Γναθοπροσθετική αποκατάσταση ελλείµµατος της άνω γνάθου λόγω τραύµατος από πυροβόλο όπλο Παρουσίαση περίπτωσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γναθοπροσθετική αποκατάσταση ελλείµµατος της άνω γνάθου λόγω τραύµατος από πυροβόλο όπλο Παρουσίαση περίπτωσης"

Transcript

1 Αρχεία Ελληνικής Στοµατικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής (2012) 3, Hellenic Archives of Oral & Maxillofacial Surgery (2012) 3, Γναθοπροσθετική αποκατάσταση ελλείµµατος της άνω γνάθου λόγω τραύµατος από πυροβόλο όπλο Παρουσίαση περίπτωσης Λάµπρος ΖΟΥΛΟΥΜΗΣ 1, Ιωάννης ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2, Ιωάννης ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 3, Ιωάννης ΤΗΛΑΒΕΡΙ ΗΣ 4, Ιωάννης ΠΑΠΑ ΙΟΧΟΣ 5 Κλινική Στοµατικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Οδοντιατρική Σχολή Α.Π.Θ. ( ιευθυντής: Καθηγητής Κ. Αντωνιάδης) Maxillofacial prosthetic reconstruction of a maxillary defect resulting from gunshot wound. A case report Lampros ZOULOUMIS, Ioannis EMMANOUIL, Ioannis PAPATHANASSIOU, Ioannis TILAVERIDIS, Ioannis PAPADIOCHOS Department of Oral & Maxillofacial Surgery, School of Dentistry, University of Thessaloniki, Greece (Head: Professor Κ. Αntoniadis) Eνδιαφέρουσα περίπτωση Case report 1 Αναπλ. Καθηγητής ΣΓΠΧ ΑΠΘ 2 Επίκ. Καθηγητής Κινητής και Ανωτέρας Προσθετικής ΑΠΘ 3 Οδοντίατρος 4 Επίκ. Καθηγητής ΣΓΠΧ ΑΠΘ 5 Ειδικευόµενος ΣΓΠΧ ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Η αποκατάσταση ελλειµµάτων στο πρόσωπο µετά από πυροβολισµό αποτελεί πρόκληση τόσο για τους Στοµατικούς και Γναθοπροσωπικούς Χειρουργούς όσο και για τους ειδικούς Προσθετολόγους. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η περιγραφή της προσθετικής αποκατάστασης ενός 63χρονου ασθενή, ο οποίος είχε αυτοτραυµατιστεί από πυροβόλο όπλο στο παρελθόν µε αποτέλεσµα έλλειµµα της πρόσθιας περιοχής της άνω γνάθου, του άνω χείλους, της ρινός και του εδάφους της ρινικής κοιλότητας. Μετά από διαδοχικές χειρουργικές επεµβάσεις µε κρηµνούς µαλακών ιστών που πραγµατοποιήθηκαν παλαιότερα και χωρίς καµία προσθετική αποκατάσταση, ο ασθενής παραπέµφθηκε από γενικό οδοντίατρο στην κλινική µας πριν 3 περίπου χρόνια. Το σχέδιο θεραπείας περιελάµβανε χειρουργική βελτίωση των µαλακών ιστών της υπερώας και σύγχρονη τοποθέτηση 3 µικροεµφυτευµάτων και 1 κανονικού οδοντικού εµφυτεύ- µατος στην οπίσθια περιοχή της άνω γνάθου µε σκοπό τη στήριξη επιεµφυτευµατικής επένθετης οδοντοστοιχίας µε σφαιρικούς συνδέσµους. Αναδεικνύεται η σηµασία και η ανάγκη της στενής συνεργασίας µεταξύ χειρουργών και προσθετολόγων σε ανάλογα περιστατικά. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ: έλλειµµα άνω γνάθου, τραύµα, µι κροεµφυτεύµατα, οδοντικά εµφυτεύµατα, επένθετη επιεµφυτευµατική οδοντοστοιχία SUMMARY: Gunshot wound rehabilitation represents a major challenge to both Οral and Μaxillofacial Surgeons, and Prosthodontic Specialists. Facial gunshot injuries may have serious aesthetic and functional effects for the patient. The aim of this clinical report is to present the prosthetic rehabilitation of a 63- yearold patient, whose previous gunshot self-injury had resulted in a large defect in the anterior maxilla, upper lip, nose and nasal floor. After a series of surgical reconstructive attempts with soft tissue flaps, which had taken place in the past in his native country (Russia) and had not involved any prosthesis, the patient was referred to our clinic by a general dentist 3 years ago, due to difficulties in the fabrication of a complete denture. The treatment included surgical removal of the oversized fat tissue mass, thinning of the previously used palatal flaps and simultaneous placement of 3 mini-implants and 1 regular dental implant in the posterior region of the maxilla to support an implant-retained overdenture with ball-attachments. The importance of close collaboration between surgeons and prosthodontists is also stressed. KEY WORDS: maxillary defect, trauma, mini implants, dental implants, implant-retained overdenture Παρελήφθη: 06/03/ Έγινε δεκτή: 18/06/2012 Paper received: 06/03/ Accepted: 18/06/2012 Τόµος 13, Νο 3, 2012/Vol 13, No 3, 2012

2 152 Ζουλούµης Λ. και συν./zouloumis L. et al. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η αποκατάσταση τραυµάτων από πυροβόλα όπλα στην περιοχή της άνω γνάθου αποτελεί πρόκληση τό - σο για τους Στοµατικούς και Γναθοπροσωπικούς Χειρουργούς όσο και για τους Ειδικούς Προσθετολόγους. Παρόλο που τέτοια τραύµατα µπορεί να µην δηµιουργούν πάντα καταστάσεις απειλητικές για τη ζωή, µπορεί να έχουν σηµαντικές λειτουργικές, ψυχολογικές και αισθητικές επιπτώσεις (Hollier και συν. 2001, McLean και συν. 2005, Glapa και συν. 2007). Τα µεγάλα ασυνεχή ελλείµµατα συνήθως αποκαθίστανται µε οστικά µοσχεύµατα σε συνδυασµό µε διάφορους κρηµνούς, µη αγγειούµενους, ελεύθερους, οστεοµυοδερµατικούς, µυοδερµατικούς, περιτονιοδερµατικούς, περιτονιακούς και οστικούς (Markowitz και συν. 1989, Taher, 1990, Duffy και συν. 1998, Motamedi και συν. 1999, Chang και συν. 2001, Motamedi, 2003, Nişanci και συν. 2003, Yuksel και συν. 2004, Vayvada και συν. 2005, Vinzenz και συν. 2006, Chiapasco και συν. 2008, van Gemert και συν. 2009). Ο πρωταρχικός στόχος είναι η αποκατάσταση της δοµής και της συνέχειας των ιστών στο έλλειµµα καθώς και η δηµιουργία µιας φατνιακής ακρολοφίας µε κατάλληλες διαστάσεις και σχήµα (Tideman και συν. 1998, Leung και συν. 2003). Πλην της χειρουργικής αποκατάστασης των µαλακών και σκληρών ιστών, απαιτείται και η προσθετική αποκατάσταση του οδοντικού φραγµού και της σύγκλεισης. Η χρήση οστεοενσωµατούµενων εµφυτευµάτων µπορεί να έχει σηµαντικά οφέλη σε ανάλογες περιπτώσεις, καθώς τα οδοντικά εµφυτεύµατα αποτελούν µια βιολογικά αποδεκτή και προβλέψιµη θεραπευτική επιλογή για µερικά και ολικά νωδούς ασθενείς (Adell και συν. 1981, Branemark, 1985, Adell και συν 1990, Zarb και Le wis, 1992, Lekholm και συν. 1994, Zarb και Albrektsson, 1998, Landes, 2005). Η καλή πρόγνωση των οδοντικών εµφυτευµάτων τα καθιστά αποδεκτά και στην αποκατάσταση γναθοπροσωπικών ελλειµµάτων (Landes, 2005). Πολλές φορές, η απώλεια µαλακών και σκληρών ιστών απαιτεί µια επένθετη επιεµφυτευµατική οδοντοστοιχία για την ικανοποιητική υποστήριξη των χειλέων και των παρειών και την αποκατάσταση της στοµατικής λειτουργίας (Van Steenberghe και συν. 1990). Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η περιγραφή της προσθετικής αποκατάστασης σε 63χρονο ασθενή, που είχε αυτοτραυµατιστεί από πυροβόλο όπλο στο παρελθόν, µε αποτέλεσµα έλλειµµα της πρόσθιας άνω γνάθου, του άνω χείλους, της ρινός και του εδάφους της ρινικής κοιλότητας. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Άντρας ασθενής, 63 ετών, χωρίς άλλα προβλήµατα υγείας παραπέµφθηκε από γενικό οδοντίατρο στην κλινική µας, µε µεγάλο έλλειµµα της πρόσθιας περιοχής INTRODUCTION Gunshot wound rehabilitation represents a major challenge to both Oral and Maxillofacial Surgeons and Prosthodontic Specialists. Even though these wounds do not necessarily pose a threat to an individual s life, they might have serious functional, psychological and aesthetic implications (Hollier et al. 2001, McLean et al. 2005, Glapa et al. 2007). Large discontinuous defects are usually reconstructed by bone grafting combined with different types of flaps, including non-vascularised ones, free flaps, osseomyodermal, myodermal, peritoneodermal, peritoneal and bone flaps (Markowitz et al. 1989, Taher, 1990, Duffy et al. 1998, Motamedi et al. 1999, Chang et al. 2001, Motamedi, 2003, Nişanci et al. 2003, Yuksel et al. 2004, Vayvada et al. 2005, Vinzenz et al. 2006, Chiapasco et al. 2008, van Gemert et al. 2009). The primary aim is to restore the defect s tissue continuity and structure, as well as to construct an alveolar ridge of the right size and shape (Tideman et al. 1998, Leung et al. 2003). Besides the surgical reconstruction of soft and hard tissues, prosthetic restoration of the dental arch and occlusion is also essential. The use of osseointegrated implants can have significant advantages in similar cases, as dental implants represent a biologically acceptable and predictable treatment option for partially and fully edentulous patients (Adell et al. 1981, Branemark, 1985, Adell et al. 1990, Zarb and Lewis, 1992, Lekholm et al. 1994, Zarb and Albrektsson, 1998, Landes, 2005). Due to their good prognosis, dental implants are also acceptable in the treatment of maxillofacial defects (Landes, 2005). The loss of soft and hard tissues often makes implantretained overdentures necessary to adequately support the lips and cheeks and restore oral function (Van Steenberghe et al. 1990). The aim of this clinical report is to present the prosthetic rehabilitation of a 63-year-old patient, whose previous gunshot self-injury had resulted in a large defect in the anterior maxilla, upper lip, nose and nasal floor. CASE REPORT An otherwise healthy 63-year-old male patient was referred to our clinic by a general dentist. He had a large defect in the anterior maxilla, reaching back to the molar region bilaterally, as well as in the upper lip and nasal floor, which had resulted from a gunshot selfinjury 30 years before (Fig. 1,2). He had undergone a series of surgical operations in his native country (Russia) to have the bullets removed and trauma was reconstructed by means of an abdominal tube flap and radial flaps. However, these operations had failed to meet the patient s aesthetic and functional require- Αρχεία Ελληνικής Στοµατικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής/ Hellenic Archives of Oral and Maxillofacial Surgery

3 Αποκατάσταση ελλείµµατος άνω γνάθου/prosthetic reconstruction of maxillary defect 153 Εικ. 1: Ο ασθενής κατά µέτωπο πριν τη θεραπεία. Fig. 1: The patient s frontal appearance before treatment. Εικ. 2: Ο ασθενής προφίλ πριν τη θεραπεία. Fig. 2: The patient s profile appearance before treatment. Εικ. 3: Τρισδιάστατη αξονική απεικόνιση του ελλείµµατος. Fig. 3: 3D CT imaging of the defect. της άνω γνάθου έως την περιοχή των γοµφίων αµφίπλευρα, καθώς και έλλειµµα του άνω χείλους και του εδάφους της ρινός που προκλήθηκαν από τραύµα από πυροβόλο όπλο πριν 30 χρόνια (Εικ. 1,2). Στη χώρα καταγωγής του (Ρωσία) είχε υποβληθεί σε διαδοχικές χειρουργικές επεµβάσεις για την αφαίρεση των σφαιρών του όπλου και για την αποκατάσταση του τραύµατος µε τη χρήση σωληνωτού κοιλιακού και κερκιδικού κρηµνού. Οι εν λόγω επεµβάσεις όµως απέτυχαν να ικανοποιήσουν τις αισθητικές και λειτουργικές απαιτήσεις του ασθενή και να εξασφαλίσουν τη δηµιουργία ευνοϊκού υποστρώµατος για την προσθετική αποκατάσταση µε µία συµβατική ολική οδοντοστοιχία, µε αποτέλεσµα ο ασθενής να µην φέρει καµία πρόσθεση και να έχει σηµαντικές επιπτώσεις λειτουργικές (µάσηση, φώνηση και οµιλία) αλλά και αισθητικές. Η πανοραµική ακτινογραφία και η αξονική τοµογραφία έδειξαν σηµαντικό έλλειµµα του µέσου προσώπου (Εικ. 3,4). εν πραγµατοποιήθηκε κάποια ειδική απεικονιστική µέθοδος των οστικών δοµών (Cone Beam CT), λόγω έλλειψης του απαραίτητου εξοπλισµού στο νοσοκοµείο µας και της δύσκολης οικονοµικής κατάστασης του ασθενή. Η κλινική εξέταση απεκάλυψε µια χαλαρή µάζα µαλακών ιστών καλυµµένη από δέρµα και τρίχες στην περιοχή της υπερώας, η οποία οφειλόταν στο αυξηµένο πάχος των κρηµνών που χρησιµοποιήθηκαν στο παρελθόν και καθιστούσε πολύπλοκη την προσπάθεια κατασκευής µιας συµβατικής πρόσθεσης (Εικ. 5). Ο ασθενής αρνήθηκε κατηγορηµατικά την επιλογή της οστικής αυτοµεταµόσχευσης και κατόπιν αυτού επιλέχθηκε η προσθετική αποκατάσταση µετά από χειρουργική βελτίωση των µαλακών ιστών της περιοχής. Έγινε αρχική αποτύπωση των φραγµών µε αλγινικό και κατασκευάστηκαν εκµαγεία µελέτης που αναρτήθηκαν σε ηµιπροσαρµοζόµενο αρθρωτήρα µε τη βοήθεια προσωπικού τόξου και καταγραφής της κεντρικής σχέ- Εικ. 4: Πανοραµική ακτινογραφία πριν την θεραπεία. Fig. 4: Pre-treatment Panoramic x-ray. Εικ. 5: Ενδοστοµατική εικόνα του ελλείµµατος. Fig. 5: Intraoral view of the defect. ments and ensure adequate background for prosthetic rehabilitation by means of a conventional complete denture. Thus, the patient did not have any prosthesis on, which had significant aesthetic and functional implications (mastication, articulation and vocalisation). The panoramic and CT images revealed a significant mid-facial defect (Fig. 3,4). No specialised bone imaging techniques were implemented (Cone Beam CT) due to the lack of the necessary equipment in our hospital and the patient s financial difficulties. Clinical examination revealed a loose soft tissue mass covered with skin and hair in the palatal area, which had resulted from the thickness of the flaps that had previously been used and complicated the fabrication of a conventional denture (Fig. 5). As the patient rejected the option of autologous bone grafting, it was decided to surgically improve Τόµος 13, Νο 3, 2012/Vol 13, No 3, 2012

4 154 Ζουλούµης Λ. και συν./zouloumis L. et al. σης µε τόξα καταγραφής για τις νωδές περιοχές (Εικ. 6). Η διαγνωστική σύνταξη πραγµατοποιήθηκε µε τη χρήση δοντιών οδοντοστοιχίας πάνω στις βάσεις καταγραφής από ακρυλική ρητίνη και η πρόσθεση τοποθετήθηκε στο στόµα για δοκιµή (Εικ. 7). Η αισθητική εµφάνιση και η σύγκλειση ήταν ικανοποιητικές και ο ασθενής απόλυτα ικανοποιηµένος. Ακολούθησε υπό γενική αναισθησία, η χειρουργική προετοιµασία της περιοχής, µε ολικό υπερώιο κρηµνό και µείωση του πάχους της εξεσηµασµένης λιπώδους µάζας από την περιοχή της υπερώας (Εικ. 8,9). Χρησιµοποιήθηκε η υπολειπόµενη φατνιακή ακρολοφία της οπίσθιας περιοχής της άνω γνάθου για την σύγχρονη τοποθέτηση 4 εµφυτευµάτων τιτανίου, ενός κανονικού µεγέθους (διαµέτρου 3,5 mm και µήκους 13 mm) στην περιοχή των άνω δεξιών γοµφίων και τριών µικροεµφυτευµάτων (διαµέτρου 2,4 mm και µήκους 13 mm) στην περιοχή των άνω αριστερών και δεξιών πρώτων γοµφίων (Εικ. 9,10,11). Η εκτίµηση της θέσης και των διαστάσεων των εµφυτευµάτων πραγµατοποιήθηκε σε συνεργασία µε τον προσθετολόγο, µε την αλληλεπίθεση στην πανοραµική ακτινογραφία ειδικών διαφανειών-οδηγών επιλογής εµφυτευµάτων προσµετρώντας την αλλαγή διαστάσεων λόγω παραµόρφωσης. Ο βαθµός της παραµόρφωσης υπολογίστηκε µε τη βοήθεια διαγνωστικού νάρθηκα µε ενσωµατωµένη ακτινοσκιερή µεταλλική σφαίρα γνωστής διαµέτρου. Όλα τα εµφυτεύµατα είχαν ικανοποιητική αρχική σταθερότητα κατά την τοποθέτησή τους. Μετά από ένα µήνα άρχισε η κατασκευή της επένθετης οδοντοστοιχίας µε συγκράτηση στα τρία µίνι-εµφυτεύµατα µε σφαιρικούς συνδέσµους (Εικ. 12,13). Η τελική αποτύπωση πραγµατοποιήθηκε µε πολυαιθέρα. Η επένθετη επιεµφυτευµατική οδοντοστοιχία βελτίωσε την αισθητική του προσώπου καθώς και την στήριξη του άνω χείλους (Εικ. 14,15). Επίσης, κατασκευάστηκε µερική οδοντοστοιχία για την κάτω γνάθο. Μετά από 4 µήνες έγινε αποκάλυψη του συµβατικού εµφυτεύµατος και τροποποίηση της εσωτερικής επιφάνειας της οδοντοστοιχίας για την τοποθέτηση ενός επιπλέον σφαιρικού συνδέσµου για επιπρόσθετη συγκράτηση και σταθερότητα. Ο ασθενής επανεξετάσθηκε µετά από 6 µήνες, 1 και 2 the soft tissues in the area and then proceed to prosthetic rehabilitation. After taking the impressions of the dental arch by means of alginate, study casts were fabricated and mounted on a semi-adjustable articulator, using the facial arch and recording the interocclusal relation by means of working arches for the edentulous areas (Fig. 6). The diagnostic setup was performed by placing denture teeth on the acrylic resin working bases, and the prosthesis was then fitted in the patient s mouth (Fig. 7). The aesthetic and occlusal outcome was satisfactory and the patient fully satisfied. Under general anaesthesia, the area was surgically prepared, by a full palatal flap and the de-fattening of the oversized palatal fat tissue mass (Fig. 8,9). Four titanium implants were simultaneously placed on what was left from the posterior alveolar maxillary process one normal-sized implant (3.5mm in diameter and 13mm in length) in the right maxillary molar area and three mini-implants (2.4mm in diameter and 13mm in length) in the area of the right and left maxillary first molars (Fig. 9,10,11). In consultation with a prosthodontist, the position and size of these implants was decided by placing special transparent implant sizing overlays on the panoramic radiograph, whereby we took into account the dimensional changes that would arise due to distortion. The degree of distortion was calculated with the use of a diagnostic splint in which a metallic radiopaque ball of known diameter was integrated. Εικ. 6: ιαγνωστική σύνταξη στον αρθρωτήρα. Fig. 6: Diagnostic setup on the articulator. Εικ. 7: οκιµή σύνταξης στο στόµα. Fig. 7: Intraoral setup. Εικ. 8: Χειρουργική αφαίρεση λιπώδους µάζας από την υπερώα. Fig. 8: Surgical removal of a fat tissue mass from the palate. Εικ. 9: Χειρουργική επέµβαση και ταυτόχρονη τοποθέτηση εµφυτευµάτων. Fig. 9: Surgical intervention with simultaneous implant placement. Εικ. 10: Ενδοστοµατική εικόνα των µικροεµφυτευµάτων. Fig. 10: Intraoral view of the miniimplants. Εικ. 11: Πανοραµική ακτινογραφία µετά την τοποθέτηση των εµφυτευµάτων. Fig. 11: Panoramic radiograph after implant placement. Αρχεία Ελληνικής Στοµατικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής/ Hellenic Archives of Oral and Maxillofacial Surgery

5 Αποκατάσταση ελλείµµατος άνω γνάθου/prosthetic reconstruction of maxillary defect 155 Εικ. 12: Κατασκευή επένθετης οδοντοστοιχίας µε σφαιρικούς συνδέσµους. Fig. 12: Fabrication of the overdenture with with ball-attachments. χρόνια µετεγχειρητικά. Η επιεµφυτευµατική οδοντοστοιχία δεν είχε καµία επιπλοκή, όλα τα εµφυτεύµατα ήταν σταθερά και ο ασθενής ανέφερε την ικανοποίηση του για την σταθερότητα και τη συγκράτηση της οδοντοστοιχίας. ΣΥΖΗΤΗΣΗ Εικ. 13: Ενδοστοµατική εικόνα της πρόσθεσης. Fig. 13: Intraoral view of the prosthesis. Η παρούσα εργασία υπογραµµίζει τα προβλήµατα που προκύπτουν µετά από διαδοχικές επεµβάσεις αποκατάστασης τραυµατικών ελλειµµάτων από πυροβόλο όπλο. Οι προχωρηµένες χειρουργικές επεµβάσεις όπως ο κερκιδικός κρηµνός που είχε χρησιµοποιηθεί για την επανόρθωση του ελλείµµατος της άνω γνάθου, έχουν µεν ικανοποιητικά αποτελέσµατα ως προς την αποκατάσταση των σκληρών και µαλακών ιστών, αλλά απαιτείται προσθετική παρέµβαση για να αποκαταστήσει τον οδοντικό φραγµό και να διορθώσει τα συγκλεισιακά προβλήµατα. Η οστική µεταµόσχευση και η ακίνητη εµφυτευµατική προσθετική εργασία θεωρούνται ως πρώτη επιλογή στις περιπτώσεις αυτές (Beumer και συν. 1996, Nagby και συν. 1999). Στην προκειµένη περίπτωση όµως ο ασθενής αρνήθηκε οποιαδήποτε διαδικασία οστικής µεταµόσχευσης. Εναλλακτικές θεραπευτικές επιλογές αποτελούν η τοποθέτηση οστεοενσωµατούµενων συµβατικών ή ζυγωµατικών εµφυτευµάτων και η κατασκευή εµφυτευ- µατικά συγκρατούµενων αποφρακτήρων ή επένθετων οδοντοστοιχιών (Umino και συν. 1988, Lorant και συν. 1994, Roumanas και συν. 1997, Weischer και συν. 1997, Stevens και συν. 1998, Borlase, 2000, Higuchi, 2000, Balshi και συν. 2002, Uckan και συν. 2005, Baig και συν. 2010, Lethaus και συν. 2010). Τα εµφυτεύµατα ζυγωµατικού µπορούν αξιόπιστα να στηρίζουν µια γναθοπροσωπική πρόσθεση της άνω γνάθου ενώ η ποιότητα ζωής θεωρείται συγκρίσιµη µε περιπτώσεις ανακατασκευής της άνω γνάθου µε οστική αυτοµετα- µόσχευση (Landes, 2005). Οι Torabi και συν (2010), παρουσίασαν µια περίπτωση που αντιµετωπίστηκε µε κατασκευή µερικής οδοντοστοιχίας µε µικτή οδοντική και εµφυτευµατική στήριξη. Η κατασκευή ενός συµβατικού αποφρακτήρα της άνω γνάθου είναι µία αποδε- Εικ. 14: Ο ασθενής µετά την θεραπεία (κατά µέτωπο). Fig. 14: The patient post-treatment (en face). Upon their placement, all implants offered satisfactory initial stability. A month later the fabrication of an overdenture began; it would be retained on the three miniimplants by means of ball-attachments (Fig. 12,13). The final impression was taken with polyether. The implantretained overdenture improved the patient s facial appearance and upper lip support (Fig. 14,15). More - over, a mandibular partial denture was fabricated. Four months later the conventional implant was revealed, while the internal surface of the denture was adjusted to accommodate an additional ball-attachment for improved retention and stability. The patient was re-examined 6 months, 1 year and 2 years postoperatively. There were no overdenturerelated complications, all implants were stable and the patient reported that he was satisfied with the denture s overall stability and retention. DISCUSSION Εικ. 15: Ο ασθενής µετά την θεραπεία (προφίλ). Fig. 15: The patient post-treatment (profile). This clinical report points out the problems following successive operations to restore gunshot trauma defects. Advanced surgical procedures such as the radial flap that had been used to reconstruct the maxillary defect in the case presented here, do have certain advantages in terms of soft and hard tissue reconstruction. However prosthetic intervention is also necessary to restore the dental arch and correct occlusal problems. Bone grafting and implant-supported fixed prosthesis are the first choice treatments in such cases (Beumer et al. 1996, Nagby et al. 1999). Our patient however rejected any procedure involving bone grafting. Alternative treatment options include the placement of conventional or zygomatic osseointegrated implants and the fabrication of implant-supported obturators or overdentures (Umino et al. 1988, Lorant et al. 1994, Roumanas et al. 1997, Weischer et al. 1997, Stevens et al. 1998, Borlase, 2000, Higuchi, 2000, Balshi et al. 2002, Uckan et al. 2005, Baig et al. 2010, Lethaus et al. 2010). Zygomatic implants can reliably support a maxillofacial prosthesis, while the resulting quality of life is compara- Τόµος 13, Νο 3, 2012/Vol 13, No 3, 2012

6 156 Ζουλούµης Λ. και συν./zouloumis L. et al. κτή λύση (Devlin και Barker, 1992, Kornblith και συν. 1996, Rieger και συν. 2003, Sipahi και συν. 2007), αλλά στην περίπτωσή µας, η προσέγγιση αυτή παρουσίαζε περιορισµούς εξαιτίας της έντονης κινητικότητας του υπερώιου κρηµνού και την απώλεια της πρόσθιας φατνιακής ακρολοφίας. Εποµένως, στην περίπτωση που παρουσιάζεται, η τοποθέτηση µικροεµφυτευµάτων στην οπίσθια περιοχή της άνω γνάθου χωρίς οστική αυτοµεταµόσχευση και η κατασκευή µιας επιεµφυτευµατικής οδοντοστοιχίας ήταν η πιο αποδεκτή λύση. Πρόκειται για µικρής διαµέτρου εµφυτεύµατα από κράµα τιτανίου µε προσθήκη µικρής ποσότητας αλουµινίου και βαναδίου που τους προσδίδει αυξηµένη σκληρότητα και αντοχή σε µακροχρόνια χρήση. Είναι ενός τεµαχίου και καταλήγουν σε ενσωµατωµένο σφαιρικό (Ο-ring) σύνδεσµο (Balkin και συν. 2001, Shatkin και συν και 2007). Παρουσιάζουν ταχύτατη οστεονσωµάτωση και δίνουν τη δυνατότητα για άµεση φόρτιση σε αντίθεση µε τα συµβατικά εµφυτεύµατα και γι αυτό χρησιµοποιήθηκαν αρχικά για στήριξη µεταβατικών οδοντοστοιχιών µέχρι την οστεοενσωµάτωση των συµβατικών εµφυτευµάτων (Balkin και συν. 2001, Bullard, 2002). Χρησιµοποιούνται κυρίως για την βελτίωση της συγκράτησης οδοντοστοιχιών σε περιπτώσεις µε σηµαντική απορρόφηση της φατνιακής ακρολοφίας µε πολύ υψηλά ποσοστά επιτυχίας (Griffits και συν. 2005, Lazaridis και συν. 2009). Η στενή τους διάµετρος δίνει επίσης τη δυνατότητα τοποθέτησης τους σε στενές και οξύαιχµες υπολειπό- µενες φατνιακές ακρολοφίες όπου θα ήταν αδύνατη η τοποθέτηση συµβατικών εµφυτευµάτων, γεγονός που ίσχυε και στην περίπτωσή µας (Shatkin και συν. 2003). Τα πλεονεκτήµατα αυτά τα καθιστούν κατάλληλα και για τη στήριξη επιεµφυτευµατικών οδοντοστοιχιών ή αποφρακτήρων σε περιπτώσεις ελλειµµάτων, όπου απαιτείται άµεση φόρτιση για λόγους ψυχολογικούς και αισθητικούς και το οστικό υπόστρωµα αντενδείκνυται για τοποθέτηση συµβατικών εµφυτευµάτων (Dilek και συν. 2007, Bohle και συν. 2008). Παρόλα αυτά, ελάχιστες αναφορές γίνονται στην διεθνή βιβλιογραφία για την χρήση µινι-εµφυτευµάτων σε αποκαταστάσεις ελλειµµάτων. Επιπρόσθετα, στην περίπτωση που παρουσιάζεται, η χρή ση των ενσωµατωµένων στα µινιεφυτεύµατα σφαιρικών συνδέσµων προσέφερε σταθερότητα και συγκράτηση στην προσθετική αποκατάσταση του ασθενή και ελαχιστοποίησε την υπερφόρτιση των ευαίσθητων µαλακών ιστών. Η ακρυλική βάση της οδοντοστοιχίας χρησιµοποιήθηκε για την αποκατάσταση της απώλειας των µαλακών και σκληρών ιστών. Με κατάλληλη διαµόρφωση των χειλικών πτερυγίων βελτιώθηκε το προφίλ του ασθενή και συγκεκριµένα η στήριξη του άνω χείλους. Η επιεµφυτευµατική οδοντοστοιχία σε συνδυασµό µε την µερική οδοντοστοιχία που κατασκευάστηκε στην κάτω γνάθο αποκατέστησε τη σύγκλειση και τον οδοντικό φραγµό και βελτίωσε ble to that achieved through maxillary reconstruction with autologous bone grafting (Landes, 2005). Torabi et al. (2010) presented a case in which treatment involved the fabrication of a partial denture with mixed dental and implant-retained support. The fabrication of a conventional maxillary obturator is another acceptable option (Devlin and Barker, 1992, Kornblith et al. 1996, Rieger et al. 2003, Sipahi et al. 2007). However in our case this approach could not be implemented due to the severe mobility of the palatal flap and the absence of the anterior alveolar ridge. Thus, in the case presented here, the placement of micro-implants in the posterior maxillary region without autologous bone grafting, and the fabrication of an implant-retained overdenture was the most appropriate option. These are small-diameter implants made of a titanium alloy including a small amount of aluminium and vanadium, which enhances the material s strength and resistance to long-term use. They are single piece items ending with an integrated O-ring attachment (Balkin et al. 2001, Shatkin et al and 2007). They offer rapid osseointegration and unlike conventional implants can be loaded immediately; thus they were initially used to retain transitory dentures while the conventional implants and bone graft would be healing (Balkin et al. 2001, Bullard, 2002). They are mostly used to improve denture retention in cases of severe alveolar ridge resorption, with very high success rates (Griffits et al. 2005, Lazaridis et al. 2009). Their small diameter also enables their use in narrow and sharp alveolar ridges, where conventional implants are impossible to place, as was the case in our patient (Shatkin et al. 2003). These advantages also make them suitable for supporting implant-retained overdentures or obturators in cases of defects, where immediate loading is required for psychological and aesthetic reasons and the osseous background is not suitable for conventional implants (Dilek et al. 2007, Bohle et al. 2008). Nevertheless, there are only a few references in the international literature on the use of mini-implants in defect reconstruction. Moreover, in the case presented the use of mini-implants with integrated O-ring attachments ensured stability and retention for the patient s prosthetic rehabilitation and reduced the level of pressure exercised on the sensitive soft tissues. The denture s acrylic base was used to restore the missing soft and hard tissues. The labial flanges were accordingly shaped, to improve the patient s profile and, more precisely, to support the upper lip. The implant-retained denture and the partial denture that was fabricated for the mandible, restored the patient s occlusion and dental arch and improved his mastication, articulation and vocalisation. The relevant literature stresses the importance of oral hygiene in keeping peri-implant tissues healthy (Jemt et Αρχεία Ελληνικής Στοµατικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής/ Hellenic Archives of Oral and Maxillofacial Surgery

7 Αποκατάσταση ελλείµµατος άνω γνάθου/prosthetic reconstruction of maxillary defect 157 την µάσηση, την οµιλία και την φώνηση του ασθενούς. Στην βιβλιογραφία τονίζεται η σηµασία της στοµατικής υγιεινής για την διατήρηση της υγείας των περιεµφυτευµατικών ιστών (Jemt και συν. 1989, Van Steenberghe και συν. 1990). Στον ασθενή δόθηκαν αυστηρές οδηγίες στοµατικής υγιεινής και µετά από παρακολούθηση 2 ετών, καµία σχετική επιπλοκή δεν παρατηρήθηκε. Ο θεραπευτικός σχεδιασµός πριν το χειρουργικό στάδιο της τοποθέτησης των εµφυτευµάτων είναι ζωτικής σηµασίας. Η χειρουργική διαδικασία ανακατασκευής του ελλείµµατος ή οστικής µεταµόσχευσης θα πρέπει να αποφασίζεται µε γνώµονα την άποψη του ασθενή και το επιθυµητό αποτέλεσµα από την πλευρά της προσθετικής. Οι γναθοπροσωπικοί χειρουργοί και γναθοπροσωπικοί προσθετολόγοι θα πρέπει να συνεργάζονται στενά. Η διαγνωστική σύνταξη από τον προσθετολόγο είναι πολύ σηµαντική καθώς η τελική προσθετική εργασία, ο αριθµός και η θέση του εµφυτευµάτων πρέπει να επιλέγονται πριν την χειρουργική επέµβαση, ενώ παράλληλα χρησιµεύει και για την κατασκευή του ακτινογραφικού νάρθηκα (Drago, 1994, Marinis και συν. 2007, Kelly και Drago, 2009, Bidra, 2010, Polyzois και συν. 2011). Σηµαντικό τµήµα του θεραπευτικού σχεδιασµού είναι ο προ-εγχειρητικός ακτινογραφικός έλεγχος είτε µε αξονική τοµογραφία και χρήση ακτινογραφικού ακτινοσκιερού νάρθηκα που προκύπτει από το διαγνωστικό κέρωµα, είτε µε την πανοραµική ακτινογραφία και τη χρήση ακτινοσκιερών µεταλλικών σφαιρών για την µέτρηση της παραµόρφωσης. Με αυτόν τον τρόπο, η θεραπευτική οµάδα έχει την δυνατότητα να αξιολογήσει της ποιότητα και τη ποσότητα του οστού, να επιλέξει την καταλληλότερη θέση τοποθέτησης του εµφυτεύµατος και την καλύτερη αξονική κλίση για κάθε εµφύτευµα, αλλά και να εντοπίσει παθολογικές αλλοιώσεις του οστού. Στην συγκεκριµένη κλινική περίπτωση ο λεπτοµερής προ-εγχειρητικός σχεδιασµός και αξιολόγηση ελαχιστοποίησαν τη δυσκολία της προσθετικής αποκατάστασης. al. 1989, Van Steenberghe et al. 1990). The patient was given strict instructions on how to maintain his oral hygiene and, 2 years later, there were no related complications. The preoperative planning of implant placement is also essential. The patient s concerns and desired prosthetic result need to be taken into account when making a decision on the surgical procedure that will be used in defect reconstruction or bone grafting. It is necessary that maxillofacial surgeons and maxillofacial prosthodontists collaborate closely. The diagnostic setup by the prosthodontist is another critical step, as the final prosthetic work, number and position of implants need to be determined preoperatively, while it also helps in the fabrication of the radiographic stent (Drago, 1994, Marinis et al. 2007, Kelly and Drago, 2009, Bidra, 2010, Polyzois et al. 2011). Preoperative radiographic control is also an essential part of the treatment planning process; it can involve either CT scanning with the use of a radiopaque stent taken from the diagnostic wax-up, or a panoramic radiography with radiopaque metal spheres to measure the distortion. This way, the treatment team is in a position to evaluate the bone s quality and quantity, determine the most suitable position and angle for each of the implants and identify any pathologic lesions of the bone. In this clinical case, the detailed preoperative planning and assessment helped minimise the difficulties involved in prosthetic rehabilitation. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ/REFERENCES Adell R, Lekholm U, Rockler B, Branemark PI: A 15-year study of osseointegrated implants in the treatment of the edentulous jaw. Int J Oral Surg 10: , 1981 Adell R, Eriksson B, Lekholm U, Branemark PI, Jemt T: Long-term follow-up study of osseointegrated implants in the treatment of totally edentulous jaws. Int J Oral Maxillofac Implants 5: , 1990 Baig MR, Rajan G: Treatment of a maxillary dento-alveolar defect using an immediately loaded definitive zygoma implant-retained prosthesis with 11-month follow-up: a clinical report. J Oral Implantol 36:31-35, 2010 Balshi TJ, Wolfinger GJ: Treatment of congenital ectodermal dysplasia with zygomatic implants: a case report. Int J Oral Maxillofac Implants 17: , 2002 Beumer J, Curtis TA, Marunick MT: Maxillofacial rehabilitation: prosthodontic and surgical considerations. St. Louis: Mosby; p Bidra AS: Surgical and prosthodontic consequences of inadequate treatment planning for fixed implant-supported prosthesis in the edentulous mandible. J Oral Maxillofac Surg. 68: , 2010 Borlase G: Use of obturators in rehabilitation of maxillectomy defects. Ann R Australas Coll Dent Surg 15:75 79, 2000 Branemark PI: Introduction to osseointegration. In: Branemark P-I, Zarb GA, Albrektsson T, editors. Tissue-integrated prostheses: osseointegration in clinical dentistry. Chicago: Quintessence; p Chang DW, Oh HK, Robb GL, Miller MJ: Management of advanced mandibular osteoradionecrosis with free flap reconstruction. Head Neck 23: , 2001 Chiapasco M, Colletti G, Romeo E, Zaniboni M, Brusati R: Long-term results of mandibular reconstruction with autogenous bone grafts and oral implants after tumor resection. Clin Oral Implants Res 19: , 2008 Τόµος 13, Νο 3, 2012/Vol 13, No 3, 2012

8 158 Ζουλούµης Λ. και συν./zouloumis L. et al. Devlin H, Barker GR: Prosthetic rehabilitation of the edentulous patient requiring a partial maxillectomy. J Prosthet Dent 67: , 1992 Drago CJ: Prosthodontic complications related to compromised implant placement. J Oral Maxillofac Surg 52:15-22, 1994 Duffy FJ Jr, Gan BS, Israeli D, Tantillo MB, Yaremchuk MJ: Use of bilateral folded radial forearm free flaps for reconstruction of a midface gunshot wound. J Reconstr Microsurg 14:89-96, 1998 Glapa M, Kourie JF, Doll D, Degiannis E: Early management of gunshot injuries to the face in civilian practice. World J Surg 31: , 2007 Higuchi KW: The zygomaticus fixture as an alternative approach for implant anchorage in the posterior maxilla. Ann R Australas Coll Dent Surg 15:28 33, 2000 Hollier L, Grantcharova EP, Kattash M: Facial gunshot wounds: a 4- year experience. J Oral Maxillofac Surg 59: , 2001 Jemt T, Lekholm U, Adell R: Osseointegrated implants in the treatment of partially edentulous patients: a preliminary study of 876 consecutively placed fixtures. Int J Oral Maxillofac Implants 4: , 1989 Kelly P, Drago CJ: Surgical and prosthodontic treatment of a patient with significant trauma to the middle and lower face secondary to a gunshot wound: a clinical report. J Prosthodont 18: , 2009 Kornblith AB, Zlotolow IM, Gooen J, Huryn JM, Lerner T, Strong EW, Shah JP, Spiro RH, Holland JC: Quality of life of maxillectomy patients using an obturator prosthesis. Head Neck 18: , 1996 Landes CA: Zygoma implant-supported midfacial prosthetic rehabilitation: a 4-year follow-up study including assessment of quality of life. Clin Oral Implants Res 16: , 2005 Lekholm U, Van Steenberghe D, Hermann I, Bolender C, Folmer T, Gunne J, Henry P, Hifushi K, Laney WR, Linden U: Osseointe - grated implants in the treatment of partially edentulous jaws. A prospective 5-year multicenter study. Int J Oral Maxillofac Implants 9: , 1994 Lethaus B, Lie N, de Beer F, Kessler P, de Baat C, Verdonck HW: Surgical and prosthetic reconsiderations in patients with maxillectomy. J Oral Rehabil. 37: , 2010 Leung AC, Cheung LK: Dental implants in reconstructed jaws: patients evaluation of functional and quality-of-life outcomes. Int J Oral Maxillofac Implants 18: , 2003 Lorant JA, Roumanas E, Nishimura R, Beumer J 3rd, Wagman LD: Restoration of oral function after maxillectomy with osseous integrated implant retained maxillary obturators. Am J Surg. 168: , 1994 Markowitz BL, Manson PN: Panfacial fractures: organization of treatment. Clin Plast Surg 16: , 1989 McLean JN, Moore CE, Yellin SA: Gunshot wounds to the face-acute management. Facial Plast Surg 21: , 2005 Motamedi MH: Primary management of maxillofacial hard and soft tissue gunshot and shrapnel injuries. J Oral Maxillofac Surg 61: , 2003 Motamedi MHK, Behnia H: Experience with regional flaps in the comprehensive treatment of maxillofacial soft-tissue injuries in warfare victims. J Craniomaxillofac Surg 27: , 1999 Nagby K, Borbely L, Kovacs A, Fazekas A, Vajdovich I, Mari A: Implant prosthetic rehabilitation after segmental mandibulectomy and bone grafting. J Long Term Eff Med Implants 9: , 1999 Nişanci M, Türegün M, Er E, Sengezer M: Reconstruction of the middle and lower face with three simultaneous free flaps: combined use of bilateral fibular flaps for maxillomandibular reconstruction. Ann Plast Surg. 51: , 2003 Sipahi C, Ortakoglu K, Ozen J, Caglar A: The prosthodontic restoration of a self-inflicted gunshot maxillofacial defect: a short-term follow-up case report. Int J Prosthodont. 20:85-88, 2007 Stevens MR, Heit JM, Kline SN, Marx RE, Garg AK: The use of osseointegrated implants in craniofacial trauma. J Cranioma - xillofac Trauma 4:27-34, 1998 Taher AA: Reconstruction of gunshot wounds of the mandible. 128 cases treated by autogenous iliac crest bone grafts. J Craniomaxillofac Surg 18: , 1990 Tideman H, Samman N, Cheung LK: Functional reconstruction of the mandible: a modified titanium mesh system. Int J Oral Maxillofac Surg 27: , 1998 Torabi K, Ahangari AH, Vojdani M, Fattahi F: Prosthodontic rehabilitation of a shotgun injury: a patient report. J Prosthodont. 19: , 2010 Rieger JM, Wolfaardt JF, Jha N, Seikaly H: Maxillary obturators: the relationship between patient satisfaction and speech outcome. Head Neck. 25: , 2003 Roumanas ED, Nishimura RD, Davis BK, Beumer J 3rd: Clinical evaluation of implants retaining edentulous maxillary obturator prostheses. J Prosthet Dent. 77: , 1997 Uckan S, Oguz Y, Uyar Y, Ozyesil A: Reconstruction of a total maxillectomy defect with a zygomatic implant-retained obturator. J Craniofac Surg. 16: , 2005 Umino S, Masuda G, Ono S, et al: Speech intelligibility following maxillectomy with and without a prosthesis: an analysis of 54 cases. J Oral Rehabil 25: , 1988 van Gemert JT, van Es RJ, Van Cann EM, Koole R: Nonvascularized bone grafts for segmental reconstruction of the mandible-a reappraisal. J Oral Maxillofac Surg 67: , 2009 Van Steenberghe D, Lekholm U, Bolender C, Folmer T, Henry P, Hermann I, Higuchi K, Laney W, Linden U, Astrand P: The applicability of osseointegrated implants in the rehabilitation of partial edentulism. A prospective multicenter study on 558 fixtures. Int J Oral Maxillofac Implants 5: , 1990 Vayvada H, Menderes A, Yilmaz M, Mola F, Kzlkaya A, Atabey A: Management of close-range, high-energy shotgun and rifle wounds to the face. J Craniofac Surg 16: , 2005 Vinzenz K, Schaudy C, Wuringer E: The iliac prefabricated composite graft for dentoalveolar reconstruction: a clinical procedure. Int J Oral Maxillofac Implants 21: , 2006 Weischer T, Schettler D, Mohr C: Titanium implants in the zygoma as retaining elements after hemimaxillectomy. Int J Oral Ma - xillofac Implants 12: , 1997 Yuksel F, Celikoz B, Ergun O, Peker F, Açikel C, Ebrinc S: Mana - gement of maxillofacial problems in self-inflicted rifle wounds. Ann Plast Surg. 53: , 2004 Zarb GA, Lewis DW. Dental implants and decision making. J Dent Educ 56: , 1992 Zarb GA, Albrektsson T: Consensus report: towards optimized treatment outcomes for dental implants. J Prosthet Dent 80:641, 1998 ιεύθυνση επικοινωνίας: Ζουλούµης Λάµπρος Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη Τηλ.: Address: Zouloumis Lampros Aristotle University of Thessaloniki GR Thessaloniki - Greece Τel.: Αρχεία Ελληνικής Στοµατικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής/ Hellenic Archives of Oral and Maxillofacial Surgery

Αποκαθιστώντας την αυτοπεποίθηση του φυσικού σας χαμόγελου. Αντικαθιστώντας χαμένα δόντια με εμφυτεύματα

Αποκαθιστώντας την αυτοπεποίθηση του φυσικού σας χαμόγελου. Αντικαθιστώντας χαμένα δόντια με εμφυτεύματα Αποκαθιστώντας την αυτοπεποίθηση του φυσικού σας χαμόγελου Αντικαθιστώντας χαμένα δόντια με εμφυτεύματα Τι είναι τα οδοντικά εμφυτεύματα; Τα οδοντικά εμφυτεύματα είναι μικρές βίδες τιτανίου που εκτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Η διατήρηση της υγείας των ιστών µε τους οποίους έρχονται σε άµεση ή έµµεση επαφή οι κινητές προσθέσεις,

Η διατήρηση της υγείας των ιστών µε τους οποίους έρχονται σε άµεση ή έµµεση επαφή οι κινητές προσθέσεις, ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2010,67(4): 171-176 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΘΕΜΑ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΕΥΚΙΝΗΤΩΝ ΦΑΤΝΙΑKΩΝ ΑΚΡΟΛΟΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΟΛΙΚΩΝ Ο ΟΝΤΟΣΤΟΙΧΙΩΝ. Ν. ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ*, Α. ΖΗΣΗΣ**, Μ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ*** Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Η διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος ορθού Προεγχειρητική ακτινοθεραπεία. Λουίζα Βίνη Ογκολόγος Ακτινοθεραπεύτρια Τμήμα Ακτινοθεραπείας Ιατρικό Αθηνών

Καρκίνος ορθού Προεγχειρητική ακτινοθεραπεία. Λουίζα Βίνη Ογκολόγος Ακτινοθεραπεύτρια Τμήμα Ακτινοθεραπείας Ιατρικό Αθηνών Καρκίνος ορθού Προεγχειρητική ακτινοθεραπεία Λουίζα Βίνη Ογκολόγος Ακτινοθεραπεύτρια Τμήμα Ακτινοθεραπείας Ιατρικό Αθηνών Prognostic groups in 1676 patients with T3 rectal cancer treated without preoperative

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση εμφυτευμάτων ή εμφυτευμάτων και φυσικών δοντιών στην αποκατάσταση μερικά νωδών ασθενών

Χρήση εμφυτευμάτων ή εμφυτευμάτων και φυσικών δοντιών στην αποκατάσταση μερικά νωδών ασθενών Eμφυτευματολογία ΣTOMA 00; 8 : 4 Bιβλιογραφική ανασκόπηση Χρήση εμφυτευμάτων ή εμφυτευμάτων και φυσικών δοντιών στην αποκατάσταση μερικά νωδών ασθενών E. TΣAΛIΓOΠOYΛOY, Σ. ΣTEΦANIΔOY,M.KOKOTH Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή και ο ρόλος του νοσηλευτή.

Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή και ο ρόλος του νοσηλευτή. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή

Διαβάστε περισσότερα

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service - S P E C I A L R E P O R T - UN EMPLOYMENT -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service This Special Report is brought to you by the Student Career Advisory department of Executive Connections. www.executiveconnections.eu

Διαβάστε περισσότερα

Συμβόλαιο Οδοντιατρικής Φροντίδας και Υποστήριξης Dental Care. Πίνακας Οδοντιατρικών Πράξεων

Συμβόλαιο Οδοντιατρικής Φροντίδας και Υποστήριξης Dental Care. Πίνακας Οδοντιατρικών Πράξεων Συμβόλαιο Οδοντιατρικής Φροντίδας και Υποστήριξης Dental Care Πίνακας Οδοντιατρικών Πράξεων Κόστος συμμετοχής Ασφαλισμένου (Ποσό σε ) 1. ΓΕΝΙΚΑ Οδοντιατρική εξέταση 6 Καθαρισμός οδόντων μέχρι δύο (2) φορές

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

Οι εταιρείες. σας προσκαλούν στο: SKY Expert Meeting. 19-20 Ιουνίου 2015

Οι εταιρείες. σας προσκαλούν στο: SKY Expert Meeting. 19-20 Ιουνίου 2015 Οι εταιρείες & 1ο σας προσκαλούν στο: SKY Expert Meeting 19-20 Ιουνίου 2015 ΟΜΙΛΗΤΕΣ Hakan Ozyuvaci Αχιλλέας Κατσούπας Πελοπίδας Ι. Λομβαρδάς Κλεάνθης Μανωλάκης Αλέξανδρος Μανωλάκης Αίθουσα σεμιναρίων

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση και συγκατάθεση για χειρουργική τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων

Ενημέρωση και συγκατάθεση για χειρουργική τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων Ενημέρωση και συγκατάθεση για χειρουργική τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων Προτεινόμενη θεραπεία: Μετά από προσεκτική κλινική και ακτινογραφική εξέταση του στόματος και εκτίμηση της κατάστασης μου, ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 8 Τίτλος: «Εκκεντρότητες αντισεισμικού σχεδιασμού ασύμμετρων

Διαβάστε περισσότερα

Βουβωνοκήλες. ιαμαντής Θεόδωρος Καθηγητής Χειρουργικής Πανεπιστημίου Αθηνών. Βουβωνοκήλες

Βουβωνοκήλες. ιαμαντής Θεόδωρος Καθηγητής Χειρουργικής Πανεπιστημίου Αθηνών. Βουβωνοκήλες Βουβωνοκήλες Βουβωνοκήλες 1 Βουβωνοκήλες Βουβωνοκήλες Λοξή Βουβωνοκήλη 2 Βουβωνοκήλες Ευθεία Βουβωνοκήλη Χειρουργικές Τεχνικές Ανοικτές πρόσθιες τεχνικές (Bassini, McVay, Shouldice) Ανοικτές οπίσθιες τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ A. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ A. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ A. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Tι είναι ο οστίτης ιστός;... 17 2. Λειτουργία οστεοβλαστών και οστεοκλαστών... 20 3. Το οστικό αυτομόσχευμα, ως κύρια επιλογή στη Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική...

Διαβάστε περισσότερα

Number All 397 Women 323 (81%) Men 74 (19%) Age(years) 39,1 (17-74) 38,9 (17-74) 40,5 (18-61) Maximum known weight(kg) 145,4 (92,0-292,0) 138,9 (92,0-202,0) 174,1 (126,0-292,0) Body mass index (kg/m 2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Συμπληρώστε τον πρωτότυπο τίτλο της Διδακτορικής διατριβής ΑΡ. ΣΕΛΙΔΩΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Συμπληρώστε τον πρωτότυπο τίτλο της Διδακτορικής διατριβής ΑΡ. ΣΕΛΙΔΩΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ Πανεπιστημιούπολη, Κτήρια Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών 15784 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 727 5190, email: library@di.uoa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One For Examination from 2015 SPECIMEN ROLE PLAY Approx.

Διαβάστε περισσότερα

H ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΣΤΟ MAXIMUM

H ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΣΤΟ MAXIMUM H ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΣΤΟ MAXIMUM ΝΕΟ Kλειδαριά γραναζωτή ΠΡΟΪΟΝ για όλες τις σειρές αλουμινίου Η κλειδαριά TOP GEAR μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθε ανοιγόμενο προφίλ αλουμινίου. Αποτελείται από την κεντρική κλειδαριά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Διατριβή Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Κα Παναγιώτα Ταμανά ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

Διήμερο Σεμινάριο Εμφυτευματολογίας HARD AND SOFT TISSUE MANAGEMENT ΑΘΗΝΑ 7-8 ΜΑΪΟΥ 2010 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ.

Διήμερο Σεμινάριο Εμφυτευματολογίας HARD AND SOFT TISSUE MANAGEMENT ΑΘΗΝΑ 7-8 ΜΑΪΟΥ 2010 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. Διήμερο Σεμινάριο Εμφυτευματολογίας HARD AND SOFT TISSUE MANAGEMENT ΑΘΗΝΑ 7-8 ΜΑΪΟΥ 2010 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Impladend PROGRAMME th Friday May 7 09:00-10:30 Vertical and Horizontal

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Έλλη Φωτίου 2010364426 Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου και τρόποι αντιμετώπισης του

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου και τρόποι αντιμετώπισης του 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου και τρόποι αντιμετώπισης του Ονοματεπώνυμο φοιτήτριας: Ειρήνη Αδάμου Λεμεσός 2014 2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου Εισαγωγή Ρόλος της εικόνας και της φήµης των τουριστικών προορισµών, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Η τοποθέτηση οδοντικών οστεοενσωµατούµενων εµφυτευµάτων, είναι µία επιτυχηµένη διαδικασία, σε

Η τοποθέτηση οδοντικών οστεοενσωµατούµενων εµφυτευµάτων, είναι µία επιτυχηµένη διαδικασία, σε ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2009,66(3): 97-103 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΘΕΜΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΣΤΕΟΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΡΗΜΝΟΥ Μ. ΜΗΤΣΙΑΣ*, Ν. ΣΟΛ ΑΤΟΣ**, Σ. ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ*** Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Η τοποθέτηση οδοντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: Χριστοφόρου Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

Ηρακλής Καρκαζής, Αναπληρωτής Καθηγητής Δήμος Καλύβας, Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος Μπομπέτσης, Λέκτορας

Ηρακλής Καρκαζής, Αναπληρωτής Καθηγητής Δήμος Καλύβας, Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος Μπομπέτσης, Λέκτορας 1 Για τον παρόντα Οδηγό συνεργάστηκαν μέλη ΔΕΠ από όλα τα εμπλεκόμενα Εργαστήρια/ Κλινικές (Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική, Περιοδοντολογία, Προσθετική, Διαγνωστική και Ακτινολογία Στόματος)

Διαβάστε περισσότερα

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions 2007 Classical Greek Intermediate 2 Translation Finalised Marking Instructions Scottish Qualifications Authority 2007 The information in this publication may be reproduced to support SQA qualifications

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 LEGISLATIVE FRAMEWORK Regulation 1083/2006 (general provisions for ERDF). Regulation 1080/2006 (ERDF) Regulation 1028/2006 (Implementing

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή διατριβή

Μεταπτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μεταπτυχιακή διατριβή «100% Α.Π.Ε.» : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις

Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις Α. Χατζοπούλου Υπεύθυνη Τμήματος Επιθεωρήσεων Πληροφορικής TÜV AUSTRIA HELLAS Οκτώβριος 2014 CLOSE YOUR EYES & THINK OF RISK Μήπως κάποια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΡΑΦΗΣ LONGITUDINALLY WELDED STEEL PIPES

ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΡΑΦΗΣ LONGITUDINALLY WELDED STEEL PIPES Βιομηχανικός Όμιλος Επεξεργασίας & Εμπορίας Χάλυβα (ΒΟΕΕΧ) Industrial Steel Processing & Trading Group (ISPTG) ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΡΑΦΗΣ LONGITUDINALLY WELDED STEEL PIPES EXT DIAMETER INCHES ΕΞΩΤ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG 4 March 2014 Family η οικογένεια a/one(fem.) μία a/one(masc.) ένας father ο πατέρας mother η μητέρα man/male/husband ο άντρας letter το γράμμα brother ο

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια Ελένη Χριστοδούλου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζοντας το τέλειο χαμόγελο

Σχεδιάζοντας το τέλειο χαμόγελο Νίκος Τσέλιος Eιδικός Προσθετολόγος Απόφοιτος University of Michigan και Baylor College of Dentistry, USA Επιστημονικός Συνεργάτης Προσθετικής Οδοντιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών Σχεδιάζοντας το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή / Introduction 6. Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Technical Specifications 7. Επενδύσεις Αλουμινίου / Aluminium Designs 10

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή / Introduction 6. Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Technical Specifications 7. Επενδύσεις Αλουμινίου / Aluminium Designs 10 Εισαγωγή / Introduction 6 Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Technical Specifications 7 Επενδύσεις Αλουμινίου / Aluminium Designs 10 Μοντέρνα Σχέδια / Modern Designs 22 Κλασικά Σχέδια / Classic Designs 38 Γυάλινες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Λουκία Βασιλείου 2010646298 Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ Θεοφάνης Παύλου Αρ. Φοιτ. Ταυτότητας: 2010207299 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλευτικός Οδηγός Εμφυτευμάτων

Συμβουλευτικός Οδηγός Εμφυτευμάτων Συμβουλευτικός Οδηγός Εμφυτευμάτων Αγαπητέ ασθενή, Αυτός ο οδηγός θα σας καθοδηγήσει σε κάθε στάδιο του θεραπευτικού σας ταξιδιού. Χρησιμοποιήστε τον ελεύθερα όπως επιθυμείτε. Όπως θα δείτε μπορείτε να

Διαβάστε περισσότερα

Department of Prosthodontics (Movable Prosthodontics), Dental School of Athens, Greece

Department of Prosthodontics (Movable Prosthodontics), Dental School of Athens, Greece Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής (2011) 3, 179-187 Hellenic Archives of Oral & Maxillofacial Surgery (2011) 3, 179-187 179 Παράγοντες που συμβάλλουν στην αποδοχή εξωστοματικών

Διαβάστε περισσότερα

Quantifying the Financial Benefits of Chemical Inventory Management Using CISPro

Quantifying the Financial Benefits of Chemical Inventory Management Using CISPro of Chemical Inventory Management Using CISPro by Darryl Braaksma Sr. Business and Financial Consultant, ChemSW, Inc. of Chemical Inventory Management Using CISPro Table of Contents Introduction 3 About

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

Risk! " #$%&'() *!'+,'''## -. / # $

Risk!  #$%&'() *!'+,'''## -. / # $ Risk! " #$%&'(!'+,'''## -. / 0! " # $ +/ #%&''&(+(( &'',$ #-&''&$ #(./0&'',$( ( (! #( &''/$ #$ 3 #4&'',$ #- &'',$ #5&''6(&''&7&'',$ / ( /8 9 :&' " 4; < # $ 3 " ( #$ = = #$ #$ ( 3 - > # $ 3 = = " 3 3, 6?3

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ. CBCT (Cone beam computed tomography) ή CBVT (Cone Beam Volumetric Tomography) SCANNER= Οδοντιατρικός υπολογιστικός τομογράφος κωνικής δέσμης

ΟΡΙΣΜΟΙ. CBCT (Cone beam computed tomography) ή CBVT (Cone Beam Volumetric Tomography) SCANNER= Οδοντιατρικός υπολογιστικός τομογράφος κωνικής δέσμης ΟΡΙΣΜΟΙ CBCT (Cone beam computed tomography) ή CBVT (Cone Beam Volumetric Tomography) SCANNER= Οδοντιατρικός υπολογιστικός τομογράφος κωνικής δέσμης CT SCAN= Τομογραφία (δημιουργείται από το CBCT ή CBVT

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΓΚΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ. ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2012 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΝΟΣΟΥ

ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΝΟΣΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚAΡKINOY ΠΝΕΥΜΟΝΑ 15 Μαρτίου 2014 Ιωάννης Χ. Γκιόζος Πνευµονολόγος MD,FCCP Επ.Συνεργάτης Πανεπιστηµίου Αθηνών Ογκολογική Μονάδα Γ ΠΠ ΓΝΝΘΑ Η Σωτηρία ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 Name.. Class. Date. EXERCISE 1 Answer the question. Use: Yes, it is or No, it isn t. Απάντηςε ςτισ ερωτήςεισ. Βάλε: Yes, it is ή No, it isn

Διαβάστε περισσότερα

AME SAMPLE REPORT James R. Cole, Ph.D. Neuropsychology

AME SAMPLE REPORT James R. Cole, Ph.D. Neuropsychology Setting the Standard since 1977 Quality and Timely Reports Med-Legal Evaluations Newton s Pyramid of Success AME SAMPLE REPORT Locations: Oakland & Sacramento SCHEDULING DEPARTMENT Ph: 510-208-4700 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

PVC + ABS Door Panels

PVC + ABS Door Panels PVC + ABS Door Panels Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 με αντικείμενο τις ηλεκτροστατικές βαφές μετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

4 - Department of Prosthetic Dentistry, School of Dental Medicine, University of Athens

4 - Department of Prosthetic Dentistry, School of Dental Medicine, University of Athens Τασόπουλος Θ 1 Νικολινάκος Ν 2 Καραθανάση Β 3 Νικολοπούλου Φ 4 Παρασκευοπουλου Ο 4 Καραίσκου Δ 2 1 - Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρικής Σχολής, Πανεπιστήμιο Αθηνών 2 - Επιστημονικοί συνεργάτες 3 - Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Terabyte Technology Ltd

Terabyte Technology Ltd Terabyte Technology Ltd is a Web and Graphic design company in Limassol with dedicated staff who will endeavour to deliver the highest quality of work in our field. We offer a range of services such as

Διαβάστε περισσότερα

JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO

JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO 2014 UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME Pristina UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME Vienna JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO 1 ASSESSMENT REPORT 2 ACKNOWLEDGMENTS Jason

Διαβάστε περισσότερα

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Need for Professional Tourism Education Η Ανάγκη για Επαγγελματική Τουριστική Εκπαίδευση Tourism:

Διαβάστε περισσότερα

3/6/2015. Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

3/6/2015. Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τελευταία έρευνα στην Ελλάδα: 2000-2001 Αφορούσε την επαγγελματική κατάσταση των μεταφραστών Διεξήχθη μέσω σωματείων και συλλόγων ως επί το πλείστον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 5: Dealing with Academic Abstracts. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 5: Dealing with Academic Abstracts. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ενότητα 5: Dealing with Academic Abstracts Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΔΟΝΤΙΚΟΥ ΦΡΑΓΜΟΥ ΚΑΙ ΔΟΝΤΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΔΟΝΤΙΚΟΥ ΦΡΑΓΜΟΥ ΚΑΙ ΔΟΝΤΙΩΝ ΓΕΝΙ ΤΟΙΧΕΙ ΟΔΟΝΤΙΟΥ ΦΡΓΜΟΥ Ι ΔΟΝΤΙΩΝ -9- ΓΕΝΙ ΤΟΙΧΕΙ OΔΟΝΤΙΟΥ ΦΡΓΜΟΥ Ι ΔΟΝΤΙΩΝ τόχοι Με το πέρας της άσκησης ο φοιτητής θα πρέπει να είναι ικανός να:. ναφέρει τα δόντια που υπάρχουν στη νεογιλή και τη

Διαβάστε περισσότερα

Τα συστήµατα EUROPA 500. σχεδιάστηκαν για να. δηµιουργούν ανοιγόµενα. κουφώµατα. τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική. και άψογο φινίρισµα.

Τα συστήµατα EUROPA 500. σχεδιάστηκαν για να. δηµιουργούν ανοιγόµενα. κουφώµατα. τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική. και άψογο φινίρισµα. Τα συστήµατα EUROPA 500 σχεδιάστηκαν για να δηµιουργούν ανοιγόµενα κουφώµατα τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική και άψογο φινίρισµα. EUROPA 500 systems are designed in order to create opening

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΓΕΝΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ Γεωργία Χαραλάµπους Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

Aποκατάσταση της κάτω γνάθου. Mandibular Reconstruction, State of the Art

Aποκατάσταση της κάτω γνάθου. Mandibular Reconstruction, State of the Art Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής (2011) 2, 63-78 Hellenic Archives of Oral & Maxillofacial Surgery (2011) 2, 63-78 63 Invited Author Aποκατάσταση της κάτω γνάθου Julio ACERO

Διαβάστε περισσότερα

Temporomandibular Dysfunction: Considerations in the Surgical- Orthodontic Patient M. Tucker, W. Proffit. Παρουσίαση Αργυρώ Κεχαγιά

Temporomandibular Dysfunction: Considerations in the Surgical- Orthodontic Patient M. Tucker, W. Proffit. Παρουσίαση Αργυρώ Κεχαγιά Temporomandibular Dysfunction: Considerations in the Surgical- Orthodontic Patient M. Tucker, W. Proffit Παρουσίαση Αργυρώ Κεχαγιά Σκοπός Να μελετήσει τη σχέση ανάμεσα στις συγκλεισιακές ανωμαλίες & στην

Διαβάστε περισσότερα

Μονοφασικά και Διφασικά Εμφυτεύματα. Πως επηρεάζεται η οστεοενσωμάτωση και η μακροβιότητα ανάλογα με τον τύπο του εμφυτεύματος.

Μονοφασικά και Διφασικά Εμφυτεύματα. Πως επηρεάζεται η οστεοενσωμάτωση και η μακροβιότητα ανάλογα με τον τύπο του εμφυτεύματος. Στοματική Χειρουργική ΣTOMA 2013; 41: 173-180 Βιβλιογραφική Ανασκόπηση Μονοφασικά και Διφασικά Εμφυτεύματα. Πως επηρεάζεται η οστεοενσωμάτωση και η μακροβιότητα ανάλογα με τον τύπο του εμφυτεύματος. ΕΛ.-ΣΩΤ.

Διαβάστε περισσότερα

Σε φιλικό περιβάλλον στην Ελλάδα και πάλι, ο ηλικιωμένος που είχε βρεθεί περιπλανώμενος στο Ρόττερνταμ!

Σε φιλικό περιβάλλον στην Ελλάδα και πάλι, ο ηλικιωμένος που είχε βρεθεί περιπλανώμενος στο Ρόττερνταμ! ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 26 Ιουνίου 2014 Σε φιλικό περιβάλλον στην Ελλάδα και πάλι, ο ηλικιωμένος που είχε βρεθεί περιπλανώμενος στο Ρόττερνταμ! Χάρη στο SILVER ALERT, ξαναβρήκε τους οικείους του! Public Health

Διαβάστε περισσότερα

SELF DIAGNOSIS METHOD

SELF DIAGNOSIS METHOD SELF DIAGNOSIS METHOD Benefits from adopting an EMS Cost saving and improved management control, Compliance with legislation and good relations with stakeholders, Meeting customer expectations, Demonstration

Διαβάστε περισσότερα

Αν κάποιος πάσχει από τη νόσο του Addison δεν πρέπει να κατέβει για πρόεδρος, αλλά εγώ δεν πάσχω John F. Kennedy, 1959 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΡΟΥΣΙΑ ΤΟ 1952 ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΗΣ ΜΑΣΑΧΟΥΣΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική µελέτη οστικών µοσχευµάτων και διατατικής οστεογένεσης στην προεµφυτευµατική χειρουργική. Βιβλιογραφική ανασκόπηση

Συγκριτική µελέτη οστικών µοσχευµάτων και διατατικής οστεογένεσης στην προεµφυτευµατική χειρουργική. Βιβλιογραφική ανασκόπηση Αρχεία Ελληνικής Στοµατικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής (2013) 2, 85-97 Hellenic Archives of Oral & Maxillofacial Surgery (2013) 2, 85-97 85 Συγκριτική µελέτη οστικών µοσχευµάτων και διατατικής οστεογένεσης

Διαβάστε περισσότερα

«-» vasalap@otenet.gr. andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -.

«-» vasalap@otenet.gr. andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Θεωρείο 10 «-» 1 vasalap@otenet.gr 2 andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -. Abstract In the survey we investigated the views of those who

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT Αρχιτεκτονικές και διακοσμητικές μελέτες, με λειτουργικό και σύγχρονο σχέδιασμό, βασισμένες στην μοναδικότητα του πελάτη. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ανάλυση των χαρακτηριστικών των προϊόντων και ένταξη του τρόπου

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση Καταστάσεων Ανάγκης στο Οδοντιατρείο II. Βασική Υποστήριξη της Ζωής

Αντιμετώπιση Καταστάσεων Ανάγκης στο Οδοντιατρείο II. Βασική Υποστήριξη της Ζωής Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής 1(4): 326-331, 2000. 2000 Ελληνικής Εταιρείας Στοματογναθοπροσωπικής Χειρουργικής ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Αντιμετώπιση Καταστάσεων Ανάγκης

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή διατριβή ΣΤΥΙΤΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΡΙΖΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΚΤΟΜΗ

Πτυχιακή διατριβή ΣΤΥΙΤΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΡΙΖΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή ΣΤΥΙΤΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΡΙΖΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΚΤΟΜΗ Μάριος Βασιλείου Λεμεσός 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ»

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» Διπλωματική Εργασία Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Multidisciplinary Foot Clinic

Multidisciplinary Foot Clinic Multidisciplinary Foot Clinic With ever-increasing numbers of people needing diabetic foot care, I hope that all diabetic foot clinic will receive the support they deserve and require. Anything less will

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΓΙΓΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΩΣ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΝΤΡΕΑΣ ΠΙΤΣΙΛΛΟΣ Α.Φ.Τ 2007947541 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερίδα: Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση Η Ελληνική Πραγµατικότητα Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο ευτέρα και Τρίτη, 21-22 Maΐου 2007. Γεώργιος Ν.

Ηµερίδα: Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση Η Ελληνική Πραγµατικότητα Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο ευτέρα και Τρίτη, 21-22 Maΐου 2007. Γεώργιος Ν. Ηµερίδα: Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση Η Ελληνική Πραγµατικότητα Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο ευτέρα και Τρίτη, 21-22 Maΐου 2007 Γεώργιος Ν. Φώτης Geoinformatics Geoinformatics is a science which develops and

Διαβάστε περισσότερα

Οραμα Λεύκανση Whitening

Οραμα Λεύκανση Whitening Αισθητική Innovation Κ α ι ν ο τ ο μ ί α Χαμόγελο Λάμψη Dentures Ορθοδοντική Γ έ φ υ ρ ε ς F i l l i n g s Σ τ ε φ ά ν ε ς Πορσελάνες P a s s i o n Ομορφιά V i s i o n Smile Dentures Π ά θ ο ς C r o w

Διαβάστε περισσότερα

Τριήμερο Ενημέρωσης 3-5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010. Αισθητική προσέγγιση: είναι συμβατή η τέχνη με την επιστήμη;

Τριήμερο Ενημέρωσης 3-5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010. Αισθητική προσέγγιση: είναι συμβατή η τέχνη με την επιστήμη; Σας προσκαλούμε στο: 3ο Τριήμερο Ενημέρωσης 3-5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 HOLIDAY INN ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ Ομιλητές Dr. Georg Bayer - MDT. Stephan Adler Άμεση ακίνητη αποκατάσταση σε νωδούς ασθενείς. Dr. Franziska Beer

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΥΠΟΓΟΝΙΜΩΝ ΖΕΥΓΑΡΙΩΝ Ραφαέλλα Ζάττα Λεμεσός 2014 i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 2014. e-catalog 2014

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 2014. e-catalog 2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 2014 e-catalog 2014 e-mail: info@greenled.gr http://www.greenled.gr ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ / COMMERCIAL LIGHTING Με την γρήγορη ανάπτυξή του, ο φωτισμός LED, μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Τ α οστεοενσωµατούµενα εµφυτεύµατα αποτελούν πλέον µέρος της καθηµερινής οδοντιατρικής πράξης στη

Τ α οστεοενσωµατούµενα εµφυτεύµατα αποτελούν πλέον µέρος της καθηµερινής οδοντιατρικής πράξης στη ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2009,66(4): 155-164 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΘΕΜΑ ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΙΑΜΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΙΑΒΛΕΝΝΟΓΟΝΙΟΥ ΕΠΙΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΟΣ. (PLATFORM SWITCH). Ν. ΣΟΛ ΑΤΟΣ*, Μ. ΜΗΤΣΙΑΣ**, Γ. ΚΟΝΤΑΚΙΩΤΗΣ***, Π. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ****,

Διαβάστε περισσότερα

11/4 Αναστάσιμο Δείπνο. 11/4 Easter Dinner. 12/4 Πασχαλινός Μπουφές. 12/4 Easter Lunch

11/4 Αναστάσιμο Δείπνο. 11/4 Easter Dinner. 12/4 Πασχαλινός Μπουφές. 12/4 Easter Lunch Easter 2015 55 ανά άτομο 25 για παιδιά έως 12 ετών 55 per person 25 for children up to 12 years old 65 ανά άτομο 30 για παιδιά έως 12 ετών 65 per person 30 for children up to 12 years old Mονόκλινο 130

Διαβάστε περισσότερα

Ιατρογενής παρεκτόπιση έγκλειστου κάτω τρίτου γοµφίου. Παρουσίαση περίπτωσης. Iatrogenic displacement of impacted third molar.

Ιατρογενής παρεκτόπιση έγκλειστου κάτω τρίτου γοµφίου. Παρουσίαση περίπτωσης. Iatrogenic displacement of impacted third molar. Αρχεία Ελληνικής Στοµατικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής (2013) 2, 107-112 Hellenic Archives of Oral & Maxillofacial Surgery (2013) 2, 107-112 107 Ιατρογενής παρεκτόπιση έγκλειστου κάτω τρίτου γοµφίου.

Διαβάστε περισσότερα

Ο αρθρωτήρας Hanau στην κατασκευή ολικών οδοντοστοιχιών

Ο αρθρωτήρας Hanau στην κατασκευή ολικών οδοντοστοιχιών OΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΟ ΚΙΝΗΤΉΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΉΣ Ο αρθρωτήρας Hanau στην κατασκευή ολικών οδοντοστοιχιών Επιμέλεια: Καραβασίλης Δημήτριος Μπούρα Ελένη Οδοντίατροι Συνεργάτες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες ένταξης σήματος D U N S Registered στην ιστοσελίδα σας και χρήσης του στην ηλεκτρονική σας επικοινωνία Για οποιαδήποτε ερώτηση, σας παρακαλούμε επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ. Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος 2005. Κώστας Δόσιος

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ. Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος 2005. Κώστας Δόσιος ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Μου δίνεται η ευκαιρία με την περάτωση της παρούσης διδακτορικής διατριβής να σημειώσω ότι, είναι ιδιαίτερα δύσκολο και κοπιαστικό να ολοκληρώσεις το έργο που ξεκινάς κάποια στιγμή έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ PERMIT APPLICATION WITHIN PORT AREA 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ PERMIT APPLICATION WITHIN PORT AREA 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS Ονομα εταιρείας / Company name Περίοδος άδειας: Start End Τίτλος έργου / Project title Permit duration Αριθμός εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

σύστημα ανεξάρτητης στήριξης independent support system

σύστημα ανεξάρτητης στήριξης independent support system σύστημα ανεξάρτητης στήριξης independent support system 310104 310100 310103 310001 310013 310040 310006 310004 310003 310001 ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΠΑΡΑΣ (ΜΑΡΚΙΖΑΣ - ΤΟΙΧΟΥ) UNIVERSAL SUPPORT BRACKET 310002 ΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΥΧΕΝΙΚΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΒΛΕΝΝΟΓΟΝΙΟΥ ΚΟΛΟΒΩΜΑΤΟΣ ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ (ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLATFORM- SWITCHING) ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Adult Treatment In: The Alexander Discipline 297-320. Παρουσίαση Αργυρώ Κεχαγιά

Adult Treatment In: The Alexander Discipline 297-320. Παρουσίαση Αργυρώ Κεχαγιά Adult Treatment In: The Alexander Discipline 297-320 Παρουσίαση Αργυρώ Κεχαγιά Ορθοδοντική Θεραπεία Στόχος της ορθοδοντικής θεραπείας ανεξάρτητα από την ηλικία των ασθενών είναι βελτίωση της στοματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΓΑΣΤΡΟΔΩΔΕΚΑΔΑΚΤΥΛΙΚΟΥ ΕΛΚΟΥΣ ΣΕ ΥΨΗΛΟΥ ΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΥΠΕΡΗΛΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ.

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΓΑΣΤΡΟΔΩΔΕΚΑΔΑΚΤΥΛΙΚΟΥ ΕΛΚΟΥΣ ΣΕ ΥΨΗΛΟΥ ΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΥΠΕΡΗΛΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ. Νικολέτα Στόγια, Μάριος Φερφέλης, Γ.Ν. Αθηνών, "ΕΛΠΙΣ", Β Χειρουργική Κλινική Εισαγωγή Παρά την σημαντικότατη μείωση της γαστρικής χειρουργικής την τελευταία 20ετία, λόγω της ευρείας χρήσης των νεότερων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Τόμος 7, Τεύχος 3, Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2006 Τριμηνιαίο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Εβελίνα Θεμιστοκλέους

Διαβάστε περισσότερα

Rοdopi Κοursoumi Dimitris Papageorgiou Christos Lεnιtsas. Ioannis Aetopoulos Violetta Founti Beϊ

Rοdopi Κοursoumi Dimitris Papageorgiou Christos Lεnιtsas. Ioannis Aetopoulos Violetta Founti Beϊ ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΝΕΑ Εξαμηνιαία περιοδική έκδοση της Στοματολογικής Εταιρείας Θεσσαλίας ΟDONTOSTOMATOLOGIC NEWS A six month issue of the Thessalian Stomatologic Society of Greece ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ακτινογραφία στην ενδοδοντία - Τρισδιάστατη απεικόνιση (Λαµπριανίδης Θ) Άµεση και έµµεση κάλυψη του πολφού Σύγχρονα δεδοµένα (Κουλαουζίδου Ε)

Ακτινογραφία στην ενδοδοντία - Τρισδιάστατη απεικόνιση (Λαµπριανίδης Θ) Άµεση και έµµεση κάλυψη του πολφού Σύγχρονα δεδοµένα (Κουλαουζίδου Ε) ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΠΟΣ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΡΟ ΟΣ Mediterranean Hotel 35, Cos str. 85100 Rhodes, Greece Tel.: +30 22410 24661, ISDN Line: +3022410 97000 Fax: +30 22410 22828

Διαβάστε περισσότερα