεάηξνπ www.kilkis-festival.gr Juanjo Corrales Καιιηηερληθόο Γηεπζπληήο

Διαβάστε περισσότερα

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Πηγή: Άπθπα τηρ ScienceDaily (2007-2011) Μεηάθξαζε, Δπηκέιεηα: Τζαθίξε Μάξζα, Αιεμάλδξνπ Σηξάηνο, Κέληξν Πξνζέγγηζε Τι

Διαβάστε περισσότερα

Βαγγέιεο Ν. Μαξθνπιήο

Βαγγέιεο Ν. Μαξθνπιήο Βαγγέιεο Ν. Μαξθνπιήο Αποηέλεζμα δοκιμαζηικής λειηοσργίας κάμερας Foscam FI8905w ποσ παρατωρήθηκε από ηην novatron. Παξάξηεκα: Κξηηήξην επηινγήο IP θάκεξαο θαη Μεηεσξνινγηθνύο ζηαζκνύο. 2 Ειζαγωγή H ζπγθεθξηκέλε

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ... ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ 1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...6 2.3. Μεζνδνινγία...14 3. ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΣΡΑΓΟΤΓΙ...15

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ Γ ρ Ν. Καηζαρός Γηεπζπληήο Δξεπλώλ ηνπ ΔΚΔΦΔ «Γεκόθξηηνο» Πξώελ Πξόεδξνο Έλσζεο Διιήλσλ Υεκηθώλ Πξώελ Πξόεδξνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ψστρός Πόλεμος και ηα αίηια ηης γερμανικής διτοηόμηζης, 1945-1949.

Ο Ψστρός Πόλεμος και ηα αίηια ηης γερμανικής διτοηόμηζης, 1945-1949. Γεκήηξεο Κ. Απνζηνιόπνπινο Ο Ψστρός Πόλεμος και ηα αίηια ηης γερμανικής διτοηόμηζης, 1945-1949. Ειζαγφγή Πξηλ αθόκε ηειεηώζεη ν Γεύηεξνο Παγθόζκηνο Πόιεκνο θαη κε αλακελόκελε ηελ ήηηα ηεο Γεξκαλίαο, νη

Διαβάστε περισσότερα

Σουριςτικόσ Οδηγόσ Αλεξανδροφπολησ

Σουριςτικόσ Οδηγόσ Αλεξανδροφπολησ Βοςνιάκοσ Νίκοσ Γ1 Σουριςτικόσ Οδηγόσ Αλεξανδροφπολησ Σαξιδεφοντασ ςτην Αλεξανδροφπολη 4ο Γυμνάςιο Αλεξανδροφπολησ 2010 Διαθεματική εργαςία Γ1 Δημιουργήθηκε από: Νίθν Βνζληάθν *ΣΡΟΠΟ ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΝΑΓΝΩΗ Ο

Διαβάστε περισσότερα