. Κνηδακπαζάθεο Πιαζηηθόο Υεηξνπξγόο. Οδεγόο Αηζζεηηθήο Πιαζηηθήο Υεηξνπξγηθήο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ". Κνηδακπαζάθεο Πιαζηηθόο Υεηξνπξγόο. Οδεγόο Αηζζεηηθήο Πιαζηηθήο Υεηξνπξγηθήο"

Transcript

1 . Κνηδακπαζάθεο Πιαζηηθόο Υεηξνπξγόο Οδεγόο Αηζζεηηθήο Πιαζηηθήο Υεηξνπξγηθήο ΑΘΗΝΑ 2009

2

3 Ρπηηδνπιαζηηθή Ρπηηδνπιαζηηθή είλαη ε ρεηξνπξγηθή δηόξζσζε ηεο ραιάξσζεο ηνπ δέξκαηνο θαη ησλ ππνδόξησλ ηζηώλ ηνπ πξνζώπνπ θαη ηνπ ηξαρήινπ, κε ζηόρν ηε δηάηαζή ηνπο θαη ηελ απόζβεζε ησλ ξπηίδσλ θαη ησλ άιισλ ζεκείσλ ηνπ γεξαζκνύ. Η ξπηηδνπιαζηηθή απνθαιείηαη θαη ξπηηδεθηνκή ή πιαζηηθή ηνπ πξνζώπνπ. Σηελ αγγιηθή γιώζζα ε ξπηηδνπιαζηηθή απνδίδεηαη κε ηνπο όξνπο Rhytidectomy, Rhytidoplasty, Lifting ή Face lift. Ολική ρυηιδοπλαζηική είλαη ε ξπηηδνπιαζηηθή πνπ αθνξά όιεο ηηο αλαηνκηθέο δώλεο ηνπ πξνζώπνπ. Ρυηιδοπλαζηική παρειών και ηραχήλου είλαη ε ξπηηδνπιαζηηθή ησλ παξεηώλ θαη ηεο ηξαρειηθήο ρώξαο. Ρυηιδοπλαζηική ηου μεηώπου είλαη ε ξπηηδνπιαζηηθή κόλν ηνπ κεηώπνπ. Μικρή ρυηιδοπλαζηική είλαη ε πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο, δηάξθεηαο θαη βαξύηεηαο ξπηηδνπιαζηηθή ησλ παξεηώλ θαη ηνπ ηξαρήινπ. ηόρνη Με ηελ ξπηηδνπιαζηηθή επηηπγράλεηαη: Αθαίξεζε ηεο πεξίζζεηαο ηνπ ραιαξνύ δέξκαηνο ηνπ πξνζώπνπ πνπ εθδειώλεηαη ηδηαίηεξα κε ηελ πηώζε ησλ θξπδηώλ, ησλ παξεηώλ θαη ηνπ ηξαρήινπ. Σύζθημε ηεο πεξηηνλίαο θαη ηνπ κπτθνύ ζηξώκαηνο θάησ από ην δέξκα ηνπ πξνζώπνπ Δμάιεηςε ή βειηίσζε ησλ ξπηίδσλ, ησλ απιάθσλ θαη ησλ αλαδηπιώζεσλ πνπ πξνθαιεί ε ραιάξσζε ησλ ηζηώλ ηνπ πξνζώπνπ. Αθαίξεζε ηεο πεξίζζεηαο ηνπ ιίπνπο από ηηο παξεηέο θαη ηνλ ηξάρειν. Δπαλαθνξά ηεο όςεο ηνπ πξνζώπνπ ζε πξνγελέζηεξε ειηθία

4

5 Η ξπηηδνπιαζηηθή επαλαθέξεη ηελ όςε ηνπ πξνζώπνπ ζε πξνγελέζηεξε ειηθία όρη όκσο θαη ηελ πξαγκαηηθή ειηθία. Ο βαζκόο ηεο επαλαθνξάο εμαξηάηαη από ηε δεμηνηερλία ηνπ πιαζηηθνύ ρεηξνπξγνύ αιιά θαη από κηα ζεηξά άιισλ παξαγόλησλ όπσο ε ειηθία, ην βάξνο ηνπ ζώκαηνο, ν ηύπνο ηνπ δέξκαηνο, ε ςπρηθή δηάζεζε, ε θιεξνλνκηθόηεηα, νη ζπλζήθεο δηαβίσζεο θαη ε γεληθή θαηάζηαζε ηεο πγείαο. Μηα ηδέα ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο ξπηηδνπιαζηηθήο ζρεκαηίδνπκε έιθνληαο κε ηα ρέξηα ην δέξκα ηνπ ηξαρήινπ θαη ησλ παξεηώλ πξνο ηα επάλσ θαη πίζσ θαη ην δέξκα ηνπ κεηώπνπ πξνο ηα επάλσ έηζη ώζηε λα επαλέξρνληαη ηα πεζκέλα θξύδηα ζηε ζσζηή ηνπο ζέζε. Αληελδείμεηο Βαξηέο, κε ειεγρόκελεο πλεπκνληθέο, θαξδηαθέο, λεθξηθέο ή νξκνληθέο παζήζεηο. Αλεμέιεγθηε ππέξηαζε θαη αξξύζκηζηνο δηαβήηεο. Ηιηθία κηθξόηεξε ησλ 30 θαη κεγαιύηεξε ησλ 75 ρξόλσλ Αλσκαιίεο πήμεσο ηνπ αίκαηνο Κύεζε Βαξύ θάπληζκα Σνβαξή ςπρηαηξηθή πάζεζε Ψπρνινγηθή αζηάζεηα, κε ππέξκεηξεο απαηηήζεηο θαη πξνζδνθίεο επίιπζεο άιισλ πξνβιεκάησλ κέζσ ηεο επέκβαζεο. Δηαδηθαζία ξπηηδνπιαζηηθήο 1 ε επίζθεςε: Σηελ πξώηε επίζθεςε κεγάιε ζεκαζία έρεη ε γλσξηκία θαη ε ακθίδξνκε εμνηθείσζε αζζελνύο θαη πιαζηηθνύ ρεηξνπξγνύ. Η αζζελήο πξέπεη λα εθζέζεη ζην γηαηξό, κε θάζε ιεπηνκέξεηα, ην πξόβιεκά ηεο. Οθείιεη λα ππνδείμεη ηα ζεκεία ηνπ πξνζώπνπ ηεο πνπ, θαηά ηε γλώκε ηεο, είλαη πξνβιεκαηηθά θαη ηελ ελνρινύλ θαη αθόκε πσο θαη πόζν θαληάδεηαη όηη κπνξνύλ λα δηνξζσζνύλ. Ο γηαηξόο ζα εμεηάζεη επηκειώο ηε γπλαίθα πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηώζεη ηελ έθηαζε ηεο ραιάξσζεο ηνπ δέξκαηνο θαη ησλ ππνδόξησλ κπώλ θαη πεξηηνληώλ. Θα εθηηκήζεη ηελ πθή θαη ηελ ειαζηηθόηεηα ηνπ δέξκαηνο θαη ζα πξνζπαζήζεη λα ππνινγίζεη ην βαζκό ηεο επαλαθνξάο, έιθνληαο ην δέξκα ηνπ πξνζώπνπ θαη ηνπ ηξαρήινπ πξνο ηα επάλσ θαη πίζσ. Ο πιαζηηθόο ρεηξνπξγόο ζα εθηηκήζεη ηε γεληθή θαηάζηαζε ηεο πγείαο, ηελ πξνζσπηθόηεηα θαη ηελ ςπρηθή ζηαζεξόηεηα ηεο αζζελνύο θαη ζα πξνζπαζήζεη λα καληέςεη ηνπο ζηόρνπο θαη ηηο πξνζδνθίεο ηεο. Σην ζεκείν απηό ρξεηάδεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή. Η αζζελήο πξέπεη λα εμεγήζεη κε ζαθήλεηα ζην γηαηξό ηη επηδηώθεη θαη ηη αλακέλεη από ηε ζπγθεθξηκέλε επέκβαζε θαη ν γηαηξόο νθείιεη λα εμεγήζεη κε εηιηθξίλεηα ζηελ αζζελή ηη είλαη ξεαιηζηηθό θαη εθηθηό θαη ηη όρη. Δλδεηθηηθά, ζέκαηα πνπ ρξεηάδνληαη δηεπθξίληζε είλαη: Η ξπηηδνπιαζηηθή εμαζθαιίδεη ηελ απνκάθξπλζε ηεο ραιάξσζεο θαη ηε δηάηαζε ηνπ δέξκαηνο θαη ησλ κπώλ ηνπ πξνζώπνπ. Δμαθαλίδεη ή βειηηώλεη ηηο ξπηίδεο θαη ηηο απιαθώζεηο ηνπ πξνζώπνπ. Γελ αιιάδεη ηελ πθή θαη ηε ρξνηά ηνπ δέξκαηνο. Η ξπηηδνπιαζηηθή επαλαθέξεη πξάγκαηη ηελ όςε ηνπ πξνζώπνπ ζε πξνγελέζηεξε ειηθία. Ο γηαηξόο όκσο δελ κπνξεί λα πξνθαζνξίζεη ζε πνηα ειηθία γηαηί απηό εμαξηάηαη από κηα ζεηξά παξαγόλησλ ηελ επίδξαζε ησλ νπνίσλ δελ κπνξεί λα πξνβιέςεη.

6 Δίλαη πηζαλό, καδί κε ηε ξπηηδνπιαζηηθή, λα απαηηεζνύλ πξόζζεηεο παξεκβάζεηο πξνθεηκέλνπ λα κεγηζηνπνηεζεί ην όθεινο. Τέηνηεο παξεκβάζεηο είλαη ε βιεθαξνπιαζηηθή, ε δεξκναπόμεζε ησλ ρεηιέσλ, ε αλαλέσζε ηνπ δέξκαηνο ηνπ πξνζώπνπ κε ηε βνήζεηα ιέηδεξ, ρεκηθνύ πήιηλγ ή δεξκναπόμεζεο, ε εκθύηεπζε νπζηώλ όπσο είλαη ην παινπξνληθό νμύ θαη ην θνιιαγόλν, ε ρξήζε αιιαληηθήο ηνμίλεο (Botox, Dyspersa) ή αθόκε αηζζεηηθέο παξεκβάζεηο (κάζθεο αλαλέσζεο, θξέκεο, καθηγηάδ, αιιαγή ρηελίζκαηνο θαη ρξώκαηνο καιιηώλ θιπ). Οη παιηέο, βαζηέο, έληνλεο ξπηίδεο θαη αύιαθεο ηνπ πξνζώπνπ ζα βειηησζνύλ αιιά κπνξεί λα κελ εμαθαληζηνύλ κε ηε ξπηηδνπιαζηηθή. Σηελ πεξίπησζε απηή είλαη πηζαλό λα απαηηεζνύλ πξόζζεηεο παξεκβάζεηο. Η ξπηηδνπιαζηηθή δελ αλαζηέιιεη ηε δηαδηθαζία ηνπ γεξαζκνύ θαη επνκέλσο ε αλαλέσζε πνπ επηηπγράλεη κεηώλεηαη ζηαδηαθά κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ. Παξόηη, απνδεδεηγκέλα, αζθεί επλντθέο επηδξάζεηο αθόκε θαη πνιιά ρξόληα κεηά ηελ επέκβαζε, ε αλαλέσζε πνπ επηηπγράλεη δηαηεξείηαη ηθαλνπνηεηηθά γηα 7-10 ρξόληα θαηά κέζν όξν. Δίλαη επνκέλσο πηζαλό λα απαηηεζεί επαλάιεςε ηεο νιηθήο ξπηηδνπιαζηηθήο ή κηθξή ξπηηδνπιαζηηθή, ζε ρξόλν πνπ εμαξηάηαη από πνηθηιία παξαγόλησλ κεηαμύ ησλ νπνίσλ ζπγθαηαιέγνληαη ε ειηθία, νη επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ( εζνπνηνί, ηξαγνπδηζηέο, δεκόζηα πξόζσπα), ε πνηόηεηα ηνπ δέξκαηνο, νη θιεξνλνκηθέο θαηαβνιέο, ε ςπρηθή δηάζεζε (θαηάζιηςε, λεπξώζεηο) θαη νη ζπλζήθεο δηαβίσζεο. Ο πιαζηηθόο ρεηξνπξγόο ζα ζπλεθηηκήζεη όια ηα δεδνκέλα θαη κεηά ηηο παξαπάλσ δηεπθξηλίζεηο ζα πξνηείλεη ηελ ελδεδεηγκέλε, ζε θάζε πεξίπησζε, επέκβαζε πνπ κπνξεί λα είλαη: Οιηθή ξπηηδνπιαζηηθή αλ ε ράιαζε ηνπ δέξκαηνο επεθηείλεηαη ζε νιόθιεξν ην πξόζσπν. Δίλαη πηζαλό λα ζπλδπαζηεί κε ιηπναλαξξόθεζε ησλ παξεηώλ θαη ηνπ ηξαρήινπ, αλ ππάξρεη ζπγθέληξσζε ιίπνπο, κε βιεθαξνπιαζηηθή, αλ ζπλππάξρεη ράιαζε ησλ βιεθάξσλ ή κε δεξκναπόμεζε ησλ ρεηιηώλ αλ ππάξρνπλ πεξηζηνκαηηθέο ξπηίδεο. Μεξηθή ξπηηδνπιαζηηθή παξεηώλ θαη ηξαρήινπ αλ ε ράιαζε ηνπ δέξκαηνο εληνπίδεηαη θπξίσο ζηηο παξεηέο θαη ζηνλ ηξάρειν. Δίλαη πηζαλό λα ζπλδπαζηεί κε ιηπναλαξξόθεζε παξεηώλ θαη ηξαρήινπ, κε βιεθαξνπιαζηηθή ή κε δεξκναπόμεζε ησλ ρεηιηώλ. Μεξηθή ξπηηδνπιαζηηθή ηνπ κεηώπνπ αλ ε ράιαζε ηνπ δέξκαηνο εληνπίδεηαη ζην κέησπν. Δίλαη πηζαλό λα ζπλδπαζηεί κε βιεθαξνπιαζηηθή. Μηθξή ξπηηδνπιαζηηθή ζε πεξηπηώζεηο πεξηνξηζκέλεο ράιαζεο ησλ παξεηώλ θαη ηνπ ηξαρήινπ, ζε πεξηπηώζεηο πξνεγνύκελεο ξπηηδνπιαζηηθήο ή ζε

7 πεξηπηώζεηο πνπ ε νιηθή ή ε κεξηθή ξπηηδνπιαζηηθή δελ ελδείθλπληαη ιόγσ κεγάιεο ειηθίαο ή πξνβιεκάησλ πγείαο. Δίλαη πηζαλό λα ζπλδπαζηεί κε ιηπναλαξξόθεζε ηνπ ηξαρήινπ, κε βιεθαξνπιαζηηθή ή κε δεξκναπόμεζε ησλ ρεηιηώλ. Καιό είλαη, όια ηα παξαπάλσ λα θαηαγξαθνύλ ζε έλα είδνο ηαηξηθνύ ζπκθσλεηηθνύ πνπ ζα ππνγξαθεί από ην γηαηξό θαη ηελ αζζελή γηα ακθνηεξόπιεπξε εμαζθάιηζε θαη πξόιεςε πηζαλώλ παξεμεγήζεσλ. Πξνεγρεηξεηηθόο θιηληθόο θαη εξγαζηεξηαθόο έιεγρνο: Ο βαζηθόο πξνεγρεηξεηηθόο εξγαζηεξηαθόο έιεγρνο πεξηιακβάλεη: Γεληθή αίκαηνο Οπξία αίκαηνο Σάθραξν αίκαηνο Κξεαηηλίλε αίκαηνο Ψεπδνρνιελεζηεξάζε νξνύ Βαζηθόο αληηπεθηηθόο έιεγρνο Αθηηλνγξαθία ζώξαθνο Ηιεθηξνθαξδηνγξάθεκα Ο βαζηθόο πξνεγρεηξεηηθόο θιηληθόο έιεγρνο πεξηιακβάλεη: Καξδηνινγηθή εθηίκεζε Αλαηζζεζηνινγηθή εθηίκεζε Σε πεξίπησζε εληνπηζκνύ παζνινγηθνύ εξγαζηεξηαθνύ ή θιηληθνύ επξήκαηνο ν έιεγρνο επαλαιακβάλεηαη ή επεθηείλεηαη θαηά ηελ θξίζε ηνπ γηαηξνύ. Πξνεγρεηξεηηθά κέηξα: Απνθπγή ιήςεο αζπηξίλεο, αληηπεθηηθώλ θαξκάθσλ, αληηζπιεπηηθώλ θαη βηηακίλεο Δ κία εβδνκάδα πξηλ από ηελ επέκβαζε. Λήςε άιισλ θαξκάθσλ κεηά από ελεκέξσζε ηνπ γηαηξνύ. Γηαθνπή θαπλίζκαηνο 2 εβδνκάδεο πξηλ από ηελ επέκβαζε. Δπηινγή νηθείνπ πξνζώπνπ γηα ζπκπαξάζηαζε θαηά ηα πξώηα σξα κεηά ηελ επέκβαζε Δπηινγή θαη πξνεηνηκαζία ηνπ θαηάιιεινπ ρώξνπ γηα ηε κεηεγρεηξεηηθή αλάξξσζε. Πξνκήζεηα ησλ απαηηνύκελσλ θαξκάθσλ θαη πιηθώλ ( εηδηθόο πηεζηηθόο επίδεζκνο πξνζώπνπ, επίδεζκνη, γάδεο) κεηά από ζπλελλόεζε κε ην γηαηξό. Καιό ινύζηκν ην πξνεγνύκελν βξάδπ Αθαίξεζε θάζε είδνπο καθηγηάδ θαη απνθπγή ρξήζεο ιάθ. Απνθπγή ιήςεο λεξνύ θαη ηξνθήο ηνπιάρηζηνλ 6 ώξεο πξηλ από ηελ επέκβαζε.

8 Σερληθή ηεο επέκβαζεο: Η ξπηηδνπιαζηηθή βαζίδεηαη ζηελ απνθόιιεζε ηνπ ραιαξσκέλνπ δέξκαηνο ηνπ πξνζώπνπ, ζηε δηάηαζή ηνπ, ζηελ αθαίξεζε ηνπ ηκήκαηνο πνπ πεξηζζεύεη θαη ζηελ θαζήισζε ηνπ ππνινίπνπ ζε πςειόηεξα ζεκεία. Σηηο πεξηπηώζεηο πξνρσξεκέλεο ραιάξσζεο δελ αξθεί ε «αλάξηεζε» κόλν ηνπ δέξκαηνο αιιά επηβάιιεηαη ε επαλαηνπνζέηεζε βαζύηεξσλ αλαηνκηθώλ ζηνηρείσλ όπσο είλαη ην επηπνιήο κπναπνλεπξσηηθό ζύζηεκα (SMAS). Τα ηειεπηαία ρξόληα εθαξκόδεηαη ην ππνπεξηνζηηθό ιίθηηλγθ ζην νπνίν ε απνθόιιεζε γίλεηαη αθόκε βαζύηεξα, θάησ από ην πεξηόζηεν ησλ νζηώλ ηνπ πξνζώπνπ κε ηε βνήζεηα εηδηθώλ ελδνζθνπηθώλ ρεηξνπξγηθώλ εξγαιείσλ, πνπ πεξηνξίδνπλ ηηο ηνκέο ηνπ δέξκαηνο θαη ηηο θαθώζεηο ησλ ηζηώλ ζην ειάρηζην.

9 Οιηθή Ρπηηδνπιαζηηθή. Οιηθή ξπηηδνπιαζηηθή είλαη ε πιαζηηθή όισλ ησλ αλαηνκηθώλ δσλώλ ηνπ πξνζώπνπ θαη επνκέλσο πεξηιακβάλεη ηε ξπηηδνπιαζηηθή ηνπ ηξαρήινπ, ησλ παξεηώλ, ησλ θξνηάθσλ θαη ηνπ κεηώπνπ. Η κεξηθή ξπηηδνπιαζηηθή ηνπ ηξαρήινπ, ησλ παξεηώλ, ησλ θξνηάθσλ θαη ηνπ κεηώπνπ εθηειείηαη κε ηελ ίδηα αθξηβώο ηερληθή. Απιώο πεξηνξίδεηαη ζηε ζπγθεθξηκέλε αλαηνκηθή δώλε. Γηα ην ιόγν απηό πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά κόλν ε νιηθή θαη όρη νη επηκέξνπο ξπηηδνπιαζηηθέο ηνπ πξνζώπνπ. Μεηά ηελ έγρπζε δηαιύκαηνο θπζηνινγηθνύ νξνύ, ηνπηθνύ αλαηζζεηηθνύ θαη αδξελαιίλεο θάησ από ην δέξκα ησλ θξνηάθσλ, ησλ παξεηώλ θαη ηνπ ηξαρήινπ, αθνινπζεί ιηπναλαξξόθεζε, κε ιεπηή θάλνπια, θαηά ηελ νπνία αλαξξνθάηαη ην πιενλάδνλ ιίπνο ζηνλ ιαηκό θαη ζηηο παξεηέο, πάλσ από ηηο ξηλνπαξεηαθέο αύιαθεο. Τν ζηάδην απηό είλαη ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθό ζε άηνκα παρύζαξθα κε ζπζζώξεπζε ιίπνπο ζηηο πεξηνρέο απηέο (έληνλα κήια, δηπινζάγνλν) ελώ κπνξεί λα παξαιεθζεί ζε ιεπηά άηνκα ρσξίο ηδηαίηεξε ζπγθέληξσζε ιίπνπο. Εηθόλα 1: Ληπναλαξξόθεζε πξνζώπνπ Με ηε βνήζεηα απνζηεηξσκέλεο κεηαιιηθήο ρηέλαο θαη καξθαδόξνπ ζρεδηάδεηαη ε ηνκή πνπ μεθηλά από ηνλ θξόηαθν 5-6 εθ πάλσ από ην απηί θαη 5-6 εθ πίζσ από ην όξην ησλ ηξηρώλ, δηέξρεηαη ζηαδηαθά κπξνζηά από ην άλσ ηξηηεκόξην ηνπ πηεξπγίνπ, πίζσ από ηνλ ηξάγν, γύξσ από ηε βάζε ηνπ ινβίνπ θαη πίζσ από ην πηεξύγην θαη θαηαιήγεη ζηα καιιηά ηνπ απρέλα ζε βάζνο 3-4 εθ. Μέζσ ηεο ηνκήο απηήο απνθνιιάηαη ην δέξκα από ηνπο ππνθείκελνπο ηζηνύο ζε πεξηνρή πνύ αθνξίδεηαη από ην απηί, ηνλ θξόηαθν, ηε γσλία ηνπ καηηνύ, ηελ ξηλνπαξεηαθή αύιαθα θαη ηε κέζε γξακκή ηνπ ηξαρήινπ θαη πεξηιακβάλεη ην ζύλνιν ηνπ πξνζώπνπ, εθηόο από ηα κάηηα, ηε κύηε, ην ζηόκα θαη ην πεγνύλη.

10 Εηθόλα3: Σερληθή ξπηηδνπιαζηηθήο παξεηώλ θαη ηξαρήινπ: α ρεδηαζκόο ηεο αξρηθήο ηνκήο, β Απνθόιιεζε ηνπ δέξκαηνο ηνπ πξνζώπνπ, γ Έιμε θαη αλάξηεζε πεξηηνλίαο, δ Παξαζθεπή ηνπ κπναπνλεπξσηηθνύ ζηξώκαηνο (ΜΑ), ε Αλάξηεζε ηνπ ΜΑ, ζη Έιμε δέξκαηνο πξνο ηα επάλσ θαη πίζσ, δ πξξαθή δέξκαηνο.

11 Αθνινπζεί ε έιμε θαη αλάξηεζε ησλ εζσηεξηθώλ ζηξσκάησλ ηνπ πξνζώπνπ. Αλ ε ραιάξσζε ηνπ δέξκαηνο ζηνλ ηξάρειν είλαη πεξηνξηζκέλε αξθεί ε αλαδίπισζε ηνπ εζσηεξηθνύ κπναπνλεπξσηηθνύ ζηξώκαηνο θαη ε αλάξηεζή ηνπ πςειόηεξα, κπξνζηά θαη πίζσ από ην απηί, κε εζσηεξηθά απνξξνθήζηκα ξάκκαηα. Σηηο πεξηπηώζεηο ζνβαξήο ραιάξσζεο ηνπ ηξαρήινπ, πνπ ζρεκαηίδεη ρνξδή, εληνπίδεηαη ην εζσηεξηθό κπναπνλεπξσηηθό ζηξώκα (SMAS), παξαζθεπάδεηαη πξνζεθηηθά, απνθνιιάηαη από ηα βαζύηεξα ζηξώκαηα, δηαρσξίδεηαη κεξηθά θαη ξάβεηαη πςειόηεξα κπξνζηά θαη πίζσ από ην απηί, κε παξόκνηα ξάκκαηα. Έιθεηαη ην δέξκα πξνο ηα πίζσ θαη πάλσ, από δύν ζεκεία εκπξόο θαη πίζσ από ην απηί, ππνινγίδεηαη θαη απνθόβεηαη ην ηκήκα πνπ πεξηζζεύεη θαη ην ππόινηπν ξάβεηαη κε ειαθξά ηάζε, θαηά κήθνο ηεο αξρηθήο ηνκήο, αθνύ πξνεγνπκέλσο ηνπνζεηεζνύλ δύν ιεπηνί ζσιήλεο παξνρέηεπζεο θελνύ. Εηθόλα 4: Ελδνζθνπηθή ξπηηδνπιαζηηθή ηνπ κεηώπνπ. α. πεξηνρή απνθόιιεζεο, β Εηζαγσγή ελδνζθνπίνπ θαη απνθόιιεζε δέξκαηνο, γ Αλάξηεζε δέξκαηνο κε εζσηεξηθά ξάκκαηα, δ πξξαθή δέξκαηνο.

12 Δάλ ην δέξκα ηνπ κεηώπνπ είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε θαη ε πηώζε ησλ θξπδηώλ είλαη ειάρηζηε ε επέκβαζε ηεξκαηίδεηαη ζην ζεκείν απηό, έρνληαο νινθιεξώζεη κηα βαζηθή ξπηηδνπιαζηηθή ή έλα βαζηθό ιίθηηλγθ. Σηελ αληίζεηε πεξίπησζε ην ρεηξνπξγηθό πεδίν κεηαθέξεηαη ζην κέησπν όπνπ, αλάινγα κε ην βαζκό ηεο ραιάξσζεο, ηελ ειηθία θαη ηνλ βαζκό πηώζεο ησλ θξπδηώλ, επηιέγεηαη ε ελδεδεηγκέλε κέζνδνο. Σε λέα άηνκα, κε πεξηνξηζκέλε ραιάξσζε ηνπ δέξκαηνο ηνπ κεηώπνπ θαη κηθξή ή κέηξηα πηώζε ησλ θξπδηώλ, επηιέγεηαη ε ελδνζθνπηθή ξπηηδνπιαζηηθή ηνπ κεηώπνπ. Αληίζεηα ζε άηνκα κεγαιύηεξεο ειηθίαο κε ζνβαξή πηώζε ησλ θξπδηώλ θαη κεγάιε ραιάξσζε ηνπ κεηώπνπ, πνπ δελ αληηκεησπίδεηαη ρσξίο αθαίξεζε δέξκαηνο, επηιέγεηαη ε αλνηθηή ξπηηδνπιαζηηθή ηνπ κεηώπνπ. Ελδνζθνπηθή ξπηηδνπιαζηηθή ηνπ κεηώπνπ: Η πεξηνρή ηνπ κεηώπνπ πξνεηνηκάδεηαη κε έγρπζε δηαιύκαηνο θπζηνινγηθνύ νξνύ, ηνπηθνύ αλαηζζεηηθνύ θαη αδξελαιίλεο. Η επέκβαζε πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε βνήζεηα γσληαθνύ ελδνζθνπίνπ ζπλδεδεκέλνπ ζε θάκεξα πνπ εηζάγεηαη θάησ από ην δέξκα από 3 κηθξέο ηνκέο κήθνπο 2-3 εθ, 2 εθ πίζσ από ην όξην ησλ ηξηρώλ ηεο θεθαιήο, κία ζηε κέζε ηνπ κεηώπνπ θαη δύν ζηελ πξνέθηαζε ηνπ ηέινπο ησλ θξπδηώλ. Τν δέξκα απνθνιιάηαη,κε εηδηθά εξγαιεία, ζε όιε ηελ έθηαζε ηνπ κεηώπνπ, πάλσ ζηελ θξνηαθηθή πεξηηνλία, ζηνπο θξνηάθνπο θαη θάησ από ην πεξηόζηεν ζην νζηό ηνπ κεηώπνπ, κέρξη ην ρείινο ηνπ νθζαικηθνύ θόγρνπ. Αλ απαηηείηαη, δηαηέκλνληαη νη κύεο πνπ πξνθαινύλ θάζεηεο απιαθώζεηο ζην κεζόθξπν (επηζθύληνη θαη ππξακνεηδήο). Οη νπξέο ησλ θξπδηώλ έιθνληαη εζσηεξηθά πξνο ηα επάλσ κε εηδηθό ξάκκα θαη αλαξηώληαη ζηελ πεξηηνλία ηνπ θξαλίνπ, θνληά ζηηο αξρηθέο ηνκέο ηνπ δέξκαηνο. Αθαηξείηαη κηθξό ηκήκα δέξκαηνο πνπ πεξηζζεύεη θαη νη ηνκέο ξάβνληαη κε ρεηξνπξγηθά θιίπο. Αλνηθηή ξπηηδνπιαζηηθή ηνπ κεηώπνπ: Η πεξηνρή ηνπ κεηώπνπ πξνεηνηκάδεηαη κε έγρπζε δηαιύκαηνο θπζηνινγηθνύ νξνύ, ηνπηθνύ αλαηζζεηηθνύ θαη αδξελαιίλεο. Σρεδηάδεηαη ζηεθαληαία ηνκή πνπ εθηείλεηαη από ηνλ έλα θξόηαθν ζηνλ άιιν ζε ζρήκα «ζηέθαο» θαη ζε βάζνο 7 εθ από ην όξην ησλ ηξηρώλ ηνπ κεηώπνπ. Τν δέξκα ηνπ κεηώπνπ απνθνιιάηαη κέρξη ην ρείινο ησλ νθζαικηθώλ θόγρσλ. Γηαηέκλνληαη νη κύεο πνπ πξνθαινύλ θάζεηεο απιαθώζεηο ζην κεζόθξπν (επηζθύληνη θαη ππξακνεηδήο). Οη νπξέο ησλ θξπδηώλ έιθνληαη εζσηεξηθά κε εηδηθό ξάκκα θαη αλαξηώληαη θνληά ζην λέν όξην ησλ ηξηρώλ, ζηελ επηθξάληα απνλεύξσζε θαη ην πεξηόζηεν. Τν δέξκα ηνπ κεηώπνπ έιθεηαη πξνο ηα επάλσ, απνθόπηεηαη ην ηκήκα πνπ πεξηζζεύεη θαη ην ππόινηπν ξάβεηαη κε ρεηξνπξγηθά θιηπο θαηά κήθνο ηεο αξρηθήο ηνκήο ππό ηάζε.

13 Εηθόλα 5: Αλνηθηή ξπηηδνπιαζηηθή ηνπ πξνζώπνπ: α ρεδηαζκόο θαη δηελέξγεηα ηεο ηνκήο ηνπ δέξκαηνο, β Απνθόιιεζε ηνπ δέξκαηνο, γ Δηαηνκή ησλ κπώλ πνπ πξνθαινύλ ζπλνθξύσζε, δ Έιμε ηνπ δέξκαηνο, απνθνπή ηεο πεξίζζεηαο θαη ζπξξαθή κέζα ζηα καιιηά. Με ην ηέινο ηεο ξπηηδνπιαζηηθήο ηνπ κεηώπνπ ε νιηθή ξπηηδνπιαζηηθή νινθιεξώλεηαη. Αλ απαηηνύληαη πξόζζεηεο επεκβάζεηο ζηα βιέθαξα, ζην ζηόκα ή ζηνλ ηξάρειν, εθηεινύληαη ζηε θάζε απηή.

14 Τν πξόζσπν ηπιίγεηαη κε γάδεο θαη ειαζηηθό επίδεζκν, ππό ειαθξά πίεζε θαη κε ηέηνην ηξόπν ώζηε λα παξακέλνπλ ειεύζεξα ηα κάηηα, ε κύηε θαη ην ζηόκα. Μεηεγρεηξεηηθή πνξεία: Διάρηζηνο ή ππνθεξηόο πόλνο,θπξίσο θαηά ην πξώην 24σξν, πνπ ειέγρεηαη κε παπζίπνλα. Οίδεκα ηνπ πξνζώπνπ πνπ μεθηλά ην 1 ν 24σξν, θνξπθώλεηαη ην 2 ν θαη ππνρσξεί, θαηά ην κεγαιύηεξν πνζνζηό, ζην 4 ν -5 ν 24σξν. Δίλαη δπλαηό λα ζπλππάξρνπλ εθρπκώζεηο. Μηθξό πνζνζηό ηνπ νηδήκαηνο παξακέλεη θαη ππνρσξεί ζηαδηαθά κέρξη ηελ 20 ε -30 ε εκέξα. Λήςε αληηβηνηηθνύ γηα 8 εκέξεο. Λήςε απνηδεκαηηθώλ ή αληηθιεγκνλνδώλ θαξκάθσλ, αλ ν γηαηξόο ην θξίλεη απαξαίηεην. Διαζηηθόο, πηεζηηθόο επίδεζκνο αξρηθά θαη εηδηθόο επίδεζκνο γηα ξπηηδνπιαζηηθή πνπ πηέδεη ηηο παξεηέο, ην κέησπν θαη ηνλ ηξάρειν αθήλνληαο ειεύζεξα ηε κύηε, ην ζηόκα θαη ηα κάηηα, κεηά ην 1 ν 24σξν, γηα 10 εκέξεο. Εηθόλα 6: Επίδεζε πξνζώπνπ κεηά από ξπηηδνπιαζηηθή. α 1ν 24σξν, β επόκελεο 10 εκέξεο Κξύεο θνκπξέζεο ζηηο παξεηέο θαη ζηα βιέθαξα θαηά ηα δύν πξώηα 24σξα πεξηνξίδνπλ ζεκαληηθά ην νίδεκα θαη ην αίζζεκα ηάζεο. Δθαξκνγή αληηζεπηηθνύ, ηεο επηινγήο ηνπ γηαηξνύ, θαηά κήθνο ηεο ηνκήο κε ηα ξάκκαηα, ηηο πξώηεο 3 εκέξεο. Απνθπγή ιήςεο ζθιεξήο ηξνθήο ηηο πξώηεο 2-3 εκέξεο. Απνθπγή ύπλνπ ζηα πιάγηα, έληνλνπ γέιηνπ θαη εθθξάζεσλ ηνπ πξνζώπνπ γηα 7 εκέξεο κεηά ηελ επέκβαζε. Απνθπγή βαθήο θαη πεξκαλάλη γηα 15 εκέξεο κεηά ηελ επέκβαζε. Λνύζηκν κεηά ηελ 3 ε εκέξα θαη ειαθξύ ρηέληζκα κε ηα ρέξηα ή πξνζερηηθά κε βνύξηζα. 1 ε αιιαγή ηελ επόκελε ηεο επέκβαζεο, νπόηε αθαηξνύληαη ζπλήζσο θαη νη παξνρεηεύζεηο. 2 ε αιιαγή ην 3 ν 24σξν θαη επόκελε ην 7 ν νπόηε ζπλήζσο αθαηξνύληαη ηα ξάκκαηα κπξνζηά από ηα απηηά. Τα ππόινηπα ξάκκαηα, ζηα καιιηά, αθαηξνύληαη θαηά ηελ 10 ε -14 ε εκέξα.

15 Δθηίκεζε ηεο κεηεγρεηξεηηθήο πνξείαο από ην γηαηξό ζε 1, 6 θαη 12 κήλεο. Επηπινθέο Σηηο επηπινθέο ηεο ξπηηδνπιαζηηθήο πεξηιακβάλνληαη Δπηπινθέο από ηελ αλαηζζεζία Αηκάησκα Σηηο ζπαληόηεξεο επηπινθέο πεξηιακβάλνληαη Νέθξσζε δέξκαηνο Βιάβε ηνπ πξνζσπηθνύ ή ηνπ νπηζζνσηηαίνπ λεύξνπ Σηηο αηζζεηηθέο επηπινθέο πεξηιακβάλνληαη Αζπκκεηξία ηνπ πξνζώπνπ Αηειήο εθηνκή ηεο πεξίζζεηαο ηνπ ραιαξσκέλνπ δέξκαηνο Υπεξδηάηαζε ηνπ δέξκαηνο ηνπ πξνζώπνπ Κνιιεκέλα ινβία ζηηο παξεηέο Απώιεηα ηξηρώλ θπξίσο ζηηο θξνηαθηθέο ρώξεο Υπεξηξνθηθέο νπιέο Παξαιιαγέο ξπηηδνπιαζηηθήο Τπνπεξηνζηηθή ξπηηδνπιαζηηθή : Σπλίζηαηαη ζηελ απνθόιιεζε ηνπ πεξηνζηένπ ηνπ κεηώπνπ, ησλ γλάζσλ θαη ησλ δπγσκαηηθώλ νζηώλ θαη ηελ αλάξηεζε ησλ ηζηώλ ηνπ πξνζώπνπ πςειόηεξα. Η επέκβαζε πξαγκαηνπνηείηαη κε ελδνζθνπηθή θάκεξα ζπλδεκέλε ζε νζόλε θαη εηδηθά ελδνζθνπηθά εξγαιεία. Σην κέησπν ην ελδνζθόπην εηζάγεηαη από 3 ηνκέο κήθνπο 2 εθ, 2εθ πίζσ από ην όξην ησλ ηξηρώλ. Όιν ην δέξκα ηνπ κεηώπνπ κέρξη ην ρείινο ηνπ θόγρνπ θαη ην επάλσ ηκήκα ησλ δπγσκαηηθώλ νζηώλ απνθνιιάηαη θάησ από ην πεξηόζηεν. Γηαηέκλνληαη νη κύεο ηνπ κεζνθξύνπ. Σηηο παξεηέο ε απνθόιιεζε ηνπ πεξηνζηένπ γίλεηαη από κηθξή ηνκή κπξνζηά από ηνλ 1 ν πξνγόκθην, ζηελ άλσ γλάζν. Απνθνιιάηαη ην πεξηόζηεν ησλ δπγσκαηηθώλ θαη ηεο άλσ γλάζνπ κέρξη ην θάησ ρείινο ησλ θόγρσλ. Οη γσλίεο ηνπ ζηόκαηνο θαη νη παξεηέο αλαξηώληαη κε εηδηθά ξάκκαηα ζηα δπγσκαηηθά θαη ζην θάησ ρείινο ησλ θόγρσλ. Η ηδέα ηεο ηερληθήο είλαη εληππσζηαθή. Δληνύηνηο ζηελ πξάμε δελ επηηπγράλνληαη ηα αλακελόκελα απνηειέζκαηα ελώ νη επηπινθέο δελ είλαη ζπάληεο. Σε θάζε πεξίπησζε δελ ζπληζηάηαη ζε άηνκα κε ζνβαξή ραιάξσζε, εθηόο αλ ζπλδπαζηεί κε βαζηθή ξπηηδνπιαζηηθή ησλ παξεηώλ θαη ηνπ ηξαρήινπ, νπόηε επηκεθύλεηαη ε δηάξθεηα θαη απμάλεηαη ε βαξύηεηα ηεο επέκβαζεο. Σην κέησπν πάλησο ηα απνηειέζκαηα είλαη θαιύηεξα θαη νη επηπινθέο ζπαληόηεξεο. Μηθξή ξπηηδνπιαζηηθή: Σηε κηθξή ξπηηδνπιαζηηθή απνθνιιάηαη ην δέξκα ησλ παξεηώλ θαη ηνπ ηξαρήινπ ζε κηθξή δώλε κπξνζηά θαη πίζσ από ην απηί. Καηά θαλόλα εθηειείηαη κε ηνπηθή αλαηζζεζία πνπ κπνξεί λα ζπλδπαζηεί κε κέζε. Μεηά ηελ έγρπζε δηαιύκαηνο θπζηνινγηθνύ νξνύ, ηνπηθνύ αλαηζζεηηθνύ θαη αδξελαιίλεο θάησ από ην δέξκα ησλ παξεηώλ θαη ηνπ ηξαρήινπ, αθνινπζεί ιηπναλαξξόθεζε, κε ιεπηή θάλνπια, θαηά ηελ νπνία αλαξξνθάηαη ην πιενλάδνλ ιίπνο ζηνλ ιαηκό θαη ζηηο παξεηέο.

16 Σρεδηάδεηαη ε ηνκή πνπ μεθηλά ζηνλ θξόηαθν, ιίγα εθαηνζηά πάλσ από ην απηί, δηέξρεηαη ζηαδηαθά κπξνζηά από ην άλσ ηξηηεκόξην ηνπ πηεξπγίνπ, πίζσ από ηνλ ηξάγν, γύξσ από ηε βάζε ηνπ ινβίνπ θαη πίζσ από ην πηεξύγην θαη θαηαιήγεη ζηα καιιηά ηνπ απρέλα ζε βάζνο 3-4 εθ. Μέζσ ηεο ηνκήο απηήο απνθνιιάηαη ην δέξκα από ηνπο ππνθείκελνπο ηζηνύο ζε κηα δώλε θάξδνπο 6-7 εθαηνζηώλ γύξσ από ην απηί. Αθνινπζεί ε έιμε θαη αλάξηεζε ησλ εζσηεξηθώλ ζηξσκάησλ ηνπ πξνζώπνπ κε ηελ αλαδίπισζε ηνπ εζσηεξηθνύ κπναπνλεπξσηηθνύ ζηξώκαηνο θαη ηελ αλάξηεζή ηνπ πςειόηεξα, κπξνζηά θαη πίζσ από ην απηί, κε εζσηεξηθά απνξξνθήζηκα ξάκκαηα. Έιθεηαη ην δέξκα πξνο ηα πίζσ θαη άλσ, από δύν ζεκεία εκπξόο θαη πίζσ από ην απηί, ππνινγίδεηαη θαη απνθόβεηαη ην ηκήκα πνύ πεξηζζεύεη θαη ην ππόινηπν ξάβεηαη κε ηάζε, θαηά κήθνο ηεο αξρηθήο ηνκήο.

Σ. Κνηδακπαζάθεο Πιαζηηθόο Χεηξνπξγόο. Οδεγόο. Αηζζεηηθήο Πιαζηηθήο Χεηξνπξγηθήο

Σ. Κνηδακπαζάθεο Πιαζηηθόο Χεηξνπξγόο. Οδεγόο. Αηζζεηηθήο Πιαζηηθήο Χεηξνπξγηθήο Σ. Κνηδακπαζάθεο Πιαζηηθόο Χεηξνπξγόο Οδεγόο Αηζζεηηθήο Πιαζηηθήο Χεηξνπξγηθήο ΑΘΗΝΑ 2009 Ωηνπιαζηηθή Ωηνπιαζηηθή είλαη ε ρεηξνπξγηθή αλάπιαζε ησλ πηεξπγίσλ ησλ απηηώλ γηα θνζκεηηθνύο ιόγνπο ή γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Σ. Κνηδακπαζάθεο Πιαζηηθόο Χεηξνπξγόο. Οδεγόο Αηζζεηηθήο Πιαζηηθήο Χεηξνπξγηθήο

Σ. Κνηδακπαζάθεο Πιαζηηθόο Χεηξνπξγόο. Οδεγόο Αηζζεηηθήο Πιαζηηθήο Χεηξνπξγηθήο Σ. Κνηδακπαζάθεο Πιαζηηθόο Χεηξνπξγόο Οδεγόο Αηζζεηηθήο Πιαζηηθήο Χεηξνπξγηθήο ΑΘΗΝΑ 2009 Χεηιενπιαζηηθή Χεηιενπιαζηηθή είλαη ε ρεηξνπξγηθή αλάπιαζε ησλ ρεηιέσλ γηα θνζκεηηθνύο ιόγνπο. Σηελ Αγγιηθή γιώζζα

Διαβάστε περισσότερα

. Κνηδακπαζάθεο Πιαζηηθόο Υεηξνπξγόο. Οδεγόο Αηζζεηηθήο Πιαζηηθήο Υεηξνπξγηθήο

. Κνηδακπαζάθεο Πιαζηηθόο Υεηξνπξγόο. Οδεγόο Αηζζεηηθήο Πιαζηηθήο Υεηξνπξγηθήο . Κνηδακπαζάθεο Πιαζηηθόο Υεηξνπξγόο Οδεγόο Αηζζεηηθήο Πιαζηηθήο Υεηξνπξγηθήο ΑΘΗΝΑ 2009 Μείσζε καζηώλ άλδξα ΑΝΑΙΘΗΙΑ: Γεληθή ΓΙΑΡΚΔΙΑ: 45 min -2 ώξεο αλάινγα κε ηελ ηερληθή. ΜΔΣΑΓΓΙΗ ΑΙΜΑΣΟ: Γελ απαηηείηαη.

Διαβάστε περισσότερα

. Κνηδακπαζάθεο Πιαζηηθόο Χεηξνπξγόο. Οδεγόο. Αηζζεηηθήο Πιαζηηθήο Χεηξνπξγηθήο

. Κνηδακπαζάθεο Πιαζηηθόο Χεηξνπξγόο. Οδεγόο. Αηζζεηηθήο Πιαζηηθήο Χεηξνπξγηθήο . Κνηδακπαζάθεο Πιαζηηθόο Χεηξνπξγόο Οδεγόο Αηζζεηηθήο Πιαζηηθήο Χεηξνπξγηθήο ΑΘΗΝΑ 2009 Ρηλνπιαζηηθή Ρηλνπιαζηηθή είλαη ε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε πνπ επηηπγράλεη ηελ αλάπιαζε ηεο κύηεο κε ζηόρν ηελ ηξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Σ. Κνηδακπαζάθεο Πιαζηηθόο Χεηξνπξγόο. Οδεγόο Αηζζεηηθήο Πιαζηηθήο Χεηξνπξγηθήο

Σ. Κνηδακπαζάθεο Πιαζηηθόο Χεηξνπξγόο. Οδεγόο Αηζζεηηθήο Πιαζηηθήο Χεηξνπξγηθήο Σ. Κνηδακπαζάθεο Πιαζηηθόο Χεηξνπξγόο Οδεγόο Αηζζεηηθήο Πιαζηηθήο Χεηξνπξγηθήο ΑΘΗΝΑ 2009 Ληπναλαξξόθεζε Η εληνπηζκέλε ζπζζώξεπζε ιίπνπο είλαη ζπρλή δπζκνξθία πνπ ηαιαηπσξεί πνιιέο γπλαίθεο, θπξίσο έγγακεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

. Κνηδακπαζάθεο Πιαζηηθόο Χεηξνπξγόο. Οδεγόο. Αηζζεηηθήο Πιαζηηθήο Χεηξνπξγηθήο

. Κνηδακπαζάθεο Πιαζηηθόο Χεηξνπξγόο. Οδεγόο. Αηζζεηηθήο Πιαζηηθήο Χεηξνπξγηθήο . Κνηδακπαζάθεο Πιαζηηθόο Χεηξνπξγόο Οδεγόο Αηζζεηηθήο Πιαζηηθήο Χεηξνπξγηθήο ΑΘΗΝΑ 2009 1.Ρπηηδνπιαζηηθή κε ξάκκαηα Πξόθεηηαη γηα λέα ηερληθή αλαλέσζεο ηνπ πξνζώπνπ πνπ βαζίδεηαη ζηελ αλάξηεζε ηνπ δέξκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε:

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: 1 ΟΡΙΜΟΙ MONOTONIA AKΡOTATA Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: Σν ιέγεηαη ζέζε ή ζεκείν ηνπ ηνπηθνύ κεγίζηνπ θαη ην ( ηνπηθό κέγηζην.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano). Να δηαηππώζεηε ην Θ.Bolzano. 5 ΘΔΜΑ Α μονάδες A. Να απνδείμεηε όηη γηα θάζε πνιπωλπκηθή

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ 2 ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ (Sleeve Gastrectomy) Εςάγγελορ Νάνορ Η Λαπαξνζθνπηθή Δπηκήθεο Γαζηξεθηνκή είλαη κηα λέα ρεηξνπξγηθή κέζνδνο αδπλαηίζκαηνο πνπ κπνξεί λα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ Κεθάλαιο 7 Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ 1 Προζθορά ανηαγωνιζηικού κλάδοσ Πώο πξέπεη λα ζπλδπαζηνύλ νη απνθάζεηο πξνζθνξάο ησλ πνιιώλ επηκέξνπο επηρεηξήζεσλ ελόο αληαγσληζηηθνύ θιάδνπ γηα λα βξνύκε ηελ θακπύιε πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Οπτική και Κύματα

Ασκήσεις Οπτική και Κύματα Παλεπηζηήκην Κξήηεο Τκήκα Επηζηήκεο θαη Τερλνινγίαο Υιηθώλ Ασκήσεις Οπτική και Κύματα Δηδάζθσλ: Δεκήηξεο Παπάδνγινπ Email: dpapa@materials.uc.gr Άλυτες Ασκήσεις: 1. Να πξνζδηνξίζεηε αλ νη αθόινπζεο ζπλαξηήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( )

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( ) 1. Άζξνηζκα Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: Θέινπκε λα εθθξάζνπκε ην άζξνηζκα ζαλ ζπλάξηεζε ηνπ. Δπνκέλσο έρνπκε: 2. Άζξνηζκα Ξεθηλάκε κε δύν

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ() ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΔΜΑ : Αλ ηζρύεη 3 3, λα δείμεηε όηη ηα ζεκεία Μ, Ν ηαπηίδνληαη. ΘΔΜΑ : Α Β Μ Γ Σην παξαπάλσ ζρήκα είλαη 3. α) Γείμηε όηη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους Κεθάιαην 0 Ελαχιστοποίηση του κόστους Ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θόζηνπο Μηα επηρείξεζε ειαρηζηνπνηεί ην θόζηνο ηεο αλ παξάγεη νπνηνδήπνηε δεδνκέλν επίπεδν πξντόληνο y 0 ζην κηθξόηεξν δπλαηό ζπλνιηθό θόζηνο. Τν

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Μάθημα 11 Τμήμα Μάπκεηινγκ και Διοίκηζηρ Λειηοςπγιών Τα δηαγξάκκαηα θαηάζηαζεο (state diagrams) ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζηή λα θαηαιάβεη

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Κβαντικοί Υπολογισμοί. Πέκπηε Γηάιεμε

Κβαντικοί Υπολογισμοί. Πέκπηε Γηάιεμε Κβαντικοί Υπολογισμοί Πέκπηε Γηάιεμε Kπθισκαηηθό Mνληέιν Έλαο θιαζηθόο ππνινγηζηήο απνηειείηαη από αγσγνύο θαη ινγηθέο πύιεο πνπ απνηεινύλ ηνπο επεμεξγαζηέο. Σηνπο θβαληηθνύο ε πιεξνθνξία βξίζθεηαη κέζα

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

. Κνηδακπαζάθεο Πιαζηηθόο Υεηξνπξγόο. Οδεγόο Αηζζεηηθήο Πιαζηηθήο Υεηξνπξγηθήο

. Κνηδακπαζάθεο Πιαζηηθόο Υεηξνπξγόο. Οδεγόο Αηζζεηηθήο Πιαζηηθήο Υεηξνπξγηθήο . Κνηδακπαζάθεο Πιαζηηθόο Υεηξνπξγόο Οδεγόο Αηζζεηηθήο Πιαζηηθήο Υεηξνπξγηθήο ΑΘΗΝΑ 2009 Αύμεζε καζηώλ ΑΝΑΙΘΗΙΑ: Γεληθή ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 45 min -1 ώξα. ΜΕΣΑΓΓΙΗ ΑΙΜΑΣΟ: Δελ απαηηείηαη. ΤΝΗΘΗ ΝΟΗΛΕΙΑ: 1 24σξν

Διαβάστε περισσότερα

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1.

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1. ΘΕΜΑ. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f : IR IR ηζρύεη + f() f(- ) = γηα θάζε IR. Να δείμεηε όηη f() =, ΙR. Να βξείηε ηελ εθαπηόκελε (ε) ηεο C f πνπ δηέξρεηαη από ην ζεκείν (-,-) 3. Να βξείηε ην εκβαδόλ Δ(α) ηνπ ρωξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Δσζμενές διαηαρατές και Ονομαζηικό-πραγμαηικό επιηόκιο

Δσζμενές διαηαρατές και Ονομαζηικό-πραγμαηικό επιηόκιο Δσζμενές διαηαρατές και Ονομαζηικό-πραγμαηικό επιηόκιο Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall Macroeconomics, 5/e Olivier Blanchard 1 of 43 IS-LM: Μηχανισμός προσαρμογής μετά

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΒΟΤΣΑΗΟ 7,5Υ40m ΑΓΔΛΑΓΩΝ ΓΑΛΑΚΣΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΣΑΒΛΗΜΟΤ ΜΔ 48 ΑΣΟΜΗΚΔ ΘΔΔΗ Τν άξκεγκα ελδείθλπηαη λα γίλεηαη ζε αξκεθηήξην ηύπνπ ςαξνθόθθαιν 2Χ4 ζέζεσλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα