Τι ιζσύει για ηην ςποβολή καηαζηάζεων πελαηών ππομηθεςηών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τι ιζσύει για ηην ςποβολή καηαζηάζεων πελαηών ππομηθεςηών"

Transcript

1 Τι ιζσύει για ηην ςποβολή καηαζηάζεων πελαηών ππομηθεςηών Τελευταία ενημέρωση: 27/5/2014 Με ηελ ΠΟΛ 1078/ θαη ηελ ΠΟΛ 1022/ (ΦΕΚ 179, 31/1/14) δόζεθαλ δηεπθξηλίζεηο γηα ηελ ππνβνιή θαηαζηάζεσλ θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ γηα δηαζηαύξσζε (άξζξν 14 Ν.4174/2013, Κώδηθα Φνξνινγηθώλ Δηαδηθαζηώλ). Υπελζπκίδνπκε όηη ε ζρεηηθή δηάηαμε αθνξά πεξηόδνπο κεηά ηελ 1 ε Ιαλνπαξίνπ Οη εηήζηεο ζπγθεληξσηηθέο θαηαζηάζεηο πειαηώλ θαη πξνκεζεπηώλ (ΚΕΠΥΟ) πνπ πξνβιέπνληαη από ηνλ ΚΦΑΣ ζα ππνβιεζνύλ θαλνληθά γηα ην έηνο 2013 όπσο αθξηβώο ππνβάιινληαλ θάζε ρξόλν. Ποιορ είναι ςπόσπεορ ςποβολήρ Υπόρξενη γηα ππνβνιή θαηαζηάζεσλ πειαηώλ πξνκεζεπηώλ είλαη: 1) Όια ηα θπζηθά πξόζσπα πνπ έρνπλ εηζόδεκα από επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα 2) Όια ηα λνκηθά πξόζσπα θαη όιεο νη λνκηθέο νληόηεηεο 3) Αιινδαπά λνκηθά θαη θπζηθά πξόζσπα, εγθαηεζηεκέλα ζε άιιε ρώξα, πνπ έρνπλ ιάβεη ειιεληθό ΑΦΜ ζύκθσλα κε ηελ ΠΟΛ 1113/2013, γηαηί πξνβαίλνπλ ζε αγνξέο-δαπάλεο ή πσιήζεηο ζηελ Ειιάδα. Επίζεο, αιινδαπά λνκηθά θαη θπζηθά πξόζσπα πνπ έρνπλ ιάβεη ειιεληθό ΑΦΜ θαη ηνπο έρεη ρνξεγεζεί άδεηα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε εηζαγσγώλ κε αλαζηνιή θαηαβνιήο ηνπ νθεηιόκελνπ ΦΠΑ θαηά ηελ εηζαγσγή θαη εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο αληηζηξνθήο ηεο ππνρξέσζεο γηα ηηο κεηαγελέζηεξεο παξαδόζεηο ησλ αγαζώλ ζην εζσηεξηθό ηεο ρώξαο (άξζξν 35 Κώδηθα ΦΠΑ). Άπα κανείρ δεν εξαιπείηαι από ηην ςποβολή καηαζηάζεων πελαηών - ππομηθεςηών

2 Σπγθεθξηκέλα ππόρξενη ππνβνιήο είλαη θαηά θαηεγνξία νη αθόινπζνη: Όια ηα θπζηθά πξόζσπα πνπ αζθνύλ επάγγεικα αλ ηεξνύλ απινγξαθηθά ή δηπινγξαθηθά βηβιία Τα θπζηθά πξόζσπα πνπ αζθνύλ επάγγεικα θαη απαιιάζζνληαη ιόγσ ρακεινύ ηδίξνπ ( <5.000 επξώ) από ηελ ηήξεζε βηβιίσλ. Η θαηεγνξία απηή ππνβάιιεη κόλν θαηαζηάζεηο πξνκεζεπηώλ εθηόο από ηε ζπάληα πεξίπησζε πνπ έρεη εθδώζεη ηηκνιόγην αλόξγαλσλ εζόδσλ γηα λα ιάβεη π.ρ. κηα επηρνξήγεζε. Σε απηή ηελ πεξίπησζε ππνβάιιεη ηελ ζρεηηθή θαηάζηαζε πειαηώλ γηα ην αλόξγαλν έζνδν Οη αγξόηεο ηνπ εηδηθνύ θαζεζηώηνο (άξζξν 41 Κώδηθα ΦΠΑ) νη νπνίνη δελ ηεξνύλ βηβιία θαη δελ εθδίδνπλ ζηνηρεία πώιεζεο νη αγξόηεο ηνπ εηδηθνύ θαζεζηώηνο ππνβάιινπλ δειαδή κόλν θαηαζηάζεηο πξνκεζεπηώλ εθηόο αλ έρνπλ εθδώζεη ηηκνιόγην αλόξγαλσλ εζόδσλ νπόηε ππνβάιινπλ θαηάζηαζε πειαηώλ γηα ην ηηκνιόγην απηό Όια ηα λνκηθά πξόζσπα ή λνκηθέο νληόηεηεο πνπ ηεξνύλ απινγξαθηθά ή δηπινγξαθηθά βηβιία ή απαιιάζζνληαη από ηελ ηήξεζε βηβιίσλ Άξα θαηαζηάζεηο πειαηώλ πξνκεζεπηώλ ππνβάιινπλ κεηαμύ άιισλ Όιεο αλεμαηξέησο νη αζηηθέο θαη εκπνξηθέο εηαηξείεο θαη ελώζεηο πξνζώπσλ αλεμαξηήησο λνκηθήο κνξθήο Όινη νη ζύιινγνη, ζσκαηεία, επαγγεικαηηθέο ελώζεηο θαη νκνζπνλδίεο ζπιιόγσλ Με θεξδνζθνπηθά λνκηθά πξόζσπα θάζε κνξθήο Σπλδηθαιηζηηθνί θνξείο όισλ ησλ βαζκίδσλ Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλώζεηο Ιεξνί Νανί, Μεηξνπόιεηο θαη Ιεξέο Μνλέο Ξέλα Δόγκαηα Ιδξύκαηα θαη θιεξνδνηήκαηα θάζε κνξθήο Ιδησηηθά ή δεκόζηα ΝΠΙΔ Οξγαληζκνί ηνπ ζηελνύ ή επξύηεξνπ δεκόζηνπ ηνκέα θαη όια ηα ΝΠΔΔ Δεκνηηθέο θαη δεκόζηεο επηρεηξήζεηο αλεμαξηήησο αληηθεηκέλνπ δξαζηεξηόηεηαο Η ςποβολή καηαζηάζεων για διαζηαύπωζη αλ θαη γίλεηαη θπξίσο γηα ιόγνπο δηαζηαύξσζεο ηνπ ΦΠΑ, δεν έσει ζσέζη με ηο αν ο ςπόσπεορ έσει

3 ενηασθεί ζε κανονικό καθεζηώρ ΦΠΑ. Όινη νη ππόρξενη ππνβάιινπλ ζηνηρεία αθόκε θαη αλ δελ ππνρξενύληαη ζε ππνβνιή πεξηνδηθώλ δειώζεσλ ΦΠΑ π.ρ. κηα ηδησηηθή θιηληθή πνπ δελ εηζπξάηηεη ΦΠΑ όηαλ ηηκνινγεί, ζα ππνβάιιεη ηηο πσιήζεηο θαη ηηο αγνξέο ηεο όπσο θάζε άιινο ππόρξενο. Πποθεζμία ςποβολήρ για ηιρ καηαζηάζειρ πελαηών Οι καηαζηάζειρ πελαηών ππνβάιινληαη από όινπο ηνπο ππόρξενπο αλεμαξηήησο θαηεγνξίαο βηβιίσλ, αθόκε θαη από απηνύο πνπ δελ ππνρξενύληαη ζε ηήξεζε βηβιίσλ ζε ηπιμηνιαία βάζη για ηο Οη θαηαζηάζεηο πειαηώλ ππνβάιινληαη μέσπι ηο ηέλορ ηος επόμενος μήνα μεηά ηο ηέλορ ηος ημεπολογιακού ηπιμήνος. Αλ ε ηειεπηαία κέξα ππνβνιήο είλαη κε εξγάζηκε, ε ππνβνιή ησλ θαηαζηάζεσλ παξαηείλεηαη κέρξη ηελ πξώηε εξγάζηκε εκέξα. Σύκθσλα κε πιεξνθνξίεο νη δειώζεηο ΦΠΑ γηα όζνπο ηεξνύλ δηπινγξαθηθά βηβιία (ρξεσζηηθέο θαη πηζησηηθέο) ζα ππνβάιινληαη κε λνκνζεηηθή ξύζκηζε ζηηο 20 ηνπ επόκελνπ κήλα. Για ηο έηορ 2015 νη θαηαζηάζεηο πειαηώλ πξνκεζεπηώλ ζα ππνβάιινληαη ζε κεληαία βάζε κέρξη ηο ηέλορ ηος επόμενος μήνα. Αλ ε ηειεπηαία κέξα ππνβνιήο είλαη κε εξγάζηκε, ε ππνβνιή ησλ θαηαζηάζεσλ παξαηείλεηαη κέρξη ηελ πξώηε εξγάζηκε εκέξα. Πποθεζμίερ ςποβολήρ για ηιρ καηαζηάζειρ ππομηθεςηών Η πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ θαηαζηάζεσλ πξνκεζεπηώλ κεηαβάιιεηαη αλάινγα κε ην αλ ν ππόρξενο έρεη ππνρξέσζε ππνβνιήο πεξηνδηθώλ δειώζεσλ ΦΠΑ ή όρη. Αθνινπζνύλ ζρεηηθνί πίλαθεο γηα ηηο πξνζεζκίεο ππνβνιήο θαηαζηάζεσλ πξνκεζεπηώλ αλά θαηεγνξία ππόρξενπ ππνβνιήο ην 2014 θαη ην έηνο 2015.

4 Πποθεζμίερ Υποβολήρ Καηαζηάζεων Ππομηθεςηών για ηο 2014 Υποσπέωζη Υποβολήρ Γήλωζηρ ΦΠΑ Καηηγοπία Βιβλίων Πεπίοδορ Υποβολήρ Καηάζηαζηρ Ππομηθεςηών Πποθεζμία Υποβολήρ Με ππόρξενο γηα ππνβνιή δειώζεσλ ΦΠΑ Δηπινγξαθηθά, Απινγξαθηθά, Απαιιαγή από Εηήζηα Μέρξη ηελ 31 ε Ιαλνπαξίνπ ηνπ επόκελνπ έηνπο ηήξεζε βηβιίσλ Υπόρξενο Υπνβνιήο Δειώζεσλ ΦΠΑ Δηπινγξαθηθά βηβιία Τξηκεληαία (4 ππνβνιέο εηεζίσο) Μέρξη ην ηέινο ηνπ επόκελνπ κήλα πνπ αθνινπζεί ην ηξίκελν Υπόρξενο Υπνβνιήο Δειώζεσλ ΦΠΑ Απινγξαθηθά βηβιία Τξηκεληαία (4 ππνβνιέο εηεζίσο) Μέρξη ην ηέινο ηνπ επόκελνπ κήλα πνπ αθνινπζεί ην ηξίκελν Καηαζηάζεηο πειαηώλ θαη πξνκεζεπηώλ γηα εθθαζαξίζεηο ακνηβώλ πνπ εθδίδνληαη κεηά ην ηέινο Ιαλνπαξίνπ ηνπ επόκελνπ εκεξνινγηαθνύ έηνπο κε βάζε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ππνβάιινληαη κέρξη ηελ 31ε Μαξηίνπ ηνπ επόκελνπ έηνπο. *Δπιζήμανζη: Τα λνκηθά πξόζσπα θαη νη λνκηθέο νληόηεηεο μη κεπδοζκοπικού σαπακηήπα, ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ αζθνύλ θαη δξαζηεξηόηεηα ππαγόκελε ζην Φ.Π.Α., γηα ηελ νπνία ππνρξενύληαη ζηελ ππνβνιή πεξηνδηθήο δήισζεο Φ.Π.Α., ππνβάιινπλ ηελ θαηάζηαζε πξνκεζεπηώλ κέρξη ην ηέινο ηνπ επόκελνπ κήλα θάζε εκεξνινγηαθνύ ηξηκήλνπ πνπ αθνξά, σο ππόρξενη ππνβνιήο πεξηνδηθήο δήισζεο Φ.Π.Α. Γηα ηηο ινηπέο ζπλαιιαγέο ηνπο (αγνξέο, δαπάλεο θ.ιπ.) ππνβάινπλ ηελ θαηάζηαζε πξνκεζεπηώλ κέρξη ην ηέινο ηνπ επόκελνπ κήλα από ηε ιήμε ηνπ εκεξνινγηαθνύ έηνπο. Ιζσύει μόνο για ηο έηορ 2014.

5 Πποθεζμίερ Υποβολήρ Καηαζηάζεων Ππομηθεςηών για ηο 2015 Υποσπέωζη Υποβολήρ Γήλωζηρ ΦΠΑ Καηηγοπία Βιβλίων Πεπίοδορ Υποβολήρ Καηάζηαζηρ Ππομηθεςηών Πποθεζμία Υποβολήρ Με ππόρξενο γηα ππνβνιή δειώζεσλ ΦΠΑ Δηπινγξαθηθά, Απινγξαθηθά, Απαιιαγή από Εηήζηα Μέρξη ηελ 31 ε Ιαλνπαξίνπ ηνπ επόκελνπ έηνπο ηήξεζε βηβιίσλ Υπόρξενο Υπνβνιήο Δειώζεσλ ΦΠΑ Δηπινγξαθηθά βηβιία Μεληαία (12 ππνβνιέο εηεζίσο) Μέρξη ην ηέινο ηνπ επόκελνπ κήλα Υπόρξενο Υπνβνιήο Δειώζεσλ ΦΠΑ Απινγξαθηθά βηβιία Τξηκεληαία (4 ππνβνιέο εηεζίσο) Μέρξη ην ηέινο ηνπ επόκελνπ κήλα πνπ αθνινπζεί ην ηξίκελν Μεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο επηβάιιεηαη πξόζηηκν ηνπ ΚΦΔ ύςνπο 100 επξώ, γηα εθπξόζεζκεο ππνβνιέο θαηαζηάζεσλ. Τξνπνπνηεηηθέο θαηαζηάζεηο πξνκεζεπηώλ γίλνληαη δεθηέο ρσξίο πξόζηηκν νπνηεδήπνηε κέρξη ηελ 31 Μαξηίνπ ηνπ επόκελνπ έηνπο. Γηα ην 2014, δειαδή, ηξνπνπνηεηηθέο δειώζεηο θαηαζηάζεσλ πξνκεζεπηώλ ζα γίλνληαη δεθηέο κέρξη 31/3/2015. Θα επηβάιινληαη όκσο πξόζηηκα ζηηο ππνβνιέο ηξνπνπνηεηηθώλ θαηαζηάζεσλ πειαηώλ. Υπνβνιή ηξνπνπνηεηηθήο πεξηνδηθήο δήισζεο ΦΠΑ ζηελ νπνία κεηαβάιινληαη ηα έζνδα ή νη αγνξέο-δαπάλεο εζσηεξηθνύ πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από ηξνπνπνίεζε ηεο αληίζηνηρεο θαηάζηαζεο πειαηώλ ή πξνκεζεπηώλ. Εηδηθά γηα ην πξώην ηξίκελν ηνπ 2014, ζα ηζρύζνπλ εηδηθέο πξνζεζκίεο ππνβνιήο θαη νη θαηαζηάζεηο πειαηώλ θαη πξνκεζεπηώλ ζα ππνβάιινληαη κέρξη ην ηέινο Ινπιίνπ 2014.

6 Πώρ ςποβάλλονηαι οι καηαζηάζειρ πελαηών ππομηθεςηών Οη θαηαζηάζεηο πειαηώλ - πξνκεζεπηώλ ππνβάιινληαη κε ηελ ρξήζε ηεο δηαδηθηπαθήο ππεξεζίαο ηεο ΓΓΠΣ. Η ππεξεζία απηή δέρεηαη ηελ ππνβνιή αξρείσλ XML ή Zip πνπ ηεξνύλ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ ηεζεί. Είλαη δπλαηόλ λα ππνβιεζνύλ πνιιαπιά αξρεία π.ρ. αξρείν πειαηώλ γηα ηελ έδξα θαη μερσξηζηά αξρεία γηα θάζε ππνθαηάζηεκα κηαο επηρείξεζεο. Επίζεο παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα ρεηξνθίλεηεο εηζαγσγήο ζπγθεληξσηηθώλ ή αλαιπηηθώλ εγγξαθώλ πσιήζεσλ ή αγνξώλ ζηελ εθαξκνγή ηεο ΓΓΠΣ. Σηελ πεξίπησζε εηζαγσγήο αλαιπηηθώλ εγγξαθώλ ν ρξήζηεο θαηαρσξεί ηα παξαζηαηηθά έλα έλα. Η ρεηξνθίλεηε θαηαρώξεζε κέζσ θόξκαο κπνξεί λα γίλεη θαη επηθνπξηθά ζε ζπλδπαζκό κε ηελ ππνβνιή αξρείνπ π.ρ. λα ζπκπιεξώζεη θάπνηνο κηα εγγξαθή πνπ ιείπεη από ην αξρείν πνπ ππνβιήζεθε. Η δηαδηθαζία ππνβνιήο ζπκίδεη ιίγν ηνλ ηξόπν ππνβνιήο κηαο ΑΠΔ ζηελ αληίζηνηρε ππεξεζία ηνπ ΙΚΑ. Ο ρξήζηεο ππνβάιιεη αξρεία ή θαηαρσξεί ρεηξνθίλεηα εγγξαθέο κέζσ θόξκαο θαη απνζεθεύεη θάζε αξρείν ή θάζε εγγξαθή πνπ θάλεη. Οη απνζεθεπκέλεο εγγξαθέο βξίζθνληαη ζηα ππόσειπα. Σηελ ζπλέρεηα ππνβάιιεη ηελ θαηάζηαζε, νπόηε ην TAXIS ελνπνηεί όια ηα απνζεθεπκέλα αξρεία θαη εγγξαθέο δεκηνπξγώληαο ηελ θαηάζηαζε πειαηώλ ή πξνκεζεπηώλ. Η ππνβνιή ηειεί ζε επεξεπγαζία κέρξηο όηνπ λα γίλεη έιεγρνο ησλ εγγξαθώλ ηεο. Ο έιεγρνο απηόο αθνξά ηελ νξζόηεηα ησλ δεισζέλησλ ΑΦΜ ζπλαιιαζζνκέλσλ θαη ηελ νξζή ζπκπιήξσζε ησλ αξηζκώλ κεηξώσλ ηακεηαθώλ κεραλώλ ηνπ ππόρξενπ. Όηαλ νινθιεξσζεί ν έιεγρνο ε ππνβνιή γίλεηαη απνδεθηή θαη ε θαηάζηαζε γίλεηαη εγκεκπιμένη ή εκθαλίδνληαη ηα ηπρόλ ζθάικαηα γηα δηόξζσζε. Αλ ππάξρνπλ ζθάικαηα κεηά ηελ δηόξζσζε ηνπο γίλεηαη εθ λένπ ππνβνιή ηεο θαηάζηαζεο.

7 Τι πεπιλαμβάνοςν οι καηαζηάζειρ Πελαηών Πεξηιακβάλνπλ ηα ηηκνιόγηα ρνλδξηθώλ πσιήζεσλ πνπ έγηλαλ ζην εζσηεξηθό ηεο ρώξαο. Δελ πεξηιακβάλνπλ ηηο ρνλδξηθέο πσιήζεηο πξνο ρώξεο ηεο ΕΕ θαη ηξίηεο ρώξεο. Πεξηιακβάλνληαη όια ηα ηηκνιόγηα ρσξίο θαηώηεξν όξην πνζνύ (όξην μηδέν). Τν όξην ησλ 300 επξώ πνπ ίζρπε γηα ηα ηηκνιόγηα ζηηο εηήζηεο θαηαζηάζεηο πειαηώλ δελ ηζρύεη εδώ. Οη πσιήζεηο θαη ν αληίζηνηρνο ΦΠΑ πνπ ηηκνινγήζεθε κε ηηκνιόγηα ή θάζε έγγξαθν πνπ επέρεη ζέζε ηηκνινγίνπ θαηαρσξνύληαη ζε κηα γξακκή αλά αληηζπκβαιιόκελν. Οη εθπηώζεηο- επηζηξνθέο πσιήζεσλ θαη ν αληίζηνηρνο ΦΠΑ κε πιζηωηικά ηιμολόγια καηασωπούνηαι ζε μια ξεσωπιζηή γπαμμή ανά ανηιζςμβαλλόμενο. Δελ θαηαρσξείηαη πιένλ ε αμία ηπρόλ ρξεσζηηθώλ ηηκνινγίσλ κείνλ ηελ αμία ηπρόλ πηζησηηθώλ ηηκνινγίσλ όπσο γηλόηαλ κέρξη ηώξα ζηηο εηήζηεο θαηαζηάζεηο πνπ ππνβάιινληαλ. Επίζεο δελ ππνβάιιεηαη πιένλ θαηάζηαζε πηζησηηθώλ ππνινίπσλ θαη όιεο νη ζπλαιιαγέο πεξηιακβάλνληαη ζην ίδην αξρείν. Οη θαηαζηάζεηο πειαηώλ πεξηιακβάλνπλ επίζεο όιεο ηηο ιηαληθέο πσιήζεηο. Επίζεο πεξηιακβάλνπλ όλερ ηα ποζά ηων θοπολογικών ζηοισείων πος εκδίδονηαι για ςπηπεζιών. αςηοπαπαδόζειρ αγαθών και ιδιοσπηζιμοποιήζειρ Οη πωλήζειρ ανά απιθμό μηηπώος κάθε θοπολογικήρ ηαμειακήρ μησανήρ θαηαρσξνύληαη μερσξηζηά γηα θάζε κήλα. Αλ θάπνηνο ινηπόλ έρεη ηξείο ηακεηαθέο κεραλέο πξέπεη λα ππνβάιιεη ηηο πσιήζεηο ηνπο ζε ηξεηο μερσξηζηέο γξακκέο ζε θάζε κεληαία θαηάζηαζε πειαηώλ. Οη αξηζκνί κεηξώνπ ησλ ηακεηαθώλ κεραλώλ ζε πεξίπησζε ρεηξνθίλεηεο θαηαρώξεζεο ππάξρνπλ ήδε ζε drop down πεδίν ηεο εθαξκνγήο ηεο ΓΓΠΣ θαη ν ππόρξενο επηιέγεη δελ πιεθηξνινγεί ηελ ΦΤΜ γηα ηελ νπνία επηζπκεί λα θαηαρσξήζεη εγγξαθέο πσιήζεσλ.

8 Καηά ην αξρηθό ζηάδην κάιινλ γηα ην πξώην ηξίκελν ηνπ 2014 ηα έζνδα ησλ ΦΤΜ ζα θαηαρσξνύληαη ζπγθεληξσηηθά κε ηελ έλδεημε όλερ οι ηαμειακέρ. Οη ιηαληθέο πσιήζεηο: κε ρεηξόγξαθεο απνδείμεηο ιηαληθήο ή κε κεραλνγξαθεκέλεο απνδείμεηο ιηαληθήο (είηε έρνπλ εθδνζεί κε ζήκαλζε από ΕΑΦΔΣΣ είηε απαιιάζζνληαη από θνξνινγηθή ζήκαλζε) κείνλ ηα πνζά ησλ απνδείμεσλ επηζηξνθήο ζα θαηαρσξνύληαη κε κηα ζπγθεληξσηηθή εγγξαθή αλά κήλα κε ηελ έλδεημε σωπίρ ηαμειακή. Σαλ πσιήζεηο σωπίρ ηαμειακή ζα θαηαρσξνύληαη θαη νη αςηοπαπαδόζειρ αγαθών ή ιδιοσπηζιμοποιήζειρ ςπηπεζιών πνπ πξαγκαηνπνηεί κηα επηρείξεζε. Οη πξάμεηο απηέο ζα θαηαρσξνύληαη ινηπόλ σο έζνδα κε αμία θαη ΦΠΑ κε βάζε ηα εηδηθά ζηνηρεία απηνπαξάδνζεο θ.ι.π. πνπ εθδίδεη ε επηρείξεζε. Η θαηαρώξεζε απηή γίλεηαη γηα ιόγνπο ζπλνιηθήο ζπκθσλίαο ηνπ ΦΠΑ εζόδσλ. Σηηο ιηαληθέο πσιήζεηο δελ γίλεηαη αλαγξαθή ζηελ θαηάζηαζε πειαηώλ ηνπ αξηζκνύ εθδνζέλησλ ζηνηρείσλ θαη ΑΦΜ ζπκβαιινκέλνπ. Οη θαηαζηάζεηο πειαηώλ πξέπεη λα ζπκθσλνύλ όζνλ αθνξά ην ζύλνιν ηηκνινγεζέληνο ΦΠΑ κε ην αληίζηνηρν πνζό ηεο πεξηνδηθήο ΦΠΑ γηα λα κελ ππάξμεη πξόβιεκα. Τι πεπιλαμβάνοςν οι καηαζηάζειρ Ππομηθεςηών Πεξηιακβάλνπλ όια ηα ηηκνιόγηα αγνξάο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ από πξνκεζεπηέο ζην εζσηεξηθό ηεο ρώξαο. Δελ πεξηιακβάλνπλ αγνξέο θαη ιήςε ππεξεζηώλ από ρώξεο ΕΕ ή ηξίηεο ρώξεο. Πεξηιακβάλνληαη όια ηα ηηκνιόγηα ρσξίο θαηώηεξν όξην πνζνύ (όξην μηδέν). Τν όξην ησλ 300 επξώ πνπ ίζρπε γηα ηα ηηκνιόγηα ζηηο εηήζηεο θαηαζηάζεηο πξνκεζεπηώλ δελ ηζρύεη εδώ.

9 Πεξηιακβάλνληαη ζηηο θαηαζηάζεηο πξνκεζεπηώλ νη ηίηινη θηήζεο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ πνπ πξνβιέπεη ν ΚΦΑΣ (πξώελ ηηκνιόγηα αγνξάο θαη απνδείμεηο επαγγεικαηηθώλ δαπαλώλ). Πεξηιακβάλνληαη όια ηα ζηνηρεία πνπ εμνκνηώλνληαη κε ηηκνιόγην θαη θέξνπλ ηνλ ΑΦΜ ηνπ ππόρξενπ, δειαδή πεξηιακβάλνληαη ινγαξηαζκνί ΔΕΗ, ΟΤΕ, ύδξεπζεο θαη θηλεηήο ηειεθσλίαο. Δελ πεξηιακβάλνληαη ζηηο θαηαζηάζεηο πξνκεζεπηώλ θαη πειαηώλ Τα αζθάιηζηξα θαη ηα αληαζθάιηζηξα Οη απνδείμεηο είζπξαμεο ζπλδξνκώλ ζε επηκειεηήξηα θαη επαγγεικαηηθέο νξγαλώζεηο Οη δσξεέο, εηζθνξέο θαη επηρνξεγήζεηο ζπιιόγσλ ζσκαηείσλ θαη ινηπώλ κε θεξδνζθνπηθώλ λνκηθώλ πξνζώπσλ γηα ηηο νπνίεο δελ έρνπλ εθδνζεί θνξνινγηθά παξαζηαηηθά, δειαδή έρνπλ εθδνζεί απνδείμεηο είζπξαμεο Οη απνδείμεηο πώιεζεο εηζηηεξίσλ όισλ ησλ κεηαθνξηθώλ κέζσλ Οη θνηλόρξεζηεο δαπάλεο Μηζζνδνζία θαη εξγνδνηηθέο εηζθνξέο Ακνηβέο ΔΣ θαη κειώλ δηνίθεζεο (είλαη πιένλ κηζζσηέο ππεξεζίεο από 1/1/14 από θνξνινγηθή άπνςε) Τόθνη θαη έμνδα ηξαπεδώλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα Δαπάλε ιόγσ δηαγξαθήο επηζθαιώλ απαηηήζεσλ Ελνίθηα θηηξίσλ (εθηόο αλ πξόθεηηαη γηα ελνίθηα θηηξίσλ πνπ ππάγνληαη ζε ΦΠΑ αληί γηα ραξηόζεκν, ζε απηή ηελ πεξίπησζε όκσο ν εθκηζζσηήο πξέπεη λα εθδίδεη ηηκνιόγην γηα ηελ είζπξαμε ηνπ ελνηθίνπ) Απνζβέζεηο παγίσλ Οη κηθξνδαπάλεο ρσξίο παξαζηαηηθά ή κε παξαζηαηηθά απιώλ απνδείμεσλ πιεξσκήο, πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε εμνδνιόγηα εθηεισληζηώλ, δηθεγόξσλ θαη δηθαζηηθώλ επηκειεηώλ Δξαιπεηικά, για ηο ημεπολογιακό έηορ 2014, ηα θνξνινγηθά ζηνηρεία γηα ηηο πσιήζεηο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο (κόλν από ηε Δ.Ε.Η.), ηηο πσιήζεηο ύδαηνο κε ηακαηηθνύ (από ηελ Ε.Υ.Δ.Α.Π., ηηο δεκνηηθέο επηρεηξήζεηο θ.ιπ.) θαη ηελ παξνρή ηειεπηθνηλσληαθώλ ππεξεζηώλ (ζηαζεξή θαη θηλεηή ηειεθσλία), δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηηο θαηαζηάζεηο πειαηώλ πνπ ππνβάιινπλ νη εθδόηεο

10 απηώλ, ελώ νη ιήπηεο, ππνβάιινπλ ζηελ θαηάζηαζε πξνκεζεπηώλ, ηα ζηνηρεία απηά, ζπγθεληξσηηθά, ρσξίο αλαγξαθή ηνπ Α.Φ.Μ. ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ (εθδόηε), ζηηο νπνίεο, επίζεο, δελ θαηαρσξνύληαη ην Έθηαθην Εηδηθό Τέινο Ηιεθηξνδνηνύκελσλ Δνκεκέλσλ Επηθαλεηώλ (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.), θαζώο θαη ην Έθηαθην Εηδηθό Τέινο Αθηλήησλ (Ε.Ε.Τ.Α.), πνπ εηζπξάηηνληαη κέζσ ησλ ινγαξηαζκώλ ηεο Δ.Ε.Η. Ανηίθεηα, από , ηόζν νη εθδόηεο, όζν θαη νη ιήπηεο, θαηαρσξνύλ ζηηο θαηαζηάζεηο πειαηώλ θαη πξνκεζεπηώλ, αληίζηνηρα, αλαιπηηθά ηα αλσηέξσ θνξνινγηθά ζηνηρεία. Ιζρύεη θαη γηα ηηο θαηαζηάζεηο πξνκεζεπηώλ ε αλαγξαθή ζε μερσξηζηή γξακκή γηα θάζε ζπκβαιιόκελν ησλ πνζώλ ησλ θαλνληθώλ ηηκνινγίσλ θαη ζε μερσξηζηή γξακκή ησλ πνζώλ ησλ πηζησηηθώλ ηηκνινγίσλ. Τπρόλ δαπάλεο πνπ έγηλαλ κε παξαζηαηηθά ιηαληθήο ή παξαζηαηηθά πνπ εθδόζεθαλ ζην όλνκα ηξίησλ πεξηιακβάλνληαη ζε κηα ζπγθεληξσηηθή εγγξαθή ωρ λοιπέρ δαπάνερ κόλν σο πξνο ην θαζαξό πνζό θαη ηνλ ΦΠΑ ησλ ζπλαιιαγώλ. Τέηνηα πεξίπησζε π.ρ. είλαη ε θαηαρώξεζε ελόο ινγαξηαζκνύ ΔΕΗ πνπ εθδίδεηαη ζην όλνκα ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ θηηξίνπ. Με ηο Orbi μποπείρ να δημιοςπγείρ και να εξάγειρ με ένα κλικ ηιρ καηαζηάζειρ πελαηών- ππομηθεςηών. Γερ εδώ πώρ.

Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3).

Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3). Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3). Σελίδα 1 Α. ΠΟΙΟΙ ΤΠΟΒΑΛΛΟΤΝ ΣΟ ΕΝΣΤΠΟ Ε3 Β. ΠΩ ΚΑΙ ΠΟΣΕ ΤΠΟΒΑΛΛΕΣΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ Οη παξόληεο γεληθνί όξνη ζα δηέπνπλ ηε ζπκβαηηθή ζρέζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «NRG TRADING HOUSE ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» (εθεμήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ (Β ΚΤΚΛΟ)

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ (Β ΚΤΚΛΟ) ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ (Β ΚΤΚΛΟ) 1. Μηα επηρείξεζε πνπ δηαζέηεη επηιέμηκν ΚΑΓ ζηηο ππεξεζίεο εθκάζεζεο ζαιάζζησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 15 Ινπλίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1.ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΑ Β & Γ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ

ΒΙΒΛΙΑ Β & Γ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ A.T.E.I. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΑ Β & Γ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΠΟΠΣΔΤΟΤΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ : κ. ΚΔΡΔΝΙΓΟΤ ΔΛΔΤΘΔΡΙΑ ΠΟΤΓΑΣΗ: ΙΜΙΣΛΙΩΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΑΒΑΛΑ 2008 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, θαη ζπγθεθξηκέλα:

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, θαη ζπγθεθξηκέλα: ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαη ηελ θαιύηεξε ξνή ηεο δηαδηθαζίαο απνγξαθήο, πξηλ μεθηλήζεηε ηελ απνγξαθή, ζα πξέπεη: λα έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Δεθεκβξίνπ 2010

ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Δεθεκβξίνπ 2010 ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Δεθεκβξίνπ 2010 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ.Πξση.:Δ12Α/2282/2010 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 7 Γεθεκβξίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο»

ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο» ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο» Πξαθηηθόο Οδεγόο πινπνίεζεο (3 ε έθδνζε) ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: Β4ΒΒΗ-ΔΒΛ ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 28 Μαξηίνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ. Πξση.:ΓΔΦΚ Α 5014610 ΔΞ 2012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΘΗ-Α4Ζ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΑΔΑ: ΒΕΥΘΗ-Α4Ζ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε : Καξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ

ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ Θέκα 1 Ο : ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ Θεζκηθό πιαίζην: H ρνξήγεζε αληηγξάθσλ εγγξάθσλ, πξνβιέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ N.2690 «Κύξσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011 ΑΓΑ: 4ΑΚΥΙ-Τ5Β ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011 ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΟΓΑΠΗΑΠ Αξ. Ξξση.: Φ80000/νηθ.9240/597 & ΘΝΗΘΥΛΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΘΝΗΛ. ΑΠΦΑΙΗΠΔΥΛ ΓΗΔΘΛΠΖ : ΘΟΗΑΠ ΑΠΦ. ΚΗΠΘΥΡΥΛ ΡΚΖΚΑ : Β Ραρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά,

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαη ηελ θαιύηεξε ξνή ηεο δηαδηθαζίαο απνγξαθήο, πξηλ μεθηλήζεηε ηελ απνγξαθή, ζα πξέπεη: λα έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι Α Ι Σ Η Η

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι Α Ι Σ Η Η ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι Α Ι Σ Η Η ΓΙΑ ΥΟΡΗΓΗΗ / ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ 1 ΑΓΔΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ηοισεία ηηρ ςποτήθιαρ Δηαιπείαρ Δπσλπκία: Γηαθξηηηθόο ηίηινο: ΑΦΜ 2 : ΑΡΜΑΔ 2 : Έδξα 2 :..........

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1184 ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ.

ΠΟΛ. 1184 ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ι. ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡ/KΩΝ & ΣΔΛ/ΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ Α. ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 1. 12 ε Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑTA Α - B 2. 15 ε Γ/ΝΗ ΚΒ 3. 14 ε Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑ Α 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΩΓΗΚΑ ΒΗΒΛΗΩΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15 ε ) ΣΜΖΜΑΣΑ: Α - Β - Γ

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΩΓΗΚΑ ΒΗΒΛΗΩΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15 ε ) ΣΜΖΜΑΣΑ: Α - Β - Γ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΩΓΗΚΑ ΒΗΒΛΗΩΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15 ε ) ΣΜΖΜΑΣΑ: Α - Β - Γ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΔ ΛΤΔΗ ΔΣΩΝ 2006 & 2007 ζε θνξνινγηθά ζέκαηα: - Κ.Β.. (π.δ. 186/1992 ΦΔΚ Α 84) - Ν. 2523/1997 (ΦΔΚ Α 179) - Ν. 1809/1988 (ΦΔΚ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ).

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδ.: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: «Έκηαζη εθαπμογήρ ηηρ Α.Τ.Ο. ΠΟΛ. 1065/2010 για ηοςρ αγπόηερ πος πωλούν ηα πποϊόνηα ηοςρ από λαϊκέρ αγοπέρ. - Παποσή διεςκπινίζεων»

ΘEMA: «Έκηαζη εθαπμογήρ ηηρ Α.Τ.Ο. ΠΟΛ. 1065/2010 για ηοςρ αγπόηερ πος πωλούν ηα πποϊόνηα ηοςρ από λαϊκέρ αγοπέρ. - Παποσή διεςκπινίζεων» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΟΙΥΔΙΩΝ (15 η ) ΣΜΗΜΑΣΑ Α -Β -Γ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Φ.Π.Α. ΣΜΗΜΑΣΑ: Α -

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Δνηαηικοποίηζη διενέργειας μερικών επιηόπιων ελέγτων για ηη διαπίζηωζη ηης εκπλήρωζης ηων θορολογικών σποτρεώζεων (προληπηικών ελέγτων).

ΘΔΜΑ: Δνηαηικοποίηζη διενέργειας μερικών επιηόπιων ελέγτων για ηη διαπίζηωζη ηης εκπλήρωζης ηων θορολογικών σποτρεώζεων (προληπηικών ελέγτων). ΔΞ.ΔΠΔΙΓΟΝ - FAX ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜ. ΔΟΓΩΝ Αθήνα, 8 Ιοσλίοσ 2014 1. ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Αρ. Πρωη.:ΓΔΛΑ 1100944 ΔΞ2014 -Γ/ΝΗ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΗΜΑ Α -Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91).

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 3 ηνπ Ν. 1100/1980

Διαβάστε περισσότερα

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ Premium Health (A 6000)(κωδ.30207) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30207 / 02.2009 / I.3. / Ind. L. / E.O. Ζ Δηαηξία θαιύπηεη ηνλ θπξίσο Αζθαιηζκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η ΟΘ ΤΠΟΤΡΓΟΘ ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ & ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΚΑΘ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ

Α Π Ο Φ Α Η ΟΘ ΤΠΟΤΡΓΟΘ ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ & ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΚΑΘ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ EΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ Αθήνα, 22 Ιουλίου 2009 Α. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1073215/353/0015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛ. 1094 1. 15 η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ & ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15ε) ΣΜΖΜΑΣΑ Β'-Α'

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ & ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15ε) ΣΜΖΜΑΣΑ Β'-Α' ΠΟΛ.1023/20.1.2014 Δθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Απεηθφληζεο πλαιιαγψλ (λ. 4093/2012, ππνπαξάγξαθνο Δ1) απφ 1.1.2014, κεηά ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ επήιζαλ κε ην άξζξν 51 ηνπ λ. 4223/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ειίδα

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 1. ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ Φ.Μ.Α.Π. 2. Γ.Γ.Π.. Γ/ΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Ζ/Τ EΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΦΟΡΟΓΗΑΦΤΓΖ ΔΗΖΓΖΣΗΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΦΟΡΟΓΗΑΦΤΓΖ ΔΗΖΓΖΣΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΦΟΡΟΓΗΑΦΤΓΖ ΔΗΖΓΖΣΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΓΔΝΗΚΑ: Σν 2010 είλαη έλα θξίζηκν έηνο γηα ηελ πνξεία ηεο νηθνλνκίαο καο. Δίλαη ε ρξνληά θαηά ηελ νπνία ε θπβέξλεζε

Διαβάστε περισσότερα