Η ενεργός διατομή της αλληλεπίδρασης μιονίου με την ύλη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ενεργός διατομή της αλληλεπίδρασης μιονίου με την ύλη"

Transcript

1 Β Η ενεργός διατοή της αλληλεπίδρασης ιονίου ε την ύλη Εισαγωγή Στο παρόν Παράρτηα παρουσιάζουε τον συναρτησιακό τύπο των ενεργών διατοών των κυρίαρχων αλληλεπιδράσεων των ιονίων ε τα άτοα του έσου στο οποίο διαδίδεται. Στις αλληλεπιδράσεις αυτές οφείλεται η απώλεια ενέργειας των ιονίων κατά την διάδοση τους στο έσο. Οι αλληλεπιδράσεις αυτές είναι κατά σειρά παρουσίασης: η ακτινοβολία πέδησης, η φωτοπυρηνική αλληλεπίδραση και η δηιουργία ζευγών ηλεκτρονίου-ποζιτρονίου. Στην συνέχεια αυτού του παραρτήατος χρησιοποιούε τον ακόλουθο κοινό συβολισό και για τις τρεις διαδικασίες: m, και Μ είναι οι άζες του ηλεκτρονίου, του ιονίου και των πυρήνων του έσου, αντίστοιχα, Ε=Ε είναι η συνολική ενεργεία του ιονίου, δηλαδή το άθροισα της κινητικής και της ενέργειας ηρείας, Ε=Τ+, Ζ και Α είναι ο ατοικός και αζικός αριθός του υλικού του έσου, Ν Α είναι ο αριθός του Avogadro, α είναι η σταθερά λεπτής υφής, είναι η βάση των φυσικών λογαρίθων. Β.1 Ακτινοβολία Πέδησης Η ακτινοβολία πέδησης αφορά την διαδικασία X Xγ, όπου X είναι οποιοδήποτε φορτισένο σωάτιο του έσου (πυρήνας ή ηλεκτρόνιο). Κατά την ακτινοβολία πέδησης εκπέπεται ένα φωτόνιο γ όταν το ιόνιο επιβραδύνεται από το ηλεκτρικό πεδίο του σωατίου X. Η ακτινοβολία πέδησης κυριαρχεί των άλλων διαδικασιών (δηιουργία ζευγών και φωτοπυρηνική αλληλεπίδραση) στην περιοχή των καταστροφικών συγκρούσεων (catastrophic brmsstrahlung), όταν δηλαδή η ενέργεια του εκπεπόενου φωτονίου είναι συγκρίσιη ε την ενέργεια του ιονίου. Σε υψηλές ενέργειες ( E 1TV ), η ακτινοβολία πέδησης συνεισφέρει ε περίπου 4% στην συνολική απώλεια ενέργειας των ιονίων κατά την διάδοση τους στην ύλη. Η διαφορική ενεργός διατοή αλληλεπίδρασης του ιονίου ε ένα φορτισένο σωάτιο (ηλεκτρόνιο ή ατοικός πυρήνας) του έσου διάδοσης, έσω ακτινοβολίας 311

2 πέδησης έχει την συναρτησιακή ορφή (εκφρασένη σε ονάδες Β5]: cm /( g GV ) ) [Β1- dσ ( E, ε, Z, A) 16 m 1 3 = α NA( r) Z( ZΦ n +Φ)(1 υ+ υ ) dε 3 εa 4 = αν ε εmax = E (Β.1) όπου ε = E E είναι η απώλεια ενέργειας του ιονίου, οπότε και η ενέργεια του εκπεπόενου φωτονίου. Επιπλέον, στην σχέση (Β.1), r παριστά την κλασσική ακτίνα του ηλεκτρονίου και ιονίου. Ο όρος Φ n διάδοσης και εκφράζεται ως: ( ( ) ) Φ n = ln ; ( ) = Ο όρος 1/3 BZ + δ Dn 1/3 D n m+ δ BZ υ = ε / E είναι η ποσοστιαία απώλεια ενέργειας του παριστά την συνεισφορά των ατοικών πυρήνων του έσου αν το όρισα του λογάριθου είναι αρνητικό. Φ και εκφράζεται ως: (Β.) παριστά την συνεισφορά των ατοικών ηλεκτρονίων του έσου διάδοσης /3 BZ Φ = ln ; δ /3 1 + ( m δ BZ + ) m = = + (Β.3) αν ε εmax E /(1 / me); = αν το όρισα του λογάριθου είναι αρνητικό. Για όλα τα άτοα του έσου διάδοσης, εκτός από το υδρογόνο, οι παράετροι που φαίνονται στις σχέσεις (Β.) και (Β.) έχουν τις ακόλουθες τιές: / /( ); δ = ε EE = υ E ε (11/ Z ).7 D n = Dn, Dn = 1.54 A ; B= 183, B = 149. Για το υδρογόνο ( Z = 1) B=.4, B = 446, D = D. Η προηγούενες σχέσεις της συναρτησιακής ορφής της ενεργού διατοής προϋποθέτουν ότι: 1. E, δηλαδή η υπέρ-σχετικιστική προσέγγιση χρησιοποιείται,. E V 1, 6 3. υ 1. n n 31

3 Επιπλέον η διόρθωση Coulomb (για εγάλα Ζ) δεν συπεριλαβάνεται. Έχει δειχθεί ότι για ακτινοβολία πέδησης από ιόνια η διόρθωση αυτή είναι πολύ ικρή [Β5]. Η ολοκλήρωση της διαφορικής ενεργού διατοής για όλες τις επιτρεπόενες τιές της ενέργειας του εκπεπόενου φωτονίου (δηλαδή για ε<τ, της κινητικής ενέργειας του ιονίου) δίνει την ολική ενεργό διατοή: T σ tot ( E) = σ( E, ε) dε. (Β.4) Β. Φωτοπυρηνική αλληλεπίδραση ιονίου ε πυρήνα Η ανελαστική αλληλεπίδραση των ιονίων ε τους πυρήνες του έσου διάδοσης είναι σηαντική για υψηλές ενέργειες του ιονίου ( E 1GV ), και για σχετικά εγάλες εταφορές ενέργειας ν (ν/ε>1 - ). Είναι ιδιαίτερα σηαντική για ελαφρά υλικά (ικρό Α) και για την ελέτη της απόκρισης των ανιχνευτών σε υψηλοενεργειακά ιόνια και σε αδρονικούς καταιονισούς που δηιουργούνται από τα ιόνια (η φωτοπυρηνική αλληλεπίδραση παράγει ένα αδρονικό καταιονισό). Σε ενέργειες τάης TV συνεισφέρει ε ένα ποσοστό ~1% στην απώλεια ενέργειας του ιονίου κατά την διάδοση του στο έσο ανίχνευσης. Για E 1GV η διαφορική ενεργός διατοή εκφρασένη σε ονάδες cm /( g GV ) έχει ως εής [B6-B11]: dσ ( E, ν ) =Ψ( ν ) Φ ( E, υ), (Β.5) dν όπου ν = E E και υ = ν / E η εταφορά ενέργειας και το ποσοστό της εταφερόενης ενέργειας από το ιόνιο στον πυρήνα, αντίστοιχα. Επίσης Ψ α Aff NA 1 ( ν) = σγ N ( ν) π A ν, (Β.6) E (1 υ) υ 1 + υ Λ (1 υ) Φ ( E, υ) = υ 1+ 1 υ+ 1+ ln Λ Eυ Λ Eυ Λ M Λ (Β.7) όπου Λ =.4 GV και A A A.89 ff = ο ενεργός αζικός αριθός που συπεριλαβάνει την πυρηνική σκίαση. Στην σχέση (Β.6) ο όρος σ ( ν ) αντιστοιχεί στην ενεργό διατοή αλληλεπίδρασης φωτονίου γ, ενέργειας ν ε isoscalar γ N 313

4 νουκλεόνιο και έχει υπολογιστεί [B1] από πειραατικά δεδοένα φωτοπαραγωγής (photoproduction). Β.3 Παραγωγή ζευγών ηλεκτρονίου-ποζιτρονίου από ιόνια Η απευθείας παραγωγή ζευγών ηλεκτρονίου-ποζιτρονίου από τα ιόνια στο ηλεκτρικό πεδίο ενός ατοικού πυρήνα του έσου διάδοσης είναι η κυρίαρχη διαδικασία απώλειας ενέργειας των ιονίων σε ένα εγάλο εύρος ενεργειών. Σε TV ενέργειες ιονίου η ενεργός διατοή της διαδικασίας αυτής υπερέχει των άλλων διαδικασιών για εταφορά ενέργειας από 1MV ως και.1e (για εγαλύτερες ενέργειες κυριαρχεί η καταστροφική ακτινοβολία πέδησης-catastrophic Brmsstrahlung). Η διαφορική ενεργός διατοή για απευθείας παραγωγή ζευγών ηλεκτρονίωνποζιτρονίων είναι [B1-B14]: ρmax A( ) (,,, ) dσ( Z, A, E, ε) 4 Z( Z + ζ) 1υ = N αr G Z E υρdρ dε 3π A ε (Β.8) όπου GZE (,, υρ, ) ( / ) Φ = B και L,,,, =Φ + m Φ Φ = όταν Φ <., Οι όροι B και B δεν εαρτώνται από τον αζικό και ατοικό αριθό του πυρήνα και έχουν ως εής: B 1 1ρ β = [( + ρ )(1 + β) + (3 + ρ )]ln (3 + ρ ) ; 1+ 1 [(3 ) (1 )] 3 B ρ + β + ρ για 1 ; B 3β 1 = + ρ + + β ρ + (1 ) 1 (1 )(1 ) ln(1 ) (1 ) ρ β β ρ 1+ B [(5 ρ ) + β(3 + ρ )] για Επιπλέον, (1 )(1 );

5 υ (1 ) = ρ, β = υ, 4 m (1 υ) (1 υ) L = ln 1+ AZ (1 + )(1 + Y) * 1/3 * 1/3 m A Z (1 )(1 + + Y ) Eυ(1 ρ ) 1/3 1 3mZ ln 1 + (1 + )(1 + Y ) ; L = ln * 1/3 ( / maz ) (1+ 1/ )(1 + Y ) 1+ * 1/3 (1 )(1 m A Z Eυ (1 ρ ) 1/3 ln Z (1 1/ )(1 Y ). + + Y ) όπου * A = 183. Οι συναρτήσεις L, συπεριλαβάνουν τις απαραίτητες διορθώσεις για το έγεθος των πυρήνων [B1,B13] και εκφράζονται ως: Y = 5 ρ + 4 β(1 + ρ ) (1 + 3 β) ln(3+ 1/ ) ρ β( ρ ), 4+ ρ + 3 β(1 + ρ ) Y =, 3 3 (1 + ρ )( + β)ln(3 + ) + 1 ρ ρ υ max = [16 / E (1 )] 14 m/ Eυ. Η συνάρτηση ζ ( E, Z ) στην είσωση (Β.8) παριστά την συνεισφορά των ατοικών ηλεκτρονίων του έσου διάδοσης στην αλληλεπίδραση. Η συνάρτηση αυτή προσεγγίζεται ως εής: E /.73ln.6 /3 1 + γ1z E/ ζ ( EZ, ) =, E /.58ln.14 + γ 1/3 1 Z E/ ζ ( EZ, ) = αν ο αριθητής είναι αρνητικός ή η ενέργεια του ιονίου είναι ικρότερη 5 από 35 φορές την ενέργεια ηρείας του ( E 35 ). Επίσης γ 1 = και γ = Η ανωτέρω σχέσεις ισχύουν για όλα τα ατοικά στοιχεία εκτός από το υδρογόνο. Για το υδρογόνο η ακόλουθες παράετροι αλλάζουν τιή: * A = 183.4, 315

6 5 5 γ = 4.4 1, 5 5 γ = Αναφορές [Β1] S.R.Klnr, R.P.Kokoulin, A.A.Ptrukhin. Prprint MEPhI 4-95, Moscow, 1995; CERN SCAN [Β] S.R.Klnr, R.P.Kokoulin, A.A.Ptrukhin. Phys. Atomic Nucli, 6 (1997) 576. [Β3] A.A.Ptrukhin, V.V.Shstakov. Canad.J.Phys., 46 (1968) S377. [Β4] Yu.M.Andryv, L.B.Bzrukov, E.V.Bugav. Phys. Atomic Nucli, 57 (1994) 66. [Β5] Yu.M.Andrv, E.V.Bugav, Phys. Rv. D, 55 (1997) 133. [Β6] V.V.Borog and A.A.Ptrukhin, Proc. 14th Int.Conf. on Cosmic Rays, Munich,1975, vol.6, p [Β7] L.B.Bzrukov and E.V.Bugav, Sov. J. Nucl. Phys., 33, 1981, p.635. [Β8] L.N.Hand. Phys. Rv., 19, 1834 (1963). [Β9] S.J.Brodsky, F.E.Clos and J.F.Gunion, Phys. Rv. D6, 177 (197). [Β1] D.O. Caldwll t al., Phys. Rv. Ltt., 4, 553 (1979). [Β11] V.V.Borog, V.G.Kirillov-Ugryumov, A.A.Ptrukhin, Sov. J. Nucl. Phys., 5, 1977, p.46. [Β1] R.P.Kokoulin and A.A.Ptrukhin, Proc. 11th Intrn. Conf. on Cosmic Rays, Budapst, 1969 [Acta Phys. Acad. Sci. Hung.,9, Suppl.4, p.77, 197]. [Β13] R.P.Kokoulin and A.A.Ptrukhin, Proc. 1th Int. Conf. on Cosmic Rays, Hobart, 1971, vol.6, p.436. [Β14] S.R.Klnr, Phys. Atomic Nucli, 61 (1998)

Διάδοση των Μιονίων στην Ύλη

Διάδοση των Μιονίων στην Ύλη 4 Διάδοση των Μιονίων στην Ύλη Εισαγωγή Σε αυτό το Κεφάλαιο περιγράφουε τις φυσικές διαδικασίες που συνεισφέρουν στην απώλεια ενέργειας ενός ιονίου καθώς αυτό διαδίδεται σε ένα έσο, όπως το νερό ή ο πάγος.

Διαβάστε περισσότερα

Τα νετρίνα ως πηγή πληροφοριών

Τα νετρίνα ως πηγή πληροφοριών Τα νετρίνα ως πηγή πληροφοριών Εισαγωγή Το Σύπαν έχει εξερευνηθεί έσω του ηλεκτροαγνητικού φάσατος, από ραδιοκύατα ως και ακτίνες γάα υψηλής ενέργειας. Η δυνατότητα εξερεύνησης του ε την χρήση ενός νέου

Διαβάστε περισσότερα

Προσομοίωση του Ανιχνευτή

Προσομοίωση του Ανιχνευτή 9 Προσομοίωση του Ανιχνευτή Εισαγωγή Μετά από την αλληλεπίδραση, μέσω της ανταλλαγής φορτισμένων (Charge Current Interaction), των υψηλό-ενεργειακών μιονικών νετρίνων με την ύλη παράγονται σχετικιστικά

Διαβάστε περισσότερα

δ-ray με κινητική ενέργεια T e και ορμή p e παράγεται σε μια γωνία Θ q, p

δ-ray με κινητική ενέργεια T e και ορμή p e παράγεται σε μια γωνία Θ q, p δ rays Κατά τον ιονισμό το εκπεμπόμενο θα έχει κινητική ενέργεια : 0 T T max q, p δ-ray με κινητική ενέργεια T και ορμή p παράγεται σε μια γωνία Θ T p cosθ = p T max max όπου p max η ορμή ενός με τη μέγιστη

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΙΓΙΣΜΟΙ ΚΟΣΜΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΙΓΙΣΜΟΙ ΚΟΣΜΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΙΓΙΣΜΟΙ ΚΟΣΜΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ Ατρείδης Γιώργος ΑΜ: 4147 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Σπ. Δεδούσης

Διαβάστε περισσότερα

Το Καθιερωμένο Πρότυπο των Βασικών Αλληλεπιδράσεων και η Κοσμική Ακτινοβολία

Το Καθιερωμένο Πρότυπο των Βασικών Αλληλεπιδράσεων και η Κοσμική Ακτινοβολία 1 Το Καθιερωμένο Πρότυπο των Βασικών Αλληλεπιδράσεων και η Κοσμική Ακτινοβολία Εισαγωγή Στο παρόν Κεφάλαιο συνοψίζονται οι αρχές που διέπουν τον κόσμο των στοιχειωδών σωματιδίων στο πλαίσιο του Καθιερωμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ Διδακτορική Διατριβή Απόστολου Γ. Τσιριγώτη (20/12/2004) Λειτουργικά χαρακτηριστικά και ανιχνευτική ικανότητα πρότυπου

Διαβάστε περισσότερα

Ύλη έβδοµου µαθήµατος

Ύλη έβδοµου µαθήµατος ιάλεξη 7 η Ύλη έβδοµου µαθήµατος Φασµατοσκοπία απορρόφησης ακτίνων Χ, Φασµατοσκοπία οπισθοσκέδασης Rutherford, Φασµατοσκοπία ηλεκτρονίων Auger, Φασµατοσκοπία µάζας δευτερογενών ιόντων. Φασµατοσκοπία απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

Διάσπαση σωµατιδίων. = m C 2 + p 2 = m C 2 + E B 2! m B E C = (E B = (E C. p B. , p), p C. ,- p) = (m A , 0) p A = E B. + m C 2 + E B 2! m B.

Διάσπαση σωµατιδίων. = m C 2 + p 2 = m C 2 + E B 2! m B E C = (E B = (E C. p B. , p), p C. ,- p) = (m A , 0) p A = E B. + m C 2 + E B 2! m B. πριν: µετά: Διάσπαση σωµατιδίων p A = (m A, 0) p B = (E B, p), p C = (E C,- p) E C = m C + p = m C + E B! m B m A = E B + m C + E B! m B " ( m A! E ) B = m C + E B! m B " m A! m A E B = m C! m B " E B

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠAIΔΕYΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠAIΔΕYΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠAIΔΕYΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑ και ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΖΩΝΕΣ Το ηλεκτρικό πεδίο Εξ ορισµού ηλεκτρικό πεδίο είναι ο χώρος που έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ Στο κεφάλαιο αυτό θα ας απασχολήσουν έλεγχοι στατιστικών υποθέσεων που αναφέρονται στις έσες τιές και αναλογίες πληθυσών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Κβαντική Μηχανική ΙΙ - Περιλήψεις, Α. Λαχανάς

Κεφάλαιο 1. Κβαντική Μηχανική ΙΙ - Περιλήψεις, Α. Λαχανάς Κεφάλαιο 1 Κβαντική Μηχανική ΙΙ - Περιλήψεις, Α. Λαχανάς 2 Κβαντική Μηχανική ΙΙ - Περιλήψεις, Α. Λαχανάς 1.1 Ατοµο του Υδρογόνου 1.1.1 Κατάστρωση του προβλήµατος Ας ϑεωρήσουµε πυρήνα ατοµικού αριθµού Z

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της ακτινοβολίας γ µε τη βοήθεια απαριθµητή Geiger - Muller

Μελέτη της ακτινοβολίας γ µε τη βοήθεια απαριθµητή Geiger - Muller ΑΠ1 Μελέτη της ακτινοβολίας γ µε τη βοήθεια απαριθµητή Geiger - Muller 1. Σκοπός Στην άσκηση αυτή γίνεται µελέτη της εξασθενήσεως της ακτινοβολίας γ (ραδιενεργός πηγή Co 60 ) µε την βοήθεια απαριθµητή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΧΩΡΟΥ ΣΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΧΩΡΟΥ ΣΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΧΩΡΟΥ ΣΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Σ. ΒΛΑΧΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ, Μ. ΖΑΜΑΝΗ, Α. ΛΙΟΛΙΟΣ, Μ. ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ, Η. ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Χ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ, Μ. ΖΑΜΑΝΗ, Α. ΛΙΟΛΙΟΣ, Μ. ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ, Η. ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Χ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ, Μ. ΖΑΜΑΝΗ, Α. ΛΙΟΛΙΟΣ, Μ. ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ, Η. ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 Χ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ, Μ. ΖΑΜΑΝΗ, Α. ΛΙΟΛΙΟΣ, Μ. ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ, Η. ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Το Οπτικό Στοιχείο του πειράματος ΝΕΣΤΩΡ και οι πηγές οπτικού θορύβου

Το Οπτικό Στοιχείο του πειράματος ΝΕΣΤΩΡ και οι πηγές οπτικού θορύβου 6 Το Οπτικό Στοιχείο του πειράματος ΝΕΣΤΩΡ και οι πηγές οπτικού θορύβου Εισαγωγή Η βασική μονάδα ενός υποθαλάσσιου τηλεσκοπίου νετρίνων είναι ο φωτοπολλαπλασιαστής ο οποίος ανιχνεύει την ακτινοβολία Cherenkov

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΜΟΥ Ι ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΜΟΥ Ι ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΜΟΥ Ι ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΑΣΚΗΣΗ 1. ΜΙΚΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΚΥΜΑΤΟΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΑΣΚΗΣΗ 2. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΥΓΡΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΑΣΚΗΣΗ 3. ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΑΣΚΗΣΗ 4. ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΘΕΡΜΟΫΓΡΟΜΕΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ιδιότητες των πυρήνων

1. Ιδιότητες των πυρήνων . Ιδιότητες των πυρήνων To πρότυπο του Rutherford για το άτομο είναι όμοιο με αυτό του ηλιακού μας συστήματος. Το άτομο είναι σχεδόν άδειο στο εσωτερικό του. Ο πυρήνας ενός ατόμου μπορεί να θεωρηθεί σαν

Διαβάστε περισσότερα

K4: Η Εξίσωση Schrödinger & ο Κβαντικός Μικρόκοσμος

K4: Η Εξίσωση Schrödinger & ο Κβαντικός Μικρόκοσμος Σύγχρονη Φυσική Ι, Μέρος Δεύτερο Περιεχόμενα K0. Εισαγωγή Π1: Παράρτημα Οπτικής K1: Σωματιδιακή Φύση των ΗΜ Κυμάτων Π: Παράρτημα (Η Δυναμική Ενέργεια σε Σταθερό Ηλεκτρικό Πεδίο) K: Σωματιδιακή Φύση της

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 7: Ανάλυση ιασποράς µε έναν παράγοντα (One way Analysis of Variance)

Ενότητα 7: Ανάλυση ιασποράς µε έναν παράγοντα (One way Analysis of Variance) Ενότητα 7: Ανάλυση ιασποράς ε έναν παράγοντα Oe wy yss of Vrce Σε αυτή την ενότητα θα εξετάσουε ένα ειδικό πρόβληα γραικής παλινδρόησης το ο- ποίο εφανίζεται αρκετά συχνά στις εφαρογές. Συγκεκριένα θέλουε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 6 ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ γ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΗ

ΑΣΚΗΣΗ 6 ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ γ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΗ ΑΣΚΗΣΗ 6 ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ γ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΗ Τα φυτά µπορούν να προσλάβουν ραδιενεργά στοιχεία είτε απευθείας απο τον αέρα (άµεση ρύπανση), είτε να τα απορροφήσουν απο το έδαφος (έµµεση ρύπανση).

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 2

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 2 ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 006 ΕΙΣΑΓΩΓΗ.... ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ... 3. Τα θεελιώδη θεωρήατα της

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματική μελέτη του πλάσματος που παράγεται από αλληλεπίδραση laser με γραφίτη

Πειραματική μελέτη του πλάσματος που παράγεται από αλληλεπίδραση laser με γραφίτη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Μεταπτυχιακή εργασία Πειραματική μελέτη του πλάσματος που παράγεται από αλληλεπίδραση laser με γραφίτη Καστανά Μαρία Επιβλέπων Καθηγητής: Σ. Κουρής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΘΕΡΙΝΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/11/2013

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΘΕΡΙΝΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/11/2013 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΘΕΡΙΝΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/11/2013 ΘΕΜΑ Α Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις Α1-Α4 και δίπλα το γράμμα

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ:

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ INVERTER ΣΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή: Στο γύρισμα του 19 ου προς 20 ο αιώνα. Κλασσική Φυσική. dp dt Κίνηση σωματιδίων κάτω από την επίδραση δυνάμεων F = Κλασσική Μηχανική

Εισαγωγή: Στο γύρισμα του 19 ου προς 20 ο αιώνα. Κλασσική Φυσική. dp dt Κίνηση σωματιδίων κάτω από την επίδραση δυνάμεων F = Κλασσική Μηχανική Εισαγωγή: Στο γύρισμα του 19 ου προς 0 ο αιώνα Κλασσική Μηχανική Κλασσική Φυσική Νόμος του Νεύτωνα F dp dt Κίνηση σωματιδίων κάτω από την επίδραση δυνάμεων Θεωρία Πεδίων 1. Πεδίο Βαρύτητας. Ηλεκτρομαγνητικό

Διαβάστε περισσότερα

VOGEL-Αντλίες ε σπειροειδές περίβληα Σειρά προϊόντων: LSB

VOGEL-Αντλίες ε σπειροειδές περίβληα Σειρά προϊόντων: LSB el VOGEL-Αντλίες ε σπειροειδές περίβληα Σειρά προϊόντων: LSB Οδηγίες εκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης el ιαφυλάξτε τις για ελλοντική χρήση! Λάβετε υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ Δ Ο Μ Η Κ Α Ι ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ «Μπορεί και μακριά πολύ μέσα στων ουρανών τ' αποκαΐδια την Ανδρομέδα, την Άρκτο ή την Παρθένο... Άραγες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑ.Λ. Β ΟΜΑ ΑΣ ΦΥΣΙΚΗ I ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΕΠΑ.Λ. Β ΟΜΑ ΑΣ ΦΥΣΙΚΗ I ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 1 ΕΠΑ.Λ. Β ΟΜΑ ΑΣ ΦΥΣΙΚΗ I ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1- και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Σχετικά µε τις ιδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ ο ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Στις ερωτήσεις - να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα, που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Το έτος 2005 ορίστηκε ως έτος Φυσικής

Διαβάστε περισσότερα