Thje scenario is based on ISCFC - International Student Carbon Footprint Challenge, (for the calculations and converstations).

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Thje scenario is based on ISCFC - International Student Carbon Footprint Challenge, (for the calculations and converstations)."

Transcript

1 Title CARBON FOOTPRINT : participate- calculate- compare-connect Καρβουνικό αποτύπωμα : Συμμετέχω-Υπολογίζω-Συγκρίνω-Επικοινωνώ Author(s) Name: Tryfonidou Stella Organization: Senior High Scholl of Tychero Role: ICT Teacher Short description/ main idea The main idea of this learning scenario is students to be engaged in learning activities that are related to real-world problems, like carbon footprint and climate change (Project Based Learning Method ). The scenario consists of the following activities: a) Students calculate their own carbon footprint b) Students collect and process data, compare their carbon footprint worldwide c) Students find and document ways to reduce carbon footprint d) Students participate in conversations with students across the globe e) Students build a theory f) Students explore the active citizens profile. Thje scenario is based on ISCFC - International Student Carbon Footprint Challenge, (for the calculations and converstations). The expected products are: - The final research report - The artifact (handmade and digital) Οι μαθητές εργαζόμενοι σε ομάδες και ακολουθώντας την Project Based Method, καλούνται να υλοποιήσουν μία ερευνητική εργασία με θέμα το Καρβουνικό Αποτύπωμα. Η προσέγγιση του θέματος γίνεται μέσα από την συμμετοχή τους στο διεθνές πρόγραμμα ISCFC (International Student Carbon Footprint Challenge), στα πλαίσια του οποίου: α) οι μαθητές υπολογίζουν το καρβουνικό τους αποτύπωμα, χρησιμοποιώντας έναν on-line μετρητή και σε επίπεδο ομάδας υπολογίζεται ο μέσος όρος της τάξης γ) τα αποτελέσματα επεξεργάζονται, αναλύονται και αιτιολογούνται δ) οι μαθητές συνδεόμενοι σε μία πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης εκπαιδευτικού προσανατολισμού, επικοινωνούν με άλλους συμμαθητές-συμμετέχοντες από όλον τον κόσμο. Επεκτείνοντας το πρόγραμμα, ε) Καταγράφουν τεκμηριωμένες προτάσεις μείωσης του καρβουνικού αποτυπώματος στ) Συνδέουν τη θεωρία με την πράξη, αναζητώντας το νόημα και τους συσχετισμούς των όρων όπως φαινόμενο του θερμοκηπίου, υπερθέρμανση πλανήτη, κλιματική αλλαγή και αειφορία. η) Αναζητούν τον ενεργό πολίτη στην γειτονιά και την πόλη τους και καταγράφουν τα χαρακτηριστικά του σε ένα δέντρο. Τελικά παραδοτέα - Η τελική εργασία (research report) - Τέχνημα (χειροτεχνία και ψηφιοποίηση στο «Δέντρο του ενεργού πολίτη») Learning objectives Cognitive - Knowledge: Conceptual, Procedural, Meta cognitive

2 Cognitive - Process: To understand, To apply, To think critically and creatively Affective: To respond and participate, To organize values, To form and follow a system of values Psychomotor: To perform confidentially following instructions, To perform independently, skillfully and precisely, To adapt and perform creatively Phase 1: Framework Configuration : This phase includes the following steps: -Topic Selection, based on : students' interests, relevance to the curriculum, interdisciplinarity, ability for collaborations with third parties. - Distribution in teams and team management issues - Communication & Documentation Framework - Research inquiries formulation 1.1: Distribution in Teams 1.2: Communication & Documentation Framework 1.3: Definition of inquiries Phase 1: Προετοιμασία- Διαμόρφωση πλαισίου : Η πρώτη φάση περιλαμβάνει τα ακόλουθα: - Επιλογή θέματος : Τα κριτήρια επιλογής του θέματος είναι η συσχέτιση με τα αντικείμενα του ωρολογίου προγράμματος, τα ενδιαφέροντα των μαθητών, το διαθέσιμο εκπαιδευτικό δυναμικό, η διαθεματικότητα, η δυνατότητα ενσωμάτωσης σε αυτό διεθνών συνεργασιών. - Κατανομή σε ομάδες. Καθορισμός ρόλων στην ομάδα - Καθορισμός πλαισίου επικοινωνίας και τηρούμενων αρχείων.τα τηρούμενα αρχεία : ημερολόγιο μαθητή, φάκελος μαθητή, φάκελος ομάδας - Διατύπωση αρχικών ερευνητικών ερωτημάτων 1.1: Kατανομή των μαθητών σε ομάδες 1.2: Πλαίσιο επικοινωνίας και τηρούμενων αρχείων 1.3: Διατύπωση αρχικών ερευνητικών ερωτημάτων Phase 2: Case study -Calculations and Conversions : This phase includes the following: -Students fill out a Prep Worksheet. - Calculate own carbon footprint by using an international, student-oriented footprint calculator (English version) that works on line, after registering. Results sent via - Students log on to a social learning network called Einztein and participate in ISCFC conversations with students across the globe, in English - Students evaluate the ISCFC and send feedback to the organizers. 2.1: Fill out a preparatory worksheet 2.2: Carbon Footprint calculations 2.3: Connect on Einztein & communicate with students across the globe 2.4: Students evaluate the ISCFC Phase 2: Μελέτη περίπτωσης -Υπολογισμός καρβουνικού αποτυπώματος ανά μαθητή : Οι μαθητές προσεγγίζουν την έννοια του καρβουνικού αποτυπώματος, μέσα από μία μελέτη περίπτωσης...του εαυτού τους. Συλλέγουν ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία της καθημερινότητάς τους σε ένα προπαρασκευαστικό φύλλο, και μετά, συμπληρώνουν το on line ερωτηματολόγιο - μετρητή του ISCFC και υπολογίζουν το καρβουνικό τους αποτύπωμα. Επικοινωνούν και ανταλλάσσουν απόψεις με συμμαθητές τους από όλο τον κόσμο και τέλος αξιολογούν το ISCFC. 2.1: Συμπλήρωση προπαρασκευαστικού φύλλου εργασίας 2.2: Υπολογισμός καρβουνικού αποτυπώματος 2.3: Επικονωνία και ανταλλαγή απόψεων με μαθητές από όλον τον κόσμο

3 2.4: Αξιολόγηση του προγράμματος ISCFC από τους μαθητές Phase 3: Process data & compare : This phase includes the following: - Collecting data into a file, creating a class data file, comparing class data to region data. - How to reduce our carbon footprint 3.1: Collecting, analysing, processing data 3.2: A report on how to reduce our carbon footprint Phase 3: Επεξεργασία δεδομένων και σύγκριση : Σε αυτή τη φάση οι μαθητές -συλλέγουν τα δεδομένα σε υπολογιστικό φύλλο,υπολογίζουν το μέσο όρο της τάξης και αποτυπώνουν τις πληροφορίες σε γραφική παράσταση. - καταγράφουν τεκμηριωμένες προτάσεις-τρόπους μείωσης του καρβουνικού αποτυπώματος 3.1: Ανάλυση και επεξεργασία αποτελεσμάτων 3.2: Τρόποι μείωσης καρβουνικού αποτυπώματος Phase 4: From a case study to a theory : Students review the work plan and their findings from the case study Then search on the web and build a theory. Form logical flow charts of cause and effect. 4.1: Information and feedback break 4.2: Searching on the Web and building a theory Phase 4: Από την πράξη, στη θεωρία : Οι μαθητές ανασκοπούν το πλάνο εργασίας τους και τα ευρήματα από τη μελέτη περίπτωσης. Μετά χτίζουν τη θεωρία και σχηματίζουν λογικά διαγράμματα αιτίου-αποτελέσματος. 4.1: Διάλειμμα ανατροφοδότησης 4.2: Χτίσιμο θεωρίας από τον Παγκόσμιο Ιστό Phase 5: Active citizenship : Students answer to the question why should I care for the environment? and try to make the active citizens profile. 5.1: Active Citizen s tree (handicraft) 5.2: Active Citizen s tree (composition and digitalization) Phase 5: Ο ενεργός πολίτης : Οι μαθητές αναρωτιούνται για την περιβαλλοντική ευθύνη και σχηματίζουν το προφίλ του ενεργού πολίτη 5.1: Το δέντρου του ενεργού πολίτη, αναπαράσταση εννοιών (χειροτεχνία) 5.2: Ψηφιοποίηση του δέντρου του ενεργού πολίτη (με σύνθεση ιδεών) Phase 6: Research report - public presentation- Web publicing : Teacher gives students guides on how to write a research report and define the essential components of a research paper 6.1: how to write a research report Phase 6: Συγγραφή ερευνητικής εργασίας - Δημόσια παρουσίαση - Δημοσίεση στο Διαδίκτυο : Δίνεται υλικό στους μαθητές για το πώς γράφετε μία ερευνητική εργασία (η δομή της). Κάθε ομάδα παραδίδει σε καθορισμένο χρόνο την εργασία της

4 6.1: Οδηγίες συγγραφής ερευνητικών εργασιών Phase 7: Assessment : Teacher' s evaluation 7.1: Team and Self Evaluation by students 7.2: Evaluation by teacher Phase 7: Αξιολόγηση : Ο εκπαιδευτικός αξιολογεί την ομάδα και τα μέλη της 7.1: Αξιολόγηση λειτουργικότητας ομάδας και αυτοαξιολόγηση (από τους μαθητές) 7.2: Ομαδική και ατομική Αξιολόγηση από τον εκπαιδευτικό Language English Greek Grade & Age Age: Age: Grade: secondary education Special need n/a - Domain Foreign Language Learning>Γραφή Foreign Language Learning>Ανάγνωση ICT>Λειτουργικές δεξιότητες>χρήση εφαρμογών ICT>Λειτουργικές δεξιότητες>αναζήτηση στο διαδίκτυο Science>Περιβαλλοντική εκπαίδευση>κλίμα Science>Περιβαλλοντική εκπαίδευση>natural resources Science>Περιβαλλοντική εκπαίδευση>environmental protection ICT>Παρουσίαση>Λογισμικό παρουσίασης ICT>Εργαλεία ΤΠΕ>ICT tools? generally ICT>Εργαλεία ΤΠΕ>ΤΠΕ εργαλεία: λογιστικό φύλλο ICT>Εργαλεία ΤΠΕ>ΤΠΕ εργαλεία: λογισμικό παρουσίασης ICT>Εργαλεία ΤΠΕ>ΤΠΕ εργαλεία: λογισμικό γραφικών bitmap ICT>Εργαλεία ΤΠΕ>ΤΠΕ εργαλεία: εργαλεία καταχώρισης δεδομένων ICT>Εργαλεία ΤΠΕ>ΤΠΕ εργαλεία: εργαλεία δημοσίευσης ICT>Εργαλεία ΤΠΕ>ΤΠΕ εργαλεία: επεξεργασία κειμένου ICT>Επεξεργασία κειμένου και εικόνας>χρήση κειμένου σε πλαίσιο/επεξεργασία εικόνας ICT>Επεξεργασία κειμένου και εικόνας>λογισμικό επεξεργασίας ICT>Δημοσίευση στο διαδίκτυο>χαρακτηριστικά σχεδίασης ιστότοπων ICT>Δημοσίευση στο διαδίκτυο>δημιουργία δικτυακών τόπων

5 Keywords/subject carbon footprint, research report, climate change, Project Based Learning, environmental education Καρβουνικό αποτύπωμα, περιβαλλοντική εκπαίδευση, μέθοδος Project, ερευνητικές εργασίες, αειφορία, κλιματική αλλαγή Prerequisites ICT skills, collaborative skills, linguistic skills, basic knowledge in Natural Sciences Βασικές γνώσεις Φυσικών Επιστημών, ανεπτυγμένες δεξιότητες στις ΤΠΕ, καλή γνώση αγγλικών, δεξιότητες ομαδοσυνεργατικότητας Difficulty medium Learning environment Computer-based Duration 32 Hours Teaching approach Cognitivist: Collaborative learning, Inquiry learning Constructivist: Action research Project Based Method. The steps : Topic Selection,Distribution in Teams and their role, Selection of the coordinator, Work plan, Action framework of each team, Information and feedback break, Material collection and classification Presentation of project deliverables,conclusions Evaluation Assessment strategy Diagnostic-assessment, Peer-assessment, Self-assessment, Summative assessment Phases 1.Framework Configuration 1.Προετοιμασία- Διαμόρφωση πλαισίου This phase includes the following steps: -Topic Selection, based on : students' interests, relevance to the curriculum, interdisciplinarity, ability for collaborations with third parties. - Distribution in teams and team management issues - Communication & Documentation Framework - Research inquiries formulation Η πρώτη φάση περιλαμβάνει τα ακόλουθα: - Επιλογή θέματος : Τα κριτήρια επιλογής του θέματος είναι η συσχέτιση με τα αντικείμενα του ωρολογίου προγράμματος, τα ενδιαφέροντα των μαθητών, το διαθέσιμο εκπαιδευτικό δυναμικό, η διαθεματικότητα, η δυνατότητα ενσωμάτωσης σε αυτό διεθνών συνεργασιών. - Κατανομή σε ομάδες. Καθορισμός ρόλων στην ομάδα

6 - Καθορισμός πλαισίου επικοινωνίας και τηρούμενων αρχείων.τα τηρούμενα αρχεία : ημερολόγιο μαθητή, φάκελος μαθητή, φάκελος ομάδας - Διατύπωση αρχικών ερευνητικών ερωτημάτων 1.1 Distribution in Teams 1.1 Kατανομή των μαθητών σε ομάδες Description: Students write on a paper the names of tree of their classmates they want to work with. Teacher is responsible for the final distribution that will be done based on students choices and equivalence between teams. Each team selects a coordinator and decides about his/her role. Description: Οι μαθητές καταγράφουν επώνυμα σε ένα λευκό φύλλο, τα ονόματα 3 άλλων συμμαθητών τους με τους οποίους επιθυμούν να δημιουργήσουν ομάδα. Ο εκπαιδευτικός συλλέγει τα φύλλα και κάνει την κατανομή των μαθητών σε ομάδες των 4 ατόμων, ώστε οι ομάδες να είναι ισοδύναμες (βάση των βαθμολογικών επιδόσεών τους) και ο κάθε μαθητής να βρεθεί στην ίδια ομάδα με τουλάχιστον ένα από αυτούς που είχε επιλέξει. Ο εκπαιδευτικός εξηγεί στους μαθητές τα τελικά κριτήρια και ανακοινώνει τις ομάδες. Duration: 1 Hours 1.2 Communication & Documentation Framework 1.2 Πλαίσιο επικοινωνίας και τηρούμενων αρχείων Description: 1) Students and teacher make an agreement about records must be kept (student s diary, students and team portfolio) 2) Students create an official account and become members of the school blog (editor rights). Students learn how to send and receive an and also to upload an article on school blog. Description: 1) Καθορίζονται τα τηρούμενα αρχεία με χρήση τυποποιημένων εντύπων που παραδίδονται από τον εκπαιδευτικό: Προσωπικό ημερολόγιο, φάκελος μαθητή και φάκελος ομάδας. Συμφωνούνται η συχνότητα καταγραφής και ελέγχου, ο τόπος φύλαξης κα 2) Οι μαθητές αποκτούν - επίσημο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο ΠΣΔ - πρόσβαση συντάκτη στο σχολικό ιστολόγιο 3) Οι μαθητές εκπαιδεύονται και πειραματίζονται - στη χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου - στην σύνταξη και ανέβασμα άρθρου στο σχολικό ιστολόγιο Resources Educational objects (as file): 1. students diary (greek version) Educational objects (as url): 1. Our school blog 1.3 Definition of inquiries 1.3 Διατύπωση αρχικών ερευνητικών ερωτημάτων

7 Description: Teacher writes on the board keywords like : planet, greenhouse effect, climate change, and students brainstorm individually, generate ideas and form questions. Description: Ο εκπαιδευτικός καταγράφει στον πίνακα λέξεις και όρους -κλειδιά: πλανήτης, φαινόμενο θερμοκηπίου, υπερθέρμανση του πλανήτη, κλιματική αλλαγή. Ακολουθώντας τη μέθοδο του καταιγισμού ιδεών, οι μαθητές εκφράζουν τις ανοργάνωτες ιδέες τους και από την μεταξύ τους αλληλεπίδραση, σχηματίζονται τα πρώτα ερευνητικά ερωτήματα. Duration: 30 Minutes Phases 2.Case study -Calculations and Conversions 2.Μελέτη περίπτωσης -Υπολογισμός καρβουνικού αποτυπώματος ανά μαθητή This phase includes the following: -Students fill out a Prep Worksheet. - Calculate own carbon footprint by using an international, student-oriented footprint calculator (English version) that works on line, after registering. Results sent via - Students log on to a social learning network called Einztein and participate in ISCFC conversations with students across the globe, in English - Students evaluate the ISCFC and send feedback to the organizers. Οι μαθητές προσεγγίζουν την έννοια του καρβουνικού αποτυπώματος, μέσα από μία μελέτη περίπτωσης...του εαυτού τους. Συλλέγουν ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία της καθημερινότητάς τους σε ένα προπαρασκευαστικό φύλλο, και μετά, συμπληρώνουν το on line ερωτηματολόγιο - μετρητή του ISCFC και υπολογίζουν το καρβουνικό τους αποτύπωμα. Επικοινωνούν και ανταλλάσσουν απόψεις με συμμαθητές τους από όλο τον κόσμο και τέλος αξιολογούν το ISCFC. 2.1 Fill out a preparatory worksheet 2.1 Συμπλήρωση προπαρασκευαστικού φύλλου εργασίας Description: Students fill out a Prep Worksheet in order to collect data from their daily life that will be used for the next step (calculations) Description: Οι μαθητές συλλέγουν ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά της καθημερινότητάς τους και συμπληρώνουν ένα προπαρασκευαστικό φύλλο εργασία, προκειμένου να προχωρήσουν στην επόμενη δραστηριότητα (Activity 2.2)Resources Educational objects (as file): 1. Preparatory worksheet Duration: 1 Hours 2.2 Carbon Footprint calculations 2.2 Υπολογισμός καρβουνικού αποτυπώματος Description: Calculate own carbon footprint by using the ISCFC calculator, an international, student-oriented footprint calculator (available in English and German) that works on line, after registering. The questionnaire is divided into four parts: transportation, home energy and appliances, food and personal purchases. Results sent via . For non English-proficient students, a Greek translation is available on school website.

8 Results sent via . Description: Οι μαθητές συμπληρώνουν on line τον μετρητή του καρβουνικού αποτυπώματος του προγράμματος ISCFC. Αποτελείται από 50 ερωτήσεις κατηγοριοποιημένες σε 4 θεματικά πεδία: Μεταφορές, Σπίτι, Διατροφή, Αγορές. Για τους μαθητές που δεν έχουν ευχέρεια στα Αγγλικά ή Γερμανικά, μπορεί να δοθεί μετάφραση στην μητρική γλώσσα.resources Educational objects (as url): 1. The on line ISCFC calculator (english and german version) 2. A non professional translation into greek, on scholl website 2.3 Connect on Einztein & communicate with students across the globe 2.3 Επικονωνία και ανταλλαγή απόψεων με μαθητές από όλον τον κόσμο Description: Students log on to a social learning network called Einztein (a social learning network for higher education and lifelong learners) and participate in ISCFC conversations with students across the globe, in English. Description: Οι μαθητές επικοινωνούν στα Αγγλικά με συμμαθητές τους από όλον τον κόσμο (που επίσης συμμετείχαν στο ISCFC ) και ανταλλάσσουν απόψεις για το καρβουνικό αποτύπωμα και την κλιματική αλλαγή, στο Einztein, ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης προσανατολισμένο στην εκπαίδευση και ελεγχόμενο από τον εκπαιδευτικό. Tools Hardware Tools: Computer Resources Educational objects (as url): 1. Einztein is the social learning network for higher education and lifelong learners Duration: 1 Hours 2.4 Students evaluate the ISCFC 2.4 Αξιολόγηση του προγράμματος ISCFC από τους μαθητές Description: Students fill out a on line questionnaire by using Survey Monkey, in order to assess the ISCFC. Presentation of finding in plenary, send feedback to the organizers. Students receive a certification of participation. Description: Οι μαθητές αξιολογούν το πρόγραμμα ISCFC στο οποίο συμμετείχαν, συμπληρώνοντας ένα on-line ερωτηματολόγιο της υπηρεσίας Survey Monkey. Τα αποτελέσματα συλλέγονται, παρουσιάζονται στην ολομέλεια και αποστέλλονται στους διοργανωτές. Οι μαθητές λαμβάνουν αναμνηστικό πιστοποιητικό συμμετοχής.resources Educational objects (as url): 1. The on line questionnaire (greek edition) Duration: 30 Minutes Phases 3. Process data & compare

9 3.Επεξεργασία δεδομένων και σύγκριση This phase includes the following: - Collecting data into a file, creating a class data file, comparing class data to region data. - How to reduce our carbon footprint Σε αυτή τη φάση οι μαθητές -συλλέγουν τα δεδομένα σε υπολογιστικό φύλλο,υπολογίζουν το μέσο όρο της τάξης και αποτυπώνουν τις πληροφορίες σε γραφική παράσταση. - καταγράφουν τεκμηριωμένες προτάσεις-τρόπους μείωσης του καρβουνικού αποτυπώματος 3.1 Collecting, analysing, processing data 3.1 Ανάλυση και επεξεργασία αποτελεσμάτων Description: Team work : Collecting individual data into a file, creating a class data file, comparing class data to region data. Students work in Excel or another spreadsheet software.results presented in diagrams Description: Οι μαθητές συλλέγουν τα δεδομένα των υπολογισμών τους σε ένα αρχείο, και δημιουργούν το αρχείο της τάξης, σε υπολογιστικό φύλλο. Επεξεργάζονται τα δεδομένα, συγκρίνουν με το μέσο όρο της χώρας και αναπαριστούν γραφικά τις πληροφορίες. 3.2 A report on how to reduce our carbon footprint 3.2 Τρόποι μείωσης καρβουνικού αποτυπώματος Description: Working in groups, students write a report on effective ways related to their lifestyle decisions of reducing their impact on the planet. To document and measurement their proposals, they use the ISCFC calculator. Students present the team work in plenary. Description: Οι μαθητές εργαζόμενοι σε ομάδες καταγράφουν αποτελεσματικούς τρόπους μείωσης του καρβουνικού τους αποτυπώματος, σχετιζόμενους με τομείς της καθημερινότητάς τους, συμπεριφορές και συνήθειες. Για την τεκμηρίωση των προτάσεων χρησιμοποιούν ξανά τον on line ISCFC μετρητή. Παρουσιάζουν την εργασία τους στην ολομέλεια. Phases 4.From a case study to a theory 4.Από την πράξη, στη θεωρία Students review the work plan and their findings from the case study Then search on the web and build a theory. Form logical flow charts of cause and effect. Οι μαθητές ανασκοπούν το πλάνο εργασίας τους και τα ευρήματα από τη μελέτη περίπτωσης. Μετά χτίζουν τη θεωρία και σχηματίζουν λογικά διαγράμματα αιτίου-αποτελέσματος.

10 4.1 Information and feedback break 4.1 Διάλειμμα ανατροφοδότησης Description: Teams review the research process, work plan and their finding from the case study. Discussions in plenary. Description: Οι ομάδες κάνουν ανασκόπηση της ερευνητικής διαδικασίας και του πλάνου εργασίας. Συζητήσεις στην ολομέλεια. Duration: 1 Hours 4.2 Searching on the Web and building a theory 4.2 Χτίσιμο θεωρίας από τον Παγκόσμιο Ιστό Description: Searching on the Web : carbon footprint, greenhouse effect, global warming, climate change and sustainable development. Finding out the cause and effect relationship between them. Description: Ιστοεξερεύνηση: καρβουνικό αποτύπωμα, φαινόμενο του θερμοκηπίου, υπερθέρμανση του πλανήτη, κλιματική αλλαγή, αειφορία. Διερεύνηση της σχέσης αιτίου- αποτελέσματος. Phases 5.Active citizenship 5.Ο ενεργός πολίτης Students answer to the question why should I care for the environment? and try to make the active citizens profile. Οι μαθητές αναρωτιούνται για την περιβαλλοντική ευθύνη και σχηματίζουν το προφίλ του ενεργού πολίτη 5.1 Active Citizen s tree (handicraft) 5.1 Το δέντρου του ενεργού πολίτη, αναπαράσταση εννοιών (χειροτεχνία) Description: Students debating : Why should I care for the environment? Who is an active citizen? How is the social and family environment that grows up in? Shape factors, attidutes, behaviours, actions, values.organizing ideas on a worksheet. Drawing the Active Citizen s tree (handicraft, with crayons and cardboard). Description: Οι μαθητές συζητούν : Γιατί θα πρέπει να νοιάζομαι για το περιβάλλον; Ποιος θεωρείται ενεργός πολίτης ; Σε ποιο κοινωνικό και οικογενειακό περιβάλλον μεγαλώνει; Συμπεριφορές, νοοτροπίες, δράσεις και αξίες του ενεργού πολίτη : καταγράφονται σε ένα φύλλο εργασίας και αναπαριστούνται σε ένα δέντρο. (χειροτεχνία με κραγιόν )Resources Educational objects (as file): 1. active citizen's worksheet 5.2 Active Citizen s tree (composition and digitalization)

11 5.2 Ψηφιοποίηση του δέντρου του ενεργού πολίτη (με σύνθεση ιδεών) Description: The composition of individual student ideas could be done on a public on line Pad (TitanPad) and then create a digital tree of active citizen by using an image editor such as Gimp. Upload their work on school blog. Description: Οι μαθητές καταγράφουν τις ιδέες τους για τον ενεργό πολίτη σε ένα on line σημειωματάριο, όπως το TitanPad, συνθέτουν τις απόψεις τους και δημιουργούν το ψηφιακό δέντρο του ενεργού πολίτη σε ένα επεξεργαστή εικόνων (όπως το Gimp) που ανεβάζουν στο σχολικό ιστολόγιο. Tools Software Tools: Word processor (http://titanpad.com/), Graphics software (http://www.gimp.org/) Hardware Tools: Computer Resources Educational objects (as url): 1. TitanPad lets people work on one document simultaneously 2. GIMP is the GNU Image Manipulation Program 3. examples Phases 6.Research report - public presentation- Web publicing 6.Συγγραφή ερευνητικής εργασίας - Δημόσια παρουσίαση - Δημοσίεση στο Διαδίκτυο Teacher gives students guides on how to write a research report and define the essential components of a research paper Δίνεται υλικό στους μαθητές για το πώς γράφετε μία ερευνητική εργασία (η δομή της). Κάθε ομάδα παραδίδει σε καθορισμένο χρόνο την εργασία της 6.1 how to write a research report 6.1 Οδηγίες συγγραφής ερευνητικών εργασιών Description: Teacher gives students guides on how to write a research report and define the essential components of a research paper. Students working in team write the research report, present their teamwork to the school community and publish it on the web. Description: O εκπαιδευτικός δίνει οδηγίες στους μαθητές για το πώς γράφεται μία ερευνητική εργασία και ποια πρέπει να είναι η δομή της. Οι μαθητές γράφουν την εργασία ανά ομάδες, την παρουσιάζουν στη σχολική κοινότητα και τη δημοσιεύουν στον Παγκόσμιο Ιστό. Tools Software Tools: Presentation software Hardware Tools: Computer, Projector Duration: 10 Hours

12 Phases 7.Assessment 7.Αξιολόγηση Teacher' s evaluation Ο εκπαιδευτικός αξιολογεί την ομάδα και τα μέλη της 7.1 Team and Self Evaluation by students 7.1 Αξιολόγηση λειτουργικότητας ομάδας και αυτοαξιολόγηση (από τους μαθητές) Description: Students fill out a on line questionnaire by using Survey Monkey, in order to evalute team operation and performanceresources Educational objects (as url): 1. on lime questionnaire: team operation and performance 2. on lime questionnaire: seld evaluation Duration: 30 Minutes 7.2 Evaluation by teacher 7.2 Ομαδική και ατομική Αξιολόγηση από τον εκπαιδευτικό Description: Teacher evaluation of Research Process of content Project Reports of Language and Structure of Research Report of Public Presentation of Teamwork Description: Ο εκπαιδευτικός αξιολογεί τις ομάδες και τους μαθητές, ως προς... - την ερευνητική διαδικασία - το περιεχόμενο της ερευνητικής έκθεσης - τη γλώσσα και δομή της ερευνητικής έκθεσης -τη δημόσια παρουσίαση

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS i i ii iii iv TraIning teachers in competence based education the TRANSIt use case in Greece Katerina Riviou Ellinogermaniki Agogi, R&D Department kriviou@ea.gr Sofoklis Sotiriou Ellinogermaniki Agogi,

Διαβάστε περισσότερα

επισημάνσεις από τη διδασκαλία σε ένα επαρχιακό γυμνάσιο Applying CLIL in Greek schools: Notes from teaching in a provincial high - school

επισημάνσεις από τη διδασκαλία σε ένα επαρχιακό γυμνάσιο Applying CLIL in Greek schools: Notes from teaching in a provincial high - school Εφαρμογές CLIL στο ελληνικό σχολείο: επισημάνσεις από τη διδασκαλία σε ένα επαρχιακό γυμνάσιο Applying CLIL in Greek schools: Notes from teaching in a provincial high - school Κωνσταντίνος Οικονόμου, Φιλόλογος

Διαβάστε περισσότερα

30 Thorncliffe Park Drive Toronto, Ontario M4H 1H8 Tel: 416-425-2485 Fax: 416-425-2954 education@greekcommunity.org www.greekcommunity.

30 Thorncliffe Park Drive Toronto, Ontario M4H 1H8 Tel: 416-425-2485 Fax: 416-425-2954 education@greekcommunity.org www.greekcommunity. 30 Thorncliffe Park Drive Toronto, Ontario M4H 1H8 Tel: 416-425-2485 Fax: 416-425-2954 education@greekcommunity.org www.greekcommunity.org Τι Προσφέρουν τα Προγράμματα των Σχολείων Μας... What Our Greek

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Διεθνές Συνέδριο...για να ξαναφανταστούμε το σχολείο...

1 ο Διεθνές Συνέδριο...για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... 1 ο Διεθνές Συνέδριο...για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... Θεσσαλονίκη, 28-29 Ιουνίου 2013 Βιβλίο Περιλήψεων Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και

Διαβάστε περισσότερα

ζωή των εκπαιδευοµένων, καθώς δεν απαιτείται µετακίνηση και διαµονή αλλού από το χώρο ζωής και εργασίας, ευελιξία ως προς τις ώρες και το χρόνο

ζωή των εκπαιδευοµένων, καθώς δεν απαιτείται µετακίνηση και διαµονή αλλού από το χώρο ζωής και εργασίας, ευελιξία ως προς τις ώρες και το χρόνο ια βίου µάθηση, Νέες Τεχνολογίες και ιαδικτυακή Επιµόρφωση από απόσταση : Αντιλήψεις συµµετεχόντων στην Ηλεκτρονική Κοινότητα Μάθησης Καθηγητών Φυσικής Αγωγής Π. Αντωνίου, Επίκουρος Καθηγητής,.Π.Θ., Τ.Ε.Φ.Α.Α

Διαβάστε περισσότερα

THE INTERNATIONAL BACCALAUREATE PROGRAM AT ACS ATHENS

THE INTERNATIONAL BACCALAUREATE PROGRAM AT ACS ATHENS THE INTERNATIONAL BACCALAUREATE PROGRAM AT ACS ATHENS Welcome to the International Baccalaureate program at ACS Athens! As you may know, ACS was the first school to implement the IB in Greece, and one

Διαβάστε περισσότερα

Περιλήψεις και abstracts Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών με έτος εισαγωγής το ακαδημαϊκό έτος 2004-05

Περιλήψεις και abstracts Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών με έτος εισαγωγής το ακαδημαϊκό έτος 2004-05 ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Περιλήψεις και abstracts

Διαβάστε περισσότερα

RLDE 2015. Abstracts TRACKS: 1. Mapping Language Diversity: Cultures, Countries, Communities, and Institutions

RLDE 2015. Abstracts TRACKS: 1. Mapping Language Diversity: Cultures, Countries, Communities, and Institutions RLDE 2015 s TRACKS: 1. Mapping Language Diversity: Cultures, Countries, Communities, and Institutions 2. Languages in Context: Heritage Languages, Languages in Diaspora, Immigrant, Minority, Indigenous

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές. Κανονισμοί Λειτουργίας

Πολιτικές. Κανονισμοί Λειτουργίας Πολιτικές & Κανονισμοί Λειτουργίας ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ 1.1 Φιλοσοφία 1.2 Μητρική Γλώσσα (Γλώσσα Α ) 1.3 Ξένες Γλώσσες (Γλώσσα Β ) 2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ AKAΔΗΜΑΪΚΗΣ ΕΝΤΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2.1

Διαβάστε περισσότερα

Suggestions on the integration of etwinning platform to the teaching of foreign languages

Suggestions on the integration of etwinning platform to the teaching of foreign languages Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 3, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576 Προτάσεις για ένταξη της δράσης etwinning στη διδασκαλία των μαθημάτων ξένων γλωσσών

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΑ. Η συνοδευτική επιστολή και η σηµασία της στην αναζήτηση εργασίας. Μιλώντας για σχολικό εκφοβισµό

ΧΡΗΣΙΜΑ. Η συνοδευτική επιστολή και η σηµασία της στην αναζήτηση εργασίας. Μιλώντας για σχολικό εκφοβισµό _ / 2 3 & 14 18 148 3 Μιλώντας για σχολικό εκφοβισµό Το φαινόµενο του σχολικού εκφοβισµού κλιµακώνει τόσο έντονα την παρουσία του που δε γίνεται πια να του γυρνάµε την πλάτη. Ο αριθµός των παιδιών που

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Marketing & Management στις Τουριστικές Επιχειρήσεις. Marketing & Management Guide in Tourism Businesses

Οδηγός Marketing & Management στις Τουριστικές Επιχειρήσεις. Marketing & Management Guide in Tourism Businesses Οδηγός Marketing & Management στις Τουριστικές Επιχειρήσεις Marketing & Management Guide in Tourism Businesses Ιανουάριος - January 2013 Π ε ρ ι ε χ ό µ ε ν α Α) Μάρκετινγκ Τι είναι το µάρκετινγκ...........................................................

Διαβάστε περισσότερα

Αγγλικά Μέση Γενική Εκπαίδευση. MacMillan Tell me more (Auralog S.A)

Αγγλικά Μέση Γενική Εκπαίδευση. MacMillan Tell me more (Auralog S.A) Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα Αγγλικά Μέση ενική Εκπαίδευση Εργαλεία MacMillan Tell me more (Auralog S.A) Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Τομέας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΟΙ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Κεφάλαιο 7 ΟΙ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αδαμαντία Σπανακά ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ... 2 ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ... 3 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ... 3 7.1 ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

European Project Leonardo Da Vinci Partnerships (2009 2011) Leonardo Da Vinci

European Project Leonardo Da Vinci Partnerships (2009 2011) Leonardo Da Vinci European Project Leonardo Da Vinci Partnerships (2009 2011) Tools to support clients self-reliance Leonardo Da Vinci European Project Leonardo Da Vinci partnerships Tools to support clients self-reliance

Διαβάστε περισσότερα

Α. Επιμορφωτική δραστηριότητα με τη μορφή 2ωρης ενδεικτικής διδασκαλίας

Α. Επιμορφωτική δραστηριότητα με τη μορφή 2ωρης ενδεικτικής διδασκαλίας Πρόγραμμα Επιμόρφωσης 6 ωρών από τους Σχολικούς Συμβούλους Πιλοτικό Γυμνάσιο Ανδραβίδας 1 Σχολική Σύμβουλος ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας Ηλείας, Μαριάνθη Κοταδάκη Τετάρτη 4 Απριλίου 2012 1 0 Μέρος διάρκειας 3

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία και μελέτη μιας μαθητικής Κοινότητας Διερεύνησης μέσω ενός ιστολόγιου

Δημιουργία και μελέτη μιας μαθητικής Κοινότητας Διερεύνησης μέσω ενός ιστολόγιου Δημιουργία και μελέτη μιας μαθητικής Κοινότητας Διερεύνησης μέσω ενός ιστολόγιου Σοφία Αγγέλαινα, Αθανάσιος Τζιμογιάννης sangelaina@gmail.com, ajimoyia@uop.gr Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής,

Διαβάστε περισσότερα

Professional Studies 2 0 1 0-2 0 1 1

Professional Studies 2 0 1 0-2 0 1 1 Professional Studies 2 0 1 0-2 0 1 1 Περιεχόμενα BUSINESS ADMINISTRATION 05 Leadership 06 LDR 1111 / Doing Business In Asia 06 VBN 2600 / Business Plan 07 VBN 2000 / Αποτελεσματικές Διαπραγματευσεις 08

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών Μεταπτυχιακή Διατριβή στα Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα Εφαρμογή Υπαρχόντων Αλγορίθμων Συστάσεων, σε Εκπαιδευτικά Σύνολα

Διαβάστε περισσότερα

Building a Multi-Ethnic and Multi-National Cyprus

Building a Multi-Ethnic and Multi-National Cyprus Building a Multi-Ethnic and Multi-National Cyprus Report of a Structured Dialouge Co-Laboratory Elementary School Deryneia A 2, 3, 16 November 2007 Future Worlds Center 2008 Authors: Editor: Kerstin Wittig,

Διαβάστε περισσότερα

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS i Ελληνικό Ανοικτό Περιοδικό ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής Πανεπιστήμιο & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης ICODL 2013 7 ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση 2013 Μεθοδολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Το προγραμματιστικό περιβάλλον Lego Mindstorms ως εργαλείο υποστήριξης εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων ρομποτικής

Το προγραμματιστικό περιβάλλον Lego Mindstorms ως εργαλείο υποστήριξης εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων ρομποτικής Το προγραμματιστικό περιβάλλον Lego Mindstorms ως εργαλείο υποστήριξης εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων ρομποτικής Δ. Αλιμήσης Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) alimisis@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΕ. "The Mediterranean Graduate School of Social Cognition ΚΑΤΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΕ. The Mediterranean Graduate School of Social Cognition ΚΑΤΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Παράρτηµα «Θ» (Υ.Π.Π. Τριτ. Εκπ. Αρ. 1.4/03) ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΕ "The Mediterranean Graduate School of Social Cognition ΚΑΤΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ [ Αρθρo

Διαβάστε περισσότερα

Student s evaluation through the project method- Case study

Student s evaluation through the project method- Case study Η αξιολόγηση του μαθητή μέσω της μεθόδου project - Μελέτη περίπτωσης Student s evaluation through the project method- Case study Βενετία Καπαχτσή, Εκπαιδευτικός, Med, Phd, bekapah@gmail.com Ιωάννα Παντελίδη,

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακή παιδεία σε περιβάλλον απόστασης: βασικές αρχές και παιδαγωγικά ζητήματα

Πληροφοριακή παιδεία σε περιβάλλον απόστασης: βασικές αρχές και παιδαγωγικά ζητήματα Πληροφοριακή παιδεία σε περιβάλλον απόστασης: βασικές αρχές και παιδαγωγικά ζητήματα Μιχάλης Νικητάκης ΤΕΙ Κρήτης, Κεντρική Βιβλιοθήκη, nikit@lib.teicrete.gr Παμπουχίδου Αναστασία ΤΕΙ Κρήτης, Τμήμα Εφαρμοσμένης

Διαβάστε περισσότερα

INEQUALITIES IN EDUCATION AN ANNOTATED BIBLIOGRAPHY ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ MIA ΣΧΟΛΙΑΣΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

INEQUALITIES IN EDUCATION AN ANNOTATED BIBLIOGRAPHY ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ MIA ΣΧΟΛΙΑΣΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ INEQUALITIES IN EDUCATION AN ANNOTATED BIBLIOGRAPHY ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ MIA ΣΧΟΛΙΑΣΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Κείµενα Εργασίας 2003/3 Working Papers 2003/3 BIBLIOGRAPHY OF SOCIAL SCIENCES ON MODERN GREEK

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ Δ. Κάββουρα Διδάκτωρ Διδακτικής της Ιστορίας (407), Π.Τ.Ν. Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Tα ελληνόγλωσσα προγράμματα μας προσφέρουν

Tα ελληνόγλωσσα προγράμματα μας προσφέρουν EΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΡΟΝΤΟ GREEK COMMUNITY OF TORONTO ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ GREEK PAIDEIA ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ GREEK LANGUAGE AND HERITAGE PROGRAMS Επενδύουμε στην Ελληνική Γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της μαθησιακής παρουσίας φοιτητών σε μια κοινότητα ιστολογίων χρησιμοποιώντας την Ανάλυση Κοινωνικών Δικτύων

Μελέτη της μαθησιακής παρουσίας φοιτητών σε μια κοινότητα ιστολογίων χρησιμοποιώντας την Ανάλυση Κοινωνικών Δικτύων Μελέτη της μαθησιακής παρουσίας φοιτητών σε μια κοινότητα ιστολογίων χρησιμοποιώντας την Ανάλυση Κοινωνικών Δικτύων Παναγιώτης Τσιωτάκης, Δημήτριος Ρούσσινος, Αθανάσιος Τζιμογιάννης ptsiotakis@uop.gr;

Διαβάστε περισσότερα

BIOPOLITICS INTERNATIONAL ORGANISATION. E-learning Program for the Environment. Comments of Participants

BIOPOLITICS INTERNATIONAL ORGANISATION. E-learning Program for the Environment. Comments of Participants BIOPOLITICS INTERNATIONAL ORGANISATION International University for the Bio-Environment E-learning Program for the Environment Comments of Participants International and Greek Courses 2008-2013 BIOPOLITICS

Διαβάστε περισσότερα