Σ. Κνηδακπαζάθεο Πιαζηηθόο Χεηξνπξγόο. Οδεγόο Αηζζεηηθήο Πιαζηηθήο Χεηξνπξγηθήο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σ. Κνηδακπαζάθεο Πιαζηηθόο Χεηξνπξγόο. Οδεγόο Αηζζεηηθήο Πιαζηηθήο Χεηξνπξγηθήο"

Transcript

1 Σ. Κνηδακπαζάθεο Πιαζηηθόο Χεηξνπξγόο Οδεγόο Αηζζεηηθήο Πιαζηηθήο Χεηξνπξγηθήο ΑΘΗΝΑ 2009

2

3 Χεηιενπιαζηηθή Χεηιενπιαζηηθή είλαη ε ρεηξνπξγηθή αλάπιαζε ησλ ρεηιέσλ γηα θνζκεηηθνύο ιόγνπο. Σηελ Αγγιηθή γιώζζα ε ρεηιενπιαζηηθή απνδίδεηαη κε ηνπο όξνπο lips surgery θαη labiaplasty. Πξόθεηηαη γηα κία νκάδα ρεηξνπξγηθώλ παξεκβάζεσλ κε ζηόρν ηε βειηίσζε ηεο εκθάληζεο ησλ ρεηιέσλ. Με ηε ρεηιενπιαζηηθή είλαη δπλαηή ε αύμεζε ή ε κείσζε ηνπ όγθνπ θαη ε αιιαγή ηνπ ζρήκαηνο ησλ ρεηιέσλ. Αλάδεημε ησλ ρεηιέσλ είλαη επίζεο δπλαηή κε κε ρεηξνπξγηθέο παξεκβάζεηο. Σηηο παξεκβάζεηο απηέο ζπγθαηαιέγνληαη ηα βηνινγηθά ή βηνζπκβαηά εκθπηεύκαηα (θνιιαγόλν, παινπξνληθό νμύ, πνιπαηζπιέλην θιπ), πνπ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην θεθάιαην «Δπεκβάζεηο αλαλέσζεο ηνπ πξνζώπνπ». Με ηα εκθπηεύκαηα επηηπγράλεηαη αύμεζε ηνπ όγθνπ ησλ ρεηιέσλ, ηνληζκόο ηνπ πεξηγξάκκαηνο, απόζβεζε ησλ πεξηζηνκαηηθώλ ξπηίδσλ, ησλ ξηλνπαξεηαθώλ απιάθσλ θαη ησλ απιάθσλ ζηηο γσλίεο ηνπ ζηόκαηνο. Σηόρνη Με ηε ρεηιενπιαζηηθή επηηπγράλεηαη: Αύμεζε ή κείσζε ηνπ όγθνπ ησλ ρεηιέσλ. Απόζβεζε ησλ θάζεησλ πεξηζηνκαηηθώλ ξπηίδσλ. Αύμεζε ηνπ βιελλνγόλνπ (εξπζξνύ) ησλ ρεηιέσλ. Αιιαγή ηνπ ζρήκαηνο ησλ ρεηιέσλ. Τνληζκόο ηνπ πεξηγξάκκαηνο ησλ ρεηιέσλ. Αλύςσζε ηνπ άλσ ρείινπο Η ρεηιενπιαζηηθή κεηώλεη ηελ ειηθία ηνπ ζπλόινπ ηνπ πξνζώπνπ, ηδίσο αλ ζπλδπαζηεί κε άιιεο επεκβάζεηο αλαλέσζεο ηνπ ηειεπηαίνπ. Η απόζβεζε ησλ πεξηζηνκαηηθώλ ξπηίδσλ θαη ε αύμεζε ηνπ όγθνπ ησλ ρεηιέσλ πξνζδίδεη κεγάιε ηνπηθή αλαλέσζε, πην επράξηζηε θαη πην ραξνύκελε όςε.

4 Αληελδείμεηο Βαξηέο, κε ειεγρόκελεο πλεπκνληθέο, θαξδηαθέο ή λεθξηθέο παζήζεηο. Αλεμέιεγθηε ππέξηαζε θαη αξξύζκηζηνο δηαβήηεο. Αλσκαιίεο πήμεσο ηνπ αίκαηνο Σνβαξή ςπρηαηξηθή πάζεζε Δηαδηθαζία ρεηιενπιαζηηθήο 1 ε επίζθεςε: Σηελ πξώηε επίζθεςε πξέπεη λα αλαπηπρζεί ε ακθίδξνκε εμνηθείσζε θαη εκπηζηνζύλε αζζελνύο θαη πιαζηηθνύ ρεηξνπξγνύ. Οη αιιαγέο πνπ πξόθεηηαη λα γίλνπλ ζηα ρείιε πξέπεη λα απνθαζηζηνύλ θαη λα πξνζρεδηαζηνύλ κε ζαθήλεηα θαη απόιπηε ζπλαίλεζε. Η γπλαίθα πξέπεη λα ππνδείμεη, ε ίδηα, ζην γηαηξό ηα ζεκεία πνπ, θαηά ηε γλώκε ηεο, ρξεηάδνληαη ηξνπνπνίεζε θαη ηηο αιιαγέο πνπ επηζπκεί λα πξαγκαηνπνηήζεη ζηα ρείιε ηεο κε θάζε ιεπηνκέξεηα. Ο γηαηξόο ζα αθνύζεη κε πξνζνρή ηηο αιιαγέο πνπ επηζπκεί ην ζπγθεθξηκέλν άηνκν, ζην ζύλνιν θαη ζηα επηκέξνπο ζεκεία ηνπ ζηόκαηνο. Θα εμεηάζεη ηα ρείιε θαη ζα θαζνξίζεη πνηεο από ηηο αιιαγέο απηέο είλαη ρεηξνπξγηθά εθηθηέο. Αλ νη αιιαγέο πνπ θξίλεη νξζέο θαη ρεηξνπξγηθά εθηθηέο ν γηαηξόο ζπκπίπηνπλ κε ηηο επηζπκίεο ηεο γπλαίθαο ε δηαδηθαζία νινθιεξώλεηαη. Σε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ν γηαηξόο ζα αηηηνινγήζεη ηε δηαθσλία ηνπ θαη ζα αλαιύζεη ηηο πξνηάζεηο ηνπ κε θαηαλνεηό ηξόπν. Θα αλαπξνζαξκόζεη ελδερνκέλσο ηηο αιιαγέο πνπ πξνηείλεη, έηζη ώζηε λα εθπιεξώζεη ηηο επηζπκίεο ηεο, κόλν αλ απηό είλαη ρεηξνπξγηθά εθηθηό. Σε θάζε πεξίπησζε νη αιιαγέο πξέπεη λα είλαη θνηλήο απνδνρήο από γηαηξό θαη αζζελή δηαθνξεηηθά ν γηαηξόο κπνξεί λα αξλεζεί λα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ επέκβαζε.

5 Σηελ ίδηα επίζθεςε ν γηαηξόο ζα εμεγήζεη ηελ όιε δηαδηθαζία ηεο επέκβαζεο. Ιδηαίηεξε ζεκαζία έρεη ν ρξόλνο αλάξξσζεο, ε κεηεγρεηξεηηθή δηαδηθαζία θαη νη ηπρόλ επηπινθέο. Καιό είλαη, όια ηα παξαπάλσ λα θαηαγξαθνύλ ζε έλα είδνο ηαηξηθνύ ζπκθσλεηηθνύ πνπ ζα ππνγξαθεί από ην γηαηξό θαη ηελ αζζελή γηα ακθνηεξόπιεπξε εμαζθάιηζε θαη πξόιεςε πηζαλώλ παξεμεγήζεσλ. Πξνεγρεηξεηηθόο εξγαζηεξηαθόο έιεγρνο: Απαηηείηαη κόλν ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ ππάξρνπλ γλσζηά πξνβιήκαηα πγείαο ε ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ ε επέκβαζε πξαγκαηνπνηείηαη κε γεληθή αλαηζζεζία θαη πεξηιακβάλεη: Γεληθή αίκαηνο Οπξία αίκαηνο Σάθραξν αίκαηνο Κξεαηηλίλε αίκαηνο Αθηηλνγξαθία ζώξαθνο θαη πξνζώπνπ Ηιεθηξνθαξδηνγξάθεκα Ο βαζηθόο πξνεγρεηξεηηθόο θιηληθόο έιεγρνο πεξηιακβάλεη: Καξδηνινγηθή εθηίκεζε Αλαηζζεζηνινγηθή εθηίκεζε Σε πεξίπησζε εληνπηζκνύ παζνινγηθνύ εξγαζηεξηαθνύ ή θιηληθνύ επξήκαηνο ν έιεγρνο επαλαιακβάλεηαη ή επεθηείλεηαη θαηά ηελ θξίζε ηνπ γηαηξνύ. Πξνεγρεηξεηηθά κέηξα: Απνθπγή ιήςεο αζπηξίλεο θαη αληηπεθηηθώλ θαξκάθσλ 5 εκέξεο πξηλ από ηελ επέκβαζε. Λήςε άιισλ θαξκάθσλ κεηά από ελεκέξσζε ηνπ γηαηξνύ. Αθαίξεζε θάζε είδνπο crayon θαη επηθαιύςεσλ ησλ ρεηιέσλ. Τερληθή απμεηηθήο ρεηιενπιαζηηθήο: Η επέκβαζε πξαγκαηνπνηείηαη κε δπν ηξόπνπο. Σηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα ησλ ρεηιέσλ ή ζην εζσηεξηθό ηνπ ζηόκαηνο. Σηελ εμσηεξηθή ρεηιενπιαζηηθή ζρεδηάδεηαη θαη αθαηξείηαη ισξίδα δέξκαηνο πάρνπο κεξηθώλ ρηιηνζηώλ θαηά κήθνο ηνπ νξίνπ δέξκαηνο- εξπζξνύ ησλ ρεηιέσλ. Σηε ζπλέρεηα ξάβεηαη ε ηνκή κε ιεπηά εμσηεξηθά ή ελδνδεξκηθά, απνξξνθήζηκα ξάκκαηα. Γηα θαιύηεξε ζπξξαθή ν γηαηξόο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη εηδηθά κεγεζπληηθά γπαιηά. Η επέκβαζε κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ζην έλα ή θαη ζηα δύν ρείιε ηαπηόρξνλα. Σηελ εζσηεξηθή ρεηιενπιαζηηθή ζρεδηάδεηαη ζηνλ βιελλνγόλν ηνκή ζρήκαηνο ιαηηληθνύ V κε ην άλνηγκα πξνο ηα θάησ, γηα ην επάλσ ρείινο θαη πξνο ηα επάλσ γηα ην θάησ. Έιθεηαη ην ρείινο πξνο ηα έμσ, ε ηνκή δηαλνίγεηαη ζηελ επηζπκεηή έθηαζε θαη ζηε ζπλέρεηα ξάβεηαη κε ηέηνην ηξόπν ώζηε λα κεηαηξαπεί ζε θεθαιαίν Υ. Η ξαθή απηή σζεί ηνλ βιελλνγόλν ηνπ ζηόκαηνο πξνο ηα έμσ, απμάλνληαο ην νξαηό ηκήκα ηνπ εξπζξνύ ησλ ρεηιέσλ.

6 Εηθόλα 1: Τερληθή εμσηεξηθήο απμεηηθήο ρεηιενπιαζηηθήο: α. πξνεγρεηξεηηθή εηθόλα, β. αθαίξεζε ισξίδαο δέξκαηνο, γ. ζπξξαθή Τερληθή κεησηηθήο ρεηιενπιαζηηθήο: Σρεδηάδεηαη ηνμνεηδήο ηνκή ηνπ βιελλνγόλνπ, ζην εζσηεξηθό ηνπ ζηόκαηνο, παξάιιειε κε ηε γξακκή ηνπ εξπζξνύ ησλ ρεηιέσλ θαη ζε απόζηαζε ηέηνηα ώζηε λα κελ είλαη νξαηή. Υπνινγίδεηαη θαη αθαηξείηαη ισξίδα βιελλνγόλνπ ηόζε ώζηε λα πξνθιεζεί ε επηζπκεηή κείσζε ηνπ νξαηνύ ηκήκαηνο ηνπ εξπζξνύ ησλ ρεηιέσλ. Ο βιελλνγόλνο ξάβεηαη ζηε ζπλέρεηα κε απνξξνθήζηκα ξάκκαηα πνπ δελ αθαηξνύληαη. Τερληθή αλύςσζεο ηνπ άλσ ρείινπο. Η αλύςσζε ηνπ θξεκαζκέλνπ άλσ ρείινπο επηηπγράλεηαη κε ηελ αθαίξεζε ηκήκαηνο δέξκαηνο θαη ππνδόξηνπ ηζηνύ από ηε βάζε ηεο κύηεο. Η αθαίξεζε ζρεδηάδεηαη κε ηέηνην ηξόπν ώζηε λα ειαηησζεί ην κήθνο ηνπ ρείινπο ζηνλ επηζπκεηό βαζκό θαη ε ηειηθή ξαθή ηνπ δέξκαηνο λα ζπκπέζεη κε ηελ ξηλνρεηιηθή πηπρή. α β γ Εηθόλα 2: Τερληθή αλύςσζεο ηνπ άλσ ρείινπο: α. πξνεγρεηξεηηθή εηθόλα, β. αθαίξεζε ηκήκαηνο δέξκαηνο ζηε βάζε ηεο κύηεο, γ. ζπξξαθή Μεηεγρεηξεηηθή πνξεία: Διάρηζηνο,ππνθεξηόο πόλνο,θπξίσο θαηά ην πξώην 24σξν, πνπ ειέγρεηαη κε παπζίπνλα. Οίδεκα ησλ ρεηιέσλ θαηά ην 1 ν 24σξν πνπ ππνρσξεί, θαηά ην κεγαιύηεξν πνζνζηό, ζην 2 ν -4 ν 24σξν. Δθρπκώζεηο ησλ ρεηιέσλ πνπ ππνρσξνύλ ζηαδηαθά ζε 2-3 εκέξεο. Γελ ρξεηάδεηαη επίδεζε

7 Καζεκεξηλή επάιεηςε ή πιύζεηο ζηόκαηνο (αλ ε επέκβαζε είλαη εζσηεξηθή) κε αληηζεπηηθό πνπ ζα ζπζηήζεη ν γηαηξόο γηα 3 24σξα. Λήςε αληηβηνηηθνύ δελ απαηηείηαη ζπλήζσο. Λήςε απνηδεκαηηθώλ ή αληηθιεγκνλνδώλ θαξκάθσλ, αλ ν γηαηξόο ην θξίλεη απαξαίηεην. Κξύεο θνκπξέζεο ζηα ρείιε θαηά ηα δύν πξώηα 24σξα πεξηνξίδνπλ ζεκαληηθά ην νίδεκα θαη ην αίζζεκα ηάζεο. Απνθπγή ιήςεο ζθιεξήο, νγθώδνπο ηξνθήο ηηο πξώηεο 7-10 εκέξεο. Απνθπγή ρξήζεο crayon γηα σξα. Αλ ππάξρνπλ εμσηεξηθά ξάκκαηα αθαηξνύληαη ζε 7-10 εκέξεο. Επηπινθέο Γελ ππάξρνπλ ζνβαξέο ρεηξνπξγηθέο επηπινθέο. Σηηο αηζζεηηθέο επηπινθέο πεξηιακβάλνληαη Αζπκκεηξία ησλ ρεηιέσλ Αηειήο ή ππεξβνιηθή εθηνκή ηνπ βιελλνγόλνπ Αλσκαιίεο ζην πεξίγξακκα ησλ ρεηιέσλ

. Κνηδακπαζάθεο Πιαζηηθόο Χεηξνπξγόο. Οδεγόο. Αηζζεηηθήο Πιαζηηθήο Χεηξνπξγηθήο

. Κνηδακπαζάθεο Πιαζηηθόο Χεηξνπξγόο. Οδεγόο. Αηζζεηηθήο Πιαζηηθήο Χεηξνπξγηθήο . Κνηδακπαζάθεο Πιαζηηθόο Χεηξνπξγόο Οδεγόο Αηζζεηηθήο Πιαζηηθήο Χεηξνπξγηθήο ΑΘΗΝΑ 2009 Ρηλνπιαζηηθή Ρηλνπιαζηηθή είλαη ε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε πνπ επηηπγράλεη ηελ αλάπιαζε ηεο κύηεο κε ζηόρν ηελ ηξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

. Κνηδακπαζάθεο Πιαζηηθόο Υεηξνπξγόο. Οδεγόο Αηζζεηηθήο Πιαζηηθήο Υεηξνπξγηθήο

. Κνηδακπαζάθεο Πιαζηηθόο Υεηξνπξγόο. Οδεγόο Αηζζεηηθήο Πιαζηηθήο Υεηξνπξγηθήο . Κνηδακπαζάθεο Πιαζηηθόο Υεηξνπξγόο Οδεγόο Αηζζεηηθήο Πιαζηηθήο Υεηξνπξγηθήο ΑΘΗΝΑ 2009 Ρπηηδνπιαζηηθή Ρπηηδνπιαζηηθή είλαη ε ρεηξνπξγηθή δηόξζσζε ηεο ραιάξσζεο ηνπ δέξκαηνο θαη ησλ ππνδόξησλ ηζηώλ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

. Κνηδακπαζάθεο Πιαζηηθόο Υεηξνπξγόο. Οδεγόο Αηζζεηηθήο Πιαζηηθήο Υεηξνπξγηθήο

. Κνηδακπαζάθεο Πιαζηηθόο Υεηξνπξγόο. Οδεγόο Αηζζεηηθήο Πιαζηηθήο Υεηξνπξγηθήο . Κνηδακπαζάθεο Πιαζηηθόο Υεηξνπξγόο Οδεγόο Αηζζεηηθήο Πιαζηηθήο Υεηξνπξγηθήο ΑΘΗΝΑ 2009 Μείσζε καζηώλ άλδξα ΑΝΑΙΘΗΙΑ: Γεληθή ΓΙΑΡΚΔΙΑ: 45 min -2 ώξεο αλάινγα κε ηελ ηερληθή. ΜΔΣΑΓΓΙΗ ΑΙΜΑΣΟ: Γελ απαηηείηαη.

Διαβάστε περισσότερα

Σ. Κνηδακπαζάθεο Πιαζηηθόο Χεηξνπξγόο. Οδεγόο Αηζζεηηθήο Πιαζηηθήο Χεηξνπξγηθήο

Σ. Κνηδακπαζάθεο Πιαζηηθόο Χεηξνπξγόο. Οδεγόο Αηζζεηηθήο Πιαζηηθήο Χεηξνπξγηθήο Σ. Κνηδακπαζάθεο Πιαζηηθόο Χεηξνπξγόο Οδεγόο Αηζζεηηθήο Πιαζηηθήο Χεηξνπξγηθήο ΑΘΗΝΑ 2009 Ληπναλαξξόθεζε Η εληνπηζκέλε ζπζζώξεπζε ιίπνπο είλαη ζπρλή δπζκνξθία πνπ ηαιαηπσξεί πνιιέο γπλαίθεο, θπξίσο έγγακεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Δηζαγσγή ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Απηό ην βηβιηάξην δίλεη πιεξνθνξίεο θπξίσο ζε αζζελείο αιιά θαη ζε άιινπο ελδηαθεξόκελνπο πνπ ζέινπλ λα ελεκεξσζνύλ γηα ηνλ θαξθίλν πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ ΣΗ ΜΗΣΡΑ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ ΣΗ ΜΗΣΡΑ ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ ΣΗ ΜΗΣΡΑ Πεξηερόκελα Δηζαγσγή Απηό ην βηβιηάξην ζα είλαη ρξήζηκν αλ εζείο ή θάπνην άιιν άηνκν από ην νηθνγελεηαθό ή ην θηιηθό ζαο πεξηβάιινλ έρεη δηαγλσζζεί κε θαξθίλν

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ 2 ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ (Sleeve Gastrectomy) Εςάγγελορ Νάνορ Η Λαπαξνζθνπηθή Δπηκήθεο Γαζηξεθηνκή είλαη κηα λέα ρεηξνπξγηθή κέζνδνο αδπλαηίζκαηνο πνπ κπνξεί λα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΟ ΠΤΡΔΣΟ EBOLA ΑΝΑΘΔΧΡΖΜΔΝΔ ΟΓΖΓΙΔ ΓΙΑ ΔΚΑΒ. Οθηώβξηνο 2014

ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΟ ΠΤΡΔΣΟ EBOLA ΑΝΑΘΔΧΡΖΜΔΝΔ ΟΓΖΓΙΔ ΓΙΑ ΔΚΑΒ. Οθηώβξηνο 2014 ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΟ ΠΤΡΔΣΟ EBOLA ΑΝΑΘΔΧΡΖΜΔΝΔ ΟΓΖΓΙΔ ΓΙΑ ΔΚΑΒ Οθηώβξηνο 2014 Οι οδηγίερ αςηέρ αθοπούν ηην πεπίπηωζη ηηρ ππογπαμμαηιζμένηρ μεηαθοπάρ αζθενή πος πληποί ηα κπιηήπια ηος ςπό διεπεύνηζη ή πιθανού κπούζμαηορ

Διαβάστε περισσότερα

Κακώζειρ πεπιθεπικών νεύπων

Κακώζειρ πεπιθεπικών νεύπων Κακώζειρ πεπιθεπικών νεύπων Τα πεπιθεπικά νεύπα είλαη είηε ακηγώο θηλεηηθά είηε ακηγώο αηζζεηηθά. Τα κεγαιύηεξα λεύξα είλαη κηθηά κε θηλεηηθνύο θαη αηζζεηηθνύο άμνλεο λα πνξεύνληαη ζε δηαθνξεηηθέο δεζκίδεο.

Διαβάστε περισσότερα

Παζήζεηο σκηθήο δώλεο

Παζήζεηο σκηθήο δώλεο Παζήζεηο σκηθήο δώλεο ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΣΑΗ Ξεθηλάκε πάληνηε από ην ηζηνξηθό. Σα ζπκπηώκαηα είλαη: πόλνο, δπζθακςία, παξακόξθσζε, απώιεηα ιεηηνπξγηθόηεηαο. Ο πόλνο: ε πεξηνρή ηνπ ώκνπ απνηειεί εζηία πόλνπ πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ρνκπνηηθή Χεηξνπξγηθή ύζηεκα Da Vinci

Ρνκπνηηθή Χεηξνπξγηθή ύζηεκα Da Vinci ΑΚΗΗ 4 Ρνκπνηηθή Χεηξνπξγηθή ύζηεκα Da Vinci 1. Ρνκπνηηθή ρεηξνπξγηθή Πξηλ είθνζη ρξόληα μεθηλνύζε έλα πείξακα. Η ρεηξνπξγηθή κε ιαπαξνζθόπεζε, νπηηθέο ίλεο θαη βίληεν. ηόρνο ηνπ πεηξάκαηνο ήηαλ ε εθηέιεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΔΙΑΜΟ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ Ε ΠΑΣΡΟΝ

ΧΕΔΙΑΜΟ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ Ε ΠΑΣΡΟΝ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ Σ.Δ.Η. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ- ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΚΗΛΚΗ ΣΜΖΜΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ & ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΔΝΓΤΜΑΣΧΝ ΧΕΔΙΑΜΟ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ Ε ΠΑΣΡΟΝ (ΘΕΩΡΙΑ) ΔΤΡΤΓΗΚΖ ΠΑΠΑΥΡΖΣΟΤ Δξγ.πλεξγάηεο- ΒA(Hons), MSc ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΥΔΓΗΑΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Αηκνδπλακηθή ηεο αξηεξηνθιεβηθήο αλαζηόκωζεο Τπνινγηζηηθή πξνζνκνίωζε

Αηκνδπλακηθή ηεο αξηεξηνθιεβηθήο αλαζηόκωζεο Τπνινγηζηηθή πξνζνκνίωζε ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΖ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΥΟΛΖ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΓΗΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΓΗΑΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΦΑΝΟΣ Μ. ΣΤΕΦΑΣ Φεηξνπξγόο Οθζαικίαηξνο Λεωφ. Μεσογείων 8 Α, Αθήνα (115 27) 210 777 00 89 www.stefasvision.gr

ΣΤΕΦΑΝΟΣ Μ. ΣΤΕΦΑΣ Φεηξνπξγόο Οθζαικίαηξνο Λεωφ. Μεσογείων 8 Α, Αθήνα (115 27) 210 777 00 89 www.stefasvision.gr Σελίδα1 ΣΤΕΦΑΝΟΣ Μ. ΣΤΕΦΑΣ Φεηξνπξγόο Οθζαικίαηξνο Λεωφ. Μεσογείων 8 Α, Αθήνα (115 27) 210 777 00 89 www.stefasvision.gr Τι είναι γλαύκωμα; To γιαύθσκα είλαη κηα νκάδα παζήζεσλ πνπ πξνθαινύλ βξαδεία πξννδεπηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Η πλήπηρ ενδοζκοπική σειποςπγική επέμβαζη μεζοζπονδύλιος δίζκος

Η πλήπηρ ενδοζκοπική σειποςπγική επέμβαζη μεζοζπονδύλιος δίζκος Η πλήπηρ ενδοζκοπική σειποςπγική επέμβαζη μεζοζπονδύλιος δίζκος Ο κπνζθειεηηθόο πόλνο είλαη έλαο από ηνπο πην ζπλεζηζκέλνπο ιόγνπο γηα λα επηζθεθζείηε ην γηαηξό. Η ζεξαπεία ησλ εθθπιηζηηθώλ αζζελεηώλ ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 11: Βαζηθέο αξρέο ηεο ηξηδνδηάγλσζεο. Όηαλ ε πξνβαιιόκελε αιιαγή, είλαη ελεξγή, παξάγεη ηα αθόινπζα απνηειέζκαηα:

Κεθάιαην 11: Βαζηθέο αξρέο ηεο ηξηδνδηάγλσζεο. Όηαλ ε πξνβαιιόκελε αιιαγή, είλαη ελεξγή, παξάγεη ηα αθόινπζα απνηειέζκαηα: Κεθάιαην 11: Βαζηθέο αξρέο ηεο ηξηδνδηάγλσζεο Όηαλ ε πξνβαιιόκελε αιιαγή, είλαη ελεξγή, παξάγεη ηα αθόινπζα απνηειέζκαηα: a. - Σε πεξίπησζε πνπ ε ηξνπνπνίεζε επεξεάδεη ην ιηπώδε ηζηό, ην επίπεδν ηεο ρνιεζηεξόιεο

Διαβάστε περισσότερα

Εμσζσκαηηθή ζεξαπεία θξνπζηηθώλ θπκάησλ, πηεδνειεθξηθήο παξαγσγήο, ζηελ αληηκεηώπηζε ησλ ηππηθώλ ελδείμεσλ από ηε DIGEST Μεζνπξόζεζκα απνηειέζκαηα

Εμσζσκαηηθή ζεξαπεία θξνπζηηθώλ θπκάησλ, πηεδνειεθξηθήο παξαγσγήο, ζηελ αληηκεηώπηζε ησλ ηππηθώλ ελδείμεσλ από ηε DIGEST Μεζνπξόζεζκα απνηειέζκαηα Εμσζσκαηηθή ζεξαπεία θξνπζηηθώλ θπκάησλ, πηεδνειεθξηθήο παξαγσγήο, ζηελ αληηκεηώπηζε ησλ ηππηθώλ ελδείμεσλ από ηε DIGEST Μεζνπξόζεζκα απνηειέζκαηα Ειζαγφγή Η εμσζσκαηηθή ζεξαπεία θξνπζηηθώλ θπκάησλ (ESWT)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΔΤΦΤΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑΓΝΧΖ ΠΑΘΖΔΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΣΑΣΖ

ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΔΤΦΤΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑΓΝΧΖ ΠΑΘΖΔΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΣΑΣΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ «ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΕΧΖ» ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΔΤΦΤΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑΓΝΧΖ ΠΑΘΖΔΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΣΑΣΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Μαξία Ν. Σζηκάξα 1151 Δηδηθεπόκελε ηαηξόο

Διαβάστε περισσότερα

10 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα

10 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ 10 o Ξεξηερόκελα 10.1 ΔΗΑΓΩΓΗΘΑ... 280 10.2 ΠΑΡΑΓΟΛΣΔ ΘΗΛΓΤΛΟΤ ΓΗΑ ΚΔΣΔΓΥΔΗΡΖΣΗΘΔ ΠΛΔΤΚΟΛΗΘΔ ΔΠΗΠΙΟΘΔ... 280 10.3 ΘΑΠΛΗΚΑ ΘΑΗ ΑΛΑΗΘΖΗΑ... 282 10.3.1 ΠΑΘΟΦΤΙΟΛΟΓΙΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΓΖΓΗΩΝ ΥΡΖΖ: ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ ΣΟΝ ΥΡΖΣΖ. Cimzia 200 mg ενέζιμο διάλςμα certolizumab pegol

ΦΤΛΛΟ ΟΓΖΓΗΩΝ ΥΡΖΖ: ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ ΣΟΝ ΥΡΖΣΖ. Cimzia 200 mg ενέζιμο διάλςμα certolizumab pegol ΦΤΛΛΟ ΟΓΖΓΗΩΝ ΥΡΖΖ: ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ ΣΟΝ ΥΡΖΣΖ Cimzia 200 mg ενέζιμο διάλςμα certolizumab pegol Γιαβάζηε πποζεκηικά ολόκληπο ηο θύλλο οδηγιών σπήζηρ πποηού σπηζιμοποιήζεηε αςηό ηο θάπμακο. - Φπιάμηε απηό

Διαβάστε περισσότερα

Πεξίιεςε ησλ Υαξαθηεξηζηηθώλ ηνπ Πξντόληνο. Rectogesic 4 mg/g Ορθική αλοιφή

Πεξίιεςε ησλ Υαξαθηεξηζηηθώλ ηνπ Πξντόληνο. Rectogesic 4 mg/g Ορθική αλοιφή Πεξίιεςε ησλ Υαξαθηεξηζηηθώλ ηνπ Πξντόληνο Rectogesic 4 mg/g Ορθική αλοιφή 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ Rectogesic 4 mg/g Οξζηθή αινηθή. 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Τξηληηξηθή γιπθεξίλε (Glyceryl

Διαβάστε περισσότερα

Σζίπα Υαξίθιεηα Α.Μ. 217. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. Πάτξαο Γεώξγηνο

Σζίπα Υαξίθιεηα Α.Μ. 217. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. Πάτξαο Γεώξγηνο ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ MARKETING ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΣΗ ΣΤΣΙΚΗ ΓΤΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Δ ΑΘΔΝΔΙ ΣΑ ΙΓΙΩΣΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΔΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ 1. ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΘΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 1.1 Ολνκαζία Xozal 5mg/ml πόζηκεο ζηαγόλεο, δηάιπκα 1.2 ύλζεζε Δξαζηηθή νπζία: levocetirizine dihydrochloride Έθδνρα: Sodium acetate, acetic

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΕ ΚΑΘ ΠΩ ΑΝΣΘΜΕΣΩΠΘΖΟΝΣΑΘ ΥΕΘΡΟΤΡΓΘΚΑ ΟΘ ΚΑΣΕΣΡΑΜΜΕΝΕ ΑΡΘΡΩΕΘ. Μπνπδηθάθνο Μηραήι Οξζνπεδηθόο Γ.Ν.Κεθαινληάο

ΠΟΣΕ ΚΑΘ ΠΩ ΑΝΣΘΜΕΣΩΠΘΖΟΝΣΑΘ ΥΕΘΡΟΤΡΓΘΚΑ ΟΘ ΚΑΣΕΣΡΑΜΜΕΝΕ ΑΡΘΡΩΕΘ. Μπνπδηθάθνο Μηραήι Οξζνπεδηθόο Γ.Ν.Κεθαινληάο ΠΟΣΕ ΚΑΘ ΠΩ ΑΝΣΘΜΕΣΩΠΘΖΟΝΣΑΘ ΥΕΘΡΟΤΡΓΘΚΑ ΟΘ ΚΑΣΕΣΡΑΜΜΕΝΕ ΑΡΘΡΩΕΘ Μπνπδηθάθνο Μηραήι Οξζνπεδηθόο Γ.Ν.Κεθαινληάο πλεζέζηεξεο αηηίεο θαηαζηξνθήο ησλ αξζξώζεσλ: 1) Δθθπιηζηηθή αξζξίηηδα (νζηεναξζξίηηδα) 2)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ BREVIBLOC 10 mg/ml Γηάιπκα γηα ελδνθιέβηα έγρπζε 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Esmolol hydrochloride 10 mg/ml Η σζκσηηθόηεηα

Διαβάστε περισσότερα