Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ημερήσιο Δελτίο Τιμών"

Transcript

1 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Δευτέρα, 3 Ιουνίου, 213 Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 11

2 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 11 Δευτέρα, 3 Ιουνίου, 213 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εµφανίζονται στο Ηµερήσιο Δελτίο Τιµών (Η.Δ.Τ.) του Χ.Α. είναι ορθά και πλήρη αλλά δεν έχει καµία ευθύνη για ενδεχόµενο λάθος ή παράλειψη στοιχείων και / ή ευθύνη σχετικά µε την ακρίβεια, αξιοπιστία, επικαιροποίηση και πληρότητα των παραπάνω πληροφοριών και στοιχείων ή ευθύνη προερχόµενη άµεσα ή έµµεσα από την χρήση των παραπάνω πληροφοριών. Το Χ.Α. δεν έχει καµία ευθύνη για την ακρίβεια των στοιχείων που περιλαµβάνονται στις ανακοινώσεις των εισηγµένων εταιρειών. Πιθανές προσβολές δικαιωµάτων τρίτων από το περιεχόµενο των ανακοινώσεων συνιστούν αποκλειστική ευθύνη του αποστολέα των ανακοινώσεων. Όλα τα αναγραφόµενα στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. στοιχεία παρέχονται µόνο για τους σκοπούς της πληροφόρησης και δεν συνιστούν παροχή επενδυτικών συµβουλών ή πρόσκληση για επένδυση σε κινητές αξίες που διαπραγµατεύονται στο Χ.Α. Αναγνωρίζεται και συµφωνείται ότι όλα τα δικαιώµατα επί των πληροφοριών που εµφανίζονται στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. θα αποτελούν κυριότητα του Χ.Α. και οποιοδήποτε άλλο δικαίωµα συµπεριλαµβανοµένου του δικαιώµατος πνευµατικής ιδιοκτησίας, σήµατος κλπ. ανήκουν στο Χ.Α. Τα ανωτέρω στοιχεία αποτελούν ιδιοκτησία του Χ.Α και προστατεύονται σύµφωνα µε τις διατάξεις περί πνευµατικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται α) η µε οποιοδήποτε τρόπο ή µέσο αναπαραγωγή, αναδηµοσίευση, τροποποίηση, αντιγραφή, πώληση, µετάδοση ή διανοµή του συνόλου ή µέρους τους, χωρίς αναφορά στην πηγή και β) η εµπορική εκµετάλλευση των στοιχείων από τρίτους. Το Χ.Α δεν φέρει καµία ευθύνη προερχόµενη άµεσα ή έµµεσα από χρήση ή τυχόν αλλοίωση των ανωτέρω στοιχείων όταν αυτά χρησιµοποιούνται από Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Λεωφόρος Αθηνών 11, 1442 Αθήνα, Τηλ: (21) , Fax: (21) Χρηματιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης Κατούνη 16-18, Θεσ/νικη , Τηλ: (231) , Fax: (231) Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών Φειδίου 14-16, Αθήνα 16 78, Τηλ: (21) , Fax: (21) Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου 1, Αθήνα 15 62, Τηλ: (21) , Fax: (21) Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Διεύθυνση Λειτουργίας Αγοράς - Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφόρησης

3 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 11 Πίνακας Περιεχομένων Δευτέρα, 3 Ιουνίου, 213 Ενότητα 1: Στατιστικά Στοιχεία Αγορών Μετοχών, Ομολόγων και Παραγώγων Οι Αγορές Μετοχών, Ομολόγων και Παραγώγων Χρηματιστηριακοί Δείκτες Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Αγοράς Χρεογράφων Στοιχεία Συναλλαγών Κλάδων Οι 1 Μετοχές με τη μεγαλύτερη Άνοδο & Πτώση Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Αγοράς Παραγώγων Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Σημειώσεις Χρεογράφων Ενότητα 3: Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Στοιχεία Συναλλαγών Πακέτων Στοιχεία Συναλλαγών Δικαιωμάτων Στοιχεία Συναλλαγών Ανοικτών Πωλήσεων Στοιχεία Δανεισμού Τίτλων Στοιχεία Συναλλαγών Εκποιήσεων Στοιχεία Συναλλαγών Εκποιήσεων Ενσώματων Ονομαστικών Μετοχών Στοιχεία Ενεργητικού Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Δ.Α.Κ.) Χαρακτηριστικά Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Δ.Α.Κ.) Ενότητα 4: Ανακοινώσεις Ενότητα 5: Ομόλογα Διαπραγματεύσιμα στην Αγορά Αξιών Σταθερού Εισοδήματος Ομολογιακά Δάνεια Επιχειρήσεων Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου Έντοκα Γραμμάτια & Zero Coupon Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου Διαπραγματεύσιμα με τη Μέθοδο Εκφώνησης - Αντιφώνησης Ομόλογα Κρατικών Τραπεζών Ενότητα 6: Πρόσθετα Στοιχεία Ενημέρωσης Πίνακας Μελών Χρηματιστηρίου Αθηνών και Μελών ΕT.EK. Πίνακας Μετοχών Υπό Ειδική Διαπραγμάτευση Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών - Κατάλογος Υπόχρεων Προσώπων Γνωστοποιήσεις Ανωνύμων Εταιρειών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου Ενότητα 7: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Αγοράς Παραγώγων Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης σε Δείκτες Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης σε Μετοχές Δικαιώματα Προαίρεσης σε Δείκτες Δικαιώματα Προαίρεσης σε Μετοχές Στοιχεία Συναλλαγών Προϊόντων Δανεισμού (Συμβάσεις Repos) Παράρτημα Α: Κωδικοί και ονομασίες Κλάδων Οικονοµικής Δραστηριότητας του Χ.Α. Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Διεύθυνση Λειτουργίας Αγοράς - Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφόρησης

4 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 1: Στατιστικά Στοιχεία Αγορών Μετοχών, Ομολόγων και Παραγώγων Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 11 Δευτέρα, 3 Ιουνίου, 213 Οι Αγορές Μετοχών, Ομολόγων και Παραγώγων Γενικός Δείκτης Τιμών και Αξία Συναλλαγών Μετοχών και Παραγώγων 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5, Μαϊ.8 Μαϊ.9 Μαϊ.1 Μαϊ.13 Μαϊ.14 Μαϊ.15 Μαϊ.16 Μαϊ.17 Μαϊ.2 Μαϊ.21 Μαϊ.22 Μαϊ.23 Μαϊ.24 Μαϊ.27 Μαϊ.28 Μαϊ.29 Μαϊ.3 Μαϊ.31 Ιουν Αξία Συναλλαγών Μετοχών (χιλ. ) Αξία Συναλλαγών Παραγώγων (χιλ. ) Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α. % ημερ μετβλ Συνολική Αξία Συναλλαγών (Μετοχών/Παραγώγων) (χιλ. ): Κεφαλαιοποίηση Χ.Α. (εκατ ) **: Ημερήσια μεταβολή: εκατ. % Μέση ετήσια Κεφ/ποίηση: εκατ. % Μετβλ. Μέση προηγ. έτος Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α. % ημερ μετβλ Κεφαλαιοποίηση Γενικού Δείκτη (εκατ. ) Ημερήσια μεταβολή (εκατ. ) 89,59.2 6, , % 39, % 1, % 48, , Συνολικές Ανοικτές Θέσεις σε Παράγωγα 273,321 Ανοικτές θέσεις σε ΣΜΕ επί Δεικτών % ημερ μετβλ 4, % Ανοικτές θέσεις σε ΣΜΕ επί μετοχών % ημερ μετβλ 144, % Ανοικτές θέσεις σε Δικαιώματα επί Δεικτών % ημερ μετβλ 6, % Ανοικτές θέσεις σε Δικαιώματα επί μετοχών % ημερ μετβλ 5, % Ανοικτές θέσεις σε Repos/Reverse Repos/RA % ημερ μετβλ 76,466.3% Αξία Συναλλαγών Μετοχών (χιλ. ) 77, Αξία Συναλλαγών Παραγώγων (χιλ. ) 11,24.66 Ημερήσια μεταβολή: χιλ. % -8, % Ημερήσια μεταβολή: χιλ. % -14, % Μέση Αξία Συν/γών YtD: χιλ. % Μετβλ Μέση προηγ. έτος 76, % Μέση Αξία Συν/γών YtD: χιλ. % Μετβλ Μέση προηγ. έτος 22, % Αξία Συναλλαγών Ανοικτών Πωλήσεων: χιλ. % συν. Αξία..% Αξία Συναλλαγών Κλείσιμο Θέσης (χιλ. ) % συν. Αξία.1.% Αξία Συναλλαγών Πακέτων μετοχών 4,53.49 Αξία Συναλλαγών Ομολόγων (χιλ. ). Όγκος Συναλλαγών Μετοχών (χιλ. τμχ) Ημερήσια μεταβολή: χιλ. τμχ % Μέσος Όγκος Συν/γών YtD: χιλ. τμχ % Μετβλ Μέσο προηγ. έτο Όγκος Συναλλαγών Ανοικτών Πωλήσεων: χιλ. τμχ % συν. Αξία Όγκος Συναλλαγών Κλείσιμο Θέσης: χιλ. τμχ % συν. Όγκος Όγκος Συναλλαγών Πακέτων μετοχών (χιλ. τεμάχια) Όγκος Συναλλαγών Ομολόγων (χιλ. τεμάχια) Πλήθος Πράξεων Μετοχών Ημερήσια μεταβολή: πλήθος % Μέσο Πλήθος Πράξεων YtD: χιλ. % Μετβλ Μέσο προηγ. έτος Πλήθος πακέτων μετοχών Πλήθος συναλλαγών Ομολόγων Κεφαλαιοποίηση Χ.Α. (εκατ ) ** 7, , , %..1 1, ,79-19,857 7 Πλήθος Συμβολαίων Παραγώγων: 15, % Ημερήσια μεταβολή: τμχ % -12,493.%.% 33, % -45.2% Μέσος Όγκος Συμβ. YtD: χιλ. % Μετβλ Μέσο προηγ. έτος 52, % Πλήθος Πράξεων Παραγώγων: 2, % Ημερήσια μεταβολή: πλήθος % -1, % Μέσο Πλήθος Πράξεων YtD: χιλ. % Μετβλ Μέσο προηγ. έτος 3,12 7.3% Όγκος Συναλλαγών και Πλήθος Ανοικτών Θέσεων 8, 6, 4, 2, , 28, 275, 27, 265, Μαϊ.2 Μαϊ.21 Μαϊ.22 Μαϊ.23 Μαϊ.24 Μαϊ.27 Μαϊ.28 Μαϊ.29 Μαϊ.3 Μαϊ.31 Ιουν.3 Μαϊ.2 Μαϊ.21 Μαϊ.22 Μαϊ.23 Μαϊ.24 Μαϊ.27 Μαϊ.28 Μαϊ.29 Μαϊ.3 Μαϊ.31 Ιουν.3 Όγκος Συναλλαγών (χιλ. τεμάχια) Ανοικτές θέσεις Ημερήσια Διακύμανση Γενικού Δείκτη Τιμών Χ.Α :3 1:45 11: 11:15 11:3 11:45 12: 12:15 12:3 12:45 13: 13:15 13:3 13:45 14: 14:15 14:3 14:45 15: 15:15 15:3 15:45 16: 16:15 16:3 16:45 17: 17:15 Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α. την 31/5/213 Ημερήσια Διακύμανση Γενικού Δείκτη Τιμών Χ.Α. την 3/6/213 Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Διεύθυνση Λειτουργίας Αγοράς - Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφόρησης Ενότητα 1, 1/6

5 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 1: Στατιστικά Στοιχεία Αγορών Μετοχών, Ομολόγων και Παραγώγων Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 11 Δευτέρα, 3 Ιουνίου, 213 Χρηματιστηριακοί Δείκτες Ονομασία Δείκτη 3/6/213 31/5/213 Δ μον. Δ % Κατώτερη Ανώτερη Κατ.έτους Ανωτ.έτους Ετησ. μεταβ. Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α. 1,9.57 1, % 1,1.42 1, , % # FTSE/Χ.Α. Large Cap % % # FTSE/Χ.Α. Custom Capped 1,39.94 # 1, % , % # FTSE/Χ.Α. Custom Capped - USD # % , % # FTSE/Χ.Α. Mid Cap 1, # 1, % 1, , , % # FTSE/Χ.Α.-Χ.Α.Κ. Τραπεζικός Δείκτης % % FTSE/Χ.Α. Διεθνούς Δραστηριοποίησης Plus 1, # 1, % 1, , , , % # FTSE/Χ.Α. Διεθνούς Δραστηριοποίησης 1,44.5 # 1, % 1, , , , % # FTSE/Χ.Α. Mid & Small Cap Θεμελιωδών Μεγεθών 1, , % 1, , , , % Greece & Turkey 3 Δείκτης Τιμών % % Δείκτης Τιμών Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοπ. Χ.Α. 3,36.42 # 2, % 2, ,51.3 2, , % FTSE/Χ.Α. Δείκτης Αγοράς % % # FTSE/Med 1 4, # 4, % 4, , % # Δείκτης Συνολικής Απόδοσης Γενικού Δείκτη Χ.Α. 1, , % 1, ,46.6 1, , % # FTSE/Χ.Α. Large Cap Συνολικής Απόδοσης % % # FTSE/Χ.Α. Large Cap Net Συνολικής Απόδοσης 1, , % 1, , ,1.98 1, % # FTSE/Χ.Α. Custom Capped Συνολικής Απόδοσης 1,69.41 # 1, % , % # FTSE/Χ.Α. Custom Capped - USD Συνολικής Απόδ # % , % # FTSE/Χ.Α. Mid Cap Συνολικής Απόδοσης 1, , % 1, , % # FTSE/Χ.Α.-Χ.Α.Κ. Τραπεζικός Δείκτης Συνολ. Απόδ % % Greece & Turkey 3 Δείκτης Συνολικής Απόδοσης # % , % # Ελληνικός Δείκτης Mid & Small Cap # % , % # FTSE/Χ.Α. Τράπεζες % % FTSE/Χ.Α. Ασφάλειες 1, , % 1, , , , % FTSE/Χ.Α. Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες 1,41.7 # 1, % 1, , , % # FTSE/Χ.Α. Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες 3,493.9 # 3, % 3, , , , % # FTSE/Χ.Α. Εμπόριο 2, # 2, % 2, , , , % # FTSE/Χ.Α. Ακίνητης Περιουσίας 1, , % 1,74.7 1, , , % # FTSE/Χ.Α. Προσωπικά & Οικιακά Προϊόντα 3, # 3, % 3, , , , % # FTSE/Χ.Α. Τρόφιμα & Ποτά 7,863.6 # 7, % 7, , , , % # FTSE/Χ.Α. Πρώτες Ύλες 2, # 2, % 2, , , , % # FTSE/Χ.Α. Κατασκευές & Υλικά 1, # 1, % 1, , , , % # FTSE/Χ.Α. Πετρέλαιο & Αέριο 2,932.9 # 2, % 2, , , , % # FTSE/Χ.Α. Χημικά 6, # 6, % 6, , , , % # FTSE/Χ.Α. Μέσα Ενημέρωσης 1, , % 1, , , % # FTSE/Χ.Α. Ταξίδια & Αναψυχή 1, # 1, % 1, , , , % # FTSE/Χ.Α. Τεχνολογία # % % FTSE/Χ.Α. Τηλεπικοινωνίες 1, , % 1, , , , % # FTSE/Χ.Α. Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας 2, # 2, % 2, , , , % # FTSE/Χ.Α. Υγεία % % Δείκτης Όλων των Mετοχών Χ.Α % % # Σημείωση 1: Τα στοιχεία του Greece & Turkey 3 Pr είναι ενδεικτικά στις 17:2 ενώ το κλείσιμο των Δεικτών FTSE/ΧΑ Custom Capped, FTSE/ΧΑ Custom Capped - USD, FTSE/ΧΑ Custom Capped ΣΑ, FTSE/ΧΑ Custom Capped - USD ΣΑ, FTSE/Med 1, Greece & Turkey 3 Pr & Rt αφορούν την συνεδρίαση της 31/5/213. Σημείωση 2: Ο Ελληνικός Δείκτης Mid & Small Cap είναι Customized δείκτης υπολογιζόμενος από το Χρηματιστήριο Αθηνών. Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Διεύθυνση Λειτουργίας Αγοράς - Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφόρησης Ενότητα 1, 2/6

6 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 1: Στατιστικά Στοιχεία Αγορών Μετοχών, Ομολόγων και Παραγώγων Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 11 Δευτέρα, 3 Ιουνίου, 213 Χρηματιστηριακοί Δείκτες Δείκτης FTSE/Large Cap 3/6/213: -.84% FTSE/Χ.Α. Mid Cap 3/6/213: 1.25% 18,, 4 7,, 13 16,, 14,, 12,, 1,, 8,, 6,, 4,, 2,, ,, 5,, 4,, 3,, 2,, 1,, Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Δευ 3 Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Δευ 15 FTSE/Χ.Α. Διεθνούς Δραστηριοποίησης Plus 3/6/213: 1.59% FTSE/Χ.Α. Διεθνούς Δραστηριοποίησης 3/6/213: 1.29% 3,, 15 1,, 155 9,, 2,5, 145 8,, 15 2,, 14 7,, 6,, 145 1,5, 5,, 14 1,, 135 4,, 3,, 135 5, 13 2,, 1,, 13 Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Δευ 125 Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Δευ 125 Δείκτης FTSE/Χ.Α. Mid & Small Cap Θεμελιωδών Μεγεθών 3/6/213: -.28% Δείκτης Τιμών Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοπ. Χ.Α. 3/6/213: 1.96% 1,8, , 34 1,6, 1,4, 1,2, , 25, ,, 8, , 15, 31 6, 4, 2, , 5, 3 29 Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Δευ 114 Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Δευ 28 Όγκος συναλλαγών δεικτών Τιμές κλεισίματος δεικτών Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Διεύθυνση Λειτουργίας Αγοράς - Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφόρησης Ενότητα 1, 3/6

7 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 1: Στατιστικά Στοιχεία Αγορών Μετοχών, Ομολόγων και Παραγώγων Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 11 Δευτέρα, 3 Ιουνίου, 213 Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Αγοράς Χρεογράφων Όλες οι Μετοχές Κύρια Αγορά Χαμηλή Διασπορά Λοιπές Κατηγορίες (*) Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια Σύνολα Ανοδικές / Καθοδικές / Σταθερές: 7 / 74 / / 5 / 18 4 / 5 / 6 7 / 16 / 3 / 3 / Κεφαλαιοποίηση Χ.Α. (εκατ ) ** 6, , , Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών (χιλ. ) 76, , Αξία Συναλλαγών Μετοχών (χιλ. ) Όγκος Συναλλαγών Αριθμός Πράξεων Πίνακας Προσυμφωνημένων Συναλλαγών: Στοιχεία Συναλλαγών Κλάδων Κύριος Πίνακας: Πίνακας Εκποιήσεων: Πίνακας Ειδικών Όρων: Κύριος Πίνακας: Πίνακας Προσυμφωνημένων Συναλλαγών: Πίνακας Εκποιήσεων: Πίνακας Ειδικών Όρων: Κύριος Πίνακας: Πίνακας Προσυμφωνημένων Συναλλαγών: Πίνακας Εκποιήσεων: Πίνακας Ειδικών Όρων: 77, , , ,276,417 68,822,48 1,454,369 41,79 41, , , ,453, , , , Μέσος Ημερήσιος Όγκος Συναλλαγών 58,394,832 24,989,372 8,428 54,21 13,57 69,836,687 97, ,2 4,69 68,382,877 96,56 338,2 4,69 Μέσο Ημερήσιο Πλήθος Πράξεων 33,15 18, , , (*) Απεικονίζονται αθροιστικά τα αναλυτικά στοιχεία συναλλαγών των µετοχών που διαπραγµατεύονται στις Κατηγορίες: Προς Διαγραφή & Ειδικών Χαρακτηριστικών και Επιτήρησης. (**) Περιλαμβάνει και την Κεφαλαιοποίηση των μετοχών της COCA-COLA E.E.E. A.E. που διαπραγµατεύονται στην Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς. 7 Κωδικός Κλάδοι Ανοδικές / Καθοδικές / Σταθερές Αριθμός Πράξεων Όγκος Συναλλαγών Αξία Συναλλαγών % στη Συνολική Αξία Ακίνητη Περιουσία 1 / 5 / ,483 16, % Ασφάλειες / 1 / 49 36,79 51, % Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες 1 / 5 / ,74 948, % Δ.Α.Κ. / 3 / 7 4,69 25,9.19.4% Εμπόριο 2 / 3 / ,7 2,213, % Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών 8 / 7 / 5 1,65 588,653 1,256, % Μέσα Ενημέρωσης 2 / 4 / ,38 5, % Πετρέλαιο & Αέριο 2 / / ,951 2,586, % Προσωπικά & Οικιακά Αγαθά 5 / 8 / ,1 731, % Πρώτες Ύλες 8 / 4 / 2 1, ,395 1,512, % Ταξίδια & Αναψυχή 4 / 5 / 4 2,354 1,427,26 7,63, % Τεχνολογία 8 / 5 / ,914 26,587..3% Τηλεπικοινωνίες / 1 / 1, ,559 3,971, % Τράπεζες 2 / 3 / 2 16,198 48,452,195 38,64, % Τρόφιμα & Ποτά 8 / 12 / ,795 3,295, % Υγεία 2 / 4 / 14 9,362 49, % Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας 3 / 1 / 1,75 369,739 2,523, % Χημικά 3 / 2 / , , % Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες 2 / 1 / 2,254 3,324,259 3,92, % Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Διεύθυνση Λειτουργίας Αγοράς - Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφόρησης Ενότητα 1, 4/6

8 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 1: Στατιστικά Στοιχεία Αγορών Μετοχών, Ομολόγων και Παραγώγων Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 11 Δευτέρα, 3 Ιουνίου, 213 Οι 1 Μετοχές με τη μεγαλύτερη Άνοδο & Πτώση Κύρια Αγορά Μετοχές με τη μεγαλύτερη Θετική μεταβολή τιμής κλεισ. Μεταβ. ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) % # ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ (ΚΟ) % # ATTICA BANK Α.Τ.Ε. (ΚΟ) % # ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) % # PAPERPACK (ΚΟ) % # ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ (ΚΟ) % # ΟΠΑΠ (ΚΟ) % # INTRACOM HOLDINGS (ΚΟ) % # ΣΩΛ/ΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟY (ΚΟ) % # ΟΛΠ (ΚΟ) % # Μετοχές με τη μεγαλύτερη Αξία Συναλλαγών Αξία (χιλ. ) Μεταβ. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) 26, % ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 6, % ΟΠΑΠ (ΚΟ) 6, % # ΟΤΕ (ΚΟ) 3, % ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) 3, % ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ (ΚΟ) 3, % # ΚΑΕ (ΚΟ) 2, % # ΔΕΗ (ΚΟ) 2, % # COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) 1, % # ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) 1, % # Μετοχές με τη μεγαλύτερη Αρνητική μεταβολή τιμής κλεισ. Μεταβ. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) % ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) % EUROBANK PROPERTIES ΑΕΕΑΠ (ΚΟ) % ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) % ΕΛΒΕ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) % ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ (ΚΟ) % ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) % ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ) % ΝΗΡΕΥΣ (ΚO) % ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ) % Μετοχές με τo μεγαλύτερo Όγκο Συναλλαγών Όγκος Μεταβ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 32,548,59-9.% ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) 5,52, % ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) 5,45, % ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) 4,219, % # MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) 2,8, % # ΟΠΑΠ (ΚΟ) 895, % # ATTICA BANK Α.Τ.Ε. (ΚΟ) 773, % # ΟΤΕ (ΚΟ) 597, % ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ (ΚΟ) 57, % # ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ) 428,61-2.9% Σημείωση: Απεικονίζονται οι Μετοχές που δεν ανήκουν στις Κατηγορίες Χαμηλής Διασποράς και Επιτήρησης και πραγματοποίησαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης Αξία Συναλλαγών μεγαλύτερη από 1, Ευρώ. Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Διεύθυνση Λειτουργίας Αγοράς - Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφόρησης Ενότητα 1, 5/6

9 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 1: Στατιστικά Στοιχεία Αγορών Μετοχών, Ομολόγων και Παραγώγων Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 11 Δευτέρα, 3 Ιουνίου, 213 Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Αγοράς Παραγώγων Αριθμός Πράξεων Όγκος Ανοικτές θέσεις Αξία Συναλλαγών Σ.Μ.Ε. σε Δείκτες 712 3,829 4,619 6,515,77.5 FTSE/Χ.Α. Large Cap 712 3,829 4,619 6,515,77.5 Σ.Μ.Ε. σε Μετοχές 1,468 11,82 144,54 4,267,862.2 ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ). ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 15,754. ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) ,175 44,43. ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) 112 1,593 12,932 36,912.7 EUROBANK PROPERTIES ΑΕΕΑΠ (ΚΟ) ,46. FRIGOGLASS (KO) ,163. ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) , ,748. ΚΑΕ (ΚΟ) ,694. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ (ΚΟ) , ,33. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) , ,354. ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ) ,534 51,933. JUMBO (ΚΟ) ,185. MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) 14 2,46 23,725 76,197.5 ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) ,827. ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) ,726. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) , ,43. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO). ΟΠΑΠ (ΚΟ) ,41 582,154. ΟΤΕ (ΚΟ) 212 1,846 15,725 1,231,396. ΟΛΠ (ΚΟ) ,686. ΔΕΗ (ΚΟ) 217 1,6 4,95 843,158. ΣΙΔΕΝΟΡ (ΚΟ) ,18 27,734. ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) ,72 76,417. ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) ,952. ΒΙΟΧΑΛΚΟ (ΚΑ) ,74. Δικαιώματα σε Δείκτες ,354 33,775. FTSE/Χ.Α. Large Cap ,354 33,775. Δικαιώματα σε Μετοχές 5,828. ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ). ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO). ΟΠΑΠ (ΚΟ) 3,583. ΟΤΕ (ΚΟ) 1,815. ΔΕΗ (ΚΟ) 43. Προϊόντα Δανεισμού Τίτλων - Συμβόλαια Ειδικού Τύπου , ,316. Stock Reverse Repos , ,316. Stock Repos 67,649. Συμβόλαια Επαναγοράς Ειδικού Τύπου 4,431. Συνολική Δραστηριότητα 2,26 15, ,321 11,24,66.7 Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Διεύθυνση Λειτουργίας Αγοράς - Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφόρησης Ενότητα 1, 6/6

10 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 11 Δευτέρα, 3 Ιουνίου, 213 Πληθ. Εισηγμ. Μετοχών Ονομ. Αξία Μερίσματα [1] Ημερ.Τελευτ.Αποκοπής Μέρισμα [2] Δικαίωμα Σημ. Χρεόγραφα κλεισίματος % μεταβ. Προηγ. Κλείσιμοημ/νία Άνοιγμα Κατωτ Ανωτ Τελ Σταθμ Τελευταία ζήτηση [7] Τελευταία προσφορά [7] P/E Πράξεις Αξία μετά φ. Χρήση Όγκος Συναλλαγών Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. ) [3,5] Χαμηλό έτους Υψηλό έτους Κλάδος [4] Κύρια Αγορά 71,417, /5/21 11/7/ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) /5/ , , , ,178, /4/21 12/5/ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕΕΧ (ΚΟ) /5/ , ,, /8/27 7/4/2 --- ΑΚΡΙΤΑΣ (ΚΟ) # /5/ , ,2, /6/29 3/6/ ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) /5/ , ,16, /7/29 11/5/2 --- ΑΛΟΥΜΥΛ (ΚΟ) # /5/ , , , , /4/21 5/3/ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕΕΧ (ΚΟ) /5/ , ,81, /7/21 14/11/ ΒΑΡΒΕΡΗΣ Ν. - MODA BAGNO (ΚΟ) /5/ , , ,986, /6/29 15/3/2 --- ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ (ΚΟ) /5/ , ,474, /7/29 24/3/2 --- ΒΙΟΧΑΛΚΟ (ΚΑ) # /5/ , , , ,968, /7/ /12/ ΒΙΣ (ΚΟ) # /5/ , ,325, /7/21 25/7/ ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS (ΚΟ) /5/ , ,376, /5/25 18/8/ Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΚΟ) /5/ , ,76, /8/28 22/7/ ΓΑΛΑΞΙΔΙ (ΚΟ) /5/ , ,882, /8/211 2/1/ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) /5/ (6) , , , ,6, /6/212 21/1/2 --- ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΚΟ) /5/ , ,, /7/27 18/7/2 --- ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ (ΚΟ) # /5/ , , ,, /7/211 12/12/ ΔΕΗ (ΚΟ) # /5/ (6) , ,72,61.2 1,858, ,72, /6/21 1/8/ ΔΡΟΜΕΑΣ (ΚΟ) # /5/ , , , ,673, /7/28 26/7/ ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ (ΚΟ) # /5/ , ,66, /5/28 24/5/ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) /5/ ,45,699 6,436 26,761, , ,848, /8/212 2/9/ ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) /5/ , ,25, /7/21 16/6/ ΕΚΤΕΡ (ΚΟ) /5/ , ,2.61 5, ,748, /12/25 13/12/ ΕΛ. ΒΙΟΜ. ΖΑΧΑΡΗΣ (ΚΑ) # /5/ , , , ,648, /7/29 1/9/ ΕΛΑΣΤΡΟΝ (ΚO) # /5/ , , , ,1, /6/28 7/7/2 --- ΕΛΒΑΛ (ΚΑ) /5/ , , , ,23, /8/21 27/6/ ΕΛΒΕ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) /5/ , , , ,937, /7/27 19/7/ ΕΛΓΕΚΑ (ΚΟ) /5/ , , ,828, /7/21 17/2/ ΕΛΙΝΟΙΛ (ΚΟ) /5/ , ,1, /7/211 2/12/ ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) /5/ , , , ,864, /3/213 2/7/ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) /5/ , , , ,546, /6/28 23/8/2 --- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ (ΚΟ) # /5/ , , , ,635, /8/212 1/1/ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) # /5/ , , ,393, ,368, /6/213 26/9/ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ (ΚΟ) # /5/ ,447 1,63 3,25, , ,73, /6/29 3/12/ ΕΛΤΟΝ (KΟ) # /5/ , , , ,146, /7/211 17/1/ ΕΛΤΡΑΚ (ΚΟ) /5/ , , , ,67, /12/23 24/1/ ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ (ΚΟ) /5/ , , , ,9, /6/28 26/6/2 --- ΕΤΕΜ (ΚΑ) #.43 31/5/ , , ,3, /8/212 12/12/ ΕΥΑΘ (ΚΟ) # /5/ ,5 9 29, , Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Διεύθυνση Λειτουργίας Αγοράς - Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφόρησης Ενότητα 2, 1/8

11 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 11 Δευτέρα, 3 Ιουνίου, 213 Πληθ. Εισηγμ. Μετοχών Ονομ. Αξία Μερίσματα [1] Ημερ.Τελευτ.Αποκοπής Μέρισμα [2] Δικαίωμα Σημ. Χρεόγραφα κλεισίματος % μεταβ. Προηγ. Κλείσιμοημ/νία Άνοιγμα Κατωτ Ανωτ Τελ Σταθμ Τελευταία ζήτηση [7] Τελευταία προσφορά [7] P/E Πράξεις Αξία μετά φ. Χρήση Όγκος Συναλλαγών Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. ) [3,5] Χαμηλό έτους Υψηλό έτους Κλάδος [4] Κύρια Αγορά 16,5, /7/212 28/1/2 --- ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) /5/ , , , ,53, /7/212 18/1/ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (ΚΟ) /5/ , , , ,155, /7/21 16/7/ ΙΑΣΩ (ΚΟ) /5/ , , , ,735, /7/29 2/1/ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ) /5/ , , , ,58, /8/212 23/2/ ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) /5/ , , , ,, /5/29 7/12/ ΙΛΥΔΑ (ΚΟ) /5/ , ,298, /8/1993 8/5/ ΙΝΤΕΑΛ ΟΜΙΛΟΣ (ΚΟ) # /5/ (6) , ,233, /7/21 3/7/ ΙΝΤΕΡΤΕΚ (ΚΟ) /5/ , ,961, /5/213 14/11/ ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ) /5/ (6) , , , ,948, /7/29 31/12/ ΚΑΕ (ΚΟ) # /5/ , ,23, ,131, ,5, /6/21 1/4/ ΚΑΝΑΚΗΣ Σ. (ΚΟ) /5/ , , ,742, /8/212 14/7/2 --- ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ (ΚΟ) # /5/ , ,679, /6/211 4/9/2 --- ΚΑΡΑΤΖΗ (ΚΟ) /5/ , , , ,3, /7/24 21/7/ ΚΕΚΡΟΨ (ΚΟ) # /5/ , , ,219, /5/29 8/9/ ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - ΛΑΠΠΑΣ (ΚΟ) /5/ , , , ,51, /6/25 6/1/ ΚΛΩΣ/ΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ (ΚΑ) /5/ , ,224, /7/28 25/4/ ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Χ. ΑΦΟΙ (ΚΟ) /5/ , , ,45, /6/21 28/5/ ΚΟΡΡΕΣ (ΚΟ) /5/ ,1 5 3, , ,48, /7/21 1/8/ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ (ΚΟ) /5/ , , , ,65, /7/29 17/9/ ΚΡΙ - ΚΡΙ (ΚΟ) # /5/ , , , ,84, /6/21 12/3/ ΚΤΗΜΑ Κ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ (ΚΟ) /5/ , , , ,945, /8/28 1/9/ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Η.- F.H.L. (ΚΟ) # /5/ , , , ,595, /8/28 18/8/ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ (ΚΟ) # /5/ , ,939, /7/23 3/1/ ΛΑΝΑΚΑΜ (ΚΟ) /5/ , ,321, /8/27 23/11/ ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Ν. (ΚA) /5/ , ,16, /8/212 23/11/ ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Ν. (ΠΑ) /5/ , ,734, /7/27 7/1/ ΛΙΒΑΝΗ ΕΚΔΟΤ. ΟΡΓ. (ΚΟ) /5/ , , ,222, /6/21 2/8/ ΛΟΥΛΗ ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) /5/ (6) , , , ,819, /8/27 9/1/ ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ (ΚΟ) # /5/ , ,95, /5/213 21/1/ ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) /5/ , , , ,7, /6/29 24/7/ ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ (ΚΟ) /5/ , ,782, /7/212 5/11/ ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) # /5/ , ,818, , ,188, /7/28 2/1/2 --- ΜΟΥΖΑΚΗΣ (ΚΑ) /5/ , ,588, /6/25 17/8/ ΜΟΧΛΟΣ (ΚΟ) /5/ , , ,842, /7/29 12/5/2 --- ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ (KO) /5/ , , ,915, /5/29 6/7/ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) # /5/ , , , ,34, /11/29 12/7/2 --- ΝΑΚΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗ (ΚΟ) /5/ , ,935, /6/29 13/6/2 --- ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ (ΚΟ) # /5/ , Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Διεύθυνση Λειτουργίας Αγοράς - Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφόρησης Ενότητα 2, 2/8

12 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 11 Δευτέρα, 3 Ιουνίου, 213 Πληθ. Εισηγμ. Μετοχών Ονομ. Αξία Μερίσματα [1] Ημερ.Τελευτ.Αποκοπής Μέρισμα [2] Δικαίωμα Σημ. Χρεόγραφα κλεισίματος % μεταβ. Προηγ. Κλείσιμοημ/νία Άνοιγμα Κατωτ Ανωτ Τελ Σταθμ Τελευταία ζήτηση [7] Τελευταία προσφορά [7] P/E Πράξεις Αξία μετά φ. Χρήση Όγκος Συναλλαγών Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. ) [3,5] Χαμηλό έτους Υψηλό έτους Κλάδος [4] Κύρια Αγορά 63,683, /7/28 1/11/ ΝΗΡΕΥΣ (ΚO) /5/ , , , ,873, /7/28 4/1/ ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) /5/ , ,986, /7/28 23/2/ ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ (ΚΟ) /5/ , , ,566, /8/21 9/1/ ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ (ΠΟ) /5/ , ,8, /7/212 27/8/ ΟΛΘ (ΚΟ) # /5/ , , , ,, /8/212 8/8/ ΟΛΠ (ΚΟ) # /5/ , , , ,, /6/212 25/4/ ΟΠΑΠ (ΚΟ) # /5/ ,121 1,556 6,46, ,162, ,15, /6/211 18/6/ ΟΤΕ (ΚΟ) /5/ ,559 1,244 3,971, ,259, ,971, /7/27 8/1/ ΠΑΪΡΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ (ΚΟ) /5/ , ,797, /8/2 12/1/ ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ (ΚΟ) #.59 31/5/ , , , ,21, /6/1997 2/3/2 --- ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ (ΚΟ) /5/ , , , ,143,326, /5/28 1/1/ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) /5/ ,548,59 5,5 6,164, , ,7, /5/21 12/5/ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΚΟ) # /5/ , ,8, /5/213 3/1/2 --- ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS (ΚΟ) # /5/ , ,949, /5/211 1/11/ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ) # /5/ , , , ,379, /6/21 5/12/ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΟ) /5/ , , , ,319, /7/22 4/7/ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ (ΚΟ) #.8 31/5/ , , ,28, /4/211 23/2/ ΡΕΒΟΪΛ (ΚΟ) /5/ ,3 8 9, , ,77, /7/21 27/7/2 --- ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) /5/ , , , ,181, /8/2 5/3/ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΛ/ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) /5/ , ,243, /6/28 17/7/2 --- ΣΙΔΕΝΟΡ (ΚΟ) # /5/ , , , ,438, /8/26 24/11/ ΣΠΥΡΟΥ ΑΓΡ. ΟΙΚ. (ΚΟ) /5/ , ,17, /6/22 7/2/ ΣΩΛ/ΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟY (ΚΟ) # /5/ , , , ,319,7.3 (.399) (.613) ---28/5/212 5/9/ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) # /5/ , , , ,125, /7/26 18/8/ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ (ΚΟ) /5/ (6) , , , ,27, /7/27 6/2/ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡOΦΙΛ (ΚΑ) /5/ , ,63, /6/211 25/6/ ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) # /5/ , , ,88, ,568, /6/211 25/6/ ΤΙΤΑΝ (ΠΟ) /5/ ,96. 1,88, ,732, /7/29 28/9/ ΥΓΕΙΑ (ΚΟ) # /5/ , , , ,23, /7/27 18/1/ ΦΙΕΡΑΤΕΞ (ΚΟ) /5/ , ,34, /6/29 3/7/ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ (ΚΟ) /5/ , ,279, /6/28 14/7/ ΧΑΛΚΟΡ (ΚΑ) #.94 31/5/ , , , ,34, /7/25 3/12/ ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ Ε. ΥΙΟΙ (ΚΟ) /5/ ,876, /7/21 5/6/ A.S. COMPANY (ΚΟ) # /5/ , ,269, /4/28 13/5/ ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) /5/ ,52,25 2,497 3,562, , ,885, /6/28 7/9/ ATTICA BANK Α.Τ.Ε. (ΚΟ) #.34 31/5/ , , , ,457, /7/28 1/3/ AUDIOVISUAL (ΚΟ) /5/ ,8 8 2, , ,36, /4/212 5/5/ AUTOHELLAS (ΚΟ) /5/ , , , Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Διεύθυνση Λειτουργίας Αγοράς - Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφόρησης Ενότητα 2, 3/8

13 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 11 Δευτέρα, 3 Ιουνίου, 213 Πληθ. Εισηγμ. Μετοχών Ονομ. Αξία Μερίσματα [1] Ημερ.Τελευτ.Αποκοπής Μέρισμα [2] Δικαίωμα Σημ. Χρεόγραφα κλεισίματος % μεταβ. Προηγ. Κλείσιμοημ/νία Άνοιγμα Κατωτ Ανωτ Τελ Σταθμ Τελευταία ζήτηση [7] Τελευταία προσφορά [7] P/E Πράξεις Αξία μετά φ. Χρήση Όγκος Συναλλαγών Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. ) [3,5] Χαμηλό έτους Υψηλό έτους Κλάδος [4] Κύρια Αγορά 15,816, /7/29 17/7/2 --- BYTE COMPUTER (ΚΟ) # /5/ , ,123, /7/21 28/6/ CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) # /5/ , , , ,23, /4/ COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) # /5/ , ,894, ,455, ,97, /1/25 13/2/ CPI (ΚΟ) #.19 31/5/ , , ,664, /6/25 12/7/ CYCLON ΕΛΛΑΣ (ΚO) /5/ ,2 7 2,61. 13, ,37, /8/21 15/2/ DIONIC (ΚΟ) /5/ ,1 39 1, , ,948, /5/28 31/5/ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (Κ # /5/ ,219,77 1,689 1,792, , ,, /3/212 2/11/ EUROBANK PROPERTIES ΑΕΕΑΠ (Κ /5/ , , , ,8, /4/21 21/6/ F.G. EUROPE (ΚO) /5/ , ,86.5 3, ,72, /7/21 29/5/ FLEXOPACK (ΚΟ) # /5/ , ,992, /6/21 16/7/ FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) # /5/ , , , ,592, /7/21 7/9/ FRIGOGLASS (KO) /5/ , , , ,69, /9/28 21/6/ QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) # /5/ ,45 1 3, , ,578, /6/211 5/5/ INFORM ΛΥΚΟΣ Π. (ΚΟ) /5/ , , , ,25, /7/27 7/1/ INTRACOM HOLDINGS (ΚΟ) # /5/ , , , ,154, /8/28 2/8/ INTRAKAT (KO) # /5/ , , , ,654, /7/211 21/2/ J. & P. - ΑΒΑΞ (ΚΟ) # /5/ , , , ,994, /12/21 7/9/ JUMBO (ΚΟ) /5/ , , ,6, ,648, /7/211 23/7/ KLEEMAN HELLAS (KO) # /5/ , , , ,267, /5/27 18/9/ LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) /5/ , , , ,74, /3/ LOGISMOS (ΚΟ) /5/ , ,328, /4/27 1/5/ MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) # /5/ ,8,452 1, , , , /3/212 21/5/ MERMEREN KOMB. A.D. PR. (ΕΛΠ) /5/ , ,5, /6/28 4/7/ MEVACO (ΚΟ) /5/ , ,34, /3/212 23/7/ MIG REAL ESTATE (ΚΟ) /5/ , ,2, /6/21 1/11/ MINERVA (ΚΑ) /5/ , ,417, /7/28 6/9/ MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΟ) /5/ , , ,132, /6/211 19/6/ NEXANS ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) # /5/ , ,953, /7/21 5/12/ PAPERPACK (ΚΟ) # /5/ , , , ,812, /7/29 15/11/ PROFILE (ΚΟ) # /5/ ,5 32 1, , ,836, /7/25 1/9/ QUALITY & RELIABILITY (ΚΟ) /5/ , ,434, /6/28 12/6/ REDS (ΚO) /5/ , , , ,456, /6/21 2/8/ SPACE HELLAS (ΚΟ) /5/ , ,888, /4/213 22/3/ TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ) /5/ , , , ,627, /11/1992 3/12/ UNIBIOS (ΚΟ) /5/ , , , Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (Δ.Α.Κ.) 294, /6/ NBGAM ETF ΓΔ Χ.Α /5/ Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Διεύθυνση Λειτουργίας Αγοράς - Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφόρησης Ενότητα 2, 4/8

14 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 11 Δευτέρα, 3 Ιουνίου, 213 Πληθ. Εισηγμ. Μετοχών Ονομ. Αξία Μερίσματα [1] Ημερ.Τελευτ.Αποκοπής Μέρισμα [2] Δικαίωμα Σημ. Χρεόγραφα κλεισίματος % μεταβ. Προηγ. Κλείσιμοημ/νία Άνοιγμα Κατωτ Ανωτ Τελ Σταθμ Τελευταία ζήτηση [7] Τελευταία προσφορά [7] P/E Πράξεις Αξία μετά φ. Χρήση Όγκος Συναλλαγών Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. ) [3,5] Χαμηλό έτους Υψηλό έτους Κλάδος [4] Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (Δ.Α.Κ.) 388, /11/ NBGAM ETF GREECE & TURKEY /5/ ,7 3 17, ,745, /1/ ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap /5/ ,6 3 8, Χαμηλή Διασπορά 49,152, /8/24 8/3/ ΑΘΗΝΑ (ΚΟ) /5/ , , ,9, /6/23 4/11/ ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ (ΚΟ) /5/ , , , ,3, /7/29 13/12/ ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ (ΚΟ) /5/ , ,418, /6/212 27/6/ ΓΕΚΕ (ΚΑ) /5/ , ,322, /3/22 8/4/ ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) /5/ , , ,82, /7/21 21/11/ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓΕΤ (ΚΟ) # /5/ , 2 1,4. 99, ,44, /4/21 6/3/ ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ (ΚΟ) /5/ , ,, /6/28 7/3/ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ (ΚΟ) /5/ , ,76, /5/212 16/7/ ΚΑΡΕΛΙΑ (ΚΑ) # /5/ ,2. 4, ,7, /7/21 29/8/ ΚΕΠΕΝΟΥ ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) /5/ , ,364, /7/21 1/8/ ΛΑΜΨΑ (ΚΟ) /5/ , , ,926, /7/28 21/6/ ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΕ (ΚΟ) /5/ , , , ,24, /7/25 3/9/ ΠΕΡΣΕΥΣ (ΚΟ) #.14 31/5/ , ,, /4/21 29/6/ ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ (ΚΟ) /5/ , , ,66, /7/29 29/12/ ATTICA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) /5/ , , ,553, /6/21 1/8/ COCA - COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ (ΚΟ) # /5/ , ,223, ,477, ,448, /6/25 31/1/ EURODRIP (ΚO) /5/ (6) , , , ,197, /6/21 25/7/ S & B ΒΙΟΜΗΧ. ΟΡΥΚΤΑ (ΚΟ) /5/ , , , Επιτήρηση 14,87, /5/28 26/9/ ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Α.Ε. (ΚΟ) /5/ , ,373, /7/28 28/2/ ΑΝΕΚ (ΚΟ) #.96 31/5/ , , , /7/28 28/2/ ΑΝΕΚ (ΠΟ `9) /2/ , ,969, /7/28 28/2/ ΑΝΕΚ (ΠΟ `96) /5/ , ,644, /7/28 2/9/ ΑΤΤΙ - ΚΑΤ (ΚΟ) /5/ , , , ,229, /6/25 23/9/ ΒΑΡΑΓΚΗΣ (ΚΟ) /5/ , ,35, /6/22 3/12/ ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ (ΚΑ) /5/ , ,579, /8/26 2/8/ ΒΙΟΤΕΡ (ΚΟ) /5/ , ,, /6/28 8/4/ ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ (ΚΟ) /5/ ,159, /6/28 29/12/ ΔΙΑΣ ΙΧΘ/ΓΕΙΕΣ (ΚΟ) /4/ ,2 6 1, , ,718, /5/28 21/1/ ΔΟΛ (ΚΟ) #.63 31/5/ , , , ,878, /7/26 22/3/ ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΟ) /5/ , ,961, /6/24 3/8/2 488 ΔΟΥΡΟΣ (ΚΟ) /5/ ,85, /7/1996 6/9/ ΕΛΒΙΕΜΕΚ (ΚΟ) /2/ (6) , Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Διεύθυνση Λειτουργίας Αγοράς - Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφόρησης Ενότητα 2, 5/8

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Τετάρτη, 29 Μαΐου, 213 Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 98 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 98 Τετάρτη, 29 Μαΐου, 213 Αποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Τετάρτη, 14 Αυγούστου, 213 Τετάρτη, 14 Αυγούστου, 213 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου, 213 Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 27 Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 27 Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου, 213 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Παρασκευή, 3 Ιανουαρίου, 214 Παρασκευή, 3 Ιανουαρίου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

27 Μαρτίου 2012 Έτος 133, Νο 60

27 Μαρτίου 2012 Έτος 133, Νο 60 27 Μαρτίου 2012 Έτος 133, Νο 60 Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εμφανίζονται στο Ημερήσιο

Διαβάστε περισσότερα

17 Μαΐου 2011 Έτος 132, Νο 92

17 Μαΐου 2011 Έτος 132, Νο 92 17 Μαΐου 2011 Έτος 132, Νο 92 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ Χ.Α. ΕΤΟΣ 132, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 92 ΤΡΙΤΗ, 17 ΜΑΪΟΥ 2011 Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

31 Μαρτίου 2011 Έτος 132, Νο 61

31 Μαρτίου 2011 Έτος 132, Νο 61 31 Μαρτίου 2011 Έτος 132, Νο 61 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ Χ.Α. ΕΤΟΣ 132, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 61 ΠΕΜΠΤΗ, 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Τετάρτη, 22 Μαΐου, 213 Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 93 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 93 Τετάρτη, 22 Μαΐου, 213 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηµατιστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Τρίτη, 12 Μαρτίου, 213 Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 5 Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 5 Τρίτη, 12 Μαρτίου, 213 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Πέμπτη, 9 Ιανουαρίου, 214 Πέμπτη, 9 Ιανουαρίου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Τετάρτη, 8 Ιανουαρίου, 214 Τετάρτη, 8 Ιανουαρίου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

01 Ιουλίου 2011 Έτος 132, Νο 124

01 Ιουλίου 2011 Έτος 132, Νο 124 01 Ιουλίου 2011 Έτος 132, Νο 124 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ Χ.Α. ΕΤΟΣ 132, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 124 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

01 Ιουλίου 2010 Έτος 131, Νο 123

01 Ιουλίου 2010 Έτος 131, Νο 123 01 Ιουλίου 2010 Έτος 131, Νο 123 Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εμφανίζονται στο Ημερήσιο

Διαβάστε περισσότερα

08 Οκτωβρίου 2010 Έτος 131, Νο 194

08 Οκτωβρίου 2010 Έτος 131, Νο 194 08 Οκτωβρίου 2010 Έτος 131, Νο 194 Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εμφανίζονται στο

Διαβάστε περισσότερα

29 Μαΐου 2012 Έτος 133, Νο 100

29 Μαΐου 2012 Έτος 133, Νο 100 29 Μαΐου 2012 Έτος 133, Νο 100 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ Χ.Α. ΕΤΟΣ 133, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 100 ΤΡΙΤΗ, 29 ΜΑΪΟΥ 2012 Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΣ 131, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 188 ΠΕΜΠΤΗ, 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010

ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΣ 131, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 188 ΠΕΜΠΤΗ, 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Σ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΓΑΛΗΣ Σ Σ 905,444,444 0.720 0.1...... 19.05.08 17.05.06... ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 0.93 2.20 0.91 29.09.10 0.93 0.90 0.94 0.93 0.92 0.92 15,024 0.94 42,112...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2014

ΜΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. Πληροφορίες: Κα Ιωάννα Παύλου (τηλ. 210 3377223) Κος Γεώργιος Κόκκοβας (τηλ. 210 3377206) FAX: 2103377173 Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2015 ΜΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. Πληροφορίες: κος Γεώργιος Μακρίδης (Τηλ: 2103377151) κος Γεώργιος Κόκκοβας (Τηλ: 2103377206) Fax: 2103377173 Αθήνα, 4 η Φεβρουαρίου 2014 ΜΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. Πληροφορίες: κος Γεώργιος Μακρίδης (Τηλ: 2103377151) κα Ιωάννα Παύλου (Τηλ: 2103377223) Fax: 2103377173 Αθήνα, 28 η Ιανουαρίου 2013 ΜΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. Πληροφορίες: κος Γεώργιος Μακρίδης (Τηλ: 2103377151) κος Σπυρίδων Σταύρου (Τηλ: 2103377247) Fax: 2103377173 Αθήνα, 1 η Μαρτίου 2012 ΜΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τελευταία Ενημέρωση 14/04/2015 1/4

Τελευταία Ενημέρωση 14/04/2015 1/4 11 ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ 100 ALPHA BANK A.E. AΛΦΑ 483 ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. ΑΝΔΡΟ 255 AS ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜ. ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Α.Ε. ΑΣΚΟ 103 ATTICA BANK Α.Τ.Ε. ΑΤΤ 443 AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε. ΟΤΟΕΛ 496 AVENIR

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ / ΠΟΛΙΤΙΚΗ Νο 100

ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ / ΠΟΛΙΤΙΚΗ Νο 100 ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ / ΠΟΛΙΤΙΚΗ Νο 100 Παρασκευή 28/12/2012 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ (3D) Στα πλαίσια της εύρυθμης λειτουργίας της Εταιρείας μας και πάντα με γνώμονα την ορθή τήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΕ ΔΕΙΚΤΕΣ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΕ ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΕ ΔΕΙΚΤΕΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΈΝΑΡΞΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΌΓΚΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΟΓΚΟΥ ΑΞΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΞΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ FTSE/Χ.Α. 20 (Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα 6Μ '09 ΔΠΧΠ (χιλ. ευρώ)

Αποτελέσματα 6Μ '09 ΔΠΧΠ (χιλ. ευρώ) Αποτελέσματα 6Μ '09 ΔΠΧΠ (χιλ. ευρώ) Υποχρεώσεις Μακροπροθεσμα Δάνεια Βραχυπρόθεσμα Δάνεια Πήγασος Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ 2008 2009 Δ(%) 2008 2009 Δ(%) 2009 2009 Δ(%) ΤΡΑΠΕΖΕΣ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΣΠΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ Ελεγχόμενη από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Αριθμός Αδείας: 3/73/7.5.1996 Αριστείδου 9, Αθήνα 10559 Tηλ.: 210-3899400 Fax: 210-3216574 ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ Ελεγχόμενη από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Αριθμός Αδείας: 3/73/7.5.1996 Αριστείδου 9, Αθήνα 10559 Tηλ.: 210-3899400 Fax: 210-3216574 ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ Ελεγχόμενη από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Αριθμός Αδείας: 3/73/7.5.1996 Αριστείδου 9, Αθήνα 10559 Tηλ.: 210-3899400 Fax: 210-3216574 ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ Ελεγχόμενη από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Αριθμός Αδείας: 3/73/7.5.1996 Αριστείδου 9, Αθήνα 10559 Tηλ.: 210-3899400 Fax: 210-3216574 ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ Ελεγχόμενη από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Αριθμός Αδείας: 3/73/7.5.1996 Αριστείδου 9, Αθήνα 10559 Tηλ.: 210-3899400 Fax: 210-3216574 ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ Ελεγχόμενη από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Αριθμός Αδείας: 3/73/7.5.1996 Αριστείδου 9, Αθήνα 10559 Tηλ.: 210-3899400 Fax: 210-3216574 ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα