A evolución do proceso social ó longo do XIX ( ) Da sociedade estamental á sociedade de clases

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "A evolución do proceso social ó longo do XIX (1833-1900) Da sociedade estamental á sociedade de clases"

Transcript

1 150

2 151

3 152 CONTEXTO INTERNACIONAL ( ). No social ponse fin ós privilexios e conságrase a igualdade legal. Á herencia xurídica e de sangue contrapónselle o talento e capacidade individual de cadaquén. O intento de perpetua-los privilexios, levou ó enfrontamento. Cando as negociacións dos cambios fracasan, a burguesía, aupada na ola de rebelións das clases pobres, faise co poder, estabrecendo un novo marco de relacións baseadas na liberdade absoluta e na igualdade. A etapa pasa a estar socialmente dominada pola burguesía, compartindo este con grande parte da aristocracia laica. Este dominio será contestado polo proletariado, grupo urbano con peso nas áreas de desenvolvemento capitalista, que se organizará en asociacións obreiras na procura de milloras sociais, económicas e laborais, pese ós límites legais estabrecidos dende os poderes do Estado. No cultural dubídase da infalibilidade dos dogmas fronte ó exercicio da razón, a comprobación empírica e a explicación racional; a preponderancia da Igrexa como guieiro espiritual e cultural vese reducida pola prioridade otorgada á Razón e á Experimentación que han ser capaces de demostrar a validez do coñecemento ou o seu rexeite. Ideolóxicamente o tradicionalismo relixioso enfrontarase á innovación laica. A contestación social ó capitalismo liberal adquire neste intre un particular desenvovlvemento a través dos movementos sindicais e socialistas. Os grandes organizacións sindicais británicas, francesas e alemanas, que culminan na conformación da Iª Internacional (1864) carecen nestas datas de representación significativa en España, onde seguen a manifestarse accións obreiras primitivas. A cultura europea da época ten o seu reflexo no romanticismo, con algunhas manifestacións significativas en España. A influencia dos movementos educativos post-ilustrados europeos implementan un proceso de alfabetización xeralizado e inspira a organización dun modelo de ensino público, que tamén agora se vai reglamentar en España. As tendencias secularizadoras da Europa liberal culminan ca perda do poder temporal da Igrexa (remate da unidade italiana). Iste proceso vai parello a mingua do poder económico da institución e da perda de moitas das súas competencias sociais, que pasan a ser asumidas polos estados liberais. As novas relacións Estado-Igrexa perfílanse a través de Concordatos. O crecemento das cidades, consecuente cos cambeos na estructura económica e o medro da poboación, é un proceso xeral en toda Europa, e responde á organización de cidade industrial, burguesa e obreira, ó tempo que esixe novas planificacións acordes co modelo socioeconómico. Neste marco desenvolveranse os novos modelos de relacións sociais, humanas e económicas. A organización do movemento obreiro faise patente na aparición e desenvolvemento das Internacionais (1864 en Londres e 1889 en París), que representan as dúas ideoloxías obreiras: a marxista e a anarquista, que encontrarán eco no mundo laboral español. A experiencia da Comuna parisina de 1871 significou o acceso dos obreiros por primeira vez a un goberno municipal. Esto suporá un punto de reflexión para o movemento obreiro internacional, e en España favorecerá o crecemento dos ideais republicanos, anarquistas e cantonalistas. A partir do Krausismo o ambiente cultural europeo sufre unha revulsión total, que afectará tamén ó mundo educativo, como pasa en España a través da Institución Libre de Enseñanza e o movemento rexeneracionista. Do mesmo xeito, a influencia das ideas evolucionistas incidirán no cambio das interpretacións sobre a Natureza e a persoa, fronte ó tradicionalismo eclesiástico. O asentamento en Occidente das ideas sociais revisionistas favorece o pulo do movemento obreiro, permitindo ás clases populares certa participación política e capacidade de influir no

4 153 contexto social a través das poderosas armas que supuñan as folgas xerais e a celebración do primeiro de maio. Asemade, outra novedade do período será a consolidación do movemento sufraxista, que esixe a participación da muller en política, e a súa dignificación personal e social. En España, o movemento non se explicita ata a etapa republicana, agás nas manifestación culturais de corte feminista personalizadas nalgunha figuras intelectuais. PERMANENCIAS E CAMBIOS Na sociedade o sector privilexiado, partidario do inmovilismo e de preservar os seus intereses tradicionais, conseguiu impedir toda modificación para o que non dubidaron en empregar o brazo da Igrexa e en aplicar os mecanismos de defensa vixentes: a Inquisición i ou Santo Oficio. Persoas pertencentes á nobreza e ó crero, a título individual, forman parte das Sociedades de Amigos do País, e son parte das élites intelectuais que propoñen cambios. Como integrantes dos estamentos privilexiados non os asumiron. O resto dos grupos sociais agrupados no Terceiro Estado, non experimenta cambios reseñables nen en número, nen en capacidade de actuación. O campesiñado é maioritario e a súa situación social non millora ó longo da etapa; a burguesía, escasa, ubícase en áreas moi limitadas da periferia; e os traballadores urbanos, sen cambios económicos, seguen a estar agremiados. Se se pretende unha análise social comparativo entre a España dieciochesca e a do século XIX, habería que deducir un tránsito lento dende unha sociedade fundamentada no privilexio a outra baseada na riqueza. Este cambeo cualitativo correspóndese con outro cuantitativo en canto ó reparto da población por sectores económicos: descenso suave do sector primario en favor do secundario, mentres o terciario permanece estancado. Mais puntualmente, podería falarse dun descenso do número de eclesiásticos, como consecuencia das políticas desamortizadoras, e no seu contraste un medro dos empregados públicos ante as novas necesidades administrativas, e dalgúns colectivos como o dos avogados ante as oportunidades políticas ou de comerciantes polo desenvolvemento anque parcial, da industria e dos transportes. A propiedad da terra sofre, asemade, un cambeo sociolóxico importante, que podería esquematizarse nun descenso do número de arrendatarios e unha medra do de propietarios, sen que por iso poida falarse de revolución agraria. A herdanza dos presupostos culturais ilustrados será axiña desprazada polos ideais románticos, mais afíns ó ideario liberal e consonte ca corrente europea do momento. No terreo cultural a influencia eclesiástica é dominante. O pensamento renovador afectou a unha minoría social, os ilustrados, que tiveron que agachar as súas ideas ante a capacidade de intervención relixiosa e a indiferencia e analfabetismo da maioría da poboación. A dualidade de visións, laica e relixiosa, plásmase na formación das dúas Españas que se enfrontarán ó longo de toda a etapa contemporánea. As novas ideoloxías socialista e anarquista modifican o mundo do traballo en España, provocando a aparición de partidos e sindicatos obreiros, organizacións descoñecidas nas etapas anteriores. O activismo obreiro e campesiño modificará o panorama laboral e social cun beneficio tímido dos traballadores. O modelo conservador da Restauración aportará un tono confesional ás manifestacións culturais, unha vez superada a etapa conflictiva entre o Estado e a Igrexa.

5 154 En contraste coa atonía mostrada no período anterior nas artes plásticas, e en función do emprego de novos materiáis proporcionados pola Revolución industrial, xorden agora novas estructuras arquitectonicas como as que planean os arquitectos modernistas ou os enxeñeiros, que constrúen pontes e estacións do tren, ou mesmo as primeiras liñas de ferrocarril metropolitano. As clases medias e populares medran ó longo da etapa en función dunha diversificación das actividades productivas e da administración do Estado, configurando o que se chamou sociedade de masas. Ás veces estes grupos sociais presentarán tendencias revolucionarias de maior ou menor radicalidade. Ante a emerxencia destes novos grupos, o Estado mostrará unha considerable incapacidade para a súa asimilación política e social. A diferenciación dos trazos culturais prodúcese en España a partir do revulsivo que supuxo do 98, propiciando o desenvolvemento de novas xeracións de intelectuais que actúan en moi diferentes frontes culturais: literatura, artes plásticas, cine...

6 155 ANTIGO RÉXIME SOCIEDADE CAPITALISTA -Desigualdade xurídica: ESTAMENTAL: -Privilexiados:nobreza laica e eclesiástica (nobleza e clero) -Nos privilexiados: tódolos demais: burguesías, proletariado, campesinados, excluidos, vagabundos, etc. -Pechada: a xerarquización obedece a razóns de sangue, herdanza, honor, estatus DE CLASES -dominante (aristocracia, burguesías, altos funcionarios e militares do xeneralato...) -dominados: tódolos demais (traballadores agrarios e urbanos, campesiñado pequeño e medio propietario, burguesía media e de pequenos negocios...etc.) -é unha sociedade igual xurídicamente, porque os marcos legais determinan a igualdade ante a lei -e aberta que permite o ascenso mantenemento ou descenso social, baseados nas diferencias de riqueza, que a súa vez se considera producto do mérito, o esforzo, o sacrificio, o risco... A conflictividade está xerada por: -Carestías (crises de subsistencia) -motíns contra os impostos -levas militares -O antagonismo social, agrícola ou urbana obedece a: Dominantes Dominadas As revoltas non pretenden conducir a un cambio de réxime político ( viva el rey, abajo el mal gobierno ) máis si do modelo social e económico vixente, ademais de reclamar dos poderes solucións. -Defensa da lexitimidade das leis e os principios do liberalismo político que deben salvagardar os dereitos civís: propiedade, liberdade condicións de vida, traballo, salarios, vivenda... oposición á renovación tecnolóxica (ludismo) os excesos dos consumos (impostos indirectos) e levas militares (1859 en Málaga contra a guerra de Marrocos; 1909 igual...) no agro, tanto xornaleiros como foreiros, reivindican a propiedade e mellores condicións de vida; na cidade a reivindicación de melloras salariais, condicións de vida, liberdade de organización e asociación...

7 156 Dominante Mecanismos da defensa dos intereses de clases Dominada Política Ideoloxía sociolóxicamente Agrarias urbanas -Defende a ultranza o sufraxio censitario; -establece institucións e forzas de orde:garda civil, policía e exército -establece penas para os atentados ós dereitos civís (código Penal) -mérito marca a per- tenencia ás clases sociais -obediencia a autoridade lexitimada polo sistema político;; -resignación ante o estatus social -papel da igrexa, lexitimadora -Beneficiencia e asistencia hospitalaria:, caridade -Plantexamento do problema social e acenos para crear as primeiras leis sociais (finais do XIX) -recoñecemento dos dereitos sociais e económicos: accidentes laborais, paro, xubilación... -loita pola propiedade (foros en Galicia, xornaleiros anarquistas, en Andaluciía, etc. -asociacionismo: Galicia (finais do XIX e 1º tercio do XX); anarquismo (Andalucía e Extremadura); católicos (Galicia, Castelas, Pais Vasco, Navarra...) -Reivindicacións, organización e sociación: -socorros mutuos, que son pervivencia do gremialismo do antigo réxime precapitalista; -destrucción de máquinas (movementos luditas); -organizacións sindicais: -terrorismo anarquista: CNT, FAI propaganda por el hecho Formas de actuación -Folgas: reivindicativas:-para melloras salariais, traballo, condicións de vida... -para acadar o recoñecemento de asociación obreira xeral: método revolucionario para trocar o sistema capitalista

8 157 O DESENVOLVEMENTO DUN MODELO DE Τ SOCIEDADE BURGUESA As transformacións políticas e económicas estudadas no período non poden facernos perder a referencia de que, fronte ó que está acontecendo no entorno europeo occidental, España amosa unha estructura social preindustrial, con certas inercias que perduran, cando menos ata a etapa da Restauración, no derradeiro cuarto do século XIX. Segue a haber unha sobreponderación das clases baixas, que na súa inmensa maioría permanecen asentadas no mundo rural. A distribución sectorial da poboación queda como segue: Doc. 4/1 Poboación activa e distribución Sectores de Poboación (1860):!00% actividade Primario '45 Secundario '91 Terciario '64 Sectores de Ppoboación (1930) 100% actividade Primario Secundario Terciario O inmovilismo rural Os liberais selaron unha alianza transacional ca vella aristocracia nobiliar ó non poder facelo nin ca igrexa, porque se vinculara co Antigo Réxime nos trinta e porque mantivo a súa oposición ó modelo e vai ser a clara perdedora da transformación da propiedade; nen co campesiñado, que buscaba outro tipo de reforma que lles permitise acceder e facerse ca propiedade, que mantiña unha mentalidade precapitalista e que estaba a facer a liquidación do réxime señorial pola súa conta e ó seu xeito. En troques do consenso a aristocracia aceptou o compromiso para non ser devorada pola propia revolución e porque era o prudente aceptar a nova realidade, subirse ó carro do triunfo sempre que se mantivera a propiedade orixe das rendas e da riqueza social disponible. O cambio resultou infinitamente favorable para a aristocracia nobiliar As reformas agrarias liberais non foron quen de crear o grupo social campesiño que se albiscaba. É certo que rematan cos privilexios da aristocracia nobiliar, que agora se transforma en propietaria, e consolidan un grupo de pequenos propietarios labregos ó norde do río Teixo e Segura; mais para a inmensa maioría do campesiñado a situación empeorou.

9 158 Á vista do gráfico podemos apreciar como os propietarios da terra representan unha minoría, fronte á suma dos arrendatarios e xornaleiros. Pode decirse que as leis transformadoras da propiedade non incrementaron o número de campesiños donos do seu terruño; pola contra supuxeron para moitos aristócratas e burgueses a oportunidad de incrementar o patrimonio ou acceder á propiedade da terra. Doc. 4/2 Propietarios Arrendatarios Xornaleiros Distribución da poboación rural (1860) Propietarios Arrendatarios Xornaleiros Propietarios 34% Xornaleiros 54% Arrendatarios 12% Os grupos agrarios dominantes e a súa fusión co capitalismo emerxente: a formación das élites sociais Este grupo social continúa a ser o dos maiores propietarios, entre os que pervive un alto grao de absentismo, porque non se adica á explotación directa da terra, anque procuran o seu control e incremento productivo. Este desinterese explícase pola falla de mentalidade capitalista, pero sobre todo pola excesiva oferta de man de obra, que abarata os costes salariais da producción, facendo innecesaria a capitalización do mundo agrario. Elo tradúcese nas escasas innovacións introducidas no campo, sobre todo dende o punto de vista técnico, que a súa vez explicaría os datos vistos na análise dos rendementos. Tamén o acceso e control dos resortes do poder, como vimos na política, exercido a través do sufraxio limitado, da creación e uso das forzas de orde, do establecemento da supremacía da orde sobre calquera outro dereito individual, permitiulles negociar os métodos de poñer fin ós dereitos xurisdiccionais, que, en xeral, beneficiounos, trocando moitos dos dereitos señoriais perdidos por títulos de propiedade privada e, no seu defecto, de débeda pública perpetua.

10 159 Doc. 4/3 UN LATIFUNDISTA ENVÍA INSTRUCCIÓNS Ó SEU ADMINISTRADOR (1850) Casa y Estados del Excmo. Sr. Duque de Hijar (Circular). Examinado por mi Contaduria la cuenta de esa Admon. de la Dehesa de S. Blas [Cáceres] correspondiente al año 1849 observa que ha dejado V. de cargarse de los 11 r s. 6 mrs que resultaron de existencias en fin de 1848 y de los 639 r s. por el crédito contra el arrendatario de la Venta de la Barquilla y por consecuencia he formado el adjunto borrador, a fin de que si le halla V. conforme haga con arreglo a él una nueva carpeta de cuenta, y me la remite para que pueda ser finiquitada. Dios que a V. m s a s Madrid 16 de Mayo 1850 Polo que respecta á poboación dominante urbana hai que destacar a importancia crecente da clase burguesa, de condición profundamente heteroxénea. Dentro dela destacan os membros da alta burguesía financeiros e empresarios, que exercen a súa actividade fundamentalmente nas áreas periféricas ou na capital. Éste será o grupo social que, como beneficiario dos primeiros acenos de industrialización, responda mellor ó espíritu burgués de culto á riqueza e á procura do lucro e beneficio. Angustiados polo temor que o período do sexenio causara na clase alta da sociedade, a Restauración, entendida como a recuperación da orde social perdida, verá consolidar o seu predominio. A caracterización da sociedade da restauración non mudou a faciana que vimos agromar na etapa isabelina e a modificación descrita na estructura económica non permite falar de profundas transformacións, cando menos nos remates do século. A sociedade española seguíu a ser maioritariamente agraria e moi desigual. So nas zonas onde se consolidan ou asentan elementos de dinamismo urbano e industrial vemos xurdir novas realidades sociais, nas que as burguesías tentarán incorporarse ó cumio social. Isto permite falar da fusión das élites e á tradicional aristocracia se lle suman novos títulos nobiliarios concedidos a persoeiros das diversas ramas da industria, do comercio, da milicia ou da cultura e política. O sistema da Restauración favoreceu a formación de novas dinastías financieiras e empresariais que integran a grandes terratenentes e a poderosos propietarios. Desde o terreo económico estes grupos exercen un poderoso control político que a implantación do sufraxio universal masculino non poderá eliminar polos mecanismos clientelares que propician. Sectores da actividade inmobiliaria decisiva no ensanche das grandes cidades e o comercio colonial, súmanse ó conxunto de dinastías empresariais de tódolos novas actividades explicadas xa e que se prolongan ata ben entrado o século XX.

11 160 Doc. 4/4 Exemplos de cabezas de dinastías empresariais Doc. 4/5 Os cambeos sociais da nova riqueza descrébeos Perez Galdós, La familia de León Roch, Federico Cimarra, que era el joven; don Joaquín Onésimo quien se creía próximo a llamarse marqués de Onésimo y don Pedro Fúcar, marqués de Fúcar, luego que midieron dos o tres veces la alameda, se sentaron. Ya es evidente que León se casa con la hija del marqués de Tellerías dijo Federico Cimarra. Ya sólo le queda la casa de la calle de Hortaleza Es una buena finca, construida en tiempos del marqués de Pontejos... Al fin se quedará también sin ella. Pero no le queda a Tellerías más que la casa?. Nada más repitió Fúcar. Las tierras de Piedrabuena han sido vendidas en subasta judicial hace dos meses. Con las casas y la fábrica de Nules se quedó mi cuñado en febrero último. En fondos públicos no debe de tener nada. Me consta que en junio tomó dinero al 20% con no sé qué garantía... En fin, otra torre por los suelos. Y esa casa fue poderosa dijo Onésimo. Yo le oí contar a mi padre que en el siglo pasado estos Tellerías ponían la ley en toda Extremadura. Era la segunda casa en ganados. Tuvieron medio siglo las alcabalas de Badajoz. Ah!, no; la chica vale, vale afirmó Onésimo. No diré lo mismo de León. Oh! Mucho! exclamó Fúcar con grandes encarecimientos. Conocí a su padre en Valencia, y pobre don Pepe, que murió hace tres meses, después de pasarse cincuenta años trabajando como un negro. Yo le traté cuando tenía el molino de chocolate en la calle de las Barcas. En navidad vendía con Pepe mazapanes... Pero si los ha vendido hasta hace quince años... y no hace treinta que trasladó su industria a Madrid...!. Después de que tuvo capital entrole la fiebre de aumentarlo considerablemente Oh, es incalculable el dinero que se ha ganado en este país haciendo chocolate al alpiste, de piñón, de almagro, de todo, menos de cacao! Estamos en el país del ladrillo, y no sólo hacemos con el nuestras casas, sino que nos lo comemos... El señor Pepe trabajó mucho: primero a brazo; después con aparato de fuerza animal; al fin, con máquina de vapor. Resultado: que compró terrenos por fanegadas y los vendió por piés; que el cincuenta y cuatro construyó una casa en Madrid; que se calzó los mejores bienes nacionales de la huerta; que, negociando después con fondos públicos, aumentó su fortuna lindamente. En fin, yo calculo que León Roch no se dejará ahorcar por ocho o nueve millones. Nos comenzos do novo século temos conformada a oligarquía económica, política e social. No medio agrario os propietarios de grandes explotación caracterízanse polo seu absentismo, que lles fai descuidar unhas produccións orientados cara á gandeiría selectiva, os viños de calidade ou as aceitunas. A alta burguesía dos negocios dirixe a súa actividade ós sectores da banca, ó ferrocarril, ós servicios públicos, ó comercio colonial ou ó sector naval, desde os que non

12 161 dubidarán en exercer presións para obter avantaxes políticas e económicas, como as estudadas nas leis proteccionistas e intervensionistas de 1891, 1906, etc. Clase alta Clase media alta Clase media baixa Clase baixa Estratificación social (1900) -Latifundistas e grandes propietarios -Burguesías comerciais, industriais e financieras -Élites funcionariais e políticas -Profesións liberais; -comerciantes medios; -propietarios medios rurais e urbanos -clero medio, oficiais do exército e administración -artesáns, donos de pequenas tendas e negocios, clero rural -obreiros industriais e de servicios -capas populares -pequenos agricultores, foreiros e xornaleiros -pobres e vagabundos Sobre (1,05%), con familiares sobre o 8% (de 25 a 30 %) 65% da poboación Ρ Out ros grupos agrarios e as condicións de vida O campesiño foi o principal perdedor do cambio, porque as reformas serviron de axente proletarizador ó excluilos do consenso firmado entre os grupos dominantes da burguesía e a aristocracia. Doc. 4/6.- Opinión dun líder agrario, de mediados do século XIX, (1861) e fragmento dun Informe oral sobre o traballo. Cando eu tiña dezaséis anos aínda había bouzas (terras ermas) e terras comunais. O pobre podía sementalas, sacaba de alí a leña e as xestas, recollía esparto e incluso ás veces carbón. Podía tamén cazar... De tal sorte que aínda que coñecese a pobreza, non sabìa que era pasar fame. Hoxe en dìa, todas estas terras convertéronse en dominios privados, e o pobre, se non ten traballo morre de fame. Os arrendatarios constitúen un dos grupos de poboación mais importante numéricamente, pero o seu nivel social é baixo, sen que as proxectadas reformas agrarias lograsen conformar unha masa de campesiños acomodados, como pretendían algunhas opcións liberais, ó considerar que esa masa social fortalecería o sostenemento do régimen. Nas zonas meridionais a situación do campesiñado empeorou substancialmente ó perder o dereito ó usufructo das terras colectivas que se privatizan e ó someterse ás condicións dun mercado libre que vai ter nos xornaleiros unha man de obra moi abundante e, xa que logo, moi barata. Este grupo representa un 55% da poboación rural e son simples traballadores da terra, o que propiciará periódicas reivindicacións, nas que

13 162 se protesta contra a crecente proletarización do traballo rural. A sublevación campesina de Loja no 1861 pode server como ilustración a este respecto. Doc. 4/7Presuposto anual dunha familia agrícola en reás (1852) Casa dosu pans diarios Dous cuartillos de viño, legumes, sal, aceite e un cigarro Unha libra de carne, xabón e outras necesidades Vestido e calzado Totais de gastos anuais 80'0 445'3 421'4 584'0 803' '7 Doc. 4/8 Acta do Cabildo do concello de Iznájar, 29 de xullo de 1861 En la villa de Iznájar, a las diez de la mañana, reunidos en las Casas Consistoriales, los individuos de Ayuntamiento para celebrar sesión permanente, ante mi el S. Alcalde manifestó: que hace pocos momentos acaba de invadir repentinamente esta población una fuerza de paisanos armada como de quinientos a seiscientos hombres capitaneados por D. Rafael Pérez Álamo vecino de Loja y dando gritos y vivas a la libertad han atacado la Casa Cuartel de la Guardia civil, resultando dos heridos de los invasores; que el jefe de ellos ha intimado la entrega de dos mil raciones de Pan, Carne y Vino, doscientas libras de tabaco en cajillas y cigarros, varias gruesas de libritos y la pólvora y balas que hubiese en la población. Habiéndose retirado la fuerza armada ahora que son las tres de la tarde dirigiéndose por el camino de Loja, se ha acordado dar parte inmediata de lo ocurrido en esta Villa al Sr. Gobernador civil, Juzgado de primera Instancia y a los Alcaldes Constitucionales de Priego, Benamejí, Archidona, Algarinejo. Siendo ahora las once y media de la noche se cerro esta sesión que firman los Sres. municipales concurrentes. En Galicia o século XIX agrario pódese considerar tamén de continuidade, e non de transformación, porque non se acadou a propiedade plena capitalista, non se modernizan as explotacións pola ausencia de innovacións técnicas e dos cultivos, non se amplían as dimensións da propiedade, permanecendo o minifundismo. É decir, as inercias agrarias que perviven en Galicia favorecen unha particular relación social, na que a fidalguía e grupos urbanos con recursos para invertir na compra das terras aforadas quedan ca propiedade e configúranse como intermediario entre o dominio da terra e o labrego que a traballa, permanecendo o campesiñado na situación en que estaba antes dos cambios, como arrendatario. Doc. 4/9.- O economista galego Manuel Colmeiro descrebe no 1843 a visión sobre a desamortización. Como quiera que la incorporación al Estado de los bienes pertenecientes al clero secular y regular pueda ser una fuente de riqueza por el mero hecho de ponerlos en libre circulación, sin embargo, no influyó hasta aquí de un modo sensible en mejorar la suerte de la clase labradora, ni influirá en el futuro, a no hacerle todavía más fácil su adquisición. Dígase sino si los labradores compraron muchos bienes nacionales, o si al contrario no se convirtió la desamortización en provecho exclusivo de un cortísimo número de agiotistas (especuladores de fondos públicos y deuda del Estado), sin conducir al deseado equilibrio de la propiedad territorial. Por otra parte, si tan escandaloso es el monopolio ejercido a la sombra de la enajenación de los bienes nacionales que un centenar absorbió la mejor porción de la riqueza confiscada al clero secular y regular sin apenas adelantar terreno la extinción de la deuda, y sin que los colonos hubiesen conocido el cambio experimentado, sino por la mayor dureza y sordidez de los nuevos propietarios como abrigaremos siquiera una tibia esperanza de que

14 163 otra enajenación parecida ceda en beneficio de la clase jornalera, de los arrendadores o colonos, o de los dueños de pequeñas haciendas?. Esta situación socio-económica pervivirá ata o derradeiro tercio do século, deteriorándose paralelamente á desvalorización da renda agraria, acorde co que está a acontecer en Europa e que vimos na sociedade e que levará á desaparición do foro, peculiar fórmula de relación económica que caracterizou ó Antigo Régime. A conflictividade social no medio campesiño No momento en que se publica a constitución de 1876, as tres cuartas partes da poboación española vive en áreas rurais, na súa maioría sen capacidade para acceder á propiedade da terra. O ínfimo nivel de vida do campesiñado español será determiñante á hora de valorar a súa conciencia de clase, que se verá impulsada pola chegada ó país de algúns ideólogos, entre os que o bakuninista *Fanelli, en 1868, supón a avangarda. Pola súa parte, o socialismo marxista será introducido en España polo xenro de Carlos Marx, Paul *Lafargue. A actividade das asociacións de traballadores cristalizan coa constitución da Federación de Trabajadores de la Región Española, de 1881, impregnada dun ideario anarquista que atopa en España unha oportuna acollida trala expulsión de Bakunin e os seus seguidores da I Internacional. O medio rural será un dos marcos sociais de expansión anarquista, ideario moi ben recibido polos xornaleiros andaluces. Este movemento promeverá a actividade da asociación a Mano Negra, vertente anarcocolectivista de carácter revolucionario, que terá unha ampla actividade nas décadas finais do século, contra a que se levarán a cabo persecucións, detencións e procesos xudiciais. Doc. 4/10 A organización da Federación de Trabajadores de la Región Española, en 1882, Gráfico de barras Ocho Uniones de oficio, a saber: de Constructores, de Edificios (5.000 afiliados); Manufactureros (10.000); Trabajadores del Campo (20.915); Ind. Alimenticias (de 3 a 4.000); Calzado (de a 2.000); Hierro y metales (cerca de 6.000); Noógrafos (2.000); Sombrereros (1.100). O que segue a un mapa de España Cataluña: 53 Fed. locales; 193 secciones; afiliados (Núcleos más importantes: Reus, 2.375; Barcelona, 2.370). Valencia: 12 Fed. locales; 32 secciones; afiliados (Valencia, 1.339; Alcoy, 524). Murcia: 5 Fed. locales; 5 secciones; 265 afiliados. Andalucía del Este: 69 Fed. locales; 179 secciones; afiliados (Antequera, 3.973; Málaga, 4.710; Loja, 956; Velez-Málaga, 852; Ronda, 1.160; Córdoba, 726). Andalucía del Oeste: 61 Fed. locales; 179 secciones; afiliados (Sevilla, 5.385; Jerez, 1.079; Marchena, 1.121; Puerto de Santa María, 706; Ubrique, 1.017).

15 164 Aragón: 3 Fed. locales; 14 secciones; 688 afiliados. País Vasco: 3 Fed locales; 13 secciones; 710 afiliados. Castilla la Nueva: 3 Fed. locales; 16 secciones; 515 afiliados (Madrid, 477). Castilla la Vieja: 6 Fed. locales; 19 secciones; 936 afiliados (Valladolid, 794). Galicia: 3 Fed. locales; 13 secciones; 914 afiliados (La Coruña, 636). Doc. 4/11 Regulamento da organización Mano Negra Considerando que todo cuanto existe y aprovecha para el bienestar y goces de los hombres ha sido creado por la fecunda actividad de los trabajadores; Que por efecto de la absurda y criminal organización de la sociedad presente, los trabajadores lo producen todo y los ricos holgazanes se lo quedan entre sus uñas; Que por esa causa ellos se aseguran el imperio eterno sobre los pobres dentro de cualquier forma de gobierno que sea; Que la propiedad adquirida por la explotación del trabajo ajeno, aunque sea adquirida por la renta o por el interés, es de las que deben considerarse como mal adquiridas, por no haber otra legítima que la obtenida por el trabajo productivo, y como tal, directo personal y útil; Por estas razones, y en vista de que todas las leyes están hechas en provecho de sus privilegios y en contra de nuestros derechos, Declara,os a los ricos fuera del derecho de gentes, y consideramos que para combatirlos como se merecen y es necesario, aceptamos todos los medios que mejor conduzcan al fin, incluso el hierro, el fuego y aún la calumnia. A situación en Galicia, afectada polos problemas de mercado mundializado, da producción, da permanencia do sistema foral comenza a amosar un certo despertar societario, que ha introducir paulatinamente pautas de loita visibles no decorrer do

16 165 século vindeiro. As mudanzas agrarias, das que se fan eco os republicanos federais, os escritores, e, xa no XX, a xeneración Nós, os asemblearios de Monforte, etc. comenzan a facer acto de presencia dende finais do XIX. Os resultados son xa visibles nas vísperas da república: fin da hidalguía dominante e do sistema foral producto do asociacionismo agrario, das remesas monetarias dos emigrantes americanos, pola loita das sociedades agrarias e pola legalidade impulsada pola lei de redención de foros de 1926, que acompañada dun regulamento determina a desaparición dos mesmos en beneficio do dominio útil, previa indemnización, ademais de articular posibilidades de creto, e poder facerse a longo plazo, durante 50 anos. Doc. 4/12 Sociedades campesinas galegas ( ) Anos Clasificación Totais Agrarias Gandeiras Cámaras Totais Doc. 4/13 O xornal El Liberal, de outubro de 1903, recolle unha crónica de Pontevedra Desde hace diez años se viene trabajando en esta provincia de Pontevedra con una persistencia laudable en la labor de asociar labradores, para que se les respete como hombres y se les tenga consideración de ciudadanos. Más de 30 sociedades han constituido la Federación Agrícola Provincial y se espera que en breve este número ascenderá a sesenta o setenta, poque los patrocinadores de constituir este organismo que una a todas las sociedades que individualmente carecen de fuerza necesaria para reducir al infame caciquismo [...] no cejan en su empeño, y es de presumir que, limpias algunas asociaciones del lastre del cura, cacique disfrazado al servicio del señor laico, pronto será un hecho la federación general de todas las sociedades de agricultores. Ρ A sociedade urbana e as condicións de vida,vivenda e salario A poboación activa alcanzaba no 1860 a cifra de sete millóns de traballadores: catro deles asalariados, e a mitade traballa no sector agrario, soportando niveis de vida que rozan a subsistencia, e en moitas ocasións a miseria e a fame. Fabricantes (empresarios industriais) Artesáns Comerciantes (por xunto) Industriais (pequenos comerciantes) Empregados (funcionarios) Profesións liberais Ensinantes Serventes A multiplicación das necesidades administrativas, tanto locais como centrais, fará aumentar o número de funcionarios, grupo que vive nunha complicada situación laboral, consecuencia dos continuos cambeos políticos e como resultado dunha escasa retribución.

17 166 Doc. 4/14 Distribución social da poboación urbana contra 1860 Estructura productiva da poboación urbana Fabricantes (empresarios industriais) 1% Serventes 41% Artesáns 32% Profesións liberais 3% Comerciantes (por xunto) 3% Ensinantes 1% Empregados (funcionarios) 3% Industriais (pequenos comerciant es) 16% As profesións liberales experimentan tamén un auxe nesta época, como resultado das novas obrigacións sociais do Estado e do desenvolvemento das funcións públicas. O proletariado aparece constituido polo conxunto dos traballadores da industria e dos servicios. O seu número crecerá á par que o desenvolvemento capitalista do país, anque a súa posición socioeconómica sexa precaria. Doc. 4/15 Médicos da época, 1855, dan testemuñas das condicións de vida obreiras 1.- VIDA: Muchas son las habitaciones insalubles, pero las de la clase pobre, y por consiguiente las de los obreros, lo son todas. Todas ellas son, además, o muy bajas (y privadas por consiguiente de luz y de calor) o muy altas (y expuestas a los rigores de las temperaturas extremas, del viento, etc) y siempre reducidas en demasía. Por manera que el aire que respira el obrero en su casa es casi tan impuro como el que respira en el taller. Cuando la ciencia pide de 12 a 14 metros cúbicos de aire por individuo hay casas en las cuales el inquilino ocupa una habitación donde apenas encuentra de tres a cuatro metros cúbicos de aire irrespirable. La insalubridad no llama la atención hasta que se tocan las consecuencias, hasta que una epidemia cualquiera viene a advertirnos 2.- ALIMENTACIÓN: Si, los obreros y sus familiares no disfrutan aún de una alimentación suficiente; el pan y el vino que corrientemente consumen, no son de la mejor calidad; y del reino animal casi no conocen más sustancias alimenticias que el bacalao, el escabeche y el tocino; el obrero come muy poca carne, porque, si es verdad que compra con frecuencia los extremos, los despojos y las grasas de los animales, esta carne de sábado, como se decía antiguamente, alimenta muy poco y cansa mucho los órganos digestivos. Os serventes constitúen un grupo numéricamente moi importante, formado maioritariamente por mulleres, que se adican a cubrir as necesidades do servicio doméstico.

18 167 As remuneracións que reciben estes traballadores son escasas e irregulares, sendo comparativamente mais elevadas nas cidades que no agro. Tanto uns coma outros encóntranse a mercede dos empresarios e propietarios agrarios, que se vían favorecidos por unha lexislación que protegía os seus intereses. Doc. 4/16 B Necesidades salariais, ingresos e saldo de actividades obreiras, sen contar educación e mediciña Salario (reás) Presuposto (reás) Déficit (reás) Tecedor mecánico de 1ª clase Tecedor de seda e la Obreiro casado con dous fillos Obreiro casado sen fillos Tecedor de 1ª clase con dous fillos Tecedor de seda e la casado con dous fillos Doc. 4/17 Un médico, no 1855, descrebe as condicións de traballo da etapa isabelina a) Trabajan doce o trece horas diarias, tanto hombres como mujeres y niños, así los fuertes como los débiles, en locales infectos y poco ventilados. (FRONT). b) El trabajo agotador y desproporcionado, impuesto desde la infancia, es una de las causas más frecuentes de enfermedad y muerte de las clases obreras. Entrad en una filatura de algodón, por ejemplo, y al punto sentireis un olor desagradable y cierta constricción en la garganta. Conté 178 individuos, entre oficiales y aprendices, en una pieza que cómodamente solo podía contener a 25; era de noche; los mecheros de gas ardían desde las 4 de la tarde; la ventilación era casi nula; a los pocos minutos tuve que salirme medio asfixiado. Cómo habían de poder gozar de buena salud aquellos infelices que diariamente respiraban por espacio de 15 horas un aire por demás impuro?. No es extraño, pues, que la estadística, en su inexorable lenguaje, nos diga que se encuentra dobre número de tísicos entre los obreros que trabajan en fábricas o talleres (Dtor. MONLAU) Doc. 4/18 Salarios agrícolas por zonas hacia 1850, en rs. diarios Cataluña 12 Murcia 5 a 6 Andalucía 2 Extremadura 3 a 5 Castilla la Nueva 4 a 7 Castilla la Vieja 3 a 5 Galicia 4 a 5 León 2 a 5 Corchotaponera 11,91 Del jabón 8,56 Del aguardiente 8,00 Harinera 8,49 Aceitera 4,64 Papelera 5,47 Salarios industriales en 1861, en rs. diarios (Promedios) Algodonera 6,30 Lanera 8,00 Sedera 4,93 De lino y cáñamo 6,00 De tejidos mezclados 7,68 De fundición de metales 6,94 De fabricación de metales 11,00 De curtidos 5,94

19 A evolución do proceso social da crise do Antigo Réxime á IIª República ( )168 Doc.4/19 Condición de traballo, segundo Ildefonso CERDá, obra de 1867, con datos referidos a 1856: Traballo Salario Gastos Condicións persoais Días de xornal ó ano: 269 Festividades 69 Enfirmidades 3 Crises (días sen traballo) 18 Imprevistos (sen traba.) 13 medio ó día=8'55 rs. anual medio=2.299'95 Alimentación 1.554'9 Aloxamento 353'5 Vestido 218'0 Diversos 175'0 Total 2.301'4 solteiro +98'5 casado sen fillos casado con fillos Xornal medio estimado dos traballadores do agro (pts./día) Toma de conciencia, organización e conflicto Esto animará pouco a pouco o espíritu reivindicativo a través dun asociacionismo inicialmente violento e logo mais organizado a través dos primeiros movementos sindicais. Doc. 4/20 Petición dos obreiros ás Cortes no 1855, dentro da primeira folga xeral dese ano: Hace años que nuestra clase va caminando hacia la ruina. Los salarios menguan. El precio de los comestibles y el de las habitaciones es más alto. Las crisis industriales se suceden. Hemos de reducir de día en día el círculo de nuestras necesidades, mandar al taller a nuestras esposas, con prejuicio de la educación de nuestros hijos; sacrificar a estos a un trabajo prematuro. Os pedimos únicamente el libre ejercicio de un derecho: el derecho de asociarnos. Hoy se nos concede solo para favorecernos en los casos de enfermedad o de falta de trabajo: concédasenos en adelante para oponernos a las desmedidas exigencias de los dueños de los talleres, establecer de acuerdo con ellos tarifas de salarios, procurarnos los artículos de primera necesidad a bajo precio. Nuestros dolores son grandes. No solo no podemos cubrir nuestras primeras atenciones; trabajamos más de lo que consienten nuestras fuerzas y nuestra salud se altera; somos objeto de severos insultos. Otros, con ser menos penosa su carga y menos útiles, piden protección, condecoraciones, privilegios; nosotros, solo la universalización de un derecho, o, por mejor decir, la sanción de una libertad que está en nosotros.

20 169 Doc. 4/21.- UN CONFLICTO SOCIAL NA CORUÑA El País. Diario de Pontevedra, de 13 de diciembre de El lunes 7 del actual hubo un pronunciamiento de mujeres en la fábrica de la Palloza de esta ciudad. Parece que en lugar de los cigarros que antes se hacían en esta fábrica, están ahora ensayando la construcción de otros de diferente hechura y cuyas hojas van engomadas, suprimiéndoles los virginias o comunes, y los de capa habana o mixtos, y en vez de estos crearon un taller de pitillos con una máquina para picar el tabaco. Como ambas operaciones son nuevas, no se prestan ni acomodan a ellas las cigarreras, porque no saben hacerlos, tardando tanto en elaborarlos que a penas sacan la tercera parte del jornal que acostumbraban. Esto y lo poco satisfechas que están del director de la fábrica, las exasperó en términos que el expresado día 7, a cosa de las once de la mañana, se alborotaron aquellas cuatro mil mujeres, arremetiendo contra los jefes y empleados del establecimiento, destruyendo todo el tabaco picado, pitos y hoja que tuvieron a mano y el que hacía tiempo estaban elaborando, pisoteándolo y arrojándolo al mar, rompieron e hicieron pedazos las máquinas nuevas para picar el tabaco, y que se dice costaron catorce mil duros, tirándolas al mar, lo mismo que los muebles, papeles, libros de caja y efectos que hallaron en las habitaciones del director, y hasta la caja apareció fracturada y con la falta de dinero que incluía, que eran unos veintiocho mil reales. A poboación activa: condicións de vida, salario, vivenda e traballo na etapa da Restauración ( ) En contraste cos grupos sociais máis afortunados, poseedores de terras, rendas e capitais, a poboación asalariada desenvolve a súa actividade en condicións de dependencia. A distribución da poboación segue a amosar o atraso económico visto antes, polo predominio da poboación agraria e sen profesión. Doc. 4/22 Distribución da poboación empregada (homes en millóns) Ano Agricultura Industria Os empregados do sector público Agricultura 4,2 1,2 traballan con contratos máis ou menos estables, pero a actividade dos obreiros da industria e dos xornaleiros do campo resulta particularmente penosa, e polo tanto inestable. Así, as súas remuneracións só cubren os gastos elementais de alimentación e vivenda, e o traballador vive sometido a condicións de grande inseguridade, nas que o paro, os accidentes laborais, o traballo feminino e infantil, e as enfermedades son frecuentes. Doc. 4/23 Industria 1900 Metalurxia Construcción Téxtiles Transportes e comunicacións Comercio Servicio doméstico Total Total de poboación Doc. 4/24Niveis salariais do mundo obreiro no último cuarto do século XIX O salario medio non excede normalmente do preciso para a subsistencia, nun tempo e nun medio dados para que o obreiro poida vivir e reproducirse (1886) O salario do obreiro español é insuficiente para as necesidades precisas e inexcusables (1900). Hai un feito fundamental que explica a axitación obreira española e é o escasísimo valor do salario en España. O valor do salario depende do que se poida adquirir con el, e no noso país son moi poucas as cousas que un obreiro pode alcanzar co seu xornal

21 170 [...]. Tamén que en España, polo xeral, a desproporción entre os dividendos e os salarios é moito maior que en Europa; é dicir, que mentres que o obreiro español gaña menos que o promedio do obreiro europeo, o capitalista español gaña proporcionalmente máis que o promedio do capitalista europeo, non tanto polo seu talento de empresa como por unha abusiva protección do Estado. (1902) Distribución da poboación industrial (1900) Servicio doméstico 21% Minería 7% Metalurxia 5% Construcción 22% Comercio 24% Transportes e comunicacións 11% Téxtiles 10% anos salario semanal 18,35 18,56 17,26 14,78 20,23 15,97 índice ,14 94,05 80,54 110,24 87,02 coste da vida ,8 88,0 85,9 83,5 106,8 salario real ,3 106,8 93,7 132,0 81,4 Doc. 4/25 Descripción do barrio ferrolán de Esteiro cara a 1894 Barrio desventurado por más de un concepto; poco atendido de las autoridades, y mirado con desprecio por el resto de sus conciudadamos, es por estas razones, digno de ser tratado a parte, para ver si algún día le toca mejor suerte. De calles rectas, eso sí; algunas buenas como la de San Carlos, Taxonera y San Fernando; orientadas todas del O. al E., sensiblemente N.O. y S.E.; de entradas obstruidas si se exceptúan las tres primeras resulta, por tanto, nula su ventilación; poco bañadas por el sol, y por consiguiente lóbregas con alcantarillado muy deficiente bajo todos los conceptos pues careciendo de fondo y desnivel y siendo el cierre por la calle incompleto, la obstrucción perjudica más que favorece su salubridad; barrio el más populoso, prestándose el hacinamiento de sus habitantes a tristes reflexiones; barrio que cobija en su seno la clase más desventurada de la sociedad, como es la prostitución desvergonzada y callejera; barrio antiguo y no reformadas sus primitivas edificaciones, las casa son viejas, húmedas, con escasa luz y nula ventilación; de las ventanas cuelgan pingajos de toda especie, o bien prendas de vestir lavadas que se secan al aire extendidas sobre un bramante; sin letrinas en su mayoría, y con pozos negros, que de tales no tienen más que el nombre, o sin ellos que también los hay, almacenando sus moradores los desperdicios y las deyecciones en receptáculos que conducen en todas horas, a próximos huertos que generalmente cultivan, despidiendo un olor capaz de producir el vómito al transeúnte que tenga la desgracia de pasar a su lado. Doc. 4/26 A novela social e realista La espuma de Armando Palacio Valdés describe as condición de vida dos mineiros a fins do século XIX En otro tiempo los jornales eran un poco mayores; la alimentación era, por lo tanto, más sana y más abundante. Pero desde que los azogues han comenzado a bajar... no sé por qué causa (aquí bajó la voz y tosió) el salario, como es natural, sufrió igualmente una baja considerable. Han llegado al mínimum. Con lo que hoy ganan los mineros no se mueren materialmente de hambre en un día o en un mes; pero al cabo de cuatro o cinco años, sí.

22 171 La mayor parte de los que aquí sucumben son víctimas, en realidad, del hambre. Bien alimentados podrían resistir el hidrargirismo. Además, como los salarios son tan insuficientes, se ven precisados a dedicar a sus hijos, cuando a penas tienen ocho o diez años, a estos trabajos peligrosos (porque todos lo son cuando se anda sobre mercurio). Los niños, por su menor resistencia orgánica, son los que primero se intoxican. Perecen muchos, y los que consiguen salvar, a los veinte años son viejos. Organización e conflictividade social no medio urbano A influencia da I Internacional de 1864 únese en España ó activismo revolucionario do Sexenio, favorecendo un intenso movemento obreiro que se traduce na multiplicación de asociacións, para conseguir, a través de reivindicacións laborais, melloras sustanciais do seu nivel de vida. O movemento internacional será máis forte nas zonas con estructura industrial consolidada, coma o caso de Cataluña e o País Basco, onde se desenvolven tanto as ideoloxías anarquistas coma as socialistas. Doc. 4/27 La Ilustración Española y Americana recolle escenas das loitas obreiras e da súa represión GRABADO DE LA ILUSTRACIÓN ESPAÑOLA Y AMERICANA DE MATERIAIS, P. 133 Doc. 3/59 Conflictividade laboral na cidade de Vigo na década de 1890 Años Salario Red. horario Asociación Varias y desconocidas Duración Total Días Días Horas Días Días Días 10 Estas tendencias serán as que apoien os movementos de protesta, pretendendo a segunda o acceso ó poder político, mentres os anarquistas aspiran, sen máis, a destruilo. A mellor organizada das dúas agrupacións será a socialista que, en 1888, crea o seu brazo sindical: a Unión General de Trabajadores (UGT).

23 172 Índice xeral de prezos ó consumo entre 1874 e 1930 (1913 = 100) Como contrapunto do espírito socialista e anarquista, desde os anos sesenta certas forzas sociais procuran utilizar a relixión como escudo contra a revolución. Estes grupos veranse reforzados ideolóxicamente pola publicación da encíclica Rerum novarum en 1891, que supón un claro intento de deseñar un programa social católico. Doc.4 4/29 1A finalidade dos sindicatos católicos, El Fin principal de los Círculos Obreros católicos es el remediar la apostasía de las masas, del individuo y de las naciones, ya que el origen principal del socialismo y anarquismo es la apostasía de la religión católica del individuo y de las naciones, es el haber sustituido a la doctrina infalible de Jesucristo la falible razón del hombre. Pues bien, la nota característica de los Círculos es la Religión Católica; su fin principal es el religioso, que consiste en conservar, arraigar y propagar las creencias religiosas, católicas, apostólicas y romanas. 2.- El segundo fin es la agrupación gremial, como remedio contra el individualismo [...] Es preciso demostrar a patronos y obreros que solamente en la asociación y o en la agremiación de los mismos se halla la sólida solución en la contienda actual entre obreros y patronos. Para aumentar el salario de los obreros se instituyen los gremios y los jurados mixtos para que determinen las tarifas de los jornales. Para aliviar al pobre obrero en sus enfermedades y demás penalidades se instituyen en las corporaciones gremiales: 1º el socorro mutuo bajo la base de la mutualidad; 2º seguros contra los accidentes, o sea, caja de inválidos. 3º Cajas de retiro para los ancianos. Creemos que el Estado deberá también contribuir en algo para dichas cajas. Mediante las escuelas de adultos y del Patronato y las bibliotecas consigue el Círculo Católico hacer más instruidos a los jóvenes aprendices y más hábiles en sus respectivos oficios a los obreros.

Nro. 01 Septiembre de 2011

Nro. 01 Septiembre de 2011 SOL Cultura La Tolita, de 400 ac. a 600 dc. En su representación se sintetiza toda la mitología ancestral del Ecuador. Trabajado en oro laminado y repujado. Museo Nacional Banco Central del Ecuador Dirección

Διαβάστε περισσότερα

La experiencia de la Mesa contra el Racismo

La experiencia de la Mesa contra el Racismo La experiencia de la Mesa contra el Racismo Informe Di icultad para identi icarse como discriminado Subsistencia de mecanismos individuales para enfrentar el racismo Las propuestas de las organizaciones

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1 ης ΣΕΛΙΔΑΣ KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ

ΑΡΧΗ 1 ης ΣΕΛΙΔΑΣ KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΑΡΧΗ 1 ης ΣΕΛΙΔΑΣ KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ Α. Να αποδώσετε στο τετράδιό σας στην ελληνική γλώσσα το παρακάτω κείμενο,

Διαβάστε περισσότερα

TRIGONOMETRIA. hipotenusa L 2. hipotenusa

TRIGONOMETRIA. hipotenusa L 2. hipotenusa TRIGONOMETRIA. Calcular las razones trigonométricas de 0º, º y 60º. Para calcular las razones trigonométricas de º, nos ayudamos de un triángulo rectángulo isósceles como el de la figura. cateto opuesto

Διαβάστε περισσότερα

Escenas de episodios anteriores

Escenas de episodios anteriores Clase 09/10/2013 Tomado y editado de los apuntes de Pedro Sánchez Terraf Escenas de episodios anteriores objetivo: estudiar formalmente el concepto de demostración matemática. caso de estudio: lenguaje

Διαβάστε περισσότερα

Análisis de las Enneadas de Plotino. Gonzalo Hernández Sanjorge A Parte Rei 20

Análisis de las Enneadas de Plotino. Gonzalo Hernández Sanjorge A Parte Rei 20 Análisis de las Enneadas de Plotino, Tratado Cuarto de la Enneada Primera Acerca de la felicidad1 Gonzalo Hernández Sanjorge La felicidad vinculada al vivir bien: la sensación y la razón. Identificar qué

Διαβάστε περισσότερα

IV FESTIVAL LEA. Concurso entre escuelas de aprendizaje del español

IV FESTIVAL LEA. Concurso entre escuelas de aprendizaje del español IV FESTIVAL LEA El IV Festival Iberoamericano Literatura En Atenas, organizado por la revista Cultural Sol Latino, el Instituto Cervantes de Atenas y la Fundación María Tsakos, dura este año dos semanas:

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ελληνικά-ισπανικά

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ελληνικά-ισπανικά Ευχές : Γάμος Συγχαρητήρια. Σας ευχόμαστε όλη την ευτυχία του κόσμου. Felicitaciones. Les deseamos a ambos toda la felicidad del mundo. νιόπαντρο ζευγάρι Θερμά συγχαρητήρια για τους δυο σας αυτήν την ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

Nro. 13 - Agosto de 2013

Nro. 13 - Agosto de 2013 SOL Cultura La Tolita, de 400 ac. a 600 dc. En su representación se sintetiza toda la mitología ancestral del Ecuador. Trabajado en oro laminado y repujado. Museo Nacional Banco Central del Ecuador Dirección

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα της Έκθεσης για την Ελλάδα

Συμπεράσματα της Έκθεσης για την Ελλάδα Συμπεράσματα της Έκθεσης για την Ελλάδα Conclusiones del Informe sobre Grecia Πρόγραμμα INVOLVE (DG EMPLOYMENT-VS/2015/0379). Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Διαβάστε περισσότερα

90 LIBERTAS SEGUNDA ÉPOCA. Introducción: La necesidad de una Reforma Institucional

90 LIBERTAS SEGUNDA ÉPOCA. Introducción: La necesidad de una Reforma Institucional 1 3 - - Abstract - - - 90 LIBERTAS SEGUNDA ÉPOCA Introducción: La necesidad de una Reforma Institucional - - - - - - - - - UNA PROPUESTA DE REFORMA MONETARIA PARA ARGENTINA 91 1 políticas establecidas

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ: ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ισπανικά για τον τουρισμό(α1-α2) Συγγραφέας: Δημήτρης Ε. Φιλιππής

Διαβάστε περισσότερα

Física P.A.U. VIBRACIÓNS E ONDAS 1 VIBRACIÓNS E ONDAS

Física P.A.U. VIBRACIÓNS E ONDAS 1 VIBRACIÓNS E ONDAS Física P.A.U. VIBRACIÓNS E ONDAS 1 VIBRACIÓNS E ONDAS PROBLEMAS M.H.S.. 1. Dun resorte elástico de constante k = 500 N m -1 colga unha masa puntual de 5 kg. Estando o conxunto en equilibrio, desprázase

Διαβάστε περισσότερα

RV 1909 RV 1960. Texto Bizantino Interlineal Griego - Español. Libro: Lucas

RV 1909 RV 1960. Texto Bizantino Interlineal Griego - Español. Libro: Lucas Lc 1 (1:1) επειδηπερ Puesto que πολλοι muchos επεχειρησαν pusieron en mano αναταξασθαι poner en orden διηγησιν relato περι acerca de/(sobre)/(por) των los πεπληροφορηµενων han sido plenamente persuadidos

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΡΧΗ ΣΕΛΙ ΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Πέμπτη, 16 Ιουνίου 2011 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Financiado por la Unión Europea

Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Financiado por la Unión Europea Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Financiado por la Unión Europea Οι αγορές, οι συγχωνεύσεις και οι αναδιαρθρώσεις είναι φαινόμενα που απαντώνται συχνά τόσο σε εθνικό όσο και διεθνές επίπεδο.

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο λογοτεχνικής μετάφρασης: Cruzando fronteras Συντονισμός: Κωνσταντίνος Παλαιολόγος. Armando Quintero Αρμάντο Κιντέρο

Εργαστήριο λογοτεχνικής μετάφρασης: Cruzando fronteras Συντονισμός: Κωνσταντίνος Παλαιολόγος. Armando Quintero Αρμάντο Κιντέρο Εργαστήριο λογοτεχνικής μετάφρασης: Cruzando fronteras Συντονισμός: Κωνσταντίνος Παλαιολόγος Αθήνα, 19 Μαρτίου 2013 Armando Quintero Αρμάντο Κιντέρο Un lugar en el bosque Κάπου στο δάσος Lobo Abuelo cuenta

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΗ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3)

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΗ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3) ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΗ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3) Α. Να αποδώσετε στο τετράδιό σας στην ελληνική γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Frases: Personal Buenos deseos Español-Griego

bab.la Frases: Personal Buenos deseos Español-Griego Buenos deseos : Matrimonio Felicitaciones. Les deseamos a ambos toda la felicidad del mundo. Συγχαρητήρια. Σας ευχόμαστε όλη την ευτυχία του κόσμου. Se usa al felicitar a una pareja de recién casados Felicitaciones

Διαβάστε περισσότερα

Vocabulario unidad 4: La casa

Vocabulario unidad 4: La casa Αγγελία, η: anuncio Ανακαινισμένος, η, ο: renovado Ανεμιστήρα, η: ventilador Άνετος, η, ο: cómodo Αποθήκη, η: almacén, trastero Απορροφητήρας, ο: extractor Αριθμός, ο: número Ασανσέρ, το: ascensor Αυλή,

Διαβάστε περισσότερα

LUGARES XEOMÉTRICOS. CÓNICAS

LUGARES XEOMÉTRICOS. CÓNICAS LUGARES XEOMÉTRICOS. CÓNICAS Páxina REFLEXIONA E RESOLVE Cónicas abertas: parábolas e hipérboles Completa a seguinte táboa, na que a é o ángulo que forman as xeratrices co eixe, e, da cónica e b o ángulo

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΡΧΗ ΣΕΛΙ ΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου 2011

Διαβάστε περισσότερα

FUNCIONES Y FÓRMULAS TRIGONOMÉTRICAS

FUNCIONES Y FÓRMULAS TRIGONOMÉTRICAS 5 FUNCIONES Y FÓRMULAS TRIGONOMÉTRICAS Página PARA EMPEZAR, REFLEXIONA Y RESUELVE. Aunque el método para resolver las siguientes preguntas se sistematiza en la página siguiente, puedes resolverlas ahora:

Διαβάστε περισσότερα

Compra y Venta de divisas negociadas en el país por el Sistema Financiero privado

Compra y Venta de divisas negociadas en el país por el Sistema Financiero privado Compra y Venta de divisas negociadas en el país por el Sistema Financiero privado SUBGERENCIA DE PROGRAMACIÓN Y REGULACIÓN DIRECCIÓN NACIONAL DE SÍNTESIS MACROECONÓMICA www.bce.ec Nro. 22 Primer trimestre

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ REPÚBLICA HELÉNICA MINISTERIO DE FINANZAS

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ REPÚBLICA HELÉNICA MINISTERIO DE FINANZAS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ HELLENIC REPUBLIC MINISTRY OF FINANCE REPÚBLICA HELÉNICA MINISTERIO DE FINANZAS 1ο αντίγραφο για την Ελληνική Φορολογική Αρχή 1 st copy for the Hellenic Tax Authority

Διαβάστε περισσότερα

KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ

KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ Α. Να αποδώσετε στο τετράδιό σας στην ελληνική γλώσσα το παρακάτω κείμενο, προσδίδοντάς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΗΤΑ. Innovación y simplicidad

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΗΤΑ. Innovación y simplicidad pro ima pro ima Innovación y simplicidad PROXIMA es la última innovación de Serrature Meroni, un producto diseñado tanto para aquellos que ya disponen de un pomo PremiApri Meroni en su puerta, como para

Διαβάστε περισσότερα

Los Determinantes y los Pronombres

Los Determinantes y los Pronombres Los Determinantes y los Pronombres Englobamos dentro de los determinantes al artículo y a todos los adjetivos determinativos (demostrativos, posesivos, numerales, indefinidos, interrogativos y exclamativos).

Διαβάστε περισσότερα

YANNIS RITSOS LA CASA MUERTA. traducción del griego de selma ancira. barcelona 2009. acantilado

YANNIS RITSOS LA CASA MUERTA. traducción del griego de selma ancira. barcelona 2009. acantilado YANNIS RITSOS LA CASA MUERTA traducción del griego de selma ancira barcelona 2009 acantilado título original Το νεκρό σπίτι Publicado por: acantilado Quaderns Crema, S. A. U. Muntaner, 462-08006 Barcelona

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΡΧΗ ΣΕΛΙ ΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Τετάρτη, 18 Σεπτεμβρίου 2013 ΟΔΗΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

TEMA 6.- BIOMOLÉCULAS ORGÁNICAS IV: ÁCIDOS NUCLEICOS

TEMA 6.- BIOMOLÉCULAS ORGÁNICAS IV: ÁCIDOS NUCLEICOS TEMA 6.- BIMLÉCULAS RGÁNICAS IV: ÁCIDS NUCLEICS A.- Características generales de los Ácidos Nucleicos B.- Nucleótidos y derivados nucleotídicos El esqueleto covalente de los ácidos nucleicos: el enlace

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΡΧΗ ΣΕΛΙ ΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Πέμπτη, 16 Ιουνίου 2011 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: συγκρότηση Επιτροπής για την επιλογή ελευθέρων βοηθηµάτων Ισπανικής γλώσσας

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: συγκρότηση Επιτροπής για την επιλογή ελευθέρων βοηθηµάτων Ισπανικής γλώσσας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί

Διαβάστε περισσότερα

PAU XUÑO 2010 FÍSICA

PAU XUÑO 2010 FÍSICA PAU XUÑO 1 Cóigo: 5 FÍSICA Puntuación máxima: Cuestións 4 puntos (1 caa cuestión, teórica ou practica) Problemas 6 puntos (1 caa apartao) Non se valorará a simple anotación un ítem como solución ás cuestións;

Διαβάστε περισσότερα

Αιτήσεις Συνοδευτική Επιστολή

Αιτήσεις Συνοδευτική Επιστολή - Εισαγωγή Αξιότιμε κύριε, Επίσημη επιστολή, αρσενικός αποδέκτης, όνομα άγνωστο Αξιότιμη κυρία, Επίσημη επιστολή, θηλυκός αποδέκτης, όνομα άγνωστο Αξιότιμε κύριε/ κυρία, Distinguido Señor: Distinguida

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ (1): a, de, en, desde, desde hace/hacía

ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ (1): a, de, en, desde, desde hace/hacía 27 ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ (1): a, de, en, desde, desde hace/hacía Οι προθέσεις χρησιμοποιούνται για να συνδέσουν λέξεις ή φράσεις και δηλώνουν κάποια επιρρηματική σχέση. Είναι άκλιτες λέξεις και μπαίνουν πριν από ονόματα,

Διαβάστε περισσότερα

Tema de aoristo. Morfología y semántica

Tema de aoristo. Morfología y semántica Tema de aoristo Morfología y semántica El verbo politemático Cada verbo griego tiene 4 temas principales. La diferencia semántica entre ellos es el aspecto, no el tiempo. Semántica de los temas verbales

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΥ 39 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΥ Η οριστική παρακειμένου (pretérito perfecto de indicativo) σχηματίζεται με την οριστική ενεστώτα του βοηθητικού ρήματος haber και τη μετοχή του ρήματος. Ενεστώτας του ρήματος HABER

Διαβάστε περισσότερα

La información local y comunitaria: Servicios, desarrollo y posibilidades de trabajo en red

La información local y comunitaria: Servicios, desarrollo y posibilidades de trabajo en red La información local y comunitaria: Servicios, desarrollo y posibilidades de trabajo en red ESPARTA 3 de Junio de 2005 María Ramona Domínguez Sanjurjo Biblioteca Pública del Estado Casa de las Conchas

Διαβάστε περισσότερα

Panel lateral/de esquina de la Synergy. Synergy πλαϊνή σταθερή πλευρά τετράγωνης καμπίνας. Rohová/boční zástěna Synergy

Panel lateral/de esquina de la Synergy. Synergy πλαϊνή σταθερή πλευρά τετράγωνης καμπίνας. Rohová/boční zástěna Synergy Instrucciones de instalación Suministrar al usuario ADVERTENCIA! Este producto pesa más de 19 kg, puede necesitarse ayuda para levantarlo Lea con atención las instrucciones antes de empezar la instalación.

Διαβάστε περισσότερα

Puerta corredera de la Synergy Synergy Συρόμενη πόρτα Posuvné dveře Synergy Porta de correr da Synergy

Puerta corredera de la Synergy Synergy Συρόμενη πόρτα Posuvné dveře Synergy Porta de correr da Synergy Instrucciones de instalación Suministrar al usuario ADVERTENCIA! Este producto pesa más de 19 kg, puede necesitarse ayuda para levantarlo Lea con atención las instrucciones antes de empezar la instalación.

Διαβάστε περισσότερα

S1301005 A REACCIÓN EN CADEA DA POLIMERASA (PCR) NA INDUSTRIA ALIMENTARIA EXTRACCIÓN DO ADN EXTRACCIÓN DO ADN CUANTIFICACIÓN. 260 280 260/280 ng/µl

S1301005 A REACCIÓN EN CADEA DA POLIMERASA (PCR) NA INDUSTRIA ALIMENTARIA EXTRACCIÓN DO ADN EXTRACCIÓN DO ADN CUANTIFICACIÓN. 260 280 260/280 ng/µl CUANTIFICACIÖN 26/VI/2013 S1301005 A REACCIÓN EN CADEA DA POLIMERASA (PCR) NA INDUSTRIA ALIMENTARIA - ESPECTROFOTÓMETRO: Cuantificación da concentración do ADN extraido. Medimos a absorbancia a dúas lonxitudes

Διαβάστε περισσότερα

Taller de cultura TALLER DE LITERATURA

Taller de cultura TALLER DE LITERATURA Taller de cultura TALLER DE LITERATURA Literatura Argentina del s. XX Lo fantástico como elemento inherente a la literatura argentina del s. XX Qué es la literatura fantástica argentina? «Ya Buenos Aires,

Διαβάστε περισσότερα

As Mareas INDICE. 1. Introducción 2. Forza das mareas 3. Por que temos dúas mareas ó día? 4. Predición de marea 5. Aviso para a navegación

As Mareas INDICE. 1. Introducción 2. Forza das mareas 3. Por que temos dúas mareas ó día? 4. Predición de marea 5. Aviso para a navegación As Mareas INDICE 1. Introducción 2. Forza das mareas 3. Por que temos dúas mareas ó día? 4. Predición de marea 5. Aviso para a navegación Introducción A marea é a variación do nivel da superficie libre

Διαβάστε περισσότερα

Compra y Venta de divisas negociadas en el país por el Sistema Financiero privado

Compra y Venta de divisas negociadas en el país por el Sistema Financiero privado Compra y Venta de divisas negociadas en el país por el Sistema Financiero privado SUBGERENCIA DE PROGRAMACIÓN Y REGULACIÓN DIRECCIÓN NACIONAL DE SÍNTESIS MACROECONÓMICA www.bce.ec Nro. 20 Cuarto Trimestre

Διαβάστε περισσότερα

GB PT ES IT GR. La linea Lifestyle sono pavimenti in legno che presentano la giusta bilancia del pavimento e dell arredamento moderno.

GB PT ES IT GR. La linea Lifestyle sono pavimenti in legno che presentano la giusta bilancia del pavimento e dell arredamento moderno. a m s t e r d a m v i e n n a l o n d o n p a r i s m o s c o w d u b l i n m i l a n c o p e n h a g e n g e n e v a a t h e n s b a r c e l o n a r e y k j a v i c k i e v GB PT ES IT GR Lifestyle is

Διαβάστε περισσότερα

MARKSCHEME BARÈME DE NOTATION ESQUEMA DE CALIFICACIÓN

MARKSCHEME BARÈME DE NOTATION ESQUEMA DE CALIFICACIÓN IB DIPLOMA PROGRAMME PROGRAMME DU DIPLÔME DU BI PROGRAMA DEL DIPLOMA DEL BI M06/2/ABMGR/SP1/GRE/TZ0/XX/M MARKSCHEME BARÈME DE NOTATION ESQUEMA DE CALIFICACIÓN May / mai / mayo 2006 MODERN GREEK / GREC

Διαβάστε περισσότερα

Ισπανικά Μέση Γενική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο

Ισπανικά Μέση Γενική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα Ισπανικά Μέση ενική Εκπαίδευση Εργαλείo Διαδίκτυο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Συνέλευση Κανονικών Ορθοδόξων Επισκόπων Λατινικής Αμερικής. Γενική Γραμματεία ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συνέλευση Κανονικών Ορθοδόξων Επισκόπων Λατινικής Αμερικής. Γενική Γραμματεία ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Συνέλευση Κανονικών Ορθοδόξων Επισκόπων Λατινικής Αμερικής Γενική Γραμματεία ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη» Μτ 28, 19 Συνήλθεν άπó τής 20ης έως 23ης Ιανουαρίου άρξαμένου έτους, είς

Διαβάστε περισσότερα

Física e química 4º ESO. As forzas 01/12/09 Nome:

Física e química 4º ESO. As forzas 01/12/09 Nome: DEPARTAMENTO DE FÍSICA E QUÍMICA Problemas Física e química 4º ESO As forzas 01/12/09 Nome: [6 Ptos.] 1. Sobre un corpo actúan tres forzas: unha de intensidade 20 N cara o norte, outra de 40 N cara o nordeste

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΡΙΣΤΕΣ ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ ΚΑΙ ΑΟΡΙΣΤΑ ΕΠΙΘΕΤΑ (1)

ΑΟΡΙΣΤΕΣ ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ ΚΑΙ ΑΟΡΙΣΤΑ ΕΠΙΘΕΤΑ (1) 16 ΑΟΡΙΣΤΕΣ ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ ΚΑΙ ΑΟΡΙΣΤΑ ΕΠΙΘΕΤΑ (1) Οι αόριστες αντωνυμίες επιτελούν τη λειτουργία της αντικατάστασης, χρησιμοποιούνται δηλαδή αντί του ονόματος. Τα αόριστα επίθετα συνοδεύουν πάντα ένα ουσιαστικό

Διαβάστε περισσότερα

GUERRA CIVIL E FRANQUISMO ( ) 316 O CONTEXTO INTERNACIONAL

GUERRA CIVIL E FRANQUISMO ( ) 316 O CONTEXTO INTERNACIONAL GUERRA CIVIL E FRANQUISMO (1936-1975) 316 O CONTEXTO INTERNACIONAL A II Guerra Mundial (1939-1945) condicionou as relacións internacionais de España debido ó progresivo illamento ó que se viu sometido

Διαβάστε περισσότερα

PREPARACIÓN EN LA ESCUELA LIBRO DEL PROFESOR PARA EL EXAMEN PREPARÁNDONOS PARA EL NIVEL A (A1&A2) EXAMEN DE ESPAÑOL

PREPARACIÓN EN LA ESCUELA LIBRO DEL PROFESOR PARA EL EXAMEN PREPARÁNDONOS PARA EL NIVEL A (A1&A2) EXAMEN DE ESPAÑOL A PREPARACIÓN PARA EL EXAMEN EN LA ESCUELA PREPARÁNDONOS PARA EL NIVEL A (&) EXAMEN DE ESPAÑOL LIBRO DEL PROFESOR Το έντυπο αυτό δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης: «Διαφοροποιημένες και Διαβαθμισμένες

Διαβάστε περισσότερα

Lípidos. Clasificación

Lípidos. Clasificación Lípidos Son compuestos encontrados en organismos vivos, generalmente solubles en solventes orgánicos e insolubles en agua. Clasificación Propiedades físicas aceites grasas Estructura simples complejos

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.1.2014 COM(2013) 942 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρέπει να λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο της επιτροπής σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Black and White, an innovation in wooden flooring.

Black and White, an innovation in wooden flooring. a m s t e r d a m v i e n n a l o n d o n p a r i s m o s c o w d u b l i n m i l a n c o p e n h a g e n g e n e v a a t h e n s b a r c e l o n a r e y k j a v i c k i e v GB PT ES IT GR Black and White,

Διαβάστε περισσότερα

TEST DE INDEPENDENCIA EN SERIES TEMPORALES

TEST DE INDEPENDENCIA EN SERIES TEMPORALES TEST DE INDEPENDENCIA EN SERIES TEMPORALES Titulación: Doctorado en Tecnologías Industriales Alumno/a: Salvador Vera Nieto Director/a/s: José Salvador Cánovas Peña Antonio Guillamón Frutos Cartagena, 10

Διαβάστε περισσότερα

preguntas arredor do ALZHEIMER

preguntas arredor do ALZHEIMER preguntas arredor do ALZHEIMER PRESENTACIÓN A enfermidade de Alzheimer produce unha grave deterioración na vida do individuo que leva con frecuencia a unha dependencia total e absoluta do enfermo coas

Διαβάστε περισσότερα

Uso e transformación da enerxía

Uso e transformación da enerxía Educación secundaria para persoas adultas Ámbito científico tecnolóxico Educación a distancia semipresencial Módulo 4 Unidade didáctica 5 Uso e transformación da enerxía Páxina 1 de 50 Índice 1. Introdución...3

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 55 ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Οι δευτερεύουσες χρονικές προτάσεις φανερώνουν πότε γίνεται αυτό που δηλώνεται στην κύρια πρόταση: Te llamaré cuando pueda Cuando pueda, te llamaré es correcta la partición

Διαβάστε περισσότερα

HOLA Ή ΤΙΠΟΤΑ ; de perlas lingüísticas y lindezas semejantes: el caso de los Falsos Amigos.

HOLA Ή ΤΙΠΟΤΑ ; de perlas lingüísticas y lindezas semejantes: el caso de los Falsos Amigos. Δρ. Ελένη Λεονταρίδη / Dra. Eleni Leontaridi Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών Παν/μίου Αθηνών / Centro de Idiomas de la Univ. de Atenas Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Universidad Abierta de Grecia HOLA Ή ΤΙΠΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΡΧΗ ΣΕΛΙ ΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Παρασκευή, 22 Ιουνίου 2012 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΣΗΦΙΝΑ ΜΑΥΡΟΥ. Ευριπίδου 6, Β. Πόλος Καϊμακλί, 1025 Λευκωσία E-mail: josefina.mavrou@gmail.com Τηλ.: 99309962

ΙΩΣΗΦΙΝΑ ΜΑΥΡΟΥ. Ευριπίδου 6, Β. Πόλος Καϊμακλί, 1025 Λευκωσία E-mail: josefina.mavrou@gmail.com Τηλ.: 99309962 ΙΩΣΗΦΙΝΑ ΜΑΥΡΟΥ Ευριπίδου 6, Β. Πόλος Καϊμακλί, 1025 Λευκωσία E-mail: josefina.mavrou@gmail.com Τηλ.: 99309962 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Διδακτορικός Τίτλος (PhD). Παιδαγωγικό Τμήμα, Τομέας Κοινωνικής Εκπαίδευσης. Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Ισπανικά Κίνητρα για φοιτητές Επιστημών.

Ισπανικά Κίνητρα για φοιτητές Επιστημών. Ισπανικά Κίνητρα για φοιτητές Επιστημών. Antonio Torres Jesús Gil. Colegio de Santo Tomás Villanueva, CECE. Γρανάδα ajtorresgil@agustinosgranada.es Αφηρημένο Σε αυτή την εργασία, πρόκειται να προβεί σε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ KAI ΤΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ KAI ΤΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ ΑΡΧΗ ΣΕΛΙ ΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 20 Ιουνίου 2013 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

FORMULARIO DE ELASTICIDAD

FORMULARIO DE ELASTICIDAD U. D. Resistencia de Mateiales, Elasticidad Plasticidad Depatamento de Mecánica de Medios Continuos Teoía de Estuctuas E.T.S. Ingenieos de Caminos, Canales Puetos Univesidad Politécnica de Madid FORMULARIO

Διαβάστε περισσότερα

EURÍPIDES TRAGEDIAS I EL CÍCLOPE ALCESTIS MEDEA LOS HERACLIDAS HIPÓLITO ANDRÓMACA HÉCUBA

EURÍPIDES TRAGEDIAS I EL CÍCLOPE ALCESTIS MEDEA LOS HERACLIDAS HIPÓLITO ANDRÓMACA HÉCUBA EURÍPIDES MEDEA M e d e a 1 EURÍPIDES TRAGEDIAS I EL CÍCLOPE ALCESTIS MEDEA LOS HERACLIDAS HIPÓLITO ANDRÓMACA HÉCUBA INTRODUCCIÓN GENERAL DE CARLOS GARCÍA GUAL INTRODUCCIONES, TRADUCCIÓN Y NOTAS DE ALBERTO

Διαβάστε περισσότερα

KIT DE DRENAJE DE CONDENSADOS

KIT DE DRENAJE DE CONDENSADOS KIT DE DRENAJE DE CONDENSADOS Estas instrucciones forman parte integrante del manual que acompaña el aparato en el cual está instalado este Kit. Este manual se refiere a ADVERTENCIAS GENERALES y REGLAS

Διαβάστε περισσότερα

REPÚBLICA DE ANGOLA EMBAIXADA DA REPÚBLICA DE ANGOLA NA GRÉCIA DIPLOMÁTICO OFICIAL ORDINÁRIO ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗ

REPÚBLICA DE ANGOLA EMBAIXADA DA REPÚBLICA DE ANGOLA NA GRÉCIA DIPLOMÁTICO OFICIAL ORDINÁRIO ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗ REPÚBLICA DE ANGOLA EMBAIXADA DA REPÚBLICA DE ANGOLA NA GRÉCIA PEDIDO DE VISTO ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΒΙΖΑ FOTO ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ DIPLOMÁTICO OFICIAL ORDINÁRIO ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗ TRÂNSITO TRABALHO F. RESIDÊNCIA

Διαβάστε περισσότερα

Gonzalo Hernández Sanjorge

Gonzalo Hernández Sanjorge Análisis de las Enneadas de Plotino. Tratado Segundo de la Enneada Primera Acerca de las virtudes 1 Gonzalo Hernández Sanjorge La virtud como forma de semejanza con la divinidad. En este tratado Plotino

Διαβάστε περισσότερα

Τραγwδούμενα. EDICIÓN CRÍTICA, TRADUCCIÓN Y COMENTARIO DE LOS FRAGMENTOS ATRIBUIDOS A ASCLEPÍADES DE TRAGILO

Τραγwδούμενα. EDICIÓN CRÍTICA, TRADUCCIÓN Y COMENTARIO DE LOS FRAGMENTOS ATRIBUIDOS A ASCLEPÍADES DE TRAGILO Tesis doctoral Τραγwδούμενα. EDICIÓN CRÍTICA, TRADUCCIÓN Y COMENTARIO DE LOS FRAGMENTOS ATRIBUIDOS A ASCLEPÍADES DE TRAGILO Nereida Villagra Hidalgo Τραγῳδούμενα. EDICIÓN CRÍTICA, TRADUCCIÓN Y COMENTARIO

Διαβάστε περισσότερα

OS PRONOMES RELATIVO INTERROGATIVOS E INDEFINIDOS SINTAXE DA ORACIÓN DE RELATIVO. O INFINITIVO E A SÚA SINTAXE.

OS PRONOMES RELATIVO INTERROGATIVOS E INDEFINIDOS SINTAXE DA ORACIÓN DE RELATIVO. O INFINITIVO E A SÚA SINTAXE. EPAPU OURENSE GREGO 1º BACHARELATO CURSO 2008-09 1 GREGO 1º BACHARELATO 11º QUINCENA OS PRONOMES RELATIVO INTERROGATIVOS E INDEFINIDOS SINTAXE DA ORACIÓN DE RELATIVO. O INFINITIVO E A SÚA SINTAXE. 1º.-

Διαβάστε περισσότερα

HOLA Ή ΤΙΠΟΤΑ ; de perlas lingüísticas y lindezas semejantes: el caso de los Falsos Amigos.

HOLA Ή ΤΙΠΟΤΑ ; de perlas lingüísticas y lindezas semejantes: el caso de los Falsos Amigos. HOLA Ή ΤΙΠΟΤΑ ; de perlas lingüísticas y lindezas semejantes: el caso de los Falsos Amigos. Δρ. Ελένη Λεονταρίδη / Dra. Eleni Leontaridi Μέλος ΕΕΔΙΠ Ισπανικής γλώσσας, Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών Παν/μίου

Διαβάστε περισσότερα

Antonio Agustín Gómez Gómez Biblioteca Provincial de Huelva

Antonio Agustín Gómez Gómez Biblioteca Provincial de Huelva Proyectos y servicios innovadores en la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía Καινοτόμα προγράμματα και υπηρεσίες στο Δίκτυο Δημοσίων Βιβλιοθηκών της Ανδαλουσίας Antonio Agustín Gómez Gómez Biblioteca

Διαβάστε περισσότερα

OBRAS COM PLETAS DE A R ISTO TELES POETICA. Versión directa, introducción y notas. por «1. Dr. Juan David García Bacca

OBRAS COM PLETAS DE A R ISTO TELES POETICA. Versión directa, introducción y notas. por «1. Dr. Juan David García Bacca OBRAS COM PLETAS DE A R ISTO TELES POETICA Versión directa, introducción y notas por «1 Dr. Juan David García Bacca Profesor de Filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México BIBLIOTHECA SCRIPTORUM

Διαβάστε περισσότερα

TEORÍA DE XEOMETRÍA. 1º ESO

TEORÍA DE XEOMETRÍA. 1º ESO TEORÍA DE XEOMETRÍA. 1º ESO 1. CORPOS XEOMÉTRICOS No noso entorno observamos continuamente obxectos de diversas formas: pelotas, botes, caixas, pirámides, etc. Todos estes obxectos son corpos xeométricos.

Διαβάστε περισσότερα

18 MΑΡΤΙΟΥ 2012 / TERCER DOMINGO DE LA CUARESMA ΚΥΡΙΑΚΗ Γ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ( ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ

18 MΑΡΤΙΟΥ 2012 / TERCER DOMINGO DE LA CUARESMA ΚΥΡΙΑΚΗ Γ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ( ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ Nuestra Iglesia 18 MΑΡΤΙΟΥ 2012 / TERCER DOMINGO DE LA CUARESMA ΚΥΡΙΑΚΗ Γ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ( ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ ) Τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Κυρίλλου, Ἀρχιεπισκόπου Ἱεροσολύμων. Ἑωθινὸν Ζ ἦχος βαρὺς + Apolitikion

Διαβάστε περισσότερα

ACTIVIDADES INICIALES

ACTIVIDADES INICIALES Solucionario Trigonometría ACTIVIDADES INICIALES.I. En una recta r hay tres puntos: A, B y C, que distan, sucesivamente, y cm. Por esos puntos se trazan rectas paralelas que cortan otra, s, en M, N y P.

Διαβάστε περισσότερα

FÍSICA. = 4π 10-7 (S.I.)).

FÍSICA. = 4π 10-7 (S.I.)). 22 FÍSICA Elixir e desenvolver un problema e/ou cuestión de cada un dos bloques. O bloque de prácticas só ten unha opción. Puntuación máxima: Problemas, 6 puntos (1 cada apartado). Cuestións, 4 puntos

Διαβάστε περισσότερα

KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΥΤΕΡΑ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ ΤΡΕΙΣ (3)

KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΥΤΕΡΑ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ ΤΡΕΙΣ (3) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΥΤΕΡΑ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ ΤΡΕΙΣ (3) Α. Να αποδώσετε στο τετράδιό σας στην ελληνική γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΕΊΝΑΙ Η ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2002/14; QUÉ ES LA DIRECTIVA 2002/14?

ΤΙ ΕΊΝΑΙ Η ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2002/14; QUÉ ES LA DIRECTIVA 2002/14? 1 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Η ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2002/14 ΚΑΙ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ INFORMACIÓN Y CONSULTA LA DIRECTIVA COMUNITARIA 2002/14 Y SU TRANSPOSICIÓN AL DERECHO GRIEGO Παναγιώτης Κατσαμπάνης

Διαβάστε περισσότερα

Análisis de las Eneadas de Plotino, Gonzalo Hernández Sanjorge

Análisis de las Eneadas de Plotino, Gonzalo Hernández Sanjorge Análisis de las Eneadas de Plotino, Gonzalo Hernández Sanjorge Tratado Primero de la Eneada I Acerca de o que son los seres vivos y el ser humano 1 De dónde provienen las pasiones? Esa es la pregunta de

Διαβάστε περισσότερα

De Petros Walhalla a Marabú: las múltiples identidades de Nicos Cavadías en su vida y su obra

De Petros Walhalla a Marabú: las múltiples identidades de Nicos Cavadías en su vida y su obra De Petros Walhalla a Marabú: las múltiples identidades de Nicos Cavadías en su vida y su obra Raquel Pérez Mena 1.-Introducción Cuando se cumplen cien años del nacimiento de Nicos Cavadías, nos gustaría

Διαβάστε περισσότερα

Resumen de idiomas y alfabetización

Resumen de idiomas y alfabetización Resumen de idiomas y alfabetización Los niños nacen listos para comunicarse y aprender idiomas. Al escuchar el idioma de sus familias, los niños pronto aprenden a distinguir sonidos familiares y a desarrollar

Διαβάστε περισσότερα

PAU SETEMBRO 2013 FÍSICA

PAU SETEMBRO 2013 FÍSICA PAU SETEMBRO 013 Código: 5 FÍSICA Puntuación máxima: Cuestións 4 puntos (1 cada cuestión, teórica ou práctica). Problemas 6 puntos (1 cada apartado). Non se valorará a simple anotación dun ítem como solución

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑΖΕ Τ Α Υ Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Ι 1-16

ΑΘΗΝΑΖΕ Τ Α Υ Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Ι 1-16 ΑΘΗΝΑΖΕ Τ Α Υ Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Ι 1-16 Η ΦΙΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1 El procedimiento para trabajar con las frases de ΑΘΗΝΑΖΕ ΤΑΥΤΟΛΟΓΙΑΙ es el siguiente: Leemos las frases de la página de la izquierda (frases griegas).

Διαβάστε περισσότερα

Nuestra Iglesia. Καλό Πάσχα! Χριστός Ἀνέστη! Ἀληθῶς Ἀνέστη! Ἦχος πλ. α'

Nuestra Iglesia. Καλό Πάσχα! Χριστός Ἀνέστη! Ἀληθῶς Ἀνέστη! Ἦχος πλ. α' Nuestra Iglesia Καλό Πάσχα! Χριστός Ἀνέστη! Ἀληθῶς Ἀνέστη! Ἦχος πλ. α' Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτω θάνατον πατήσας, καὶ τοὶς ἐν τοῖς μνήμασι, ζωὴν χαρισάμενος. FELIZ PASCUA DE RESURRECCION A TODOS!!!

Διαβάστε περισσότερα

Problemas y cuestiones de electromagnetismo

Problemas y cuestiones de electromagnetismo Problemas y cuestiones de electromagnetismo 1.- Dúas cargas eléctricas puntuais de 2 e -2 µc cada unha están situadas respectivamente en (2,0) e en (-2,0) (en metros). Calcule: a) campo eléctrico en (0,0)

Διαβάστε περισσότερα

PLAN GALEGO DE FINANCIAMENTO UNIVERSITARIO

PLAN GALEGO DE FINANCIAMENTO UNIVERSITARIO PLAN GALEGO DE FINANCIAMENTO UNIVERSITARIO 2016-2020 1 ÍNDICE I Antecedentes II Diagnose do Sistema Universitario de Galicia III Balance do Plan de Financiamento do Sistema Universitario de Galicia 2011-2015

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμένα ουσιαστικά λειτουργούν ως ουσιαστικά με όλα τα συντακτικά χαρακτηριστικά των τελευταίων (ουσιαστικοποιημένα απαρέμφατα):

Ορισμένα ουσιαστικά λειτουργούν ως ουσιαστικά με όλα τα συντακτικά χαρακτηριστικά των τελευταίων (ουσιαστικοποιημένα απαρέμφατα): 62 ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ Οι άκλιτοι τύποι του ρήματος. Στα ισπανικά, υπάρχουν τρεις άκλιτοι τύποι του ρήματος οι οποίοι δεν προσδιορίζουν το ρηματικό πρόσωπο, αλλά ούτε και την έγκλιση. Αυτοί οι τύποι είναι: το απαρέμφατο

Διαβάστε περισσότερα

ORACIONES DE RELATIVΟ

ORACIONES DE RELATIVΟ INFINITIVO, EL PARTICIPIO, ORACIONES COMPLETIVAS, Traducción: ORACIONES DE RELATIVΟ 1. Τὸ μὲν ὑγιαίνειν ἄριστον ἀνδρὶ θνητῷ, δεύτερον δὲ τὸ καλὸν καὶ ἀγαθὸν εἶναι, τρίτον δὲ τὸ δικαίως πλουτεῖν, τέταρτον

Διαβάστε περισσότερα

QUINCE RASGOS DE LOS LENGUAJES CIENTÍFICO-TÉCNICOS DEL GRIEGO ANTIGUO

QUINCE RASGOS DE LOS LENGUAJES CIENTÍFICO-TÉCNICOS DEL GRIEGO ANTIGUO HVMANITAS - Vol. LI (1999) 3-21 A. LóPEZ EIRE Universidad de Salamanca QUINCE RASGOS DE LOS LENGUAJES CIENTÍFICO-TÉCNICOS DEL GRIEGO ANTIGUO Summary: Applying the point of view of Pragmatics, the author

Διαβάστε περισσότερα

Las Funciones Trigonométricas

Las Funciones Trigonométricas Caítulo 3 Las Funciones Trigonométricas 3.. El círculo trigonométrico Vamos a suoner conocido el sistema cartesiano en lo que se refiere a concetos fundamentales como son los de abscisa y ordenada de un

Διαβάστε περισσότερα

PAU Xuño 2015 MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CIENCIAS SOCIAIS II

PAU Xuño 2015 MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CIENCIAS SOCIAIS II PAU Xuño 015 Código: 36 MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CIENCIAS SOCIAIS II (O alumno/a debe responder só aos exercicios dunha das opcións. Puntuación máxima dos exercicios de cada opción: exercicio 1 = 3 puntos,

Διαβάστε περισσότερα

Opalas de Pedro II: o APL como remediação da grande mina

Opalas de Pedro II: o APL como remediação da grande mina BrunoMilanez 1 JoséAntonioPuppimdeOliveira 2 1. Introdução 2. OmunicípiodePedroIIeseuentorno 1 2 United Nations University Institute of Advanced Studies 3 percapita percapita percapita per capita percapita

Διαβάστε περισσότερα

Baccalà Salinato Μη αποξηραμένος παστός μπακαλιάρος Bacalao Salado Verde

Baccalà Salinato Μη αποξηραμένος παστός μπακαλιάρος Bacalao Salado Verde Baccalà Salinato Μη αποξηραμένος παστός μπακαλιάρος Bacalao Salado Verde Baccalà Salinato Riconosciamo che una nutrizione sana aggiunge un piacere enorme alle nostre vite. Per questo motivo ed a questo

Διαβάστε περισσότερα

TAREAS DE VERANO. GRIEGO 1º BACHILLERATO

TAREAS DE VERANO. GRIEGO 1º BACHILLERATO TAREAS DE VERANO. GRIEGO 1º BACHILLERATO Contenidos que debes repasar y estudiar para el examen de recuperación de septiembre: Morfología nominal: artículos (página 26), declinaciones (primera, segunda

Διαβάστε περισσότερα

M14/1/AYMGR/HP1/GRE/TZ0/XX

M14/1/AYMGR/HP1/GRE/TZ0/XX M14/1/AYMGR/HP1/GRE/TZ0/XX 22142045 MODERN GREEK A: LANGUAGE AND LITERATURE HIGHER LEVEL PAPER 1 GREC MODERNE A : LANGUE ET LITTÉRATURE NIVEAU SUPÉRIEUR ÉPREUVE 1 GRIEGO MODERNO A: LENGUA Y LITERATURA

Διαβάστε περισσότερα

Exercicios de Física 03b. Ondas

Exercicios de Física 03b. Ondas Exercicios de Física 03b. Ondas Problemas 1. Unha onda unidimensional propágase segundo a ecuación: y = 2 cos 2π (t/4 x/1,6) onde as distancias se miden en metros e o tempo en segundos. Determina: a) A

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Σάββατο, 20 Ιουνίου 2015 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα