Η «νομιμοποίηζη» ηης Γημιοσργικής Γραθής

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η «νομιμοποίηζη» ηης Γημιοσργικής Γραθής"

Transcript

1 1 Η «νομιμοποίηζη» ηης Γημιοσργικής Γραθής Κωηόποσλος Η. Τριανηάθσλλος Λέκηορας Δλληνικής και Παιδικής Λογοηετνίας Πανεπιζηήμιο Γσηικής Μακεδονίας ΠΔΡΙΛΗΨΗ Η διδαζκαλία ηης Δημιοσργικής Γραθής ως γνωζηικού ανηικειμένοσ ζε προπηστιακά και μεηαπηστιακά επίπεδα ηην «νομιμοποιεί» ως ένα ζώμα γνώζεων και ένα ζύνολο εκπαιδεσηικών ηετνικών ποσ μεηαδίδοσν ασηή ηην γνώζη. Προζδίδεηαι έηζι ζηην γραθή ένας κοινωνικός ρόλος και καηαρρίπηονηαι οι μύθοι πως η ζσγγραθή δεν μπορεί να διδατθεί και παραμένει κάηι ποσ εμπνέεηαι από μούζες και πραγμαηώνεηαι από ιδιοθσίες. Διερεσνάηαι, επίζης, ηο διαθοροποιηηικό ζηοιτείο ηης Δημιοσργικής Γραθής από ηα σπόλοιπα γνωζηικά ανηικείμενα και ηη διδαζκαλία ηοσς ζηοσς πανεπιζηημιακούς τώροσς, καθώς αναθέρεηαι ζε μία δραζηηριόηηηα ή ζε ένα ζύνολο δράζεων και ηην ίδια ζηιγμή εγκολπώνει ένα ζηοταζμό ηόζο ηης δραζηηριόηηηας, όζο και ηοσ παραγόμενοσ αποηελέζμαηος. Ανηί ειζαγωγικών Ο όξνο «Γεκηνπξγηθή Γξαθή», 1 πξνζπάζεηα απόδνζεο ηνπ αγγινζαμνληθνύ «creative writing», παξαπέκπεη επζύο εμαξρήο ζε δηθνξνύκελα λνήκαηα. Καη εάλ ε ιέμε «Γξαθή» καο πξνζαλαηνιίδεη επθνιόηεξα ζε θάηη πην ζπγθεθξηκέλν, δελ κπνξνύκε λα ηζρπξηζηνύκε ην ίδην γηα ην πξώην «ζπλζεηηθό» ηνπ, ηελ ιέμε «Γεκηνπξγηθή». Ζ ηδέα ηεο αληηκεηώπηζεο ηνπ αλζξώπνπ σο δεκηνπξγηθνύ όληνο είλαη πξντόλ ηεο αλζξσπηζηηθήο αλαγέλλεζεο θαη κάιηζηα κε ηηαιηθή θαηαγσγή. Σηα ρξόληα απηά ε θαιιηηερληθή δξαζηεξηόηεηα ραξαθηεξίδεηαη πιένλ σο «δεκηνπξγία» (Williams 1965:19-20). Σηελ αξραηόηεηα ε πνηεηηθή παξαγσγή αλαθεξόηαλ σο «κίκεζε» επεξεαζκέλε από ηελ επηρεηξεκαηνινγία, αιιά θαη ην θύξνο ηνπ Πιάησλα θαη ηνπ Αξηζηνηέιε, νη νπνίνη πάλησο δηαθσλνύζαλ γηα ηελ αμία ηεο. Ζ Αλαγέλλεζε όκσο καο επαλαζπζηήλεη ηελ ηδέα ηεο πνίεζεο σο «δεκηνπξγίαο». Ζ πνηεηηθή πξάμε αληηκεησπίδεηαη σο αληίζηνηρε κε ηελ ζετθή: «Καλέλαο δελ δηθαηνύηαη ηνλ ηίηιν ηνπ Γεκηνπξγνύ, παξά κόλν ν Θεόο θαη ν 1 Σην εμήο γηα ιόγνπο ζπληνκία Γ.Γ.

2 2 πνηεηήο» ζα γξάςεη ραξαθηεξηζηηθά ν Torquato Tasso (Williams 1988:82). Αξθεηά ρξόληα αξγόηεξα, ε ηδέα ηνπ πνηεηή δεκηνπξγνύ εηζάγεηαη ζηελ Διηζαβεηηαλή Αγγιία από ηνλ Sir Philip Sidney ζην An Apology for Poetry. Ο Sidney εθθηλεί από ηελ αξηζηνηειηθή άπνςε, πσο ε πνίεζε είλαη κία κηκεηηθή ηέρλε θαη γη απηό είλαη κία αλώηεξε ηέρλε από ηελ Ηζηνξία, θαζώο είλαη πην θνληά ζηε Φηινζνθία θαη ηθαλόηεξε λα αλαπαξαζηήζεη ηελ παγθόζκηα αιήζεηα. Θεσξεί όηη ε πνίεζε μεπεξλά αθόκα θαη ηε Φηινζνθία ζε όξνπο απνηειεζκαηηθόηεηαο θαη είλαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ε θνξσλίδα όισλ ησλ αλζξώπηλσλ επηζηεκώλ. Πεγαίλεη κάιηζηα πην καθξηά από ηνλ Αξηζηνηέιε, ππνζηεξίδνληαο πσο ν πνηεηήο πεξηθξνλεί ηελ απιή κίκεζε ηεο θύζεο θαη κε ηελ ξώκε ηεο πξνζσπηθήο ηνπ επηλόεζεο δεκηνπξγεί έλαλ θόζκν ζεκαληηθόηεξν θαη ζπνπδαηόηεξν από ηνλ θπζηθό (Dawson 2005:24). Οη πνιιαπιέο θαη δηαθνξεηηθέο εξκελείεο πνπ έρνπλ απνδνζεί θαηά θαηξνύο ζηελ έλλνηα ηεο «δεκηνπξγηθόηεηαο», αιιά θαη νη ζρεηηθέο έξεπλεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί πξνέξρνληαη από κειεηεηέο ησλ πεξηζζόηεξσλ έγθπξσλ θαη κε επηζηεκνληθώλ πεδίσλ. Άιινηε πξνζεγγίδεηαη κέζα από ηελ εμέηαζε ηνπ δεκηνπξγηθνύ «πξντόληνο» θαη άιινηε κέζα από ηελ πξνζπάζεηα δηεξεύλεζεο ησλ γλσζηηθώλ δηαδηθαζηώλ πνπ νδεγνύλ ζηελ παξαγσγή ηνπ. Πξόθεηηαη γηα έλα παξάδνμν, όπσο ραξαθηεξίδεηαη από ηελ Boden (1994), κηαο θαη νθείιεηαη ζ έλα ζύλζεην πιέγκα από γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ θαζηζηά εμίζνπ πεξίπινθε ηελ ηαπηόρξνλε δηεξεύλεζή ηνπο. Σην ρώξν ηεο επηζηήκεο ή ηεο ηερλνινγίαο ε δεκηνπξγηθόηεηα αληηκεησπίδεηαη ζαλ ηαπηόζεκε κε ηελ επηλνεηηθόηεηα ή ηελ εθεπξεηηθόηεηα πνπ ζρεηίδεηαη κε θάπνηα θαηλνύξγηα ηδέα ή αλαθάιπςε, ελώ ζην ρώξν ηεο ηέρλεο θάζε θαηαζθεπή κηαο αηζζεηηθήο κνξθήο κπνξεί λα ηδσζεί ζαλ δεκηνπξγία, αλεμάξηεηα από ηελ ζπκθσλία ή ηελ δηάθξηζή ηεο κε θάπνηα θαζηεξσκέλε ηερλνηξνπία. Κη αθόκε, όπσο ζεκεηώλεη ν Arieti (1976), ζην ρώξν ηεο αηζζεηηθήο ην έξγν εθπξνζσπεί ζπλήζσο, όρη κνλάρα ηελ θαηλνύξηα θαηαζθεπή, αιιά θαη ηελ δηαξθή αλαδήηεζε γηα κηα κνξθή, ε νπνία κπνξεί, παξόια απηά, λα κελ νινθιεξώλεηαη πνηέ. Αλ ζ όια ηα παξαπάλσ πξνζηεζεί θαη ε δηάθξηζε αλάκεζα ζηε «δεκώδε» θαη ζηελ «επγελή» δεκηνπξγηθόηεηα (ηδηαίηεξα ζην ρώξν ηεο ηέρλεο) θαη ην γεγνλόο όηη νη αληηιήςεηο γηα ηελ δεκηνπξγηθόηεηα πνηθίιινπλ αλάινγα κε ηηο ηζηνξηθέο επνρέο, όπσο θαη κε δηαθνξεηηθέο θνηλσληθνπνιηηηθέο ζπλζήθεο κέζα ζηηο νπνίεο δηαηππώλνληαη (Carter 2006), ε έλλνηα ηεο δεκηνπξγηθόηεηαο γίλεηαη αθόκε πεξηζζόηεξν νκηριώδεο θαη πξσηετθή. Ζ αδπλακία ηεο πξόηαζεο ελόο επαξθνύο νξηζκνύ γηα ηελ δεκηνπξγηθόηεηα νδεγεί ζηελ αλαδήηεζε εθείλσλ ησλ ηδηνηήησλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ έλα άηνκν σο δεκηνπξγηθό ή ησλ ζπλζεθώλ κέζα ζηηο νπνίεο έλα ππνθείκελν γίλεηαη ή αηζζάλεηαη δεκηνπξγηθό. Δδώ, ε πνιιαπιόηεηα ησλ

3 3 απόςεσλ ζα κπνξνύζε λα ηνπνζεηεζεί αδξά ζ έλα ζπλερέο αλάκεζα ζε δύν γεληθόηεξεο θαηεγνξίεο. Ζ πξώηε επηρεηξεί ηνλ εληνπηζκό ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ εθείλσλ πνπ δηαθξίλνπλ ην δεκηνπξγηθό από ην κε δεκηνπξγηθό άηνκν (Guilford 1968, Barron 1969, Arieti 1976). Ζ δεύηεξε αληηκεησπίδεη ην ζέκα πεξηζζόηεξν νιηζηηθά. Γη απηήλ ε δεκηνπξγηθόηεηα είλαη έλα βαζηθό ραξαθηεξηζηηθό ηεο αλζξώπηλεο ύπαξμεο, ην νπνίν κπνξεί θάησ από ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο λα απειεπζεξώλεηαη ή αληίζεηα, λα αηξνθεί. Από ηηο «εκπεηξίεο αηρκήο» ηνπ Abraham Maslow (Arieti 1976) κέρξη ηελ εγγελή δεκηνπξγηθόηεηα ηνπ αλζξώπηλνπ λνπ ηνπ Raymond Williams θαη ηελ πεξηζζόηεξν ςπρνδπλακηθή άπνςε ηνπ Donald Winnicott (2009) ε ζπγθεθξηκέλε αληίιεςε ππεξβαίλεη ηελ δηάθξηζε αλάκεζα ζε δεκηνπξγηθά θαη κε δεκηνπξγηθά άηνκα θαη απνδέρεηαη ηελ δεκηνπξγηθόηεηα σο έλα νπζηώδεο ραξαθηεξηζηηθό πνπ ζπλδέεη ην άηνκν κε ηνλ εμσηεξηθό θόζκν. Ο Winnicott θάλεη ιόγν γηα δημιοσργική ζσναίζθηζη θαη γεληθεύεη ηνλ όξν ζε βαζκό πνπ λα ηελ ηαπηίδεη κ απηό πνπ πεξηζζόηεξν απ νηηδήπνηε άιιν «θάλεη ην άηνκν λα αηζζάλεηαη όηη ε δσή αμίδεη λα ηε δήζεηο» (Winnicott 1996:122). Γηα ηνλ Winnicott ην άηνκν είλαη πεξηζζόηεξν δεκηνπξγηθό κέζα ζην «παηρλίδη», κηα μεηαβαηική ή δσναμική πεξηνρή ηεο αλζξώπηλεο εκπεηξίαο, πνπ δηεπξύλεηαη πέξα από απηό ζ έλα ζύλνιν πνιηηηζκηθώλ θαηλνκέλσλ, ελώ «ζπκκνξθσκέλεο» δσέο βηώλνπλ όζνη αδπλαηνύλ λα παίμνπλ. Αλάκεζά ηνπο θαη ν ρώξνο ηεο θαιιηηερληθήο δεκηνπξγηθόηεηαο κέζα ζηνλ νπνίν ην δεκηνπξγηθό ππνθείκελν μερσξίδεη ην δεκηνπξγηθό από ην απιώο ηθαλό, όρη κε βάζε θάπνηα ηδηαίηεξε λνεηηθή δεηλόηεηα, αιιά κάιινλ ζε ζρέζε κε ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθόηεηάο ηνπ, όπσο π.ρ. αλεμαξηεζία ζθέςεο, αληηθνκθνξκηζηηθέο ηάζεηο επηκνλή, απηάξθεηα, απηνλνκία, θαη θνηλσληθή επηιεθηηθόηεηα, αιιά θαη από κία ηθαλόηεηα λα ρεηξηζκνύ ησλ εζσηεξηθώλ ζπγθξνύζεσλ κ έλαλ ηξόπν πνπ λα απνδεηθλύεηαη παξαγσγηθόο θαη λα αληακείβεη ην ίδην ην άηνκν (Ross 1978). Αλαδύεηαη έηζη κία εζσηεξηθή δηαιεθηηθή αλάκεζα ζηελ δεκηνπξγηθή πξάμε θαη ζην ζπλαίζζεκα πνπ βηώλεηαη θαηά ηελ ηέιεζή ηεο. Πξόθεηηαη γηα κηα δηαδηθαζία πνπ λνεκαηνδνηεί ην εκπιεθόκελν ππνθείκελν, ελώ ην έξγν πνπ παξάγεηαη δελ εκπίπηεη ζηελ αμηνιόγεζε κε όξνπο θάπνηαο επίζεκεο αληηθεηκεληθήο θξηηηθήο. Σηε δηάξθεηα ηεο δεκηνπξγηθήο πξάμεο ην ππνθείκελν βξίζθεηαη κέζα ζηελ κεηαβαηηθή πεξηνρή ηεο εκπεηξίαο, όπσο απηή νξίδεηαη από ηνλ Winnicot, ελώ ε αληίζηνηρε αίζζεζε ηεο δεκηνπξγηθόηεηαο εθθξάδεηαη από ηελ νινθιεξσηηθή πξνζήισζή ηνπ ζην έξγν πνπ παξάγεη. Το διατρονικό ερώηημα και η πανεπιζηημιακή ηοσ διάζηαζη

4 4 Ζ εξώηεζε γηα ην δηδαθηό ή κε ηεο γξαθήο είλαη ζα ιέγακε ε ζύγρξνλε έθδνζε ηνπ αξραίνπ αθνξηζκνύ poeta nascitur non fit (ην πνίεκα γελληέηαη, δελ γίλεηαη θαη θαη επέθηαζε νη πνηεηέο γελληνύληαη, δελ γίλνληαη) από ηελ Ars Poetica ηνπ Οξάηηνπ. Σε κε ηέηνηνπ είδνπο ζπδήηεζε ζα κπνξνύζε θαλείο λα αλαηξέμεη ζε θηινζνθηθέο ζεσξήζεηο πνπ εθθηλνύλ από ηνλ Πιάησλα, αλ όρη θαη λσξίηεξα. Ζ ζπγθξόηεζε άιισζηε ηεο Γ.Γ. σο επηζηεκνληθνύ θιάδνπ ζηε ζύγρξνλε επνρή κπνξεί λα αλαδεηεζεί ζηελ επαλαπξνζέγγηζε ηεο αξραίαο δξακαηηθήο δηδαζθαιίαο θαη ησλ αζθήζεσλ ηεο αλαγελλεζηαθήο ξεηνξηθήο ζρεηηθά κε ηελ ζπγγξαθηθή ζύλζεζε (Morley 2007: 16). Ζ ηζηνξία ηεο Γ.Γ. μεθηλά ζηελ Αζήλα κε ηνλ Αξηζηνηέιε ( π. Φ.), αιιά έρεη ηηο ξίδεο ηεο πίζσ από απηόλ, θαζώο ε Ποιηηική ηνπ είλαη νπζηαζηηθά έλαο εξκελεπηηθόο απνινγηζκόο εθείλσλ ησλ δεκηνπξγηθώλ πξαθηηθώλ πνπ ζπλέιεμε θαη κειέηεζε θαη πνπ ζην κεηαμύ είραλ γίλεη απνδεθηέο θαη αξηζκνύζαλ ήδε αξθεηά ρξόληα εθαξκνγήο. Ο Αξηζηνηέιεο ππνδεηθλύεη ζηνπο καζεηέο ηνπ ηη λα αλαδεηήζνπλ θαη ηη λα απνθύγνπλ ζηελ ζύλζεζε ησλ πνηεηηθώλ ηνπο δξακάησλ, ην απνηέιεζκα ζην νπνίν πξέπεη λα ζηνρεύνπλ ηέηνηα είδνπο θείκελα, ηα κέζα πνπ ζα ηνπο βνεζήζνπλ λα ην πξαγκαηνπνηήζνπλ, ην πώο ε επίηεπμε ησλ ζηόρσλ πξνζδηνξίδεη θαη θαζνξίδεη ηελ κνξθή ηνπ δξακαηηθνύ θεηκέλνπ, αιιά θαη πνηεο ειιείςεηο κπνξνύλ λα νδεγήζνπλ έλαλ δξακαηνπξγό ζε κηα απνηπρία. Δίλαη θαλεξό πσο αληαλαθιώληαο ηελ επνρή ηνπ, ηνλ απαζρνινύλ νη ζπλέπεηεο ηεο αλζξώπηλεο ζπκπεξηθνξάο. Φξεζηκνπνηεί ην ζέαηξν σο κέζν γηα έλα ηέινο. Αγσληά λα θαηαζηήζεη ζαθέο πσο ε επίδξαζε ηεο ηξαγσδίαο είλαη ιπηξσηηθή θαη «θαζαίξεη» ηνπο ζεαηέο. Ο κέληνξάο ηνπ ν Πιάησλαο αληηκεηώπηδε δηακεηξηθά αληίζεηα ην εγρείξεκα, παξαθηλώληαο γηα ζπλαηζζεκαηηθή ζπγθξάηεζε, αθνύ ζεσξνύζε πσο ε πνίεζε αλαδσνγνλεί ό,ηη πηζηεύνπκε πσο πξέπεη λα εμαζζελίζεη. Ζ αξηζηνηειηθή άπνςε ελππάξρεη ζε πνιινύο ζπγγξαθείο θαη ζηνπο θξηηηθνύο ηνπο. Τν λα κηιάο θαη λα γξάθεηο αληηκεησπίζηεθε δηαρξνληθά σο ηέρλε θαη ε ξεηνξηθή, ε δεκόζηα δειαδή νκηιία, δίδαμε ηα κέζα ηεο πξνθνξηθήο θαη γξαπηήο απνηειεζκαηηθήο πεηζνύο. Αμίδεη εδώ λα ζεκεηώζνπκε πσο ν Αξηζηνηέιεο ζέηεη έλαλ εζηθό ζθνπό ζηε δηδαζθαιία ηεο Γ.Γ., ηνλ νπνίν θιεξνλνκνύλ νη ζύγρξνλεο ηάζεηο ηεο δηδαζθαιία ηεο. Φαξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπκε γηα παξάδεηγκα ην Beyond the Writers Workshop (2001) ηεο Carol Bly, ην νπνίν ζπκπεξηιακβάλεη έλαλ «θώδηθα εζηθήο» γηα ηνπο δάζθαινπο θαη ηνπο καζεηέο ηεο Γ.Γ. Σην πέξαζκα ησλ ρξόλσλ νη απόςεηο γηα ην αλ ε Γ.Γ. δηδάζθεηαη ή όρη δελ έπαςαλ λα είλαη αληηθξνπόκελεο. Αξθεηνύο αηώλεο κεηά ηνλ Αξηζηνηέιε ν Immanuel Kant ππνζηήξημε πσο ν ζπγγξαθηθόο ηξόπνο ράλεηαη όηαλ επηρεηξείηαη ε δηδαζθαιία ηνπ. Τελ άπνςε απηή πηνζέηεζε θαη ν Henry James, ν νπνίνο, απαληώληαο νπζηαζηηθά ζηελ θεκηζκέλε νκόηηηιε ηνπ δηθνύ ηνπ έξγνπ δηάιεμε «The Art of Fiction» ηνπ Walter Besant, επηρεηξεκαηνιόγεζε όηη ην κπζηζηόξεκα

5 5 είλαη κία κνξθή ηέρλεο, ηνπ νπνίνπ όκσο νη λόκνη δελ κπνξνύλ λα δηδαρηνύλ. Ο Beasant, Άγγινο πεδνγξάθνο ήζζνλνο ζεκαζίαο, πίζηεπε πσο νη γεληθνί θαλόλεο πνπ δηέπνπλ ηελ πεδνγξαθία σο κνξθή ηέρλεο κπνξνύλ λα δηδαρηνύλ κε αθξίβεηα, αιιά ζε όζνπο ήδε έρνπλ πξνηθηζηεί κε ηα απαξαίηεηα ραξίζκαηα. Ζ πξσηνπνξηαθή ζπκβνιή ηνπ ηειεπηαίνπ ζπλίζηαηαη ζηελ ίδξπζε ηεο Royal Society of Authors, έλαλ ζεζκό αθηεξσκέλν ζην επαγγεικαηηθό status ησλ ζπγγξαθέσλ. Ο Beasant επεδίσμε λα βειηηώζεη ηε ζέζε ηνπο ζηελ θνηλσλία ππνζηεξίδνληαο όρη θπζηθά ηελ έλλνηα ηεο Γ.Γ., αιιά ηελ ζπνπδαηόηεηα θαη αμηνπηζηία ηεο δηδαζθαιίαο ηεο ηερληθήο ησλ ζπγγξαθέσλ από ηνπο ίδηνπο ηνπο ζπγγξαθείο ζηα Παλεπηζηήκηα (Dawson 2005:8-9). Ζ δεκόζηα ζπδήηεζε γηα ην αλ ε ζπγγξαθή κπνξεί λα δηδαρηεί, ε νπνία δηακνξθσλόηαλ σο εθείλα ηα ρξόληα πεξηζζόηεξν από πξαθηηθνύο παξά θηινζνθηθνύο πξνβιεκαηηζκνύο, αλαπηύρζεθε νπζηαζηηθά ζηα ηέιε ηνπ 19 νπ αηώλα. Τόηε, θαηαγξάθνληαη νη πξώηεο, θνξκαιηζηηθέο, πξνζπάζεηεο λα δηδαρηεί ε ζπγγξαθή είηε κε νδεγίεο ζε εγρεηξίδηα είηε κε ηελ θξηηηθή πνπ γηλόηαλ ζηα ρεηξόγξαθα ησλ εξγαζηεξίσλ. Τελ ίδηα ζηηγκή, εγρεηξίδηα γξαθήο θαη εηδηθόηεξα γξαθήο δηεγεκάησλ άξρηζαλ λα θπθινθνξνύλ ζηελ Ακεξηθή. Ζ Γ.Γ. σο ζύγρξνλνο επηζηεκνληθόο θιάδνο μεθηλά ζηα 1939 κε ηελ ίδξπζε ηνπ Iowa Writer s Workshop, παξόιν πνπ ππήξραλ πξνάγγεινη ηνπ εγρεηξήκαηνο κε ζεκαληηθόηεξν απηόλ ηνπ 47 Workshop ζην Harvard από ηνλ George Baker κεηαμύ 1906 θαη Τν πξώην απηό εξγαζηήξη ηνπ Iowa πξνζθέξζεθε ζ έλα ζεξηλό ηκήκα ζηα 1939 θη ήηαλ αλνηρηό κόλν ζε ζπνπδαζηέο πνπ κπνξνύζαλ λα παξνπζηάζνπλ απνδείμεηο ηεο ηθαλόηεηάο ηνπο λα ζπκκεηάζρνπλ. Ζ επίζεκε ζέζε ηνπ εξγαζηεξίνπ ήηαλ πσο ε ζπγγξαθή δελ κπνξεί λα δηδαρηεί, αιιά όηη ην ηαιέλην κπνξεί λα αλαπηπρζεί (Iowa University 1939:1 ζην Dawson 2005:81). Ζ αλάδπζε ηεο Γ.Γ. σο επηζηεκνληθνύ θιάδνπ ζηελ παλεπηζηεκηαθή θνηλόηεηα ησλ Ζ.Π.Α. ζηηο αξρέο ηνπ 20νύ αηώλα πξαγκαηνπνηείηαη παξάιιεια κε ηηο πξνζπάζεηεο λα αληηθαηαζηαζεί ε ηζηνξηθή θηινινγηθή θαη γισζζνινγηθή αλάιπζε ησλ ινγνηερληθώλ έξγσλ από κία ινγνηερληθή θξηηηθή πνπ λα αμηνινγεί ηελ Λνγνηερλία κε όξνπο πνπ αθνξνύλ ηελ αηζζεηηθή ηεο πνηόηεηα. Τελ επνρή απηή θαηαγξάθεηαη ε αξρή ηεο αλόδνπ ηεο Θεσξίαο, ε νπνία αληηκεησπίδεηαη ζηαδηαθά ζηηο αλζξσπηζηηθέο ζπνπδέο σο κία δηεζλήο lingua franca, ελώ κεξηθά ρξόληα αξγόηεξα ε Νέα Κριηική εδξαηώλεηαη ζεζκηθά σο κία ζπνπδαία παηδαγσγηθή πξαθηηθή, απηή ηεο θεηκεληθήο απηνλνκίαο. Ζ Γ.Γ. σο γλσζηηθό πεδίν αλαπηύζζεη θαη ζπγθξνηεί ζηαδηαθά ηελ επηζηεκνληθή ηεο ηαπηόηεηα κέζα ζην θιίκα ηεο ζπγθεθξηκέλεο θξίζεο ηεο αγγινζαμνληθήο αθαδεκατθήο παξάδνζεο.

6 6 Σήκεξα ε Γ.Γ. δηαζέηεη κία πνιύ ηζρπξή δηεζλή παξνπζία, εηδηθόηεξα κάιηζηα θαηά ηελ ηειεπηαία εηθνζαεηία, έρνληαο εμειηρζεί ζηνπο θόιπνπο ησλ ζεκαληηθόηεξσλ παλεπηζηεκηαθώλ ηδξπκάησλ ηνπ θόζκνπ, όπσο ησλ Columbia, Princeton, Iowa, αξγόηεξα ηνπ East Anglia ηεο Αγγιίαο θ.η.ι. Τα πξνγξάκκαηά ηεο είλαη πιένλ θαηνρπξσκέλα ζεζκηθά ζε πνιιά Παλεπηζηήκηα ηεο επξσπατθήο επείξνπ, ζηελ Απζηξαιία, ζηελ Αζία θαη ν θαηάινγνο πξνβιέπεηαη λα είλαη ζύληνκα επαπμεκέλνο. Ζ ιεηηνπξγία απηώλ ησλ πξνγξακκάησλ άιισζηε δελ ελαληηώλεηαη ζην δεύηεξν ζθέινο ηεο γεληθήο αξρήο ηνπ παλεπηζηεκηαθνύ νηθνλνκηθνύ κάλαηδκελη, πνπ ππαγνξεύεη πσο, αλ έλα γλσζηηθό αληηθείκελν κπνξεί λα ππνζηεξηρηεί κε εξεπλεηηθή ρξεκαηνδόηεζε, ηόηε εμαζθαιίδεηαη απηνκάησο θαη ε δηδαθηηθή ηνπ πιεπξά, ε επηβίσζή ηνπ νπζηαζηηθά. Αλ όκσο έλα γλσζηηθό αληηθείκελν δελ εμαζθαιίδεη αλάινγεο επηρνξεγήζεηο ηόηε είλαη ε δηδαθηηθή ηνπ πιεπξά πνπ πξέπεη λα ην ππνζηεξίμεη. Να ζεκεηώζνπκε πσο ζηελ Διιάδα, θαηά ηελ ηειεπηαία ηεηξαεηία, ην Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο δηαζέηεη Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ Γ.Γ. κε Γηεπζπληή Σπνπδώλ ηνλ πνηεηή θαη παλεπηζηεκηαθό Μίκε Σνπιηώηε πιαηζησκέλν από κία ζεηξά πνιύ αμηόινγσλ ζπλεξγαηώλ πνπ εμεηδηθεύνληαη ζε δηάθνξα επηκέξνπο γλσζηηθά αληηθείκελα (Τίηνο Παηξίθηνο, Θαλάζεο Βαιηηλόο, Σηξαηήο Φαβηαξάο, Μάλνο Διεπζεξίνπ, Γηώξγνο Ξελάξηνο, Σνθία Νηθνιαΐδνπ, Νάζνο Βαγελάο, Θόδσξνο Παπαγγειήο, Εσή Σακαξά, Πέλπ Φπιαθηάθε, Αιθίλννο Ησαλλίδεο, θ.ά.). Ζ είζνδνο ηεο Γ.Γ. σο απηόλνκνπ καζήκαηνο ζηηο ππόινηπεο βαζκίδεο ηεο ειιεληθήο εθπαηδεπηηθήο πξαγκαηηθόηεηαο είλαη θαλεξό πσο δελ αξγεί, θαζώο ήδε ζηελ Κύπξν έρεη εληαρζεί ζηα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο από ηε ζρνιηθή ρξνληά Όκσο, παξά ηελ θαηαθόξπθε αύμεζε ηεο δεκνηηθόηεηάο ηεο θαη ηνπ ελδηαθέξνληνο πνπ εθδειώλεηαη γη απηήλ, δελ απνπζηάδνπλ από ηελ αθαδεκατθή θνηλόηεηα αληηιήςεηο πνπ πιαηζηώλνπλ έλαλ παιηνκνδίηηθν ζθεπηηθηζκό. Αθνξνύλ θπξίσο ηελ «λνκηκνπνίεζή» ηεο σο επηζηεκνληθνύ θιάδνπ θαη πεξηζηξέθνληαη γύξσ από ηελ απινπζηεπηηθή πνιεκηθή πνπ απνθξπζηαιιώλεηαη ζην εξώηεκα: μπορεί να διδατηεί η «γραθή»; θαη ην ζπλαθόινπζό ηνπ: πρέπει να διδάζκεηαι; Έλαο ηέηνηνο όκσο πξνβιεκαηηζκόο ζπλερίδεη νπζηαζηηθά ηελ δεκόζηα ζπδήηεζε γύξσ από ηελ Λνγνηερλία πνπ μεθηλά από ηελ αξραηόηεηα. Φπζηθό ηαιέλην ή θαιιηεξγεκέλε δεμηόηεηα; Ή θαη ηα δύν; Οη ελζηάζεηο πνπ απνηππώλνληαη γηα ηελ θνηλσληθή πξαθηηθή ηεο Γ.Γ. αιιά θαη νη θνβίεο κηαο απνηθηαθήο πνιηηηθήο από ην παλεπηζηεκηαθό θαηεζηεκέλν, ην νπνίν θηινδνμεί λα θπξηαξρήζεη ζηελ ινγνηερληθή παξαγσγή, δελ επζηαζνύλ, ρσξίο θπζηθά λα κπνξνύλ λα απνθιεηζηνύλ κεκνλσκέλεο πεξηπηώζεηο κε αλάινγεο επηδηώμεηο. Πξόθεηηαη νπζηαζηηθά γηα ηνλ παξαδνζηαθό αληαγσληζκό κεηαμύ ησλ ζπγγξαθέσλ θαη ησλ θξηηηθώλ πνπ δηαησλίδεη έλαλ πλεπκαηηθό θαη ζεσξεηηθό

7 7 δηαρσξηζκό κεηαμύ ηεο δεκηνπξγηθήο πξαθηηθήο ηνπ γξαςίκαηνο θαη ηεο θξηηηθήο κειέηεο ηεο Λνγνηερλίαο (Dawson 2005:2). Σήκεξα, έλαο ζησπεξόο πόιεκνο εμαθνινπζεί λα ππάξρεη κεηαμύ ησλ ζεσξεηηθώλ θαη θξηηηθώλ ηεο Λνγνηερλίαο από ηε κία κεξηά θαη ησλ ζπγγξαθέσλ από ηελ άιιε, αλ θαη νη δύν δεκνζηεύνπλ ζπλήζσο θαη δηδάζθνπλ κέζα ζηα ίδηα παλεπηζηεκηαθά Τκήκαηα. Αλεμάξηεηα πάλησο από ηελ ηζηνξηθή ηεο πξνέιεπζε ην ζεκεξηλό status ηεο Γ.Γ. σο αθαδεκατθνύ θιάδνπ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο κία ζεζκνπνηεκέλε καζεηεία γηα ηνπο ινγνηερληθά θηιόδνμνπο, πνπ δελ «επηιέγνληαη» κέζα από ηελ ηπξαλληθή ζηεξενηππηθή επηθπξηαξρία ηνπ ηαιέληνπ, ελώ ηαπηόρξνλα λα απνηειέζεη έλα δίρηπ πξνζηαζία γηα ηνπο θαζηεξσκέλνπο ζπγγξαθείο. Μέζα από κηα ηέηνηνπ είδνπο αληηκεηώπηζε ε Γ.Γ. δελ είλαη απιώο έλα αθόκε «ζπλώλπκν» ηεο Λνγνηερλίαο, αιιά ζπληζηά έλα ζώκα γλώζεσλ θαη έλα ζύλνιν εθπαηδεπηηθώλ ηερληθώλ πνπ κεηαδίδνπλ απηή ηελ γλώζε θαη πξνζδίδνπλ ζηελ γξαθή θνηλσληθό (ζπρλά αθόκα θαη ςπρνζεξαπεπηηθό) ξόιν, απνκαθξύλνληάο ηελ από ηελ ελίνηε ζηείξα ινγηθή ηεο κνλαρηθήο θαη βαζαληζηηθήο δηαδηθαζίαο. Η Δ.Γ. ως «γνωζηικό ανηικείμενο» «Γίλεζαη θαιόο ζπγγξαθέαο, αθξηβώο όπσο γίλεζαη θαιόο μπινπξγόο: πιαληάξνληαο ηηο πξνηάζεηο ζνπ» ππνζηήξημε ν Αλαηόι Φξαλο. Ζ Γ.Γ. κπνξεί λα δηδαρηεί θαη λα θαηαλνεζεί, όπσο θάζε ηέρλε πνπ απαηηεί δεμηνηερλία, όπσο θάζε ζεκαληηθό παηρλίδη (Morley 2007:5). Σηα ζρνιεία, ζηα θνιέγηα θαη ζηα Παλεπηζηήκηα ην πεδίν ηεο Γ.Γ. αλαπηύζζεηαη ζπλερώο ζε παγθόζκην επίπεδν, έηζη πνπ ε Γ.Γ. αληηκεησπίδεηαη σο έλα γλσζηηθό αληηθείκελν πνπ κπνξεί λα δηδαρζεί από ηηο πξώηεο κέξεο ηεο εθπαίδεπζεο κέρξη ηα πςειόηεξα επίπεδα ησλ κεηαπηπρηαθώλ θαη δηδαθηνξηθώλ ζπνπδώλ. Δδώ, πξέπεη λα ζεκεηώζνπκε πσο ό,ηη κπνξεί λα δηδαρζεί ζε όιεο ηηο εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο πξνθαιεί ελδηαθέξνπζεο ζπδεηήζεηο, νη νπνίεο κε ηε ζεηξά ηνπο απνδίδνπλ αμηόινγα απνηειέζκαηα. Σπρλά, κάιηζηα, ε Γ.Γ. ζπλδέεηαη κε παλεπηζηεκηαθά καζήκαηα πνπ δελ είλαη καζήκαηα Γ.Γ. αιιά απνιακβάλνπλ κηα ηέηνηνπ είδνπο ζρέζε, όπσο ε δηδαζθαιία ηεο Λνγνηερλίαο θαη ηεο Γιώζζαο, ηνπ Θεαηξηθνύ Παηρληδηνύ, ηνπ Κηλεκαηνγξάθνπ, ησλ Μέζσλ Μαδηθήο Δλεκέξσζεο, ηεο Μνπζηθήο, ηεο Χπρνινγίαο, αθόκα θαη ησλ ΤΠΔ (Τερλνινγίεο ησλ Πιεξνθνξηώλ θαη ησλ Δπηθνηλσληώλ). Έλαο από ηνπο βαζηθνύο ζθνπνύο ηνπ αθαδεκατθνύ θιάδνπ ηεο Γ.Γ. είλαη λα κπήζεη ηνπο θνηηεηέο ζηηο πεξηνρέο πνπ ζπληζηνύλ ην corpus ηεο θαη λα ηνπο εμνηθεηώζεη κε ηηο δηαδηθαζίεο πξαγκάησζήο ηεο, ρσξίο λα απνγνεηεπηνύλ από

8 8 ηηο ηπρόλ πεξηπινθόηεηεο πνπ ζα ζπλαληήζνπλ. Ψο γλσζηηθό αληηθείκελν ζε όια ηα Παλεπηζηήκηα ηνπ θόζκνπ ζπγθξνηείηαη από ηελ ερεσνηηική θαη ηελ διδακηική - πρακηική ηνπ πιεπξά. Αλ θαη ην πεξηβόεην Master of Fine Arts (MFA) ζηηο Ζ.Π.Α. εμαθνινπζεί ζε κεγάιν βαζκό λα πξνθξίλεη ηελ πξαθηηθή άζθεζε, γεληθόηεξα ην αθαδεκατθό θύξνο ησλ κεηαπηπρηαθώλ θαη δηδαθηνξηθώλ ζπνπδώλ εδξάδεηαη πιένλ ζε απζηεξόηεξεο δηαδηθαζίεο. Ταπηόρξνλα, παξαηεξείηαη θαη κία εθδνηηθή έθξεμε ζηα βηβιία πνπ αζρνινύληαη κε ηε δηδαζθαιία ηεο Γ.Γ. Παιαηόηεξα νη κειέηεο γηα ηε Γ.Γ. ζηεγάδνληαλ πεξηζηαζηαθά ζε πεξηνδηθά όπσο ην The Writer s Chronicle, ην 24ρξνλν πεξηνδηθό ηεο «Έλσζεο Σπγγξαθέσλ θαη Σπγγξαθηθώλ Πξνγξακκάησλ» (AWP) θαη, ιηγόηεξν, ζην Writing in Education ηεο «Δζληθήο Έλσζεο Σπγγξαθέσλ ζηελ Δθπαίδεπζε» ηεο Αγγιίαο (NAWE). Τα ηειεπηαία ρξόληα όκσο αλάινγεο εξγαζίεο κπνξνύλ λα θηινμελεζνύλ ζε δηάθνξα εηδηθά επηζηεκνληθά πεξηνδηθά, όπσο, γηα παξάδεηγκα, ζην New Writing: The international Journal for the Practice and Theory of Creative Writing ή ζην TEXT: ηεο «Έλσζεο Σπγγξαθηθώλ Πξνγξακκάησλ» (AAWP) (Harper & Kroll 2008:1). Παξακέλεη όκσο ην εξώηεκα ηη αληηιακβαλόκαζηε σο πεξηερόκελν ηνπ παλεπηζηεκηαθνύ γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο Γ.Γ. πνπ ζπλαθόινπζα επηθέξεη κία ζεηξά άιισλ, όπσο πνηνο είλαη ν ξόινο ηεο έξεπλαο ζην πεξηερόκελν απηό θαη πώο ελζσκαηώλεηαη κέζα ζηελ έξεπλα ε πξαθηηθή άζθεζε θαη ε θξηηηθή αληίιεςε; Πώο πξνζδηνξίδεηαη ζε ζρέζε κε ηα ππόινηπα γλσζηηθά αληηθείκελα ζην Παλεπηζηήκην; Πνηνη επηιέγνπλ λα δηδαρηνύλ έλα ηέηνην κάζεκα θαη πνηεο είλαη νη πξνζδνθίεο ηνπο; Πώο αμηνινγείηαη θαη από πνηνπο; Δίλαη απαξαίηεην λα ζπνπδάζεηο Γ.Γ. γηα λα αλαιάβεηο ηελ δηδαζθαιία ηεο; Καη ηειηθά θεξδίδεη θάηη ε Γ.Γ. από ηελ δηδαζθαιία ηεο κέζα ζηα Παλεπηζηήκηα; Οη απαληήζεηο ζηα παξαπάλσ εξσηήκαηα πνηθίιινπλ θαη δηαθνξνπνηνύληαη αλάινγα κε ηελ θνηλσληθή ζέζε (ηδενινγία, αμηαθό ζύζηεκα) θαη ην ξόιν (κέιε ή κε ηεο παλεπηζηεκηαθήο θνηλόηεηαο, ζπγγξαθείο ή θξηηηθνί, δηδάζθνληεο ή θνηηεηέο) όζσλ θαινύληαη λα ηηο δώζνπλ. Σε θάζε πάλησο πεξίπησζε δελ γλσξίδνπκε θαλέλα επηζηεκνληθό πεδίν πνπ λα δηδάζθεηαη ζην Παλεπηζηήκην θαη λα κελ σθειείηαη επεξγεηηθά. Φσξίο θακηά ακθηβνιία ε Γ.Γ. δέρεηαη επηδξάζεηο από ηε θύζε ηνπ παλεπηζηεκηαθνύ πεξηβάιινληνο, αιιά θαη ε ίδηα σο επηζηεκνληθόο θιάδνο κε ηε ζεηξά ηεο επηδξά πάλσ ζην ζπγθεθξηκέλν πεξηβάιινλ. Κη απηό γηαηί ε δηδαζθαιία ηεο Γ.Γ. πνιύ ζπρλά εκπιέθεη δύν αιιεινζπκπιεξνύκελα ζηνηρεία: ηελ πξάμε ηνπ λα γξάςεηο (δεκηνπξγηθά) θαη ηελ πξάμε λα ζθεθηείο θξηηηθά ηελ πξάμε ηεο γξαθήο θαη ηα απνηειέζκαηά ηεο. Απνδερόκελνη ηε Γ.Γ. σο κηα ηέηνηα δξαζηεξηόηεηα πνπ ζηεξίδεηαη ζηε γλώζε θαη ζηελ εθαξκνγή, αληηιακβαλόκαζηε πιένλ γηαηί δελ κπνξνύκε λα πξνβνύκε κε επθνιία ζε έλαλ απζηεξό νξηζκό ηεο δηαδηθαζίαο ηεο. Σπρλά, γηα

9 9 παξάδεηγκα, ε θξηηηθή ηεο πξάμεο ηεο γξαθήο, ηεο εθαξκνγήο δειαδή, επεξεάδεη ην ίδην ην απνηέιεζκά ηεο θαη πξνθαιεί κία δηάζεζε κηαο λέαο απόπεηξαο γξαθήο. Ζ θξηηηθή πξνζέγγηζε ζηελ Γ.Γ. ζπκβαίλεη πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά ην ζύλνιν ησλ ελεξγεηώλ ηεο. Ο γξάθσλ πηνζεηεί κία ελεξγή θξηηηθή πξνζέγγηζε (π.ρ. ηερληθέο βειηίσζεο κέζα από ηελ επαθή κε ηελ δνπιεηά ησλ άιισλ, κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα ζπγθξίλεη θαη λα αληηπαξαβάιιεη ηηο δηθέο ηνπ ηδέεο) γηα λα είλαη ζε ζέζε λα θαηαζθεπάζεη, λα επαλεμεηάζεη, λα αλαζεσξήζεη θαη λα δηαζθεπάζεη κέξνο ηεο δνπιεηάο ηνπ. Απηό άιισζηε είλαη θαη ην δηαθνξνπνηεηηθό ζηνηρείν ηεο Γ.Γ. από ηα ππόινηπα γλσζηηθά αληηθείκελα θαη ηελ δηδαζθαιία ηνπο ζηνπο παλεπηζηεκηαθνύο ρώξνπο: ην όηη αλαθέξεηαη ζε κία δξαζηεξηόηεηα ή ζε έλα ζύλνιν δξάζεσλ θαη ηελ ίδηα ζηηγκή εγθνιπώλεη έλα ζηνραζκό ηόζν ηεο δξαζηεξηόηεηαο, όζν θαη ηνπ παξαγόκελνπ απνηειέζκαηνο. Ζ πξαθηηθή πιεπξά όκσο ηεο Γ.Γ. δελ είλαη γλώζε επηθαλεηαθή, θαζώο πξνθύπηεη από επηβεβαησκέλε θαη ζνβαξή εμέηαζε ηεο ηέρλεο ηεο γξαθήο, ε νπνία απνθηήζεθε κέζα από ηε δεκηνπξγηθή πξάμε, θαη κπνξεί λα ζπκπεξηιακβάλεη όρη κόλν ηα ζύγρξνλα ζεσξεηηθά θαη θξηηηθά κνληέια αιιά θαη ζεκαληηθά έξγα ηεο παξάδνζεο. Σθνπόο ηεο γλώζεο απηήο είλαη λα δώζεη πξόζβαζε ζε ηδέεο θαη λέεο πξνζεγγίζεηο ζηνλ ηξόπν ηεο γξαθήο ζηνλ αζθνύκελν. Οη θαιιηηέρλεο έμσ από έλα ζεζκνπνηεκέλν αθαδεκατθό πιαίζην κπνξεί λα θάλνπλ θάηη αληίζηνηρν ζπνξαδηθά ή ζπζηεκαηηθά, αιιά δελ είλαη ζίγνπξν όηη ελδηαθέξνληαη γηα ηελ δηάρπζε ησλ επξεκάησλ ηνπο, ζπλεηζθέξνληαο κε ηνλ ηξόπν απηό ζ έλα ζύλνιν γλώζεσλ, σο πξσηαξρηθό ηνπο ζθνπό. Μέζα ζηνλ παλεπηζηεκηαθό ρώξν νη ζπγγξαθείο ιεηηνπξγνύλ ηαπηόρξνλα ζηελ ζεζκηθή ζθαίξα σο δάζθαινη, αιιά θαη ζηελ επξύηεξε δεκόζηα σο ζπγγξαθείο. ηαπηόηεηεο πνπ αιιεινδηαπεξλνύλ ε κία ηελ άιιε θαη αληαλαθινύλ πάλσ ζηελ πξαθηηθή. Σηα πιαίζηα απηήο ηεο δηαδηθαζίαο πνιινί ζπνπδαζηέο Γ.Γ. ζηα Παλεπηζηήκηα επειπηζηνύλ ζε αλαγλσξηζκέλεο εθδόζεηο θαη ηελ ζπλδένπλ κε ηελ πξνζδνθία ελόο ζπγγξαθηθνύ ηξόπνπ δσήο. Απηό απνηειεί έλα από ηα πιένλ πνιπζπδεηεκέλα δεηήκαηα ησλ ζπνπδώλ ηεο Γ.Γ. Θα πξέπεη δειαδή νη απαηηήζεηο ηεο αγνξάο λα νξηνζεηνύλ ηελ πρακηική ησλ παλεπηζηεκηαθώλ ζπνπδώλ ηεο Γ.Γ.; Τν πξόβιεκα ηεο εθδνηηθήο απνδνρήο - αλαγλσζηκόηεηαο σο αμηνινγηθόο όξνο έρεη ακθηζβεηεζεί θαη ζε κεξηθέο πεξηπηώζεηο απνξξηθζεί ηα ηειεπηαία ρξόληα, θαζώο ηέηνηνπ είδνπο «αλαγλσξηζκέλα απνηειέζκαηα» δελ νδεγνύλ κνλνζήκαληα ζε πεηπρεκέλα πνιύζεκα θαη ζεκαληηθά ζηε δηαρξνλία ηνπο θείκελα. Δίλαη ελδηαθέξνλ λα παξαηεξήζνπκε όηη ηηο δύν ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, εηδηθά κε ηελ θαζηέξσζε κεηαπηπρηαθώλ πξνγξακκάησλ αιιά θαη δηδαθηνξηθώλ ζπνπδώλ ζηελ Γ.Γ. ζπγγξαθείο κε εδξαησκέλε θήκε ζηελ αγνξά επέζηξεςαλ ζηα Παλεπηζηήκηα ή ζε κεξηθέο πεξηπηώζεηο ήξζαλ γηα πξώηε θνξά γηα λα πάξνπλ αλώηεξεο ζπνπδέο θαη λα βειηηώζνπλ ηελ πξαθηηθή ηνπο. Αξθεηνί

10 10 από απηνύο επεδίσμαλ λα θεξδίζνπλ κία παλεπηζηεκηαθή έδξα (Harper & Kroll 2008:5-6). Σε άιινπ είδνπο ζεσξεηηθέο επηζηήκεο ηα Παλεπηζηήκηα αθηεξώλνπλ πνιύ ρξόλν ζηελ θξηηηθή θαη επηρνξεγνύλ ηελ δεκηνπξγία βηβιηνζεθώλ, ηελ δηνξγάλσζε ζπλεδξίσλ θαη ηηο ζπλαληήζεηο θξηηηθώλ θαη ζεσξεηηθώλ ηνπ εθάζηνηε επηζηεκνληθνύ πεδίνπ. Σηελ πεξίπησζε ηεο Γ.Γ. ηα πξάγκαηα δηαθνξνπνηνύληαη. Μέρξη ζήκεξα νη ρώξνη ζηνπο νπνίνπο δηδαζθόηαλ δελ ήηαλ παλεπηζηεκηαθνί κε ό,ηη απηό ζπλεπάγεηαη, δειαδή αδπλακία ή αδηαθνξία γηα ηελ δεκηνπξγία εξγαζηεξηαθώλ ρώξσλ, ζεκεία θύιαμεο ή ζπγθέληξσζεο πιηθνύ θ.η.ι. Σην ζύληνκν ρξόλν αθαδεκατθήο δσήο ηεο, ε Γ.Γ. έρεη λα επηδείμεη αμηνζαύκαζηε δξαζηεξηόηεηα, ελώ ηαπηόρξνλα εμαθνινπζεί λα αληιεί γλώζεηο από έλα αραλέο πεδίν, θαζώο νξηζκέλα ζηνηρεία ηεο ζπλδένληαη άκεζα κε άιια παλεπηζηεκηαθά αληηθείκελα. Έλα ραξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα είλαη ην ππόβαζξν πνπ ε κειέηε ηεο Λνγνηερλίαο κπνξεί λα πξνκεζεύζεη γηα ηελ πεδνγξαθία ζηνπο ζπγγξαθείο ηεο ή ην αληίζηνηρν γηα ηνπο ζελαξηνγξάθνπο ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ θαη ηεο ηειεόξαζεο. Παξά ην γεγνλόο όηη ε Γ.Γ. δελ απνηειεί παλάθεηα, αξθεηνί ζπγγξαθείο βξίζθνπλ ηελ πξαθηηθή ηεο ζεξαπεπηηθή θαη νξηζκέλνη δάζθαινί ηεο πηζηεύνπλ όηη ζπληζηά κία πνιύ δπλαηή κνξθή ςπρηθήο εθηόλσζεο πνπ ζπλδξάκεη επηθνπξηθά ζηελ αληηκεηώπηζε δηάθνξσλ αζζελεηώλ, από ηελ αληηκεηώπηζε ηεο θαηάζιηςεο κέρξη ηελ θνηλσληθή απνθαηάζηαζε θαη ηελ ηόλσζε ηεο απηνεθηίκεζεο. Τν γξάςηκν κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη ζηελ πξνζσπηθή αλάπηπμε θαη ζηελ απηνγλσζία, θαζώο ζε ελεξγνπνηεί, ζε σζεί πέξα από ηελ επθπΐα θαη ηελ θαζεκεξηλή ζνπ πξνζνρή θαη ζε θάλεη λα ζθέθηεζαη θαη αληηιακβάλεζαη θαζαξόηεξα θαη δηεμνδηθόηεξα πξννπηηθέο γηα ηνλ εαπηό ζνπ θαη ηνπο άιινπο. Έξεπλεο έρνπλ απνδείμεη πσο είκαζηε πην επηπρηζκέλνη, όηαλ δνπιεύνπκε γηα θάπνην ζθνπό θαη όηαλ ην πεξηβάιινλ γηα ην νπνίν θαη κέζα ζην νπνίν εξγαδόκαζηε κπνξεί λα καο πξνθαιέζεη εθπιήμεηο (Morley 2007:4). Τν γξάςηκν ζε απνξξνθά ηόζν πνπ ζε θάλεη λα ληώζεηο επθνξία θαη επεμία. Σπλήζσο, ε δηαδηθαζία ηεο γξαθήο ζε επηβξαβεύεη πεξηζζόηεξν από ην ηειηθό απνηέιεζκα. Η προβλημαηική ηων εργαζηηρίων Σεκαληηθό κέξνο ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο ηεο Γ.Γ. ζην Παλεπηζηήκην απνηεινύλ ηα εξγαζηήξηα Γ.Γ. Ο Wilbur Schramm, πξώηνο Γηεπζπληήο ηνπ εξγαζηεξίνπ ζπγγξαθέσλ ηνπ Iowa αλαγθάζζεθε λα ππεξαζπηζηεί ηελ

11 11 αθαδεκατθόηεηά ηνπ, ππνζηεξίδνληαο όηη είλαη ζπγθξίζηκν ηόζν ζε πνηόηεηα όζν θαη ζε απζηεξόηεηα κε νπνηαδήπνηε αθαδεκατθή κειέηε. Οη πηπρηνύρνη ζπνπδαζηέο δελ ζα έβξηζθαλ ηελ ζπγγξαθή ελόο θαινύ έξγνπ, λνπβέιαο ή πνηεηηθήο ζπιινγήο σο έλα εύθνιν ππνθαηάζηαην απέλαληη ζηελ εθπόλεζε κίαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ή κίαο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο (Dawson 2005:71-74). Παξελζεηηθά, λα ζεκεηώζνπκε εδώ πσο ε θηινζνθία απηή δηέπεη ζε κεγάιν βαζκό θαη ην Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ Γεκηνπξγηθήο Γξαθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο. Σηελ πνξεία ησλ ρξόλσλ ηα εξγαζηήξηα πνιιαπιαζηάζηεθαλ θαη εμαπιώζεθαλ ηδηαίηεξα κέζα ζηηο δεθαεηίεο ηνπ 1970 θαη ηνπ 1980, έρνληαο πιένλ σο αληίπαιό ηνπο, ζύκθσλα κε έλα ηκήκα ηεο δηεζλνύο βηβιηνγξαθίαο, όρη ηόζν ηελ επηζηεκνζύλε θαη ηελ θξηηηθή, αιιά ηελ Θεσξία. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζύκθσλα κε ηνπο Donald Morton θαη Mas'ud Zavarzadeh ηα ηειεπηαία ρξόληα ζηα πεξηζζόηεξα Παλεπηζηήκηα ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηώλ επηρεηξείηαη κία πνιηηηθή ζπκθηιίσζε κεηαμύ ησλ παξαδνζηαθώλ αλζξσπηζηηθώλ επηζηεκόλσλ θαη ησλ «δεκηνπξγηθώλ» ζπγγξαθέσλ (Dawson 2005:12). Υπνζηεξίδνπλ πσο ηα εξγαζηήξηα Γ.Γ. ηδξύνληαη πάλσ ζε έλα ζύλνιν ππνζέζεσλ πνπ έρνπλ όιεο έρνπλ ηεζεί ππό ακθηζβήηεζε από ηελ κεηακνληέξλα θξηηηθή ζεσξία. Υπνζέζεηο νη νπνίεο επηβεβαηώλνπλ έλα είδνπο ζπλελνρήο ησλ εξγαζηεξίσλ ζηελ δηαηήξεζε ηνπ θαπηηαιηζηηθνύ ζπζηήκαηνο. Πξέπεη όκσο λα επηζεκάλνπκε πσο αλάινγεο ζεσξήζεηο πξνθύπηνπλ θαη εθθξάδνληαη θαηά θαηξνύο γηα όια ηα αθαδεκατθά γλσζηηθά αληηθείκελα. Τνπλαληίνλ καζήκαηα πνπ δηέπνληαη από κία αληίζηνηρε εξγαζηεξηαθή ινγηθή, θαη ζηα νπνία ε δηαρείξηζε ησλ θεηκέλσλ είλαη δεκόζηα, κπνξνύλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ππνλνκεπηηθά γηα ηηο νπνηεζδήπνηε εμνπζίεο, θπξίαξρεο ηδενινγίεο θαη ινγνηερληθνύο θαλόλεο, θαζώο κέζα από ηελ αλαγθαζηηθή απνδόκεζε ησλ θεηκέλσλ πνπ δηδάζθνληαη, αλαδεηθλύνληαη ηόζν ηα πξόηππα θαη ηα αμηαθά ζπζηήκαηα ησλ δεκηνπξγώλ όζν θαη ην ηη είδνπο αλαγλώζηεο κνξθώλνπλ θαη θαη επέθηαζε ηη είδνπο πνιίηεο πξνθξίλνπλ θαη γαινπρνύλ. Εεηήκαηα, βεβαίσο ζηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ησλ εξγαζηεξίσλ ηίζεληαη, όπσο γηα παξάδεηγκα ζπκβαίλεη κε ηηο ιίζηεο κπζηζηνξεκάησλ θαη ζεσξεηηθώλ θεηκέλσλ πνπ ζπζηήλνπλ ή ππνρξεώλνπλ ηνπο ζπνπδαζηέο ηνπ λα κειεηήζνπλ. Δμάιινπ, ηα εξγαζηήξηα αξθεηέο θνξέο ηείλνπλ λα αζθνύλ νκνηνγελνπνηεηηθή επίδξαζε ζηηο εξγαζίεο ησλ ζπνπδαζηώλ, εκπνδίδνληαο θαηά ζπλέπεηα ηελ γλήζηα πξνζσπηθή έθθξαζε, κε άιια ιόγηα ηελ πξαγκαηηθή δεκηνπξγηθή ηνπο ζπκκεηνρή. Οη ζπνπδαζηέο κπνξεί λα γξάθνπλ γηα λα επραξηζηήζνπλ ηνπο δαζθάινπο θαη επηβιέπνληέο ηνπο αιιά θαη ηνπο ζπκθνηηεηέο ηνπο. Ή κπνξεί λα πηνζεηνύλ επαθξηβώο ηηο νδεγίεο γηα απνθπγή νξηζκέλσλ πξαθηηθώλ γξαθήο, όπσο, γηα παξάδεηγκα, ε πνιιαπιή ρξήζε επηζέησλ θαη επηξξεκάησλ ή ελόο καθξνπεξίνδνπ ιόγνπ θαη σο εθ ηνύηνπ πξνσζείηαη έλαο ζπγθεθξηκέλνο ηξόπνο

12 12 γξαθήο. «Γηδάζθνπκε πώο λα κελ γξάςνπκε» είρε ζρνιηάζεη ραξαθηεξηζηηθά ν Richard Hugo (1979:64). Τα εξγαζηήξηα, όπσο θαη ηα βηβιία, πνπ εζηηάδνπλ ζην «πώο» γξάθνπκε απνηπγράλνπλ ζε κεγάιν βαζκό λα εμεξεπλήζνπλ ηελ θύζε ηεο γλώζεο πνπ ππνζηεξίδεη ην ζύλνιν ζρεδόλ ησλ ζπκπεξηθνξώλ θαη ελεξγεηώλ ησλ ζπνπδαζηώλ ησλ εξγαζηεξίσλ Γ.Γ. Έρεη ππνζηεξηρζεί πσο νη κηζέο ηθαλόηεηεο πνπ έλαο ζπγγξαθέαο πξέπεη λα απνθηήζεη είλαη ςπρνινγηθήο πθήο θαη νη άιιεο κηζέο «ινγνηερληθήο ηέρλεο» (Bly 2001: xix). Ο Kevin Brophy, γηα παξάδεηγκα, ν νπνίνο ακθηζβεηεί ηηο πξνζπάζεηεο κίκεζεο ηεο θπξίαξρεο ινγνηερληθήο θόξκαο ζηα εξγαζηήξηα, ζεσξεί ηελ Γ.Γ. σο κία πξαθηηθή, κία αλαδήηεζε ηεο δεκηνπξγηθόηεηαο, ε νπνία κπνξεί λα απειεπζεξώζεη ηνπο ζπγγξαθείο από ηα παξαδνζηαθά θαη θαζηεξσκέλα γέλε ηνπ πξόζθαηνπ κνληεξληζηηθνύ ινγνηερληθνύ θαλόλα γηα πεδά θαη πνηήκαηα θαη θαηά ζπλέπεηα από ηελ έλλνηα όηη ν ζπγγξαθέαο ιεηηνπξγεί ειηηίζηηθα θαη ζε κία πξαθηηθή αζθπθηηθήο απνκόλσζεο (Dawson 2005:12). Πξνθξίλεη δειαδή κία ζπγθεθξηκέλε ζπιινγηζηηθή ηερληθώλ θαηαζθεπήο θαη κεζνδνινγίαο ζηα εξγαζηήξηα. Ζ ζεκαληηθόηεξε πξνζθνξά πάλησο ησλ εξγαζηεξίσλ Γ.Γ. είλαη ε θαηάξξηςε θαη δηάςεπζε ηνπ κύζνπ πσο ε ζπγγξαθή δελ κπνξεί λα δηδαρζεί θαη όηη παξακέλεη θάηη πνπ εκπλέεηαη από κνύζεο θαη πξαγκαηώλεηαη από ηδηνθπίεο. Κάησ από ηελ θαζνδήγεζε, ηελ πξαθηηθή άζθεζε θαη ηελ θξηηηθή ελαζρόιεζε κε ηα ζπγγξαθηθά είδε πνπ πξνζθέξνπλ ηα εξγαζηήξηα, νη ζπνπδαζηέο ηνπο απνθηνύλ ζπγγξαθηθέο δεμηόηεηεο. Οξηζκέλνη ζα γίλνπλ ζπγγξαθείο. Θα είλαη εθείλνη πνπ ζα αθηεξσζνύλ κε επαγγεικαηηθή επιάβεηα ζ απηό πνπ επέιεμαλ λα ππεξεηήζνπλ θαη ζα αληηιεθζνύλ όηη πέξα από ηηο όπνηεο γλώζεηο έιαβαλ θαη ηελ πξαθηηθή καζεηεία ζηελ νπνία κπήζεθαλ, ν ζπγγξαθέαο νθείιεη ζε θαζεκεξηλή βάζε λα ελεκεξώλεηαη, λα εμαζθείηαη, λα δνθηκάδεηαη. Όπσο αθξηβώο δειαδή θαη ν νπνηνζδήπνηε απαηηεηηθόο κε ηνλ εαπηό ηνπ θαη πεηπρεκέλνο ηερλίηεο. Οη πεξηζζόηεξνη ζα είλαη ηθαλνί λα γξάςνπλ, ζε έλα βαζκό ηνπιάρηζηνλ, θαιέο ηζηνξίεο ή πνηήκαηα θαη ζα κπνξνύλ πηζαλόηαηα λα ηα εθδώζνπλ, αιιά δελ ζα ηνπο απαζρνιήζεη ε είζνδνο ζηνλ θόζκν ηεο ζπγγξαθήο. Θα έρνπλ κάζεη πσο ε δηαδηθαζία παξαγσγήο δεκηνπξγηθώλ έξγσλ είλαη θάηη βαζύηεξν θαη νπζηαζηηθόηεξν, ην νπνίν ζα ηνπο ζπληξνθεύεη ζε όιε ηελ δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο. Ζ ζπγγξαθή είλαη κία πεξηπέηεηα, έλα δηαξθέο ηαμίδη. Αθξηβώο όπσο είλαη θαη ε ίδηα ε δσή.

13 13 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Arieti, Silvano (1976). Creativity The Magic Synthesis. New York, Basic Books. Barron, Frank (1969). Creative person and the creative process. New York, Holt, Rinehart and Winston. Bly, Carol (2001). Beyond the Writers Workshop. New York Toronto, Ancor Books. Boden, Margaret (1994). Dimensions of Creativity. Massachusetts Institute of Technology, The MIT Press. Carter, Ronald (2006). Language and Creativity. London: Rutledge. Dawson, Paul (2005). Creative Writing and the New Humanities. London and New York, Routledge. Guilford, J.Paul (1968). Intelligence, Creativity and their Educational Implications. San Diego: Robert R. Knapp. Harper, G. and Kroll, J. (2008). Creative Writing in the University, in G. Harper & J. Kroll (Eds.), Creative Writing Studies, Clevedon Buffalo Toronto, Multilingual Matters LTD, pp Hugo, R. (1979). 'In Defense of Creative-Writing Classes', The Triggering Town: Lectures and Essays on Poetry and Writing, New York, W.W. Norton and Company, Lodge, David (1996). The Practice of Writing. Hardmonsworth, Penguin. Morley, David (2007). The Cambridge Introduction to Creative Writing. Cambridge, Cambridge UP. Ramet, (2004). Creative Writing. Oxford, How to Books. Ross, M. (1978). The Creative Arts: London, Heinemann.

14 14 Σνπιηώηεο, Μίκεο (2009). Μοσ αθήνεις πενήνηα δρατμές για ηζιγάρα; Θεζζαινλίθε, Δθδόζεηο Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο. Τζηιηκέλε, Τ. & Παπαξνύζε, Μ. (2010). Η ηέτνη ηης μσθοπλαζίας και ηης δημιοσργικής γραθής. Σσγγραθείς και θεωρηηικοί μιλούν για ηην ηέτνη ηοσ μσθιζηορήμαηος, (Δπηκ.) Θεζζαινλίθε, Δπίθεληξν. Zobal Dent, C. and Dent Zobal, S. (2008). Short Fiction, in G. Harper (Eds.), Creative Writing Guidebook, London, Continuum, pp Williams, Raymond (1965). The Long Revolution, Harmondsworth, Penguin. Williams, Raymond (1988). Keywords: A Vocabulary of Culture and Society, London, Fontana Press. Winnicot, Donald (2009). Το Παιδί, ηο Παιτνίδι και η Πραγμαηικόηηηα. Αζήλα, Καζηαληώηεο. Winnicott, Donald (1996). Thinking about children. London: Karnac Books, Perseus Press.

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Σπιινγή κε εθδόζεηο εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ πνπ έρνπλ πινπνηεζεί ζηα ζρνιεία ηεο πόιεο

Σπιινγή κε εθδόζεηο εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ πνπ έρνπλ πινπνηεζεί ζηα ζρνιεία ηεο πόιεο ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Η Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε Πηνιεκαΐδαο ηδξύζεθε ην 1988 θαη ιεηηνπξγεί ζην αλαθαηληζκέλν θηίξην ηνπ παιηνύ Γεκαξρείνπ ηεο πόιεο. Φηινμελεί ηκήκα Παηδηθό, Πιεξνθνξηαθό, Λατθό θαη Αλαγλσζηήξην. Κεληξηθόο

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο

Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο 1 Ολιγοπώλιο Έλα κνλνπώιην είλαη κηα αγνξά πνπ απνηειείηαη από κηα θαη κόλν επηρείξεζε. Έλα δπνπώιην είλαη κηα αγνξά πνπ απνηειείηαη από δπν επηρεηξήζεηο. Έλα νιηγνπώιην είλαη κηα

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Σηα παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνύλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην JQUIZ, ην JCROSS θαη ην JMATCH, πνπ αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη παξαθάηω.

Σηα παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνύλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην JQUIZ, ην JCROSS θαη ην JMATCH, πνπ αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη παξαθάηω. Τι είναι το Hotpotatoes; Τν παθέην HotPotatoes 6 πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε δεκηνπξγία ηωλ αζθήζεωλ, είλαη έλα πξόγξακκα αλνηρηνύ ινγηζκηθνύ θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ειεύζεξα από Παλεπηζηεκηαθά Ιδξύκαηα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αξιοποίηςη των ΤΠΕ ςτην εκπαιδευτική διδακτική διαδικαςία ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Ο υπολογιςτήσ ωσ μζςο πρακτικήσ εγγραμματιςμοφ Δεκαετίεσ: 1950-60 «Τα βαςικά» Δνκηζκόο: Φσλνινγία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ ΧΤΦ 205. ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΠΟΤΛΛΗ ΥΙΟΡΕΝΣΙΝΑ. Μάθημα 2ο-PSY 205

ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ ΧΤΦ 205. ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΠΟΤΛΛΗ ΥΙΟΡΕΝΣΙΝΑ. Μάθημα 2ο-PSY 205 ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ ΧΤΦ 205 ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΠΟΤΛΛΗ ΥΙΟΡΕΝΣΙΝΑ 1 2 ΔΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Ορισμοί και θεωρίες Προσωπικότητας Παράγοντες που επηρεάζουν την προσωπικότητα Αξιολόγηση προσωπικότητας Οι έννοιες του φυσιολογικού και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα