PAUL MC CARTHY- STEVEN[2007][WHITE SILICONE]

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "PAUL MC CARTHY- STEVEN[2007][WHITE SILICONE]"

Transcript

1 PAUL MC CARTHY- STEVEN[2007][WHITE SILICONE]

2 ARELIS VOUTSINA 42 STREET ZIP CODE , ATHENS, GREECE [A] GREEK VERSION PAUL MC CARTHY[A GUEST AND A HOST=A GHOST] O Paul Mc Carthy [Salt Lake City, Utah, U. S. A, ] ζην έξγν "Steven"[2007][Λεπθή ζηιηθόλε] ηνλίδεη ηηο αξλεηηθέο επηπηώζεηο ηεο ρξήζεο ηεο ζαιηδνκίδεο, ρεκηθήο νπζίαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ ζεξαπεία ηεο ιέπξαο θαη ωο δξάζε θαηά ηνπ βαθηεξίνπ ηνπ Χάλζελ. Όηαλ ε ζπγθεθξηκέλε νπζία ιεθζεί ζηελ αξρή ηεο εγθπκνζύλεο πξνθαιεί δπζκειία ζηα άθξα ηωλ βξεθώλ θαη ζηελ Γεξκαλία θαηά ηελ πεξίνδν παξαηεξήζεθαλ ηνπιάρηζηνλ ηξεηο ρηιηάδεο πεξηπηώζεηο βξεθώλ κε παξακνξθωκέλα άθξα, ελώ πεληαθόζηα ζηελ Μεγάιε Βξεηαλία. Σην έξγν "Mimi" [2006] [ξνδ θανπηζνύθ ζηιηθόλεο, αηζάιη] έλα κηθξό θνξίηζη πηάλεη ηξπθεξά έλα ειάθη πνπ κνηάδεη λα λαη ηξαπκαηηζκέλν ζην πόδη, ελώ παξαιιήιωο κηα ρεηξνλνκία δηδαζθαιίαο ηνπ θάλεη. O θαιιηηέρλεο ηνλίδεη κ απηόλ ηνλ ηξόπν πωο νη άλζξωπνη πξέπεη λα είλαη θηιόδωνη θαη δωόθηινη. Τν ειάθη κνηάδεη λα λαη ε ζπλέρεηα ηεο ηνύξηαο, ελώ ην ξνδ ρξώκα πνπ θπξηαξρεί ζηελ ζύλζεζε ηνπ ρώξνπ ππνδειώλεη θαη κηα ξνκαληηθή, εξωηηθή αηκόζθαηξα κεηαμύ ηνπ δώνπ θαη ηνπ θνξηηζηνύ πνπ αγγίδεη ηα όξηα ηνπ γιπθεξνύ θαη ζίγνπξα όρη ηεο θηελνβαζίαο. [B] ENGLISH VERSION

3 PAUL MC CARTHY [A GUEST AND A HOST =A GHOST] O Paul Mc Carthy [Salt Lake City, Utah, U. S. A, ] on his work "Steven"[2007][White silicone] points out the negative consequences of thalidomide s use, a chemical substance that was being used for the cure of leprosy and as an action against to the bacteria of Hansen. When this specific substance is being taken at the beginning of the pregnancy causes a deformity to the tips of the babies. In Germany during the period were being observed at least cases of babies with deformed tips, while 500 in Great Britain. In his work "Mimi" [2006][Rose rubber, silicone, steel] a little girl catches gently a deer that seems to have an injury on its leg. The girl makes a gesture of teaching, something unusual for the young of her age. The artist points out that people should love animals and life. The deer looks like to be the continuity of the cake, while the rose color that dominates in the composition of the space, indicates a romantic, erotic atmosphere between the animal and the girl that reaches the limits of the sweetish and certainly not of the bestiality. [C] GREEK VERSION

4 PAUL MC CARTHY [FRACTURED FIGURE] Τν έξγν ηνπ Paul Mc Carthy[Salt Lake City, Utah, U.S.A, ] «Paula Jones» (2007) ρσξίδεηαη ζε δύν επίπεδα. Σην πξώην επίπεδν ηνπ επίπινπ παξαηεξνύκε κηα αηκόζθαηξα παξαθκήο θαη θξαηπάιεο. Δεζπόδεη ην δηαβξσκέλν θεθάιη ελόο ειηθησκέλνπ πξνζώπνπ θαη ηαπηνρξόλσο πνξσκέλνπ σο πξνο ηα ραξαθηεξηζηηθά λα λαη πξνζαξηεκέλν ζ έλα μέλν ζώκα. Είλαη έληνλν ην ζηνηρείν ηεο δηαζηξνθήο, αθνύ ν ίδηνο είλαη αιθννιηθόο θαη ηνλ αγθαιηάδεη έλα γνπξνύλη κε ππεξκέγεζεο γπλαηθείν θαιαθξό θεθάιη. Εθηπιίζζεηαη ελώπηνλ ησλ ζεαηώλ κηα εξσηηθή πεξίπηπμε ζ έλα βνξβνξώδεο πεξηβάιινλ, αθνύ ε επαλάιεςε ησλ γνπξνπλίζησλ κνξθώλ παξαπέκπεη ζηελ ιάζπε θαη ηελ παξαθκή. Τν γελλεηηθό όξγαλν ηνπ αλδξόο έρεη εθηξαπεί απ ηελ ζέζε ηνπ. Ο θαιιηηέρλεο θαπηεξηάδεη ηνλ αλδξηθό πιεζπζκό πνπ όηαλ μεπεξλάεη θάπνηα ειηθία επηδίδεηαη ζε πξάμεηο αζύκβαηεο κ απηήλ θαη ησλ δπλαηνηήησλ ηεο. Τν πόδη ηνπ είλαη θνκκέλν θαη έρεη θαξθσκέλν έλα θαηζαβίδη ζηελ παηνύζα. Η ηξίηε ειηθία ηαιαηπσξείηαη ζπλήζσο από αζζέλεηεο ησλ νζηώλ. Παξόιν πνπ ληώζεη πόλν ζην ζώκα ν ειηθησκέλνο άλδξαο πίλεη θξαζί. Έλα ηειεζθόπην είλαη θαξθσκέλν ζην κάηη ηνπ θαη βιέπεη ππεξδηνγθσκέλα ηα δάρηπια ησλ πνδηώλ ηνπ. Είλαη όκσο ειηθησκέλνο ή θνξάεη ην πξνζσπείν ελόο ειηθησκέλνπ; Μήπσο πξόθεηηαη γηα έλαλ λεαξό άλδξα πνπ επηδίδεηαη ζε αθόιαζηεο πξάμεηο γηαηί ε ςπρή ηνπ έρεη γεξάζεη θαη απνηππώλεηαη ζην πξόζσπό ηνπ; Πάζρεη από πξεζβπσπία ή κπσπία; Με ην ηειεζθόπην βιέπνπκε ην καθξηλό από θνληά. Ο ζπγθεθξηκέλνο όκσο άλδξαο κε ην ηειεζθόπην βιέπεη ζε κεγέζπλζε ην

5 θνληηλό. Τα θνκκέλα δάρηπια θαη κέιε παξαπέκπνπλ ζηα Θπέζηηα Δείπλα θαη ην κπζνινγηθό ζηνηρείν εληείλεηαη απ ηελ γνξγνλόζρεκε ιαβή ελόο πνηεξηνύ. Έλα άιιν γνπξνύλη κε θνκκέλε ηελ κύηε -έρνληαο ράζεη ηελ αίζζεζε ηεο όζθξεζεο- έρεη σο απόιεμε ζηα νπίζζηα ηελ ίδηα θαιαθξή γπλαηθεία θεθαιή. Σην αλώηεξν επίπεδν θπξηαξρεί ην δηνλπζηαθό ζηνηρείν. Σην θαηώηεξν παξαηεξνύκε κηα ζεηξά αληηθεηκέλσλ πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ην πλεύκα θαη ηηο θαιέο ηέρλεο (ληνζηέ, ξαδηόθσλν, κνπζηθή, ράξαθεο αβγνηέκπεξεο θαη αληηθείκελα βαθήο). Έηζη ζ απηό θπξηαξρεί ην απνιιώλην ζηνηρείν. Σην έπηπιν έρνπκε ηελ ζύδεπμε θαη ησλ δύν ζηνηρείσλ. Ο θαιιηηέρλεο θαπηεξηάδεη ηελ ππνηίκεζε ηνπ πλεύκαηνο θαη ησλ ηερλώλ απ ηελ ζύγρξνλε θαηαλαισηηθή θαη θηιήδνλε θνηλσλία ζ έλα δεύηεξν επίπεδν. [D] ENGLISH VERSION PAUL MC CARTHY [FRACTURED FIGURE] Paul Mc Carthy s [Salt Lake City, Utah, U. S. A, ] «Paula Jones» (2007) is being separated in 2 levels. At the first level of the furniture we notice a sense of decadence and debauchery. The corrosive head of an old man[and simultaneously on his petrified characteristics] dominates the space and it seems to be annexed to a foreign body. The element of perversion is quite intensive, because this person is alcoholic and he is being hugged by a pig with an enormous feminine bold head. An erotic hug is being unfolded in front of the viewers to a muddy environment and the repetition of the piggish figures is a reference to the mire and to the decadence.

6 The man s penis is being diverted by its position. The artist is very critical on the men s population that when overcome this age of youth and maturity is being occupied to actions unconditional on their age and its capabilities. His leg is being caughted and he has a screwdriver pinned on his sole at the foot. The third age suffers usually from bone illness. Even though he feels pain on his body the old man drinks wine[a symbol of ecstasy]. A telescope is being pinned on his eye and he sees his leg s fingers swelled. Is an old man or does he wear the masque of an old man? Is it about a young man that commits immoral actions because his soul is too old and his situation is being pictured on his face? Does he suffer by nearsightedness and presbyopia? With the telescope we could see the far distant closer. This specific man with the telescope sees in enlargement the neighbouring. The caughted fingers and parts is a reference to the Thyestean dinners and the mythological element become more intensive by the mermaid shape hilt of a glass. Another pig has its nose caughted having lost the sense of smelling- and it has as an ending up the ass of the same bold woman head. In the upper level we have the domination of the Dionysian element. At the down part we observe a series of objectives that had to do with the spirit and the fine arts[dossier, radio, music, rulers, tempera and adjectives of paintings]. So in the second level that it is not easily visible to the viewer as the first we have the domination of the Apollonian element. In the furniture we have the conjunction of the two elements. The artist criticizes the underestimating of the spirit and the fine arts by the modern consuming and sensual society by a second interpretation. The work is possibly being influenced by the Paula Jones scandal of Bill Clinton [Hope, Arkansas, U.S.A, ] which

7 socked American society in the decade of 90's. Paul Mc Carthy s work is a complain for the small attention that the public opinion shows to artists or art and the fact that public opinion prefers scandals and sexual gossips than art issues or newspapers. DESTE FOUNDATION CENTRE FOR CONTEMPORARY ART "FRACTURED FIGURE" "A GUEST AND A HOST=A GHOST" THE DESTE FOUNDATION FILLELINON 11 STREET AND EM.PAPPA, ZIP CODE , NEA IONIA, ATHENS, GREECE TELEPHONE NUMBER DIRECTOR AND PRESIDENT OF DESTE FOUNDATION DAKIS IOANNOU ADMINISTRATORS REGINA ALIVISATOS MARINA VRANOPOULOU NATASHA POLYMEROPOULOU

Η Αποκριά μέσα από το στίχο! - Πειράγματα και αστεϊσμοί...

Η Αποκριά μέσα από το στίχο! - Πειράγματα και αστεϊσμοί... Φεβξνπάξηνο 2011 www. pagkritio.gr e-mail : gymnasio @ pagkritio.gr Έηνο ζη- αξηζ. θύιινπ Δ Κ Σ Ο Γ Ι Γ Α Κ Σ Δ Α Τ Λ Η Η Αποκριά μέσα από το στίχο! - Πειράγματα και αστεϊσμοί... Λέλε πσο θάπνηε όια ηειεηώλνπλ.

Διαβάστε περισσότερα

SPAIN AND KAZANTZAKIS TRAVEL WRITING ELEFTHERIA TELEIONI. A thesis submitted to. The University of Birmingham. for the degree of

SPAIN AND KAZANTZAKIS TRAVEL WRITING ELEFTHERIA TELEIONI. A thesis submitted to. The University of Birmingham. for the degree of SPAIN AND KAZANTZAKIS TRAVEL WRITING by ELEFTHERIA TELEIONI A thesis submitted to The University of Birmingham for the degree of MASTER OF PHILOSOPHY (B) Modern Greek Studies Institute of Archaeology and

Διαβάστε περισσότερα

Club Φίλων Μεγάλων Πυρηναίων Ελλάδος Σεύχος (Vol.) 2/2014

Club Φίλων Μεγάλων Πυρηναίων Ελλάδος Σεύχος (Vol.) 2/2014 1 Χαιρεηιζμός Εκδόηη* CLUB ΦΙΛΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΥΡΗΝΑΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟ Greek Great Pyrenees Lovers' Club GreatPaws Δπίζεκε έθδνζε ηνπ Club Φίισλ Μεγάισλ Ππξελαίσλ Διιάδνο ε νπνία δηαηίζεηαη δσξεάλ ζε ςεθηαθή κνξθή

Διαβάστε περισσότερα

Neutral Neutral For expressive options there are diminutive and magnifying suffixes (ακαμάθη, ακαμάξα respectively, etc.) motor

Neutral Neutral For expressive options there are diminutive and magnifying suffixes (ακαμάθη, ακαμάξα respectively, etc.) motor In Other Words. Second Edition. End of Chapter Exercises Note: There is no need to produce an analysis of meanings of words as instructed in some exercises, nor (necessarily) to comment on particular issues,

Διαβάστε περισσότερα

* Vorlesungen, S. 12, 13>

* Vorlesungen, S. 12, 13> [7] Teaching Wittgenstein wrote and taught in a very different way from Freud and most psychoanalysts. The way they taught throws light on their notion of therapy. [1] [1] *Verm. Bemerkungen, S. 72 Να

Διαβάστε περισσότερα

THE DATE OF THE PHAISTOS DISK

THE DATE OF THE PHAISTOS DISK THE DATE OF THE PHAISTOS DISK First Palace destroyed c.1700 according to Vasilakis and Kanta (re Phaistos and Monastiraki and in collaboration with Italian Archaeologists), Phaistos Disk should either

Διαβάστε περισσότερα

Καισζνξίζαηε ζηελ έθδνζε Μαξηίνπ 2008 (Σεύρνο 1) ηνπ Newsletter ηνπ Οκίινπ ECDL Διιάο

Καισζνξίζαηε ζηελ έθδνζε Μαξηίνπ 2008 (Σεύρνο 1) ηνπ Newsletter ηνπ Οκίινπ ECDL Διιάο Καισζνξίζαηε ζηελ έθδνζε Μαξηίνπ 2008 (Σεύρνο 1) ηνπ Newsletter ηνπ Οκίινπ ECDL Διιάο Welcome to the March 2008 edition (Issue 1) of the ECDL Hellas Group of Companies Newsletter. Σε αυτό το τεύχος...

Διαβάστε περισσότερα

CCWO NEWSLETTER Volume 2-February 2010 ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΑ. Camden Cypriot Women s Organisation 2c Falkland Road London NW5 2PT Tel.

CCWO NEWSLETTER Volume 2-February 2010 ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΑ. Camden Cypriot Women s Organisation 2c Falkland Road London NW5 2PT Tel. CCWO NEWSLETTER Volume 2-February 2010 ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΑ Camden Cypriot Women s Organisation 2c Falkland Road London NW5 2PT Tel. 020 7267 7194 koula@ccwo.org.uk aliki@ccwo.org.uk markella@ccwo.org.uk We

Διαβάστε περισσότερα

POEMS OF THE REBELLION BY GEORGE W. DEDEMADIS

POEMS OF THE REBELLION BY GEORGE W. DEDEMADIS POEMS OF THE REBELLION BY GEORGE W. DEDEMADIS 1 FOREWARD This collection of poetry was compiled during my university years in Toronto Canada, London England, and Athens Greece between 1995 and 2005. At

Διαβάστε περισσότερα

Αγγιηθά Δ Γεκνηηθνύ English 5th Grade

Αγγιηθά Δ Γεκνηηθνύ English 5th Grade ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΘΝΙΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ Διεπζεξία-Κιεηώ Κνινβνύ Άλλα Κξαληώηνπ Αγγιηθά Δ Γεκνηηθνύ English 5th Grade Activity Book Σόκνο 2νο English 5th Grade Activity Book Σόκνο

Διαβάστε περισσότερα

V O L U M E V I S S U E 1 F A L L 2 0 1 2

V O L U M E V I S S U E 1 F A L L 2 0 1 2 S S C O N S T A N T I N E & H E L E N G R E E K O R T H O D O X C A T H E D R A L 6 4 S C H E R M E R H O R N S T. B R O O K L Y N N Y, 1 1 2 0 1 T E L. 7 1 8-6 2 4-0 5 9 5 F A X. 7 1 8-624- 2 2 2 8 E

Διαβάστε περισσότερα

The Greek Orthodox Metropolitan Cathedral of Saint John the Theologian

The Greek Orthodox Metropolitan Cathedral of Saint John the Theologian The Greek Orthodox Metropolitan Cathedral of Saint John the Theologian Ειιεληθή Οξζόδνμε Μεηξνπνιηηηθή ελνξία Αγ. Ισάλλνπ ηνπ Θενιόγνπ. 353 East Clinton Avenue Tenafly, New Jersey 07670 Phone (201) 567-5072

Διαβάστε περισσότερα

Anatolia College ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2004) ιάρκεια 2 ώρες

Anatolia College ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2004) ιάρκεια 2 ώρες Anatolia College ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2004) ιάρκεια 2 ώρες Part 1. Writing IN GREEK on a text in English ιαβάστε προσεχτικά το παρακάτω αγγλικό κείµενο καθώς και τις οδηγίες που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Fire, sound, and cosmic clashes

Fire, sound, and cosmic clashes Fire, sound, and cosmic clashes The reception of Hesiod s Typhonomachy in books 1 and 2 of Nonnus s Dionysiaca. By Kim Houben Cover image: Archaic black figure vase depicting battle between Zeus and Typhoeus.

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακή. 26 Ιουνίου 2011

Κυριακή. 26 Ιουνίου 2011 Κυριακή 26 Ιουνίου 2011 λευκή σελίδα LIFE LONG LEARNING, COMMUNITY AND OTHER SERVICES Exploring exclusion themes in the lives of adult learners: applying a biographical research approach with graduates

Διαβάστε περισσότερα

Ο πληθυντικός των ουσιαστικών σχηματίζεται προσθέτοντας: ies στα ουσιαστικά που τελειώνουν σε σύμφωνο (consonant) + y. (body-bodies, hobby - hobbies)

Ο πληθυντικός των ουσιαστικών σχηματίζεται προσθέτοντας: ies στα ουσιαστικά που τελειώνουν σε σύμφωνο (consonant) + y. (body-bodies, hobby - hobbies) GRAMMAR REVIEW 1 1. NOUNS-ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ: Αφηρημένα: hope, faith, love, hate Συγκεκριμένα :musician, student, doctor. Κύρια: John, Greece, Athens, the Parthenon Περιληπτικά : family, police, government

Διαβάστε περισσότερα

Α.1. Τύπνη αθεγεηή κε θξηηήξην ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ ηζηνξία

Α.1. Τύπνη αθεγεηή κε θξηηήξην ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ ηζηνξία Α.1. Τύπνη αθεγεηή κε θξηηήξην ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ ηζηνξία Υπάξρνπλ δύν θπξίσο πεξηπηώζεηο ζρεηηθά κε ηνλ αθεγεηή: Μπνξεί λα είλαη πξόζσπν ηεο αθήγεζεο, κε πξσηαγσληζηηθό ή δεπηεξεύνληα ξόιν. Μπνξεί

Διαβάστε περισσότερα

17th International Congress of A.P.P.A.C. May 15-18 2012 Athens Hilton

17th International Congress of A.P.P.A.C. May 15-18 2012 Athens Hilton 17ο Διεθνές Συνέδριο ΕΨΨΕΠ 15-18 Μαϊου 2012 17th International Congress of A.P.P.A.C. May 15-18 2012 Athens Hilton 16ο Διεθνές Συνέδριο ΕΨΨΕΠ - 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ CONTENTS A FEW PSYCHOLOGICAL AND PSYCHOPATHOLOGICAL

Διαβάστε περισσότερα

The worldview of women in demotic historic, akritic and epic poetry of the late Byzantine Period (9 th Century to 1453)

The worldview of women in demotic historic, akritic and epic poetry of the late Byzantine Period (9 th Century to 1453) The worldview of women in demotic historic, akritic and epic poetry of the late Byzantine Period (9 th Century to 1453) By VIRGINIA A. DELIGATOS STUDENT NO.: 909523642 Dissertation submitted in fulfillment

Διαβάστε περισσότερα

N E P S I S APRIL NEPSIS A MEMBER IN GOOD STANDING. Parish Council. VISIT THE PARISH WEBSITE stsophias.org

N E P S I S APRIL NEPSIS A MEMBER IN GOOD STANDING. Parish Council. VISIT THE PARISH WEBSITE stsophias.org Spiritual watchfulness and alertness. Watch, therefore, for you do not know what hour your Lord is coming (Matthew 24:42) S a i n t S o p h i a s G r e e k O r t h o d o x C h u r c h 3 2 5 W a r i n g

Διαβάστε περισσότερα

17-19 May 2012 Proceedings

17-19 May 2012 Proceedings 17-19 May 2012 Proceedings Edited by Aristidis Bitzenis Vasileios A. Vlachos Εκδόσεις ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ της Θράκης International Conference on International Business (www.icib.eu) Thessaloniki, 17-19 May 2012

Διαβάστε περισσότερα

ORTHODOXY AND THE GREAT SOCIAL AND ECONOMIC PROBLEMS OF AFRICA. THE CONTRIBUTION OF THE GREAT MONOTHEISTIC RELIGIONS TO THEIR SOLUTION

ORTHODOXY AND THE GREAT SOCIAL AND ECONOMIC PROBLEMS OF AFRICA. THE CONTRIBUTION OF THE GREAT MONOTHEISTIC RELIGIONS TO THEIR SOLUTION ORTHODOXY AND THE GREAT SOCIAL AND ECONOMIC PROBLEMS OF AFRICA. THE CONTRIBUTION OF THE GREAT MONOTHEISTIC RELIGIONS TO THEIR SOLUTION INTERNATIONAL CONFERENCE UNIVERSITY OF JOHANNESBURG - SOUTH AFRICA

Διαβάστε περισσότερα

THE APOLOGY OF SOCRATES

THE APOLOGY OF SOCRATES THE APOLOGY PROJECT The Greek Theatre of New York proudly presents: THE APOLOGY OF SOCRATES An international tour de force of Plato's timeless classic The Apology of Socrates features a theatrical solo

Διαβάστε περισσότερα

SAFER INTERNET FOR CHILDREN

SAFER INTERNET FOR CHILDREN Qualitative Study SAFER INTERNET FOR CHILDREN QUALITATIVE STUDY IN 29 EUROPEAN COUNTRIES NATIONAL ANALYSIS : CYPRUS EUROPEAN COMMISSION Directorate-General Information Society and Media April 2007 OPTEM

Διαβάστε περισσότερα

Contents. Executive summary... 3

Contents. Executive summary... 3 Applied Research & Innovation Department IT Skills: The Business Gain Measuring Employees Efficiency after e-skills training & certification Dr. Evangelia Baralou Assistant Professor of Organizational

Διαβάστε περισσότερα

English Language Certification

English Language Certification ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Ministry of Education & Religious Affairs, Culture & Sports English Language Certification LEVEL A1 & A2 on

Διαβάστε περισσότερα

GreekPod101.com Learn Greek with FREE Podcasts

GreekPod101.com Learn Greek with FREE Podcasts Pod101.com Learn with FREE Podcasts Beginner S1 This Is Athens Or Is It? 1 English Vocabulary Phrase Usage Grammar Points Cultural Insight 3 5 6 Pod101.com Learn with FREE Podcasts Πέτρα Γκόρντον Κοπέλα

Διαβάστε περισσότερα

ACS Athens Stavros Niarchos Foundation Learning Center AFTER SCHOOL PROGRAM ELEMENTARY SCHOOL

ACS Athens Stavros Niarchos Foundation Learning Center AFTER SCHOOL PROGRAM ELEMENTARY SCHOOL ACS Athens Stavros Niarchos Foundation Learning Center AFTER SCHOOL PROGRAM ELEMENTARY SCHOOL The After School Program is a program which extends beyond the school day and provides a supportive environment

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΕΠΠΕΡΑΑ) ΠΡΑΚΣΙΚΑ. ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Ολοκληρωμένη και βιώζιμη διαχείριζη ζηερεών αποβλήηων»

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΕΠΠΕΡΑΑ) ΠΡΑΚΣΙΚΑ. ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Ολοκληρωμένη και βιώζιμη διαχείριζη ζηερεών αποβλήηων» ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΕΠΠΕΡΑΑ) ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Ολοκληρωμένη και βιώζιμη διαχείριζη ζηερεών αποβλήηων» 2 και 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΝΔΡΓΔΗΑ &

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ TΗ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΙΑ

ΣΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ TΗ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΙΑ πφ ηελ Δπνπηεία ηνπ πνπξγείνπ Δξγαζίαο, Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Ξξφλνηαο Άξζξα θαη Κειέηεο 5/2012 Ηνχιηνο 2012 ΣΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ TΗ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΙΑ EΝ MΔΧ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ Νιπκπία Θακηληψηε Γηεπζχληξηα ΔΗΔΑΓ, PhD

Διαβάστε περισσότερα