ΨΗΦΙΑΚΑ ΔΚΠΑΙΔΔΥΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΠΑΝΔΛΛΑΔΙΚΩΝ ΔΞΔΤΑΣΔΩΝ ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΕΙΑΓΩΓΗ ΤΓΡΑ Ε ΙΟΡΡΟΠΙΑ ΘΕΜΑΣΑ ΠΡΟ ΕΠΙΛΤΗ ΘΔΜΑ Β

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΨΗΦΙΑΚΑ ΔΚΠΑΙΔΔΥΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΠΑΝΔΛΛΑΔΙΚΩΝ ΔΞΔΤΑΣΔΩΝ ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΕΙΑΓΩΓΗ ΤΓΡΑ Ε ΙΟΡΡΟΠΙΑ ΘΕΜΑΣΑ ΠΡΟ ΕΠΙΛΤΗ ΘΔΜΑ Β"

Transcript

1 ΚΕΥΑΛΑΙΟ 3 Ο : ΡΕΤΣΑ Ε ΚΙΝΗΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΕΙΑΓΩΓΗ ΤΓΡΑ Ε ΙΟΡΡΟΠΙΑ ΘΕΜΑΣΑ ΠΡΟ ΕΠΙΛΤΗ ΘΔΜΑ Β Ερώτηση 1. Σςξ διπλαμό ρυήμα ςξ έμβξλξ έυει βάοξπ Β, διαςξμή Α και ιρξοοξπεί. Η δύμαμη πξσ αρκείςαι από ςξ σγοό ρςξ έμβξλξ είμαι α) F gh β) F gh γ) F p gh Σχρςή είμαι η ποόςαρη γ. Τξ σγοό πξσ ακξσμπά ρςξ έμβξλξ βοίρκεςαι ρςξ ίδιξ ξοιζόμςιξ επίπεδξ με ςξ σγοό πξσ βοίρκεςαι ρςξ δξυείξ ρε βάθξπ h, άοα έυξσμ ςημ ίδια ξλική πίερη. Η πίερη ρςξ βάθξπ h είμαι p p gh Άοα, η δύμαμη πξσ αρκεί ςξ σγοό ρςξ έμβξλξ είμαι F pa ή F p gh. 1

2 Ερώτηση. Σςξ διπλαμό σδοασλικό πιερςήοιξ ςα δύξ έμβξλα αουικά βοίρκξμςαι ρςξ ίδιξ ξοιζόμςιξ επίπεδξ. Πιέζξσμε ςξ αοιρςεοό έμβξλξ με μία δύμαμη F 1 ποξκαλώμςαπ μία μικοή μεςαςόπιρη Δx 1, ξπόςε ςξ δενιό έμβξλξ δέυεςαι μία δύμαμη F και μεςακιμείςαι καςά Δx. Για ςα έογα ςχμ δύξ δσμάμεχμ ιρυύει α) W 1 =W β) W 1 <W γ) W 1 >W Δπιλένςε ςη ρχρςή απάμςηρη δικαιξλξγώμςαπ ςημ επιλξγή ραπ. Σχρςή είμαι η ποόςαρη α. Δπειδή ςα σγοά είμαι αρσμπίερςα, ξ όγκξπ ςξσ σγοξύ πξσ εκςξπίρςηκε από ςξ αοιρςεοό ρκέλξπ είμαι ίρξπ με ςξμ όγκξ ςξσ σγοξύ πξσ ποξρςέθηκε ρςξ δενιό ρκέλξπ. Έυξσμε λξιπόμ V V A x x (1) A x1 Η ποόρθεςη πίερη Δp πξσ ποξκάλερε η δύμαμη F 1, ρύμτχμα με ςημ αουή ςξσ Pascal, μεςατέοθηκε αμαλλξίχςη ρςξ έμβξλξ ςξσ δενιξύ ρκέλξσπ. F F F A F x p p F x F x W W (1) A1 A F A F x1 A x

3 Ερώτηση 3. Καςά ςημ διεναγχγή εμόπ πειοάμαςξπ, ξ Pascal ςξπξθέςηρε έμα ρςεμό καςακόοστξ ρχλήμα μεγάλξσ μήκξσπ μέρα ρε έμα νύλιμξ βαοέλι κοαριξύ. Όςαμ γέμιρε ςξ βαοέλι και ςξ ρχλήμα με μεοό, ςξ βαοέλι ενεοοάγη. Ασςό ρσμέβη διόςι ςξ μεοό ςξσ καςακόοστξσ ρχλήμα αύνηρε πξλύ α) ςξμ όγκξ ςξσ μεοξύ ςξσ βαοελιξύ. β) ςημ πίερη ρςα ςξιυώμαςα ςξσ βαοελιξύ. γ) μόμξ ςημ καςακόοστη δύμαμη πξσ αρκείςαι ρςξμ πσθμέμα ςξσ βαοελιξύ. Να επιλένεςε ςη ρχρςή απάμςηρη και μα δικαιξλξγήρεςε ςημ επιλξγή ραπ. Σχρςή είμαι η ποόςαρη β. Τξ μεοό ρςξμ καςακόοστξ ρχλήμα μεγάλξσ μήκξσπ ποξκάλερε μεγάλη σδοξρςαςική πίερη p gh ρςη βάρη ςξσ, η ξπξία μεςαδόθηκε ρύμτχμα με ςη αουή ςξσ Pascal ρε όλα ςα ρημεία ςξσ μεοξύ ςξσ βαοελιξύ. Έςρι, ρςημ ερχςεοική επιτάμεια όλξσ ςξσ βαοελιξύ αρκήθηκε πξλύ μεγάλη δύμαμη, F pa, πξσ ποξκάλερε ςημ έκοηνή ςξσ. 3

4 Ερώτηση 4. Β4. Βάζξσμε έμα καλαμάκι ρε έμα φηλό πξςήοι με μεοό. Δταομόζξσμε ςξ δάκςσλξ μαπ ρςξ πάμχ μέοξπ από ςξ καλαμάκι, παγιδεύξμςαπ μια πξρόςηςα αέοα πάμχ από ςξ μεοό, υχοίπ μα επιςοέφξσμε μα ειρέλθει ή μα ενέλθει επιπλέξμ αέοαπ. Σςη ρσμέυεια ρηκώμξσμε ςξ καλαμάκι από ςξ μεοό. Παοαςηοξύμε όςι ςξ καλαμάκι ρσγκοαςεί ςξ μεγαλύςεοξ μέοξπ ςηπ αουικήπ πξρόςηςαπ ςξσ μεοξύ και πάμχ από ςξ μεοό σπάουει αέοαπ. Ασςό ρσμβαίμει διόςι ςελικά η πίερη ςξσ αέοα μέρα ρςξ καλαμάκι γίμεςαι α) ίρη με ςημ αςμξρταιοική πίερη β) μικοόςεοη από ςημ αςμξρταιοική πίερη γ) μεγαλύςεοη από ςημ αςμξρταιοική πίερη Να επιλένεςε ςη ρχρςή απάμςηρη και μα δικαιξλξγήρεςε ςημ επιλξγή ραπ. Σχρςή είμαι η ποόςαρη β. Όςαμ αμαρηκώρξσμε ςξ καλαμάκι από ςξ μεοό, μία μικοή πξρόςηςα μεοξύ διατεύγει από ςξ κάςχ μέοξπ ςξσ, ασνάμξμςαπ ςξμ όγκξ ςξσ παγιδεσμέμξσ αέοα, με απξςέλερμα ςη μείχρη ςηπ πίερηπ ρε ςιμή κάςχ από ςημ αςμξρταιοική. Έςρι η καςακόοστη ποξπ ςα κάςχ δύμαμη πξσ δέυεςαι η ρςήλη μεοξύ από ςξμ παγιδεσμέμξ αέοα ρςξ καλαμάκι, είμαι μικοόςεοη από ςημ ποξπ ςα πάμχ δύμαμη πξσ δέυεςαι από ςημ αςμξρταιοική πίερη. Η διατξοά ςχμ δύξ δσμάμεχμ είμαι ίρη με ςξ βάοξπ ςξσ μεοξύ ρςξ καλαμάκι. 4

5 Ερώτηση 5. Τα δύξ αμξιυςά ρκέλη ςξσ δξυείξσ ςξσ παοακάςχ ρυήμαςξπ γεμίζξμςαι με σγοό πσκμόςηςαπ ο, μέυοι ςα ρημεία Α και Β αμςίρςξιυα, εμώ η βαλβίδα είμαι κλειρςή. Τξ δενιό ρκέλξπ ςξσ δξυείξσ είμαι κεκλιμέμξ με γχμία κλίρηπ τ, όπχπ ταίμεςαι ρςξ ρυήμα. Αμ p 0 η αςμξρταιοική πίερη α) η πίερη ρςξ κάςχ μέοξπ ςηπ βαλβίδαπ είμαι p0 gl. β) ξι πιέρειπ ρςξ πάμχ και ρςξ κάςχ μέοξπ ςηπ βαλβίδαπ είμαι ίρεπ. γ) η πίερη ρςξ πάμχ μέοξπ ςηπ βαλβίδαπ είμαι gh. Απάμτηση Σχρςή είμαι η ποόςαρη α. Η πίερη ρςξ πάμχ μέοξπ ςηπ βαλβίδαπ είμαι P0 gh και δεμ είμαι ίρη με ςημ πίερη ρςξ κάςχ μέοξπ ςηπ βαλβίδαπ γιαςί ςα σγοά δεμ επικξιμχμξύμ λόγχ ςηπ κλειρςήπ βαλβίδαπ. Η πίερη ςξσ σγοξύ ρςξ κάςχ μέοξπ ςηπ βαλβίδαπ είμαι ίρη με ςη πίερη ρςη βάρη ςξσ δενιξύ ρχλήμα ςξσ δξυείξσ και επξμέμχπ έυει ςη ςιμή p0 gh p0 gl. 5

6 ΘΔΜΑ Γ Άσκηση 1. Έμα δχμάςιξ έυει διαρςάρειπ 4 x 5 x 3 (μήκξπ x πλάςξπ x ύφξπ) και πεοιέυει αέοα πσκμόςηςαπ ο=1,kg/ 3. Αμ η επιςάυσμρη ςηπ βαούςηςαπ είμαι g=9,81/sec μα βοεθξύμ: α) η μάζα και ςξ βάοξπ ςξσ αέοα ςξσ δχμαςίξσ και β) η δύμαμη πξσ αρκεί η αςμόρταιοα πάμχ ρςξ δάπεδξ. γ) Γιαςί ςξ δάπεδξ δεμ καςαοοέει; α) Ο όγκξπ ςξσ δχμαςίξσ είμαι V=4 x 5 x 3=60 3. Η μάζα ςξσ πεοιευόμεμξσ αέοα είμαι και ςξ βάοξπ ςξσ Kg 3 V 1, x 60 7 Kg 3 w g 7 Kg 9,81 706,3 N sec β) Από ςξμ ξοιρμό ςηπ πίερηπ F p έυξσμε: A 5 N F pa 10 0 ή F 6 10 N γ) Η δύμαμη ασςή είμαι πεοίπξσ 00 ςόμξι, αοκεςά μεγάλη για μα καςαοοεύρει ςξ δάπεδξ. Ασςό όμχπ δεμ ρσμβαίμει γιαςί ρςημ κάςχ πλεσοά ςξσ παςώμαςξπ, η αςμξρταιοική πίερη αρκεί μία ίρξσ μέςοξσ δύμαμη με τξοά ποξπ ςα πάμχ. 6

7 Άσκηση. Μία δεναμεμή απξθήκεσρηπ μεοξύ έυει ύφξπ 10 και ξ πσθμέμαπ ςηπ βοίρκεςαι ρε ύφξπ 30 από ςξ έδατξπ. Η δεναμεμή ςοξτξδξςεί μία αγοξικία πξσ η βούρη βοίρκεςαι ρε ύφξπ 1 πάμχ από ςξ έδατξπ. α) Πόρη είμαι η διατξοά ςηπ πίερηπ ςξσ μεοξύ μεςανύ βούρηπ και επιτάμειαπ μεοξύ ρςη δεναμεμή; β) Πόρη είμαι η διατξοά ςηπ πίερηπ ςξσ μεοξύ μεςανύ βούρηπ και πσθμέμα δεναμεμήπ; Δίμξμςαι g=10 /sec και πσκμόςηςα μεοξύ ο=1 g/c 3. α) Η επιτάμεια ςηπ δεναμεμήπ βοίρκεςαι ρε ύφξπ Δh= =39 πάμχ από ςη βούρη. Άοα Kg p g h , sec β) Όμξια ξ πσθμέμαπ ςηπ δεναμεμήπ βοίρκεςαι ρε ύφξπ Δh=30-1=9 πάμχ από ςη βούρη. Άοα Kg p g h 10 9, sec 7

8 Άσκηση 3. Σςξ διπλαμό ρυήμα ταίμεςαι η ρυημαςική παοάρςαρη ςξσ ρσρςήμαςξπ πέδηρηπ εμόπ ξυήμαςξπ. Τξ έμβξλξ ςξσ κύοιξσ κσλίμδοξσ έυει διαςξμή εμβαδξύ Α 1 = c εμώ ςξ έμβξλξ ςξσ κσλίμδοξσ ςχμ τοέμχμ Α =6,5 c. O δίρκξπ ρςξμ ξπξίξ εταομόζεςαι η δύμαμη από ςα ςακάκια παοξσριάζει με ςα ςακάκια ρσμςελερςή ςοιβήπ ξλίρθηρηπ μ=0,5. Αμ ξ ξδηγόπ παςήρει ςξ πεμςάλ ςξσ τοέμξσ με δύμαμη μέςοξσ F 1 =40 Ν, μα βοεθξύμ: α) η ποόρθεςη πίερη πξσ ποξκαλείςαι ρςξ σγοό ςξσ κύοιξσ κσλίμδοξσ. β) ςξ μέςοξ ςηπ δύμαμηπ πξσ αρκείςαι ρςξ μεγάλξ έμβξλξ. γ) ςξ μέςοξ ςηπ εταομξζόμεμηπ δύμαμηπ ςοιβήπ ρςξ δίρκξ ςξσ ςοξυξύ. α) Η ποόρθεςη πίερη πξσ ποξκαλείςαι ρςξ σγοό ςξσ κύοιξσ κσλίμδοξσ είμαι p F 40 N Pa 4 A1 10 β) Η πίερη ασςή ρύμτχμα με ςημ αουή ςξσ Pascal διαδίδεςαι και ρςξ έμβξλξ ςξσ κσλίμδοξσ ςχμ τοέμχμ με απξςέλερμα ασςό μα δέυεςαι δύμαμη 5 N 4 F pa 10 6, N. γ) Δπξμέμχπ η ςοιβή πξσ θα αρκηθεί ρςξ δίρκξ από ςξ ςακάκι είμαι F 0,5 130 N 65 N.. 8

9 Άσκηση 4. Σςξ διπλαμό ρυήμα ταίμξμςαι δύξ ρσγκξιμχμξύμςα δξυεία πξσ πεοιέυξσμ μεοό και κλείμξμςαι με έμβξλα εμβαδώμ Α 1 =4 c και Α =40 c πξσ ιρξοοξπξύμ ρςξ ίδιξ ύφξπ. Τξ αοιρςεοό έμβξλξ έυει βάοξπ W 1 =10 Ν. α) Πξιξ είμαι ςξ βάοξπ ςξσ δενιξύ εμβόλξσ; β) Αρκώμςαπ καςάλληλη δύμαμη μέςοξσ F α μεςακιμξύμε καςά Δx 1 =0 c ποξπ ςα κάςχ ςξ αοιρςεοό έμβξλξ και ςξ ακιμηςξπξιξύμε ρςη μέα θέρη. Πόρη είμαι ςώοα η σφξμεςοική διατξοά ςχμ δύξ εμβόλχμ; γ) Πόρξ είμαι ςξ μέςοξ ςηπ δύμαμηπ F α ; δ) Να βοείςε ςα μέςοα ςχμ δσμάμεχμ πξσ δέυξμςαι ςα δύξ έμβξλα ρςη μέα θέρη ςξσπ από ςξ μεοό. Δίμξμςαι p αςμ =10 5 Pa, η πσκμόςηςα ςξσ μεοξύ ο=10 3 Kg/ 3 και η επιςάυσμρη ςηπ βαούςηςαπ g=10 /s. α) Αμ ρσμβξλίρξσμε p 1 και p ςιπ πιέρειπ ακοιβώπ κάςχ από ςα δύξ έμβξλα, από ςη ρσμθήκη ιρξοοξπίαπ για ςξ κάθε έμβξλξ έυξσμε: W p W F 0 W p p p p p (1) W p W F 0 W p p p p p () Οι πιέρειπ όμχπ p 1 και p είμαι ίρεπ γιαςί ςα ρημεία πξσ αματέοξμςαι βοίρκξμςαι ρςξ ίδιξ ξοιζόμςιξ επίπεδξ εμόπ σγοξύ πξσ ιρξοοξπεί (βλέπε ρυήμα εκτώμηρηπ). Δνιρώμξμςαπ επξμέμχπ ςα ποώςα μέλη ςχμ ρυέρεχμ (1) και () σπξλξγίζξσμε ςξ βάοξπ W ςξσ δενιξύ εμβόλξσ. W1 W W1 40c c p p W W W 100N β) Έρςχ Δx η μεςαςόπιρη ςξσ δενιξύ εμβόλξσ ποξπ ςα πάμχ. Δνιρώμξσμε ςξσπ όγκξσπ ςξσ μεοξύ πξσ μεςακιμήθηκαμ από ςξ αοιρςεοό ρςξ δενιό δξυείξ για μα σπξλξγίρξσμε ςημ αμύφχρη ςξσ δενιξύ εμβόλξσ. 9

10 A1 x1 4 c 0 c A 40 c V V A x A x x x x c Δπξμέμχπ η σφξμεςοική διατξοά ςχμ δύξ εμβόλχμ είμαι h x1 x c. γ) Σςη μέα θέρη ςχμ εμβόλχμ η ρσμθήκη ιρξοοξπίαπ για ςξ αοιρςεοό έμβξλξ γοάτεςαι F W p F W F 0 F W p p p p p (3) Η πίερη κάςχ από ςξ δενιό έμβξλξ δεμ άλλανε, αλλά παοέμειμε p. Οι πιέρειπ p 1 και p όμχπ ρσμδέξμςαι με ςη ρυέρη F W W p p g x x p p g x x Kg F 1 g x1 x F sec F 0,88 N δ) Από ςη ρυέρη (3) μπξοξύμε ςώοα μα σπξλξγίρξσμε ςημ πίερη 0,88 10 p 10 p 1, Άοα, ςξ μεοό αρκεί ρςξ αοιρςεοό έμβξλξ δύμαμη μέςοξσ 4 4 F1 p 1 1 1, ,88 N Με ςη βξήθεια ςηπ ρυέρηπ () βοίρκξσμε ςξ μέςοξ ςηπ δύμαμηπ πξσ αρκείςαι ρςξ δενιό έμβξλξ. 5 4 F p W p 100 N N Ημερομημία τροποποίησης: 0/10/015 Επιμέλεια: Ιωάμμης Σδρίμας Επιστημομικός έλεγχος: Αμτώμιος Παλόγος, Κωμσταμτίμος Στεφαμίδης 10

ΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΘΕΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ

ΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΘΕΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ 4 o ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ ΜΑΡΣΙΟ 016: ΔΝΔΔΙΚΣΙΚΔ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΘΕΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ 4 ο ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΘΕΜΑ Α 1. β.. δ.. δ. 4. β. 5. α-, β-, γ-λ, δ-λ, ε-. ΘΕΜΑ B 1. χρςή απάμςηρη είμαι

Διαβάστε περισσότερα

ΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΘΔΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ

ΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΘΔΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΘΔΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ 4 ο ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ ΘΔΜΑΣΑ ΘΔΜΑ Α Σςιπ ημιςελείπ ποξςάρειπ 1-4 μα γοάφεςε ρςξ ςεςοάδιό ραπ ςξμ αοιθμό ςηπ ποόςαρηπ και δίπλα ςξ γοάμμα πξσ αμςιρςξιυεί ρςη τοάρη, η ξπξία

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΥΣΤΑ ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ

ΡΕΥΣΤΑ ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 018-19 ΡΕΥΣΤΑ ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΩΡΙΑ ΡΕΥΣΤΑ 3-1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.Τί ονομάζουμε ρευστά; Οι φυσικοί και οι μηχανικοί αποδίδουν το χαρακτηρισμό «ρευστά» στα υγρά και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΘΔΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ

ΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΘΔΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΘΔΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ο ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ ΘΔΜΑΣΑ ΘΔΜΑ Α Σςιπ ημιςελείπ ποξςάρειπ - 4 μα γοάφεςε ρςξ ςεςοάδιό ραπ ςξμ αοιθμό ςηπ ποόςαρηπ και δίπλα ςξ γοάμμα πξσ αμςιρςξιυεί ρςη τοάρη, η ξπξία

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΥΙΑΚΟ ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΘΔΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ» ΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΘΔΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΘΔΜΑ Α ΘΔΜΑ Β.

ΨΗΥΙΑΚΟ ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΘΔΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ» ΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΘΔΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΘΔΜΑ Α ΘΔΜΑ Β. 5 o ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ ΑΠΡΙΛΙΟ 06: ΔΝΔΔΙΚΣΙΚΔ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΘΔΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ 5 ο ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ ΔΝΔΔΙΚΣΙΚΔ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΘΔΜΑ Α. γ. γ 3. δ 4. β 5. α. β. γ. Λ δ. Λ ε. ΘΔΜΑ Β. χρςή απάμςηρη η γ. Ο δεύςεοξπ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ ΘΔΜΑ Α ΘΔΜΑ Β

ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ ΘΔΜΑ Α ΘΔΜΑ Β 4 ξ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ ΑΠΡΙΛΙΟ 05: ΔΝΔΔΙΚΣΙΚΔ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ 4 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΔΝΔΔΙΚΤΙΚΔΣ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΘΔΜΑ Α. γ.. α. 3. γ. 4. δ. 5. α-λ, β-, γ-, δ-, ε-λ ΘΔΜΑ Β. Η ρχρςή απάμςηρη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΘΕΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ

ΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΘΕΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΘΕΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ο ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΘΕΜΑ Α. β.. α.. δ. 4. α. 5. α-λ, β-, γ-λ, δ-λ, ε-. ΘΕΜΑ B. ωρςή απάμςηρη είμαι η (β). Ο λόγξπ ςξ πεοιόδωμ είμαι ίρξπ με: m T ή T

Διαβάστε περισσότερα

ΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΘΔΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ

ΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΘΔΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΘΔΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ ΘΔΜΑΣΑ ΘΔΜΑ Α Σςιπ ημιςελείπ ποξςάρειπ 1-4 μα γοάφεςε ρςξ ςεςοάδιό ραπ ςξμ αοιθμό ςηπ ποόςαρηπ και δίπλα ςξ γοάμμα πξσ αμςιρςξιυεί ρςη τοάρη, η ξπξία

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΥΙΑΚΟ ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΥΤΙΚΗ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ» 1 o ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2015: ΔΝΔΔΙΚΣΙΚΔ ΑΠΑΝΣΗΔΙ

ΧΗΥΙΑΚΟ ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΥΤΙΚΗ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ» 1 o ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2015: ΔΝΔΔΙΚΣΙΚΔ ΑΠΑΝΣΗΔΙ o ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 05: ΔΝΔΔΙΚΣΙΚΔ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α. β.. α. 3. δ. 4. α. 5. α-λ, β-, γ-λ, δ-λ, ε-. ΘΕΜΑ B. Η ρωρςή απάμςηρη

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΕΙΑΓΩΓΗ ΤΓΡΑ Ε ΙΟΡΡΟΠΙΑ ΗΜΕΙΩΕΙ ΘΕΩΡΙΑ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΕΙΑΓΩΓΗ ΤΓΡΑ Ε ΙΟΡΡΟΠΙΑ ΗΜΕΙΩΕΙ ΘΕΩΡΙΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΕΥΑΛΑΙΟ 3 Ο : ΡΕΤΣΑ Ε ΚΙΝΗΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΕΙΑΓΩΓΗ ΤΓΡΑ Ε ΙΟΡΡΟΠΙΑ ΗΜΕΙΩΕΙ ΘΕΩΡΙΑ Ειραγχγικέπ γμώρειπ Πσκμόςηςα, ο, εμόπ σλικξύ ξμξμάζξσμε ςη μάζα ςξσ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΖΥΘΑΙΟ ΔΙΠΑΘΔΔΤΣΘΙΟ ΒΟΖΗΖΛΑ «ΥΤΘΙΖ ΗΔΣΘΙΖ ΙΑΘ ΣΔΦΜΟΚΟΓΘΙΖ ΙΑΣΔΤΗΤΜΖ» ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ ΘΔΜΑ Α ΘΔΜΑ Β (1) n n n 90 ή (2)

ΧΖΥΘΑΙΟ ΔΙΠΑΘΔΔΤΣΘΙΟ ΒΟΖΗΖΛΑ «ΥΤΘΙΖ ΗΔΣΘΙΖ ΙΑΘ ΣΔΦΜΟΚΟΓΘΙΖ ΙΑΣΔΤΗΤΜΖ» ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ ΘΔΜΑ Α ΘΔΜΑ Β (1) n n n 90 ή (2) o ΔΘΑΓΩΜΘΛΑ ΛΑΨΟ 0: ΔΜΔΔΘΙΣΘΙΔ ΑΠΑΜΣΖΔΘ ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΔΝΔΔΙΚΤΙΚΔΣ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ. δ. α 3. δ 4. β.. α) Κάθξπ β) χρςό γ) Κάθξπ δ) χρςό ε) Κάθξπ ΘΔΜΑ Α ΘΔΜΑ Β Β. χρςή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΘΕΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ

ΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΘΕΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΘΕΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ 3 ο ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΘΕΜΑ Α 1. γ.. α. 3. β. 4. γ. 5. α-λ, β-, γ-, δ-, ε-λ. ΘΕΜΑ B 1. ωρςή απάμςηρη είμαι η (α). Ο παοαςηοηςήπ πληριάζει κιμξύμεμξπ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΘΔΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ 6 ο ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ (Δφ' όλης της ύλης) - ΘΔΜΑΣΑ

ΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΘΔΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ 6 ο ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ (Δφ' όλης της ύλης) - ΘΔΜΑΣΑ ΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΘΔΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ 6 ο ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ (Δφ' όλης της ύλης) - ΘΔΜΑΣΑ ΘΔΜΑ Α 1. ςιπ τθίμξσρεπ ςαλαμςώρειπ ρςιπ ξπξίεπ η αμςιςιθέμεμη δύμαμη είμαι αμάλξγη ςηπ ςαυύςηςαπ, ςα τσρικά μεγέθη πξσ

Διαβάστε περισσότερα

Φσζική Γ Λσκείοσ. Θεηικής & Τετμολογικής Καηεύθσμζης. Μηταμικά Κύμαηα Αρμομικό Κύμα - Φάζη. Οκτώβρης Διδάζκωμ: Καραδημηηρίοσ Μιτάλης

Φσζική Γ Λσκείοσ. Θεηικής & Τετμολογικής Καηεύθσμζης. Μηταμικά Κύμαηα Αρμομικό Κύμα - Φάζη. Οκτώβρης Διδάζκωμ: Καραδημηηρίοσ Μιτάλης Φσζική Γ Λσκείοσ Θεηικής & Τετμολογικής Καηεύθσμζης Μηταμικά Κύμαηα Αρμομικό Κύμα - Φάζη Οκτώβρης - 2011 Διδάζκωμ: Καραδημηηρίοσ Μιτάλης Πηγή: Study4exams.gr Β.1 Δύξ μηυαμικά κύμαςα ίδιαπ ρσυμόςηςαπ διαδίδξμςαι

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΥΙΑΚΟ ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΥΤΙΚΗ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ» ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ

ΧΗΥΙΑΚΟ ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΥΤΙΚΗ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ» ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ 2 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΔΜΑΤΑ ΘΔΜΑ Α Σςιπ ημιςελείπ ποξςάρειπ 1-4 μα γοάφεςε ρςξ ςεςοάδιό ραπ ςξμ αοιθμό ςηπ ποόςαρηπ και δίπλα ςξ γοάμμα πξσ αμςιρςξιυεί ρςη τοάρη,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΘΔΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ

ΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΘΔΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΘΔΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ 5 ο ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ ΘΔΜΑΣΑ ΘΔΜΑ Α Σςιπ ημιςελείπ ποξςάρειπ 1-4 μα γοάφεςε ρςξ ςεςοάδιό ραπ ςξμ αοιθμό ςηπ ποόςαρηπ και δίπλα ςξ γοάμμα πξσ αμςιρςξιυεί ρςη τοάρη, η ξπξία

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΥΙΑΚΟ ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΘΔΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ» 1 o ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ ΔΔΚΔΜΒΡΙΟ 2015: ΔΝΔΔΙΚΣΙΚΔ ΑΠΑΝΣΗΔΙ

ΨΗΥΙΑΚΟ ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΘΔΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ» 1 o ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ ΔΔΚΔΜΒΡΙΟ 2015: ΔΝΔΔΙΚΣΙΚΔ ΑΠΑΝΣΗΔΙ o ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ ΔΔΚΔΜΒΡΙΟ 05: ΔΝΔΔΙΚΣΙΚΔ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΘΕΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ο ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ ΚΡΟΤΕΙ - ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΘΕΜΑ Α. β.. β. 3. α. 4. γ. 5. α., β., γ.λ, δ.λ, ε.λ. ΘΕΜΑ B. Η ρωρςή απάμςηρη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΥΙΑΚΟ ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΥΤΙΚΗ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ» ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ

ΧΗΥΙΑΚΟ ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΥΤΙΚΗ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ» ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ 4 o ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ ΜΑΡΣΙΟ 05: ΘΔΜΑΣΑ ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ 4o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΔΜΑΤΑ ΘΔΜΑ Α Στις ημιτελείς προτάσεις - 4 μα γράψετε στο τετράδιό σας τομ αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΔΝΔΔΙΚΤΙΚΔΣ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΘΔΜΑ Α. γ.. α. 3. γ.. β. 5. α-λ, β-, γ-, δ-, ε-λ. ΘΔΜΑ Β. ωρςή είμαι η απάμςηρη β. Δταομόζξσμε ςξ μόμξ ςξσ Snell για ςξ ρημείξ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΠΡΙΛΙΟ Σςξ ρυήμα (α) ταίμεςαι έμα ελεύθεοξ ρςεοεό, ςξ ξπξίξ ρςοέτεςαι σπό ςημ επίδοαρη ςξσ ζεύγξσπ

ΣΕΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΠΡΙΛΙΟ Σςξ ρυήμα (α) ταίμεςαι έμα ελεύθεοξ ρςεοεό, ςξ ξπξίξ ρςοέτεςαι σπό ςημ επίδοαρη ςξσ ζεύγξσπ ΔΕΤΣΕΡΟ ΘΕΜΑ Σςξ ρυήμα (α) ταίμεςαι έμα ελεύθεοξ ρςεοεό, ςξ ξπξίξ ρςοέτεςαι σπό ςημ επίδοαρη ςξσ ζεύγξσπ δσμάμεχμ και. Αμ μεςακιμήρξσμε ςα ρημεία εταομξγήπ ςχμ δσμάμεχμ μεςακιμώμςαπ παοάλληλα ςξσπ τξοείπ

Διαβάστε περισσότερα

Φσζική Γ Λσκείοσ. Κύμαηα. Θεηικής & Τετμολογικής Καηεύθσμζης. Διδάζκωμ: Καραδημηηρίοσ Μιτάλης. Πηγή: Study4exams.

Φσζική Γ Λσκείοσ. Κύμαηα. Θεηικής & Τετμολογικής Καηεύθσμζης. Διδάζκωμ: Καραδημηηρίοσ Μιτάλης.  Πηγή: Study4exams. Φσζική Γ Λσκείοσ Θεηικής & Τετμολογικής Καηεύθσμζης Κύμαηα Διδάζκωμ: Καραδημηηρίοσ Μιτάλης Πηγή: Study4exams.gr Καςά μήκξπ ςξσ θεςικξύ ημιάνξμα Ου διαδίδεςαι αομξμικό κύμα. H ενίρχρη ςαλάμςχρηπ ςξσ ρημείξσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΗΣΗ -ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΡΟΦΗ

ΔΙΑΒΗΣΗ -ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΔΙΑΒΗΣΗ -ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΡΟΦΗ Ο ξοιρμόπ Ποξήλθε από ςημ ελλημική λένη «διαβαίμχ» όςαμ ξ Αοεςαίειξπ από ςημ Καππαδξκία παοαςήοηρε όςι μεγάλεπ πξρόςηςεπ σγοώμ πέομαγαμ ρςα ξύοα, «διαβαίμξμςαπ» όλξ ςξ ρώμα.

Διαβάστε περισσότερα

Επαμαληπτική Άσκηση Access

Επαμαληπτική Άσκηση Access Επαμαληπτική Άσκηση Access 1. Καςεβάρςε ρςξμ σπξλξγιρςή ραπ ςξ ρσμπιερμέμξ αουείξ school.zip και απξρσμπιέρςε ςξ ρε δικό ραπ τάκελξ. 2. Αμξίνςε ςξ αουείξ school.mdb ρςημ Access 3. Θα βοείςε μέρα ςξσπ πίμακεπ:

Διαβάστε περισσότερα

x και επειδή είμαι ρσμευήπ, διαςηοεί ρςαθεοό ποόρημξ. f x 2f x x x x x 2 x x x g x 0 g x f x x 0 f x x, 1 f x 2f x x x x g x 0 για κάθε

x και επειδή είμαι ρσμευήπ, διαςηοεί ρςαθεοό ποόρημξ. f x 2f x x x x x 2 x x x g x 0 g x f x x 0 f x x, 1 f x 2f x x x x g x 0 για κάθε 1 o ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ ΔΔΚΔΜΒΡΙΟ 15: ΔΝΔΔΙΚΣΙΚΔ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΘΔΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΠΟΤΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ 1 ξ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ ΔΝΔΔΙΚΣΙΚΔ ΑΠΑΝΣΗΔΙ (Κετάλαιξ ) [Κετάλαιξ 1

Διαβάστε περισσότερα

M z ιραπέυξσμ από ςα Α 4,0,Β 4,0

M z ιραπέυξσμ από ςα Α 4,0,Β 4,0 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ 6 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΔΝΔΔΙΚΤΙΚΔΣ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ (Σε όλη την ύλη) ΘΔΜΑ Α 1. Βλέπε ρυξλικό βιβλίξ «Μθημςικά θεςικήπ κι ςευμξλξγικήπ Κςεύθσμρηπ», ρελίδ 6.. Βλέπε ρυξλικό

Διαβάστε περισσότερα

1o ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΔΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΔΙΣ

1o ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΔΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΔΙΣ 1o ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΔΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΔΙΣ 1. Ποξρδιξοίζξσμε ςη θέρη ιρξοοξπίαπ ( Θ.Ι ) και ξοίζξσμε ςη θεςικ τξοά. 2. Ποξρέυξσμε μα σπξλξγίρξσμε ρωρςά ςη ρσυμόςηςα ςηπ ςαλάμςωρηπ, αμ ασς δεμ δίμεςαι άμερα. πχ

Διαβάστε περισσότερα

ATTRACT MORE CLIENTS ΒΕ REMARKABLE ENJOY YOUR BUSINESS ΣΕΛ. 1

ATTRACT MORE CLIENTS ΒΕ REMARKABLE ENJOY YOUR BUSINESS ΣΕΛ. 1 ATTRACT MORE CLIENTS ΒΕ REMARKABLE ENJOY YOUR BUSINESS ΣΕΛ. 1 Εσυαοιρςώ πξσ καςεβάραςε ασςό ςξ e-book Ασςό ρημαίμει όςι έυεςε ήδη κάπξια ιρςξρελίδα ή έμα ηλεκςοξμικό καςάρςημα (e-shop) ή δεμ έυεςε ςίπξςα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 1ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ. 1o ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΔΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΔΙΣ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 1ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ. 1o ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΔΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΔΙΣ 1o ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΔΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΔΙΣ 1. Ποξρδιξοίζξσμε ςη θέρη ιρξοοξπίαπ ( Θ.Ι ) και ξοίζξσμε ςη θεςικ τξοά. 2. Ποξρέυξσμε μα σπξλξγίρξσμε ρχρςά ςη ρσυμόςηςα ςηπ ςαλάμςχρηπ, αμ ασς δεμ δίμεςαι άμερα. πυ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΟ ΔΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΓΔΝΙΚΟ ΔΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΓΔΝΙΚΟ ΔΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΔΜΑ Α Α1. Σςξ αιθέμιξ ξι ρ δερμξί ρυημαςίρςηκαμ με επικαλύφειπ ςοξυιακώμ α. s-sp, sp -sp β. s-p, p sp γ. p p, sp -sp δ. p-p, s sp, sp -sp Α. Διαθέςξσμε διαλύμαςα NaOH M

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΤΔΑΣΗΡΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ. Δραγάτςη 8, Πειραιάσ Ιερ. Πατριάρχου 45, Αμπελόκηποι. 693.45.22.273 info@neoellinikiglossa.gr.

ΠΟΤΔΑΣΗΡΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ. Δραγάτςη 8, Πειραιάσ Ιερ. Πατριάρχου 45, Αμπελόκηποι. 693.45.22.273 info@neoellinikiglossa.gr. ΠΟΤΔΑΣΗΡΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Δραγάτςη 8, Πειραιάσ Ιερ. Πατριάρχου 45, Αμπελόκηποι 693.45.22.273 info@neoellinikiglossa.gr e-learning Διδαρκαλία ςξσ μαθήμαςξπ ςηπ Νεξελλημικήπ Γλώρραπ από απόρςαρη ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΛΕΤΣΑΙΑ ΜΑΣΙΑ ΣΟ ΚΕΥΑΛΑΙΟ 3-ΡΕΤΣΑ

ΣΕΛΕΤΣΑΙΑ ΜΑΣΙΑ ΣΟ ΚΕΥΑΛΑΙΟ 3-ΡΕΤΣΑ ΘΕΜΑ Α Στο study4examsgr/physics επιλζγουμε επαναληπτικά θζματα Υπάρχουν ζξι ομάδεσ ερωτήςεων Επιλζγουμε ςτην τφχη 3 ( αν ζχουμε χρόνο δεν βλάπτει να τα επιλζξουμε όλα) ΘΕΜΑ Β ΕΡΩΣΗΗ 1 Τα δύν δνρεία Α

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΟ ΔΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Ι

ΓΔΝΙΚΟ ΔΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Ι ΓΔΝΙΚΟ ΔΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Ι ΘΔΜΑ Α Α. Υδαςικό διάλσμα ηλεκςοξλύςη έυει ph=7. Ασςό ρημαίμει όςι ςξ διάλσμα α. είμαι ξσδέςεοξ. β. είμαι οσθμιρςικό. o γ. είμαι όνιμξ αμ η θεομξκοαρία είμαι μεγαλύςεοη

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική τωμ Μαθηματικώμ (Β Φάση ΔΙ.ΜΔ.Π.Α)

Διδακτική τωμ Μαθηματικώμ (Β Φάση ΔΙ.ΜΔ.Π.Α) ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΦΟΛΗ ΥΛΩΡΙΝΑ Δ ι δ α σ κ α λ ί α σ τ η Δ Δ η μ ο τ ι κ ο ύ Ν ο μ ί σ μ α τ α κ α ι Δ ε κ α δ ι κ ο ί Α ρ ι θ μ ο ί Διδακτική τωμ Μαθηματικώμ (Β Φάση ΔΙ.ΜΔ.Π.Α) Επ ιιμέλε ιια Εργασ ίίας Καοαμαμίδξσ

Διαβάστε περισσότερα

Η λειςξσογία ςξσ Βσζαμςιμξύ Νεοόμσλξσ

Η λειςξσογία ςξσ Βσζαμςιμξύ Νεοόμσλξσ Η λειςξσογία ςξσ Βσζαμςιμξύ Νεοόμσλξσ Η λειςξσογία ςξσ μεοόμσλξσ είμαι ρυεςικά απλή και ρςηοίζεςαι ρςη υοήρη ςηπ δσμαμικήπ εμέογειαπ ςξσ μεοξύ, λόγχ ςηπ σφξμεςοικήπ διατξοάπ. Σξ μεοό, μεςά ςημ πςώρη ςξσ

Διαβάστε περισσότερα

Πλξήγηρη ρςξ διαδίκςσξ

Πλξήγηρη ρςξ διαδίκςσξ σρςήμξσμε Θεςική ποξρτξοά ςξσ διαδικςύξσ Θεςική ποξρτξοά ςξσ διαδικςύξσ γμώρη εκπαίδεσρη πληοξτξοίεπ Θεςική ποξρτξοά ςξσ διαδικςύξσ επικξιμχμία Θεςική ποξρτξοά ςξσ διαδικςύξσ εμημέοχρη Θεςική ποξρτξοά

Διαβάστε περισσότερα

Περι - Φυσικής. Τρέχον Αρµονικό Κύµα. 3ο Σετ Ασκήσεων - Οκτώβρης Επιµέλεια: ρ. Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου, Φυσικός

Περι - Φυσικής. Τρέχον Αρµονικό Κύµα. 3ο Σετ Ασκήσεων - Οκτώβρης Επιµέλεια: ρ. Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου, Φυσικός Τρέχον Αρµονικό Κύµα - Οκτώβρης 2015 Επιµέλεια: ρ. Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου, Φυσικός http://www.perifysikhs.com 1. Θέµα Α - Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 1.1. Κατά τη διάδοση ενός κύµατος σε ένα ελαστικό

Διαβάστε περισσότερα

2 η ΕΝΟΤΗΤΑ Απεικόνιση και καταγραφή των Δεδομένων Ρύθμιση σήματος

2 η ΕΝΟΤΗΤΑ Απεικόνιση και καταγραφή των Δεδομένων Ρύθμιση σήματος ΣΕΙ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ- ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. Αυτοματοποίηση Αισθητηρίωμ Συστημάτωμ 2 η ΕΝΟΤΗΤΑ Απεικόνιση και καταγραφή των Δεδομένων Ρύθμιση σήματος Διδάσκωμ: Κωμ/μος Τσίκμας Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Περι - Φυσικής. Τρέχον Αρµονικό Κύµα. 3ο Σετ Ασκήσεων - Νοέµβρης Επιµέλεια: Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου, MSc Φυσικός

Περι - Φυσικής. Τρέχον Αρµονικό Κύµα. 3ο Σετ Ασκήσεων - Νοέµβρης Επιµέλεια: Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου, MSc Φυσικός Τρέχον Αρµονικό Κύµα - Νοέµβρης 2014 Επιµέλεια: Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου, MSc Φυσικός http://www.perifysikhs.com 1. Θέµα Α - Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 1.1. Κατά τη διάδοση ενός κύµατος σε ένα ελαστικό

Διαβάστε περισσότερα

Κξιμχμικά δίκςσα ρςξ Internet Η μέα ποόκληρη ρςημ επικξιμχμία για ςη μέα γεμιά

Κξιμχμικά δίκςσα ρςξ Internet Η μέα ποόκληρη ρςημ επικξιμχμία για ςη μέα γεμιά 1 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΣΔΧΝΟΛΟΓΙΑ Κξιμχμικά δίκςσα ρςξ Internet Η μέα ποόκληρη ρςημ επικξιμχμία για ςη μέα γεμιά Κύοιξ Θέμα Η έθθαλζε ηωλ θνηλωληθώλ δηθηύωλ ζην δηαδίθηπν ζα

Διαβάστε περισσότερα

Εξίσωση - Φάση Αρµονικού Κύµατος 4ο Σετ Ασκήσεων - Χειµώνας 2012. Επιµέλεια: Μιχάλης Ε. Καραδηµητριου, MSc Φυσικός. http://perifysikhs.wordpress.

Εξίσωση - Φάση Αρµονικού Κύµατος 4ο Σετ Ασκήσεων - Χειµώνας 2012. Επιµέλεια: Μιχάλης Ε. Καραδηµητριου, MSc Φυσικός. http://perifysikhs.wordpress. Εξίσωση - Φάση Αρµονικού Κύµατος - Χειµώνας 2012 Επιµέλεια: Μιχάλης Ε. Καραδηµητριου, MSc Φυσικός http://perifysikhs.wordpress.com Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Α.1. Κατά τη διάδοση ενός κύµατος σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Περι - Φυσικής. Τρέχον Αρµονικό Κύµα. 3ο Σετ Ασκήσεων - Νοέµβρης Επιµέλεια: ρ. Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου, Φυσικός

Περι - Φυσικής. Τρέχον Αρµονικό Κύµα. 3ο Σετ Ασκήσεων - Νοέµβρης Επιµέλεια: ρ. Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου, Φυσικός Τρέχον Αρµονικό Κύµα - Νοέµβρης 2016 Επιµέλεια: ρ. Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου, Φυσικός http://www.perifysikhs.com 1. Θέµα Α - Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 1.1. Κατά τη διάδοση ενός κύµατος σε ένα ελαστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΕ 3 2. ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΚΚΙΝΗΗ (QUICK START) - ΙΟΚΡΑΣΗ 4 3. ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΗ 5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΕ 3 2. ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΚΚΙΝΗΗ (QUICK START) - ΙΟΚΡΑΣΗ 4 3. ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΗ 5 Εγχειρίδιο χρήσης Ο Ιςοκράτησ Πιάνο είναι το απόλυτο εργαλείο για έναν Καθηγητή, Ψάλτη ή Μαθητή τησ Βυζαντινήσ Μουςικήσ, ή για έναν Μουςικό ή Μαθητή τησ Ευρωπαΰκήσ Μουςικήσ. Περιέχει Πιάνο (97+)-πλήκτρων

Διαβάστε περισσότερα

Services SMART. Messaging. Bulk SMS. SMS messaging services THE + Services. www.ipdigital.gr. IP Digital

Services SMART. Messaging. Bulk SMS. SMS messaging services THE + Services. www.ipdigital.gr. IP Digital Bulk SMS Services THE + SMART Messaging Services IP Digital Οοταμίδξσ 6 54624, Θερραλξμίκη info@ipdigital.gr T: 2310 511 396 F: 2315 151 166 SMS messaging services www.ipdigital.gr Η Εηαιρεία H IP Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Κετάλαιξ 6. Τβοιδικέπ Δξμέπ Δεδξμέμχμ

ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Κετάλαιξ 6. Τβοιδικέπ Δξμέπ Δεδξμέμχμ ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Υβοιδικέπ Δξμέπ Δεδξμέμχμ Κετάλαιξ 6 ΤΒΡΙΔΙΚΔ ΔΟΜΔ ΔΔΔΟΜΔΝΩΝ Σσμδσάζξσμ ςη υοήρη δεικςώμ και πιμάκχμ Ψητιακά Δέμδοα TRIES Interpolation Search Tree TRIE Σξ ζηςξύμεμξ: Απξθήκεσρη και αμάκςηρη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΨ ΝΑ ΔΗΜΙΟΤΡΓΗΕΣΕ ΣΟ ΣΕΛΕΙΟ ΓΕΤΜΑ

ΠΨ ΝΑ ΔΗΜΙΟΤΡΓΗΕΣΕ ΣΟ ΣΕΛΕΙΟ ΓΕΤΜΑ ΠΨ ΝΑ ΔΗΜΙΟΤΡΓΗΕΣΕ ΣΟ ΣΕΛΕΙΟ ΓΕΤΜΑ ΔΙΑΞΜΑΔΔΡ ΔΣΙΞΚΑ, ΜΞΡΘΛΑ, ΣΓΘΔΘΜΑ ΓΔΣΛΑΑ ΑΟO Ζ FIT PARADE PROJECTS ΑΜΑΛΘΝΔ ΑΣΆ Α ΡΣΡΑΘΙΑ ΓΘΑ MAJIMOYM ΓΔΣΡΖ ΙΑΘ ΛΘΜΘΛΞΣΛ ΙΞΟΞ. Ξ ΑΟΞΔΚΔΡΛΑ; ΔΙΑΞΜΑΔΔΡ ΑΟΌ ΣΟΔΠΞΥΑ ΛΔΜΞΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2 1-2 09 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://mspv.primarymusic.gr/mspv/ 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Περι - Φυσικής. Τρέχον Αρµονικό Κύµα. 3ο Σετ Ασκήσεων - εκέµβρης Επιµέλεια: ρ. Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου, Φυσικός

Περι - Φυσικής. Τρέχον Αρµονικό Κύµα. 3ο Σετ Ασκήσεων - εκέµβρης Επιµέλεια: ρ. Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου, Φυσικός Τρέχον Αρµονικό Κύµα - εκέµβρης 2018 Επιµέλεια: ρ. Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου, Φυσικός http://www.perifysikhs.com 1. Θέµα Α - Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 1.1. Κατά τη διάδοση ενός κύµατος σε ένα ελαστικό

Διαβάστε περισσότερα

Περι - Φυσικής. Τρέχον Αρµονικό Κύµα. 3ο Σετ Ασκήσεων - εκέµβρης Επιµέλεια: ρ. Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου, Φυσικός

Περι - Φυσικής. Τρέχον Αρµονικό Κύµα. 3ο Σετ Ασκήσεων - εκέµβρης Επιµέλεια: ρ. Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου, Φυσικός Τρέχον Αρµονικό Κύµα - εκέµβρης 2017 Επιµέλεια: ρ. Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου, Φυσικός http://www.perifysikhs.com 1. Θέµα Α - Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 1.1. Κατά τη διάδοση ενός κύµατος σε ένα ελαστικό

Διαβάστε περισσότερα

Ermis Design. Ιατηγορία: DESIGN / VISUAL COMMUNICATION / ΟΠΞΩΗΖΘΙΑ ΔΘΑΤΖΛΘΡΘΙΑ ΔΜΣΟΑ

Ermis Design. Ιατηγορία: DESIGN / VISUAL COMMUNICATION / ΟΠΞΩΗΖΘΙΑ ΔΘΑΤΖΛΘΡΘΙΑ ΔΜΣΟΑ Ermis Design Η έκθερη δεμ θα ποέπει μα νεπεομάει ρσμξλικά ςιπ 10 ρελίδεπ (μαζί με ςιπ ξδηγίεπ ρσμπλήοωρηπ ςωμ πεδίωμ). Για ςιπ απαμςήρειπ θα ποέπει μα υοηριμξπξιηθεί μέγεθξπ γοαμμαςξρειοάπ 10 ή και μεγαλύςεοξ.

Διαβάστε περισσότερα

3 η ΕΝΟΤΗΤΑ Ρύθμιση σήματος

3 η ΕΝΟΤΗΤΑ Ρύθμιση σήματος ΣΕΙ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ- ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. Ασςξμαςξπξίηρη Αιρθηςηοίωμ Σσρςημάςωμ 3 η ΕΝΟΤΗΤΑ Ρύθμιση σήματος Διδάρκωμ: Κωμ/μξπ Τρίκμαπ Δο. Ηλεκςοξλόγξπ Μηχαμικόπ ktsik@teiemt.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΠΥΔΑ. ΣΥζηημα διασείπιζηρ ΠΥπκαγιών ζε ΔΑζη κωνοθόπων. www. sypyda.gr

ΣΥΠΥΔΑ. ΣΥζηημα διασείπιζηρ ΠΥπκαγιών ζε ΔΑζη κωνοθόπων. www. sypyda.gr ΣΥΠΥΔΑ ΣΥζηημα διασείπιζηρ ΠΥπκαγιών ζε ΔΑζη κωνοθόπων www. sypyda.gr Κύπιορ ζηόσορ ηος έπγος ΣΥΠΥΔΑ ΣΥζηημα διασείπιζηρ ΠΥπκαγιών ζε ΔΑζη κωνοπόθων Κύοιξπ ρςόυξπ ςξσ έογξσ ΣΥΠΥΔΑ, ςξ ξπξίξ υοημαςξδξςείςαι

Διαβάστε περισσότερα

Ημεοίδα: Η Αγοξδαρξπξμία ρςα πλαίρια ςηπ μέαπ ΚΑΠ 2015-2020, Καβάλα, 5 Ιξσμίξσ 2015. Δο. Άμμα Σιδηοξπξύλξσ

Ημεοίδα: Η Αγοξδαρξπξμία ρςα πλαίρια ςηπ μέαπ ΚΑΠ 2015-2020, Καβάλα, 5 Ιξσμίξσ 2015. Δο. Άμμα Σιδηοξπξύλξσ Ημεοίδα: Η Αγοξδαρξπξμία ρςα πλαίρια ςηπ μέαπ ΚΑΠ 2015-2020, Καβάλα, 5 Ιξσμίξσ 2015 * Δο. Άμμα Σιδηοξπξύλξσ Σσμδσαρμόπ δέμςοχμ και γεχογικώμ καλλιεογειώμ ρςημ ίδια επιτάμεια Διάςανη δέμςοχμ * Τα δαρξγεχογικά

Διαβάστε περισσότερα

Σςη βιβλιξθήκη ρσμάμςηρα ςξμ Βιβλιξπόμςικα πξσ έφαυμε για δξσλειά. Μάοιξπ Σςασοίδηπ Β1 Έφαυμα έμα οξζ βιβλίξ με υοσρόρκξμη.

Σςη βιβλιξθήκη ρσμάμςηρα ςξμ Βιβλιξπόμςικα πξσ έφαυμε για δξσλειά. Μάοιξπ Σςασοίδηπ Β1 Έφαυμα έμα οξζ βιβλίξ με υοσρόρκξμη. Ο πξμςικόπ έγιμε τίλξπ μαπ και ςξσ δίμαμε βιβλία μα τάει. Τζώμμσ Εαγξοαίξπ Β1 Σςη βιβλιξθήκη ρσμάμςηρα ςξμ Βιβλιξπόμςικα πξσ έφαυμε για δξσλειά. Μάοιξπ Σςασοίδηπ Β1 Έφαυμα έμα οξζ βιβλίξ με υοσρόρκξμη.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ Γ.Ν. ΑΜΥΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ Γ.Ν. ΑΜΥΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ Γ.Ν. ΑΜΥΙΑ 6 /3 /2018 : Όρια: ένδειξη Ψυχολογικής Υγείας ή σημάδι ιδιότροπου ανθρώπου; ( Μπάνκοβ Ιβάν / ΠΕ Ψυχολόγος, Γνωσιακής- Συμπεριφορικής Κατεύθυνσης ) ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΔΛΑ Γ (25 μξμάδεπ) Γ4. E 3 Λξμάδεπ 6. ΤΔΚΞΣ 1ηπ ΑΟΞ 2 ΣΔΚΘΔΔΣ

ΗΔΛΑ Γ (25 μξμάδεπ) Γ4. E 3 Λξμάδεπ 6. ΤΔΚΞΣ 1ηπ ΑΟΞ 2 ΣΔΚΘΔΔΣ ΑΠΧΖ 1ηπ ΣΔΚΘΔΑΣ ΟΠΞΑΓΩΓΘΙΔΣ ΔΝΔΤΑΣΔΘΣ ΟΔΠΘΞΔΞΥ ΛΑΘΞΥ ΘΞΥΜΘΞΥ 2011 1 Ξ ΓΔΜΘΙΞ ΚΥΙΔΘΞ. ΤΠΘΤΖ 24 ΛΑΘΞΥ 2011 ΔΝΔΤΑΕΞΛΔΜΞ ΛΑΗΖΛΑ : ΓΔΩΛΔΤΠΘΑ Α ΚΥΙΔΘΞΥ ΣΥΜΞΚΞ ΣΔΚΘΔΩΜ : ΤΠΔΘΣ ( 3 ) ΗΔΛΑ Α (25 μξμάδεπ) Α1. Να

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Υακ.: Α.Ι.Σ. 1 /2013 Α.Κ.Ι. 1/2011

Αρ. Υακ.: Α.Ι.Σ. 1 /2013 Α.Κ.Ι. 1/2011 Αρ. Υακ.: Α.Ι.Σ. 1 /2013 Α.Κ.Ι. 1/2011 Σοποθέτηση της Αρχής Ισότητας αμαφορικά με τη δημοσίευση αγγελιώμ για θέσεις εργασίας που είτε απευθύμομται στο έμα μόμο φύλο είτε με τους όρους που θέτουμ φωτογραφίζουμ

Διαβάστε περισσότερα

υξλή : Σευμξλξγικώμ εταομξγώμ Σμήμα : Μηυαμξλόγχμ μηυαμικώμ ς.ε Πςσυιακή εογαρία Σίςλξπ πςσυιακήπ εογαρίαπ :

υξλή : Σευμξλξγικώμ εταομξγώμ Σμήμα : Μηυαμξλόγχμ μηυαμικώμ ς.ε Πςσυιακή εογαρία Σίςλξπ πςσυιακήπ εογαρίαπ : υξλή : Σευμξλξγικώμ εταομξγώμ Σμήμα : Μηυαμξλόγχμ μηυαμικώμ ς.ε Πςσυιακή εογαρία Σίςλξπ πςσυιακήπ εογαρίαπ : Διαςάνειπ πεοιξοιρμξύ ςηπ γχμίαπ κύλιρηπ ξυημάςχμ εδάτξσπ. Σίςλξπ ρςα αγγλικά : Ground vehicles

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: ΚΟΗΝ: ΘΕΜΑ:"Αμακξίμωρη-Ποόρκληρη για μεςάςανη σπαλλήλωμ ρςξ Γεμικό Νξρξκξμείξ Καοδίςραπ."

ΠΡΟ: ΚΟΗΝ: ΘΕΜΑ:Αμακξίμωρη-Ποόρκληρη για μεςάςανη σπαλλήλωμ ρςξ Γεμικό Νξρξκξμείξ Καοδίςραπ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 5 η Τγειξμξμική Πεοιτέοεια Θερραλίαπ & ςεοεάπ Δλλάδαπ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΔΙΣΑ Σατ. Γ/νση: Σέομα Σασοχπξύ 43100 ΚΑΡΔΙΣΑ Γιεύθσνση: Σμήμα Δ.Α.Δ. E-mail: prosopiku@noskard.gr

Διαβάστε περισσότερα

άρθρο ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ 1-2 Η συμβολή του εκπαιδευτικού υλικού στην εκπαιδευτική έρευνα και πράξη 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ ISSN 1790-773Χ

άρθρο ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ 1-2 Η συμβολή του εκπαιδευτικού υλικού στην εκπαιδευτική έρευνα και πράξη 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ ISSN 1790-773Χ 1-2 09 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://mspv.primarymusic.gr/mspv/ 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ άρθρο ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ Η συμβολή του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Εμημεοχςική Επιρςξλή Νξ 65/2016

Εμημεοχςική Επιρςξλή Νξ 65/2016 ΤΝΔΕΜΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΩΝ ΔΙΕΘΝΟΤ ΔΙΑΜΕΣΑΥΟΡΑ & ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΩΝ LOGISTICS ΕΛΛΑΔΟ Τηλ.: 210 9317 941, 2 Fax: 210 9317 940 e-mail: contact@synddel.gr www.synddel.gr Ν. Σμύρμη, 31/05/2016 Εμημεοχςική Επιρςξλή Νξ 65/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Βασική Γενετική. Χαρτογράφηση γονιδίων στους ευκαρυωτικούς οργανισμούς

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Βασική Γενετική. Χαρτογράφηση γονιδίων στους ευκαρυωτικούς οργανισμούς ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Βασική Γενετική Χαρτογράφηση γονιδίων στους ευκαρυωτικούς οργανισμούς Διδάσκουσα: Επίκουρη Καθηγήτρια Αμαλία-Σοφία Αφένδρα Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας. Τμήμα ΠΜ ΤΕ & ΜΤΓ ΤΕ Σημειώσεις Εργαστήριου Βάσεων Δεδομένων Πασχάλης Γάκος ΕΔΙΠ

ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας. Τμήμα ΠΜ ΤΕ & ΜΤΓ ΤΕ Σημειώσεις Εργαστήριου Βάσεων Δεδομένων Πασχάλης Γάκος ΕΔΙΠ ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας Τμήμα ΠΜ ΤΕ & ΜΤΓ ΤΕ Σημειώσεις Εργαστήριου Βάσεων Δεδομένων Πασχάλης Γάκος ΕΔΙΠ Περιεχόμενα SQL (Structured Query Language ξµηµέμη Γλώρρα Δοχςήρεχμ)... 3 SQL Create Table... 4

Διαβάστε περισσότερα

Φεστιβάλ περιπτερούχων 27-28-29 Μαρτύου 2010 Ζϊππειο Μϋγαρο Διοργϊνωςη: ϋνωςη καπνοπωλών περιπτερούχων τϋωσ διοικόςεωσ πρωτευούςησ & line executive

Φεστιβάλ περιπτερούχων 27-28-29 Μαρτύου 2010 Ζϊππειο Μϋγαρο Διοργϊνωςη: ϋνωςη καπνοπωλών περιπτερούχων τϋωσ διοικόςεωσ πρωτευούςησ & line executive Φεστιβάλ περιπτερούχων 27-28-29 Μαρτύου 2010 Ζϊππειο Μϋγαρο Διοργϊνωςη: ϋνωςη καπνοπωλών περιπτερούχων τϋωσ διοικόςεωσ πρωτευούςησ & line executive Η Αίθουσα Εκθέσεωμ του Ζαππείου διαθέτει περίπου 4.000

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΑΚΑΓΗΜΑΪΚΟ ΔΣΟ ο ΔΞΑΜΗΝΟ ΑΝΣΟΥΗ ΠΛΟΙΟΤ ΚΑΘΗΓΗΣΗ Μ.. ΑΜΟΤΗΛΙΓΗ ΚΑΜΦΗ Δ ΚΤΜΑΣΙΜΟ. Πεμπηή 22 Οκηυβπίος 2015

ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΑΚΑΓΗΜΑΪΚΟ ΔΣΟ ο ΔΞΑΜΗΝΟ ΑΝΣΟΥΗ ΠΛΟΙΟΤ ΚΑΘΗΓΗΣΗ Μ.. ΑΜΟΤΗΛΙΓΗ ΚΑΜΦΗ Δ ΚΤΜΑΣΙΜΟ. Πεμπηή 22 Οκηυβπίος 2015 ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΑΚΑΓΗΜΑΪΚΟ ΔΣΟ 2015-2016 5ο ΔΞΑΜΗΝΟ ΑΝΣΟΥΗ ΠΛΟΙΟΤ ΚΑΘΗΓΗΣΗ Μ.. ΑΜΟΤΗΛΙΓΗ ΚΑΜΦΗ Δ ΚΤΜΑΣΙΜΟ Πεμπηή 22 Οκηυβπίος 2015 ΚΑΜΧΗ Ε ΚΤΜΑΣΙΜΟ Ποιερ οι δςνάμειρ ζηη διαηομή ενόρ πλοίος

Διαβάστε περισσότερα

(MICROSOFT POWERPOINT 2013)

(MICROSOFT POWERPOINT 2013) ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΕ ΗΜΕΙΩΕΙ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΠΑΡΟΤΙΑΕΩΝ (MICROSOFT POWERPOINT 2013) 1. Η διαδικαρία απξθήκεσρηπ σπάουξσραπ παοξσρίαρηπ ρε άλλη μξοτή αουείξσ (Β4.6.7) Ο επενεογαρςήπ παοξσριάρεχμ Microsoft PowerPoint

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter. Μέξ Διξικηςικό Ρσμβξύλιξ. για ςξ Δλλημικό Θμρςιςξύςξ Δνσπηοέςηρηπ Οελαςώμ

Newsletter. Μέξ Διξικηςικό Ρσμβξύλιξ. για ςξ Δλλημικό Θμρςιςξύςξ Δνσπηοέςηρηπ Οελαςώμ 14,5 Newsletter Λ Θ Α Δ Ι Δ Ξ Ρ Ζ Γ Θ Α Α Λ Δ Κ Ζ Ξ Σ Δ Θ Δ Ο Μέξ Διξικηςικό Ρσμβξύλιξ ΘΞΣΚΘΞΡ - ΑΣΓΞΣΡΞΡ 2014 / ΔΣΥΞΡ 30 για ςξ Δλλημικό Θμρςιςξύςξ Δνσπηοέςηρηπ Οελαςώμ Σημ Σοίςη, 10 Ιξσμίξσ 2014, ρςξ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: Υξιςηςέπ, Ακαδημαϊκό και Διξικηςικό Ποξρωπικό ΓΤΜΝΑΣΗΡΙΟ

ΠΡΟ: Υξιςηςέπ, Ακαδημαϊκό και Διξικηςικό Ποξρωπικό ΓΤΜΝΑΣΗΡΙΟ ΠΡΟ: Υξιςηςέπ, Ακαδημαϊκό και Διξικηςικό Ποξρωπικό Tξ Γοατείξ Αθληςιρμξύ είμαι ρςημ εσυάοιρςη θέρη μα ραπ κξιμξπξιήρει ςξ Αθληςικό ποόγοαμμα δοαρςηοιξςήςωμ για ςη μέα Ακαδημαϊκή υοξμιά 2013 / 2014. Ο Υξιςηςήπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ 1 Οἱ δέ πξλλῷ θξούβῳ καί πετξβημέμξι ςά ς ἐμ ςῇ πόλει καί ςόμ ἐπίπλξσμ ἅμα παοερκεσάζξμςό ςε ἑνήκξμςα μαῦπ καί ςάπ αἰεί πληοξσμέμαπ ἐνέπεμπξμ ποόπ ςξύπ ἐμαμςίξσπ, Ἀθημαίχμ παοαιμξύμςχμ

Διαβάστε περισσότερα

Σπκπιεξσκαηηθέο ζεκεηώζεηο (ECDL) Δπεμεξγαζίαο Κεηκέλνπ Microsoft Word 2013

Σπκπιεξσκαηηθέο ζεκεηώζεηο (ECDL) Δπεμεξγαζίαο Κεηκέλνπ Microsoft Word 2013 Σπκπιεξσκαηηθέο ζεκεηώζεηο (ECDL) Δπεμεξγαζίαο Κεηκέλνπ Microsoft Word 2013 Κωνσταντίνος Σωφρονίου 1. Γεκηνπξγία ελόο λένπ εγγξάθνπ βαζηζκέλν ζην πξνεπηιεγκέλν ή άιιν δηαζέζηκν πξόηππν. (Α4.1.2) Η Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλλημικά 2, 3, 55-56

Ἑλλημικά 2, 3, 55-56 Ἑλλημικά 2, 3, 55-56 ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ 55 Ὡπ δέ εἶπε ςαῦςα (ὁ Κοιςίαπ), ὁ Σάςσοξπ εἷλκε μέμ (Θηοαμέμη) ἀπό ςξῦ βχμξῦ, εἷλκξμ δέ ξἱ ὑπηοέςαι. Ὁ δέ Θηοαμέμηπ ὥρπεο εἰκόπ ἐπεκαλεῖςξ καί θεξύπ καί ἀμθοώπξσπ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3o. Γεωμετρία Α Λσκείοσ

Κεφάλαιο 3o. Γεωμετρία Α Λσκείοσ Επιμέλεια: Χατζόποσλος Μάκης lisari.blogspot.com Καθηγητής Μαθηματικώμ 1 ο Λύκειο Ζακύμθοσ Κεφάλαιο 3o Γεωμετρία Α Λσκείοσ Αμαζκόπηζη θεωρίας Μεθοδολογία ίζωμ ημημάηωμ ή γωμιώμ Βοηθηηική εσθεία Αζκήζεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΩΝ: ΠΑΡΙ ΜΑΣΟΡΟΚΩΣΑ

ΔΙΔΑΚΩΝ: ΠΑΡΙ ΜΑΣΟΡΟΚΩΣΑ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΣΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ(Θ) Ενότητα 4: ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΣΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΙΔΑΚΩΝ: ΠΑΡΙ ΜΑΣΟΡΟΚΩΣΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕ Άδειεσ Χρήςησ Σο παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ Χξόλνο παξώλ θαη πεπεξαζκέλνο ρξόλνο Δίλαη ίζωο θη νη δύν παξόληεο ζηνλ κειινληηθό θαηξό Καη ην κέιινλ πεξηέρεηαη ζην παξειζόλ. Αλ όινο ν ρξόλνο είλαη αηώληα παξώλ Όινο ν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2 1-2 09 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://mspv.primarymusic.gr/mspv/ 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Κοντογιώργη, δερματολόγος- αφροδισιολόγος

Δ. Κοντογιώργη, δερματολόγος- αφροδισιολόγος Ακμή και διαςοξτή Δ. Κοντογιώργη, δερματολόγος- αφροδισιολόγος σμέδοιξ Παθήρεχμ Εναοςημάςχμ Δέομαςξπ Ποόληφη και Θεοαπεία Αθήμα, 5-7 επςεμβοίξσ 2014 Οοιρμόπ- επίπςχρη Οοιρμόπ: υοόμια τλεγμξμώδηπ μόρξπ

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά Γενικής Παιδείας Γˊ Λυκείου. Κεφάλαιο 2 ο. Στατιστική

Μαθηματικά Γενικής Παιδείας Γˊ Λυκείου. Κεφάλαιο 2 ο. Στατιστική Μαθηματικά Γεικής Παιδείας Γ Λυκείου Κεφάλαιο Μαθηματικά Γεικής Παιδείας Γˊ Λυκείου Κεφάλαιο ο Στατιστική ΘΕΩΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Στατιστική είαι έα σύολο αρχώ και μεθοδολογιώ για: το σχεδιασμό της

Διαβάστε περισσότερα

Ρκημή 1 η : ΔΔΚΘΞ ΔΘΔΖΡΔΩΜ

Ρκημή 1 η : ΔΔΚΘΞ ΔΘΔΖΡΔΩΜ Ρκημή 1 η : ΔΔΚΘΞ ΔΘΔΖΡΔΩΜ Νεκιμάει με βίμςεξ από ειραγωγή δελςίξσ ειδήρεωμ: https://www.youtube.com/watch?v=wl89lpd_vrs Ρςξ background είμαι η εικόμα: NEWS Δμταμίζξμςαι ξι: Οαοξσριαρςήπ και Ρυξλιαρςήπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΘΩ7ΛΡ-Ψ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΔΑ: 4ΑΘΩ7ΛΡ-Ψ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αρ. Πρωτ.: 1132 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΑΛΙΑ Λάρισα, 03.05.2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΛΑΡΙΑ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΕΧΣΕΡΙΚΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ Αρ. Διακήρσξης 1/2011 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

1ο Επαναληπτικό ιαγώνισµα Γ Τάξης Ηµερησίου Γενικού Λυκείου Παρασκευή 17 Απρίλη 2015 Εξεταζόµενο Μάθηµα: Φυσική

1ο Επαναληπτικό ιαγώνισµα Γ Τάξης Ηµερησίου Γενικού Λυκείου Παρασκευή 17 Απρίλη 2015 Εξεταζόµενο Μάθηµα: Φυσική 1ο Επαναληπτικό ιαγώνισµα Γ Τάξης Ηµερησίου Γενικού Λυκείου Παρασκευή 17 Απρίλη 2015 Εξεταζόµενο Μάθηµα: Φυσική Σύνολο Σελίδων: οκτώ (8) - ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες Ονοµατεπώνυµο: % Θέµα Α Στις ηµιτελείς

Διαβάστε περισσότερα

«Να μημ χαθεί μια ακόμη γεμιά...» Ρομά και δικαίωμα στημ εκπαίδευση: όταμ το σχολείο είμαι η μόμη ελπίδα

«Να μημ χαθεί μια ακόμη γεμιά...» Ρομά και δικαίωμα στημ εκπαίδευση: όταμ το σχολείο είμαι η μόμη ελπίδα 6o Παμαρσακειακό Μαθητικό υμέδριο ε έμαμ κόρμξ πξσ αλλάζει: Σξ δικαίχμα ρςημ εκπαίδεσρη και η εκπαίδεσρη ρςα αμθοώπιμα δικαιώμαςα ΑΡΑΚΔΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ «Να μημ χαθεί μια ακόμη γεμιά...» Ρομά και δικαίωμα

Διαβάστε περισσότερα

BIOHELLENIKA NEWSLETTER Τεύχος Ιανουάριος 2014 ΟΠΩΞΟΞΠΘΑΙΔΡ ΔΝΔΚΘΝΔΘΡ ΡΖ ΛΔΑΛΞΡΥΔΣΡΖ ΒΚΑΡΞΙΣΑΠΩΜ

BIOHELLENIKA NEWSLETTER Τεύχος Ιανουάριος 2014 ΟΠΩΞΟΞΠΘΑΙΔΡ ΔΝΔΚΘΝΔΘΡ ΡΖ ΛΔΑΛΞΡΥΔΣΡΖ ΒΚΑΡΞΙΣΑΠΩΜ BIOHELLENIKA NEWSLETTER Τεύχος Ιανουάριος 2014 Biohellenika News WWW.BIOHELLENIKA.GR Ε ΑΤΣΟ ΣΟ ΣΕΤΧΟ Σελεσςαία Νέα ΞΘ ΛΘΙΠΞΒΘΑΙΔΡ ΚΞΘΛΩΝΔΘΡ ΙΑΑ ΖΜ ΙΣΖΡΖ ΡΣΜΔΣΑΕΞΜΑΘ ΛΔ ΑΣΝΖΛΔΜΑ ΟΞΡΞΡΑ ΔΛΤΑΜΘΡΖΡ ΑΣΘΡΛΞΣ

Διαβάστε περισσότερα

Phishing Emails. Τι είναι και Τρόποι αντιμετώπιςησ τουσ. Ευςταθίου Κωνςταντίνοσ. Λαμπιδονίτη Χριςτίνα. Απρίλιοσ, 2013. Λευκωςία

Phishing Emails. Τι είναι και Τρόποι αντιμετώπιςησ τουσ. Ευςταθίου Κωνςταντίνοσ. Λαμπιδονίτη Χριςτίνα. Απρίλιοσ, 2013. Λευκωςία Phishing Emails Τι είναι και Τρόποι αντιμετώπιςησ τουσ Ευςταθίου Κωνςταντίνοσ Λαμπιδονίτη Χριςτίνα Απρίλιοσ, 2013 Λευκωςία 1 1. Τι είναι το Phishing; Phishing ή αλλιώπ φάοεμα (παοαλλαγή fishing), αματέοεςαι

Διαβάστε περισσότερα

6 ξ Παμαορακειακό Μαθηςικό Σσμέδοιξ Σε έμαμ κόρμξ πξσ αλλάζει: Τξ δικαίχμα ρςημ εκπαίδεσρη και η εκπαίδεσρη ρςα αμθοώπιμα δικαιώμαςα

6 ξ Παμαορακειακό Μαθηςικό Σσμέδοιξ Σε έμαμ κόρμξ πξσ αλλάζει: Τξ δικαίχμα ρςημ εκπαίδεσρη και η εκπαίδεσρη ρςα αμθοώπιμα δικαιώμαςα 6 ξ Παμαορακειακό Μαθηςικό Σσμέδοιξ Σε έμαμ κόρμξ πξσ αλλάζει: Τξ δικαίχμα ρςημ εκπαίδεσρη και η εκπαίδεσρη ρςα αμθοώπιμα δικαιώμαςα Τίτλος εργασίας: Μαζικά Αμξικςά Διαδικςσακά Μαθήμαςα (MOOC). Μελέςη

Διαβάστε περισσότερα

Ermis Digital. Καςηγξοία: Websites - Self-Promotion Sites. Τίςλξπ Σσμμεςξυήπ: Lovable Instant Personal Snapcards

Ermis Digital. Καςηγξοία: Websites - Self-Promotion Sites. Τίςλξπ Σσμμεςξυήπ: Lovable Instant Personal Snapcards Ermis Digital Η έκθερη δεμ θα ποέπει μα νεπεομάει ρσμξλικά ςιπ 10 ρελίδεπ (μαζί με ςιπ ξδηγίεπ ρσμπλήοωρηπ ςωμ πεδίωμ). Για ςιπ απαμςήρειπ θα ποέπει μα υοηριμξπξιηθεί μέγεθξπ γοαμμαςξρειοάπ 10 ή και μεγαλύςεοξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΩΝ: ΠΑΡΙ ΜΑΣΟΡΟΚΩΣΑ

ΔΙΔΑΚΩΝ: ΠΑΡΙ ΜΑΣΟΡΟΚΩΣΑ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΣΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ(Θ) Ενότητα 2: ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΣΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΙΔΑΚΩΝ: ΠΑΡΙ ΜΑΣΟΡΟΚΩΣΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕ Άδειεσ Χρήςησ Σο παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Υλξπξίηρη εμόπ Σσρςήμαςξπ για ςημ Παοακξλξύθηρη ςηπ Πξιόςηςαπ ςξσ Εδάτξσπ

Υλξπξίηρη εμόπ Σσρςήμαςξπ για ςημ Παοακξλξύθηρη ςηπ Πξιόςηςαπ ςξσ Εδάτξσπ Υλξπξίηρη εμόπ Σσρςήμαςξπ για ςημ Παοακξλξύθηρη ςηπ Πξιόςηςαπ ςξσ Εδάτξσπ Η αμάπςσνη εμόπ ρσρςήμαςξπ παοακξλξύθηρηπ ςηπ πξιόςηςαπ ςξσ εδάτξσπ, ςξ ξπξίξ θα εμιρυύρει ςξμ έλεγυξ ρσγκεκοιμέμχμ πεοιξυώμ καθώπ

Διαβάστε περισσότερα

Κύοιξ Συέδιξ Δοάρηπ ςηπ Αγξοάπ ςωμ Εμπξοεσμαςικώμ Μεςατξοώμ και ςωμ Logistics ςηπ Ελλάδαπ. Σωςήοηπ Σ. Τοιυάπ

Κύοιξ Συέδιξ Δοάρηπ ςηπ Αγξοάπ ςωμ Εμπξοεσμαςικώμ Μεςατξοώμ και ςωμ Logistics ςηπ Ελλάδαπ. Σωςήοηπ Σ. Τοιυάπ Κύοιξ Συέδιξ Δοάρηπ ςηπ Αγξοάπ ςωμ Εμπξοεσμαςικώμ Μεςατξοώμ και ςωμ Logistics ςηπ Ελλάδαπ Σωςήοηπ Σ. Τοιυάπ 21 Αποιλίξσ 2010 Κύοιξ υέδιξ Δοάρηπ ςηπ Αγξοάπ ςωμ Δμπξοεσμαςικώμ Μεςατξοώμ και ςωμ Logistics

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί ο πολίτης δεμ εμπιστεύεται τη Δημόσια Διοίκηση

Γιατί ο πολίτης δεμ εμπιστεύεται τη Δημόσια Διοίκηση Αμαδημοσίευση στο Civilitas.GR 2007* Γιατί ο πολίτης δεμ εμπιστεύεται τη Δημόσια Διοίκηση Βλέπξσμε πξλλέπ τξοέπ, ρε ασςϊ ςξμ ςϊπξ, ιδίχπ ρςξ υόοξ ςηπ παμεπιρςημιακήπ έοεσμαπ, αμθοόπξσπ, ξι ξπξίξι πξλϋ

Διαβάστε περισσότερα

Απομακρσσμένος έλεγτος υωτισμού μέσω της πλατυόρμας Arduino

Απομακρσσμένος έλεγτος υωτισμού μέσω της πλατυόρμας Arduino ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ Απομακρσσμένος έλεγτος υωτισμού μέσω της πλατυόρμας Arduino ΣΟΛΙΑ ΑΓΓΔΛΙΝΑ ΑΔΜ : 6010 ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εστσείπ Πϊλειπ. Έμα μέξ παοάδειγμα ρυεδιαρμξϋ και αμάπςσνηπ ςχμ πϊλεχμ. Εοεσμηςική Μξμάδα URENIO Αοιρςξςέλειξ Παμεπιρςήμιξ Θερραλξμίκηπ www.urenio.

Εστσείπ Πϊλειπ. Έμα μέξ παοάδειγμα ρυεδιαρμξϋ και αμάπςσνηπ ςχμ πϊλεχμ. Εοεσμηςική Μξμάδα URENIO Αοιρςξςέλειξ Παμεπιρςήμιξ Θερραλξμίκηπ www.urenio. Εστσείπ Πϊλειπ Έμα μέξ παοάδειγμα ρυεδιαρμξϋ και αμάπςσνηπ ςχμ πϊλεχμ Εοεσμηςική Μξμάδα URENIO Αοιρςξςέλειξ Παμεπιρςήμιξ Θερραλξμίκηπ www.urenio.org Εστσείπ πόλειπ: Έμμξια 2 ΙΙ. Ποξρεγγίρειπ -1 Smart Communities

Διαβάστε περισσότερα

Αςύγφπξμξρ μξμξυαςικόρ κιμησήπαρ με οτκμωσή. λεισξτπγίαρ και οτκμωσή εκκίμηςηρ

Αςύγφπξμξρ μξμξυαςικόρ κιμησήπαρ με οτκμωσή. λεισξτπγίαρ και οτκμωσή εκκίμηςηρ ΑΣΚΗΣΗ 1 Αςύγφπξμξρ μξμξυαςικόρ κιμησήπαρ με οτκμωσή λεισξτπγίαρ και οτκμωσή εκκίμηςηρ 1 Α. Θεωπησικέρ εοενηγήςειρ: Ο αςύγφπξμξρ κιμησήπαρ με μξμξυαςικό σύλιγμα δεμ μοξπεί μα νεκιμήςει μξμόρ σξτ. Ατσό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ Γ ΛΤΚΕΙΟΤ ΘΕΜΑΣΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ 2017

ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ Γ ΛΤΚΕΙΟΤ ΘΕΜΑΣΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ 2017 ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ Γ ΛΤΚΕΙΟΤ ΘΕΜΑΣΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ 7 ΕΚΥΩΝΗΕΙ ΘΕΜΑ Α Α.Έςσψ μια ςτμάπσηςη f, η ξοξία είμαι ςτμεφήρ ςε έμα διάςσημα Δ. Αμ f () > ςε κάθε εςψσεπικό ςημείξ σξτ Δ, σόσε μα αοξδείνεσε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΥΛΗ - ΤΑ ΔΠΙΘΔΤΑ ΣΗΜΔΙΩΣΔΙΣ. Τα επίθεσα

ΔΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΥΛΗ - ΤΑ ΔΠΙΘΔΤΑ ΣΗΜΔΙΩΣΔΙΣ. Τα επίθεσα ΔΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΥΛΗ - ΤΑ ΔΠΙΘΔΤΑ ΣΗΜΔΙΩΣΔΙΣ Τα επίθεσα Τα επίθεςα ρςα λαςιμικά είμαι: Δπίθεσα Β Κλίςηρ Η β κλίρη πεοιλαμβάμει επίθεςα ςοιγεμή και ςοικαςάληκςα ρε us, -a, -um (longus, longa, longum) και ρε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΝΑΡΙΟ με ςη υοήρη ςχμ ΣΠΕ

ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΝΑΡΙΟ με ςη υοήρη ςχμ ΣΠΕ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΝΑΡΙΟ με ςη υοήρη ςχμ ΣΠΕ Όλγα Καρρώςη Πέςοξπ Κλιάπηπ Εογαρία πξσ καςαςίθεςαι ωπ παοαδξςέξ ςηπ παοακξλξύθηρηπ εκπαιδεσςικξύ ποξγοάμμαςξπ ρςξ πλαίριξ σλξπξίηρηπ ςηπ Ποάνηπ με ςίςλξ: «Επιμόοτωρη

Διαβάστε περισσότερα

BSR Διεσθσμριξδξςξύμεμξπ Πίμακαπ Πσοαμίυμεσρηπ. Δγυειοίδιξ υοήρηπ - εγκαςάρςαρηπ

BSR Διεσθσμριξδξςξύμεμξπ Πίμακαπ Πσοαμίυμεσρηπ. Δγυειοίδιξ υοήρηπ - εγκαςάρςαρηπ BSR-1116 Διεσθσμριξδξςξύμεμξπ Πίμακαπ Πσοαμίυμεσρηπ Δγυειοίδιξ υοήρηπ - εγκαςάρςαρηπ ΠΡΟΟΦΖ!!! ΠΡΘΜ ΑΠΟ ΙΑΗΔ ΔΓΙΑΣΑΣΑΖ ΠΡΔΠΔΘ ΜΑ ΔΘΑΒΑΣΔΘ ΟΚΟ ΣΟ ΔΓΓΡΑΥΟ ΙΑΘ ΜΑ ΔΟΗΔΘ ΘΔΘΑΘΣΔΡΖ ΠΡΟΟΦΖ ΣΖΜ ΠΑΡΑΓΡΑΥΟ 2.6.3

Διαβάστε περισσότερα

Π. Δάθλνπ Ννζειεύηξηα ΤΕ ΓΝΑ ΚΑΤ

Π. Δάθλνπ Ννζειεύηξηα ΤΕ ΓΝΑ ΚΑΤ Π. Δάθλνπ Ννζειεύηξηα ΤΕ ΓΝΑ ΚΑΤ 2. Ο αρθεμήπ έυει ςξ δικαίχμα ςηπ παοξυήπ τοξμςίδαπ ρ ασςόμ με ςξμ ξτειλόμεμξ ρεβαρμό ρςημ αμθοώπιμη ανιξποέπεια ςξσ. Ασςή η τοξμςίδα πεοιλαμβάμει όυι μόμξ ςημ εμ γέμει

Διαβάστε περισσότερα

1ο Επαναληπτικό ιαγώνισµα Γ Τάξης Ηµερησίου Γενικού Λυκείου Παρασκευή 17 Απρίλη 2015 Εξεταζόµενο Μάθηµα: Φυσική

1ο Επαναληπτικό ιαγώνισµα Γ Τάξης Ηµερησίου Γενικού Λυκείου Παρασκευή 17 Απρίλη 2015 Εξεταζόµενο Μάθηµα: Φυσική 1ο Επαναληπτικό ιαγώνισµα Γ Τάξης Ηµερησίου Γενικού Λυκείου Παρασκευή 17 Απρίλη 2015 Εξεταζόµενο Μάθηµα: Φυσική Σύνολο Σελίδων: οκτώ (8) - ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες Ονοµατεπώνυµο: % Θέµα Α Στις ηµιτελείς

Διαβάστε περισσότερα

Μείχρη Κόρςξσπ Ποξμηθειώμ Υγείαπ μέρχ Υπηοεριώμ Ηλεκςοξμικώμ Ποξμηθειώμ. Digital Health Care 2010

Μείχρη Κόρςξσπ Ποξμηθειώμ Υγείαπ μέρχ Υπηοεριώμ Ηλεκςοξμικώμ Ποξμηθειώμ. Digital Health Care 2010 Μείχρη Κόρςξσπ Ποξμηθειώμ Υγείαπ μέρχ Υπηοεριώμ Ηλεκςοξμικώμ Ποξμηθειώμ Digital Health Care 2010 Η εςαιοεία Προσφέρουμε Υπηοερίεπ Ηλεκςοξμικξύ Δμπξοίξσ αμάμερα ρε επιυειοήρειπ (Β2Β) Η καρδιά τωμ υπηρεσιώμ

Διαβάστε περισσότερα