Ε1: Γλωσσάριο Επιστηµονικών Όρων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ε1: Γλωσσάριο Επιστηµονικών Όρων"

Transcript

1 Ε1: Γλωσσάριο Επιστηµονικών Όρων Γνωστική περιοχή: ιγλωσσία, ιαπολιτισµική Εκπαίδευση και Μειονότητες Βασιλεία Κούρτη Καζούλλη Εκπαιδευτικός, ιδάκτωρ ΠΤ Ε Πανεπιστηµίου Αιγαίου Βασιλεία Κούρτη Καζούλλη

2 Θέµατα Ορολογίας Βασιλεία Κούρτη Καζούλλη Η συστηµατική µελέτη του φαινοµένου της διγλωσσίας στον παγκόσµιο χώρο έχει πολλές δεκαετίες πίσω της. Πολλοί επιστήµονες έχουν ασχοληθεί µε το θέµα αυτό, από διάφορους επιστηµονικούς χώρους όπως γλωσσολογία, κοινωνιολογία, εκπαίδευση, και ψυχολογία. Στην Ελλάδα, η αντίστοιχη ανασχόληση είναι ακόµα καινούργια, αν και τα τελευταία χρόνια, οι διάφορες κοινωνικές εξελίξεις στην Ελλάδα, οδηγούν σε όλο και αυξανόµενο ενδιαφέρον για διγλωσσία. Ένας µικρός αριθµός επιστηµόνων από την Ελλάδα µελετούν διάφορες όψεις του φαινοµένου της διγλωσσίας. Ένα πρόβληµα που παρουσιάζεται είναι το πρόβληµα της µεταφοράς της πληροφορίας από άλλες γλώσσες, κυρίως της Αγγλικής, στην Ελληνική. Το πρόβληµα αυτό το σχολίασε η Ε. Σκούρτου στην εισαγωγή της στην Ελληνική έκδοση του βιβλίου του Jim Cummins, Ταυτότητες υπό ιαπραγµάτευση: Εκπαίδευση µε σκοπό την Ενδυνάµωση σε µια Κοινωνία της Ετερότητας, Αθήνα: Gutenburg (2000). Επίσης, το πρόβληµα της ορολογίας ήταν θέµα συζήτησης στο εργαστήριο που πραγµατοποιήθηκε στη Νάξο το 1999 (επιστηµονική υπεύθυνη: Ελένη Σκούρτου). Το αποτέλεσµα του προβλήµατος της ορολογίας είναι ότι επιστήµονες στην Ελλάδα, χρησιµοποιούν διαφορετικούς τρόπους περιγραφής του ίδιου του φαινοµένου στην Ελληνική. Για αυτόν τον λόγο, ο ελληνικός όρος σχεδόν πάντα συνοδεύεται από την αγγλική λέξη. Το εργαστήριο της Νάξου είχε ως σκοπό την συζήτηση πάνω στο θέµα και κοινή αποδοχή βασικής ορολογίας από την οµάδα εργασίας. Η µικρή οµάδα από επιστήµονες που έλαβαν µέρος, προσεγγίζουν τη διγλωσσία από διαφορετικούς επιστηµονικούς κλάδους. Αυτό το γεγονός διευκόλυνε την συζήτηση. Ωστόσο, το πρόβληµα της ορολογίας, δεν περιορίζεται µόνο στην ελληνική µετάφραση. Σύµφωνα µε τον Η.Η. Stern (1991) τα Βασιλεία Κούρτη Καζούλλη

3 προβλήµατα ορολογίας είναι ένα αναπόσπαστο µέρος της περιγραφής της γλώσσας. Πάρα πολλοί ορισµοί που χρησιµοποιούνται είναι προβληµατικοί γιατί δεν µπορούν να περιγράψουν µε σαφήνεια το φαινόµενο. Ένα παράδειγµα είναι η λέξη «διγλωσσία» που έχει µια πληθώρα από ορισµούς που προέρχονται από µια ποικιλία από επιστηµονικούς χώρους. Ο Stern κάνει το πρόβληµα αυτό κατανοητό, συζητώντας για προβληµατικούς ορισµούς όπως: teaching and learning, learning and acquisition, language teaching, first language, second language, κλπ. εν θίγει καθόλου το θέµα του ορισµού της µητρικής γλώσσας (βλ. Skutnabb Kangas 1981) που µπορεί να αναφέρεται στη γλώσσα που έµαθε το παιδί πρώτα, τη γλώσσα που ξέρει καλύτερα, τη γλώσσα που χρησιµοποιεί περισσότερο, τη γλώσσα µε την οποία ταυτίζεται ή τον ταυτίζουν οι άλλη, τη γλώσσα στην οποία ονειρεύεται, µετράει, γράφει ποιήµατα, ή η γλώσσα της µητέρας. Τότε, πώς λέγεται η γλώσσα του πατέρα; Για τους παραπάνω λόγους, χρειάζεται προσοχή στη χρήση τεχνικών όρων όταν πρόκειται την περιγραφή κάποιου γλωσσικού φαινοµένου. Α ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ academic - = εκπαιδευτικός/µορφωτικός/σχολικός/ακαδηµαϊκός academic achievement =σχολική επίδοση/ µορφωτικά επιτεύγµατα academic aspects of language proficiency =ακαδηµαϊκές πλευρές της γλωσσικής ικανότητας academic competence = σχολική επίδοση academic content =περιεχόµενο των µαθηµάτων academic critics = κριτικοί από τον ακαδηµαϊκό χώρο academic deficiency = εκπαιδευτική/µορφωτική µειονεξία /αδυναµία στα µαθήµατα academic development = µορφωτική/εκπαιδευτική ανάπτυξη/ανάπτυξη ικανότητας για αφηρηµένη σκέψη Βασιλεία Κούρτη Καζούλλη

4 academic difficulties= εκπαιδευτικές δυσκολίες/ δυσκολίες στα µαθήµατα academic efficacy = εκπαιδευτική/µορφωτική επάρκεια academic effort = προσπάθεια για µάθηση/στο σχολείο academic expectations = εκπαιδευτικές προσδοκίες academic failure = σχολική αποτυχία academic functioning = ακαδηµαϊκή λειτουργία (της γλώσσας) academic inferiority = εκπαιδευτική/µορφωτική κατωτερότητα academic loss = εκπαιδευτική/µορφωτική απώλεια academic power = µορφωτική /εκπαιδευτική δύναµη academic proficiency = ικανότητα στην ακαδηµαϊκή γλώσσα academic prospects = εκπαιδευτικές/ µορφωτικές προοπτικές academic retardation = επιβράδυνση της σχολικής προόδου academic skills = ακαδηµαϊκές δεξιότητες/ ικανότητες αφηρηµένης σκέψης academic success = σχολική επιτυχία academic tasks =εργασίες στο σχολείο / σχολικά καθήκοντα 1 accelerated schools = σχολεία επιτάχυνσης accommodation (Piaget) = προσαρµογή acculturated / decultured bilingualism = πολιτισµικά προσαρµοσµένη /αµφίλογη διγλωσσία προς δεύτερη γλώσσα 2 acculturation to the dominant culture = αφοµίωση στην κυρίαρχη πολιτισµική οµάδα 3 achievement = επίδοση active language use = ενεργή χρήση της γλώσσας 1 Βλ. Cummins 1999 (ένα σηµαντικό µέρος της ορολογίας είναι από το βιβλίο αυτό) 2 Βλ. Παπαπαύλου Βλ. Cummins 1999 Βασιλεία Κούρτη Καζούλλη

5 actual language use = πραγµατική χρήση γλώσσας additive = προσθετική additive bilingual enrichment principle = αρχή του διγλωσσικού προσθετικού εµπλουτισµού/ αρχή του προσθετικού εµπλουτισµού της διγλωσσίας additive bilingualism = προσθετική διγλωσσία 4 additive learning = προσθετική µάθηση affective (aspect of language) = συναισθηµατική (πλευρά της γλώσσας) affective problems (of immigrants) = προβλήµατα συναισθηµατικής φύσεως 5 affirmation = αποδοχή/ επιβεβαίωση ambivalence = αµφιταλάντευση/αµφιθυµία/ αµφίρροπη στάση 6 American English = Αγγλική της Αµερικής analytic abilities = ικανότητες ανάλυσης anomie = κοινωνική αποµόνωση approaches = προσεγγίσεις natural approach = φυσική προσέγγιση (στη διδασκαλία γλώσσας) assessment =αξιολόγηση performance assessment = αξιολόγηση βάσει (της) επίδοσης portfolio assessment =αξιολόγηση βάσει προσωπικού φακέλου psychological assessment =ψυχολογική αξιολόγηση 7 self assessment = αυτοαξιολόγηση assimilation = αφοµοίωση αttitudes = στάσεις, απόψεις 4 Βλ. Cummins Βλ. Cummins Βλ. Cummins Βλ. Cummins 1999 Βασιλεία Κούρτη Καζούλλη

6 attrition = τριβή/φθορά autonomy = αυτονοµία auxiliary language = γλώσσα επικοινωνίας µεταξύ ατόµων µε διαφορετικές µητρικές γλώσσες (lingua franca; pidgin) 8 awareness = συνειδητοποίηση / συνείδηση / εγρήγορση / επίγνωση / συναίσθηση 9 language awareness = γλωσσική συνείδηση / επίγνωση / εγρήγορση metalinguistic language awareness = µεταγλωσσική συνείδηση / επίγνωση/ εγρήγορση Β background knowledge = γνωστικό υπόβαθρο banking model = συσσωρευτικό/αποταµιευτικό µοντέλο basic interpersonal communicative skills =βασικές διαπροσωπικές επικοινωνιακές δεξιότητες behavioral (aspect of language) = συµπεριφοριστική (πλευρά της γλώσσας) bi-cultural = διπολιτισµικός 10 biculturalism = διπολιτισµός /διπολιτισµική διγλωσσία 11 bilingualism = διγλωσσία 12 additive bilingualism = προσθετική διγλωσσία adolescent bilingualism = εφηβική διγλωσσία adult bilingualism = διγλωσσία ενηλίκων balanced bilingualism = ισορροπηµενη διγλωσσία compound bilingualism = σύνθετη διγλωσσία 8 Βλ. Ferguson & Heath Βλ. Cummins Βλ. Cummins Βλ. Παπαπαύλου Βλ. Σκούρτου 1999 Βασιλεία Κούρτη Καζούλλη

7 consecutive bilingualism = διαδοχική διγλωσσία coordinate bilingualism = συντονισµένη διγλωσσία childhood bilingualism = παιδική διγλωσσία dominant bilingualism = κυρίαρχη διγλωσσία endogenous bilingualism = ενδογενής διγλωσσία exogenous bilingualism = εξωγενής διγλωσσία functional bilingualism = λειτουργική διγλωσσία individual bilingualism = ατοµική διγλωσσία passive bilingualism = παθητική διγλωσσία simultaneous bilingualism = ταυτόχρονη διγλωσσία societal bilingualism = κοινωνική διγλωσσία subtractive bilingualism = αφαιρετική διγλωσσία 13 bilingualism and = διγλωσσία και bilingualism and cognitive development: διγλωσσία και νοητική ανάπτυξη bilingualism and cognitive functioning: διγλωσσία και νοητική λειτουργία bilingualism and intelligence = διγλωσσία και ευφυία bilingualism and social development = διγλωσσία και κοινωνική ανάπτυξη bilingual = δίγλωσσος/η/ο bilingual education = δίγλωσση εκπαίδευση bilingual programs early-exit bilingual programs = δίγλωσσα προγράµµατα ταχείας εξόδου 13 Βλ. Παπαπαύλου 1997 Βασιλεία Κούρτη Καζούλλη

8 late-exit bilingual programs = βραδείας εξόδου [δίγλωσσα προγ/τα] 14 bilingual speaker = δίγλωσσος οµιλητής bilingual skills = δεξιότητες /ικανότητες διγλωσσίας / διγλωσσικές δεξιότητες biliteracy = γραπτός λόγος σε δύο γλώσσες 15 borrowing (lexical) = δανεισµός bilingual whole language classroom = δίγλωσση τάξη µε προσέγγιση βασισµένη στη θεώρηση της γλώσσας ως συνόλου 16 bilingual education act = νόµος του 1968 στην Αµερική που εξασφάλιζε οικονοµική υποστήριξη δίγλωσσων προγραµµάτων στη Α βάθµια και Β βάθµια εκπαίδευση 17. Broken language = ατελής µορφή της γλώσσας που χρησιµοποιείται από άτοµα που µαθαίνουν την γλώσσα 18. C case studies =µελέτες [συγκεκριµένων] περιπτώσεων code mixing = µεταφορά στοιχείων µιας γλώσσας (linguistic units) από µια γλώσσα στην άλλη. code switching = εναλλαγή του κώδικα / εναλλαγή από µια γλώσσα ή µορφή γλώσσας (language variety) σε άλλη στα πλαίσια της ίδιας επικοινωνιακής πράξης. 19 coercive = εξουσιαστικός /εξαναγκαστικός /καταπιεστικός coercive relations of power = εξουσιαστικές σχέσεις /καταπιεστικές σχέσεις εξουσίας /σχέσεις καταπίεσης Βλ. Cummins Βλ. Cummins Βλ. Whitmore K. F. & Crowell C. G Βλ. Ferguson & Heath S. B. (eds.) Βλ. Ferguson & Heath (eds.) Βλ. Ferguson & Heath Βλ. Cummins 1999, Σκούρτου 1999 Βασιλεία Κούρτη Καζούλλη

9 cognitive development = νοητική / γνωστική ανάπτυξη cognates = οµόρριζα cognition = νόηση cognitive = νοητικός/γνωστικός cognitive ability = νοητική/γνωστική ικανότητα cognitive academic language proficiency = γνωστική/νοητική ακαδηµαϊκή γλωσσική ικανότητα, γνωστική σχολική γλωσσική ικανότητα cognitive action = νοητική δράση cognitive apprenticeship = γνωστική εµπειρική µάθηση / γνωστική µαθητεία cognitive challenge = πρόκληση στη νοητική ικανότητα /νοητική/γνωστική πρόκληση cognitive executive function = γνωστική /νοητική επιτελεστική /εκτελεστική λειτουργία cognitive involvement = γνωστική /νοητική δραστηριότητα /συµµετοχή 21 cognitive level = νοητικό επίπεδο cognitive performance =νοητική (/γνωστική) επίδοση cognitive schemata = νοητικά σχήµατα cognitive sphere = σφαίρα της νόησης cognitive strategies = γνωστικές στρατηγικές cognitively demanding activities = νοητικά απαιτητικές δραστηριότητες cognitively undemanding activities = νοητικά µη απαιτητικές δραστηριότητες cohesive devise = µηχανισµός κειµενικής συνοχής collaborative = συνεργατικός 21 Βλ. Cummins 1999 Βασιλεία Κούρτη Καζούλλη

10 collaborative empowerment = συνεργατική ενδυνάµωση collaborative inquiry = συνεργατική έρευνα /διερεύνηση collaborative power relationships = συνεργατικές σχέσεις εξουσίας 22 collaborative critical inquiry = συνεργατική κριτική έρευνα 23 collective role definition = συλλογικός προσδιορισµός ρόλου colonization = αποίκιση Common Underlying Proficiency = Koινή Υπο-κείµενη ικανότητα 24 Communal language = γλώσσα που χρησιµοποιείται από µια συγκεκριµένη θρησκευτική οµάδα ή άλλη οµάδα 25 Communicative = επικοινωνιακή communicative interaction = επικοινωνιακή αλληλεπίδραση communicative method = επικοινωνιακή µέθοδος communicative skills = επικοινωνιακές δεξιότητες compensatory bilingual programs = αντισταθµιστικά δίγλωσσα προγ/τα competence = ικανότητα computer assisted language learning (CALL) = εκµάθηση γλώσσας µέσω υπολογιστή comprehensible input = κατανοητή εισερχόµενη πληροφορία concepts = έννοιες/ εννοιολογικές κατηγορίες conceptual base = εννοιολογική βάση conceptual foundation = εννοιολογική υποδοµή /συγκρότηση/ βάση conceptual functioning = εννοιολογική λειτουργία 22 Βλ. Cummins 1999, Σκούρτου Βλ. Cummins υπό έκδοση 24 Βλ. Cummins Βλ. Ferguson & Heath (eds.) 1981 Βασιλεία Κούρτη Καζούλλη

11 conceptual horizons = εννοιολογικοί ορίζοντες conceptual information = εννοιολογικές πληροφορίες conceptual knowledge = εννοιολογική/ νοηµατική γνώση conceptual proficiency = εννοιολογική ικανότητα 26 connotations = [συνδηλώσεις/] συνυποδηλώσεις consequences = συνέπειες cognitive consequences = νοητικές συνέπειες academic consequences = ακαδηµαϊκές συνέπειες constriction zone = ζώνη συρρίκνωσης construction zone = ζώνη συγκρότησης content = περιεχόµενο content, abstract = αφηρηµένο περιεχόµενο content, situated = εντοπισµένο περιεχόµενο content-word = λέξη περιεχοµένου context(s) = συµφραζόµενα/περιβάλλον(τα)/πλαίσια/πλαίσιο αναφοράς contexts of empowerment = πλαίσια/συνθήκες ενδυνάµωσης social context = κοινωνικά συµφραζόµενα out of context = εκτός πλαισίου αναφοράς context-free = α-συγκειµενικό / χωρίς πλαίσιο context-embedded = συγκειµενικά εδραιωµένο / πλαισιωµένo / στερεωµένο /µε συγκειµενική βάση context-reduced = συγκειµενικά απλαισίωτο /συγκειµενικά µειωµένο /µε µικρή συγκειµενική βάση contextual cues =συγκειµενικές ενδείξεις contextual support = συγκειµενική υποστήριξη 26 Βλ. Cummins 1999 Βασιλεία Κούρτη Καζούλλη

12 contextualized = συγκειµενοποιηµένο 27 decontextualized = γλώσσα που η κατανόηση της βασίζεται στα συµφραζόµενα, χωρίς εξωλεκτικά βοηθητικά στοιχεία από το πλαίσιο αναφοράς continuum = συνεχές/ άξονας control group = οµάδα ελέγχου conversational = επικοινωνιακό conversational aspects of language proficiency = επικοινωνιακές πλευρές της γλωσσικής ικανότητας conversational contexts = επικοινωνιακά πλαίσια conversational development = επικοινωνιακή ανάπτυξη conversational language = γλώσσα συνοµιλίας/συνοµιλιακή γλώσσα/ επικοινωνιακή γλώσσα cooperative learning = συνεργατική µάθηση core curriculum =κεντρικό/βασικό αναλυτικό πρόγραµµα creative writing = δηµιουργική συγγραφή/γράψιµο (the) creative reading act =πράξη δηµιουργικής ανάγνωσης 28 creole = γλώσσα κρεόλ critical = κριτική critical inquiry = κριτική έρευνα/διερεύνηση critical analysis of language = κριτική ανάλυση γλώσσας critical learning = κριτική µάθηση critical literacy = κριτικός αλφαβητισµός 29 critical language awareness = κριτική γλωσσική εγρήγορση Critical thinking = κριτική σκέψη 27 Βλ. Cummins Βλ. Cummins Βλ. Σκούρτου 1999 Βασιλεία Κούρτη Καζούλλη

13 Critical ESL Pedagogy = Κριτική Παιδαγωγική στη διδασκαλία της Αγγλικής ως δεύτερης γλώσσας 30 Critical Language Teaching = Κριτική ιδασκαλία Γλώσσας 31 cross-language correlations = δια-γλωσσικές αντιστοιχίες[/συστοιχίες] /αντιστοιχίες µεταξύ γλωσσών cues = ενδείξεις/κλειδιά culture = πολιτισµός youth culture= νεανική κουλτούρα cultural concepts = πολιτισµικές έννοιες/εννοιολογικές κατηγορίες cultural difference = πολιτισµική διαφορά/ διαφοροποιήση/ ετερότητα primary cultural differences = πρωταρχικές/πρωτεύουσες πολιτισµικές διαφορές secondary cultural differences = υστερογενείς/δευτερεύουσες πολιτισµικές διαφορές cultural diversity = πολιτισµική πολυµορφία / ετερότητα / ανοµοιογένεια / ποικιλία cultural illiteracy = πολιτισµικός αναλφαβητισµός, πολιτισµικά προσδιορισµένος αναλφαβητισµός cultural invasion = πολιτισµική εισβολή cultural literacy = πολιτισµικά προσδιορισµένος αλαφαβητισµός 32 cultural norms = πολιτισµικές σταθερές /νόρµες/πολιτισµικοί κανόνες cultural pluralism = πολιτισµικός πλουραλισµός / πολιτισµική πολυφωνία Βλ. Morgan B. D Βλ. Morgan B. D Βλ. Σκούρτου Βλ. Cummins 1999 Βασιλεία Κούρτη Καζούλλη

14 cultural rules 34 = πολιτισµικοί κανόνες culturally diverse = πολιτισµικά διαφέρων culturally specific (knowledge) = πολιτισµικά προσδιορισµένη (γνώση) curriculum = αναλυτικό πρόγραµµα curriculum material = διδασκόµενη ύλη D de-contextualized= απο-συγκειµενοποιηµένο / χωρίς υποστηρικτικό πλαίσιο deficient cognitive abilities = µειωµένες νοητικές /γνωστικές ικανότητες deficits = ελλείψεις 35 deficit perspective (of school failure) 36 = σχολικής αποτυχίας λόγο µεινεκτήµατος της οµάδας /του παιδιού difference perspective (of school failure) = σχολικής αποτυχίας λόγο διαφοράς 37 developmental = αναπτυξιακός, ή, ο developmental aspects = αναπτυσιακές πλευρές developmental errors = αναπτυξιακά λάθη developmental sequence = αναπτυξιακή ακολουθία Dialect = διάλεκτος Dialect atlas = χαρτογράφηση διαλέκτων Dialect geography/ dialectology = µελέτη διαλέκτων µε ιστορική ή γεωγραφική προσέγγιση 34 Βλ. Ogbu Βλ. Cummins Βλ. Ogbu Βλ. Ogbu 1997 Βασιλεία Κούρτη Καζούλλη

15 Dialect leveling = όταν οι διάλεκτοι αλλάζουν ώστε να µοιάζει η µία µε την άλλη. 38 dialectologists = διαλεκτολόγοι differential literacy success = διαφοροποιηµένη επιτυχία στο γραπτό λόγο diglossia = διµορφία 39 disabling = αποδυνάµωση discourse = (κοινωνικός ) λόγος/λόγος / επιχειρηµατολογία/ οµιλία discourses = είδη λόγου/παραδείγµατα κοινωνικού λόγου disempowerment = αποδυνάµωση diversity = ετερότητα /διαφοροποίηση/ ανοµοιογένεια/ποικιλία 40 domain = χώρος χρήσης, πεδίο χρήσης dominant = κυρίαρχη E dominant language/ weaker language 41 = κυρίαρχη γλώσσα / αδύνατη γλώσσα dominant -subordinated groups = κυρίαρχες -υποτελείς οµάδες Education = εκπαίδευση educational achievement = σχολική επίδοση educational practice = παιδαγωγική πράξη 42 educational segregation = εκπαιδευτικός διαχωρισµός emigrant = απόδηµος empowerment =ενδυνάµωση English Language Learners = ιδασκόµενοι την Αγγλική γλώσσα/.. που µαθαίνουν Αγγλικά Βλ. Ferguson & Heath (eds.) Bλ. Σκούρτου Βλ. Cummins Βλ. Ogbu Βλ. Cummins 2000 Βασιλεία Κούρτη Καζούλλη

16 enrichen = εµπλουτίζω English as a Foreign Language (EFL) = Αγγλική ως ξένη γλώσσα English as a Second Language (ESL) = Αγγλική ως δεύτερη γλώσσα English as a Third language = Αγγλική ως τρίτη γλώσσα 44 English language learning (ELL) = εκµάθηση αγγλικής γλώσσας ethnic = εθνοτικός/εθνικός ethnic languages = εθνικές γλώσσες ethnic indigenous languages = γλώσσες αυτόχθων ethnography of communication = εθνογραφία της επικοινωνίας 45 evaluation of language education: αξιολόγηση προγραµµάτων διδασκαλίας γλώσσας exclusionary [sructures] = αποκλείουσες/αποκλειστικές δοµές experiential learning = εµπειρική µάθηση exposure (to a language) = έκθεση σε /επαφή µε µια γλώσσα F Failure of socialization 46 = αποτυχία κοινωνικοποίησης family language = γλώσσα του σπιτιού/γλώσσα της οικογένειας family literacy programs (FELP) = προγράµµατα αλφαβητισµού µε στόχο την ανάπτυξη αλφαβητισµού για όλη την οικογένεια 47 feedback = ανα-τροφοδότηση corrective feedback = διορθωτικές παρατηρήσεις/πληροφορίες 43 Βλ. Cummins Βλ. Cenoz & Jessner Βλ. Ferguson & Heath (eds.) Βλ. Ogbu Βλ. Weinsterin-Shr & Quintero 1995 Βασιλεία Κούρτη Καζούλλη

17 first language literacy =ικανότητες γραπτού λόγου στην πρώτη γλώσσα fluency = άνεση/ευχέρεια λόγου fluent = ικανοί οµιλητές 48 focus = εστίαση focus on language = εστίαση στη γλώσσα focus on meaning = εστίαση στο νόηµα focus on use = εστίαση στη χρήση 49 foreign accent = ξένη προφορά foreign language = ξένη γλώσσα formal language = επίσηµη γλώσσα fossilization = πάγωµα λαθών framework (of discourse ) = λειτουργικό πλαίσιο (του λόγου) framework = [θεωρητικό] πλαίσιο/σχήµα / πλαίσιο εργασίας full language development 50 = πλήρη γλωσσική ανάπτυξη functions = λειτουργίες functional = λειτουργικό functional literacy = λειτουργικό αλφαβητισµό 51 functional separation of two languages = λειτουργικός διαχωρισµός δύο γλωσσών G global Information Society; Παγκόσµιο ίκτυο Πληροφορίας graded intergenerational disruption scale for threatened languages (GIDS) = κλίµακα σταδιακής διαγενεακής φθοράς για απειλούµενες γλώσσες 48 Βλ. Cummins Βλ. Cummins Βλ. Ogbu Βλ. Σκούρτου 1999 Βασιλεία Κούρτη Καζούλλη

18 grammatical constructions = γραµµατικές δοµές graphic organizers = γραφικά βοηθήµατα group identity = ταυτότητα οµάδας grouping patterns = σχήµατα οµαδοποίησης growth curves = καµπύλες ανάπτυξης H hands-on-activities = δραστηριότητες / εµπειρικές δραστηριότητες high levels of language proficiency = επίτευξη υψηλών επιπέδων γλωσσικής ικανότητας 52 high variety / low variety = η µορφή γλώσσας που έχει ψηλό κύρος/ µορφή γλώσσας που έχει χαµηλό κύρος. Ηispanic = Ισπανόφωνοι Historical dialectologists = ιστορικοί διαλεκτολόγοι historical pattern = ιστορικό σχήµα/µοντέλο holistic = ολιστικός holistic approach = ολιστική προσέγγιση home discourse style 53 = τρόπος επικοινωνίας στο σπίτι home language = γλώσσα του σπιτιού host country = χώρα υποδοχής I identity conflict = σύγκρουση ταυτοτήτων/ταυτότητας identity crisis = κρίση ταυτότητας identity 52 Βλ. Bialystok Βλ. Ogbu 1997 Βασιλεία Κούρτη Καζούλλη

19 ambivalent identity = αµφίρροπη/αµφίθυµη ταυτότητα collective identity = συλλογική ταυτότητα oppositional identity = αντιθετική ταυτότητα ideological power = ιδεολογική δύναµη /εξουσία immigrant = µετανάστης immigrant languages = γλώσσες µεταναστών 54 immersion programs = προγράµµατα εµβάπτισης / βαθµιαία διδασκαλία όλων των µαθηµάτων στη γλώσσα-στόχο 55 inadequate language development = ανεπαρκής γλωσσική ανάπτυξη 56 indigenous = αυτόχθων individual differences = ατοµικέ διαφορές (στην εκµάθηση γλώσσας) input = ερέθισµα /προσφερόµενο/εισαγόµενο µήνυµα instruction = διδασκαλία instructional environment = διδακτικό περιβάλλον instructional strategies = στρατηγικές διδασκαλίας integrated (school program) = ενοποιηµένο/ενιαίο (πρόγραµµα) integration =ενοποίηση / (κοινωνική) ένταξη intelligence = ευφυία / νοηµοσύνη intellectual benefits = πνευµατικά οφέλη interaction =αλληλεπίδραση/ σχέση αλληλεπίδρασης / διάδραση interactional level of competence = αλληλεπιδρασιακό επίπεδο ικανότητας / διαδραστικό επίπεδο ικανότητας interactional style = αλληλεπιδρασιακό στυλ/ αµοιβαίας επίδρασης, διαδραστικό στυλ 54 Βλ. Ferguson & Heath Βλ. Cummins Βλ. Ogbu 1997 Βασιλεία Κούρτη Καζούλλη

20 interactive learning = αλληλεπιδρασιακή µάθηση/ αµοβαίας επίδρασης µάθηση, διαδραστική µάθηση inter-active space =διεπιδρασιακός/αλληλεπιδρασιακός / διαδραστικός χώρος 57 intercultural = διαπολιτισµικός/ή/ό intercultural education = διαπολιτισµική εκπαίδευση intercultural literacy = διαπολιτισµική ικανότητα γραπτού λόγου intercultural sensitivity = διαπολιτισµική ευαισθησία / ευαισθητοποίηση 58 interference = αρνητικά αξιολογούµενη ανάµιξη/ επιρροή της πρώτης γλώσσας του ατόµου στη δεύτερη γλώσσα (π.χ. στη προφορά, στη χρήση λεξιλογίου). 59 internalize = εσωτερικεύω/ αφοµοιώνω interpersonal = διαπροσωπική interpersonal cues =διαπροσωπικές ενδείξεις interpersonal space = διαπροσωπικός χώρος intersection =διατοµή intonation = τονισµός 60 involuntary minorities = ακούσιες/ κατ επιβολή/ αναγκαστικές µειονότητες IQ = δείκτης νοηµοσύνης ( Ν) IQ tests =τεστ νοηµοσύνης J 57 Βλ. Cummins Βλ. Cummins Βλ. Ferguson & Heath Βλ. Ferguson & Heath 1981 Βασιλεία Κούρτη Καζούλλη

21 Jargon = ειδικό λεξιλόγιο σύµφωνα µε επάγγελµα, κοινωνική οµάδα, κλπ. K L Language = γλώσσα L1 ή first language = Γ 1 ή πρώτη γλώσσα L2 ή Second language = Γ2 ή δεύτερη γλώσσα language acquisition = κατάκτηση/απόκτηση της γλώσσας language and identity: γλώσσα και ταυτότητα language aptitude = γλωσσική ικανότητα language awareness =συναίσθηση /συνειδητοποίηση της γλώσσας /γλωσσική συναίσθηση language borders 61 = γλωσσικά σύνορα cross language borders = να προσπεράσουν γλωσσικά σύνορα willingness to cross language borders = θέληση να προσπεράσουν γλωσσικά σύνορα language community = γλωσσική κοινότητα language conflict = σύγκρουση γλωσσών language contact = επαφή γλωσσών language contraction = γλωσσική συρρίκνωση language contact = επαφή γλωσσών language death = γλωσσικός θάνατος language development: γλωσσική ανάπτυξη 61 Βλ. Ogbu 1997 Βασιλεία Κούρτη Καζούλλη

22 language ethnography = γλωσσική εθνογραφία language ethnographers = γλωσσικοί εθνογράφοι language expansion = γλωσσική διερεύνηση language frames = γλωσσικά πλαίσια different language frames = διαφορετικά γλωσσικά πλαίσια non oppositional language frames = γλωσσικά πλαίσια που δεν συγκρούονται 62 language imperialism: γλωσσικός ηγεµονισµός Language in Use = η γλώσσα µέσα από τη χρήση της 63 language loyalty = γλωσσική πίστη language maintenance: γλωσσική διατήρηση language planning: γλωσσικός προγραµµατισµός language processing = γλωσσική επεξεργασία 64 language proficiency =γλωσσική επάρκεια / ικανότητα language rules 65 = γλωσσικοί κανόνες language shift = γλωσσική µετατόπιση language skills = γλωσσικές δεξιότητες language skills, pragmatic = πραγµατολογικές γλωσσικές δεξιότητες language spread = γλωσσική εξάπλωση 66 language use = χρήση της γλώσσας language use in the bilingual community: η χρήση της γλώσσας στη δίγλωσση κοινότητα 62 Βλ. Ogbu Βλ. Ferguson & Heath (eds.) Βλ. Bialystok Βλ. Ogbu Βλ. Cenoz & Jessner 2000 Βασιλεία Κούρτη Καζούλλη

23 language revitalization / revival = γλωσσική αναβίωση language use patterns =σχήµατα /τύποι γλωσσικής χρήσης Latino/Latina = λατινοαµερικανικής καταγωγής Learner = µαθητής learning deficit = µαθησιακό έλλειµµα learning difficulties = µαθησιακές δυσκολίες learning strategies = µαθησιακές στρατηγικές στρατηγικές effective learning strategies = αποτελεσµατικές µαθησιακές language learning strategies = στρατηγικές µάθησης γλώσσας lesson s markers = χαρακτηριστικά σηµάδια για το µάθηµα / δείκτες µαθήµατος level = επίπεδο lexical borrowing: = λεξιλογικός δανεισµός lexical (aspects of language) = λεξικές (πλευρές της γλώσσας) lexical content = λεξικό περιεχόµενο lexical knowledge = λεξική γνώση / γνώση του λεξικού Lexicon = το λεξιλόγιο ενός ατόµου /το σύνολο των λέξεων σε µια γλώσσα 67 lingua franca = κοινή γλώσσα/ γλώσσα επικοινωνίας µεταξύ ατόµων µε διαφορετική µητρική γλώσσα 68 linguistic consequences = γλωσσικές συνέπειες linguistic consequences of bilingualism: γλωσσικές συνέπειες της διγλωσσίας linguistic diversity = γλωσσική πολυµορφία linguistic identity = γλωσσική ταυτότητα 67 Βλ. Ferguson & Heath (eds.) Βλ. Ferguson & Heath 1981 Βασιλεία Κούρτη Καζούλλη

24 linguistic imperialism = γλωσσικός ηγεµονισµός linguistic interdependence principle = αρχή της γλωσσικής αλληλεξάρτησης 69 linguistic mismatch = γλωσσικό ασύµβατο/ γλωσσική ασυµφωνία 70 linguistic operations = γλωσσικές διεργασίες linguistic pluralism = γλωσσικός πλουραλισµός/ γλωσσική πολυφωνία linguistic processing = γλωσσική επεξεργασία linguistic repertoire = γλωσσικό ρεπερτόριο listening comprehension = ακουστική κατανόηση/ κατανόηση κειµένου literacy = αλφαβητισµός/ γραπτός λόγος / γραµµατισµός/ εγγραµµατοσύνη 71 critical literacy = κριτική παιδεία/κριτικός αλφαβητισµός shared literacy (program) = (πρόγραµµα) κοινής παιδείας literacy activities = δραστηριότητες γραπτού λόγου/ αλφαβητισµού/ γραµµατισµού literacy development = ανάπτυξη γραπτού λόγου / αλφαβητισµού /γραµµατισµού literacy materials = υλικό αλφαβητισµού/ γραµµατισµού literacy results = αποτελέσµατα γραπτού λόγου / αλφαβητισµού loanword = δανεική λέξη 72 longitudinal study = διαχρονική µελέτη, µελέτη µεγάλης διάρκειας M macro-interactions =µακρο-αλληλεπιδράσεις 69 Βλ. Cummins Βλ. Ogbu Βλ. Kalantzis & Cope 1999, Σκούρτου Βλ. Ferguson & Heath 1981 Βασιλεία Κούρτη Καζούλλη

25 mainstream education with foreign language teaching = µονόγλωσση εκπαίδευση µε διδασκαλία ξένων γλωσσών mainstream monolingual education programs = δεσπόζουσα µονογλωσσική εκπαίδευση 73 mainstream society = κοινωνία της κυρίαρχης τάσης maintenance program = πρόγραµµα συντήρησης / διαφύλαξης maintenance and heritage language program = προγράµµατα διατήρησης των γλωσσών πολιτισµικής κληρονοµιάς majority = πλειοψηφία maximum exposure principle = αρχή της µέγιστης έκθεσης σε µία γλώσσα measures, cognitive = νοητικά /γνωστικά measures, linguistic = γλωσσικά κριτήρια member of a speech community = µέλος γλωσσικής κοινότητας / οµάδας meta-linguistic ability = µετα-γλωσσική ικανότητα metalinguistic awareness = µετα-γλωσσική συνειδητοποίηση 74 method = µέθοδος micro-interactions =µικρο-αλληλεπιδράσεις migration = αποδηµία / µετανάσευση minority = µειοψηφία/ µειονότητα minority speech community = γλωσσική κοινότητα µειονότητας minority students = µαθητές µειονότητας/µειοψηφίας / µειονοτικοί µαθητές mismatch hypothesis 75 = επικοινωνιακά προβλήµατα µειονοτικών µαθητών που οφείλονται στη διαφορετική γλώσσα στο σπίτι και στο σχολείο 73 Βλ. Ferguson & Heath Βλ. Cummins Βλ. Ogbu 1997 Βασιλεία Κούρτη Καζούλλη

26 mixed ability class = τάξη µε µαθητές σε διαφορετικά επίπεδα modality = τροπικότητα monocultural (students) = φορείς ενός µόνου πολιτισµού monolingualism = µονογλωσσία mother tongue = µητρική γλώσσα motivation = κίνητρο intrinsic motivation = εσωτερικό κίνητρο extrinsic motivation = εξωτερικό κίνητρο multi-cultural = πολυ-πολιτισµικός/ή/ό multiculturalism = πολυπολιτισµικότητα multicultural awareness = συναίσθηση της πολυπολιτισµικότητας multicultural and bilingual education: πολυπολιτισµική δίγλωσση εκπαίδευση και N native = αυτόχθων native speaker = φυσικός οµιλητής negotiation of identities = διαπραγµάτευση ταυτοτήτων/ταυτότητας negotiation of power = διαπραγµάτευση εξουσίας nomination = όταν ο δάσκαλος «σηκώνει» τον µαθητή να πει το µάθηµα 76 non-discriminatory assessment = αξιολόγηση που δεν ευνοεί τις διακρίσεις norms = νόρµες norm group = οµάδα της νόρµας 76 Βλ. Ferguson & Heath 1981 Βασιλεία Κούρτη Καζούλλη

27 normal curve equivalent (NCE) = ισοδύναµο κανονικής καµπύλης norms, grade- =κανονικά επίπεδα της τάξης O Official language = επίσηµη γλώσσα Office of Bilingual Education and Minority Language Affairs (OMELBA) = γραφείο δίγλωσσης εκπαίδευσης και θεµάτων γλωσσών µειονοτήτων (ΗΠΑ). oppositional behavior = αντιδραστική/αντιθετική συµπεριφορά oral = προφορικό oral fluency = ευχέρεια στον προφορικό λόγο / προφορική ευχέρεια λόγου oral proficiency = προφορική ικανότητα, επάρκεια oral syntactic function = προφορική συντακτική λειτουργία Orthography = ορθογραφία P Pattern = σχήµα pattern of academic failure/success = εικόνα σχολικής αποτυχίας/επιτυχίας pattern of disempowerment = σχήµα αποδυνάµωσης patterns of confirmation/disconfirmation = σχήµατα /µοντέλα αποδοχής / επιβεβαίωσης απόρριψης patterns of interaction = τύπος[/µοντέλο] σχέσεων διάδρασης/ αλληλεπίδρασης/ αλληλεπιδράσεων/ διαδράσεων patterns of power relations = πρότυπα/µοντέλα σχέσεων [εξουσίας] pedagogical model = παιδαγωγικό µοντέλο Βασιλεία Κούρτη Καζούλλη

Επιμορφωτικό Σεμινάριο. Διαφοροποίηση της διδασκαλίας σε πολυπολιτισμικές τάξεις

Επιμορφωτικό Σεμινάριο. Διαφοροποίηση της διδασκαλίας σε πολυπολιτισμικές τάξεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Διαφοροποίηση της διδασκαλίας σε πολυπολιτισμικές τάξεις ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο καλός και ο κακός δίγλωσσος μαθητής Ελένη Σκούρτου* Εισαγωγική παρατήρηση Στο κείμενο που ακολουθεί βασίζομαι στα θεωρητικά μοντέλα του Cummins για το θέμα της αλληλεξάρτησης των γλωσσών, της μέγιστης

Διαβάστε περισσότερα

Μικρές γλώσσες σ ένα µεγάλο δίκτυο Το παράδειγµα της διδασκαλίας της Ελληνικής ως δεύτερης / ξένης γλώσσας µέσω διαδικτύου

Μικρές γλώσσες σ ένα µεγάλο δίκτυο Το παράδειγµα της διδασκαλίας της Ελληνικής ως δεύτερης / ξένης γλώσσας µέσω διαδικτύου Σκούρτου, Ε. (2003) Μικρές Γλώσσες σ ένα Μεγάλο ίκτυο. Το Παράδειγµα της ιδασκαλίας της Ελληνικής ως εύτερης / Ξένης Γλώσσας µέσω ιαδικτύου. Πρακτικά Συνεδρίου: «Η Αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στη ιδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ενδοϋπηρεσιακής Επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, Εκπαιδευτικών Ψυχολόγων και εκπαιδευτικών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής

Πρόγραμμα Ενδοϋπηρεσιακής Επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, Εκπαιδευτικών Ψυχολόγων και εκπαιδευτικών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής Πρόγραμμα Ενδοϋπηρεσιακής Επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, Εκπαιδευτικών Ψυχολόγων και εκπαιδευτικών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής 21-22 Μαρτίου 2014, Λευκωσία 16-17 Μαΐου 2014, Λεμεσός Η αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Σκούρτου, Ε. (2011). Η Διγλωσσία στο Σχολείο. Αθήνα: Gutenberg. Γλώσσες και Διγλωσσία στον Κόσμο. Κεφάλαιο Πρώτο

Σκούρτου, Ε. (2011). Η Διγλωσσία στο Σχολείο. Αθήνα: Gutenberg. Γλώσσες και Διγλωσσία στον Κόσμο. Κεφάλαιο Πρώτο Σκούρτου, Ε. (2011). Η Διγλωσσία στο Σχολείο. Αθήνα: Gutenberg. Γλώσσες και Διγλωσσία στον Κόσμο Κεφάλαιο Πρώτο Η διγλωσσία / πολυγλωσσία είναι ένα παλιό φαινόμενο. Πάει χέρι με χέρι με τις μετακινήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης για τη Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας - Φάση Α (2014-2015)

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης για τη Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας - Φάση Α (2014-2015) Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης Οκτώβριος 2014 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης για τη Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας - Φάση Α (2014-2015) Γλωσσική Εκπαίδευση - Εκπαίδευση στον Γραμματισμό:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης για τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα (21-22 Δεκεμβρίου 2010 και 7 Ιανουαρίου 2011) Δ Φάση Επιμόρφωσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά: θεωρίες μάθησης. Διαφορετικές σχολές Διαφορετικές υποθέσεις

Μαθηματικά: θεωρίες μάθησης. Διαφορετικές σχολές Διαφορετικές υποθέσεις Μαθηματικά: θεωρίες μάθησης Διαφορετικές σχολές Διαφορετικές υποθέσεις Τι είναι μάθηση; Συμπεριφορισμός: Aλλαγή συμπεριφοράς Γνωστική ψυχολογία: Aλλαγή νοητικών δομών Κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις:

Διαβάστε περισσότερα

Νέες μέθοδοι-ορολογία. Μετά την. επικοινωνιακή προσέγγιση: η παιδαγωγική των κειμενικών ειδών. Κειμενικά είδη για διδακτική χρήση.

Νέες μέθοδοι-ορολογία. Μετά την. επικοινωνιακή προσέγγιση: η παιδαγωγική των κειμενικών ειδών. Κειμενικά είδη για διδακτική χρήση. Νέες μέθοδοι-ορολογία. Μετά την επικοινωνιακή προσέγγιση: η παιδαγωγική των κειμενικών ειδών. Κειμενικά είδη για διδακτική χρήση. Γραμματισμός: έννοια-παιδαγωγικές συνέπειες Σήμερα, στην αναπτυγμένη τεχνολογικά

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση Διαδραστικού Πίνακα στη. Συναρτήσεων - Γραφικών παραστάσεων

Αξιοποίηση Διαδραστικού Πίνακα στη. Συναρτήσεων - Γραφικών παραστάσεων 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 1283 Αξιοποίηση Διαδραστικού πίνακα στη διδασκαλία Συναρτήσεων - Γραφικών παραστάσεων Σ. Παπαδημητρίου Διεύθυνση Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης, ΥΠΔΒΜΘ, sofipapadi@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Διδασκαλία γλώσσας σε συνθήκες γλωσσικής ετερότητας: Αξιοποίηση των γλωσσών των μαθητών μας στη διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας

Διδασκαλία γλώσσας σε συνθήκες γλωσσικής ετερότητας: Αξιοποίηση των γλωσσών των μαθητών μας στη διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας Διδασκαλία γλώσσας σε συνθήκες γλωσσικής ετερότητας: Αξιοποίηση των γλωσσών των μαθητών μας στη διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας Σκούρτου Ελένη Πανεπιστήμιο Αιγαίου Περίληψη Οι σχολικές τάξεις

Διαβάστε περισσότερα

1. H εκπαίδευση των αλλόγλωσσων παιδιών στην Eλλάδα σήμερα: μία κριτική

1. H εκπαίδευση των αλλόγλωσσων παιδιών στην Eλλάδα σήμερα: μία κριτική Xατζηδάκη, Α. (2000β) Αλλόγλωσσα παιδιά σε μονόγλωσσες τάξεις: σκέψεις για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας στα πλαίσια του «κανονικού» μαθήματος. Στο: Αντωνοπούλου, Ν., Τσαγγαλίδης, Αν.,

Διαβάστε περισσότερα

Σκούρτου, Ε. (2002) ίγλωσσοι Μαθητές στο ελληνικό Σχολείο, στο: Επιστήµες Αγωγής, Θεµατικό Τεύχος 2002, (11-20) ίγλωσσοι µαθητές στο ελληνικό σχολείο

Σκούρτου, Ε. (2002) ίγλωσσοι Μαθητές στο ελληνικό Σχολείο, στο: Επιστήµες Αγωγής, Θεµατικό Τεύχος 2002, (11-20) ίγλωσσοι µαθητές στο ελληνικό σχολείο Σκούρτου, Ε. (2002) ίγλωσσοι Μαθητές στο ελληνικό Σχολείο, στο: Επιστήµες Αγωγής, Θεµατικό Τεύχος 2002, (11-20) ίγλωσσοι µαθητές στο ελληνικό σχολείο Ελένη Σκούρτου Πανεπιστήµιο Αιγαίου Εισαγωγική σηµείωση

Διαβάστε περισσότερα

Αδελφοποίηση σχολικών τάξεων στο διαδίκτυο: Μάθηση µέσω ηλεκτρονικής σύνδεσης

Αδελφοποίηση σχολικών τάξεων στο διαδίκτυο: Μάθηση µέσω ηλεκτρονικής σύνδεσης 1 Σκούρτου, Ε. (2001) Αδελφοποίηση σχολικών τάξεων στο διαδίκτυο - Μάθηση µέσω ηλεκτρονικής σύνδεσης, στο: Γλωσσικός Υπολογιστής, τεύχος 2/2001 (www.komvos.edu.gr) Ελένη Σκούρτου Αδελφοποίηση σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση Ημερίδα για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, Λεμεσός 23/2/13

Διαβάστε περισσότερα

Περίγραμμα Εισηγήσεων

Περίγραμμα Εισηγήσεων Περίγραμμα Εισηγήσεων Τίτλος Μαθήματος: Αναπτυξιακή ψυχολογία Κωδικός Μαθήματος: 724 Διάλεξη 1 Εισαγωγή στην αναπτυξιακή ψυχολογία πρέπει να γνωρίζουν: τους στόχους και το αντικείμενο της Εξελικτικής Ψυχολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Σχολική Επίδοση Δίγλωσσων Μαθητών Αποτίμηση της Κατάστασης και Προτάσεις Βελτίωσης. Ελένη Σκούρτου Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Σχολική Επίδοση Δίγλωσσων Μαθητών Αποτίμηση της Κατάστασης και Προτάσεις Βελτίωσης. Ελένη Σκούρτου Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολική Επίδοση Δίγλωσσων Μαθητών Αποτίμηση της Κατάστασης και Προτάσεις Βελτίωσης Ελένη Σκούρτου Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εισαγωγή Το θέμα της σχολικής επίδοσης σχετίζεται άμεσα με την ικανότητα των μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου. Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κυπριακός Όμιλος Ενιαίας Εκπαίδευσης (ΚΟΕΕ) 10ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου. Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κυπριακός Όμιλος Ενιαίας Εκπαίδευσης (ΚΟΕΕ) 10ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου Κυπριακός Όμιλος Ενιαίας Εκπαίδευσης (ΚΟΕΕ) 10ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ "ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΕΡΕΥΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αθανασιάδης Ηλίας Επίκουρος Καθηγητής. Αθήνα, Ελλάς athanasiadis@rhodes.aegean.gr

Αθανασιάδης Ηλίας Επίκουρος Καθηγητής. Αθήνα, Ελλάς athanasiadis@rhodes.aegean.gr H Αδελφοποίηση σχολικών τάξεων µε Ηλεκτρονική Σύνδεση στη διδασκαλία της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας σε µαθητές ηµοτικού σχολείου Το πρόγραµµα The Euro e-pals Κοσµάς Βλάχος Υποψήφιος ιδάκτορας- Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Διαπολιτισμική εκπαίδευση: Γλωσσική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη

Διαπολιτισμική εκπαίδευση: Γλωσσική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο- για τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Διαπολιτισμική εκπαίδευση: Γλωσσική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

EDUS265 Εκπαιδευτική Τεχνολογία

EDUS265 Εκπαιδευτική Τεχνολογία EDUS265 Εκπαιδευτική Τεχνολογία Χαράλαμπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy 2004-2006 CARDET 1 Απόψεις Γιατί οι ορισμοί ενός κλάδου είναι σημαντικοί; Πώς θα ορίζατε τον όρο «Τεχνολογία»; Πώς θα ορίζατε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΔΥΣΑΝΑΓΝΩΣΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΑΜΗΛΗ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ

ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΔΥΣΑΝΑΓΝΩΣΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΑΜΗΛΗ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΔΥΣΑΝΑΓΝΩΣΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΑΜΗΛΗ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΗ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΜΝΗΜΗ ΧΑΜΗΛΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διαπολιτισμική Παιδαγωγική στο Νηπιαγωγείο

Διαπολιτισμική Παιδαγωγική στο Νηπιαγωγείο Διαπολιτισμική Παιδαγωγική στο Νηπιαγωγείο 1: Εισαγωγικά στο μάθημα Αρβανίτη Ευγενία ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών Άδειες Χρήσης Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

EDUS265 Εκπαιδευτική Τεχνολογία

EDUS265 Εκπαιδευτική Τεχνολογία Απόψεις EDUS265 Εκπαιδευτική Τεχνολογία Χαράλαμπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy Γιατίοιορισμοίενόςκλάδουείναισημαντικοί; Πώς θα ορίζατε τον όρο «Τεχνολογία»; Πώς θα ορίζατε τον όρο «Εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες Μεθοδολογίες Μάθησης στην Α/βάθμια Εκπαίδευση. Ειρήνη Μαμάκου Μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. Πανεπιστήμιο Πειραιά

Σύγχρονες Μεθοδολογίες Μάθησης στην Α/βάθμια Εκπαίδευση. Ειρήνη Μαμάκου Μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. Πανεπιστήμιο Πειραιά Σύγχρονες Μεθοδολογίες Μάθησης στην Α/βάθμια Εκπαίδευση 1 Ειρήνη Μαμάκου Μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. Πανεπιστήμιο Πειραιά 2 Περιεχόμενο παρουσίασης: Παρούσα κατάσταση-ελλείψεις-ανάγκες Μεθοδολογίες μάθησης συμβατές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015*

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015* ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015* ΔΕΥΤΕΡΑ 19/1 ΤΡΙΤΗ 20/1 ΤΕΤΑΡΤΗ 21/1 ΠΕΜΠΤΗ 22/1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/1 ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δίγλωσση προσχολική εκπαίδευση: Η εφαρμογή της Μεθόδου CLIL σε γαλλόφωνο περιβάλλον

Δίγλωσση προσχολική εκπαίδευση: Η εφαρμογή της Μεθόδου CLIL σε γαλλόφωνο περιβάλλον Δίγλωσση προσχολική εκπαίδευση: Η εφαρμογή της Μεθόδου CLIL σε γαλλόφωνο περιβάλλον Άλιμος, 2015 Η Μέθοδος CLIL Ολιστική Εκμάθηση Περιεχομένου και Ξένης Γλώσσας EMILE: L Enseignement d une Matière par

Διαβάστε περισσότερα

Βίκυ Μάρκου. Θεωρία. Ι. Διδασκαλία βασισμένη στο περιεχόμενο (content-based instruction)

Βίκυ Μάρκου. Θεωρία. Ι. Διδασκαλία βασισμένη στο περιεχόμενο (content-based instruction) Βίκυ Μάρκου Θεωρία Διδασκαλία με ενσωματωμένες δεξιότητες Σε αντίθεση με τη διδασκαλία που δίνει έμφαση στη γλώσσα και στη χωριστή εκμάθηση των τεσσάρων δεξιοτήτων, η ενσωμάτωση των δεξιοτήτων στη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α.

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Τι θα Δούμε. Γιατί αλλάζει το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Παιδαγωγικό πλαίσιο του νέου Α.Π.Σ. Αρχές του νέου Α.Π.Σ. Μαθησιακές περιοχές του νέου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΓΛΩΣΣΙΑ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ

Η ΙΓΛΩΣΣΙΑ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Σκούρτου, Ε. (υπό έκδοση) Η ιγλωσσία στη Σχολική Τάξη: Παρεµβάσεις Εκπαιδευτικών. Πρακτικά Συνεδρίου «ιγλωσσία και Εκπαίδευση», Αλεξανδρούπολη: ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Η ΙΓΛΩΣΣΙΑ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. Προσεγγίσεις στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του σχολείου

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. Προσεγγίσεις στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του σχολείου Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ Η Πράξη "Εκπαίδευση Αλλοδαπών & Παλιννοστούντων Μαθητών" υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Διά Βίου

Διαβάστε περισσότερα

Η πρώιμη διγλωσσία και τα οφέλη της για τη γλωσσική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών

Η πρώιμη διγλωσσία και τα οφέλη της για τη γλωσσική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών Η πρώιμη διγλωσσία και τα οφέλη της για τη γλωσσική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών Γιώργος Ανδρουλάκης Αναπληρωτής Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, Διευθυντής του Εργαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ Γιάννης Ιωάννου Β.Δ. MSc, MA 1 Θεωρητικό Υπόβαθρο Φιλοσοφία & Γνωστική Ψυχολογία Το Μεταμοντέρνο κίνημα Αποδοχή της διαφορετικότητας Αντίσταση στις συγκεντρωτικές

Διαβάστε περισσότερα

Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης

Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης Νίκος Καρακαπιλίδης Industrial Management & Information Systems Lab MEAD, University of Patras, Greece nikos@mech.upatras.gr Βασικές έννοιες ιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Δράσης Ποιοτική μορφή έρευνας Πολυμορφική εξαε. Δρ. Μαρία Φραγκάκη

Έρευνα Δράσης Ποιοτική μορφή έρευνας Πολυμορφική εξαε. Δρ. Μαρία Φραγκάκη Έρευνα Δράσης Ποιοτική μορφή έρευνας Πολυμορφική εξαε Δρ. Μαρία Φραγκάκη Research areas in D.E: Macro level: Distance Education Systems & Theory Meso level: Management-Organization-Technologies Micro level:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Π /2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδοι: ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

νος Κλουβάτος Κων/νος Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας

νος Κλουβάτος Κων/νος Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Κων/νος νος Κλουβάτος Σύμβουλος 3 η ς Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Ν. Κυκλάδων Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Μορφές αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

2008-2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

2008-2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Μελιτζάνη Ειρήνη Ημερ/νία γέννησης 04-02-1972 E-mail irene.melitzani@gmail.com ΣΠΟΥΔΕΣ 2008-2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Μεταπτυχιακή φοιτήτρια στην ειδίκευση «Διαπολιτισμική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ . Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο- για τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Στρατηγικές για την ενίσχυση των μαθητών 2 & 3 Οκτωβρίου 2008 2ο Γυμνάσιο

Διαβάστε περισσότερα

Διγλωσσία και τρόποι διαχείρισής της στην εκπαιδευτική πράξη. Σακελλαροπούλου Ευδοξία, Δρ. Παιδαγωγικής, Εκπαιδευτικός Α/θμιας Εκπαίδευσης

Διγλωσσία και τρόποι διαχείρισής της στην εκπαιδευτική πράξη. Σακελλαροπούλου Ευδοξία, Δρ. Παιδαγωγικής, Εκπαιδευτικός Α/θμιας Εκπαίδευσης Διγλωσσία και τρόποι διαχείρισής της στην εκπαιδευτική πράξη Σακελλαροπούλου Ευδοξία, Δρ. Παιδαγωγικής, Εκπαιδευτικός Α/θμιας Εκπαίδευσης I. ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΓΛΩΣΣΙΑΣ ΜΟΡΦΕΣ ΔΙΓΛΩΣΣΙΑΣ ΤΡΟΠΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές Τεχνολογίες βασικά θεωρητικά ζητήματα με αναφορά στη διαδικασία σχεδιασμού

Ψηφιακές Τεχνολογίες βασικά θεωρητικά ζητήματα με αναφορά στη διαδικασία σχεδιασμού Ψηφιακές Τεχνολογίες βασικά θεωρητικά ζητήματα με αναφορά στη διαδικασία σχεδιασμού N.Γιαννούτσου Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας- ΦΠΨ-Φιλοσοφική σχολή http://etl.ppp.uoa.gr Τεχνολογίες για την ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Διαστάσεις της διγλωσσίας (1) Διγλωσσία και διδακτική της Ελληνικής ως Γ2 A08 Π01

Διαστάσεις της διγλωσσίας (1) Διγλωσσία και διδακτική της Ελληνικής ως Γ2 A08 Π01 Διαστάσεις της διγλωσσίας (1) Διγλωσσία και διδακτική της Ελληνικής ως Γ2 A08 Π01 Aντί να δώσουμε έναν ορισμό, Είναι προτιμότερο να παρουσιάσουμε το φαινόμενο της ατομικής διγλωσσίας με βάση τυπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind

Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind Λαδιάς Αναστάσιος, Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής Β Αθήνας Μπέλλου Ιωάννα, Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

(γλώσσα και σχολική αποτυχία γλώσσα και. συµπεριφοράς) ρ. Πολιτικής Επιστήµης και Ιστορίας Σχολικός Σύµβουλος Π.Ε. 70

(γλώσσα και σχολική αποτυχία γλώσσα και. συµπεριφοράς) ρ. Πολιτικής Επιστήµης και Ιστορίας Σχολικός Σύµβουλος Π.Ε. 70 Προβλήµατα διγλωσσίας ίγλωσση εκπαίδευση (γλώσσα και σχολική αποτυχία γλώσσα και µαθησιακές δυσκολίες προβλήµατα συµπεριφοράς) Σαλτερής Νίκος ρ. Πολιτικής Επιστήµης και Ιστορίας Σχολικός Σύµβουλος Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στη

Διαβάστε περισσότερα

Η διδασκαλία των μαθηματικών στην πολύγλωσση τάξη Κωνσταντίνος Ξενοφώντος Μαριάννα Κατσογιάννου

Η διδασκαλία των μαθηματικών στην πολύγλωσση τάξη Κωνσταντίνος Ξενοφώντος Μαριάννα Κατσογιάννου 10 ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» Αθήνα, 12-14 Νοεμβρίου 2015 (http://www.eleto.gr/gr/conference10.html) Σάββατο, 14 Νοεμβρίου 2015, 17:10-19:10 Ανοικτή συζήτηση: «Για μια γραμματική του νεοελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΑΠΣ: ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΑΠΣ: ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΑΠΣ: ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ Κωνσταντίνα Ειρήνη ΚΟΥΦΟΥ, Υποψήφια Διδάκτωρ Π.Τ.Π.Ε. Κρήτης, εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού.

Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού. Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού. ημήτρης Γουλής Ο παραδοσιακός όρος αλφαβητισμός αντικαταστάθηκε από τον πολυδύναμο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία. Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19

ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία. Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19 ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19 Παρουσίαση ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών, ΕΠΠΣ-ΑΠΣ Υλικό Επιµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΚΩΦΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΝΑ ΜΕΓΑΛΩΣΕΙ ΔΙΓΛΩΣΣΟ

ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΚΩΦΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΝΑ ΜΕΓΑΛΩΣΕΙ ΔΙΓΛΩΣΣΟ Greek ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΚΩΦΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΝΑ ΜΕΓΑΛΩΣΕΙ ΔΙΓΛΩΣΣΟ The Greek translation of The right of the deaf child to grow up bilingual by François Grosjean University of Neuchâtel, Switzerland Translated

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΛΩΣΣΙΑ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΛΟΓΟΥ -ΟΜΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ : ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΔΙΓΛΩΣΣΙΑ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΛΟΓΟΥ -ΟΜΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ : ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΔΙΓΛΩΣΣΙΑ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΛΟΓΟΥ -ΟΜΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ : ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ Σπουδάστρια: Αθηνά Κατσαντώνη (9923) Εποπτεύων καθηγητής: κ ος Πέσχος Δημήτριος. Τριμελής

Διαβάστε περισσότερα

CEFR INDEX. Όρος Μετάφραση όρου Κεφάλαια Σελίδες

CEFR INDEX. Όρος Μετάφραση όρου Κεφάλαια Σελίδες CEFR INDEX Όρος Μετάφραση όρου Κεφάλαια Σελίδες ability to learn ικανότητα μάθησης (savoir-apprendre) 2.1.1,5.1.4,6.4.6.5 13,26,136 accent ιδίωμα, τόνος 5.2.2.5 151 achievement assessment αξιολόγηση επίτευξης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τι είναι Μαθηματικά; Ποια είναι η αξία τους καθημερινή ζωή ανάπτυξη λογικής σκέψης αισθητική αξία και διανοητική απόλαυση ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικό σεμινάριο. Διδάσκοντας σε πολύγλωσση τάξη: Θεωρητικές προσεγγίσεις και πρακτικές εφαρμογές ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

Επιμορφωτικό σεμινάριο. Διδάσκοντας σε πολύγλωσση τάξη: Θεωρητικές προσεγγίσεις και πρακτικές εφαρμογές ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ Έργο: Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο) Επιμορφωτικό σεμινάριο Διδάσκοντας σε πολύγλωσση τάξη: Θεωρητικές προσεγγίσεις και πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Διαπολιτισμική μεσολάβηση και ο ρόλος του εκπαιδευτικού. Ευγενία Αρβανίτη, ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών earvanitis@upatras.gr

Διαπολιτισμική μεσολάβηση και ο ρόλος του εκπαιδευτικού. Ευγενία Αρβανίτη, ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών earvanitis@upatras.gr Διαπολιτισμική μεσολάβηση και ο ρόλος του εκπαιδευτικού Ευγενία Αρβανίτη, ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών earvanitis@upatras.gr 1 4/30/2014 Σχολικές κοινότητες μάθησης εστιάζουν στην προσωπικότητα του μαθητή

Διαβάστε περισσότερα

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΡΟΣ Α Οι προτεραιότητες στα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Λειτουργική Ανάλυση (copyright: Μαίρη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έργου EUfolio

Αποτελέσματα Έργου EUfolio http://www.eufolio.eu Αποτελέσματα Έργου EUfolio Ημερίδα «Ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία Λευκωσία, 16 Μαΐου 2015 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνικές σχέσεις μαθητών με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες σε ελληνικές τάξεις»

«Κοινωνικές σχέσεις μαθητών με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες σε ελληνικές τάξεις» Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο «Κοινωνικές σχέσεις μαθητών με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες σε ελληνικές

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας: ιδασκαλία - Πρόγραµµα σπουδών και οδηγίες. των νέων διδακτικών αντικειµένων που θα εισαχθούν στα ολοήµερα δηµοτικά σχολεία

Υπουργείο Παιδείας: ιδασκαλία - Πρόγραµµα σπουδών και οδηγίες. των νέων διδακτικών αντικειµένων που θα εισαχθούν στα ολοήµερα δηµοτικά σχολεία Υπουργείο Παιδείας: ιδασκαλία - Πρόγραµµα σπουδών και οδηγίες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακές Δυσκολίες Εκπαιδευτική αξιολόγηση. Πηνελόπη Κονιστή ΠΕ 70 Med Ειδικής Αγωγής pkonisti@gmail.com

Μαθησιακές Δυσκολίες Εκπαιδευτική αξιολόγηση. Πηνελόπη Κονιστή ΠΕ 70 Med Ειδικής Αγωγής pkonisti@gmail.com Μαθησιακές Δυσκολίες Εκπαιδευτική αξιολόγηση Πηνελόπη Κονιστή ΠΕ 70 Med Ειδικής Αγωγής pkonisti@gmail.com Τι είναι Μαθησιακές Δυσκολίες; Καμπύλη Νοημοσύνης Δείκτης Νοημοσύνης ποσοστό % κατηγορία πάνω από

Διαβάστε περισσότερα

Λύδια Μίτιτς. Αβέρωφ 6, 691 00, Κομοτηνή. Τηλέφωνο: 25310-36839, 6937131484. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: lydiamitits@gmail.com

Λύδια Μίτιτς. Αβέρωφ 6, 691 00, Κομοτηνή. Τηλέφωνο: 25310-36839, 6937131484. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: lydiamitits@gmail.com Λύδια Μίτιτς Αβέρωφ 6, 691 00, Κομοτηνή Τηλέφωνο: 25310-36839, 6937131484 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: lydiamitits@gmail.com Βιογραφικό σημείωμα: Λύδια Μίτιτς Εκπαίδευση Διδάκτορας του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Μαρία Ι. Κουτσούμπα Αναπλ. Καθηγήτρια ΣΕΦΑΑ ΕΚΠΑ / ΣΕΠ ΕΑΠ Δραστηριότητες και ασκήσεις αυτό-αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

-,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,.

-,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Προσκήνιο 77 : patrhenis@keda.gr -,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,. Abstract Constructivism constitutes a broad theoretical-cognitive movement encompassing

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαµπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Ζητήματα ορολογίας σχετικά με τη διγλωσσία και τη δίγλωσση εκπαίδευση

Ζητήματα ορολογίας σχετικά με τη διγλωσσία και τη δίγλωσση εκπαίδευση Ζητήματα ορολογίας σχετικά με τη διγλωσσία και τη δίγλωσση εκπαίδευση Δαμανάκης Μιχάλης- Σκούρτου Ελένη Πρόλογος Το κείμενο που ακολουθεί είναι χωρισμένο σε δύο μέρη, εκ των οποίων το πρώτο ανήκει στον

Διαβάστε περισσότερα

Είδη Ερωτήσεων σε Προσαρμοστική Δοκιμασία Κατάταξης στην Αγγλική Γλώσσα

Είδη Ερωτήσεων σε Προσαρμοστική Δοκιμασία Κατάταξης στην Αγγλική Γλώσσα Γκιούρογλου, Χ. & Οικονομίδης, Α.A.: Είδη ερωτήσεων σε προσαρμοστική δοκιμασία κατάταξης στην Αγγλική γλώσσα, 5 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ε.Τ.Π.Ε- Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Κατηγορία ECTS Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη Υποχρεωτικό 6 Ελληνική Γλώσσα Υποχρεωτικό 6 Η Ιστορία και η Διδακτικής της Υποχρεωτικό 6

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 3: Δυο προσεγγίσεις που επηρεάζουν την εκπαιδευτική διαδικασία

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 3: Δυο προσεγγίσεις που επηρεάζουν την εκπαιδευτική διαδικασία Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 3: Δυο προσεγγίσεις που επηρεάζουν την εκπαιδευτική διαδικασία Νέο Πρόγραμμα iuσπcdcddccscsdcscsουδών Νηπιαγωγείου Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel Advanced Interactive Graphic Novels on Mobile Touchscreen Devices ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel (ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΝΟ 23) Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις Λοΐζος Σοφός Οι 5 φάσεις του διδακτικού μετασχηματισμού 1. Εμπειρική σύλληψη ενός σεναρίου μιντιακής δράσης και χαρτογράφηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Οι Υπουργοί Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

ΠΡΟΣ: Οι Υπουργοί Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -----

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA του Μιχαήλ Σκουμιού Ρόδος 2014 I. ΠPOΣΩΠIKA ΣTOIXEIA Επώνυμο: Όνομα: Όνομα πατέρα: Όνομα μητέρας: Σκουμιός Μιχαήλ Nικόλαος Mαρία Έτος γέννησης: 1964 Τόπος γέννησης: Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά σώματα κειμένων και γλωσσική διδασκαλία: Διεθνείς αναζητήσεις και διαφαινόμενες προοπτικές για την ελληνική γλώσσα

Ηλεκτρονικά σώματα κειμένων και γλωσσική διδασκαλία: Διεθνείς αναζητήσεις και διαφαινόμενες προοπτικές για την ελληνική γλώσσα 818 Ηλεκτρονικά σώματα κειμένων και γλωσσική διδασκαλία: Διεθνείς αναζητήσεις και διαφαινόμενες προοπτικές για την ελληνική γλώσσα Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα Abstract Corpus linguistics

Διαβάστε περισσότερα

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ΔΕΠΠΣ ΑΠΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ενδιαφερόντων του, γ. η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Η Γλώσσα της ιασποράς και η ιασπορά της Γλώσσας. Ελένη Σκούρτου Πανεπιστήµιο Αιγαίου

Η Γλώσσα της ιασποράς και η ιασπορά της Γλώσσας. Ελένη Σκούρτου Πανεπιστήµιο Αιγαίου Σκούρτου, Ε. (2005): Η Γλώσσα της ιασποράς και η ιασπορά της Γλώσσας, στο: Τσοκαλίδου, Ρ. & Παπαρούση, Μ. (επιµέλεια): Γλώσσα και Ταυτότητα στη ιασπορά, Αθήνα: Μεταίχµιο Η Γλώσσα της ιασποράς και η ιασπορά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΘΕΜΑ: Αξιολόγηση και Εκπαίδευση των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες. Προσαρμογές αναλυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας»

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ «ΠΑΙ ΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που εκπονήθηκε για τη

Διαβάστε περισσότερα

Η εκμάθηση μιας δεύτερης/ξένης γλώσσας. Ασπασία Χατζηδάκη, Επ. Καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε 2011-12

Η εκμάθηση μιας δεύτερης/ξένης γλώσσας. Ασπασία Χατζηδάκη, Επ. Καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε 2011-12 Η εκμάθηση μιας δεύτερης/ξένης γλώσσας Ασπασία Χατζηδάκη, Επ. Καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε 2011-12 Βασικοί όροι και έννοιες- Δεύτερη # Ξένη γλώσσα Δεύτερη γλώσσα είναι οποιαδήποτε γλώσσα κατακτά ή μαθαίνει ένα άτομο

Διαβάστε περισσότερα

Συµφωνία Επιχορήγησης No: 2008 4466 / 001 001 Έργο No. 143512-BG-2008-KA2-KA2MP

Συµφωνία Επιχορήγησης No: 2008 4466 / 001 001 Έργο No. 143512-BG-2008-KA2-KA2MP Συµφωνία Επιχορήγησης No: 2008 4466 / 001 001 Έργο No. 143512-BG-2008-KA2-KA2MP Αυτό το έργο έχει χρηµατοδοτηθεί µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών για Κωφούς και

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή... 13 MΕΡΟΣ Ι. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. 1.1. Προσεγγίσεις στην έννοια της διδασκαλίας... 22

Περιεχόμενα. Εισαγωγή... 13 MΕΡΟΣ Ι. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. 1.1. Προσεγγίσεις στην έννοια της διδασκαλίας... 22 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 13 MΕΡΟΣ Ι. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 1.1. Προσεγγίσεις στην έννοια της διδασκαλίας... 22 1.1.1. Τι είναι διδασκαλία... 25 1.1.2. Διδασκαλία και μάθηση... 28 1.1.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών για την ειδικότητα των νηπιαγωγών των εκπαιδευτικών πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση, ακριβώς λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού και των υψηλών βαθμολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Χελιώτη, Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης Ελληνογερμανικής Αγωγής

Ελένη Χελιώτη, Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης Ελληνογερμανικής Αγωγής Ελένη Χελιώτη, Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης Ελληνογερμανικής Αγωγής Ημερίδα «Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες, Εθνικές Πολιτικές και καλές πρακτικές για την ανάπτυξη ικανοτήτων των μαθητών», 31/10/2014 Γιατί;;;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΠΟΛΥΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Σωφρ. Χατζησαββίδης ΠΟΛΥΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 1. Από το γραμματισμό στους πολυγραμματισμούς Σήμερα τα άτομα που βρίσκονται σε μία διαδικασία μάθησης και προετοιμασίας για την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΟΓΓΙΤΟΥ ΜΑΡΙΑ droggitou@gmail.com http:// droggitou.tripod.com http://droggitou.spaces.live.com/

ΔΡΟΓΓΙΤΟΥ ΜΑΡΙΑ droggitou@gmail.com http:// droggitou.tripod.com http://droggitou.spaces.live.com/ ΕΠΩΝΥΜΟ : ΟΝΟΜΑ: E-MAIL: ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: ΔΡΟΓΓΙΤΟΥ ΜΑΡΙΑ droggitou@gmail.com http:// droggitou.tripod.com http://droggitou.spaces.live.com/ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Φιλοσοφική

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαμπος Βρασίδας

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαμπος Βρασίδας Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαμπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Παγκύ πριο Σύνέ δριο

2 ο Παγκύ πριο Σύνέ δριο 2 ο Παγκύ πριο Σύνέ δριο Διδάσκοντας την Ελληνική ως δεύτερη/ξένη γλώσσα σε ενήλικες: ζητήματα και ζητούμενα στο κυπριακό συγκείμενο Σάββατο, 29 Νοεμβρίου 2014, Ξενοδοχείο Mediterranean, Λεμεσός Περιλήψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Προλογικό σημείωμα της Επιμελήτριας... 11 Εισαγωγή... 13

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Προλογικό σημείωμα της Επιμελήτριας... 11 Εισαγωγή... 13 βιβλιο_layout 1 20/6/2014 4:43 πμ Page 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προλογικό σημείωμα της Επιμελήτριας... 11 Εισαγωγή... 13 ΚΕφAλαιο 1: Ένα μοντέλο αναγνωστικής κατανόησης Η εξέλιξη της έννοιας «αναγνωστική κατανόηση»...

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτο Κεφάλαιο Φάσεις & Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση...13 1.1 Εκπαιδευτική Τεχνολογία: η προϊστορία της πληροφορικής στην εκπαίδευση 14

Πρώτο Κεφάλαιο Φάσεις & Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση...13 1.1 Εκπαιδευτική Τεχνολογία: η προϊστορία της πληροφορικής στην εκπαίδευση 14 Περιεχόµενα Πρώτο Κεφάλαιο Φάσεις & Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση....13 1.1 Εκπαιδευτική Τεχνολογία: η προϊστορία της πληροφορικής στην εκπαίδευση 14 1.1.1 Ορισµός της εκπαιδευτικής τεχνολογίας...14

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΓΛΩΣΣΙΑ

2 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΓΛΩΣΣΙΑ 2 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΓΛΩΣΣΙΑ Πριν διαβάσετε το δεύτερο κεφάλαιο, σκεφτείτε: Έχετε μαθητές/τριες που μιλούν και άλλες γλώσσες; Συγκεκριμένα, έχετε μαθητές/τριες, που στο σπίτι τους

Διαβάστε περισσότερα

Παπαγεωργίου Γιώτα Ψυχολόγος

Παπαγεωργίου Γιώτα Ψυχολόγος «Μαθησιακές υσκολίες» Παπαγεωργίου Γιώτα Ψυχολόγος Μαθησιακές υσκολίες = προβλήµατα που εµφανίζονται στη διάρκεια της εκπαίδευσης επηρεάζοντας τη µάθηση, την επίδοση κ τη συµπεριφορά Τα παιδιά διαφέρουν

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτισμική γλωσσική διαφορά (cultural and linguistic diversity)και ψηφιακός γραμματισμός : από την κριτική στη σύνθεση

Πολιτισμική γλωσσική διαφορά (cultural and linguistic diversity)και ψηφιακός γραμματισμός : από την κριτική στη σύνθεση Πολιτισμική γλωσσική διαφορά (cultural and linguistic diversity)και ψηφιακός γραμματισμός : από την κριτική στη σύνθεση Κουτσογιάννης Δημήτρης Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη, Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ 1 ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Το πρόγραμμα ειδίκευσης στη συστημική διάγνωση που προσφέρει το Λόγω Ψυχής Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Προγραμμάτων Επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών που Στηρίζονται στην Έρευνα για την Εκπαιδευτική Αποτελεσματικότητα: Η Δυναμική Προσέγγιση

Ανάπτυξη Προγραμμάτων Επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών που Στηρίζονται στην Έρευνα για την Εκπαιδευτική Αποτελεσματικότητα: Η Δυναμική Προσέγγιση Εκπαιδευτική Ημερίδα «Αποτελεσματική Διδασκαλία: Προβληματισμοί Προτάσεις Πρακτικές Εφαρμογές» Ανάπτυξη Προγραμμάτων Επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών που Στηρίζονται στην Έρευνα για την Εκπαιδευτική Αποτελεσματικότητα:

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί

Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί Επιμέλεια: Μαρία Λαζαρίδου Σχολική Σύμβουλος 14 ης Περιφέρειας Π.Ε. Θεσσαλονίκης 3 Μαρτίου 2015-13 ο Δημ. Σχολείο Σταυρούπολης Ενεργός συμμετοχή Καλλιέργεια των

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΜΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

ΒΕΛΤΙΩΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΜΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ Οικοδομούμε μια νέα ζωή στο Οντάριο Οδηγός για τους καινούργιους μετανάστες Μαθαίνουμε να: ΒΕΛΤΙΩΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΜΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ Μόλις έχετε μεταναστεύσει στο Οντάριο και είναι πολύ φυσικό να έχετε

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Ημερίδα για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία 3 Μαρτίου 2012 Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη

Διαβάστε περισσότερα

Η οικολογία της σχολικής τάξης ΙΙ

Η οικολογία της σχολικής τάξης ΙΙ Όλγα Ηµέλλου PhD Περίληψη Μετά την ψήφιση του νόµου 2817/2000, την πρόσφατη συµπλήρωση και αναθεώρησή του και την υπογραφή των σχετικών υπουργικών αποφάσεων και εγκυκλίων, η εκπαίδευση των παιδιών και

Διαβάστε περισσότερα