«Η Αξία τηρ δημιοςπγικότηταρ στη Μοςσική Αγωγή» ηεο Εσήο Σζηιίθε

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Η Αξία τηρ δημιοςπγικότηταρ στη Μοςσική Αγωγή» ηεο Εσήο Σζηιίθε"

Transcript

1 «Η Αξία τηρ δημιοςπγικότηταρ στη Μοςσική Αγωγή» ηεο Εσήο Σζηιίθε Σε φινπο ζρεδφλ ηνπο ηνκείο ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο, ε δεκηνπξγηθφηεηα απνηειεί έλα απφ ηα πην επηζπκεηά πξνζφληα αιιά θαη κηα αλαγθαία ελαζρφιεζε ηνπ αλζξψπνπ, αθνχ απνηειεί αληίδνην ζην άγρνο πνπ δεκηνπξγνχλ νη ζχγρξνλεο ζπλζήθεο δσήο. Η δεκηνπξγηθφηεηα απνηειεί έλα ζρεηηθά κνληέξλν αληηθείκελν, ηφζν σο ζέκα ηεο Χπρνινγίαο, φζν θαη σο ζθνπφο ηεο αγσγήο, ηεο λέαο παηδαγσγηθήο πξάμεο. Η ζχγρξνλε παηδαγσγηθή επηζεκαίλεη ηε ρξεζηκφηεηα ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαηά ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ηεο Μνπζηθήο Αγσγήο θαη ην ξφιν ηνπ δαζθάινπ ηεο Μνπζηθήο γηα κηα καζεηνθεληξηθή κνπζηθή αγσγή πξνζαξκνζκέλε ζηελ αλάγθε γηα δεκηνπξγηθή έθθξαζε ησλ παηδηψλ. Τε ζηξνθή πξνο ηε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηελ θαιιηέξγεηά ηεο ζηελ εθπαίδεπζε, επηβάιιεη πιένλ θαη ν λένο ξφινο ηνπ ζρνιείνπ πνπ ζηνρεχεη φρη κφλν ζηελ παξνρή γλψζεσλ αιιά θαη ζηελ αλάπηπμε ησλ δεκηνπξγηθψλ δπλάκεσλ θαη ηθαλνηήησλ ηνπ καζεηή. Σην ζεκεξηλφ ζρνιείν ν καζεηήο πξέπεη λα γίλεη ην δξψλ πξφζσπν, πνπ ζα εκπιαθεί ην ίδην ζηελ δηαδηθαζία ηεο αλαθάιπςεο κάζεζεο κέζα απφ ηελ πξάμε θαη ηε ζπλεξγαζία ηνπ κε ηνπο άιινπο ψζηε λα αλαπηχμεη ειεχζεξε θαη ππεχζπλε πξνζσπηθφηεηα πνπ λα ζπλδπάδεη ηελ πξσηνβνπιία, ηελ θξηηηθή ζθέςε, ηε δεκηνπξγηθφηεηα. Οη πεξηζζφηεξεο κνπζηθνπαηδαγσγηθέο κέζνδνη εμάιινπ, ηνλίδνπλ ηε ζεκαζία ηεο πξνψζεζεο ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ζηε κνπζηθή αγσγή φρη κφλν φζνλ αθνξά ηε κνπζηθή κάζεζε αιιά θαη γηα ηε ζπλνιηθή αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ. Ψο θεληξηθφο ινηπφλ ζθνπφο ηεο αγσγήο ε δεκηνπξγηθφηεηα, αληαπνθξίλεηαη ηφζν ζηηο αλάγθεο ηνπ παηδηνχ φζν θαη ηεο ζχγρξνλεο εθπαίδεπζεο πνπ ζηνρεχεη ζ έλα ζρνιείν εξγαζηήξη ππεχζπλεο γλψζεο θαη δεκηνπξγίαο. Α. Η θύζε ηες Γεκηοσργηθόηεηας Πνιινί ηαπηίδνπλ ηε δεκηνπξγηθφηεηα κε ην ηαιέλην, ηελ πξναίζζεζε, ηνλ απζνξκεηηζκφ, ηελ επαηζζεζία, ηελ αλαθάιπςε, ηελ εθεπξεηηθφηεηα 1 Άιινη πάιη βιέπνπλ ζ απηή κηα ζχλζεζε ηεο ινγηθήο θαη ηνπ ζπλαηζζήκαηνο. «Θα κπνξνύζακε λα πνύκε όηη δεκηνπξγηθόηεηα ππάξρεη όηαλ ην άηνκν ζθέθηεηαη, αηζζάλεηαη, βιέπεη θαη εθθξάδεηαη, ζε ζρέζε κε ην άηνκό ηνπ, κε ην δηθό ηνπ ηδηαίηεξν πξνζσπηθό ηξόπν». 2 Μειεηεηέο δίλνπλ νξηζκνχο γηα ηε δεκηνπξγηθφηεηα φπσο: «Γεκηνπξγηθόηεηα είλαη έλαο ζπλδπαζκόο επειημίαο, πξσηνηππίαο θαη επαηζζεζίαο ζε ηδέεο πνπ βνεζνύλ ην ζθεπηόκελν άηνκν λα απνκαθξπλζεί από ζπλεζηζκέλεο δηαδηθαζίεο ζθέςεο θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη δηαθνξεηηθέο παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο, ην απνηέιεζκα ησλ νπνίσλ δίλεη ηθαλνπνίεζε ζηνλ ίδην ηνλ εαπηό ηνπ θαη δπλαηόηεηεο ζηνπο άιινπο» (Jones 1972, ζει. 7). 3 Οη έξεπλεο έρνπλ απνδείμεη φηη φινη νη άλζξσπνη γελληνχληαη κε δεκηνπξγηθέο δπλαηφηεηεο νη νπνίεο εθδειψλνληαη ζ φιεο ηηο κνξθέο ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο. 2 Λ. Σέξγε : «Γεκηνπξγηθή Μνπζηθή Αγσγή γηα ηα παηδηά καο», Gutenberg, Αζήλα1998, ζει Α. Καςάιε : «Παηδαγσγηθή Χπρνινγία», Δθδφζεηο Α. Κπξηαθίδε, Θεζζαινλίθε 1996, ζει Λ. Σέξγε : «Θέκαηα Μνπζηθήο θαη Μνπζηθήο Παηδαγσγηθήο», Δθδφζεηο Gutenberg, Αζήλα 1994, ζει. 56.

2 Τα επηζηεκνληθά δεδνκέλα επηθεληξψλνληαη ζε ηέζζεξηο παξάγνληεο πνπ ζπλππάξρνπλ θαηά ηε δηάξθεηα κηαο δηαδηθαζίαο πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ δεκηνπξγηθή δξαζηεξηφηεηα. Οη παξάγνληεο απηνί είλαη : α) Ο ζσλδσαζκός ζηοητείωλ Σχκθσλα κε ηνπο επηζηήκνλεο (Getzels, Jackson, Mednick θαη Bruner), ε πξάμε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο είλαη κηα δηαδηθαζία ζπλδπαζκνχ αλφκνησλ ζηνηρείσλ ζε λέεο ζρέζεηο ψζηε λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα επίηεπμεο θαιχηεξσλ απνηειεζκάησλ. β) Η σπάρτοσζα ζύγθροσζε Σχκθσλα κε ηελ άπνςε απηή (Freud) ε δεκηνπξγηθφηεηα έρεη ηε γέλεζή ηεο ζηε ζχγθξνπζε. Μηα πξνζσπηθή έληαζε, θάπνηεο δπζθνιίεο απνηεινχλ ζπρλά αθνξκή γηα έθθξαζε ηεο δεκηνπξγηθήο πξάμεο (F. Barron, L. Hudson). γ) Η ιύζε προβιήκαηος Η δεκηνπξγηθφηεηα (Jensen) είλαη βαζηθά κηα δηαδηθαζία ιχζεο ελφο πξνβιήκαηνο. Πξνηνχ αξρίζεη ε δηαδηθαζία, πξέπεη λα είλαη ππαξθηή ε αλάγθε γηα δεκηνπξγία, λα ππάξρεη δειαδή ην πξφβιεκα. δ) Το περηβάιιολ (θίλεηρα, ελδηαθέρολ, αγάπε) Αξθεηνί κειεηεηέο δίλνπλ έκθαζε ζηελ επίδξαζε ηνπ πεξηβάιινληνο ζηε δεκηνπξγηθφηεηα αιιά θπξίσο ζην ελδηαθέξνλ, ζηελ επραξίζηεζε, ζηελ αγάπε πνπ ληψζνπλ νη άλζξσπνη γηα ηε δνπιεηά ηνπο. (Hennessey θαη Amabile). Σχκθσλα κε ην Jones, ην δεκηνπξγηθφ ζηνηρείν είλαη ην πην μερσξηζηφ κέξνο ηεο αλζξψπηλεο πξνζσπηθφηεηαο θαη έλα κέζν γηα ηελ απφθηεζε ηεο εζσηεξηθήο εηξήλεο θαη αξκνλίαο. Ο πνιηηηζκφο κπνξεί λα δηαηεξεζεί κφλν κε ηελ θαιιηέξγεηα θαη αλάπηπμε απηψλ ησλ δεκηνπξγηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ αλζξψπνπ. 4 4 Λ. Σέξγε.(1994).«Θέκαηα Μνπζηθήο θαη Μνπζηθήο Παηδαγσγηθήο».Αζήλα, Δθδφζεηο Gutenberg (ζει.51,53,54,55))

3 Β. Γεκηοσργηθόηεηα θαη Μοσζηθή Αγωγή Η ζεκαζία ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ αλζξψπνπ ζήκεξα, είλαη γεληθά απνδεθηή θαη απνηειεί έλα βαζηθφ κέξνο ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο δηδαζθαιίαο κάζεζεο πνπ πξνηείλνληαη ζηα εθπαηδεπηηθά αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηεο Μνπζηθήο Αγσγήο. 5 Αθνινπζεί κηα ζχληνκε δηαρξνληθή παξνπζίαζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ζε ζρέζε κε ηε κνπζηθή αγσγή πνπ εθηείλεηαη απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1920 κέρξη ζήκεξα θαη ρσξίδεηαη ζε ηξεηο πεξηφδνπο : Περίοδος Α : Έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά θείκελα απηήο ηεο πεξηφδνπ είλαη ην βηβιίν ηεο Satis Coleman (1922), Γεκηνπξγηθή Μνπζηθή γηα παηδηά, ζην νπνίν παξνπζηάδεη ηηο κνπζηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζεσξεί ζεκαληηθέο γηα δεκηνπξγηθφηεηα. Απηέο είλαη: ε θαηαζθεπή θαη ρξήζε απιψλ κνπζηθψλ νξγάλσλ, ν ρνξφο, ην ηξαγνχδη, νη πξσηφηππεο ζπλζέζεηο θαη ε νκαδηθή εθηέιεζε ηεο κνπζηθήο. Η εθπαηδεπηηθή ζεσξία ηεο Coleman, βαζίδεηαη ζηελ πεπνίζεζε φηη ε δεκηνπξγηθή κνπζηθή αγσγή πνπ αληηπξνζσπεχεη κάζεζε κέζα απφ εκπεηξίεο, ζπλεηζθέξεη ζηε γεληθή αγσγή θαη αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ, ππεξεηψληαο ηνλ πξαγκαηηθφ ζθνπφ ηεο εθπαίδεπζεο. Σηνλ επξσπατθφ ρψξν, πξσηεξγάηεο δεκηνπξγηθψλ κεζφδσλ κνπζηθήο αγσγήο ήηαλ ν Emile Jacques Dalcroze. Σην βηβιίν ηνπ: Ρπζκόο, Μνπζηθή θαη Δθπαίδεπζε (1921) παξάιιεια κε ηελ επηζήκαλζε ηνπ ξφινπ ηεο ξπζκηθήο αγσγήο σο κέζν κνπζηθήο αγσγήο, δίλεηαη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζε δεκηνπξγηθέο δηαδηθαζίεο φπσο ν απηνζρεδηαζκφο θαη ε δεκηνπξγηθή θαληαζία. Περίοδος Β : Σηαζκφο ζηελ θίλεζε γηα δεκηνπξγηθή κνπζηθή αγσγή ηελ πεξίνδν απηή ζηηο Η.Π.Α. απνηειεί ν εθπαηδεπηηθφο κνπζηθφο νξγαληζκφο MENC ν νπνίνο ην 1947 θπθινθφξεζε ην: Βηβιίν Πεγή γηα εθπαηδεπηηθνύο θαη ην 1955 ην βηβιίν: Ζ Μνπζηθή ζηελ Ακεξηθαληθή Δθπαίδεπζε, ζηα νπνία επηζεκαίλεηαη ε ζεκαζία ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ζηελ αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ. Ο νξηζκφο πνπ δφζεθε απφ ηνλ νξγαληζκφ MENC, ζηνλ φξν «δεκηνπξγηθή δξαζηεξηφηεηα» ζπκπεξηιάκβαλε: αθξφαζε, θίλεζε θαη εθηέιεζε, ζχλζεζε κνπζηθήο θαη αλάπηπμε νκαδηθψλ πξνγξακκάησλ γηα κνπζηθέο ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο. Δπίζεο ε Alice Snyder (1957) ζην βηβιίν ηεο: Γεκηνπξγώληαο Μνπζηθή γηα Παηδηά, ππνζηεξίδεη κηα δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ζ φηη αθνξά ηε δηδαζθαιία ησλ ηερλψλ ζηε ζρνιηθή ηάμε. Περίοδος 1960 ζήκερα Η πεξίνδνο απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1960 κέρξη θαη ηε ζχγρξνλε επνρή ραξαθηεξίδεηαη απφ έλα ζεκαληηθφ αξηζκφ εθδφζεσλ (θείκελα, απνθάζεηο ή πνξίζκαηα ζπλεδξίσλ) γηα ηε δεκηνπξγηθή κνπζηθή αγσγή. Σηελ Δπξψπε νη ηδέεο θαη νη κέζνδνη δηδαζθαιίαο ησλ κνπζηθνπαηδαγσγψλ Carl Orff θαη Zoltan Kodaly, επεξέαζαλ ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα κνπζηθήο αγσγήο απηήο ηεο πεξηφδνπ, κε έκθαζε ζηνλ πεηξακαηηζκφ, ηνλ απηνζρεδηαζκφ, ηελ απηνέθθξαζε θαη ηηο δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Πξφζθαηα (1995) έλαο Καλαδφο κνπζηθνπαηδαγσγφο ν David Elliot ζην βηβιίν ηνπ : A New Philosophy of Music Education, ηνλίδεη ηελ αλαγθαηφηεηα γηα Πξαμηαθή Μνπζηθή Δθπαίδεπζε ζηελ νπνία ην ζεκαληηθφηεξν είλαη λα δεκηνπξγείο θαη λα εθηειείο κνπζηθή. Σηε 5 Α. Σέξγε : «Θέκαηα Μνπζηθήο θαη Μνπζηθήο Παηδαγσγηθήο», Gutenberg Αζήλα 1994, ζει. 57.

4 δηεζλή κνπζηθνπαηδαγσγηθή θνηλφηεηα εθηφο απφ ηε ζεκαληηθή MENC (Ακεξηθαληθή Έλσζε γηα ηε Μνπζηθή Δθπαίδεπζε), δξαζηεξηνπνηνχληαη νη ελψζεηο ηεο ΔΜΔΑ (Δπξσπατθή Έλσζε Καζεγεηψλ Μνπζηθήο), ηεο ISME (Γηεζλήο Έλσζε γηα ηε Μνπζηθή Δθπαίδεπζε) θαη ζηελ Διιάδα ηεο ΔΔΜΔ (Διιεληθή Έλσζε γηα ηε Μνπζηθή Δθπαίδεπζε). Η δεκηνπξγηθή κνπζηθή αγσγή ζηνλ Διιεληθφ ρψξν άξρηζε λα εθαξκφδεηαη θαηά ηε δεθαεηία ηνπ Τα παξαθάησ βηβιία: Γεκηνπξγηθή Μνπζηθή Αγσγή γηα ηα παηδηά καο, ηεο Λ. Σέξγε (1998), Θέκαηα Μνπζηθήο θαη Μνπζηθήο Παηδαγσγηθήο ηεο Λ. Σέξγε (1994), Ζ Μνπζηθή ζηελ εθπαηδεπηηθή Γηαδηθαζία, ηνπ Α. Παπαδαξή (1991) θαζψο θαη ην βηβιίν ηνπ Μ. Σηαπξίδε: Ζ Μνπζηθή ζηελ Δθπαίδεπζε: ύγρξνλεο Σάζεηο θαη Αληηιήςεηο, (1994) πξνζθέξνπλ ζεκαληηθά ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ην ξφιν ηεο δεκηνπξγηθήο κνπζηθήο δηαδηθαζίαο ζηε δηδαθηηθή πξάμε.

5 Γ. Ο ρόιος ηοσ δαζθάιοσ ηες Μοσζηθής ζηε δεκηοσργηθόηεηα ηωλ καζεηώλ ηοσ Δίλαη απφιπην αιιά πνιχ εχζηνρν απηφ πνπ είπε ν Ferriere: «Σν ζρνιείν πνπ ηθαλνπνηεί κόλν ηηο γλώζεηο πξέπεη λα εμαθαληζηεί» θαη αθφκε πεξηζζφηεξν ξεαιηζηηθφ απηφ πνπ είπε ν Rabelais: «Σν παηδί δελ είλαη δνρείν πνπ γεκίδνπκε, αιιά κηα θσηηά πνπ αλάβνπκε». Ο εθπαηδεπηηθφο ζήκεξα, δελ είλαη πιένλ ν απνθιεηζηηθφο κεηαθνξέαο γλψζεσλ θαη ηδεψλ ζηε κνξθή θαη ην ξφιν πνπ ηνπ έδηλε ην παξαδνζηαθφ ζρνιείν σο απζεληία. Η βαξχηεηα ηνπ έξγνπ ηνπ κεηαθέξεηαη ζηε δξάζε ηνπ σο ζπληνληζηή ζηα πιαίζηα ηεο επηθνηλσληαθήο δηδαζθαιίαο, σο βνεζνχ ζηηο αλαδεηήζεηο θαη ηηο δπζθνιίεο ησλ παηδηψλ, σο ζπλεξγάηε ζηε γεληθφηεξε πξνζπάζεηά ηνπο λα απηνλνκεζνχλ. 6 Όζνλ αθνξά ηελ θαιιηέξγεηα ηεο δεκηνπξγηθήο ζθέςεο ζην κάζεκα ηεο Μνπζηθήο, ε επηηπρία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ εμαξηάηαη απφ ηνλ ίδην. Πνηνο φκσο πξέπεη λα είλαη ν κνπζηθνδηδάζθαινο; Ο Kenneth E. Edle, γξάθεη ραξαθηεξηζηηθά : «Ζ επηδεμηόηεηα ελόο δαζθάινπ ηεο κνπζηθήο δε ζα πξέπεη λα δηαθέξεη σο πξνο ηα πξόζσπα, από εθείλα ηνπ δηεπζπληή ηεο νξρήζηξαο: ε επαηζζεζία πξνο ην αλζξώπηλν δπλακηθό πνπ απηόο έρεη λα θάλεη, ε αλάγθε λα ην ελζαξξύλεη, λα ην δηεγείξεη, λα ην ζπγθξαηεί, λα ηνλίδεη κηα θσλή θαη λα ζπγθξαηεί κηα άιιε, ε εμαηξεηηθή ηθαλόηεηα ζην λα αθνύεη όια ηα κέιε θαη αθόκα ην λα δηαηεξεί ηνλ έιεγρν ηνπ κεγαιύηεξνπ κέξνπο πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηνπ νπνίνπ όινη αγσλίδνληαη». 7 Βέβαηα ε δεκηνπξγηθή κνπζηθή δελ είλαη εχθνιε γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ. Γηα λα ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο ηεο εθπαίδεπζεο, πξέπεη αθνχ πξψηα πξνγξακκαηίζεη, λα πξνζθέξεη ην θαηάιιειν πεξηβάιινλ θαη ηα θαηάιιεια πιηθά θαη κέζα πνπ ζα βνεζήζνπλ ην παηδί ζηνλ πεηξακαηηζκφ θαη ηελ εμεξεχλεζε, γηαηί κέζα απφ απηέο ηηο ιεηηνπξγίεο αλαπηχζζεηαη ε δεκηνπξγηθή δχλακε πνπ βξίζθεηαη ζην παηδί. 8 Δίλαη απαξαίηεην γηα ηνλ Μνπζηθνπαηδαγσγφ λα δίλεη ζηα παηδηά επθαηξίεο γηα δεκηνπξγηθφ πξνβιεκαηηζκφ θαη απηνέθθξαζε, εληνχηνηο λα παξακέλεη ζην πεξηζψξην γηα λα επηβιέπεη, λα παξαθηλεί ηελ νκάδα γηα δξάζε, λα δίλεη ζπκβνπιέο, λα ιχλεη απνξίεο, λα ελζαξξχλεη, λα εκπλέεη αιιά θαη λα καζαίλεη απφ ηα παηδηά ζηα πιαίζηα ηεο αιιειεπίδξαζεο. «Γηα ηε δεκηνπξγηθή κνπζηθή ν εθπαηδεπηηθόο ρξεηάδεηαη λα έρεη εκπηζηνζύλε ζηνλ εαπηό ηνπ, πείξα θαη γλώζε. Όζε πεξηζζόηεξε παηδαγσγηθή θαη κνπζηθή θαηάξηηζε έρεη, ηόζν ηθαλόηεξνο ζα είλαη ζην λα βνεζήζεη ηα παηδηά λ αλαπηύμνπλ ηηο ηδέεο ηνπο». 9 Απφ ηελ εκπεηξία κνπ ζηε ζρνιηθή ηάμε, πηζηεχσ φηη νη δεκηνπξγηθνί ηξφπνη εξγαζίαο ζην κάζεκα ηεο Μνπζηθήο είλαη πνιχ ζεκαληηθνί γηα ηνλ ίδην ηνλ εθπαηδεπηηθφ. Δθηφο απφ ηε ραξά θαη απφιαπζε πνπ πξνζθέξνπλ ζηα παηδηά, αληακείβνπλ γελλαηφδσξα θαη ην δάζθαιν ηεο Μνπζηθήο. Νηψζεη ν ίδηνο δεκηνπξγφο, επηβεβαηψλεηαη ζην έξγν ηνπ απφ ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα πνπ έρνπλ νη δεκηνπξγηθέο δηαδηθαζίεο ζηελ πξνζσπηθφηεηα ησλ καζεηψλ ηνπ, απφ ηε βειηίσζε πνπ αηζζάλεηαη ζηε ζρέζε ηνπ κε ηα παηδηά θαη ηελ αηκφζθαηξα πνπ δεκηνπξγείηαη ζηελ ηάμε ηνπ. 6 Κ. Φξπζαθίδεο : «Βησκαηηθή Δπηθνηλσληαθή Γηδαζθαιία», Δθδ. Gutenberg, Αζήλα 1998, ζει. 79, Αζ. Παπαδαξήο : «Η Μνπζηθή ζηελ Δθπαηδεπηηθή Γηαδηθαζία», Δθδ. «Τέξηηνο», Καηεξίλε 1991, ζει Λ. Σέξγε «Πξνζρνιηθή Μνπζηθή Αγσγή», Δθδ. Gutenberg, Αζήλα 1995, ζει Μ. Σηαπξίδε : «Η Μνπζηθή ζηελ Δθπαίδεπζε», Gutenberg, Αζήλα 1985,ζει. 71.

6 Γ. Γεκηοσργηθές δραζηερηόηεηες ζηο κάζεκα ηες Μοσζηθής Αγωγής «θνπόο ηεο κνπζηθήο αγσγήο είλαη πξσηαξρηθά ε αλάπηπμε θαη θαιιηέξγεηα ηεο ηθαλόηεηαο ηνπ καζεηή γηα αηζζεηηθή απόιαπζε θαηά ηελ αθξόαζε, εθηέιεζε θαη δεκηνπξγία κνπζηθήο σο κηα από ηηο εθδειώζεηο θαιιηηερληθήο έθθξαζεο θαη δεκηνπξγηθόηεηαο ηνπ αλζξώπνπ. Μέζσ απηνύ ηνπ ζθνπνύ θαη παξάιιεια πξνο απηόλ, ε κνπζηθή αγσγή απνβιέπεη ζηε γεληθόηεξε θαιιηέξγεηα ηεο δεκηνπξγηθόηεηαο θαη ηεο πξνζσπηθόηεηαο ησλ καζεηώλ, κέζα από ηελ ελεξγεηηθή αθξόαζε, ηηο δξαζηεξηόηεηεο κνπζηθήο θαη εθηέιεζεο». 10 «ηε κνπζηθή αγσγή ησλ παηδηώλ θαη εηδηθόηεξα θαηά ην πξνγξακκαηηζκέλν κάζεκα ηεο κνπζηθήο, ε δεκηνπξγηθόηεηα ζα πξέπεη λα απνηειεί ην βαζηθό ζηνηρείν θαη ραξαθηεξηζηηθό νπνηαζδήπνηε κνπζηθήο δξαζηεξηόηεηαο, όπσο ην ηξαγνύδη, ε κνπζηθή θαη ε θίλεζε, ε αθξόαζε κνπζηθήο, ν πεηξακαηηζκόο, ε εθηέιεζε ζηα κνπζηθά όξγαλα, νη δεκηνπξγηθέο εξγαζίεο» 11 θαζψο θαη ε δεκηνπξγία κνπζηθψλ ζπλφισλ (Φνξσδία Οξρήζηξα) ζην ζρνιείν. Πνηφ αλαιπηηθά: α) Το ηραγούδη Με βάζε ηηο ζχγρξνλεο κνπζηθνπαηδαγσγηθέο απφςεηο, ε θσλεηηθή αγσγή ησλ παηδηψλ δελ πεηπραίλεηαη κφλν κε ην ηξαγνχδη αιιά θαη κε ηε βνήζεηα πνηθηιίαο θσλεηηθψλ πεηξακαηηζκψλ φπσο κίκεζε ήρσλ, ιεηηνπξγία ηεο αλαπλνήο, ιεηηνπξγία ηεο άξζξσζεο, ζηάζε ηνπ ζψκαηνο θαη ρξήζε ησλ ερείσλ ηνπ ζψκαηνο Γηα λα δνζεί ε επθαηξία λα εθθξάζνπλ ηε δεκηνπξγηθφηεηά ηνπο πην άκεζα, νη καζεηέο κπνξνχλ λα γξάςνπλ νη ίδηνη έλα ηξαγνχδη, λα γξάςνπλ κηα ηζηνξία ή έλα ζελάξην, λα αιιάμνπλ ηνπο ζηίρνπο ή ηε κεισδία ελφο ηξαγνπδηνχ, λα ην ζπλνδεχζνπλ νξγαληθά θαη ξπζκηθά, λα απνδψζνπλ εηθφλεο ζε ζεκαηηθά ζηηγκηφηππα απφ ην πεξηερφκελν ηνπ ηξαγνπδηνχ. β) Μοσζηθή θαη θίλεζε Η κνπζηθνθηλεηηθή αγσγή δίλεη επθαηξίεο γηα βησκαηηθή ζρέζε ηνπ παηδηνχ κε ηε κνπζηθή. Τν ζψκα ζαλ έλα κέζν βίσζεο ηνπ ξπζκνχ, νη ερεξέο θηλήζεηο (παιακάθηα, ρηππήκαηα ζηνπο κεξνχο, ρηππήκαηα ηνπ πνδηνχ θαη ρηππήκαηα ησλ δαθηχισλ) βνεζνχλ ην παηδί λα αλαθαιχςεη ηηο δεκηνπξγηθέο ηνπ ηθαλφηεηεο θαη λα εθθξαζηεί ειεχζεξα κε πνηθίινπο ηξφπνπο. Τέζζεξηο είλαη νη παξάγνληεο πνπ αθνξνχλ θάζε ζσκαηηθή θίλεζε: ν ρψξνο, ν ρξφλνο, ε έληαζε θαη ν ραξαθηήξαο ηεο. Αξρηθά ην παηδί καζαίλεη λα θηλείηαη ειεχζεξα ζην ρψξν (εκπξφο πίζσ, πάλσ θάησ, δεμηά αξηζηεξά), χζηεξα καζαίλεη λα δεη ηηο ρξνληθέο αιιαγέο πνπ κπνξεί λα έρεη κηα θίλεζε (επηηάρπλζε επηβξάδπλζε), ηελ απμνκείσζε ζηελ έληαζε ηεο θίλεζεο (ζηγαλά δπλαηά, παχζε) θαη ηέινο ηνλ ηδηαίηεξν ραξαθηήξα πνπ κπνξεί λα έρεη ε θίλεζε (θνθηά ραιαξά θ.α.). Η εμνηθείσζε κε φιεο απηέο ηηο θηλεηηθέο εκπεηξίεο, δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα κηαο απεξηφξηζηεο πνηθηιίαο ζπλδπαζκψλ θαη άζθεζεο ηεο θαληαζίαο θαη ηεο πξσηνβνπιίαο ησλ παηδηψλ. γ) Αθρόαζε κοσζηθής Η αλάγθε ηνπ παηδηνχ γηα παηρλίδη, θίλεζε θαη αλαθαιχςεηο, αμηνπνηείηαη γηα λα δηακνξθψζεη δεκηνπξγηθή θαη ελεξγεηηθή ζπκπεξηθνξά θαηά ηελ αθξφαζε. Οη 10 Γηαζεκαηηθφ Δληαίν Πιαίζην Πξνγξάκκαηνο Σπνπδψλ Μνπζηθήο Αγσγήο Παηδαγσγηθφ Ιλζηηηνχην, Αζήλα Λ. Σέξγε : «Πξνζρνιηθή Μνπζηθή Αγσγή», Δθδ. Gutenberg, Αζήλα 1995, ζει. 62, 63.

7 δξαζηεξηφηεηεο θάλνπλ ηελ αθξφαζε έλα ζπλαξπαζηηθφ παηρλίδη. Οη παξάιιειεο δξαζηεξηφηεηεο κπνξνχλ λα νκαδνπνηεζνχλ ζε ηνκείο πνπ αθνξνχλ : 1) Κηλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο: ξπζκηθή θίλεζε, εθθξαζηηθή θίλεζε, παληνκίκα, ρνξφο. 2) Δηθαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο: δσγξαθηθή, γξαθηθφ ζπκβνιηζκφ. 3) Γξαζηεξηφηεηεο κε Λφγν: αθήγεζε, απηνζρέδηεο δηεγήζεηο, πεξηγξαθή. 4) Μνπζηθέο δξαζηεξηφηεηεο: ξπζκηθή ζπλνδεία, αλαγλψξηζε θαη εθηέιεζε κεισδηθνχ ζεάκαηνο, απηνζρεδηαζκφο ή κνπζηθή ζχλζεζε, γλσξηκία κε ηα φξγαλα. 12 δ. Χρήζε κοσζηθώλ οργάλωλ Παίδνληαο κνπζηθή κέζα ζε κία νκάδα, επηβεβαηψλεηαη ν θνηλσληθφο ραξαθηήξαο ηεο κνπζηθήο θαη έηζη ην θάζε παηδί ζπλεηδεηνπνηεί φηη ην κνπζηθφ απνηέιεζκα είλαη πξντφλ ζπλεξγαζίαο. Τα παηδηά ζην ζρνιείν, γνεηεχνληαη κε ηα ξπζκηθά θαη κεισδηθά θξνπζηά φξγαλα θαη ζρεηηθά γξήγνξα θαη εχθνια κπνξνχλ λα εμεξεπλήζνπλ φια ηα ζηνηρεία ηεο κνπζηθήο κ έλα επηπιένλ εξέζηζκα: ηνλ πεηξακαηηζκφ θαη ηε δεκηνπξγηθή επεμεξγαζία κνπζηθψλ ηδεψλ φπσο ηε ζχλζεζε ξπζκηθψλ θαη κεισδηθψλ θξάζεσλ, ηε κεινπνίεζε ελφο πνηεηηθνχ θεηκέλνπ, ηε ξπζκηθή ζπλνδεία ζε κηα νξρεζηξηθή ζχλζεζε, ηε κνπζηθή ππφθξνπζε γηα ηζηνξίεο ή δξψκελα, ηελ ερεηηθή απφδνζε κηαο κνπζηθήο θφξκαο, ηε κνπζηθή πεξηγξαθή εηθφλσλ, πξνζψπσλ, ζπκβφισλ, παξακπζηψλ, ηελ θαηαζθεπή απηνζρέδησλ κνπζηθψλ νξγάλσλ ε) Γεκηοσργηθές εργαζίες Οη δεκηνπξγηθέο εξγαζίεο βνεζνχλ ηνπο καζεηέο λα εθδειψζνπλ θαη λα αμηνπνηήζνπλ ην δεκηνπξγηθφ ηνπο ηαιέλην, λα απηελεξγήζνπλ, λα ζθεθηνχλ θαη λα πξάμνπλ κνπζηθά. Ο ξφινο ηνπ δαζθάινπ είλαη λα ζέζεη ην πξφβιεκα θαη νη καζεηέο «δνπιεχνπλ» γηα ηε ιχζε ηνπ. Τέηνηα πξνβιήκαηα είλαη : - λα ζπλζέζνπλ νη καζεηέο κηα δηθή ηνπο κεισδία, - λα ζπλζέζνπλ κνπζηθή κε αθνξκή έλα πίλαθα δσγξαθηθήο, - λα επελδχζνπλ κνπζηθά έλα πνίεκα, κηα παξνηκία, κηα ηζηνξία, έλα παξακχζη, - λα γξάςνπλ ζηίρνπο ζε ζρέζε κε κηα αγαπεκέλε ηνπο κεισδία, - λα εκπλεπζηνχλ εηθφλεο, ζθελέο, κηα ηζηνξία θαη λα ηε δξακαηνπνηήζνπλ ή λα ηελ απνδψζνπλ κε ζεκαηηθά ζηηγκηφηππα ζε ζρέζε κε έλα κνπζηθφ παξάδεηγκα, - λα δεκηνπξγήζνπλ έλα δηθφ ηνπο βίληεν ζηνλ ππνινγηζηή (windows movie maker) ή κηα παξνπζίαζε ζην power point, κε αθνξκή έλα αγαπεκέλν ηνπο ηξαγνχδη κνπζηθφ έξγν, - λα δεκηνπξγήζνπλ έλα δηθφ ηνπο ερεηηθφ remix κε ηηο αγαπεκέλεο ηνπο κεισδίεο Σε ηέηνηνπ ηχπνπ εξγαζίεο δξαζηεξηφηεηεο νη καζεηέο έρνπλ ηελ επθαηξία λα πεηξακαηηζζνχλ θαη λα δεκηνπξγήζνπλ ζε θάζε επίπεδν (κνπζηθή επέλδπζε, ζχλζεζε κνπζηθήο, δσγξαθηθή, πνίεζε, ινγνηερλία, ηερλνινγία, ρνξφ, παληνκίκα, ζεαηξηθφ παηρλίδη, ζθελνζεζία, εθπαηδεπηηθφ δξάκα θ.ι.π.). ζη) Γραθηθή θαη κοσζηθή παράζηαζε ήτωλ. Η γξαθηθή παξάζηαζε, είλαη ε πξψηε απφπεηξα κνπζηθήο γξαθήο θαη εθθξάδεη ηελ αλάγθε ησλ παηδηψλ λα απεηθνλίζνπλ απηφ ην νπνίν αθνχγεηαη. Δπηπιένλ ε γξαθηθή 12 Παπιίλα Καξαδήκνπ Ληάηζνπ : «Aπφ ηελ αθνή ζηελ αθξφαζε», Έθδνζε : Μ. Νηθνιαίδεο θαη Σία Ο.Δ., Αζήλα 2001, ζει. 103, 104.

8 παξάζηαζε δίλεη ηε δπλαηφηεηα γλσξηκίαο θαη εμνηθείσζεο ησλ παηδηψλ κε ερεηηθέο ηδηφηεηεο θαη κνπζηθέο έλλνηεο, κειέηεο ξπζκηθψλ, κεισδηθψλ θαη αξκνληθψλ δνκψλ, αλαθάιπςεο ζηνηρείσλ θφξκαο θαη γεληθφηεξα αλάιπζεο ελφο κνπζηθνχ έξγνπ. Σην επφκελν ζηάδην ηα παηδηά εμνηθεηψλνληαη κε ηελ αλάγλσζε ηεο ξπζκηθήο γξαθήο κέζα απφ ηα ξπζκηθά ρηππήκαηα θαη ηνπο ξπζκνχο ησλ ιέμεσλ. Η εθκάζεζε ηεο κεισδηθήο γξαθήο ζηε ζπλέρεηα, έρεη ζαλ βαζηθή πξνυπφζεζε ηελ αληίιεςε ηεο ηνληθφηεηαο κέζα απφ κεισδηθά ζρήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη κε ηε ρξήζε ηεο θσλήο θαη ησλ κεισδηθψλ νξγάλσλ. δ) Γεκηοσργία Μοσζηθώλ Σσλόιωλ δραζηερηόηεηες Τν ζχγρξνλν ζρνιείν πξέπεη λα θάλεη πξάμε ηελ πνιχπιεπξε θαιιηέξγεηα ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ καζεηψλ θαη ηελ αλάδεημε ησλ ηδηαίηεξσλ ελδηαθεξφλησλ θαη ηαιέλησλ ηνπο. Ο δάζθαινο ηεο Μνπζηθήο, έρεη λα αληηκεησπίζεη πνιιέο πξνθιήζεηο φζνλ αθνξά ηνπο ηνκείο ηεο κνπζηθήο δεκηνπξγίαο. Σίγνπξα φκσο ην κνπζηθφ πξφγξακκα θάζε ζρνιείνπ επεξεάδεηαη απφ ηηο κνπζηθέο εθδειψζεηο, ηα ελδηαθέξνληα ηεο θνηλφηεηαο, ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη ηηο επθαηξίεο πνπ πξνζθέξνληαη γηα κνπζηθή θαη γεληθφηεξα θαιιηηερληθή δξάζε. Μηα πφιε κε δξαζηήξηα κνπζηθή δσή, βνεζάεη ην ζρνιηθφ κνπζηθφ πξφγξακκα θαη εθείλν κε ηε ζεηξά ηνπ πξνζθέξεη ζηηο ηέρλεο ηεο θνηλφηεηαο. Οη κνπζηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζην ζρνιείν κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ: ζπγθξφηεζε θσλεηηθψλ θαη νξγαληθψλ ζπλφισλ, επηζθέςεηο καζεηψλ ζε ζπλαπιηαθνχο ρψξνπο θαη παξαθνινχζεζε ζπλαπιηψλ-παξαζηάζεσλ, εηδηθά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ζρεηηθά κε ηε κνπζηθή, ζπκκεηνρή ζε ζρνιηθέο γηνξηέο, ρνξσδηαθά θεζηηβάι, καζεηηθνχο δηαγσληζκνχο (π.ρ. Παλειιήληνη Μαζεηηθνί Μνπζηθνί Αγψλεο ηνπ ΥΠΔΠΘ) δηνξγάλσζε κνπζηθψλ εθδειψζεσλ θ. ά. Δ. Σσκπεράζκαηα Η δηδαθηηθή κνπ εκπεηξία ησλ 23 ρξφλσλ ζην Γπκλάζην, αιιά θαη ε αγσληψδεο αλαδήηεζε ηνπ θαηλνχξγηνπ θαη ν δηαξθήο πεηξακαηηζκφο κνπ ζε κεζφδνπο δηδαζθαιίαο, κε νδήγεζε ζην ζπκπέξαζκα φηη ην κάζεκα ηεο Μνπζηθήο Αγσγήο πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη σο έλα ζχλνιν δξαζηεξηνηήησλ, πνπ ζα βνεζήζνπλ ηνπο καζεηέο λα νξγαλψζνπλ θαη λα εμσηεξηθεχζνπλ ηηο πξνζσπηθέο ηνπο εκπεηξίεο, ηηο ηδέεο, ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο ζε πνηθίιεο κνξθέο έθθξαζεο θαη δεκηνπξγίαο. Πηζηεχσ φηη ε δεκηνπξγηθφηεηα πξέπεη λα απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο κέζα ζηελ φιε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, πνπ αλ εθαξκνζηεί ζσζηά θαη κεζνδεπκέλα ζα ζπκβάιεη ζηελ πνηνηηθή αλάπηπμε θαη βειηίσζε ηεο εθπαίδεπζεο. Θεσξψ φκσο φηη ν αγψλαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο κνπζηθήο παηδείαο πξέπεη λα είλαη δηαξθήο. Η παηδεία άιισζηε πνηέ δελ ήηαλ δφγκα αιιά κηα πνξεία ζε εμέιημε, πνπ βξίζθεηαη θαζεκεξηλά αληηκέησπε κε λέεο πξνθιήζεηο θαη λέεο πεξηπέηεηεο. Ο θφζκνο καο παξά ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη παξακέλεη αηζηφδνμνο θαη έηζη είλαη αλάγθε λα ηνλ αληηκεησπίδνπλ ηα λέα παηδηά. Πηζηεχσ φηη ε έιιεηςε ηδαληθψλ θαη νη απνδξάζεηο ησλ λέσλ ζε ηερλεηνχο παξαδείζνπο κπνξνχλ λ αλαηξεζνχλ αλνίγνληαο ζηνπο λένπο νξίδνληεο ηέρλεο θαη δεκηνπξγηθφηεηαο θαη παξνπζηάδνληάο ηνπο απζεληηθέο αμίεο, ζπλαξπαζηηθά ηδαληθά, νξίδνληεο ζνβαξήο θαη επνηθνδνκεηηθήο δξάζεο. Η Μνπζηθή απνηειεί αθξηβψο έλαλ απφ απηνχο ηνπο νξίδνληεο

9 Βηβιηογραθία - Διεπζεξηάδε Αλη., (2001). Κιάδνο Μνπζηθώλ Γηδαθηηθή, Δθδφζεηο: Σχγρξνλε Πέλλα, Αζήλα. - Καςάιε Αρ., (1996). Παηδαγσγηθή Ψπρνινγία, Αδειθνί Κπξηαθίδε, Θεζζαινλίθε. - Παπαδαξή Αζ., (1991). Ζ Μνπζηθή ζηελ Δθπαηδεπηηθή Γηαδηθαζία, Δθδφζεηο: Τέξπνο, Καηεξίλε. - Παπαδαξή Αζ., (1999). Μνπζηθή Μάζεζε θαη Δθπαίδεπζε, Δθδφζεηο: Παπαδήζε, Αζήλα. - Σέξγε Λέληα., (1998). Γεκηνπξγηθή Μνπζηθή Αγσγή γηα ηα παηδηά καο, Gutenberg, Αζήλα. - Σέξγε Λέληα., (1995). Πξνζρνιηθή Μνπζηθή Αγσγή, Gutenberg, Αζήλα - Σέξγε Λέληα., (1994). Θέκαηα Μνπζηθήο θαη Μνπζηθήο Παηδαγσγηθήο, Gutenberg, Αζήλα. - Σηαπξίδε Μ., (1985). Ζ Μνπζηθή ζηελ Δθπαίδεπζε. ύγρξνλεο ηάζεηο θαη αληηιήςεηο, Gutenberg, Αζήλα. - Φαξαιακπφπνπινπ Βαζ., (1987). Οξγάλσζε ηεο Γηδαζθαιίαο θαη ηεο Μάζεζεο γεληθά, Gutenberg, Αζήλα. - Φξπζαθίδε Κ., (1998). Βησκαηηθή Δπηθνηλσληαθή Γηδαζθαιία, Gutenberg, Αζήλα. - Γηαζεκαηηθό Δληαίν Πιαίζην πνπδώλ Πξνγξάκκαηνο Μνπζηθήο Αγσγήο, (2002), Παηδαγσγηθφ Ιλζηηηνχην, Αζήλα.

«Η Αμία ηεο δεκηνπξγηθόηεηαο ζηε Μνπζηθή Αγωγή» της Ζωής Τσιλίκη

«Η Αμία ηεο δεκηνπξγηθόηεηαο ζηε Μνπζηθή Αγωγή» της Ζωής Τσιλίκη «Η Αμία ηεο δεκηνπξγηθόηεηαο ζηε Μνπζηθή Αγωγή» της Ζωής Τσιλίκη Η ζχγρξνλε παηδαγσγηθή επηζεκαίλεη ηε ρξεζηκφηεηα ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαηά ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ηεο Μνπζηθήο Αγσγήο θαη ην ξφιν

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

T.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

T.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ T.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ " Ο ρυθμός στα νέα σχολικά εγχειρίδια μουσικής της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης" ΓΙΟΥΛΤΟΥΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α.Μ.: 559

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Πεδίο: Πολιτισμός -Τέχνες

Πεδίο: Πολιτισμός -Τέχνες Μάιος 2011 Πρόγραμμα Σπουδών Μουσικής για το Νέο Σχολείο Πεδίο: Πολιτισμός -Τέχνες Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο Υπουργείο Παιδείασ Δια Βίου Μάθηςησ και Θρηςκευμάτων Σν Πξφγξακκα πνπδψλ Μνπζηθήο πνπ αθνινπζεί,

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ

Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΣΕΙ ΕΡΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΑΗΑ ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ «ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΑ» ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ: ΒΟΓΗΑΣΕΖ ΓΔΠΟΗΝΑ ΔΞΑΜΖΝΟ: ΔΑΡΗΝΟ 2012-2013 ΚΟΤΦΟΤ ΕΙΡΗΝΗ, ΑΕΜ: 1457 ΣΡΙΑΝΣΗ ΜΑΡΚΕΛΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Χορωδιακή Μουσική Αγωγή στο Γυμνάσιο της Ζωής Τσιλίκη

Χορωδιακή Μουσική Αγωγή στο Γυμνάσιο της Ζωής Τσιλίκη Χορωδιακή Μουσική Αγωγή στο Γυμνάσιο της Ζωής Τσιλίκη Έλαο θαζεγεηήο Μνπζηθήο ζην Γπκλάζην έρεη λα αληηκεησπίζεη πνιιέο πξνθιήζεηο, όζνλ αθνξά ηνπο ηνκείο ηεο κνπζηθήο δεκηνπξγίαο. Σίγνπξα όκσο ην κνπζηθό

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ

ΣΟ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΤΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΑΡΙΑ ΧΑΣΖΗΑΓΟΡΟΤ ΣΟ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ Επόπτησ: A. Montgomery,

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Μοσζική Μπαρόκ - Θωάννης Σεβαζηιανός Μπατ (1685 1750)

Μοσζική Μπαρόκ - Θωάννης Σεβαζηιανός Μπατ (1685 1750) Μοσζική Μπαρόκ - Θωάννης Σεβαζηιανός Μπατ (1685 1750) Δημιοσργός: Ζωή Τζιλίκη Λεηςία 1745. Δίκαη 60 ρξνλώλ θαη έρσ απνθηήζεη κεγάιε θήκε ζαλ νξγαλίζηαο, ηζεκπαιίζηαο, θάληνξαο ζηελ εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Θσκά,

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΠΟ ΣΖ ΓΑΚΑΛΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΖΝ ΟΜΑΓΟΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΠΟ ΣΖ ΓΑΚΑΛΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΖΝ ΟΜΑΓΟΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ Πανεπιζηήμιο Κπήηηρ σολή: Φιλοζοθική Σμήμα: Φιλοζοθικών και Κοινυνικών ποςδών Σομέαρ: Θ.Δ.Μ.Κ.Δ. Π.Μ.: «Πολιηιζμόρ και Ανθπώπινη Ανάπηςξη» Δξάμηνο: Δαπινό ηος ακαδημαφκού έηοςρ: 2009-2010 ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕ ΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟΤ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕ ΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟΤ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ Ο Επεξεργαςτήσ Κειμζνου : Είναι ζνα ιςχυρό μζςο διδαςκαλίασ. Χρηςιμοποιείται: ωσ πυρήνασ μιασ διδαςκαλίασ ή για δημιουργία δραςτηριοτήτων προγφμναςησ και εξάςκηςησ (drill and practice) Κυριαρχοφν: Word:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ»

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ: ΜΑΡΣΗΝΟΤ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ Α.Μ. 9982200700256 ΜΠΟΕΗΟΝΔΛΟΤ ΔΗΡΖΝΖ Α.Μ. 9982200700215 ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΘΔΑΣΡΗΚΖ ΑΓΧΓΖ (ΣΟ ΘΔΑΣΡΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ) Χ ΜΔΟ ΔΝΗΥΤΖ ΣΖ ΑΤΣΟΑΝΣΗΛΖΦΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΤΣΟΔΚΣΗΜΖΖ ΑΣΟΜΧΝ ΣΤΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΑΣΟΜΧΝ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔ ΑΝΑΓΚΔ

Ζ ΘΔΑΣΡΗΚΖ ΑΓΧΓΖ (ΣΟ ΘΔΑΣΡΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ) Χ ΜΔΟ ΔΝΗΥΤΖ ΣΖ ΑΤΣΟΑΝΣΗΛΖΦΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΤΣΟΔΚΣΗΜΖΖ ΑΣΟΜΧΝ ΣΤΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΑΣΟΜΧΝ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔ ΑΝΑΓΚΔ Ζ ΘΔΑΣΡΗΚΖ ΑΓΧΓΖ (ΣΟ ΘΔΑΣΡΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ) Χ ΜΔΟ ΔΝΗΥΤΖ ΣΖ ΑΤΣΟΑΝΣΗΛΖΦΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΤΣΟΔΚΣΗΜΖΖ ΑΣΟΜΧΝ ΣΤΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΑΣΟΜΧΝ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔ ΑΝΑΓΚΔ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ ΜΠΑΚΑ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Γεκήηξηνο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ Φ.Π.Φ. ΣΟΜΔΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ. ΘΔΜΑ:

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ Φ.Π.Φ. ΣΟΜΔΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ. ΘΔΜΑ: ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ Φ.Π.Φ. ΣΟΜΔΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ. ΘΔΜΑ: «ΟΗ ΔΡΧΣΖΔΗ ΣΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΠΡΑΞΖ : ΑΝΑΛΤΖ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟΤ ΣΧΝ ΔΡΧΣΖΔΧΝ ΣΟΤ ΥΟΛΗΚΟΤ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα