Η «νομιμοποίηζη» ηης Γημιοσργικής Γραθής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η «νομιμοποίηζη» ηης Γημιοσργικής Γραθής"

Transcript

1 1 Η «νομιμοποίηζη» ηης Γημιοσργικής Γραθής Κωηόποσλος Η. Τριανηάθσλλος Λέκηορας Δλληνικής και Παιδικής Λογοηετνίας Πανεπιζηήμιο Γσηικής Μακεδονίας ΠΔΡΙΛΗΨΗ Η διδαζκαλία ηης Δημιοσργικής Γραθής ως γνωζηικού ανηικειμένοσ ζε προπηστιακά και μεηαπηστιακά επίπεδα ηην «νομιμοποιεί» ως ένα ζώμα γνώζεων και ένα ζύνολο εκπαιδεσηικών ηετνικών ποσ μεηαδίδοσν ασηή ηην γνώζη. Προζδίδεηαι έηζι ζηην γραθή ένας κοινωνικός ρόλος και καηαρρίπηονηαι οι μύθοι πως η ζσγγραθή δεν μπορεί να διδατθεί και παραμένει κάηι ποσ εμπνέεηαι από μούζες και πραγμαηώνεηαι από ιδιοθσίες. Διερεσνάηαι, επίζης, ηο διαθοροποιηηικό ζηοιτείο ηης Δημιοσργικής Γραθής από ηα σπόλοιπα γνωζηικά ανηικείμενα και ηη διδαζκαλία ηοσς ζηοσς πανεπιζηημιακούς τώροσς, καθώς αναθέρεηαι ζε μία δραζηηριόηηηα ή ζε ένα ζύνολο δράζεων και ηην ίδια ζηιγμή εγκολπώνει ένα ζηοταζμό ηόζο ηης δραζηηριόηηηας, όζο και ηοσ παραγόμενοσ αποηελέζμαηος. Ανηί ειζαγωγικών Ο όξνο «Γεκηνπξγηθή Γξαθή», 1 πξνζπάζεηα απόδνζεο ηνπ αγγινζαμνληθνύ «creative writing», παξαπέκπεη επζύο εμαξρήο ζε δηθνξνύκελα λνήκαηα. Καη εάλ ε ιέμε «Γξαθή» καο πξνζαλαηνιίδεη επθνιόηεξα ζε θάηη πην ζπγθεθξηκέλν, δελ κπνξνύκε λα ηζρπξηζηνύκε ην ίδην γηα ην πξώην «ζπλζεηηθό» ηνπ, ηελ ιέμε «Γεκηνπξγηθή». Ζ ηδέα ηεο αληηκεηώπηζεο ηνπ αλζξώπνπ σο δεκηνπξγηθνύ όληνο είλαη πξντόλ ηεο αλζξσπηζηηθήο αλαγέλλεζεο θαη κάιηζηα κε ηηαιηθή θαηαγσγή. Σηα ρξόληα απηά ε θαιιηηερληθή δξαζηεξηόηεηα ραξαθηεξίδεηαη πιένλ σο «δεκηνπξγία» (Williams 1965:19-20). Σηελ αξραηόηεηα ε πνηεηηθή παξαγσγή αλαθεξόηαλ σο «κίκεζε» επεξεαζκέλε από ηελ επηρεηξεκαηνινγία, αιιά θαη ην θύξνο ηνπ Πιάησλα θαη ηνπ Αξηζηνηέιε, νη νπνίνη πάλησο δηαθσλνύζαλ γηα ηελ αμία ηεο. Ζ Αλαγέλλεζε όκσο καο επαλαζπζηήλεη ηελ ηδέα ηεο πνίεζεο σο «δεκηνπξγίαο». Ζ πνηεηηθή πξάμε αληηκεησπίδεηαη σο αληίζηνηρε κε ηελ ζετθή: «Καλέλαο δελ δηθαηνύηαη ηνλ ηίηιν ηνπ Γεκηνπξγνύ, παξά κόλν ν Θεόο θαη ν 1 Σην εμήο γηα ιόγνπο ζπληνκία Γ.Γ.

2 2 πνηεηήο» ζα γξάςεη ραξαθηεξηζηηθά ν Torquato Tasso (Williams 1988:82). Αξθεηά ρξόληα αξγόηεξα, ε ηδέα ηνπ πνηεηή δεκηνπξγνύ εηζάγεηαη ζηελ Διηζαβεηηαλή Αγγιία από ηνλ Sir Philip Sidney ζην An Apology for Poetry. Ο Sidney εθθηλεί από ηελ αξηζηνηειηθή άπνςε, πσο ε πνίεζε είλαη κία κηκεηηθή ηέρλε θαη γη απηό είλαη κία αλώηεξε ηέρλε από ηελ Ηζηνξία, θαζώο είλαη πην θνληά ζηε Φηινζνθία θαη ηθαλόηεξε λα αλαπαξαζηήζεη ηελ παγθόζκηα αιήζεηα. Θεσξεί όηη ε πνίεζε μεπεξλά αθόκα θαη ηε Φηινζνθία ζε όξνπο απνηειεζκαηηθόηεηαο θαη είλαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ε θνξσλίδα όισλ ησλ αλζξώπηλσλ επηζηεκώλ. Πεγαίλεη κάιηζηα πην καθξηά από ηνλ Αξηζηνηέιε, ππνζηεξίδνληαο πσο ν πνηεηήο πεξηθξνλεί ηελ απιή κίκεζε ηεο θύζεο θαη κε ηελ ξώκε ηεο πξνζσπηθήο ηνπ επηλόεζεο δεκηνπξγεί έλαλ θόζκν ζεκαληηθόηεξν θαη ζπνπδαηόηεξν από ηνλ θπζηθό (Dawson 2005:24). Οη πνιιαπιέο θαη δηαθνξεηηθέο εξκελείεο πνπ έρνπλ απνδνζεί θαηά θαηξνύο ζηελ έλλνηα ηεο «δεκηνπξγηθόηεηαο», αιιά θαη νη ζρεηηθέο έξεπλεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί πξνέξρνληαη από κειεηεηέο ησλ πεξηζζόηεξσλ έγθπξσλ θαη κε επηζηεκνληθώλ πεδίσλ. Άιινηε πξνζεγγίδεηαη κέζα από ηελ εμέηαζε ηνπ δεκηνπξγηθνύ «πξντόληνο» θαη άιινηε κέζα από ηελ πξνζπάζεηα δηεξεύλεζεο ησλ γλσζηηθώλ δηαδηθαζηώλ πνπ νδεγνύλ ζηελ παξαγσγή ηνπ. Πξόθεηηαη γηα έλα παξάδνμν, όπσο ραξαθηεξίδεηαη από ηελ Boden (1994), κηαο θαη νθείιεηαη ζ έλα ζύλζεην πιέγκα από γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ θαζηζηά εμίζνπ πεξίπινθε ηελ ηαπηόρξνλε δηεξεύλεζή ηνπο. Σην ρώξν ηεο επηζηήκεο ή ηεο ηερλνινγίαο ε δεκηνπξγηθόηεηα αληηκεησπίδεηαη ζαλ ηαπηόζεκε κε ηελ επηλνεηηθόηεηα ή ηελ εθεπξεηηθόηεηα πνπ ζρεηίδεηαη κε θάπνηα θαηλνύξγηα ηδέα ή αλαθάιπςε, ελώ ζην ρώξν ηεο ηέρλεο θάζε θαηαζθεπή κηαο αηζζεηηθήο κνξθήο κπνξεί λα ηδσζεί ζαλ δεκηνπξγία, αλεμάξηεηα από ηελ ζπκθσλία ή ηελ δηάθξηζή ηεο κε θάπνηα θαζηεξσκέλε ηερλνηξνπία. Κη αθόκε, όπσο ζεκεηώλεη ν Arieti (1976), ζην ρώξν ηεο αηζζεηηθήο ην έξγν εθπξνζσπεί ζπλήζσο, όρη κνλάρα ηελ θαηλνύξηα θαηαζθεπή, αιιά θαη ηελ δηαξθή αλαδήηεζε γηα κηα κνξθή, ε νπνία κπνξεί, παξόια απηά, λα κελ νινθιεξώλεηαη πνηέ. Αλ ζ όια ηα παξαπάλσ πξνζηεζεί θαη ε δηάθξηζε αλάκεζα ζηε «δεκώδε» θαη ζηελ «επγελή» δεκηνπξγηθόηεηα (ηδηαίηεξα ζην ρώξν ηεο ηέρλεο) θαη ην γεγνλόο όηη νη αληηιήςεηο γηα ηελ δεκηνπξγηθόηεηα πνηθίιινπλ αλάινγα κε ηηο ηζηνξηθέο επνρέο, όπσο θαη κε δηαθνξεηηθέο θνηλσληθνπνιηηηθέο ζπλζήθεο κέζα ζηηο νπνίεο δηαηππώλνληαη (Carter 2006), ε έλλνηα ηεο δεκηνπξγηθόηεηαο γίλεηαη αθόκε πεξηζζόηεξν νκηριώδεο θαη πξσηετθή. Ζ αδπλακία ηεο πξόηαζεο ελόο επαξθνύο νξηζκνύ γηα ηελ δεκηνπξγηθόηεηα νδεγεί ζηελ αλαδήηεζε εθείλσλ ησλ ηδηνηήησλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ έλα άηνκν σο δεκηνπξγηθό ή ησλ ζπλζεθώλ κέζα ζηηο νπνίεο έλα ππνθείκελν γίλεηαη ή αηζζάλεηαη δεκηνπξγηθό. Δδώ, ε πνιιαπιόηεηα ησλ

3 3 απόςεσλ ζα κπνξνύζε λα ηνπνζεηεζεί αδξά ζ έλα ζπλερέο αλάκεζα ζε δύν γεληθόηεξεο θαηεγνξίεο. Ζ πξώηε επηρεηξεί ηνλ εληνπηζκό ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ εθείλσλ πνπ δηαθξίλνπλ ην δεκηνπξγηθό από ην κε δεκηνπξγηθό άηνκν (Guilford 1968, Barron 1969, Arieti 1976). Ζ δεύηεξε αληηκεησπίδεη ην ζέκα πεξηζζόηεξν νιηζηηθά. Γη απηήλ ε δεκηνπξγηθόηεηα είλαη έλα βαζηθό ραξαθηεξηζηηθό ηεο αλζξώπηλεο ύπαξμεο, ην νπνίν κπνξεί θάησ από ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο λα απειεπζεξώλεηαη ή αληίζεηα, λα αηξνθεί. Από ηηο «εκπεηξίεο αηρκήο» ηνπ Abraham Maslow (Arieti 1976) κέρξη ηελ εγγελή δεκηνπξγηθόηεηα ηνπ αλζξώπηλνπ λνπ ηνπ Raymond Williams θαη ηελ πεξηζζόηεξν ςπρνδπλακηθή άπνςε ηνπ Donald Winnicott (2009) ε ζπγθεθξηκέλε αληίιεςε ππεξβαίλεη ηελ δηάθξηζε αλάκεζα ζε δεκηνπξγηθά θαη κε δεκηνπξγηθά άηνκα θαη απνδέρεηαη ηελ δεκηνπξγηθόηεηα σο έλα νπζηώδεο ραξαθηεξηζηηθό πνπ ζπλδέεη ην άηνκν κε ηνλ εμσηεξηθό θόζκν. Ο Winnicott θάλεη ιόγν γηα δημιοσργική ζσναίζθηζη θαη γεληθεύεη ηνλ όξν ζε βαζκό πνπ λα ηελ ηαπηίδεη κ απηό πνπ πεξηζζόηεξν απ νηηδήπνηε άιιν «θάλεη ην άηνκν λα αηζζάλεηαη όηη ε δσή αμίδεη λα ηε δήζεηο» (Winnicott 1996:122). Γηα ηνλ Winnicott ην άηνκν είλαη πεξηζζόηεξν δεκηνπξγηθό κέζα ζην «παηρλίδη», κηα μεηαβαηική ή δσναμική πεξηνρή ηεο αλζξώπηλεο εκπεηξίαο, πνπ δηεπξύλεηαη πέξα από απηό ζ έλα ζύλνιν πνιηηηζκηθώλ θαηλνκέλσλ, ελώ «ζπκκνξθσκέλεο» δσέο βηώλνπλ όζνη αδπλαηνύλ λα παίμνπλ. Αλάκεζά ηνπο θαη ν ρώξνο ηεο θαιιηηερληθήο δεκηνπξγηθόηεηαο κέζα ζηνλ νπνίν ην δεκηνπξγηθό ππνθείκελν μερσξίδεη ην δεκηνπξγηθό από ην απιώο ηθαλό, όρη κε βάζε θάπνηα ηδηαίηεξε λνεηηθή δεηλόηεηα, αιιά κάιινλ ζε ζρέζε κε ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθόηεηάο ηνπ, όπσο π.ρ. αλεμαξηεζία ζθέςεο, αληηθνκθνξκηζηηθέο ηάζεηο επηκνλή, απηάξθεηα, απηνλνκία, θαη θνηλσληθή επηιεθηηθόηεηα, αιιά θαη από κία ηθαλόηεηα λα ρεηξηζκνύ ησλ εζσηεξηθώλ ζπγθξνύζεσλ κ έλαλ ηξόπν πνπ λα απνδεηθλύεηαη παξαγσγηθόο θαη λα αληακείβεη ην ίδην ην άηνκν (Ross 1978). Αλαδύεηαη έηζη κία εζσηεξηθή δηαιεθηηθή αλάκεζα ζηελ δεκηνπξγηθή πξάμε θαη ζην ζπλαίζζεκα πνπ βηώλεηαη θαηά ηελ ηέιεζή ηεο. Πξόθεηηαη γηα κηα δηαδηθαζία πνπ λνεκαηνδνηεί ην εκπιεθόκελν ππνθείκελν, ελώ ην έξγν πνπ παξάγεηαη δελ εκπίπηεη ζηελ αμηνιόγεζε κε όξνπο θάπνηαο επίζεκεο αληηθεηκεληθήο θξηηηθήο. Σηε δηάξθεηα ηεο δεκηνπξγηθήο πξάμεο ην ππνθείκελν βξίζθεηαη κέζα ζηελ κεηαβαηηθή πεξηνρή ηεο εκπεηξίαο, όπσο απηή νξίδεηαη από ηνλ Winnicot, ελώ ε αληίζηνηρε αίζζεζε ηεο δεκηνπξγηθόηεηαο εθθξάδεηαη από ηελ νινθιεξσηηθή πξνζήισζή ηνπ ζην έξγν πνπ παξάγεη. Το διατρονικό ερώηημα και η πανεπιζηημιακή ηοσ διάζηαζη

4 4 Ζ εξώηεζε γηα ην δηδαθηό ή κε ηεο γξαθήο είλαη ζα ιέγακε ε ζύγρξνλε έθδνζε ηνπ αξραίνπ αθνξηζκνύ poeta nascitur non fit (ην πνίεκα γελληέηαη, δελ γίλεηαη θαη θαη επέθηαζε νη πνηεηέο γελληνύληαη, δελ γίλνληαη) από ηελ Ars Poetica ηνπ Οξάηηνπ. Σε κε ηέηνηνπ είδνπο ζπδήηεζε ζα κπνξνύζε θαλείο λα αλαηξέμεη ζε θηινζνθηθέο ζεσξήζεηο πνπ εθθηλνύλ από ηνλ Πιάησλα, αλ όρη θαη λσξίηεξα. Ζ ζπγθξόηεζε άιισζηε ηεο Γ.Γ. σο επηζηεκνληθνύ θιάδνπ ζηε ζύγρξνλε επνρή κπνξεί λα αλαδεηεζεί ζηελ επαλαπξνζέγγηζε ηεο αξραίαο δξακαηηθήο δηδαζθαιίαο θαη ησλ αζθήζεσλ ηεο αλαγελλεζηαθήο ξεηνξηθήο ζρεηηθά κε ηελ ζπγγξαθηθή ζύλζεζε (Morley 2007: 16). Ζ ηζηνξία ηεο Γ.Γ. μεθηλά ζηελ Αζήλα κε ηνλ Αξηζηνηέιε ( π. Φ.), αιιά έρεη ηηο ξίδεο ηεο πίζσ από απηόλ, θαζώο ε Ποιηηική ηνπ είλαη νπζηαζηηθά έλαο εξκελεπηηθόο απνινγηζκόο εθείλσλ ησλ δεκηνπξγηθώλ πξαθηηθώλ πνπ ζπλέιεμε θαη κειέηεζε θαη πνπ ζην κεηαμύ είραλ γίλεη απνδεθηέο θαη αξηζκνύζαλ ήδε αξθεηά ρξόληα εθαξκνγήο. Ο Αξηζηνηέιεο ππνδεηθλύεη ζηνπο καζεηέο ηνπ ηη λα αλαδεηήζνπλ θαη ηη λα απνθύγνπλ ζηελ ζύλζεζε ησλ πνηεηηθώλ ηνπο δξακάησλ, ην απνηέιεζκα ζην νπνίν πξέπεη λα ζηνρεύνπλ ηέηνηα είδνπο θείκελα, ηα κέζα πνπ ζα ηνπο βνεζήζνπλ λα ην πξαγκαηνπνηήζνπλ, ην πώο ε επίηεπμε ησλ ζηόρσλ πξνζδηνξίδεη θαη θαζνξίδεη ηελ κνξθή ηνπ δξακαηηθνύ θεηκέλνπ, αιιά θαη πνηεο ειιείςεηο κπνξνύλ λα νδεγήζνπλ έλαλ δξακαηνπξγό ζε κηα απνηπρία. Δίλαη θαλεξό πσο αληαλαθιώληαο ηελ επνρή ηνπ, ηνλ απαζρνινύλ νη ζπλέπεηεο ηεο αλζξώπηλεο ζπκπεξηθνξάο. Φξεζηκνπνηεί ην ζέαηξν σο κέζν γηα έλα ηέινο. Αγσληά λα θαηαζηήζεη ζαθέο πσο ε επίδξαζε ηεο ηξαγσδίαο είλαη ιπηξσηηθή θαη «θαζαίξεη» ηνπο ζεαηέο. Ο κέληνξάο ηνπ ν Πιάησλαο αληηκεηώπηδε δηακεηξηθά αληίζεηα ην εγρείξεκα, παξαθηλώληαο γηα ζπλαηζζεκαηηθή ζπγθξάηεζε, αθνύ ζεσξνύζε πσο ε πνίεζε αλαδσνγνλεί ό,ηη πηζηεύνπκε πσο πξέπεη λα εμαζζελίζεη. Ζ αξηζηνηειηθή άπνςε ελππάξρεη ζε πνιινύο ζπγγξαθείο θαη ζηνπο θξηηηθνύο ηνπο. Τν λα κηιάο θαη λα γξάθεηο αληηκεησπίζηεθε δηαρξνληθά σο ηέρλε θαη ε ξεηνξηθή, ε δεκόζηα δειαδή νκηιία, δίδαμε ηα κέζα ηεο πξνθνξηθήο θαη γξαπηήο απνηειεζκαηηθήο πεηζνύο. Αμίδεη εδώ λα ζεκεηώζνπκε πσο ν Αξηζηνηέιεο ζέηεη έλαλ εζηθό ζθνπό ζηε δηδαζθαιία ηεο Γ.Γ., ηνλ νπνίν θιεξνλνκνύλ νη ζύγρξνλεο ηάζεηο ηεο δηδαζθαιία ηεο. Φαξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπκε γηα παξάδεηγκα ην Beyond the Writers Workshop (2001) ηεο Carol Bly, ην νπνίν ζπκπεξηιακβάλεη έλαλ «θώδηθα εζηθήο» γηα ηνπο δάζθαινπο θαη ηνπο καζεηέο ηεο Γ.Γ. Σην πέξαζκα ησλ ρξόλσλ νη απόςεηο γηα ην αλ ε Γ.Γ. δηδάζθεηαη ή όρη δελ έπαςαλ λα είλαη αληηθξνπόκελεο. Αξθεηνύο αηώλεο κεηά ηνλ Αξηζηνηέιε ν Immanuel Kant ππνζηήξημε πσο ν ζπγγξαθηθόο ηξόπνο ράλεηαη όηαλ επηρεηξείηαη ε δηδαζθαιία ηνπ. Τελ άπνςε απηή πηνζέηεζε θαη ν Henry James, ν νπνίνο, απαληώληαο νπζηαζηηθά ζηελ θεκηζκέλε νκόηηηιε ηνπ δηθνύ ηνπ έξγνπ δηάιεμε «The Art of Fiction» ηνπ Walter Besant, επηρεηξεκαηνιόγεζε όηη ην κπζηζηόξεκα

5 5 είλαη κία κνξθή ηέρλεο, ηνπ νπνίνπ όκσο νη λόκνη δελ κπνξνύλ λα δηδαρηνύλ. Ο Beasant, Άγγινο πεδνγξάθνο ήζζνλνο ζεκαζίαο, πίζηεπε πσο νη γεληθνί θαλόλεο πνπ δηέπνπλ ηελ πεδνγξαθία σο κνξθή ηέρλεο κπνξνύλ λα δηδαρηνύλ κε αθξίβεηα, αιιά ζε όζνπο ήδε έρνπλ πξνηθηζηεί κε ηα απαξαίηεηα ραξίζκαηα. Ζ πξσηνπνξηαθή ζπκβνιή ηνπ ηειεπηαίνπ ζπλίζηαηαη ζηελ ίδξπζε ηεο Royal Society of Authors, έλαλ ζεζκό αθηεξσκέλν ζην επαγγεικαηηθό status ησλ ζπγγξαθέσλ. Ο Beasant επεδίσμε λα βειηηώζεη ηε ζέζε ηνπο ζηελ θνηλσλία ππνζηεξίδνληαο όρη θπζηθά ηελ έλλνηα ηεο Γ.Γ., αιιά ηελ ζπνπδαηόηεηα θαη αμηνπηζηία ηεο δηδαζθαιίαο ηεο ηερληθήο ησλ ζπγγξαθέσλ από ηνπο ίδηνπο ηνπο ζπγγξαθείο ζηα Παλεπηζηήκηα (Dawson 2005:8-9). Ζ δεκόζηα ζπδήηεζε γηα ην αλ ε ζπγγξαθή κπνξεί λα δηδαρηεί, ε νπνία δηακνξθσλόηαλ σο εθείλα ηα ρξόληα πεξηζζόηεξν από πξαθηηθνύο παξά θηινζνθηθνύο πξνβιεκαηηζκνύο, αλαπηύρζεθε νπζηαζηηθά ζηα ηέιε ηνπ 19 νπ αηώλα. Τόηε, θαηαγξάθνληαη νη πξώηεο, θνξκαιηζηηθέο, πξνζπάζεηεο λα δηδαρηεί ε ζπγγξαθή είηε κε νδεγίεο ζε εγρεηξίδηα είηε κε ηελ θξηηηθή πνπ γηλόηαλ ζηα ρεηξόγξαθα ησλ εξγαζηεξίσλ. Τελ ίδηα ζηηγκή, εγρεηξίδηα γξαθήο θαη εηδηθόηεξα γξαθήο δηεγεκάησλ άξρηζαλ λα θπθινθνξνύλ ζηελ Ακεξηθή. Ζ Γ.Γ. σο ζύγρξνλνο επηζηεκνληθόο θιάδνο μεθηλά ζηα 1939 κε ηελ ίδξπζε ηνπ Iowa Writer s Workshop, παξόιν πνπ ππήξραλ πξνάγγεινη ηνπ εγρεηξήκαηνο κε ζεκαληηθόηεξν απηόλ ηνπ 47 Workshop ζην Harvard από ηνλ George Baker κεηαμύ 1906 θαη Τν πξώην απηό εξγαζηήξη ηνπ Iowa πξνζθέξζεθε ζ έλα ζεξηλό ηκήκα ζηα 1939 θη ήηαλ αλνηρηό κόλν ζε ζπνπδαζηέο πνπ κπνξνύζαλ λα παξνπζηάζνπλ απνδείμεηο ηεο ηθαλόηεηάο ηνπο λα ζπκκεηάζρνπλ. Ζ επίζεκε ζέζε ηνπ εξγαζηεξίνπ ήηαλ πσο ε ζπγγξαθή δελ κπνξεί λα δηδαρηεί, αιιά όηη ην ηαιέλην κπνξεί λα αλαπηπρζεί (Iowa University 1939:1 ζην Dawson 2005:81). Ζ αλάδπζε ηεο Γ.Γ. σο επηζηεκνληθνύ θιάδνπ ζηελ παλεπηζηεκηαθή θνηλόηεηα ησλ Ζ.Π.Α. ζηηο αξρέο ηνπ 20νύ αηώλα πξαγκαηνπνηείηαη παξάιιεια κε ηηο πξνζπάζεηεο λα αληηθαηαζηαζεί ε ηζηνξηθή θηινινγηθή θαη γισζζνινγηθή αλάιπζε ησλ ινγνηερληθώλ έξγσλ από κία ινγνηερληθή θξηηηθή πνπ λα αμηνινγεί ηελ Λνγνηερλία κε όξνπο πνπ αθνξνύλ ηελ αηζζεηηθή ηεο πνηόηεηα. Τελ επνρή απηή θαηαγξάθεηαη ε αξρή ηεο αλόδνπ ηεο Θεσξίαο, ε νπνία αληηκεησπίδεηαη ζηαδηαθά ζηηο αλζξσπηζηηθέο ζπνπδέο σο κία δηεζλήο lingua franca, ελώ κεξηθά ρξόληα αξγόηεξα ε Νέα Κριηική εδξαηώλεηαη ζεζκηθά σο κία ζπνπδαία παηδαγσγηθή πξαθηηθή, απηή ηεο θεηκεληθήο απηνλνκίαο. Ζ Γ.Γ. σο γλσζηηθό πεδίν αλαπηύζζεη θαη ζπγθξνηεί ζηαδηαθά ηελ επηζηεκνληθή ηεο ηαπηόηεηα κέζα ζην θιίκα ηεο ζπγθεθξηκέλεο θξίζεο ηεο αγγινζαμνληθήο αθαδεκατθήο παξάδνζεο.

6 6 Σήκεξα ε Γ.Γ. δηαζέηεη κία πνιύ ηζρπξή δηεζλή παξνπζία, εηδηθόηεξα κάιηζηα θαηά ηελ ηειεπηαία εηθνζαεηία, έρνληαο εμειηρζεί ζηνπο θόιπνπο ησλ ζεκαληηθόηεξσλ παλεπηζηεκηαθώλ ηδξπκάησλ ηνπ θόζκνπ, όπσο ησλ Columbia, Princeton, Iowa, αξγόηεξα ηνπ East Anglia ηεο Αγγιίαο θ.η.ι. Τα πξνγξάκκαηά ηεο είλαη πιένλ θαηνρπξσκέλα ζεζκηθά ζε πνιιά Παλεπηζηήκηα ηεο επξσπατθήο επείξνπ, ζηελ Απζηξαιία, ζηελ Αζία θαη ν θαηάινγνο πξνβιέπεηαη λα είλαη ζύληνκα επαπμεκέλνο. Ζ ιεηηνπξγία απηώλ ησλ πξνγξακκάησλ άιισζηε δελ ελαληηώλεηαη ζην δεύηεξν ζθέινο ηεο γεληθήο αξρήο ηνπ παλεπηζηεκηαθνύ νηθνλνκηθνύ κάλαηδκελη, πνπ ππαγνξεύεη πσο, αλ έλα γλσζηηθό αληηθείκελν κπνξεί λα ππνζηεξηρηεί κε εξεπλεηηθή ρξεκαηνδόηεζε, ηόηε εμαζθαιίδεηαη απηνκάησο θαη ε δηδαθηηθή ηνπ πιεπξά, ε επηβίσζή ηνπ νπζηαζηηθά. Αλ όκσο έλα γλσζηηθό αληηθείκελν δελ εμαζθαιίδεη αλάινγεο επηρνξεγήζεηο ηόηε είλαη ε δηδαθηηθή ηνπ πιεπξά πνπ πξέπεη λα ην ππνζηεξίμεη. Να ζεκεηώζνπκε πσο ζηελ Διιάδα, θαηά ηελ ηειεπηαία ηεηξαεηία, ην Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο δηαζέηεη Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ Γ.Γ. κε Γηεπζπληή Σπνπδώλ ηνλ πνηεηή θαη παλεπηζηεκηαθό Μίκε Σνπιηώηε πιαηζησκέλν από κία ζεηξά πνιύ αμηόινγσλ ζπλεξγαηώλ πνπ εμεηδηθεύνληαη ζε δηάθνξα επηκέξνπο γλσζηηθά αληηθείκελα (Τίηνο Παηξίθηνο, Θαλάζεο Βαιηηλόο, Σηξαηήο Φαβηαξάο, Μάλνο Διεπζεξίνπ, Γηώξγνο Ξελάξηνο, Σνθία Νηθνιαΐδνπ, Νάζνο Βαγελάο, Θόδσξνο Παπαγγειήο, Εσή Σακαξά, Πέλπ Φπιαθηάθε, Αιθίλννο Ησαλλίδεο, θ.ά.). Ζ είζνδνο ηεο Γ.Γ. σο απηόλνκνπ καζήκαηνο ζηηο ππόινηπεο βαζκίδεο ηεο ειιεληθήο εθπαηδεπηηθήο πξαγκαηηθόηεηαο είλαη θαλεξό πσο δελ αξγεί, θαζώο ήδε ζηελ Κύπξν έρεη εληαρζεί ζηα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο από ηε ζρνιηθή ρξνληά Όκσο, παξά ηελ θαηαθόξπθε αύμεζε ηεο δεκνηηθόηεηάο ηεο θαη ηνπ ελδηαθέξνληνο πνπ εθδειώλεηαη γη απηήλ, δελ απνπζηάδνπλ από ηελ αθαδεκατθή θνηλόηεηα αληηιήςεηο πνπ πιαηζηώλνπλ έλαλ παιηνκνδίηηθν ζθεπηηθηζκό. Αθνξνύλ θπξίσο ηελ «λνκηκνπνίεζή» ηεο σο επηζηεκνληθνύ θιάδνπ θαη πεξηζηξέθνληαη γύξσ από ηελ απινπζηεπηηθή πνιεκηθή πνπ απνθξπζηαιιώλεηαη ζην εξώηεκα: μπορεί να διδατηεί η «γραθή»; θαη ην ζπλαθόινπζό ηνπ: πρέπει να διδάζκεηαι; Έλαο ηέηνηνο όκσο πξνβιεκαηηζκόο ζπλερίδεη νπζηαζηηθά ηελ δεκόζηα ζπδήηεζε γύξσ από ηελ Λνγνηερλία πνπ μεθηλά από ηελ αξραηόηεηα. Φπζηθό ηαιέλην ή θαιιηεξγεκέλε δεμηόηεηα; Ή θαη ηα δύν; Οη ελζηάζεηο πνπ απνηππώλνληαη γηα ηελ θνηλσληθή πξαθηηθή ηεο Γ.Γ. αιιά θαη νη θνβίεο κηαο απνηθηαθήο πνιηηηθήο από ην παλεπηζηεκηαθό θαηεζηεκέλν, ην νπνίν θηινδνμεί λα θπξηαξρήζεη ζηελ ινγνηερληθή παξαγσγή, δελ επζηαζνύλ, ρσξίο θπζηθά λα κπνξνύλ λα απνθιεηζηνύλ κεκνλσκέλεο πεξηπηώζεηο κε αλάινγεο επηδηώμεηο. Πξόθεηηαη νπζηαζηηθά γηα ηνλ παξαδνζηαθό αληαγσληζκό κεηαμύ ησλ ζπγγξαθέσλ θαη ησλ θξηηηθώλ πνπ δηαησλίδεη έλαλ πλεπκαηηθό θαη ζεσξεηηθό

7 7 δηαρσξηζκό κεηαμύ ηεο δεκηνπξγηθήο πξαθηηθήο ηνπ γξαςίκαηνο θαη ηεο θξηηηθήο κειέηεο ηεο Λνγνηερλίαο (Dawson 2005:2). Σήκεξα, έλαο ζησπεξόο πόιεκνο εμαθνινπζεί λα ππάξρεη κεηαμύ ησλ ζεσξεηηθώλ θαη θξηηηθώλ ηεο Λνγνηερλίαο από ηε κία κεξηά θαη ησλ ζπγγξαθέσλ από ηελ άιιε, αλ θαη νη δύν δεκνζηεύνπλ ζπλήζσο θαη δηδάζθνπλ κέζα ζηα ίδηα παλεπηζηεκηαθά Τκήκαηα. Αλεμάξηεηα πάλησο από ηελ ηζηνξηθή ηεο πξνέιεπζε ην ζεκεξηλό status ηεο Γ.Γ. σο αθαδεκατθνύ θιάδνπ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο κία ζεζκνπνηεκέλε καζεηεία γηα ηνπο ινγνηερληθά θηιόδνμνπο, πνπ δελ «επηιέγνληαη» κέζα από ηελ ηπξαλληθή ζηεξενηππηθή επηθπξηαξρία ηνπ ηαιέληνπ, ελώ ηαπηόρξνλα λα απνηειέζεη έλα δίρηπ πξνζηαζία γηα ηνπο θαζηεξσκέλνπο ζπγγξαθείο. Μέζα από κηα ηέηνηνπ είδνπο αληηκεηώπηζε ε Γ.Γ. δελ είλαη απιώο έλα αθόκε «ζπλώλπκν» ηεο Λνγνηερλίαο, αιιά ζπληζηά έλα ζώκα γλώζεσλ θαη έλα ζύλνιν εθπαηδεπηηθώλ ηερληθώλ πνπ κεηαδίδνπλ απηή ηελ γλώζε θαη πξνζδίδνπλ ζηελ γξαθή θνηλσληθό (ζπρλά αθόκα θαη ςπρνζεξαπεπηηθό) ξόιν, απνκαθξύλνληάο ηελ από ηελ ελίνηε ζηείξα ινγηθή ηεο κνλαρηθήο θαη βαζαληζηηθήο δηαδηθαζίαο. Η Δ.Γ. ως «γνωζηικό ανηικείμενο» «Γίλεζαη θαιόο ζπγγξαθέαο, αθξηβώο όπσο γίλεζαη θαιόο μπινπξγόο: πιαληάξνληαο ηηο πξνηάζεηο ζνπ» ππνζηήξημε ν Αλαηόι Φξαλο. Ζ Γ.Γ. κπνξεί λα δηδαρηεί θαη λα θαηαλνεζεί, όπσο θάζε ηέρλε πνπ απαηηεί δεμηνηερλία, όπσο θάζε ζεκαληηθό παηρλίδη (Morley 2007:5). Σηα ζρνιεία, ζηα θνιέγηα θαη ζηα Παλεπηζηήκηα ην πεδίν ηεο Γ.Γ. αλαπηύζζεηαη ζπλερώο ζε παγθόζκην επίπεδν, έηζη πνπ ε Γ.Γ. αληηκεησπίδεηαη σο έλα γλσζηηθό αληηθείκελν πνπ κπνξεί λα δηδαρζεί από ηηο πξώηεο κέξεο ηεο εθπαίδεπζεο κέρξη ηα πςειόηεξα επίπεδα ησλ κεηαπηπρηαθώλ θαη δηδαθηνξηθώλ ζπνπδώλ. Δδώ, πξέπεη λα ζεκεηώζνπκε πσο ό,ηη κπνξεί λα δηδαρζεί ζε όιεο ηηο εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο πξνθαιεί ελδηαθέξνπζεο ζπδεηήζεηο, νη νπνίεο κε ηε ζεηξά ηνπο απνδίδνπλ αμηόινγα απνηειέζκαηα. Σπρλά, κάιηζηα, ε Γ.Γ. ζπλδέεηαη κε παλεπηζηεκηαθά καζήκαηα πνπ δελ είλαη καζήκαηα Γ.Γ. αιιά απνιακβάλνπλ κηα ηέηνηνπ είδνπο ζρέζε, όπσο ε δηδαζθαιία ηεο Λνγνηερλίαο θαη ηεο Γιώζζαο, ηνπ Θεαηξηθνύ Παηρληδηνύ, ηνπ Κηλεκαηνγξάθνπ, ησλ Μέζσλ Μαδηθήο Δλεκέξσζεο, ηεο Μνπζηθήο, ηεο Χπρνινγίαο, αθόκα θαη ησλ ΤΠΔ (Τερλνινγίεο ησλ Πιεξνθνξηώλ θαη ησλ Δπηθνηλσληώλ). Έλαο από ηνπο βαζηθνύο ζθνπνύο ηνπ αθαδεκατθνύ θιάδνπ ηεο Γ.Γ. είλαη λα κπήζεη ηνπο θνηηεηέο ζηηο πεξηνρέο πνπ ζπληζηνύλ ην corpus ηεο θαη λα ηνπο εμνηθεηώζεη κε ηηο δηαδηθαζίεο πξαγκάησζήο ηεο, ρσξίο λα απνγνεηεπηνύλ από

8 8 ηηο ηπρόλ πεξηπινθόηεηεο πνπ ζα ζπλαληήζνπλ. Ψο γλσζηηθό αληηθείκελν ζε όια ηα Παλεπηζηήκηα ηνπ θόζκνπ ζπγθξνηείηαη από ηελ ερεσνηηική θαη ηελ διδακηική - πρακηική ηνπ πιεπξά. Αλ θαη ην πεξηβόεην Master of Fine Arts (MFA) ζηηο Ζ.Π.Α. εμαθνινπζεί ζε κεγάιν βαζκό λα πξνθξίλεη ηελ πξαθηηθή άζθεζε, γεληθόηεξα ην αθαδεκατθό θύξνο ησλ κεηαπηπρηαθώλ θαη δηδαθηνξηθώλ ζπνπδώλ εδξάδεηαη πιένλ ζε απζηεξόηεξεο δηαδηθαζίεο. Ταπηόρξνλα, παξαηεξείηαη θαη κία εθδνηηθή έθξεμε ζηα βηβιία πνπ αζρνινύληαη κε ηε δηδαζθαιία ηεο Γ.Γ. Παιαηόηεξα νη κειέηεο γηα ηε Γ.Γ. ζηεγάδνληαλ πεξηζηαζηαθά ζε πεξηνδηθά όπσο ην The Writer s Chronicle, ην 24ρξνλν πεξηνδηθό ηεο «Έλσζεο Σπγγξαθέσλ θαη Σπγγξαθηθώλ Πξνγξακκάησλ» (AWP) θαη, ιηγόηεξν, ζην Writing in Education ηεο «Δζληθήο Έλσζεο Σπγγξαθέσλ ζηελ Δθπαίδεπζε» ηεο Αγγιίαο (NAWE). Τα ηειεπηαία ρξόληα όκσο αλάινγεο εξγαζίεο κπνξνύλ λα θηινμελεζνύλ ζε δηάθνξα εηδηθά επηζηεκνληθά πεξηνδηθά, όπσο, γηα παξάδεηγκα, ζην New Writing: The international Journal for the Practice and Theory of Creative Writing ή ζην TEXT: ηεο «Έλσζεο Σπγγξαθηθώλ Πξνγξακκάησλ» (AAWP) (Harper & Kroll 2008:1). Παξακέλεη όκσο ην εξώηεκα ηη αληηιακβαλόκαζηε σο πεξηερόκελν ηνπ παλεπηζηεκηαθνύ γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο Γ.Γ. πνπ ζπλαθόινπζα επηθέξεη κία ζεηξά άιισλ, όπσο πνηνο είλαη ν ξόινο ηεο έξεπλαο ζην πεξηερόκελν απηό θαη πώο ελζσκαηώλεηαη κέζα ζηελ έξεπλα ε πξαθηηθή άζθεζε θαη ε θξηηηθή αληίιεςε; Πώο πξνζδηνξίδεηαη ζε ζρέζε κε ηα ππόινηπα γλσζηηθά αληηθείκελα ζην Παλεπηζηήκην; Πνηνη επηιέγνπλ λα δηδαρηνύλ έλα ηέηνην κάζεκα θαη πνηεο είλαη νη πξνζδνθίεο ηνπο; Πώο αμηνινγείηαη θαη από πνηνπο; Δίλαη απαξαίηεην λα ζπνπδάζεηο Γ.Γ. γηα λα αλαιάβεηο ηελ δηδαζθαιία ηεο; Καη ηειηθά θεξδίδεη θάηη ε Γ.Γ. από ηελ δηδαζθαιία ηεο κέζα ζηα Παλεπηζηήκηα; Οη απαληήζεηο ζηα παξαπάλσ εξσηήκαηα πνηθίιινπλ θαη δηαθνξνπνηνύληαη αλάινγα κε ηελ θνηλσληθή ζέζε (ηδενινγία, αμηαθό ζύζηεκα) θαη ην ξόιν (κέιε ή κε ηεο παλεπηζηεκηαθήο θνηλόηεηαο, ζπγγξαθείο ή θξηηηθνί, δηδάζθνληεο ή θνηηεηέο) όζσλ θαινύληαη λα ηηο δώζνπλ. Σε θάζε πάλησο πεξίπησζε δελ γλσξίδνπκε θαλέλα επηζηεκνληθό πεδίν πνπ λα δηδάζθεηαη ζην Παλεπηζηήκην θαη λα κελ σθειείηαη επεξγεηηθά. Φσξίο θακηά ακθηβνιία ε Γ.Γ. δέρεηαη επηδξάζεηο από ηε θύζε ηνπ παλεπηζηεκηαθνύ πεξηβάιινληνο, αιιά θαη ε ίδηα σο επηζηεκνληθόο θιάδνο κε ηε ζεηξά ηεο επηδξά πάλσ ζην ζπγθεθξηκέλν πεξηβάιινλ. Κη απηό γηαηί ε δηδαζθαιία ηεο Γ.Γ. πνιύ ζπρλά εκπιέθεη δύν αιιεινζπκπιεξνύκελα ζηνηρεία: ηελ πξάμε ηνπ λα γξάςεηο (δεκηνπξγηθά) θαη ηελ πξάμε λα ζθεθηείο θξηηηθά ηελ πξάμε ηεο γξαθήο θαη ηα απνηειέζκαηά ηεο. Απνδερόκελνη ηε Γ.Γ. σο κηα ηέηνηα δξαζηεξηόηεηα πνπ ζηεξίδεηαη ζηε γλώζε θαη ζηελ εθαξκνγή, αληηιακβαλόκαζηε πιένλ γηαηί δελ κπνξνύκε λα πξνβνύκε κε επθνιία ζε έλαλ απζηεξό νξηζκό ηεο δηαδηθαζίαο ηεο. Σπρλά, γηα

9 9 παξάδεηγκα, ε θξηηηθή ηεο πξάμεο ηεο γξαθήο, ηεο εθαξκνγήο δειαδή, επεξεάδεη ην ίδην ην απνηέιεζκά ηεο θαη πξνθαιεί κία δηάζεζε κηαο λέαο απόπεηξαο γξαθήο. Ζ θξηηηθή πξνζέγγηζε ζηελ Γ.Γ. ζπκβαίλεη πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά ην ζύλνιν ησλ ελεξγεηώλ ηεο. Ο γξάθσλ πηνζεηεί κία ελεξγή θξηηηθή πξνζέγγηζε (π.ρ. ηερληθέο βειηίσζεο κέζα από ηελ επαθή κε ηελ δνπιεηά ησλ άιισλ, κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα ζπγθξίλεη θαη λα αληηπαξαβάιιεη ηηο δηθέο ηνπ ηδέεο) γηα λα είλαη ζε ζέζε λα θαηαζθεπάζεη, λα επαλεμεηάζεη, λα αλαζεσξήζεη θαη λα δηαζθεπάζεη κέξνο ηεο δνπιεηάο ηνπ. Απηό άιισζηε είλαη θαη ην δηαθνξνπνηεηηθό ζηνηρείν ηεο Γ.Γ. από ηα ππόινηπα γλσζηηθά αληηθείκελα θαη ηελ δηδαζθαιία ηνπο ζηνπο παλεπηζηεκηαθνύο ρώξνπο: ην όηη αλαθέξεηαη ζε κία δξαζηεξηόηεηα ή ζε έλα ζύλνιν δξάζεσλ θαη ηελ ίδηα ζηηγκή εγθνιπώλεη έλα ζηνραζκό ηόζν ηεο δξαζηεξηόηεηαο, όζν θαη ηνπ παξαγόκελνπ απνηειέζκαηνο. Ζ πξαθηηθή πιεπξά όκσο ηεο Γ.Γ. δελ είλαη γλώζε επηθαλεηαθή, θαζώο πξνθύπηεη από επηβεβαησκέλε θαη ζνβαξή εμέηαζε ηεο ηέρλεο ηεο γξαθήο, ε νπνία απνθηήζεθε κέζα από ηε δεκηνπξγηθή πξάμε, θαη κπνξεί λα ζπκπεξηιακβάλεη όρη κόλν ηα ζύγρξνλα ζεσξεηηθά θαη θξηηηθά κνληέια αιιά θαη ζεκαληηθά έξγα ηεο παξάδνζεο. Σθνπόο ηεο γλώζεο απηήο είλαη λα δώζεη πξόζβαζε ζε ηδέεο θαη λέεο πξνζεγγίζεηο ζηνλ ηξόπν ηεο γξαθήο ζηνλ αζθνύκελν. Οη θαιιηηέρλεο έμσ από έλα ζεζκνπνηεκέλν αθαδεκατθό πιαίζην κπνξεί λα θάλνπλ θάηη αληίζηνηρν ζπνξαδηθά ή ζπζηεκαηηθά, αιιά δελ είλαη ζίγνπξν όηη ελδηαθέξνληαη γηα ηελ δηάρπζε ησλ επξεκάησλ ηνπο, ζπλεηζθέξνληαο κε ηνλ ηξόπν απηό ζ έλα ζύλνιν γλώζεσλ, σο πξσηαξρηθό ηνπο ζθνπό. Μέζα ζηνλ παλεπηζηεκηαθό ρώξν νη ζπγγξαθείο ιεηηνπξγνύλ ηαπηόρξνλα ζηελ ζεζκηθή ζθαίξα σο δάζθαινη, αιιά θαη ζηελ επξύηεξε δεκόζηα σο ζπγγξαθείο. ηαπηόηεηεο πνπ αιιεινδηαπεξλνύλ ε κία ηελ άιιε θαη αληαλαθινύλ πάλσ ζηελ πξαθηηθή. Σηα πιαίζηα απηήο ηεο δηαδηθαζίαο πνιινί ζπνπδαζηέο Γ.Γ. ζηα Παλεπηζηήκηα επειπηζηνύλ ζε αλαγλσξηζκέλεο εθδόζεηο θαη ηελ ζπλδένπλ κε ηελ πξνζδνθία ελόο ζπγγξαθηθνύ ηξόπνπ δσήο. Απηό απνηειεί έλα από ηα πιένλ πνιπζπδεηεκέλα δεηήκαηα ησλ ζπνπδώλ ηεο Γ.Γ. Θα πξέπεη δειαδή νη απαηηήζεηο ηεο αγνξάο λα νξηνζεηνύλ ηελ πρακηική ησλ παλεπηζηεκηαθώλ ζπνπδώλ ηεο Γ.Γ.; Τν πξόβιεκα ηεο εθδνηηθήο απνδνρήο - αλαγλσζηκόηεηαο σο αμηνινγηθόο όξνο έρεη ακθηζβεηεζεί θαη ζε κεξηθέο πεξηπηώζεηο απνξξηθζεί ηα ηειεπηαία ρξόληα, θαζώο ηέηνηνπ είδνπο «αλαγλσξηζκέλα απνηειέζκαηα» δελ νδεγνύλ κνλνζήκαληα ζε πεηπρεκέλα πνιύζεκα θαη ζεκαληηθά ζηε δηαρξνλία ηνπο θείκελα. Δίλαη ελδηαθέξνλ λα παξαηεξήζνπκε όηη ηηο δύν ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, εηδηθά κε ηελ θαζηέξσζε κεηαπηπρηαθώλ πξνγξακκάησλ αιιά θαη δηδαθηνξηθώλ ζπνπδώλ ζηελ Γ.Γ. ζπγγξαθείο κε εδξαησκέλε θήκε ζηελ αγνξά επέζηξεςαλ ζηα Παλεπηζηήκηα ή ζε κεξηθέο πεξηπηώζεηο ήξζαλ γηα πξώηε θνξά γηα λα πάξνπλ αλώηεξεο ζπνπδέο θαη λα βειηηώζνπλ ηελ πξαθηηθή ηνπο. Αξθεηνί

10 10 από απηνύο επεδίσμαλ λα θεξδίζνπλ κία παλεπηζηεκηαθή έδξα (Harper & Kroll 2008:5-6). Σε άιινπ είδνπο ζεσξεηηθέο επηζηήκεο ηα Παλεπηζηήκηα αθηεξώλνπλ πνιύ ρξόλν ζηελ θξηηηθή θαη επηρνξεγνύλ ηελ δεκηνπξγία βηβιηνζεθώλ, ηελ δηνξγάλσζε ζπλεδξίσλ θαη ηηο ζπλαληήζεηο θξηηηθώλ θαη ζεσξεηηθώλ ηνπ εθάζηνηε επηζηεκνληθνύ πεδίνπ. Σηελ πεξίπησζε ηεο Γ.Γ. ηα πξάγκαηα δηαθνξνπνηνύληαη. Μέρξη ζήκεξα νη ρώξνη ζηνπο νπνίνπο δηδαζθόηαλ δελ ήηαλ παλεπηζηεκηαθνί κε ό,ηη απηό ζπλεπάγεηαη, δειαδή αδπλακία ή αδηαθνξία γηα ηελ δεκηνπξγία εξγαζηεξηαθώλ ρώξσλ, ζεκεία θύιαμεο ή ζπγθέληξσζεο πιηθνύ θ.η.ι. Σην ζύληνκν ρξόλν αθαδεκατθήο δσήο ηεο, ε Γ.Γ. έρεη λα επηδείμεη αμηνζαύκαζηε δξαζηεξηόηεηα, ελώ ηαπηόρξνλα εμαθνινπζεί λα αληιεί γλώζεηο από έλα αραλέο πεδίν, θαζώο νξηζκέλα ζηνηρεία ηεο ζπλδένληαη άκεζα κε άιια παλεπηζηεκηαθά αληηθείκελα. Έλα ραξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα είλαη ην ππόβαζξν πνπ ε κειέηε ηεο Λνγνηερλίαο κπνξεί λα πξνκεζεύζεη γηα ηελ πεδνγξαθία ζηνπο ζπγγξαθείο ηεο ή ην αληίζηνηρν γηα ηνπο ζελαξηνγξάθνπο ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ θαη ηεο ηειεόξαζεο. Παξά ην γεγνλόο όηη ε Γ.Γ. δελ απνηειεί παλάθεηα, αξθεηνί ζπγγξαθείο βξίζθνπλ ηελ πξαθηηθή ηεο ζεξαπεπηηθή θαη νξηζκέλνη δάζθαινί ηεο πηζηεύνπλ όηη ζπληζηά κία πνιύ δπλαηή κνξθή ςπρηθήο εθηόλσζεο πνπ ζπλδξάκεη επηθνπξηθά ζηελ αληηκεηώπηζε δηάθνξσλ αζζελεηώλ, από ηελ αληηκεηώπηζε ηεο θαηάζιηςεο κέρξη ηελ θνηλσληθή απνθαηάζηαζε θαη ηελ ηόλσζε ηεο απηνεθηίκεζεο. Τν γξάςηκν κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη ζηελ πξνζσπηθή αλάπηπμε θαη ζηελ απηνγλσζία, θαζώο ζε ελεξγνπνηεί, ζε σζεί πέξα από ηελ επθπΐα θαη ηελ θαζεκεξηλή ζνπ πξνζνρή θαη ζε θάλεη λα ζθέθηεζαη θαη αληηιακβάλεζαη θαζαξόηεξα θαη δηεμνδηθόηεξα πξννπηηθέο γηα ηνλ εαπηό ζνπ θαη ηνπο άιινπο. Έξεπλεο έρνπλ απνδείμεη πσο είκαζηε πην επηπρηζκέλνη, όηαλ δνπιεύνπκε γηα θάπνην ζθνπό θαη όηαλ ην πεξηβάιινλ γηα ην νπνίν θαη κέζα ζην νπνίν εξγαδόκαζηε κπνξεί λα καο πξνθαιέζεη εθπιήμεηο (Morley 2007:4). Τν γξάςηκν ζε απνξξνθά ηόζν πνπ ζε θάλεη λα ληώζεηο επθνξία θαη επεμία. Σπλήζσο, ε δηαδηθαζία ηεο γξαθήο ζε επηβξαβεύεη πεξηζζόηεξν από ην ηειηθό απνηέιεζκα. Η προβλημαηική ηων εργαζηηρίων Σεκαληηθό κέξνο ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο ηεο Γ.Γ. ζην Παλεπηζηήκην απνηεινύλ ηα εξγαζηήξηα Γ.Γ. Ο Wilbur Schramm, πξώηνο Γηεπζπληήο ηνπ εξγαζηεξίνπ ζπγγξαθέσλ ηνπ Iowa αλαγθάζζεθε λα ππεξαζπηζηεί ηελ

11 11 αθαδεκατθόηεηά ηνπ, ππνζηεξίδνληαο όηη είλαη ζπγθξίζηκν ηόζν ζε πνηόηεηα όζν θαη ζε απζηεξόηεηα κε νπνηαδήπνηε αθαδεκατθή κειέηε. Οη πηπρηνύρνη ζπνπδαζηέο δελ ζα έβξηζθαλ ηελ ζπγγξαθή ελόο θαινύ έξγνπ, λνπβέιαο ή πνηεηηθήο ζπιινγήο σο έλα εύθνιν ππνθαηάζηαην απέλαληη ζηελ εθπόλεζε κίαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ή κίαο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο (Dawson 2005:71-74). Παξελζεηηθά, λα ζεκεηώζνπκε εδώ πσο ε θηινζνθία απηή δηέπεη ζε κεγάιν βαζκό θαη ην Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ Γεκηνπξγηθήο Γξαθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο. Σηελ πνξεία ησλ ρξόλσλ ηα εξγαζηήξηα πνιιαπιαζηάζηεθαλ θαη εμαπιώζεθαλ ηδηαίηεξα κέζα ζηηο δεθαεηίεο ηνπ 1970 θαη ηνπ 1980, έρνληαο πιένλ σο αληίπαιό ηνπο, ζύκθσλα κε έλα ηκήκα ηεο δηεζλνύο βηβιηνγξαθίαο, όρη ηόζν ηελ επηζηεκνζύλε θαη ηελ θξηηηθή, αιιά ηελ Θεσξία. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζύκθσλα κε ηνπο Donald Morton θαη Mas'ud Zavarzadeh ηα ηειεπηαία ρξόληα ζηα πεξηζζόηεξα Παλεπηζηήκηα ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηώλ επηρεηξείηαη κία πνιηηηθή ζπκθηιίσζε κεηαμύ ησλ παξαδνζηαθώλ αλζξσπηζηηθώλ επηζηεκόλσλ θαη ησλ «δεκηνπξγηθώλ» ζπγγξαθέσλ (Dawson 2005:12). Υπνζηεξίδνπλ πσο ηα εξγαζηήξηα Γ.Γ. ηδξύνληαη πάλσ ζε έλα ζύλνιν ππνζέζεσλ πνπ έρνπλ όιεο έρνπλ ηεζεί ππό ακθηζβήηεζε από ηελ κεηακνληέξλα θξηηηθή ζεσξία. Υπνζέζεηο νη νπνίεο επηβεβαηώλνπλ έλα είδνπο ζπλελνρήο ησλ εξγαζηεξίσλ ζηελ δηαηήξεζε ηνπ θαπηηαιηζηηθνύ ζπζηήκαηνο. Πξέπεη όκσο λα επηζεκάλνπκε πσο αλάινγεο ζεσξήζεηο πξνθύπηνπλ θαη εθθξάδνληαη θαηά θαηξνύο γηα όια ηα αθαδεκατθά γλσζηηθά αληηθείκελα. Τνπλαληίνλ καζήκαηα πνπ δηέπνληαη από κία αληίζηνηρε εξγαζηεξηαθή ινγηθή, θαη ζηα νπνία ε δηαρείξηζε ησλ θεηκέλσλ είλαη δεκόζηα, κπνξνύλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ππνλνκεπηηθά γηα ηηο νπνηεζδήπνηε εμνπζίεο, θπξίαξρεο ηδενινγίεο θαη ινγνηερληθνύο θαλόλεο, θαζώο κέζα από ηελ αλαγθαζηηθή απνδόκεζε ησλ θεηκέλσλ πνπ δηδάζθνληαη, αλαδεηθλύνληαη ηόζν ηα πξόηππα θαη ηα αμηαθά ζπζηήκαηα ησλ δεκηνπξγώλ όζν θαη ην ηη είδνπο αλαγλώζηεο κνξθώλνπλ θαη θαη επέθηαζε ηη είδνπο πνιίηεο πξνθξίλνπλ θαη γαινπρνύλ. Εεηήκαηα, βεβαίσο ζηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ησλ εξγαζηεξίσλ ηίζεληαη, όπσο γηα παξάδεηγκα ζπκβαίλεη κε ηηο ιίζηεο κπζηζηνξεκάησλ θαη ζεσξεηηθώλ θεηκέλσλ πνπ ζπζηήλνπλ ή ππνρξεώλνπλ ηνπο ζπνπδαζηέο ηνπ λα κειεηήζνπλ. Δμάιινπ, ηα εξγαζηήξηα αξθεηέο θνξέο ηείλνπλ λα αζθνύλ νκνηνγελνπνηεηηθή επίδξαζε ζηηο εξγαζίεο ησλ ζπνπδαζηώλ, εκπνδίδνληαο θαηά ζπλέπεηα ηελ γλήζηα πξνζσπηθή έθθξαζε, κε άιια ιόγηα ηελ πξαγκαηηθή δεκηνπξγηθή ηνπο ζπκκεηνρή. Οη ζπνπδαζηέο κπνξεί λα γξάθνπλ γηα λα επραξηζηήζνπλ ηνπο δαζθάινπο θαη επηβιέπνληέο ηνπο αιιά θαη ηνπο ζπκθνηηεηέο ηνπο. Ή κπνξεί λα πηνζεηνύλ επαθξηβώο ηηο νδεγίεο γηα απνθπγή νξηζκέλσλ πξαθηηθώλ γξαθήο, όπσο, γηα παξάδεηγκα, ε πνιιαπιή ρξήζε επηζέησλ θαη επηξξεκάησλ ή ελόο καθξνπεξίνδνπ ιόγνπ θαη σο εθ ηνύηνπ πξνσζείηαη έλαο ζπγθεθξηκέλνο ηξόπνο

12 12 γξαθήο. «Γηδάζθνπκε πώο λα κελ γξάςνπκε» είρε ζρνιηάζεη ραξαθηεξηζηηθά ν Richard Hugo (1979:64). Τα εξγαζηήξηα, όπσο θαη ηα βηβιία, πνπ εζηηάδνπλ ζην «πώο» γξάθνπκε απνηπγράλνπλ ζε κεγάιν βαζκό λα εμεξεπλήζνπλ ηελ θύζε ηεο γλώζεο πνπ ππνζηεξίδεη ην ζύλνιν ζρεδόλ ησλ ζπκπεξηθνξώλ θαη ελεξγεηώλ ησλ ζπνπδαζηώλ ησλ εξγαζηεξίσλ Γ.Γ. Έρεη ππνζηεξηρζεί πσο νη κηζέο ηθαλόηεηεο πνπ έλαο ζπγγξαθέαο πξέπεη λα απνθηήζεη είλαη ςπρνινγηθήο πθήο θαη νη άιιεο κηζέο «ινγνηερληθήο ηέρλεο» (Bly 2001: xix). Ο Kevin Brophy, γηα παξάδεηγκα, ν νπνίνο ακθηζβεηεί ηηο πξνζπάζεηεο κίκεζεο ηεο θπξίαξρεο ινγνηερληθήο θόξκαο ζηα εξγαζηήξηα, ζεσξεί ηελ Γ.Γ. σο κία πξαθηηθή, κία αλαδήηεζε ηεο δεκηνπξγηθόηεηαο, ε νπνία κπνξεί λα απειεπζεξώζεη ηνπο ζπγγξαθείο από ηα παξαδνζηαθά θαη θαζηεξσκέλα γέλε ηνπ πξόζθαηνπ κνληεξληζηηθνύ ινγνηερληθνύ θαλόλα γηα πεδά θαη πνηήκαηα θαη θαηά ζπλέπεηα από ηελ έλλνηα όηη ν ζπγγξαθέαο ιεηηνπξγεί ειηηίζηηθα θαη ζε κία πξαθηηθή αζθπθηηθήο απνκόλσζεο (Dawson 2005:12). Πξνθξίλεη δειαδή κία ζπγθεθξηκέλε ζπιινγηζηηθή ηερληθώλ θαηαζθεπήο θαη κεζνδνινγίαο ζηα εξγαζηήξηα. Ζ ζεκαληηθόηεξε πξνζθνξά πάλησο ησλ εξγαζηεξίσλ Γ.Γ. είλαη ε θαηάξξηςε θαη δηάςεπζε ηνπ κύζνπ πσο ε ζπγγξαθή δελ κπνξεί λα δηδαρζεί θαη όηη παξακέλεη θάηη πνπ εκπλέεηαη από κνύζεο θαη πξαγκαηώλεηαη από ηδηνθπίεο. Κάησ από ηελ θαζνδήγεζε, ηελ πξαθηηθή άζθεζε θαη ηελ θξηηηθή ελαζρόιεζε κε ηα ζπγγξαθηθά είδε πνπ πξνζθέξνπλ ηα εξγαζηήξηα, νη ζπνπδαζηέο ηνπο απνθηνύλ ζπγγξαθηθέο δεμηόηεηεο. Οξηζκέλνη ζα γίλνπλ ζπγγξαθείο. Θα είλαη εθείλνη πνπ ζα αθηεξσζνύλ κε επαγγεικαηηθή επιάβεηα ζ απηό πνπ επέιεμαλ λα ππεξεηήζνπλ θαη ζα αληηιεθζνύλ όηη πέξα από ηηο όπνηεο γλώζεηο έιαβαλ θαη ηελ πξαθηηθή καζεηεία ζηελ νπνία κπήζεθαλ, ν ζπγγξαθέαο νθείιεη ζε θαζεκεξηλή βάζε λα ελεκεξώλεηαη, λα εμαζθείηαη, λα δνθηκάδεηαη. Όπσο αθξηβώο δειαδή θαη ν νπνηνζδήπνηε απαηηεηηθόο κε ηνλ εαπηό ηνπ θαη πεηπρεκέλνο ηερλίηεο. Οη πεξηζζόηεξνη ζα είλαη ηθαλνί λα γξάςνπλ, ζε έλα βαζκό ηνπιάρηζηνλ, θαιέο ηζηνξίεο ή πνηήκαηα θαη ζα κπνξνύλ πηζαλόηαηα λα ηα εθδώζνπλ, αιιά δελ ζα ηνπο απαζρνιήζεη ε είζνδνο ζηνλ θόζκν ηεο ζπγγξαθήο. Θα έρνπλ κάζεη πσο ε δηαδηθαζία παξαγσγήο δεκηνπξγηθώλ έξγσλ είλαη θάηη βαζύηεξν θαη νπζηαζηηθόηεξν, ην νπνίν ζα ηνπο ζπληξνθεύεη ζε όιε ηελ δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο. Ζ ζπγγξαθή είλαη κία πεξηπέηεηα, έλα δηαξθέο ηαμίδη. Αθξηβώο όπσο είλαη θαη ε ίδηα ε δσή.

13 13 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Arieti, Silvano (1976). Creativity The Magic Synthesis. New York, Basic Books. Barron, Frank (1969). Creative person and the creative process. New York, Holt, Rinehart and Winston. Bly, Carol (2001). Beyond the Writers Workshop. New York Toronto, Ancor Books. Boden, Margaret (1994). Dimensions of Creativity. Massachusetts Institute of Technology, The MIT Press. Carter, Ronald (2006). Language and Creativity. London: Rutledge. Dawson, Paul (2005). Creative Writing and the New Humanities. London and New York, Routledge. Guilford, J.Paul (1968). Intelligence, Creativity and their Educational Implications. San Diego: Robert R. Knapp. Harper, G. and Kroll, J. (2008). Creative Writing in the University, in G. Harper & J. Kroll (Eds.), Creative Writing Studies, Clevedon Buffalo Toronto, Multilingual Matters LTD, pp Hugo, R. (1979). 'In Defense of Creative-Writing Classes', The Triggering Town: Lectures and Essays on Poetry and Writing, New York, W.W. Norton and Company, Lodge, David (1996). The Practice of Writing. Hardmonsworth, Penguin. Morley, David (2007). The Cambridge Introduction to Creative Writing. Cambridge, Cambridge UP. Ramet, (2004). Creative Writing. Oxford, How to Books. Ross, M. (1978). The Creative Arts: London, Heinemann.

14 14 Σνπιηώηεο, Μίκεο (2009). Μοσ αθήνεις πενήνηα δρατμές για ηζιγάρα; Θεζζαινλίθε, Δθδόζεηο Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο. Τζηιηκέλε, Τ. & Παπαξνύζε, Μ. (2010). Η ηέτνη ηης μσθοπλαζίας και ηης δημιοσργικής γραθής. Σσγγραθείς και θεωρηηικοί μιλούν για ηην ηέτνη ηοσ μσθιζηορήμαηος, (Δπηκ.) Θεζζαινλίθε, Δπίθεληξν. Zobal Dent, C. and Dent Zobal, S. (2008). Short Fiction, in G. Harper (Eds.), Creative Writing Guidebook, London, Continuum, pp Williams, Raymond (1965). The Long Revolution, Harmondsworth, Penguin. Williams, Raymond (1988). Keywords: A Vocabulary of Culture and Society, London, Fontana Press. Winnicot, Donald (2009). Το Παιδί, ηο Παιτνίδι και η Πραγμαηικόηηηα. Αζήλα, Καζηαληώηεο. Winnicott, Donald (1996). Thinking about children. London: Karnac Books, Perseus Press.

Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΝΔΧΝ

Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΝΔΧΝ Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΝΔΧΝ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ ΜΑΘΖΣΧΝ ΣΟΤ Β4 ΣΟΤ 2 νπ ΓΔΛ ΔΛΔΤΘΔΡΗΟΤ ΚΟΡΓΔΛΗΟΤ ΣΟΥΟΗ: Να γλσξίζνπκε θαιύηεξα ηη είλαη ε ηέρλε θαη ε δεκηνπξγία θαη

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΛΖΨΔΗ ΚΑΗ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΑ

ΠΔΡΗΛΖΨΔΗ ΚΑΗ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΑ ΠΔΡΗΛΖΨΔΗ ΚΑΗ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΑ Η ππόζλητη ηηρ απσαίαρ δημοκπαηίαρ ζηη ζύγσπονη εςπυπαφκή ζκέτη: μια διεπιζηημονική πποζέγγιζη Κώζηας Βιαζόποσιος, Αλαπι. Καζεγεηής, Σκήκα Κιαζηθώλ ποσδώλ, Παλεπηζηήκηο ηοσ Νόηηγτακ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΗΣΛΟ: Αλάιπζε ηεο ρξήζεο ξεηνξηθώλ ζηξαηεγηθώλ ζε θείκελα ζην δηαδίθηπν, ζρεηηθά κε ηελ απειεπζέξσζε γνπλνθόξσλ ζηελ πεξηνρή ηεο Καζηνξηάο ην 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΩΝΣΑ ΣΟ ΠΛΗΘΟ ΣΗΝ ΠΛΑΣΔΙΑ Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΩΝ ΑΓΑΝΑΚΣΙΜΔΝΩΝ ΣΗ ΠΛΑΣΔΙΑ ΤΝΣΑΓΜΑΣΟ

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΩΝΣΑ ΣΟ ΠΛΗΘΟ ΣΗΝ ΠΛΑΣΔΙΑ Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΩΝ ΑΓΑΝΑΚΣΙΜΔΝΩΝ ΣΗ ΠΛΑΣΔΙΑ ΤΝΣΑΓΜΑΣΟ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΩΝΣΑ ΣΟ ΠΛΗΘΟ ΣΗΝ ΠΛΑΣΔΙΑ Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΩΝ ΑΓΑΝΑΚΣΙΜΔΝΩΝ ΣΗ ΠΛΑΣΔΙΑ ΤΝΣΑΓΜΑΣΟ Σεπέζα Γαλάηοςλα Αξρηηέθησλ Μεραληθόο ΔΜΠ, Τ/Γ ρνιήο Αξρηηεθηόλσλ Μεραληθώλ ΔΜΠ, g_azeret@hotmail.com ΠΔΡΙΛΗΨΗ ε κηα

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

προ-ορθολογικέςχωρικέςεκδηλώσεις μίαανάγνωσητουιδιωματικούχαρακτήρατηςπόληςτηςαθήνας

προ-ορθολογικέςχωρικέςεκδηλώσεις μίαανάγνωσητουιδιωματικούχαρακτήρατηςπόληςτηςαθήνας προ-ορθολογικέςχωρικέςεκδηλώσεις μίαανάγνωσητουιδιωματικούχαρακτήρατηςπόληςτηςαθήνας ΕύαΓρηγοριάδου ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΚΡΗΤΗΣΙΤμήμαΑρχιτεκτόνωνΜηχανικών ΞΝΙΡΔΣΛΔΗΝ ΘΟΖΡΖΠ Ρκήκα Αξρηηεθηόλσλ Κεραληθώλ Δξεπλεηηθή

Διαβάστε περισσότερα

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη WikiSkills Καιιηεξγώληαο θαη εληζρύνληαο θνηλσληθέο, επαγγεικαηηθέο, πνιηηηζηηθέο δεμηόηεηεο θαη δεμηόηεηεο ηνπ πνιίηε κέζσ ηεο παηδαγσγηθήο ρξήζηε ησλ ηερλνινγηώλ θαη ησλ κεζνδνινγηώλ Wiki. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΔΞΔΣΑΕΟΝΣΑ ΣΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΟΗΚΗΣΗΚΉ ΠΑΡΑΓΧΓΉ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΜΔΑ ΑΠΌ ΣΖΝ ΟΠΣΗΚΖ ΣΖ ΖΜΔΡΗΝΖ ΤΓΚΤΡΗΑ. Θάνος Παγώνης. Λέθηνξαο ΔΜΠ, tpagonis@arch.ntua.

ΔΠΑΝΔΞΔΣΑΕΟΝΣΑ ΣΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΟΗΚΗΣΗΚΉ ΠΑΡΑΓΧΓΉ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΜΔΑ ΑΠΌ ΣΖΝ ΟΠΣΗΚΖ ΣΖ ΖΜΔΡΗΝΖ ΤΓΚΤΡΗΑ. Θάνος Παγώνης. Λέθηνξαο ΔΜΠ, tpagonis@arch.ntua. ΔΠΑΝΔΞΔΣΑΕΟΝΣΑ ΣΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΟΗΚΗΣΗΚΉ ΠΑΡΑΓΧΓΉ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΜΔΑ ΑΠΌ ΣΖΝ ΟΠΣΗΚΖ ΣΖ ΖΜΔΡΗΝΖ ΤΓΚΤΡΗΑ Θάνος Παγώνης Λέθηνξαο ΔΜΠ, tpagonis@arch.ntua.gr ΠΔΡΗΛΖΦΖ Η εηζήγεζε απηή επηρεηξεί, κε αθνξκή ηε ζπγθπξία

Διαβάστε περισσότερα

Θεατρολογία και Θστορία

Θεατρολογία και Θστορία Θεατρολογία και Θστορία Θ. ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΑΖΗΣ Δώζηε κνπ ηελ άδεηα, θπξίεο θαη θύξηνη, λα εθθξάζσ αξρηθά πξνο όινπο ζαο ηελ επγλσκνζύλε κνπ γηα ηελ ηηκή πνπ κνπ γίλεηαη ζήκεξα. Επηηξέςηε κνπ λα επραξηζηήζσ απ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ψηθιακόρ Φάκελορ Μαθηηή (Ψ.Φ.Μ.) υρ επγαλείο εθαπμογήρ ζςμπληπυμαηικήρ εξ αποζηάζευρ ζσολικήρ εκπαίδεςζηρ

Ο Ψηθιακόρ Φάκελορ Μαθηηή (Ψ.Φ.Μ.) υρ επγαλείο εθαπμογήρ ζςμπληπυμαηικήρ εξ αποζηάζευρ ζσολικήρ εκπαίδεςζηρ Ο Ψηθιακόρ Φάκελορ Μαθηηή (Ψ.Φ.Μ.) υρ επγαλείο εθαπμογήρ ζςμπληπυμαηικήρ εξ αποζηάζευρ ζσολικήρ εκπαίδεςζηρ E-portfolio as tool implementation supplementary school distance learning Γεώπγιορ-Απιζηείδηρ

Διαβάστε περισσότερα

ζα βγαίλεη πεξίπνπ θάζε δπν κήλεο θαη πνπ ζηόρν ηνπ έρεη λα θέξλεη ζε επαθή ηνπο επαγγεικαηίεο ηνπ ρώξνπ ηεο ςπρηθήο πγείαο, δεκνζηεύνληαο

ζα βγαίλεη πεξίπνπ θάζε δπν κήλεο θαη πνπ ζηόρν ηνπ έρεη λα θέξλεη ζε επαθή ηνπο επαγγεικαηίεο ηνπ ρώξνπ ηεο ςπρηθήο πγείαο, δεκνζηεύνληαο Editorial Οη «Ψστοιογηθές Γλώκες» είλαη έλα λέν ειεθηξνληθό πεξηνδηθό ην νπνίν ζα βγαίλεη πεξίπνπ θάζε δπν κήλεο θαη πνπ ζηόρν ηνπ έρεη λα θέξλεη ζε επαθή ηνπο επαγγεικαηίεο ηνπ ρώξνπ ηεο ςπρηθήο πγείαο,

Διαβάστε περισσότερα

ύγσπονερ Γιδακηικέρ Πποζεγγίζειρ ζηον Πληποθοπικό Γπαμμαηιζμό ζηα σολεία Γεύηεπηρ Δςκαιπίαρ Μία Έπεςνα Πεδίος ζηο ΓΔ Πειπαιά

ύγσπονερ Γιδακηικέρ Πποζεγγίζειρ ζηον Πληποθοπικό Γπαμμαηιζμό ζηα σολεία Γεύηεπηρ Δςκαιπίαρ Μία Έπεςνα Πεδίος ζηο ΓΔ Πειπαιά ύγσπονερ Γιδακηικέρ Πποζεγγίζειρ ζηον Πληποθοπικό Γπαμμαηιζμό ζηα σολεία Γεύηεπηρ Δςκαιπίαρ Μία Έπεςνα Πεδίος ζηο ΓΔ Πειπαιά Ανδπέαρ Μοςγγολιάρ 1 M.Sc, Αναζηάζιορ Ρίγγαρ 2 Ph.D., Πέηπορ Μανεζιώηηρ 3 M.Sc,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ. «Σα Ανηικλείδια» Γηώξγεο Παπιόπνπινο ΣΑ ΑΝΣΙΚΛΕΙΔΙΑ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ. «Σα Ανηικλείδια» Γηώξγεο Παπιόπνπινο ΣΑ ΑΝΣΙΚΛΕΙΔΙΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ ΚΕΙΜΕΝΟ: «Σα Ανηικλείδια» Γηώξγεο Παπιόπνπινο ΣΑ ΑΝΣΙΚΛΕΙΔΙΑ Η Πνίεζε είλαη κηα πόξηα αλνηρηή. Πνιινί θνηηάδνπλ κέζα ρσξίο λα βιέπνπλ ηίπνηα θαη πξνζπεξλνύλε.

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδξαζε ηνπ ηξόπνπ παξαθνινύζεζεο κηαο παξάζηαζεο ζεάηξνπ ζθηώλ ζηε δεκηνπξγηθή έθθξαζε ησλ καζεηώλ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ

Η επίδξαζε ηνπ ηξόπνπ παξαθνινύζεζεο κηαο παξάζηαζεο ζεάηξνπ ζθηώλ ζηε δεκηνπξγηθή έθθξαζε ησλ καζεηώλ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ Η επίδξαζε ηνπ ηξόπνπ παξαθνινύζεζεο κηαο παξάζηαζεο ζεάηξνπ ζθηώλ ζηε δεκηνπξγηθή έθθξαζε ησλ καζεηώλ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ Γαιάλε Μάξσ, (PhD) Δ.Δ.ΓΙ.Π Κιάδνπ I, Π.Σ.Γ.Δ. Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Μπεθηάξεο Γηώξγνο,

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθή εζνγξαθία 06-10-09 Δηζαγωγή. Ζ πεδνγξαθία 1830-1880

Διιεληθή εζνγξαθία 06-10-09 Δηζαγωγή. Ζ πεδνγξαθία 1830-1880 Διιεληθή εζνγξαθία 06-10-09 Δηζαγωγή Ζ πεδνγξαθία 1830-1880 1. Δ. Ρνίδεο : Ζ Πάπηζζα Ηωάλλα ην δηάζηεκα από ην 1830 κέρξη ην 1880 ε ξεαιηζηηθή αληηκεηώπηζε ηεο θνηλσλίαο ζηνλ αθεγεκαηηθό ιόγν δελ έιεηςε

Διαβάστε περισσότερα

Η επηζεηηθή ηαπηόηεηα ηνπ Οδπζζέα. ζην έπνο ηνπ Νίθνπ Καδαληδάθε:

Η επηζεηηθή ηαπηόηεηα ηνπ Οδπζζέα. ζην έπνο ηνπ Νίθνπ Καδαληδάθε: Η επηζεηηθή ηαπηόηεηα ηνπ Οδπζζέα ζην έπνο ηνπ Νίθνπ Καδαληδάθε: κηα πξόηαζε κέζω ηωλ αζαθώλ ζπλόιωλ Νηθόιανο Μαζηνπδάθεο Πελειόπε Κακπάθε-Βνπγηνπθιή 1. ΔΙΑΓΩΓΗ Υεηκώλαο 1924 : Κξήηε : Ο Νίθνο Καδαληδάθεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 17 ΒΙΩΜΑ, ΜΔΣΑΦΟΡΑ, ΠΟΛΤΣΡΟΠΙΚΟΣΗΣΑ & SPECTACLE VIVANT: Η ΤΝΑΤΛΙΑ ΣΗ MADONNA THE CONFESSIONS TOUR

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 17 ΒΙΩΜΑ, ΜΔΣΑΦΟΡΑ, ΠΟΛΤΣΡΟΠΙΚΟΣΗΣΑ & SPECTACLE VIVANT: Η ΤΝΑΤΛΙΑ ΣΗ MADONNA THE CONFESSIONS TOUR ΚΔΦΑΛΑΙΟ 17 ΒΙΩΜΑ, ΜΔΣΑΦΟΡΑ, ΠΟΛΤΣΡΟΠΙΚΟΣΗΣΑ & SPECTACLE VIVANT: Η ΤΝΑΤΛΙΑ ΣΗ MADONNA THE CONFESSIONS TOUR Αληώλες Υαζάπες *, Ιθηγέλεηα Βακβαθίδοσ * & Νίθος Φωηόποσιος * ΠΔΡΗΛΖΦΖ Tα ηειεπηαία ρξόληα επηρεηξείηαη

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτςξη τηρ σκέτηρ τυν μαθητών, πος σςμμετέσοςν σε πεπιβαλλοντικά ππογπάμματα, με επγαλείο, μη επγαλειακού λογισμού, την υυτογπαυία.

Η ανάπτςξη τηρ σκέτηρ τυν μαθητών, πος σςμμετέσοςν σε πεπιβαλλοντικά ππογπάμματα, με επγαλείο, μη επγαλειακού λογισμού, την υυτογπαυία. Η ανάπτςξη τηρ σκέτηρ τυν μαθητών, πος σςμμετέσοςν σε πεπιβαλλοντικά ππογπάμματα, με επγαλείο, μη επγαλειακού λογισμού, την υυτογπαυία. Κιεάλζεο Βαζδόθαο Καζεγεηήο Μ.Δ.-Φπζηθόο ΠΔ04-32ν ΓΔΛ Θεζζαινλίθεο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΟΚΘΙΗ ΛΑΘΗΗ ΣΟΜ ΑΘΩΜΑ ΣΗ ΠΚΗΡΟΦΟΡΘΙΗ

Η ΧΟΚΘΙΗ ΛΑΘΗΗ ΣΟΜ ΑΘΩΜΑ ΣΗ ΠΚΗΡΟΦΟΡΘΙΗ Η ΧΟΚΘΙΗ ΛΑΘΗΗ ΣΟΜ ΑΘΩΜΑ ΣΗ ΠΚΗΡΟΦΟΡΘΙΗ Αμδρέα Μ. Ζεργιώηη, πσρίδωμα Κάηηα Δημοζιεσμέμο ζηο: Η τολική μάθηζη ζηομ αιώμα ηης πληροθορικής. ύγτρομοι Προζαμαηολιζμοί ζηημ Εκπαίδεσζη, ηεύτος 2, 2005. Η ηθαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη

Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη Γηπισκαηηθή εξγαζία ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαηκεκαηηθνύ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ (ΜΒΑ) 2009 Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ ΣΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ

ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ ΣΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ Π3.1.1. Σύληαμε κεζνδνινγηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ

Διαβάστε περισσότερα

Σηον ιζηό ηων κειμένων: η αξιοποίηζη ηηρ διακειμενικόηηηαρ ζηη διδακηική πποζέγγιζη ηηρ λογοηεσνίαρ

Σηον ιζηό ηων κειμένων: η αξιοποίηζη ηηρ διακειμενικόηηηαρ ζηη διδακηική πποζέγγιζη ηηρ λογοηεσνίαρ Τζίνα Καλογήπος (gkalog@primedu.uoa.gr) Αλαπιεξώηξηα Καζεγήηξηα, Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, Δζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ, Ναπαξίλνπ 13α 106 80, Αζήλα Σηον ιζηό ηων κειμένων:

Διαβάστε περισσότερα

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14 Πεξηερόκελα Πξόινγνο........3 Τν κεγάιν βήκα Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 23 ΗΜΔΙΩΣΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΗ ΙΣΟΡΙΚΟΤ ΝΣΟΚΙΜΑΝΣΔΡ: ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΚΟ ΣΡΑΣΟ 1946-1949, ΒΙΩΜΑ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 23 ΗΜΔΙΩΣΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΗ ΙΣΟΡΙΚΟΤ ΝΣΟΚΙΜΑΝΣΔΡ: ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΚΟ ΣΡΑΣΟ 1946-1949, ΒΙΩΜΑ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 23 ΗΜΔΙΩΣΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΗ ΙΣΟΡΙΚΟΤ ΝΣΟΚΙΜΑΝΣΔΡ: ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΚΟ ΣΡΑΣΟ 1946-1949, ΒΙΩΜΑ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ Ιθηγέλεηα Βακβαθίδνπ * & Διέλε ωηεξνπνύινπ * ΠΔΡΗΛΖΦΖ ηελ εξγαζία απηή επηρεηξείηαη ε αλάγλσζε ελόο ληνθηκαληέξ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόησπο 2ήμερο Σεμινάριο Παιδικού Ποδοζθαίροσ

Πρόησπο 2ήμερο Σεμινάριο Παιδικού Ποδοζθαίροσ Πρόησπο 2ήμερο Σεμινάριο Παιδικού Ποδοζθαίροσ ΥΑΝΙΑ, Ινύληνο 2010 εκεηώζεηο Αζιεηηθήο Φπρνινγίαο Γξ. Κάθθνο Βαζίιεο Αζιεηηθόο Φπρνιόγνο η. επηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ΣΔΦΑΑ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ η. Πξόεδξνο

Διαβάστε περισσότερα

http://diagonismos2011.com

http://diagonismos2011.com http://diagonismos2011.com http://synedrio8.com ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «I TEACHER.GR» ISSN 1792 4146 ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ: Είλαη ην ειεθηξνληθό πεξηνδηθό γηα ηηο Τ.Π.Ε. θαη ηελ εθαξκνγή ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε. Σπλέρεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ, WEB 2.0 ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ. Γηώξγνο Φεζάθεο ΣΔΠΑΔ Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ gfesakis@rhodes.aegean.gr

ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ, WEB 2.0 ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ. Γηώξγνο Φεζάθεο ΣΔΠΑΔ Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ gfesakis@rhodes.aegean.gr ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ, WEB 2.0 ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ Γηώξγνο Φεζάθεο ΣΔΠΑΔ Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ gfesakis@rhodes.aegean.gr Πεξίιεςε Μέζα ζε ρξνληθό δηάζηεκα ιηγόηεξν από δύν δεθαεηίεο ην δηαδίθηπν έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Η ΤΣΗΜΙΚΗ ΚΕΦΗ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ*

Α. Η ΤΣΗΜΙΚΗ ΚΕΦΗ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ* Α. Η ΤΣΗΜΙΚΗ ΚΕΦΗ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ* Η ΤΣΗΜΙΚΗ ΚΕΦΗ ΚΑΙ ΣΑ ΤΝ ΣΗ ΕΠΟΥΗ Ξεθηλώληαο λα απαληήζσ ζηα εξσηήκαηα πνπ έζεζε ε ζπληαθηηθή επηηξνπή ηνπ Μετάλογου ζηνπο αλαγλώζηεο ηνπ ζρεηηθά κε ηελ ζπζηεκηθή,

Διαβάστε περισσότερα

Τσποποίηζη ηασηοηήηων και ανακύκλωζη δημοζιογραθικού λόγοσ ζηα μσθιζηορήμαηα ηοσ Γρ. Ξενόποσλοσ. Για μια ποιηηική ηης λογοηετνικής επικοινωνίας

Τσποποίηζη ηασηοηήηων και ανακύκλωζη δημοζιογραθικού λόγοσ ζηα μσθιζηορήμαηα ηοσ Γρ. Ξενόποσλοσ. Για μια ποιηηική ηης λογοηετνικής επικοινωνίας Τσποποίηζη ηασηοηήηων και ανακύκλωζη δημοζιογραθικού λόγοσ ζηα μσθιζηορήμαηα ηοσ Γρ. Ξενόποσλοσ. Για μια ποιηηική ηης λογοηετνικής επικοινωνίας Έθε Ακηιήηνπ Δίλαη πιένλ γλσζηή ε ζπδήηεζε πνπ αθνξά ηε ινγνηερληθή

Διαβάστε περισσότερα