Επαγγέικαηα κε πνιύ ζεηηθέο πξννπηηθέο ***, επαγγέικαηα κε ζεηηθέο πξννπηηθέο **, επαγγέικαηα κε πεξηνξηζκέλεο πξννπηηθέο *.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επαγγέικαηα κε πνιύ ζεηηθέο πξννπηηθέο ***, επαγγέικαηα κε ζεηηθέο πξννπηηθέο **, επαγγέικαηα κε πεξηνξηζκέλεο πξννπηηθέο *."

Transcript

1 Σα ηελεςηαία αναλςηικά ζηοισεία για ηιρ πποοπηικέρ και ηιρ διεξόδοςρ ηων επαγγελμάηων ζε ζσέζη με ζποςδέρ ζε ΕΙ και ΣΕΙ (Ιούνιορ 2009) πό ηην επιζηημονική ομάδα ηος καθηγηηή εόδωπος Καηζανέβα και ηην Career Gate Test (www.careergatetest.com) Οη δείθηεο κε ηηο πξννπηηθέο θαη ηηο δηεμόδνπο επαγγεικάησλ πνπ ζπλδένληαη κε ζπνπδέο ζε ΕΙ, ΤΕΙ, παξαηίζεληαη αλαιπηηθά ζηνπο πην θάησ αλαζεσξεκέλνπο πίλαθεο κε λέα ηκήκαηα ζρνιώλ θαη επηκέξνπο αλαπξνζαξκνγέο ησλ πξννπηηθώλ νξηζκέλσλ επαγγεικάησλ, αλάινγα κε ηελ επνρηαθή ζπγθνηξία. Τα ζρεηηθά ζηνηρεία πξνέξρνληαη από πνιπεηείο θπιηόκελεο έξεπλεο ηνπ θαζεγεηή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηώο εόδσξνπ Καηζαλέβα θαη ηεο επηζηεκνληθήο ηνπ νκάδαο, ε νπνία αλαλεώλεηαη θάζε ρξόλν θαη αθνξά πξνβιέςεηο ησλ πξννπηηθώλ ησλ επαγγεικάησλ ζηελ ειιεληθή αγνξά εξγζίαο γηα ηα επόκελα δέθα πεξίπνπ ρξόληα, ζηα πιάηζηα θαη παιαηόηεξεο ζρεηηθήο έξεπλαο πνπ έγηλε θαη εθδόζεθε από ην Παηδαγσγηθό Ιλζηηηνύην. λαδηαηάμεηο ησλ πξννπηηθώλ απηώλ εληνπίδνληαη θαηά πεξίπησζε θαη θαηαγξάθνληαη ζηνπο ζρεηηθνύο πίλαθεο, όπσο έγηλε θαη εδώ. Οη έξεπλεο ζηεξίδνληαη ζε εηδηθή κεζνδνινγία θαη εηδηθόηεξα ζην επνλνκαδόκελν ηζνδύγην ηεο δήηεζεο θαη πξνζθνξάο επαγγεικάησλ (balance of demand and supply of professions) 1,ην νπνίν παξαθνινπζεί 700 πεξίπνπ επαγγέικαηα πνπ ηαμηλνκνύληαη ζε 17 κεγάιεο νκάδεο επαγγεικάησλ. Τα ζηνηρεία απηά αμηνπνηνύληαη επίζεο θαη γηα ην απηνκαηνπνηεκέλν ηεζη επαγγεικαηηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ Career Gate Test K.17, (www.careergatetest.com), ην νπνίν δηαλέκεηαη κε επηηπρία ζηελ Ειιάδα θαη ην εμσηεξηθό. Σύκθσλα κε ηελ πεληάβαζκε θιίκαθα 2, νη ελδείμεηο ησλ πξννπηηθώλ εκθαλίδνληαη κε ηελ αθόινπζε ζήκαλζε: Επαγγέλμαηα με πολύ θεηικέρ πποοπηικέρ Π Επαγγέλμαηα με θεηικέρ πποοπηικέρ Επαγγέλμαηα με οςδέηεπερ πποοπηικέρ Ο Επαγγέλμαηα με απνηηικέρ πποοπηικέρ Επαγγέλμαηα με πολύ απνηηικέρ πποοπηικέρ Π Σηνπο πίλαθεο, ππάξρεη επίζεο κηα άιιε ζηήιε πνπ αθνξά ην εύξνο ησλ δηεμόδσλ ζε άιια επαγγέικαηα ή εηδηθόηεηεο πνπ έρνπλ νη απόθνηηνη ησλ επηκέξνπο ζρνιώλ θαη επαγγεικαηίεο δηάθνξσλ, ηεο νπνίαο ε ζήκαλζε έρεη σο αθνινύζσο : ποςδέρ και επαγγέλμαηα με εςπύηεπερ επαγγελμαηικέρ διεξόδοςρ ΔΔΔ ποςδέρ και επαγγέλμαηα με μέηπιερ επαγγελμαηικέρ διεξόδοςρ ΔΔ ποςδέρ και επαγγέλμαηα με πεπιοπιζμένερ επαγγελμαηικέρ διεξόδοςρ Δ Τα παξαπάλσ ζηνηρεία γηα ηηο επαγγεικαηηθέο πξννπηηθέο θαη δηεμόδνπο ζε άιια επαγγέικαηα, απνηεινύλ κηα κόλν ζπληζηώζα πνπ πξέπεη λα ππνινγίδεηαη γηα ηελ θαηάιιεθε επηινγή ζπνπδώλ. Ο ππνςήθηνο δελ πξέπεη λα μερλά όηη, πξώηηζηεο ζεκαζίαο έρεη ν βαζκόο πνπ ηαηξηάδνπλ ζηελ πξνζσπηθόηεηά ηνπ νη ζπνπδέο θαη ηα επαγγέικαηα πνπ ζπλδένληαη κ απηέο θαη ε ζέιεζή ηνπ λα ηηο επηιέμεη, σο έλα βαζκό θαη αλεμάξηεηα από ηηο όπνηεο δπζθνιίεο επαγγεικαηηθήο απνθαηάζηαζεο. λαγθαίν είλαη επίζεο λα ζπλππνινγίζεη θαη 1 Βι. ζρεηηθά Καηζαλέβαο., (1998). Επαγγιεκαηα ηνπ κέιινληνο, Εθδόζεηο Παπαδήζεο θαη ηνπ ηδίνπ (2002, 2004 θαη 2007). Επαγγέικαηα ηνπ κέιινληνο θαη ηνπ παξειζόληνο. Εθδόζεηο Παηάθε, θαζώο θαη ηελ ππν έθδνζε εξγαζία ηνπ (Οθη. 2009), Επαγγεικαηηθόο Πξνζλαηνιηζκόο : ε ζύγρξνλε πξνζέγγηζε. Εθδόζεηο Παηάθεο. 2 Η πιένλ ζπλήζεο εκθαληδόκελε θαη δηεζλώο ηξίβαζκε θιίκαθα, έρεη ηελ αθόινπζε ζήκαλζε: Επαγγέικαηα κε πνιύ ζεηηθέο πξννπηηθέο ***, επαγγέικαηα κε ζεηηθέο πξννπηηθέο **, επαγγέικαηα κε πεξηνξηζκέλεο πξννπηηθέο *. 1

2 άιινπο παξάγνληεο, όπσο ηηο καζεζηαθέο ηνπ επηδόζεηο, ηελ νηθνγελεηαθή παξάδνζε, ηα νηθνλνκηθά-εηζνδεκαηηθά δεδνκέλα ηε δνκή ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο, ζηα πιαίζηα θαη ηνπ ζεσξήκαηνο ηνπ «ρξπζνύ θαλόλα ζπνπδώλ θαη επαγγεικάησλ» πνπ παξνπζηάδεηαη ζπλνπηηθά πην θάησ. Καη θπζηθά λα ζπδεηήζεη ην όιν ζεκαληηθό απηό δήηεκα κε ζπκβνύινπο ζηαδηνδξνκίαο, κε εθπαηδεπηηθνύο θαη ηνπο γνλείο, νη νπνίνη κπνξνύλ λα πνύλ ηε γλώκε ηνπο, αιιά δελ επηηξέπεηαη λα ζέινπλ λα ηελ επηβάιινπλ. Οη λένη θαη νη λέεο κε απηνγλσζία θαη γλώζε, ζα απνθαζίζνπλ νη ίδηνη γηα ηηο επηινγέο ηνπο, γλσξίδνληαο όηη «ην κέιινλ αλήθεη ζ απηνύο πνπ ην πξνεηνηκάδνπλ ζσζηά». Σηελ πεξίπησζε πνπ επηιεγνύλ ζπνπδέο κε πνιύ αξλεηηθέο πξννπηηθέο, ππάξρεη πάληνηε ε δπλαηόηεηα ζηξνθήο ζην κέιινλ ζε άιιεο κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο πνπ ζπλδένληαη κε επαγγέικαηα κε ζεηηθέο πξννπηηθέο. Ο λένο ή ε λέα πνπ δηαζέηνπλ ηζρπξή ζέιεζε, επηκνλή θαη επηκνλή, ζε ζπλδπαζκό κε νξηζκέλεο ηθαλόηεηεο, ζα ηα θαηαθέξεη αθόκα θαη ζηηο πνιύ δύζβαηεο επαγγεικαηηθέο πεξηνρέο. ηαηί όηαλ θάπνηνο μέξεη ηη ζέιεη νη πάληεο ππνρσξνύλ (Κνκθνύθηνο). Επίζεο, δελ πξέπεη λα δηαθεύγεη όηη νη ζπνπδέο, εθηόο από παξάζπξν ζηνλ θόζκν ηεο εξγαζίαο απνηεινύλ θαη απηνζθνπό. Η κόξθσζε είλαη ε κόλε θάζαξζε (Κάξνινο Κνύλ) θαη είλαη απηή πνπ νδεγεί ζηελ ειεπζεξία (Χνζέ Μαξηί). Ο σπςζόρ κανόναρ για ηη ζωζηή επιλογή ζποςδών, επαγγελμάηων, καπιέπαρ Τα θύξηα θξηηήξηα θαη παξάγνληεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ θαηάιιειε επηινγή ζπνπδώλ θαη επαγγεικάησλ είλαη ηα αθόινπζα : 1. πηνγλσζία γηα ηνλ ηύπν ηεο πξνζσπηθόηεηαο, ηα ελδηαθέξνληα, ηηο πξνηηκήζεηο, ηηο θιίζεηο, ηα ηαιέληα, ηηο επηδόζεηο, ηηο ηθαλόηεηεο, ηηο δεμηόηεηεο, ηε ζέιεζε, θαη ην βαζκό ηαύηηζήο ηνπο κε ζπνπδέο, επαγγέικαηα, θαξηέξα. 2. Πξννπηηθέο ησλ επαγγεικάησλ, ησλ ζπλζεθώλ θαη ακνηβώλ εξγαζίαο. 3. Οηθνγελεηαθά θαη νηθνλνκηθά δεδνκέλα. 4. Εθπαηδεπηηθά δεδνκέλα 5. Τπραίνη παξάγνληεο. Ο θαηάιιεινο ζπλδπαζκόο ησλ θξηηεξίσλ απηώλ ζπληζηά ην «ρξπζό θαλόλα» επηινγήο ζπνπδώλ, επαγγεικάησλ, θαξηέξαο. ςηογνωζία Με ηε δηαδηθαζία ηεο ζπκβνπιεπηηθή ζηαδηνδξνκίαο, παξέρνληαη έγθπξεο πιεξνθνξίεο, νδεγίεο θαη ππνβνήζεζε ζε ζρέζε κε ηε ιήςε απνθάζεσλ γηα ζπνπδέο θαη επαγγέικαηα. ηα ην ζθνπό απηό, ν ελδηαθεξόκελνο πξνζθεύγεη ζηνπο ζπκβνύινπο ζηαδηνδξνκίαο, ζηε δηαδηθαζία ηεο ζπκβνπιεπηηθήο, ζε ηεζη επαγγεικαηηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ-ελδηαθεξόλησλ θαη ζε έγθπξεο πεγέο πιεξνθόξεζεο. Πξώηηζην κέιεκα γηα ηελ ζσζηή επηινγή ζπνπδώλ θαη επαγγεικάησλ, είλαη λα απνθηήζεη αηνκηθή απηνγλσζία, λα κάζεη πνηνο είλαη, ηη ζέιεη θαη ηη κπνξεί λα θάλεη. α βεβαησζεί γηα ηα πξαγκαηηθά ηνπ ελδηαθέξνληα, ηηο θιίζεηο, ηηο πξνηηκήζεηο, ηα ηαιέληα. α είλαη ζίγνπξνο γηα ην πνηνο πξαγκαηηθά είλαη θαη όρη πνηνο λνκίδεη όηη είλαη. Καηά δεύηεξν ιόγν, νθείιεη λα δηεξεπλήζεη ηηο γεληθέο ηνπ ηθαλόηεηεο θαη ηηο εηδηθέο δεμηόηεηεο, ώζηε λα πξνζαλαηνιηζηεί κε κεγαιύηεξε ζηγνπξηά γηα ηελ θαηεύζπλζε θαη θπξίσο γηα ην επίπεδν ησλ ζπνπδώλ θαη ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ δηαδξνκήο θαη αλέιημεο. α κάζεη δειαδή, όρη κόλν ηη ηνλ ελδηαθέξεη, αιιά θαη ηη κπνξεί λα θάλεη, πνύ κπνξεί λα ζηνρεύεη ζ απηήλ ηελ πξώηε θάζε ηεο πξνεηνηκαζίαο γηα ην κεγάιν ηαμίδη επαγγεικαηηθό ηνπ ηαμίδη. Οη επηδόζεηο ζηα επηκέξνπο καζήκαηα, αιιά θαη ε γεληθή επίδνζε ζην ζρνιείν, είλαη έλα πξώην θξηηήξην γηα ην είδνο θαη θπξίσο γηα ην επίπεδν ζπνπδώλ θαη ηεο επαγγεικαηηθήο ηεξαξρίαο, ην νπνίν είλαη ζε ζέζε λα ζηνρεύεη. Οη καζεζηαθέο επηδόζεηο 2

3 βέβαηα, δελ απνηεινύλ απόιπην θαη κνλαδηθό θξηηήξην γηα ηελ επαγγεικαηηθή επηηπρία ελόο αλζξώπνπ ζην κέιινλ. Είλαη γλσζηό, όηη πνιινί ζπνπδαίνη επηζηήκνλεο, επηρεηξεκαηίεο, θαιιηηέρλεο, δελ ππήξμαλ ιακπξνί καζεηέο. Οη επηδόζεηο κπνξεί λα βειηησζνύλ ξηδηθά, εθόζνλ ππάξρεη ηζρπξή ζέιεζε, επηκνλή θαη ζηόρνη δσήο, ηθαλνπνηεηηθή ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε θαη ηζνξξνπία ηόζν γηα ηελ επίηεπμή ηεο, όζν θαη γηα ηελ επαγγεικαηηθή θαη θνηλσληθή αλέιημε. Πποοπηικέρ ηων επαγγελμάηων, ηων ζςνθηκών και αμοιβών επγαζίαρ θνύ ν ελδηαθεξόκελνο απνθηήζεη ηζρπξή απηνγλσζία,, νθείιεη λα δηεξεπλήζεη, κε ηε βνήζεηα ησλ ζπκβνύισλ ζηαδηνδξνκίαο θαη ηελ πξνζθπγή ζε έγθπξεο πεγέο πιεξνθόξεζεο, ηνλ θόζκν ηεο εξγαζίαο. Καη θπξίσο, λα κάζεη γηα ηηο πξννπηηθέο ησλ επαγγεικάησλ ζηελ ηνπηθή, ηελ εζληθή, αιιά θαη ηε δηεζλή νηθνλνκηθή πξαγκαηηθόηεηα. α πιεξνθνξεζεί γηα ηα επαγγέικαηα ηνπ κέιινληνο θαη απηά ηνπ παξειζόληνο, πνηα δειαδή έρνπλ ζεηηθέο πξννπηηθέο θαη πνηα εκθαλίδνληαη θνξεζκέλα θαη θζίλνπλ. α αλαδεηήζεη ζε πνηνπο ρώξνπο εξγαζίαο ζα ζπλαληήζεη κεγαιύηεξν ή ιηγόηεξν αληαγσληζκό, πνηεο επηκέξνπο ηδηαηηεξόηεηεο θαη δπζθνιίεο είλαη πηζαλόλ λα βξεζνύλ ζην δξόκν πνπ ζθέθηεηαη λα δηαιέμεη. Οη ζπλζήθεο θαη νη ακνηβέο εξγαζίαο, ην είδνο, ην πεξηερόκελν, ην θύξνο ησλ επαγγεικάησλ, ε εξγαζηαθή αζθάιεηα, θαζώο θαη νη πξννπηηθέο ηεξαξρηθήο αλέιημεο θαηά πεξίπησζε, επίζεο ζπλεμεηάδνληαη γηα ηηο επαγγεικαηηθέο επηινγέο. Οη εηδηθνί απηνί παξάκεηξνη, αμηνινγνύληαη κε δηαθνξεηηθή βαξύηεηα από θάζε άλζξσπν, ζε ζπλάξηεζε κε ηηο εξγαζηαθέο ηνπ αμίεο, ηελ πξνζσπηθόηεηά ηνπ, ηα ελδηαθέξνληα, θαη απηό απνηειεί κέξνο ηεο απόθηεζεο επαξθνύο απηνγλσζίαο θαη γλώζεο ηνπ θόζκνπ ηεο εξγαζίαο πνπ απαηηείηαη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε. Οικογενειακά και οικονομικά δεδομένα Τν νηθνγελεηαθό πεξηβάιινλ, ε νηθνγελεηαθή θαη νηθνλνκηθή παξάδνζε, ην πνιηηηζκηθό πεξηβάιινλ, ε θνπιηνύξα, βαξύλνπλ επίζεο θαηά πεξίπησζε πεξηζζόηεξν ή ιηγόηεξν, ζηελ πιάζηηγγα ησλ επαγγεικαηηθώλ επηινγώλ. Σπρλά ην επάγγεικα ηνπ παηέξα, ηεο κεηέξαο, ε νηθνγελεηαθή επηρείξεζε, είλαη κηα αμηόκαρε θαη ελδηαθέξνπζα πξννπηηθή γηα ην επαγγεικαηηθό κέιινλ ησλ λέσλ. Όκσο ζπκβαίλεη νξηζκέλνη αξθεηνί λένη ή λέεο λα πηέδνληαη ππέξκεηξα γηα λα ζπνπδάζνπλ κηα από ηηο επηζηήκεο πνπ ζεσξνύληαη όηη απνηεινύλ ην ζίγνπξν εθαιηήξην γηα θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή άλνδν, όπσο γηαηξόο, κεραληθόο, δηθεγόξνο ή λα αθνινπζήζνπλ ην νηθνγελεηαθό επάγγεικα. ιιά, ζηε ζεκεξηλή επνρή, απηνύ ηνπ ηύπνπ ε πίεζε έρεη ζπλήζσο ην αληίζεην απνηέιεζκα. Ελώ πνιιέο θνξέο νη γνλείο κπνξεί θαη λα έρνπλ δίθην όηαλ επηκέλνπλ γηα ηελ επηινγή κηαο νξηζκέλεο θαξηέξαο γηα ηα παηδηά ηνπο, ην ράλνπλ εμαηηίαο ηνπ επίκνλνπ θαη παηεξλαιηζηηθνύ ηξόπνπ κε ηνλ νπνίν ζέινπλ λα ηελ επηβάινπλ. Επηπιένλ, νθείινπκε λα είκαζηε ξεαιηζηέο όζνλ αθνξά ηηο νηθνλνκηθέο δπλαηόηεηεο πνπ έρεη θάζε νηθνγέλεηα γηα ηηο ζπνπδέο ησλ παηδηώλ ηεο. Σρεηηθό κε ην ζέκα απηό είλαη θαη ν ηόπνο θαηνηθίαο θαη ε πεξηνρή ή θαη ε ρώξα πνπ ζθέπηεηαη λα απαζρνιεζεί έλα άηνκν ζην κέιινλ, αθνύ ζα πξέπεη λα δηεξεπλεζεί εμ αξρήο αλ ζε πξνζβάζηκε απόζηαζε παξέρνληαη ζπλαθείο ζπνπδέο κε ηελ ππό αλαδήηεζε εθπαίδεπζε θαη αλ ζηελ ηνπηθή αγνξά εξγαζίαο πθίζηαληαη αληίζηνηρεο επαγγεικαηηθέο πξννπηηθέο. Ο ηόπνο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλε κηα ζρνιή ζπρλά βαξύλεη απνθαζηζηηθά ζηηο επηινγέο ζπνπδώλ θαη απηό αθνξά ηδηαίηεξα ηηο νηθνγέλεηεο ησλ ππνςεθίσλ πνπ δηαζέηνπλ πεληρξέο νηθνλνκηθέο δπλαηόηεηεο. η απηό είλαη αλαγθαίν λα ζπλεθηηκεζεί γηα ηηο επηινγέο ζηαδηνδξνκίαο, ε δηάξζξσζε ηεο ηνπηθήο αγνξάο εξγαζίαο ζε ζρέζε κε ηελ εζληθή, αιιά θαη ηε δηεζλή πξαγκαηηθόηεηα. Σε ζρέζε κε ηελ νηθνλνκηθή δηάζηαζε ηνπ πξνβιήκαηνο, επηζεκαίλεηαη όηη, αλ θαη κέρξη ζήκεξα ηνπιάρηζηνλ, ζηηο ππεξεζίεο ηεο ζπκβνπιεπηηθήο ζηαδηνδξνκίαο, πξνζθεύγεη κεγαιύηεξνο αξηζκόο αηόκσλ θαη νηθνγελεηώλ πςεινύ ή κεζαίνπ κνξθσηηθνύ θαη εηζνδεκαηηθνύ επηπέδνπ, ν ζεζκόο είλαη πεξηζζόηεξν αλαγθαίνο γηα άηνκα ρακειώλ εηζνδεκαηηθώλ ηάμεσλ. Με ηελ έγθπξε θαη έγθαηξε ζπκβνπιεπηηθή, κπνξεί λα δνζνύλ 3

4 επθαηξίεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο αλέιημήο ηνπο θαη αλαηξνπήο θαη κε ηνλ ηξόπν, απηό ησλ εηζνδεκαηηθώλ θαη ηαμηθώλ δηαθνξώλ. Εκπαιδεςηικά δεδομένα Η δνκή ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο, ε πεξηθεξεηαθή ηνπ δηάξζξσζε, νη εθπαηδεπηηθέο θαηεπζύλζεηο, ην επίπεδν ζπνπδώλ, ηα ζπζηήκαηα ησλ εμεηάζεσλ, νη δηαδηθαζίεο επηινγήο, νη επηξξνέο πνπ αζθνύλ νη θαζεγεηέο ζε ζπλδπαζκό κε ηηο καζεζηαθέο επηδόζεηο, έρνπλ επίζεο εηδηθή βαξύηεηα ζηηο επηινγέο ζπνπδώλ θαη θαη επέθηαζε ησλ επαγγεικάησλ θαη ηεο ζηαδηνδξνκίαο. Όηαλ έλαο καζεηήο έρεη πνιύ θαιέο επηδόζεηο ζην ζρνιείν, είλαη εύινγν λα επηιέμεη λα εηζαρζεί ζε κηα ζρνιή κε πςειέο βάζεηο εηζαγσγήο, όπσο είλαη ιρ. ε ηαηξηθή, κε ηελ πξνϋπόζεζε βέβαηα όηη ηνπ ηαηξηάδεη ην ηαηξηθό επάγγεικα θαη είλαη πξνεηνηκαζκέλνο λα δηαβεί ηνλ αλεθνξηθό θαη καθξύ δξόκν πνπ απαηηεί κηα ηέηνηα δύζβαηε επαγγεικαηηθή δηαδξνκή. Σπλήζσο ζεσξείηαη ζπαηάιε αλζξώπηλσλ πόξσλ, όηαλ έλαο καζεηήο δηαζέηεη πςειέο καζεζηαθέο επηδόζεηο, λα θαηαιήγεη ζηελ επηινγή ζρνιώλ κε ρακειέο βάζεηο εηζαγσγήο. Οι ηςσαίοι παπάγονηερ Οη ηπραίνη παξάγνληεο, νη απξόζκελεο θαιόηπρεο ή θαθόηπρεο ζπκπηώζεηο θαη ζπγθπξίεο πνπ ζπλαληά θάπνηεο θνξέο θάζε άλζξσπνο ζηε δσή ηνπ, κπνξεί λα δηαδξακαηίζνπλ ζεκαληηθό ξόιν ζηε ζηαδηνδξνκία θαη ηελ πξνζσπηθή ηνπ δσή. Σεκαζία έρεη λα κπνξεί λα δεη ν θαζέλαο πόηε ε ηύρε ηνπ ρηππά ηελ πόξηα θαη λα θάλεη ηε ζσζηή επέκβαζε ζην πεπξσκέλν ηνπ, λα βξεζεί ζηελ επάλσ κεξηά ηνπ θύκαηνο. Χσξίο βέβαηα απηό λα ζπλεπάγεηαη βιάβε γηα ηνπο ζπλαλζξώπνπο ηνπ, ζηνπο νπνίνπο, όηαλ κπνξεί θαλείο πξέπεη λα πξνζθέξεη ελδηαθέξνλ θαη αιιειεγγύε. Ούηε ζπλεπάγεηαη εγθαηάιεηςε ηεο πξνζπάζεηαο γηα ηε ζπλερή απηνβειηίσζε, γηα ηελ θαηάθηεζε ηεο γλώζεο θαη ησλ θαηάιιεισλ δεμηνηήησλ πνπ απαηηεί ν αληαγσληζηηθόο θόζκνο ηεο ζύγρξνλεο εξγαζηαθήο πξαγκαηηθόηεηαο. Είλαη γλσζηό όηη «ηα αγαζά θόπνηο θηώληαη», όηη ε επηηπρία ζηελ εξγαζία θαη ζηε δσή είλαη ε επηβξάβεπζε ησλ θόπσλ ηνπ θαζέλα. Κη απηό γηαηί δελ αλαηξείηαη από ην εκπόξην ειπίδσλ γηα εύθνιε, ρσξίο ηδξώηα, ηαρεία θαηάθηεζε ηεο επηηπρίαο πνπ πξνβάιιεηαη πιεζσξηθά από νξηζκέλα ειεθηξνληθά κέζα καδηθήο επηθνηλσλίαο κε επίθεληξν κηα ζαζξή εηθνληθή πξαγκαηηθόηεηα. Η θαηάθηεζε ηεο γλώζεο πνπ δελ ηειεηώλεη πνηέ, είλαη πεγή θαη ραξά ηεο δσήο, είλαη απηνζθνπόο, είλαη δύλακε αμηνζύλεο, επηηπρίαο θαη δεκηνπξγίαο. Σην ηαμίδη γηα ηελ Ιζάθε ζεκαζία έρεη ην κεγαιείν ηεο δηαδξνκήο.. Ο σπςζόρ κανόναρ Τν ζεώξεκα ηνπ «ρξπζνύ θαλόλα» ζπλδπάδεη ηηο παξαπάλσ εθηηκήζεηο θαη νδεγεί ζηε δηαπίζησζε όηη: άηνκα κε πςειέο επηδόζεηο θαη ηζρπξή ζέιεζε, κπνξνύλ λα επηιέγνπλ από επξύηεξν πεδίν επαγγεικάησλ πνπ ηνπο ηαηξηάδνπλ αθόκα θαη από εθείλα κε αξλεηηθέο πξννπηηθέο ή εθείλα πνπ δε ζπληξέρνπλ ζηελ πεξίπησζή ηνπο άιινη ζεηηθνί παξάγνληεο όπσο ηα νηθνγελεηαθά, ηα νηθνλνκηθά, ηα εθπαηδεπηηθά δεδνκέλα. ληίζεηα, άηνκα κε ρακειέο επηδόζεηο ρσξίο ζνβαξέο ειπίδεο βειηίσζήο ηνπο θαη κε αδύλακε ζέιεζε, είλαη πξνηηκόηεξν λα ζηξέθνληαη ζε ζπνπδέο θαη επαγγέικαηα πνπ θαη αξρήλ ηνπο ηαηξηάδνπλ θαη θαηά δεύηεξν ιόγν έρνπλ δηαπηζησκέλεο θαιέο πξννπηηθέο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ή γηα ηα νπνία ζπλππάξρνπλ θαη άιινη ζεηηθνί παξάγνληεο από ηνπο πξναλαθεξζέληεο. Όζν πςειόηεξεο είλαη νη καζεζηαθέο επηδόζεηο θαη ν βαζκόο ζέιεζεο ελόο αηόκνπ, ηόζν επξύηεξε κπνξεί λα είλαη ε δπλαηόηεηα, ην «ξίζθν» επηινγήο επαγγεικάησλ πνπ αληηπξνζσπεύνληαη από πεξηνξηζκέλεο ή θαη ειάρηζηεο ζέζεηο ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ην κείγκα ησλ επηκέξνπο παξαγόλησλ είλαη αξλεηηθό ή θαη πνιύ αξλεηηθό. Σηε ζύγρξνλε επνρή, έλαο εξγαδόκελνο είλαη πνιύ πηζαλό λα ππνρξεσζεί λα αιιάμεη έλα ή πεξηζζόηεξα επαγγέικαηα ζηε δηάξθεηα ηεο ζηαδηνδξνκίαο ηνπ. Επηπιένλ, ππάξρεη ζήκεξα έλαο πνιύ κεγάινο αξηζκόο επαγγεικάησλ από ηα νπνία θαιείηαη λα θάλεη ηηο επηινγέο ηνπ θαη απηό ζεκαίλεη όηη νθείιεη λα κε ζθέθηεηαη κνλνδηάζηαηα ζην λα επηκέλεη ζηελ επηινγή 4

5 ελόο θαη κόλν επαγγέικαηνο. Σηελ πξαγκαηηθόηεηα, ππάξρνπλ πνιύ πεξηζζόηεξα από έλα επαγγέικαηα πνπ ηαηξηάδνπλ ζηνλ θαζέλα. λ γηα θάπνηνπο ιόγνπο, δελ είλαη εθηθηή ε επηινγή ηνπ πξώηνπ ζε πξνηίκεζε επαγγέικαηνο, νθείιεη θαη κπνξεί λα πξνρσξήζεη ζηα επόκελα. ιιά ζε θακία πεξίπησζε δελ πξέπεη λα επηιέμεη εθείλα πνπ ηνπ είλαη θαη εμνρήλ απσζεηηθά. Ο θαζέλαο ζα πξέπεη λα έρεη κπξνζηά ηνπ έλαλ αλνηθηό νξίδνληα θαη λα επηιέμεη από έλαλ θαηάινγν πνιιώλ επαγγεικάησλ πνπ ηνπ ηαηξηάδνπλ, ζπλππνινγίδνληαο θαη ηε βαξύηεηα ησλ άιισλ παξαγόλησλ ή θξηηεξίσλ πνπ ζπλππάξρνπλ θαη λα απνθύγεη νπσζδήπνηε επαγγέικαηα πνπ είλαη εληειώο αηαίξηαζηα κε ην ραξαθηήξα ηνπ. Εθηόο από ηα παξαπάλσ, επηζεκαίλεηαη όηη ζε όια ηα επαγγέικαηα κέζεο θαη θπξίσο πςειήο εθπαίδεπζεο θαη εξγαζηαθήο ηεξαξρίαο, απαξαίηεηε είλαη ε γλώζε ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ, ηεο αγγιηθήο γιώζζαο, θαζώο θαη ε δηαξθήο αλαλέσζε ησλ γεληθώλ θαη εηδηθώλ γλώζεσλ θαη εκπεηξηώλ. Καη βέβαηα δελ πξέπεη λα μερλάκε όηη νινθιεξσκέλνο άλζξσπνο θαη επηηπρεκέλνο επαγγεικαηίαο είλαη εθείλνο πνπ έρεη πλεπκαηηθέο αλεζπρίεο θαη επαηζζεζίεο, εκκέλεη ζε πςειέο αμίεο θαη αξρέο, αλαδεηά ηε κόξθσζε θαη ηε γλώζε, αζρνιείηαη κε ηελ ηέρλε θαη ηε ινγνηερλία, ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ζπκκεηέρεη ζε δξάζεηο θνηλσληθήο αιιειεγγύεο, αλαπηύζζεη θξηηηθή θαη δεκηνπξγηθή ζθέςε, ελεξγεί κε εληηκόηεηα, ήζνο θαη δηνξαηηθόηεηα θαη δξαζηεξηνπνηείηαη ζεηηθά γηα ην δηθό ηνπ αιιά θαη γηα ην γεληθόηεξν θαιό. ναλςηικά ζηοισεία για ηιρ επαγγελμαηικέρ πποοπηικέρ και διεξόδοςρ όλων ηων επαγγελμάηων πος ζςνδέονηαι με επιμέποςρ ζποςδέρ πος πποζθέπονηαι ζε ελληνικά ΕΙ και ΤΕΙ ζε επίπεδο ΕΙ καηά επιζηημονικό πεδίο ηος Υποςπγείος Παιδείαρ. ΠΣΙΖ/ΡΚΖΚ ΔΗΗΡΖΡ ΔΔΙΚΡΗΔΠ ΞΟΞΡΗΔΠ ΔΔΙΚΡΗΔΠ ΗΔΜOI 1 ΔΞΗΠΡΖΚΛΗ ΞΔΗ ΙΗΖΠ ΙΥΠΠΠ Η ΦΗΙΙΗΠ ΖΛΠ ΦΗΙΙΠ ΙΗΖΠ ΙΗΖΠ ΙΥΠΠΠ Η ΦΗΙΙΗΠ ΔΠ/ΛΗΖΠ ΙΙΗΖΠ ΙΥΠΠΠ Η ΦΗΙΙΗΠ ΖΛΠ ΙΙΗΖΠ ΙΥΠΠΠ Η ΦΗΙΙΗΠ ΔΠ/ΛΗΖΠ ΔΟΚΛΗΖΠ ΙΥΠΠΠ Η ΦΗΙΙΗΠ ΖΛΠ ΔΟΚΛΗΖΠ ΙΥΠΠΠ Η ΦΗΙΙΗΠ ΔΠ/ΛΗΖΠ ΗΡΙΗΖΠ ΙΥΠΠΠ Η ΦΗΙΙΗΠ ΔΠ/ΛΗΖΠ ΗΡΙΗΖΠ & ΗΠΛΗΖΠ ΙΥΠΠΠ & ΦΗΙ/ΗΠ (ΗΡΙΗΖΠ) ΖΛΠ ΗΡΙΗΖΠ & ΗΠΛΗΖΠ ΙΥΠΠΠ & ΦΗΙ/ΗΠ (ΗΠΛΗΖΠ) ΖΛΠ ΙΥΠΠΠ, ΦΗΙΙΗΠ & ΞΙΗΡΗΠΚ ΟΔΜΔΗΛΗΥΛ ΣΥΟΥΛ ΟΖΠ (ΚΡΖΛΖ) ΦΗΙΙΠ ΙΗΖΠ ΦΗΙΙΠ ΙΙΗΖΠ ΦΗΙΙΠ ΙΙΗΖΠ ΦΗΙΙΠ ΔΟΚΛΗΖΠ ΦΗΙΙΠ ΔΟΚΛΗΖΠ ΦΗΙΙΠ ΗΡΙΗΖΠ ΦΗΙΙΠ ΗΡΙΗΖΠ Η ΗΠΛΗΖΠ ΦΗΙΙΠ ΗΠΛΗΖΠ Η ΗΡΙΗΖΠ ΦΗΙΙΠ ΟΔΜΔΗΛΗΥΛ ΣΥΟΥΛ ΔΙΗΠ ΖΛΠ ΔΙΠ ΔΙΗΠ ΔΠ/ΛΗΖΠ ΔΙΠ ΗΛΥΛΗΖΠ ΔΙΗΠ ΖΛΠ ΞΗΚΛΡΗΖΠ & ΗΛΥΛΗΖΠ ΔΙΗΠ ΔΠ/ΛΗΖΠ ΔΙΠ ΔΙΠ 0 0 5

6 ΦΗΙ/ΦΗΠ-Η/ΖΠ & ΤΣΙΗΠ ΖΛΠ ΦΗΙ/ΦΗΠ-Η/ΖΠ & ΤΣΙΗΠ ΗΥΛΛΗΛΥΛ ΦΗΙ/ΦΗΠ-Η/ΖΠ ΔΠ/ΛΗΖΠ ΦΗΙ/ΥΛ & ΗΛ. ΠΞΥΛ ΟΖΡΖΠ (ΟΔΚΛ) ΦΗΙΙΠ-ΗΥΠ ΦΗΙΙΠ-ΗΥΠ ΦΗΙΙΠ-ΗΥΠ ΦΗΙΙΠ-ΗΥΠ ΦΗΙΠΦΗΠ ΡΟΠ ΦΗΙΙΠ ΦΗΙΙΗΠ ΗΥΛΛΗΛΥΛ ΦΗΙΙΠ ΦΗΙΙΗΠ ΟΖΡΖΠ (ΟΔΚΛ) ΦΗΙΙΠ ΦΗΙΙΗΠ ΖΛΠ ΦΗΙΙΠ ΦΗΙΙΗΠ ΔΠ/ΛΗΖΠ ΦΗΙΙΠ ΦΗΙΙΗΠ ΡΟΠ ΦΗΙΙΠ ΦΗΙΙΗΠ ΞΔΙΞΛΛΖΠ ΦΗΙΙΠ ΔΙΙΖΛΗΖΠ ΦΗΙΙΗΠ ΟΖΠ (ΚΡΖΛΖ) ΗΠΡΟΗΠ & ΟΣΗΙΗΠ ΔΠ/ΛΗΖΠ ΗΠΡΟΗΠ & ΟΣΗΙΗΠ ΗΥΛΛΗΛΥΛ ΗΠΡΟΗΠ & ΟΣΗΙΗΠ ΖΛΠ ΗΠΡΟΗΠ & ΟΣΗΙΗΠ ΟΖΡΖΠ (ΟΔΚΛ) ΗΠΡΟΗΠ-ΟΣΗΙΗΠ & ΗΛΥΛΗΖΠ ΛΟΥΞΙΗΠ ΔΠΠΙΗΠ (ΒΙΠ) ΗΠΡΟΗΠ-ΟΣΗΙΗΠ & ΗΣΔΗΟΗΠΖΠ ΞΙΗΡΗΠΚΗΥΛ ΥΛ ΞΔΙΞΛΛΖΠ (ΙΚΡ) ΦΗΙΙΠ ΗΠΡΟΗΠ-ΟΣΗΙΠ ΗΠΡΟΗΠ-ΟΣΗΙΠ ΗΠΡΟΗΠ-ΟΣΗΙΠ ΗΠΡΟΗΠ-ΟΣΗΙΠ ΗΠΡΟΗΠ-ΟΣΗΙΠ- ΙΟΦΠ ΗΠΡΟΗΠ-ΟΣΗΙΠ ΗΠΡΟΗΠ ΗΛΗ (ΔΟΟ) ΗΠΡΟΗΠ ΗΠΡΟΗΠ &ΔΛΙΗΠ ΟΖΠ (ΚΡΖΛΖ) ΛΚΗΖΠ ΟΖΠ (ΚΡΖΛΖ) ΗΠΡΟΗΠ-ΔΛΙΠ ΗΖΟΠ ΛΚΗΖΠ ΖΛΠ ΗΖΟΠ ΛΚΗΖΠ ΔΠ/ΛΗΖΠ ΗΖΟΠ ΔΡΟΗΥΛ ΠΞΥΛ ΡΟΠ ΔΡΟΙΠ ΔΡΟΗΥΛ ΠΞΥΛ ΖΛΠ ΔΡΟΗΥΛ ΠΞΥΛ ΞΔΙΞΛΛΖΠ (ΛΞΙΗ) ΔΡΟΙΠ ΔΡΟΙΠ ΔΡΟ ΔΠ/ΛΗΖΠ ΔΡΟΙΠ-ΖΞΗΠ ΗΛΖΚΡΟΦ ΔΠ/ΛΗΖΠ ΔΗ/ΖΠ Η ΗΛΥΛΗΖΠ ΞΙΗΡΗΖΠ ΚΔΛΗΠ (ΔΠ/ΛΗΖ) ΗΛΥΛΗΖΠ Η ΔΗΔΡΗΖΠ ΞΙΗΡΗΖΠ ΞΔΙΞΛΛΖΠ ΗΛΥΛΗΖΠ ΞΙΗΡΗΖΠ ΛΡΔΗ ΟΣΔΗΛΚΗΠ & ΒΗΒΙΗΖΛΚΗΠ ΗΛΗ (ΔΟΟ) ΗΔΛΥΛ Η ΔΟΥΦΥΛ ΠΞΥΛ ΞΔΗΟΗ ΗΛΖΚΡΟΦΗΠΡΖΠ ΔΗΔΡΗΠ-ΗΛΥΛΗΙΠ ΗΛΥΛΗΙΠ-ΔΗΔΡΗΠ ΗΛΥΛΗΙΠ-ΞΙΗΡΗΠ ΔΞΗΠΡΖΚΛΠ ΟΣΔΗΛΚΠ-ΒΗΒΙΗΖΛΚΠ ΗΔΛΙΠ-ΗΛΚΙΠ ΗΔΛΥΛ Η ΔΟΥΦΥΛ ΗΔΛΙΠ-ΗΛΚΙΠ 6

7 ΠΞΥΛ ΛΡΔΗ ΞΙΗΡΗΖΠ ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ ΟΖΡΖΠ (ΟΔΚΛ) ΞΙΗΡΗΥΛ ΔΞΗΠΡΖΚΥΛ ΔΠ/ΛΗΖΠ ΞΙΗΡΗΥΛ ΔΞΗΠΡΖΚΥΛ ΟΖΠ (ΚΡΖΛΖ) ΞΙΗΡΗΖΠ ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ & ΖΚ. ΗΗΖΠΖΠ ΖΛΠ ΖΚΠΗΠ ΗΗΖΠΖΠ ΛΡΔΗ ΞΙΗΡΗΖΠ ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ Η ΗΠΡΟΗΠ ΛΡΔΗ ΞΙΗΡΗΖΠ ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ Η ΗΔΛΥΛ ΠΣΔΠΔΥΛ ΞΔΙΞΛΛΖΠ (ΟΗΛΠ) ΚΔΠΔΗΥΛ ΠΞΥΛ ΗΗ (ΟΠ) ΞΙΗΡΗΠ ΔΞΗΠΡΖΚΛΠ ΞΙΗΡΗΠ ΔΞΗΠΡΖΚΛΠ ΞΙΗΡΗΠ ΔΞΗΠΡΖΚΛΠ ΞΙΗΡΗΠ ΔΞΗΠΡΖΚΛΠ- ΗΛΚΗΗΖΡΗΠ ΖΚΠΗ ΗΛΚΗΗΖΡΗΠ ΖΚΠΗ ΞΙΗΡΗΠ ΔΞΗΠΡΖΚΛΠ ΞΙΗΡΗΠ ΔΞΗΠΡΖΚΛΠ ΞΙΗΡΗΠ ΔΞΗΠΡΖΚΛΠ ΗΛΥΛΗΙΗΠ ΛΡΔΗ ΗΛΥΛΗΙΠ ΗΛΥΛΗΙΗΠ ΟΖΡΖΠ (ΟΔΚΛ) ΗΛΥΛΗΙΗΠ ΗΗ (ΚΡΗΙΖΛΖ) ΗΛΥΛΗΖΠ ΛΟΥΞΙΗΠ ΛΡΔΗ ΗΛΥΛΗΖΠ ΛΟΥΞΙΗΠ & ΗΠΡΟΗΠ ΗΗ (ΚΡΗΙΖΛΖ) ΗΛΥΛΗΖΠ ΗΗΖΠΖΠ ΟΖΠ (ΚΡΖΛΖ) ΔΞΗ/ΛΗΠ & ΚΔΠΥΛ ΚΕ. ΔΛΖΚΔΟ. ΖΛΠ ΔΞΗΗΛΥΛΗΠ ΚΔΠΥΛ Η ΞΙΗΡΗΠΚ ΛΡΔΗ ΖΚΠΗΟΦΗΠ & ΚΔΠΥΛ ΚΕΗΖΠ ΔΞΗΗΛΥΛΗΠ ΔΠ/ΛΗΖΠ ΒΙΛΗΥΛ ΠΞΥΛ Ρ. ΚΔΛΗΠ (ΦΙΥΟΗΛ) ΒΙΛΗΥΛ ΠΙΒΗΥΛ & ΛΡΙΗΥΛ ΠΞΥΛ ΚΔΛΗΠ ΠΙΒΗΥΛ ΠΞΥΛ ΖΛΠ ΗΛΥΛΗΙΠ ΗΛΥΛΗΙΠ ΗΛΥΛΗΙΠ-ΛΟΥΞΙΠ ΛΟΥΞΙΠ-ΗΠΡΟΗΠ ΗΛΥΛΗΠ ΙΔΗΡΟΠ ΖΚΠΗΟΦΠ- ΔΞΗΗΛΥΛΗΙΠ ΖΚΠΗΟΦΠ- ΔΞΗΗΛΥΛΗΙΠ ΖΚΠΗΟΦΠ ΒΙΛΗΙΠ ΞΙΗΡΗΠ ΔΞΗΠΡΖΚΛΠ ΡΟΗΥΛ Η ΠΣΟΛΥΛ ΠΗΡΗΥΛ ΠΞΥΛ ΖΛΠ ΡΟΙΠ-ΠΗΡΙΠ ΦΗΙΠ. Η. & ΤΣΙΗΠ (ΞΟΟΚΚ ΤΣΙΗΠ) ΖΛΠ ΤΣΙΗΠ ΟΖΡΖΠ (ΟΔΚΛ) ΤΣΙΠ ΤΣΙΠ ΤΣΙΗΠ ΛΡΔΗ ΤΣΙΠ ΤΣΙΗΠ ΔΠ/ΛΗΖΠ ΤΣΙΠ ΜΔΛΥΛ ΙΥΠΠΥΛ ΚΔΡΦΟ. & ΗΔΟ/ΛΔΗΠ ΗΛΗ ΔΗΗΔΠΖ ΚΔΡΦΟΠΖΠ Ή ΗΔΟΚΖΛΔΗΠ (ΔΟΟ) ΜΔΛΥΛ ΙΥΠΠΥΛ ΚΔΡΦΟ. & ΗΔΟ/ΛΔΗΠ ΗΛΗ ΗΠΛΗΖΠ ΙΥΠΠΠ Η ΞΙΗΡΗΠΚ (ΔΟΟ) ΔΞΗΠΡ.ΦΠ.ΥΖΠ Η ΙΖΡΗΠΚ ΔΠ/ΛΗΖΠ ΔΞΗΠΡ.ΦΠ.ΥΖΠ Η ΙΖΡΗΠΚ ΔΠΠΙΗΠ (ΡΟΗΙ) ΦΗΙΙΠ ΜΔΛΥΛ ΙΥΠΠΥΛ- ΚΔΡΦΟΠΡΖΠ-ΗΔΟΚΖΛΔΠ ΗΔΟΚΖΛΔΠ ΗΠΛΗΖΠ ΚΛΠΡΖΠ 0 ΚΛΠΡΖΠ 0 7

8 ΔΞΗΠΡ.ΦΠ.ΥΖΠ Η ΙΖΡΗΠΚ ΔΠ/ΛΗΖΠ (ΠΔΟΟΔΠ) ΔΞΗΠΡ.ΦΠ.ΥΖΠ Η ΙΖΡΗΠΚ ΖΛΠ ΔΞΗΠΡ.ΦΠ.ΥΖΠ Η ΙΖΡΗΠΚ ΟΖΠ (ΚΡΖΛΖ) Η/ ΔΗΗΖΠ ΥΖΠ ΔΠΠΙΗΠ (ΒΙΠ) Η/ ΖΚΡ. ΔΞ/ΠΖΠ ΟΖΡΖΠ (ΟΔΚΛ) Η/ ΖΚΡ. ΔΞ/ΠΖΠ ΔΠΠΙΗΠ (ΒΙΠ) Η/Η ΖΚΡΗΖΠ ΔΞ/ΠΖΠ ΖΛΠ Η/ ΖΚΡ. ΔΞ/ΠΖΠ ΗΥΛΛΗΛΥΛ Η/ ΖΚΡ. ΔΞ/ΠΖΠ ΡΟΠ Η/ ΖΚΡ. ΔΞ/ΠΖΠ ΟΖΠ (ΙΔΜ/ΞΙΖ) Η/ ΖΚΡ. ΔΞ/ΠΖΠ ΗΗ (ΟΠ) ΚΛΠΡΖΠ 0 ΚΛΠΡΖΠ 0 ΚΛΠΡΖΠ 0 ΗΥΠ ΔΗΗΖΠ ΥΖΠ ΠΙΠ ΠΙΠ ΠΙΠ ΠΙΠ ΠΙΠ ΠΙΠ ΠΙΠ Η/ ΖΚΡ. ΔΞ/ΠΖΠ ΔΠ/ΛΗΖΠ ΠΙΠ Η/ ΖΚΡ. ΔΞ/ΠΖΠ Ρ. ΚΔΛΗΠ (ΦΙΥΟΗΛ) ΠΙΠ ΔΞ/ΠΖΠ ΥΖΠ ΠΡΖΛ ΞΟΠΣΙΗΖ ΖΙΗΗ ΖΛΠ ΛΖΞΗΥΠ3 ΔΞΗΠΡΖΚΥΛ ΞΟΠΣΙΗΖΠ ΥΖΠ & ΔΞ/ΠΖΠ ΔΠ/ΛΗΖΠ ΔΞΗΠΡΖΚΥΛ ΔΗΔΠΖΠ ΠΡΖΛ ΞΟΠΣΙΗΖ ΖΙΗΗ ΟΖΠ (ΙΔΜ/ΞΙΖ) ΔΞΗΠΡΖΚΥΛ ΡΖΠ ΞΟΠΣΙΗΖΠ ΥΖΠ & Ρ ΔΗΔΡΗ ΠΣΔΗΠΚ ΗΗ (ΟΠ) ΗΥΗ ΞΟΠΣΙΗΖΠ ΔΗΔΠΖΠ ΔΠΠΙΗΠ (ΒΙΠ) ΛΖΞΗΥΠ ΛΖΞΗΥΠ ΛΖΞΗΥΠ ΛΖΞΗΥΠ 3 Οη πξννπηηθέο ησλ επαγγεικάησλ ησλ λεπηαγσγώλ, ησλ βξεθνλεπηαγσγώλ θαη ηεο πξνζρνιηθήο αγσγήο, από πνιύ αξλεηηθέο πνπ ήηαλ κέρξη πξόζθαηα, κεηαζηξέθνληαη ζε ζεηηθέο, ιόγσ ηεο επέθηαζεο ηεο πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο. Τν ίδην έρεη ζπκβεί θαη κε ηνπο δάζθαινπο ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαηδεπζεο, ύζηεξα από ηελ θαζηέξσζε ηνπ νινήκεξνπ ζρνιείνπ πξηλ από ιίγα ρξόληα, γεγνλόο πνπ νδήγεζε ζε θαηαθόξπθε άλνδν ησλ βάζεσλ ζρνιώλ ησλ παηδαγσγηθώλ επηζηεκώλ. Οη επίζεο πνιύ πςειέο βάζεηο ησλ ζηξαηησηηθώλ θαη αζηπλνκηθώλ ζρνιώλ, νθείινληαη ζην όηη ε απνθνίηεζε απ απηέο νδεγεί ζηελ εξγαζηαθή αζθάιεηα ηεο κνληκόηεηαο ζην δεκόζην ηνκέα. Επηζεκαίλεηαη θαη εδώ όηη, ε ιήςε ηεο απόθαζεο γηα ηελ επηινγή ζπνπδώλ θαη επαγγεικάησλ δελ πξέπεη λα γίλεηαη κε απνθιεηζηηθό θξηηήξην ηεο επαγγεικαηηθέο πξννπηηθέο, ζύκθσλα θαη κε ηηο αλαιύζεηο πνπ έρνπλ παξαηεζεί θαη ζπλνπηηθά πην πάλσ. Οη επαγγεικαηηθέο πξννπηηθέο απνηεινύλ έλα ζεκαληηθό δεδνκέλν, αιιά όρη ην κνλαδηθό. Σηελ πεξίπησζε πνπ επηιεγνύλ ζπνπδέο κε πνιύ αξλεηηθέο πξννπηηθέο, ππάξρεη πάληνηε ε δπλαηόηεηα ζηξνθήο ζε άιιεο κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο πνπ ζπλδένληαη κε επαγγέικαηα κε ζεηηθέο πξννπηηθέο. Ο λένο ή ε λέα πνπ δηαζέηνπλ ηζρπξή ζέιεζε, επηκνλή θαη επηκνλή, ζε ζπλδπαζκό κε νξηζκέλεο ηθαλόηεηεο, ζα ηα θαηαθέξνπλ αθόκα θαη ζηηο πνιύ δύζβαηεο επαγγεικαηηθέο πεξηνρέο. ηαηί όηαλ θάπνηνο μέξεη ηη ζέιεη νη πάληεο ππνρσξνύλ ( Κνκθνύθηνο) 8

9 ΗΥΗ ΞΟΠΣΙΗΖΠ ΔΗΔΠΖΠ ΟΖΡΖΠ (ΟΔΚΛ) ΗΥΗ ΛΖΞΗΥΥΛ ΗΥΛΛΗΛΥΛ ΔΞΗΠΡΖΚΥΛ ΡΖΠ ΔΗΔΠΖΠ Η ΡΖ ΥΖΠ ΠΡΖΛ ΞΟΠΣΙΗΖ ΖΙΗΗ ΡΟΠ ΛΖΞΗΥΠ ΛΖΞΗΥΠ ΛΖΞΗΥΠ ΗΥΗ ΛΖΞΗΥΥΛ Ρ. ΚΔΛΗΠ (ΦΙΥΟΗΛ) ΛΖΞΗΥΠ ΚΠΗΥΛ ΠΞΥΛ ΗΛΗ (ΔΟΟ) ΚΠΗΠ 0 ΚΠΗΥΛ ΠΞΥΛ ΖΛΠ ΚΠΗΙΠ ΚΠΗΥΛ ΠΞΥΛ ΔΠ/ΛΗΖΠ ΚΠΗΖΠ ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ Η ΡΔΣΛΖΠ ΚΔΛΗΠ (ΔΠ/ΛΗΖ) ΚΔ. ΗΠΡΟΗΠ & ΔΥΟΗΠ ΡΖΠ ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ ΖΛΠ ΞΙΗΡΗΠΚΗΖΠ ΡΔΣ/ΗΠ & ΔΞΗ/ΛΗΠ ΗΗ (ΚΡΗΙΖΛΖ) ΡΔΣΛΥΛ ΖΣ & ΔΗΛΠ ΗΛΗ (ΔΟΟ) ΗΣΔΗΟΗΠΖΠ ΞΙΗΡΗΠΚΗ ΞΔΟΗΒΙΙΛΡΠ & ΛΔΥΛ ΡΔΣΛΙΗΥΛ ΗΥΛΛΗΛΥΛ (ΟΗΛΗ) ΔΥΟΖΡΗΥΛ ΠΞΥΛ ΡΔΣΛΖΠ ΡΖΠ ΛΥΡΡΖΠ ΠΣΙΖΠ ΙΥΛ ΡΔΣΛΥΛ (ΖΛ) ΚΠΗΙΠ ΚΠΗΙΠ-ΔΗΠΡΗΠ ΔΥΟΖΡΗΠ ΔΞΗΠΡΖΚΥΛ-ΗΠΡΟΗΠ ΡΔΣΛΙΠ-ΔΞΗΗΛΥΛΗΙΠ ΞΙΗΡΗΠΚ ΡΔΣΛΙΠ ΖΣ Η ΔΗΛΠ ΡΔΣΛΙΠ-ΔΞΗΗΛΥΛΗΙΠ ΞΙΗΡΗΠΚ ΔΥΟΖΡΗΠ ΡΔΣΛΖΠ 0 0 ΠΡΟΡΗΥΡΗΔΠ ΠΣΙΔΠ ΠΡΟΡΙΗ (ΠΠΠ) ΔΠ/ΛΗΖ ΠΡΟΡΙΠ Ξ ΤΣΙΥΛ (ΠΠΠ) ΔΠ/ΛΗΖ ΠΡΟΡΗΥΡΗΠ ΤΣΙΠ Ξ ΛΥΡΡΔΠ ΔΙΖΠΗΠΡΗΔΠ ΖΚΗΔΠ ΞΟΟΚΚ ΗΔΟΡΗΥΛ ΠΞΥΛ ΖΛΠ ΔΙΠ ΞΟΟΚΚ ΗΔΟΡΗΥΛ ΠΞΥΛ ΔΠ/ΛΗΖΠ ΔΙΠ ΞΟΟΚΚ ΗΔΟΡΗΥΛ ΠΞΥΛ ΒΔΙΙΠ ΗΥΛΛΗΛΥΛ ΔΙΠ ΞΟΟΚΚ ΗΔΟΡΗΥΛ ΠΞΥΛ ΖΟΙΔΗ ΟΖΡΖΠ ΔΙΠ ΞΟΟΚΚ ΔΙΖΠΗΠΡΗΖΠ ΚΠΗΖΠ Η ΤΙΡΗΖΠ ΒΔΙΙΠ ΗΥΛΛΗΛΥΛ ΔΙΠ ΞΟΟΚΚ ΔΙΖΠΗΠΡΗΖΠ ΚΠΗΖΠ Η ΤΙΡΗΖΠ ΖΟΙΔΗ ΟΖΡΖΠ ΔΙΠ Ρ.Δ.Η. 9

10 ΒΗΒΙΗΖΛΚΗΠ & ΠΠΡΖΚΡΥΛ ΞΙΖΟΦΟΖΠΖΠ ΖΛΠ ΠΠΡΖΚΡΥΛ ΞΙΖΟΦΟΗΖΠ ΟΣΔΗΔΡΖΠΖΠ ΒΗΒΙΗΖΛΚΗΠ & ΠΠΡΖΚΡΥΛ ΞΙΖΟΦΟΖΠΖΠ ΔΠ/ΛΗΖΠ ΠΠΡΖΚΡΥΛ ΞΙΖΟΦΟΗΖΠ ΟΣΔΗΔΡΖΠΖΠ ΗΛΥΛΗΖΠ ΔΟΠΗΠ ΖΛΠ ΗΛΥΛΗΠ ΙΔΗΡΟΠ ΗΛΥΛΗΖΠ ΔΟΠΗΠ ΟΖΡΖΠ (ΖΟΙΔΗ) ΗΛΥΛΗΖΠ ΔΟΠΗΠ ΗΛΥΛΗΖΠ ΔΟΠΗΠ ΡΟΠ ΗΛΥΛΗΖΠ ΔΟΠΗΠ ΞΟΠΣΙΗΖΠ ΥΖΠ ΖΛΠ ΛΖΞΗΥΠ ΒΟΔΦΛΖΞΗΚΗΠ ΖΞΔΗΟ (ΗΥΛΛΗΛ) ΒΟΔΦΛΖΞΗΥΠ ΒΟΔΦΛΖΞΗΚΗΠ ΔΠ/ΛΗΖΠ ΒΟΔΦΛΖΞΗΥΠ ΞΙΖΟΦΟΗΖΠ & ΚΔΠΥΛ ΚΕΗΖΠ ΔΛΖΚΔΟΥΠΖΠ ΡΟΠ (ΞΟΠ) ΙΦΖΠ & ΟΠΗΖΠ ΚΠΗΖΠ ΖΞΔΗΟ (ΟΡ) ΚΠΔΗΙΗΠ, ΚΠΔΗΙΟΦΗΠ Η ΠΣΔΗΠΚ ΔΔΠΔΥΛ ΡΟΠ (ΞΟΠ) ΞΟΠΡΠΗΠ & ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ ΞΙΗΡΗΠΚΗΖΠ ΙΖΟΛΚΗΠ ΗΛΗΥΛ ΛΖΠΥΛ (ΕΛΠ) ΖΚΠΗΥΛ ΠΣΔΠΔΥΛ Η ΔΞΗΗΛΥΛΗΠ Ρ. ΚΔΛΗΠ (ΠΡΟΗ) ΖΚΠΗΥΛ ΠΣΔΠΔΥΛ Η ΔΞΗΗΛΥΛΗΠ ΗΛΗΥΛ ΛΖΠΥΛ (ΟΠΡΙΗ) ΔΦΟΚΥΛ ΜΔΛΥΛ ΙΥΠΠΥΛ ΠΡΖ ΗΗΖΠΖ Η ΠΡ ΔΚΞΟΗ ΖΞΔΗΟ (ΖΚΔΛΗΡΠ) ΗΗΖΠΖΠ ΗΛΥΛΗΥΛ ΠΛΔΡΗΟΗΠΡΗΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ Η ΟΛΥΠΔΥΛ ΚΔΠΙΗ ΞΙΖΟΦΟΗΠ- ΔΞΗΗΛΥΛΗΙΠ ΚΠΗΠ ΙΗΖΠ Η ΟΠΗΖΠ ΚΠΗΖΠ ΚΠΔΗΙΠ- ΟΛΥΡΖΠ ΔΔΠΔΥΛ ΞΙΗΡΗΠΚΙΠ- ΗΠΡΟΗΠ ΔΞΗΗΛΥΛΗΙΠ- ΠΡΔΙΔΣΠ ΖΚΠΗΥΛ ΠΣΔΠΔΥΛ ΔΞΗΗΛΥΛΗΙΠ- ΠΡΔΙΔΣΠ ΖΚΠΗΥΛ ΠΣΔΠΔΥΛ ΙΥΠΠΙΠ ΗΗΖΠΖΠ ΠΡΔΙΔΣΠ ΠΛΔΡΗΟΗΠΚΥΛ Ξ 0 0 ΔΦΟΚΠΚΔΛΥΛ ΚΖΚΡΗΥΛ ΟΖΡΖΠ (ΖΟΙΔΗ) ΔΞΗΠΡΖΚΥΛ ΡΖΠ ΙΠΠΠ ΗΗ (ΚΡΗΙΖΛΖ) ΠΡΡΗΠΡΗΖΠ & ΛΙΗΠΡΗΥΛ- ΣΟΖΚΡΗΛΚΗΥΛ ΚΖΚΡΗΥΛ ΗΗ (ΠΚΠ) ΠΡΡΗΠΡΗΖΠ ΗΛΚΗ ΛΔΞΗΠΡΖΚΗ ΖΛΠ 2 ΔΞΗΠΡΖΚΛΗ ΞΔΗ ΚΖΚΡΗΠ 0 ΙΠΠΙΠ ΠΡΡΗΠΡΗΙΠ- ΛΙΗΠΡΖΠ ΠΡΡΗΠΡΗΙΠ 0 0 ΚΖΚΡΗΥΛ ΗΥΛΛΗΛΥΛ ΚΖΚΡΗΠ 10

11 ΚΖΚΡΗΥΛ ΡΟΠ ΚΖΚΡΗΠ ΚΖΚΡΗΥΛ ΟΖΡΖΠ (ΖΟΙΔΗ) ΚΖΚΡΗΠ ΚΖΚΡΗΥΛ ΗΗ (ΠΚΠ) ΚΖΚΡΗΠ ΚΖΚΡΗΥΛ ΔΠ/ΛΗΖΠ ΚΖΚΡΗΠ ΚΖΚΡΗΥΛ ΖΛΠ ΚΖΚΡΗΠ ΦΠΗΖΠ ΗΥΛΛΗΛΥΛ ΦΠΗΠ ΦΠΗΖΠ ΡΟΠ ΦΠΗΠ ΦΠΗΖΠ ΟΖΡΖΠ (ΖΟΙΔΗ) ΦΠΗΠ ΦΠΗΖΠ ΖΛΠ ΦΠΗΠ ΦΠΗΖΠ ΔΠ/ΛΗΖΠ ΦΠΗΠ ΣΖΚΔΗΠ ΗΥΛΛΗΛΥΛ ΣΖΚΗΠ ΣΖΚΔΗΠ ΡΟΠ ΣΖΚΗΠ ΣΖΚΔΗΠ ΟΖΡΖΠ (ΖΟΙΔΗ) ΣΖΚΗΠ ΣΖΚΔΗΠ ΖΛΠ ΣΖΚΗΠ ΣΖΚΔΗΠ ΔΠ/ΛΗΖΠ ΣΖΚΗΠ ΔΥΙΗΠ ΡΟΠ ΔΥΙΠ ΔΥΙΗΠ Η ΔΥΞΔΟΗΒΙΙΛΡΠ ΖΛΠ ΔΥΙΠ ΔΥΙΗΠ ΔΠ/ΛΗΖΠ ΔΥΙΠ ΔΥΟΦΗΠ ΗΗ (ΚΡΗΙΖΛΖ) ΔΥΟΦΠ ΔΥΟΦΗΠ ΣΟΞΔΗ (ΖΛ) ΔΥΟΦΠ ΔΞΗΠΡ. ΦΠ. ΥΖΠ Η ΙΖΡΗΠΚ ΔΠ/ΛΗΖΠ ΚΛΠΡΖΠ ΔΞΗΠΡ. ΦΠ. ΥΖΠ Η ΙΖΡΗΠΚ ΔΠ/ΛΗΖΠ ΚΛΠΡΖΠ ΔΞΗΠΡ. ΦΠ. ΥΖΠ Η ΙΖΡΗΠΚ ΔΠΠΙΗΠ (ΡΟΗΙ) ΚΛΠΡΖΠ ΔΞΗΠΡ. ΦΠ. ΥΖΠ Η ΙΖΡΗΠΚ ΔΠ/ΖΠ (ΠΔΟΟΔΠ) ΚΛΠΡΖΠ ΔΞΗΠΡ. ΦΠ. ΥΖΠ Η ΙΖΡΗΠΚ ΖΛΠ ΚΛΠΡΖΠ ΔΞΗΠΡ. ΦΠ. ΥΖΠ Η ΙΖΡΗΠΚ ΟΖΠ (ΚΡΖΛΖ) ΚΛΠΡΖΠ ΗΥΗ ΔΗΗΖΠ ΥΖΠ ΔΠΠΙΗΠ (ΒΙΠ) ΗΥΠ ΔΗΗΖΠ ΥΖΠ 11

12 Η/ ΖΚΡ. ΔΞ/ΠΖΠ ΟΖΡΖΠ (ΟΔΚΛ) ΠΙΠ Η/ ΖΚΡ. ΔΞ/ΠΖΠ ΔΠΠΙΗΠ (ΒΙΠ) ΠΙΠ Η/Η ΖΚΡ. ΔΞ/ΠΖΠ ΖΛΠ ΠΙΠ Η/ ΖΚΡ. ΔΞ/ΠΖΠ ΗΥΛΛΗΛΥΛ ΠΙΠ Η/ ΖΚΡ. ΔΞ/ΠΖΠ ΡΟΠ ΠΙΠ Η/ ΖΚΡ. ΔΞ/ΠΖΠ ΟΖΠ (ΙΔΜ/ΞΙΖ) ΠΙΠ Η/ ΖΚΡ. ΔΞ/ΠΖΠ ΗΗ (ΟΠ) ΠΙΠ Η/ ΖΚΡ. ΔΞ/ΠΖΠ ΔΠ/ΛΗΖΠ ΠΙΠ Η/ ΖΚΡ. ΔΞ/ΠΖΠ Ρ. ΚΔΛΗΠ (ΦΙΥΟΗΛ) ΠΙΠ ΔΞ/ΠΖΠ ΥΖΠ ΠΡΖΛ ΞΟΠΣΙΗΖ ΖΙΗΗ ΖΛΠ ΛΖΞΗΥΠ ΔΞΗΠΡΖΚΥΛ ΞΟΠΣΙ. ΥΖΠ & ΔΞ/ΠΖΠ ΔΠ/ΛΗΖΠ ΔΞΗΠΡΖΚΥΛ ΡΖΠ ΞΟΠΣΙΗΖΠ ΥΖΠ & Ρ ΔΗΔΡΗ ΠΣΔΗΠΚ ΗΗ (ΟΠ) ΔΞΗΠΡΖΚΥΛ ΔΗΔΠΖΠ ΠΡΖΛ ΞΟΠΣΙΗΖ ΖΙΗΗ ΟΖΠ (ΙΔΜ/ΞΙΖ) ΗΥΗ ΞΟΠΣΙΗΖΠ ΔΗΔΠΖΠ ΟΖΡΖΠ (ΟΔΚΛ) ΗΥΗ ΛΖΞΗΥΥΛ ΗΥΛΛΗΛΥΛ ΔΞΗΠΡΖΚΥΛ ΡΖΠ ΔΗΔΠΖΠ Η ΡΖΠ ΥΖΠ ΠΡΖΛ ΞΟΠΣΙΗΖ ΖΙΗΗ ΡΟΠ ΗΥΗ ΛΖΞΗΥΥΛ Ρ. ΚΔΛΗΠ (ΦΙΥΟΗΛ) ΔΗΔΡΗΖΠ ΗΛΥΛΗΖΠ ΞΙΗΡΗΖΠ ΚΔΛΗΠ (ΔΠ/ΛΗΖ) ΗΛΥΛΗΖΠ Η ΔΗΔΡΗΖΠ ΞΙΗΡΗΖΠ ΞΔΙΞΛΛΖΠ (ΟΗΛΠ) ΚΠΗΥΛ ΠΞΥΛ ΗΛΗ (ΔΟΟ) ΛΖΞΗΥΠ ΛΖΞΗΥΠ ΛΖΞΗΥΠ ΛΖΞΗΥΠ ΛΖΞΗΥΠ ΛΖΞΗΥΠ ΛΖΞΗΥΠ ΔΗΔΡΗΠ- ΗΛΥΛΗΙΠ ΗΛΥΛΗΙΠ- ΔΗΔΡΗΠ ΚΠΗΙΠ ΚΠΗΥΛ ΠΞΥΛ ΖΛΠ ΚΠΗΙΠ ΚΠΗΥΛ ΠΞΥΛ ΔΠ/ΛΗΖΠ ΚΠΗΙΠ ΚΠΗΖΠ ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ Η ΡΔΣΛΖΠ ΚΔΛΗΠ (ΔΠ/ΛΗΖ) ΚΠΗΙΠ- ΔΗΠΡΗΠ ΗΛΖΚΡΟΦ ΔΠ/ΛΗΖΠ ΗΛΖΚΡΟΦΗΠΡΖΠ 12

13 ΚΔ. ΗΠΡΟΗΠ & ΔΥΟΗΠ ΡΖΠ ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ ΖΛΠ ΔΥΟΖΡΗΠ ΔΞΗΠΡΖΚΥΛ-ΗΠΡΟΗΠ ΒΗΙΗΠ ΡΟΠ ΒΗΙΠ ΒΗΙΗΠ ΟΖΡΖΠ (ΖΟΙΔΗ) ΒΗΙΠ ΒΗΙΗΠ ΖΛΠ ΒΗΙΠ ΒΗΙΗΠ ΔΠ/ΛΗΖΠ ΒΗΙΠ ΔΦΟΚΠΚΔΛΥΛ ΚΖΚΡΗΥΛ & ΦΠ. ΔΞΗΠΡΖΚΥΛ ΔΚΞ ΚΖΚΡΗΠ-ΦΠΗΠ ΚΖΣΛΗΥΛ ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ ΙΗΥΛ ΗΥΛΛΗΛΥΛ ΚΖΣΛΗΠ ΙΗΥΛ ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ & ΡΔΣΛΙΗΠ ΙΗΥΛ ΟΖΡΖΠ (ΖΟΙΔΗ) ΚΖΣΛΗΠ ΡΔΣΛΙΗΠ ΙΗΥΛ Ξ ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ ΡΥΛ ΙΗΥΛ ΡΟΠ ΚΖΣΛΗΠ ΡΔΣΛΙΗΠ ΙΗΥΛ Ξ ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ ΦΡΗΖΠ ΟΥΖΠ ΔΥΞΛΗ Λ. ΖΛΠ ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ ΕΥΦΖΠ ΟΥΖΠ & ΡΙΙΗΔΟΔΗΥΛ ΔΥΞΛΗ Λ. ΖΛΠ ΔΥΞΛΗΖΠ ΒΗΡΔΣΛΙΗΠ ΔΥΞΛΗ Λ. ΖΛΥΛ ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ Η ΡΔΣΛΙΗΠ ΡΟΦΗΚΥΛ ΔΥΞΛΗ Λ. ΖΛΥΛ ΜΗΞΗΖΠΖΠ ΦΠΗΥΛ ΞΟΥΛ & ΔΥΟΗΖΠ ΚΖΣΛΗΖΠ ΔΥΞΛΗ Λ. ΖΛΠ ΔΥΞΛΠ ΦΡΗΖΠ ΟΥΖΠ ΔΛΠ ΕΥΗΖΠ ΟΥΖΠ ΔΥΞΛΠ- ΒΗΡΔΣΛΙΠ ΔΥΞΛΠ- ΚΖΣΛΙΠ ΡΟΦΗΚΥΛ ΔΥΞΛΠ- ΚΖΣΛΙΠ ΔΥΞΛΗΠ ΔΠΠΙΛΗΖΠ ΔΥΞΛΠ ΠΙΗΠ & ΦΠΗ ΞΔΟΗΒΙΙΛΡΠ ΔΠ/ΛΗΖΠ ΠΙΠ- ΞΔΟΗΒΙΙΛΡΙΠ ΔΥΞΛΗΠ, ΦΡΗΖΠ ΟΥΖΠ Η ΟΡΗ ΞΔΟΗΒΙΙΛΡΠ ΔΠΠΙΗΠ ΔΥΞΛΗΠ, ΗΣΙΗΠ Η ΡΗΛ ΞΔΟΗΒΙΙΛΡΠ ΔΠΠΙΗΠ (ΒΙΠ) ΞΔΟΗΒΙΙΛΡΠ ΗΗ (ΚΡΗΙΖΛΖ) ΗΡΗΖΠ ΡΖΠ ΡΔΣΛΙΗΠ Η ΤΖΦΗΥΛ ΠΠΡΖΚΡΥΛ ΞΔΗΟΗ ΞΙΖΟΦΟΗΖΠ ΗΛΚΗ Λ. ΖΛΠ ΔΥΞΛΠ ΔΥΞΛΠ ΞΔΟΗΒΙΙΛΡΙΠ ΞΙΖΟΦΟΗΠ ΔΗΔΡΗΠ ΞΙΖΟΦΟΗΠ Ξ ΞΙΖΟΦΟΗΖΠ ΗΥΛΛΗΛΥΛ ΞΙΖΟΦΟΗΠ Ξ ΞΙΖΟΦΟΗΖΠ ΔΠ/ΛΗΖΠ ΞΙΖΟΦΟΗΠ Ξ ΞΙΖΟΦΟΗΖΠ ΞΔΗΟΗ ΞΙΖΟΦΟΗΠ Ξ 13

14 ΞΙΖΟΦΟΗΖΠ ΗΛΗ (ΔΟΟ) ΞΙΖΟΦΟΗΠ Ξ ΞΙΖΟΦΟΗΖΠ Η ΡΖΙ/ΛΗΥΛ ΖΛΠ ΞΙΖΟΦΟΗΠ ΗΡΥΛ Ξ ΞΙΖΟΦΟΗΖΠ Η ΡΖΙΔΚΡΗΖΠ ΣΟΞΔΗ ΖΛΠ ΞΙΖΟΦΟΗΖΠ ΚΔ ΔΦΟΚΔΠ ΠΡΖ ΒΗΦΡΟΗΖ ΠΡΔΟΔΠ ΔΙΙΠ (ΙΚΗ) ΚΖΣΛΗΥΛ ΞΙΖΟΦΟΗΥΛ & ΔΞΗΗΛΥΛΗΥΛ ΠΠΡΖΚΡΥΛ ΗΗ (ΠΚΠ) ΚΖΣΛΗΥΛ ΞΙΖΟΦΟΗΖΠ Η ΡΖΙΔΞΗΗΛΥΛΗΥΛ Ρ. ΚΔΛΗΠ (ΕΛΖ) ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ ΞΙΗΠΡΥΛ ΟΖΡΖΠ (ΖΟΙΔΗ) ΞΙΖΟΦΟΗΠ ΡΖΙΔΚΡΗΖΠ ΞΙΖΟΦΟΗΠ ΒΗΦΡΟΗΠ ΞΙΖΟΦΟΗΠ ΚΖΣΛΗΠ ΗΡΥΛ ΞΙΖΟΦΟΗΠ ΚΖΣΛΗΠ ΗΡΥΛ ΞΙΖΟΦΟΗΠ Ξ Ξ Ξ Ξ Ξ ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ Η ΡΔΣΛΙΗΠ ΞΙΗΠΡΥΛ ΞΔΙΞΛΛΖΠ (ΡΟΗΞΙΖ) ΚΖΣΛΗΠ ΞΙΖΟΦΟΗΠ Ξ ΔΦΟΚΠΚΔΛΖΠ ΞΙΖΟΦΟΗΖΠ ΚΔΛΗΠ (ΔΠ/ΛΗΖ) ΞΙΖΟΦΟΗΠ Ξ ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ Η ΡΔΣΛΙΗΠ ΡΖΙΔΞΗΗΛΥΛΗΥΛ ΞΔΙΞΛΛΖΠ (ΡΟΗΞΙΖ) ΚΖΣΛΗΠ ΞΙΖΟΦΟΗΠ Ξ ΠΡΟΡΗΥΡΗΔΠ ΠΣΙΔΠ ΔΔΙΞΗΥΛ (ΠΠΔ) ΞΙ ΜΗΥΚΡΗΠ ΠΡΟΡ Ξ ΔΔΙΞΗΥΛ (ΠΠΔ) ΠΥΚΡ ΜΗΥΚΡΗΠ ΠΡΟΡ Ξ ΗΟΥΛ (ΠΗ) ΗΞΡΚΔΛΗ ΜΗΥΚΡΗΠ ΔΟΞΟΗΠ Ξ ΗΟΥΛ (ΠΗ) ΚΖΣΛΗΗ (ΠΚ) ΜΗΥΚΡΗΠ ΔΟΞΟΗΠ Ξ ΛΡΗΥΛ ΗΚΥΛ (ΠΛ) ΚΣΗΚΗ ΜΗΥΚΡΗΠ ΛΡΗ Ξ ΛΡΗΥΛ ΗΚΥΛ (ΠΛ) ΚΖΣΛΗΗ ΜΗΥΚΡΗΠ ΛΡΗ Ξ ΚΛΗΚΥΛ ΜΗΥΚΡΗΥΛ ΠΡΟΡ (Π.Κ..)-ΞΙ ΜΗΥΚΡΗΠ ΠΡΟΡ Ξ ΚΛΗΚΥΛ ΜΗΥΚΡΗΥΛ ΠΡΟΡ (Π.Κ..)-ΠΥΚΡ ΜΗΥΚΡΗΠ ΠΡΟΡ Ξ ΚΛΗΚΥΛ ΜΗΥΚΡΗΥΛ ΛΡΗ (Π.Κ..Λ.) ΜΗΥΚΡΗΠ ΛΡΗ Ξ ΖΚΗΔΠ ΔΚΞΟΗ ΛΡΗ ΠΣΙΖ ΞΙΗΟΣΥΛ ΞΙΗΟΣΠ Ξ ΠΣΙΖ ΚΖΣΛΗΥΛ ΚΖΣΛΗΠ ΛΡΗΙΗΠ Ξ Ρ.Δ.Η. 14

15 ΞΟΠΣΙΗΖΠ ΥΖΠ ΖΛΠ ΒΟΔΦΛΖΞΗΚΠ ΒΟΔΦΛΖΞΗΚΗΠ ΖΞΔΗΟ (ΗΥΛΛΗΛ) ΒΟΔΦΛΖΞΗΚΠ ΒΟΔΦΛΖΞΗΚΗΠ ΔΠ/ΛΗΖΠ ΒΟΔΦΛΖΞΗΚΠ ΞΙΖΟΦΟΗΖΠ & ΚΔΠΥΛ ΚΕΗΖΠ ΔΛΖΚΔΟΥΠΖΠ ΡΟΠ (ΞΟΠ) ΞΙΖΟΦΟΗΖΠ ΚΔΠΥΛ ΔΛΖΚΔΟΥΠΖΠ Ξ ΙΦΖΠ & ΟΠΗΖΠ ΚΠΗΖΠ ΖΞΔΗΟ (ΟΡΠ) ΚΠΗΠ ΙΗΖΠ Η ΟΠΗΖΠ ΚΠΗΖΠ ΡΔΣΛΙΗΠ ΞΔΟΗΒΙΙΛΡΠ & ΗΙΗΠ ΗΛΗΥΛ ΛΖΠΥΛ (ΕΛΠ) ΡΔΣΛΙΠ ΞΔΟΗΒΙΙΛΡΠ Η ΗΙΗΠ ΟΡΗΖΠ ΛΞΡΜΖΠ & ΗΗΖΠΖΠ ΟΡΗΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΔΠ/ΛΗΖΠ ΗΗΖΠΖΠ ΟΡΗΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΦΡΗΖΠ ΟΥΖΠ Ρ. ΚΔΛΗΠ (ΦΙΥΟΗΛ) ΔΥΞΛΠ ΦΡΗΖΠ ΟΥΖΠ ΦΡΗΖΠ ΟΥΖΠ ΖΞΔΗΟ (ΟΡ) ΔΥΞΛΠ ΦΡΗΖΠ ΟΥΖΠ ΦΡΗΖΠ ΟΥΖΠ ΔΠ/ΛΗΖΠ ΦΡΗΖΠ ΟΥΖΠ ΙΚΡΠ ΦΡΗΖΠ ΟΥΖΠ ΟΖΡΖΠ (ΖΟΙΔΗ) ΦΡΗΖΠ ΟΥΖΠ ΙΟΗΠΠ ΔΛΠ ΦΡΗΖΠ ΟΥΖΠ ΔΥΞΛΠ ΦΡΗΖΠ ΟΥΖΠ ΔΥΞΛΠ ΦΡΗΖΠ ΟΥΖΠ ΔΥΞΛΠ ΦΡΗΖΠ ΟΥΖΠ ΛΚΗΠ-ΟΣΗΡ.ΡΞΗ ΖΞΔΗΟ (ΟΡ) ΠΣΔΗΠΡΖΠ ΛΚΗΠ ΠΞΛΗΠ & ΗΣΔΗΟΗΠΖΠ ΦΠΗ ΞΔΟΗΒΙΙΛΡΠ ΒΙΠ (ΟΚ) ΠΞΛΗΠ & ΗΣΔΗΟΗΠΖΠ ΦΠΗ ΞΔΟΗΒΙΙΛΡΠ ΙΚΗΠ (ΟΞΔΛΖΠΗ) ΠΞΛΗΠ & ΗΣΔΗΟΗΠΖΠ ΦΠΗ ΞΔΟΗΒΙΙΛΡΠ ΙΟΗΠΠ (ΟΗΡΠ) ΡΔΣΛΙΗΠ ΒΗΙΗΖΠ ΔΥΟΗΠ & ΡΟΦΗΚΥΛ ΗΛΗΥΛ ΛΖΠΥΛ (ΟΠΡΙΗ) ΕΥΦΖΠ ΟΥΖΠ Ρ. ΚΔΛΗΠ (ΦΙΥΟΗΛ) ΠΞΛΠ- ΞΔΟΗΒΙΙΛΡΙΠ ΠΞΛΠ- ΞΔΟΗΒΙΙΛΡΙΠ ΠΞΛΠ- ΞΔΟΗΒΙΙΛΡΙΠ ΡΔΣΛΙΠ ΒΗΙΗΖΠ ΔΥΟΗΠ Η ΡΟΦΗΚΥΛ ΔΥΞΛΠ ΕΥΗΖΠ ΟΥΖΠ ΕΥΦΖΠ ΟΥΖΠ ΔΠ/ΖΠ ΔΥΞΛΠ ΕΥΗΖΠ ΟΥΖΠ ΕΥΦΖΠ ΟΥΖΠ ΙΟΗΠΠ ΔΥΞΛΠ ΕΥΗΖΠ ΟΥΖΠ ΕΥΦΖΠ ΟΥΖΠ ΖΞΔΗΟ (ΟΡ) ΔΥΞΛΠ ΕΥΗΖΠ ΟΥΖΠ ΔΟΚ.ΙΙΗΔΟ. & ΛΚΗΠ ΚΔΠΙΗ ΡΔΣΛΙΠ ΔΟΚΖΞΗΥΛ Η ΛΚΗΠ Ξ ΒΗΙΗΥΛ ΔΟΚΖΞΗΥΛ ΙΙΗΔΟΔΗΥΛ & ΛΚΗΠ ΟΖΡΖΠ (ΖΟΙΔΗ) ΡΔΣΛΙΥΛ ΒΗΙΗΥΛ ΔΟΚΖΞΗΥΛ Η ΛΚΗΠ Ξ 15

16 ΡΙΙΗΔΟΔΗΥΛ & ΙΗΔΡΗΖΠ ΗΣΔΗΟΗΠΖΠ ΚΔΠΙΗ ΗΣΙΠ ΗΣΚΗΠ-ΙΗΔΗΠ ΖΞΔΗΟ (ΖΚΔΛΗΡΠ) ΗΣΙΠ 3 ΔΞΗΠΡΖΚΛΗ ΞΔΗ ΗΡΟΗΖΠ ΗΥΛΛΗΛΥΛ ΗΡΟΠ ΗΡΟΗΖΠ ΡΟΠ ΗΡΟΗΖΠ ΟΖΠ (ΙΔΜΛΟΞΙΖ) ΗΡΟΗΖΠ ΟΖΡΖΠ (ΖΟΙΔΗ) ΗΡΟΗΖΠ ΔΠΠΙΗΠ (ΙΟΗΠ) ΗΡΟΗΖΠ ΖΛΠ ΗΡΟΠ ΗΡΟΠ ΗΡΟΠ ΗΡΟΠ ΗΡΟΠ ΗΡΟΗΖΠ ΔΠ/ΛΗΖΠ ΗΡΟΠ ΛΡΗΡΟΗΖΠ ΖΛΠ ΛΡΗΡΟΠ ΛΡΗΡΟΗΖΠ ΔΠ/ΛΗΖΠ ΛΡΗΡΟΠ ΛΠΖΙΔΡΗΖΠ ΖΛΠ ΛΠΖΙΔΡΖΠ Ξ ΛΠΖΙΔΡΗΖΠ ΞΔΙΞΛΛΖΠ (ΠΟΡΖ) ΛΠΖΙΔΡΖΠ Ξ ΡΖΛΗΡΟΗΖΠ ΔΠ/ΖΠ ΡΖΛΗΡΟΠ Ξ ΡΖΛΗΡΟΗΖΠ ΔΠΠΙΗΠ (ΟΗΡΠ) ΡΖΛΗΡΟΠ Ξ ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ ΗΗΡΙΗΠ & ΗΡΟΦΖΠ ΣΟΞΔΗ (ΖΛ) ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ ΡΟΦΗΚΥΛ & ΗΡΟΦΖΠ ΗΗ (ΙΖΚΛΠ) ΚΟΗΖΠ ΒΗΙΗΠ & ΔΛΔΡΗΖΠ ΟΖΠ (ΙΔΜ/ΞΙΖ) ΗΗΡΙΠ ΗΗΡΙΠ ΒΗΙΠ-ΔΛΔΡΗΠΡΖΠ ΦΟΚΔΡΗΖΠ ΡΟΠ ΦΟΚΞΗΠ ΦΟΚΔΡΗΖΠ ΖΛΠ ΦΟΚΞΗΠ ΦΟΚΔΡΗΖΠ ΔΠ/ΛΗΖΠ ΦΟΚΞΗΠ ΒΗΙΗΠ ΡΟΠ ΒΗΙΠ ΒΗΙΗΠ ΖΛΠ ΒΗΙΠ ΒΗΙΗΠ ΔΠ/ΛΗΖΠ ΒΗΙΠ ΒΗΙΗΥΛ ΔΦΟΚΥΛ & ΡΔΣΛΙΗΥΛ ΗΥΛΛΗΛΥΛ ΒΗΙΠ ΡΔΣΛΙΗΥΛ ΔΦΟΚΥΛ 16

17 ΒΗΣΖΚΔΗΠ & ΒΗΡΔΣΛΙΗΠ ΔΠΠΙΗΠ (ΙΟΗΠ) ΒΗΡΔΣΛΙΠ ΠΡΟΡΗΥΡΗΔΠ ΠΣΙΔΠ ΗΡΟΗ (ΠΠΠ) ΔΠ/ΛΗΖΠ ΠΡΟΡΗΥΡΗΠ ΗΡΟΠ Ξ ΜΗΥΚΡΗΥΛ ΛΠΖΙΔΡΗΖΠ (ΠΛ) ΟΗΛΕΤΣΗ- ΣΡΣΙΩΣΙΚΟ Π Δ ΛΡΗΡΟΗ (ΠΠΠ) ΔΠ/ΛΗΖΠ ΠΡΟΡΗΥΡΗΠ ΛΡΗΡΟΠ Ξ ΡΖΛΗΡΟΗ (ΠΠΠ) ΔΠ/ΛΗΖΠ ΠΡΟΡΗΥΡΗΠ ΡΖΛΗΡΟΠ Ξ ΦΟΚΔΡΗ (ΠΠΠ) ΔΠ/ΛΗΖΠ ΠΡΟΡΗΥΡΗΠ ΛΠΖΙΔΡΖΠ Ξ Ρ.Δ.Η. ΗΠΖΡΗΖΠ & ΠΚΖΡΙΗΠ ΖΛΠ ΗΠΖΡΗΠ ΗΠΖΡΗΖΠ & ΠΚΖΡΙΗΠ ΔΠ/ΛΗΖΠ ΗΠΖΡΗΠ ΖΚΠΗΠ ΗΔΗΛΖΠ ΖΛΠ ΔΗΛΙΠ ΔΔ ΗΡΟΦΖΠ & ΗΗΡΙΗΠ ΔΠ/ΖΠ ΗΗΡΙΠ ΔΔ ΗΡΟΦΖΠ & ΗΗΡΙΗΠ ΟΖΡΖΠ (ΠΖΡΔΗ) ΗΗΡΙΠ ΗΡΟΦΖΠ & ΗΗΡΙΗΠ ΙΟΗΠΠ (ΟΗΡΠ) ΗΗΡΙΠ ΔΟΔΟΞΔΗΠ ΖΛΠ ΔΟΔΟΞΔΡΖΠ ΗΡΟΗΥΛ ΔΟΠΡΖΟΗΥΛ ΖΛΠ ΡΔΣΛΙΠ ΗΡΟΗΥΛ ΔΟΠΡΖΟΗΥΛ Ξ ΗΡΟΗΥΛ ΔΟΠΡΖΟΗΥΛ ΔΠ/ΛΗΖΠ ΡΔΣΛΙΠ ΗΡΟΗΥΛ ΔΟΠΡΖΟΗΥΛ Ξ ΗΡΟΗΥΛ ΔΟΠΡΖΟΗΥΛ ΙΟΗΠΠ ΛΡΗΖΠ ΡΔΣΛΙΗΠ ΖΛΠ ΞΡΗΖΠ Η ΞΡΚΔΡΟΗΠ ΖΛΠ ΞΡΗΖΠ Η ΞΡΚΔΡΟΗΠ ΡΟΠ (ΗΗ) ΡΔΣΛΙΠ ΗΡΟΗΥΛ ΔΟΠΡΖΟΗΥΛ ΡΔΣΛΙΠ ΛΡΡΔΣΛΗΡΖΠ ΞΡΗΠ ΞΡΗΠ Ξ 0 ΟΗΙΗΠ ΡΗΛΙΗΠ ΖΛΠ ΡΔΣΛΙΠ ΟΗΙΗΠ ΡΗΛΙΗΠ Ξ ΦΠΗΔΟΞΔΗΠ ΔΠ/ΛΗΖΠ ΦΠΗΔΟΞΔΡΖΠ ΦΠΗΔΟΞΔΗΠ ΖΛΠ ΦΠΗΔΟΞΔΡΖΠ ΦΠΗΔΟΞΔΗΠ ΙΚΗΠ ΦΠΗΔΟΞΔΡΖΠ ΦΠΗΔΟΞΔΗΠ ΡΟΠ (ΗΗ) ΦΠΗΔΟΞΔΡΖΠ 17

18 ΔΞΗΠΔΞΡΥΛ & ΔΞΗΠΔΞΡΟΗΥΛ ΔΗΠ ΖΛΠ ΙΔΟΞΔΗΠ ΖΞΔΗΟ (ΗΥΛΛΗΛ) ΙΔΟΞΔΗΠ ΡΟΠ ΙΔΟΞΔΗΠ ΙΚΡΠ ΔΞΗΠΔΞΡΖΠ ΔΗΠ ΙΔΟΞΔΡΖΠ ΙΔΟΞΔΡΖΠ ΙΔΟΞΔΡΖΠ ΚΗΔΡΗΖΠ ΖΛΠ ΚΗΔΡΖΠ ΚΗ ΚΗΔΡΗΖΠ ΔΠ/ΛΗΖΠ ΚΗΔΡΖΠ ΚΗ ΛΠΖΙΔΡΗΖΠ ΟΖΡΖΠ (ΖΟΙΔΗ) ΛΠΖΙΔΡΖΠ Ξ ΛΠΖΙΔΡΗΖΠ ΖΛΠ ΛΠΖΙΔΡΖΠ Ξ ΛΠΖΙΔΡΗΖΠ ΖΞΔΗΟ (ΗΥΛΛΗΛ) ΛΠΖΙΔΡΖΠ Ξ ΛΠΖΙΔΡΗΖΠ ΔΠ/ΖΠ ΛΠΖΙΔΡΖΠ Ξ ΛΠΖΙΔΡΗΖΠ ΙΚΗΠ ΛΠΖΙΔΡΖΠ Ξ ΛΠΖΙΔΡΗΖΠ ΙΟΗΠΠ ΛΠΖΙΔΡΖΠ Ξ ΛΠΖΙΔΡΗΖΠ ΡΟΠ ΛΠΖΙΔΡΖΠ Ξ ΛΠΖΙΔΡΗΖΠ ΒΙΠ (ΗΚΡΔΗΣ) ΛΠΖΙΔΡΖΠ Ξ 4 ΔΞΗΠΡΖΚΛΗ ΞΔΗ ΟΣΗΡΔΡΛΥΛ ΚΖΣΛΗΥΛ ΔΚΞ ΟΣΗΡΔΡΛΠ ΚΖΣΛΗΠ Ξ ΟΣΗΡΔΡΛΥΛ ΚΖΣΛΗΥΛ ΔΠ/ΛΗΖΠ ΟΣΗΡΔΡΛΥΛ ΚΖΣΛΗΥΛ ΡΟΠ ΟΣΗΡΔΡΛΥΛ ΚΖΣΛΗΥΛ ΔΠΠΙΗΠ (ΒΙΠ) ΟΣΗΡΔΡΛΥΛ ΚΖΣΛΗΥΛ ΟΖΠ (ΜΛΖ) ΟΣΗΡΔΡΛΥΛ ΚΖΣΛΗΥΛ ΞΙΡΔΣΛΔΗ ΟΖΡΖΠ (ΣΛΗ) ΞΙΗΡΗΥΛ ΚΖΣΛΗΥΛ ΡΟΠ ΞΙΗΡΗΥΛ ΚΖΣΛΗΥΛ ΟΖΠ (ΜΛΖ) ΞΙΗΡΗΥΛ ΚΖΣΛΗΥΛ ΔΚΞ ΞΙΗΡΗΥΛ ΚΖΣΛΗΥΛ ΔΠ/ΛΗΖΠ ΞΙΗΡΗΥΛ ΚΖΣΛΗΥΛ ΔΠΠΙΗΠ (ΒΙΠ) ΟΣΗΡΔΡΛΠ ΚΖΣΛΗΠ Ξ ΟΣΗΡΔΡΛΠ ΚΖΣΛΗΠ Ξ ΟΣΗΡΔΡΛΠ ΚΖΣΛΗΠ Ξ ΟΣΗΡΔΡΛΠ ΚΖΣΛΗΠ Ξ ΟΣΗΡΔΡΛΠ ΚΖΣΛΗΠ Ξ ΞΙΗΡΗΠ ΚΖΣΛΗΠ Ξ ΞΙΗΡΗΠ ΚΖΣΛΗΠ Ξ ΞΙΗΡΗΠ ΚΖΣΛΗΠ Ξ ΞΙΗΡΗΠ ΚΖΣΛΗΠ Ξ ΞΙΗΡΗΠ ΚΖΣΛΗΠ Ξ ΟΛΚΥΛ & ΡΞΟΦΥΛ ΚΖΣΛΗΥΛ ΟΛΚΠ ΡΞΟΦΠ ΚΖΣΛΗΠ 18

19 ΔΠ/ΛΗΖΠ ΟΛΚΥΛ & ΡΞΟΦΥΛ ΚΖΣΛΗΥΛ ΔΚΞ ΟΛΚΠ ΡΞΟΦΠ ΚΖΣΛΗΠ ΚΖΣΛΙΥΛ ΚΖΣΛΗΥΛ ΔΚΞ ΚΖΣΛΙΠ ΚΖΣΛΗΠ Ξ ΚΖΣΛΙΥΛ ΚΖΣΛΗΥΛ ΔΠ/ΛΗΖΠ ΚΖΣΛΙΠ ΚΖΣΛΗΠ Ξ ΚΖΣΛΙΥΛ ΚΖΣΛΗΥΛ Ρ. ΚΔΛΗΠ (ΕΛΖ) ΚΖΣΛΙΠ ΚΖΣΛΗΠ Ξ ΖΙΔΡΟΙΥΛ ΚΖΣΛΗΥΛ & ΚΖΣΛΗΥΛ Ξ/ΥΛ ΔΠ/ΛΗΖΠ ΖΙΔΡΟΙΠ ΚΖΣΛΙΠ ΞΙΖΟΦΟΗΠ Ξ ΖΙΔΡΟΙΥΛ ΚΖΣΛΗΥΛ & ΚΖΣΛΗΥΛ Ξ/ΥΛ ΔΚΞ ΖΙΔΡΟΙΠ ΚΖΣΛΙΠ ΞΙΖΟΦΟΗΠ Ξ ΖΙΔΡΟΙΥΛ ΚΖΣΛΗΥΛ & ΚΖΣΛΗΥΛ Ξ/ΥΛ ΟΖΠ (ΜΛΖ) ΖΙΔΡΟΙΠ ΚΖΣΛΙΠ ΞΙΖΟΦΟΗΠ Ξ ΖΙΔΡΟΙΥΛ ΚΖΣΛΗΥΛ & ΡΔΣΛΙΗΠ Ξ/ΥΛ ΡΟΠ ΞΙΖΟΦΟΗΠ ΚΖΣΛΗΠ Ξ ΣΖΚΗΥΛ ΚΖΣΛΗΥΛ ΡΟΠ ΣΖΚΗΠ ΚΖΣΛΗΠ ΣΖΚΗΥΛ ΚΖΣΛΗΥΛ ΔΚΞ ΣΖΚΗΠ ΚΖΣΛΗΠ ΣΖΚΗΥΛ ΚΖΣΛΗΥΛ ΔΠ/ΛΗΖΠ ΣΖΚΗΠ ΚΖΣΛΗΠ ΚΖΣ/ΥΛ ΞΔΟ/ΙΛΡΠ ΞΙΡΔΣΛΔΗ ΟΖΡΖΠ (ΣΛΗ) ΚΖΣΛΙΠ ΞΔΟΗΒΙΙΛΡΠ ΚΖΣ/ΥΛ ΞΔΟ/ΙΛΡΠ ΟΖΠ (ΜΛΖ) ΚΖΣΛΙΠ ΞΔΟΗΒΙΙΛΡΠ ΚΖΣΛΗΥΛ ΠΣΔΗΠΖΠ ΞΟΦΛΡΥΛ Η ΠΠΡΖΚΡΥΛ ΗΗ (ΠΟΠ) ΚΖΣΛΙΠ ΠΣΔΗΠΖΠ ΞΟΦΛΡΥΛ Η ΠΠΡΖΚΡΥΛ ΚΖΣΛΙΥΛ & ΔΟΛΞΖΥΛ ΚΖΣΛΗΥΛ ΡΟΠ ΚΖΣΛΙΠ ΔΟΛΞΖΠ ΚΖΣΛΗΥΛ ΣΥΟΡΜΗΠ & ΛΞΡΜΖΠ ΔΠ/ΛΗΖΠ (ΒΔΟΗ) ΚΖΣΛΙΠ ΣΥΟΡΜΗΠ ΞΔΟΗΒΙΙΛΡΠ ΛΞΡΜΖΠ ΚΖΣΛΗΥΛ ΣΥΟΡΜΗΠ, ΞΙΔΚΗΠ Η ΞΔΟΗΦ.ΛΞΡΜΖΠ ΔΠΠΙΗΠ (ΒΙΠ) ΚΖΣΛΙΠ ΣΥΟΡΜΗΠ ΞΔΟΗΒΙΙΛΡΠ ΛΞΡΜΖΠ Ξ ΚΖΣΛΙΥΛ ΚΖΣΛΗΥΛ ΒΗΚΖΣΛΗΠ ΔΠΠΙΗΠ (ΒΙΠ) ΚΖΣΛΙΠ ΚΖΣΛΗΠ ΒΗΚΖΣΛΗΠ ΚΖΣ/ΥΛ Ζ/ ΡΖΙ/ΛΗΥΛ & ΗΡΥΛ ΔΠΠΙΗΠ (ΒΙΠ) ΚΖΣΛΗΠ ΞΙΖΟΦΟΗΠ ΗΡΥΛ Ξ ΛΞΖΥΛ ΚΖΣ/ΥΛ ΚΖΣ/ΥΛ ΔΚΞ ΛΞΖΠ ΚΖΣΛΙΠ ΚΖΣΛΗΠ ΚΖΣΛΗΥΛ ΚΔΡΙΙΔΗΥΛ ΚΔΡΙ/ΟΥΛ ΔΚΞ ΚΖΣΛΙΠ ΚΔΡΙΙΔΗΥΛ ΚΖΣΛΗΥΛ ΟΥΖΠ & ΗΗΖΠΖΠ ΞΙΡΔΣΛΔΗ ΟΖΡΖΠ (ΣΛΗ) ΚΖΣΛΙΠ ΟΥΖΠ ΗΗΖΠΖΠ Ξ ΚΖΣ/ΥΛ ΟΥΖΠ & ΗΗΖΠΖΠ ΟΖΠ ΚΖΣΛΙΠ ΟΥΖΠ ΗΗΖΠΖΠ Ξ 19

20 (ΜΛΖ) ΚΖΣΛΗΥΛ ΗΛΚΗΠ Η ΗΗΖΠΖΠ ΗΗ (ΣΗΠ) ΚΖΣΛΙΠ ΗΛΚΗΠ Ξ ΚΖΣΛΗΥΛ Ζ/ Η ΞΙΖΟΦΟΗΖΠ ΡΟΠ ΚΖΣΛΙΠ ΞΙΖΟΦΟΗΠ Ξ ΚΖΣΛΗΥΛ ΟΡΥΛ ΞΟΥΛ ΞΙΡΔΣΛΔΗ ΟΖΡΖΠ (ΣΛΗ) ΚΖΣΛΙΠ ΟΡΥΛ ΞΟΥΛ ΖΙΔΡΟΛΗΥΛ ΚΖ/ΥΛ Η ΚΖΣ/ΥΛ Ξ/ΥΛ ΞΙΡΔΣΛΔΗ ΟΖΡΖΠ (ΣΛΗ) ΞΙΖΟΦΟΗΠ - ΚΖΣΛΙΠ Ξ Π/ΗΠ & ΗΣΔΗΟΗΠΖΠ ΞΔΟ/ΛΡΠ & ΦΠ. ΞΟΥΛ ΟΖΠ (ΟΔΠΡΗ) ΠΞΛΠ- ΞΔΟΗΛΒΙΙΛΡΙΠ ΒΗΚΖΣΛΗΖΠ ΗΗΖΠΖΠ & ΡΔΣΛΙΗΠ ΞΔΗΟΗ ΗΛΚΙΠ ΗΗΖΠΖ Η ΡΔΣΛΙΗΠ Ξ ΞΙΗΡΗΠΚΗΖΠ ΡΔΣ/ΗΠ & ΔΞΗ/ΛΗΠ ΗΗ (ΚΡΗΙΖΛΖ) ΡΔΣΛΙΠ ΞΙΗΡΗΠΚΗΖΠ ΔΞΗΗΛΥΛΗΠ 0 ΔΦΟ/ΛΥΛ ΚΖΚ. & ΦΠ.ΔΞΗΠΡΖΚΥΛ ΔΚΞ ΚΖΣΛΗΥΛ ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ ΙΗΥΛ ΗΥΛΛΗΛΥΛ ΚΖΚΡΗΠ - ΦΠΗΠ ΚΖΣΛΗΠ ΙΗΥΛ ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ & ΡΔΣ/ΗΠ ΙΗΥΛ ΗΥΛΛΗΛΥΛ ΚΖΣΛΙΠ ΡΔΣΛΙΗΠ ΙΗΥΛ ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ & ΡΔΣ/ΗΠ ΙΗΥΛ ΟΖΡΖΠ (ΖΟΙΔΗ) ΚΖΣΛΙΠ ΡΔΣΛΙΗΠ ΙΗΥΛ ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ ΡΥΛ ΙΗΥΛ ΡΟΠ ΚΖΣΛΙΠ ΡΔΣΛΙΗΠ ΙΗΥΛ ΞΙΠΡΗΥΛ ΡΔΣΛΥΛ & ΔΞΗΠΡΖΚΥΛ ΡΖΠ ΡΔΣΛΖΠ (ΗΥΛΛΗΛΥΛ) ΡΔΣΛΙΠ ΞΙΠΡΗΥΛ ΡΔΣΛΥΛ 0 ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ & ΡΔΣ/ΗΠ ΙΗΥΛ ΗΥΛΛΗΛΥΛ ΚΖΣΛΙΠ ΡΔΣΛΙΗΠ ΙΗΥΛ ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ ΦΡΗΖΠ ΟΥΖΠ ΔΥΞΛΗ Λ.ΖΛΠ ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ ΕΥΦΖΠ ΟΥΖΠ & ΡΙΙΗΔΟΔΗΥΛ ΔΥΞΛΗ Λ. ΖΛΠ ΔΥΞΛΗΖΠ ΒΗΡΔΣΛΙΗΠ ΔΥΞΛΗ Λ. ΖΛΠ ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ & ΡΔΣ/ΗΠ ΡΟΦΗΚΥΛ ΔΥΞΛΗ Λ. ΖΛΠ ΜΗΞΗΖΠΖΠ ΦΠΗΥΛ ΞΟΥΛ Η ΔΥΟΗΖΠ ΚΖΣΛΗΖΠ ΔΥΞΛΗ Λ. ΖΛΠ ΔΥΞΛΠ ΦΡΗΖΠ ΟΥΖΠ ΔΥΞΛΠ ΕΥΗΖΠ ΟΥΖΠ ΔΥΞΛΠ ΒΗΡΔΣΛΙΠ ΔΥΞΛΠ- ΚΖΣΛΙΠ ΡΟΦΗΚΥΛ ΔΥΞΛΠ ΚΖΣΛΙΠ ΔΥΞΛΗΠ ΔΠ/ΛΗΖΠ ΔΥΞΛΠ Ξ ΠΙΗΠ & ΦΠΗ ΞΔΟ/ΛΡΠ ΔΠ/ΛΗΖΠ ΠΙΠ ΞΔΟΗΒΙΙΛΡΙΠ ΔΥΞΛΗΠ, ΦΡΗΖΠ ΟΥΖΠ Η ΟΡΗ ΞΔΟΗΒΙΙΛΡΠ ΔΠΠΙΗΠ (ΒΙΠ) ΔΥΞΛΠ ΦΡΗΖΠ ΟΥΖΠ 20

21 ΔΥΞΛΗΠ, ΕΥΦΖΠ ΟΥΖΠ Η ΡΗΛ ΞΔΟΗΒΙΙΛΡΠ ΔΠΠΙΗΠ (ΒΙΠ) ΔΥΞΛΠ ΕΥΦΖΠ ΟΥΖΠ Η ΡΗΛ ΞΔΟΗΒΙΙΛΡΠ ΞΔΟΗΒΙΙΛΡΠ ΗΗ (ΚΡΗΙΖΛΖ) ΞΔΟΗΒΙΙΛΡΙΠ ΗΡΗΖΠ ΡΖΠ ΡΔΣΛΙΗΠ Η ΤΖΦΗΥΛ ΠΠΡΖΚΡΥΛ ΞΔΗΟΗ ΞΙΖΟΦΟΗΖΠ ΗΛΚΗ Λ. ΖΛΠ ΞΙΖΟΦΟΗΠ ΔΗΔΡΗΠ ΞΙΖΟΦΟΗΠ ΞΙΖΟΦΟΗΖΠ ΗΥΛΛΗΛΥΛ ΞΙΖΟΦΟΗΠ Ξ Ξ ΞΙΖΟΦΟΗΖΠ ΔΠ/ΖΠ ΞΙΖΟΦΟΗΠ Ξ ΞΙΖΟΦΟΗΖΠ ΞΔΗΟΗ ΞΙΖΟΦΟΗΠ Ξ ΞΙΖΟΦΟΗΖΠ ΗΛΗ (ΔΟΟ) ΞΙΖΟΦΟΗΠ Ξ ΞΙΖΟΦΟΗΖΠ Η ΡΖΙ/ΛΗΥΛ ΖΛΠ ΞΙΖΟΦΟΗΠ ΗΡΥΛ Ξ ΞΙΖΟΦΟΗΖΠ Η ΡΖΙΔΚΡΗΖΠ ΣΟΞΔΗ ΖΛΠ ΞΙΖΟΦΟΗΖΠ ΚΔ ΔΦΟΚΔΠ ΠΡΖ ΒΗΦΡΟΗΖ ΠΡΔΟΔΠ ΔΙΙΠ (ΙΚΗ) ΚΖΣΛΗΥΛ ΞΙΖΟΦΟΗΥΛ & ΔΞΗΗΛΥΛΗΥΛ ΠΠΡΖΚΡΥΛ ΗΗ (ΠΚΠ) ΚΖΣΛΗΥΛ ΞΙΖΟΦΟΗΖΠ & ΡΖΙΔΞΗΗΛΥΛΗΥΛ Ρ.ΚΔΛΗΠ (ΕΛΖ) ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ ΞΙΗΠΡΥΛ ΟΖΡΖΠ (ΖΟΙΔΗ) ΞΙΖΟΦΟΗΠ ΡΖΙΔΚΡΗΖΠ ΞΙΖΟΦΟΗΠ ΒΗΦΡΟΗΠ ΚΖΣΛΙΠ ΞΙΖΟΦΟΗΖΠ Η ΔΞΗΗΛΥΛΗΥΛ ΞΙΖΟΦΟΗΠ- ΚΖΣΛΙΠ ΔΞΗΗΛΥΛΗΥΛ ΞΙΖΟΦΟΗΠ ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ Η ΡΔΣΛΙΗΠ ΞΙΗΠΡΥΛ ΞΙΖΟΦΟΗΠ ΞΔΙΞΛΛΖΠ (ΡΟΗΞΙΖ) ΔΦΟΚΠΚΔΛΖΠ ΞΙΖΟΦΟΗΖΠ ΚΔΛΗΠ (ΔΠ/ΛΗΖ) ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ Η ΡΔΣΛΙΗΠ ΡΖΙΔΞΗΗΛΥΛΗΥΛ ΞΔΙΞΛΛΖΠ (ΡΟΗΞΙΖ) ΒΗΙΗΥΛ ΔΦΟΚΥΛ & ΡΔΣΛΙΗΥΛ ΗΥΛΛΗΛΥΛ ΞΙΖΟΦΟΗΠ ΞΙΖΟΦΟΗΠ ΔΞΗΗΛΥΛΗΥΛ ΡΔΣΛΙΠ ΒΗΙΗΥΛ ΔΦΟΚΥΛ Ξ Ξ Ξ Ξ Ξ Ξ Ξ Ξ ΒΗΣΖΚΔΗΠ & ΒΗΡΔΣΛΙΗΠ ΔΠΠΙΗΠ (ΙΟΗΠ) ΟΡΗΖΠ ΗΛΚΗΠ & ΛΞΡΜΖΠ ΔΥΞΛΗ Λ. ΖΛΠ ΟΡΗΖΠ ΛΞΡΜΖΠ ΟΖΠ (ΟΔΠΡΗ) ΗΣ/ΠΖΠ ΞΔΟΗΒ/ΛΡΠ & ΦΠ. ΞΟΥΛ ΗΥΛΛΗΛΥΛ (ΟΗΛΗ) ΒΗΣΖΚΗΠ ΒΗΡΔΣΛΙΠ ΟΡΗΛΚΙΠ ΟΡΗΛΚΙΠ ΞΔΟΗΒΙΙΛΡΙΠ 0 21

22 ΗΣ/ΠΖΠ ΞΙΗΡΗΠΚΗ ΞΔΟΗΒΙΙΛΡΠ & ΛΔΥΛ ΡΔΣΛΙΗΥΛ ΗΥΛΛΗΛΥΛ (ΟΗΛΗ) ΞΔΟΗΒΙΙΛΡΙΠ ΗΗΖΡΗΖΠ ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ & ΡΔΣΛΙΗΠ ΗΛΚΗ Λ. ΖΛΠ ΗΛΚΙΠ ΗΗΖΠΖΠ Η ΡΔΣΛΙΗΠ Ξ ΗΗΖΠΖΠ ΡΔΣΛΙΗΠ ΚΔΛΗΠ (ΛΠ) ΗΛΚΙΠ ΗΗΖΠΖΠ Η ΡΔΣΛΙΗΠ Ξ ΠΡΟΡΗΥΡΗΔΠ ΠΣΙΔΠ ΡΔΣΛΗΥΛ ΜΗΥΚΡΗΥΛ ΔΟΞΟΗΠ (Π.Ρ...) ΡΔΣΛΗΥΛ ΜΗΥΚΡΗΥΛ ΔΟΞΟΗΠ (Π.Ρ...) ΡΔΣΛΗΥΛ ΜΗΥΚΡΗΥΛ ΔΟΞΟΗΠ (Π.Ρ...) ΡΔΣΛΗΥΛ ΜΗΥΚΡΗΥΛ ΔΟΞΟΗΠ (Π.Ρ...) ΚΛΗΚΥΛ ΜΗΥΡΗΥΛ ΠΡΟΡ (Π.Κ..)-ΠΥΚΡ ΜΗΥΚΡΗΠ ΠΡΟΡ ΡΔΣΛΗΠ Ξ ΔΔΙΞΗΥΛ (ΠΠΔ)- ΞΙ ΜΗΥΚΡΗΠ ΠΡΟΡ Ξ ΔΔΙΞΗΥΛ (ΠΠΔ)- ΠΥΚΡ ΜΗΥΚΡΗΠ ΠΡΟΡ Ξ ΗΟΥΛ (ΠΗ) ΗΞΡΚΔΛΗ ΜΗΥΚΡΗΠ ΔΟΞΟΗΠ Ξ ΗΟΥΛ (ΠΗ) ΚΖΣΛΗΗ (ΠΚ) ΛΡΗΥΛ ΗΚΥΛ (ΠΛ) ΚΣΗΚΗ ΛΡΗΥΛ ΗΚΥΛ (ΠΛ) ΚΖΣΛΗΗ ΚΛΗΚΥΛ ΜΗΥΚΡΗΥΛ ΛΡΗ (Π.Κ..Λ.) ΜΗΥΚΡΗΠ ΔΟΞΟΗΠ Ξ ΜΗΥΚΡΗΠ ΛΡΗ Ξ ΜΗΥΚΡΗΠ ΛΡΗ Ξ ΜΗΥΚΡΗΠ ΛΡΗ Ξ Ρ.Δ.Η. ΟΦΗΠΡΗΖΠ ΖΛΠ ΟΦΗΠΡΠ ΡΔΣΛΙΗΠ ΟΦΗΥΛ ΡΔΣΛΥΛ ΖΛΠ ΡΔΣΛΙΠ ΟΦΗΥΛ ΡΔΣΛΥΛ Ξ ΔΠΥΡΔΟΗΖΠ ΟΣΗΡΔΡΛΗΖΠ, ΗΠΚΖΠΖΠ Η ΠΣΔΗΠΚ ΛΡΗΔΗΚΔΛΥΛ ΖΛΠ ΗΠΚΖΡΖΠ ΔΠΥΡΔΟΗΥΛ ΣΥΟΥΛ ΔΠΥΡΔΟΗΖΠ ΟΣΗΡΔΡΛΗΖΠ, ΗΠΚΖΠΖΠ Η ΠΣΔΗΠΚ ΛΡΗΔΗΚΔΛΥΛ ΠΔΟΟΥΛ ΗΠΚΖΡΖΠ ΔΠΥΡΔΟΗΥΛ ΣΥΟΥΛ ΛΗΛΗΠΖΠ Η ΞΡΠΡΠΖΠ ΡΗΟΗΥΛ ΡΟΠ ΡΔΣΛΙΠ ΛΗΛΗΠΖΠ ΡΗΟΗΥΛ Ξ ΛΗΛΗΠΖΠ Η ΞΡΠΡΠΖΠ ΡΗΟΗΥΛ ΙΟΗΠΠ (ΡΟΗΙ) ΡΔΣΛΙΠ ΛΗΛΗΠΖΠ ΡΗΟΗΥΛ Ξ ΠΛΡΖΟ. ΟΣΗΡ. & ΔΟΥΛ ΡΔΣΛΖΠ ΖΛΠ ΡΔΣΛΙΠ ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ ΟΣΗΡΖΡΥΛ -ΔΟΥΛ ΡΔΣΛΖΠ ΞΙΗΡΗΥΛ ΔΟΥΛ ΞΚΖΠ ΡΟΠ ΡΔΣΛΙΠ ΔΟΥΛ ΞΚΖΠ Ξ 22

23 ΞΙΗΡΗΥΛ ΔΟΥΛ ΞΚΖΠ ΔΠ/ΛΗΖΠ ΡΔΣΛΙΠ ΔΟΥΛ ΞΚΖΠ Ξ ΞΙΗΡΗΥΛ ΔΟΥΛ ΞΚΖΠ ΙΟΗΠΠ ΡΔΣΛΙΠ ΔΟΥΛ ΞΚΖΠ Ξ ΞΙΗΡΗΥΛ ΔΟΥΛ ΞΚΖΠ ΖΛΠ ΡΔΣΛΙΠ ΔΟΥΛ ΞΚΖΠ Ξ ΡΞΟΦΗΠ ΖΛΠ ΡΔΣΛΙΠ-ΡΞΟΦΠ ΞΙΗΡΗΥΛ ΚΗΥΛ ΔΟΥΛ ΟΖΡΖΠ (ΖΟΙΔΗ) ΞΙΗΡΗΥΛ ΚΗΥΛ ΔΟΥΛ ΞΔΗΟΗ ΞΙΗΡΗΥΛ ΚΗΥΛ ΔΟΥΛ ΠΔΟΟΥΛ ΞΙΗΡΗΥΛ ΚΗΥΛ ΔΟΥΛ ΙΟΗΠΠ (ΡΟΗΙ) ΖΙΔΡΟΙΗΠ Ρ. ΚΔΛΗΠ (ΕΛΖ) ΡΔΣΛΙΠ ΚΗΥΛ ΔΟΥΛ ΡΔΣΛΙΠ ΚΗΥΛ ΔΟΥΛ ΡΔΣΛΙΠ ΚΗΥΛ ΔΟΥΛ ΡΔΣΛΙΠ ΚΗΥΛ ΔΟΥΛ ΡΔΣΛΙΠ ΖΙΔΡΟΙΠ Ξ Ξ Ξ Ξ Ξ ΖΙΔΡΟΙΗΠ ΒΙΠ ΡΔΣΛΙΠ ΖΙΔΡΟΙΠ Ξ ΖΙΔΡΟΙΗΠ ΙΚΗΠ ΡΔΣΛΙΠ ΖΙΔΡΟΙΠ Ξ ΖΙΔΡΟΙΗΠ ΙΟΗΠΠ ΡΔΣΛΙΠ ΖΙΔΡΟΙΠ Ξ ΖΙΔΡΟΙΗΠ ΡΟΠ ΡΔΣΛΙΠ ΖΙΔΡΟΙΠ Ξ ΖΙΔΡΟΙΗΠ ΞΔΗΟΗ ΡΔΣΛΙΠ ΖΙΔΡΟΙΠ Ξ ΖΙΔΡΟΙΗΠ ΣΙΗΠ ΡΔΣΛΙΠ ΖΙΔΡΟΙΠ Ξ ΚΖΣΛΙΗΠ Ρ. ΚΔΛΗΠ (ΕΛΖ) ΡΔΣΛΙΠ-ΚΖΣΛΙΠ Ξ ΚΖΣΛΙΗΠ ΒΙΠ ΡΔΣΛΙΠ-ΚΖΣΛΙΠ Ξ ΚΖΣΛΙΗΠ ΟΖΡΖΠ (ΖΟΙΔΗ) ΡΔΣΛΙΠ-ΚΖΣΛΙΠ Ξ ΚΖΣΛΙΗΠ ΙΟΗΠΠ ΡΔΣΛΙΠ-ΚΖΣΛΙΠ Ξ ΚΖΣΛΙΗΠ ΡΟΠ ΡΔΣΛΙΠ-ΚΖΣΛΙΠ Ξ ΚΖΣΛΙΗΠ ΞΔΗΟΗ ΡΔΣΛΙΠ-ΚΖΣΛΙΠ Ξ ΚΖΣΛΙΗΠ ΠΔΟΟΥΛ ΡΔΣΛΙΠ-ΚΖΣΛΙΠ Ξ ΚΖΣΛΙΗΠ ΣΙΗΠ ΡΔΣΛΙΠ-ΚΖΣΛΙΠ Ξ ΖΙΔΡΟΛΗΖΠ ΖΛΠ ΖΙΔΡΟΛΠ Ξ ΖΙΔΡΟΛΗΖΠ ΔΠ/ΖΠ ΖΙΔΡΟΛΗΠ Ξ ΖΙΔΡΟΛΗΖΠ ΟΖΡΖΠ (ΣΛΗ) ΖΙΔΡΟΛΗΠ Ξ ΖΙΔΡΟΛΗΖΠ ΙΚΗΠ ΖΙΔΡΟΛΗΠ Ξ 23

24 ΖΙΔΡΟΛΗΖΠ ΞΔΗΟΗ ΖΙΔΡΟΛΗΠ Ξ ΛΞΖΗΖΠ ΖΛΠ ΡΔΣΛΙΠ-ΛΞΖΠ ΡΔΣΛΙΗΠ ΔΟΠΦΥΛ ΣΙΗΠ ΡΔΣΛΙΠ ΔΟΠΦΥΛ ΡΚΡΗΠΚ ΔΠ/ΛΗΖΠ ΡΔΣΛΙΠ ΡΚΡΗΠΚ Ξ ΡΚΡΗΠΚ ΞΔΗΟΗ ΡΔΣΛΙΠ ΡΚΡΗΠΚ Ξ ΡΚΡΗΠΚ ΣΙΗΠ ΡΚΡΗΠΚ ΚΔΠΙΙΗ ΖΙ/ΥΛ ΞΙΗΠΡΗΥΛ ΠΠΡΖΚΡΥΛ ΞΔΗΟΗ ΞΙΖΟΦΟΗΖΠ ΖΛΠ ΞΙΖΟΦΟΗΖΠ ΔΠ/ΛΗΖΠ ΡΔΣΛΙΠ ΡΚΡΗΠΚ ΡΔΣΛΙΠ ΡΚΡΗΠΚ ΞΙΖΟΦΟΗΠ ΞΙΖΟΦΟΗΠ Ξ ΞΙΖΟΦΟΗΠ Ξ Ξ Ξ Ξ ΡΔΣΛΙΗΠ ΖΣ & ΚΠΗΥΛ ΟΛΥΛ ΗΛΗΥΛ ΛΖΠΥΛ (ΙΖΜΟΗ) ΞΙΖΟΦΟΗΖΠ Η ΔΞΗΗΛΥΛΗΥΛ ΠΔΟΟΥΛ ΡΔΣΛΙΠ ΖΣ Η ΔΗΛΠ ΞΙΖΟΦΟΗΠ Ξ ΞΙΖΟΦΟΗΖΠ Η ΞΙΖΟΦΟΗΠ Ξ ΡΔΣΛΙΗΠ ΞΙΗΠΡΥΛ ΙΚΗΠ ΞΙΖΟΦΟΗΖΠ Η ΡΔΣΛΙΗΠ ΞΙΗΠΡΥΛ ΡΗΖΠ ΚΔΛΗΠ (ΠΡΟΗ) ΞΙΖΟΦΟΗΠ Ξ ΡΔΣΛΙΗΠ ΞΙΖΟΦΟΗΖΠ & ΡΖΙΔΞΗΗΛΥΛΗΥΛ ΙΟΗΠΠ ΡΔΣΛΙΗΠ ΞΙΖΟΦΟΗΖΠ & ΡΖΙΔΞΗΗΛΥΛΗΥΛ ΙΚΡΠ (ΠΟΡΖ) ΡΔΣΛΙΗΠ ΞΙΖΟΦΟΗΖΠ & ΡΖΙΔΞΗΗΛΥΛΗΥΛ ΗΛΗΥΛ ΛΖΠΥΛ (ΙΔ) ΡΔΣΛΙΗΠ ΞΙΖΟΦΟΗΖΠ & ΡΖΙΔΞΗΗΛΥΛΗΥΛ ΖΞΔΗΟ (ΟΡ) ΡΖΙΔΞΗΗΥΛΗΥΛ ΠΠΡΖΚΡΥΛ & ΗΡΥΛ ΚΔΠΙΗ (ΛΡΠ) ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΡΗ ΠΣΔΗΠΚ Η ΞΙΖΟΦΟΗΥΛ ΠΠΡΖΚΡΥΛ ΡΟΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΡΗ ΠΣΔΗΠΚ Η ΞΙΖΟΦΟΗΥΛ ΠΠΡΖΚΡΥΛ ΟΖΡΖΠ (. ΛΗΙΠ) ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΖΠ ΞΙΖΟΦΟΗΖΠ ΒΙΠ ΗΣΔΗΟΗΠΖΠ ΞΙΖΟΦΟΗΥΛ ΒΙΠ ΞΙΖΟΦΟΗΠ Ξ ΞΙΖΟΦΟΗΠ Ξ ΞΙΖΟΦΟΗΠ- ΡΖΙΔΞΗΗΛΥΛΗΥΛ ΞΙΖΟΦΟΗΠ ΡΖΙΔΞΗΗΛΥΛΗΥΛ ΞΙΖΟΦΟΗΠ ΡΖΙΔΞΗΗΛΥΛΗΥΛ ΞΙΖΟΦΟΗΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΡΗ ΠΣΔΗΠΚ ΞΙΖΟΦΟΗΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΡΗ ΠΣΔΗΠΚ ΞΙΖΟΦΟΗΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗ ΠΣΔΗΠΚ ΞΙΖΟΦΟΗΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗ ΠΣΔΗΠΚ Ξ Ξ Ξ Ξ Ξ Ξ Ξ 24

25 ΣΖΚΡΥΛ ΔΠ/ΛΗΖΠ ΠΣΔ. & Ο. ΔΛΚΡΥΛ ΔΠ/ΛΗΖΠ (ΗΙΗΠ) ΡΔΣΛΙΠ ΣΖΚΡΥΛ ΠΣΔΗΠΡΖΠ ΔΛΚΡΥΛ 0 ΠΣΔΗΠΚ &ΡΔΣΛΙΗΠ ΜΙ & ΔΞΗΞΙ ΙΟΗΠΠ (ΟΗΡΠ) ΡΔΣΛΙΗΠ ΞΔΡΟΔΙΗ & ΦΠΗ ΔΟΗ ΒΙΠ ΒΗΚΖΣΛΗΖΠ ΞΙΖΟΦΟΗΖΠ ΒΙΠ ΠΣΔΗΠΡΖΠ ΔΞΗΞΙΥΛ Ξ ΡΔΣΛΙΠ ΞΔΡΟΔΙΗ Η ΦΠΗ ΔΟΗ ΞΙΖΟΦΟΗΠ ΒΗΚΖΣΛΗΠ Ξ ΔΥΞΙΖΟΦΟΗΖΠ & ΡΞΟΦΗΠ ΠΔΟΟΥΛ ΡΞΟΦΠ- ΔΥΞΙΖΟΦΟΗΠ ΚΖΣΛΗΖΠ ΒΗΠΠΡΖΚΡΥΛ ΙΟΗΠΠ ΚΖΣΛΗΠ ΒΗΠΠΡΖΚΡΥΛ ΚΖΣΛΙΗΠ & ΡΗΛΥΛ ΞΟΥΛ ΚΔΠΙΙΗ ΔΥΡΔΣΛΙΗΠ Η ΞΔΟΗΒ/ΛΡΠ Ρ. ΚΔΛΗΠ (ΕΛΖ) ΡΔΣΛΙΗΠ ΞΔΟΗΒΙΙΛΡΠ & ΗΙΗΠ ΗΛΗΥΛ ΛΖΠΥΛ (ΕΛΠ) ΚΖΣΛΗΠ ΡΗΛΥΛ ΞΟΥΛ ΔΥΡΔΣΛΙΠ- ΞΔΟΗΒΙΙΛΡΙΠ ΡΔΣΛΙΠ ΞΔΟΗΒΙΙΛΡΠ Η ΗΙΗΠ 0 0 ΔΛΔΟΔΗΖΠ ΡΔΣΛΙΗΠ ΖΛΠ ΔΦΟΚΠΚΔΛΖΠ ΞΙΖΟΦΟΗΖΠ Η ΞΙΚΔΠΥΛ ΟΖΡΖΠ (ΖΟΙΔΗ) ΡΔΣΛΙΗΠ ΗΡΟΗΥΛ ΟΛΥΛ ΖΛΠ ΡΔΣΛΙΗΠ ΡΟΦΗΚΥΛ ΔΠ/ΖΠ ΡΔΣΛΙΗΠ ΡΟΦΗΚΥΛ ΖΛΠ ΡΔΣΛΙΗΠ ΡΟΦΗΚΥΛ ΙΟΗΠΠ (ΟΗΡΠ) ΡΔΣΛΙΗΠ ΡΟΦΗΚΥΛ ΙΚΡΠ ΡΔΣΛΙΗΠ ΙΗΔΗΠ ΡΙΙΗΔΟΔΗΥΛ ΔΠ/ΖΠ (ΚΛΗ) ΦΠΗΥΛ ΞΟΥΛ & ΞΔΟΗΒΙΙΛΡΠ ΟΖΡΖΠ (ΣΛΗ) ΡΔΣΛΙΗΥΛ ΛΡΗΟΟΛΠΖΠ Ρ. ΚΔΛΗΠ (ΕΛΖ) ΗΛΙΗΠ & ΡΔΣΛΙΗΠ ΞΡΥΛ ΖΛΠ ΗΛΙΗΠ & ΡΔΣΛΙΗΠ ΞΡΥΛ ΒΙΠ (ΟΚ) ΔΚΞΟΗΠ Η ΞΗΡΗ ΔΙΔΣ ΟΡΗΥΛ ΞΟΦΛΡΥΛ Ρ. ΚΔΛΗΠ (ΦΙΥΟΗΛ) ΡΞΞΗΖΠΖΠ & ΗΗΛΖΠΖΠ ΞΟΦΛΡΥΛ ΔΠ/ΖΠ (ΡΔΟΗΛΖ) ΡΔΣΛΙΠ ΔΛΔΟΔΗΠ ΞΙΖΟΦΟΗΖΠ ΞΙΚΔΠΥΛ Ξ ΡΔΣΛΙΠ ΗΡΟΗΥΛ ΟΛΥΛ ΡΔΣΛΙΠ ΡΟΦΗΚΥΛ ΡΔΣΛΙΠ ΡΟΦΗΚΥΛ ΡΔΣΛΙ ΡΟΦΗΚΥΛ ΡΔΣΛΙΠ ΡΟΦΗΚΥΛ ΡΔΣΛΙΠ ΙΗΔΗΠ Η ΡΙΗΔΟΔΗΥΛ ΡΔΣΛΙΠ ΦΠΗΥΛ ΞΟΥΛ Η ΞΔΟΗΒΙΙΛΡΠ ΡΔΣΛΙΠ ΛΡΗΟΛΠΖΠ ΡΔΣΛΙΠ-ΗΛΙΠ ΡΔΣΛΙΠ-ΗΛΙΠ ΠΡΔΙΔΣΠ ΔΚΞΟΗΠ Η ΞΗΡΗ ΔΙΔΣ ΟΡΗΥΛ ΞΟΗΛΡΥΛ ΠΡΔΙΔΣΠ ΡΞΞΗΖΠΖΠ Η ΗΗΛΖΠΖΠ ΞΟΗΛΡΥΛ Ξ 25

26 ΦΥΡΟΦΗΠ & ΞΡΗΠΡΗΥΛ ΡΔΣΛΥΛ ΖΛΠ ΚΠΗΖΠ ΡΔΣΛΙΗΠ Η ΠΡΗΖΠ ΟΖΡΖΠ (ΟΔΚΛ) ΞΟΠΡΠΗΠ & ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ ΞΙΗΡΗΠΚΗΖΠ ΙΖΟΛΚΗΠ ΗΛΗΥΛ ΛΖΠΥΛ (ΕΛΠ) ΙΥΠΡΧΦ/ΗΠ ΞΔΗΟΗ ΦΥΡΟΦΠ- ΞΡΗΠΡΗΠ ΡΔΣΛΙΠ ΚΠΗΖΠ ΡΔΣΛΙΠ ΞΙΗΡΗΠΡΗΖΠ ΙΖΟΛΚΗΠ ΙΥΠΡΦΛΡΟΠ ΒΗΚΖΣΛΗ ΠΣΔΗΠΚ Ρ. ΚΔΛΗΠ (ΕΛΖ) ΡΔΣΛΙΠ ΒΗΚΖΣΛΗ ΠΣΔΗΠΚ ΦΡΗΖΠ ΟΥΖΠ Ρ. ΚΔΛΗΠ (ΦΙΥΟΗΛ) ΔΥΞΛΠ ΦΡΗΖΠ ΡΟΥΖΠ ΦΡΗΖΠ ΟΥΖΠ ΖΞΔΗΟ (ΟΡ) ΔΥΞΛΠ ΦΡΗΖΠ ΟΥΖΠ ΦΡΗΖΠ ΟΥΖΠ ΔΠ/ΛΗΖΠ ΔΥΞΛΠ ΦΡΗΖΠ ΟΥΖΠ ΦΡΗΖΠ ΟΥΖΠ ΙΚΡΠ ΔΥΞΛΠ ΦΡΗΖΠ ΟΥΖΠ ΦΡΗΖΠ ΟΥΖΠ ΟΖΡΖΠ (ΖΟΙΔΗ) ΔΥΞΛΠ ΦΡΗΖΠ ΟΥΖΠ ΦΡΗΖΠ ΟΥΖΠ ΙΟΗΠΠ ΔΥΞΛΠ ΦΡΗΖΠ ΟΥΖΠ ΛΚΗΠ ΟΣΗΡΔΡ. ΡΞΗ ΖΞΔΗΟ (ΟΡ) ΠΣΔΗΠΡΖΠ ΟΣΗΡΔΡΛΗ ΠΣΔΗ Η ΛΚΗΠ ΟΣΗΡΔΡΛΗΖΠ ΡΞΗ ΒΙΠ (ΟΚ) ΠΣΔΗΠΡΖΠ ΟΣΗΡΔΡΛΗ ΠΣΔΗ ΠΞΛΗΠ & ΗΣΔΗΟΗΠΖΠ ΦΠΗ ΞΔΟΗΒΙΙΛΡΠ ΒΙΠ (ΟΚ) ΠΞΛΠ- ΞΔΟΗΒΙΙΛΡΙΠ ΠΞΛΗΠ & ΗΣΔΗΟΗΠΖΠ ΦΠΗ ΞΔΟΗΒΙΙΛΡΠ ΙΚΗΠ (ΟΞΔΛΖΠΗ) ΠΞΛΠ- ΞΔΟΗΒΙΙΛΡΙΠ ΠΞΛΗΠ & ΗΣΔΗΟΗΠΖΠ ΦΠΗ ΞΔΟΗΒΙΙΛΡΠ ΙΟΗΠΠ (ΟΗΡΠ) ΠΞΛΠ- ΞΔΟΗΒΙΙΛΡΙΠ ΡΔΣΛΙΗΠ ΒΗΙΗΖΠ ΔΥΟΗΠ & ΡΟΦΗΚΥΛ ΗΛΗΥΛ ΛΖΠΥΛ (ΟΠΡΙΗ) ΡΔΣΛΙΠ ΒΗΙΗΖΠ ΔΥΟΗΠ Η ΡΟΦΗΚΥΛ Ξ ΕΥΦΖΠ ΟΥΖΠ Ρ. ΚΔΛΗΠ (ΦΙΥΟΗΛ) ΔΥΞΛΠ ΕΥΗΖΠ ΟΥΖΠ ΕΥΦΖΠ ΟΥΖΠ ΔΠ/ΖΠ ΔΥΞΛΠ ΕΥΗΖΠ ΟΥΖΠ ΕΥΦΖΠ ΟΥΖΠ ΙΟΗΠΠ ΔΥΞΛΠ ΕΥΗΖΠ ΟΥΖΠ ΕΥΦΖΠ ΟΥΖΠ ΖΞΔΗΟ (ΟΡ) ΔΥΞΛΠ ΕΥΗΖΠ ΟΥΖΠ ΔΟΚ. ΙΙΗΔΟ.& ΛΚΗΠ ΚΔΠΙΙΗ ΡΔΣΛΙΠ ΔΟΚΖΞΗΥΛ Η ΛΚΗΠ Ξ ΒΗΙΗΥΛ ΔΟΚΖΞΗΥΛ ΙΙΗΔΟΔΗΥΛ & ΛΚΗΠ ΙΚΡΠ ΡΔΣΛΙΠ ΔΟΚΖΞΗΥΛ Η ΛΚΗΠ Ξ 26

27 ΒΗΙΗΥΛ ΔΟΚΖΞΗΥΛ ΙΙΗΔΟΔΗΥΛ & ΛΚΗΠ ΟΖΡΖΠ (ΖΟΙΔΗ) ΡΔΣΛΙΠ ΔΟΚΖΞΗΥΛ Η ΒΗΙΗΥΛ ΙΗΔΟΔΗΥΛ Ξ ΡΙΙΗΔΟΔΗΥΛ & ΙΗΔΡΗΖΠ ΗΣΔΗΟΗΠΖΠ ΚΔΠΙΗ ΡΔΣΛΙΠ ΡΙΗΔΟΔΗΥΛ ΗΣΚΗΠ Η ΙΗΔΗΠ ΖΞΔΗΟ (ΖΚΔΛΗΡΠ) ΡΔΣΛΙΠ ΗΣΙΗΔΟΔΗΥΛ Η ΙΗΔΗΠ.Π.Η.ΡΔ. ΔΗΔΡΗΥΛ ΖΙΔΡΟΙΗΠ ΔΗΔΡΗΠ ΖΙΔΡΟΙΠ ΔΗΔΡΗΥΛ ΖΙΔΡΟΛΗΖΠ ΔΗΔΡΗΠ ΖΙΔΡΟΛΗΠ Ξ ΔΗΔΡΗΥΛ ΚΖΣΛΙΗΠ ΔΗΔΡΗΠ ΚΖΣΛΙΠ ΔΗΔΡΗΥΛ ΞΙΗΡΗΥΛ ΚΗΥΛ ΔΟΥΛ ΔΗΔΡΗΠ ΚΗΥΛ ΔΟΥΛ ΔΗΔΡΗΥΛ ΞΙΗΡΗΥΛ ΔΟΥΛ ΞΚΖΠ ΔΗΔΡΗΠ ΚΗΥΛ ΔΟΥΛ 5 ΔΞΗΠΡΖΚΛΗ ΞΔΗ ΚΟΔΡΗΛ Η ΔΞΗΗΛΥΛΗΠ ΗΛΚΗ Λ. ΖΛΠ ΚΟΔΡΗΛ & ΗΗΖΠΖΠ ΙΔΗΡΟΗΥΛ ΚΔΛΗΠ (ΔΔΠΠ) ΗΔ. & ΔΟΥΞ. Η. & ΞΙ. ΠΞΥΛ ΚΔΛΗΠ (ΔΠ/ΛΗΖ) ΗΔΛΥΛ Η ΔΟΥΞ. ΗΛ. ΠΞΥΛ ΗΛΚΗ Λ. ΖΛΠ ΗΔΛΥΛ ΗΛ. ΠΣΔΠ. & ΛΞΡΜΖΠ ΟΖΠ (ΚΡΖΛΖ) ΣΟΖΚΡΗΛΚ. & ΡΟΞΔΕ. ΗΗΖΡ. ΞΔΗΟΗ ΙΗΠΡΗΖΠ & ΣΟΖΚΡΗΛΚΗΖΠ ΚΔΛΗΠ (ΔΠ/ΛΗΖ) ΙΗΠΡΗΖΠ & ΣΟΖΚΡΗΛΚΗΖΠ ΗΛΚΗ Λ. ΖΛΠ ΛΡΗΙΗΥΛ ΠΞΥΛ ΞΔΗΟΗ ΛΡΗΙΗΠ & ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΡΗΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΗΗ (ΣΗΠ) ΗΛΚΗΖΠ ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ ΞΔΗΟΗ ΗΛΚΗΖΠ ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ ΗΛΚΗ Λ. ΗΛΚΙΠ ΚΟΔΡΗΛ Η ΔΞΗΗΛΥΛΗΠ ΗΛΚΙΠ ΚΟΔΡΗΛ Η ΗΗΖΠΖΠ ΗΔΛΙΠ ΗΛΚΙΠ ΗΔΛΙΠ ΗΛΚΙΠ ΗΔΛΙΠ ΗΛΚΙΠ ΗΛΚΙΠ ΣΟΖΚΡΗΛΚΗΠ Η ΡΟΞΔΕΗΠ ΗΗΖΠΖΠ ΦΟΡΔΣΛΗΠ- ΣΟΖΚΡΗΛΚΙΠ ΦΟΡΔΣΛΗΠ- ΣΟΖΚΡΗΛΚΙΠ ΗΛΚΙΠ ΛΡΗΙΗΠ ΗΛΚΙΠ ΛΡΗΙΗΠ ΗΛΚΙΠ ΗΛΚΙΠ Ξ Ξ 27

28 ΖΛΠ ΗΛΚΗΥΛ ΔΞΗΠΡΖΚΥΛ ΡΟΠ ΗΛΚΙΠ ΗΛΚΗΥΛ ΔΞΗΠΡΖΚΥΛ ΖΛΠ ΗΛΚΙΠ ΗΛΚΗΥΛ ΔΞΗΠΡΖΚΥΛ ΔΠ/ΛΗΖΠ ΗΛΚΙΠ ΗΛΚΗΥΛ ΔΞΗΠΡΖΚΥΛ ΚΔΛΗΠ (ΔΠ/ΛΗΖ) ΗΛΚΙΠ ΗΛΚΗΥΛ ΔΞΗΠΡΖΚΥΛ ΟΖΡΖΠ (ΟΔΚΛ) ΗΛΚΙΠ ΗΛΚΗΥΛ ΔΞΗΠΡΖΚΥΛ ΗΥΛΛΗΛΥΛ ΗΛΚΙΠ ΗΛΚΗΥΛ ΔΞΗΠΡΖΚΥΛ ΔΠΠΙΗΠ (ΒΙΠ) ΗΛΚΙΠ ΗΛΚΗΥΛ ΔΞΗΠΡΖΚΥΛ ΞΔΙΞΛΛΖΠ (ΡΟΗΞΙΖ) ΗΛΚΙΠ ΗΛΚΗΖΠ & ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΖΠ ΛΞΡΜΖΠ ΛΡΔΗ ΗΛΚΙΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΙΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΖΠ ΗΛΚΗΖΠ ΛΞΡΜΖΠ ΠΡΔΟΔΠ ΔΙΙΠ (ΙΗΒΔΗ) ΗΛΚΙΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΙΠ ΟΛ. Η ΗΗ. ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΚΔΛΗΠ (ΔΠ/ΛΗΖ) ΗΛΚΙΠ ΗΗΖΠΖΠ ΟΛ. Η ΗΗ. ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΗΛΚΗ Λ. ΖΛΠ ΗΛΚΙΠ ΗΗΖΠΖΠ ΟΛ. Η ΗΗ. ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΞΔΗΟΗ ΗΛΚΙΠ ΗΗΖΠΖΠ ΖΚΠΗΠ ΗΗΖΠΖΠ ΛΡΔΗ ΗΛΚΙΠ ΗΗΖΠΖΠ ΖΚΠΗ ΡΚΔ ΗΗΖΠΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΗΗ (ΣΗΠ) ΗΛΚΙΠ ΗΗΖΠΖΠ ΗΗΖΠΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΡΟΠ ΗΛΚΙΠ ΗΗΖΠΖΠ ΗΗΖΠΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΟΖΠ (ΚΡΖΛΖ) ΗΛΚΙΠ ΗΗΖΠΖΠ ΟΛΥΠΖΠ & ΗΣΔΗΟΗΠΖΠ ΙΖΡΗΠΚ ΞΔΙΞΛΛΖΠ (ΠΟΡΖ) ΗΗΖΠΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΟΡΗΥΛ ΞΟΦΛΡΥΛ Η ΡΟΦΗΚΥΛ ΗΥΛΛΗΛΥΛ (ΟΗΛΗ) ΗΗΖΠ ΗΛΚΗΠ & ΗΙΗΠ ΣΟΞΔΗ (ΖΛ) ΠΡΡΗΠΡΗΖΠ & ΠΦΙΗΠΡΗΖΠ ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ ΞΔΗΟΗ ΟΡΗΖΠ ΗΛΚΗΠ & ΛΞΡΜΖΠ ΔΥΞΛΗ Λ. ΖΛΠ ΟΡΗΖΠ ΛΞΡΜΖΠ ΟΖΠ (ΟΔΠΡΗ) ΗΣ/ΠΖΠ ΞΔΟΗΒ/ΛΡΠ & ΦΠ. ΞΟΥΛ ΗΥΛΛΗΛΥΛ ΗΛΚΙΠ ΙΖΡΗΠΚ ΗΛΚΙΠ ΟΡΗΥΛ ΔΚΔΡΙΙΔΠΔΥΛ ΗΛΚΙΠ ΗΗΖΠ ΗΛΚΗΠ ΠΡΡΗΠΡΗΙΠ ΠΦΙΗΠΡΖΠ ΟΡΗΛΚΙΠ ΟΡΗΛΚΙΠ ΞΔΟΗΒΙΙΛΡΙΠ 0 28

29 (ΟΗΛΗ) ΗΗΖΡΗΖΠ ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ & ΡΔΣΛΙΗΠ ΗΛΚΗ Λ. ΖΛΠ ΒΗΚΖΣΛΗΖΠ ΗΗΖΠΖ & ΡΔΣΛΙΗΠ ΞΔΗΟΗ ΗΗΖΠΖ ΡΔΣΛΙΗΠ ΚΔΛΗΠ (ΛΠ) ΒΙΛΗΥΛ ΠΙΒΗΥΛ Η ΛΡΙΗΥΛ ΠΞΥΛ ΚΔΛΗΠ (ΔΠ/ΛΗΖ) ΗΛΚΙΠ ΗΗΖΠΖΠ Η ΡΔΣΛΙΗΠ ΗΛΚΙΠ ΗΗΖΠΖΠ & ΡΔΣΛΙΗΠ ΗΛΚΙΠ ΗΗΖΠΖΠ & ΡΔΣΛΙΗΠ ΞΙΗΡΗΠ ΔΞΗΠΡΖΚΛΠ ΗΔΛΥΛ ΠΞΥΛ Ξ Ξ Ξ ΠΡΟΡΗΥΡΗΔΠ ΠΣΙΔΠ ΗΛΚΗ (ΠΠΠ) ΔΠ/ΛΗΖ ΗΛΚΙΠ ΠΡΟΡΗΥΡΗΠ Ξ ΜΗΥΚΡΗΥΛ ΗΗ. ΔΟΞΟΗΠ (Π) ΜΗΥΚΡΗΠ ΔΟΞΟΗΠ-ΗΗΖΡΗΠ Ξ ΠΡΛΚΗΔΠ ΠΣΙΔΠ ΚΛ Η ΞΙΗΡΔΠ ΜΗΥΚΡΗΥΛ ΔΙΙΖΛΗΖΠ ΠΡΛΚΗΠ ΜΗΥΚΡΗΠ ΔΙΙΖΛΗΖΠ ΠΡΛΚΗΠ Ξ ΠΡΦΙΥΛ ΠΡΦΙΠ- ΟΣΗΦΙΠ Ξ ΠΡΛΚΗΔΠ ΠΣΙΔΠ ΚΛ Η ΠΡΛΚΗΠ ΜΗΥΚΡΗΥΛ ΔΙΙΖΛΗΖΠ ΠΡΛΚΗΠ ΠΡΛΚΗΠ- ΠΡΛΚΠ Ξ ΖΚΠΗΥΛ ΠΣΔΠΔΥΛ Η ΔΞΗΗΛΥΛΗΠ Ρ. ΚΔΛΗΠ (ΠΡΟΗ) ΖΚΠΗΥΛ ΠΣΔΠΔΥΛ Η ΔΞΗΗΛΥΛΗΠ ΗΛΗΥΛ ΛΖΠΥΛ (ΟΠΡΙΗ) ΗΣΔΗΟΗΠΖΠ ΞΙΖΟΦΟΗΥΛ ΒΙΠ Ρ.Δ.Η. ΠΡΔΙΔΣΠ ΖΚΠΗΥΛ ΠΣΔΠΔΥΛ Η ΔΞΗΗΛΥΛΗΠ ΠΡΔΙΔΣΠ ΖΚΠΗΥΛ ΠΣΔΠΔΥΛ Η ΔΞΗΗΛΥΛΗΠ ΠΡΔΙΔΣΠ ΗΣΔΗΟΖΠΖΠ ΞΙΖΟΦΟΗΥΛ ΗΔΛΠ ΔΚΞΟΗ Ρ. ΚΔΛΗΠ (ΠΡΟΗ) ΠΡΔΙΔΣΠ ΗΔΛΠ ΔΚΞΟΗ ΗΗΖΠΖΠ ΠΠΡΖΚΡΥΛ ΔΦΗΠΚ ΣΙΗΠ (ΖΒ) ΠΡΔΙΔΣΠ ΠΠΡΖΚΡΥΛΔΦΗΠΚ ΗΗΖΠΖΠ ΠΠΡΖΚΡΥΛ ΔΦΗΠΚ Ρ. ΚΔΛΗΠ (ΟΔΒΔΛ) ΠΡΔΙΔΣΠ ΠΠΡΖΚΡΥΛ ΔΦΗΠΚ ΡΞΞΗΖΠΖΠ & ΗΗΛΖΠΖΠ ΞΟΦΛΡΥΛ ΔΠ/ΛΗΖΠ (ΡΔΟΗΛΖ) ΠΡΔΙΔΣς ΡΞΞΗΖΠΖΠ Η ΗΗΛΖΠΖ ΞΟΗΛΡΥΛ ΡΞΗΖΠ ΡΗΗΖΠΖΠ ΙΚΡΠ ΠΡΔΙΔΣΠ ΡΞΗΖΠ ΡΗΗΖΠΖΠ ΗΗ. ΚΛΥΛ ΔΗΠ & ΞΟΛΗΠ ΖΛΠ ΗΛΚΙΠ ΔΗΠ ΗΗ. ΚΛΥΛ ΔΗΠ & ΞΟΛΗΠ ΙΚΡΠ ΗΛΚΙΠ ΔΗΠ 29

30 ΗΗΖΠΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΖΛΠ ΗΛΚΙΠ ΗΗΖΠΖΠ ΗΗΖΠΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ Ρ. ΚΔΛΗΠ (ΕΛΖ) ΗΛΚΙΠ ΗΗΖΠΖΠ ΗΗΖΠΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΒΙΠ ΗΛΚΙΠ ΗΗΖΠΖΠ ΗΗΖΠΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΙΟΗΠΠ ΗΛΚΙΠ ΗΗΖΠΖΠ ΗΗΖΠΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΡΟΠ ΗΛΚΙΠ ΗΗΖΠΖΠ ΗΗΖΠΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΞΔΗΟΗ ΗΛΚΙΠ ΗΗΖΠΖΠ ΗΗΖΠΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΠΔΟΟΥΛ ΗΛΚΙΠ ΗΗΖΠΖΠ ΗΗΖΠΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΣΙΗΠ ΗΛΚΙΠ ΗΗΖΠΖΠ ΗΗΖΠΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΗΛΗΥΛ ΛΖΠΥΛ (ΙΖΜΟΗ) ΗΛΚΙΠ ΗΗΖΠΖΠ ΗΗΖΠΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΟΖΡΖΠ (ΗΔΟΞΔΡΟ) ΗΛΚΙΠ ΗΗΖΠΖΠ ΗΗΖΠΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΙΟΗΠΠ ΗΛΚΙΠ ΗΗΖΠΖΠ ΣΟΖΚΡΗΛΚΗΖΠ & ΔΙΔΡΗΖΠ ΙΚΡΠ ΣΟΖΚΡΗΛΚΙΠ- ΠΡΙΠ ΣΟΖΚΡΗΛΚΗΖΠ & ΔΙΔΡΗΖΠ ΖΞΔΗΟ (ΞΟΔΒΔΕ) ΣΟΖΚΡΗΛΚΙΠ- ΠΡΙΠ ΔΚΞΟΗΠ & ΗΦΖΚΗΠΖΠ ΔΠ/ΛΗΖΠ ΗΛΚΙΠ ΔΚΞΟΗΠ & ΗΦΖΚΗΠΖΠ ΖΛΠ ΗΛΚΙΠ ΔΚΞΟΗΠ & ΗΦΖΚΗΠΖΠ ΟΖΡΖΠ (ΗΔΟΞΔΡΟ) ΗΛΚΙΠ ΔΚΞΟΗΠ & ΗΦΖΚΗΠΖΠ ΙΚΗΠ (ΚΦΗΠΠ) ΗΛΚΙΠ ΔΚΞΟΗΠ & ΗΦΖΚΗΠΖΠ ΡΟΠ (ΚΙΗ) ΗΛΚΙΠ ΔΚΞΟΗΠ Η ΞΗΡΗ ΔΙΔΣ ΟΡΗΥΛ ΞΟΦΛΡΥΛ Ρ. ΚΔΛΗΠ (ΦΙΥΟΗΛ) ΔΦΟΚΥΛ ΜΔΛΥΛ ΙΥΠΠΥΛ ΠΡΖ ΗΗΖΠΖ Η ΠΡ ΔΚΞΟΗ ΖΞΔΗΟ (ΖΚΔΛΗΡΠ) ΔΦΟΚΥΛ ΞΙΖΟΦΟΗΖΠ ΠΡΖ ΗΗΖΠΖ Η ΠΡΖΛ ΗΛΚΗ ΚΔΠΙΙΗ ΔΦΟΚΥΛ ΞΙΖΟΦΟΗΖΠ ΠΡΖ ΗΗΖΠΖ Η ΠΡΖΛ ΗΛΚΗ ΡΟΠ (ΚΙΗ) ΔΦΟΚΥΛ ΞΙΖΟΦΟΗΖΠ ΠΡΖ ΗΗΖΠΖ Η ΠΡΖΛ ΗΛΚΗ ΗΛΗΥΛ ΛΖΠΥΛ (ΙΔ) ΔΦΟΚΥΛ ΞΙΖΟΦΟΗΖΠ ΠΡΖ ΠΡΔΙΔΣΠ ΔΚΞΟΗΠ Η ΞΗΡΗ ΔΙΔΣ ΟΡΗΥΛ ΞΟΗΛΡΥΛ ΗΗΖΡΗΠ ΜΔΛΥΛ ΙΥΠΠΥΛ ΞΙΖΟΦΟΗΠ- ΗΛΚΙΠ ΞΙΖΟΦΟΗΠ- ΗΛΚΙΠ ΞΙΖΟΦΟΗΠ- ΗΛΚΙΠ ΞΙΖΟΦΟΗΠ- ΗΛΚΙΠ Ξ Ξ Ξ Ξ 30

31 ΗΗΖΠΖ Η ΠΡΖΛ ΗΛΚΗ Ρ. ΚΔΛΗΠ (ΟΔΒΔΛ) ΙΗΠΡΗΖΠ Ρ. ΚΔΛΗΠ (ΕΛΖ) ΙΗΠΡΖΠ Ξ ΙΗΠΡΗΖΠ ΔΠ/ΛΗΖΠ ΙΗΠΡΖΠ Ξ ΙΗΠΡΗΖΠ ΒΙΠ ΙΗΠΡΖΠ Ξ ΙΗΠΡΗΖΠ ΟΖΡΖΠ (ΖΟΙΔΗ) ΙΗΠΡΖΠ Ξ ΙΗΠΡΗΖΠ ΙΟΗΠΠ ΙΗΠΡΖΠ Ξ ΙΗΠΡΗΖΠ ΚΔΠΙΗ ΙΗΠΡΖΠ Ξ ΙΗΠΡΗΖΠ ΡΟΠ ΙΗΠΡΖΠ Ξ ΙΗΠΡΗΖΠ ΞΔΗΟΗ ΙΗΠΡΖΠ Ξ ΙΗΠΡΗΖΠ ΠΔΟΟΥΛ ΙΗΠΡΖΠ Ξ ΙΗΠΡΗΖΠ ΣΙΗΠ ΙΗΠΡΖΠ Ξ ΙΗΠΡΗΖΠ ΖΞΔΗΟ ΙΗΠΡΖΠ Ξ ΡΟΗΠΡΗΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΖΞΔΗΟ (ΞΟΔΒΔΕ) ΠΡΔΙΔΣΠ ΡΟΗΠΡΗΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ Ξ ΡΟΗΠΡΗΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΖΛΠ ΠΡΔΙΔΣΠ ΡΟΗΠΡΗΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ Ξ ΡΟΗΠΡΗΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΞΔΗΟΗ (ΠΞΔΡΠΔΠ) ΠΡΔΙΔΣΠ ΡΟΗΠΡΗΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ Ξ ΡΟΗΠΡΗΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΟΖΡΖΠ (ΖΟΙΔΗ) ΠΡΔΙΔΣΠ ΡΟΗΠΡΗΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ Ξ ΡΟΗΠΡΗΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΡΟΠ ΠΡΔΙΔΣΠ ΡΟΗΠΡΗΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ Ξ ΡΟΗΠΡΗΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΔΠ/ΛΗΖΠ ΠΡΔΙΔΣΠ ΡΟΗΠΡΗΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ Ξ ΡΟΗΠΡΗΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΙΟΗΠΠ ΠΡΔΙΔΣΠ ΡΟΗΠΡΗΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ Ξ ΡΟΗΠΡΗΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΖΞΔΗΟ (ΖΚΔΛΗΡΠ) ΣΟΖΚΡΗΛΚΗΥΛ ΔΦΟΚΥΛ Ρ. ΚΔΛΗΠ (ΕΛΖ) ΣΟΖΚΡΗΛΚΗΥΛ & ΠΦΙΗΠΡΗΖΠ ΟΖΡΖΠ (. ΛΗΙΠ) ΟΡΗΖΠ ΛΞΡΜΖΠ & ΗΗΖΠΖΠ ΟΡΗΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΔΠ/ΖΠ ΗΗΖΠΖΠ ΗΛΥΛΗΥΛ ΠΛΔΡΗΟΗΠΡΗΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ Η ΟΛΥΠΔΥΛ ΚΔΠΙΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΡΗ ΠΣΔΗΠΚ Η ΞΙΖΟΦΟΗΥΛ ΠΠΡΖΚΡΥΛ ΡΟΠ ΠΡΔΙΔΣΠ ΡΟΗΠΡΗΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΣΟΖΚΡΗΛΚΙΠ ΣΟΖΚΡΗΛΚΙΠ- ΠΦΙΗΠΡΖΠ ΠΡΔΙΔΣΠ ΗΗΖΠΖΠ ΟΡΗΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΠΡΔΙΔΣΠ ΗΗΖΠΖ ΠΛΔΡΗΟΗΠΡΗΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΞΙΖΟΦΟΗΠ- ΗΛΚΙΠ Ξ Ξ 31

32 ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΡΗ ΠΣΔΗΠΚ Η ΞΙΖΟΦΟΗΥΛ ΠΠΡΖΚΡΥΛ ΟΖΡΖΠ (. ΛΗΙΠ ΞΙΖΟΦΟΗΠ- ΗΛΚΙΠ Ξ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΖΠ ΞΙΖΟΦΟΗΖΠ Ρ. ΚΔΛΗΠ (ΟΔΒΔΛ) ΞΙΖΟΦΟΗΠ- ΗΛΚΙΠ Ξ ΛΥΡΔΟΔΠ ΠΣΙΔΠ ΡΟΗΠΡΗΖΠ ΔΗΔΠΖΠ (.Π.Ρ.Δ.) ΡΟΗΠΡΗΥΛ ΔΔΙΚΡΥΛ Ο (.Π.Ρ.Δ.Ο.) ΠΡΔΙΔΣΠ ΡΟΗΠΡΗΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ Ξ ΡΟΗΠΡΗΥΛ ΔΔΙΚΡΥΛ.ΛΗΙ ΟΖΡΖΠ (.Π.Ρ.Δ..Λ.) ΠΡΔΙΔΣΠ ΡΟΗΠΡΗΥΛ ΔΔΙΚΡΥΛ Ξ 32

πνπδέο θαη επαγγέικαηα κε επξύηεξεο επαγγεικαηηθέο δηεμόδνπο ΔΔΔ

πνπδέο θαη επαγγέικαηα κε επξύηεξεο επαγγεικαηηθέο δηεμόδνπο ΔΔΔ Οη πξννπηηθέο γηα επαγγέικαηα ζε ζρέζε κε ζπνπδέο ζε ΕΙ θαη ΣΕΙ ην 2010 γηα ηα επόκελα 5-10 ρξόληα ( Ινύληνο 2010) πό ηελ επηζηεκνληθή νκάδα ηνπ θαζεγεηή εόδωξνπ Καηζαλέβα θαη ηελ Career Gate Test (www.careergatetest.com)

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ----- ΣΤΠΟΤ ----- Ταχ. Δ/νςη: Α. Παπανδρζου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα;

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Έλα από ηα κσζηηθά γηα λα εσταρηζηεζείς ηελ ποδειαζία είλαη λα έτεης ηο θαηάιιειο ποδήιαηο γηα ζέλα. Ασηό ποσ ηαηρηάδεη ζηολ ηρόπο δωή ζας θαη ηελ ζωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΡΣΕ ΚΤΡΙΟ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ (6 ος ΓΥΡΟΣ, 2012) 1 ΕΡΩΣΗΕΙ: A1, A2 ΚΑΡΣΑ 1 Καθόλου Λιγότερο από ½ ώρα Από ½ έως 1ώρα Περισσότερο από 1 ώρα, έως 1½ ώρα Περισσότερο από 1½ ώρα, έως

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη

Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη Οη επαγγεικαηίεο εηδηθνί παηδαγσγνί θαζνδεγνύληαη από ηηο επαγγεικαηηθέο δενληνινγηθέο αξρέο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Δίλαη κηα ΔΡΔΤΛΖΣΗΘΖ ΔΡΓΑΗΑ ηνπ Β ηεηξακήλνπ ηνπ Πρνι. Έηνπο 2011-2012 από ηνπο καζεηέο ηνπ Α3 ηκήκαηνο ηνπ 3νπ ΔΞΑΙ Ιάξηζαο, ππό ηελ θαζνδήγεζε ηωλ θαζεγεηώλ Δπαγγειάθνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org

Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org Athens Headquarters 40 Klitaimnistras, Athens 131 22 GREECE Tel: +30 2102693760 Fax: +30 2102693760 Brussels Office

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ε απίζηεπηα απόηνκε ΑΝΑΠΣΤΞΗ εγθπκνλεί θηλδύλνπο; ---------------------------------------------- Πνιύ ζύληνκε παξνπζίαζε------ ρξόλν γηα ζπδήηεζε Κώζηαο Ναζίθαο Μέινο Γ Διιεληθήο

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ»

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Βρίσκεται στο χωριό Αψιού, επαρχίας Λεμεσού. Υοιτούν 33 παιδιά από τις κοινότητες Αψιούς,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ςνοπηική Παποςζίαζη Εηαιπίαρ

ςνοπηική Παποςζίαζη Εηαιπίαρ ςνοπηική Παποςζίαζη Εηαιπίαρ ERB Αζθαλιζηικέρ Τπηπεζίερ ΑΕΜΑ Εηαηξεία κεζηηείαο αζθαιίζεσλ & δηαρείξηζεο θηλδύλσλ Έηνο ίδξπζεο : 1992 Αξηζκόο πξνζσπηθνύ : 33 Δηαρείξηζε αζθαιίζηξσλ 2014 ύςνπο άλσ ησλ 30.000.000

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

«Τα Πολλαπλά Οθέλη από ηην Δθαπμογή ηος Δςπωπαϊκού Σςζηήμαηορ Πιζηωηικών Μονάδων ζηην Δπαγγελμαηική Δκπαίδεςζη και Καηάπηιζη (ECVET)»

«Τα Πολλαπλά Οθέλη από ηην Δθαπμογή ηος Δςπωπαϊκού Σςζηήμαηορ Πιζηωηικών Μονάδων ζηην Δπαγγελμαηική Δκπαίδεςζη και Καηάπηιζη (ECVET)» «Τα Πολλαπλά Οθέλη από ηην Δθαπμογή ηος Δςπωπαϊκού Σςζηήμαηορ Πιζηωηικών Μονάδων ζηην Δπαγγελμαηική Δκπαίδεςζη και Καηάπηιζη (ECVET)» Γπ. Σηςλιανόρ Μαςπομούζηακορ Δκηελεζηικόρ Γιεςθςνηήρ Ποιοι Δπωθελούνηαι

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Mobile Learning. Education is no longer bound by a specific location

Mobile Learning. Education is no longer bound by a specific location Mobile Learning Μαθηζιακοί πειραμαηιζμοί και δημιοσργικόηηηα ζηην υηθιακή εποτή: Ψηθιακές πλαηθόρμες και θορηηές ζσζκεσές, κοινφνικά παιτνίδια και διαδραζηικές εθαρμογές Μπέηησ Τζακαρέζηοσ Επίκοσρη Καθηγήηρια,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Multi-Standard Management System. Υπηρεσίες και Λογισμικό Σσμμόρφωσης

Multi-Standard Management System. Υπηρεσίες και Λογισμικό Σσμμόρφωσης Multi-Standard Management System Υπηρεσίες και Λογισμικό Σσμμόρφωσης Multi-Standard Management System Όηαλ ζπιιάβακε ηελ ηδέα ηνπ MSMS βάιακε ηξεηο μεθάζαξνπο ζηόρνπο: Τελ απηνκαηνπνίεζε ησλ εηαηξηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ Μονηέλα ειζαγυγήρ ΣΠΔ ζηην εκπαίδεςζη Πποζεγγίζειρ ειζαγυγήρ ηυν ΣΠΔ ζηην εκπαίδεςζη 1 Θεμελιώδη Δπυηήμαηα Τη ελλννύκε κε ηνλ όξν «ε Πιεξνθνξηθή ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis TAXI Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis Taxi Τν ζύζηεκα Telenoisis TAXI απνηειεί ην πην εμειηγκέλν, νινθιεξωκέλν θαη αμηόπηζην

Διαβάστε περισσότερα

3 rd AVIATION CAREER DAY

3 rd AVIATION CAREER DAY 3 rd AVIATION CAREER DAY ΑΘΗΝΑ - ΞΕΝΟΔΟΦΕΙΟ INTERCONTINENTAL 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Η Aviation Career Day είλαη εκεξίδα επαγγεικαηηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ αθηεξσκέλε ζηνλ αεξνπνξηθό θιάδν θαη ζηα ζπλαθή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ TA TMHMATA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΧΝ ΣΔΙ ΚΑΙ ΣΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΑ ΣΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ TA TMHMATA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΧΝ ΣΔΙ ΚΑΙ ΣΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΑ ΣΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ TA TMHMATA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΧΝ ΣΔΙ ΚΑΙ ΣΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΑ ΣΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ (πηγή: http://www.sofokleousin.gr) ΜΑΘΗΣΔ Θενδωξόπνπινο Υαξάιακπνο Αληωλάηνο Αιέμαλδξνο Νίθνο Λνύληδεο Βιαζζόπνπινο

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε).

ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε). Κείμενο 1 ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ηλίας Μασροειδής Α. Πλαίζιο: Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε). Β. Μαθηζιακοί ζηόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ 11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ Ίζσο λα είλαη έλα από ηα ιίγα (έσο θαη ειάρηζηα) ζεηηθά πξάγκαηα πνπ άθνπζεο λα γίλνληαη ηνλ ηειεπηαίν θαηξό. Ο ιόγνο γηα ηελ εθαξκνγή CytaInfo+ πνπ δεκηνύξγεζαλ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 1 Δηζόδεκα αλά εβδνκάδα Προσφορά εργασίας D θιίζε = w G E 1 iii Δηζόδεκα Αλάπαπζε Δξγαζία i ii 2 0 F T Γηαζέζηκνο ρξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αρχαίων Ελληνικών Γ Γυμναςίου Ενότητεσ: 8-9 Ονοματεπώνυμο:.. Έλα παξάδεηγκα ζεβαζκνύ πξνο ηνπο γνλείο Α. Κείκελν Λέγεηαη γνῦλ ἐλ Σηθειίᾳ (εἰ γὰξ θαὶ κπζωδέζηεξόλ ἐζηηλ, ἀιι ἁξκόζεη

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Προαπαιηούμενα: Acronis True Image Home 11 Bootable CD Γύο ή περιζζόηεροσς δίζκοσς ζσνδεδεμένοσς ζηον σπολογιζηή. Οι δίζκοι μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελμαηικό Λύκειο: Οργάνωζη ηης διαδικαζίας μάθηζης

Επαγγελμαηικό Λύκειο: Οργάνωζη ηης διαδικαζίας μάθηζης Επαγγελμαηικό Λύκειο: Οργάνωζη ηης διαδικαζίας μάθηζης ηνπ Οιύκπηνπ Γαθέξκνπ Μεηά ηελ εμαγγειία ηεο Κπβέξλεζεο γηα ηε κεηαξξύζκηζε ζηελ ΤΔΔ αλαπηύζζεηαη έλαο γόληκνο πξνβιεκαηηζκόο γηα ηελ νξγάλσζή ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο.

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο. ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ Ζ καγηά δπζνπνηίαο παξάγεηαη από ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ Saccharomyces Cerevisiae θαη έρεη πςειή ζξεπηηθή αμία γηα ηελ δηαηξνθή ησλ δώσλ. Φαξαθηεξίδεηαη από: Υςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε πξσηεΐλεο

Διαβάστε περισσότερα