1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος."

Transcript

1 1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος. 2. Ποια από τις παρακάτω επιλογές δεν περιλαμβάνεται στην ανάλυση του μάκρο-περιβάλλοντος; α. Οικονομικοί παράγοντες. β. Πολιτικοί παράγοντες. γ. Τεχνολογία. δ. Κοινωνικοί παράγοντες. ε. Ανταγωνιστές. Απάντηση: ε. Ανταγωνιστές. 3. Σε πιο επίπεδο ανάλυσης από τα παρακάτω χρησιμοποιείται το μοντέλο PESTEL; α. Σε κοινωνικό επίπεδο. β. Σε επίπεδο κλάδου. γ. Σε επίπεδο επιχείρησης. δ. Σε επίπεδο αγοράς. Απάντηση: α. Σε κοινωνικό επίπεδο. 4. Γιατί είναι σημαντικό να πραγματοποιείται ανάλυση του μάκρο-περιβάλλοντος, όταν το μίκροπεριβάλλον έχει μεγαλύτερη επίδραση στην καθημερινή λειτουργία της επιχείρησης; α. Διότι η ανάλυση του μίκρο-περιβάλλοντος θα ήταν αδύνατη χωρίς την ολοκλήρωση της ανάλυσης του μάκρο-περιβάλλοντος. β. Διότι αλλαγές στο μάκρο-περιβάλλον αποτελούν εμπόδια στην καθημερινή λειτουργία της επιχείρησης. Για αυτό και η αντίστοιχη ανάλυση ονομάζεται PESTEL. γ. Διότι τα στελέχη θα πρέπει να γνωρίζουν τα τρέχοντα ζητήματα που αναδεικνύει το μοντέλο PESTEL. δ. Διότι η κατανόηση των τάσεων που πραγματοποιείται με τη χρήση το μοντέλου PESTEL επιτρέπει την πρόβλεψη αλλαγών, ευκαιριών και απειλών που αναδύονται στο εξωτερικό περιβάλλον και σχετίζονται έντονα με την καθημερινή λειτουργία της επιχείρησης. Απάντηση: δ. Διότι η κατανόηση των τάσεων που πραγματοποιείται με τη χρήση το μοντέλου PESTEL επιτρέπει την πρόβλεψη αλλαγών, ευκαιριών και απειλών που αναδύονται στο εξωτερικό περιβάλλον και σχετίζονται έντονα με την καθημερινή λειτουργία της επιχείρησης.

2 5. Γιατί θεωρείτε ότι είναι σημαντικό οι διάφοροι οργανισμοί να μελετούν τις τεχνολογικές τάσεις, ως κομμάτι της ανάλυσης PESTEL; α. Διότι η τεχνολογική καινοτομία αναδεικνύει νέες μεθόδους διανομής των προϊόντων. β. Διότι η τεχνολογική καινοτομία δεν οδηγεί συχνά σε αλλαγές. γ. Διότι η τεχνολογική καινοτομία θα πρέπει να τυγχάνει αποτελεσματικής διαχείρισης σε κάθε επιχειρηματικό οργανισμό. δ. Διότι οι νέες τεχνολογίες δημιουργούν συνέχεια νέες αγορές. ε. Διότι οι νέες τεχνολογίες αυξάνουν το κόστος παραγωγής. Απάντηση: γ. Διότι η τεχνολογική καινοτομία θα πρέπει να τυγχάνει αποτελεσματικής διαχείρισης σε κάθε επιχειρηματικό οργανισμό. 6. Ποιος από τους παρακάτω παράγοντες έχει προκύψει από την ανάλυση της κοινωνικής διάστασης του μοντέλου PESTEL; α. Αυξανόμενη ζήτηση για δομές προσχολικής αγωγής. β. Αύξηση τους ανταγωνισμού. γ. Αύξηση των επιτοκίων. δ. Ανάπτυξη κινητών τηλεφώνων με δυνατότητες αυτόματης φόρτισης. Απάντηση: α. Αυξανόμενη ζήτηση για δομές προσχολικής αγωγής. 7. Ποιος από τους παρακάτω παράγοντες δεν αποτελεί μέρος της κλαδικής ανάλυσης (ανάλυση πέντε δυνάμεων του Porter); α. Νομισματική πολιτική. β. Ανταγωνιστές. γ. Τμηματοποίηση της αγοράς. δ. Δύναμη των προμηθευτών. Απάντηση: α. Νομισματική πολιτική. 8. Ποια από τις παρακάτω δηλώσεις περιγράφει καλύτερα την έννοια των εμποδίων εισόδου; α. Εμπόδιο εισόδου είναι οτιδήποτε εμποδίζει μια επιχείρηση να εισέλθει σε μια αγορά ή ένα κλάδο. β. Εμπόδιο εισόδου είναι οτιδήποτε καθιστά ένα τμήμα αγοράς ελκυστικό στις επιχειρήσεις που δεν βρίσκονται σε αυτό. γ. Εμπόδιο εισόδου είναι οτιδήποτε εμποδίζει μια επιχείρηση να αναπτύξει ένα νέο προϊόν για ένα τμήμα της αγοράς το οποίο δεν εξυπηρετείται. δ. Εμπόδιο εισόδου είναι οτιδήποτε εμποδίζει ένα οργανισμό από τη μετακίνηση του ανάμεσα στις διάφορες στρατηγικές ομάδες ενός κλάδου. Απάντηση: α. Εμπόδιο εισόδου είναι οτιδήποτε εμποδίζει μια επιχείρηση να εισέλθει σε μια αγορά ή ένα κλάδο.

3 9. Ποιο από τα παρακάτω δεν αποτελεί παράδειγμα εμποδίων εισόδου; α. Οικονομίες κλίμακας. β. Πνευματικά δικαιώματα. γ. Αναμενόμενα αντίποινα. δ. Περιορισμένος ανταγωνισμός. ε. Υψηλά σταθερά κόστη. Απάντηση: δ. Περιορισμένος ανταγωνισμός. 10. Ποιος από τους παρακάτω παράγοντες επηρεάζει τη διαπραγματευτική δύναμη των αγοραστών; α. Η δυνατότητα των προμηθευτών για οριζόντια ολοκλήρωση. β. Η δυνατότητα των προμηθευτών για κάθετη ολοκλήρωση προς τα πίσω. γ. Ο ρυθμός της τεχνολογικής καινοτομίας. δ. Ο αριθμός των αγοραστών και το μέγεθος των αγορών τους. ε. Ο ρυθμός ανάπτυξης της αγοράς. Απάντηση: δ. Ο αριθμός των αγοραστών και το μέγεθος των αγορών τους. 11. Από τι εξαρτάται η διαπραγματευτική δύναμη των προμηθευτών; α. Από τη δυνατότητα των προμηθευτών για οριζόντια ολοκλήρωση. β. Από την κερδοφορία του κλάδου. γ. Από τη μοναδικότητα των προϊόντων (υλικών) που πωλούν. δ. Από το επίπεδο της τεχνολογικής καινοτομίας του κλάδου. ε. Από το κόστος κεφαλαίου των επιχειρήσεων του κλάδου. Απάντηση: γ. Από τη μοναδικότητα των προϊόντων (υλικών) που πωλούν. 12. Ποιος από τους παρακάτω παράγοντες δεν είναι πιθανό να οδηγήσει στην αύξηση του ανταγωνισμού σε ένα κλάδο; α. Η παρουσία ισχυρών προμηθευτών. β. Η παρουσία ισχυρών αγοραστών. γ. Απειλή από υποκατάστατα προϊόντα. δ. Χαμηλή απειλή εισόδου από νέους ανταγωνιστές. Απάντηση: δ. Χαμηλή απειλή εισόδου από νέους ανταγωνιστές. 13. Ποιο από τα παρακάτω αποτελέσματα δεν προκύπτει από τη χρήση του μοντέλου των πέντε δυνάμεων του Porter; α. Κατανόηση της δομής ενός κλάδου. β. Κατανόηση της σύνδεσης ανάμεσα στην εχθρότητα και την κερδοφορία των επιχειρήσεων που βρίσκονται εντός ενός κλάδου. γ. Αναγνώριση ευκαιριών και απειλών. δ. Αναγνώριση δυνατοτήτων και αδυναμιών.

4 Απάντηση: δ. Αναγνώριση δυνατοτήτων και αδυναμιών.

5 14. Ποιο από τα παρακάτω σημεία δεν αποτελεί δίκαια κριτική του μοντέλου των πέντε δυνάμεων του Porter; α. Το μοντέλο έχει σχεδιαστεί για την αξιολόγηση του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα και δεν είναι κατάλληλο για άλλους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας (π.χ. μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις). β. Το μοντέλο θεωρεί ότι το επιχειρηματικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται πάντοτε από ανταγωνιστικές δυνάμεις, και όχι, σε ορισμένες περιπτώσεις, από προσπάθειες συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων, προμηθευτών και αγοραστών. γ. Το μοντέλο είναι πιο κατάλληλο για την εξέταση βιομηχανικών κλάδων, και όχι τόσο κατάλληλο για την εξέταση κλάδων παροχής υπηρεσιών. δ. Το μοντέλο είναι στατικό: παρέχει την εικόνα ενός κλάδου μια δεδομένη χρονική στιγμή. ε. Το μοντέλο δεν παρέχει πληροφορίες για το μάκρο-περιβάλλον των επιχειρήσεων. Απάντηση: ε. Το μοντέλο δεν παρέχει πληροφορίες για το μάκρο-περιβάλλον των επιχειρήσεων. 15. Η ανάλυση (μοντέλο) PESTEL και το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter δε συνδέονται μεταξύ τους. α. Σωστό β. Λάθος Απάντηση: β. Λάθος. 16. Οι στρατηγικές ομάδες αποτελούν υποκατηγορίες καταναλωτών με κοινά χαρακτηριστικά. α. Σωστό. β. Λάθος. Απάντηση: β. Λάθος. 17. Η ανάλυση (μοντέλο) PESTEL και το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter δεν πρέπει να εφαρμόζονται ταυτόχρονα σε ένα οργανισμό. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος. 18. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter βοηθά στην κατανόηση του ανταγωνισμού κατά τη διάρκεια του χρόνου (διαχρονικά). α. Σωστό. β. Λάθος. Απάντηση: β. Λάθος.

6 19. Ποιο από τα παρακάτω κριτήρια χρησιμοποιείται στη τμηματοποίηση της αγοράς; α. Οι ανάγκες των πελατών. β. Οι βασικές δεξιότητες του οργανισμού. γ. Οι ανάγκες των ανταγωνιστών. δ. Οι ανάγκες των προμηθευτών. ε. Οι οργανωσιακοί πόροι. Απάντηση: α. Οι ανάγκες των πελατών. 20. Ποιο από τα παρακάτω δεν αποτελεί παράδειγμα στρατηγικής ομάδας; α. Αυτοκίνητα πολυτελείας. β. Αναπηρικά αμαξίδια. γ. Supermarkets. δ. Αεροπορικές γραμμές. ε. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές για μεγάλες επιχειρήσεις. Απάντηση: δ. Αεροπορικές γραμμές. 21. Ένα σενάριο αποτελεί ουσιαστικά πρόβλεψη για το μέλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος. 22. Τι καταλαβαίνετε με τον όρο «κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας»; α. Είναι εκείνοι οι παράγοντες που δημιουργούν θετικά σχόλια από τους ειδικούς αναλυτές του κλάδου. β. Είναι εκείνοι οι παράγοντες που είτε έχουν μεγάλη αξία για τους πελάτες, είτε προσδίδουν σημαντικό πλεονέκτημα κόστους. γ. Αποτελούν βασικά στοιχεία της στρατηγικής, τα οποία την καθιστούν επιτυχημένη. δ. Αποτελούν χαρακτηριστικά ενός προϊόντος που το καθιστούν επιτυχημένο στην αγορά. Απάντηση: β. Είναι εκείνοι οι παράγοντες που είτε έχουν μεγάλη αξία για τους πελάτες, είτε προσδίδουν σημαντικό πλεονέκτημα κόστους. 23. Ποιό από τα παρακάτω δεν αποτελεί τυπικό παράδειγμα «κρίσιμου παράγοντα επιτυχίας»; α. Ανταγωνιστικές τιμές. β. Υψηλή ποιότητα προϊόντων. γ. Χαμηλότερο μοναδιαίο κόστος. δ. Αποτελεσματική διανομή προϊόντων. ε. Αποτελεσματική ηγεσία. Απάντηση: ε. Αποτελεσματική ηγεσία.

7 24. Γιατί η ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος ξεκινά από την ανάλυση του μάκροπεριβάλλοντος και συνεχίζει με την κλαδική ανάλυση; α. Πρόκειται για μια συνήθεια των αναλυτών. Δεν έχει ουσιαστική διαφορά η σειρά με την οποία πραγματοποιούνται οι δύο αναλύσεις. β. Διότι τα στελέχη γνωρίζουν ήδη το άμεσο περιβάλλον και το μόνο που χρειάζεται είναι να επικεντρωθούν στο έμμεσο περιβάλλον (ανάλυση PESTEL). γ. Διότι οι πληροφορίες που προέρχονται από το άμεσο περιβάλλον πρέπει να είναι εξαιρετικά πρόσφατες, οπότε συλλέγονται τελευταίες. δ. Διότι η γνώση των συνθηκών του έμμεσου εξωτερικού περιβάλλοντος διευκολύνει την ερμηνεία του άμεσου περιβάλλοντος, με αποτέλεσμα την καλύτερη κατανόηση του κλάδου. Απάντηση: δ. Διότι η γνώση των συνθηκών του έμμεσου εξωτερικού περιβάλλοντος διευκολύνει την ερμηνεία του άμεσου περιβάλλοντος, με αποτέλεσμα την καλύτερη κατανόηση του κλάδου. 25. Ποιος από τους παρακάτω είναι ο καλύτερος ορισμός των «γαλάζιων ωκεανών», σύμφωνα με τους Kim και Mauborgne; α. Νέα τμήματα της αγοράς, στα οποία ο ανταγωνισμός είναι έντονος. β. Νέα τμήματα της αγοράς, στα οποία δημιουργούνται πολλές τεχνολογικές καινοτομίες. γ. Νέα τμήματα της αγοράς, τα οποία δημιουργούνται από γνωστούς επιχειρηματίες. δ. Νέα τμήματα της αγοράς, στα οποία ο ανταγωνισμός είναι ελαχιστοποιημένος. Απάντηση: δ. Νέα τμήματα της αγοράς, στα οποία ο ανταγωνισμός είναι ελαχιστοποιημένος. 26. Πόσο συχνά θα πρέπει ένας οργανισμός να πραγματοποιεί ανάλυση μάκρο-περιβάλλοντος και κλαδική ανάλυση; α. Σε ετήσια βάση, ώστε να συμπίπτει με την ανακοίνωση του ετήσιου προϋπολογισμού. β. Σε συνεχή βάση. γ. Κάθε ένα με δύο χρόνια. δ. Κάθε πέντε χρόνια, στην ολοκλήρωση του ορίζονται προγραμματισμού. Απάντηση: β. Σε συνεχή βάση. 27. Ποια από τις παρακάτω αποτελεί μια σωστή περιγραφή της ανάλυσης SWOT; α. Η ανάλυση SWOT αποτελεί υποκατάστατο της ανάλυσης του μάκρο-περιβάλλοντος. β. Η ανάλυση SWOT αποτελεί υποκατάστατο της κλαδικής ανάλυσης. β. Η ανάλυση SWOT αποτελεί υποκατάστατο της ανάλυσης των στρατηγικών ομάδων. δ. Η ανάλυση SWOT συνοψίζει τα βασικά σημεία του εξωτερικού περιβάλλοντος και των στρατηγικών ικανοτήτων ενός οργανισμού. ε. Η ανάλυση SWOT συνοψίζει τις ευκαιρίες και τις απειλές που αντιμετωπίζει ένας οργανισμός στο εξωτερικό του περιβάλλον. Απάντηση: δ. Η ανάλυση SWOT συνοψίζει τα βασικά σημεία του εξωτερικού περιβάλλοντος και των στρατηγικών ικανοτήτων ενός οργανισμού.

8 28. Ποιος παράγοντας συμπεριλαμβάνεται στην ανάλυση του μάκρο-περιβάλλοντος; α. Εσωτερικά δεδομένα πωλήσεων. β. Δομή του κλάδου. γ. Τάσεις της αγοράς. δ. Ανταγωνιστικές πιέσεις. ε. Κοινωνικές αλλαγές. Απάντηση: ε. Κοινωνικές αλλαγές. 29. Τι είναι οι «κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας»; α. Αποτελούν τις βασικές δυνατότητες ενός οργανισμού και προέρχονται από την αποτελεσματική εκμετάλλευση των πόρων του. β. Αποτελούν δεξιότητες που επιτρέπουν σε ένα οργανισμό να ξεπερνά τους υπόλοιπους. γ. Αντιπροσωπεύουν τα μυστικά της επιτυχίας ενός οργανισμού, τα οποία και προσπαθεί να αποκρύψει από τους ανταγωνιστές του. δ. Πρόκειται για εκείνα τα χαρακτηριστικά ενός προϊόντος που εκτιμώνται ιδιαίτερα από τους πελάτες και στα οποία ο οργανισμός θα πρέπει να ξεπεράσει τους ανταγωνιστές του. Απάντηση: δ. Πρόκειται για εκείνα τα χαρακτηριστικά ενός προϊόντος που εκτιμώνται ιδιαίτερα από τους πελάτες και στα οποία ο οργανισμός θα πρέπει να ξεπεράσει τους ανταγωνιστές του. 30. Ποιο είναι το αποτέλεσμα της ανάλυσης του εξωτερικού περιβάλλοντος; α. Κατανόηση ευκαιριών και απειλών. β. Κατανόηση βασικών δεξιοτήτων. γ. Κατανόηση δυνατοτήτων και αδυναμιών. δ. Κατανόηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Απάντηση: α. Κατανόηση ευκαιριών και απειλών. 31. Το μάκρο-περιβάλλον (έμμεσο περιβάλλον) περιλαμβάνει τις επιδράσεις που προέρχονται από τους ανταγωνιστές ενός οργανισμού. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος. 32. Ποιο από τα παρακάτω πλαίσια χρησιμοποιείται στην κλαδική ανάλυση; α. Ανάλυση αλυσίδας αξίας. β. Δημογραφικές τάσεις. γ. Ανάλυση αγοράς και τμηματοποίηση. δ. Μοντέλο πέντε δυνάμεων του Porter. ε. Ανάλυση προφίλ ανταγωνιστών. Απάντηση: δ. Μοντέλο πέντε δυνάμεων του Porter.

9 33. Ποιος όρος χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη διαφόρων εναλλακτικών προοπτικών που σχετίζονται με τη μελλοντική διαμόρφωση του εξωτερικού περιβάλλοντος; α. Σενάρια. β. Στρατηγικές επιλογές. γ. Παράγοντες PESTEL. δ. Οδηγοί αξίας. ε. Προσομοίωση. Απάντηση: α. Σενάρια. 34. Ποιο πλαίσιο θα χρησιμοποιούσατε εάν θέλατε να εκτιμήσετε την ελκυστικότητα ενός κλάδου; α. Το διαμάντι του Porter. β. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter. γ. Το μοντέλο (ανάλυση) PESTEL δ. Την ανάλυση SWOT. ε. Την ανάλυση υψηλής ρευστότητας. Απάντηση: β. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter. 35. Τι περιλαμβάνεται στα δύο «E» του μοντέλου PESTEL; (πολλαπλής επιλογής) α. Effectiveness. β. Experience. γ. Economic. δ. Efficiency. ε. Eco-environmental. Απάντηση: γ. Economic, ε. Eco-environmental. 36. Τι από τα παρακάτω συμπεριλαμβάνεται στο μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter; (πολλαπλής επιλογής) α. Οι δυνατότητες των προμηθευτών. β. Οι δεξιότητες του οργανισμού. γ. Η διαπραγματευτική δύναμη των προμηθευτών. δ. Η απειλή υποκατάστασης. ε. Οι ευκαιρίες των πελατών. Απάντηση: γ. Η διαπραγματευτική δύναμη των προμηθευτών, δ. Η απειλή υποκατάστασης. 37. Τα εμπόδια εισόδου αποτελούν παράγοντες που θα πρέπει να ξεπεραστούν από τους υπάρχοντες ανταγωνιστές εάν επιθυμούν να συνεχίσουν την επιτυχή τους δραστηριοποίηση. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος.

10 38. Ποιά από τις παρακάτω δυνάμεις του μοντέλου του Porter είναι πιο σημαντική κατά το στάδιο της παρακμής ενός κλάδου; α. Απειλή εισόδου. β. Δύναμη προμηθευτών. γ. Δύναμη αγοραστών. δ. Ένταση ανταγωνισμού. Απάντηση: δ. Ένταση ανταγωνισμού. 39. Ποιοι από τους παρακάτω παράγοντες προσδιορίζουν τη δημιουργία στρατηγικών ομάδων από τις επιχειρήσεις ενός κλάδου; (πολλαπλής επιλογής) α. Διαθέτουν κοινή ιδιοκτησία. β. Ανταγωνίζονται σε κοινή βάση. γ. Διαθέτουν παρόμοια χαρακτηριστικά. δ. Ακολουθούν παρόμοιες στρατηγικές. Απάντηση: β. Ανταγωνίζονται σε κοινή βάση, γ. Διαθέτουν παρόμοια χαρακτηριστικά, δ. Ακολουθούν παρόμοιες στρατηγικές. 40. Ποιές από τις παρακάτω προτάσεις αποτελούν σημαντικά χαρακτηριστικά της τμηματοποίησης μιας αγοράς; (πολλαπλής επιλογής / δύο σωστές απαντήσεις) α. Κάθε τμήμα αγοράς θα πρέπει να προσεγγίζεται με σχετικά παρόμοιο τρόπο, προκειμένου να διατηρείται η κοινή εικόνα των προϊόντων ενός οργανισμού. β. Κανείς οργανισμός δεν θα πρέπει να δραστηριοποιείται σε περισσότερα από τρία τμήματα αγοράς. γ. Είναι πιθανό να υφίστανται πολλά διαφορετικά τμήματα αγοράς, μιας και οι ανάγκες των πελατών ενδέχεται να διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους. δ. Θα πρέπει να εξετάζεται σοβαρά το σχετικό μερίδιο αγοράς στο εσωτερικό κάθε τμήματος αγοράς. Απάντηση: γ. Είναι πιθανό να υφίστανται πολλά διαφορετικά τμήματα αγοράς, μιας και οι ανάγκες των πελατών ενδέχεται να διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους, δ. Θα πρέπει να εξετάζεται σοβαρά το σχετικό μερίδιο αγοράς στο εσωτερικό κάθε τμήματος αγοράς. 41. Ποιες δύο από τις παρακάτω επιλογές συμπληρώνουν σωστά την εξής πρόταση: «Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας είναι εκείνα τα χαρακτηριστικά ενός προϊόντος (πολλαπλής επιλογής / δύο σωστές απαντήσεις) α. στα οποία ένας οργανισμός θα πρέπει να αποδίδει εξαιρετικά, προκειμένου να ξεπερνάει τον ανταγωνισμό». β. που οδηγούν στη μείωση του κόστους». γ. που επιτρέπουν στους προμηθευτές να μεγιστοποιούν τα κέρδη τους». δ. που θεωρούνται εξαιρετικά σημαντικά από τους πελάτες». Απάντηση: α. στα οποία ένας οργανισμός θα πρέπει να αποδίδει εξαιρετικά, προκειμένου να ξεπερνάει τον ανταγωνισμό», δ. που θεωρούνται εξαιρετικά σημαντικά από τους πελάτες».

11 42. Ποιος από τους παρακάτω παράγοντες δεν περιλαμβάνεται στο μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter; α. Η διαπραγματευτική δύναμη των πελατών. β. Η διαπραγματευτική δύναμη των προμηθευτών. γ. Η απειλή εισόδου νέων ανταγωνιστών. δ. Η απειλή από υποκατάστατα προϊόντα. ε. Η απειλή από τις αλλαγές του νομικού περιβάλλοντος. Απάντηση: ε. Η απειλή από τις αλλαγές του νομικού περιβάλλοντος. 43. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις σχετίζονται με την ανάπτυξη σεναρίων; (πολλαπλής επιλογής) α. Τα σενάρια βασίζονται κυρίως σε οικονομικούς δείκτες που κατευθύνουν τις αλλαγές. β. Τα σενάρια βασίζονται σε κρίσιμους παράγοντες αλλαγής, οι οποίοι χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθμό αβεβαιότητας. γ. Τα σενάρια χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη του μελλοντικού οράματος. δ. Τα σενάρια παρέχουν μια λεπτομερή πρόβλεψη της μελλοντικής πορείας του εξωτερικού περιβάλλοντος. Απάντηση: β. Τα σενάρια βασίζονται σε κρίσιμους παράγοντες αλλαγής, οι οποίοι χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθμό αβεβαιότητας, δ. Τα σενάρια παρέχουν μια λεπτομερή πρόβλεψη της μελλοντικής πορείας του εξωτερικού περιβάλλοντος. 44. Ποιοι από τους παρακάτω παράγοντες θα ήταν περισσότερο πιθανό να δημιουργήσουν εμπόδια εισόδου σε ένα κλάδο; (πολλαπλής επιλογής / τρεις σωστές απαντήσεις) α. Υπάρχει εύκολη πρόσβαση σε προμηθευτές και κανάλια διανομής. β. Οι υπάρχουσες επιχειρήσεις του κλάδου διαθέτουν πολλές πατέντες, καλά προστατευμένες. γ. Οι υπάρχουσες επιχειρήσεις του κλάδου εκμεταλλεύονται σημαντικές οικονομίες κλίμακας. δ. Οι υπάρχουσες επιχειρήσεις του κλάδου ενδέχεται να ξεκινήσουν έντονο πόλεμο τιμών σε περίπτωση εισόδου νέων επιχειρήσεων. Απάντηση: β. Οι υπάρχουσες επιχειρήσεις του κλάδου διαθέτουν πολλές πατέντες, καλά προστατευμένες, γ. Οι υπάρχουσες επιχειρήσεις του κλάδου εκμεταλλεύονται σημαντικές οικονομίες κλίμακας, δ. Οι υπάρχουσες επιχειρήσεις του κλάδου ενδέχεται να ξεκινήσουν έντονο πόλεμο τιμών σε περίπτωση εισόδου νέων επιχειρήσεων. 45. Ποιοι από τους παρακάτω παράγοντες αποτελούν χρήσιμη βάση τμηματοποίησης μιας αγοράς; (πολλαπλής επιλογής) α. Η τιμή και η ποιότητα διαφορετικών προϊόντων. β. Ο τρόπος με τον οποίο οι καταναλωτές αγοράζουν και χρησιμοποιούν προϊόντα. γ. Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των καταναλωτών. δ. Οι ανάγκες και οι προτιμήσεις των καταναλωτών.

12 Απάντηση: β. Ο τρόπος με τον οποίο οι καταναλωτές αγοράζουν και χρησιμοποιούν προϊόντα, γ. Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των καταναλωτών, δ. Οι ανάγκες και οι προτιμήσεις των καταναλωτών.

13 46. Η ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την: α. αναγνώριση των βασικών ανταγωνιστικών δυνάμεων, αναγνώριση της ανταγωνιστικής θέσης του οργανισμού, αναγνώριση ευκαιριών, απειλών, δυνατοτήτων και αδυναμιών. β. αξιολόγηση των ιστορικών τάσεων, εξέταση των κινδύνων του εξωτερικού περιβάλλοντός, αναγνώριση των στρατηγικών ικανοτήτων, αναγνώριση της ανταγωνιστικής θέσης του οργανισμού. γ. εξέταση των επιδράσεων του μάκρο-περιβάλλοντος, αναγνώριση των βασικών ανταγωνιστικών δυνάμεων, αναγνώριση της ανταγωνιστικής θέσης του οργανισμού, αναγνώριση ευκαιριών και απειλών. δ. εξέταση των επιδράσεων του μάκρο-περιβάλλοντος και των στρατηγικών ικανοτήτων, αναγνώριση των βασικών ανταγωνιστικών δυνάμεων, αναγνώριση της ανταγωνιστικής θέσης του οργανισμού, αναγνώριση ευκαιριών και απειλών. Απάντηση: γ. εξέταση των επιδράσεων του μάκρο-περιβάλλοντος, αναγνώριση των βασικών ανταγωνιστικών δυνάμεων, αναγνώριση της ανταγωνιστικής θέσης του οργανισμού, αναγνώριση ευκαιριών και απειλών. 47. Σε σχέση με το μοντέλο PESTEL, ποια από τις παρακάτω δηλώσεις είναι σωστή; α. Βοηθά στην καταγραφή των οργανωσιακών δυνατοτήτων και αδυναμιών. β. Επιτρέπει την αναλυτική επισκόπηση της δομής ενός κλάδου. γ. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κατανόηση των επιδράσεων του μάκρο-περιβάλλοντος. δ. Εξετάζει την ιστορική εξέλιξη παραγόντων που σχετίζονται με την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία, το περιβάλλον και το νομικό πλαίσιο. Απάντηση: γ. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κατανόηση των επιδράσεων του μάκροπεριβάλλοντος. 48. Ποια προσέγγιση είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για την ανάλυση ενός κλάδου; α. Τμηματοποίηση αγοράς. β. Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας. γ. Ανάλυση PESTEL. δ. Μοντέλο των πέντε δυνάμεων. ε. Διαμάντι του Porter. Απάντηση: δ. Μοντέλο των πέντε δυνάμεων. 49. Ποια από τις παρακάτω δηλώσεις για το μοντέλο των πέντε δυνάμεων είναι σωστή; α. Το μοντέλο έχει αναπτυχθεί για το περιβάλλον του δημόσιου τομέα. β. Το μοντέλο αναγνωρίζει τις βασικές ομάδες ενδιαφερομένων ενός οργανισμού. γ. Το μοντέλο οδηγεί στην αναγνώριση της ελκυστικότητας μιας αγοράς ή ενός κλάδου. δ. Το μοντέλο οδηγεί στην αναγνώριση των δυνατοτήτων και αδυναμιών ενός οργανισμού. Απάντηση: γ. Το μοντέλο οδηγεί στην αναγνώριση της ελκυστικότητας μιας αγοράς ή ενός κλάδου.

14 50. Στο μοντέλο των πέντε δυνάμεων, ο όρος «απειλή εισόδου» εκφράζει: α. τη δυνατότητα ενός ανταγωνιστή να επεκταθεί σε μια διαφορετική αγορά. β. τη δυνατότητα ενός νέου ανταγωνιστή να αποχωρήσει από μια αγορά. γ. τη δυνατότητα ενός νέου ανταγωνιστή να εισαχθεί και να επιτύχει σε μια αγορά. δ. τη δυνατότητα ενός υπάρχοντα ανταγωνιστή να κατακτήσει ολόκληρη την αγορά. Απάντηση: γ. τη δυνατότητα ενός νέου ανταγωνιστή να εισαχθεί και να επιτύχει σε μια αγορά. 51. Ποιοί από τους παρακάτω παράγοντες ενδέχεται να εμποδίσουν την είσοδο σε μια υπάρχουσα αγορά; (πολλαπλής επιλογής) α. Ανύπαρκτες οικονομίες κλίμακας. β. Υψηλά σταθερά κόστη. γ. Διαφοροποίηση. δ. Αντίποινα. Απάντηση: β. Υψηλά σταθερά κόστη, γ. Διαφοροποίηση, δ. Αντίποινα. 52. Η απειλή υποκατάστασης αυξάνεται όταν: α. το υποκατάστατο προϊόν είναι καινούργιο. β. το υποκατάστατο προϊόν παρέχει παρόμοια ποιότητα σε παρόμοια τιμή. γ. οι πελάτες χαρακτηρίζονται από υψηλή αφοσίωση. δ. το υποκατάστατο προϊόν παρέχει υψηλότερη αντιλαμβανόμενη αξία στους πελάτες. Απάντηση: δ. το υποκατάστατο προϊόν παρέχει υψηλότερη αντιλαμβανόμενη αξία στους πελάτες. 53. Οι στρατηγικές ομάδες είναι: α. στρατηγικές επιχειρηματικές μονάδες (SBUs). β. επιχειρήσεις που ακολουθούν παρόμοιες στρατηγικές. γ. επιχειρήσεις που συνεργάζονται μεταξύ τους. δ. επιχειρήσεις του ίδιου κλάδου, οι οποίες διαθέτουν παρόμοια χαρακτηριστικά και ακολουθούν παρόμοιες στρατηγικές. Απάντηση: δ. επιχειρήσεις του ίδιου κλάδου, οι οποίες διαθέτουν παρόμοια χαρακτηριστικά και ακολουθούν παρόμοιες στρατηγικές. 54. Η τμηματοποίηση της αγοράς στοχεύσει στην: α. αποχώρηση από συγκεκριμένα τμήματα αγοράς. β. αναγνώριση των αναγκών των επιχειρήσεων για χρηματοδότηση. γ. αναγνώριση των κοινών σημείων και των διαφορών που υφίστανται ανάμεσα σε ομάδες πελατών. δ. αναγνώριση των κοινών σημείων και των διαφορών που υφίστανται ανάμεσα σε ομάδες επιχειρήσεων.

15 Απάντηση: γ. αναγνώριση των κοινών σημείων και των διαφορών που υφίστανται ανάμεσα σε ομάδες πελατών.

16 55. Ποιο είναι το βασικό αποτέλεσμα της ανάλυσης PESTEL; α. Αναγνώριση των κρίσιμων παραγόντων αλλαγής. β. Αναγνώριση των κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας. γ. Αναγνώριση των πέντε δυνάμεων του Porter. δ. Ανάπτυξη εναλλακτικών σεναρίων. Απάντηση: α. Αναγνώριση των κρίσιμων παραγόντων αλλαγής. 56. Η ανάλυση PESTEL περιλαμβάνει τεράστιο όγκο πληροφοριών. Επομένως, είναι εξαιρετικά σημαντικό να επικεντρώνεσαι: α. στους κρίσιμους παράγοντες αλλαγής. β. στα διακριτά τμήματα αγοράς. γ. στους διακριτούς παράγοντες. δ. στην ανάλυση των πέντε δυνάμεων του Porter. Απάντηση: α. στους κρίσιμους παράγοντες αλλαγής. 57. Που οδηγεί η ανάπτυξη σεναρίων; (πολλαπλής επιλογής / τρεις σωστές απαντήσεις) α. Στην αύξηση της κατανόηση των δυνάμεων που υφίστανται στο εξωτερικό περιβάλλον. β. Στην ανάπτυξη εναλλακτικών εκδοχών (σεναρίων) αναφορικά με τη διαμόρφωση του εξωτερικού περιβάλλοντος στο μέλλον. γ. Στην ακριβή πρόβλεψη του σεναρίου που τελικά θα συμβεί στο μέλλον. δ. Στην ανάπτυξη εναλλακτικών σχεδίων για κάθε διαφορετικό σενάριο. Απάντηση: α. Στην αύξηση της κατανόηση των δυνάμεων που υφίστανται στο εξωτερικό περιβάλλον, β. Στην ανάπτυξη εναλλακτικών εκδοχών (σεναρίων) αναφορικά με τη διαμόρφωση του εξωτερικού περιβάλλοντος στο μέλλον, δ. Στην ανάπτυξη εναλλακτικών σχεδίων για κάθε διαφορετικό σενάριο. 58. Οι πέντε δυνάμεις που επηρεάζουν το επίπεδο του ανταγωνισμού σε ένα κλάδο είναι: α. απειλή εισόδου, απειλή υποκατάστασης, δύναμη αγοραστών, δύναμη προμηθευτών, δύναμη σωματείων. β. απειλή εισόδου, απειλή υποκατάστασης, δύναμη αγοραστών, δύναμη προμηθευτών, απειλή ύφεσης στον κλάδο. γ. απειλή εισόδου, απειλή υποκατάστασης, δύναμη αγοραστών, δύναμη προμηθευτών, ένταση ανταγωνισμού ανάμεσα στις υφιστάμενες επιχειρήσεις. δ. απειλή εισόδου, απειλή υποκατάστασης, δύναμη αγοραστών, δύναμη προμηθευτών, κυβερνητική επιρροή. Απάντηση: γ. απειλή εισόδου, απειλή υποκατάστασης, δύναμη αγοραστών, δύναμη προμηθευτών, ένταση ανταγωνισμού ανάμεσα στις υφιστάμενες επιχειρήσεις.

17 59. Σε ποιες από τις παρακάτω περιπτώσεις αυξάνεται η δύναμη του αγοραστή; (πολλαπλής επιλογής / τρεις σωστές απαντήσεις) α. Όταν οι αγοραστές μπορούν να ολοκληρωθούν οριζόντια. β. Όταν οι αγοραστές μπορούν να ολοκληρωθούν προς τα πίσω. γ. Όταν οι αγοραστές έχουν χαμηλό κόστος αντικατάστασης. δ. Όταν οι αγοραστές είναι συγκεντρωμένοι (λίγοι). Απάντηση: β. Όταν οι αγοραστές μπορούν να ολοκληρωθούν προς τα πίσω, γ. Όταν οι αγοραστές έχουν χαμηλό κόστος αντικατάστασης, δ. Όταν οι αγοραστές είναι συγκεντρωμένοι (λίγοι).

9. Κάθε στρατηγική επιχειρηματική μονάδα αποφασίζει για την εταιρική στρατηγική που θα εφαρμόσει. α. Λάθος. β. Σωστό.

9. Κάθε στρατηγική επιχειρηματική μονάδα αποφασίζει για την εταιρική στρατηγική που θα εφαρμόσει. α. Λάθος. β. Σωστό. 1. Με ποιους τρόπους επωφελούνται οι καταναλωτές από τις οικονομίες κλίμακας; (πολλαπλής επιλογής / δύο σωστές απαντήσεις) α. Αυξάνονται τα κέρδη των επιχειρήσεων. β. Οι τιμές, αρκετές φορές, μειώνονται.

Διαβάστε περισσότερα

G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér. Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων. 2 η έκδοση. Chapter 1

G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér. Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων. 2 η έκδοση. Chapter 1 G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων 2 η έκδοση Chapter 1 Κεφάλαιο 2 Εξωτερικό περιβάλλον Chapter 2 Μαθησιακά αποτελέσματα (1) Έπειτα από

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 2. Στρατηγικός Προγραµµατισµός και Επιχειρησιακά Σχέδια

ΜΑΘΗΜΑ 2. Στρατηγικός Προγραµµατισµός και Επιχειρησιακά Σχέδια ΜΑΘΗΜΑ 2 Στρατηγικός Προγραµµατισµός και Επιχειρησιακά Σχέδια Ι ΑΣΚΩΝ: Αλεξία Τζωρτζάκη Καθηγήτρια Εφαρµογών ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ, Τµ. Χρηµατοοικονοµικό & Ασφαλιστικό Οι φάσεις του στρατηγικού προγραµµατισµού. ΠΡΩΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ «ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ»

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ «ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ» ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ «ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ» 1. Οι επιχειρήσεις είναι συστήματα, κάτι που σημαίνει ότι επηρεάζουν και επηρεάζονται από το εξωτερικό τους περιβάλλον. α) επιχειρηματικά. β) εξωτερικά. γ) ανοιχτά. δ) κλειστά.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Τι στρατηγικές χρησιμοποιούν οι μάνατζερ; Εταιρική στρατηγική Μια οργανωσιακή στρατηγική που αποδίδει επακριβώς το είδος των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που αναπτύσσει ή θέλει

Διαβάστε περισσότερα

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών»

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών» ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ A ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Τι είναι η στρατηγική; «καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο προσδιορισμός των μέσων για την επίτευξη τους»

Διαβάστε περισσότερα

Ελκυστικότητα Βιομηχανίας. Κεφάλαιο 6

Ελκυστικότητα Βιομηχανίας. Κεφάλαιο 6 Ελκυστικότητα Βιομηχανίας Κεφάλαιο 6 Εξέλιξη βιομηχανίας Μεταβολές στην ανάπτυξη πωλήσεων Διεύρυνση αριθμού καταναλωτών Συσσώρευση εμπειρίας από επιχειρήσεις Καινοτομία Μεταβολές στις οικονομίες κλίμακας

Διαβάστε περισσότερα

«Επιχειρηματικό Σχέδιο: Τεχνικές Ανάλυσης & Έρευνας της Αγοράς» Μέρος Γ

«Επιχειρηματικό Σχέδιο: Τεχνικές Ανάλυσης & Έρευνας της Αγοράς» Μέρος Γ «Επιχειρηματικό Σχέδιο: Τεχνικές Ανάλυσης & Έρευνας της Αγοράς» Μέρος Γ Γιάννης Καλογήρου, Καθηγητής Τεχνολογικής Οικονομικής και Βιομηχανικής Στρατηγικής στο ΕΜΠ, Επιστημονικός υπεύθυνος Μονάδας Καινοτομίας

Διαβάστε περισσότερα

MARKETING. Δρ. Γ.Μαλινδρέτος

MARKETING. Δρ. Γ.Μαλινδρέτος Το μικροπεριβάλλον της επιχείρησης Ενώ το μακροπεριβάλλον απαρτίζεται από ευρύτερες δυνάμεις περιφερειακά της εταιρείας (πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικές και τεχνολογικές), το μικροπεριβάλλον αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 9 Ο εξάμηνο Χημικών Μηχανικών «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ» ΜΕΡΟΣ Γ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 9 Ο εξάμηνο Χημικών Μηχανικών «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ» ΜΕΡΟΣ Γ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 9 Ο εξάμηνο Χημικών Μηχανικών Γιάννης Καλογήρου, Καθηγητής ΕΜΠ, επιστημονικός υπεύθυνος ΜοΚΕ ΕΜΠ, Y.Caloghirou@ntua.gr «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Μάρκετινγκ

Στρατηγικό Μάρκετινγκ Στρατηγικό Μάρκετινγκ Ενότητα 7: Πρόγραμμα Μάρκετινγκ Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.) Σκοποί 7 ης

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων

Αρχές Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων Αρχές Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων Ενότητα 4: Σχεδιασμός Μάρκετινγκ και Στρατηγικές Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών

Διαβάστε περισσότερα

G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér. Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων. 2 η έκδοση. Chapter 1

G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér. Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων. 2 η έκδοση. Chapter 1 G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων 2 η έκδοση Chapter 1 Κεφάλαιο 6 Εταιρική στρατηγική και διαφοροποίηση δραστηριοτήτων Chapter 2 Μαθησιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αναδημοσίευση από τις παρουσιάσεις Α) Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ T SWOT ANALYSIS - Μάθημα: Πολεοδομική και Οικιστική Ανάπτυξη και Πολιτική Β) Βαγής Σαμαθρακής

Διαβάστε περισσότερα

Ο πατέρας της σύχρονης στρατηγικής των επιχειρήσεων. Michael Porter Harvard University Professor

Ο πατέρας της σύχρονης στρατηγικής των επιχειρήσεων. Michael Porter Harvard University Professor Ο πατέρας της σύχρονης στρατηγικής των επιχειρήσεων Michael Porter Harvard University Professor Μικροπεριβάλλον Ανάλυση εξωτερικού μίκρο-περιβάλλοντος επιχείρησης Δομική ανάλυση αγοράς - κλάδου Οι 5 Δυνάμεις

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική των επιχειρήσεων. Δρ Αντώνης Λιβιεράτος

Στρατηγική των επιχειρήσεων. Δρ Αντώνης Λιβιεράτος Στρατηγική των επιχειρήσεων Δρ Αντώνης Λιβιεράτος 2 Τα μέρη της στρατηγική Ανάλυση εξωτερικού περιβάλλοντος S.W.O.T. 1.Διαμόρφωση Στρατηγικής. Σχεδιασμός και λήψη αποφάσεων που θέτουν τους στόχους της

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Εισαγωγή. I. Εξώφυλλο. II. Εισαγωγική Σελίδα. III. Περιεχόμενα. IV. Executive Summary

Γενική Εισαγωγή. I. Εξώφυλλο. II. Εισαγωγική Σελίδα. III. Περιεχόμενα. IV. Executive Summary Business Plan Γενική Εισαγωγή I. Εξώφυλλο II. Εισαγωγική Σελίδα III. Περιεχόμενα IV. Executive Summary 1 Εσωτερική Ανάλυση 1.1 Περιγραφή της επιχείρησης 1.2 Προϊόντα / Υπηρεσίες 1.3 Τοποθεσία 1.4 Ανθρώπινο

Διαβάστε περισσότερα

10/12/2009. Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ. Σχέδιο Μάρκετινγκ. Σχέδιο Μάρκετινγκ

10/12/2009. Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ. Σχέδιο Μάρκετινγκ. Σχέδιο Μάρκετινγκ Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ Το Σχέδιο Μάρκετινγκ Σχέδιο Μάρκετινγκ Γραπτό κείμενο Πώς φτάσαμε ως εδώ; Που βρισκόμαστε τώρα; Πού θέλουμε να πάμε στο μέλλον; Πώς θα πάμε εκεί ; Σχέδιο Μάρκετινγκ Μηχανισμός

Διαβάστε περισσότερα

G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér. Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων. 2 η έκδοση. Chapter 1

G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér. Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων. 2 η έκδοση. Chapter 1 G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων 2 η έκδοση Chapter 1 Κεφάλαιο 3 Στρατηγικές ικανότητες Chapter 2 Μαθησιακά αποτελέσματα (1) Έπειτα

Διαβάστε περισσότερα

Το Εξωτερικό Περιβάλλον της Eπιχείρησης. Εισηγητής : Γιάννης Χατζηκιάν

Το Εξωτερικό Περιβάλλον της Eπιχείρησης. Εισηγητής : Γιάννης Χατζηκιάν 3 Το Εξωτερικό Περιβάλλον της Eπιχείρησης Εισηγητής : Γιάννης Χατζηκιάν 3-1 Στην προηγούμενη εισήγηση παρουσιάσαμε την εξέλιξη της Θεωρίας της Διοίκησης 3-2 Στόχος της σημερινής εισήγησης : Θα αναπτύξω

Διαβάστε περισσότερα

G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér. Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων. 2 η έκδοση. Chapter 1

G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér. Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων. 2 η έκδοση. Chapter 1 G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων 2 η έκδοση Chapter 1 Κεφάλαιο 5 Στρατηγική επιχειρηματικής μονάδας Chapter 2 Μαθησιακά αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Μάρκετινγκ

Στρατηγικό Μάρκετινγκ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 6: Ανάλυση ανταγωνισμού Χριστίνα Μπουτσούκη Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικά Εργαλεία Marketing. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Στρατηγικά Εργαλεία Marketing. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Στρατηγικά Εργαλεία Marketing Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών 1 @ Ιούνιος 2003 Περιεχόμενα ιατύπωση Οράματος Ανάλυση Αλυσίδας Αξίας

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Αρχές Μάρκετινγκ Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση της Τεχνολογίας στις Πολυεθνικές Επιχειρήσεις. Δρ. Δημήτρης Μανωλόπουλος Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διοίκηση της Τεχνολογίας στις Πολυεθνικές Επιχειρήσεις. Δρ. Δημήτρης Μανωλόπουλος Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Διοίκηση της Τεχνολογίας στις Πολυεθνικές Επιχειρήσεις Δρ. Δημήτρης Μανωλόπουλος Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Σκοπός της διάλεξης Σ-1: Να αναφερθεί στους παράγοντες που

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων & Διοίκησης. Ανάλυση Ανταγωνισμού. Παίγνια Αποφάσεων 9 ο Εξάμηνο

Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων & Διοίκησης. Ανάλυση Ανταγωνισμού. Παίγνια Αποφάσεων 9 ο Εξάμηνο Ανάλυση Ανταγωνισμού Παίγνια Αποφάσεων 9 ο Εξάμηνο Επιχειρηματικός Ανταγωνισμός Ο αγώνας στον οποίο, κάθε επιχείρηση προσπαθεί να αποκομίσει αυτό που την ίδια στιγμή αποκομίζουν οι άλλες επιχειρήσεις προσφέροντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Ενότητα 2: Μάρκετινγκ Στόχοι Αποφάσεις Ιδεολογία Ανάλυση Στρατηγικής Βλαχοπούλου Μάρω Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ «ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ»

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ «ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ» ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ «ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ» 1. Ποια από τις παρακάτω αποτελεί την πλέον σημαντική πρόκληση που χαρακτηρίζει το σημερινό παγκόσμιο επιχειρηματικό περιβάλλον; α) Ομοιομορφία προϊόντων και υπηρεσιών. β)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 30/06/2015 Αγαπητή κυρία / Αγαπητέ κύριε, Το παρόν ερωτηματολόγιο συντάχθηκε στο πλαίσιο εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής με αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Objectives. Corporate and division strategic planing Business unit planning The marketing process Product level planning The marketing plan

Objectives. Corporate and division strategic planing Business unit planning The marketing process Product level planning The marketing plan Objectives Corporate and division strategic planing Business unit planning The marketing process Product level planning The marketing plan ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιο από τα παρακάτω είναι προϋπόθεση του επιτυχημένου μάρκετινγκ;

1. Ποιο από τα παρακάτω είναι προϋπόθεση του επιτυχημένου μάρκετινγκ; 1. Ποιο από τα παρακάτω είναι προϋπόθεση του επιτυχημένου μάρκετινγκ; A. Εξαιρετικός σχεδιασμός προϊόντος B. Σε βάθος γνώση των πελατών Γ. Σε βάθος γνώση της νομοθεσίας Δ. Εξαιρετικοί πωλητές 2. Πώς ονομάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΕΑΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΕΑΣ 2014/2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗ«ΙΔΕΑΣ» ΜΕ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ / Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Ενότητα 7η: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός και στρατηγική διοίκηση. 4 ο Κεφάλαιο

Προγραμματισμός και στρατηγική διοίκηση. 4 ο Κεφάλαιο Προγραμματισμός και στρατηγική διοίκηση 4 ο Κεφάλαιο Μαθησιακοί στόχοι (1) Μετά τη μελέτη του κεφαλαίου, θα είστε σε θέση να: 1. Συνοψίσετε τα βασικά βήματα σε οποιαδήποτε διαδικασία προγραμματισμού. 2.

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομία - Επιχειρήσεις Μάρκετινγκ 1

Οικονομία - Επιχειρήσεις Μάρκετινγκ 1 Οικονομία - Επιχειρήσεις Μάρκετινγκ 1 Επιμέλεια: Γεώργιος Λελεδάκης (Λέκτορας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών) Συγγραφή: Ευθύμιος Ζιγκιρίδης ΠΡΟΛΟΓΟΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ Άρης Κουμπαρέλης Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποια από τις παρακάτω προστάσεις είναι σωστή;

1. Ποια από τις παρακάτω προστάσεις είναι σωστή; 1. Ποια από τις παρακάτω προστάσεις είναι σωστή; A. Μια εταιρεία προσανατολισμένη στο μάρκετινγκ προσπαθεί να εκμεταλλευτεί ευκαιρίες σε ξένες αγορές B. Μια εταιρεία προσανατολισμένη στο μάρκετινγκ εξετάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Στρατηγική Γλωσσάριο της Στρατηγικής Στρατηγικό Μάνατζμεντ Κύκλος Ζωής μιας Βιομηχανίας Εξωτερικό περιβάλλον Ασκούμενες δυνάμεις σε έναν κλάδο Ενδιαφερόμενοι Στρατηγική Δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Astrofos 14/1/2011. Case Study Astrofos. Αντώνης Λιβιεράτος

Astrofos 14/1/2011. Case Study Astrofos. Αντώνης Λιβιεράτος Case Study Astrofos Αντώνης Λιβιεράτος Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική Παν/μιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Χειμερινό Εξάμηνο 2010-2011 Astrofos Η Astrofos ΕΠΕ δραστηριοποιείται στη μελέτη,

Διαβάστε περισσότερα

Albert Humphrey. καθηγητής την δεκαετία του 60 και 70 στο Stanford University.

Albert Humphrey. καθηγητής την δεκαετία του 60 και 70 στο Stanford University. Ε.Δημητριάδου ΕΕΔΙΠ Albert Humphrey καθηγητής την δεκαετία του 60 και 70 στο Stanford University. .Ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την εκμετάλλευση των ευκαιριών που υπάρχουν στο περιβάλλον που δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ενότητα 3: Ανάλυση Εξωτερικού Περιβάλλοντος ΙΙ Αντωνιάδης Ιωάννης Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Marketing (βασικές έννοιες) ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Α. Κουμπαρέλης Καθηγητής Εφαρμογών

Εισαγωγή στο Marketing (βασικές έννοιες) ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Α. Κουμπαρέλης Καθηγητής Εφαρμογών Εισαγωγή στο Marketing (βασικές έννοιες) ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Α. Κουμπαρέλης Καθηγητής Εφαρμογών 1 Ορίζοντας το Μάρκετινγκ Το marketing είναι η επιστήμη των αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκουσα: Ελένη Καρφάκη, ΒΒΑ, ΜΒΑ, PhD

Διδάσκουσα: Ελένη Καρφάκη, ΒΒΑ, ΜΒΑ, PhD Διδάσκουσα: Ελένη Καρφάκη, ΒΒΑ, ΜΒΑ, PhD να κατανοήσουν οι φοιτητές τη διάκριση των εννοιών οργάνωση - επιχείρηση να κατανοήσουν τους λόγους δημιουργίας οργανώσεων να εξοικειωθούν με τη συστημική προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 10/6/2014

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 10/6/2014 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 1. Εισαγωγή στο μάρκετινγκ 2. Συμπεριφορά καταναλωτή / αγοραστή 3. Η αγορά 4. Έρευνα αγοράς 5. Στρατηγική μάρκετινγκ 6. Το μίγμα του μάρκετινγκ 7. Προϊόντα και υπηρεσίες 8. Τιμολογιακή

Διαβάστε περισσότερα

G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér. Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων. 2 η έκδοση. Chapter 1

G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér. Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων. 2 η έκδοση. Chapter 1 G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων 2 η έκδοση Chapter 1 Κεφάλαιο 8 Καινοτομία και επιχειρηματικότητα Chapter 2 Μαθησιακά αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 Στρατηγική Ανάλυση: Το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης

Κεφάλαιο 3 Στρατηγική Ανάλυση: Το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης Κεφάλαιο 3 Στρατηγική Ανάλυση: Το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης Στο κεφάλαιο αυτό: Θα ασχοληθούμε με την ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος των επιχειρήσεων, και πιο συγκεκριμένα θα κάνουμε λόγο:

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος εισήγησης : Στρατηγική των Επιχειρήσεων. Mέθοδοι ανάλυσης. Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν

Τίτλος εισήγησης : Στρατηγική των Επιχειρήσεων. Mέθοδοι ανάλυσης. Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν Τίτλος εισήγησης : Στρατηγική των Επιχειρήσεων. Mέθοδοι ανάλυσης Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν Στόχος της σημερινής εισήγησης : H εξοικείωση και η κατανόηση των αρχών του στρατηγικού σχεδιασμού στο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Κεφάλαιο 1 Οικονομικά των Επιχειρήσεων Ε.Σ. Σαρτζετάκης 1 Εισαγωγή Το διοικητικό στέλεχος είναι ο άνθρωπος που κατευθύνει τις εισροές μιας επιχείρησης για

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2: Πληροφοριακά συστήματα και στρατηγική

Ενότητα 2: Πληροφοριακά συστήματα και στρατηγική Ενότητα 2: Πληροφοριακά συστήματα και στρατηγική Baidu Κινέζοι χρήστες Κινεζική γλώσσα Ανταγωνισμός Εισαγωγή Οι στρατηγικές βασίζονται στα πληροφοριακά συστήματα Τα πληροφοριακά συστήματα μετασχηματίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 1 Στρατηγική Στρατηγική είναι ο καθορισμός των βασικών μακροπρόθεσμων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης, η επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές επίτευξης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος

Στρατηγικές επίτευξης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος Στρατηγικές επίτευξης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος Ηγεσία Κόστους Διαφοροποίηση Εστίαση 7η-8η εβδομάδα Τμ. Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Η έννοια του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος Στόχος της στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

To Μάκρο- και Μίκρο- περιβάλλον του Μάρκετινγκ

To Μάκρο- και Μίκρο- περιβάλλον του Μάρκετινγκ www.arns.gr κλικ στη γνώση inf@arns.c.gr ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 T Μάκρο- και Μίκρο- περιβάλλον του Μάρκετινγκ Μάκρο- περιβάλλον και οι μη ελεγχόμενες μεταβλητές αυτού Το μάκρο-περιβάλλον αποτελεί τον ευρύτερο χώρο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή στη Στρατηγική 1.1. Εισαγωγή 1.2. Τι είναι στρατηγική; 1.2.1. Ορίζοντας την έννοια της στρατηγικής 1.2.2. Επίπεδα στρατηγικής 1.2.3. Δήλωση στρατηγικής 1.3. Μοντέλο διερεύνησης στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ 3 ΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

ΟΙ 3 ΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΟΙ 3 ΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ 2. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΑΛΛΑΓΗΣ Στόχος: να βρει ηεπιχείρηση το συντομότερο μονοπάτι προς το μέλλον & ταυτόχρονα να εξωθήσει τους ανταγωνιστές σε περισσότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. Μάιος Νικόλαος Δέσκας

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. Μάιος Νικόλαος Δέσκας ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Μάιος 2013 Νικόλαος Δέσκας ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 1. Εισαγωγή στο μάρκετινγκ 2. Συμπεριφορά καταναλωτή / αγοραστή 3. Η αγορά 4. Έρευνα αγοράς 5. Στρατηγική μάρκετινγκ 6. Το μίγμα του μάρκετινγκ 7. Προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ. Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ. Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΑΔΥΝΑΜΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN Η παρουσίαση που ακολουθεί περιέχει οδηγίες για την δημιουργία ενός καθιερωμένου business plan (BP). Η κάθε επιχείρηση μπορεί να προσθέσει ή να αφαιρέσει από

Διαβάστε περισσότερα

Δείγμα πριν τις διορθώσεις

Δείγμα πριν τις διορθώσεις Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή στη Στρατηγική 1.1. Εισαγωγή 1.2. Τι είναι στρατηγική; 1.2.1. Ορίζοντας την έννοια της στρατηγικής 1.2.2. Επίπεδα στρατηγικής 1.2.3. Δήλωση στρατηγικής 1.3. Μοντέλο διερεύνησης στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένο Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων

Εφαρμοσμένο Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων Η σύγχρονη αγροτική επιχείρηση για να ανταπεξέλθει στο συνεχώς μεταβαλλόμενο και ανταγωνιστικό παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον πρέπει να διοικείται από στελέχη με δεξιότητες και γνώσεις. Ο αγρότης-επιχειρηματίας

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Διάλεξη 9: Ανάλυση και Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων

Μάρκετινγκ Διάλεξη 9: Ανάλυση και Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων Μάρκετινγκ Διάλεξη 9: Ανάλυση και Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων Δρ. Αλέξανδρος Αποστολάκης Email: aapostolakis@staff.teicrete.gr Τηλ.: 2810379603 E-class μαθήματος: https://eclass.teicrete.gr/courses/pgrad_omm104/

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνές εξαγωγικό Μάρκετινγκ Ενότητα 1η: Εισαγωγή

Διεθνές εξαγωγικό Μάρκετινγκ Ενότητα 1η: Εισαγωγή Διεθνές εξαγωγικό Μάρκετινγκ Ενότητα 1η: Εισαγωγή Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.) 1 Σκοπός Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η Έρευνα Μάρκετινγκ ως εργαλείο ανάπτυξης νέων προϊόντων ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δρ. Ιωάννης Σ. Τουρτούρας Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης Δ.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο. Τα θεμέλια του Προγραμματισμού

Κεφάλαιο. Τα θεμέλια του Προγραμματισμού Κεφάλαιο Τα θεμέλια του Προγραμματισμού Μαθησιακά αποτελέσματα Περιγράψτε τη φύση και τους στόχους του προγραμματισμού Εξηγήστε το έργο των μάνατζερ κατά τη διαδικασία του διοικητικού προγραμματισμού Συγκρίνετε

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και Αξιολόγηση Επιχειρηµατικής Στρατηγικής

Ανάλυση και Αξιολόγηση Επιχειρηµατικής Στρατηγικής Ανάλυση και Αξιολόγηση Επιχειρηµατικής Στρατηγικής Καθηµερινά αντιµετωπίζουµε εξαιρετικές επιχειρηµατικές ευκαιρίες ευφυώς µεταµφιεσµένες σε άλυτα προβλήµατα. J.W. Gardner. Αξιολόγηση Επιχειρηµατικής Στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα Κεφάλαιο 3 Σημαντικό (substantial) Και Διατηρήσιμο (sustainable) ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Αξιολογούνται και εκτιμώνται σωστά Σπάνια και σύνθετα Να μην αντιγράφονται Να μετατρέπονται σε

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 9 η ( ) Αξία Μέσω της Τιμολόγησης

Διάλεξη 9 η ( ) Αξία Μέσω της Τιμολόγησης Διάλεξη 9 η (2018 19) Αξία Μέσω της Τιμολόγησης 1 Τιμολογιακή Πολιτική Στόχοι και Πολιτικές Ευελιξία τιμών Επίπεδα τιμών στον κύκλο ζωής του προϊόντος Βασικές Τιμολογιακές Πολιτικές Μεταφορικά κόστη Ποιός

Διαβάστε περισσότερα

4 η Διδακτική Ενότητα Οι βασικές αρχές και η σημασία του στρατηγικού μάνατζμεντ για την ανταγωνιστικότητα των τουριστικών επιχειρήσεων

4 η Διδακτική Ενότητα Οι βασικές αρχές και η σημασία του στρατηγικού μάνατζμεντ για την ανταγωνιστικότητα των τουριστικών επιχειρήσεων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Πρόγραμμα επικαιροποίησης γνώσεων αποφοίτων ΑΕΙ στην οργάνωση, διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων και στην προώθηση τουριστικών προορισμών 4 η Διδακτική Ενότητα Οι βασικές αρχές και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ v.1.0 Ενότητα 8 η : Βιομηχανική Οργάνωση Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο "Ανοικτά Ακαδημαϊκά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΠΣ Διοίκηση Υπηρεσιών Γιώργος Παπαγιαννάκης, PhD Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Θεματική Ενότητα: Στρατηγική Ανάλυση Εξωτερικού Περιβάλλοντος Οι διαφάνειες ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωσιακός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού

Οργανωσιακός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού Οργανωσιακός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΡΟΥΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΡΓΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΏΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 2016-2017 Detailed Plan:

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεθνική στρατηγική. Διαμόρφωση στρατηγικής

Πολυεθνική στρατηγική. Διαμόρφωση στρατηγικής Πολυεθνική στρατηγική Διαμόρφωση στρατηγικής Στρατηγική προδιάθεση των Πολυεθνικών Εθνοκεντρική τάση: Η τάση των στελεχών ή της πολυεθνικής να στηρίζεται στις αξίες και στα ενδιαφέροντα της μητρικής εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Έρευνα αγοράς θεωρείται κάθε οργανωμένη προσπάθεια συλλογής, επεξεργασίας και ανάλυσης πληροφοριών σχετικών με την αγορά που δραστηριοποιείται μια επιχείρηση. Αυτές οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ

ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ Η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στις επιχειρήσεις την τελευταία δεκαετία και η δυναμική ανάπτυξη που προκάλεσαν στις επιχειρήσεις, εισήγαγαν μια επανάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Ενότητα 3: ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Βλαχοπούλου Μάρω Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Ενότητα 3η: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων

Αρχές Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αρχές Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΔΕΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δρ. Ιωάννης Σ. Τουρτούρας Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης Δ.Π.Θ. Χρηματοδότηση Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ. Φωτεινή Ανδρέα Αναγνωστάτου Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστημίου Πειραιώς. Υποβληθείσα για το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Εταιρεία παραγωγής σάλτσας τομάτας

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Εταιρεία παραγωγής σάλτσας τομάτας ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Εταιρεία παραγωγής σάλτσας τομάτας Ent-teach Κεφάλαιο 3 Ανάλυση Αγοράς Περιγραφή εκπαιδευτικής δραστηριότητας Είστε ο ιδιοκτήτης μιας μικρομεσαίας επιχείρησης στη βιομηχανία

Διαβάστε περισσότερα

Export Marketing Plan

Export Marketing Plan 1 2 Export Marketing Plan απλό & εύκολα κατανοητό έγγραφο της εταιρείας σαφής κατεύθυνση προσπαθειών marketing για επόμενο χρόνο διεισδυτική ματιά στην εταιρεία Περιεχόμενα 3 4 Περιεχόμενα 1. Παρούσα κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Ενότητα 6η: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι 2014/2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΦΑΣΜΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΡΙΣΚΟΥ / ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 6: Εισαγωγή στη Διοίκηση της Καινοτομίας

Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 6: Εισαγωγή στη Διοίκηση της Καινοτομίας Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 6: Καθηγητής: Κώστας Τσεκούρας Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σκοποί ενότητας Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι η παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εδώ εξετάζουμε αγορές, που έχουν: Κάποια χαρακτηριστικά ανταγωνισμού και Κάποια χαρακτηριστικά μονοπωλίου. Αυτή η δομή αγοράς ονομάζεται μονοπωλιακός ανταγωνισμός, όπου

Διαβάστε περισσότερα

G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér. Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων. 2 η έκδοση. Chapter 1

G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér. Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων. 2 η έκδοση. Chapter 1 G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων 2 η έκδοση Chapter 1 Παράρτημα Αξιολόγηση στρατηγικών Chapter 2 Μαθησιακά αποτελέσματα (1) Έπειτα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN Business Plan (Γραπτή Τελική Εταιρική Αναφορά) Το business plan (γραπτή αναφορά) είναι η ολοκληρωμένη και αναλυτική αποτύπωση της επιχειρηματικής σας ιδέας με τρόπο που να

Διαβάστε περισσότερα

G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér. Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων. 2 η έκδοση. Chapter 1

G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér. Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων. 2 η έκδοση. Chapter 1 G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων 2 η έκδοση Chapter 1 Κεφάλαιο 7 Διεθνής στρατηγική Chapter 2 Μαθησιακά αποτελέσματα (1) Έπειτα από

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικός σχεδιασμός Business plano2. Ιωάννα Παπαϊωάννου/ Βασίλης Τσεκερίδης

Επιχειρηματικός σχεδιασμός Business plano2. Ιωάννα Παπαϊωάννου/ Βασίλης Τσεκερίδης Επιχειρηματικός σχεδιασμός Business plano2 Ιωάννα Παπαϊωάννου/ Βασίλης Τσεκερίδης Ενότητα Ι Εισαγωγή Τι είναι ένα επιχειρηματικό σχέδιο (business plan) Το επιχειρηματικό σχέδιο είναι μία γραπτή περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ. Ιο Ανάλυση και Πρόγνωση Μακροπεριβάλλοντος και Μικροπεριβάλλοντος της Επιχείρησης

Κεφ. Ιο Ανάλυση και Πρόγνωση Μακροπεριβάλλοντος και Μικροπεριβάλλοντος της Επιχείρησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος 13 Κεφ. Ιο Ανάλυση και Πρόγνωση Μακροπεριβάλλοντος και Μικροπεριβάλλοντος της Επιχείρησης 1.1. Εισαγωγικές έννοιες ανάλυσης και πρόγνωσης του περιβάλλοντος της επιχείρησης 15 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Ενότητα 7: Ανάλυση Πελατών Χρήστος Βασιλειάδης Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος από τους παρακάτω δεν συνιστά για μια εταιρεία λόγο τμηματοποίησης των αγορών της;

1. Ποιος από τους παρακάτω δεν συνιστά για μια εταιρεία λόγο τμηματοποίησης των αγορών της; 1. Ποιος από τους παρακάτω δεν συνιστά για μια εταιρεία λόγο τμηματοποίησης των αγορών της; A. Προσφέρει στις εταιρείες μια ευκαιρία αύξησης των κερδών τους B. Είναι ευκολότερο για τις εταιρείες να στοχεύσουν

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μάρκετινγκ

Στρατηγική Μάρκετινγκ Στρατηγική Μάρκετινγκ Ενότητα 6: Στρατηγικές Μάρκετινγκ Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.) Σκοποί 6

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Μάρκετινγκ

Στρατηγικό Μάρκετινγκ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 2: Ανάπτυξη στρατηγικών και σχεδίων μάρκετινγκ Χριστίνα Μπουτσούκη Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Αποφάσεις Τιμολόγησης

Αποφάσεις Τιμολόγησης Αποφάσεις Τιμολόγησης Εισαγωγή Δύο τυπολογίες που προσεγγίζουν την έννοια της στρατηγικής Επιχειρηματική στρατηγική Ανταγωνιστική στρατηγική ή στρατηγική για την επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες Περιπτώσεων. Επιχειρησιακή Στρατηγική. Αριστοµένης Μακρής

Μελέτες Περιπτώσεων. Επιχειρησιακή Στρατηγική. Αριστοµένης Μακρής Μελέτες Περιπτώσεων Έχω στην υπηρεσία µου έξη τίµιους ανθρώπους. Τα ονόµατά τους είναι Τι, Γιατί, Πότε, Πώς, Πού και Ποιος. R. Kipling Τι Πότε Πού Γιατί Πώς Ποιος Στόχοι της µεθοδολογίας 1. Υποβοήθηση

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηµατική στρατηγική επιχειρηµατικός σχεδιασµός

Επιχειρηµατική στρατηγική επιχειρηµατικός σχεδιασµός Επιχειρηµατική στρατηγική επιχειρηµατικός σχεδιασµός Ηλεκτρονική επιχειρηµατικότητα Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Διάλεξη 5 η Δρ. Α. Στεφανή Στρατηγικός σχεδιασµός Ο Στρατηγικός Σχεδιασµός

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ 11 Εισαγωγή στη Διοικητική Επιχειρήσεων και Οργανισμών. 1 η Γραπτή Εργασία. Ενδεικτικές Απαντήσεις

Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ 11 Εισαγωγή στη Διοικητική Επιχειρήσεων και Οργανισμών. 1 η Γραπτή Εργασία. Ενδεικτικές Απαντήσεις Πρόγραμμα Σπουδών: Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ 11 Εισαγωγή στη Διοικητική Επιχειρήσεων και Οργανισμών Ακαδημαϊκό Έτος: 2018-19 1 η Γραπτή Εργασία Ενδεικτικές Απαντήσεις Θέμα

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Ε.Δημητριάδου ΕΕΔΙΠ

Εισηγήτρια: Ε.Δημητριάδου ΕΕΔΙΠ Εισηγήτρια: Ε.Δημητριάδου ΕΕΔΙΠ Αποτελεσματικό Δομημένο Περιεκτικό Σύντομο Φιλικό στον χρήστη Ελκυστικό Δεδομένα Πρωτογενή Έρευνα Δευτερογενή Έρευνα Περίληψη Τμήμα Marketing Τμήμα Επιχείρησης Ομάδα Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικός Προγραμματισμός

Στρατηγικός Προγραμματισμός ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ-ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Στρατηγικός Προγραμματισμός Πλαίσιο στρατηγικής Φάσεις στρατηγικού προγραμματισμού Η ανάλυση PEST Η ανάλυση SWOT 1 Πλαίσιο στρατηγικής Τρεις παράγοντες επιδρούν σημαντικά στη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι 2014/2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΞΙΑΣ ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΡΟΙ & ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΣΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ-ΟΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΑΝ ΠΗΓΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα