6 o ΠΕΡΙΟΧΙΚΗ ΑΝΑΙΘΗΙΑ. Ξεξηερόκελα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "6 o ΠΕΡΙΟΧΙΚΗ ΑΝΑΙΘΗΙΑ. Ξεξηερόκελα"

Transcript

1 ΠΕΡΙΟΧΙΚΗ ΑΝΑΙΘΗΙΑ 6 o Ξεξηερόκελα 6.1 ΔΗΑΓΩΓΗΘΑ ΑΝΣΔΝΓΔΙΞΔΙ ΠΔΡΙΟΥΙΚΗ ΑΝΑΙΘΗΙΑ ΠΡΟΝΑΡΚΩΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΣΟΛΗ ΚΑΣΑ ΣΙ ΠΔΡΙΟΥΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ MONITORING ΚΑΣΑ ΣΙ ΠΔΡΙΟΥΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΔΗΓΖ ΠΔΡΗΟΥΗΘΖ ΑΛΑΗΘΖΗΑ ΔΠΙΦΑΝΔΙΑΚΗ ΑΝΑΙΘΗΙΑ ΣΟΠΙΚΗ ΓΙΗΘΗΗ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΟ ΠΔΡΙΟΥΙΚΗ ΑΝΑΙΘΗΙΑ ΑΠΟΚΛΔΙΜΟΙ ΝΔΤΡΙΚΩΝ ΣΔΛΔΥΩΝ ΚΑΙ ΠΛΔΓΜΑΣΩΝ ΘΔΛΣΡΗΘΟΗ ΛΔΤΡΗΘΟΗ ΑΠΟΘΙΔΗΚΟΗ ΓΙΑΦΟΡΔ ΡΑΥΙΑΙΑ ΚΑΙ ΔΠΙΚΛΗΡΙΓΙΟΤ ΑΝΑΙΘΗΙΑ ΡΑΥΗΑΗΑ ΑΛΑΗΘΖΗΑ ΔΝΓΔΙΞΔΙ ΚΑΙ ΑΝΣΔΝΓΔΙΞΔΙ ΡΑΥΙΑΙΑ ΑΝΑΙΘΗΙΑ ΣΔΥΝΙΚΗ ΡΑΥΙΑΙΑ ΑΝΑΙΘΗΙΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΡΑΥΙΑΙΑ ΑΝΑΙΘΗΙΑ ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΡΑΥΙΑΙΑ ΑΝΑΙΘΗΙΑ ΔΠΗΘΙΖΡΗΓΗΟ ΑΛΑΗΘΖΗΑ ΔΝΓΔΙΞΔΙ ΚΑΙ ΑΝΣΔΝΓΔΙΞΔΙ ΔΠΙΚΛΗΡΙΓΙΟΤ ΑΝΑΙΘΗΙΑ ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΟΜΙΚΗ ΔΠΙΚΛΗΡΙΓΙΟΤ ΥΩΡΟΤ ΣΔΥΝΙΚΗ EΠΙΚΛΗΡΙΓΙΟΤ ΑΝΑΙΘΗΙΑ ΠΛΔΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΠΔΡΙΟΡΙΜΟΙ ΔΠΙΚΛΗΡΙΓΙΟΤ ΑΝΑΙΘΗΙΑ ΚΔΣΔΓΥΔΗΡΖΣΗΘΖ ΔΠΗΘΙΖΡΗΓΗΟ ΑΛΑΙΓΖΗΑ ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΠΙΚΛΗΡΙΓΙΟΤ ΜΔΣΔΓΥΔΙΡΗΣΙΚΗ ΑΝΑΛΓΗΙΑ ΝΩΣΙΑΙΑ ΟΠΙΟΤΥΑ ΣΟΠΙΚΑ ΑΝΑΙΘΗΣΙΚΑ ΥΟΡΗΓΟΤΜΔΝΑ ΔΠΙΚΛΗΡΙΓΙΩ ΒΗΒΙΗΟΓΡΑΦΗΑ ΤΓΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤ ΤΣΗΝΟΝΣΑΙ ΗΜΑΝΣΙΚΔ ΓΗΜΟΙΔΤΔΙ ΤΕΖΣΖΖ ΘΙΗΛΗΘΩΛ ΠΡΟΒΙΖΚΑΣΩΛ ΡΑΥΙΑΙΑ ΑΝΑΙΘΗΙΑ ΔΠΙΚΛΗΡΙΓΙΟ ΑΝΑΙΘΗΙΑ ΑΠΟΚΛΔΙΜΟ ΒΡΑΥΙΟΝΙΟΤ ΠΛΔΓΜΑΣΟ Με θαη/ή ζθίαζε ζεκαίλνληαη νη βαζηθέο πιεξνθνξίεο Με ζεκαίλνληαη νη πην ζεκαληηθέο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο

2 Διέλε Αζθεηνπνχινπ 6.1 ΔΗΠΑΓΩΓΗΘΑ Η πεξηνρηθή αλαηζζεζία, ζε αληίζεζε κε ηε γεληθή αλαηζζεζία, θαηαζηέιιεη ηε κεηάδνζε ησλ λεπξηθψλ ψζεσλ ζην πεξηθεξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα κε ηελ επηιεθηηθή ρνξήγεζε ηνπηθώλ αλαηζζεηηθώλ, πξνθαιψληαο ειεγρφκελε θαη αλαζηξέςηκε απώιεηα ηεο αληίιεςεο ηνπ επώδπλνπ εξεζίζκαηνο κόλνλ ζε νξηζκέλε πεξηνρή ηνπ ζώκαηνο, π.ρ. ζην κέξνο ηεο ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο, θαη ελψ ην άηνκν κπνξεί λα έρεη ζπλείδεζε (λα είλαη μχπλην). Καηά ηελ πεξηνρηθή αλαηζζεζία ν απνθιεηζκφο ηνπ λεπξηθνχ εξεζίζκαηνο θαη θαη επέθηαζε ηεο αληίιεςεο ηνπ πφλνπ, ηεο θίλεζεο θαη ηνπ απηνλφκνπ ζπζηήκαηνο κπνξεί λα γίλεη ζε δηάθνξα επίπεδα ηνπ πεξηθεξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο απφ ην λσηηαίν κπειφ κέρξη ηηο λεπξηθέο απνιήμεηο (βιέπε ρήκα 2-1, Κεθάιαην 2), φπσο: ην λσηηαίν κπειό ή ηηο λσηηαίεο ξίδεο: επηζθιεξίδηνο αλαηζζεζία ξαρηαία αλαηζζεζία ηα κεγάια λεπξηθά πιέγκαηα: απνθιεηζκφο λεπξηθνχ πιέγκαηνο, π.ρ. βξαρηνλίνπ πιέγκαηνο ηα πεξηθεξηθά λεύξα: απνθιεηζκφο λεχξσλ, π.ρ. ηζρηαθνχ λεχξνπ ηηο λεπξηθέο απνιήμεηο: ηνπηθή αλαηζζεζία επηθαλεηαθή αλαηζζεζία. Σν κεγαιχηεξν πιενλέθηεκα ηεο πεξηνρηθήο αλαηζζεζίαο είλαη ε πιήξεο αλαιγεζία πνπ ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα επεθηαζεί θαη ζηε κεηεγρεηξεηηθή πεξίνδν, ρσξίο ηαπηφρξνλε θαηαζηνιή ηνπ θεληξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο. πλδπαζκέλε Γεληθή θαη Πεξηνρηθή αλαηζζεζία ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο πνιχσξσλ επεκβάζεσλ ηδηαίηεξα ζηελ άλσ θνηιηά νη πεξηνρηθέο ηερληθέο κπνξνχλ λα ζπλδπαζηνχλ κε ειαθξά γεληθή αλαηζζεζία πνπ πεξηνξίδεη λα ειαηησζνχλ νη αλάγθεο ζε αλαιγεηηθά θαη κπνραιαξσηηθά. θαη έρεη ζθνπφ λα εμαζθαιίζεη ην γξήγνξα μχπλεκα ηνπ αζζελνχο θαη λα επηηχρεη κε ηε ρξήζε ζπλδπαζκνχ θαξκάθσλ κηθξφηεξε επηβάξπλζε ηεο θαξδηάο θαη ησλ πλεπκφλσλ ζε πνιχσξεο ή πνιχ αηκαηεξέο επεκβάζεηο ΑΛΡΔΛΓΔΗΜΔΗΠ ΞΔΟΗΝΣΗΘΖΠ ΑΛΑΗΠΘΖΠΗΑΠ Ο η ζνβαξνί θίλδπλνη ησλ πεξηνρηθψλ ηερληθψλ ζπλήζσο ππεξηνλίδνληαη. ε ζχγθξηζε κε ηε γεληθή αλαηζζεζία δελ ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη ε πεξηνρηθή αλαηζζεζία ζρεηίδεηαη κε πεξηζζφηεξνπο θηλδχλνπο. Μεγάιεο ζεηξέο αζζελψλ, πνπ έρνπλ εμεηάζεη ηελ αζθάιεηα ησλ θεληξηθψλ λεπξηθψλ απνθιεηζκψλ (ξαρηαία, επηζθιεξίδηνο) έρνπλ επηβεβαηψζεη ηε ζπαληφηεηα ησλ κφληκσλ λεπξνινγηθψλ θαθψζεσλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε απηή ηελ ηερληθή αλαηζζεζίαο. Απόιπηεο αληελδείμεηο ζηελ πεξηνρηθή αλαηζζεζία απνηεινχλ: ε άξλεζε ηνπ αζζελνύο ε παξνπζία ινίκσμεο ζην ζεκείν ηεο έλεζεο. Σελ απφθαζε γηα λεπξηθφ απνθιεηζκφ ή ηελ επηινγή ηεο ηερληθήο θαη ηνπ ηνπηθνχ αλαηζζεηηθνχ ζα επεξεάζεη ε παξνπζία ζεκαληηθήο ζπζηεκαηηθήο λφζνπ. Οξηζκέλεο θαηαζηάζεηο έρνπλ ηεθκεξησκέλνπο θηλδχλνπο, φπσο: ε ξαρηαία αλαηζζεζία παξνπζία ανξηηθήο ζηέλσζεο, ελψ άιιεο είλαη ιηγφηεξν μεθάζαξεο θαη απαηηνχλ πξνζεθηηθή πξνεγρεηξεηηθή αμηνιφγεζε απφ ηνλ αλαηζζεζηνιφγν γηα ηελ επηινγή ηεο θαηάιιειεο ηερληθήο. 146

3 6 ν Κεθάιαην Πεξηνρηθή Αλαηζζεζία Δμειηθηηθέο λεπξνινγηθέο λφζνη Αζζελείο κε εμειηθηηθέο λεπξνινγηθέο λφζνπο φπσο: θαηά πιάθαο ζθιήξπλζε ακπαηξνθηθή πιάγηα ζθιήξπλζε κπνξεί λα αλαπηχμνπλ ζπκπησκαηηθά θαηλνχξγηεο λεπξνινγηθέο βιάβεο κεηά ηελ πεξηνρηθή αλαηζζεζία, ελψ κεηαγελέζηεξα ζπκπηψκαηα ζα είλαη δχζθνιν λα δηαθνξνδηαγλσζηνχλ απφ λεπξηθέο θαθψζεηο ιφγσ ηεο αλαηζζεζίαο ή επέκβαζεο. Πξνυπάξρνπζεο ζηαζεξέο λεπξνινγηθέο βιάβεο Αζζελείο κε ζηαζεξέο λεπξνινγηθέο βιάβεο φπσο: θηλεηηθφ εκηπιεγηθφ έιιεηκκα ιφγσ αγγεηαθνχ εγθεθαιηθνχ επεηζνδίνπ πεξηθεξηθή λεπξνπάζεηα ιφγσ ζαθραξψδνπο δηαβήηε νη νπνίεο είλαη ζσζηά ειεγκέλεο θαη ηεθκεξησκέλεο δελ απνηεινχλ αληέλδεημε γηα λεπξσληθφ απνθιεηζκφ. Ιζηνξηθφ ρξφληαο ιήςεο θαξκάθσλ Πξνζεθηηθφ ηζηνξηθφ ζρεηηθά κε ηα ιακβαλφκελα θάξκαθα ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ζε θάζε αζζελή πξηλ απφ ηελ πεξηνρηθή αλαηζζεζία. Φάξκαθα πνπ είλαη ζεκαληηθά γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο πεξηνρηθήο ηερληθήο είλαη απηά πνπ επεξεάδνπλ: ηελ αηκνδπλακηθή απάληεζε, φπσο αληηυπεξηαζηθά θαη θαξδηνινγηθά θάξκαθα ηελ πεθηηθφηεηα, φπσο ηα αληηζξνκβσηηθά θάξκαθα ΞΟΝΛΑΟΘΩΠΖ ΘΑΗ ΘΑΡΑΠΡΝΙΖ ΘΑΡΑ ΡΗΠ ΞΔΟΗΝΣΗΘΔΠ ΡΔΣΛΗΘΔΠ H πξνλάξθσζε θαη ε δηεγρεηξεηηθή θαηαζηνιή είλαη ζεκαληηθά ζηνηρεία ησλ πεξηνρηθψλ ηερληθψλ. Αλ θαη νη πεξηνρηθέο ηερληθέο κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ρσξίο ζπκπιεξσκαηηθά θάξκαθα, εληνχηνηο ιίγνη κφλνλ αζζελείο αλέρνληαη κηα ηέηνηα δηαδηθαζία. Η επηηπρήο ηερληθή θαηαζηνιήο πεξηιακβάλεη ηζνξξνπία κεηαμχ: ηεο πεξηνρηθήο αλαηζζεζίαο, πνπ παξέρεη: αλαηζζεζία, κπνράιαζε θαη αλαιγεζία θαη ηεο ζπζηεκαηηθήο θαηαζηνιήο πνπ παξέρεη: εξεκία, ηθαλνπνίεζε ηνπ αζζελνχο θαη ακλεζία, φπνπ ρξεηάδεηαη. H παξάιεηςε ηεο θαηαζηνιήο ελδείθλπηαη ζηε καηεπηηθή ή ζηα επείγνληα φπνπ ε ζπζηεκαηηθή ρνξήγεζε θαηαζηαιηηθψλ πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη θαη λα ρνξεγείηαη κε πξνζνρή. ηφρνη θαηαζηνιήο Καηά ηηο πεξηνρηθέο ηερληθέο κπνξεί λα ρνξεγεζνχλ ζπκπιεξσκαηηθά θαηαζηαιηηθά θάξκαθα γηα λα επηηεπρζνχλ νη αθφινπζνη ζηφρνη: κείσζε ηεο αλεζπρίαο θαη αχμεζε ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ αγρψδνπο αζζελνχο αλαιγεζία γηα κείσζε ηνπ βαζκνχ ηεο ελφριεζεο απφ ηελ είζνδν βεινλψλ θαηά ηελ πεξηνρηθή ηερληθή ακλεζία ησλ πεξηεγρεηξεηηθψλ γεγνλφησλ αχμεζε ηνπ νπδνχ ζπαζκνχ ησλ ηνπηθψλ αλαηζζεηηθψλ κε βελδνδηαδεπίλεο ή βαξβηηνπξηθά, αιιά γη απηφ ην ζθνπφ απαηηνχληαη δφζεηο πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ απψιεηα ηεο ζπλείδεζεο θαη αλαπλεπζηηθή θαηαζηνιή. Δχξνο θαηαζηνιήο Σν εχξνο ηεο πξνθαινχκελεο θαηαζηνιήο είλαη αλάινγν κε ηνλ αζζελή, ηηο αλάγθεο ηνπ απνθιεηζκνχ θαη ηε δηεγρεηξεηηθή αληηκεηψπηζε. Γηα παξάδεηγκα: κηθξέο επεκβάζεηο κηαο εκέξαο απαηηνύλ ειαθξά θαηαζηνιή, ψζηε ν αζζελήο λα έρεη γξήγνξε αλάλεςε θαη λα κπνξέζεη λα θχγεη γξήγνξα απφ ην λνζνθνκείν 147

4 Διέλε Αζθεηνπνχινπ ν απνθιεηζκόο ηνπ βξαρηνλίνπ πιέγκαηνο πνπ βαζίδεηαη ζηελ έθιπζε παξαηζζεζίαο απαηηεί κέηξηα πνζφηεηα νπηνχρνπ γηα λα θαηαζηαιεί ε δπζάξεζηε αίζζεζε αιιά φρη θαη ε αληίιεςε ηεο επαθήο ηεο βειφλαο κε ην λεχξν ε ρεηξνπξγηθή ηεο άλσ θνηιίαο ζε αγρώδε αζζελή απαηηεί βαξηά θαηαζηνιή ή ειαθξηά γεληθή αλαηζζεζία. Γπζηπρψο ηα θαηαζηαιηηθά θάξκαθα απμάλνπλ ηνπ θηλδχλνπο ηεο πεξηνρηθήο ηερληθήο, π.ρ. ζε αζζελείο κε γεκάην ζηνκάρη, πνπ κπνξεί λα θάλνπλ εκεηφ θαη εηζξφθεζε. Γη απηφ θαη πάληα πξέπεη λα αμηνινγείηαη ε θαηάιιειε ηζνξξνπία κεηαμχ ησλ πιενλεθηεκάησλ θαη κεηνλεθηεκάησλ ηεο θαηαζηνιήο MONITORING ΘΑΡΑ ΡΗΠ ΞΔΟΗΝΣΗΘΔΠ ΡΔΣΛΗΘΔΠ Ο η αζζελείο πνπ ππνβάιινληαη ζε πεξηνρηθέο ηερληθέο αλαηζζεζίαο απαηηνχλ ηηο ίδηεο πξνδηαγξαθέο ππνδνκήο θαη monitoring φπσο θαη ε γεληθή αλαηζζεζία. Καηά ηελ πεξηνρηθή αλαηζζεζία εθηφο φκσο απφ ην ειάρηζην δηεγρεηξεηηθφ monitoring απαηηείηαη θαη ζπλερήο παξαθνινχζεζε γηα ζεκεία δπλεηηθήο ζπζηεκαηηθήο ηνμηθόηεηαο ησλ ΣΑ, φπσο κεηαβνιέο ηνπ επηπέδνπ ζπλείδεζεο. Ο αλαηζζεζηνιφγνο πξέπεη: λα έρεη ζπλερή ιεθηηθή επηθνηλσλία κε ηνλ αζζελή θαη λα είλαη επαηζζεηνπνηεκέλνο ζε κεηαβνιέο ηνπ πλεπκαηηθνύ επηπέδνπ ή ζύγρπζε ηεο νκηιίαο. Γη απηφ θαη ε ππεξβνιηθή θαηαζηνιή πξέπεη λα απνθεχγεηαη γηαηί εκπνδίδεη ηελ αλαγλψξηζε επηθείκελεο ηνμηθφηεηαο ησλ ΣΑ. Σν απαξαίηεην ειάρηζην δηεγρεηξεηηθφ monitoring πεξηιακβάλεη: Κε επεκβαηηθή κέηξεζε ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο πνπ είλαη νπζηψδεο ηδηαίηεξα γηα ηε ξαρηαία θαη επηζθιεξίδην αλαηζζεζία, δεδνκέλνπ φηη πξηλ ηελ έλαξμε ζπκπαζεηηθνχ απνθιεηζκνχ πξέπεη λα έρεη επηηεπρζεί έλα ζηαζεξφ επίπεδν αξηεξηαθήο πίεζεο κε ρνξήγεζε πγξψλ. θπγκηθή νμπκεηξία, πνπ απνδεηθλχεηαη ηδηαίηεξα ρξήζηκε θαηά ηηο πεξηνρηθέο ηερληθέο πνπ ζπλνδεχνληαη απφ θαηαζηνιή θαη θίλδπλν αλαπλεπζηηθήο θαηαζηνιήο. Σν επίπεδν ηνπ απνθιεηζκνύ πξέπεη λα παξαθνινπζείηαη ηδηαίηεξα όηαλ πξνθαιείηαη ζπκπαζεθηνκή: θάζε 3-5 min γηα ηε πξψηα 15 min, θαζψο θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επηζθιεξηδίνπ ή ξαρηαίαο αλαηζζεζίαο πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ κεηαβνιή ηνπ επηπέδνπ ζπλείδεζεο θαηά ηελ πξψηε ψξα. 6.2 ΔΗΓΖ ΞΔΟΗΝΣΗΘΖΠ ΑΛΑΗΠΘΖΠΗΑΠ Σ α είδε ηεο πεξηνρηθήο αλαηζζεζίαο πνπ επηηπγράλνληαη κε ηελ επηιεθηηθή ρνξήγεζε ηνπηθψλ αλαηζζεηηθψλ ζε δηάθνξα επίπεδα ηνπ πεξηθεξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη: Δπηθαλεηαθή αλαηζζεζία Σνπηθή δηήζεζε Απνθιεηζκόο λεπξηθνύ ζηειέρνπο Απνθιεηζκόο λεπξηθνύ πιέγκαηνο Δλδνθιέβηνο πεξηνρηθή αλαηζζεζία ΔΞΗΦΑΛΔΗΑΘΖ ΑΛΑΗΠΘΖΠΗΑ Η επηθαλεηαθή αλαηζζεζία αθνξά ηελ ηνπηθή εθαξκνγή ηνπηθψλ αλαηζζεηηθψλ (ΣΑ) ζε κνξθή ζηαγφλσλ, θξέκαο, ή ςεθαζκνχ (spray) γηα ηελ αλαηζζεζία ηνπ θεξαηνεηδνχο, ησλ βιελλνγφλσλ ηνπ νξνθάξπγγα, ηνπ ηξαρεηνβξνγρηθνχ δέλδξνπ, 148

5 6 ν Κεθάιαην Πεξηνρηθή Αλαηζζεζία ηνπ νπξνγελλεηηθνχ ζπζηήκαηνο. Σα αλαηζζεηηθά απνξξνθψληαη ηνπηθά ζην ζεκείν ηνπ βιελλνγφλνπ πνπ εθαξκφδνληαη θαη πξνθαινχλ απνθιεηζκφ ησλ λεπξηθψλ απνιήμεσλ, ρσξίο λα απνξξνθψληαη απφ ην δέξκα γηα λα πξνθαιέζνπλ αλαηζζεζία. Δλδείμεηο επηθαλεηαθήο αλαηζζεζίαο Δλδείμεηο γη απηή ηε κνξθή αλαηζζεζίαο απνηεινχλ νη απιέο δηαγλσζηηθέο θαη ζεξαπεπηηθέο επεκβάζεηο, φπσο: επεκβάζεηο ζηνλ θεξαηνεηδή θαη ηνπο επηπεθπθφηεο (ελζηάιαμε ζηαγφλσλ ΣΑ) ιαξπγγνζθφπεζε θαη βξνγρνζθφπεζε θαζεηεξηαζκφο, θπζηενζθφπεζε, νπξεζξνθπζηενγξαθία γαζηξνζθφπεζε θάζε ελδνζθνπηθή επέκβαζε. Σνπηθά αλαηζζεηηθά γηα επηθαλεηαθή αλαηζζεζία Σα ηνπηθά αλαηζζεηηθά ρξεζηκνπνηνχληαη ζε ζπγθεληξψζεηο 1 % - 4 %. Σα πην γλσζηά ΣΑ γη απηφ ην ζθνπφ είλαη: ε Κνθαΐλε, θπξίσο γηα ΩΡΛ επεκβάζεηο, ιφγσ ησλ αγγεηνζπζπαζηηθψλ ηδηνηήησλ ηεο ε Ληδνθαΐλε 4 %, πνπ είλαη ην πην ζπρλά ρξεζηκνπνηνχκελν ΣΑ ΡΝΞΗΘΖ ΓΗΖΘΖΠΖ Η ηνπηθή δηήζεζε ρξεζηκνπνηεί έλεζε ηνπηθνχ αλαηζζεηηθνχ ζην δέξκα θαη ηνπο ππνδφξηνπο ηζηνχο, πνπ πεξηβάιινπλ ηελ πεξηνρή πνπ ρξεηάδεηαη αλαηζζεζία, φπνπ δξα ζηηο λεπξηθέο απνιήμεηο ησλ αληίζηνηρσλ αηζζεηηθψλ λεχξσλ. Η ηνπηθή δηήζεζε είλαη ε απινχζηεξε κνξθή πεξηνρηθήο αλαηζζεζίαο πνπ δε ρξεηάδεηαη ηδηαίηεξε εθπαίδεπζε ή αλαηνκηθέο γλψζεηο εθηφο απφ γλψζε ηεο θαξκαθνινγίαο ησλ ηνπηθψλ αλαηζζεηηθψλ, ησλ πηζαλψλ επηπινθψλ θαη ησλ αλψηεξσλ δφζεσλ αζθάιεηαο. Δλδείμεηο θαη αληελδείμεηο ηνπηθήο δηήζεζεο Σνπηθή δηήζεζε ελδείθλπηαη φηαλ θαιέο ρεηξνπξγηθέο ζπλζήθεο επηηπγράλνληαη κε κέηξηεο πνζφηεηεο ηνπηθνχ αλαηζζεηηθνχ. Δλδείμεηο γηα ηνπηθή δηήζεζε απνηειεί ε πιεηνλφηεηα ησλ ειαζζφλσλ ρεηξνπξγηθψλ επεκβάζεσλ, φπσο: αθαίξεζε κηθξψλ φγθσλ δηάλνημε απνζηεκάησλ ζπξξαθή ηξαπκάησλ. Γελ ππάξρνπλ εηδηθέο αληελδείμεηο ζηελ ηνπηθή δηήζεζε. Αλ θαη πνιινί ζεσξνχλ φηη ε έλεζε ζε θιεγκαίλνπζα πεξηνρή απνηειεί αληέλδεημε, εληνχηνηο ε έλεζε κηθξήο πνζφηεηαο ( ml) ηνπηθνχ αλαηζζεηηθνχ κε ιεπηή βειφλα ζην πξνέρνλ ζεκείν ηνπ απνζηήκαηνο είλαη ρσξίο θίλδπλν θαη κάιηζηα απνηειεί ηελ πην θαηάιιειε αλαηζζεζία. Πξνζνρή ρξεηάδεηαη ην δηάιπκα ηνπ ηνπηθνχ αλαηζζεηηθνχ λα κελ πεξηιακβάλεη αγγεηνζπζπαζηηθό φηαλ ε έλεζε γίλεηαη θνληά ζε ηειηθέο απνιήμεηο αξηεξηψλ, φπσο: άθξεο δαθηχισλ πένο έμσ νπο. Σνπηθά αλαηζζεηηθά γηα ηνπηθή δηήζεζε ηελ ηνπηθή δηήζεζε ε ρξεζηκνπνηνύκελε ζπγθέληξσζε ηνπ ηνπηθνύ αλαηζζεηηθνύ είλαη ρακειή ( %) θαζψο ην ζεκείν ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ απνθιείεηαη είλαη νη λεπξηθέο απνιήμεηο θαη επνκέλσο ν απαηηνχκελνο φγθνο δηαιχκαηνο κπνξεί λα είλαη πςειφο. Γηα κηθξέο εθηνκέο ή δηαλνίμεηο απαηηνύληαη: 5-30 ml Ληδνθαΐλεο % κε Αδξελαιίλε 1:

6 Διέλε Αζθεηνπνχινπ 5-30 ml Πξηινθαΐλεο % κε Αδξελαιίλε 1: Γηα κεγαιύηεξεο εθηνκέο ή δηεζήζεηο απαηηνύληαη:: ml Ληδνθαΐλεο 0.25 % ( mg) κε Αδξελαιίλε 1: ml Ληδνθαΐλεο 0.5 % ( mg) κε Αδξελαιίλε 1: ml Πξηινθαΐλεο 0.25 % ( mg) κε Αδξελαιίλε 1: ml Πξηινθαΐλεο 0.5 % ( mg) κε Αδξελαιίλε 1: Δπηπινθέο ηνπηθήο δηήζεζεο Η ζπρλφηεξε αηηία επηπινθψλ είλαη ε ρνξήγεζε κεγάισλ δφζεσλ ηνπηθψλ αλαηζζεηηθψλ πάλσ απφ ην αλώηεξν επίπεδν αζθάιεηαο (Βιέπε Κεθάιαην 5, Πίλαθαο 5-1), πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ηνμηθφηεηα κε ζπαζκνχο κέρξη θαη θαξδηνπλεπκνληθή αλαθνπή ΔΛΓΝΦΙΔΒΗΝΠ ΞΔΟΗΝΣΗΘΖ ΑΛΑΗΠΘΖΠΗΑ Η ΔΦ πεξηνρηθή αλαιγεζία ή απνθιεηζκόο Bier ρξεζηκνπνηεί ελδνθιέβηα έγρπζε ηνπηθνχ αλαηζζεηηθνχ ζε έλα άθξν ή κέξνο άθξνπ, πνπ έρεη απνκνλσζεί απφ ηελ θπθινθνξία κε tourniquet. Η ηερληθή απηή πνπ πεξηγξάθεθε απφ ηνλ Bier ην 1908, δηαδφζεθε ηε δεθαεηία ηνπ 1960 κε ηελ εηζαγσγή δξαζηηθψλ ηνπηθψλ αλαηζζεηηθψλ κε ρακειή ηνμηθφηεηα. Αλ θαη ε κέζνδνο είλαη απιή θαη δελ απαηηεί ηδηαίηεξε επηδεμηφηεηα, δελ πξέπεη πνηέ λα επηρεηξείηαη απφ γηαηξνχο κε εμεηδηθεπκέλνπο ζηελ αλαδσνγφλεζε. Γηαηί αλ ην ηνπηθφ αλαηζζεηηθφ εηζέιζεη θαηά ιάζνο ζηελ θπθινθνξία ζα πξνθαιέζεη ηνμηθέο αληηδξάζεηο (απφ ζπαζκνχο κέρξη αλαπλεπζηηθή θαη θαξδηαθή θαηαζηνιή). Πρήκα 6-1. Δλδνθιέβηνο απνθιεηζκόο άλσ άθξνπ κε ηε ρξήζε tourniquet. Σερληθή ΔΦ πεξηνρηθήο αλαηζζεζίαο Καη αξράο ζην άθξν πνπ πξφθεηηαη λα αλαηζζεηνπνηεζεί εηζάγεηαη έλαο θιεβνθαζεηήξαο G. Δθφζνλ ε επέκβαζε απαηηεί αλαίκαθην πεδίν, ην αληίζηνηρν άθξν πςψλεηαη γηα λα αδεηάζεη απφ ην αίκα ηεο θιεβηθήο θπθινθνξίαο κε ηε βνήζεηα ειαζηηθνχ επηδέζκνπ Esmarch. Έλαο πηεζηηθφο ίζραηκνο επίδεζκνο (tourniquet) ηνπνζεηείηαη γχξσ απφ ην βξαρίνλα (ρήκα 6-1) θαη θνπζθψλεη ν αεξνζάιακνο κέρξη mmhg πάλσ απφ ηε ζπζηνιηθή πίεζε ηνπ αζζελνχο γηα λα απνθιεηζηεί ε είζνδνο ηνπ ΣΑ ζηελ θπθινθνξία. ηε ζπλέρεηα ρνξεγείηαη αξγά ζην θιεβνθαζεηήξα, γηα λα κελ πξνθιεζεί απφηνκε δηάηαζε ησλ θιεβψλ, ν ελδεηθλπφκελνο φγθνο αλάινγα κε ην βάξνο 150

7 6 ν Κεθάιαην Πεξηνρηθή Αλαηζζεζία ζψκαηνο ηνπ αζζελνχο αξαηνχ δηαιχκαηνο ( %) Ληδνθαΐλεο κέρξη ζπλνιηθή δφζε πνπ λα κελ ππεξβαίλεη ην αλψηεξν φξην αζθάιεηαο (3 4 mg/kg). Ιθαλνπνηεηηθή αλαιγεζία θαη κπνράιαζε επηηπγράλεηαη ζε 5-10 ιεπηά. Αλεμάξηεηα ηεο δηάξθεηαο ηεο επέκβαζεο, ν πηεζηηθφο επίδεζκνο δελ πξέπεη λα μεθνπζθψζεη πξηλ πεξάζνπλ ιεπηά θαη δελ πξέπεη λα παξακείλεη θνπζθσκέλνο γηα πεξηζζφηεξν απφ 1 ψξα. Όηαλ ν πηεζηηθφο επίδεζκνο μεθνπζθψζεη ε αηζζεηηθφηεηα θαη θηλεηηθφηεηα ηνπ άθξνπ επαλέξρεηαη κέζα ζε 2-5 ιεπηά. Πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε φηη πάληνηε ζπκβαίλεη δηαθπγή ηνπ ΣΑ ζηελ θπθινθνξία απφ ελδννζηηθέο θιέβεο πνπ είλαη αδχλαηνλ λα απνθιεηζηνχλ. Η δηαθπγή κπνξεί λα θζάζεη ην 10 % ηεο δφζεο ζην άλσ άθξν θαη ην 30 % ζην θάησ άθξν. Σνπηθά αλαηζζεηηθά γηα ΔΦ πεξηνρηθή αλαηζζεζία Σν ηνπηθφ αλαηζζεηηθφ επηινγήο είλαη ε Ιηδνθαΐλε ζε ζπγθέληξσζε 0.5 %. Η Μπνππηβαθαΐλε απαγνξεχεηαη λα ρνξεγείηαη γη απηφ ην ζθνπφ ιφγσ θαξδηνηνμηθφηεηαο. Δπίζεο απαγνξεχεηαη ε πξνζζήθε αγγεηνζπζπαζηηθνχ ζην δηάιπκα. Ο απαηηνχκελνο φγθνο θαζνξίδεηαη απφ ηνλ φγθν ηνπ αληίζηνηρνπ άθξνπ. Γηα ην άλσ άθξν ελήιηθα βάξνπο 70 kg, κε ην tourniquet ηνπνζεηεκέλν ζην κέζν ηνπ βξαρίνλα, απαηηνχληαη: 2 3 mg/kg πνπ ηζνδπλακεί κε 40 ml δηαιχκαηνο 0.5 % Ληδνθαΐλεο Γηα ην θάησ άθξν ελήιηθα βάξνπο 70 kg, κε ην tourniquet ηνπνζεηεκέλν ζην κέζν ηνπ κεξνχ, απαηηνχληαη: 5 6 mg/kg πνπ ηζνδπλακεί κε ml δηαιχκαηνο 0.5 % Πξηινθαΐλεο πνπ έρεη ρακειή ηνμηθφηεηα. Δλδείμεηο ελδνθιέβηαο αλαηζζεζίαο Η ηερληθή ρξεζηκνπνηείηαη γηα επεκβάζεηο < 90 ιεπηψλ ζην άλσ θαη θάησ άθξν θάησ απφ ην γφλαην: θπξίσο αλάηαμε θαηαγκάησλ ζην αληηβξάρην, ρείξα, θάησ πφδα ρεηξνπξγηθή ηελφλησλ δηαλνίμεηο ζπξξαθή ηξαπκάησλ αθξσηεξηαζκνχο, φπνπ καδί κε ην άθξν απνκαθξχλεηαη θαη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ δηαιχκαηνο ηνπ ηνπηθνχ αλαηζζεηηθνχ. Ο γξήγνξνο ηεξκαηηζκφο ηεο αλαηζζεζίαο κφιηο μεθνπζθψζεη ν αεξνζάιακνο θαζηζηά δπλαηή ηελ αμηνιφγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ λεχξσλ θαη ηελφλησλ ακέζσο κεηά ηελ επέκβαζε. Η ηερληθή αληελδείθλπηαη ζε αζζελείο κε: αγγεηαθή λφζν λεπξνινγηθή λφζν ππεξεπαηζζεζία ζηα ηνπηθά αλαηζζεηηθά. Δπηπινθέο ΔΦ πεξηνρηθήο αλαηζζεζίαο Σνμηθέο αληηδξάζεηο ε πεξίπησζε ηπραίαο απνζπκπίεζεο ηνπ πηεζηηθνχ επηδέζκνπ ζε ρξφλν κηθξφηεξν ησλ 15 ιεπηψλ, κηα ηεξάζηηα δφζε ηνπηθνχ αλαηζζεηηθνχ εηζέξρεηαη ζηελ θπθινθνξία κε απνηέιεζκα ζπαζκνύο ή απώιεηα ηεο ζπλείδεζεο. Αληηκεηώπηζε ηνμηθώλ αληηδξάζεσλ Δάλ ζπκβνχλ επηιεπηηθνί ζπαζκνί πξέπεη λα ρνξεγεζνχλ: 10 mg Γηαδεπάκεο ΔΦ ή mg ΔΦ Θεηνπεληάιεο 2.5 % 100 % νμπγφλν. ε πεξίπησζε αλαπλεπζηηθήο θαηαζηνιήο ζα πξέπεη: λα αξρίζεη ακέζσο ηερλεηφο αεξηζκφο ησλ πλεπκφλσλ λα γίλεη ΔΣΓ 151

8 Διέλε Αζθεηνπνχινπ λα παξαθνινπζείηαη ε αξηεξηαθή πίεζε θαη ην ΗΚΓ λα κεηαθεξζεί ν αζζελήο ζε ΜΔΘ. Ηζραηκηθή λεπξηθή βιάβε απφ παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηεο ηζραηκίαο ή ηνπνζέηεζε ηνπ tourniquet θνληά ζηνλ αγθψλα φπνπ ηα λεχξα δελ πεξηβάιινληαη πιήξσο απφ κπο ΑΞΝΘΙΔΗΠΚΝΗ ΛΔΟΗΘΩΛ ΠΡΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΞΙΔΓΚΑΡΩΛ Ο απνθιεηζκόο λεπξηθώλ ζηειερώλ θαη πιεγκάησλ αθνξά ηελ έγρπζε ηνπηθνχ αλαηζζεηηθνχ γχξσ απφ έλα ζηειερηαίν λεχξν ή νκάδα λεχξσλ (πιέγκαηα), νπφηε απνθιείεηαη ε πεξηνρή πνπ αληηζηνηρεί ζ απηά ηα λεχξα. Γηα ην ζθνπφ απηφ γίλεηαη έγρπζε δηαιχκαηνο ηνπηθνχ αλαηζζεηηθνχ γχξσ απφ ηα λεχξα κέζσ είηε βειφλαο ή θαζεηήξα πνπ ηνπνζεηείηαη πιεζίνλ ησλ λεχξσλ θαη επηηξέπεη παξαηεηακέλε αλαιγεζία. Απνθιεηζκφο λεπξηθψλ ζηειερψλ θαη λεπξηθψλ πιεγκάησλ Σα λεπξηθά ζηειέρε πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη πην ζπρλά γη απηφ ην ζθνπφ είλαη: ηα κεζνπιεύξηα λεύξα, γηα αλαιγεζία ζε θαηάγκαηα πιεπξώλ ή κεηά από ζσξαθηθέο επεκβάζεηο ην ηζρηαθό, ζπξενεηδέο θαη έμσ κεξνδεξκαηηθό λεύξν (απνθιεηζκόο 3 ζε 1), γηα αλαηζζεζία ηνπ θάησ άθξνπ ην αηδνητθό λεύξν, γηα αλαηζζεζία ηνπ πεξηλένπ θαηά ηνλ ηνθεηό ηα δαθηπιηθά λεύξα ησλ ρεξηώλ ή πνδηώλ, ακθνηεξόπιεπξα γηα αλαηζζεζία ηνπ αληίζηνηρνπ δαθηύινπ. Σα λεπξηθά πιέγκαηα πνπ κπνξνχλ λα απνθιεηζηνχλ είλαη: ην απρεληθό πιέγκα (Α 1-4), ην βξαρηόλην πιέγκα (Α 5-8,Θ 1), πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλφηεξα γηα επεκβάζεηο ζην ρέξη, αληηβξάρην θαη αγθψλα. Σνπηθά αλαηζζεηηθά γηα απνθιεηζκφ λεπξηθψλ ζηειερψλ Σα θάξκαθα πνπ ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη: ε Ληδνθαΐλε 1 2 % ε Πξηινθαΐλε 1 2 %. Δπηπινθέο: Μεηαηξαπκαηηθή λεπξνπάζεηα απφ ελδνλεπξσληθή έγρπζε. Σα ηνπηθά αλαηζζεηηθά ρνξεγνχληαη ζε κηθξή απφζηαζε απν ην λεπξηθφ ηζηφ θαη φρη απεπζείαο ζην λεπξηθφ ηζηφ, κε ζθνπφ λα απνθεχγεηαη ηξαπκαηηζκφο ησλ λεχξσλ. Απφ ζθάικα φκσο ελίνηε ηνπηθά αλαηζζεηηθά εγρχνληαη απεπζείαο κέζα ζε λεχξα, νπφηε πξνθαινχλ εμαηξεηηθφ πφλν θαηά ηελ έγρπζε, ν νπνίνο ζα πξέπεη λα πξνθαιέζεη άκεζε δηαθνπή ηεο έγρπζεο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα ε ελδν-σιέλεηνο έγρπζε Μεπηβαθαΐλεο ή ιηδνθαΐλεο πξνθαιεί ηνπηθφ αίζζεκα πίεζεο, παξαηζζεζίεο θαη δηαηαξαρέο αγσγήο γηα αξθεηέο εβδνκάδεο κεηά ηελ έγρπζε. Παξά ηαχηα, ε ελδνλεπξηθή έγρπζε θπζηνινγηθνύ νξνύ πξνθαιεί ηηο ίδηεο κεηαβνιέο, πνπ ζπλεγνξεί όηη όιεο νη παζνθπζηνινγηθέο κεηαβνιέο είλαη πεξηζζόηεξν απνηέιεζκα κεηαηξαπκαηηθήο λεπξνπάζεηαο παξά ηνμηθόηεηαο από ην ηνπηθό αλαηζζεηηθό Απνθιεηζκφο Βξαρηνλίνπ Πιέγκαηνο Σν βξαρηόλην πιέγκα βξίζθεηαη ζηελ πιάγηα ηξαρειηθή ρψξα, ζην έδαθνο ηνπ ππεξθιείδηνπ βφζξνπ, έρεη ζρήκα ηξηγψλνπ ηνπ νπνίνπ ε βάζε αληηζηνηρεί ζηα κεζνζπνλδχιηα ηξήκαηα θαη ε θνξπθή ζην έμσ ηνίρσκα ηεο καζραιηαίαο θνηιφηεηαο. Μαδί κε ηελ ππνθιείδην αξηεξία δηέξρεηαη κεηαμχ ηνπ πξφζζηνπ θαη ηνπ νπηζζίνπ ζθαιελνχ κπφο θαη ζπλερίδεη θάησ απφ ην κέζνλ ηεο θιείδαο πάλσ απφ ηελ πξψηε πιεπξά κέρξη ηε καζραιηαία ρψξα. 152

9 6 ν Κεθάιαην Πεξηνρηθή Αλαηζζεζία Ο απνθιεηζκόο ηνπ βξαρηόληνπ πιέγκαηνο είλαη απηφο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλφηεξα γηα επεκβάζεηο ζην ρέξη, αληηβξάρην θαη αγθψλα. Τπάξρνπλ ηξεηο πξνζπειάζεηο γηα ηνλ απνθιεηζκφ ηνπ βξαρηφληνπ πιέγκαηνο (ρήκα 6-2): Ζ κεζνζθαιεληθή πξνζπέιαζε (κεηαμύ ησλ ζθαιελώλ κπώλ), πνπ έρεη έλδεημε γηα όιεο ηηο ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο: ζηελ θιείδα ηνπο ψκνπο ηνπο βξαρίνλεο ηα αληηβξάρηα κε εμαίξεζε ηελ έζσ επηθάλεηα ησλ δχν ηειεπηαίσλ. Ζ ππεξθιείδηνο πξνζπέιαζε ηνπ βξαρηoλίνπ πιέγκαηνο πνπ επηηξέπεη ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο ζε: βξαρίνλα αληηβξάρην άθξα ρείξα. Ζ καζραιηαία πξνζπέιαζε ηνπ βξαρηoλίνπ πιέγκαηνο πνπ επηηξέπεη όιεο ηηο ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο ζε: αληηβξάρην άθξα ρείξα. Η ηειεπηαία πξνζπέιαζε είλαη πην ζπρλή αιιά έρεη ην κεηνλέθηεκα φηη δελ απνθιείεη ην κπνδεξκαηηθφ λεχξν, πνπ εμέξρεηαη ςειά ζηε καζράιε θαη ην νπνίν θέξεη αηζζεηηθέο ίλεο γηα ηελ θεξθηδηθή πιεπξά ηνπ αληηβξάρηνπ (ρήκα 6-2). Πρήκα 6-2. Πεξηνρή αλαιγεζίαο ζηηο δηάθνξεο πξνζπειάζεηο ηνπ βξαρηνλίνπ πιέγκαηνο. Κεζνζθαιεληθή πξνζπέιαζε πεξθιείδηνο πξνζπέιαζε Καζραιηαία πξνζπέιαζε Απνθιεηζκφο Μεζνπιεχξησλ Νεχξσλ Σα κεζνπιεχξηα λεχξα απνηεινχληαη απφ ηηο πξφζζηεο θαη νπίζζηεο ξίδεο ησλ λσηηαίσλ λεχξσλ πνπ εμέξρνληαη απφ ην λσηηαίν ζσιήλα κέζσ ησλ κεζνζπνλδχιησλ ηξεκάησλ θαη πνξεχνληαη θαηά κήθνο ηνπ θάησ ρείινπο ησλ πιεπξψλ, ζπλνδεπφκελα απφ ηε ζχζηνηρε κεζνπιεχξηα αξηεξία θαη θιέβα (ρήκα 6-3). 153

10 Διέλε Αζθεηνπνχινπ Οη ελδείμεηο απνθιεηζκνχ κεζνπιεχξησλ λεχξσλ είλαη: κεηεγρεηξεηηθή αλαιγεζία ζε ρεηξνπξγηθή ζψξαθα ή άλσ θνηιίαο κεηαηξαπκαηηθή αλαιγεζία ζε θαηάγκαηα πιεπξψλ έξπεηαο δσζηήξαο κεηαζηάζεηο πιεπξψλ κεζνπιεχξηα λεπξαιγία. Πρήκα 6-3. Απνθιεηζκφο κεζνπιεχξηνπ λεχξνπ κε έγρπζε ζην θαηψηεξν φξην ηεο πιεπξάο. κεζνπιεύξην λεύξν αξηεξία πλεύκνλαο ππεδσθόηαο θιέβα Απνθιεηζκφο Οζθπτθνχ Πιέγκαηνο "Σξία ζε Έλα" Απνθιεηζκόο 3 ζε 1 νλνκάδεηαη ν απνθιεηζκφο ησλ 3 λεχξσλ ηνπ νζθπτθνχ πιέγκαηνο (κεξηαίν, ζπξνεηδέο, έμσ κεξνδεξκαηηθφ) κε έγρπζε ηνπηθνχ αλαηζζεηηθνχ κέζα ζην έιπηξν πνπ ηα πεξηβάιιεη (ρήκα 6-4). Πρήκα 6-4. Ξξνζπέιαζε γηα απνθιεηζκό "ηξία ζε έλα" [θηαγξαθείηαη ε γξακκή κεηαμχ ηεο άλσ ιαγνλίνπ αθξνινθίαο θαη ηεο εβηθήο ζχκθπζεο. Η βειφλα εηζέξρεηαη αθξηβψο θάησ απφ ην βνπβσληθφ ζχλδεζκν θαη 1 cm πιάγηα ηεο αξηεξίαο]. Οη ελδείμεηο απνθιεηζκνχ "ηξία ζε έλα" είλαη: ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο ζην θάησ άθξν ζε ζπλδπαζκφ κε απνθιεηζκφ ηνπ ηζρηαθνχ λεχξνπ αλαιγεζία ζε θαηάγκαηα ηζρίνπ αλαιγεζία ζε φγθνπο θαη κεηαζηάζεηο ζηελ πχειν κεηεγρεηξεηηθή αλαιγεζία γηα επεκβάζεηο ζην γφλαην αλαιγεζία γηα αθξσηεξηαζκφ ηνπ θάησ άθξνπ πάλσ απφ ην γφλαην 154

11 6 ν Κεθάιαην Πεξηνρηθή Αλαηζζεζία θηλεηνπνίεζε ηεο άξζξσζεο ηνπ γφλαηνο ή ηνπ ηζρίνπ. 6.3 ΘΔΛΡΟΗΘΝΗ ΛΔΟΗΘΝΗ ΑΞΝΘΙΔΗΠΚΝΗ Ο η θεληξηθνί λεπξηθνί απνθιεηζκνί επηηπγράλνληαη ζην επίπεδν ηνπ λσηηαίνπ κπεινχ, είηε ππαξαρλνεηδψο (ξαρηαία ή ππαξαρλνεηδήο αλαηζζεζία), είηε επηζθιεξηδίσο (επηζθιεξίδηνο αλαηζζεζία). Ζ ξαρηαία ή ππαξαρλνεηδήο αλαηζζεζία είλαη ε ρνξήγεζε ηνπηθνχ αλαηζζεηηθνχ ζην εγθεθαινλσηηαίν πγξφ (ΔΝΤ), φπνπ δξα ζηηο πξφζζηεο θαη νπίζζηεο λσηηαίεο ξίδεο (ρήκα 6-5Β). Η επηζθιεξίδηνο αλαηζζεζία είλαη ε ρνξήγεζε ηνπηθνχ αλαηζζεηηθνχ έμσ απφ ηε ζθιεξά κήληγγα ζηνλ επηζθιεξίδην ρψξν (ρήκα 6-5Α). Πρήκα 6-5. Ξξνζπέιαζε ζηνλ επηζθιεξίδην (Α) θαη ππαξαρλνεηδή (Β) ρώξν. A B ΓΗΑΦΝΟΔΠ ΟΑΣΗΑΗΑΠ ΘΑΗ ΔΞΗΠΘΙΖΟΗΓΗΝ ΑΛΑΗΠΘΖΠΗΑΠ Θ α αλαθεξζνχλ νη δηαθνξέο κεηαμχ ξαρηαίαο θαη επηζθιεξηδίνπ αλαηζζεζίαο φζνλ αθνξά ηνλ ηφπν δξάζεο ηνπ ΣΑ, ην επίπεδν παξαθέληεζεο θαη ηελ ηερληθή, ηε δηάξθεηα δξάζεο θαη ηε δνζνινγία ησλ ΣΑ. Σφπνο δξάζεο λεπξσληθνχ απνθιεηζκνχ Η ξαρηαία ή ππαξαρλνεηδήο αλαηζζεζία επηηπγράλεηαη κε ηε ρνξήγεζε ελφο ηνπηθνχ αλαηζζεηηθνχ ζηνλ ππαξαρλνεηδή ρψξν (ρήκα 6-6), όπνπ πξνθαιεί θηλεηηθό, αηζζεηηθό θαη ζπκπαζεηηθό απνθιεηζκό, δξώληαο: ζηηο ξίδεο ησλ λσηηαίσλ λεχξσλ ζηα γάγγιηα ησλ νπηζζίσλ ξηδψλ πηζαλά ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ λσηηαίνπ κπεινχ. Η επηζθιεξίδηνο αλαηζζεζία επηηπγράλεηαη κε έλεζε ηνπ ηνπηθνχ αλαηζζεηηθνχ έμσ απφ ηε ζθιεξά κήληγγα ζηνλ επηζθιεξίδην ρψξν (ρήκα 6-6), κε ηόπν δξάζεο ηνπ θαξκάθνπ: ηα παξαζπνλδπιηθά λεπξηθά ζηειέρε ζε λέα άηνκα, φπνπ δηέξρεηαη κέζσ ησλ κεζνζπνλδπιίσλ ηξεκάησλ ηνλ ππαξαρλνεηδή ρψξν θαη ηελ πεξηθέξεηα ηνπ λσηηαίνπ κπεινχ, φπνπ δηαρέεηαη δηα ηεο ζθιεξάο κήληγγαο ηηο ξίδεο ησλ λσηηαίσλ λεχξσλ πνπ δηαζρίδνπλ ηνλ επηζθιεξίδην ρψξν, φπνπ δηαρέεηαη κέζσ ησλ πεξηβιεκάησλ ηεο ζθιεξάο κήληγγαο. 155

12 Διέλε Αζθεηνπνχινπ Πξνζπέιαζε παξαθέληεζεο Η επηζθιεξίδηνο κπνξεί λα γίλεη: ζε νπνηνδήπνηε επίπεδν ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο: ζσξαθηθφ νζθπτθφ ηεξνθνθθπγηθφ. Η ξαρηαία κπνξεί λα γίλεη κφλνλ: ζην Ο 2-3 ή Ο 3-4 δηάζηεκα, γηαηί πάλσ από απηό ην επίπεδν ππάξρεη ν θίλδπλνο ηξαπκαηηζκνύ ηνπ λσηηαίνπ κπεινύ, ν νπνίνο ζπλήζσο ζηακαηάεη ζην ύςνο ηνπ Ο 1 ζπνλδύινπ (ρήκα 6-6). Πρήκα 6-6. Νβειηαία ηνκή νζθπτθήο θαη ηεξήο κνίξαο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο. [Η δηαθεθνκκέλε γξακκή δείρλεη ην εχξνο ηεξκαηηζκνχ ηνπ λσηηαίνπ κπεινχ ζηα δηάθνξα άηνκα]. λσηηαίνο κπειόο ζθιεξά & αξαρλνεηδήο επηζθιεξίδηνο ρώξνο ππαξαρλνεηδήο ρώξνο ηειηθό λεκάηην ηεξή ζρηζκή λεκάηην Σερληθή Ζ ξαρηαία: είλαη ε πην εχθνιε ηερληθή πξνθαιεί άκεζε έλαξμε ηνπ απνθιεηζκνχ επηηπγράλεη επθνιφηεξν έιεγρν ηνπ χςνπο ηεο αλαηζζεζίαο, ε νπνία είλαη έληνλε. Ζ επηζθιεξίδηνο: απαηηεί κεγαιχηεξε επηδεμηφηεηα ρξεηάδεηαη ζπλήζσο 20 σο 40 ιεπηά γηα λα επηηεπρζεί πιήξεο αηζζεηηθφο θαη θηλεηηθφο απνθιεηζκφο κπνξεί λα αθήζεη πεξηνρέο ζην ρεηξνπξγηθφ πεδίν κε αλεπαξθή αλαηζζεζία κπνξεί λα κελ επηηχρεη έληνλε κπνράιαζε. 156

13 6 ν Κεθάιαην Πεξηνρηθή Αλαηζζεζία Γηάξθεηα δξάζεο απνθιεηζκνχ Η νζθπτθή επηζθιεξίδηνο θαη ε ξαρηαία ελδείθλπληαη γηα ηηο πεξηζζφηεξεο επεκβάζεηο ζηελ θάησ θνηιία (θάησ απφ ηνλ νκθαιφ) θαη ζηα θάησ άθξα. Ζ ξαρηαία δηαξθεί κόλν 1-2 ώξεο θαη επνκέλσο δελ ελδείθλπηαη γηα καθξέο επεκβάζεηο. Ζ επηζθιεξίδηνο κπνξεί λα δηαξθέζεη όζεο ώξεο ή αθόκε θαη 24σξα απαηηείηαη αλαιγεζία, κε ηελ ηνπνζέηεζε ελόο θαζεηήξα ζηνλ επηζθιεξίδην ρώξν, όπνπ κπνξνύλ λα ρνξεγεζνύλ επαλαιεπηηθέο δόζεηο ή ζπλερήο έγρπζε ηνπηθώλ αλαηζζεηηθώλ θαη νπηνεηδώλ. Γνζνινγία θαξκάθσλ ηε ξαρηαία αλαηζζεζία απαηηνύληαη: ζρεηηθά κηθξέο δφζεηο ηνπηθψλ αλαηζζεηηθψλ πςειέο ζπγθεληξψζεηο ηνπηθψλ αλαηζζεηηθψλ ιφγσ ηεο απεπζείαο δξάζεο ηνπ ηνπηθνχ αλαηζζεηηθνχ ζηηο λσηηαίεο ξίδεο. ηελ επηζθιεξίδην ρξεηάδεηαη: κεγάινο φγθνο θαξκάθνπ ζε ρακειφηεξεο ζπγθεληξψζεηο. 6.4 ΟΑΣΗΑΗΑ ΑΛΑΗΠΘΖΠΗΑ Ρ αρηαία ή ππαξαρλνεηδήο αλαηζζεζία είλαη ε πεξηνρηθή ηερληθή ρνξήγεζεο ηνπηθνχ αλαηζζεηηθνχ ζηνλ ππαξαρλνεηδή ρψξν (ζην ΔΝΤ) ζηελ νζθπτθή πεξηνρή, φπνπ απνθιείεηαη ε λεπξηθή κεηαβίβαζε ζηηο λσηηαίεο ξίδεο ηεο πεξηνρήο πξνθαιψληαο θηλεηηθό, αηζζεηηθό θαη ζπκπαζεηηθό απνθιεηζκό ΔΛΓΔΗΜΔΗΠ ΘΑΗ ΑΛΡΔΛΓΔΗΜΔΗΠ ΟΑΣΗΑΗΑΠ ΑΛΑΗΠΘΖΠΗΑΠ Ο η ελδείμεηο ηεο ξαρηαίαο αλαηζζεζίαο είλαη επεκβάζεηο: ζηα θάησ άθξα ηα ηζρία ην πεξίλεν ηελ θάησ θνηιία. Η ξαρηαία κπνξεί λα είλαη ρξήζηκε ζε επεκβάζεηο ζηελ άλσ θνηιία φπσο ρνινθπζηεθηνκή, αιιά απαηηνχληαη πνιχ πςειά επίπεδα αλαηζζεζίαο πνπ ζπλνδεχνληαη απφ ζρεηηθά εθηεηακέλε ζπκπαζεθηνκή. Η ηερληθή απηή επίζεο απαηηεί ρεηξνπξγφ "επγεληθφ" κε ηνπο ηζηνχο, πνπ έρεη εκπεηξία ζην λα ρεηξνπξγεί "μχπλην" αζζελή. Η ξαρηαία αλαηζζεζία ελδείθλπηαη ηδηαίηεξα ζε αζζελείο κε: παζνινγία πλεπκφλσλ κεηαβνιηθή λφζν επαηηθή λφζν δχζθνιε δηαζσιήλσζε θαθή γεληθή θαηάζηαζε. Οη αληελδείμεηο ηεο ξαρηαίαο αλαηζζεζίαο δηαθξίλνληαη ζε απόιπηεο θαη ζρεηηθέο. Οη ζρεηηθέο αληελδείμεηο είλαη πην δηακθηζβεηνχκελεο θαη δπζθνιφηεξν λα αμηνινγεζνχλ. Γηα παξάδεηγκα, ε ρνξήγεζε Ηπαξίλεο ρακεινχ κνξηαθνχ βάξνπο γηα πξνθπιαθηηθή ζεξαπεία ζε ζξφκβσζε δελ ζεσξείηαη αληέλδεημε γηα επηζθιεξίδην ή ξαρηαία αλαηζζεζία, αιιά πξέπεη λα έρεη ρνξεγεζεί ηνπιάρηζηνλ 12 ψξεο πξηλ ηελ παξαθέληεζε. Οη απόιπηεο αληελδείμεηο ηεο ξαρηαίαο πεξηιακβάλνπλ: ζήςε βαθηεξηαηκία 157

14 Διέλε Αζθεηνπνχινπ θιεγκνλή δέξκαηνο ζην ζεκείν παξαθέληεζεο ζηελ νζθπτθή κνίξα ζνβαξή ππννγθαηκία δηαηαξαρή πεθηηθφηεηαο θαη ζεξαπεπηηθή αληηπεθηηθή αγσγή ιφγσ ηνπ θηλδχλνπ δεκηνπξγίαο αηκαηψκαηνο θαη πηζαλψο παξαπιεγίαο απφ πίεζε ηνπ λσηηαίνπ κπεινχ απνκπειηληθή λφζνο θεληξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο απμεκέλε ελδνθξάληα πίεζε ιφγσ ηνπ θηλδχλνπ πξφθιεζεο εγθνιεαζκνχ ηνπ πξνκήθνπο άξλεζε ηνπ αζζελνχο. Οη ζρεηηθέο αληελδείμεηο πεξηιακβάλνπλ: πεξηθεξηθή λεπξνπάζεηα Ηπαξίλε ρακεινχ κνξηαθνχ βάξνπο αζπηξίλε ή άιια αληηαηκνπεηαιηαθά θάξκαθα πξνεγνχκελε επέκβαζε ζηε ζπνλδπιηθή ζηήιε ρξφληα νζθπαιγία ζνβαξή θαξδηαγγεηαθή λφζνο (ηδηνπαζή ππεξηξνθηθή ππνανξηηθή ζηέλσζε, ζνβαξή ανξηηθή ζηέλσζε) κε ζπλεξγάζηκνπο αζζελείο ςπρνινγηθή ή ζπλαηζζεκαηηθή αζηάζεηα εγρείξεζε αθαζφξηζηεο δηάξθεηαο ΡΔΣΛΗΘΖ ΟΑΣΗΑΗΑΠ ΑΛΑΗΠΘΖΠΗΑΠ Ο πνηεδήπνηε επηρεηξείηαη πξνζπέιαζε ηνπ ΔΝΤ ε ηερληθή πξέπεη λα είλαη απφιπηα άζεπηε (απνζηεηξσκέλε κπινχδα θαη γάληηα). Η πξνεηνηκαζία ηφζν ηνπ αζζελνχο, φζν θαη ησλ ζπλζεθψλ αλαηζζεζίαο, πξέπεη λα είλαη νη ίδηεο κε απηέο πνπ επηθξαηνχλ ζηε γεληθή αλαηζζεζία, γηαηί κπνξεί είηε λα ρξεηαζηεί λα ρνξεγεζεί θαη γεληθή αλαηζζεζία, εάλ ε αλαηζζεζία παξέιζεη πξηλ απφ ην ηέινο ηεο επέκβαζεο, είηε λα πξέπεη λα δηαζσιελσζεί ν αζζελήο ζε πεξίπησζε πνπ ζπκβεί θαηά ιάζνο απνθιεηζκφο φινπ ηνπ λσηηαίνπ κπεινχ. Πξνεηνηκαζία αζζελνχο θαη "ρψξνπ αλαηζζεζίαο" Η ρνξήγεζε ξαρηαίαο αλαηζζεζίαο πξέπεη λα δηελεξγείηαη ζε ρψξν ρεηξνπξγείνπ πιήξσο εμνπιηζκέλν γηα monitoring ηνπ αζζελνχο, γηα ρνξήγεζε γεληθήο αλαηζζεζίαο θαη αλαδσνγφλεζε, εάλ ρξεηαζηεί. Γη απηνχο ηνπο ιφγνπο πξέπεη ν αζζελήο: λα είλαη λεζηηθφο λα έρεη κηα θαιή ελδνθιέβηα γξακκή γηα ηε ρνξήγεζε πγξψλ θαη αγγεηνζπζπαζηηθψλ, εάλ ρξεηαζηεί λα παξαθνινπζνχληαη (monitoring) ηα δσηηθά ηνπ ζεκεία, φπσο θαη ζηε γεληθή αλαηζζεζία λα ππάξρεη κεράλεκα αλαηζζεζίαο θαη ν απαηηνχκελνο εμνπιηζκφο γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ αεξαγσγνχ, ηε δηαζσιήλσζε ηεο ηξαρείαο, ηε ρνξήγεζε νμπγφλνπ θαη ηνλ ηερλεηφ αεξηζκφ ησλ πλεπκφλσλ. Δμνπιηζκφο Γίζθνο ξαρηαίαο αλαηζζεζίαο πνπ πεξηέρεη φια ηα απαξαίηεηα γηα αληηζεπηηθφ θαζαξηζκφ ηνπ δέξκαηνο θαη θάιπςε ηνπ ζψκαηνο κε απνζηεηξσκέλα νζψλεηα (παληά). Ο δίζθνο ηεο ξαρηαίαο αλαηζζεζίαο πεξηέρεη: ζχξηγγεο γηα ηνπηθή δηήζεζε ηζηψλ θαη ρνξήγεζε ηνπ ηνπηθνχ αλαηζζεηηθνχ βειφλεο γηα αλαξξφθεζε θαξκάθσλ θαη δηήζεζε ηνπ δέξκαηνο επζεία βειφλα ξαρηαίαο κε ζηεηιεφ 22 έσο 27 G (ρήκα 6-7) πιηθά γηα θαζαξηζκφ ηνπ δέξκαηνο. Βειόλεο ξαρηαίαο αλαηζζεζίαο, πνπ είλαη εηδηθέο βειφλεο, κήθνπο ζπλήζσο 8-10 cm, εχξνπο 22 έσο 27 G, πνπ θαηαζθεπάδνληαη κε πξνζνρή ρσξίο επηθαλεηαθέο αλσκαιίεο θαη θέξνπλ ζηεηιεφ πνπ απνθιείεη ηειείσο ηνλ απιφ ηνπο, αιιά θαη αθαηξείηαη εχθνια. 158

15 6 ν Κεθάιαην Πεξηνρηθή Αλαηζζεζία Με ηνλ ηξφπν απηφ απνθιείεηαη λα παξαζπξζνχλ ηκήκαηα ηζηψλ απφ ηελ επηδεξκίδα, ηνπο ζπλδέζκνπο, ην ιίπνο θαη λα εηζαρζνχλ ζηνλ ππαξαρλνεηδή ρψξν. Σν άθξν ηεο βειφλαο ηεο ΡΑ έρεη ζεκαζία γηα λα κε δεκηνπξγείηαη θάθσζε ζηε ζθιεξά κήληγγα θαη κπνξεί λα είλαη είηε: ιεπηό θαη κπηεξό (ρήκα 6-7Α) ακβιύ, ζαλ ηε άθξε ηνπ κνιπβηνχ κε πιάγηα νπή ρνξήγεζεο ηνπ θαξκάθνπ (ρήκα 6-7Β) θπξηό, φκνην κε ην άθξν ηεο βειφλαο ηεο επηζθιεξηδίνπ ηχπνπ Tuohy (ρήκα 6-7Γ). Πρήκα 6-7. Βειφλεο ξαρηαίαο (Α = Quincke, B = Whitacre) θαη επηζθιεξηδίνπ (Γ = Tuohy) αλαηζζεζίαο. Α Β Γ Ο ζεκαληηθφηεξνο παξάγνληαο γηα ηε δεκηνπξγία κηθξήο νπήο ζηε ζθιεξά κήληγγα είλαη ε ρξήζε ησλ ιεπηφηεξσλ βεινλψλ (22 G), πνπ κείσζαλ ηε ζπρλόηεηα ηνπ πνλνθεθάινπ ζην 1 %, κε αθφκε κεγαιχηεξε κείσζε κε ηε ρξήζε βεινλψλ G, πνπ είλαη ηφζν ιεπηέο θαη εχθακπηεο πνπ ρξεηάδεηαη ηε ρξήζε εηζαγσγέα γηα λα πεξάζνπλ ην δέξκα θαη λα πξνσζεζνχλ. Ο εηζαγσγέαο φκσο δελ πξέπεη λα πξνσζείηαη ζε βάζνο κεγαιχηεξν ησλ 3 cm απφ ην δέξκα γηα απνθπγή ηπραίαο ηξψζεο ηεο ζθιεξάο. Θέζε αζζελνχο Ο αζζελήο ηνπνζεηείηαη ζε θαζηζηή ή πιάγηα ζέζε θαη κε θάκςε ηεο πιάηεο ή ηνπ απρέλα έηζη ψζηε λα δηεπξχλνληαη ην κεζνζπνλδχιηα δηαζηήκαηα. Η θαζηζηή ζέζε είλαη πξνηηκφηεξε ηδηαίηεξα ζε παρχζαξθα άηνκα, θαη γη απηφ ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλφηεξα. ηελ θαζηζηή ζέζε παηάεη ηα πφδηα ηνπ ζε βάζξν ή θάζηζκα, θάκπηεη ηελ θεθαιή θαη ην άλσ κέξνο ηνπ θνξκνχ πξνο ηα εκπξφο θαη ζηεξίδεη ηα ρέξηα ηνπ ζηνπο κεξνχο ηνπ (ρήκα 6-8Α) κε ρξήζε 1 ή 2 καμηιαξηψλ. Γηα ηελ αλεχξεζε ηνπ θαηάιιεινπ κεζνζπνλδπιίνπ δηαζηήκαηνο θέξεηαη κηα λνεηή γξακκή κεηαμχ ησλ δχν ιαγφλησλ αθξνινθηψλ, ε νπνία δηέξρεηαη απφ ην δηάζηεκα Ο 3-4 ή Ο 4-5 αλάινγα κε ηηο αλαηνκηθέο ζπλζήθεο ηεο πεξηνρήο (ρήκα 6-8Α θαη Β). Η πεξηνρή παξαζθεπάδεηαη κε άζεπηε ηερληθή φπσο ζηηο λεπξνρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο. Πξνζπέιαζε Η παξαθέληεζε δελ πξέπεη λα γίλεηαη πάλσ απφ ην Ο 2 δηάζηεκα, φπνπ θαηαιήγεη ν κπειηθφο θψλνο ζηνπο ελήιηθεο (ρήκα 6-6), αιιά κεηαμχ Ο 2-3 ή Ο 3-4 αλάινγα κε ην επηζπκεηφ επίπεδν αλαηζζεζίαο. Πξηλ ηελ παξαθέληεζε γίλεηαη ηνπηθή αλαηζζεζία ζην δέξκα θαη ηνπο ππνθείκελνπο ηζηνχο θαη ζηε ζπλερεία απφ ηελ ίδηα νπή, αλ είλαη δπλαηφλ, εηζάγεηαη ν εηζαγσγέαο θαη κέζα απφ απηφλ ε βειφλα ηεο ξαρηαίαο. Ο εηζαγσγέαο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δηεπθνιχλεη ηελ είζνδν φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη ιεπηέο βειφλεο ξαρηαίαο (ζπλήζσο 25, 27 ή 29 G). Οη ηζηνί πνπ δηαπεξλά ε βειφλε είλαη: ην δέξκα 159

16 Διέλε Αζθεηνπνχινπ ν ππνδφξηνο ηζηφο ν επαθάλζηνο ζχλδεζκνο ν κεζαθάλζηνο ζχλδεζκνο ν σρξφο ζχλδεζκνο, ζηα 3 cm, πνπ γίλεηαη αηζζεηφο ζαλ καιαθή ειαζηηθή αληίζηαζε ε ζθιεξή κήληγγα, πνπ αλεπξίζθεηαη ζηα 3-7 cm απφ ην δέξκα θαη ζπλεζέζηεξα ζηα 4 cm, θαη κφιηο δηαπεξαζηεί παξαηεξείηαη έμνδνο θαζαξνχ ΔΝΤ (ρήκα 6-9). Πρήκα 6-8. Θαζηζηή ζέζε αζζελνύο γηα ξαρηαία ή νζθπτθή επηζθιεξίδην αλαηζζεζία θαη γξακκή κεηαμχ ησλ δχν ιαγφλησλ αθξνινθηψλ, ε νπνία βξίζθεηαη ζην επίπεδν ηεο αθαλζψδνπο απφθπζεο ηνπ Ο 4. [Οη αθαλζψδεηο απνθχζεηο θαη ηα κεζνζπνλδχιηα δηαζηήκαηα είλαη νξαηά ζηνπο ιεπηνχο αζζελείο]. Α Β Ζ ζπλεζέζηεξε πξνζπέιαζε πξνο ην ΔΛΤ είλαη δηα ηεο κέζεο γξακκήο θαη ζε πεξίπησζε δπζθνιίαο δηα ηεο πιαγίαο νδνύ. ην κεζνζπνλδχιην δηάζηεκα πνπ επηιέρζεθε, εηζάγεηαη ε βειφλα κε θαηεχζπλζε θάζεηε ζην δέξκα θαη ειαθξά θεθαιηθή θαηά 10 ν - 15 ν θαη πξνσζείηαη πξνζεθηηθά. Όηαλ ε βειφλα δηαπεξάζεη ηνλ σρξφ ζχλδεζκν, πνπ γίλεηαη αληηιεπηφο απφ ηελ απψιεηα ηεο αληίζηαζεο ζηελ πξνψζεζε, πξνσζείηαη θαηά 1 cm νπφηε γίλεηαη αληηιεπηή ε ηξψζε ηεο ζθιεξάο κήληγγαο. Αθαηξείηαη ν ζηεηιεφο θαη ειέγρεηαη ε έμνδνο ΔΝΤ (ρήκα 6-9). Πνηέ δελ πξέπεη λα ρνξεγείηαη ην ηνπηθφ αλαηζζεηηθφ εάλ δελ ππάξρεη ειεχζεξε ξνή ΔΝΤ. Μεηά ηε ρνξήγεζε ηνπ θαξκάθνπ ν αζζελήο ηνπνζεηείηαη ζηελ επηζπκεηή ζέζε γηα ηελ εγρείξεζε. Monitoring αζζελνχο Σα πξψηα 5-10 min κεηά ηε ρνξήγεζε ηνπ θαξκάθνπ, είλαη ηα ζεκαληηθφηεξα γηα λα επηηεπρζεί ην επηζπκεηφ χςνο ηεο αλαηζζεζίαο, δηφηη ζ απηφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα θαζειψλεηαη ην θάξκαθν ζην λεπξηθφ ηζηφ. Δπίζεο ηα πξψηα min είλαη ηα πην ζεκαληηθά γηα ηελ επίδξαζε ηεο ξαρηαίαο ζην θαξδηαγγεηαθφ ζχζηεκα ηνπ αζζελνχο, ε αξηεξηαθή πίεζε θαη θαξδηαθή ζπρλφηεηα ηνπ νπνίνπ πξέπεη λα παξαθνινπζνχληαη πνιχ ζηελά. 160

17 6 ν Κεθάιαην Πεξηνρηθή Αλαηζζεζία Πρήκα 6-9. Έμνδνο ΔΝΤ θαηά ηελ ηξψζε ηεο ζθιεξάο κήληγγαο ζηε ξαρηαία αλαηζζεζία ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ ΟΑΣΗΑΗΑΠ ΑΛΑΗΠΘΖΠΗΑΠ Η επηηπρία ηεο ξαρηαίαο αλαηζζεζίαο εμαξηάηαη απφ: ην επηηπγραλφκελν επίπεδν ηεο αλαηζζεζίαο ηε δηάξθεηα δξάζεο ηνπ απνθιεηζκνχ. Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ην επίπεδν ηεο αλαηζζεζίαο Σν επίπεδν ηεο αλαηζζεζίαο πνπ επηηπγράλεηαη εμαξηάηαη απφ: Σν εηδηθό βάξνο ηνπ δηαιύκαηνο ζε ζρέζε κε απηό ηνπ ΔΛΤ (πνπ θπκαίλεηαη ζηα ). Σν δηάιπκα ηνπ ηνπηθνχ αλαηζζεηηθνχ κπνξεί λα είλαη: ηζόβαξν ππέξβαξν, πνπ επεθηείλεηαη πξνο ηα θάησ ή πξνο ηα πάλσ ζην ΔΝΤ αλάινγα κε ην αλ ν αζζελήο είλαη αληίζηνηρα θαζηζηφο ή κε ην θεθάιη πξνο ηα θάησ ππόβαξν. πλήζσο ρξεζηκνπνηείηαη ππέξβαξν δηάιπκα (θαηφπηλ πξνζζήθεο 6 9 % Γεμηξφδεο). Σε ζέζε ηνπ αζζελνύο, πνπ ζα επεξεάζεη, όπσο ειέρζε, ην ύςνο ηεο αλαηζζεζίαο. Δάλ ν αζζελήο κεηά ηελ έλεζε είλαη ζε: χπηηα ζέζε κε θιίζε ηεο θεθαιήο πξνο ηα θάησ, ε αλαηζζεζία ζα επεθηαζεί ζηα αλψηεξα λεπξνηφκηα θαζηζηή ζέζε, έλαο κηθξφο φγθνο ππέξβαξνπ δηαιχκαηνο θαζηδάλεη ζηηο ηεξέο ξίδεο θαη πξνθαιεί αλαηζζεζία κφλνλ ζην πεξίλεν (ρακειή ξαρηαία), πνπ είλαη ε κέζνδνο εθινγήο γηα αηκνξξντδεθηνκή θαη επεκβάζεηο ζην πεξίλεν. Σε δόζε θαη ηνλ όγθν ηνπ δηαιύκαηνο, πνπ είλαη επζέσο αλάινγα πξνο ην χςνο ηεο αλαηζζεζίαο πνπ επηηπγράλεηαη. Η αχμεζε ηεο δφζεο θπξίσο βειηηψλεη ηελ πνηφηεηα ηνπ απνθιεηζκνχ θαη παξαηείλεη ηε δηάξθεηα. Σν barbotage, δειαδή αλαξξφθεζε θαη επαλέγρπζε ΔΝΤ κεηά ηε ρνξήγεζε ηνπ δηαιχκαηνο ηνπ θαξκάθνπ πξνθαιεί επέθηαζε ηνπ απνθιεηζκνχ πνπ φκσο δελ είλαη πξνβιέςηκε. Σελ ηαρύηεηα έγρπζεο, φζν πην αξγή είλαη ε έγρπζε ηφζν πην πξνβιέςηκε είλαη ε επέθηαζε ηνπ απνθιεηζκνχ. Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε δηάξθεηα ηεο ξαρηαίαο αλαηζζεζίαο Η δηάξθεηα δξάζεο ηνπ απνθιεηζκνχ εμαξηάηαη απφ: Σηο ηδηόηεηεο ηνπ θάζε ηνπηθνύ αλαηζζεηηθνύ: Η Ληδνθατλε έρεη ηε βξαρχηεξε δηάξθεηα δξάζεο (45-60 ιεπηά). Η ηζνβαξήο Μπνππηβαθατλε έρεη ηε κεγαιχηεξε δηάξθεηα αλαηζζεηηθνχ θαη θηλεηηθνχ απνθιεηζκνχ. 161

18 Διέλε Αζθεηνπνχινπ Σε ρνξεγνύκελε δόζε: ε κεγαιχηεξε δφζε απμάλεη ηε δηάξθεηα ηνπ απνθιεηζκνχ. Δπίπεδν απνθιεηζκνύ γηα έλα δεδνκέλν θάξκαθν θαη δόζε: Όζν πην πςειφ ην επίπεδν ηφζν κηθξφηεξε ζα είλαη ε δηάξθεηα ηνπ απνθιεηζκνχ. Θαθή γεληθή θαηάζηαζε ηνπ αζζελνύο θαίλεηαη φηη έρεη επίδξαζε ζην επίπεδν θαη ηε δηάξθεηα ηνπ απνθιεηζκνχ, ζε αληίζεζε κε ηελ ειηθία θαη ην ph ηνπ ΔΝΤ πνπ δελ έρνπλ θακία επίδξαζε. Δπηζπκεηφ επίπεδν αλαηζζεζίαο αλάινγα κε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε Σν επηζπκεηφ επίπεδν ηνπ απνθιεηζκνχ θαζνξίδεηαη απφ ηελ έθηαζε ηεο ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο (Πίλαθαο 6-1): Δπεκβάζεηο άλσ θνηιίαο: Θ 4-5 Δπεκβάζεηο ζηα έληεξα (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζθσιεθνεηδεθηνκήο), ζηελ πύειν, ζηνπο νπξεηήξεο θαη λεθξηθή πύειν: Θ 6-8 Γηνπξεζξηθή αθαίξεζε πξνζηάηε, ππειηθήο έμνδν εκβξύνπ, επεκβάζεηο ζηα ηζρία, επεκβάζεηο ζηα θάησ άθξα κε tourniquet: Θ 10. Ξίλαθαο 6-1. Γνζνινγία ΣΑ θαηά ηε ξαρηαία αλαηζζεζία αλάινγα κε ηε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε θαη ην είδνο ηνπ ΣΑ (ππέξβαξεο ή ηζφβαξεο). Πξσθηφο Ξεξηνρή επέκβαζεο Κάησ άθξν κε tourniquet, γελλεηηθά φξγαλα Κάησ άθξν ρσξίο tourniquet Δπίπεδν αλαηζζεζίαο πέξβαξεο ΡΑ* Γόζε (ml) Ηζόβαξεο ΡΑ** Ι3 (απνθιεηζκφο ζέιιαο) Θ12 (ρακειή ξαρηαία) Θ10 (κέζε ξαρηαία) Κάησ θνηιία Θ6 (πςειή ξαρηαία) * Όηαλ ελίεηαη ζηνλ θαζηζηφ αζζελή ρξεζηκνπνηείηαη ε αλψηεξε δφζε, ελψ ζηελ πιάγηα ζέζε ρξεζηκνπνηείηαη ε θαηψηεξε δφζε ηδηαίηεξα εάλ απαηηείηαη κνλφπιεπξε αλαηζζεζία. ** Όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ην δηάζηεκα Ο3-4 ζε κηθξφζσκα άηνκα, ζε απμεκέλε ελδνθνηιηαθή πίεζε, εγθπκνζχλε, παρπζαξθία νη φγθνη πξέπεη λα κεηψλνληαη. Σνπηθά αλαηζζεηηθά Σα ηνπηθά αλαηζζεηηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλφηεξα είλαη: ε ππεξβαξέα Μπνππηβαθαΐλε 0.5 % (κε 8 % Γεμηξφδε) ε ηζφβαξε Μπνππηβαθαΐλε 0.5 ή 0.75 %. Η δφζε (φγθνο δηαιχκαηνο) πνπ ζπλήζσο ρνξεγείηαη εμαξηάηαη (Πίλαθαο 6-1) απφ: ην ρεηξνπξγηθφ πεδίν ην επηζπκεηφ χςνο ηεο αλαηζζεζίαο ην είδνο ηνπ ηνπηθνχ αλαηζζεηηθνχ (ππέξβαξεο ή ηζφβαξεο δηάιπκα). Η επίδξαζε ηνπ απνθιεηζκνχ είλαη άκεζε θαη εκθαλίδεηαη ζε 5 ιεπηά (ππέξβαξεο δηάιπκα) έσο 15 ιεπηά (ηζφβαξεο δηάιπκα). Έιεγρνο ηνπ χςνπο ηνπ αηζζεηηθνχ απνθιεηζκνχ Ο έιεγρνο ηνπ χςνπο ηνπ αηζζεηηθνχ απνθιεηζκνχ θαζνξίδεηαη είηε κε παγσκέλν ηνιχπην ή κε "ειαθξφ ηζίκπεκα" κε βειφλε, ζηελ πεξηνρή πνπ πξφθεηηαη λα απνθιεηζηεί, έρνληαο ππφςε ηελ θαηαλνκή ησλ δεξκνηνκίσλ ζε ζρέζε κε ηα λεπξνηφκηα (ρήκα 6-10). 162

19 6 ν Κεθάιαην Πεξηνρηθή Αλαηζζεζία Πρήκα Δπηθαλεηαθά δεξκαηνηφκηα γηα ηνλ έιεγρν ηνπ χςνπο ηνπ αηζζεηηθνχ απνθιεηζκνχ ΔΞΗΞΡΩΠΔΗΠ ΟΑΣΗΑΗΑΠ ΑΛΑΗΠΘΖΠΗΑΠ Ο η επηπηψζεηο ηεο Ραρηαίαο ζην θπθινθνξηθφ θαη αλαπλεπζηηθφ ζχζηεκα εμαξηψληαη απφ ηελ έθηαζε ηεο αλαηζζεζίαο, πνπ επεξεάδεη ην ύςνο ηνπ ζπκπαζεηηθνύ απνθιεηζκνύ, πνπ πξνθαιεί αλάινγεο έθηαζεο αγγεηνδηαζηνιή κε ππφηαζε θαη βξαδπθαξδία, πνπ απνηεινχλ ηε ζεκαληηθφηεξε παξελέξγεηα ηεο ξαρηαίαο ηδηαίηεξα ζηνλ ππννγθαηκηθφ αζζελή. Σν επίπεδν ηνπ ζπκπαζεηηθνχ απνθιεηζκνχ είλαη: θαηά δχν λεπξνηφκηα πςειφηεξα απφ ην επίπεδν ηνπ αηζζεηηθνχ απνθιεηζκνχ, θαηά ηέζζεξα λεπξνηφκηα πςειφηεξα απφ ην επίπεδν ηνπ θηλεηηθνχ απνθιεηζκνχ Δπηπηψζεηο ζηελ Καξδηαγγεηαθή Λεηηνπξγία Τπφηαζε Η ξαρηαία αλαηζζεζία πξνθαιεί κείσζε ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο ιφγσ απνθιεηζκνχ ησλ ζπκπαζεηηθψλ ηλψλ πνπ κεηαδίδνπλ ψζεηο ζηηο ιείεο κπτθέο ίλεο ησλ πεξηθεξηθψλ 163

20 Διέλε Αζθεηνπνχινπ αγγείσλ. Η επαηζζεζία ησλ λεπξηθψλ ηλψλ (βιέπε Κεθάιαην 5, Πίλαθαο 5-1) εμαξηάηαη απφ: ην βαζκφ κπειηλνπνίεζήο ηνπο, ηε δηάκεηξν ηεο λεπξηθήο ίλαο, ηελ απφζηαζε κεηαμχ ησλ θφκβσλ ηνπ Ranvier, ηε ζπρλφηεηα κεηάδνζεο ησλ λεπξηθψλ ψζεσλ. Γχν είλαη νη επηθξαηέζηεξεο ζεσξίεο γηα ηνλ αθξηβή κεραληζκφ κε ηνλ νπνίν επεξεάδεηαη ε αξηεξηαθή πίεζε επί πςειήο ξαρηαίαο: κείσζε ησλ πεξηθεξηθώλ αγγεηαθώλ αληηζηάζεσλ, πνπ είλαη αλάινγε κε ην χςνο ηνπ αλαηζζεηηθνχ θαη ζπκπαζεηηθνχ απνθιεηζκνχ. κείσζε ηεο θαξδηαθήο παξνρήο, ιφγσ ηεο ζπκπαζεηηθήο απνλεχξσζεο πνπ επεξεάδεη θαη ηε θιεβηθή θπθινθνξία ιφγσ απψιεηαο ηνπ ηφλνπ ησλ κπτθψλ ηλψλ κε απνηέιεζκα αχμεζε ηεο δηαηαζηκφηεηαο ησλ θιεβψλ θαη ησλ θιεβηδίσλ. Η ππφηαζε εθδειψλεηαη ζηα πξψηα είθνζη έσο εηθνζηπέληε ιεπηά ηεο ξαρηαίαο (βιέπε ζεηξά απνθιεηζκνχ λεπξηθψλ ηλψλ. Η θπζηνινγηθή αγγεηνζπζπαζηηθή αληίδξαζε ζηελ αηκνξξαγία δελ ππάξρεη θαηά ζπλέπεηα ε απψιεηα αίκαηνο θαηά ηελ εγρείξεζε δελ γίλεηαη ζπλήζσο αλεθηή. Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ έθηαζε ηεο θαξδηαγγεηαθήο αληίδξαζεο ζε έλα δεδνκέλν επίπεδν ζπκπαζεηηθνχ απνθιεηζκνχ είλαη ε πξνυπάξρνπζα ππέξηαζε, ε κεγάιε ειηθία, ε εγθπκνζχλε θαη ε εθαξκνγή ειεγρφκελεο αλαπλνήο κε ζεηηθέο πηέζεηο. Βξαδπθαξδία Η ξαρηαία πξνθαιεί κείσζε ηεο θαξδηαθήο ζπρλφηεηαο ιφγσ: απνθιεηζκνύ ηνπ θαξδην-επηηαρπληηθνύ λεύξνπ, πνπ μεθηλά απφ ηα αλψηεξα ηέζζεξα ζσξαθηθά λεπξνηφκηα. Απηφ ζπκβαίλεη φηαλ ην αηζζεηηθφ επίπεδν ηεο ξαρηαίαο θζάλεη ζην Θ4, ελεξγνπνίεζεο ρξνλνηξόπσλ ππνδνρέσλ ηάζεο ηνπ δεμηνύ θόιπνπ, απφ ηε κείσζε ηεο θιεβηθήο επηζηξνθήο πνπ πξνθαιεί κείσζε ηεο πίεζεο ζην δεμηφ θφιπν θαη αληαλαθιαζηηθή επηβξάδπλζε ηεο θαξδηαθήο ζπρλφηεηαο. Λεηηνπξγία κπνθαξδίνπ Η θαιή ιεηηνπξγία ηνπ κπνθαξδίνπ εμαξηάηαη απφ ηελ εμηζνξξφπηζε κεηαμχ ηεο παξνρήο νμπγφλνπ ζην κπνθάξδην, πνπ ξπζκίδεηαη απφ ηε ζηεθαληαία αηκαηηθή ξνή, θαη ηεο θαηαλάισζεο νμπγφλνπ, πνπ εμαξηάηαη απφ ην έξγν ηνπ κπνθαξδίνπ. Η κείσζε ηεο ανξηηθήο πίεζεο πξνθαιεί κείσζε ηεο ζηεθαληαίαο αηκαηηθήο ξνήο, ελψ παξάιιεια κεηψλεηαη ην έξγν ηεο αξηζηεξήο θνηιίαο ιφγσ: κείσζεο ησλ πεξηθεξηθώλ αγγεηαθώλ αληηζηάζεσλ (κεηαθνξηίνπ), κείσζεο ηνπ πξνθνξηίνπ απφ ηε κείσζε ηεο θιεβηθήο επηζηξνθήο, κείσζεο ηεο θαξδηαθήο ζπρλόηεηαο, πνπ κεηψλεη ηηο απαηηήζεηο ζε νμπγφλν ηνπ κπνθαξδίνπ θαη βειηηψλεη ηελ αηκάησζε ηνπ θαξδηαθνχ κπφο γηαηί παξαηείλεη ην δηαζηνιηθφ δηάζηεκα. Παξάιιεια επεξγεηηθή είλαη ε κεησκέλε πίεζε πιήξσζεο ηεο αξηζηεξήο θνηιίαο θαη θαηά ζπλέπεηα ε κεησκέλε ηάζε ηεο ππελδνθάξδηαο πεξηνρήο. Η αληηκεηψπηζε ηεο επίδξαζεο ηεο ξαρηαίαο ζην θπθινθνξηθφ απεηθνλίδεηαη ζηνλ Πίλαθαο Δπηπηψζεηο ζην Αλαπλεπζηηθφ Οη επηπηψζεηο ζην αλαπλεπζηηθφ εμαξηψληαη απφ ηελ έθηαζε ηεο αλαηζζεζίαο πνπ επηθέξεη: απνθιεηζκό ησλ Α 3-5 λεπξηθώλ ξηδώλ κε απνηέιεζκα θαηαζηνιή ηεο δηαθξαγκαηηθήο αλαπλνήο θαη άπλνηα, απνθιεηζκό θάησ ηνπ Α 5 πνπ επεξεάδεη ηηο ζσξαθηθέο ξίδεο πνπ λεπξψλνπλ ηνπο κεζνπιεχξηνπο κπο κε κηθξή επίδξαζε ζηελ αλαπλεπζηηθή ιεηηνπξγία (κεηψλεηαη ε ηθαλφηεηα γηα βήρα θαη βαζεηέο αλαπλνέο). ηε δηάξθεηα ηεο ρακειήο ξαρηαίαο αλαηζζεζίαο: 164

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ»

Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ» Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ» Κσλζηαληίλνο Μηκίδεο Γαζηξεληεξνιόγνο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Παζνινγίαο Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο Οξηζκόο Ο όξνο κεγάθνιν αλαθέξεηαη ζηε δηάκεηξν

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Σπλππάξρνπζα Νφζνο θαη Πεξηνρηθή Αλαηζζεζία Αλαιγεζία Αλαπλεπζηηθά Ννζήκαηα. Α.Τσαροστά Λέκτορας Αναισθησιολογίας Αρεταίειο Νοσοκομείο

Σπλππάξρνπζα Νφζνο θαη Πεξηνρηθή Αλαηζζεζία Αλαιγεζία Αλαπλεπζηηθά Ννζήκαηα. Α.Τσαροστά Λέκτορας Αναισθησιολογίας Αρεταίειο Νοσοκομείο Σπλππάξρνπζα Νφζνο θαη Πεξηνρηθή Αλαηζζεζία Αλαιγεζία Αλαπλεπζηηθά Ννζήκαηα Α.Τσαροστά Λέκτορας Αναισθησιολογίας Αρεταίειο Νοσοκομείο Evidence Based Medicine GA vs RA Κεληξηθφο Νεπξαμνληθφο Απνθιεηζκφο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

5 o ΤΟΠΙΚΑ ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΑ. Ξεπιεσόμενα

5 o ΤΟΠΙΚΑ ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΑ. Ξεπιεσόμενα ΤΟΠΙΚΑ ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΑ 5 o Ξεπιεσόμενα 5.1 ΔΗΠΑΓΩΓΗΘΑ... 120 5.2 ΦΑΟΚΑΘΝΙΝΓΗΑ ΡΝΞΗΘΩΛ ΑΛΑΗΠΘΖΡΗΘΩΛ... 120 5.2.1 ΣΖΚΗΘΖ ΓΝΚΖ ΡΝΞΗΘΩΛ ΑΛΑΗΠΘΖΡΗΘΩΛ... 120 5.2.2 ΚΖΣΑΛΗΠΚΝΠ ΓΟΑΠΖΠ ΡΝΞΗΘΩΛ ΑΛΑΗΠΘΖΡΗΘΩΛ... 122 5.2.3

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Δςζπεθλέξια Ομύ ζύλδξνκν καδηθήο ζπκπαζεηηθήο εθθόξηηζεο, απνηέιεζκα βιαβεξνύ εξεζίζκαηνο ζε αζζελείο κε ΚΝΜ άλσζελ ηνπ Θ6 Δςζπεθλέξια ςμπηώμαηα:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ Ζ ΚΑΚΖ ΘΡΔΦΖ Δπεξεάδεη: ηε κπτθή ηζρύ ησλ ζθειεηηθώλ κπώλ κε απνηέιεζκα ηε κεησκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΑΘΕΝΗ ΜΕ ΚΝΜ ΣΗΝ ΟΞΕΙΑ ΦΑΗ- ΥΕΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ

ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΑΘΕΝΗ ΜΕ ΚΝΜ ΣΗΝ ΟΞΕΙΑ ΦΑΗ- ΥΕΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΑΘΕΝΗ ΜΕ ΚΝΜ ΣΗΝ ΟΞΕΙΑ ΦΑΗ- ΥΕΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ Α. Μοράκης Ορθοπαιδικός Υειροσργός Σμήμα κολίωζης & πονδσλικής ηήλης ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣ Διεσθσντής: Κ. Ζαταρίοσ Υρόνος ηοσ τειροσργείοσ Όηαλ ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ

Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ ΖΜΔΗΟ Α Τν νκνίσκα πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ θαζίζκαηνο ζπκκεηξηθά ζην ελδηάκεζν επίπεδν κε ηέηνην ηξόπν

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΑΝΑΙΘΗΙΟΛΟΓΙΑ

ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΑΝΑΙΘΗΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΑΝΑΙΘΗΙΟΛΟΓΙΑ Διέλε Αζθεηνπνχινπ 450 14 ν Κεθάιαην Δπηπινθέο & Ννζεξφηεηα Αλαηζζεζίαο ΕΠΙΠΛΟΚΕ & ΝΟΗΡΟΣΗΣΑ ΑΝΑΙΘΗΙΑ 15 o Ξεξηερόκελα 15.1 ΔΗΑΓΩΓΗΘΑ... 452 15.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 452 15.1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΓΟΤΜΑ ΣΔΛΛΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟ Γ ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΑΠΘ. Γεπηεξνπαζήο ππέξηαζε

ΓΟΤΜΑ ΣΔΛΛΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟ Γ ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΑΠΘ. Γεπηεξνπαζήο ππέξηαζε ΓΟΤΜΑ ΣΔΛΛΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟ Γ ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΑΠΘ Γεπηεξνπαζήο ππέξηαζε ΚΤΡΗΑ ΑΗΣΗΑ ΓΔΤΣΔΡΟΠΑΘΟΤ ΤΠΔΡΣΑΖ Υξφληα λεθξηθή βιάβε Γηαηαξαρέο λεθξηθήο αηκάησζεο Νεθποπαπεγσςμαηική νόζορ Νεθπαγγειακή ςπέπηαζη Ιζθμική

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Ι. ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ Ι. ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ Διέλε Αζθεηνπνχινπ 18 2 ν Κεθάιαην Γεληθή Αλαηζζεζία: Σερληθέο ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ 2 o Ξεξηερόκελα 2.1 ΓΔΛΗΘΖ ΑΛΑΗΘΖΗΑ ΘΑΗ ΔΦ ΘΑΣΑΣΟΙΖ... 19 2.1.1 ΟΡΟΛΟΓΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ 2 ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ (Sleeve Gastrectomy) Εςάγγελορ Νάνορ Η Λαπαξνζθνπηθή Δπηκήθεο Γαζηξεθηνκή είλαη κηα λέα ρεηξνπξγηθή κέζνδνο αδπλαηίζκαηνο πνπ κπνξεί λα

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ

RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ Αλαζηαζία Γακέινπ Καξδηνιόγνο Παλεπηζηεκηαθό Ννζνθνκείν Πάηξαο Conflicts of interest: no conflict Patras University Hospital Ιζηνξηθό αζζελνύο, 71 εηώλ, 95 kg Σαθραξώδεο δηαβήηεο/

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ / Υεβρουάριος Ιούνιος 2015

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ / Υεβρουάριος Ιούνιος 2015 ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ / Υεβρουάριος Ιούνιος 2015 ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ 30/4/2015: ΑΓΓΕΙΑΚΗ ΠΡΟΠΕΛΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΗ ( Κυπραίου Ειρήνη, αλαμούρα Φαρούλα, Νούλας

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Κε θαη/ή ζθίαζε ζεκαίλνληαη νη βαζηθέο πιεξνθνξίεο Κε ζεκαίλνληαη νη πην ζεκαληηθέο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο

Κε θαη/ή ζθίαζε ζεκαίλνληαη νη βαζηθέο πιεξνθνξίεο Κε ζεκαίλνληαη νη πην ζεκαληηθέο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ 3 o Πεξηερόκελα 3.1 ΔΗΠΛΔΟΚΔΛΑ ΑΛΑΗΘΖΣΗΘΑ... 49 3.1.1 ΔΗΑΓΩΓΗΘΑ... 49 3.1.2 ΗΓΔΩΓΔ ΔΗΠΛΔΟΚΔΛΟ ΑΛΑΗΘΖΣΗΘΟ... 52 3.1.3 ΦΑΡΚΑΘΟΘΗΛΖΣΗΘΖ ΔΗΠΛΔΟΚΔΛΩΛ ΑΛΑΗΘΖΣΗΘΩΛ... 52 3.1.4 ΦΑΡΚΑΘΟΓΤΛΑΚΗΘΖ

Διαβάστε περισσότερα

Σ. Κνηδακπαζάθεο Πιαζηηθόο Χεηξνπξγόο. Οδεγόο. Αηζζεηηθήο Πιαζηηθήο Χεηξνπξγηθήο

Σ. Κνηδακπαζάθεο Πιαζηηθόο Χεηξνπξγόο. Οδεγόο. Αηζζεηηθήο Πιαζηηθήο Χεηξνπξγηθήο Σ. Κνηδακπαζάθεο Πιαζηηθόο Χεηξνπξγόο Οδεγόο Αηζζεηηθήο Πιαζηηθήο Χεηξνπξγηθήο ΑΘΗΝΑ 2009 Ωηνπιαζηηθή Ωηνπιαζηηθή είλαη ε ρεηξνπξγηθή αλάπιαζε ησλ πηεξπγίσλ ησλ απηηώλ γηα θνζκεηηθνύο ιόγνπο ή γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηξνθή ζηελ εγθπκνζύλε θαη ζην ζειαζκό. Α.Καλέιινπ

Γηαηξνθή ζηελ εγθπκνζύλε θαη ζην ζειαζκό. Α.Καλέιινπ Γηαηξνθή ζηελ εγθπκνζύλε θαη ζην ζειαζκό Α.Καλέιινπ Γηαηξνθή κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ έθβαζε ηεο εγθπκνζύλεο Πξηλ ηε ζύιιεςε: ζπκπιεξσκαηηθή πξόζιεςε θηιηθνύ νμένο ζειάδνπζαο Γ3 2 σκαηηθό βάξνο Γνληκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Σπγθνπηηθό-ιηπνζπκηθό επεηζόδην

Σπγθνπηηθό-ιηπνζπκηθό επεηζόδην Σπγθνπηηθό-ιηπνζπκηθό επεηζόδην Ι. Κνζθίλαο Μάθημα 4εηών θοιηηηών Αίζζεκα παικώλ Αιηιολογία θάπληζκα θαθείλε αγρώδεο θαηάζηαζε ππεξζπξενεηδηζκόο ηαρπ-αξξπζκία Αίζζεκα παικώλ Αιηιολογία θνιπηθή καξκαξπγή

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1.

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1. ΘΕΜΑ. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f : IR IR ηζρύεη + f() f(- ) = γηα θάζε IR. Να δείμεηε όηη f() =, ΙR. Να βξείηε ηελ εθαπηόκελε (ε) ηεο C f πνπ δηέξρεηαη από ην ζεκείν (-,-) 3. Να βξείηε ην εκβαδόλ Δ(α) ηνπ ρωξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

13 o ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗΝ ΑΙΘΟΤΑ ΑΝΑΝΗΨΗ. Ξεπιεσόμενα

13 o ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗΝ ΑΙΘΟΤΑ ΑΝΑΝΗΨΗ. Ξεπιεσόμενα ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗΝ ΑΙΘΟΤΑ ΑΝΑΝΗΨΗ 13 o Ξεπιεσόμενα 13.1 ΑΗΘΟΤΑ ΚΔΣΑΛΑΗΘΖΣΗΘΖ ΑΛΑΛΖΦΖ (AΚA)... 372 13.1.1 ΞΝΓΝΣΖ ΑΠΘΔΛΝΠ ΠΡΖΛ ΑΚΑ... 373 13.1.2 ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖ ΡΥΛ ΑΠΘΔΛΥΛ ΠΡΖΛ ΑΚΑ... 374 13.1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσειρ μησανικών ταλαντώσεων. 1. Σώκα κάδαο m = 4 kg εθηειεί α.α.η. κε εμίζωζε απνκάθξπλζεο:

Ασκήσειρ μησανικών ταλαντώσεων. 1. Σώκα κάδαο m = 4 kg εθηειεί α.α.η. κε εμίζωζε απνκάθξπλζεο: Ασκήσειρ μησανικών ταλαντώσεων 1. Σώκα κάδαο m = 4 kg εθηειεί α.α.η. κε εμίζωζε απνκάθξπλζεο: x = 8ημ(πt+π/6) 1. Να ππνινγίζεηε ηε ζηαζεξά επαλαθνξάο ηνπ. 2. Να παξαζηήζεηε γξαθηθά ηελ απνκάθξπλζή ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα