Επαγγέικαηα κε πνιύ ζεηηθέο πξννπηηθέο ***, επαγγέικαηα κε ζεηηθέο πξννπηηθέο **, επαγγέικαηα κε πεξηνξηζκέλεο πξννπηηθέο *.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επαγγέικαηα κε πνιύ ζεηηθέο πξννπηηθέο ***, επαγγέικαηα κε ζεηηθέο πξννπηηθέο **, επαγγέικαηα κε πεξηνξηζκέλεο πξννπηηθέο *."

Transcript

1 Σα ηελεςηαία αναλςηικά ζηοισεία για ηιρ πποοπηικέρ και ηιρ διεξόδοςρ ηων επαγγελμάηων ζε ζσέζη με ζποςδέρ ζε ΕΙ και ΣΕΙ (Ιούνιορ 2009) πό ηην επιζηημονική ομάδα ηος καθηγηηή εόδωπος Καηζανέβα και ηην Career Gate Test (www.careergatetest.com) Οη δείθηεο κε ηηο πξννπηηθέο θαη ηηο δηεμόδνπο επαγγεικάησλ πνπ ζπλδένληαη κε ζπνπδέο ζε ΕΙ, ΤΕΙ, παξαηίζεληαη αλαιπηηθά ζηνπο πην θάησ αλαζεσξεκέλνπο πίλαθεο κε λέα ηκήκαηα ζρνιώλ θαη επηκέξνπο αλαπξνζαξκνγέο ησλ πξννπηηθώλ νξηζκέλσλ επαγγεικάησλ, αλάινγα κε ηελ επνρηαθή ζπγθνηξία. Τα ζρεηηθά ζηνηρεία πξνέξρνληαη από πνιπεηείο θπιηόκελεο έξεπλεο ηνπ θαζεγεηή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηώο εόδσξνπ Καηζαλέβα θαη ηεο επηζηεκνληθήο ηνπ νκάδαο, ε νπνία αλαλεώλεηαη θάζε ρξόλν θαη αθνξά πξνβιέςεηο ησλ πξννπηηθώλ ησλ επαγγεικάησλ ζηελ ειιεληθή αγνξά εξγζίαο γηα ηα επόκελα δέθα πεξίπνπ ρξόληα, ζηα πιάηζηα θαη παιαηόηεξεο ζρεηηθήο έξεπλαο πνπ έγηλε θαη εθδόζεθε από ην Παηδαγσγηθό Ιλζηηηνύην. λαδηαηάμεηο ησλ πξννπηηθώλ απηώλ εληνπίδνληαη θαηά πεξίπησζε θαη θαηαγξάθνληαη ζηνπο ζρεηηθνύο πίλαθεο, όπσο έγηλε θαη εδώ. Οη έξεπλεο ζηεξίδνληαη ζε εηδηθή κεζνδνινγία θαη εηδηθόηεξα ζην επνλνκαδόκελν ηζνδύγην ηεο δήηεζεο θαη πξνζθνξάο επαγγεικάησλ (balance of demand and supply of professions) 1,ην νπνίν παξαθνινπζεί 700 πεξίπνπ επαγγέικαηα πνπ ηαμηλνκνύληαη ζε 17 κεγάιεο νκάδεο επαγγεικάησλ. Τα ζηνηρεία απηά αμηνπνηνύληαη επίζεο θαη γηα ην απηνκαηνπνηεκέλν ηεζη επαγγεικαηηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ Career Gate Test K.17, (www.careergatetest.com), ην νπνίν δηαλέκεηαη κε επηηπρία ζηελ Ειιάδα θαη ην εμσηεξηθό. Σύκθσλα κε ηελ πεληάβαζκε θιίκαθα 2, νη ελδείμεηο ησλ πξννπηηθώλ εκθαλίδνληαη κε ηελ αθόινπζε ζήκαλζε: Επαγγέλμαηα με πολύ θεηικέρ πποοπηικέρ Π Επαγγέλμαηα με θεηικέρ πποοπηικέρ Επαγγέλμαηα με οςδέηεπερ πποοπηικέρ Ο Επαγγέλμαηα με απνηηικέρ πποοπηικέρ Επαγγέλμαηα με πολύ απνηηικέρ πποοπηικέρ Π Σηνπο πίλαθεο, ππάξρεη επίζεο κηα άιιε ζηήιε πνπ αθνξά ην εύξνο ησλ δηεμόδσλ ζε άιια επαγγέικαηα ή εηδηθόηεηεο πνπ έρνπλ νη απόθνηηνη ησλ επηκέξνπο ζρνιώλ θαη επαγγεικαηίεο δηάθνξσλ, ηεο νπνίαο ε ζήκαλζε έρεη σο αθνινύζσο : ποςδέρ και επαγγέλμαηα με εςπύηεπερ επαγγελμαηικέρ διεξόδοςρ ΔΔΔ ποςδέρ και επαγγέλμαηα με μέηπιερ επαγγελμαηικέρ διεξόδοςρ ΔΔ ποςδέρ και επαγγέλμαηα με πεπιοπιζμένερ επαγγελμαηικέρ διεξόδοςρ Δ Τα παξαπάλσ ζηνηρεία γηα ηηο επαγγεικαηηθέο πξννπηηθέο θαη δηεμόδνπο ζε άιια επαγγέικαηα, απνηεινύλ κηα κόλν ζπληζηώζα πνπ πξέπεη λα ππνινγίδεηαη γηα ηελ θαηάιιεθε επηινγή ζπνπδώλ. Ο ππνςήθηνο δελ πξέπεη λα μερλά όηη, πξώηηζηεο ζεκαζίαο έρεη ν βαζκόο πνπ ηαηξηάδνπλ ζηελ πξνζσπηθόηεηά ηνπ νη ζπνπδέο θαη ηα επαγγέικαηα πνπ ζπλδένληαη κ απηέο θαη ε ζέιεζή ηνπ λα ηηο επηιέμεη, σο έλα βαζκό θαη αλεμάξηεηα από ηηο όπνηεο δπζθνιίεο επαγγεικαηηθήο απνθαηάζηαζεο. λαγθαίν είλαη επίζεο λα ζπλππνινγίζεη θαη 1 Βι. ζρεηηθά Καηζαλέβαο., (1998). Επαγγιεκαηα ηνπ κέιινληνο, Εθδόζεηο Παπαδήζεο θαη ηνπ ηδίνπ (2002, 2004 θαη 2007). Επαγγέικαηα ηνπ κέιινληνο θαη ηνπ παξειζόληνο. Εθδόζεηο Παηάθε, θαζώο θαη ηελ ππν έθδνζε εξγαζία ηνπ (Οθη. 2009), Επαγγεικαηηθόο Πξνζλαηνιηζκόο : ε ζύγρξνλε πξνζέγγηζε. Εθδόζεηο Παηάθεο. 2 Η πιένλ ζπλήζεο εκθαληδόκελε θαη δηεζλώο ηξίβαζκε θιίκαθα, έρεη ηελ αθόινπζε ζήκαλζε: Επαγγέικαηα κε πνιύ ζεηηθέο πξννπηηθέο ***, επαγγέικαηα κε ζεηηθέο πξννπηηθέο **, επαγγέικαηα κε πεξηνξηζκέλεο πξννπηηθέο *. 1

2 άιινπο παξάγνληεο, όπσο ηηο καζεζηαθέο ηνπ επηδόζεηο, ηελ νηθνγελεηαθή παξάδνζε, ηα νηθνλνκηθά-εηζνδεκαηηθά δεδνκέλα ηε δνκή ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο, ζηα πιαίζηα θαη ηνπ ζεσξήκαηνο ηνπ «ρξπζνύ θαλόλα ζπνπδώλ θαη επαγγεικάησλ» πνπ παξνπζηάδεηαη ζπλνπηηθά πην θάησ. Καη θπζηθά λα ζπδεηήζεη ην όιν ζεκαληηθό απηό δήηεκα κε ζπκβνύινπο ζηαδηνδξνκίαο, κε εθπαηδεπηηθνύο θαη ηνπο γνλείο, νη νπνίνη κπνξνύλ λα πνύλ ηε γλώκε ηνπο, αιιά δελ επηηξέπεηαη λα ζέινπλ λα ηελ επηβάιινπλ. Οη λένη θαη νη λέεο κε απηνγλσζία θαη γλώζε, ζα απνθαζίζνπλ νη ίδηνη γηα ηηο επηινγέο ηνπο, γλσξίδνληαο όηη «ην κέιινλ αλήθεη ζ απηνύο πνπ ην πξνεηνηκάδνπλ ζσζηά». Σηελ πεξίπησζε πνπ επηιεγνύλ ζπνπδέο κε πνιύ αξλεηηθέο πξννπηηθέο, ππάξρεη πάληνηε ε δπλαηόηεηα ζηξνθήο ζην κέιινλ ζε άιιεο κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο πνπ ζπλδένληαη κε επαγγέικαηα κε ζεηηθέο πξννπηηθέο. Ο λένο ή ε λέα πνπ δηαζέηνπλ ηζρπξή ζέιεζε, επηκνλή θαη επηκνλή, ζε ζπλδπαζκό κε νξηζκέλεο ηθαλόηεηεο, ζα ηα θαηαθέξεη αθόκα θαη ζηηο πνιύ δύζβαηεο επαγγεικαηηθέο πεξηνρέο. ηαηί όηαλ θάπνηνο μέξεη ηη ζέιεη νη πάληεο ππνρσξνύλ (Κνκθνύθηνο). Επίζεο, δελ πξέπεη λα δηαθεύγεη όηη νη ζπνπδέο, εθηόο από παξάζπξν ζηνλ θόζκν ηεο εξγαζίαο απνηεινύλ θαη απηνζθνπό. Η κόξθσζε είλαη ε κόλε θάζαξζε (Κάξνινο Κνύλ) θαη είλαη απηή πνπ νδεγεί ζηελ ειεπζεξία (Χνζέ Μαξηί). Ο σπςζόρ κανόναρ για ηη ζωζηή επιλογή ζποςδών, επαγγελμάηων, καπιέπαρ Τα θύξηα θξηηήξηα θαη παξάγνληεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ θαηάιιειε επηινγή ζπνπδώλ θαη επαγγεικάησλ είλαη ηα αθόινπζα : 1. πηνγλσζία γηα ηνλ ηύπν ηεο πξνζσπηθόηεηαο, ηα ελδηαθέξνληα, ηηο πξνηηκήζεηο, ηηο θιίζεηο, ηα ηαιέληα, ηηο επηδόζεηο, ηηο ηθαλόηεηεο, ηηο δεμηόηεηεο, ηε ζέιεζε, θαη ην βαζκό ηαύηηζήο ηνπο κε ζπνπδέο, επαγγέικαηα, θαξηέξα. 2. Πξννπηηθέο ησλ επαγγεικάησλ, ησλ ζπλζεθώλ θαη ακνηβώλ εξγαζίαο. 3. Οηθνγελεηαθά θαη νηθνλνκηθά δεδνκέλα. 4. Εθπαηδεπηηθά δεδνκέλα 5. Τπραίνη παξάγνληεο. Ο θαηάιιεινο ζπλδπαζκόο ησλ θξηηεξίσλ απηώλ ζπληζηά ην «ρξπζό θαλόλα» επηινγήο ζπνπδώλ, επαγγεικάησλ, θαξηέξαο. ςηογνωζία Με ηε δηαδηθαζία ηεο ζπκβνπιεπηηθή ζηαδηνδξνκίαο, παξέρνληαη έγθπξεο πιεξνθνξίεο, νδεγίεο θαη ππνβνήζεζε ζε ζρέζε κε ηε ιήςε απνθάζεσλ γηα ζπνπδέο θαη επαγγέικαηα. ηα ην ζθνπό απηό, ν ελδηαθεξόκελνο πξνζθεύγεη ζηνπο ζπκβνύινπο ζηαδηνδξνκίαο, ζηε δηαδηθαζία ηεο ζπκβνπιεπηηθήο, ζε ηεζη επαγγεικαηηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ-ελδηαθεξόλησλ θαη ζε έγθπξεο πεγέο πιεξνθόξεζεο. Πξώηηζην κέιεκα γηα ηελ ζσζηή επηινγή ζπνπδώλ θαη επαγγεικάησλ, είλαη λα απνθηήζεη αηνκηθή απηνγλσζία, λα κάζεη πνηνο είλαη, ηη ζέιεη θαη ηη κπνξεί λα θάλεη. α βεβαησζεί γηα ηα πξαγκαηηθά ηνπ ελδηαθέξνληα, ηηο θιίζεηο, ηηο πξνηηκήζεηο, ηα ηαιέληα. α είλαη ζίγνπξνο γηα ην πνηνο πξαγκαηηθά είλαη θαη όρη πνηνο λνκίδεη όηη είλαη. Καηά δεύηεξν ιόγν, νθείιεη λα δηεξεπλήζεη ηηο γεληθέο ηνπ ηθαλόηεηεο θαη ηηο εηδηθέο δεμηόηεηεο, ώζηε λα πξνζαλαηνιηζηεί κε κεγαιύηεξε ζηγνπξηά γηα ηελ θαηεύζπλζε θαη θπξίσο γηα ην επίπεδν ησλ ζπνπδώλ θαη ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ δηαδξνκήο θαη αλέιημεο. α κάζεη δειαδή, όρη κόλν ηη ηνλ ελδηαθέξεη, αιιά θαη ηη κπνξεί λα θάλεη, πνύ κπνξεί λα ζηνρεύεη ζ απηήλ ηελ πξώηε θάζε ηεο πξνεηνηκαζίαο γηα ην κεγάιν ηαμίδη επαγγεικαηηθό ηνπ ηαμίδη. Οη επηδόζεηο ζηα επηκέξνπο καζήκαηα, αιιά θαη ε γεληθή επίδνζε ζην ζρνιείν, είλαη έλα πξώην θξηηήξην γηα ην είδνο θαη θπξίσο γηα ην επίπεδν ζπνπδώλ θαη ηεο επαγγεικαηηθήο ηεξαξρίαο, ην νπνίν είλαη ζε ζέζε λα ζηνρεύεη. Οη καζεζηαθέο επηδόζεηο 2

3 βέβαηα, δελ απνηεινύλ απόιπην θαη κνλαδηθό θξηηήξην γηα ηελ επαγγεικαηηθή επηηπρία ελόο αλζξώπνπ ζην κέιινλ. Είλαη γλσζηό, όηη πνιινί ζπνπδαίνη επηζηήκνλεο, επηρεηξεκαηίεο, θαιιηηέρλεο, δελ ππήξμαλ ιακπξνί καζεηέο. Οη επηδόζεηο κπνξεί λα βειηησζνύλ ξηδηθά, εθόζνλ ππάξρεη ηζρπξή ζέιεζε, επηκνλή θαη ζηόρνη δσήο, ηθαλνπνηεηηθή ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε θαη ηζνξξνπία ηόζν γηα ηελ επίηεπμή ηεο, όζν θαη γηα ηελ επαγγεικαηηθή θαη θνηλσληθή αλέιημε. Πποοπηικέρ ηων επαγγελμάηων, ηων ζςνθηκών και αμοιβών επγαζίαρ θνύ ν ελδηαθεξόκελνο απνθηήζεη ηζρπξή απηνγλσζία,, νθείιεη λα δηεξεπλήζεη, κε ηε βνήζεηα ησλ ζπκβνύισλ ζηαδηνδξνκίαο θαη ηελ πξνζθπγή ζε έγθπξεο πεγέο πιεξνθόξεζεο, ηνλ θόζκν ηεο εξγαζίαο. Καη θπξίσο, λα κάζεη γηα ηηο πξννπηηθέο ησλ επαγγεικάησλ ζηελ ηνπηθή, ηελ εζληθή, αιιά θαη ηε δηεζλή νηθνλνκηθή πξαγκαηηθόηεηα. α πιεξνθνξεζεί γηα ηα επαγγέικαηα ηνπ κέιινληνο θαη απηά ηνπ παξειζόληνο, πνηα δειαδή έρνπλ ζεηηθέο πξννπηηθέο θαη πνηα εκθαλίδνληαη θνξεζκέλα θαη θζίλνπλ. α αλαδεηήζεη ζε πνηνπο ρώξνπο εξγαζίαο ζα ζπλαληήζεη κεγαιύηεξν ή ιηγόηεξν αληαγσληζκό, πνηεο επηκέξνπο ηδηαηηεξόηεηεο θαη δπζθνιίεο είλαη πηζαλόλ λα βξεζνύλ ζην δξόκν πνπ ζθέθηεηαη λα δηαιέμεη. Οη ζπλζήθεο θαη νη ακνηβέο εξγαζίαο, ην είδνο, ην πεξηερόκελν, ην θύξνο ησλ επαγγεικάησλ, ε εξγαζηαθή αζθάιεηα, θαζώο θαη νη πξννπηηθέο ηεξαξρηθήο αλέιημεο θαηά πεξίπησζε, επίζεο ζπλεμεηάδνληαη γηα ηηο επαγγεικαηηθέο επηινγέο. Οη εηδηθνί απηνί παξάκεηξνη, αμηνινγνύληαη κε δηαθνξεηηθή βαξύηεηα από θάζε άλζξσπν, ζε ζπλάξηεζε κε ηηο εξγαζηαθέο ηνπ αμίεο, ηελ πξνζσπηθόηεηά ηνπ, ηα ελδηαθέξνληα, θαη απηό απνηειεί κέξνο ηεο απόθηεζεο επαξθνύο απηνγλσζίαο θαη γλώζεο ηνπ θόζκνπ ηεο εξγαζίαο πνπ απαηηείηαη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε. Οικογενειακά και οικονομικά δεδομένα Τν νηθνγελεηαθό πεξηβάιινλ, ε νηθνγελεηαθή θαη νηθνλνκηθή παξάδνζε, ην πνιηηηζκηθό πεξηβάιινλ, ε θνπιηνύξα, βαξύλνπλ επίζεο θαηά πεξίπησζε πεξηζζόηεξν ή ιηγόηεξν, ζηελ πιάζηηγγα ησλ επαγγεικαηηθώλ επηινγώλ. Σπρλά ην επάγγεικα ηνπ παηέξα, ηεο κεηέξαο, ε νηθνγελεηαθή επηρείξεζε, είλαη κηα αμηόκαρε θαη ελδηαθέξνπζα πξννπηηθή γηα ην επαγγεικαηηθό κέιινλ ησλ λέσλ. Όκσο ζπκβαίλεη νξηζκέλνη αξθεηνί λένη ή λέεο λα πηέδνληαη ππέξκεηξα γηα λα ζπνπδάζνπλ κηα από ηηο επηζηήκεο πνπ ζεσξνύληαη όηη απνηεινύλ ην ζίγνπξν εθαιηήξην γηα θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή άλνδν, όπσο γηαηξόο, κεραληθόο, δηθεγόξνο ή λα αθνινπζήζνπλ ην νηθνγελεηαθό επάγγεικα. ιιά, ζηε ζεκεξηλή επνρή, απηνύ ηνπ ηύπνπ ε πίεζε έρεη ζπλήζσο ην αληίζεην απνηέιεζκα. Ελώ πνιιέο θνξέο νη γνλείο κπνξεί θαη λα έρνπλ δίθην όηαλ επηκέλνπλ γηα ηελ επηινγή κηαο νξηζκέλεο θαξηέξαο γηα ηα παηδηά ηνπο, ην ράλνπλ εμαηηίαο ηνπ επίκνλνπ θαη παηεξλαιηζηηθνύ ηξόπνπ κε ηνλ νπνίν ζέινπλ λα ηελ επηβάινπλ. Επηπιένλ, νθείινπκε λα είκαζηε ξεαιηζηέο όζνλ αθνξά ηηο νηθνλνκηθέο δπλαηόηεηεο πνπ έρεη θάζε νηθνγέλεηα γηα ηηο ζπνπδέο ησλ παηδηώλ ηεο. Σρεηηθό κε ην ζέκα απηό είλαη θαη ν ηόπνο θαηνηθίαο θαη ε πεξηνρή ή θαη ε ρώξα πνπ ζθέπηεηαη λα απαζρνιεζεί έλα άηνκν ζην κέιινλ, αθνύ ζα πξέπεη λα δηεξεπλεζεί εμ αξρήο αλ ζε πξνζβάζηκε απόζηαζε παξέρνληαη ζπλαθείο ζπνπδέο κε ηελ ππό αλαδήηεζε εθπαίδεπζε θαη αλ ζηελ ηνπηθή αγνξά εξγαζίαο πθίζηαληαη αληίζηνηρεο επαγγεικαηηθέο πξννπηηθέο. Ο ηόπνο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλε κηα ζρνιή ζπρλά βαξύλεη απνθαζηζηηθά ζηηο επηινγέο ζπνπδώλ θαη απηό αθνξά ηδηαίηεξα ηηο νηθνγέλεηεο ησλ ππνςεθίσλ πνπ δηαζέηνπλ πεληρξέο νηθνλνκηθέο δπλαηόηεηεο. η απηό είλαη αλαγθαίν λα ζπλεθηηκεζεί γηα ηηο επηινγέο ζηαδηνδξνκίαο, ε δηάξζξσζε ηεο ηνπηθήο αγνξάο εξγαζίαο ζε ζρέζε κε ηελ εζληθή, αιιά θαη ηε δηεζλή πξαγκαηηθόηεηα. Σε ζρέζε κε ηελ νηθνλνκηθή δηάζηαζε ηνπ πξνβιήκαηνο, επηζεκαίλεηαη όηη, αλ θαη κέρξη ζήκεξα ηνπιάρηζηνλ, ζηηο ππεξεζίεο ηεο ζπκβνπιεπηηθήο ζηαδηνδξνκίαο, πξνζθεύγεη κεγαιύηεξνο αξηζκόο αηόκσλ θαη νηθνγελεηώλ πςεινύ ή κεζαίνπ κνξθσηηθνύ θαη εηζνδεκαηηθνύ επηπέδνπ, ν ζεζκόο είλαη πεξηζζόηεξν αλαγθαίνο γηα άηνκα ρακειώλ εηζνδεκαηηθώλ ηάμεσλ. Με ηελ έγθπξε θαη έγθαηξε ζπκβνπιεπηηθή, κπνξεί λα δνζνύλ 3

4 επθαηξίεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο αλέιημήο ηνπο θαη αλαηξνπήο θαη κε ηνλ ηξόπν, απηό ησλ εηζνδεκαηηθώλ θαη ηαμηθώλ δηαθνξώλ. Εκπαιδεςηικά δεδομένα Η δνκή ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο, ε πεξηθεξεηαθή ηνπ δηάξζξσζε, νη εθπαηδεπηηθέο θαηεπζύλζεηο, ην επίπεδν ζπνπδώλ, ηα ζπζηήκαηα ησλ εμεηάζεσλ, νη δηαδηθαζίεο επηινγήο, νη επηξξνέο πνπ αζθνύλ νη θαζεγεηέο ζε ζπλδπαζκό κε ηηο καζεζηαθέο επηδόζεηο, έρνπλ επίζεο εηδηθή βαξύηεηα ζηηο επηινγέο ζπνπδώλ θαη θαη επέθηαζε ησλ επαγγεικάησλ θαη ηεο ζηαδηνδξνκίαο. Όηαλ έλαο καζεηήο έρεη πνιύ θαιέο επηδόζεηο ζην ζρνιείν, είλαη εύινγν λα επηιέμεη λα εηζαρζεί ζε κηα ζρνιή κε πςειέο βάζεηο εηζαγσγήο, όπσο είλαη ιρ. ε ηαηξηθή, κε ηελ πξνϋπόζεζε βέβαηα όηη ηνπ ηαηξηάδεη ην ηαηξηθό επάγγεικα θαη είλαη πξνεηνηκαζκέλνο λα δηαβεί ηνλ αλεθνξηθό θαη καθξύ δξόκν πνπ απαηηεί κηα ηέηνηα δύζβαηε επαγγεικαηηθή δηαδξνκή. Σπλήζσο ζεσξείηαη ζπαηάιε αλζξώπηλσλ πόξσλ, όηαλ έλαο καζεηήο δηαζέηεη πςειέο καζεζηαθέο επηδόζεηο, λα θαηαιήγεη ζηελ επηινγή ζρνιώλ κε ρακειέο βάζεηο εηζαγσγήο. Οι ηςσαίοι παπάγονηερ Οη ηπραίνη παξάγνληεο, νη απξόζκελεο θαιόηπρεο ή θαθόηπρεο ζπκπηώζεηο θαη ζπγθπξίεο πνπ ζπλαληά θάπνηεο θνξέο θάζε άλζξσπνο ζηε δσή ηνπ, κπνξεί λα δηαδξακαηίζνπλ ζεκαληηθό ξόιν ζηε ζηαδηνδξνκία θαη ηελ πξνζσπηθή ηνπ δσή. Σεκαζία έρεη λα κπνξεί λα δεη ν θαζέλαο πόηε ε ηύρε ηνπ ρηππά ηελ πόξηα θαη λα θάλεη ηε ζσζηή επέκβαζε ζην πεπξσκέλν ηνπ, λα βξεζεί ζηελ επάλσ κεξηά ηνπ θύκαηνο. Χσξίο βέβαηα απηό λα ζπλεπάγεηαη βιάβε γηα ηνπο ζπλαλζξώπνπο ηνπ, ζηνπο νπνίνπο, όηαλ κπνξεί θαλείο πξέπεη λα πξνζθέξεη ελδηαθέξνλ θαη αιιειεγγύε. Ούηε ζπλεπάγεηαη εγθαηάιεηςε ηεο πξνζπάζεηαο γηα ηε ζπλερή απηνβειηίσζε, γηα ηελ θαηάθηεζε ηεο γλώζεο θαη ησλ θαηάιιεισλ δεμηνηήησλ πνπ απαηηεί ν αληαγσληζηηθόο θόζκνο ηεο ζύγρξνλεο εξγαζηαθήο πξαγκαηηθόηεηαο. Είλαη γλσζηό όηη «ηα αγαζά θόπνηο θηώληαη», όηη ε επηηπρία ζηελ εξγαζία θαη ζηε δσή είλαη ε επηβξάβεπζε ησλ θόπσλ ηνπ θαζέλα. Κη απηό γηαηί δελ αλαηξείηαη από ην εκπόξην ειπίδσλ γηα εύθνιε, ρσξίο ηδξώηα, ηαρεία θαηάθηεζε ηεο επηηπρίαο πνπ πξνβάιιεηαη πιεζσξηθά από νξηζκέλα ειεθηξνληθά κέζα καδηθήο επηθνηλσλίαο κε επίθεληξν κηα ζαζξή εηθνληθή πξαγκαηηθόηεηα. Η θαηάθηεζε ηεο γλώζεο πνπ δελ ηειεηώλεη πνηέ, είλαη πεγή θαη ραξά ηεο δσήο, είλαη απηνζθνπόο, είλαη δύλακε αμηνζύλεο, επηηπρίαο θαη δεκηνπξγίαο. Σην ηαμίδη γηα ηελ Ιζάθε ζεκαζία έρεη ην κεγαιείν ηεο δηαδξνκήο.. Ο σπςζόρ κανόναρ Τν ζεώξεκα ηνπ «ρξπζνύ θαλόλα» ζπλδπάδεη ηηο παξαπάλσ εθηηκήζεηο θαη νδεγεί ζηε δηαπίζησζε όηη: άηνκα κε πςειέο επηδόζεηο θαη ηζρπξή ζέιεζε, κπνξνύλ λα επηιέγνπλ από επξύηεξν πεδίν επαγγεικάησλ πνπ ηνπο ηαηξηάδνπλ αθόκα θαη από εθείλα κε αξλεηηθέο πξννπηηθέο ή εθείλα πνπ δε ζπληξέρνπλ ζηελ πεξίπησζή ηνπο άιινη ζεηηθνί παξάγνληεο όπσο ηα νηθνγελεηαθά, ηα νηθνλνκηθά, ηα εθπαηδεπηηθά δεδνκέλα. ληίζεηα, άηνκα κε ρακειέο επηδόζεηο ρσξίο ζνβαξέο ειπίδεο βειηίσζήο ηνπο θαη κε αδύλακε ζέιεζε, είλαη πξνηηκόηεξν λα ζηξέθνληαη ζε ζπνπδέο θαη επαγγέικαηα πνπ θαη αξρήλ ηνπο ηαηξηάδνπλ θαη θαηά δεύηεξν ιόγν έρνπλ δηαπηζησκέλεο θαιέο πξννπηηθέο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ή γηα ηα νπνία ζπλππάξρνπλ θαη άιινη ζεηηθνί παξάγνληεο από ηνπο πξναλαθεξζέληεο. Όζν πςειόηεξεο είλαη νη καζεζηαθέο επηδόζεηο θαη ν βαζκόο ζέιεζεο ελόο αηόκνπ, ηόζν επξύηεξε κπνξεί λα είλαη ε δπλαηόηεηα, ην «ξίζθν» επηινγήο επαγγεικάησλ πνπ αληηπξνζσπεύνληαη από πεξηνξηζκέλεο ή θαη ειάρηζηεο ζέζεηο ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ην κείγκα ησλ επηκέξνπο παξαγόλησλ είλαη αξλεηηθό ή θαη πνιύ αξλεηηθό. Σηε ζύγρξνλε επνρή, έλαο εξγαδόκελνο είλαη πνιύ πηζαλό λα ππνρξεσζεί λα αιιάμεη έλα ή πεξηζζόηεξα επαγγέικαηα ζηε δηάξθεηα ηεο ζηαδηνδξνκίαο ηνπ. Επηπιένλ, ππάξρεη ζήκεξα έλαο πνιύ κεγάινο αξηζκόο επαγγεικάησλ από ηα νπνία θαιείηαη λα θάλεη ηηο επηινγέο ηνπ θαη απηό ζεκαίλεη όηη νθείιεη λα κε ζθέθηεηαη κνλνδηάζηαηα ζην λα επηκέλεη ζηελ επηινγή 4

5 ελόο θαη κόλν επαγγέικαηνο. Σηελ πξαγκαηηθόηεηα, ππάξρνπλ πνιύ πεξηζζόηεξα από έλα επαγγέικαηα πνπ ηαηξηάδνπλ ζηνλ θαζέλα. λ γηα θάπνηνπο ιόγνπο, δελ είλαη εθηθηή ε επηινγή ηνπ πξώηνπ ζε πξνηίκεζε επαγγέικαηνο, νθείιεη θαη κπνξεί λα πξνρσξήζεη ζηα επόκελα. ιιά ζε θακία πεξίπησζε δελ πξέπεη λα επηιέμεη εθείλα πνπ ηνπ είλαη θαη εμνρήλ απσζεηηθά. Ο θαζέλαο ζα πξέπεη λα έρεη κπξνζηά ηνπ έλαλ αλνηθηό νξίδνληα θαη λα επηιέμεη από έλαλ θαηάινγν πνιιώλ επαγγεικάησλ πνπ ηνπ ηαηξηάδνπλ, ζπλππνινγίδνληαο θαη ηε βαξύηεηα ησλ άιισλ παξαγόλησλ ή θξηηεξίσλ πνπ ζπλππάξρνπλ θαη λα απνθύγεη νπσζδήπνηε επαγγέικαηα πνπ είλαη εληειώο αηαίξηαζηα κε ην ραξαθηήξα ηνπ. Εθηόο από ηα παξαπάλσ, επηζεκαίλεηαη όηη ζε όια ηα επαγγέικαηα κέζεο θαη θπξίσο πςειήο εθπαίδεπζεο θαη εξγαζηαθήο ηεξαξρίαο, απαξαίηεηε είλαη ε γλώζε ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ, ηεο αγγιηθήο γιώζζαο, θαζώο θαη ε δηαξθήο αλαλέσζε ησλ γεληθώλ θαη εηδηθώλ γλώζεσλ θαη εκπεηξηώλ. Καη βέβαηα δελ πξέπεη λα μερλάκε όηη νινθιεξσκέλνο άλζξσπνο θαη επηηπρεκέλνο επαγγεικαηίαο είλαη εθείλνο πνπ έρεη πλεπκαηηθέο αλεζπρίεο θαη επαηζζεζίεο, εκκέλεη ζε πςειέο αμίεο θαη αξρέο, αλαδεηά ηε κόξθσζε θαη ηε γλώζε, αζρνιείηαη κε ηελ ηέρλε θαη ηε ινγνηερλία, ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ζπκκεηέρεη ζε δξάζεηο θνηλσληθήο αιιειεγγύεο, αλαπηύζζεη θξηηηθή θαη δεκηνπξγηθή ζθέςε, ελεξγεί κε εληηκόηεηα, ήζνο θαη δηνξαηηθόηεηα θαη δξαζηεξηνπνηείηαη ζεηηθά γηα ην δηθό ηνπ αιιά θαη γηα ην γεληθόηεξν θαιό. ναλςηικά ζηοισεία για ηιρ επαγγελμαηικέρ πποοπηικέρ και διεξόδοςρ όλων ηων επαγγελμάηων πος ζςνδέονηαι με επιμέποςρ ζποςδέρ πος πποζθέπονηαι ζε ελληνικά ΕΙ και ΤΕΙ ζε επίπεδο ΕΙ καηά επιζηημονικό πεδίο ηος Υποςπγείος Παιδείαρ. ΠΣΙΖ/ΡΚΖΚ ΔΗΗΡΖΡ ΔΔΙΚΡΗΔΠ ΞΟΞΡΗΔΠ ΔΔΙΚΡΗΔΠ ΗΔΜOI 1 ΔΞΗΠΡΖΚΛΗ ΞΔΗ ΙΗΖΠ ΙΥΠΠΠ Η ΦΗΙΙΗΠ ΖΛΠ ΦΗΙΙΠ ΙΗΖΠ ΙΗΖΠ ΙΥΠΠΠ Η ΦΗΙΙΗΠ ΔΠ/ΛΗΖΠ ΙΙΗΖΠ ΙΥΠΠΠ Η ΦΗΙΙΗΠ ΖΛΠ ΙΙΗΖΠ ΙΥΠΠΠ Η ΦΗΙΙΗΠ ΔΠ/ΛΗΖΠ ΔΟΚΛΗΖΠ ΙΥΠΠΠ Η ΦΗΙΙΗΠ ΖΛΠ ΔΟΚΛΗΖΠ ΙΥΠΠΠ Η ΦΗΙΙΗΠ ΔΠ/ΛΗΖΠ ΗΡΙΗΖΠ ΙΥΠΠΠ Η ΦΗΙΙΗΠ ΔΠ/ΛΗΖΠ ΗΡΙΗΖΠ & ΗΠΛΗΖΠ ΙΥΠΠΠ & ΦΗΙ/ΗΠ (ΗΡΙΗΖΠ) ΖΛΠ ΗΡΙΗΖΠ & ΗΠΛΗΖΠ ΙΥΠΠΠ & ΦΗΙ/ΗΠ (ΗΠΛΗΖΠ) ΖΛΠ ΙΥΠΠΠ, ΦΗΙΙΗΠ & ΞΙΗΡΗΠΚ ΟΔΜΔΗΛΗΥΛ ΣΥΟΥΛ ΟΖΠ (ΚΡΖΛΖ) ΦΗΙΙΠ ΙΗΖΠ ΦΗΙΙΠ ΙΙΗΖΠ ΦΗΙΙΠ ΙΙΗΖΠ ΦΗΙΙΠ ΔΟΚΛΗΖΠ ΦΗΙΙΠ ΔΟΚΛΗΖΠ ΦΗΙΙΠ ΗΡΙΗΖΠ ΦΗΙΙΠ ΗΡΙΗΖΠ Η ΗΠΛΗΖΠ ΦΗΙΙΠ ΗΠΛΗΖΠ Η ΗΡΙΗΖΠ ΦΗΙΙΠ ΟΔΜΔΗΛΗΥΛ ΣΥΟΥΛ ΔΙΗΠ ΖΛΠ ΔΙΠ ΔΙΗΠ ΔΠ/ΛΗΖΠ ΔΙΠ ΗΛΥΛΗΖΠ ΔΙΗΠ ΖΛΠ ΞΗΚΛΡΗΖΠ & ΗΛΥΛΗΖΠ ΔΙΗΠ ΔΠ/ΛΗΖΠ ΔΙΠ ΔΙΠ 0 0 5

6 ΦΗΙ/ΦΗΠ-Η/ΖΠ & ΤΣΙΗΠ ΖΛΠ ΦΗΙ/ΦΗΠ-Η/ΖΠ & ΤΣΙΗΠ ΗΥΛΛΗΛΥΛ ΦΗΙ/ΦΗΠ-Η/ΖΠ ΔΠ/ΛΗΖΠ ΦΗΙ/ΥΛ & ΗΛ. ΠΞΥΛ ΟΖΡΖΠ (ΟΔΚΛ) ΦΗΙΙΠ-ΗΥΠ ΦΗΙΙΠ-ΗΥΠ ΦΗΙΙΠ-ΗΥΠ ΦΗΙΙΠ-ΗΥΠ ΦΗΙΠΦΗΠ ΡΟΠ ΦΗΙΙΠ ΦΗΙΙΗΠ ΗΥΛΛΗΛΥΛ ΦΗΙΙΠ ΦΗΙΙΗΠ ΟΖΡΖΠ (ΟΔΚΛ) ΦΗΙΙΠ ΦΗΙΙΗΠ ΖΛΠ ΦΗΙΙΠ ΦΗΙΙΗΠ ΔΠ/ΛΗΖΠ ΦΗΙΙΠ ΦΗΙΙΗΠ ΡΟΠ ΦΗΙΙΠ ΦΗΙΙΗΠ ΞΔΙΞΛΛΖΠ ΦΗΙΙΠ ΔΙΙΖΛΗΖΠ ΦΗΙΙΗΠ ΟΖΠ (ΚΡΖΛΖ) ΗΠΡΟΗΠ & ΟΣΗΙΗΠ ΔΠ/ΛΗΖΠ ΗΠΡΟΗΠ & ΟΣΗΙΗΠ ΗΥΛΛΗΛΥΛ ΗΠΡΟΗΠ & ΟΣΗΙΗΠ ΖΛΠ ΗΠΡΟΗΠ & ΟΣΗΙΗΠ ΟΖΡΖΠ (ΟΔΚΛ) ΗΠΡΟΗΠ-ΟΣΗΙΗΠ & ΗΛΥΛΗΖΠ ΛΟΥΞΙΗΠ ΔΠΠΙΗΠ (ΒΙΠ) ΗΠΡΟΗΠ-ΟΣΗΙΗΠ & ΗΣΔΗΟΗΠΖΠ ΞΙΗΡΗΠΚΗΥΛ ΥΛ ΞΔΙΞΛΛΖΠ (ΙΚΡ) ΦΗΙΙΠ ΗΠΡΟΗΠ-ΟΣΗΙΠ ΗΠΡΟΗΠ-ΟΣΗΙΠ ΗΠΡΟΗΠ-ΟΣΗΙΠ ΗΠΡΟΗΠ-ΟΣΗΙΠ ΗΠΡΟΗΠ-ΟΣΗΙΠ- ΙΟΦΠ ΗΠΡΟΗΠ-ΟΣΗΙΠ ΗΠΡΟΗΠ ΗΛΗ (ΔΟΟ) ΗΠΡΟΗΠ ΗΠΡΟΗΠ &ΔΛΙΗΠ ΟΖΠ (ΚΡΖΛΖ) ΛΚΗΖΠ ΟΖΠ (ΚΡΖΛΖ) ΗΠΡΟΗΠ-ΔΛΙΠ ΗΖΟΠ ΛΚΗΖΠ ΖΛΠ ΗΖΟΠ ΛΚΗΖΠ ΔΠ/ΛΗΖΠ ΗΖΟΠ ΔΡΟΗΥΛ ΠΞΥΛ ΡΟΠ ΔΡΟΙΠ ΔΡΟΗΥΛ ΠΞΥΛ ΖΛΠ ΔΡΟΗΥΛ ΠΞΥΛ ΞΔΙΞΛΛΖΠ (ΛΞΙΗ) ΔΡΟΙΠ ΔΡΟΙΠ ΔΡΟ ΔΠ/ΛΗΖΠ ΔΡΟΙΠ-ΖΞΗΠ ΗΛΖΚΡΟΦ ΔΠ/ΛΗΖΠ ΔΗ/ΖΠ Η ΗΛΥΛΗΖΠ ΞΙΗΡΗΖΠ ΚΔΛΗΠ (ΔΠ/ΛΗΖ) ΗΛΥΛΗΖΠ Η ΔΗΔΡΗΖΠ ΞΙΗΡΗΖΠ ΞΔΙΞΛΛΖΠ ΗΛΥΛΗΖΠ ΞΙΗΡΗΖΠ ΛΡΔΗ ΟΣΔΗΛΚΗΠ & ΒΗΒΙΗΖΛΚΗΠ ΗΛΗ (ΔΟΟ) ΗΔΛΥΛ Η ΔΟΥΦΥΛ ΠΞΥΛ ΞΔΗΟΗ ΗΛΖΚΡΟΦΗΠΡΖΠ ΔΗΔΡΗΠ-ΗΛΥΛΗΙΠ ΗΛΥΛΗΙΠ-ΔΗΔΡΗΠ ΗΛΥΛΗΙΠ-ΞΙΗΡΗΠ ΔΞΗΠΡΖΚΛΠ ΟΣΔΗΛΚΠ-ΒΗΒΙΗΖΛΚΠ ΗΔΛΙΠ-ΗΛΚΙΠ ΗΔΛΥΛ Η ΔΟΥΦΥΛ ΗΔΛΙΠ-ΗΛΚΙΠ 6

7 ΠΞΥΛ ΛΡΔΗ ΞΙΗΡΗΖΠ ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ ΟΖΡΖΠ (ΟΔΚΛ) ΞΙΗΡΗΥΛ ΔΞΗΠΡΖΚΥΛ ΔΠ/ΛΗΖΠ ΞΙΗΡΗΥΛ ΔΞΗΠΡΖΚΥΛ ΟΖΠ (ΚΡΖΛΖ) ΞΙΗΡΗΖΠ ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ & ΖΚ. ΗΗΖΠΖΠ ΖΛΠ ΖΚΠΗΠ ΗΗΖΠΖΠ ΛΡΔΗ ΞΙΗΡΗΖΠ ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ Η ΗΠΡΟΗΠ ΛΡΔΗ ΞΙΗΡΗΖΠ ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ Η ΗΔΛΥΛ ΠΣΔΠΔΥΛ ΞΔΙΞΛΛΖΠ (ΟΗΛΠ) ΚΔΠΔΗΥΛ ΠΞΥΛ ΗΗ (ΟΠ) ΞΙΗΡΗΠ ΔΞΗΠΡΖΚΛΠ ΞΙΗΡΗΠ ΔΞΗΠΡΖΚΛΠ ΞΙΗΡΗΠ ΔΞΗΠΡΖΚΛΠ ΞΙΗΡΗΠ ΔΞΗΠΡΖΚΛΠ- ΗΛΚΗΗΖΡΗΠ ΖΚΠΗ ΗΛΚΗΗΖΡΗΠ ΖΚΠΗ ΞΙΗΡΗΠ ΔΞΗΠΡΖΚΛΠ ΞΙΗΡΗΠ ΔΞΗΠΡΖΚΛΠ ΞΙΗΡΗΠ ΔΞΗΠΡΖΚΛΠ ΗΛΥΛΗΙΗΠ ΛΡΔΗ ΗΛΥΛΗΙΠ ΗΛΥΛΗΙΗΠ ΟΖΡΖΠ (ΟΔΚΛ) ΗΛΥΛΗΙΗΠ ΗΗ (ΚΡΗΙΖΛΖ) ΗΛΥΛΗΖΠ ΛΟΥΞΙΗΠ ΛΡΔΗ ΗΛΥΛΗΖΠ ΛΟΥΞΙΗΠ & ΗΠΡΟΗΠ ΗΗ (ΚΡΗΙΖΛΖ) ΗΛΥΛΗΖΠ ΗΗΖΠΖΠ ΟΖΠ (ΚΡΖΛΖ) ΔΞΗ/ΛΗΠ & ΚΔΠΥΛ ΚΕ. ΔΛΖΚΔΟ. ΖΛΠ ΔΞΗΗΛΥΛΗΠ ΚΔΠΥΛ Η ΞΙΗΡΗΠΚ ΛΡΔΗ ΖΚΠΗΟΦΗΠ & ΚΔΠΥΛ ΚΕΗΖΠ ΔΞΗΗΛΥΛΗΠ ΔΠ/ΛΗΖΠ ΒΙΛΗΥΛ ΠΞΥΛ Ρ. ΚΔΛΗΠ (ΦΙΥΟΗΛ) ΒΙΛΗΥΛ ΠΙΒΗΥΛ & ΛΡΙΗΥΛ ΠΞΥΛ ΚΔΛΗΠ ΠΙΒΗΥΛ ΠΞΥΛ ΖΛΠ ΗΛΥΛΗΙΠ ΗΛΥΛΗΙΠ ΗΛΥΛΗΙΠ-ΛΟΥΞΙΠ ΛΟΥΞΙΠ-ΗΠΡΟΗΠ ΗΛΥΛΗΠ ΙΔΗΡΟΠ ΖΚΠΗΟΦΠ- ΔΞΗΗΛΥΛΗΙΠ ΖΚΠΗΟΦΠ- ΔΞΗΗΛΥΛΗΙΠ ΖΚΠΗΟΦΠ ΒΙΛΗΙΠ ΞΙΗΡΗΠ ΔΞΗΠΡΖΚΛΠ ΡΟΗΥΛ Η ΠΣΟΛΥΛ ΠΗΡΗΥΛ ΠΞΥΛ ΖΛΠ ΡΟΙΠ-ΠΗΡΙΠ ΦΗΙΠ. Η. & ΤΣΙΗΠ (ΞΟΟΚΚ ΤΣΙΗΠ) ΖΛΠ ΤΣΙΗΠ ΟΖΡΖΠ (ΟΔΚΛ) ΤΣΙΠ ΤΣΙΠ ΤΣΙΗΠ ΛΡΔΗ ΤΣΙΠ ΤΣΙΗΠ ΔΠ/ΛΗΖΠ ΤΣΙΠ ΜΔΛΥΛ ΙΥΠΠΥΛ ΚΔΡΦΟ. & ΗΔΟ/ΛΔΗΠ ΗΛΗ ΔΗΗΔΠΖ ΚΔΡΦΟΠΖΠ Ή ΗΔΟΚΖΛΔΗΠ (ΔΟΟ) ΜΔΛΥΛ ΙΥΠΠΥΛ ΚΔΡΦΟ. & ΗΔΟ/ΛΔΗΠ ΗΛΗ ΗΠΛΗΖΠ ΙΥΠΠΠ Η ΞΙΗΡΗΠΚ (ΔΟΟ) ΔΞΗΠΡ.ΦΠ.ΥΖΠ Η ΙΖΡΗΠΚ ΔΠ/ΛΗΖΠ ΔΞΗΠΡ.ΦΠ.ΥΖΠ Η ΙΖΡΗΠΚ ΔΠΠΙΗΠ (ΡΟΗΙ) ΦΗΙΙΠ ΜΔΛΥΛ ΙΥΠΠΥΛ- ΚΔΡΦΟΠΡΖΠ-ΗΔΟΚΖΛΔΠ ΗΔΟΚΖΛΔΠ ΗΠΛΗΖΠ ΚΛΠΡΖΠ 0 ΚΛΠΡΖΠ 0 7

8 ΔΞΗΠΡ.ΦΠ.ΥΖΠ Η ΙΖΡΗΠΚ ΔΠ/ΛΗΖΠ (ΠΔΟΟΔΠ) ΔΞΗΠΡ.ΦΠ.ΥΖΠ Η ΙΖΡΗΠΚ ΖΛΠ ΔΞΗΠΡ.ΦΠ.ΥΖΠ Η ΙΖΡΗΠΚ ΟΖΠ (ΚΡΖΛΖ) Η/ ΔΗΗΖΠ ΥΖΠ ΔΠΠΙΗΠ (ΒΙΠ) Η/ ΖΚΡ. ΔΞ/ΠΖΠ ΟΖΡΖΠ (ΟΔΚΛ) Η/ ΖΚΡ. ΔΞ/ΠΖΠ ΔΠΠΙΗΠ (ΒΙΠ) Η/Η ΖΚΡΗΖΠ ΔΞ/ΠΖΠ ΖΛΠ Η/ ΖΚΡ. ΔΞ/ΠΖΠ ΗΥΛΛΗΛΥΛ Η/ ΖΚΡ. ΔΞ/ΠΖΠ ΡΟΠ Η/ ΖΚΡ. ΔΞ/ΠΖΠ ΟΖΠ (ΙΔΜ/ΞΙΖ) Η/ ΖΚΡ. ΔΞ/ΠΖΠ ΗΗ (ΟΠ) ΚΛΠΡΖΠ 0 ΚΛΠΡΖΠ 0 ΚΛΠΡΖΠ 0 ΗΥΠ ΔΗΗΖΠ ΥΖΠ ΠΙΠ ΠΙΠ ΠΙΠ ΠΙΠ ΠΙΠ ΠΙΠ ΠΙΠ Η/ ΖΚΡ. ΔΞ/ΠΖΠ ΔΠ/ΛΗΖΠ ΠΙΠ Η/ ΖΚΡ. ΔΞ/ΠΖΠ Ρ. ΚΔΛΗΠ (ΦΙΥΟΗΛ) ΠΙΠ ΔΞ/ΠΖΠ ΥΖΠ ΠΡΖΛ ΞΟΠΣΙΗΖ ΖΙΗΗ ΖΛΠ ΛΖΞΗΥΠ3 ΔΞΗΠΡΖΚΥΛ ΞΟΠΣΙΗΖΠ ΥΖΠ & ΔΞ/ΠΖΠ ΔΠ/ΛΗΖΠ ΔΞΗΠΡΖΚΥΛ ΔΗΔΠΖΠ ΠΡΖΛ ΞΟΠΣΙΗΖ ΖΙΗΗ ΟΖΠ (ΙΔΜ/ΞΙΖ) ΔΞΗΠΡΖΚΥΛ ΡΖΠ ΞΟΠΣΙΗΖΠ ΥΖΠ & Ρ ΔΗΔΡΗ ΠΣΔΗΠΚ ΗΗ (ΟΠ) ΗΥΗ ΞΟΠΣΙΗΖΠ ΔΗΔΠΖΠ ΔΠΠΙΗΠ (ΒΙΠ) ΛΖΞΗΥΠ ΛΖΞΗΥΠ ΛΖΞΗΥΠ ΛΖΞΗΥΠ 3 Οη πξννπηηθέο ησλ επαγγεικάησλ ησλ λεπηαγσγώλ, ησλ βξεθνλεπηαγσγώλ θαη ηεο πξνζρνιηθήο αγσγήο, από πνιύ αξλεηηθέο πνπ ήηαλ κέρξη πξόζθαηα, κεηαζηξέθνληαη ζε ζεηηθέο, ιόγσ ηεο επέθηαζεο ηεο πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο. Τν ίδην έρεη ζπκβεί θαη κε ηνπο δάζθαινπο ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαηδεπζεο, ύζηεξα από ηελ θαζηέξσζε ηνπ νινήκεξνπ ζρνιείνπ πξηλ από ιίγα ρξόληα, γεγνλόο πνπ νδήγεζε ζε θαηαθόξπθε άλνδν ησλ βάζεσλ ζρνιώλ ησλ παηδαγσγηθώλ επηζηεκώλ. Οη επίζεο πνιύ πςειέο βάζεηο ησλ ζηξαηησηηθώλ θαη αζηπλνκηθώλ ζρνιώλ, νθείινληαη ζην όηη ε απνθνίηεζε απ απηέο νδεγεί ζηελ εξγαζηαθή αζθάιεηα ηεο κνληκόηεηαο ζην δεκόζην ηνκέα. Επηζεκαίλεηαη θαη εδώ όηη, ε ιήςε ηεο απόθαζεο γηα ηελ επηινγή ζπνπδώλ θαη επαγγεικάησλ δελ πξέπεη λα γίλεηαη κε απνθιεηζηηθό θξηηήξην ηεο επαγγεικαηηθέο πξννπηηθέο, ζύκθσλα θαη κε ηηο αλαιύζεηο πνπ έρνπλ παξαηεζεί θαη ζπλνπηηθά πην πάλσ. Οη επαγγεικαηηθέο πξννπηηθέο απνηεινύλ έλα ζεκαληηθό δεδνκέλν, αιιά όρη ην κνλαδηθό. Σηελ πεξίπησζε πνπ επηιεγνύλ ζπνπδέο κε πνιύ αξλεηηθέο πξννπηηθέο, ππάξρεη πάληνηε ε δπλαηόηεηα ζηξνθήο ζε άιιεο κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο πνπ ζπλδένληαη κε επαγγέικαηα κε ζεηηθέο πξννπηηθέο. Ο λένο ή ε λέα πνπ δηαζέηνπλ ηζρπξή ζέιεζε, επηκνλή θαη επηκνλή, ζε ζπλδπαζκό κε νξηζκέλεο ηθαλόηεηεο, ζα ηα θαηαθέξνπλ αθόκα θαη ζηηο πνιύ δύζβαηεο επαγγεικαηηθέο πεξηνρέο. ηαηί όηαλ θάπνηνο μέξεη ηη ζέιεη νη πάληεο ππνρσξνύλ ( Κνκθνύθηνο) 8

9 ΗΥΗ ΞΟΠΣΙΗΖΠ ΔΗΔΠΖΠ ΟΖΡΖΠ (ΟΔΚΛ) ΗΥΗ ΛΖΞΗΥΥΛ ΗΥΛΛΗΛΥΛ ΔΞΗΠΡΖΚΥΛ ΡΖΠ ΔΗΔΠΖΠ Η ΡΖ ΥΖΠ ΠΡΖΛ ΞΟΠΣΙΗΖ ΖΙΗΗ ΡΟΠ ΛΖΞΗΥΠ ΛΖΞΗΥΠ ΛΖΞΗΥΠ ΗΥΗ ΛΖΞΗΥΥΛ Ρ. ΚΔΛΗΠ (ΦΙΥΟΗΛ) ΛΖΞΗΥΠ ΚΠΗΥΛ ΠΞΥΛ ΗΛΗ (ΔΟΟ) ΚΠΗΠ 0 ΚΠΗΥΛ ΠΞΥΛ ΖΛΠ ΚΠΗΙΠ ΚΠΗΥΛ ΠΞΥΛ ΔΠ/ΛΗΖΠ ΚΠΗΖΠ ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ Η ΡΔΣΛΖΠ ΚΔΛΗΠ (ΔΠ/ΛΗΖ) ΚΔ. ΗΠΡΟΗΠ & ΔΥΟΗΠ ΡΖΠ ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ ΖΛΠ ΞΙΗΡΗΠΚΗΖΠ ΡΔΣ/ΗΠ & ΔΞΗ/ΛΗΠ ΗΗ (ΚΡΗΙΖΛΖ) ΡΔΣΛΥΛ ΖΣ & ΔΗΛΠ ΗΛΗ (ΔΟΟ) ΗΣΔΗΟΗΠΖΠ ΞΙΗΡΗΠΚΗ ΞΔΟΗΒΙΙΛΡΠ & ΛΔΥΛ ΡΔΣΛΙΗΥΛ ΗΥΛΛΗΛΥΛ (ΟΗΛΗ) ΔΥΟΖΡΗΥΛ ΠΞΥΛ ΡΔΣΛΖΠ ΡΖΠ ΛΥΡΡΖΠ ΠΣΙΖΠ ΙΥΛ ΡΔΣΛΥΛ (ΖΛ) ΚΠΗΙΠ ΚΠΗΙΠ-ΔΗΠΡΗΠ ΔΥΟΖΡΗΠ ΔΞΗΠΡΖΚΥΛ-ΗΠΡΟΗΠ ΡΔΣΛΙΠ-ΔΞΗΗΛΥΛΗΙΠ ΞΙΗΡΗΠΚ ΡΔΣΛΙΠ ΖΣ Η ΔΗΛΠ ΡΔΣΛΙΠ-ΔΞΗΗΛΥΛΗΙΠ ΞΙΗΡΗΠΚ ΔΥΟΖΡΗΠ ΡΔΣΛΖΠ 0 0 ΠΡΟΡΗΥΡΗΔΠ ΠΣΙΔΠ ΠΡΟΡΙΗ (ΠΠΠ) ΔΠ/ΛΗΖ ΠΡΟΡΙΠ Ξ ΤΣΙΥΛ (ΠΠΠ) ΔΠ/ΛΗΖ ΠΡΟΡΗΥΡΗΠ ΤΣΙΠ Ξ ΛΥΡΡΔΠ ΔΙΖΠΗΠΡΗΔΠ ΖΚΗΔΠ ΞΟΟΚΚ ΗΔΟΡΗΥΛ ΠΞΥΛ ΖΛΠ ΔΙΠ ΞΟΟΚΚ ΗΔΟΡΗΥΛ ΠΞΥΛ ΔΠ/ΛΗΖΠ ΔΙΠ ΞΟΟΚΚ ΗΔΟΡΗΥΛ ΠΞΥΛ ΒΔΙΙΠ ΗΥΛΛΗΛΥΛ ΔΙΠ ΞΟΟΚΚ ΗΔΟΡΗΥΛ ΠΞΥΛ ΖΟΙΔΗ ΟΖΡΖΠ ΔΙΠ ΞΟΟΚΚ ΔΙΖΠΗΠΡΗΖΠ ΚΠΗΖΠ Η ΤΙΡΗΖΠ ΒΔΙΙΠ ΗΥΛΛΗΛΥΛ ΔΙΠ ΞΟΟΚΚ ΔΙΖΠΗΠΡΗΖΠ ΚΠΗΖΠ Η ΤΙΡΗΖΠ ΖΟΙΔΗ ΟΖΡΖΠ ΔΙΠ Ρ.Δ.Η. 9

10 ΒΗΒΙΗΖΛΚΗΠ & ΠΠΡΖΚΡΥΛ ΞΙΖΟΦΟΖΠΖΠ ΖΛΠ ΠΠΡΖΚΡΥΛ ΞΙΖΟΦΟΗΖΠ ΟΣΔΗΔΡΖΠΖΠ ΒΗΒΙΗΖΛΚΗΠ & ΠΠΡΖΚΡΥΛ ΞΙΖΟΦΟΖΠΖΠ ΔΠ/ΛΗΖΠ ΠΠΡΖΚΡΥΛ ΞΙΖΟΦΟΗΖΠ ΟΣΔΗΔΡΖΠΖΠ ΗΛΥΛΗΖΠ ΔΟΠΗΠ ΖΛΠ ΗΛΥΛΗΠ ΙΔΗΡΟΠ ΗΛΥΛΗΖΠ ΔΟΠΗΠ ΟΖΡΖΠ (ΖΟΙΔΗ) ΗΛΥΛΗΖΠ ΔΟΠΗΠ ΗΛΥΛΗΖΠ ΔΟΠΗΠ ΡΟΠ ΗΛΥΛΗΖΠ ΔΟΠΗΠ ΞΟΠΣΙΗΖΠ ΥΖΠ ΖΛΠ ΛΖΞΗΥΠ ΒΟΔΦΛΖΞΗΚΗΠ ΖΞΔΗΟ (ΗΥΛΛΗΛ) ΒΟΔΦΛΖΞΗΥΠ ΒΟΔΦΛΖΞΗΚΗΠ ΔΠ/ΛΗΖΠ ΒΟΔΦΛΖΞΗΥΠ ΞΙΖΟΦΟΗΖΠ & ΚΔΠΥΛ ΚΕΗΖΠ ΔΛΖΚΔΟΥΠΖΠ ΡΟΠ (ΞΟΠ) ΙΦΖΠ & ΟΠΗΖΠ ΚΠΗΖΠ ΖΞΔΗΟ (ΟΡ) ΚΠΔΗΙΗΠ, ΚΠΔΗΙΟΦΗΠ Η ΠΣΔΗΠΚ ΔΔΠΔΥΛ ΡΟΠ (ΞΟΠ) ΞΟΠΡΠΗΠ & ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ ΞΙΗΡΗΠΚΗΖΠ ΙΖΟΛΚΗΠ ΗΛΗΥΛ ΛΖΠΥΛ (ΕΛΠ) ΖΚΠΗΥΛ ΠΣΔΠΔΥΛ Η ΔΞΗΗΛΥΛΗΠ Ρ. ΚΔΛΗΠ (ΠΡΟΗ) ΖΚΠΗΥΛ ΠΣΔΠΔΥΛ Η ΔΞΗΗΛΥΛΗΠ ΗΛΗΥΛ ΛΖΠΥΛ (ΟΠΡΙΗ) ΔΦΟΚΥΛ ΜΔΛΥΛ ΙΥΠΠΥΛ ΠΡΖ ΗΗΖΠΖ Η ΠΡ ΔΚΞΟΗ ΖΞΔΗΟ (ΖΚΔΛΗΡΠ) ΗΗΖΠΖΠ ΗΛΥΛΗΥΛ ΠΛΔΡΗΟΗΠΡΗΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ Η ΟΛΥΠΔΥΛ ΚΔΠΙΗ ΞΙΖΟΦΟΗΠ- ΔΞΗΗΛΥΛΗΙΠ ΚΠΗΠ ΙΗΖΠ Η ΟΠΗΖΠ ΚΠΗΖΠ ΚΠΔΗΙΠ- ΟΛΥΡΖΠ ΔΔΠΔΥΛ ΞΙΗΡΗΠΚΙΠ- ΗΠΡΟΗΠ ΔΞΗΗΛΥΛΗΙΠ- ΠΡΔΙΔΣΠ ΖΚΠΗΥΛ ΠΣΔΠΔΥΛ ΔΞΗΗΛΥΛΗΙΠ- ΠΡΔΙΔΣΠ ΖΚΠΗΥΛ ΠΣΔΠΔΥΛ ΙΥΠΠΙΠ ΗΗΖΠΖΠ ΠΡΔΙΔΣΠ ΠΛΔΡΗΟΗΠΚΥΛ Ξ 0 0 ΔΦΟΚΠΚΔΛΥΛ ΚΖΚΡΗΥΛ ΟΖΡΖΠ (ΖΟΙΔΗ) ΔΞΗΠΡΖΚΥΛ ΡΖΠ ΙΠΠΠ ΗΗ (ΚΡΗΙΖΛΖ) ΠΡΡΗΠΡΗΖΠ & ΛΙΗΠΡΗΥΛ- ΣΟΖΚΡΗΛΚΗΥΛ ΚΖΚΡΗΥΛ ΗΗ (ΠΚΠ) ΠΡΡΗΠΡΗΖΠ ΗΛΚΗ ΛΔΞΗΠΡΖΚΗ ΖΛΠ 2 ΔΞΗΠΡΖΚΛΗ ΞΔΗ ΚΖΚΡΗΠ 0 ΙΠΠΙΠ ΠΡΡΗΠΡΗΙΠ- ΛΙΗΠΡΖΠ ΠΡΡΗΠΡΗΙΠ 0 0 ΚΖΚΡΗΥΛ ΗΥΛΛΗΛΥΛ ΚΖΚΡΗΠ 10

11 ΚΖΚΡΗΥΛ ΡΟΠ ΚΖΚΡΗΠ ΚΖΚΡΗΥΛ ΟΖΡΖΠ (ΖΟΙΔΗ) ΚΖΚΡΗΠ ΚΖΚΡΗΥΛ ΗΗ (ΠΚΠ) ΚΖΚΡΗΠ ΚΖΚΡΗΥΛ ΔΠ/ΛΗΖΠ ΚΖΚΡΗΠ ΚΖΚΡΗΥΛ ΖΛΠ ΚΖΚΡΗΠ ΦΠΗΖΠ ΗΥΛΛΗΛΥΛ ΦΠΗΠ ΦΠΗΖΠ ΡΟΠ ΦΠΗΠ ΦΠΗΖΠ ΟΖΡΖΠ (ΖΟΙΔΗ) ΦΠΗΠ ΦΠΗΖΠ ΖΛΠ ΦΠΗΠ ΦΠΗΖΠ ΔΠ/ΛΗΖΠ ΦΠΗΠ ΣΖΚΔΗΠ ΗΥΛΛΗΛΥΛ ΣΖΚΗΠ ΣΖΚΔΗΠ ΡΟΠ ΣΖΚΗΠ ΣΖΚΔΗΠ ΟΖΡΖΠ (ΖΟΙΔΗ) ΣΖΚΗΠ ΣΖΚΔΗΠ ΖΛΠ ΣΖΚΗΠ ΣΖΚΔΗΠ ΔΠ/ΛΗΖΠ ΣΖΚΗΠ ΔΥΙΗΠ ΡΟΠ ΔΥΙΠ ΔΥΙΗΠ Η ΔΥΞΔΟΗΒΙΙΛΡΠ ΖΛΠ ΔΥΙΠ ΔΥΙΗΠ ΔΠ/ΛΗΖΠ ΔΥΙΠ ΔΥΟΦΗΠ ΗΗ (ΚΡΗΙΖΛΖ) ΔΥΟΦΠ ΔΥΟΦΗΠ ΣΟΞΔΗ (ΖΛ) ΔΥΟΦΠ ΔΞΗΠΡ. ΦΠ. ΥΖΠ Η ΙΖΡΗΠΚ ΔΠ/ΛΗΖΠ ΚΛΠΡΖΠ ΔΞΗΠΡ. ΦΠ. ΥΖΠ Η ΙΖΡΗΠΚ ΔΠ/ΛΗΖΠ ΚΛΠΡΖΠ ΔΞΗΠΡ. ΦΠ. ΥΖΠ Η ΙΖΡΗΠΚ ΔΠΠΙΗΠ (ΡΟΗΙ) ΚΛΠΡΖΠ ΔΞΗΠΡ. ΦΠ. ΥΖΠ Η ΙΖΡΗΠΚ ΔΠ/ΖΠ (ΠΔΟΟΔΠ) ΚΛΠΡΖΠ ΔΞΗΠΡ. ΦΠ. ΥΖΠ Η ΙΖΡΗΠΚ ΖΛΠ ΚΛΠΡΖΠ ΔΞΗΠΡ. ΦΠ. ΥΖΠ Η ΙΖΡΗΠΚ ΟΖΠ (ΚΡΖΛΖ) ΚΛΠΡΖΠ ΗΥΗ ΔΗΗΖΠ ΥΖΠ ΔΠΠΙΗΠ (ΒΙΠ) ΗΥΠ ΔΗΗΖΠ ΥΖΠ 11

12 Η/ ΖΚΡ. ΔΞ/ΠΖΠ ΟΖΡΖΠ (ΟΔΚΛ) ΠΙΠ Η/ ΖΚΡ. ΔΞ/ΠΖΠ ΔΠΠΙΗΠ (ΒΙΠ) ΠΙΠ Η/Η ΖΚΡ. ΔΞ/ΠΖΠ ΖΛΠ ΠΙΠ Η/ ΖΚΡ. ΔΞ/ΠΖΠ ΗΥΛΛΗΛΥΛ ΠΙΠ Η/ ΖΚΡ. ΔΞ/ΠΖΠ ΡΟΠ ΠΙΠ Η/ ΖΚΡ. ΔΞ/ΠΖΠ ΟΖΠ (ΙΔΜ/ΞΙΖ) ΠΙΠ Η/ ΖΚΡ. ΔΞ/ΠΖΠ ΗΗ (ΟΠ) ΠΙΠ Η/ ΖΚΡ. ΔΞ/ΠΖΠ ΔΠ/ΛΗΖΠ ΠΙΠ Η/ ΖΚΡ. ΔΞ/ΠΖΠ Ρ. ΚΔΛΗΠ (ΦΙΥΟΗΛ) ΠΙΠ ΔΞ/ΠΖΠ ΥΖΠ ΠΡΖΛ ΞΟΠΣΙΗΖ ΖΙΗΗ ΖΛΠ ΛΖΞΗΥΠ ΔΞΗΠΡΖΚΥΛ ΞΟΠΣΙ. ΥΖΠ & ΔΞ/ΠΖΠ ΔΠ/ΛΗΖΠ ΔΞΗΠΡΖΚΥΛ ΡΖΠ ΞΟΠΣΙΗΖΠ ΥΖΠ & Ρ ΔΗΔΡΗ ΠΣΔΗΠΚ ΗΗ (ΟΠ) ΔΞΗΠΡΖΚΥΛ ΔΗΔΠΖΠ ΠΡΖΛ ΞΟΠΣΙΗΖ ΖΙΗΗ ΟΖΠ (ΙΔΜ/ΞΙΖ) ΗΥΗ ΞΟΠΣΙΗΖΠ ΔΗΔΠΖΠ ΟΖΡΖΠ (ΟΔΚΛ) ΗΥΗ ΛΖΞΗΥΥΛ ΗΥΛΛΗΛΥΛ ΔΞΗΠΡΖΚΥΛ ΡΖΠ ΔΗΔΠΖΠ Η ΡΖΠ ΥΖΠ ΠΡΖΛ ΞΟΠΣΙΗΖ ΖΙΗΗ ΡΟΠ ΗΥΗ ΛΖΞΗΥΥΛ Ρ. ΚΔΛΗΠ (ΦΙΥΟΗΛ) ΔΗΔΡΗΖΠ ΗΛΥΛΗΖΠ ΞΙΗΡΗΖΠ ΚΔΛΗΠ (ΔΠ/ΛΗΖ) ΗΛΥΛΗΖΠ Η ΔΗΔΡΗΖΠ ΞΙΗΡΗΖΠ ΞΔΙΞΛΛΖΠ (ΟΗΛΠ) ΚΠΗΥΛ ΠΞΥΛ ΗΛΗ (ΔΟΟ) ΛΖΞΗΥΠ ΛΖΞΗΥΠ ΛΖΞΗΥΠ ΛΖΞΗΥΠ ΛΖΞΗΥΠ ΛΖΞΗΥΠ ΛΖΞΗΥΠ ΔΗΔΡΗΠ- ΗΛΥΛΗΙΠ ΗΛΥΛΗΙΠ- ΔΗΔΡΗΠ ΚΠΗΙΠ ΚΠΗΥΛ ΠΞΥΛ ΖΛΠ ΚΠΗΙΠ ΚΠΗΥΛ ΠΞΥΛ ΔΠ/ΛΗΖΠ ΚΠΗΙΠ ΚΠΗΖΠ ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ Η ΡΔΣΛΖΠ ΚΔΛΗΠ (ΔΠ/ΛΗΖ) ΚΠΗΙΠ- ΔΗΠΡΗΠ ΗΛΖΚΡΟΦ ΔΠ/ΛΗΖΠ ΗΛΖΚΡΟΦΗΠΡΖΠ 12

13 ΚΔ. ΗΠΡΟΗΠ & ΔΥΟΗΠ ΡΖΠ ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ ΖΛΠ ΔΥΟΖΡΗΠ ΔΞΗΠΡΖΚΥΛ-ΗΠΡΟΗΠ ΒΗΙΗΠ ΡΟΠ ΒΗΙΠ ΒΗΙΗΠ ΟΖΡΖΠ (ΖΟΙΔΗ) ΒΗΙΠ ΒΗΙΗΠ ΖΛΠ ΒΗΙΠ ΒΗΙΗΠ ΔΠ/ΛΗΖΠ ΒΗΙΠ ΔΦΟΚΠΚΔΛΥΛ ΚΖΚΡΗΥΛ & ΦΠ. ΔΞΗΠΡΖΚΥΛ ΔΚΞ ΚΖΚΡΗΠ-ΦΠΗΠ ΚΖΣΛΗΥΛ ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ ΙΗΥΛ ΗΥΛΛΗΛΥΛ ΚΖΣΛΗΠ ΙΗΥΛ ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ & ΡΔΣΛΙΗΠ ΙΗΥΛ ΟΖΡΖΠ (ΖΟΙΔΗ) ΚΖΣΛΗΠ ΡΔΣΛΙΗΠ ΙΗΥΛ Ξ ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ ΡΥΛ ΙΗΥΛ ΡΟΠ ΚΖΣΛΗΠ ΡΔΣΛΙΗΠ ΙΗΥΛ Ξ ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ ΦΡΗΖΠ ΟΥΖΠ ΔΥΞΛΗ Λ. ΖΛΠ ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ ΕΥΦΖΠ ΟΥΖΠ & ΡΙΙΗΔΟΔΗΥΛ ΔΥΞΛΗ Λ. ΖΛΠ ΔΥΞΛΗΖΠ ΒΗΡΔΣΛΙΗΠ ΔΥΞΛΗ Λ. ΖΛΥΛ ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ Η ΡΔΣΛΙΗΠ ΡΟΦΗΚΥΛ ΔΥΞΛΗ Λ. ΖΛΥΛ ΜΗΞΗΖΠΖΠ ΦΠΗΥΛ ΞΟΥΛ & ΔΥΟΗΖΠ ΚΖΣΛΗΖΠ ΔΥΞΛΗ Λ. ΖΛΠ ΔΥΞΛΠ ΦΡΗΖΠ ΟΥΖΠ ΔΛΠ ΕΥΗΖΠ ΟΥΖΠ ΔΥΞΛΠ- ΒΗΡΔΣΛΙΠ ΔΥΞΛΠ- ΚΖΣΛΙΠ ΡΟΦΗΚΥΛ ΔΥΞΛΠ- ΚΖΣΛΙΠ ΔΥΞΛΗΠ ΔΠΠΙΛΗΖΠ ΔΥΞΛΠ ΠΙΗΠ & ΦΠΗ ΞΔΟΗΒΙΙΛΡΠ ΔΠ/ΛΗΖΠ ΠΙΠ- ΞΔΟΗΒΙΙΛΡΙΠ ΔΥΞΛΗΠ, ΦΡΗΖΠ ΟΥΖΠ Η ΟΡΗ ΞΔΟΗΒΙΙΛΡΠ ΔΠΠΙΗΠ ΔΥΞΛΗΠ, ΗΣΙΗΠ Η ΡΗΛ ΞΔΟΗΒΙΙΛΡΠ ΔΠΠΙΗΠ (ΒΙΠ) ΞΔΟΗΒΙΙΛΡΠ ΗΗ (ΚΡΗΙΖΛΖ) ΗΡΗΖΠ ΡΖΠ ΡΔΣΛΙΗΠ Η ΤΖΦΗΥΛ ΠΠΡΖΚΡΥΛ ΞΔΗΟΗ ΞΙΖΟΦΟΗΖΠ ΗΛΚΗ Λ. ΖΛΠ ΔΥΞΛΠ ΔΥΞΛΠ ΞΔΟΗΒΙΙΛΡΙΠ ΞΙΖΟΦΟΗΠ ΔΗΔΡΗΠ ΞΙΖΟΦΟΗΠ Ξ ΞΙΖΟΦΟΗΖΠ ΗΥΛΛΗΛΥΛ ΞΙΖΟΦΟΗΠ Ξ ΞΙΖΟΦΟΗΖΠ ΔΠ/ΛΗΖΠ ΞΙΖΟΦΟΗΠ Ξ ΞΙΖΟΦΟΗΖΠ ΞΔΗΟΗ ΞΙΖΟΦΟΗΠ Ξ 13

14 ΞΙΖΟΦΟΗΖΠ ΗΛΗ (ΔΟΟ) ΞΙΖΟΦΟΗΠ Ξ ΞΙΖΟΦΟΗΖΠ Η ΡΖΙ/ΛΗΥΛ ΖΛΠ ΞΙΖΟΦΟΗΠ ΗΡΥΛ Ξ ΞΙΖΟΦΟΗΖΠ Η ΡΖΙΔΚΡΗΖΠ ΣΟΞΔΗ ΖΛΠ ΞΙΖΟΦΟΗΖΠ ΚΔ ΔΦΟΚΔΠ ΠΡΖ ΒΗΦΡΟΗΖ ΠΡΔΟΔΠ ΔΙΙΠ (ΙΚΗ) ΚΖΣΛΗΥΛ ΞΙΖΟΦΟΗΥΛ & ΔΞΗΗΛΥΛΗΥΛ ΠΠΡΖΚΡΥΛ ΗΗ (ΠΚΠ) ΚΖΣΛΗΥΛ ΞΙΖΟΦΟΗΖΠ Η ΡΖΙΔΞΗΗΛΥΛΗΥΛ Ρ. ΚΔΛΗΠ (ΕΛΖ) ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ ΞΙΗΠΡΥΛ ΟΖΡΖΠ (ΖΟΙΔΗ) ΞΙΖΟΦΟΗΠ ΡΖΙΔΚΡΗΖΠ ΞΙΖΟΦΟΗΠ ΒΗΦΡΟΗΠ ΞΙΖΟΦΟΗΠ ΚΖΣΛΗΠ ΗΡΥΛ ΞΙΖΟΦΟΗΠ ΚΖΣΛΗΠ ΗΡΥΛ ΞΙΖΟΦΟΗΠ Ξ Ξ Ξ Ξ Ξ ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ Η ΡΔΣΛΙΗΠ ΞΙΗΠΡΥΛ ΞΔΙΞΛΛΖΠ (ΡΟΗΞΙΖ) ΚΖΣΛΗΠ ΞΙΖΟΦΟΗΠ Ξ ΔΦΟΚΠΚΔΛΖΠ ΞΙΖΟΦΟΗΖΠ ΚΔΛΗΠ (ΔΠ/ΛΗΖ) ΞΙΖΟΦΟΗΠ Ξ ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ Η ΡΔΣΛΙΗΠ ΡΖΙΔΞΗΗΛΥΛΗΥΛ ΞΔΙΞΛΛΖΠ (ΡΟΗΞΙΖ) ΚΖΣΛΗΠ ΞΙΖΟΦΟΗΠ Ξ ΠΡΟΡΗΥΡΗΔΠ ΠΣΙΔΠ ΔΔΙΞΗΥΛ (ΠΠΔ) ΞΙ ΜΗΥΚΡΗΠ ΠΡΟΡ Ξ ΔΔΙΞΗΥΛ (ΠΠΔ) ΠΥΚΡ ΜΗΥΚΡΗΠ ΠΡΟΡ Ξ ΗΟΥΛ (ΠΗ) ΗΞΡΚΔΛΗ ΜΗΥΚΡΗΠ ΔΟΞΟΗΠ Ξ ΗΟΥΛ (ΠΗ) ΚΖΣΛΗΗ (ΠΚ) ΜΗΥΚΡΗΠ ΔΟΞΟΗΠ Ξ ΛΡΗΥΛ ΗΚΥΛ (ΠΛ) ΚΣΗΚΗ ΜΗΥΚΡΗΠ ΛΡΗ Ξ ΛΡΗΥΛ ΗΚΥΛ (ΠΛ) ΚΖΣΛΗΗ ΜΗΥΚΡΗΠ ΛΡΗ Ξ ΚΛΗΚΥΛ ΜΗΥΚΡΗΥΛ ΠΡΟΡ (Π.Κ..)-ΞΙ ΜΗΥΚΡΗΠ ΠΡΟΡ Ξ ΚΛΗΚΥΛ ΜΗΥΚΡΗΥΛ ΠΡΟΡ (Π.Κ..)-ΠΥΚΡ ΜΗΥΚΡΗΠ ΠΡΟΡ Ξ ΚΛΗΚΥΛ ΜΗΥΚΡΗΥΛ ΛΡΗ (Π.Κ..Λ.) ΜΗΥΚΡΗΠ ΛΡΗ Ξ ΖΚΗΔΠ ΔΚΞΟΗ ΛΡΗ ΠΣΙΖ ΞΙΗΟΣΥΛ ΞΙΗΟΣΠ Ξ ΠΣΙΖ ΚΖΣΛΗΥΛ ΚΖΣΛΗΠ ΛΡΗΙΗΠ Ξ Ρ.Δ.Η. 14

15 ΞΟΠΣΙΗΖΠ ΥΖΠ ΖΛΠ ΒΟΔΦΛΖΞΗΚΠ ΒΟΔΦΛΖΞΗΚΗΠ ΖΞΔΗΟ (ΗΥΛΛΗΛ) ΒΟΔΦΛΖΞΗΚΠ ΒΟΔΦΛΖΞΗΚΗΠ ΔΠ/ΛΗΖΠ ΒΟΔΦΛΖΞΗΚΠ ΞΙΖΟΦΟΗΖΠ & ΚΔΠΥΛ ΚΕΗΖΠ ΔΛΖΚΔΟΥΠΖΠ ΡΟΠ (ΞΟΠ) ΞΙΖΟΦΟΗΖΠ ΚΔΠΥΛ ΔΛΖΚΔΟΥΠΖΠ Ξ ΙΦΖΠ & ΟΠΗΖΠ ΚΠΗΖΠ ΖΞΔΗΟ (ΟΡΠ) ΚΠΗΠ ΙΗΖΠ Η ΟΠΗΖΠ ΚΠΗΖΠ ΡΔΣΛΙΗΠ ΞΔΟΗΒΙΙΛΡΠ & ΗΙΗΠ ΗΛΗΥΛ ΛΖΠΥΛ (ΕΛΠ) ΡΔΣΛΙΠ ΞΔΟΗΒΙΙΛΡΠ Η ΗΙΗΠ ΟΡΗΖΠ ΛΞΡΜΖΠ & ΗΗΖΠΖΠ ΟΡΗΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΔΠ/ΛΗΖΠ ΗΗΖΠΖΠ ΟΡΗΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΦΡΗΖΠ ΟΥΖΠ Ρ. ΚΔΛΗΠ (ΦΙΥΟΗΛ) ΔΥΞΛΠ ΦΡΗΖΠ ΟΥΖΠ ΦΡΗΖΠ ΟΥΖΠ ΖΞΔΗΟ (ΟΡ) ΔΥΞΛΠ ΦΡΗΖΠ ΟΥΖΠ ΦΡΗΖΠ ΟΥΖΠ ΔΠ/ΛΗΖΠ ΦΡΗΖΠ ΟΥΖΠ ΙΚΡΠ ΦΡΗΖΠ ΟΥΖΠ ΟΖΡΖΠ (ΖΟΙΔΗ) ΦΡΗΖΠ ΟΥΖΠ ΙΟΗΠΠ ΔΛΠ ΦΡΗΖΠ ΟΥΖΠ ΔΥΞΛΠ ΦΡΗΖΠ ΟΥΖΠ ΔΥΞΛΠ ΦΡΗΖΠ ΟΥΖΠ ΔΥΞΛΠ ΦΡΗΖΠ ΟΥΖΠ ΛΚΗΠ-ΟΣΗΡ.ΡΞΗ ΖΞΔΗΟ (ΟΡ) ΠΣΔΗΠΡΖΠ ΛΚΗΠ ΠΞΛΗΠ & ΗΣΔΗΟΗΠΖΠ ΦΠΗ ΞΔΟΗΒΙΙΛΡΠ ΒΙΠ (ΟΚ) ΠΞΛΗΠ & ΗΣΔΗΟΗΠΖΠ ΦΠΗ ΞΔΟΗΒΙΙΛΡΠ ΙΚΗΠ (ΟΞΔΛΖΠΗ) ΠΞΛΗΠ & ΗΣΔΗΟΗΠΖΠ ΦΠΗ ΞΔΟΗΒΙΙΛΡΠ ΙΟΗΠΠ (ΟΗΡΠ) ΡΔΣΛΙΗΠ ΒΗΙΗΖΠ ΔΥΟΗΠ & ΡΟΦΗΚΥΛ ΗΛΗΥΛ ΛΖΠΥΛ (ΟΠΡΙΗ) ΕΥΦΖΠ ΟΥΖΠ Ρ. ΚΔΛΗΠ (ΦΙΥΟΗΛ) ΠΞΛΠ- ΞΔΟΗΒΙΙΛΡΙΠ ΠΞΛΠ- ΞΔΟΗΒΙΙΛΡΙΠ ΠΞΛΠ- ΞΔΟΗΒΙΙΛΡΙΠ ΡΔΣΛΙΠ ΒΗΙΗΖΠ ΔΥΟΗΠ Η ΡΟΦΗΚΥΛ ΔΥΞΛΠ ΕΥΗΖΠ ΟΥΖΠ ΕΥΦΖΠ ΟΥΖΠ ΔΠ/ΖΠ ΔΥΞΛΠ ΕΥΗΖΠ ΟΥΖΠ ΕΥΦΖΠ ΟΥΖΠ ΙΟΗΠΠ ΔΥΞΛΠ ΕΥΗΖΠ ΟΥΖΠ ΕΥΦΖΠ ΟΥΖΠ ΖΞΔΗΟ (ΟΡ) ΔΥΞΛΠ ΕΥΗΖΠ ΟΥΖΠ ΔΟΚ.ΙΙΗΔΟ. & ΛΚΗΠ ΚΔΠΙΗ ΡΔΣΛΙΠ ΔΟΚΖΞΗΥΛ Η ΛΚΗΠ Ξ ΒΗΙΗΥΛ ΔΟΚΖΞΗΥΛ ΙΙΗΔΟΔΗΥΛ & ΛΚΗΠ ΟΖΡΖΠ (ΖΟΙΔΗ) ΡΔΣΛΙΥΛ ΒΗΙΗΥΛ ΔΟΚΖΞΗΥΛ Η ΛΚΗΠ Ξ 15

16 ΡΙΙΗΔΟΔΗΥΛ & ΙΗΔΡΗΖΠ ΗΣΔΗΟΗΠΖΠ ΚΔΠΙΗ ΗΣΙΠ ΗΣΚΗΠ-ΙΗΔΗΠ ΖΞΔΗΟ (ΖΚΔΛΗΡΠ) ΗΣΙΠ 3 ΔΞΗΠΡΖΚΛΗ ΞΔΗ ΗΡΟΗΖΠ ΗΥΛΛΗΛΥΛ ΗΡΟΠ ΗΡΟΗΖΠ ΡΟΠ ΗΡΟΗΖΠ ΟΖΠ (ΙΔΜΛΟΞΙΖ) ΗΡΟΗΖΠ ΟΖΡΖΠ (ΖΟΙΔΗ) ΗΡΟΗΖΠ ΔΠΠΙΗΠ (ΙΟΗΠ) ΗΡΟΗΖΠ ΖΛΠ ΗΡΟΠ ΗΡΟΠ ΗΡΟΠ ΗΡΟΠ ΗΡΟΠ ΗΡΟΗΖΠ ΔΠ/ΛΗΖΠ ΗΡΟΠ ΛΡΗΡΟΗΖΠ ΖΛΠ ΛΡΗΡΟΠ ΛΡΗΡΟΗΖΠ ΔΠ/ΛΗΖΠ ΛΡΗΡΟΠ ΛΠΖΙΔΡΗΖΠ ΖΛΠ ΛΠΖΙΔΡΖΠ Ξ ΛΠΖΙΔΡΗΖΠ ΞΔΙΞΛΛΖΠ (ΠΟΡΖ) ΛΠΖΙΔΡΖΠ Ξ ΡΖΛΗΡΟΗΖΠ ΔΠ/ΖΠ ΡΖΛΗΡΟΠ Ξ ΡΖΛΗΡΟΗΖΠ ΔΠΠΙΗΠ (ΟΗΡΠ) ΡΖΛΗΡΟΠ Ξ ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ ΗΗΡΙΗΠ & ΗΡΟΦΖΠ ΣΟΞΔΗ (ΖΛ) ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ ΡΟΦΗΚΥΛ & ΗΡΟΦΖΠ ΗΗ (ΙΖΚΛΠ) ΚΟΗΖΠ ΒΗΙΗΠ & ΔΛΔΡΗΖΠ ΟΖΠ (ΙΔΜ/ΞΙΖ) ΗΗΡΙΠ ΗΗΡΙΠ ΒΗΙΠ-ΔΛΔΡΗΠΡΖΠ ΦΟΚΔΡΗΖΠ ΡΟΠ ΦΟΚΞΗΠ ΦΟΚΔΡΗΖΠ ΖΛΠ ΦΟΚΞΗΠ ΦΟΚΔΡΗΖΠ ΔΠ/ΛΗΖΠ ΦΟΚΞΗΠ ΒΗΙΗΠ ΡΟΠ ΒΗΙΠ ΒΗΙΗΠ ΖΛΠ ΒΗΙΠ ΒΗΙΗΠ ΔΠ/ΛΗΖΠ ΒΗΙΠ ΒΗΙΗΥΛ ΔΦΟΚΥΛ & ΡΔΣΛΙΗΥΛ ΗΥΛΛΗΛΥΛ ΒΗΙΠ ΡΔΣΛΙΗΥΛ ΔΦΟΚΥΛ 16

17 ΒΗΣΖΚΔΗΠ & ΒΗΡΔΣΛΙΗΠ ΔΠΠΙΗΠ (ΙΟΗΠ) ΒΗΡΔΣΛΙΠ ΠΡΟΡΗΥΡΗΔΠ ΠΣΙΔΠ ΗΡΟΗ (ΠΠΠ) ΔΠ/ΛΗΖΠ ΠΡΟΡΗΥΡΗΠ ΗΡΟΠ Ξ ΜΗΥΚΡΗΥΛ ΛΠΖΙΔΡΗΖΠ (ΠΛ) ΟΗΛΕΤΣΗ- ΣΡΣΙΩΣΙΚΟ Π Δ ΛΡΗΡΟΗ (ΠΠΠ) ΔΠ/ΛΗΖΠ ΠΡΟΡΗΥΡΗΠ ΛΡΗΡΟΠ Ξ ΡΖΛΗΡΟΗ (ΠΠΠ) ΔΠ/ΛΗΖΠ ΠΡΟΡΗΥΡΗΠ ΡΖΛΗΡΟΠ Ξ ΦΟΚΔΡΗ (ΠΠΠ) ΔΠ/ΛΗΖΠ ΠΡΟΡΗΥΡΗΠ ΛΠΖΙΔΡΖΠ Ξ Ρ.Δ.Η. ΗΠΖΡΗΖΠ & ΠΚΖΡΙΗΠ ΖΛΠ ΗΠΖΡΗΠ ΗΠΖΡΗΖΠ & ΠΚΖΡΙΗΠ ΔΠ/ΛΗΖΠ ΗΠΖΡΗΠ ΖΚΠΗΠ ΗΔΗΛΖΠ ΖΛΠ ΔΗΛΙΠ ΔΔ ΗΡΟΦΖΠ & ΗΗΡΙΗΠ ΔΠ/ΖΠ ΗΗΡΙΠ ΔΔ ΗΡΟΦΖΠ & ΗΗΡΙΗΠ ΟΖΡΖΠ (ΠΖΡΔΗ) ΗΗΡΙΠ ΗΡΟΦΖΠ & ΗΗΡΙΗΠ ΙΟΗΠΠ (ΟΗΡΠ) ΗΗΡΙΠ ΔΟΔΟΞΔΗΠ ΖΛΠ ΔΟΔΟΞΔΡΖΠ ΗΡΟΗΥΛ ΔΟΠΡΖΟΗΥΛ ΖΛΠ ΡΔΣΛΙΠ ΗΡΟΗΥΛ ΔΟΠΡΖΟΗΥΛ Ξ ΗΡΟΗΥΛ ΔΟΠΡΖΟΗΥΛ ΔΠ/ΛΗΖΠ ΡΔΣΛΙΠ ΗΡΟΗΥΛ ΔΟΠΡΖΟΗΥΛ Ξ ΗΡΟΗΥΛ ΔΟΠΡΖΟΗΥΛ ΙΟΗΠΠ ΛΡΗΖΠ ΡΔΣΛΙΗΠ ΖΛΠ ΞΡΗΖΠ Η ΞΡΚΔΡΟΗΠ ΖΛΠ ΞΡΗΖΠ Η ΞΡΚΔΡΟΗΠ ΡΟΠ (ΗΗ) ΡΔΣΛΙΠ ΗΡΟΗΥΛ ΔΟΠΡΖΟΗΥΛ ΡΔΣΛΙΠ ΛΡΡΔΣΛΗΡΖΠ ΞΡΗΠ ΞΡΗΠ Ξ 0 ΟΗΙΗΠ ΡΗΛΙΗΠ ΖΛΠ ΡΔΣΛΙΠ ΟΗΙΗΠ ΡΗΛΙΗΠ Ξ ΦΠΗΔΟΞΔΗΠ ΔΠ/ΛΗΖΠ ΦΠΗΔΟΞΔΡΖΠ ΦΠΗΔΟΞΔΗΠ ΖΛΠ ΦΠΗΔΟΞΔΡΖΠ ΦΠΗΔΟΞΔΗΠ ΙΚΗΠ ΦΠΗΔΟΞΔΡΖΠ ΦΠΗΔΟΞΔΗΠ ΡΟΠ (ΗΗ) ΦΠΗΔΟΞΔΡΖΠ 17

18 ΔΞΗΠΔΞΡΥΛ & ΔΞΗΠΔΞΡΟΗΥΛ ΔΗΠ ΖΛΠ ΙΔΟΞΔΗΠ ΖΞΔΗΟ (ΗΥΛΛΗΛ) ΙΔΟΞΔΗΠ ΡΟΠ ΙΔΟΞΔΗΠ ΙΚΡΠ ΔΞΗΠΔΞΡΖΠ ΔΗΠ ΙΔΟΞΔΡΖΠ ΙΔΟΞΔΡΖΠ ΙΔΟΞΔΡΖΠ ΚΗΔΡΗΖΠ ΖΛΠ ΚΗΔΡΖΠ ΚΗ ΚΗΔΡΗΖΠ ΔΠ/ΛΗΖΠ ΚΗΔΡΖΠ ΚΗ ΛΠΖΙΔΡΗΖΠ ΟΖΡΖΠ (ΖΟΙΔΗ) ΛΠΖΙΔΡΖΠ Ξ ΛΠΖΙΔΡΗΖΠ ΖΛΠ ΛΠΖΙΔΡΖΠ Ξ ΛΠΖΙΔΡΗΖΠ ΖΞΔΗΟ (ΗΥΛΛΗΛ) ΛΠΖΙΔΡΖΠ Ξ ΛΠΖΙΔΡΗΖΠ ΔΠ/ΖΠ ΛΠΖΙΔΡΖΠ Ξ ΛΠΖΙΔΡΗΖΠ ΙΚΗΠ ΛΠΖΙΔΡΖΠ Ξ ΛΠΖΙΔΡΗΖΠ ΙΟΗΠΠ ΛΠΖΙΔΡΖΠ Ξ ΛΠΖΙΔΡΗΖΠ ΡΟΠ ΛΠΖΙΔΡΖΠ Ξ ΛΠΖΙΔΡΗΖΠ ΒΙΠ (ΗΚΡΔΗΣ) ΛΠΖΙΔΡΖΠ Ξ 4 ΔΞΗΠΡΖΚΛΗ ΞΔΗ ΟΣΗΡΔΡΛΥΛ ΚΖΣΛΗΥΛ ΔΚΞ ΟΣΗΡΔΡΛΠ ΚΖΣΛΗΠ Ξ ΟΣΗΡΔΡΛΥΛ ΚΖΣΛΗΥΛ ΔΠ/ΛΗΖΠ ΟΣΗΡΔΡΛΥΛ ΚΖΣΛΗΥΛ ΡΟΠ ΟΣΗΡΔΡΛΥΛ ΚΖΣΛΗΥΛ ΔΠΠΙΗΠ (ΒΙΠ) ΟΣΗΡΔΡΛΥΛ ΚΖΣΛΗΥΛ ΟΖΠ (ΜΛΖ) ΟΣΗΡΔΡΛΥΛ ΚΖΣΛΗΥΛ ΞΙΡΔΣΛΔΗ ΟΖΡΖΠ (ΣΛΗ) ΞΙΗΡΗΥΛ ΚΖΣΛΗΥΛ ΡΟΠ ΞΙΗΡΗΥΛ ΚΖΣΛΗΥΛ ΟΖΠ (ΜΛΖ) ΞΙΗΡΗΥΛ ΚΖΣΛΗΥΛ ΔΚΞ ΞΙΗΡΗΥΛ ΚΖΣΛΗΥΛ ΔΠ/ΛΗΖΠ ΞΙΗΡΗΥΛ ΚΖΣΛΗΥΛ ΔΠΠΙΗΠ (ΒΙΠ) ΟΣΗΡΔΡΛΠ ΚΖΣΛΗΠ Ξ ΟΣΗΡΔΡΛΠ ΚΖΣΛΗΠ Ξ ΟΣΗΡΔΡΛΠ ΚΖΣΛΗΠ Ξ ΟΣΗΡΔΡΛΠ ΚΖΣΛΗΠ Ξ ΟΣΗΡΔΡΛΠ ΚΖΣΛΗΠ Ξ ΞΙΗΡΗΠ ΚΖΣΛΗΠ Ξ ΞΙΗΡΗΠ ΚΖΣΛΗΠ Ξ ΞΙΗΡΗΠ ΚΖΣΛΗΠ Ξ ΞΙΗΡΗΠ ΚΖΣΛΗΠ Ξ ΞΙΗΡΗΠ ΚΖΣΛΗΠ Ξ ΟΛΚΥΛ & ΡΞΟΦΥΛ ΚΖΣΛΗΥΛ ΟΛΚΠ ΡΞΟΦΠ ΚΖΣΛΗΠ 18

19 ΔΠ/ΛΗΖΠ ΟΛΚΥΛ & ΡΞΟΦΥΛ ΚΖΣΛΗΥΛ ΔΚΞ ΟΛΚΠ ΡΞΟΦΠ ΚΖΣΛΗΠ ΚΖΣΛΙΥΛ ΚΖΣΛΗΥΛ ΔΚΞ ΚΖΣΛΙΠ ΚΖΣΛΗΠ Ξ ΚΖΣΛΙΥΛ ΚΖΣΛΗΥΛ ΔΠ/ΛΗΖΠ ΚΖΣΛΙΠ ΚΖΣΛΗΠ Ξ ΚΖΣΛΙΥΛ ΚΖΣΛΗΥΛ Ρ. ΚΔΛΗΠ (ΕΛΖ) ΚΖΣΛΙΠ ΚΖΣΛΗΠ Ξ ΖΙΔΡΟΙΥΛ ΚΖΣΛΗΥΛ & ΚΖΣΛΗΥΛ Ξ/ΥΛ ΔΠ/ΛΗΖΠ ΖΙΔΡΟΙΠ ΚΖΣΛΙΠ ΞΙΖΟΦΟΗΠ Ξ ΖΙΔΡΟΙΥΛ ΚΖΣΛΗΥΛ & ΚΖΣΛΗΥΛ Ξ/ΥΛ ΔΚΞ ΖΙΔΡΟΙΠ ΚΖΣΛΙΠ ΞΙΖΟΦΟΗΠ Ξ ΖΙΔΡΟΙΥΛ ΚΖΣΛΗΥΛ & ΚΖΣΛΗΥΛ Ξ/ΥΛ ΟΖΠ (ΜΛΖ) ΖΙΔΡΟΙΠ ΚΖΣΛΙΠ ΞΙΖΟΦΟΗΠ Ξ ΖΙΔΡΟΙΥΛ ΚΖΣΛΗΥΛ & ΡΔΣΛΙΗΠ Ξ/ΥΛ ΡΟΠ ΞΙΖΟΦΟΗΠ ΚΖΣΛΗΠ Ξ ΣΖΚΗΥΛ ΚΖΣΛΗΥΛ ΡΟΠ ΣΖΚΗΠ ΚΖΣΛΗΠ ΣΖΚΗΥΛ ΚΖΣΛΗΥΛ ΔΚΞ ΣΖΚΗΠ ΚΖΣΛΗΠ ΣΖΚΗΥΛ ΚΖΣΛΗΥΛ ΔΠ/ΛΗΖΠ ΣΖΚΗΠ ΚΖΣΛΗΠ ΚΖΣ/ΥΛ ΞΔΟ/ΙΛΡΠ ΞΙΡΔΣΛΔΗ ΟΖΡΖΠ (ΣΛΗ) ΚΖΣΛΙΠ ΞΔΟΗΒΙΙΛΡΠ ΚΖΣ/ΥΛ ΞΔΟ/ΙΛΡΠ ΟΖΠ (ΜΛΖ) ΚΖΣΛΙΠ ΞΔΟΗΒΙΙΛΡΠ ΚΖΣΛΗΥΛ ΠΣΔΗΠΖΠ ΞΟΦΛΡΥΛ Η ΠΠΡΖΚΡΥΛ ΗΗ (ΠΟΠ) ΚΖΣΛΙΠ ΠΣΔΗΠΖΠ ΞΟΦΛΡΥΛ Η ΠΠΡΖΚΡΥΛ ΚΖΣΛΙΥΛ & ΔΟΛΞΖΥΛ ΚΖΣΛΗΥΛ ΡΟΠ ΚΖΣΛΙΠ ΔΟΛΞΖΠ ΚΖΣΛΗΥΛ ΣΥΟΡΜΗΠ & ΛΞΡΜΖΠ ΔΠ/ΛΗΖΠ (ΒΔΟΗ) ΚΖΣΛΙΠ ΣΥΟΡΜΗΠ ΞΔΟΗΒΙΙΛΡΠ ΛΞΡΜΖΠ ΚΖΣΛΗΥΛ ΣΥΟΡΜΗΠ, ΞΙΔΚΗΠ Η ΞΔΟΗΦ.ΛΞΡΜΖΠ ΔΠΠΙΗΠ (ΒΙΠ) ΚΖΣΛΙΠ ΣΥΟΡΜΗΠ ΞΔΟΗΒΙΙΛΡΠ ΛΞΡΜΖΠ Ξ ΚΖΣΛΙΥΛ ΚΖΣΛΗΥΛ ΒΗΚΖΣΛΗΠ ΔΠΠΙΗΠ (ΒΙΠ) ΚΖΣΛΙΠ ΚΖΣΛΗΠ ΒΗΚΖΣΛΗΠ ΚΖΣ/ΥΛ Ζ/ ΡΖΙ/ΛΗΥΛ & ΗΡΥΛ ΔΠΠΙΗΠ (ΒΙΠ) ΚΖΣΛΗΠ ΞΙΖΟΦΟΗΠ ΗΡΥΛ Ξ ΛΞΖΥΛ ΚΖΣ/ΥΛ ΚΖΣ/ΥΛ ΔΚΞ ΛΞΖΠ ΚΖΣΛΙΠ ΚΖΣΛΗΠ ΚΖΣΛΗΥΛ ΚΔΡΙΙΔΗΥΛ ΚΔΡΙ/ΟΥΛ ΔΚΞ ΚΖΣΛΙΠ ΚΔΡΙΙΔΗΥΛ ΚΖΣΛΗΥΛ ΟΥΖΠ & ΗΗΖΠΖΠ ΞΙΡΔΣΛΔΗ ΟΖΡΖΠ (ΣΛΗ) ΚΖΣΛΙΠ ΟΥΖΠ ΗΗΖΠΖΠ Ξ ΚΖΣ/ΥΛ ΟΥΖΠ & ΗΗΖΠΖΠ ΟΖΠ ΚΖΣΛΙΠ ΟΥΖΠ ΗΗΖΠΖΠ Ξ 19

20 (ΜΛΖ) ΚΖΣΛΗΥΛ ΗΛΚΗΠ Η ΗΗΖΠΖΠ ΗΗ (ΣΗΠ) ΚΖΣΛΙΠ ΗΛΚΗΠ Ξ ΚΖΣΛΗΥΛ Ζ/ Η ΞΙΖΟΦΟΗΖΠ ΡΟΠ ΚΖΣΛΙΠ ΞΙΖΟΦΟΗΠ Ξ ΚΖΣΛΗΥΛ ΟΡΥΛ ΞΟΥΛ ΞΙΡΔΣΛΔΗ ΟΖΡΖΠ (ΣΛΗ) ΚΖΣΛΙΠ ΟΡΥΛ ΞΟΥΛ ΖΙΔΡΟΛΗΥΛ ΚΖ/ΥΛ Η ΚΖΣ/ΥΛ Ξ/ΥΛ ΞΙΡΔΣΛΔΗ ΟΖΡΖΠ (ΣΛΗ) ΞΙΖΟΦΟΗΠ - ΚΖΣΛΙΠ Ξ Π/ΗΠ & ΗΣΔΗΟΗΠΖΠ ΞΔΟ/ΛΡΠ & ΦΠ. ΞΟΥΛ ΟΖΠ (ΟΔΠΡΗ) ΠΞΛΠ- ΞΔΟΗΛΒΙΙΛΡΙΠ ΒΗΚΖΣΛΗΖΠ ΗΗΖΠΖΠ & ΡΔΣΛΙΗΠ ΞΔΗΟΗ ΗΛΚΙΠ ΗΗΖΠΖ Η ΡΔΣΛΙΗΠ Ξ ΞΙΗΡΗΠΚΗΖΠ ΡΔΣ/ΗΠ & ΔΞΗ/ΛΗΠ ΗΗ (ΚΡΗΙΖΛΖ) ΡΔΣΛΙΠ ΞΙΗΡΗΠΚΗΖΠ ΔΞΗΗΛΥΛΗΠ 0 ΔΦΟ/ΛΥΛ ΚΖΚ. & ΦΠ.ΔΞΗΠΡΖΚΥΛ ΔΚΞ ΚΖΣΛΗΥΛ ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ ΙΗΥΛ ΗΥΛΛΗΛΥΛ ΚΖΚΡΗΠ - ΦΠΗΠ ΚΖΣΛΗΠ ΙΗΥΛ ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ & ΡΔΣ/ΗΠ ΙΗΥΛ ΗΥΛΛΗΛΥΛ ΚΖΣΛΙΠ ΡΔΣΛΙΗΠ ΙΗΥΛ ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ & ΡΔΣ/ΗΠ ΙΗΥΛ ΟΖΡΖΠ (ΖΟΙΔΗ) ΚΖΣΛΙΠ ΡΔΣΛΙΗΠ ΙΗΥΛ ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ ΡΥΛ ΙΗΥΛ ΡΟΠ ΚΖΣΛΙΠ ΡΔΣΛΙΗΠ ΙΗΥΛ ΞΙΠΡΗΥΛ ΡΔΣΛΥΛ & ΔΞΗΠΡΖΚΥΛ ΡΖΠ ΡΔΣΛΖΠ (ΗΥΛΛΗΛΥΛ) ΡΔΣΛΙΠ ΞΙΠΡΗΥΛ ΡΔΣΛΥΛ 0 ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ & ΡΔΣ/ΗΠ ΙΗΥΛ ΗΥΛΛΗΛΥΛ ΚΖΣΛΙΠ ΡΔΣΛΙΗΠ ΙΗΥΛ ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ ΦΡΗΖΠ ΟΥΖΠ ΔΥΞΛΗ Λ.ΖΛΠ ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ ΕΥΦΖΠ ΟΥΖΠ & ΡΙΙΗΔΟΔΗΥΛ ΔΥΞΛΗ Λ. ΖΛΠ ΔΥΞΛΗΖΠ ΒΗΡΔΣΛΙΗΠ ΔΥΞΛΗ Λ. ΖΛΠ ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ & ΡΔΣ/ΗΠ ΡΟΦΗΚΥΛ ΔΥΞΛΗ Λ. ΖΛΠ ΜΗΞΗΖΠΖΠ ΦΠΗΥΛ ΞΟΥΛ Η ΔΥΟΗΖΠ ΚΖΣΛΗΖΠ ΔΥΞΛΗ Λ. ΖΛΠ ΔΥΞΛΠ ΦΡΗΖΠ ΟΥΖΠ ΔΥΞΛΠ ΕΥΗΖΠ ΟΥΖΠ ΔΥΞΛΠ ΒΗΡΔΣΛΙΠ ΔΥΞΛΠ- ΚΖΣΛΙΠ ΡΟΦΗΚΥΛ ΔΥΞΛΠ ΚΖΣΛΙΠ ΔΥΞΛΗΠ ΔΠ/ΛΗΖΠ ΔΥΞΛΠ Ξ ΠΙΗΠ & ΦΠΗ ΞΔΟ/ΛΡΠ ΔΠ/ΛΗΖΠ ΠΙΠ ΞΔΟΗΒΙΙΛΡΙΠ ΔΥΞΛΗΠ, ΦΡΗΖΠ ΟΥΖΠ Η ΟΡΗ ΞΔΟΗΒΙΙΛΡΠ ΔΠΠΙΗΠ (ΒΙΠ) ΔΥΞΛΠ ΦΡΗΖΠ ΟΥΖΠ 20

21 ΔΥΞΛΗΠ, ΕΥΦΖΠ ΟΥΖΠ Η ΡΗΛ ΞΔΟΗΒΙΙΛΡΠ ΔΠΠΙΗΠ (ΒΙΠ) ΔΥΞΛΠ ΕΥΦΖΠ ΟΥΖΠ Η ΡΗΛ ΞΔΟΗΒΙΙΛΡΠ ΞΔΟΗΒΙΙΛΡΠ ΗΗ (ΚΡΗΙΖΛΖ) ΞΔΟΗΒΙΙΛΡΙΠ ΗΡΗΖΠ ΡΖΠ ΡΔΣΛΙΗΠ Η ΤΖΦΗΥΛ ΠΠΡΖΚΡΥΛ ΞΔΗΟΗ ΞΙΖΟΦΟΗΖΠ ΗΛΚΗ Λ. ΖΛΠ ΞΙΖΟΦΟΗΠ ΔΗΔΡΗΠ ΞΙΖΟΦΟΗΠ ΞΙΖΟΦΟΗΖΠ ΗΥΛΛΗΛΥΛ ΞΙΖΟΦΟΗΠ Ξ Ξ ΞΙΖΟΦΟΗΖΠ ΔΠ/ΖΠ ΞΙΖΟΦΟΗΠ Ξ ΞΙΖΟΦΟΗΖΠ ΞΔΗΟΗ ΞΙΖΟΦΟΗΠ Ξ ΞΙΖΟΦΟΗΖΠ ΗΛΗ (ΔΟΟ) ΞΙΖΟΦΟΗΠ Ξ ΞΙΖΟΦΟΗΖΠ Η ΡΖΙ/ΛΗΥΛ ΖΛΠ ΞΙΖΟΦΟΗΠ ΗΡΥΛ Ξ ΞΙΖΟΦΟΗΖΠ Η ΡΖΙΔΚΡΗΖΠ ΣΟΞΔΗ ΖΛΠ ΞΙΖΟΦΟΗΖΠ ΚΔ ΔΦΟΚΔΠ ΠΡΖ ΒΗΦΡΟΗΖ ΠΡΔΟΔΠ ΔΙΙΠ (ΙΚΗ) ΚΖΣΛΗΥΛ ΞΙΖΟΦΟΗΥΛ & ΔΞΗΗΛΥΛΗΥΛ ΠΠΡΖΚΡΥΛ ΗΗ (ΠΚΠ) ΚΖΣΛΗΥΛ ΞΙΖΟΦΟΗΖΠ & ΡΖΙΔΞΗΗΛΥΛΗΥΛ Ρ.ΚΔΛΗΠ (ΕΛΖ) ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ ΞΙΗΠΡΥΛ ΟΖΡΖΠ (ΖΟΙΔΗ) ΞΙΖΟΦΟΗΠ ΡΖΙΔΚΡΗΖΠ ΞΙΖΟΦΟΗΠ ΒΗΦΡΟΗΠ ΚΖΣΛΙΠ ΞΙΖΟΦΟΗΖΠ Η ΔΞΗΗΛΥΛΗΥΛ ΞΙΖΟΦΟΗΠ- ΚΖΣΛΙΠ ΔΞΗΗΛΥΛΗΥΛ ΞΙΖΟΦΟΗΠ ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ Η ΡΔΣΛΙΗΠ ΞΙΗΠΡΥΛ ΞΙΖΟΦΟΗΠ ΞΔΙΞΛΛΖΠ (ΡΟΗΞΙΖ) ΔΦΟΚΠΚΔΛΖΠ ΞΙΖΟΦΟΗΖΠ ΚΔΛΗΠ (ΔΠ/ΛΗΖ) ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ Η ΡΔΣΛΙΗΠ ΡΖΙΔΞΗΗΛΥΛΗΥΛ ΞΔΙΞΛΛΖΠ (ΡΟΗΞΙΖ) ΒΗΙΗΥΛ ΔΦΟΚΥΛ & ΡΔΣΛΙΗΥΛ ΗΥΛΛΗΛΥΛ ΞΙΖΟΦΟΗΠ ΞΙΖΟΦΟΗΠ ΔΞΗΗΛΥΛΗΥΛ ΡΔΣΛΙΠ ΒΗΙΗΥΛ ΔΦΟΚΥΛ Ξ Ξ Ξ Ξ Ξ Ξ Ξ Ξ ΒΗΣΖΚΔΗΠ & ΒΗΡΔΣΛΙΗΠ ΔΠΠΙΗΠ (ΙΟΗΠ) ΟΡΗΖΠ ΗΛΚΗΠ & ΛΞΡΜΖΠ ΔΥΞΛΗ Λ. ΖΛΠ ΟΡΗΖΠ ΛΞΡΜΖΠ ΟΖΠ (ΟΔΠΡΗ) ΗΣ/ΠΖΠ ΞΔΟΗΒ/ΛΡΠ & ΦΠ. ΞΟΥΛ ΗΥΛΛΗΛΥΛ (ΟΗΛΗ) ΒΗΣΖΚΗΠ ΒΗΡΔΣΛΙΠ ΟΡΗΛΚΙΠ ΟΡΗΛΚΙΠ ΞΔΟΗΒΙΙΛΡΙΠ 0 21

22 ΗΣ/ΠΖΠ ΞΙΗΡΗΠΚΗ ΞΔΟΗΒΙΙΛΡΠ & ΛΔΥΛ ΡΔΣΛΙΗΥΛ ΗΥΛΛΗΛΥΛ (ΟΗΛΗ) ΞΔΟΗΒΙΙΛΡΙΠ ΗΗΖΡΗΖΠ ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ & ΡΔΣΛΙΗΠ ΗΛΚΗ Λ. ΖΛΠ ΗΛΚΙΠ ΗΗΖΠΖΠ Η ΡΔΣΛΙΗΠ Ξ ΗΗΖΠΖΠ ΡΔΣΛΙΗΠ ΚΔΛΗΠ (ΛΠ) ΗΛΚΙΠ ΗΗΖΠΖΠ Η ΡΔΣΛΙΗΠ Ξ ΠΡΟΡΗΥΡΗΔΠ ΠΣΙΔΠ ΡΔΣΛΗΥΛ ΜΗΥΚΡΗΥΛ ΔΟΞΟΗΠ (Π.Ρ...) ΡΔΣΛΗΥΛ ΜΗΥΚΡΗΥΛ ΔΟΞΟΗΠ (Π.Ρ...) ΡΔΣΛΗΥΛ ΜΗΥΚΡΗΥΛ ΔΟΞΟΗΠ (Π.Ρ...) ΡΔΣΛΗΥΛ ΜΗΥΚΡΗΥΛ ΔΟΞΟΗΠ (Π.Ρ...) ΚΛΗΚΥΛ ΜΗΥΡΗΥΛ ΠΡΟΡ (Π.Κ..)-ΠΥΚΡ ΜΗΥΚΡΗΠ ΠΡΟΡ ΡΔΣΛΗΠ Ξ ΔΔΙΞΗΥΛ (ΠΠΔ)- ΞΙ ΜΗΥΚΡΗΠ ΠΡΟΡ Ξ ΔΔΙΞΗΥΛ (ΠΠΔ)- ΠΥΚΡ ΜΗΥΚΡΗΠ ΠΡΟΡ Ξ ΗΟΥΛ (ΠΗ) ΗΞΡΚΔΛΗ ΜΗΥΚΡΗΠ ΔΟΞΟΗΠ Ξ ΗΟΥΛ (ΠΗ) ΚΖΣΛΗΗ (ΠΚ) ΛΡΗΥΛ ΗΚΥΛ (ΠΛ) ΚΣΗΚΗ ΛΡΗΥΛ ΗΚΥΛ (ΠΛ) ΚΖΣΛΗΗ ΚΛΗΚΥΛ ΜΗΥΚΡΗΥΛ ΛΡΗ (Π.Κ..Λ.) ΜΗΥΚΡΗΠ ΔΟΞΟΗΠ Ξ ΜΗΥΚΡΗΠ ΛΡΗ Ξ ΜΗΥΚΡΗΠ ΛΡΗ Ξ ΜΗΥΚΡΗΠ ΛΡΗ Ξ Ρ.Δ.Η. ΟΦΗΠΡΗΖΠ ΖΛΠ ΟΦΗΠΡΠ ΡΔΣΛΙΗΠ ΟΦΗΥΛ ΡΔΣΛΥΛ ΖΛΠ ΡΔΣΛΙΠ ΟΦΗΥΛ ΡΔΣΛΥΛ Ξ ΔΠΥΡΔΟΗΖΠ ΟΣΗΡΔΡΛΗΖΠ, ΗΠΚΖΠΖΠ Η ΠΣΔΗΠΚ ΛΡΗΔΗΚΔΛΥΛ ΖΛΠ ΗΠΚΖΡΖΠ ΔΠΥΡΔΟΗΥΛ ΣΥΟΥΛ ΔΠΥΡΔΟΗΖΠ ΟΣΗΡΔΡΛΗΖΠ, ΗΠΚΖΠΖΠ Η ΠΣΔΗΠΚ ΛΡΗΔΗΚΔΛΥΛ ΠΔΟΟΥΛ ΗΠΚΖΡΖΠ ΔΠΥΡΔΟΗΥΛ ΣΥΟΥΛ ΛΗΛΗΠΖΠ Η ΞΡΠΡΠΖΠ ΡΗΟΗΥΛ ΡΟΠ ΡΔΣΛΙΠ ΛΗΛΗΠΖΠ ΡΗΟΗΥΛ Ξ ΛΗΛΗΠΖΠ Η ΞΡΠΡΠΖΠ ΡΗΟΗΥΛ ΙΟΗΠΠ (ΡΟΗΙ) ΡΔΣΛΙΠ ΛΗΛΗΠΖΠ ΡΗΟΗΥΛ Ξ ΠΛΡΖΟ. ΟΣΗΡ. & ΔΟΥΛ ΡΔΣΛΖΠ ΖΛΠ ΡΔΣΛΙΠ ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ ΟΣΗΡΖΡΥΛ -ΔΟΥΛ ΡΔΣΛΖΠ ΞΙΗΡΗΥΛ ΔΟΥΛ ΞΚΖΠ ΡΟΠ ΡΔΣΛΙΠ ΔΟΥΛ ΞΚΖΠ Ξ 22

23 ΞΙΗΡΗΥΛ ΔΟΥΛ ΞΚΖΠ ΔΠ/ΛΗΖΠ ΡΔΣΛΙΠ ΔΟΥΛ ΞΚΖΠ Ξ ΞΙΗΡΗΥΛ ΔΟΥΛ ΞΚΖΠ ΙΟΗΠΠ ΡΔΣΛΙΠ ΔΟΥΛ ΞΚΖΠ Ξ ΞΙΗΡΗΥΛ ΔΟΥΛ ΞΚΖΠ ΖΛΠ ΡΔΣΛΙΠ ΔΟΥΛ ΞΚΖΠ Ξ ΡΞΟΦΗΠ ΖΛΠ ΡΔΣΛΙΠ-ΡΞΟΦΠ ΞΙΗΡΗΥΛ ΚΗΥΛ ΔΟΥΛ ΟΖΡΖΠ (ΖΟΙΔΗ) ΞΙΗΡΗΥΛ ΚΗΥΛ ΔΟΥΛ ΞΔΗΟΗ ΞΙΗΡΗΥΛ ΚΗΥΛ ΔΟΥΛ ΠΔΟΟΥΛ ΞΙΗΡΗΥΛ ΚΗΥΛ ΔΟΥΛ ΙΟΗΠΠ (ΡΟΗΙ) ΖΙΔΡΟΙΗΠ Ρ. ΚΔΛΗΠ (ΕΛΖ) ΡΔΣΛΙΠ ΚΗΥΛ ΔΟΥΛ ΡΔΣΛΙΠ ΚΗΥΛ ΔΟΥΛ ΡΔΣΛΙΠ ΚΗΥΛ ΔΟΥΛ ΡΔΣΛΙΠ ΚΗΥΛ ΔΟΥΛ ΡΔΣΛΙΠ ΖΙΔΡΟΙΠ Ξ Ξ Ξ Ξ Ξ ΖΙΔΡΟΙΗΠ ΒΙΠ ΡΔΣΛΙΠ ΖΙΔΡΟΙΠ Ξ ΖΙΔΡΟΙΗΠ ΙΚΗΠ ΡΔΣΛΙΠ ΖΙΔΡΟΙΠ Ξ ΖΙΔΡΟΙΗΠ ΙΟΗΠΠ ΡΔΣΛΙΠ ΖΙΔΡΟΙΠ Ξ ΖΙΔΡΟΙΗΠ ΡΟΠ ΡΔΣΛΙΠ ΖΙΔΡΟΙΠ Ξ ΖΙΔΡΟΙΗΠ ΞΔΗΟΗ ΡΔΣΛΙΠ ΖΙΔΡΟΙΠ Ξ ΖΙΔΡΟΙΗΠ ΣΙΗΠ ΡΔΣΛΙΠ ΖΙΔΡΟΙΠ Ξ ΚΖΣΛΙΗΠ Ρ. ΚΔΛΗΠ (ΕΛΖ) ΡΔΣΛΙΠ-ΚΖΣΛΙΠ Ξ ΚΖΣΛΙΗΠ ΒΙΠ ΡΔΣΛΙΠ-ΚΖΣΛΙΠ Ξ ΚΖΣΛΙΗΠ ΟΖΡΖΠ (ΖΟΙΔΗ) ΡΔΣΛΙΠ-ΚΖΣΛΙΠ Ξ ΚΖΣΛΙΗΠ ΙΟΗΠΠ ΡΔΣΛΙΠ-ΚΖΣΛΙΠ Ξ ΚΖΣΛΙΗΠ ΡΟΠ ΡΔΣΛΙΠ-ΚΖΣΛΙΠ Ξ ΚΖΣΛΙΗΠ ΞΔΗΟΗ ΡΔΣΛΙΠ-ΚΖΣΛΙΠ Ξ ΚΖΣΛΙΗΠ ΠΔΟΟΥΛ ΡΔΣΛΙΠ-ΚΖΣΛΙΠ Ξ ΚΖΣΛΙΗΠ ΣΙΗΠ ΡΔΣΛΙΠ-ΚΖΣΛΙΠ Ξ ΖΙΔΡΟΛΗΖΠ ΖΛΠ ΖΙΔΡΟΛΠ Ξ ΖΙΔΡΟΛΗΖΠ ΔΠ/ΖΠ ΖΙΔΡΟΛΗΠ Ξ ΖΙΔΡΟΛΗΖΠ ΟΖΡΖΠ (ΣΛΗ) ΖΙΔΡΟΛΗΠ Ξ ΖΙΔΡΟΛΗΖΠ ΙΚΗΠ ΖΙΔΡΟΛΗΠ Ξ 23

24 ΖΙΔΡΟΛΗΖΠ ΞΔΗΟΗ ΖΙΔΡΟΛΗΠ Ξ ΛΞΖΗΖΠ ΖΛΠ ΡΔΣΛΙΠ-ΛΞΖΠ ΡΔΣΛΙΗΠ ΔΟΠΦΥΛ ΣΙΗΠ ΡΔΣΛΙΠ ΔΟΠΦΥΛ ΡΚΡΗΠΚ ΔΠ/ΛΗΖΠ ΡΔΣΛΙΠ ΡΚΡΗΠΚ Ξ ΡΚΡΗΠΚ ΞΔΗΟΗ ΡΔΣΛΙΠ ΡΚΡΗΠΚ Ξ ΡΚΡΗΠΚ ΣΙΗΠ ΡΚΡΗΠΚ ΚΔΠΙΙΗ ΖΙ/ΥΛ ΞΙΗΠΡΗΥΛ ΠΠΡΖΚΡΥΛ ΞΔΗΟΗ ΞΙΖΟΦΟΗΖΠ ΖΛΠ ΞΙΖΟΦΟΗΖΠ ΔΠ/ΛΗΖΠ ΡΔΣΛΙΠ ΡΚΡΗΠΚ ΡΔΣΛΙΠ ΡΚΡΗΠΚ ΞΙΖΟΦΟΗΠ ΞΙΖΟΦΟΗΠ Ξ ΞΙΖΟΦΟΗΠ Ξ Ξ Ξ Ξ ΡΔΣΛΙΗΠ ΖΣ & ΚΠΗΥΛ ΟΛΥΛ ΗΛΗΥΛ ΛΖΠΥΛ (ΙΖΜΟΗ) ΞΙΖΟΦΟΗΖΠ Η ΔΞΗΗΛΥΛΗΥΛ ΠΔΟΟΥΛ ΡΔΣΛΙΠ ΖΣ Η ΔΗΛΠ ΞΙΖΟΦΟΗΠ Ξ ΞΙΖΟΦΟΗΖΠ Η ΞΙΖΟΦΟΗΠ Ξ ΡΔΣΛΙΗΠ ΞΙΗΠΡΥΛ ΙΚΗΠ ΞΙΖΟΦΟΗΖΠ Η ΡΔΣΛΙΗΠ ΞΙΗΠΡΥΛ ΡΗΖΠ ΚΔΛΗΠ (ΠΡΟΗ) ΞΙΖΟΦΟΗΠ Ξ ΡΔΣΛΙΗΠ ΞΙΖΟΦΟΗΖΠ & ΡΖΙΔΞΗΗΛΥΛΗΥΛ ΙΟΗΠΠ ΡΔΣΛΙΗΠ ΞΙΖΟΦΟΗΖΠ & ΡΖΙΔΞΗΗΛΥΛΗΥΛ ΙΚΡΠ (ΠΟΡΖ) ΡΔΣΛΙΗΠ ΞΙΖΟΦΟΗΖΠ & ΡΖΙΔΞΗΗΛΥΛΗΥΛ ΗΛΗΥΛ ΛΖΠΥΛ (ΙΔ) ΡΔΣΛΙΗΠ ΞΙΖΟΦΟΗΖΠ & ΡΖΙΔΞΗΗΛΥΛΗΥΛ ΖΞΔΗΟ (ΟΡ) ΡΖΙΔΞΗΗΥΛΗΥΛ ΠΠΡΖΚΡΥΛ & ΗΡΥΛ ΚΔΠΙΗ (ΛΡΠ) ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΡΗ ΠΣΔΗΠΚ Η ΞΙΖΟΦΟΗΥΛ ΠΠΡΖΚΡΥΛ ΡΟΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΡΗ ΠΣΔΗΠΚ Η ΞΙΖΟΦΟΗΥΛ ΠΠΡΖΚΡΥΛ ΟΖΡΖΠ (. ΛΗΙΠ) ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΖΠ ΞΙΖΟΦΟΗΖΠ ΒΙΠ ΗΣΔΗΟΗΠΖΠ ΞΙΖΟΦΟΗΥΛ ΒΙΠ ΞΙΖΟΦΟΗΠ Ξ ΞΙΖΟΦΟΗΠ Ξ ΞΙΖΟΦΟΗΠ- ΡΖΙΔΞΗΗΛΥΛΗΥΛ ΞΙΖΟΦΟΗΠ ΡΖΙΔΞΗΗΛΥΛΗΥΛ ΞΙΖΟΦΟΗΠ ΡΖΙΔΞΗΗΛΥΛΗΥΛ ΞΙΖΟΦΟΗΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΡΗ ΠΣΔΗΠΚ ΞΙΖΟΦΟΗΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΡΗ ΠΣΔΗΠΚ ΞΙΖΟΦΟΗΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗ ΠΣΔΗΠΚ ΞΙΖΟΦΟΗΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗ ΠΣΔΗΠΚ Ξ Ξ Ξ Ξ Ξ Ξ Ξ 24

25 ΣΖΚΡΥΛ ΔΠ/ΛΗΖΠ ΠΣΔ. & Ο. ΔΛΚΡΥΛ ΔΠ/ΛΗΖΠ (ΗΙΗΠ) ΡΔΣΛΙΠ ΣΖΚΡΥΛ ΠΣΔΗΠΡΖΠ ΔΛΚΡΥΛ 0 ΠΣΔΗΠΚ &ΡΔΣΛΙΗΠ ΜΙ & ΔΞΗΞΙ ΙΟΗΠΠ (ΟΗΡΠ) ΡΔΣΛΙΗΠ ΞΔΡΟΔΙΗ & ΦΠΗ ΔΟΗ ΒΙΠ ΒΗΚΖΣΛΗΖΠ ΞΙΖΟΦΟΗΖΠ ΒΙΠ ΠΣΔΗΠΡΖΠ ΔΞΗΞΙΥΛ Ξ ΡΔΣΛΙΠ ΞΔΡΟΔΙΗ Η ΦΠΗ ΔΟΗ ΞΙΖΟΦΟΗΠ ΒΗΚΖΣΛΗΠ Ξ ΔΥΞΙΖΟΦΟΗΖΠ & ΡΞΟΦΗΠ ΠΔΟΟΥΛ ΡΞΟΦΠ- ΔΥΞΙΖΟΦΟΗΠ ΚΖΣΛΗΖΠ ΒΗΠΠΡΖΚΡΥΛ ΙΟΗΠΠ ΚΖΣΛΗΠ ΒΗΠΠΡΖΚΡΥΛ ΚΖΣΛΙΗΠ & ΡΗΛΥΛ ΞΟΥΛ ΚΔΠΙΙΗ ΔΥΡΔΣΛΙΗΠ Η ΞΔΟΗΒ/ΛΡΠ Ρ. ΚΔΛΗΠ (ΕΛΖ) ΡΔΣΛΙΗΠ ΞΔΟΗΒΙΙΛΡΠ & ΗΙΗΠ ΗΛΗΥΛ ΛΖΠΥΛ (ΕΛΠ) ΚΖΣΛΗΠ ΡΗΛΥΛ ΞΟΥΛ ΔΥΡΔΣΛΙΠ- ΞΔΟΗΒΙΙΛΡΙΠ ΡΔΣΛΙΠ ΞΔΟΗΒΙΙΛΡΠ Η ΗΙΗΠ 0 0 ΔΛΔΟΔΗΖΠ ΡΔΣΛΙΗΠ ΖΛΠ ΔΦΟΚΠΚΔΛΖΠ ΞΙΖΟΦΟΗΖΠ Η ΞΙΚΔΠΥΛ ΟΖΡΖΠ (ΖΟΙΔΗ) ΡΔΣΛΙΗΠ ΗΡΟΗΥΛ ΟΛΥΛ ΖΛΠ ΡΔΣΛΙΗΠ ΡΟΦΗΚΥΛ ΔΠ/ΖΠ ΡΔΣΛΙΗΠ ΡΟΦΗΚΥΛ ΖΛΠ ΡΔΣΛΙΗΠ ΡΟΦΗΚΥΛ ΙΟΗΠΠ (ΟΗΡΠ) ΡΔΣΛΙΗΠ ΡΟΦΗΚΥΛ ΙΚΡΠ ΡΔΣΛΙΗΠ ΙΗΔΗΠ ΡΙΙΗΔΟΔΗΥΛ ΔΠ/ΖΠ (ΚΛΗ) ΦΠΗΥΛ ΞΟΥΛ & ΞΔΟΗΒΙΙΛΡΠ ΟΖΡΖΠ (ΣΛΗ) ΡΔΣΛΙΗΥΛ ΛΡΗΟΟΛΠΖΠ Ρ. ΚΔΛΗΠ (ΕΛΖ) ΗΛΙΗΠ & ΡΔΣΛΙΗΠ ΞΡΥΛ ΖΛΠ ΗΛΙΗΠ & ΡΔΣΛΙΗΠ ΞΡΥΛ ΒΙΠ (ΟΚ) ΔΚΞΟΗΠ Η ΞΗΡΗ ΔΙΔΣ ΟΡΗΥΛ ΞΟΦΛΡΥΛ Ρ. ΚΔΛΗΠ (ΦΙΥΟΗΛ) ΡΞΞΗΖΠΖΠ & ΗΗΛΖΠΖΠ ΞΟΦΛΡΥΛ ΔΠ/ΖΠ (ΡΔΟΗΛΖ) ΡΔΣΛΙΠ ΔΛΔΟΔΗΠ ΞΙΖΟΦΟΗΖΠ ΞΙΚΔΠΥΛ Ξ ΡΔΣΛΙΠ ΗΡΟΗΥΛ ΟΛΥΛ ΡΔΣΛΙΠ ΡΟΦΗΚΥΛ ΡΔΣΛΙΠ ΡΟΦΗΚΥΛ ΡΔΣΛΙ ΡΟΦΗΚΥΛ ΡΔΣΛΙΠ ΡΟΦΗΚΥΛ ΡΔΣΛΙΠ ΙΗΔΗΠ Η ΡΙΗΔΟΔΗΥΛ ΡΔΣΛΙΠ ΦΠΗΥΛ ΞΟΥΛ Η ΞΔΟΗΒΙΙΛΡΠ ΡΔΣΛΙΠ ΛΡΗΟΛΠΖΠ ΡΔΣΛΙΠ-ΗΛΙΠ ΡΔΣΛΙΠ-ΗΛΙΠ ΠΡΔΙΔΣΠ ΔΚΞΟΗΠ Η ΞΗΡΗ ΔΙΔΣ ΟΡΗΥΛ ΞΟΗΛΡΥΛ ΠΡΔΙΔΣΠ ΡΞΞΗΖΠΖΠ Η ΗΗΛΖΠΖΠ ΞΟΗΛΡΥΛ Ξ 25

26 ΦΥΡΟΦΗΠ & ΞΡΗΠΡΗΥΛ ΡΔΣΛΥΛ ΖΛΠ ΚΠΗΖΠ ΡΔΣΛΙΗΠ Η ΠΡΗΖΠ ΟΖΡΖΠ (ΟΔΚΛ) ΞΟΠΡΠΗΠ & ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ ΞΙΗΡΗΠΚΗΖΠ ΙΖΟΛΚΗΠ ΗΛΗΥΛ ΛΖΠΥΛ (ΕΛΠ) ΙΥΠΡΧΦ/ΗΠ ΞΔΗΟΗ ΦΥΡΟΦΠ- ΞΡΗΠΡΗΠ ΡΔΣΛΙΠ ΚΠΗΖΠ ΡΔΣΛΙΠ ΞΙΗΡΗΠΡΗΖΠ ΙΖΟΛΚΗΠ ΙΥΠΡΦΛΡΟΠ ΒΗΚΖΣΛΗ ΠΣΔΗΠΚ Ρ. ΚΔΛΗΠ (ΕΛΖ) ΡΔΣΛΙΠ ΒΗΚΖΣΛΗ ΠΣΔΗΠΚ ΦΡΗΖΠ ΟΥΖΠ Ρ. ΚΔΛΗΠ (ΦΙΥΟΗΛ) ΔΥΞΛΠ ΦΡΗΖΠ ΡΟΥΖΠ ΦΡΗΖΠ ΟΥΖΠ ΖΞΔΗΟ (ΟΡ) ΔΥΞΛΠ ΦΡΗΖΠ ΟΥΖΠ ΦΡΗΖΠ ΟΥΖΠ ΔΠ/ΛΗΖΠ ΔΥΞΛΠ ΦΡΗΖΠ ΟΥΖΠ ΦΡΗΖΠ ΟΥΖΠ ΙΚΡΠ ΔΥΞΛΠ ΦΡΗΖΠ ΟΥΖΠ ΦΡΗΖΠ ΟΥΖΠ ΟΖΡΖΠ (ΖΟΙΔΗ) ΔΥΞΛΠ ΦΡΗΖΠ ΟΥΖΠ ΦΡΗΖΠ ΟΥΖΠ ΙΟΗΠΠ ΔΥΞΛΠ ΦΡΗΖΠ ΟΥΖΠ ΛΚΗΠ ΟΣΗΡΔΡ. ΡΞΗ ΖΞΔΗΟ (ΟΡ) ΠΣΔΗΠΡΖΠ ΟΣΗΡΔΡΛΗ ΠΣΔΗ Η ΛΚΗΠ ΟΣΗΡΔΡΛΗΖΠ ΡΞΗ ΒΙΠ (ΟΚ) ΠΣΔΗΠΡΖΠ ΟΣΗΡΔΡΛΗ ΠΣΔΗ ΠΞΛΗΠ & ΗΣΔΗΟΗΠΖΠ ΦΠΗ ΞΔΟΗΒΙΙΛΡΠ ΒΙΠ (ΟΚ) ΠΞΛΠ- ΞΔΟΗΒΙΙΛΡΙΠ ΠΞΛΗΠ & ΗΣΔΗΟΗΠΖΠ ΦΠΗ ΞΔΟΗΒΙΙΛΡΠ ΙΚΗΠ (ΟΞΔΛΖΠΗ) ΠΞΛΠ- ΞΔΟΗΒΙΙΛΡΙΠ ΠΞΛΗΠ & ΗΣΔΗΟΗΠΖΠ ΦΠΗ ΞΔΟΗΒΙΙΛΡΠ ΙΟΗΠΠ (ΟΗΡΠ) ΠΞΛΠ- ΞΔΟΗΒΙΙΛΡΙΠ ΡΔΣΛΙΗΠ ΒΗΙΗΖΠ ΔΥΟΗΠ & ΡΟΦΗΚΥΛ ΗΛΗΥΛ ΛΖΠΥΛ (ΟΠΡΙΗ) ΡΔΣΛΙΠ ΒΗΙΗΖΠ ΔΥΟΗΠ Η ΡΟΦΗΚΥΛ Ξ ΕΥΦΖΠ ΟΥΖΠ Ρ. ΚΔΛΗΠ (ΦΙΥΟΗΛ) ΔΥΞΛΠ ΕΥΗΖΠ ΟΥΖΠ ΕΥΦΖΠ ΟΥΖΠ ΔΠ/ΖΠ ΔΥΞΛΠ ΕΥΗΖΠ ΟΥΖΠ ΕΥΦΖΠ ΟΥΖΠ ΙΟΗΠΠ ΔΥΞΛΠ ΕΥΗΖΠ ΟΥΖΠ ΕΥΦΖΠ ΟΥΖΠ ΖΞΔΗΟ (ΟΡ) ΔΥΞΛΠ ΕΥΗΖΠ ΟΥΖΠ ΔΟΚ. ΙΙΗΔΟ.& ΛΚΗΠ ΚΔΠΙΙΗ ΡΔΣΛΙΠ ΔΟΚΖΞΗΥΛ Η ΛΚΗΠ Ξ ΒΗΙΗΥΛ ΔΟΚΖΞΗΥΛ ΙΙΗΔΟΔΗΥΛ & ΛΚΗΠ ΙΚΡΠ ΡΔΣΛΙΠ ΔΟΚΖΞΗΥΛ Η ΛΚΗΠ Ξ 26

27 ΒΗΙΗΥΛ ΔΟΚΖΞΗΥΛ ΙΙΗΔΟΔΗΥΛ & ΛΚΗΠ ΟΖΡΖΠ (ΖΟΙΔΗ) ΡΔΣΛΙΠ ΔΟΚΖΞΗΥΛ Η ΒΗΙΗΥΛ ΙΗΔΟΔΗΥΛ Ξ ΡΙΙΗΔΟΔΗΥΛ & ΙΗΔΡΗΖΠ ΗΣΔΗΟΗΠΖΠ ΚΔΠΙΗ ΡΔΣΛΙΠ ΡΙΗΔΟΔΗΥΛ ΗΣΚΗΠ Η ΙΗΔΗΠ ΖΞΔΗΟ (ΖΚΔΛΗΡΠ) ΡΔΣΛΙΠ ΗΣΙΗΔΟΔΗΥΛ Η ΙΗΔΗΠ.Π.Η.ΡΔ. ΔΗΔΡΗΥΛ ΖΙΔΡΟΙΗΠ ΔΗΔΡΗΠ ΖΙΔΡΟΙΠ ΔΗΔΡΗΥΛ ΖΙΔΡΟΛΗΖΠ ΔΗΔΡΗΠ ΖΙΔΡΟΛΗΠ Ξ ΔΗΔΡΗΥΛ ΚΖΣΛΙΗΠ ΔΗΔΡΗΠ ΚΖΣΛΙΠ ΔΗΔΡΗΥΛ ΞΙΗΡΗΥΛ ΚΗΥΛ ΔΟΥΛ ΔΗΔΡΗΠ ΚΗΥΛ ΔΟΥΛ ΔΗΔΡΗΥΛ ΞΙΗΡΗΥΛ ΔΟΥΛ ΞΚΖΠ ΔΗΔΡΗΠ ΚΗΥΛ ΔΟΥΛ 5 ΔΞΗΠΡΖΚΛΗ ΞΔΗ ΚΟΔΡΗΛ Η ΔΞΗΗΛΥΛΗΠ ΗΛΚΗ Λ. ΖΛΠ ΚΟΔΡΗΛ & ΗΗΖΠΖΠ ΙΔΗΡΟΗΥΛ ΚΔΛΗΠ (ΔΔΠΠ) ΗΔ. & ΔΟΥΞ. Η. & ΞΙ. ΠΞΥΛ ΚΔΛΗΠ (ΔΠ/ΛΗΖ) ΗΔΛΥΛ Η ΔΟΥΞ. ΗΛ. ΠΞΥΛ ΗΛΚΗ Λ. ΖΛΠ ΗΔΛΥΛ ΗΛ. ΠΣΔΠ. & ΛΞΡΜΖΠ ΟΖΠ (ΚΡΖΛΖ) ΣΟΖΚΡΗΛΚ. & ΡΟΞΔΕ. ΗΗΖΡ. ΞΔΗΟΗ ΙΗΠΡΗΖΠ & ΣΟΖΚΡΗΛΚΗΖΠ ΚΔΛΗΠ (ΔΠ/ΛΗΖ) ΙΗΠΡΗΖΠ & ΣΟΖΚΡΗΛΚΗΖΠ ΗΛΚΗ Λ. ΖΛΠ ΛΡΗΙΗΥΛ ΠΞΥΛ ΞΔΗΟΗ ΛΡΗΙΗΠ & ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΡΗΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΗΗ (ΣΗΠ) ΗΛΚΗΖΠ ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ ΞΔΗΟΗ ΗΛΚΗΖΠ ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ ΗΛΚΗ Λ. ΗΛΚΙΠ ΚΟΔΡΗΛ Η ΔΞΗΗΛΥΛΗΠ ΗΛΚΙΠ ΚΟΔΡΗΛ Η ΗΗΖΠΖΠ ΗΔΛΙΠ ΗΛΚΙΠ ΗΔΛΙΠ ΗΛΚΙΠ ΗΔΛΙΠ ΗΛΚΙΠ ΗΛΚΙΠ ΣΟΖΚΡΗΛΚΗΠ Η ΡΟΞΔΕΗΠ ΗΗΖΠΖΠ ΦΟΡΔΣΛΗΠ- ΣΟΖΚΡΗΛΚΙΠ ΦΟΡΔΣΛΗΠ- ΣΟΖΚΡΗΛΚΙΠ ΗΛΚΙΠ ΛΡΗΙΗΠ ΗΛΚΙΠ ΛΡΗΙΗΠ ΗΛΚΙΠ ΗΛΚΙΠ Ξ Ξ 27

28 ΖΛΠ ΗΛΚΗΥΛ ΔΞΗΠΡΖΚΥΛ ΡΟΠ ΗΛΚΙΠ ΗΛΚΗΥΛ ΔΞΗΠΡΖΚΥΛ ΖΛΠ ΗΛΚΙΠ ΗΛΚΗΥΛ ΔΞΗΠΡΖΚΥΛ ΔΠ/ΛΗΖΠ ΗΛΚΙΠ ΗΛΚΗΥΛ ΔΞΗΠΡΖΚΥΛ ΚΔΛΗΠ (ΔΠ/ΛΗΖ) ΗΛΚΙΠ ΗΛΚΗΥΛ ΔΞΗΠΡΖΚΥΛ ΟΖΡΖΠ (ΟΔΚΛ) ΗΛΚΙΠ ΗΛΚΗΥΛ ΔΞΗΠΡΖΚΥΛ ΗΥΛΛΗΛΥΛ ΗΛΚΙΠ ΗΛΚΗΥΛ ΔΞΗΠΡΖΚΥΛ ΔΠΠΙΗΠ (ΒΙΠ) ΗΛΚΙΠ ΗΛΚΗΥΛ ΔΞΗΠΡΖΚΥΛ ΞΔΙΞΛΛΖΠ (ΡΟΗΞΙΖ) ΗΛΚΙΠ ΗΛΚΗΖΠ & ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΖΠ ΛΞΡΜΖΠ ΛΡΔΗ ΗΛΚΙΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΙΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΖΠ ΗΛΚΗΖΠ ΛΞΡΜΖΠ ΠΡΔΟΔΠ ΔΙΙΠ (ΙΗΒΔΗ) ΗΛΚΙΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΙΠ ΟΛ. Η ΗΗ. ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΚΔΛΗΠ (ΔΠ/ΛΗΖ) ΗΛΚΙΠ ΗΗΖΠΖΠ ΟΛ. Η ΗΗ. ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΗΛΚΗ Λ. ΖΛΠ ΗΛΚΙΠ ΗΗΖΠΖΠ ΟΛ. Η ΗΗ. ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΞΔΗΟΗ ΗΛΚΙΠ ΗΗΖΠΖΠ ΖΚΠΗΠ ΗΗΖΠΖΠ ΛΡΔΗ ΗΛΚΙΠ ΗΗΖΠΖΠ ΖΚΠΗ ΡΚΔ ΗΗΖΠΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΗΗ (ΣΗΠ) ΗΛΚΙΠ ΗΗΖΠΖΠ ΗΗΖΠΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΡΟΠ ΗΛΚΙΠ ΗΗΖΠΖΠ ΗΗΖΠΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΟΖΠ (ΚΡΖΛΖ) ΗΛΚΙΠ ΗΗΖΠΖΠ ΟΛΥΠΖΠ & ΗΣΔΗΟΗΠΖΠ ΙΖΡΗΠΚ ΞΔΙΞΛΛΖΠ (ΠΟΡΖ) ΗΗΖΠΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΟΡΗΥΛ ΞΟΦΛΡΥΛ Η ΡΟΦΗΚΥΛ ΗΥΛΛΗΛΥΛ (ΟΗΛΗ) ΗΗΖΠ ΗΛΚΗΠ & ΗΙΗΠ ΣΟΞΔΗ (ΖΛ) ΠΡΡΗΠΡΗΖΠ & ΠΦΙΗΠΡΗΖΠ ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ ΞΔΗΟΗ ΟΡΗΖΠ ΗΛΚΗΠ & ΛΞΡΜΖΠ ΔΥΞΛΗ Λ. ΖΛΠ ΟΡΗΖΠ ΛΞΡΜΖΠ ΟΖΠ (ΟΔΠΡΗ) ΗΣ/ΠΖΠ ΞΔΟΗΒ/ΛΡΠ & ΦΠ. ΞΟΥΛ ΗΥΛΛΗΛΥΛ ΗΛΚΙΠ ΙΖΡΗΠΚ ΗΛΚΙΠ ΟΡΗΥΛ ΔΚΔΡΙΙΔΠΔΥΛ ΗΛΚΙΠ ΗΗΖΠ ΗΛΚΗΠ ΠΡΡΗΠΡΗΙΠ ΠΦΙΗΠΡΖΠ ΟΡΗΛΚΙΠ ΟΡΗΛΚΙΠ ΞΔΟΗΒΙΙΛΡΙΠ 0 28

29 (ΟΗΛΗ) ΗΗΖΡΗΖΠ ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ & ΡΔΣΛΙΗΠ ΗΛΚΗ Λ. ΖΛΠ ΒΗΚΖΣΛΗΖΠ ΗΗΖΠΖ & ΡΔΣΛΙΗΠ ΞΔΗΟΗ ΗΗΖΠΖ ΡΔΣΛΙΗΠ ΚΔΛΗΠ (ΛΠ) ΒΙΛΗΥΛ ΠΙΒΗΥΛ Η ΛΡΙΗΥΛ ΠΞΥΛ ΚΔΛΗΠ (ΔΠ/ΛΗΖ) ΗΛΚΙΠ ΗΗΖΠΖΠ Η ΡΔΣΛΙΗΠ ΗΛΚΙΠ ΗΗΖΠΖΠ & ΡΔΣΛΙΗΠ ΗΛΚΙΠ ΗΗΖΠΖΠ & ΡΔΣΛΙΗΠ ΞΙΗΡΗΠ ΔΞΗΠΡΖΚΛΠ ΗΔΛΥΛ ΠΞΥΛ Ξ Ξ Ξ ΠΡΟΡΗΥΡΗΔΠ ΠΣΙΔΠ ΗΛΚΗ (ΠΠΠ) ΔΠ/ΛΗΖ ΗΛΚΙΠ ΠΡΟΡΗΥΡΗΠ Ξ ΜΗΥΚΡΗΥΛ ΗΗ. ΔΟΞΟΗΠ (Π) ΜΗΥΚΡΗΠ ΔΟΞΟΗΠ-ΗΗΖΡΗΠ Ξ ΠΡΛΚΗΔΠ ΠΣΙΔΠ ΚΛ Η ΞΙΗΡΔΠ ΜΗΥΚΡΗΥΛ ΔΙΙΖΛΗΖΠ ΠΡΛΚΗΠ ΜΗΥΚΡΗΠ ΔΙΙΖΛΗΖΠ ΠΡΛΚΗΠ Ξ ΠΡΦΙΥΛ ΠΡΦΙΠ- ΟΣΗΦΙΠ Ξ ΠΡΛΚΗΔΠ ΠΣΙΔΠ ΚΛ Η ΠΡΛΚΗΠ ΜΗΥΚΡΗΥΛ ΔΙΙΖΛΗΖΠ ΠΡΛΚΗΠ ΠΡΛΚΗΠ- ΠΡΛΚΠ Ξ ΖΚΠΗΥΛ ΠΣΔΠΔΥΛ Η ΔΞΗΗΛΥΛΗΠ Ρ. ΚΔΛΗΠ (ΠΡΟΗ) ΖΚΠΗΥΛ ΠΣΔΠΔΥΛ Η ΔΞΗΗΛΥΛΗΠ ΗΛΗΥΛ ΛΖΠΥΛ (ΟΠΡΙΗ) ΗΣΔΗΟΗΠΖΠ ΞΙΖΟΦΟΗΥΛ ΒΙΠ Ρ.Δ.Η. ΠΡΔΙΔΣΠ ΖΚΠΗΥΛ ΠΣΔΠΔΥΛ Η ΔΞΗΗΛΥΛΗΠ ΠΡΔΙΔΣΠ ΖΚΠΗΥΛ ΠΣΔΠΔΥΛ Η ΔΞΗΗΛΥΛΗΠ ΠΡΔΙΔΣΠ ΗΣΔΗΟΖΠΖΠ ΞΙΖΟΦΟΗΥΛ ΗΔΛΠ ΔΚΞΟΗ Ρ. ΚΔΛΗΠ (ΠΡΟΗ) ΠΡΔΙΔΣΠ ΗΔΛΠ ΔΚΞΟΗ ΗΗΖΠΖΠ ΠΠΡΖΚΡΥΛ ΔΦΗΠΚ ΣΙΗΠ (ΖΒ) ΠΡΔΙΔΣΠ ΠΠΡΖΚΡΥΛΔΦΗΠΚ ΗΗΖΠΖΠ ΠΠΡΖΚΡΥΛ ΔΦΗΠΚ Ρ. ΚΔΛΗΠ (ΟΔΒΔΛ) ΠΡΔΙΔΣΠ ΠΠΡΖΚΡΥΛ ΔΦΗΠΚ ΡΞΞΗΖΠΖΠ & ΗΗΛΖΠΖΠ ΞΟΦΛΡΥΛ ΔΠ/ΛΗΖΠ (ΡΔΟΗΛΖ) ΠΡΔΙΔΣς ΡΞΞΗΖΠΖΠ Η ΗΗΛΖΠΖ ΞΟΗΛΡΥΛ ΡΞΗΖΠ ΡΗΗΖΠΖΠ ΙΚΡΠ ΠΡΔΙΔΣΠ ΡΞΗΖΠ ΡΗΗΖΠΖΠ ΗΗ. ΚΛΥΛ ΔΗΠ & ΞΟΛΗΠ ΖΛΠ ΗΛΚΙΠ ΔΗΠ ΗΗ. ΚΛΥΛ ΔΗΠ & ΞΟΛΗΠ ΙΚΡΠ ΗΛΚΙΠ ΔΗΠ 29

30 ΗΗΖΠΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΖΛΠ ΗΛΚΙΠ ΗΗΖΠΖΠ ΗΗΖΠΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ Ρ. ΚΔΛΗΠ (ΕΛΖ) ΗΛΚΙΠ ΗΗΖΠΖΠ ΗΗΖΠΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΒΙΠ ΗΛΚΙΠ ΗΗΖΠΖΠ ΗΗΖΠΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΙΟΗΠΠ ΗΛΚΙΠ ΗΗΖΠΖΠ ΗΗΖΠΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΡΟΠ ΗΛΚΙΠ ΗΗΖΠΖΠ ΗΗΖΠΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΞΔΗΟΗ ΗΛΚΙΠ ΗΗΖΠΖΠ ΗΗΖΠΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΠΔΟΟΥΛ ΗΛΚΙΠ ΗΗΖΠΖΠ ΗΗΖΠΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΣΙΗΠ ΗΛΚΙΠ ΗΗΖΠΖΠ ΗΗΖΠΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΗΛΗΥΛ ΛΖΠΥΛ (ΙΖΜΟΗ) ΗΛΚΙΠ ΗΗΖΠΖΠ ΗΗΖΠΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΟΖΡΖΠ (ΗΔΟΞΔΡΟ) ΗΛΚΙΠ ΗΗΖΠΖΠ ΗΗΖΠΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΙΟΗΠΠ ΗΛΚΙΠ ΗΗΖΠΖΠ ΣΟΖΚΡΗΛΚΗΖΠ & ΔΙΔΡΗΖΠ ΙΚΡΠ ΣΟΖΚΡΗΛΚΙΠ- ΠΡΙΠ ΣΟΖΚΡΗΛΚΗΖΠ & ΔΙΔΡΗΖΠ ΖΞΔΗΟ (ΞΟΔΒΔΕ) ΣΟΖΚΡΗΛΚΙΠ- ΠΡΙΠ ΔΚΞΟΗΠ & ΗΦΖΚΗΠΖΠ ΔΠ/ΛΗΖΠ ΗΛΚΙΠ ΔΚΞΟΗΠ & ΗΦΖΚΗΠΖΠ ΖΛΠ ΗΛΚΙΠ ΔΚΞΟΗΠ & ΗΦΖΚΗΠΖΠ ΟΖΡΖΠ (ΗΔΟΞΔΡΟ) ΗΛΚΙΠ ΔΚΞΟΗΠ & ΗΦΖΚΗΠΖΠ ΙΚΗΠ (ΚΦΗΠΠ) ΗΛΚΙΠ ΔΚΞΟΗΠ & ΗΦΖΚΗΠΖΠ ΡΟΠ (ΚΙΗ) ΗΛΚΙΠ ΔΚΞΟΗΠ Η ΞΗΡΗ ΔΙΔΣ ΟΡΗΥΛ ΞΟΦΛΡΥΛ Ρ. ΚΔΛΗΠ (ΦΙΥΟΗΛ) ΔΦΟΚΥΛ ΜΔΛΥΛ ΙΥΠΠΥΛ ΠΡΖ ΗΗΖΠΖ Η ΠΡ ΔΚΞΟΗ ΖΞΔΗΟ (ΖΚΔΛΗΡΠ) ΔΦΟΚΥΛ ΞΙΖΟΦΟΗΖΠ ΠΡΖ ΗΗΖΠΖ Η ΠΡΖΛ ΗΛΚΗ ΚΔΠΙΙΗ ΔΦΟΚΥΛ ΞΙΖΟΦΟΗΖΠ ΠΡΖ ΗΗΖΠΖ Η ΠΡΖΛ ΗΛΚΗ ΡΟΠ (ΚΙΗ) ΔΦΟΚΥΛ ΞΙΖΟΦΟΗΖΠ ΠΡΖ ΗΗΖΠΖ Η ΠΡΖΛ ΗΛΚΗ ΗΛΗΥΛ ΛΖΠΥΛ (ΙΔ) ΔΦΟΚΥΛ ΞΙΖΟΦΟΗΖΠ ΠΡΖ ΠΡΔΙΔΣΠ ΔΚΞΟΗΠ Η ΞΗΡΗ ΔΙΔΣ ΟΡΗΥΛ ΞΟΗΛΡΥΛ ΗΗΖΡΗΠ ΜΔΛΥΛ ΙΥΠΠΥΛ ΞΙΖΟΦΟΗΠ- ΗΛΚΙΠ ΞΙΖΟΦΟΗΠ- ΗΛΚΙΠ ΞΙΖΟΦΟΗΠ- ΗΛΚΙΠ ΞΙΖΟΦΟΗΠ- ΗΛΚΙΠ Ξ Ξ Ξ Ξ 30

31 ΗΗΖΠΖ Η ΠΡΖΛ ΗΛΚΗ Ρ. ΚΔΛΗΠ (ΟΔΒΔΛ) ΙΗΠΡΗΖΠ Ρ. ΚΔΛΗΠ (ΕΛΖ) ΙΗΠΡΖΠ Ξ ΙΗΠΡΗΖΠ ΔΠ/ΛΗΖΠ ΙΗΠΡΖΠ Ξ ΙΗΠΡΗΖΠ ΒΙΠ ΙΗΠΡΖΠ Ξ ΙΗΠΡΗΖΠ ΟΖΡΖΠ (ΖΟΙΔΗ) ΙΗΠΡΖΠ Ξ ΙΗΠΡΗΖΠ ΙΟΗΠΠ ΙΗΠΡΖΠ Ξ ΙΗΠΡΗΖΠ ΚΔΠΙΗ ΙΗΠΡΖΠ Ξ ΙΗΠΡΗΖΠ ΡΟΠ ΙΗΠΡΖΠ Ξ ΙΗΠΡΗΖΠ ΞΔΗΟΗ ΙΗΠΡΖΠ Ξ ΙΗΠΡΗΖΠ ΠΔΟΟΥΛ ΙΗΠΡΖΠ Ξ ΙΗΠΡΗΖΠ ΣΙΗΠ ΙΗΠΡΖΠ Ξ ΙΗΠΡΗΖΠ ΖΞΔΗΟ ΙΗΠΡΖΠ Ξ ΡΟΗΠΡΗΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΖΞΔΗΟ (ΞΟΔΒΔΕ) ΠΡΔΙΔΣΠ ΡΟΗΠΡΗΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ Ξ ΡΟΗΠΡΗΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΖΛΠ ΠΡΔΙΔΣΠ ΡΟΗΠΡΗΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ Ξ ΡΟΗΠΡΗΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΞΔΗΟΗ (ΠΞΔΡΠΔΠ) ΠΡΔΙΔΣΠ ΡΟΗΠΡΗΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ Ξ ΡΟΗΠΡΗΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΟΖΡΖΠ (ΖΟΙΔΗ) ΠΡΔΙΔΣΠ ΡΟΗΠΡΗΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ Ξ ΡΟΗΠΡΗΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΡΟΠ ΠΡΔΙΔΣΠ ΡΟΗΠΡΗΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ Ξ ΡΟΗΠΡΗΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΔΠ/ΛΗΖΠ ΠΡΔΙΔΣΠ ΡΟΗΠΡΗΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ Ξ ΡΟΗΠΡΗΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΙΟΗΠΠ ΠΡΔΙΔΣΠ ΡΟΗΠΡΗΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ Ξ ΡΟΗΠΡΗΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΖΞΔΗΟ (ΖΚΔΛΗΡΠ) ΣΟΖΚΡΗΛΚΗΥΛ ΔΦΟΚΥΛ Ρ. ΚΔΛΗΠ (ΕΛΖ) ΣΟΖΚΡΗΛΚΗΥΛ & ΠΦΙΗΠΡΗΖΠ ΟΖΡΖΠ (. ΛΗΙΠ) ΟΡΗΖΠ ΛΞΡΜΖΠ & ΗΗΖΠΖΠ ΟΡΗΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΔΠ/ΖΠ ΗΗΖΠΖΠ ΗΛΥΛΗΥΛ ΠΛΔΡΗΟΗΠΡΗΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ Η ΟΛΥΠΔΥΛ ΚΔΠΙΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΡΗ ΠΣΔΗΠΚ Η ΞΙΖΟΦΟΗΥΛ ΠΠΡΖΚΡΥΛ ΡΟΠ ΠΡΔΙΔΣΠ ΡΟΗΠΡΗΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΣΟΖΚΡΗΛΚΙΠ ΣΟΖΚΡΗΛΚΙΠ- ΠΦΙΗΠΡΖΠ ΠΡΔΙΔΣΠ ΗΗΖΠΖΠ ΟΡΗΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΠΡΔΙΔΣΠ ΗΗΖΠΖ ΠΛΔΡΗΟΗΠΡΗΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΞΙΖΟΦΟΗΠ- ΗΛΚΙΠ Ξ Ξ 31

32 ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΡΗ ΠΣΔΗΠΚ Η ΞΙΖΟΦΟΗΥΛ ΠΠΡΖΚΡΥΛ ΟΖΡΖΠ (. ΛΗΙΠ ΞΙΖΟΦΟΗΠ- ΗΛΚΙΠ Ξ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΖΠ ΞΙΖΟΦΟΗΖΠ Ρ. ΚΔΛΗΠ (ΟΔΒΔΛ) ΞΙΖΟΦΟΗΠ- ΗΛΚΙΠ Ξ ΛΥΡΔΟΔΠ ΠΣΙΔΠ ΡΟΗΠΡΗΖΠ ΔΗΔΠΖΠ (.Π.Ρ.Δ.) ΡΟΗΠΡΗΥΛ ΔΔΙΚΡΥΛ Ο (.Π.Ρ.Δ.Ο.) ΠΡΔΙΔΣΠ ΡΟΗΠΡΗΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ Ξ ΡΟΗΠΡΗΥΛ ΔΔΙΚΡΥΛ.ΛΗΙ ΟΖΡΖΠ (.Π.Ρ.Δ..Λ.) ΠΡΔΙΔΣΠ ΡΟΗΠΡΗΥΛ ΔΔΙΚΡΥΛ Ξ 32

πνπδέο θαη επαγγέικαηα κε επξύηεξεο επαγγεικαηηθέο δηεμόδνπο ΔΔΔ

πνπδέο θαη επαγγέικαηα κε επξύηεξεο επαγγεικαηηθέο δηεμόδνπο ΔΔΔ Οη πξννπηηθέο γηα επαγγέικαηα ζε ζρέζε κε ζπνπδέο ζε ΕΙ θαη ΣΕΙ ην 2010 γηα ηα επόκελα 5-10 ρξόληα ( Ινύληνο 2010) πό ηελ επηζηεκνληθή νκάδα ηνπ θαζεγεηή εόδωξνπ Καηζαλέβα θαη ηελ Career Gate Test (www.careergatetest.com)

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ----- ΣΤΠΟΤ ----- Ταχ. Δ/νςη: Α. Παπανδρζου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ

Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ Γηαηί νη γνλείο; Η νηθνγέλεηα είλαη ε βαζηθή κνλάδα κέζα από ηελ νπνία ην παηδί εηζάγεηαη ζηελ θνηλσληθή δσή θαη θαη επέθηαζε ζηε ζρνιηθή δσή.

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΗΜΔΡΙΓΑ ΔΔΣΔΚ: ΣΟΜΔΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΔ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ Ο ηνκέαο ζηνρεύεη: ηε δεκηνπξγία επαγγεικαηηώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο

Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο 1 Ολιγοπώλιο Έλα κνλνπώιην είλαη κηα αγνξά πνπ απνηειείηαη από κηα θαη κόλν επηρείξεζε. Έλα δπνπώιην είλαη κηα αγνξά πνπ απνηειείηαη από δπν επηρεηξήζεηο. Έλα νιηγνπώιην είλαη κηα

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ]

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ] Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Πνιπηερληθή Σρνιή Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ [ www.inf.uth.gr ] 1 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ312 (ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι) ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Θ: Αλιμήζηρ Χπήζηορ Βεπούληρ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n . ΜΑΚΡΑ ΣΟΑ 7 & ΕΘΝ. ΑΝΣΙΣΑΕΩ (ΠΕΙΡΑΙΑ),. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 06 Α (ΠΕΙΡΑΙΑ), 3. ΠΤΡΓΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ (ΑΘΗΝΑ). ΣΗΛ 040970,,, www.vtal.gr Επιλεγμένες Ασκήσεις. α) Έζησ η.δ. Ep. Να δεηρζεί όηη ε T,..., ~, 0

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( )

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( ) 1. Άζξνηζκα Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: Θέινπκε λα εθθξάζνπκε ην άζξνηζκα ζαλ ζπλάξηεζε ηνπ. Δπνκέλσο έρνπκε: 2. Άζξνηζκα Ξεθηλάκε κε δύν

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Πειραιάσ, 29 Οκτωβρίου 2010 ΣΜΗΜΑ: Εμπορίου Αρ.Πρωτ.: 8787 Πληροφορίεσ: Φ. Ανδριάνα Σηλέφωνο: 2104177241-5

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΡΣΕ ΚΤΡΙΟ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ (6 ος ΓΥΡΟΣ, 2012) 1 ΕΡΩΣΗΕΙ: A1, A2 ΚΑΡΣΑ 1 Καθόλου Λιγότερο από ½ ώρα Από ½ έως 1ώρα Περισσότερο από 1 ώρα, έως 1½ ώρα Περισσότερο από 1½ ώρα, έως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΝΚΑΓΑ Α ΔΡΩΣΖΔΗ ΩΣΟΤ- ΙΑΘΟΤ 1. Γηα έλα αγαζό όηαλ ε ζηαζεξά γ είλαη ίζε κε ην κεδέλ ηόηε ε θακπύιε πξνζθνξάο δηέξρεηαη από ηελ αξρή ηωλ αμόλωλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Βασικά Εργαλεία και Μέθοδοι για τον Έλεγχο της Ποιότητας [ΔΙΠ 50] ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Προσοχή: Οι απαντήσεις των ασκήσεων πρέπει να φθάσουν στον

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα