ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2001/2061(INI) 11 Σεπτεµβρίου 2001 ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ συστάσεις προς την Επιτροπή για την επεξεργασία οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε την ενιαία τιµή βιβλίου (2001/2061(INI)) Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς Εισηγητής: Willi Rothley PR\ doc PE

2 PE /14 PR\ doc

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ... 4 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ... 5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ... 7 ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ... 7 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ... PR\ doc 3/14 PE

4 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ Κατά τη συνεδρίαση της 6 Σεπτεµβρίου 2001, η Πρόεδρος του Κοινοβουλίου ανακοίνωσε ότι η Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς εξουσιοδοτήθηκε να εκπονήσει έκθεση πρωτοβουλίας, σύµφωνα µε τα άρθρα 59 και 163 του Κανονισµού, σχετικά µε συστάσεις προς την Επιτροπή για την επεξεργασία οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε την ενιαία τιµή βιβλίου. Κατά τη συνεδρίασή της στις., η Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς όρισε εισηγητή/ήτρια τον. Η επιτροπή εξέταση το σχέδιο έκθεσης κατά τη συνεδρίασή της/ιάσεις της. Κατά την τελευταία ως άνω συνεδρίαση, η επιτροπή ενέκρινε την πρόταση ψηφίσµατος µε... ψήφους υπέρ,... ψήφους κατά και... αποχές(ή)/οµόφωνα. Ήσαν παρόντες κατά την ψηφοφορία οι βουλευτές... (πρόεδρος/ασκών/ασκούσα την προεδρία),... (αντιπρόεδρος),... (αντιπρόεδρος),... (εισηγητής/ήτρια),...,... (αναπλ....),... (αναπλ.... σύµφωνα µε το άρθρο 153, παράγραφος 2, του Κανονισµού),... και.... Η έκθεση κατατέθηκε στις... Η προθεσµία για την κατάθεση τροπολογιών θα αναγράφεται στο σχέδιο ηµερήσιας διάταξης της περιόδου συνόδου κατά την οποία θα εξετασθεί η έκθεση. PE /14 PR\ doc

5 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου µε συστάσεις προς την Επιτροπή για την επεξεργασία οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε την ενιαία τιµή βιβλίου (2001/2061(INI)) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, - µε βάση το άρθρο 95 της Συνθήκης ΕΚ, - µε βάση το άρθρο 192, παράγραφος 2 της Συνθήκης ΕΚ, - µε βάση τα άρθρα 59 και 163 του Κανονισµού του, έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς (A5-0000/2001), A. εκτιµώντας του ακόλουθους λόγους δεν υφίστανται επί του παρόντος διατάξεις σχετικά µε την ενιαία τιµή βιβλίου, B. το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο και η Επιτροπή έχουν ασχοληθεί επανειληµµένα µε τη σηµασία του βιβλίου και µε την ενιαία τιµή βιβλίου 1, Γ. το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δήλωσε στο τελευταίο του ψήφισµα της 16ης εκεµβρίου 1999: 1 Ψήφισµα του ΕΚ της 13ης Φεβρουαρίου 1981 για την ενιαία τιµή βιβλίου. Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο για κοινές προϋποθέσεις πλαίσιο σχετικά µε τη ρύθµιση της τιµής του βιβλίου της 25ής Μαΐου 1985, (COM(85)0258). Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο για τη λήψη µέτρων στον τοµέα του βιβλίου της 27ης Νοεµβρίου 1985 (COM(85)0681). Ψήφισµα του ΕΚ της 12ης Μαρτίου 1987 για την ενιαία τιµή βιβλίου. Ψήφισµα του ΕΚ της 10ης Ιουλίου 1987 για την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο σχετικά µε τη λήψη µέτρων στον τοµέα του βιβλίου. Ψήφισµα του Συµβουλίου και των υπουργών που συνέρχονται στο πλαίσιο του Συµβουλίου για θέµατα πολιτιστικών υποθέσεων της 18ης Μαΐου 1989 µε θέµα την προώθηση του βιβλίου και της ανάγνωσης. Ανακοίνωση της Επιτροπής της 3ης Αυγούστου 1989 µε θέµα "Το βιβλίο: ένα αναπόσπαστο τµήµα της πολιτιστικής ζωής στην Ευρώπη"(COM(89)0258). Ψήφισµα του ΕΚ της 21ης Ιανουαρίου 1993 για την ενίσχυση του βιβλίου και της ανάγνωσης στην Ευρώπη. Απόφαση του Συµβουλίου της 22ας Σεπτεµβρίου 1997 για τη διασυνοριακή επιβολή ενιαίας τιµής βιβλίου στις περιοχές όπου οµιλούνται οι ευρωπαϊκές γλώσσες. Ψήφισµα του ΕΚ της 20ής Νοεµβρίου Ψήφισµα του ΕΚ της 16ης εκεµβρίου PR\ doc 5/14 PE

6 ότι επιβεβαιώνει την άποψή του ότι το βιβλίο αποτελεί τόσο οικονοµικό όσο και πολιτιστικό αγαθό. επισηµαίνει ότι η διατίµηση των βιβλίων, η οποία εφαρµόζεται σε ορισµένα κράτη µέλη, εξασφαλίζει την ύπαρξη πολυάριθµων ανεξαρτήτων εκδοτικών οίκων, συµβάλλει στη διατήρηση και προώθηση της πολύµορφης λογοτεχνικής παραγωγής, στην ελευθερία της γνώµης, στην ανεξαρτησία της έρευνας, της επιστήµης και της διδασκαλίας καθώς και σε διασυνοριακό επίπεδο όσον αφορά τις περιοχές µε κοινή γλώσσα στην προώθηση της ευρωπαϊκής ιδέας και διασφαλίζει χωρίς άµεση ή έµµεση κρατική βοήθεια ένα πυκνό δίκτυο εκδόσεων, προσφέροντας στον αναγνώστη πλούσια και ποιοτικά βιβλία και εύκολη πρόσβαση σε αυτά.. στο εν λόγω ψήφισµα καλείται η Επιτροπή, να αναγνωρίσει και να σεβαστεί τα εθνικά και περιφερειακά µέτρα για την προώθηση του βιβλίου, περιλαµβανοµένης της διατίµησης των βιβλίων, σύστηµα που βελτιώνει καλύτερα από κάθε άλλο την παραγωγή και διανοµή λογοτεχνικών έργων, χωρίς να θίγεται ο ανταγωνισµός. Ε. η Επιτροπή δεν προετοιµάζει επί του παρόντος νοµοθετικά µέτρα στον τοµέα της ενιαίας τιµής βιβλίου, 1. καλεί την Επιτροπή, να του υποβάλει στη βάση του άρθρου 95 της Συνθήκης ΕΚ πριν το τέλος του έτους 2002 σύµφωνα µε τις εις το παράρτηµα συνηµµένες συστάσεις νοµοθετική πρόταση για την ενιαία τιµή βιβλίου 2. διαπιστώνει ότι η εν λόγω σύσταση συµφωνεί µε την αρχή της επικουρικότητας και τα θεµελιώδη δικαιώµατα των πολιτών 3. πιστεύει ότι η απαιτούµενη πρόταση δεν έχει δηµοσιονοµικές επιπτώσεις 4. αναθέτει στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισµα και την ως παράρτηµα συνηµµένη σύσταση στην Επιτροπή και το Συµβούλιο. PE /14 PR\ doc

7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ο ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ ΒΙΒΛΙΟΥ Α. ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 1. Την άνοιξη του 2000, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε ύστερα από διαµαρτυρία της εταιρείας Libro (Αυστρία) ότι δεν συνάδει µε το δίκαιο ανταγωνισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο διασυνοριακός καθορισµός ενιαίας τιµής βιβλίου σε συµβατικό επίπεδο, όπως για παράδειγµα µία κοινή τέτοια ρύθµιση µεταξύ Γερµανίας και Αυστρίας. Η εθνική διατίµηση του βιβλίου ωστόσο µε νοµοθετικά µέτρα δεν δηµιουργεί προβλήµατα στον ανταγωνισµό µε βάση την αρµοδιότητα των κρατών µελών σε θέµατα πολιτισµικής πολιτικής και την έλλειψη επιπτώσεων στο διακρατικό εµπόριο, εφόσον δεν αντιβαίνει στο σύνολό της στο κοινοτικό δίκαιο (π.χ. την αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των αγαθών). Η διασυνοριακή διατίµηση θα πρέπει να καταργηθεί µέχρι το τέλος Ιουνίου Πριν ακόµη από την άρση της διασυνοριακής αυτής διατίµησης στα τέλη Ιουνίου 2000, συνήφθη στη Γερµανία µια εθνική συµφωνία (Sammelrevers) και στην Αυστρία ψηφίστηκε ένας νόµος ο οποίος ευθυγραµµίζεται µε το γαλλικό νόµο (Lois Lang) και προβλέπει περίοδο εφαρµογής 5 έτη. 3. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε καλέσει στο ψήφισµά του της 16ης εκεµβρίου 1999 την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να λάβει την απόφασή της στην υπόθεση Libro µε βάση τις αρχές του γαλλικού δικαίου. 4. Τα περισσότερα κράτη µέλη διαθέτουν ένα σύστηµα ενιαίας τιµής του βιβλίου. α. Βέλγιο εν υπάρχει τη στιγµή αυτή σύστηµα ρύθµισης της τιµής του βιβλίου. Προετοιµάζεται σχετικός νόµος. β. ανία Ένα σύστηµα καθορισµού της τιµής του βιβλίου υπάρχει από το 1830 (κλαδική συµφωνία). Βρίσκεται υπό συζήτηση το µέλλον του συστήµατος αυτού. γ. Γερµανία Υπάρχει καθορισµός της τιµής του βιβλίου από το 1888 (κλαδική συµφωνία). Σύµφωνα µε την άποψη της Επιτροπής, η διασυνοριακή ρύθµιση της τιµής του βιβλίου µε την Αυστρία παραβιάζει το κοινοτικό δίκαιο περί ανταγωνισµού. Για το λόγο αυτό, υφίσταται από 1ης Ιουλίου 2000 µόνο µία εθνική ρύθµιση. δ. Φινλανδία PR\ doc 7/14 PE

8 Η ενιαία τιµή βιβλίου (κλαδική συµφωνία) καταργήθηκε το ε. Γαλλία Η διατίµηση του βιβλίου ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 1982 µε νόµο της 10ης Αυγούστου 1981 (Lois Lang). στ. Ελλάδα Υπάρχει καθορισµός ενιαίας τιµής βιβλίου από το 1997 δια νόµου. ζ. Ηνωµένο Βασίλειο Το "net book agreement", το οποίο ίσχυε από την 1η Ιανουαρίου 1900, καταργήθηκε το 1995 από το Σύνδεσµο Εκδοτών. η. Ιρλανδία Το εµπόριο του βιβλίου ρυθµιζόταν µέχρι το 1989 από το "net book agreement". Ο καθορισµός ενιαίας τιµής καταργήθηκε από τη στιγµή που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεώρησε παράνοµη τη διασυνοριακή διατίµηση. θ. Ιταλία Οι κλαδικές συµφωνίες για την ενιαία τιµή βιβλίου καταγγέλθηκαν το Επί του παρόντος συζητείται στη Βουλή σχετικό σχέδιο νόµου. ι. Λουξεµβούργο Υπάρχει κλαδική συµφωνία για την ενιαία τιµή βιβλίου, η οποία ωστόσο δεν ισχύει για τις εισαγωγές. Συζητείται σχέδιο νόµου. ια. Κάτω Χώρες Ισχύει ενιαίας καθορισµός της τιµής του βιβλίου από το 1903 και κλαδική συµφωνία από το ιβ. Αυστρία Σύµφωνα µε την άποψη της Επιτροπής, η διασυνοριακή ρύθµιση της τιµής του βιβλίου µαζί µε τη Γερµανία αντιβαίνει το κοινοτικό δίκαιο περί ανταγωνισµού. Για το λόγο αυτό, από την 1η Ιουλίου 2000 ισχύει δια νόµου εθνική ρύθµιση. ιγ. Πορτογαλία Η ενιαία τιµή βιβλίου έχει θεσπισθεί δια νόµου από το ιδ. Σουηδία Ο καθορισµός της τιµής του βιβλίου καταργήθηκε το PE /14 PR\ doc

9 ιε. Ισπανία Η ενιαία τιµή βιβλίου θεσπίστηκε το 1975 δια νόµου και επεκτάθηκε µε βασιλικό διάταγµα στις 30 Μαρτίου Ύστερα από την απόφαση της Επιτροπής στην υπόθεση Libro ισχύουν για τους βιβλιοπώλες (και µέσω Internet) στο κράτος µέλος που διαθέτει ρύθµιση για την τιµή του βιβλίου, άλλες συνθήκες ανταγωνισµού απ' ό,τι για τους εισαγωγείς, τους εξαγωγείς και τους επανεισαγωγείς καθώς και για τους βιβλιοπώλες που αποστέλλουν βιβλία µέσω Internet από άλλη χώρα. 6. Εισαγωγείς, εξαγωγείς και επανεισαγωγείς καθώς και βιβλιοπώλες µέσω Internet που αποστέλλουν βιβλία από άλλη χώρα δεν υπόκεινται κατ' ουσία στη ρύθµιση περί διατίµησης του βιβλίου. 7. Οι νοθεύσεις του ανταγωνισµού που προκύπτουν µε τον τρόπο αυτό κατά την εµπορία του οικονοµικού αγαθού που λέγεται βιβλίο δεν συµβιβάζονται µε µια εύρυθµα λειτουργούσα εσωτερική αγορά και κατά συνέπεια µε το κοινοτικό δίκαιο. 8. Το άρθρο 95, παράγραφος 1 της Συνθήκης ΕΚ αποτελεί για το λόγο αυτό τη ενδεδειγµένη νοµική βάση για την προτεινόµενη οδηγία. 9. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει την αρµοδιότητα να παρέµβει σε µια εθνική ρύθµιση για τη διατίµηση του βιβλίου. Μια κατάργησή της θα έθετε για τους προαναφερθέντες λόγους σε κίνδυνο το βιβλίο ως οικονοµικό αγαθό και θα παραβίαζε το άρθρο 151, παράγραφος 4 της Συνθήκης ΕΚ. 10. Η διατίµηση του βιβλίου στα κράτη µέλη τίθεται εκ των πραγµάτων σε κίνδυνο ύστερα από την απόφαση της Επιτροπής στην υπόθεση Libro. - Μπορεί να παρακαµφθεί µε την εισαγωγή ή την εξαγωγή ή την επανεισαγωγή ή και µε την πώληση βιβλίων µέσω Internet. Το κοινοτικό δίκαιο πρέπει να θέτει κανόνες για τον ανταγωνισµό οι οποίοι εξασφαλίζουν ότι τα εγκεκριµένα εθνικά συστήµατα της διατίµησης του βιβλίου δεν µπορούν να καταδιολευθούν - Εµπορικές επιχειρήσεις που ασχολούνται και µε το βιβλίο θα προσβάλλουν συνεχώς τα συστήµατα ενώπιον εθνικών και ευρωπαϊκών δικαστηρίων. Ελπίζουν ότι κάποια στιγµή τα συστήµατα αυτά θα καταρρεύσουν. 11. Για το λόγο αυτό χρειάζεται µια οδηγία που να δηµιουργεί ένα σταθερό οικονοµικό και νοµικό πλαίσιο για τα εθνικά συστήµατα της διατίµησης του βιβλίου και θα παρέχει νοµική ασφάλεια σε όλους τους παράγοντες της αγοράς. 12. Αποµένει στα κράτη µέλη να αποφασίσουν εάν θα προβλέψουν ή όχι µια εθνική ρύθµιση για τον καθορισµό της τιµής του βιβλίου και εάν θα την θεσπίσουν µε νόµο ή εάν θα µπορέσει να θεσπισθεί συµβατικά. 13. Με τη διατίµηση του βιβλίου, ο ανταγωνισµός σε επίπεδο τελικής τιµής καταναλωτή για το βιβλίο περιορίζεται. Τα συστήµατα διατίµησης του βιβλίου µπορούν να καθορίζουν PR\ doc 9/14 PE

10 οριστικά την τελική τιµή καταναλωτή ή να επιτρέπουν στο βιβλιοπώλη να χορηγούν ένα ορισµένο ποσοστό έκπτωσης σε αυτήν την τελική τιµή καταναλωτή. 14. Ο ανταγωνισµός µεταξύ των εκδοτικών οίκων στους διάφορους κλάδους του βιβλίου (διακλαδικός ανταγωνισµός) καθώς και ο ανταγωνισµός στην παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο της εµπορίας του βιβλίου παραµένουν άθικτοι. 15. Συγκεκριµένες οµάδες χρηστών, όπως οι βιβλιοθήκες, τα βιβλιοπωλεία, τα σχολεία και οι φοιτητές συµβάλλουν τα µέγιστα στην εξάπλωση του βιβλίου ή εξαρτώνται για λόγους εκπαιδευτικής πολιτικής σε µεγάλο βαθµό από εκπτώσεις στις τιµές των βιβλίων. Για αυτές τις οµάδες χρηστών πρέπει να προβλεφθούν δυνατότητες έκπτωσης. Τις λεπτοµέρειες θα τις ρυθµίζουν τα κράτη µέλη. 16. Πρέπει να διευκρινισθεί ότι τα συστήµατα καθορισµού των τιµών του βιβλίου, τα οποία ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις αυτής της οδηγίας, είναι µέτρα για τη στήριξη της πολιτισµικής και γλωσσικής πολυφωνίας καθώς και για την προστασία του πλουραλισµού δυνάµει του άρθρου 1, παράγραφος 6 της οδηγίας 2000/31/ΕΚ της 8ης Ιουνίου 2000 µε θέµα το ηλεκτρονικό εµπόριο. Β. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ Στο πλαίσιο της οδηγίας αυτής νοούνται ως: Άρθρο 1 1. "Βιβλία": όλα τα τυπωµένα και καθ' οιονδήποτε άλλο τρόπο αναπαραχθέντα έργα της λογοτεχνίας, της µουσικής, της τέχνης και της φωτογραφίας, επιστηµονικά περιοδικά (εξαιρουµένου ωστόσο του ηµερησίου και εβδοµαδιαίου τύπου ή των περιοδικών ευρείας διάδοσης) και ηλεκτρονικά εκδοτικά προϊόντα, εφόσον αντικαθιστούν τα τυπωµένα βιβλία. 2. "Τελικός αποδέκτης": αυτός ο οποίος παραλαµβάνει ένα βιβλίο για άλλους λόγους από τη µεταπώληση. 3. "Τελικός πωλητής": κάθε πρόσωπο που διαθέτει για επαγγελµατικούς σκοπούς βιβλία σε τελικούς αποδέκτες. 4. "Τελική τιµή καταναλωτή": η τιµή πώλησης που καθορίζεται από τον εκδότη για τον τελικό καταναλωτή. 5. "Εκδότης": καθένας ο οποίος αναπαράγει για επαγγελµατικούς σκοπούς βιβλία και τα εµπορεύεται. 6. "Συνδεδεµένες επιχειρήσεις": επιχειρήσεις των οποίων µια άλλη επιχείρηση, άµεσα ή έµµεσα, - διαθέτει περισσότερο από το ήµισυ του κεφαλαίου ή του κεφαλαιοχικού πλούτου ή διαθέτει περισσότερο από το ήµισυ των ψήφων στη γενική συνέλευση, PE /14 PR\ doc

11 - διαθέτει περισσότερα από τα µισά µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου ή των νοµίµων οργάνων διοίκησης της εταιρείας ή - έχει το δικαίωµα να διοικεί την επιχείρηση. Άρθρο 2 Κάθε κράτος µέλος έχει το δικαίωµα να θεσπίζει συστήµατα καθορισµού της τιµής των βιβλίων στην επικράτειά του µε νόµο, να τα διατηρεί ή να τα διαµορφώνει µε βάση συµβατικές συµφωνίες. Άρθρο 3 Τα συστήµατα διατίµησης των βιβλίων µπορούν να προβλέπουν εναλλακτικά: 1. Τη δυνατότητα του εκδότη να ορίζει την τελική τιµή καταναλωτή για βιβλία και να δεσµεύει τους τελικούς πωλητές µε βάση συµβατικές συµφωνίες να τηρούν την τελική τιµή καταναλωτή ή 2. την υποχρέωση που προκύπτει δια νόµου ή µε κανονισµό για τον εκδότη να ορίζει τελική τιµή καταναλωτή για βιβλία ή για συγκεκριµένες κατηγορίες βιβλίων καθώς και την υποχρέωση του πωλητή λιανικής πώλησης να τηρεί την τελική τιµή καταναλωτή την οποία έχει ορίσει ο εκδότης. Η επιλογή του συστήµατος καθορισµού της τιµής των βιβλίων παραµένει στη διακριτική ευχέρεια των κρατών µελών. Άρθρο 4 1. Τα συστήµατα διατίµησης των βιβλίων εγκρίνονται µε βάση αυτή την οδηγία, µόνο εάν έχουν πολιτισµικούς στόχους. 2. Τα συστήµατα διατίµησης των βιβλίων των κρατών µελών τα οποία συµβιβάζονται µε την οδηγία αυτή, αποτελούν µέτρα για την προώθηση της πολιτισµικής και γλωσσικής πολυφωνίας και για την προάσπιση του πλουραλισµού δυνάµει του άρθρου 1, παράγραφος 6 της οδηγίας 2000/31/ΕΚ της 8ης Ιουνίου 2000 µε θέµα το ηλεκτρονικό εµπόριο. Άρθρο 5 1. Τα συστήµατα καθορισµού της τιµής των βιβλίων προβλέπουν δυνατότητες έκπτωσης για συγκεκριµένες κατηγορίες χρηστών, όπως είναι για παράδειγµα οι βιβλιοθήκες, τα βιβλιοπωλεία, τα σχολεία, οι φοιτητές, οι συνδροµητές. 2. Τα κράτη µέλη µπορούν να ορίσουν ποιές είναι οι κατηγορίες χρηστών που δικαιούνται την έκπτωση καθώς και το ύψος των επιτρεπόµενων εκπτώσεων επί της τελικής τιµής καταναλωτή. PR\ doc 11/14 PE

12 3. Τα κράτη µέλη µπορούν να προβλέψουν και περαιτέρω δυνατότητες εκπτώσεων. Άρθρο Οι διασυνοριακές πωλήσεις βιβλίων σε τελικούς αποδέκτες ή εµπόρους µπορούν να υπόκεινται στο σύστηµα διατίµησης, εφόσον προκαλούν ή επιτρέπουν την καταδολίευση της εθνικής διατίµησης των βιβλίων. 2. Καταδολίευση του συστήµατος υπάρχει ιδίως όταν: α) εξαιτίας του συγκεκριµένου τελικού αποδέκτη δεν γίνεται στην πράξη διασυνοριακή προµήθεια, β) τα βιβλία εισάγονται από το ίδιο άτοµο ή µε εξουσιοδότησή του (συµπεριλαµβανοµένων ενδεχοµένως και επιχειρήσεων που σχετίζονται µε αυτό) σε ένα κράτος µέλος και αργότερα από εκεί εξάγονται σε άλλο κράτος µέλος µε διατίµηση, µε πώλησή τους σε εµπόρους ή τελικούς αποδέκτες, γ) ένας έµπορος προσφέρει βιβλία σε έναν πελάτη σε άλλο κράτος µέλος σε χαµηλότερη καθαρή τιµή από ό,τι σε πελάτες στο κράτος από το οποίο κάνει την προσφορά ή προµηθεύει τα βιβλία, ή εάν ο έµπορος προσφέρει τα βιβλία στους πελάτες στο τελευταίο αυτό κράτος όχι µε τον ίδιο τρόπο, δ) ένας έµπορος προσφέρει τα βιβλία στην αγορά ενός κράτους µέλους χωρίς διατίµηση, η προσφορά όµως απευθύνεται µε βάση αντικειµενικά οικονοµικά δεδοµένα (γλώσσα της χώρας, προσφερόµενη ποσότητα, κύριο βάρος των προσπαθειών διανοµής του εµπόρου) σαφώς σε πελάτες σε ένα κράτος µέλος µε διατίµηση, ή ε) όταν βιβλία πωλούνται σε τελικούς αποδέκτες ενός κράτους µέλους µε τη βοήθεια τεχνικών εγκαταστάσεων, (π.χ. τερµατικών σταθµών Internet) ή πωλούνται εξ αποστάσεως και τα βιβλία αυτά εισάγονται από ένα άλλο κράτος µέλος. 3. Η παράκαµψη της εθνικής ρύθµισης για την τιµή του βιβλίου υφίσταται επίσης όταν ένας βιβλιοπώλης αποκτά πλεονέκτηµα στον ανταγωνισµό απλώς και µόνο από τη διενέργεια διασυνοριακής αγοραπωλησίας, πλεονέκτηµα το οποίο δεν θα είχε εάν προέβαινε σε πώληση εντός του κράτους εισαγωγής είτε εξαγωγής. Αυτή η µέθοδος καταδολίευσης υφίσταται όταν ένα βιβλίο µπορεί να πωληθεί και στη χώρα εξαγωγής µόνο σε µια ορισµένη τιµή, η οποία δεν είναι κατώτερη από την τιµή που ορίζεται στη χώρα εισαγωγής. 4. Τα συστήµατα διατίµησης των βιβλίων, και για διασυνοριακές αγοραπωλησίες, ισχύουν χωρίς διάκριση για κάθε αγοραπωλησία βιβλίων (εµπόριο από τα βιβλιοπωλεία, αγοραπωλησίες µέσω Internet ή αποστολή εξ αποστάσεως). Άρθρο 7 Οι βιβλιοπώλες πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να εξετάζεται εάν υφίσταται καταδολίευση της ρύθµισης. Τα κράτη µέλη µπορούν να ρυθµίσουν νοµοθετικά τις λεπτοµέρειες του PE /14 PR\ doc

13 ελέγχου αυτού ή να φροντίσουν για τον καθορισµό τους από συµβατικές συµφωνίες. Άρθρο 8 Τα συστήµατα καθορισµού της τιµής των βιβλίων προβλέπουν ότι οι βιβλιοπώλες εντός της χώρας δικαιούνται ή οφείλουν να µεταβιβάζουν τα ειδικά πλεονεκτήµατα αγοράς τα οποία απέκτησαν από αντίστοιχη έκπτωση την καθορισθείσα τελική τιµή καταναλωτή, στους τελικούς αποδέκτες του βιβλίου. Οι προβλεπόµενες από τους ηµεδαπούς και τους αλλοδαπούς εκδότες εκπτώσεις για χονδρικές πωλήσεις δεν θεωρούνται καταρχήν ως τέτοια πλεονεκτήµατα αγοράς. Άρθρο 9 1. Με ένα νοµοθετηµένο σύστηµα καθορισµού της τιµής των βιβλίων υποχρεούται κάθε εκδότης και κάθε εισαγωγέας να ορίζει και να γνωστοποιεί για όλη την επικράτεια του κράτους µέλους µία τελική τιµή καταναλωτή για το βιβλίο που εκδίδει ή εισάγει. 2. Η οριζόµενη από τον εισαγωγέα τελική τιµή καταναλωτή δεν πρέπει να είναι κατώτερη από την τιµή που ορίζει ή συνιστά ο εκδότης της χώρας προέλευσης για τη χώρα εισαγωγής ή για το κράτος µέλος στο οποίο τίθενται τα βιβλία σε εµπορία. Η συνιστώµενη τιµή από τον εκδότη της χώρας προέλευσης για τη χώρα εισαγωγής ή για το κράτος µέλος στο οποίο τα βιβλία έχουν τεθεί σε εµπορία, µπορεί να ταυτίζεται µε την τιµή που ορίζεται για τη χώρα προέλευσης. Για βιβλία τα οποία εκδίδονται σε ένα κράτος µέλος ή έχουν εισαχθεί από ένα κράτος µέλος, µπορούν ωστόσο ή πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα ειδικά πλεονεκτήµατα αγοράς τα οποία έχουν κτηθεί στη χώρα εξαγωγής, σύµφωνα µε το άρθρο 8 κατά τον καθορισµό της τιµής, εφόσον προβλέπεται στο κράτος µέλος σχετική ρύθµιση. Άρθρο Τα συµβατικά συστήµατα της τιµής των βιβλίων µπορούν να εγκρίνονται από τα κράτη µέλη, όταν οι συµφωνίες διατίµησης συνάπτονται κάθετα µεταξύ ενός ηµεδαπού εκδότη ή µεµονωµένου εισαγωγέα και ηµεδαπών ή αλλοδαπών βιβλιοπωλών για πωλήσεις σε τελικούς αποδέκτες στο ανάλογο κράτος µέλος. Εκδότες από άλλα κράτη µέλη µπορούν να συµµετέχουν σε ένα συµβατικό σύστηµα καθορισµού των τιµών, εφόσον η συµµετοχή τους αυτή δεν προκαλεί αισθητό περιορισµό του ανταγωνισµού ή της εµπορίας δυνάµει της νοµολογίας του ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 2. Με την υπογραφή της συµφωνίας καθορισµού των τιµών δεσµεύεται ο βιβλιοπώλης έναντι του εκδότη ή του µεµονωµένου εισαγωγέα, να τηρεί την τελική τιµή καταναλωτή που ορίζει ο εκδότης ή ο µεµονωµένος εισαγωγέας, κατά την πώληση σε τελικούς αποδέκτες στο κράτος µέλος για το οποίο ισχύει η συµφωνία. 3. Τα κράτη µέλη µπορούν να προβλέψουν ότι οι συµβαλλόµενοι βιβλιοπώλες δικαιούνται ή οφείλουν να µεταβιβάζουν στους τελικούς αποδέκτες τα ειδικά πλεονεκτήµατα αγοράς που έχουν αποκτήσει στο κράτος εξαγωγής, σύµφωνα µε το άρθρο Εισαγωγές βιβλίων από άλλα κράτη µέλη µπορούν να συµπεριληφθούν σε συµβατικά PR\ doc 13/14 PE

14 συστήµατα διατίµησης, µε την επιφύλαξη του εδαφίου 2 της παραγράφου 1, µόνο εφόσον αυτό δικαιολογείται για την προστασία του συστήµατος αυτού από καταδολιεύσεις µε βάση αυτή την οδηγία. 5. Επανεισαγόµενα βιβλία µπορούν να συµπεριληφθούν σε µια συµβατική ρύθµιση της τιµής, εφόσον η εξαγωγή και η ακολουθούσα επανεισαγωγή γίνεται για την παράκαµψη της διατίµησης. Άρθρο 11 Τα κράτη µέλη λαµβάνουν µέτρα για τον αποτελεσµατικό έλεγχο προς αποφυγή καταχρήσεων από τις εθνικές τους υπηρεσίες. Καταχρηστικώς θεωρείται ιδιαίτερα ο καθορισµός της τιµής κατά τρόπο ώστε να επιβάλλεται άµεση ή έµµεση δυσµενής διάκριση µεταξύ οµοιογενών επιχειρήσεων χωρίς αποδεδειγµένο λόγο. Άρθρο 12 (Θέση σε ισχύ) PE /14 PR\ doc

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 Επιτροπή Αλιείας 2004 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2002/2001(COS) 2 Απριλίου 2002 ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε την έκθεση της Επιτροπής για την παρακολούθηση της εφαρµογής της κοινής αλιευτικής πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Βιοµηχανίας, Εξωτερικού Εµπορίου, Έρευνας και Ενέργειας ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2002/0220(COD) 5 Φεβρουαρίου 2004 ***I ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε την τροποποίηση της νοµικής βάσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 Επιτροπή Αλιείας 2004 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2001/0035(CNS) 3 Απριλίου 2001 * ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε την πρόταση κανονισµού του Συµβουλίου για παρέκκλιση από ορισµένες διατάξεις του κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2000/0335(CNS) 11 Απριλίου 2001 * ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε την πρόταση κανονισµού του Συµβουλίου που αφορά την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Περιβάλλοντος, ηµόσιας Υγείας και Πολιτικής των Καταναλωτών 29 Μαΐου 2001 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2001/0018(COD) ***I ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 Επιτροπή Προϋπολογισµών 2004 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2004/2635(BUD) Μέρος 1 29 Ιουνίου 2004 ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισµού αριθ. 8/2004 της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Πολιτισµού, Νεότητας, Παιδείας, Μέσων Ενηµέρωσης και Αθλητισµού ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2003/0113(COD) 16 Ιανουαρίου 2004 ***II ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Οικονοµικής και Νοµισµατικής Πολιτικής ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2001/0265(COD) 15 Μαρτίου 2002 ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Οικονοµικής και Νοµισµατικής Πολιτικής προς την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Περιβάλλοντος, ηµόσιας Υγείας και Πολιτικής των Καταναλωτών 9 Φεβρουαρίου 2001 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ 2000/0211(COD) ***I ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε την πρόταση οδηγίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Περιβάλλοντος, ηµόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίµων

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Περιβάλλοντος, ηµόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίµων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, ηµόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίµων 31.5.2013 2013/2089(INI) ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά µε τα δικαιώµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 ««««««««««««Έγγραφο συνόδου 2009 15.2.2005 B6-.../2005 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B6-.../05 και B6-.../05 σύμφωνα με το άρθρο 108, παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2013

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 5.9.2013 B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2013 σύμφωνα με το άρθρο 115 παράγραφος 5 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Тροποποιείται από: Еπίσημη Еφημερίδα αριθ. σελίδα ημερομηνία M1 Απόφαση του Συμβουλίου 2006/512/ΕΚ, της 17ης Ιουλίου 2006 L

Тροποποιείται από: Еπίσημη Еφημερίδα αριθ. σελίδα ημερομηνία M1 Απόφαση του Συμβουλίου 2006/512/ΕΚ, της 17ης Ιουλίου 2006 L 1999D0468 EL 23.07.2006 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Ιουνίου 1999 για τον καθορισμό των όρων άσκησης των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Περιβάλλοντος, ηµόσιας Υγείας και Πολιτικής των Καταναλωτών 2 Μαΐου 2002 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2000/0336(COD) ***II ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ σχετικά µε την κοινή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 16.6.2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ (53/2011) Θέμα: Αιτιολογημένη γνώμη της Βουλής των Αντιπροσώπων της Ιταλικής Δημοκρατίας σχετικά με την πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ιασυνοριακή µεταφορά της καταστατικής έδρας των εταιρειών

ιασυνοριακή µεταφορά της καταστατικής έδρας των εταιρειών P6_TA(2009)0086 ιασυνοριακή µεταφορά της καταστατικής έδρας των εταιρειών Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 0ης Μαρτίου 2009 που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά µε τη διασυνοριακή µεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

10329/17 ΘΚ/μκρ 1 DRI

10329/17 ΘΚ/μκρ 1 DRI Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0186 (COD) 10329/17 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου CODEC

Διαβάστε περισσότερα

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τα νοµικά επαγγέλµατα και το γενικό συµφέρον στην οµαλή λειτουργία των νοµικών συστηµάτων

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τα νοµικά επαγγέλµατα και το γενικό συµφέρον στην οµαλή λειτουργία των νοµικών συστηµάτων P6_TA(2006)0108 Νοµικά επαγγέλµατα Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τα νοµικά επαγγέλµατα και το γενικό συµφέρον στην οµαλή λειτουργία των νοµικών συστηµάτων Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ο ΗΓIΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ

Πρόταση Ο ΗΓIΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.7.2010 COM(2010)381 τελικό 2010/0205 (CNS) Πρόταση Ο ΗΓIΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2008/9/ΕΚ για τον καθορισµό λεπτοµερών κανόνων σχετικά µε την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΕ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε. ΠΟΣΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΕ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε. ΠΟΣΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΕ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε. ΑΥΣΤΡΙΑ Κρατική ενίσχυση για τη διακίνηση των ημερήσιων και εβδομαδιαίων εντύπων παναυστριακής εμβέλειας - Ελάχιστος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.2.2009 COM(2009)81 τελικό 2009/0023 (CNS) C6-0101/09 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη εκ µέρους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας του πρωτοκόλλου σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Περιβάλλοντος, ηµόσιας Υγείας και Πολιτικής των Καταναλωτών 18 εκεµβρίου 2002 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2002/0152(COD) ***I ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Συνταγµατικών Υποθέσεων ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2007/2169(INI) 5.9.2007 ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε την πρόταση τροποποίησης των διατάξεων της Συνθήκης που αφορούν τη σύνθεση του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Ελευθεριών και ικαιωµάτων των Πολιτών, ικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 8 Ιανουαρίου 2003 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2002/0187(CNS) ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Ελευθεριών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ υρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 19.5.2016 ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ Θέμα: Αιτιολογημένη γνώμη του Κοινοβουλίου της Δημοκρατίας της Πολωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΕΝΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΕΝΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 25.8.2016 ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΕΝΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ Θέμα: Αιτιολογημένη γνώμη του Ομοσπονδιακού Συμβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Πολιτισµού, Νεότητας, Παιδείας, Μέσων Ενηµέρωσης και Αθλητισµού 10 Ιουλίου 2003 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2002/0303(COD) ***II ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΕΝΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΕΝΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014 2019 Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων 23.7.2014 ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΕΝΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ Θέµα: Αιτιολογηµένη γνώµη του Κοινοβουλίου της ηµοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Περιφερειακής Πολιτικής, Μεταφορών και Τουρισµού ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 10 Ιουλίου 2001 ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Περιφερειακής Πολιτικής, Μεταφορών και Τουρισµού προς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Πολιτισµού, Νεότητας, Παιδείας, Μέσων Ενηµέρωσης και Αθλητισµού ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2003/0114(COD) 20 Ιανουαρίου 2004 ***II ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων 21.11.2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ (89/2011) Θέµα: Αιτιολογηµένη γνώµη του Εθνικού Συµβουλίου της Σλοβακικής ηµοκρατίας σχετικά µε την πρόταση κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 27 Σεπτεµβρίου 2001 ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς προς την Επιτροπή Συνταγµατικών

Διαβάστε περισσότερα

5538/11 GA/ag,nm DG C 1 B

5538/11 GA/ag,nm DG C 1 B ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 11 Φεβρουαρίου 2011 (OR. en) 5538/11 Διοργανικός φάκελος: 2010/0384 (NLE) PI 3 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την έγκριση ενισχυμένης

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 30.1.2013 2012/2101(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τη βελτίωση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη: ευεργέτημα πενίας σε διασυνοριακές διαφορές επί αστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Οικονοµικής και Νοµισµατικής Πολιτικής ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 0000/0000(COS) 17 Απριλίου 2001 ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε την σύσταση της Επιτροπής για τα βασικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.2.2017 COM(2017) 119 final 2017/0049 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην εξηκοστή σύνοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή ικαιωµάτων των Γυναικών και Ίσων Ευκαιριών 15 Φεβρουαρίου 2002 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2001/0111(COD) ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής ικαιωµάτων των Γυναικών και Ίσων Ευκαιριών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων 23.6.2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ (55/2011) Θέµα: Αιτιολογηµένη γνώµη του Cortes Generales του Βασιλείου της Ισπανίας σχετικά µε την πρόταση κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Ενιαίο νοµοθετικό κείµενο 15 εκεµβρίου 1999 1999 /0022(COD) PE1 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 15 εκεµβρίου 1999 εν όψει της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2326(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2326(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 2015/2326(INI) 25.2.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την ετήσια έκθεση του 2014 για τον έλεγχο της εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης (2015/2326(INI))

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ. στην έκθεση

Έγγραφο συνόδου ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ. στην έκθεση Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου 12.1.2018 A8-0395/2017/err01 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ στην έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον έλεγχο αναλογικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.1.2011 COM(2010) 791 τελικό 2011/0001 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.3.2015 COM(2015) 138 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση της εξουσιοδότησης που ανατέθηκε στην Επιτροπή σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας,

Διαβάστε περισσότερα

A8-0061/19. Santiago Fisas Ayxelà Πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης για τα έτη 2020 έως 2033 COM(2016)0400 C8-0223/ /0186(COD)

A8-0061/19. Santiago Fisas Ayxelà Πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης για τα έτη 2020 έως 2033 COM(2016)0400 C8-0223/ /0186(COD) 8.6.2017 A8-0061/19 Τροπολογία 19 Petra Kammerevert εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας Έκθεση Santiago Fisas Ayxelà Πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης για τα έτη 2020 έως 2033 COM(2016)0400

Διαβάστε περισσότερα

***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 16.3.2015 2013/0224(COD) ***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή ικαιωµάτων των Γυναικών και Ίσων Ευκαιριών 29 Αυγούστου 2002 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2121/2002 (COS) ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής ικαιωµάτων των Γυναικών και Ίσων Ευκαιριών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.8.2017 COM(2017) 425 final 2017/0191 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά τις προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

*** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014/0345(NLE)

*** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014/0345(NLE) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 2014/0345(NLE) 27.5.2015 *** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ που αφορά την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου με την οποία εξουσιοδοτούνται αντιστοίχως το Βασίλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή ικαιωµάτων των Γυναικών και Ίσων Ευκαιριών ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2003/2121(INI) 16 Οκτωβρίου 2003 ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής ικαιωµάτων των Γυναικών και Ίσων Ευκαιριών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Απαντήσεις από τα κράτη μέλη όσον αφορά την εφαρμογή των συστάσεων της Επιτροπήςσχετικά με τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Απαντήσεις από τα κράτη μέλη όσον αφορά την εφαρμογή των συστάσεων της Επιτροπήςσχετικά με τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.3.2014 COM(2014) 196 ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Απαντήσεις από τα κράτη μέλη όσον αφορά την εφαρμογή των συστάσεων της Επιτροπήςσχετικά με τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Μαρτίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Μαρτίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Μαρτίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2014/0013 (NLE) 15436/15 AGRI 684 AGRIORG 101 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων 8.2.2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ (20/2012) Θέµα : Αιτιολογηµένη γνώµη του Εθνικού Συµβουλίου της ηµοκρατίας της Σλοβακίας για την πρόταση κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

RESTREINT UE. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

RESTREINT UE. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.3.2017 COM(2017) 111 final 2017/0047 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Έγγραφο συνόδου B7-0000/2014 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. σύμφωνα με το άρθρο 87α παράγραφος 3, του Κανονισμού

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Έγγραφο συνόδου B7-0000/2014 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. σύμφωνα με το άρθρο 87α παράγραφος 3, του Κανονισμού ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-204 Έγγραφο συνόδου 5.2.204 B7-0000/204 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σύμφωνα με το άρθρο 87α παράγραφος 3, του Κανονισμού σχετικά με τον κατ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής, της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 14 Ιανουαρίου 2013 (OR. en) 16977/12 ιοργανικός φάκελος: 2012/0298 (APP) FISC 183 ECOFIN 1000 OC 699

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 14 Ιανουαρίου 2013 (OR. en) 16977/12 ιοργανικός φάκελος: 2012/0298 (APP) FISC 183 ECOFIN 1000 OC 699 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 14 Ιανουαρίου 2013 (OR. en) 16977/12 ιοργανικός φάκελος: 2012/0298 (APP) FISC 183 ECOFIN 1000 OC 699 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέµα: Σχέδιο ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.10.2015 COM(2015) 549 final 2015/0255 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην ευρωπαϊκή επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.12.2018 COM(2018) 891 final 2018/0435 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009 του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 30 Νοεμβρίου 2004 (OR. en) 14811/04 EUROPOL 54 JAI 459

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 30 Νοεμβρίου 2004 (OR. en) 14811/04 EUROPOL 54 JAI 459 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 30 Νοεμβρίου 2004 (OR. en) 14811/04 EUROPOL 54 JAI 459 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα : Πρωτοβουλία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, του Βασιλείου

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενόψει των εκλογών του 2014

Σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενόψει των εκλογών του 2014 P7_TA(2013)0082 Σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενόψει των εκλογών του 2014 Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαρτίου 2013 σχετικά µε τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενόψει των εκλογών

Διαβάστε περισσότερα

σχετικά µε το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων (2011/2181(INI))

σχετικά µε το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων (2011/2181(INI)) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων 27.10.2011 2011/2181(INI) ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων (2011/2181(INI)) Επιτροπή Νοµικών

Διαβάστε περισσότερα

***I ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0062/

***I ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0062/ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου A8-0062/2019 4.2.2019 ***I ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για κοινούς κανόνες διασφάλισης βασικής

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων από ορισμένες τρίτες χώρες τα οποία δεν καλύπτονται από άλλους κανόνες εισαγωγής της Ένωσης

Εισαγωγές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων από ορισμένες τρίτες χώρες τα οποία δεν καλύπτονται από άλλους κανόνες εισαγωγής της Ένωσης 24.4.2015 A8-0016/ 001-013 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-013 κατάθεση: Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου Έκθεση Jarosław Wałęsa A8-0016/2015 Εισαγωγές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων από ορισμένες τρίτες χώρες τα οποία δεν καλύπτονται

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0185(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0185(COD) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού 2012/0185(COD) 7.2.2013 ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.12.2016 COM(2016) 798 final 2016/0399 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την προσαρμογή διαφόρων νομικών πράξεων στον τομέα της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧEΔΙΟ EΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2119(INI)

ΣΧEΔΙΟ EΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2119(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 5.12.2013 2013/2119(INI) ΣΧEΔΙΟ EΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την 29η ετήσια έκθεση για τον έλεγχο της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ (2011) (2013/2119 (INI))

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R2336 EL 01.02.2010 002.002 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2336/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Δεκεμβρίου 2003 για καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2038(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2038(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 21.6.2012 2012/2038(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την έκθεση για την εφαρμογή και τα αποτελέσματα της οδηγίας 2001/84/EΚ για το δικαίωμα παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.9.2017 C(2017) 6214 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20.9.2017 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 589/2008 όσον αφορά τις προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Αυγούστου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Αυγούστου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Αυγούστου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0189 (COD) 11667/17 JUSTCIV 189 CODEC 1312 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.1.2012 COM(2011) 938 τελικό 2011/0465 (COD)C7-0010/12 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της Συμφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.7.2016 COM(2016) 460 final 2016/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 17.11.2003 COM(2003) 700 τελικό 2003/0274 (COD) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 1419/1999/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

34. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Ι. Άρθρο 1

34. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Ι. Άρθρο 1 C 310/382 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 16.12.2004 34. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Νοεμβρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0186 (COD) 13660/16 LIMITE ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: CULT 101 AELE 77 EEE 41 CODEC 1506

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Ενιαίο νομοθετικό κείμενο 7.6.2016 EP-PE_TC1-COD(2016)0033 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 7 Ιουνίου 2016 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος, και ιδίως το άρθρο 54 παράγραφοι 2 και 3,

τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος, και ιδίως το άρθρο 54 παράγραφοι 2 και 3, Οδηγία 73/240/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 24ης Ιουλίου 1973 περί καταργήσεως των περιορισμών στο δικαίωμα εγκαταστάσεως στον τομέα της πρωτασφαλίσεως εκτός από την ασφάλιση ζωής Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 228

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX [ ](2013) XXX draft ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ Εφαρμογή του άρθρου 260 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επικαιροποίηση των στοιχείων που χρησιμοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση (ΕΕ) 2016/954 του Συμβουλίου της 9ης

Απόφαση (ΕΕ) 2016/954 του Συμβουλίου της 9ης Πίνακας περιεχομένων Απόφαση (ΕΕ) 2016/954 του Συμβουλίου της 9ης Ιουνίου 2016 για την έγκριση ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα της διεθνούς δικαιοδοσίας, του εφαρμοστέου δικαίου και της αναγνώρισης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.3.2017 COM(2017) 145 final 2017/0065 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.6.2010 COM(2010)331 τελικό 2010/0179 (CNS) C7-0173/10 Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά µε το κοινό σύστηµα φόρου προστιθέµενης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 Έγγραφο συνόδου 2004 C5-0588/2001 2000/0230(COD) EL 28/11/2001 Κοινή θέση η οποία καθορίστηκε από το Συµβούλιο στις 20 Νοεµβρίου 2001 ενόψει της έκδοσης της οδηγίας του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 93/109/EK ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 93/109/EK ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αριθ. L 329/34 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων 30. 12. 93 ΟΔΗΓΙΑ 93/109/EK ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Δεκεμβρίου 1993 για τις λεπτομέρειες άσκησης του δικαιώματος του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0174(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0174(COD) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 27.04.2015 2014/0174(COD) ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την τροποποιημένη πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0093(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0093(COD) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 25.6.2015 2015/0093(COD) ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων 26.4.2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ (0046/2012) Αφορά: Αιτιολογηµένη γνώµη του γερµανικού Οµοσπονδιακού Συµβουλίου (Bundesrat) σχετικά µε την πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.1.2015 COM(2015) 20 final 2015/0012 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 Έγγραφο συνόδου 2004 C5-0273/1999 29/11/1999 ***II ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ Θέµα : Κοινή θέση (EK) αριθ..../1999 η οποία καθορίστηκε από το Συµβούλιο στις 15 Νοεµβρίου 1999για την έκδοση Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2017) 425 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2017) 425 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Αυγούστου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0191 (NLE) 11726/17 AGRI 436 UNECE 9 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.7.2016 COM(2016) 440 final 2016/0202 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρωτοκόλλου (2015) για την τροποποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/2275(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/2275(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 11.9.2012 2011/2275(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την 28η ετήσια έκθεση για τον έλεγχο της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ (2010) (2011/2275(INI))

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Επιτροπή Αναφορών 2009 2009/2016(INI) 10.3.2009 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την ειδική έκθεση που συνέταξε ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εν συνεχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ σχετικά με το STOA

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ σχετικά με το STOA 5.1.2. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ σχετικά με το STOA ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΣΤΙΣ 4 MAΪΟΥ 2009 Το Προεδρείο, - έχοντας υπόψη το άρθρο 23, παράγραφος 2 του Κανονισμού 1, - έχοντας υπόψη την απόφασή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.10.2015 COM(2015) 535 final 2015/0249 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την ολοκλήρωση της αναθεώρησης 3 της συμφωνίας της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Επιτροπή Αναφορών 2009 20.02.2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0082/2006, της κ. Julia Kelly, βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά με διακριτική μεταχείριση σε βάρος κατοίκων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Περιβάλλοντος, ηµόσιας Υγείας και Πολιτικής των Καταναλωτών 20 Νοεµβρίου 2002 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2002/0198(CNS) ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, ηµόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2003/0134(COD) 02.12.004 ***II ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ σχετικά µε την κοινή θέση του Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για τον καθορισμό της σύνθεσης της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για τον καθορισμό της σύνθεσης της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.6.2014 COM(2014) 227 final 2014/0129 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της σύνθεσης της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής EL EL ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα