«Η Αξία τηρ δημιοςπγικότηταρ στη Μοςσική Αγωγή» ηεο Εσήο Σζηιίθε

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Η Αξία τηρ δημιοςπγικότηταρ στη Μοςσική Αγωγή» ηεο Εσήο Σζηιίθε"

Transcript

1 «Η Αξία τηρ δημιοςπγικότηταρ στη Μοςσική Αγωγή» ηεο Εσήο Σζηιίθε Σε φινπο ζρεδφλ ηνπο ηνκείο ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο, ε δεκηνπξγηθφηεηα απνηειεί έλα απφ ηα πην επηζπκεηά πξνζφληα αιιά θαη κηα αλαγθαία ελαζρφιεζε ηνπ αλζξψπνπ, αθνχ απνηειεί αληίδνην ζην άγρνο πνπ δεκηνπξγνχλ νη ζχγρξνλεο ζπλζήθεο δσήο. Η δεκηνπξγηθφηεηα απνηειεί έλα ζρεηηθά κνληέξλν αληηθείκελν, ηφζν σο ζέκα ηεο Χπρνινγίαο, φζν θαη σο ζθνπφο ηεο αγσγήο, ηεο λέαο παηδαγσγηθήο πξάμεο. Η ζχγρξνλε παηδαγσγηθή επηζεκαίλεη ηε ρξεζηκφηεηα ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαηά ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ηεο Μνπζηθήο Αγσγήο θαη ην ξφιν ηνπ δαζθάινπ ηεο Μνπζηθήο γηα κηα καζεηνθεληξηθή κνπζηθή αγσγή πξνζαξκνζκέλε ζηελ αλάγθε γηα δεκηνπξγηθή έθθξαζε ησλ παηδηψλ. Τε ζηξνθή πξνο ηε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηελ θαιιηέξγεηά ηεο ζηελ εθπαίδεπζε, επηβάιιεη πιένλ θαη ν λένο ξφινο ηνπ ζρνιείνπ πνπ ζηνρεχεη φρη κφλν ζηελ παξνρή γλψζεσλ αιιά θαη ζηελ αλάπηπμε ησλ δεκηνπξγηθψλ δπλάκεσλ θαη ηθαλνηήησλ ηνπ καζεηή. Σην ζεκεξηλφ ζρνιείν ν καζεηήο πξέπεη λα γίλεη ην δξψλ πξφζσπν, πνπ ζα εκπιαθεί ην ίδην ζηελ δηαδηθαζία ηεο αλαθάιπςεο κάζεζεο κέζα απφ ηελ πξάμε θαη ηε ζπλεξγαζία ηνπ κε ηνπο άιινπο ψζηε λα αλαπηχμεη ειεχζεξε θαη ππεχζπλε πξνζσπηθφηεηα πνπ λα ζπλδπάδεη ηελ πξσηνβνπιία, ηελ θξηηηθή ζθέςε, ηε δεκηνπξγηθφηεηα. Οη πεξηζζφηεξεο κνπζηθνπαηδαγσγηθέο κέζνδνη εμάιινπ, ηνλίδνπλ ηε ζεκαζία ηεο πξνψζεζεο ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ζηε κνπζηθή αγσγή φρη κφλν φζνλ αθνξά ηε κνπζηθή κάζεζε αιιά θαη γηα ηε ζπλνιηθή αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ. Ψο θεληξηθφο ινηπφλ ζθνπφο ηεο αγσγήο ε δεκηνπξγηθφηεηα, αληαπνθξίλεηαη ηφζν ζηηο αλάγθεο ηνπ παηδηνχ φζν θαη ηεο ζχγρξνλεο εθπαίδεπζεο πνπ ζηνρεχεη ζ έλα ζρνιείν εξγαζηήξη ππεχζπλεο γλψζεο θαη δεκηνπξγίαο. Α. Η θύζε ηες Γεκηοσργηθόηεηας Πνιινί ηαπηίδνπλ ηε δεκηνπξγηθφηεηα κε ην ηαιέλην, ηελ πξναίζζεζε, ηνλ απζνξκεηηζκφ, ηελ επαηζζεζία, ηελ αλαθάιπςε, ηελ εθεπξεηηθφηεηα 1 Άιινη πάιη βιέπνπλ ζ απηή κηα ζχλζεζε ηεο ινγηθήο θαη ηνπ ζπλαηζζήκαηνο. «Θα κπνξνύζακε λα πνύκε όηη δεκηνπξγηθόηεηα ππάξρεη όηαλ ην άηνκν ζθέθηεηαη, αηζζάλεηαη, βιέπεη θαη εθθξάδεηαη, ζε ζρέζε κε ην άηνκό ηνπ, κε ην δηθό ηνπ ηδηαίηεξν πξνζσπηθό ηξόπν». 2 Μειεηεηέο δίλνπλ νξηζκνχο γηα ηε δεκηνπξγηθφηεηα φπσο: «Γεκηνπξγηθόηεηα είλαη έλαο ζπλδπαζκόο επειημίαο, πξσηνηππίαο θαη επαηζζεζίαο ζε ηδέεο πνπ βνεζνύλ ην ζθεπηόκελν άηνκν λα απνκαθξπλζεί από ζπλεζηζκέλεο δηαδηθαζίεο ζθέςεο θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη δηαθνξεηηθέο παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο, ην απνηέιεζκα ησλ νπνίσλ δίλεη ηθαλνπνίεζε ζηνλ ίδην ηνλ εαπηό ηνπ θαη δπλαηόηεηεο ζηνπο άιινπο» (Jones 1972, ζει. 7). 3 Οη έξεπλεο έρνπλ απνδείμεη φηη φινη νη άλζξσπνη γελληνχληαη κε δεκηνπξγηθέο δπλαηφηεηεο νη νπνίεο εθδειψλνληαη ζ φιεο ηηο κνξθέο ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο. 2 Λ. Σέξγε : «Γεκηνπξγηθή Μνπζηθή Αγσγή γηα ηα παηδηά καο», Gutenberg, Αζήλα1998, ζει Α. Καςάιε : «Παηδαγσγηθή Χπρνινγία», Δθδφζεηο Α. Κπξηαθίδε, Θεζζαινλίθε 1996, ζει Λ. Σέξγε : «Θέκαηα Μνπζηθήο θαη Μνπζηθήο Παηδαγσγηθήο», Δθδφζεηο Gutenberg, Αζήλα 1994, ζει. 56.

2 Τα επηζηεκνληθά δεδνκέλα επηθεληξψλνληαη ζε ηέζζεξηο παξάγνληεο πνπ ζπλππάξρνπλ θαηά ηε δηάξθεηα κηαο δηαδηθαζίαο πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ δεκηνπξγηθή δξαζηεξηφηεηα. Οη παξάγνληεο απηνί είλαη : α) Ο ζσλδσαζκός ζηοητείωλ Σχκθσλα κε ηνπο επηζηήκνλεο (Getzels, Jackson, Mednick θαη Bruner), ε πξάμε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο είλαη κηα δηαδηθαζία ζπλδπαζκνχ αλφκνησλ ζηνηρείσλ ζε λέεο ζρέζεηο ψζηε λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα επίηεπμεο θαιχηεξσλ απνηειεζκάησλ. β) Η σπάρτοσζα ζύγθροσζε Σχκθσλα κε ηελ άπνςε απηή (Freud) ε δεκηνπξγηθφηεηα έρεη ηε γέλεζή ηεο ζηε ζχγθξνπζε. Μηα πξνζσπηθή έληαζε, θάπνηεο δπζθνιίεο απνηεινχλ ζπρλά αθνξκή γηα έθθξαζε ηεο δεκηνπξγηθήο πξάμεο (F. Barron, L. Hudson). γ) Η ιύζε προβιήκαηος Η δεκηνπξγηθφηεηα (Jensen) είλαη βαζηθά κηα δηαδηθαζία ιχζεο ελφο πξνβιήκαηνο. Πξνηνχ αξρίζεη ε δηαδηθαζία, πξέπεη λα είλαη ππαξθηή ε αλάγθε γηα δεκηνπξγία, λα ππάξρεη δειαδή ην πξφβιεκα. δ) Το περηβάιιολ (θίλεηρα, ελδηαθέρολ, αγάπε) Αξθεηνί κειεηεηέο δίλνπλ έκθαζε ζηελ επίδξαζε ηνπ πεξηβάιινληνο ζηε δεκηνπξγηθφηεηα αιιά θπξίσο ζην ελδηαθέξνλ, ζηελ επραξίζηεζε, ζηελ αγάπε πνπ ληψζνπλ νη άλζξσπνη γηα ηε δνπιεηά ηνπο. (Hennessey θαη Amabile). Σχκθσλα κε ην Jones, ην δεκηνπξγηθφ ζηνηρείν είλαη ην πην μερσξηζηφ κέξνο ηεο αλζξψπηλεο πξνζσπηθφηεηαο θαη έλα κέζν γηα ηελ απφθηεζε ηεο εζσηεξηθήο εηξήλεο θαη αξκνλίαο. Ο πνιηηηζκφο κπνξεί λα δηαηεξεζεί κφλν κε ηελ θαιιηέξγεηα θαη αλάπηπμε απηψλ ησλ δεκηνπξγηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ αλζξψπνπ. 4 4 Λ. Σέξγε.(1994).«Θέκαηα Μνπζηθήο θαη Μνπζηθήο Παηδαγσγηθήο».Αζήλα, Δθδφζεηο Gutenberg (ζει.51,53,54,55))

3 Β. Γεκηοσργηθόηεηα θαη Μοσζηθή Αγωγή Η ζεκαζία ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ αλζξψπνπ ζήκεξα, είλαη γεληθά απνδεθηή θαη απνηειεί έλα βαζηθφ κέξνο ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο δηδαζθαιίαο κάζεζεο πνπ πξνηείλνληαη ζηα εθπαηδεπηηθά αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηεο Μνπζηθήο Αγσγήο. 5 Αθνινπζεί κηα ζχληνκε δηαρξνληθή παξνπζίαζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ζε ζρέζε κε ηε κνπζηθή αγσγή πνπ εθηείλεηαη απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1920 κέρξη ζήκεξα θαη ρσξίδεηαη ζε ηξεηο πεξηφδνπο : Περίοδος Α : Έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά θείκελα απηήο ηεο πεξηφδνπ είλαη ην βηβιίν ηεο Satis Coleman (1922), Γεκηνπξγηθή Μνπζηθή γηα παηδηά, ζην νπνίν παξνπζηάδεη ηηο κνπζηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζεσξεί ζεκαληηθέο γηα δεκηνπξγηθφηεηα. Απηέο είλαη: ε θαηαζθεπή θαη ρξήζε απιψλ κνπζηθψλ νξγάλσλ, ν ρνξφο, ην ηξαγνχδη, νη πξσηφηππεο ζπλζέζεηο θαη ε νκαδηθή εθηέιεζε ηεο κνπζηθήο. Η εθπαηδεπηηθή ζεσξία ηεο Coleman, βαζίδεηαη ζηελ πεπνίζεζε φηη ε δεκηνπξγηθή κνπζηθή αγσγή πνπ αληηπξνζσπεχεη κάζεζε κέζα απφ εκπεηξίεο, ζπλεηζθέξεη ζηε γεληθή αγσγή θαη αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ, ππεξεηψληαο ηνλ πξαγκαηηθφ ζθνπφ ηεο εθπαίδεπζεο. Σηνλ επξσπατθφ ρψξν, πξσηεξγάηεο δεκηνπξγηθψλ κεζφδσλ κνπζηθήο αγσγήο ήηαλ ν Emile Jacques Dalcroze. Σην βηβιίν ηνπ: Ρπζκόο, Μνπζηθή θαη Δθπαίδεπζε (1921) παξάιιεια κε ηελ επηζήκαλζε ηνπ ξφινπ ηεο ξπζκηθήο αγσγήο σο κέζν κνπζηθήο αγσγήο, δίλεηαη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζε δεκηνπξγηθέο δηαδηθαζίεο φπσο ν απηνζρεδηαζκφο θαη ε δεκηνπξγηθή θαληαζία. Περίοδος Β : Σηαζκφο ζηελ θίλεζε γηα δεκηνπξγηθή κνπζηθή αγσγή ηελ πεξίνδν απηή ζηηο Η.Π.Α. απνηειεί ν εθπαηδεπηηθφο κνπζηθφο νξγαληζκφο MENC ν νπνίνο ην 1947 θπθινθφξεζε ην: Βηβιίν Πεγή γηα εθπαηδεπηηθνύο θαη ην 1955 ην βηβιίν: Ζ Μνπζηθή ζηελ Ακεξηθαληθή Δθπαίδεπζε, ζηα νπνία επηζεκαίλεηαη ε ζεκαζία ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ζηελ αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ. Ο νξηζκφο πνπ δφζεθε απφ ηνλ νξγαληζκφ MENC, ζηνλ φξν «δεκηνπξγηθή δξαζηεξηφηεηα» ζπκπεξηιάκβαλε: αθξφαζε, θίλεζε θαη εθηέιεζε, ζχλζεζε κνπζηθήο θαη αλάπηπμε νκαδηθψλ πξνγξακκάησλ γηα κνπζηθέο ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο. Δπίζεο ε Alice Snyder (1957) ζην βηβιίν ηεο: Γεκηνπξγώληαο Μνπζηθή γηα Παηδηά, ππνζηεξίδεη κηα δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ζ φηη αθνξά ηε δηδαζθαιία ησλ ηερλψλ ζηε ζρνιηθή ηάμε. Περίοδος 1960 ζήκερα Η πεξίνδνο απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1960 κέρξη θαη ηε ζχγρξνλε επνρή ραξαθηεξίδεηαη απφ έλα ζεκαληηθφ αξηζκφ εθδφζεσλ (θείκελα, απνθάζεηο ή πνξίζκαηα ζπλεδξίσλ) γηα ηε δεκηνπξγηθή κνπζηθή αγσγή. Σηελ Δπξψπε νη ηδέεο θαη νη κέζνδνη δηδαζθαιίαο ησλ κνπζηθνπαηδαγσγψλ Carl Orff θαη Zoltan Kodaly, επεξέαζαλ ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα κνπζηθήο αγσγήο απηήο ηεο πεξηφδνπ, κε έκθαζε ζηνλ πεηξακαηηζκφ, ηνλ απηνζρεδηαζκφ, ηελ απηνέθθξαζε θαη ηηο δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Πξφζθαηα (1995) έλαο Καλαδφο κνπζηθνπαηδαγσγφο ν David Elliot ζην βηβιίν ηνπ : A New Philosophy of Music Education, ηνλίδεη ηελ αλαγθαηφηεηα γηα Πξαμηαθή Μνπζηθή Δθπαίδεπζε ζηελ νπνία ην ζεκαληηθφηεξν είλαη λα δεκηνπξγείο θαη λα εθηειείο κνπζηθή. Σηε 5 Α. Σέξγε : «Θέκαηα Μνπζηθήο θαη Μνπζηθήο Παηδαγσγηθήο», Gutenberg Αζήλα 1994, ζει. 57.

4 δηεζλή κνπζηθνπαηδαγσγηθή θνηλφηεηα εθηφο απφ ηε ζεκαληηθή MENC (Ακεξηθαληθή Έλσζε γηα ηε Μνπζηθή Δθπαίδεπζε), δξαζηεξηνπνηνχληαη νη ελψζεηο ηεο ΔΜΔΑ (Δπξσπατθή Έλσζε Καζεγεηψλ Μνπζηθήο), ηεο ISME (Γηεζλήο Έλσζε γηα ηε Μνπζηθή Δθπαίδεπζε) θαη ζηελ Διιάδα ηεο ΔΔΜΔ (Διιεληθή Έλσζε γηα ηε Μνπζηθή Δθπαίδεπζε). Η δεκηνπξγηθή κνπζηθή αγσγή ζηνλ Διιεληθφ ρψξν άξρηζε λα εθαξκφδεηαη θαηά ηε δεθαεηία ηνπ Τα παξαθάησ βηβιία: Γεκηνπξγηθή Μνπζηθή Αγσγή γηα ηα παηδηά καο, ηεο Λ. Σέξγε (1998), Θέκαηα Μνπζηθήο θαη Μνπζηθήο Παηδαγσγηθήο ηεο Λ. Σέξγε (1994), Ζ Μνπζηθή ζηελ εθπαηδεπηηθή Γηαδηθαζία, ηνπ Α. Παπαδαξή (1991) θαζψο θαη ην βηβιίν ηνπ Μ. Σηαπξίδε: Ζ Μνπζηθή ζηελ Δθπαίδεπζε: ύγρξνλεο Σάζεηο θαη Αληηιήςεηο, (1994) πξνζθέξνπλ ζεκαληηθά ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ην ξφιν ηεο δεκηνπξγηθήο κνπζηθήο δηαδηθαζίαο ζηε δηδαθηηθή πξάμε.

5 Γ. Ο ρόιος ηοσ δαζθάιοσ ηες Μοσζηθής ζηε δεκηοσργηθόηεηα ηωλ καζεηώλ ηοσ Δίλαη απφιπην αιιά πνιχ εχζηνρν απηφ πνπ είπε ν Ferriere: «Σν ζρνιείν πνπ ηθαλνπνηεί κόλν ηηο γλώζεηο πξέπεη λα εμαθαληζηεί» θαη αθφκε πεξηζζφηεξν ξεαιηζηηθφ απηφ πνπ είπε ν Rabelais: «Σν παηδί δελ είλαη δνρείν πνπ γεκίδνπκε, αιιά κηα θσηηά πνπ αλάβνπκε». Ο εθπαηδεπηηθφο ζήκεξα, δελ είλαη πιένλ ν απνθιεηζηηθφο κεηαθνξέαο γλψζεσλ θαη ηδεψλ ζηε κνξθή θαη ην ξφιν πνπ ηνπ έδηλε ην παξαδνζηαθφ ζρνιείν σο απζεληία. Η βαξχηεηα ηνπ έξγνπ ηνπ κεηαθέξεηαη ζηε δξάζε ηνπ σο ζπληνληζηή ζηα πιαίζηα ηεο επηθνηλσληαθήο δηδαζθαιίαο, σο βνεζνχ ζηηο αλαδεηήζεηο θαη ηηο δπζθνιίεο ησλ παηδηψλ, σο ζπλεξγάηε ζηε γεληθφηεξε πξνζπάζεηά ηνπο λα απηνλνκεζνχλ. 6 Όζνλ αθνξά ηελ θαιιηέξγεηα ηεο δεκηνπξγηθήο ζθέςεο ζην κάζεκα ηεο Μνπζηθήο, ε επηηπρία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ εμαξηάηαη απφ ηνλ ίδην. Πνηνο φκσο πξέπεη λα είλαη ν κνπζηθνδηδάζθαινο; Ο Kenneth E. Edle, γξάθεη ραξαθηεξηζηηθά : «Ζ επηδεμηόηεηα ελόο δαζθάινπ ηεο κνπζηθήο δε ζα πξέπεη λα δηαθέξεη σο πξνο ηα πξόζσπα, από εθείλα ηνπ δηεπζπληή ηεο νξρήζηξαο: ε επαηζζεζία πξνο ην αλζξώπηλν δπλακηθό πνπ απηόο έρεη λα θάλεη, ε αλάγθε λα ην ελζαξξύλεη, λα ην δηεγείξεη, λα ην ζπγθξαηεί, λα ηνλίδεη κηα θσλή θαη λα ζπγθξαηεί κηα άιιε, ε εμαηξεηηθή ηθαλόηεηα ζην λα αθνύεη όια ηα κέιε θαη αθόκα ην λα δηαηεξεί ηνλ έιεγρν ηνπ κεγαιύηεξνπ κέξνπο πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηνπ νπνίνπ όινη αγσλίδνληαη». 7 Βέβαηα ε δεκηνπξγηθή κνπζηθή δελ είλαη εχθνιε γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ. Γηα λα ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο ηεο εθπαίδεπζεο, πξέπεη αθνχ πξψηα πξνγξακκαηίζεη, λα πξνζθέξεη ην θαηάιιειν πεξηβάιινλ θαη ηα θαηάιιεια πιηθά θαη κέζα πνπ ζα βνεζήζνπλ ην παηδί ζηνλ πεηξακαηηζκφ θαη ηελ εμεξεχλεζε, γηαηί κέζα απφ απηέο ηηο ιεηηνπξγίεο αλαπηχζζεηαη ε δεκηνπξγηθή δχλακε πνπ βξίζθεηαη ζην παηδί. 8 Δίλαη απαξαίηεην γηα ηνλ Μνπζηθνπαηδαγσγφ λα δίλεη ζηα παηδηά επθαηξίεο γηα δεκηνπξγηθφ πξνβιεκαηηζκφ θαη απηνέθθξαζε, εληνχηνηο λα παξακέλεη ζην πεξηζψξην γηα λα επηβιέπεη, λα παξαθηλεί ηελ νκάδα γηα δξάζε, λα δίλεη ζπκβνπιέο, λα ιχλεη απνξίεο, λα ελζαξξχλεη, λα εκπλέεη αιιά θαη λα καζαίλεη απφ ηα παηδηά ζηα πιαίζηα ηεο αιιειεπίδξαζεο. «Γηα ηε δεκηνπξγηθή κνπζηθή ν εθπαηδεπηηθόο ρξεηάδεηαη λα έρεη εκπηζηνζύλε ζηνλ εαπηό ηνπ, πείξα θαη γλώζε. Όζε πεξηζζόηεξε παηδαγσγηθή θαη κνπζηθή θαηάξηηζε έρεη, ηόζν ηθαλόηεξνο ζα είλαη ζην λα βνεζήζεη ηα παηδηά λ αλαπηύμνπλ ηηο ηδέεο ηνπο». 9 Απφ ηελ εκπεηξία κνπ ζηε ζρνιηθή ηάμε, πηζηεχσ φηη νη δεκηνπξγηθνί ηξφπνη εξγαζίαο ζην κάζεκα ηεο Μνπζηθήο είλαη πνιχ ζεκαληηθνί γηα ηνλ ίδην ηνλ εθπαηδεπηηθφ. Δθηφο απφ ηε ραξά θαη απφιαπζε πνπ πξνζθέξνπλ ζηα παηδηά, αληακείβνπλ γελλαηφδσξα θαη ην δάζθαιν ηεο Μνπζηθήο. Νηψζεη ν ίδηνο δεκηνπξγφο, επηβεβαηψλεηαη ζην έξγν ηνπ απφ ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα πνπ έρνπλ νη δεκηνπξγηθέο δηαδηθαζίεο ζηελ πξνζσπηθφηεηα ησλ καζεηψλ ηνπ, απφ ηε βειηίσζε πνπ αηζζάλεηαη ζηε ζρέζε ηνπ κε ηα παηδηά θαη ηελ αηκφζθαηξα πνπ δεκηνπξγείηαη ζηελ ηάμε ηνπ. 6 Κ. Φξπζαθίδεο : «Βησκαηηθή Δπηθνηλσληαθή Γηδαζθαιία», Δθδ. Gutenberg, Αζήλα 1998, ζει. 79, Αζ. Παπαδαξήο : «Η Μνπζηθή ζηελ Δθπαηδεπηηθή Γηαδηθαζία», Δθδ. «Τέξηηνο», Καηεξίλε 1991, ζει Λ. Σέξγε «Πξνζρνιηθή Μνπζηθή Αγσγή», Δθδ. Gutenberg, Αζήλα 1995, ζει Μ. Σηαπξίδε : «Η Μνπζηθή ζηελ Δθπαίδεπζε», Gutenberg, Αζήλα 1985,ζει. 71.

6 Γ. Γεκηοσργηθές δραζηερηόηεηες ζηο κάζεκα ηες Μοσζηθής Αγωγής «θνπόο ηεο κνπζηθήο αγσγήο είλαη πξσηαξρηθά ε αλάπηπμε θαη θαιιηέξγεηα ηεο ηθαλόηεηαο ηνπ καζεηή γηα αηζζεηηθή απόιαπζε θαηά ηελ αθξόαζε, εθηέιεζε θαη δεκηνπξγία κνπζηθήο σο κηα από ηηο εθδειώζεηο θαιιηηερληθήο έθθξαζεο θαη δεκηνπξγηθόηεηαο ηνπ αλζξώπνπ. Μέζσ απηνύ ηνπ ζθνπνύ θαη παξάιιεια πξνο απηόλ, ε κνπζηθή αγσγή απνβιέπεη ζηε γεληθόηεξε θαιιηέξγεηα ηεο δεκηνπξγηθόηεηαο θαη ηεο πξνζσπηθόηεηαο ησλ καζεηώλ, κέζα από ηελ ελεξγεηηθή αθξόαζε, ηηο δξαζηεξηόηεηεο κνπζηθήο θαη εθηέιεζεο». 10 «ηε κνπζηθή αγσγή ησλ παηδηώλ θαη εηδηθόηεξα θαηά ην πξνγξακκαηηζκέλν κάζεκα ηεο κνπζηθήο, ε δεκηνπξγηθόηεηα ζα πξέπεη λα απνηειεί ην βαζηθό ζηνηρείν θαη ραξαθηεξηζηηθό νπνηαζδήπνηε κνπζηθήο δξαζηεξηόηεηαο, όπσο ην ηξαγνύδη, ε κνπζηθή θαη ε θίλεζε, ε αθξόαζε κνπζηθήο, ν πεηξακαηηζκόο, ε εθηέιεζε ζηα κνπζηθά όξγαλα, νη δεκηνπξγηθέο εξγαζίεο» 11 θαζψο θαη ε δεκηνπξγία κνπζηθψλ ζπλφισλ (Φνξσδία Οξρήζηξα) ζην ζρνιείν. Πνηφ αλαιπηηθά: α) Το ηραγούδη Με βάζε ηηο ζχγρξνλεο κνπζηθνπαηδαγσγηθέο απφςεηο, ε θσλεηηθή αγσγή ησλ παηδηψλ δελ πεηπραίλεηαη κφλν κε ην ηξαγνχδη αιιά θαη κε ηε βνήζεηα πνηθηιίαο θσλεηηθψλ πεηξακαηηζκψλ φπσο κίκεζε ήρσλ, ιεηηνπξγία ηεο αλαπλνήο, ιεηηνπξγία ηεο άξζξσζεο, ζηάζε ηνπ ζψκαηνο θαη ρξήζε ησλ ερείσλ ηνπ ζψκαηνο Γηα λα δνζεί ε επθαηξία λα εθθξάζνπλ ηε δεκηνπξγηθφηεηά ηνπο πην άκεζα, νη καζεηέο κπνξνχλ λα γξάςνπλ νη ίδηνη έλα ηξαγνχδη, λα γξάςνπλ κηα ηζηνξία ή έλα ζελάξην, λα αιιάμνπλ ηνπο ζηίρνπο ή ηε κεισδία ελφο ηξαγνπδηνχ, λα ην ζπλνδεχζνπλ νξγαληθά θαη ξπζκηθά, λα απνδψζνπλ εηθφλεο ζε ζεκαηηθά ζηηγκηφηππα απφ ην πεξηερφκελν ηνπ ηξαγνπδηνχ. β) Μοσζηθή θαη θίλεζε Η κνπζηθνθηλεηηθή αγσγή δίλεη επθαηξίεο γηα βησκαηηθή ζρέζε ηνπ παηδηνχ κε ηε κνπζηθή. Τν ζψκα ζαλ έλα κέζν βίσζεο ηνπ ξπζκνχ, νη ερεξέο θηλήζεηο (παιακάθηα, ρηππήκαηα ζηνπο κεξνχο, ρηππήκαηα ηνπ πνδηνχ θαη ρηππήκαηα ησλ δαθηχισλ) βνεζνχλ ην παηδί λα αλαθαιχςεη ηηο δεκηνπξγηθέο ηνπ ηθαλφηεηεο θαη λα εθθξαζηεί ειεχζεξα κε πνηθίινπο ηξφπνπο. Τέζζεξηο είλαη νη παξάγνληεο πνπ αθνξνχλ θάζε ζσκαηηθή θίλεζε: ν ρψξνο, ν ρξφλνο, ε έληαζε θαη ν ραξαθηήξαο ηεο. Αξρηθά ην παηδί καζαίλεη λα θηλείηαη ειεχζεξα ζην ρψξν (εκπξφο πίζσ, πάλσ θάησ, δεμηά αξηζηεξά), χζηεξα καζαίλεη λα δεη ηηο ρξνληθέο αιιαγέο πνπ κπνξεί λα έρεη κηα θίλεζε (επηηάρπλζε επηβξάδπλζε), ηελ απμνκείσζε ζηελ έληαζε ηεο θίλεζεο (ζηγαλά δπλαηά, παχζε) θαη ηέινο ηνλ ηδηαίηεξν ραξαθηήξα πνπ κπνξεί λα έρεη ε θίλεζε (θνθηά ραιαξά θ.α.). Η εμνηθείσζε κε φιεο απηέο ηηο θηλεηηθέο εκπεηξίεο, δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα κηαο απεξηφξηζηεο πνηθηιίαο ζπλδπαζκψλ θαη άζθεζεο ηεο θαληαζίαο θαη ηεο πξσηνβνπιίαο ησλ παηδηψλ. γ) Αθρόαζε κοσζηθής Η αλάγθε ηνπ παηδηνχ γηα παηρλίδη, θίλεζε θαη αλαθαιχςεηο, αμηνπνηείηαη γηα λα δηακνξθψζεη δεκηνπξγηθή θαη ελεξγεηηθή ζπκπεξηθνξά θαηά ηελ αθξφαζε. Οη 10 Γηαζεκαηηθφ Δληαίν Πιαίζην Πξνγξάκκαηνο Σπνπδψλ Μνπζηθήο Αγσγήο Παηδαγσγηθφ Ιλζηηηνχην, Αζήλα Λ. Σέξγε : «Πξνζρνιηθή Μνπζηθή Αγσγή», Δθδ. Gutenberg, Αζήλα 1995, ζει. 62, 63.

7 δξαζηεξηφηεηεο θάλνπλ ηελ αθξφαζε έλα ζπλαξπαζηηθφ παηρλίδη. Οη παξάιιειεο δξαζηεξηφηεηεο κπνξνχλ λα νκαδνπνηεζνχλ ζε ηνκείο πνπ αθνξνχλ : 1) Κηλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο: ξπζκηθή θίλεζε, εθθξαζηηθή θίλεζε, παληνκίκα, ρνξφο. 2) Δηθαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο: δσγξαθηθή, γξαθηθφ ζπκβνιηζκφ. 3) Γξαζηεξηφηεηεο κε Λφγν: αθήγεζε, απηνζρέδηεο δηεγήζεηο, πεξηγξαθή. 4) Μνπζηθέο δξαζηεξηφηεηεο: ξπζκηθή ζπλνδεία, αλαγλψξηζε θαη εθηέιεζε κεισδηθνχ ζεάκαηνο, απηνζρεδηαζκφο ή κνπζηθή ζχλζεζε, γλσξηκία κε ηα φξγαλα. 12 δ. Χρήζε κοσζηθώλ οργάλωλ Παίδνληαο κνπζηθή κέζα ζε κία νκάδα, επηβεβαηψλεηαη ν θνηλσληθφο ραξαθηήξαο ηεο κνπζηθήο θαη έηζη ην θάζε παηδί ζπλεηδεηνπνηεί φηη ην κνπζηθφ απνηέιεζκα είλαη πξντφλ ζπλεξγαζίαο. Τα παηδηά ζην ζρνιείν, γνεηεχνληαη κε ηα ξπζκηθά θαη κεισδηθά θξνπζηά φξγαλα θαη ζρεηηθά γξήγνξα θαη εχθνια κπνξνχλ λα εμεξεπλήζνπλ φια ηα ζηνηρεία ηεο κνπζηθήο κ έλα επηπιένλ εξέζηζκα: ηνλ πεηξακαηηζκφ θαη ηε δεκηνπξγηθή επεμεξγαζία κνπζηθψλ ηδεψλ φπσο ηε ζχλζεζε ξπζκηθψλ θαη κεισδηθψλ θξάζεσλ, ηε κεινπνίεζε ελφο πνηεηηθνχ θεηκέλνπ, ηε ξπζκηθή ζπλνδεία ζε κηα νξρεζηξηθή ζχλζεζε, ηε κνπζηθή ππφθξνπζε γηα ηζηνξίεο ή δξψκελα, ηελ ερεηηθή απφδνζε κηαο κνπζηθήο θφξκαο, ηε κνπζηθή πεξηγξαθή εηθφλσλ, πξνζψπσλ, ζπκβφισλ, παξακπζηψλ, ηελ θαηαζθεπή απηνζρέδησλ κνπζηθψλ νξγάλσλ ε) Γεκηοσργηθές εργαζίες Οη δεκηνπξγηθέο εξγαζίεο βνεζνχλ ηνπο καζεηέο λα εθδειψζνπλ θαη λα αμηνπνηήζνπλ ην δεκηνπξγηθφ ηνπο ηαιέλην, λα απηελεξγήζνπλ, λα ζθεθηνχλ θαη λα πξάμνπλ κνπζηθά. Ο ξφινο ηνπ δαζθάινπ είλαη λα ζέζεη ην πξφβιεκα θαη νη καζεηέο «δνπιεχνπλ» γηα ηε ιχζε ηνπ. Τέηνηα πξνβιήκαηα είλαη : - λα ζπλζέζνπλ νη καζεηέο κηα δηθή ηνπο κεισδία, - λα ζπλζέζνπλ κνπζηθή κε αθνξκή έλα πίλαθα δσγξαθηθήο, - λα επελδχζνπλ κνπζηθά έλα πνίεκα, κηα παξνηκία, κηα ηζηνξία, έλα παξακχζη, - λα γξάςνπλ ζηίρνπο ζε ζρέζε κε κηα αγαπεκέλε ηνπο κεισδία, - λα εκπλεπζηνχλ εηθφλεο, ζθελέο, κηα ηζηνξία θαη λα ηε δξακαηνπνηήζνπλ ή λα ηελ απνδψζνπλ κε ζεκαηηθά ζηηγκηφηππα ζε ζρέζε κε έλα κνπζηθφ παξάδεηγκα, - λα δεκηνπξγήζνπλ έλα δηθφ ηνπο βίληεν ζηνλ ππνινγηζηή (windows movie maker) ή κηα παξνπζίαζε ζην power point, κε αθνξκή έλα αγαπεκέλν ηνπο ηξαγνχδη κνπζηθφ έξγν, - λα δεκηνπξγήζνπλ έλα δηθφ ηνπο ερεηηθφ remix κε ηηο αγαπεκέλεο ηνπο κεισδίεο Σε ηέηνηνπ ηχπνπ εξγαζίεο δξαζηεξηφηεηεο νη καζεηέο έρνπλ ηελ επθαηξία λα πεηξακαηηζζνχλ θαη λα δεκηνπξγήζνπλ ζε θάζε επίπεδν (κνπζηθή επέλδπζε, ζχλζεζε κνπζηθήο, δσγξαθηθή, πνίεζε, ινγνηερλία, ηερλνινγία, ρνξφ, παληνκίκα, ζεαηξηθφ παηρλίδη, ζθελνζεζία, εθπαηδεπηηθφ δξάκα θ.ι.π.). ζη) Γραθηθή θαη κοσζηθή παράζηαζε ήτωλ. Η γξαθηθή παξάζηαζε, είλαη ε πξψηε απφπεηξα κνπζηθήο γξαθήο θαη εθθξάδεη ηελ αλάγθε ησλ παηδηψλ λα απεηθνλίζνπλ απηφ ην νπνίν αθνχγεηαη. Δπηπιένλ ε γξαθηθή 12 Παπιίλα Καξαδήκνπ Ληάηζνπ : «Aπφ ηελ αθνή ζηελ αθξφαζε», Έθδνζε : Μ. Νηθνιαίδεο θαη Σία Ο.Δ., Αζήλα 2001, ζει. 103, 104.

8 παξάζηαζε δίλεη ηε δπλαηφηεηα γλσξηκίαο θαη εμνηθείσζεο ησλ παηδηψλ κε ερεηηθέο ηδηφηεηεο θαη κνπζηθέο έλλνηεο, κειέηεο ξπζκηθψλ, κεισδηθψλ θαη αξκνληθψλ δνκψλ, αλαθάιπςεο ζηνηρείσλ θφξκαο θαη γεληθφηεξα αλάιπζεο ελφο κνπζηθνχ έξγνπ. Σην επφκελν ζηάδην ηα παηδηά εμνηθεηψλνληαη κε ηελ αλάγλσζε ηεο ξπζκηθήο γξαθήο κέζα απφ ηα ξπζκηθά ρηππήκαηα θαη ηνπο ξπζκνχο ησλ ιέμεσλ. Η εθκάζεζε ηεο κεισδηθήο γξαθήο ζηε ζπλέρεηα, έρεη ζαλ βαζηθή πξνυπφζεζε ηελ αληίιεςε ηεο ηνληθφηεηαο κέζα απφ κεισδηθά ζρήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη κε ηε ρξήζε ηεο θσλήο θαη ησλ κεισδηθψλ νξγάλσλ. δ) Γεκηοσργία Μοσζηθώλ Σσλόιωλ δραζηερηόηεηες Τν ζχγρξνλν ζρνιείν πξέπεη λα θάλεη πξάμε ηελ πνιχπιεπξε θαιιηέξγεηα ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ καζεηψλ θαη ηελ αλάδεημε ησλ ηδηαίηεξσλ ελδηαθεξφλησλ θαη ηαιέλησλ ηνπο. Ο δάζθαινο ηεο Μνπζηθήο, έρεη λα αληηκεησπίζεη πνιιέο πξνθιήζεηο φζνλ αθνξά ηνπο ηνκείο ηεο κνπζηθήο δεκηνπξγίαο. Σίγνπξα φκσο ην κνπζηθφ πξφγξακκα θάζε ζρνιείνπ επεξεάδεηαη απφ ηηο κνπζηθέο εθδειψζεηο, ηα ελδηαθέξνληα ηεο θνηλφηεηαο, ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη ηηο επθαηξίεο πνπ πξνζθέξνληαη γηα κνπζηθή θαη γεληθφηεξα θαιιηηερληθή δξάζε. Μηα πφιε κε δξαζηήξηα κνπζηθή δσή, βνεζάεη ην ζρνιηθφ κνπζηθφ πξφγξακκα θαη εθείλν κε ηε ζεηξά ηνπ πξνζθέξεη ζηηο ηέρλεο ηεο θνηλφηεηαο. Οη κνπζηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζην ζρνιείν κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ: ζπγθξφηεζε θσλεηηθψλ θαη νξγαληθψλ ζπλφισλ, επηζθέςεηο καζεηψλ ζε ζπλαπιηαθνχο ρψξνπο θαη παξαθνινχζεζε ζπλαπιηψλ-παξαζηάζεσλ, εηδηθά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ζρεηηθά κε ηε κνπζηθή, ζπκκεηνρή ζε ζρνιηθέο γηνξηέο, ρνξσδηαθά θεζηηβάι, καζεηηθνχο δηαγσληζκνχο (π.ρ. Παλειιήληνη Μαζεηηθνί Μνπζηθνί Αγψλεο ηνπ ΥΠΔΠΘ) δηνξγάλσζε κνπζηθψλ εθδειψζεσλ θ. ά. Δ. Σσκπεράζκαηα Η δηδαθηηθή κνπ εκπεηξία ησλ 23 ρξφλσλ ζην Γπκλάζην, αιιά θαη ε αγσληψδεο αλαδήηεζε ηνπ θαηλνχξγηνπ θαη ν δηαξθήο πεηξακαηηζκφο κνπ ζε κεζφδνπο δηδαζθαιίαο, κε νδήγεζε ζην ζπκπέξαζκα φηη ην κάζεκα ηεο Μνπζηθήο Αγσγήο πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη σο έλα ζχλνιν δξαζηεξηνηήησλ, πνπ ζα βνεζήζνπλ ηνπο καζεηέο λα νξγαλψζνπλ θαη λα εμσηεξηθεχζνπλ ηηο πξνζσπηθέο ηνπο εκπεηξίεο, ηηο ηδέεο, ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο ζε πνηθίιεο κνξθέο έθθξαζεο θαη δεκηνπξγίαο. Πηζηεχσ φηη ε δεκηνπξγηθφηεηα πξέπεη λα απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο κέζα ζηελ φιε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, πνπ αλ εθαξκνζηεί ζσζηά θαη κεζνδεπκέλα ζα ζπκβάιεη ζηελ πνηνηηθή αλάπηπμε θαη βειηίσζε ηεο εθπαίδεπζεο. Θεσξψ φκσο φηη ν αγψλαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο κνπζηθήο παηδείαο πξέπεη λα είλαη δηαξθήο. Η παηδεία άιισζηε πνηέ δελ ήηαλ δφγκα αιιά κηα πνξεία ζε εμέιημε, πνπ βξίζθεηαη θαζεκεξηλά αληηκέησπε κε λέεο πξνθιήζεηο θαη λέεο πεξηπέηεηεο. Ο θφζκνο καο παξά ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη παξακέλεη αηζηφδνμνο θαη έηζη είλαη αλάγθε λα ηνλ αληηκεησπίδνπλ ηα λέα παηδηά. Πηζηεχσ φηη ε έιιεηςε ηδαληθψλ θαη νη απνδξάζεηο ησλ λέσλ ζε ηερλεηνχο παξαδείζνπο κπνξνχλ λ αλαηξεζνχλ αλνίγνληαο ζηνπο λένπο νξίδνληεο ηέρλεο θαη δεκηνπξγηθφηεηαο θαη παξνπζηάδνληάο ηνπο απζεληηθέο αμίεο, ζπλαξπαζηηθά ηδαληθά, νξίδνληεο ζνβαξήο θαη επνηθνδνκεηηθήο δξάζεο. Η Μνπζηθή απνηειεί αθξηβψο έλαλ απφ απηνχο ηνπο νξίδνληεο

9 Βηβιηογραθία - Διεπζεξηάδε Αλη., (2001). Κιάδνο Μνπζηθώλ Γηδαθηηθή, Δθδφζεηο: Σχγρξνλε Πέλλα, Αζήλα. - Καςάιε Αρ., (1996). Παηδαγσγηθή Ψπρνινγία, Αδειθνί Κπξηαθίδε, Θεζζαινλίθε. - Παπαδαξή Αζ., (1991). Ζ Μνπζηθή ζηελ Δθπαηδεπηηθή Γηαδηθαζία, Δθδφζεηο: Τέξπνο, Καηεξίλε. - Παπαδαξή Αζ., (1999). Μνπζηθή Μάζεζε θαη Δθπαίδεπζε, Δθδφζεηο: Παπαδήζε, Αζήλα. - Σέξγε Λέληα., (1998). Γεκηνπξγηθή Μνπζηθή Αγσγή γηα ηα παηδηά καο, Gutenberg, Αζήλα. - Σέξγε Λέληα., (1995). Πξνζρνιηθή Μνπζηθή Αγσγή, Gutenberg, Αζήλα - Σέξγε Λέληα., (1994). Θέκαηα Μνπζηθήο θαη Μνπζηθήο Παηδαγσγηθήο, Gutenberg, Αζήλα. - Σηαπξίδε Μ., (1985). Ζ Μνπζηθή ζηελ Δθπαίδεπζε. ύγρξνλεο ηάζεηο θαη αληηιήςεηο, Gutenberg, Αζήλα. - Φαξαιακπφπνπινπ Βαζ., (1987). Οξγάλσζε ηεο Γηδαζθαιίαο θαη ηεο Μάζεζεο γεληθά, Gutenberg, Αζήλα. - Φξπζαθίδε Κ., (1998). Βησκαηηθή Δπηθνηλσληαθή Γηδαζθαιία, Gutenberg, Αζήλα. - Γηαζεκαηηθό Δληαίν Πιαίζην πνπδώλ Πξνγξάκκαηνο Μνπζηθήο Αγσγήο, (2002), Παηδαγσγηθφ Ιλζηηηνχην, Αζήλα.

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Πεδίο: Πολιτισμός -Τέχνες

Πεδίο: Πολιτισμός -Τέχνες Μάιος 2011 Πρόγραμμα Σπουδών Μουσικής για το Νέο Σχολείο Πεδίο: Πολιτισμός -Τέχνες Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο Υπουργείο Παιδείασ Δια Βίου Μάθηςησ και Θρηςκευμάτων Σν Πξφγξακκα πνπδψλ Μνπζηθήο πνπ αθνινπζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΘΔΑΣΡΗΚΖ ΑΓΧΓΖ (ΣΟ ΘΔΑΣΡΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ) Χ ΜΔΟ ΔΝΗΥΤΖ ΣΖ ΑΤΣΟΑΝΣΗΛΖΦΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΤΣΟΔΚΣΗΜΖΖ ΑΣΟΜΧΝ ΣΤΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΑΣΟΜΧΝ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔ ΑΝΑΓΚΔ

Ζ ΘΔΑΣΡΗΚΖ ΑΓΧΓΖ (ΣΟ ΘΔΑΣΡΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ) Χ ΜΔΟ ΔΝΗΥΤΖ ΣΖ ΑΤΣΟΑΝΣΗΛΖΦΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΤΣΟΔΚΣΗΜΖΖ ΑΣΟΜΧΝ ΣΤΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΑΣΟΜΧΝ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔ ΑΝΑΓΚΔ Ζ ΘΔΑΣΡΗΚΖ ΑΓΧΓΖ (ΣΟ ΘΔΑΣΡΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ) Χ ΜΔΟ ΔΝΗΥΤΖ ΣΖ ΑΤΣΟΑΝΣΗΛΖΦΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΤΣΟΔΚΣΗΜΖΖ ΑΣΟΜΧΝ ΣΤΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΑΣΟΜΧΝ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔ ΑΝΑΓΚΔ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ ΜΠΑΚΑ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Γεκήηξηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΠΟ ΣΖ ΓΑΚΑΛΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΖΝ ΟΜΑΓΟΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΠΟ ΣΖ ΓΑΚΑΛΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΖΝ ΟΜΑΓΟΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ Πανεπιζηήμιο Κπήηηρ σολή: Φιλοζοθική Σμήμα: Φιλοζοθικών και Κοινυνικών ποςδών Σομέαρ: Θ.Δ.Μ.Κ.Δ. Π.Μ.: «Πολιηιζμόρ και Ανθπώπινη Ανάπηςξη» Δξάμηνο: Δαπινό ηος ακαδημαφκού έηοςρ: 2009-2010 ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ»

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ: ΜΑΡΣΗΝΟΤ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ Α.Μ. 9982200700256 ΜΠΟΕΗΟΝΔΛΟΤ ΔΗΡΖΝΖ Α.Μ. 9982200700215 ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗ ΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗ ΣΖΜΗΟ ΘΔ ΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗ ΣΖΜΧΝ ΠΡΟ ΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ

ΑΡΗ ΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗ ΣΖΜΗΟ ΘΔ ΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗ ΣΖΜΧΝ ΠΡΟ ΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΡΗΕΟΤ ΥΑΡΗΣΧΜΔΝΖ «ΑΠΟΦΔΗ ΝΖΠΗΑΓΧΓΧΝ ΚΑΗ ΓΟΝEΧΝ ΓΗΑ ΣΗ ΑΛΛΑΓΔ TO ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΑΗΓΗΚΖ ΣΟΤ ΖΛΗΚΗΑ ΜΔΥΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία πλεξγαζία ρνιείνπ - Οηθνγέλεηαο Ζ νπηηθή ησλ γνλέσλ Καθνθέθαινπ

Διαβάστε περισσότερα

Σην βηβιίν: (Δπηκέιεηα: Δ. Μαθξή-Μπόηζαξε). Θέκαηα Γηαρείξηζεο Πξνβιεκάησλ Σρνιηθήο Τάμε. Σει. 219-238. Αζήλα: ΥΠΔΠΘ-Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην 2007.

Σην βηβιίν: (Δπηκέιεηα: Δ. Μαθξή-Μπόηζαξε). Θέκαηα Γηαρείξηζεο Πξνβιεκάησλ Σρνιηθήο Τάμε. Σει. 219-238. Αζήλα: ΥΠΔΠΘ-Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην 2007. Η επικοινυνία ζηην παιδαγυγική ζσέζη, υρ παπάγυν διαμόπθυζηρ ηος τςσοζςναιζθημαηικού κλίμαηορ ηηρ ζσολικήρ ηάξηρ. Αλδξέαο Ν. Εεξγηώηεο, Σρνιηθόο Σύκβνπινο, Γξ. Σρνιηθήο Χπρνινγίαο Παλ/κίνπ Αζελώλ, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

7.1 Καηάζηαζη και καηαζηαζιακή διδαζκαλία

7.1 Καηάζηαζη και καηαζηαζιακή διδαζκαλία Απφ ην βηβιίν: νθφο, Α./Kron, F. (2010). Απνδνηηθή δηδαζθαιία κε ηε ρξήζε Μέζσλ. Από ηα πξσηνγελή θαη πξνζσπηθά ζηα ηεηαξηνγελή θαη ςεθηαθά Μέζα. Αζήλα: Γξεγφξεο ζει. 146-188 7. Καηαζηαζιακή μαθηηοκενηπική

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 4 5 ΠΡΟΛΟΓΟ Σν ζεκεξηλφ ζρνιείν, πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζεί, ζηηο αλάγθεο κηαο θνηλσλίαο πνπ δηαξθψο εμειίζζεηαη θαη ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ δεκηνπξγεί ε ηαρχηαηε εμέιημε ησλ επηζηεκψλ.

Διαβάστε περισσότερα

υλλογισμός: η διαδικασία με την οποία ο νους καταστρώνει ένα επιχείρημα.

υλλογισμός: η διαδικασία με την οποία ο νους καταστρώνει ένα επιχείρημα. Σ Ρ Ο Π Ο Ι Π Ε Ι Θ Ο Τ 1. ΕΠΙΚΛΗΗ ΣΗ ΛΟΓΙΚΗ: Ο πομπός προσπαθεί να πείσει το δέκτη με επιχειρήματα και τεκμήρια. ΜΕΑ: Α) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ: είναι μια σειρά λογικών προτάσεων που σχηματίζεται, για να κάνει φανερή

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

6. Ανοικτή αντικειμενοκεντρική διδαςκαλία και Μέςα. 6.1. Σχετικά με τη δημιουργία και την ανάπτυξη τησ ανοικτήσ αντικειμενοκεντρικήσ διδαςκαλίασ

6. Ανοικτή αντικειμενοκεντρική διδαςκαλία και Μέςα. 6.1. Σχετικά με τη δημιουργία και την ανάπτυξη τησ ανοικτήσ αντικειμενοκεντρικήσ διδαςκαλίασ 6. Ανοικτή αντικειμενοκεντρική διδαςκαλία και Μέςα 6.1. Σχετικά με τη δημιουργία και την ανάπτυξη τησ ανοικτήσ αντικειμενοκεντρικήσ διδαςκαλίασ 6.1.1. Μεταρρυθμιςτικέσ ιδέεσ και η υλοποίηςη τουσ Η ηδέα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΔΛΣΗΧΖ ΓΗΑΜΑΘΖΣΗΚΧΝ ΥΔΔΧΝ ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΖ

ΒΔΛΣΗΧΖ ΓΗΑΜΑΘΖΣΗΚΧΝ ΥΔΔΧΝ ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΡΖΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΜ: ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΑΝΘΡΧΠΗΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞH ΘΔΜΑ: ΒΔΛΣΗΧΖ ΓΗΑΜΑΘΖΣΗΚΧΝ ΥΔΔΧΝ ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΖ Φνηηήηξηα: εθάθε Μαξία Μάζεκα: Γηδαζθαιία

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Εργαςία ςτο μάθημα Θεωρία και Επεξεργαςία τησ (θεολογικήσ) πληροφορίασ του μεταπτυχιακοφ φοιτητή Σάββα Παυλίδη ΑΜ 1150 Σφμβουλοσ Καθηγητήσ : Νικόλαοσ Μυρίδησ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Γξ. Μνπιά Δπαγγειία 1 Φηιόινγνο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε

Γξ. Μνπιά Δπαγγειία 1 Φηιόινγνο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε 1 Αλαδεηώληαο ηε δεκηνπξγηθόηεηα ζηε δηδαζθαιία ηεο ινγνηερλίαο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε: Ο επαλαπξνζδηνξηζκόο ηεο δεκηνπξγηθήο «γξαθήο» ζηελ κεηακνληέξλα πξαγκαηηθόηεηα θαη ηελ «ςεθηαθή» εθπαηδεπηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ. Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ. Καηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία:

ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ. Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ. Καηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία: ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ Καηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο Μεηαπηπρηαθή εξγαζία: «Η ρξήζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ παηρληδηώλ ζηε δηδαζθαιία, ηε κάζεζε θαη ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 38 ΒΙΩΜΑ, ΠΟΛΤΣΡΟΠΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ. Κπξηαθή Αζθηαλάθε *

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 38 ΒΙΩΜΑ, ΠΟΛΤΣΡΟΠΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ. Κπξηαθή Αζθηαλάθε * ΚΔΦΑΛΑΙΟ 38 ΒΙΩΜΑ, ΠΟΛΤΣΡΟΠΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ Κπξηαθή Αζθηαλάθε * ΠΔΡΙΛΗΦΗ Ο γεληθφο ζθνπφο ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο ηεο ινγνηερλίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΗΣΛΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΧΕΔΙΑ Η ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΕΝΑΡΙΩΝ ΜΕ ΣΠΕ

ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΧΕΔΙΑ Η ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΕΝΑΡΙΩΝ ΜΕ ΣΠΕ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΟ Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο Τπνινγηζηηθά Μαζεκαηηθά-Πιεξνθνξηθή ζηελ Δθπαίδεπζε κοηζιμάπα Λοςκία ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΧΕΔΙΑΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΕΝΑΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Abraham Lincoln Ση είλαη τν iforu Με θεξδνσθνπηθή νξγάλσσε κε νθτακειέο ΔΣ ίδξπσε τν 2012 Σπλεξγάδεταη κε αλτίστνηρεο νξγαλψσεηο σε Επξσπατθέο ρψξεο θαη Τνπξθία Σν όξακα τνπ iforu Η ελίσρπσε λέσλ γπλαηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

W O R K IN P R O G R E S S! ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΜΕΩ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΔΡΑΜΑΣΟ: Ένταξη ατόμων με ειδικϋσ εκπαιδευτικϋσ ανϊγκεσ ςτην ομϊδα των ςυνομηλύκων

W O R K IN P R O G R E S S! ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΜΕΩ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΔΡΑΜΑΣΟ: Ένταξη ατόμων με ειδικϋσ εκπαιδευτικϋσ ανϊγκεσ ςτην ομϊδα των ςυνομηλύκων ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΨΤΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΗ ΕΝΣΑΞΗ: ΕΝΑ ΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ κατεφθυνση: Ψυχοπαιδαγωγικζς συνιστώσες των ειδικών εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

Γηάλλεο Ν. Κνπκέληνο. ρνιηθόο ύκβνπινο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο - Αληηπξόεδξνο Ιλζηηηνύηνπ Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο

Γηάλλεο Ν. Κνπκέληνο. ρνιηθόο ύκβνπινο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο - Αληηπξόεδξνο Ιλζηηηνύηνπ Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο Γηάλλεο Ν. Κνπκέληνο ρνιηθόο ύκβνπινο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο - Αληηπξόεδξνο Ιλζηηηνύηνπ Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο Σα νινήκεξα δεκνηηθά ζρνιεία κε Δληαίν Αλακνξθσκέλν Δθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα (ΔΑΔΠ), ν λένο

Διαβάστε περισσότερα

Ζ αμηνπνίεζε ησλ ζρνιηθώλ βηβιίσλ ζηελ εθπόλεζε δεκηνπξγηθώλ εξγαζηώλ ζην Δληαίν Λύθεην

Ζ αμηνπνίεζε ησλ ζρνιηθώλ βηβιίσλ ζηελ εθπόλεζε δεκηνπξγηθώλ εξγαζηώλ ζην Δληαίν Λύθεην παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Θεωρείο 31 Ζ αμηνπνίεζε ησλ ζρνιηθώλ βηβιίσλ ζηελ εθπόλεζε δεκηνπξγηθώλ εξγαζηώλ ζην Δληαίν Λύθεην Δπάγγεινο Η. Μαλσιάο 1, Ησάλλεο Δ. Θενδσξόπνπινο 2 emanolas@fmenr.duth

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηςιακζσ Δυςκολίεσ και η Άποψη των Εκπαιδευτικϊν

Μαθηςιακζσ Δυςκολίεσ και η Άποψη των Εκπαιδευτικϊν Σ.Δ.Ι. ΗΠΔΙΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΙΑ Μαθηςιακζσ Δυςκολίεσ και η Άποψη των Εκπαιδευτικϊν Καξαληνχια Μαξία Καξπαζίνπ Δηξήλε - Αιεμάλδξα ΔΠΟΠΣΡΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ Ηγλαηίνπ Μαξία Ιωάννινα Μάρτιοσ 2013 Δθπνλεζείζα πηπρηαθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ Μονηέλα ειζαγυγήρ ΣΠΔ ζηην εκπαίδεςζη Πποζεγγίζειρ ειζαγυγήρ ηυν ΣΠΔ ζηην εκπαίδεςζη 1 Θεμελιώδη Δπυηήμαηα Τη ελλννύκε κε ηνλ όξν «ε Πιεξνθνξηθή ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ Τκήκα Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο θαη Πνιπκέζσλ Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας πνπδάζηξηα: Μπάλε Μπηάλθα Δηζεγεηέο: Κιεηζαξράθεο Μηράιεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΗΠΡΝΡΔΙΔΗΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ ΦΗΙΝΠΝΦΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΡΚΖΚΑ ΦΗΙΝΠΝΦΗΑΠ ΘΑΗ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΡΝΚΔΑΠ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΠΞΝΓΥΛ

ΑΟΗΠΡΝΡΔΙΔΗΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ ΦΗΙΝΠΝΦΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΡΚΖΚΑ ΦΗΙΝΠΝΦΗΑΠ ΘΑΗ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΡΝΚΔΑΠ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΠΞΝΓΥΛ ΑΟΗΠΡΝΡΔΙΔΗΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ ΦΗΙΝΠΝΦΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΡΚΖΚΑ ΦΗΙΝΠΝΦΗΑΠ ΘΑΗ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΡΝΚΔΑΠ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΠΞΝΓΥΛ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ: «Ν εηδηθφο παηδαγσγφο ζην πιαίζην ηεο εθαξκνγήο

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήςη των Αριθμομηχανών ςτη διδαςκαλία των Μαθηματικών

Η χρήςη των Αριθμομηχανών ςτη διδαςκαλία των Μαθηματικών 2010 Ρανεπιςτιμιο Δυτικισ Μακεδονίασ Τμιμα Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ Ρρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν Η χρήςη των Αριθμομηχανών ςτη διδαςκαλία των Μαθηματικών ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΜΑΙΑ ΡΑΡΑΘΕΟΔΩΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟ: Γ Α.Μ. 253

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ «Πξνεγκέλα Σπζηήκαηα Πιεξνθνξηθήο» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Τίηινο Γηαηξηβήο Μοντελοποίηση Χρηστών και Στερεότυπα για Προσαρμοστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΓΑΛΛΗΚΖ ΓΛΧΑ ΚΑΗ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΧΝ ΓΛΧΧΝ ΚΑΗ ΓΛΧΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΓΑΛΛΗΚΖ ΓΛΧΑ ΚΑΗ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΧΝ ΓΛΧΧΝ ΚΑΗ ΓΛΧΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΓΑΛΛΗΚΖ ΓΛΧΑ ΚΑΗ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΧΝ ΓΛΧΧΝ ΚΑΗ ΓΛΧΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ Ζ ζπκβνιή ησλ ηερλνινγηψλ ζηε δηδαζθαιία/εθκάζεζε

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση των απόψεων των Ειδικών Παιδαγωγών για την Ειδική Αγωγή στην Ελλάδα.

Διερεύνηση των απόψεων των Ειδικών Παιδαγωγών για την Ειδική Αγωγή στην Ελλάδα. ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΣΗ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΘΔΧΡΗΑ, ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΣΖΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παξαζθεπή, 9 Γεθεκβξίνπ, 2011

Παξαζθεπή, 9 Γεθεκβξίνπ, 2011 Παξαζθεπή, 9 Γεθεκβξίνπ, 2011 ΑΜΦΙΘΔΑΣΡΟ Αθηέξωκα ζηνλ Οδπζζέα Διύηε: Μνπζηθή Λόγνο Δηθόλα «ηελ αξρή ην ΦΩ» Δθδήιωζε ζπλαπιία αθνξκή ηε ζπκπιήξωζε ηωλ 100 ρξόλωλ από ηε γέλλεζε ηνπ γάινπ καο λνκπειίζηα.

Διαβάστε περισσότερα

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ»

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Βρίσκεται στο χωριό Αψιού, επαρχίας Λεμεσού. Υοιτούν 33 παιδιά από τις κοινότητες Αψιούς,

Διαβάστε περισσότερα

Η ρξήζε Web.2.0 εξγαιείσλ ζην πιαίζην ηεο Δηαζεκαηηθόηεηαο ζην Δεκνηηθό Σρνιείν. Η πεξίπησζε δεκηνπξγίαο ςεθηαθνύ βηβιίνπ

Η ρξήζε Web.2.0 εξγαιείσλ ζην πιαίζην ηεο Δηαζεκαηηθόηεηαο ζην Δεκνηηθό Σρνιείν. Η πεξίπησζε δεκηνπξγίαο ςεθηαθνύ βηβιίνπ Η ρξήζε Web.2.0 εξγαιείσλ ζην πιαίζην ηεο Δηαζεκαηηθόηεηαο ζην Δεκνηηθό Σρνιείν. Η πεξίπησζε δεκηνπξγίαο ςεθηαθνύ βηβιίνπ Ε. Τδνβιά Δθπαηδεπηηθφο ΠΔ70 etzovla@yahoo.gr Πεξίιεςε Ζ παξνχζα εξγαζία έιαβε

Διαβάστε περισσότερα

Ειςθγθτισ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ. Επιβλζπων: ΣΑΤΡΟ ΣΑΤΡΟΤ

Ειςθγθτισ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ. Επιβλζπων: ΣΑΤΡΟ ΣΑΤΡΟΤ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ & ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Διδακτική Μαθημάτων Ειδικότητας με Νζες Σεχνολογίες Ειςθγθτισ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1

Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1 Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1 Αληώλεο Ληνλαξάθεο Η παηδηθή νινθιήξσζε σξηκάδεη όηαλ ζηακαηάκε λα βιέπνπκε ηα πξάγκαηα κνλνδηάζηαηα Η εθεβηθή

Διαβάστε περισσότερα

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Πνιχο ιφγνο γίλεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα γηα ην Internet. Έλαο φιν θαη πην κεγάινο αξηζκφο αλζξψπσλ ζπλδέεηαη ζην δίθηπν. Βξίζθνπκε φιε ηελ γθάκα ησλ ζπλαηζζεκάησλ: απφ ηε ιαηξεία πξνο ηηο λέεο

Διαβάστε περισσότερα

Mobile Learning. Education is no longer bound by a specific location

Mobile Learning. Education is no longer bound by a specific location Mobile Learning Μαθηζιακοί πειραμαηιζμοί και δημιοσργικόηηηα ζηην υηθιακή εποτή: Ψηθιακές πλαηθόρμες και θορηηές ζσζκεσές, κοινφνικά παιτνίδια και διαδραζηικές εθαρμογές Μπέηησ Τζακαρέζηοσ Επίκοσρη Καθηγήηρια,

Διαβάστε περισσότερα

Έλα κνληέιν γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο γνληθήο εκπινθήο ησλ Διιήλσλ γνλέσλ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηώλ ηνπο ζηα Μαζεκαηηθά

Έλα κνληέιν γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο γνληθήο εκπινθήο ησλ Διιήλσλ γνλέσλ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηώλ ηνπο ζηα Μαζεκαηηθά ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΦΛΩΡΗΝΑ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Μαξθάδαο σηήξεο Έλα κνληέιν γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο γνληθήο εκπινθήο ησλ Διιήλσλ γνλέσλ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηώλ ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή μελέτη της φοιτήτριας : Παρθενίου αικατερίνης

Μεταπτυχιακή μελέτη της φοιτήτριας : Παρθενίου αικατερίνης αξιολόγηση πρασίνου και σχεδιαστικές προτάσεις ανάπλασης σχολικών προαυλίων χώρων στη βιομηχανική περιοχή της Μάνδρας Αττικής, με στόχο την εκπαίδευση και τη καλλιέργεια της επαφής των μαθητών με τη φύση.

Διαβάστε περισσότερα

1. Θεφρεηηθό Υπόβαζρο. Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε

1. Θεφρεηηθό Υπόβαζρο. Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε Τν άξζξν απηφ παξνπζηάδεη έλα κέξνο ησλ απνηειεζκάησλ επξχηεξεο Έξεπλαο Γξάζεο

Διαβάστε περισσότερα

Σεύσορ 1: Γενικό Μέπορ

Σεύσορ 1: Γενικό Μέπορ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα

Διαβάστε περισσότερα

ηαπξνχια Κεθάια Δ..Γ.Γ. / Σ.Ο.Α.

ηαπξνχια Κεθάια Δ..Γ.Γ. / Σ.Ο.Α. ΔΗΑΓΧΓΖ... 2 ΥΑΡΑΞΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΗ ΘΔΧΡΗΑ.... 3 Ζ δηαθνξά ηνπ curriculum θαη ηνπ syllabus... 3 Ζ ζεκαζία ηνπ curriculum... 7 ΑΓΓΛΗΚΑ ΓΗΑ «ΔΗΓΗΚΟΤ ΚΟΠΟΤ»... 10 H ζεκαζία ηεο ιέμεο «εηδηθφο» ζθνπφο...

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη Αμηνιόγεζεο Δθπαηδεπηηθνύ Λνγηζκηθνύ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Μέζνδνη Αμηνιόγεζεο Δθπαηδεπηηθνύ Λνγηζκηθνύ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΣΟΜΔΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΑΙΟΤ Μέζνδνη Αμηνιόγεζεο Δθπαηδεπηηθνύ Λνγηζκηθνύ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ηεο ΡΑΛΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗ Δ Ρ Δ Τ Ν Ζ Ζ Σ Ω Ν Κ Η Ν Ζ Σ Ρ Ω Ν Σ Ω Ν Φ Ο Η Σ Ζ Σ Ω Ν Γ Η Α Σ Ζ Ν Δ Π Η ΛΟ Γ Ζ Σ Ο Τ

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ, ΠΑΡΑΚΗΝΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ «ΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΘΕΑΤΡΟ»

Ο ΗΓΟΣ «ΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΘΕΑΤΡΟ» LLP-LDV/TOI/09/IT/0405 Ο ΗΓΟΣ «ΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΘΕΑΤΡΟ» ΜΕΘΟ ΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΟΥ «ΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΘΕΑΤΡΟ» ITALY GREECE ROMANIA ΟΓΖΓΟ «ΓΡΑΦΟΝΣΑ ΘΔΑΣΡΟ» ΜΔΘΟΓΟΗ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΔ ΣΟΤ «ΓΡΑΦΟΝΣΑ ΘΔΑΣΡΟ» Συντονιςτήσ Ζκδοςησ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Tροθοζυλλογή εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Φηιάξεηνο Ψεκκέλνο Ξελώλαο ΑΜΑΝΙΤΑ Θα ήζεια λα αξρίζσ κε μια διαπίζηωζη. Οη έιιελεο, ηδηαίηεξα ζηελ επαξρία ληξέπνληαη γηα ην παξειζόλ ηνπο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ

ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ Ανάδοχοσ Υλοποίηςησ Προγράμματοσ (Φ08): Κοινοπραξία: Edex, Cyprus Computer Society, White City Education, Ακμή, Κζντρο Ευρωπαϊκοφ Συνταγματικοφ Δικαίου Βαςικοί Άξονεσ

Διαβάστε περισσότερα