«Η Αξία τηρ δημιοςπγικότηταρ στη Μοςσική Αγωγή» ηεο Εσήο Σζηιίθε

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Η Αξία τηρ δημιοςπγικότηταρ στη Μοςσική Αγωγή» ηεο Εσήο Σζηιίθε"

Transcript

1 «Η Αξία τηρ δημιοςπγικότηταρ στη Μοςσική Αγωγή» ηεο Εσήο Σζηιίθε Σε φινπο ζρεδφλ ηνπο ηνκείο ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο, ε δεκηνπξγηθφηεηα απνηειεί έλα απφ ηα πην επηζπκεηά πξνζφληα αιιά θαη κηα αλαγθαία ελαζρφιεζε ηνπ αλζξψπνπ, αθνχ απνηειεί αληίδνην ζην άγρνο πνπ δεκηνπξγνχλ νη ζχγρξνλεο ζπλζήθεο δσήο. Η δεκηνπξγηθφηεηα απνηειεί έλα ζρεηηθά κνληέξλν αληηθείκελν, ηφζν σο ζέκα ηεο Χπρνινγίαο, φζν θαη σο ζθνπφο ηεο αγσγήο, ηεο λέαο παηδαγσγηθήο πξάμεο. Η ζχγρξνλε παηδαγσγηθή επηζεκαίλεη ηε ρξεζηκφηεηα ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαηά ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ηεο Μνπζηθήο Αγσγήο θαη ην ξφιν ηνπ δαζθάινπ ηεο Μνπζηθήο γηα κηα καζεηνθεληξηθή κνπζηθή αγσγή πξνζαξκνζκέλε ζηελ αλάγθε γηα δεκηνπξγηθή έθθξαζε ησλ παηδηψλ. Τε ζηξνθή πξνο ηε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηελ θαιιηέξγεηά ηεο ζηελ εθπαίδεπζε, επηβάιιεη πιένλ θαη ν λένο ξφινο ηνπ ζρνιείνπ πνπ ζηνρεχεη φρη κφλν ζηελ παξνρή γλψζεσλ αιιά θαη ζηελ αλάπηπμε ησλ δεκηνπξγηθψλ δπλάκεσλ θαη ηθαλνηήησλ ηνπ καζεηή. Σην ζεκεξηλφ ζρνιείν ν καζεηήο πξέπεη λα γίλεη ην δξψλ πξφζσπν, πνπ ζα εκπιαθεί ην ίδην ζηελ δηαδηθαζία ηεο αλαθάιπςεο κάζεζεο κέζα απφ ηελ πξάμε θαη ηε ζπλεξγαζία ηνπ κε ηνπο άιινπο ψζηε λα αλαπηχμεη ειεχζεξε θαη ππεχζπλε πξνζσπηθφηεηα πνπ λα ζπλδπάδεη ηελ πξσηνβνπιία, ηελ θξηηηθή ζθέςε, ηε δεκηνπξγηθφηεηα. Οη πεξηζζφηεξεο κνπζηθνπαηδαγσγηθέο κέζνδνη εμάιινπ, ηνλίδνπλ ηε ζεκαζία ηεο πξνψζεζεο ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ζηε κνπζηθή αγσγή φρη κφλν φζνλ αθνξά ηε κνπζηθή κάζεζε αιιά θαη γηα ηε ζπλνιηθή αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ. Ψο θεληξηθφο ινηπφλ ζθνπφο ηεο αγσγήο ε δεκηνπξγηθφηεηα, αληαπνθξίλεηαη ηφζν ζηηο αλάγθεο ηνπ παηδηνχ φζν θαη ηεο ζχγρξνλεο εθπαίδεπζεο πνπ ζηνρεχεη ζ έλα ζρνιείν εξγαζηήξη ππεχζπλεο γλψζεο θαη δεκηνπξγίαο. Α. Η θύζε ηες Γεκηοσργηθόηεηας Πνιινί ηαπηίδνπλ ηε δεκηνπξγηθφηεηα κε ην ηαιέλην, ηελ πξναίζζεζε, ηνλ απζνξκεηηζκφ, ηελ επαηζζεζία, ηελ αλαθάιπςε, ηελ εθεπξεηηθφηεηα 1 Άιινη πάιη βιέπνπλ ζ απηή κηα ζχλζεζε ηεο ινγηθήο θαη ηνπ ζπλαηζζήκαηνο. «Θα κπνξνύζακε λα πνύκε όηη δεκηνπξγηθόηεηα ππάξρεη όηαλ ην άηνκν ζθέθηεηαη, αηζζάλεηαη, βιέπεη θαη εθθξάδεηαη, ζε ζρέζε κε ην άηνκό ηνπ, κε ην δηθό ηνπ ηδηαίηεξν πξνζσπηθό ηξόπν». 2 Μειεηεηέο δίλνπλ νξηζκνχο γηα ηε δεκηνπξγηθφηεηα φπσο: «Γεκηνπξγηθόηεηα είλαη έλαο ζπλδπαζκόο επειημίαο, πξσηνηππίαο θαη επαηζζεζίαο ζε ηδέεο πνπ βνεζνύλ ην ζθεπηόκελν άηνκν λα απνκαθξπλζεί από ζπλεζηζκέλεο δηαδηθαζίεο ζθέςεο θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη δηαθνξεηηθέο παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο, ην απνηέιεζκα ησλ νπνίσλ δίλεη ηθαλνπνίεζε ζηνλ ίδην ηνλ εαπηό ηνπ θαη δπλαηόηεηεο ζηνπο άιινπο» (Jones 1972, ζει. 7). 3 Οη έξεπλεο έρνπλ απνδείμεη φηη φινη νη άλζξσπνη γελληνχληαη κε δεκηνπξγηθέο δπλαηφηεηεο νη νπνίεο εθδειψλνληαη ζ φιεο ηηο κνξθέο ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο. 2 Λ. Σέξγε : «Γεκηνπξγηθή Μνπζηθή Αγσγή γηα ηα παηδηά καο», Gutenberg, Αζήλα1998, ζει Α. Καςάιε : «Παηδαγσγηθή Χπρνινγία», Δθδφζεηο Α. Κπξηαθίδε, Θεζζαινλίθε 1996, ζει Λ. Σέξγε : «Θέκαηα Μνπζηθήο θαη Μνπζηθήο Παηδαγσγηθήο», Δθδφζεηο Gutenberg, Αζήλα 1994, ζει. 56.

2 Τα επηζηεκνληθά δεδνκέλα επηθεληξψλνληαη ζε ηέζζεξηο παξάγνληεο πνπ ζπλππάξρνπλ θαηά ηε δηάξθεηα κηαο δηαδηθαζίαο πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ δεκηνπξγηθή δξαζηεξηφηεηα. Οη παξάγνληεο απηνί είλαη : α) Ο ζσλδσαζκός ζηοητείωλ Σχκθσλα κε ηνπο επηζηήκνλεο (Getzels, Jackson, Mednick θαη Bruner), ε πξάμε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο είλαη κηα δηαδηθαζία ζπλδπαζκνχ αλφκνησλ ζηνηρείσλ ζε λέεο ζρέζεηο ψζηε λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα επίηεπμεο θαιχηεξσλ απνηειεζκάησλ. β) Η σπάρτοσζα ζύγθροσζε Σχκθσλα κε ηελ άπνςε απηή (Freud) ε δεκηνπξγηθφηεηα έρεη ηε γέλεζή ηεο ζηε ζχγθξνπζε. Μηα πξνζσπηθή έληαζε, θάπνηεο δπζθνιίεο απνηεινχλ ζπρλά αθνξκή γηα έθθξαζε ηεο δεκηνπξγηθήο πξάμεο (F. Barron, L. Hudson). γ) Η ιύζε προβιήκαηος Η δεκηνπξγηθφηεηα (Jensen) είλαη βαζηθά κηα δηαδηθαζία ιχζεο ελφο πξνβιήκαηνο. Πξνηνχ αξρίζεη ε δηαδηθαζία, πξέπεη λα είλαη ππαξθηή ε αλάγθε γηα δεκηνπξγία, λα ππάξρεη δειαδή ην πξφβιεκα. δ) Το περηβάιιολ (θίλεηρα, ελδηαθέρολ, αγάπε) Αξθεηνί κειεηεηέο δίλνπλ έκθαζε ζηελ επίδξαζε ηνπ πεξηβάιινληνο ζηε δεκηνπξγηθφηεηα αιιά θπξίσο ζην ελδηαθέξνλ, ζηελ επραξίζηεζε, ζηελ αγάπε πνπ ληψζνπλ νη άλζξσπνη γηα ηε δνπιεηά ηνπο. (Hennessey θαη Amabile). Σχκθσλα κε ην Jones, ην δεκηνπξγηθφ ζηνηρείν είλαη ην πην μερσξηζηφ κέξνο ηεο αλζξψπηλεο πξνζσπηθφηεηαο θαη έλα κέζν γηα ηελ απφθηεζε ηεο εζσηεξηθήο εηξήλεο θαη αξκνλίαο. Ο πνιηηηζκφο κπνξεί λα δηαηεξεζεί κφλν κε ηελ θαιιηέξγεηα θαη αλάπηπμε απηψλ ησλ δεκηνπξγηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ αλζξψπνπ. 4 4 Λ. Σέξγε.(1994).«Θέκαηα Μνπζηθήο θαη Μνπζηθήο Παηδαγσγηθήο».Αζήλα, Δθδφζεηο Gutenberg (ζει.51,53,54,55))

3 Β. Γεκηοσργηθόηεηα θαη Μοσζηθή Αγωγή Η ζεκαζία ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ αλζξψπνπ ζήκεξα, είλαη γεληθά απνδεθηή θαη απνηειεί έλα βαζηθφ κέξνο ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο δηδαζθαιίαο κάζεζεο πνπ πξνηείλνληαη ζηα εθπαηδεπηηθά αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηεο Μνπζηθήο Αγσγήο. 5 Αθνινπζεί κηα ζχληνκε δηαρξνληθή παξνπζίαζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ζε ζρέζε κε ηε κνπζηθή αγσγή πνπ εθηείλεηαη απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1920 κέρξη ζήκεξα θαη ρσξίδεηαη ζε ηξεηο πεξηφδνπο : Περίοδος Α : Έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά θείκελα απηήο ηεο πεξηφδνπ είλαη ην βηβιίν ηεο Satis Coleman (1922), Γεκηνπξγηθή Μνπζηθή γηα παηδηά, ζην νπνίν παξνπζηάδεη ηηο κνπζηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζεσξεί ζεκαληηθέο γηα δεκηνπξγηθφηεηα. Απηέο είλαη: ε θαηαζθεπή θαη ρξήζε απιψλ κνπζηθψλ νξγάλσλ, ν ρνξφο, ην ηξαγνχδη, νη πξσηφηππεο ζπλζέζεηο θαη ε νκαδηθή εθηέιεζε ηεο κνπζηθήο. Η εθπαηδεπηηθή ζεσξία ηεο Coleman, βαζίδεηαη ζηελ πεπνίζεζε φηη ε δεκηνπξγηθή κνπζηθή αγσγή πνπ αληηπξνζσπεχεη κάζεζε κέζα απφ εκπεηξίεο, ζπλεηζθέξεη ζηε γεληθή αγσγή θαη αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ, ππεξεηψληαο ηνλ πξαγκαηηθφ ζθνπφ ηεο εθπαίδεπζεο. Σηνλ επξσπατθφ ρψξν, πξσηεξγάηεο δεκηνπξγηθψλ κεζφδσλ κνπζηθήο αγσγήο ήηαλ ν Emile Jacques Dalcroze. Σην βηβιίν ηνπ: Ρπζκόο, Μνπζηθή θαη Δθπαίδεπζε (1921) παξάιιεια κε ηελ επηζήκαλζε ηνπ ξφινπ ηεο ξπζκηθήο αγσγήο σο κέζν κνπζηθήο αγσγήο, δίλεηαη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζε δεκηνπξγηθέο δηαδηθαζίεο φπσο ν απηνζρεδηαζκφο θαη ε δεκηνπξγηθή θαληαζία. Περίοδος Β : Σηαζκφο ζηελ θίλεζε γηα δεκηνπξγηθή κνπζηθή αγσγή ηελ πεξίνδν απηή ζηηο Η.Π.Α. απνηειεί ν εθπαηδεπηηθφο κνπζηθφο νξγαληζκφο MENC ν νπνίνο ην 1947 θπθινθφξεζε ην: Βηβιίν Πεγή γηα εθπαηδεπηηθνύο θαη ην 1955 ην βηβιίν: Ζ Μνπζηθή ζηελ Ακεξηθαληθή Δθπαίδεπζε, ζηα νπνία επηζεκαίλεηαη ε ζεκαζία ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ζηελ αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ. Ο νξηζκφο πνπ δφζεθε απφ ηνλ νξγαληζκφ MENC, ζηνλ φξν «δεκηνπξγηθή δξαζηεξηφηεηα» ζπκπεξηιάκβαλε: αθξφαζε, θίλεζε θαη εθηέιεζε, ζχλζεζε κνπζηθήο θαη αλάπηπμε νκαδηθψλ πξνγξακκάησλ γηα κνπζηθέο ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο. Δπίζεο ε Alice Snyder (1957) ζην βηβιίν ηεο: Γεκηνπξγώληαο Μνπζηθή γηα Παηδηά, ππνζηεξίδεη κηα δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ζ φηη αθνξά ηε δηδαζθαιία ησλ ηερλψλ ζηε ζρνιηθή ηάμε. Περίοδος 1960 ζήκερα Η πεξίνδνο απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1960 κέρξη θαη ηε ζχγρξνλε επνρή ραξαθηεξίδεηαη απφ έλα ζεκαληηθφ αξηζκφ εθδφζεσλ (θείκελα, απνθάζεηο ή πνξίζκαηα ζπλεδξίσλ) γηα ηε δεκηνπξγηθή κνπζηθή αγσγή. Σηελ Δπξψπε νη ηδέεο θαη νη κέζνδνη δηδαζθαιίαο ησλ κνπζηθνπαηδαγσγψλ Carl Orff θαη Zoltan Kodaly, επεξέαζαλ ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα κνπζηθήο αγσγήο απηήο ηεο πεξηφδνπ, κε έκθαζε ζηνλ πεηξακαηηζκφ, ηνλ απηνζρεδηαζκφ, ηελ απηνέθθξαζε θαη ηηο δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Πξφζθαηα (1995) έλαο Καλαδφο κνπζηθνπαηδαγσγφο ν David Elliot ζην βηβιίν ηνπ : A New Philosophy of Music Education, ηνλίδεη ηελ αλαγθαηφηεηα γηα Πξαμηαθή Μνπζηθή Δθπαίδεπζε ζηελ νπνία ην ζεκαληηθφηεξν είλαη λα δεκηνπξγείο θαη λα εθηειείο κνπζηθή. Σηε 5 Α. Σέξγε : «Θέκαηα Μνπζηθήο θαη Μνπζηθήο Παηδαγσγηθήο», Gutenberg Αζήλα 1994, ζει. 57.

4 δηεζλή κνπζηθνπαηδαγσγηθή θνηλφηεηα εθηφο απφ ηε ζεκαληηθή MENC (Ακεξηθαληθή Έλσζε γηα ηε Μνπζηθή Δθπαίδεπζε), δξαζηεξηνπνηνχληαη νη ελψζεηο ηεο ΔΜΔΑ (Δπξσπατθή Έλσζε Καζεγεηψλ Μνπζηθήο), ηεο ISME (Γηεζλήο Έλσζε γηα ηε Μνπζηθή Δθπαίδεπζε) θαη ζηελ Διιάδα ηεο ΔΔΜΔ (Διιεληθή Έλσζε γηα ηε Μνπζηθή Δθπαίδεπζε). Η δεκηνπξγηθή κνπζηθή αγσγή ζηνλ Διιεληθφ ρψξν άξρηζε λα εθαξκφδεηαη θαηά ηε δεθαεηία ηνπ Τα παξαθάησ βηβιία: Γεκηνπξγηθή Μνπζηθή Αγσγή γηα ηα παηδηά καο, ηεο Λ. Σέξγε (1998), Θέκαηα Μνπζηθήο θαη Μνπζηθήο Παηδαγσγηθήο ηεο Λ. Σέξγε (1994), Ζ Μνπζηθή ζηελ εθπαηδεπηηθή Γηαδηθαζία, ηνπ Α. Παπαδαξή (1991) θαζψο θαη ην βηβιίν ηνπ Μ. Σηαπξίδε: Ζ Μνπζηθή ζηελ Δθπαίδεπζε: ύγρξνλεο Σάζεηο θαη Αληηιήςεηο, (1994) πξνζθέξνπλ ζεκαληηθά ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ην ξφιν ηεο δεκηνπξγηθήο κνπζηθήο δηαδηθαζίαο ζηε δηδαθηηθή πξάμε.

5 Γ. Ο ρόιος ηοσ δαζθάιοσ ηες Μοσζηθής ζηε δεκηοσργηθόηεηα ηωλ καζεηώλ ηοσ Δίλαη απφιπην αιιά πνιχ εχζηνρν απηφ πνπ είπε ν Ferriere: «Σν ζρνιείν πνπ ηθαλνπνηεί κόλν ηηο γλώζεηο πξέπεη λα εμαθαληζηεί» θαη αθφκε πεξηζζφηεξν ξεαιηζηηθφ απηφ πνπ είπε ν Rabelais: «Σν παηδί δελ είλαη δνρείν πνπ γεκίδνπκε, αιιά κηα θσηηά πνπ αλάβνπκε». Ο εθπαηδεπηηθφο ζήκεξα, δελ είλαη πιένλ ν απνθιεηζηηθφο κεηαθνξέαο γλψζεσλ θαη ηδεψλ ζηε κνξθή θαη ην ξφιν πνπ ηνπ έδηλε ην παξαδνζηαθφ ζρνιείν σο απζεληία. Η βαξχηεηα ηνπ έξγνπ ηνπ κεηαθέξεηαη ζηε δξάζε ηνπ σο ζπληνληζηή ζηα πιαίζηα ηεο επηθνηλσληαθήο δηδαζθαιίαο, σο βνεζνχ ζηηο αλαδεηήζεηο θαη ηηο δπζθνιίεο ησλ παηδηψλ, σο ζπλεξγάηε ζηε γεληθφηεξε πξνζπάζεηά ηνπο λα απηνλνκεζνχλ. 6 Όζνλ αθνξά ηελ θαιιηέξγεηα ηεο δεκηνπξγηθήο ζθέςεο ζην κάζεκα ηεο Μνπζηθήο, ε επηηπρία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ εμαξηάηαη απφ ηνλ ίδην. Πνηνο φκσο πξέπεη λα είλαη ν κνπζηθνδηδάζθαινο; Ο Kenneth E. Edle, γξάθεη ραξαθηεξηζηηθά : «Ζ επηδεμηόηεηα ελόο δαζθάινπ ηεο κνπζηθήο δε ζα πξέπεη λα δηαθέξεη σο πξνο ηα πξόζσπα, από εθείλα ηνπ δηεπζπληή ηεο νξρήζηξαο: ε επαηζζεζία πξνο ην αλζξώπηλν δπλακηθό πνπ απηόο έρεη λα θάλεη, ε αλάγθε λα ην ελζαξξύλεη, λα ην δηεγείξεη, λα ην ζπγθξαηεί, λα ηνλίδεη κηα θσλή θαη λα ζπγθξαηεί κηα άιιε, ε εμαηξεηηθή ηθαλόηεηα ζην λα αθνύεη όια ηα κέιε θαη αθόκα ην λα δηαηεξεί ηνλ έιεγρν ηνπ κεγαιύηεξνπ κέξνπο πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηνπ νπνίνπ όινη αγσλίδνληαη». 7 Βέβαηα ε δεκηνπξγηθή κνπζηθή δελ είλαη εχθνιε γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ. Γηα λα ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο ηεο εθπαίδεπζεο, πξέπεη αθνχ πξψηα πξνγξακκαηίζεη, λα πξνζθέξεη ην θαηάιιειν πεξηβάιινλ θαη ηα θαηάιιεια πιηθά θαη κέζα πνπ ζα βνεζήζνπλ ην παηδί ζηνλ πεηξακαηηζκφ θαη ηελ εμεξεχλεζε, γηαηί κέζα απφ απηέο ηηο ιεηηνπξγίεο αλαπηχζζεηαη ε δεκηνπξγηθή δχλακε πνπ βξίζθεηαη ζην παηδί. 8 Δίλαη απαξαίηεην γηα ηνλ Μνπζηθνπαηδαγσγφ λα δίλεη ζηα παηδηά επθαηξίεο γηα δεκηνπξγηθφ πξνβιεκαηηζκφ θαη απηνέθθξαζε, εληνχηνηο λα παξακέλεη ζην πεξηζψξην γηα λα επηβιέπεη, λα παξαθηλεί ηελ νκάδα γηα δξάζε, λα δίλεη ζπκβνπιέο, λα ιχλεη απνξίεο, λα ελζαξξχλεη, λα εκπλέεη αιιά θαη λα καζαίλεη απφ ηα παηδηά ζηα πιαίζηα ηεο αιιειεπίδξαζεο. «Γηα ηε δεκηνπξγηθή κνπζηθή ν εθπαηδεπηηθόο ρξεηάδεηαη λα έρεη εκπηζηνζύλε ζηνλ εαπηό ηνπ, πείξα θαη γλώζε. Όζε πεξηζζόηεξε παηδαγσγηθή θαη κνπζηθή θαηάξηηζε έρεη, ηόζν ηθαλόηεξνο ζα είλαη ζην λα βνεζήζεη ηα παηδηά λ αλαπηύμνπλ ηηο ηδέεο ηνπο». 9 Απφ ηελ εκπεηξία κνπ ζηε ζρνιηθή ηάμε, πηζηεχσ φηη νη δεκηνπξγηθνί ηξφπνη εξγαζίαο ζην κάζεκα ηεο Μνπζηθήο είλαη πνιχ ζεκαληηθνί γηα ηνλ ίδην ηνλ εθπαηδεπηηθφ. Δθηφο απφ ηε ραξά θαη απφιαπζε πνπ πξνζθέξνπλ ζηα παηδηά, αληακείβνπλ γελλαηφδσξα θαη ην δάζθαιν ηεο Μνπζηθήο. Νηψζεη ν ίδηνο δεκηνπξγφο, επηβεβαηψλεηαη ζην έξγν ηνπ απφ ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα πνπ έρνπλ νη δεκηνπξγηθέο δηαδηθαζίεο ζηελ πξνζσπηθφηεηα ησλ καζεηψλ ηνπ, απφ ηε βειηίσζε πνπ αηζζάλεηαη ζηε ζρέζε ηνπ κε ηα παηδηά θαη ηελ αηκφζθαηξα πνπ δεκηνπξγείηαη ζηελ ηάμε ηνπ. 6 Κ. Φξπζαθίδεο : «Βησκαηηθή Δπηθνηλσληαθή Γηδαζθαιία», Δθδ. Gutenberg, Αζήλα 1998, ζει. 79, Αζ. Παπαδαξήο : «Η Μνπζηθή ζηελ Δθπαηδεπηηθή Γηαδηθαζία», Δθδ. «Τέξηηνο», Καηεξίλε 1991, ζει Λ. Σέξγε «Πξνζρνιηθή Μνπζηθή Αγσγή», Δθδ. Gutenberg, Αζήλα 1995, ζει Μ. Σηαπξίδε : «Η Μνπζηθή ζηελ Δθπαίδεπζε», Gutenberg, Αζήλα 1985,ζει. 71.

6 Γ. Γεκηοσργηθές δραζηερηόηεηες ζηο κάζεκα ηες Μοσζηθής Αγωγής «θνπόο ηεο κνπζηθήο αγσγήο είλαη πξσηαξρηθά ε αλάπηπμε θαη θαιιηέξγεηα ηεο ηθαλόηεηαο ηνπ καζεηή γηα αηζζεηηθή απόιαπζε θαηά ηελ αθξόαζε, εθηέιεζε θαη δεκηνπξγία κνπζηθήο σο κηα από ηηο εθδειώζεηο θαιιηηερληθήο έθθξαζεο θαη δεκηνπξγηθόηεηαο ηνπ αλζξώπνπ. Μέζσ απηνύ ηνπ ζθνπνύ θαη παξάιιεια πξνο απηόλ, ε κνπζηθή αγσγή απνβιέπεη ζηε γεληθόηεξε θαιιηέξγεηα ηεο δεκηνπξγηθόηεηαο θαη ηεο πξνζσπηθόηεηαο ησλ καζεηώλ, κέζα από ηελ ελεξγεηηθή αθξόαζε, ηηο δξαζηεξηόηεηεο κνπζηθήο θαη εθηέιεζεο». 10 «ηε κνπζηθή αγσγή ησλ παηδηώλ θαη εηδηθόηεξα θαηά ην πξνγξακκαηηζκέλν κάζεκα ηεο κνπζηθήο, ε δεκηνπξγηθόηεηα ζα πξέπεη λα απνηειεί ην βαζηθό ζηνηρείν θαη ραξαθηεξηζηηθό νπνηαζδήπνηε κνπζηθήο δξαζηεξηόηεηαο, όπσο ην ηξαγνύδη, ε κνπζηθή θαη ε θίλεζε, ε αθξόαζε κνπζηθήο, ν πεηξακαηηζκόο, ε εθηέιεζε ζηα κνπζηθά όξγαλα, νη δεκηνπξγηθέο εξγαζίεο» 11 θαζψο θαη ε δεκηνπξγία κνπζηθψλ ζπλφισλ (Φνξσδία Οξρήζηξα) ζην ζρνιείν. Πνηφ αλαιπηηθά: α) Το ηραγούδη Με βάζε ηηο ζχγρξνλεο κνπζηθνπαηδαγσγηθέο απφςεηο, ε θσλεηηθή αγσγή ησλ παηδηψλ δελ πεηπραίλεηαη κφλν κε ην ηξαγνχδη αιιά θαη κε ηε βνήζεηα πνηθηιίαο θσλεηηθψλ πεηξακαηηζκψλ φπσο κίκεζε ήρσλ, ιεηηνπξγία ηεο αλαπλνήο, ιεηηνπξγία ηεο άξζξσζεο, ζηάζε ηνπ ζψκαηνο θαη ρξήζε ησλ ερείσλ ηνπ ζψκαηνο Γηα λα δνζεί ε επθαηξία λα εθθξάζνπλ ηε δεκηνπξγηθφηεηά ηνπο πην άκεζα, νη καζεηέο κπνξνχλ λα γξάςνπλ νη ίδηνη έλα ηξαγνχδη, λα γξάςνπλ κηα ηζηνξία ή έλα ζελάξην, λα αιιάμνπλ ηνπο ζηίρνπο ή ηε κεισδία ελφο ηξαγνπδηνχ, λα ην ζπλνδεχζνπλ νξγαληθά θαη ξπζκηθά, λα απνδψζνπλ εηθφλεο ζε ζεκαηηθά ζηηγκηφηππα απφ ην πεξηερφκελν ηνπ ηξαγνπδηνχ. β) Μοσζηθή θαη θίλεζε Η κνπζηθνθηλεηηθή αγσγή δίλεη επθαηξίεο γηα βησκαηηθή ζρέζε ηνπ παηδηνχ κε ηε κνπζηθή. Τν ζψκα ζαλ έλα κέζν βίσζεο ηνπ ξπζκνχ, νη ερεξέο θηλήζεηο (παιακάθηα, ρηππήκαηα ζηνπο κεξνχο, ρηππήκαηα ηνπ πνδηνχ θαη ρηππήκαηα ησλ δαθηχισλ) βνεζνχλ ην παηδί λα αλαθαιχςεη ηηο δεκηνπξγηθέο ηνπ ηθαλφηεηεο θαη λα εθθξαζηεί ειεχζεξα κε πνηθίινπο ηξφπνπο. Τέζζεξηο είλαη νη παξάγνληεο πνπ αθνξνχλ θάζε ζσκαηηθή θίλεζε: ν ρψξνο, ν ρξφλνο, ε έληαζε θαη ν ραξαθηήξαο ηεο. Αξρηθά ην παηδί καζαίλεη λα θηλείηαη ειεχζεξα ζην ρψξν (εκπξφο πίζσ, πάλσ θάησ, δεμηά αξηζηεξά), χζηεξα καζαίλεη λα δεη ηηο ρξνληθέο αιιαγέο πνπ κπνξεί λα έρεη κηα θίλεζε (επηηάρπλζε επηβξάδπλζε), ηελ απμνκείσζε ζηελ έληαζε ηεο θίλεζεο (ζηγαλά δπλαηά, παχζε) θαη ηέινο ηνλ ηδηαίηεξν ραξαθηήξα πνπ κπνξεί λα έρεη ε θίλεζε (θνθηά ραιαξά θ.α.). Η εμνηθείσζε κε φιεο απηέο ηηο θηλεηηθέο εκπεηξίεο, δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα κηαο απεξηφξηζηεο πνηθηιίαο ζπλδπαζκψλ θαη άζθεζεο ηεο θαληαζίαο θαη ηεο πξσηνβνπιίαο ησλ παηδηψλ. γ) Αθρόαζε κοσζηθής Η αλάγθε ηνπ παηδηνχ γηα παηρλίδη, θίλεζε θαη αλαθαιχςεηο, αμηνπνηείηαη γηα λα δηακνξθψζεη δεκηνπξγηθή θαη ελεξγεηηθή ζπκπεξηθνξά θαηά ηελ αθξφαζε. Οη 10 Γηαζεκαηηθφ Δληαίν Πιαίζην Πξνγξάκκαηνο Σπνπδψλ Μνπζηθήο Αγσγήο Παηδαγσγηθφ Ιλζηηηνχην, Αζήλα Λ. Σέξγε : «Πξνζρνιηθή Μνπζηθή Αγσγή», Δθδ. Gutenberg, Αζήλα 1995, ζει. 62, 63.

7 δξαζηεξηφηεηεο θάλνπλ ηελ αθξφαζε έλα ζπλαξπαζηηθφ παηρλίδη. Οη παξάιιειεο δξαζηεξηφηεηεο κπνξνχλ λα νκαδνπνηεζνχλ ζε ηνκείο πνπ αθνξνχλ : 1) Κηλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο: ξπζκηθή θίλεζε, εθθξαζηηθή θίλεζε, παληνκίκα, ρνξφο. 2) Δηθαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο: δσγξαθηθή, γξαθηθφ ζπκβνιηζκφ. 3) Γξαζηεξηφηεηεο κε Λφγν: αθήγεζε, απηνζρέδηεο δηεγήζεηο, πεξηγξαθή. 4) Μνπζηθέο δξαζηεξηφηεηεο: ξπζκηθή ζπλνδεία, αλαγλψξηζε θαη εθηέιεζε κεισδηθνχ ζεάκαηνο, απηνζρεδηαζκφο ή κνπζηθή ζχλζεζε, γλσξηκία κε ηα φξγαλα. 12 δ. Χρήζε κοσζηθώλ οργάλωλ Παίδνληαο κνπζηθή κέζα ζε κία νκάδα, επηβεβαηψλεηαη ν θνηλσληθφο ραξαθηήξαο ηεο κνπζηθήο θαη έηζη ην θάζε παηδί ζπλεηδεηνπνηεί φηη ην κνπζηθφ απνηέιεζκα είλαη πξντφλ ζπλεξγαζίαο. Τα παηδηά ζην ζρνιείν, γνεηεχνληαη κε ηα ξπζκηθά θαη κεισδηθά θξνπζηά φξγαλα θαη ζρεηηθά γξήγνξα θαη εχθνια κπνξνχλ λα εμεξεπλήζνπλ φια ηα ζηνηρεία ηεο κνπζηθήο κ έλα επηπιένλ εξέζηζκα: ηνλ πεηξακαηηζκφ θαη ηε δεκηνπξγηθή επεμεξγαζία κνπζηθψλ ηδεψλ φπσο ηε ζχλζεζε ξπζκηθψλ θαη κεισδηθψλ θξάζεσλ, ηε κεινπνίεζε ελφο πνηεηηθνχ θεηκέλνπ, ηε ξπζκηθή ζπλνδεία ζε κηα νξρεζηξηθή ζχλζεζε, ηε κνπζηθή ππφθξνπζε γηα ηζηνξίεο ή δξψκελα, ηελ ερεηηθή απφδνζε κηαο κνπζηθήο θφξκαο, ηε κνπζηθή πεξηγξαθή εηθφλσλ, πξνζψπσλ, ζπκβφισλ, παξακπζηψλ, ηελ θαηαζθεπή απηνζρέδησλ κνπζηθψλ νξγάλσλ ε) Γεκηοσργηθές εργαζίες Οη δεκηνπξγηθέο εξγαζίεο βνεζνχλ ηνπο καζεηέο λα εθδειψζνπλ θαη λα αμηνπνηήζνπλ ην δεκηνπξγηθφ ηνπο ηαιέλην, λα απηελεξγήζνπλ, λα ζθεθηνχλ θαη λα πξάμνπλ κνπζηθά. Ο ξφινο ηνπ δαζθάινπ είλαη λα ζέζεη ην πξφβιεκα θαη νη καζεηέο «δνπιεχνπλ» γηα ηε ιχζε ηνπ. Τέηνηα πξνβιήκαηα είλαη : - λα ζπλζέζνπλ νη καζεηέο κηα δηθή ηνπο κεισδία, - λα ζπλζέζνπλ κνπζηθή κε αθνξκή έλα πίλαθα δσγξαθηθήο, - λα επελδχζνπλ κνπζηθά έλα πνίεκα, κηα παξνηκία, κηα ηζηνξία, έλα παξακχζη, - λα γξάςνπλ ζηίρνπο ζε ζρέζε κε κηα αγαπεκέλε ηνπο κεισδία, - λα εκπλεπζηνχλ εηθφλεο, ζθελέο, κηα ηζηνξία θαη λα ηε δξακαηνπνηήζνπλ ή λα ηελ απνδψζνπλ κε ζεκαηηθά ζηηγκηφηππα ζε ζρέζε κε έλα κνπζηθφ παξάδεηγκα, - λα δεκηνπξγήζνπλ έλα δηθφ ηνπο βίληεν ζηνλ ππνινγηζηή (windows movie maker) ή κηα παξνπζίαζε ζην power point, κε αθνξκή έλα αγαπεκέλν ηνπο ηξαγνχδη κνπζηθφ έξγν, - λα δεκηνπξγήζνπλ έλα δηθφ ηνπο ερεηηθφ remix κε ηηο αγαπεκέλεο ηνπο κεισδίεο Σε ηέηνηνπ ηχπνπ εξγαζίεο δξαζηεξηφηεηεο νη καζεηέο έρνπλ ηελ επθαηξία λα πεηξακαηηζζνχλ θαη λα δεκηνπξγήζνπλ ζε θάζε επίπεδν (κνπζηθή επέλδπζε, ζχλζεζε κνπζηθήο, δσγξαθηθή, πνίεζε, ινγνηερλία, ηερλνινγία, ρνξφ, παληνκίκα, ζεαηξηθφ παηρλίδη, ζθελνζεζία, εθπαηδεπηηθφ δξάκα θ.ι.π.). ζη) Γραθηθή θαη κοσζηθή παράζηαζε ήτωλ. Η γξαθηθή παξάζηαζε, είλαη ε πξψηε απφπεηξα κνπζηθήο γξαθήο θαη εθθξάδεη ηελ αλάγθε ησλ παηδηψλ λα απεηθνλίζνπλ απηφ ην νπνίν αθνχγεηαη. Δπηπιένλ ε γξαθηθή 12 Παπιίλα Καξαδήκνπ Ληάηζνπ : «Aπφ ηελ αθνή ζηελ αθξφαζε», Έθδνζε : Μ. Νηθνιαίδεο θαη Σία Ο.Δ., Αζήλα 2001, ζει. 103, 104.

8 παξάζηαζε δίλεη ηε δπλαηφηεηα γλσξηκίαο θαη εμνηθείσζεο ησλ παηδηψλ κε ερεηηθέο ηδηφηεηεο θαη κνπζηθέο έλλνηεο, κειέηεο ξπζκηθψλ, κεισδηθψλ θαη αξκνληθψλ δνκψλ, αλαθάιπςεο ζηνηρείσλ θφξκαο θαη γεληθφηεξα αλάιπζεο ελφο κνπζηθνχ έξγνπ. Σην επφκελν ζηάδην ηα παηδηά εμνηθεηψλνληαη κε ηελ αλάγλσζε ηεο ξπζκηθήο γξαθήο κέζα απφ ηα ξπζκηθά ρηππήκαηα θαη ηνπο ξπζκνχο ησλ ιέμεσλ. Η εθκάζεζε ηεο κεισδηθήο γξαθήο ζηε ζπλέρεηα, έρεη ζαλ βαζηθή πξνυπφζεζε ηελ αληίιεςε ηεο ηνληθφηεηαο κέζα απφ κεισδηθά ζρήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη κε ηε ρξήζε ηεο θσλήο θαη ησλ κεισδηθψλ νξγάλσλ. δ) Γεκηοσργία Μοσζηθώλ Σσλόιωλ δραζηερηόηεηες Τν ζχγρξνλν ζρνιείν πξέπεη λα θάλεη πξάμε ηελ πνιχπιεπξε θαιιηέξγεηα ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ καζεηψλ θαη ηελ αλάδεημε ησλ ηδηαίηεξσλ ελδηαθεξφλησλ θαη ηαιέλησλ ηνπο. Ο δάζθαινο ηεο Μνπζηθήο, έρεη λα αληηκεησπίζεη πνιιέο πξνθιήζεηο φζνλ αθνξά ηνπο ηνκείο ηεο κνπζηθήο δεκηνπξγίαο. Σίγνπξα φκσο ην κνπζηθφ πξφγξακκα θάζε ζρνιείνπ επεξεάδεηαη απφ ηηο κνπζηθέο εθδειψζεηο, ηα ελδηαθέξνληα ηεο θνηλφηεηαο, ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη ηηο επθαηξίεο πνπ πξνζθέξνληαη γηα κνπζηθή θαη γεληθφηεξα θαιιηηερληθή δξάζε. Μηα πφιε κε δξαζηήξηα κνπζηθή δσή, βνεζάεη ην ζρνιηθφ κνπζηθφ πξφγξακκα θαη εθείλν κε ηε ζεηξά ηνπ πξνζθέξεη ζηηο ηέρλεο ηεο θνηλφηεηαο. Οη κνπζηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζην ζρνιείν κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ: ζπγθξφηεζε θσλεηηθψλ θαη νξγαληθψλ ζπλφισλ, επηζθέςεηο καζεηψλ ζε ζπλαπιηαθνχο ρψξνπο θαη παξαθνινχζεζε ζπλαπιηψλ-παξαζηάζεσλ, εηδηθά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ζρεηηθά κε ηε κνπζηθή, ζπκκεηνρή ζε ζρνιηθέο γηνξηέο, ρνξσδηαθά θεζηηβάι, καζεηηθνχο δηαγσληζκνχο (π.ρ. Παλειιήληνη Μαζεηηθνί Μνπζηθνί Αγψλεο ηνπ ΥΠΔΠΘ) δηνξγάλσζε κνπζηθψλ εθδειψζεσλ θ. ά. Δ. Σσκπεράζκαηα Η δηδαθηηθή κνπ εκπεηξία ησλ 23 ρξφλσλ ζην Γπκλάζην, αιιά θαη ε αγσληψδεο αλαδήηεζε ηνπ θαηλνχξγηνπ θαη ν δηαξθήο πεηξακαηηζκφο κνπ ζε κεζφδνπο δηδαζθαιίαο, κε νδήγεζε ζην ζπκπέξαζκα φηη ην κάζεκα ηεο Μνπζηθήο Αγσγήο πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη σο έλα ζχλνιν δξαζηεξηνηήησλ, πνπ ζα βνεζήζνπλ ηνπο καζεηέο λα νξγαλψζνπλ θαη λα εμσηεξηθεχζνπλ ηηο πξνζσπηθέο ηνπο εκπεηξίεο, ηηο ηδέεο, ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο ζε πνηθίιεο κνξθέο έθθξαζεο θαη δεκηνπξγίαο. Πηζηεχσ φηη ε δεκηνπξγηθφηεηα πξέπεη λα απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο κέζα ζηελ φιε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, πνπ αλ εθαξκνζηεί ζσζηά θαη κεζνδεπκέλα ζα ζπκβάιεη ζηελ πνηνηηθή αλάπηπμε θαη βειηίσζε ηεο εθπαίδεπζεο. Θεσξψ φκσο φηη ν αγψλαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο κνπζηθήο παηδείαο πξέπεη λα είλαη δηαξθήο. Η παηδεία άιισζηε πνηέ δελ ήηαλ δφγκα αιιά κηα πνξεία ζε εμέιημε, πνπ βξίζθεηαη θαζεκεξηλά αληηκέησπε κε λέεο πξνθιήζεηο θαη λέεο πεξηπέηεηεο. Ο θφζκνο καο παξά ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη παξακέλεη αηζηφδνμνο θαη έηζη είλαη αλάγθε λα ηνλ αληηκεησπίδνπλ ηα λέα παηδηά. Πηζηεχσ φηη ε έιιεηςε ηδαληθψλ θαη νη απνδξάζεηο ησλ λέσλ ζε ηερλεηνχο παξαδείζνπο κπνξνχλ λ αλαηξεζνχλ αλνίγνληαο ζηνπο λένπο νξίδνληεο ηέρλεο θαη δεκηνπξγηθφηεηαο θαη παξνπζηάδνληάο ηνπο απζεληηθέο αμίεο, ζπλαξπαζηηθά ηδαληθά, νξίδνληεο ζνβαξήο θαη επνηθνδνκεηηθήο δξάζεο. Η Μνπζηθή απνηειεί αθξηβψο έλαλ απφ απηνχο ηνπο νξίδνληεο

9 Βηβιηογραθία - Διεπζεξηάδε Αλη., (2001). Κιάδνο Μνπζηθώλ Γηδαθηηθή, Δθδφζεηο: Σχγρξνλε Πέλλα, Αζήλα. - Καςάιε Αρ., (1996). Παηδαγσγηθή Ψπρνινγία, Αδειθνί Κπξηαθίδε, Θεζζαινλίθε. - Παπαδαξή Αζ., (1991). Ζ Μνπζηθή ζηελ Δθπαηδεπηηθή Γηαδηθαζία, Δθδφζεηο: Τέξπνο, Καηεξίλε. - Παπαδαξή Αζ., (1999). Μνπζηθή Μάζεζε θαη Δθπαίδεπζε, Δθδφζεηο: Παπαδήζε, Αζήλα. - Σέξγε Λέληα., (1998). Γεκηνπξγηθή Μνπζηθή Αγσγή γηα ηα παηδηά καο, Gutenberg, Αζήλα. - Σέξγε Λέληα., (1995). Πξνζρνιηθή Μνπζηθή Αγσγή, Gutenberg, Αζήλα - Σέξγε Λέληα., (1994). Θέκαηα Μνπζηθήο θαη Μνπζηθήο Παηδαγσγηθήο, Gutenberg, Αζήλα. - Σηαπξίδε Μ., (1985). Ζ Μνπζηθή ζηελ Δθπαίδεπζε. ύγρξνλεο ηάζεηο θαη αληηιήςεηο, Gutenberg, Αζήλα. - Φαξαιακπφπνπινπ Βαζ., (1987). Οξγάλσζε ηεο Γηδαζθαιίαο θαη ηεο Μάζεζεο γεληθά, Gutenberg, Αζήλα. - Φξπζαθίδε Κ., (1998). Βησκαηηθή Δπηθνηλσληαθή Γηδαζθαιία, Gutenberg, Αζήλα. - Γηαζεκαηηθό Δληαίν Πιαίζην πνπδώλ Πξνγξάκκαηνο Μνπζηθήο Αγσγήο, (2002), Παηδαγσγηθφ Ιλζηηηνχην, Αζήλα.

Πεδίο: Πολιτισμός -Τέχνες

Πεδίο: Πολιτισμός -Τέχνες Μάιος 2011 Πρόγραμμα Σπουδών Μουσικής για το Νέο Σχολείο Πεδίο: Πολιτισμός -Τέχνες Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο Υπουργείο Παιδείασ Δια Βίου Μάθηςησ και Θρηςκευμάτων Σν Πξφγξακκα πνπδψλ Μνπζηθήο πνπ αθνινπζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΘΔΑΣΡΗΚΖ ΑΓΧΓΖ (ΣΟ ΘΔΑΣΡΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ) Χ ΜΔΟ ΔΝΗΥΤΖ ΣΖ ΑΤΣΟΑΝΣΗΛΖΦΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΤΣΟΔΚΣΗΜΖΖ ΑΣΟΜΧΝ ΣΤΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΑΣΟΜΧΝ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔ ΑΝΑΓΚΔ

Ζ ΘΔΑΣΡΗΚΖ ΑΓΧΓΖ (ΣΟ ΘΔΑΣΡΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ) Χ ΜΔΟ ΔΝΗΥΤΖ ΣΖ ΑΤΣΟΑΝΣΗΛΖΦΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΤΣΟΔΚΣΗΜΖΖ ΑΣΟΜΧΝ ΣΤΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΑΣΟΜΧΝ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔ ΑΝΑΓΚΔ Ζ ΘΔΑΣΡΗΚΖ ΑΓΧΓΖ (ΣΟ ΘΔΑΣΡΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ) Χ ΜΔΟ ΔΝΗΥΤΖ ΣΖ ΑΤΣΟΑΝΣΗΛΖΦΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΤΣΟΔΚΣΗΜΖΖ ΑΣΟΜΧΝ ΣΤΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΑΣΟΜΧΝ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔ ΑΝΑΓΚΔ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ ΜΠΑΚΑ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Γεκήηξηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΠΟ ΣΖ ΓΑΚΑΛΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΖΝ ΟΜΑΓΟΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΠΟ ΣΖ ΓΑΚΑΛΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΖΝ ΟΜΑΓΟΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ Πανεπιζηήμιο Κπήηηρ σολή: Φιλοζοθική Σμήμα: Φιλοζοθικών και Κοινυνικών ποςδών Σομέαρ: Θ.Δ.Μ.Κ.Δ. Π.Μ.: «Πολιηιζμόρ και Ανθπώπινη Ανάπηςξη» Δξάμηνο: Δαπινό ηος ακαδημαφκού έηοςρ: 2009-2010 ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ»

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ: ΜΑΡΣΗΝΟΤ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ Α.Μ. 9982200700256 ΜΠΟΕΗΟΝΔΛΟΤ ΔΗΡΖΝΖ Α.Μ. 9982200700215 ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ GRIZLI777 το νέο πρόγραμμα ςπουδών για το μάθημα των Εικαστικών ςτην υποχρεωτική εκπαίδευςη ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ οδηγός εκπαιδευτικού ΤΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ [Type the document subtitle] ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία πλεξγαζία ρνιείνπ - Οηθνγέλεηαο Ζ νπηηθή ησλ γνλέσλ Καθνθέθαινπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ. Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ. Καηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία:

ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ. Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ. Καηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία: ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ Καηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο Μεηαπηπρηαθή εξγαζία: «Η ρξήζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ παηρληδηώλ ζηε δηδαζθαιία, ηε κάζεζε θαη ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΗΣΛΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΗΚΟ ΔΠΗΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ

ΒΑΗΚΟ ΔΠΗΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ ΔΠΑ 2007-13\Δ.Π. Δ&ΓΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «Μείδνλ Πξφγξακκα Δπηκφξθσζεο Δθπαηδεπηηθψλ ζηηο 8 Π.., 3 Π..Δμ., 2 Π..Δηζ.» Με ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ. Κ. Σ.) ΒΑΗΚΟ ΔΠΗΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 4 5 ΠΡΟΛΟΓΟ Σν ζεκεξηλφ ζρνιείν, πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζεί, ζηηο αλάγθεο κηαο θνηλσλίαο πνπ δηαξθψο εμειίζζεηαη θαη ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ δεκηνπξγεί ε ηαρχηαηε εμέιημε ησλ επηζηεκψλ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ «ΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΘΕΑΤΡΟ»

Ο ΗΓΟΣ «ΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΘΕΑΤΡΟ» LLP-LDV/TOI/09/IT/0405 Ο ΗΓΟΣ «ΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΘΕΑΤΡΟ» ΜΕΘΟ ΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΟΥ «ΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΘΕΑΤΡΟ» ITALY GREECE ROMANIA ΟΓΖΓΟ «ΓΡΑΦΟΝΣΑ ΘΔΑΣΡΟ» ΜΔΘΟΓΟΗ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΔ ΣΟΤ «ΓΡΑΦΟΝΣΑ ΘΔΑΣΡΟ» Συντονιςτήσ Ζκδοςησ:

Διαβάστε περισσότερα

Γηάλλεο Ν. Κνπκέληνο. ρνιηθόο ύκβνπινο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο - Αληηπξόεδξνο Ιλζηηηνύηνπ Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο

Γηάλλεο Ν. Κνπκέληνο. ρνιηθόο ύκβνπινο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο - Αληηπξόεδξνο Ιλζηηηνύηνπ Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο Γηάλλεο Ν. Κνπκέληνο ρνιηθόο ύκβνπινο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο - Αληηπξόεδξνο Ιλζηηηνύηνπ Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο Σα νινήκεξα δεκνηηθά ζρνιεία κε Δληαίν Αλακνξθσκέλν Δθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα (ΔΑΔΠ), ν λένο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΛΑΡΗΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΛΑΡΗΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΛΑΡΗΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «πγγξαθή θχθινπ καζεκάησλ ζην SCRATCHγηα ηελ δηδαζθαιία ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΔΛΣΗΧΖ ΓΗΑΜΑΘΖΣΗΚΧΝ ΥΔΔΧΝ ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΖ

ΒΔΛΣΗΧΖ ΓΗΑΜΑΘΖΣΗΚΧΝ ΥΔΔΧΝ ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΡΖΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΜ: ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΑΝΘΡΧΠΗΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞH ΘΔΜΑ: ΒΔΛΣΗΧΖ ΓΗΑΜΑΘΖΣΗΚΧΝ ΥΔΔΧΝ ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΖ Φνηηήηξηα: εθάθε Μαξία Μάζεκα: Γηδαζθαιία

Διαβάστε περισσότερα

«Σρεδίαζε θαη Αλάπηπμε πεξηερνκέλνπ Δηθηπαθνύ ηόπνπ θαη δηαδηθηπαθνύ πεξηνδηθνύ ζηε ζρνιηθή ηάμε: ην παξάδεηγκα κηαο έξεπλαο δξάζεο.

«Σρεδίαζε θαη Αλάπηπμε πεξηερνκέλνπ Δηθηπαθνύ ηόπνπ θαη δηαδηθηπαθνύ πεξηνδηθνύ ζηε ζρνιηθή ηάμε: ην παξάδεηγκα κηαο έξεπλαο δξάζεο. ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ, ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΚΑΗ ΜΔΧΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΗΑ ΣΜΖΜΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

W O R K IN P R O G R E S S! ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΜΕΩ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΔΡΑΜΑΣΟ: Ένταξη ατόμων με ειδικϋσ εκπαιδευτικϋσ ανϊγκεσ ςτην ομϊδα των ςυνομηλύκων

W O R K IN P R O G R E S S! ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΜΕΩ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΔΡΑΜΑΣΟ: Ένταξη ατόμων με ειδικϋσ εκπαιδευτικϋσ ανϊγκεσ ςτην ομϊδα των ςυνομηλύκων ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΨΤΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΗ ΕΝΣΑΞΗ: ΕΝΑ ΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ κατεφθυνση: Ψυχοπαιδαγωγικζς συνιστώσες των ειδικών εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

«Οδςζζέαρ: ζηον πηγεμό για ηην Ιθάκη»

«Οδςζζέαρ: ζηον πηγεμό για ηην Ιθάκη» ΔΠΗΜΟΡΦΩΖ ΣΩΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΩΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΠΡΑΞΖ ΙΣΟΡΙΑ Γ ηάμε «Οδςζζέαρ: ζηον πηγεμό για ηην Ιθάκη» ΗΩΑΝΝΑ ΥΑΛΚΗΑ Μάξηηνο 2011 ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΑΡΙΟ 1. ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

7.1 Καηάζηαζη και καηαζηαζιακή διδαζκαλία

7.1 Καηάζηαζη και καηαζηαζιακή διδαζκαλία Απφ ην βηβιίν: νθφο, Α./Kron, F. (2010). Απνδνηηθή δηδαζθαιία κε ηε ρξήζε Μέζσλ. Από ηα πξσηνγελή θαη πξνζσπηθά ζηα ηεηαξηνγελή θαη ςεθηαθά Μέζα. Αζήλα: Γξεγφξεο ζει. 146-188 7. Καηαζηαζιακή μαθηηοκενηπική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΣΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΝΟΗΣΙΚΗ ΤΣΔΡΗΗ

ΣΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΣΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΝΟΗΣΙΚΗ ΤΣΔΡΗΗ Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο ρνιή Γηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο Σκήκα Βηβιηνζεθνλνκίαο θαη πζηεκάησλ Πιεξνθόξεζεο ΣΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΣΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΝΟΗΣΙΚΗ ΤΣΔΡΗΗ Σεο θνηηήηξηαο: ηαύξεο Μνπδνπξίδε

Διαβάστε περισσότερα

Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα ηήπιξηρ Δπιμόπθωζηρ. Σεύσορ 3: Κλάδορ ΠΔ02

Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα ηήπιξηρ Δπιμόπθωζηρ. Σεύσορ 3: Κλάδορ ΠΔ02 Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα

Διαβάστε περισσότερα

Δπηζθέςεηο καζεηώλ ζε ρώξνπο πνιηηηζκηθήο αλαθνξάο: αμηνιόγεζε πξνγξάκκαηνο ζην πιαίζην ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο

Δπηζθέςεηο καζεηώλ ζε ρώξνπο πνιηηηζκηθήο αλαθνξάο: αμηνιόγεζε πξνγξάκκαηνο ζην πιαίζην ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΓΗΑΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ «ΦΤΥΟΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΣΖ ΔΝΣΑΞΖ: ΔΝΑ ΥΟΛΔΗΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΑΡΥΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΣΟΡΙΑ

ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΑΡΥΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΣΟΡΙΑ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ (O.EΠ.ΕΚ.) ΠΑΡΟΥΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΜΕΝΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΟΝΗΗ ΜΕΛΕΣΩΝ: ΜΕΛΕΣΗ 10 ΕΚΠΟΝΗΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΕΛΕΣΗ: ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΑΡΥΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΣΟΡΙΑ Επιζηημονικώς Τπεύθσνη Έργοσ:

Διαβάστε περισσότερα

Ρανεπιςτιμιο Ρειραιϊσ Τμιμα Ρλθροφορικισ

Ρανεπιςτιμιο Ρειραιϊσ Τμιμα Ρλθροφορικισ Ρανεπιςτιμιο Ρειραιϊσ Τμιμα Ρλθροφορικισ Ρρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν «Ρλθροφορικι» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλοσ Διατριβισ Ονοματεπϊνυμο Φοιτθτι Ρατρϊνυμο Αρικμόσ Μθτρϊου Επιβλζπων Εξερευνώ τον τόπο

Διαβάστε περισσότερα

6. Ανοικτή αντικειμενοκεντρική διδαςκαλία και Μέςα. 6.1. Σχετικά με τη δημιουργία και την ανάπτυξη τησ ανοικτήσ αντικειμενοκεντρικήσ διδαςκαλίασ

6. Ανοικτή αντικειμενοκεντρική διδαςκαλία και Μέςα. 6.1. Σχετικά με τη δημιουργία και την ανάπτυξη τησ ανοικτήσ αντικειμενοκεντρικήσ διδαςκαλίασ 6. Ανοικτή αντικειμενοκεντρική διδαςκαλία και Μέςα 6.1. Σχετικά με τη δημιουργία και την ανάπτυξη τησ ανοικτήσ αντικειμενοκεντρικήσ διδαςκαλίασ 6.1.1. Μεταρρυθμιςτικέσ ιδέεσ και η υλοποίηςη τουσ Η ηδέα

Διαβάστε περισσότερα

Γξ. Μνπιά Δπαγγειία 1 Φηιόινγνο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε

Γξ. Μνπιά Δπαγγειία 1 Φηιόινγνο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε 1 Αλαδεηώληαο ηε δεκηνπξγηθόηεηα ζηε δηδαζθαιία ηεο ινγνηερλίαο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε: Ο επαλαπξνζδηνξηζκόο ηεο δεκηνπξγηθήο «γξαθήο» ζηελ κεηακνληέξλα πξαγκαηηθόηεηα θαη ηελ «ςεθηαθή» εθπαηδεπηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΧΕΔΙΑ Η ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΕΝΑΡΙΩΝ ΜΕ ΣΠΕ

ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΧΕΔΙΑ Η ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΕΝΑΡΙΩΝ ΜΕ ΣΠΕ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΟ Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο Τπνινγηζηηθά Μαζεκαηηθά-Πιεξνθνξηθή ζηελ Δθπαίδεπζε κοηζιμάπα Λοςκία ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΧΕΔΙΑΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΕΝΑΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΗΠΡΝΡΔΙΔΗΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ ΦΗΙΝΠΝΦΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΡΚΖΚΑ ΦΗΙΝΠΝΦΗΑΠ ΘΑΗ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΡΝΚΔΑΠ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΠΞΝΓΥΛ

ΑΟΗΠΡΝΡΔΙΔΗΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ ΦΗΙΝΠΝΦΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΡΚΖΚΑ ΦΗΙΝΠΝΦΗΑΠ ΘΑΗ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΡΝΚΔΑΠ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΠΞΝΓΥΛ ΑΟΗΠΡΝΡΔΙΔΗΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ ΦΗΙΝΠΝΦΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΡΚΖΚΑ ΦΗΙΝΠΝΦΗΑΠ ΘΑΗ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΡΝΚΔΑΠ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΠΞΝΓΥΛ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ: «Ν εηδηθφο παηδαγσγφο ζην πιαίζην ηεο εθαξκνγήο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΜΟΤΔΙΟΤ ΣΟ ΤΓΥΡΟΝΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Βαζίλειορ Καλοθοπίδηρ

Ο ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΜΟΤΔΙΟΤ ΣΟ ΤΓΥΡΟΝΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Βαζίλειορ Καλοθοπίδηρ Ο ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΜΟΤΔΙΟΤ ΣΟ ΤΓΥΡΟΝΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ Βαζίλειορ Καλοθοπίδηρ ΣΔ Βηβιηνζεθνλφκνο, Μεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο ΔΑΠ Γηνίθεζε Πνιηηηζκηθψλ Μνλάδσλ vkaloforidis2004@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗ ΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗ ΣΖΜΗΟ ΘΔ ΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗ ΣΖΜΧΝ ΠΡΟ ΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ

ΑΡΗ ΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗ ΣΖΜΗΟ ΘΔ ΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗ ΣΖΜΧΝ ΠΡΟ ΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΡΗΕΟΤ ΥΑΡΗΣΧΜΔΝΖ «ΑΠΟΦΔΗ ΝΖΠΗΑΓΧΓΧΝ ΚΑΗ ΓΟΝEΧΝ ΓΗΑ ΣΗ ΑΛΛΑΓΔ TO ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΑΗΓΗΚΖ ΣΟΤ ΖΛΗΚΗΑ ΜΔΥΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΚΟ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΣΟΜΟ Β: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΠΔ07 ΓΔΡΜΑΝΙΚΩΝ Αξρηθή Έθδνζε Μάηνο 2011

ΒΑΙΚΟ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΣΟΜΟ Β: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΠΔ07 ΓΔΡΜΑΝΙΚΩΝ Αξρηθή Έθδνζε Μάηνο 2011 ΔΠΑ 2007-13\Δ.Π. Δ&ΓΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «Μείδνλ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Δθπαηδεπηηθώλ ζηηο 8 Π.., 3 Π..Δμ., 2 Π..Δηζ.» Με ζπγρξεκαηνδόηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ. Κ. Σ.) ΒΑΙΚΟ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα