OECD Communications Outlook Προοπηικές ηοσ ηομέα επικοινωνιών ηοσ ΟΟΣΑ Summary in Greek. Περίληψη στα ελληνικά

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "OECD Communications Outlook 2009. Προοπηικές ηοσ ηομέα επικοινωνιών ηοσ ΟΟΣΑ 2009. Summary in Greek. Περίληψη στα ελληνικά"

Transcript

1 OECD Communications Outlook 2009 Summary in Greek Προοπηικές ηοσ ηομέα επικοινωνιών ηοσ ΟΟΣΑ 2009 Περίληψη στα ελληνικά Η δέθαηε απηή έθδνζε ηεο δηεηνύο έθζεζεο ηνπ ΟΟΣΑ «Πξννπηηθέο ηνπ ηνκέα επηθνηλσληώλ» εζηηάδεηαη ζηνπο κεηαζρεκαηηζκνύο πνπ ζπληεινύληαη ζηνλ ηνκέα, θαζώο θαη ζηηο επελδύζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη ζε δίθηπα επηθνηλσληώλ επόκελεο γεληάο. Σηελ έθζεζε παξνπζηάδεηαη ιεπηνκεξώο ε ηζρπξή, ζηαζεξή αύμεζε ησλ ζπλδξνκεηώλ θαη ησλ εζόδσλ ζηνλ ηνκέα ησλ ηειεπηθνηλσληώλ παξά ηελ πησηηθή ηάζε ησλ ηηκώλ ζηελ νπνία βξίζθνληαη αληηκέησπνη νη ηειηθνί ρξήζηεο. Σηελ έθδνζε απηή εμεηάδνληαη επίζεο δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επέθηαζε ηνπ Γηαδηθηύνπ, θαζώο θαη ε πνξεία κεηάβαζεο ησλ ξαδηνηειενπηηθώλ αγνξώλ ζε δίθηπα δεδνκέλσλ πςειήο ηαρύηεηαο. Σηελ έθδνζε απηή ηεο έθζεζεο «Πξννπηηθέο ηνπ ηνκέα επηθνηλσληώλ» εμεηάδνληαη επίζεο νη βαζηθέο ηάζεηο ξύζκηζεο πνπ δηακνξθώλνληαη γηα λα ελζαξξύλνπλ ηνλ αληαγσληζκό θαη ηε κεγέζπλζε. OECD COMMUNICATIONS OUTLOOK 2009 ISBN OECD

2 Αναβάθμιζη ζε δίκηςα επόμενηρ γενιάρ (ζηαθεπά και αζύπμαηα) Οη εηαηξείεο ηειεπηθνηλσληώλ πνπ επέδεζαλ από ηε ρξεκαηηζηεξηαθή θαηάξξεπζε ησλ ειεθηξνληθώλ δηθηπαθώλ ππεξεζηώλ (dot-com bubble) ην 2000 αλαδύζεθαλ γεληθά πην δπλαηέο θαη πην επέιηθηεο από πξηλ. Η επειημία απηή ηηο βνήζεζε λα αληηκεησπίζνπλ ηηο ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηηο αγνξέο ηειεπηθνηλσληώλ. Οη θνξείο εθκεηάιιεπζεο επηθνηλσληώλ ζπλερίδνπλ λα αλαβαζκίδνπλ ηα δίθηπά ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα παξακείλνπλ αληαγσληζηηθνί θαη λα απμήζνπλ ηα έζνδά ηνπο. Οη πάξνρνη ζηαζεξήο ηειεθσλίαο θαη νη θαισδηαθνί πάξνρνη επελδύνπλ ζε ππνδνκή νπηηθώλ ηλώλ θαη νη αζύξκαηνη θνξείο εθκεηάιιεπζεο πιεξώλνπλ γηα λα αλαβαζκίζνπλ ηηο ξαδηνδηεπαθέο, πξνθεηκέλνπ λα πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο κεηάδνζεο δεδνκέλσλ πςειόηεξεο ηαρύηεηαο. Ο κεηαζρεκαηηζκόο απηόο ηξνθνδνηήζεθε από ηηο επελδύζεηο. Οη επελδύζεηο ζε ηειεπηθνηλσλίεο αλήξζαλ ζηα 185 δηζ. δνιάξηα ΗΠΑ ην 2007 κε εηήζηα αύμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 9% από ην 2005 (βι. Σρήκα 1). Οη επελδύζεηο απμήζεθαλ θαηά ηα ηειεπηαία πέληε ρξόληα, ζε αληίζεζε κε ηελ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ζεκείσζαλ ζεκαληηθή ππνρώξεζε. OECD COMMUNICATIONS OUTLOOK 2009 ISBN OECD

3 Revenue and investment (current USD billions) Access paths (millions) Σχήμα 1.Τάζεις ζηα έζοδα δημόζιων ηηλεπικοινωνιών, ηις επενδύζεις και ηις διαδρομές πρόζβαζης Revenue (left scale) Investment (left scale) Total communication access paths (analogue lines + ISDN lines + DSL + cable modem + fibre + mobile) (right scale) Total telephone access paths (analogue + ISDN lines + mobile) (right scale) Fixed telephone access paths (analogue + ISDN lines) (right scale) Έζνδα (αξηζηεξόο άμνλαο) Δπελδύζεηο (αξηζηεξόο άμνλαο) Σπλνιηθέο δηαδξνκέο πξόζβαζεο επηθνηλσληώλ (αλαινγηθέο γξακκέο + γξακκέο ISDN + DSL+ θαισδηαθόο δηαπνδηακνξθσηήο + νπηηθέο ίλεο + θηλεηή ηειεθσλία) (δεμηόο άμνλαο) Σπλνιηθέο δηαδξνκέο πξόζβαζεο ηειεθσλίαο (αλαινγηθέο γξακκέο + γξακκέο ISDN + θηλεηή ηειεθσλία) (δεμηόο άμνλαο) Σπλνιηθέο δηαδξνκέο πξόζβαζεο ζηαζεξήο ηειεθσλίαο (αλαινγηθέο γξακκέο + γξακκέο ISDN) (δεμηόο άμνλαο) Αξηζηεξά: Έζνδα θαη επελδύζεηο (ζε δηζ. δνιάξηα ΗΠΑ, ζε ηξέρνπζεο ηηκέο) Γεμηά: Γηαδξνκέο πξόζβαζεο (εθαηνκκύξηα) Οη επελδύζεηο ζε ππνδνκή επηθνηλσληώλ αληηπξνζσπεύνπλ έλα νινέλα πην ζεκαληηθό κεξίδην ζην ζύλνιν ησλ επελδύζεσλ ζην εζσηεξηθό κηαο ρώξαο. Τν 2007 νη επελδύζεηο ζε ηειεπηθνηλσλίεο αλήξζαλ ζην 2,2% ησλ αθαζάξηζησλ επελδύζεσλ παγίνπ θεθαιαίνπ ζηηο ρώξεο ηνπ ΟΟΣΑ θαη νη θνξείο εθκεηάιιεπζεο ηειεπηθνηλσληώλ θαηαηάζζνληαη ζπλήζσο αλάκεζα ζηνπο κεγαιύηεξνπο ηδησηηθνύο επελδπηέο ζηηο αληίζηνηρεο νηθνλνκίεο ηνπο. Παξά ηελ ηζρπξή αύμεζε ην 2007, ε παγθόζκηα ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε πνπ εμειίζζεηαη θαηά ηελ πεξίνδν ελδερνκέλσο λα σζήζεη πνιινύο παξόρνπο λα αλαζηείινπλ ηα επελδπηηθά ζρέδηά ηνπο θαη ίζσο λα επηβξαδύλεη ηελ πινπνίεζε επελδπηηθώλ ζρεδίσλ ζε βαζηθά δίθηπα. Η θξίζε ελδερνκέλσο λα επεξεάζεη αξλεηηθά έλαλ αξηζκό λενεηζεξρόκελσλ επηρεηξήζεσλ γηα ηηο νπνίεο ε πξόζβαζε ζε θεθάιαην είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο, πξνθεηκέλνπ λα επεθηαζνύλ θαη λα αληαγσληζηνύλ ηνπο θαιύηεξα ρξεκαηνδνηνύκελνπο εγθαζηδξπκέλνπο θνξείο εθκεηάιιεπζεο. Οξηζκέλεο θπβεξλήζεηο αλαγλσξίδνληαο ηε ζεκαζία ησλ επξπδσληθώλ δηθηύσλ γηα ηελ νηθνλνκία πξνβαίλνπλ ζε επελδύζεηο γηα ηελ επέθηαζε θαη ηελ αλαβάζκηζε ηεο ηαρείαο πξόζβαζεο ζην πιαίζην δεζκώλ δεκνζηνλνκηθώλ θηλήηξσλ. Σηαθεπή αύξηζη ηων εζόδων Τα άηνκα βαζίδνληαη όιν θαη πην πνιύ ζηηο ηειεπηθνηλσληαθέο ππεξεζίεο γηα ηηο θνηλσληθέο θαη ηηο νηθνλνκηθέο αιιειεπηδξάζεηο ηνπο. Τν πνζνζηό ηνπ νηθνγελεηαθνύ πξνϋπνινγηζκνύ πνπ δηαηίζεηαη γηα ηηο ππεξεζίεο επηθνηλσληώλ OECD COMMUNICATIONS OUTLOOK 2009 ISBN OECD

4 απμήζεθε ζε ζρέζε κε άιιεο δαπάλεο θαηά ηηο δπν ηειεπηαίεο δεθαεηίεο. Τα λνηθνθπξηά δαπαλνύλ θαηά κέζν όξν ην 2,2% ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπο ζε ππεξεζίεο επηθνηλσληώλ πξνζδίλνληαο έκθαζε ζηε δήηεζε ππεξεζηώλ αθόκα θαη ζε πεξίνδν νηθνλνκηθήο ύθεζεο. Η αμία ηεο αγνξάο ηειεπηθνηλσληώλ αλέξρεηαη ζηα 1,2 ηξηζεθαηνκκύξηα δνιάξηα ΗΠΑ ζηνλ ΟΟΣΑ (βι. Σρήκα). Οη αγνξέο ηειεπηθνηλσληώλ κεγεζύλζεθαλ κε ζρεηηθά ζηαζεξό εηήζην ξπζκό ηεο ηάμεο ηνπ 6% από ην 1990 αθόκα θαη ζε πεξηόδνπο νηθνλνκηθήο ύθεζεο. Τν γεγνλόο όηη νη θνξείο εθκεηάιιεπζεο θαηάθεξαλ λα δηαηεξήζνπλ ηα πξσηνθαλή επίπεδα κεγέζπλζεο παξά ηε ζπλερή ππνρώξεζε ησλ ηηκώλ θιήζεο αλά ιεπηό δείρλεη ηελ ηθαλόηεηά ηνπο λα πξνζαξκόδνληαη ζηηο ηαρέσο κεηαβαιιόκελεο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο θαη λα αλαπηύζζνπλ λέεο πεγέο ξνήο εζόδσλ. Οη θσλεηηθέο επηθνηλσλίεο παξακέλνπλ ε κεγαιύηεξε πεγή εζόδσλ γηα ηνπο θνξείο εθκεηάιιεπζεο παξά ηηο κεηώζεηο ησλ ηηκώλ θιήζεο ηόζν ζηε ζηαζεξή όζν θαη ζηελ θηλεηή ηειεθσλία. Τα έζνδα ηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο αληηπξνζώπεπαλ ην 41% ησλ ζπλνιηθώλ ηειεπηθνηλσληαθώλ εζόδσλ ζηνλ ΟΟΣΑ ην 2007, έλαληη ηνπ 22% κόιηο κηα δεθαεηία πξηλ. Σε δέθα ρώξεο ν ηνκέαο θηλεηήο ηειεθσλίαο είλαη ζήκεξα κεγαιύηεξνο από ηνλ ηνκέα ζηαζεξήο ηειεθσλίαο από πιεπξάο εζόδσλ. Αύξηζη ηων ζςνδπομηηών Καηά ηα δπν ηειεπηαία ρξόληα δύν ήηαλ νη θύξηνη ηνκείο κεγέζπλζεο αλαθνξηθά κε ηηο ππεξεζίεο ηειεπηθνηλσληώλ: ε θηλεηή ηειεθσλία θαη ε επξπδσληθόηεηα. Οη θηλεηέο θαη νη επξπδσληθέο ζπλδξνκέο καδί αληηπξνζώπεπαλ ην 74% όισλ ησλ ζπλδξνκώλ ζε ππεξεζίεο επηθνηλσληώλ ην Μόλε ηεο ε θηλεηή ηειεθσλία αληηπξνζσπεύεη ην 61% όισλ ησλ ζπλδξνκώλ, ελώ νη ζπλδξνκεηέο ηππηθήο ηειεθσληθήο γξακκήο κεηώζεθαλ ζην 26%. Τν γεγνλόο απηό απνηειεί εληππσζηαθή βειηίσζε από ην 2000 θαηά ην νπνίν νη ζπλδξνκεηέο ζηαζεξήο ηειεθσλίαο μεπεξλνύζαλ ηνπο θηλεηνύο ζπλδξνκεηέο. Ο ζπλνιηθόο αξηζκόο ζηαζεξώλ, θηλεηώλ θαη επξπδσληθώλ ζπλδξνκώλ ζηνλ ΟΟΣΑ αλήξζε ζε 1,6 δηζεθαηνκκύξηα ην 2007 γηα κόιηο πάλσ από 1 δηζεθαηνκκύξην θαηνίθνπο (βι. Σρήκα). Γηα λα δείμνπκε πόζν έρεη αιιάμεη ε ηθαλόηεηα επηθνηλσλίαο αλαθέξνπκε όηη από ην 1980 έσο ην 2007 ν αξηζκόο ησλ δηαδξνκώλ πξόζβαζεο πνιιαπιαζηάζηεθε επί 7. Η αύμεζε από κόλε ηεο ππνγξακκίδεη ηε κεγέζπλζε ηνπ ηειεπηθνηλσληαθνύ ηνκέα θαηά ηελ πεξίνδν απηή. Ο αξηζκόο ησλ θηλεηώλ ζπλδξνκεηώλ απμαλόηαλ κε ζπλνιηθό εηήζην ξπζκό ηεο ηάμεο ηνπ 10% θαηά ηα πξνεγνύκελα δπν ρξόληα θαη έσο ην 2007 είρε θηάζεη ηα 1,14 εθαηνκκύξηα ζηνλ ΟΟΣΑ. Τνύην ζπλεπάγεηαη πξαγκαηηθή δηείζδπζε ηεο ηάμεο ησλ 96,1 θηλεηώλ ζπλδξνκεηώλ αλά 100 θαηνίθνπο. Τε κεγαιύηεξε δηείζδπζε θαηέγξαςε ε Ιηαιία κε 151 ζπλδξνκεηέο αλά 100 θαηνίθνπο θαη κόλν ζε ελληά ρώξεο νη ζπλδξνκέο αλά άηνκν ήηαλ ιηγόηεξεο από κηα. Η αλάπηπμε ηεο αγνξάο θηλεηήο ηειεθσλίαο ήηαλ ηζρπξή, αιιά ε δηαδηθαζία κεηάβαζεο ησλ ζπλδξνκεηώλ ζε θηλεηά δίθηπα ηξίηεο γεληάο OECD COMMUNICATIONS OUTLOOK 2009 ISBN OECD

5 δηήξθεζε πεξηζζόηεξν από όζν είρε ζρεδηαζηεί αξρηθά. Από ην 2007 κόλν ην 18,2% ησλ θηλεηώλ ζπλδξνκώλ ζηνλ ΟΟΣΑ αθνξνύζε ζπλδέζεηο ζε δίθηπα ηξίηεο γεληάο. Ο άιινο ζεκαληηθόο ηνκέαο κεγέζπλζεο ήηαλ ε επξπδσληθόηεηα. Η επξπδσληθόηεηα απνηειεί ζήκεξα ηελ θύξηα κνξθή ζηαζεξήο πξόζβαζεο ζε όιεο ηηο ρώξεο ηνπ ΟΟΣΑ. Τν 2005 νη ζπλδέζεηο κέζσ ηειεθσληθήο θιήζεο (dial-up) εμαθνινπζνύζαλ λα αληηπξνζσπεύνπλ ην 40% ησλ ζηαζεξώλ ζπλδέζεσλ ζην Γηαδίθηπν, αιιά κόιηο δπν ρξόληα αξγόηεξα ην πνζνζηό απηό κεηώζεθε ζην 10%. Τν είδνο απηό ζύλδεζεο έρεη ζρεδόλ εμαθαληζηεί ζηελ Κνξέα όπνπ αληηπξνζσπεύεη ιηγόηεξεο από 2 γηα θάζε ζπλδέζεηο ζην Γηαδίθηπν. Η αύμεζε ησλ επξπδσληθώλ ζπλδξνκώλ βνήζεζε επίζεο ηνπο θνξείο εθκεηάιιεπζεο ζηαζεξώλ γξακκώλ λα απνθύγνπλ πεξηζζόηεξεο ζεκαληηθέο απώιεηεο γξακκώλ θαη επέθεξε αύμεζε ηεο αμίαο ησλ θαισδηαθώλ δηθηύσλ ζε όινλ ηνλ θόζκν. Ο αξηζκόο ησλ επξπδσληθώλ δηαδξνκώλ πξόζβαζεο απμαλόηαλ θαηά 31% εηεζίσο θαηά ηα πεξαζκέλα ηέζζεξα ρξόληα. Η ςεθηαθή ζπλδξνκεηηθή γξακκή (DSL) παξακέλεη ε θπξηόηεξε επξπδσληθή ηερλνινγία αληηπξνζσπεύνληαο ην 60% όισλ ησλ επξπδσληθώλ ζπλδξνκώλ ηνλ Ινύλην ηνπ Οη θαισδηαθέο ζπλδέζεηο αληηπξνζσπεύνπλ ην 29% θαη νη ζπλδέζεηο κέζσ νπηηθώλ ηλώλ ην 9%. Τν ππόινηπν 2% ησλ ζπλδέζεσλ γίλεηαη κέζσ ζηαζεξώλ αζύξκαησλ δηθηύσλ, κέζσ δνξπθόξνπ θαη κέζσ ηερλνινγίαο BLP (επξπδσληθή ζύλδεζε κέζσ γξακκώλ ειεθηξηθήο ηζρύνο). Τν 2008 επίζεο ζεκαδεύηεθε από κηα ζεκαληηθή ζηξνθή ζηηο ελζύξκαηεο επξπδσληθέο ηερλνινγίεο. Τνλ Ινύλην ηνπ 2008 ε Ιαπσλία θαη ε Κνξέα έγηλαλ νη πξώηεο δπν ρώξεο κε ηηο πεξηζζόηεξεο ζπλδξνκέο νπηηθώλ ηλώλ από ό,ηη ζπλδξνκέο DSL ή θαισδηαθέο ζπλδξνκέο. Μείωζη ηων ηιμών Η εληππσζηαθή αύμεζε ησλ ζπλδξνκεηώλ κεηαμύ ηνπ 2005 θαη ηνπ 2007 αληηθαηνπηξίδεη ελ κέξεη ηηο πην ειθπζηηθέο πξνζθνξέο από ηνπο παξόρνπο. Τν θόζηνο ησλ ππεξεζηώλ επηθνηλσληώλ έηεηλε λα κεηώλεηαη κε ην ρξόλν ζε όιεο ηηο πιαηθόξκεο. Καηά ηα πξνεγνύκελα 18 ρξόληα ε πξαγκαηηθή ηηκή ησλ ππεξεζηώλ ζηαζεξήο ηειεθσλίαο γηα ηνπο νηθηαθνύο ρξήζηεο κεηώζεθε αδξνκεξώο θαηά 1% εηεζίσο, ελώ νη ηηκέο γηα ηηο επηρεηξήζεηο κεηώζεθαλ θαηά 2,5% εηεζίσο. Η εθηεηακέλε δηάδνζε ησλ ππεξεζηώλ VoB (Voice over Broadband) ζπλερίδεη λα πηέδεη θαζνδηθά ηηο ηηκέο ησλ θιήζεσλ ζηαζεξήο ηειεθσλίαο. Πνιιά παθέηα ππεξεζηώλ VoB πεξηιακβάλνπλ ζήκεξα πξνγξάκκαηα εληαίαο ρξέσζεο εζληθώλ ή δηεζλώλ θιήζεσλ. Οη θηλεηνί ζπλδξνκεηέο επσθειήζεθαλ επίζεο από ηηο ρακειόηεξεο ηηκέο πνπ δηακνξθώζεθαλ θαηά ηελ πεξίνδν Οη κέζεο ηηκέο ησλ δεζκώλ ηηκώλ θηλεηήο ηειεθσλίαο ηνπ ΟΟΣΑ (κηα θαζνξηζκέλε δέζκε θιήζεσλ θαη κελπκάησλ εηεζίσο) κεηώζεθαλ θαηά 21% γηα ηε ρακειή ρξήζε, θαηά 28% γηα ηε κέζε ρξήζε θαη θαηά 32% γηα ην πςειόηεξν επίπεδν θαηαλάισζεο θαηά ηελ πξνεγνύκελε δηεηία. OECD COMMUNICATIONS OUTLOOK 2009 ISBN OECD

6 Οη ηηκέο πηζαλόλ λα κεηώλνληαη, αιιά θαη ε ζύλζεζε ησλ θσλεηηθώλ θιήζεσλ επίζεο κεηαβάιιεηαη. Ο αξηζκόο ησλ ιεπηώλ επηθνηλσλίαο αλά θηλεηό ηειέθσλν απμάλεηαη, ελώ ηα ιεπηά επηθνηλσλίαο ζηα ζηαζεξά δίθηπα κεηώλνληαη. Σύκθσλα κε ηα ζηνηρεία γηα ηελ πεξίνδν , ηα άηνκα πξαγκαηνπνηνύλ ιηγόηεξεο εγρώξηεο θιήζεηο από ζηαζεξά δίθηπα ζηελ πιεηνλόηεηα ησλ ρσξώλ. Όκσο ρξεζηκνπνηνύλ ηα ζηαζεξά δίθηπα θπξίσο γηα λα θαιέζνπλ ρξήζηεο θηλεηώλ ηειεθώλσλ. Οη ηηκέο επξπδσληθώλ ζπλδέζεσλ κεηώζεθαλ επίζεο θαηά ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν. Οη ηηκέο επξπδσληθώλ ζπλδέζεσλ ζηνλ ΟΟΣΑ ζεκείσζαλ ζεκαληηθή ππνρώξεζε θαηά ηα πξνεγνύκελα ηξία ρξόληα. Σπγθεθξηκέλα, ππνρώξεζαλ θαηά κέζν όξν θαηά 14% εηεζίσο όζνλ αθνξά ηε ζύλδεζε DSL θαη θαηά 15% όζνλ αθνξά ηελ θαισδηαθή ζύλδεζε κεηαμύ ηνπ 2005 θαη ηνπ Οη θνξείο εθκεηάιιεπζεο κπόξεζαλ επίζεο λα απμήζνπλ ηα έζνδα από ηηο επξπδσληθέο ππεξεζίεο θαζώο πξνζέιθπζαλ λένπο πειάηεο θαη ζπλδύαζαλ ηελ επξπδσληθόηεηα κε άιιεο ππεξεζίεο, ηδηαίηεξα θσλεηηθέο. Η κέζε ηηκή κηαο ζύλδεζεο ρακειήο ηαρύηεηαο (δηαθεκηδόκελε ηαρύηεηα ηειεθόξησζεο 2 megabits αλά δεπηεξόιεπην ή ιηγόηεξν) αλεξρόηαλ ζηα 32 δνιάξηα ΗΠΑ ην κήλα ην Σεπηέκβξην ηνπ Σηελ άιιε άθξε ηεο θιίκαθαο, νη ηηκέο ησλ επξπδσληθώλ ζπλδέζεσλ κε δηαθεκηδόκελεο ηαρύηεηεο ηειεθόξησζεο πάλσ από 30 megabits αλά δεπηεξόιεπην έθηαλαλ θαηά κέζν όξν ηα 45 δνιάξηα ΗΠΑ ην κήλα. Το Διαδίκηςο επεκηείνεηαι και οι ηπέσοςζερ διεςθύνζειρ IPv4 εξανηλούνηαι Η αύμεζε ησλ επξπδσληθώλ ζπλδξνκώλ βνήζεζε ζηελ πξνώζεζε ηεο επέθηαζεο ηνπ Γηαδηθηύνπ θαη ήηαλ επίζεο κηα πεγή ησλ εληεηλόκελσλ πξνβιεκάησλ ηνπ. Ο αξηζκόο ησλ ππνινγηζηώλ ππεξεζίαο (hosts) ηνπ Γηαδηθηύνπ παγθνζκίσο απμήζεθε θαηά 33% αζξνηδόκελνο εηεζίσο κεηαμύ ηνπ 1998 θαη ηνπ 2008 γηα λα θηάζεη ηα 540 εθαηνκκύξηα ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ Πεξηζζόηεξνη από ηνπο κηζνύο ππνινγηζηέο ππεξεζίαο (287 εθαηνκκύξηα) είραλ όλνκα ρώξνπ αλσηάηνπ επηπέδνπ γεληθνύ ραξαθηήξα παξά θάπνην πνπ ζπλδεόηαλ κε έλαλ θσδηθό ρώξαο. Τα δίθηπα ζηηο ρώξεο ηνπ ΟΟΣΑ ζπληζηνύλ ηελ πιεηνλόηεηα ησλ δηθηύσλ πνπ ζπλδένληαη ζην Γηαδίθηπν. Ωο έλα δίθηπν από δίθηπα νη ρώξεο ηνπ ΟΟΣΑ αληηπξνζώπεπαλ ην 74% ησλ δηθηύσλ πνπ ήηαλ θαηαρσξεκέλα ζηνπο θαζνιηθνύο πίλαθεο δξνκνιόγεζεο ην Οη Ηλσκέλεο Πνιηηείεο έρνπλ ην κεγαιύηεξν κεξίδην δηθηύσλ κε απηόλνκν ζύζηεκα εθρώξεζεο ζπληζηώληαο ην 43% ηνπ παγθόζκηνπ ζπλόινπ ζηα ηέιε ηνπ Η αύμεζε απηή ηνπ αξηζκνύ ησλ δηθηύσλ θαη ησλ ζπζθεπώλ πνπ ζπλδένληαη ζηα ελ ιόγσ δίθηπα νδήγεζε ζηελ αλεπάξθεηα ησλ κνλαδηθώλ δηεπζύλζεσλ Γηαδηθηύνπ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ αλαγλώξηζε κεκνλσκέλσλ ζπζθεπώλ πνπ ζπλδένληαη ζην Γηαδίθηπν. Ωο ζπλέπεηα, όινη νη θνξείο εθκεηάιιεπζεο δηθηύσλ ρξεηάδεηαη λα αλαβαζκηζηνύλ ζε έλα λέν ζύζηεκα δηεπζπλζηνδόηεζεο ζην Γηαδίθηπν, ζηελ 6 ε έθδνζε ηνπ Πξσηνθόιινπ Γηαδηθηύνπ (IPv6). Βάζεη ησλ ηάζεσλ αλάζεζεο νη εηδηθνί πξνβιέπνπλ όηη ππό ην ηξέρσλ ζύζηεκα (IPv4) νη δηεπζύλζεηο ζα εμαληιεζνύλ ην 2011 ή ζηηο αξρέο ηνπ 2012 (πξνβιέςεηο ηνπ Ιαλνπαξίνπ 2009). OECD COMMUNICATIONS OUTLOOK 2009 ISBN OECD

7 Οι ηηλεοπηικέρ εκπομπέρ εξελίζζονηαι Οη θνξείο εθκεηάιιεπζεο πξνβαίλνπλ ζε ζεκαληηθέο επελδύζεηο ζε λέα, πςειήο ηαρύηεηαο επξπδσληθά δίθηπα πξνζθέξνληαο έηζη πην πινύζηεο νπηηθναθνπζηηθέο εκπεηξίεο ζε ζρέζε κε ηηο αξρηθέο επξπδσληθέο ζπλδέζεηο. Ωο ζπλέπεηα, ην νπηηθναθνπζηηθό ηνπίν κεηαβάιιεηαη γξήγνξα θαζώο νη ππεξεζίεο ήρνπ θαη εηθόλαο δηαλέκνληαη κέζα από έλα θάζκα δηαθνξεηηθώλ δηθηύσλ θαη ζπζθεπώλ. Η ηειεόξαζε δελ είλαη πιένλ ν κνλαδηθόο δίαπινο δηάδνζεο δεδνκέλσλ βίληεν θαζώο νη θαηαλαισηέο παξαθνινπζνύλ ζήκεξα πεξηερόκελν βίληεν κέζα από κηα ζεηξά ζπζθεπώλ. Οη ξαδηνηειενπηηθνί νξγαληζκνί, νη θνξείο ηειεπηθνηλσληαθώλ ππεξεζηώλ (ζηαζεξώλ θαη θηλεηώλ), νη πάξνρνη ππεξεζηώλ Γηαδηθηύνπ, νη ζπιινγείο πεξηερνκέλνπ, νη δηαθεκηζηέο θαη νη ρξήζηεο είλαη όινη ελεξγά κέιε κηαο λέαο «ζπγθεθιηκέλεο» αγνξάο. Τν πεξηερόκελν επαλαζπζθεπάδεηαη γηα λα δηαζθαιηζηεί όηη είλαη πξνζηηό κέζα από όια ηα δίθηπα θαη ηηο ζπζθεπέο. Πνιινί πάξνρνη ειεθηξνληθνύ εμνπιηζκνύ, από θηλεηά ηειέθσλα έσο ζπζθεπέο ρεηξόο ήρνπ/εηθόλαο, πξνζπαζνύλ επίζεο λα δηαζθαιίζνπλ όηη νη ρξήζηεο ηνπο έρνπλ πξόζβαζε ζε πεξηερόκελν απεπζείαο θαη καθξηά από ην ζπίηη. Η παξαδνζηαθή γξακκηθή δηάδνζε πεξηερνκέλνπ δηαηεξεί έλα πιενλέθηεκα ζε ζρέζε κε άιια κέζα επηθνηλσλίαο ιόγσ ηεο παξνπζίαο ηεο ηειεόξαζεο ζε θάζε ζρεδόλ λνηθνθπξηό. Καηά κέζν όξν, ην 95% όισλ ησλ λνηθνθπξηώλ ζηνλ ΟΟΣΑ έρνπλ ηνπιάρηζηνλ κηα ηειεόξαζε. Μόλν ζε έμη ρώξεο ην πνζνζηό δηείζδπζεο ηεο ηειεόξαζεο είλαη ρακειόηεξν ηνπ 90% ησλ λνηθνθπξηώλ. Τνύην παξέρεη ηζρπξή βάζε γηα ηνπο επίγεηνπο, θαισδηαθνύο θαη δνξπθνξηθνύο ξαδηνηειενπηηθνύο θνξείο. Παξάιιεια, απνηειεί πξόθιεζε γηα ηνπο θνξείο εθκεηάιιεπζεο λέσλ κέζσλ επηθνηλσλίαο πνπ πξνζπαζνύλ λα πξνζειθύζνπλ ζεαηέο ζε άιιεο ζπζθεπέο. Η ηειεόξαζε είλαη κηα πξνζνδνθόξα δπλεηηθή αγνξά γηα ηνπο παξόρνπο DSL θαη κηα παξαδνζηαθή πεγή ξνήο εζόδσλ πνπ νη θαισδηαθνί θνξείο ζα πξέπεη λα πξνζηαηέςνπλ. Έλαο αξηζκόο παξόρσλ DSL θαηάθεξε λα απμήζεη ηα έζνδά ηνπ ράξε ζηελ ηειεόξαζε κέζσ DSL. Αλλαγέρ ζηο κανονιζηικό πλαίζιο για ηη ζηήπιξη ηηρ μεγέθςνζηρ Η επξπδσληθόηεηα, θαη καδί ηεο ην Γηαδίθηπν, ζεσξείηαη ζπρλά ηερλνινγία γεληθήο ρξεζηκόηεηαο κε επξύ αληίθηππν ηόζν ζε κεγάιν αξηζκό θιάδσλ όζν θαη ζηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε, θαη επέθεξε ζεηξά λέσλ θαηλνηόκσλ ππεξεζηώλ νη νπνίεο δηαδόζεθαλ ηαρέσο ζε όιεο ηηο νηθνλνκίεο. Η επξπδσληθόηεηα ζεσξείηαη θαηαιύηεο γηα ηελ παξαγσγηθόηεηα θαη ηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε, αιιά ν αληίθηππόο ηεο ζηηο νηθνλνκίεο ζα εμαξηεζεί από ηε ρξήζε ηεο από ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο θαηαλαισηέο, γεγνλόο πνπ απαηηεί θηελή θαη θαιήο πνηόηεηαο πξόζβαζε ζε απηή. Με ηε ζεηξά ηνπο, νη παξάγνληεο απηνί ζπλδένληαη άξξεθηα κε ηνλ αληαγσληζκό ζηελ αγνξά. Οη επελδύζεηο ζε λέα δίθηπα νπηηθώλ ηλώλ ζα επηηξέςνπλ πςειόηεξεο ηαρύηεηεο γηα ηνπο ηειηθνύο ρξήζηεο, αιιά ηα νθέιε ησλ θαηαλαισηώλ ελδερνκέλσο λα εμαξηεζνύλ από ηελ αληαγσληζηηθόηεηα ησλ αγνξώλ. Τν OECD COMMUNICATIONS OUTLOOK 2009 ISBN OECD

8 πςειό θόζηνο πάγηαο επέλδπζεο ζε λέα δίθηπα νπηηθώλ ηλώλ πνπ επηβαξύλεη ηνπο ρξήζηεο πεξηνξίδεη ηνλ αξηζκό ηέηνησλ αληαγσληζηηθώλ δηθηύσλ πνπ κηα ζπγθεθξηκέλε γεσγξαθηθή πεξηνρή είλαη ζε ζέζε λα ζηεξίμεη. Ο αληαγσληζκόο κε βάζε ηηο ππνδνκέο ελδερνκέλσο λα είλαη δύζθνιν λα αλαπηπρζεί ζε κεξηθέο αγνξέο. Οη επελδύζεηο ζε λέεο ηερλνινγίεο όπσο ηα δίθηπα πξόζβαζεο λέαο γεληάο πινπνηνύληαη θπξίσο ζε αζηηθέο πεξηνρέο. Ωο εθ ηνύηνπ, εγείξνληαη πξνβιεκαηηζκνί ηόζν όζνλ αθνξά ηηο ζπλέπεηεο πνπ απηό κπνξεί λα έρεη σο πξνο ηε δεκηνπξγία λέσλ ςεθηαθώλ γεσγξαθηθώλ ραζκάησλ όζν θαη θαηά πόζν νη ελαιιαθηηθέο ηερλνινγίεο, όπσο ε αζύξκαηε ηερλνινγία πςειήο ηαρύηεηαο, επαξθνύλ γηα λα παξάζρνπλ ζηηο αγξνηηθέο θαη ηηο απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο ηελ ρσξεηηθόηεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηηο αλαδπόκελεο ππεξεζίεο. Λακβάλνληαο ππόςε απηνύο ηνπο πξνβιεκαηηζκνύο ηα θαλνληζηηθά πιαίζηα, ηα νπνία επέθεξαλ θάπνηα ζηαζεξόηεηα θαη σξηκόηεηα ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, επαλεμεηάδνληαη ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε επηθξάηεζε ζπλζεθώλ αληαγσληζκνύ. OECD 2009 Η περίληυη ασηή δεν αποηελεί επίζημη μεηάθραζη ηοσ ΟΟΣΑ. Η αναπαπαγυγή ηηρ πεπίλητηρ αςηήρ επιηπέπεηαι ςπό ηην πποϋπόθεζη όηι παπαηίθεηαι ηο δικαίυμα αποκλειζηικήρ εκμεηάλλεςζηρ ηος ΟΟΣΑ, καθώρ και ο ηίηλορ ηηρ ππυηόηςπηρ έκδοζηρ. Οι Πολύγλφζζες Περιλήυεις είναι μεηαθραζμένα αποζπάζμαηα ηφν δημοζιεσμάηφν ηοσ ΟΟΣΑ ποσ εκδόθηκαν αρτικά ζηην αγγλική και ηη γαλλική γλώζζα. Γιαηίθενηαι δφρεάν ζηο Ηλεκηρονικό Βιβλιοπφλείο ηοσ ΟΟΣΑ Για πεπιζζόηεπερ πληποθοπίερ επικοινυνήζηε με ηο Τμήμα Δικαιυμάηυν και Μεηαθπάζευν ηηρ Διεύθςνζηρ Δημοζίυν Υποθέζευν και Επικοινυνιών ηος ΟΟΣΑ μέζυ ηλεκηπονικού ηασςδπομείος ζηη διεύθςνζη: ή μέζυ θαξ: +33 (0) OECD Rights and Translation unit (PAC) 2 rue André-Pascal, Paris, France Επιζκεθηείηε ηον ηλεκηπονικό μαρ κόμβο OECD COMMUNICATIONS OUTLOOK 2009 ISBN OECD

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

OECD-FAO Agricultural Outlook 2010. Summary in Greek. ΟΟΣΑ - FAO Προοπτικές τοσ γεωργικού τομέα 2010. Περίληψη στα ελληνικά

OECD-FAO Agricultural Outlook 2010. Summary in Greek. ΟΟΣΑ - FAO Προοπτικές τοσ γεωργικού τομέα 2010. Περίληψη στα ελληνικά OECD-FAO Agricultural Outlook 2010 Summary in Greek ΟΟΣΑ - FAO Προοπτικές τοσ γεωργικού τομέα 2010 Περίληψη στα ελληνικά Οι Προοπτικές σσνοπτικά Τα ηειεπηαία ρξόληα ν γεσξγηθόο ηνκέαο ππέζηε αξθεηνύο ηζρπξνύο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές της Διεθνούς Μετανάστεσσης: SOPEMI 2009

Προοπτικές της Διεθνούς Μετανάστεσσης: SOPEMI 2009 International Migration Outlook: SOPEMI 2009 Summary in Greek Προοπτικές της Διεθνούς Μετανάστεσσης: SOPEMI 2009 Περίληψη στα Ελληνικά Η κεηαλάζηεπζε πξνο ηηο ρώξεο ηνπ ΟΟΣΑ απμήζεθε απόηνκα ηηο δύν ηειεπηαίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

10 ε Εξαμενιαία Αναθοπά για ηεν Εςπςδυνικόηεηα

10 ε Εξαμενιαία Αναθοπά για ηεν Εςπςδυνικόηεηα 10 ε Εξαμενιαία Αναθοπά για ηεν Εςπςδυνικόηεηα Μάπηιορ 2010 Περιεχόμενα Δμέιημε Δπξπδσληθώλ πλδέζεσλ 3 Δμέιημε Ληαληθνύ Κόζηνπο Πξόζβαζεο 9 Καηαλνκή επξπδσληθώλ γξακκώλ αλά ηαρύηεηα πξόζβαζεο 11 Δμέιημε

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της Δ ε ί κ η η ρ Τ ά ζ ε ω ν Α γ ο π ά ρ Ε π γ α ζ ί α ρ 2010 Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της ειδικό θέμα σοπηγόρ Δρ. Όλγα Επιηροπάκη Αναπλ. Καθ., Ακαδημαϊκή Έδπα «Σηαύπορ Κωζηόποςλορ» ζηη Διοίκηζη

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζςνηάξειρ με μια μαηιά, έκδοζη 2009: Σςζηήμαηα ζςνηαξιοδόηηζηρ-ειζοδήμαηορ ζηιρ σώπερ ηος ΟΟΣΑ

Οι ζςνηάξειρ με μια μαηιά, έκδοζη 2009: Σςζηήμαηα ζςνηαξιοδόηηζηρ-ειζοδήμαηορ ζηιρ σώπερ ηος ΟΟΣΑ Pensions at a Glance 2009: Retirement-Income Systems in OECD Countries Summary in Greek Οι ζςνηάξειρ με μια μαηιά, έκδοζη 2009: Σςζηήμαηα ζςνηαξιοδόηηζηρ-ειζοδήμαηορ ζηιρ σώπερ ηος ΟΟΣΑ Περίληψη στα Ελληνικά

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Επξπδσληθέο ππεξεζίεο ζε απνκνλσκέλνπο νηθηζκνύο - Έξγα πινπνίεζεο λέσλ ηειεπηθνηλσληαθώλ ππνδνκώλ θαη αλαπηπμηαθέο επθαηξίεο. Δεκήηξηνο Γ.

Επξπδσληθέο ππεξεζίεο ζε απνκνλσκέλνπο νηθηζκνύο - Έξγα πινπνίεζεο λέσλ ηειεπηθνηλσληαθώλ ππνδνκώλ θαη αλαπηπμηαθέο επθαηξίεο. Δεκήηξηνο Γ. Επξπδσληθέο ππεξεζίεο ζε απνκνλσκέλνπο νηθηζκνύο - Έξγα πινπνίεζεο λέσλ ηειεπηθνηλσληαθώλ ππνδνκώλ θαη αλαπηπμηαθέο επθαηξίεο Δεκήηξηνο Γ. Ξεληθόο ΟΤΕ Α.Ε. ΣΕΜΦΕ, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΟΣΖΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΝΚΑΓΑ Α ΔΡΩΣΖΔΗ ΩΣΟΤ- ΙΑΘΟΤ 1. Γηα έλα αγαζό όηαλ ε ζηαζεξά γ είλαη ίζε κε ην κεδέλ ηόηε ε θακπύιε πξνζθνξάο δηέξρεηαη από ηελ αξρή ηωλ αμόλωλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ]

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ] Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Πνιπηερληθή Σρνιή Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ [ www.inf.uth.gr ] 1 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ312 (ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι) ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Θ: Αλιμήζηρ Χπήζηορ Βεπούληρ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο

Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο Αγαπηηοί τρήζηες, Με ταρά ζας ανακοινώνοσμε ηη κάλσυη ηφν τώρφν ηοσ κηιριακού ζσγκροηήμαηος ηης Στολής Θεηικών Επιζηημών με αζύρμαηα ζημεία πρόζβαζης ζηο διαδίκησο. Πρόζβαζη ζηην σπηρεζία έτοσν όλα ηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

11 ε Εξαμενιαία Αναθοπά για ηεν Εςπςδυνικόηεηα

11 ε Εξαμενιαία Αναθοπά για ηεν Εςπςδυνικόηεηα 11 ε Εξαμενιαία Αναθοπά για ηεν Εςπςδυνικόηεηα επηέμβπιορ 2010 Περιεχόμενα Δμέιημε Δπξπδσληθώλ πλδέζεσλ 3 Δμέιημε Ληαληθνύ Κόζηνπο Πξόζβαζεο 8 Καηαλνκή επξπδσληθώλ γξακκώλ αλά ηαρύηεηα πξόζβαζεο 14 Δμέιημε

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Υπεξβνιηθή ε επηβάξπλζε ησλ θαηαλαισηώλ από ηνπο θόξνπο ζηελ θηλεηή ηειεθσλία Η ηξέρνπζα θνξνινγία δεκηώλεη ρξήζηεο θαη θξάηνο

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Υπεξβνιηθή ε επηβάξπλζε ησλ θαηαλαισηώλ από ηνπο θόξνπο ζηελ θηλεηή ηειεθσλία Η ηξέρνπζα θνξνινγία δεκηώλεη ρξήζηεο θαη θξάηνο ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Υπεξβνιηθή ε επηβάξπλζε ησλ θαηαλαισηώλ από ηνπο θόξνπο ζηελ θηλεηή ηειεθσλία Η ηξέρνπζα θνξνινγία δεκηώλεη ρξήζηεο θαη θξάηνο Αζήλα, 5 Οθησβξίνπ 2010 Υπεξβνιηθή επηβάξπλζε ησλ θαηαλαισηώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 9: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύζπλνη κειέηεο: Γεκεηξαθόπνπινο Νηθόιανο Παπαδεκεηξίνπ Αξγύξεο

Υπεύζπλνη κειέηεο: Γεκεηξαθόπνπινο Νηθόιανο Παπαδεκεηξίνπ Αξγύξεο Βιωζιμόηηηα και ζκοπιμόηηηα ανάπηςξηρ δακηςλίος οπηικών ινών ζηην πόλη ηηρ Τπίποληρ από ηη μεπιά ηος Δημοζίος. Υπεύζπλνη κειέηεο: Γεκεηξαθόπνπινο Νηθόιανο Παπαδεκεηξίνπ Αξγύξεο Πεπιγπαθή έπγος Μειέηε,

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Database Design. Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή. 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Database Design. Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή. 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Database Design Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Στότοι Σν κάζεκα απηό θαιύπηεη ηνπο αθόινπζνπο ζηόρνπο: Οξίδεη ηνλ ζθνπό ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα