Κάπολορ Τπικολίδερ Χπύζα Μελιζζάπε Απόζηολορ Αποζηολίδερ Γεμήηπερ Αλεξόποςλορ Εωή Τζιλίκε

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κάπολορ Τπικολίδερ Χπύζα Μελιζζάπε Απόζηολορ Αποζηολίδερ Γεμήηπερ Αλεξόποςλορ Εωή Τζιλίκε"

Transcript

1 Κάπολορ Τπικολίδερ Μφληκνο Αξρηκνπζηθφο ηεο Κ.Ο.Θ. Γηαθξίζεθε κε πξψηα βξαβεία ζε δηεζλείο δηαγσληζκνχο. Πξψηνο Μαέζηξνο ζε δηάθνξε φπεξεο ζηε Γεξκαλία θαη Οπγγαξία. Μφληκνο Αξρηκνπζηθφο ηνπ γαιιηθνχ Δζληθνχ κπαιέηνπ Ronald Petit. Μφληκνο θηινμελνχκελνο Μαέζηξνο ηεο Δζληθήο πκθσληθήο Οξρήζηξαο ηεο Ηζιαλδίαο. Γεληθφο Μνπζηθφο Γηεπζπληήο ηεο Φηιαξκνληθήο Οξρήζηξαο ηνπ Debrecen ηεο Οπγγαξίαο. Γηεχζπλε Οξρήζηξεο ζηελ Δπξψπε, Απζηξαιία, Ρσζία, Ηαπσλία. Χπύζα Μελιζζάπε Αξηζηνχρνο Γηπισκαηνχρνο χλζεζεο, Πηάλνπ, Σζέκπαινπ, κνπζηθνιφγνο (Α.Π.Θ). Τπνςήθηα Γηδάθησξ. Μεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο πηάλνπ κε ηνπο Ivan Eftimov θαη Marina Kpatsinskaya. Βξαβείν FERRUCIO VIDNANNELI, Αξηζηείν ηεο ρνιήο Santa Cecillia ηεο Ρψκεο. Έρεη γξάςεη ζπλνιηθά 36 ζπλζέζεηο απφ ηηο νπνίεο, αξθεηέο έρνπλ παηρηεί ζηελ Αζήλα, Θεζζαινλίθε, Ηζπαλία θαη Ηηαιία, κε επαηλεηηθέο θξηηηθέο ζηα Μ.Μ.Δ. Απόζηολορ Αποζηολίδερ Γηεπζπληήο ηνπ Πεηξακαηηθνχ Γπκλαζίνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο. Απφθνηηνο Θενινγηθήο ρνιήο (Α.Π.Θ), Γηδάθησξ ηνπ Γξεγνξηαλνχ Παλεπηζηεκίνπ Ρψκεο. Σα ηειεπηαία 10 ρξφληα αζρνιείηαη ζπζηεκαηηθά, κε ην Θέαηξν. Δίρε ηε δξακαηνπξγία ζην ρνξνζέαηξν Φνίληζζεο γηα ηα Γεκήηξηα 1999.πλεξγάζηεθε κε ηα ΓΖ.ΠΔ.ΘΔ. Βέξνηαο θαη εξξψλ γηα ην Παηρλίδη ηνπ γάκνπ ηνπ Έληνπαξη Άικππ, ζε ζθελνζεζία Π.Γαλειάηνπ. Δίλαη κφληκνο ζπλεξγάηεο ηνπ ζεάηξνπ Λχθε Βπζνχ φπνπ ζε ζθελνζεζία Π.Γαλειάηνπ έθαλε ηα θνζηνχκηα ζηα έξγα Ζιέθηξαο Παξαράξμε, Κεθιεηζκέλσλ ησλ ζπξψλ, ζθεληθά θαη θνζηνχκηα ζηα έξγα ηέιια, Ηζηνξίεο ελφο καραηξηνχ, Σέζζεξα παξακχζηα κε δχν θσλέο, Σν δειεηήξην ηνπ ζεάηξνπ, Πνηνο αλαθάιπςε ηελ Ακεξηθή, Ζ πεξα ηνπ Εεηηάλνπ, Φαηδξα, θ.ι.π. ε ζθελνζεζία Γ. Κσλζηαληηλίδε ζθελνγξάθεζε θαη ζρεδίαζε θνζηνχκηα ζηα έξγα αιφλη αηζζεηηθή, Μαχξν παξακχζη, Φαχζηα, Νέθπηα, Νεθξφδεηπλνο. Γεμήηπερ Αλεξόποςλορ πνπδέο: Ννκηθήο ζην Γεκνθξίηεην Πλεπηζηήκην Θξάθεο, Αξκνλίαο, Αληίζηημεο, Δλνξγάλσζεο, Φνχγθαο. Μαζήκαηα χλζεζεο, Πηάλνπ (επίπεδν Αλσηέξαο). ηελ πεξίνδν αλάγνληαη ηα πξψηα κνπζηθά-πνηεηηθά ηνπ έξγα κε θπξηφηεξα ηα: Μνλφινγoi, Aquicition a non Domino, ηελ Αζάλαηε Αγαπεκέλε, Νεξείδεο, κε ην ηειεπηαίν ην ιηκπξέην ηεο πεξαο: Ζ Οιπκπηάδα ησλ Λαψλ. Εωή Τζιλίκε Καζεγήηξηα Μνπζηθήο ηνπ Πεηξακαηηθνχ Γπκλαζίνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο. πνπδέο : Αθνξληεφλ, Ωδηθήο, Αξκνλίαο, Αληίζηημεο, Δλνξγάλσζεο, Φνχγθαο, Μνπζηθνινγίαο (Ηφλην Παλ/κην), Θενινγίαο ( Α.Π.Θ.). Παξαθνινχζεζε καζήκαηα Μνλσδίαο (Β. Σζακπαιή, Δ. Ληψλα), καζήκαηα θαη ζεκηλάξηα Γηεχζπλζεο Υνξσδίαο (Γ. Σζανπζίδε, Α. Κνληνγεσξγίνπ). Δξγάζηεθε ζην Κ.Ω.Θ., ζην Ν.Ω.Θ., θαη ζ άιια Ωδεία ηεο Θεζζαινλίθεο. Σαθηηθφ Μέινο ηεο Γπλαηθείαο Υνξσδίαο Γ.Ω.Λ. θαη ηεο Μηθηήο Υνξσδίαο ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο ( ). Δίρε ηε κνπζηθή επηκέιεηα 160 ηξαγνπδηψλ ζε εθδνζέλ βηβιίν, ζπλνδεπφκελν απφ θαζέηεο, γηα καζεηέο Γεκνηηθνχ ρνιείνπ (έγθξηζε ΤΠ.Δ.Π.Θ.). Απφ ην 1983 δεκηνχξγεζε θαη δηεχζπλε πνιιά Υνξσδηαθά χλνια εληφο θαη εθηφο Θεζζαινλίθεο. Σν Ννέκβξην ηνπ 2002 νξγάλσζε ζε ζπλεξγαζία κε ην Σκήκα Μνπζηθήο Σέρλεο θαη Δπηζηήκεο ηνπ Παλ/κίνπ Μαθεδνλίαο Δπηκνξθσηηθή Ζκεξίδα γηα θαζεγεηέο Μνπζηθήο Γεπη/βάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Απφ ηνλ Οθηψβξην ην 2000 ζπγθξφηεζε θαη δηεπζχλεη ηε Υνξσδία ηνπ Πεηξακαηηθνχ ρνιείνπ κε δηαθξίζεηο ζε Πεξηθεξεηαθφ θαη Παλειιήλην επίπεδν.

2 Βαζιλική Βαϊούλε Γηπισκαηνχρνο Μνλσδίαο, ηάμε Βαξβάξαο Σζακπαιή. πνπδέο : Αθνξληεφλ, Αξκνλίαο, Αληίζηνημεο, Μεινδξακαηηθήο, Μνπζηθνινγίαο (Α.Π.Θ.). Καζεγήηξηα Μνπζηθήο απφ ην 1996 Παξαθνινχζεζε ζεκηλάξηα ηξαγνπδηνχ κε ηνπο : Dimitrova, Equiluz, Παζράιε Πφξηηθα θαη Υξηζηνθέιιε. Ωο νιίζη, ζπλεξγάζηεθε κε ηε Υνξσδία θαη ηελ Οξρήζηξα ηνπ Α.Π.Θ. θαη ηνπ Ν.Ω.Θ., ηξαγνχδεζε ζηελ 3 ε πκθσλία ηνπ Θενδσξάθε θαη ζην ξφιν ηεο Μεηέξαο ζηελ φπεξα Xέλζει θαη Γθξέηει (Υνπκπεξηηλγθ). Λία Χαηδοπούλος πνπδέο Μνλσδίαο, Σάμε Βαξβάξαο Σζακπαιή. Δίλαη κέινο ηεο Υνξσδίαο Μαθεδνλίαο ππφ ηε δηεχζπλζε ηνπ Αληψλε Κνληνγεσξγίνπ. Ωο νιίζη, εκθαλίζηεθε ζε έξγα ηνπ αξάληε Καζζάξα, ζηελ κνπζηθή παξάζηαζε Τπφ ην Ίζνλ Φψο ηνπ πχξνπ αθθά, θαη σο Pastorello,, ζηελ φπεξα : Σφζθα (Πνπηζίλη) θαη ζην ξφιν ηνπ Υέλζει, ζηελ φπεξα Xέλζει θαη Γθξέηει (Υνπκπεξηηλγθ). Ζλία Τιλιάκορ πνχδαζε ηξαγνχδη κε ηνλ Κψζηα Παζράιε. Ωο νιίζη έρεη ηξαγνπδήζεη φια ηα είδε θιαζζηθνχ ηξαγνπδηνχ (φπεξεο, νξαηφξηα, ιηλη) θαη κηνχδηθαι. εκαληηθφηεξεο εκθαλίζεηο ηνπ : ζηελ πεξα ηεο πεληάξαο ππφ ηε δηεχζπλζε ηνπ Ηφδσξνπ Αλησλίνπ, ζην Requiem ηνπ Μφηζαξη ζην Nouarmoutier ηεο Γαιιίαο, ζηηο φπεξεο : Jozeph ( A.L. Weber) ζην ζέαηξν Κάηηα Γαλδνπιάθε, Οη Κπξάδεο ηεο Αγνξάο (J. Offenbach), θαη Απάρεδεο ησλ Αζελαίσλ (Ν. Υαηδεαπνζηφινπ) ζηελ Δζληθή Λπξηθή ρνιή. Γιώπγορ Τδιοςβάπαρ πνπδέο Μνλσδίαο, Σάμεο Δχεο Κίλε, Μεινδξακαηηθήο κε ηελ Κ. Καξαηδά θαη Γ. Βαγηαλφ, Ηηαιηθήο Φηινινγίαο (Α.Π.Θ.). Ωο Υνξσδφο πήξε κέξνο ζηηο φπεξεο : Φηληέιην (Λ.Β. Μπεηφβελ), Σφζθα (Πνπηζίλη), Ο θνπξέαο ηεο εβίιιεο ( T.Ρνζζίλη), O Ακάι θαη νη λπρηεξηλνί επηζθέπηεο (Μελνχηην), Νηνλ Σδηνβάλη (Α.Μφδαξη). Ωο νιίο, έρεη ζπκεηάζρεη ζηε ζεαηξηθή παξάζηα Σν Καηεξηλάθη απ ην Υάυικπξνλ. (Κ.Θ.Β.Δ.). Βεπονίκε Τζοςγκπάνε Καζεγήηξηα Φηιφινγνο, Γηαπνιηηηζκηθνχ Γπκλαζίνπ Δπφζκνπ, Καζεγήηξηα Υνξνχ ζηελ επαγγεικαηηθή ρνιή Υνξνχ ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο. Πηπρηνχρνο ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο ηνπ Παλ/κίνπ Αζήλαο. Παξάιιεια πήξε ην πηπρίν θαζεγήηξηαο Υνξνχ απφ ηελ επαγγεικαηηθή ζρνιή Υνξνχ Ραιινχ Μάλνπ. Δξγάζηεθε σο ρνξεχηξηα ζην ειιεληθφ ρνξφδξακα ηεο Ραιινχο Μάλνπ, ζην ρνξνζέαηξν ηνπ ΚΘΒΔ, ζηελ νκάδα ζχγρξνλνπ ρνξνχ ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο Δκκέιεηα. Υνξνγξάθεζε γηα ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο θαη ηελ νκάδα ζχγρξνλνπ ρνξνχ Δκκέιεηα. Σν 2002 δεκηνχξγεζε ηελ νκάδα χγρξνλνπ Υνξνχ B+6. Κωνζηανηίνορ Μςλωνάρ πνπδέο : Ηζηνξίαο Αξραηνινγίαο θαη Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο ζην Παλεπηζηήκην ηεο Θεζζαιίαο. Αζρνιείηαη εξαζηηερληθά κε ην ζέαηξν. Έρεη ζπκκεηάζρεη ζε δηάθνξεο ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο θαζψο θαη ζε παξαγσγή ηνπ εξαζηηερληθνχ ζεαηξηθνχ εξγαζηεξίνπ ηνπ ΓΖ.ΠΔ.ΘΔ Βφινπ

3 Χοπωδία Πειπαμαηικού Σσολείος Πανεπιζηεμίος Μακεδονίαρ Ζ Υνξσδία ηνπ Πεηξακαηηθνχ ρνιείνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, ηδξχζεθε ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2000, παξάιιεια κε ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ Πεηξακαηηθνχ ρνιείν, απφ ηελ θαζεγήηξηα Εσή Σζηιίθε. Ζ δεκηνπξγία ηνπ Μνπζηθνχ πλφινπ απνβιέπεη ζηε θσλεηηθή αγσγή θαη κνπζηθή θαιιηέξγεηα ησλ καζεηψλ θαζψο θαη ζηελ αμηνπνίεζε ησλ δεκηνπξγηθψλ θαη θαιιηηερληθψλ ηνπο δπλάκεσλ κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε πνιηηηζηηθά δξψκελα κέζα θαη έμσ απφ ην ρνιείν. Ζ Υνξσδία απνηειείηαη απφ 40 καζήηξηεο Γπκλαζίνπ- Λπθείνπ. ηα ηξία ρξφληα θαιιηηερληθήο δξαζηεξηφηεηαο ε Υνξσδία πξαγκαηνπνίεζε πεξηζζφηεξεο απφ 30 εκθαλίζεηο ζε ζρνιηθέο γηνξηέο, Υνξσδηαθά Φεζηηβάι, Παλειιήληνπο Μνπζηθνχο Γηαγσληζκνχο, Δθπαηδεπηηθέο Ζκεξίδεο, Φεζηηβάι Παηδείαο, ζπλαπιίεο γηα ηελ Παλεπηζηεκηαθή Κνηλφηεηα. Απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο εκθαλίζεηο ηεο ήηαλ ζην Ί Υξηζηνπγελληάηηθν Μνπζηθφ Φεζηηβάι Νέσλ ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο (Γεθ.2000), ζηελ εθδήισζε 2001-Δπξσπαηθφ Έηνο Γισζζψλ πνπ δηνξγάλσζε ε Γηεχζπλζε Γ.Δ. Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο, ζην 6 ν Υνξσδηαθφ Φεζηηβάι Παηδηθψλ-Νεαληθψλ Υνξσδηψλ (Οθη.2002-Α.Π.Θ.), ζηελ εθδήισζε Σηκήο θαη Μλήκεο γηα ηα 60 ρξφληα απφ ηελ ίδξπζε ηεο Δ.Π.Ο.Ν. (Δληαία Παλειιαδηθή Οξγάλσζε Νέσλ), ζηελ Ζκεξίδα: Δθπαηδεπηηθνί θαη Δζεινληηζκφο πνπ δηνξγάλσζε ν χιινγνο Καζεγεηψλ Π.Δ. Β.Διιάδαο (Μάξηηνο. 2003) ζην Μαθεδνλία Παιιάο, θαζψο θαη ζην 19 ν Γηεζλέο Υνξσδηαθφ Φεζηηβάι Θεζ/λίθεο (Ννέκβξηνο 2003 Α.Π.Θ) ζην πιαίζην ησλ ΛΖ Γεκεηξίσλ. Απφ ηηο θαζηεξσκέλεο πιένλ ζπκκεηνρέο ηεο Υνξσδίαο είλαη ζην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο γηα ηνλ ενξηαζκφ ηεο Δζληθήο Δπεηείνπ ηεο 25 εο Μαξηίνπ θαη ζηελ επίζεκε Σειεηή Έλαξμεο ηνπ Φεζηηβάι Παηδείαο ηνπ Γήκνπ Νεάπνιεο. Ζ ρνξσδία έιαβε κέξνο ζε ηξεηο Παλειιήληνο Γηαγσληζκνχο. Σν 2001 ζπκκεηείρε ζηνπο Παλειιήληνπο Μαζεηηθνχο Μηπζηθνχο Αγψλεο ηνπ ΤΠ.Δ.Π.Θ. θαη απέζπαζε Α Βξαβείν ζηελ θαηεγνξία ηνπ Μηθηνχ πλφινπ ( Υνξσδία-Οξρήζηξα) χγρξνλεο Έληερλεο Διιεληθήο Μνπζηθήο (ζε Πεξηθεξεηαθφ επίπεδν) ελψ ην Απξίιην ηνπ 2002 ζπκκεηείρε ζην 12 ν Παλειιήλην Γηαγσληζκφ Υνξσδηψλ πνπ δηνξγαλψζεθε ζηελ Αζήλα απφ ηελ Υνξσδία θαη Οξρήζηξα Νέσλ (Υ.Ο.Ν.) θαη ηηκήζεθε κε ην Α Βξαβείν θαη ρξπζφ κεηάιιην. Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2003 απέζπαζε ην Ά Βξαβείν θαη Παλειιήληα Δηδηθή Γηάθξηζε ζηνπο Παλειιήληνπο Μαζεηηθνχο Αγψλεο ηνπ ΤΠ.Δ.Π.Θ.

4 Σύνολο Χοπού Γιαπολιηιζμικού Γςμναζίος Δςόζμος Σν 1998 πήξα απφζπαζε ζην Γηαπνιηηηζκηθφ Γπκλάζην Δπφζκνπ. Ήηαλ ε ρξνληά πνπ έβαιε ηηο βάζεηο γηα ηελ νκάδα ρνξνχ θαη πνπ ζεκαηνδφηεζε κηα πνξεία επράξηζηε, δεκηνπξγηθή, πινχζηα ζε ζπλαηζζήκαηα θαη εκπεηξίεο, πνπ ην ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο δελ ήηαλ ηφζν ηα βξαβεία, φζν νη βαζηέο θηιίεο πνπ είδα λα γελληνχληαη κέζα απφ απηή. Ζ αληαπφθξηζε θαη ε ζπλέπεηα ησλ παηδηψλ ζπγθηλεηηθέο, νη πξφβεο ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπο, αββαηνθχξηαθα θαη αξγίεο, θαη κέζα απφ ην ρνξφ λα γίλνληαη φινη έλα, παηδηά θη απφ άιιεο ρψξεο, γηαηί ν ρνξφο δελ έρεη ζχλνξα. Ζ νκάδα απφ ην 1999 θαη κεηά, παίξλεη κέξνο ζε φιεο ηη εθδειψζεηο θαη γηνξηέο ηνπ ζρνιείνπ, ζηηο ρξηζηνπγελληάηηθεο εθδειψζεηο θαη ζην Φεζηηβάι ηνπ Γήκνπ Δπφζκνπ. Έρεη εκθαληζηεί ζηελ Σειεηή Έλαξμεο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ πλεδξίνπ Δπξσπατθψλ ρνιείσλ ην 2001, ζηηο Σειεηέο Απνλνκήο ησλ Μαζεηηθψλ Καιιηηερληθψλ Αγψλσλ, ζην Γεκνηηθφ Θέαηξν ηαπξνχπνιεο θαη ζηε Μνλή Λαδαζησλ, ζην Γήκν Φιψξηλαο θαη ζην Γήκν Ακπληαίνπ, κε ηε ζεαηξηθή νκάδα ηνπ ζρνιείνπ, χζηεξα απφ πξφζθιεζε ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. ηνπο Μαζεηηθνχο Πεξηθεξεηαθνχο Αγψλεο Υνξνχ έρεη πάξεη ηα αθφινπζα βξαβεία: Γ Βξαβείν ζηνλ Οκαδηθφ Υνξφ Β Βξαβείν ζηνλ Οκαδηθφ Υνξφ. Β Βξαβείν ζην break dance. Β Βξαβείν ζηνλ Αηνκηθφ χγρξνλν ρνξφ Β Βξαβείν ζηνλ Οκαδηθφ χγρξνλν ρνξφ. ήκεξα ε νκάδα έρεη ζηειερσζεί κε θαηλνχξηα παηδηά, πνπ δηαζέηνπλ θέθη, φξεμε θαη κεξάθη γηα δνπιεηά. Έλα κεγάιν επραξηζηψ ζηε δηεπζχληξηα θ. Φαλή Γάλε, πνπ καο ζηεξίδεη. Βεξνλίθε Σζνπγθξάλε Φηιφινγνο-Καζεγήηξηα Υνξνχ

5 Σςμθωνική Οπσήζηπα Νέων Γεμήηπερ Μεηπόποςλορ Νέος Ωδείος Θεζζαλονίκερ Απνηειείηαη απφ ζπνπδαζηέο ηεο Αλψηεξεο ρνιήο ηνπ Νένπ Ωδείνπ θαζψο θαη απφ πηπρηνχρνπο ζπνπδαζηέο ηνπ Νένπ Ωδείνπ πνπ είλαη ζηηο ηάμεηο Γηπιψκαηνο. Απνηειεί κηα απφ ηηο αξηηφηεξεο πκθσληθέο Οξρήζηξεο πνπδαζηψλ Ωδείσλ ζηε Διιάδα θη είλαη ε κφλε κνπ πξαγκαηνπνίεζε εκθαλίζεηο εθηφο Διιάδαο. ηα 23 ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηεο ε νξρήζηξα έδσζε ζπλαπιίεο ζε Θεζζαινλίθε, Αζήλα, Καβάια, Έδεζζα, Φιψξηλα, Καηεξίλε, Πνιχγπξν θαη ζε άιιεο πφιεηο θαζψο θαη ζην εμσηεξηθφ. Σν 1987 ε νξρήζηξα πξαγκαηνπνίεζε 15ήκεξε πεξηνδεία ζηελ Ηηαιία, ηελ Απζηξία, ηε Γεξκαλία θαη ην Ληρλελζηάηλ, φπνπ έδσζε ζεηξά ζπλαπιηψλ κε κεγάιε επηηπρία. Σν 1988 ε νξρήζηξα πξαγκαηνπνίεζε ζπλαπιίεο ζηε Βνπιγαξία θαη ηε Ρνπκαλία, ην 1989 ζηελ Σνπξθία, ην 1990 ζπκκεηείρε ζην θεζηηβάι Νεαληθψλ Οξρεζηξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζην ηξαζβνχξγν. Μέιε ηεο Οξρήζηξαο δηαθξίζεθαλ ζηνπο κνπζηθνχο δηαγσληζκνχο γηα ηηο Οξρήζηξεο Νέσλ ηεο Μεζνγείνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηεο Β. Ακεξηθήο. Μέζα απφ ηελ νξρήζηξα πέξαζαλ ζπνπδαζηέο νη νπνίνη ζήκεξα είλαη ζνιίζηεο θαη κνπζηθνί θαξηέξαο φπσο ν Αληψλεο νπζάκνγινπ (Ά βηνιί ηεο πκθσληθήο Αζελψλ), ν ίκνο Παπάλαο (βηνιί), ν Γήκνο Γθνπληαξνχιεο (ηζέιν), ε Γηάλλα Εεζηάδνπ (πηάλν) θαη πνιινί άιινη. Σε κφληκε δηεχζπλζε ηεο Οξρήζηξαο απφ ηελ ίδξπζή ηεο έρεη ν αξρηκνπζηθφο Κάξνινο Σξηθνιίδεο.

6 Θεξκέο Δπραξηζηίεο ζηνπο : Υνξεγνχο: Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ Τπνπξγείν Μαθεδνλίαο-Θξάθεο Δζληθφ ίδξπκα Νεφηεηαο Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο χιινγν Γνλέσλ & Κεδεκφλσλ ηνπ Πεηξακαηηθνχ ρνιείνπ Υνξεγνχ Δπηθνηλσλίαο: ΔΡΣ 3 4 Δ Οξγαληζκφ θαη Πξνζσπηθφ ηνπ Μεγάξνπ Μνπζηθήο Θεζζαινλίθεο Νέν Ωδείν Θεζζαινλίθεο Δθδνηηθφ Οίθν: Μαιιηάξεο-Παηδεία Γηα ηελ πνιχπιεπξε ζπλδξνκή ηνπο ηδηαηηέξσο ηνπο: Αξάπνγινπ Υξχζα Κνπκιίδνπ Καηεξίλα Ηζααθίδε Γεψξγην ηεξγίνπ Υξήζην Καξαηάζην Γεψξγην Γξεγνξηάδνπ νθία Γάλε νθία Μαθξίδε Γεκήηξην Καζψο επίζεο: Βνγηαηδή Λεπηέξε, Γεσξγνιηφ Νηθφιαν, Γθξάηζηνπ Βαζηιηθή, Εαξθηδηάλ Μαξηιέλα. Καιπάθε Γεκήηξε, Καλάθε Κσλζηαληίλν, Μπάλνπ Οπξαλία, Ναικπάληε Κσζηα, Νηνχξν Κσζηαληίλν, Οηθνλφκνπ Πέηξνπ, Παπαθσλζηαληίλνπ Γεκήηξε, Πεηξάθε Γηάλλε, Σνπινχκε Κνζκά, Σζακπαιή Βαξβάξα, Σζφιηθα Έιελα, Καη φινπο φζνπο ζπλέιαβαλ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηε Δθδήισζεο.

7

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Μήλπκα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ. 2 ος ΥΝΕΔΡΙΟΥ: «Ανάπτςξη, Ποπεία & Πποοπτική τηρ Λακωνίαρ»

ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ. 2 ος ΥΝΕΔΡΙΟΥ: «Ανάπτςξη, Ποπεία & Πποοπτική τηρ Λακωνίαρ» ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2 ος ΥΝΕΔΡΙΟΥ: «Ανάπτςξη, Ποπεία & Πποοπτική τηρ Λακωνίαρ» ΑΒΒΑΣΟ 23 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ 2006 ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ 2 ν ΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Αλάπηπμε, Πνξεία & Πξννπηηθή ηεο Λαθωλίαο» ΑΒΒΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΑΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ Δ ΟΛΑ ΣΑ ΔΠΙΠΔΓΑ*

Η ΓΑΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ Δ ΟΛΑ ΣΑ ΔΠΙΠΔΓΑ* 1 Η ΓΑΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ Δ ΟΛΑ ΣΑ ΔΠΙΠΔΓΑ* Τπφ ΠΑΤΛΟΤ Ν. ΔΤΘΤΜΙΟΤ Καζεγεηνχ Γαζνινγίαο θαη Φπζ. Πεξηβάιινληνο Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο 1. Δηζαγσγή Σνπνζέηεζε ηνπ ζέκαηνο Σα δάζε,

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α

Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α ειίδα ΠΡΟΛΟΓΟ....... 5 ΓΗΟΗΚΖΖ, ΓΗΔΤΘΤΝΔΗ ΣΟΜΔΗ ΚΑΗ ΠΡΟΧΠΗΚΟ 2010...... 6 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ/ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ. 11 ΚΔΝΣΡΟ ΤΓΔΗΑ ΣΟΤ ΠΑΗΓΗΟΤ ΚΑΗΑΡΗΑΝΖ. 25 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ, Â ÙÂÚË /Í ÓË )

È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ,  ÙÂÚË /Í ÓË ) π Δ ªπ ÀΔπ ª π TMHMA NH π ø ø ƒ Δ ƒπ ø π ƒ ƒ ªª Δø ø π π π π À ƒπ È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ,  ÙÂÚË /Í ÓË ) ƒ ƒ ªª Àªº I º øƒπ 4, 5 Î È 6 ÂappleÙÂÌ Ú Ô 2009 E πδƒ π Δ ªO π πδƒo Úfi ÚÔ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΑΘΖΝΑ 2009 1 2 ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα:

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα: Δ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Πξνζαλαηνιηζκόο κάξθεηηλγθ θαη ζπκκεηόρσλ ησλ κεηαπηπρηαθώλ ζπνπδώλ ησλ ειιεληθώλ Α.Ε.Θ. Επηβιέπνπζα: Πνιίλα

Διαβάστε περισσότερα

νπθιί, έλα λνζηαιγηθό «δαζθαινρώξη» Αλακλήζεηο - απόςεηο

νπθιί, έλα λνζηαιγηθό «δαζθαινρώξη» Αλακλήζεηο - απόςεηο KΩΝ/ΝΟ ΓΖΜ. ΓΛΤΣΡΑ η. ΚΑΘΖΓ. Σ.Δ.Η. KΑΝΑΡΖ 45 152 33 ΥΑΛΑΝΓΡΗ ΑΘΖΝΑ Σει. & θαμ: 210 68 34 259 E-mail: kglystras@on.gr 1 Υαιάλδξη, Ηαλνπάξηνο 2010 νπθιί, έλα λνζηαιγηθό «δαζθαινρώξη» Αλακλήζεηο - απόςεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ. Οδεγόο πνπδώλ

ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ. Οδεγόο πνπδώλ ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Οδεγόο πνπδώλ Αθαδ. έηoπο 2008 2009 1 ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ: Βαζίιεηνο Κέθεο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο πύξνο Πνιπκέξεο, Δ.Σ.Δ.Π. ΑΘΖΝΑ 2009 2

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Σα Κένηρα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως ζσνδεηικός κρίκος ηης βαζικής εκπαίδεσζης με ηην ηριηοβάθμια και ειδικούς επιζηήμονες και θορείς. Σο παράδειγμα διημερίδας ζηη Μεγάλη Βρύζη Λάμιας. Μαξίλα Παπαγεωξγίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙ ΜΟ ΔΡΑ ΕΩΝ 2010-2011

ΑΠΟΛΟΓΙ ΜΟ ΔΡΑ ΕΩΝ 2010-2011 ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΡΑΕΩΝ 2010-2011 ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΚΕΕΛΠΝΟ ΣΑΚΣΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΑ ΜΕΛΗ Σηζνθ Κουρζα - Κρεμαςτινοφ Πρόεδρος ΔΣ ΚΕΕΛΠΝΟ Αλεξάνδρα Μαρία Θεοδωρίδου Αντιπρόεδρος ΔΣ ΚΕΕΛΠΝΟ Μινζρβα Μελπομζνθ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Υαηξεηίδσ θαη εγψ κε ηε ζεηξά κνπ φινπο θαη ηδηαίηεξα ηνπο κειινληηθνχο εγέηεο ησλ ζρνιείσλ καο! ήκεξα έρσ θιηζεί λα κηιήζσ γηα ηελ θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011)

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011) 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011) Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ρνιή Παηδαγσγηθή Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Αθαδεκατθφ έηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΜΔΩΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΣΗΣΛΟ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ:

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΜΔΩΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΣΗΣΛΟ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΜΔΩΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΣΗΣΛΟ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΚΑ ΜΟΣΗΒΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΔ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΠΔΕΟΓΡΑΦΗΑ ΣΟΤ ΒΔΝΣΕΗΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΑΔΜ: 1212 ΔΠΗΒΛΔΠΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Γ Ε Ν Ι Κ Ο Λ Υ Κ Ε Ι Ο

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Γ Ε Ν Ι Κ Ο Λ Υ Κ Ε Ι Ο Φπρηθφ, 20 επηεκβξίνπ 2010 Αγαπεηνί γνλείο, Με αθνξκή ηελ πξψηε απηή επηθνηλσλία καο, ζα ήζεια λα ζαο εθθξάζσ ηηο επρέο, ηηο δηθέο κνπ, ησλ άιισλ κειψλ ηεο Γηεχζπλζεο, θαζψο θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη φισλ

Διαβάστε περισσότερα

1 o ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΜΔ ΓΗΔΘΝΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΓΗΑ ΣΗ ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΣΖ ΖΛΔΚΣΡΟΜΑΓΝΖΣΗΚΖ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

1 o ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΜΔ ΓΗΔΘΝΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΓΗΑ ΣΗ ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΣΖ ΖΛΔΚΣΡΟΜΑΓΝΖΣΗΚΖ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 o ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΜΔ ΓΗΔΘΝΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΓΗΑ ΣΗ ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΣΖ ΖΛΔΚΣΡΟΜΑΓΝΖΣΗΚΖ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ K;apoia θθ 24-25 Mαίνπ 2008 Θεζζαινλίθε Πξαθηηθά Τπό ηελ Aηγίδα: Σνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΗΜΔΡΙΓΑ

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΗΜΔΡΙΓΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΗΜΔΡΙΓΑ Έληαμε παηδηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζην Γεληθφ ρνιείν «Δπηθνηλσλία - Κνηλσληθέο Γεμηφηεηεο θαη πλαηζζεκαηηθή Αγσγή» Σξφπνη έληαμεο ζηελ νκάδα ηεο ηάμεο κέζσ δηαρείξεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΣΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΩΝ ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΩΝ ΔΞΔΣΑΔΩΝ Γ ΣΑΞΖ ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΗΣΟΡΗΑ ΘΔΩΡΖΣΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ

ΟΛΑ ΣΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΩΝ ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΩΝ ΔΞΔΣΑΔΩΝ Γ ΣΑΞΖ ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΗΣΟΡΗΑ ΘΔΩΡΖΣΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΟΛΑ ΣΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΩΝ ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΩΝ ΔΞΔΣΑΔΩΝ Γ ΣΑΞΖ ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΗΣΟΡΗΑ ΘΔΩΡΖΣΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ 2000 ΟΜΑΓΑ Α Α.1.1. Να απνδψζεηε κε ζπληνκία ην πεξηερφκελν ησλ πην θάησ ηζηνξηθψλ φξσλ: α. θιήξηγθ β. Δπηηξνπή Απνθαηαζηάζεσο

Διαβάστε περισσότερα

Πξνέιεπζε : Ολνκαζία : Ιδξπζε :

Πξνέιεπζε : Ολνκαζία : Ιδξπζε : Πξνέιεπζε : Οη Κόπηεο είλαη ν ιαφο ηεο αξραίαο Αηγχπηνπ, είλαη άκεζε απφγνλνη ησλ αξραίσλ Αηγππηίσλ. Ολνκαζία : Όζνλ αθνξά ηελ νλνκαζία ηνπο, παξάγεηαη απφ ην Αξαβηθφ ηχπν ηεο ιέμεο kibt. H ιέμε απηή είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Members of ActionAid Hellas General Assembly

Members of ActionAid Hellas General Assembly Members of ActionAid Hellas General Assembly 1. Αιεμάλδξα Μεηζνηάθε Ζ Αιεμάλδξα Μεηζνηάθε θνίηεζε ζηε Γεξκαληθή ρνιή όπνπ απέθηεζε ην γεξκαληθό Abitur θαη ζπλέρηζε ηηο ζπνπδέο ηεο ζηε Γαιιία. πνύδαζε Πνιηηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Βάζω Θεοδώροσ, «Από ηον Παηριωηικό Σύνδεζμο ηων Ελληνίδων ζηο Παηριωηικό Ίδρσμα Περιθάλψεως: εθελονηικά δίκησα, πολιηική αλλαγή και κράηος πρόνοιας»

Βάζω Θεοδώροσ, «Από ηον Παηριωηικό Σύνδεζμο ηων Ελληνίδων ζηο Παηριωηικό Ίδρσμα Περιθάλψεως: εθελονηικά δίκησα, πολιηική αλλαγή και κράηος πρόνοιας» «Θαιήο Μνξθέο δεκφζηαο θνηλσληθφηεηαο ζηελ αζηηθή Διιάδα ηνπ 20νχ αηψλα: ζχιινγνη, δίθηπα θνηλσληθήο παξέκβαζεο θαη ζπιινγηθέο ππνθεηκεληθφηεηεο» Γ θνηλφ ζεκηλάξην ησλ ΔΟ, Ρέζπκλν, 6-7 Ινπλίνπ 2014 Βάζω

Διαβάστε περισσότερα

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Πνιχο ιφγνο γίλεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα γηα ην Internet. Έλαο φιν θαη πην κεγάινο αξηζκφο αλζξψπσλ ζπλδέεηαη ζην δίθηπν. Βξίζθνπκε φιε ηελ γθάκα ησλ ζπλαηζζεκάησλ: απφ ηε ιαηξεία πξνο ηηο λέεο

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π Δ Η Ρ Α Η Χ

Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π Δ Η Ρ Α Η Χ Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π Δ Η Ρ Α Η Χ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΓΗΑ ΣΔΛΔΥΖ (Δ -ΜΒΑ) Σ Α Σ Η Σ Η Κ Ζ Α Ν Α Λ Τ Ζ Σ Χ Ν Δ Π Η Υ Δ Η Ρ Ζ Η Α

Διαβάστε περισσότερα

θαη αλ Αλ επηηξεπόηαλ ην ηζηγάξν ζηα ζρνιεία άκα θαηεβάδαλ ηηο ηηκέο ζηα θπιηθεία αλ επηδνηνύζαλ εθδξνκέο ηα ππνπξγεία ΩΩΩ! Επηπρία!

θαη αλ Αλ επηηξεπόηαλ ην ηζηγάξν ζηα ζρνιεία άκα θαηεβάδαλ ηηο ηηκέο ζηα θπιηθεία αλ επηδνηνύζαλ εθδξνκέο ηα ππνπξγεία ΩΩΩ! Επηπρία! εκ: Ο Δπηχρεο (ή «Mister raps») είλαη ν καζεηήο πνπ ζην 1 ν pdf απηνχ ηνπ ζάηη είπακε φηη ηξαγoχδεζε (ή κάιινλ «ξαπάξεζε») ην «ηγά κελ θιάςσ ζηγά κε θνβεζψ» (κε ξεθξαίλ απφ ρνξσδία). Πξηλ ηνλ αθνχζσ ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Α ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Α ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Α ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Ο ζεζκόο ηεο πνιηηηζηηθήο ρνξεγίαο, ωο κέζν ρξεκαηνδόηεζεο ηωλ

Διαβάστε περισσότερα

πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ.

πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ. πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ. Άξζξν 1 ρνιηθή Πεξηθέξεηα 1. Κάζε δεκφζην λεπηαγσγείν έρεη δηθή ηνπ ζρνιηθή πεξηθέξεηα θαη ζ' απηφ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΗΧΖ: Σν παξαθάησ Πξαθηηθφ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ. νξζνγξαθηθέο, ζπληαθηηθέο θαη λνκνηερληθέο δηνξζψζεηο.

ΖΜΔΗΧΖ: Σν παξαθάησ Πξαθηηθφ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ. νξζνγξαθηθέο, ζπληαθηηθέο θαη λνκνηερληθέο δηνξζψζεηο. 1 / ΖΜΔΗΧΖ: Σν παξαθάησ Πξαθηηθφ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ νξζνγξαθηθέο, ζπληαθηηθέο θαη λνκνηερληθέο δηνξζψζεηο. ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΒΟΤΛΖ ΗΓ ΠΔΡΗΟΓΟ ΠΡΟΔΓΡΔΤΟΜΔΝΖ ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009

Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009 ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ & ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΜΖΜΑ ΔΡΔΤΝΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΡΓΟΤ Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009 ΠΡΟΛΟΓΟ Ζ νξγάλσζε ησλ θνηλσληθψλ-νηθνλνκηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ. Ζ πξώηκε αλίρλεπζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθώλ θαη ζπκπεξηθνξηθώλ πξνβιεκάησλ

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ. Ζ πξώηκε αλίρλεπζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθώλ θαη ζπκπεξηθνξηθώλ πξνβιεκάησλ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ Ζ πξώηκε αλίρλεπζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθώλ θαη ζπκπεξηθνξηθώλ πξνβιεκάησλ ησλ εθήβσλ ζην Διιεληθό ζρνιείν: Σν παξάδεηγκα ηνπ Δξσηεκαηνινγίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλονηικό Πρόγραμμα «Ένα νερό, κρύο νερό»

Περιβαλλονηικό Πρόγραμμα «Ένα νερό, κρύο νερό» Περιβαλλονηικό Πρόγραμμα «Ένα νερό, κρύο νερό» Βαζηιηθή Βέιθνπ 1, Ισάλλα Σαββίδνπ 2 1.Νεπηαγσγφο εηδηθήο αγσγήο Δηδηθφ Νεπηαγσγείν Κνδάλεο vvelkou@yahoo.gr 2.Νεπηαγσγφο 14 ν Νεπηαγσγείν Κνδάλεο iosav@cyta.gr

Διαβάστε περισσότερα