ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 3

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 3"

Transcript

1 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 3 ιδασκοντες: Ν. Μαρµαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : ευτέρα 24 Μαρτίου 2014 Ασκηση 1. Αφού ϐρείτε την πρωτογενή ανάλυση των αριθµών 130 και 2275, να υπολογίσετε τον µέγιστο κοινό διαιρέτη 130, Ασκηση 2. είξτε ότι για κάθε ακέραιο ισχύει 2 + 1, & 8 + 3, Ασκηση 3. Εστω οι ακέραιοι αριθµοί a 1, a 2,, a n, n είξτε ότι : a1, a 2,, a n a1, a 2,, a n 2. είξτε ότι αν λ, είναι ένας ακέραιος αριθµός, τότε : λa1, λa 2,, λa n λ a1, a 2,, a n 3. Αν n 2, τότε : a1, a 2,, a n a1, a 2,, a, a +1,, a n 4. Αν b x 1 a 1 + x 2 a x n a n για κάποιους ακεραίους x 1, x 2,, x n, τότε : a1, a 2,, a n a1, a 2,, a n, b 5. Αν a 0, 1, 2,, n, δείξτε ότι : a1, a 2,, a n d d a1, d a 2,, d a n και a 1 d, a 2 d,, a n 1 d Ασκηση Αν a, b, c είναι ακέραιοι και a, b 1 a, c, δείξτε ότι : a, bc Γενικότερα αν a 1, a 2,, a n και b είναι ακέραιοι και a 1, b a 2, b a n, b 1, δείξτε ότι : a 1 a 2 a n, b 1. Ασκηση 5. Εστω a, b, c µη-µηδενικοί ακέραιοι αριθµοί. 1. Αν a, b 1 και c a + b, δείξτε ότι : c, a 1 c, b. 2. Αν b, c 1, τότε : a, bc a, ba, c. Ασκηση 6. Εστω οι ακέραιοι αριθµοί a, b, c, d. Αν b, d > 0 και a, b 1 c, d, και αν ο αριθµός είναι ακέραιος, δείξτε ότι : b d. a b + c d

2 2 Ασκηση 7. Αν x, y είναι ϑετικοί ακέραιοι και y > x, τότε : a 2x + 1 a 2y 1 και άρα : a 2 y 1, a 2x + 1 a 2x + 1 Ασκηση 8. Αν a, n, m είναι ϑετικοί ακέραιοι και n m, δείξτε ότι : a 2 m + 1, a 2n α : άρτιος 2 α : περιττός Ασκηση 9. Αν a, n, m είναι ϕυσικοί αριθµοί, και ο n είναι περιττός, να δείξετε ότι : Ισχύει η παραπάνω ισότητα αν ο n είναι άρτιος ; a n 1, a m ή 2 Ασκηση 10. είξτε οτι : 1. a, b 1 a n, b m 1, n, m a n, b n a, b n. Ασκηση 11. Αν n, m N όπου n m, να δείξετε ότι 1 : 2 2 n + 1, 2 2m Με τη ϐοήθεια της παραπάνω σχέσης να δείξετε ότι υπάρχουν άπειροι πρώτοι αριθµοί. Ασκηση 12. Εστω a, b ϑετικοί ακέραιοι και p ένας πρώτος αριθµός. Είναι οι ακόλουθες προτάσεις αληθείς ή ψευδείς; Για κάθε µια δώστε απόδειξη ή αντιπαράδειγµα : 1. Αν a, p 2 p, τότε : a 2, p 2 p Αν a, p 2 p και b, p 2 p 2, τότε : ab, p 4 p Αν a, p 2 p και b, p 2 p, τότε : ab, p 4 p Αν a, p 2 p, τότε : a + p, p 2 p. Ασκηση είξτε ότι αν b, c είναι µη µηδενικοί ακέραιοι µε b, c 1 τότε b, c m 1 b n, c για κάθε n, m N. 2. Θεωρούµε το πολυώνυµο µε ακέραιους συντελεστές fx a 0 + a 1 x + + a n x n, a i Z, 0 i n, n > 0, & a 0, a n 0 Αν b/c είναι ϱητή ϱίζα του fx, όπου b, c µη µηδενικοί ακέραιοι πρώτοι µεταξύ τους, δείξτε ότι : b a 0 & c a n Ασκηση 14. Εστω ένας ακέραιος. Να δείξετε ότι οι αριθµοί 6 1, 6 + 1, 6 + 2, 6 + 3, είναι σχετικά πρώτοι µεταξύ τους. 1 Οι αριθµοί fn 2 2n + 1, n 0 καλούνται αριθµοί του Fermat.

3 3 Ασκηση 15. Εστω a, b N, και υποθέτουµε ότι : a, b 1. Να δείξετε ότι : 1. a + b, a b 1 ή a + b, a + 2b 1 ή a + b, a b, ab 1 ή 2. Μπορείτε να προσδιορίσετε, στις παραπάνω περιπτώσεις 1, 2, 3, πότε ακριβώς ο µέγιστος διαιρέτης έχει την τιµή 1, 2, ή 3; Ασκηση 16. Εστω a, b ϕυσικοί αριθµοί µε µέγιστο κοινό διαιρέτη a, b 1. Εστω ότι υπάρχει κάποιος c N µε ab c 2, τότε να δειχθεί ότι υπάρχουν x, y N {0} µε a x 2 και b y 2. Ασκηση 17. Εστω a, b δύο ϕυσικοί αριθµοί > 1 για τους οποίους ισχύει Να δειχθεί ότι a b. a b 2, b 2 a 3, a 3 b 4, b 4 a 5,.... * Ασκηση 18. ώστε : 1. Να δείξετε ότι 1147, και ακολούθως να ϐρεθούν ακέραιοι x και y έτσι x + 851y 2. Να υπολογίσετε τον Μέγιστο Κοινό ιαιρέτη d και το Ελάχιστο Κοινό Πολλαπλάσιο δ των αριθµών 1485 και Στη συνέχεια να ϐρεθούν ακέραιοι x και y έτσι ώστε : d 1485x y Ασκηση 19. Αν a, b είναι ϕυσικοί αριθµοί, να δείξετε ότι : a, b a + b, [a, b] Ως εφαρµογή, ϐρείτε δύο ϕυσικούς αριθµούς έτσι ώστε το άθροισµά τους να είναι 798 και το ελάχιστο κοινό τους πολλαπλάσιο να είναι Ασκηση 20. Αν a, b, c είναι ϕυσικοί αριθµοί, να δείξετε ότι : a, b, c[ab, ac, bc] abc & [a, b, c]ab, ac, bc abc Ασκηση 21. Εστω F n και F n+1 δύο διαδοχικοί όροι της ακολουθίας Fibonacci, όπου n N. είξτε ότι Fn, F n+1 1, n N και επιπλέον δείξτε ότι στον Ευκλείδειο Αλγόριθµο για την εύρεση του µέγιστου κοινού διαιρέτη F n+1, F n+2 1, n > 1, απαιτούνται ακριβώς n διαιρέσεις. Ασκηση { 22. Εστω F n η ακολουθία Fibonacci. Να δείξετε ότι : }n 1 1 F n+m F m F n+1 + F m 1 F n

4 4 2 3 n m F n F m F n, F m F n,m

5 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 3 ιδασκοντες: Ν. Μαρµαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : ευτέρα 24 Μαρτίου 2014 Ασκηση 1. Αφού ϐρείτε την πρωτογενή ανάλυση των αριθµών 130 και 2275, να υπολογίσετε τον µέγιστο κοινό διαιρέτη 130, Λύση. Η πρωτογενής ανάλυση των αριθµών 130 και 2275 είναι και Γράφουµε και Τότε έχουµε 130, min{1,0} 5 min{1,2} 7 min{0,1} 13 min{1,1} Συνεπώς ο µέγιστος κοινός διαιρέτης των αριθµών 130 και 2275 είναι 130, Ασκηση 2. είξτε ότι για κάθε ακέραιο ισχύει 2 + 1, & 8 + 3, Λύση. Εστω 2 + 1, d. Τότε d 2+1 & d 9+4 d 92+1 & d 29+4 d 18+9 & d 18 8 d 1 και εποµένως d 1. ιαφορετικα: , και άρα 2 + 1, Εστω 8 + 3, d. Τότε d 8+3 & d 5+2 d 58+3 & d 85+2 d & d d 1 και εποµένως d 1. ιαφορετικα: , και άρα 8 + 2, Ασκηση 3. Εστω οι ακέραιοι αριθµοί a 1, a 2,, a n, n είξτε ότι : a1, a 2,, a n a1, a 2,, a n 2. είξτε ότι αν λ, είναι ένας ακέραιος αριθµός, τότε : λa1, λa 2,, λa n λ a1, a 2,, a n 3. Αν n 2, τότε : a1, a 2,, a n a1, a 2,, a, a +1,, a n

6 2 Λύση. 4. Αν b x 1 a 1 + x 2 a x n a n για κάποιους ακεραίους x 1, x 2,, x n, τότε : a1, a 2,, a n a1, a 2,, a n, b 5. Αν a 0, 1, 2,, n, δείξτε ότι : a1, a 2,, a n d d a1, d a 2,, d a n και a 1 d, a 2 d,, a n 1 d 1. Επειδή d a d a, ϑέτοντας d a 1, a 2,, a n και δ a 1, a 2,, a n, ϑα έχουµε : d a i, 1 i n, d a i, 1 i n, d δ δ a i, 1 i n, δ a i, 1 i n, δ d Εποµένως επειδή d, δ 1, ϑα έχουµε d δ. 2. Εστω d a 1, a 2,, a n και δ λa 1, λa 2,, λa n. Τότε ϑα δείξουµε ότι λ d δ. Υποθέτουµε πρώτα ότι λ > 0. ϑα έχουµε : d a, 1 n λd λa, 1 n Από την άλλη πλευρά επειδή d a 1, a 2,, a n, έπεται ότι 1 : d x 1 a 1 + x 2 a x n a n για κάποιους ακεραίους x 1,, x n. Τότε λd x 1 λa 1 + x 2 λa x n λa n. Επειδή λd λa, 1 n, ϑα έχουµε ότι : λd λa 1, λa 2,, λa n δ. Παρόµοια δουλεύουµε αν λ < Εστω d a 1, a 2,, a n και δ a +1,, a n. Θέτοντας d a 1, a 2,, a, και d d, δ, ϑα δείξουµε ότι : d d, δ d. Επειδή d a 1, a 2,, a n, ϑα έχουµε : d a i, 1 i n d a i, 1 i & d a j, +1 j n d d & d δ d d, δ d Αντίστροφα, επειδή d a 1,, a και δ a +1,, a n, ϑα έχουµε : d d & d δ d a i, 1 i & d a j, +1 j n d δ a i, 1 i n d d Εποµένως ϑα έχουµε : d d. 4. Εστω d a 1, a 2,, a n και δ a 1, a 2,, a n, b. Θα δείξουµε ότι d δ. Επειδή d a, 1 n d x a, 1 n d x 1 a 1 +x 2 a 2 + +x n a n d b d δ Αντίστροφα, προφανώς δ a, 1 n και άρα δ d. Εποµένως d δ. 5. Θα έχουµε : Εστω ότι a 1, a 2,, a n d. Τότε d a, 1, 2,, n και υπάρχουν ακέραιοι x 1, x 2,, x n έτσι ώστε : x 1 a 1 + x 2 a x n a n d. Εποµένως ϑα έχουµε ότι a d Z, 1 n και x 1 Άρα a 1 d, a 2 d,, an d 1. Εστω ότι d a, 1, 2,, n και a 1 a 1 d + x 2 a 2 d + + x n a n d 1 d, a 2 d,, an d 1. Τότε υπάρχουν ακέραιοι a d + + y nd n 1. Τότε προφανώς ϑα έχουµε : dy 1 a 1 + dy 2 a dy n a n d a 1, a 2,, a n d y 1, y 2,, y n έτσι ώστε : y 1 a 1 d + y 2 a 2 διότι d a, 1, 2,, n. 1 Υπενθυµίζουµε από τη Θεωρία ότι : «a 1, a 2,, a n d αν και µόνον αν d a, 1, 2,, n και υπάρχουν ακέραιοι x 1, x 2,, x n έτσι ώστε : x 1a 1 + x 2a x na n d. Ιδιάιτερα : a 1, a 2,, a n 1 αν και µόνον αν υπάρχουν ακέραιοι x 1, x 2,, x n έτσι ώστε : x 1a 1 + x 2a x na n 1.»

7 3 Ασκηση Αν a, b, c είναι ακέραιοι και a, b 1 a, c, δείξτε ότι : a, bc Γενικότερα αν a 1, a 2,, a n και b είναι ακέραιοι και a 1, b a 2, b a n, b 1, δείξτε ότι : a 1 a 2 a n, b 1. Λύση. 1. Εστω d a, bc. Αν d > 1, τότε ο αριθµός d έχει έναν πρώτο διαιρέτη p. Ετσι p d και εποµένως p a και p bc. Επειδή ο p είναι πρώτος, έπεται ότι p b ή p c. Αν p b, τότε επειδή p a ϑα έχουµε p a, b 1 και άρα p 1 το οποίο είναι άτοπο. Αν p c, τότε επειδή p a ϑα έχουµε p a, c 1 και άρα p 1 το οποίο είναι άτοπο. Άρα καταλήγουµε ότι d a, bc Η απόδειξη είναι παρόµοια : Εστω d a 1 a 2 a n, b. Υποθέτουµε ότι d > 1 και εποµένως ο αριθµός d έχει έναν πρώτο διαιρέτη p. Επειδή ο p είναι πρώτος και επειδή p a 1 a 2 a n διότι p d, έπεται ότι p a για κάποιο 1, 2,, n. Επειδή p b, ϑα έχουµε ότι p a, b 1 και άρα p 1 το οποίο είναι άτοπο. Άρα d a 1 a 2 a n, b 1. Ασκηση 5. Εστω a, b, c µη-µηδενικοί ακέραιοι αριθµοί. Λύση. 1. Αν a, b 1 και c a + b, δείξτε ότι : c, a 1 c, b. 2. Αν b, c 1, τότε : a, bc a, ba, c. 1. Εστω d a, c. Τότε d c και άρα d a + b διότι από την υπόθεση c a + b. Επειδή a, b 1, ϑα έχουµε ax + by 1, για κάποιους ακεραίους x, y. Επειδή d a ϑα έχουµε d ax και d ay και εποµένως d 1 by. Τότε : d c d a + b d ay + by & d 1 by d ay + 1 & d ay d 1 d 1 Άρα c, a 1. Παρόµοια έστω δ c, b. Τότε δ c και άρα δ a+b διότι από την υπόθεση c a+b. Επειδή δ b ϑα έχουµε δ bx και δ by και εποµένως δ 1 ax. Τότε : δ c δ a + b δ ax + bx & δ 1 ax δ bx + 1 & δ bx δ 1 δ 1 2. Θέτουµε : d a, bc, d 1 a, b, d 2 a, c. Θα δείξουµε ότι d d 1 d 2. Θα δείξουµε πρώτα ότι : d 1, d 2 1. Εστω d 1, d 2 x. Τότε : x d 1 & x d 2 x b & x c x b, c 1 x 1 d 1, d Από την άλλη πλευρά, επειδή d 1 a, b και d 2 a, c, υπάρχουν ακέραιοι x 1, y 1, x 2, y 2, έτσι ώστε : d 1 ax 1 + by 1 & d 2 ax 2 + cy 2 d 1 d 2 aax 1 x 2 + cx 1 y 2 + bx 2 y 1 + bcy 1 y 2 2 Λόγω της 2, για να δείξουµε ότι d 1 d 2 d, αρκεί να δείξουµε ότι d 1 d 2 a και d 1 d 2 bc. Θα έχουµε : d 1 b & d 2 c d 1 d 2 bc 3 d 1 a & d 2 a & d 1, d 2 1 d 1 d 2 a 4 Από τις 2, 3 και 4 έπεται ότι d 1 d 2 a, bc d. Ασκηση 6. Εστω οι ακέραιοι αριθµοί a, b, c, d. Αν b, d > 0 και a, b 1 c, d, και αν ο αριθµός είναι ακέραιος, δείξτε ότι : b d. a b + c d Λύση. Θα έχουµε : Τότε ϑα έχουµε : a b + c ad + bc Z Z bd ad + bc d bd bd dad + bc bd ad 2 + bdc & bd bdc bd ad 2 b ad

8 4 Εποεµένως a, b 1 & b ad b d ουλεύοντας ακριβώς ανάλογα και χρησιµοποιώντας ότι c, d 1, ϑα έχουµε και d b. Εποµένως, επειδή b, d > 0, ϑα έχουµε : b d. Ασκηση 7. Αν x, y είναι ϑετικοί ακέραιοι και y > x, τότε : a 2x + 1 a 2y 1 και άρα : a 2 y 1, a 2x + 1 a 2x + 1 Λύση. Θα δείξουµε πρώτα µε χρήση της Αρχής Μαθηµατικής Επαγωγής ότι : 1 N : a 2 1 a 1 a 2i + 1 a 1 a a a i0 Για 1, προφανώς η * ισχύει διότι : a 21 1 a 2 1 a 1 a + 1 a 1 a Υποθέτουµε ότι η * ισχύει για r: a 2r 1 a 1 r 1 i0 a2i + 1. Για r + 1, χρησιµοποιώντας την Επαγωγική Υπόθεση, ϑα έχουµε : r 1 a 2r+1 1 a 2r 2 1 a 2r 2 1 a 2r 1 a 2r + 1 a 1 a 2i + 1a 2r + 1 και άρα : a 2r+1 1 a 1 r a 2i + 1 Αν τώρα y > x, ϑα έχουµε x y 1 και άρα από τη σχέση έπεται ότι : y 1 a 2y 1 a 1 a 2i + 1 a 1 a a a 2x + 1 a 2y i0 i0 i0 ηλαδή a 2x + 1 a 2y 1. Τότε όµως ϑα έχουµε και : a 2y 1, a 2x + 1 a 2x + 1. Ασκηση 8. Αν a, n, m είναι ϑετικοί ακέραιοι και n m, δείξτε ότι : a 2 m + 1, a 2n α : άρτιος 2 α : περιττός Λύση. Υποθέτουµε ότι m > n, και έστω d a 2m + 1, a 2n + 1. Τότε από την Άσκηση 7, έπεται ότι a 2n + 1 a 2m 1, και εποµένως υπάρχει ακέραιος δ έτσι ώστε : a 2m 1 δ a 2n + 1 Θα έχουµε a 2m + 1 a 2m δ a 2n και άρα d δ a 2n , a 2n + 1

9 5 Επειδή, όπως προκύπτει εύκολα, ισχύει 2 a + b, b a, b, a, b, Z, ϑα έχουµε d 2, a 2n + 1 d 2 & d a 2n + 1 d 1 ή d 2 & d a 2n + 1 Αν ο a είναι άρτιος, τότε προφανώς ο αριθµός a 2n + 1 είναι περιττός και προφανώς τότε d 1. Αν ο a είναι περιττός, τότε προφανώς a 2n είναι περιττός και άρα ο αριθµός a 2n + 1 είναι άρτιος. Προφανώς τότε d 2. Ασκηση 9. Αν a, n, m είναι ϕυσικοί αριθµοί, και ο n είναι περιττός, να δείξετε ότι : Ισχύει η παραπάνω ισότητα αν ο n είναι άρτιος ; a n 1, a m ή 2 Λύση. Εστω d a n 1, a m +1. Τότε a n 1 dr και a m +1 ds, για κάποιους ϑετικούς ακέραιους r, s. και εποµένως : a n dr + 1 & a m ds 1 Τότε χρησιµοποιώντας διαδοχικά το διώνυµο του Νεύτωνα n n a + b n a b n ϑα έχουµε : a nm a n m dr + 1 m m 0 0 m dr 1 + όπου A m 1 m r d 1. Παρόµοια, χρησιµοποιώντας ότι ο n είναι περιττός, ϑα έχουµε : a nm a m n ds 1 n 1 n 1 ds n n 0 m 1 m dr 1 + Ad n ds 1 + Bd όπου B n 1 n d 1 s. Από τις σχέσεις και ϑα έχουµε : Ad + 1 Bd 1 και προφανώς A B. Τότε B Ad 2 και εποµένως d 2. ηλαδή d 1 ή 2. ιαλέγοντας στην Άσκηση 7: a 2, n 2 x, όπου x 1, και m 2 y στη σχέση, έπεται ότι a m 1, a n + 1 a 2x + 1 > 2 και έτσι η αρχικός ισχυριµός δεν ισχύει για την περίπτωση κατά την οποία ο αριθµός n είναι άρτιος. Ασκηση 10. είξτε οτι : 1. a, b 1 a n, b m 1, n, m a n, b n a, b n. 2 Πράγµατι, έστω d a, b και δ a + b, b. Τότε : d a & d b d a & d b d a + b & d b d a + b, b d δ Παρόµοια δ a + b & δ b δ a + b & δ b δ a + b b a & δ b δ a, b δ d Εποµένως d δ.

10 6 Λύση. 1. Εστω a, b 1 και υποθέτουµε ότι d a n, b m. Αν d 1, τότε d > 1 και άρα ο d έχει έναν πρώτο διαιρέτη p. Τότε p a n και άρα επειδή ο p είναι πρώτος ϑα έχουµε p a. Παρόµοια επειδή p b m και ο p είναι πρώτος, ϑα έχουµε p b. Από τις σχέσεις d a και p b έπεται ότι p a, b 1 το οποίο είναι άτοπο διότι ο p είναι πρώτος. Άρα a n, b m 1. Εστω a n, b m 1, και υποθέτουµε ότι d a, b. Αν d 1, τότε d > 1 και άρα ο d έχει έναν πρώτο διαιρέτη p. Τότε p a και p b και εποµένως ϑα έχουµε p a n και p b m, n, m 1. Τότε d a n, b m 1 το οποίο είναι άτοπο διότι ο p είναι πρώτος. Άρα a, b Αν a 1 ή b 1, τότε ο ισχυρσιµός είναι αληθής διότι : 1 n, b n 1, b n 1 1 n 1, b n και παρόµοια a n, 1 n a n, n a, 1 n. Υποθέτουµε ότι a, b > 1 και εποµένως µπορούµε να γράψουµε : a p a 1 1 pa & b p b 1 1 p b όπου οι p 1,, p είναι πρώτοι, 1, και a i, b i 0, 1 i. Θα έχουµε a n p na 1 1 p na & b n p nb 1 1 p nb και άρα : a n, b n p min{na 1,nb 1 } 1 p min{na,nb } Από την άλλη πλευρά ϑα έχουµε a, b p min{a 1,b 1 } 1 p min{a,b }, και άρα : Επειδή τελικά ϑα έχουµε : a, b n p min{a 1,b 1 } 1 p min{a,b } n p n min{a 1,b 1 } 1 p n min{a,b } n, x, y 1 : n min{x, y} min{nx, ny} a n, b n p min{na 1,nb 1 } 1 p min{na,nb } p n min{a 1,b 1 } 1 p n min{a,b } a, b n Ασκηση 11. Αν n, m N όπου n m, να δείξετε ότι 3 : 2 2 n + 1, 2 2m Με τη ϐοήθεια της παραπάνω σχέσης να δείξετε ότι υπάρχουν άπειροι πρώτοι αριθµοί. Λύση. Πρώτος Τρόπος: Το Ϲητούµενο προκύπτει ϑέτοντας a 2 στην Άσκηση 8. εύτερος Τρόπος: Εστω d 2 2n + 1, 2 2m + 1. Χωρίς ϐλάβη της γενικότητας υποθέτουµε ότι n > m και έστω n m + s. Τότε όπου α 2 2m και άρα Συνεπώς έχουµε 2 2m n 1 2 2n 1 2 2m+s 1 2 2m 2 s 1 2 2m 2s 1 α 2s 1 2 2n 1 2 2m + 1 α2s 1 α α2s α 2s N 2 2m n d 2 2m + 1 d 2 2n +1 2 d 2 2n d 2 2n + 1 Αν ο αριθµός d είναι άρτιος, τότε 2 d και άρα d 2. Οµως αφού 2 2 2n + 1 και 2 2 2n έπεται ότι 2 1 που είναι άτοπο. Συνεπώς ο d είναι περιττός και αφού διαιρεί το 2 έχουµε αναγκαστικά ότι d 1. Άρα πράγµατι 2 2 n + 1, 2 2m d 2 3 Οι αριθµοί fn 2 2n + 1, n 0 καλούνται αριθµοί του Fermat.

11 7 Θεωρούµε το σύνολο S { 2 2n + 1 n N } { , , , } Προφανώς το παραπάνω σύνολο είναι άπειρο. Για κάθε n N έστω p n ένας πρώτος διαιρέτης του 2 2n + 1. Τότε για n m έπεται ότι p n p m, διότι διαφορετικά αν p n p m p τότε p 2 2n + 1 και p 2 2m + 1 p 2 2n + 1, 2 2m p 1 που είναι άτοπο. Άρα το σύνολο των πρώτων διαιρετών των αριθµών 2 2n + 1 είναι άπειρο και εποµένως υπάρχουν άπειροι πρώτοι αριθµοί. Ασκηση 12. Εστω a, b ϑετικοί ακέραιοι και p ένας πρώτος αριθµός. Είναι οι ακόλουθες προτάσεις αληθείς ή ψευδείς; Για κάθε µια δώστε απόδειξη ή αντιπαράδειγµα : Λύση. 1. Αν a, p 2 p, τότε : a 2, p 2 p Αν a, p 2 p και b, p 2 p 2, τότε : ab, p 4 p Αν a, p 2 p και b, p 2 p, τότε : ab, p 4 p Αν a, p 2 p, τότε : a + p, p 2 p. 1. Εστω a, p 2 p. Τότε p a και άρα a pq µε p, q 1. Αν p, q d τότε d p και άρα d 1 ή d p. Στη περίπτωση που d p έχουµε p q, δηλαδή q p b και τότε a p q p 2 b p 2 a a, p 2 p 2 p που είναι άτοπο. Άρα p, q 1. Τότε a 2 p 2 q 2 και p q 2 a 2, p 2 p 2 Συνεπώς η πρόταση 1 είναι αληθής. 2. Θέτουµε a p και b p 3. Τότε p, p 2 p και p 3, p 2 p 2 αλλά ab, p 4 p p 3, p4 p 4, p 4 p 4 p 3 Άρα η δεύτερη πρόταση είναι ψευδής. 3. Υποθέτουµε ότι a, p 2 p και b, p 2 p. Τότε p a a p q 1 p b b p q 2 και προφανώς όπως στο 1 έχουµε p, q 1 p, q 2 1. Τότε ab p 2 q 1 q 2 και p 2 είναι η µεγαλύτερη δύναµη του p που διαιρεί το ab. Εποµένως ab, p 4 p Για a p 2 έχουµε ότι a, p 2 2, p αλλά Άρα η πρόταση 4 είναι ψευδής. a + p, p , 2 2 4, p Ασκηση είξτε ότι αν b, c είναι µη µηδενικοί ακέραιοι µε b, c 1 τότε b, c m 1 b n, c για κάθε n, m N. 2. Θεωρούµε το πολυώνυµο µε ακέραιους συντελεστές fx a 0 + a 1 x + + a n x n, a i Z, 0 i n, n > 0, & a 0, a n 0 Αν b/c είναι ϱητή ϱίζα του fx, όπου b, c µη µηδενικοί ακέραιοι πρώτοι µεταξύ τους, δείξτε ότι : b a 0 & c a n

12 8 Λύση. 1. Υποθέτουµε αντίθετα ότι b, c m d > 1. Τότε υπάρχει πρώτος αριθµός p µε p d. Άρα p b και p c m. Αφού ο p είναι πρώτος και p c m έπεται ότι p c. Τότε έχουµε p b και p c p b, c p 1 που είναι άτοπο. Συνεπώς b, c m Αφού b/c είναι ϱητή ϱίζα του fx τότε έχουµε f b c 0 a b 0 + a 1 c + + a n b c n 0 a 0 c n + a 1 bc n a n b n 0 a 0 c n b a 1 c n 1 a n b n 1 b a 0 c n Αφού b, c 1 έπεται από το πρώτο µέρος της άσκησης ότι b, c n 1. Εποµένως b a 0 c n b a 0 Οµοια από τη σχέση a 0 c n + a 1 bc n a n b n 0 έπεται ότι a n b n a 0 c n a 1 bc n 1 a n 1 b n 1 c c a 0 c n 1 a 1 bc n 2 a n 1 b n 1 c a n b n Αφού b, c 1 έχουµε c, b n 1 και άρα c a n. Ασκηση 14. Εστω ένας ακέραιος. Να δείξετε ότι οι αριθµοί είναι σχετικά πρώτοι µεταξύ τους. 6 1, 6 + 1, 6 + 2, 6 + 3, Λύση. Εστω 6 + a, 6 + b d, όπου a, b { 1, 1, 2, 3, 5}. Θα δείξουµε ότι d 1. Εχουµε d 6 + a d a b d 6 + b d b a Αν a < b, τότε b a {1, 2, 3, 4, 6}. Επειδή d b a έχουµε ότι d {1, 2, 3, 4, 6}. Αρκεί να δείξουµε ότι a και b Αν p 2 ή 3 και p 6 + a, 6 + b d τότε p 2 ή 3 p 6 + a και p 2 ή 3 p 6 + b p 6 p 6 + a p 6 p 6 + b p a p b Οµως για p 2 ή 3 δεν υπάρχει a, b { 1, 1, 2, 3, 5} µε p a, p b και a < b. Οµοια δουλεύουµε στη περίπτωση που b < a. Άρα d 1 και εποµένως 6 + a, 6 + b 1, a, b { 1, 1, 2, 3, 5} Συνεπώς οι αριθµοί 6 1, 6 + 1, 6 + 2, 6 + 3, είναι σχετικά πρώτοι µεταξύ τους ανα δυο και άρα είναι σχετικά πρώτοι µεταξύ τους.

13 9 Ασκηση 15. Εστω a, b N, και υποθέτουµε ότι : a, b 1. Να δείξετε ότι : 1. a + b, a b 1 ή a + b, a + 2b 1 ή a + b, a b, ab 1 ή 2. Μπορείτε να προσδιορίσετε, στις παραπάνω περιπτώσεις 1, 2, 3, πότε ακριβώς ο µέγιστος διαιρέτης έχει την τιµή 1, 2, ή 3; Λύση. 1. Εστω d a + b, a b. Τότε d a + b ιακρίνουµε δυο περιπτώσεις : α: Εστω 2 d. Τότε έχουµε d, 2 1 d 2a d 2b d a b d a d b d 2a d 2b d a, b 1 d 1 β: Εστω 2 d. Άρα d 2 d και τότε 2a dx 2d x d a d a, b 1 d 1 d 2d 2 2b dy 2d y d b Εποµένως δείξαµε ότι a + b, a b 1 ή 2. Για το δεύτερο ερώτηµα έχουµε : Παρατηρούµε ότι, επειδή a, b 1, οι αριθµοί a, b δεν µπορεί να είναι και οι δύο άρτιοι. Εστω ότι οι αριθµοί a, b είναι περιττοί, δηλαδή a και b 2n + 1. Τότε a + b 2 + n + 1 και a b 2 n. Συνεπώς σε αυτή τη περίπτωση έχουµε ότι d 2. Αν ένας από τους αριθµούς a ή b είναι περιττός τότε το άθροισµα a+b είναι περιττός, δηλαδή 2 a + b. Άρα d 1. Αντίστροφα αν d 2 από τα παραπάνω έπεται ότι οι αριθµοί a, b είναι και οι δύο περιττοί, και αν d 1, τότε ο ένας είναι περιττός και ο άλλος άρτιος. 2. Εστω d 2a + b, a + 2b. Τότε d 2a + b d 2a + b a + 2b d a b d a + 2b και άρα d a b d 2a + b d a + 2b d 3a d 3b d 3a, 3b 3a, b a,b1 d 3 Συνεπώς d 1 ή d 3 και έτσι έχουµε το Ϲητούµενο. Για το δεύτερο ερώτηµα διακρίνουµε τις παρακάτω περιπτωσεις : αʹ Εστω a 3. Επειδή a, b 1, έπεται ότι b 3n. Αν b 3n + 1 ή b 3n + 2 τότε 3 2a + b και άρα d 1.

14 10 ϐʹ Εστω a Αν b 3n τότε 3 2b + a και άρα d 1. Αν b 3n + 1 τότε 3 2a + b και 3 a + 2b, συνεπώς d 3. Τέλος, αν b 3n + 2 τότε 3 2a + b και άρα d 1. γʹ Εστω a Αν b 3n τότε 3 2b + a και άρα d 1. Αν b 3n + 1 τότε 3 a + 2b και άρα d 1. Αν b 3n + 2 τότε a + 2b 3 + 2n + 2 και 2a + b 32 + n + 2 Εποµένως 3 2a + b και 3 a + 2b, άρα d Από το ερώτηµα 1 έχουµε a + b, a b, ab a + b, a b, ab 1, ab 1 2, ab 1 ή 2 Άρα a + b, a b, ab 1 ή 2. Για το δεύτερο ερώτηµα έχουµε : Οπως και παραπάνω, επειδή a, b 1, οι αριθµοί a, b δεν µπορεί και οι δύο να είναι άρτιοι. Αν ένας από τους δυο είναι άρτιος και ο άλλος είναι περιττός τότε από το ερώτηµα 1 έχουµε ότι a + b, a b 1 και άρα d 1. Αν οι αριθµοί a, b είναι περιττοί τότε το γινόµενο ab είναι περιττός αριθµός. Άρα 2 d και αφού d 1 ή 2 τότε αναγκαστικά έχουµε d 1. Ασκηση 16. Εστω a, b ϕυσικοί αριθµοί µε µέγιστο κοινό διαιρέτη a, b 1. Εστω ότι υπάρχει κάποιος c N µε ab c 2, τότε να δειχθεί ότι υπάρχουν x, y N {0} µε a x 2 και b y 2. Λύση. Υποθέτοντας ότι δεν υπάρχει x N µε a x 2 ϑα καταλήξουµε σε άτοπο. Η απόδειξη στην περίπτωση τού b είναι εντελώς όµοια. Αφού λοιπόν x N µε a x 2, συµπεραίνουµε ότι υπάρχει κάποιος πρώτος αριθµός p µε p a και µε p 2 a. Ας πούµε a pl, l N, όπου όµως p l. Συνεπώς, p, l 1, αφού ο p είναι πρώτος αριθµός. Εχουµε ab plb c 2 και εποµένως p c 2 p c p 2 c 2 ab plb p lb Αφού όµως p, l 1, πρέπει p b και γι αυτό a, b 1 που αντίκειται στην υπόθεση ότι a, b 1. Ασκηση 17. Εστω a, b δύο ϕυσικοί αριθµοί > 1 για τους οποίους ισχύει Να δειχθεί ότι a b. Λύση. Θεωρούµε τις πρωτογενείς αναλύσεις των a, b: a b 2, b 2 a 3, a 3 b 4, b 4 a 5,.... * a p α 1 1 pα pαs s & b q β 1 1 qβ qβt t όπου s, t N και οι p i, 1 i s και q j, 1 j t είναι ανά δύο διαφορετικοί πρώτοι αριθµοί. Παρατηρούµε ότι για τυχόντες ϕυσικούς αριθµούς n, m η πρωτογενής ανάλυση τού a n είναι η και η πρωτογενής ανάλυση τού b m είναι η a n p nα 1 1 p nα p nα i i... p nαs s b m q mβ 1 1 q mβ q mβ j j... q mβt t. Εχουµε {p 1, p 2,..., p s } {q 1, q 2,..., q t } διότι a b 2, και {q 1, q 2,..., q t } {p 1, p 2,..., p s } διότι b 2 a 3. Εποµένως {p 1, p 2,..., p s } {q 1, q 2,..., q t }. Συνεπώς s t και επιπλέον µπορούµε να υποθέσουµε, χωρίς περιορισµό τής γενικότητας, ότι p i q i, i, 1 i s.

15 11 Εστω p i οποιοσδήποτε από τους πρώτους αριθµούς τού συνόλου {p 1, p 2,..., p s }. Λόγω τής * έπεται ότι i, 1 i s : 2β i α i, 3α i 2β i, 4β i 3α i, 5α i 4β i,... Συνεπώς, είναι Εποµένως, i, 1 i s, 5α i 4β i 3α i, 3α i 2β i α i. i, 1 i s : 5α i 3α i 4β i 2β i 3α i α i 2α i 2β i 2α i α i β i Επειδή οι αντίστοιχοι εκθέτες α i και β i των πρώτων p i που εµφανίζονται στις πρωτογενείς αναλύσεις των αριθµών a και b είναι ίσοι i, 1 i s, έπεται ότι οι a και b είναι ίσοι. Ασκηση 18. ώστε : 1. Να δείξετε ότι 1147, και ακολούθως να ϐρεθούν ακέραιοι x και y έτσι x + 851y 2. Να υπολογίσετε τον Μέγιστο Κοινό ιαιρέτη d και το Ελάχιστο Κοινό Πολλαπλάσιο δ των αριθµών 1485 και Στη συνέχεια να ϐρεθούν ακέραιοι x και y έτσι ώστε : Λύση. 1. Εχουµε : d 1485x y και άρα πράγµατι 1147, Εχουµε Εποµένως x 3 και y Εχουµε : και άρα d 1485, Για το Ελάχιστο Κοινό Πολλαπλάσιο δ των αριθµών a 1485 και b 1745 από γνωστό Θεώρηµα έπεται ότι d δ a b a b δ

16 12 Εχουµε Άρα x 47 και y 40. Ασκηση 19. Αν a, b είναι ϕυσικοί αριθµοί, να δείξετε ότι : a, b a + b, [a, b] Ως εφαρµογή, ϐρείτε δύο ϕυσικούς αριθµούς έτσι ώστε το άθροισµά τους να είναι 798 και το ελάχιστο κοινό τους πολλαπλάσιο να είναι Λύση. Εστω d a, b. Τότε a da και b db µε a, b ακέραιους. Εχουµε a + b, [a, b] da + db, [da, db ] Επίσης και άρα αρκεί να δείξουµε ότι da + b, d[a, b ] d a + b, [a, b ] a, b da, db da, b a + b, [a, b ] a, b Γνωρίζουµε από τη Θεωρία ότι αν d a, b τότε a d, b d 1. Εποµένως έχουµε ότι a, b 1 και άρα από τη παραπάνω σχέση αρκεί να δείξουµε ότι a + b, [a, b ] 1 Εχουµε a + b, [a, b ] a + b, a b a a, b + b, a b Υποθέτουµε ότι a + b, a b 1 και ϑα καταλήξουµε σε αντίφαση. Τότε υπάρχει πρώτος αριθµός p έτσι ώστε p a + b και p a b p a ή p b Αν p a τότε p a p a + b p b p a, b 1 που είναι άτοπο. Οµοια καταλήγουµε σε άτοπο αν p b. Άρα a + b, a b 1 και εποµένως έχουµε το Ϲητούµενο : a, b a + b, [a, b].

17 13 Εφαρµογή: Ψαχνουµε δύο ϕυσικούς αριθµούς a, b έτσι ώστε a + b 798 και [a, b] Μπορούµε να υποθέσουµε ότι a b. Εύκολα ϐρίσκουµε ότι a + b, [a, b] 798, και άρα a, b 14. Εποµένως a, b [a, b] a b a b Άρα ψάχνουµε a, b έτσι ώστε a + b 798 a b Λύνοντας το παραπάνω σύστηµα ϐρίσκουµε ότι a 490 και b 308. Ασκηση 20. Αν a, b, c είναι ϕυσικοί αριθµοί, να δείξετε ότι : a, b, c[ab, ac, bc] abc & [a, b, c]ab, ac, bc abc Λύση. Αν a b c 1 τότε η πρόταση είναι ϕανερή. Υποθέτουµε ότι τουλαχιστον ένα από τα a, b, c είναι µεγαλύτερο του 1. Εστω p 1,..., p οι πρώτοι που διαιρούν τουλάχιστον ένα από τα a, b, c. Τότε υπάρχουν a i, b i, c i 0 ώστε Εχουµε a p a 1 1 pa pa, b pb 1 1 p b p b, c p c 1 1 pc pc ab p a 1+b 1 1 p a 2+b p a +b, ac p a 1+c 1 1 p a 2+c p a +c, bc p b 1+c 1 1 p b 2+c p b +c και [a, b, c] p max{a 1,b 1,c 1 } 1... p max{a,b,c } Τότε ab, ac, bc p min{a 1+b 1,a 1 +c 1,b 1 +c 1 } 1... p min{a +b,a +c,b +c } [a, b, c]ab, ac, bc p max{a 1,b 1,c 1 } 1... p max{a,b,c } p min{a 1+b 1,a 1 +c 1,b 1 +c 1 } 1... p min{a +b,a +c,b +c } p a 1+b 1 +c 1 1 p a +b +c abc Για τη δεύτερη ισότητα παρατηρήστε ότι αν για παράδειγµα max{a 1, b 1, c 1 } a 1 τότε min{a 1 +b 1, a 1 + c 1, b 1 + c 1 } b 1 + c 1. Για τη πρώτη σχέση δουλεύοντας όπως παραπάνω έχουµε a, b, c[ab, ac, bc] p min{a 1,b 1,c 1 } 1... p min{a,b,c } p max{a 1+b 1,a 1 +c 1,b 1 +c 1 } 1... p max{a +b,a +c,b +c } p a 1+b 1 +c 1 1 p a +b +c abc Άρα a, b, c[ab, ac, bc] abc. Ασκηση 21. Εστω F n και F n+1 δύο διαδοχικοί όροι της ακολουθίας Fibonacci, όπου n N. είξτε ότι Fn, F n+1 1, n N και επιπλέον δείξτε ότι στον Ευκλείδειο Αλγόριθµο για την εύρεση του µέγιστου κοινού διαιρέτη F n+1, F n+2 1, n > 1, απαιτούνται ακριβώς n διαιρέσεις.

18 14 Λύση. Εστω d F n, F n+1. Τότε d F n και d F n+1 1 Αν n 1 τότε F 1 1, F και άρα F 1, F 2 1. Εστω n 2. Τότε F n+1 F n + F n 1 και από τη σχέση 1 έπεται ότι d F n 1 2 Αφού F n F n 1 + F n 2 τότε από τις σχέσεις 1 και 2 έχουµε ότι d F n 2. Συνεχίζοντας αυτή τη διαδικασία έχουµε d F 1 1 d 1 F n, F n+1 Για την εύρεση του µέγιστου κοινού διαιρέτη F n+1, F n+2 από τον Ευκλείδειο Αλγόριθµο έχουµε F n+2 F n F n F n+1 F n 1 + F n 1 F n F n F n 2. F 4 F F 2 F 3 F 2 2 Συνεπώς έχουµε n το πλήθος διαιρέσεων και F n+2, F n+1 F 2 1. Ασκηση { 22. Εστω F n η ακολουθία Fibonacci. Να δείξετε ότι : }n Λύση. F n+m F m F n+1 + F m 1 F n n m F n F m F n, F m F n,m 1 Εστω m 1 σταθερό. Θα εφαρµόσουµε την Αρχή της Μαθηµατικής Επαγωγής ως προς n N. Εχουµε : n 1: Συνεπώς για n 1 ισχύει. F m+1 F m + F m 1 F m 1 + F m 1 1 Επαγωγική Υπόθεση : Υποθέτουµε ότι F m F 2 + F m 1 F 1 F m F F m 1 F 1 για κάθε r 1, 2,,. Για r + 1 έχουµε F m+r F m F r+1 + F m 1 F r F m++1 F m+ + F m+ 1 F m F +1 + F m 1 F + F m F + F m 1 F 1 F m F +1 + F + F m 1 F + F 1 F m F +2 + F m 1 F +1 Εποµένως για κάθε n, m 1 ισχύει : F n+m F m F n+1 + F m 1 F n.

19 15 2 Εστω n m. Τότε υπάρχει N έτσι ώστε m n. 1: Τότε m n και άρα F n F m. 2: Άρα m 2n n + n και τότε F m F 2n F n+n F n F n+1 + F n 1 F n F n F n+1 + F n 1 F n F m Επαγωγική Υπόθεση : Υποθέτουµε ότι m n και F n F m για 1, 2,, 1. Τότε έχουµε F m F n F 1n+n F n F 1n+1 + F n 1 F 1n Οµως από την υπόθεση της επαγωγής έχουµε ότι F n F 1n και άρα F n F n 1 F 1n. Εποµένως από τη παράπανω σχέση έπεται ότι F n F m και έτσι έχουµε το Ϲητούµενο. 3 Μπορούµε να υποθέσουµε ότι m n. Εποµένως αρκεί να δείξουµε µε ισχυρή επαγωγή ότι για κάθε m 1 η πρόταση P m ισχύει, όπου P m είναι η πρόταση : Αν 0 < n m τότε F n, F m F n,m. Η P 1 προφανώς ισχύει. Η P 2 επίσης ισχύει, γιατί τότε αναγκαστικά n 1 ή n 2 και στις δύο περιπτώσεις F n, F m 1, 1 1 F n,m. Εστω m 3 και υποθέτουµε ότι οι P 1, P 2,..., P m 1 ισχύουν. Θα δείξουµε ότι ισχύει η P m. Αν m n αυτό που ϑέλουµε να δείξουµε προφανώς ισχύει. Υποθέτουµε m > n. Θέτουµε r 0 m, r 1 n και εφαρµόζουµε την Ευκλείδεια ιαίρεση : r 0 r 1 q 1 + r 2 0 r 2 < r 1 r 1 r 2 q 2 + r 3 0 r 3 < r 2. r t 2 r t 1 q t 1 + r t 0 r t < r t 1 r t 1 r t q t Άρα m, n r 0, r 1 r t. Από το µέρος 1 της άσκησης έχουµε Άρα F m F r1 q 1 +r 2 F r1 q 1 F r F r1 q 1 1 F r2 F m, F n F r1 q 1 +r 2, F n F r1 q 1 F r F r1 q 1 1 F r2, F r1 Από το µέρος 2 της άσκησης έπεται ότι F r1 F r1 q 1 αφού r 1 r 1 q 1. Τότε έχουµε F m, F n F r1 q 1 1 F r2, F r1 1 Εστω a ο µεγαλύτερος από τα r 1 n και r 1 q 1 1. Άφού r 1 q 1 1 r 0 r 2 1 < r 0 m και υποθέσαµε ότι m > n, έχουµε a < m. Εποµένως από την υπόθεση της επαγωγής η P a ισχύει. Χρησιµοποιώντας ότι r 1, r 1 q 1 1 r 1, 1 r 1, 1 1 έχουµε από υπόθεση επαγωγής ότι F r1 q 1 1, F r1 F 1 1. Εποµένως, η ισότητα 1 συνεπάγεται ότι F m, F n F r0, F r1 F r1, F r2 Παρόµοια για κάθε i έχουµε ότι και άρα έπεται ότι F ri 1, F ri 2 F ri, F ri 1 F m, F n F r2, F r1 F rt, F rt 1 F rt Η τελευταία ισότητα ισχύει από το µέρος 2 της άσκησης διότι r t r t 1. Οµως r t m, n και άρα F m, F n F m,n.

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 3

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 3 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Τµηµα Β Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 3 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt2016/nt2016.html Πέµπτη 3 Νοεµβρίου 2016 Ασκηση 1. Αφού ϐρείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 3

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 3 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 3 ιδασκοντες: Α. Μπεληγιάννης - Σ. Παπαδάκης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt.html Τετάρτη 13 Μαρτίου 2013 Ασκηση 1. Αφού ϐρείτε την

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 2

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 2 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο ιδασκοντες: Ν. Μαρµαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt014/nt014.html https://sites.google.com/site/maths4edu/home/14

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 2

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 2 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Τµηµα Β Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt016/nt016.html Πέµπτη 7 Οκτωβρίου 016 Ασκηση 1. Βρείτε όλους

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 1

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 1 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο ιδασκοντες: Α. Μπεληγιάννης - Σ. Παπαδάκης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt.html Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου 03 Ασκηση. είξτε ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 7

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 7 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 7 ιδασκοντες: Ν. Μαρµαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uo.gr/abelga/numbertheory/nt2014/nt2014.html https://stes.google.com/ste/maths4edu/home/14

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 9

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 9 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 9 ιδασκοντες: Ν. Μαρµαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt2014/nt2014.html https://sites.google.com/site/maths4edu/home/14

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 2

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 2 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 2 ιδασκοντες: Α. Μπεληγιάννης - Σ. Παπαδάκης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt.html Τετάρτη 6 Μαρτίου 2013 Ασκηση 1. Βρείτε όλους τους

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 7

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 7 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Τµηµα Β Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 7 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uo.gr/abelga/numbertheory/nt2016/nt2016.html Πέµπτη 7 εκεµβρίου 2016 Ασκηση 1. Για κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 9

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 9 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Τµηµα Β Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 9 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt2016/nt2016.html Πέµπτη 12 Ιανουαρίου 2017 Ασκηση 1. Εστω

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 1

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 1 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Τµηµα Β Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 1 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt01b/nt01b.html Πέµπτη 1 Οκτωβρίου 01 Ασκηση 1. είξτε ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Προτεινοµενες Ασκησεις - Φυλλαδιο 9

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Προτεινοµενες Ασκησεις - Φυλλαδιο 9 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Τµηµα Β Προτεινοµενες Ασκησεις - Φυλλαδιο 9 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt2015/nt2015.html Παρασκευή 29 Μαίου 2015 Ασκηση 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 1

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 1 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Τµηµα Β Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 1 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt016/nt016.html Πέµπτη 13 Οκτωβρίου 016 Ασκηση 1. είξτε ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 8

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 8 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 8 ιδασκοντες: Α. Μπεληγιάννης - Σ. Παπαδάκης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt.html Τετάρτη Μαΐου 013 Ασκηση 1. Βρείτε τις τάξεις των

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις Επαναληψης

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις Επαναληψης ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις Επαναληψης ιδασκοντες: Α. Μπεληγιάννης - Σ. Παπαδάκης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt.html Τετάρτη 22 Μαΐου 2013 Ασκηση 1. (1) Να λυθεί η γραµµική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 6

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 6 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 6 ιδασκοντες: Α. Μπεληγιάννης - Σ. Παπαδάκης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : htt://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt.html Σάββατο 20 Απριλίου 2013 Ασκηση 1. 1) είξτε ότι η

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Ασκησεις - Επανάληψης. ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος :

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Ασκησεις - Επανάληψης. ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Τµηµα Β Ασκησεις - Επανάληψης ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt015b/nt015b.html Πέµπτη 1 Ιανουαρίου 016 Ασκηση 1. (1) Να λυθεί

Διαβάστε περισσότερα

Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 2

Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 2 Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 2 ιδασκοντες: Ν. Μαρµαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδες Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi2014/asi2014.html, https://sites.google.com/site/maths4edu/home/algdom114

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Ασκησεις Επαναληψης. ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος :

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Ασκησεις Επαναληψης. ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Τµηµα Β Ασκησεις Επαναληψης ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt015/nt015.html Τρίτη Ιουνίου 015 Ασκηση 1. (1) Να λυθεί η γραµµική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Ασκησεις - Φυλλαδιο 2

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Ασκησεις - Φυλλαδιο 2 ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι Τµηµα Β Ασκησεις - Φυλλαδιο 2 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi2016/asi2016.html Πέµπτη 3 Μαρτίου 2016 Αν (G, ) είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 4

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 4 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 4 ιδασκοντες: Ν. Μαρµαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt2014/nt2014.html https://sites.google.com/site/maths4edu/home/14

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 4

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 4 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 4 ιδασκοντες: Ν. Μαρµαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt2014/nt2014.html https://sites.google.com/site/maths4edu/home/14

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 6

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 6 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Τµηµα Β Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 6 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : htt://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt2016/nt2016.html Πέµπτη 23 Νεµβρίου 2016 Ασκηση 1. Αν N, να

Διαβάστε περισσότερα

Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 2

Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 2 Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 2 ιδασκοντες: Ν. Μαρµαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi.html Τετάρτη 17 Οκτωβρίου 2012 Ασκηση 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 2

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 2 ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι Τµηµα Β (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 2 ιδασκων: Α Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://usersuoigr/abeligia/linearalgebrai/lai2017/lai2017html Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2017

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 6

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 6 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 6 ιδασκοντες: Ν. Μαρµαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : htt://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt204/nt204.html htts://sites.google.com/site/maths4eu/home/4

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 5

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 5 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Τµηµα Β Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 5 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt206/nt206.html Πέµπτη 6 Νεµβρίου 206 Ασκηση. Να δειχθεί ότι

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις για το µάθηµα «Ανάλυση Ι και Εφαρµογές»

Ασκήσεις για το µάθηµα «Ανάλυση Ι και Εφαρµογές» Ασκήσεις για το µάθηµα «Ανάλυση Ι και Εφαρµογές» Κεφάλαιο : Το σύνολο των πραγµατικών αριθµών Α Οµάδα Εξετάστε αν οι παρακάτω προτάσεις είναι αληθείς ή ψευδείς αιτιολογήστε πλήρως την απάντησή σας) α)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Ασκησεις - Φυλλαδιο 4. ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος :

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Ασκησεις - Φυλλαδιο 4. ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Τµηµα Β Ασκησεις - Φυλλαδιο 4 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt2015/nt2015.html ευτέρα 30 Μαρτίου 2015 Ασκηση 1. Να ϐρεθούν όλοι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι (ΑΡΤΙΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 1

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι (ΑΡΤΙΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 1 ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι Τµηµα Β ΑΡΤΙΟΙ Ασκησεις - Φυλλαδιο 1 ιδασκων: Α Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://usersuoigr/abeligia/liearalgebrai/lai2018/lai2018html Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2018 Ασκηση 1

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Ασκησεις - Φυλλαδιο 5. ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος :

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Ασκησεις - Φυλλαδιο 5. ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Τµηµα Β Ασκησεις - Φυλλαδιο 5 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt205/nt205.html ευτέρα 27 Απριλίου 205 Ασκηση. είξτε ότι για κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι (ΑΡΤΙΟΙ) Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 4

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι (ΑΡΤΙΟΙ) Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 4 ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι Τµηµα Β (ΑΡΤΙΟΙ Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 4 ιδασκων: Α Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://usersuoigr/abeligia/linearalgebrai/lai018/lai018html Παρασκευή 3 Νοεµβρίου 018 Ασκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 4

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 4 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Τµηµα Β Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 4 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt2016/nt2016.html Πέµπτη 10 Νοεµβρίου 2016 Ασκηση 1. Να ϐρεθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Ασκησεις - Φυλλαδιο 5

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Ασκησεις - Φυλλαδιο 5 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 5 ιδασκοντες: Α Μπεληγιάννης - Σ Παπαδάκης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://usersuogr/abelga/numbertheory/nthtml Τετάρτη 10 Απριλίου 2013 Ασκηση 1 Θεωρούµε τις αριθµητικές

Διαβάστε περισσότερα

τη µέθοδο της µαθηµατικής επαγωγής για να αποδείξουµε τη Ϲητούµενη ισότητα.

τη µέθοδο της µαθηµατικής επαγωγής για να αποδείξουµε τη Ϲητούµενη ισότητα. Αριστοτελειο Πανεπιστηµιο Θεσσαλονικης Τµηµα Μαθηµατικων Εισαγωγή στην Αλγεβρα Τελική Εξέταση 15 Φεβρουαρίου 2017 1. (Οµάδα Α) Εστω η ακολουθία Fibonacci F 1 = 1, F 2 = 1 και F n = F n 1 + F n 2, για n

Διαβάστε περισσότερα

Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 5

Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 5 Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 5 ιδασκοντες: Ν. Μαρµαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi.html Παρασκευή 16 & Τετάρτη 21 Νοεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις για το µάθηµα «Ανάλυση Ι και Εφαρµογές» (ε) Κάθε συγκλίνουσα ακολουθία άρρητων αριθµών συγκλίνει σε άρρητο αριθµό.

Ασκήσεις για το µάθηµα «Ανάλυση Ι και Εφαρµογές» (ε) Κάθε συγκλίνουσα ακολουθία άρρητων αριθµών συγκλίνει σε άρρητο αριθµό. Ασκήσεις για το µάθηµα «Ανάλυση Ι και Εφαρµογές» Κεφάλαιο : Ακολουθίες πραγµατικών αριθµών Α Οµάδα Εξετάστε αν οι παρακάτω προτάσεις είναι αληθείς ή ψευδείς αιτιολογήστε πλήρως την απάντησή σας α Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα Θεωρίας Αριθµών Ε.Μ.Ε

Μάθηµα Θεωρίας Αριθµών Ε.Μ.Ε Μάθηµα Θεωρίας Αριθµών Ε.Μ.Ε 1. Να αποδειχθεί ότι κάθε ϑετικός ακέραιος αριθµός n 6, µπορεί να γραφεί στη µορφή όπου οι a, b, c είναι ϑετικοί ακέραιοι. n = a + b c,. Να αποδειχθεί ότι για κάθε ακέραιο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι (ΑΡΤΙΟΙ) Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 2

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι (ΑΡΤΙΟΙ) Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 2 ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι Τµηµα Β (ΑΡΤΙΟΙ) Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο ιδασκων: Α Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://usersuoigr/abeligia/linearalgebrai/lai8/lai8html Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 8 Υπενθυµίζουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Ασκησεις - Φυλλαδιο 4

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Ασκησεις - Φυλλαδιο 4 ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι Τµηµα Β Ασκησεις - Φυλλαδιο 4 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi2017/asi2017.html Παρασκευή 7 Απριλίου 2017 Ασκηση 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 4

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 4 ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι Τµηµα Β (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 4 ιδασκων: Α Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://usersuoigr/abeligia/linearalgebrai/lai017/lai017html Παρασκευή 17 Νοεµβρίου 017

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 5

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 5 ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ Τµηµα Β (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 5 ιδασκων: Α Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://usersuoigr/abeligia/linearalgebraii/laii018/laii018html ευτέρα 3 Απριλίου 018 Αν C = x

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Επιλυση Ασκησεων - Φυλλαδιο 2

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Επιλυση Ασκησεων - Φυλλαδιο 2 ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι Τµηµα Β Επιλυση Ασκησεων - Φυλλαδιο 2 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi2017/asi2017.html Παρασκευή 24 Μαρτίου 2017

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 1

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 1 ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ Τµηµα Β (ΠΕΡΙΤΤΟΙ Ασκησεις - Φυλλαδιο 1 ιδασκων: Α Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://usersuoigr/abeligia/linearalgebraii/laii18/laii18html Παρασκευή 9 Μαρτίου 18 Ασκηση 1 Θεωρούµε

Διαβάστε περισσότερα

< 1 για κάθε k N, τότε η σειρά a k συγκλίνει. +, τότε η η σειρά a k αποκλίνει.

< 1 για κάθε k N, τότε η σειρά a k συγκλίνει. +, τότε η η σειρά a k αποκλίνει. Ασκήσεις για το µάθηµα «Ανάλυση Ι και Εφαρµογές» Κεφάλαιο 3: Σειρές πραγµατικών αριθµών Α Οµάδα. Εστω ( ) µια ακολουθία πραγµατικών αριθµών. Εξετάστε αν οι παρακάτω προτάσεις είναι αληθείς ή ψευδείς (αιτιολογήστε

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρια Αριθµων. Θεωρητικα Θεµατα. Ακαδηµαϊκο Ετος ιδασκοντες: Α. Μπεληγιάννης & Σ. Παπαδάκης

Θεωρια Αριθµων. Θεωρητικα Θεµατα. Ακαδηµαϊκο Ετος ιδασκοντες: Α. Μπεληγιάννης & Σ. Παπαδάκης Θεωρια Αριθµων Θεωρητικα Θεµατα Ακαδηµαϊκο Ετος 2012-2013 ιδασκοντες: Α. Μπεληγιάννης & Σ. Παπαδάκης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt.html 2 Απριλίου 2013 Το παρόν κείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 3

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 3 ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι Τµηµα Β (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο ιδασκων: Α Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://usersuoigr/aeligia/linearalgerai/lai07/lai07html Παρασκευή Νοεµβρίου 07 Ασκηση Αν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 8

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 8 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 8 ιδασκοντες: Ν. Μαρµαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt2014/nt2014.html https://sites.google.com/site/maths4edu/home/14

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ (ΑΡΤΙΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 1

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ (ΑΡΤΙΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 1 ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ Τµηµα Β (ΑΡΤΙΟΙ Ασκησεις - Φυλλαδιο 1 ιδασκων: Α Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://usersuoigr/abeligia/linearalgebraii/laii19/laii19html Παρασκευή 1 Μαρτίου 19 Υπενθυµίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Γραµµικη Αλγεβρα ΙΙ Ασκησεις - Φυλλαδιο 10

Γραµµικη Αλγεβρα ΙΙ Ασκησεις - Φυλλαδιο 10 Γραµµικη Αλγεβρα ΙΙ Ασκησεις - Φυλλαδιο 0 Επαναληπτικες Ασκησεις ιδασκοντες: Ν Μαρµαρίδης - Α Μπεληγιάννης Βοηθοι Ασκησεων: Χ Ψαρουδάκης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://usersuoigr/abeligia/linearalgebraii/laiihtml

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 9 Επαναληπτικες Ασκησεις

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 9 Επαναληπτικες Ασκησεις ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ Τµηµα Β ΠΕΡΙΤΤΟΙ Ασκησεις - Φυλλαδιο 9 Επαναληπτικες Ασκησεις ιδασκων: Α Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://usersuoigr/abeligia/linearalgebraii/laii8/laii8html Παρασκευή 4 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ιδασκοντες: x R y x y Q x y Q = x z Q = x z y z Q := x + Q Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2012

ιδασκοντες: x R y x y Q x y Q = x z Q = x z y z Q := x + Q Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2012 ιδασκοντες: Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 1 Ν. Μαρµαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi.html Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2012 Ασκηση 1.

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρια Αριθµων. Εκπαιδευτικο Υλικο Μαθηµατος

Θεωρια Αριθµων. Εκπαιδευτικο Υλικο Μαθηµατος Θεωρια Αριθµων Εκπαιδευτικο Υλικο Μαθηµατος Ακαδηµαϊκο Ετος 2012-2013 ιδασκοντες: Α. Μπεληγιάννης - Σ. Παπαδάκης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt.html 25 Μαιου 2013 2

Διαβάστε περισσότερα

3 o Καλοκαιρινό Μαθηµατικό σχολείο Ε.Μ.Ε. Λεπτοκαρυά Πιερίας 2009

3 o Καλοκαιρινό Μαθηµατικό σχολείο Ε.Μ.Ε. Λεπτοκαρυά Πιερίας 2009 3 o Καλοκαιρινό Μαθηµατικό σχολείο Ε.Μ.Ε. Λεπτοκαρυά Πιερίας 2009 ιαιρετότητα και Ισοτιµίες Β και Γ Λυκείου Αλέξανδρος Γ. Συγκελάκης ags@math.uoc.gr Ιούλιος 2009 1 ιαιρετοτητα και Ισοτιµιες ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το

Διαβάστε περισσότερα

Γραµµικη Αλγεβρα Ι Επιλυση Επιλεγµενων Ασκησεων Φυλλαδιου 4

Γραµµικη Αλγεβρα Ι Επιλυση Επιλεγµενων Ασκησεων Φυλλαδιου 4 Γραµµικη Αλγεβρα Ι Επιλυση Επιλεγµενων Ασκησεων Φυλλαδιου 4 ιδασκοντες: Ν Μαρµαρίδης - Α Μπεληγιάννης Βοηθος Ασκησεων: Χ Ψαρουδάκης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://wwwmathuoigr/ abeligia/linearalgebrai/laihtml

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 7

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 7 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 7 ιδασκοντες: Α. Μπεληγιάννης - Σ. Παπαδάκης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt.html Τετάρτη 15 Μαΐου 2013 Ασκηση 1. Εστω n 3 ακέραιος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι (ΘΕ ΠΛΗ ) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ( 8 µον.) Η άσκηση αυτή αναφέρεται σε διαιρετότητα και ρίζες πολυωνύµων. a. Να λυθεί η εξίσωση

Διαβάστε περισσότερα

f (x) = l R, τότε f (x 0 ) = l. = lim (0) = lim f(x) = f(x) f(0) = xf (ξ x ). = l. Εστω ε > 0. Αφού lim f (x) = l R, υπάρχει δ > 0

f (x) = l R, τότε f (x 0 ) = l. = lim (0) = lim f(x) = f(x) f(0) = xf (ξ x ). = l. Εστω ε > 0. Αφού lim f (x) = l R, υπάρχει δ > 0 Ασκήσεις για το µάθηµα «Ανάλυση Ι και Εφαρµογές» Κεφάλαιο 5: Παράγωγος Α Οµάδα. Εξετάστε αν οι παρακάτω προτάσεις είναι αληθείς ή ψευδείς (αιτιολογήστε πλήρως την απάντησή σας). (α) Αν η f είναι παραγωγίσιµη

Διαβάστε περισσότερα

Η εξίσωση του Fermat για τον εκθέτη n=3. Μία στοιχειώδης προσέγγιση

Η εξίσωση του Fermat για τον εκθέτη n=3. Μία στοιχειώδης προσέγγιση Η εξίσωση του Fermat για τον εκθέτη n=3. Μία στοιχειώδης προσέγγιση Αλέξανδρος Γ. Συγκελάκης 6 Απριλίου 2006 Περίληψη Θέµα της εργασίας αυτής, είναι η απόδειξη οτι η εξίσωση x 3 + y 3 = z 3 όπου xyz 0,

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρια Αριθµων. Θεωρητικα Θεµατα. Ακαδηµαϊκο Ετος Α. Μπεληγιάννης

Θεωρια Αριθµων. Θεωρητικα Θεµατα. Ακαδηµαϊκο Ετος Α. Μπεληγιάννης Θεωρια Αριθµων Θεωρητικα Θεµατα Ακαδηµαϊκο Ετος 2016-2017 Τµηµα Β ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt2016/nt2016.html 19 Οκτωβρίου 2016 Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρια Αριθµων. Εκπαιδευτικο Υλικο Μαθηµατος

Θεωρια Αριθµων. Εκπαιδευτικο Υλικο Μαθηµατος Θεωρια Αριθµων Εκπαιδευτικο Υλικο Μαθηµατος Ακαδηµαϊκο Ετος 2013-2014 ιδασκοντες: Ν. Μαρµαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt2014/nt2014.html https://sites.google.com/site/maths4edu/home/14

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Ασκησεις - Φυλλαδιο 8

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Ασκησεις - Φυλλαδιο 8 ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι Τµηµα Β Ασκησεις - Φυλλαδιο 8 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi07/asi07.html Παρασκευή 9 Μαίου 07 Για κάθε µετάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι (ΑΡΤΙΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 1

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι (ΑΡΤΙΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 1 ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι Τµηµα Β (ΑΡΤΙΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο ιδασκων: Α Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://usersuoigr/abeligia/linearalgebrai/lai208/lai208html Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 208 Ασκηση Να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Επιλυση Ασκησεων - Φυλλαδιο 1

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Επιλυση Ασκησεων - Φυλλαδιο 1 ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι Τµηµα Β Επιλυση Ασκησεων - Φυλλαδιο 1 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi2016/asi2016.html Πέµπτη 25 Φεβρουαβρίου 2016

Διαβάστε περισσότερα

Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 1

Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 1 Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 1 ιδασκοντες: Ν. Μαρµαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδες Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi2014/asi2014.html, https://sites.google.com/site/maths4edu/home/algdom114

Διαβάστε περισσότερα

2 o Καλοκαιρινό σχολείο Μαθηµατικών Νάουσα 2008

2 o Καλοκαιρινό σχολείο Μαθηµατικών Νάουσα 2008 2 o Καλοκαιρινό σχολείο Μαθηµατικών Νάουσα 2008 ιαιρετότητα και Ισοτιµίες Αλέξανδρος Γ. Συγκελάκης ags@math.uoc.gr Αύγουστος 2008 Αλεξανδρος Γ. Συγκελακης Στη µνήµη του δασκάλου µου, Χάρη Βαφειάδη... www.math.uoc.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 3

Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 3 Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 3 ιδασκοντες: Ν. Μαρµαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi.html Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2012 Ασκηση 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Επιλυση Ασκησεων - Φυλλαδιο 1

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Επιλυση Ασκησεων - Φυλλαδιο 1 ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι Τµηµα Β Επιλυση Ασκησεων - Φυλλαδιο 1 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi2017/asi2017.html Παρασκευή 10 Μαρτίου 2017

Διαβάστε περισσότερα

(x) = δ(x) π(x) + υ(x)

(x) = δ(x) π(x) + υ(x) Μάθηµα 12 Κεφάλαιο 4ο: Πολυώνυµα Πολυωνυµικές Εξισώσεις Θεµατικές Ενότητες: Α. ιαίρεση Πολυωνύµων Β. Σχήµα Horner Η ταυτότητα της Ευκλείδειας διαίρεσης Αν ( χ), δ ( χ) δύο πολυώνυµα µε δ ( χ) 0 και βαθµούς

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ (ΑΡΤΙΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 1

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ (ΑΡΤΙΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 1 ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ Τµηµα Β (ΑΡΤΙΟΙ Ασκησεις - Φυλλαδιο 1 ιδασκων: Α Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://usersuoigr/abeligia/linearalgebraii/laii2019/laii2019html Παρασκευή 1 Μαρτίου 2019 Ασκηση

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Θεωρία Αριθµών για το Λύκειο. Ασκήσεις

Εισαγωγή στη Θεωρία Αριθµών για το Λύκειο. Ασκήσεις Εισαγωγή στη Θεωρία Αριθµών για το Λύκειο Σηµειώσεις Προετοιµασίας για Μαθηµατικούς ιαγωνισµούς Ασκήσεις Αλέξανδρος Γ. Συγκελάκης ags@math.uoc.gr Νοέµβριος 2012 1 Ασκησεις στη Θεωρια Αριθµων 1 Μαθηµατική

Διαβάστε περισσότερα

Γραµµικη Αλγεβρα Ι Επιλυση Επιλεγµενων Ασκησεων Φυλλαδιου 8

Γραµµικη Αλγεβρα Ι Επιλυση Επιλεγµενων Ασκησεων Φυλλαδιου 8 Γραµµικη Αλγεβρα Ι Επιλυση Επιλεγµενων Ασκησεων Φυλλαδιου 8 ιδασκοντες: Ν. Μαρµαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Βοηθος Ασκησεων: Χ. Ψαρουδάκης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://www.math.uoi.gr/ abeligia/linearalgebrai/lai.html

Διαβάστε περισσότερα

Α Δ Ι. Παρασκευή 15 Νοεμβρίου Ασκηση 1. Να ευρεθεί η τάξη τού στοιχείου a τής ομάδας (G, ), όπου. (4) a = ( 1 + i 3)/2, (G, ) = (C, ),

Α Δ Ι. Παρασκευή 15 Νοεμβρίου Ασκηση 1. Να ευρεθεί η τάξη τού στοιχείου a τής ομάδας (G, ), όπου. (4) a = ( 1 + i 3)/2, (G, ) = (C, ), Α Δ Ι Α - Φ 4 Δ : Ν. Μαρμαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ι Μ : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi2013/asi2013.html, https://sites.google.com/site/maths4edu/home/algdom114 Παρασκευή 15 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ (ΑΡΤΙΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 4

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ (ΑΡΤΙΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 4 ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ Τµηµα Β (ΑΡΤΙΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 4 ιδασκων: Α Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://usersuoigr/abeligia/linearalgebraii/laii9/laii9html Παρασκευή 9 Μαρτίου 9 Ασκηση Εστω (E,,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 3

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 3 ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ Τµηµα Β (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 3 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/linearalgebraii/laii2018/laii2018.html Παρασκευή 23 Μαρτίου 2018

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρια Αριθµων Προβληµατα

Θεωρια Αριθµων Προβληµατα Θεωρια Αριθµων Προβληµατα Μιχάλης Κολουντζάκης Τµήµα Μαθηµατικών και Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών Πανεπιστήµιο Κρήτης Βούτες 700 3 Ηράκλειο 6 Απριλίου 205 Πολλές από τις παρακάτω ασκήσεις είναι από το ϐιβλίο

Διαβάστε περισσότερα

Γραµµικη Αλγεβρα Ι Επιλυση Επιλεγµενων Ασκησεων Φυλλαδιου 7

Γραµµικη Αλγεβρα Ι Επιλυση Επιλεγµενων Ασκησεων Φυλλαδιου 7 Γραµµικη Αλγεβρα Ι Επιλυση Επιλεγµενων Ασκησεων Φυλλαδιου 7 ιδασκοντες: Ν. Μαρµαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Βοηθος Ασκησεων: Χ. Ψαρουδάκης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://www.math.uoi.gr/ abeligia/linearalgebrai/lai.html

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης

Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης Τίτλος Μαθήματος: Αλγεβρικές Δομές Ι Ενότητα: Ταξινόµηση Κυκλικών Οµάδων και των Υποοµάδων τους Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης Τμήμα: Μαθηματικών 236 5. Ταξινόµηση

Διαβάστε περισσότερα

Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 5

Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 5 Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 5 ιδασκοντες: Ν. Μαρµαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδες Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi2014/asi2014.html, https://sites.google.com/site/maths4edu/home/algdom114

Διαβάστε περισσότερα

2 o Καλοκαιρινό σχολείο Μαθηµατικών Νάουσα 2008

2 o Καλοκαιρινό σχολείο Μαθηµατικών Νάουσα 2008 2 o Καλοκαιρινό σχολείο Μαθηµατικών Νάουσα 2008 Μικρό Θεώρηµα του Fermat, η συνάρτηση του Euler και Μαθηµατικοί ιαγωνισµοί Αλέξανδρος Γ. Συγκελάκης ags@math.uoc.gr Αύγουστος 2008 Αλεξανδρος Γ. Συγκελακης

Διαβάστε περισσότερα

4.2 4.3 ΕΥΚΛΕΙ ΕΙΑ ΙΑΙΡΕΣΗ ΙΑΙΡΕΤΟΤΗΤΑ

4.2 4.3 ΕΥΚΛΕΙ ΕΙΑ ΙΑΙΡΕΣΗ ΙΑΙΡΕΤΟΤΗΤΑ 1 4.2 4.3 ΕΥΚΛΕΙ ΕΙΑ ΙΑΙΡΕΣΗ ΙΑΙΡΕΤΟΤΗΤΑ ΘΕΩΡΙΑ 1. Θεώρηµα Αν α, β ακέραιοι µε β 0, τότε υπάρχουν µοναδικοί ακέραιοι κ και υ, έτσι ώστε α = κβ + υ µε 0 υ < β. 2. Τέλεια διαίρεση Αν το υπόλοιπο υ της Ευκλείδειας

Διαβάστε περισσότερα

Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 4 1 2

Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 4 1 2 Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 4 1 2 ιδασκοντες: Ν. Μαρµαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi.html Πέµπτη 27 εκεµβρίου 2012 Ασκηση

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: xr.tsif Σελίδα 1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΤΕΥΧΟΣ 6ο ΑΣΚΗΣΕΙΣ 501-600 Αφιερωμένο σε κάθε μαθητή που ασχολείται ή πρόκειται να ασχοληθεί με Μαθηματικούς διαγωνισμούς

Διαβάστε περισσότερα

ιαιρετότητα Στοιχεία Θεωρίας Αριθµών «Ο Αλγόριθµος της ιαίρεσης» Αριθµητική Υπολοίπων 0 r < d και a = d q +r

ιαιρετότητα Στοιχεία Θεωρίας Αριθµών «Ο Αλγόριθµος της ιαίρεσης» Αριθµητική Υπολοίπων 0 r < d και a = d q +r ιαιρετότητα Στοιχεία Θεωρίας Αριθµών ο a διαιρεί τον b: συµβολισµός: a b Ορέστης Τελέλης telelis@unipi.gr Τµήµα Ψηφιακών Συστηµάτων, Πανεπιστήµιο Πειραιώς a b και a c a (b + c) a b a bc, για κάθε c Z +

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Ασκησεις - Φυλλαδιο 9

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Ασκησεις - Φυλλαδιο 9 ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι Τµηµα Β Ασκησεις - Φυλλαδιο 9 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi2016/asi2016.html Πέµπτη 12 Μαίου 2016 Ασκηση 1. Εστω

Διαβάστε περισσότερα

Γραµµικη Αλγεβρα Ι Επιλυση Επιλεγµενων Ασκησεων Φυλλαδιου 3

Γραµµικη Αλγεβρα Ι Επιλυση Επιλεγµενων Ασκησεων Φυλλαδιου 3 Γραµµικη Αλγεβρα Ι Επιλυση Επιλεγµενων Ασκησεων Φυλλαδιου ιδασκοντες: Ν Μαρµαρίδης - Α Μπεληγιάννης Βοηθος Ασκησεων: Χ Ψαρουδάκης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://wwwmathuoigr/ abeligia/linearalgebrai/laihtml

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΓΩΓΗΣ

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΓΩΓΗΣ ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ - 11 - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΓΩΓΗΣ Έστω Ρ(ν) ένας ισχυρισµός, ο οποίος αναφέρεται στους θετικούς ακέραιους Αν: i) o ισχυρισµός είναι αληθής για τον ακέραιο 1,

Διαβάστε περισσότερα

Τελική Εξέταση 10 Φεβρουαρίου 2017 ιάρκεια εξέτασης 2 ώρες και 30 λεπτά

Τελική Εξέταση 10 Φεβρουαρίου 2017 ιάρκεια εξέτασης 2 ώρες και 30 λεπτά Αριστοτελειο Πανεπιστηµιο Θεσσαλονικης Τµηµα Μαθηµατικων Αλγεβρικές οµές ΙΙ 1. Εστω ότι R Z 3 [x]. Τελική Εξέταση 10 Φεβρουαρίου 2017 ιάρκεια εξέτασης 2 ώρες 30 λεπτά (αʹ) Να αποδείξετε ότι ο R είναι περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Ασκησεις - Φυλλαδιο 8

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Ασκησεις - Φυλλαδιο 8 ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι Τµηµα Β Ασκησεις - Φυλλαδιο 8 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi06/asi06.html Πέµπτη Απριλίου 06 Ασκηση. Θεωρούµε τα

Διαβάστε περισσότερα

G = a. H = g n. a m = a nq+r = a nq a r = (a n ) q a r = a r = (a n ) q a m. h = a m = a nq = (a n ) q a n

G = a. H = g n. a m = a nq+r = a nq a r = (a n ) q a r = a r = (a n ) q a m. h = a m = a nq = (a n ) q a n 236 5. Ταξινόµηση Κυκλικών Οµάδων και των Υποοµάδων τους Στην παρούσα ενότητα ϑα ταξινοµήσουµε τις κυκλικές οµάδες, τις υποοµάδες τους, και τους γεννήτο- ϱές τους. Οι ταξινοµήσεις αυτές ϑα ϐασιστούν στην

Διαβάστε περισσότερα

Λύση Για να είναι αντιστρέψιμος θα πρέπει η ορίζουσα του πίνακα να είναι διάφορη του μηδενός =

Λύση Για να είναι αντιστρέψιμος θα πρέπει η ορίζουσα του πίνακα να είναι διάφορη του μηδενός = 7. Άσκηση 1 2 1 Εστω ο πίνακας A = 1 3 2. Να δειχθεί ότι ο πίνακας είναι αντιστρέψιμοςκαιστησυνέχειαναυπολογιστείοαντίστροφος. 1 0 1 Για να είναι αντιστρέψιμος θα πρέπει η ορίζουσα του πίνακα να είναι

Διαβάστε περισσότερα

1 Ορισµός ακολουθίας πραγµατικών αριθµών

1 Ορισµός ακολουθίας πραγµατικών αριθµών ΜΑΣ 02. Απειροστικός Λογισµός Ι Ορισµός ακολουθίας πραγµατικών αριθµών Ορισµός.. Ονοµάζουµε ακολουθία πραγµατικών αριθµών κάθε απεικόνιση του συνόλου N των ϕυσικών αριθµών, στο σύνολο R των πραγµατικών

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης

Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης Τίτλος Μαθήματος: Αλγεβρικές Δομές Ι Ενότητα: Τάξη στοιχείων και Οµάδων - Κυκλικές (Υπο-)Οµάδες Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης Τμήμα: Μαθηματικών 222 3.1. ύναµη

Διαβάστε περισσότερα

Όνοµα: Λιβαθινός Νικόλαος 2291

Όνοµα: Λιβαθινός Νικόλαος 2291 ΠΡΩΤΗ ΆΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ Όνοµα: Λιβαθινός Νικόλαος 9 Ηµεροµηνία: 3/5/003 Άσκηση ώστε όλες τις υποοµάδες των Z και Ζ 5 * Προκειµένου να δώσουµε τις υποοµάδες θα πρέπει αρχικά να ορίσουµε τα σύνολα

Διαβάστε περισσότερα

Αρµονική Ανάλυση. Ενότητα: Ολοκλήρωµα Lebesgue - Ασκήσεις. Απόστολος Γιαννόπουλος. Τµήµα Μαθηµατικών

Αρµονική Ανάλυση. Ενότητα: Ολοκλήρωµα Lebesgue - Ασκήσεις. Απόστολος Γιαννόπουλος. Τµήµα Μαθηµατικών Ενότητα: Ολοκλήρωµα Lebesgue - Ασκήσεις Απόστολος Γιαννόπουλος Τµήµα Μαθηµατικών Αδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commos. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2. Παραγοντοποίηση σε Ακέραιες Περιοχές

Κεφάλαιο 2. Παραγοντοποίηση σε Ακέραιες Περιοχές Κεφάλαιο Παραγοντοποίηση σε Ακέραιες Περιοχές Γνωρίζουµε ότι στο Ÿ κάθε στοιχείο εκτός από το 0 και τα ± γράφεται ως γινόµενο πρώτων αριθµών κατά τρόπο ουσιαστικά µοναδικό Από τη Βασική Άλγεβρα ξέρουµε

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης

Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης Τίτλος Μαθήματος: Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ Ενότητα: Ελάχιστο Πολυώνυµο Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης Τμήμα: Μαθηματικών 20 4. Ελάχιστο Πολυώνυµο Στην παρούσα παράγραφο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΘΕ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉ Ι (ΠΛΗ 12) ΛΥΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΘΕ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉ Ι (ΠΛΗ 12) ΛΥΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΘΕ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉ Ι (ΠΛΗ ) ΛΥΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Άσκηση. ( µον.). Έστω z ο µιγαδικός αριθµός z i, µε, R. (α) ίνεται η εξίσωση: z

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Ασκησεις - Φυλλαδιο 9

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Ασκησεις - Φυλλαδιο 9 ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι Τµηµα Β Ασκησεις - Φυλλαδιο 9 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi2017/asi2017.html Παρασκευή 26 Μαίου 2017 Ασκηση 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ (ΑΡΤΙΟΙ) Προτεινοµενες Ασκησεις - Φυλλαδιο 1

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ (ΑΡΤΙΟΙ) Προτεινοµενες Ασκησεις - Φυλλαδιο 1 ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ Τµηµα Β (ΑΡΤΙΟΙ) Προτεινοµενες Ασκησεις - Φυλλαδιο 1 ιδασκων: Α Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://usersuoigr/abeligia/linearalgebraii/laii2019/laii2019html Παρασκευή 1 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα