Γειηίν Τύπνπ ηεο 7 εο Απξηιίνπ 2011.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γειηίν Τύπνπ ηεο 7 εο Απξηιίνπ 2011."

Transcript

1 ΑΝΨΤΑΤΖ ΓΗΑΚΛΑΓΗΚΖ ΣΦΟΛΖ ΠΟΛΔΜΟΥ Γειηίν Τύπνπ ηεο 7 εο Απξηιίνπ Τελ Πέκπηε 7 Απξηιίνπ ε Αλσηάηε Γηαθιαδηθή Σρνιή Πνιέκνπ δηνξγάλσζε εκεξίδα κε ζέκα «Γηαρείξηζε Δπηρεηξεζηαθνύ Σηξεο». Ο θ. Σηαύξνο Η Μπαινγηάλλεο Καζεγεηήο Νεπξνινγίαο ηνπ ΑΠΘ, ν θ Παλαγηώηεο Ννηόπνπινο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο ηνπ ΤΔΗ Σεξξώλ θαη Αμησκαηηθνί ησλ Δλόπισλ Γπλάκεσλ ζπκπιήξσζαλ ην πάλει ησλ νκηιεηώλ. 2. Τν πξόγξακκα ηεο εκεξίδαο ήηαλ ην αθόινπζν: Οκηιία Γηνηθεηνύ 1 θήξπμε εκεξίδαο Δλόηεηα 1 ε - «Γλσζηαθέο Σηξαηεγηθέο ηνπ Αλζξώπηλνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο: Δθαξκνγέο ζηε Γηαρείξεζε ηνπ Σηξεο Μάρεο» (νκηιεηήο θ Π Ννηόπνπινο) - «Ζ Χπρηθή Ηζρύο ζηε Μάρε» (νκηιεηήο θ Σ Μπαινγηάλλεο) Δλόηεηα 2 ε - «Ζ επίδξαζε ηεο θόπσζεο θαη ηεο λαπηίαο(motion sickness) ζηελ επηρεηξεζηαθή απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ πξνζσπηθνύ» (Πρεο Π. Μαηζάγγαο ΠΝ) - «Δπαγγεικαηηθή Κόπσζε Σηξαηησηηθώλ. Τξόπνη Γηάγλσζεο / Δλέξγεηεο Αληηκεηώπηζεο-Δπηπηώζεηο ζηελ Δπηρεηξεζηαθή Δηνηκόηεηα Μνλάδσλ» (Αλρεο(ΠΕ) Γ. Φαηδεραξαιάκπνπο) Δλόηεηα 3 ε Σπδήηεζε, θιείζηκν εκεξίδαο. 1 Ζ εηζαγσγηθή νκηιία ηνπ θ Γηνηθεηνύ παξαηίζεηαη ζην ηέινο ηεο αλαθνίλσζεο.

2 Ο Γηνηθεηήο ηεο Σρνιήο Υπνλαύαξρνο Παλαγηώηεο Λίηζαο ΠΝ θπξήζεη ηελ έλαξμε ηεο εκεξίδαο Οη νκηιεηέο ηεο 1 εο Δλόηεηαο

3 Οη νκηιεηέο ηεο 2 εο Δλόηεηαο Οη Γηνίθεζε κε ηνπο δηαθεθξηκέλνπο νκηιεηέο

4 Εισαγωγική Ομιλία Διοικητού Ζ ζεκαζία πνπ έρνπλ νη Έλνπιεο Γπλάκεηο γηα κηα ρώξα θαη ηδηαίηεξα γηα ηελ Διιάδα είλαη γλσζηή θαη δεδνκέλε. Αλ θαη ην έξγν ηνπο δελ απνηηκάηαη κε νηθνλνκηθνύο όξνπο, νη ΔΓ είλαη έλαο νξγαληζκόο ν νπνίνο ελζσκαηώλεη όιεο ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ απαξηίδνπλ κηα παξαγσγηθή επηρείξεζε ζε κεγάιν βαζκό. Απαζρνιεί έλα κεγάιν κέξνο ηνπ εξγαηηθνύ δπλακηθνύ ηεο ρώξαο, απνξξνθά έλα ζεκαληηθό ηκήκα ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ, ελζσκαηώλεη ιεηηνπξγίεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη ζρεδηαζκνύ, παξαγσγήο, εθπαίδεπζεο θαη εμππεξέηεζεο πξνζσπηθνύ. Τν κεγάιν κέγεζνο θαη ε ηδηνκνξθία ηνπ έξγνπ ησλ ΔΓ θαζηζηνύλ ζρεδόλ αλαγθαία ηελ επηβνιή ελόο απζηεξνύ ζπζηήκαηνο νξγάλσζεο θαη πεηζαξρίαο ηνπ πξνζσπηθνύ ηεο, πξνζσπηθό πνπ ζηε ζεκεξηλή επνρή θαιείηε λα αληεπεμέιζεη ηαπηόρξνλα ζε πνιιαπινύο ξόινπο, σο πνιεκηζηήο, γνληόο, ζύδπγνο, ζύληξνθνο θ.ι.π. θαη πεξηκέλνπλ όινη από απηνύο λα αληαπνθξηζνύλ ζηα θαζήθνληα ηνπο ρσξίο θαλέλα ειαθξπληηθό. Γελ είλαη ινηπόλ πεξίεξγν πνπ ζπρλά ή αξαηά έλα κεγάιν κέξνο ηνπ πξνζσπηθνύ ησλ ΔΓ ππνθέξεη από ζηξέο όηαλ αηζζαλόκαζηε όηη νη πξνζσπηθέο καο δπλάκεηο θαη ηθαλόηεηεο ίζσο δελ επαξθνύλ γηα λα αληεπεμέιζνπκε ζε ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο ηνπ πεξηβάιινληόο καο. Τν ζηξέο είλαη ε θπζηθή άκπλα ηνπ νξγαληζκνύ, ε θαιή άκπλα ζε πεξηπηώζεηο αλάγθεο. Μπνξεί όκσο λα πξνθαιέζεη ζσκαηηθά ζπκπηώκαηα αλ ζπλερηζηεί γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα. Όιεο νη αιιαγέο ζηε δσή καο πξνθαινύλ ζηξέο αθόκε θαη νη θαιέο (π.ρ. έλαο γάκνο, ε γέλλεζε ελόο παηδηνύ). Ο ηξόπνο αληίδξαζεο ηνπ θάζε αηόκνπ ζηηο αιιαγέο είλαη θαζνξηζηηθόο. Πόζνη από εκάο δελ έρνπλ ληώζεη ζπκπηώκαηα ηνπ ζηξέο, άγρνο, θαηάζιηςε, θνύξαζε, πνλνθέθαινη, πςειή αξηεξηαθή πίεζε, αϋπλία, πξνβιήκαηα ζηηο ζρέζεηο, απρεληθνί πόλνη, λαπηία, αύμεζε ή κείσζε ζσκαηηθνύ βάξνπο. Τν Δξγαζηαθό ζηξέο ζην Σηξαηησηηθό πεξηβάιινλ είλαη απμεκέλν θαη γηα ηα κόληκα ζηειέρε. Πεξίνδνη απμεκέλνπ ζηξέο ζεσξνύληαη ε θαηάηαμε ζηε Σρνιή, ε απνθνίηεζε θαη ηνπνζέηεζε ζε Μνλάδα, νη κεηαζέζεηο, νη πξναγσγέο, ηα λέα θαζήθνληα, ε αιιαγή Γηνηθεηή, νη επηζεσξήζεηο, ε απνζηξαηεία θαη νη πεξίνδνη έληαζεο, θξίζεο, πνιέκνπ. Τν Δπηρεηξεζηαθό ζηξέο είλαη ε κνξθή αζξνηζηηθνύ ζηξέο πνπ εκθαλίδεηαη ζε επηρεηξήζεηο πνπ δελ έρνπλ ζρέζε κε κάρε θαη είλαη δηαθνξεηηθέο ζε ζρέζε κε ηηο ζπλεζηζκέλεο γηα ηηο νπνίεο πξνεηνηκάδνληαη νη ζηξαηησηηθνί π.ρ. ζύλδξνκα ηνπ

5 Κόιπνπ θαη ησλ Βαιθαλίσλ. Γηα ην ιόγν απηό πνιινί ππνζηεξίδνπλ ηελ άπνςε όηη κηα ζηξαηησηηθή κνλάδα δελ είλαη εμίζνπ θαηάιιειε γηα πνιεκηθέο θαη εηξελεπηηθέο απνζηνιέο θαη ίζσο δελ πξέπεη λα μεπεξληέηαη ην έλα εμάκελν ζε απνζηνιέο. Τν ζηξέο Μάρεο είλαη πνιύπινθν θαη κε δηαξθώο κεηαβαιιόκελν απνηέιεζκα όισλ ησλ ζσκαηηθώλ θαη ςπρηθώλ παξαγόλησλ πνπ βηώλεη σο αληίδξαζε ν Σηξαηησηηθόο θαηά ηελ εθηέιεζε απνζηνιώλ ζην αθξαία επηθίλδπλν γηα ηε δσή ηνπ πεξηβάιινλ ηεο κάρεο, ζε μεξά, ζάιαζζα ή αέξα. Δίλαη γλσζηό από ην παξειζόλ κε ηηο δηαγλώζεηο Νεύξσζε Πνιέκνπ, Ννζηαιγία, Καξδηά ηνπ Σηξαηηώηε, Σύλδξνκν Έθξεμεο Οβίδαο Shell Shock θαη ζεσξείηαη ζπλέπεηα ησλ ζπγθξνύζεσλ πνπ δεη ν Σηξαηησηηθόο αλάκεζα ζηελ ελζηηθηώδε επηζπκία ηνπ λα επηδήζεη θαη ζηε δηάζεζή ηνπ λα εθηειέζεη ην θαζήθνλ ηνπ θαη λα κελ εγθαηαιείςεη ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ ή λα θαλεί θαηώηεξόο ηνπο. Τν ζέκα ινηπόλ πνπ ζα καο απαζρνιήζεη ζηε ζεκεξηλή Ζκεξίδα είλαη ε δηαρείξηζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ ζηξέο θαη ηνπ ζηξέο Μάρεο θαη ζα αλαιπζνύλ δηεμνδηθά νη ζσκαηηθνί θαη ςπρηθνί παξάγνληεο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη θαηά ηελ πνξεία ησλ ζηξαηησηηθώλ θαζεθόλησλ. Με ηηο ζθέςεηο απηέο θεξύζζσ ηελ έλαξμε ηεο εκεξίδαο..

Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ. H Οξγάλσζε ησλ Δπηρεηξήζεσλ

Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ. H Οξγάλσζε ησλ Δπηρεηξήζεσλ Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ H Οξγάλσζε ησλ Δπηρεηξήζεσλ Γεληθά (κία πεξηήγεζε) 1. Γνκηθά ζηνηρεία ηεο Οξγάλσζεο (ζρεδηαζκόο εξγαζηώλ, ζπληνληζκόο δξαζηεξηνηήησλ, νκαδνπνίεζε/ηκεκαηνπνίεζε εξγαζηώλ, αλάζεζε αξκνδηνηήησλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΥΡΟΝΟ ΚΕΝΣΡΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ. Δρ. Αναζηαζία Κοηζοπούλοσ. Φστολόγος. Διδάκηωρ ηοσ Πανεπιζηημίοσ ηοσ Λονδίνοσ

ΤΓΥΡΟΝΟ ΚΕΝΣΡΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ. Δρ. Αναζηαζία Κοηζοπούλοσ. Φστολόγος. Διδάκηωρ ηοσ Πανεπιζηημίοσ ηοσ Λονδίνοσ ΤΓΥΡΟΝΟ ΚΕΝΣΡΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Δρ. Αναζηαζία Κοηζοπούλοσ Φστολόγος Διδάκηωρ ηοσ Πανεπιζηημίοσ ηοσ Λονδίνοσ Κλιμακηήπιορ: και ηώπα ηι παθαίνω; Πνιιέο γπλαίθεο παληθνβάιινληαη θαη κόλν ζηελ ηδέα όηη πιεζηάδεη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Δια βίου Μάθησης

Πρόγραμμα Δια βίου Μάθησης Πρόγραμμα Δια βίου Μάθησης Το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση [επικοινωνία] απεικονίζει τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν

Διαβάστε περισσότερα

Η τςσολογία ηηρ ομάδαρ ζηη μονάδα Απσίαηπορ Μοζσονάρ Δ.

Η τςσολογία ηηρ ομάδαρ ζηη μονάδα Απσίαηπορ Μοζσονάρ Δ. Η τςσολογία ηηρ ομάδαρ ζηη μονάδα Απσίαηπορ Μοζσονάρ Δ. Σηε ζεκεξηλή παξνπζίαζε ζα πξνζπαζήζσ λα ζθηαγξαθήζσ ελ ζπληνκία ην ζέκα ηεο ςπρνινγίαο ηεο νκάδαο, όπσο απηή παξνπζηάδεηαη ζηα πιαίζηα ηνπ Σηξαηνύ.

Διαβάστε περισσότερα

Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο. Οη πην ζπλεζηζκέλεο καζεζηαθέο δπζθνιίεο

Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο. Οη πην ζπλεζηζκέλεο καζεζηαθέο δπζθνιίεο Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο Δίλαη έμππλν, όπσο όια ηα παηδάθηα ηεο ειηθίαο ηνπ, γεκάην δσληάληα θαη πεξηέξγεηα. Ωζηόζν, ε πξώηε ηνπ ρξνληά ζην ζρνιείν ήηαλ κάιινλ απνγνεηεπηηθή. «Κη αλ μεθίλεζε έηζη, ηη ζα γίλεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΟΞΔΗΑ ΦΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΗΕΟΦΡΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ

ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΟΞΔΗΑ ΦΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΗΕΟΦΡΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ: ΑΝ. ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΦΗΛΗΠΠΟ ΓΟΤΡΕΖ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΟΞΔΗΑ ΦΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΗΕΟΦΡΔΝΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

παξαθάησ νκηιία, αληινύληαη από ηελ 9κελε ππεξεζία ζηελ 98 ΑΓΣΔ ζηελ Μπηηιήλε, θαζώο θαη ηελ 6κελε ππεξεζία κνπ ζηελ ΓΑ. θνπόο

παξαθάησ νκηιία, αληινύληαη από ηελ 9κελε ππεξεζία ζηελ 98 ΑΓΣΔ ζηελ Μπηηιήλε, θαζώο θαη ηελ 6κελε ππεξεζία κνπ ζηελ ΓΑ. θνπόο ΣΡ(ΤΓ) ΜΠΔΓΙΟΓΛΟΤ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ηξαηεγέ, Οη παξαηεξήζεηο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ θαηαηίζεληαη ζηελ παξαθάησ νκηιία, αληινύληαη από ηελ 9κελε ππεξεζία ζηελ 98 ΑΓΣΔ ζηελ Μπηηιήλε, θαζώο θαη ηελ 6κελε ππεξεζία

Διαβάστε περισσότερα

Σζίπα Υαξίθιεηα Α.Μ. 217. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. Πάτξαο Γεώξγηνο

Σζίπα Υαξίθιεηα Α.Μ. 217. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. Πάτξαο Γεώξγηνο ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ MARKETING ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΣΗ ΣΤΣΙΚΗ ΓΤΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Δ ΑΘΔΝΔΙ ΣΑ ΙΓΙΩΣΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΔΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Πρόησπο 2ήμερο Σεμινάριο Παιδικού Ποδοζθαίροσ

Πρόησπο 2ήμερο Σεμινάριο Παιδικού Ποδοζθαίροσ Πρόησπο 2ήμερο Σεμινάριο Παιδικού Ποδοζθαίροσ ΥΑΝΙΑ, Ινύληνο 2010 εκεηώζεηο Αζιεηηθήο Φπρνινγίαο Γξ. Κάθθνο Βαζίιεο Αζιεηηθόο Φπρνιόγνο η. επηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ΣΔΦΑΑ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ η. Πξόεδξνο

Διαβάστε περισσότερα

ζα βγαίλεη πεξίπνπ θάζε δπν κήλεο θαη πνπ ζηόρν ηνπ έρεη λα θέξλεη ζε επαθή ηνπο επαγγεικαηίεο ηνπ ρώξνπ ηεο ςπρηθήο πγείαο, δεκνζηεύνληαο

ζα βγαίλεη πεξίπνπ θάζε δπν κήλεο θαη πνπ ζηόρν ηνπ έρεη λα θέξλεη ζε επαθή ηνπο επαγγεικαηίεο ηνπ ρώξνπ ηεο ςπρηθήο πγείαο, δεκνζηεύνληαο Editorial Οη «Ψστοιογηθές Γλώκες» είλαη έλα λέν ειεθηξνληθό πεξηνδηθό ην νπνίν ζα βγαίλεη πεξίπνπ θάζε δπν κήλεο θαη πνπ ζηόρν ηνπ έρεη λα θέξλεη ζε επαθή ηνπο επαγγεικαηίεο ηνπ ρώξνπ ηεο ςπρηθήο πγείαο,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ. 1675. Ο Ιζπαλός εσγελής Alfonso Nunez de Castro έγραθε:

Η ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ. 1675. Ο Ιζπαλός εσγελής Alfonso Nunez de Castro έγραθε: Η ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 1675. Ο Ιζπαλός εσγελής Alfonso Nunez de Castro έγραθε: «Αθήζηε ηο Λολδίλο λα θαηαζθεσάδεη ασηά ηα σθάζκαηα προς εσταρίζηεζε ηοσ, ηελ Οιιαλδία ηα τρωκαηηζηά βακβαθερά ηες, ηε Φιωρεληία

Διαβάστε περισσότερα

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο:

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: 3ν Λχθεην Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: Γηαλλίθνπ Ραθαέια Α2 Καινλφκνπ Έξε Α2 Καιιηηζνπλάθε Μαξηάλλα Α2 Μηραιηνχ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ξόινο ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ ζηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Πνιίηε ηεο Έλσζεο

Ο ξόινο ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ ζηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Πνιίηε ηεο Έλσζεο Ο ξόινο ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ ζηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Πνιίηε ηεο Έλσζεο Οκηιία ηεο Φξπζνύιαο Παιηαδέιε, Επξσβνπιεπηνύ θαη Καζεγήηξηαο Αξραηνινγίαο ζην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ. Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο

ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ. Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο.. Ση είλαη ε νζηενπόξωζε; Η νζηενπόξσζε ( νζηά + πώξνη ) απνηειεί κία λόζν ζηελ νπνία ηα θόθαια γίλνληαη αδύλακα θαη εκθαλίδνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΣΟΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΩΝ ΔΤΡΩΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΗ ΚΔΔ,

ΟΜΙΛΙΑ ΣΟΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΩΝ ΔΤΡΩΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΗ ΚΔΔ, ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- Αθήνα, 24 Ιοςνίος 2014 ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΣΟΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΩΝ ΔΤΡΩΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΗ ΚΔΔ, κ. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ ΜΙΥΑΛΟΤ, ΣΗΝ ΔΚΓΗΛΩΗ ΣΟΤ ΒΔΛΓΟ-ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ο όξνο αλαθέξεηαη γηα πξώηε θνξά από έλαλ Οιιαλδό

Ο όξνο αλαθέξεηαη γηα πξώηε θνξά από έλαλ Οιιαλδό Τι είναι ο αλκοολιζμόρ; Ο όξνο αλαθέξεηαη γηα πξώηε θνξά από έλαλ Οιιαλδό γηαηξό ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1840, ελώ αλαιύζεθε ζε λόζν ην 1972 από ην γηαηξό John Coakley Lettson. Αιθννιηζκόο ζεκαίλεη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ. Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ

Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ. Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ Η πνδνζθαηξηθή απόδνζε εμαξηάηαη από πνιινύο παξάγνληεο. Από απηνύο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΙΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΩΝ ΔΜΒΟΛΗΑΜΩΝ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ACOL ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΡΗΠΖ

ΓΡΙΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΩΝ ΔΜΒΟΛΗΑΜΩΝ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ACOL ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΡΗΠΖ ΓΡΙΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΩΝ ΔΜΒΟΛΗΑΜΩΝ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ACOL ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΡΗΠΖ Όπσο πηζαλά γλσξίδεηε, ε γξίπε ην ρεηκώλα κπνξεί λα ρηππήζεη αηθληδηαζηηθά θαη δπλαηά. Μπνξεί λα αθήζεη ηα ζύκαηά ηεο άξξσζηα γηα εβδνκάδεο.

Διαβάστε περισσότερα

Αςηοαξιολόγηζη ηηρ Σσολικήρ Μονάδαρ. Πποηάζειρ και πποοπηικέρ.

Αςηοαξιολόγηζη ηηρ Σσολικήρ Μονάδαρ. Πποηάζειρ και πποοπηικέρ. Αςηοαξιολόγηζη ηηρ Σσολικήρ Μονάδαρ. Πποηάζειρ και πποοπηικέρ. Κυνζηανηίνορ Καπλήρ, MSc 1, Δπ. Θεόδυπορ Αναγνυζηόποςλορ 2 1 1ν Γπκλάζην Γαιαηζίνπ konkar@sch.gr 2 Πξόηππν Πεηξακαηηθό Γπκλάζην Αγ. Αλαξγύξσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΖ: ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΘΝΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΝΔΟΓΔΝΝΖΣΩΝ ΑΜΝΟΔΡΗΦΗΩΝ (ΖΜΑΝΣΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΟΣΡΟΦΗΑ ΜΔ ΜΔΓΑΛΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΠΗΠΣΩΔΗ)

ΓΡΑΖ: ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΘΝΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΝΔΟΓΔΝΝΖΣΩΝ ΑΜΝΟΔΡΗΦΗΩΝ (ΖΜΑΝΣΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΟΣΡΟΦΗΑ ΜΔ ΜΔΓΑΛΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΠΗΠΣΩΔΗ) ACTION PLAN ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΟΡΘΩΖ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΑ ΑΞΟΝΑ ΗΗ & ΗΗΗ ΓΡΑΖ: ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΘΝΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΝΔΟΓΔΝΝΖΣΩΝ ΑΜΝΟΔΡΗΦΗΩΝ (ΖΜΑΝΣΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΟΣΡΟΦΗΑ ΜΔ ΜΔΓΑΛΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΠΗΠΣΩΔΗ) ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΔΤΦΡΑΙΜΙΓΟΤ ΟΦΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ (Μ 10/12) ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ 2013 ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΟΓΟ 1951 - ΖΜΔΡΑ. Γεληθά

ΠΔΡΗΟΓΟ 1951 - ΖΜΔΡΑ. Γεληθά ΠΔΡΗΟΓΟ 1951 - ΖΜΔΡΑ Γεληθά Ζ καθξά θαη εηξεληθή πεξίνδνο ησλ 50 εηώλ δσληαλήο παξνπζίαο θαη δξάζεο ησλ Γπλάκεσλ Καηαδξνκώλ αξρηθά θαη ησλ Δηδηθώλ Γπλάκεσλ αξγόηεξα ζην ρώξν ησλ Δλόπισλ Γπλάκεσλ, κπνξνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Πνξίζκαηα εκηλαξίνπ 29-30 Ηαλνπαξίνπ 2011 «Δθηίκεζε θαη δηαρείξηζε ςπρνθνηλσληθώλ παξαγόλησλ ζηνπο ρώξνπο εξγαζίαο εξγαζηαθό άγρνο»

Πνξίζκαηα εκηλαξίνπ 29-30 Ηαλνπαξίνπ 2011 «Δθηίκεζε θαη δηαρείξηζε ςπρνθνηλσληθώλ παξαγόλησλ ζηνπο ρώξνπο εξγαζίαο εξγαζηαθό άγρνο» Πνξίζκαηα εκηλαξίνπ 29-30 Ηαλνπαξίνπ 2011 «Δθηίκεζε θαη δηαρείξηζε ςπρνθνηλσληθώλ παξαγόλησλ ζηνπο ρώξνπο εξγαζίαο εξγαζηαθό άγρνο» ΤΜΦΧΝΗΑ ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΟ ΔΡΓΑΣΗΑΚΟ ΑΓΥΟ 1. ΔΗΑΓΧΓΖ Τν εξγαζηαθό άγρνο έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ " Αζζέλεηεο ηακπνύ: Σν πξόβιεκα ηεο αθξάηεηαο νύξσλ ζηελ Διιάδα θαη ε επίδξαζή ηνπ ζηελ πνηόηεηα δσήο ησλ αζζελώλ"

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ  Αζζέλεηεο ηακπνύ: Σν πξόβιεκα ηεο αθξάηεηαο νύξσλ ζηελ Διιάδα θαη ε επίδξαζή ηνπ ζηελ πνηόηεηα δσήο ησλ αζζελώλ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ MARKETING ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ " Αζζέλεηεο ηακπνύ: Σν πξόβιεκα ηεο αθξάηεηαο νύξσλ ζηελ Διιάδα θαη ε επίδξαζή

Διαβάστε περισσότερα

1. To ζηξεο εμαξηάηαη απφ ηελ πξνζσπηθή άπνςε ηνπ θαζελφο, γηα ηνλ παξάγνληα πνπ ην πξνθαιεί (stressor).

1. To ζηξεο εμαξηάηαη απφ ηελ πξνζσπηθή άπνςε ηνπ θαζελφο, γηα ηνλ παξάγνληα πνπ ην πξνθαιεί (stressor). KEΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΓΧΟΣ (Stress) Without stress there would be no life, Hans Seyle 4.1 Οξηζκόο ηνπ άγρνπο (Stress) H πιεηνςεθία ησλ αλζξψπσλ πνπ δνπλ ζηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο, έρνπλ απνδερζεί ην ζηξεο, σο αλαπφζπαζην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΛΗ42 - ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΛΗ42 - ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΛΗ42 - ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 4η ΓΡΑΠΣΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΚΑΓΗΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2006-2007 3 ος Σόμος ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΑ ΥΔΓΙΑ ΛΤΔΩΝ - ΤΠΟΓΔΙΞΔΙ Τπο- Δργαζίας 4.Β ΤΠΟΔΡΓΑΙΑ 4.Β i. Ποιοηική

Διαβάστε περισσότερα

Δηζήγεζε ηνπ Θ. Λνπινύδε ζηελ παξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ Αχαΐα: Οικισμοί, οικιστές, αυτοδιοίκηση

Δηζήγεζε ηνπ Θ. Λνπινύδε ζηελ παξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ Αχαΐα: Οικισμοί, οικιστές, αυτοδιοίκηση Δηζήγεζε ηνπ Θ. Λνπινύδε ζηελ παξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ Αχαΐα: Οικισμοί, οικιστές, αυτοδιοίκηση Τν βηβιίν αζρνιείηαη κε ην λνκό Αραΐαο από ηε Φξαγθνθξαηία κέρξη ηηο κέξεο καο. Μειεηά ηνπο νηθηζηέο ηνπ, ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟ ΧΟΛεΙΟ. Ακθίπνιε: ε αμία ηνπ πνιηηηζκνύ καο ζει. 4 Καιεηδνζθόπην ζει. 6

ΠΡΩΣΟ ΧΟΛεΙΟ. Ακθίπνιε: ε αμία ηνπ πνιηηηζκνύ καο ζει. 4 Καιεηδνζθόπην ζει. 6 ΠΡΩΣΟ ΧΟΛεΙΟ Μεληαία καζεηηθή εθεκεξίδα ηνπ 1 νπ ΓΕ.Λ. Οξεζηηάδαο - Ννέκβξηνο 2014 - Φύιιν 7 ν Σηκή 1 Αδξηαλνύπνιε- Karaağaç- Ν. Οξεζηηάδα ζηελ απιή καο «πίηηα θαη έπηπια επνρήο, θάξν, ζηξαηησηηθή ζθελή»

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΟΚΘΙΗ ΛΑΘΗΗ ΣΟΜ ΑΘΩΜΑ ΣΗ ΠΚΗΡΟΦΟΡΘΙΗ

Η ΧΟΚΘΙΗ ΛΑΘΗΗ ΣΟΜ ΑΘΩΜΑ ΣΗ ΠΚΗΡΟΦΟΡΘΙΗ Η ΧΟΚΘΙΗ ΛΑΘΗΗ ΣΟΜ ΑΘΩΜΑ ΣΗ ΠΚΗΡΟΦΟΡΘΙΗ Αμδρέα Μ. Ζεργιώηη, πσρίδωμα Κάηηα Δημοζιεσμέμο ζηο: Η τολική μάθηζη ζηομ αιώμα ηης πληροθορικής. ύγτρομοι Προζαμαηολιζμοί ζηημ Εκπαίδεσζη, ηεύτος 2, 2005. Η ηθαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα