OECD Communications Outlook Προοπηικές ηοσ ηομέα επικοινωνιών ηοσ ΟΟΣΑ Summary in Greek. Περίληψη στα ελληνικά

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "OECD Communications Outlook 2009. Προοπηικές ηοσ ηομέα επικοινωνιών ηοσ ΟΟΣΑ 2009. Summary in Greek. Περίληψη στα ελληνικά"

Transcript

1 OECD Communications Outlook 2009 Summary in Greek Προοπηικές ηοσ ηομέα επικοινωνιών ηοσ ΟΟΣΑ 2009 Περίληψη στα ελληνικά Η δέθαηε απηή έθδνζε ηεο δηεηνύο έθζεζεο ηνπ ΟΟΣΑ «Πξννπηηθέο ηνπ ηνκέα επηθνηλσληώλ» εζηηάδεηαη ζηνπο κεηαζρεκαηηζκνύο πνπ ζπληεινύληαη ζηνλ ηνκέα, θαζώο θαη ζηηο επελδύζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη ζε δίθηπα επηθνηλσληώλ επόκελεο γεληάο. Σηελ έθζεζε παξνπζηάδεηαη ιεπηνκεξώο ε ηζρπξή, ζηαζεξή αύμεζε ησλ ζπλδξνκεηώλ θαη ησλ εζόδσλ ζηνλ ηνκέα ησλ ηειεπηθνηλσληώλ παξά ηελ πησηηθή ηάζε ησλ ηηκώλ ζηελ νπνία βξίζθνληαη αληηκέησπνη νη ηειηθνί ρξήζηεο. Σηελ έθδνζε απηή εμεηάδνληαη επίζεο δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επέθηαζε ηνπ Γηαδηθηύνπ, θαζώο θαη ε πνξεία κεηάβαζεο ησλ ξαδηνηειενπηηθώλ αγνξώλ ζε δίθηπα δεδνκέλσλ πςειήο ηαρύηεηαο. Σηελ έθδνζε απηή ηεο έθζεζεο «Πξννπηηθέο ηνπ ηνκέα επηθνηλσληώλ» εμεηάδνληαη επίζεο νη βαζηθέο ηάζεηο ξύζκηζεο πνπ δηακνξθώλνληαη γηα λα ελζαξξύλνπλ ηνλ αληαγσληζκό θαη ηε κεγέζπλζε. OECD COMMUNICATIONS OUTLOOK 2009 ISBN OECD

2 Αναβάθμιζη ζε δίκηςα επόμενηρ γενιάρ (ζηαθεπά και αζύπμαηα) Οη εηαηξείεο ηειεπηθνηλσληώλ πνπ επέδεζαλ από ηε ρξεκαηηζηεξηαθή θαηάξξεπζε ησλ ειεθηξνληθώλ δηθηπαθώλ ππεξεζηώλ (dot-com bubble) ην 2000 αλαδύζεθαλ γεληθά πην δπλαηέο θαη πην επέιηθηεο από πξηλ. Η επειημία απηή ηηο βνήζεζε λα αληηκεησπίζνπλ ηηο ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηηο αγνξέο ηειεπηθνηλσληώλ. Οη θνξείο εθκεηάιιεπζεο επηθνηλσληώλ ζπλερίδνπλ λα αλαβαζκίδνπλ ηα δίθηπά ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα παξακείλνπλ αληαγσληζηηθνί θαη λα απμήζνπλ ηα έζνδά ηνπο. Οη πάξνρνη ζηαζεξήο ηειεθσλίαο θαη νη θαισδηαθνί πάξνρνη επελδύνπλ ζε ππνδνκή νπηηθώλ ηλώλ θαη νη αζύξκαηνη θνξείο εθκεηάιιεπζεο πιεξώλνπλ γηα λα αλαβαζκίζνπλ ηηο ξαδηνδηεπαθέο, πξνθεηκέλνπ λα πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο κεηάδνζεο δεδνκέλσλ πςειόηεξεο ηαρύηεηαο. Ο κεηαζρεκαηηζκόο απηόο ηξνθνδνηήζεθε από ηηο επελδύζεηο. Οη επελδύζεηο ζε ηειεπηθνηλσλίεο αλήξζαλ ζηα 185 δηζ. δνιάξηα ΗΠΑ ην 2007 κε εηήζηα αύμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 9% από ην 2005 (βι. Σρήκα 1). Οη επελδύζεηο απμήζεθαλ θαηά ηα ηειεπηαία πέληε ρξόληα, ζε αληίζεζε κε ηελ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ζεκείσζαλ ζεκαληηθή ππνρώξεζε. OECD COMMUNICATIONS OUTLOOK 2009 ISBN OECD

3 Revenue and investment (current USD billions) Access paths (millions) Σχήμα 1.Τάζεις ζηα έζοδα δημόζιων ηηλεπικοινωνιών, ηις επενδύζεις και ηις διαδρομές πρόζβαζης Revenue (left scale) Investment (left scale) Total communication access paths (analogue lines + ISDN lines + DSL + cable modem + fibre + mobile) (right scale) Total telephone access paths (analogue + ISDN lines + mobile) (right scale) Fixed telephone access paths (analogue + ISDN lines) (right scale) Έζνδα (αξηζηεξόο άμνλαο) Δπελδύζεηο (αξηζηεξόο άμνλαο) Σπλνιηθέο δηαδξνκέο πξόζβαζεο επηθνηλσληώλ (αλαινγηθέο γξακκέο + γξακκέο ISDN + DSL+ θαισδηαθόο δηαπνδηακνξθσηήο + νπηηθέο ίλεο + θηλεηή ηειεθσλία) (δεμηόο άμνλαο) Σπλνιηθέο δηαδξνκέο πξόζβαζεο ηειεθσλίαο (αλαινγηθέο γξακκέο + γξακκέο ISDN + θηλεηή ηειεθσλία) (δεμηόο άμνλαο) Σπλνιηθέο δηαδξνκέο πξόζβαζεο ζηαζεξήο ηειεθσλίαο (αλαινγηθέο γξακκέο + γξακκέο ISDN) (δεμηόο άμνλαο) Αξηζηεξά: Έζνδα θαη επελδύζεηο (ζε δηζ. δνιάξηα ΗΠΑ, ζε ηξέρνπζεο ηηκέο) Γεμηά: Γηαδξνκέο πξόζβαζεο (εθαηνκκύξηα) Οη επελδύζεηο ζε ππνδνκή επηθνηλσληώλ αληηπξνζσπεύνπλ έλα νινέλα πην ζεκαληηθό κεξίδην ζην ζύλνιν ησλ επελδύζεσλ ζην εζσηεξηθό κηαο ρώξαο. Τν 2007 νη επελδύζεηο ζε ηειεπηθνηλσλίεο αλήξζαλ ζην 2,2% ησλ αθαζάξηζησλ επελδύζεσλ παγίνπ θεθαιαίνπ ζηηο ρώξεο ηνπ ΟΟΣΑ θαη νη θνξείο εθκεηάιιεπζεο ηειεπηθνηλσληώλ θαηαηάζζνληαη ζπλήζσο αλάκεζα ζηνπο κεγαιύηεξνπο ηδησηηθνύο επελδπηέο ζηηο αληίζηνηρεο νηθνλνκίεο ηνπο. Παξά ηελ ηζρπξή αύμεζε ην 2007, ε παγθόζκηα ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε πνπ εμειίζζεηαη θαηά ηελ πεξίνδν ελδερνκέλσο λα σζήζεη πνιινύο παξόρνπο λα αλαζηείινπλ ηα επελδπηηθά ζρέδηά ηνπο θαη ίζσο λα επηβξαδύλεη ηελ πινπνίεζε επελδπηηθώλ ζρεδίσλ ζε βαζηθά δίθηπα. Η θξίζε ελδερνκέλσο λα επεξεάζεη αξλεηηθά έλαλ αξηζκό λενεηζεξρόκελσλ επηρεηξήζεσλ γηα ηηο νπνίεο ε πξόζβαζε ζε θεθάιαην είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο, πξνθεηκέλνπ λα επεθηαζνύλ θαη λα αληαγσληζηνύλ ηνπο θαιύηεξα ρξεκαηνδνηνύκελνπο εγθαζηδξπκέλνπο θνξείο εθκεηάιιεπζεο. Οξηζκέλεο θπβεξλήζεηο αλαγλσξίδνληαο ηε ζεκαζία ησλ επξπδσληθώλ δηθηύσλ γηα ηελ νηθνλνκία πξνβαίλνπλ ζε επελδύζεηο γηα ηελ επέθηαζε θαη ηελ αλαβάζκηζε ηεο ηαρείαο πξόζβαζεο ζην πιαίζην δεζκώλ δεκνζηνλνκηθώλ θηλήηξσλ. Σηαθεπή αύξηζη ηων εζόδων Τα άηνκα βαζίδνληαη όιν θαη πην πνιύ ζηηο ηειεπηθνηλσληαθέο ππεξεζίεο γηα ηηο θνηλσληθέο θαη ηηο νηθνλνκηθέο αιιειεπηδξάζεηο ηνπο. Τν πνζνζηό ηνπ νηθνγελεηαθνύ πξνϋπνινγηζκνύ πνπ δηαηίζεηαη γηα ηηο ππεξεζίεο επηθνηλσληώλ OECD COMMUNICATIONS OUTLOOK 2009 ISBN OECD

4 απμήζεθε ζε ζρέζε κε άιιεο δαπάλεο θαηά ηηο δπν ηειεπηαίεο δεθαεηίεο. Τα λνηθνθπξηά δαπαλνύλ θαηά κέζν όξν ην 2,2% ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπο ζε ππεξεζίεο επηθνηλσληώλ πξνζδίλνληαο έκθαζε ζηε δήηεζε ππεξεζηώλ αθόκα θαη ζε πεξίνδν νηθνλνκηθήο ύθεζεο. Η αμία ηεο αγνξάο ηειεπηθνηλσληώλ αλέξρεηαη ζηα 1,2 ηξηζεθαηνκκύξηα δνιάξηα ΗΠΑ ζηνλ ΟΟΣΑ (βι. Σρήκα). Οη αγνξέο ηειεπηθνηλσληώλ κεγεζύλζεθαλ κε ζρεηηθά ζηαζεξό εηήζην ξπζκό ηεο ηάμεο ηνπ 6% από ην 1990 αθόκα θαη ζε πεξηόδνπο νηθνλνκηθήο ύθεζεο. Τν γεγνλόο όηη νη θνξείο εθκεηάιιεπζεο θαηάθεξαλ λα δηαηεξήζνπλ ηα πξσηνθαλή επίπεδα κεγέζπλζεο παξά ηε ζπλερή ππνρώξεζε ησλ ηηκώλ θιήζεο αλά ιεπηό δείρλεη ηελ ηθαλόηεηά ηνπο λα πξνζαξκόδνληαη ζηηο ηαρέσο κεηαβαιιόκελεο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο θαη λα αλαπηύζζνπλ λέεο πεγέο ξνήο εζόδσλ. Οη θσλεηηθέο επηθνηλσλίεο παξακέλνπλ ε κεγαιύηεξε πεγή εζόδσλ γηα ηνπο θνξείο εθκεηάιιεπζεο παξά ηηο κεηώζεηο ησλ ηηκώλ θιήζεο ηόζν ζηε ζηαζεξή όζν θαη ζηελ θηλεηή ηειεθσλία. Τα έζνδα ηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο αληηπξνζώπεπαλ ην 41% ησλ ζπλνιηθώλ ηειεπηθνηλσληαθώλ εζόδσλ ζηνλ ΟΟΣΑ ην 2007, έλαληη ηνπ 22% κόιηο κηα δεθαεηία πξηλ. Σε δέθα ρώξεο ν ηνκέαο θηλεηήο ηειεθσλίαο είλαη ζήκεξα κεγαιύηεξνο από ηνλ ηνκέα ζηαζεξήο ηειεθσλίαο από πιεπξάο εζόδσλ. Αύξηζη ηων ζςνδπομηηών Καηά ηα δπν ηειεπηαία ρξόληα δύν ήηαλ νη θύξηνη ηνκείο κεγέζπλζεο αλαθνξηθά κε ηηο ππεξεζίεο ηειεπηθνηλσληώλ: ε θηλεηή ηειεθσλία θαη ε επξπδσληθόηεηα. Οη θηλεηέο θαη νη επξπδσληθέο ζπλδξνκέο καδί αληηπξνζώπεπαλ ην 74% όισλ ησλ ζπλδξνκώλ ζε ππεξεζίεο επηθνηλσληώλ ην Μόλε ηεο ε θηλεηή ηειεθσλία αληηπξνζσπεύεη ην 61% όισλ ησλ ζπλδξνκώλ, ελώ νη ζπλδξνκεηέο ηππηθήο ηειεθσληθήο γξακκήο κεηώζεθαλ ζην 26%. Τν γεγνλόο απηό απνηειεί εληππσζηαθή βειηίσζε από ην 2000 θαηά ην νπνίν νη ζπλδξνκεηέο ζηαζεξήο ηειεθσλίαο μεπεξλνύζαλ ηνπο θηλεηνύο ζπλδξνκεηέο. Ο ζπλνιηθόο αξηζκόο ζηαζεξώλ, θηλεηώλ θαη επξπδσληθώλ ζπλδξνκώλ ζηνλ ΟΟΣΑ αλήξζε ζε 1,6 δηζεθαηνκκύξηα ην 2007 γηα κόιηο πάλσ από 1 δηζεθαηνκκύξην θαηνίθνπο (βι. Σρήκα). Γηα λα δείμνπκε πόζν έρεη αιιάμεη ε ηθαλόηεηα επηθνηλσλίαο αλαθέξνπκε όηη από ην 1980 έσο ην 2007 ν αξηζκόο ησλ δηαδξνκώλ πξόζβαζεο πνιιαπιαζηάζηεθε επί 7. Η αύμεζε από κόλε ηεο ππνγξακκίδεη ηε κεγέζπλζε ηνπ ηειεπηθνηλσληαθνύ ηνκέα θαηά ηελ πεξίνδν απηή. Ο αξηζκόο ησλ θηλεηώλ ζπλδξνκεηώλ απμαλόηαλ κε ζπλνιηθό εηήζην ξπζκό ηεο ηάμεο ηνπ 10% θαηά ηα πξνεγνύκελα δπν ρξόληα θαη έσο ην 2007 είρε θηάζεη ηα 1,14 εθαηνκκύξηα ζηνλ ΟΟΣΑ. Τνύην ζπλεπάγεηαη πξαγκαηηθή δηείζδπζε ηεο ηάμεο ησλ 96,1 θηλεηώλ ζπλδξνκεηώλ αλά 100 θαηνίθνπο. Τε κεγαιύηεξε δηείζδπζε θαηέγξαςε ε Ιηαιία κε 151 ζπλδξνκεηέο αλά 100 θαηνίθνπο θαη κόλν ζε ελληά ρώξεο νη ζπλδξνκέο αλά άηνκν ήηαλ ιηγόηεξεο από κηα. Η αλάπηπμε ηεο αγνξάο θηλεηήο ηειεθσλίαο ήηαλ ηζρπξή, αιιά ε δηαδηθαζία κεηάβαζεο ησλ ζπλδξνκεηώλ ζε θηλεηά δίθηπα ηξίηεο γεληάο OECD COMMUNICATIONS OUTLOOK 2009 ISBN OECD

5 δηήξθεζε πεξηζζόηεξν από όζν είρε ζρεδηαζηεί αξρηθά. Από ην 2007 κόλν ην 18,2% ησλ θηλεηώλ ζπλδξνκώλ ζηνλ ΟΟΣΑ αθνξνύζε ζπλδέζεηο ζε δίθηπα ηξίηεο γεληάο. Ο άιινο ζεκαληηθόο ηνκέαο κεγέζπλζεο ήηαλ ε επξπδσληθόηεηα. Η επξπδσληθόηεηα απνηειεί ζήκεξα ηελ θύξηα κνξθή ζηαζεξήο πξόζβαζεο ζε όιεο ηηο ρώξεο ηνπ ΟΟΣΑ. Τν 2005 νη ζπλδέζεηο κέζσ ηειεθσληθήο θιήζεο (dial-up) εμαθνινπζνύζαλ λα αληηπξνζσπεύνπλ ην 40% ησλ ζηαζεξώλ ζπλδέζεσλ ζην Γηαδίθηπν, αιιά κόιηο δπν ρξόληα αξγόηεξα ην πνζνζηό απηό κεηώζεθε ζην 10%. Τν είδνο απηό ζύλδεζεο έρεη ζρεδόλ εμαθαληζηεί ζηελ Κνξέα όπνπ αληηπξνζσπεύεη ιηγόηεξεο από 2 γηα θάζε ζπλδέζεηο ζην Γηαδίθηπν. Η αύμεζε ησλ επξπδσληθώλ ζπλδξνκώλ βνήζεζε επίζεο ηνπο θνξείο εθκεηάιιεπζεο ζηαζεξώλ γξακκώλ λα απνθύγνπλ πεξηζζόηεξεο ζεκαληηθέο απώιεηεο γξακκώλ θαη επέθεξε αύμεζε ηεο αμίαο ησλ θαισδηαθώλ δηθηύσλ ζε όινλ ηνλ θόζκν. Ο αξηζκόο ησλ επξπδσληθώλ δηαδξνκώλ πξόζβαζεο απμαλόηαλ θαηά 31% εηεζίσο θαηά ηα πεξαζκέλα ηέζζεξα ρξόληα. Η ςεθηαθή ζπλδξνκεηηθή γξακκή (DSL) παξακέλεη ε θπξηόηεξε επξπδσληθή ηερλνινγία αληηπξνζσπεύνληαο ην 60% όισλ ησλ επξπδσληθώλ ζπλδξνκώλ ηνλ Ινύλην ηνπ Οη θαισδηαθέο ζπλδέζεηο αληηπξνζσπεύνπλ ην 29% θαη νη ζπλδέζεηο κέζσ νπηηθώλ ηλώλ ην 9%. Τν ππόινηπν 2% ησλ ζπλδέζεσλ γίλεηαη κέζσ ζηαζεξώλ αζύξκαησλ δηθηύσλ, κέζσ δνξπθόξνπ θαη κέζσ ηερλνινγίαο BLP (επξπδσληθή ζύλδεζε κέζσ γξακκώλ ειεθηξηθήο ηζρύνο). Τν 2008 επίζεο ζεκαδεύηεθε από κηα ζεκαληηθή ζηξνθή ζηηο ελζύξκαηεο επξπδσληθέο ηερλνινγίεο. Τνλ Ινύλην ηνπ 2008 ε Ιαπσλία θαη ε Κνξέα έγηλαλ νη πξώηεο δπν ρώξεο κε ηηο πεξηζζόηεξεο ζπλδξνκέο νπηηθώλ ηλώλ από ό,ηη ζπλδξνκέο DSL ή θαισδηαθέο ζπλδξνκέο. Μείωζη ηων ηιμών Η εληππσζηαθή αύμεζε ησλ ζπλδξνκεηώλ κεηαμύ ηνπ 2005 θαη ηνπ 2007 αληηθαηνπηξίδεη ελ κέξεη ηηο πην ειθπζηηθέο πξνζθνξέο από ηνπο παξόρνπο. Τν θόζηνο ησλ ππεξεζηώλ επηθνηλσληώλ έηεηλε λα κεηώλεηαη κε ην ρξόλν ζε όιεο ηηο πιαηθόξκεο. Καηά ηα πξνεγνύκελα 18 ρξόληα ε πξαγκαηηθή ηηκή ησλ ππεξεζηώλ ζηαζεξήο ηειεθσλίαο γηα ηνπο νηθηαθνύο ρξήζηεο κεηώζεθε αδξνκεξώο θαηά 1% εηεζίσο, ελώ νη ηηκέο γηα ηηο επηρεηξήζεηο κεηώζεθαλ θαηά 2,5% εηεζίσο. Η εθηεηακέλε δηάδνζε ησλ ππεξεζηώλ VoB (Voice over Broadband) ζπλερίδεη λα πηέδεη θαζνδηθά ηηο ηηκέο ησλ θιήζεσλ ζηαζεξήο ηειεθσλίαο. Πνιιά παθέηα ππεξεζηώλ VoB πεξηιακβάλνπλ ζήκεξα πξνγξάκκαηα εληαίαο ρξέσζεο εζληθώλ ή δηεζλώλ θιήζεσλ. Οη θηλεηνί ζπλδξνκεηέο επσθειήζεθαλ επίζεο από ηηο ρακειόηεξεο ηηκέο πνπ δηακνξθώζεθαλ θαηά ηελ πεξίνδν Οη κέζεο ηηκέο ησλ δεζκώλ ηηκώλ θηλεηήο ηειεθσλίαο ηνπ ΟΟΣΑ (κηα θαζνξηζκέλε δέζκε θιήζεσλ θαη κελπκάησλ εηεζίσο) κεηώζεθαλ θαηά 21% γηα ηε ρακειή ρξήζε, θαηά 28% γηα ηε κέζε ρξήζε θαη θαηά 32% γηα ην πςειόηεξν επίπεδν θαηαλάισζεο θαηά ηελ πξνεγνύκελε δηεηία. OECD COMMUNICATIONS OUTLOOK 2009 ISBN OECD

6 Οη ηηκέο πηζαλόλ λα κεηώλνληαη, αιιά θαη ε ζύλζεζε ησλ θσλεηηθώλ θιήζεσλ επίζεο κεηαβάιιεηαη. Ο αξηζκόο ησλ ιεπηώλ επηθνηλσλίαο αλά θηλεηό ηειέθσλν απμάλεηαη, ελώ ηα ιεπηά επηθνηλσλίαο ζηα ζηαζεξά δίθηπα κεηώλνληαη. Σύκθσλα κε ηα ζηνηρεία γηα ηελ πεξίνδν , ηα άηνκα πξαγκαηνπνηνύλ ιηγόηεξεο εγρώξηεο θιήζεηο από ζηαζεξά δίθηπα ζηελ πιεηνλόηεηα ησλ ρσξώλ. Όκσο ρξεζηκνπνηνύλ ηα ζηαζεξά δίθηπα θπξίσο γηα λα θαιέζνπλ ρξήζηεο θηλεηώλ ηειεθώλσλ. Οη ηηκέο επξπδσληθώλ ζπλδέζεσλ κεηώζεθαλ επίζεο θαηά ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν. Οη ηηκέο επξπδσληθώλ ζπλδέζεσλ ζηνλ ΟΟΣΑ ζεκείσζαλ ζεκαληηθή ππνρώξεζε θαηά ηα πξνεγνύκελα ηξία ρξόληα. Σπγθεθξηκέλα, ππνρώξεζαλ θαηά κέζν όξν θαηά 14% εηεζίσο όζνλ αθνξά ηε ζύλδεζε DSL θαη θαηά 15% όζνλ αθνξά ηελ θαισδηαθή ζύλδεζε κεηαμύ ηνπ 2005 θαη ηνπ Οη θνξείο εθκεηάιιεπζεο κπόξεζαλ επίζεο λα απμήζνπλ ηα έζνδα από ηηο επξπδσληθέο ππεξεζίεο θαζώο πξνζέιθπζαλ λένπο πειάηεο θαη ζπλδύαζαλ ηελ επξπδσληθόηεηα κε άιιεο ππεξεζίεο, ηδηαίηεξα θσλεηηθέο. Η κέζε ηηκή κηαο ζύλδεζεο ρακειήο ηαρύηεηαο (δηαθεκηδόκελε ηαρύηεηα ηειεθόξησζεο 2 megabits αλά δεπηεξόιεπην ή ιηγόηεξν) αλεξρόηαλ ζηα 32 δνιάξηα ΗΠΑ ην κήλα ην Σεπηέκβξην ηνπ Σηελ άιιε άθξε ηεο θιίκαθαο, νη ηηκέο ησλ επξπδσληθώλ ζπλδέζεσλ κε δηαθεκηδόκελεο ηαρύηεηεο ηειεθόξησζεο πάλσ από 30 megabits αλά δεπηεξόιεπην έθηαλαλ θαηά κέζν όξν ηα 45 δνιάξηα ΗΠΑ ην κήλα. Το Διαδίκηςο επεκηείνεηαι και οι ηπέσοςζερ διεςθύνζειρ IPv4 εξανηλούνηαι Η αύμεζε ησλ επξπδσληθώλ ζπλδξνκώλ βνήζεζε ζηελ πξνώζεζε ηεο επέθηαζεο ηνπ Γηαδηθηύνπ θαη ήηαλ επίζεο κηα πεγή ησλ εληεηλόκελσλ πξνβιεκάησλ ηνπ. Ο αξηζκόο ησλ ππνινγηζηώλ ππεξεζίαο (hosts) ηνπ Γηαδηθηύνπ παγθνζκίσο απμήζεθε θαηά 33% αζξνηδόκελνο εηεζίσο κεηαμύ ηνπ 1998 θαη ηνπ 2008 γηα λα θηάζεη ηα 540 εθαηνκκύξηα ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ Πεξηζζόηεξνη από ηνπο κηζνύο ππνινγηζηέο ππεξεζίαο (287 εθαηνκκύξηα) είραλ όλνκα ρώξνπ αλσηάηνπ επηπέδνπ γεληθνύ ραξαθηήξα παξά θάπνην πνπ ζπλδεόηαλ κε έλαλ θσδηθό ρώξαο. Τα δίθηπα ζηηο ρώξεο ηνπ ΟΟΣΑ ζπληζηνύλ ηελ πιεηνλόηεηα ησλ δηθηύσλ πνπ ζπλδένληαη ζην Γηαδίθηπν. Ωο έλα δίθηπν από δίθηπα νη ρώξεο ηνπ ΟΟΣΑ αληηπξνζώπεπαλ ην 74% ησλ δηθηύσλ πνπ ήηαλ θαηαρσξεκέλα ζηνπο θαζνιηθνύο πίλαθεο δξνκνιόγεζεο ην Οη Ηλσκέλεο Πνιηηείεο έρνπλ ην κεγαιύηεξν κεξίδην δηθηύσλ κε απηόλνκν ζύζηεκα εθρώξεζεο ζπληζηώληαο ην 43% ηνπ παγθόζκηνπ ζπλόινπ ζηα ηέιε ηνπ Η αύμεζε απηή ηνπ αξηζκνύ ησλ δηθηύσλ θαη ησλ ζπζθεπώλ πνπ ζπλδένληαη ζηα ελ ιόγσ δίθηπα νδήγεζε ζηελ αλεπάξθεηα ησλ κνλαδηθώλ δηεπζύλζεσλ Γηαδηθηύνπ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ αλαγλώξηζε κεκνλσκέλσλ ζπζθεπώλ πνπ ζπλδένληαη ζην Γηαδίθηπν. Ωο ζπλέπεηα, όινη νη θνξείο εθκεηάιιεπζεο δηθηύσλ ρξεηάδεηαη λα αλαβαζκηζηνύλ ζε έλα λέν ζύζηεκα δηεπζπλζηνδόηεζεο ζην Γηαδίθηπν, ζηελ 6 ε έθδνζε ηνπ Πξσηνθόιινπ Γηαδηθηύνπ (IPv6). Βάζεη ησλ ηάζεσλ αλάζεζεο νη εηδηθνί πξνβιέπνπλ όηη ππό ην ηξέρσλ ζύζηεκα (IPv4) νη δηεπζύλζεηο ζα εμαληιεζνύλ ην 2011 ή ζηηο αξρέο ηνπ 2012 (πξνβιέςεηο ηνπ Ιαλνπαξίνπ 2009). OECD COMMUNICATIONS OUTLOOK 2009 ISBN OECD

7 Οι ηηλεοπηικέρ εκπομπέρ εξελίζζονηαι Οη θνξείο εθκεηάιιεπζεο πξνβαίλνπλ ζε ζεκαληηθέο επελδύζεηο ζε λέα, πςειήο ηαρύηεηαο επξπδσληθά δίθηπα πξνζθέξνληαο έηζη πην πινύζηεο νπηηθναθνπζηηθέο εκπεηξίεο ζε ζρέζε κε ηηο αξρηθέο επξπδσληθέο ζπλδέζεηο. Ωο ζπλέπεηα, ην νπηηθναθνπζηηθό ηνπίν κεηαβάιιεηαη γξήγνξα θαζώο νη ππεξεζίεο ήρνπ θαη εηθόλαο δηαλέκνληαη κέζα από έλα θάζκα δηαθνξεηηθώλ δηθηύσλ θαη ζπζθεπώλ. Η ηειεόξαζε δελ είλαη πιένλ ν κνλαδηθόο δίαπινο δηάδνζεο δεδνκέλσλ βίληεν θαζώο νη θαηαλαισηέο παξαθνινπζνύλ ζήκεξα πεξηερόκελν βίληεν κέζα από κηα ζεηξά ζπζθεπώλ. Οη ξαδηνηειενπηηθνί νξγαληζκνί, νη θνξείο ηειεπηθνηλσληαθώλ ππεξεζηώλ (ζηαζεξώλ θαη θηλεηώλ), νη πάξνρνη ππεξεζηώλ Γηαδηθηύνπ, νη ζπιινγείο πεξηερνκέλνπ, νη δηαθεκηζηέο θαη νη ρξήζηεο είλαη όινη ελεξγά κέιε κηαο λέαο «ζπγθεθιηκέλεο» αγνξάο. Τν πεξηερόκελν επαλαζπζθεπάδεηαη γηα λα δηαζθαιηζηεί όηη είλαη πξνζηηό κέζα από όια ηα δίθηπα θαη ηηο ζπζθεπέο. Πνιινί πάξνρνη ειεθηξνληθνύ εμνπιηζκνύ, από θηλεηά ηειέθσλα έσο ζπζθεπέο ρεηξόο ήρνπ/εηθόλαο, πξνζπαζνύλ επίζεο λα δηαζθαιίζνπλ όηη νη ρξήζηεο ηνπο έρνπλ πξόζβαζε ζε πεξηερόκελν απεπζείαο θαη καθξηά από ην ζπίηη. Η παξαδνζηαθή γξακκηθή δηάδνζε πεξηερνκέλνπ δηαηεξεί έλα πιενλέθηεκα ζε ζρέζε κε άιια κέζα επηθνηλσλίαο ιόγσ ηεο παξνπζίαο ηεο ηειεόξαζεο ζε θάζε ζρεδόλ λνηθνθπξηό. Καηά κέζν όξν, ην 95% όισλ ησλ λνηθνθπξηώλ ζηνλ ΟΟΣΑ έρνπλ ηνπιάρηζηνλ κηα ηειεόξαζε. Μόλν ζε έμη ρώξεο ην πνζνζηό δηείζδπζεο ηεο ηειεόξαζεο είλαη ρακειόηεξν ηνπ 90% ησλ λνηθνθπξηώλ. Τνύην παξέρεη ηζρπξή βάζε γηα ηνπο επίγεηνπο, θαισδηαθνύο θαη δνξπθνξηθνύο ξαδηνηειενπηηθνύο θνξείο. Παξάιιεια, απνηειεί πξόθιεζε γηα ηνπο θνξείο εθκεηάιιεπζεο λέσλ κέζσλ επηθνηλσλίαο πνπ πξνζπαζνύλ λα πξνζειθύζνπλ ζεαηέο ζε άιιεο ζπζθεπέο. Η ηειεόξαζε είλαη κηα πξνζνδνθόξα δπλεηηθή αγνξά γηα ηνπο παξόρνπο DSL θαη κηα παξαδνζηαθή πεγή ξνήο εζόδσλ πνπ νη θαισδηαθνί θνξείο ζα πξέπεη λα πξνζηαηέςνπλ. Έλαο αξηζκόο παξόρσλ DSL θαηάθεξε λα απμήζεη ηα έζνδά ηνπ ράξε ζηελ ηειεόξαζε κέζσ DSL. Αλλαγέρ ζηο κανονιζηικό πλαίζιο για ηη ζηήπιξη ηηρ μεγέθςνζηρ Η επξπδσληθόηεηα, θαη καδί ηεο ην Γηαδίθηπν, ζεσξείηαη ζπρλά ηερλνινγία γεληθήο ρξεζηκόηεηαο κε επξύ αληίθηππν ηόζν ζε κεγάιν αξηζκό θιάδσλ όζν θαη ζηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε, θαη επέθεξε ζεηξά λέσλ θαηλνηόκσλ ππεξεζηώλ νη νπνίεο δηαδόζεθαλ ηαρέσο ζε όιεο ηηο νηθνλνκίεο. Η επξπδσληθόηεηα ζεσξείηαη θαηαιύηεο γηα ηελ παξαγσγηθόηεηα θαη ηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε, αιιά ν αληίθηππόο ηεο ζηηο νηθνλνκίεο ζα εμαξηεζεί από ηε ρξήζε ηεο από ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο θαηαλαισηέο, γεγνλόο πνπ απαηηεί θηελή θαη θαιήο πνηόηεηαο πξόζβαζε ζε απηή. Με ηε ζεηξά ηνπο, νη παξάγνληεο απηνί ζπλδένληαη άξξεθηα κε ηνλ αληαγσληζκό ζηελ αγνξά. Οη επελδύζεηο ζε λέα δίθηπα νπηηθώλ ηλώλ ζα επηηξέςνπλ πςειόηεξεο ηαρύηεηεο γηα ηνπο ηειηθνύο ρξήζηεο, αιιά ηα νθέιε ησλ θαηαλαισηώλ ελδερνκέλσο λα εμαξηεζνύλ από ηελ αληαγσληζηηθόηεηα ησλ αγνξώλ. Τν OECD COMMUNICATIONS OUTLOOK 2009 ISBN OECD

8 πςειό θόζηνο πάγηαο επέλδπζεο ζε λέα δίθηπα νπηηθώλ ηλώλ πνπ επηβαξύλεη ηνπο ρξήζηεο πεξηνξίδεη ηνλ αξηζκό ηέηνησλ αληαγσληζηηθώλ δηθηύσλ πνπ κηα ζπγθεθξηκέλε γεσγξαθηθή πεξηνρή είλαη ζε ζέζε λα ζηεξίμεη. Ο αληαγσληζκόο κε βάζε ηηο ππνδνκέο ελδερνκέλσο λα είλαη δύζθνιν λα αλαπηπρζεί ζε κεξηθέο αγνξέο. Οη επελδύζεηο ζε λέεο ηερλνινγίεο όπσο ηα δίθηπα πξόζβαζεο λέαο γεληάο πινπνηνύληαη θπξίσο ζε αζηηθέο πεξηνρέο. Ωο εθ ηνύηνπ, εγείξνληαη πξνβιεκαηηζκνί ηόζν όζνλ αθνξά ηηο ζπλέπεηεο πνπ απηό κπνξεί λα έρεη σο πξνο ηε δεκηνπξγία λέσλ ςεθηαθώλ γεσγξαθηθώλ ραζκάησλ όζν θαη θαηά πόζν νη ελαιιαθηηθέο ηερλνινγίεο, όπσο ε αζύξκαηε ηερλνινγία πςειήο ηαρύηεηαο, επαξθνύλ γηα λα παξάζρνπλ ζηηο αγξνηηθέο θαη ηηο απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο ηελ ρσξεηηθόηεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηηο αλαδπόκελεο ππεξεζίεο. Λακβάλνληαο ππόςε απηνύο ηνπο πξνβιεκαηηζκνύο ηα θαλνληζηηθά πιαίζηα, ηα νπνία επέθεξαλ θάπνηα ζηαζεξόηεηα θαη σξηκόηεηα ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, επαλεμεηάδνληαη ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε επηθξάηεζε ζπλζεθώλ αληαγσληζκνύ. OECD 2009 Η περίληυη ασηή δεν αποηελεί επίζημη μεηάθραζη ηοσ ΟΟΣΑ. Η αναπαπαγυγή ηηρ πεπίλητηρ αςηήρ επιηπέπεηαι ςπό ηην πποϋπόθεζη όηι παπαηίθεηαι ηο δικαίυμα αποκλειζηικήρ εκμεηάλλεςζηρ ηος ΟΟΣΑ, καθώρ και ο ηίηλορ ηηρ ππυηόηςπηρ έκδοζηρ. Οι Πολύγλφζζες Περιλήυεις είναι μεηαθραζμένα αποζπάζμαηα ηφν δημοζιεσμάηφν ηοσ ΟΟΣΑ ποσ εκδόθηκαν αρτικά ζηην αγγλική και ηη γαλλική γλώζζα. Γιαηίθενηαι δφρεάν ζηο Ηλεκηρονικό Βιβλιοπφλείο ηοσ ΟΟΣΑ Για πεπιζζόηεπερ πληποθοπίερ επικοινυνήζηε με ηο Τμήμα Δικαιυμάηυν και Μεηαθπάζευν ηηρ Διεύθςνζηρ Δημοζίυν Υποθέζευν και Επικοινυνιών ηος ΟΟΣΑ μέζυ ηλεκηπονικού ηασςδπομείος ζηη διεύθςνζη: ή μέζυ θαξ: +33 (0) OECD Rights and Translation unit (PAC) 2 rue André-Pascal, Paris, France Επιζκεθηείηε ηον ηλεκηπονικό μαρ κόμβο OECD COMMUNICATIONS OUTLOOK 2009 ISBN OECD

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΒΔΛΣΗΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΠΛΟΗΟΤ ΣΖΝ

Διαβάστε περισσότερα

Consumer Policy Toolkit. Summary in Greek. Εγχειρίδιο Πολιτικής Καταναλωτών. Περίληψη στα ελληνικά

Consumer Policy Toolkit. Summary in Greek. Εγχειρίδιο Πολιτικής Καταναλωτών. Περίληψη στα ελληνικά Consumer Policy Toolkit Summary in Greek Εγχειρίδιο Πολιτικής Καταναλωτών Περίληψη στα ελληνικά Οη αγνξέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ έρνπλ ππνζηεί ζεκαληηθέο αιιαγέο ηα ηειεπηαία 20 ρξφληα. Η θαλνληζηηθή κεηαξξχζκηζε,

Διαβάστε περισσότερα

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚ Ο ΠΡΟΓΡΑ Μ ΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔ ΑΛΗΑ «Φ ΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗ Ζ» Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020 Δπιτειρησιακό Πρόγραμμα Περιυέρειας Θεσσαλίας «ΦΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ» Ινστιτούτο Έρεσνας και Σετνολογίας Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο Πνιπηερλείν Κξήηεο Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Αλδξέαο Δ. σκαξάο Δμεηαζηηθή επηηξνπή Ησάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ σήκεξα. To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ

To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ σήκεξα. To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ Οη τηκέο πετξειαίνπ θαη αεξίνπ σπλερίδνπλ λα απμάλνλταη σπλερώο, γεγνλότα θαη πξνβιέςεηο. Μηα καηηά ζηηο ζηαηηζηηθέο δείρλεη ζαθώο όηη ε ηάζε είλαη αλνδηθή. Οη ηξέρνπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΙΥΤΟ Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Νηθεθόξνο Γ.

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΤΠΟ ΗΩΑΝΝΟΤ Α. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟΤ ΔΗΑΓΩΓΖ Πξηλ από επηά ρξόληα ζην Ζξάθιεην ηεο Κξήηεο θαη ζηνπο ρώξνπο δηδαζθαιίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, εηειεύηεζαλ θαηά θνβεξό θαη

Διαβάστε περισσότερα

Γηεμαγσγή Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο επί ηνπ νηθνλνκνηερληθνύ κνληέινπ Μαθξνπξόζεζκνπ Καζαξνύ Δπαπμεηηθνύ Κόζηνπο (Bottom Up Pure LRIC) ππνινγηζκνύ ηειώλ

Γηεμαγσγή Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο επί ηνπ νηθνλνκνηερληθνύ κνληέινπ Μαθξνπξόζεζκνπ Καζαξνύ Δπαπμεηηθνύ Κόζηνπο (Bottom Up Pure LRIC) ππνινγηζκνύ ηειώλ Γηεμαγσγή Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο επί ηνπ νηθνλνκνηερληθνύ κνληέινπ Μαθξνπξόζεζκνπ Καζαξνύ Δπαπμεηηθνύ Κόζηνπο (Bottom Up Pure LRIC) ππνινγηζκνύ ηειώλ ηεξκαηηζκνύ ρνλδξηθήο ζε ζηαζεξά δίθηπα ζύκθσλα κε ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ Κεθάιαην 1 Βαζηθέο Αξρέο Αξρηηεθηνληθήο 1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ 1.1... 2 1.2 Καηεγνξηνπνίεζε ησλ Αξρηηεθηνληθώλ... 4 1.4 Βαζηθή Γνκή... 10 1.5 Γιώζζα Μεραλήο... 15 1.6 Κύθινο απόθηεζεο-εθηέιεζεο εληνιώλ...

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΑΥΤΔΡΟΜΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΑ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ ΕΤΡΤΣΕΡΗ ΑΓΟΡΑ LOGISTICS

Η ΣΑΥΤΔΡΟΜΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΑ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ ΕΤΡΤΣΕΡΗ ΑΓΟΡΑ LOGISTICS Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ & Σαρπδξνκείσλ Ηκεξίδα «Σν κέιινλ ηεο Σαρπδξνκηθήο Αγνξάο: Ρπζκηζηηθέο Πξνθιήζεηο θαη Δξγαιεία Αλάπηπμεο» 21 Απξηιίνπ 2010, Ξελνδνρείν Divani Caravel Η ΣΑΥΤΔΡΟΜΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 1079 Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε Ε. Ζωγόπνπινο 1, Κ. Μπαγνπιή 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΔΠΑ. Αηγάιεσ, ezogo@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μηα ζύληνκε αλαδξνκή:(πεγή Α. Γνζπνδίλε, 2008).

Μηα ζύληνκε αλαδξνκή:(πεγή Α. Γνζπνδίλε, 2008). ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΑΘΗΝΑ ΗΜΔΡΙΓΑ ΟΡΑ ΔΒΔΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΗ ΟΜΙΛΙΑ ΓΑΝΑΗ ΑΝΣΧΝΑΚΟΤ, ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟΤ ΟΡΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «Η ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ Χ ΜΟΥΛΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση τηρ ςγείαρ τος ελληνικού πληθςσμού και οι παπάγοντερ επιβάπςνσηρ τηρ στα πλαίσια τηρ οικονομικήρ κπίσηρ και λιτότηταρ

Η αξιολόγηση τηρ ςγείαρ τος ελληνικού πληθςσμού και οι παπάγοντερ επιβάπςνσηρ τηρ στα πλαίσια τηρ οικονομικήρ κπίσηρ και λιτότηταρ Διεπιζηημονική Φρονηίδα Υγείας(2015) Τόμος 7,Τεύτος 1, 27-35 ISSN 1791-9649 Η αξιολόγηση τηρ ςγείαρ τος ελληνικού πληθςσμού και οι παπάγοντερ επιβάπςνσηρ τηρ στα πλαίσια τηρ οικονομικήρ κπίσηρ και λιτότηταρ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗΛΗΑ Γ.Α.ΓΡΑΣΟΤ ΣΖΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΣΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ «ΑΛΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΝΑΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΖ» ΗΓΡΤΜΑ ΔΤΓΔΝΗΓΟΤ 3-4-14. Ζ Διιελόθηεηε Ναπηηιία

ΟΜΗΛΗΑ Γ.Α.ΓΡΑΣΟΤ ΣΖΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΣΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ «ΑΛΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΝΑΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΖ» ΗΓΡΤΜΑ ΔΤΓΔΝΗΓΟΤ 3-4-14. Ζ Διιελόθηεηε Ναπηηιία ΟΜΗΛΗΑ Γ.Α.ΓΡΑΣΟΤ ΣΖΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΣΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ «ΑΛΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΝΑΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΖ» ΗΓΡΤΜΑ ΔΤΓΔΝΗΓΟΤ 3-4-14 Ζ Διιελόθηεηε Ναπηηιία «Ζ Ναπηηιία ε Διιεληθή είλαη ππεξαλάπηπθηνο, θαη αγσλίδεηαη λα ρσξέζε εηο ηα πιαίζηα

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π ΑΣ Ρ Χ Ν

Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π ΑΣ Ρ Χ Ν Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π ΑΣ Ρ Χ Ν ΠΟΛΤΣΕΦΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ & ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Σ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α «ΣΟ ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΨΗΥΙΑΚΟ ΘΕΜΑΣΟΛΟΓΙΟ (DIGITAL AGENDA) ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Φ.Μ. 099324498, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.. Αθηνών

Α.Φ.Μ. 099324498, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.. Αθηνών : 210 82 59 313, : 210 82 17 486, : info@ctrust.gr, Url: www.ctrust.gr ειίδα 1 / 40 Πίνακας περιεχομένων Στοιχεία Επικοινωνίας Τοποθεσία... 3 Σκήκα Τπνζηήξημεο (Help Desk and Client Support)... 4 Εταιρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΙΚΑΓΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΙΚΑΓΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΙΚΑΓΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ Ενημερωτικό Δελτίο E-News Letter Τεύτος 22ο 3-8/4/2011 Παρασκεσή 8/4/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μελέηη εκηίμηζηρ κινδύνος ηηρ ςπεπσπέυζηρ συπών από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ Π.Μ.. ΣΜΗΜΑΣΟ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ

ΠΑΝΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ Π.Μ.. ΣΜΗΜΑΣΟ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ Π.Μ.. ΣΜΗΜΑΣΟ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ Ακαδημαϊκό έτος 2007-2008 «Η εθαρμογή ηης θεφρίας ηοσ Alfred Thayer Mahan ζηη νασηική ζηραηηγική ηφν Ηνφμένφν

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ψστρός Πόλεμος και ηα αίηια ηης γερμανικής διτοηόμηζης, 1945-1949.

Ο Ψστρός Πόλεμος και ηα αίηια ηης γερμανικής διτοηόμηζης, 1945-1949. Γεκήηξεο Κ. Απνζηνιόπνπινο Ο Ψστρός Πόλεμος και ηα αίηια ηης γερμανικής διτοηόμηζης, 1945-1949. Ειζαγφγή Πξηλ αθόκε ηειεηώζεη ν Γεύηεξνο Παγθόζκηνο Πόιεκνο θαη κε αλακελόκελε ηελ ήηηα ηεο Γεξκαλίαο, νη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

Broadband Telephony (BBT) Home

Broadband Telephony (BBT) Home 1 Broadband Telephony (BBT) Home Θέκαηα Δπξπδσληθή Σειεθσλία Πεξηγξαθή BBT Home Σεξκαηηθόο Δμνπιηζκόο Γπλαηόηεηεο BBT Home Αδπλακίεο BBT Home Δζσηεξηθή Καισδίσζε Δκπεηξία θαη Γλώζε Ηιεθηξνληθή Γηαρείξηζε

Διαβάστε περισσότερα

Απιζηείδερ Πιπεπγιάρ

Απιζηείδερ Πιπεπγιάρ Ε ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙZ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Σο δίκηςο «ύδεςξιρ» ωρ επγαλείο βεληίωζερ ηερ λειηοςπγίαρ ηερ Γιοίκεζερ. Η πποζαπμογή ηων Γεμοζίων Τπεπεζιών.

Διαβάστε περισσότερα

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Πηγή: Άπθπα τηρ ScienceDaily (2007-2011) Μεηάθξαζε, Δπηκέιεηα: Τζαθίξε Μάξζα, Αιεμάλδξνπ Σηξάηνο, Κέληξν Πξνζέγγηζε Τι

Διαβάστε περισσότερα

Σεσνικό εγσειπίδιο σπήζηρ ibisologismos

Σεσνικό εγσειπίδιο σπήζηρ ibisologismos Περιεχόμενα ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 2 Σκήκα Τπνζηήξημεο (Help Desk and Client Support)... 2 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 ρεηηθά κε ηελ ππεξεζία ibisologismos.... 3 Υαξαθηεξηζηηθά... 3 Πιενλεθηήκαηα... 3 Όλνκα Υώξνπ...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ Λνΐδνο πκενύ Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλωληνινγίαο ηεο Δθπαίδεπζεο Τκήκα Δπηζηεκώλ ηωλ Αγωγήο Δπξωπαϊθό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ»

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΥΟΛΗ: ΥΗΜΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΣΜΗΜΑ: ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΜΔ ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΑΤΓΟΤΣΟ 2009 1 1. ΘΔΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΙΓΡΤΗ 1.1. Η ζέζε Σν ρσξηό Λόθνπ αλήθεη ζηελ επαξρία Λεκεζνύ,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ Γ ρ Ν. Καηζαρός Γηεπζπληήο Δξεπλώλ ηνπ ΔΚΔΦΔ «Γεκόθξηηνο» Πξώελ Πξόεδξνο Έλσζεο Διιήλσλ Υεκηθώλ Πξώελ Πξόεδξνο

Διαβάστε περισσότερα