Αςηό ηο Πάζσα ηαξιδεύοςμε με ηην τςσή μαρ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αςηό ηο Πάζσα ηαξιδεύοςμε με ηην τςσή μαρ"

Transcript

1

2 ΠΑΧΑ ΣΗ ΚΕΡΚΤΡΑ

3 Αςηό ηο Πάζσα ηαξιδεύοςμε με ηην τςσή μαρ Μπξσδηέο ηεο Άλνημεο θαη ηνπ Παζραιηλνύ ηξαπεδηνύ, ήρνη από Κεξθπξατθέο θηιαξκνληθέο θαη βπδαληηλέο πκλσδίεο, εηθόλεο πόηε θαηαλπθηηθέο θαη πόηε δηνλπζηαθέο, από νηθείνπο ηόπνπο πιεκκύξηδαλ ηελ ςπρή καο όηαλ εηνηκάδακε απηό ην ηαμίδη. Εζείο αθνινπζήζηε ην Ταμίδη απηό θαη ραξίζηε ζηνλ εαπηό ζαο θαη ζηνπο αγαπεκέλνπο ζαο ην όκνξθν δώξν κηαο απόδξαζεο από ηελ θαζεκεξηλόηεηα ζε έλαλ ηόπν πνπ μέξεη λα δεί ην Πάζρα κε ηελ ςπρή ηνπ... ηην Κέπκςπα! Καλό Ταξίδι & Καλή Ανάζηαζη!

4 ΓΑΗΑ ΚΔΡΚΤΡΑ DASSIA CHANDRIS Πάζτα με Φιλαρμονικές Το DASSIA CHANDRIS HOTEL, με τισ υψθλοφ επιπζδου υπθρεςίεσ και τισ πλουςιοπάροχεσ ανζςεισ του, εγγυάται εξαιρετικι φιλοξενία και πλιρθ ικανοποίθςθ των προςδοκιϊν ςασ. Είναι ό,τι χρειάηεςκε για να ευχαριςτθκείτε ολοκλθρωτικά ζνα κλαςικό Πάςχα ςτθν πόλθ τθσ Κζρκυρασ, που βρίςκεται ςε μικϋρθ απόςταςθ. Εκτόσ από ιδιωτικι παραλία ςτον κόλπο τθσ Δαςιάσ, το Dassia Chandris προςφζρει 3 όμορφεσ πιςίνεσ μζςα ςε όμορφα διαμορφωμζνουσ κιπουσ. Διακζτει δωμάτια με κζα ςτθ κάλαςςα ι ςτο βουνό, κακϊσ και κερινό ςινεμά. Τα δωμάτια του Chandris είναι κομψά διακοςμθμζνα και διακζτουν μπαλκόνι. Όλα τουσ είναι εξοπλιςμζνα με κλιματιςμό, δορυφορικι τθλεόραςθ και μίνι μπαρ. Το Dassia Chandris προςφζρει διάφορεσ ακλθτικζσ και ψυχαγωγικζσ εγκαταςτάςεισ, όπωσ 3 γιπεδα τζνισ, ζνα πλιρωσ εξοπλιςμζνο γυμναςτιριο, ςάουνα και 2 εξωτερικά υδρομαςάη. Η ταβζρνα Triton ςερβίρει παραδοςιακζσ ελλθνικζσ λιχουδιζσ πλάι ςτθ κάλαςςα, ενϊ το εςτιατόριο Αμάλκεια μαγειρεφει και πιάτα για διαβθτικοφσ και χορτοφάγουσ. Ποτά, κοκτζιλ και ςνακ ςερβίρονται ςτα 3 διαφορετικά μπαρ του Dassia Chandris. Κάποιεσ από τισ παροχζσ του DASSIA CHANDRIS HOTEL είναι: ΔΩΜΑΤΙΑ ΜΕ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ, Εγκαταςτάςεισ BBQ, Εξωτερικι πιςίνα (εποχικι), Κιποσ, Αίκριο, Ηλιόλουςτθ βεράντα, Γιπεδο τζνισ, Μπιλιάρδο, Πινγκ πονγκ, Ιςτιοςανίδα, Βελάκια, Κωπθλαςία με κανό, Παροχζσ καλάςςιων ςπορ (ςτισ εγκαταςτάςεισ), Σάουνα, Γυμναςτιριο, Κζντρο ευεξίασ και ςπα, Μαςάη, Υδρομαςάη, Ατμόλουτρο, Ιδιωτικι παραλία, Αίκουςα παιχνιδιϊν, Βιβλιοκικθ, Παιδικι χαρά, Εςτιατόριο, Μπαρ, Πρωινό ςτο δωμάτιο, Εςτιατόριο (à la carte), Εςτιατόριο (με μπουφζ), Σνακ Μπαρ, Κομμωτιριο/Σαλόνι ομορφιάσ, Κατάςτθμα δϊρων/αναμνθςτικϊν, Εφθμερίδεσ, Θυρίδα αςφαλείασ, Καταςτιματα (ςτισ εγκαταςτάςεισ), Δωμάτια για μθ καπνίηοντεσ, Οικογενειακά δωμάτια, Ανελκυςτιρασ, Θζρμανςθ... Θα το ευχαριςτθκείτε Powered by

5 DASSIA CHANDRIS Μεγ. Πέμπηη : Αθήνα - Κέρκσρα Αλαρώξεζε κε πνύικαλ από Αζήλαην πξσί ώξα 06:00 κέζσ ηεο λέαο γέθπξαο Ρίνπ Αληηξξίνπ γηα Άξηα θαη έπεηηα ζην ιηκάλη ηεο Ζγνπκελίηζαο από όπνπ θαη ζα πάξνπκε ην πινίν γηα Κέξθπξα. Άθημε ζην λεζί ησλ Φαηάθσλ, ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν καο DASSIA CHANDRIS, 4*Sup. Σαθηνπνίεζε ζηα δσκάηηα θαη δείπλν. Μεγ. Παραζκεσή:Ατίλλειον-Κανόνι-Δπιηάθιος ζηην Πόλη Πινύζην πξόγεπκα. Ξεθηλάκε ηελ εκέξα καο κε ηελ επίζθεςε ηνπ αλάθηνξνπ ηεο Πξηγθίπηζζαο ίζζπ, ην Αρίιιεην. Οιάλζηζηνη καγεπηηθνί θήπνη γύξσ, γύξσ από ην παιάηη.μπνξείηε λα ζαπκάζεηε ηνπο εμαηξεηηθνύο πίλαθεο θαζώο θαη ηα εθζέκαηα ηνπ παιαηηνύ κνπζείνπ. πλερίδνπκε γηα ην Καλόλη, κε ζέα ηελ Μνλή Βιαρέξλαο θαη ην Πνληεθνλήζη. Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν. Γείπλν θαη αλαρσξνύκε γηα ηελ Πόιε θαηάκεζηε από πηζηνύο. ηνιηζκέλε πέλζηκα, θιάκπνπξα λα θξέκνληαη από ηα κπαιθόληα, νη κπάληεο θάλνπλ ηελ αηκόζθαηξα πην θαηαλπθηηθή θαη ν Δπηηάθηνο ηεο Μεηξόπνιεο πεξλάεη από ηελ πηαλάδα. Μεγ. Σάββαηο: Πόλη (Κανάηια) Παλαιοκαζηρίηζα & Καζζιώπη Πινύζην πξόγεπκα. Αλαρσξνύκε γηα ηελ Πόιε. Ζ Ληηαλεία ηνπ θελώκαηνο ηνπ Αγ. ππξίδσλα μεθηλά. Μπάληεο ζπλνδεύνπλ ηελ Ληηαλεία θαη νη πηζηνί αθνινπζνύλ από ηνλ «Άγην» κέρξη ην Φξνύξην. ηηο 11:00 από θάζε γσληά ηεο πόιεο αθνύγεηαη ν ήρνο ησλ θαλαηηώλ πνπ ζπάλε νη ληόπηνη, νη θακπάλεο ερνύλ, νη κπάληεο παηαλίδνπλ ραξκόζπλα εκβαηήξηα. Όιε ε πόιε γηνξηάδεη ηελ πξώηε Αλάζηαζε!! πλερίδνπκε γηα λα εμεξεπλήζνπκε ην Βόξεην ηκήκα ηνπ λεζηνύ. Πεξλώληαο από ην εξγαζηήξην ηνπ KOUM KOUAT θηάλνπκε ζηελ γξαθηθή Παιαηνθαζηξίηζα έλαο πξαγκαηηθόο επίγεηνο παξάδεηζνο κε έμη γξαθηθνύο όξκνπο. Φειά ζην βξάρν, πξνβάιιεη ε Μνλή ηεο Εσνδόρνπ Πεγήο. Αθνινπζώληαο κηα εθπιεθηηθή δηαδξνκή κέζα ζηελ αλνημηάηηθε θύζε ηνπ λεζηνύ θηάλνπκε ζηελ Καζζηόπε. ην γξαθηθό ιηκαλάθη ηεο ζα βξείηε πνιιά ηαβεξλάθηα κε παξαδνζηαθέο ιηρνπδηέο. Δπηζηξνθή κέζσ κηαο κνλαδηθήο παξαζαιάζζηαο δηαδξνκήο Σν βξάδπ κεηαθνξά θαη παξαθνινύζεζε ηεο Αλαζηάζηκεο Αθνινπζίαο θαη Αλαζηάζηκν δείπλν ζην μελνδνρείν. Κσριακή Πάζτα: Παζταλιάηικη γιορηινή μέρα - Βόληα ζηην Σπιανάδα Χριζηός Ανέζηη! Νσξίο ην πξστ πινύζην πξόγεπκα θαη κεηαθνξά, γηα όζνπο ζέινπλ, ζηελ πόιε γηα λα παξαθνινπζήζνπκε ηε πεξηθνξά ησλ Αλαζηάζεσλ ππό ηνπο ήρνπο ησλ θηιαξκνληθώλ, έλα κνλαδηθό ζέακα κόλν ζηελ Κέξθπξα θαη επηζηξνθή ζην μελνδνρείνπ ή ελαιιαθηηθά απηή ηε Λακπξηάηηθε κέξα κπνξείηε λα ραξείηε ηελ γηνξηηλή αηκόζθαηξα ηνπ μελνδνρείνπ. Δλώ νη νβειίεο ζνπβιίδνληαη ζηνπο ρώξνπο ηνπ μελνδνρείνπ, όπσο πξνζηάδεη ε παξάδνζε, ζπκβαίλνπλ δηάθνξεο Παζραιηλέο εθπιήμεηο! Παζραιηλό γεύκα κε γιέληη, ρνξό, ηξαγνύδη θαη Λακπξηάηηθα εδέζκαηα ζπκπιεξώλνπλ ην ραξνύκελν ζθεληθό. Υξόλνο ειεύζεξνο όιε ηελ εκέξα λα ραιαξώζεηε θαη λα απνιαύζεηε ηηο αλέζεηο ηνπ μελνδνρείνπ. Σν απόγεπκα βόιηα ζηελ πόιε. Κάζε επηζθέπηεο πνπ δηαβαίλεη ηα θαληνύληα ηεο, πνπ ζεξγηαλίδεη ζηελ πεξίθεκε πιαηεία πηαλάδα, ηε κεγαιύηεξε ηεο Διιάδαο, θαη πνπ πίλεη ηνλ θαθέ ηνπ ζην Ληζηόλ αληηθξίδνληαο ην αλάθηνξν ησλ Αγίσλ Μηραήι θαη Γεσξγίνπ θαη ην επηβιεηηθό Παιηό Φξνύξην, γλσξίδεη όηη ε πόιε απηή είλαη κηα ζεηξήλα ηνπ Πειάγνπο. Γεσηέρα: Κέρκσρα - Αθήνα Μπνπθέ πξόγεπκα. Αλαρσξνύκε γηα ην ιηκάλη όπνπ θαη ζα επηβηβαζηνύκε ζην πινίν γηα ηελ Ζγνπκελίηζα. Πνξεία επηζηξνθήο κία ελδηάκεζε ζηάζε ζηε Πάξγα θαη κε θπζηθά άιιεο ελδηάκεζεο ζηάζεηο γηα Αζήλα. Αθημε ζηελ Αζήλα αξγά ην απόγεπκα. ANAX. 17 Απριλίοσ, 5 μέρες/4 νύκηες Τιμή καη' άηομο με πούλμαν, με ημιδιαηροθή ζηην οποία περιλαμβάνεηαι ηο Αναζηάζιμο δείπνο & ηο Παζταλινό γεύμα και γλένηι Δίκλινο Θάλασσα 380 3ο άτομο (ενήλικας) 320 1ο παιδί 4 έως 14 ετών (δωρεάν διαμονή με θέση στο πούλμαν ) 140 2ο παιδί 4 έως 14 ετών 200 Μωρό 0-2 ετών (δωρεάν διαμονή(κούνια) - χωρίς θέση στο πούλμαν) ΔΩΡΕΑΝ Μονόκλινο Θάλασσα 500 Περιλαμβάνονηαι: Μεηαθνξέο, εθδξνκέο κε πνιπηειέο, θιηκαηηδόκελν πνύικαλ Δηζηηήξηα πινίνπ Ζγνπκελίηζα - Κέξθπξα - Ζγνπκελίηζα Γηακνλή ζην πνιπηειέο DASSIA HANDRIS 4* Sup. Πινπζηνπάξνρν κπνπθέ πξόγεπκα θαη έλα θύξην θαγεηό θαζεκεξηλά, (Παζραιηλή εκηδηαηξνθή) Αλαζηάζηκν δείπλν θαη Παζραιηλό γεύκα, ζηε ζέζε ηεο εκηδηαηξνθήο ηεο εκέξαο Αξρεγόο-ζπλνδόο ηνπ γξαθείνπ καο Λακπάδα γηα ηελ Αλάζηαζε Δίζνδνο ζην Αρίιιεην. Φ.Π.Α.

Πάσχα σ 14 τη Κέρκυρα

Πάσχα σ 14 τη Κέρκυρα Πάσχα στη Κέρκυρα 14 ΠΑΣΧΑ ΣΤΗ ΚΕΡΚΥΡΑ 14 Αυτό το Πάσχα ταξιδεύουμε με την ψυχή μας Μυρωδιές της Άνοιξης και του Πασχαλινού τραπεζιού, ήχοι από Κερκυραϊκές φιλαρμονικές και βυζαντινές υμνωδίες, εικόνες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΞΑΛΝΟΑΚΑ ΔΙΒΔΡΗΑΠ. 1ε 2ε εκέξα: ΑΘΖΛΑ ΞΑΡΟΑ (ΘΔΠ/ΛΗΘΖ) ΖΓΝΚΔΛΗΡΠΑ - ΔΛ ΞΙΩ

ΞΑΛΝΟΑΚΑ ΔΙΒΔΡΗΑΠ. 1ε 2ε εκέξα: ΑΘΖΛΑ ΞΑΡΟΑ (ΘΔΠ/ΛΗΘΖ) ΖΓΝΚΔΛΗΡΠΑ - ΔΛ ΞΙΩ ΞΑΛΝΟΑΚΑ ΔΙΒΔΡΗΑΠ Επξίρε * Θαηαξξάθηεο Οήλνπ * Ινπθέξλε * Βέξλε * Γελεύε * Ιωδάλε * Κηιάλν 9 ΖΚΔΟΔΠ ΑΛΑΣΩΟΖΠΔΗΠ 19,26/02 05,19/03 02,09,30/04 07,21/05 1ε 2ε εκέξα: ΑΘΖΛΑ ΞΑΡΟΑ (ΘΔΠ/ΛΗΘΖ) ΖΓΝΚΔΛΗΡΠΑ - ΔΛ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Ανατωρήσεις κάθε Παρασκεσή 4 ημέρες * 3 νύττες

Ανατωρήσεις κάθε Παρασκεσή 4 ημέρες * 3 νύττες Ανατωρήσεις κάθε Παρασκεσή 4 ημέρες * 3 νύττες από 179 Mε διαμονή ςε ξενοδοχείο 4*, 4*διακ. ή 5* Με πρωινό καθημερινά Με πτήςεισ τησ Singapore Κωνσταντινούπολη (4 ημέρες) Η Κσλζηαληηλνύπνιε, είλαη ε κεγαιύηεξε

Διαβάστε περισσότερα

Panorama Cuba West. Panorama Cuba West 9 ημέρες / 7 νύχτες!

Panorama Cuba West. Panorama Cuba West 9 ημέρες / 7 νύχτες! Panorama Cuba West 9 ημέρες / 7 νύχτες! 1 ε κέξα: Αζήλα Αβάλα πγθέληξσζε ζην δηεζλή αεξνιηκέλα Αζελώλ Δι. Βεληδέινο (ζεκεηώζηε όηη ζα πξέπεη λα βξίζθεζηε ζην αεξνδξόκην ηνπιάρηζηνλ 2 ώξεο πξηλ από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ-ΒΙΕΝΝΗ-ΠΡΑΓΑ (ΠΑΡΑΔΟΤΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ-ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΑ ΔΑΗ- ΜΠΡΑΣΙΛΑΒΑ-ΣΕΚΤ ΚΡΟΤΜΛΩΒ-ΚΑΡΛΟΒΤ ΒΑΡΤ) 8 ΗΜΕΡΕ

ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ-ΒΙΕΝΝΗ-ΠΡΑΓΑ (ΠΑΡΑΔΟΤΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ-ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΑ ΔΑΗ- ΜΠΡΑΣΙΛΑΒΑ-ΣΕΚΤ ΚΡΟΤΜΛΩΒ-ΚΑΡΛΟΒΤ ΒΑΡΤ) 8 ΗΜΕΡΕ ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ-ΒΙΕΝΝΗ-ΠΡΑΓΑ (ΠΑΡΑΔΟΤΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ-ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΑ ΔΑΗ- ΜΠΡΑΣΙΛΑΒΑ-ΣΕΚΤ ΚΡΟΤΜΛΩΒ-ΚΑΡΛΟΒΤ ΒΑΡΤ) 8 ΗΜΕΡΕ Ημέρα 1: ΑΘΗΝΑ-ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ-ΞΕΝΑΓΗΗ ΠΟΛΗ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα Βνπδαπέζηε. πλάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΓΑ-ΒΙΕΝΝΗ-ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ 8 ΗΜΕΡΕ

ΠΡΑΓΑ-ΒΙΕΝΝΗ-ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ 8 ΗΜΕΡΕ ΠΡΑΓΑ-ΒΙΕΝΝΗ-ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ 8 ΗΜΕΡΕ 1 η ΖΜΔΡΑ: ΑΘΖΝΑ ΠΡΑΓΑ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα Πξάγα. Άθημε ζηελ ρξπζή πόιε θαη ζπλάληεζε κε ηνλ ηνπηθό μελαγό καο, επηβίβαζε ζην ιεσθνξείν θαη ε μελάγεζή

Διαβάστε περισσότερα

3 ΗΜΕΡΕ ΕΚΔΡΟΜΕ 2 ΗΜΕΡΕ ΕΚΔΡΟΜΕ

3 ΗΜΕΡΕ ΕΚΔΡΟΜΕ 2 ΗΜΕΡΕ ΕΚΔΡΟΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΑ ΜΑΡΣΙΟ 2013 ΑΠΟΚΡΙΕ 3 ΗΜΕΡΕ ΕΚΔΡΟΜΕ 2 ΗΜΕΡΕ ΕΚΔΡΟΜΕ Μαζκέ party ζε όλερ ηιρ εκδπομέρ, η καλύηεπη αμθίεζη θα έχει δώπο έκπληξη!!! ΑΒΒΑΣΟ 16/3 ΣΡΗΖΜΔΡΖ ΝΑΟΤΑ ΣΤΡΝΑΒΟ ΠΑΝΑΓΗΑ ΟΤΜΔΛΑ ΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πξνζθπλεκαηηθή Δθδξνκή ζηελ Μαγεπηηθή Πάηκν!! Πιεξνθνξίεο εθδξνκήο: L. Μαξία Πνιίηνπ (6944541122 θαη mail dhras.politou@gmail.

ΘΕΜΑ: Πξνζθπλεκαηηθή Δθδξνκή ζηελ Μαγεπηηθή Πάηκν!! Πιεξνθνξίεο εθδξνκήο: L. Μαξία Πνιίηνπ (6944541122 θαη mail dhras.politou@gmail. ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΕΚΔΗΛΩΕΩΝ ΘΕΜΑΣΟ 117Α ΘΕΜΑ: Πξνζθπλεκαηηθή Δθδξνκή ζηελ Μαγεπηηθή Πάηκν!! Ζκεξνκελία:19-21 επηεκβξίνπ Γηακνλή: Patmos Aktis Suites and Spa Hotel Πιεξνθνξίεο εθδξνκήο: L. Μαξία Πνιίηνπ (6944541122

Διαβάστε περισσότερα

Μόζρα - Αγία Πεηξνύπνιε πιήξεο πξόγξακκα μελαγήζεσλ θαη δώξα, ηώξα πεξηιακβάλεηαη θαη ΜΟΝΑΓΙΚΗ ΠΑΡΑΣΑΗ-ΚΟΝΣΔΡΣΟ ζηε Κόζρα από 17/07!

Μόζρα - Αγία Πεηξνύπνιε πιήξεο πξόγξακκα μελαγήζεσλ θαη δώξα, ηώξα πεξηιακβάλεηαη θαη ΜΟΝΑΓΙΚΗ ΠΑΡΑΣΑΗ-ΚΟΝΣΔΡΣΟ ζηε Κόζρα από 17/07! όζρα-αγία Πεηξνύπνιε 7, 8 εκέξεο Αγία Πεηξνύπνιε-Μόζρα 8 εκέξεο Αγία Πεηξνύπνιε-Μόζρα 9(8+1) εκέξεο "Σα θαιύηεξα ησλ δύν πόιεσλ" κε ηηο "Ιεπθέο Λύρηεο" Ηνύιηνο - επηέκβξηνο απεπζείαο από θαη πξνο ηε Θεζζαινλίθε

Διαβάστε περισσότερα

Παποςζίαζη για ηο: INCENTIVE TRIP South Africa

Παποςζίαζη για ηο: INCENTIVE TRIP South Africa Παποςζίαζη για ηο: INCENTIVE TRIP South Africa 30 September 11 October, 2009 Ρν παξόλ πξνεηνηκάζηεθε από ηελ: Erasmus Conferences Tours & Travel S.A. Kolofontos 1 & Δvridikis St, 161 21 Athens Greece Ρel:

Διαβάστε περισσότερα

1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014-31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014-31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014-31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Yangon* Bagan * Mandalay* Kalaw* Inle Lake 10 days 9 nights Day01:05Feb/Doha Yangon Άθημε ζην Γηεζλέο Αεξνδξόκην ηεο Γηαλγθόλ, θαισζόξηζκα από ηνλ ηνπηθό μελαγό καο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Aζπροπόηαμος 4/3/2010. Αζελόξακα

Aζπροπόηαμος 4/3/2010. Αζελόξακα Aζπροπόηαμος 4/3/2010. Αζελόξακα Από ηη μία η κοζμική Ελάηη και από ηην άλλη η παρθένα περιοτή ηοσ Αζπροπόηαμοσ. Η Έλλη Μποσμποσρή ακροβαηεί ανάμεζά ηοσς ζε ένα great drive θοσλ ηοσ πράζινοσ. Σξώκα θζηλνπώξνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ύδξα πεξίπαηνο ζηε θύζε θαη ζηε δωή

Ύδξα πεξίπαηνο ζηε θύζε θαη ζηε δωή Ύδξα πεξίπαηνο ζηε θύζε θαη ζηε δωή Παξνπζίαζε θαη ζεωξεηηθή γλωξηκία ηωλ αξραηνινγηθώλ θαη ηζηνξηθώλ ρώξωλ ηεο πεξηνρήο ηνπ Αξγνζαξωληθνύ (Ύδξα, πέηζεο, Αίγηλα, Αγθίζηξη, Πόξνο, αιακίλα) Οη αξραηνινγηθνί

Διαβάστε περισσότερα

Σνπνζεζία. Γηακνλή. Δωμάηια :

Σνπνζεζία. Γηακνλή. Δωμάηια : Σνπνζεζία Σν μελνδνρείν βξίζθεηαη ζην καγεπηηθό ρσξηό ησλ πβόησλ, ρηηζκέλν ζην ιόθν ηνπ νηθηζκνύ πάλσ από ηελ παξαιία ηεο Μπέιια Βξάθα. Έλα ζπγθξόηεκα πςειήο αηζζεηηθήο θαη ππεξεζηώλ πνπ κπνξεί λα ηθαλνπνηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΞΝΙΖ-ΞΟΗΓΘΗΞΝΛΛΖΠΑ-ΒΝΠΞΝΟΝΠ

ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΞΝΙΖ-ΞΟΗΓΘΗΞΝΛΛΖΠΑ-ΒΝΠΞΝΟΝΠ -- 5 ΖΚΔΟΔΠ 5 ΞΑΠΣΑ 09-13/04/2015 10-14/04/2015 655 935 475 550 720 460 550 720 460 INNPERA 4* 525 675 455 AVANTGARDE 4* 525 675 455 METROPARK 4* 525 675 455 525 675 455 TURKISH AIRLINES 09-13/4/2015 A3

Διαβάστε περισσότερα

Δεκνζίεπζε: 4/1/2007 EΛΑΣΗ - ΠΕΡΣΟΤΛΙ - ΑΠΡΟΠΟΣΑΜΟ

Δεκνζίεπζε: 4/1/2007 EΛΑΣΗ - ΠΕΡΣΟΤΛΙ - ΑΠΡΟΠΟΣΑΜΟ Δεκνζίεπζε: 4/1/2007 Απηό είλαη έλα ζέκα από ην αξρείν ηνπ αζελόξακαtravel.gr. Οη πιεξνθνξίεο πνπ δεκνζηεύνληαη ζε απηό είραλ ειεγρηεί θαη ήηαλ έγθπξεο ηελ πεξίνδν ηεο δεκνζίεπζεο. EΛΑΣΗ - ΠΕΡΣΟΤΛΙ - ΑΠΡΟΠΟΣΑΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Hotel Factsheet 2014. Version 14.3 (Ελλθνικά) RODOS PALLADIUM Leisure & Wellness Hotel Factsheet 2014 (ver 14.3)

Hotel Factsheet 2014. Version 14.3 (Ελλθνικά) RODOS PALLADIUM Leisure & Wellness Hotel Factsheet 2014 (ver 14.3) Hotel Factsheet 2014 Version 14.3 (Ελλθνικά) Το Rodos Palladium Leisure & Wellness, το πλέον βραβευμένο ξενοδοχείο πολυτελείας του νησιού, συνδυάζει αρμονικά την διακριτική πολυτέλεια και την αυθεντική

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεζη αποηελεζμάηων Γπάζηρ: «Ανηαλλαγή Καλών Ππακηικών με. Δπαγγελμαηίερ Αγποηοςπιζμού» Ζπάκλειο Κπήηηρ 25-29/03/2009

Έκθεζη αποηελεζμάηων Γπάζηρ: «Ανηαλλαγή Καλών Ππακηικών με. Δπαγγελμαηίερ Αγποηοςπιζμού» Ζπάκλειο Κπήηηρ 25-29/03/2009 Κ.Π. LEADER+ - Γιαπεπιθεπειακή ςνεπγαζία: «Κοινέρ Γπάζειρ για ηη νηζιωηική Δλλάδα Νήζων Πεπίπλοςρ» Έκθεζη αποηελεζμάηων Γπάζηρ: «Ανηαλλαγή Καλών Ππακηικών με Δπαγγελμαηίερ Αγποηοςπιζμού» Ζπάκλειο Κπήηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ

ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΦΤ ΗΟΛΑΣΡΖ ΝΗΚΑΗΑ Απξίιηνο Μάηνο Ηνύληνο 2010 Γιανέμεηαι δωρεάν Σεύρνο 18 Ο ΦΤ ΗΟΛΑΣΡΖ ΣΑΘΔΡΑ ΣΖΝ Α ΔΘΝΗΚΖ Πξσηάζιεκα Α Δζληθήο ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2014 ΔΙΑΚΟΠΕ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Α ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2014 ΔΙΑΚΟΠΕ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Α ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2014 ΔΙΑΚΟΠΕ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Α ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ NATSIS TRAVEL National Tourist Agencies 2 CHR. SALAKOU STR. 30100 AGRINIO GREECE, TEL: (+30) 2641033300/39661, FAX: (+30) 26410 39784 Web side.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΓΟΦΑΗΡΗΚΖ ΔΚΓΡΟΜΖ ΣΖΝ ΚΡΖΣΖ ΠΔΡΗΟΓΟ ΑΡΓΗΩΝ 3-8 ΑΠΡΗΛΗΟΤ 2015 ΠΛΖΡΖ ΓΗΑΣΡΟΦΖ, ΣΟΤΡΝΟΤΑ, ΜΔΣΑΦΟΡΔ & ΔΚΓΡΟΜΖ

ΠΟΓΟΦΑΗΡΗΚΖ ΔΚΓΡΟΜΖ ΣΖΝ ΚΡΖΣΖ ΠΔΡΗΟΓΟ ΑΡΓΗΩΝ 3-8 ΑΠΡΗΛΗΟΤ 2015 ΠΛΖΡΖ ΓΗΑΣΡΟΦΖ, ΣΟΤΡΝΟΤΑ, ΜΔΣΑΦΟΡΔ & ΔΚΓΡΟΜΖ 8, Dimitriou Nikolaidi Str. P.O.Box 51345 3504 Limassol Tel.: 25 818844, 25818542 Fax: 25 818562 Mob.: 96 681068, 99423826 E-mail: info@htscy.com ΠΟΓΟΦΑΗΡΗΚΖ ΔΚΓΡΟΜΖ ΣΖΝ ΚΡΖΣΖ ΠΔΡΗΟΓΟ ΑΡΓΗΩΝ 3-8 ΑΠΡΗΛΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΦΤΗΟΛΑΣΡΖ ΝΗΚΑΗΑ. Ηαλνπάξηνο Φεβξνπάξηνο Μάξηηνο 2010 Σεύρνο 17 ΤΝΔΥΗΕΟΤΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΠΑΘΔΗΑ

ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΦΤΗΟΛΑΣΡΖ ΝΗΚΑΗΑ. Ηαλνπάξηνο Φεβξνπάξηνο Μάξηηνο 2010 Σεύρνο 17 ΤΝΔΥΗΕΟΤΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΠΑΘΔΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΦΤΗΟΛΑΣΡΖ ΝΗΚΑΗΑ ΚΑΛΟ ΠΑΥΑ Διανέμεηαι δωρεάν Δθδήισζε ζην Γεκαξρείν Νίθαηαο θαη θόςηκν ηεο πίηαο ηνπ πιιόγνπ ηελ θαηάκεζηε από θόζκν αίζνπζα ηνπ Γεκαξρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΙΓΡΤΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΙΝΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΓΙΝΩΝ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΙΓΡΤΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΙΝΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΓΙΝΩΝ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΙΓΡΤΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΙΝΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΓΙΝΩΝ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΔΛΙΚΔ ΔΝΙΑΙΔ ΓΡΑΠΣΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ: 2012-2013 Μάζεκα: Δλληνικά

Διαβάστε περισσότερα

Σ 1 1 ο υ Δ η μ. χ ο λ ε ί ο υ Π α λ α ι ο ύ Υ α λ ή ρ ο υ. τα σαΐνια. θαη δελ αληηθαζίζηαηαη κε

Σ 1 1 ο υ Δ η μ. χ ο λ ε ί ο υ Π α λ α ι ο ύ Υ α λ ή ρ ο υ. τα σαΐνια. θαη δελ αληηθαζίζηαηαη κε ΣΕΤΦΟ 4 Μάρτιος Απρίλιος 2012 Σ 1 1 ο υ Δ η μ. χ ο λ ε ί ο υ Π α λ α ι ο ύ Υ α λ ή ρ ο υ τα σαΐνια Η γιορτή της Μητέρας : Αφιέρωμα στις μαμάδες όλων των παιδιών! Φέηνο, όπσο θάζε ρξόλν, ηε δεύηεξε Κπξηαθή

Διαβάστε περισσότερα

Θενηρική Ξίνδος: Γεμάηη ανηιθέζεις. Δθεκεξίδα Θαζεκεξηλή. Σαμίδηα. 29-11-2009

Θενηρική Ξίνδος: Γεμάηη ανηιθέζεις. Δθεκεξίδα Θαζεκεξηλή. Σαμίδηα. 29-11-2009 Θενηρική Ξίνδος: Γεμάηη ανηιθέζεις Δθεκεξίδα Θαζεκεξηλή. Σαμίδηα. 29-11-2009 ΘΔΗΚΔΛΟ: ΛΣΗΛΟ ΘΗΟΤΖ, ΦΩΣΟ: Γ. ΘΔΙΔΑΘΟ, ΣΕ. ΘΙΖΚΖ, Β. ΤΘΑ Παλέκνξθε θαη μαθνπζηή ε Πίλδνο, αιιά θαη... αηειείσηε. Αξρίδεη ζηo

Διαβάστε περισσότερα

Ρεπνξηάδ- Φσηνγξαθίεο: Δπηηξνπή Καηαγξαθήο ηεο Καηάζηαζεο ζηνλ Γήκν Βύξσλα Ζ ΥΑΒΟΤΕΑ ΣΟΤ ΛΔΘΡΟΣΑΦΔΗΟΤ ΘΑΗ Ζ ΔΓΡΑ ΣΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΠΔΡΗΒΑΙΙΟΛΣΟ

Ρεπνξηάδ- Φσηνγξαθίεο: Δπηηξνπή Καηαγξαθήο ηεο Καηάζηαζεο ζηνλ Γήκν Βύξσλα Ζ ΥΑΒΟΤΕΑ ΣΟΤ ΛΔΘΡΟΣΑΦΔΗΟΤ ΘΑΗ Ζ ΔΓΡΑ ΣΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΠΔΡΗΒΑΙΙΟΛΣΟ Ρεπνξηάδ- Φσηνγξαθίεο: Δπηηξνπή Καηαγξαθήο ηεο Καηάζηαζεο ζηνλ Γήκν Βύξσλα Ζ ΥΑΒΟΤΕΑ ΣΟΤ ΛΔΘΡΟΣΑΦΔΗΟΤ ΘΑΗ Ζ ΔΓΡΑ ΣΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΠΔΡΗΒΑΙΙΟΛΣΟ Οη θσηνγξαθίεο πνπ δεκνζηεύνπκε παξαθάησ πάξζεθαλ ζηηο 9 Γεθέκβξε

Διαβάστε περισσότερα

8, Dimitriou Nikolaidi Str. P.O.Box 51345 3504 Limassol Tel.: 25 818844, 25818542 Fax: 25 818562 Mob.: 99 423826, 96 681068 E-mail: info@htscy.

8, Dimitriou Nikolaidi Str. P.O.Box 51345 3504 Limassol Tel.: 25 818844, 25818542 Fax: 25 818562 Mob.: 99 423826, 96 681068 E-mail: info@htscy. 8, Dimitriou Nikolaidi Str. P.O.Box 51345 3504 Limassol Tel.: 25 818844, 25818542 Fax: 25 818562 Mob.: 99 423826, 96 681068 E-mail: info@htscy.com ΠΟΔΟΦΑΘΡΘΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΗΝ ΚΡΗΣΗ ΠΕΡΘΟΔΟ ΑΡΓΘΩΝ 26 ΑΠΡΘΛΘΟΤ-

Διαβάστε περισσότερα

Β.Να ζπκπιεξώζεηε θάζε κηα από ηηο πξνηάζεηο επηιέγνληαο ηε ζσζηή απάληεζε από ηηο αληίζηνηρεο θξάζεηο α, β, γ.

Β.Να ζπκπιεξώζεηε θάζε κηα από ηηο πξνηάζεηο επηιέγνληαο ηε ζσζηή απάληεζε από ηηο αληίζηνηρεο θξάζεηο α, β, γ. Eλόηεηα 10 ε Α.Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: 1. Η Δθθιεζία πξνηξέπεη ηνπο πηζηνύο λα ζπκκεηάζρνπλ

Διαβάστε περισσότερα