Η «νομιμοποίηζη» ηης Γημιοσργικής Γραθής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η «νομιμοποίηζη» ηης Γημιοσργικής Γραθής"

Transcript

1 1 Η «νομιμοποίηζη» ηης Γημιοσργικής Γραθής Κωηόποσλος Η. Τριανηάθσλλος Λέκηορας Δλληνικής και Παιδικής Λογοηετνίας Πανεπιζηήμιο Γσηικής Μακεδονίας ΠΔΡΙΛΗΨΗ Η διδαζκαλία ηης Δημιοσργικής Γραθής ως γνωζηικού ανηικειμένοσ ζε προπηστιακά και μεηαπηστιακά επίπεδα ηην «νομιμοποιεί» ως ένα ζώμα γνώζεων και ένα ζύνολο εκπαιδεσηικών ηετνικών ποσ μεηαδίδοσν ασηή ηην γνώζη. Προζδίδεηαι έηζι ζηην γραθή ένας κοινωνικός ρόλος και καηαρρίπηονηαι οι μύθοι πως η ζσγγραθή δεν μπορεί να διδατθεί και παραμένει κάηι ποσ εμπνέεηαι από μούζες και πραγμαηώνεηαι από ιδιοθσίες. Διερεσνάηαι, επίζης, ηο διαθοροποιηηικό ζηοιτείο ηης Δημιοσργικής Γραθής από ηα σπόλοιπα γνωζηικά ανηικείμενα και ηη διδαζκαλία ηοσς ζηοσς πανεπιζηημιακούς τώροσς, καθώς αναθέρεηαι ζε μία δραζηηριόηηηα ή ζε ένα ζύνολο δράζεων και ηην ίδια ζηιγμή εγκολπώνει ένα ζηοταζμό ηόζο ηης δραζηηριόηηηας, όζο και ηοσ παραγόμενοσ αποηελέζμαηος. Ανηί ειζαγωγικών Ο όξνο «Γεκηνπξγηθή Γξαθή», 1 πξνζπάζεηα απόδνζεο ηνπ αγγινζαμνληθνύ «creative writing», παξαπέκπεη επζύο εμαξρήο ζε δηθνξνύκελα λνήκαηα. Καη εάλ ε ιέμε «Γξαθή» καο πξνζαλαηνιίδεη επθνιόηεξα ζε θάηη πην ζπγθεθξηκέλν, δελ κπνξνύκε λα ηζρπξηζηνύκε ην ίδην γηα ην πξώην «ζπλζεηηθό» ηνπ, ηελ ιέμε «Γεκηνπξγηθή». Ζ ηδέα ηεο αληηκεηώπηζεο ηνπ αλζξώπνπ σο δεκηνπξγηθνύ όληνο είλαη πξντόλ ηεο αλζξσπηζηηθήο αλαγέλλεζεο θαη κάιηζηα κε ηηαιηθή θαηαγσγή. Σηα ρξόληα απηά ε θαιιηηερληθή δξαζηεξηόηεηα ραξαθηεξίδεηαη πιένλ σο «δεκηνπξγία» (Williams 1965:19-20). Σηελ αξραηόηεηα ε πνηεηηθή παξαγσγή αλαθεξόηαλ σο «κίκεζε» επεξεαζκέλε από ηελ επηρεηξεκαηνινγία, αιιά θαη ην θύξνο ηνπ Πιάησλα θαη ηνπ Αξηζηνηέιε, νη νπνίνη πάλησο δηαθσλνύζαλ γηα ηελ αμία ηεο. Ζ Αλαγέλλεζε όκσο καο επαλαζπζηήλεη ηελ ηδέα ηεο πνίεζεο σο «δεκηνπξγίαο». Ζ πνηεηηθή πξάμε αληηκεησπίδεηαη σο αληίζηνηρε κε ηελ ζετθή: «Καλέλαο δελ δηθαηνύηαη ηνλ ηίηιν ηνπ Γεκηνπξγνύ, παξά κόλν ν Θεόο θαη ν 1 Σην εμήο γηα ιόγνπο ζπληνκία Γ.Γ.

2 2 πνηεηήο» ζα γξάςεη ραξαθηεξηζηηθά ν Torquato Tasso (Williams 1988:82). Αξθεηά ρξόληα αξγόηεξα, ε ηδέα ηνπ πνηεηή δεκηνπξγνύ εηζάγεηαη ζηελ Διηζαβεηηαλή Αγγιία από ηνλ Sir Philip Sidney ζην An Apology for Poetry. Ο Sidney εθθηλεί από ηελ αξηζηνηειηθή άπνςε, πσο ε πνίεζε είλαη κία κηκεηηθή ηέρλε θαη γη απηό είλαη κία αλώηεξε ηέρλε από ηελ Ηζηνξία, θαζώο είλαη πην θνληά ζηε Φηινζνθία θαη ηθαλόηεξε λα αλαπαξαζηήζεη ηελ παγθόζκηα αιήζεηα. Θεσξεί όηη ε πνίεζε μεπεξλά αθόκα θαη ηε Φηινζνθία ζε όξνπο απνηειεζκαηηθόηεηαο θαη είλαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ε θνξσλίδα όισλ ησλ αλζξώπηλσλ επηζηεκώλ. Πεγαίλεη κάιηζηα πην καθξηά από ηνλ Αξηζηνηέιε, ππνζηεξίδνληαο πσο ν πνηεηήο πεξηθξνλεί ηελ απιή κίκεζε ηεο θύζεο θαη κε ηελ ξώκε ηεο πξνζσπηθήο ηνπ επηλόεζεο δεκηνπξγεί έλαλ θόζκν ζεκαληηθόηεξν θαη ζπνπδαηόηεξν από ηνλ θπζηθό (Dawson 2005:24). Οη πνιιαπιέο θαη δηαθνξεηηθέο εξκελείεο πνπ έρνπλ απνδνζεί θαηά θαηξνύο ζηελ έλλνηα ηεο «δεκηνπξγηθόηεηαο», αιιά θαη νη ζρεηηθέο έξεπλεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί πξνέξρνληαη από κειεηεηέο ησλ πεξηζζόηεξσλ έγθπξσλ θαη κε επηζηεκνληθώλ πεδίσλ. Άιινηε πξνζεγγίδεηαη κέζα από ηελ εμέηαζε ηνπ δεκηνπξγηθνύ «πξντόληνο» θαη άιινηε κέζα από ηελ πξνζπάζεηα δηεξεύλεζεο ησλ γλσζηηθώλ δηαδηθαζηώλ πνπ νδεγνύλ ζηελ παξαγσγή ηνπ. Πξόθεηηαη γηα έλα παξάδνμν, όπσο ραξαθηεξίδεηαη από ηελ Boden (1994), κηαο θαη νθείιεηαη ζ έλα ζύλζεην πιέγκα από γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ θαζηζηά εμίζνπ πεξίπινθε ηελ ηαπηόρξνλε δηεξεύλεζή ηνπο. Σην ρώξν ηεο επηζηήκεο ή ηεο ηερλνινγίαο ε δεκηνπξγηθόηεηα αληηκεησπίδεηαη ζαλ ηαπηόζεκε κε ηελ επηλνεηηθόηεηα ή ηελ εθεπξεηηθόηεηα πνπ ζρεηίδεηαη κε θάπνηα θαηλνύξγηα ηδέα ή αλαθάιπςε, ελώ ζην ρώξν ηεο ηέρλεο θάζε θαηαζθεπή κηαο αηζζεηηθήο κνξθήο κπνξεί λα ηδσζεί ζαλ δεκηνπξγία, αλεμάξηεηα από ηελ ζπκθσλία ή ηελ δηάθξηζή ηεο κε θάπνηα θαζηεξσκέλε ηερλνηξνπία. Κη αθόκε, όπσο ζεκεηώλεη ν Arieti (1976), ζην ρώξν ηεο αηζζεηηθήο ην έξγν εθπξνζσπεί ζπλήζσο, όρη κνλάρα ηελ θαηλνύξηα θαηαζθεπή, αιιά θαη ηελ δηαξθή αλαδήηεζε γηα κηα κνξθή, ε νπνία κπνξεί, παξόια απηά, λα κελ νινθιεξώλεηαη πνηέ. Αλ ζ όια ηα παξαπάλσ πξνζηεζεί θαη ε δηάθξηζε αλάκεζα ζηε «δεκώδε» θαη ζηελ «επγελή» δεκηνπξγηθόηεηα (ηδηαίηεξα ζην ρώξν ηεο ηέρλεο) θαη ην γεγνλόο όηη νη αληηιήςεηο γηα ηελ δεκηνπξγηθόηεηα πνηθίιινπλ αλάινγα κε ηηο ηζηνξηθέο επνρέο, όπσο θαη κε δηαθνξεηηθέο θνηλσληθνπνιηηηθέο ζπλζήθεο κέζα ζηηο νπνίεο δηαηππώλνληαη (Carter 2006), ε έλλνηα ηεο δεκηνπξγηθόηεηαο γίλεηαη αθόκε πεξηζζόηεξν νκηριώδεο θαη πξσηετθή. Ζ αδπλακία ηεο πξόηαζεο ελόο επαξθνύο νξηζκνύ γηα ηελ δεκηνπξγηθόηεηα νδεγεί ζηελ αλαδήηεζε εθείλσλ ησλ ηδηνηήησλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ έλα άηνκν σο δεκηνπξγηθό ή ησλ ζπλζεθώλ κέζα ζηηο νπνίεο έλα ππνθείκελν γίλεηαη ή αηζζάλεηαη δεκηνπξγηθό. Δδώ, ε πνιιαπιόηεηα ησλ

3 3 απόςεσλ ζα κπνξνύζε λα ηνπνζεηεζεί αδξά ζ έλα ζπλερέο αλάκεζα ζε δύν γεληθόηεξεο θαηεγνξίεο. Ζ πξώηε επηρεηξεί ηνλ εληνπηζκό ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ εθείλσλ πνπ δηαθξίλνπλ ην δεκηνπξγηθό από ην κε δεκηνπξγηθό άηνκν (Guilford 1968, Barron 1969, Arieti 1976). Ζ δεύηεξε αληηκεησπίδεη ην ζέκα πεξηζζόηεξν νιηζηηθά. Γη απηήλ ε δεκηνπξγηθόηεηα είλαη έλα βαζηθό ραξαθηεξηζηηθό ηεο αλζξώπηλεο ύπαξμεο, ην νπνίν κπνξεί θάησ από ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο λα απειεπζεξώλεηαη ή αληίζεηα, λα αηξνθεί. Από ηηο «εκπεηξίεο αηρκήο» ηνπ Abraham Maslow (Arieti 1976) κέρξη ηελ εγγελή δεκηνπξγηθόηεηα ηνπ αλζξώπηλνπ λνπ ηνπ Raymond Williams θαη ηελ πεξηζζόηεξν ςπρνδπλακηθή άπνςε ηνπ Donald Winnicott (2009) ε ζπγθεθξηκέλε αληίιεςε ππεξβαίλεη ηελ δηάθξηζε αλάκεζα ζε δεκηνπξγηθά θαη κε δεκηνπξγηθά άηνκα θαη απνδέρεηαη ηελ δεκηνπξγηθόηεηα σο έλα νπζηώδεο ραξαθηεξηζηηθό πνπ ζπλδέεη ην άηνκν κε ηνλ εμσηεξηθό θόζκν. Ο Winnicott θάλεη ιόγν γηα δημιοσργική ζσναίζθηζη θαη γεληθεύεη ηνλ όξν ζε βαζκό πνπ λα ηελ ηαπηίδεη κ απηό πνπ πεξηζζόηεξν απ νηηδήπνηε άιιν «θάλεη ην άηνκν λα αηζζάλεηαη όηη ε δσή αμίδεη λα ηε δήζεηο» (Winnicott 1996:122). Γηα ηνλ Winnicott ην άηνκν είλαη πεξηζζόηεξν δεκηνπξγηθό κέζα ζην «παηρλίδη», κηα μεηαβαηική ή δσναμική πεξηνρή ηεο αλζξώπηλεο εκπεηξίαο, πνπ δηεπξύλεηαη πέξα από απηό ζ έλα ζύλνιν πνιηηηζκηθώλ θαηλνκέλσλ, ελώ «ζπκκνξθσκέλεο» δσέο βηώλνπλ όζνη αδπλαηνύλ λα παίμνπλ. Αλάκεζά ηνπο θαη ν ρώξνο ηεο θαιιηηερληθήο δεκηνπξγηθόηεηαο κέζα ζηνλ νπνίν ην δεκηνπξγηθό ππνθείκελν μερσξίδεη ην δεκηνπξγηθό από ην απιώο ηθαλό, όρη κε βάζε θάπνηα ηδηαίηεξε λνεηηθή δεηλόηεηα, αιιά κάιινλ ζε ζρέζε κε ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθόηεηάο ηνπ, όπσο π.ρ. αλεμαξηεζία ζθέςεο, αληηθνκθνξκηζηηθέο ηάζεηο επηκνλή, απηάξθεηα, απηνλνκία, θαη θνηλσληθή επηιεθηηθόηεηα, αιιά θαη από κία ηθαλόηεηα λα ρεηξηζκνύ ησλ εζσηεξηθώλ ζπγθξνύζεσλ κ έλαλ ηξόπν πνπ λα απνδεηθλύεηαη παξαγσγηθόο θαη λα αληακείβεη ην ίδην ην άηνκν (Ross 1978). Αλαδύεηαη έηζη κία εζσηεξηθή δηαιεθηηθή αλάκεζα ζηελ δεκηνπξγηθή πξάμε θαη ζην ζπλαίζζεκα πνπ βηώλεηαη θαηά ηελ ηέιεζή ηεο. Πξόθεηηαη γηα κηα δηαδηθαζία πνπ λνεκαηνδνηεί ην εκπιεθόκελν ππνθείκελν, ελώ ην έξγν πνπ παξάγεηαη δελ εκπίπηεη ζηελ αμηνιόγεζε κε όξνπο θάπνηαο επίζεκεο αληηθεηκεληθήο θξηηηθήο. Σηε δηάξθεηα ηεο δεκηνπξγηθήο πξάμεο ην ππνθείκελν βξίζθεηαη κέζα ζηελ κεηαβαηηθή πεξηνρή ηεο εκπεηξίαο, όπσο απηή νξίδεηαη από ηνλ Winnicot, ελώ ε αληίζηνηρε αίζζεζε ηεο δεκηνπξγηθόηεηαο εθθξάδεηαη από ηελ νινθιεξσηηθή πξνζήισζή ηνπ ζην έξγν πνπ παξάγεη. Το διατρονικό ερώηημα και η πανεπιζηημιακή ηοσ διάζηαζη

4 4 Ζ εξώηεζε γηα ην δηδαθηό ή κε ηεο γξαθήο είλαη ζα ιέγακε ε ζύγρξνλε έθδνζε ηνπ αξραίνπ αθνξηζκνύ poeta nascitur non fit (ην πνίεκα γελληέηαη, δελ γίλεηαη θαη θαη επέθηαζε νη πνηεηέο γελληνύληαη, δελ γίλνληαη) από ηελ Ars Poetica ηνπ Οξάηηνπ. Σε κε ηέηνηνπ είδνπο ζπδήηεζε ζα κπνξνύζε θαλείο λα αλαηξέμεη ζε θηινζνθηθέο ζεσξήζεηο πνπ εθθηλνύλ από ηνλ Πιάησλα, αλ όρη θαη λσξίηεξα. Ζ ζπγθξόηεζε άιισζηε ηεο Γ.Γ. σο επηζηεκνληθνύ θιάδνπ ζηε ζύγρξνλε επνρή κπνξεί λα αλαδεηεζεί ζηελ επαλαπξνζέγγηζε ηεο αξραίαο δξακαηηθήο δηδαζθαιίαο θαη ησλ αζθήζεσλ ηεο αλαγελλεζηαθήο ξεηνξηθήο ζρεηηθά κε ηελ ζπγγξαθηθή ζύλζεζε (Morley 2007: 16). Ζ ηζηνξία ηεο Γ.Γ. μεθηλά ζηελ Αζήλα κε ηνλ Αξηζηνηέιε ( π. Φ.), αιιά έρεη ηηο ξίδεο ηεο πίζσ από απηόλ, θαζώο ε Ποιηηική ηνπ είλαη νπζηαζηηθά έλαο εξκελεπηηθόο απνινγηζκόο εθείλσλ ησλ δεκηνπξγηθώλ πξαθηηθώλ πνπ ζπλέιεμε θαη κειέηεζε θαη πνπ ζην κεηαμύ είραλ γίλεη απνδεθηέο θαη αξηζκνύζαλ ήδε αξθεηά ρξόληα εθαξκνγήο. Ο Αξηζηνηέιεο ππνδεηθλύεη ζηνπο καζεηέο ηνπ ηη λα αλαδεηήζνπλ θαη ηη λα απνθύγνπλ ζηελ ζύλζεζε ησλ πνηεηηθώλ ηνπο δξακάησλ, ην απνηέιεζκα ζην νπνίν πξέπεη λα ζηνρεύνπλ ηέηνηα είδνπο θείκελα, ηα κέζα πνπ ζα ηνπο βνεζήζνπλ λα ην πξαγκαηνπνηήζνπλ, ην πώο ε επίηεπμε ησλ ζηόρσλ πξνζδηνξίδεη θαη θαζνξίδεη ηελ κνξθή ηνπ δξακαηηθνύ θεηκέλνπ, αιιά θαη πνηεο ειιείςεηο κπνξνύλ λα νδεγήζνπλ έλαλ δξακαηνπξγό ζε κηα απνηπρία. Δίλαη θαλεξό πσο αληαλαθιώληαο ηελ επνρή ηνπ, ηνλ απαζρνινύλ νη ζπλέπεηεο ηεο αλζξώπηλεο ζπκπεξηθνξάο. Φξεζηκνπνηεί ην ζέαηξν σο κέζν γηα έλα ηέινο. Αγσληά λα θαηαζηήζεη ζαθέο πσο ε επίδξαζε ηεο ηξαγσδίαο είλαη ιπηξσηηθή θαη «θαζαίξεη» ηνπο ζεαηέο. Ο κέληνξάο ηνπ ν Πιάησλαο αληηκεηώπηδε δηακεηξηθά αληίζεηα ην εγρείξεκα, παξαθηλώληαο γηα ζπλαηζζεκαηηθή ζπγθξάηεζε, αθνύ ζεσξνύζε πσο ε πνίεζε αλαδσνγνλεί ό,ηη πηζηεύνπκε πσο πξέπεη λα εμαζζελίζεη. Ζ αξηζηνηειηθή άπνςε ελππάξρεη ζε πνιινύο ζπγγξαθείο θαη ζηνπο θξηηηθνύο ηνπο. Τν λα κηιάο θαη λα γξάθεηο αληηκεησπίζηεθε δηαρξνληθά σο ηέρλε θαη ε ξεηνξηθή, ε δεκόζηα δειαδή νκηιία, δίδαμε ηα κέζα ηεο πξνθνξηθήο θαη γξαπηήο απνηειεζκαηηθήο πεηζνύο. Αμίδεη εδώ λα ζεκεηώζνπκε πσο ν Αξηζηνηέιεο ζέηεη έλαλ εζηθό ζθνπό ζηε δηδαζθαιία ηεο Γ.Γ., ηνλ νπνίν θιεξνλνκνύλ νη ζύγρξνλεο ηάζεηο ηεο δηδαζθαιία ηεο. Φαξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπκε γηα παξάδεηγκα ην Beyond the Writers Workshop (2001) ηεο Carol Bly, ην νπνίν ζπκπεξηιακβάλεη έλαλ «θώδηθα εζηθήο» γηα ηνπο δάζθαινπο θαη ηνπο καζεηέο ηεο Γ.Γ. Σην πέξαζκα ησλ ρξόλσλ νη απόςεηο γηα ην αλ ε Γ.Γ. δηδάζθεηαη ή όρη δελ έπαςαλ λα είλαη αληηθξνπόκελεο. Αξθεηνύο αηώλεο κεηά ηνλ Αξηζηνηέιε ν Immanuel Kant ππνζηήξημε πσο ν ζπγγξαθηθόο ηξόπνο ράλεηαη όηαλ επηρεηξείηαη ε δηδαζθαιία ηνπ. Τελ άπνςε απηή πηνζέηεζε θαη ν Henry James, ν νπνίνο, απαληώληαο νπζηαζηηθά ζηελ θεκηζκέλε νκόηηηιε ηνπ δηθνύ ηνπ έξγνπ δηάιεμε «The Art of Fiction» ηνπ Walter Besant, επηρεηξεκαηνιόγεζε όηη ην κπζηζηόξεκα

5 5 είλαη κία κνξθή ηέρλεο, ηνπ νπνίνπ όκσο νη λόκνη δελ κπνξνύλ λα δηδαρηνύλ. Ο Beasant, Άγγινο πεδνγξάθνο ήζζνλνο ζεκαζίαο, πίζηεπε πσο νη γεληθνί θαλόλεο πνπ δηέπνπλ ηελ πεδνγξαθία σο κνξθή ηέρλεο κπνξνύλ λα δηδαρηνύλ κε αθξίβεηα, αιιά ζε όζνπο ήδε έρνπλ πξνηθηζηεί κε ηα απαξαίηεηα ραξίζκαηα. Ζ πξσηνπνξηαθή ζπκβνιή ηνπ ηειεπηαίνπ ζπλίζηαηαη ζηελ ίδξπζε ηεο Royal Society of Authors, έλαλ ζεζκό αθηεξσκέλν ζην επαγγεικαηηθό status ησλ ζπγγξαθέσλ. Ο Beasant επεδίσμε λα βειηηώζεη ηε ζέζε ηνπο ζηελ θνηλσλία ππνζηεξίδνληαο όρη θπζηθά ηελ έλλνηα ηεο Γ.Γ., αιιά ηελ ζπνπδαηόηεηα θαη αμηνπηζηία ηεο δηδαζθαιίαο ηεο ηερληθήο ησλ ζπγγξαθέσλ από ηνπο ίδηνπο ηνπο ζπγγξαθείο ζηα Παλεπηζηήκηα (Dawson 2005:8-9). Ζ δεκόζηα ζπδήηεζε γηα ην αλ ε ζπγγξαθή κπνξεί λα δηδαρηεί, ε νπνία δηακνξθσλόηαλ σο εθείλα ηα ρξόληα πεξηζζόηεξν από πξαθηηθνύο παξά θηινζνθηθνύο πξνβιεκαηηζκνύο, αλαπηύρζεθε νπζηαζηηθά ζηα ηέιε ηνπ 19 νπ αηώλα. Τόηε, θαηαγξάθνληαη νη πξώηεο, θνξκαιηζηηθέο, πξνζπάζεηεο λα δηδαρηεί ε ζπγγξαθή είηε κε νδεγίεο ζε εγρεηξίδηα είηε κε ηελ θξηηηθή πνπ γηλόηαλ ζηα ρεηξόγξαθα ησλ εξγαζηεξίσλ. Τελ ίδηα ζηηγκή, εγρεηξίδηα γξαθήο θαη εηδηθόηεξα γξαθήο δηεγεκάησλ άξρηζαλ λα θπθινθνξνύλ ζηελ Ακεξηθή. Ζ Γ.Γ. σο ζύγρξνλνο επηζηεκνληθόο θιάδνο μεθηλά ζηα 1939 κε ηελ ίδξπζε ηνπ Iowa Writer s Workshop, παξόιν πνπ ππήξραλ πξνάγγεινη ηνπ εγρεηξήκαηνο κε ζεκαληηθόηεξν απηόλ ηνπ 47 Workshop ζην Harvard από ηνλ George Baker κεηαμύ 1906 θαη Τν πξώην απηό εξγαζηήξη ηνπ Iowa πξνζθέξζεθε ζ έλα ζεξηλό ηκήκα ζηα 1939 θη ήηαλ αλνηρηό κόλν ζε ζπνπδαζηέο πνπ κπνξνύζαλ λα παξνπζηάζνπλ απνδείμεηο ηεο ηθαλόηεηάο ηνπο λα ζπκκεηάζρνπλ. Ζ επίζεκε ζέζε ηνπ εξγαζηεξίνπ ήηαλ πσο ε ζπγγξαθή δελ κπνξεί λα δηδαρηεί, αιιά όηη ην ηαιέλην κπνξεί λα αλαπηπρζεί (Iowa University 1939:1 ζην Dawson 2005:81). Ζ αλάδπζε ηεο Γ.Γ. σο επηζηεκνληθνύ θιάδνπ ζηελ παλεπηζηεκηαθή θνηλόηεηα ησλ Ζ.Π.Α. ζηηο αξρέο ηνπ 20νύ αηώλα πξαγκαηνπνηείηαη παξάιιεια κε ηηο πξνζπάζεηεο λα αληηθαηαζηαζεί ε ηζηνξηθή θηινινγηθή θαη γισζζνινγηθή αλάιπζε ησλ ινγνηερληθώλ έξγσλ από κία ινγνηερληθή θξηηηθή πνπ λα αμηνινγεί ηελ Λνγνηερλία κε όξνπο πνπ αθνξνύλ ηελ αηζζεηηθή ηεο πνηόηεηα. Τελ επνρή απηή θαηαγξάθεηαη ε αξρή ηεο αλόδνπ ηεο Θεσξίαο, ε νπνία αληηκεησπίδεηαη ζηαδηαθά ζηηο αλζξσπηζηηθέο ζπνπδέο σο κία δηεζλήο lingua franca, ελώ κεξηθά ρξόληα αξγόηεξα ε Νέα Κριηική εδξαηώλεηαη ζεζκηθά σο κία ζπνπδαία παηδαγσγηθή πξαθηηθή, απηή ηεο θεηκεληθήο απηνλνκίαο. Ζ Γ.Γ. σο γλσζηηθό πεδίν αλαπηύζζεη θαη ζπγθξνηεί ζηαδηαθά ηελ επηζηεκνληθή ηεο ηαπηόηεηα κέζα ζην θιίκα ηεο ζπγθεθξηκέλεο θξίζεο ηεο αγγινζαμνληθήο αθαδεκατθήο παξάδνζεο.

6 6 Σήκεξα ε Γ.Γ. δηαζέηεη κία πνιύ ηζρπξή δηεζλή παξνπζία, εηδηθόηεξα κάιηζηα θαηά ηελ ηειεπηαία εηθνζαεηία, έρνληαο εμειηρζεί ζηνπο θόιπνπο ησλ ζεκαληηθόηεξσλ παλεπηζηεκηαθώλ ηδξπκάησλ ηνπ θόζκνπ, όπσο ησλ Columbia, Princeton, Iowa, αξγόηεξα ηνπ East Anglia ηεο Αγγιίαο θ.η.ι. Τα πξνγξάκκαηά ηεο είλαη πιένλ θαηνρπξσκέλα ζεζκηθά ζε πνιιά Παλεπηζηήκηα ηεο επξσπατθήο επείξνπ, ζηελ Απζηξαιία, ζηελ Αζία θαη ν θαηάινγνο πξνβιέπεηαη λα είλαη ζύληνκα επαπμεκέλνο. Ζ ιεηηνπξγία απηώλ ησλ πξνγξακκάησλ άιισζηε δελ ελαληηώλεηαη ζην δεύηεξν ζθέινο ηεο γεληθήο αξρήο ηνπ παλεπηζηεκηαθνύ νηθνλνκηθνύ κάλαηδκελη, πνπ ππαγνξεύεη πσο, αλ έλα γλσζηηθό αληηθείκελν κπνξεί λα ππνζηεξηρηεί κε εξεπλεηηθή ρξεκαηνδόηεζε, ηόηε εμαζθαιίδεηαη απηνκάησο θαη ε δηδαθηηθή ηνπ πιεπξά, ε επηβίσζή ηνπ νπζηαζηηθά. Αλ όκσο έλα γλσζηηθό αληηθείκελν δελ εμαζθαιίδεη αλάινγεο επηρνξεγήζεηο ηόηε είλαη ε δηδαθηηθή ηνπ πιεπξά πνπ πξέπεη λα ην ππνζηεξίμεη. Να ζεκεηώζνπκε πσο ζηελ Διιάδα, θαηά ηελ ηειεπηαία ηεηξαεηία, ην Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο δηαζέηεη Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ Γ.Γ. κε Γηεπζπληή Σπνπδώλ ηνλ πνηεηή θαη παλεπηζηεκηαθό Μίκε Σνπιηώηε πιαηζησκέλν από κία ζεηξά πνιύ αμηόινγσλ ζπλεξγαηώλ πνπ εμεηδηθεύνληαη ζε δηάθνξα επηκέξνπο γλσζηηθά αληηθείκελα (Τίηνο Παηξίθηνο, Θαλάζεο Βαιηηλόο, Σηξαηήο Φαβηαξάο, Μάλνο Διεπζεξίνπ, Γηώξγνο Ξελάξηνο, Σνθία Νηθνιαΐδνπ, Νάζνο Βαγελάο, Θόδσξνο Παπαγγειήο, Εσή Σακαξά, Πέλπ Φπιαθηάθε, Αιθίλννο Ησαλλίδεο, θ.ά.). Ζ είζνδνο ηεο Γ.Γ. σο απηόλνκνπ καζήκαηνο ζηηο ππόινηπεο βαζκίδεο ηεο ειιεληθήο εθπαηδεπηηθήο πξαγκαηηθόηεηαο είλαη θαλεξό πσο δελ αξγεί, θαζώο ήδε ζηελ Κύπξν έρεη εληαρζεί ζηα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο από ηε ζρνιηθή ρξνληά Όκσο, παξά ηελ θαηαθόξπθε αύμεζε ηεο δεκνηηθόηεηάο ηεο θαη ηνπ ελδηαθέξνληνο πνπ εθδειώλεηαη γη απηήλ, δελ απνπζηάδνπλ από ηελ αθαδεκατθή θνηλόηεηα αληηιήςεηο πνπ πιαηζηώλνπλ έλαλ παιηνκνδίηηθν ζθεπηηθηζκό. Αθνξνύλ θπξίσο ηελ «λνκηκνπνίεζή» ηεο σο επηζηεκνληθνύ θιάδνπ θαη πεξηζηξέθνληαη γύξσ από ηελ απινπζηεπηηθή πνιεκηθή πνπ απνθξπζηαιιώλεηαη ζην εξώηεκα: μπορεί να διδατηεί η «γραθή»; θαη ην ζπλαθόινπζό ηνπ: πρέπει να διδάζκεηαι; Έλαο ηέηνηνο όκσο πξνβιεκαηηζκόο ζπλερίδεη νπζηαζηηθά ηελ δεκόζηα ζπδήηεζε γύξσ από ηελ Λνγνηερλία πνπ μεθηλά από ηελ αξραηόηεηα. Φπζηθό ηαιέλην ή θαιιηεξγεκέλε δεμηόηεηα; Ή θαη ηα δύν; Οη ελζηάζεηο πνπ απνηππώλνληαη γηα ηελ θνηλσληθή πξαθηηθή ηεο Γ.Γ. αιιά θαη νη θνβίεο κηαο απνηθηαθήο πνιηηηθήο από ην παλεπηζηεκηαθό θαηεζηεκέλν, ην νπνίν θηινδνμεί λα θπξηαξρήζεη ζηελ ινγνηερληθή παξαγσγή, δελ επζηαζνύλ, ρσξίο θπζηθά λα κπνξνύλ λα απνθιεηζηνύλ κεκνλσκέλεο πεξηπηώζεηο κε αλάινγεο επηδηώμεηο. Πξόθεηηαη νπζηαζηηθά γηα ηνλ παξαδνζηαθό αληαγσληζκό κεηαμύ ησλ ζπγγξαθέσλ θαη ησλ θξηηηθώλ πνπ δηαησλίδεη έλαλ πλεπκαηηθό θαη ζεσξεηηθό

7 7 δηαρσξηζκό κεηαμύ ηεο δεκηνπξγηθήο πξαθηηθήο ηνπ γξαςίκαηνο θαη ηεο θξηηηθήο κειέηεο ηεο Λνγνηερλίαο (Dawson 2005:2). Σήκεξα, έλαο ζησπεξόο πόιεκνο εμαθνινπζεί λα ππάξρεη κεηαμύ ησλ ζεσξεηηθώλ θαη θξηηηθώλ ηεο Λνγνηερλίαο από ηε κία κεξηά θαη ησλ ζπγγξαθέσλ από ηελ άιιε, αλ θαη νη δύν δεκνζηεύνπλ ζπλήζσο θαη δηδάζθνπλ κέζα ζηα ίδηα παλεπηζηεκηαθά Τκήκαηα. Αλεμάξηεηα πάλησο από ηελ ηζηνξηθή ηεο πξνέιεπζε ην ζεκεξηλό status ηεο Γ.Γ. σο αθαδεκατθνύ θιάδνπ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο κία ζεζκνπνηεκέλε καζεηεία γηα ηνπο ινγνηερληθά θηιόδνμνπο, πνπ δελ «επηιέγνληαη» κέζα από ηελ ηπξαλληθή ζηεξενηππηθή επηθπξηαξρία ηνπ ηαιέληνπ, ελώ ηαπηόρξνλα λα απνηειέζεη έλα δίρηπ πξνζηαζία γηα ηνπο θαζηεξσκέλνπο ζπγγξαθείο. Μέζα από κηα ηέηνηνπ είδνπο αληηκεηώπηζε ε Γ.Γ. δελ είλαη απιώο έλα αθόκε «ζπλώλπκν» ηεο Λνγνηερλίαο, αιιά ζπληζηά έλα ζώκα γλώζεσλ θαη έλα ζύλνιν εθπαηδεπηηθώλ ηερληθώλ πνπ κεηαδίδνπλ απηή ηελ γλώζε θαη πξνζδίδνπλ ζηελ γξαθή θνηλσληθό (ζπρλά αθόκα θαη ςπρνζεξαπεπηηθό) ξόιν, απνκαθξύλνληάο ηελ από ηελ ελίνηε ζηείξα ινγηθή ηεο κνλαρηθήο θαη βαζαληζηηθήο δηαδηθαζίαο. Η Δ.Γ. ως «γνωζηικό ανηικείμενο» «Γίλεζαη θαιόο ζπγγξαθέαο, αθξηβώο όπσο γίλεζαη θαιόο μπινπξγόο: πιαληάξνληαο ηηο πξνηάζεηο ζνπ» ππνζηήξημε ν Αλαηόι Φξαλο. Ζ Γ.Γ. κπνξεί λα δηδαρηεί θαη λα θαηαλνεζεί, όπσο θάζε ηέρλε πνπ απαηηεί δεμηνηερλία, όπσο θάζε ζεκαληηθό παηρλίδη (Morley 2007:5). Σηα ζρνιεία, ζηα θνιέγηα θαη ζηα Παλεπηζηήκηα ην πεδίν ηεο Γ.Γ. αλαπηύζζεηαη ζπλερώο ζε παγθόζκην επίπεδν, έηζη πνπ ε Γ.Γ. αληηκεησπίδεηαη σο έλα γλσζηηθό αληηθείκελν πνπ κπνξεί λα δηδαρζεί από ηηο πξώηεο κέξεο ηεο εθπαίδεπζεο κέρξη ηα πςειόηεξα επίπεδα ησλ κεηαπηπρηαθώλ θαη δηδαθηνξηθώλ ζπνπδώλ. Δδώ, πξέπεη λα ζεκεηώζνπκε πσο ό,ηη κπνξεί λα δηδαρζεί ζε όιεο ηηο εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο πξνθαιεί ελδηαθέξνπζεο ζπδεηήζεηο, νη νπνίεο κε ηε ζεηξά ηνπο απνδίδνπλ αμηόινγα απνηειέζκαηα. Σπρλά, κάιηζηα, ε Γ.Γ. ζπλδέεηαη κε παλεπηζηεκηαθά καζήκαηα πνπ δελ είλαη καζήκαηα Γ.Γ. αιιά απνιακβάλνπλ κηα ηέηνηνπ είδνπο ζρέζε, όπσο ε δηδαζθαιία ηεο Λνγνηερλίαο θαη ηεο Γιώζζαο, ηνπ Θεαηξηθνύ Παηρληδηνύ, ηνπ Κηλεκαηνγξάθνπ, ησλ Μέζσλ Μαδηθήο Δλεκέξσζεο, ηεο Μνπζηθήο, ηεο Χπρνινγίαο, αθόκα θαη ησλ ΤΠΔ (Τερλνινγίεο ησλ Πιεξνθνξηώλ θαη ησλ Δπηθνηλσληώλ). Έλαο από ηνπο βαζηθνύο ζθνπνύο ηνπ αθαδεκατθνύ θιάδνπ ηεο Γ.Γ. είλαη λα κπήζεη ηνπο θνηηεηέο ζηηο πεξηνρέο πνπ ζπληζηνύλ ην corpus ηεο θαη λα ηνπο εμνηθεηώζεη κε ηηο δηαδηθαζίεο πξαγκάησζήο ηεο, ρσξίο λα απνγνεηεπηνύλ από

8 8 ηηο ηπρόλ πεξηπινθόηεηεο πνπ ζα ζπλαληήζνπλ. Ψο γλσζηηθό αληηθείκελν ζε όια ηα Παλεπηζηήκηα ηνπ θόζκνπ ζπγθξνηείηαη από ηελ ερεσνηηική θαη ηελ διδακηική - πρακηική ηνπ πιεπξά. Αλ θαη ην πεξηβόεην Master of Fine Arts (MFA) ζηηο Ζ.Π.Α. εμαθνινπζεί ζε κεγάιν βαζκό λα πξνθξίλεη ηελ πξαθηηθή άζθεζε, γεληθόηεξα ην αθαδεκατθό θύξνο ησλ κεηαπηπρηαθώλ θαη δηδαθηνξηθώλ ζπνπδώλ εδξάδεηαη πιένλ ζε απζηεξόηεξεο δηαδηθαζίεο. Ταπηόρξνλα, παξαηεξείηαη θαη κία εθδνηηθή έθξεμε ζηα βηβιία πνπ αζρνινύληαη κε ηε δηδαζθαιία ηεο Γ.Γ. Παιαηόηεξα νη κειέηεο γηα ηε Γ.Γ. ζηεγάδνληαλ πεξηζηαζηαθά ζε πεξηνδηθά όπσο ην The Writer s Chronicle, ην 24ρξνλν πεξηνδηθό ηεο «Έλσζεο Σπγγξαθέσλ θαη Σπγγξαθηθώλ Πξνγξακκάησλ» (AWP) θαη, ιηγόηεξν, ζην Writing in Education ηεο «Δζληθήο Έλσζεο Σπγγξαθέσλ ζηελ Δθπαίδεπζε» ηεο Αγγιίαο (NAWE). Τα ηειεπηαία ρξόληα όκσο αλάινγεο εξγαζίεο κπνξνύλ λα θηινμελεζνύλ ζε δηάθνξα εηδηθά επηζηεκνληθά πεξηνδηθά, όπσο, γηα παξάδεηγκα, ζην New Writing: The international Journal for the Practice and Theory of Creative Writing ή ζην TEXT: ηεο «Έλσζεο Σπγγξαθηθώλ Πξνγξακκάησλ» (AAWP) (Harper & Kroll 2008:1). Παξακέλεη όκσο ην εξώηεκα ηη αληηιακβαλόκαζηε σο πεξηερόκελν ηνπ παλεπηζηεκηαθνύ γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο Γ.Γ. πνπ ζπλαθόινπζα επηθέξεη κία ζεηξά άιισλ, όπσο πνηνο είλαη ν ξόινο ηεο έξεπλαο ζην πεξηερόκελν απηό θαη πώο ελζσκαηώλεηαη κέζα ζηελ έξεπλα ε πξαθηηθή άζθεζε θαη ε θξηηηθή αληίιεςε; Πώο πξνζδηνξίδεηαη ζε ζρέζε κε ηα ππόινηπα γλσζηηθά αληηθείκελα ζην Παλεπηζηήκην; Πνηνη επηιέγνπλ λα δηδαρηνύλ έλα ηέηνην κάζεκα θαη πνηεο είλαη νη πξνζδνθίεο ηνπο; Πώο αμηνινγείηαη θαη από πνηνπο; Δίλαη απαξαίηεην λα ζπνπδάζεηο Γ.Γ. γηα λα αλαιάβεηο ηελ δηδαζθαιία ηεο; Καη ηειηθά θεξδίδεη θάηη ε Γ.Γ. από ηελ δηδαζθαιία ηεο κέζα ζηα Παλεπηζηήκηα; Οη απαληήζεηο ζηα παξαπάλσ εξσηήκαηα πνηθίιινπλ θαη δηαθνξνπνηνύληαη αλάινγα κε ηελ θνηλσληθή ζέζε (ηδενινγία, αμηαθό ζύζηεκα) θαη ην ξόιν (κέιε ή κε ηεο παλεπηζηεκηαθήο θνηλόηεηαο, ζπγγξαθείο ή θξηηηθνί, δηδάζθνληεο ή θνηηεηέο) όζσλ θαινύληαη λα ηηο δώζνπλ. Σε θάζε πάλησο πεξίπησζε δελ γλσξίδνπκε θαλέλα επηζηεκνληθό πεδίν πνπ λα δηδάζθεηαη ζην Παλεπηζηήκην θαη λα κελ σθειείηαη επεξγεηηθά. Φσξίο θακηά ακθηβνιία ε Γ.Γ. δέρεηαη επηδξάζεηο από ηε θύζε ηνπ παλεπηζηεκηαθνύ πεξηβάιινληνο, αιιά θαη ε ίδηα σο επηζηεκνληθόο θιάδνο κε ηε ζεηξά ηεο επηδξά πάλσ ζην ζπγθεθξηκέλν πεξηβάιινλ. Κη απηό γηαηί ε δηδαζθαιία ηεο Γ.Γ. πνιύ ζπρλά εκπιέθεη δύν αιιεινζπκπιεξνύκελα ζηνηρεία: ηελ πξάμε ηνπ λα γξάςεηο (δεκηνπξγηθά) θαη ηελ πξάμε λα ζθεθηείο θξηηηθά ηελ πξάμε ηεο γξαθήο θαη ηα απνηειέζκαηά ηεο. Απνδερόκελνη ηε Γ.Γ. σο κηα ηέηνηα δξαζηεξηόηεηα πνπ ζηεξίδεηαη ζηε γλώζε θαη ζηελ εθαξκνγή, αληηιακβαλόκαζηε πιένλ γηαηί δελ κπνξνύκε λα πξνβνύκε κε επθνιία ζε έλαλ απζηεξό νξηζκό ηεο δηαδηθαζίαο ηεο. Σπρλά, γηα

9 9 παξάδεηγκα, ε θξηηηθή ηεο πξάμεο ηεο γξαθήο, ηεο εθαξκνγήο δειαδή, επεξεάδεη ην ίδην ην απνηέιεζκά ηεο θαη πξνθαιεί κία δηάζεζε κηαο λέαο απόπεηξαο γξαθήο. Ζ θξηηηθή πξνζέγγηζε ζηελ Γ.Γ. ζπκβαίλεη πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά ην ζύλνιν ησλ ελεξγεηώλ ηεο. Ο γξάθσλ πηνζεηεί κία ελεξγή θξηηηθή πξνζέγγηζε (π.ρ. ηερληθέο βειηίσζεο κέζα από ηελ επαθή κε ηελ δνπιεηά ησλ άιισλ, κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα ζπγθξίλεη θαη λα αληηπαξαβάιιεη ηηο δηθέο ηνπ ηδέεο) γηα λα είλαη ζε ζέζε λα θαηαζθεπάζεη, λα επαλεμεηάζεη, λα αλαζεσξήζεη θαη λα δηαζθεπάζεη κέξνο ηεο δνπιεηάο ηνπ. Απηό άιισζηε είλαη θαη ην δηαθνξνπνηεηηθό ζηνηρείν ηεο Γ.Γ. από ηα ππόινηπα γλσζηηθά αληηθείκελα θαη ηελ δηδαζθαιία ηνπο ζηνπο παλεπηζηεκηαθνύο ρώξνπο: ην όηη αλαθέξεηαη ζε κία δξαζηεξηόηεηα ή ζε έλα ζύλνιν δξάζεσλ θαη ηελ ίδηα ζηηγκή εγθνιπώλεη έλα ζηνραζκό ηόζν ηεο δξαζηεξηόηεηαο, όζν θαη ηνπ παξαγόκελνπ απνηειέζκαηνο. Ζ πξαθηηθή πιεπξά όκσο ηεο Γ.Γ. δελ είλαη γλώζε επηθαλεηαθή, θαζώο πξνθύπηεη από επηβεβαησκέλε θαη ζνβαξή εμέηαζε ηεο ηέρλεο ηεο γξαθήο, ε νπνία απνθηήζεθε κέζα από ηε δεκηνπξγηθή πξάμε, θαη κπνξεί λα ζπκπεξηιακβάλεη όρη κόλν ηα ζύγρξνλα ζεσξεηηθά θαη θξηηηθά κνληέια αιιά θαη ζεκαληηθά έξγα ηεο παξάδνζεο. Σθνπόο ηεο γλώζεο απηήο είλαη λα δώζεη πξόζβαζε ζε ηδέεο θαη λέεο πξνζεγγίζεηο ζηνλ ηξόπν ηεο γξαθήο ζηνλ αζθνύκελν. Οη θαιιηηέρλεο έμσ από έλα ζεζκνπνηεκέλν αθαδεκατθό πιαίζην κπνξεί λα θάλνπλ θάηη αληίζηνηρν ζπνξαδηθά ή ζπζηεκαηηθά, αιιά δελ είλαη ζίγνπξν όηη ελδηαθέξνληαη γηα ηελ δηάρπζε ησλ επξεκάησλ ηνπο, ζπλεηζθέξνληαο κε ηνλ ηξόπν απηό ζ έλα ζύλνιν γλώζεσλ, σο πξσηαξρηθό ηνπο ζθνπό. Μέζα ζηνλ παλεπηζηεκηαθό ρώξν νη ζπγγξαθείο ιεηηνπξγνύλ ηαπηόρξνλα ζηελ ζεζκηθή ζθαίξα σο δάζθαινη, αιιά θαη ζηελ επξύηεξε δεκόζηα σο ζπγγξαθείο. ηαπηόηεηεο πνπ αιιεινδηαπεξλνύλ ε κία ηελ άιιε θαη αληαλαθινύλ πάλσ ζηελ πξαθηηθή. Σηα πιαίζηα απηήο ηεο δηαδηθαζίαο πνιινί ζπνπδαζηέο Γ.Γ. ζηα Παλεπηζηήκηα επειπηζηνύλ ζε αλαγλσξηζκέλεο εθδόζεηο θαη ηελ ζπλδένπλ κε ηελ πξνζδνθία ελόο ζπγγξαθηθνύ ηξόπνπ δσήο. Απηό απνηειεί έλα από ηα πιένλ πνιπζπδεηεκέλα δεηήκαηα ησλ ζπνπδώλ ηεο Γ.Γ. Θα πξέπεη δειαδή νη απαηηήζεηο ηεο αγνξάο λα νξηνζεηνύλ ηελ πρακηική ησλ παλεπηζηεκηαθώλ ζπνπδώλ ηεο Γ.Γ.; Τν πξόβιεκα ηεο εθδνηηθήο απνδνρήο - αλαγλσζηκόηεηαο σο αμηνινγηθόο όξνο έρεη ακθηζβεηεζεί θαη ζε κεξηθέο πεξηπηώζεηο απνξξηθζεί ηα ηειεπηαία ρξόληα, θαζώο ηέηνηνπ είδνπο «αλαγλσξηζκέλα απνηειέζκαηα» δελ νδεγνύλ κνλνζήκαληα ζε πεηπρεκέλα πνιύζεκα θαη ζεκαληηθά ζηε δηαρξνλία ηνπο θείκελα. Δίλαη ελδηαθέξνλ λα παξαηεξήζνπκε όηη ηηο δύν ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, εηδηθά κε ηελ θαζηέξσζε κεηαπηπρηαθώλ πξνγξακκάησλ αιιά θαη δηδαθηνξηθώλ ζπνπδώλ ζηελ Γ.Γ. ζπγγξαθείο κε εδξαησκέλε θήκε ζηελ αγνξά επέζηξεςαλ ζηα Παλεπηζηήκηα ή ζε κεξηθέο πεξηπηώζεηο ήξζαλ γηα πξώηε θνξά γηα λα πάξνπλ αλώηεξεο ζπνπδέο θαη λα βειηηώζνπλ ηελ πξαθηηθή ηνπο. Αξθεηνί

10 10 από απηνύο επεδίσμαλ λα θεξδίζνπλ κία παλεπηζηεκηαθή έδξα (Harper & Kroll 2008:5-6). Σε άιινπ είδνπο ζεσξεηηθέο επηζηήκεο ηα Παλεπηζηήκηα αθηεξώλνπλ πνιύ ρξόλν ζηελ θξηηηθή θαη επηρνξεγνύλ ηελ δεκηνπξγία βηβιηνζεθώλ, ηελ δηνξγάλσζε ζπλεδξίσλ θαη ηηο ζπλαληήζεηο θξηηηθώλ θαη ζεσξεηηθώλ ηνπ εθάζηνηε επηζηεκνληθνύ πεδίνπ. Σηελ πεξίπησζε ηεο Γ.Γ. ηα πξάγκαηα δηαθνξνπνηνύληαη. Μέρξη ζήκεξα νη ρώξνη ζηνπο νπνίνπο δηδαζθόηαλ δελ ήηαλ παλεπηζηεκηαθνί κε ό,ηη απηό ζπλεπάγεηαη, δειαδή αδπλακία ή αδηαθνξία γηα ηελ δεκηνπξγία εξγαζηεξηαθώλ ρώξσλ, ζεκεία θύιαμεο ή ζπγθέληξσζεο πιηθνύ θ.η.ι. Σην ζύληνκν ρξόλν αθαδεκατθήο δσήο ηεο, ε Γ.Γ. έρεη λα επηδείμεη αμηνζαύκαζηε δξαζηεξηόηεηα, ελώ ηαπηόρξνλα εμαθνινπζεί λα αληιεί γλώζεηο από έλα αραλέο πεδίν, θαζώο νξηζκέλα ζηνηρεία ηεο ζπλδένληαη άκεζα κε άιια παλεπηζηεκηαθά αληηθείκελα. Έλα ραξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα είλαη ην ππόβαζξν πνπ ε κειέηε ηεο Λνγνηερλίαο κπνξεί λα πξνκεζεύζεη γηα ηελ πεδνγξαθία ζηνπο ζπγγξαθείο ηεο ή ην αληίζηνηρν γηα ηνπο ζελαξηνγξάθνπο ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ θαη ηεο ηειεόξαζεο. Παξά ην γεγνλόο όηη ε Γ.Γ. δελ απνηειεί παλάθεηα, αξθεηνί ζπγγξαθείο βξίζθνπλ ηελ πξαθηηθή ηεο ζεξαπεπηηθή θαη νξηζκέλνη δάζθαινί ηεο πηζηεύνπλ όηη ζπληζηά κία πνιύ δπλαηή κνξθή ςπρηθήο εθηόλσζεο πνπ ζπλδξάκεη επηθνπξηθά ζηελ αληηκεηώπηζε δηάθνξσλ αζζελεηώλ, από ηελ αληηκεηώπηζε ηεο θαηάζιηςεο κέρξη ηελ θνηλσληθή απνθαηάζηαζε θαη ηελ ηόλσζε ηεο απηνεθηίκεζεο. Τν γξάςηκν κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη ζηελ πξνζσπηθή αλάπηπμε θαη ζηελ απηνγλσζία, θαζώο ζε ελεξγνπνηεί, ζε σζεί πέξα από ηελ επθπΐα θαη ηελ θαζεκεξηλή ζνπ πξνζνρή θαη ζε θάλεη λα ζθέθηεζαη θαη αληηιακβάλεζαη θαζαξόηεξα θαη δηεμνδηθόηεξα πξννπηηθέο γηα ηνλ εαπηό ζνπ θαη ηνπο άιινπο. Έξεπλεο έρνπλ απνδείμεη πσο είκαζηε πην επηπρηζκέλνη, όηαλ δνπιεύνπκε γηα θάπνην ζθνπό θαη όηαλ ην πεξηβάιινλ γηα ην νπνίν θαη κέζα ζην νπνίν εξγαδόκαζηε κπνξεί λα καο πξνθαιέζεη εθπιήμεηο (Morley 2007:4). Τν γξάςηκν ζε απνξξνθά ηόζν πνπ ζε θάλεη λα ληώζεηο επθνξία θαη επεμία. Σπλήζσο, ε δηαδηθαζία ηεο γξαθήο ζε επηβξαβεύεη πεξηζζόηεξν από ην ηειηθό απνηέιεζκα. Η προβλημαηική ηων εργαζηηρίων Σεκαληηθό κέξνο ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο ηεο Γ.Γ. ζην Παλεπηζηήκην απνηεινύλ ηα εξγαζηήξηα Γ.Γ. Ο Wilbur Schramm, πξώηνο Γηεπζπληήο ηνπ εξγαζηεξίνπ ζπγγξαθέσλ ηνπ Iowa αλαγθάζζεθε λα ππεξαζπηζηεί ηελ

11 11 αθαδεκατθόηεηά ηνπ, ππνζηεξίδνληαο όηη είλαη ζπγθξίζηκν ηόζν ζε πνηόηεηα όζν θαη ζε απζηεξόηεηα κε νπνηαδήπνηε αθαδεκατθή κειέηε. Οη πηπρηνύρνη ζπνπδαζηέο δελ ζα έβξηζθαλ ηελ ζπγγξαθή ελόο θαινύ έξγνπ, λνπβέιαο ή πνηεηηθήο ζπιινγήο σο έλα εύθνιν ππνθαηάζηαην απέλαληη ζηελ εθπόλεζε κίαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ή κίαο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο (Dawson 2005:71-74). Παξελζεηηθά, λα ζεκεηώζνπκε εδώ πσο ε θηινζνθία απηή δηέπεη ζε κεγάιν βαζκό θαη ην Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ Γεκηνπξγηθήο Γξαθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο. Σηελ πνξεία ησλ ρξόλσλ ηα εξγαζηήξηα πνιιαπιαζηάζηεθαλ θαη εμαπιώζεθαλ ηδηαίηεξα κέζα ζηηο δεθαεηίεο ηνπ 1970 θαη ηνπ 1980, έρνληαο πιένλ σο αληίπαιό ηνπο, ζύκθσλα κε έλα ηκήκα ηεο δηεζλνύο βηβιηνγξαθίαο, όρη ηόζν ηελ επηζηεκνζύλε θαη ηελ θξηηηθή, αιιά ηελ Θεσξία. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζύκθσλα κε ηνπο Donald Morton θαη Mas'ud Zavarzadeh ηα ηειεπηαία ρξόληα ζηα πεξηζζόηεξα Παλεπηζηήκηα ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηώλ επηρεηξείηαη κία πνιηηηθή ζπκθηιίσζε κεηαμύ ησλ παξαδνζηαθώλ αλζξσπηζηηθώλ επηζηεκόλσλ θαη ησλ «δεκηνπξγηθώλ» ζπγγξαθέσλ (Dawson 2005:12). Υπνζηεξίδνπλ πσο ηα εξγαζηήξηα Γ.Γ. ηδξύνληαη πάλσ ζε έλα ζύλνιν ππνζέζεσλ πνπ έρνπλ όιεο έρνπλ ηεζεί ππό ακθηζβήηεζε από ηελ κεηακνληέξλα θξηηηθή ζεσξία. Υπνζέζεηο νη νπνίεο επηβεβαηώλνπλ έλα είδνπο ζπλελνρήο ησλ εξγαζηεξίσλ ζηελ δηαηήξεζε ηνπ θαπηηαιηζηηθνύ ζπζηήκαηνο. Πξέπεη όκσο λα επηζεκάλνπκε πσο αλάινγεο ζεσξήζεηο πξνθύπηνπλ θαη εθθξάδνληαη θαηά θαηξνύο γηα όια ηα αθαδεκατθά γλσζηηθά αληηθείκελα. Τνπλαληίνλ καζήκαηα πνπ δηέπνληαη από κία αληίζηνηρε εξγαζηεξηαθή ινγηθή, θαη ζηα νπνία ε δηαρείξηζε ησλ θεηκέλσλ είλαη δεκόζηα, κπνξνύλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ππνλνκεπηηθά γηα ηηο νπνηεζδήπνηε εμνπζίεο, θπξίαξρεο ηδενινγίεο θαη ινγνηερληθνύο θαλόλεο, θαζώο κέζα από ηελ αλαγθαζηηθή απνδόκεζε ησλ θεηκέλσλ πνπ δηδάζθνληαη, αλαδεηθλύνληαη ηόζν ηα πξόηππα θαη ηα αμηαθά ζπζηήκαηα ησλ δεκηνπξγώλ όζν θαη ην ηη είδνπο αλαγλώζηεο κνξθώλνπλ θαη θαη επέθηαζε ηη είδνπο πνιίηεο πξνθξίλνπλ θαη γαινπρνύλ. Εεηήκαηα, βεβαίσο ζηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ησλ εξγαζηεξίσλ ηίζεληαη, όπσο γηα παξάδεηγκα ζπκβαίλεη κε ηηο ιίζηεο κπζηζηνξεκάησλ θαη ζεσξεηηθώλ θεηκέλσλ πνπ ζπζηήλνπλ ή ππνρξεώλνπλ ηνπο ζπνπδαζηέο ηνπ λα κειεηήζνπλ. Δμάιινπ, ηα εξγαζηήξηα αξθεηέο θνξέο ηείλνπλ λα αζθνύλ νκνηνγελνπνηεηηθή επίδξαζε ζηηο εξγαζίεο ησλ ζπνπδαζηώλ, εκπνδίδνληαο θαηά ζπλέπεηα ηελ γλήζηα πξνζσπηθή έθθξαζε, κε άιια ιόγηα ηελ πξαγκαηηθή δεκηνπξγηθή ηνπο ζπκκεηνρή. Οη ζπνπδαζηέο κπνξεί λα γξάθνπλ γηα λα επραξηζηήζνπλ ηνπο δαζθάινπο θαη επηβιέπνληέο ηνπο αιιά θαη ηνπο ζπκθνηηεηέο ηνπο. Ή κπνξεί λα πηνζεηνύλ επαθξηβώο ηηο νδεγίεο γηα απνθπγή νξηζκέλσλ πξαθηηθώλ γξαθήο, όπσο, γηα παξάδεηγκα, ε πνιιαπιή ρξήζε επηζέησλ θαη επηξξεκάησλ ή ελόο καθξνπεξίνδνπ ιόγνπ θαη σο εθ ηνύηνπ πξνσζείηαη έλαο ζπγθεθξηκέλνο ηξόπνο

12 12 γξαθήο. «Γηδάζθνπκε πώο λα κελ γξάςνπκε» είρε ζρνιηάζεη ραξαθηεξηζηηθά ν Richard Hugo (1979:64). Τα εξγαζηήξηα, όπσο θαη ηα βηβιία, πνπ εζηηάδνπλ ζην «πώο» γξάθνπκε απνηπγράλνπλ ζε κεγάιν βαζκό λα εμεξεπλήζνπλ ηελ θύζε ηεο γλώζεο πνπ ππνζηεξίδεη ην ζύλνιν ζρεδόλ ησλ ζπκπεξηθνξώλ θαη ελεξγεηώλ ησλ ζπνπδαζηώλ ησλ εξγαζηεξίσλ Γ.Γ. Έρεη ππνζηεξηρζεί πσο νη κηζέο ηθαλόηεηεο πνπ έλαο ζπγγξαθέαο πξέπεη λα απνθηήζεη είλαη ςπρνινγηθήο πθήο θαη νη άιιεο κηζέο «ινγνηερληθήο ηέρλεο» (Bly 2001: xix). Ο Kevin Brophy, γηα παξάδεηγκα, ν νπνίνο ακθηζβεηεί ηηο πξνζπάζεηεο κίκεζεο ηεο θπξίαξρεο ινγνηερληθήο θόξκαο ζηα εξγαζηήξηα, ζεσξεί ηελ Γ.Γ. σο κία πξαθηηθή, κία αλαδήηεζε ηεο δεκηνπξγηθόηεηαο, ε νπνία κπνξεί λα απειεπζεξώζεη ηνπο ζπγγξαθείο από ηα παξαδνζηαθά θαη θαζηεξσκέλα γέλε ηνπ πξόζθαηνπ κνληεξληζηηθνύ ινγνηερληθνύ θαλόλα γηα πεδά θαη πνηήκαηα θαη θαηά ζπλέπεηα από ηελ έλλνηα όηη ν ζπγγξαθέαο ιεηηνπξγεί ειηηίζηηθα θαη ζε κία πξαθηηθή αζθπθηηθήο απνκόλσζεο (Dawson 2005:12). Πξνθξίλεη δειαδή κία ζπγθεθξηκέλε ζπιινγηζηηθή ηερληθώλ θαηαζθεπήο θαη κεζνδνινγίαο ζηα εξγαζηήξηα. Ζ ζεκαληηθόηεξε πξνζθνξά πάλησο ησλ εξγαζηεξίσλ Γ.Γ. είλαη ε θαηάξξηςε θαη δηάςεπζε ηνπ κύζνπ πσο ε ζπγγξαθή δελ κπνξεί λα δηδαρζεί θαη όηη παξακέλεη θάηη πνπ εκπλέεηαη από κνύζεο θαη πξαγκαηώλεηαη από ηδηνθπίεο. Κάησ από ηελ θαζνδήγεζε, ηελ πξαθηηθή άζθεζε θαη ηελ θξηηηθή ελαζρόιεζε κε ηα ζπγγξαθηθά είδε πνπ πξνζθέξνπλ ηα εξγαζηήξηα, νη ζπνπδαζηέο ηνπο απνθηνύλ ζπγγξαθηθέο δεμηόηεηεο. Οξηζκέλνη ζα γίλνπλ ζπγγξαθείο. Θα είλαη εθείλνη πνπ ζα αθηεξσζνύλ κε επαγγεικαηηθή επιάβεηα ζ απηό πνπ επέιεμαλ λα ππεξεηήζνπλ θαη ζα αληηιεθζνύλ όηη πέξα από ηηο όπνηεο γλώζεηο έιαβαλ θαη ηελ πξαθηηθή καζεηεία ζηελ νπνία κπήζεθαλ, ν ζπγγξαθέαο νθείιεη ζε θαζεκεξηλή βάζε λα ελεκεξώλεηαη, λα εμαζθείηαη, λα δνθηκάδεηαη. Όπσο αθξηβώο δειαδή θαη ν νπνηνζδήπνηε απαηηεηηθόο κε ηνλ εαπηό ηνπ θαη πεηπρεκέλνο ηερλίηεο. Οη πεξηζζόηεξνη ζα είλαη ηθαλνί λα γξάςνπλ, ζε έλα βαζκό ηνπιάρηζηνλ, θαιέο ηζηνξίεο ή πνηήκαηα θαη ζα κπνξνύλ πηζαλόηαηα λα ηα εθδώζνπλ, αιιά δελ ζα ηνπο απαζρνιήζεη ε είζνδνο ζηνλ θόζκν ηεο ζπγγξαθήο. Θα έρνπλ κάζεη πσο ε δηαδηθαζία παξαγσγήο δεκηνπξγηθώλ έξγσλ είλαη θάηη βαζύηεξν θαη νπζηαζηηθόηεξν, ην νπνίν ζα ηνπο ζπληξνθεύεη ζε όιε ηελ δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο. Ζ ζπγγξαθή είλαη κία πεξηπέηεηα, έλα δηαξθέο ηαμίδη. Αθξηβώο όπσο είλαη θαη ε ίδηα ε δσή.

13 13 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Arieti, Silvano (1976). Creativity The Magic Synthesis. New York, Basic Books. Barron, Frank (1969). Creative person and the creative process. New York, Holt, Rinehart and Winston. Bly, Carol (2001). Beyond the Writers Workshop. New York Toronto, Ancor Books. Boden, Margaret (1994). Dimensions of Creativity. Massachusetts Institute of Technology, The MIT Press. Carter, Ronald (2006). Language and Creativity. London: Rutledge. Dawson, Paul (2005). Creative Writing and the New Humanities. London and New York, Routledge. Guilford, J.Paul (1968). Intelligence, Creativity and their Educational Implications. San Diego: Robert R. Knapp. Harper, G. and Kroll, J. (2008). Creative Writing in the University, in G. Harper & J. Kroll (Eds.), Creative Writing Studies, Clevedon Buffalo Toronto, Multilingual Matters LTD, pp Hugo, R. (1979). 'In Defense of Creative-Writing Classes', The Triggering Town: Lectures and Essays on Poetry and Writing, New York, W.W. Norton and Company, Lodge, David (1996). The Practice of Writing. Hardmonsworth, Penguin. Morley, David (2007). The Cambridge Introduction to Creative Writing. Cambridge, Cambridge UP. Ramet, (2004). Creative Writing. Oxford, How to Books. Ross, M. (1978). The Creative Arts: London, Heinemann.

14 14 Σνπιηώηεο, Μίκεο (2009). Μοσ αθήνεις πενήνηα δρατμές για ηζιγάρα; Θεζζαινλίθε, Δθδόζεηο Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο. Τζηιηκέλε, Τ. & Παπαξνύζε, Μ. (2010). Η ηέτνη ηης μσθοπλαζίας και ηης δημιοσργικής γραθής. Σσγγραθείς και θεωρηηικοί μιλούν για ηην ηέτνη ηοσ μσθιζηορήμαηος, (Δπηκ.) Θεζζαινλίθε, Δπίθεληξν. Zobal Dent, C. and Dent Zobal, S. (2008). Short Fiction, in G. Harper (Eds.), Creative Writing Guidebook, London, Continuum, pp Williams, Raymond (1965). The Long Revolution, Harmondsworth, Penguin. Williams, Raymond (1988). Keywords: A Vocabulary of Culture and Society, London, Fontana Press. Winnicot, Donald (2009). Το Παιδί, ηο Παιτνίδι και η Πραγμαηικόηηηα. Αζήλα, Καζηαληώηεο. Winnicott, Donald (1996). Thinking about children. London: Karnac Books, Perseus Press.

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ Μονηέλα ειζαγυγήρ ΣΠΔ ζηην εκπαίδεςζη Πποζεγγίζειρ ειζαγυγήρ ηυν ΣΠΔ ζηην εκπαίδεςζη 1 Θεμελιώδη Δπυηήμαηα Τη ελλννύκε κε ηνλ όξν «ε Πιεξνθνξηθή ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΩΚΡΑΣΗ... 3 ΠΛΑΣΩΝΑ... 5 ΑΡΙΣΟΣΔΛΗ... 7 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ... 9 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 10. www.arnos.gr κλικ στη γνώση info@arnos.co.

Περιεχόμενα ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΩΚΡΑΣΗ... 3 ΠΛΑΣΩΝΑ... 5 ΑΡΙΣΟΣΔΛΗ... 7 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ... 9 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 10. www.arnos.gr κλικ στη γνώση info@arnos.co. Περιεχόμενα ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΩΚΡΑΣΗ... 3 ΠΛΑΣΩΝΑ... 5 ΑΡΙΣΟΣΔΛΗ... 7 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ... 9 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 10 ΘΔΜΑ 1 εο ΓΔ Γλσξίδσ ηη είλαη εζηθά θαιό, γλσξίδσ όηη πξέπεη λα ην πξάμσ, θαη όκσο επηιέγσ ην θαθό γηαηί;

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Πίζσ από ηηο πιάηεο ησλ εξώσλ, κέζα από ηα παξάζπξα ησλ θηηξίσλ θαη θάησ από ηα πόδηα ησλ ππεξεξώσλ, ην ζθεληθό ηεο πόιεο ζπλνδεύεη ηε ξνή ηνπ εηθνλόγξαπηνπ. Νηεθόξ ξνπηίλαο, κεγεζπζκέλε ιεπηνκέξεηα, ή

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Mobile Learning. Education is no longer bound by a specific location

Mobile Learning. Education is no longer bound by a specific location Mobile Learning Μαθηζιακοί πειραμαηιζμοί και δημιοσργικόηηηα ζηην υηθιακή εποτή: Ψηθιακές πλαηθόρμες και θορηηές ζσζκεσές, κοινφνικά παιτνίδια και διαδραζηικές εθαρμογές Μπέηησ Τζακαρέζηοσ Επίκοσρη Καθηγήηρια,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ. «Σα Ανηικλείδια» Γηώξγεο Παπιόπνπινο ΣΑ ΑΝΣΙΚΛΕΙΔΙΑ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ. «Σα Ανηικλείδια» Γηώξγεο Παπιόπνπινο ΣΑ ΑΝΣΙΚΛΕΙΔΙΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ ΚΕΙΜΕΝΟ: «Σα Ανηικλείδια» Γηώξγεο Παπιόπνπινο ΣΑ ΑΝΣΙΚΛΕΙΔΙΑ Η Πνίεζε είλαη κηα πόξηα αλνηρηή. Πνιινί θνηηάδνπλ κέζα ρσξίο λα βιέπνπλ ηίπνηα θαη πξνζπεξλνύλε.

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αιανή, 1-3/06/2009 Σίηλορ Διζήγηζηρ: Καηλνηόκεο πξνζεγγίζεηο ζηα πιαίζηα ηεο LEADER Επηρεηξεκαηηθά ζελάξηα γηα ηελ αμηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Multi-Standard Management System. Υπηρεσίες και Λογισμικό Σσμμόρφωσης

Multi-Standard Management System. Υπηρεσίες και Λογισμικό Σσμμόρφωσης Multi-Standard Management System Υπηρεσίες και Λογισμικό Σσμμόρφωσης Multi-Standard Management System Όηαλ ζπιιάβακε ηελ ηδέα ηνπ MSMS βάιακε ηξεηο μεθάζαξνπο ζηόρνπο: Τελ απηνκαηνπνίεζε ησλ εηαηξηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή)

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) 546 25 Θεζζαινλίθε Τηλ. 2310

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε).

ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε). Κείμενο 1 ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ηλίας Μασροειδής Α. Πλαίζιο: Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε). Β. Μαθηζιακοί ζηόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη

Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη Οη επαγγεικαηίεο εηδηθνί παηδαγσγνί θαζνδεγνύληαη από ηηο επαγγεικαηηθέο δενληνινγηθέο αξρέο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αρχαίων Ελληνικών Γ Γυμναςίου Ενότητεσ: 8-9 Ονοματεπώνυμο:.. Έλα παξάδεηγκα ζεβαζκνύ πξνο ηνπο γνλείο Α. Κείκελν Λέγεηαη γνῦλ ἐλ Σηθειίᾳ (εἰ γὰξ θαὶ κπζωδέζηεξόλ ἐζηηλ, ἀιι ἁξκόζεη

Διαβάστε περισσότερα

Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ

Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ «Αληαιιαγή Καιώλ Πξαθηηθώλ Γήκνπ Τξηθθαίσλ κέζα από ηελ δηαβνύιεπζε ησλ εηαίξσλ ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαπεξηθεξεηαθνύ Πξνγξάκκαηνο INTERREG IVC Digital Cities 1 Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ DIGITAL

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

Θεατρολογία και Θστορία

Θεατρολογία και Θστορία Θεατρολογία και Θστορία Θ. ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΑΖΗΣ Δώζηε κνπ ηελ άδεηα, θπξίεο θαη θύξηνη, λα εθθξάζσ αξρηθά πξνο όινπο ζαο ηελ επγλσκνζύλε κνπ γηα ηελ ηηκή πνπ κνπ γίλεηαη ζήκεξα. Επηηξέςηε κνπ λα επραξηζηήζσ απ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Κινηηικόηηηες και Σποσδές Επιζηήμης και Τετνολογίας Το παράδειγμα ηης ασηοκίνηζης ζηην Ελλάδα ηις πρώηες μεηαπολεμικές δεκαεηίες

Κινηηικόηηηες και Σποσδές Επιζηήμης και Τετνολογίας Το παράδειγμα ηης ασηοκίνηζης ζηην Ελλάδα ηις πρώηες μεηαπολεμικές δεκαεηίες Αλεξία Σοθία Παπαζαθειποπούλος, ΕΜΠ Κινηηικόηηηες και Σποσδές Επιζηήμης και Τετνολογίας Το παράδειγμα ηης ασηοκίνηζης ζηην Ελλάδα Διάπθπωζη παποςζίαζηρ 1. Θεσξεηηθνί άμνλεο i. Σπνπδέο Επηζηήκεο θαη Τερλνινγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Δίλαη κηα ΔΡΔΤΛΖΣΗΘΖ ΔΡΓΑΗΑ ηνπ Β ηεηξακήλνπ ηνπ Πρνι. Έηνπο 2011-2012 από ηνπο καζεηέο ηνπ Α3 ηκήκαηνο ηνπ 3νπ ΔΞΑΙ Ιάξηζαο, ππό ηελ θαζνδήγεζε ηωλ θαζεγεηώλ Δπαγγειάθνπ

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 5 ο. Κπιηικόρ Εγγπαμμαηιζμόρ

Μάθημα 5 ο. Κπιηικόρ Εγγπαμμαηιζμόρ Μάθημα 5 ο Κπιηικόρ Εγγπαμμαηιζμόρ Παπαδοσή: Όζε ζρέζε έρεη ν γξαπηόο ιόγνο κε ζύκβνια θαη θώδηθεο, άιιε ηόζε έρεη κε αμίεο, ηδενινγίεο, ππνθεηκεληθόηεηεο, εξκελείεο, θξίζεηο, ελδηαθέξνληα, ζπκθέξνληα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ. Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ»

ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ. Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ» ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ» ην ζύγρξνλν ηδηόθηεην εξγαζηήξην εθζεηήξην νη δξαζηήξηεο γπλαίθεο ηνπ πλεηαηξηζκνύ κε ζεβαζκό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο.

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο. ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ Ζ καγηά δπζνπνηίαο παξάγεηαη από ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ Saccharomyces Cerevisiae θαη έρεη πςειή ζξεπηηθή αμία γηα ηελ δηαηξνθή ησλ δώσλ. Φαξαθηεξίδεηαη από: Υςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε πξσηεΐλεο

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ςνοπηική Παποςζίαζη Εηαιπίαρ

ςνοπηική Παποςζίαζη Εηαιπίαρ ςνοπηική Παποςζίαζη Εηαιπίαρ ERB Αζθαλιζηικέρ Τπηπεζίερ ΑΕΜΑ Εηαηξεία κεζηηείαο αζθαιίζεσλ & δηαρείξηζεο θηλδύλσλ Έηνο ίδξπζεο : 1992 Αξηζκόο πξνζσπηθνύ : 33 Δηαρείξηζε αζθαιίζηξσλ 2014 ύςνπο άλσ ησλ 30.000.000

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

3 rd AVIATION CAREER DAY

3 rd AVIATION CAREER DAY 3 rd AVIATION CAREER DAY ΑΘΗΝΑ - ΞΕΝΟΔΟΦΕΙΟ INTERCONTINENTAL 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Η Aviation Career Day είλαη εκεξίδα επαγγεικαηηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ αθηεξσκέλε ζηνλ αεξνπνξηθό θιάδν θαη ζηα ζπλαθή

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ε απίζηεπηα απόηνκε ΑΝΑΠΣΤΞΗ εγθπκνλεί θηλδύλνπο; ---------------------------------------------- Πνιύ ζύληνκε παξνπζίαζε------ ρξόλν γηα ζπδήηεζε Κώζηαο Ναζίθαο Μέινο Γ Διιεληθήο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ. Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ

Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ. Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ Η πνδνζθαηξηθή απόδνζε εμαξηάηαη από πνιινύο παξάγνληεο. Από απηνύο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ

ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ Ανάδοχοσ Υλοποίηςησ Προγράμματοσ (Φ08): Κοινοπραξία: Edex, Cyprus Computer Society, White City Education, Ακμή, Κζντρο Ευρωπαϊκοφ Συνταγματικοφ Δικαίου Βαςικοί Άξονεσ

Διαβάστε περισσότερα