ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ Ο ΗΓΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ Ο ΗΓΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ"

Transcript

1 Ι Ε Θ Ν Ε Σ Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Ε Λ Α Ι Ο Κ Ο Μ Ι Α Σ (. Σ. Ε. ) ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ Ο ΗΓΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ε ΟΕΕ Πρόγραµµα επιχορηγούµενο από την Ε.Ε. Καν. (ΕΚ) 2080/2005 ράση Ai του εγκεκριµένου Προγράµµατος µε την αριθµ / Απόφαση του ΥΠ.Α.Α.Τ. 1

2 ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ Ο ΗΓΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 1. ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ο παρών Οδηγός προορίζεται για τις επιχειρήσεις επεξεργασίας του παρθένου ελαιολάδου, ανεξάρτητα από το µέγεθος ή τη νοµική τους µορφή. Παρέχει σχετικές οδηγίες για τη διαχείριση της ποιότητας, από τη στιγµή που ο ελαιόκαρπος εισκοµίζεται στο ελαιοτριβείο και µέχρι τη στιγµή που το παρθένο ελαιόλαδο αποθηκεύεται, πριν συσκευασθεί για περαιτέρω πώληση. 2. ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών Οδηγός καθορίζει τους κανόνες που πρέπει να ακολουθούνται από τα ελαιοτριβεία σε ότι αφορά την υγιεινή, την επαγγελµατική ασφάλεια, τη προστασία του περιβάλλοντος, την ταυτοποίηση των κινδύνων, την αξιολόγηση των κρίσιµων σηµείων ελέγχου, τη διασφάλιση της ιχνηλασιµότητας και της ποιότητας, που έχουν σαν στόχο την επίτευξη ολικής ποιότητας, προκειµένου να διασφαλισθούν οι αγοραστές και οι καταναλωτές για την ασφάλεια (υγιεινή) του παραγόµενου παρθένου ελαιολάδου και να παρασχεθεί διασφάλιση της ποιότητας. 3. ΟΡΙΣΜΟΙ Υγιεινή τροφίµων: Όλες οι συνθήκες και τα µέτρα που απαιτούνται για τη διασφάλιση της ασφάλειας και της καταλληλότητας των τροφίµων σε όλα τα στάδια της επεξεργασίας. Ορθή υγιεινή τροφίµων: Όλοι οι προτεινόµενοι προς τις επιχειρήσεις κανόνες που αφορούν τις συνθήκες και τα µέτρα υγιεινής, που είναι αναγκαία για το σύνολο των εγκαταστάσεων, προκειµένου να διασφαλισθεί η ασφάλεια και η καταλληλότητα των τροφίµων σε όλα τα στάδια της επεξεργασίας. Ορθή βιοµηχανική πρακτική: Όλοι οι προτεινόµενοι στις επιχειρήσεις κανόνες που αφορούν αναγκαίες συνθήκες σε όλες τις διαδικασίες για τη διασφάλιση της ασφάλειας και της καταλληλότητας των τροφίµων σε όλες τις φάσεις της επεξεργασίας. Καθαρισµός του καρπού: Η αποµάκρυνση των ακαθαρσιών µε τη χρησιµοποίηση ρευµάτων αέρα και νερού για το διαχωρισµό του ελαιοκάρπου από κλαδιά, χώµα, υπολείµµατα τροφών, σκόνη, λίπη ή άλλες ξένες ύλες. 2

3 Επιµολυντής: Κάθε βιολογικός ή χηµικός οργανισµός, ξένη ύλη ή άλλη ουσία, που δεν προστίθεται από πρόθεση στο τρόφιµο, που µπορεί να εκθέσει την ασφάλεια ή τη καταλληλότητα του τροφίµου για χρήση. Επιµόλυνση: Η εισαγωγή ή η παρουσία ενός επιµολυντή στο τρόφιµο, τις κτιριακές εγκαταστάσεις ή το περιβάλλον του τροφίµου. Απολύµανση: Η µείωση µε τη χρήση χηµικών οργανισµών ή φυσικών µεθόδων, του αριθµού των µικροοργανισµών που είναι παρόντες στο περιβάλλον του τροφίµου, τους χώρους επεξεργασίας και το µηχανολογικό εξοπλισµό, σε ένα επίπεδο το οποίο δεν εκθέτει την ασφάλεια ή τη καταλληλότητα του τροφίµου. Κίνδυνος (Hazard): Ένας βιολογικός, χηµικός ή φυσικός οργανισµός εντός του τροφίµου ή κατάσταση του τροφίµου, που ενδεχόµενα µπορούν να προκαλέσουν πρόβληµα υγείας. Ενδεχόµενος κίνδυνος (Risk): Η πιθανότητα εµφάνισης ενός κινδύνου. ΗΑCCP: Σύστηµα το οποίο ταυτοποιεί, αξιολογεί και ελέγχει κινδύνους που είναι σηµαντικοί για την ασφάλεια του τροφίµου. Ανάλυση Κινδύνου: Η διαδικασία συλλογής και αξιολόγησης πληροφοριών για τους κινδύνους και τις συνθήκες που οδηγούν στην εµφάνισή τους, για να αποφασισθεί ποιοί είναι σηµαντικοί για την ασφάλεια του τροφίµου και εποµένως πρέπει να συµπεριληφθούν στο πρότυπο του HACCP. Πρότυπο HACCP: Έγγραφο το οποίο συντάσσεται σύµφωνα µε τους κανόνες του HACCP, για τη διασφάλιση ελέγχου των κινδύνων που είναι σηµαντικοί για την ασφάλεια ενός τροφίµου σε όλο το µήκος της διατροφικής αλυσίδας. Κρίσιµο Σηµείο Ελέγχου (CCP): Στάδιο στο οποίο µπορεί να εφαρµοσθεί έλεγχος, ο οποίος είναι αναγκαίος για την αποφυγή ή το περιορισµό ή τη µείωση σε ένα αποδεκτό επίπεδο (όριο), ενός κινδύνου για την ασφάλεια του τροφίµου. Κρίσιµο όριο: Κριτήριο το οποίο διαχωρίζει το αποδεκτό από το µη αποδεκτό όριο. Ελέγχω: Λαµβάνω όλα τα αναγκαία µέτρα για τη διασφάλιση και τη διατήρηση της συµµόρφωσης µε τα κριτήρια που καθορίζονται στο πρότυπο του HACCP. Έλεγχος: Κατάσταση κατά την οποία ακολουθούνται οι ορθές διαδικασίες και ικανοποιούνται τα κριτήρια. Μέτρο ελέγχου: Κάθε δράση και ενέργεια που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να αποφευχθεί ή να περιορισθεί ή να µειωθεί σε ένα αποδεκτό επίπεδο, ένας κίνδυνος για την ασφάλεια του τροφίµου. 3

4 ιορθωτική ενέργεια: Κάθε ενέργεια που πρέπει να γίνει, όταν τα αποτελέσµατα της παρακολούθησης στα κρίσιµα σηµεία ελέγχου (CCP) δείχνουν απώλεια του ελέγχου. Ποιότητα: Το σύνολο των χαρακτηριστικών µιας οντότητας (η οποία µπορεί να περιγραφεί ή να εξετασθεί µεµονωµένα - προϊόν, διαδικασία, επιχείρηση), η οποία διαθέτει τη δυνατότητα να ικανοποιεί υφιστάµενες και προκύπτουσες ανάγκες. Σύστηµα ποιότητας: Η οργανωτική δοµή της σειράς των προτύπων, των διαδικασιών και των µέσων που χρειάζονται για την εφαρµογή διαχείρισης της ποιότητας. ιασφάλιση ποιότητας: Όλες οι σχεδιασµένες και συστηµατικές ενέργειες οι οποίες εφαρµόζονται στα πλαίσια του συστήµατος ποιότητας και οι οποίες επιδεικνύονται, εφόσον απαιτείται, προκειµένου να εξασφαλίζεται η απαραίτητη εµπιστοσύνη ότι µια οντότητα θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις της ποιότητας και θα συµµορφώνεται µε τα πρότυπα. Έλεγχος ποιότητας: Οι λειτουργικές τεχνικές και ενέργειες που χρησιµοποιούνται για την ικανοποίηση των απαιτήσεων της ποιότητας. ιαχείριση ποιότητας: Όλες οι ενέργειες που προσδιορίζουν τη πολιτική ποιότητας, τους στόχους και τις αρµοδιότητες, που εφαρµόζονται µε κάθε τρόπο, προκειµένου να εξασφαλισθεί ο σχεδιασµός, ο έλεγχος, η διασφάλιση και η βελτίωση της ποιότητας, στα πλαίσια του συστήµατος ποιότητας. Σύστηµα ποιότητας: Έγγραφο το οποίο καθορίζει τις συγκεκριµένες πρακτικές ποιότητας, τα µέσα και τη σειρά εφαρµογής των ενεργειών που σχετίζονται µε ένα συγκεκριµένο προϊόν, έργο ή συµβόλαιο. Ιχνηλασιµότητα: Η δυνατότητα να ιχνηλατηθεί το ιστορικό, η εφαρµογή ή η τοποθεσία µιας οντότητας µε τη βοήθεια αρχειοθετηµένων δεδοµένων. Εξέταση (Audit): Η συστηµατική και λειτουργικά ανεξάρτητη εξέταση για να προσδιορισθεί κατά πόσο οι ενέργειες και τα σχετικά αποτελέσµατα συµµορφώνονται µε τους σχεδιασµένους στόχους. Πιστοποίηση: Η διαδικασία µέσω της οποίας επίσηµοι φορείς πιστοποίησης και επίσηµα αναγνωρισµένοι φορείς παρέχουν γραπτή ή ισοδύναµη διασφάλιση ότι τα τρόφιµα ή τα συστήµατα ελέγχου των τροφίµων είναι σύµφωνα µε τις απαιτήσεις. Η πιστοποίηση ενός τροφίµου µπορεί, κατά περίπτωση, να βασίζεται σε µια σειρά ελεγκτικών ενεργειών που µπορεί να περιλαµβάνουν συνεχείς επιθεωρήσεις της παραγωγικής διαδικασίας, εξέταση των συστηµάτων διασφάλισης της ποιότητας και εξέταση των τελικών προϊόντων. 4

5 4. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ Το προϊόν που παράγεται στο ελαιοτριβείο είναι παρθένο ελαιόλαδο λαµβανόµενο από το καρπό του ελαιοδένδρου (Olea europea L.), αποκλειστικά µε µηχανικά ή άλλα φυσικά µέσα κάτω από συνθήκες, ιδιαίτερα συνθήκες θερµοκρασίας, οι οποίες δεν οδηγούν σε υποβάθµιση του ελαιολάδου και το οποίο δεν έχει υποστεί καµία άλλη επεξεργασία πλην του πλυσίµατος, της µετάγγισης, της φυγοκέντρισης και της διήθησης. Το παρθένο ελαιόλαδο κατατάσσεται σε µια από τις κάτωθι κατηγορίες ανάλογα µε τα φυσικο-χηµικά και οργανοληπτικά του χαρακτηριστικά, όπως αυτά καθορίζονται στο Εµπορικό Πρότυπο του ιεθνούς Συµβουλίου Ελαιολάδου ( ΣΕ), που εφαρµόζεται στα ελαιόλαδα και τα πυρηνέλαια: - Παρθένο ελαιόλαδο κατάλληλο για κατανάλωση ως έχει Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο: παρθένο ελαιόλαδο το οποίο έχει ελεύθερη οξύτητα, εκφρασµένη σε ελαϊκό οξύ, όχι µεγαλύτερη των 0,8 γραµµαρίων ανά 100 γραµµάρια και του οποίου τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά αντιστοιχούν σε αυτά που καθορίζονται στο Πρότυπο για την εν λόγω κατηγορία. Παρθένο ελαιόλαδο: Παρθένο ελαιόλαδο το οποίο έχει ελεύθερη οξύτητα, εκφρασµένη σε ελαϊκό οξύ, όχι µεγαλύτερη των 2 γραµµαρίων ανά 100 γραµµάρια και του οποίου τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά αντιστοιχούν σε αυτά που καθορίζονται στο Πρότυπο για την εν λόγω κατηγορία. Κοινό παρθένο ελαιόλαδο: Παρθένο ελαιόλαδο το οποίο έχει ελεύθερη οξύτητα, εκφρασµένη σε ελαϊκό οξύ, όχι µεγαλύτερη των 3,3 γραµµαρίων ανά 100 γραµµάρια και του οποίου τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά αντιστοιχούν σε αυτά που καθορίζονται στο Πρότυπο για την εν λόγω κατηγορία. - Παρθένο ελαιόλαδο ακατάλληλο για κατανάλωση ως έχει, ονοµαζόµενο µειονεκτικό (lampante) παρθένο ελαιόλαδο, είναι το παρθένο ελαιόλαδο το οποίο έχει ελεύθερη οξύτητα, εκφρασµένη σε ελαϊκό οξύ, µεγαλύτερη των 3,3 γραµµαρίων ανά 100 γραµµάρια και / ή του οποίου τα οργανοληπτικά και λοιπά χαρακτηριστικά αντιστοιχούν σε αυτά που καθορίζονται στο Πρότυπο για την εν λόγω κατηγορία. Προορίζεται για ραφινάρισµα (εξευγενισµό) ή για βιοµηχανικές χρήσεις. Τα κάτωθι υποπροϊόντα λαµβάνονται κατά την διαδικασία παραγωγής του παρθένου ελαιολάδου - Πυρήνας, το υπόλειµµα ελαιόπαστας που αποµένει µετά την επεξεργασία, ο οποίος περιέχει ακόµη ένα κυµαινόµενο ποσοστό νερού και ελαιολάδου, ανάλογα µε το κατά πόσο χρησιµοποιήθηκε κατά την επεξεργασία διφασική ή τριφασική µέθοδος φυγοκέντρισης. Ο πυρήνας χρησιµοποιείται συνήθως από τα πυρηνελαιουργεία για τη παραγωγή bruto πυρηνελαίου ή για άλλους σκοπούς. 5

6 - Υγρά απόβλητα, τα οποία περιλαµβάνουν το νερό που περιέχει ο ελαιόκαρπος (φυτικά υγρά) και το νερό που προστίθεται κατά τη διαδικασία παραγωγής του ελαιολάδου. Περιέχουν ένα κυµαινόµενο ποσοστό στερεάς ύλης από την ελαιόπαστα ανάλογα µε το κατά πόσο χρησιµοποιείται πίεση ή φυγοκέντριση σαν µέθοδος επεξεργασίας. Τα δευτερεύοντα (minor) υδατο-διαλυτά συστατικά των υγρών αποβλήτων µπορούν να εξαχθούν από τη βιοµηχανία για χρήση σύµφωνα µε την εθνική ή διεθνή νοµοθεσία. - Υπολείµµατα από την αποµάκρυνση των φύλλων και το πλύσιµο του ελαιοκάρπου όπως φύλλα, βλαστοί, πέτρες, χώµα και σκόνη. - Νερό το οποίο χρησιµοποιείται για το πλύσιµο του ελαιολάδου κατά τη διάρκεια της υγρής-υγρής φυγοκέντρισης (liquid-liquid centrifugation). 5. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ 5.1 Τόπος εγκατάστασης του ελαιοτριβείου - Τα ελαιοτριβεία πρέπει να είναι εγκατεστηµένα µακριά από περιβαλλοντικά µολυσµένες περιοχές ή περιοχές όπου πραγµατοποιούνται βιοµηχανικές δραστηριότητες, οι οποίες δηµιουργούν σοβαρό κίνδυνο επιµόλυνσης του ελαιοκάρπου και του ελαιολάδου. - Τα ελαιοτριβεία πρέπει να είναι εγκατεστηµένα µακριά από περιοχές που κινδυνεύουν από πληµµύρες, εκτός εάν λαµβάνονται τα απαραίτητα προφυλακτικά µέτρα. - Τα ελαιοτριβεία πρέπει να είναι εγκατεστηµένα µακριά από περιοχές οι οποίες είναι επιρρεπείς ως εστίες µόλυνσης εντόµων. - Τα ελαιοτριβεία πρέπει να είναι εγκατεστηµένα σε περιοχή η οποία είναι αρκετά µεγάλη σε έκταση και βρίσκεται σε κατάλληλο µέρος, ώστε να διασφαλίζεται η κατάλληλη αποθήκευση και/ή διαχείριση των υγρών αποβλήτων και του πυρήνα, προκειµένου να αποφεύγεται η µόλυνση του εδάφους και η εναπόθεση των εν λόγω υποπροϊόντων σε υδάτινους χώρους. 5.2 Κτίρια και υποδοµές - Τα κτίρια πρέπει να είναι κατασκευασµένα από ανθεκτικό υλικό και να είναι καλής κατασκευής, ώστε να αποφεύγεται τυχόν υποβάθµιση που προκαλείται από καιρικές, εδαφικές ή άλλες συνθήκες. - Τα κτίρια πρέπει να είναι σχεδιασµένα ώστε να παρέχουν αρκετό φυσικό 6

7 φωτισµό για εργασίες εντός των εγκαταστάσεων κατά τη διάρκεια της ηµέρας και να διασφαλίζουν τον απαραίτητο αερισµό σε κάθε επι µέρους χώρο εργασιών. - Η εσωτερική διαρρύθµιση των εγκαταστάσεων πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να υπάρχει σαφής διαχωρισµός µεταξύ κάθε επί µέρους τµήµατος του ελαιοτριβείου χώρος παραλαβής: Ο εν λόγω χώρος πρέπει να αερίζεται κατάλληλα, να είναι καλυµµένος και ξηρός και να συνδέεται απ ευθείας µε τα συστήµατα και τις χοάνες αποφύλλωσης, πλυσίµατος, ζυγίσµατος και δειγµατοληψίας του ελαιοκάρπου. Χώρος επεξεργασίας (σπαστήρας-µαλακτήρας-πιεστήριο, decanter και κάθετος φυγοκεντριτής): Ο εν λόγω χώρος πρέπει να είναι κατάλληλα φωτιζόµενος και αεριζόµενος και ελεύθερος από έξωθεν οσµές και καπνούς. Πρέπει να διαθέτει µηχανικό σύστηµα εξαερισµού. Εφ όσον είναι δυνατόν ο σπαστήρας πρέπει να είναι εγκατεστηµένος σε ξεχωριστό σηµείο, µεταξύ των χώρων παραλαβής και επεξεργασίας, προκειµένου να µειώνονται ο θόρυβος και οι σκόνες. Χώρος αποθήκευσης του ελαιολάδου: Ο εν λόγω χώρος πρέπει να διαθέτει σταθερή ατµοσφαιρική θερµοκρασία (12-22 ο C) και να έχει ελάχιστο φωτισµό και αερισµό. Χώρος θερµαντήρα νερού: Ο εν λόγω χώρος πρέπει να είναι ξεχωριστός προκειµένου να περιορίζονται οι µυρωδιές και οι καπνοί. Χώρος δειγµατοληψίας και εργαστηριακού ελέγχου της ποιότητας του ελαιοκάρπου και φυσικοχηµικής και οργανοληπτικής εξέτασης των ελαιολάδων για τη περαιτέρω αποθήκευση σε οµοιογενείς παρτίδες: Ο εν λόγω χώρος πρέπει να είναι πλήρως ανεξάρτητος από τους υπόλοιπους χώρους του ελαιοτριβείου και πρέπει να είναι κατάλληλα φωτιζόµενος και αεριζόµενος. Χώρος αποθήκευσης για επιτρεπόµενα βοηθητικά προϊόντα: Ο εν λόγω χώρος πρέπει να είναι πλήρως ξεχωριστός από το ελαιοτριβείο. Πρέπει να είναι ξηρός, κατάλληλα κλειστός και εύκολα συντηρήσιµος και καθαριζόµενος. - Ο µηχανολογικός εξοπλισµός πρέπει να είναι κατάλληλος για κάθε επί µέρους εργασία και πρέπει να λειτουργεί σωστά και αποτελεσµατικά. Τα µέσα µεταφοράς πρέπει να είναι κατάλληλα για τρόφιµα και να µην παρουσιάζουν διαρροές. - Τα κινούµενα µέρη του εξοπλισµού πρέπει να προστατεύονται από συσκευές ασφαλείας. 7

8 - Τα κτίρια πρέπει να διαθέτουν σύστηµα πυρασφάλειας. - Τα ελαιοτριβεία πρέπει να διαθέτουν την αναγκαία ποσότητα πόσιµου νερού και τις κατάλληλες υποδοµές για την αποθήκευση, την διακίνηση και τον έλεγχο της θερµοκρασίας του. Το πόσιµο νερό πρέπει να είναι σύµφωνο µε τις οδηγίες που εκδίδονται από το Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας (WHO), για τη ποιότητα του πόσιµου νερού ή να είναι καλύτερης ποιότητας. Το µη πόσιµο νερό (που χρησιµοποιείται για πυρόσβεση και για τη παραγωγή ζεστού νερού για τη θέρµανση του µαλακτήρα), πρέπει να διαθέτει ξεχωριστό σύστηµα. Το σύστηµα για το µη πόσιµο νερό πρέπει να είναι ταυτοποιηµένο και δεν πρέπει να συνδέεται ή να επιτρέπει σύζευξη µε το σύστηµα πόσιµου νερού. - Οι υγειονοµικοί χώροι πρέπει να βρίσκονται σε ξεχωριστό σηµείο από τους χώρους εργασιών και να εξασφαλίζουν την απαραίτητη ατοµική υγιεινή: χώροι υγιεινού πλυσίµατος και στεγνώµατος των χεριών (λεκάνες πλυσίµατος µε παροχή ζεστού και κρύου νερού), αποχωρητήρια µε κατάλληλα υγειονοµικό σχεδιασµό, ντουζιέρες, κατάλληλα αποδυτήρια και καντίνες Εγκαταστάσεις - Οι τοίχοι και τα διαχωριστικά πρέπει να διαθέτουν λεία επιφάνεια κατασκευασµένη από ανθεκτικό υλικό, που µπορεί να καθαριστεί και να απολυµανθεί εύκολα. Οι γωνίες πρέπει να έχουν στρογγυλευµένο σχήµα. - Τα πατώµατα πρέπει να είναι κατασκευασµένα από βαριάς µορφής, ανθεκτικό, µη-γλιστερό υλικό. Πρέπει να έχουν στρογγυλευµένες γωνίες, να καθαρίζονται και να απολυµαίνονται εύκολα και να διασφαλίζουν καλό σύστηµα αποχέτευσης. - Τα παράθυρα πρέπει να διαθέτουν σήτες, ώστε να εµποδίζεται η είσοδος εντόµων και τρωκτικών και να καθαρίζονται εύκολα. - Οι πόρτες πρέπει να διαθέτουν λείες, µη-απορροφητικές επιφάνειες και να καθαρίζονται και να απολυµαίνονται εύκολα. Οι εξωτερικές πόρτες πρέπει να ανοίγουν προς τα έξω ή να είναι συρόµενες και πρέπει να ανοίγουν εύκολα από µέσα. Πρέπει να κλείνουν πλήρως για να εµποδίζουν την είσοδο εντόµων ή άλλων µικρών ζώων. - Οπές επί του δαπέδου, οι οποίες χρησιµοποιούνται για γραµµές ή για σωληνώσεις, πρέπει να προστατεύονται κατάλληλα για να αποφεύγεται οποιαδήποτε επιµόλυνση. - Εγκεκριµένα, µη-µολύνοντα συστήµατα πρέπει να εγκαθίστανται για τον έλεγχο εντόµων, τρωκτικών και άλλων ζώων. 8

9 - Πρέπει να υπάρχει ο απαραίτητος χώρος µεταξύ του µηχανολογικού εξοπλισµού, ώστε να επιτρέπεται η χωρίς κίνδυνο µετακίνηση του προσωπικού. - Το ελάχιστο ύψος των ορόφων πρέπει να είναι αρκετό, ώστε να ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις του νόµου και να διασφαλίζεται ο κατάλληλος αερισµός. - Ο κάθε εργαζόµενος πρέπει να διαθέτει ελάχιστο χώρο δύο τετραγωνικών µέτρων. - Τεχνητός φωτισµός πρέπει να τοποθετείται στους χώρους εργασιών. Οι λαµπτήρες πρέπει να προστατεύονται για να αποφεύγεται η επιµόλυνση σε περίπτωση θραύσης Υγιεινή προσωπικού - Κάθε άτοµο για το οποίο είναι γνωστό ή υπάρχει υπόνοια ότι υποφέρει από ασθένεια ή είναι φορέας ασθένειας, η οποία µπορεί να µεταδοθεί µέσα από τα τρόφιµα, δε πρέπει να έχει δικαίωµα εισόδου στο ελαιοτριβείο, εφ όσον υπάρχει ενδεχόµενο ότι ένα τέτοιο άτοµο µπορεί να επιµολύνει το ελαιόλαδο. - Κανένα άτοµο για το οποίο είναι γνωστό ή υπάρχει υπόνοια ότι υποφέρει από ασθένεια ή είναι φορέας ασθένειας, η οποία µπορεί να µεταδοθεί µέσα από τα τρόφιµα, δε µπορεί να εργάζεται σε οποιοδήποτε χώρο της παραγωγής, εφ όσον υπάρχει άµεσο ή έµµεσο ενδεχόµενο επιµόλυνσης του προϊόντος. - Οι εργαζόµενοι στο ελαιοτριβείο πρέπει να διαθέτουν υψηλό επίπεδο ατοµικής καθαριότητας. Πρέπει να πλένουν πάντοτε τα χέρια τους πριν από την επαφή τους µε την ελαιόπαστα ή το ελαιόλαδο και αµέσως µετά τη χρήση της τουαλέτας. - Οι εργαζόµενοι στο ελαιοτριβείο πρέπει να αποφεύγουν ενέργειες που µπορούν να οδηγήσουν σε επιµόλυνση της ελαιόπαστας ή του ελαιολάδου, όπως κάπνισµα, φτύσιµο, µάσηµα τσίχλας, φαγητό, φτάρνισµα ή βήξιµο σε κοντινή απόσταση. - Το προσωπικό του ελαιοτριβείου πρέπει να φορά ρούχα τα οποία είναι κατάλληλα για την εργασία του και τα οποία δεν προκαλούν κίνδυνο. - Το προσωπικό που εργάζεται σε χώρους όπου υπάρχει υψηλό, συνεχές επίπεδο θορύβου, πρέπει να φορά κατάλληλες ωτο-ασπίδες. - Το προσωπικό επεξεργασίας πρέπει να είναι εκπαιδευµένο για το χειρισµό τροφίµων. 9

10 5.5. Αρµοδιότητες: Καταγραφή ελέγχων Η διοίκηση της επιχείρησης (ελαιοτριβείου) είναι υπεύθυνη για την εφαρµογή και παρακολούθηση της χρήσης των κανόνων υγιεινής. 6. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ Παραλαβή προϊόντων και υλικών - Παραλαβή ελαιοκάρπου Σε χύµα µορφή σε συµπαγείς ή αεριζόµενους κλωβούς διάφορης χωρητικότητας, κατασκευασµένους από πλαστικό ή άλλο εγκεκριµένο για τρόφιµα υλικό. - Λειτουργίες Έλεγχος των µεταφορικών µέσων για τη µεταφορά του ελαιοκάρπου στο ελαιοτριβείο: Καταγραφή της καθαριότητας του περιέκτη, του πιστοποιητικού που αναφέρει το προηγούµενο φορτίο και του συστήµατος καθαρισµού σε περίπτωση χύµα µεταφοράς. Ανάλυση και καταγραφή: της ηµεροµηνίας παραλαβής, του ιδιοκτήτη (παραγωγού), της ποικιλίας, της παρτίδας, του βάρους, της κατάστασης και του τύπου του καρπού, της παρουσίας επιµολυντών και παρασίτων, της ελαιοπεριεκτικότητας. - Παραλαβή άλλων προϊόντων Νερό που προορίζεται για χρήση στις διάφορες φάσεις της επεξεργασίας και για εργασίες καθαρισµού, καθώς και στους υγειονοµικούς χώρους και το χηµικό εργαστήριο. Απορρυπαντικά, λιπαντικά, βοηθητικές ύλες για την παραγωγική διαδικασία και περιέκτες για το παραγόµενο ελαιόλαδο: καταγραφή της ηµεροµηνίας παραλαβής, του προµηθευτή, των ποσοτήτων, της συµµόρφωσης των παραδιδόµενων µε τις προδιαγραφές της παραγγελίας και του πιστοποιητικού καταλληλότητας για χρήση από τη βιοµηχανία τροφίµων. 10

11 - Σύστηµα µεταφοράς του ελαιοκάρπου εντός του ελαιοτριβείου Μεταφορικές ταινίες (τύπος και κατάσταση των ταινιών), σκάφες ( υλικό κατασκευής), φυγοκεντρική αντλία νερού. Εναπόθεση και αποθήκευση ελαιοκάρπου Εκφόρτωση του ελαιοκάρπου σε κατάλληλους περιέκτες ή αποθηκευτικούς χώρους για έκθλιψη όσο γίνεται πιο γρήγορα. Εναπόθεση του ελαιοκάρπου σε λεπτές στρώσεις πάνω σε επιφάνειες που εξασφαλίζουν τον απαραίτητο αερισµό, σε συµπαγείς ή αεριζόµενους κλωβούς ή πάνω σε λείο, πλενόµενο δάπεδο. Αποφύλλωση και πλύσιµο ελαιοκάρπου Αποµάκρυνση των φύλλων, των κλαδιών, άλλων φυτικών και ορυκτών αντικειµένων όπως χώµα, σκόνη, πετραδάκια και πέτρες, µε τη χρήση µηχανισµού που διαθέτει ρεύµα αέρος, δόνηση και οθόνη. Πλύσιµο του ελαιοκάρπου µε συστήµατα που περιλαµβάνουν πιεσµένη κυκλοφορία πόσιµου, καθαρού νερού για την αποµάκρυνση των υδατο-διαλυτών ουσιών, της λάσπης, του χώµατος και των πετρών. Σπάσιµο του ελαιοκάρπου Η εν λόγω διαδικασία είναι σχεδιασµένη να διασπάσει τη φυτική δοµή του ελαιοκάρπου και να απελευθερώσει τα σταγονίδια του ελαιολάδου από τις κυψέλες. Πραγµατοποιείται σε µυλόπετρες από γρανίτη ή από µεταλλικούς σπαστήρες εξοπλισµένους µε οθόνες για τη ρύθµιση του µεγέθους των κόκκων της ελαιόπαστας ή για την αποµάκρυνση των πυρήνων του καρπού. Μάλαξη της ελαιόπαστας Η εν λόγω διαδικασία είναι σχεδιασµένη να ενώσει τα σταγονίδια του ελαιολάδου που είναι διασπαρµένα στη σπασµένη ελαιόπαστα σε µεγαλύτερου µεγέθους σταγόνες και να τις διαχωρίσει από τις υπόλοιπες στερεές και υδάτινες υγρές φάσεις. Πραγµατοποιείται σε αναµείκτες γνωστούς επίσης και σαν µαλακτήρες, εξοπλισµένους µε σύστηµα το οποίο επιτρέπει τη κατάλληλη, ρυθµιζόµενη θέρµανση της ελαιόπαστας, καθώς αυτή υπόκειται σε αργή, συνεχή ζύµωση για ορισµένο χρονικό διάστηµα. 11

12 Στερεός-υγρός διαχωρισµός των φάσεων: ελαιόλαδο, ελαιοπυρήνας και υδάτινη φάση Η εν λόγω διαδικασία µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε τα κάτωθι συστήµατα - ιήθηση: διαδικασία µέσω της οποίας το ελαιόλαδο διαχωρίζεται από την ζυµωµένη ελαιόπαστα σαν αποτέλεσµα της επίδρασης που εξασκείται από τη διεπιφανειακή τάση του ελαιολάδου πάνω σε µια ανοξείδωτη λεπίδα ή πλέγµα. - Πίεση: διαδικασία µέσω της οποίας ο ελαιώδης χυµός (ελαιόλαδο και φυτικά υγρά) διαχωρίζεται από το στερεό µέρος, σαν αποτέλεσµα της δύναµης που ασκείται από µια υδραυλική πίεση επί των ελαιοδιαφραγµάτων εντός των οποίων έχει απλωθεί προηγουµένως η ζυµωµένη ελαιόπαστα µε τα χέρια ή µηχανικά. - Φυγοκέντριση: διαδικασία µέσω της οποίας τα συστατικά µέρη της ελαιοζύµης διαχωρίζονται µε βάση τη πυκνότητά τους, σαν αποτέλεσµα της φυγόκεντρης δύναµης που δηµιουργείται από την οριζόντια φυγοκέντριση (decanter). Τα decanters είναι δυο ειδών, ανάλογα µε τα προϊόντα που προκύπτουν κατά τη φυγοκέντριση. Είναι γνωστά σαν τριφασικά decanter, όταν ο διαχωρισµός είναι περιοδικός και προκύπτουν τα τρία συστατικά µέρη-ελαιόλαδο, πυρήνας και υγρά απόβλητα. Όταν τα τρία συστατικά µέρη διαχωρίζονται εσωτερικά και προκύπτουν µόνο δυο προϊόντα ελαιόλαδο και πυρήνας, που περιέχει φυτικά υγρά τα decanter είναι γνωστά ως δυο φάσεων. Υγρός-Υγρός διαχωρισµός : ελαιόλαδο και υγρή φάση - Φυσική καθίζηση: διαδικασία δια της οποίας τα συστατικά µέρη του ελαιώδους χυµού-ελαιόλαδο, νερό και θραύσµατα στερεών- διαχωρίζονται εντός των ελαιοδιαφραγµάτων λόγω της µη δυνατότητας µίξης και της διαφοράς πυκνότητας. - Φυγοκέντριση : διαδικασία δια της οποίας ένας κάθετος φυγοκεντρικός διαχωριστήρας εφαρµόζει φυγόκεντρη δύναµη για το διαχωρισµό του ελαιολάδου από την υγρή φάση. Μετάγγιση και ποιοτική κατηγοριοποίηση πριν από την αποθήκευση - Το ελαιόλαδο που παράγεται σε µια δεδοµένη χρονική περίοδο (παρτίδα, βάρδια, ηµέρα) πρέπει να διαχωριστεί προκειµένου να οµογενοποιηθεί η παραχθείσα ποσότητα, να αποµακρυνθεί το τµήµα του αέρα που εγκλωβίστηκε κατά την φυγοκέντριση, να φτάσει το ελαιόλαδο στη κατάλληλη θερµοκρασία και να καταστεί δυνατή η αποµάκρυνση των επιπλεόντων αφρών και των κατακαθιών. Στη συνέχεια το ελαιόλαδο θα πρέπει να κατηγοριοποιηθεί µε βάση τα φυσικο-χηµικά και οργανοληπτικά του χαρακτηριστικά. 12

13 Αποθήκευση και χειρισµός του παρθένου ελαιολάδου στο ελαιοτριβείο - Ο χώρος αποθήκευσης πρέπει να είναι κατασκευαστικά ξεχωριστός από τους χώρους επεξεργασίας. Πρέπει να είναι κατασκευασµένος από υλικό το οποίο εξασθενίζει στο µέγιστο δυνατό ή αποτρέπει διακυµάνσεις στη θερµοκρασία και το φως και το οποίο εύκολα διατηρείται κάτω από υγιεινές συνθήκες. Οι δεξαµενές εντός των οποίων θα αποθηκευτεί το ελαιόλαδο µετά τη ποιοτική κατηγοριοποίηση, πρέπει να είναι κατασκευασµένες από αδρανές, µη απορροφητικό υλικό και πρέπει να έχουν κωνικό ή επικλινή πυθµένα. Πρέπει να είναι αεροστεγείς και εξοπλισµένες µε βοηθητικά συστήµατα γεµίσµατος και αδειάσµατος από το πυθµένα ( κάτω µέρος) καθώς επίσης µε βάνες αποστράγγισης και βαλβίδες δειγµατοληψίας. Εφ όσον είναι δυνατόν πρέπει να διαθέτει επίσης αποτελεσµατικό εσωτερικό σύστηµα αδράνειας και καθαρισµού. Προαιρετική µεταφορά του ελαιολάδου ιαδικασία µέσα από την οποία το ελαιόλαδο µεταφέρεται (µεταγγίζεται) από µια δεξαµενή σε άλλη, για να αποφευχθεί ο κίνδυνος της αλλοίωσης των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών που προκαλούνται από τη ζύµωση του λασπώδους υπολείµµατος το οποίο µαζεύεται στο πυθµένα της δεξαµενής. Φιλτράρισµα του ελαιολάδου πριν από τη συσκευασία για πώληση ιαδικασία µέσω της οποίας συσκευές ή µηχανήµατα διαχωρίζουν το ελαιόλαδο από τυχόν στερεά ή υγρά αντικείµενα: φίλτρα (µεταλλικά, από χαρτί ή ύφασµα) που χρησιµοποιούν εγκεκριµένες βοηθητικές ύλες (γη διατόµων ή βαµβάκι) χρησιµοποιούνται για το σκοπό αυτό. 7. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 7.1 Παραλαβή ελαιοκάρπου και άλλων υλικών - Βιολογικοί : Παρουσία µικρο-οργανισµών ή παρασίτων - Χηµικοί: κατάλοιπα φυτοϋγειονοµικών προϊόντων, λιπασµάτων, ζιζανιοκτόνων, επιµολυντών από προηγούµενα φορτία που υπήρχαν στα µέσα µεταφοράς, απορρυπαντικά και αλογονοµένες χηµικές ενώσεις στο νερό. 13

14 Προληπτικά µέτρα - Εκπαίδευση ελαιοπαραγωγών, σύνταξη προδιαγραφών πρώτων υλών, εκπαίδευση του προσωπικού ελέγχου. Κρίσιµα σηµεία ελέγχου (CCP): - Οπτικός έλεγχος και αξιολόγηση για την παρουσία µικρο-οργανισµών και παρασίτων στον ελαιόκαρπο. - Ανάλυση του περιεχοµένου των υπολειµµάτων σε φυτο-υγειονοµικά προϊόντα και άλλους επιµολυντές στον ελαιόκαρπο - Ανάλυση της ποιότητας του νερού Κρίσιµα όρια - Μέγιστη περιεκτικότητα σε υπολείµµατα φυτο-υγειονοµικών προϊόντων και επιµολυντών - Μέγιστη περιεκτικότητα του νερού σε µικρο-οργανισµούς και σε αλογονοµένες χηµικές ενώσεις Σύστηµα ελέγχου για κάθε CCP - Μέθοδοι ελέγχου για κατάλοιπα φυτο-υγειονοµικών προϊόντων και επιµολυντών ιορθωτικές ενέργειες - ιαλογή του ελαιοκάρπου σύµφωνα µε την ποιότητα, τη καθαρότητα και την υγιεινή για ξεχωριστή επεξεργασία - Προσαρµογή του χρόνου αποθήκευσης στη ποιότητα και την υγιεινή του ελαιοκάρπου 7.2 Παραλαβή και χειρισµός του ελαιοκάρπου Κανένας κίνδυνος δε πρέπει να διαπιστώνεται εφ όσον εφαρµόζεται ορθή υγιεινή πρακτική κατά τη διάρκεια της συγκεκριµένης φάσης παραγωγής του ελαιολάδου. 14

15 7.3 Αποφύλλωση και πλύσιµο του ελαιοκάρπου - Βιολογικοί και χηµικοί : επιµόλυνση, κυρίως ελαιοκάρπου που ξεπλένεται µε ακάθαρτο ή µολυσµένο νερό πλυσίµατος. Προληπτικά µέτρα - Έλεγχος της ποιότητας και της καθαρότητας του νερού Κρίσιµα σηµεία ελέγχου (CCP) - Ανάλυση της περιεκτικότητας του νερού σε επιµολυντές Κρίσιµα όρια - Όρια για το πόσιµο νερό σύµφωνα µε τη νοµοθεσία Σύστηµα ελέγχου για κάθε CCP - Έλεγχος καταλληλότητας του πόσιµου νερού ιορθωτική ενέργεια - Επαναπλύσιµο του ελαιοκάρπου µε καθαρό νερό 7.4 Έκθλιψη ελαιοκάρπου Κανένας κίνδυνος δεν πρέπει να εντοπίζεται εφ όσον εφαρµόζεται ορθή υγιεινή πρακτική κατά τη διάρκεια συγκεκριµένης φάσης παραγωγής του ελαιολάδου. 7.5 Μάλαξη της ελαιόπαστας Κανένας κίνδυνος δε πρέπει να εντοπίζεται εφ όσον εφαρµόζεται ορθή υγιεινή πρακτική κατά τη διάρκεια της συγκεκριµένης φάσης παραγωγής του ελαιολάδου. 7.6 Στερεός-υγρός διαχωρισµός: ελαιόλαδο, πυρήνας, υγρή φάση 15

16 - Χηµικοί : παρουσία αλογονοµένων διαλυτών από το νερό Προληπτικά µέτρα - Έλεγχος για το σωστό καθορισµό του µηχανολογικού εξοπλισµού και των εγκαταστάσεων - Έλεγχος της ποιότητας του νερού Κρίσιµα σηµεία ελέγχου (CCP) - Ανάλυση περιεκτικότητας σε αλογονοµένους διαλύτες Κρίσιµα όρια - Κρίσιµα όρια για το νερό Σύστηµα ελέγχου για κάθε CCP - Έλεγχος καταλληλότητας του πόσιµου νερού ιορθωτική ενέργεια - Ενέργειες για να διασφαλισθεί ότι το νερό είναι πόσιµο Υγρός-υγρός διαχωρισµός - Χηµικοί : Παρουσία αλογονοµένων διαλυτών λόγω του νερού 7.7 Αποθήκευση και χειρισµός του ελαιολάδου εντός του ελαιοτριβείου - Χηµικοί: Υπολείµµατα ακαθαρσιών και απορρυπαντικών Προληπτικά µέτρα - Σωστό πλύσιµο των δεξαµενών µε πόσιµο νερό Κρίσιµα σηµεία ελέγχου (CCP) - Έλεγχος των δεξαµενών για διαπίστωση ότι είναι αεροστεγείς, κωνικού σχήµατος, εύκολες στο καθαρισµό, κλπ. Κρίσιµα όρια 16

17 - Προδιαγραφές που έχουν καθορισθεί για τις δεξαµενές Σύστηµα ελέγχου για κάθε CCP - Έλεγχος συµµόρφωσης µε τις σχετικές προδιαγραφές ιορθωτική ενέργεια - Εφαρµογή των ενεργειών που καθορίζονται στο σύστηµα ελέγχου. 7.8 Μεταφορά του ελαιολάδου Κανένας κίνδυνος δεν πρέπει να διαπιστώνεται εφ όσον εφαρµόζεται ορθή υγιεινή πρακτική κατά τη διάρκεια της εν λόγω φάσης παραγωγής του ελαιολάδου και οι χοάνες και αντλίες υπόκεινται σε πλήρη έλεγχο. 7.9 Προαιρετικό φιλτράρισµα του ελαιολάδου Κανένας κίνδυνος δεν πρέπει να διαπιστώνεται εφ όσον εφαρµόζεται ορθή υγιεινή πρακτική κατά τη διάρκεια της συγκεκριµένης φάσης παραγωγής του ελαιολάδου. 8. ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ Παραλαβή πρώτων υλών - Ελαιόκαρπος Σηµείο ελέγχου Καθαρισµός µέσων µεταφοράς του ελαιοκάρπου στο ελαιοτριβείο. Καθαρισµός του ελαιοκάρπου Αναλογία ξένων υλών: κλαδιά φύλλα, πέτρες, χώµα. Αναλογία ελαττωµατικού ελαιοκάρπου (παράσιτα ή χτυπήµατα) Ελαιοπεριεκτικότητα Ελεύθερη οξύτητα του ελαιολάδου - Λοιπές πρώτες ύλες Σηµείο ελέγχου Μέτρα ορθής πρακτικής, προληπτικά ή διορθωτικά. Έλεγχος και καταγραφή της καθαριότητας και του πιστοποιητικού του προηγούµενου φορτίου. Έλεγχος και καταχώρηση για ξεχωριστή επεξεργασία του ελαιοκάρπου. Καταγραφή του ποσοστού των ξένων υλών για το προσδιορισµό της έντασης για την αποφύλλωση και το πλύσιµο πριν ή µετά την αποθήκευση του ελαιοκάρπου Καταγραφή για ξεχωριστή επεξεργασία Ανάλυση και καταγραφή της περιεκτικότητας στο εργαστήριο του ελαιοτριβείου Ανάλυση και καταγραφή της οξύτητας στο εργαστήριο του ελαιοτριβείου Μέτρα ορθής πρακτικής, προληπτικά ή διορθωτικά 17

18 Νερό Βοηθητικές ύλες Προϊόντα καθαρισµού και συντήρησης Λιπαντικά -Αποθήκευση και εναπόθεση του ελαιοκάρπου Σηµείο ελέγχου - Αποθήκευση Περιέκτης και χώρος ιάρκεια - Εναπόθεση Περιέκτης και χώρος Έλεγχος µεταβολών στη ποιότητα του ελαιοκάρπου: ζύµωση Παρουσία µούχλας -Αποφύλλωση και πλύσιµο του ελαιοκάρπου Σηµείο ελέγχου Αναλογία φύλλων, κλαδιών Λοιπά ορυκτές ύλες Καθαρότητα νερού πλυσίµατος Έκθλιψη του ελαιοκάρπου Σηµείο ελέγχου Μέγεθος κόκκων ελαιόπαστας Ταχύτητα έκθλιψης Μέγιστη διάρκεια Μάλαξη της ελαιοζύµης Σηµείο ελέγχου Θερµοκρασία ελαιόπαστας Ταχύτητα µαλακτήρα Μέγιστη διάρκεια Έλεγχος του επιπέδου υγιεινής Πιστοποίηση προµηθευτών Πιστοποίηση προµηθευτών Μέτρα ορθής πρακτικής, προληπτικά ή διορθωτικά Σύµφωνα µε τις προδιαγραφές υγιεινής ιασφάλιση ότι η αποθήκευση είναι όσο το δυνατό συντοµότερη Σύµφωνα µε τις προδιαγραφές υγιεινής Αποφυγή αποθήκευσης του ελαιοκάρπου Ανάλυση της ελεύθερης οξύτητας Μέτρα ορθής πρακτικής, προληπτικά ή διορθωτικά Μέγιστο % Συνέχιση της αποφύλλωσης µέχρι πλήρους καθαρισµού Αλλαγή του νερού όσο γίνεται πιο συχνά (τουλάχιστον µια φορά την ηµέρα) και προαιρετικά τελικό ξέπλυµα του ελαιοκάρπου µε καθαρό πόσιµο νερό Μέτρα ορθής πρακτικής, προληπτικά ή διορθωτικά Προσαρµογή του µεγέθους ανάλογα µε τη ποικιλία, το βαθµό ωρίµανσης του καρπού και τη µέθοδο επεξεργασίας Μέτρα ορθής πρακτικής ή διορθωτικοί Έλεγχος για σωστή θερµοκρασία Προσαρµογή της ταχύτητας στο τύπο της ελαιόπαστας ιασφάλιση ότι η µάλαξη διαρκεί για όσο χρόνο είναι αναγκαίος σύµφωνα µε την ελαιόπαστα, την ποικιλία και το βαθµό ωρίµανσης του ελαιοκάρπου Βοηθήµατα επεξεργασίας Προσθήκη βοηθηµάτων επεξεργασίας µόνο σε περίπτωση που η ελαιόπαστα εκθλίβεται δύσκολα και σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία ιαχωρισµός φάσεων Σηµείο ελέγχου - ιήθηση ιάρκεια - Πίεση Έλεγχος δηµιουργίας βάρους πίεσης Προσαρµογή της πίεσης Μέτρα ορθής πρακτικής, προληπτικά ή διορθωτικά Έλεγχος ότι η διήθηση γίνεται σωστά Έλεγχος ότι η πίεση γίνεται σωστά Καθαριότητα των ελαιοδιαφραγµάτων Πυκνότητα της ελαιόπαστας Αριθµός ελαιοδιαφραγµάτων Σύµφωνα µε τα χαρακτηριστικά κατασκευής και όχι 18

19 Ποσότητα και θερµοκρασία νερού - Φυγοκέντριση 3- φάσεων Θερµοκρασία προστιθέµενου νερού Ποσότητα προστιθέµενου νερού Ταχύτητα φυγοκέντρισης - Φυγοκέντριση 2-φάσεων Ταχύτητα φυγοκέντρισης - Φυσικός διαχωρισµός Χρόνος παραµονής στα ελαιοδιαφράγµατα - Φυγοκέντριση του ελαιολάδου Ταχύτητα φυγοκέντρισης Προσθήκη νερού για πλύσιµο περισσότερο από 400 ατµόσφαιρες Ελάχιστη δυνατή ποσότητα νερού θερµοκρασίας όχι πέραν των 30ºC για πλύσιµο του φορτίου Όχι πέραν των 35 ºC Μaximum 1 λίτρο ανά κιλό µάζας Σύµφωνα µε τα χαρακτηριστικά κατασκευής Σύµφωνα µε τα χαρακτηριστικά του decanter Ο ελάχιστος απαιτούµενος χρόνος για να εξασφαλισθεί ο σωστός διαχωρισµός και να αποφευχθεί η επαφή του ελαιολάδου µε το νερό της φυγοκέντρισης Σύµφωνα µε τα χαρακτηριστικά κατασκευής Σύµφωνα µε την υγρασία και τη περιεκτικότητα σε ακαθαρσίες Αποθήκευση του ελαιολάδου Σηµείο ελέγχου Μέτρα ορθής πρακτικής, προληπτικά ή διορθωτικά Γέµισµα και σφράγισµα δεξαµενών Αποφυγή επαφής µε τον αέρα και εισόδου ξένων υλών ιαχωρισµός των ελαιολάδων σύµφωνα µε τη φυσικο-χηµική και οργανοληπτική Οργανοληπτική εξέταση Εξέταση ελεύθερης οξύτητας και υπεροξειδίων τους ποιότητα Ταυτοποίηση ελαιολάδου κάθε δεξαµενής Αναγραφή της προέλευσης και των αναλυτικών χαρακτηριστικών των ελαιολάδων επί των δεξαµενών και στα αρχεία και της ηµεροµηνίας τοποθέτησης στις δεξαµενές Θερµοκρασία εντός των δεξαµενών Προαιρετικό φιλτράρισµα του ελαιολάδου Σηµείο ελέγχου Τύπος φίλτρου: βαµβάκι, χαρτί Μεταξύ 12 και 22 ºC Μέτρα ορθής πρακτικής, προληπτικά ή διορθωτικά Πιστοποίηση προµηθευτών 9. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ - Πρόγραµµα χειρισµού και ελέγχου τροφίµων - Ασφάλεια περιβάλλοντος και εργασίας - HACCP και κρίσιµα σηµεία ελέγχου Ο παρών Οδηγός έχει συνταχθεί και έχει υιοθετηθεί και εγκριθεί από το ιεθνές Συµβούλιο Ελαιολάδου ( ΣΕ). 19

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ. Βασίλειος Καμβύσης Χημικός, Πρόεδρος Συμβουλευτικής Επιτροπής Χημικών Εμπειρογνωμόνων ΣΕΒΙΤΕΛ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ. Βασίλειος Καμβύσης Χημικός, Πρόεδρος Συμβουλευτικής Επιτροπής Χημικών Εμπειρογνωμόνων ΣΕΒΙΤΕΛ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ Βασίλειος Καμβύσης Χημικός, Πρόεδρος Συμβουλευτικής Επιτροπής Χημικών Εμπειρογνωμόνων ΣΕΒΙΤΕΛ Τι προσέχουμε στο χωράφι Καλλιεργούμε, λιπαίνουμε, ποτίζουμε, κλαδεύουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ

Ο ΗΓΟΣ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Επιχείρησης(όνομα, δ/νση, τηλ).. ΓΕΝΙΚOI ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Σ* Μ.Σ** ΒΑΘΜΟΙ 1

Στοιχεία Επιχείρησης(όνομα, δ/νση, τηλ).. ΓΕΝΙΚOI ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Σ* Μ.Σ** ΒΑΘΜΟΙ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΤΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ Στοιχεία Επιχείρησης(όνομα, δ/νση, τηλ).. Κωδικός Επιχείρησης Είδος δραστηριότητας.. Υγειονομικά Υπεύθυνος Δυναμικότητα α) ημερήσιος αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Ελέγχου Επιχειρήσεων Μαζικής Εστίασης

Έντυπο Ελέγχου Επιχειρήσεων Μαζικής Εστίασης Ηµεροµηνία ελέγχου: Θέση Στοιχείων Φορέα Ελέγχου ΚΩ : 1.01.04 Έντυπο Ελέγχου Επιχειρήσεων Μαζικής Εστίασης Επωνυµία Τίτλος Επιχείρησης Στοιχεία Επιχείρησης Πόλη - διεύθυνση Τ.Κ Τηλέφωνο, Φαξ Ονοµατεπώνυµο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ Ι. Ελαιοτριβεία, που επεξεργάζονται ελιές και παράγουν ελαιόλαδο, υγρά και στερεά απόβλητα. ΙΙ. Εγκαταστάσεις εξευγενισμού (ραφιναρίες), όπου το μη κατάλληλο

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτες ύλες. Πιθανοί κίνδυνοι σε όλα τα στάδια της παραγωγής. Καθορισµός πιθανότητας επιβίωσης µικροοργανισµών. Εκτίµηση επικινδυνότητας

Πρώτες ύλες. Πιθανοί κίνδυνοι σε όλα τα στάδια της παραγωγής. Καθορισµός πιθανότητας επιβίωσης µικροοργανισµών. Εκτίµηση επικινδυνότητας 1 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ HACCP Αρχή 1η: Προσδιορισµός των πιθανών κινδύνων που σχετίζονται µε την παραγωγή τροφίµων σε όλα τα στάδια, από την ανάπτυξη και τη συγκοµιδή των πρώτων υλών, την παραγωγική διαδικασία, την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΕΝΑΚΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ, ΕΚΠΑ

ΔΑΣΕΝΑΚΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ, ΕΚΠΑ ΔΑΣΕΝΑΚΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ, ΕΚΠΑ ΑΘΗΝΑ 2017 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με τα σημερινά δεδομένα η παγκόσμια παραγωγή λαδιού ανέρχεται σε 1.400.000 μετρικούς τόνους - το 99% της παραγωγής αυτής παράγεται στις Μεσογειακές

Διαβάστε περισσότερα

Υγιεινή Εγκαταστάσεων Βιομηχανιών Τροφίμων

Υγιεινή Εγκαταστάσεων Βιομηχανιών Τροφίμων Υγιεινή Εγκαταστάσεων Βιομηχανιών Τροφίμων Ενότητα 10 η - ΜΕΡΟΣ Β ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ HACCP Όνομα καθηγητή: ΠΑΝ. Ν. ΣΚΑΝΔΑΜΗΣ Τμήμα: Επιστήμης τροφίμων και διατροφής του ανθρώπου ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Εκμάθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

❷ Η εµφάνιση και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των τροφίµων. ❸ Η θρεπτική αξία των τροφίµων. ❻ Η προσαρµογή στο νέο προφίλ των τροφίµων

❷ Η εµφάνιση και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των τροφίµων. ❸ Η θρεπτική αξία των τροφίµων. ❻ Η προσαρµογή στο νέο προφίλ των τροφίµων Ποιότητα Ορισµός Η έννοια της ποιότητας όπως αυτή ορίζεται από τον ιεθνή Οργανισµό Τυποποίησης (ISO) αναφέρεται στο σύνολο των ιδιοτήτων και των χαρακτηριστικών ενός προϊόντος τα οποία του προσδίδουν τη

Διαβάστε περισσότερα

Σήμερα δύο διαφορετικές διαδικασίες εξαγωγής ελαιόλαδου χρησιμοποιούνται ευρέως οι

Σήμερα δύο διαφορετικές διαδικασίες εξαγωγής ελαιόλαδου χρησιμοποιούνται ευρέως οι Γενικά Το πρώτο στάδιο μετά την συλλογή των ελιών είναι το πλύσιμο. Μετά το πλύσιμο ακολουθεί η σύνθλιψη. Οι ελιές συνθλίβονται, συνήθως μαζί με τον πυρήνα. Η διαδικασία αυτή μπορεί να γίνει και με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΑ - Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΑ - Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜ ΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΣΤΕΓ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΓΕΠ } Τ Ε I Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α ΐ ί ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΟ * 4 Ά ΙΒ Λ!Ο 0 Η Κ Η } ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΑ - Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 2011 ΓΑΖΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ISO Εµβαλωµατής Αντώνης ΑΕ

ΕΝ ISO Εµβαλωµατής Αντώνης ΑΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ HACCP ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ EΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Εµβαλωµατής Αντώνης Υπεύθυνος ιαχείρισης Ποιότητας-ΣΟΥΡΩΤΗ ΑΕ Μήτρακας Μανασσής Επίκουρος καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη ή επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Υγιεινή Εγκαταστάσεων Βιομηχανιών Τροφίμων

Υγιεινή Εγκαταστάσεων Βιομηχανιών Τροφίμων Υγιεινή Εγκαταστάσεων Βιομηχανιών Τροφίμων Ενότητα 10 η - ΜΕΡΟΣ Β ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ HACCP Όνομα καθηγητή: ΠΑΝ. Ν. ΣΚΑΝΔΑΜΗΣ Τμήμα: Επιστήμης τροφίμων και διατροφής του ανθρώπου ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Εκμάθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Γραφείο Προμηθειών και Διαγωνισμών Τ.Κ. 34100 Χαλκίδα Πληροφ.:Κούμαρος Αντώνης ΤΗΛ.: 22213-55178 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΗΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, ΑΡ. ΠΡΩΤ: ΠΡΟΣ: Π. Α. «Χορήγηση βεβαίωσης καταλληλότητας για την αδειοδότηση εγκαταστάσεων μεταποίησης φυτικών προϊόντων»

Αθήνα, ΑΡ. ΠΡΩΤ: ΠΡΟΣ: Π. Α. «Χορήγηση βεβαίωσης καταλληλότητας για την αδειοδότηση εγκαταστάσεων μεταποίησης φυτικών προϊόντων» Αθήνα, 30-7-2008 ΑΡ. ΠΡΩΤ: 11699 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣ: Π. Α. Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 Ταχ. Κωδ: 11526 Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Yγιεινή Βιομηχανιών τροφίμων & φαρμάκων

Yγιεινή Βιομηχανιών τροφίμων & φαρμάκων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ HACCP 12 Γενικό μέρος 12 Η Ευρωπαϊκή πολιτική για την ασφάλεια στα τρόφιμα 13 Το Σύστημα HACCP 14 Ιστορική εξέλιξη της HACCP 16 Στάδια ανάπτυξης μελέτης HACCP 20 Πυραμίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Νικόλαος Σούλτος Εργαστήριο Υγιεινής Τροφίµων Ζ.Π. Κτηνιατρική Σχολή Α.Π.Θ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Η παραγωγή ασφαλών τροφίµων: Είναι ένα πρόβληµα σύνθετο

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακοί στόχοι Μάθημα 1: Το Σύστημα HACCP

Μαθησιακοί στόχοι Μάθημα 1: Το Σύστημα HACCP Μαθησιακοί στόχοι Εκμάθηση των βασικών αρχών της μικροβιολογικής υγιεινής στη βιομηχανία παρασκευής τροφίμων, φαρμάκων και καλλυντικών. Στοιχεία των αρμοδίων αρχών που εποπτεύουν όλο το εύρος των διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Χ Η Μ Ι Κ Ω Ν Τ Ο Υ Α Λ Ε Τ Ω Ν

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Χ Η Μ Ι Κ Ω Ν Τ Ο Υ Α Λ Ε Τ Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Χ Η Μ Ι Κ Ω Ν Τ Ο Υ Α Λ Ε Τ Ω Ν Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Για την εξυπηρέτηση πωλητών και

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων

Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων Διάλεξη 3.4 : Συστήματα διασφάλισης ποιότητας βιολογικών προϊόντων Εργαστήριο Πληροφορικής Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών http://infolab.aua.gr Δομή παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση τριφασικής και διφασικής µεθόδου ελαιοποίησης του. ελαιοκάρπου

Αξιολόγηση τριφασικής και διφασικής µεθόδου ελαιοποίησης του. ελαιοκάρπου Αξιολόγηση τριφασικής και διφασικής µεθόδου ελαιοποίησης του Νασιούλα Χρυσοβαλάντου ελαιοκάρπου Η συνολική ετήσια παραγωγή ελαιολάδου στην Ελλάδα ανέρχεται στους 375.000 τόνους/έτος, ενώ από την λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Π.Κ.Π.

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Π.Κ.Π. ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Π.Κ.Π. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΥΤΟΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ / ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1 Επωνυμία: 2 Διεύθυνση: 3 Τηλέφωνο: 4 Φαξ: 5 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ Οδηγίες για την αδειοδότηση & τη λειτουργία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP

ΠΡΟΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP 1 ΠΡΟΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΓΕΝΙΚΑ 2 Πριν την ανάπτυξη του σχεδιασμού HACCP πρέπει η επιχείρηση να αναπτύξει και να υλοποιήσει πρόγραμμα ελέγχου παραγόντων που θα αποτελέσει την βάση πρακτικής εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Οι παρούσες οδηγίες εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις ή στους μεμονωμένους ιδιώτες οι οποίοι εκμεταλλεύονται αυτόματους πωλητές τροφίμων ή ροφημάτων

Οι παρούσες οδηγίες εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις ή στους μεμονωμένους ιδιώτες οι οποίοι εκμεταλλεύονται αυτόματους πωλητές τροφίμων ή ροφημάτων Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1.1Πεδίο εφαρμογής Ορισμοί επιχειρήσεων... 2 1.2. Σκοπός... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο : ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ... 2 2.1. Διαδικασία αδειοδότησης (ως προς την Υγειονομική Υπηρεσία)...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ.

ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ. ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ. Ανάλυση Κινδύνων και Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου (HACCP): Ένα σύστημα πάγιων διαδικασιών βάση συγκεκριμένων αρχών (7αρχών HACCP)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 124 & ΙΑΤΡΙΔΟΥ 2, ΤΗΛ: FAX:

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 124 & ΙΑΤΡΙΔΟΥ 2, ΤΗΛ: FAX: Δρ. Κωνσταντίνος Μπαρμπέρης Δρ. Βασιλική Αβραμοπούλου Δρ. Λεωνίδας Παλίλης Διεύθυνση Εργαστηριακών Ελέγχων ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 124 & ΙΑΤΡΙΔΟΥ 2, 115 26 ΤΗΛ: +30 213 2145800 FAX: +30

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα. διαχείριση των υποπροϊόντων ελαιοτριβείων

Θέμα. διαχείριση των υποπροϊόντων ελαιοτριβείων Θέμα ελαιοτριβεία Ν. Μεσσηνίας Προτάσεις για την διαχείριση των υποπροϊόντων ελαιοτριβείων Υφισταμένη κατάσταση Λειτουργία τριφασική (ποσοστό 60% περίπου της ελαιοπαραγωγής ) Λειτουργία διφασικη (ποσοστό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ. Θεματική Ενότητα: Συγκομιδή και μετασυλλεκτικοί χειρισμοί

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ. Θεματική Ενότητα: Συγκομιδή και μετασυλλεκτικοί χειρισμοί Ο.Ε.Φ. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ «Η Ε Ν Ω Σ Η» ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Θεματική Ενότητα: Συγκομιδή και μετασυλλεκτικοί χειρισμοί ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

To Σύστημα HACCP & τα Ξενοδοχεία. Δρ Ε. ΕΥΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ

To Σύστημα HACCP & τα Ξενοδοχεία. Δρ Ε. ΕΥΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ To Σύστημα HACCP & τα Ξενοδοχεία Δρ Ε. ΕΥΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ Τι είναι HACCP; Hazard = Κίνδυνος Analysis = Ανάλυση Critical = Κρίσιμο Το ΑΚΚΣΕ είναι ένα εργαλείο που προσπαθεί να διασφαλίσει την υγιεινή και την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΙΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΙΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΙΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Κωνσταντίνος Σιούφτας, Τμήμα Περιβάλλοντος Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος 19.10.2012 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΠΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (EX VAN)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΠΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (EX VAN) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΠΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (EX VAN) Οδηγίες για την αδειοδότηση & τη λειτουργία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. β. Η μόλυνση των φυτικών προϊόντων από γεωργικά φάρμακα μπορεί να είτε άμεση είτε έμμεση. ΣΩΣΤΟ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. β. Η μόλυνση των φυτικών προϊόντων από γεωργικά φάρμακα μπορεί να είτε άμεση είτε έμμεση. ΣΩΣΤΟ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α ) & ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 15/04/2015 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. Να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

Οι παρούσες οδηγίες εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις πώλησης τροφίμων επί αυτοκινήτου (ex van).

Οι παρούσες οδηγίες εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις πώλησης τροφίμων επί αυτοκινήτου (ex van). Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1.1 Πεδίο εφαρμογής... 2 1.2. Σκοπός... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο : ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ... 2 2.1. Διαδικασία αδειοδότησης (ως προς την Υγειονομική Υπηρεσία)... 2 2.2. Προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια εργαστηρίων

Ασφάλεια εργαστηρίων Ασφάλεια εργαστηρίων 1. Εργαστήρια με ασφάλεια επιπέδου 1 Το εργαστήριο αυτό είναι κατάλληλο για εργασία με οργανισμούς της ομάδας 1 και πρέπει να πληροί τις εξής προϋποθέσεις: 1. Το εργαστήριο πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

44423000-1 40000009 ΤΕΜ 6 ΑΝΙΘΟΣ 605 GR 44423000-1 40000002 TEM 7 ΣΚΟΡΔΑ 03121100-6 40000016 ΤΕΜ 8 ΚΑΡΟΤΑ ΝΩΠΑ 03221112-4 40000004 ΚΙΛΟ

44423000-1 40000009 ΤΕΜ 6 ΑΝΙΘΟΣ 605 GR 44423000-1 40000002 TEM 7 ΣΚΟΡΔΑ 03121100-6 40000016 ΤΕΜ 8 ΚΑΡΟΤΑ ΝΩΠΑ 03221112-4 40000004 ΚΙΛΟ ΟΜΑΔΑ 1 Η ΝΩΠΑ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ CPV SAP ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 1 ΑΓΓΟΥΡΙΑ 03221270-9 40000001 ΤΕΜ 2 ΜΑΡΟΥΛΙ 03221310-2 40000329 ΤΕΜ 3 ΒΕΡΥΚΟΚΑ 03222331-2 40000024 ΚΙΛΟ 4 ΠΑΤΖΑΡΙΑ 03221110-0 40000444 ΚΙΛΟ 5 ΜΑΙΝΤΑΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 1 Ποιότητα και Ποιοτικός Έλεγχος Ο όρος «ποιότητα» συχνά χρησιµοποιείται χωρίς την πραγµατική της έννοια. ηλαδή δεν προσδιορίζεται αν το προϊόν στο οποίο αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Apostol [Πληκτρολογήστε την επωνυμία της εταιρείας] [Ημερομηνία] Αξιότιμε Πελάτη, Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ ΑΒΕΤΕ ως προμηθευτή σας για την αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Τυποποίηση Μελιού. Διαχειριστικά Συστήματα Ασφαλείας Τροφίμων (ISO, HACCP) & Νομικές Υποχρεώσεις

Τυποποίηση Μελιού. Διαχειριστικά Συστήματα Ασφαλείας Τροφίμων (ISO, HACCP) & Νομικές Υποχρεώσεις Τυποποίηση Μελιού Διαχειριστικά Συστήματα Ασφαλείας Τροφίμων (ISO, HACCP) & Νομικές Υποχρεώσεις Στυλιανός Βλησίδης, Τεχνική Διεύθυνση Πιστοποίησης Finitsi IMS Υπηρεσίες > Διαχειριστικά Συστήματα ISO 9001,

Διαβάστε περισσότερα

Τα φίλτρα προστασίας µε αναστροφή ροής της

Τα φίλτρα προστασίας µε αναστροφή ροής της Για οικιακές και βιοµηχανικές εφαρµογές Φίλτρο προστασίας µε αναστροφή ροής Τα φίλτρα προστασίας µε αναστροφή ροής της σειράς PROFI, είναι φίλτρα πλέγµατος για συστήµατα πόσιµου νερού. Με την κατοχυρωµένη,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΙΑΣ, ΥΠΟΤΡΟΠΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΜΠΕΛΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΙΑΣ, ΥΠΟΤΡΟΠΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΜΠΕΛΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΙΑΣ, ΥΠΟΤΡΟΠΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΜΠΕΛΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Β. Βανδέρα Χημικός Msc, Τεχνικός Υπεύθυνος Εργαστηρίου Ελαιολάδου Μυτιλήνης ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΜΠ. Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΜΠ. Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΜΠ Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ Π. Ταούκης, Αν. Καθ. ΕΜΠ Κ. Τζιά, Καθ. ΕΜΠ, Β. Ωραιοπούλου, Καθ. ΕΜΠ Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΦΟΓΝΩΣΙΑ. Υπεύθυνος Καθηγητής: Παπαμιχάλης Αναστάσιος

ΤΡΟΦΟΓΝΩΣΙΑ. Υπεύθυνος Καθηγητής: Παπαμιχάλης Αναστάσιος ΤΡΟΦΟΓΝΩΣΙΑ Υπεύθυνος Καθηγητής: Παπαμιχάλης Αναστάσιος Τα λίπη και έλαια αποτελούν σπουδαία πηγή ενέργειας για τον άνθρωπο. Η παρουσία των λιπαρών στις τροφές συντελεί στην αύξηση της ικανότητας κορεσμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ υγιεινή και ασφάλεια εργασίας προστασία περιβάλλοντος ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Σόλωνος 108,Τηλ Φαξ 210.

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ υγιεινή και ασφάλεια εργασίας προστασία περιβάλλοντος ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Σόλωνος 108,Τηλ Φαξ 210. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ υγιεινή και ασφάλεια εργασίας προστασία περιβάλλοντος ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους

Διαβάστε περισσότερα

( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) : RAWASH. Τηλ. 210-4819558 Fax: 210-4823555 R35 R34 1310-58-3 7681-52-9 C C

( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) : RAWASH. Τηλ. 210-4819558 Fax: 210-4823555 R35 R34 1310-58-3 7681-52-9 C C ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ονοµασία προϊόντος Μέγεθος συσκευασίας Κατασκευαστής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΟΡΘΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΟΡΘΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΟΡΘΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΣΚΟΠΟΣ. 1 2. ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 3. ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ... 1 4. ΜΕΘΟ ΟΣ: 2 5. 4.1 ιάγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

Καλαμάτα 18 / 9 / Αρχοντάκη Κυριακή Γεωπόνος PhD. Κτηνιατρικής Μεσσηνίας

Καλαμάτα 18 / 9 / Αρχοντάκη Κυριακή Γεωπόνος PhD. Κτηνιατρικής Μεσσηνίας Καλαμάτα 18 / 9 / 2018 Αρχοντάκη Κυριακή Γεωπόνος PhD Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Μεσσηνίας Παροχή πληροφοριών στους καταναλωτές τροφίμων Επισήμανση - Παρουσίαση - Διαφήμιση Καν.(ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Φιλίππου Εμμανουήλ, 18/6/2014 9:03 πμ. 18/6/2014 9:03 πμ. Φιλίππου Εμμανουήλ, 18/6/2014 9:03 πμ. 18/6/2014 9:03 πμ

Φιλίππου Εμμανουήλ, 18/6/2014 9:03 πμ. 18/6/2014 9:03 πμ. Φιλίππου Εμμανουήλ, 18/6/2014 9:03 πμ. 18/6/2014 9:03 πμ 1 Αρχή 1η: Ανάλυση των πιθανών κινδύνων Αναλυτικός προσδιορισμός των πιθανών κίνδυνων που σχετίζονται με όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας των τροφίμων από την αρχή μέχρι την ολοκλήρωση της-συγκομιδή

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή Διαχείριση Τροφίμων. Μαριέττα Κονταρίνη Ημερίδα ΕΣΔΥ για Ασφάλεια τροφίμων 27/4/2015

Ορθή Διαχείριση Τροφίμων. Μαριέττα Κονταρίνη Ημερίδα ΕΣΔΥ για Ασφάλεια τροφίμων 27/4/2015 Ορθή Διαχείριση Τροφίμων Μαριέττα Κονταρίνη Ημερίδα ΕΣΔΥ για Ασφάλεια τροφίμων 27/4/2015 Κανόνες Ορθής Διαχείρισης των Τροφίμων Προληπτικοί κανόνες-μέτρα που απαιτούνται για να έχουμε ασφαλή τρόφιμα. Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Good Manufacturing Practices (GMP) ISO 22716 - Βιομηχανία Καλλυντικών

Good Manufacturing Practices (GMP) ISO 22716 - Βιομηχανία Καλλυντικών Good Manufacturing Practices (GMP) ISO 22716 - Βιομηχανία Καλλυντικών Δεν είναι κάτι καινούργιο Πριν 30 χρόνια, σε εθνικό επίπεδο Η Ελλάδα εχει σε εφαρμογή την ΥΑ Α6/2880 «Περί κανόνων καλής παρασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΣΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟ ΦΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Επωνυμία επιχείρησης Αντικείμενο παραγωγής (προϊόντα διατροφής, αντικείμενα τέχνης, αντικείμενα οικιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΣΚΟΠΟΣ. 1 2. ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ... 1 3. ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ.. 1 4. ΜΕΘΟ ΟΣ: 2 4.1 ιάγραµµα Ροής..

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑ 20/04/2015 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑ 20/04/2015 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑ 20/04/2015 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Γραφείο Προμηθειών και Διαγωνισμών Τ.Κ. 34100 Χαλκίδα Πληροφ.:Κούμαρος Αντώνης ΤΗΛ.: 22213-55178-79 ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια Νωπών Οπωρολαχανικών στο Νοσοκομείο μας

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια Νωπών Οπωρολαχανικών στο Νοσοκομείο μας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Διοίκηση 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς & Αιγαίου ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ===================== Πειραιάς:28-7-2017

Διαβάστε περισσότερα

Υγιεινή τροφίμων. Υγιεινή στις επιχειρήσεις τροφίμων

Υγιεινή τροφίμων. Υγιεινή στις επιχειρήσεις τροφίμων Υγιεινή τροφίμων Υγιεινή στις επιχειρήσεις τροφίμων Βασικές προϋποθέσεις υγιεινής για όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε μόνιμες εγκαταστάσεις: Οι χώροι των τροφίμων θα πρέπει Να διατηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΟΝΑ ΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΟΝΑ ΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ TUV HELLAS (TUV Nord) S.A._AGRISYSTEMS Dept, Certification and inspection body Leontos Sofou 20, 57001, Thermi, Thessaloniki, GREECE Tel. +30-(2310)-428498; Fax. +30-(2310)-428458 E-mail: agrisystems@tuv-nord.com

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.3.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 225/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του παραρτήματος II

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΑ & ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ. Καθαρισμός & Απολύμανση: Σχεδιάστε ένα σωστό πρόγραμμα βασισμένο στον χώρο σας

ΑΡΘΡΑ & ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ. Καθαρισμός & Απολύμανση: Σχεδιάστε ένα σωστό πρόγραμμα βασισμένο στον χώρο σας ΑΡΘΡΑ & ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ Καθαρισμός & Απολύμανση: Σχεδιάστε ένα σωστό πρόγραμμα βασισμένο στον χώρο σας Οι μεγάλες και θεσμικές αλλαγές που έφερε η νέα υγειονομική νομοθεσία στη λειτουργία των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Τύποι εμφιαλωμένων νερών. Επιτραπέζιο νερό Μεταλλικό νερό Ανθρακούχο νερό

Τύποι εμφιαλωμένων νερών. Επιτραπέζιο νερό Μεταλλικό νερό Ανθρακούχο νερό Εμφιαλωμένο νερό Τι είναι; Εμφιαλωμένο νερό καλείται το νερό που πωλείται στο εμπόριο συσκευασμένο αεροστεγώς εντός γυάλινων ή πλαστικών φιαλών ή δοχείων και προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση. Τύποι

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Κατασκευής Συσκευών Διεργασιών ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όλοι οι άνθρωποι εκτιμούν την άνεση που παρέχουν τα σύγχρονα συστήματα κλιματισμού. Τα περισσότερα συστήματα που εγκαταστάθηκαν πρίν τη δεκαετία

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση η.5. Εκφώνηση: Οι παράγοντες που συντελούν στην επιτυχία ενός ψεκασμού είναι: Α.

Ερώτηση η.5. Εκφώνηση: Οι παράγοντες που συντελούν στην επιτυχία ενός ψεκασμού είναι: Α. Ερώτηση η.5. Εκφώνηση: Οι παράγοντες που συντελούν στην επιτυχία ενός είναι: Ο τρόπος εφαρμογής των γεωργικών φαρμάκων Οι καιρικές συνθήκες Το στάδιο ανάπτυξης του φυτού καθώς και το στάδιο ανάπτυξης του

Διαβάστε περισσότερα

«Παραγωγή ασφαλών και υγιεινών προϊόντων»

«Παραγωγή ασφαλών και υγιεινών προϊόντων» 2η Διεθνής Έκθεση Τροφίμων & Ποτών FOOD EXPO GREECE Γαλακτοκομία Τυροκομία: η επόμενη 10ετία Κυριακή 15 Μαρτίου 2015 «Παραγωγή ασφαλών και υγιεινών προϊόντων» ΠΕΞΑΡΑ Ε.-ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ,M.Sc. Π.Δ.Α-Τμήμα Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

Κεραµικά &µέταλλα σε επαφή. Η κατάσταση στην Ελλάδα

Κεραµικά &µέταλλα σε επαφή. Η κατάσταση στην Ελλάδα Γενικό Χηµείο του Κράτους, Β Χηµική Υπηρεσία Αθήνας Κεραµικά &µέταλλα σε επαφή µε τρόφιµα: Η κατάσταση στην Ελλάδα ανάη Θεοφίλου, Προϊσταµένη Τµήµατος Μετάλλων & Ανόργανων Υλών Το Γ.Χ.Κ. πραγµατοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευασία & Εξαγωγές

Συσκευασία & Εξαγωγές Συσκευασία & Εξαγωγές Μανώλης Δανιήλ Διευθυντής ΟΠΕ 19/7/2013 1 19/7/2013 2 19/7/2013 3 19/7/2013 4 19/7/2013 5 19/7/2013 6 19/7/2013 7 19/7/2013 8 19/7/2013 9 19/7/2013 10 19/7/2013 11 Τι πρέπει να κάνει

Διαβάστε περισσότερα

Το υπό έκδοση διεθνές πρότυπο πιστοποίησης ISO 22000 «Συστήµατα διαχείρισης

Το υπό έκδοση διεθνές πρότυπο πιστοποίησης ISO 22000 «Συστήµατα διαχείρισης «Νέο διεθνές πρότυπο πιστοποίησης για τα συστήµατα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίµων και ανταπόκριση στις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων στην παγκόσµια αλυσίδα τροφίµων» Ιωάννης Χ. Σαριδάκης Συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3232 Β ΜΑRΡΟL/108/91/16.12.91/92. Συγκέντρωση και διάθεση πετρελαιοειδών αποβλήτων του Μηχανοστασίου των πλοίων. (ΦΕΚ 16/Β/16-1-92)

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3232 Β ΜΑRΡΟL/108/91/16.12.91/92. Συγκέντρωση και διάθεση πετρελαιοειδών αποβλήτων του Μηχανοστασίου των πλοίων. (ΦΕΚ 16/Β/16-1-92) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3232 Β ΜΑRΡΟL/108/91/16.12.91/92 Συγκέντρωση και διάθεση πετρελαιοειδών αποβλήτων του Μηχανοστασίου των πλοίων. (ΦΕΚ 16/Β/16-1-92) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές εξετάσεις 2015. Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων Γ ΕΠΑ.Λ ΟΜΑΔΑ Α & Β

Γενικές εξετάσεις 2015. Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων Γ ΕΠΑ.Λ ΟΜΑΔΑ Α & Β Φροντιστήρια δυαδικό 1 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ δυαδικό Γενικές εξετάσεις 2015 Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων Γ ΕΠΑ.Λ ΟΜΑΔΑ Α & Β Τα θέματα επεξεργάστηκαν οι καθηγητές των Φροντιστηρίων «δυαδικό» Μπουρδούνη Κ. ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΑΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη

Διαβάστε περισσότερα

Τα κριτήρια ποιότητας ελαιολάδου παρατίθεται συνοπτικά στον πίνακα που ακολουθεί. Συνοπτική λίστα κριτηρίων ποιότητας ελαιολάδου Α/Α.

Τα κριτήρια ποιότητας ελαιολάδου παρατίθεται συνοπτικά στον πίνακα που ακολουθεί. Συνοπτική λίστα κριτηρίων ποιότητας ελαιολάδου Α/Α. Τα κριτήρια ποιότητας ελαιολάδου έχουν σαν βάση τους τα κριτήρια οικολογικής παραγωγής ελαιολάδου. Η εφαρμογή πρακτικών για την παραγωγή ελαιολάδου μέσω φιλοπεριβαλλοντικών συστημάτων διαχείρισης όταν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΔΙΟ 1 : ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΟΝ ΚΑΡΠΟ ΠΟΙΚΙΛΙΑ

ΣΤΑΔΙΟ 1 : ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΟΝ ΚΑΡΠΟ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Η διαμόρφωση της ποιότητας του ελαιολάδου αρχίζει από τον χρόνο που αυτό σχηματίζεται στον ελαιόκαρπο και επηρεάζεται,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΟΣΗ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΟΣΗ 1. ΣΚΟΠΟΣ Η διαδικασία αυτή περιγράφει τον τρόπο µε τον οποίο γίνεται ο χειρισµός, η συσκευασία, η αποθήκευση και η παράδοση των προϊόντων στους Πελάτες της εταιρείας, έτσι ώστε να προστατεύεται η ποιότητά

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός ΕΟΚ 2568/1991, Ε.Ε., όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον Κανονισμό Ε.Κ. 177/1994.

Κανονισμός ΕΟΚ 2568/1991, Ε.Ε., όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον Κανονισμό Ε.Κ. 177/1994. Άρθρο71 (1) Ελαιόλαδο 1. «Ελαιόλαδο» χαρακτηρίζεται το έλαιο που λαμβάνεται από τους καρπούς της ελαίας της Ευρωπαϊκής (OLEA EUROPEA) με μέσα αποκλειστικά μηχανικά και μεθόδους ή επεξεργασίες οπωσδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

IDRASCREEN TM. Συµπαγείς µονάδες κόσκινου για προ-επεξεργασία αποβλήτων

IDRASCREEN TM. Συµπαγείς µονάδες κόσκινου για προ-επεξεργασία αποβλήτων IDRASCREEN TM Συµπαγείς µονάδες κόσκινου για προ-επεξεργασία αποβλήτων IDRASCREEN Το µόνο πραγµατικά αυτό-καθαριζόµενο κόσκινο Οι µονάδες IDRASCREEN αντιπροσωπεύουν την σειρά υψηλής χωρητικότητας αυτόκαθαριζόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Η Ασφάλεια του Τροφίμου Ξεκινά από το Σχεδιασμό

Η Ασφάλεια του Τροφίμου Ξεκινά από το Σχεδιασμό Η Ασφάλεια του Τροφίμου Ξεκινά από το Σχεδιασμό Quality by Design Στέφανος Στεφανάκης Δ/ντής Διασφάλισης Ποιότητας Ομίλου CHIPITA E-mail: steste@chipita.com ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ A. Βασικοί πυλώνες στο Σχεδιασμό

Διαβάστε περισσότερα

Ελαιόλαδο και Καταναλωτής

Ελαιόλαδο και Καταναλωτής Ελαιόλαδο και Καταναλωτής ΕΘΙΑΓΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΤΡΟΠΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ INTERNATIONAL OLIVE COUNCIL ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΝΙΩΝ PREFECTURE OF CHANIA Το ελαιόλαδο είναι ένας φυσικός χυμός που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor)

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor) Τα υγρά απόβλητα µονάδων επεξεργασίας τυροκοµικών προϊόντων περιέχουν υψηλό οργανικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΝ / ΧΩΡΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ / ΕΚΤΡΟΦΕΙΩΝ ΣΚΥΛΩΝ ΚΑΙ ΓΑΤΩΝ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΝ / ΧΩΡΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ / ΕΚΤΡΟΦΕΙΩΝ ΣΚΥΛΩΝ ΚΑΙ ΓΑΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΝ / ΧΩΡΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ / ΕΚΤΡΟΦΕΙΩΝ ΣΚΥΛΩΝ ΚΑΙ ΓΑΤΩΝ 1. Τοποθεσία - Περίφραξη 1.1 Πρέπει να υπάρχει ικανοποιητική και ασφαλής εξωτερική περίφραξη

Διαβάστε περισσότερα

foodstandard ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

foodstandard ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ Ελαιόλαδο Νοµοθεσία - Ελαιόλαδο - Καν. (ΕΚ) αριθ. 1019/2002, για τις προδιαγραφές εµπορίας του ελαιολάδου. (όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευασία Τροφίμων. Διάρθρωση διαλέξεων

Συσκευασία Τροφίμων. Διάρθρωση διαλέξεων Συσκευασία Τροφίμων Εισαγωγή Αθανάσιος Αλεξόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Υγιεινής Τροφίμων Διάρθρωση διαλέξεων Εισαγωγή Πλαστική συσκευασία Μεταλλική συσκευασία Γυάλινη συσκευασία Χάρτινη συσκευασία Ασηπτική

Διαβάστε περισσότερα

Το HACCP σε ανεπτυγμένο σύστημα αλυσίδας εστιατορίων: Προκλήσεις ιδιαιτερότητες Θεόδωρος Γ. Καλλίτσης, Ph.D.

Το HACCP σε ανεπτυγμένο σύστημα αλυσίδας εστιατορίων: Προκλήσεις ιδιαιτερότητες Θεόδωρος Γ. Καλλίτσης, Ph.D. Το HACCP σε ανεπτυγμένο σύστημα αλυσίδας εστιατορίων: Προκλήσεις ιδιαιτερότητες Θεόδωρος Γ. Καλλίτσης, Ph.D. Διευθυντής Έρευνας και Προϊοντικής Ανάπτυξης, Goody s Α.Ε. HACCP: Η ασφάλεια του τροφίμου σαν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Circuit ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: CIRCUIT Κωδικός: 2.07.060 Intrastat Code: 3402.20.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Εξειδικευμένο προϊόν κατάλληλο για την απολάδωση κλειστού κυκλώματος νερού ύστερα από εισροή

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευασία Τροφίµων. Εισαγωγή. ιάρθρωση διαλέξεων

Συσκευασία Τροφίµων. Εισαγωγή. ιάρθρωση διαλέξεων Συσκευασία Τροφίµων Εισαγωγή ιάρθρωση διαλέξεων Εισαγωγή Πλαστική συσκευασία Μεταλλική συσκευασία Γυάλινη συσκευασία Χάρτινη συσκευασία Ασηπτική συσκευασία Συσκευασία τροποποιηµένης ατµόσφαιρας Ενεργός

Διαβάστε περισσότερα

6 η Οκτωβρίου 2013. Παρουσίαση της. Σουντουρλής Μιχάλης, Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός

6 η Οκτωβρίου 2013. Παρουσίαση της. Σουντουρλής Μιχάλης, Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός 6 η Οκτωβρίου 2013 Παρουσίαση της Σουντουρλής Μιχάλης, Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός Εικόνα 1: Εγκατάσταση μονάδας «ΦΥΤΟΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε.» στο Παραλίμνιο Σερρών (2011) Α. Η Εταιρεία Η «ΦΥΤΟΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε.»

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δρ Αμαλία Τσαγκάρη 2.3.2015 Με βάση το εγχειρίδιο Βασικής Εκπαίδευσης στην υγιεινή και τον χειρισμό των τροφίμων για τις επιχειρήσεις Μαζικής Εστίασης ΤΡΟΦΟΓΕΝΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικά μηχανήματα καθαρισμού. - Ασφαλέστερη & καθαρότερη βιομηχανική παραγωγή

Βιομηχανικά μηχανήματα καθαρισμού. - Ασφαλέστερη & καθαρότερη βιομηχανική παραγωγή Βιομηχανικά μηχανήματα καθαρισμού - Ασφαλέστερη & καθαρότερη βιομηχανική παραγωγή Βιομηχανία τροφίμων! Ο συνεργάτης σας θα πρέπει να γνωρίζει τις ανάγκες που υπάρχουν στη βιομηχανία τροφίμων. Η Nilfisk

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2018 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2018 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2018 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΘΕΜΑ Α Α1 α) Λάθος β) Σωστό γ) Σωστό δ) Λάθος ε) Σωστό Α2 1- ε 2- δ 3- στ 4- α 5- γ ΘΕΜΑ Β Β1 Η χλωρή λίπανση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧ0ΛΗ ΤΕΧΝ0Λ0ΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

ΣΧ0ΛΗ ΤΕΧΝ0Λ0ΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧ0ΛΗ ΤΕΧΝ0Λ0ΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΑΛΕΛΛΗ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΡΟΥΤΑ-ΛΑΧΑΝΙΚΑ Τα φρούτα-λαχανικά δεν είναι τροφές

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιας 16/02/16 Αρ.πρωτ. 2329

Πειραιας 16/02/16 Αρ.πρωτ. 2329 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Διοίκηση 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς & Αιγαίου ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ===================== Πειραιας 16/02/16

Διαβάστε περισσότερα

Λευκωσία, 6/5/2014. Γιώργος Οικονόμου Γ. Διευθυντής ΣΕΒΙΤΕΛ

Λευκωσία, 6/5/2014. Γιώργος Οικονόμου Γ. Διευθυντής ΣΕΒΙΤΕΛ Λευκωσία, 6/5/2014 Γιώργος Οικονόμου Γ. Διευθυντής ΣΕΒΙΤΕΛ Η ιστορία της ελιάς, η καλλιέργειά της, ο καρπός & ο χυμός της το ελαιόλαδο, συνδέθηκαν άρρηκτα με τους λαούς της Μεσογείου. Η ελιά αγαπάει τη

Διαβάστε περισσότερα

Ελαιόλαδο. από Φιλοπεριβαλλοντικά Συστήματα Διαχείρισης

Ελαιόλαδο. από Φιλοπεριβαλλοντικά Συστήματα Διαχείρισης Ελαιόλαδο από Φιλοπεριβαλλοντικά Συστήματα Διαχείρισης Γιατί Ελαιόλαδο και γιατί από Φιλοπεριβαλλοντικά Συστήματα Διαχείρισης; Δεν υποβαθμίζει: - το περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους - τη βιολογική αξία

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα 1. Γενικές απαιτήσεις για τη χρήση ζωικών υποπροϊόντων και παράγωγων προϊόντων ως καυσίμων

Τμήμα 1. Γενικές απαιτήσεις για τη χρήση ζωικών υποπροϊόντων και παράγωγων προϊόντων ως καυσίμων Τα παραρτήματα III και XVI του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/ 2011 τροποποιούνται ως εξής: 1. Το παράρτημα III τροποποιείται ως εξής: α) Ο τίτλος του παραρτήματος III αντικαθίσταται από τον ακόλουθο τίτλο:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑ. Μικρής κλίμακας μεταποίηση αγροτικών προϊόντων που παράγει ο επαγγελματίας αγρότης στην κατοικία του ή στην εκμετάλλευση του.

ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑ. Μικρής κλίμακας μεταποίηση αγροτικών προϊόντων που παράγει ο επαγγελματίας αγρότης στην κατοικία του ή στην εκμετάλλευση του. ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑ Μικρής κλίμακας μεταποίηση αγροτικών προϊόντων που παράγει ο επαγγελματίας αγρότης στην κατοικία του ή στην εκμετάλλευση του. ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑ Μικρής κλίμακας μεταποίηση αγροτικών προϊόντων που παράγει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΦΕ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΦΕ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΦΕ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΓΕΝΙΚΑ Η παραγωγή ελληνικού καφέ στο εργοστάσιο αποτελείται από πέντε διαφορετικά στάδια τα οποία φαίνονται παρακάτω σε ένα απλοποιηµένο διάγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

Utilization of biophenols from Olea Europea products Olives, virgin olive oil and olive mill wastewater ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Utilization of biophenols from Olea Europea products Olives, virgin olive oil and olive mill wastewater ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Utilization of biophenols from Olea Europea products Olives, virgin olive oil and olive mill wastewater ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Το έργο Bio-Olea και η παραγωγική διαδικασία των προϊόντων της ελιάς University of Ioannina

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΘΕΜΑΤΑ 1. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ - ΣΙ ΕΡΩΤΗΡΙΑ 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΙΕΣΗ >25 mbar 3. ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΚΕΦ. 13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Φορέας ελέγχου - ΕΦΕΤ

Εισαγωγή. Φορέας ελέγχου - ΕΦΕΤ Εισαγωγή Το κυματοειδές χαρτόνι ως υλικό έχει ποικίλες εφαρμογές στον κλάδο της συσκευασίας και της μεταφοράς των τροφίμων. Τα κύρια προτερήματά του είναι το χαμηλό κόστος, η διαθεσιμότητά του, η εύκολη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΥΓΕΝΙΣΜΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΝΟ 7

ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΥΓΕΝΙΣΜΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΝΟ 7 ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΥΓΕΝΙΣΜΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΝΟ 7 ΑΘΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2003 Το παρόν εγχειρίδιο αξιολογήθηκε και επικυρώθηκε από το ΔΣ του ΕΦΕΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων

Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων Διάλεξη 3.5 : HACCP στην παραγωγή βιολογικών προϊόντων Εργαστήριο Πληροφορικής Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών http://infolab.aua.gr Δομή παρουσίασης Εισαγωγή Τι

Διαβάστε περισσότερα