ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες C(2012) 7600 final

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες 25.10.2012 C(2012) 7600 final"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες C(2012) 7600 final Θέμα: Κρατικές ενισχύσεις/ελλάδα Ενίσχυση αριθ. SA (2011/N) Μέτρα υπέρ των παραγωγών των οποίων οι γεωργοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις υπέστησαν ζημίες λόγω πυρκαγιών κατά το έτος 2010 Κύριε, Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή («Επιτροπή») επιθυμεί να πληροφορήσει τις ελληνικές αρχές ότι, αφού εξέτασε τις πληροφορίες που της υπέβαλαν σχετικά με το προαναφερθέν μέτρο κρατικής ενίσχυσης, αποφάσισε να μην εγείρει ενστάσεις για το εν λόγω μέτρο, καθώς θεωρείται συμβατό με τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). Για τη λήψη της απόφασης αυτής, η Επιτροπή βασίστηκε στα εξής: 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (1) Με την επιστολή της 15ης Δεκεμβρίου 2011, η οποία ελήφθη από την Επιτροπή αυθημερόν, η Ελλάδα κοινοποίησε σύμφωνα με το άρθρο 108 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ το προαναφερθέν καθεστώς ενίσχυσης. Με τις επιστολές της 5ης Ιανουαρίου 2012, της 6ης Ιουλίου 2012 και της 3ης Αυγούστου 2012, η Επιτροπή ζήτησε συμπληρωματικές πληροφορίες, τις οποίες υπέβαλαν οι ελληνικές αρχές στις 15 Μαΐου 2012 και την 1η Οκτωβρίου Κύριο Δημήτριο ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟ Υπουργό Εξωτερικών Βασιλίσσης Σοφίας, Αθήνα Ελλάδα Commission européenne/europese Commissie, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË - Τηλ

2 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ Στόχος (2) Το εν λόγω καθεστώς ενίσχυσης στοχεύει στη χορήγηση αποζημίωσης σε Έλληνες γεωργούς, των οποίων οι γεωργοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις ζημιώθηκαν λόγω πυρκαγιών το Σύμφωνα με τις ελληνικές αρχές, στόχος της προτεινόμενης ενίσχυσης είναι κυρίως η ανασύσταση του φυτικού κεφαλαίου, όχι μόνο για τη συνέχιση των γεωργικών δραστηριοτήτων στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές, αλλά και για την προστασία του περιβάλλοντος, τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και των καλλιεργούμενων ειδών και την προστασία του εδάφους και της ποιότητας των υδάτων και την αειφόρο ανάπτυξη. Βασικές πληροφορίες (3) Η κοινοποίηση που υπέβαλαν οι ελληνικές αρχές αναφέρεται στο καθεστώςπλαίσιο, το οποίο έχει ήδη εγκριθεί από την Επιτροπή (Υπόθεση αριθ. N. 414/2007) 1 και το οποίο αποτελεί το πλαίσιο αποζημίωσης των γεωργών για ζημίες προκαλούμενες από φυσικές καταστροφές, έκτακτα γεγονότα και δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την παράγραφο 8 της απόφασης αριθ. 414/2007 της Επιτροπής, οι αποζημιώσεις για πυρκαγιές θα αποτελούν αντικείμενο ειδικών (ad hoc) προγραμμάτων τα οποία κοινοποιούνται μεμονωμένα στην Επιτροπή. Ένα ειδικό πρόγραμμα εγκρίθηκε από την Επιτροπή το 2010 σχετικά με μέτρα υπέρ παραγωγών των οποίων οι γεωργοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις υπέστησαν ζημίες από πυρκαγιές το Το προαναφερθέν πρόγραμμα έχει διάρκεια έως τις και ο συνολικός του προϋπολογισμός ανέρχεται σε 8 εκατ. ευρώ. Η κύρια διαφορά με το παρόν καθεστώς ενίσχυσης είναι ότι η παρούσα περίπτωση δεν περιλαμβάνει ενισχύσεις για αποζημίωση σε σχέση με το ζωικό κεφάλαιο. Νομική βάση (4) Σύμφωνα με τα ανωτέρω, οι ελληνικές αρχές έχουν υποβάλει στην Επιτροπή ένα σχέδιο κοινής υπουργικής απόφασης («σχέδιο ΚΥΑ»), το οποίο προβλέπει τις λεπτομέρειες χορήγησης της ενίσχυσης στους Έλληνες γεωργούς. Προϋπολογισμός και διάρκεια του καθεστώτος (5) Το συγκεκριμένο καθεστώς θα έχει διάρκεια από την ημερομηνία έγκρισης της Επιτροπής έως τις , ενώ ο συνολικός του προϋπολογισμός ανέρχεται σε 2,2 εκατ. Ευρώ και ο ετήσιος προϋπολογισμός σε 0,70 εκατ. Ευρώ. Οι ελληνικές αρχές εκτιμούν ότι ο αριθμός των δικαιούχων θα υπερβεί τους Σύμφωνα με τον ορισμό της «πυρκαγιάς» στην απόφαση 414/2007 της Επιτροπής (παράγραφος 8), το σχέδιο ΚΥΑ ορίζει την πυρκαγιά ως πυρκαγιά σημαντικής έκτασης, η οποία έχει κάψει περισσότερα από τ.μ. ή περισσότερα από 1 2 Απόφαση E (2007)5591 της Επιτροπής της Απόφαση E (2010) 2322 της Επιτροπής της

3 τ.μ. στην περίπτωση νησιών (εξαιρούνται η Κρήτη και η Εύβοια). Μια από τις βασικές προϋποθέσεις για τη χορήγηση της ενίσχυσης είναι το επίπεδο της ζημίας για κάθε δικαιούχο να ανέρχεται σε ελάχιστο όριο της τάξης του 30%. Αποδέκτες της ενίσχυσης (6) Δικαιούχοι του παρόντος καθεστώτος θα είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία έχουν στην κατοχή τους γεωργική εκμετάλλευση και ορίζονται ως γεωργοί σύμφωνα με την ΚΥΑ. Επιπλέον, στην περίπτωση ανασύστασης φυτικού κεφαλαίου, δικαιούχοι δύνανται επίσης να είναι φυσικά πρόσωπα που πληρούν τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις που ορίζονται στην ΚΥΑ και ήταν κάτοχοι γεωργικής εκμετάλλευσης όταν προκλήθηκε η ζημία. Σώρευση (7) Οι δικαιούχοι πρέπει να δηλώσουν εάν είναι ασφαλισμένοι ή όχι. Εάν είναι ασφαλισμένοι, η αποζημίωση που λαμβάνουν από την ασφαλιστική εταιρεία πρέπει να αφαιρείται από το ποσό της ενίσχυσης βάσει του παρόντος καθεστώτος. Επίσης, οποιοδήποτε έξοδο στο οποίο δεν έχει προβεί ο γεωργός ή οποιοδήποτε ποσό το οποίο έχει αποκομίσει ο γεωργός λόγω της φυσικής καταστροφής αφαιρείται από το ποσό της ενίσχυσης. Οι ελληνικές αρχές επιβεβαιώνουν ότι οι δικαιούχοι πρέπει να συμμορφώνονται με οποιονδήποτε έλεγχο διενεργεί η οικεία εθνική ή κοινοτική αρχή. (8) Στην περίπτωση που ένας γεωργός έχει λάβει ενίσχυση από άλλο δημόσιο φορέα για την ίδια ζημία, εφόσον η ενίσχυση αυτή ισούται ή υπερβαίνει την παρούσα ενίσχυση, ο γεωργός αποκλείεται από την παρούσα ενίσχυση. Εάν, ωστόσο, το ποσό της ενίσχυσης από άλλο δημόσιο φορέα είναι μικρότερο του ποσού της παρούσας ενίσχυσης, ο γεωργός θα λάβει τη διαφορά μεταξύ των δύο ποσών, έτσι ώστε να μην υπάρξει υπέρβαση του μέγιστου ποσού ενίσχυσης που προβλέπεται στην ΚΥΑ. Σε αυτό το πλαίσιο, ακόμα και εάν είναι δυνατή η σώρευση της ενίσχυσης με ενισχύσεις χορηγούμενες από άλλες πηγές, οι ελληνικές αρχές έχουν παράσχει επαρκείς διασφαλίσεις ότι θα αποφεύγεται σε κάθε περίπτωση η υπέρμετρη αποζημίωση. Οι διασφαλίσεις αυτές περιλαμβάνουν την υποχρέωση του δικαιούχου της ενίσχυσης να δηλώνει εάν έχει λάβει ενίσχυση από άλλο δημόσιο φορέα και τη συνεργασία των οικείων αρχών για την αποφυγή της υπέρμετρης αποζημίωσης. Σχετικά με τα ανωτέρω, εάν για οποιονδήποτε λόγο ένας γεωργός έχει λάβει ενίσχυση χωρίς να το δικαιούται (περιπτώσεις υποβολής ψευδών πληροφοριών, χορήγηση ποσών υψηλότερων των ποσών που δικαιούται, ζημίες σε ποσοστό μικρότερο του 30%), ο γεωργός υποχρεούται να επιστρέψει την ενίσχυση που έχει λάβει. Διάρκεια της επανόρθωσης/ ανασύστασης/ αντικατάστασης (9) Οι γεωργοί που θα είναι επιλέξιμοι για την ενίσχυση θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τη σχετική επανόρθωση/ ανασύσταση/ αντικατάσταση εντός ενός έτους από την ημερομηνία έγκρισης της ΚΥΑ. Εάν, για οποιονδήποτε λόγο, καθυστερήσει ο προσδιορισμός των ζημιών, ο δικαιούχος υποχρεούται, εντός ενός έτους από τον προσδιορισμό της ζημίας, να αποκαταστήσει τις ζημίες και, σε κάθε περίπτωση, όχι μετά τη λήξη της διάρκειας του παρόντος καθεστώτος. Σε αντίθετη περίπτωση, αποκλείεται από την ενίσχυση. Σύμφωνα με το σχέδιο ΚΥΑ, δεν χορηγείται ενίσχυση για διάστημα άνω των τεσσάρων ετών από το ζημιογόνο γεγονός (έως τις ). 3

4 2.2 ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΖΗΜΙΑΣ (10) Το μέγιστο ποσό ενίσχυσης ανά δικαιούχο είναι ευρώ για το πάγιο κεφάλαιο και ευρώ για τις άλλες ενισχύσεις. Συγκεκριμένα, το σχέδιο ΚΥΑ προβλέπει τα εξής για κάθε κατηγορία ζημίας: 1. Για το φυτικό κεφάλαιο (11) Οι γεωργοί των οποίων η αναμενόμενη παραγωγή έχει καταστραφεί κατ ελάχιστο όριο 30% ανά κατηγορία δικαιούνται να λάβουν ενίσχυση, το ύψος της οποίας θα ανέρχεται έως το 80% της δαπάνης για την αποκατάσταση του φυτικού κεφαλαίου, μειωμένη σύμφωνα με τις δυνατότητες του κεφαλαίου. Το 20% των εξόδων θα καλυφθούν από το γεωργό, ενώ αποζημίωση θα δοθεί για το υπόλοιπο 80% κατά 80%. Επιπλέον, οι γεωργοί δικαιούνται να λάβουν αποζημίωση για απώλειες παραγωγής λόγω της ανασύστασης του φυτικού κεφαλαίου. Η ενίσχυση θα χορηγηθεί σε δόσεις. 1.1 Για την ανασύσταση του φυτικού κεφαλαίου (12) Τα μέγιστα ποσά ενίσχυσης για την ανασύσταση του φυτικού κεφαλαίου παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: Πίνακας 1 Μέγιστη ενίσχυση για ανασύσταση του φυτικού κεφαλαίου Εκρίζωση και επαναφύτευση Τύπος δράσης Μονάδα Ευρώ Ελαιόδεντρα, εσπεριδοειδή, συκιές και φιστικιές Δέντρο 22 Λοιπά καρποφόρα δέντρα Δέντρο 15 Αμπέλια m Ακτινίδια m Κοπή στη βάση του κορμού Ελαιόδεντρα, εσπεριδοειδή, συκιές και φιστικιές Δέντρο 15 Λοιπά καρποφόρα δέντρα Δέντρο 11 Αμπέλια m Ακτινίδια m Κόψιμο πρωτογενών κλάδων Ελαιόδεντρα, εσπεριδοειδή, συκιές και φιστικιές Δέντρο 8,5 4

5 Λοιπά καρποφόρα δέντρα Δέντρο 5 Αμπέλια m Ακτινίδια m Για την ανασύσταση φυτικού κεφαλαίου καλλιέργειας ανθοκομικών φυτών κ.λπ. Χωρίς αποζημίωση για απώλειες παραγωγής για τα επόμενα έτη m (13) Τα ποσά αυτά υπολογίζονται βάσει του κόστους όλων των εργασιών που δύνανται να αναληφθούν. Εάν κάποιες εργασίες δεν αναληφθούν, το ποσό της ενίσχυσης μειώνεται αναλόγως. 1.2 Για απώλεια εισοδήματος σε σχέση με την ανασύσταση φυτικού κεφαλαίου (συμπληρωματική ενίσχυση) (14) Τα μέγιστα ποσά ενίσχυσης για απώλεια εισοδήματος σε σχέση με την ανασύσταση του φυτικού κεφαλαίου παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: Πίνακας 2 Μέγιστη ενίσχυση για απώλεια εισοδήματος σε σχέση με την ανασύσταση του φυτικού κεφαλαίου Τύπος δράσης Μονάδα Ευρώ Εκρίζωση και επαναφύτευση Ελαιόδεντρα, εσπεριδοειδή, συκιές και φιστικιές Δέντρο 40 Λοιπά καρποφόρα δέντρα Δέντρο 30 Αμπέλια (για παραγωγή οίνου) m Αμπέλια (για επιτραπέζια σταφύλια) Παραγωγή σταφίδας m Ακτινίδια m Κοπή στη βάση του κορμού Ελαιόδεντρα, εσπεριδοειδή, συκιές και φιστικιές Δέντρο 30 Λοιπά καρποφόρα δέντρα Δέντρο 26 Αμπέλια (για παραγωγή οίνου) m Αμπέλια (για επιτραπέζια σταφύλια) Παραγωγή σταφίδας m Ακτινίδια m

6 Κόψιμο πρωτογενών κλάδων Ελαιόδεντρα, εσπεριδοειδή, συκιές και φιστικιές Δέντρο 21 Λοιπά καρποφόρα δέντρα Δέντρο 17 Αμπέλια (για παραγωγή οίνου) m Αμπέλια (για επιτραπέζια σταφύλια) Παραγωγή σταφίδας m Ακτινίδια m (15) Για να αποφευχθεί η υπέρμετρη αποζημίωση, η ενίσχυση αυτή θα χορηγηθεί σε δόσεις, ως εξής: Πίνακας 3 Δόσεις ενίσχυσης για απώλεια εισοδήματος σε σχέση με την ανασύσταση του φυτικού κεφαλαίου Τύπος δράσης Εκρίζωση και επαναφύτευση Μέγιστο ποσό ΕΥΡΩ/δέντρο ή m 2 Δόση 1 η 2 η 3 η 4 η % % % % Ελαιόδεντρα, εσπεριδοειδή, συκιές και φιστικιές 40/δέντρο Λοιπά καρποφόρα δέντρα 30/δέντρο Αμπέλια (για παραγωγή οίνου) 600/1.000 m Αμπέλια (για επιτραπέζια σταφύλια) Παραγωγή σταφίδας 800/1.000 m Ακτινίδια 1300/1.000 m Κοπή στη βάση του κορμού Ελαιόδεντρα, εσπεριδοειδή, συκιές και φιστικιές 30/δέντρο Λοιπά καρποφόρα δέντρα 26/δέντρο Αμπέλια (για παραγωγή οίνου) 300/1.000 m Αμπέλια (για επιτραπέζια σταφύλια) Παραγωγή σταφίδας 400/1.000 m Ακτινίδια 650/1.000 m

7 Κόψιμο πρωτογενών κλάδων Ελαιόδεντρα, εσπεριδοειδή, συκιές και φιστικιές 21/δέντρο Λοιπά καρποφόρα δέντρα 17/δέντρο Αμπέλια (για παραγωγή οίνου) 200/1.000 m Αμπέλια (για επιτραπέζια σταφύλια) Παραγωγή σταφίδας 250/1.000 m Ακτινίδια 300/1.000 m Για το πάγιο κεφάλαιο (16) Οι παραγωγοί των οποίων το πάγιο κεφάλαιο έχει καταστραφεί κατ ελάχιστο όριο 30% ανά κατηγορία δικαιούνται να λάβουν ενίσχυση, το ύψος της οποίας θα ανέρχεται έως το 70% της δαπάνης για την αποκατάσταση, επανόρθωση ή αντικατάσταση της ζημίας, μειωμένη ανάλογα με την ηλικία του εν λόγω κεφαλαίου. Το 20% των εξόδων θα καλυφθούν από το γεωργό, ενώ αποζημίωση θα δοθεί για το υπόλοιπο 80% κατά 70%. 4. Για τη φυτική παραγωγή (17) Οι παραγωγοί των οποίων η αναμενόμενη παραγωγή έχει υποστεί ζημία κατ ελάχιστο όριο 30% ανά κατηγορία δικαιούνται να λάβουν ενίσχυση, το ποσό της οποίας θα ανέρχεται έως το 50% της αξίας της απολεσθείσας παραγωγής (ΑΑΠ). Το 20% των εξόδων θα καλυφθούν από το γεωργό, ενώ αποζημίωση θα δοθεί για το υπόλοιπο 80% κατά 50%. Η ΑΑΠ προσδιορίζεται βάσει του ακόλουθου τύπου: όπου: ΑΑΠ = (ΜΑΠΑ x ΜΤΠΑ) (ΑΕΖ x ΤΕΖ) - ΜΑΠΑ = Μέση Απόδοση κατά την Περίοδο Αναφοράς (3 έτη) - ΜΤΠΑ = Μέση Τιμή κατά την ίδια Περίοδο Αναφοράς - ΑΕΖ = Απόδοση κατά το Έτος που έλαβε χώρα η Ζημία - ΤΕΖ = Τιμή κατά το Έτος που έλαβε χώρα η Ζημία Οι ανωτέρω μέσες τιμές και μέσες αποδόσεις προκύπτουν από επίσημες στατιστικές πηγές. 5. Για τα γεωργικά προϊόντα και τις ζωοτροφές (18) Οι γεωργοί των οποίων τα αποθηκευμένα γεωργικά προϊόντα και οι ζωοτροφές έχουν καταστραφεί κατ ελάχιστο όριο 30% ανά κατηγορία όσον αφορά είτε τη συνολική τους παραγωγή (εάν προέρχονται από την ίδια παραγωγή) ή το συνολικό απόθεμα (εάν προέρχονται από την αγορά) δικαιούνται ενίσχυση, το 7

8 ύψος της οποίας θα ανέρχεται έως το 60% της αξίας της παραγωγής που απώλεσαν ή της αξίας των αποθηκευμένων προϊόντων και ζωοτροφών που αγόρασαν. Το 20% των εξόδων θα καλυφθούν από το γεωργό, ενώ αποζημίωση θα δοθεί για το υπόλοιπο 80% κατά 60%. 6. Για τον εξοπλισμό (19) Οι παραγωγοί των οποίων ο εξοπλισμός έχει καταστραφεί κατ ελάχιστο όριο 30% ανά κατηγορία δικαιούνται να λάβουν ενίσχυση, το ύψος της οποίας θα ανέρχεται έως το 70% της αξίας της αποκατάστασης, επανόρθωσης ή αντικατάστασης της ζημίας. Το 20% των εξόδων θα καλυφθούν από το γεωργό, ενώ αποζημίωση θα δοθεί για το υπόλοιπο 80% κατά 70%. 3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (20) Σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ, ενισχύσεις που χορηγούνται υπό οποιαδήποτε µορφή από τα κράτη μέλη ή µε κρατικούς πόρους και που νοθεύουν ή απειλούν να νοθεύσουν τον ανταγωνισμό διά της ευνοϊκής µεταχειρίσεως ορισμένων επιχειρήσεων ή ορισμένων κλάδων παραγωγής απαγορεύονται, κατά το µέτρο που επηρεάζουν τις µεταξύ των κρατών µελών συναλλαγές. (21) Το εν λόγω μέτρο αναμφίβολα προσδίδει πλεονέκτημα στους δικαιούχους του. Το πλεονέκτημα αυτό χορηγείται μέσω κρατικών πόρων και ευνοεί ορισμένους γεωργούς στην Ελλάδα, των οποίων οι εκμεταλλεύσεις έχουν υποστεί ζημία μετά τις πυρκαγιές του (22) Σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου, το γεγονός και μόνο ότι η ανταγωνιστικότητα μιας επιχείρησης ενισχύεται σε σχέση με ανταγωνίστριες επιχειρήσεις μέσω της εξασφάλισης οικονομικού πλεονεκτήματος το οποίο δεν θα απολάμβανε διαφορετικά κατά την κανονική πορεία των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων, ενδέχεται να στρεβλώσει τον ανταγωνισμό. 4 (23) Η ενίσχυση μιας επιχείρησης φαίνεται να επηρεάζει τις συναλλαγές μεταξύ κρατών μελών στην περίπτωση που η επιχείρηση δραστηριοποιείται σε μια αγορά ανοικτή στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές. 5 Υπάρχουν σημαντικές ενδοκοινοτικές συναλλαγές στην αγορά των γεωργικών προϊόντων. Ως εκ τούτου, το παρόν μέτρο ενδέχεται να επηρεάζει τις συναλλαγές μεταξύ των κρατών μελών. (24) Δεδομένων των ανωτέρω, οι προϋποθέσεις του άρθρου 107 παράγραφος 1 πληρούνται εκ πρώτης όψεως. Συνεπώς, δύναται να συναχθεί ότι το προτεινόμενο μέτρο συνιστά κρατική ενίσχυση κατά την έννοια του άρθρου αυτού. (25) Κατά συνέπεια, θα πρέπει να εξεταστεί εάν δύναται να εφαρμοστεί παρέκκλιση από τη γενική αρχή απαγόρευσης των κρατικών ενισχύσεων δυνάμει του άρθρου Παραδείγματος χάριν, το 2008 η Ελλάδα παρήγαγε τόνους οπωροκηπευτικά (10% της συνολικής παραγωγής της ΕΕ-25) Απόφαση του Δικαστηρίου της 17ης Σεπτεμβρίου 1980, Υπόθεση αριθ. 730/79, Philip Morris Holland BV κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Συλλ. 1980, σ Βλέπε ειδικότερα την απόφαση του Δικαστηρίου της 13ης Ιουλίου 1988, Υπόθεση αριθ. 102/87, Γαλλική Δημοκρατία κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Συλλ. 1988, σ

9 107 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ. Στην προκειμένη περίπτωση, η παρέκκλιση που ενδεχομένως εφαρμόζεται είναι η παρέκκλιση που προβλέπεται στο άρθρο 107 παράγραφος 2 στοιχείο β) της ΣΛΕΕ, δυνάμει της οποίας οι ενισχύσεις για την αποκατάσταση ζημίας προκαλούμενης από μια φυσική καταστροφή ή ένα έκτακτο γεγονός είναι συμβατές με την εσωτερική αγορά. (26) Οι προϋποθέσεις εφαρμογής της εν λόγω παρέκκλισης αναφέρονται στα σημεία V.B.1 και V.B.2 των κατευθυντήριων γραμμών της Επιτροπής για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της γεωργίας και δασοκομίας («Κατευθυντήριες Γραμμές») 6 (σημεία ). Σύμφωνα με το σημείο 122 των Κατευθυντήριων Γραμμών, πυρκαγιές οι οποίες έχουν αποτέλεσμα εκτεταμένες απώλειες συνιστούν έκτακτο γεγονός. Το σημείο 5 της παρούσας απόφασης που αναφέρει ότι το παρόν καθεστώς θα καλύψει πυρκαγιές σημαντικής έκτασης είναι σύμφωνο με τη διάταξη του προαναφερθέντος σημείου 122 των Κατευθυντήριων Γραμμών. (27) Συγκεκριμένα, το σημείο 123 των Κατευθυντήριων Γραμμών ορίζει ότι (i) η ενίσχυση για ζημίες που προκαλούνται από ένα έκτακτο γεγονός δύναται να καλύπτει το 100% των υλικών ζημιών και η αποζημίωση θα πρέπει κανονικά να υπολογίζεται σε επίπεδο ατομικού δικαιούχου και (ii) σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αποφεύγεται η υπέρμετρη αποζημίωση. (28) Οι ίδιες προϋποθέσεις αναφέρονται στην υπόθεση αριθ. Ν. 414/2007. Υπενθυμίζουμε ότι οι προϋποθέσεις εφαρμογής ήταν οι εξής: Στην περίπτωση έκτακτου γεγονότος, η Επιτροπή εγκρίνει τη χορήγηση ενίσχυσης η οποία δύναται να ανέλθει στο 100% του κόστους των υλικών ζημιών που υπέστη ο γεωργός και Για να αποφευχθεί η υπέρμετρη αποζημίωση, οποιαδήποτε πραγματοποιούμενη πληρωμή, π.χ. λόγω ασφαλιστηρίου, θα πρέπει να αφαιρείται από την ενίσχυση. (29) Στην παρούσα περίπτωση, η Επιτροπή θεωρεί ότι το σχέδιο ΚΥΑ συμφωνεί με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής, καθώς και τις διατάξεις του καθεστώτος-πλαισίου, που έχει εγκρίνει η Επιτροπή στην υπόθεση αριθ. Ν. 414/2007. Επιπροσθέτως, το ειδικό πρόγραμμα για τις ζημίες που προκλήθηκαν από πυρκαγιές το 2009, το οποίο ενέκρινε η Επιτροπή το 2010 (βλ. ανωτέρω παράγραφο 3) προβλέπει παρόμοιες προϋποθέσεις με το παρόν καθεστώς. (30) Οι ελληνικές αρχές έχουν αποδείξει ότι αποζημίωση θα δοθεί μόνο για ζημίες που προκλήθηκαν από πυρκαγιές. Όπως αναφέρεται στις παραγράφους 10-19, το ύψος της αποζημίωσης θα είναι μικρότερο του 100% που επιτρέπεται σύμφωνα με το σημείο 123 των κατευθυντήριων γραμμών. Επίσης, οι ελληνικές αρχές έχουν υποβάλει επαρκείς πληροφορίες (παράγραφοι 7 και 8) που επιβεβαιώνουν την αποφυγή της υπέρμετρης αποζημίωσης. Τέλος, επιβεβαιώθηκε ότι η αποζημίωση θα υπολογιστεί σε επίπεδο ατομικού δικαιούχου. 6 ΕΕ C 319 της , σ.1. 9

10 (31) Σύμφωνα με το σημείο 119 των Κατευθυντήριων Γραμμών, η παρούσα κοινοποίηση δεν έχει υποβληθεί από την Ελλάδα μετά το πέρας τριών ετών από την πρόκληση του ζημιογόνου γεγονότος και επίσης έχει αποφασιστεί ότι δεν θα καταβληθεί ενίσχυση για περισσότερο από τέσσερα χρόνια από το συμβάν. (32) Όπως αναφέρεται στην παράγραφο 5 ανωτέρω, το παρόν καθεστώς θα έχει διάρκεια έως τις Η Επιτροπή υπενθυμίζει στις ελληνικές αρχές ότι η παρούσα απόφαση αφορά την αξιολόγηση του καθεστώτος ενίσχυσης δυνάμει των κατευθυντήριων γραμμών για κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας Για την περίοδο μετά το 2013, η Επιτροπή επιφυλάσσεται του δικαιώματος να προτείνει κατάλληλα μέτρα στις ελληνικές αρχές για σκοπούς συμμόρφωσης με μελλοντικές κατευθυντήριες γραμμές. (33) Η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με την καθιερωμένη νομολογία 7, όταν η Επιτροπή εξετάζει αν μια κρατική ενίσχυση συμβιβάζεται με την εσωτερική αγορά πρέπει να λαμβάνει υπόψη όλα τα στοιχεία που ασκούν επιρροή, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται, εφόσον συντρέχει περίπτωση, η κατάσταση που ήδη εκτιμήθηκε με προηγούμενη απόφαση καθώς και οι υποχρεώσεις που η προηγούμενη αυτή απόφαση ενδεχομένως επέβαλε σε ένα Κράτος μέλος. Συνεπάγεται ότι η Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να λάβει υπόψη της, πρώτον, κάθε σωρευτικό αποτέλεσμα παλαιάς ενίσχυσης, η οποία έχει ήδη κηρυχθεί παράνομη και μη συμβατή με την εσωτερική αγορά με προηγούμενη απόφαση, και κάθε νέας ενίσχυσης και, δεύτερον, το γεγονός ότι η ενίσχυση η οποία κηρύχθηκε παράνομη δεν έχει αποπληρωθεί. (34) Εντούτοις, η Επιτροπή σημειώνει ότι στην παρούσα υπόθεση η ενίσχυση εγκρίνεται βάσει του άρθρου 107 παράγραφος 2 στοιχείο β) της ΣΛΕΕ. Σύμφωνα με αυτή τη διάταξη βάσει της οποίας εγκρίνεται η ανωτέρω υπόθεση, και σε αντίθεση με το άρθρο 107 παράγραφο 3 στοιχείο γ) της Συνθήκης, η Επιτροπή δεν διαθέτει ευρεία διακριτική ευχέρεια κατά την αξιολόγηση της συμβατότητας της ενίσχυσης, από τη στιγμή που έχει εκτιμηθεί ότι η ενίσχυση πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται στη Συνθήκη. Επομένως, υπό τις παρούσες συνθήκες, η Επιτροπή θεωρεί ότι δεν πρέπει να λάβει υπόψη το σωρευτικό αποτέλεσμα της νέας και παλαιάς ενίσχυσης, η οποία κηρύχθηκε παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά σε προηγούμενη απόφαση. 4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ (35) Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή έχει αντιστοίχως αποφασίσει να θεωρήσει την ενίσχυση συμβατή με το άρθρο 107 παράγραφος 2 στοιχείο β) της ΣΛΕΕ. (36) Εάν η παρούσα επιστολή περιλαμβάνει εμπιστευτικές πληροφορίες οι οποίες δεν θα πρέπει να δημοσιευθούν, παρακαλείστε να ενημερώσετε την Επιτροπή εντός δεκαπέντε εργάσιμων ημερών από τη λήψη της παρούσας. Εάν η Επιτροπή δεν 7 Βλ. απόφαση του [Γενικού Δικαστηρίου] της 13 ης Σεπτεμβρίου 1996, κοινές υποθέσεις T-244/93 και T-486/93, Textilwerke Deggendorf GmbH κατά της Επιτροπής, σ. II-2288, παράγραφοι 51 και 56 κ.ε επιβεβαιώθηκε με την απόφαση του Δικαστηρίου της 15 ης Μαΐου 1997, υπόθεση C- 355/95 P, σ. I-2575, παράγραφοι 22 και 26 κ.ε. 10

11 λάβει αιτιολογημένο αίτημα έως τη συγκεκριμένη ημερομηνία, θεωρεί ότι έχετε συμφωνήσει με τη δημοσίευση του πλήρους κειμένου της παρούσας επιστολής στην πρωτότυπη γλώσσα στην ακόλουθη ιστοσελίδα: Οποιοδήποτε εν λόγω αίτημα για τον προσδιορισμό των σχετικών εμπιστευτικών πληροφοριών πρέπει να αποσταλεί με συστημένη επιστολή ή φαξ στην ακόλουθη διεύθυνση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης Διεύθυνση M Γραφείο: Loi 130 5/94 B-1049 Βρυξέλλες Φαξ: Με εκτίμηση, Για την Επιτροπή Dacian CIOLOŞ Μέλος της Επιτροπής 11

Βρυξέλλες, 4.5.2009 E(2009) 3522

Βρυξέλλες, 4.5.2009 E(2009) 3522 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.5.2009 E(2009) 3522 Θέµα: Κρατικές ενισχύσεις/ελλάδα Ενίσχυση αριθ. N 89/2009 Μέτρα υπέρ των παραγωγών της χώρας που οι γεωργοκτηνοτροφικές τους εκµεταλλεύσεις ζηµιώθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Βρυξέλλες, 13.5.2011 E (2011) 3256 τελικό

Βρυξέλλες, 13.5.2011 E (2011) 3256 τελικό ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2011 E (2011) 3256 τελικό Θέμα: Κρατικές ενισχύσεις - Ελλάδα Ενίσχυση αριθ. SA. 32733 (2011/NN) Μέτρα υπέρ των κτηνοτρόφων της Ανατολικής Αττικής των οποίων οι κτηνοτροφικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287 Θέµα: Κρατικές ενισχύσεις/ελλάδα Ενίσχυση αριθ. N 132/04 Πρόγραµµα ενισχύσεων FROST (δυσµενείς καιρικές συνθήκες κατά την περίοδο από 12 έως 15 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 19.6.2013 C(2013) 3944 final. Θέμα : Κρατικές ενισχύσεις/ελλάδα Ενίσχυση αριθ. SA 35607 (N/2012)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 19.6.2013 C(2013) 3944 final. Θέμα : Κρατικές ενισχύσεις/ελλάδα Ενίσχυση αριθ. SA 35607 (N/2012) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Θέμα : Κρατικές ενισχύσεις/ελλάδα Ενίσχυση αριθ. SA 35607 (N/2012) Βρυξέλλες, 19.6.2013 C(2013) 3944 final Εφαρμογή από τον ΕΛΓΑ του προγράμματος: «Μέτρα για τους παραγωγούς οι εκμεταλλεύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, 2009 Αριθμ. Πρωτ.: 292997 Ταχ. Δ/νση: Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Κρατική ενίσχυση αριθ. SA.35696 (2012/N) Ελλάδα Εγκατάσταση συστήματος τηλεμέτρησης και μετρητών μεγάλων πελατών χαμηλής τάσης

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Κρατική ενίσχυση αριθ. SA.35696 (2012/N) Ελλάδα Εγκατάσταση συστήματος τηλεμέτρησης και μετρητών μεγάλων πελατών χαμηλής τάσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.09.2013 C(2013) 5820 final ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ Το παρόν έγγραφο αποτελεί εσωτερικό έγγραφο της Επιτροπής που διατίθεται μόνο για ενημέρωση. Θέμα: Κρατική ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

Βρυξέλλες, 24.X.2006 E(2006)4964 τελικό cor.

Βρυξέλλες, 24.X.2006 E(2006)4964 τελικό cor. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.X.2006 E(2006)4964 τελικό cor. Θέμα : Κρατικές ενισχύσεις αριθ. N 238/2006 - Ελλάδα Επενδυτικά σχέδια που αφορούν την παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Αξιότιμη κυρία Υπουργέ, I. Διαδικασία

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Αξιότιμη κυρία Υπουργέ, I. Διαδικασία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.10.2008 Ε(2008) 6184 Θέμα : Κρατικές ενισχύσεις / Κύπρος Ενίσχυση N 556/2007 Σχέδιο κρατικών ενισχύσεων για επαναδραστηριοποίηση πληγέντων αγροτών και για αποκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.6.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 641/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουνίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Κρατική ενίσχυση αριθ. N 416/07 Οριζόντιο καθεστώς ενισχύσεων στη ναυπηγική βιομηχανία - Ελλάδα

Κρατική ενίσχυση αριθ. N 416/07 Οριζόντιο καθεστώς ενισχύσεων στη ναυπηγική βιομηχανία - Ελλάδα ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19-III-2008 E (2008) 1190 Θέμα: Κρατική ενίσχυση αριθ. N 416/07 Οριζόντιο καθεστώς ενισχύσεων στη ναυπηγική βιομηχανία - Ελλάδα Κυρία, 1. Διαδικασία (1) Με επιστολή της 17

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή ενίσχυση στη Lamda Shipyard

Περιφερειακή ενίσχυση στη Lamda Shipyard ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.IX.2004 C(2004)3469fin Θέµα: Ενίσχυση αριθ N 617/2003 Ελλάδα Περιφερειακή ενίσχυση στη Lamda Shipyard Κύριε Υπουργέ (1) Η Επιτροπή πληροφορεί την Ελλάδα ότι αφού εξέτασε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 16.V.2007 E(2007)2201. Ενίσχυση αριθ. Ν 133/2007 Ελλάδα TANEO Τέταρτη τροποποίηση. Κύριε Υπουργέ, 1.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 16.V.2007 E(2007)2201. Ενίσχυση αριθ. Ν 133/2007 Ελλάδα TANEO Τέταρτη τροποποίηση. Κύριε Υπουργέ, 1. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.V.2007 E(2007)2201 Θέμα: Ενίσχυση αριθ. Ν 133/2007 Ελλάδα TANEO Τέταρτη τροποποίηση Κύριε Υπουργέ, 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Με συστημένη επιστολή της 13ης Μαρτίου 2007, η οποία πρωτοκολλήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: I. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ II. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 17.07.2002 C(2002) 2604fin. Ενίσχυση αριθ. Ν 349/2002 ΕΛΛΑ Α.

ΘΕΜΑ: I. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ II. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 17.07.2002 C(2002) 2604fin. Ενίσχυση αριθ. Ν 349/2002 ΕΛΛΑ Α. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.07.2002 C(2002) 2604fin ΘΕΜΑ: Ενίσχυση αριθ. Ν 349/2002 ΕΛΛΑ Α ΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΑΡΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (2000-2006) Κύριε Υπουργέ, I. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ 1. Με επιστολή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.3.2014 COM(2014) 117 final 2014/0064 (CNS) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία επιτρέπεται στην Πορτογαλία η εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 31.VIII.2006 E(2006) 3867 τελικό. Κρατική ενίσχυση N 408/2006 - Ελλάδα Χάρτης περιφερειακών ενισχύσεων, 2007-2013

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 31.VIII.2006 E(2006) 3867 τελικό. Κρατική ενίσχυση N 408/2006 - Ελλάδα Χάρτης περιφερειακών ενισχύσεων, 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.VIII.2006 E(2006) 3867 τελικό Θέμα: Κρατική ενίσχυση N 408/2006 - Ελλάδα Χάρτης περιφερειακών ενισχύσεων, 2007-2013 Κύριε Υπουργέ, 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 1. Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ αριθ. o SA.15395 (C 11/2004)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ αριθ. o SA.15395 (C 11/2004) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.07.2014 C (2014) 5017 ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ Το παρόν έγγραφο αποτελεί εσωτερικό έγγραφο της Επιτροπής που διατίθεται μόνο για ενημέρωση. ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21-01-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 323 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.7.2016 COM(2016) 462 final Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Μετά την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δημοσιεύθηκε η σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση στην εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Κρατικές ενισχύσεις: κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για το περιβάλλον συχνές ερωτήσεις (βλ.

Κρατικές ενισχύσεις: κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για το περιβάλλον συχνές ερωτήσεις (βλ. MEMO/08/31 Βρυξέλλες, 23 Ιανουαρίου 2008 Κρατικές ενισχύσεις: κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για το περιβάλλον συχνές ερωτήσεις (βλ. επίσης IP/08/80) Είναι αναγκαία η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 164/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 23.6.2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιανουαρίου 2012 σχετικά με τις ενισχύσεις που χορήγησε η Ελλάδα σε παραγωγούς δημητριακών και σε αγροτικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ. Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ)

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ. Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) Αθήνα 24.2.2011 Αντώνης Κ. Πετσέτας ΜΔΕ, Δικηγόρος ΚΔΕΟΔ - ΜοΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Άμεσες Ενισχύσεις από το Μεταβιβάσεις εκτάσεων και δικαιωμάτων πριν το 2015

ΘΕΜΑ: Άμεσες Ενισχύσεις από το Μεταβιβάσεις εκτάσεων και δικαιωμάτων πριν το 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα: Α Πληρ.: Σ. Κουτσομήτρος Αθήνα, 6 Μαρτίου 2014 Τηλ.: 210 212 5508 E mail: ax2u114@minagric.gr

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 242/4 9.9.2016 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1612 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με την παροχή ενίσχυσης για τη μείωση της παραγωγής γάλακτος Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

C 390/4 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 390/4 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 390/4 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 24.11.2015 Ανακοίνωση της Επιτροπής για την τροποποίηση των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις στον γεωργικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, )ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, )ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9-3 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αρ. Πρωτ.: 1174/27330 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΕΙΣ 1)ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2)ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ CLLD/LEADER

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ CLLD/LEADER ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ CLLD/LEADER Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΊΝΑΙ ΚΑΘΑΡΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΟΚΑΘΙΣΤΑ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΘΗΝΑ 17 ΜΑΪΟΥ 2016 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, Ιανουαρίου 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, Ιανουαρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, Ιανουαρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση Προγραμματιαμού και Γ.Δ Τμήμα: Δ! Πληροφορίες: Ευγ. Παπαδάμη ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Στ.Σύλλας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ: ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΟΥ

ΚΟΙΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ: ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΟΥ ΚΟΙΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ: ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΟΥ ΕΛΕΝΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΝΟΥ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΛΟΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 31-01-2016 ΕΘΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21-01-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 22 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21-01-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 22 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21-01-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 22 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ ΘΕΜΑ: Χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Μετά την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ2605/Β/3-12-2015),

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX [ ](2013) XXX draft ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της XXX για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων στον γεωργικό και δασικό τομέα και σε αγροτικές περιοχές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Μετά την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δημοσιεύθηκε η σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση στην εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2005

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2005 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2005 Συνοπτικός τίτλος. 19 του 1977 1 του 1978 11 του 1980 26 του 1980 12 του 1985 35 του 1987 235 του 1988

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο

Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο Κρατικές ενισχύσεις Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Σχολής Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.10.2014 COM(2014) 626 final 2014/0290 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που επιτρέπει στη Δημοκρατία της Λετονίας να εφαρμόσει μέτρο παρέκκλισης από το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

L 325/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 325/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 325/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.10.2004 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1860/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Οκτωβρίου 2004 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις ενισχύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.7.2014 L 193/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 702/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας και δασοκομίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.3.2016 COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τον καθορισμό του ποσοστού αναπροσαρμογής των άμεσων

Διαβάστε περισσότερα

(Ανακοινώσεις) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑΣ 2007 2013

(Ανακοινώσεις) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑΣ 2007 2013 27.12.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 319/1 I (Ανακοινώσεις) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑΣ 2007 2013 (2006/C

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 185/57

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 185/57 15.7.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 185/57 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 679/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/17

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/17 10.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/17 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 482/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουνίου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Μετά την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ1280/Β/29-6-2015),

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 202/5

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 202/5 4.8.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 202/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 702/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Αυγούστου 2009 για τροποποίηση και διόρθωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 555/2008 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων EIOPA-BoS-15/108 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 366/20 EL 20.12.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1371/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2014 για την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1031/2014 σχετικά με τη

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικά προσωρινά έκτακτα μέτρα στήριξης παραγωγών ορισμένων φρούτων και λαχανικών»

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικά προσωρινά έκτακτα μέτρα στήριξης παραγωγών ορισμένων φρούτων και λαχανικών» ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18/03/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αρ. πρωτ.: 1316/31993 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.11.2003 L 286/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1943/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Νοεµβρίου 2003 για τον καθορισµό λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2200/96 του Συµβουλίου όσον αφορά τις ενισχύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. περί καταργήσεως της απόφασης 2009/589/ΕΚ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Πολωνία

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. περί καταργήσεως της απόφασης 2009/589/ΕΚ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Πολωνία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 243 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί καταργήσεως της απόφασης 2009/589/ΕΚ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Πολωνία EL EL

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα των συμπύρηνων ροδάκινων που οδηγούνται προς χυμοποίηση σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1307/2013 του

Διαβάστε περισσότερα

ενισχύσεων 16. Α. Πεδίο εφαρμογής 17. Β. Αξιολόγηση της συμβατότητας των περιφερειακών 18. Γ. Χάρτες περιφερειακών ενισχύσεων εκλεξιμότητα

ενισχύσεων 16. Α. Πεδίο εφαρμογής 17. Β. Αξιολόγηση της συμβατότητας των περιφερειακών 18. Γ. Χάρτες περιφερειακών ενισχύσεων εκλεξιμότητα 16. Α. Πεδίο εφαρμογής 17. Β. Αξιολόγηση της συμβατότητας των περιφερειακών ενισχύσεων 18. Γ. Χάρτες περιφερειακών ενισχύσεων εκλεξιμότητα 19. Δ. Κοινοποίηση και ενδιάμεση επανεξέταση 20. Ε. Υποβολή εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Επιτροπή. ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ SA.34466 (2012/N) - Κύπρος Κρατική στήριξη προς το Κέντρο Εικαστικών Τεχνών και Έρευνας

Ευρωπαϊκή Επιτροπή. ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ SA.34466 (2012/N) - Κύπρος Κρατική στήριξη προς το Κέντρο Εικαστικών Τεχνών και Έρευνας Ευρωπαϊκή Επιτροπή Βρυξέλλες, 07.11.2012 C(2012) 7563 final Θέμα: ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ SA.34466 (2012/N) - Κύπρος Κρατική στήριξη προς το Κέντρο Εικαστικών Τεχνών και Έρευνας Αξιότιμη κυρία, 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 671/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 10ης Ιουλίου 2012.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 671/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 10ης Ιουλίου 2012. 31.7.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 204/11 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 671/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11ης Ιουλίου 2012 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 1.9.2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά 0586/2005, του Ιωάννη Βουτινόπουλου, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενες παράνομες χρηματιστηριακές συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 242/10 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1613 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Σεπτεμβρίου 2016 για έκτακτη ενίσχυση προσαρμογής στους παραγωγούς γάλακτος και σε κτηνοτρόφους σε άλλους τομείς της κτηνοτροφίας

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο Συνοχής Καθοδηγητικό Σημείωμα 1. Ρυθμίσεις για την καταβολή του 20% των προκαταβολών

Ταμείο Συνοχής Καθοδηγητικό Σημείωμα 1. Ρυθμίσεις για την καταβολή του 20% των προκαταβολών Ιανουάριος 2005 (Αναθ. 1) Ταμείο Συνοχής Καθοδηγητικό Σημείωμα 1 Ρυθμίσεις για την καταβολή του 20% των προκαταβολών 1. Κατά την περίοδο 2000 2001, η Επιτροπή παρέλαβε μια σειρά αιτημάτων για διευκρινήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 3.12.2008 E(2008) 7531 τελικό ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3.12.2008 σχετικά με την έγκριση, για την Ελλάδα, του πολυετούς προγράμματος για την περίοδο 2007-2013,

Διαβάστε περισσότερα

νται για την προώθηση της έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης. 4. Οι παρόντες Κανονισμοί εφαρμόζονται στις ενισχύσεις που χορηγού Πεδίο

νται για την προώθηση της έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης. 4. Οι παρόντες Κανονισμοί εφαρμόζονται στις ενισχύσεις που χορηγού Πεδίο Ε.Ε. Παρ. III(I) 1941 Κ.Δ.Π. 195/2001 Αρ. 3497, 4.5.2001 Αριθμός 195 Οι περί Ελέγχου των Δημοσίων Ενισχύσεων (Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη) Κανονισμοί του 2001, που εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2015) 231 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2015) 231 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Ιουνίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0118 (NLE) 8544/15 FISC 40 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της βιομηχανικής τομάτας σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Συμβουλίου». Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Σχέδιο Παροχής Κρατικών Χορηγιών για την Εισαγωγή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης με βάση το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΜΙΛΟΥ EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις προϋποθέσεις για τη χρηματοπιστωτική στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 20.02.2013 C(2013) 787 final. Κρατική ενίσχυση αριθ. SA.35697 (2012/N) Ελλάδα Αερολιμένας Σκιάθου.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 20.02.2013 C(2013) 787 final. Κρατική ενίσχυση αριθ. SA.35697 (2012/N) Ελλάδα Αερολιμένας Σκιάθου. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.02.2013 C(2013) 787 final ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ Το παρόν έγγραφο αποτελεί εσωτερικό έγγραφο της Επιτροπής που διατίθεται μόνο για ενημέρωση. Θέμα: Κρατική ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

28.12.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 379/5

28.12.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 379/5 28.12.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 379/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1998/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Δεκεμβρίου 2006 για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ AGRONEWS

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ AGRONEWS ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την κατάργηση της απόφασης 2009/416/ΕΚ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Ιρλανδία

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την κατάργηση της απόφασης 2009/416/ΕΚ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Ιρλανδία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.5.2016 COM(2016) 297 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση της απόφασης 2009/416/ΕΚ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Ιρλανδία Σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 5/IX/2008 E(2008) 4708 τελικό ΔΕΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5/IX/2008 για την έγκριση του «Προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας ΙΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΜΕΝΩΝ ΕΛΑΙΟΔΕΝΤΡΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΜΕΝΩΝ ΕΛΑΙΟΔΕΝΤΡΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΙΑΝΝΟΣ - ΠΥΡΚΑΓΙΑ 30/7/2012 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η πυρκαγιά της 30/7/2012 στην περιοχή Βιάννου καθώς και αυτή που την ακολούθησε σχεδόν αμέσως στην περιοχή της Ιεράπετρας είχαν σαν αποτέλεσμα τεράστιες καταστροφές

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές ερωτήσεις σχετικά με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων που ισχύουν για τα έργα τοπικής ανάπτυξης με την πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων

Συχνές ερωτήσεις σχετικά με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων που ισχύουν για τα έργα τοπικής ανάπτυξης με την πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων Συχνές ερωτήσεις σχετικά με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων που ισχύουν για τα έργα τοπικής ανάπτυξης με την πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων 1. Προβλέπονται αλλαγές στους κανόνες κρατικών ενισχύσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση της απόφασης 2002/546/ΕΚ όσον αφορά την περίοδο εφαρμογής της

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση της απόφασης 2002/546/ΕΚ όσον αφορά την περίοδο εφαρμογής της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.11.2013 COM(2013) 781 final 2013/0387 (CNS) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2002/546/ΕΚ όσον αφορά την περίοδο εφαρμογής της EL EL ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κρατική ενίσχυση N 652/2006 Κύπρος Φορολογικές απαλλαγές για τη χρήση βιοκαυσίμων για τις μεταφορές

Κρατική ενίσχυση N 652/2006 Κύπρος Φορολογικές απαλλαγές για τη χρήση βιοκαυσίμων για τις μεταφορές ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.III.2007 E(2007)1371 Θέμα: Κρατική ενίσχυση N 652/2006 Κύπρος Φορολογικές απαλλαγές για τη χρήση βιοκαυσίμων για τις μεταφορές Κύριε Υπουργέ, Η Επιτροπή επιθυμεί να ενημερώσει

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10162 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Αναφορών 16.12.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0171/2012, του Klaus Träger, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με διαφορετικές προθεσμίες παραγραφής στην

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο ανακοίνωσης της Επιτροπής. Νέο πλαίσιο για την εκτίµηση των κρατικών ενισχύσεων µικρού ύψους

Σχέδιο ανακοίνωσης της Επιτροπής. Νέο πλαίσιο για την εκτίµηση των κρατικών ενισχύσεων µικρού ύψους Σχέδιο ανακοίνωσης της Επιτροπής Νέο πλαίσιο για την εκτίµηση των κρατικών ενισχύσεων µικρού ύψους 1. Εισαγωγή 1. Το άρθρο 3 στοιχείο ζ) της συνθήκης ΕΚ προβλέπει ότι οι δραστηριότητες της Κοινότητας περιλαµβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνονται τα προσωρινά αποτελέσματα της Έρευνας Αμπελουργικών Καλλιεργειών, έτους 2013.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνονται τα προσωρινά αποτελέσματα της Έρευνας Αμπελουργικών Καλλιεργειών, έτους 2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 31 Ιουλίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ, ΕΤΟΥΣ 2013 Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 16-XI-2007

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 16-XI-2007 EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 16-XI-2007 E(2007) 5634 ΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΙΜΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16-XI-2007 για την έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες)

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΣΤΙΣ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Viohalco

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.7.2016 COM(2016) 488 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ για την αξιολόγηση της προόδου που έχει αναφέρει η Ιταλία στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο όσον αφορά την

Διαβάστε περισσότερα

(Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 22.7.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 200/1 Ι (Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουλίου 2010 σχετικά με κατευθυντήριες γραμμές

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 25 η Κίνησης Κεφαλαίων, Εγγυήσεων, Δανείων και Αξιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 05-XI-2007

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 05-XI-2007 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 05-XI-2007 E(2007) 5439 ΜΗ ΗΜΟΣΙΕΥΣΙΜΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 05-XI-2007 για την έγκριση του επιχειρησιακού προγράµµατος κοινοτικής ενίσχυσης από το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

7183/13 ADD 1 ΣΠΚ/μκρ 1 DG B 1B

7183/13 ADD 1 ΣΠΚ/μκρ 1 DG B 1B ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 13 Μαρτίου 2013 (15.03) (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2011/0280 (COD) 7183/13 ADD 1 ΑGRI 145 AGRIFIN 45 CODEC 506 ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ της: Προεδρίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση της απόφασης 2004/162/ΕΚ όσον αφορά την εφαρμογή της στη Μαγιότ από την 1η Ιανουαρίου 2014

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση της απόφασης 2004/162/ΕΚ όσον αφορά την εφαρμογή της στη Μαγιότ από την 1η Ιανουαρίου 2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.1.2014 COM(2014) 24 final 2014/0010 (CNS) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2004/162/ΕΚ όσον αφορά την εφαρμογή της στη Μαγιότ από την 1η

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2267(BUD)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2267(BUD) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Προϋπολογισμών 2016/2267(BUD) 27.10.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Αναφορών 30.6.2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 1253/2012 του F.T., ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με παραβάσεις της νομοθεσίας της ΕΕ αναφορικά με διάφορα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 102(Ι) του 2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΝΟΜΟ

Αριθμός 102(Ι) του 2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΝΟΜΟ Ο περί της Θέσπισης Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων Θερμοκηπίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Στο τέλος του 2013 ξεκινάει το πρόγραμμα για νέους αγρότες από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Πρόκειται για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Παρατηρήσεις κατ εφαρμογήν του άρθρου 7 παράγραφος 3 της οδηγίας 2002/21/EK

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Παρατηρήσεις κατ εφαρμογήν του άρθρου 7 παράγραφος 3 της οδηγίας 2002/21/EK ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.7.2015 C(2015) 5563 final Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΕΡΗΕΤ) Ηλιουπόλεως 12 1101 Λευκωσία Κύπρος Υπόψη κ. Πόλυ Μιχαηλίδη Επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10179 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» για στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟΥ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟΥ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟΥ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ως κρατική ενίσχυση (βάσει του άρθρου 107, παρ. 1 της Συνθήκης για την Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ΣΛΕΕ) θεωρείται κάθε οικονομικό πλεονέκτημα προς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2595 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 230 10 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μέτρα υπέρ των παραγωγών της χώρας που οι γε ωργικές τους εκμεταλλεύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός (ΕΕ) αριθμ. 651/2014 της Επιτροπής για την απαλλαγή κατά κατηγορία ενισχύσεων.

Κανονισμός (ΕΕ) αριθμ. 651/2014 της Επιτροπής για την απαλλαγή κατά κατηγορία ενισχύσεων. 8. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΛΕΓΕΙ 8.1. Περιγραφή των γενικών όρων [Μέγιστο 7000 χαρακτήρες = περίπου 2 σελίδες Υποχρεωτικά Αριθμοί επιτρέπονται] «δυσμενή κλιματικά φαινόμενα» νοούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 2001 Μέχρι 2005 (Νόµοι του του του του του του 2004 του 2005) Απόφαση δυνάµει του άρθρου 10

ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 2001 Μέχρι 2005 (Νόµοι του του του του του του 2004 του 2005) Απόφαση δυνάµει του άρθρου 10 ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ 24ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2006 Αριθµός 1124 ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 2001 Μέχρι 2005 (Νόµοι του του του του του του 2004 του 2005) Απόφαση δυνάµει του άρθρου 10 Ο Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 144/3

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 144/3 9.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 144/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 473/2009 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Μαΐου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 για τη στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ. (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 407 της 30ής Δεκεμβρίου 2006)

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ. (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 407 της 30ής Δεκεμβρίου 2006) 15.2.2007 L 44/3 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1935/2006 της Επιτροπής, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 794/2004 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. για τις δαπάνες του ΕΓΤΕ. Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης αριθ.

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. για τις δαπάνες του ΕΓΤΕ. Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης αριθ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.7.2016 COM(2016) 487 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ για τις δαπάνες του ΕΓΤΕ Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης αριθ. 5-7/2016 EL

Διαβάστε περισσότερα

τη λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του κλάδου Σχηματάρι Χαλκίδα (11 km) του αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ.

τη λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του κλάδου Σχηματάρι Χαλκίδα (11 km) του αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.X.2007 E(2007) 5097 τελικό Θέμα: Κρατική ενίσχυση N 508/2007 Ελλάδα Έργο αυτοκινητόδρομος Ιωνία Οδός από Αντίρριο έως Ιωάννινα, αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ από Αθήνα (Α.Κ. Μεταμόρφωσης)

Διαβάστε περισσότερα