Κατασκευή παθητικών κτιρίων με θερμομονωτικά υλικά. Kσλζηαληίλνο Ρηδάθνο Μερ/γνο Μερ/θνο ΔΜΠ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κατασκευή παθητικών κτιρίων με θερμομονωτικά υλικά. Kσλζηαληίλνο Ρηδάθνο Μερ/γνο Μερ/θνο ΔΜΠ"

Transcript

1 Κατασκευή παθητικών κτιρίων με θερμομονωτικά υλικά Kσλζηαληίλνο Ρηδάθνο Μερ/γνο Μερ/θνο ΔΜΠ 2011

2 Περιεχόμενα Θεζκηθό πιαίζην Μειέηε απόδνζεο ηεο ζεξκνκόλσζεο Μεζνδνινγία Απνηειέζκαηα Καηαζθεπαζηηθέο ιύζεηο Νeopor & Peripor

3 Θεσμικό πλαίσιο Iζηνξηθή Αλαδξνκή Έσο 1979 : Κηίξηα ακόλσηα κε θαηαλάισζε > 150 Kwh/m2 ε : Κ.Θ. Κηίξηα πιεκκειώο ζεξκνκνλσκέλα κε θαηαλάισζε 80 ~ 100 Kwh/m2 ε Οδεγία 2002/91 ΔΚ Energy Performance Directive (EPΒD) N 3661/08 (ΦΔΚ89/Α /5/2008) Μέηξα γηα ηελ κείσζε ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο ησλ θηηξίσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο Κ.ΔΝ.Α.Κ. έλαξμεο εθαξκνγήο 1/10/10 - Κηίξηα κε θαηαλάισζε: 50 ~ 80 Kwh/m2 ε Οδεγία 2010/31/EΚ ΔPBD 2 - Eλεξγεηαθά απηόλνκα λέα θηίξηα από ην 2019 θαη ππάξρνληα δεκόζηα από ην 2018 κε θαηαλάισζε: < 15 Kwh/m2 ε

4 Μελέτη απόδοσης της θερμομόνωσης Ηλζηηηνύην Παζεηηθώλ Κηηξίσλ, Νηάξκζηαλη Γεξκαλία Passiv Haus Institut PHI - Dr Wolfgang Feist Aλάιπζε ηεο επίδξαζεο ηεο ζεξκνκόλσζεο ζην ίδην θηήξην ζηηο δηαθνξεηηθέο πόιεηο ηεο Δπξώπεο Μεηαμύ απηώλ νη Αζήλα & Θεζ/θε Φξεζηκνπνηήζεθαλ ζεξκνκνλσηηθά πιηθά παξαγόκελα από α ύιεο ηεο BASF Neopor & Peripor BASF AG The Chemical company Πσιήζεηο 2009 : 51 δηζ. Δπξώ εξγαδόκελνη Παηεληάξεη ην Γηνγθσκέλν Πνιπζηπξέλην ΔPS Styropor / Peripor 1995 Παηεληάξεη ην Γξαθηηνύρν Γηνγθσκέλν Πνιπζηπξέλην ΔPS - Neopor Έσο 70% εμνηθνλόκεζε

5 Μελέτη απόδοσης της θερμομόνωσης Bηβιηνγξαθία

6 Μελέτη απόδοσης της θερμομόνωσης Παζεηηθό θηίξην Δκπλεπζκέλν Πξνέθπςε από ηε δηπισκαηηθή εξγαζία 2 νξακαηηζηώλ: Βν Andersen & Wolfgang Feist «Έλα ζπίηη ρσξίο ζέξκαλζε» Δθηόο από ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο εμνηθνλνκνύκελεο ελέξγεηαο, απνηειεί έλα θηίξην κε εμαηξεηηθή ζεξκηθή άλεζε θαη κηθξνθιίκα Δλεξγεηαθή απαίηεζε ζε ζέξκαλζε θαη δξνζηζκό θάησ από 15 kwh / m2ε ή 1,5 lt / m2ε Μέγηζην U value αδηαθαλώλ δνκηθώλ ζηνηρείσλ 0,15 W / m2k Μέγηζην U value δηαθαλώλ δνκηθώλ ζηνηρείσλ 0,8 W / m2k Eιαρηζηνπνίεζε ζεξκνγεθπξώλ ζε όια ηα δνκηθά ζηνηρεία Μέγηζηε αεξνζηεγαλόηεηα κε ελαιιαγέο αέξα < 0,6h-1 κε ρξήζε κεραληθνύ εμαεξηζκνύ κε αλάθηεζε ζεξκόηεηαο. Γηα ηελ δξνζηζκό κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γεσζεξκηθόο ελαιιάθηεο γηα ηελ κείσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ εηζεξρόκελνπ αέξα Δμαηξεηηθή πνηόηεηα εζσηεξηθνύ αέξα ε νπνία απνδεδεηγκέλα βειηηώλεη ηελ εξγαζία, ηελ απηνζπγθέληξσζε θαη ηελ πγηεηλή

7 Μελέτη απόδοσης της θερμομόνωσης Παζεηηθό θηίξην 40-55% απώιεηεο από αδηαθαλή δνκηθά ζηνηρεία 20-25% απώιεηεο από δηαθαλή 10-20% από αεξηζκό 20-35% από ζπζθεπέο ΕΝΥ, θσηηζκόο, θνπδίλα θηι

8 Μελέτη απόδοσης της θερμομόνωσης Παζεηηθό θηίξην ηξαηεγηθή ζρεδηαζκνύ θηηξίσλ ρακειήο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο 1. Διαρηζηνπνίεζε ελεξγεηαθήο απαίηεζεο γηα ζέξκαλζε θαη δξνζηζκό 2. Αμηνπνίεζε ΑΠΔ 3. Απνδνηηθή ρξήζε ησλ θαζαξόηεξσλ νξπθηώλ θαπζίκσλ

9 Μελέτη απόδοσης της θερμομόνωσης Παζεηηθό θηίξην ηξαηεγηθή ζρεδηαζκνύ θηηξίσλ ρακειήο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο 1. Ζ απνδνηηθόηεηα κεηώλεη ηελ θαηαλάισζε πξσηνγελνύο ελέξγεηαο ζηηο 15 kwh/m2ε 2. ΑΠΔ παξέρνπλ ηελ ππόινηπε ελέξγεηα

10 Μελέτη απόδοσης της θερμομόνωσης Παζεηηθό θηίξην εκείν αλαθνξάο ην U value 0,7 W/m2K Bέιηηζην U γηα ηνλ ηδηνθηήηε ην 0,3 W/m2K (10cm Neopor) Kνηλσληθό βέιηηζην U < 0,15 W/m2K (20cm Neopor) Με ηελ εθαξκνγή ηεο εκπνξίαο ξύπσλ ην θνηλσληθό βέιηηζην ζα ζπκπέζεη κε απηό ηνπ ηδηνθηήηε ύγθξηζε ελεξγεηαθήο απαίηεζεο κε θόζηνο επέλδπζεο

11 Μεθοδολογία Κηίξην ππό κειέηε Τπνινγηζκνί κε βάζε ην ινγηζκηθό δπλακηθήο πξνζνκνίσζεο DYNBIL από ην P.H.I. Kηίξην ππό κειέηε: Γηώξνθε κνλνθαηνηθία κε 120m2 ζπλνιηθή θαηνηθήζηκε επηθάλεηα θαη κε ζεξκαηλόκελν ππόγεην ζε ζπλερέο ζύζηεκα δόκεζεο θαη ρσξίο εμώζηεο Αζήλα & Θεζ/θε: Δμσηεξηθέο ηνηρνπνηίεο θαη ζηέγε/δώκα κε βαξηά θαηαζθεπή: νπιηζκέλν ζθπξόδεκα θαη κνλή ηνηρνπνηία κε ηνπβιίλα 35cm Τα παξάζπξα θαη νη κπαιθνλόπνξηεο είλαη αλνηγόκελoπ ηύπνπ θαη έρνπλ παηδνύξηα θιεηζηά ην θαινθαίξη θαηά ηηο κεζεκεξηαλέο ώξεο Κεθιηκέλε αεξηδόκελε ζηέγε από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα πάρνπο 15cm

12 Μελέτη απόδοσης της θερμομόνωσης Παζεηηθό θηίξην Nόηηα όςε Βνξηλή όςε Αλαηνιηθή όςε

13 Μεθοδολογία Κηηξηαθά ραξαθηεξηζηηθά 4 θαηεγνξηώλ 1. Διάρηζηα: Θεξκνκόλσζε: 0 cm παληνύ Υαινπίλαθεο: Μνλνί, U 5,7 W/(m2K), g 0,85 Πξνθηι θνπθσκάησλ: 45mm μύιηλα Αεξνζηεγαλόηεηα: n50 = 6h-1 Φπζηθόο αεξηζκόο 2. Μέηξηα: Θεξκνκόλσζε: 6 cm ζηε ζηέγε, 4 cm ζηνλ ηνίρν, 2 cm ζηα πεξηκεηξηθά ηνηρία, 0 cm ζην δάπεδν Υαινπίλαθεο: Μνλνί, U 5,7 W/(m2K), g 0,85 Πξνθηι θνπθσκάησλ: 45mm μύιηλα Αεξνζηεγαλόηεηα: n50 = 4h-1 Δμαεξηζκόο

14 Μεθοδολογία 3. Καιά: Κηηξηαθά ραξαθηεξηζηηθά 4 θαηεγνξηώλ Θεξκνκόλσζε: 12 cm ζηε ζηέγε, 10 cm ζηνλ ηνίρν, 4 cm ζηα πεξηκεηξηθά ηνηρία, 0 cm ζην δάπεδν Υαινπίλαθεο: Γηπινί, U 2,8 W/(m2K), g 0,76 Πξνθηι θνπθσκάησλ: 68mm μύιηλα Αεξνζηεγαλόηεηα: n50 = 1,5h-1 Δμαεξηζκόο 4. Πνιύ θαιά: Θεξκνκόλσζε: 22 cm ζηε ζηέγε, 15 cm ζηνλ ηνίρν, 6 cm ζηα πεξηκεηξηθά ηνηρία, 0 cm ζην δάπεδν Υαινπίλαθεο: Γηπινί ρακειήο εθπνκπήο κε αέξην, U 1,2 W/(m2K), g 0,53 Πξνθηι θνπθσκάησλ: 68mm μύιηλα Αεξνζηεγαλόηεηα: n50 = 0,5h-1 Μεραληθόο εμαεξηζκόο κε 85% αλάθηεζε ζεξκόηεηαο θαη δξνζηζκό

15 Μεθοδολογία Κηηξηαθά ραξαθηεξηζηηθά 4 θαηεγνξηώλ ΚΔΝΑΚ 1/10/10 cm πάρνο ηέγε Σνίρνο Γάπεδν Πεξηκ. ηνηρεία 1. Διάρηζηα Μέηξηα Καιά Πνιύ θαιά

16 Μεθοδολογία Τπνινγηζκνί εμνηθνλόκεζεο & ρξόλνπ απνπιεξσκήο Τπνινγηζκνί εμνηθνλόκεζεο κεηά από ηνλ ρξόλν απνπιεξσκήο γηα ηνλ εθηηκνύκελν θύθιν δσήο ηνπ θηηξίνπ (50 ρξόληα) 2 ζελάξηα εμέιημεο ηηκώλ ελέξγεηαο: 1. ηαζεξέο ηηκέο Μέζνο όξνο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θύθινπ δσήο: Πεηξέιαην ζέξκαλζεο: 0,06 Δπξώ/kWh Ηιεθηξηζκόο: 0,17 Δπξώ/kWh 2. Άλνδνο ηηκώλ θαηά 3,5% / έηνο Μέζνο όξνο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θύθινπ δσήο: Πεηξέιαην ζέξκαλζεο: 0,17 Δπξώ/kWh Ηιεθηξηζκόο: 0,27 Δπξώ/kWh

17 Μεθοδολογία Οξηζκνί - έλλνηεο Space heat demand: Δηήζηα δήηεζε ζεξκόηεηαο γηα δηαηήξεζε 20νC Heating energy demand: Δηήζην πνζό ελέξγεηαο ζε θαύζηκν γηα δηαηήξεζε 20νC Space cooling demand: Δηήζηα ζεξκόηεηα πξνο απνβνιή γηα δηαηήξεζε 25νC Electricity for cooling: Δηήζην πνζό ελέξγεηαο ζε ειεθηξηζκό γηα δηαηήξεζε 25νC κε ηππηθή κνλάδα split Primary energy for heating and cooling: Πξσηνγελήο ελέξγεηα γηα ζέξκαλζε & δξνζηζκό CO2 emitions: Δθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα Hours overs 25oC: Πνζνζηό σξώλ κε ζεξκνθξαζία κεγαιύηεξε ησλ 25νC ρσξίο δξνζηζκό Peak temperature: Μέζε κέγηζηε σξηαία ζεξκνθξαζία νπνηνπδήπνηε δσκαηίνπ ρσξίο δξνζηζκό. Σπλήζσο εκθαλίδεηαη ζηα λόηηα δσκάηηα θάησ από ηε ζηέγε.

18 Αποτελέσματα Αζήλα Καηαλάισζε ζε πξσηνγ. ελέξγεηα & Δθπνκπέο CO2 Διάρηζηα θηηξ. ραξαθη. 95 kwh/m2ε 25 gr/m2ε Μέηξηα θηηξ. ραξαθη. B 55 kwh/m2ε 15 gr/m2ε Καιά θηηξ. ραξαθη. A 25 kwh/m2ε 10 gr/m2ε Πνιύ θαιά θηηξ. ραξαθη. A+ 12 kwh/m2ε 5 gr/m2ε Φσξίο θαπζηήξα

19 Αποτελέσματα Αζήλα %Ωξώλ κε ζεξκνθξ. > 25νC & Μέγηζηε ζεξκνθξαζία Διάρηζηα θηηξ. ραξαθη. 23 % - 6h 34νC Μέηξηα θηηξ. ραξαθη. 21 % - 5h Υσξίο δξνζηζκό 32νC Καιά θηηξ. ραξαθη. 18 % - 4,3h 30νC Πνιύ θαιά θηηξ. ραξαθη. 14 % - 3,4h Δπέλδπζε ζηε ζεξκνκόλσζε γηα κεηάβαζε από ηα ελάχιστα θηηξ. ραξαθη. ζηα καλά απνζβέλεηαη ζηα 8 ρξόληα κε 0,06 /kwh Όθεινο κεηά ηελ απόζβεζε κε ζηαζεξέο ηηκέο κέρξη ηα 50 ρξόληα 28νC Όθεινο κεηά ηελ απόζβεζε κε άλνδν ηηκώλ 3,5%

20 Αποτελέσματα Θεζζαινλίθε Καηαλάισζε ζε πξσηνγ. ελέξγεηα & Δθπνκπέο CO2 Διάρηζηα θηηξ. ραξαθη. 135 kwh/m2ε 30 gr/m2ε Μέηξηα θηηξ. ραξαθη. B 75 kwh/m2ε 18 gr/m2ε Καιά θηηξ. ραξαθη. A 32 kwh/m2ε 10 gr/m2ε Πνιύ θαιά θηηξ. ραξαθη. A+ 20 kwh/m2ε 7 gr/m2ε Φσξίο θαπζηήξα

21 Αποτελέσματα Θεζζαινλίθε %Ωξώλ κε ζεξκνθξ. > 25νC & Μέγηζηε ζεξκνθξαζία Διάρηζηα θηηξ. ραξαθη. 12 % - 3h 28νC Μέηξηα θηηξ. ραξαθη. 8 % - 2h 27νC Υσξίο δξνζηζκό Καιά θηηξ. ραξαθη. 6 % - 1,5h 26νC Πνιύ θαιά θηηξ. ραξαθη. 3 % - 45min 25νC Δπέλδπζε ζηε ζεξκνκόλσζε γηα κεηάβαζε από ηα ελάχιστα θηηξ. ραξαθη. ζηα καλά απνζβέλεηαη ζηα 6 ρξόληα κε 0,06 /kwh Όθεινο κεηά ηελ απόζβεζε κε ζηαζεξέο ηηκέο κέρξη ηα 50 ρξόληα Όθεινο κεηά ηελ απόζβεζε κε άλνδν ηηκώλ 3,5%

22 Κατασκευαστικές λύσεις Σνηρνπνηίεο Γώκα ηέγε εμσηεξηθή ζεξκνκόλσζε κε Νeopor γηα απνθπγή θερμογεφυρών επέλδπζε ηνπ ζηεζαίνπ κε ζεξκνκόλσζε ζπκβαηηθή ζεξκνκόλσζε κε θιίζεηο από ην Νeopor θαη κεκβξάλε ή αληεζηξακκέλε κε Peripor πάλσ από ειαθξνζθπξόδεκα κε EPS Αεξηδόκελε, κε ζεξκνκόλσζε από Neopor κε δηαπλένπζα κεκβξάλε γηα ζηεγάλσζε Πεξηκεηξηθά ηνηρεία 30cm από ην έδαθνο έσο ηα ζεκέιηα κε Peripor ζαλ ΔΤΙCS

23 Κατασκευαστικές λύσεις Θεξκνγέθπξεο + Θεξκνγέθπξεο EN 13789

24 Κατασκευαστικές λύσεις Δπίδξαζε ζεξκνγεθπξώλ Μειέηε Παπαδόπνπινπ θαη Θενδνζίνπ (2008) γηα ηελ επίδξαζε ησλ ζεξκνγεθπξώλ ζηελ ελεξγεηαθή απαίηεζε θηηξίσλ κε δηθέιπθε ηνηρνπνηία ΑΠΘ

25 Κατασκευαστικές λύσεις Δπίδξαζε ζεξκνγεθπξώλ Με ζπλππνινγηζκό ησλ ζεξκνγεθπξώλ παξνπζηάδεηαη 25% κεγαιύηεξε πξαγκαηηθή θαηαλάισζε από απηή πνπ ππνινγίδεη ν ΚΘΚ ηνπ 1979 ζελαδ A. Παπαδόπνπινο Αλ. Καζεγεηήο ΑΠΘ θιηκαθνζηάζην ακόλσηε δνθόο

26 Κατασκευαστικές λύσεις Δπίδξαζε ζεξκνγεθπξώλ Αθόκε θαη έλα θηίξην κε ζεξκνκνλσκέλα ηα ζηνηρεία από ζθπξόδεκα θαηά ηε ζθπξνδέηεζε είλαη γεκάην ζεξκνγέθπξεο όζν θαη πξνζεθηηθά λα ζεξκνκνλσζεί

27 Κατασκευαστικές λύσεις Σνηρνπνηία

28 Κατασκευαστικές λύσεις Σνηρνπνηία

29 Κατασκευαστικές λύσεις Σνηρνπνηία

30 Κατασκευαστικές λύσεις Μπαιθόληα

31 Κατασκευαστικές λύσεις Μπαιθόληα Ζ ιύζε ζην πξόβιεκα δίλεηαη πάιη κε ΝΔΟPOR

32 Κατασκευαστικές λύσεις Μπαιθόληα

33 Κατασκευαστικές λύσεις Μπαιθόληα

34 Κατασκευαστικές λύσεις Γώκα Με βαηό ζπκβαηηθό δώκα

35 Κατασκευαστικές λύσεις Γώκα Με βαηό αληεζηξακκέλν δώκα Βαηό αληεζηξακκέλν δώκα

36 Κατασκευαστικές λύσεις ηέγε Με ζπκβαηηθό θεξακίδη ή αζθαιηνθεξάκηδν

37 Κατασκευαστικές λύσεις ηέγε Αεξηδόκελε

38 Κατασκευαστικές λύσεις Αλνίγκαηα Δπηθάιπςε θνπθσκάησλ από ηελ εμσηεξηθή ζεξκνλόλσζε

39 Κατασκευαστικές λύσεις Αλνίγκαηα Θεξκνδηαθνπή ηζηκεληνθνλίαο δαπέδνπ ζε πόξηεο, παξάζπξα θαη εμώζηεο

40 Κατασκευαστικές λύσεις Αλνίγκαηα Θεξκνκνλσηηθά θνπηηά γηα ξνιά & ζηόξηα

41 Κατασκευαστικές λύσεις Αλνίγκαηα

42 Κατασκευαστικές λύσεις Mεραληθόο εμαεξηζκόο κε αλάθηεζε ζεξκόηεηαο

43 Κατασκευαστικές λύσεις Δηδηθά ηεκάρηα ζηεξέσζεο κηθξώλ θνξηίσλ

44 Κατασκευαστικές λύσεις Δηδηθά ηεκάρηα ζηεξέσζεο κηθξώλ θνξηίσλ

45 Κατασκευαστικές λύσεις Δηδηθά ηεκάρηα ζηεξέσζεο κεγάισλ θνξηίσλ

46 Κατασκευαστικές λύσεις Δηδηθά ηεκάρηα ζηεξέσζεο κεγάισλ θνξηίσλ

47 Κατασκευαστικές λύσεις Σεκάρηα ζηεξέσζεο πξηδώλ

48 Νeopor & Peripor Γξαθηηνύρν Γηνγθσκέλν Πνιπζηπξέλην Δθεύξεζε ηεο BASF Παηέληα 1995 Α Υιε ηεο BASF ρξεζηκνπνηείηαη από εμνπζηνδνηεκέλνπο παξαγσγνύο EPS αλά ηνλ θόζκν γηα ηελ παξαγσγή ζεξκνκνλσηηθώλ πξντόλησλ EPS κε γξαθίηε ν νπνίνο κεηώλεη ηε κεηάδνζε ζεξκόηεηαο κε αθηηλνβνιία Πνιύ ρακειό ζπλη. ζεξκηθήο αγσγηκόηεηαο ι = 0,031 0,032 W/mK Ίδηα δηαδηθαζία παξαγσγήο κε EPS Ίδηεο κεραληθέο ηδηόηεηεο κε ΔPS Γηέπεηαη από ην ίδην πξόηππν ΔΝ Τειηθό πξντόλ πηζηνπνηεκέλν από θνηλνπνηεκέλν εξγαζηήξην θαη θνξέα πηζηνπνίεζεο γεξκαληθό GSH innovation IN insulation

49 Νeopor & Peripor Γξαθηηνύρν Γηνγθσκέλν Πνιπζηπξέλην Μόξηα γξαθίηε ζηε κάδα ηνπ πνιπζηπξελίνπ ιεηηνπξγνύλ ζαλ αλαθιαζηήξεο ηεο ππεξηώδνπο αθηηλνβνιίαο θαη κεηώλνπλ ηε κεηάδνζε ζεξκόηεηαο κε απηό ηνλ ηξόπν νδεγώληαο ζε κηθξόηεξν ι ζηελ ίδηα ππθλόηεηα ή ζην ίδην ι κε κηθξόηεξε ππθλόηεηα Μηθξόηεξν ι ζεκαίλεη κηθξόηεξν πάρνο γηα ηελ ίδηα ζεξκνκόλσζε πνπ είλαη ζεκαληηθό ζηηο αλαθαηλίζεηο ππαξρόλησλ θηηξίσλ

50 Νeopor & Peripor Γξαθηηνύρν Γηνγθσκέλν Πνιπζηπξέλην Σηέγε, δώκα θαη εηδηθά ηεκάρηα ζεξκνδηαθνπήο παξάγνληαη ζε ηύπνπο EPS 100 & 150 κε ι = 0,031 W/mK

51 Νeopor & Peripor Γξαθηηνύρν Γηνγθσκέλν Πνιπζηπξέλην Πιάθεο εμσηεξηθήο ζεξκνκόλσζεο θηηξίσλ παξάγνληαη από EPS 80 κε ι = 0,032 W/mK

52 Νeopor & Peripor Πξεζζαξηζηό Γηνγθσκέλν Πνιπζηπξέλην ρακειήο πδαηαπνξξνθεηηθόηεηαο Παξάγεηαη από α ύιε ηεο BASF κε ηελ νπνία ε ζεξκνκνλσηηθή πιάθα επηηπγράλεη πνιύ ρακειή πδαηαπνξξνθεηηθόηεηα Γηαζέηεη παηνύξεο θαη απιαθώζεηο ι = 0,034 W / m K Αληνρή ζε ζιίςε CS (10%) 200 & 250 kpa Mαθξνπξνζ. απνξξ. ύδαηνο (28 εκέξεο βύζηζε 0,7% θν) Καηάιιειν γηα ηηο εθαξκνγέο ζεξκνκόλσζεο: Αληεζηξακκέλνπ δώκαηνο Πεξηκεηξηθώλ ππόγεησλ ηνηρείσλ Λακπάδεο, πξέθηα, έδξαζε θνπθσκάησλ θηι Τειηθό πξντόλ πηζηνπνηεκέλν από θνηλνπνηεκέλν εξγαζηήξην θαη θνξέα πηζηνπνίεζεο γεξκαληθό GSH

53 Νeopor & Peripor Πξεζζαξηζηό Γηνγθσκέλν Πνιπζηπξέλην ρακειήο πδαηαπνξξνθεηηθόηεηαο

54 Συμπεράσματα & Video πκπεξάζκαηα Σα θαιά θηηξηαθά ραξαθηεξηζηηθά νδεγνύλ ζε ελεξγεηαθή θιάζε Α Απνηεινύλ ην νηθνλνκηθό βέιηηζην γηα ηνλ ηδηνθηήηε - U value 0,3 W/m2K Θεξκνκόλσζε: 12 cm ζηε ζηέγε, 10 cm ζηνλ ηνίρν, 4 cm ζηα πεξηκεηξηθά ηνηρία, 0 cm ζην δάπεδν To θόζηνο ησλ 50 Δπξώ/κ2 γηα ηελ εμσηεξηθή ζεξκνκόλσζε 5cm απμάλεηαη κόλν θαηά 10% γηα ζεξκνκόλσζε 10cm κε 60% κείσζε ζηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο

55 Κατασκευή παθητικών κτιρίων με θερμομονωτικά υλικά

ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ

ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013 ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013 Δπηκέιεηα: Μάξθνο Νηθνιαδόο Κσλζηαληίλνο Θσκόπνπινο «ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE)

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE) Επηκέιεηα: Άγγεινο ηκζηξίθεο ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE) Η ζπζθεπαζία ζε θελό ησλ ηξνθίκσλ, είλαη κηα ηερληθή ζπληήξεζεο πνιύ ρξήζηκε ζηελ θνπδίλα θαη

Διαβάστε περισσότερα

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Υαιθίδα 26/2/2011 Υ.Σξηθαιηλόο ctrikall@phs.uoa.gr http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Όινη καο μέξνπκε, όηη γηα ηελ πιεηνλόηεηα ησλ καζεηώλ ε Φπζηθή Θεσξείηαη έλα από ηα πην δύζθνια καζήκαηα. Απηό ηζρύεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ

ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 5: Μέηξεζε ηνπ ζπληειεζηή εζσηεξηθήο ηξηβήο (ημώδνπο) πγξνύ κε ηε κέζνδν ηεο πηώζεο κηθξώλ ζθαηξώλ Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 4/3/005 ΕΙΑΓΩΓΗ: Μηα από ηηο ζεκαληηθόηεξεο ηδηόηεηεο ησλ ξεπζηώλ

Διαβάστε περισσότερα

Φως, Χρώμα και Ανθρώπινη Όραση

Φως, Χρώμα και Ανθρώπινη Όραση Φως, Χρώμα και Ανθρώπινη Όραση Σν ρξώκα νπζηαζηηθά δελ «ππάξρεη» Σν κάηη-εγθέθαιόο καο «αληηιακβάλεηαη» σο δηαθνξεηηθό ρξώκα ηε δηαθνξεηηθή ζπρλόηεηα ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο Σν κάηη δελ είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα

ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα επηθέξεη ηελ ςπρνζσκαηηθή - δηαλνεηηθή εμηζνξξόπεζε

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Προσανατολισμού

Φυσική Προσανατολισμού Φυσική Προσανατολισμού Τράπεζα Θεμάτων Β Λυκείου «Θέμα Β» Τα Διαγωνίσματα έχουν δύο ερωτήματα (πολλαπλής επιλογής με αιτιολόγηση). Σε αρκετά από τα διαγωνίσματα το ένα ερώτημα είναι από τα Κεφάλαια της

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαζρεκαηηζηέο. ηόρνη. Με ηε ζπκπιήξσζε ηεο ελόηεηαο απηήο ν καζεηήο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε:

Μεηαζρεκαηηζηέο. ηόρνη. Με ηε ζπκπιήξσζε ηεο ελόηεηαο απηήο ν καζεηήο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε: Μεηαζρεκαηηζηέο ηόρνη Με ηε ζπκπιήξσζε ηεο ελόηεηαο απηήο ν καζεηήο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε: 1) Να γλσξίδεη ηη είλαη ν κεηαζρεκαηηζηήο θαη πώο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο. 2) Να δηαηππώλεη ηελ αξρή ιεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΤΜΑΝΗ ΣΗ ΣΑΘΜΗ ΣΟΤ ΤΠΟΓΔΙΟΤ ΝΔΡΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΗ ΔΞΔΛΙΞΗ ΣΗ ΚΑΣΑ ΣΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ARIMA, ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΣΗ ΛΑΡΙΑ. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΔΠΙΠΣΧΔΙ.

ΓΙΑΚΤΜΑΝΗ ΣΗ ΣΑΘΜΗ ΣΟΤ ΤΠΟΓΔΙΟΤ ΝΔΡΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΗ ΔΞΔΛΙΞΗ ΣΗ ΚΑΣΑ ΣΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ARIMA, ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΣΗ ΛΑΡΙΑ. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΔΠΙΠΣΧΔΙ. ΓΙΑΚΤΜΑΝΗ ΣΗ ΣΑΘΜΗ ΣΟΤ ΤΠΟΓΔΙΟΤ ΝΔΡΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΗ ΔΞΔΛΙΞΗ ΣΗ ΚΑΣΑ ΣΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ARIMA, ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΣΗ ΛΑΡΙΑ. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΔΠΙΠΣΧΔΙ. Παύλοσ Α. 1, ούλιος Γ. 1, Καζάκης Ν. 1 και Μάηηας Υ. 1 1 Δξγ. Τερληθήο

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Σ Μ Η Μ Α Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η Κ Α Ι Α Φ Α Λ Ι Σ Ι Κ Η Δ Π Ι Σ Η Μ Η Μ Δ Σ Α Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Π Ο Τ Γ Ω Ν Σ Η Ν Δ Φ Α Ρ Μ Ο Μ Δ Ν Η Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 2 ον ΦΑΚΟΙ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΥΑΝΗ ΓΙΑΦΡΑΓΜΑ ΒΑΘΟ ΠΔΓΙΟΤ 2 Ο έλεγτος ηοσ θφηός Η θσηνγξάθηζε, όπσο θαη ε αλζξώπηλε όξαζε, ζηεξίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΑΤΘΕΝΣΘΚΟΠΟΘΗΗ ΦΤΘΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ Ε ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΟΡΓΑΝΘΜΟΤ ΚΑΡΑΝΘΚΟΛΑ ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟ ΚΑΣΑΝΗ ΗΛΘΑ ΜΤΣΘΛΗΝΗ, ΜΑΡΣΘΟ 2014 1 Πίνακαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΩΝ MBA TQM - Δσρωπαϊκό Μεταπτστιακό Πρόγραμμα στη Γιοίκηση Δπιτειρήσεων-Ολική Ποιότητα (ΔΜΠ.ΓΔ-ΓΟΠ) Γιπλωματική Δργασία: Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κρήτης Διατμηματικό Εργαστήριο Πληροφορικής Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου

Πανεπιστήμιο Κρήτης Διατμηματικό Εργαστήριο Πληροφορικής Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου Πανεπιστήμιο Κρήτης Διατμηματικό Εργαστήριο Πληροφορικής Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου Μειέηε γηα ηελ Δεκηνπξγία κηαο (over the counter) Υξεκαηηζηεξηαθήο Πιαηθόξκαο γηα ηελ Δεκνπξάηεζε θαη Δηαπξαγκάηεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Δ Δ1) Μονάδες 6 Δ2) Μονάδες 6 Δ3) Μονάδες 6 Δ4) Μονάδες 7

ΘΕΜΑ Δ Δ1) Μονάδες 6 Δ2) Μονάδες 6 Δ3) Μονάδες 6 Δ4) Μονάδες 7 15967 Τε ρξνληθή ζηηγκή t o = 0 ζώκα κάδαο 1 = 0,4 kg βάιιεηαη νξηδόληηα κε ηαρύηεηα κέηξνπ υ 1 = 30 /s από ύςνο 160 από ην έδαθνο. Ταπηόρξνλα από ην έδαθνο βάιιεηαη θαηαθόξπθα πξνο ηα επάλσ έλα δεύηεξν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ)

ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ) ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολστετνική Στολή Τμήμα Πολιτικών Μητανικών Υπεύθσνος Μαθήματος Γαλάνης Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Από ηα πξαθηηθά ηεο 04 / 2014 ζπλεδξίαζεο ΠΔΡΗΛΖΦΖ. Αριθμ. Απόθ. 16 / 2014

Από ηα πξαθηηθά ηεο 04 / 2014 ζπλεδξίαζεο ΠΔΡΗΛΖΦΖ. Αριθμ. Απόθ. 16 / 2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αγία Παραζκεσή 25/02/2014 ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΜΖΜΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ Δ Π Η Σ Ρ Ο Π Ζ Π Ο Η Ο Σ Ζ Σ Α Ε

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ δηαλνκήο πγξαεξίνπ GPL(LPG)

Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ δηαλνκήο πγξαεξίνπ GPL(LPG) ΑΡΙΘ.: 595/84 Βλέπεηε ηο πλήπερ κείμενο Δίδορ Δγγπάθος: ΠΡΟΔΓΡΙΚΑ ΓΙΑΣΑΓΜΑΣΑ ΦΔΚ: 218Α Μέγεθορ κειμένος: 377 KB Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

ζειζμόρ ππώηη θέζη 7.2R ΣΑ ΕΠΑΚΟΛΟΤΘΑ Η αναγκαιόηηηα ζύγκπιζηρ μέγεθορ ένηαζη ζειζμικόρ κίνδςνορ

ζειζμόρ ππώηη θέζη 7.2R ΣΑ ΕΠΑΚΟΛΟΤΘΑ Η αναγκαιόηηηα ζύγκπιζηρ μέγεθορ ένηαζη ζειζμικόρ κίνδςνορ Ο ζειζμόρ είλαη θαηλόκελν ην νπνίν εθδειώλεηαη ζπλήζσο ρσξίο ζαθή πξνεηδνπνίεζε, δελ κπνξεί λα απνηξαπεί θαη παξά ηε κηθξή ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ, κπνξεί λα πξνθαιέζεη κεγάιεο πιηθέο δεκηέο ζηηο αλζξώπηλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΧΝ

ΣΔΤΥΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΣΔΤΥΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΧΝ 1. Τθιζηάμενη καηάζηαζη Σν θάησ Κνπκ Καπί, απνηειεί ηελ πξώηε νηθηζηηθή εγθαηάζηαζε ηεο πόιεο εθηόο ησλ ηεηρώλ αλαηνιηθά ζηα ηέιε ηνπ 19νπ αηώλα ζηε ζέζε παιαηόηεξεο εγθαηάζηαζεο

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση μέτροσ ελαστικότητας Young

Μέτρηση μέτροσ ελαστικότητας Young 1. θνπόο θνπόο ηεο άζθεζεο είλαη λα εμνηθεησζνύλ νη ζπνπδαζηέο κε ηηο βαζηθέο έλλνηεο πνπ αθνξνύλ ζηελ ειαζηηθή παξακόξθσζε ησλ πιηθώλ θαη λα κεηξήζνπλ ην κέηξν ειαζηηθόηεηαο Τoung ελόο πιηθνύ. 2. Γεληθά

Διαβάστε περισσότερα

του Φυσικού Αερίου στην Κύπρο

του Φυσικού Αερίου στην Κύπρο Έγκαιρος Eντοπισμός Aναγκών Aπασχόλησης και Kατάρτισης για Aποτελεσματική Διαχείριση του Φυσικού Αερίου στην Κύπρο ΔΓΚΑΗΡΟ ΔΝΣΟΠΗΜΟ ΑΝΑΓΚΧΝ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΓΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΟΤ ΦΤΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Αξ. πξση.272. ΘΕΜΑ: «Απόςεηο ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή Φπηνπξνζηαηεπηηθώλ

Αξ. πξση.272. ΘΕΜΑ: «Απόςεηο ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή Φπηνπξνζηαηεπηηθώλ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΔΧΣΔΥΛΗΘΟ ΔΠΗΚΔΙΖΣΖΡΗΟ ΔΙΙΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΘΔΛΣΡΗΘΖ ΔΙΙΑΓΟ Γ/ΛΖ ΘΑΦΟΤΡΖ 4, 41222 ΙΑΡΗΑ ΣΖΙ.: 2410 627142, FAX: 2410 627143 E-mail: geotee_l@otenet.gr ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΔ: Δπδνθία Παπαθξίβνπ ΔΙΙΖΛΗΘΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 15 Ινπλίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1.ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

- Κύξηε Γηώξγν Παληειίδε πλέηαηξε ζην Σκήκα πκβνπιεπηηθώλ Τπεξεζηώλ Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ Deloitte Κύπξνπ.

- Κύξηε Γηώξγν Παληειίδε πλέηαηξε ζην Σκήκα πκβνπιεπηηθώλ Τπεξεζηώλ Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ Deloitte Κύπξνπ. 1 ΣΔΛΔΣΖ ΒΡΑΒΔΤΖ 10εο ΠΑΓΚΤΠΡΗΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΟΛΤΜΠΗΑΓΑ άββαην 14 Ηνπλίνπ 2014 - Αίζνπζα ηειεηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ θηίξην Αλαζηάζηνο Γ Λεβέληεο αίζνπζα Β108 ζηελ Παλεπηζηεκηνύπνιε - Έληηκε Δθπξόζσπε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΜΑΘΖΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΤΜΝΑΗΟΤ. Υρσζοζηόμοσ Μαριλένα*, Υριζηοθόροσ Δλένη* & Λεμονίδης Υαράλαμπος**

ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΜΑΘΖΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΤΜΝΑΗΟΤ. Υρσζοζηόμοσ Μαριλένα*, Υριζηοθόροσ Δλένη* & Λεμονίδης Υαράλαμπος** Φξπζνζηόκνπ Μ., Φξηζηνθόξνπ Ε., & Λεκνλίδεο Φ., (2008). Σύγθξηζε δηαδηθαζηώλ κνληεινπνίεζεο καζεηώλ δεκνηηθνύ θαη γπκλαζίνπ. Ππακηικά 10 ος Παγκύππιος Σςνεδπίος Μαθημαηικήρ Παιδείαρ και Δπιζηήμηρ, Πάθορ

Διαβάστε περισσότερα

Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ

Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ Λόγσ ηεο ζπνπδαηόηεηαο ηεο όξαζεο κεηαμύ ησλ αηζζήζεσλ, έρνπκε επεθηείλεη κεηαθνξηθά ηελ έλλνηα ηνπ «βιέπσ» θαη ζηηο λνεηηθέο παξαζηάζεηο πνπ ζρεκαηίδνπκε. Σηηο ζπδεηήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

«Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα»

«Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα» ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΥΟΛΗ ΘΔΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ «Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα» ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ρεδηαζκόο θαη αλάπηπμε ελόο νινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνύ πζηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

3 Ζ νξγάλωζε ηωλ νξγαληζκώλ

3 Ζ νξγάλωζε ηωλ νξγαληζκώλ Δπαζηηπιόηηηα 3.3: Κύηηαπο - Η Μονάδα ηηρ Ζωήρ Η παξαηήξεζε ηνπ ζώκαηνο ησλ νξγαληζκώλ κε ηε βνήζεηα ηνπ κηθξνζθνπίνπ έδσζε ηε δπλαηόηεηα ζηνπο επηζηήκνλεο λα αλαθαιύςνπλ θαη λα κειεηήζνπλ ηε δνκή θαη

Διαβάστε περισσότερα