Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ημερήσιο Δελτίο Τιμών"

Transcript

1 Τετάρτη, 14 Αυγούστου, 213

2 Τετάρτη, 14 Αυγούστου, 213 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εµφανίζονται στο Ηµερήσιο Δελτίο Τιµών (Η.Δ.Τ.) του Χ.Α. είναι ορθά και πλήρη αλλά δεν έχει καµία ευθύνη για ενδεχόµενο λάθος ή παράλειψη στοιχείων και / ή ευθύνη σχετικά µε την ακρίβεια, αξιοπιστία, επικαιροποίηση και πληρότητα των παραπάνω πληροφοριών και στοιχείων ή ευθύνη προερχόµενη άµεσα ή έµµεσα από την χρήση των παραπάνω πληροφοριών. Το Χ.Α. δεν έχει καµία ευθύνη για την ακρίβεια των στοιχείων που περιλαµβάνονται στις ανακοινώσεις των εισηγµένων εταιρειών. Πιθανές προσβολές δικαιωµάτων τρίτων από το περιεχόµενο των ανακοινώσεων συνιστούν αποκλειστική ευθύνη του αποστολέα των ανακοινώσεων. Όλα τα αναγραφόµενα στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. στοιχεία παρέχονται µόνο για τους σκοπούς της πληροφόρησης και δεν συνιστούν παροχή επενδυτικών συµβουλών ή πρόσκληση για επένδυση σε κινητές αξίες που διαπραγµατεύονται στο Χ.Α. Αναγνωρίζεται και συµφωνείται ότι όλα τα δικαιώµατα επί των πληροφοριών που εµφανίζονται στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. θα αποτελούν κυριότητα του Χ.Α. και οποιοδήποτε άλλο δικαίωµα συµπεριλαµβανοµένου του δικαιώµατος πνευµατικής ιδιοκτησίας, σήµατος κλπ. ανήκουν στο Χ.Α. Τα ανωτέρω στοιχεία αποτελούν ιδιοκτησία του Χ.Α και προστατεύονται σύµφωνα µε τις διατάξεις περί πνευµατικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται α) η µε οποιοδήποτε τρόπο ή µέσο αναπαραγωγή, αναδηµοσίευση, τροποποίηση, αντιγραφή, πώληση, µετάδοση ή διανοµή του συνόλου ή µέρους τους, χωρίς αναφορά στην πηγή και β) η εµπορική εκµετάλλευση των στοιχείων από τρίτους. Το Χ.Α δεν φέρει καµία ευθύνη προερχόµενη άµεσα ή έµµεσα από χρήση ή τυχόν αλλοίωση των ανωτέρω στοιχείων όταν αυτά χρησιµοποιούνται από Λεωφόρος Αθηνών 11, 1442 Αθήνα, Τηλ: (21) , Fax: (21) Χρηματιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης Κατούνη 16-18, Θεσ/νικη , Τηλ: (231) , Fax: (231) Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών Φειδίου 14-16, Αθήνα 16 78, Τηλ: (21) , Fax: (21) Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου 1, Αθήνα 15 62, Τηλ: (21) , Fax: (21)

3 Πίνακας Περιεχομένων Τετάρτη, 14 Αυγούστου, 213 Ενότητα 1: Στατιστικά Στοιχεία Αγορών Xρεογράφων και Παραγώγων Οι Αγορές Χρεογράφων και Παραγώγων Χρηματιστηριακοί Δείκτες Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Αγοράς Χρεογράφων Στοιχεία Συναλλαγών Κλάδων Χ.Α. & Κατηγορίας Δ.Α.Κ. Οι 1 Μετοχές με τη μεγαλύτερη Άνοδο & Πτώση Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Αγοράς Παραγώγων Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Σημειώσεις Χρεογράφων Ενότητα 3: Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Στοιχεία Συναλλαγών Πακέτων Στοιχεία Συναλλαγών Δικαιωμάτων Στοιχεία Συναλλαγών Ανοικτών Πωλήσεων Στοιχεία Δανεισμού Τίτλων Στοιχεία Συναλλαγών Εκποιήσεων Στοιχεία Συναλλαγών Εκποιήσεων Ενσώματων Ονομαστικών Μετοχών Στοιχεία Ενεργητικού Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Δ.Α.Κ.) Χαρακτηριστικά Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Δ.Α.Κ.) Ενότητα 4: Ανακοινώσεις Ενότητα 5: Ομόλογα Διαπραγματεύσιμα στην Αγορά Αξιών Σταθερού Εισοδήματος Ομολογιακά Δάνεια Επιχειρήσεων Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου Έντοκα Γραμμάτια & Zero Coupon Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου Διαπραγματεύσιμα με τη Μέθοδο Εκφώνησης - Αντιφώνησης Ομόλογα Κρατικών Τραπεζών Ενότητα 6: Πρόσθετα Στοιχεία Ενημέρωσης Πίνακας Μελών Χρηματιστηρίου Αθηνών και Μελών ΕT.EK. Πίνακας Μετοχών Υπό Ειδική Διαπραγμάτευση Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών - Κατάλογος Υπόχρεων Προσώπων Ενότητα 7: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Αγοράς Παραγώγων Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης σε Δείκτες Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης σε Μετοχές Δικαιώματα Προαίρεσης σε Δείκτες Δικαιώματα Προαίρεσης σε Μετοχές Στοιχεία Συναλλαγών Προϊόντων Δανεισμού (Συμβάσεις Repos) Παράρτημα Α: Κωδικοί και ονομασίες Κλάδων Οικονοµικής Δραστηριότητας του Χ.Α.

4 Ενότητα 1: Στατιστικά Στοιχεία Αγορών Xρεογράφων και Παραγώγων Τετάρτη, 14 Αυγούστου, 213 Οι Αγορές Χρεογράφων και Παραγώγων Γενικός Δείκτης Τιμών και Αξία Συναλλαγών Μετοχών και Παραγώγων 2, 15, 1, 5, Ιουλ.15 Ιουλ.16 Ιουλ.17 Ιουλ.18 Ιουλ.19 Ιουλ.22 Ιουλ.23 Ιουλ.24 Ιουλ.25 Ιουλ.26 Ιουλ.29 Ιουλ.3 Ιουλ.31 Αυγ.1 Αυγ.2 Αυγ.5 Αυγ.6 Αυγ.7 Αυγ.8 Αυγ.9 Αυγ.12 Αυγ.13 Αυγ Αξία Συναλλαγών Χρεογράφων (χιλ. ) Αξία Συναλλαγών Παραγώγων (χιλ. ) Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α. % ημερ μετβλ Συνολική Αξία Συναλλαγών (Χρεογράφων/ Παραγώγων) (χιλ Κεφαλαιοποίηση Χ.Α. (εκατ ) **: Ημερήσια μεταβολή: εκατ. % Μέση ετήσια Κεφ/ποίηση: εκατ. % Μετβλ. Μέση προηγ. έτος Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α. % ημερ μετβλ Κεφαλαιοποίηση Γενικού Δείκτη (εκατ. ) Ημερήσια μεταβολή (εκατ. ) 19, , % 44, % % 49, Συνολικές Θέσεις σε Παράγωγα 379,626 σε ΣΜΕ επί Δεικτών % ημερ μετβλ 58, % σε ΣΜΕ επί μετοχών % ημερ μετβλ 155, % σε Δικαιώματα επί Δεικτών % ημερ μετβλ 8, % σε Δικαιώματα επί μετοχών % ημερ μετβλ 5,58-1.2% σε Repos/Reverse Repos/RA % ημερ μετβλ 151, % Αξία Συναλλαγών Χρεογράφων (χιλ. ) 38,947.9 Αξία Συναλλαγών Παραγώγων (χιλ. ) 7,172.7 Ημερήσια μεταβολή: χιλ. % -33, % Ημερήσια μεταβολή: χιλ. % -12, % Μέση Αξία Συν/γών YtD: χιλ. % Μετβλ Μέση προηγ. έτος 68, % Μέση Αξία Συν/γών YtD: χιλ. % Μετβλ Μέση προηγ. έτος 23, % Αξία Συναλλαγών Ανοικτών Πωλήσεων: χιλ. % συν. Αξία Αξία Συναλλαγών Κλείσιμο Θέσης (χιλ. ) % συν. Αξία Αξία Συναλλαγών Πακέτων Αξία Συναλλαγών Ομολόγων (χιλ. ). Συναλλαγών Χρεογράφων (χιλ. Τμχ) Ημερήσια μεταβολή: χιλ. τμχ % Μέσος Συν/γών YtD: χιλ. τμχ % Μετβλ Μέσο προηγ. έτο Συναλλαγών Ανοικτών Πωλήσεων: χιλ. τμχ % συν. Αξία Συναλλαγών Κλείσιμο Θέσης: χιλ. τμχ % συν. Συναλλαγών Πακέτων (χιλ. Τεμάχια) Συναλλαγών Ομολόγων (χιλ. τεμάχια) Πλήθος Πράξεων Χρεογράφων Ημερήσια μεταβολή: πλήθος % Μέσο Πλήθος Πράξεων YtD: χιλ. % Μετβλ Μέσο προηγ. έτος Πλήθος πακέτων Πλήθος συναλλαγών Ομολόγων Κεφαλαιοποίηση Χ.Α. (εκατ ) ** 25, , , % ,814-8,684 3, % 5 Πλήθος Συμβολαίων Παραγώγων: 54, % Ημερήσια μεταβολή: τμχ % -12, % Μέσος Συμβ. YtD: χιλ. % Μετβλ Μέσο προηγ. έτος 45, % Πλήθος Πράξεων Παραγώγων: 1, % Ημερήσια μεταβολή: πλήθος % % Μέσο Πλήθος Πράξεων YtD: χιλ. % Μετβλ Μέσο προηγ. έτος 2, % Συναλλαγών και Πλήθος Ανοικτών Θέσεων 6, 58, 56, 54, 52, 5, 48, 46, Ιουλ.3 Αυγ.1 Αυγ.5 Αυγ.7 Αυγ.9 Αυγ , 38, 37, 4 36, 2 35, 34, Ιουλ.3 Ιουλ.31 Αυγ.1 Αυγ.2 Αυγ.5 Αυγ.6 Αυγ.7 Αυγ.8 Αυγ.9 Αυγ.12 Αυγ.13 Αυγ.14 Συναλλαγών (χιλ. τεμάχια) Ημερήσια Διακύμανση Γενικού Δείκτη Τιμών Χ.Α :3 1:45 11: 11:15 11:3 11:45 12: 12:15 12:3 12:45 13: 13:15 13:3 13:45 14: 14:15 14:3 14:45 15: 15:15 15:3 15:45 16: 16:15 16:3 16:45 17: 17:15 Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α. την 13/8/213 Ημερήσια Διακύμανση Γενικού Δείκτη Τιμών Χ.Α. την 14/8/213 Ενότητα 1, 1/6

5 Ενότητα 1: Στατιστικά Στοιχεία Αγορών Xρεογράφων και Παραγώγων Τετάρτη, 14 Αυγούστου, 213 Χρηματιστηριακοί Δείκτες Ονομασία Δείκτη 14/8/213 13/8/213 Δ μον. Δ % Κατώτερη Ανώτερη Κατ.έτους Ανωτ.έτους Ετησ. μεταβ. Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α % , % # FTSE/Χ.Α. Large Cap % % # FTSE/Χ.Α. Custom Capped 1, , % , % # FTSE/Χ.Α. Custom Capped - USD , % , % # FTSE/Χ.Α. Mid Cap 1,82.16 # 1, % 1, , , % FTSE/Χ.Α.-Χ.Α.Κ. Τραπεζικός Δείκτης # % % FTSE/Χ.Α. Διεθνούς Δραστηριοποίησης Plus 1,392. 1, % 1, ,4.83 1, , % # FTSE/Χ.Α. Διεθνούς Δραστηριοποίησης 1, , % 1, , , , % # FTSE/Χ.Α. Mid & Small Cap Θεμελιωδών Μεγεθών 1, # 1, % 1, , , , % Greece & Turkey 3 Δείκτης Τιμών % % Δείκτης Τιμών Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοπ. Χ.Α. 2, # 2, % 2, , , , % FTSE/Χ.Α. Δείκτης Αγοράς % % # FTSE/Med 1 4, # 4, % 4, , % # Δείκτης Συνολικής Απόδοσης Γενικού Δείκτη Χ.Α. 1, , % 1, , , , % # FTSE/Χ.Α. Large Cap Συνολικής Απόδοσης % % # FTSE/Χ.Α. Large Cap Net Συνολικής Απόδοσης 1, , % 1, , ,1.98 1, % # FTSE/Χ.Α. Custom Capped Συνολικής Απόδοσης 1, , % , % # FTSE/Χ.Α. Custom Capped - USD Συνολικής Απόδ 1, , % , % # FTSE/Χ.Α. Mid Cap Συνολικής Απόδοσης 1, # 1, % 1, , % FTSE/Χ.Α.-Χ.Α.Κ. Τραπεζικός Δείκτης Συνολ. Απόδ # % % Greece & Turkey 3 Δείκτης Συνολικής Απόδοσης % , % Ελληνικός Δείκτης Mid & Small Cap % , % # FTSE/Χ.Α. Τράπεζες # % % FTSE/Χ.Α. Ασφάλειες 1, , % 1, , , , % FTSE/Χ.Α. Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες 1, , % 1, , , % # FTSE/Χ.Α. Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες 3, , % 3,66.9 3, , , % # FTSE/Χ.Α. Εμπόριο 2, , % 2, , , , % # FTSE/Χ.Α. Ακίνητης Περιουσίας 2, , % 2, , , , % # FTSE/Χ.Α. Προσωπικά & Οικιακά Προϊόντα 4, , % 4, , , , % # FTSE/Χ.Α. Τρόφιμα & Ποτά 8,23.9 8, % 7, , , , % # FTSE/Χ.Α. Πρώτες Ύλες 2, , % 2, , , , % # FTSE/Χ.Α. Κατασκευές & Υλικά 2,5.5 # 2, % 2,1.35 2,5.14 1, , % # FTSE/Χ.Α. Πετρέλαιο & Αέριο 2, , % 2, , , , % # FTSE/Χ.Α. Χημικά 6, , % 6, , , , % # FTSE/Χ.Α. Μέσα Ενημέρωσης 1, , % 1, , , % # FTSE/Χ.Α. Ταξίδια & Αναψυχή 1,349.5 # 1, % 1, , , , % # FTSE/Χ.Α. Τεχνολογία # % % FTSE/Χ.Α. Τηλεπικοινωνίες 1, , % 1, ,2.39 1, , % # FTSE/Χ.Α. Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας 2, , % 2, ,96.2 1, , % # FTSE/Χ.Α. Υγεία # % % Δείκτης Όλων των Mετοχών Χ.Α % % Σημείωση 1: Τα στοιχεία του Greece & Turkey 3 Pr είναι ενδεικτικά στις 17:2 ενώ το κλείσιμο των Δεικτών FTSE/ΧΑ Custom Capped, FTSE/ΧΑ Custom Capped - USD, FTSE/ΧΑ Custom Capped ΣΑ, FTSE/ΧΑ Custom Capped - USD ΣΑ, FTSE/Med 1, Greece & Turkey 3 Pr & Rt αφορούν την συνεδρίαση της 13/8/213. Σημείωση 2: Ο Ελληνικός Δείκτης Mid & Small Cap είναι Customized δείκτης υπολογιζόμενος από το Χρηματιστήριο Αθηνών. Ενότητα 1, 2/6

6 Ενότητα 1: Στατιστικά Στοιχεία Αγορών Xρεογράφων και Παραγώγων Τετάρτη, 14 Αυγούστου, 213 Χρηματιστηριακοί Δείκτες Δείκτης FTSE/Large Cap 14/8/213: -.49% FTSE/Χ.Α. Mid Cap 14/8/213:.69% 35,, 34 8,, 11 3,, 33 7,, 18 25,, 2,, 15,, 1,, ,, 5,, 4,, 3,, 2,, ,, 28 1,, 94 Τρι Τετ Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ 27 Τρι Τετ Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ 92 FTSE/Χ.Α. Διεθνούς Δραστηριοποίησης Plus 14/8/213: -.45% FTSE/Χ.Α. Διεθνούς Δραστηριοποίησης 14/8/213: -.82% 1,8, 144 4,5, 155 1,6, 1,4, ,, 3,5, 15 1,2, 138 3,, 145 1,, 8, ,5, 2,, 14 6, 132 1,5, 135 4, 2, ,, 5, 13 Τρι Τετ Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ 126 Τρι Τετ Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ 125 Δείκτης FTSE/Χ.Α. Mid & Small Cap Θεμελιωδών Μεγεθών 14/8/213:.52% Δείκτης Τιμών Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοπ. Χ.Α. 14/8/213:.83% 16, 123 3, 3 14, 12, , , 8, 6, , 15, 1, , 2, , Τρι Τετ Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ 119 Τρι Τετ Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ 282 συναλλαγών δεικτών Τιμές κλεισίματος δεικτών Ενότητα 1, 3/6

7 Ενότητα 1: Στατιστικά Στοιχεία Αγορών Xρεογράφων και Παραγώγων Τετάρτη, 14 Αυγούστου, 213 Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Αγοράς Χρεογράφων Όλα τα Χρεόγραφα Κύρια Αγορά Χαμηλή Διασπορά Λοιπές Κατηγορίες (*) Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια Τίτλοι Παραστατικοί (Warrants) Σύνολα Ανοδικές / Καθοδικές / Σταθερές: 59 / 62 / / 48 / 14 4 / 2 / 3 8 / 9 / 2 / 2 / 2 / 1 / Κεφαλαιοποίηση Χ.Α. (εκατ ) ** 56, , , Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών (χιλ. ) 68, , Αξία Συναλλαγών Κύριος Πίνακας: Πίνακας Προσυμφωνημένων Συναλλαγών: Συναλλαγών Πίνακας Εκποιήσεων: Πίνακας Ειδικών Όρων: Κύριος Πίνακας: Πίνακας Προσυμφωνημένων Συναλλαγών: Αριθμός Πράξεων Πίνακας Εκποιήσεων: Πίνακας Ειδικών Όρων: Κύριος Πίνακας: Πίνακας Προσυμφωνημένων Συναλλαγών: Πίνακας Εκποιήσεων: Πίνακας Ειδικών Όρων: 38, , ,826,469 25,592,86 234,383 18,814 18, , , , Μέσος Ημερήσιος Συναλλαγών 52,921,12 16,64,78 59, ,585 1,314 21,257,564 16,856 61,739 7,3 21,223,181 16,856 61,739 7,3 Μέσο Ημερήσιο Πλήθος Πράξεων 3,338 12, , , , , , ,275,935 4,483,37 4,283,37 2, 2,436 2,272 2,269 3 (*) Απεικονίζονται αθροιστικά τα αναλυτικά στοιχεία συναλλαγών των µετοχών που διαπραγµατεύονται στις Κατηγορίες: Προς Διαγραφή & Επιτήρησης. (**) Δεν περιλαμβάνεται η Κεφαλαιοποίηση των εταιρειών που βρίσκονται στην Κατηγορία Aναστολής. Στοιχεία Συναλλαγών Κλάδων Χ.Α. & Κατηγορίας Δ.Α.Κ. Κωδικός Κλάδοι Ανοδικές / Καθοδικές / Σταθερές Αριθμός Πράξεων Συναλλαγών Αξία Συναλλαγών % στη Συνολική Αξία Ακίνητη Περιουσία 2 / 4 / 178 2,865 72, % Ασφάλειες / 1 / 11 3,795 4, % Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες 5 / 8 / ,529 64, % Δ.Α.Κ. / 2 / 4 7,3 22,55.4.6% Εμπόριο 1 / 2 / ,99 768, % Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών 11 / 5 / , , % Μέσα Ενημέρωσης 1 / / ,726 2, % Πετρέλαιο & Αέριο / 2 / , , % Προσωπικά & Οικιακά Αγαθά 1 / 4 / ,161 1,3, % Πρώτες Ύλες 5 / 9 / 1,16 377,434 1,85, % Ταξίδια & Αναψυχή 5 / 3 / 3 1,532 1,125,48 4,78, % Τεχνολογία 4 / 5 / ,815 93, % Τηλεπικοινωνίες / 1 / ,194 3,625, % Τράπεζες 6 / 3 / 8,979 2,762,59 2,82, % Τρόφιμα & Ποτά 4 / 5 / ,269 1,629, % Υγεία 3 / / ,285 93, % Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας 1 / 3 / 1, ,845 2,6, % Χημικά 1 / 2 / ,357 12, % Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες / 3 / 927 1,473,78 1,467, % Ενότητα 1, 4/6

8 Ενότητα 1: Στατιστικά Στοιχεία Αγορών Xρεογράφων και Παραγώγων Τετάρτη, 14 Αυγούστου, 213 Οι 1 Μετοχές με τη μεγαλύτερη Άνοδο & Πτώση Κύρια Αγορά Μετοχές με τη μεγαλύτερη Θετική μεταβολή τιμής κλεισ. Μεταβ. QUALITY & RELIABILITY (ΚΟ) % # ATTICA BANK Α.Τ.Ε. (ΚΟ) % # ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) % # ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) % # ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ) % # INTRACOM HOLDINGS (ΚΟ) % # ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) % # ΣΙΔΕΝΟΡ (ΚΟ) % # ΟΠΑΠ (ΚΟ) % # ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) % # Μετοχές με τη μεγαλύτερη Αξία Συναλλαγών Αξία (χιλ. ) Μεταβ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 6, % # ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) 5, % ΟΠΑΠ (ΚΟ) 3, % # ΟΤΕ (ΚΟ) 3, % ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) 2, % # ΔΕΗ (ΚΟ) 1, % COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) 1, % ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ (ΚΟ) 1, % ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ) % # ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) % # Μετοχές με τη μεγαλύτερη Αρνητική μεταβολή τιμής κλεισ. Μεταβ. ΕΤΕΜ (ΚΑ) % ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) % ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) % EUROBANK PROPERTIES ΑΕΕΑΠ (ΚΟ) % JUMBO (ΚΟ) % ΒΙΟΧΑΛΚΟ (ΚΑ) % ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) % ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) % ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) % ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) % Μετοχές με τo μεγαλύτερo Όγκο Συναλλαγών Μεταβ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 5,959, % # ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) 4,688, % # ATTICA BANK Α.Τ.Ε. (ΚΟ) 2,595, % # ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) 1,866, % MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) 1,289, % ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) 1,164,15.73% # ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ) 572, % # ΟΤΕ (ΚΟ) 51, % ΟΠΑΠ (ΚΟ) 497, % # ΔΕΗ (ΚΟ) 21,64-1.5% Σημείωση: Απεικονίζονται οι Μετοχές που δεν ανήκουν στις Κατηγορίες Χαμηλής Διασποράς και Επιτήρησης και πραγματοποίησαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης Αξία Συναλλαγών μεγαλύτερη από 1, Ευρώ. Ενότητα 1, 5/6

9 Ενότητα 1: Στατιστικά Στοιχεία Αγορών Xρεογράφων και Παραγώγων Τετάρτη, 14 Αυγούστου, 213 Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Αγοράς Παραγώγων Αριθμός Πράξεων Αξία Συναλλαγών Σ.Μ.Ε. σε Δείκτες 81 39,46 58,357 64,176,247.5 FTSE/Χ.Α. Large Cap 81 39,46 58,357 64,176,247.5 Σ.Μ.Ε. σε Μετοχές 1,124 13,72 155,61 2,98,637.6 ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) 128 2,947 16, ,73.8 COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) ,399. ΣΩΛ/ΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟY (ΚΟ) ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) ,387 22,357. ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) 28 2,68 22,62 17, EUROBANK PROPERTIES ΑΕΕΑΠ (ΚΟ) ,144. ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) ,644. FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) ,416. FRIGOGLASS (KO) ,31. ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) , ,987. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ (ΚΟ) ,53 46,749. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) ,578 56,516. ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ) ,664 45,52. JUMBO (ΚΟ) ,456. MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) ,23 12,417.4 ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) 484. ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) ,643. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) ,153 12,162. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) 193 1,67 5, ,811. ΟΠΑΠ (ΚΟ) , ,912. ΟΤΕ (ΚΟ) , ,3. ΟΛΠ (ΚΟ) ,278. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 12 1,789 14, ,92. ΔΕΗ (ΚΟ) ,25 422,493. ΣΙΔΕΝΟΡ (ΚΟ) ,485 7,288. ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) ,36 7,47.26 ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) ,337. ΒΙΟΧΑΛΚΟ (ΚΑ) ,277. Δικαιώματα σε Δείκτες 3 1,9 8,776 2,952,175. FTSE/Χ.Α. Large Cap 3 1,9 8,776 2,952,175. Δικαιώματα σε Μετοχές 5,58. ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ). ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) 328. ΟΠΑΠ (ΚΟ) 2,945. ΟΤΕ (ΚΟ) 1,862. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 5. ΔΕΗ (ΚΟ) 44. Προϊόντα Δανεισμού Τίτλων - Συμβόλαια Ειδικού Τύπου ,33 63,637.5 Stock Reverse Repos 1 1 3,999 21,45. Stock Repos ,772 2,737.5 Συμβόλαια Επαναγοράς Ειδικού Τύπου 1 1 5,532 21,45. Συνολική Δραστηριότητα 1,968 54, ,626 7,172,697.6 Ενότητα 1, 6/6

10 Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Τετάρτη, 14 Αυγούστου, 213 Πληθος Χρεογράφων Ονομ. Αξία Μερίσματα [1] Ημερ.Τελευτ.Αποκοπής Μέρισμα [2] Δικαίωμα Σημ. Χρεόγραφα κλεισίματος % μεταβ. Προηγ. Κλείσιμοημ/νία Άνοιγμα Κατωτ Ανωτ Τελ Σταθμ Τελευταία ζήτηση [7] Τελευταία προσφορά [7] P/E Πράξεις Αξία μετά φ. Χρήση Συναλλαγών Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. ) [3,5] Χαμηλό έτους Υψηλό έτους Κλάδος [4] Τίτλοι Παραστατικοί (Warrants) 245,779, /6/ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΤΠΔ) /8/ , , ,262, ,195, /7/ ΤΡ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΤΠΔ) # /8/ ,385, ,33, ,579, ,233,53, /6/ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ (ΤΠΔ) # /8/ ,527,31 1,75 2,566, ,734, Κύρια Αγορά 71,417, /5/21 11/7/ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) # /8/ , , , ,178, /4/21 12/5/ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕΕΧ (ΚΟ) /8/ , ,, /8/27 7/4/2 --- ΑΚΡΙΤΑΣ (ΚΟ) /8/ , ,, /6/29 12/7/ ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) /8/ , , ,16, /7/29 11/5/2 --- ΑΛΟΥΜΥΛ (ΚΟ) #.64 13/8/ , , /4/21 5/3/ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕΕΧ (ΚΟ) /8/ , ,81, /7/21 14/11/ ΒΑΡΒΕΡΗΣ Ν. - MODA BAGNO (ΚΟ) /8/ , ,986, /6/29 15/3/2 --- ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ (ΚΟ) /8/ , ,474, /7/29 24/3/2 --- ΒΙΟΧΑΛΚΟ (ΚΑ) /8/ , , , ,968, /7/ /12/ ΒΙΣ (ΚΟ) /8/ , ,325, /7/21 25/7/ ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS (ΚΟ) /8/ , ,376, /5/25 18/8/ Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΚΟ) #.35 13/8/ , , ,76, /8/28 22/7/ ΓΑΛΑΞΙΔΙ (ΚΟ) /8/ , ,882, /8/211 2/1/ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) /8/ (6) , , , ,6, /6/212 21/1/2 --- ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΚΟ) /8/ , ,, /7/27 18/7/2 --- ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ (ΚΟ) /8/ , ,, /7/213 12/12/ ΔΕΗ (ΚΟ) /8/ (6) , ,644, ,828, ,72, /6/21 1/8/ ΔΡΟΜΕΑΣ (ΚΟ) # /8/ , , ,673, /7/28 26/7/ ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ (ΚΟ) /8/ , ,396,785, /5/28 24/5/ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) /8/ ,866,717 1,962 5,575, ,262, ,848, /8/212 2/9/ ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) # /8/ , ,25, /7/21 16/6/ ΕΚΤΕΡ (ΚΟ) # /8/ , ,748, /12/25 13/12/ ΕΛ. ΒΙΟΜ. ΖΑΧΑΡΗΣ (ΚΑ) # /8/ ,7 1 2, , ,648, /7/29 1/9/ ΕΛΑΣΤΡΟΝ (ΚO) #.7 13/8/ , ,1, /6/28 7/7/2 --- ΕΛΒΑΛ (ΚΑ) /8/ , , , ,23, /8/21 27/6/ ΕΛΒΕ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) /8/ , ,734, /7/27 19/7/ ΕΛΓΕΚΑ (ΚΟ) /8/ , ,828, /7/21 17/2/ ΕΛΙΝΟΙΛ (ΚΟ) /8/ , ,1, /7/211 2/12/ ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) /8/ , , , ,864, /3/213 2/7/ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) /8/ , , , ,546, /6/28 23/8/2 --- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ (ΚΟ) /8/ , , , ,635, /8/212 1/1/ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) /8/ , , ,347, ,368, /6/213 26/9/ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ (ΚΟ) /8/ , ,39, , Ενότητα 2, 1/8

11 Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Τετάρτη, 14 Αυγούστου, 213 Πληθος Χρεογράφων Ονομ. Αξία Μερίσματα [1] Ημερ.Τελευτ.Αποκοπής Μέρισμα [2] Δικαίωμα Σημ. Χρεόγραφα κλεισίματος % μεταβ. Προηγ. Κλείσιμοημ/νία Άνοιγμα Κατωτ Ανωτ Τελ Σταθμ Τελευταία ζήτηση [7] Τελευταία προσφορά [7] P/E Πράξεις Αξία μετά φ. Χρήση Συναλλαγών Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. ) [3,5] Χαμηλό έτους Υψηλό έτους Κλάδος [4] Κύρια Αγορά 26,73, /6/29 3/12/ ΕΛΤΟΝ (KΟ) # /8/ , ,146, /7/211 17/1/ ΕΛΤΡΑΚ (ΚΟ) /8/ , ,67, /12/23 24/1/ ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ (ΚΟ) /8/ , ,9, /6/28 26/6/2 --- ΕΤΕΜ (ΚΑ) /8/ , , , ,3, /8/212 12/12/ ΕΥΑΘ (ΚΟ) # /8/ , , , ,5, /7/213 28/1/2 --- ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) /8/ , , , ,53, /7/213 18/1/ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (ΚΟ) /8/ , , , ,155, /7/21 16/7/ ΙΑΣΩ (ΚΟ) # /8/ , ,735, /7/29 2/1/ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ) /8/ , , , ,58, /8/212 23/2/ ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) # /8/ , , , ,, /5/29 7/12/ ΙΛΥΔΑ (ΚΟ) /8/ , ,298, /8/1993 8/5/ ΙΝΤΕΑΛ ΟΜΙΛΟΣ (ΚΟ) /8/ (6) , ,233, /7/21 3/7/ ΙΝΤΕΡΤΕΚ (ΚΟ) /8/ , , ,961, /5/213 14/11/ ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ) # /8/ , , , ,948, /7/29 31/12/ FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) /8/ , , ,238, ,5, /6/21 1/4/ ΚΑΝΑΚΗΣ Σ. (ΚΟ) # /8/ , ,742, /8/213 14/7/2 --- ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ (ΚΟ) /7/ , ,679, /6/211 4/9/2 --- ΚΑΡΑΤΖΗ (ΚΟ) /8/ , , ,3, /7/24 21/7/ ΚΕΚΡΟΨ (ΚΟ) /8/ , ,219, /5/29 9/7/ ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - ΛΑΠΠΑΣ (ΚΟ) /8/ , , , ,51, /6/25 6/1/ ΚΛΩΣ/ΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ (ΚΑ) /8/ , ,224, /7/28 25/4/ ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Χ. ΑΦΟΙ (ΚΟ) /8/ , ,45, /6/21 28/5/ ΚΟΡΡΕΣ (ΚΟ) # /8/ , ,48, /7/21 1/8/ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ (ΚΟ) # /8/ , , , ,65, /7/29 2/8/ ΚΡΙ - ΚΡΙ (ΚΟ) /8/ , , , ,84, /6/21 12/3/ ΚΤΗΜΑ Κ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ (ΚΟ) /8/ , ,945, /8/28 1/9/ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Η.- F.H.L. (ΚΟ) /8/ , , , ,595, /8/28 18/8/ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ (ΚΟ) /8/ , ,939, /7/23 3/1/ ΛΑΝΑΚΑΜ (ΚΟ) # /8/ , ,321, /8/27 23/11/ ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Ν. (ΚA) # /7/ , ,16, /8/212 23/11/ ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Ν. (ΠΑ) /8/ , , , ,734, /7/27 7/1/ ΛΙΒΑΝΗ ΕΚΔΟΤ. ΟΡΓ. (ΚΟ) /8/ , ,222, /6/21 2/8/ ΛΟΥΛΗ ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) /8/ (6) , ,819, /8/27 9/1/ ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ (ΚΟ) /8/ , ,95, /5/213 21/1/ ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) /8/ , , , ,7, /6/29 24/7/ ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ (ΚΟ) /8/ , ,782, /6/213 5/11/ ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) /8/ , , , ,188, /7/28 2/1/2 --- ΜΟΥΖΑΚΗΣ (ΚΑ) /8/ , Ενότητα 2, 2/8

12 Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Τετάρτη, 14 Αυγούστου, 213 Πληθος Χρεογράφων Ονομ. Αξία Μερίσματα [1] Ημερ.Τελευτ.Αποκοπής Μέρισμα [2] Δικαίωμα Σημ. Χρεόγραφα κλεισίματος % μεταβ. Προηγ. Κλείσιμοημ/νία Άνοιγμα Κατωτ Ανωτ Τελ Σταθμ Τελευταία ζήτηση [7] Τελευταία προσφορά [7] P/E Πράξεις Αξία μετά φ. Χρήση Συναλλαγών Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. ) [3,5] Χαμηλό έτους Υψηλό έτους Κλάδος [4] Κύρια Αγορά 4,588, /6/25 17/8/ ΜΟΧΛΟΣ (ΚΟ) /8/ , ,842, /7/29 12/5/2 --- ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ (KO) /8/ , ,915, /5/29 6/7/ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) /8/ , , , ,34, /11/29 12/7/2 --- ΝΑΚΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗ (ΚΟ) /7/ , ,935, /6/29 13/6/2 --- ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ (ΚΟ) /8/ , ,697, /7/28 1/11/ ΝΗΡΕΥΣ (ΚO) /8/ , , , ,873, /7/28 4/1/ ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) /8/ , ,986, /7/28 23/2/ ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ (ΚΟ) #.16 13/8/ , , ,566, /8/21 9/1/ ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ (ΠΟ) /7/ , ,8, /7/213 27/8/ ΟΛΘ (ΚΟ) /8/ , , ,, /7/213 8/8/ ΟΛΠ (ΚΟ) /8/ , , , ,, /6/213 25/4/ ΟΠΑΠ (ΚΟ) # /8/ , ,728, ,43, ,15, /6/211 18/6/ ΟΤΕ (ΚΟ) /8/ , ,625, ,558, ,971, /7/27 8/1/ ΠΑΪΡΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ (ΚΟ) /8/ , ,797, /8/2 12/1/ ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ (ΚΟ) # /8/ ,16 5 1, , ,21, /6/1997 2/3/2 --- ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ (ΚΟ) /8/ , , , ,72,567, /5/28 5/6/ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) # /8/ ,959,672 1,556 6,338, ,579, ,7, /5/21 12/5/ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΚΟ) /8/ , ,8, /5/213 3/1/2 --- ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS (ΚΟ) /8/ , ,94, /6/213 1/11/ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ) /8/ ,35 1 5,851. 6, ,379, /6/21 5/12/ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΟ) /8/ , , , ,319, /7/22 4/7/ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ (ΚΟ) # /8/ , , , ,28, /4/211 23/2/ ΡΕΒΟΪΛ (ΚΟ) /8/ , , , ,77, /7/21 27/7/2 --- ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) 5..2 # /8/ , , , ,181, /8/2 5/3/ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΛ/ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) /8/ , ,243, /6/28 17/7/2 --- ΣΙΔΕΝΟΡ (ΚΟ) # /8/ , , , ,438, /8/26 24/11/ ΣΠΥΡΟΥ ΑΓΡ. ΟΙΚ. (ΚΟ) /8/ , , ,17, /6/22 7/2/ ΣΩΛ/ΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟY (ΚΟ) /8/ , , , ,319,7.3 (.399) (.613) /5/212 5/8/ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) /8/ , , , ,125, /7/26 18/8/ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ (ΚΟ) /8/ (6) , , , ,27, /7/27 6/2/ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡOΦΙΛ (ΚΑ) # /8/ , ,63, /6/211 25/6/ ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) # /8/ , , ,229, ,568, /6/211 25/6/ ΤΙΤΑΝ (ΠΟ) /8/ ,229, ,732, /7/29 28/9/ ΥΓΕΙΑ (ΚΟ) # /8/ , , , ,23, /7/27 18/1/ ΦΙΕΡΑΤΕΞ (ΚΟ) #.13 13/8/ , ,34, /6/29 3/7/ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ (ΚΟ) #.48 13/8/ , ,279, /6/28 14/7/ ΧΑΛΚΟΡ (ΚΑ) /8/ , , , ,34, /7/25 3/12/ ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ Ε. ΥΙΟΙ (ΚΟ) /8/ Ενότητα 2, 3/8

13 Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Τετάρτη, 14 Αυγούστου, 213 Πληθος Χρεογράφων Ονομ. Αξία Μερίσματα [1] Ημερ.Τελευτ.Αποκοπής Μέρισμα [2] Δικαίωμα Σημ. Χρεόγραφα κλεισίματος % μεταβ. Προηγ. Κλείσιμοημ/νία Άνοιγμα Κατωτ Ανωτ Τελ Σταθμ Τελευταία ζήτηση [7] Τελευταία προσφορά [7] P/E Πράξεις Αξία μετά φ. Χρήση Συναλλαγών Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. ) [3,5] Χαμηλό έτους Υψηλό έτους Κλάδος [4] Κύρια Αγορά 21,876, /7/21 5/6/ A.S. COMPANY (ΚΟ) # /8/ , , ,922,96, /4/28 13/5/ ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) #.57 13/8/ ,688,42 1,54 2,369, ,734, ,673, /6/28 5/6/ ATTICA BANK Α.Τ.Ε. (ΚΟ) # /8/ ,595, , , ,457, /7/28 1/3/ AUDIOVISUAL (ΚΟ) /8/ , ,36, /4/212 5/5/ AUTOHELLAS (ΚΟ) # /8/ ,85 7 6, , ,816, /7/29 17/7/2 --- BYTE COMPUTER (ΚΟ) /8/ ,35 3 2,73.9 7, ,123, /7/21 28/6/ CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) /8/ , , ,491, /6/213 29/4/ COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) /8/ , ,611,68.3 7,861, ,97, /1/25 13/2/ CPI (ΚΟ) /8/ , ,664, /6/25 12/7/ CYCLON ΕΛΛΑΣ (ΚO) /8/ , ,37, /8/21 15/2/ DIONIC (ΚΟ) /8/ ,66 1 1, , ,5,416, /5/28 13/6/ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) # /8/ ,164, , ,786, ,, /3/212 2/11/ EUROBANK PROPERTIES ΑΕΕΑΠ (ΚΟ) /8/ , , , ,8, /4/21 21/6/ F.G. EUROPE (ΚO) /8/ , ,72, /7/21 29/5/ FLEXOPACK (ΚΟ) # /8/ , ,992, /6/21 16/7/ FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) # /8/ , , , ,592, /7/21 7/9/ FRIGOGLASS (KO) /8/ , , , ,69, /9/28 21/6/ QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) # /8/ ,21 7 2, , ,578, /6/211 5/5/ INFORM ΛΥΚΟΣ Π. (ΚΟ) /8/ , ,25, /7/27 7/1/ INTRACOM HOLDINGS (ΚΟ) # /8/ , , , ,154, /8/28 2/8/ INTRAKAT (KO) /8/ , , , ,654, /7/211 21/2/ J. & P. - ΑΒΑΞ (ΚΟ) # /8/ , , , ,994, /12/21 7/9/ JUMBO (ΚΟ) /8/ , , ,132, ,648, /7/211 23/7/ KLEEMAN HELLAS (KO) /8/ , ,267, /5/27 18/9/ LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) # /8/ , , , ,74, /3/ LOGISMOS (ΚΟ) /8/ , ,328, /4/27 1/5/ MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) /8/ ,289, , , , /3/212 21/5/ MERMEREN KOMB. A.D. PR. (ΕΛΠ) /8/ , , ,5, /6/28 4/7/ MEVACO (ΚΟ) /8/ , ,74, /3/212 23/7/ MIG REAL ESTATE (ΚΟ) /8/ , ,2, /6/21 1/11/ MINERVA (ΚΑ) /8/ , ,417, /7/28 6/9/ MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΟ) /8/ , , , ,132, /6/211 19/6/ NEXANS ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) # /8/ , , ,953, /7/21 5/12/ PAPERPACK (ΚΟ) /8/ , , ,812, /7/29 15/11/ PROFILE (ΚΟ) # /8/ , ,836, /7/25 1/9/ QUALITY & RELIABILITY (ΚΟ) # /8/ , , , ,434, /6/28 12/6/ REDS (ΚO) /8/ , , , ,456, /6/21 2/8/ SPACE HELLAS (ΚΟ) /6/ , Ενότητα 2, 4/8

14 Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Τετάρτη, 14 Αυγούστου, 213 Πληθος Χρεογράφων Ονομ. Αξία Μερίσματα [1] Ημερ.Τελευτ.Αποκοπής Μέρισμα [2] Δικαίωμα Σημ. Χρεόγραφα κλεισίματος % μεταβ. Προηγ. Κλείσιμοημ/νία Άνοιγμα Κατωτ Ανωτ Τελ Σταθμ Τελευταία ζήτηση [7] Τελευταία προσφορά [7] P/E Πράξεις Αξία μετά φ. Χρήση Συναλλαγών Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. ) [3,5] Χαμηλό έτους Υψηλό έτους Κλάδος [4] Κύρια Αγορά 54,888, /4/213 22/3/ TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ) /8/ , , , ,627, /11/1992 3/12/ UNIBIOS (ΚΟ) # /8/ ,8 17 4, , Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (Δ.Α.Κ.) 294, /6/ NBGAM ETF ΓΔ Χ.Α /8/ , /11/ NBGAM ETF GREECE & TURKEY /8/ ,848, /1/ ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap /8/ ,1 3 22, Χαμηλή Διασπορά 49,152, /8/24 8/3/ ΑΘΗΝΑ (ΚΟ) /8/ , ,9, /6/23 4/11/ ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ (ΚΟ) /8/ , , , ,3, /7/29 13/12/ ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ (ΚΟ) /7/ , 2 1,4. 7, ,418, /6/213 27/6/ ΓΕΚΕ (ΚΑ) /8/ , ,322, /3/22 8/4/ ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) /8/ , ,82, /7/21 21/11/ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓΕΤ (ΚΟ) # /8/ ,64 9 2, , ,44, /4/21 6/3/ ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ (ΚΟ) /8/ , ,, /6/28 7/3/ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ (ΚΟ) #.82 13/8/ , ,76, /6/213 16/7/ ΚΑΡΕΛΙΑ (ΚΑ) # /8/ , , ,7, /7/21 29/8/ ΚΕΠΕΝΟΥ ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) /8/ , ,364, /7/21 1/8/ ΛΑΜΨΑ (ΚΟ) /8/ , , ,926, /7/28 21/6/ ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΕ (ΚΟ) /8/ , ,24, /7/25 3/9/ ΠΕΡΣΕΥΣ (ΚΟ) /8/ , ,, /4/21 29/6/ ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ (ΚΟ) # /8/ , ,66, /7/29 29/12/ ATTICA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) /8/ , , , Επιτήρηση 33,31, /6/23 8/7/ ΑΕΓΕΚ (ΚΟ) /8/ , , ,87, /5/28 26/9/ ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Α.Ε. (ΚΟ) /8/ , ,373, /7/28 28/2/ ΑΝΕΚ (ΚΟ) #.84 13/8/ ,29 9 1, , , /7/28 28/2/ ΑΝΕΚ (ΠΟ `9) /8/ , ,969, /7/28 28/2/ ΑΝΕΚ (ΠΟ `96) /8/ , ,644, /7/28 2/9/ ΑΤΤΙ - ΚΑΤ (ΚΟ) #.35 13/8/ , ,229, /6/25 23/9/ ΒΑΡΑΓΚΗΣ (ΚΟ) /8/ , ,175, /6/22 21/6/ ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ (ΚΑ) /8/ ,579, /8/26 2/8/ ΒΙΟΤΕΡ (ΚΟ) /8/ , , ,, /6/28 8/4/ ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ (ΚΟ) /6/ ,159, /6/28 29/12/ ΔΙΑΣ ΙΧΘ/ΓΕΙΕΣ (ΚΟ) /6/ , ,878, /7/26 22/3/ ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΟ) # /8/ , Ενότητα 2, 5/8