Η πλήπηρ ενδοζκοπική σειποςπγική επέμβαζη μεζοζπονδύλιος δίζκος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η πλήπηρ ενδοζκοπική σειποςπγική επέμβαζη μεζοζπονδύλιος δίζκος"

Transcript

1 Η πλήπηρ ενδοζκοπική σειποςπγική επέμβαζη μεζοζπονδύλιος δίζκος Ο κπνζθειεηηθόο πόλνο είλαη έλαο από ηνπο πην ζπλεζηζκέλνπο ιόγνπο γηα λα επηζθεθζείηε ην γηαηξό. Η ζεξαπεία ησλ εθθπιηζηηθώλ αζζελεηώλ ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο εκπεξηέρεη ηαηξηθά θαη θνηλσληθννηθνλνκηθά πξνβιήκαηα. Σηελ πνξεία ηεο νζθπτθήο δηζθνθήιεο, ζε ζπλζήθεο πξννδεπηηθνύ πόλνπ ή λεπξνινγηθνύ ειιείκαηνο, ε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε θξίλεηαη απαξαίηεηε κεηά θαη ηελ εμάληιεζε ησλ ζπληεξεηηθώλ ζεξαπεηώλ. Παξά ηα θαιά ζεξαπεπηηθά απνηειέζκαηα ησλ ζπκβαηηθώλ ρεηξνπξγηθώλ επεκβάζεσλ, ε βιάβε κπνξεί λα πξνθύςεη σο ζπλέπεηα ηνπ ηξαπκαηηζκνύ ησλ ηζηώλ από ηελ επέκβαζε. Γηα απηόλ ην ιόγν είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθό λα βειηηζηνπνηείηαη ζπλερώο ε δηαδηθαζία. Ληγόηεξν ηξαπκαηηθέο ηερληθέο κπνξνύλ λα κεηώζνπλ ηνλ ηξαπκαηηζκό ησλ ηζηώλ θαη ηηο ζπλέπεηεο απηνύ. Οη ελδνζθνπηθέο επεκβάζεηο εκθαλίδνπλ πιενλεθηήκαηα πνπ ηηο θαζηζηνύλ σο ηηο πιένλ θαηάιιειεο ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο. Οη επεκβάζεηο νζθπτθήο δηζθεθηνκήο κε πξόζζηα θαη νπίζζηα πξνζπέιαζε, εθαξκόδνληαη γηα πεξηζζόηεξν από 20 ρξόληα. Σε απηήλ ηελ πεξίπησζε ην πεδίν εξγαζίαο ηνπνζεηείηαη κέζα ζην επίπεδν ηνπ δίζθνπ θαζώο επίζεο ελδνηξεκαηηθά θαη εμσηξεκαηηθά. 1

2 Πξόζθαηα ε πιάγηα πξνζπέιαζε όπσο επίζεο θαη ε νπίζζηα αλαπηύζζνληαη γηα ηελ πξνζέγγηζε θαη απνκόλσζε νζθπτθώλ δηζθνθειώλ πνπ βξίζθνληαη κέζα ζην ζπνλδπιηθό θαλάιη. Λακβάλνληαο ππ όςε ηα ελδεηθηηθά θξηηήξηα, ην ζύζηεκα παξέρεη ηε δπλαηόηεηα επαξθνύο απνζπκπίεζεο θάησ από νπηηθό έιεγρν, ηζνδύλακεο κε απηήλ ησλ ζπκβαηηθώλ κεζόδσλ, θαη ζπγρξόλσο πξνζθέξεη όια ηα πιενλεθηήκαηα κηαο πξαγκαηηθά ειάρηζηα επηζεηηθήο δηαδηθαζίαο. Γηα απηνύο ηνπο ιόγνπο νη δηζθνθήιεο πνπ βξίζθνληαη κέζα ζην ζπνλδπιηθό θαλάιη θαζώο επίζεο θαη απηέο πνπ ηνπνζεηνύληαη ελδνηξεκαηηθά θαη εμσηξεκαηηθά κπνξνύλ λα ρεηξνπξγεζνύλ πιήξσο ελδνζθνπηθά. VERTEBRIS αςσενικήρ οζθςϊκήρ μοίπαρ: Η πλήπηρ ενδοζκοπική ανάμεζα ζηα δύο πέηαλα πποζπέλαζη (οπίζθια) Τν γεγνλόο όηη ην ζύζηεκα θσηηζκνύ θαη απεηθόληζεο κε 25 γσλία ηεο όξαζεο ηνπνζεηείηαη αθξηβώο ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο θαζηζηά δπλαηή ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ ηξαπκαηηζκώλ όρη κόλν ηεο νδνύ πξόζβαζεο, αιιά θαη ησλ δνκώλ ηνπ ζπνλδπιηθνύ θαλαιηνύ. Η ζπλερήο ξνή λεξνύ πξνζθέξεη εμαηξεηηθέο ζπλζήθεο νπηηθήο επαθήο. Η θηλεηηθόηεηα επηηπγράλεηαη από ην ρεηξηζκό ηνπ λένπ ελδνζθνπίνπ κε ηελ ηερληθή joystick. Οη λεπξηθέο δνκέο πξνζηαηεύνληαη κε ηε ρξήζε ηεο πιάγηαο ινμόηκεηεο ρεηξνπξγηθήο ζήθεο πνπ ιεηηνπξγεί σο άγθηζηξν λεύξνπ. Όηαλ ρξεζηκνπνηνύληαη ζε ζπλδπαζκό κε ηα πξνζθάησο αλεπηπγκέλα εξγαιεία, απηό απνηειεί κηα πξαγκαηηθά ειάρηζηα επεκβαηηθή ηερληθή. Vertebris ζεη εξγαιείσλ, γηα ηελ πιήξε ελδνζθνπηθή ρεηξνπξγηθή επέκβαζε κεζνζπνλδύιηνπ δίζθνπ 2

3 Vertebris Σύζηεκα: Η νπίζζηα πξνζπέιαζε Ελδνζθνπηθή άπνςε ηνπ πεδίνπ ιεηηνπξγίαο VERTEBRIS νζθπτθήο κνίξαο: Η ρεηξνπξγηθή ζήθε κε ην ινμόηκεην άλνηγκά ηεο κπνξεί λα πεξηζηξαθεί έηζη ώζηε λα ρξεζηκεύζεη σο έλα δεύηεξν εξγαιείν 3

4 VERTEBRIS οζθςϊκήρ μοίπαρ: Η πλήπηρ ενδοζκοπική δια- και εξωηπημαηική πποζπέλαζη (πλάγια) Οη δηαδεξκηθέο επεκβάζεηο πνπ απνζθνπνύλ ζηελ επίηεπμε ηεο απνζπκπίεζεο ησλ νζθπτθώλ κεζνζπνλδύιησλ δίζθσλ πεξηγξάθεθαλ γηα πξώηε θνξά ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ Οπηηθά ζπζηήκαηα ζρεδηαζκέλα γηα ηελ επηζεώξεζε ηνπ κεζνζπνλδύιηνπ ρώξνπ κεηά από πξαγκαηνπνίεζε αλνηθηήο ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο, εηζήρζεζαλ ζηηο αξρέο ηνπ Αξγόηεξα, αλαπηύρζεθε κία πιήξσο ελδνζθνπηθή ηερληθή δηαηξεκαηηθήο πξνζπέιαζεο. Σε όξνπο αλαηνκίαο, απηό ζεκαίλεη όηη ν κεζνζπνλδύιηνο δίζθνο πξνζεγγίδεηαη κέζσ κηαο νπηζζνπιάγηαο πξνζπέιαζεο, δηακέζσ ηνπ κεζνζπνλδύιηνπ ηξήκαηνο κεηαμύ ησλ δηαπεξλήζεη θαη εμόδνπ λεπξηθώλ ξηδώλ ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηε ε εθηνκή ηνπ νζηνύ ή ησλ ζπλδεηηθώλ δνκώλ απηνύ. Τν ζεκείν εηζόδνπ ηνπ δέξκαηνο γηα ηελπξνζπέιαζε θαζνξίδεηαη ζε εθαηνζηά από ηε κέζε γξακκή. Οη πεξηζζόηεξεο από απηέο ηηο επεκβάζεηο πξαγκαηνπνηνύληαη κε ζθνπό ηελ εζσ- ή εμσ-δηαηξεκαηηθή ζεξαπεία ηνπ δίζθνπ. Η κείσζε ηεο πίεζεο θαη ηνπ όγθνπ εζσηεξηθά ηνπ δίζθνπ νδεγεί ζε απνζπκπίεζε. Η απνκάθξπλζε ησλ εζσ- θαη εμσ-ηξεκαηηθώλ πιηθώλ ηνπ δίζθνπ είλαη ηερληθά εθηθηή. Τν πιηθό πνπ βξίζθεηαη ζην εζσηεξηθό ηνπ ζπνλδπιηθνύ θαλαιηνύ κπνξεί γεληθά λα απνθνπεί θαη λα απνξξνθεζεί κέζσ ηεο δαθηπιηνεηδνύο έιιεηςεο. Απηό γίλεηαη ρξεζηκνπνηώληαο κηα "κέζα-έμσ" ηερληθή. 4

5 Vertebris Σύζηεκα:Η πιάγηα πξνζπέιαζε Η ζπνλδπιηθή θάλνπια αγγίδεη ην ξαρηαίν απιάθη ζηελ έζσ κηζρσηή γξακκή ζηελ αξρή ηνπ ζπνλδπιηθνύ ζσιήλα θαη ζα πξνρσξήζεη πξνο ην ζπνλδπιηθό ζσιήλα. Τν καλίθη εξγαζίαο ηνπνζεηείηαη κέζσ ηνπ δηαζηνιέα θαη ν δηαζηνιέαο αθαηξείηαη. Τν ινμόηκεην άλνηγκα ηνπνζεηείηαη κέζα ζην λσηηαίν θαλάιη ζην ξαρηαίνδαθηύιην. Η πιάγηα πξνζέγγηζε πξνζθέξεηαη γηα εξγαζία ζην ζπνλδπιηθν θαλάιη κε απξόζθνπηε ζέα. 5

6 Σπκπεξαζκαηηθά όζνλ αθνξά ηελ ΟΜΣΣ θαη ζπγθξηλόκελε ε κέζνδνο κε ηελ κέρξη ηώξα ρξεζηκνπνηνύκελε κέζνδν ηεο κηθξνζθνπηθήο δηζθεθηνκήο ε νπνία αλακθηζβήηεηα απνηειεί ην κεγαιύηεξν θαη θπξηόηεξε κέζνδν ρεηξνπξγηθήο αληηκεηώπηζεο πξνζθέξεη: α) Σοπική αναιζθηζία ζε ζσέζη με ηην γενική β) Μικπόηεπο σειποςπγικό πόνο γ) Γπήγοπη λειηοςπγική επαναδπαζηηπιοποίηζη δ) Δεν πποκαλεί σειποςπγική αποζηαθεποποίηζη με αποηέλεζμα ηην αποθςγή ηηρ επανεπέμβαζηρ για ζπονδςλοδεζία. Η επηινγή ησλ αζζελώλ γηα ηελ κέζνδν ηεο ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο γίλεηαη κε απζηεξά θξηηήξηα πνπ αθνξνύλ ηελ θιηληθή εηθόλα, ηελ καγλεηηθή ηνκνγξαθία θαη ειεθηξνκπνγξάθεκα ησλ αζζελώλ. Η ελδνζθνπηθή δηζθεθηνκή ρξεζηκνπνηεί ηελ ηερλνινγία ησλ Laser θαη ηεο ξαδηνζπρλόηεηαο ζηελ ινγηθή ηεο πξνζπάζεηαο ηεο κηθξνρεηξνπξγηθήο. 6

7 7

8 Η ΔΙΑΣΡΗΜΑΣΙΚΗ ΠΛΗΡΩ ΕΝΔΟΚΟΠΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟ ΠΛΑΓΙΑ ΠΡΟΠΕΛΑΗ Δηθόλα Α1. Ο αζζελήο ηνπνζεηείηαη κπξνύκπηα ζην ρεηξνπξγηθό ηξαπέδη. Τν C-arm είλαη δηαζέζηκν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επέκβαζεο θαη ηνπνζεηείηαη ζηελ απαηηνύκελε ζέζε. 8

9 Δηθόλα Α2. Καζνξίδεηαη ην ζεκείν παξαθέληεζεο θαη εηζάγεηαη ε εηδηθή θάλνπια αθηηλνζθνπηθά ζην ύςνο ηνπ επεξεαζκέλνπ κεζνζπνλδύιηνπ ζώκαηνο ηνπ δίζθνπ. 9

10 Δηθόλα Α3. (1)Αθαίξεζε ηεο κπηεξήο εζσηεξηθήο βειόλαο θαη (2) εηζαγσγή ζπξκάηηλνπ θαισδίνπ δηα κέζσ ηεο θάλνπιαο. 10

11 Δηθόλα Α4. Η θάλνπια αθαηξείηαη θαη ην ζπξκάηηλν θαιώδην ιεηηνπξγεί σο νδεγόο. Ο δηπιόο θσληθόο δηαζηνιέαο εηζάγεηαη πξνζεθηηθά κε θπθιηθέο θηλήζεηο δηα κέζσ ηνπ θαισδίνπ-νδεγνύ (2). 11

12 Δηθόλα Α5. Μεηά ηελ απνκάθξπλζε ηνπ θαιύκκαηνο (1) ηνπνζεηείηαη έλα θαλάιη εξγαζίαο κέζσ ηνπ δηαζηνιέα (2). Απηό επηηπγράλεηαη είηε εηζάγνληαο ην κε θπθιηθέο θηλήζεηο είηε νδεγώληαο ην κε ηε βνήζεηα ηνπ νδεγνύ πνπ πξνζθέξεηαη γηα απηό ην ζθνπό. 12

13 Δηθόλα Α6. Ο δηαζηνιέαο αθαηξείηαη(1). Ο νδεγόο ηόηε ζπλδέεηαη κε ηελ πιύζε κε λεξό πνπ ηνπνζεηεζείηαη ζε γσλία 90 0 (2). Ο νδεγόο δείρλεη ηε ζέζε ηνπ πεξηθεξεηαθνύ παξαζύξνπ. 13

14 Δηθόλα Α7. Τν ελδνζθόπην εηζέξρεηαη ηώξα δηα κέζσ ηνπ νδεγνύ. Με επαξθή πιύζε θαη αλαξξόθεζε εμαζθαιίδεηαη ε άξηζηε εηθόλα ηεο πεξηνρήο πνπ γίλεηαη ε επέκβαζε. 14

15 Δηθόλα Α8. Δηζαγσγή ησλ βνεζεηηθώλ εξγαιείσλ κέζα ζην θαλάιη εξγαζίαο ηνπ ελδνζθόπηνπ. Μπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ηα ζπλεζηζκέλα εξγαιεία όπσο επίζεο θαη εξγαιεία κε ξαδηνζπρλόηεηεο, κεραλνθίλεηνη ηξνρνί θαη δηζθνιαβίδεο ή ζπζηήκαηα laser. Τν βαζηθόηεξν πιενλέθηεκα ηνπ ελδνζθόπηνπ είλαη ε ηαπηόρξνλε εξγαζία ζην εζσηεξηθό θαη ζην εμσηεξηθό ηνπ δίζθνπ κε άκεζν νπηηθό έιεγρν. 15

16 Η ΠΛΗΡΩ ΕΝΔΟΚΟΠΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟ ΟΠΙΘΙΑ (INTERLAMINARY) ΠΡΟΠΕΛΑΗ Δηθόλα Β1. Ο αζζελήο ηνπνζεηείηαη κπξνύκπηα ζην ρεηξνπξγηθό ηξαπέδη. Τν C-arm είλαη δηαζέζηκν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επέκβαζεο θαη ηνπνζεηείηαη ζηελ απαηηνύκελε ζέζε. 16

17 Δηθόλα Β2. Δπηιέγεηαη ην ζεκείν εηζόδνπ θαη γίλεηαη κηα ηνκή από ηελ νπνία εηζάγεηαη ν δηαζηνιέαο ζηνλ σρξό ζύλδεζκν αθηηλνζθνπηθά. 17

18 Δηθόλα Β3. Τν θαλάιη εξγαζίαο εηζάγεηαη από ηνλ δηαζηνιέα (1). Ο δηαζηνιέαο αθαηξείηαη (2). 18

19 Δηθόλα Β4. Τν ελδνζθόπην εηζάγεηαη κέζα ζην ζσιήλα εξγαζίαο. Με επαξθή πιύζε θαη αλαξξόθεζε εμαζθαιίδεηαη ε άξηζηε εηθόλα ηεο πεξηνρήο πνπ γίλεηαη ε επέκβαζε. 19

20 Δηθόλα Β5. Δηζαγσγή ηεο δηζθνιαβίδαο θαη άλνηγκα ηνπ σρξνύ ζπλδέζκνπ ελδνζθνπηθά. 20

21 Δηθόλα Β6. Αθαηξείηαη ε δηζθνιαβίδα (1). Πξνώζεζε ηνπ ζσιήλα εξγαζίαο κε ηειεζθόπην αξγά-αξγά. 21

22 Δηθόλα Β7. Η δηαδηθαζία πξνρσξά θάησ από ζπλερή νπηηθό έιεγρν. Γηάθνξα βνεζεηηθά εξγαιεία όπσο απνθνιιεηήξεο, ιαβίδεο, νζηενηόκνη, RF ειεθηξόδηα ή κεραλνθίλεηνη ηξνρνί θαη δηζθνιαβίδεο κπνξνύλ λα εηζαρζνύλ. 22

Ρνκπνηηθή Χεηξνπξγηθή ύζηεκα Da Vinci

Ρνκπνηηθή Χεηξνπξγηθή ύζηεκα Da Vinci ΑΚΗΗ 4 Ρνκπνηηθή Χεηξνπξγηθή ύζηεκα Da Vinci 1. Ρνκπνηηθή ρεηξνπξγηθή Πξηλ είθνζη ρξόληα μεθηλνύζε έλα πείξακα. Η ρεηξνπξγηθή κε ιαπαξνζθόπεζε, νπηηθέο ίλεο θαη βίληεν. ηόρνο ηνπ πεηξάκαηνο ήηαλ ε εθηέιεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ ΣΗ ΜΗΣΡΑ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ ΣΗ ΜΗΣΡΑ ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ ΣΗ ΜΗΣΡΑ Πεξηερόκελα Δηζαγσγή Απηό ην βηβιηάξην ζα είλαη ρξήζηκν αλ εζείο ή θάπνην άιιν άηνκν από ην νηθνγελεηαθό ή ην θηιηθό ζαο πεξηβάιινλ έρεη δηαγλσζζεί κε θαξθίλν

Διαβάστε περισσότερα

Σ. Κνηδακπαζάθεο Πιαζηηθόο Χεηξνπξγόο. Οδεγόο Αηζζεηηθήο Πιαζηηθήο Χεηξνπξγηθήο

Σ. Κνηδακπαζάθεο Πιαζηηθόο Χεηξνπξγόο. Οδεγόο Αηζζεηηθήο Πιαζηηθήο Χεηξνπξγηθήο Σ. Κνηδακπαζάθεο Πιαζηηθόο Χεηξνπξγόο Οδεγόο Αηζζεηηθήο Πιαζηηθήο Χεηξνπξγηθήο ΑΘΗΝΑ 2009 Ληπναλαξξόθεζε Η εληνπηζκέλε ζπζζώξεπζε ιίπνπο είλαη ζπρλή δπζκνξθία πνπ ηαιαηπσξεί πνιιέο γπλαίθεο, θπξίσο έγγακεο,

Διαβάστε περισσότερα

DaaHub Οδεγόο Υξήζηε & Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο

DaaHub Οδεγόο Υξήζηε & Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο DaaHub Οδεγόο Υξήζηε & Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο Ηιεθηξηθά Πνδήιαηα Wisper Μάηνο 2011-1 ε έθδνζε Copyright 2011 Wisper Ltd Πεξηερόκελα 1 Δηζαγσγή... 3 2 Αξρηθά Βήκαηα... 3 2.1 Φόξηηζε ηεο Μπαηαξίαο... 3 2.2

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Δηζαγσγή ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Απηό ην βηβιηάξην δίλεη πιεξνθνξίεο θπξίσο ζε αζζελείο αιιά θαη ζε άιινπο ελδηαθεξόκελνπο πνπ ζέινπλ λα ελεκεξσζνύλ γηα ηνλ θαξθίλν πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Καταςκευι μοντζλου ςυςτιματοσ μεταβλθτοφ χρονιςμοφ βαλβίδων μθχανών εςωτερικισ καφςθσ

Καταςκευι μοντζλου ςυςτιματοσ μεταβλθτοφ χρονιςμοφ βαλβίδων μθχανών εςωτερικισ καφςθσ ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ - ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ Πτυχιακή εργασία Καταςκευι μοντζλου ςυςτιματοσ μεταβλθτοφ χρονιςμοφ βαλβίδων μθχανών εςωτερικισ καφςθσ Καλοειδάσ Γεώργιοσ Επιβλζπουςα Μανιάτη Μιςζλ Ηράκλειο 2012 Πεξηερόκελα

Διαβάστε περισσότερα

Παζήζεηο σκηθήο δώλεο

Παζήζεηο σκηθήο δώλεο Παζήζεηο σκηθήο δώλεο ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΣΑΗ Ξεθηλάκε πάληνηε από ην ηζηνξηθό. Σα ζπκπηώκαηα είλαη: πόλνο, δπζθακςία, παξακόξθσζε, απώιεηα ιεηηνπξγηθόηεηαο. Ο πόλνο: ε πεξηνρή ηνπ ώκνπ απνηειεί εζηία πόλνπ πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Αηκνδπλακηθή ηεο αξηεξηνθιεβηθήο αλαζηόκωζεο Τπνινγηζηηθή πξνζνκνίωζε

Αηκνδπλακηθή ηεο αξηεξηνθιεβηθήο αλαζηόκωζεο Τπνινγηζηηθή πξνζνκνίωζε ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΖ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΥΟΛΖ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΓΗΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΓΗΑΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

. Κνηδακπαζάθεο Πιαζηηθόο Υεηξνπξγόο. Οδεγόο Αηζζεηηθήο Πιαζηηθήο Υεηξνπξγηθήο

. Κνηδακπαζάθεο Πιαζηηθόο Υεηξνπξγόο. Οδεγόο Αηζζεηηθήο Πιαζηηθήο Υεηξνπξγηθήο . Κνηδακπαζάθεο Πιαζηηθόο Υεηξνπξγόο Οδεγόο Αηζζεηηθήο Πιαζηηθήο Υεηξνπξγηθήο ΑΘΗΝΑ 2009 Ρπηηδνπιαζηηθή Ρπηηδνπιαζηηθή είλαη ε ρεηξνπξγηθή δηόξζσζε ηεο ραιάξσζεο ηνπ δέξκαηνο θαη ησλ ππνδόξησλ ηζηώλ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

. Κνηδακπαζάθεο Πιαζηηθόο Χεηξνπξγόο. Οδεγόο. Αηζζεηηθήο Πιαζηηθήο Χεηξνπξγηθήο

. Κνηδακπαζάθεο Πιαζηηθόο Χεηξνπξγόο. Οδεγόο. Αηζζεηηθήο Πιαζηηθήο Χεηξνπξγηθήο . Κνηδακπαζάθεο Πιαζηηθόο Χεηξνπξγόο Οδεγόο Αηζζεηηθήο Πιαζηηθήο Χεηξνπξγηθήο ΑΘΗΝΑ 2009 Ρηλνπιαζηηθή Ρηλνπιαζηηθή είλαη ε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε πνπ επηηπγράλεη ηελ αλάπιαζε ηεο κύηεο κε ζηόρν ηελ ηξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Παζήζεης οζθσϊθής κοίρας ζπολδσιηθής ζηήιες (ΟΜΣΣ)

Παζήζεης οζθσϊθής κοίρας ζπολδσιηθής ζηήιες (ΟΜΣΣ) Παζήζεης οζθσϊθής κοίρας ζπολδσιηθής ζηήιες (ΟΜΣΣ) Δπδ. Μπίιιε Υπεύθυνη Μαθήματος Φπζηθνζεξαπεία Μπνζθειεηηθνύ Σπζηήκαηνο ΙΙ Παζήζεης οζθσϊθής κοίρας ζπολδσιηθής ζηήιες (ΟΜΣΣ) Πξνβιήκαηα δίζθνπ Ιζρηαιγία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΦΑΝΟΣ Μ. ΣΤΕΦΑΣ Φεηξνπξγόο Οθζαικίαηξνο Λεωφ. Μεσογείων 8 Α, Αθήνα (115 27) 210 777 00 89 www.stefasvision.gr

ΣΤΕΦΑΝΟΣ Μ. ΣΤΕΦΑΣ Φεηξνπξγόο Οθζαικίαηξνο Λεωφ. Μεσογείων 8 Α, Αθήνα (115 27) 210 777 00 89 www.stefasvision.gr Σελίδα1 ΣΤΕΦΑΝΟΣ Μ. ΣΤΕΦΑΣ Φεηξνπξγόο Οθζαικίαηξνο Λεωφ. Μεσογείων 8 Α, Αθήνα (115 27) 210 777 00 89 www.stefasvision.gr Τι είναι γλαύκωμα; To γιαύθσκα είλαη κηα νκάδα παζήζεσλ πνπ πξνθαινύλ βξαδεία πξννδεπηηθή

Διαβάστε περισσότερα

φςτημα διάγνωςησ αςθενειών από ανάλυςη ακτινογραφιών

φςτημα διάγνωςησ αςθενειών από ανάλυςη ακτινογραφιών ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΣΕ φςτημα διάγνωςησ αςθενειών από ανάλυςη ακτινογραφιών ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Ντινιακόσ Ιωάννησ (ΑΜ: 1110) Επιβλζπων:

Διαβάστε περισσότερα

Κακώζειρ πεπιθεπικών νεύπων

Κακώζειρ πεπιθεπικών νεύπων Κακώζειρ πεπιθεπικών νεύπων Τα πεπιθεπικά νεύπα είλαη είηε ακηγώο θηλεηηθά είηε ακηγώο αηζζεηηθά. Τα κεγαιύηεξα λεύξα είλαη κηθηά κε θηλεηηθνύο θαη αηζζεηηθνύο άμνλεο λα πνξεύνληαη ζε δηαθνξεηηθέο δεζκίδεο.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΦΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΣΗ ΓΕΩΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗΗ ΣΗ ΠΡΟÏΣΟΡΙΚΗ ΘΕΗ ΜΑΓΟΤΛΑ ΖΕΡΕΛΙΑ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΑΛΜΤΡΟΤ (2010)

ΣΕΦΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΣΗ ΓΕΩΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗΗ ΣΗ ΠΡΟÏΣΟΡΙΚΗ ΘΕΗ ΜΑΓΟΤΛΑ ΖΕΡΕΛΙΑ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΑΛΜΤΡΟΤ (2010) ΣΕΦΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΣΗ ΓΕΩΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗΗ ΣΗ ΠΡΟÏΣΟΡΙΚΗ ΘΕΗ ΜΑΓΟΤΛΑ ΖΕΡΕΛΙΑ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΑΛΜΤΡΟΤ (2010) Dr. Απόζηολορ αππήρ & Dr. Νίκορ Παπαδόποςλορ EΡΓΑΣΗΡΙΟ ΓΔΩΦΤΙΚΗ - ΓΟΡΤΦΟΡΙΚΗ ΣΗΛΔΠΙΚΟΠΗΗ & ΑΡΥΑΙΟΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Πειραμαηική διερεύνηζη καηακόρσθων θλεβών αρνηηικής άνωζης ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:ΠΑΝΑΓΙΩΣΙΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΣΕΖΚΤΡΗΑΚΔΗΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΑΗΓΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ

ΥΑΣΕΖΚΤΡΗΑΚΔΗΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΑΗΓΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΥΑΣΕΖΚΤΡΗΑΚΔΗΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΑΗΓΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΑΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΔΝΗΥΤΖ ΣΟΤ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ ΥΑΣΕΖΚΤΡΗΑΚΔΗΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ ΟΓΟ ΚΛΔΗΟΒΖ ΑΡ. 18 ΠΔΗΡΑΗΑ Γξ. ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ Κ. ΚΑΚΑΛΗΑΓΚΟ ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΟΝΑΣΙΔΟΜΗΡΙΑΙΟ ΠΟΝΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ-ΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΕΠΙΓΟΝΑΣΙΔΟΜΗΡΙΑΙΟ ΠΟΝΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ-ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΙΓΟΝΑΣΙΔΟΜΗΡΙΑΙΟ ΠΟΝΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ-ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΛΔΥΟ ΜΙΥΑΛΗ ΦΤΙΚΟΘΔΡΑΠΔΤΣΗ Επιγοναηιδομηπιαίορ πόνορ Αξιολόγηζη Θεπαπεία Ο επηγνλαηηδνκεξηαίνο πόλνο είλαη έλα από ηα πην ζπρλά εκθαληδόκελα επώδπλα ζύλδξνκα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΔΤΡΟΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΖ ΜΔ GAMMA-KNIFE ΑΝΑΚΟΠΖΖ

ΝΔΤΡΟΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΖ ΜΔ GAMMA-KNIFE ΑΝΑΚΟΠΖΖ ΝΔΤΡΟΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΖ ΜΔ GAMMA-KNIFE..., Μ. Σόρρελς et al. 1 Ένα παρόμοιο άρθπο δημοζιεύθηκε για πρώηη θοπά ζηο περιοδικό Ελληνκκή Νεσροτειροσργική, Ιανοσάριος 2005 ΝΔΤΡΟΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΖ ΜΔ GAMMA-KNIFE ΑΝΑΚΟΠΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΗΛΔΚΣΡΙΚΟΤ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ ΚΑΙ ΜΔΛΔΣΗ ΣΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΣΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΑΤΣΟΤ

ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΗΛΔΚΣΡΙΚΟΤ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ ΚΑΙ ΜΔΛΔΣΗ ΣΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΣΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΑΤΣΟΤ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΗΛΔΚΣΡΙΚΟΤ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ ΚΑΙ ΜΔΛΔΣΗ ΣΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αλάπηπμε νπηηθήο δηάηαμεο γηα ηελ πεηξακαηηθή απεηθόληζε νθζαικώλ αξνπξαίσλ.

Αλάπηπμε νπηηθήο δηάηαμεο γηα ηελ πεηξακαηηθή απεηθόληζε νθζαικώλ αξνπξαίσλ. ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΟΠΣΗΚΖ ΚΑΗ ΟΡΑΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ Αλάπηπμε νπηηθήο δηάηαμεο γηα ηελ πεηξακαηηθή απεηθόληζε νθζαικώλ αξνπξαίσλ. Σεξηίπε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΔΤΦΤΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑΓΝΧΖ ΠΑΘΖΔΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΣΑΣΖ

ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΔΤΦΤΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑΓΝΧΖ ΠΑΘΖΔΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΣΑΣΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ «ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΕΧΖ» ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΔΤΦΤΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑΓΝΧΖ ΠΑΘΖΔΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΣΑΣΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Μαξία Ν. Σζηκάξα 1151 Δηδηθεπόκελε ηαηξόο

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Επαναληυιμότητας και Αναπαραγφγικότητας τοσ τοπογραυικού μητανήματος Galilei Scheimpflug σε υσσιολογικούς και κερατοκφνικούς ουθαλμούς.

Μελέτη Επαναληυιμότητας και Αναπαραγφγικότητας τοσ τοπογραυικού μητανήματος Galilei Scheimpflug σε υσσιολογικούς και κερατοκφνικούς ουθαλμούς. Μελέτη Επαναληυιμότητας και Αναπαραγφγικότητας τοσ τοπογραυικού μητανήματος Galilei Scheimpflug σε υσσιολογικούς και κερατοκφνικούς ουθαλμούς. ΕΥΔΟΞΙΑ Γ. ΤΣΟΥΡΕΚΑ ΣΡΙΜΕΛΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ Κοσνής Γεώργιος,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΝΩΣΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΓΛΑΤΚΩΜΑΣΙΚΗ ΝΕΤΡΟΠΑΘΕΙΑ

ΔΙΑΓΝΩΣΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΓΛΑΤΚΩΜΑΣΙΚΗ ΝΕΤΡΟΠΑΘΕΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΓΛΑΤΚΩΜΑΣΙΚΗ ΝΕΤΡΟΠΑΘΕΙΑ Γηώξγνο Ν. Μαγθνπξίηζαο Σκήκα Γιαπθώκαηνο, Ννζνθνκείν «Εξπζξόο ηαπξόο» Ζ δηεξεύλεζε, ηνπ γιαπθώκαηνο μεθηλάεη από ηε ζηηγκή πνπ βξεζεί απμεκέλε ε ελδνθζάικηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG πνπδαζηήο: Μαξίλνο Αλδξένπ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Μαηδηλνο

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ παηέξα κνπ ηαύξν

ηνλ παηέξα κνπ ηαύξν ηνλ παηέξα κνπ ηαύξν 2 Θα ήζεια λα εσταρηζηήζω όιοσς ηοσς θίιοσς κοσ ποσ κε ζηερίδοσλ ζε θάζε κοσ προζπάζεηα θαζώς θαη ηο ζύλοιο ηωλ αλζρώπωλ ποσ βρίζθοληαη ζηο οηθογελεηαθό κοσ περηβάιιολ. Αθόκα ζα ήζεια

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία. ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών και. Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ Σσολήρ ηος. Πανεπιζηημίος Παηπών

Διπλωματική Εργασία. ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών και. Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ Σσολήρ ηος. Πανεπιζηημίος Παηπών ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ: ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ Διπλωματική Εργασία ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών και Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Πληροθορικής

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Πληροθορικής Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Πληροθορικής Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών «Γιδακηική ηης Σετνολογίας & Φηθιακά σζηήμαηα» Μεηαπηστιακή Γιαηριβή Σίηλος Γιαηριβής Ονομαηεπώνσμο Φοιηηηή Αριθμός Μηηρώοσ Καηεύθσνζη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Υδπαςλικό Πλήγμα. 1.1 Ειζαγυγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Υδπαςλικό Πλήγμα. 1.1 Ειζαγυγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Ειζαγυγή Τν πδξαπιηθό πιήγκα ή πιήγκα θξηνύ είλαη έλα κε-κόληκν θαηλόκελν Υδξαπιηθήο πνπ δεκηνπξγείηαη από απόηνκεο κεηαβνιέο ηεο ηαρύηεηαο ή ηεο πίεζεο ζηνπο θιεηζηνύο αγσγνύο. Τέηνηεο

Διαβάστε περισσότερα