ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΑΝΑΙΘΗΙΟΛΟΓΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΑΝΑΙΘΗΙΟΛΟΓΙΑ"

Transcript

1 ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΑΝΑΙΘΗΙΟΛΟΓΙΑ

2 Διέλε Αζθεηνπνχινπ 450

3 14 ν Κεθάιαην Δπηπινθέο & Ννζεξφηεηα Αλαηζζεζίαο ΕΠΙΠΛΟΚΕ & ΝΟΗΡΟΣΗΣΑ ΑΝΑΙΘΗΙΑ 15 o Ξεξηερόκελα 15.1 ΔΗΑΓΩΓΗΘΑ ΟΡΙΜΟΙ ΑΦΑΛΔΙΑ ΑΝΑΙΘΗΙΑ ΛΟΖΡΟΣΖΣΑ ΘΑΣΑ ΣΖΛ ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖΛ ΑΛΑΗΘΖΗΑ ΜΔΣΑΒΟΛΔ ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΠΙΔΗ ΚΑΙ ΚΑΡΓΙΑΚΗ ΤΥΝΟΣΗΣΑ ΓΤΚΟΛΙΑ ΓΙΑΩΛΗΝΩΗ ΒΡΟΓΥΟΠΑΜΟ - ΛΑΡΤΓΓΟΠΑΜΟ ΑΝΑΦΤΛΑΞΙΑ Δ ΦΑΡΜΑΚΑ ΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΚΑΡΓΙΑΓΓΔΙΑΚΔ ΓΙΑΣΑΡΑΥΔ ΓΙΔΓΥΔΙΡΗΣΙΚΗ ΤΠΟΞΤΓΟΝΑΙΜΙΑ ΔΠΙΠΛΟΚΔ ΑΠΟ ΣΗΝ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΣΟΤ ΑΘΔΝΟΤ ΚΑΚΟΗΘΗ ΤΠΔΡΠΤΡΔΞΙΑ ΚΔΣΑΛΑΗΘΖΣΗΘΖ ΘΑΗ ΚΔΣΔΓΥΔΗΡΖΣΗΘΖ ΛΟΖΡΟΣΖΣΑ ΤΠΟΞΤΓΟΝΑΙΜΙΑ ΜΔΣΔΓΥΔΙΡΗΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟΤ ΑΓΤΝΑΜΙΑ Η ΚΑΘΤΣΔΡΗΗ ΑΦΤΠΝΙΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΓΔΝΙΚΗ ΑΝΑΙΘΗΙΑ ΜΔΣΑΝΑΙΘΗΣΙΚΗ ΆΠΝΟΙΑ ΑΠΟ ΟΤΚΙΝΤΛΟΥΟΛΙΝΗ ΜΔΣΔΓΥΔΙΡΗΣΙΚΟ ΤΓΥΤΣΙΚΟ-ΓΙΔΓΔΡΣΙΚΟ ΤΝΓΡΟΜΟ ΘΡΗΗΚΑ ΤΚΒΑΚΑΣΑ & ΑΣΤΥΖΚΑΣΑ ΘΑΣΑ ΣΖΛ ΑΛΑΗΘΖΗΑ ΑΝΑΙΘΗΣΙΚΑ ΑΣΤΥΗΜΑΣΑ ΑΙΣΙΔ ΑΣΤΥΗΜΑΣΩΝ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΑΝΑΙΘΗΙΑ ΓΙΑΣΗΡΗΗ ΤΝΔΙΓΗΗ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗ ΚΑΣΑ ΣΗ ΓΔΝΙΚΗ ΑΝΑΙΘΗΙΑ ΔΙΠΝΟΗ ΤΠΟΞΙΚΟΤ ΜΔΙΓΜΑΣΟ ΔΙΡΟΦΗΗ ΓΑΣΡΙΚΟΤ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟΤ ΠΝΔΤΜΟΘΩΡΑΚΑ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΑΝΑΙΘΗΙΑ ΣΡΑΣΖΓΗΘΖ ΚΔΗΩΖ ΟΒΑΡΩΛ ΑΛΑΗΘΖΣΗΘΩΛ ΔΠΗΠΙΟΘΩΛ ΒΗΒΙΗΟΓΡΑΦΗΑ ΤΕΖΣΖΖ ΘΙΗΛΗΘΩΛ ΠΡΟΒΙΖΚΑΣΩΛ ΑΘΔΝΗ ΠΟΤ "ΘΤΜΑΣΑΙ" ΚΑΣΑ ΣΗ ΓΔΝΙΚΗ ΑΝΑΙΘΗΙΑ ΑΘΔΝΗ ΠΟΤ «ΓΔΝ ΞΤΠΝΑΔΙ» ΜΔΣΑ ΣΗΝ ΑΝΑΙΘΗΙΑ ΚΑΚΟΗΘΗ ΤΠΔΡΠΤΡΔΞΙΑ ΠΝΔΤΜΟΘΩΡΑΚΑ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΑΝΑΙΘΗΙΑ

4 Διέλε Αζθεηνπνχινπ Με θαη/ή ζθίαζε ζεκαίλνληαη νη βαζηθέο πιεξνθνξίεο Με ζεκαίλνληαη νη πην ζεκαληηθέο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο 15.1 ΔΗΠΑΓΩΓΗΘΑ ΝΟΗΠΚΝΗ Ω ο αλαηζζεηηθή λνζεξόηεηα νξίδεηαη "νπνηνδήπνηε κε ζαλαηεθφξν πξφβιεκα ηεο πεξηεγρεηξεηηθήο πεξηφδνπ πνπ ζρεηίδεηαη κε θάξκαθν ή ηερληθή πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαηά ηελ αλαηζζεζία". Ο νξηζκφο απηφο πεξηιακβάλεη νπνηνδήπνηε πξφβιεκα αλεμάξηεηα βαξχηεηαο (κηθξφ αηκάησκα ιφγσ θιεβνθέληεζεο κέρξη βαξηά εγθεθαιηθή βιάβε) ή ζπρλφηεηαο, δειαδή επηπινθέο, παξελέξγεηεο, αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο, ζπκβάκαηα, αηπρήκαηα, θιπ. Η αλαηζζεηηθή λνζεξφηεηα αλάινγα κε ηε βαξχηεηά ηεο ηαμηλνκείηαη ζε: κηθξή ελδηάκεζε ζεκαληηθή. Η αλαηζζεηηθή λνζεξφηεηα αλάινγα κε ηηο ρξνληθέο πεξηφδνπο αθνξά: ηελ εηζαγσγή ζηελ αλαηζζεζία ηε ζπληήξεζε ηεο αλαηζζεζίαο ηελ αλάλεςε απφ ηελ αλαηζζεζία ηελ άκεζε (πξψην 24σξν) θαη απψηεξε κεηεγρεηξεηηθή πεξίνδν. Ωο αλαηζζεηηθή ζλεηόηεηα νξίδεηαη "ν ζάλαηνο, πνπ ζπκβαίλεη πξηλ ηελ παξέιεπζε ησλ επηδξάζεσλ θαξκάθνπ ή θαξκάθσλ πνπ ρνξεγήζεθαλ γηα λα δηεπθνιχλνπλ κία επέκβαζε ή λα αλαθνπθίζνπλ απφ ηνλ πφλν", ή σο "ν ζάλαηνο πνπ πξνθαιείηαη απφ έλα ζχκβακα θαηά ηε δηάξθεηα δξάζεο απηψλ ησλ θαξκάθσλ". Σν πνζνζηφ ζλεηφηεηαο απφ αλαηζζεζία εθηηκάηαη ζήκεξα ζε 1: αλαηζζεζίεο, αλ θαη δελ κπνξεί λα ππνινγηζηεί κε αθξίβεηα. Η δξακαηηθή κείσζε ηνπ πνζνζηνχ αλαηζζεηηθήο ζλεηφηεηαο ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο νθείιεηαη κάιινλ: ζηελ αξηηφηεξε θαη βαζχηεξε γλψζε ηεο θπζηνινγίαο θαη θαξκαθνινγίαο γχξσ απφ ηελ αλαηζζεζία ζηε δηαζεζηκφηεηα θαη ρξεζηκνπνίεζε ζχγρξνλνπ εμνπιηζκνχ θαη monitoring ζηε βειηίσζε ησλ αλαηζζεζηνινγηθψλ θαη ρεηξνπξγηθψλ ηαηξηθψλ θξνληίδσλ ζε φιε ηελ πεξηεγρεηξεηηθή πεξίνδν. Ωο αηύρεκα (acccident) νξίδεηαη κηα κε αλακελφκελε ή πξνβιέςηκε αλεπηζχκεηε ή αξλεηηθή έθβαζε. Ωο αλαηζζεηηθό αηύρεκα νξίδεηαη "κία κε πξνβιεπφκελε αλεπηζχκεηε έθβαζε πνπ κπνξεί λα απνδνζεί ζηε ρνξήγεζε αλαηζζεηηθψλ παξαγφλησλ ή ζηελ αλαηζζεηηθή ηερληθή θαη εκθαλίδεηαη κέζα ζηα ρξνληθά φξηα δηάξθεηαο ησλ παξαπάλσ." Ωο ζύκβακα (incident) νξίδεηαη έλα κε αλακελφκελν γεγνλφο ή έθβαζε πνπ κείσζε ή ζα κπνξνχζε λα κεηψζεη ηα φξηα αζθαιείαο ηνπ αζζελνχο. Ωο θξίζηκν ζύκβακα (critical incident) θαηά ηελ αλαηζζεζία νξίδεηαη "ην ζχκβακα πνπ νδήγεζε ή ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη, εάλ δελ αλαθαιππηφηαλ ή δελ 452

5 14 ν Κεθάιαην Δπηπινθέο & Ννζεξφηεηα Αλαηζζεζίαο αληηκεησπηδφηαλ έγθαηξα, ζε αλεπηζχκεηε έθβαζε ηνπ αζζελνχο ε νπνία κπνξεί λα είλαη ήπηα (π.ρ. παξάηαζε ηεο παξακνλήο ζην λνζνθνκείν) ή ζνβαξή (π.ρ. κφληκε αληθαλφηεηα ή ζάλαηνο)" ΑΠΦΑΙΔΗΑ ΑΛΑΗΠΘΖΠΗΑΠ Σ ηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο έρεη απμεζεί ζεκαληηθά ε ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ θηλδχλσλ πνπ ζπλνδεχνπλ ηε ρνξήγεζε ηεο αλαηζζεζίαο, έηζη ψζηε ε αζθάιεηα ζηελ αλαηζζεζία λα έρεη απνθηήζεη θεληξηθφ θαη πξσηεχνληα ξφιν ζηελ πεξηεγρεηξεηηθή θξνληίδα θαη αληηκεηψπηζε ησλ ρεηξνπξγηθψλ αζζελψλ. Η αλαηζζεζηνινγία, σο ηαηξηθή εδηθφηεηα, είλαη ίζσο ε κφλε ζηελ νπνία απαηηείηαη 100 % επηηπρία θαη απηφ γηαηί ε αλαηζζεζία δελ απνηειεί ε ίδηα ζεξαπεπηηθή κέζνδν. Όηαλ νη αζζελείο ππνβάιινληαη ζε θάπνηα αλαηζζεηηθή ηερληθή πξνζδνθνχλ λα λνηψζνπλ "άλεηα" (patient comfortness) ζηελ πεξηεγρεηξεηηθή πεξίνδν, λα κελ έρνπλ κεηεγρεηξεηηθφ πφλν αιιά θαη λα κελ ππνζηνχλ θάπνηα ζνβαξή ηνπιάρηζηνλ επηπινθή. Απηή ε πξνζδνθία, πνπ ζπρλά είλαη θαη αμίσζε, έρεη εληζρπζεί φρη κφλνλ απφ ηε δεκνζηφηεηα πνπ αθνινπζεί νπνηνδήπνηε πξφβιεκα ή ζχκβακα ζρεηηθφ κε ηελ αλαηζζεζία, αιιά θαη απφ ηηο ηεξάζηηεο νηθνλνκηθέο δηεπζεηήζεηο ελφο ηέηνηνπ πξνβιήκαηνο ζε λνκηθφ επίπεδν ζε αλαπηπγκέλεο ρψξεο φπσο νη ΗΠΑ. Ωο αζθάιεηα νξίδεηαη γεληθφηεξα "ε ηθαλνπνηεηηθή επίδνζε ή απφδνζε ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ θαη κε έλα απνδεθηφ επίπεδν θηλδχλνπ." Γειαδή αζθάιεηα ζεκαίλεη, κηα απνδεθηή απφζηαζε κεηαμχ ηνπ πξαγκαηηθνχ, ηνπ αλακελφκελνπ θαη ηνπ αλαπφθεπθηνπ θηλδχλνπ. ηφρνο ηεο αλαηζζεζίαο, απφ απφςεσο αζθάιεηαο, είλαη ε ειαρηζηνπνίεζε θαηά ην δπλαηφ ησλ εγγελψλ ηεο θηλδχλσλ, πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη ηελ θαιχηεξε δπλαηή έθβαζε γηα ηνλ θάζε αζζελή. Η αζθάιεηα ζηελ αλαηζζεζία βξίζθεηαη ζην θέληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο πνιιψλ εζληθψλ θαη δηεζλψλ νξγαληζκψλ φπσο: Δζληθέο Δπηηξνπέο Αζθάιεηαο πνιιψλ Δπξσπατθψλ ρσξψλ ην Ηλζηηηνχην γηα ηελ Αζθάιεηα ησλ Αζζελψλ ζηελ Αλαηζζεζία (Anesthesia Patient Safety Foundation, APSF) πνπ ηδξχζεθε ην 1985 ζηηο ΗΠΑ, ην Ηλζηηηνχην γηα ηελ Αζθάιεηα ησλ Αζζελψλ ζηελ Απζηξαιία (Australian Patient Safety Foundation, APSF) πνπ ηδξχζεθε ην 1988 ηε Γηεζλή Δπηηξνπή γηα ηελ Αζθάιεηα ζηελ Αλαηζζεζία (International Task Fore on Anesthesia Safety, ITFAS), πνπ δεκηνπξγήζεθε ην Σηο Δζληθέο Δπηηξνπέο Αζθάιεηαο πνιιψλ Δπξσπατθψλ ρσξψλ. Σα ηειεπηαία ρξφληα ζηελ Διιάδα, φπσο θαη ζηηο άιιεο ρψξεο, ππάξρεη δηαξθψο απμαλφκελνο πξνβιεκαηηζκφο γηα ην επίπεδν αζθάιεηαο ηεο αλαηζζεζίαο. Γπζηπρψο ζηελ Διιάδα δελ ππάξρνπλ αθφκα θαηαγξαθέο θαη επαξθή επηδεκηνινγηθά δεδνκέλα γηα ηελ αλαηζζεζηνινγηθή έθβαζε (αηπρήκαηα, ζπκβάκαηα, επηπινθέο, ζάλαηνη) ψζηε λα αμηνινγεζεί αθξηβψο ην επίπεδν αζθάιεηαο ηεο αλαηζζεζίαο ζήκεξα ΛΝΠΖΟΝΡΖΡΑ ΘΑΡΑ ΡΖΛ ΔΗΠΑΓΩΓΖ ΠΡΖΛ ΑΛΑΗΠΘΖΠΗΑ ΚΔΡΑΒΝΙΔΠ ΑΟΡΖΟΗΑΘΖΠ ΞΗΔΠΖΠ ΘΑΗ ΘΑΟΓΗΑΘΖΠ ΠΣΛΝΡΖΡΑΠ 453

6 Διέλε Αζθεηνπνχινπ Η αξηεξηαθή πίεζε κπνξεί λα κεησζεί, λα απμεζεί ή λα παξνπζηάζεη επξείεο δηαθπκάλζεηο θαηά ηελ εηζαγσγή ζηελ αλαηζζεζία. Τπόηαζε Ωο Τπόηαζε νξίδεηαη ε κείσζε ηεο ζπζηνιηθήο αξηεξηαθήο πίεζεο (ΑΠ) <20-30 % ηεο ηηκήο εξεκίαο ηνπ αζζελνχο. Μηθξή πηψζε ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο (10-20 mmhg), πνπ είλαη ζπλήζεο θαη θαηά ην θπζηνινγηθφ χπλν, ζεσξείηαη θπζηνινγηθή αληίδξαζε θαηά ηελ αλαηζζεζία. Ωο Κπθινθνξηθό Collapsus νξίδεηαη ε κεγαιχηεξε κείσζε ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο (> 30 % ΑΠ), ή ΑΠ < 90 mmhg. Η Τπφηαζε ή ην Κπθινθνξηθφ shock κπνξεί λα νθείινληαη ζε: δξάζε (κε ή ρσξίο ππεξδνζνινγία) ησλ αλαηζζεηηθώλ θαξκάθσλ πνπ θαηαζηέιινπλ ην ζπκπαζεηηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα, έρνπλ αξλεηηθή ηλφηξνπε δξάζε ζην κπνθάξδην θαη πξνθαινχλ πεξηθεξηθή αγγεηνδηαζηνιή ππννγθαηκία δειαδή κεησκέλν ελδναγγεηαθφ φγθν πγξψλ, ιφγσ ηεο πξνεγρεηξεηηθήο λεζηείαο ή ιφγσ κεγάιεο απψιεηαο αίκαηνο θαη πγξψλ δηεγρεηξεηηθά πνπ δελ αληηθαηαζηάζεθαλ επαξθψο αλαθπιαηηθή αληίδξαζε ζε αλαηζζεηηθνχο ή ρεηξνπξγηθνχο παξάγνληεο ηζραηκία, νμύ έκθξαγκα κπνθαξδίνπ νμεία θάκςε, ρξόληα θαξδηαθή αλεπάξθεηα θαξδηαθέο αξξπζκίεο ζήςε πλεπκνζώξαθα ζε παζνινγηθφ πλεπκνληθφ ππφζηξσκα (π.ρ. ARDS) ή κεγάιε αχμεζε ησλ ελδνπλεπκνληθψλ πηέζεσλ κεραληθά αίηηα απφ ρεηξνπξγηθνχο ρεηξηζκνχο π.ρ. ζπκπίεζε θάησ θνίιεο θιέβαο ζε ελδνθνηιηαθέο επεκβάζεηο. Η ππφηαζε θαηά θαλφλα είλαη παξνδηθή θαη δηνξζψλεηαη κε ηελ άξζε ηνπ αηηίνπ. Η παξαηεηακέλε ζνβαξή ππφηαζε είλαη επηθίλδπλε γηαηί κπνξεί λα πξνθαιέζεη αξρηθά βιάβεο ηνπ εγθεθάινπ θαη ηνπ κπνθαξδίνπ θαη ζηε ζπλέρεηα ησλ λεθξψλ θαη ηνπ ήπαηνο. Σν ρξνληθφ δηάζηεκα θαζψο θαη ε θξηηηθή ηηκή ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο θάησ απφ ηελ νπνία αξρίδνπλ λα εκθαλίδνληαη νη βιάβεο εμαξηψληαη απφ πνιινχο παξάγνληεο, φρη ηφζν δηεπθξηληζκέλνπο θαη ζίγνπξα δηαθνξεηηθνχο γηα ηνλ θάζε αζζελή. Ο ζηφρνο πάλησο είλαη ε δηαηήξεζε ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο φζν γίλεηαη πην θνληά ζηε θπζηνινγηθή ηηκή εξεκίαο ηνπ αζζελνχο. Ζ αληηκεηώπηζε ηεο ππόηαζεο είλαη αηηηνινγηθή θαη ζπλήζσο πεξηιακβάλεη: ρνξήγεζε 100% Ο 2 γξήγνξε ελδνθιέβηα ρνξήγεζε θξπζηαιινεηδψλ ή θνιινεηδψλ δηαιπκάησλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ππνγθαηκίαο (πην ζπλήζεο αηηία) ηνπνζέηεζε ηνπ αζζελνχο ζε ζέζε Trendelenbourg (κε ηελ θεθαιή πξνο ηα θάησ) γηα λα απμεζεί ε θιεβηθή επηζηξνθή αίκαηνο ζηελ θαξδηά ρνξήγεζε ελδνθιεβίσο αγγεηνζπζπαζηηθψλ νπζηψλ (Φαηλπιεθξίλεο, Δθεδξίλεο) ζε εθάπαμ δφζε ή ζε ζπλερή έγρπζε κέρξη λα αληηκεησπηζηεί ην αίηην εμηδεηθεπκέλνπο ρεηξηζκνχο (θαξκαθεπηηθνχο ή άιινπο) ζε πεξίπησζε εκθξάγκαηνο ή νμείαο θαξδηαθήο θάκςεο ρνξήγεζε Αδξελαιίλεο ππνδνξίσο ζε πεξίπησζε ζνβαξήο αλαθπιαθηηθήο αληίδξαζεο. Τπέξηαζε Ωο πέξηαζε νξίδεηαη ε αχμεζε ηεο ΑΠ> 30% ηεο ηηκήο εξεκίαο ηνπ αζζελνχο. 454

7 14 ν Κεθάιαην Δπηπινθέο & Ννζεξφηεηα Αλαηζζεζίαο Η ππέξηαζε είλαη ζπλήζεο θαηά ηελ άκεζε ιαξπγγνζθφπεζε θαη δηαζσιήλσζε φηαλ ην βάζνο αλαηζζεζίαο δελ είλαη επαξθέο. Μπνξεί λα πξνθαιέζεη ζεκαληηθέο επηπινθέο ζε άηνκα κε ζηεθαληαία λφζν ή εγθεθαιηθή αγγεηαθή δπζπιαζία (ηζραηκία κπνθαξδίνπ ή ξήμε εγθεθαιηθνχ αλεπξχζκαηνο). Γηα ηελ απνθπγή ή αληηκεηψπηζε ηεο ππέξηαζεο θαηά ηελ εηζαγσγή ζηελ αλαηζζεζία ζπληζηάηαη: εμαζθάιηζε επαξθνχο βάζνπο αλαηζζεζίαο κε ηα αλαηζζεηηθά θάξκαθα ΔΦ εθάπαμ ρνξήγεζε β-αλαζηνιέσλ (π.ρ. Πξνπξαλνιφιε ή Δζκνιφιε), ρνξήγεζε Ληδνθαΐλεο, ΔΦ εθάπαμ ή κε αεξνδφι ζην ιάξπγγα ΔΦ ρνξήγεζε Νηηξνπξσζζηθνχ λαηξίνπ ή Νηηξνγιπθεξίλεο ζε εθάπαμ δφζε ή ζε ζπλερή έγρπζε ζε κε αλαηαζζφκελε ππέξηαζε. Γηαηαξαρέο Καξδηαθνύ Ρπζκνύ Ωο Σαρπθαξδία νξίδεηαη ε αχμεζε ηεο θαξδηαθήο ζπρλφηεηαο (Θ) 100 ζθίμεηο/min. Η ηαρπθαξδία πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη έγθαηξα ηδίσο ζε αζζελείο κε ζηεθαληαία λφζν. Δίλαη ζπλήζσο απνηέιεζκα: δηέγεξζεο ηνπ ζπκπαζεηηθνχ φηαλ ην επίπεδν αλαηζζεζίαο είλαη ειαθξχ ή φηαλ ε αλαιγεζία είλαη αλεπαξθήο ρνξήγεζεο παξαζπκπαζεηηθνιπηηθψλ θαξκάθσλ (Αηξνπίλε) αληηξξνπηζηηθήο αληίδξαζεο ηνπ νξγαληζκνχ ζηελ ππννγθαηκία, ππφηαζε, αλαηκία. Ωο Βξαδπθαξδία νξίδεηαη ε κείσζε ηεο Θ < 60 ζθίμεηο /min ζε πγηέο άηνκν. Ζ βξαδπθαξδία πξέπεη λα δηνξζψλεηαη κφλν φηαλ είλαη εθζεζεκαζκέλε (< 40 ζθίμεηο/min) ή φηαλ ζπλνδεχεηαη απφ αηκνδπλακηθή αζηάζεηα. Η βξαδπθαξδία κπνξεί λα εκθαληζηεί κεηά απφ: ηε ρνξήγεζε νξηζκέλσλ θαξκάθσλ κε παξαζπκπαζεηηθνηνληθέο ηδηφηεηεο, φπσο π.ρ. Αινζάλην ή νπθηλπινρνιίλε, ηδηαίηεξα ζε άηνκα πνπ βξίζθνληαη ππφ αγσγή κε β- αλαζηνιείο, παξαζπκπαζνηνληθνχο ρεηξηζκνχο ζε νξηζκέλεο επεκβάζεηο (π.ρ. ζηξαβηζκφο, δηαζηνιή ηξαρειηθνχ ζηνκίνπ ή πξσθηηθνχ δαθηπιίνπ). πρλφηεξεο θαξδηαθέο αξξπζκίεο είλαη νη θνηιηαθέο έθηαθηεο ζπζηνιέο πνπ ζπλήζσο είλαη απνηέιεζκα δηέγεξζεο ηνπ ζπκπαζεηηθνχ, ππεξθαπλίαο, ππνμπγνλαηκίαο, ή ειεθηξνιπηηθψλ δηαηαξαρψλ ζε άηνκα κε επεξέζηζην κπνθάξδην ΓΠΘΝΙΗΑ ΓΗΑΠΩΙΖΛΩΠΖΠ Ο ξηζκέλεο θαηεγνξίεο αζζελψλ κε αλαηνκηθέο ηδηνκνξθίεο ή αλσκαιίεο (βιέπε Κεθάιαην 4.6) είλαη πηζαλφ λα έρνπλ δχζθνιε ή αδχλαηε δηαζσιήλσζε ηεο ηξαρείαο. ηελ πεξίπησζε απηή ν αλαηζζεζηνιφγνο θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη απηή ηε δπζθνιία θαη λα δηαζσιελψζεη ηειηθά ηνλ αζζελή ή λα εμαζθαιίζεη κε άιινπο ηξφπνπο ζηαζεξφ αεξαγσγφ θαη λα επηηχρεη επαξθή αεξηζκφ θαη νμπγφλσζε ψζηε ν αζζελήο λα κε γίλεη ππνμηθφο θαη λα κελ απεηιεζεί ε δσή ηνπ. Ο αιγφξηζκνο ηεο ΑΑ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ δχζθνινπ αεξαγσγνχ δίδεηαη ζηνλ Πίλαθα ΒΟΝΓΣΝΠΞΑΠΚΝΠ - ΙΑΟΓΓΝΠΞΑΠΚΝΠ Ο βξνγρφζπαζκνο θαη ν ιαξπγγφζπαζκνο θαηά ηελ αλαηζζεζία ζπλήζσο νθείινληαη ζε εξεζηζκφ ησλ αεξνθφξσλ νδψλ απφ: 455

8 Διέλε Αζθεηνπνχινπ κεραληθά αίηηα, φπσο ηξαρεηνζσιήλαο, ζηνκαηνθαξπγγηθφο αεξαγσγφο, παξνπζία εθθξίζεσλ, αίκαηνο, βιέλλεο φηαλ ν αζζελήο δελ βξίζθεηαη ζε ηθαλνπνηεηηθφ βάζνο αλαηζζεζίαο έθιπζε ηζηακίλεο ζε αλαθπιαθηηθή αληίδξαζε κεηά απφ ρνξήγεζε νξηζκέλσλ θαξκάθσλ (Θεηνπεληάιε, Μνξθίλε). Βαζηθά ππνζηεξηθηηθά κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ δηεγρεηξεηηθνχ βξνγρφζπαζκνπ ζπλίζηαληαη ζε: ρνξήγεζε 100% Ο 2 αχμεζε ηνπ βάζνπο ηεο αλαηζζεζίαο απνκάθξπλζε, εάλ είλαη δπλαηφλ, ηνπ αηηίνπ (π.ρ. θάξκαθν, latex). Αηηηνινγηθά κέηξα αλάινγα κε ηε βαξχηεηα ηνπ βξνγρφζπαζκνπ: 1ν ζηάδην (ήπηνο βξνγρφζπαζκνο): Ληδνθαΐλε ΔΦ mg/kg εθάπαμ, θπξίσο γηα ηελ πξφιεςε ηνπ βξνγρφζπαζκνπ ζε επηξξεπή άηνκα B 2 - αγσληζηέο θαη Ιπξαηξφπην ζε κνξθή αεξνδφι. 2ν ζηάδην (ζνβαξφο βξνγρφζπαζκνο): B 2 - αγσληζηέο θαη Ιπξαηξφπην ζε κνξθή αεξνδφι γιπθνθνξηηθνζηεξνεηδή ΔΦ (Μεζπιπξεδληδνιφλε ΔΦ 3-4 mg/kg) Αδξελαιίλε 0.3 mg ππνδνξίσο. Η δφζε κπνξεί λα επαλαιεθζεί ζε 5-10min Ακηλνθπιιίλε ζε επηκέλνπζεο πεξηπηψζεηο ζε δφζε 5-6 mg/kg ζε 20 min θαη ζηε ζπλέρεηα ζε ζπλερή έγρπζε ( mg/kg /h.β 2 - αγσληζηέο θαη Ιπξαηξφπην ζε κνξθή αεξνδφι. 3ν ζηάδην (αζζελείο κε εηδηθέο αλάγθεο): αληηρνιηλεξγηθά (Αηξνπίλε) αληητζηακηληθά ΑΛΑΦΙΑΜΗΑ ΠΔ ΦΑΟΚΑΘΑ Η ιέμε αλαθπιαμία πξνέξρεηαη εηπκνινγηθά απφ ην ζηεξεηηθφ «α» θαη «θχιαμε» (αθπιαμία), δειαδή έιιεηςε πξνζηαζίαο θαη πξσηνρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηνπο Portier θαη Richet ην Ο φξνο έρεη ρξεζηκνπνηεζεί γηα φια ηα είδε ησλ νμέσλ, απεηιεηηθψλ γηα ηε δσή επεηζνδίσλ πνπ ππξνδνηνχληαη απφ παζνινγηθή αληίδξαζε (ππεξεπαηζζεζία) ζε εθιπηηθφ παξάγνληα, θαζψο θαη γηα πξνθαλψο απηφκαηα επεηζφδηα κε παξφκνηα ραξαθηεξηζηηθά (ηδηνπαζήο αλαθπιαμία). Η Δηδηθή Δπηηξνπή ηνπ Association of Anaesthetists of Great Britain and Ireland έρεη πξνηείλεη ηνλ αθφινπζν γεληθφ νξηζκφ γηα ηελ «αλαθπιαμία» θαη ηνλ πην εηδηθφ γηα ηελ «αιιεξγηθή αλαθπιαμία». Η αλαθπιαμία ή αλαθπιαθηηθή αληίδξαζε είλαη κηα ζνβαξή, απεηιεηηθή γηα ηε δσή, γεληθεπκέλε ή ζπζηεκαηηθή αληίδξαζε ππεξεπαηζζεζίαο ζε εθιπηηθφ παξάγνληα. Ο φξνο αιιεξγηθή αλαθπιαμία ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηηο αληηδξάζεηο, πνπ πξνθαινχληαη κε ηε κεζνιάβεζε αλνζνινγηθψλ κεραληζκψλ, φπσο αληηζψκαηα IgE, IgG, ή αλνζνινγηθά ζπκπιέγκαηα. Η Δπηηξνπή δελ πξνηείλεη πιένλ ηε ρξήζε ηνπ φξνπ «αλαθπιαθηνεηδήο αληίδξαζε», πνπ έρεη εηζαρζεί γηα ηηο αλαθπιαθηηθέο αληηδξάζεηο ρσξίο ηε κεζνιάβεζε IgE αληηζσκάησλ, θαζψο δελ ζεσξείηαη αιεζήο αιιεξγηθή αληίδξαζε θαη δελ κπνξεί λα δηαρσξηζηεί θιηληθά απφ ηελ αλαθπιαθηηθή. Θα αλαθεξζνχλ νη θιηληθέο εθδειψζεηο θαη ε αληηκεηψπηζε ησλ αλαθπιαθηηθψλ αληηδξάζεσλ θαηά ηελ αλαηζζεζία. 456

9 14 ν Κεθάιαην Δπηπινθέο & Ννζεξφηεηα Αλαηζζεζίαο Μεραληζκόο πξόθιεζεο αλαθπιαθηηθήο αληίδξαζεο Η αλαθπιαμία δελ είλαη νκνηνγελήο δηεξγαζία. Οη νδνί, δηαβηβαζηέο, ρξνληθή πνξεία, αληίδξαζε ζηε ζεξαπεία εμαξηψληαη απφ ηνλ εθιπηηθφ παξάγνληα, ηελ νδφ εηζφδνπ, ην ξπζκφ ρνξήγεζεο, ηε θχζε ηεο ππεξεπαηζζεζίαο ηνπ αηφκνπ, θαζψο θαη ηε γεληθή θαηάζηαζε ηνπ αζζελνχο θαη ηε ζπλνδφ παζνινγία απφ ην αλαπλεπζηηθφ θαη θπθινθνξηθφ θαη θαξκαθνζεξαπεία κε β-απνθιεηζηέο θαη αλαζηνιείο ηνπ κεηαηξεπηηθνχ ελδχκνπ ηεο Αγγεηνηελζίλεο (ACE). Σα αιιεξγηνγόλα είλαη κε-παζνγφλεο νπζίεο (θπηηθέο, δσηθέο, ρεκηθέο), νη νπνίεο εηζεξρφκελεο ζηνλ νξγαληζκφ αηφκσλ κε γελεηηθή πξνδηάζεζε πξνθαινχλ δηέγεξζε ηνπ αλνζηαθνχ ζπζηήκαηνο, πνπ ηηο αλαγλσξίδεη σο «μέλεο» θαη «επηθίλδπλεο», θαη δεκηνπξγία αληηζσκάησλ IgE. Όηαλ ην άηνκν μαλαέιζεη ζε επαθή κε ην αιιεξγηνγφλν, ηφηε ε έλσζε αιιεξγηνγφλνπ κε ην αληίζσκα, πνπ βξίζθεηαη πξνζθνιιεκέλν ζηα καζηνθχηηαξα θαη βαζεφθηια, πξνθαιεί ηελ απειεπζέξσζε ηζηακίλεο θαη άιισλ αλαθπιαθηνεηδψλ νπζηψλ θαη αιιεξγηθή αληίδξαζε. ην ρήκα απεηθνλίδεηαη ν κεραληζκφο πξφθιεζεο αλαθπιαθηηθήο αληίδξαζεο ζε θάξκαθα θαη άιια αιιεξγηνγφλα. Πρήκα Α = Πξφθιεζε κέζσ ηεο IgE αιιεξγηθήο αλαθπιαμίαο ζε θάξκαθα θαη άιια αιιεξγηνγφλα. Β = Αληίδξαζε επαηζζεηνπνηεκέλσλ ζε IgE θπηηάξσλ ζε κεηαγελέζηεξε έθζεζε ζε αιιεξγηνγφλα (ηξνπνπνίεζε απφ Basic Pharmacology, 4th Ed. Appleton & Lange,1989). Υαξαθηεξηζηηθά ηεο Ηζηακίλεο είλαη φηη: ην 70 % βξίζθεηαη ζηα καζηνθχηηαξα θαη ηα βαζεφθηια ηνπ αίκαηνο είλαη ν θπξηφηεξνο κεζνιαβεηήο ζηηο αλαθπιαθηηθέο αληηδξάζεηο ηχπνπ Ι ν ρξφλνο εκίζεηαο δσήο ηεο (t 1/2) είλαη κηθξφηεξνο απφ 1 min ηα επίπεδα ηεο ζην πιάζκα είλαη ρακειφηεξα απφ 1 mg/ml δξα κέζσ ησλ ππνδνρέσλ Η 1, Η 2, Η 3 457

10 Διέλε Αζθεηνπνχινπ δελ δηέξρεηαη ηνλ αηκαην-εγθεθαιηθφ θξαγκφ θαη έηζη δελ πξνθαιεί εθδειψζεηο απφ ην ΚΝ. Γξάζε ζην θαξδηαγγεηαθφ: δηαζηνιή ησλ αξηεξηνιίσλ θαη ηξηρνεηδψλ κε απνηέιεζκα εξπζξφηεηα (flushing), κείσζε ησλ πεξηθεξηθψλ αγγεηαθψλ αληηζηάζεσλ θαη πηψζε ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο, απμεκέλε δηαπεξαηφηεηα ηξηρνεηδψλ ζεηηθή ηλφηξνπνο δξάζε κέζσ Η 2 ππνδνρέσλ θαη κέζσ έθιπζεο θαηερνιακηλψλ ζεηηθή ρξνλφηξνπνο δξάζε κέζσ Η 2 ππνδνρέσλ θαη κέζσ έθιπζεο θαηερνιακηλψλ θαξδηαθέο δπζξπζκίεο κε ηνλ παξαπάλσ κεραληζκφ αξλεηηθή δξνκφηξνπνο δξάζε κέζσ Η 1 ππνδνρέσλ ζπαζκφο ησλ ζηεθαληαίσλ αξηεξηψλ Γξάζε ζην αλαπλεπζηηθφ: ζχζπαζε ησλ ιείσλ κπηθψλ ηλψλ ησλ βξφγρσλ κέζσ Η 1 ππνδνρέσλ ζχζπαζε ησλ πλεπκνληθψλ αγγείσλ κέζσ Η 1 ππνδνρέσλ θαη δηαζηνιή ηνπο κέζσ Η2 ππνδνρέσλ Γξάζε ζην ΓΔ: αχμεζε ηεο έθθξηζεο γαζηξηθνχ νμένο κέζσ Η2 ππνδνρέσλ Γξάζε ζην δέξκα: ηνπηθή ή γεληθεπκέλε αγγεηδηαζηνιή θαη αχμεζε ηεο δηαπεξαηφηεηαο ησλ ηξηρνεηδψλ (νίδεκα, εξπζξφηεηα) Αλαθπιαμία θαη Αλαηζζεζία Η ζπρλφηεηα εκθάληζεο αλαθπιαμίαο θαηά ηελ αλαηζζεζία ζχκθσλα κε κειέηεο απφ ηε Γαιιία θαη Απζηξαιία αλέξρεηαη ζε 1: έσο 1: αλαηζζεζίεο. Αλ θαη ε αλαθπιαμία είλαη ζπλήζσο απνηέιεζκα ελδνθιέβηαο ρνξήγεζεο θαξκάθσλ, εληνχηνηο θαη άιιεο νδνί εηζφδνπ φπσο ππνδφξηα, πεξηηνλατθή, ελδναξζξηθή ή ελδνκπτθή, κπνξεί λα είλαη ππεχζπλεο. Γηα ηελ αλαθπιαμία θαηά ηελ αλαηζζεζία έρνπλ ελνρνπνηεζεί νη αθφινπζνη εθιπηηθνί παξάγνληεο. Μπνραιαξσηηθά Πεξίπνπ 60% ησλ πεξηπηώζεσλ αλαθπιαμίαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλαηζζεζία νθείινληαη ζε κπνραιαξσηηθά. Σα αιιεξγηνγφλα ζηνηρεία ζηα κπνραιαξσηηθά είλαη ηα ηεηαξηνηαγή ηφληα ηνπ ακκσλίνπ (ΣΗΑ), πνπ βξίζθνληαη θαη ζε πεξηβαιινληηθά ρεκηθά πξντφληα, φπσο νδνληφπαζηεο, απνξξππαληηθά, ζακπνπάλ. Άηνκα πνπ έρνπλ εθηεζεί ζ απηά ηα ρεκηθά θαη είλαη επαηζζεηνπνηεκέλα ζηα ΣΙΑ είλαη ζε απμεκέλν θίλδπλν λα αλαπηχμνπλ αλαθπιαμία ζηα κπνραιαξσηηθά θαηά ηελ αλαηζζεζία. Ζ νπθηλνινρνιίλε είλαη ην κπνραιαξσηηθφ κε ηηο κεγαιχηεξεο πηζαλφηεηεο λα πξνθαιέζεη αλαθπιαμία. Σν Αηξαθνχξην θαη Κηβαθνχξην ζρεηίδνληαη κε κε-αιιεξγηθή αλαθπιαμία απφ ηελ έθιπζε κεζνιαβεηψλ (ηζηακίλεο) απφ ηα καζηνθχηηαξα. Σν ηζ-αηξαθνχξην έρεη ζρεηηζηεί κε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο αιιεξγηθήο αλαθπιαμίαο. Έθζεζε ζε έλα νξηζκέλν κπνραιαξσηηθφ δελ πξνθαιεί πάληα επαηζζεηνπνίεζε ζε κεηαγελέζηεξε έθζεζε. Αληίζεηα, αλαθπιαμία κπνξεί λα εκθαληζηεί ρσξίο πξνεγεζείζα έθζεζε ζε θάπνην κπνραιαξσηηθφ, ή έθζεζε ρσξίο πξνβιήκαηα κπνξεί λα επαηζζεηνπνηήζεη έλα άηνκν ζε κεηαγελέζηεξε έθζεζε. Δπίζεο δηαζηαπξνχκελε αλαθπιαμία είλαη θνηλή κεηαμχ κπνραιαξσηηθψλ πνπ δηαζέηνπλ ηεηαξηνηαγή ηφληα ηνπ ακκσλίνπ. Latex Η ππεξεπαηζζεζία ζε Latex απνηειεί ηε δεχηεξε πην ζπρλή αηηία αλαθπιαμίαο θαηά ηελ αλαηζζεζία (πεξίπνπ 20%), πνπ φκσο έρεη πεξηνξηζηεί κε ηε κεησκέλε ρξήζε γαληηψλ απφ latex. 458

11 14 ν Κεθάιαην Δπηπινθέο & Ννζεξφηεηα Αλαηζζεζίαο Σνπηθά αλαηζζεηηθά Αλαθπιαθηηθέο αληηδξάζεηο ζε ηνπηθά αλαηζζεηηθά είλαη απλήζεηο. Οη εζηέξεο είλαη πην πηζαλφ ζε ζρέζε κε ηα ακίδηα λα πξνθαιέζνπλ αιιεξγηθή αληίδξαζε ηχπνπ IV. Οπηνεηδή Σα νπηνεηδή απνηεινχλ αζπλήζηζηε αηηία αλαθπιαμίαο θαηά ηελ αλαηζζεζία, αλ θαη ε Μνξθίλε, Πεζηδίλε θαη Κσδετλε είλαη γλσζηφ φηη πξνθαινχλ κε εηδηθή έθιπζε ηζηακίλεο, πνπ εκπνδίδεη δηαγλσζηηθέο δνθηκαζίεο. Αλαηζζεηηθνί παξάγνληεο εηζαγσγήο ζηελ αλαηζζεζία Ζ Πξνπνθφιε είλαη πνιχ αζπλήζηζηε αηηία αλαθπιαμίαο ιφγσ ηνπ θαηλπιηθνχ ηεο δαθηπιίνπ ηδηαίηεξα ζε άηνκα επαηζζεηνπνηεκέλα ζε άιια θάξκαθα (π.ρ. κπνραιαξσηηθά). Αλαθνξέο φηη αζζελείο κε αιιεξγία ζε απγά ή ζφγηα πξέπεη λα απνθεχγνπλ έθζεζε ζε Πξνπνθφιε, φπσο θαη ν ζπλδπαζκφο Πξνπνθφιεο κε Ληγλνθατλε είλαη ρσξίο ηεθκεξίσζε. Ζ Πεληνζάιε κπνξεί λα πξνθαιέζεη αλαθπιαμία, ε ζπρλφηεηα ηεο νπνίαο φκσο έρεη πεξηνξηζηεί απφ ηε κεησκέλε ρξήζε ηεο. Πξέπεη λα απνθεχγεηαη ζε αηνπηθά ή αζζκαηηθά άηνκα. Με ηεξνεηδή αληηθιεγκνλώδε (ΜΑΦ) Έρνπλ αλαθεξζεί αληηδξάζεηο ζε ΜΑΦ, πνπ νθείινληαη ζε δηάθνξνπο κεραληζκνχο, φπσο αλαζηνιή ηεο νδνχ PGE2, ή αληηδξάζεηο IgE. Κνιινεηδή Σα ΔΦ θνιινεηδή είλαη ππεχζπλα γηα πεξίπνπ 4% φισλ ησλ πεξηεγρεηξεηηθψλ πεξηπηψζεσλ αλαθπιαμίαο. Οη δειαηίλεο είλαη ππεχζπλεο γηα ην 95% ησλ πεξηπηψζεσλ αλαθπιαμίαο απφ ΔΦ θνιινεηδή θαη πξέπεη λα απνθεχγνληαη ζε αζζελείο κε ηζηνξηθφ αλαθπιαμίαο. Οη δεμηξάλεο έρνπλ επίζεο ελνρνπνεζεί γηα αλαθπιαθηηθέο αληηδξάζεηο. Αληηβηνηηθά κε δαθηύιην β-ιαθηάκεο Πεξίπνπ 15% ησλ πεξηπηψζεσλ αλαθπιαμίαο θαηά ηελ αλαηζζεζία νθείινληαη ζηε ρξήζε αληηβηνηηθψλ. Σα β-ιαθηαµηθά αληηβηνηηθά είλαη ππεχζπλα γηα ην 70% ησλ αλαθπιαθηηθψλ αληηδξάζεσλ ζε αληηβηνηηθά Σα β-ιαθηαµηθά αληηβηνηηθά είλαη εηεξνθπθιηθέο νπζίεο, µηθξνχ µνξηαθνχ βάξνπο, πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ έλα θνηλφ δνµηθφ β-ιαθηαµηθφ δαθηχιην θαη δηαζέηνπλ ηζρπξή ηάζε ζχλδεζεο µε µαθξνµφξηα, φπσο νη πξσηεΐλεο ηνπ ζψµαηνο, θαη δεµηνπξγνχλ ζπµπιέγµαηα απηίλεο-θνξέα, ηθαλά λα πξνθαιέζνπλ αλνζνινγηθέο αληηδξάζεηο. Πεξηιαµβάλνπλ: ηηο πεληθηιιίλεο (Βελδπι-πεληθηιιίλε) ηηο αµηλνπε-ληθηιιίλεο (Ακνμπζηιίλε, Ακπηζηιίλε) ηηο θεθαινζπνξίλεο πξψηεο γελεάο ηηο θαξβαπελέµεο θαη ηηο µνλνµπαθηάµεο. Σν πξνζεθηηθφ ηζηνξηθφ γηα αιιεξγία ζε αληηβηνηηθά είλαη ζεκαληηθφ, θαζψο ε ζπλέπεηα ηεο αλαθπιαμίαο ζε αληηβηνηηθά κπνξεί λα είλαη θαηαζηξνθηθή. Οη δεξκαηηθέο δνθηκαζίεο κπνξνχλ λα πξνβιέςνπλ κφλν ην 60% θιηληθήο ππεξεπαηζζεζίαο. Γηάθνξεο νπζίεο Πνιινί παξάγνληεο ζηνπο νπνίνπο εθηίζεληαη νη αζζελείο θαηά ηελ αλαηζζεζία θαη κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ αλαθπιαμία είλαη: Απξνηηλίλε Πξσηακίλε Ζπαξίλεο Αθηηλνινγηθά ζθηαγξαθηθά Ομπηνθίλε Αλαγλώξηζε θαη Κιηληθή Γηάγλσζε Αλαθπιαμίαο Οη θιηληθέο εθδειψζεηο ησλ ζνβαξψλ αλαθπιαθηηθψλ αληηδξάζεσλ είλαη: Θαξδηαγγεηαθέο: 459

12 Διέλε Αζθεηνπνχινπ ππφηαζε ηαρπθαξδία αξξπζκία. αγγεην-νίδεκα θαξδηαθή αλαθνπή. Οη αληηδξάζεηο απηέο είλαη νη ζπρλφηεξεο θαη νθείινληαη θπξίσο ζε αλαθαηαλνκή ηνπ ελδναγγεηαθνχ φγθνπ θαη κείσζε ηεο θαξδηαθήο παξνρήο ιφγσ κεησκέλεο ζηεθαληαίαο αηκαηηθήο ξνήο θαη θιεβηθήο επηζηξνθήο. Σαπηφρξνλα ε έθιπζε δηαβηβαζηψλ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζπαζκφ ησλ ζηεθαληαίσλ κε νμεία αξηζηεξή ή δεμηά αλεπάξθεηα ησλ θνηιηψλ θαη ηζραηκία ηνπ κπνθαξδίνπ κε κεηαβνιέο ηνπ ΗΚΓξαθήκαηνο εληφο κεξηθψλ ιεπηψλ. Αλαπλεπζηηθέο: βξνγρφζπαζκνο (20 25 % ησλ πεξηπηψζεσλ) βήραο ζπξηγκφο βήραο δχζπλνηα πλεπκνληθφ νίδεκα ππνμπγνλαηκία. Η πξνθαινχκελε αζθπμία είλαη απνηέιεζκα ηεο απφθξαμεο ησλ αλψηεξσλ αεξαγσγψλ πνπ πξνθαιεί ην αγγεην-νίδεκα ή ν βξνγρφζπαζκνο κε βήζκαηα βιέλλεο ζηνπο θαηψηεξνπο αεξαγσγνχο, πνπ ζπλήζσο ζπκβαίλεη ζε αζζελείο ζε αγσγή γηα άζζκα. Καη νη δχν απηέο δηεξγαζίεο κπνξεί λα είλαη ηαπηφρξνλεο ζε αζζελείο πνπ αληηδξνχλ ζε ηξνθή, latex, β-ιαθηάκε, αληηβησηηθά ή αζπηξίλε. Γεξκαηνινγηθέο (50 % ησλ πεξηπηψζεσλ): θλίδσζε νίδεκα πξνζψπνπ θλεζκφο θειηδνβιαηηδψδεο εμάλζεµα ή νπξηηθάξηα. Αλ θαη ε αλαθπιαμία ζπλεπάγεηαη αλαπλεπζηηθέο, δεξκαηηθέο θαη θαξδηαγγεηαθέο επηδξάζεηο, είλαη πηζαλέο άιιεο εθδειψζεηο, φπσο shock κε γαζηξεληεξηθέο δηαηαξαρέο ή κφλνλ shock. Δλαιιαθηηθά, θάπνηεο αληηδξάζεηο κπνξεί λα είλαη κνηξαίεο ρσξίο ζεκαληηθνχ βαζκνχ shock, φπσο απηέο κεηά απφ αλαπλεπζηηθή αλαθνπή. Σν αγγεην-νίδεκα θαη ηα νπξηηθάξηα κπνξεί λα είλαη εθδειψζεηο αλαθπιαμίαο, αιιά πην ζπρλά νθείινληαη ζε άιινπο κεραληζκνχο θαη φρη ζε αλαθπιαμία. Κάζε αλεμήγεηε, απξόζκελε θαη αηθλίδηα ππόηαζε ή βξνγρόζπαζκνο θαηά ηελ αλαηζζεζία, πνπ αθνινπζεί ηελ ηαρεία ρνξήγεζε ελφο θαξκάθνπ, πξέπεη λα εγείξεη ηελ ππφλνηα ζηνλ αλαηζζεζηνιφγν γηα αλαθπιαθηηθή ή αλαθπιαθηνεηδή αληίδξαζε. Βεβαίσο πξέπεη λα έρνπλ απνθιεηζηεί άιιεο αηηίεο ππφηαζεο ή δπζθνιίαο ζηνλ αεξηζκφ π.ρ. απφ κεηαηφπηζε ηνπ ελδνηξαρεηαθνχ ζσιήλα ή αλεπάξθεηα εμνπιηζκνχ. Η αλαθπιαμία ζπλήζσο ιήγεη ζε 2-8 ψξεο πιήξσο, εθηφο εάλ ππάξρνπλ δεπηεξνγελείο επηπηψζεηο ηεο αληίδξαζεο θάζε απηήο ή ηεο ζεξαπείαο Αληηκεηώπηζε Αιιεξγηθώλ αληηδξάζεσλ θαηά ηελ Αλαηζζεζία Αλ θαη ε αληηκεηψπηζε πξέπεη λα είλαη εμαηνκηθεπκέλε γηα θάζε αζζελή, εληνχηνηο ππάξρεη νκνθσλία φηη ε Αδξελαιίλε πξέπεη λα δνζεί όζν γίλεηαη πην γξήγνξα. Η Αδξελαιίλε εθηφο ηεο α-αδξελεξγηθήο ηεο δξάζεο είλαη θαη ζεκαληηθφο β-αγσληζηήο κε ηλφηξνπε θαη βξνγρνδηαζηαιηηθή δξάζε, επίζεο κεηψλεη πεξαηηέξσ ηελ έθιπζε δηαβηβαζηψλ. 460

13 14 ν Κεθάιαην Δπηπινθέο & Ννζεξφηεηα Αλαηζζεζίαο Άκεζε αληηκεηώπηζε Η αληηκεηψπηζε αλαθπιαθηηθήο αληίδξαζεο πξέπεη λα είλαη άκεζε θαη αλάινγε πξνο ηε βαξχηεηα ησλ αληηδξάζεσλ. πλίζηαηαη ζε: δηαθνπή ρνξήγεζεο ηνπ χπνπηνπ θαξκάθνπ δηαηήξεζε ηνπ αεξαγσγνχ θαη ρνξήγεζε 100% Ο 2 ππνζηήξημε ηεο θπθινθνξίαο κε ηαρεία ρνξήγεζε 1-2 ιίηξα θξπζηαιινεηδψλ θαη αγγεηνζπζπαζηηθψλ θαξκάθσλ αληηκεηψπηζε ηνπ βξνγρφζπαζκνπ κε β 2 αγσληζηέο ΔΦ ρνξήγεζε Η 1 θαη Η 2 αληαγσληζηψλ ρνξήγεζε Αδξελαιίλεο 0.5 ml (1: 1.000) ελδνκπτθά θαη επαλάιεςε ζε πέληε ιεπηά αλ ρξεηαζηεί ζε ζνβαξή επηκέλνπζα ππφηαζε ή ζε θαηάζηαζε απεηιεηηθή γηα ηε δσή ε Αδξελαιίλε ρνξεγείηαη ΔΦ 1-3 ml (1:10.000) ΔΦ ρνξήγεζε πδξνθνξηηδφλεο mg γηα ηελ πξφιεςε επηβξαδπλνκέλεο αληίδξαζεο παξαθνινχζεζε ηνπ αζζελνχο γηα 24σξεο κεηά ην νμχ επεηζφδην δηαθνπή θαη αλαβνιή ηεο επέκβαζεο γηα έιεγρν ηνπ αζζελνχο (κέρξη θαη 24σξεο). Αζζελήο κε ηζηνξηθό αλαθπιαθηηθήο ή/θαη αλαθπιαθηνεηδνύο αληίδξαζεο Φαξκαθεπηηθή πξνεηνηκαζία Οη αθφινπζνη Η 1 θαη Η 2 αληαγσληζηέο θαη ε Πξεδληδνιφλε ρνξεγνχληαη ζε 3 δφζεηο αλά 6σξν, κε ηελ ηειεπηαία δφζε δχν ψξεο πξηλ ην ρεηξνπξγείν: δξνμπδίλε (Atarax ) 50 mg Οαληηηδίλε (Zantac ) 50 mg Ξξεδληδνιόλε (Prezolon ) 50 mg. Απνθπγή θαξκάθσλ. Η «θιαζζηθή» άπνςε είλαη λα κε ρνξεγνχληαη θάξκαθα πνπ πξνθαινχλ απειεπζέξσζε ηζηακίλεο. Δληνχηνηο είλαη γλσζηφ φηη ν βξνγρφζπαζκνο εθιχεηαη ζπρλφηεξα απφ ην κεραληθφ εξεζηζκφ ησλ αεξαγσγψλ ζε αζζελείο πνπ βξίζθνληαη ζε αλεπαξθέο βάζνο αλαηζζεζίαο θαη ζπαληφηεξα απφ ηελ έθιπζε ηζηακίλεο ε νπνία θαηά θαλφλα δελ πξνθαιεί απεηιεηηθέο γηα ηε δσή αληηδξάζεηο. Δπί μαθληθήο κε αλακελφκελεο ηαρπθαξδίαο ( Θ > 20 ζθ/min), ή ππφηαζεο ( ΑΠ > 30 mmhg), ζα πξέπεη λα δηεξεπλεζεί αλ: έρεη ρνξεγεζεί θάπνην θάξκαθν κε δπλαηφηεηα αιιεξγηθήο αληίδξαζεο ηα ηειεπηαία 10 min ζπλππάξρεη βξνγρφζπαζκνο, γεληθεπκέλν νίδεκα ή εμάλζεκα γηα λα επηβεβαησζεί ε δηάγλσζε ΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΘΑΟΓΗΑΓΓΔΗΑΘΔΠ ΓΗΑΡΑΟΑΣΔΠ Ο η θαξδηαγγεηαθέο δηαηαξαρέο καηά ηη ζσνηήρηζη ηης αναιζθηζίας είναι βαζικά δηαηαξαρέο ηνπ θαξδηαθνχ ξπζκνχ θαη αηκνδπλακηθέο δηαηαξαρέο. Οη δηαηαξαρέο ηνπ θαξδηαθνύ ξπζκνύ είλαη αξθεηά ζπρλέο θαη θπξίσο νθείινληαη ζε: αλεπαξθέο βάζνο αλαηζζεζίαο ή αλεπαξθή αλαιγεζία ππεξθαπλία ππνμπγνλαηκία ππννγθαηκία. Οη ζπλεζέζηεξεο δηαηαξαρέο ηνπ θαξδηαθνχ ξπζκνχ είλαη: βξαδπθαξδία ηαρπθαξδία θνηιηαθέο έθηαθηεο ζπζηνιέο. 461

14 Διέλε Αζθεηνπνχινπ Η πόηαζε ζπλήζσο νθείιεηαη ζε : ππννγθαηκία ρακειή θαξδηαθή παξνρή νπνηαζδήπνηε αηηηνινγίαο ππεξδνζνινγία αλαηζζεηηθψλ θαξκάθσλ. Η πέξηαζε είλαη απνηέιεζκα: ειαθξηάο αλαηζζεζίαο έληνλνπ πφλνπ απμεκέλσλ πεξηθεξηθψλ αγγεηαθψλ αληηζηάζεσλ ζε άηνκα κε ηδηνπαζή ππέξηαζε. Η αληηκεηψπηζε ηνπο εμαξηάηαη απφ ηελ αηηία θαη είλαη ε ίδηα κε ηελ αλαθεξφκελε ζην ΓΗΔΓΣΔΗΟΖΡΗΘΖ ΞΝΜΓΝΛΑΗΚΗΑ Ω ο ππνμπγνλαηκία νξίδεηαη ε κείσζε ηνπ θνξεζκνχ ηεο αηκνζθαηξίλεο ηνπ αξηεξηαθνχ αίκαηνο ζε νμπγφλν (SaO 2) κεγαιχηεξε απφ 5 % ή ζε απφιπηε ηηκή < 90 % ή ε κείσζε ηεο κεξηθήο ηάζεο ηνπ νμπγφλνπ ζην αξηεξηαθφ αίκα (PaO 2) < 60 mmhg. Δθηφο απφ ηα ηπραία θαη απξφβιεπηα ζπκβάκαηα ππνμπγνλαηκίαο, ππάξρνπλ θαη ελδνγελείο κεραληζκνί ππνμπγνλαηκίαο πνπ απνηεινχλ επαθφινπζν ησλ πνιιαπιψλ επηδξάζεσλ ηεο αλαηζζεζίαο αθφκε θαη ζε θπζηνινγηθνχο πλεχκνλεο. Οη πην ζεκαληηθέο αηηίεο ηεο ππνμπγνλαηκίαο δηεγρεηξεηηθά είλαη: ε κείσζε ησλ πλεπκνληθψλ φγθσλ θαη θπξίσο ηεο ιεηηνπξγηθήο ππνιεηπφκελεο ρσξεηηθφηεηαο (Functional Residual Capacity, FRC) θαηά % κε ηελ εηζαγσγή ζηελ αλαηζζεζία (βιέπε θαη ) ε δεκηνπξγία αηειεθηαζηψλ, πνπ αλαπηχζζνληαη κέζα ζε ιίγα ιεπηά απφ ηελ εηζαγσγή ζηε γεληθή αλαηζζεζία θαη ηελ ελδνηξαρεηαθή δηαζσιήλσζε ζηηο εμαξηεκέλεο πεξηνρέο ησλ πλεπκφλσλ (επξήκαηα ζε ππνινγηζηηθή ηνκνγξαθία) ε αλαζηνιή ηνπ πξνζηαηεπηηθνχ κεραληζκνχ ηεο ππνμηθήο πλεπκνληθήο αγγεηνζχζπαζεο απφ ηα αλαηζζεηηθά θάξκαθα θαη θπξίσο ηα εηζπλεφκελα. Έρεη ππνινγηζηεί φηη ε κέζε ηηκή ηνπ shunt απμάλεηαη θαηά ηελ αλαηζζεζία ζε % ηεο θαξδηαθήο παξνρήο, κε απνηέιεζκα λα ρξεηάδεηαη δηεγρεηξεηηθά εηζπλεφκελε ζπγθέληξσζε νμπγφλνπ (F ΗO 2) πάλσ απφ 30 % γηα ηε δηφξζσζε ηεο ππνμπγνλαηκίαο (ρήκα 15-2). Γηεγρεηξεηηθή θαη κεηεγρεηξεηηθή ρνξήγεζε νμπγόλνπ: Δηζαγσγή ζηελ αλαηζζεζία: F IO πληήξεζε αλαηζζεζίαο: F IO έηζη ψζηε λα δηαηεξείηαη ην SpO 2 > 98 %. Αθχπληζε: F IO γηα 10 ιεπηά, γηα απνθπγή "ππνμίαο απφ δηάρπζε". Άκεζε κεηεγρεηξεηηθή πεξίνδνο ζηελ Αίζνπζα Αλάλεςεο: F IO θαη αλάινγα κε ηηο ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ηνπ αζζελνχο γηα SpO 2 97 %. Απψηεξε κεηεγρεηξεηηθή πεξίνδνο ζην λνζειεπηηθφ ηκήκα: F IO γηα ψξεο κέρξηο φηνπ ην SpO 2 > 95 % θαηά ηελ εηζπλνή αηκνζθαηξηθνχ αέξα. Η ρνξήγεζε ζπκπιεξσκαηηθνχ Ο 2 κεηεγρεηξεηηθά ελδείθλπηαη ζε αζζελείο: πνπ ππνβάιινληαη ζε επεκβάζεηο ζην ζψξαθα θαη ζηελ άλσ θνηιία κε ηζηνξηθφ ζηεθαληαίαο λφζνπ θαη ηζρπξέο ελδείμεηο ηζραηκίαο ηνπ κπνθαξδίνπ 462

15 14 ν Κεθάιαην Δπηπινθέο & Ννζεξφηεηα Αλαηζζεζίαο κε παρπζαξθία νμεία ή ρξφληα αλαπλεπζηηθή λφζν βαξέσο πάζρνληεο κε ππνγθαηκία, ππφηαζε, αλαηκία (< 7 g/dl), απμεκέλε θαηαλάισζε ζε νμπγφλν (ζήςε, ππξεηφο) κε εγθεθαιηθή ηζραηκία κε δξεπαλνθπηηαξηθή αλαηκία. Πρήκα Δηθνληθέο γξακκέο shunt πνπ δείρλνπλ ηε ζρέζε κεηαμχ δηαθφξσλ βαζκψλ shunt θαη ΡaΟ 2. Δπί ζεκαληηθνχ shunt δελ ππάξρεη φθεινο απφ ηελ αχμεζε ηεο εηζπλεφκελεο ζπγθέληξσζεο νμπγφλνπ (ηξνπνπνίεζε απφ Benatar SR, Hewlett AM, Nunn JF, Br J Anaesth 1973; 45: 711) ΔΞΗΞΙΝΘΔΠ ΑΞΝ ΡΖΛ ΡΝΞΝΘΔΡΖΠΖ ΡΝ ΑΠΘΔΛΝΠ Σ α κέηξα αζθαιείαο πνπ πξέπεη λα ηεξνχληαη θαηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ αζζελνχο ζην ρεηξνπξγηθφ ηξαπέδη πξνβιέπνληαη απφ ηνλ αλαηζζεζηνιφγν ήδε απφ ηελ πξναλαηζζεηηθή επίζθεςε θαη απεηθνλίδνληαη ζην ρήκα Πξνζηαζία κε καιαθά ππνζηεξίγκαηα ησλ επαίζζεησλ λεχξσλ ή νπνηαζδήπνηε πεξηνρήο ηνπ ζψκαηνο πνπ πηζαλά πθίζηαηαη πίεζε ή έξρεηαη ζε επαθή κε ηελ επηθάλεηα ηνπ ρεηξνπξγηθνχ ηξαπεδηνχ ή ησλ εμαξηεκάησλ ηνπ, φπσο: ηνπ σιέληνπ λεχξνπ ησλ αρίιιεησλ ηελφλησλ ηνπ πεξνληαίνπ λεχξνπ ηνπ βξαρηνλίνπ πιέγκαηνο ζε ππεξέθηαζε ηεο θεθαιήο θαη ηνπ απρέλα ησλ καηηψλ, απηηψλ θαη κχηεο, ζε πξελήο ή πιαγία ζέζε απνθπγή ππεξβνιηθήο θάκςεο ή έθηαζεο κίαο άξζξσζεο απνθπγή ππφηαζεο κε ζηαδηαθή αιιαγή ηεο ζέζεο ζψκαηνο θαη απνθπγή αθξαίσλ ζέζεσλ, ηδηαίηεξα φηαλ επηδεηλψλνληαη ηα δσηηθά ζεκεία. Αξθεηέο είλαη νη επηπινθέο πνπ έρνπλ ζπζρεηηζηεί κε ηε κε ζσζηή ηνπνζέηεζε ηνπ αζζελνχο. ηνλ Πηλ αλαθέξνληαη νη ζπλεζέζηεξεο επηπινθέο απφ ηηο αληίζηνηρεο ζέζεηο ηνπ αζζελνχο θαη ε πξφιεςή ηνπο, φπσο: Τπφηαζε, είλαη ε πην ζπρλή επηπινθή θαηά ηε κεηαθνξά ή αιιαγή ζέζεο αζζελψλ κε ππνγθαηκία, ζπκπαζεηηθφ απνθιεηζκφ απφ πεξηνρηθή αλαηζζεζία ή αηκνδπλακηθή αζηάζεηα. 463

16 Διέλε Αζθεηνπνχινπ Πρήκα Κέηξα αζθάιεηαο θαηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ αζζελνχο ζην ρεηξνπξγηθφ ηξαπέδη πνπ αθνξνχλ: (1) απνθπγή ππεξέθηαζεο βξαρηνλίνπ πιέγκαηνο, (2) αζθάιηζε άλσ άθξνπ ζε εηδηθφ ζηήξηγκα λα κελ αθνπκπάεη ζε κεηαιιηθή επηθάλεηα, (3) επηθάιπςε σιέληνπ λεχξνπ, (4) έθηαζε θαη πξνθχιαμε δαθηχισλ, (5) επηζπκεηή ζέζε δηαζεξκίαο, (6) αθηλεηνπνίεζε θάησ άθξσλ πάλσ απφ ηα γφλαηα, (7) καμηιάξη θάησ απφ ηηο θηέξλεο γηα πξνζηαζία ησλ αρίιιεησλ ηελφλησλ, (8) πξφιεςε θάθσζεο πεξνληαίνπ λεχξνπ απφ πηψζε ηνπ άθξνπ ή δηαζηαχξσζε ησλ θλεκψλ. Θαθψζεηο λεχξσλ απφ πίεζε ή ππεξέθηαζε θαηά ηελ ηνπνζέηεζε ζην ρεηξνπξγηθφ ηξαπέδη (ρήκα 15-3), φπσο π.ρ.: βξαρηνλίνπ πιέγκαηνο σιελίνπ λεχξνπ πεξνληαίνπ λεχξνπ ηγλπαθνχ λεχξνπ. Η πξνθαινχκελε απφ ηελ πίεζε κείσζε ηεο άξδεπζεο ηνπ λεχξνπ δηαθφπηεη ηελ θπηηαξηθή ηνπ αθεξαηφηεηα θαη ηειηθά νδεγεί ζε νίδεκα, ηζραηκία θαη λέθξσζε. Απηνχ ηνπ είδνπο νη θαθψζεηο είλαη πην ζπρλέο ζε λεχξα πνπ πεξλνχλ κέζα απφ θιεηζηά δηακεξίζκαηα πνπ ζρεκαηίδνληαη απφ πεξηηνλίεο ή νζηά (ζχλδξνκν δηακεξίζκαηνο) ή έρνπλ επηθαλεηαθή πνξεία (π.ρ. ην πεξνληαίν λεχξν γχξσ απφ ηελ πεξφλε). Λεπξνπάζεηα ηνπ πεξνληαίνπ λεχξνπ θαηά ηε ζέζε ιηζνηνκήο έρεη παξαηεξεζεί ζε: ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο κεγάιεο δηάξθεηαο ππφηαζε ζθηρηά δεζίκαηα ησλ θάησ άθξσλ αζζελείο κεγάιεο ειηθίαο ή κε ηζηνξηθφ ζαθραξψδνπο δηαβήηε, θαπλίζκαηνο θαη πεξηθεξηθήο αγγεηνπάζεηαο: Κεηεργεηξεηηθή πάξεζε ηνπ σιελίνπ λεχξνπ νθείιεηαη ζε παξαηεηακέλε ζπκπίεζε ηνπ λεχξνπ ζην θαλάιη ηνπ αληηβξαρίνπ φηαλ ην άλσ άθξν είλαη θεθακκέλν πεξηζζφηεξν απφ 90 κνίξεο ή ην αληηβξάρην ηνπνζεηείηαη ζε πξελή ζέζε. Η πεξηεγρεηξεηηθή λεπξνπάζεηα ηνπ σιελίνπ δελ θαίλεηαη λα ζρεηίδεηαη αηηηνινγηθά ηφζν κε ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ αζζελνχο ζην ρεηξνπξγηθφ ηξαπέδη φζν κε άιινπο παξάγνληεο φπσο: αλδξηθφ θχιν παξαηεηακέλε παξακνλή ζην λνζνθνκείν επαγγεικαηηθή πξνδηάζεζε 464

17 14 ν Κεθάιαην Δπηπινθέο & Ννζεξφηεηα Αλαηζζεζίαο αλαηνκηθέο αλσκαιίεο Δκβνιή αέξα ( θαζηζηηθή ζέζε θαη αληη-trendelenburg). Λέθξσζε δέξκαηνο ζε κχηε, απηηά, πεγνχλη απφ πίεζε. Ηζραηκία ακθηβιεζηξνεηδνχο απφ πίεζε ηνπ νθζαικηθνχ θφγρνπ θαηά ηελ πξελή ή απφ ππφηαζε ζε θαζηζηηθή ζέζε. Ξηλ Δπηπινθέο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ αζζελνύο θαηά ηελ επέκβαζε θαη ε πξφιεςή ηνπο. Δπηπινθή Θέζε Πξόιεςε Δκβνιή αέξα θαζηζηηθή, δηαηήξεζε θιεβηθήο πίεζεο ζην πξελήο, ρεηξνπξγηθφ ηξαχκα > 0 αληη-trendelenburg Νζθπαιγία φιεο ππνζηήξημε νζθχνο κε καμηιάξηα ειαθξά θάκςε ζηα γφλαηα Δμέιθσζε Θεξαηνεηδνύο πξελήο θιείζηκν νθζαικψλ κε βξεγκέλν γαδάθη Ξαξάιπζε λεύξσλ: βξαρηνλίνπ πιέγκαηνο φιεο απνθπγή ππεξέθηαζεο ή ζπκπίεζεο απρέλα θαη καζράιεο θνηλνχ πεξνληαίνπ λ. ζέζε ιηζνηνκήο, πξνθχιαμε κε καμηιάξη πιαγία θεξθηδηθνχ λ. φιεο απνθπγή πίεζεο ηνπ βξαρηνλίνπ νζηνχ σιέληνπ λ. φιεο πξνθχιαμε ηνπ αγθψλα κε καμηιάξη Ηζραηκία Ακθηβιεζηξνεηδνύο πξελήο απνθπγή πίεζεο νθζαικηθνχ θαζηζηή βνιβνχ Λέθξσζε δέξκαηνο φιεο καμηιαξάθηα ζηα νζηηθά εμνγθψκαηα Οη αιιαγέο ζηε ζέζε ηνπ ζψκαηνο δηεγρεηξεηηθά, αιιά θαη κεηεγρεηξεηηθά, επηθέξνπλ θπζηνινγηθέο κεηαβνιέο ζηνλ νξγαληζκφ. Οη κεηαβνιέο απηέο επηηείλνληαη απφ ζπλππάξρνπζεο λφζνπο θαζψο θαη απφ ηε γεληθή θαη πεξηνρηθή αλαηζζεζία. Οη θπζηνινγηθέο επηπηώζεηο ζηα δηάθνξα ζπζηήκαηα αλά ζέζε ηνπ αζζελνχο είλαη νη αθφινπζεο. Ύπηηα ζέζε (ζε ζρέζε κε ηελ όξζηα) Θπθινθνξηθφ ζχζηεκα: εμηζνξξφπεζε ησλ πηέζεσλ ζε φιν ην αξηεξηαθφ δέλδξν αχμεζε ησλ πηέζεσλ πιήξσζεο ηεο δεμηάο θαξδηάο θαη ηεο θαξδηαθήο παξνρήο κείσζε ηεο θαξδηαθήο ζπρλφηεηαο θαη πεξηθεξηθψλ αληηζηάζεσλ. Αλαπλεπζηηθφ ζχζηεκα αχμεζε ηεο αηκάησζεο ησλ εμαξηεκέλσλ (νπηζζίσλ) ηκεκάησλ ηνπ πλεχκνλα θεθαιηθή κεηαηφπηζε ηνπ δηαθξάγκαηνο αχμεζε ηνπ αεξηζκνχ ησλ εμαξηεκέλσλ (νπηζζίσλ) ηκεκάησλ ηνπ πλεχκνλα θαηά ηελ απηφκαηε αλαπλνή αχμεζε ηνπ αεξηζκνχ ησλ κε εμαξηεκέλσλ (πξνζζίσλ) ηκεκάησλ ηνπ πλεχκνλα θαηά ηε κεραληθή ππνζηήξημε ηεο αλαπλνήο κείσζε ηεο FRC θάησ απφ ηνλ φγθν ζχγθιεηζεο ζε ειηθησκέλνπο αζζελείο Πξελήο ζέζε Θπθινθνξηθφ ζχζηεκα: 465

18 Διέλε Αζθεηνπνχινπ κείσζε ηνπ πξνθνξηίνπ, ηεο θαξδηαθήο παξνρήο θαη ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο ιφγσ ηεο ιίκλαζεο ηνπ αίκαηνο ζηα θάησ άθξα θαη ηεο ζπκπίεζεο ηνπ θνηιηαθνχ ηνηρψκαηνο επίηαζε ησλ παξαπάλσ αηκνδπλακηθψλ κεηαβνιψλ ζηελ «θπξηή έθηππε» ζέζε (saddle position) (φπσο ζηε ρεηξνπξγηθή ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο) κείσζε ησλ αηκνδπλακηθψλ κεηαβνιψλ ζηε ζέζε «ζνπγηά» (jacknife). Αλαπλεπζηηθφ ζχζηεκα: κείσζε ηεο νιηθήο πλεπκνληθήο ελδνηηθφηεηαο απφ ηε ζπκπίεζε ηεο θνηιίαο θαη ηνπ ζψξαθα Δγθέθαινο: κείσζε ηεο εγθεθαιηθήο θιεβηθήο παξνρέηεπζεο θαη ηεο εγθεθαιηθήο αηκαηηθήο ξνήο ζε ππεξβνιηθή ζηξνθή ηεο θεθαιήο. Καζηζηηθή ζέζε Θπθινθνξηθφ ζχζηεκα: κείσζε ηεο θιεβηθήο επηζηξνθήο, ηεο θαξδηαθήο παξνρήο θαη ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο ιφγσ ηεο ιίκλαζεο ηνπ αίκαηνο ζην θάησ κέξνο ηνπ ζψκαηνο Αλαπλεπζηηθφ ζχζηεκα: αχμεζε ησλ πλεπκνληθψλ φγθσλ θαη ηεο FRC θαηά ηελ απηφκαηε αλαπλνή αχμεζε ηνπ έξγνπ αλαπλνήο θαηά ηελ απηφκαηε αλαπλνή. Θέζε ιηζνηνκήο Θπθινθνξηθφ ζχζηεκα: αχμεζε ηνπ θπθινθνξνχληνο φγθνπ αίκαηνο θαη ηνπ πξνθνξηίνπ ιφγσ ηεο απηνκεηάγγηζεο απφ ηα θάησ άθξα. Η αχμεζε ηεο θαξδηαθήο παξνρήο θαη ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο εμαξηάηαη απφ ηνλ ελδoαγγεηαθφ φγθν ην θαηέβαζκα ησλ θάησ άθξσλ πξνθαιεί ην αληίζεην απνηέιεζκα. Αλαπλεπζηηθφ ζχζηεκα: κείσζε ηεο δσηηθήο ρσξεηηθφηεηαο αχμεζε ηνπ θηλδχλνπ γηα εηζξφθεζε. Θέζε Trendelenburg Θπθινθνξηθφ ζχζηεκα: αχμεζε ηεο θιεβηθήο επηζηξνθήο ε ελεξγνπνίεζε ησλ πηεζνυπνδνρέσλ πξνθαιεί κείσζε ησλ πεξηθεξηθψλ αληηζηάζεσλ, ηεο θαξδηαθήο παξνρήο, ηεο θαξδηαθήο ζπρλφηεηαο θαη ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο. Αλαπλεπζηηθφ ζχζηεκα: ζεκαληηθή κείσζε ησλ πλεπκνληθψλ φγθσλ ιφγσ ηεο πίεζεο απφ ηα θνηιηαθά ζπιάρλα αχμεζε ησλ δηαηαξαρψλ αεξηζκνχ αηκάησζεο θαη δεκηνπξγία αηειεθηαζηψλ αχμεζε ηνπ θηλδχλνπ γηα εηζξφθεζε. Δγθέθαινο: αχμεζε ηεο ελδνθξάληαο πίεζεο κείσζε ηεο εγθεθαιηθήο αηκαηηθήο ξνήο ιφγσ εγθεθαιηθήο θιεβηθήο ζπκθφξεζεο Οθζαικνί: αχμεζε ηεο ελδνθζάικηαο πίεζεο ζε αζζελείο κε γιαχθσκα Θέζε Αληη-Trendelenburg Θπθινθνξηθφ ζχζηεκα: κείσζε πξνθνξηίνπ, θαξδηαθήο παξνρήο θαη αξηεξηαθήο πίεζεο ε ελεξγνπνίεζε ησλ πηεζνυπνδνρέσλ απμάλεη ηνλ ζπκπαζεηηθφ ηφλν, ηηο πεξηθεξηθέο αγγεηαθέο αληηζηάζεηο θαη ηελ θαξδηαθή ζπρλφηεηα. Αλαπλεπζηηθφ ζχζηεκα αχμεζε ηεο ιεηηνπξγηθήο ππνιεηπφκελεο ρσξεηηθφηεηαο 466

19 14 ν Κεθάιαην Δπηπινθέο & Ννζεξφηεηα Αλαηζζεζίαο Δγθέθαινο: κείσζε ηεο εγθεθαιηθήο αηκαηηθήο ξνήο κείσζε ηεο εγθεθαιηθήο πίεζεο άξδεπζεο ΘΑΘΝΖΘΖΠ ΞΔΟΞΟΔΜΗΑ Ω ο Θαθνήζεο πεξππξεμία νξίδεηαη έλα ζπάλην θιεξνλνκνχκελν ζχλδξνκν πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ νμύ ππεξκεηαβνιηζκό ζηνπο κπτθνχο ηζηνχο ακέζσο κεηά ηελ εηζαγσγή ζηελ αλαηζζεζία. Ζ Θαθνήζεο Τπεξππξεμία (ΚΤ) εκθαλίδεηαη ζπρλφηεξα ζε παηδηαηξηθνχο αζζελείο (1: αλαηζζεζίεο) θαη ζπαληφηεξα ζε ελήιηθεο (1: αλαηζζεζίεο) κε θαθή πξφγλσζε ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο. Δκθαλίδεηαη ζπλήζσο θαηά ηελ εηζαγσγή ζηελ αλαηζζεζία αιιά κπνξεί λα εκθαληζηεί θαη κεηεγρεηξεηηθά. Αλ θαη ν αθξηβήο θπηηαξηθφο κεραληζκφο ηεο ΚΤ δελ έρεη πιήξσο εμαθξηβσζεί, θαίλεηαη φηη πξφθεηηαη γηα κπνπάζεηα πνπ νθείιεηαη ζε αχμεζε ηεο ελδνθπηηάξηαο ζπγθέληξσζεο αζβεζηίνπ ζηηο κπτθέο ίλεο. ηελ έλαξμε ηνπ παζνθπζηνινγηθνχ κεραληζκνχ ελνρνπνηείηαη ν ππνδνρέαο ηεο ξπαλνδίλεο Ryr 1 πνπ ξπζκίδεη ηελ απειεπζέξσζε ηνπ αζβεζηίνπ απφ ην ζαξθνπιαζκαηηθφ δίθηπν κέζα ζην κπτθφ θχηηαξν. Η αλεμέιεγθηε αχμεζε ηεο ελδνθπηηάξηαο ζπγθέληξσζεο αζβεζηίνπ παζνινγηθή νδεγεί ζε: παξαηεηακέλεο κπτθέο ζπζπάζεηο απμεκέλε παξαγσγή δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα απμεκέλε θαηαλάισζε νμπγφλνπ εμάληιεζε ηεο πεγήο ελέξγεηαο ATP έλαξμε αλαεξφβηνπ κεηαβνιηζκνχ θαη γαιαθηηθή νμέσζε. Η δηάγλσζε ηεο Θαθνήζνπο πεξππξεμίαο βαζίδεηαη ζηα αθφινπζα: Παξνπζία εθιπηηθψλ παξαγφλησλ Οη θχξηνη εθιπηηθνί παξάγνληεο ηεο Καθνήζνπο Τπεξππξεμίαο είλαη: ηα αινγνλσκέλα πηεηηθά αλαηζζεηηθά (Αινζάλην) ε νπθηλπινρνιίλε. Θιηληθά ζπκπηψκαηα Σα θιηληθά ζπκπηψκαηα θαη ζεκεία απηνχ ηνπ ζπλδξφκνπ είλαη: ηαρπθαξδία αξξπζκίεο ππέξηαζε, ηνπιάρηζηνλ ζηελ αξρή ππεξθαπλία, κε δηπιαζηαζκφ θαη ηξηπιαζηαζκφ ηνπ ηειν-εθπλεπζηηθνχ CO 2 σο έλα απφ ηα πξστκφηεξα ζεκεία πεξηθεξηθή θπάλσζε ηαρχπλνηα κπτθή δπζθακςία θαη απμεκέλνο κπτθφο ηφλνο. Ο ζπαζκφο ησλ καζεηήξσλ είλαη απφ ηα πην πξψηκα ζεκεία ππεξζεξκία (ζπλήζσο αξγνπνξεκέλν ζεκείν). Κεηαβνιηθά θαη εξγαζηεξηαθά ζηνηρεία Σα εξγαζηεξηαθά επξήκαηα ηεο ΚΤ πεξηιακβάλνπλ: ππνμπγνλαηκία κε κείσζε ηεο ηάζεο ηνπ νμπγφλνπ ζην κηθηφ θιεβηθφ αίκα κεηθηή νμέσζε, αλαπλεπζηηθή απφ αχμεζε ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα θαη κεηαβνιηθή γαιαθηηθή νμέσζε ππεξθαιηαηκία ππεξκαγλεζηαηκία ππεξαζβεζηηαηκία κπνζθαηξηλνπξία 467

20 Διέλε Αζθεηνπνχινπ αχμεζε ηεο θσζθνξηθήο θξεαηηληθήο θηλάζεο (CPK) ζε ραξαθηεξηζηηθά πςειά επίπεδα ππεξγιπθαηκία. Θαηά ηε δηαθνξηθή δηάγλσζε ηεο ΚΤ πξέπεη λα απνθιεηζηνχλ νη αθφινπζεο θαηαζηάζεηο πνπ έρνπλ παξφκνηα θιηληθή εηθφλα: Θπξενεηδηθή θξίζε ζε ππεξζπξενεηδηθφ αζζελή. Σα ζεκεία πεξηιακβάλνπλ: ηαρπθαξδία, ηαρπαξξπζκίεο ππεξζεξκία ππέξηαζε ή ππφηαζε κε ζπκθνξεηηθή θαξδηαθή αλεπάξθεηα Η ζπξενεηδηθή θξίζε εκθαλίδεηαη θαηά θαλφλα 6-24 ψξεο κεηεγρεηξεηηθά, ζε αληίζεζε κε ηελ ΚΤ πνπ ηππηθά εκθαλίδεηαη δηεγρεηξεηηθά θαη επίζεο δελ ζπλνδεχεηαη απφ κπτθφ ζπαζκφ, απμεκέλε CPK θαη αλαπλεπζηηθή ή γαιαθηηθή νμέσζε. Φαηνρξσκνθχηηαξα Με δηαγλσζζέλ θαηνρξσκνθχηησκα κπνξεί λα εθδεισζεί δηεγρεηξεηηθά κε κε αλακελφκελε ππέξηαζε θαη ηαρπθαξδία αιιά φρη κε αχμεζε ηνπ ηειν- εθπλεπζηηθνχ CO 2. SIRS ή ζήςε Η ζπζηεκαηηθή θιεγκνλψδεο αληίδξαζε (SIRS) θαη ε ζήςε εκθαλίδνπλ θνηλά ραξαθηεξηζηηθά κε ηελ ΚΤ φπσο: ππξεηφ ηαρχπλνηα ηαρπθαξδία κεηαβνιηθή νμέσζε. κεηαβνιηθή νμέσζε. Η δηαθνξηθή δηάγλσζε κπνξεί λα είλαη δχζθνιε ηδηαίηεξα φηαλ δελ ππάξρνπλ εκθαλή ζηνηρεία πξσηνπαζνχο θιεγκνλήο Πξσηόθνιιν αληηκεηώπηζεο Καθνήζνπο Τπεξππξεμίαο Η αληηκεηψπηζε ηεο Καθνήζνπο Τπεξππξεμίαο πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε εηδηθφ πξσηφθνιιν πνπ πεξηιακβάλεη εηδηθή ζεξαπεπηηθή αγσγή θαη γεληθά ππνζηεξηθηηθά κέηξα. Δηδηθή Θεξαπεπηηθή Αγσγή Γαληξνιέλην Σν Γαληξνιέλην είλαη ην θάξκαθν επηινγήο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε απηήο ηεο θαηάζηαζεο. Υνξεγείηαη ζε: αξρηθή εθάπαμ ΔΦ δφζε 2.5 mg/kg επαλαιεπηηθέο δφζεηο 2.5 mg/kg θάζε 5 min κέρξηο φηνπ ειεγρζνχλ ηα ζπκπηψκαηα ηεο ΚΤ. Τπνζηεξηθηηθή Αγσγή Γεληθά κέηξα: ρνξήγεζε 100 % νμπγφλνπ δηαθνπή ηνπ πηεηηθνύ παξάγνληα θαη εάλ είλαη δπλαηφλ θαη ηεο ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο ππεξαεξηζκόο ηνπ αζζελνύο κε κεραληθφ αεξηζκφ γηα ηε δηφξζσζε ηεο αλαπλεπζηηθήο νμέσζεο ρνξήγεζε Γηηηαλζξαθηθνύ Λαηξίνπ 1 2 meq/kg γηα ηε δηφξζσζε ηεο κεηαβνιηθήο νμέσζεο αληηκεηώπηζε επηθίλδπλσλ θνηιηαθώλ αξξπζκηώλ αιιαγή αλαπλεπζηηθνχ θπθιψκαηνο θαη ηεο λαηξαζβέζηνπ ιφγσ ηεο θαηαθξάηεζεο απ απηά ησλ εηζπλενκέλσλ παξαγφλησλ 468

13 o ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗΝ ΑΙΘΟΤΑ ΑΝΑΝΗΨΗ. Ξεπιεσόμενα

13 o ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗΝ ΑΙΘΟΤΑ ΑΝΑΝΗΨΗ. Ξεπιεσόμενα ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗΝ ΑΙΘΟΤΑ ΑΝΑΝΗΨΗ 13 o Ξεπιεσόμενα 13.1 ΑΗΘΟΤΑ ΚΔΣΑΛΑΗΘΖΣΗΘΖ ΑΛΑΛΖΦΖ (AΚA)... 372 13.1.1 ΞΝΓΝΣΖ ΑΠΘΔΛΝΠ ΠΡΖΛ ΑΚΑ... 373 13.1.2 ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖ ΡΥΛ ΑΠΘΔΛΥΛ ΠΡΖΛ ΑΚΑ... 374 13.1.3

Διαβάστε περισσότερα

Σπλππάξρνπζα Νφζνο θαη Πεξηνρηθή Αλαηζζεζία Αλαιγεζία Αλαπλεπζηηθά Ννζήκαηα. Α.Τσαροστά Λέκτορας Αναισθησιολογίας Αρεταίειο Νοσοκομείο

Σπλππάξρνπζα Νφζνο θαη Πεξηνρηθή Αλαηζζεζία Αλαιγεζία Αλαπλεπζηηθά Ννζήκαηα. Α.Τσαροστά Λέκτορας Αναισθησιολογίας Αρεταίειο Νοσοκομείο Σπλππάξρνπζα Νφζνο θαη Πεξηνρηθή Αλαηζζεζία Αλαιγεζία Αλαπλεπζηηθά Ννζήκαηα Α.Τσαροστά Λέκτορας Αναισθησιολογίας Αρεταίειο Νοσοκομείο Evidence Based Medicine GA vs RA Κεληξηθφο Νεπξαμνληθφο Απνθιεηζκφο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΟΤΜΑ ΣΔΛΛΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟ Γ ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΑΠΘ. Γεπηεξνπαζήο ππέξηαζε

ΓΟΤΜΑ ΣΔΛΛΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟ Γ ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΑΠΘ. Γεπηεξνπαζήο ππέξηαζε ΓΟΤΜΑ ΣΔΛΛΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟ Γ ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΑΠΘ Γεπηεξνπαζήο ππέξηαζε ΚΤΡΗΑ ΑΗΣΗΑ ΓΔΤΣΔΡΟΠΑΘΟΤ ΤΠΔΡΣΑΖ Υξφληα λεθξηθή βιάβε Γηαηαξαρέο λεθξηθήο αηκάησζεο Νεθποπαπεγσςμαηική νόζορ Νεθπαγγειακή ςπέπηαζη Ιζθμική

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Δςζπεθλέξια Ομύ ζύλδξνκν καδηθήο ζπκπαζεηηθήο εθθόξηηζεο, απνηέιεζκα βιαβεξνύ εξεζίζκαηνο ζε αζζελείο κε ΚΝΜ άλσζελ ηνπ Θ6 Δςζπεθλέξια ςμπηώμαηα:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ Ζ ΚΑΚΖ ΘΡΔΦΖ Δπεξεάδεη: ηε κπτθή ηζρύ ησλ ζθειεηηθώλ κπώλ κε απνηέιεζκα ηε κεησκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ασθενής με Α.Π 220/120 mmhg Α. ΑΧΕΙΜΑΣΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

Ασθενής με Α.Π 220/120 mmhg Α. ΑΧΕΙΜΑΣΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Ασθενής με Α.Π 220/120 mmhg Α. ΑΧΕΙΜΑΣΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Σημείο-κλειδί Βλάβη οργάνου στόχου Εγκζφαλος-Καρδιά-Νεφροί Μεγάλες αρτηρίες ΦΑΛΜΑΣΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΑΙΧΜΩΝ ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΠΙΕΗ Οη «αηρκέο»

Διαβάστε περισσότερα

RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ

RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ Αλαζηαζία Γακέινπ Καξδηνιόγνο Παλεπηζηεκηαθό Ννζνθνκείν Πάηξαο Conflicts of interest: no conflict Patras University Hospital Ιζηνξηθό αζζελνύο, 71 εηώλ, 95 kg Σαθραξώδεο δηαβήηεο/

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Κε θαη/ή ζθίαζε ζεκαίλνληαη νη βαζηθέο πιεξνθνξίεο Κε ζεκαίλνληαη νη πην ζεκαληηθέο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο

Κε θαη/ή ζθίαζε ζεκαίλνληαη νη βαζηθέο πιεξνθνξίεο Κε ζεκαίλνληαη νη πην ζεκαληηθέο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ 3 o Πεξηερόκελα 3.1 ΔΗΠΛΔΟΚΔΛΑ ΑΛΑΗΘΖΣΗΘΑ... 49 3.1.1 ΔΗΑΓΩΓΗΘΑ... 49 3.1.2 ΗΓΔΩΓΔ ΔΗΠΛΔΟΚΔΛΟ ΑΛΑΗΘΖΣΗΘΟ... 52 3.1.3 ΦΑΡΚΑΘΟΘΗΛΖΣΗΘΖ ΔΗΠΛΔΟΚΔΛΩΛ ΑΛΑΗΘΖΣΗΘΩΛ... 52 3.1.4 ΦΑΡΚΑΘΟΓΤΛΑΚΗΘΖ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ»

Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ» Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ» Κσλζηαληίλνο Μηκίδεο Γαζηξεληεξνιόγνο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Παζνινγίαο Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο Οξηζκόο Ο όξνο κεγάθνιν αλαθέξεηαη ζηε δηάκεηξν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΥΤΣΗ ΑΛΧΠΔΚΙΑ ΥΡΤΟΒΑΛΑΝΣΗ ΚΟΡΦΙΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΟ -ΑΦΡΟΓΙΙΟΛΟΓΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 401 ΓΝΑ

ΓΙΑΥΤΣΗ ΑΛΧΠΔΚΙΑ ΥΡΤΟΒΑΛΑΝΣΗ ΚΟΡΦΙΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΟ -ΑΦΡΟΓΙΙΟΛΟΓΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 401 ΓΝΑ ΓΙΑΥΤΣΗ ΑΛΧΠΔΚΙΑ ΥΡΤΟΒΑΛΑΝΣΗ ΚΟΡΦΙΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΟ -ΑΦΡΟΓΙΙΟΛΟΓΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 401 ΓΝΑ Γηάρπηε αισπεθία: νξηζκφο Απμεκέλε απψιεηα ηξηρψλ κε ζπλνδφ αξαίσζε ηνπ ηξηρσηνχ, πνπ αθνξά κεγάιν

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Ι. ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ Ι. ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ Διέλε Αζθεηνπνχινπ 18 2 ν Κεθάιαην Γεληθή Αλαηζζεζία: Σερληθέο ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ 2 o Ξεξηερόκελα 2.1 ΓΔΛΗΘΖ ΑΛΑΗΘΖΗΑ ΘΑΗ ΔΦ ΘΑΣΑΣΟΙΖ... 19 2.1.1 ΟΡΟΛΟΓΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Σπγθνπηηθό-ιηπνζπκηθό επεηζόδην

Σπγθνπηηθό-ιηπνζπκηθό επεηζόδην Σπγθνπηηθό-ιηπνζπκηθό επεηζόδην Ι. Κνζθίλαο Μάθημα 4εηών θοιηηηών Αίζζεκα παικώλ Αιηιολογία θάπληζκα θαθείλε αγρώδεο θαηάζηαζε ππεξζπξενεηδηζκόο ηαρπ-αξξπζκία Αίζζεκα παικώλ Αιηιολογία θνιπηθή καξκαξπγή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΑΣΑΚΟΙΑ Β. - ΑΒΡΑΜΙΓΗ Α. ελδνθξηλνιόγνη ΜΠΑΣΑΚΟΪΑ Β.

ΜΠΑΣΑΚΟΙΑ Β. - ΑΒΡΑΜΙΓΗ Α. ελδνθξηλνιόγνη ΜΠΑΣΑΚΟΪΑ Β. ΜΠΑΣΑΚΟΙΑ Β. - ΑΒΡΑΜΙΓΗ Α. ελδνθξηλνιόγνη ΔΠΔΙΓΟΤΔ ΘΤΡΔΟΔΙΓΙΚΔ 1. Θπξενηνμηθή θξίζε ΚΑΣΑΣΑΔΙ 2. Μπμνηδεκαηηθό θώκα 3. Θπξενηνμηθή πεξηνδηθή παξάιπζε ΘΤΡΔΟΣΟΞΙΚΗ ΚΡΙΗ Βαξηά θαηάζηαζε ππεξζπξενεηδηζκνύ πλήζσο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

11 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΔΙΑΒΗΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα. Δπηκέιεηα θεθαιαίνπ: Βίθπ Λχθηαξε

11 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΔΙΑΒΗΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα. Δπηκέιεηα θεθαιαίνπ: Βίθπ Λχθηαξε ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΔΙΑΒΗΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ 11 o Δπηκέιεηα θεθαιαίνπ: Βίθπ Λχθηαξε Ξεξηερόκελα 11.1 ΔΗΠΑΓΩΓΗΘΑ... 300 11.1.1 ΝΟΗΠΚΝΗ... 300 11.1.2 ΓΗΑΓΛΩΠΡΗΘΑ ΘΟΗΡΖΟΗΑ ΡΝ ΠΑΘΣΑΟΩΓΖ ΓΗΑΒΖΡΖ... 300 11.1.3

Διαβάστε περισσότερα

14 o ΟΞΤ ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΟ ΠΟΝΟ. Ξεξηερφκελα

14 o ΟΞΤ ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΟ ΠΟΝΟ. Ξεξηερφκελα ΟΞΤ ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΟ ΠΟΝΟ 14 o Ξεξηερφκελα 14.1 ΞΝΛΝΠ... 408 14.1.1 ΟΡΟΛΟΓΙΑ... 408 14.1.2 ΟΞΤ ΠΟΝΟ... 409 14.1.3 ΔΙΓΗ ΟΞΔΟ ΠΟΝΟΤ... 410 14.2 ΝΜΠ ΚΔΡΔΓΣΔΗΟΖΡΗΘΝΠ ΞΝΛΝΠ... 411 14.2.1 ΤΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΣΟΤ ΜΔΣΔΓΥΔΙΡΗΣΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΗΘΗ ΑΙΣΙΑ ΤΠΔΡΘΤΡΔΟΔΙΓΙΜΟΤ

ΤΝΗΘΗ ΑΙΣΙΑ ΤΠΔΡΘΤΡΔΟΔΙΓΙΜΟΤ ΤΝΗΘΗ ΑΙΣΙΑ ΤΠΔΡΘΤΡΔΟΔΙΓΙΜΟΤ Γηάρπηε ηνμηθή βξνγρνθήιε (νόζορ Graves) Πνιπνδψδεο ηνμηθή βξνγρνθήιε Σνμηθφ αδέλσκα ηνπ ζπξενεηδή αδέλα Θπξενηνμίθσζε απφ ζπξενεηδίηηδα ππνμεία ινρείαο ζησπειή-αλψδπλε ΑΛΛΔ

Διαβάστε περισσότερα

Γενεηική Καρδιαγγειακών Παθήζεων

Γενεηική Καρδιαγγειακών Παθήζεων Γενεηική Καρδιαγγειακών Παθήζεων Νίκορ Ππωτονοτάπιορ, MD, FESC, Νάξορ Η γελεηηθή ησλ θαξδηαγγεηαθώλ παζήζεσλ έρεη εμειηρζεί νπζηαζηηθά θαηά ηα ηειεπηαία είθνζη ρξόληα. Σε απηό ην ρξνληθό δηάζηεκα εμειίρζεθε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

9.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 227 9.1.1 ΠΑΘΟΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΟΞΔΙΑ ΔΓΚΔΦΑΛΙΚΗ ΙΥΑΙΜΙΑ... 228 9.1.2 ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΙΝΓΤΝΟΤ ΓΙΑ ΑΔΔ... 229 9.1.3 ΑΝΙΚΑΝΟΣΗΣA ΑΠΟ ΑΔΔ...

9.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 227 9.1.1 ΠΑΘΟΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΟΞΔΙΑ ΔΓΚΔΦΑΛΙΚΗ ΙΥΑΙΜΙΑ... 228 9.1.2 ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΙΝΓΤΝΟΤ ΓΙΑ ΑΔΔ... 229 9.1.3 ΑΝΙΚΑΝΟΣΗΣA ΑΠΟ ΑΔΔ... ΟΞΤ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΥΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΟΔΙΟ 9 ο Δπιμέλεια Κεθαλαίος: Γεώξγηνο ηεθαλάθεο Αιεμάλδξα Παπατσάλλνπ Πεπιεσόμενα 9.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 227 9.1.1 ΠΑΘΟΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΟΞΔΙΑ ΔΓΚΔΦΑΛΙΚΗ ΙΥΑΙΜΙΑ... 228 9.1.2 ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΙΝΓΤΝΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξίιεςε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ πξνηόληνο (SPC) Heparin LEO

Πεξίιεςε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ πξνηόληνο (SPC) Heparin LEO Πεξίιεςε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ πξνηόληνο (SPC) Heparin LEO 1. Δκπνξηθή νλνκαζία ηνπ θαξκαθεπηηθνύ πξνηόληνο Heparin LEO 2. Πνηνηηθή θαη πνζνηηθή ζύλζεζε ζε δξαζηηθά ζπζηαηηθά: Heparin Sodium 5.000 IU/ml

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βήςαπ απόςοεμση Αιμόπηρζη πληκηοξδακηρλία ΑΝΑΣΑΙΑ ΑΝΣΧΝΙΑΓΟΤ

Βήςαπ απόςοεμση Αιμόπηρζη πληκηοξδακηρλία ΑΝΑΣΑΙΑ ΑΝΣΧΝΙΑΓΟΤ Βήςαπ απόςοεμση Αιμόπηρζη πληκηοξδακηρλία ΑΝΑΣΑΙΑ ΑΝΣΧΝΙΑΓΟΤ Πξνζηαηεπηηθό αληαλαθιαζηηθό ησλ αλώηεξσλ αεξαγσγώλ ε μεγάιμ βαζμό οπό ημκ έιεγπμ ηεξ βμύιεζεξ (θιμησθό θέκηνμ) ροπμγεκήξ ελάνηεζε Βήςαπ : Φοζημιμγηθό

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ 2 ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ (Sleeve Gastrectomy) Εςάγγελορ Νάνορ Η Λαπαξνζθνπηθή Δπηκήθεο Γαζηξεθηνκή είλαη κηα λέα ρεηξνπξγηθή κέζνδνο αδπλαηίζκαηνο πνπ κπνξεί λα

Διαβάστε περισσότερα

Η εγθπκνζύλε είλαη κία πεξίνδνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ζεκαληηθέο θπζηνινγηθέο ελδνθξηληθέο κεηαβνιέο

Η εγθπκνζύλε είλαη κία πεξίνδνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ζεκαληηθέο θπζηνινγηθέο ελδνθξηληθέο κεηαβνιέο Η εγθπκνζύλε είλαη κία πεξίνδνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ζεκαληηθέο θπζηνινγηθέο ελδνθξηληθέο κεηαβνιέο Οη πξνζαξκνγέο ηεο κέιινπζαο κεηέξαο Η αλάπηπμε ηεο εκβξπνπιαθνπληηαθήο κνλάδαο Παξαγωγή νξκνλώλ από ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ R:\SPCs\XEFO INJ\spc 0003. gr mah name change. xefo inj.doc Page 1 of 12 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Xefo 8 mg θφληο θαη δηαιχηεο γηα ελέζηκν δηάιπκα

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

6 o ΠΕΡΙΟΧΙΚΗ ΑΝΑΙΘΗΙΑ. Ξεξηερόκελα

6 o ΠΕΡΙΟΧΙΚΗ ΑΝΑΙΘΗΙΑ. Ξεξηερόκελα ΠΕΡΙΟΧΙΚΗ ΑΝΑΙΘΗΙΑ 6 o Ξεξηερόκελα 6.1 ΔΗΑΓΩΓΗΘΑ... 146 6.1.1 ΑΝΣΔΝΓΔΙΞΔΙ ΠΔΡΙΟΥΙΚΗ ΑΝΑΙΘΗΙΑ... 146 6.1.2 ΠΡΟΝΑΡΚΩΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΣΟΛΗ ΚΑΣΑ ΣΙ ΠΔΡΙΟΥΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ... 147 6.1.3 MONITORING ΚΑΣΑ ΣΙ ΠΔΡΙΟΥΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

9 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα

9 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ 9 o Ξεξηερόκελα 9.1 ΠΡΔΦΑΛΗΑΗΑ ΛΝΠΝΠ... 246 9.1.1 ΟΡΙΜΟΙ ΣΔΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΟΤ... 246 9.1.2 Η ΣΔΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΟ ΣΟ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΟ ΑΘΔΝΗ... 247 9.1.3 ΟΞΤ ΈΜΦΡΑΓΜΑ ΜΤΟΚΑΡΓΙΟΤ...

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΗ ΤΠΔΡΣΑΙΚΗ ΚΡΙΗ ΣΑ ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ. Γξ Κσλ/λνο Γεκεηξαθφπνπινο Δπηκειεηήο Α ΔΣΥ Β Παζνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ Ιππνθξάηεην Ννζνθνκείν Θεζζαινλίθεο

ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΗ ΤΠΔΡΣΑΙΚΗ ΚΡΙΗ ΣΑ ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ. Γξ Κσλ/λνο Γεκεηξαθφπνπινο Δπηκειεηήο Α ΔΣΥ Β Παζνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ Ιππνθξάηεην Ννζνθνκείν Θεζζαινλίθεο ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΗ ΤΠΔΡΣΑΙΚΗ ΚΡΙΗ ΣΑ ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ Γξ Κσλ/λνο Γεκεηξαθφπνπινο Δπηκειεηήο Α ΔΣΥ Β Παζνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ Ιππνθξάηεην Ννζνθνκείν Θεζζαινλίθεο Οξηζκνί ραξαθηεξηζηηθά ππεξηαζηθψλ θξίζεσλ Παξάγνληεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Με θαη/ή ζθίαζε ζεκαίλνληαη νη βαζηθέο πιεξνθνξίεο Με ζεκαίλνληαη νη πην ζεκαληηθέο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο

Με θαη/ή ζθίαζε ζεκαίλνληαη νη βαζηθέο πιεξνθνξίεο Με ζεκαίλνληαη νη πην ζεκαληηθέο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ ΜΟΝITORING 7 o Ξεπιεσόμενα 7.1 ΔΗΠΑΓΩΓΗΘΑ... 183 7.1.1 ΔΛΑΥΙΣΟ ΓΙΔΓΥΔΙΡΗΣΙΚΟ MONITORING... 185 7.2 MONITORING ΡΖΠ ΝΜΓΝΛΩΠΖΠ... 186 7.2.1 ΦΤΓΜΙΚΗ ΟΞΤΜΔΣΡΙΑ... 186 7.2.2 ΑΝΑΛΤΣΗ ΤΓΚΔΝΣΡΩΗ ΟΞΤΓΟΝΟΤ...

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΑΛΓΟΣΔΡΟΝΙΜΟ: ΑΙΣΙΑ - ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΑ - ΓΙΑΓΝΧΗ - ΘΔΡΑΠΔΙΑ

ΤΠΟΑΛΓΟΣΔΡΟΝΙΜΟ: ΑΙΣΙΑ - ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΑ - ΓΙΑΓΝΧΗ - ΘΔΡΑΠΔΙΑ ΤΠΟΑΛΓΟΣΔΡΟΝΙΜΟ: ΑΙΣΙΑ - ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΑ - ΓΙΑΓΝΧΗ - ΘΔΡΑΠΔΙΑ Γξ. Νηθφιανο Πνληηθίδεο Δλδνθξηλνιφγνο Σκήκα Δλδνθξηλνινγίαο, αθραξψδε δηαβήηε θαη Μεηαβνιηζκνχ, Ννζνζθνκείν «ΠΑΝΑΓΙΑ», Θεζζαινλίθε 10νο θχθινο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

5 o ΤΟΠΙΚΑ ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΑ. Ξεπιεσόμενα

5 o ΤΟΠΙΚΑ ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΑ. Ξεπιεσόμενα ΤΟΠΙΚΑ ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΑ 5 o Ξεπιεσόμενα 5.1 ΔΗΠΑΓΩΓΗΘΑ... 120 5.2 ΦΑΟΚΑΘΝΙΝΓΗΑ ΡΝΞΗΘΩΛ ΑΛΑΗΠΘΖΡΗΘΩΛ... 120 5.2.1 ΣΖΚΗΘΖ ΓΝΚΖ ΡΝΞΗΘΩΛ ΑΛΑΗΠΘΖΡΗΘΩΛ... 120 5.2.2 ΚΖΣΑΛΗΠΚΝΠ ΓΟΑΠΖΠ ΡΝΞΗΘΩΛ ΑΛΑΗΠΘΖΡΗΘΩΛ... 122 5.2.3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ 1 Ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις 1 εως 5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή τη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ LASIK KAI PRK. Γεκήηξηνο Γ. Κπξνχδεο Υεηξνπξγφο Οθζαικίαηξνο Γηεπζπληήο PIRAEUS LASER EYE CENTRE

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ LASIK KAI PRK. Γεκήηξηνο Γ. Κπξνχδεο Υεηξνπξγφο Οθζαικίαηξνο Γηεπζπληήο PIRAEUS LASER EYE CENTRE ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ LASIK KAI PRK Γεκήηξηνο Γ. Κπξνχδεο Υεηξνπξγφο Οθζαικίαηξνο Γηεπζπληήο PIRAEUS LASER EYE CENTRE ΑΠΟΛΤΣΔ ΑΝΣΔΝΓΔΙΞΔΙ Καηαξξάθηεο Κεξαηίηηδα απφ έθζεζε Νεπξνηξνθηθή θεξαηίηηδα Κεξαηφθσλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηξνθή ζηελ εγθπκνζύλε θαη ζην ζειαζκό. Α.Καλέιινπ

Γηαηξνθή ζηελ εγθπκνζύλε θαη ζην ζειαζκό. Α.Καλέιινπ Γηαηξνθή ζηελ εγθπκνζύλε θαη ζην ζειαζκό Α.Καλέιινπ Γηαηξνθή κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ έθβαζε ηεο εγθπκνζύλεο Πξηλ ηε ζύιιεςε: ζπκπιεξσκαηηθή πξόζιεςε θηιηθνύ νμένο ζειάδνπζαο Γ3 2 σκαηηθό βάξνο Γνληκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

12.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 301

12.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 301 ΠΟΛΤΣΡΑΤΜΑΣΙΑ 12 ο Πεξηερόκελα 12.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 301 12.2 ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΠΟΛΤΣΡΑΤΜΑΣΗΑ... 303 12.2.1 ΚΩΓΗΚΟΠΟΗΖΖ ΔΝΔΡΓΔΗΩΝ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΟΤ ΠΟΛΤΣΡΑΤΜΑΣΗΑ... 303 12.2.2 ΑΝΑΕΩΟΓΟΝΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

Αβξαάκ Γξαθόπνπινο Φεηξ. Οπξνιφγνο-Αλδξνιφγνο

Αβξαάκ Γξαθόπνπινο Φεηξ. Οπξνιφγνο-Αλδξνιφγνο Αβξαάκ Γξαθόπνπινο Φεηξ. Οπξνιφγνο-Αλδξνιφγνο Σί είλαη ν πξνζηάηεο; ΠΑΘΗΔΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΑΣΗ Ο πξνζηάηεο είλαη έλα ζπκπαγέο φξγαλν θαη ζπγθεθξηκέλα έλαο αδέλαο, ν νπνίνο έρεη ην κέγεζνο θαη ην ζρήκα θάζηαλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

12 o ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΗ ΤΓΡΩΝ & ΑΙΜΑΣΟ. Ξεξηερόκελα. Δπηκέιεηα θεθαιαίνπ: Αιεμάλδξα Ξαπατσάλλνπ

12 o ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΗ ΤΓΡΩΝ & ΑΙΜΑΣΟ. Ξεξηερόκελα. Δπηκέιεηα θεθαιαίνπ: Αιεμάλδξα Ξαπατσάλλνπ ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΗ ΤΓΡΩΝ & ΑΙΜΑΣΟ 12 o Δπηκέιεηα θεθαιαίνπ: Αιεμάλδξα Ξαπατσάλλνπ Ξεξηερόκελα 12.1 ΞΔΟΗΔΓΣΔΗΟΖΡΗΘΖ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΔΛΓΝΑΓΓΔΗΑΘΝ ΝΓΘΝ... 322 12.1.1 ΗΠΡΗΘΖ AΟΓΔΠΖ ΘΑΗ ΝΜΓΝΛΩΠΖ... 322 12.1.2

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ηελ Διιάδα θπθινθνξεί ε ζπζθεπαζία ησλ 60 δφζεσλ. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ηελ Διιάδα θπθινθνξεί ε ζπζθεπαζία ησλ 60 δφζεσλ. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ηελ Διιάδα θπθινθνξεί ε ζπζθεπαζία ησλ 60 δφζεσλ. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1.ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Symbicort Turbuhaler 320 κηθξνγξακκάξηα/9 κηθξνγξακκάξηα/εηζπλνή, θφληο γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

16 o ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΚΑΡΔΙΟΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΗ. Ξεξηερόκελα. Δπηκέιεηα θεθαιαίνπ: Αιεμάλδξα Ξαπατσάλλνπ - Γηώξγνο Πηεθαλάθεο

16 o ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΚΑΡΔΙΟΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΗ. Ξεξηερόκελα. Δπηκέιεηα θεθαιαίνπ: Αιεμάλδξα Ξαπατσάλλνπ - Γηώξγνο Πηεθαλάθεο ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΚΑΡΔΙΟΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΗ 16 o Δπηκέιεηα θεθαιαίνπ: Αιεμάλδξα Ξαπατσάλλνπ - Γηώξγνο Πηεθαλάθεο Ξεξηερόκελα 16.1 ΔΗΠΑΓΩΓΗΘΑ... 498 16.2.1 ΝΟΗΠΚΝΗ... 498 16.3 ΘΑΡΔΘΛΡΖΟΗΔΠ ΝΓΖΓΗΔΠ ΒΑΠΗΘΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ 1. ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΘΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 1.1 Ονομαζία, μοπθή Yutopar Ενέζιμο διάλςμα 50 mg/ 5 ml Διζκία 10 mg/ TAB 1.2 ύνθεζη: Δξαζηηθή νπζία: erythro-p-hydroxy-α[1-(p-hydroxy-

Διαβάστε περισσότερα