ΑΝΑΘΔΩΡΖΖ - ΔΠΔΚΣΑΖ ΓΔΝΗΚΟΤ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΟ ΒΟΛΟΤ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΘΔΩΡΖΖ - ΔΠΔΚΣΑΖ ΓΔΝΗΚΟΤ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΟ ΒΟΛΟΤ"

Transcript

1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΗΑ ΠΟΛYTEXNIKH ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΥΩΡΟΣΑΞΗΑ, ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Μεηαπηςσιακό Ππόγπαμμα ποςδών ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΑ - ΥΩΡΟΣΑΞΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: STUDIO ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΑ - ΥΩΡΟΣΑΞΗΑ ΑΝΑΘΔΩΡΖΖ - ΔΠΔΚΣΑΖ ΓΔΝΗΚΟΤ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΟ ΒΟΛΟΤ " ΣΑΓΗΟ Β-1: ΠΡΟΣΑΖ ΟΜΑΓΑ ΣΟΤΡΗΜΟΤ " ΜΔΛΔΣΖΣΔ ΚΑΝΣΛΖ ΑΛΔΞΗΟ ΥΧΡΟΣΑΚΣΖ / ΠΟΛΔΟΓΟΜΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΚΟΤΦΟΓΗΑΝΝΖ ΒΑΗΛΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΜΖΣΡΑΚΑ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΑΡΥΗΣΔΚΣΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΒΟΛΟ ΗΟΤΝΗΟ 2011

2 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 Π.1. - ΓΟΜΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΥΧΡΗΚΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ... 3 Π.1.1. ΒΑΗΚΔ ΑΡΥΔ ΣΖ ΠΡΟΣΑΖ... 3 Πξνγξακκαηηθά Μεγέζε... 6 ρέζεηο ηνπ Γήκνπ κε ηνπο Δπξχηεξνπο Άμνλεο Αλάπηπμεο / Ρφινο... 6 Π.1.2. ΜΟΝΣΔΛΟ ΥΧΡΗΚΖ ΟΡΓΑΝΧΖ / ΓΟΜΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ... 6 Π.1.3. ΑΝΑΓΡΑΖ ΠΡΟ ΣΟ ΥΧΡΟΣΑΞΗΚΟ / ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ... 7 Π.2. ΟΡΓΑΝΧΖ ΥΡΖΔΧΝ ΓΖ & ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ... 7 Π.2.1 ΓΔΝΗΚΑ... 7 Π.2.2. ΠΔΡΗΟΥΔ ΟΗΚΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (Π.Ο.Α)... 7 Π.2.3. ΠΔΡΗΟΥΔ ΠΑΡΑΓΧΓΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ (Π.Π.Γ.)... 8 Π.2.4. ΠΔΡΗΟΥΔ ΔΛΔΓΥΟΤ & ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΤ ΣΖ ΓΟΜΖΖ (Π.Δ.Π.Γ.)... 8 Π.2.5. ΠΔΡΗΟΥΔ ΔΗΓΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ Π.2.6 ΕΧΝΔ ΚΑΣΑΛΛΖΛΔ ΓΗΑ ΔΞΔΤΡΔΖ ΠΔΡΠΟ Π.2.7. ΠΔΡΗΟΥΔ ΗΓΗΑΗΣΔΡΧΝ ΥΡΖΔΧΝ (Π.Η.Υ.) Π.2.8. ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Δ ΟΛΖ ΣΖΝ ΔΚΣΑΖ ΣΧΝ ΠΔΡΗΟΥΧΝ ΠΔΠΓ & ΠΔΠ Π.2.9. ΒΑΗΚΑ ΓΗΚΣΤΑ ΤΠΟΓΟΜΖ Μειεηεηέο: Καληιήο Α., Κνπθνγηάλλε Β., Μεηξάθα Α. 1

3 Π.3. ΓΔΝΗΚΖ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΖ ΟΡΓΑΝΧΖ & ΡΤΘΜΗΖ ΟΗΚΗΣΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΥΔΧΝ Π.3.1 ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΟΗΚΗΜΧΝ Π.. ΒΟΛΟΤ Π Πνιενδνκηθή Οξγάλσζε Βφινπ Ν. Ησλίαο Π Πνιενδνκηθή Οξγάλσζε Αγξηάο Π Πνιενδνκηθή Οξγάλσζε Οηθηζκψλ Γπηηθνχ Πειίνπ.. 16 Π Πνιενδνκηθή Οξγάλσζε Οηθηζκψλ Θεκαηηθνχ Πάξθνπ Π Λνηπνί Οηθηζκνί Π.3.2 ΠΔΡΗΟΥΔ ΟΗΚΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Π.3.3 ΠΔΡΗΟΥΔ ΠΑΡΑΓΧΓΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ Π.3.4 ΕΧΝΔ ΚΗΝΖΣΡΧΝ & ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΜΧΝ Π.3.5 ΓΗΑΚΔΚΡΗΜΔΝΟΗ ΥΧΡΟΗ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΧΝ / ΚΟΗΝΧΦΔΛΧΝ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΧΝ Π.3.6 ΓΗΚΣΤΑ ΑΣΗΚΖ ΤΠΟΓΟΜΖ Π.3.7 ΑΦΑΛΔΗΑ / ΠΡΟΣΑΗΑ ΟΗΚΗΜΧΝ ΔΗΜΟΗ Π.3.8 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΚΑ ΜΔΓΔΘΖ ΑΝΑΓΚΔ Δ ΓΖ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΧΝ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΧΝ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Μειεηεηέο: Καληιήο Α., Κνπθνγηάλλε Β., Μεηξάθα Α. 2

4 ΔΗΑΓΩΓΖ Ο Σνπξηζκφο είλαη ζήκεξα έλαο δπλακηθά αλαπηπζζφκελνο θιάδνο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο αιιά θαη έλαο θιάδνο εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ ηνπηθή νηθνλνκία ηνπ Π. Βφινπ. Ο Βφινο είλαη κηα πφιε κε έληνλε ηνπξηζηηθή θίλεζε κηαο θαη απνηειεί ηνλ ζπγθνηλσληαθφ θφκβν κεηαμχ Βφξεησλ πνξάδσλ θαη ηεο πεξηνρήο ηνπ Πειίνπ. Αναπηςξιακό Όπαμα Η περιοτή ηοσ Βόλοσ φς Σοσριζηικός Προοριζμός & Πύλη Σοσριζηικής Κίνηζης ηοσ Ν. Μαγνηζίας και ηης εσρύηερης περιοτής ηης Θεζζαλίας. Γηα λα κπνξέζεη ν Σνπξηζκφο λα απνθηήζεη αθφκε κεγαιχηεξε δπλακηθή θαη λα βνεζήζεη πεξαηηέξσ ηελ αλάπηπμε ζην Π Βφινπ, ζα πξέπεη εθηφο απφ ηνλ παξαδνζηαθφ καδηθφ ηνπξηζκφ λα αλαπηχμεη θαη άιιεο κνξθέο ηνπξηζκνχ. Π.1. - ΓΟΜΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΥΩΡΗΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ Σν δνκηθφ ζρέδην ηεο ρσξηθήο νξγάλσζεο ηνπ Π.. Βφινπ, πνπ απνηππψλεηαη ζρεκαηηθά ζην Υάξηε Π.1 πεξηγξάθεη ζπλνπηηθά ην πξφηππν αλάπηπμεο θαη νξγάλσζεο ηνπ νηθηζηηθνχ δηθηχνπ ηνπ Π.. Π.1.1. ΒΑΗΚΔ ΑΡΥΔ ΣΖ ΠΡΟΣΑΖ Οινθιεξσκέλε Βηψζηκε Σνπξηζηηθή Αλάπηπμε πνιιψλ κνξθψλ Αλάπηπμε ελαιιαθηηθψλ ήπησλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ Ο Βφινο ησλ Σεζζάξσλ Δπνρψλ Αξραηνινγηθφο Σνπξηζκφο Αζηηθφο Σνπξηζκφο (πλεδξηαθφο, Αζιεηηθφο θ.α.) Δλαιιαθηηθφο Σνπξηζκφο Μειεηεηέο: Καληιήο Α., Κνπθνγηάλλε Β., Μεηξάθα Α. 3

5 Θαιάζζηνο Σνπξηζκφο Θξεζθεπηηθφο ( εθθιεζίεο, κνλαζηήξηα, παλεγχξεηο θιπ) Πνιενδνκηθή νξγάλσζε, αλαδσνγφλεζε θαη αλαβάζκηζε ησλ Οηθηζηηθψλ Πεξηνρψλ Γηαζθάιηζε ηεο Πξνζηαζίαο θαη απνθαηάζηαζεο ηνπ Πεξηβάιινληνο Πεξηνξηζκφο ηεο εθηφο ζρεδίνπ δφκεζεο Οη ζπλδπαζκνί φισλ ή θάπνησλ απφ ηα είδε ηνπξηζκνχ πνπ αλαθέξακε πην πάλσ κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ θαζνξηζηηθά ζηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ ζην Π Βφινπ. Ζ πξνζθνξά ηνπξηζηηθψλ παθέησλ γαζηξνλνκίαο, ςπραγσγίαο θαη ελεκέξσζεο γηα ηνλ πνιηηηζηηθφ πινχην πνπ δηαζέηεη, πξέπεη λα απνηειέζεη πξνηεξαηφηεηα γηα ηνπο ηνπξηζηηθνχο πξάθηνξεο θαζψο ζα ακβιχλεη ηε ρσξνηαμηθή ζπγθέληξσζε ηεο ηνπξηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, θαη ζα αλαβαζκίζεη θαη ζα εκπινπηίζεη ην ηνπξηζηηθφ πξντφλ πνπ πξνζθέξεηαη απφ απηήλ. Σέινο, νη αλαπηπμηαθέο δπλαηφηεηεο ηεο πεξηνρήο ζπλνςίδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα (αλάιπζε S.W.O.T.). ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ Ζ ζέζε ηεο πφιεο ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν. Ηδηαίηεξα θεληξνβαξήο ζέζε ζε επίπεδν Διιάδαο. Ζ γεηηλίαζε ηνπ Βφινπ κε ην Πήιην θαη ηηο πνξάδεο, πνπ εμαζθαιίδνπλ πνηφηεηα θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο ηνπξηζκνχ & ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ. Σν Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο θαη ηα Δξεπλεηηθά ηνπ Κέληξα Δληζρχεηαη ν εθπαηδεπηηθφο, επηζηεκνληθφο & ζπλεδξηαθφο ηνπξηζκφο. Τςειή πξνζβαζηκφηεηα, κε χπαξμε ζεκαληηθψλ κεηαθνξηθψλ ππνδνκψλ (νδηθέο, ζαιάζζηεο, ζηδεξνδξνκηθέο) Ζ χπαξμε ιηκαληνχ (πνιηηηζηηθή ζπλεξγαζία κε Ησάλληλα, Α. Μεζφγεην θαη Δχμεηλν Πφλην). Σξηηνγελνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο Ζ ηζηνξηθή & πνιηηηζηηθή ηεο θιεξνλνκηά. Σνπξηζηηθνί πφξνη δηεζλήο εκβέιεηαο ΑΔΤΝΑΜΙΕ Ζ έιιεηςε επαξθψλ ηνπξηζηηθψλ ππνδνκψλ (μελνδνρεία Α θαηεγ., ζχγρξνλε καξίλα θιπ.) Ζ κε ηθαλνπνηεηηθή αμηνπνίεζε θαη αλάδεημε ησλ «ηνπξηζηηθψλ» πφξσλ ηεο πεξηνρήο (αξρ. ρψξνη, ζαιάζζην κέησπν, πεξηνρέο πξαζίλνπ, κλεκεία θιπ) Σν θπθινθνξηαθφ πξφβιεκα ηεο πφιεο, θπξίσο ιφγσ έιιεηςεο ρψξσλ ζηάζκεπζεο ή ηελ ζηελφηεηα ησλ πεξηζζφηεξσλ νδηθψλ αμφλσλ. Διιηπείο ή/θαη ιεηηνπξγηθά απαμησκέλεο κεηαθνξηθέο θαη παξαγσγηθέο ππνδνκέο. ρη πιήξσο ηθαλνπνηεηηθέο δεκφζηεο ζπγθνηλσλίεο Ζ ρακειή πνηφηεηα αζηηθψλ ππνδνκψλ (έιιεηςε πάξθσλ, ρψξσλ πξαζίλνπ θαη πιαηεηψλ) Ζ έιιεηςε επηρεηξεκαηηθήο θνπιηνχξαο πνπ δελ επηηξέπεη ηε Μειεηεηέο: Καληιήο Α., Κνπθνγηάλλε Β., Μεηξάθα Α. 4

6 (αξρ. Υψξνη έζθινπ & Γηκήλη, ρσξηά Πειίνπ) Σνπξηζηηθή θίλεζε θαη πςειφο ξπζκφο αλάπηπμεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ θιάδνπ. Σν ζρεηηθά, κεγάιν κέγεζνο ηεο πφιεο. Ζ δξαζηεξηνπνίεζε πνιιψλ ηνπηθψλ αζιεηηθψλ ζπιιφγσλ θαη νη αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο. Θεζκνζεηεκέλα ζρέδηα ππεξθείκελνπ ζρεδηαζκνχ (Γεληθφ Υσξνηαμηθφ, Δηδηθά Πι., ΠΠΥ Θεζζαιίαο, Ρ Βφινπ). ΕΤΚΑΙΡΙΕ Ο Βφινο βξίζθεηαη ζε πξνλνκηαθή ζέζε ζπγθξηηηθά κε ηηο άιιεο ζεζζαιηθέο πφιεηο (αξθεηά θαιή πξνζπειαζηκφηεηα ζηνλ ΠΑΘΔ θαη ζηα δχν αεξνδξφκηα ηεο Θεζζαιίαο). Σν πνιηηηθφ αεξνδξφκην ηεο Νέαο Αγρηάινπ, δεκηνπξγεί επθαηξίεο αλάπηπμεο. Ζ ζηξαηεγηθή ηεο αλάπηπμεο ζηελ Διιεληθή Πεξηθέξεηα πξνυπνζέηεη ηελ ελδνπεξηθεξεηαθή ζπλεξγαζία ζε επίπεδν πφιεσλ (ΥΠ Θεζζαιίαο). Ζ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο. Γηεζλείο εκβέιεηαο πξννξηζκνί ζε γεηηνληθή απφζηαζε (Βφξεηεο πνξάδεο, παξαδνζηαθνί νηθηζκνί Πειίνπ) Ζ δεκηνπξγία ηειεθεξίθ ζην Πήιην. Δπαλαιεηηνπξγία φιεο ηεο γξακκήο ηνπ ηζηνξηθνχ «ηξελάθη ηνπ Πειίνπ» δεκηνπξγία λέσλ ληφπησλ επηρεηξήζεσλ. Ζ δηάζπαξηε δφκεζε Έιιεηςε κεραληζκψλ πξνζηαζίαο ηνπ Σνπίνπ. Ζ θαηάιεςε κεγάινπ κέξνπο ηνπ ζαιάζζηνπ κεηψπνπ ηεο πφιεο απφ ην εκπνξηθφ ιηκάλη, κε ρξήζεηο ακθηβφινπ ρξεζηκφηεηαο, πνπ ππνβαζκίδνπλ ηελ εηθφλα ηεο πφιεο θαη εκπνδίδνπλ ηελ αλάπηπμε άιισλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηελ πξφζβαζε ζηνπο θαηνίθνπο. Ζ πεξηνξηζκέλεο αηζζεηηθήο εηθφλα ηεο πφιεο (ιφγσ έιιεηςεο θηηξίσλζπκβφισλ, θαηαζθεπήο θηηξίσλ ρακειήο αξρηηεθηνληθήο αμίαο, εθηφπηζεο πεδψλ απφ ηα απηνθίλεηα, αίζζεζεο αλαξρίαο ηνπ θέληξνπ). Ζ δηαίξεζε ηνπ Π.. Βφινπ απφ ηηο γξακκέο ηνπ ηξέλνπ θαη ησλ ξεπκάησλ πνπ ην δηαζρίδνπλ, πξνθαιψληαο δπζθνιίεο ζηε ζπγθνηλσλία. Ζ επελδπηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηνλ ηνπξηζκφ πξαγκαηνπνείηαη θπξίσο εθηφο Βφινπ. Έιιεηςε νινθιεξσκέλνπ ζρέδηνπ Marketing ηνπ Σφπνπ. ΑΠΕΙΛΕ Ζ κε αλάιεςε ησλ Μεζνγεηαθψλ Αγψλσλ ηνπ Ζ ηξέρνπζα δεκνζηνλνκηθή θξίζε ηνπ Κξάηνπο. Ζ πηψζε ηνπ ηνπξηζκνχ ιφγσ νηθνλνκηθήο δπζπξαγίαο. Οη γεηηνληθνί ηνπξηζηηθνί πξννξηζκνί (Τπφινηπε Θεζζαιία Σνπξθία θιπ). Ζ κε ζχλδεζε ηνπ Βφινπ κε ηνπο λένπο αλαπηπμηαθνχο άμνλεο. Ζ πεξαηηέξσ ελίζρπζε ηεο ηάζεο ζπγθέληξσζεο ησλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πξνο ηνπο δχν πφινπο αλάπηπμεο ηεο ρψξαο (Πφινο Αηηηθήο, Πφινο Θεζζαινλίθεο) Μειεηεηέο: Καληιήο Α., Κνπθνγηάλλε Β., Μεηξάθα Α. 5

7 Γεκηνπξγία δηθηχνπ ηξακ Βφινπ Ν. Ησλίαο Νένο ξφινο αζηηθνχ θέληξνπ & επξχηεξεο πεξηνρήο ζε θέληξν ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ (παξεκβάζεηο αηζζεηηθήο βειηίσζεο θαηαζθεπψλ & δεκφζησλ ρψξσλ ) Αμηνπνίεζε ησλ Οιπκπηαθψλ ππνδνκψλ. Αλάδεημε ηεο άξξεθηεο ζρέζεο δηαθξηηή θχζε & πνιηηηζκηθή πξνζσπηθφηεηα ηνπ θάζε ρψξνπ. Έληαμε ηεο πφιεο ζε δηεζλή θαη εζληθά δίθηπα πφιεσλ. Ππογπαμμαηικά Μεγέθη πσο πξνθχπηνπλ απφ ηελ πξφηαζε Γξαθείν Γνμηάδε. σέζειρ ηος Γήμος με ηοςρ Δςπύηεποςρ Άξονερ Ανάπηςξηρ / Ρόλορ Γεσγξαθηθά, ε πφιε ηνπ Βφινπ βξίζθεηαη ζε ηδηαίηεξε θεληξνβαξηθή ζέζε, δεδνκέλνπ φηη βξίζθεηαη ζε θνληηλή απφζηαζε απφ ηνλ θεληξηθφ αλαπηπμηαθφ άμνλα ηεο ρψξαο Π.Α.Θ.Δ. φζν θαη απφ ην γεγνλφο φηη απνηειεί ηκήκα ηνπ Γηπφινπ Λάξηζαο Βφινπ φπσο πξνθχπηεη απφ ην ΠΠΥΑΑ Θεζζαιίαο. Δπηπιένλ, ν Βφινο ζπληζηά ην επίθεληξν ηνπ Ννκνχ Μαγλεζίαο, δεδνκέλνπ ησλ δηνηθεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ - εμππεξεηήζεσλ (λνκαξρηαθνχ επηπέδνπ), γηα φινπο ηνπο θαηνίθνπο ηνπ Ννκνχ. ησλ κεηαθηλήζεσλ, γηα θάιπςε εκπνξηθψλ θαη ινηπψλ αλαγθψλ/ εμππεξεηήζεσλ, ησλ θαηνίθσλ ηνπ κεγαιχηεξνπ ηκήκαηνο ηνπ Ννκνχ. Σνπξηζηηθή πχιε πξνο ηα Κέληξα Σνπξηζκνχ Παξαζεξηζκνχ δηεζλνχο εκβέιεηαο ήηνη νηζιφηικό ζύμπλεγμα Βορείφν ποράδφν και ηοσ Πηλίοσ. Π.1.2. ΜΟΝΣΔΛΟ ΥΩΡΗΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ / ΓΟΜΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ην γεσγξαθηθφ ρψξν ηνπ Π.. Βφινπ δηαθξίλνληαη ζε γεληθέο γξακκέο ηέζζεξηο επξχηεξεο ρσξηθέο ελφηεηεο. Ζ πξψηε είλαη νη πφιεηο ηνπ Βφινπ θαη ηεο Ν. Ησλίαο κε ηνπο φκνξνπο νηθηζκνχο φπνπ απνηεινχλ ρσξηθή ελφηεηα ζηελ νπνία δχλαηαη λα αλαπηπρηνχλ ηνπξηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε θπξίαξρν θίλεηξν ηνλ πνιηηηζκφ, ηελ Μειεηεηέο: Καληιήο Α., Κνπθνγηάλλε Β., Μεηξάθα Α. 6

8 επηζηήκε θαη εθπαίδεπζε, επαγγεικαηηθνί ιφγνη, αζιεηηζκφ, θαη ειεχζεξν ρξφλν. Ζ δεχηεξε, αλαηνιηθά ηνπ Βφινπ αθνξά ηνπο νηθηζκνχο ηνπ Πειίνπ πνπ αλήθνπλ ζην Π.. Βφινπ. Πξφθεηηαη γηα κηα πεξηνρή πνπ πξνζειθεί επηζθέπηεο κε θπξίαξρν θξηηήξην ηελ γλσξηκία κε ηελ θχζε θαη ηελ χπαηζξν θαζψο θαη ηελ ζξεζθεία. Ζ Σξίηε αθνξά φιν ην ζαιάζζην κέησπν ηεο πεξηνρήο κειέηεο, ζεκαληηθφ ηνπξηζηηθφ πφξν κε θχξην ραξαθηεξηζηηθφ δξαζηεξηφηεηεο ζαιάζζηνπ ραξαθηήξα. Σέηαξηε «λέα» ρσξηθή ελφηεηα, απνηειείηαη απφ ηνλ παξαδνζηαθφ νηθηζκφ Παιηνχξη θαη ηνπο δχν αξραηνινγηθνχο ρψξνπο δηεζλνχο εκβέιεηαο Γηκήλη θαη έζθιν πνπ επηζπκνχκε λα απνηειέζνπλ έλα ηνπξηζηηθφ Σξίπνιν κε θπξίαξρν θίλεηξν ηνλ πνιηηηζκφ, ηελ επηζηήκε θαη εθπαίδεπζε, ηελ γλσξηκία κε ηελ χπαηζξν θαη ηνλ ειεχζεξν ρξφλν. Π.1.3. ΑΝΑΓΡΑΖ ΠΡΟ ΣΟ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΟ / ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ Γελ έρνπλ εληνπηζηεί ζεκεία ηνπ ρσξνηαμηθνχ (Πεξηθεξεηαθφ Πιαίζην Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο Θεζζαιίαο), ηνπ Γεληθνχ Υσξνηαμηθνχ, ησλ Δηδηθψλ Πιαηζίσλ ή ηέινπο ηνπ ππφ έγθξηζε Ρπζκηζηηθνχ ρεδίνπ Βφινπ πνπ, κε βάζε ηελ πξφηαζε καο λα θαίλνληαη πξνβιεκαηηθά ή κε επηηεχμηκα. Π.2. ΟΡΓΑΝΩΖ ΥΡΖΔΩΝ ΓΖ & ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ Π.2.1 ΓΔΝΗΚΑ ην Υάξηε Π.2 απεηθνλίδεηαη ε νξγάλσζε ησλ ρξήζεσλ γεο θαη ηα κέηξα πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ζην Π.. Βφινπ. Δηδηθφηεξα θαζνξίδνληαη: Πεξηνρέο Οηθηζηηθήο Αλάπηπμεο (Π.Ο.Α), θαη Πεξηνρέο Παξαγσγηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ (Π.Π.Γ.) Πεξηνρέο Διέγρνπ θαη Πεξηνξηζκνχ ηεο Γφκεζεο (Π.Δ.Π.Γ.) Πεξηνρέο Δηδηθήο Πξνζηαζίαο (ΠΔΠ) Πεξηνρέο Ηδηαίηεξσλ Υξήζεσλ (Π.Η.Υ.) Π.2.2. ΠΔΡΗΟΥΔ ΟΗΚΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (Π.Ο.Α) Απφ ηελ πξφηαζε Γνμηάδε δηαθνξνπνηνχκαζηε ζηελ πεξηνρή ηνπ ζηξαηνπέδνπ Γεσξγνχια, φπνπ πηνζεηείηαη ε πξφηαζε ηνπ Ρ Βφινπ γηα ραξαθηεξηζκφ ηεο Μειεηεηέο: Καληιήο Α., Κνπθνγηάλλε Β., Μεηξάθα Α. 7

9 πεξηνρήο σο Γηνηθεηηθφ Κέληξν ηεο Ν. Ησλίαο θαη ζπκπιεξψλεηαη επηπιένλ, κε ηελ δεκηνπξγία ελφο πάξθνπ - ρψξνπ αλαςπρήο αθηεξσκέλν ζηελ Ηζηνξία ηεο πφιεο ηεο Ν. Ησλίαο θαη ηέινο ζηελ δεκηνπξγία ελφο ζχγρξνλνπ ζπλεδξηαθνχ εθζεζηαθνχ θέληξνπ. Γίλνληαη θαηεπζχλζεηο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο θαηαζθεπήο εκβιεκαηηθψλ δεκφζησλ θηεξίσλ κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ αξρηηεθηνληθή πνηφηεηα θαη αλαγλσξηζηκφηεηα. Π.2.3. ΠΔΡΗΟΥΔ ΠΑΡΑΓΩΓΗΚΩΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΩΝ (Π.Π.Γ.) Γεο αλαιπηηθφηεξα πξφηαζε Γξαθείνπ Γνμηάδε πιελ ηνπ Σνπξηζκνχ. Π.2.4. ΠΔΡΗΟΥΔ ΔΛΔΓΥΟΤ & ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΤ ΣΖ ΓΟΜΖΖ (Π.Δ.Π.Γ.) Καζνξίδνληαη Πεξηνρέο Διέγρνπ θαη Πεξηνξηζκνχ ηεο Γφκεζεο (ΠΔΠΓ) ζηελ επξχηεξε, πεξηβάιινπζα, ησλ νηθηζκψλ πεξηνρή ηνπ Π.. Βφινπ. Γηαθξίλνληαη έληεθα (11) θαηεγνξίεο Π.Δ.Π.Γ.: νη ελλέα ηεο πξφηαζεο ηνπ Γξαθείνπ Γνμηάδε (Εψλε ΠΔΠΓ 1Α, Εψλε ΠΔΠΓ 1Β, Εψλε ΠΔΠΓ 2Α, Εψλε ΠΔΠΓ 2Β, Εψλε ΠΔΠΓ3 ΕΟΔ 1γ, Εψλε ΠΔΠΓ3 ΕΟΔ 2 Τπάξρνπζεο Βηνκεραλίεο, Εψλε ΠΔΠΓ3 ΕΟΔ 3α Καιιηεξγήζηκεο Γεσξγηθέο Δθηάζεηο - Εψλε ΠΔΠΓ3 ΕΟΔ 3β Δθηάζεηο κε ηάζεηο νηθηζηηθήο αλάπηπμεο & Εψλε ΠΔΠΓ3 ΕΟΔ 3δ γεσξγηθέο εθηάζεηο) πιένλ νκάδαο Σνπξηζκνχ ήηνη Εώνη ΠΔΠΓ 1Γ Εώνη Natura Πηλίος θαη Εώνη ΠΔΠΓ ΘΠ. ρεηηθά κε ηελ Εώνη ΠΔΠΓ 1Γ Εώνη Natura Πηλίος, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ν. 3937/2011 Γηαηήξεζε ηεο Βηνπνηθηιφηεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο (ΦΔΚ Α 60/ ). Λφγσ ηεο ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο ησλ Ευνών ΠΔΠΓ 1Α, ΠΔΠΓ 1Β, ΠΔΠΓ 1Γ Εώνη Natura Πηλίος θαη ζηα πιαίζηα ηεο Πποζηαζίαρ ηος Σοπίος ηηρ Πεπιοσήρ ηος Πηλίος πξνηείλνληαη θάπνηνη επηπιένλ πεξηνξηζκνί-θαηεπζχλζεηο: Δθπφλεζε κειέηεο (ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο άιινπο Γήκνπο ηνπ Πειίνπ) ζηελ νπνία ζα πξνηείλνληαη ηξφπνη νξγάλσζεο ηεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο ηνπ Πειίνπ κε ζεβαζκφ ζηελ πνιηηηζηηθή παξάδνζε ηεο πεξηνρήο θαη ζηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. Ζ κειέηε ζα ππνινγίδεη ηελ ηνπξηζηηθή θέξνπζα ηθαλφηεηα αλά Γήκν ηνπ Πειίνπ, φρη κφλν ησλ ηνπξηζηψλ πνπ δηαλπθηεξεχνπλ, αιιά θαη ησλ εκεξήζησλ επηζθεπηψλ. Μειεηεηέο: Καληιήο Α., Κνπθνγηάλλε Β., Μεηξάθα Α. 8

10 Γηα ηελ αλάπηπμε ελεξγεηαθψλ ζπζηεκάησλ ΑΠΔ ζηηο ζπγθεθξηκέλεο δψλεο ΠΔΠΓ, πξνηείλεηαη πξψηα ε ζχληαμε εηδηθήο ρσξνηαμηθήο κειέηεο ηεο νπνίαο βαζηθή θαη πξσηαξρηθή πξνηεξαηφηεηα είλαη ε δηαζθάιηζε ηεο πξνζηαζίαο ηνπ Σνπίνπ. Ζ ζπγθεθξηκέλε κειέηε ζα ιακβάλεη ηα θξηηήξηα ρσξνζέηεζεο ησλ ΑΠΔ φπσο πξνθχπηνπλ απφ ην Δηδηθφ Υσξνηαμηθφ ησλ ΑΠΔ, ηνλ Ν. 3468/2006, αιιά θαη κηα ζεηξά θξηηήξηα πνπ ζα ππνδεηθλχνπλ ηνπηθνί θνξείο (Γήκνη, Δπηκειεηήξηα, κεθπβελξεηηθνί νξγαληζκνί θ.α) θαη ηα νπνία ζα είλαη νκφθσλα. Θα ζπλνδεχεηαη απφ Δηδηθή Πεξηβαιινληηθή Μειέηε. Θα θαζνξίδνληαη νη ππνςήθηεο ζέζεηο αλά είδνο αλάπηπμεο (π.ρ. αηνιηθά πάξθα θιπ) αιιά πάληα ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ έλλνηα ηεο απνθαηάζηαζεο ηνπ Σνπίνπ. Θα αλαλεψλεηαη/ επηθαηξνπνηείηαη ηνπιάρηζηνλ κία θνξά αλά πεληαεηία, αλάινγα κε ηηο πξνθχπηνπζεο αλάγθεο αιιά θαη ηηο εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα απηφ, ελψ θξίλεηαη αλαγθαία ε ζχληαμε νινθιεξσκέλνπ πζηήκαηνο Γεσγξαθηθψλ Πιεξνθνξηψλ. Πξνθχπηεη απφιπηε αλάγθε γηα Μειέηε θαη ρεδηαζκφ γηα ζσζηή έληαμε ζην ηνπίν (θπζηθφ ή αλζξσπνγελέο) γηα λα πξνιεθζεί θαηαζηξνθή ή ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο. Δλζσκάησζε Βηνθιηκαηηθψλ ηνηρείσλ θαη λέσλ πιηθψλ ζηηο λέεο νηθνδνκέο. Γελ επηηξέπεηαη ε εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ρψξσλ Τγεηνλνκηθήο Σαθήο Απνξξηκκάησλ. Γελ επηηξέπεηαη ε αλεμέιεγθηε απφζεζε πξντφλησλ εθζθαθψλ ή νηθνδνκηθψλ πιηθψλ. Γελ επηηξέπεηαη ε εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία λέσλ ιαηνκείσλ, κεηαιιείσλ, ιηγληησξπρείσλ. Να επηηξέπεηαη ε εγθαηάζηαζε νξηζκέλσλ κφλν εξγαζηεξίσλ θαη βηνηερληψλ - βηνκεραληψλ ρακειήο φριεζεο (π.ρ. γιπθψλ, ςπγεία θξνχησλ, κειηζζνθνκηθά εξγαζηήξηα, μπινπξγεία) εθηφο ηνπ ζπλεθηηθνχ ηζηνχ ηνπ νηθηζκνχ, χζηεξα απφ έγθξηζε ηεο ΔΠΑΔ θαη νη νπνίεο δελ επηθέξνπλ αιιαγέο ζην Σνπίν. Θεζκνζέηεζε πέξαλ ηεο πεξηβαιινληηθήο κειέηεο επηπηψζεσλ θαη ζπγθεθξηκέλε κειέηε απνθαηάζηαζεο ηνπίνπ, εηδηθφηεξα πνπ νη επηθάλεηεο (Κάιπςε) θάπνησλ εγθαηαζηάζεσλ είλαη κεγαιχηεξεο ησλ 500 η.κ. H βηνηερλία πεξηνξίδεηαη ζε ρακειή θαη κέηξηαο φριεζεο. Μειεηεηέο: Καληιήο Α., Κνπθνγηάλλε Β., Μεηξάθα Α. 9

11 Αξηηφηεηα/Καηάηκεζε: 10 ζηξέκκαηα Καηάξγεζε παξεθθιίζεσλ. Σέινο, φζνλ αθνξά ηελ Εώνη ΠΔΠΓ-ΘΠ πξνηείλεηαη λα αθνινπζεζεί ε δεκηνπξγία ελφο επξχηεξνπ ζεκαηηθνχ πάξθνπ ζην νπνίν κπνξεί λα ιακβάλνπλ ρψξα νη παξαθάησ δξαζηεξηφηεηεο: Αγξνηνπξηζηηθέο κνλάδεο. Γεκηνπξγία νηθνγελεηαθψλ θήπσλ. Τπαίζξηα κνπζεία ππφ ηελ θαζνδήγεζε ηνπ Αξραηνινγηθνχ Μνπζείνπ Βφινπ. Γεκηνπξγία ρψξσλ (φπσο ε Mini-Europe ζηηο Βξπμέιιεο) κε ζέκα ηελ Ηζηνξία ηεο Πεξηνρήο Ηζηνξηθφ Πάξθν (λενιηζηθνί νηθηζκνί) ή αθφκα θαη αξραηνινγηθά κλεκεία κείδνλνο ζεκαζίαο πνπ βξίζθνληαη ζηελ Διιάδα (π.ρ. Μπθήλεο, αξραία ζέαηξν ηεο Δπηδαχξνπ θ.ν.θ. πκκεηνρή εζεινληψλ ζε αλαζθαθέο ησλ αξραηνινγηθψλ ρψξσλ. Π.2.5. ΠΔΡΗΟΥΔ ΔΗΓΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ Γηαθξίλνληαη ζε Πεξηνρέο Δηδηθήο Πξνζηαζίαο Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο θαη Πεξηνρέο Δηδηθήο Πξνζηαζίαο Αξραηνινγηθψλ Υψξσλ (Πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηελ πξφηαζε Γξαθείν Γνμηάδε) Π.2.6 ΕΩΝΔ ΚΑΣΑΛΛΖΛΔ ΓΗΑ ΔΞΔΤΡΔΖ ΠΔΡΠΟ Γελ γίλεηαη θακία κλεία απφ ηελ πξφηαζε Γνμηάδε. Θεσξνχκε φηη κηα δψλε πξνο εμεχξεζε ΠΔΡΠΟ κε ραξαθηήξα Σνπξηζκνχ-Αλαςπρήο ή χλζεησλ Σνπξηζηηθψλ Καηαιπκάησλ (ΠΔΡΠΟ 1) (πσο πεξηγξάθνληαη ζην πξνζρέδην Νφκνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ «Πξνψζεζε Σνπξηζηηθψλ Δπελδχζεσλ, χλζεηα Σνπξηζηηθά Καηαιχκαηα θαη άιιεο δηαηάμεηο») δχλαηαη λα αλαπηπρζεί λφηηα ηεο πεξηνρήο Εψλε ΠΔΠΓ-ΘΠ, σο ζπκπιεξσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ή ζε πεξίπησζε πνπ «θνξεζηεί» ε ζπγθεθξηκέλε νξηνζεηεκέλε πεξηνρή. Δπηπιένλ, ζηα πιαίζηα κεηεγθαηάζηαζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο ΑΓΔΣ Ζξαθιήο, εληφο ηνπ λνκνχ Μαγλεζίαο (ιηκεληθέο εγθαηαζηάζεηο ζην Σζηγθέιη Αικπξνχ ή ζηελ πεξηνρή ηεο νχξπεο θαη φρη θαζνιηθήο παχζεο ιεηηνπξγηάο ηεο παξαγσγήο θαη κεηαθνξά απηήο εθηφο λνκνχ ή Διιάδαο) ζεσξνχκε φηη κπνξεί ζηα πιαίζηα ησλ Μειεηεηέο: Καληιήο Α., Κνπθνγηάλλε Β., Μεηξάθα Α. 10

12 θηλήηξσλ απφ ηηο Σνπηθέο θαη Κεληξηθέο Αξρέο (δεκηνπξγία απαηηνχκελσλ ππνζηεξηθηηθψλ ππνδνκψλ εξγνζηάζηνπ ηεο ΑΓΔΣ, ήηνη ιηκεληθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ζηδεξνδξνκηθή εμππεξέηεζε) κπνξεί λα είλαη θαη ε αιιαγή ρξήζεο ηεο πεξηνρήο πνπ θαηαιακβάλεη ε ΑΓΔΣ ζε ΠΔΡΠΟ Σνπξηζκνχ Αλαςπρήο. Πξφθεηηαη σο έλα αληηζηαζκηζηηθφ θίλεηξν ( αληαιιαγή ) ζηα πιαίζηα φηη ζα ζπλερηζηεί ε απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηεο ζπγθεθξηκέλεο επηρείξεζεο εληφο ηνπ λνκνχ Μαγλεζίαο. Π.2.7. ΠΔΡΗΟΥΔ ΗΓΗΑΗΣΔΡΩΝ ΥΡΖΔΩΝ (Π.Η.Υ.) πσο δηαθξίλνληαη ζηελ πξφηαζε ηνπ Γξαθείνπ Γνμηάδε (λεθξνηαθεία, εγθαηάζηαζε επεμεξγαζίαο ιπκάησλ, ΥΤΣΑ, Λαηνκηθή πεξηνρή, Λαηνκεία αξγίινπ, ζρηζηνιίζνπ, Αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο, εγθαηαζηάζεηο εθπαίδεπζεο, Πάξθν Κεξαηψλ, Ίδξπκα Άζπξεο Πεηαινχδεο, Ίδξπκα Αγ. Αλδξέα, πλεδξηαθφ Κέληξν Μεηξφπνιεο Γεκεηξηάδνο & Αικπξνχ ζηα Μειηζζηάηηθα, Μνλάδα Αληηκεηψπηζεο λφζνπ Αιηζράηκεξ). ην ζεκείν απηφ αλαθεξφκαζηε θαη ζηελ ΑΓΔΣ Ζξαθιήο. πγθεθξηκέλα, ζεσξνχκε φηη ε ΑΓΔΣ Ζξαθιήο κπνξεί λα κεηεγθαηαζηαζεί κέζα ζηα επφκελα δέθα ρξφληα ζηελ πεξηνρή ηεο νχξπεο ή ζην Σζηγθέιη Αικπξνχ (Γεο θαη Π.2.6). Χζηφζν, κέρξη λα γίλεη απηφ, ν ρψξνο ησλ αλελεξγψλ ιαηνκείσλ πνπ είλαη πεξηκεηξηθά ηνπ εξγνζηαζίνπ, θαζνξίδεηαη σο δψλε Αζηηθνχ Πξαζίλνπ (ζηελ νπνία απαγνξεχεηαη ε νπνηαδήπνηε δφκεζε) πνπ πξέπεη λα δηαζέηεη πινχζηα δελδξνθχηεπζε ςειψλ θαη εηδηθψλ δέληξσλ κε ζηφρν ηελ απνξξχπαλζε ηεο πεξηνρήο. Ζ ζπγθεθξηκέλε δψλε ελνπνηείηαη κε ηελ αληίζηνηρε δψλε αζηηθνχ πξαζίλνπ ηνπ ιφθνπ Γνξίηζαο. ε πεξίπησζε παχζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εξγνζηαζίνπ ηεο ΑΓΔΣ, πέξα απφ ην κεραληζκφ ησλ ΠΔΡΠΟ πνπ πξνηείλακε ζην Π.2.6 ζεσξνχκε θαη εθφζνλ ην επηζπκεί θαη ε ΑΓΔΣ Ζξαθιήο, ηκήκα ησλ λπλ εγθαηαζηάζεσλ λα θξηζνχλ σο Γηαηεξεηέα κε ζθνπφ ηελ δεκηνπξγία ελφο πξφηππνπ Μνπζείνπ Σζηκέληνπ πνπ ζα εληάζζεηαη ζηελ ΠΔΡΠΟ Σνπξηζκνχ-Αλαςπρήο. Π.2.8. ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Δ ΟΛΖ ΣΖΝ ΔΚΣΑΖ ΣΩΝ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΔΠΓ & ΠΔΠ Κάπνηεο δηαηάμεηο πνπ θαηά ηελ νκάδα Σνπξηζκνχ ρξήδνπλ ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο. ε θάζε πεξίπησζε, φκσο, ην χςνο ησλ θηεξίσλ κεηξάηε απφ ην ρακειφηεξν ζεκείν ηεο εθάζηνηε θιηκάθσζεο ηεο ηνκήο ηνπ πεξηγξάκκαηφο ηνπο κε ην θπζηθφ έδαθνο, κέρξη ηε ζηέςε ηνπ θηεξίνπ, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζηέγεο ή ζηεζαίνπ δψκαηνο. Μειεηεηέο: Καληιήο Α., Κνπθνγηάλλε Β., Μεηξάθα Α. 11

13 Γελ επηηξέπεηαη ε δφκεζε θηεξίσλ δηακνλήο ή εξγαζίαο ζε απφζηαζε 100 κ. απφ ηηο ελαέξηεο γξακκέο πςειήο ηάζεο. Απαγνξεχεηαη ε ακκνιεςία απφ πνηάκηα θαη ξέκαηα. Απαγνξεχεηαη ε ξχπαλζε ησλ ξεκάησλ (ξίςε κπαδψλ, ζθνππηδηψλ θ.ιπ.). Απαγνξεχεηαη ε κεηαηξνπή ησλ ξεκάησλ θαη ησλ παξαδνζηαθψλ κνλνπαηηψλ (θαιληεξίκηα) ζε δξφκνπο θπθινθνξίαο νρεκάησλ. Δπηπιένλ, πποηείνεηαι η ενζυμάηυζη και διαθύλαξη ηυν μονοπαηιών ηηρ πεπιοσήρ κειέηεο. Πξφθεηηαη γηα ηα παξαδνζηαθά κνλνπάηηα ηνπ Πειίνπ: Γηαδξνκή Μαθξπλίηζα Κνπθνπξάβα, Υάληα Πνξηαξηά Καηερψξη, Άγηνο Λαπξέληηνο Κάησ Λερψληα, Άγηνο Γεψξγηνο Νειείαο Άλσ Λερψληα θαη Άγηνο Γεψξγηνο Νειείαο Κάησ Γαηδέα. Οη ζπγθεθξηκέλεο δηαδξνκέο δελ δηαηξέρνπλ ζε νιφθιεξν ην κήθνο ηνπ ηα φξηα ηεο πεξηνρήο κειέηεο, σζηφζν πξνηείλεηαη (ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ φκνξν δήκν) ηελ πιήξε απνθαηάζηαζε ηνπο σο ελίζρπζε ηνπ θπζηνιαηξηθνχ πεξηπαηεηηθνχ ηνπξηζκνχ ηεο πεξηνρήο. Κηίζκαηα παξαδνζηαθήο αξρηηεθηνληθήο (θηήξηα ή ζχλνια θηεξίσλ πνπ απνηεινχλ αληηπξνζσπεπηηθά δείγκαηα ηεο ηνπηθήο αξρηηεθηνληθήο, κχινη, θξήλεο, θάκπξηθεο, ιηζφζηξσηα κνλνπάηηα, ιίζηλα γεθχξηα, θ.ιπ.) πξνζηαηεχνληαη. Ζ αμηνιφγεζή ηνπο δηελεξγείηαη απφ ηελ ΔΠΑΔ. Απαγνξεχεηαη ε θαηεδάθηζε, θαηαζηξνθή ή ε αιινίσζή ηνπο φπσο θαη ησλ επηκέξνπο αξρηηεθηνληθψλ, θαιιηηερληθψλ θαη ζηαηηθψλ ζηνηρείσλ απηψλ. Σπρφλ εξγαζίεο ζε απηά δηελεξγνχληαη κφλν κε άδεηα απφ αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ. Δπηηξέπεηαη ε επηζθεπή θαη απνθαηάζηαζε ζηελ αξρηθή ηνπο κνξθή θαηά παξέθθιηζε ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ θαη απηψλ πνπ θαζνξίδνληαη κε ηελ παξνχζα πξφηαζε. Πξνηείλεηαη ε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο Φσηνβνιηατθψλ Πάξθσλ θαη γεληθφηεξα ε δεκηνπξγία εγθαηαζηάζεσλ γηα αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο ζε φιε ηελ έθηαζε ηνπ Π.. Βφινπ (κε εμαίξεζε ηηο δψλεο ΠΔΠΓ-1Α, ΠΔΠΓ-1Β, ΠΔΠΓ-1Γ θαη ΠΔΠΓ Πεξηνρή Natura παξαπάλσ γίλεηαη γηα αλαθνξά ζε απηέο ηηο δψλεο), φπνπ ε ζέζε ρσξνζέηεζεο, ν αξηζκφο ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ην κέγεζνο απηψλ θαη ε ζπκβαηφηεηα κε ηηο γχξσ ρξήζεηο γεο ζα πξνθχςεη έπεηηα απφ ζρεηηθή κειέηε θαη πάληνηε ζχκθσλα κε ην Ν. 3468/2006. Ζ κειέηε απηή ζα θαιχπηεη ηελ ππνιιεηπφκελε έθηαζε ηνπ Γήκνπ Βφινπ θαη ζα αθνξά φιεο ηηο Μειεηεηέο: Καληιήο Α., Κνπθνγηάλλε Β., Μεηξάθα Α. 12

14 αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο πνπ ζα κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζην δήκν. Θα αλαλεψλεηαη/ επηθαηξνπνηείηαη ηνπιάρηζηνλ κία θνξά αλά πεληαεηία, αλάινγα κε ηηο πξνθχπηνπζεο αλάγθεο αιιά θαη ηηο εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα απηφ, θαη ζα απνηειεί ηχπν ελεξγεηαθήο ηαπηφηεηαο ηνπ δήκνπ. Π.2.9. ΒΑΗΚΑ ΓΗΚΣΤΑ ΤΠΟΓΟΜΖ ηε ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα νη πξνηάζεηο, αλαθνξηθά κε ηα βαζηθά δίθηπα ππνδνκήο ηνπ Γήκνπ, εζηηάδνληαη θπξίσο: ζην (κε - αζηηθφ) νδηθφ δίθηπν ηεο πεξηνρήο, ηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο, ηελ απνρέηεπζε, ηελ χδξεπζε, ηε δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ, ηελ ελέξγεηα θαη ηηο ηειεπηθνηλσλίεο. Τηνζεηνχληαη νη πξνηάζεηο ηνπ Γξαθείνπ Γνμηάδε φπσο παξνπζηάδνληαη αιιά ζπκπιεξψλνληαη κε: ΔΠΙΜΗΚΤΝΗ ΓΙΑΓΡΟΜΗ ΣΟΤ ΣΔΛΔΦΔΡΙΚ χκθσλα κε ην Ρ πξνηείλεηαη ε ιεηηνπξγία ηειεθεξίθ πνπ λα ζπλδέεη ην Βφιν κε ην Πήιην. Πάλσ ζε απηή ηε ινγηθή πξνηείλεηαη επέθηαζε ηεο δηαδξνκήο θαη δεκηνπξγία ηεο γξακκήο πνπ ζα ζπλδέεη Άλαπξν Γνξίηζα Πήιην. ΠΟΓΗΛΑΣΟΓΡΟΜΟΙ Οη πνδειαηνδξφκνη πνπ πξνηείλνληαη έρνπλ σο ζθνπφ ηελ ελνπνίεζε ζεκαληηθψλ ηνπξηζηηθψλ πφξσλ ηνπ Π. Σν δίθηπν πνδειαηνδξφκσλ μεθηλά απφ ην Βφιν θαη δηαηξέρεη ζρεδφλ φιν ην παξαιηαθφ κέησπν (απφ ηελ Αγξηά κέρξη ηνλ Άγην ηέθαλν) θαη επηπιένλ ζπλδέεηαη κε ηνπο νηθηζκνχο ηεο Εψλεο ΠΔΠΓ ΘΠ. ΤΓΡΟΠΛΑΝΟ Μπνξεί λα δηαζέηεη βάζε γηα πδξνπιάλα κηα πεξηνρή ζαλ ην Βφιν. Π.3. ΓΔΝΗΚΖ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ & ΡΤΘΜΗΖ ΟΗΚΗΣΗΚΩΝ ΤΠΟΓΟΥΔΩΝ Π.3.1 ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΟΗΚΗΜΩΝ Π.. ΒΟΛΟΤ Οη πξνηάζεηο δηαηππψλνληαη κε ηελ εμήο ζεηξά: 1. Βφινο Νέα Ησλία (Υάξηεο Π.3.1.α, Π.3.1.β, Π.3.1.γ) Μειεηεηέο: Καληιήο Α., Κνπθνγηάλλε Β., Μεηξάθα Α. 13

15 2. Αγξηά (Υάξηεο Π.3.2) 3. Οηθηζκνί Πειίνπ (Υάξηεο Π.3.3.α & Π.3.3.β) 4. Οηθηζκνί Θεκαηηθνχ Αξραηνινγηθνχ Πάξθνπ - Γηκήλη, έζθιν, Παιηνχξη (Υάξηεο Π.3.4) 5. Λνηπνί Οηθηζκνί (Υάξηεο Π.3.5) Π Πολεοδομική Οπγάνυζη Βόλος Ν. Ηυνίαρ Πιένλ ηεο πξφηαζεο Γνμηάδε, πξνηείλεηαη κηα κειέηε γηα ηελ εμεχξεζε λέσλ ρψξσλ πξαζίλνπ, είηε κε ηελ αμηνπνηεζε Γεκνηηθήο ή Γεκφζηαο Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο, είηε κέζσ κηαο εθηεηακέλεο κειέηεο γηα αζηηθφ πξάζηλν θαη δίθηπν αζηηθνχ πξαζίλνπ ζηελ πεξηνρή ηνπ Βφινπ θαη ηεο Ν. Ησλίαο. Δπηπιένλ, ζηα πιαίζηα ηεο αλαβάζκηζεο ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ θαη ηεο «αηζζεηηθήο εηθφλαο» ηεο πφιεο πξνηείλεηαη ν Γήκνο λα εθπνλήζεη κειέηε κε ζέκα ηελ ήπηα πεδνδξφκεζε. Πξνηείλεηαη ε κεηαηξνπή ησλ κηθξψλ θαη ζηελψλ δξφκσλ αλάκεζα ζε δχν νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα, ζε πεδνδξφκνπο, φπνπ απηφ είλαη δπλαηφ θαη κε ηε ζχκθσλε γλψκε ησλ ηδηνθηεηψλ, ζηηο πεξηνρέο πνπ παξαηεξείηαη έληνλε έιιεηςε ειεχζεξσλ ρψξσλ. Ήδε, γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζθνπνχ, ζηελ πξφηαζε καο αλαθεξφκαζηε ζηελ δεκηνπξγία Γξακκηθψλ Πάξθσλ Πξαζίλνπ γηα ηνπο ρείκαξξνπο Ξεξηά, Κξαπζίδσλα, Άλαπξν (πξφθεηηαη γηα πξφηαζε ηνπ Ρ). Δπηπιένλ, ε πξφηαζε ζπκπιεξψλεηαη κε ηελ δεκηνπξγία ζε νξηζκέλα ηκήκαηα ησλ ξεκάησλ απηψλ, μχιηλσλ ή κεηαιιηθψλ πξνβφισλ κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ηνπ πεδνδξφκνπ θαη ρξήζε απηψλ είηε σο ρψξν γηα πεξπάηεκα, είηε ρσξνζεηψληαο εθεί, κε απφθαζε ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο, αλαςπθηήξηα, πεξίπηεξα ή θαη παηδηθέο ραξέο. ρεηηθά κε ηελ αχμεζε ηεο ειθπζηηθφηεηαο ηεο πφιεο ηνπ Βφινπ, πξνηείλνληαη: αλάπιαζε ζηελ πεξηνρή ησλ Παιαηψλ κε Υξήζε Γεληθήο Καηνηθίαο αιιά κε θαηεχζπλζε γηα ηελ ππνδνρή Πνιηηηζηηθψλ θαη Φπραγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (Μνπζείν Σξαίλνπ, δεκηνπξγία γθαιεξί, εξγαζηεξίσλ δσγξαθηθήο, θέληξσλ δηαζθέδαζεο, εζηηαηφξηα θιπ). Δπηπιένλ, πξνηείλεηαη ε αλάπιαζε ηεο πεξηνρήο ησλ Πξνζθπγηθψλ ζηε Ν. Ησλία (δηεπξχλεηαη ζηελ πξφηαζή καο) ελψ ηέινο πξνηείλεηαη κειέηε αηζζεηηθήο αλαβάζκηζεο ηνπ θέληξνπ ηνπ Βφινπ. Δπηπιένλ, πξνηξέπνπκε ηελ ελνπνίεζε ησλ αξραηνινγηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ ρψξσλ ηνπ πνιενδνκηθνχ ζπγθξνηήκαηνο θαη ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο. Ο φξνο «ελνπνίεζε» ζεκαίλεη ηε δεκηνπξγία ελφο δηθηχνπ δεκφζησλ ρψξσλ, θνηλφρξεζηνπ πξαζίλνπ, εμππεξεηήζεσλ, πνιηηηζηηθψλ ρψξσλ θαη ρψξσλ Μειεηεηέο: Καληιήο Α., Κνπθνγηάλλε Β., Μεηξάθα Α. 14

16 αλαςπρήο, ην νπνίν ζα ζπλδέεη ηα ζεκαληηθά πνιηηηζηηθά νξφζεκα ηνπ πνιενδνκηθνχ ζπγθξνηήκαηνο, φπσο ηα θχξηα κλεκεία θαη ηηο θχξηεο αξραηνινγηθέο πεξηνρέο. Θα κπνξνχζε θαλείο λα ζεσξήζεη ην ζχλνιν σο έλα Μνπζείν αλνηθηφ ζηελ πφιε. ΜΤΘΟΛΟΓΗΚΟ ΘΔΜΑΣΗΚΟ ΠΑΡΚΟ (ΑΡΓΧ, ΗΑΟΝΑ, ΥΡΤΟΜΑΛΛΟ ΓΔΡΑ, ΚΔΝΣΑΤΡΟΗ) Πξφθεηηαη γηα πξφηαζε ηνπ Ρ πνπ δελ αλαθέξεηαη απφ ηελ πξφηαζε Γνμηάδε, αιιά θαηά ηελ θξίζε καο, απνηειεί ζεκαληηθή πξφηαζε κε πνιιά θαη πνηθίια νθέιε γηα ηνλ αζηηθφ ηνπξηζκφ. Δλ ζπληνκία, πξφθεηηαη λα δηεξεπλεζεί ε δπλαηφηεηα ίδξπζεο ζεκαηηθνχ πάξθνπ ζην Πεδίν ηνπ Άξεσο, κε αλαθνξά ζηελ κπζνινγία ήηνη Αξγνλαπηηθή Δθζηξαηεία, ην πινίν ηεο Αξγνχο, ηνπο Αξγνλαχηεο, ηνπο Κέληαπξνπο, ην Πήιην σο ζεξηλή θαηνηθία ησλ αξραίσλ Οιχκπησλ ζεψλ θ.ν.θ. ΔΠΑΝΑΥΡΖΖ ΚΑΣΔΗΛΖΜΔΝΧΝ ΓΗΑΣΖΡΖΣΔΧΝ ΚΣΗΡΗΧΝ Γηα ηα δηαηεξεηέα θηίξηα πνπ ηεινχλ ππφ ζπλζήθεο θαηάιεςεο πξνηείλεηαη ε απνκάθξπλζε ησλ θαηαιεςηψλ θαη ε επαλαρξεζηκνπνίεζε ηνπο απφ ην Γήκν σο ρψξνπο πνπ πξνάγνπλ ηνλ πνιηηηζκφ. ΛΗΜΑΝΗ Αλάπιαζε ιηκέλα ζπλεξγαζία κε ΟΛΒ Δπελδχζεηο γηα ππνδνκέο αθηνπινΐαο, θηινμελίαο θξνπαδηέξαο θαη ζαιάζζηνπ ηνπξηζκνχ κε ην λεζησηηθφ ρψξν, ηα παξάιηα ηεο Μηθξάο Αζίαο θαη ηα ιηκάληα ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Μεζνγείνπ κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο εκπνξηθήο θαη πνιηηηζηηθήο ζπλεξγαζίαο. Μεηαθνξά ηνπ scrap απφ ην θεληξηθφ Ληκάλη, ζην Σζηγθέιη Αικπξνχ. Μεηεγθαηάζηαζε ησλ δεμακελψλ πεηξειαίνπ ηεο Δηαηξίαο Μακηδάθε ζηε Υξπζή Αθηή Παλαγηάο ζηηο λέεο ιηκεληθέο εγθαηαζηάζεηο Αικπξνχ φπσο πξνβιέπεηαη απφ ην Ρπζκηζηηθφ θαη ην Γεληθφ Πιαίζην Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο. Απφδνζε ηεο κηαο πξνβιήηαο ζην Μπζνινγηθφ Πάξθν. Σέινο, ζηα πιαίζηα ηεο πξφηαζήο καο, θαη ελίζρπζεο θαη πξνψζεζεο νέυν ειδικού σαπακηήπα Σοςπιζμού, ππνζηεξίδεηαη ε πξνψζεζε εηδηθψλ πξνγξακκάησλ «εθπαίδεπζεο» ζηα σθξνληζηηθά Ηδξχκαηα ππφ κνξθή ςπραγσγηθψλ εθδειψζεσλ, Μειεηεηέο: Καληιήο Α., Κνπθνγηάλλε Β., Μεηξάθα Α. 15

17 πξνγξάκκαηα πνπ ζηεξίδνληαη ζην ρνξφ ή θαιιηηερληθέο εξγαζίεο. Πξφθεηηαη γηα ηνλ Σνπξηζκφ Φπιαθψλ. Μέηξα, πνπ κπνξεί λα εληζρχζνπλ απηή ηελ λέα πξνζέγγηζε ζηελ πεξηνρή, απνηεινχλ ε κεηαθνξά ηνπ ζσθξνληζηηθνχ θαηαζηήκαηνο εθηφο ηνπ αζηηθνχ ηζηνχ θαη ε επαλάρξεζε ηνπ θηηξίνπ, ηκήκαηνο ή νιφθιεξνπ, ππφ κνξθή μελνδνρεηαθήο κνλάδαο γηα επηζθέπηεο πνπ ζέινπλ λα βηψζνπλ ην θιίκα ηεο θπιαθήο. ζνλ αθνξά θάπνηα είδνπο πνιηηηθή πξνζέιθπζεο επηζθεπηψλ θαη πξνβνιήο ηεο πεξηνρήο ηνπ Βφινπ πξνηείλεηαη: Καθιέρωζη «Εβδομάδας Τζίποσροσ και Τζιποσρομεζέδων», ε νπνία ζα ιακβάλεη ρψξα κία θνξά ην ρξφλν κε ζθνπφ ηελ πξνζέιθπζε επηζθεπηψλ θαη ηνπξηζηψλ απφ φια ηα κέξε ηεο Διιάδαο. ηα πιαίζηα ηεο εβδνκαδηαίαο απηήο γηνξηήο, ζα πξαγκαηνπνηνχληαη εθδειψζεηο ζρεηηθέο κε ηελ ηζηνξία, ηελ παξαγσγή θαη ηελ θαηαλάισζε ηζίπνπξνπ, απμάλνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ην ελδηαθέξνλ ησλ επηζθεπηψλ. Καθιέρωζη «Εβδομάδας Μοσζείων ηης πόλης». Έλαο άιινο ηνκέαο ζηνλ νπνίν ε πφιε ηνπ Βφινπ ζα κπνξνχζε λα πξσηαγσληζηήζεη αθνξά Δικαζηικά Γπώμενα. πγθεθξηκέλα, πξφθεηηαη γηα εθζέζεηο δσγξαθηθήο, γιππηηθήο, ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο, κνπζηθέο εθδειψζεηο θιπ ζε θεληξηθέο πιαηείεο Βφινπ θαη Νέαο Ησλίαο (ζε θπθιηθφ θαη επαλαιακβαλφκελν ζχζηεκα) ζε ζπλεξγαζία κε θνξείο εθπαίδεπζεο. Π Πολεοδομική Οπγάνυζη Αγπιάρ ηηο παξαιηαθέο πεξηνρέο λα δεκηνπξγεζνχλ πνδειαηφδξνκνη χζηεξα απφ εθπφλεζε εηδηθήο κειέηεο, ψζηε λα ζπγθξνηεζεί νξγαλσκέλν δίθηπν πνπ λα εμππεξεηεί ιεηηνπξγηθά θαη λα πξνζθέξεη αλαςπρή ζηνπο θαηνίθνπο ηνπ Π ε ιφθνπο πνιηηηζηηθήο ή αξραηνινγηθήο ζεκαζίαο (φπσο Γνξίηζα) δεκηνπξγία πνδειαηνδξφκσλ, ρψξσλ πεξηπάηνπ αλάινγα κε ην αλάγιπθν ηεο πεξηνρήο. Πεξηνξηζκφο ησλ ρψξσλ αλαςπρήο (club) ζην παξαιηαθφ κέησπν. Π Πολεοδομική Οπγάνυζη Οικιζμών Γςηικού Πηλίος Γίδνληαη νη εμήο θαηεπζχλζεηο: Πνιενδνκηθέο Ρπκνηνκηθέο κειέηεο ζε φινπο ηνπο νηθηζκνχο Γεκηνπξγία ηνπηθνχ εκπνξηθνχ ηνπξηζηηθνχ θέληξνπ (αλάινγα κε ηνλ νηθηζκφ) θαη θπθινθνξηαθή νξγάλσζε απηψλ. Μειεηεηέο: Καληιήο Α., Κνπθνγηάλλε Β., Μεηξάθα Α. 16

18 Πξέπεη λα γίλεη κέξηκλα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αλαγθψλ ζε ζηάζκεπζε εθείλσλ ησλ θηεξίσλ πνπ δελ κπνξνχλ λα έρνπλ ζέζε ζηάζκεπζεο κέζα ζην νηθφπεδν ηνπο, ελψ ζηνπο νηθηζκνχο πνπ γηα ιφγνπο πξνζηαζίαο ηνπ Σνπίνπ, ην αλάγιπθφ ηνπο δελ παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο ππνγείσλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο πνπ πξνηείλνληαη παξαθάησ, επηβάιιεηαη λα εμεηαζηεί ην ζέκα ην πψο ζα γίλεηαη ε θπθινθνξία εληφο ηνπ νηθηζκνχ. Ηδηαίηεξε κέξηκλα πξέπεη λα δνζεί ζηελ απνθπγή ηεο παξφδηαο δφκεζεο ελψ ζηνπο νηθηζκνχο ζα πξέπεη λα αμηνπνηεζνχλ θελέο επηθάλεηεο νηθνπέδσλ ή γεπέδσλ εθηφο νηθηζκνχ (πξνηηκεηέν λα είλαη δεκφζηα ή δεκνηηθά) γηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο ρψξνη ζηάζκεπζεο. Δπηπιένλ, πξνηείλεηαη λα γίλεη δηεζλήο δηαγσληζκφο ηδεψλ θπθινθνξηαθήο ξχζκηζεο θαη απνθαηάζηαζεο ηνπίνπ (ζπκκεηνρή πνιηηηθψλ κεραληθψλ, γενιφγσλ, πεξηβαιινληνιφγσλ, αξρηηέθηνλεο, πνιενδφκνπο, αξρηηέθηνλεο ηνπίνπ) γηα ην πψο ζα ιπζεί ην ζέκα ηεο ζηάζκεπζεο νρεκάησλ ζηνπο παξαδνζηαθνχο νηθηζκνχο, γηα ηνπο κφληκνπο θαηνίθνπο, θαη ηνπο επηζθέπηεο ηδηαίηεξα θαηά ηελ πςειή ηνπξηζηηθή πεξίνδν. Δκπφδηζε παξφδηαο αλάπηπμεο ησλ πεξηνρψλ απηψλ δίλνληαο θίλεηξα ζηα ηνπηθά ηνπο θέληξα. Δθπφλεζε κειέηεο (ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο άιινπο Γήκνπο ηνπ Πειίνπ) ζηελ νπνία ζα πξνηείλνληαη ηξφπνη νξγάλσζεο ηεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο ηνπ Πειίνπ κε ζεβαζκφ ζηελ πνιηηηζηηθή παξάδνζε ηεο πεξηνρήο θαη ζηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. Ζ κειέηε ζα ππνινγίδεη ηελ ηνπξηζηηθή θέξνπζα ηθαλφηεηα αλά Γήκν ηνπ Πειίνπ, φρη κφλν ησλ ηνπξηζηψλ πνπ δηαλπθηεξεχνπλ, αιιά θαη ησλ εκεξήζησλ επηζθεπηψλ. Γελ επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ ή ινηπψλ ελεξγεηαθψλ ζπζηεκάησλ (κε εμαίξεζε ειηαθνχ ζεξκνζίθσλα) εληφο ησλ νξίσλ ησλ νηθηζκψλ. Δλζσκάησζε Βηνθιηκαηηθψλ ηνηρείσλ θαη λέσλ πιηθψλ ζηελ νηθνδνκή. Νένη ξνη δφκεζεο πνπ πεξηγξάθνληαη παξαθάησ. 1. Μείυζη ηος ςνηελεζηή Γόμηζηρ: i. Γηα θηίξηα θαηνηθίαο ν ζπληειεζηήο δφκεζεο νξίδεηαη σο εμήο : γηα ην ηκήκα ηνπ νηθνπέδνπ κέρξη 300 η.κ. : (0,60) γηα ην ηκήκα ηνπ νηθνπέδνπ απφ 300 η.κ. έσο 1000 η.κ.: (0,30) γηα ην ηκήκα ηνπ νηθνπέδνπ απφ 1000 η.κ. θαη άλσ : (0,15) ii. Γηα ηνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο, θηίξηα ακηγνχο επαγγεικαηηθήο ρξήζεο θαη θηίξηα θνηλήο σθέιεηαο ν ζπληειεζηήο δφκεζεο νξίδεηαη σο εμήο : γηα ην ηκήκα ηνπ νηθνπέδνπ κέρξη 300 η.κ. : (0,80) γηα ην ηκήκα ηνπ νηθνπέδνπ απφ 300 η.κ. έσο 1000 η.κ. : (0,60) γηα ην ηκήκα ηνπ νηθνπέδνπ απφ 1000 η.κ. θαη άλσ : (0,40) Μειεηεηέο: Καληιήο Α., Κνπθνγηάλλε Β., Μεηξάθα Α. 17

19 iii Απαγνξεχεηαη ξεηά ε ηξνπνπνίεζε ηεο ρξήζεο θηηξίνπ γηα λα κελ θαηαζηξαηεγείηαη ε επλντθή δηάηαμε ηνπ απμεκέλνπ.γ. ησλ επαγγεικαηηθψλ ρψξσλ. 2. Μείυζη ηος Ποζοζηού Κάλςτηρ : Μέρξη 300 η.κ., πνζνζηφ θάιπςεο 50% Απφ 300 η.κ. έσο 1000 η.κ., πνζνζηφ θάιπςεο 30% Απφ 1000 η.κ. θαη άλσ, πνζνζηφ θάιπςεο 20% 3. Αύξηζη Δλάσιζηηρ Τποσπευηικήρ Απόζηαζηρ Κηιπίυν i. Ζ ειάρηζηε ππνρξεσηηθή απφζηαζε ησλ θηηξίσλ απφ ηα πιάγηα θαη πίζσ φξηα ηνπ νηθνπέδνπ νξίδεηαη ζε 2,50 κέηξα αληί σλ 0,90 κ πνπ ηζρχεη ζήκεξα, εθφζνλ εμαζθαιίδεηαη πιάηνο θηηξίνπ 8,00 κ.. ii. ε πεξίπησζε πνπ δελ εμαζθαιίδεηαη πιάηνο θηηξίνπ 8.00κ. ε ειάρηζηε απφζηαζε απφ ηα ίζηα φξηα ηνπ νηθνπέδνπ λα κεηψλεηαη κέρξη 0,90 κέηξα. ηελ πεξίπησζε απηή, ε ζέζε ηεο νηθνδνκήο λα ππφθεηηαη ζηελ έγθξηζε ηεο Δ.Π.Α.Δ. iii. Να κελ ηζρχζεη ην πξνεγνχκελν κέηξν γηα φζα νηθφπεδα δεκηνπξγεζνχλ απφ θαηάηκεζε κεγαιχηεξσλ εθηάζεσλ κεηά ηελ έγθξηζε ηεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο. iv. ε πεξίπησζε αλέγεξζεο πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελφο αλεμάξηεησλ θηηξίσλ εληφο ηνπ ίδηνπ νηθνπέδνπ, ε απφζηαζε κεηαμχ ησλ νηθνδνκψλ δελ επηηξέπεηαη λα είλαη κηθξφηεξε απφ πέληε (5) κέηξα. 4. Απηιόηηηα νέυν οικοπέδυν 1000 η.κ. 5. Πποζαπμογή ηυν κηιπίυν ζηο ανάγλςθο ηος θςζικού εδάθοςρ - αποθςγή μεγάλυν επεμβάζευν και απαγόπεςζη καηαζκεςήρ ςτηλών ηοισίυν ανηιζηήπιξηρ Δπειδή γίνεηαι καηαζηραηήγηζη ηοσ επιηρεπόμενοσ μέγιζηοσ ύυοσς αλλά και ηης διαμόρθφζης ηοσ περιβάλλονηας τώροσ, με μεγάλες επιτφμαηώζεις και εκζκαθές, προηείνεηαι: Γηα ηελ έθδνζε νηθνδνκηθήο άδεηαο ππνρξεσηηθή θαηάζεζε ηνπνγξαθηθψλ εμαξηεκέλσλ απφ ην ΔΓΑ '87 κε πςνκεηξηθέο θακπχιεο, ψζηε λα ειέγρνληαη γηα ηελ αξηηφηεηα θαη ηε ζέζε ηνπο. Μειεηεηέο: Καληιήο Α., Κνπθνγηάλλε Β., Μεηξάθα Α. 18

20 Απαγφξεπζε θαηαζθεπήο ςειψλ ηνίρσλ αληηζηήξημεο χςνπο > 1.50 κ. ζηα επηθιηλή νηθφπεδα Μεγαιχηεξν χςνο αληηζηήξημεο λα επηηξέπεηαη κφλν θαηφπηλ αηηηνινγεκέλεο γλσκνδφηεζεο (γεσηερληθή κειέηε) θαη έγθξηζε ηεο ΔΠΑΔ Δηδηθά γηα ηα επηθιηλή νηθφπεδα κε θιίζε > 30% πξνηείλεηαη λα ζεζκνζεηεζεί ππνρξεσηηθή απηνςία ηνπ ειεγθηή κεραληθνχ ή θαη ησλ κειψλ ηεο ΔΠΑΔ πξηλ απφ ηε ρνξήγεζε ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο γηα λα ειέγρεηαη: i. ε δπλαηφηεηα θαιχηεξεο πξνζαξκνγήο ησλ νηθνδνκψλ ζην αλάγιπθν ηνπ θπζηθνχ εδάθνπο θαη ii. ε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο ηεο πξνηεηλφκελεο αξρηηεθηνληθήο κειέηεο θαη ηεο δηακφξθσζεο ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ 6. Γομικά ζηοισεία - ηέγη Να γίλεηαη ππνρξεσηηθή ε απηνςία κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζθειεηνχ θαη ηεο ζηέγεο, πξνθεηκέλνπ λα είλαη δπλαηή ε ζπλέρηζε ησλ εξγαζηψλ ηεο νηθνδνκήο. Ζ ηνπνζέηεζε ηεο ζηέγεο ζην ζηάδην απηφ λα είλαη ππνρξεσηηθή. σο πξνο ηα κνξθνινγηθά Να αθνινπζεί δεχηεξε απηνςία κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ γηα λα δηαπηζηψλεηαη ε ηήξεζε ηεο άδεηαο ηα αξρηηεθηνληθά ζηνηρεία θαη ηα πιηθά. Να ζεζπηζηεί ε θξαηηθή επηδφηεζε (ζηνπο κφληκνπο θαηνίθνπο) γηα ηελ ηνπνζέηεζεο ζηέγεο απφ πιάθα Πειίνπ δεδνκέλνπ φηη απφ ηε δηαηήξεζε ηεο θπζηνγλσκίαο ησλ παξαδνζηαθψλ νηθηζκψλ πξνζδνθφληαη αλαπηπμηαθά νθέιε θαη ηδηαίηεξα γηα ηνλ Σνπξηζκφ. Ζ θαηαζθεπή ηεηξαθιηλνχο ή πνιπθιηλνχο ζηέγεο είλαη ππνρξεσηηθή έζησ θαη αλ άλσζελ ηνπ θαηαζθεπαδφκελνπ ηκήκαηνο νηθνδνκήο επηηξέπεηαη ή πξνβιέπεηαη ε θαηαζθεπή επηπιένλ νξφθνπ ή νξφθσλ. Δπηπιένλ, επεηδή παξαηεξείηαη εμάληιεζε ησλ ιαηνκείσλ ζηελ δηάζεζε πιαθψλ Πειίνπ, πξνηείλεηαη ε εθπφλεζε εηδηθήο αξρηηεθηνληθήο κειέηεο πνπ λα πξνζδηνξίδεη ζε πνηα ηκήκαηα ησλ νηθηζκψλ ηνπ Πειίνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη θεξακίδη. ηελ ζπγθεθξηκέλε κειέηε ζα πξέπεη λα θαζνξίδνληαη νη ζπλεθηηθνί ππξήλεο ησλ νηθηζκψλ κείδνλνο ζεκαζίαο ζε φιν ην Πήιην (απαηηείηαη ε κειέηε απηή λα γίλεη ζε ζπλεξγαζία κε φινπο ηνπο φκνξνπο δήκνπο ηνπ Πειίνπ) πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχλ μόνο Πιάθεο Πειίνπ γηα ηελ ζηέγε ηνπο. 8. Αποσεηεςηικό Γίκηςο Κάζε νηθνδνκή πνπ αλαγείξεηαη λα ππάξρεη ππνρξεσηηθά αλακνλή γηα κειινληηθή ζχλδεζε κε ην απνρεηεπηηθφ δίθηπν Δνθάρρσνζη με επιδόηηζη ηφν ΓΔΤΑ Μειεηεηέο: Καληιήο Α., Κνπθνγηάλλε Β., Μεηξάθα Α. 19

21 Να ππάξρεη πξφβιεςε δεκηνπξγίαο κηθξψλ κνλάδσλ επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ (αηνκηθψλ βηνινγηθψλ θαζαξηζκψλ) Τπνρξεσηηθή θαηαζθεπή ζεπηηθνχ θαη απνξξνθεηηθνχ βφζξνπ ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη δίθηπν απνρέηεπζεο. 9. Θέζειρ ζηάθμεςζηρ Γηα θάζε θαηνηθία ή αλά 80 η.κ. νηθνδνκήο λα ππάξρεη πξφβιεςε γηα κία ζέζε ζηάζκεπζεο Να επηηξέπεηαη ε θαηαζθεπή ππφγεησλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο θάησ απφ δεκφζηεο θαη ηδησηηθέο εθηάζεηο ην πνιχ βάζνπο 5 κέηξσλ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε πςνκεηξηθή θαη πξνο ηα κέζα θαη θαηφπηλ θαηάιιειεο γεσινγηθήο κειέηεο θαη λα επηβάιιεηαη κειέηε απνθαηάζηαζεο ηνπ πεξηβάιινληα ρψξνπ ζε γήπεδα κε θιίζεηο άλσ ηνπ 30%. Π Πολεοδομική Οπγάνυζη Οικιζμών Θεμαηικού Πάπκος Δθπφλεζε πνιενδνκηθψλ ξπκνηνκηθψλ κειεηψλ. Γεκηνπξγία Σνπηθνχ Κέληξνπ φπνπ θξίλεηαη απαξαίηεην. Μειέηε εθπφλεζεο ελνπνίεζεο ησλ αξραηνινγηθψλ ρψξσλ, φπσο πξνηείλεηαη απφ ηελ ρσξνζέηεζε ηεο δψλεο ΠΔΠΓ ΘΠ ηεο πξφηαζεο Π.2 Π Λοιποί Οικιζμοί Δθπφλεζε πνιενδνκηθψλ ξπκνηνκηθψλ κειεηψλ. Π.3.2 ΠΔΡΗΟΥΔ ΟΗΚΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ην Π.2.2 έρνπκε αλαθεξζεί γηα ηηο πξνβιεπφκελεο ρξήζεηο ζην ζηξαηφπεδν Γεσξγνχια. Π.3.3 ΠΔΡΗΟΥΔ ΠΑΡΑΓΩΓΗΚΩΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΩΝ Γεο πξφηαζε Γξαθείνπ Γνμηάδε Π.3.4 ΕΩΝΔ ΚΗΝΖΣΡΩΝ & ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΩΝ ΜΖΥΑΝΗΜΩΝ Οξίδεηαη Εψλε Δηδηθψλ Κηλήηξσλ (ΕΔΚ) ζε πεξηνρέο ηνπ Βφινπ (Νέα Γεκεηξηάδα, Υηιηαδνχ) θαη ηεο Ν. Ησλίαο (Πέηξνπ θαη Παχινπ, Αγ. Αλάξγπξνη) ιακβάλνληαο ππφςε φηη αζθπθηηνχλ απφ ηελ έιιεηςε ειεχζεξσλ ρψξσλ πξαζίλνπ. Πξνηείλεηαη λα δνζνχλ θίλεηξα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο πξφηαζεο ηνπ Άξζξνπ 12 ηνπ Ν. 1577/98 γηα Μειεηεηέο: Καληιήο Α., Κνπθνγηάλλε Β., Μεηξάθα Α. 20

22 ελνπνίεζε ησλ αθάιππησλ ρψξσλ ησλ νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ θαη κεηαηξνπή απηψλ ζε ρψξνπο πξαζίλνπ ή ζε δξφκνπο ήπηαο θπθινθνξίαο. Δπηπιένλ, νξίδεηαη Εψλε Δηδηθψλ Δληζρχζεσλ (ΕΔΔ) ζε ηκήκαηα ησλ θεληξηθψλ πεξηνρψλ ηνπ Βφινπ, ήηνη Δπηά Πιαηάληα Ομπγφλν, Μεηακφξθσζε, Αλάιεςε θαη Άγηνο Κσλζηαληίλνο κε ζθνπφ ηελ ππνγεηνπνίεζε ρψξσλ ζηάζκεπζεο ζε ελνπνηεκέλνπο αθάιππηνπο ρψξνπο σο κέζν άκβιπλζεο θπθινθνξηαθψλ πξνβιεκάησλ. Πξνηείλεηαη ε ελνπνίεζε ησλ αθαιχπησλ ησλ Οηθνδνκηθψλ Σεηξαγψλσλ, ψζηε ζηνλ ππφγεην ρψξν ηνπο λα θαηαζθεπαζζνχλ ηδησηηθνί ρψξνη ζηάζκεπζεο γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ θαηνίθσλ. Οη ζέζεηο απηέο πνπ πξνθχπηνπλ ζα αλήθνπλ θαηά έλα πνζνζηφ ζηνπο ηδηνθηήηεο. Πξφθεηηαη γηα ελεξγνπνίεζε ηνπ Άξζξνπ 12 ηνπ Ν. 1577/ Οη ζπγθεθξηκέλεο Εψλεο Κηλήηξσλ εθηηκνχκε φηη ζα βειηηψζνπλ ηηο ζπλζήθεο θπθινθνξίαο ζηηο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο θαη ζα βειηηψζνπλ ζεκαληηθά ηελ εηθφλα ηεο πφιεο ηφζν γηα ηνλ επηζθέπηε φζν θαη γηα ην κφληκν θάηνηθν, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πξφηαζε αηζζεηηθήο αλαβάζκηζεο ηνπ θέληξνπ ηνπ Βφινπ θαη ηηο πεξηνρέο αλαπιάζεσλ ζε Πξνζθπγηθά Ν. Ησλίαο θαη Παιαηά Βφινπ. Π.3.5 ΓΗΑΚΔΚΡΗΜΔΝΟΗ ΥΩΡΟΗ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ / ΚΟΗΝΩΦΔΛΩΝ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΩΝ Γεο πξφηαζε Γξαθείνπ Γνμηάδε Π.3.6 ΓΗΚΣΤΑ ΑΣΗΚΖ ΤΠΟΓΟΜΖ ρεηηθά κε ηνπο πνδειαηφδξνκνπο αλέηξεμε ζην Π Π.3.7 ΑΦΑΛΔΗΑ / ΠΡΟΣΑΗΑ ΟΗΚΗΜΩΝ ΔΗΜΟΗ Γεο πξφηαζε Γξαθείνπ Γνμηάδε Π.3.8 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΚΑ ΜΔΓΔΘΖ ΑΝΑΓΚΔ Δ ΓΖ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΩΝ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΩΝ Γεο πξφηαζε Γξαθείνπ Γνμηάδε. 1 Δες άρθρο των Μαράτου, Δ & Χαριανός, Β (2005) στο Παράρτημα με τίτλο ΟΙ ΤΠΟΓΕΙΟΙ ΦΨΡΟΙ ΣΑΘΜΕΤΗ Ε ΕΝΟΠΟΙΗΜΕ-ΝΟΤ ΑΚΑΛΤΠΣΟΤ Ψ ΜΕΟ ΑΜΒΛΤΝΗ ΚΤΚΛΟ- ΥΟΡΙΑΚΨΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΨΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ. Μειεηεηέο: Καληιήο Α., Κνπθνγηάλλε Β., Μεηξάθα Α. 21

23 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Μειεηεηέο: Καληιήο Α., Κνπθνγηάλλε Β., Μεηξάθα Α. 22

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΕΝΣΡΩΝ ΣΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΥΕΔΙΑΜΟ

ΕΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΕΝΣΡΩΝ ΣΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΥΕΔΙΑΜΟ ΗΜΕΡΙΔΑ ΟΡΑ ΕΕΕ:ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΠΟΛΗ. Αθήνα 16/2/2010 ΝΕΕ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΣΟ ΥΩΡΟ ΣΟΤ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΚΑΙ ΥΩΡΙΚΕ ΣΡΑΣΗΓΙΚΕ. Λ. Πάλλα Αρτιηέκηων-Πολεοδόμος, Οργανιζμός Αθήνας ΕΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΕΝΣΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Β1 ΣΑΓΗΟ (ΠΡΟΣΑΖ) ΥΔΓΗΟΤ ΥΩΡΗΚΖ ΚΑΗ ΟΗΚΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΖ ΠΟΛΖ Γ.Δ. ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ Γ. ΒΟΛΟΤ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ

Β1 ΣΑΓΗΟ (ΠΡΟΣΑΖ) ΥΔΓΗΟΤ ΥΩΡΗΚΖ ΚΑΗ ΟΗΚΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΖ ΠΟΛΖ Γ.Δ. ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ Γ. ΒΟΛΟΤ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ (ΠΡΟΣΑΖ) ΥΔΓΗΟΤ ΥΩΡΗΚΖ ΚΑΗ ΟΗΚΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΖ ΠΟΛΖ Γ.Δ. ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ Γ. ΒΟΛΟΤ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΔΗΑΓΩΓΖ... - 4-1. ηφρνη θαη πεξηερφκελν ηνπ ρεδίνπ Υσξηθήο θαη Οηθηζηηθήο Οξγάλσζεο Αλνηρηήο Πφιεο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΘΑ ΠΕΡΘΟΤΘΑ & ΕΘΝΘΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΑΣΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ & ΣΕΓΑΗ ΣΜΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΘΑ ΠΕΡΘΟΤΘΑ & ΕΘΝΘΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΑΣΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ & ΣΕΓΑΗ ΣΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΣΘ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΘ ΠΕΡΘΟΤΘ & ΕΘΝΘΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΣΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ & ΣΕΓΗ ΣΜΗΜ ΝΣΘΚΕΘΜΕΝΘΚΟΤ ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟΤ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΕ ΞΘ ΚΘΝΗΣΩΝ ΠΘΝΚΕ ΣΘΜΩΝ ΝΣΘΚΕΘΜΕΝΘΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Πεπιθεπειακό Πλαίζιο Χωποηαξικού Σχεδιαζμού Κενηπικήρ Μακεδονίαρ

Πεπιθεπειακό Πλαίζιο Χωποηαξικού Σχεδιαζμού Κενηπικήρ Μακεδονίαρ Πεπιθεπειακό Πλαίζιο Χωποηαξικού Σχεδιαζμού Κενηπικήρ Μακεδονίαρ Θεκαηνινγία ΑΝΑΛΤΖ 1. ηφρνη 2. Θέζε θαη ξφινο ηεο Πεξηθ. ΚΜ 3. Αλαπηπμηαθή θπζηνγλσκία ΚΜ 4. Υσξηθή νξγάλσζε ππνδνκψλ Μεηαθνξέο Δλέξγεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Γεληθό Πνιενδνκηθό ρέδην Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Νέαο Αγρηάινπ, Π.Δ. Μαγλεζίαο Α ηάδην ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Γεληθό Πνιενδνκηθό ρέδην Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Νέαο Αγρηάινπ, Π.Δ. Μαγλεζίαο Α ηάδην ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 1 ΥΧΡΟΣΑΞΗΚΖ ΘΔΧΡΖΖ ΣΖ Γ.Δ. ΝΔΑ ΑΓΥΗΑΛΟΤ... 5 1.1 Σαπηφηεηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά δηνηθεηηθή δηάξζξσζε... 5 1.2 Δμαξηήζεηο εμππεξεηήζεηο... 6 1.3 πλδέζεηο κε ηελ επξχηεξε πεξηνρή...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 8νπ εμακελνπ

ΔΗΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 8νπ εμακελνπ ΔΗΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 8νπ εμακελνπ ΜΔΣΑΞΟΤΡΓΔΙΟ ΦΟΗΣ.: ΚΑΡΑΜΠΑΣΟΤ ΓΗΟΝΤΗΑ ΓΗΓ. : Γ. ΠΟΛΤΕΟ,.ΜΑΤΡΟΜΜΑΣΖ, Γ.ΠΟΛΤΥΡΟΝΟΠΟΤΛΟ Σν Μεηαμνπξγείν νξίδεηαη από ηελ πεξηνρή ηελ νπνία πεξηθιείνπλ νη νδνί Αγ.Κσλζηαληίλνπ,

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΟΑΠ ΓΗΜΟΤ ΜΗΛΟΤ - Β1 ΣΑΓΙΟ : ΠΡΟΣΑΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ... 2

ΥΟΟΑΠ ΓΗΜΟΤ ΜΗΛΟΤ - Β1 ΣΑΓΙΟ : ΠΡΟΣΑΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ... 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ... 2 Π.1. ΓΟΜΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΥΧΡΗΚΖ ΟΡΓΑΝΧΖ... 5 1.1. Βαζηθέο αξρέο ηεο πξφηαζεο... 5 1.2. Πξνγξακκαηηθέο θαηεπζχλζεηο θαη πεξηερφκελν ηνπ ΥΟΟΑΠ... 7 1.3. Πξνγξακκαηηθά κεγέζε... 9 1.4. Μνληέιν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Έθζεζε πεπξαγκέλσλ, παξαηεξήζεηο ζηα ηειηθά θείκελα, ζπλδπαζηηθό ζελάξην θαη όξακα ηεο νκάδαο Γηνίθεζεο

Έθζεζε πεπξαγκέλσλ, παξαηεξήζεηο ζηα ηειηθά θείκελα, ζπλδπαζηηθό ζελάξην θαη όξακα ηεο νκάδαο Γηνίθεζεο ΠΜ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΣΑΞΙΑ ΣΟΤΝΣΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΣΑΞΙΑ Έθζεζε πεπξαγκέλσλ, παξαηεξήζεηο ζηα ηειηθά θείκελα, ζπλδπαζηηθό ζελάξην θαη όξακα ηεο νκάδαο Γηνίθεζεο Ομάδα Γιοίκηζηρ: Ληάγθεο Νηθφιανο ηάηθνο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΗΣΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΑΘΖΝΑ / ΑΣΣΗΚΖ (ΡΑ) 2021

ΡΤΘΜΗΣΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΑΘΖΝΑ / ΑΣΣΗΚΖ (ΡΑ) 2021 ΥΒΑΕΟ ΝΟΜΟΤ ΡΏ Ώζήλαο/Ώηηηθήο 2021 ΕΏΝΟΤΏΡΕΟ 2012 ΤΠΟΤΡΓΒΕΟ ΠΒΡΕΐΏΛΛΟΝΣΟ, ΒΝΒΡΓΒΕΏ ΚΏΕ ΚΛΕΜΏΣΕΚΔ ΏΛΛΏΓΔ ΟΡΓΏΝΕΜΟ ΡΤΘΜΕΣΕΚΟΤ ΥΒΑΕΟΤ ΚΏΕ ΠΒΡΕΐΏΛΛΟΝΣΟ ΏΘΔΝΏ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΡΤΘΜΗΣΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΑΘΖΝΑ / ΑΣΣΗΚΖ (ΡΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο εμαηξεηηθά ζεκαληηθνχ αξηζκνχ δηάζπαξησλ νηθηζκψλ.

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ. Η οικολογική διατείριζη ηης προζηαηεσμένης περιοτής ηοσ όροσς Βόρα ζηην περιοτή ηης Αριδαίας.

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ. Η οικολογική διατείριζη ηης προζηαηεσμένης περιοτής ηοσ όροσς Βόρα ζηην περιοτή ηης Αριδαίας. ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες χολή Θετικών Επιστημών Σμήμα Βιολογίας Η οικολογική διατείριζη ηης προζηαηεσμένης περιοτής ηοσ όροσς Βόρα ζηην

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ζπουδαζηική ομάδα εκπόνηζης Λ. Πίκοςλαρ ΠΕΡΙΒ/ΛΟΓΟ Γ. Υάμψαρ ΑΡΥ.ΜΗΥ. ΟΜΑΓΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

ζπουδαζηική ομάδα εκπόνηζης Λ. Πίκοςλαρ ΠΕΡΙΒ/ΛΟΓΟ Γ. Υάμψαρ ΑΡΥ.ΜΗΥ. ΟΜΑΓΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 1 Ανάλςζη SWOT Γιακύπηξη Πεπιβαλλονηικού Οπάμαηορ : Ππάζινορ Βόλορ ( Volos @ Green ) ΠΙΝΑΚΑ 1: SWOT ΑΝΑΛΤΗ ΔΤΝΑΣΑ ΗΜΕΙΑ ΑΔΤΝΑΣΑ ΗΜΕΙΑ ΕΤΚΑΙΡΙΕ ΑΠΕΙΛΕ Πνηφηεηα δσήο θαη θπζηθνχ πεξηβάιινληνο (αμηφινγε πνηθηιία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ Ππόγπαμμα Μεηαπηςσιακών ποςδών «Ολοκληπωμένη Ανάπηςξη & Διασείπιζη ηος Αγποηικού Υώπος» ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Γπλαηόηεηεο θαη πεξηνξηζκνί

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

Αποτύπωση και σσγκριτική ανάλσση της τωρικής κατανομής τοσ αστικού πρασίνοσ 11 Ελληνικών πόλεων

Αποτύπωση και σσγκριτική ανάλσση της τωρικής κατανομής τοσ αστικού πρασίνοσ 11 Ελληνικών πόλεων ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΥΗΜΕΙΑ Αποτύπωση και σσγκριτική ανάλσση της τωρικής κατανομής τοσ αστικού πρασίνοσ 11 Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΔΛΔΣΖ.Υ.Ο.Ο.Α.Π. ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ»

«ΜΔΛΔΣΖ.Υ.Ο.Ο.Α.Π. ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ» (ΑΝΑΛΤΖ ΓΗΑΓΝΩΖ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ) ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 1. Γεληθά... 3 1.1 ηφρνη θαη πεξηερφκελν ηνπ.υ.ο.ο.α.π.... 3 1.2 Ηζηνξηθφ ηεο κειέηεο... 3 1.3 Πξνδηαγξαθέο θαη δηαδηθαζία ζχληαμεο ηεο κειέηεο...

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ. Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν.

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ. Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΗΣ ΗΜΔΡΑΣ ΣΤΙΣ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 Σήκερα, ποσ ηο βόρεηο εκηζθαίρηο γηορηάδεη ηελ κεγαιύηερε εκέρα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Γηεξεχλεζε Υσξνζέηεζεο πζηήκαηνο Δθνδηαζκνχ (Logistics) κε Πεξηβαιινληηθά Κξηηήξηα ζην Θξηάζην Πεδίν κε Υξήζε Σερλνινγηψλ GIS

Γηεξεχλεζε Υσξνζέηεζεο πζηήκαηνο Δθνδηαζκνχ (Logistics) κε Πεξηβαιινληηθά Κξηηήξηα ζην Θξηάζην Πεδίν κε Υξήζε Σερλνινγηψλ GIS Γηεξεχλεζε Υσξνζέηεζεο πζηήκαηνο Δθνδηαζκνχ (Logistics) κε Πεξηβαιινληηθά Κξηηήξηα ζην Θξηάζην Εώηνπ Ησάλλα Φοιτήτπια Σχολήρ Αγπονόμων και Τοπογπάφων Μηχανικών Ε.Μ.Π Μαξίλε Διεπζεξία Φοιτήτπια Σχολήρ Αγπονόμων

Διαβάστε περισσότερα