ΑΝΑΘΔΩΡΖΖ - ΔΠΔΚΣΑΖ ΓΔΝΗΚΟΤ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΟ ΒΟΛΟΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΘΔΩΡΖΖ - ΔΠΔΚΣΑΖ ΓΔΝΗΚΟΤ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΟ ΒΟΛΟΤ"

Transcript

1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΗΑ ΠΟΛYTEXNIKH ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΥΩΡΟΣΑΞΗΑ, ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Μεηαπηςσιακό Ππόγπαμμα ποςδών ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΑ - ΥΩΡΟΣΑΞΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: STUDIO ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΑ - ΥΩΡΟΣΑΞΗΑ ΑΝΑΘΔΩΡΖΖ - ΔΠΔΚΣΑΖ ΓΔΝΗΚΟΤ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΟ ΒΟΛΟΤ " ΣΑΓΗΟ Β-1: ΠΡΟΣΑΖ ΟΜΑΓΑ ΣΟΤΡΗΜΟΤ " ΜΔΛΔΣΖΣΔ ΚΑΝΣΛΖ ΑΛΔΞΗΟ ΥΧΡΟΣΑΚΣΖ / ΠΟΛΔΟΓΟΜΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΚΟΤΦΟΓΗΑΝΝΖ ΒΑΗΛΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΜΖΣΡΑΚΑ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΑΡΥΗΣΔΚΣΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΒΟΛΟ ΗΟΤΝΗΟ 2011

2 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 Π.1. - ΓΟΜΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΥΧΡΗΚΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ... 3 Π.1.1. ΒΑΗΚΔ ΑΡΥΔ ΣΖ ΠΡΟΣΑΖ... 3 Πξνγξακκαηηθά Μεγέζε... 6 ρέζεηο ηνπ Γήκνπ κε ηνπο Δπξχηεξνπο Άμνλεο Αλάπηπμεο / Ρφινο... 6 Π.1.2. ΜΟΝΣΔΛΟ ΥΧΡΗΚΖ ΟΡΓΑΝΧΖ / ΓΟΜΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ... 6 Π.1.3. ΑΝΑΓΡΑΖ ΠΡΟ ΣΟ ΥΧΡΟΣΑΞΗΚΟ / ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ... 7 Π.2. ΟΡΓΑΝΧΖ ΥΡΖΔΧΝ ΓΖ & ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ... 7 Π.2.1 ΓΔΝΗΚΑ... 7 Π.2.2. ΠΔΡΗΟΥΔ ΟΗΚΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (Π.Ο.Α)... 7 Π.2.3. ΠΔΡΗΟΥΔ ΠΑΡΑΓΧΓΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ (Π.Π.Γ.)... 8 Π.2.4. ΠΔΡΗΟΥΔ ΔΛΔΓΥΟΤ & ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΤ ΣΖ ΓΟΜΖΖ (Π.Δ.Π.Γ.)... 8 Π.2.5. ΠΔΡΗΟΥΔ ΔΗΓΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ Π.2.6 ΕΧΝΔ ΚΑΣΑΛΛΖΛΔ ΓΗΑ ΔΞΔΤΡΔΖ ΠΔΡΠΟ Π.2.7. ΠΔΡΗΟΥΔ ΗΓΗΑΗΣΔΡΧΝ ΥΡΖΔΧΝ (Π.Η.Υ.) Π.2.8. ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Δ ΟΛΖ ΣΖΝ ΔΚΣΑΖ ΣΧΝ ΠΔΡΗΟΥΧΝ ΠΔΠΓ & ΠΔΠ Π.2.9. ΒΑΗΚΑ ΓΗΚΣΤΑ ΤΠΟΓΟΜΖ Μειεηεηέο: Καληιήο Α., Κνπθνγηάλλε Β., Μεηξάθα Α. 1

3 Π.3. ΓΔΝΗΚΖ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΖ ΟΡΓΑΝΧΖ & ΡΤΘΜΗΖ ΟΗΚΗΣΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΥΔΧΝ Π.3.1 ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΟΗΚΗΜΧΝ Π.. ΒΟΛΟΤ Π Πνιενδνκηθή Οξγάλσζε Βφινπ Ν. Ησλίαο Π Πνιενδνκηθή Οξγάλσζε Αγξηάο Π Πνιενδνκηθή Οξγάλσζε Οηθηζκψλ Γπηηθνχ Πειίνπ.. 16 Π Πνιενδνκηθή Οξγάλσζε Οηθηζκψλ Θεκαηηθνχ Πάξθνπ Π Λνηπνί Οηθηζκνί Π.3.2 ΠΔΡΗΟΥΔ ΟΗΚΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Π.3.3 ΠΔΡΗΟΥΔ ΠΑΡΑΓΧΓΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ Π.3.4 ΕΧΝΔ ΚΗΝΖΣΡΧΝ & ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΜΧΝ Π.3.5 ΓΗΑΚΔΚΡΗΜΔΝΟΗ ΥΧΡΟΗ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΧΝ / ΚΟΗΝΧΦΔΛΧΝ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΧΝ Π.3.6 ΓΗΚΣΤΑ ΑΣΗΚΖ ΤΠΟΓΟΜΖ Π.3.7 ΑΦΑΛΔΗΑ / ΠΡΟΣΑΗΑ ΟΗΚΗΜΧΝ ΔΗΜΟΗ Π.3.8 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΚΑ ΜΔΓΔΘΖ ΑΝΑΓΚΔ Δ ΓΖ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΧΝ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΧΝ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Μειεηεηέο: Καληιήο Α., Κνπθνγηάλλε Β., Μεηξάθα Α. 2

4 ΔΗΑΓΩΓΖ Ο Σνπξηζκφο είλαη ζήκεξα έλαο δπλακηθά αλαπηπζζφκελνο θιάδνο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο αιιά θαη έλαο θιάδνο εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ ηνπηθή νηθνλνκία ηνπ Π. Βφινπ. Ο Βφινο είλαη κηα πφιε κε έληνλε ηνπξηζηηθή θίλεζε κηαο θαη απνηειεί ηνλ ζπγθνηλσληαθφ θφκβν κεηαμχ Βφξεησλ πνξάδσλ θαη ηεο πεξηνρήο ηνπ Πειίνπ. Αναπηςξιακό Όπαμα Η περιοτή ηοσ Βόλοσ φς Σοσριζηικός Προοριζμός & Πύλη Σοσριζηικής Κίνηζης ηοσ Ν. Μαγνηζίας και ηης εσρύηερης περιοτής ηης Θεζζαλίας. Γηα λα κπνξέζεη ν Σνπξηζκφο λα απνθηήζεη αθφκε κεγαιχηεξε δπλακηθή θαη λα βνεζήζεη πεξαηηέξσ ηελ αλάπηπμε ζην Π Βφινπ, ζα πξέπεη εθηφο απφ ηνλ παξαδνζηαθφ καδηθφ ηνπξηζκφ λα αλαπηχμεη θαη άιιεο κνξθέο ηνπξηζκνχ. Π.1. - ΓΟΜΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΥΩΡΗΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ Σν δνκηθφ ζρέδην ηεο ρσξηθήο νξγάλσζεο ηνπ Π.. Βφινπ, πνπ απνηππψλεηαη ζρεκαηηθά ζην Υάξηε Π.1 πεξηγξάθεη ζπλνπηηθά ην πξφηππν αλάπηπμεο θαη νξγάλσζεο ηνπ νηθηζηηθνχ δηθηχνπ ηνπ Π.. Π.1.1. ΒΑΗΚΔ ΑΡΥΔ ΣΖ ΠΡΟΣΑΖ Οινθιεξσκέλε Βηψζηκε Σνπξηζηηθή Αλάπηπμε πνιιψλ κνξθψλ Αλάπηπμε ελαιιαθηηθψλ ήπησλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ Ο Βφινο ησλ Σεζζάξσλ Δπνρψλ Αξραηνινγηθφο Σνπξηζκφο Αζηηθφο Σνπξηζκφο (πλεδξηαθφο, Αζιεηηθφο θ.α.) Δλαιιαθηηθφο Σνπξηζκφο Μειεηεηέο: Καληιήο Α., Κνπθνγηάλλε Β., Μεηξάθα Α. 3

5 Θαιάζζηνο Σνπξηζκφο Θξεζθεπηηθφο ( εθθιεζίεο, κνλαζηήξηα, παλεγχξεηο θιπ) Πνιενδνκηθή νξγάλσζε, αλαδσνγφλεζε θαη αλαβάζκηζε ησλ Οηθηζηηθψλ Πεξηνρψλ Γηαζθάιηζε ηεο Πξνζηαζίαο θαη απνθαηάζηαζεο ηνπ Πεξηβάιινληνο Πεξηνξηζκφο ηεο εθηφο ζρεδίνπ δφκεζεο Οη ζπλδπαζκνί φισλ ή θάπνησλ απφ ηα είδε ηνπξηζκνχ πνπ αλαθέξακε πην πάλσ κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ θαζνξηζηηθά ζηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ ζην Π Βφινπ. Ζ πξνζθνξά ηνπξηζηηθψλ παθέησλ γαζηξνλνκίαο, ςπραγσγίαο θαη ελεκέξσζεο γηα ηνλ πνιηηηζηηθφ πινχην πνπ δηαζέηεη, πξέπεη λα απνηειέζεη πξνηεξαηφηεηα γηα ηνπο ηνπξηζηηθνχο πξάθηνξεο θαζψο ζα ακβιχλεη ηε ρσξνηαμηθή ζπγθέληξσζε ηεο ηνπξηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, θαη ζα αλαβαζκίζεη θαη ζα εκπινπηίζεη ην ηνπξηζηηθφ πξντφλ πνπ πξνζθέξεηαη απφ απηήλ. Σέινο, νη αλαπηπμηαθέο δπλαηφηεηεο ηεο πεξηνρήο ζπλνςίδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα (αλάιπζε S.W.O.T.). ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ Ζ ζέζε ηεο πφιεο ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν. Ηδηαίηεξα θεληξνβαξήο ζέζε ζε επίπεδν Διιάδαο. Ζ γεηηλίαζε ηνπ Βφινπ κε ην Πήιην θαη ηηο πνξάδεο, πνπ εμαζθαιίδνπλ πνηφηεηα θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο ηνπξηζκνχ & ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ. Σν Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο θαη ηα Δξεπλεηηθά ηνπ Κέληξα Δληζρχεηαη ν εθπαηδεπηηθφο, επηζηεκνληθφο & ζπλεδξηαθφο ηνπξηζκφο. Τςειή πξνζβαζηκφηεηα, κε χπαξμε ζεκαληηθψλ κεηαθνξηθψλ ππνδνκψλ (νδηθέο, ζαιάζζηεο, ζηδεξνδξνκηθέο) Ζ χπαξμε ιηκαληνχ (πνιηηηζηηθή ζπλεξγαζία κε Ησάλληλα, Α. Μεζφγεην θαη Δχμεηλν Πφλην). Σξηηνγελνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο Ζ ηζηνξηθή & πνιηηηζηηθή ηεο θιεξνλνκηά. Σνπξηζηηθνί πφξνη δηεζλήο εκβέιεηαο ΑΔΤΝΑΜΙΕ Ζ έιιεηςε επαξθψλ ηνπξηζηηθψλ ππνδνκψλ (μελνδνρεία Α θαηεγ., ζχγρξνλε καξίλα θιπ.) Ζ κε ηθαλνπνηεηηθή αμηνπνίεζε θαη αλάδεημε ησλ «ηνπξηζηηθψλ» πφξσλ ηεο πεξηνρήο (αξρ. ρψξνη, ζαιάζζην κέησπν, πεξηνρέο πξαζίλνπ, κλεκεία θιπ) Σν θπθινθνξηαθφ πξφβιεκα ηεο πφιεο, θπξίσο ιφγσ έιιεηςεο ρψξσλ ζηάζκεπζεο ή ηελ ζηελφηεηα ησλ πεξηζζφηεξσλ νδηθψλ αμφλσλ. Διιηπείο ή/θαη ιεηηνπξγηθά απαμησκέλεο κεηαθνξηθέο θαη παξαγσγηθέο ππνδνκέο. ρη πιήξσο ηθαλνπνηεηηθέο δεκφζηεο ζπγθνηλσλίεο Ζ ρακειή πνηφηεηα αζηηθψλ ππνδνκψλ (έιιεηςε πάξθσλ, ρψξσλ πξαζίλνπ θαη πιαηεηψλ) Ζ έιιεηςε επηρεηξεκαηηθήο θνπιηνχξαο πνπ δελ επηηξέπεη ηε Μειεηεηέο: Καληιήο Α., Κνπθνγηάλλε Β., Μεηξάθα Α. 4

6 (αξρ. Υψξνη έζθινπ & Γηκήλη, ρσξηά Πειίνπ) Σνπξηζηηθή θίλεζε θαη πςειφο ξπζκφο αλάπηπμεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ θιάδνπ. Σν ζρεηηθά, κεγάιν κέγεζνο ηεο πφιεο. Ζ δξαζηεξηνπνίεζε πνιιψλ ηνπηθψλ αζιεηηθψλ ζπιιφγσλ θαη νη αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο. Θεζκνζεηεκέλα ζρέδηα ππεξθείκελνπ ζρεδηαζκνχ (Γεληθφ Υσξνηαμηθφ, Δηδηθά Πι., ΠΠΥ Θεζζαιίαο, Ρ Βφινπ). ΕΤΚΑΙΡΙΕ Ο Βφινο βξίζθεηαη ζε πξνλνκηαθή ζέζε ζπγθξηηηθά κε ηηο άιιεο ζεζζαιηθέο πφιεηο (αξθεηά θαιή πξνζπειαζηκφηεηα ζηνλ ΠΑΘΔ θαη ζηα δχν αεξνδξφκηα ηεο Θεζζαιίαο). Σν πνιηηηθφ αεξνδξφκην ηεο Νέαο Αγρηάινπ, δεκηνπξγεί επθαηξίεο αλάπηπμεο. Ζ ζηξαηεγηθή ηεο αλάπηπμεο ζηελ Διιεληθή Πεξηθέξεηα πξνυπνζέηεη ηελ ελδνπεξηθεξεηαθή ζπλεξγαζία ζε επίπεδν πφιεσλ (ΥΠ Θεζζαιίαο). Ζ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο. Γηεζλείο εκβέιεηαο πξννξηζκνί ζε γεηηνληθή απφζηαζε (Βφξεηεο πνξάδεο, παξαδνζηαθνί νηθηζκνί Πειίνπ) Ζ δεκηνπξγία ηειεθεξίθ ζην Πήιην. Δπαλαιεηηνπξγία φιεο ηεο γξακκήο ηνπ ηζηνξηθνχ «ηξελάθη ηνπ Πειίνπ» δεκηνπξγία λέσλ ληφπησλ επηρεηξήζεσλ. Ζ δηάζπαξηε δφκεζε Έιιεηςε κεραληζκψλ πξνζηαζίαο ηνπ Σνπίνπ. Ζ θαηάιεςε κεγάινπ κέξνπο ηνπ ζαιάζζηνπ κεηψπνπ ηεο πφιεο απφ ην εκπνξηθφ ιηκάλη, κε ρξήζεηο ακθηβφινπ ρξεζηκφηεηαο, πνπ ππνβαζκίδνπλ ηελ εηθφλα ηεο πφιεο θαη εκπνδίδνπλ ηελ αλάπηπμε άιισλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηελ πξφζβαζε ζηνπο θαηνίθνπο. Ζ πεξηνξηζκέλεο αηζζεηηθήο εηθφλα ηεο πφιεο (ιφγσ έιιεηςεο θηηξίσλζπκβφισλ, θαηαζθεπήο θηηξίσλ ρακειήο αξρηηεθηνληθήο αμίαο, εθηφπηζεο πεδψλ απφ ηα απηνθίλεηα, αίζζεζεο αλαξρίαο ηνπ θέληξνπ). Ζ δηαίξεζε ηνπ Π.. Βφινπ απφ ηηο γξακκέο ηνπ ηξέλνπ θαη ησλ ξεπκάησλ πνπ ην δηαζρίδνπλ, πξνθαιψληαο δπζθνιίεο ζηε ζπγθνηλσλία. Ζ επελδπηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηνλ ηνπξηζκφ πξαγκαηνπνείηαη θπξίσο εθηφο Βφινπ. Έιιεηςε νινθιεξσκέλνπ ζρέδηνπ Marketing ηνπ Σφπνπ. ΑΠΕΙΛΕ Ζ κε αλάιεςε ησλ Μεζνγεηαθψλ Αγψλσλ ηνπ Ζ ηξέρνπζα δεκνζηνλνκηθή θξίζε ηνπ Κξάηνπο. Ζ πηψζε ηνπ ηνπξηζκνχ ιφγσ νηθνλνκηθήο δπζπξαγίαο. Οη γεηηνληθνί ηνπξηζηηθνί πξννξηζκνί (Τπφινηπε Θεζζαιία Σνπξθία θιπ). Ζ κε ζχλδεζε ηνπ Βφινπ κε ηνπο λένπο αλαπηπμηαθνχο άμνλεο. Ζ πεξαηηέξσ ελίζρπζε ηεο ηάζεο ζπγθέληξσζεο ησλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πξνο ηνπο δχν πφινπο αλάπηπμεο ηεο ρψξαο (Πφινο Αηηηθήο, Πφινο Θεζζαινλίθεο) Μειεηεηέο: Καληιήο Α., Κνπθνγηάλλε Β., Μεηξάθα Α. 5

7 Γεκηνπξγία δηθηχνπ ηξακ Βφινπ Ν. Ησλίαο Νένο ξφινο αζηηθνχ θέληξνπ & επξχηεξεο πεξηνρήο ζε θέληξν ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ (παξεκβάζεηο αηζζεηηθήο βειηίσζεο θαηαζθεπψλ & δεκφζησλ ρψξσλ ) Αμηνπνίεζε ησλ Οιπκπηαθψλ ππνδνκψλ. Αλάδεημε ηεο άξξεθηεο ζρέζεο δηαθξηηή θχζε & πνιηηηζκηθή πξνζσπηθφηεηα ηνπ θάζε ρψξνπ. Έληαμε ηεο πφιεο ζε δηεζλή θαη εζληθά δίθηπα πφιεσλ. Ππογπαμμαηικά Μεγέθη πσο πξνθχπηνπλ απφ ηελ πξφηαζε Γξαθείν Γνμηάδε. σέζειρ ηος Γήμος με ηοςρ Δςπύηεποςρ Άξονερ Ανάπηςξηρ / Ρόλορ Γεσγξαθηθά, ε πφιε ηνπ Βφινπ βξίζθεηαη ζε ηδηαίηεξε θεληξνβαξηθή ζέζε, δεδνκέλνπ φηη βξίζθεηαη ζε θνληηλή απφζηαζε απφ ηνλ θεληξηθφ αλαπηπμηαθφ άμνλα ηεο ρψξαο Π.Α.Θ.Δ. φζν θαη απφ ην γεγνλφο φηη απνηειεί ηκήκα ηνπ Γηπφινπ Λάξηζαο Βφινπ φπσο πξνθχπηεη απφ ην ΠΠΥΑΑ Θεζζαιίαο. Δπηπιένλ, ν Βφινο ζπληζηά ην επίθεληξν ηνπ Ννκνχ Μαγλεζίαο, δεδνκέλνπ ησλ δηνηθεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ - εμππεξεηήζεσλ (λνκαξρηαθνχ επηπέδνπ), γηα φινπο ηνπο θαηνίθνπο ηνπ Ννκνχ. ησλ κεηαθηλήζεσλ, γηα θάιπςε εκπνξηθψλ θαη ινηπψλ αλαγθψλ/ εμππεξεηήζεσλ, ησλ θαηνίθσλ ηνπ κεγαιχηεξνπ ηκήκαηνο ηνπ Ννκνχ. Σνπξηζηηθή πχιε πξνο ηα Κέληξα Σνπξηζκνχ Παξαζεξηζκνχ δηεζλνχο εκβέιεηαο ήηνη νηζιφηικό ζύμπλεγμα Βορείφν ποράδφν και ηοσ Πηλίοσ. Π.1.2. ΜΟΝΣΔΛΟ ΥΩΡΗΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ / ΓΟΜΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ην γεσγξαθηθφ ρψξν ηνπ Π.. Βφινπ δηαθξίλνληαη ζε γεληθέο γξακκέο ηέζζεξηο επξχηεξεο ρσξηθέο ελφηεηεο. Ζ πξψηε είλαη νη πφιεηο ηνπ Βφινπ θαη ηεο Ν. Ησλίαο κε ηνπο φκνξνπο νηθηζκνχο φπνπ απνηεινχλ ρσξηθή ελφηεηα ζηελ νπνία δχλαηαη λα αλαπηπρηνχλ ηνπξηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε θπξίαξρν θίλεηξν ηνλ πνιηηηζκφ, ηελ Μειεηεηέο: Καληιήο Α., Κνπθνγηάλλε Β., Μεηξάθα Α. 6

8 επηζηήκε θαη εθπαίδεπζε, επαγγεικαηηθνί ιφγνη, αζιεηηζκφ, θαη ειεχζεξν ρξφλν. Ζ δεχηεξε, αλαηνιηθά ηνπ Βφινπ αθνξά ηνπο νηθηζκνχο ηνπ Πειίνπ πνπ αλήθνπλ ζην Π.. Βφινπ. Πξφθεηηαη γηα κηα πεξηνρή πνπ πξνζειθεί επηζθέπηεο κε θπξίαξρν θξηηήξην ηελ γλσξηκία κε ηελ θχζε θαη ηελ χπαηζξν θαζψο θαη ηελ ζξεζθεία. Ζ Σξίηε αθνξά φιν ην ζαιάζζην κέησπν ηεο πεξηνρήο κειέηεο, ζεκαληηθφ ηνπξηζηηθφ πφξν κε θχξην ραξαθηεξηζηηθφ δξαζηεξηφηεηεο ζαιάζζηνπ ραξαθηήξα. Σέηαξηε «λέα» ρσξηθή ελφηεηα, απνηειείηαη απφ ηνλ παξαδνζηαθφ νηθηζκφ Παιηνχξη θαη ηνπο δχν αξραηνινγηθνχο ρψξνπο δηεζλνχο εκβέιεηαο Γηκήλη θαη έζθιν πνπ επηζπκνχκε λα απνηειέζνπλ έλα ηνπξηζηηθφ Σξίπνιν κε θπξίαξρν θίλεηξν ηνλ πνιηηηζκφ, ηελ επηζηήκε θαη εθπαίδεπζε, ηελ γλσξηκία κε ηελ χπαηζξν θαη ηνλ ειεχζεξν ρξφλν. Π.1.3. ΑΝΑΓΡΑΖ ΠΡΟ ΣΟ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΟ / ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ Γελ έρνπλ εληνπηζηεί ζεκεία ηνπ ρσξνηαμηθνχ (Πεξηθεξεηαθφ Πιαίζην Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο Θεζζαιίαο), ηνπ Γεληθνχ Υσξνηαμηθνχ, ησλ Δηδηθψλ Πιαηζίσλ ή ηέινπο ηνπ ππφ έγθξηζε Ρπζκηζηηθνχ ρεδίνπ Βφινπ πνπ, κε βάζε ηελ πξφηαζε καο λα θαίλνληαη πξνβιεκαηηθά ή κε επηηεχμηκα. Π.2. ΟΡΓΑΝΩΖ ΥΡΖΔΩΝ ΓΖ & ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ Π.2.1 ΓΔΝΗΚΑ ην Υάξηε Π.2 απεηθνλίδεηαη ε νξγάλσζε ησλ ρξήζεσλ γεο θαη ηα κέηξα πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ζην Π.. Βφινπ. Δηδηθφηεξα θαζνξίδνληαη: Πεξηνρέο Οηθηζηηθήο Αλάπηπμεο (Π.Ο.Α), θαη Πεξηνρέο Παξαγσγηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ (Π.Π.Γ.) Πεξηνρέο Διέγρνπ θαη Πεξηνξηζκνχ ηεο Γφκεζεο (Π.Δ.Π.Γ.) Πεξηνρέο Δηδηθήο Πξνζηαζίαο (ΠΔΠ) Πεξηνρέο Ηδηαίηεξσλ Υξήζεσλ (Π.Η.Υ.) Π.2.2. ΠΔΡΗΟΥΔ ΟΗΚΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (Π.Ο.Α) Απφ ηελ πξφηαζε Γνμηάδε δηαθνξνπνηνχκαζηε ζηελ πεξηνρή ηνπ ζηξαηνπέδνπ Γεσξγνχια, φπνπ πηνζεηείηαη ε πξφηαζε ηνπ Ρ Βφινπ γηα ραξαθηεξηζκφ ηεο Μειεηεηέο: Καληιήο Α., Κνπθνγηάλλε Β., Μεηξάθα Α. 7

9 πεξηνρήο σο Γηνηθεηηθφ Κέληξν ηεο Ν. Ησλίαο θαη ζπκπιεξψλεηαη επηπιένλ, κε ηελ δεκηνπξγία ελφο πάξθνπ - ρψξνπ αλαςπρήο αθηεξσκέλν ζηελ Ηζηνξία ηεο πφιεο ηεο Ν. Ησλίαο θαη ηέινο ζηελ δεκηνπξγία ελφο ζχγρξνλνπ ζπλεδξηαθνχ εθζεζηαθνχ θέληξνπ. Γίλνληαη θαηεπζχλζεηο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο θαηαζθεπήο εκβιεκαηηθψλ δεκφζησλ θηεξίσλ κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ αξρηηεθηνληθή πνηφηεηα θαη αλαγλσξηζηκφηεηα. Π.2.3. ΠΔΡΗΟΥΔ ΠΑΡΑΓΩΓΗΚΩΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΩΝ (Π.Π.Γ.) Γεο αλαιπηηθφηεξα πξφηαζε Γξαθείνπ Γνμηάδε πιελ ηνπ Σνπξηζκνχ. Π.2.4. ΠΔΡΗΟΥΔ ΔΛΔΓΥΟΤ & ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΤ ΣΖ ΓΟΜΖΖ (Π.Δ.Π.Γ.) Καζνξίδνληαη Πεξηνρέο Διέγρνπ θαη Πεξηνξηζκνχ ηεο Γφκεζεο (ΠΔΠΓ) ζηελ επξχηεξε, πεξηβάιινπζα, ησλ νηθηζκψλ πεξηνρή ηνπ Π.. Βφινπ. Γηαθξίλνληαη έληεθα (11) θαηεγνξίεο Π.Δ.Π.Γ.: νη ελλέα ηεο πξφηαζεο ηνπ Γξαθείνπ Γνμηάδε (Εψλε ΠΔΠΓ 1Α, Εψλε ΠΔΠΓ 1Β, Εψλε ΠΔΠΓ 2Α, Εψλε ΠΔΠΓ 2Β, Εψλε ΠΔΠΓ3 ΕΟΔ 1γ, Εψλε ΠΔΠΓ3 ΕΟΔ 2 Τπάξρνπζεο Βηνκεραλίεο, Εψλε ΠΔΠΓ3 ΕΟΔ 3α Καιιηεξγήζηκεο Γεσξγηθέο Δθηάζεηο - Εψλε ΠΔΠΓ3 ΕΟΔ 3β Δθηάζεηο κε ηάζεηο νηθηζηηθήο αλάπηπμεο & Εψλε ΠΔΠΓ3 ΕΟΔ 3δ γεσξγηθέο εθηάζεηο) πιένλ νκάδαο Σνπξηζκνχ ήηνη Εώνη ΠΔΠΓ 1Γ Εώνη Natura Πηλίος θαη Εώνη ΠΔΠΓ ΘΠ. ρεηηθά κε ηελ Εώνη ΠΔΠΓ 1Γ Εώνη Natura Πηλίος, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ν. 3937/2011 Γηαηήξεζε ηεο Βηνπνηθηιφηεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο (ΦΔΚ Α 60/ ). Λφγσ ηεο ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο ησλ Ευνών ΠΔΠΓ 1Α, ΠΔΠΓ 1Β, ΠΔΠΓ 1Γ Εώνη Natura Πηλίος θαη ζηα πιαίζηα ηεο Πποζηαζίαρ ηος Σοπίος ηηρ Πεπιοσήρ ηος Πηλίος πξνηείλνληαη θάπνηνη επηπιένλ πεξηνξηζκνί-θαηεπζχλζεηο: Δθπφλεζε κειέηεο (ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο άιινπο Γήκνπο ηνπ Πειίνπ) ζηελ νπνία ζα πξνηείλνληαη ηξφπνη νξγάλσζεο ηεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο ηνπ Πειίνπ κε ζεβαζκφ ζηελ πνιηηηζηηθή παξάδνζε ηεο πεξηνρήο θαη ζηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. Ζ κειέηε ζα ππνινγίδεη ηελ ηνπξηζηηθή θέξνπζα ηθαλφηεηα αλά Γήκν ηνπ Πειίνπ, φρη κφλν ησλ ηνπξηζηψλ πνπ δηαλπθηεξεχνπλ, αιιά θαη ησλ εκεξήζησλ επηζθεπηψλ. Μειεηεηέο: Καληιήο Α., Κνπθνγηάλλε Β., Μεηξάθα Α. 8

10 Γηα ηελ αλάπηπμε ελεξγεηαθψλ ζπζηεκάησλ ΑΠΔ ζηηο ζπγθεθξηκέλεο δψλεο ΠΔΠΓ, πξνηείλεηαη πξψηα ε ζχληαμε εηδηθήο ρσξνηαμηθήο κειέηεο ηεο νπνίαο βαζηθή θαη πξσηαξρηθή πξνηεξαηφηεηα είλαη ε δηαζθάιηζε ηεο πξνζηαζίαο ηνπ Σνπίνπ. Ζ ζπγθεθξηκέλε κειέηε ζα ιακβάλεη ηα θξηηήξηα ρσξνζέηεζεο ησλ ΑΠΔ φπσο πξνθχπηνπλ απφ ην Δηδηθφ Υσξνηαμηθφ ησλ ΑΠΔ, ηνλ Ν. 3468/2006, αιιά θαη κηα ζεηξά θξηηήξηα πνπ ζα ππνδεηθλχνπλ ηνπηθνί θνξείο (Γήκνη, Δπηκειεηήξηα, κεθπβελξεηηθνί νξγαληζκνί θ.α) θαη ηα νπνία ζα είλαη νκφθσλα. Θα ζπλνδεχεηαη απφ Δηδηθή Πεξηβαιινληηθή Μειέηε. Θα θαζνξίδνληαη νη ππνςήθηεο ζέζεηο αλά είδνο αλάπηπμεο (π.ρ. αηνιηθά πάξθα θιπ) αιιά πάληα ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ έλλνηα ηεο απνθαηάζηαζεο ηνπ Σνπίνπ. Θα αλαλεψλεηαη/ επηθαηξνπνηείηαη ηνπιάρηζηνλ κία θνξά αλά πεληαεηία, αλάινγα κε ηηο πξνθχπηνπζεο αλάγθεο αιιά θαη ηηο εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα απηφ, ελψ θξίλεηαη αλαγθαία ε ζχληαμε νινθιεξσκέλνπ πζηήκαηνο Γεσγξαθηθψλ Πιεξνθνξηψλ. Πξνθχπηεη απφιπηε αλάγθε γηα Μειέηε θαη ρεδηαζκφ γηα ζσζηή έληαμε ζην ηνπίν (θπζηθφ ή αλζξσπνγελέο) γηα λα πξνιεθζεί θαηαζηξνθή ή ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο. Δλζσκάησζε Βηνθιηκαηηθψλ ηνηρείσλ θαη λέσλ πιηθψλ ζηηο λέεο νηθνδνκέο. Γελ επηηξέπεηαη ε εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ρψξσλ Τγεηνλνκηθήο Σαθήο Απνξξηκκάησλ. Γελ επηηξέπεηαη ε αλεμέιεγθηε απφζεζε πξντφλησλ εθζθαθψλ ή νηθνδνκηθψλ πιηθψλ. Γελ επηηξέπεηαη ε εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία λέσλ ιαηνκείσλ, κεηαιιείσλ, ιηγληησξπρείσλ. Να επηηξέπεηαη ε εγθαηάζηαζε νξηζκέλσλ κφλν εξγαζηεξίσλ θαη βηνηερληψλ - βηνκεραληψλ ρακειήο φριεζεο (π.ρ. γιπθψλ, ςπγεία θξνχησλ, κειηζζνθνκηθά εξγαζηήξηα, μπινπξγεία) εθηφο ηνπ ζπλεθηηθνχ ηζηνχ ηνπ νηθηζκνχ, χζηεξα απφ έγθξηζε ηεο ΔΠΑΔ θαη νη νπνίεο δελ επηθέξνπλ αιιαγέο ζην Σνπίν. Θεζκνζέηεζε πέξαλ ηεο πεξηβαιινληηθήο κειέηεο επηπηψζεσλ θαη ζπγθεθξηκέλε κειέηε απνθαηάζηαζεο ηνπίνπ, εηδηθφηεξα πνπ νη επηθάλεηεο (Κάιπςε) θάπνησλ εγθαηαζηάζεσλ είλαη κεγαιχηεξεο ησλ 500 η.κ. H βηνηερλία πεξηνξίδεηαη ζε ρακειή θαη κέηξηαο φριεζεο. Μειεηεηέο: Καληιήο Α., Κνπθνγηάλλε Β., Μεηξάθα Α. 9

11 Αξηηφηεηα/Καηάηκεζε: 10 ζηξέκκαηα Καηάξγεζε παξεθθιίζεσλ. Σέινο, φζνλ αθνξά ηελ Εώνη ΠΔΠΓ-ΘΠ πξνηείλεηαη λα αθνινπζεζεί ε δεκηνπξγία ελφο επξχηεξνπ ζεκαηηθνχ πάξθνπ ζην νπνίν κπνξεί λα ιακβάλνπλ ρψξα νη παξαθάησ δξαζηεξηφηεηεο: Αγξνηνπξηζηηθέο κνλάδεο. Γεκηνπξγία νηθνγελεηαθψλ θήπσλ. Τπαίζξηα κνπζεία ππφ ηελ θαζνδήγεζε ηνπ Αξραηνινγηθνχ Μνπζείνπ Βφινπ. Γεκηνπξγία ρψξσλ (φπσο ε Mini-Europe ζηηο Βξπμέιιεο) κε ζέκα ηελ Ηζηνξία ηεο Πεξηνρήο Ηζηνξηθφ Πάξθν (λενιηζηθνί νηθηζκνί) ή αθφκα θαη αξραηνινγηθά κλεκεία κείδνλνο ζεκαζίαο πνπ βξίζθνληαη ζηελ Διιάδα (π.ρ. Μπθήλεο, αξραία ζέαηξν ηεο Δπηδαχξνπ θ.ν.θ. πκκεηνρή εζεινληψλ ζε αλαζθαθέο ησλ αξραηνινγηθψλ ρψξσλ. Π.2.5. ΠΔΡΗΟΥΔ ΔΗΓΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ Γηαθξίλνληαη ζε Πεξηνρέο Δηδηθήο Πξνζηαζίαο Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο θαη Πεξηνρέο Δηδηθήο Πξνζηαζίαο Αξραηνινγηθψλ Υψξσλ (Πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηελ πξφηαζε Γξαθείν Γνμηάδε) Π.2.6 ΕΩΝΔ ΚΑΣΑΛΛΖΛΔ ΓΗΑ ΔΞΔΤΡΔΖ ΠΔΡΠΟ Γελ γίλεηαη θακία κλεία απφ ηελ πξφηαζε Γνμηάδε. Θεσξνχκε φηη κηα δψλε πξνο εμεχξεζε ΠΔΡΠΟ κε ραξαθηήξα Σνπξηζκνχ-Αλαςπρήο ή χλζεησλ Σνπξηζηηθψλ Καηαιπκάησλ (ΠΔΡΠΟ 1) (πσο πεξηγξάθνληαη ζην πξνζρέδην Νφκνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ «Πξνψζεζε Σνπξηζηηθψλ Δπελδχζεσλ, χλζεηα Σνπξηζηηθά Καηαιχκαηα θαη άιιεο δηαηάμεηο») δχλαηαη λα αλαπηπρζεί λφηηα ηεο πεξηνρήο Εψλε ΠΔΠΓ-ΘΠ, σο ζπκπιεξσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ή ζε πεξίπησζε πνπ «θνξεζηεί» ε ζπγθεθξηκέλε νξηνζεηεκέλε πεξηνρή. Δπηπιένλ, ζηα πιαίζηα κεηεγθαηάζηαζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο ΑΓΔΣ Ζξαθιήο, εληφο ηνπ λνκνχ Μαγλεζίαο (ιηκεληθέο εγθαηαζηάζεηο ζην Σζηγθέιη Αικπξνχ ή ζηελ πεξηνρή ηεο νχξπεο θαη φρη θαζνιηθήο παχζεο ιεηηνπξγηάο ηεο παξαγσγήο θαη κεηαθνξά απηήο εθηφο λνκνχ ή Διιάδαο) ζεσξνχκε φηη κπνξεί ζηα πιαίζηα ησλ Μειεηεηέο: Καληιήο Α., Κνπθνγηάλλε Β., Μεηξάθα Α. 10

12 θηλήηξσλ απφ ηηο Σνπηθέο θαη Κεληξηθέο Αξρέο (δεκηνπξγία απαηηνχκελσλ ππνζηεξηθηηθψλ ππνδνκψλ εξγνζηάζηνπ ηεο ΑΓΔΣ, ήηνη ιηκεληθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ζηδεξνδξνκηθή εμππεξέηεζε) κπνξεί λα είλαη θαη ε αιιαγή ρξήζεο ηεο πεξηνρήο πνπ θαηαιακβάλεη ε ΑΓΔΣ ζε ΠΔΡΠΟ Σνπξηζκνχ Αλαςπρήο. Πξφθεηηαη σο έλα αληηζηαζκηζηηθφ θίλεηξν ( αληαιιαγή ) ζηα πιαίζηα φηη ζα ζπλερηζηεί ε απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηεο ζπγθεθξηκέλεο επηρείξεζεο εληφο ηνπ λνκνχ Μαγλεζίαο. Π.2.7. ΠΔΡΗΟΥΔ ΗΓΗΑΗΣΔΡΩΝ ΥΡΖΔΩΝ (Π.Η.Υ.) πσο δηαθξίλνληαη ζηελ πξφηαζε ηνπ Γξαθείνπ Γνμηάδε (λεθξνηαθεία, εγθαηάζηαζε επεμεξγαζίαο ιπκάησλ, ΥΤΣΑ, Λαηνκηθή πεξηνρή, Λαηνκεία αξγίινπ, ζρηζηνιίζνπ, Αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο, εγθαηαζηάζεηο εθπαίδεπζεο, Πάξθν Κεξαηψλ, Ίδξπκα Άζπξεο Πεηαινχδεο, Ίδξπκα Αγ. Αλδξέα, πλεδξηαθφ Κέληξν Μεηξφπνιεο Γεκεηξηάδνο & Αικπξνχ ζηα Μειηζζηάηηθα, Μνλάδα Αληηκεηψπηζεο λφζνπ Αιηζράηκεξ). ην ζεκείν απηφ αλαθεξφκαζηε θαη ζηελ ΑΓΔΣ Ζξαθιήο. πγθεθξηκέλα, ζεσξνχκε φηη ε ΑΓΔΣ Ζξαθιήο κπνξεί λα κεηεγθαηαζηαζεί κέζα ζηα επφκελα δέθα ρξφληα ζηελ πεξηνρή ηεο νχξπεο ή ζην Σζηγθέιη Αικπξνχ (Γεο θαη Π.2.6). Χζηφζν, κέρξη λα γίλεη απηφ, ν ρψξνο ησλ αλελεξγψλ ιαηνκείσλ πνπ είλαη πεξηκεηξηθά ηνπ εξγνζηαζίνπ, θαζνξίδεηαη σο δψλε Αζηηθνχ Πξαζίλνπ (ζηελ νπνία απαγνξεχεηαη ε νπνηαδήπνηε δφκεζε) πνπ πξέπεη λα δηαζέηεη πινχζηα δελδξνθχηεπζε ςειψλ θαη εηδηθψλ δέληξσλ κε ζηφρν ηελ απνξξχπαλζε ηεο πεξηνρήο. Ζ ζπγθεθξηκέλε δψλε ελνπνηείηαη κε ηελ αληίζηνηρε δψλε αζηηθνχ πξαζίλνπ ηνπ ιφθνπ Γνξίηζαο. ε πεξίπησζε παχζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εξγνζηαζίνπ ηεο ΑΓΔΣ, πέξα απφ ην κεραληζκφ ησλ ΠΔΡΠΟ πνπ πξνηείλακε ζην Π.2.6 ζεσξνχκε θαη εθφζνλ ην επηζπκεί θαη ε ΑΓΔΣ Ζξαθιήο, ηκήκα ησλ λπλ εγθαηαζηάζεσλ λα θξηζνχλ σο Γηαηεξεηέα κε ζθνπφ ηελ δεκηνπξγία ελφο πξφηππνπ Μνπζείνπ Σζηκέληνπ πνπ ζα εληάζζεηαη ζηελ ΠΔΡΠΟ Σνπξηζκνχ-Αλαςπρήο. Π.2.8. ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Δ ΟΛΖ ΣΖΝ ΔΚΣΑΖ ΣΩΝ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΔΠΓ & ΠΔΠ Κάπνηεο δηαηάμεηο πνπ θαηά ηελ νκάδα Σνπξηζκνχ ρξήδνπλ ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο. ε θάζε πεξίπησζε, φκσο, ην χςνο ησλ θηεξίσλ κεηξάηε απφ ην ρακειφηεξν ζεκείν ηεο εθάζηνηε θιηκάθσζεο ηεο ηνκήο ηνπ πεξηγξάκκαηφο ηνπο κε ην θπζηθφ έδαθνο, κέρξη ηε ζηέςε ηνπ θηεξίνπ, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζηέγεο ή ζηεζαίνπ δψκαηνο. Μειεηεηέο: Καληιήο Α., Κνπθνγηάλλε Β., Μεηξάθα Α. 11

13 Γελ επηηξέπεηαη ε δφκεζε θηεξίσλ δηακνλήο ή εξγαζίαο ζε απφζηαζε 100 κ. απφ ηηο ελαέξηεο γξακκέο πςειήο ηάζεο. Απαγνξεχεηαη ε ακκνιεςία απφ πνηάκηα θαη ξέκαηα. Απαγνξεχεηαη ε ξχπαλζε ησλ ξεκάησλ (ξίςε κπαδψλ, ζθνππηδηψλ θ.ιπ.). Απαγνξεχεηαη ε κεηαηξνπή ησλ ξεκάησλ θαη ησλ παξαδνζηαθψλ κνλνπαηηψλ (θαιληεξίκηα) ζε δξφκνπο θπθινθνξίαο νρεκάησλ. Δπηπιένλ, πποηείνεηαι η ενζυμάηυζη και διαθύλαξη ηυν μονοπαηιών ηηρ πεπιοσήρ κειέηεο. Πξφθεηηαη γηα ηα παξαδνζηαθά κνλνπάηηα ηνπ Πειίνπ: Γηαδξνκή Μαθξπλίηζα Κνπθνπξάβα, Υάληα Πνξηαξηά Καηερψξη, Άγηνο Λαπξέληηνο Κάησ Λερψληα, Άγηνο Γεψξγηνο Νειείαο Άλσ Λερψληα θαη Άγηνο Γεψξγηνο Νειείαο Κάησ Γαηδέα. Οη ζπγθεθξηκέλεο δηαδξνκέο δελ δηαηξέρνπλ ζε νιφθιεξν ην κήθνο ηνπ ηα φξηα ηεο πεξηνρήο κειέηεο, σζηφζν πξνηείλεηαη (ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ φκνξν δήκν) ηελ πιήξε απνθαηάζηαζε ηνπο σο ελίζρπζε ηνπ θπζηνιαηξηθνχ πεξηπαηεηηθνχ ηνπξηζκνχ ηεο πεξηνρήο. Κηίζκαηα παξαδνζηαθήο αξρηηεθηνληθήο (θηήξηα ή ζχλνια θηεξίσλ πνπ απνηεινχλ αληηπξνζσπεπηηθά δείγκαηα ηεο ηνπηθήο αξρηηεθηνληθήο, κχινη, θξήλεο, θάκπξηθεο, ιηζφζηξσηα κνλνπάηηα, ιίζηλα γεθχξηα, θ.ιπ.) πξνζηαηεχνληαη. Ζ αμηνιφγεζή ηνπο δηελεξγείηαη απφ ηελ ΔΠΑΔ. Απαγνξεχεηαη ε θαηεδάθηζε, θαηαζηξνθή ή ε αιινίσζή ηνπο φπσο θαη ησλ επηκέξνπο αξρηηεθηνληθψλ, θαιιηηερληθψλ θαη ζηαηηθψλ ζηνηρείσλ απηψλ. Σπρφλ εξγαζίεο ζε απηά δηελεξγνχληαη κφλν κε άδεηα απφ αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ. Δπηηξέπεηαη ε επηζθεπή θαη απνθαηάζηαζε ζηελ αξρηθή ηνπο κνξθή θαηά παξέθθιηζε ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ θαη απηψλ πνπ θαζνξίδνληαη κε ηελ παξνχζα πξφηαζε. Πξνηείλεηαη ε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο Φσηνβνιηατθψλ Πάξθσλ θαη γεληθφηεξα ε δεκηνπξγία εγθαηαζηάζεσλ γηα αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο ζε φιε ηελ έθηαζε ηνπ Π.. Βφινπ (κε εμαίξεζε ηηο δψλεο ΠΔΠΓ-1Α, ΠΔΠΓ-1Β, ΠΔΠΓ-1Γ θαη ΠΔΠΓ Πεξηνρή Natura παξαπάλσ γίλεηαη γηα αλαθνξά ζε απηέο ηηο δψλεο), φπνπ ε ζέζε ρσξνζέηεζεο, ν αξηζκφο ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ην κέγεζνο απηψλ θαη ε ζπκβαηφηεηα κε ηηο γχξσ ρξήζεηο γεο ζα πξνθχςεη έπεηηα απφ ζρεηηθή κειέηε θαη πάληνηε ζχκθσλα κε ην Ν. 3468/2006. Ζ κειέηε απηή ζα θαιχπηεη ηελ ππνιιεηπφκελε έθηαζε ηνπ Γήκνπ Βφινπ θαη ζα αθνξά φιεο ηηο Μειεηεηέο: Καληιήο Α., Κνπθνγηάλλε Β., Μεηξάθα Α. 12

14 αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο πνπ ζα κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζην δήκν. Θα αλαλεψλεηαη/ επηθαηξνπνηείηαη ηνπιάρηζηνλ κία θνξά αλά πεληαεηία, αλάινγα κε ηηο πξνθχπηνπζεο αλάγθεο αιιά θαη ηηο εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα απηφ, θαη ζα απνηειεί ηχπν ελεξγεηαθήο ηαπηφηεηαο ηνπ δήκνπ. Π.2.9. ΒΑΗΚΑ ΓΗΚΣΤΑ ΤΠΟΓΟΜΖ ηε ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα νη πξνηάζεηο, αλαθνξηθά κε ηα βαζηθά δίθηπα ππνδνκήο ηνπ Γήκνπ, εζηηάδνληαη θπξίσο: ζην (κε - αζηηθφ) νδηθφ δίθηπν ηεο πεξηνρήο, ηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο, ηελ απνρέηεπζε, ηελ χδξεπζε, ηε δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ, ηελ ελέξγεηα θαη ηηο ηειεπηθνηλσλίεο. Τηνζεηνχληαη νη πξνηάζεηο ηνπ Γξαθείνπ Γνμηάδε φπσο παξνπζηάδνληαη αιιά ζπκπιεξψλνληαη κε: ΔΠΙΜΗΚΤΝΗ ΓΙΑΓΡΟΜΗ ΣΟΤ ΣΔΛΔΦΔΡΙΚ χκθσλα κε ην Ρ πξνηείλεηαη ε ιεηηνπξγία ηειεθεξίθ πνπ λα ζπλδέεη ην Βφιν κε ην Πήιην. Πάλσ ζε απηή ηε ινγηθή πξνηείλεηαη επέθηαζε ηεο δηαδξνκήο θαη δεκηνπξγία ηεο γξακκήο πνπ ζα ζπλδέεη Άλαπξν Γνξίηζα Πήιην. ΠΟΓΗΛΑΣΟΓΡΟΜΟΙ Οη πνδειαηνδξφκνη πνπ πξνηείλνληαη έρνπλ σο ζθνπφ ηελ ελνπνίεζε ζεκαληηθψλ ηνπξηζηηθψλ πφξσλ ηνπ Π. Σν δίθηπν πνδειαηνδξφκσλ μεθηλά απφ ην Βφιν θαη δηαηξέρεη ζρεδφλ φιν ην παξαιηαθφ κέησπν (απφ ηελ Αγξηά κέρξη ηνλ Άγην ηέθαλν) θαη επηπιένλ ζπλδέεηαη κε ηνπο νηθηζκνχο ηεο Εψλεο ΠΔΠΓ ΘΠ. ΤΓΡΟΠΛΑΝΟ Μπνξεί λα δηαζέηεη βάζε γηα πδξνπιάλα κηα πεξηνρή ζαλ ην Βφιν. Π.3. ΓΔΝΗΚΖ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ & ΡΤΘΜΗΖ ΟΗΚΗΣΗΚΩΝ ΤΠΟΓΟΥΔΩΝ Π.3.1 ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΟΗΚΗΜΩΝ Π.. ΒΟΛΟΤ Οη πξνηάζεηο δηαηππψλνληαη κε ηελ εμήο ζεηξά: 1. Βφινο Νέα Ησλία (Υάξηεο Π.3.1.α, Π.3.1.β, Π.3.1.γ) Μειεηεηέο: Καληιήο Α., Κνπθνγηάλλε Β., Μεηξάθα Α. 13

15 2. Αγξηά (Υάξηεο Π.3.2) 3. Οηθηζκνί Πειίνπ (Υάξηεο Π.3.3.α & Π.3.3.β) 4. Οηθηζκνί Θεκαηηθνχ Αξραηνινγηθνχ Πάξθνπ - Γηκήλη, έζθιν, Παιηνχξη (Υάξηεο Π.3.4) 5. Λνηπνί Οηθηζκνί (Υάξηεο Π.3.5) Π Πολεοδομική Οπγάνυζη Βόλος Ν. Ηυνίαρ Πιένλ ηεο πξφηαζεο Γνμηάδε, πξνηείλεηαη κηα κειέηε γηα ηελ εμεχξεζε λέσλ ρψξσλ πξαζίλνπ, είηε κε ηελ αμηνπνηεζε Γεκνηηθήο ή Γεκφζηαο Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο, είηε κέζσ κηαο εθηεηακέλεο κειέηεο γηα αζηηθφ πξάζηλν θαη δίθηπν αζηηθνχ πξαζίλνπ ζηελ πεξηνρή ηνπ Βφινπ θαη ηεο Ν. Ησλίαο. Δπηπιένλ, ζηα πιαίζηα ηεο αλαβάζκηζεο ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ θαη ηεο «αηζζεηηθήο εηθφλαο» ηεο πφιεο πξνηείλεηαη ν Γήκνο λα εθπνλήζεη κειέηε κε ζέκα ηελ ήπηα πεδνδξφκεζε. Πξνηείλεηαη ε κεηαηξνπή ησλ κηθξψλ θαη ζηελψλ δξφκσλ αλάκεζα ζε δχν νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα, ζε πεδνδξφκνπο, φπνπ απηφ είλαη δπλαηφ θαη κε ηε ζχκθσλε γλψκε ησλ ηδηνθηεηψλ, ζηηο πεξηνρέο πνπ παξαηεξείηαη έληνλε έιιεηςε ειεχζεξσλ ρψξσλ. Ήδε, γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζθνπνχ, ζηελ πξφηαζε καο αλαθεξφκαζηε ζηελ δεκηνπξγία Γξακκηθψλ Πάξθσλ Πξαζίλνπ γηα ηνπο ρείκαξξνπο Ξεξηά, Κξαπζίδσλα, Άλαπξν (πξφθεηηαη γηα πξφηαζε ηνπ Ρ). Δπηπιένλ, ε πξφηαζε ζπκπιεξψλεηαη κε ηελ δεκηνπξγία ζε νξηζκέλα ηκήκαηα ησλ ξεκάησλ απηψλ, μχιηλσλ ή κεηαιιηθψλ πξνβφισλ κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ηνπ πεδνδξφκνπ θαη ρξήζε απηψλ είηε σο ρψξν γηα πεξπάηεκα, είηε ρσξνζεηψληαο εθεί, κε απφθαζε ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο, αλαςπθηήξηα, πεξίπηεξα ή θαη παηδηθέο ραξέο. ρεηηθά κε ηελ αχμεζε ηεο ειθπζηηθφηεηαο ηεο πφιεο ηνπ Βφινπ, πξνηείλνληαη: αλάπιαζε ζηελ πεξηνρή ησλ Παιαηψλ κε Υξήζε Γεληθήο Καηνηθίαο αιιά κε θαηεχζπλζε γηα ηελ ππνδνρή Πνιηηηζηηθψλ θαη Φπραγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (Μνπζείν Σξαίλνπ, δεκηνπξγία γθαιεξί, εξγαζηεξίσλ δσγξαθηθήο, θέληξσλ δηαζθέδαζεο, εζηηαηφξηα θιπ). Δπηπιένλ, πξνηείλεηαη ε αλάπιαζε ηεο πεξηνρήο ησλ Πξνζθπγηθψλ ζηε Ν. Ησλία (δηεπξχλεηαη ζηελ πξφηαζή καο) ελψ ηέινο πξνηείλεηαη κειέηε αηζζεηηθήο αλαβάζκηζεο ηνπ θέληξνπ ηνπ Βφινπ. Δπηπιένλ, πξνηξέπνπκε ηελ ελνπνίεζε ησλ αξραηνινγηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ ρψξσλ ηνπ πνιενδνκηθνχ ζπγθξνηήκαηνο θαη ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο. Ο φξνο «ελνπνίεζε» ζεκαίλεη ηε δεκηνπξγία ελφο δηθηχνπ δεκφζησλ ρψξσλ, θνηλφρξεζηνπ πξαζίλνπ, εμππεξεηήζεσλ, πνιηηηζηηθψλ ρψξσλ θαη ρψξσλ Μειεηεηέο: Καληιήο Α., Κνπθνγηάλλε Β., Μεηξάθα Α. 14

16 αλαςπρήο, ην νπνίν ζα ζπλδέεη ηα ζεκαληηθά πνιηηηζηηθά νξφζεκα ηνπ πνιενδνκηθνχ ζπγθξνηήκαηνο, φπσο ηα θχξηα κλεκεία θαη ηηο θχξηεο αξραηνινγηθέο πεξηνρέο. Θα κπνξνχζε θαλείο λα ζεσξήζεη ην ζχλνιν σο έλα Μνπζείν αλνηθηφ ζηελ πφιε. ΜΤΘΟΛΟΓΗΚΟ ΘΔΜΑΣΗΚΟ ΠΑΡΚΟ (ΑΡΓΧ, ΗΑΟΝΑ, ΥΡΤΟΜΑΛΛΟ ΓΔΡΑ, ΚΔΝΣΑΤΡΟΗ) Πξφθεηηαη γηα πξφηαζε ηνπ Ρ πνπ δελ αλαθέξεηαη απφ ηελ πξφηαζε Γνμηάδε, αιιά θαηά ηελ θξίζε καο, απνηειεί ζεκαληηθή πξφηαζε κε πνιιά θαη πνηθίια νθέιε γηα ηνλ αζηηθφ ηνπξηζκφ. Δλ ζπληνκία, πξφθεηηαη λα δηεξεπλεζεί ε δπλαηφηεηα ίδξπζεο ζεκαηηθνχ πάξθνπ ζην Πεδίν ηνπ Άξεσο, κε αλαθνξά ζηελ κπζνινγία ήηνη Αξγνλαπηηθή Δθζηξαηεία, ην πινίν ηεο Αξγνχο, ηνπο Αξγνλαχηεο, ηνπο Κέληαπξνπο, ην Πήιην σο ζεξηλή θαηνηθία ησλ αξραίσλ Οιχκπησλ ζεψλ θ.ν.θ. ΔΠΑΝΑΥΡΖΖ ΚΑΣΔΗΛΖΜΔΝΧΝ ΓΗΑΣΖΡΖΣΔΧΝ ΚΣΗΡΗΧΝ Γηα ηα δηαηεξεηέα θηίξηα πνπ ηεινχλ ππφ ζπλζήθεο θαηάιεςεο πξνηείλεηαη ε απνκάθξπλζε ησλ θαηαιεςηψλ θαη ε επαλαρξεζηκνπνίεζε ηνπο απφ ην Γήκν σο ρψξνπο πνπ πξνάγνπλ ηνλ πνιηηηζκφ. ΛΗΜΑΝΗ Αλάπιαζε ιηκέλα ζπλεξγαζία κε ΟΛΒ Δπελδχζεηο γηα ππνδνκέο αθηνπινΐαο, θηινμελίαο θξνπαδηέξαο θαη ζαιάζζηνπ ηνπξηζκνχ κε ην λεζησηηθφ ρψξν, ηα παξάιηα ηεο Μηθξάο Αζίαο θαη ηα ιηκάληα ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Μεζνγείνπ κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο εκπνξηθήο θαη πνιηηηζηηθήο ζπλεξγαζίαο. Μεηαθνξά ηνπ scrap απφ ην θεληξηθφ Ληκάλη, ζην Σζηγθέιη Αικπξνχ. Μεηεγθαηάζηαζε ησλ δεμακελψλ πεηξειαίνπ ηεο Δηαηξίαο Μακηδάθε ζηε Υξπζή Αθηή Παλαγηάο ζηηο λέεο ιηκεληθέο εγθαηαζηάζεηο Αικπξνχ φπσο πξνβιέπεηαη απφ ην Ρπζκηζηηθφ θαη ην Γεληθφ Πιαίζην Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο. Απφδνζε ηεο κηαο πξνβιήηαο ζην Μπζνινγηθφ Πάξθν. Σέινο, ζηα πιαίζηα ηεο πξφηαζήο καο, θαη ελίζρπζεο θαη πξνψζεζεο νέυν ειδικού σαπακηήπα Σοςπιζμού, ππνζηεξίδεηαη ε πξνψζεζε εηδηθψλ πξνγξακκάησλ «εθπαίδεπζεο» ζηα σθξνληζηηθά Ηδξχκαηα ππφ κνξθή ςπραγσγηθψλ εθδειψζεσλ, Μειεηεηέο: Καληιήο Α., Κνπθνγηάλλε Β., Μεηξάθα Α. 15

17 πξνγξάκκαηα πνπ ζηεξίδνληαη ζην ρνξφ ή θαιιηηερληθέο εξγαζίεο. Πξφθεηηαη γηα ηνλ Σνπξηζκφ Φπιαθψλ. Μέηξα, πνπ κπνξεί λα εληζρχζνπλ απηή ηελ λέα πξνζέγγηζε ζηελ πεξηνρή, απνηεινχλ ε κεηαθνξά ηνπ ζσθξνληζηηθνχ θαηαζηήκαηνο εθηφο ηνπ αζηηθνχ ηζηνχ θαη ε επαλάρξεζε ηνπ θηηξίνπ, ηκήκαηνο ή νιφθιεξνπ, ππφ κνξθή μελνδνρεηαθήο κνλάδαο γηα επηζθέπηεο πνπ ζέινπλ λα βηψζνπλ ην θιίκα ηεο θπιαθήο. ζνλ αθνξά θάπνηα είδνπο πνιηηηθή πξνζέιθπζεο επηζθεπηψλ θαη πξνβνιήο ηεο πεξηνρήο ηνπ Βφινπ πξνηείλεηαη: Καθιέρωζη «Εβδομάδας Τζίποσροσ και Τζιποσρομεζέδων», ε νπνία ζα ιακβάλεη ρψξα κία θνξά ην ρξφλν κε ζθνπφ ηελ πξνζέιθπζε επηζθεπηψλ θαη ηνπξηζηψλ απφ φια ηα κέξε ηεο Διιάδαο. ηα πιαίζηα ηεο εβδνκαδηαίαο απηήο γηνξηήο, ζα πξαγκαηνπνηνχληαη εθδειψζεηο ζρεηηθέο κε ηελ ηζηνξία, ηελ παξαγσγή θαη ηελ θαηαλάισζε ηζίπνπξνπ, απμάλνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ην ελδηαθέξνλ ησλ επηζθεπηψλ. Καθιέρωζη «Εβδομάδας Μοσζείων ηης πόλης». Έλαο άιινο ηνκέαο ζηνλ νπνίν ε πφιε ηνπ Βφινπ ζα κπνξνχζε λα πξσηαγσληζηήζεη αθνξά Δικαζηικά Γπώμενα. πγθεθξηκέλα, πξφθεηηαη γηα εθζέζεηο δσγξαθηθήο, γιππηηθήο, ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο, κνπζηθέο εθδειψζεηο θιπ ζε θεληξηθέο πιαηείεο Βφινπ θαη Νέαο Ησλίαο (ζε θπθιηθφ θαη επαλαιακβαλφκελν ζχζηεκα) ζε ζπλεξγαζία κε θνξείο εθπαίδεπζεο. Π Πολεοδομική Οπγάνυζη Αγπιάρ ηηο παξαιηαθέο πεξηνρέο λα δεκηνπξγεζνχλ πνδειαηφδξνκνη χζηεξα απφ εθπφλεζε εηδηθήο κειέηεο, ψζηε λα ζπγθξνηεζεί νξγαλσκέλν δίθηπν πνπ λα εμππεξεηεί ιεηηνπξγηθά θαη λα πξνζθέξεη αλαςπρή ζηνπο θαηνίθνπο ηνπ Π ε ιφθνπο πνιηηηζηηθήο ή αξραηνινγηθήο ζεκαζίαο (φπσο Γνξίηζα) δεκηνπξγία πνδειαηνδξφκσλ, ρψξσλ πεξηπάηνπ αλάινγα κε ην αλάγιπθν ηεο πεξηνρήο. Πεξηνξηζκφο ησλ ρψξσλ αλαςπρήο (club) ζην παξαιηαθφ κέησπν. Π Πολεοδομική Οπγάνυζη Οικιζμών Γςηικού Πηλίος Γίδνληαη νη εμήο θαηεπζχλζεηο: Πνιενδνκηθέο Ρπκνηνκηθέο κειέηεο ζε φινπο ηνπο νηθηζκνχο Γεκηνπξγία ηνπηθνχ εκπνξηθνχ ηνπξηζηηθνχ θέληξνπ (αλάινγα κε ηνλ νηθηζκφ) θαη θπθινθνξηαθή νξγάλσζε απηψλ. Μειεηεηέο: Καληιήο Α., Κνπθνγηάλλε Β., Μεηξάθα Α. 16

18 Πξέπεη λα γίλεη κέξηκλα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αλαγθψλ ζε ζηάζκεπζε εθείλσλ ησλ θηεξίσλ πνπ δελ κπνξνχλ λα έρνπλ ζέζε ζηάζκεπζεο κέζα ζην νηθφπεδν ηνπο, ελψ ζηνπο νηθηζκνχο πνπ γηα ιφγνπο πξνζηαζίαο ηνπ Σνπίνπ, ην αλάγιπθφ ηνπο δελ παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο ππνγείσλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο πνπ πξνηείλνληαη παξαθάησ, επηβάιιεηαη λα εμεηαζηεί ην ζέκα ην πψο ζα γίλεηαη ε θπθινθνξία εληφο ηνπ νηθηζκνχ. Ηδηαίηεξε κέξηκλα πξέπεη λα δνζεί ζηελ απνθπγή ηεο παξφδηαο δφκεζεο ελψ ζηνπο νηθηζκνχο ζα πξέπεη λα αμηνπνηεζνχλ θελέο επηθάλεηεο νηθνπέδσλ ή γεπέδσλ εθηφο νηθηζκνχ (πξνηηκεηέν λα είλαη δεκφζηα ή δεκνηηθά) γηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο ρψξνη ζηάζκεπζεο. Δπηπιένλ, πξνηείλεηαη λα γίλεη δηεζλήο δηαγσληζκφο ηδεψλ θπθινθνξηαθήο ξχζκηζεο θαη απνθαηάζηαζεο ηνπίνπ (ζπκκεηνρή πνιηηηθψλ κεραληθψλ, γενιφγσλ, πεξηβαιινληνιφγσλ, αξρηηέθηνλεο, πνιενδφκνπο, αξρηηέθηνλεο ηνπίνπ) γηα ην πψο ζα ιπζεί ην ζέκα ηεο ζηάζκεπζεο νρεκάησλ ζηνπο παξαδνζηαθνχο νηθηζκνχο, γηα ηνπο κφληκνπο θαηνίθνπο, θαη ηνπο επηζθέπηεο ηδηαίηεξα θαηά ηελ πςειή ηνπξηζηηθή πεξίνδν. Δκπφδηζε παξφδηαο αλάπηπμεο ησλ πεξηνρψλ απηψλ δίλνληαο θίλεηξα ζηα ηνπηθά ηνπο θέληξα. Δθπφλεζε κειέηεο (ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο άιινπο Γήκνπο ηνπ Πειίνπ) ζηελ νπνία ζα πξνηείλνληαη ηξφπνη νξγάλσζεο ηεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο ηνπ Πειίνπ κε ζεβαζκφ ζηελ πνιηηηζηηθή παξάδνζε ηεο πεξηνρήο θαη ζηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. Ζ κειέηε ζα ππνινγίδεη ηελ ηνπξηζηηθή θέξνπζα ηθαλφηεηα αλά Γήκν ηνπ Πειίνπ, φρη κφλν ησλ ηνπξηζηψλ πνπ δηαλπθηεξεχνπλ, αιιά θαη ησλ εκεξήζησλ επηζθεπηψλ. Γελ επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ ή ινηπψλ ελεξγεηαθψλ ζπζηεκάησλ (κε εμαίξεζε ειηαθνχ ζεξκνζίθσλα) εληφο ησλ νξίσλ ησλ νηθηζκψλ. Δλζσκάησζε Βηνθιηκαηηθψλ ηνηρείσλ θαη λέσλ πιηθψλ ζηελ νηθνδνκή. Νένη ξνη δφκεζεο πνπ πεξηγξάθνληαη παξαθάησ. 1. Μείυζη ηος ςνηελεζηή Γόμηζηρ: i. Γηα θηίξηα θαηνηθίαο ν ζπληειεζηήο δφκεζεο νξίδεηαη σο εμήο : γηα ην ηκήκα ηνπ νηθνπέδνπ κέρξη 300 η.κ. : (0,60) γηα ην ηκήκα ηνπ νηθνπέδνπ απφ 300 η.κ. έσο 1000 η.κ.: (0,30) γηα ην ηκήκα ηνπ νηθνπέδνπ απφ 1000 η.κ. θαη άλσ : (0,15) ii. Γηα ηνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο, θηίξηα ακηγνχο επαγγεικαηηθήο ρξήζεο θαη θηίξηα θνηλήο σθέιεηαο ν ζπληειεζηήο δφκεζεο νξίδεηαη σο εμήο : γηα ην ηκήκα ηνπ νηθνπέδνπ κέρξη 300 η.κ. : (0,80) γηα ην ηκήκα ηνπ νηθνπέδνπ απφ 300 η.κ. έσο 1000 η.κ. : (0,60) γηα ην ηκήκα ηνπ νηθνπέδνπ απφ 1000 η.κ. θαη άλσ : (0,40) Μειεηεηέο: Καληιήο Α., Κνπθνγηάλλε Β., Μεηξάθα Α. 17

19 iii Απαγνξεχεηαη ξεηά ε ηξνπνπνίεζε ηεο ρξήζεο θηηξίνπ γηα λα κελ θαηαζηξαηεγείηαη ε επλντθή δηάηαμε ηνπ απμεκέλνπ.γ. ησλ επαγγεικαηηθψλ ρψξσλ. 2. Μείυζη ηος Ποζοζηού Κάλςτηρ : Μέρξη 300 η.κ., πνζνζηφ θάιπςεο 50% Απφ 300 η.κ. έσο 1000 η.κ., πνζνζηφ θάιπςεο 30% Απφ 1000 η.κ. θαη άλσ, πνζνζηφ θάιπςεο 20% 3. Αύξηζη Δλάσιζηηρ Τποσπευηικήρ Απόζηαζηρ Κηιπίυν i. Ζ ειάρηζηε ππνρξεσηηθή απφζηαζε ησλ θηηξίσλ απφ ηα πιάγηα θαη πίζσ φξηα ηνπ νηθνπέδνπ νξίδεηαη ζε 2,50 κέηξα αληί σλ 0,90 κ πνπ ηζρχεη ζήκεξα, εθφζνλ εμαζθαιίδεηαη πιάηνο θηηξίνπ 8,00 κ.. ii. ε πεξίπησζε πνπ δελ εμαζθαιίδεηαη πιάηνο θηηξίνπ 8.00κ. ε ειάρηζηε απφζηαζε απφ ηα ίζηα φξηα ηνπ νηθνπέδνπ λα κεηψλεηαη κέρξη 0,90 κέηξα. ηελ πεξίπησζε απηή, ε ζέζε ηεο νηθνδνκήο λα ππφθεηηαη ζηελ έγθξηζε ηεο Δ.Π.Α.Δ. iii. Να κελ ηζρχζεη ην πξνεγνχκελν κέηξν γηα φζα νηθφπεδα δεκηνπξγεζνχλ απφ θαηάηκεζε κεγαιχηεξσλ εθηάζεσλ κεηά ηελ έγθξηζε ηεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο. iv. ε πεξίπησζε αλέγεξζεο πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελφο αλεμάξηεησλ θηηξίσλ εληφο ηνπ ίδηνπ νηθνπέδνπ, ε απφζηαζε κεηαμχ ησλ νηθνδνκψλ δελ επηηξέπεηαη λα είλαη κηθξφηεξε απφ πέληε (5) κέηξα. 4. Απηιόηηηα νέυν οικοπέδυν 1000 η.κ. 5. Πποζαπμογή ηυν κηιπίυν ζηο ανάγλςθο ηος θςζικού εδάθοςρ - αποθςγή μεγάλυν επεμβάζευν και απαγόπεςζη καηαζκεςήρ ςτηλών ηοισίυν ανηιζηήπιξηρ Δπειδή γίνεηαι καηαζηραηήγηζη ηοσ επιηρεπόμενοσ μέγιζηοσ ύυοσς αλλά και ηης διαμόρθφζης ηοσ περιβάλλονηας τώροσ, με μεγάλες επιτφμαηώζεις και εκζκαθές, προηείνεηαι: Γηα ηελ έθδνζε νηθνδνκηθήο άδεηαο ππνρξεσηηθή θαηάζεζε ηνπνγξαθηθψλ εμαξηεκέλσλ απφ ην ΔΓΑ '87 κε πςνκεηξηθέο θακπχιεο, ψζηε λα ειέγρνληαη γηα ηελ αξηηφηεηα θαη ηε ζέζε ηνπο. Μειεηεηέο: Καληιήο Α., Κνπθνγηάλλε Β., Μεηξάθα Α. 18

20 Απαγφξεπζε θαηαζθεπήο ςειψλ ηνίρσλ αληηζηήξημεο χςνπο > 1.50 κ. ζηα επηθιηλή νηθφπεδα Μεγαιχηεξν χςνο αληηζηήξημεο λα επηηξέπεηαη κφλν θαηφπηλ αηηηνινγεκέλεο γλσκνδφηεζεο (γεσηερληθή κειέηε) θαη έγθξηζε ηεο ΔΠΑΔ Δηδηθά γηα ηα επηθιηλή νηθφπεδα κε θιίζε > 30% πξνηείλεηαη λα ζεζκνζεηεζεί ππνρξεσηηθή απηνςία ηνπ ειεγθηή κεραληθνχ ή θαη ησλ κειψλ ηεο ΔΠΑΔ πξηλ απφ ηε ρνξήγεζε ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο γηα λα ειέγρεηαη: i. ε δπλαηφηεηα θαιχηεξεο πξνζαξκνγήο ησλ νηθνδνκψλ ζην αλάγιπθν ηνπ θπζηθνχ εδάθνπο θαη ii. ε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο ηεο πξνηεηλφκελεο αξρηηεθηνληθήο κειέηεο θαη ηεο δηακφξθσζεο ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ 6. Γομικά ζηοισεία - ηέγη Να γίλεηαη ππνρξεσηηθή ε απηνςία κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζθειεηνχ θαη ηεο ζηέγεο, πξνθεηκέλνπ λα είλαη δπλαηή ε ζπλέρηζε ησλ εξγαζηψλ ηεο νηθνδνκήο. Ζ ηνπνζέηεζε ηεο ζηέγεο ζην ζηάδην απηφ λα είλαη ππνρξεσηηθή. σο πξνο ηα κνξθνινγηθά Να αθνινπζεί δεχηεξε απηνςία κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ γηα λα δηαπηζηψλεηαη ε ηήξεζε ηεο άδεηαο ηα αξρηηεθηνληθά ζηνηρεία θαη ηα πιηθά. Να ζεζπηζηεί ε θξαηηθή επηδφηεζε (ζηνπο κφληκνπο θαηνίθνπο) γηα ηελ ηνπνζέηεζεο ζηέγεο απφ πιάθα Πειίνπ δεδνκέλνπ φηη απφ ηε δηαηήξεζε ηεο θπζηνγλσκίαο ησλ παξαδνζηαθψλ νηθηζκψλ πξνζδνθφληαη αλαπηπμηαθά νθέιε θαη ηδηαίηεξα γηα ηνλ Σνπξηζκφ. Ζ θαηαζθεπή ηεηξαθιηλνχο ή πνιπθιηλνχο ζηέγεο είλαη ππνρξεσηηθή έζησ θαη αλ άλσζελ ηνπ θαηαζθεπαδφκελνπ ηκήκαηνο νηθνδνκήο επηηξέπεηαη ή πξνβιέπεηαη ε θαηαζθεπή επηπιένλ νξφθνπ ή νξφθσλ. Δπηπιένλ, επεηδή παξαηεξείηαη εμάληιεζε ησλ ιαηνκείσλ ζηελ δηάζεζε πιαθψλ Πειίνπ, πξνηείλεηαη ε εθπφλεζε εηδηθήο αξρηηεθηνληθήο κειέηεο πνπ λα πξνζδηνξίδεη ζε πνηα ηκήκαηα ησλ νηθηζκψλ ηνπ Πειίνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη θεξακίδη. ηελ ζπγθεθξηκέλε κειέηε ζα πξέπεη λα θαζνξίδνληαη νη ζπλεθηηθνί ππξήλεο ησλ νηθηζκψλ κείδνλνο ζεκαζίαο ζε φιν ην Πήιην (απαηηείηαη ε κειέηε απηή λα γίλεη ζε ζπλεξγαζία κε φινπο ηνπο φκνξνπο δήκνπο ηνπ Πειίνπ) πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχλ μόνο Πιάθεο Πειίνπ γηα ηελ ζηέγε ηνπο. 8. Αποσεηεςηικό Γίκηςο Κάζε νηθνδνκή πνπ αλαγείξεηαη λα ππάξρεη ππνρξεσηηθά αλακνλή γηα κειινληηθή ζχλδεζε κε ην απνρεηεπηηθφ δίθηπν Δνθάρρσνζη με επιδόηηζη ηφν ΓΔΤΑ Μειεηεηέο: Καληιήο Α., Κνπθνγηάλλε Β., Μεηξάθα Α. 19

21 Να ππάξρεη πξφβιεςε δεκηνπξγίαο κηθξψλ κνλάδσλ επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ (αηνκηθψλ βηνινγηθψλ θαζαξηζκψλ) Τπνρξεσηηθή θαηαζθεπή ζεπηηθνχ θαη απνξξνθεηηθνχ βφζξνπ ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη δίθηπν απνρέηεπζεο. 9. Θέζειρ ζηάθμεςζηρ Γηα θάζε θαηνηθία ή αλά 80 η.κ. νηθνδνκήο λα ππάξρεη πξφβιεςε γηα κία ζέζε ζηάζκεπζεο Να επηηξέπεηαη ε θαηαζθεπή ππφγεησλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο θάησ απφ δεκφζηεο θαη ηδησηηθέο εθηάζεηο ην πνιχ βάζνπο 5 κέηξσλ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε πςνκεηξηθή θαη πξνο ηα κέζα θαη θαηφπηλ θαηάιιειεο γεσινγηθήο κειέηεο θαη λα επηβάιιεηαη κειέηε απνθαηάζηαζεο ηνπ πεξηβάιινληα ρψξνπ ζε γήπεδα κε θιίζεηο άλσ ηνπ 30%. Π Πολεοδομική Οπγάνυζη Οικιζμών Θεμαηικού Πάπκος Δθπφλεζε πνιενδνκηθψλ ξπκνηνκηθψλ κειεηψλ. Γεκηνπξγία Σνπηθνχ Κέληξνπ φπνπ θξίλεηαη απαξαίηεην. Μειέηε εθπφλεζεο ελνπνίεζεο ησλ αξραηνινγηθψλ ρψξσλ, φπσο πξνηείλεηαη απφ ηελ ρσξνζέηεζε ηεο δψλεο ΠΔΠΓ ΘΠ ηεο πξφηαζεο Π.2 Π Λοιποί Οικιζμοί Δθπφλεζε πνιενδνκηθψλ ξπκνηνκηθψλ κειεηψλ. Π.3.2 ΠΔΡΗΟΥΔ ΟΗΚΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ην Π.2.2 έρνπκε αλαθεξζεί γηα ηηο πξνβιεπφκελεο ρξήζεηο ζην ζηξαηφπεδν Γεσξγνχια. Π.3.3 ΠΔΡΗΟΥΔ ΠΑΡΑΓΩΓΗΚΩΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΩΝ Γεο πξφηαζε Γξαθείνπ Γνμηάδε Π.3.4 ΕΩΝΔ ΚΗΝΖΣΡΩΝ & ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΩΝ ΜΖΥΑΝΗΜΩΝ Οξίδεηαη Εψλε Δηδηθψλ Κηλήηξσλ (ΕΔΚ) ζε πεξηνρέο ηνπ Βφινπ (Νέα Γεκεηξηάδα, Υηιηαδνχ) θαη ηεο Ν. Ησλίαο (Πέηξνπ θαη Παχινπ, Αγ. Αλάξγπξνη) ιακβάλνληαο ππφςε φηη αζθπθηηνχλ απφ ηελ έιιεηςε ειεχζεξσλ ρψξσλ πξαζίλνπ. Πξνηείλεηαη λα δνζνχλ θίλεηξα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο πξφηαζεο ηνπ Άξζξνπ 12 ηνπ Ν. 1577/98 γηα Μειεηεηέο: Καληιήο Α., Κνπθνγηάλλε Β., Μεηξάθα Α. 20

22 ελνπνίεζε ησλ αθάιππησλ ρψξσλ ησλ νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ θαη κεηαηξνπή απηψλ ζε ρψξνπο πξαζίλνπ ή ζε δξφκνπο ήπηαο θπθινθνξίαο. Δπηπιένλ, νξίδεηαη Εψλε Δηδηθψλ Δληζρχζεσλ (ΕΔΔ) ζε ηκήκαηα ησλ θεληξηθψλ πεξηνρψλ ηνπ Βφινπ, ήηνη Δπηά Πιαηάληα Ομπγφλν, Μεηακφξθσζε, Αλάιεςε θαη Άγηνο Κσλζηαληίλνο κε ζθνπφ ηελ ππνγεηνπνίεζε ρψξσλ ζηάζκεπζεο ζε ελνπνηεκέλνπο αθάιππηνπο ρψξνπο σο κέζν άκβιπλζεο θπθινθνξηαθψλ πξνβιεκάησλ. Πξνηείλεηαη ε ελνπνίεζε ησλ αθαιχπησλ ησλ Οηθνδνκηθψλ Σεηξαγψλσλ, ψζηε ζηνλ ππφγεην ρψξν ηνπο λα θαηαζθεπαζζνχλ ηδησηηθνί ρψξνη ζηάζκεπζεο γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ θαηνίθσλ. Οη ζέζεηο απηέο πνπ πξνθχπηνπλ ζα αλήθνπλ θαηά έλα πνζνζηφ ζηνπο ηδηνθηήηεο. Πξφθεηηαη γηα ελεξγνπνίεζε ηνπ Άξζξνπ 12 ηνπ Ν. 1577/ Οη ζπγθεθξηκέλεο Εψλεο Κηλήηξσλ εθηηκνχκε φηη ζα βειηηψζνπλ ηηο ζπλζήθεο θπθινθνξίαο ζηηο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο θαη ζα βειηηψζνπλ ζεκαληηθά ηελ εηθφλα ηεο πφιεο ηφζν γηα ηνλ επηζθέπηε φζν θαη γηα ην κφληκν θάηνηθν, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πξφηαζε αηζζεηηθήο αλαβάζκηζεο ηνπ θέληξνπ ηνπ Βφινπ θαη ηηο πεξηνρέο αλαπιάζεσλ ζε Πξνζθπγηθά Ν. Ησλίαο θαη Παιαηά Βφινπ. Π.3.5 ΓΗΑΚΔΚΡΗΜΔΝΟΗ ΥΩΡΟΗ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ / ΚΟΗΝΩΦΔΛΩΝ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΩΝ Γεο πξφηαζε Γξαθείνπ Γνμηάδε Π.3.6 ΓΗΚΣΤΑ ΑΣΗΚΖ ΤΠΟΓΟΜΖ ρεηηθά κε ηνπο πνδειαηφδξνκνπο αλέηξεμε ζην Π Π.3.7 ΑΦΑΛΔΗΑ / ΠΡΟΣΑΗΑ ΟΗΚΗΜΩΝ ΔΗΜΟΗ Γεο πξφηαζε Γξαθείνπ Γνμηάδε Π.3.8 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΚΑ ΜΔΓΔΘΖ ΑΝΑΓΚΔ Δ ΓΖ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΩΝ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΩΝ Γεο πξφηαζε Γξαθείνπ Γνμηάδε. 1 Δες άρθρο των Μαράτου, Δ & Χαριανός, Β (2005) στο Παράρτημα με τίτλο ΟΙ ΤΠΟΓΕΙΟΙ ΦΨΡΟΙ ΣΑΘΜΕΤΗ Ε ΕΝΟΠΟΙΗΜΕ-ΝΟΤ ΑΚΑΛΤΠΣΟΤ Ψ ΜΕΟ ΑΜΒΛΤΝΗ ΚΤΚΛΟ- ΥΟΡΙΑΚΨΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΨΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ. Μειεηεηέο: Καληιήο Α., Κνπθνγηάλλε Β., Μεηξάθα Α. 21

23 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Μειεηεηέο: Καληιήο Α., Κνπθνγηάλλε Β., Μεηξάθα Α. 22

Β1 ΣΑΓΗΟ (ΠΡΟΣΑΖ) ΥΔΓΗΟΤ ΥΩΡΗΚΖ ΚΑΗ ΟΗΚΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΖ ΠΟΛΖ Γ.Δ. ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ Γ. ΒΟΛΟΤ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ

Β1 ΣΑΓΗΟ (ΠΡΟΣΑΖ) ΥΔΓΗΟΤ ΥΩΡΗΚΖ ΚΑΗ ΟΗΚΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΖ ΠΟΛΖ Γ.Δ. ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ Γ. ΒΟΛΟΤ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ (ΠΡΟΣΑΖ) ΥΔΓΗΟΤ ΥΩΡΗΚΖ ΚΑΗ ΟΗΚΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΖ ΠΟΛΖ Γ.Δ. ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ Γ. ΒΟΛΟΤ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΔΗΑΓΩΓΖ... - 4-1. ηφρνη θαη πεξηερφκελν ηνπ ρεδίνπ Υσξηθήο θαη Οηθηζηηθήο Οξγάλσζεο Αλνηρηήο Πφιεο

Διαβάστε περισσότερα

Γεληθό Πνιενδνκηθό ρέδην Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Νέαο Αγρηάινπ, Π.Δ. Μαγλεζίαο Α ηάδην ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Γεληθό Πνιενδνκηθό ρέδην Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Νέαο Αγρηάινπ, Π.Δ. Μαγλεζίαο Α ηάδην ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 1 ΥΧΡΟΣΑΞΗΚΖ ΘΔΧΡΖΖ ΣΖ Γ.Δ. ΝΔΑ ΑΓΥΗΑΛΟΤ... 5 1.1 Σαπηφηεηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά δηνηθεηηθή δηάξζξσζε... 5 1.2 Δμαξηήζεηο εμππεξεηήζεηο... 6 1.3 πλδέζεηο κε ηελ επξχηεξε πεξηνρή...

Διαβάστε περισσότερα

Έθζεζε πεπξαγκέλσλ, παξαηεξήζεηο ζηα ηειηθά θείκελα, ζπλδπαζηηθό ζελάξην θαη όξακα ηεο νκάδαο Γηνίθεζεο

Έθζεζε πεπξαγκέλσλ, παξαηεξήζεηο ζηα ηειηθά θείκελα, ζπλδπαζηηθό ζελάξην θαη όξακα ηεο νκάδαο Γηνίθεζεο ΠΜ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΣΑΞΙΑ ΣΟΤΝΣΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΣΑΞΙΑ Έθζεζε πεπξαγκέλσλ, παξαηεξήζεηο ζηα ηειηθά θείκελα, ζπλδπαζηηθό ζελάξην θαη όξακα ηεο νκάδαο Γηνίθεζεο Ομάδα Γιοίκηζηρ: Ληάγθεο Νηθφιανο ηάηθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΟΑΠ ΓΗΜΟΤ ΜΗΛΟΤ - Β1 ΣΑΓΙΟ : ΠΡΟΣΑΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ... 2

ΥΟΟΑΠ ΓΗΜΟΤ ΜΗΛΟΤ - Β1 ΣΑΓΙΟ : ΠΡΟΣΑΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ... 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ... 2 Π.1. ΓΟΜΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΥΧΡΗΚΖ ΟΡΓΑΝΧΖ... 5 1.1. Βαζηθέο αξρέο ηεο πξφηαζεο... 5 1.2. Πξνγξακκαηηθέο θαηεπζχλζεηο θαη πεξηερφκελν ηνπ ΥΟΟΑΠ... 7 1.3. Πξνγξακκαηηθά κεγέζε... 9 1.4. Μνληέιν

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΔΛΔΣΖ.Υ.Ο.Ο.Α.Π. ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ»

«ΜΔΛΔΣΖ.Υ.Ο.Ο.Α.Π. ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ» (ΑΝΑΛΤΖ ΓΗΑΓΝΩΖ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ) ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 1. Γεληθά... 3 1.1 ηφρνη θαη πεξηερφκελν ηνπ.υ.ο.ο.α.π.... 3 1.2 Ηζηνξηθφ ηεο κειέηεο... 3 1.3 Πξνδηαγξαθέο θαη δηαδηθαζία ζχληαμεο ηεο κειέηεο...

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΗΣΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΑΘΖΝΑ / ΑΣΣΗΚΖ (ΡΑ) 2021

ΡΤΘΜΗΣΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΑΘΖΝΑ / ΑΣΣΗΚΖ (ΡΑ) 2021 ΥΒΑΕΟ ΝΟΜΟΤ ΡΏ Ώζήλαο/Ώηηηθήο 2021 ΕΏΝΟΤΏΡΕΟ 2012 ΤΠΟΤΡΓΒΕΟ ΠΒΡΕΐΏΛΛΟΝΣΟ, ΒΝΒΡΓΒΕΏ ΚΏΕ ΚΛΕΜΏΣΕΚΔ ΏΛΛΏΓΔ ΟΡΓΏΝΕΜΟ ΡΤΘΜΕΣΕΚΟΤ ΥΒΑΕΟΤ ΚΏΕ ΠΒΡΕΐΏΛΛΟΝΣΟ ΏΘΔΝΏ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΡΤΘΜΗΣΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΑΘΖΝΑ / ΑΣΣΗΚΖ (ΡΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο εμαηξεηηθά ζεκαληηθνχ αξηζκνχ δηάζπαξησλ νηθηζκψλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΥΔΓΗΟ ΓΖΜΟΤ ΒΔΛΟΤ- ΒΟΥΑ 2012-2014

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΥΔΓΗΟ ΓΖΜΟΤ ΒΔΛΟΤ- ΒΟΥΑ 2012-2014 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΥΔΓΗΟ ΓΖΜΟΤ ΒΔΛΟΤ- ΒΟΥΑ 2012-2014 2011 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ: ΜΔΡΟ Α : ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1: ΔΗΑΓΩΓΖ - Ση είλαη ην Δπηρεηξεζηαθφ ρέδην - Μεζνδνινγία - ηάδηα - Γηεπηζηεκνληθή Οκάδα Έξγνπ -

Διαβάστε περισσότερα

5. Απσονηικό Λαζζάνη (Πηγή: http://www.travelstyle.gr/portal/gr/galleries.php?action=view&id=816#

5. Απσονηικό Λαζζάνη (Πηγή: http://www.travelstyle.gr/portal/gr/galleries.php?action=view&id=816# Εικόνερ εξωθύλλος (από πάνω και ππορ ηα δεξιά): 1. Καμπαναπιό Κοζάνηρ (Πηγή: http://www.giapraki.com/photo/main.php?g2_itemid=14) 2. Απσαιολογικό Μοςζείο Αιανήρ (Πηγή: πποζωπικό απσείο Α. Δέθνεπ) 3. Έθιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα Σα Γεληθά Πνιενδνκηθά ρέδηα. Μειέηε πεξίπησζεο: ΓΠ Γήκνπ Ξπινθάζηξνπ Δπηβιέπσλ: Λνπδνβίθνο Βαζελρόβελ πνπδαζηήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΠΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΔΗΜΟ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΕΟΓΑΙΑ

ΣΟΠΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΔΗΜΟ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΕΟΓΑΙΑ ΣΟΠΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΔΗΜΟ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΕΟΓΑΙΑ Ζκδοςθ 2, 11/9/2015 ΥΑΡΟΚΟΠΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ [ΑΤΓΟΤΣΟ 2015] ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΕΟΓΑΙΑ... 3 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος ηης Γενικής Γραμμαηείας Μακεδονίας- Θράκης ζηην προζηαζία διαηηρηηέων κηηρίων και παραδοζιακών οικιζμών.

Ο ρόλος ηης Γενικής Γραμμαηείας Μακεδονίας- Θράκης ζηην προζηαζία διαηηρηηέων κηηρίων και παραδοζιακών οικιζμών. Ο ρόλος ηης Γενικής Γραμμαηείας Μακεδονίας- Θράκης ζηην προζηαζία διαηηρηηέων κηηρίων και παραδοζιακών οικιζμών. Σο παράδειγμα ηης Άνω Πόλης Θεζζαλονίκης. Δηζεγήηξηεο: Γξ Μαξία Μαξγαξίηα Βπδαληηάδνπ, Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερφκελα Κεθάιαην Ι. Κεθάιαην ΙΙ.

Πεξηερφκελα Κεθάιαην Ι. Κεθάιαην ΙΙ. Πεξηερφκελα Πξφινγνο... 5 Δηζαγσγή... 7 Κεθάιαην Ι. Ζ ζέζε ηεο Πεξηθέξεηαο Ζπείξνπ ζηνλ εζληθφ θαη επξσπατθφ ρψξν... 9 1. πλζήθε ηεο Ληζαβφλαο... 9 2. ηξαηεγηθή «Δπξψπε 2020»... 9 3. ρέδην Αλάππμεο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ

Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Στήριξη Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών 2012» Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ Γεκηνπξγία Σνπηθνύ πκπιέγκαηνο Βηώζηκνπ Σνπξηζκνύ: Μειέηε ππάξρνπζαο ηνπξηζηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Μειέηε Πξνζαλαηνιηζκνχ. ηεο παξέκβαζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο. Δπηρεηξεκαηηθψλ Πεξηνρψλ Δζληθήο Δκβέιεηαο».

Μειέηε Πξνζαλαηνιηζκνχ. ηεο παξέκβαζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο. Δπηρεηξεκαηηθψλ Πεξηνρψλ Δζληθήο Δκβέιεηαο». ΔΣΒΑ-ΒΗΠΔ Α.Δ. Αχγνπζηνο 2004 Μειέηε Πξνζαλαηνιηζκνχ ηεο παξέκβαζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Αληαγσληζηηθφηεηα» ζηνλ ηνκέα ησλ Νέσλ Βηνκεραληθψλ θαη Δπηρεηξεκαηηθψλ Πεξηνρψλ Δζληθήο Δκβέιεηαο».

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΥΔΓΙΟ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΥΔΓΙΟ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΥΔΓΙΟ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΔΡΓΟ ΔΠΔΑ-Θ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΠΙ Τπεχζπλνο έξγνπ ΔΠΔΑ-Θ/ΚΡΗΠΙ: Καζ. Ηιίαο Υνχζηεο, Γ/ληήο ΙΔΣΔΘ/ΔΚΔΣΑ ΒΟΛΟ, ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ 2013 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΙΑΓΧΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΩΝ ΥΔΓΗΟ ΚΤΑ MAΡΣΗΟ 2011 1 ΔΓΚΡΗΖ ΔΗΓΗΚΟΤ ΠΛΑΗΗΟΤ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ Ππόγπαμμα Μεηαπηςσιακών ποςδών «Ολοκληπωμένη Ανάπηςξη & Διασείπιζη ηος Αγποηικού Υώπος» ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Γπλαηόηεηεο θαη πεξηνξηζκνί

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΖ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΑΗΚΖ ΔΝΩΖ

Ζ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΖ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΑΗΚΖ ΔΝΩΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΓΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Ζ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΖ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΑΗΚΖ ΔΝΩΖ ΠΟΤΓΑΣΔ: ΣΑΟΤΖ ΚΩΝ/ΝΟ, ΑΚΚΑ ΓΗΩΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ... 3. 1.1 Αξρή ζρεδηαζκνύ θαη Οκάδα κειέηεο... 3 2. ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ ΠΔΠ ΥΧΡΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΘΗ...

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ... 3. 1.1 Αξρή ζρεδηαζκνύ θαη Οκάδα κειέηεο... 3 2. ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ ΠΔΠ ΥΧΡΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΘΗ... ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ... 3 1.1 Αξρή ζρεδηαζκνύ θαη Οκάδα κειέηεο... 3 2. ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ ΠΔΠ ΥΧΡΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΘΗ... 3 2.1 θνπόο ηεο ηξαηεγηθήο Πεξηβαιινληηθήο Δθηίκεζεο (ΠΔ)... 3 2.2. θνπηκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΟ ΝΟΜΟ ΠΙΕΡΙΑ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΜΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 3 ΑΣΕΡΩΝ

Ο ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΟ ΝΟΜΟ ΠΙΕΡΙΑ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΜΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 3 ΑΣΕΡΩΝ Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης & Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Ο ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΟ ΝΟΜΟ ΠΙΕΡΙΑ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΜΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 3 ΑΣΕΡΩΝ Ο ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΚΧΣΟΠΟΤΛΟ ΣΔΦΑΝΟ ΥΠΕΥΘΗΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΡΒΑΣΟΠΟΤΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δλόηεηα Α : Πηξαηεγηθόο Πρεδηαζκόο

Δλόηεηα Α : Πηξαηεγηθόο Πρεδηαζκόο ΓΖΚΝΠ ΜΙΝΘΑΠΡΟΝ - ΔΟΥΠΡΗΛΖΠ ΔΟΓΝ : «Δπηρεηξεζηαθό Ξξόγξακκα Γήκνπ Μπινθάζηξνπ - Δπξσζηίλεο» ΘΟΗΝΠ ΡΝ ΔΟΓΝ : Γήκνο Μπινθάζηξνπ - Δπξσζηίλεο ΡΗΡΙΝΠ ΔΓΓΟΑΦΝ : Δλόηεηα Α : Πηξαηεγηθόο Πρεδηαζκόο ΛΝΔΚΒΟΗΝΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΜΟΤ ΠΑΛΑΙΟΤ ΦΑΛΗΡΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟΤ 2011 2014

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΜΟΤ ΠΑΛΑΙΟΤ ΦΑΛΗΡΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟΤ 2011 2014 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΜΟΤ ΠΑΛΑΙΟΤ ΦΑΛΗΡΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟΤ 2011 2014 ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΚΑΗ ΔΗΖΓΖΖ ΣΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ 2011 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α: ΔΠΔΚΣΑΔΗ ΥΔΓΗΩΝ ΠΟΛΔΩΝ.

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α: ΔΠΔΚΣΑΔΗ ΥΔΓΗΩΝ ΠΟΛΔΩΝ. Ν-1337/83 ( ΦΔΚ-33/Α/4-3-83). ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α: ΔΠΔΚΣΑΔΗ ΥΔΓΗΩΝ ΠΟΛΔΩΝ. ΑΡΘΡΟΝ-1: ΠΔΡΗΟΥΔ ΔΠΔΚΣΑΔΩΝ - ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΔ ΔΝΟΣΖΣΔ. [Γελ εθαξκφδεηαη πιένλ κεηά ηελ έθδνζε ηνπ Ν-2508/97 βιέπε θαη Δγθ-41/97 Αξζ-25] 1.

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΧΝ ΑΦΗΞΔΧΝ ΣΟ ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑ»

«ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΧΝ ΑΦΗΞΔΧΝ ΣΟ ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑ» ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα : Λνγηζηηθήο Μάζεκα : Πηπρηαθή Δξγαζία Γηδάζθωλ Καζεγήηξηα : Φιώξνπ Γηαλλνύια Θέκα Πηπρηαθήο Δξγαζίαο : «ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΝΑΛΤΖ ΣΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΚΗΝΖΖ ΣΟ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΟΤ. ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΑΦΗΞΔΧΝ 2009.

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΝΑΛΤΖ ΣΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΚΗΝΖΖ ΣΟ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΟΤ. ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΑΦΗΞΔΧΝ 2009. ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΝΑΛΤΖ ΣΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΚΗΝΖΖ ΣΟ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΟΤ. ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΑΦΗΞΔΧΝ 2009. Άλλα Γ. Κνπγηνπκνπηδή Πηπρίν Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Τπνβιεζείζα γηα ην Μεηαπηπρηαθό Γίπισκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΣΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Ζ πεξίπησζε ηεο πφιεο ηνπ Πεηξαηά

ΑΠΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΣΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Ζ πεξίπησζε ηεο πφιεο ηνπ Πεηξαηά ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Γ Π Μ - ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ & ΥΔΓΗΑΜΟ ΣΟΤ ΥΧΡΟΤ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ : ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΑ ΚΑΗ ΥΧΡΟΣΑΞΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ ΑΠΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΣΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Ζ πεξίπησζε ηεο πφιεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤ ΥΑΝΙΩΝ 2011-2014

ΔΗΜΟΤ ΥΑΝΙΩΝ 2011-2014 ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΥΑΝΙΩΝ 2011-2014 Α ΦΑΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΥΕΔΙΑΜΟ Νοέμβριος 2011 Σελίδα 1 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΔΗΑΓΧΓΗΚΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ... 4 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΖΜΟΤ ΥΑΝΗΧΝ:... 4 ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ... 4 1. Ο.Σ.Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ. Η οικολογική διατείριζη ηης προζηαηεσμένης περιοτής ηοσ όροσς Βόρα ζηην περιοτή ηης Αριδαίας.

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ. Η οικολογική διατείριζη ηης προζηαηεσμένης περιοτής ηοσ όροσς Βόρα ζηην περιοτή ηης Αριδαίας. ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες χολή Θετικών Επιστημών Σμήμα Βιολογίας Η οικολογική διατείριζη ηης προζηαηεσμένης περιοτής ηοσ όροσς Βόρα ζηην

Διαβάστε περισσότερα