Γναθοπροσθετική αποκατάσταση ελλείµµατος της άνω γνάθου λόγω τραύµατος από πυροβόλο όπλο Παρουσίαση περίπτωσης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γναθοπροσθετική αποκατάσταση ελλείµµατος της άνω γνάθου λόγω τραύµατος από πυροβόλο όπλο Παρουσίαση περίπτωσης"

Transcript

1 Αρχεία Ελληνικής Στοµατικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής (2012) 3, Hellenic Archives of Oral & Maxillofacial Surgery (2012) 3, Γναθοπροσθετική αποκατάσταση ελλείµµατος της άνω γνάθου λόγω τραύµατος από πυροβόλο όπλο Παρουσίαση περίπτωσης Λάµπρος ΖΟΥΛΟΥΜΗΣ 1, Ιωάννης ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2, Ιωάννης ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 3, Ιωάννης ΤΗΛΑΒΕΡΙ ΗΣ 4, Ιωάννης ΠΑΠΑ ΙΟΧΟΣ 5 Κλινική Στοµατικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Οδοντιατρική Σχολή Α.Π.Θ. ( ιευθυντής: Καθηγητής Κ. Αντωνιάδης) Maxillofacial prosthetic reconstruction of a maxillary defect resulting from gunshot wound. A case report Lampros ZOULOUMIS, Ioannis EMMANOUIL, Ioannis PAPATHANASSIOU, Ioannis TILAVERIDIS, Ioannis PAPADIOCHOS Department of Oral & Maxillofacial Surgery, School of Dentistry, University of Thessaloniki, Greece (Head: Professor Κ. Αntoniadis) Eνδιαφέρουσα περίπτωση Case report 1 Αναπλ. Καθηγητής ΣΓΠΧ ΑΠΘ 2 Επίκ. Καθηγητής Κινητής και Ανωτέρας Προσθετικής ΑΠΘ 3 Οδοντίατρος 4 Επίκ. Καθηγητής ΣΓΠΧ ΑΠΘ 5 Ειδικευόµενος ΣΓΠΧ ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Η αποκατάσταση ελλειµµάτων στο πρόσωπο µετά από πυροβολισµό αποτελεί πρόκληση τόσο για τους Στοµατικούς και Γναθοπροσωπικούς Χειρουργούς όσο και για τους ειδικούς Προσθετολόγους. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η περιγραφή της προσθετικής αποκατάστασης ενός 63χρονου ασθενή, ο οποίος είχε αυτοτραυµατιστεί από πυροβόλο όπλο στο παρελθόν µε αποτέλεσµα έλλειµµα της πρόσθιας περιοχής της άνω γνάθου, του άνω χείλους, της ρινός και του εδάφους της ρινικής κοιλότητας. Μετά από διαδοχικές χειρουργικές επεµβάσεις µε κρηµνούς µαλακών ιστών που πραγµατοποιήθηκαν παλαιότερα και χωρίς καµία προσθετική αποκατάσταση, ο ασθενής παραπέµφθηκε από γενικό οδοντίατρο στην κλινική µας πριν 3 περίπου χρόνια. Το σχέδιο θεραπείας περιελάµβανε χειρουργική βελτίωση των µαλακών ιστών της υπερώας και σύγχρονη τοποθέτηση 3 µικροεµφυτευµάτων και 1 κανονικού οδοντικού εµφυτεύ- µατος στην οπίσθια περιοχή της άνω γνάθου µε σκοπό τη στήριξη επιεµφυτευµατικής επένθετης οδοντοστοιχίας µε σφαιρικούς συνδέσµους. Αναδεικνύεται η σηµασία και η ανάγκη της στενής συνεργασίας µεταξύ χειρουργών και προσθετολόγων σε ανάλογα περιστατικά. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ: έλλειµµα άνω γνάθου, τραύµα, µι κροεµφυτεύµατα, οδοντικά εµφυτεύµατα, επένθετη επιεµφυτευµατική οδοντοστοιχία SUMMARY: Gunshot wound rehabilitation represents a major challenge to both Οral and Μaxillofacial Surgeons, and Prosthodontic Specialists. Facial gunshot injuries may have serious aesthetic and functional effects for the patient. The aim of this clinical report is to present the prosthetic rehabilitation of a 63- yearold patient, whose previous gunshot self-injury had resulted in a large defect in the anterior maxilla, upper lip, nose and nasal floor. After a series of surgical reconstructive attempts with soft tissue flaps, which had taken place in the past in his native country (Russia) and had not involved any prosthesis, the patient was referred to our clinic by a general dentist 3 years ago, due to difficulties in the fabrication of a complete denture. The treatment included surgical removal of the oversized fat tissue mass, thinning of the previously used palatal flaps and simultaneous placement of 3 mini-implants and 1 regular dental implant in the posterior region of the maxilla to support an implant-retained overdenture with ball-attachments. The importance of close collaboration between surgeons and prosthodontists is also stressed. KEY WORDS: maxillary defect, trauma, mini implants, dental implants, implant-retained overdenture Παρελήφθη: 06/03/ Έγινε δεκτή: 18/06/2012 Paper received: 06/03/ Accepted: 18/06/2012 Τόµος 13, Νο 3, 2012/Vol 13, No 3, 2012

2 152 Ζουλούµης Λ. και συν./zouloumis L. et al. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η αποκατάσταση τραυµάτων από πυροβόλα όπλα στην περιοχή της άνω γνάθου αποτελεί πρόκληση τό - σο για τους Στοµατικούς και Γναθοπροσωπικούς Χειρουργούς όσο και για τους Ειδικούς Προσθετολόγους. Παρόλο που τέτοια τραύµατα µπορεί να µην δηµιουργούν πάντα καταστάσεις απειλητικές για τη ζωή, µπορεί να έχουν σηµαντικές λειτουργικές, ψυχολογικές και αισθητικές επιπτώσεις (Hollier και συν. 2001, McLean και συν. 2005, Glapa και συν. 2007). Τα µεγάλα ασυνεχή ελλείµµατα συνήθως αποκαθίστανται µε οστικά µοσχεύµατα σε συνδυασµό µε διάφορους κρηµνούς, µη αγγειούµενους, ελεύθερους, οστεοµυοδερµατικούς, µυοδερµατικούς, περιτονιοδερµατικούς, περιτονιακούς και οστικούς (Markowitz και συν. 1989, Taher, 1990, Duffy και συν. 1998, Motamedi και συν. 1999, Chang και συν. 2001, Motamedi, 2003, Nişanci και συν. 2003, Yuksel και συν. 2004, Vayvada και συν. 2005, Vinzenz και συν. 2006, Chiapasco και συν. 2008, van Gemert και συν. 2009). Ο πρωταρχικός στόχος είναι η αποκατάσταση της δοµής και της συνέχειας των ιστών στο έλλειµµα καθώς και η δηµιουργία µιας φατνιακής ακρολοφίας µε κατάλληλες διαστάσεις και σχήµα (Tideman και συν. 1998, Leung και συν. 2003). Πλην της χειρουργικής αποκατάστασης των µαλακών και σκληρών ιστών, απαιτείται και η προσθετική αποκατάσταση του οδοντικού φραγµού και της σύγκλεισης. Η χρήση οστεοενσωµατούµενων εµφυτευµάτων µπορεί να έχει σηµαντικά οφέλη σε ανάλογες περιπτώσεις, καθώς τα οδοντικά εµφυτεύµατα αποτελούν µια βιολογικά αποδεκτή και προβλέψιµη θεραπευτική επιλογή για µερικά και ολικά νωδούς ασθενείς (Adell και συν. 1981, Branemark, 1985, Adell και συν 1990, Zarb και Le wis, 1992, Lekholm και συν. 1994, Zarb και Albrektsson, 1998, Landes, 2005). Η καλή πρόγνωση των οδοντικών εµφυτευµάτων τα καθιστά αποδεκτά και στην αποκατάσταση γναθοπροσωπικών ελλειµµάτων (Landes, 2005). Πολλές φορές, η απώλεια µαλακών και σκληρών ιστών απαιτεί µια επένθετη επιεµφυτευµατική οδοντοστοιχία για την ικανοποιητική υποστήριξη των χειλέων και των παρειών και την αποκατάσταση της στοµατικής λειτουργίας (Van Steenberghe και συν. 1990). Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η περιγραφή της προσθετικής αποκατάστασης σε 63χρονο ασθενή, που είχε αυτοτραυµατιστεί από πυροβόλο όπλο στο παρελθόν, µε αποτέλεσµα έλλειµµα της πρόσθιας άνω γνάθου, του άνω χείλους, της ρινός και του εδάφους της ρινικής κοιλότητας. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Άντρας ασθενής, 63 ετών, χωρίς άλλα προβλήµατα υγείας παραπέµφθηκε από γενικό οδοντίατρο στην κλινική µας, µε µεγάλο έλλειµµα της πρόσθιας περιοχής INTRODUCTION Gunshot wound rehabilitation represents a major challenge to both Oral and Maxillofacial Surgeons and Prosthodontic Specialists. Even though these wounds do not necessarily pose a threat to an individual s life, they might have serious functional, psychological and aesthetic implications (Hollier et al. 2001, McLean et al. 2005, Glapa et al. 2007). Large discontinuous defects are usually reconstructed by bone grafting combined with different types of flaps, including non-vascularised ones, free flaps, osseomyodermal, myodermal, peritoneodermal, peritoneal and bone flaps (Markowitz et al. 1989, Taher, 1990, Duffy et al. 1998, Motamedi et al. 1999, Chang et al. 2001, Motamedi, 2003, Nişanci et al. 2003, Yuksel et al. 2004, Vayvada et al. 2005, Vinzenz et al. 2006, Chiapasco et al. 2008, van Gemert et al. 2009). The primary aim is to restore the defect s tissue continuity and structure, as well as to construct an alveolar ridge of the right size and shape (Tideman et al. 1998, Leung et al. 2003). Besides the surgical reconstruction of soft and hard tissues, prosthetic restoration of the dental arch and occlusion is also essential. The use of osseointegrated implants can have significant advantages in similar cases, as dental implants represent a biologically acceptable and predictable treatment option for partially and fully edentulous patients (Adell et al. 1981, Branemark, 1985, Adell et al. 1990, Zarb and Lewis, 1992, Lekholm et al. 1994, Zarb and Albrektsson, 1998, Landes, 2005). Due to their good prognosis, dental implants are also acceptable in the treatment of maxillofacial defects (Landes, 2005). The loss of soft and hard tissues often makes implantretained overdentures necessary to adequately support the lips and cheeks and restore oral function (Van Steenberghe et al. 1990). The aim of this clinical report is to present the prosthetic rehabilitation of a 63-year-old patient, whose previous gunshot self-injury had resulted in a large defect in the anterior maxilla, upper lip, nose and nasal floor. CASE REPORT An otherwise healthy 63-year-old male patient was referred to our clinic by a general dentist. He had a large defect in the anterior maxilla, reaching back to the molar region bilaterally, as well as in the upper lip and nasal floor, which had resulted from a gunshot selfinjury 30 years before (Fig. 1,2). He had undergone a series of surgical operations in his native country (Russia) to have the bullets removed and trauma was reconstructed by means of an abdominal tube flap and radial flaps. However, these operations had failed to meet the patient s aesthetic and functional require- Αρχεία Ελληνικής Στοµατικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής/ Hellenic Archives of Oral and Maxillofacial Surgery

3 Αποκατάσταση ελλείµµατος άνω γνάθου/prosthetic reconstruction of maxillary defect 153 Εικ. 1: Ο ασθενής κατά µέτωπο πριν τη θεραπεία. Fig. 1: The patient s frontal appearance before treatment. Εικ. 2: Ο ασθενής προφίλ πριν τη θεραπεία. Fig. 2: The patient s profile appearance before treatment. Εικ. 3: Τρισδιάστατη αξονική απεικόνιση του ελλείµµατος. Fig. 3: 3D CT imaging of the defect. της άνω γνάθου έως την περιοχή των γοµφίων αµφίπλευρα, καθώς και έλλειµµα του άνω χείλους και του εδάφους της ρινός που προκλήθηκαν από τραύµα από πυροβόλο όπλο πριν 30 χρόνια (Εικ. 1,2). Στη χώρα καταγωγής του (Ρωσία) είχε υποβληθεί σε διαδοχικές χειρουργικές επεµβάσεις για την αφαίρεση των σφαιρών του όπλου και για την αποκατάσταση του τραύµατος µε τη χρήση σωληνωτού κοιλιακού και κερκιδικού κρηµνού. Οι εν λόγω επεµβάσεις όµως απέτυχαν να ικανοποιήσουν τις αισθητικές και λειτουργικές απαιτήσεις του ασθενή και να εξασφαλίσουν τη δηµιουργία ευνοϊκού υποστρώµατος για την προσθετική αποκατάσταση µε µία συµβατική ολική οδοντοστοιχία, µε αποτέλεσµα ο ασθενής να µην φέρει καµία πρόσθεση και να έχει σηµαντικές επιπτώσεις λειτουργικές (µάσηση, φώνηση και οµιλία) αλλά και αισθητικές. Η πανοραµική ακτινογραφία και η αξονική τοµογραφία έδειξαν σηµαντικό έλλειµµα του µέσου προσώπου (Εικ. 3,4). εν πραγµατοποιήθηκε κάποια ειδική απεικονιστική µέθοδος των οστικών δοµών (Cone Beam CT), λόγω έλλειψης του απαραίτητου εξοπλισµού στο νοσοκοµείο µας και της δύσκολης οικονοµικής κατάστασης του ασθενή. Η κλινική εξέταση απεκάλυψε µια χαλαρή µάζα µαλακών ιστών καλυµµένη από δέρµα και τρίχες στην περιοχή της υπερώας, η οποία οφειλόταν στο αυξηµένο πάχος των κρηµνών που χρησιµοποιήθηκαν στο παρελθόν και καθιστούσε πολύπλοκη την προσπάθεια κατασκευής µιας συµβατικής πρόσθεσης (Εικ. 5). Ο ασθενής αρνήθηκε κατηγορηµατικά την επιλογή της οστικής αυτοµεταµόσχευσης και κατόπιν αυτού επιλέχθηκε η προσθετική αποκατάσταση µετά από χειρουργική βελτίωση των µαλακών ιστών της περιοχής. Έγινε αρχική αποτύπωση των φραγµών µε αλγινικό και κατασκευάστηκαν εκµαγεία µελέτης που αναρτήθηκαν σε ηµιπροσαρµοζόµενο αρθρωτήρα µε τη βοήθεια προσωπικού τόξου και καταγραφής της κεντρικής σχέ- Εικ. 4: Πανοραµική ακτινογραφία πριν την θεραπεία. Fig. 4: Pre-treatment Panoramic x-ray. Εικ. 5: Ενδοστοµατική εικόνα του ελλείµµατος. Fig. 5: Intraoral view of the defect. ments and ensure adequate background for prosthetic rehabilitation by means of a conventional complete denture. Thus, the patient did not have any prosthesis on, which had significant aesthetic and functional implications (mastication, articulation and vocalisation). The panoramic and CT images revealed a significant mid-facial defect (Fig. 3,4). No specialised bone imaging techniques were implemented (Cone Beam CT) due to the lack of the necessary equipment in our hospital and the patient s financial difficulties. Clinical examination revealed a loose soft tissue mass covered with skin and hair in the palatal area, which had resulted from the thickness of the flaps that had previously been used and complicated the fabrication of a conventional denture (Fig. 5). As the patient rejected the option of autologous bone grafting, it was decided to surgically improve Τόµος 13, Νο 3, 2012/Vol 13, No 3, 2012

4 154 Ζουλούµης Λ. και συν./zouloumis L. et al. σης µε τόξα καταγραφής για τις νωδές περιοχές (Εικ. 6). Η διαγνωστική σύνταξη πραγµατοποιήθηκε µε τη χρήση δοντιών οδοντοστοιχίας πάνω στις βάσεις καταγραφής από ακρυλική ρητίνη και η πρόσθεση τοποθετήθηκε στο στόµα για δοκιµή (Εικ. 7). Η αισθητική εµφάνιση και η σύγκλειση ήταν ικανοποιητικές και ο ασθενής απόλυτα ικανοποιηµένος. Ακολούθησε υπό γενική αναισθησία, η χειρουργική προετοιµασία της περιοχής, µε ολικό υπερώιο κρηµνό και µείωση του πάχους της εξεσηµασµένης λιπώδους µάζας από την περιοχή της υπερώας (Εικ. 8,9). Χρησιµοποιήθηκε η υπολειπόµενη φατνιακή ακρολοφία της οπίσθιας περιοχής της άνω γνάθου για την σύγχρονη τοποθέτηση 4 εµφυτευµάτων τιτανίου, ενός κανονικού µεγέθους (διαµέτρου 3,5 mm και µήκους 13 mm) στην περιοχή των άνω δεξιών γοµφίων και τριών µικροεµφυτευµάτων (διαµέτρου 2,4 mm και µήκους 13 mm) στην περιοχή των άνω αριστερών και δεξιών πρώτων γοµφίων (Εικ. 9,10,11). Η εκτίµηση της θέσης και των διαστάσεων των εµφυτευµάτων πραγµατοποιήθηκε σε συνεργασία µε τον προσθετολόγο, µε την αλληλεπίθεση στην πανοραµική ακτινογραφία ειδικών διαφανειών-οδηγών επιλογής εµφυτευµάτων προσµετρώντας την αλλαγή διαστάσεων λόγω παραµόρφωσης. Ο βαθµός της παραµόρφωσης υπολογίστηκε µε τη βοήθεια διαγνωστικού νάρθηκα µε ενσωµατωµένη ακτινοσκιερή µεταλλική σφαίρα γνωστής διαµέτρου. Όλα τα εµφυτεύµατα είχαν ικανοποιητική αρχική σταθερότητα κατά την τοποθέτησή τους. Μετά από ένα µήνα άρχισε η κατασκευή της επένθετης οδοντοστοιχίας µε συγκράτηση στα τρία µίνι-εµφυτεύµατα µε σφαιρικούς συνδέσµους (Εικ. 12,13). Η τελική αποτύπωση πραγµατοποιήθηκε µε πολυαιθέρα. Η επένθετη επιεµφυτευµατική οδοντοστοιχία βελτίωσε την αισθητική του προσώπου καθώς και την στήριξη του άνω χείλους (Εικ. 14,15). Επίσης, κατασκευάστηκε µερική οδοντοστοιχία για την κάτω γνάθο. Μετά από 4 µήνες έγινε αποκάλυψη του συµβατικού εµφυτεύµατος και τροποποίηση της εσωτερικής επιφάνειας της οδοντοστοιχίας για την τοποθέτηση ενός επιπλέον σφαιρικού συνδέσµου για επιπρόσθετη συγκράτηση και σταθερότητα. Ο ασθενής επανεξετάσθηκε µετά από 6 µήνες, 1 και 2 the soft tissues in the area and then proceed to prosthetic rehabilitation. After taking the impressions of the dental arch by means of alginate, study casts were fabricated and mounted on a semi-adjustable articulator, using the facial arch and recording the interocclusal relation by means of working arches for the edentulous areas (Fig. 6). The diagnostic setup was performed by placing denture teeth on the acrylic resin working bases, and the prosthesis was then fitted in the patient s mouth (Fig. 7). The aesthetic and occlusal outcome was satisfactory and the patient fully satisfied. Under general anaesthesia, the area was surgically prepared, by a full palatal flap and the de-fattening of the oversized palatal fat tissue mass (Fig. 8,9). Four titanium implants were simultaneously placed on what was left from the posterior alveolar maxillary process one normal-sized implant (3.5mm in diameter and 13mm in length) in the right maxillary molar area and three mini-implants (2.4mm in diameter and 13mm in length) in the area of the right and left maxillary first molars (Fig. 9,10,11). In consultation with a prosthodontist, the position and size of these implants was decided by placing special transparent implant sizing overlays on the panoramic radiograph, whereby we took into account the dimensional changes that would arise due to distortion. The degree of distortion was calculated with the use of a diagnostic splint in which a metallic radiopaque ball of known diameter was integrated. Εικ. 6: ιαγνωστική σύνταξη στον αρθρωτήρα. Fig. 6: Diagnostic setup on the articulator. Εικ. 7: οκιµή σύνταξης στο στόµα. Fig. 7: Intraoral setup. Εικ. 8: Χειρουργική αφαίρεση λιπώδους µάζας από την υπερώα. Fig. 8: Surgical removal of a fat tissue mass from the palate. Εικ. 9: Χειρουργική επέµβαση και ταυτόχρονη τοποθέτηση εµφυτευµάτων. Fig. 9: Surgical intervention with simultaneous implant placement. Εικ. 10: Ενδοστοµατική εικόνα των µικροεµφυτευµάτων. Fig. 10: Intraoral view of the miniimplants. Εικ. 11: Πανοραµική ακτινογραφία µετά την τοποθέτηση των εµφυτευµάτων. Fig. 11: Panoramic radiograph after implant placement. Αρχεία Ελληνικής Στοµατικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής/ Hellenic Archives of Oral and Maxillofacial Surgery

5 Αποκατάσταση ελλείµµατος άνω γνάθου/prosthetic reconstruction of maxillary defect 155 Εικ. 12: Κατασκευή επένθετης οδοντοστοιχίας µε σφαιρικούς συνδέσµους. Fig. 12: Fabrication of the overdenture with with ball-attachments. χρόνια µετεγχειρητικά. Η επιεµφυτευµατική οδοντοστοιχία δεν είχε καµία επιπλοκή, όλα τα εµφυτεύµατα ήταν σταθερά και ο ασθενής ανέφερε την ικανοποίηση του για την σταθερότητα και τη συγκράτηση της οδοντοστοιχίας. ΣΥΖΗΤΗΣΗ Εικ. 13: Ενδοστοµατική εικόνα της πρόσθεσης. Fig. 13: Intraoral view of the prosthesis. Η παρούσα εργασία υπογραµµίζει τα προβλήµατα που προκύπτουν µετά από διαδοχικές επεµβάσεις αποκατάστασης τραυµατικών ελλειµµάτων από πυροβόλο όπλο. Οι προχωρηµένες χειρουργικές επεµβάσεις όπως ο κερκιδικός κρηµνός που είχε χρησιµοποιηθεί για την επανόρθωση του ελλείµµατος της άνω γνάθου, έχουν µεν ικανοποιητικά αποτελέσµατα ως προς την αποκατάσταση των σκληρών και µαλακών ιστών, αλλά απαιτείται προσθετική παρέµβαση για να αποκαταστήσει τον οδοντικό φραγµό και να διορθώσει τα συγκλεισιακά προβλήµατα. Η οστική µεταµόσχευση και η ακίνητη εµφυτευµατική προσθετική εργασία θεωρούνται ως πρώτη επιλογή στις περιπτώσεις αυτές (Beumer και συν. 1996, Nagby και συν. 1999). Στην προκειµένη περίπτωση όµως ο ασθενής αρνήθηκε οποιαδήποτε διαδικασία οστικής µεταµόσχευσης. Εναλλακτικές θεραπευτικές επιλογές αποτελούν η τοποθέτηση οστεοενσωµατούµενων συµβατικών ή ζυγωµατικών εµφυτευµάτων και η κατασκευή εµφυτευ- µατικά συγκρατούµενων αποφρακτήρων ή επένθετων οδοντοστοιχιών (Umino και συν. 1988, Lorant και συν. 1994, Roumanas και συν. 1997, Weischer και συν. 1997, Stevens και συν. 1998, Borlase, 2000, Higuchi, 2000, Balshi και συν. 2002, Uckan και συν. 2005, Baig και συν. 2010, Lethaus και συν. 2010). Τα εµφυτεύµατα ζυγωµατικού µπορούν αξιόπιστα να στηρίζουν µια γναθοπροσωπική πρόσθεση της άνω γνάθου ενώ η ποιότητα ζωής θεωρείται συγκρίσιµη µε περιπτώσεις ανακατασκευής της άνω γνάθου µε οστική αυτοµετα- µόσχευση (Landes, 2005). Οι Torabi και συν (2010), παρουσίασαν µια περίπτωση που αντιµετωπίστηκε µε κατασκευή µερικής οδοντοστοιχίας µε µικτή οδοντική και εµφυτευµατική στήριξη. Η κατασκευή ενός συµβατικού αποφρακτήρα της άνω γνάθου είναι µία αποδε- Εικ. 14: Ο ασθενής µετά την θεραπεία (κατά µέτωπο). Fig. 14: The patient post-treatment (en face). Upon their placement, all implants offered satisfactory initial stability. A month later the fabrication of an overdenture began; it would be retained on the three miniimplants by means of ball-attachments (Fig. 12,13). The final impression was taken with polyether. The implantretained overdenture improved the patient s facial appearance and upper lip support (Fig. 14,15). More - over, a mandibular partial denture was fabricated. Four months later the conventional implant was revealed, while the internal surface of the denture was adjusted to accommodate an additional ball-attachment for improved retention and stability. The patient was re-examined 6 months, 1 year and 2 years postoperatively. There were no overdenturerelated complications, all implants were stable and the patient reported that he was satisfied with the denture s overall stability and retention. DISCUSSION Εικ. 15: Ο ασθενής µετά την θεραπεία (προφίλ). Fig. 15: The patient post-treatment (profile). This clinical report points out the problems following successive operations to restore gunshot trauma defects. Advanced surgical procedures such as the radial flap that had been used to reconstruct the maxillary defect in the case presented here, do have certain advantages in terms of soft and hard tissue reconstruction. However prosthetic intervention is also necessary to restore the dental arch and correct occlusal problems. Bone grafting and implant-supported fixed prosthesis are the first choice treatments in such cases (Beumer et al. 1996, Nagby et al. 1999). Our patient however rejected any procedure involving bone grafting. Alternative treatment options include the placement of conventional or zygomatic osseointegrated implants and the fabrication of implant-supported obturators or overdentures (Umino et al. 1988, Lorant et al. 1994, Roumanas et al. 1997, Weischer et al. 1997, Stevens et al. 1998, Borlase, 2000, Higuchi, 2000, Balshi et al. 2002, Uckan et al. 2005, Baig et al. 2010, Lethaus et al. 2010). Zygomatic implants can reliably support a maxillofacial prosthesis, while the resulting quality of life is compara- Τόµος 13, Νο 3, 2012/Vol 13, No 3, 2012

6 156 Ζουλούµης Λ. και συν./zouloumis L. et al. κτή λύση (Devlin και Barker, 1992, Kornblith και συν. 1996, Rieger και συν. 2003, Sipahi και συν. 2007), αλλά στην περίπτωσή µας, η προσέγγιση αυτή παρουσίαζε περιορισµούς εξαιτίας της έντονης κινητικότητας του υπερώιου κρηµνού και την απώλεια της πρόσθιας φατνιακής ακρολοφίας. Εποµένως, στην περίπτωση που παρουσιάζεται, η τοποθέτηση µικροεµφυτευµάτων στην οπίσθια περιοχή της άνω γνάθου χωρίς οστική αυτοµεταµόσχευση και η κατασκευή µιας επιεµφυτευµατικής οδοντοστοιχίας ήταν η πιο αποδεκτή λύση. Πρόκειται για µικρής διαµέτρου εµφυτεύµατα από κράµα τιτανίου µε προσθήκη µικρής ποσότητας αλουµινίου και βαναδίου που τους προσδίδει αυξηµένη σκληρότητα και αντοχή σε µακροχρόνια χρήση. Είναι ενός τεµαχίου και καταλήγουν σε ενσωµατωµένο σφαιρικό (Ο-ring) σύνδεσµο (Balkin και συν. 2001, Shatkin και συν και 2007). Παρουσιάζουν ταχύτατη οστεονσωµάτωση και δίνουν τη δυνατότητα για άµεση φόρτιση σε αντίθεση µε τα συµβατικά εµφυτεύµατα και γι αυτό χρησιµοποιήθηκαν αρχικά για στήριξη µεταβατικών οδοντοστοιχιών µέχρι την οστεοενσωµάτωση των συµβατικών εµφυτευµάτων (Balkin και συν. 2001, Bullard, 2002). Χρησιµοποιούνται κυρίως για την βελτίωση της συγκράτησης οδοντοστοιχιών σε περιπτώσεις µε σηµαντική απορρόφηση της φατνιακής ακρολοφίας µε πολύ υψηλά ποσοστά επιτυχίας (Griffits και συν. 2005, Lazaridis και συν. 2009). Η στενή τους διάµετρος δίνει επίσης τη δυνατότητα τοποθέτησης τους σε στενές και οξύαιχµες υπολειπό- µενες φατνιακές ακρολοφίες όπου θα ήταν αδύνατη η τοποθέτηση συµβατικών εµφυτευµάτων, γεγονός που ίσχυε και στην περίπτωσή µας (Shatkin και συν. 2003). Τα πλεονεκτήµατα αυτά τα καθιστούν κατάλληλα και για τη στήριξη επιεµφυτευµατικών οδοντοστοιχιών ή αποφρακτήρων σε περιπτώσεις ελλειµµάτων, όπου απαιτείται άµεση φόρτιση για λόγους ψυχολογικούς και αισθητικούς και το οστικό υπόστρωµα αντενδείκνυται για τοποθέτηση συµβατικών εµφυτευµάτων (Dilek και συν. 2007, Bohle και συν. 2008). Παρόλα αυτά, ελάχιστες αναφορές γίνονται στην διεθνή βιβλιογραφία για την χρήση µινι-εµφυτευµάτων σε αποκαταστάσεις ελλειµµάτων. Επιπρόσθετα, στην περίπτωση που παρουσιάζεται, η χρή ση των ενσωµατωµένων στα µινιεφυτεύµατα σφαιρικών συνδέσµων προσέφερε σταθερότητα και συγκράτηση στην προσθετική αποκατάσταση του ασθενή και ελαχιστοποίησε την υπερφόρτιση των ευαίσθητων µαλακών ιστών. Η ακρυλική βάση της οδοντοστοιχίας χρησιµοποιήθηκε για την αποκατάσταση της απώλειας των µαλακών και σκληρών ιστών. Με κατάλληλη διαµόρφωση των χειλικών πτερυγίων βελτιώθηκε το προφίλ του ασθενή και συγκεκριµένα η στήριξη του άνω χείλους. Η επιεµφυτευµατική οδοντοστοιχία σε συνδυασµό µε την µερική οδοντοστοιχία που κατασκευάστηκε στην κάτω γνάθο αποκατέστησε τη σύγκλειση και τον οδοντικό φραγµό και βελτίωσε ble to that achieved through maxillary reconstruction with autologous bone grafting (Landes, 2005). Torabi et al. (2010) presented a case in which treatment involved the fabrication of a partial denture with mixed dental and implant-retained support. The fabrication of a conventional maxillary obturator is another acceptable option (Devlin and Barker, 1992, Kornblith et al. 1996, Rieger et al. 2003, Sipahi et al. 2007). However in our case this approach could not be implemented due to the severe mobility of the palatal flap and the absence of the anterior alveolar ridge. Thus, in the case presented here, the placement of micro-implants in the posterior maxillary region without autologous bone grafting, and the fabrication of an implant-retained overdenture was the most appropriate option. These are small-diameter implants made of a titanium alloy including a small amount of aluminium and vanadium, which enhances the material s strength and resistance to long-term use. They are single piece items ending with an integrated O-ring attachment (Balkin et al. 2001, Shatkin et al and 2007). They offer rapid osseointegration and unlike conventional implants can be loaded immediately; thus they were initially used to retain transitory dentures while the conventional implants and bone graft would be healing (Balkin et al. 2001, Bullard, 2002). They are mostly used to improve denture retention in cases of severe alveolar ridge resorption, with very high success rates (Griffits et al. 2005, Lazaridis et al. 2009). Their small diameter also enables their use in narrow and sharp alveolar ridges, where conventional implants are impossible to place, as was the case in our patient (Shatkin et al. 2003). These advantages also make them suitable for supporting implant-retained overdentures or obturators in cases of defects, where immediate loading is required for psychological and aesthetic reasons and the osseous background is not suitable for conventional implants (Dilek et al. 2007, Bohle et al. 2008). Nevertheless, there are only a few references in the international literature on the use of mini-implants in defect reconstruction. Moreover, in the case presented the use of mini-implants with integrated O-ring attachments ensured stability and retention for the patient s prosthetic rehabilitation and reduced the level of pressure exercised on the sensitive soft tissues. The denture s acrylic base was used to restore the missing soft and hard tissues. The labial flanges were accordingly shaped, to improve the patient s profile and, more precisely, to support the upper lip. The implant-retained denture and the partial denture that was fabricated for the mandible, restored the patient s occlusion and dental arch and improved his mastication, articulation and vocalisation. The relevant literature stresses the importance of oral hygiene in keeping peri-implant tissues healthy (Jemt et Αρχεία Ελληνικής Στοµατικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής/ Hellenic Archives of Oral and Maxillofacial Surgery

7 Αποκατάσταση ελλείµµατος άνω γνάθου/prosthetic reconstruction of maxillary defect 157 την µάσηση, την οµιλία και την φώνηση του ασθενούς. Στην βιβλιογραφία τονίζεται η σηµασία της στοµατικής υγιεινής για την διατήρηση της υγείας των περιεµφυτευµατικών ιστών (Jemt και συν. 1989, Van Steenberghe και συν. 1990). Στον ασθενή δόθηκαν αυστηρές οδηγίες στοµατικής υγιεινής και µετά από παρακολούθηση 2 ετών, καµία σχετική επιπλοκή δεν παρατηρήθηκε. Ο θεραπευτικός σχεδιασµός πριν το χειρουργικό στάδιο της τοποθέτησης των εµφυτευµάτων είναι ζωτικής σηµασίας. Η χειρουργική διαδικασία ανακατασκευής του ελλείµµατος ή οστικής µεταµόσχευσης θα πρέπει να αποφασίζεται µε γνώµονα την άποψη του ασθενή και το επιθυµητό αποτέλεσµα από την πλευρά της προσθετικής. Οι γναθοπροσωπικοί χειρουργοί και γναθοπροσωπικοί προσθετολόγοι θα πρέπει να συνεργάζονται στενά. Η διαγνωστική σύνταξη από τον προσθετολόγο είναι πολύ σηµαντική καθώς η τελική προσθετική εργασία, ο αριθµός και η θέση του εµφυτευµάτων πρέπει να επιλέγονται πριν την χειρουργική επέµβαση, ενώ παράλληλα χρησιµεύει και για την κατασκευή του ακτινογραφικού νάρθηκα (Drago, 1994, Marinis και συν. 2007, Kelly και Drago, 2009, Bidra, 2010, Polyzois και συν. 2011). Σηµαντικό τµήµα του θεραπευτικού σχεδιασµού είναι ο προ-εγχειρητικός ακτινογραφικός έλεγχος είτε µε αξονική τοµογραφία και χρήση ακτινογραφικού ακτινοσκιερού νάρθηκα που προκύπτει από το διαγνωστικό κέρωµα, είτε µε την πανοραµική ακτινογραφία και τη χρήση ακτινοσκιερών µεταλλικών σφαιρών για την µέτρηση της παραµόρφωσης. Με αυτόν τον τρόπο, η θεραπευτική οµάδα έχει την δυνατότητα να αξιολογήσει της ποιότητα και τη ποσότητα του οστού, να επιλέξει την καταλληλότερη θέση τοποθέτησης του εµφυτεύµατος και την καλύτερη αξονική κλίση για κάθε εµφύτευµα, αλλά και να εντοπίσει παθολογικές αλλοιώσεις του οστού. Στην συγκεκριµένη κλινική περίπτωση ο λεπτοµερής προ-εγχειρητικός σχεδιασµός και αξιολόγηση ελαχιστοποίησαν τη δυσκολία της προσθετικής αποκατάστασης. al. 1989, Van Steenberghe et al. 1990). The patient was given strict instructions on how to maintain his oral hygiene and, 2 years later, there were no related complications. The preoperative planning of implant placement is also essential. The patient s concerns and desired prosthetic result need to be taken into account when making a decision on the surgical procedure that will be used in defect reconstruction or bone grafting. It is necessary that maxillofacial surgeons and maxillofacial prosthodontists collaborate closely. The diagnostic setup by the prosthodontist is another critical step, as the final prosthetic work, number and position of implants need to be determined preoperatively, while it also helps in the fabrication of the radiographic stent (Drago, 1994, Marinis et al. 2007, Kelly and Drago, 2009, Bidra, 2010, Polyzois et al. 2011). Preoperative radiographic control is also an essential part of the treatment planning process; it can involve either CT scanning with the use of a radiopaque stent taken from the diagnostic wax-up, or a panoramic radiography with radiopaque metal spheres to measure the distortion. This way, the treatment team is in a position to evaluate the bone s quality and quantity, determine the most suitable position and angle for each of the implants and identify any pathologic lesions of the bone. In this clinical case, the detailed preoperative planning and assessment helped minimise the difficulties involved in prosthetic rehabilitation. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ/REFERENCES Adell R, Lekholm U, Rockler B, Branemark PI: A 15-year study of osseointegrated implants in the treatment of the edentulous jaw. Int J Oral Surg 10: , 1981 Adell R, Eriksson B, Lekholm U, Branemark PI, Jemt T: Long-term follow-up study of osseointegrated implants in the treatment of totally edentulous jaws. Int J Oral Maxillofac Implants 5: , 1990 Baig MR, Rajan G: Treatment of a maxillary dento-alveolar defect using an immediately loaded definitive zygoma implant-retained prosthesis with 11-month follow-up: a clinical report. J Oral Implantol 36:31-35, 2010 Balshi TJ, Wolfinger GJ: Treatment of congenital ectodermal dysplasia with zygomatic implants: a case report. Int J Oral Maxillofac Implants 17: , 2002 Beumer J, Curtis TA, Marunick MT: Maxillofacial rehabilitation: prosthodontic and surgical considerations. St. Louis: Mosby; p Bidra AS: Surgical and prosthodontic consequences of inadequate treatment planning for fixed implant-supported prosthesis in the edentulous mandible. J Oral Maxillofac Surg. 68: , 2010 Borlase G: Use of obturators in rehabilitation of maxillectomy defects. Ann R Australas Coll Dent Surg 15:75 79, 2000 Branemark PI: Introduction to osseointegration. In: Branemark P-I, Zarb GA, Albrektsson T, editors. Tissue-integrated prostheses: osseointegration in clinical dentistry. Chicago: Quintessence; p Chang DW, Oh HK, Robb GL, Miller MJ: Management of advanced mandibular osteoradionecrosis with free flap reconstruction. Head Neck 23: , 2001 Chiapasco M, Colletti G, Romeo E, Zaniboni M, Brusati R: Long-term results of mandibular reconstruction with autogenous bone grafts and oral implants after tumor resection. Clin Oral Implants Res 19: , 2008 Τόµος 13, Νο 3, 2012/Vol 13, No 3, 2012

8 158 Ζουλούµης Λ. και συν./zouloumis L. et al. Devlin H, Barker GR: Prosthetic rehabilitation of the edentulous patient requiring a partial maxillectomy. J Prosthet Dent 67: , 1992 Drago CJ: Prosthodontic complications related to compromised implant placement. J Oral Maxillofac Surg 52:15-22, 1994 Duffy FJ Jr, Gan BS, Israeli D, Tantillo MB, Yaremchuk MJ: Use of bilateral folded radial forearm free flaps for reconstruction of a midface gunshot wound. J Reconstr Microsurg 14:89-96, 1998 Glapa M, Kourie JF, Doll D, Degiannis E: Early management of gunshot injuries to the face in civilian practice. World J Surg 31: , 2007 Higuchi KW: The zygomaticus fixture as an alternative approach for implant anchorage in the posterior maxilla. Ann R Australas Coll Dent Surg 15:28 33, 2000 Hollier L, Grantcharova EP, Kattash M: Facial gunshot wounds: a 4- year experience. J Oral Maxillofac Surg 59: , 2001 Jemt T, Lekholm U, Adell R: Osseointegrated implants in the treatment of partially edentulous patients: a preliminary study of 876 consecutively placed fixtures. Int J Oral Maxillofac Implants 4: , 1989 Kelly P, Drago CJ: Surgical and prosthodontic treatment of a patient with significant trauma to the middle and lower face secondary to a gunshot wound: a clinical report. J Prosthodont 18: , 2009 Kornblith AB, Zlotolow IM, Gooen J, Huryn JM, Lerner T, Strong EW, Shah JP, Spiro RH, Holland JC: Quality of life of maxillectomy patients using an obturator prosthesis. Head Neck 18: , 1996 Landes CA: Zygoma implant-supported midfacial prosthetic rehabilitation: a 4-year follow-up study including assessment of quality of life. Clin Oral Implants Res 16: , 2005 Lekholm U, Van Steenberghe D, Hermann I, Bolender C, Folmer T, Gunne J, Henry P, Hifushi K, Laney WR, Linden U: Osseointe - grated implants in the treatment of partially edentulous jaws. A prospective 5-year multicenter study. Int J Oral Maxillofac Implants 9: , 1994 Lethaus B, Lie N, de Beer F, Kessler P, de Baat C, Verdonck HW: Surgical and prosthetic reconsiderations in patients with maxillectomy. J Oral Rehabil. 37: , 2010 Leung AC, Cheung LK: Dental implants in reconstructed jaws: patients evaluation of functional and quality-of-life outcomes. Int J Oral Maxillofac Implants 18: , 2003 Lorant JA, Roumanas E, Nishimura R, Beumer J 3rd, Wagman LD: Restoration of oral function after maxillectomy with osseous integrated implant retained maxillary obturators. Am J Surg. 168: , 1994 Markowitz BL, Manson PN: Panfacial fractures: organization of treatment. Clin Plast Surg 16: , 1989 McLean JN, Moore CE, Yellin SA: Gunshot wounds to the face-acute management. Facial Plast Surg 21: , 2005 Motamedi MH: Primary management of maxillofacial hard and soft tissue gunshot and shrapnel injuries. J Oral Maxillofac Surg 61: , 2003 Motamedi MHK, Behnia H: Experience with regional flaps in the comprehensive treatment of maxillofacial soft-tissue injuries in warfare victims. J Craniomaxillofac Surg 27: , 1999 Nagby K, Borbely L, Kovacs A, Fazekas A, Vajdovich I, Mari A: Implant prosthetic rehabilitation after segmental mandibulectomy and bone grafting. J Long Term Eff Med Implants 9: , 1999 Nişanci M, Türegün M, Er E, Sengezer M: Reconstruction of the middle and lower face with three simultaneous free flaps: combined use of bilateral fibular flaps for maxillomandibular reconstruction. Ann Plast Surg. 51: , 2003 Sipahi C, Ortakoglu K, Ozen J, Caglar A: The prosthodontic restoration of a self-inflicted gunshot maxillofacial defect: a short-term follow-up case report. Int J Prosthodont. 20:85-88, 2007 Stevens MR, Heit JM, Kline SN, Marx RE, Garg AK: The use of osseointegrated implants in craniofacial trauma. J Cranioma - xillofac Trauma 4:27-34, 1998 Taher AA: Reconstruction of gunshot wounds of the mandible. 128 cases treated by autogenous iliac crest bone grafts. J Craniomaxillofac Surg 18: , 1990 Tideman H, Samman N, Cheung LK: Functional reconstruction of the mandible: a modified titanium mesh system. Int J Oral Maxillofac Surg 27: , 1998 Torabi K, Ahangari AH, Vojdani M, Fattahi F: Prosthodontic rehabilitation of a shotgun injury: a patient report. J Prosthodont. 19: , 2010 Rieger JM, Wolfaardt JF, Jha N, Seikaly H: Maxillary obturators: the relationship between patient satisfaction and speech outcome. Head Neck. 25: , 2003 Roumanas ED, Nishimura RD, Davis BK, Beumer J 3rd: Clinical evaluation of implants retaining edentulous maxillary obturator prostheses. J Prosthet Dent. 77: , 1997 Uckan S, Oguz Y, Uyar Y, Ozyesil A: Reconstruction of a total maxillectomy defect with a zygomatic implant-retained obturator. J Craniofac Surg. 16: , 2005 Umino S, Masuda G, Ono S, et al: Speech intelligibility following maxillectomy with and without a prosthesis: an analysis of 54 cases. J Oral Rehabil 25: , 1988 van Gemert JT, van Es RJ, Van Cann EM, Koole R: Nonvascularized bone grafts for segmental reconstruction of the mandible-a reappraisal. J Oral Maxillofac Surg 67: , 2009 Van Steenberghe D, Lekholm U, Bolender C, Folmer T, Henry P, Hermann I, Higuchi K, Laney W, Linden U, Astrand P: The applicability of osseointegrated implants in the rehabilitation of partial edentulism. A prospective multicenter study on 558 fixtures. Int J Oral Maxillofac Implants 5: , 1990 Vayvada H, Menderes A, Yilmaz M, Mola F, Kzlkaya A, Atabey A: Management of close-range, high-energy shotgun and rifle wounds to the face. J Craniofac Surg 16: , 2005 Vinzenz K, Schaudy C, Wuringer E: The iliac prefabricated composite graft for dentoalveolar reconstruction: a clinical procedure. Int J Oral Maxillofac Implants 21: , 2006 Weischer T, Schettler D, Mohr C: Titanium implants in the zygoma as retaining elements after hemimaxillectomy. Int J Oral Ma - xillofac Implants 12: , 1997 Yuksel F, Celikoz B, Ergun O, Peker F, Açikel C, Ebrinc S: Mana - gement of maxillofacial problems in self-inflicted rifle wounds. Ann Plast Surg. 53: , 2004 Zarb GA, Lewis DW. Dental implants and decision making. J Dent Educ 56: , 1992 Zarb GA, Albrektsson T: Consensus report: towards optimized treatment outcomes for dental implants. J Prosthet Dent 80:641, 1998 ιεύθυνση επικοινωνίας: Ζουλούµης Λάµπρος Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη Τηλ.: Address: Zouloumis Lampros Aristotle University of Thessaloniki GR Thessaloniki - Greece Τel.: Αρχεία Ελληνικής Στοµατικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής/ Hellenic Archives of Oral and Maxillofacial Surgery

Αθανάσιος Σπανός Χειρουργός Οδοντίατρος Συνεργάτης Τμήματος Οδοντικών Εμφυτευμάτων Θεραπευτηρίου «ΥΓΕΙΑ» 1 Προσωπικά Δεδομένα. 1.1 Βιογραφικά Στοιχεία

Αθανάσιος Σπανός Χειρουργός Οδοντίατρος Συνεργάτης Τμήματος Οδοντικών Εμφυτευμάτων Θεραπευτηρίου «ΥΓΕΙΑ» 1 Προσωπικά Δεδομένα. 1.1 Βιογραφικά Στοιχεία Αθανάσιος Σπανός Χειρουργός Οδοντίατρος Συνεργάτης Τμήματος Οδοντικών Εμφυτευμάτων Θεραπευτηρίου «ΥΓΕΙΑ» 1 Προσωπικά Δεδομένα 1.1 Βιογραφικά Στοιχεία Επώνυμο: Σπανός Όνομα: Αθανάσιος Όνομα πατρός: Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

Αποκαθιστώντας την αυτοπεποίθηση του φυσικού σας χαμόγελου. Αντικαθιστώντας χαμένα δόντια με εμφυτεύματα

Αποκαθιστώντας την αυτοπεποίθηση του φυσικού σας χαμόγελου. Αντικαθιστώντας χαμένα δόντια με εμφυτεύματα Αποκαθιστώντας την αυτοπεποίθηση του φυσικού σας χαμόγελου Αντικαθιστώντας χαμένα δόντια με εμφυτεύματα Τι είναι τα οδοντικά εμφυτεύματα; Τα οδοντικά εμφυτεύματα είναι μικρές βίδες τιτανίου που εκτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Η συμμετοχή της ορθοδοντικής θεραπείας στη δημιουργία υφιζήσεων των ούλων. Μία σύγχρονη επισκόπηση

Η συμμετοχή της ορθοδοντικής θεραπείας στη δημιουργία υφιζήσεων των ούλων. Μία σύγχρονη επισκόπηση Ορθοδοντική ΣTOMA 2014; 42 : 177-185 Βιβλιογραφική ανασκόπηση Η συμμετοχή της ορθοδοντικής θεραπείας στη δημιουργία υφιζήσεων των ούλων. Μία σύγχρονη επισκόπηση Ε. ΓΕΩΡΓΑΚΑ 1, Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 2, Ε. ΜΑΡΚΟΒΙΤΣΗ-ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διορθωμένη Στοματογναθοπροσωπική Χειρουργική

Διορθωμένη Στοματογναθοπροσωπική Χειρουργική Διορθωμένη Στοματογναθοπροσωπική Χειρουργική ΣTOMA 2010; 38 : 289-296 Bιβλιογραφική ανασκόπηση Η σημασία της διατήρησης της οστικής μάζας σε φατνία εξαχθέντων δοντιών. Τεχνική ατραυματικής εξαγωγής και

Διαβάστε περισσότερα

Ησάλλεο ηακπνπιίδεο Οδνληίαηξνο- Εαηξφο

Ησάλλεο ηακπνπιίδεο Οδνληίαηξνο- Εαηξφο Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο Οδνληηαηξηθή ρνιή Σνκέαο Πξνζζεηηθήο Βξγαζηήξην Οδνληηθήο θαη Ώλσηέξαο Πξνζζεηηθήο Δηεπζπληήο: Καζεγεηήο Α. Πηζηώηεο Ησάλλεο ηακπνπιίδεο Οδνληίαηξνο- Εαηξφο ΤΜΒΟΛΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS CHAPTER 5 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS EXERCISE 104 Page 8 1. Find the positive root of the equation x + 3x 5 = 0, correct to 3 significant figures, using the method of bisection. Let f(x) =

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ»

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ» I ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

HIV HIV HIV HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 +332

HIV HIV HIV HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 +332 ,**1 The Japanese Society for AIDS Research The Journal of AIDS Research +,, +,, +,, + -. / 0 1 +, -. / 0 1 : :,**- +,**. 1..+ - : +** 22 HIV AIDS HIV HIV AIDS : HIV AIDS HIV :HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 HIV

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Mitomycin C application for the prevention of postoperative synechiae formation at the anterior commissure.

Mitomycin C application for the prevention of postoperative synechiae formation at the anterior commissure. Otorhinolaryngologia - Head and Neck Surgery Issue 50, October - November - December 2012, pages 18-22 ORIGINAL REVIEW ARITCLE Mitomycin C application for the prevention of postoperative synechiae formation

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ

Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ Νικόλας Χριστοδούλου Λευκωσία, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή. Ονοματεπώνυμο: Αργυρώ Ιωάννου. Επιβλέπων καθηγητής: Δρ. Αντρέας Χαραλάμπους

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή. Ονοματεπώνυμο: Αργυρώ Ιωάννου. Επιβλέπων καθηγητής: Δρ. Αντρέας Χαραλάμπους ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας εναλλακτικών και συμπληρωματικών τεχνικών στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής σε άτομα με καρκίνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Φνηηεηή ηνπ ηκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Ζιεθηξνληθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΥΦΛΩΣΗ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΥΦΛΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ!

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ! ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ! ΘΥΜΑΡΑ Μ. Μ. 11 Ο Γυμνάσιο Πειραιά, Δ/νση Β/Θμιας Εκπ/σης Πειραιά e-mail: margthym@yahoo.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το πρόγραμμα της διαμόρφωσης των σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

Επιδιόρθωση συντηρητικών αποκαταστάσεων. Μέρος Β. Πρωτόκολλα επιδιόρθωσης αποκαταστάσεων συνθέτων ρητινών

Επιδιόρθωση συντηρητικών αποκαταστάσεων. Μέρος Β. Πρωτόκολλα επιδιόρθωσης αποκαταστάσεων συνθέτων ρητινών ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑ 2014 28(3): 103-117 103 Επιδιόρθωση συντηρητικών αποκαταστάσεων. Μέρος Β. Πρωτόκολλα επιδιόρθωσης αποκαταστάσεων συνθέτων ρητινών 1. Λέκτορας 2. Μεταπτυχιακός φοιτητής 3. Καθηγητής Αντωνιάδου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης Α.Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η διαμόρφωση επικοινωνιακής στρατηγικής (και των τακτικών ενεργειών) για την ενδυνάμωση της εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας»

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ «ΠΑΙ ΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που εκπονήθηκε για τη

Διαβάστε περισσότερα

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους

Πτυχιακή Εργασία. Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους Εκπόνηση:

Διαβάστε περισσότερα

þÿ¼ ½ ±Â : ÁÌ» Â Ä Å ÃÄ ²µ þÿä Å ÃÇ»¹º Í Á³ Å

þÿ¼ ½ ±Â : ÁÌ» Â Ä Å ÃÄ ²µ þÿä Å ÃÇ»¹º Í Á³ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ ½»Åà Äɽ µ½½ ¹Î½ Ä Â þÿ±¾¹»ì³ à  º±¹ Ä Â þÿ±à ĵ»µÃ¼±Ä¹ºÌÄ Ä±Â

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΩΡΕΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΕ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΝΕΚΡΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΠΛΑΝΟΓΛΟΥ ΚΛΕΙΩ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ Τ.Ε.Π. ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 2009-2010. Ειδίκευσης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΙ

ΚΑΠΛΑΝΟΓΛΟΥ ΚΛΕΙΩ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ Τ.Ε.Π. ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 2009-2010. Ειδίκευσης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΠΛΑΝΟΓΛΟΥ ΚΛΕΙΩ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ Τ.Ε.Π. ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 2009-2010 ιπλωµατική Εργασία για την απόκτηση Μεταπτυχιακού ιπλώµατος

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος ορθού Προεγχειρητική ακτινοθεραπεία. Λουίζα Βίνη Ογκολόγος Ακτινοθεραπεύτρια Τμήμα Ακτινοθεραπείας Ιατρικό Αθηνών

Καρκίνος ορθού Προεγχειρητική ακτινοθεραπεία. Λουίζα Βίνη Ογκολόγος Ακτινοθεραπεύτρια Τμήμα Ακτινοθεραπείας Ιατρικό Αθηνών Καρκίνος ορθού Προεγχειρητική ακτινοθεραπεία Λουίζα Βίνη Ογκολόγος Ακτινοθεραπεύτρια Τμήμα Ακτινοθεραπείας Ιατρικό Αθηνών Prognostic groups in 1676 patients with T3 rectal cancer treated without preoperative

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΑΞΙ ΙΩΤΕΣ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ

ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΑΞΙ ΙΩΤΕΣ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΑΞΙ ΙΩΤΕΣ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΛΕΞΙΑ ΤΣΕΡΛΙΓΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Γ. Α. ΦΡΑΓΚΙΑ ΑΚΗΣ. 2012 σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Section 1: Listening and Responding/ Aκουστική εξέταση Στο πρώτο μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΝΑΤΠΗΓΩΝ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ Γιπλυμαηική Δπγαζία «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο Σπιμελήρ Δξεηαζηική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

EE512: Error Control Coding

EE512: Error Control Coding EE512: Error Control Coding Solution for Assignment on Finite Fields February 16, 2007 1. (a) Addition and Multiplication tables for GF (5) and GF (7) are shown in Tables 1 and 2. + 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΣΟΤ ΙΕΡΟΤ ΝΑΟΤ ΣΟΤ ΣΙΜΙΟΤ ΣΑΤΡΟΤ ΣΟ ΠΕΛΕΝΔΡΙ ΣΗ ΚΤΠΡΟΤ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΙΗΜΕΝΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΣΟΓΡΑΜΜΕΣΡΙΑ

ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΣΟΤ ΙΕΡΟΤ ΝΑΟΤ ΣΟΤ ΣΙΜΙΟΤ ΣΑΤΡΟΤ ΣΟ ΠΕΛΕΝΔΡΙ ΣΗ ΚΤΠΡΟΤ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΙΗΜΕΝΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΣΟΓΡΑΜΜΕΣΡΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ-ΣΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΩΣΟΓΡΑΜΜΕΣΡΙΑ ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΣΟΤ ΙΕΡΟΤ ΝΑΟΤ ΣΟΤ ΣΙΜΙΟΤ ΣΑΤΡΟΤ ΣΟ ΠΕΛΕΝΔΡΙ ΣΗ ΚΤΠΡΟΤ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΙΗΜΕΝΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ³¹µ¹½ º±¹ ±ÃÆ»µ¹± ÃÄ ÇÎÁ

þÿ ³¹µ¹½ º±¹ ±ÃÆ»µ¹± ÃÄ ÇÎÁ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2014 þÿ ³¹µ¹½ º±¹ ±ÃÆ»µ¹± ÃÄ ÇÎÁ þÿµá³±ã ±Â Äɽ ½ à º ¼µ ɽ : Georgiou,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΩ ΔΕΙΚΤΩΝ Επιβλέπων: Αθ.Δελαπάσχος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο Μαργαρίτα Μάου Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τα γνωστικά επίπεδα των επαγγελματιών υγείας Στην ανοσοποίηση κατά του ιού της γρίπης Σε δομές του νομού Λάρισας

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τα γνωστικά επίπεδα των επαγγελματιών υγείας Στην ανοσοποίηση κατά του ιού της γρίπης Σε δομές του νομού Λάρισας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τα γνωστικά επίπεδα των επαγγελματιών υγείας Στην ανοσοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία. Μελέτη των μηχανικών ιδιοτήτων των stents που χρησιμοποιούνται στην Ιατρική. Αντωνίου Φάνης

Διπλωματική Εργασία. Μελέτη των μηχανικών ιδιοτήτων των stents που χρησιμοποιούνται στην Ιατρική. Αντωνίου Φάνης Διπλωματική Εργασία Μελέτη των μηχανικών ιδιοτήτων των stents που χρησιμοποιούνται στην Ιατρική Αντωνίου Φάνης Επιβλέπουσες: Θεοδώρα Παπαδοπούλου, Ομότιμη Καθηγήτρια ΕΜΠ Ζάννη-Βλαστού Ρόζα, Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ ΜΕ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΑΝΤΛΙΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΚΧΥΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΕΠΙΚΤΗΤΗΣ ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (AIDS) Αλέξης Δημήτρη Α.Φ.Τ: 20085675385 Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η προβολή επιστημονικών θεμάτων από τα ελληνικά ΜΜΕ : Η κάλυψή τους στον ελληνικό ημερήσιο τύπο Σαραλιώτου

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων Φροντιστήριο 9: Transactions - part 1 Δημήτρης Πλεξουσάκης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Tutorial on Undo, Redo and Undo/Redo

Διαβάστε περισσότερα

Παιδί βαρήκοο ή με διαταραχή στο φάσμα του αυτισμού;

Παιδί βαρήκοο ή με διαταραχή στο φάσμα του αυτισμού; ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ / ORIGINAL ARTICLE Παιδί βαρήκοο ή με διαταραχή στο φάσμα του αυτισμού; Hard of hearing child or suffering from autism spectrum disorder? Χειμώνα Θ 1 Βλατάκη Μ 2 Πρώιμος Ε 1 Παπουτσάκη

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση εμφυτευμάτων ή εμφυτευμάτων και φυσικών δοντιών στην αποκατάσταση μερικά νωδών ασθενών

Χρήση εμφυτευμάτων ή εμφυτευμάτων και φυσικών δοντιών στην αποκατάσταση μερικά νωδών ασθενών Eμφυτευματολογία ΣTOMA 00; 8 : 4 Bιβλιογραφική ανασκόπηση Χρήση εμφυτευμάτων ή εμφυτευμάτων και φυσικών δοντιών στην αποκατάσταση μερικά νωδών ασθενών E. TΣAΛIΓOΠOYΛOY, Σ. ΣTEΦANIΔOY,M.KOKOTH Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ Ονοματεπώνυμο : Φάραχ Βαλεντίνα Αρ. Φοιτητικής Ταυτότητας : 2008899422 ΚΥΠΡΟΣ- ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2012

Διαβάστε περισσότερα

Συμβόλαιο Οδοντιατρικής Φροντίδας και Υποστήριξης Dental Care. Πίνακας Οδοντιατρικών Πράξεων

Συμβόλαιο Οδοντιατρικής Φροντίδας και Υποστήριξης Dental Care. Πίνακας Οδοντιατρικών Πράξεων Συμβόλαιο Οδοντιατρικής Φροντίδας και Υποστήριξης Dental Care Πίνακας Οδοντιατρικών Πράξεων Κόστος συμμετοχής Ασφαλισμένου (Ποσό σε ) 1. ΓΕΝΙΚΑ Οδοντιατρική εξέταση 6 Καθαρισμός οδόντων μέχρι δύο (2) φορές

Διαβάστε περισσότερα

"ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 2011-2013"

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 2011-2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Επιμέλεια Κρανιωτάκη Δήμητρα Α.Μ. 8252 Κωστορρίζου Δήμητρα Α.Μ. 8206 Μελετίου Χαράλαμπος Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που υποβλήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή και ο ρόλος του νοσηλευτή.

Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή και ο ρόλος του νοσηλευτή. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΥΔΡΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΥΔΡΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΥΔΡΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 0 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Βασίλειος Ραφτόπουλος ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ Ονοματεπώνυμο:

Διαβάστε περισσότερα

Code Breaker. TEACHER s NOTES

Code Breaker. TEACHER s NOTES TEACHER s NOTES Time: 50 minutes Learning Outcomes: To relate the genetic code to the assembly of proteins To summarize factors that lead to different types of mutations To distinguish among positive,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Θρησκευτική Ετερότητα: εθνικές και θρησκευτικές

Διαβάστε περισσότερα

Η διατήρηση της υγείας των ιστών µε τους οποίους έρχονται σε άµεση ή έµµεση επαφή οι κινητές προσθέσεις,

Η διατήρηση της υγείας των ιστών µε τους οποίους έρχονται σε άµεση ή έµµεση επαφή οι κινητές προσθέσεις, ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2010,67(4): 171-176 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΘΕΜΑ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΕΥΚΙΝΗΤΩΝ ΦΑΤΝΙΑKΩΝ ΑΚΡΟΛΟΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΟΛΙΚΩΝ Ο ΟΝΤΟΣΤΟΙΧΙΩΝ. Ν. ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ*, Α. ΖΗΣΗΣ**, Μ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ*** Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Η διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ ΕΣΩ ΚΑΡΩΤΙΔΑΣ Συστηματική Ανασκόπηση

ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ ΕΣΩ ΚΑΡΩΤΙΔΑΣ Συστηματική Ανασκόπηση ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ 1 Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, 2 Α' Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ, Νοσ. ΑΧΕΠΑ, 3 Α' Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Ιπποκράτειο ΓΝΑ Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Homework 3 Solutions

Homework 3 Solutions Homework 3 Solutions Igor Yanovsky (Math 151A TA) Problem 1: Compute the absolute error and relative error in approximations of p by p. (Use calculator!) a) p π, p 22/7; b) p π, p 3.141. Solution: For

Διαβάστε περισσότερα

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service - S P E C I A L R E P O R T - UN EMPLOYMENT -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service This Special Report is brought to you by the Student Career Advisory department of Executive Connections. www.executiveconnections.eu

Διαβάστε περισσότερα

Αζεκίλα Α. Μπνπράγηεξ (Α.Μ. 261)

Αζεκίλα Α. Μπνπράγηεξ (Α.Μ. 261) ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΘΔΜΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: Ζ ΑΝΣΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΑ ΣΖ ΖΜΑΗΑ ΣΖ ΑΤΣΟΔΚΣΗΜΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Socm09008@soc.aegean.gr

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Socm09008@soc.aegean.gr ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Διερεύνηση των απόψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Εκπαίδευση: Μέσο ανάπτυξης του ανθρώπινου παράγοντα και εργαλείο διοικητικής µεταρρύθµισης Επιβλέπουσα:

Διαβάστε περισσότερα

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme. (a) Note: Award A for vertical line to right of mean, A for shading to right of their vertical line. AA N (b) evidence of recognizing symmetry

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ. Θεσσαλονίκη, ύλα

ΙΔΡΥΜΑ. Θεσσαλονίκη, ύλα ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΔ ΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ Πτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

Areas and Lengths in Polar Coordinates

Areas and Lengths in Polar Coordinates Kiryl Tsishchanka Areas and Lengths in Polar Coordinates In this section we develop the formula for the area of a region whose boundary is given by a polar equation. We need to use the formula for the

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

Το κοινωνικό στίγμα της ψυχικής ασθένειας

Το κοινωνικό στίγμα της ψυχικής ασθένειας Διεπιζηημονική Φρονηίδα Υγείας(2015) Τόμος 7,Τεύχος 1, 8-18 ISSN 1791-9649 Το κοινωνικό στίγμα της ψυχικής ασθένειας Κνξδώζε Α 1, Σαξίδε Μ 2, Σνπιηώηεο Κ 3 1 Ννζειεύηξηα ΤΔ, MSc, Γεληθό Ννζνθνκείν Κνξίλζνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Υφίζηση των ούλων σε παιδιά νηπιακής και εφηβικής ηλικίας

Υφίζηση των ούλων σε παιδιά νηπιακής και εφηβικής ηλικίας ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑ 2015 29(2): 65-74 65 Υφίζηση των ούλων σε παιδιά νηπιακής και εφηβικής ηλικίας *. Παιδοδοντίατρος **. Οδοντίατρος ***. Επίκουρος Καθηγητής ΕΚΠΑ-Περιοδοντολόγος Ρουμάνη Θ. *, Μπαχλαβά Ε. **,

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματική ιδιοκτησία και ιατρικά επιστημονικά έργα

Πνευματική ιδιοκτησία και ιατρικά επιστημονικά έργα 8 ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE 25(1), 2008 Moreover, a letter of appreciation should be sent to all corresponding authors who decide to submit their work to the Journal, even in cases when regrettably

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ ΣΕ Φ/Β ΠΑΡΚΟ 80KWp

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ ΣΕ Φ/Β ΠΑΡΚΟ 80KWp ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού)

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0

Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0 Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 2 η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

solid Design & Manufacturing

solid Design & Manufacturing από το σχεδιασμό... from design...... στην υλοποίηση... to implementation μελέτη και σχεδιασμός / research and design παραγωγή / production ποικιλία χρωμάτων / variety of colours εφαρμογή / applications

Διαβάστε περισσότερα

BRAIN AWARENESS ACTIVITY IN NEUROSCIENCES. City Date Time Hall. Rethymno, Crete 13 March pm Xenia Hall, Rethymno

BRAIN AWARENESS ACTIVITY IN NEUROSCIENCES. City Date Time Hall. Rethymno, Crete 13 March pm Xenia Hall, Rethymno BRAIN AWARENESS ACTIVITY IN NEUROSCIENCES City Date Time Hall Rethymno, Crete 13 March 2013 6.30 pm Xenia Hall, Rethymno TITLE: THE MENTAL HEALTH TODAY: THE ROLE OF THE BRAIN 1 Title of the 2 Title of

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ - ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ - ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ - ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής, Εγκαυμάτων και Χειρουργικής Άκρας Χειρός, Γ.Ν.Θ. Γ.Παπανικολάου, Θεσσαλονίκη Τα ηλεκτρικά εγκαύματα αποτελούν το 3-4% όλων των εισαγωγών στα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ. Ονοματεπώνυμο:

Διαβάστε περισσότερα

Σχέση στεφανιαίας νόσου και άγχους - κατάθλιψης

Σχέση στεφανιαίας νόσου και άγχους - κατάθλιψης Τρίμηνη, ηλεκτρονική έκδοση του Τμήματος Νοσηλευτικής Α, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας _ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ_ Πολυκανδριώτη Μαρία 1, Φούκα Γεωργία 2 1. Καθηγήτρια Εφαρμογών Νοσηλευτικής Α, ΤΕΙ Αθήνας 2.

Διαβάστε περισσότερα

4.6 Autoregressive Moving Average Model ARMA(1,1)

4.6 Autoregressive Moving Average Model ARMA(1,1) 84 CHAPTER 4. STATIONARY TS MODELS 4.6 Autoregressive Moving Average Model ARMA(,) This section is an introduction to a wide class of models ARMA(p,q) which we will consider in more detail later in this

Διαβάστε περισσότερα

«Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων. Η μεταξύ τους σχέση και εξέλιξη.»

«Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων. Η μεταξύ τους σχέση και εξέλιξη.» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων.

Διαβάστε περισσότερα

ξεχάστε αυτά που ξέρατε παλιά για τα δόντια. οδοντιατρείο αισθητικής αποκατάστασης dental art institute

ξεχάστε αυτά που ξέρατε παλιά για τα δόντια. οδοντιατρείο αισθητικής αποκατάστασης dental art institute Project1 25/1/11 13:55 Page 1 ξεχάστε αυτά που ξέρατε παλιά για τα δόντια. οδοντιατρείο αισθητικής αποκατάστασης dental art institute Project1 25/1/11 13:55 Page 2 Project1 25/1/11 13:55 Page 3 τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11 Potential Dividers 46 minutes 46 marks Page 1 of 11 Q1. In the circuit shown in the figure below, the battery, of negligible internal resistance, has an emf of 30 V. The pd across the lamp is 6.0 V and

Διαβάστε περισσότερα

-Tα νεώτερα αντιπηκτικά θα πρέπει να αντικαταστήσουν τους αναστολείς της βιταμίνης Κ -Αστειεύεστε; Χρήστος Ντέλλος

-Tα νεώτερα αντιπηκτικά θα πρέπει να αντικαταστήσουν τους αναστολείς της βιταμίνης Κ -Αστειεύεστε; Χρήστος Ντέλλος -Tα νεώτερα αντιπηκτικά θα πρέπει να αντικαταστήσουν τους αναστολείς της βιταμίνης Κ -Αστειεύεστε; Χρήστος Ντέλλος www.ntellos.gr Δήλωση οικονομικών συμφερόντων: Καμία Πότε καταργήσαμε ένα πολύ καλό και

Διαβάστε περισσότερα

Οι επιδόσεις Ελλήνων στο Mini Mental State Examination με βάση την ηλικία και τη νοητική κατάσταση από την παιδική στην τρίτη ηλικία.

Οι επιδόσεις Ελλήνων στο Mini Mental State Examination με βάση την ηλικία και τη νοητική κατάσταση από την παιδική στην τρίτη ηλικία. CLINICAL TRIALS ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 25 Οι επιδόσεις Ελλήνων στο Mini Mental State Examination με βάση την ηλικία και τη νοητική κατάσταση από την παιδική στην τρίτη ηλικία. Τσάνταλη, Ε. 1,2,3, Οικονομίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Βουβωνοκήλες. ιαμαντής Θεόδωρος Καθηγητής Χειρουργικής Πανεπιστημίου Αθηνών. Βουβωνοκήλες

Βουβωνοκήλες. ιαμαντής Θεόδωρος Καθηγητής Χειρουργικής Πανεπιστημίου Αθηνών. Βουβωνοκήλες Βουβωνοκήλες Βουβωνοκήλες 1 Βουβωνοκήλες Βουβωνοκήλες Λοξή Βουβωνοκήλη 2 Βουβωνοκήλες Ευθεία Βουβωνοκήλη Χειρουργικές Τεχνικές Ανοικτές πρόσθιες τεχνικές (Bassini, McVay, Shouldice) Ανοικτές οπίσθιες τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

Δισχιδής γναθιαίος πόρος. Παρουσίαση περίπτωσης και ανασκόπηση βιβλιογραφίας.

Δισχιδής γναθιαίος πόρος. Παρουσίαση περίπτωσης και ανασκόπηση βιβλιογραφίας. σελ. 5 ΓΙΑ ΤΕΛΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΣTOMA 2014; 42 : 81-85 Στοματική και Γναθοπροσωπική χειρουργική ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΘΕΜΑ Ενδιαφέρουσα περίπτωση Δισχιδής γναθιαίος πόρος. Παρουσίαση περίπτωσης και ανασκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση και συγκατάθεση για χειρουργική τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων

Ενημέρωση και συγκατάθεση για χειρουργική τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων Ενημέρωση και συγκατάθεση για χειρουργική τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων Προτεινόμενη θεραπεία: Μετά από προσεκτική κλινική και ακτινογραφική εξέταση του στόματος και εκτίμηση της κατάστασης μου, ο

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ þÿµºà±¹ µåä¹ºì ¹ ¹º ĹºÌ ÃÍÃÄ ¼± þÿãä ½ º±Ä±½µ¼

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ : ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 8 Τίτλος: «Εκκεντρότητες αντισεισμικού σχεδιασμού ασύμμετρων

Διαβάστε περισσότερα

Context-aware και mhealth

Context-aware και mhealth ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Context-aware και mhealth ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Του Κουβαρά

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ KAI ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ HIV. Στυλιανού Στυλιανή

Πτυχιακή Εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ KAI ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ HIV. Στυλιανού Στυλιανή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ KAI ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ HIV Στυλιανού Στυλιανή Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Ο.Ε. ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: κ. ΟΥΡΑΝΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ: ΔΕΜΕΤΖΟΥ ΑΓΛΑΪΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι εταιρείες. σας προσκαλούν στο: SKY Expert Meeting. 19-20 Ιουνίου 2015

Οι εταιρείες. σας προσκαλούν στο: SKY Expert Meeting. 19-20 Ιουνίου 2015 Οι εταιρείες & 1ο σας προσκαλούν στο: SKY Expert Meeting 19-20 Ιουνίου 2015 ΟΜΙΛΗΤΕΣ Hakan Ozyuvaci Αχιλλέας Κατσούπας Πελοπίδας Ι. Λομβαρδάς Κλεάνθης Μανωλάκης Αλέξανδρος Μανωλάκης Αίθουσα σεμιναρίων

Διαβάστε περισσότερα

1) Abstract (To be organized as: background, aim, workpackages, expected results) (300 words max) Το όριο λέξεων θα είναι ελαστικό.

1) Abstract (To be organized as: background, aim, workpackages, expected results) (300 words max) Το όριο λέξεων θα είναι ελαστικό. UΓενικές Επισημάνσεις 1. Παρακάτω θα βρείτε απαντήσεις του Υπουργείου, σχετικά με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας. Διευκρινίζεται ότι στα περισσότερα θέματα οι απαντήσεις ήταν προφορικές (τηλεφωνικά),

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη & Διαχείριση Αγροτικού Χώρου» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ «Η συμβολή των Τοπικών Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *2517291414* GREEK 0543/02 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June 2013 1 hour 30 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά µετεκπαιδευτικών σεµιναρίων µε πιστοποιητικό από την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Εµφυτευµατολόγων (BDIZ-EDI) και το πανεπιστήµιο Κολωνίας

Σειρά µετεκπαιδευτικών σεµιναρίων µε πιστοποιητικό από την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Εµφυτευµατολόγων (BDIZ-EDI) και το πανεπιστήµιο Κολωνίας berlin_6th-group 2012:Layout 1 11/23/12 3:16 PM Page 1 7o Group Oral Implantology Σειρά µετεκπαιδευτικών σεµιναρίων µε πιστοποιητικό από την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Εµφυτευµατολόγων (BDIZ-EDI) και το πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα