ορισμένες εκδηλώσεις έλαβε Περί: Έγκρισης Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου ψήφισαν οι Δημοτικοί

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ορισμένες εκδηλώσεις έλαβε Περί: Έγκρισης Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου ψήφισαν οι Δημοτικοί"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εγκρίνει με ΔΗΜΟΣ (19) ψήφους ΝΕΑΣ το ΣΜΥΡΝΗΣ Πρόγραμμα των Ιωνικών Γιορτών, αρνητικά ψήφισε η Δημοτική Σύμβουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ κα Ζησίμου Δημόκλεια. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Η πρόταση του Από Δημάρχου το πρακτικό της για υπ αριθ. την 5 ης 7/3/2012 Συνεδρίασης (Mαταιωθείσας) του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας καθιέρωση Σμύρνης. εισιτηρίου σε ορισμένες εκδηλώσεις έλαβε Αριθμός (18) απόφασης ψήφους, : 48/2012 αρνητικά Περί: Έγκρισης Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου ψήφισαν οι Δημοτικοί Νέας Σμύρνης. Σύμβουλοι κ.κ Ζάννου Ελ.και Στη Ζησίμου Νέα Σμύρνη Δημ. και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 7/3/2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:30 συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Νέας Σμύρνης, κατόπιν της υπ. αριθμ. πρωτ. 9229/ ΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ πρόσκλησης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε κάθε ένα από τους Συμβούλους και τον κ. Δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10, την ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 36 μέλη ήτοι. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: 1. ΚΟΥΤΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 22. ΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2. ΧΑΤΖΑΤΟΥΡΙΑΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 23. AΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 3. ΠΑΓΚΑΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 24. ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 4. ΙΑΚΩΒΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ 25. ΑΛΥΚΑΤΟΡΑΣ ΤΡΥΦΩΝ 5. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ 26. ΚΟΥΠΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 6. ΣΥΡΙΓΟΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ 27. ΝΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 7. ΣΟΥΡΒΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 28. ΚΑΡΑΜΟΥΣΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 8. ΜΑΝΤΖΙΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 29. ΔΗΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 9. ΚΑΣΙΜΗ ΕΛΕΝΗ 30. ΠΕΡΙΜΕΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 10. ΓΙΑΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 31. ΔΑΡΖΕΝΤΑ ΜΑΡΙΑ 11. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΩΝΟΡΑ 32. ΚΟΥΡΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 12. ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 33. ΝΕΦΕΛΟΥΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 13. ΚΑΣΤΟΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 34. ΤΣΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 14. ΜΠΙΣΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 35. ΑΠΕΡΓΗ ΜΑΡΙΑ 15. ΑΡΚΑΔΙΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 36. ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 16. ΜΟΣΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 37. ΜΑΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 17. ΠΟΥΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 38. ΣΤΕΦΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 18. ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 39. ΚΑΣΙΜΕΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 19. ΚΑΡΟΥΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 40. ΠΑΠΑΣΠΥΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 20. ΚΟΥΤΕΤΕ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 41. ΠΑΝΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 21. ΚΡΙΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Οι απουσιάζοντες αν και νόμιμα κλήθηκαν είναι οι κ.κ. : 1. ΣΟΥΡΒΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2. ΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 3. ΚΟΥΡΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 4. ΝΕΦΕΛΟΥΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 5. ΣΤΕΦΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Δήμαρχος Ν. Σμύρνης κ. Τζουλάκης Σταύρος 1

2 Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της υπ. αριθμ. 5 ης Συνεδρίασης (Ματαιωθείσας) της 7/3/2012 και Εισηγούμενος το 13 ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης, διαβάζει την εισήγηση του κου Δημάρχου που έχει ως εξής: Κύριε Πρόεδρε, «Παρακαλώ το Σώμα να πάρει Απόφαση για τον Κανονισμό Καθαριότητας του Δήμου Νέας Σμύρνης, σύμφωνα με τις υπ. αρ. 43/11& 163/2011 Αποφάσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και της Οικονομικής Επιτροπής αντίστοιχα». Τ Ο Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Αφού άκουσε τον Πρόεδρο και το Δήμαρχο και αφού έλαβε υπόψη του: α) τις διατάξεις του αρ. 65 καθώς επίσης και τις διατάξεις της παρ. ζ του αρ. 72 του Ν. 3852/10 που αφορά την επιβολή αναλόγων τελών και προστίμων, β) την με αρ. 43/11 συνημμένη Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, γ) την υπ. αρ. 163/2011 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, δ) το υπ. αρ. 5/ συνημμένο Πρακτικό της Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Ν. Σμύρνης Στη συνέχεια η Δημ. Σύμβουλος κα Νάνου Δήμητρα πρότεινε: Στο αρ Να προστεθεί : Το πλύσιμο και η απολύμανση των κάδων να γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Ακολούθως ο κ. Δήμαρχος πρότεινε στο αρ. 12 β να προστεθεί Κατά τα λοιπά να ισχύουν οι διατάξεις του Νόμου 4039/12. Στο αρ.1 να προστεθεί «Φιλοσοφία Η προστασία..δικαιώματα». Κατόπιν ο Δημ. Σύμβουλος κ. Κουτελάκης Γεώργιος πρότεινε τα εξής : α) Στο αρ. 5.1 Να διαγραφούν: «το εργοστάσιο καύσης», β) Στο αρ. 6 η φράση «προερχόμενα από περιττώματα ζώων, γ) Στο αρ. 9 ολόκληρη η παράγραφος 3 «Τα απόβλητα Νοσοκομείων » και δ) η παράγραφος 6 «Τα απορρίμματα..προηγούμενα». ε) Στο αρ. 7 παρ. 2 «Σε περίπτωση που.. πλησιέστερο κάδο», στ) Στο αρ. 8.2 να αντικατασταθεί «δε στο πεζοδρόμιο» από το «έξω από τον πλησιέστερο κάδο» και στην παρ. 4 να αντικατασταθεί «του οικισμού. Περιοχών» με «της Πόλης». Μετέπειτα, η Δημ. Σύμβουλος κ. Ιακωβάκη Μαρίνα, πρότεινε: Στο άρθρο 10, να διαγραφεί όλη η παράγραφος: «Τα απορρίμματα πεζοδρόμιο» και να αντικατασταθεί ως εξής: «Τα παθογόνα και μολυσματικά απόβλητα των Ιατρικών Κέντρων και Ιατρικών Εργαστηρίων ( Μικροβιολογικών Βιοχημικών Ακτινολογικών ) να μεταφέρονται με ευθύνη των επιχειρηματιών στους Ειδικούς Αποτεφρωτήρες.» και στο αρθ. 3 να διαγράφει «Απορρίμματα που τα παράγουν». (έχουν αποχωρήσει οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ. Χατζατουριάν Ευάγγελος, Πάγκαλης Ανδρέας, Αρκαδινός Διονύσιος, Πούλιος Κων/νος, Καραμουσαλής Γεώργιος, Περιμένης Πέτρος, και Παπασπυρίδης Αλέξανδρος) Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Εγκρίνει με (23) ψήφους υπέρ τον Κανονισμό Καθαριότητας του Δήμου Νέας Σμύρνης, ο οποίος έχει ως εξής : Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Τ Η Τ Α Σ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΡΘΡΟ 1 Φιλοσοφία - Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού Η προστασία του περιβάλλοντος και η καθαριότητα της Πόλης αποτελούν κοινωνικά αγαθά, άμεσης προτεραιότητας για κάθε σύγχρονη Πολιτεία. Σε κάθε Πόλη που αποτελεί το κύτταρο της Πολιτείας αυτό επιτυγχάνεται με τη συνεχή συνεργασία του Δήμου με τους Δημότες και τους κατοίκους και διέπεται από διατάξεις, υποχρεώσεις και δικαιώματα. 2

3 Ο παρών κανονισμός έχει ως αντικείμενο: α) την τήρηση της καθαριότητας του Δήμου και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας β) τη σωστή διαχείριση των απορριμμάτων - στερεών αποβλήτων (συσκευασία, συλλογή, αποκομιδή, ανακύκλωση, διάθεση) γ) τη γνωστοποίηση και συμμόρφωση στις σχετικές δημοτικές διατάξεις. Με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού, υπερισχύουν όταν δεν είναι αντίθετες με τις γενικές διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας, τις διατάξεις του υγειονομικού κανονισμού, τις αστυνομικές και άλλες ειδικές διατάξεις. ΑΡΘΡΟ 2 Η αρμοδιότητα για την εφαρμογή των διατάξεων του κανονισμού Αυτή ανήκει στη Δημοτική Αρχή, τη Δ/νση Καθαριότητας (Δ/ντή - Προϊσταμένους - Επόπτες), και τη Δημοτική Αστυνομία που εξουσιοδοτούνται και είναι αρμόδιες για την υποβολή μηνύσεων και την επιβολή προστίμων. Όλα τα πρόστιμα αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Οι φορείς και οι κάτοικοι του δήμου μας και κάθε άλλο όργανο ύστερα από εξουσιοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου οφείλουν να συνδράμουν τις πιο πάνω Αρχές για την όσο το δυνατό αποτελεσματική επιτέλεση της αποστολής τους. ΑΡΘΡΟ 3 Προσδιορισμός και ταξινόμηση των απορριμμάτων Ως απορρίμματα - στερεά απόβλητα νοούνται όλες οι ουσίες ή αντικείμενα, κυρίως στερεάς μορφής, που προέρχονται από ανθρώπινες δραστηριότητες ή φυσικούς κύκλους και παράγονται σε χώρους διαβίωσης, εργασίας, παραγωγής, ψυχαγωγίας και γενικώς αστικού περιβάλλοντος, που είναι εγκαταλελειμμένα ή πρόκειται να εγκαταλειφθούν. Αυτά σύμφωνα με την νομοθεσία και τις πρόσφατες αστικές διατάξεις ταξινομούνται σε : 1) αστικά 2) ειδικά και 3) τοξικά βλαβερά. 1.Τα αστικά απορρίμματα περιλαμβάνουν: α) Εσωτερικά απορρίμματα ογκώδη και μη ογκώδη που προέρχονται από οικίες, καταστήματα, γραφεία, βιομηχανικούς, βιοτεχνικούς και επαγγελματικούς χώρους, ιδρύματα, εκκλησίες, σχολεία και γενικά από όλους τους χώρους όπου εκδηλώνονται ανθρώπινες δραστηριότητες. β) Εξωτερικά απορρίμματα, οποιασδήποτε φύσης και προέλευσης που κείνται σε κοινόχρηστους χώρους (οδούς, πλατείες,πάρκα παιδικές χαρές) και προερχόμενα από κηπευτικές εργασίες(κλαδιά, φύλλα) γ) Επικίνδυνα απορρίμματα όπως μπαταρίες, καταλύτες αυτοκινήτων, φάρμακα, σύριγγες κ.λ.π. 2. Τα ειδικά απορρίμματα περιλαμβάνουν: α) Υπόλοιπα που προέρχονται από τη δραστηριότητα βιομηχανιών, βιοτεχνιών, εργαστηρίων, συνεργείων και άλλων μονάδων παραγωγής (μέταλλα, ξύλο, χαρτί, πλαστικά κ.λ.π.) και δεν προσομοιάζουν με τα αστικά λόγω όγκου, ποσότητας, ποιότητας, δυνατότητας μεταφοράς και τελικής επεξεργασίας. β) Υπόλοιπα νοσοκομείων και θεραπευτηρίων γενικώς(εκτός εκείνων που οδηγούνται προς καύση σε ειδικούς κλιβάνους) γ) Απορρίμματα και υπόλοιπα καθαρισμού νεκροταφειακών χώρων. δ) Προϊόντα και υλικά προερχόμενα από εκσκαφές, κατεδαφίσεις και γενικά οικοδομικές εργασίες. ε) Απόβλητα μη δυνάμενα να μεταφερθούν δια των συνήθων μεθόδων και οχημάτων. στ) Αυτοκίνητα, οχήματα, σκάφη και μηχανήματα γενικώς, καθώς και μέρη τους, άχρηστα ή εγκαταλειμμένα κατά τας κείμενες διατάξεις. z) Λύματα οικιακής χρήσης (βόθροι) 3. Τα τοξικά βλαβερά απορρίμματα περιλαμβάνουν: Τοξικά βλαβερά θεωρούνται όλα όσα περιέχουν ουσίες που εγκυμονούν κινδύνους για την υγεία και το περιβάλλον (γεωργικά φάρμακα, εκρηκτικά, ραδιενεργά κ.λ.π.) των οποίων η συλλογή, αποκομιδή 3

4 και διάθεση γίνεται με τρόπους, μεθόδους και μεταφορικά μέσα διάφορα από τα συνήθη. ΑΡΘΡΟ 4 Χώροι παραγωγής απορριμμάτων και υπεύθυνοι τήρησης των διατάξεων Για την εφαρμογή των επόμενων διατάξεων του κανονισμού αυτού οι χρησιμοποιούμενοι όροι έχουν τις εξής έννοιες: 1. "Κατοικίες" θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι όπου κατοικούν άτομα ή οικογένειες. Υπεύθυνοι, για μεν τις κατοικίες είναι οι ένοικοι, για δε τους κοινόχρηστους χώρους των πολυκατοικιών ο διαχειριστής. 2."Καταστήματα" θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι όπου λειτουργούν κάθε φύσεως εμπορικές επιχειρήσεις καθώς και τα κάθε είδους εργαστήρια και βιοτεχνίες. Υπεύθυνοι τήρησης των διατάξεων είναι το πρόσωπο ή τα πρόσωπα στο όνομα των οποίων ασκείται η επιχείρηση ή ο διευθυντής ή o υπεύθυνος της επιχείρησης που χαρακτηρίζεται σαν κατάστημα. 3."Γραφεία" θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι όπου ασκούνται οποιαδήποτε επαγγέλματα μόνιμα ή πρόσκαιρα. Υπεύθυνοι είναι: - για τα γραφεία το πρόσωπο ή τα πρόσωπα στο όνομα των οποίων ασκείται το επάγγελμα. - για τις προσωπικές επιχειρήσεις και ΕΠΕ ο διαχειριστής - για τις ανώνυμες εταιρίες ο εκπρόσωπος κατά το καταστατικό - για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις ο προϊστάμενος διοικητικού. 4."Οικόπεδα" θεωρούνται οι ακάλυπτοι χώροι, περιφραγμένοι ή μη.. Υπεύθυνος είναι ο ιδιοκτήτης ή ο νομέας αυτού. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 5 Με βάση τον παρόντα κανονισμό οι υποχρεώσεις του Δήμου καθορίζονται ως εξής: 1. Η περισυλλογή, αποκομιδή, το πλύσιμο και η απολύμανση των κάδων σε τακτά χρονικά διαστήματα. Η μεταφορά και διάθεση των μη ογκωδών αστικών απορριμμάτων έτσι όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 3 παρ. 1 α του παρόντος κανονισμού. Η αποκομιδή γίνεται επί καθημερινής βάσεως Τα απορρίμματα μεταφέρονται με ειδικά αυτοκίνητα του δήμου στη χωματερή, στο Σταθμό μεταφόρτωσης, στο ΧΥΤΑ, ή όπου αλλού ορίσει η Δημοτική Αρχή. 2. Η αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση των ογκωδών αστικών απορριμμάτων έτσι όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 3 παρ. 1α,β, του παρόντος κανονισμού (παλιά έπιπλα, άχρηστες οικιακές συσκευές, στρώματα κ.λ.π.) γίνεται εντός 24 ωρών από της ειδοποίησης στην αρμόδια Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου (τηλ ) ή βάσει κάποιου άλλου ειδικού προγράμματος αποκομιδής που καταρτίζει η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου. Το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφαση του μπορεί να καθορίσει ειδικό τέλος αποκομιδής ανά ογκώδες αντικείμενο (ή ανά m 3 στην περίπτωση πολλών ογκωδών αντικειμένων). Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 3. Η καθαριότητα των εξωτερικών χώρων. Όλες οι εργασίες περισυλλογής και απομάκρυνσης σκουπιδιών και απορριμμάτων που κείνται σε οδούς, πλατείες και κοινόχρηστους χώρους. Η συχνότητα και οι μέθοδοι σκουπίσματος ορίζονται από το Δήμο δεδομένων των αναγκών, των δυνατοτήτων και των διαθέσιμων μέσων.. Για τη διατήρηση των εξωτερικών χώρων καθαρών, ο Δήμος υποχρεούται να τοποθετεί κατά πυκνά διαστήματα καλαίσθητα και εύχρηστα δοχεία απορριμμάτων ή άλλους ειδικούς κάδους υποδοχής υπολοίπων κατανάλωσης μικροαντικειμένων κ.λ.π. 4. Η ενημέρωση των δημοτών για τα προγράμματα και δρομολόγια οχημάτων αποκομιδής απορριμμάτων, τις τυχόν αλλαγές, τις ώρες και ημέρες πλυσίματος των οδών και κοινόχρηστων χώρων., 5. Η γνωστοποίηση στους κατοίκους του παρόντος κανονισμού όπως προβλέπει το άρθρο 30 παρ. 2 του Δ.Κ.Κ. 4

5 6.. Η λήψη έκτακτων μέτρων για την καθαριότητα της πόλης όταν αυτό απαιτείται λόγω καιρικών συνθηκών ή τοπικών ιδιαιτεροτήτων. ΑΡΘΡΟ 6 Υποχρεώσεις όσων παράγουν επικίνδυνα απόβλητα Η ευθύνη για τη μεταφορά των επικίνδυνων απορριμμάτων ανήκει σ' αυτούς που τα παράγουν. Σε προσυνεννόηση με τις αρμόδιες γιαυτά υπηρεσίες. Ο Δήμος δεν υποχρεούται στη συλλογή και αποκομιδή των απορριμμάτων - αποβλήτων του άρθρου 3 παρ. 1γ, 2β,δ,ε,στ και παράγραφος (3) του ίδιου άρθρου δηλαδή επικίνδυνα απορρίμματα, υλικά από εκσκαφές, κατεδαφίσεις, απόβλητα μη δυνάμενα να μεταφερθούν δια των συνήθων μεθόδων, τοξικά - επικίνδυνα απόβλητα ή όσα διέπονται από ειδικές υγειονομικές διατάξεις όπως: ραδιενεργά απόβλητα,εκρηκτικές, εύφλεκτες ύλες και διαβρωτικές ουσίες, πτώματα ζώων, γεωργικά απόβλητα ή μετά από χρήση γεωργικών φαρμάκων, εντομοκτόνων κ.λ.π. Οι παραβάτες τιμωρούνται με πρόστιμο 3000 ευρώ ΑΡΘΡΟ 7 Υποχρεώσεις υπευθύνων για τα εσωτερικά μη ογκώδη αστικά απορρίμματα 1.Οι υπεύθυνοι για τα απορρίμματα αυτά έτσι όπως χαρακτηρίζονται στο άρθρο 4 παρ. 1,2,3 του παρόντος κανονισμού, υποχρεούνται να γνωρίζουν το πρόγραμμα αποκομιδής απορριμμάτων που ο Δήμος έχει καταρτίσει για τη γειτονιά τους. Την ημέρα διέλευσης του απορριμματοφόρου οφείλουν να έχουν συσκευασμένα τα απορρίμματα τους σε πλαστικούς ανθεκτικούς σάκους τους οποίους πρέπει πριν την ώρα διέλευσης του απορριμματοφόρου να τα έχουν τοποθετήσει μέσα στον κάδο μηχανικής αποκομιδής που ο Δήμος έχει τοποθετήσει στον δρόμο τους. Ο αριθμός των κάδων σε κάθε περιοχή καθορίζεται από τη Διεύθυνση Καθαριότητας η οποία και τους τοποθετεί σε συγκεκριμένες θέσεις κατόπιν επισταμένης μελέτης. Σχετικά με τις νεόδμητες οικοδομές,οι κατασκευαστές υποχρεούνται να κατασκευάζουν εσοχή για την τοποθέτηση του κάδου. Η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου και μόνο αυτή είναι αρμόδια για τη μετακίνηση ή αλλαγή θέσεως (μόνιμης ή προσωρινής) των κάδων. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ. Eπι πλέον η στάθμευση των αυτοκινήτων στους δρόμους πρέπει να γίνεται κατά τρόπο ώστε να μην εμποδίζεται ή να δυσχεραίνεται η αποκομιδή των απορριμμάτων. Απαγορεύεται η στάθμευση αυτοκινήτων δίπλα από τον κάδο απορριμμάτων προς τη μεριά του δρόμου που εμποδίζει τη συλλογή αυτών. Στους παραβάτες θα επιβάλλεται πρόστιμο 40 ευρώ. 2.Για λόγους που σχετίζονται με την αισθητική του Δήμου και τη δημόσια υγεία δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση πλαστικών σάκων σκουπιδιών έξω από τους καθορισμένους κάδους μηχανικής αποκομιδής. Σε περίπτωση που ο κάδος είναι γεμάτος ο πολίτης οφείλει να αναζητήσει τον πλησιέστερο κάδο. Για όσους συλλαμβάνονται να παραβαίνουν τη διάταξη αυτή, ο δήμος επιβάλλει πρόστιμο ύψους 20 ευρώ για κάθε σακούλα και παράλληλα διαπιστουμένης της παραβάσεως υποβάλλεται έγκληση από το Δήμο κατά του υπευθύνου σύμφωνα με το άρθρο 459 του Π.Κ. Επίσης για απόθεση σκόρπιων σκουπιδιών ή ανοικτών σακουλών εκτός κάδων το πρόστιμο είναι 50 ευρώ ΑΡΘΡΟ 8 Υποχρεώσεις υπευθύνων για τα εσωτερικά ογκώδη αστικά απορρίμματα 1.Τα απορρίμματα αυτά δεν εγκαταλείπονται οπουδήποτε αλλά παραλαμβάνονται από το δήμο κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας των υπευθύνων με την Υπηρεσία καθαριότητας(τηλ , ).Στην περίπτωση αυτή, οι υπεύθυνοι υποχρεούνται: α) Να καταβάλλουν υπέρ του Δήμου ειδικό τέλος αποκομιδής β) Να μη βγάζουν τα ογκώδη απορρίμματα στο πεζοδρόμιο από πριν αλλά μόνο το πρωινό της ημέρας που τους ανακοινώθηκε (εκτός αν τηλεφωνικώς τους δοθεί άλλη ώρα) ότι θα περάσει το ειδικό 5

6 απορριμματοφόρο και να τα τοποθετούν σε σημείο που δεν εμποδίζεται η κυκλοφορία πεζών ή οχημάτων. Σε αντίθετη περίπτωση θεωρείται ότι καταλαμβάνουν δημοτικό χώρο και θα επιβάλλεται σχετικό τέλος και επιπλέον πρόστιμο ύψους 200 ευρώ 2. Ειδικότερα για τα καταστήματα, γραφεία κ.λ.π. οι υπεύθυνοι υποχρεούνται στα πάσης φύσεως απορρίμματα συσκευασίας που τοποθετούνται προς αποκομιδή (χαρτοκιβώτια, ξυλοκιβώτια κ.λ.π.) να έχουν προηγουμένως ελαχιστοποιήσει τον όγκο τους δια πιέσεως, περιδέσεως κ.λ.π. θα τοποθετούνται έξω από τον πλησιέστερο κάδο, μετά το κλείσιμο των καταστημάτων το βράδυ ή μια ώρα το πολύ πριν τη διέλευση του απορριμματοφόρου. Στους μη συμμορφούμενους με τη διάταξη αυτή ο δήμος επιβάλλει πρόστιμο ύψους 200 ευρώ. 3.Ειδικά για προϊόντα κηπευτικών εργασιών: - φύλλα ξερά, άνθη, υπόλοιπα καθαρισμού κήπων, γκαζόν κ.λ.π. συσκευάζονται σε ανθεκτικούς πλαστικούς σάκους όπως τα οικιακά απορρίμματα. Σε περίπτωση απορρίψεως επί του πεζοδρομίου ασυσκεύαστα (χύμα) επιβάλλεται στον υπεύθυνο πρόστιμο 80 ευρώ - υπόλοιπα κοπής δένδρων, θάμνων, κλαριά κ.λ.π. συσκευάζονται σε ελαφρά δεμάτια, δεμένα με ανθεκτικό σχοινί ή σύρμα, για την εύκολη φόρτωση τους. Δεν βγαίνουν από πριν στο πεζοδρόμιο και ισχύουν τα όσα αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο (πρόστιμο 80 ευρώ ). - υπόλοιπα χώματος και κοπροχώματος απομακρύνονται υποχρεωτικώς από τους υπεύθυνους με δικά τους μέσα. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο 80 ευρώ. 4.Απαγορεύεται η εντός της Πόλης καύση σκουπιδιών, χόρτων και άλλων αντικειμένων.(πρόστιμο 300 ευρώ) 5.Απαγορεύεται το πλύσιμο των οχημάτων σε δημοτικούς χώρους (.πρόστιμο 50 ευρώ) ΑΡΘΡΟ 9 Υποχρεώσεις υπευθύνων ειδικών απορριμμάτων 1. Στην περίπτωση κατά την οποία ο δήμος διαθέτει την υποδομή και έχει τη δυνατότητα της περισυλλογής των ειδικών απορριμμάτων, όπως καθορίζονται στο άρθρο 3 παρ. 2α του παρόντος κανονισμού (βιομηχανικά - βιοτεχνικά απορρίμματα) περισυλλέγει τα απορρίμματα αυτά βάσει ειδικού προγράμματος που ανακοινώνει στους ενδιαφερόμενους οι οποίοι με τη σειρά τους έχουν: α) Την υποχρέωση να καταβάλλουν, υπέρ του Δήμου ειδικό τέλος αποκομιδής όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παρ. 3 του παρόντος. β) Τις υποχρεώσεις των υπεύθυνων για τα εσωτερικά μη ογκώδη αστικά απορρίμματα έτσι όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 7 παρ. 1. και 2.Στην περίπτωση που ο Δήμος δεν έχει τη δυνατότητα αποκομιδής, μεταφοράς και διάθεσης των ειδικών απορριμμάτων που περιγράφονται στο άρθρο 3 παρ. 2α,οφείλει να ενημερώνει εγγράφως τους υπεύθυνους εντός δύο ημερών. Μετά την έγγραφη αυτή ειδοποίηση οι υπεύθυνοι βιομηχανιών, βιοτεχνιών, εργαστηρίων, συνεργείων κ.λ.π. υποχρεούνται να απομακρύνουν τα απορρίμματα με τα δικά τους μέσα. Επίσης υποχρεούνται μέχρι την ημέρα της αποκομιδής να κρατούν συσκευασμένα στα προαύλια των επιχειρήσεων και να μην τα βγάζουν στο πεζοδρόμιο. Στους παραβάτες θα επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 8 παρ. 1 του παρόντος κανονισμού ( πρόστιμο 400 ευρώ). 3.Τα απορρίμματα του νεκροταφειακού χώρου τα προερχόμενα από εργασίες καθαρισμού των διαφόρων χώρων, του κυλικείου κ.λ.π. που προσομοιάζουν με τα εσωτερικά αστικά, συλλέγονται και μεταφέρονται κατά το συνήθη τρόπο τα προερχόμενα από εκταφές θεωρούνται επικίνδυνα και συσκευάζονται και μεταφέρονται με ειδικό τρόπο. από την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου. 4. Τα απορρίμματα που αναφέρονται στο άρθρο 3 παρ. 2δ του παρόντος κανονισμού (μπάζα και υλικά που προέρχονται από εκσκαφές, κατεδαφίσεις, ανακαινίσεις οικοδομών κ.λ.π) μεταφέρονται με ευθύνη του ιδιοκτήτη ή του υπεύθυνου εργασιών στους ειδικούς χώρους υποδοχής μπαζών ή στις χωματερές: - Στην περίπτωση που παραμείνουν επί του πεζοδρομίου για διάστημα μεγαλύτερο των δύο ημερών θεωρούνται ότι καταλαμβάνουν δημοτικό κοινόχρηστο χώρο και οι υπεύθυνοι υποχρεούνται στην 6

7 καταβολή ειδικού τέλους, καθώς επίσης και του σχετικού προστίμου ύψους 1000 ευρώ. - Στην περίπτωση που αυτά επιρρίπτονται σε ακάλυπτους χώρους όπως οικόπεδα, χείμαρρους, ρέματα, πάρκα, άλση, δρόμους, γίνονται σοβαρές εστίες ρύπανσης και προκαλούν ιδιαίτερη υποβάθμιση στο περιβάλλον - Γι αυτό τέτοιες ενέργειες απαγορεύονται αυστηρά. Στους παραβάτες της διάταξης αυτής εκτός από τις ποινές που προβλέπει το άρθρο 119 του Ν. 1892/90 και τις προβλεπόμενες άλλες κυρώσεις ο Δήμος επιβάλλει πρόστιμο 300 ευρώ Σε περίπτωση δε επανάληψης πρόστιμο μέχρι και στο δεκαπλάσιο του επιβληθέντος στα προηγούμενα. Απαγορεύεται η ρίψη μπαζών ή άλλων ογκωδών αντικειμένων στους κάδους απορριμμάτων καθώς και η ρύπανση πεζοδρομίων με χώματα, λάδια κ.λ.π. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο 300 ευρώ. ΑΡΘΡΟ10 Υποχρεώσεις υπευθύνων ειδικών και τοξικών απορριμμάτων που δεν μεταφέρονται από τις Υπηρεσίες του Δήμου.. Τα παθογόνα και μολυσματικά απόβλητα των Ιατρικών Κέντρων και Ιατρικών Εργαστηρίων ( Μικροβιολογικών Βιοχημικών Ακτινολογικών ) να μεταφέρονται με ευθύνη των επιχειρηματιών στους Ειδικούς Αποτεφρωτήρες. Στους παραβάτες θα επιβάλλονται οι κυρώσεις καταβολής ειδικού τέλους και πρόστιμο 6000 ευρώ. ΑΡΘΡΟ 11 Α Ν Α Κ Υ Κ Λ Ω Σ Η Υποχρεώσεις υπευθύνων σχετικά με την ανακύκλωση Με ευαισθησία για το περιβάλλον και συναίσθηση καθήκοντος ο Δήμος μας εφαρμόζει ποικίλες μορφές α ν α κ ύ κ λ ω σ η ς. Ζητούμε την ενεργό συμμετοχή των δημοτών μας για την υλοποίηση του στόχου αυτού. Έτσι λοιπόν, όλοι οι κάτοικοι οφείλουν να συμβάλλουν και να συμμορφώνονται με τις διατάξεις και τον τρόπο διαλογής των προς ανακύκλωση απορριμμάτων και τοποθέτησης στους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης 1. Οφείλουν να μην αναμειγνύουν με τα συνήθη απορρίμματα εκείνα των απορριμμάτων που είναι κατασκευασμένα εξ ολόκληρου από γυαλί, χαρτί, αλουμίνιο καθώς και πλαστικές συσκευασίες αλλά να τα διαχωρίζουν και να τα αποδίδουν στο Δήμο σύμφωνα με το όποιο πρόγραμμα περισυλλογής έχει ο Δήμος για την περιοχή τους. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται πρόστιμο 50 ευρώ. 2. Στις επιχειρήσεις στις οποίες οι παραγόμενες ποσότητες ανακυκλούμενων απορριμμάτων είναι σχετικά μεγάλες όπως χαρτοκιβώτια κ.α.,οι υπεύθυνοι οφείλουν να τα συλλέγουν χωριστά από τα άλλα απορρίμματα,να τα συμπιέζουν και να τα αποδίδουν στο Δήμο σύμφωνα με το ισχύον πρόγραμμα περισυλλογής.. Σε αντίθετη περίπτωση το πρόστιμο είναι 100 ευρώ 3. α) Στα Σχολεία,στα ΚΕΠ και στα ΚΑΠΗ θα τοποθετηθούν κάδοι περισυλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών το περιεχόμενο των οποίων ο Δήμος θα περισυλλέγει. Κάθε κάτοικος ο οποίος διαθέτει τέτοιες συσκευές προς ανακύκλωση,οφείλει να τις αποθέτει στους ανωτέρω χώρους ή στη Διεύθυνση καθαριότητας του Δήμου μας (Αγησιλάου και Ολυμπίου, Άνω.Νέα.Σμύρνη) β) Ειδικοί κάδοι περισυλλογής για μπαταρίες συσκευών και λαμπτήρες φωτισμού θα τοποθετηθούν σε επίκαιρα σημεία του Δήμου. ΑΡΘΡΟ 12 Υποχρεώσεις πεζών ή εποχούμενων α) Η απόρριψη από πεζούς ή εποχούμενους καθ' οδών αχρήστων χαρτιών πακέτων ή άλλων ειδών μικροσυσκευασίας, μικροαντικειμένων και ειδών ατομικής χρήσης δεν επιτρέπεται. Το ίδιο ισχύει και στους κοινόχρηστους και ελεύθερους χώρους του Δήμου (πλατείες, πάρκα, παιδικές χαρές, αθλητικές 7

8 εγκαταστάσεις κ.λ.π.) από περιπατητές, θαμώνες κ.α Τα παραπάνω αντικείμενα πρέπει να ρίπτονται στα υπάρχοντα καλάθια μικροαπορριμμάτων ή στους κάδους απορριμμάτων. Σε όσους συλλαμβάνονται να παραβιάζουν τη διάταξη αυτή επιβάλλεται πρόστιμο 20 ευρώ. Ενώ όσοι προκαλούν φθορές σε αστικό εξοπλισμό του Δήμου πρόστιμο έως 300ευρώ. β) Οι ιδιοκτήτες ή συνοδοί κατοικίδιων ζώων υποχρεώνονται να μεριμνούν για τον άμεσο καθαρισμό του περιβάλλοντος από τα περιττώματα των ζώων τους. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ το οποίο διπλασιάζεται αν η παράβαση γίνει σε παιδική χαρά ή άλλο κοινόχρηστο χώρο που φιλοξενεί παιδιά, σε αυλές ή εισόδους σχολείων, βρεφονηπιακών σταθμών, σε προαύλια εκκλησιών, σε δημόσια ή δημοτικά κτήρια. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Νόμου 4039/τα / /ΦΕΚ υπ. αρ. 15 «Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και τη προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό». ΑΡΘΡΟ 13 Υποχρεώσεις καταστηματαρχών Καταστήματα στα οποία παρατηρείται η παραγωγή κάθε είδους απορριμμάτων (κρεοπωλεία, οπωροπωλεία..)καθώς και καταστήματα στα οποία προσφέρονται αναψυκτικά, πρόχειρο φαγητό.. κλπ οφείλουν να τοποθετούν δοχεία απορριμμάτων αλλά και να μεταφέρουν τα πάσης φύσεως απορρίμματα μέσα σε κλειστούς και ενισχυμένους σάκους και να αποθέτουν αυτούς στους κάδους απορριμμάτων σε συγκεκριμένες ώρες κατόπιν προσυνεννόησης με την υπηρεσία.επίσης οφείλουν να διατηρούν διαρκώς καθαρό το μπροστινό χώρο καθώς και τον περίγυρο. Στους μη συμμορφούμενους με τη διάταξη αυτή επιβάλλεται πρόστιμο 300 ευρώ και σε περίπτωση και τρίτης υποτροπής αφαιρείται η άδεια λειτουργίας. ΑΡΘΡΟ 14 Καθαριότητα δημοτικών χώρων χρησιμοποιούμενων από επιχειρήσεις Επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν, κατόπιν αδείας δημοτικούς και κοινόχρηστους χώρους όπως καφενεία, καφετέριες, ζαχαροπλαστεία, εστιατόρια και συναφή καταστήματα οφείλουν να διατηρούν διαρκώς τους χώρους καθαρούς με δικά τους μέσα καθώς και την τοποθέτηση καλαίσθητων δοχείων ανεξάρτητα από το χρόνο καθαρισμού από τα συνεργεία του δήμου. Στους μη συμμορφούμενους με τη διάταξη αυτή επιβάλλεται πρόστιμο 300 ευρώ. ΑΡΘΡΟ 15 Καθαριότητα λαϊκών αγορών Οι πωλητές και έμποροι στις λαϊκές αγορές που λειτουργούν στο Δήμο, συλλέγουν τα κάθε είδους απορρίμματα σε ανθεκτικούς σάκους και τους αφήνουν στην άκρη του πάγκου τους. Αν δεν τηρούν τα παραπάνω ο Δήμος προβαίνει στον καθαρισμό του χώρου καταλογίζοντας τα έξοδα στους υπεύθυνους. Επίσης επιβάλλει πρόστιμο ύψους 300 ευρώ. Εάν η παράβαση αυτή διαπιστωθεί για τρίτη φορά ο Δήμος ζητά την ανάκληση της άδειας κατάληψης του χώρου από το συγκεκριμένο επαγγελματία ή παραγωγό για ορισμένο χρονικό διάστημα ή οριστικά. Παραβίαση ωραρίου από μικροπωλητές σε λαϊκή αγορά τιμωρείται με πρόστιμο 300 ευρώ και σε περίπτωση υποτροπής ζητείται από την Περιφέρεια η ανάκληση της αδείας. ΑΡΘΡΟ 16 Υπαίθρια αποθήκευση υλικών 1.Η πλημμελής εναπόθεση αποθήκευση και στίβαξη υλικών, εμπορευμάτων οικοδομικών υλικών κ.λ.π. μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ρύπανση από το διασκορπισμό των υλικών αυτών στο περιβάλλον. Στη χορηγούμενη από το Δήμο άδεια κατάληψης του πεζοδρομίου ή του κοινόχρηστου χώρου για την εναπόθεση, αποθήκευση ή στίβαξη των παραπάνω υλικών πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφονται τα αναγκαία προστατευτικά μέτρα (κάλυψη με λαμαρίνες, νάιλον κ.λ.π.) που πρέπει να λάβει ο αιτών ώστε να αποτρέπεται κάθε κίνδυνος διασκορπισμού τους. 8

9 Αν από την πλημμελή εφαρμογή των παραπάνω προστατευτικών μέτρων προκληθεί ρύπανση των κοινόχρηστων χώρων ο Δήμος πέραν των προβλεπόμενων άλλων κυρώσεων από την κείμενη νομοθεσία επιβάλλει κατά των υπεύθυνων πρόστιμο 1500 ευρώ. 2. Οι παράνομες διαφημιστικές αφίσες, ταμπλό, αεροπανό κ.λ.π. θα συλλέγονται από συνεργεία του Δήμου και θα επιβάλλεται από τα εξουσιοδοτημένα από τον παρόντα κανονισμό όργανα (Επόπτες καθαριότητας- Ειδική Υπηρεσία "Δημοτική Αστυνομία" κ.λ.π) πρόστιμο. Το πρόστιμο για διαφημίσεις που επικολλώνται υπό μορφή αφισών σε κάδους απορριμμάτων και γενικά σε χώρους που απαγορεύεται η αφισοκόλληση είναι 100 ευρώ ανά τεμάχιο. Για τις διαφημιστικές πινακίδες ή αεροπανό που αναρτώνται σε στύλους και υποσταθμούς κοινής ωφελείας, σε σηματοδότες και γενικά σε χώρους που απαγορεύεται η τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων ν το πρόστιμο είναι 450 ευρώ ανά τ.μ.( απόφ Δημ Συμβουλίου αρ 242-3/12/ 2007) ΑΡΘΡΟ 17 Καθαριότητα ειδικών χώρων (στεγασμένων ή μη) Οι κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοικιών, εργοστασίων και επιχειρήσεων στεγασμένοι ή μη (πάρκινγκ, πρασιές, παλαιές οικίες κ.λ.π), πρέπει να διατηρούνται καθαροί με τη φροντίδα των υπεύθυνων και με κάθε πρόσφορο μέσο, ακόμη και αν τα απορρίμματα προέρχονται από τρίτους. Σε περίπτωση αδιαφορίας και ύστερα από σχετικές συστάσεις ο Δήμος έχει το δικαίωμα να παρέμβει καθαρίζοντας το χώρο και καταλογίζοντας τα έξοδα στους υπευθύνους Επίσης επιβάλλει πρόστιμο 300 ευρώ. Πέρα από τη δαπάνη αποκατάστασης, στην περίπτωση ρύπανσης μνημείων, αγαλμάτων, τοίχων, παιδικών χαρών, πάρκων, χώρων πρασίνων κ.λ.π. θα επιβάλλεται και πρόστιμο 1000 ευρώ. Τα πρόστιμα θα είναι έως τριπλάσια εάν συντελείται η καταστροφή των χώρων αυτών. ΑΡΘΡΟ 18 Καθαριότητα οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων Οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων οφείλουν να τα διατηρούν πάντοτε ελεύθερα από απορρίμματα ακόμα και αν προέρχονται από τρίτους. Προς τούτο οφείλουν να τα περιφράσσουν και να προβαίνουν σε περιοδική καθαριότητα και αποψίλωση ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες όπου οι κίνδυνοι πυρκαγιών είναι αυξημένοι.. Σε βάρος εκείνων που εξακολουθούν να αδιαφορούν και μετά τις σχετικές συστάσεις, ο Δήμος προβαίνει σε αυτεπάγγελτο καθαρισμό του οικοπέδου, επιβάλλοντας στους υπευθύνους: α) πρόστιμο 50 λεπτών ανά τετραγωνικό μέτρο του οικείου χώρου, το οποίο και αποτελεί έσοδο του οικείου Δήμου, β) βεβαιείται εις βάρος τους η ισόποση σχετική δαπάνη του δήμου προς καθαρισμό και γ) υποβάλλεται μήνυση για παραβίαση του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα (Ν.3852/10,άρθρο94,περίπτωση 26) ΑΡΘΡΟ 19 Μεταφορά και φορτοεκφόρτωση αντικειμένων Όλα τα φορτηγά αυτοκίνητα και γενικά τα μεταφορικά μέσα ξηρού φορτίου πρέπει να έχουν το φορτίο τους πλήρως καλυμμένο με ειδικό μουσαμά. Τα απορρίμματα οιασδήποτε μορφής που παράγονται κατά τη φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων πρέπει να περισυλλέγονται αμέσως μετά το πέρας κάθε εργασίας. Στην περίπτωση αμέλειας του υπευθύνου, η καθαριότητα διεξάγεται από υπηρεσίες του Δήμου και τα έξοδα καταλογίζονται στον υπεύθυνο, μαζί με πρόστιμο ύψους 400 ευρώ ΑΡΘΡΟ 20 Εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα, μηχανήματα κ.λ.π._ 1. Τα ειδικά απορρίμματα που αναφέρονται στο άρθρο 3,παρ 2 στ δηλαδή,αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες μοτοποδήλατα,λοιπά οχήματα, σκάφη αναψυχής, τρέιλερ, μπαγκαζιέρες, και μηχανήματα πάσης φύσεως, τα οποία βρίσκονται σταθμευμένα για περισσότερο από 30 ημέρες στο ίδιο σημείο,θεωρούνται ότι αποτελούν στερεά απόβλητα και ο ιδιοκτήτης τους οφείλει να τα απομακρύνει αμέσως. 9

10 Εφ όσον διαπιστωθεί η παράβαση από τα όργανα του Δήμου, ειδοποιείται σχετικά ο ιδιοκτήτης και αν εξακολουθεί η στάθμευση, θεωρείται κατάληψη κοινοχρήστου χώρου και ισχύουν οι διατάξεις του Ν.1080/80 όπως έχει τροποποιηθεί με το Π.Δ 116(ΦΕΚ 81/ ). 2. Αν δε βρίσκεται ο ιδιοκτήτης για να του επιδοθεί η ειδοποίηση ο Δήμος επικολλά ειδικό σήμα επί του οχήματος ή του μηχανήματος και συντάσσει πρωτόκολλο καταγραφής εγκαταλελειμμένου.στο ειδικό σήμα υπάρχει η επισήμανση της επιβολής προστίμου σε περίπτωση που δε μετακινηθεί μετά την 30ή ημέρα (παράγραφος 5 του παρόντος άρθρου) 3. Οχήματα ή μηχανήματα που μεταφέρονται από τους ιδιοκτήτες τους πριν τη λήξη της προθεσμίας των 30 ημερών σε παρακείμενη θέση στην ίδια περιοχή,θεωρείται ότι συμπλήρωσαν το χρόνο από την ημερομηνία της πρώτης καταγραφής και αποσύρονται όπως προβλέπεται στην παράγραφο 5 του άρθρου αυτού 4. Η καταστροφή ή η αποκόλληση του ειδικού σήματος αποτελεί παράβαση και επισύρει πρόστιμο 100 ευρώ Το πρόστιμο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής. 5. Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης δε συμμορφωθεί και έχει εξαντληθεί το χρονικό περιθώριο των 30 ημερών,το αυτοκίνητο ή το μηχάνημα θεωρείται εγκαταλελειμμένο και με ευθύνη του Δήμου μεταφέρεται με όχημα εταιρείας ανακύκλωσης σε χώρο διάλυσης όπου γίνεται πρωτόκολλο παραλαβής και παράδοσης. Στο πρωτόκολλο αυτό αναφέρεται επακριβώς η κατάσταση του μηχανήματος και η θέση από την οποία αποσύρθηκε.(προεδρικό διάταγμα αριθμ. 116/5/3/2004) ΠΡΟΣΟΧΗ!! Συγχρόνως με την παραπάνω ενέργεια,επιβάλλονται από το Δήμο στους παραβάτες τα παρακάτω πρόστιμα που έχουν ως ακολούθως: Μοτοσικλέτες και μοτοποδήλατα: 300 ευρώ, Eπιβατικά αυτοκίνητα : 500 ευρώ, Mεγάλα οχήματα(φορτηγά, βυτιοφόρα κ.ά) :700 ευρώ, Λοιπά οχήματα, τροχόσπιτα, τρέιλερ, μπαγκαζιέρες και μηχανήματα ή υπόλοιπα μηχανημάτων: 500 ευρώ ΑΡΘΡΟ 21 Γενική Διάταξη Θα επιβάλλεται πρόστιμο σε οτιδήποτε ρυπαίνει τους κοινόχρηστους χώρους και γενικά τους Δημοτικούς χώρους το οποίο θα είναι ανάλογο με του μεγέθους της ρύπανσης. ΠΡΟΣΤΙΜΑ Καθορίζεται το ύψος των προστίμων τα οποία θα πληρώνονται στα Ταμεία του Δήμου ως κάτωθι: 1. Εγκατάλειψη τοξικών απορριμμάτων - λυμάτων που δεν μεταφέρονται από τις Υπηρεσίες του Δήμου. Πρόστιμο: 3000 ευρώ. (αρ.6) 2. Μετακίνηση κάδων σε άλλο σημείο από το καθορισμένο Πρόστιμο: 100 ευρώ. (αρ. 7 παρ.1 α ) Σακούλες εκτός κάδων (άδετες και σε μη επιτρεπτές ώρες) Πρόστιμο: 20 ευρώ. (αρ.7 παρ.2 α ) 3..Παρκάρισμα δίπλα σε κάδους με τρόπο ώστε να μην είναι δυνατή η μετακίνηση τους για την αποκομιδή των απορριμμάτων Πρόστιμο: 40 ευρώ.(αρ.7 παρ.1β) 4. σκόρπια σκουπίδια εκτός κάδων Πρόστιμο 50 ευρώ (αρ.7 παρ2β) 6.. Εγκατάλειψη ογκωδών αντικειμένων χωρίς συνεννόηση με το Δήμο Πρόστιμο: 200 ευρώ. ( αρ.8 παρ. 1β) 7. Εγκατάλειψη κιβωτίων - ξυλοκιβωτίων κ.λ.π. από γραφεία - καταστήματα -οικίες Πρόστιμο: 200 ευρώ. ( αρ. 8 παρ. 2 ) 8. Φύλλα ξερά, υπόλοιπα καθαρισμών κήπων, γκαζόν,κλαδιά, θάμνοι, xώματα, κοπροχώματα κ.λ.π που 10

11 απορρίπτονται ασυσκεύαστα στο πεζοδρόμιο. Πρόστιμο: 80 ευρώ. (αρ. 8 παρ. 3 ) 9. Καύση σκουπιδιών,χόρτων και άλλων αντικειμένων Πρόστιμο: 300 ευρώ ( αρ. 8 παρ. 4 ) 10.Πλύσιμο οχημάτων σε δημόσιους χώρους πρόστιμο : 50 ευρώ (αρ. 8 παρ. 5 ) 11 Εγκατάλειψη βιοτεχνικών - βιομηχανικών απορριμμάτων. Πρόστιμο: 400 ευρώ. (αρ. 9 παρ. 2 ) 12. Ασυσκεύαστα μη επικίνδυνα - μη τοξικά απορρίμματα Νοσοκομείων και θεραπευτηρίων γενικώς. Πρόστιμο: ευρώ. (αρ. 9 παρ 3γ ) 13. Εγκατάλειψη μπαζών - αχρήστων υλικών από κατεδαφίσεις εκσκαφές κ.λ.π. και ρύπανση πεζοδρομίων και δρόμων με χώματα, λάδια κ.λ.π. Πρόστιμο: 1000 ευρώ. ( αρ. 9 παρ. 5 α ) 14.. Ρίψη μπαζών σε ακάλυπτους χώρους. Πρόστιμο: 300 ευρώ. (αρ. 9 παρ. 5 β ) 15. Ρίψη μπαζών και άλλων ογκωδών αντικειμένων.στους κάδους απορριμμάτων. Πρόστιμο: 300 ευρώ. ( αρ 9 παρ. 5 γ ) 16. Τα απορρίμματα που αναφέρονται στο άρθρο 3 παρ. 2 η (Λύματα οικιακής χρήσης ) του παρόντος κανονισμού μεταφέρονται με ευθύνη του ιδιοκτήτη στους ειδικούς χώρους υποδοχής - Στην περίπτωση που αυτά επιρρίπτονται σε ακάλυπτους χώρους όπως οικόπεδα, ρέματα, φρεάτια περισυλλογής όμβριων υδάτων πάρκα, άλση, δρόμους και λοιπούς κοινόχρηστους χώρους γίνονται σοβαρές εστίες ρύπανσης και προκαλούν ιδιαίτερη υποβάθμιση στο περιβάλλον - Γι αυτό τέτοιες ενέργειες απαγορεύονται αυστηρά. Στους παραβάτες της διάταξης αυτής εκτός από τις ποινές που προβλέπει το άρθρο 119 του Ν. 1892/90 και τις προβλεπόμενες άλλες κυρώσεις ο Δήμος επιβάλλει πρόστιμο 6000 ευρώ,σε περίπτωση δε επανάληψης πρόστιμο μέχρι και στο δεκαπλάσιο του επιβληθέντος στα προηγούμενα. ( αρ. 9 παρ. 6 ) 17. Τα απορρίμματα που περιγράφονται στο άρθρο 3, παρ. 3 συλλέγονται, αποκομίζονται και μεταφέρονται αποκλειστικά από τους υπεύθυνους όπως αυτοί προσδιορίζονται στο άρθρο 4 του παρόντος κανονισμού. Οι υπεύθυνοι υποχρεούνται μέχρι την ημέρα της αποκομιδής να κρατούν συσκευασμένα στα προαύλια των επιχειρήσεων και να μην τα βγάζουν στο πεζοδρόμιο. Στους παραβάτες θα επιβάλλονται οι κυρώσεις καταβολής ειδικού τέλους και πρόστιμο 6000 ευρώ. ( αρ. 10 ) 18. Οι δημότες κάτοικοι οφείλουν να μην αναμειγνύουν με τα συνήθη απορρίμματα εκείνα των απορριμμάτων που είναι κατασκευασμένα εξ ολόκληρου από γυαλί, χαρτί, αλουμίνιο καθώς και πλαστικές συσκευασίες αλλά να τα διαχωρίζουν και να τα αποδίδουν στο Δήμο σύμφωνα με το όποιο πρόγραμμα περισυλλογής έχει ο Δήμος για την περιοχή τους. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται πρόστιμο 50 ευρώ. ( αρ. 11 παρ. 1 ) 19..Τα καταστήματα οφείλουν να συμπιέζουν τα χαρτοκιβώτια, πλαστικές συσκευασίες και γενικά ό,τι συμπιέζεται Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται Πρόστιμο: 100 ευρώ. ( αρ. 11 παρ. 2 ) 20 Απόρριψη αντικειμένων ή μικροαπορριμμάτων εκτός καλαθιών του Δήμου. Πρόστιμο: 20 ευρώ. ( αρ. 12 παρ. α ) 21. Φθορά αστικού εξοπλισμού Δήμου.. Πρόστιμο: 300 ευρώ. ( αρ. 12 παρ. α ) 22. Μη καθαρισμός περιττωμάτων ζώων πρόστιμο :100 ευρώ ( αρ 12 παρ. β ) 23. Ακαθάριστος χώρος ή έλλειψη δοχείων απορριμμάτων των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που χρησιμοποιούν κοινόχρηστους χώρους. 11

12 Πρόστιμο: 300 ευρώ. και σε περίπτωση υποτροπής ανάκληση αδείας. ( αρ 13 ) 24. Καθαριότητα δημοτικών χώρων χρησιμοποιούμενων από επιχειρήσεις Επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν, κατόπιν αδείας δημοτικούς και κοινόχρηστους χώρους όπως καφενεία, καφετέριες, ζαχαροπλαστεία, εστιατόρια και συναφή καταστήματα οφείλουν να διατηρούν διαρκώς τους χώρους καθαρούς δι ιδίων μέσων καθώς και την τοποθέτηση καλαίσθητων δοχείων ανεξάρτητα από το χρόνο καθαρισμού από τα συνεργεία του δήμου. Στους μη συμμορφούμενους με τη διάταξη αυτή επιβάλλεται πρόστιμο 300 ευρώ. ( αρ. 14 ) 25. Εγκατάλειψη απορριμμάτων στις λαϊκές και λοιπές αγορές ή παραβίαση ωραρίου. Πρόστιμο: 300 ευρώ και σε περίπτωση υποτροπής ανάκληση αδείας. ( αρ. 15 ) 26. Η πλημμελής εναπόθεση αποθήκευση και στοίβαξη υλικών, εμπορευμάτων οικοδομικών υλικών κ.λ.π. μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ρύπανση από το διασκορπισμό των υλικών αυτών στο περιβάλλον. Στη χορηγούμενη από το Δήμο άδεια κατάληψης του πεζοδρομίου ή του κοινόχρηστου χώρου για την εναπόθεση, αποθήκευση ή στοίβαξη των παραπάνω υλικών πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφονται τα αναγκαία προστατευτικά μέτρα (κάλυψη με λαμαρίνες, νάιλον κ.λ.π.) που πρέπει να λάβει ο αιτών ώστε να αποτρέπεται κάθε κίνδυνος διασκορπισμού τους. Αν από την πλημμελή εφαρμογή των παραπάνω προστατευτικών μέτρων προκληθεί ρύπανση των κοινόχρηστων χώρων ο Δήμος πέραν των προβλεπόμενων άλλων κυρώσεων από την κείμενη νομοθεσία επιβάλλει κατά των υπεύθυνων πρόστιμο 1500 ευρώ. ( αρ. 16 παρ. 1 ) 27. Ρύπανση με εμπορικές αφίσες, φειβολάν, σπρέι, ταμπλό, αεροπανό κ.λ.π. Πρόστιμο: 100 ευρώ ανά τεμάχιο. ( αρ. 16 παρ. 2 α ) 28. Μη καθαρισμός ελεύθερων ιδιωτικών - κοινόχρηστων χώρων (πάρκινγκ, πρασιές, παλιές οικίες κ.λ.π). Πρόστιμο: 300 ευρώ. ( αρ. 17 παρ α ) 29. Ρύπανση μνημείων, αγαλμάτων, τοίχων, πάρκων, παιδικών χαρών, πρασίνου κ.λ.π. Πέρα από τη δαπάνη αποκατάστασης θα επιβάλλεται και πρόστιμο: 1000 ευρώ. Το πρόστιμο θα είναι έως και τριπλάσιο εάν συντελείται η καταστροφή των χώρων αυτών. ( αρ. 17 παρ. β ) 30. Καθαριότητα οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων Οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων οφείλουν να τα διατηρούν πάντοτε ελεύθερα από απορρίμματα ακόμα και αν προέρχονται από τρίτους. Προς τούτο οφείλουν να τα περιφράσσουν και να προβαίνουν σε περιοδική καθαριότητα και αποψίλωση ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες όπου οι κίνδυνοι πυρκαγιών είναι αυξημένοι.. Σε βάρος εκείνων που εξακολουθούν να αδιαφορούν και μετά τις σχετικές συστάσεις, ο Δήμος προβαίνει σε αυτεπάγγελτο καθαρισμό του οικοπέδου, επιβάλλοντας στους υπευθύνους: α) πρόστιμο 50 λεπτών ανά τετραγωνικό μέτρο του οικείου χώρου, το οποίο και αποτελεί έσοδο του οικείου Δήμου, β) βεβαιείται εις βάρος τους η ισόποση σχετική δαπάνη του δήμου προς καθαρισμό και γ) υποβάλλεται μήνυση για παραβίαση του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα (Ν.3852/10,άρθρο 94,περίπτωση 26) ( αρ. 18 ) 31.Ρύπανση από μεταφορά ξηρού φορτίου. Πρόστιμο: 400 ευρώ. ( αρ. 19 ) 32. Η καταστροφή ή η αποκόλληση του ειδικού σήματος αποτελεί παράβαση και επισύρει πρόστιμο 100 ευρώ Το πρόστιμο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής. ( αρ. 20 παρ. 4 ) 33. Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης δε συμμορφωθεί και έχει εξαντληθεί το χρονικό περιθώριο των 30 ημερών,το αυτοκίνητο ή το μηχάνημα θεωρείται εγκαταλελειμμένο και με ευθύνη του Δήμου μεταφέρεται με όχημα εταιρείας ανακύκλωσης σε χώρο διάλυσης όπου γίνεται πρωτόκολλο παραλαβής 12

13 και παράδοσης. Στο πρωτόκολλο αυτό αναφέρεται επακριβώς η κατάσταση του μηχανήματος και η θέση από την οποία αποσύρθηκε.(προεδρικό διάταγμα αριθμ. 116/5/3/2004) ΠΡΟΣΟΧΗ!! Συγχρόνως με την παραπάνω ενέργεια,επιβάλλονται από το Δήμο στους παραβάτες τα παρακάτω πρόστιμα που έχουν ως ακολούθως: Μοτοσικλέτες και μοτοποδήλατα: 300 ευρώ, Eπιβατικά αυτοκίνητα : 500 ευρώ, Mεγάλα οχήματα(φορτηγά, βυτιοφόρα κ.ά) :700 ευρώ, Λοιπά οχήματα, τροχόσπιτα, τρέιλερ, μπαγκαζιέρες και μηχανήματα ή υπόλοιπα μηχανημάτων: 500 ευρώ ( αρ. 20 παρ. 5 ) 34.Παράλειψη σήμανσης κατά την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών. Πρόστιμο: 300 ευρώ. ( αρ. 28 ) Εγκατάλειψη προϊόντων εκσκαφής και λοιπών αχρήστων υλικών από οργανισμούς κοινής ωφελείας. Πρόστιμο: 1500 ευρώ. 36. Πλημμελής εναπόθεση, αποθήκευση και στοίβαξη εμπορευμάτων, οικοδομικών υλικών Πρόστιμο1.500 ευρώ. 37. Εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα σε δρόμους και κοινόχρηστους χώρους. Πρόστιμο: 300 ευρώ. 38. Παρκάρισμα σε δρόμο που ο Δήμος έχει προειδοποιήσει ότι θα καθαριστεί. Πρόστιμο: 40 ευρώ Η τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων-εκτός βενζινάδικων και φαρμακείων - απαγορεύεται Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται Πρόστιμο: 500 ευρώ. 40. Διαφημιστικές πινακίδες που αναρτώνται σε στύλους και υποσταθμούς κοινής ωφελείας, σε σηματοδότες και γενικά σε χώρους που απαγορεύεται η τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων, το πρόστιμο είναι 400 ευρώ ανά τετραγωνικό.μέτρο.. ( το τέλος αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του Νόμου 1900/90 ). 41.Ανάλογο πρόστιμο θα επιβάλλεται σε οτιδήποτε άλλο που δεν αναφέρεται στον παρόντα κανονισμό αλλά ρυπαίνει γενικά την πόλη. Εξουσιοδοτεί για την επιβολή μηνύσεων και προστίμων τη Δημοτική Αστυνομία και τη Διεύθυνση Καθαριότητας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΡΘΡΟ 22 Ο κανονισμός αυτός αφορά κάθε είδους εργασίες οικοδομής (νέες οικοδομές, πρόσθετες επισκευές ) που εκτελούνται στα διοικητικά όρια του Δήμου και κάθε εργασία οργανισμού κοινής ωφέλειας. ΑΡΘΡΟ 23 Σε κάθε οικοδομική εργασία που γίνεται θα πρέπει στο χώρο του εργοταξίου να υπάρχει α) αντίγραφο της θεωρημένης από την Αστυνομία οικοδομικής άδειας β)πινακίδα που προβλέπεται από το Νόμο με τον αριθμό της αδείας και την ημερομηνία εκδόσεως της, γ) άδεια καταλήψεως πεζοδρομίου οδοστρώματος χορηγημένη από το Δήμο. ΑΡΘΡΟ 24 Σε περίπτωση που ζητηθούν από την υπηρεσία του Δήμου τα εγκεκριμένα από την Πολεοδομία σχέδια θα πρέπει να προσκομίζονται από τον ιδιοκτήτη κατασκευαστή για να μπορεί να γίνει έλεγχος των κατασκευών που εκτελούνται. ΑΡΘΡΟ 25 Η μη τήρηση των άρθρων 2 και 3 συνεπάγεται πέρα από την επιβολή προστίμων την κίνηση από τον 13

14 Δήμο διαδικασίας διακοπής των εργασιών. ΑΡΘΡΟ 26 Πριν από την έναρξη των οικοδομικών εργασιών οι ιδιοκτήτες ή οι κατασκευαστές και οι οργανισμοί κοινής ωφέλειας ανάλογα πρέπει: α) Να θεωρούν την οικοδομική άδεια από το Αστυνομικό Τμήμα. β) Να εφοδιάζονται από το Δήμο με άδεια κατάληψης πεζοδρομίου οδοστρώματος καταβάλλοντος το αντίστοιχο τέλος. Στην αίτηση για την άδεια θα δηλώνουν ρητά αν θα τοποθετήσουν διαφημιστικές πινακίδες ώστε ο Δήμος να εισπράξει τα νόμιμα. Αν τοποθετήσουν διαφημιστικές πινακίδες χωρίς προηγουμένως να το έχουν δηλώσει στην έκδοση αδείας, τότε πέρα από τα νόμιμα τέλη που θα εισπράξει ο Δήμος για τη διαφήμιση θα επιβληθεί και πρόστιμο, 1000 έως 3000 ευρώ. Σε περίπτωση που δεν πρόκειται να γίνει κατάληψη του πεζοδρομίου να υποβάλλουν ανάλογη υπεύθυνη δήλωση. γ) Να προσκομίζουν στο Δήμο εγγυητική επιστολή όπως το υπόδειγμα που θα χορηγεί ο Δήμος αναγνωρισμένης Τράπεζας ή Τ.Π. και Δ. ποσού 40 ευρώ ανά μ. μήκους προσόψεως η οποία θα επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο μετά την πλήρη αποπεράτωση των εργασιών και εφόσον δεν προξενήθηκαν ζημιές στους δημοτικούς χώρους από την εκτέλεση των οικοδ. εργασιών (π.χ. μπάζα, τσιμέντα, στο οδόστρωμα, ζημιές στα πεζοδρόμια, παραλείψεις πλακόστρωσης πεζοδρομίου κλπ.) Τα παραπάνω θα πιστοποιούνται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου ή τον Μηχανικό του Δήμου. ΑΡΘΡΟ 27 Ο χώρος που εκτελούνται οι οικοδομικές εργασίες θα πρέπει να είναι περιφραγμένος. Επίσης πρέπει να υπάρχει πινακίδα που να απαγορεύει την είσοδο στους μη έχοντας εργασία και σε περίπτωση καταλήψεως πεζοδρομίου ή οδοστρώματος πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για την προστασία πεζών και οχημάτων. Τα αδρανή υλικά που βρίσκονται επί του πεζοδρομίου πρέπει να εγκιβωτίζονται με μέσα προστασίας (μαδέρια τσιμεντόλιθους κ.λ.π.) για την αποφυγή της διασποράς του από νερά είτε από οποιαδήποτε άλλη αιτία. Ελαφρά υλικά που παρασύρονται από τον αέρα (άμμος, μαρμαρόσκονη, μπάζα κλπ.) θα πρέπει να καταβρέχονται συχνά ώστε να μην παρασύρονται από τον αέρα. Το ίδιο ισχύει και κατά τη διάρκεια κατεδαφίσεων ή εκσκαφών. Μπάζα επί κοινόχρηστων χώρων που παραμένουν πλέον του διημέρου θεωρείται ότι καταλαμβάνουν δημόσιο χώρο και επιβάλλεται το σχετικό τέλος και το προβλεπόμενο πρόστιμο 150 έως 1500 ευρώ. Επιπλέον απομακρύνονται από το Δήμο και ο υπόχρεος καταβάλλει τη δαπάνη απομάκρυνσης. ΑΡΘΡΟ 28 Τα στερεά κινητά υλικά που χρησιμοποιούνται κατά την εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών πρέπει να είναι κατά τρόπο ασφαλή στερεωμένα για την πρόληψη ατυχήματος, τα δε περιφράγματα για τον ίδιο λόγο πρέπει να είναι πλήρη και ασφαλή. Για τους ίδιους λόγους επιβάλλεται η σήμανση με σχετικές ανακλαστικές πινακίδες και η τοποθέτηση ασπροκόκκινης ταινίας όταν καταλαμβάνεται μέρος οδοστρώματος. Η σήμανση κατά τη νύκτα πρέπει να είναι φωτεινή. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο 300 ευρώ. ΑΡΘΡΟ 29 Στις περιπτώσεις εκτέλεσης εργασιών από Οργανισμό Κοινής Ωφελείας (ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ) για συντήρηση, επισκευή δικτύου ή νέων παροχών επιβάλλεται η τήρηση των διατάξεων που προβλέπονται από τους Νόμους περί εκτελέσεως Δημοσίων Έργων (σημάνσεις κ.λ.π.). Οι παραπάνω οργανισμοί υποχρεούνται όπως αμέσως μετά την εκτέλεση των σχετικών εργασιών και όχι πέραν του τετραημέρου να απομακρύνουν τα προϊόντα εκσκαφής, τα λοιπά άχρηστα υλικά και να επαναφέρουν τα πράγματα στην πρότερη τους κατάσταση. Στην αντίθετη περίπτωση ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 26 του παρόντος κανονισμού, και θα ζητείται άμεση επέμβαση του Εισαγγελέα. Οι ίδιοι οργανισμοί υποχρεώνονται στο κατάβρεγμα των αδρανών υλικών και προϊόντων εκσκαφών εφαρμοζομένων ανάλογα των αναφερομένων στο άρθρο 26 του παρόντος κανονισμού. 14

15 ΑΡΘΡΟ 30 Σε κάθε περίπτωση παραβάσεως των αναφερομένων περιπτώσεων στα άρθρα 22,23,24,26 και 28 του παρόντος κανονισμού επιβάλλεται πρόστιμο (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 9 του Ν.1828/89) 150 έως 1500 ευρώ. εφόσον από τις διατάξεις του παρόντος δεν προβλέπεται διαφορετική ρύθμιση (εγγυητική επιστολή). ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ α) Η οδηγία 75/422 της ΕΟΚ περί στερεών αποβλήτων β) Η Κ.Υ.Α /1424/ περί στερεών αποβλήτων, ΦΕΚ 444/τΒ / γ) Η Κ.Υ.Α /3054/ περί επικίνδυνων αποβλήτων, ΦΕΚ 665/τΒ / δ) Το άρθρο 30 του ΠΔ 323/89 ε) Ο Ν. 1650/86 περί προστασίας του περιβάλλοντος, ΦΕΚ 160/τΑ / στ) Το άρθρο 3 του Ν. 1080/80 περί χρήσεως πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων ΦΕΚ 246/τΑ / ζ) Ο Ν. 807/71 περί ελεύθερων χώρων η) Ο Ν. 1144/81 περί τελών διαφημίσεων θ) Το άρθρο 19 του Ν. 1080/80 περί προστίμων,φεκ246/τα / ι)το άρθρο 94 παρ 1,περ 26 του N 3852/10/ Καλλικράτης περί περιβάλλοντος, ΦΕΚ 87/τΑ / ια) Το άρθρο 61 του Ν.3979/2011,περί παροχής υπηρεσιών καθαριότητας,φεκ138/τα / ιβ) Οι αποφάσεις 242/ του Δημοτικού Συμβουλίου περί αναπροσαρμογής των τελών διαφήμισης, 245/ περί τροποποίησης κανονισμού χρήσης πεζοδρομίων, 148/ περί επιβολής προστίμων για την μετακίνηση κάδων απορριμμάτων ιγ) Oι αποφάσεις 200/92 και 269/96 του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης κανονισμού καθαριότητας Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ Βρεττός Άγγελος και Ματής Αλέξιος ψήφισαν αρνητικά, ενώ οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κούπας Ευστάθιος, Νάνου Δήμητρα, Δημάκης Ιωάννης και Δαρζέντα Μαρία, ψήφισαν λευκό ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΡΟΥΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Ακριβές Αντίγραφο Νέα Σμύρνη 8/3/2012 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΑΡΖΕΝΤΑ ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΟΥΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 15

16 16

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ Α. Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ Ι Α Τ Α Ξ Ε Ι Σ Κ Α Ι Ε Ν Ν Ο Ι Ε Σ ΑΡΘΡΟ 1ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ Αντικείµενο του παρόντος Κανονισµού είναι: 1) Η τήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΓΕΝΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ - Αντικείµενο του κανονισµού και αρµοδιότητα -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγικό Σηµείωµα σελ. 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγικό Σηµείωµα σελ. 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό Σηµείωµα σελ. 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΕΝΝΟΙΕΣ, ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1 Αντικείµενο Κανονισµού σελ. 5 Άρθρο 2 Αρµοδιότητα Εφαρµογής Κανονισµού σελ. 5 Άρθρο 3 Εννοιολογικός Προσδιορισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 1 ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Αφού λήφθηκαν υπόψη οι διατάξεις των σχετικών νόμων, καθώς επίσης και η προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Στη Συνεδρίαση παρών ήταν και ο Δήμαρχος Θήρας κ. Ζώρζος Αναστάσιος-Νικόλαος.

Στη Συνεδρίαση παρών ήταν και ο Δήμαρχος Θήρας κ. Ζώρζος Αναστάσιος-Νικόλαος. A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθμ. 8/2012 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θήρας. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ : 72/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΡΑΣ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΩΡΖΟΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθ. 2 ης /12 Ιανουαρίου 2009 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 12/2009 Θ Ε Μ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 6 ης 27/3/2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 57/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ:ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Δ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ:ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Δ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ:ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Δ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ Σελίδα ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - Δημοτικής Επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ κατά πλειοψηφία

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ κατά πλειοψηφία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΑΛΑΝΝΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 23 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 10/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΑΛΑΝΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, όπου σε σύνολο πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντα τα πέντε (5) μέλη δηλαδή:

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, όπου σε σύνολο πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντα τα πέντε (5) μέλη δηλαδή: ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ Δ.Α.Α. (Δ.Α.Α. Α.Ε.) Ταχ. Δ/νση: ΑΡΑΧΩΒΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Τ.Κ. 32004 Τηλ.: 2267031630 & 2267031262 Fax : 2267029170 Αράχωβα, 29 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΘ. Πρακτικού 1 1/2011 Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ. ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Λειτουργίας Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Τανάγρας»

AΡΙΘ. Πρακτικού 1 1/2011 Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ. ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Λειτουργίας Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Τανάγρας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 19 Σεπτεμβρίου 2011 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Ταχ. Δ/νση : Πλ. Παμ/στων Ταξιαρχών 32009 Σχηματάρι : Μαρία Τουμάζου Aρμόδια Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25205 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΕΛΔΙΚΟ ΣΠΟΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ ΕΞΑΓΩΓΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ ΕΙΔΩΝ ΣΠΟΡ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 12/2015 ΠΡΟΫΠ. : 30.000,00 ΕΥΡΩ ( με ΦΠΑ 23% ) Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Περιεχόμενα Άρθρο 1 : Αντικείμενο της Εργολαβίας...1 Άρθρο 2 : Ισχύουσα Νομοθεσία Συμβατικά τεύχη της εργολαβίας εγγύηση καλής εκτέλεσης...1 Άρθρο 3: Προσαρμογή Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ & Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ Η Σ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ω Ν Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Σ Χ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ TMHMA ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ,ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. Χρηματοδότηση : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : Κωδ. 15.7332.05 Προϋπολογισμός : 29.842,00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΡΓΟ: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) ( Π.Δ. 305/1996 Άρθρο 3 παράγρ. 3,4,5,6,8,9,10 )

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) ( Π.Δ. 305/1996 Άρθρο 3 παράγρ. 3,4,5,6,8,9,10 ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 65/2011 ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 998.207,43

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ 6. ΘΕΜΑ: «Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου καθαρισμού των χώρων του ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ 6. ΘΕΜΑ: «Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου καθαρισμού των χώρων του ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ» Ημερομηνία 14/07/2014 Α. Π. 41399 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη μικρότερη προσφερόμενη τιμή για την ανάθεση του έργου καθαρισμού των χώρων που στεγάζεται το ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ, ΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ, ΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ, ΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Η εύρυθµη λειτουργία της λαϊκής αγοράς της ηµοτικής Κοινότητας Σητείας του ήµου Σητείας, η διασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Λ3ΟΡ1Κ-ΡΑΨ ΑΠΟΦΑΣΗ O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΔΑ: Β4Λ3ΟΡ1Κ-ΡΑΨ ΑΠΟΦΑΣΗ O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21/06/2012 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : Φ 6131 / 2985 / ΠΕΡΙΒ-ΣΑ / 2012 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Συλλογή και μεταφορά στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών και καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Ύδρας» ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ ΜΕΛΕΤΗ

«Συλλογή και μεταφορά στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών και καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Ύδρας» ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ ΜΕΛΕΤΗ Αο. υελέτηο 25/2015 ( ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) ΤΜΗΜΑ Δ Ταχ. Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας 11

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔHΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΖΑΡΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΖΑΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ Προϋπολογισμός: 549.441,01 ΕΥΡΩ Χρηματοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: «Ανακαίνιση της ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Φοιτητικής Εστίας του ----- Πάντειου Πανεπιστημίου» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕ 046 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Εμπορίου Ενέργειας και Βιομηχανίας Τμήμα: Αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων Γραφείο: Αδειοδοτήσεων Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Ελευθερίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΡΓΟ: ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Α.Μ: ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΚΟΡΜΙΣΤΑΣ Ν. ΜΠΑΦΡΑΣ ΑΓΓΙΣΤΑΣ 1 / 2014 ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος, 01 Ιουλίου 2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος, 01 Ιουλίου 2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΔΑ: 4ΑΣ4Ω9Ψ-86Ζ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος, 01 Ιουλίου 2011 220 01 - ΑΣΤΡΟΣ Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Πληρ.: Τερζάκης Γεώργιος Τηλ.: 2755360103

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΑΔΑ: ΒΛ4ΥΟΞΘΩ-Ξ1Β ΑΔΑΜ: 13PROC001544160 Αθήνα, 17/07/2013 Α.Π.: 14208/2013

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΑΔΑ: ΒΛ4ΥΟΞΘΩ-Ξ1Β ΑΔΑΜ: 13PROC001544160 Αθήνα, 17/07/2013 Α.Π.: 14208/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ Φραγκούδη 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα