Γικαζηήριο: ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΣΗ ΔΠΙΚΡΑΣΔΙΑ Σόπος: ΑΘΗΝΑ Αριθ. Απόθαζης: 2657 Δηος: 2007

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γικαζηήριο: ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΣΗ ΔΠΙΚΡΑΣΔΙΑ Σόπος: ΑΘΗΝΑ Αριθ. Απόθαζης: 2657 Δηος: 2007"

Transcript

1 ΣΟΙΥΔΙΑ ΑΠΟΦΑΗ Περίληψη Γικαζηήριο: ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΣΗ ΔΠΙΚΡΑΣΔΙΑ Σόπος: ΑΘΗΝΑ Αριθ. Απόθαζης: 2657 Δηος: 2007 Πεξηνρέο εθηφο ζρεδίνπ πφιεο - Γφκεζε -. Ζ δφκεζε ζηηο πεξηνρέο απηέο είλαη δπλαηφλ λα απαγνξεχεηαη ή λα επηηξέπεηαη ππφ ηδηαίηεξα απζηεξνχο φξνπο θαη πεξηνξηζκνχο, πνπ δελ επηηξέπεηαη λα είλαη επλντθφηεξνη απφ ηνπο ηζρχνληεο ζηηο εληφο ζρεδίνπ πεξηνρέο νχηε λα νδεγνχλ ζηε δεκηνπξγία νηθηζκψλ ρσξίο ζρέδην πφιεο. Παξάλνκε ε έθδνζε νηθνδνκηθψλ αδεηψλ ζε γήπεδα, πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ θαηάηκεζε εληαίνπ γεπέδνπ, φηαλ νδεγεί ζε άκεζε ή έκκεζε δεκηνπξγία νηθηζηηθνχ ζπλφινπ. Κείμενο Απόθαζης Αξηζκφο 2657/2007 ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ ΔΠΗΚΡΑΣΔΗΑ ΣΜΖΜΑ Δ πλεδξίαζε δεκφζηα ζην αθξναηήξηφ ηνπ ζηηο 7 Μαξηίνπ 2007, κε ηελ εμήο ζχλζεζε : Π.Ν. Φιψξνο, Αληηπξφεδξνο, Πξνεδξεχσλ, ζε αλαπιήξσζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Σκήκαηνο, πνπ είρε θψιπκα, Αγγ. Θενθηινπνχινπ, Αζ. Ράληνο, Αηθ. αθειιαξνπνχινπ, Μ. Γθνξηδνιίδνπ, χκβνπινη, Θ. Αξαβάλεο, Μ. Σξηπνιηηζηψηε, Πάξεδξνη. Γξακκαηέαο ε Δηξ. Βατδάλε. Γηα λα δηθάζεη ηελ απφ 2 Ννεκβξίνπ 2005 έθεζε : ηεο Αλψλπκεο Δηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΚΡΖΣΗΚΔ ΓΗΑΚΟΠΔ ΑΝΩΝΤΜΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ - ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ - ΔΜΠΟΡΗΚΖ - ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΖ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» θαη ην δηαθξηηηθφ ηίηιν «ΚΡΖΣΗΚΔ ΓΗΑΚΟΠΔ» Α.Δ., πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα, νδφο * αξηζκφο *, ε νπνία παξέζηε κε ηελ δηθεγφξν Γιπθεξία ηνχηε (Α.Μ. 8698), πνπ ηελ δηφξηζε κε πιεξεμνχζην, θαηά ηεο Αλψλπκεο Δηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΔΛΟΤΝΣΑ Α.Δ. ΣΟΤΡΗΣΗΚΑΗ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ», πνπ εδξεχεη ζηελ Δινχληα Αγίνπ Νηθνιάνπ Λαζηζίνπ Κξήηεο, ε νπνία παξέζηε κε ηνπο δηθεγφξνπο : 1) ππξίδσλα Βιαρφπνπιν (Α.Μ ) θαη 2) Κσλζηαληίλν Υνξνκίδε (Α.Μ. 211 Θεζζαινλίθεο), πνπ ηνπο δηφξηζε κε πιεξεμνχζην, θαηά ηεο ππ αξηζκ. 69/2005 απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ Υαλίσλ. Ζ εθδίθαζε άξρηζε κε ηελ αλάγλσζε ηεο εθζέζεσο ηνπ εηζεγεηή, πκβνχινπ Αζ. Ράληνπ. Καηφπηλ ην δηθαζηήξην άθνπζε ηελ πιεξεμνπζία ηεο εθθαινχζαο, ε νπνία αλέπηπμε θαη πξνθνξηθά ηνπο πξνβαιιφκελνπο εθέζεσο θαη δήηεζε λα γίλεη δεθηή ε έθεζε θαη ηνπο πιεξεμνπζίνπο ηεο εθεζίβιεηεο εηαηξείαο, νη νπνίνη δήηεζαλ ηελ απφξξηςή ηεο. Μεηά ηε δεκφζηα ζπλεδξίαζε ην δηθαζηήξην ζπλήιζε ζε δηάζθεςε ζε αίζνπζα ηνπ δηθαζηεξίνπ θ α η Α θ ν χ κ ε ι έ η ε ζ ε η α ζ ρ ε η η θ ά έ γ γ ξ α θ α θ έ θ ζ ε θ ε θ α η ά η ν Ν φ κ ν 1. Δπεηδή, γηα ηελ άζθεζε ηεο ππφ θξίζε εθέζεσο έρεη θαηαβιεζή ην θαηά λφκν παξάβνιν (εηδηθά

2 έληππα παξαβφινπ αξηζ , , ζεηξά Α ). 2. Δπεηδή, κε ηελ έθεζε απηή, δεηείηαη ε εμαθάληζε ηεο ππ αξηζ. 69/ 2005 απνθάζεσο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ Υαλίσλ. Με ηελ απφθαζε απηή έγηλε δεθηή αίηεζε αθπξψζεσο ηεο εθεζίβιεηεο θαη αθπξψζεθε ε επ νλφκαηη ηεο εθθαινχζεο εθδνζείζα ππ αξηζ. 176/2002 νηθνδνκηθή άδεηα ηεο Γηεπζχλζεσο Πνιενδνκίαο Αγίνπ Νηθνιάνπ Λαζηζίνπ, κε ηελ νπνία ηεο είρε επηηξαπή ε αλέγεξζε ηξηψλ εμνρηθψλ δηακεξηζκάησλ, κε αληίζηνηρεο θνιπκβεηηθέο δεμακελέο (πηζίλεο), ζε εθηφο ζρεδίνπ πεξηνρή ζηελ Δινχληα Μεξακπέιινπ. Ζ εθθαινχζα είρε παξέκβεη ζηελ πξσηνβάζκηα δίθε ππέξ ηνπ θχξνπο ηεο πξνζβιεζείζεο νηθνδνκηθήο αδείαο. 3. Δπεηδή, γηα ηελ ζεκειίσζε ηνπ ελλφκνπ ζπκθέξνληφο ηεο πξνο άζθεζε ηεο αηηήζεσο αθπξψζεσο, ε εθεζίβιεηε εηαηξεία είρε επηθαιεζζή ηελ ηδηφηεηά ηεο σο θπξίαο αθηλήηνπ νκφξνπ πξνο εθείλν, γηα ην νπνίν είρε ρνξεγεζή ε επίδηθε νηθνδνκηθή άδεηα, είρε δε πξνζαγάγεη θαη ζρεηηθά ζηνηρεία. Με ηελ εθθαινπκέλε απφθαζε, θαη απφξξηςε αληηζέηνπ ηζρπξηζκνχ ηεο εθθαινχζεο, είρε ζεσξεζή φηη, ελ φςεη ησλ αλσηέξσ, παξαδεθηψο είρε αζθεζή απφ ηελ άπνςε απηή ε αίηεζε αθπξψζεσο. Με ηελ θξηλνκέλε έθεζε επαλαθέξεηαη ν ηζρπξηζκφο πεξί απαξαδέθηνπ ηεο αηηήζεσο αθπξψζεσο απφ πιεπξάο ελλφκνπ ζπκθέξνληνο, πξνβάιιεηαη δε, ζρεηηθψο, φηη, πξνθεηκέλνπ πεξί εθηφο ζρεδίνπ πεξηνρψλ, δελ αξθεί ε ηδηφηεηα ηνπ θπξίνπ νκφξνπ αθηλήηνπ αλ δελ πξνβάιιεηαη θαη εηδηθφηεξε βιάβε απφ ηελ αλέγεξζε ηεο νηθνδνκήο, θαη φηη, πξνθεηκέλνπ πεξί λνκηθνχ πξνζψπνπ, ην έλλνκν ζπκθέξνλ πξέπεη λα πξνθχπηεη απφ ηνπο θαηά ην θαηαζηαηηθφ ζθνπνχο ηνπ. Ο ιφγνο φκσο απηφο εθέζεσο πξέπεη λα απνξξηθζή σο αβάζηκνο, δεδνκέλνπ φηη, ζε πεξίπησζε πξνζβνιήο νηθνδνκηθήο αδείαο, ε ηδηφηεηα ηνπ θπξίνπ νκφξνπ αθηλήηνπ, λνκίκσο απνδεηθλπνκέλε, αξθεί, θαη αξρήλ, γηα ηελ ζεκειίσζε ηνπ ελλφκνπ ζπκθέξνληνο πξνο άζθεζε ηεο αηηήζεσο αθπξψζεσο, ρσξίο λα αζθεί επηξξνή ε ηδηφηεηα ηνπ αθηλήηνπ, ζην νπνίν αλεγείξεηαη ε νηθνδνκή, σο εληφο ή εθηφο ζρεδίνπ νχηε ην είδνο ηεο πξνζσπηθφηεηνο ηνπ θαηά ηα αλσηέξσ δηθαηνχρνπ. 4. Δπεηδή, θαηά ην άξζξν 162 παξ. 1 ηνπ Κψδηθα Βαζηθήο Πνιενδνκηθήο Ννκνζεζίαο (Κ.Β.Π.Ν., π.δ. ηεο 14/ , Γ 580), κε ην νπνίν ξπζκίδνληαη νη γεληθνί φξνη θαη πεξηνξηζκνί δνκήζεσο εθηφο εγθεθξηκέλσλ ζρεδίσλ πφιεσλ, «1. Ζ δφκεζε εθηφο ησλ αλαθεξφκελσλ ζην άξζξν 181 δσλψλ ππφθεηηαη ζηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ άξζξνπ 160 (δειαδή ζε «έγθξηζε φξσλ θαη πεξηνξηζκψλ δφκεζεο»), νη νπνίνη θαζνξίδνληαη κε π.δ/ηα πνπ εθδίδνληαη κεηά γλψκε ηνπ Κ..Υ.Ο.Π. Οη πεξηνξηζκνί απηνί απνζθνπνχλ ζηελ παξεκπφδηζε δεκηνπξγίαο ζπλνηθηζκψλ ρσξίο λα έρεη πξνεγνπκέλσο εγθξηζεί ην ζρέδηφ ηνπο». Δμεηδηθεχνληαο ηελ σο άλσ επηηαγή παξεκπνδίζεσο ηεο δεκηνπξγίαο νηθηζκψλ ρσξίο ζρέδην, ν Κ.Β.Π.Ν. ζεζπίδεη, ζηηο επφκελεο παξαγξάθνπο, απνδίδνληαο ην πεξηερφκελν ησλ αληίζηνηρσλ δηαηάμεσλ ηνπ π.δ/ηνο ηεο 24/ «Σξνπνπνίεζε ησλ φξσλ δφκεζεο γεπέδσλ εθηφο ζρεδίσλ πφιεσλ» (Γ 270), ηνπο ζρεηηθνχο πεξηνξηζκνχο. Δηδηθφηεξα, κε ηελ παξ. 2 ηνπ σο άλσ άξζξνπ 162 νξίδεηαη φηη, «2. Οη φξνη θαη πεξηνξηζκνί δφκεζεο ησλ γεπέδσλ πνπ βξίζθνληαη εθηφο ησλ ξπκνηνκηθψλ ζρεδίσλ πφιεσλ ή εθηφο ησλ νξίσλ ησλ λφκηκα πθηζηακέλσλ πξηλ απφ ην έηνο 1923 νηθηζκψλ πνπ ζηεξνχληαη ξπκνηνκηθνχ ζρεδίνπ θαζνξίδνληαη, εθφζνλ δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά γηα θάζε πεξηνρή απφ εηδηθέο δηαηάμεηο, σο εμήο : Η α) ειάρηζην εκβαδφλ γεπέδνπ ηέζζεξηο ρηιηάδεο (4.000) η.κ.», κε ηελ παξ. 3 φηη, «3. Σν κέγηζην πνζνζηφ θάιπςεο ησλ γεπέδσλ νξίδεηαη ζε δέθα ηνηο εθαηφ (10%) ηεο επηθαλείαο ηνπο», κε ηελ παξ. 4 φηη, «4. Σν θηίξην πνπ αλεγείξεηαη εληφο ηνπ γεπέδνπ πξέπεη λα είλαη εληαίν. Δπηηξέπεηαη ε δηάζπαζε απηνχ ζε πεξηζζφηεξα θηίξηα κφλν κεηά απφ γλψκε ηεο αξκφδηαο Δ.Π.Α.Δ.» θαη κε ηελ παξ. 6 φηη, «6. Ο κέγηζηνο ζπληειεζηήο δφκεζεο ησλ γεπέδσλ νξίδεηαη ζε δχν δέθαηα (0,2)». Δμ άιινπ, εηδηθψο γηα ηελ αλέγεξζε θαηνηθηψλ, ν Κ.Β.Π.Ν., ζην άξζξν 167 νξίδεη φηη, «1. Γηα ηελ αλέγεξζε θαηνηθηψλ εθαξκφδνληαη θαη νη παξαθάησ εηδηθνί φξνη θαη πεξηνξηζκνί δφκεζεο, επηπιένλ ησλ φζσλ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 162 α) ζηα γήπεδα επηηξέπεηαη ε αλέγεξζε πεξηζζφηεξσλ απφ κία νηθνδνκψλ κεηά απφ γλψκε ηεο Δ.Π.Α.Δ., β) ε κέγηζηε επηηξεπφκελε επηθάλεηα ηνπ θηηξίνπ θαζψο θαη ε ζπλνιηθή επηθάλεηα ησλ νξφθσλ δελ επηηξέπεηαη λα ππεξβαίλεη : - γηα γήπεδα εκβαδνχ κέρξη ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ (4.000) η.κ., ηα δηαθφζηα (200) η.κ. - γηα γήπεδα εκβαδνχ κεγαιχηεξνπ ησλ ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ (4.000) η.κ. κέρξη θαη νθηψ ρηιηάδεο (8.000) η.κ., γηα κελ ηα πξψηα ηέζζεξηο ρηιηάδεο (4.000) η.κ. ηα δηαθφζηα (200) η.κ. γηα δε ηα ππφινηπα επηθάλεηα ίζε κε ην γηλφκελν ηνπ ππφινηπνπ εκβαδνχ ηνπ γεπέδνπ επί ην ζπληειεζηή δφκεζεο δχν εθαηνζηά (0,02)». Πεξαηηέξσ, θαηά ηνπο νξηζκνχο ηνπ άξζξνπ 242 ηνπ Κ.Β.Π.Ν., πνπ απνδίδεη ην πεξηερφκελν ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Γ.Ο.Κ. (λ. 1577/1985, Α 210), «12. Γήπεδν είλαη ε ζπλερφκελε έθηαζε γεο πνπ απνηειεί απηνηειέο θαη εληαίν αθίλεην θαη αλήθεη ζε έλαλ ή ζε πεξηζζφηεξνπο θπξίνπο εμ αδηαηξέηνπ. 13. Οηθφπεδν είλαη θάζε γήπεδν, πνπ βξίζθεηαη κέζα ζην εγθεθξηκέλν ξπκνηνκηθφ ζρέδην ή κέζα ζηα φξηα νηθηζκνχ ρσξίο εγθεθξηκέλν ζρέδην», ελψ, θαηά ηα άξζξα 243 θαη 245 ηνπ Κ.Β.Π.Ν., γηα λα είλαη

3 νηθνδνκήζηκν έλα νηθφπεδν πξέπεη λα έρεη πξφζσπν, δειαδή φξην πξνο θνηλφρξεζην ρψξν. Δηδηθψο γηα ηελ δφκεζε επξχηεξσλ, εκβαδνχ άλσ ησλ πελήληα (50) ζηξεκκάησλ, ηδησηηθψλ εθηάζεσλ, πνπ επξίζθνληαη εθηφο ζρεδίνπ πφιεσο θαη εθηφο νξίσλ νηθηζκψλ, ν λνκνζέηεο, κε ην άξζξν 24 ηνπ λ. 2508/1997 (Α 124), παξέρεη ην κέζνλ ηνπ πξνεγνχκελνπ θαζνξηζκνχ ηνπο σο πεξηνρψλ εηδηθά ξπζκηδφκελεο πνιενδφκεζεο (Π.Δ.Ρ.Π.Ο.), κεηά ηήξεζε, βεβαίσο, ησλ ινηπψλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ λφκνπ, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλεηαη θαη ε έγθξηζε πνιενδνκηθήο κειέηεο. Απφ ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο, εξκελεπφκελεο ζε ζπλδπαζκφ πξνο ην άξζξν 24 παξ. 2 ηνπ πληάγκαηνο, ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηελ πξνζήθνπζα δηακφξθσζε, αλάπηπμε, πνιενδφκεζε θαη επέθηαζε ησλ πφιεσλ θαη ησλ νηθηζηηθψλ γεληθψο πεξηνρψλ, κε ζθνπφ λα εμππεξεηείηαη ε ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ε αλάπηπμε ησλ νηθηζκψλ θαη λα εμαζθαιίδνληαη νη θαιχηεξνη δπλαηνί φξνη δηαβηψζεσο, ζπλάγεηαη φηη ν λνκνζέηεο, θνηλφο θαη ζπληαγκαηηθφο, επηρεηξεί, απφ πιεπξάο δπλαηφηεηνο δνκήζεσο, κία ζεκειηψδε δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ησλ πεξηνρψλ ησλ αλαπηπζζνκέλσλ κε βάζε νξγαλσκέλν πνιενδνκηθφ ζρέδην νηθηζκψλ θαη ησλ εθηφο ζρεδίνπ πεξηνρψλ, νη νπνίεο δελ έρνπλ σο πξννξηζκφ, θαη αξρήλ, ηελ δφκεζε ή ηελ ηνπξηζηηθή εθκεηάιιεπζε, αιιά ηελ γεσξγηθή ή δαζνπνληθή εθκεηάιιεπζε θαζψο θαη ηελ αλαςπρή ηνπ θνηλνχ (βι. ηδ Οινκ. 3135/2002 θ.ά.). ηελ κελ πξψηε θαηεγνξία πεξηνρψλ, πνπ πξννξίδνληαη πξνο δφκεζε, απηή επηηξέπεηαη κε κφλε πξνυπφζεζε ηελ ηήξεζε ησλ νξηζκψλ ηνπ ζρεδίνπ πφιεσο θαη ησλ φξσλ θαη πεξηνξηζκψλ δνκήζεσο πνπ ην ζπλνδεχνπλ. ηελ δεχηεξε, φκσο, θαηεγνξία πεξηνρψλ, ελ φςεη ηνπ φηη δελ είλαη δπλαηφλ, απφ ηελ θχζε ηνπο θαη ηελ έιιεηςε πνιενδνκηθήο νξγαλψζεψο ηνπο, λα εμαζθαιηζζή ε ηήξεζε ησλ θαηά ηα αλσηέξσ ζπληαγκαηηθψλ ζθνπψλ, ε δφκεζε κφλνλ θαη εμαίξεζε επηηξέπεηαη, δπλακέλε θαη λα απαγνξεχεηαη ελ φισ ή ελ κέξεη ή λα επηηξέπεηαη ππφ ηδηαηηέξσο απζηεξνχο φξνπο θαη πεξηνξηζκνχο, πξνζαξκνζκέλνπο ζηελ ηδηαίηεξε θχζε θάζε πεξηνρήο. Οη φξνη δε, πάλησο, απηνί δελ επηηξέπεηαη λα είλαη επλντθφηεξνη απφ ηνπο ηζρχνληεο γηα ηηο εληφο ζρεδίνπ πεξηνρέο νχηε επηηξέπεηαη λα νδεγνχλ, θαη απνηέιεζκα, ζηελ δεκηνπξγία νηθηζκψλ ρσξίο ζρέδην πφιεσο. Καηά ηηο δηαηάμεηο, εηδηθφηεξα, απηέο, ε θαη εμαίξεζε επηηξεπνκέλε ζε εθηφο ζρεδίνπ πεξηνρέο δφκεζε πξέπεη λα γίλεηαη, ηεξνπκέλσλ φισλ ησλ ινηπψλ λνκίκσλ πεξηνξηζκψλ, ζε γήπεδα πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ λφκνπ, δειαδή ζε αθίλεηα, ηα νπνία απνηεινχλ αθ ελφο κελ ζπλερφκελεο εθηάζεηο γεο, ππφ ηελ έλλνηα φηη ε ζπλέρεηά ηνπο δελ δηαζπάηαη απφ κεζνιαβνχζεο ηδηνθηεζίεο ηξίησλ ή ρψξνπο αλήθνληεο ζηελ θνηλή ρξήζε, αθ εηέξνπ δε αλήθνπλ ζηελ θπξηφηεηα ελφο πξνζψπνπ ή πιεηφλσλ πξνζψπσλ εμ αδηαηξέηνπ. Ζ θξίζε δε ηεο Γηνηθήζεσο πεξί ηνπ φηη νξηζκέλε εθηφο ζρεδίνπ πφιεσο έθηαζε απνηειεί γήπεδν, ππφ ηελ εθηεζείζα έλλνηα, πξέπεη λα δηαηππψλεηαη βάζεη ησλ αλσηέξσ δεδνκέλσλ, ρσξίο λα αζθνχλ επηξξνή, απφ ηελ άπνςε ηεξήζεσο ησλ πεξί δνκήζεσο δεκνζίνπ δηθαίνπ δηαηάμεσλ, νη θαηά ην ηδησηηθφ δίθαην δειψζεηο ή ε ζπκπεξηθνξά ησλ ελδηαθεξνκέλσλ (πξβι. ηδ 2845/1994). Γεδνκέλνπ δε φηη νη σο άλσ πεξηνξηζηηθέο ηεο δνκήζεσο δηαηάμεηο απνβιέπνπλ πξσηίζησο ζηελ δηαθχιαμε ηνπ θαηά ηα εθηεζέληα ηδηαίηεξνπ ραξαθηήξα ησλ εθηφο ζρεδίνπ πεξηνρψλ, θαζψο θαη φηη ε θαηάηκεζε εληαίνπ, θαηά ηα αλσηέξσ, γεπέδνπ ζε κηθξφηεξα ζπλεπάγεηαη ηελ δπλαηφηεηα δνκήζεψο ηνπ ππφ επλντθφηεξνπο γηα ηνλ δνκνχληα φξνπο αιιά θαη ηελ δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο, κε ηνλ ηξφπν απηφλ, νηθηζκψλ ρσξίο εγθεθξηκέλν ζρέδην πφιεσο, δελ είλαη λφκηκε ε έθδνζε νηθνδνκηθψλ αδεηψλ γηα δφκεζε ζε γήπεδα πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ θαηάηκεζε εληαίνπ γεπέδνπ, αλεμαξηήησο ηνπ ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ησλ δεκηνπξγνπκέλσλ κε ηελ βνχιεζε ηνπ αξρηθνχ ηδηνθηήηε λέσλ επί κέξνπο ηδηνθηεζηψλ, φηαλ κε απηήλ θαζίζηαηαη δπλαηή, θαηά ηηο παξνκαξηνχζεο ζπλζήθεο, ε άκεζε ή έκκεζε δεκηνπξγία νηθηζηηθνχ ζπλφινπ ρσξίο πξνεγνχκελε έγθξηζε ζρεδίνπ νξγαλσκέλεο δνκήζεψο ηνπ. Ζ κνξθή απηή εληαηηθήο νηθηζηηθήο εθκεηαιιεχζεσο εθηφο ζρεδίνπ πεξηνρψλ ζεκαληηθνχ εκβαδνχ επηηξέπεηαη κφλνλ κεηά απφ έγθξηζε, θαηά ηνπο φξνπο ηνπ λφκνπ, ζρεδίνπ πφιεσο ή κεηά ηνλ θαζνξηζκφ ηεο πεξηνρήο σο Π.Δ.Ρ.Π.Ο. Δμ άιινπ, ελ πάζε πεξηπηψζεη, γηα ηελ ππφ ηηο αλσηέξσ ζπλζήθεο δφκεζε εθηφο ζρεδίνπ πεξηνρψλ ζεκαληηθνχ εκβαδνχ απαηηείηαη θαη ε ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο, εηδηθφηεξα δε ησλ δηαηάμεσλ γηα ηελ εθηίκεζε ησλ επηπηψζεσλ ηνπ έξγνπ ζην πεξηβάιινλ. 5. Δπεηδή, ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, θαηά ηα πξνθχπηνληα απφ ηελ εθθαινπκέλε απφθαζε, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα ινηπά ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ, ε εθθαινχζα εηαηξεία αγφξαζε ην έηνο 2001 δέθα ελλέα (19) ζπλερφκελα αγξνηεκάρηα ζηελ πεξηνρή «Πεγατδάθηα», πεξηθεξείαο Γεκνηηθνχ Γηακεξίζκαηνο Δινχληαο Γήκνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ Λαζηζίνπ, ζπλνιηθνχ εκβαδνχ εθαηφ πεξίπνπ ζηξεκκάησλ, εθηφο ζρεδίνπ πφιεσο θαη νξίσλ νηθηζκνχ. ηελ πεξηνρή δελ έρεη εγθξηζή Εψλε Οηθηζηηθνχ Διέγρνπ νχηε Π.Δ.Ρ.Π.Ο. Δλ ζπλερεία, ην έηνο 2002, ε εθθαινχζα πξνέβε ζε ζπλέλσζε ησλ σο άλσ αγξνηεκαρίσλ, θαη ζηελ δεκηνπξγία, κε ηνλ ηξφπν απηφλ, έμ (6) λέσλ απηνηειψλ γεπέδσλ, ππφ ζηνηρεία Α έσο Σ. Σα δχν πξψηα απφ ηα γήπεδα απηά, ππφ ζηνηρεία Α θαη Β, εκβαδνχ ,56 θαη ,31 ηεηξ. κέηξσλ αληηζηνίρσο, θαηεηκήζεζαλ ζε δέθα έμ (16) θαη πέληε (5) κηθξφηεξα γήπεδα αληηζηνίρσο, θαζέλα απφ ηα νπνία είρε εκβαδφλ ίζν ή κεγαιχηεξν ησλ ηεζζάξσλ (4) ζηξεκκάησλ. Οξηζκέλα απφ ηα λέα απηά γήπεδα κεηαβηβάζζεθαλ θαηά πνζνζηφ 1%

4 ζε δχν ζπγαηξηθέο ηεο αηηνχζεο εηαηξείεο, ηελ «ΖΛΗΟ Α.Δ.» θαη ηελ «ΔΡΜΖ Α.Δ.», θαηά ηξφπν ψζηε θαλέλα απφ ηα λέα γήπεδα λα κελ εθάπηεηαη κε γήπεδν ηνπ απηνχ ή ησλ απηψλ ηδηνθηεηψλ. ηα λέα γήπεδα ζπλεζηήζεζαλ δνπιείεο δηφδνπ, ψζηε απηά λα επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ησλ θαη κε ην νδηθφ δίθηπν ηεο πεξηνρήο. Με ηελ επίκαρε νηθνδνκηθή άδεηα επεηξάπε ε αλέγεξζε ζε έλα απφ ηα λέα επί κέξνπο γήπεδα ηξηψλ λέσλ εμνρηθψλ δηακεξηζκάησλ κε ππφγεην θαη ηξηψλ θνιπκβεηηθψλ δεμακελψλ. Με ηελ εθθαινπκέλε απφθαζε, ε ελ ιφγσ νηθνδνκηθή άδεηα θξίζεθε, θαη απνδνρή αηηήζεσο αθπξψζεσο ηεο εθεζίβιεηεο, κε λφκηκε θαη αθπξψζεθε. Ζ αθχξσζε ερψξεζε γηα ηνλ ιφγν φηη ην γήπεδν, ζην νπνίν ζα αλεγείξνλην ηα θηίζκαηα, πξνέθπςε απφ παξάλνκε θαηάηκεζε κείδνλνο εθηάζεσο, κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ηεο νηθνδνκηθήο ηεο εθκεηαιιεχζεσο, θαη φηη κε ηηο ελέξγεηεο ηεο εθθαινχζεο, επηρεηξήζεθε, θαη νπζίαλ, ε ηδησηηθή πνιενδφκεζε ηεο εθηάζεσο, ρσξίο ηελ ηήξεζε ησλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ λφκνπ. Καηά ηα εθηεζέληα ζηελ πξνεγνπκέλε ζθέςε, ε έθδνζε ηεο επίκαρεο νηθνδνκηθήο αδείαο ήηαλ φλησο κε λφκηκε, δεδνκέλνπ φηη, ππφ ηηο εθηεζείζεο ζηελ παξνχζα ζθέςε ζπλζήθεο, δειαδή ηελ θαηάηκεζε θαη ηελ δφκεζε ηεο ζπλνιηθήο εθηάζεσο κε ηνλ πξνεθηεζέληα ηξφπν, θαηέζηε δπλαηή ε δεκηνπξγία νηθηζηηθνχ ζπλφινπ ζε επξεία εθηφο ζρεδίνπ πφιεσο έθηαζε ρσξίο ηελ πξνεγνπκέλε έγθξηζε ζρεδίνπ νξγαλσκέλεο δνκήζεψο ηεο, θαη ηνχην αλεμαξηήησο ηεο άκεζεο ή κε πξαγκαηψζεσο ηεο αλεγέξζεσο ησλ θαηνηθηψλ. Ννκίκσο, ζπλεπψο, αλεμαξηήησο ηεο νξζφηεηνο νξηζκέλσλ επί κέξνπο αηηηνινγηψλ ηεο εθθαινπκέλεο απνθάζεσο, αθπξψζεθε κε απηήλ ε πξνζβιεζείζα νηθνδνκηθή άδεηα, νη δε πεξί ηνπ ελαληίνπ πξνβαιιφκελνη κε ην αξρηθφ ή κε ην λνκίκσο θαηαηεζέλ απφ δηθφγξαθν πξνζζέησλ ιφγσλ ιφγνη εθέζεσο, θαηά ηνπο νπνίνπο λνκίκσο επηρεηξήζεθε ελ πξνθεηκέλσ ε αλέγεξζε θαηνηθηψλ ζε απηνηειή γήπεδα, πνπ είραλ ην θαηά ηηο νηθείεο δηαηάμεηο απαηηνχκελν ειάρηζην εκβαδφλ, ρσξίο λα ζπληξέρεη πεξίπησζε ηδησηηθήο πνιενδνκήζεσο, πξέπεη λα απνξξηθζνχλ σο αβάζηκνη. Δμ άιινπ, νη ιφγνη εθέζεσο πνπ ακθηζβεηνχλ ηελ λνκηκφηεηα άιισλ επί κέξνπο αηηηνινγηψλ ηεο εθθαινπκέλεο απνθάζεσο, ζρεηηθψλ κε ηελ λνκηκφηεηα ηεο θαηαηκήζεσο ηνπ εληαίνπ αθηλήηνπ θαη ηελ λνκηκφηεηα ηεο δεκηνπξγίαο ηδησηηθψλ νδψλ, κέζσ ησλ δνπιεηψλ δηφδνπ νη νπνίεο ζπλεζηήζεζαλ, πξέπεη λα απνξξηθζνχλ σο αιπζηηειείο, δεδνκέλνπ φηη ε σο άλσ θξίζε πεξί παξαλνκίαο ηεο νηθνδνκηθήο αδείαο δελ ζηεξίδεηαη ζηηο ζθέςεηο απηέο αιιά ζηεξίδεηαη απηνηειψο ζηελ δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο, θαηά ηνλ πξνεθηεζέληα ηξφπν, νηθηζηηθνχ ζπλφινπ ζε επξεία εθηφο ζρεδίνπ πφιεσο έθηαζε ρσξίο ηελ πξνεγνπκέλε έγθξηζε ζρεδίνπ νξγαλσκέλεο δνκήζεψο ηεο. Οκνίσο σο πξνερφλησο αιπζηηειείο πξέπεη λα απνξξηθζνχλ νη ιφγνη εθέζεσο, νη νπνίνη δελ ζηξέθνληαη θαηά ζθέςεσλ ηεο εθθαινπκέλεο απνθάζεσο, αιι αλάγνληαη ζην δήηεκα ηεο παξαβάζεσο, θαηά ηελ έθδνζε ηεο επίκαρεο νηθνδνκηθήο αδείαο, ησλ δηαηάμεσλ ηεο πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο. 6. Δπεηδή, θαηφπηλ ηνχησλ, ε θξηλνκέλε έθεζε πξέπεη λα απνξξηθζή. Γ η ά η α χ η α Απνξξίπηεη ηελ θξηλνκέλε έθεζε. Γηαηάζζεη ηελ θαηάπησζε ηνπ παξαβφινπ. Δπηβάιιεη εηο βάξνο ηεο εθθαινχζεο ηελ δηθαζηηθή δαπάλε ηεο εθεζίβιεηεο εηαηξείαο, ε νπνία αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ ηεηξαθνζίσλ εμήληα (460) επξψ. Ζ δηάζθεςε έγηλε ζηελ Αζήλα ζηηο 16 Απξηιίνπ 2007 Ο Πξνεδξεχσλ Αληηπξφεδξνο Ζ Γξακκαηέαο Π.Ν. Φιψξνο Δηξ. Βατδάλε θαη ε απφθαζε δεκνζηεχζεθε ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε ζηηο 26 επηεκβξίνπ Ο Πξνεδξεχσλ Αληηπξφεδξνο Ζ Γξακκαηέαο Π.Ν. Φιψξνο Αξ. γνπξέιιε Πρόεδρος: Π. Ν. Φλώρος, Ανηιπρόεδρος

5 Γικηγόροι: Γ. ιούηη -. Βλατόποσλος, Κ. Χορομίδης Διζηγηηές: Α. Ράνηος, ύμβοσλος Μέλη: Α. Θεοθιλοπούλοσ, Α. Ράνηος, Α. ακελλαροπούλοσ, Μ. Γκορηζολίδοσ, ύμβοσλοι, Θ. Αραβάνης, Μ. Σριπολιηζιώηη, Πάρεδροι Λήμμαηα: Περιοτές εκηός ζτεδίοσ πόλης,γόμηζη

Δεν εκπίπτουν τα τιμολόγια που υποκαθιστούν υορτωτική

Δεν εκπίπτουν τα τιμολόγια που υποκαθιστούν υορτωτική Δεν εκπίπτουν τα τιμολόγια που υποκαθιστούν υορτωτική ηδ 556/2013 Με έθπησζε δαπάλεο ζε πεξίπησζε έθδνζεο ηηκνινγίνπ αληί θνξησηηθήο. Πεξίιεςε Δπεηδή ζχκθσλα κε ηηο ηφηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο «κεηαθνξέαο»

Διαβάστε περισσότερα

Ννκηθό Πιαίζην θαη Γηαδηθαζίεο Καηαηκήζεωλ Γεπέδωλ

Ννκηθό Πιαίζην θαη Γηαδηθαζίεο Καηαηκήζεωλ Γεπέδωλ Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο Πνιπηερληθή ρνιή Σκήκα Αγξνλφκσλ & Σνπνγξάθσλ Μεραληθψλ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ζηε Γεσπιεξνθνξηθή Καηεχζπλζε: Σνπνγξαθηθέο Δθαξκνγέο Τςειήο Αθξίβεηαο Ννκηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΜΔΡΟ Α ΠΡΟΩΘΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ, ΤΝΘΔΣΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΜΔΡΟ Α ΠΡΟΩΘΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ, ΤΝΘΔΣΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «ΡΤΘΜΗΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΔΞΤΓΗΑΝΖ - ΘΔΜΑΣΑ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ» ΜΔΡΟ Α ΠΡΟΩΘΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α: ΔΠΔΚΣΑΔΗ ΥΔΓΗΩΝ ΠΟΛΔΩΝ.

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α: ΔΠΔΚΣΑΔΗ ΥΔΓΗΩΝ ΠΟΛΔΩΝ. Ν-1337/83 ( ΦΔΚ-33/Α/4-3-83). ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α: ΔΠΔΚΣΑΔΗ ΥΔΓΗΩΝ ΠΟΛΔΩΝ. ΑΡΘΡΟΝ-1: ΠΔΡΗΟΥΔ ΔΠΔΚΣΑΔΩΝ - ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΔ ΔΝΟΣΖΣΔ. [Γελ εθαξκφδεηαη πιένλ κεηά ηελ έθδνζε ηνπ Ν-2508/97 βιέπε θαη Δγθ-41/97 Αξζ-25] 1.

Διαβάστε περισσότερα

Μεηά ζαξάληα έηε: Τν πξφβιεκα ηεο ζπληαγκαηηθφηεηαο ηεο «λνκηκνπνίεζεο» απζαηξέησλ θαηαζθεπψλ 1

Μεηά ζαξάληα έηε: Τν πξφβιεκα ηεο ζπληαγκαηηθφηεηαο ηεο «λνκηκνπνίεζεο» απζαηξέησλ θαηαζθεπψλ 1 Μεηά ζαξάληα έηε: Τν πξφβιεκα ηεο ζπληαγκαηηθφηεηαο ηεο «λνκηκνπνίεζεο» απζαηξέησλ θαηαζθεπψλ 1 (πξνδεκνζίεπζε απφ ηνλ ηηκεηηθφ επηζηεκνληθφ ηφκν Εήζε Παπαδεκεηξίνπ, ππφ έθδνζε, 2011) Κσλζηαληίλνο Γψγνο

Διαβάστε περισσότερα

Το παπακάηω κείμενο πάπθηκε από ηην ιζηοζελίδα ηηρ Μη Κςβεπνηηικήρ Οπγάνωζηρ για ηο Πεπιβάλλον και ηην Αειθόπα Ανάπηςξη ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΗ

Το παπακάηω κείμενο πάπθηκε από ηην ιζηοζελίδα ηηρ Μη Κςβεπνηηικήρ Οπγάνωζηρ για ηο Πεπιβάλλον και ηην Αειθόπα Ανάπηςξη ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΗ Το παπακάηω κείμενο πάπθηκε από ηην ιζηοζελίδα ηηρ Μη Κςβεπνηηικήρ Οπγάνωζηρ για ηο Πεπιβάλλον και ηην Αειθόπα Ανάπηςξη ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΗ ΣηΕ 2934/11 [Νόμιμη αδειοδόηηζη έπγος βεληίωζηρ παλαιού αλιεςηικού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Απξίιηνο 2012 ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Άξζξν 1 ν Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν ηελ ζέζπηζε πξνδηαγξαθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣηΕ (Ολ.) 1213/2010 [Κρσθή κάμερα Προζηαζία ιδιωηικής ζωής] Πξφεδξνο: Γ. Παλαγησηφπνπινο Δηζεγεηήο: Γ. Γξαηζίαο, χκβνπινο

ΣηΕ (Ολ.) 1213/2010 [Κρσθή κάμερα Προζηαζία ιδιωηικής ζωής] Πξφεδξνο: Γ. Παλαγησηφπνπινο Δηζεγεηήο: Γ. Γξαηζίαο, χκβνπινο ΣηΕ (Ολ.) 1213/2010 [Κρσθή κάμερα Προζηαζία ιδιωηικής ζωής] Πξφεδξνο: Γ. Παλαγησηφπνπινο Δηζεγεηήο: Γ. Γξαηζίαο, χκβνπινο [ ] 6. Δπεηδή, θαη επίθιεζε ηεο παξαηεζείζεο ζηελ πξνεγνπκέλε ζθέςε δηαηάμεσο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο εμαηξεηηθά ζεκαληηθνχ αξηζκνχ δηάζπαξησλ νηθηζκψλ.

Διαβάστε περισσότερα

Α.- ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΩΝ - ΓΩΡΔΩΝ - ΓΟΝ. ΠΑΡΟΥΩΝ. 1. Πνηνο είλαη ππφρξενο γηα ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο θφξνπ θιεξνλνκηάο;

Α.- ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΩΝ - ΓΩΡΔΩΝ - ΓΟΝ. ΠΑΡΟΥΩΝ. 1. Πνηνο είλαη ππφρξενο γηα ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο θφξνπ θιεξνλνκηάο; ΘΔΜΑΣΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ Α.- ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΩΝ - ΓΩΡΔΩΝ - ΓΟΝ. ΠΑΡΟΥΩΝ 1. Πνηνο είλαη ππφρξενο γηα ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο θφξνπ θιεξνλνκηάο; Ο θιεξνλφκνο ή ν λφκηκνο αληηπξφζσπφο ηνπ. 2. Πνηα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Άξζξν 5. ζειίδα 9. Άξζξν 9.ζειίδα 11

Άξζξν 5. ζειίδα 9. Άξζξν 9.ζειίδα 11 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 Πξνηεηλφκελεο ηξνπνπνηήζεηο ζην λνκνζεηηθφ πιαίζην ηεο ππαίζξηαο δηαθήκηζεο απφ ην Ιλζηηηνχην Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο Γήκσλ Κνηλνηήησλ http://www.ita.org.gr ΝΟΜΟ ππ αξηζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ ΜΔΣΡΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΔΟΠΡΟΘΔΜΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2012-2015»

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ ΜΔΣΡΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΔΟΠΡΟΘΔΜΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2012-2015» ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ ΜΔΣΡΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΔΟΠΡΟΘΔΜΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2012-2015» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΣΑΜΔΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ Άξζξν 1 ύζηαζε - θνπόο Δπσλπκία - Έδξα - Γηάξθεηα 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Άξζξν 1 θνπόο Γεληθέο Αξρέο 1. Ο παξψλ λφκνο απνβιέπεη ζηελ ζεζκνζέηεζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Λακπαδάξηνο θαη Σπλεξγάηεο Ννκηθόο Έιεγρνο ΗΝΣΔΡΓΟΤΝΣ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΑ ΞΤΛΔΗΑ Ννέκβξηνο 2009 ΝΟΜΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ

Λακπαδάξηνο θαη Σπλεξγάηεο Ννκηθόο Έιεγρνο ΗΝΣΔΡΓΟΤΝΣ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΑ ΞΤΛΔΗΑ Ννέκβξηνο 2009 ΝΟΜΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΝΟΜΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ «INTEΡΓΟΤΝΣ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ-ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΑ ΞΤΛΔΗΑ» ΚΔΦΑΛΑΗΟ I ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ 1. ΤΣΑΖ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 1.01. Αξρηθό Καηαζηαηηθό θαη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ. Ζ Δηαηξεία κε ηελ επσλπκία «INTEΡΓΟΤΝΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΗ ΔΠΙΘΔΩΡΗΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΟ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΓΗΜΟΙΑ ΣΑΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ. Απιθμόρ Έκθεζηρ: 23/Α/2013 ΔΠΙΘΔΩΡΗΣΗ-ΔΛΔΓΚΣΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΟΤΛΙΩΣΗ

ΔΚΘΔΗ ΔΠΙΘΔΩΡΗΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΟ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΓΗΜΟΙΑ ΣΑΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ. Απιθμόρ Έκθεζηρ: 23/Α/2013 ΔΠΙΘΔΩΡΗΣΗ-ΔΛΔΓΚΣΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΟΤΛΙΩΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΗ & ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΩΜΑ ΔΠΙΘΔΩΡΗΣΩΝ ΔΛΔΓΚΣΩΝ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΚΘΔΗ ΔΠΙΘΔΩΡΗΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΟ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΓΗΜΟΙΑ ΣΑΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ. Απιθμόρ Έκθεζηρ:

Διαβάστε περισσότερα

AITIOΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ

AITIOΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ AITIOΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «ΡΤΘΜΗΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΔΞΤΓΗΑΝΖ ΘΔΜΑΣΑ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ KAI ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ» Α. Γενική παποςζίαζη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΣΟΖΠΖΠ ΞΑΟΑΣΥΟΝΚΔΛΥΛ ΘΝΗΛΝΣΟΖΠΡΥΛ ΣΥΟΥΛ Γ. ΘΑΙΑΚΞΑΘΑΠ

ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΣΟΖΠΖΠ ΞΑΟΑΣΥΟΝΚΔΛΥΛ ΘΝΗΛΝΣΟΖΠΡΥΛ ΣΥΟΥΛ Γ. ΘΑΙΑΚΞΑΘΑΠ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΣΟΖΠΖΠ ΞΑΟΑΣΥΟΝΚΔΛΥΛ ΘΝΗΛΝΣΟΖΠΡΥΛ ΣΥΟΥΛ Γ. ΘΑΙΑΚΞΑΘΑΠ Άξζξν 1ν Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνχ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν: 1. Σελ ζέζπηζε πξνδηαγξαθψλ θαη θαλφλσλ γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΟΑΠ ΓΗΜΟΤ ΜΗΛΟΤ - Β1 ΣΑΓΙΟ : ΠΡΟΣΑΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ... 2

ΥΟΟΑΠ ΓΗΜΟΤ ΜΗΛΟΤ - Β1 ΣΑΓΙΟ : ΠΡΟΣΑΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ... 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ... 2 Π.1. ΓΟΜΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΥΧΡΗΚΖ ΟΡΓΑΝΧΖ... 5 1.1. Βαζηθέο αξρέο ηεο πξφηαζεο... 5 1.2. Πξνγξακκαηηθέο θαηεπζχλζεηο θαη πεξηερφκελν ηνπ ΥΟΟΑΠ... 7 1.3. Πξνγξακκαηηθά κεγέζε... 9 1.4. Μνληέιν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Μάηνο 2012 ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Άξζξν 1 ν Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν

Διαβάστε περισσότερα

1. Γνκηθό έξγν. Δίλαη θάζε θαηαζθεπή πνπ πξννξίδεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζηαζεξά

1. Γνκηθό έξγν. Δίλαη θάζε θαηαζθεπή πνπ πξννξίδεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζηαζεξά ΑΡΘΡΟΝ-1 ΔΓΚΡΗΖ ΚΑΗ ΚΟΠΟ. 1. Δγθξίλεηαη ν θηηξηνδνκηθφο θαλνληζκφο, φπσο ζηα επφκελα άξζξα. 2. θνπφο. θνπφο ηνπ θαλνληζκνχ απηνχ είλαη ε ξχζκηζε ηεο θαηαζθεπήο ησλ δνκηθψλ έξγσλ ζην ζχλνιφ ηνπο θαη ζηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. ΘΔΜΑ 1 ν Λήςε θαλνληζηηθψλ απνθάζεσλ γηα ην θαζνξηζκφ ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ έηνπο 2011

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. ΘΔΜΑ 1 ν Λήςε θαλνληζηηθψλ απνθάζεσλ γηα ην θαζνξηζκφ ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ έηνπο 2011 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Αηηήκαηα θαηνίθσλ ΘΔΜΑ 1 ν Λήςε θαλνληζηηθψλ απνθάζεσλ γηα ην θαζνξηζκφ ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ έηνπο 2011 ΘΔΜΑ 2 ν Δμέηαζε κειέηεο πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο ζηαζκνχ βάζεο θηλεηήο ηειεθσλίαο,

Διαβάστε περισσότερα

Κώδηθαο θνηλσθειώλ πεξηνπζηώλ, ζρνιαδνπζώλ θιεξνλνκηώλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο. (ΦΔΚ 185/10.09.2013)

Κώδηθαο θνηλσθειώλ πεξηνπζηώλ, ζρνιαδνπζώλ θιεξνλνκηώλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο. (ΦΔΚ 185/10.09.2013) Ν. 4182/2013 Κώδηθαο θνηλσθειώλ πεξηνπζηώλ, ζρνιαδνπζώλ θιεξνλνκηώλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο. (ΦΔΚ 185/10.09.2013) Κεθάιαην Α' Γεληθέο δηαηάμεηο Αξζξν 1 Οξηζκνί Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην Πξαθηηθό 5 εο /2013 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ Γήκνπ πάησλ Αξηέκηδνο

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην Πξαθηηθό 5 εο /2013 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ Γήκνπ πάησλ Αξηέκηδνο Διιεληθή 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΠΑΣΧΝ - ΑΡΣΔΜΗΓΟ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΑΡΣΔΜΗΓΟ ΑΠΟΠΑΜΑ Αξηζ.Απνθ.23/2013 Από ην Πξαθηηθό 5 εο /2013 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΔΚΟΤΙΑ ΚΑΣΑΡΓΗΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΙΑΦΟΡΩΝ, ΡΤΘΜΙΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΔΜΩΝ ΥΡΔΩΝ, ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΗ ΣΙΜΩΡΙΑ ΣΗ ΦΟΡΟΓΙΑΦΤΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ»

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΔΚΟΤΙΑ ΚΑΣΑΡΓΗΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΙΑΦΟΡΩΝ, ΡΤΘΜΙΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΔΜΩΝ ΥΡΔΩΝ, ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΗ ΣΙΜΩΡΙΑ ΣΗ ΦΟΡΟΓΙΑΦΤΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΔΚΟΤΙΑ ΚΑΣΑΡΓΗΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΙΑΦΟΡΩΝ, ΡΤΘΜΙΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΔΜΩΝ ΥΡΔΩΝ, ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΗ ΣΙΜΩΡΙΑ ΣΗ ΦΟΡΟΓΙΑΦΤΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΔΚΟΤΙΑ ΚΑΣΑΡΓΗΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΙΑΦΟΡΩΝ Άξζξν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ. «ΞΤΛΔΜΠΟΡΗΑ Α.Σ.Δ.Ν.Δ. Αλώλπκε Σερληθή Δκπνξνβηνκεραληθή Ναπηηιηαθή Δηαηξεία»

ΝΟΜΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ. «ΞΤΛΔΜΠΟΡΗΑ Α.Σ.Δ.Ν.Δ. Αλώλπκε Σερληθή Δκπνξνβηνκεραληθή Ναπηηιηαθή Δηαηξεία» 1 ΝΟΜΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ «Αλώλπκε Σερληθή Δκπνξνβηνκεραληθή Ναπηηιηαθή Δηαηξεία» ΚΔΦΑΛΑΗΟ I ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ 1. ΤΣΑΖ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 1.01. Αξρηθό Καηαζηαηηθό θαη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ. Ζ Δηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΞΤΛΔΜΠΟΡΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. 2. Σηο εμνπζηνδνηηθέο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 4, 18 ηνπ λ. 4174/2013 (ΦΔΚ 170 Α ).

Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. 2. Σηο εμνπζηνδνηηθέο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 4, 18 ηνπ λ. 4174/2013 (ΦΔΚ 170 Α ). ΠΟΛ.1052/17.2.2014 Τύπος θαη περηετόκελο ηες δήιωζες ζηοητείωλ αθηλήηωλ (Ε9) θσζηθώλ θαη λοκηθώλ προζώπωλ έηοσς 2014,ηρόπος αλαγραθής ηωλ αθηλήηωλ, δηθαηοιογεηηθά ποσ ζσλσποβάιιοληαη θαη δηαδηθαζία σποβοιής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΟ ΘΔΡΜΟΥ ΥΕΔΘΟ ΚΑΝΟΝΘΜΟΤ ΚΟΘΝΟΥΡΗΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤ ΘΕΡΜΟΤ

ΓΖΜΟ ΘΔΡΜΟΥ ΥΕΔΘΟ ΚΑΝΟΝΘΜΟΤ ΚΟΘΝΟΥΡΗΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤ ΘΕΡΜΟΤ ΓΖΜΟ ΘΔΡΜΟΥ ΥΕΔΘΟ ΚΑΝΟΝΘΜΟΤ ΚΟΘΝΟΥΡΗΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤ ΘΕΡΜΟΤ Γεθέκβξηνο 2012 ΔΗΑΓΩΓΖ ηα πιαίζηα εθαξκνγήο ηνπ λ. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πξφγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Η νομιμόηηηα ηηρ μεηάδοζηρ εκπομπών ηηλεπώληζηρ (Απμενόποςλορ, 2001. ζ. 431)

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Η νομιμόηηηα ηηρ μεηάδοζηρ εκπομπών ηηλεπώληζηρ (Απμενόποςλορ, 2001. ζ. 431) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Η νομιμόηηηα ηηρ μεηάδοζηρ εκπομπών ηηλεπώληζηρ (Απμενόποςλορ, 2001. ζ. 431) Α. Το Ιζηοπικό Θεοδώρου Γ. Σιδηρόπουλου Δικηγόρου, LLM Η πληερλία *** θαη ν χιινγνο *** εζηξάθεζαλ ηελ *** κε αίηεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 5 ΣΟΤ Ν.2523/1997

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 5 ΣΟΤ Ν.2523/1997 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 5 ΣΟΤ Ν.2523/1997 ΘΔΜΑ: Πξφζηηκν Κ.Β.. γηα έθδνζε αζεψξεησλ δειηίσλ απνζηνιήο... 5 ΘΔΜΑ: Δπηβνιή πξνζηίκσλ Κ.Β.. ζε βάξνο ησλ θιεξνλφκσλ απνβηψζαληνο θπζηθνχ πξνζψπνπ ππνθξππηφκελνπ

Διαβάστε περισσότερα