f (x) = l R, τότε f (x 0 ) = l. = lim (0) = lim f(x) = f(x) f(0) = xf (ξ x ). = l. Εστω ε > 0. Αφού lim f (x) = l R, υπάρχει δ > 0

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "f (x) = l R, τότε f (x 0 ) = l. = lim (0) = lim f(x) = f(x) f(0) = xf (ξ x ). = l. Εστω ε > 0. Αφού lim f (x) = l R, υπάρχει δ > 0"

Transcript

1 Ασκήσεις για το µάθηµα «Ανάλυση Ι και Εφαρµογές» Κεφάλαιο 5: Παράγωγος Α Οµάδα. Εξετάστε αν οι παρακάτω προτάσεις είναι αληθείς ή ψευδείς (αιτιολογήστε πλήρως την απάντησή σας). (α) Αν η f είναι παραγωγίσιµη στο (a, b), τότε η f είναι συνεχής στο (a, b). (ϐ) Αν η f είναι παραγωγίσιµη στο 0 = 0 και αν f(0) = f (0) = 0, τότε f(/) = 0. (γ) Αν η f είναι παραγωγίσιµη στο [a, b] και παίρνει τη µέγιστη τιµή της στο 0 = a, τότε f (a) = 0.. Αν f () 0 για κάθε [0, ) και f(0) = 0, τότε f() 0 για κάθε [0, ). (δ) Αν η f είναι δύο ϕορές παραγωγίσιµη στο [0, ] και f(0) = f() = f() = 0, τότε υπάρχει 0 (0, ) ώστε f ( 0 ) = 0. (ε) Εστω f : (a, b) R και έστω 0 (a, b). Αν η f είναι συνεχής στο 0, παραγωγίσιµη σε κάθε (a, b) \ { 0 } και αν υπάρχει το 0 f () = l R, τότε f ( 0 ) = l. (στ) Αν η f : R R είναι παραγωγίσιµη στο 0, τότε υπάρχει δ > 0 ώστε η f να είναι συνεχής στο ( δ, δ). (Ϲ) Αν η f είναι παραγωγίσιµη στο 0 R και f ( 0 ) > 0, τότε υπάρχει δ > 0 ώστε η f να είναι γνησίως αύξουσα στο ( 0 δ, 0 + δ). Υπόδειξη. (α) Σωστό. Εστω (a, b). Από την υπόθεση, η f είναι παραγωγίσιµη στο, άρα είναι συνεχής στο. (ϐ) Σωστό. Αφού f(0) = f (0) = 0, έχουµε 0 = f f() f(0) f() (0) = = 0 0. Από την αρχή της µεταφοράς για το όριο, αν 0 και 0, τότε = f(/) 0, παίρνουµε f(/) = / = 0. f( ) = 0. Θεωρώντας την ακολουθία (γ) Λάθος. Θεωρήστε τη συνάρτηση f : [0, ] R µε f() =. Η f είναι παραγωγίσιµη στο [0, ] και παίρνει τη µέγιστη τιµή της στο 0 = 0, όµως f () = για κάθε [0, ], άρα f (0) = 0. (δ) Σωστό. Εστω > 0. Εφαρµόζουµε το ϑεώρηµα µέσης τιµής στο [0, ]: υπάρχει ξ (0, ) ώστε f() = f() f(0) = f (ξ ). Αφού > 0 και f (ξ ) 0, συµπεραίνουµε ότι f() 0. Για = 0, έχουµε f() = f(0) = 0. (ε) Σωστό. Εφαρµόζοντας το ϑεώρηµα Rolle για την f στα [0, ] και [, ], ϐρίσκουµε y (0, ) µε f (y ) = 0 και y (, ) µε f (y ) = 0. Εφαρµόζοντας πάλι το ϑεώρηµα Rolle για την f στο [y, y ], ϐρίσκουµε 0 (y, y ) µε f ( 0 ) = 0. Τέλος, 0 < y < 0 < y <, δηλαδή 0 (0, ). f() f( (στ) Σωστό. Αρκεί να δείξουµε ότι 0) 0 = l. Εστω ε > 0. Αφού f () = l R, υπάρχει δ > ώστε : αν 0 < y 0 < δ, τότε f (y) l < ε. Εστω (a, b) µε 0 < < 0 + δ. Από τις υποθέσεις µας

2 έπεται ότι f είναι συνεχής στο [ 0, ] και παραγωγίσιµη στο ( 0, ), οπότε, εφαρµόζοντας το ϑεώρηµα µέσης τιµής στο [ 0, ], ϐρίσκουµε y ( 0, ) ώστε f() f(0) 0 = f (y ). Οµως, 0 < y 0 < 0 < δ, άρα f (y ) l < ε. Συνεπώς, ( ) f() f( 0 ) l 0 = f (y ) l < ε. Αφού το ε > 0 ήταν τυχόν και η ( ) ισχύει για κάθε ( 0, 0 + δ), συµπεραίνουµε ότι + 0 f() f( 0) 0 = l. Με τον ίδιο τρόπο δείχνουµε ότι το όριο από αριστερά ισούται µε l, άρα η f είναι παραγωγίσιµη στο 0, και f ( 0 ) = l. (Ϲ) Λάθος. Θεωρούµε τη συνάρτηση f : R R µε f() = αν Q και f() = αν / Q. Η f είναι ασυνεχής σε κάθε 0, άρα δεν υπάρχει δ > 0 ώστε η f να είναι συνεχής στο ( δ, δ). Οµως, η f είναι παραγωγίσιµη στο 0: έχουµε άρα f (0) = 0. f() f(0) = f() = = 0 όταν 0, (η) Λάθος. Θεωρούµε τη συνάρτηση f : R R µε f() = + cos αν 0 και f(0) = 0. Η f είναι παραγωγίσιµη στο 0 και f (0) = > 0 (εξηγήστε γιατί). Ας υποθέσουµε ότι για κάποιο δ > 0, η f είναι αύξουσα στο (0, δ). Τότε, f () 0 για κάθε (0, δ). ηλαδή, + cos si 0 για κάθε (0, δ). Επιλέγουµε N αρκετά µεγάλο ώστε = π+π/ < δ και παρατηρούµε ότι f ( ) = + π+π/ cos(π + π/) si(π + π/) = < 0, άτοπο.. Εξετάστε αν οι συναρτήσεις f, g, h είναι παραγωγίσιµες στο 0. (α) f() = αν / Q και f() = 0 αν Q. (ϐ) g() = 0 αν / Q και g() = αν Q. (γ) h() = si αν / Q και h() = αν Q. = f() Υπόδειξη. (α) Θεωρούµε τη συνάρτηση f () = f() f(0), 0. Εχουµε f () = αν / Q και f () = 0 αν Q. Η f είναι παραγωγίσιµη στο 0 αν και µόνο αν υπάρχει το 0 f (). Οµως αυτό το όριο δεν υπάρχει : αν (q ) είναι µια ακολουθία ϱητών αριθµών ώστε q 0 και q 0, τότε f (q ) = 0 0. Αν (α ) είναι µια ακολουθία αρρήτων αριθµών ώστε α 0, τότε f (α ) =. Αφού f(q ) f(α ), από την αρχή της µεταφοράς ϐλέπουµε ότι το 0 f () δεν υπάρχει. Άρα, η f δεν είναι παραγωγίσιµη στο 0. (ϐ) Θεωρούµε τη συνάρτηση g () = g() g(0) = g(), 0. Εχουµε g () = 0 αν / Q και g () = αν Q. Η g είναι παραγωγίσιµη στο 0 αν και µόνο αν υπάρχει το 0 g (). Θα δείξουµε ότι 0 g () = 0. Εστω ε > 0. Παρατηρούµε ότι g () για κάθε 0. Πράγµατι, αν / Q έχουµε g () = 0, ενώ αν Q έχουµε g () =. Επιλέγουµε δ = ε. Τότε, αν 0 < < δ έχουµε g () < δ = ε. Αφού το ε > 0 ήταν τυχόν, 0 g () = 0. Άρα, η g είναι παραγωγίσιµη στο 0, και g g() g(0) (0) = 0 = 0 g () = 0. (γ) Θεωρούµε τη συνάρτηση h () = h() h(0) = h(), 0. Εχουµε h () = si αν / Q και h () = αν Q. Η h είναι παραγωγίσιµη στο 0 αν και µόνο αν υπάρχει το 0 h ().

3 Θα δείξουµε ότι 0 h () =. Εστω ε > 0. Γνωρίζουµε ότι 0 si =, άρα υπάρχει δ > 0 ώστε : αν R και 0 < < δ, τότε si < ε. Θα δείξουµε ότι : αν R και 0 < < δ, τότε h () < ε. Πράγµατι, αν / Q έχουµε h () = si < ε, ενώ αν Q έχουµε h () = = 0 < ε. Αφού το ε > 0 ήταν τυχόν, 0 h () = 0. Άρα, η h είναι παραγωγίσιµη στο 0, και h (0) = 0 h() h(0) = 0 h () = Εξετάστε αν οι συναρτήσεις f, g, h είναι παραγωγίσιµες στο R. Αν είναι, εξετάστε αν η παράγωγός τους είναι συνεχής στο R. (α) f() = si ( ) αν 0, και f(0) = 0. (ϐ) g() = si ( ) αν 0, και g(0) = 0. (γ) h() = si ( ) αν 0, και h(0) = 0. Υπόδειξη. (α) Η f είναι παραγωγίσιµη σε κάθε 0 και f () = cos ( ). Για την παράγωγο στο 0 εξετάζουµε αν υπάρχει το όριο της f() f(0) = f() = si ( ) καθώς το 0. Αν ορίσουµε = π+ π, τότε 0 αλλά f() = π + π παραγωγίζεται στο 0. (ϐ) Η g είναι παραγωγίσιµη σε κάθε 0 και g () = si ( ) cos ( αν υπάρχει το όριο της g() g(0) = g() = si ( +. Άρα, η f δεν ). Για την παράγωγο στο 0 εξετάζουµε ) καθώς το 0. Αν ορίσουµε = π+ π, τότε 0 και g() =. Αν ορίσουµε = π, τότε 0 και g() = 0 0. Επεται ότι το 0 g() g(0) δεν υπάρχει, άρα η g δεν παραγωγίζεται στο 0. (γ) Η h είναι παραγωγίσιµη σε κάθε 0 και h () = si ( ( ) cos ). Για την παράγωγο στο 0 εξετάζουµε αν υπάρχει το όριο της h() h(0) = h() ( ) = si καθώς το ( 0. Παρατηρήστε ότι si ). Αν λοιπόν µας δώσουν ε > 0 τότε, επιλέγοντας δ = ε > 0 έχουµε 0 < < δ h() h(0) 0 < ε. ηλαδή, η h παραγωγίζεται στο 0, και h (0) = 0. Η h είναι συνεχής σε κάθε 0, δεν είναι όµως συνεχής στο 0: για να το δείξετε, παρατηρήστε ότι δεν υπάρχει το cos ( 0 ). 4. είξτε ότι η συνάρτηση f : R R µε f() = si αν 0 και f(0) = είναι παραγωγίσιµη σε κάθε 0 R. Εξετάστε αν η f : R R είναι συνεχής συνάρτηση. Υπόδειξη. Αν 0, τότε f () = Για την παράγωγο στο 0, ϑεωρούµε τη συνάρτηση cos si. f () = f() f(0) = si = si, 0. 3

4 Θα δείξουµε ότι 0 + f () = 0. Αφού η f είναι περιττή, έπεται ότι άρα f () = f () = 0, f (0) = 0 f () = 0. Χρησιµοποιώντας την si < < si cos για 0 < < π/, παίρνουµε 0 < si < si = si cos cos si = si cos cos = si ( si(/) cos / όταν 0. Από το κριτήριο παρεµβολής έπεται ότι 0 + f () = 0. ) 0 = 0 Η f είναι συνεχής σε κάθε 0. Για να δείξουµε ότι f είναι συνεχής στο 0 αρκεί να δείξουµε ότι cos si 0 = 0. Χρησιµοποιώντας την si < < si cos για 0 < < π/, παίρνουµε Παρατηρούµε ότι 0 > cos si si cos = > si cos. ( ) si(/) si 0 / όταν 0. Από το κριτήριο παρεµβολής έπεται ότι 0 + f () = 0. Η f είναι περιττή, άρα 0 f () = 0 = f (0). ηλαδή, η f είναι συνεχής στο R. 5. Βρείτε (αν υπάρχουν) τα σηµεία στα οποία είναι παραγωγίσιµη η συνάρτηση f : (0, ) R µε { 0, / Q ή = 0 f() = q, = p q, p, q N, ΜΚ (p, q) = Υπόδειξη. Αν Q (0, ) τότε η f είναι ασυνεχής στο, άρα δεν υπάρχει η f (). Εστω (0, ) ο οποίος είναι άρρητος. Η f είναι συνεχής στο, και f() = 0. Υποθέτουµε ότι η f είναι παραγωγίσιµη στο και ϑα καταλήξουµε σε άτοπο. Εστω (α ) ακολουθία αρρήτων αριθµών στο (0, ), ώστε α και α. Τότε, από την αρχή της µεταφοράς, f f(α ) f() 0 0 () = = α α = 0 = 0. Βρίσκουµε 0 N ώστε < < για κάθε 0 (εξηγήστε γιατί). Για κάθε 0, υπάρχει µοναδικός m N ώστε m < < m+ <. Παρατηρήστε ότι ( m ) f ( ) και f m +. Επίσης, τουλάχιστον ένας από τους m+ ίσο µε ). Άρα, ϑέτοντας = m f( ) f(), m ή = m+ είναι µικρότερος ή ίσος από (το άθροισµά τους είναι, έχουµε, και = f( ) () =. 4

5 Τότε, από την αρχή της µεταφοράς, 0 = f () = f( ) f(), το οποίο είναι άτοπο. 6. ώστε παράδειγµα συνάρτησης f : (0, ) R η οποία : (α) είναι συνεχής στο (0, ) αλλά δεν είναι παραγωγίσιµη στο σηµείο 0 =. (ϐ) είναι συνεχής στο (0, ) αλλά δεν είναι παραγωγίσιµη στα σηµεία =,. Υπόδειξη. (α) Θεωρήστε τη συνάρτηση f : (0, ) R µε f() = αν 0 < < / και f() = αν / <. ( ) (ϐ) Ορίστε την f σε κάθε διάστηµα της µορφής +/, / µιµούµενοι το (α): η f να παίρνει την τιµή 0 στα ( ) ( ) +/, /, την τιµή στο σηµείο, και να είναι γραµµική στα δύο διαστήµατα +/, και, /. 7. ώστε παράδειγµα συνάρτησης f : R R µε τις εξής ιδιότητες: (α) f( ) = 0, f() = και f () > 0. (ϐ) f( ) = 0, f() = και f () < 0. (γ) f(0) = 0, f(3) =, f () = 0 και η f είναι γνησίως αύξουσα στο [0, 3]. (δ) f(m) = 0 και f (m) = ( ) m για κάθε m Z, f() για κάθε R. Υπόδειξη. (α) f( ) = 0, f() = και f () > 0: Θεωρήστε την f : R R µε f() = + 3 (τη γραµµική συνάρτηση µε f( ) = 0 και f() = ). Εχουµε f () = 3 > 0 για κάθε R, άρα, f () > 0. (ϐ) f( ) = 0, f() = και f () < 0: Θεωρήστε συνάρτηση της µορφής f() = a + b + c. Ζητάµε : f( ) = a b + c = 0 και f() = 4a + b + c =, άρα c = 3 a και b = 3 a. Επίσης, f () = a + b, άρα f () = a + b = a + 3 < 0 αν a < 3. Τώρα, µπορούµε να επιλέξουµε : a = 3, b =, c = 5 3. Ελέγξτε ότι η συνάρτηση f() = ικανοποιεί το Ϲητούµενο. (γ) f(0) = 0, f(3) =, f () = 0 και η f είναι γνησίως αύξουσα στο [0, 3]: Το τυπικό παράδειγµα γνησίως αύξουσας παραγωγίσιµης συνάρτησης που η παράγωγός της µηδενίζεται σε ένα σηµείο είναι η g() = 3. Θεωρήστε συνάρτηση της µορφής f() = a( ) 3 + b. Ζητάµε : f(0) = a + b = 0, άρα b = a. Επίσης, f(3) = 8a + a =, άρα a = 9. Ελέγξτε ότι η συνάρτηση f() = ( )3 + 9 ικανοποιεί το Ϲητούµενο. (δ) f(m) = 0 και f (m) = ( ) m για κάθε m Z, f() για κάθε R: Θεωρήστε τη συνάρτηση f() = a si(π). Τότε, f(m) = 0 για κάθε m Z και f (m) = πa cos(πm) = ( ) m πa για κάθε m Z. Πρέπει λοιπόν να επιλέξουµε a = π ώστε να ικανοποιούνται οι δύο πρώτες συνθήκες. Τότε, f() = π si(π) π για κάθε R, αφού π >. ηλαδή, ικανοποιείται και η τρίτη συνθήκη. 8. Εστω f, g : R R και έστω 0 R. Υποθέτουµε ότι : f( 0 ) = 0, η f είναι παραγωγίσιµη στο 0 και η g είναι συνεχής στο 0. είξτε ότι η συνάρτηση γινόµενο f g είναι παραγωγίσιµη στο 0. Υπόδειξη. Για 0 γράφουµε f()g() f( 0 )g( 0 ) 0 = f()g() = f() g() = f() f( 0) g(),

6 χρησιµοποιώντας την υπόθεση ότι f( 0 ) = 0. Αφού η f είναι παραγωγίσιµη στο 0 και η g είναι συνεχής στο 0, συµπεραίνουµε ότι f()g() f( 0 )g( 0 ) 0 f ( 0 )g( 0 ) όταν 0, συνεπώς η f g είναι παραγωγίσιµη στο 0 και (f g) ( 0 ) = f ( 0 )g( 0 ). 9. Για καθεµία από τις παρακάτω συναρτήσεις ϐρείτε τη µέγιστη και την ελάχιστη τιµή της στο διάστηµα που υποδεικνύεται. (α) f() = στο [, ]. (ϐ) f() = στο [, ]. (γ) f() = 3 3 στο [, ]. Υπόδειξη. (α) f() = 3 8+ στο [, ]. Η f είναι παραγωγίσιµη στο (, ) και f () = 3 8. Οι ϱίζες της παραγώγου είναι : = και = 4 3. Άρα, το µοναδικό κρίσιµο σηµείο της f στο (, ) είναι το. Υπολογίζουµε τις τιµές Επεται ότι ma(f) = 03/7 και mi(f) =. f( ) = 5, f() =, f( 4/3) = 03/7. (ϐ) f() = στο [, ]. Η f είναι παραγωγίσιµη στο (, ) και f () = > 0, δηλαδή η f δεν έχει κρίσιµα σηµεία. Υπολογίζουµε τις τιµές f( ) = και f() = 3. Επεται ότι ma(f) = 3 και mi(f) =. (γ) f() = 3 3 στο [, ]. Η f είναι παραγωγίσιµη στο (, ), µε παράγωγο f () = 3 3. Τα σηµεία στα οποία µηδενίζεται η παράγωγος είναι τα = και =. Άρα, το µοναδικό κρίσιµο σηµείο της f στο (, ) είναι το. Υπολογίζουµε τις τιµές Επεται ότι ma(f) = και mi(f) =. 0. είξτε ότι η εξίσωση : f( ) =, f() =, f() =. (α) 4a 3 + 3b + c = a + b + c έχει τουλάχιστον µία ϱίζα στο (0, ). (ϐ) = 0 έχει το πολύ δύο πραγµατικές ϱίζες. (γ) = 0 έχει ακριβώς µία πραγµατική ϱίζα. Υπόδειξη. (α) Η εξίσωση 4a 3 + 3b + c = a + b + c έχει τουλάχιστον µία ϱίζα στο (0, ). Θεωρήστε τη συνάρτηση f : [0, ] R µε f() = a 4 + b 3 + c a b c. Παρατηρήστε ότι f(0) = f() = 0. Εφαρµόζοντας το ϑεώρηµα Rolle ϐρίσκουµε µια ϱίζα της εξίσωσης στο (0, ). (ϐ) Η εξίσωση = 0 έχει το πολύ δύο πραγµατικές ϱίζες. Θεωρούµε τη συνάρτηση f() = Ας υποθέσουµε ότι υπάρχουν < < 3 ώστε f( ) = f( ) = f( 3 ) = 0 (δηλαδή, ότι η εξίσωση έχει περισσότερες από δύο πραγµατικές ϱίζες). Εφαρµόζοντας το ϑεώρηµα Rolle για την f στα [, ] και [, 3 ], ϐρίσκουµε < y < < y < 3 ώστε f (y ) = f (y ) = 0. ηλαδή, η εξίσωση f () = 0 έχει τουλάχιστον δύο (διαφορετικές) πραγµατικές ϱίζες. Οµως, f () = = 0 αν και µόνο αν = 3 7/4, δηλαδή η f () = 0 έχει ακριβώς µία πραγµατική ϱίζα. Καταλήξαµε σε άτοπο, άρα η αρχική εξίσωση έχει το πολύ δύο πραγµατικές ϱίζες. (γ) Η εξίσωση = 0 έχει ακριβώς µία πραγµατική ϱίζα. Θεωρούµε τη συνάρτηση f() = Αφού f(0) = 8 < 0 και f() = 35 > 0, από το ϑεώρηµα ενδιάµεσης τιµής συµπεραίνουµε ότι η εξίσωση f() = 0 έχει τουλάχιστον µία ϱίζα στο (0, ). Αν υποθέσουµε ότι η f() = 0 έχει δύο διαφορετικές πραγµατικές ϱίζες, τότε η f () = 0 έχει τουλάχιστον µία πραγµατική ϱίζα (ϑεώρηµα Rolle). Οµως, f () = = 3( ) > 0 για κάθε R 6

7 (ελέγξτε ότι η διακρίνουσα του τριωνύµου είναι αρνητική). Αυτό είναι άτοπο, άρα η f() = 0 έχει το πολύ µία πραγµατική ϱίζα. Από τα παραπάνω, η f() = 0 έχει ακριβώς µία πραγµατική ϱίζα.. Εστω a < < a στο R και έστω f() = ( a ) ( a ). είξτε ότι η εξίσωση f () = 0 έχει ακριβώς λύσεις. Υπόδειξη. Αν υποθέσουµε ότι η f () = 0 έχει διαφορετικές πραγµατικές ϱίζες, τότε εφαρµόζοντας το ϑεώρηµα Rolle ϐλέπουµε ότι η f () = 0 έχει διαφορετικές πραγµατικές ϱίζες, και, συνεχίζοντας µε τον ίδιο τρόπο, ότι η f () () = 0 έχει (τουλάχιστον) µία πραγµατική ϱίζα. Οµως, f () () =! 0 για κάθε R, και καταλήγουµε σε άτοπο. Άρα, η f () = 0 έχει το πολύ ( ) πραγµατικές ϱίζες. Παρατηρούµε τώρα ότι : για κάθε i =,..., έχουµε f(a i ) = f(a i+ ) = 0, οπότε το ϑεώρηµα Rolle δείχνει ότι υπάρχει y i (a i, a i+ ) ώστε f (y i ) = 0. Τα y,..., y είναι διαφορετικά ανά δύο γιατί τα (a i, a i+ ) είναι ξένα ανά δύο (διαδοχικά) διαστήµατα. Άρα, η f () = 0 έχει τουλάχιστον πραγµατικές ϱίζες. Συνδυάζοντας τα παραπάνω, συµπεραίνουµε ότι η f () = 0 έχει ακριβώς πραγµατικές ϱίζες.. Σχεδιάστε τις γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων f() = +, f() = + 3, f() =, f() = + ϑεωρώντας σαν πεδίο ορισµού τους το µεγαλύτερο υποσύνολο του R στο οποίο µπορούν να οριστούν. 3. ίνονται πραγµατικοί αριθµοί a < a < < a. Να ϐρεθεί η ελάχιστη τιµή της συνάρτησης f() = ( a k ). k= Υπόδειξη. Παρατηρήστε ότι f() = Η παράγωγος της f είναι η ( a k + a k) = (a + + a ) + (a + + a ). k= f () = (a + + a ). Επεται ότι η f παίρνει την ελάχιστη τιµή της στο 0 = (a + + a ). Η ελάχιστη τιµή είναι ίση µε mi(f) = (a + + a ) (a + + a ). 4. Εστω a > 0. είξτε ότι η µέγιστη τιµή της συνάρτησης είναι ίση µε +a +a. f() = a Υπόδειξη. Μελετήστε την f χωριστά στα διαστήµατα (, 0], [0, a] και [a, + ) (ώστε να «διώξετε» τις απόλυτες τιµές). Παραγωγίζοντας, ελέγξτε ότι η f είναι αύξουσα στο (, 0], ϕθίνουσα στο [a, + ), ενώ στο [0, a] έχουµε ότι η f είναι ϕθίνουσα στο [0, a/] και αύξουσα στο [a/, a]. Συνεπώς, η µέγιστη τιµή της f είναι µία από τις f(0) και f(a). Παρατηρήστε ότι f(0) = + +a = +a f(a). Συνεπώς, ma(f) = +a +a. +a = 5. Υποθέτουµε ότι οι συναρτήσεις f και g είναι παραγωγίσιµες στο [a, b] και ότι f(a) = g(a) και f(b) = g(b). είξτε ότι υπάρχει τουλάχιστον ένα σηµείο στο (a, b) για το οποίο οι εφαπτόµενες των γραφικών παραστάσεων των f και g στα (, f()) και (, g()) είναι παράλληλες ή ταυτίζονται. 7

8 Υπόδειξη. Θέλουµε να δείξουµε ότι υπάρχει (a, b) ώστε f () = g () (αυτό σηµαίνει ότι οι εφαπτόµενες των γραφικών παραστάσεων των f και g στα (, f()) και (, g()) είναι παράλληλες ή ταυτίζονται). Θεωρούµε τη συνάρτηση h = f g : [a, b] R. Αφού f(a) = g(a) και f(b) = g(b), έχουµε h(a) = h(b) = 0. Εφαρµόζοντας το ϑεώρηµα Rolle, ϐρίσκουµε (a, b) ώστε h () = 0, δηλαδή, f () g () = ίνονται δύο παραγωγίσιµες συναρτήσεις f, g : (a, b) R ώστε f()g () f ()g() 0 για κάθε (a, b). είξτε ότι ανάµεσα σε δύο ϱίζες της f() = 0 ϐρίσκεται µια ϱίζα της g() = 0, και αντίστροφα. Υπόδειξη. Υποθέτουµε ότι υπάρχουν < στο (a, b) ώστε f( ) = f( ) = 0, και ότι η g δεν µηδενίζεται στο (, ) (απαγωγή σε άτοπο). Εφαρµόζοντας την υπόθεση f()g () f ()g() 0 στα και, ϐλέπουµε ότι f ( )g( ) 0 και f ( )g( ) 0, άρα η g δεν µηδενίζεται στα,. Με άλλα λόγια, η g δεν µηδενίζεται στο [, ]. Τότε, µπορούµε να ορίσουµε την h := f g : [, ] R. Η h είναι συνεχής στο [, ], παραγωγίσιµη στο (, ), και h( ) = h( ) = 0 (εξηγήστε γιατί). Από το ϑεώρηµα Rolle, υπάρχει (, ) ώστε h () = f ()g() f()g () [g()] = 0. Αυτό είναι άτοπο : αφού (a, b), έχουµε f()g () f ()g() 0, άρα h () 0. Β Οµάδα 7. Εστω f : [a, b] R, συνεχής στο [a, b], παραγωγίσιµη στο (a, b), µε f(a) = f(b). είξτε ότι υπάρχουν (a, b) ώστε f ( ) + f ( ) = 0. Υπόδειξη. Θέτουµε γ = a+b. Εφαρµόζοντας το ϑεώρηµα µέσης τιµής στα [a, γ] και [γ, b] ϐρίσκουµε (a, γ) και (γ, b) που ικανοποιούν τις f ( ) = f(γ) f(a) γ a και f ( ) = f(b) f(γ). b γ Χρησιµοποιώντας την γ a = b a = b γ και την f(a) = f(b), ελέγξτε ότι f ( ) + f ( ) = Εστω f : (0, + ) R παραγωγίσιµη, µε + f () = 0. είξτε ότι (f( + ) f()) = 0. + Υπόδειξη. Εστω ε > 0. Αφού f (y) = 0, υπάρχει M > 0 ώστε : για κάθε y > M ισχύει f (y) < ε. Εστω y + > M. Εφαρµόζουµε το ϑεώρηµα µέσης τιµής στο διάστηµα [, + ]: υπάρχει y (, + ) ώστε Οµως y > > M, άρα f (y ) < ε. ηλαδή, Επεται ότι (f( + ) f()) = 0. + f( + ) f() = f (y )(( + ) ) = f (y ). f( + ) f() < ε. 9. Εστω f : (, + ) R παραγωγίσιµη συνάρτηση µε την ιδιότητα : f () για κάθε >. είξτε ότι [f( + ) f()] = 0. + Υπόδειξη. Εστω >. Εφαρµόζουµε το ϑεώρηµα µέσης τιµής στο διάστηµα [, + ]: υπάρχει y (, + ) ώστε f( + ) f() = f (y ). 8

9 Οµως y > >, άρα f (y ) y <. ηλαδή, Επεται ότι + (f( + ) f()) = 0. f( + ) f() < =. 0. Εστω f, g δύο συναρτήσεις συνεχείς στο [0, a] και παραγωγίσιµες στο (0, a). Υποθέτουµε ότι f(0) = g(0) = 0 και f () > 0, g () > 0 στο (0, a). (α) Αν η f είναι αύξουσα στο (0, a), δείξτε ότι η f() είναι αύξουσα στο (0, a). (ϐ) Αν η f g είναι αύξουσα στο (0, a), δείξτε ότι η f g είναι αύξουσα στο (0, a). Υπόδειξη. (α) Η παράγωγος της h() = f() στο (0, a) ισούται µε h () = f () f(). Εφαρµόζοντας το ϑεώρηµα µέσης τιµής στο διάστηµα [0, ] για την f, ϐρίσκουµε ξ (0, ) ώστε f() = f() f(0) = f (ξ). Οµως η f είναι αύξουσα και ξ <, άρα f (ξ) f (). Συνεπώς, f() f (). Επεται ότι h 0 στο (0, a), άρα η h είναι αύξουσα. (ϐ) Η συνάρτηση h() = f() f g() είναι καλά ορισµένη στο (0, a). Πράγµατι, παρατηρήστε ότι η g ορίζεται καλά στο (0, a) και ότι g > 0 (από την υπόθεση). Αυτό έχει σαν συνέπεια και την g() > 0 στο (0, a) (δείτε την ερώτηση κατανόησης 4). Εχουµε h () = f ()g() g ()f() [g()]. Εφαρµόζοντας το ϑεώρηµα µέσης τιµής στο διάστηµα [0, ] για την z (t) = f(t)g() g(t)f(), ϐρίσκουµε ξ (0, ) ώστε 0 = z () z (0) = f (ξ)g() g (ξ)f(). Αφού η f g είναι αύξουσα και ξ <, παίρνουµε f() g() = f (ξ) g (ξ) f () g (). Συνεπώς, f ()g() g ()f() 0. Επεται ότι h 0 στο (0, a), άρα η h είναι αύξουσα.. (α) είξτε ότι για κάθε R ισχύει e +. (ϐ) είξτε ότι για κάθε > 0 ισχύει log. Υπόδειξη. (α) Θεωρήστε τη συνάρτηση g : R R µε g() = e. Η παράγωγος g () = e της g είναι αρνητική στο (, 0) και ϑετική στο (0, + ). Άρα, η g έχει ολικό ελάχιστο στο 0. ηλαδή, g() g(0) = 0 για κάθε R. (ϐ) Από την e έπεται ότι = l ( e ) l. Εφαρµόζοντας αυτή την ανισότητα για τον > 0, παίρνουµε ( ) l = l, 9

10 δηλαδή l.. είξτε ότι για κάθε > 0 και για κάθε N ισχύει Συµπεράνατε ότι ( ) = l για > 0. l ( ) l. Υπόδειξη. Εστω > 0 και έστω N. Εφαρµόζοντας την ανισότητα της Άσκησης για τον ϑετικό αριθµό, παίρνουµε l( ), δηλαδή l. Επεται ότι l ( ) l. Αφού =, το κριτήριο των ισοσυγκλινουσών ακολουθιών δείχνει ότι ( ) = l. 3. (α) είξτε ότι για κάθε R ισχύει (ϐ) είξτε ότι για κάθε R ισχύει ( l + ) =. ( + = e ). Υπόδειξη. (α) Εφαρµόζοντας την ανισότητα της Άσκησης για τον ϑετικό αριθµό + παίρνουµε Άρα, / ( + (/) l + ). + ( l + ). Το κριτήριο των ισοσυγκλινουσών ακολουθιών δείχνει ότι ( l + ) (ϐ) Από το (α) έχουµε (( l + ) ) όταν το. Η y e y είναι συνεχής συνάρτηση, οπότε η αρχή της µεταφοράς δείχνει ότι ( + ) = e l((+ ) ) e όταν το. =. 0

11 4. Μελετήστε τη συνάρτηση f() = l στο (0, + ) και σχεδιάστε τη γραφική της παράσταση. Ποιός είναι µεγαλύτερος, ο e π ή ο π e ; Υπόδειξη. Η παράγωγος της f είναι η f () = l = l. ηλαδή, f () > 0 αν l < και f () < 0 αν l >. Άρα, η f είναι γνησίως αύξουσα στο (0, e] και γνησίως ϕθίνουσα στο [e, + ). Αφού π > 3 > e έχουµε f(π) < f(e), δηλαδή Επεται ότι Άρα, π e < e π. l π π < l e e. l(π e ) = e l π < π l e = l(e π ). 5. είξτε ότι οι συναρτήσεις l και ep ικανοποιούν τα εξής: (α) για κάθε s > 0, και (ϐ) e + s = + l + s = 0. ηλαδή, η ep αυξάνει στο + ταχύτερα από οποιαδήποτε (µεγάλη) δύναµη του, ενώ η l αυξάνει στο + ϐραδύτερα από οποιαδήποτε (µικρή) δύναµη του. Υπόδειξη. Εφαρµόστε τον κανόνα του l Hospital. 6. Εστω f : R R παραγωγίσιµη συνάρτηση µε την ιδιότητα f () = cf() για κάθε R, όπου c µια σταθερά. είξτε ότι υπάρχει a R ώστε f() = ae c για κάθε R. Υπόδειξη. Θεωρήστε τη συνάρτηση g() = f()e c στο R. Παρατηρήστε ότι g () = f ()e c cf()e c = e c (f () cf()) = 0 για κάθε R. Συνεπώς, υπάρχει a R ώστε g() = f()e c = a για κάθε R. Επεται ότι f() = ae c για κάθε R. 7. Εστω f : [a, b] R συνεχής, παραγωγίσιµη στο (a, b), ώστε f(a) = f(b) = 0. είξτε ότι : για κάθε λ R, η συνάρτηση g λ : [a, b] R µε g λ () := f () + λf() έχει µια ϱίζα στο διάστηµα (a, b). Υπόδειξη. Θεωρήστε τη συνάρτηση h λ : [a, b] R µε h λ () = e λ f(). Η h λ είναι συνεχής, παραγωγίσιµη στο (a, b), και h λ (a) = h λ (b) = 0. Από το ϑεώρηµα του Rolle, η εξίσωση h λ () = 0 έχει τουλάχιστον µία ϱίζα στο διάστηµα (a, b). Αφού h λ() = e λ (f () + λf()) = e λ g λ (), έπεται ότι η g λ () := f () + λf()

12 έχει τουλάχιστον µία ϱίζα στο (a, b). 8. Εστω a, b R µε a < b και έστω f : (a, b) R παραγωγίσιµη συνάρτηση ώστε b f() = +. είξτε ότι υπάρχει ξ (a, b) ώστε f (ξ) > f(ξ). [Υπόδειξη : Θεωρήστε την e f().] Υπόδειξη. Θεωρήστε τη συνάρτηση g() = e f() στο (a, b). Σταθεροποιήστε c (a, b). Αφού b f() = + και b e = e b > 0, ισχύει g() = e f() = +. b b Άρα, υπάρχει d (c, b) ώστε g(c) < g(d). Από το ϑεώρηµα µέσης τιµής στο [c, d], υπάρχει ξ (c, d) ώστε g (ξ) = g(d) g(c) d c > 0. Οµως, g (ξ) = e ξ (f (ξ) f(ξ)). Άρα, f (ξ) > f(ξ) (και ξ (a, b), αφού a < c < ξ < d < b). 9. είξτε ότι για κάθε ( 0, π ) ισχύει si π. Υπόδειξη. Θεωρήστε τη συνάρτηση g() = si π στο [0, π/]. Παρατηρήστε ότι g(0) = g(π/) = 0. Επίσης, g () = cos π και g () = si < 0 στο (0, π/). Άρα, η g είναι κοίλη. Επεται ότι : για κάθε ( ) 0, π ισχύει g() ( π g(π/) + ) g(0) = 0. π ηλαδή, si π. 30. (α) Εστω f : R R δύο ϕορές παραγωγίσιµη συνάρτηση. Υποθέτουµε ότι f(0) = f (0) = 0 και f ()+f() = 0 για κάθε R. είξτε ότι f() = 0 για κάθε R. [Υπόδειξη : Θεωρήστε την g = f +(f ).] (ϐ) Εστω f : R R δύο ϕορές παραγωγίσιµη συνάρτηση. Υποθέτουµε ότι f(0) =, f (0) = 0 και f () + f() = 0 για κάθε R. είξτε ότι f() = cos για κάθε R. Υπόδειξη. (α) Θεωρήστε την g = f + (f ). Τότε, g = ff + f f = f (f + f ) = 0, δηλαδή η g είναι σταθερή. Αφού g(0) = [f(0)] + [f (0)] = 0, συµπεραίνουµε ότι g() = [f()] + [f ()] = 0 για κάθε R. Άρα, f() = f () = 0 για κάθε R. (ϐ) Παρατηρήστε ότι η συνάρτηση g() = f() cos ικανοποιεί τις g(0) = 0, g (0) = 0 και g () + g() = 0 για κάθε R. Από το (α) έπεται ότι f() cos = g() = 0 για κάθε R.

13 3. (α) είξτε ότι η εξίσωση ta = έχει ακριβώς µία λύση σε κάθε διάστηµα της µορφής I k = ( kπ π, kπ+ π ). (ϐ) Εστω a k η λύση της παραπάνω εξίσωσης στο διάστηµα I k, k N. Βρείτε, αν υπάρχει, το όριο k (a k+ a k ) και δώστε γεωµετρική ερµηνεία. Υπόδειξη. (α) Θεωρήστε τη συνάρτηση f k : I k R µε f k () = ta. Παρατηρήστε ότι (kπ π )+ f k() = και f k() = +. (kπ+ π )+ Χρησιµοποιώντας το ϑεώρηµα ενδιάµεσης τιµής µπορείτε να δείξετε ότι υπάρχει a k I k ώστε f k (a k ) = ta a k a k = 0. Η λύση είναι µοναδική γιατί η f k () = ta είναι γνησίως αύξουσα στο I k : παρατηρήστε ότι f k () = cos > 0 αν kπ και = 0 στο σηµείο kπ. (ϐ) Εστω ε > 0. Από την arcta = π + έπεται ότι υπάρχει M > 0 ώστε αν > M τότε 0 < π arcta < ε. Υπάρχει k 0 N ώστε για κάθε k k 0 να ισχύει kπ π > M. Τότε, αν ϑεωρήσουµε τη λύση a k της εξίσωσης ta = στο I k, έχουµε a k > M και arcta a k = a k kπ. Άρα, 0 < π (a k kπ) < ε. Οµοια, 0 < π (a k+ (k + )π) < ε. Επεται ότι Το ε > 0 ήταν τυχόν, άρα k (a k+ a k ) = π. a k+ a k π < ε. Γ Οµάδα 3. ίνονται πραγµατικοί αριθµοί a < a < < a. Να ϐρεθεί η ελάχιστη τιµή της συνάρτησης g() = a k. k= Υπόδειξη. Μελετήστε την g χωριστά στα διαστήµατα (, a ], [a, a ],..., [a, a ] και [a, + ) (για να «διώξετε» τις απόλυτες τιµές). Θα χρειαστεί να διακρίνετε τις περιπτώσεις περιττός και άρτιος. (α) Αν = s για κάποιον s N, ελέγξτε ότι η g είναι ϕθίνουσα στο (, a s ] και αύξουσα στο [a s, + ). Συνεπώς, s s s mi(g) = a s a k = a k a k. k= k=s+ (ϐ) Αν = s για κάποιον s N, ελέγξτε ότι η g είναι ϕθίνουσα στο (, a s ], σταθερή στο [a s, a s+ ], και αύξουσα στο [a s+, + ). Συνεπώς, s s mi(g) = a s a k = a s+ a k = k= k= k= s k=s+ a k s a k. k= 33. Εστω N και έστω f() = ( ). είξτε ότι η εξίσωση f () () = 0 έχει ακριβώς διαφορετικές λύσεις, όλες στο διάστηµα (, ). Υπόδειξη. (α) Εφαρµόζοντας το ϑεώρηµα του Rolle δείξτε επαγωγικά το εξήσ: για κάθε k = 0,,...,, η εξίσωση f (k) () = 0 έχει k διαφορετικές λύσεις στο διάστηµα (, ) και f (k) () = f (k) ( ) = 0. 3

14 (ϐ) είξτε ότι η εξίσωση f () () = 0 έχει διαφορετικές λύσεις στο διάστηµα (, ). (γ) είξτε ότι η εξίσωση f () () = 0 έχει το πολύ διαφορετικές λύσεις. [Υπόδειξη : Αν η f () () = 0 είχε + διαφορετικές λύσεις, τότε η f () () = 0 ϑα είχε λύση.] 34. Να ϐρεθούν όλοι οι a > για τους οποίους η ανισότητα a a ισχύει για κάθε >. Υπόδειξη. Παρατηρήστε ότι η συνάρτηση f : (, + ) R µε f() = l συνάρτηση αυτή µελετήθηκε στην Άσκηση 4. πρέπει να έχει µέγιστο στο a. Η 35. Εστω f : [0, ] R συνεχής συνάρτηση µε f(0) = 0. Υποθέτουµε ότι η f είναι παραγωγίσιµη στο (0, ) και 0 f () f() για κάθε (0, ). είξτε ότι η f είναι σταθερή και ίση µε 0 στο [0, ]. Υπόδειξη. Θεωρήστε τη συνάρτηση g : [0, ] R µε g() = e f(). Αφού g () = e (f () f()) 0, η g είναι ϕθίνουσα. Οµως, g(0) = 0 και g 0 (διότι f(0) = 0 και f 0 από τις υποθέσεις). Αναγκαστικά, g 0 και έπεται ότι f 0 στο [0, ]. 36. Εστω f : R R παραγωγίσιµη συνάρτηση. Υποθέτουµε ότι f () > f() για κάθε R και f(0) = 0. είξτε ότι f() > 0 για κάθε > 0. Υπόδειξη. Θεωρήστε τη συνάρτηση g : R R µε g() = e f(). Τότε, g () = e (f () f()) > 0 για κάθε R, δηλαδή η g είναι γνησίως αύξουσα. Τότε, για κάθε > 0 έχουµε g() > g(0) = 0, δηλαδή e f() > 0. Επεται ότι f() > 0 για κάθε > Εστω α > 0. είξτε ότι η εξίσωση αe = + + / έχει ακριβώς µία πραγµατική ϱίζα. Υπόδειξη. Θεωρήστε τη συνάρτηση g : R R µε g() = e ( + + /). Τότε, g () = e ( + ) e ( + + /) = e. Αφού g () < 0 στο (, 0) και στο (0, + ), η g είναι γνησίως ϕθίνουσα. Επίσης, = 0 και g() = + +. Συνεπώς, η g παίρνει κάθε ϑετική τιµή α ακριβώς µία ϕορά (εξηγήστε γιατί). Επεται το Ϲητούµενο. 38. Εστω f : (0, + ) R παραγωγίσιµη συνάρτηση. Υποθέτουµε ότι η f είναι ϕραγµένη. είξτε ότι : για κάθε α >, f() + α = 0. Υπόδειξη. Υπάρχει M > 0 ώστε f (y) lsm για κάθε y > 0. Εστω >. Από το ϑεώρηµα µέσης τιµής, υπάρχει y (, ) ώστε Τότε, για κάθε >, Αν α > έχουµε Συνεπώς, + f() α f() α f() f() = f (y )( ) M( ). f() f() α = 0 (εξηγήστε γιατί). + f() α M α + f() α. + α = f() + α = Εστω f : (a, b) R παραγωγίσιµη συνάρτηση µε f() = +. είξτε ότι αν υπάρχει το f () b b τότε είναι ίσο µε +. 4

15 Υπόδειξη. Υποθέτουµε ότι b f () < +. (α) είξτε ότι υπάρχουν l R και 0 (a, b) ώστε f (y) l για κάθε y ( 0, b). (ϐ) Θεωρήστε ( 0, b) και εφαρµόζοντας το ϑεώρηµα µέσης τιµής στο [ 0, ] δείξτε ότι f() f( 0 ) + l( 0 ) f( 0 ) + l(b a). (γ) Από το (ϐ) η f είναι άνω ϕραγµένη στο [ 0, b). Χρησιµοποιώντας την υπόθεση ότι b f() = + µπορείτε να καταλήξετε σε άτοπο. 40. Εστω f : (0, + ) R παραγωγίσιµη συνάρτηση µε f() = L R. + f () τότε είναι ίσο µε 0. + Υπόδειξη. Υποθέτουµε ότι + f () = l 0. (α) είξτε ότι υπάρχει M > 0 ώστε για κάθε > M να έχουµε f () > l. (ϐ) Θεωρήστε > M και εφαρµόζοντας το ϑεώρηµα µέσης τιµής στο [M, ] δείξτε ότι f() f(m) l ( M). είξτε ότι αν υπάρχει το (γ) Αφού f() = L, έχουµε f() f(m) = L f(m). Από την άλλη πλευρά, l ( M) = +. Από το (ϐ) µπορείτε να καταλήξετε σε άτοπο. (δ) Υποθέτοντας ότι f () = ±, µπορείτε πάλι να δείξετε ότι υπάρχει M > 0 ώστε για κάθε > M να + έχουµε f () >. Συνεπώς, επαναλαµβάνοντας τα ϐήµατα (ϐ) και (γ), καταλήγετε σε άτοπο. 5

f (x) = l R, τότε f (x 0 ) = l.

f (x) = l R, τότε f (x 0 ) = l. Ασκήσεις για το µάθηµα «Ανάλυση Ι και Εφαρµογές» Κεφάλαιο 5: Παράγωγος Α Οµάδα 1. Εξετάστε αν οι παρακάτω προτάσεις είναι αληθείς ή ψευδείς (αιτιολογήστε πλήρως την απάντησή σας). (α) Αν η f είναι παραγωγίσιµη

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις για το µάθηµα «Ανάλυση Ι και Εφαρµογές» (ε) Κάθε συγκλίνουσα ακολουθία άρρητων αριθµών συγκλίνει σε άρρητο αριθµό.

Ασκήσεις για το µάθηµα «Ανάλυση Ι και Εφαρµογές» (ε) Κάθε συγκλίνουσα ακολουθία άρρητων αριθµών συγκλίνει σε άρρητο αριθµό. Ασκήσεις για το µάθηµα «Ανάλυση Ι και Εφαρµογές» Κεφάλαιο : Ακολουθίες πραγµατικών αριθµών Α Οµάδα Εξετάστε αν οι παρακάτω προτάσεις είναι αληθείς ή ψευδείς αιτιολογήστε πλήρως την απάντησή σας α Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

< 1 για κάθε k N, τότε η σειρά a k συγκλίνει. +, τότε η η σειρά a k αποκλίνει.

< 1 για κάθε k N, τότε η σειρά a k συγκλίνει. +, τότε η η σειρά a k αποκλίνει. Ασκήσεις για το µάθηµα «Ανάλυση Ι και Εφαρµογές» Κεφάλαιο 3: Σειρές πραγµατικών αριθµών Α Οµάδα. Εστω ( ) µια ακολουθία πραγµατικών αριθµών. Εξετάστε αν οι παρακάτω προτάσεις είναι αληθείς ή ψευδείς (αιτιολογήστε

Διαβάστε περισσότερα

= f(x) για κάθε x R.

= f(x) για κάθε x R. Ασκήσεις για το µάθηµα «Ανάλυση Ι και Εφαρµογές» Κεφάλαιο 4: Συνέχεια και όρια συναρτήσεων Α Οµάδα 1. Εξετάστε αν οι παρακάτω προτάσεις είναι αληθείς ή ψευδείς (αιτιολογήστε πλήρως την απάντησή σας). (α)

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις για το µάθηµα «Ανάλυση Ι και Εφαρµογές»

Ασκήσεις για το µάθηµα «Ανάλυση Ι και Εφαρµογές» Ασκήσεις για το µάθηµα «Ανάλυση Ι και Εφαρµογές» Κεφάλαιο : Το σύνολο των πραγµατικών αριθµών Α Οµάδα Εξετάστε αν οι παρακάτω προτάσεις είναι αληθείς ή ψευδείς αιτιολογήστε πλήρως την απάντησή σας) α)

Διαβάστε περισσότερα

f(x) dx. f(x)dx = 0. f(x) dx = 1 < 1 = f(x) dx. Θα είχαµε f(c) = 0, ενώ η f δεν µηδενίζεται πουθενά στο [0, 2].

f(x) dx. f(x)dx = 0. f(x) dx = 1 < 1 = f(x) dx. Θα είχαµε f(c) = 0, ενώ η f δεν µηδενίζεται πουθενά στο [0, 2]. Ασκήσεις για το µάθηµα «Ανάλυση Ι και Εφαρµογές» Κεφάλαιο 7: Ολοκλήρωµα Riem Α Οµάδα. Εστω f : [, ] R. Εξετάστε αν οι παρακάτω προτάσεις είναι αληθείς ή ψευδείς (αιτιολογήστε πλήρως την απάντησή σας).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΘΕ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉ Ι (ΠΛΗ ) ΛΥΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 Άσκηση. (8 µον.) (α) ίνεται παραγωγίσιµη συνάρτηση f για την οποία ισχύει f /

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις των ϑεµάτων, ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ Ι, 3/2/2010

Λύσεις των ϑεµάτων, ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ Ι, 3/2/2010 Λύσεις των ϑεµάτων, ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ Ι, 3//00 Θέµα ( µονάδα) Θεωρούµε το σύνολο B = {x Q : x < 5}. είξτε ότι sup B = 5. Απάντηση : Για να δείξουµε ότι sup B = 5 αρκεί να δειχθεί ότι α) Το 5 είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι (ΘΕ ΠΛΗ ) ΕΡΓΑΣΙΑ Η ύλη της εργασίας είναι οι ενότητες 5, 6 και 7 από τον Λογισµό µιας Μεταβλητής Η άσκηση αφορά στην έννοια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Ασκήσεις και Θέµατα στη Μαθηµατική Ανάλυση Ι

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Ασκήσεις και Θέµατα στη Μαθηµατική Ανάλυση Ι ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Ασκήσεις και Θέµατα στη Μαθηµατική Ανάλυση Ι Γιάννης Σαραντόπουλος Αθήνα 7 Οκτωβρίου 5 Περιεχόµενα Συµβολισµός

Διαβάστε περισσότερα

n 5 = 7 ε (π.χ. ορίζοντας n0 = 1+ ε συνεπώς (σύμϕωνα με τις παραπάνω ισοδυναμίες) an 5 < ε. Επομένως a n β n 23 + β n+1

n 5 = 7 ε (π.χ. ορίζοντας n0 = 1+ ε συνεπώς (σύμϕωνα με τις παραπάνω ισοδυναμίες) an 5 < ε. Επομένως a n β n 23 + β n+1 Θέμα 1 (α) Υποθέτουμε (προς απαγωγή σε άτοπο) ότι το σύνολο A έχει μέγιστο στοιχείο, έστω a = max A Τότε, εϕόσον a A, έχουμε a R Q και a M Ομως ο αριθμός μητρώου M είναι ρητός αριθμός, άρα (εϕόσον ο a

Διαβάστε περισσότερα

( x) β ], παρουσιάζει ελάχιστη τιµή α, δηλαδή υπάρχει. ξ µε g( ξ ) = 0. Το ξ είναι ρίζα της δοσµένης εξίσωσης.

( x) β ], παρουσιάζει ελάχιστη τιµή α, δηλαδή υπάρχει. ξ µε g( ξ ) = 0. Το ξ είναι ρίζα της δοσµένης εξίσωσης. . Έστω συνάρτηση f, δύο φορές παραγωγίσιµη στο R, µε συνεχή δεύτερη παράγωγο και σύνολο τιµών το διάστηµα [, ] a β, όπου a< < β. Να αποδείξετε ότι: i) υπάρχουν δύο τουλάχιστον σηµεία,, µε, ώστε f ( ) =

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 9

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 9 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 9 ιδασκοντες: Ν. Μαρµαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt2014/nt2014.html https://sites.google.com/site/maths4edu/home/14

Διαβάστε περισσότερα

n a n = 2. Θεωρούµε τα σύνολα a n = n2 n n 2 + n 1. n a n = a > 0, δείξτε ότι a n > 0 τελικά.

n a n = 2. Θεωρούµε τα σύνολα a n = n2 n n 2 + n 1. n a n = a > 0, δείξτε ότι a n > 0 τελικά. Ασκήσεις για το µάθηµα «Ανάλυση Ι και Εφαρµογές» Κεφάλαιο : Ακολουθίες πραγµατικών αριθµών Α Οµάδα Εξετάστε αν οι παρακάτω προτάσεις είναι αληθείς ή ψευδείς αιτιολογήστε πλήρως την απάντησή σας) α) Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΘΕ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉ Ι (ΠΛΗ 12) ΛΥΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΘΕ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉ Ι (ΠΛΗ 12) ΛΥΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΘΕ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉ Ι (ΠΛΗ ) ΛΥΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Άσκηση. ( µον.). Έστω z ο µιγαδικός αριθµός z i, µε, R. (α) ίνεται η εξίσωση: z

Διαβάστε περισσότερα

sin(5x 2 ) sin(4x) e 5t 2 1 (ii) lim x 0 10x 3 (iii) lim (iv) lim. 10t sin(ax) = 1. = 1 1 a lim = sin(5x2 ) = 2. f (x) = sin x. = e5t 1 = 1 0 = 0.

sin(5x 2 ) sin(4x) e 5t 2 1 (ii) lim x 0 10x 3 (iii) lim (iv) lim. 10t sin(ax) = 1. = 1 1 a lim = sin(5x2 ) = 2. f (x) = sin x. = e5t 1 = 1 0 = 0. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΟΥ Ι, Φυλλάδιο 3 Λύσεις Ασκήσεων. Να υπολογίσετε τα παρακάτω όρια. sia) i) ποιες συνθήκες πρέπει να ισχύουν για τα a, β ώστε να έχει νόημα το όριο;) 0 siβ) si5 ) si4) cos cos

Διαβάστε περισσότερα

7 η ΕΚΑ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 61. Έστω συνάρτηση f παραγωγίσιµη στο R, τέτοια ώστε. (e + 1)dt = x 1

7 η ΕΚΑ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 61. Έστω συνάρτηση f παραγωγίσιµη στο R, τέτοια ώστε. (e + 1)dt = x 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 7 η ΕΚΑ Α 6. Έστω συνάρτηση f παραγωγίσιµη στο R, τέτοια ώστε t (e + )dt για κάθε R Για δυνατούς παίκτες i) είξτε ότι e f() + f() ii) είξτε ότι η f αντιστρέφεται και βρείτε την f iii)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΚΥΡΤΟΤΗΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΜΠΗΣ Κοίλα κυρτά συνάρτησης Σηµεία καµπής Θεωρία Σχόλια Μέθοδοι Ασκήσεις

ΜΑΘΗΜΑ ΚΥΡΤΟΤΗΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΜΠΗΣ Κοίλα κυρτά συνάρτησης Σηµεία καµπής Θεωρία Σχόλια Μέθοδοι Ασκήσεις 1 ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑ 4.8 ΚΥΡΤΟΤΗΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΜΠΗΣ Κοίλα κυρτά συνάρτησης Σηµεία καµπής Θεωρία Σχόλια Μέθοδοι Ασκήσεις 1. Ορισµός Έστω συνεχής σε διάστηµα και παραγωγίσιµη στο εσωτερικό του. Θα λέµε ότι η στρέφει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 1

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 1 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο ιδασκοντες: Α. Μπεληγιάννης - Σ. Παπαδάκης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt.html Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου 03 Ασκηση. είξτε ότι

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα Θεωρίας Αριθµών Ε.Μ.Ε

Μάθηµα Θεωρίας Αριθµών Ε.Μ.Ε Μάθηµα Θεωρίας Αριθµών Ε.Μ.Ε 1. Να αποδειχθεί ότι κάθε ϑετικός ακέραιος αριθµός n 6, µπορεί να γραφεί στη µορφή όπου οι a, b, c είναι ϑετικοί ακέραιοι. n = a + b c,. Να αποδειχθεί ότι για κάθε ακέραιο

Διαβάστε περισσότερα

4.3 Παραδείγµατα στην συνέχεια συναρτήσεων

4.3 Παραδείγµατα στην συνέχεια συναρτήσεων 5. Η συνάρτηση είναι συνεχής στο R. 6. Η συνάρτηση sin είναι συνεχής στο R. 7. Η συνάρτηση cos είναι συνεχής στο R. 8. Η συνάρτηση tan είναι συνεχής σε κάθε R µε k π + π/2, k Z. 9. Η συνάρτηση cotan είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΟΣ 2ος ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ

ΤΟΜΟΣ 2ος ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ 2ος ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Γιώργος Αποστόλου apgeorge2004@yahoo.com Μαθηµατικός Εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Υπόδειξη. (α) Άµεσο αφού κάθε υποσύνολο µηδενικού συνόλου είναι µετρήσιµο.

Υπόδειξη. (α) Άµεσο αφού κάθε υποσύνολο µηδενικού συνόλου είναι µετρήσιµο. Κεφάλαιο 2 Ολοκλήρωµα Lebesgue 2.1 Οµάδα Α 1. Αν η f : (a, b) R είναι παραγωγίσιµη, τότε η f είναι µετρήσιµη. Υπόδειξη. Θεωρούµε την ακολουθία f : (a, b) R µε f (x) = [f(x + 1/) f(x)]. Εφόσον, η f είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι (ΘΕ ΠΛΗ 12) ΕΡΓΑΣΙΑ 4

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι (ΘΕ ΠΛΗ 12) ΕΡΓΑΣΙΑ 4 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι (ΘΕ ΠΛΗ ) ΕΡΓΑΣΙΑ 4 Ηµεροµηνία αποστολής στον φοιτητή: 9 Φεβρουαρίου 5. Τελική ηµεροµηνία αποστολής από τον φοιτητή: Μαρτίου 5.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 Β ΦΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. lim = 0. Βλέπε σελίδα 171 σχολικού. σχολικού βιβλίου.

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 Β ΦΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. lim = 0. Βλέπε σελίδα 171 σχολικού. σχολικού βιβλίου. ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 6 ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ / ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑ Α Ηµεροµηνία: Μ. Τετάρτη 7 Απριλίου 6 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 8// Γ ΕΡΓΑΣΙΑ Μαθηµατικά για την Πληροφορική Ι (ΘΕ ΠΛΗ Η ύλη της εργασίας είναι παράγραφοι 6 και 6 από τη Γραµµική Άλγεβρα και Ενότητες,,, από τον Λογισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 9

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 9 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Τµηµα Β Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 9 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt2016/nt2016.html Πέµπτη 12 Ιανουαρίου 2017 Ασκηση 1. Εστω

Διαβάστε περισσότερα

Συνέχεια Συνάρτησης. Λυγάτσικας Ζήνων. Βαρβάκειο Ενιαίο Πειραµατικό Λύκειο. 1 εκεµβρίου f(x) = f(x 0 )

Συνέχεια Συνάρτησης. Λυγάτσικας Ζήνων. Βαρβάκειο Ενιαίο Πειραµατικό Λύκειο. 1 εκεµβρίου f(x) = f(x 0 ) Συνέχεια Συνάρτησης Λυγάτσικας Ζήνων Βαρβάκειο Ενιαίο Πειραµατικό Λύκειο 1 εκεµβρίου 013 1 Ορισµός Ορισµός 1.1 Μια πραγµατική συνάρτηση f : A R λέµε ότι είναι συνεχής στο x 0 A αν και µόνο αν : x x 0 fx

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2008

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2008 -6 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 8.doc ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 8 ΘΕΜΑ ο Έστω, α,β, α β και ν α i = βi () β αi α) Να αποδείξετε ότι ο δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

4 Συνέχεια συνάρτησης

4 Συνέχεια συνάρτησης 4 Συνέχεια συνάρτησης Σε αυτή την ενότητα ϑα µελετήσουµε την έννοια της συνέχειας συνάρτησης. Πιο συγκεκριµένα πότε ϑα λέγεται µια συνάρτηση συνεχής σε ένα σηµείο το οποίο ανήκει στο πεδίο ορισµού της

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Απειροστικού Λογισμού ΙΙ Πρόχειρες Σημειώσεις Τμήμα Μαθηματικών Πανεπιστήμιο Αθηνών Περιεχόμενα Υπακολουθίες και ακολουθίες Cuchy Σειρές πραγματικών αριθμών 3 3 Ομοιόμορφη συνέχεια 3 4 Ολοκλήρωμα

Διαβάστε περισσότερα

Αρµονική Ανάλυση. Ενότητα: Προσεγγίσεις της µονάδας και Αθροισιµότητα - Ασκήσεις. Απόστολος Γιαννόπουλος. Τµήµα Μαθηµατικών

Αρµονική Ανάλυση. Ενότητα: Προσεγγίσεις της µονάδας και Αθροισιµότητα - Ασκήσεις. Απόστολος Γιαννόπουλος. Τµήµα Μαθηµατικών Ενότητα: Προσεγγίσεις της µονάδας και Αθροισιµότητα - Ασκήσεις Απόστολος Γιαννόπουλος Τµήµα Μαθηµατικών Αδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commos. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ 31 Ορισµοί Ορισµός 311 Εστω f : A f( A), A, f( A) και έστω 0 Α είναι σηµείο συσσώρευσης του συνόλου Α Θα λέµε ότι η f είναι παραγωγίσιµη στο σηµείο 0 εάν υπάρχει λ : Ισοδύναµα:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 Β ΦΑΣΗ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 Β ΦΑΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 6 ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ / ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑ Α Ηµεροµηνία: Μ. Τετάρτη 7 Απριλίου 6 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 3

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 3 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 3 ιδασκοντες: Α. Μπεληγιάννης - Σ. Παπαδάκης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt.html Τετάρτη 13 Μαρτίου 2013 Ασκηση 1. Αφού ϐρείτε την

Διαβάστε περισσότερα

Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 2

Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 2 Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 2 ιδασκοντες: Ν. Μαρµαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi.html Τετάρτη 17 Οκτωβρίου 2012 Ασκηση 1.

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1. i) α) ============================================================== α > 0. Πρέπει κατ αρχήν να ορίζεται ο λογάριθµος, δηλ.

Άσκηση 1. i) α) ============================================================== α > 0. Πρέπει κατ αρχήν να ορίζεται ο λογάριθµος, δηλ. http://elearn.maths.gr/, maths@maths.gr, Τηλ: 697905 Ενδεικτικές απαντήσεις 4ης Γραπτής Εργασίας ΠΛΗ 007-008: Οι φοιτητές θα κάνουν την δική τους εργασία σκεπτόµενοι πάνω στις ενδεικτικές απαντήσεις. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Αρµονική Ανάλυση. Ενότητα: Ολοκλήρωµα Lebesgue - Ασκήσεις. Απόστολος Γιαννόπουλος. Τµήµα Μαθηµατικών

Αρµονική Ανάλυση. Ενότητα: Ολοκλήρωµα Lebesgue - Ασκήσεις. Απόστολος Γιαννόπουλος. Τµήµα Μαθηµατικών Ενότητα: Ολοκλήρωµα Lebesgue - Ασκήσεις Απόστολος Γιαννόπουλος Τµήµα Μαθηµατικών Αδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commos. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 47 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 3 η ΕΚΑ Α

ΜΑΘΗΜΑ 47 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 3 η ΕΚΑ Α ΜΑΘΗΜΑ 47 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 3 η ΕΚΑ Α Όχι βιαστικά, όχι αργά. Στο ρυθµό σου.. Έστω συνάρτηση f ορισµένη στο R µε συνεχή δεύτερη παράγωγο που ικανοποιεί τις σχέσεις f() f () και f ()f() + (f ()) f()f ()

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟ ΕΙΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟ ΕΙΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟ ΕΙΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 3 Κεφάλαιο ο: ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ο ΜΕΡΟΣ Απαντήσεις στις ερωτήσεις του τύπου Σωστό-Λάθος. Σ 6. Λ 8. Λ. Σ 7. Σ 9. Λ 3. Λ 8. Λ 3. Σ 4. Σ 9. Σ 3. α) Σ 5. Σ. Σ β) Σ 6.

Διαβάστε περισσότερα

2x 2 + x + 1 (x + 3)(x 1) 2 dx, 2x (x + 1) dx. b x 1 + x dx x x 2 1, 6u 5 u 3 + u 2 du = 6u 3 u + 1 du. = u du.

2x 2 + x + 1 (x + 3)(x 1) 2 dx, 2x (x + 1) dx. b x 1 + x dx x x 2 1, 6u 5 u 3 + u 2 du = 6u 3 u + 1 du. = u du. Ασκήσεις για το µάθηµα «Ανάλυση Ι και Εφαρµογές» Κεφάλαιο 8: Τεχνικές ολοκλήρωσης Α Οµάδα. Υπολογίστε τα ακόλουθα ολοκληρώµατα : + + d, + + ( + 3)( ) d, 3 + 3 + 3 + + + d. Υπόδειξη. (α) Γράφουµε + + d

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Προτεινοµενες Ασκησεις - Φυλλαδιο 9

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Προτεινοµενες Ασκησεις - Φυλλαδιο 9 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Τµηµα Β Προτεινοµενες Ασκησεις - Φυλλαδιο 9 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt2015/nt2015.html Παρασκευή 29 Μαίου 2015 Ασκηση 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ Η αδυναµία επίλυσης της πλειοψηφίας των µη γραµµικών εξισώσεων µε αναλυτικές µεθόδους, ώθησε στην ανάπτυξη αριθµητικών µεθόδων για την προσεγγιστική επίλυσή τους, π.χ. συν()

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ. 3.1 Η έννοια της παραγώγου. y = f(x) f(x 0 ), = f(x 0 + x) f(x 0 )

Κεφάλαιο 3 ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ. 3.1 Η έννοια της παραγώγου. y = f(x) f(x 0 ), = f(x 0 + x) f(x 0 ) Κεφάλαιο 3 ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ 3.1 Η έννοια της παραγώγου Εστω y = f(x) µία συνάρτηση, που συνδέει τις µεταβλητές ποσότητες x και y. Ενα ερώτηµα που µπορεί να προκύψει καθώς µελετούµε τις δύο αυτές ποσοτήτες είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ο.Ε.Φ.Ε ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. f x > κοντά στο x0.

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ο.Ε.Φ.Ε ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. f x > κοντά στο x0. ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ο.Ε.Φ.Ε. 3 Θέµα ο ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ B. α) Λάθος διότι η f είναι «-» που σηµαίνει δεν είναι πάντα γνησίως µονότονη. β) Σωστό διότι

Διαβάστε περισσότερα

Η f(x) y είναι συνεχής στο [0, 2α], σαν διαφορά των συνεχών f(x) και y = 8αx 8α 2

Η f(x) y είναι συνεχής στο [0, 2α], σαν διαφορά των συνεχών f(x) και y = 8αx 8α 2 1994 ΘΕΜΑΤΑ 1. ίνεται η συνάρτηση f()=,. Α) Αν ε είναι η εφαπτοµένη της γραφικής παράστασης C της συνάρτησης f στο σηµείο Μ(α, α ), α >, να βρείτε το εµβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τη C, την ευθεία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ Θ.Μ.Τ Μονοτονία συνάρτησης Ασκήσεις Εξισώσεις Θεωρητικές Συνέχεια του µαθήµατος 31. e 3 = 0. e + e 3, x R.

ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ Θ.Μ.Τ Μονοτονία συνάρτησης Ασκήσεις Εξισώσεις Θεωρητικές Συνέχεια του µαθήµατος 31. e 3 = 0. e + e 3, x R. ΜΑΘΗΜΑ.6 ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ Θ.Μ.Τ Μονοτονία συνάρτησης Ασκήσεις Εξισώσεις Θεωρητικές Συνέχεια του µαθήµατος ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Να λύσετε την εξίσωση Η εξίσωση γράφεται e + e e 0 Προφανής ρίζα Θεωρούµε τη συνάρτηση f()

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 8

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 8 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 8 ιδασκοντες: Α. Μπεληγιάννης - Σ. Παπαδάκης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt.html Τετάρτη Μαΐου 013 Ασκηση 1. Βρείτε τις τάξεις των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 Β ΦΑΣΗ Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ / ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 Β ΦΑΣΗ Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ / ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 6 Ε_3.Μλ3ΘΟ(ε) ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ / ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ηµεροµηνία: Μ. Τετάρτη 7 Απριλίου 6 ιάρκεια Εξέτασης:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 3

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 3 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Τµηµα Β Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 3 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt2016/nt2016.html Πέµπτη 3 Νοεµβρίου 2016 Ασκηση 1. Αφού ϐρείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 2

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 2 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Τµηµα Β Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt016/nt016.html Πέµπτη 7 Οκτωβρίου 016 Ασκηση 1. Βρείτε όλους

Διαβάστε περισσότερα

1 Οι πραγµατικοί αριθµοί

1 Οι πραγµατικοί αριθµοί 1 Οι πραγµατικοί αριθµοί 1.1 Σύνολα αριθµών Το σύνολο των ϕυσικών αριθµών N = {1, 2, 3,...} Το σύνολο των ακεραίων Z = {... 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3,...}. Οι ακέραιοι διαµερίζονται σε άρτιους και περιττούς

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2 ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΙΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ. 2.1 Συνάρτηση

Κεφάλαιο 2 ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΙΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ. 2.1 Συνάρτηση Κεφάλαιο 2 ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΙΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ 2.1 Συνάρτηση Η έννοια της συνάρτησης είναι ϐασική σ όλους τους κλάδους των µαθη- µατικών, αλλά και πολλών άλλων επιστηµών. Ο λόγος είναι, ότι µορφοποιεί τη σχέση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Ασκησεις - Φυλλαδιο 2

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Ασκησεις - Φυλλαδιο 2 ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι Τµηµα Β Ασκησεις - Φυλλαδιο 2 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi2016/asi2016.html Πέµπτη 3 Μαρτίου 2016 Αν (G, ) είναι

Διαβάστε περισσότερα

Thanasis Xenos ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΜΑΘΙΑΣ

Thanasis Xenos ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΜΑΘΙΑΣ thanasisenos@yahoo.gr Thanasis Xenos )Αν µια συνάρτηση f είναι, τότε είναι γνησίως µονότονη; Η πρόταση δεν αληθεύει, διότι για παράδειγµα η συνάρτηση, f ( ) = είναι - και δεν είναι γνησίως µονότονη., >

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα και απαντήσεις 1 στα «Σύνολα και Αριθµοί» Εξεταστική Ιανουαρίου 2012 ιδάξας Χ. Κορνάρος.

Θέµατα και απαντήσεις 1 στα «Σύνολα και Αριθµοί» Εξεταστική Ιανουαρίου 2012 ιδάξας Χ. Κορνάρος. Πανεπιστηµιο Αιγαιου Τµηµα Μαθηµατικων 8 200 Καρλοβασι Σαµος Καρλόβασι 09/02/2012 Θέµατα και απαντήσεις 1 στα «Σύνολα και Αριθµοί» Εξεταστική Ιανουαρίου 2012 ιδάξας Χ. Κορνάρος. 1. Απαντήστε µε α(αλήθεια)

Διαβάστε περισσότερα

********* Β ομάδα Κυρτότητα Σημεία καμπής*********

********* Β ομάδα Κυρτότητα Σημεία καμπής********* ********* Β ομάδα Κυρτότητα Σημεία καμπής********* 5 Για την δύο φορές παραγωγίσιμη στο R συνάρτηση ισχύει: e για κάθε R. Να αποδείξετε ότι η γραφική παράσταση της δεν παρουσιάζει σημείο καμπής. Υποθέτουμε

Διαβάστε περισσότερα

Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 2

Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 2 Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 2 ιδασκοντες: Ν. Μαρµαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδες Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi2014/asi2014.html, https://sites.google.com/site/maths4edu/home/algdom114

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟ ΕΙΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟ ΕΙΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟ ΕΙΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 94 Κεφάλαιο ο: ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ o ΜΕΡΟΣ Απαντήσεις στις ερωτήσεις του τύπου Σωστό-Λάθος. Λ 4. Λ 43. Λ. Σ 5. Λ 44. Σ 3. Λ 6. Λ 45. α) Σ 4. Σ 7. Λ β) Λ 5. Σ 8. Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 4 Ε_.ΜλΘΤ(ε) ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Ηµεροµηνία: Κυριακή 7 Απριλίου 4 ιάρκεια Εξέτασης: ώρες Α. Να αποδείξετε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 3

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 3 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 3 ιδασκοντες: Ν. Μαρµαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt2014/nt2014.html https://sites.google.com/site/maths4edu/home/14

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΡΙΩΝ

ΧΡΗΣΙΜΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΡΙΩΝ ΧΡΗΣΙΜΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΡΙΩΝ Όταν lim f ( ) =l, εννοούµε ότι οι τιµές f () βρίσκονται όσο θέλουµε κοντά στο l, για τα τα οποία βρίσκονται αρκούντως κοντά στο. f () y f() y f() y 9 f ( ) =l f () l f() l

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÏÅÖÅ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÏÅÖÅ 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑ 1 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. Έστω µια συνάρτηση, η οποία είναι ορισµένη σε ένα κλειστό διάστηµα,. Αν: η συνεχής στο, και τότε, για κάθε αριθµό µεταξύ των

Διαβάστε περισσότερα

sup B, τότε υπάρχουν στοιχεία α A και β B µε α < β.

sup B, τότε υπάρχουν στοιχεία α A και β B µε α < β. ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Εξετάσεις στη Μαθηµατική Ανάλυση Ι Φεβρουαρίου, 3 Θ. (α ) Εστω A, B µη κενά ϕραγµένα σύνολα πραγµατικών αριθµών. είξτε ότι αν inf A

Διαβάστε περισσότερα

f( ) + f( ) + f( ) + f( ). 4 γ) υπάρχει x 2 (0, 1), ώστε η εφαπτοµένη της γραφικής παράστασης της

f( ) + f( ) + f( ) + f( ). 4 γ) υπάρχει x 2 (0, 1), ώστε η εφαπτοµένη της γραφικής παράστασης της ΘΕΜΑΤΑ. Η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιµη στο κλειστό διάστηµα [, ] και ισχύει f () > για κάθε (, ). Αν f() και f(), να δείξετε ότι: α. η ευθεία y τέµνει τη γραφική παράσταση της f σ' ένα ακριβώς σηµείο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΣ (

ΛΥΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ( ΛΥΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 0 ΘΕΜΑ Α Α. Θεωρία : Σχολικό βιβλίο σελίδα 53 Α. Θεωρία : Σχολικό βιβλίο σελίδα 9 Α3. Θεωρία : Σχολικό βιβλίο σελίδα 58 Α4.. α.σ, β.σ, γ.λ, δ.λ, ε.λ ΘΕΜΑ Β Β. Έστω yi 4 ( ) yi ( ) yi 4 (

Διαβάστε περισσότερα

lim (f(x + 1) f(x)) = 0.

lim (f(x + 1) f(x)) = 0. Ανάλυση Ι και Εφαρμογές 4ο Τεστ (Σειρά Α) 17-19 Δεκεμβρίου 2018 Ονοματεπώνυμο:.................................................................. Αριθμός Μητρώου:...............................................................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι (ΘΕ ΠΛΗ ) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ( 8 µον.) Η άσκηση αυτή αναφέρεται σε διαιρετότητα και ρίζες πολυωνύµων. a. Να λυθεί η εξίσωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ-ΛΑΘΟΥΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ-ΛΑΘΟΥΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ-ΛΑΘΟΥΣ 1. Αν f συνεχής στο [α, β] είναι f ( ) d 0 f ( ) 0 2. Αν f συνεχής και γν. αύξουσα στο [α, β] ισχύει ότι: f ( ) d 0. 3. Αν f ( ) d g( ) d, ό f ( ) g( ) ά [, ]. 4. Το σύνολο τιμών

Διαβάστε περισσότερα

1 Οι πραγµατικοί αριθµοί

1 Οι πραγµατικοί αριθµοί Οι πραγµατικοί αριθµοί. Σύνολα αριθµών Το σύνολο των ϕυσικών αριθµών N = {,, 3,...} Το σύνολο των ακεραίων Z = {... 3,,, 0,,, 3,...}. Οι ακέραιοι διαµερίζονται σε άρτιους και περιττούς ανάλογα αν ένας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 2

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 2 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο ιδασκοντες: Ν. Μαρµαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt014/nt014.html https://sites.google.com/site/maths4edu/home/14

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΜΑ ROLLE ΘΕΩΡΗΜΑ ROLLE

ΘΕΩΡΗΜΑ ROLLE ΘΕΩΡΗΜΑ ROLLE ΘΕΩΡΗΜΑ ROLLE ΘΕΩΡΗΜΑ ROLLE Αν μια συνάρτηση f είναι : συνεχής στο κλειστό [α,β] παραγωγίσιμη στο ανοιχτό (α,β) f(α)=f(β) f 0 τότε υπάρχει ένα τουλάχιστον, τέτοιο ώστε ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ : σημαίνει ότι υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤEΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤEΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤEΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ ο A. Έστω µια συνάρτηση f, η οποία είναι συνεχής σε ένα διάστηµα. Αν f () > σε κάθε εσωτερικό σηµείο του, τότε να αποδείξετε ότι η f είναι γνησίως

Διαβάστε περισσότερα

1 Ορισµός ακολουθίας πραγµατικών αριθµών

1 Ορισµός ακολουθίας πραγµατικών αριθµών ΜΑΣ 02. Απειροστικός Λογισµός Ι Ορισµός ακολουθίας πραγµατικών αριθµών Ορισµός.. Ονοµάζουµε ακολουθία πραγµατικών αριθµών κάθε απεικόνιση του συνόλου N των ϕυσικών αριθµών, στο σύνολο R των πραγµατικών

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1. i) ============================================================== Πρέπει αρχικά να είναι συνεχής στο x = 1: lim. lim. 2 x + x 2.

Άσκηση 1. i) ============================================================== Πρέπει αρχικά να είναι συνεχής στο x = 1: lim. lim. 2 x + x 2. http://elearn.maths.gr/, maths@maths.gr, Τηλ: 697905 Ενδεικτικές απαντήσεις 4ης Γραπτής Εργασίας ΠΛΗ 008-009: Οι φοιτητές θα κάνουν την δική τους εργασία σκεπτόµενοι πάνω στις ενδεικτικές απαντήσεις. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Συνέχεια συνάρτησης σε διάστημα. Η θεωρία και τι προσέχουμε. x, ισχύει: lim f (x) f ( ).

Συνέχεια συνάρτησης σε διάστημα. Η θεωρία και τι προσέχουμε. x, ισχύει: lim f (x) f ( ). Κεφάλαιο 4 Συνέχεια συνάρτησης σε διάστημα 411 Ερώτηση θεωρίας 1 Η θεωρία και τι προσέχουμε Πότε μια συνάρτηση f θα λέμε ότι είναι συνεχής σε ένα ανοικτό διάστημα (, ) αβ; Απάντηση Μια συνάρτηση f θα λέμε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 9 Επαναληπτικες Ασκησεις

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 9 Επαναληπτικες Ασκησεις ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ Τµηµα Β ΠΕΡΙΤΤΟΙ Ασκησεις - Φυλλαδιο 9 Επαναληπτικες Ασκησεις ιδασκων: Α Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://usersuoigr/abeligia/linearalgebraii/laii8/laii8html Παρασκευή 4 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2017 Β ΦΑΣΗ Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ / ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2017 Β ΦΑΣΗ Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ / ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 7 Ε_3.Μλ3ΘΟ(ε) ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ / ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 9 Απριλίου 7 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες

Διαβάστε περισσότερα

1 Το ϑεώρηµα του Rademacher

1 Το ϑεώρηµα του Rademacher Το ϑεώρηµα του Rademacher Νικόλαος Μουρδουκούτας Περίληψη Σε αυτήν την εργασία ϑα αποδείξουµε το ϑεώρηµα του Rademacher, σύµφωνα µε το οποίο κάθε Lipschiz συνάρτηση f : R m είναι διαφορίσιµη σχεδόν παντού.

Διαβάστε περισσότερα

[ ] [ ] ΘΕΜΑ 1o A. Για x x 0 έχουµε: παραγωγίσιµη στο χ 0 ) άρα η f είναι συνεχής στο χ 0.

[ ] [ ] ΘΕΜΑ 1o A. Για x x 0 έχουµε: παραγωγίσιµη στο χ 0 ) άρα η f είναι συνεχής στο χ 0. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 23 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1o A. Για x x έχουµε: f (

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΛΥΣΕΙΣ 3 ης. Άσκηση 1. , z1. Παρατηρούµε ότι: z0 = z5. = + ) και. β) 1 ος τρόπος: Έστω z = x+ iy, x, = x + y.

ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΛΥΣΕΙΣ 3 ης. Άσκηση 1. , z1. Παρατηρούµε ότι: z0 = z5. = + ) και. β) 1 ος τρόπος: Έστω z = x+ iy, x, = x + y. ΛΥΣΕΙΣ ης ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Άσκηση 6 6 Λύση: α) 7z + z (cosπ + isi π ) π+ kπ π+ kπ Κατά συνέπεια z (cos + isi ), k,,, 5 Παίρνουµε τις ρίζες 6 6 z (cos + isi ) ( + i ) + i, π π 6 6 6 z (cos + isi ) (cos

Διαβάστε περισσότερα

1 Οι πραγµατικοί αριθµοί

1 Οι πραγµατικοί αριθµοί 1 Οι πραγµατικοί αριθµοί 1.1 Σύνολα αριθµών Το σύνολο των ϕυσικών αριθµών N = {1, 2, 3,...} Το σύνολο των ακεραίων Z = {... 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3,...}. Οι ακέραιοι διαµερίζονται σε άρτιους και περιττούς

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3ο: ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ 2ο ΜΕΡΟΣ

Κεφάλαιο 3ο: ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ 2ο ΜΕΡΟΣ Κεφάλαιο 3ο: ΙΑΦΟΡΙΚΟ ΟΓΙΜΟ ο ΜΕΡΟ Ερωτήσεις του τύπου «ωστό - άθος». * Αν µια συνάρτηση f είναι συνεχής στο διάστηµα [α, β], παραγωγίσιµη στο διάστηµα (α, β) και f (α) = f (β), τότε υπάρχει τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

τη µέθοδο της µαθηµατικής επαγωγής για να αποδείξουµε τη Ϲητούµενη ισότητα.

τη µέθοδο της µαθηµατικής επαγωγής για να αποδείξουµε τη Ϲητούµενη ισότητα. Αριστοτελειο Πανεπιστηµιο Θεσσαλονικης Τµηµα Μαθηµατικων Εισαγωγή στην Αλγεβρα Τελική Εξέταση 15 Φεβρουαρίου 2017 1. (Οµάδα Α) Εστω η ακολουθία Fibonacci F 1 = 1, F 2 = 1 και F n = F n 1 + F n 2, για n

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6 Παράγωγος

Κεφάλαιο 6 Παράγωγος Σελίδα από 5 Κεφάλαιο 6 Παράγωγος Στο κεφάλαιο αυτό στόχος µας είναι να συνδέσουµε µία συγκεκριµένη συνάρτηση f ( ) µε µία δεύτερη συνάρτηση f ( ), την οποία και θα ονοµάζουµε παράγωγο της f. Η τιµή της

Διαβάστε περισσότερα

( ) ΕΚΘΕΤΙΚΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ. Σηµείωση. 2. Παραδοχή α = Ιδιότητες x. αβ = α = α ( ) x. α β. α : α = α = α

( ) ΕΚΘΕΤΙΚΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ. Σηµείωση. 2. Παραδοχή α = Ιδιότητες x. αβ = α = α ( ) x. α β. α : α = α = α . ΕΚΘΕΤΙΚΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑ. Σηµείωση Οι δυνάµεις α του κεφαλαίου έχουν βάση α > 0 και εκθέτη οποιονδήποτε πραγµατικό αριθµό.. Παραδοχή 0 α. Ιδιότητες α + α ( ) α α : α ( ) α α α αβ α β α β α β. Εκθετική

Διαβάστε περισσότερα

Αρµονική Ανάλυση. Ενότητα: Χώροι L p - Ασκήσεις. Απόστολος Γιαννόπουλος. Τµήµα Μαθηµατικών

Αρµονική Ανάλυση. Ενότητα: Χώροι L p - Ασκήσεις. Απόστολος Γιαννόπουλος. Τµήµα Μαθηµατικών Ενότητα: Χώροι L p - Ασκήσεις Απόστολος Γιαννόπουλος Τµήµα Μαθηµατικών Αδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

1. Υπολογίστε, όπου αυτές υπάρχουν, τις παραγώγους των συναρτήσεων:

1. Υπολογίστε, όπου αυτές υπάρχουν, τις παραγώγους των συναρτήσεων: Υπολογίστε, όπου αυτές υπάρχουν, τις παραγώγους των συναρτήσεων:, g, h Απάντηση: Η με έχει παράγωγο 4 Μπορούμε όμως να εργαστούμε ως εξής: Είναι άρα 4 Η g με g έχει παράγωγο : g Η συνάρτηση h με h έχει

Διαβάστε περισσότερα

( ) ( ) lim f x lim g x. z-3i 2-18= z-3 2 w-i =Im(w)+1. x x x x

( ) ( ) lim f x lim g x. z-3i 2-18= z-3 2 w-i =Im(w)+1. x x x x ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 05 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ Α Α. Έστω µια συνάρτηση f ορισµένη σε ένα διάστηµα. Αν η F είναι µια παράγουσα της f στο, τότε να αποδείξετε ότι: όλες οι συναρτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αρµονική Ανάλυση. Ενότητα: L p Σύγκλιση. Απόστολος Γιαννόπουλος. Τµήµα Μαθηµατικών

Αρµονική Ανάλυση. Ενότητα: L p Σύγκλιση. Απόστολος Γιαννόπουλος. Τµήµα Μαθηµατικών Ενότητα: L p Σύγκλιση Απόστολος Γιαννόπουλος Τµήµα Μαθηµατικών Αδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creaive Commos. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Εποµένως η f είναι κοίλη στο διάστηµα (, 1] και κυρτή στο [ 1, + ).

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Εποµένως η f είναι κοίλη στο διάστηµα (, 1] και κυρτή στο [ 1, + ). 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΜΑ 1 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α. Βλέπε σχολικό βιβλίο σελίδα 194, το θεώρηµα ενδιάµεσων τιµών. Β. Βλέπε τον ορισµό στη σελίδα 279 του σχολικού βιβλίου. Γ. Βλέπε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 1

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 1 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Τµηµα Β Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 1 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt016/nt016.html Πέµπτη 13 Οκτωβρίου 016 Ασκηση 1. είξτε ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 1

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 1 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Τµηµα Β Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 1 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt01b/nt01b.html Πέµπτη 1 Οκτωβρίου 01 Ασκηση 1. είξτε ότι

Διαβάστε περισσότερα

Για να εκφράσουμε τη διαδικασία αυτή, γράφουμε: :

Για να εκφράσουμε τη διαδικασία αυτή, γράφουμε: : Η θεωρία στα μαθηματικά προσανατολισμού Γ υκείου Τι λέμε συνάρτηση με πεδίο ορισμού το σύνολο ; Έστω ένα υποσύνολο του Ονομάζουμε πραγματική συνάρτηση με πεδίο ορισμού το μία διαδικασία (κανόνα), με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Ηµεροµηνία: Κυριακή 27 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Ηµεροµηνία: Κυριακή 27 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ε_.ΜλΘΤ(α) ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Ηµεροµηνία: Κυριακή 7 Απριλίου ιάρκεια Εξέτασης: ώρες ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α. Θεωρία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 7

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 7 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 7 ιδασκοντες: Α. Μπεληγιάννης - Σ. Παπαδάκης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt.html Τετάρτη 15 Μαΐου 2013 Ασκηση 1. Εστω n 3 ακέραιος.

Διαβάστε περισσότερα

1. ** Αν F είναι µια παράγουσα της f στο R, τότε να αποδείξετε ότι και η

1. ** Αν F είναι µια παράγουσα της f στο R, τότε να αποδείξετε ότι και η Ερωτήσεις ανάπτυξης. ** Αν F είναι µια παράγουσα της f στο R, τότε να αποδείξετε ότι και η συνάρτηση G () = F (α + β) είναι µια παράγουσα της h () = f (α + β), α α στο R. β + γ α+ γ. ** α) Να δείξετε ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 3 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α A Έστω f µια συνεχής συνάρτηση σε ένα διάστηµα [α, β] Αν G είναι µια παράγουσα της f στο [α, β], τότε να αποδείξετε ότι: β f () t dt = G ( β) G ( α) a Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιες Εξετάσεις Ημερήσιων Γενικών Λυκείων. Εξεταζόμενο Μάθημα: Μαθηματικά Προσανατολισμού, Θετικών & Οικονομικών Σπουδών

Πανελλήνιες Εξετάσεις Ημερήσιων Γενικών Λυκείων. Εξεταζόμενο Μάθημα: Μαθηματικά Προσανατολισμού, Θετικών & Οικονομικών Σπουδών Πανελλήνιες Εξετάσεις Ημερήσιων Γενικών Λυκείων Εξεταζόμενο Μάθημα: Μαθηματικά Προσανατολισμού, Θετικών & Οικονομικών Σπουδών Ημερομηνία: Ιουνίου 08 Απαντήσεις Θεμάτων Θέμα Α Α.. Θεωρία σχολικού βιβλίου,

Διαβάστε περισσότερα

y = 2 x και y = 2 y 3 } ή

y = 2 x και y = 2 y 3 } ή ΘΕΜΑ Έστω οι μιγαδικοί αριθμοί z, w για τους οποίους ισχύουν οι σχέσεις z = και w i =. i). Να βρείτε το γεωμετρικό τόπο των εικόνων των z και w. ii). Να αποδείξετε ότι δεν υπάρχουν μιγαδικοί αριθμοί z,

Διαβάστε περισσότερα