Η Βλακεία Είναι η πιο επικίνδυνη δύναμη ηου κόζμου

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Βλακεία Είναι η πιο επικίνδυνη δύναμη ηου κόζμου"

Transcript

1 Η Βλακεία Είναι η πιο επικίνδυνη δύναμη ηου κόζμου H βιαθεία νδεγεί ζηελ θαθία θαη ε θαθία νδεγεί ζηελ βιαθεία. " Σν βαξύ θνξηίν ησλ ζπκθνξώλ θαη ησλ αζιηνηήησλ πνπ πξέπεη λα ππνθέξνπλ ηα αλζξώπηλα όληα, είηε ζαλ άηνκα, είηε ζαλ κέιε κηαο νξγαλσκέλεο θνηλσλίαο, είλαη νπζηαζηηθά ην απνηέιεζκα ηνπ εληειώο απίζαλνπ θαη ζα ηνικνύζα λα πσ βιαθώδνπο ηξόπνπ κε ηνλ νπνίν νξγαλώζεθε ε δσή από ηηο απαξρέο ηεο." CIPOLLA CARLO Η Βιαθεία Δίλαη ε πην επηθίλδπλε δχλακε ηνπ θφζκνπ. Γελ κπνξνχκε λα ηελ εμαιείςνπκε, αιιά κπνξνχκε λα ηελ αλαγλσξίζνπκε. Αλ θαη, θάπνηεο θνξέο, καο βνεζά λα πξννδεχζνπκε. Η βαζύηεξε αηηία ηεο βιαθείαο, είλαη ε δπζαλεμία ηεο απέλαληη ζην δηθό ηεο Απύζκελν Δζσηεξηθό Κελό Ο Βιάμ απηφ ην εζσηεξηθφ ηνπ Κελφ, ην ππνςηάδεηαη, θη αλ είλαη ιίγν θαιιηεξγεκέλνο Βιάμ ην γλσξίδεη θαιά, αιιά θαζψο αδπλαηεί, θνβάηαη, δεηιηάδεη, λα ην παξαδερηεί, ην Απσζεί. Σν παξαγεκίδεη είηε ζσκαηηθά -ιαηκαξγία- είηε ζηξεθφκελνο πξνο ηνλ εμσηεξηθφ θφζκν κε Καθία. Δίλαη γλσζηφλ πσο ην νλ πνπ έρεη σο ππέξηαηνλ ζθνπφ δσήο ηα θαηψηεξα ελεξγεηαθά θέληξα, ηξνθή-ζεμ είλαη εθηφο απφ ΟΠ, Νεθξφο θαη Βιάμ. φζν πην Βιάμ είλαη ηφζν πην πνιχ ζέιεη λα πείζεη ηνλ εαπηφ ηνπ θαη' αξράο, πσο είλαη ζσζηφο αιιά θαη Μνλαδηθφο ν ζθνπφο ηνπ. Απηή ηελ γεινηφηεηα ηελ απνθαιεί Μνλαδηθή Αιήζεηα θαη πξνζπαζεί κε λχρηα θαη κε δφληηα λα ηελ επηβάιεη ζηνπο ππφινηπνπο. Πξνζπαζψληαο λα Δπηβάιιεη ηε ζαζξή ην γλσξίδεη πσο είλαη ζαζξή θαη απηφ ηνλ θάλεη Βιάθα- εμνπζία ηνπ ειπίδεη λα μεράζεη ηελ εζσηεξηθή ηνπ θελφηεηα..αιιά εθείλε επηζηξέθεη ηα βξαδηά θαζψο εηνηκάδεηαη λα θνηκεζεί..ε ηα πξσηλά ιίγα δεπηεξφιεπηα πξηλ αλνίμεη ηα καηηά ηνπ. Φαχινο θχθινο. Πνηεο δξαζηεξηφηεηεο επηιέγεη ζπλήζσο ν Βιάθαο; Δπεηδή είλαη θνβηζκέλνο, δεηιφο, αλαζθαιήο, επηιεγεί δξαζηεξηφηεηεο πνπ ηνπ δίλνπλ κηα Φεπδαίζζεζε παληνδπλακίαο. Καζψο είλαη πεξηνξηζκέλνο ζηελ Βιαθεία ηνπ δηαζέηεη θαη νξηζκέλα πιενλεθηήκαηα. Οξγαλσηηθφηεηα, επηκνλή θαη ππνκνλή. Σα θαηαθέξλεη ζπλήζσο λα νηθεηνπνηείηαη δνπιεηέο άιισλ. Δμάιινπ δηαζέηεη θαη έλα ζπάλην ράξηζκα. Γελ έρεη θαζφινπ ηελ αίζζεζε ηεο Δπγλσκνζχλεο ηεο αλαγλψξηζεο, ηεο δηαθνξνπνίεζεο.

2 Γηα ηνλ βιάθα φια = φια ίδηα. Σν άινγν ζην ιηβάδη, ε βξχζε πνπ ηξέρεη, ν πνιηηηθφο πνπ ςήθηζε θαη ε θνξνινγηθή ηνπ δήισζε είλαη φια ίδηα θαη ζηξέθνληαη απνθιεηζηηθά ελαληίνλ ηνπ. Δίλαη απφιπηα, απφιπηνο ζε νηηδήπνηε πξεζβεχεη. Σν αγαπεκέλν ηνπ εξγαιείν ηεο λέαο ηερλνινγίαο; COPY PASTE. Δίλαη ν κεηξ ηεο αληηγξαθήο. Με απχζκελν ζξάζνο ζα θνπηάξεη, ζα αληηγξάςεη ηελ δνπιεηά θάπνηνπ θαη ζα ηελ παξνπζηάζεη γηα δηθή ηνπ, εκθαλέζηαηα θαη βιαθσδψο ΟΛΟΙΓΙΑ. πλήζσο πείζεη, επεηδή απεπζχλεηαη ζε βιάθεο. Δπίζεο πνηέ κα ΠΟΣΔ, δελ πηζηεχεη πσο είλαη ν ίδηνο βιαμ. Οη άιινη είλαη πάληα. Έηζη γίλεηαη αδίζηαρηα ζξαζχο, ζαλάζηκα επηθίλδπλνο, αλππέξβιεηα αιαδνληθφο..θαη πείζεη. Γηαηί πάληα ππάξρνπλ αξθεηνί βιάθεο γηα λα ζρεκαηίζνπλ κηα πιεηνςεθία. Απηφ είλαη ην κπζηηθφ φπιν ηνπ βιάθα. Γη απηφ αθξηβψο πξέπεη λα εμνινζξεχνπκε ηε βιαθεία, γηαηί θάλεη βιάθεο απηνχο πνπ ηε ζπλαληνχλ. Καζψο επίζεο είλαη θαη βιάθαο δελ κπνξεί λα δηαλνεζεί φηη θάλεη θάηη ην θαθφ, θαξπνχκελνο ηνλ πλεπκαηηθφ ή κε κφρζν, άιισλ. Απηφ απνηειεί ην ΜΤΣΙΚΟΤ ΌΠΛΟ ΣΟΤ ΒΛΑΚΑ. Πνηα Ύπαξμε ελνριεί πεξηζζφηεξν ηνλ Βιάθα; Η αινγφκπγα Γηαηί ηνλ βάδεη ζε ππνςίεο απηνγλσζίαο. ιέεη επηηπρεκέλα ν θ. Κφπλεξ -Ναη θχξηε Κφπλεξ..Αιιά γηαηί απφ ηελ άιιε ε αινγφκπγα πάεη θαη θνιιάεη ζηα κνχηξα ηνπ Βιάθα;

3 - Γηόηη δελ κπνξεί λα αλερηεί ηελ Βιαθεία Απηή είλαη ε κνίξα ηεο Αινγόκπγαο. Καη γηαηί ν Βιάθαο παξφιν πνπ είλαη πην δπλαηφο δελ εμνληψλεη ηελ Αινγφκπγα; Γηαηί είλαη Βιάθαο θαη Τπεξβνιηθόο. Πξνζπαζεί λα ηελ εμνληώζεη κε Καλνληέο.. Μόλν έλαο βιάθαο ζα πξνζπαζνύζε λα εμνληώζεη κηα Αινγόκπγα κε θαλόλη - Καη πνηα ζα ήηαλ ε ιχζε; Η ιύζε ζα ήηαλ λα έπαπε λα είλαη Βιάθαο. Αιιά θαζώο απηό είλαη αδύλαηνλ δπζηπρώο δελ ππάξρεη ιύζε: Ούηε γηα ηνλ Βιάθα αιιά θαη νύηε γηα ηελ Αινγόκπγα Καη δελ είλαη Σξαγηθφ γηα ηνλ Βιάθα λα πξέπεη λα ππνθέξεη δηαξθψο ηελ ελνριεηηθή ηνπ Αινγφκπγα; -Δ όρη θαη ηόζν. TI λα πνύλε θαη όζνη ζα πξέπεη λα ππνθέξνπλε ηνλ ΒΛΑΚΑ; Πσο είλαη δπλαηφλ ν Βιάμ λα κελ έρεη ΚΑΘΟΛΟΤ ηελ αίζζεζε ηνπ ρηνχκνξ; - ηελ νπζία ε έθιεηςε Υηνύκνξ ΠΡΟΣΑΣΔΤΔΙ ΣΟΝ ΒΛΑΚΑ. Γηόηη, αλ είρε ζηνηρεηώδε αίζζεζε ηνπ Υηνύκνξ Γελ ζα έπαηξλε θαη ηνλ εαπηό ηνπ ηόζν ζνβαξά, νπόηε ζα έπαπε λάλε θαη Βιάθαο. -Καη πνηα είλαη ηα πην ζεκαληηθά Υαξαθηεξηζηηθά ηεο Βιαθείαο; Πξώηα απ όια ν Βιαμ δελ έρεη θακηά ηθαλόηεηα κεηαθνξηθήο ζθέςεο. Ο βιαμ ηα παίξλεη όια Κ Τ Ρ Ι Ο Λ Δ Κ Σ Ι Κ Α Έηζη αδπλαηεί λα θαηαιάβεη πνηέ ν ζπλνκηιεηήο ηνπ κεηαθέξεη κηα άπνςε άιισλ απφ ηελ άπνςε ηνπ ηδίνπ ηνπ ζπλνκηιεηή ηνπ. Γελ κπνξεί λα αληηιεθζεί ηελ εληφο εηζαγσγηθψλ θξάζε Παξάδεηγκα: Λέεη ε Βίβινο: "Ο Άθξσλ είπε: Γελ ππάξρεη Θεφο "-θαη ιέεη ν Άθξσλ (δειαδή ν Βιάμ): "Δίδαηε; Σν ιέεη θαη ε Βίβινο. Γελ ππάξρεη ζεφο". Ο θ. Κφπλεξ θαη ν Βιάθαο Άιιν έλα ραξαθηεξηζηηθφ πνπ πεξηγξάθεη ηνλ βιάθα είλαη "Ο ήιηνο βγαίλεη φηαλ ιαιεί ν θφθνξαο." άξα, ιέεη ν βιάμ "ν θφθνξαο βγάδεη ηνλ ήιην!". Τπάξρνπλ πνιιά ηέηνηα παξαδείγκαηα γηα λα αληηιεθζείο πσο κπξνζηά ζνπ έρεηο έλαλ βιάθα ελ πιήξε δξάζε, φηαλ πξνζπαζεί κε ζζέλνο, επηκνλή θαη εκπάζεηα λα ζνπ πιαζάξεη ηηο εκθπηεχζεηο ηνπ ζαλ ηελ κνλαδηθή αιήζεηα πνχ κφλν απηφο θαηέρεη. Αλ ζθαιίζεηο επηθαλεηαθά ηηο ζεσξήζεηο ηνπ, ν Γνχγιεο είλαη ρξήζηκνο ζε απηφ, ζα βξεηο πνιχ εχθνια ζπλήζσο, απφ πνπ ηηο έρεη αληηγξάςεη θαη ζνπ ηηο πνπιάεη ζαλ δηθέο ηνπ.

4 Γνθίκην Πεξί Αλζξψπηλεο Βιαθείαο ηνπ CIPOLLA CARLO "Γχν πξάγκαηα είλαη αηειείσηα: ην ζχκπαλ θαη ε βιαθεία ηνπ αλζξψπνπ, φκσο γηα ην ζχκπαλ δελ είκαη αθφκα ζίγνπξνο". (. Δίπε ν Ατλζηάηλ πεξηγξάθνληαο ζαπκάζηα ηνλ εαπηφ ηνπ.) Σν ζέκα ηεο βιαθείαο εξεπλήζεθε απφ ζηαηηζηηθήο πιεπξάο ζε κεγάια παλεπηζηήκηα ησλ ΗΠΑ θαη εληφπηζε ην ίδην αθξηβψο πνζνζηφ «βιαθψλ» αλάκεζα ζηηο θαζαξίζηξηεο, ηνπο δηνηθεηηθνχο ππαιιήινπο, ηνπο θνηηεηέο θαη ηνπο θαζεγεηέο. Πξνθαλψο, αλ ε έξεπλα ζηξεθφηαλ θαη πξνο ηνπο ίδηνπο ηνπο εξεπλεηέο ζα αλαθάιππηαλ θαη ην δηθφ ηνπο πνζνζηφ ειηζίσλ. Άξα βιάθεο ππάξρνπλ παληνχ. Απφ πνπ πξνέξρεηαη φκσο ε βιαθεία ; Α. Η «Πξνέιεπζε ησλ Βιαθώλ» ηελ απγή ηεο ηζηνξίαο, ζηα πξψηα βήκαηα ηνπ αλζξψπνπ σο είδνο ν αγψλαο γηα επηβίσζε ππήξμε αλειέεηνο. Ο παλίζρπξνο λφκνο ηεο Φπζηθήο επηινγήο εμαθάληδε ρηιηάδεο είδε πνπ δελ θαηφξζσλαλ λα επηδήζνπλ (ην 99,9% φισλ ησλ εηδψλ πνπ ππήξμαλ πνηέ έρνπλ εμαθαληζηεί). Καη νη αλζξψπηλεο θπιέο πνπ ράζεθαλ απφ δηάθνξεο αηηίεο είλαη αλαξίζκεηεο. Κπξίσο αθαλίζηεθαλ απφ ηνλ ζπλερή κεηαμχ ηνπο αληαγσληζκφ θαη ηηο άγξηεο ζπγθξνχζεηο : «Η πάιε ηεο επηβίσζεο αλάκεζα ζε έκβηα ηνπ ίδηνπ είδνπο είλαη απείξσο ζθιεξφηεξε αθνχ ζπρλάδνπλ ζηηο ίδηεο πεξηνρέο θαη αλαδεηνχλ ηελ ίδηα ηξνθή» (Γαξβίλνο). Απηνί πνπ θπξηάξρεζαλ δελ ήηαλ νη πην κπξαηζσκέλνη αιιά νη πην έμππλνη θαη επηδέμηνη, πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο θιεξνδφηεζαλ απηέο ηηο ηδηφηεηεο ζηνπο απνγφλνπο ηνπο. Γίρσο απηφ ην δηαξθέο καθειεηφ θαη αιιεινθάγσκα ζα ήηαλ αδχλαηνλ λα θηάζεη ν άλζξσπνο ζην ζεκεξηλφ επίπεδν επθπΐαο θαη πνιηηηζκνχ.

5 Πξηλ απφ ρξφληα πεξίπνπ, κηα κεγαιεηψδεο βηνινγηθή έθξεμε ζηελ θξαληαθή θάςα ηνπ δίπνδνπ δψνπ πνπ ιέγεηαη άλζξσπνο, έλα λνεηηθφ Big Bang, ηνπ άλνημε ηα παξάζπξα ζηνλ κεησπηθφ θινηφ (λενθινηφο), εθεί πνπ είλαη ε έδξα ηεο ζθέςεο θαη ηνπ αλαζηνραζκνχ. Απηφ ήηαλ θαη ην ηειεπηαίν ηνπ κεγάιν θαη απνθαζηζηηθφ απφθηεκα. Ο άλζξσπνο θπξηνιεθηηθά «άιιαμε κπαιά». Σν κέγεζνο θαη νη απιαθψζεηο ηνπ εγθεθάινπ πνπ ρψξηζαλ ηνπο αλζξψπνπο απφ ην ππφινηπν δσηθφ βαζίιεην ρσξίδνπλ θαη ηνπο ίδηνπο αλεμαξηήησο θπιήο, ρξψκαηνο, θχινπ, πινχηνπ, ζπνπδψλ, ηδενινγίαο θαη άιισλ ηαμηθψλ δηαθξίζεσλ ζε δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο : ζηνπο ΔΞΤΠΝΟΤ θαη ζηνπο ΒΛΑΚΔ. Αλ θαη ε κεηαμύ ηνπο δηάθξηζε δελ είλαη δύζθνιε, όζνη αλήθνπλ ζηελ πξώηε θαηεγνξία δελ ην ιέλε θαη όζνη αλήθνπλ ζηε δεύηεξε δελ ην μέξνπλ. Β. Οη Βιάθεο & Οη Έμππλνη Οη άλζξσπνη απηνί αλήθνπλ ζε φια ηα θνηλσληθά ζηξψκαηα, ε επίδξαζή ηνπο φκσο επάλσ καο είλαη αλάινγε κε ηελ θνηλσληθή ηζρχ πνπ δηαζέηνπλ. Γηαθνξεηηθά, ιφγνπ ράξε, αηζζαλφκαζηε ηε βιαθεία ελφο πνιηηηθνχ ή ελφο επηρεηξεκαηία απφ ηελ ειηζηφηεηα ελφο αγξφηε ή εξγάηε. Δλ πάζε πεξηπηψζεη, ε αξλεηηθή απηή ηδηφηεηα ελδεκεί ζε φιεο ηηο επνρέο θαη ζε φινπο ηνπο ιανχο, είλαη δε αδχλαην λα εμαιεηθζεί εμαηηίαο ηεο κνλαδηθήο ηθαλφηεηαο ησλ βιαθψλ λα ζπζπεηξψλνληαη θαη λα επηβηψλνπλ, θάζε θνξά πνπ νη θνηλσλίεο θάλνπλ πξνζπάζεηεο λα ηνπο ζέζνπλ ζην πεξηζψξην. Ση ελλννχκε φκσο κε ηε ιέμε «βιαθεία»; Η έλλνηα, αλ θαη είλαη ελζηηθησδψο γλσζηή ζε φινπο, κνηάδεη λα μεθεχγεη απφ νπνηνλδήπνηε ζεσξεηηθφ νξηζκφ. Γελ είλαη απιψο ην αληίζεην ηεο εμππλάδαο, γηαηί ππάξρνπλ έμππλνη άλζξσπνη πνπ, θάπνηεο θνξέο, ζπκπεξηθέξνληαη ζαλ βιάθεο. Ο κνλαδηθφο πνπ θαηάθεξε λα δψζεη έλαλ πεηζηηθφ νξηζκφ ζηε βιαθεία ήηαλ, ην 1988, ν ηζηνξηθφο θαη νηθνλνκνιφγνο Κάξιν Σζηπφια: «Βιάθαο είλαη απηόο πνπ κε ηηο ελέξγεηέο ηνπ πξνθαιεί δεκηά ζε θάπνηνλ άιιν, αιιά παξάιιεια δελ πεηπραίλεη θάπνην πιενλέθηεκα γηα ηνλ εαπηό ηνπ ή αθόκα πθίζηαηαη δεκηά θαη ν ίδηνο.» «Η δσή καο είλαη γεκάηε απώιεηεο ρξήκαηνο, ρξόλνπ, ελέξγεηαο, εζπρίαο θαη θαιήο δηάζεζεο, ιόγσ ησλ απίζαλσλ πξάμεσλ θάπνηνπ παξάινγνπ πιάζκαηνο πνπ καο ηπραίλεη ηηο πην απξόζκελεο ζηηγκέο θαη δεκηώλεη, αθπξώλεη θαη δπζθνιεύεη ηε δσή καο, ρσξίο λα έρεη απνιύησο ηίπνηα λα θεξδίζεη από ηηο πξάμεηο ηνπ». Έλα πξάγκα είλαη ινηπφλ μεθάζαξν: ε βιαθεία έρεη κηα επθξηλή θιίζε λα κεηαζρεκαηίδεηαη ζε πξάμεηο, θαη απηφ ηελ θαζηζηά επηθίλδπλε. Η δε πξναλαθεξζείζα κνλαδηθή ηθαλφηεηα ησλ βιαθψλ λα ζπζπεηξψλνληαη θαη λα

6 επηβηψλνπλ ηελ θαζηζηά αλίθεηε. Οη πέληε ζεκειηψδεηο λφκνη ηεο αλζξψπηλεο βιαθείαο: >1.Πάληα θαη αλαπφθεπθηα ν θαζέλαο απφ καο ππνηηκά ηνλ αξηζκφ ησλ ειίζησλ αηφκσλ πνπ θπθινθνξνχλ. >2. Η πηζαλφηεηα λα είλαη έλα ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν ειίζην είλαη αλεμάξηεηε απφ νπνηνδήπνηε άιιν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ίδηνπ πξνζψπνπ. >3. Ηιίζην άηνκν είλαη εθείλν πνπ πξνθαιεί θάπνηα βιάβε ζ' έλα άιιν άηνµν ή νµάδα αηφµσλ, ρσξίο παξάιιεια λα εμαζθαιίδεη θαλέλα φθεινο γηα ηνλ εαπηφ ηνπ, αληηζέησο κπνξεί λα πθίζηαηαη θαη ν ίδηνο δεκηά. >4. Σα κε ειίζηα άηνκα ππνηηκνχλ πάληα ηε βιαπηηθή ελέξγεηα ησλ ειίζησλ αηφκσλ. Ιδίσο νη κε ειίζηνη μερλνχλ δηαξθψο φηη ζε νπνηαδήπνηε ζηηγκή θαη ηφπν θαη ζε νπνηαδήπνηε πεξίζηαζε ε ζπλαλαζηξνθή θαη/ή ν ζπγρξσηηζκφο κε ειίζηα άηνκα απνδεηθλχεηαη αζθαιψο έλα ζνβαξφηαην ζθάικα. >5. Σν ειίζην άηνκν είλαη ν πην επηθίλδπλνο ηχπνο πνπ ππάξρεη. Οη κε ειίζηνη έρνπλ ηελ ηάζε λα ΜΗΝ ιακβάλνπλ ζνβαξά ππ φςηλ ηνπο ηηο ελέξγεηεο ησλ ειηζίσλ θαη λα ηηο γεινηνπνηνχλ βιέπνληάο ηεο σο ζπκβάληα πνπ «βγάδνπλ γέιην» ή σο αλέθδνηα». Όηαλ φκσο γειάκε κε ηε βιαθεία, κπνξνχκε λα ηελ θάλνπκε «ζπκπαζεηηθή» θαη ζπλεπψο λα ηελ ππνηηκήζνπκε πεξαηηέξσ. Αλ θαη ζηελ ηέρλε ν βιάθαο είλαη (εληειψο?) αλαγλσξίζηκνο, δελ ηζρχεη ην ίδην γηα ηελ αιεζηλή δσή. Έρεη βαζηθή ζεκαζία λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε πεξί ηίλνο πξφθεηηαη, γηα λα κπνξέζνπκε λα ειέγμνπκε θαιχηεξα ηηο ζπλέπεηεο. Γε ζα κπνξέζνπκε πνηέ λα ηε ληθήζνπκε νινθιεξσηηθά, φκσο ηα απνηειέζκαηά ηεο κπνξνχλ λα είλαη ιηγφηεξν βαξηά αλ θαηαιάβνπκε πψο ιεηηνπξγεί. Άιισζηε ε βιαθεία έρεη ηξία ραξαθηεξηζηηθά. >1) Η βιαθεία είλαη αζπλαίζζεηε θαη ππνηξνπηάδεη. «Ο θίλδπλνο ηεο βιαθείαο πξνέξρεηαη απφ ηνλ βιάθα πνπ δελ μέξεη φηη είλαη βιάθαο». Απηφ δίλεη κεγαιχηεξε δχλακε θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ θαηαζηξεπηηθή δξάζε ηεο. Ο βιάθαο δε γλσξίδεη ηα φξηά ηνπ, παξακέλεη πξνζθνιιεκέλνο ζηηο πεπνηζήζεηο ηνπ θαη δελ μέξεη πψο λα αιιάμεη, κε απνηέιεζκα λα επαλαιακβάλεη επ' άπεηξνλ ηα ίδηα ιάζε. ε θιηληθφ επίπεδν, ε βιαθεία είλαη ε ρεηξφηεξε αζζέλεηα, γηαηί είλαη αζεξάπεπηε. Ο βιάθαο έρεη ηελ ηάζε λα επαλαιακβάλεη πάληα ηελ ίδηα ζπκπεξηθνξά, γηαηί δελ είλαη ζε ζέζε λα αληηιεθζεί ηε δεκηά πνπ πξνθαιεί θαη ζπλεπψο δελ κπνξεί λα απηνδηνξζσζεί. Απηφο είλαη θαη ν νξηζκφο ηεο ρηδνθξέλεηαο, "ε επαλάιεςε ηεο βιαθείαο".

7 >2) Η βιαθεία είλαη κεηαδνηηθή. Σν πιήζνο, δειαδή, ζπκπεξηθέξεηαη κε πεξηζζφηεξν βιαθψδε ηξφπν απφ ηα κεκνλσκέλα άηνκα πνπ ην ζπλζέηνπλ. Απηφ εμεγεί γηαηί νιφθιεξνη ιανί (φπσο ε λαδηζηηθή Γεξκαλία θαη ε θαζηζηηθή Ιηαιία) κπνξνχλ εχθνια λα ρεηξαγσγεζνχλ, ψζηε λα επηδηψθνπλ ηξεινχο ζθνπνχο. Απηφ ην θαηλφκελν είλαη ηδηαίηεξα γλσζηφ ζηελ ςπρνινγία. Η ζπλαηζζεκαηηθή κεηάδνζε, πνπ είλαη ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηεο νκάδαο, κεηψλεη ηελ θξηηηθή ηθαλφηεηα. Παξαηεξείηαη ηφηε ε «πφισζε ηεο ιήςεο απνθάζεσλ»: επηιέγεηαη ε πην απιή ιχζε, πνπ ζπλήζσο είλαη θαη ε ιηγφηεξν έμππλε.3) Δθηφο απφ ην πιήζνο, ππάξρεη θαη έλαο άιινο παξάγνληαο πνπ γηγαληψλεη ηε βιαθεία: ε εμνπζία. «Η εμνπζία απνβιαθψλεη», έγξαςε ν Γεξκαλφο θηιφζνθνο Φξίληξηρ Νίηζε. Σα άηνκα πνπ έρνπλ εμνπζία ηείλνπλ λα πηζηεχνπλ φηη, αθξηβψο επεηδή έρνπλ εμνπζία, είλαη νη θαιχηεξνη, νη πην ηθαλνί, νη πην έμππλνη, νη πην ζνθνί απφ φιε ηελ αλζξσπφηεηα. Δμάιινπ, πεξηζηνηρίδνληαη απφ απιηθνχο, νπαδνχο θαη θεξδνζθφπνπο, πνπ εληζρχνπλ δηαξθψο απηή ηελ ςεπδαίζζεζε. Με απηφ ηνλ ηξφπν φπνηνο βξίζθεηαη ζηελ εμνπζία θαηαιήγεη λα δηαπξάηηεη θαηά γεληθή νκνινγία ηηο κεγαιχηεξεο αλνεζίεο. Άιισζηε ε εμνπζία (πνιηηηθή, νηθνλνκηθή ή γξαθεηνθξαηηθή) απμάλεη θαηαθφξπθα ηελ θαηαζηξεπηηθή δχλακε ελφο βιάθα. Η ηζηνξία βξίζεη πεξηζηαηηθψλ κε ζπγθινληζηηθά ιάζε εθηίκεζεο. Ο Λνπδνβίθνο ΙΣ ζηηο 14 Ινπιίνπ ηνπ 1789 (ηελ εκέξα ηεο θαηάιεςεο ηεο Βαζηίιεο, ην γεγνλφο κε ην νπνίν μεθίλεζε ε Γαιιηθή Δπαλάζηαζε) ζεκείσζε ζην εκεξνιφγηφ ηνπ: «ήκεξα ηίπνηα θαηλνχξην». Η ίδηα αλφεηε αίζζεζε ηνπ αλίθεηνπ ίζσο νδήγεζε ηνλ Σδνξηδ Άξκζηξνγθ Κάζηεξ λα επηηεζεί ζηνπο Ιλδηάλνπο ηεο Μνληάλα ην 1876 (θνληά ζηνλ πχξγν Ληηι Μπηγθ Υνξλ εθαηνληάδεο άληξεο ηνπ ακεξηθαληθνχ ζηξαηνχ θαηαζθάρηεθαλ απφ ηε ζπκκαρία ησλ Ιλδηάλσλ ηνπ κε ηνπο εγηέλ) ή ηνλ Ναπνιένληα λα εηζβάιεη ζηε Ρσζία ην ρεηκψλα ηνπ 1812 (θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ ε Μεγάιε ηξαηηά ηεο Γαιιίαο απνδεθαηίζηεθε απφ ην θξχν θαη ηελ αλέρεηα). Υσξίο λα ππνινγίζνπκε ηηο πξνβιεπφκελεο παλσιεζξίεο ζην Βηεηλάκ θαη ην ζεκεξηλφ Ιξάθ...θαη ηελ Ληβχε, ηελ Αίγππην, ηελ πξία θαη πάεη ιέγνληαο. Η βιαθεία επίζεο δελ έρεη θνηλσληθή ηάμε. Σελ ζπλαληάο παληνύ. Όκσο όζν πην ηζρπξό είλαη έλα άηνκν, όζν κεγαιύηεξε εμνπζία έρεη θνηλσληθά ηόζν πην επηθίλδπλν κπνξεί λα απνδεηρζεί. «Ηιίζηνπο ζπλαληά θάπνηνο θαη κεηαμύ γξαθεηνθξαηώλ, πνιηηηθώλ, ζηξαηεγώλ ή ηεξσκέλσλ. Οη εθινγέο είλαη έλαο πνιύ απνηειεζκαηηθόο ζεζκόο, ν νπνίνο εμαζθαιίδεη ηε δηαηήξεζε ζηαζεξνύ πνζνζηνύ ειηζίσλ αλάκεζα ζηνπο ηζρπξνύο». Δχινγα ινηπφλ γελληέηαη ην εξψηεκα γηα ην αλ ππάξρεη ηξφπνο λα απαιιαρηνχκε απφ ηελ παγθφζκηα βιαθεία.

8 «Όρη, δελ ππάξρεη. Γηαηί δελ έρεη αλαπηπρζεί θακηά ινγηθή κέζνδνο πνπ λα πξνβιέπεη κε αθξίβεηα ην πώο, ην πόηε θαη ην γηαηί ζα ρηππήζεη, έλα ειίζην πιάζκα. Δλώ νη πξάμεηο ηνπ θαθνύ είλαη θαηά θάπνηνλ ηξόπν πξνβιέςηκεο θαη απνηξέςηκεο, νη πξάμεηο ηνπ ειίζηνπ είλαη απνιύησο απξόβιεπηεο. Ο ειίζηνο, κε ην ρακόγειν ζηα ρείιε, κε πιήξε θπζηθόηεηα, ρσξίο θακηά πξόζεζε, ηύςεηο, θαη αηηία, ζα εκθαληζηεί μαθληθά θαη ζα θαηαζηξέςεη όια ζνπ ηα ζρέδηα θαη ζα ην θάλεη από θαζαξή βιαθεία». Γ. Η ρξεζηκφηεηα ησλ Βιαθψλ. Απ φια φζα έρνπκε αλαθέξεη κέρξη ζηηγκήο εχθνια ζπλάγεηαη φηη ε βιαθεία είλαη επηθίλδπλε, θαηαζηξεπηηθή θαη πηζαλφλ αλίθεηε. Γηαηί θαλείο φκσο δελ έρεη θάλεη έζησ θαη ην παξακηθξφ ελαληίνλ ηεο; Απ φζν μέξσ θακηά κειέηε ζηνλ θφζκν δελ αζρνιείηαη κε ην πξφβιεκα, θαλέλα ηαηξηθφ εξεπλεηηθφ θέληξν δελ αλαδεηά ηα αίηηα ή ηελ ζεξαπεία ηεο. Μήπσο θαηά θάπνην ηξφπν ε βιαθεία θαη νη θνξείο ηεο είλαη θνηλσληθά ρξήζηκνη; Η πξψηε παγθφζκηα κειέηε γηα ην ζέκα απηφ είλαη Διιεληθή. Δὐάγγεινο Λεκπέζεο Ἡ Σεξάζηηα Κνηλσληθὴ εκαζία ηῶλ Βιαθῶλ ἐλ ηῷ πγρξόλῳ Βίῳ Σὸ πιένλ γλσζηὸ αὐηὸ ἔξγν ηνῦ Δὐάγγεινπ Λεκπέζε, δεκνζηεχηεθε ἀξρηθὰ ζηὴλ «θεκεξίδα ηλ ιιήλσλ Ννκηθλ» ηὸ ἔηνο 1941 κὲ ἀπνηέιεζκα ηὴλ πνιεκηθὴ ζπδεηήζεσλ θξηηηθλ θαὶ ἀληηπαξαζέζεσλ ζηὶο ἐθεκεξίδεο ηῆο ἐπνρῆο. Δἶλαη γεκάην ἀπὸ ὀμπδεξθεῖο παξαηεξήζεηο πάλσ ζηὸ ηεξάζηην ζέκα ηῆο βιαθείαο ζηὶο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο. Δἶλαη καθξνζθειέο, ζηὴλ θαζαξεχνπζα, ἀιιά, θαηὰ θξίζε ἀγαζνῦ, ἀλδξὸο ἀμίδεη ηὸλ θφπν λὰ δηαβαζηεῖ θαὶ λὰ γίλεη θηῆκα ὅισλ.

9 Πξφινγνο Ἁπιὴ ὑπνζεκείσζηο ἐμ ὀιίγσλ γξακκλ εἰο ἄιιελ κειέηελ κνπ ἡ παξνῦζα κηθξὰ ἐξγαζία ἐμειίρζε εἰο ηὸ ἀλὰ ρείξαο δνθίκηνλ ράξηο εἰο ηὴλ παξψζεζηλ ηνῦ δηαπξεπεζηάηνπ λνκηθνῦ θαὶ ἀγαπεηνῦ θίινπ Γηεπζπληνῦ ηῆο «θεκεξίδνο ηλ ιιήλσλ Ννκηθλ», θ. Ν. Π. Θεβαίνπ. Δἰο αὐηὸλ ἑπνκέλσο ηὸλ ἀλεμάληιεηνλ εἰο ἐκπλεχζεηο θαὶ εἰο παληνεηδῆ πξσηνηππίαλ ἐπηζηήκνλα θαὶ ζπγγξαθέα ὀθείιεηαη ηφζνλ ἡ ζπγγξαθή, θαζὼο θαὶ ἡ δεκνζίεπζηο εἰο ηὴλ «θεκεξίδα ηλ ιιήλσλ Ννκηθλ», ὡο θαὶ ἡ ἐληαῦζα ἀλαδεκνζίεπζηο ηῆο παξνχζεο κηθξᾶο πξαγκαηείαο. θείινκελ ράξηηαο εἰο αὐηφλ, ἀπὸ θνηλνῦ ζπγγξαθεὺο θαὶ ἀλαλζηαη, δηὰ ηὴλ ζχληνκνλ αὐηὴλ ἐληξχθεζηλ εἰο ηὸλ ρινεξὸλ ηνῦηνλ θφζκνλ κηᾶο θαηεγνξίαο ζπλαλζξψπσλ, ηλ ὁπνίσλ ἡ θνηλσληθὴ ζεκαζία ἔρεη δεηλο ὑπνηηκεζῆ θαὶ ηλ ὁπνίσλ ηὰ δηθαηψκαηα εἶλαη ἐμεζθαιηζκέλα νὐ κφλνλ -θεῦ!- ἐλ ηῶ βαζηιείῳ ηλ νὐξαλλ, ἀιι ἔηη πιένλ ἐπὶ ηνῦ ρινεξνῦ ηνχηνπ πιαλήηνπ! πὶ ηνῦ πεξηερνκέλνπ ηνῦ παξφληνο δνθηκίνπ νὐδεκίαλ πξνεξγαζίαλ γλσξίδσ θαὶ ζπλεπο δένλ λὰ θξηζ ἐπηεηθο, ὡο πάληε ζηεξνχκελνο «βνεζεκάησλ». Σνικ ἐλ ηνχηνηο λὰ θξνλ, ὅηη ηνχησλ νὐδφισο παξίζηαηαη ἀλάγθε, δηφηη ἀιεζο ἐμαηξεηηθο κέγαο εἶλαη ὁ πινῦηνο ηνῦ ἀκέζνπ θνηλσληθνῦ ἐκπεηξηθνῦ ὑιηθνῦ θαὶ ἐιαρίζηε ἡ ἐθ ηῆο ἐιιείςεσο γξαπηλ βνεζεκάησλ ζηελνρσξία ηνῦ γξάςαληνο. Ὡο πξὸο ηὴλ κέζνδνλ ηέινο δένλ λὰ ὑπνγξακκίζσ, ὅηη θαηεβιήζε ἐλδειερὴο πξνζπάζεηα, ὅπσο αὕηε εἶλαη αὐζηεξο ἐπηζηεκνληθή. Γηφηη πξάγκαηη ὡο ἐιπίδσ λ ἀπνδεηρζῇ πιὴλ ηλ ἄιισλ δεδηθαηνινγεκέλσλ ἀμηψζεσλ, ηὰο ὁπνίαο δχλαηαη λὰ ἔρε παξὰ ηλ ινηπλ ἀηπρλ ζπλαλζξψπσλ, ἡ εὐηπρὴο θαὶ παληνδχλακνο θνηλσληθὴ θαηεγνξία, ἥηηο ἐμεηάδεηαη ἐληαῦζα, εἶλαη θαὶ ἡ ἀμίσζηο λ ἀπνηειέζῃ ζνβαξψηαηνλ ζέκα ζνβαξνῦ ἐπηζηεκνληθνῦ ρεηξηζκνῦ. Θὰ ἔπξεπελ ἴζσο, ἐθ ιόγσλ εὐγλσκνζύλεο πξὸο ηνὺο ἀπνηεινῦληαο ηὸ ζέκα ηῆο παξνύζεο κειέηεο δπλάζηαο ηῆο ἀλζξσπόηεηνο λ ἀθηεξσζῇ αὕηε εἰο αὐηνύο. θ ιόγσλ δηθαηνζύλεο ὅκσο ἀθηεξνῦηαη θαὶ νὐθ ἐπ ἐιάρηζηνλ, πξὸο δηδαρήλ ησλ εἰο ηνὺο δπλαζηεπνκέλνπο: δεινλόηη εἰο ηνὺο εὐθπεῖο! I Δἰο ηὴλ πνιππιεζῆ θαηεγνξίαλ ηλ βιαθλ πξνζάπηεηαη ἀζθαιο ἄδηθνο θαὶ ἐπηζηεκνληθο ἐζθαικέλε κνκθή, ὅηαλ νὗηνη ραξαθηεξίδνληαη εἴηε ὡο ἄρξεζηνη θαὶ πεξηηηὸλ βάξνο ηῆο θνηλσλίαο, εἴηε ὡο παξαζηηηθνί, ἐθθξάδεηαη δὲ ζπρλὰ ἡ ἀλφεηνο, ὡο ζὰ ἴδσκελ, εὐρὴ ὅπσο νὗηνη ἐθιείςνπλ. Σὸ πξφβιεκα ηλ βιαθλ δὲλ εἶλαη ἐλ ηνχηνηο ἁπινῦλ ὅηαλ ιεθζῆ πξψηνλ ὕπ ὄςηλ ἡ ζηεξεὰ θαὶ ἀπνιχησο ἀλαγθαία ζέζηο, ἣλ νὗηνη ἐπαμίσο θαηέρνπλ ἐλ ηῶ θνηλσληθῶ δηαθνξηζκ. Οἱ βιᾶθεο δηαηξνῦληαη

10 νὕησο εἰο δπὸ ὅισο ἀληηζέηνπο κεηαμὺ ηλ «ὁκάδαο», δηεπνκέλαο ὅκσο ἀκθνηέξαο ὑπὸ ηνῦ αὐηνῦ λφκνπ, ηνῦ δηαθνξηζκνῦ Ἡ πξψηε ἐθ ηνχησλ ὁκὰο θαηαιακβάλεη ὡο γλσζηὸλ ηὰο ὑπνδεεζηέξαο ἐλ ηῇ θνηλσλίᾳ ζέζεηο, ἤηνη εὑξίζθεηαη εἰο ηὰο θαησηάηαο βαζκίδαο ηνῦ θνηλσληθνῦ δηαθνξηζκνῦ. Πφζνλ εὐεξγεηηθὴ δηὰ ηὴλ θνηλσλίαλ εἶλαη ἡ ὁκὰο αὕηε εἶλαη πεξηηηὸλ λὰ ηνληζζῆ, δηφηη ἄλεπ αὐηῆο δὲλ ζὰ ὑπῆξρελ ἐθκεηάιιεπζηο θαὶ ἄλεπ ἐθκεηαιιεχζεσο δὲλ ζὰ ὑπῆξρε πνιηηηζκφο. Δἰο δὲ ηὴλ γιζζαλ ηνῦ θνηλσληθνῦ δηαθνξηζκνῦ: Ἄλεπ αὐηῆο δὲλ ζὰ ὑπῆξρε δηαθνξηζκφο, δηφηη ἀληὶ ηῆο ἀληζφηεηνο, ζὰ ὑπῆξρελ ἰζφηεο, ἔζησ θαὶ ἐθ ηλ ἄλσ, δειαδὴ ζὰ ἦζαλ ὅινη εὐθπεῖο, ὅπεξ ἀπὸ ηῆο ἀπφςεσο ηνῦ δηαθνξηζκνῦ ηὸ αὐηφ: ὡο λὰ ἦζαλ ὅινη βιᾶθεο δηφηη ὁ δηαθνξηζκὸο ἀπαηηεῖ ξεηο θαὶ εὐθπεῖο θαὶ βιάθαο, πεξηθνπησκέλσλ δὲ νἱνλδήπνηε ἐθ ηλ δπὸ ηνχησλ ζθειλ ηνπ, αἴξεηαη ὁιφθιεξνο. Ἄλεπ δέ, θαη ἀθνινπζίαλ, ηνῦ δηαθνξηζκνῦ, θαζηζηακέλνπ δπλαηνῦ κφλνλ δηὰ ηῆο ζνβαξᾶο ζπκβνιῆο ηλ βιαθλ, δὲλ ὑπάξρεη θνηλσλία. Σνηαχηε ινηπὸλ ἡ ηεξαζηία θνηλσληθὴ ζεκαζία ηλ βιαθλ, ἥηηο ἄιισο ηε ὑπὸ πάλησλ ἀλαγλσξίδεηαη, κνινλφηη κφλνλ εἰο ηὸλ θνηλσληνιφγνλ εἶλαη ἐπηζηεκνληθο γλσζηή. II Ἡ θαηὰ ηλ βιαθλ θαηαθνξὰ πξνθαιεῖηαη ἄιισο ηε ὑπὸ ηῆο δεπηέξαο ὁκάδνο αὐηλ, πιένλ ἐλνριεηηθῆο ηεο πξψηεο, ἀιιὰ θαὶ ἐληαῦζα ἡ θαηαθνξὰ αὕηε, ἐθ ὅζνλ ἐκθαλίδεηαη ὡο ινγηθὴ θξίζηο, εἶλαη ἀθνηλσληνιφγεηνο, ἤηνη ἀληεπηζηεκνληθή. Καηεγνξνῦληαη δειαδὴ νἱ βιᾶθεο ηῆο δεπηέξαο ηαχηεο θαηεγνξίαο ὅηη παλαμίσο θαηέρνπλ ζπνπδαίαο ἐλ ηῇ θνηλσλίᾳ ζέζεηο. Ἀιι ἡ θξίζηο αὕηε πξνδίδεη πιήξε κίαο ὠξηζκέλεο κνξθῆο ηνῦ δηαθνξηζκνῦ ἄγλνηαλ. Ἡ κνξθὴ αὕηε δεδνκέλε κὲ θπζηθὴλ ἀλαγθαηφηεηα ὡο ὁ λφκνο ηνῦ δηαθνξηζκνῦ εἶλαη ὁ ζηνηρεηψδεο θαλψλ: «δέθα βιάθεο θαζ ἑλὸο εὐθπνῦο δέθα ἀλίθαλνη θαζ ἑλὸο ἱθαλνῦ δέθα ἀδύλαηνη θαζ ἑλὸο ἰζρπξνῦ θ.ν.θ.». Σὸ θαηλφκελνλ ηνῦην, θιαζζηθφλ, ηππηθὸλ θαὶ αἰψληνλ ἀθ ἧο ὑπάξρεη ἀλζξσπίλε θνηλσλία, δη ὅιεο ηεο Ἱζηνξίαο ηῆο ἀλζξσπφηεηνο, δχλαληαη λὰ εἶλαη «ηπραῖνλ»; Ἀιιὰ ηπραῖνλ εἶλαη ὅ,ηη ἀδπλαηεῖ λὰ ζπιιάβῃ ὁ ἀλζξώπηλνο λνῦο.οὐδέπνηε ὅκσο ὅ,ηη πξὸ πνιινῦ ἔρεη ζπιιεθζῆ εἰο ηὸλ ζεκειεηψδε λφκνλ ηνῦ δηαθνξηζκνῦ. Καὶ ηὸ κὲλ ςπρνινγηθὸλ ἐιαηήξηνλ ηνῦ ζπλαζπηζκνῦ ηλ ὁπσζδήπνηε «θάησ» θαηὰ ηλ ὁπσζδήπνηε «ἄλσ» εἶλαη δεδνκέλε δηὰ ηνῦ ressentiment. ζπλαζπηζκὸο ηλ βιαθλ ἐληαῦζα εἶλαη κεραληθὴ ὀξγάλσζηο βάζεη ηῆο ἀξρῆο ηῆο «ἐιαρίζηεο πξνζπαζείαο» πξὸο ἀληηκεηψπηζηλ ἰζρπξνηέξαο δπλάκεσο εἰο ηὸ πξφζσπνλ ηλ ὀιίγσλ ἢ ηνῦ ἑλφο. Ἡ ὀξγάλσζηο αὕηε πεξησξηζκέλεο ἐθηάζεσο θαιεῖηαη θνηλσληνινγηθο θιίθα (clique).

11 2. Ἡ ἔκθπηνο ηάζηο ηνῦ βιαθφο, ἐμηθλνπκέλε ζπρλφηαηα εἰο ἀιεζῆ καλίαλ ὅπσο ἀλήθῃ εἰο ἰζρπξὰο θαὶ ὅζνλ ηὸ δπλαηὸλ πεξηζζνηέξαο πάζεο θχζεσο ὀξγαλψζεηο, ἐμεγεῖηαη πξψηνλ κὲλ ἐθ ηῆο εὐθνιίαο ηῆο ἀγεινπνηήζεσο, εἰο ἣλ κνλίκσο ὑπφθεηηαη, ιφγσ ἐιιείςεσο ἀηνκηθφηεηνο (ἐμ νὗ θαὶ ηὸ κῖζνο ηνῦ θαηὰ ηνῦ ἀηφκνπ θαὶ ηνῦ ἀηνκηθηζκνῦ), δεχηεξνλ δὲ ἐθ ηνῦ ἀηνκηθνῦ δῳψδνπο παληθνῦ, ὑπὸ ηνῦ ὁπνίνπ κνλίκσο θαηαηξχρεηαη, ἐθ ηνῦ δεδηθαηνινγεκέλνπ θφβνπ κήπσο πεξηέιζε εἰο ηὸ παληὸο εἴδνπο πξνιεηαξηάηνλ. Ἀπνηειεῖ δὲ ἡ ηάζηο αὕηε ἀκάρεηνλ ζρεδὸλ ηεθκήξηνλ πεξὶ ηνῦ βαζκνῦ ηῆο πλεπκαηηθῆο ηνπ ἀλαπεξίαο. Σνηνπηνηξφπσο δεκηνπξγεῖηαη αὐηφκαηνο ζπξξνὴ βιαθλ εἰο ηὰο πάζεο θχζεσο ὀξγαλψζεηο, αἴηηλεο, ἐὰλ κὲλ εἶλαη ζπκθεξνληνινγηθαί, δηαηεξνῦλ ηνπιάρηζηνλ ηὴλ ζνβαξφηεηα ηλ ζπκθεξφλησλ ησλ, ἐὰλ ὅκσο εἶλαη «πλεπκαηηθαί» πεξηέξρνληαη ζὺλ ηῶ ρξφλῳ εἰο πιήξε βιαθνθξαηίαλ. Δἰο ηὸ θαηλφκελνλ ηνῦην ὀθείιεη ηὸλ ἐθθπιηζκὸλ ηνῦ ι.ρ. ὁ καζζσληζκφο, oη ἁπαληαρνῦ Ῥνηαξηαλνὶ ὅκηινη, ὅινη oη «πλεπκαηηθνί» ζχιινγνη, θαὶ αὐηὴ αὕηε ἡ Κνηλσλία ηλ ζλλ!. πφκελνλ εἶλαη θαηφπηλ ηνχησλ, ὅηη ὅπσο ἡ ιεγεὼλ ηλ βιαθλ ὠζεῖηαη ἀθαηαληθήησο πξὸο ηὴλ ἀγέιελ θαὶ πξὸο ηὰο πάζεο θχζεσο ὀξγαλψζεηο, νὕησ ὑθίζηαηαη ἀθαηαλίθεηνλ ἕιμηλ ἀπὸ ηὰο παληὸο εἴδνπο ἀγειαίαο ἀληηαηνκηθὰο θαὶ ὁκαδηζηηθὰο ζεσξίαο, ἀπὸ ηνῦ πάζεο θχζεσο παξεκβαηηζκνῦ ἢ δηεπζπλνκέλεο νἰθνλνκίαο ἢ 4εο Αὐγνχζηνπ κέρξη ηνῦ ζνζηαιηζκνῦ θαὶ ηνῦ θνκκνπληζκνῦ (Ἄιινη εἶλαη νἱ ἐθκεηαιιεπηαὶ ηλ ζεσξηλ αὐηλ). Σνύησλ δεδνκέλσλ ἐμεγεῖηαη θαὶ ἡ ἀηειεύηεηνο θαὶ αὐζηεξνηάηε ἐπηινγὴ βιαθῶλ εἰο ηὰ ὁκαδηθὰ ζπζηήκαηα ἡ ὁπνία, ηὴ βνεζεῖα κίαο πνιηηηθῆο βίαο, θαηνρπξνῦηαη θαὶ ὡο πνιηηηθὸλ θαὶ θνηλσληθὸλ θαζεζηὼο(4ε Αὐγνχζηνπ), ηφζῳ κᾶιινλ, ὅζν ἡ ἐιεπζεξία ηῆο ζθέςεσο, ρξήζηκνο κφλνλ εἰο ἐθείλνπο, νἵηηλεο δηαζέηνπλ ζθέςηλ, εἶλαη κνλίκσο θαὶ ἐμφρσο ἀληηπαζεηηθὴ εἰο ηνὺο βιάθαο, δηφηη ἀζθνπκέλε ὑπὸ ηλ ἄιισλ ζηξέθεηαη ἐλαληίνλ ησλ, ἴδηα ὁζάθηο νὗηνη θαηέρνπλ ἐμνπζηαζηηθὰο ζέζεηο, ἢ ἔρνπλ ζπλδέζε ζπκθέξνληα κὲ ηνὺο θαηέρνληαο αὐηάο. Ἡ ἔιιεηςηο ἰδίαο γλψκεο, ἡ θνιαθεία θαὶ ἡ ξᾳδηνπξγία (ἴδε θαησηέξσ) ηνὺο πξννξίδνπλ ἄιισο ηε εἰδηθο δηὰ ηὰο θαηαζηάζεηο ηαχηαο. Ἡ ἀθαηαλίθεηνο ἐπίζεο ηάζηο ηλ βιαθλ πξὸο ηὰο πάζεο θχζεσο ἀγειαίαο ἐκθαλίζεηο (θνζκηθαὶ ζπγθεληξψζεηο θαὶ causerie ηξεθνκέλε ἐθ ηλ πεξηερνκέλσλ ηλ ἐθεκεξίδσλ θαὶ ηλ ξαδηνθψλσλ, κφδα, θιπ.) θαὶ δηαθξίζεηο (ηίηινη, δηπιψκαηα παξάζεκα) εἶλαη θαηφπηλ ηλ ἀλσηέξσ αὐηνλφεηνο.

12 III 3. Ἀιιὰ πφζελ εἶλαη δεδνκέλε ἡ πξαγκαηηθὴ δπλαηφηεο ηῆο ἀπνηειεζκαηηθῆο δξάζεσο ηῆο βιαθηθῆο ἀγέιεο; Ἡ δπλαηφηεο αὕηε εἶλαη δεδνκέλε ἀπνιχησο ἀληηθεηκεληθο θαὶ ἀλεμαξηήησο ηνῦ ςπρνινγηθνῦ ἐιαηεξίνπ (ηνῦ ressentiment), ηὸ ὁπνῖνλ ἄιισο νὐδεκίαλ ζὰ εἶρε θνηλσληθὴλ δξᾶζηλ θαὶ ἀθνινχζσο θνηλσληνινγηθὴλ ζεκαζίαλ. Δἶλαη δεδνκέλε ἐθ ηῆο κνηξαίαο ζέζεσο ηὴλ ὁπνίαλ θαηέρνπλ εἰο ηὴλ θιίκαθα ηνῦ θνηλσληθνῦ δηαθνξηζκνῦ νἱ βιᾶθεο, ζέζεσο εἰο ηὴλ ὁπνίαλ εἶλαη ἀλαληηθαηάζηαηνη, δηφηη εἶλαη ζέζηο ὑπνδεεζηέξα, ἀιιὰ θαὶ ἀπνιχησο ἀπαξαίηεηνο δηὰ ηὸλ ὅινλ θνηλσληθὸλ κεραληζκφλ, ὁ ὁπνῖνο βαζίδεηαη ἀπνιχησο εἰο ηὰο θαησηέξαο αὐηνῦ βαζκίδαο. Δὐθξηλέζηαηα δηαθαίλεηαη ἡ ἐμάξηεζηο αὕηε ηλ ἀλσηέξσ βαζκίδσλ θαὶ πξνζψπσλ ἀπὸ ηλ θαησηέξσλ ηνηνχησλ ὅπνπ αὕηε ιακβάλεη κνξθὰο θαζαξο ἐθβηαζηηθάο, ηὰο ὁπνίαο γλσξίδνπλ πάληεο νἱ θνηλσληθνὶ ἄλζξσπνη. Ὡο παξάδεηγκα δχλαηαη λὰ ρξεζηκεχζε ἡ παξέιθπζηο ἢ ὁ ἐληαθηαζκὸο κίαο ὑπνζέζεσο εἰο νἱαλδήπνηε ὑπεξεζίαλ ὑπὸ θαησηέξσλ ὑπαιιήισλ, ἡ ἔθδνζηο ἐληάικαηνο ζπιιήςεσο θαηὰ θαηαδεηνπκέλνπ ἐθιεκαηίνπ, εἰο πεξίπησζηλ θαηὰ ηὴλ ὁπνίαλ ηὰ θαηψηεξα ἀζηπλνκηθὰ ὄξγαλα εἶλαη ἀιιειέγγπα πξὸο αὐηὸλ θιπ 4. Λακβαλνκέλεο ἤδε ὑπ ὄςηλ ηῆο ἐπηθαίξνπ ηαχηεο ζέζεσο ηλ θαησηέξσλ βαζκίδσλ θαὶ πξνζψπσλ ἐλ ηῶ θνηλσληθῶ δηαθνξηζκ θαζίζηαηαη ἀπνιχησο λνεηὴ θαὶ ἡ ἄλνδνο αὐηλ εἰο ἀλσηέξαο βαζκίδαο δηὰ θνηλνῦ κεηαμὺ ηλ ζπλαζπηζκνῦ ἀλαδεηθλχνληνο ἑαπηνὺο θαὶ ἀιιήινπο ἀθ ἑλὸο κὲλ δη ὀξγαλσκέλεο ἀληηζηάζεσο (boycotage) πξὸο ηὰ ἄλσ θαὶ παξαιχζεσο ηλ ηπρὸλ ἀληηζέησλ ἐλεξγεηλ ηλ ὑπεξθεηκέλσλ παξαγφλησλ πξὸο ἀλάδεημηλ ἄιινπ πξάγκαηη ἱθαλνῦ, πξνζψπνπ, ἀθ ἑηέξνπ δὲ δη ὀξγαλσκέλεο πξνσζήζεσο πξνζψπνπ ἐθ ηλ θφιπσλ αὐηλ, πξὸο ηὴλ ἀλσηέξαλ βαζκίδα. Σὸ θαηλφκελνλ ηνῦην θαιεῖηαη θιίθα. Ὅηη ηὴλ ἐμέιημηλ ηαύηελ νὐδεὶο δύλαηαη λὰ ζηακαηήζε εἶλαη θαλεξόλ, ὅζνλ εἶλαη θαλεξὰ ἡ λνκνηειεηαθὴ ζπλάξηεζηο ηῶλ ὡο ἄλσ δεδνκέλσλ. Καηὰ ηὴλ αὐηὴλ ζπλάξηεζηλ ηὸ θαηλόκελνλ ζπλερίδεηαη:

13 «ἑλὸο βιαθὸο πξνθεηκέλνπ κύξηνη ἕπνληαη»,ὁ δὲ νὕησ ἀλειζλ βιὰμ ζὰ πξνσζήζε ὁ ἴδηνο πξφζσπα κφλνλ θαηψηεξα ἑαπηνῦ, κέρξηο ὅηνπ ἡ κία βίαηα ἔμσζελ ἐπέκβαζηο, ὑπαγνξεπνκέλε ὑπὸ ηῆο ἀλάγθεο ἄιινπ ηηλὸο θνηλσληθνῦ ὀξγαληζκνῦ, ἢ ὁ θπζηθὸο ἐθθπιηζκὸο ἑλὸο ηνηνχηνπ ὀξγαληζκνῦ ἐθ ηλ ἔζσ, ἐπηθέξεη ζεκειηψδε ηηλὰ ἀλαηξνπὴλ ἢ θαὶ αὐηὸλ ηνῦηνλ ηὸλ ηεξκαηηζκὸλ ηνῦ βίνπ ηνῦ ἐθθπιηζζέληνο ὀξγαληζκνῦ. Οὕησ ι.ρ., εἰο παξνκνίαλ πεξίπησζηλ ἡ ηὸ 1910 ἀλειζνῦζα θνηλσληθὴ ὁκὰο ἀλέηξεςε ηὴλ ἱεξαξρίαλ ηλ ἀμηλ θαὶ ηλ πξνζψπσλ θαὶ ἐληὸο ηνῦ παιαηνθνκκαηηζκνῦ, θαηαζηήζαζα δπλαηὴλ ηὴλ ὑπεθαιάγγηζηλ ηλ παιαηλ αὐηνῦ ἀξρεγλ ὑπὸ λέσλ (Γνχλαξε, ηξάηνπ θιπ.) 5. Ἀιιὰ θαὶ νἱ ἄλεπ ζπλαζπηζκνῦ θαὶ ὀξγαλψζεσο, ἄλεπ«θιίθαο», ἀλεξρφκελνη βιᾶθεο ἢ ἀλίθαλνη γεληθο, ἀηνκηθο θαὶ κφλνλ ἐπηθξαηνῦληεο, εὑξίζθνληαη ἐλ ηνχηνηο δεζκεπκέλνη ὑπὸ ηνῦ θνηλσληθνῦ δηαθνξηζκνῦ εἰο ἴζνλ βαζκὸλ ὡο θαὶ νἱ ὀξγαλσκέλνη ηνηνῦηνη. Γηφηη ἀληηθεηκεληθο αἱ ζέζεηο ηὰο ὁπνίαο ιακβάλνπλ εἶλαη ηνηαχηαη, ὥζηε ἡ ἀλεπάξθεηα ηλ ἢ λὰ εἶλαη πιενλεθηηθὴ ἢ λὰ εἶλαη ἀλεθηή, νὐδέπνηε ὅκσο ζέζεηο ἀπαηηνχζαη πξαγκαηηθὰ πξνζφληα, ἐθ ηλ ὁπνίσλ, θαὶ ἂλ ἀθφκε θζάλνπλ εἰο αὐηάο, ἀλαηξέπνληαη θαὶ θξεκλίδνληαη εἰο ηὴλ πξψηελ ἀληίμννλ πεξίζηαζηλ θαὶ ὑπὸ κεγάινπ ηηλὸο ἢ κηθξνῦ πλένληνο ἀλέκνπ. Οὕησ ι.ρ. πνιινὶ ἐμ αὐηλ θαηέιαβνλ δηαδνρηθο πιεῖζηα ἀμηψκαηα ηῆο θνηλσλίαο θαὶ ηῆο πνιηηείαο, ἀπὸ ηνῦ Πξνέδξνπ ηῆο Γεκνθξαηίαο, κέρξη ηνῦ «Πξνέδξνπ ηνῦ πιιφγνπ Πξνζηαζίαο γγχσλ Μπηλ», ηνῦ «Γεληθνῦ Γξακκαηέσο ηῆο Γεληθῆο πλνκνζπνλδίαο Πσιεηλ Πνληηθνπαγίδσλ» θ.ν.θ., ἀμηψκαηα βεβαίσο, ηὰ ὁπνῖα νὐδέπνηε ζὰ ἐπηδηψμε ζνβαξο ἀπαζρνινχκελνο ἄλζξσπνο. Δἰο ηὰ ἀμηψκαηα ηαῦηα πξνζηίζεληαη θπζηθὰ θαὶ δηαθξίζεηο νἶνλ παξάζεκα, δηπιψκαηα, δεμηψζεηο θιπ Ο causeur ζπλάδειθνο ηνῦ ἀλσηέξσ ἀπνηειεῖ ἀιεζῆ θνηλσληθὴλ κάζηηγα, δηφηη ὡο causerie ἐθιακβάλεη ηὸ λὰ ιέγῃ εἰο ηνὺο ρεηκαδνκέλνπο ζπλαλζξψπνπο ηί ἀλέγλσζελ εἰο ηὰο ἐθεκεξίδαο, ηί ἤθνπζελ εἰο ηὸ ξαδηφθσλνλ θαὶ ηί ηνῦ εἶπνλ δηάθνξνη θαζ ὁδφλ, ἐμηθλνχκελνο ἔζηηλ ὅηε εἰο ηὰ ζρφιηά ηνπ, ὅηαλ ἀπνθαζίζε λὰ ζρνιηάζε εἰο δπζζεψξεηα ὕςε ὀμπδεξθείαο θαὶ πλεπκαηηθῆο ράξηηνο: ὅηη ι.ρ. θαηὰ ηὴλ λχθηα ἀλακθηβφισο ἐπηθξαηεῖ ζθφηνο, ηὴλ δὲ βξνρὴλ ἀθνινπζεῖ ὁπσζδήπνηε ἡ ὑγξαζία Δἰο ηαῦηα πξνζηίζεηαη ἐλίνηε θαὶ ἡ «πξνζηαηεπηηθή» ζηάζηο αὐηνῦ ἔλαληη ηλ πλεπκαηηθο ἀλσηέξσλ ηνπ, ζθνπνῦζα ηὴλ ὑπνηίκεζηλ αὐηλ εἰο ηὰ ὄκκαηα ηνῦ θφζκνπ θιπ.

14 IV 6. λδηαθέξνλ εἶλαη ηέινο ἐληαῦζα ηὸ θαηλφκελνλ κεξηθλ εὐθπλ ἀλζξψπσλ, νἵηηλεο, ἐλζηηθησδο δηαηζζαλφκελνη ηὸλ θνηλσληθο ἀλππέξβιεηνλ ξφινλ ηλ βιαθλ θαὶ ηὴλ ιακπξὰλ θνηλσληθὴλ αὐηλ ζηαδηνδξνκίαλ ἐv ηῇ «ρξπζῇ» κέζῃ ὁδῶ ηῆο κεηξηφηεηνο ἐλλνεῖηαη ἀπνθαζίδνπλ λὰ ὑπνδπζνῦλ ηὸλ ξφινλ αὐηφλ, ὅπσο ἀλέιζνπλ δηὰ ηῆο κεζφδνπ ηῆο «λχζζεο», ὡο αὕηε εὐθπέζηαηα ἀπνθαιεῖηαη παξὰ ηῶ ιαῶ. Ἀιι ὁ ξφινο νὗηνο εἶλαη ἐμαηξέησο δχζθνινο ἐθ δπὸ ιφγσλ: Πξηνλ ὑπνθεηκεληθο ἡ ὕπαξμηο πλεπκαηηθῆο θαὶ ςπρηθῆο δσῆο ἔρεη ὡο γλσζηὸλ ἀλαπνηξέπηνπο ἀληαλαθιάζεηο ἐπὶ ηῆο ἐμσηεξηθῆο θπζηνγλσκίαο, αἴηηλεο κὲ ηὴλ ηειεηνηέξαλ ὑπφθξηζηλ, δχζθνινλ εἶλαη λ ἀπνθξπβνῦλ, πιὴλ ηῆο πεξηπηψζεσο θαζ ἣλ εἶλαη δεδνκέλνλ ηάιαληνλ κεγάινπ ἠζνπνηνῦ. Ἡ ἁπιὴ παξνπζία ηνῦ εὐθπνῦο ἀλζξώπνπ εἶλαη θαηὰ θαλόλα δηὰ ηὸλ βιᾶθα εἰο ηὸ ἔπαθξνλ πξνθιεηηθή.σὸ ςπρνινγηθὸλ ζχκπιεγκα ηλ ζπλαηζζεκάησλ, ηὸ ὁπνῖνλ αὕηε ἐμαπνιχεη πάξ αὐη εἶλαη ηὸ αὐηὸ ἀθξηβο κὲ ἐθεῖλν ηνῦ θαηαδησθνκέλνπ θαὶ παληθνβιήηνπ δῴνπ ἢ ἀλζξψπνπ, ἐλ θαηαζηάζεη θπγῆο ἢ ἀκχλεο. Σὸ κῖζνο, ὁ θφβνο, ὁ θζφλνο κεηὰ ηνῦ ζξάζνπο ζπκπιέθνληαη θαηὰ ηξφπνλ, δεινῦληα δηὰ ηὸλ ἐμεζθεκέλνλ ὀθζαικὸλ ζαθο εἰο πᾶζαλ θξάζηλ, ἴδηα ὑπνηηκεηηθὴλ ἢ κεησηηθήλ, ηὴλ θαηάζηαζηλ ἀκχλεο. Γεχηεξνλ ἀπὸ ηῆο ἀπφςεσο ηνῦ βιαθφο, ἡ ἔλζηηθηνο θαρππνςία αὐηνῦ εἶλαη ηνηαχηε, ὥζηε ἡ ὑπφθξηζηο ηνῦ εὐθπνῦο λ ἀπνβαίλῃ καηαία, ἡ δὲ πξαγκαηηθὴ εἰιηθξίλεηα αὐηνῦ λὰ ἐθιακβάλεηαη ὡο ὑπφθξηζηο. βιὰμ ὡο πιεζηέζηεξνο πξὸο ηὸ δστθὸλ βαζίιεηνλ, ἔρεη ηὴλ ἔλζηηθηνλ θαρππνςίαλ νὕησ ἀλεπηπγκέλελ, ὥζηε λ ἀδπλαηῇ λὰ δηαγλψζῃ ἢ λὰ ἐλλνήζε ζπιινγηζκνὺο θαὶ ινγηθνὺο ὑπνινγηζκνὺο ηνῦ εὐθπνῦο, βαζηδνκέλνπο ὄρη εἰο ηὸ ἔλζηηθηνλ ἀιιὰ εἰο ηὴλ δηάλνηαλ.

15 Ἄνπινο θαὶ ἀλππεξάζπηζηνο ἔλαληη ηλ ςπρξλ ὑπνινγηζκλ ηῆο μέλεο δηαλνίαο, ἢο ὁ κεραληζκὸο ηπγράλεη εἰο αὐηὸλ λνεηηθο ἀπξνζπέιαζηνο, κίαλ κφλελ ἄκπλαλ δηαζέηεη, ἀθξηβο ὅπσο ηὸ δῶνλ θαὶ ὁ πξσηφγνλνο ἄλζξσπνο: ηὴλ ἔλζηηθηνλ θαρππνςίαλ. Οὕησ ἐμεγεῖηαη θαὶ ἡ θπζηθὴ θαὶ πλεπκαηηθὴ θαησηεξφηεο ηλ ιαλ, νἵηηλεο ἐκπλένληαη βαζηθο ὑπὸ ηῆο θαρππνςίαο, ἣλ αὐηαξέζθσο ἐθιακβάλνπλ ὡο εὐθπΐαλ. Ἔλαληη ηλ Δὐξσπαίσλ νἵηηλεο νὐδεκίαλ ἀλάγθελ ἔρνπλ αὐηῆο, ὡο ἀληηιακβαλφκελνη λνεηηθο ηὸλ θφζκνλ. θ ηνχησλ ἐπίζεο θαίλεηαη ζαθο, ὅηη ἡ θαρππνςία θαὶ ἡ ἀπφηνθνο αὐηῆο πνλεξία εἶλαη ἀθξηβο ηὸ ἀληίζεηφλ ηεο εὐθπίαο ὡο πξὸο ηὸλ ὅινλ αὐηῆο ἐθηνπηδνκέλεο πάληνηε ὑπὸ ηῆο δεπηέξαο. Λέγνκελ ἀληίζεηνο κφλνλ ὡο πξὸο ηὸλ ξφινλ, δηφηη ἡ δηάλνηα δὲλ εἶλαη ηί ηὸ ἀλεμάξηεηνλ ἢ ἀληίζεηφλ ηνπ ἐλζηίθηνπ, ἀιιὰ ηνπλαληίνλ ἡ ἀλάπηπμηο θαὶ ὁ δηὰ ινγηθλ κέζσλ πινπηηζκὸο αὐηνῦ εἰο ηὴλ ἀξρηθὴλ αὐηνῦ πάληνηε θαηεχζπλζηλ. 7. Πνλεξία εἶλαη ἡ ἐλεξγεηηθὴ ὄςηο ηῆο θαρππνςίαο θαὶ ηὸ δεχηεξνλ ζηάδηνλ αὐηῆο, ἤηνη ἡ δξᾶζηο αὐηῆο, δξᾶζηο ὅκσο δστθο ἀκπληηθῆο θχζεσο, δηφηη πξνυπνζέηεη ηὴλ πλεπκαηηθὴλ θαησηεξφηεηα θαὶ ηὴλ πλεπκαηηθὴλ ἀκεραλίαλ ηνῦ βιαθφο, ὡο δῴνπ ἐλζηηθηψδνπο θαὶ πλεπκαηηθο παληθνβιήηνπ. Ἡ ἁπιὴ θαρππνςία εἶλαη ἄκπλα παζεηηθῆο θχζεσο, θαζ ὃ κὴ ἐλεξγνῦζα ἐπὶ ἄιισλ ἀηφκσλ. Ἡ πνλεξία εἶλαη ἄκπλα ἐλεξγεηηθῆο θχζεσο, δηφηη ἀπνηειεῖ ἐγθεθαιηθὴλ ἐλέξγεηαλ, ζρεκαηηζκὸλ ζπιινγηζκλ θαὶ ζπκπεξαζκάησλ, ἀγφλησλ εἰο πξάμεηο («ηὸλ ἐγέιαζε» θ.ιπ.) θαὶ ζπλεπο ἐλεξγεῖ ἐπὶ ἄιισλ ἀηφκσλ. Ἄζρεηνλ ηὸ δήηεκα ηῆο βιαθψδνπο πνηφηεηνο ηλ ζπιινγηζκλ θαὶ ζπκπεξαζκάησλ. Ἡ ρξεζηκνπνίεζηο ἤδε ηλ βιαθσδλ ηνχησλ ζπιινγηζκλ θαὶ ζπκπεξαζκάησλ, κὲ κηὰλ ιέμηλ ηῆο πνλεξῖαο, ρξεζηκνπνίεζηο ὅκσο γεληθψηεξνλ ςπρνινγηθο ἐπηδξψζα ἐπὶ ηνῦ ἄιινπ ἀηφκνπ, ἤηνη ρξεζηκνπνίεζηο αὐηῆο ἐλ ζπλδπαζκῶ κὲ ζηνηρεῖα θαησηάηεο πλεπκαηηθῆο ὑπνζηάζκεο (θνιαθεία, ςεῦδνο, ξᾳδηνπξγία, ζπθνθαληία, ζσκαηεκπνξία, ζπκπαζὴο κνξθὴ ηνῦ βιαθὸο ἀθφκε, ἐπίθιεζηο ηῆο πνιπηεθλίαο ηνπ, πξνζθνξὰ ἀλεζίθσλ θαὶ εὐθφισλ ὑπεξεζηλ εἰο ηὸ θνιαθεπφκελνλ πξφζσπνλ, ραθηεδηζκφο, μεζθνλίζκαηα, ηὸ «πνηεῖλ ηὸλ θαξαγθηφδελ», ἢ ηὸλ gigolot, ρεηξνθηιήκαηα πξὸο ηὸλ «ζληθὸλ Κπβεξλήηελ», ἐθθσλήζεηο ιφγσλ, ζπξξαθὴ θνιαθεπηηθλ ζηίρσλ, κεηαθνξὰ ιαραληθλ, θιπ. 8. Ἂλ ὁ βιὰμ θαηαθεχγεη εἰο ηὴλ ἐπηηεδεηφηεηα ιφγσ ηλ πεληρξλ πλεπκαηηθλ ηνῦ κέζσλ ἐθ ηῆο αὐηῆο ἐιιείςεσο ἀλσηέξσλ πλεπκαηηθλ κέζσλ ὠζεῖηαη θαὶ πξὸο ηὴλ ἀπάηελ. Ἀπάηε εἶλαη ὡο γλσζηὸλ ἡ ἀπνζηώπεζηο ηῆο ἀιεζείαο ἢ ἡ παξάζηαζηο ςεπδῶλ πξαγκάησλ ὡο ἀιεζῶλ. μ αὐηνῦ ηνχηνπ ηνῦ ὁξηζκνῦ αὐηῆο ζπλάγεηαη ὅηη ἡ ἀπάηε δὲλ ἀλάγεηαη εἰο ηὴλ εὐθπΐαλ ηνῦ ἀπαηεῶλνο, δηόηη πᾷο ἄλζξσπνο δύλαηαη λὰ παξαζηήζε ςεπδῶο πξάγκαηα ὡο ἀιεζῆ θαὶ αὐηὸο νὗηνο ὁ βιάμ, ἀιι εἰο ηὴλ εὐπηζηίαλ ηνῦ

16 ζύκαηνο.ὅηη ινηπὸλ θαηαθεχγεη εἰο αὐηήλ, ὡο δηαλνεηηθο εὐθνιψηεξνλ κέζνλ ὁ βιὰμ ἐπεηδή, ζηεξνχκελνο εὐθπΐαο, εἶλαη ἀλίθαλνο λὰ κεηαρεηξηζζῆ ἔληηκα κέζα, εἶλαη αὐηνλφεηνλ, δηφηη ἔληηκα κέζα ὡο δπζθνιψηεξα, ρξεζηκνπνηεῖ κφλνλ ὁ θεθηεκέλνο πξαγκαηηθὴλ ἀηνκηθὴλ ἀμίαλ. Πφζελ ινηπὸλ πξνέξρεηαη ἡ εὐξέσο δηαδεδνκέλε ἀληίιεςηο, ὅηη ὁ ἀπαηεὼλ ὄρη κφλνλ ἀπνθιείεηαη λὰ εἶλαη βιάμ, ἀιι ἀλαγθαίσο εἶλαη εὐθπήο, ἀληὶ ηῆο ὡο ἄλσ ἀλαιχζεσο, ἐμ ἢο ἀληηζέησο πξνθχπηεη, ὅηη ὁ ἀπαηεὼλ ὄρη κφλνλ ἀπνθιείεηαη λὰ εἶλαη εὐθπήο, ἀιι εἶλαη ἀλαγθαίσο βιάμ; Ἡ ἀληίιεςηο αὕηε πξνέξρεηαη ἐθ ηῆο «ζεσξίαο» ηνῦ βιαθὸο πεξὶ ηῆο εὐπηζηίαο. Δἰζηζκέλνο ὁ βιὰμ λὰ «ζθέπηεηαη» νὐρὶ δηὰ ηνῦ λνεηηθνῦ κεραληζκνῦ, ἀιιὰ δηὰ ρνλδξνεηδλ ἔμσζελ ἐληππψζεσλ, δὲλ ἐξεπλᾷ ηὰο αἰηηνθξαηηθὰο ζρέζεηο, ἀιιὰ πεξηνξίδεηαη εἰο ηὸ γεγνλὸο κίαο ἐπηηπρνχζεο ἀπάηεο, γεγνλὸο ἐμ νὗ θαὶ κφλνπ ζπλάγεη ηὴλ βιαθείαλ ηνῦ ζχκαηνο θαὶ ηὴλ εὐθπΐαλ ηνῦ ἀπαηελνο. Ὅηη ἡ ἀπάηε δὲλ ὀθείιεηαη εἰο εὐθπίαλ ἀλειχζε, λνκίδνκελ ἐπαξθο. Ὅηη ὅκσο ἡ εὐπηζηία ηνῦ ζχκαηνο ἀπνηειεῖ βιαθείαλ, ηνῦην εἶλαη ἀιεζὲο κλεκεῖνλ βιαθηθὴο «δηαλνίαο» θαὶ πνιηηηζηηθῆο ὑπνζηάζκεο. Γηφηη ἡ εὐπηζηία ἑλὸο ἀηφκνπ, ὡο πξνυπνζέηνπζα ηὰ ἄιια ἄηνκα ὡο ἔληηκα θαὶ ζπλεπο ὡο εὐθπά, εἶλαη ἀζθαιο ηὸ κέγηζηνλ ηλ ηεθκεξίσλ ηῆο πλεπκαηηθῆο ηνπ ἀλαπηχμεσο θαὶ ηνῦ πνιηηηζκνῦ ηνπ. Ὅζνλ ὑςειφηεξνλ ἐπὶ ηλ βαζκίδσλ ηῆο εὐθπΐαο θαὶ ηνῦ πνιηηηζκνῦ ἵζηαηαη ἐλ ἄηνκνλ ἢ εἷο ιαφο, (νἱ Δὐξσπαῖνη ἐλ ζρέζεη πξὸο ηνὺο Ἀλαηνιίηαο) ηφζνλ πεξηζζφηεξνλ εὔπηζηνο εἶλαη. Ὁ ηειεπηαῖνο ηῶλ βιαθῶλ ζὰ ἠδύλαην λὰ ἐμαπαηήζῃ ἕλα Κὰλη ἢ ἕλα Μπεηόβεv θαὶ ὁ ηειεπηαῖνο ηῶλ ιιήλσλ ἕλα Δὐξσπαῖνλ Σὸ κεηδίακα ηνῦ νἴθηνπ,ηὸ ὁπνῖνλ ξίπηνπλ νἱ «ἀθειεῖο θνπηόθξαγθνη», δεκηνπξγνὶ ηῶλ πλεπκαηηθῶλ ἀμηῶλ θαὶ ἐμνπζηαζηαὶ ηνῦ θόζκνπ, ἐπὶ ηῶλ δπζηπρῶλ «ἔμππλώλ» ηεο Μεζνγείνπ θαὶ ηῆο Ἀλαηνιῆο, ἂο εἶλαη θαὶ ἡ ηηκσξία ηῶλ βιαθῶλ θαὶ δηὰ ηὴλ «ζεσξίαλ» ησλ ηαύηελ!

17 V 9. «Ὅηη ὁ βιάμ, ἀθνινπζλ ηὴλ ἔλζηηθηνλ αὐηνῦ θαρππνςίαλ, εὑξίζθεηαη ἐληὸο ηῆο πξαγκαηηθφηεηνο, ηνῦην εἶλαη ἀλακθηζβήηεηνλ, ζέηεη δὲ αὐηὸλ ἐλ ηῶ Κνηλσληθῶ βίῳ εἰο «ἀλσηέξαλ» κνῖξαλ ι.ρ. ηνῦ κεηαθπζηθνῦ, ηνῦ ὁπνίνπ ὁ ἐλζηηθηψδεο θφζκνο ἔρεη ὑπνζηὴ λνζεξὰλ ἀηξνθίαλ, ἔλαληη ηνῦ δηαλνεηηθνῦ αὐηνῦ θφζκνπ, ὅζηηο ἔραζε πᾶζαλ ἐπαθὴλ κεηὰ ηῆο πξαγκαηηθφηεηνο. ὰλ δερζκελ, ὡο ὑπνρξενχκεζα, πξηνλ ὅηη ηὸ ἔλζηηθηνλ εἶλαη ἀιάζεηνλ, θαζ ὃ ἀλεμήγεηνλ θαὶ ἄθζαξηνλ, δεχηεξνλ ὅηη ὁ θφζκνο ηλ ἐλζηίθησλ εἶλαη ὁ θαη ἐμνρὴλ θπζηθο ὑγηὴο θφζκνο, ηξίηνλ ὅηη ἡ θνηλσλία ὡο ζπλέρεηα ηῆο θχζεσο εἶλαη ὑγεηὴο ὀξγαληζκφο, ἀπαξηηδφκελνο ὑπὸ ὑγεηλ ἀηφκσλ, ηφηε ηὸ ζπκπέξαζκα πεξὶ ηῆο ὑπεξνρῆο ηνῦ βιαθὸο ἐπὶ ηνῦ κεηαθπζηθνῦ ἐλ ηῇ θνηλσλίᾳ, εἶλαη ζπκπέξαζκα ἀλαγθαζηηθὸλ θαὶ ἀλέθθιεηνλ, ἐπαιεζεπφκελνλ ἄιισο ηε, θαηὰ θπζηθὴλ ἀλαγθαηφηεηα, ὑπ αὐηῆο ηαχηεο ηῆο θνηλσληθῆο πξαγκαηηθφηεηνο ὅισλ ηλ ἐπνρλ θαὶ ηλ ιαλ. Σὸ ὅηη νἱ κεηαθπζηθνὶ ἐπεθξάηεζαλ (ὄρη ἤλζηζαλ) εἰο ἐπνρὰο παξαθκῆο ηλ θνηλσληλ δὲλ εἶλαη ηπραῖνλ. βιάμ, ὡο ἐιέρζε θαὶ ἀλσηέξσ, δηαηζζαλφκελνο ἐλ ηῇ θαρππνςίᾳ ηνπ ηὴλ ἐπίζεζηλ ἐθ κέξνπο ηνῦ εὐθπνῦο, εἶλαη ζεκειησδο ἐληὸο ηῆο πξαγκαηηθφηεηνο, δηφηη δηαηζζάλεηαη ὀξζο ηὸλ θίλδπλνλ λὰ πεξηέιζῃ θνηλσληθο εἰο ηὴλ θάησ ηάμηλ. ὰλ δηὰ ηῆο θαρππνςίαο αὐηῆο θαὶ κφλεο πξνζηαηεχεηαη ἔλαληη ηνῦ θπζηθνῦ αὐηνῦ πξννξηζκνῦ ηνπ, ηνῦην εἶλαη ἄιιν δήηεκα. Φαλεξὸλ εἶλαη, ὅηη ηὸ ἔλζηηθηνλ ἀπνηειεῖ κέζνλ πξνζαλαηνιηζκνῦ θαὶ ζηνηρεηψδνπο ἀκχλεο εἰο ηὸλ πξσηφγνλνλ ἄλζξσπνλ, ὄρη ὅκσο κέζνλ θαηηζρχζεσο θαὶ ὑπεξνρῆο ἐλ πξνεγκέλῃ θνηλσλίᾳ κεηὰ πξνεγνπκέλνπ θνηλσληθνῦ δηαθνξηζκνῦ θαὶ ἀλαπηχμεσο ηλ λνεηηθλ ηνπ ἀλζξψπνπ κέζσλ, ηλ ὁπνίσλ ἡ θαη ἄηνκα ἀληζφηεο εἶλαη ἐμ ἴζνπ θπζηθο δεδνκέλε. βιὰμ ὁκνηάδεη ἐληαῦζα ηὸ δῶνλ, ηὸ ὁπνῖνλ ἐμ ἐλζηίθηνπ γλσξίδεη λὰ δηαθεχγῃ πάληα θίλδπλνλ, πιὴλ ἀλσηέξαο ὠκῆο βίαο, εἰο ηὴλ δνχγθιαλ, εἰζεξρφκελνλ ὅκσο εἰο θεληξηθὴλ ὁδὸλ κεγαινππφιεσο, εὑξίζθεηαη αἰθληδίσο ὑπὸ ηνὺο ηξνρνὺο αὐηνθηλήηνπ. Σνῦην εἶλαη ἄγλσζηνο θαὶ ἀθαηαλφεηνο εἰο αὐηὸ κεραλή, βαζηδνκέλε βεβαίσο θαηὰ ηειεπηαῖνλ ιφγνλ εἰο ηὸ ἔλζηηθηνλ ηνῦ ἀλζξψπνπ, θαηαζθεπαζζεῖζα ὅκσο δηὰ ηῆο δηαλνίαο ηνπ. Πο ἤδε νἱ πλεπκαηηθο θαηψηεξνη ἄλζξσπνη εὑξίζθνληαη ὑπὸ ηνὺο ηξνρνὺο δηαθφξσλ θνηλσληθλ «αὐηνθηλήησλ», ηνῦην δεηθλχεη ἡ ζέζηο αὐηλ εἰο ηὴλ θάησ ηάμηλ. Σὴλ «κεραλήλ» αὐηὴλ εἶλαη βεβαίσο ἀδχλαηνλ λὰ δηαθχγῃ θαὶ ὁ βιάμ, ηνῦ ὁπνίνπ θαὶ ἡ ἄλνδνο εἶλαη αὐζηεξο ἐληὸο ὡξηζκέλσλ πιαηζίσλ πεξησξηζκέλε. Ὅηη δὲ ηέινο ὁ κεηαθπζηθὸο νὐδὲ ηὸ δῶνλ, νὐδὲ ηὸλ βιάθα δχλαηαη λὰ πεξηπιέμῃ εἰο ηξνρνχο, ηνῦην εἶλαη εὐλφεηνλ ἐθ ηνῦ γεγνλφηνο, ὅηη νὗηνο θέξεηαη ἐπὶ ηνῦ Πεγάζνπ

18 VI 10. Ὡο πξὸο ηὴλ θνηλσληθὴλ πξνέιεπζηλ ηλ βιαθλ δηαπηζηνῦηαη ὅηη ἡ παξαγσγὴ βιαθλ δὲλ εἶλαη ηαμηθή. Ἡ πνλεξὰ θχζηο δὲλ ἔδσθελ εἰο ὡξηζκέλελ ηηλὰ θνηλσληθὴλ ηάμηλ ηὸ ἐπίδεινλ ηνῦην πξνλφκηνλ. πεδαςίιεπζελ ἴζσο ὡο θαίλεηαη, εἰο ηὴλ ἑθάζηνηε ἄλσ ηάμηλ ηνὺο δηαζθεδαζηηθσηέξνπο ἁπιο ηχπνπο βιαθλ, ἀιιὰ δὲλ ἐζηέξεζελ νὐδεκίαλ ἄιιελ θνηλσληθὴλ ηάμηλ ηῆο ζνβαξᾶο ζπκβνιῆο ησλ. βιὰμ ὑπνπξγφο, ὁ ἀγφκελνο θαὶ θεξφκελνο ὑπὸ ηλ ὑπαιιήισλ ηνπ θαὶ ηὰ κέιε ἑλὸο ἐξγαηηθνῦ ζσκαηείνπ, ηὰ ὁπνῖα ἐθκεηαιιεχεηαη ὁ πνλεξὸο ἐξγαηνθάπεινο, ἀπνηεινῦλ δπὸ ἀληίζεηα παξαδείγκαηα ηνῦ γεγνλφηνο, ὅηη ἡ βιαθεία δὲλ ἔρεη ηαμηθὴλ ηὴλ παηξίδα. Φπρνινγηθὰ δὲ εἶλαη θπξίσο ηὰ πεξηερφκελα, ηὰ ὁπνῖα δεκηνπξγνῦλ ηὰο πνηθηιίαο θαὶ παξαιιαγὰο κεηαμὺ ηλ βιαθλ. fils a papa ηῆο ἄλσ ηάμεσο, ὁ ὁπνῖνο ιφγσ θπζηθῆο ἀηξνθίαο ηνῦ βνπιεηηθνῦ ηνπ θφζκνπ, ιακβάλεη ζνβαξο ὑπ ὄςηλ ηὴλ ἀηειεχηεηνλ ζεηξὰλ ηλ ἀπαγνξεχζεσλ ηῆο νἰθνγελείαο ηνπ, ζηεξνχκελνο δὲ θαὶ ἰδῖαο πλεπκαηηθφηεηνο, θαηαληᾷ εἰο ηὸ ηέινο ηχπνο ρσξὶο ηὴλ ἐιαρίζηελ πξνζσπηθφηεηα, ὀλνκάδεηαη ὑπὸ ηῆο ηάμεψο ηνπ ἐπηεηθέζηαηα «θαιὸ παηδί», εἰο δὲ ηὴλ ἀληηθεηκεληθὴλ δηάιεθηνλ ζὰ ἠδχλαην λὰ ἀπνθιεζῇ «εὐπξεπὴο βιάμ», ἐλῶ ηὸ «ηέθλνλ ηνῦ ιανῦ» εἰο ηὴλ αὐηὴλ πεξίπησζηλ ὀλνκάδεηαη ὑπὸ ηνῦ εὐθπεζηέξνπ θαὶ θπξηνιεθηνῦληνο ιανῦ δξαζηηθψηαηα «θφπαλνο». εκαληηθο αὐζηεξνηέξα εἶλαη ἑπνκέλσο ἡ θπζηθὴ ἐπηινγὴ ἐληὸο ηῆο θάησ ηάμεσο: ἐλῶ ι.ρ. ὁ fils a papa εἰο ηὴλ καζεηηθὴλ ἡιηθίαλ ηπγράλεη ηῆο ἀγσγῆο, ηλ κνξθσηηθλ κέζσλ θαὶ ηλ πεξηπνηήζεσλ ηῆο ηάμεψο ηνπ θαὶ παξακέλεη ςπρηθο ἀκείσηνο, ὅπεξ ἐπαπμάλεη ηὴλ γεινίαλ αὐηνπεπνίζεζίλ ηνπ εἰο πξεζβπηέξαλ ἡιηθίαλ, δπλάκελνο λὰ θζάζῃ ἀλελνριήησο θαὶ εἰο ὑςειὰ ἀμηψκαηα, ἡ δὲ ἀηνκηθή ηνπ ὕπαξμηο ὡο κὴ ὤθεηιε, εἶλαη γλσζηὴ ἐλ ηῇ θνηλσλίᾳ. Ἀληηζέησο ηὸ ηέθλνλ ηνῦ ιανῦ θαὶ ζθιεξψηεξνλ ρεηξαγσγεῖηαη ὑπὸ ηλ γνλέσλ ηνπ θαὶ ηλ ζπκκαζεηλ ηνῦ ἐλ ηῶ ζρνιείῳ κέρξη πιήξνπο ςπρηθῆο ἐμνπζελψζεσο δηὰ ζθιεξᾶο ὑπνηηκήζεσο, πξνπειαθηζκλ, θαξζλ, ὕβξεσλ θαὶ βηαηνπξαγηλ θαὶ δπζθνιψηεξνλ εἶλαη θαηφπηλ ηνχησλ λ ἀλέιζῃ ηὴλ θνηλσληθὴλ θιίκαθα, ὁ δὲ βιὰμ ηλ ιατθλ ηάμεσλ νὕησο θαὶ ζπκπαζέζηεξνο εἶλαη θαὶ ἄγλσζηνο θαὶ ἀθηλδπλψηεξνο θαὶ ὀιηγψηεξνλ γεινῖνο, θαζ ὃ ζεκλφηεξνο θαὶ ἐζηεξεκέλνο ηῆο αὐηνπεπνηζήζεσο ἢ ἐπάξζεσο ηνῦ βιαθὸο ηλ ἄλσ ηάμεσλ, εἰο ηὸλ ὁπνῖνλ ιφγσ ἀηξνθίαο ηνῦ βνπιεηηθνῦ ηνπ θαὶ ηῆο καιζαθφηεηνο ηνῦ νἰθνγελεηαθνῦ ηνπ πεξηβάιινληνο πξνζηίζεηαη ἔζηηλ ὅηε θαὶ ἀεδὴο γπλαηθσηὸο ραξαθηήξ. ληαῖνλ ὅκσο εἶλαη ηὸ πλεπκαηηθὸλ πξνιεηαξηᾶηνλ πάζεο ηαμηθῆο θαηαγσγῆο.

19 VII 11. Ἡ ἠζηθὴ ηέινο ζρέζηο κεηαμὺ βιαθὸο θαὶ ἐπηηεδείνπ ἢ ἀπαηελνο εἶλαη ἀπξνζδνθήησο δηάθνξνο ηῆο ἣλ ἐθιακβάλεη ζπλήζσο ἡ «θνηλὴ γλψκε». ζπλήζεο θνηλσληθὸο ἄλζξσπνο ζεσξεῖ ηὸλ ἐπηηήδεηνλ θαὶ ηὸλ ἀπαηελα ὡο ἀλεζίθνπο κέλ, ἀιι ὡο ὑπνδηαηξέζεηο ηνῦ εὐθπνῦο. Ὅισο ηὸ ἀληίζεηνλ ὅκσο ζπκβαίλεη: ὁ ἐπηηήδεηνο θαὶ ὁ ἀπαηεὼλ εἶλαη ἀθξηβο ὑπνδηαηξέζεηο ηνῦ βιαθφο. Καὶ ἰδνὺ πο. Δἴπνκελ ἀλσηέξσ ὅηη ἡ πνλεξία, ἐθηὸο ἐὰλ εἶλαη κέζνλ ἀκχλεο ηλ εὐθπλ νὐρὶ θαηὰ ηλ βιαθλ ἀιιὰ θαηὰ ηῆο πνλεξίαο ησλ, ἀπνηειεῖ θπζηθὴλ ἰδηφηεηα ηλ βιαθλ θαὶ δὴ θπζηθὴλ ζπλέπεηαλ ηνῦ γεγνλφηνο, ὅηη, ιφγσ ἀηξνθίαο ηνῦ λνεηηθνῦ ηλ κεραληζκνῦ, ἀπνηειεῖ αὕηε ηὴλ κφλελ ἄκπλαλ αὐηλ θαηὰ πάζεο ἔμσζελ ἐπηζέζεσο. Ἀπὸ ηῆο δηαπηζηψζεσο ηῆο ἀιεζείαο ηαχηεο κέρξη ηῆο ἀθνινχζνπ ἀιεζείαο ὑπάξρεη ἓv θαὶ κφλνλ βῆκα: ὅηη κφλνλ ὁ πλεπκαηηθο ἀλάπεξνο ἔρεη ἀλάγθελ ηῆο ἐπηηεδεηφηεηνο θαὶ ηῆο ἀπάηεο δηὰ λὰ πξνσζεζῆ ἢ λὰ ἐπηθξαηήζε. Οὐδεὶο ἄλζξσπνο ἀμίαο ἔρεη ἀλάγθελ λὰ γίλῃ ἐπηηήδεηνο ἢ ἀπαηεψλ. Ἡ θαζεκεξηλὴ θνηλσληθὴ πεῖξα δηδάζθεη ὅηη ηὰ ἐπίζεηα ηαῦηα νὐδέπνηε θαηψξζσζαλ λὰ «θνιιήζνπλ» εἰο ἀλζξψπνπο πξαγκαηηθῆο ἀμίαο, νἱ ὁπνῖνη, ἐὰλ ὑπῆξμαλ κηζεηνί, ἐραξαθηεξίζζεζαλ ἴζσο ὡο «θαθνί», ὡο «θαηαρζφληνη», ὡο «γφεηεο», ὡο «ηνξπηιιεηαί» ἢ ὡο «ιηβειινγξάθνη», νὐδέπνηε ὅκσο ὡο ἐπηηήδεηνη ἢ ἀπαηελεο, θαὶ ὅηαλ ἀθφκε ὑπῆξμαλ ζπληεξεηηθνὶ εἰο ηὰο ζρέζεηο ηλ κεηὰ ηλ ινηπλ ἀλζξψπσλ θαὶ θαηψξζσζαλ πάληνηε λὰ πξνσζεζνῦλ ἢ λὰ ἐπηθξαηήζνπλ. Ἀπφιπηνο ἐζσηεξηθὴ ζπλέπεηα ηῆο πλεπκαηηθῆο ἀλαπεξίαο ηνῦ βιαθὸο εἶλαη ἄιισο ηὲ ὄρη κφλνλ ἡ ἀγειαία ηνπ ηάζηο, ὄρη κφλνλ ἡ πξνψζεζίο ηνπ «πιάηελ κὲ πιάηελ» κὲ ηὴλ ιεγελα ηλ ὁκνίσλ ηνπ, ὄρη κφλνλ ἡ πξνζθπγὴ εἰο ηὰ εὐηειέζηεξα κέζα ηῆο ἐπηηεδεηφηεηνο, ηὴλ ἔιιεηςηλ ἀληηζέηνπ γλψκεο, ηὴλ πξνζθνξὰλ εὐθφισλ θαὶ ἀλεζίθσλ ἐθδνπιεχζεσλ θαὶ ηὴλ θνιαθείαλ, ἀιιὰ θαὶ ἡ ζπζηεκαηηθὴ ἀπνθπγὴ πάζεο ζπγθξνχζεσο θαὶ πάζεο κάρεο. Καὶ ὅηαλ ἀθφκε ὁ βιάμ, ὑπὸ ηὴλ κνξθὴλ ηνῦ ἐπηηεδείνπ ἢ ηνῦ ἀπαηελνο, ἐμαλαγθαζζῇ λὰ δψζῃ κάρελ, ζὰ δψζῃ αὐηὴλ δηὰ ηλ πλεπκαηηθο εὐθνινηέξσλ θαὶ ζπλεπο ηλ ἀλεζηθσηέξσλ «ὅπισλ»: ηνῦ ςεχδνπο, ηῆο δηαζηξνθῆο, ηῆο ξᾳδηνπξγίαο θαὶ ηῆο ζπθνθαληίαο. μ νὗ ἕπεηαη ηὸ ἀθιφλεηνλ δφγκα: θαὶ ἡ ἀλεζηθόηεο εἶλαη ἀπνθιεηζηηθὸλ πξνλόκηνλ ηῶλ βιαθῶλ! Σέινο κεξηθέο ζπκβνπιέο πξνο ηνπο θαηαδπλαζηεπνκέλνπο απφ ηελ βιαθεία. >Μελ δηαθσλείο δεκφζηα κε έλαλ ειίζην Ο θφζκνο κπνξεί λα κελ θαηαιάβεη ηε δηαθνξά.

20 >Μπνξείο ελ κέξε, λα πξνθπιαρζείο απφ ηνπο ειίζηνπο, φρη φκσο απφ ηνπο ειίζηνπο θαη βιάθεο καδί. >Δίλαη αδχλαην λα πξνθπιάμεηο θάηη απφ ηε βιαθεία, γηαηί νη βιάθεο είλαη ηθαλφηαηνη αληηγξαθείο. >Έλαο ειίζηνο ζε ςειφ πφζην κνηάδεη κε θάπνηνλ ζηελ θνξπθή ελφο ςεινχ βνπλνχ. Όια ηνπ θαίλνληαη κηθξά θαη ζε φινπο θαίλεηαη κηθξφο >Με δηαθσλείο πνηέ κε έλαλ ειίζην. Θα ζε ξίμεη ζην επίπεδφ ηνπ, θαη ζα ζε θεξδίζεη, έρεη ηεξάζηηα εκπεηξία ζηελ βιαθεία. ΔΠΔΙΓΟΝ Να ζσζνύκε άκεζα από ηνπο βιάθεο!!!! Να ηνπο ραξίζνπκε ηνλ θόζκν ηνπο, είλαη δηθαησκαηηθά δηθόο ηνπο! Να θάλνπκε όηη είλαη απαξαίηεην γηα λα θύγνπκε από ηνλ θόζκν ησλ ειηζίσλ. Άκεζα!!! Δπηινγή: ΚΤΡΙΑΚΗ ΒΟΤΣΑΡΑ typesetting: v58

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αρχαίων Ελληνικών Γ Γυμναςίου Ενότητεσ: 8-9 Ονοματεπώνυμο:.. Έλα παξάδεηγκα ζεβαζκνύ πξνο ηνπο γνλείο Α. Κείκελν Λέγεηαη γνῦλ ἐλ Σηθειίᾳ (εἰ γὰξ θαὶ κπζωδέζηεξόλ ἐζηηλ, ἀιι ἁξκόζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Μάθημα 11 Τμήμα Μάπκεηινγκ και Διοίκηζηρ Λειηοςπγιών Τα δηαγξάκκαηα θαηάζηαζεο (state diagrams) ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζηή λα θαηαιάβεη

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano). Να δηαηππώζεηε ην Θ.Bolzano. 5 ΘΔΜΑ Α μονάδες A. Να απνδείμεηε όηη γηα θάζε πνιπωλπκηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΙΡΔΣΟΣΗΣΑ. Οπιζμόρ 1: Έζηω d,n. Λέκε όηη ν d δηαηξεί ηνλ n (ζπκβνιηζκόο: dn) αλ. ππάξρεη c ηέηνην ώζηε n. Θεώπημα 2: Γηα d,n,m,α,b ηζρύνπλ:

ΓΙΑΙΡΔΣΟΣΗΣΑ. Οπιζμόρ 1: Έζηω d,n. Λέκε όηη ν d δηαηξεί ηνλ n (ζπκβνιηζκόο: dn) αλ. ππάξρεη c ηέηνην ώζηε n. Θεώπημα 2: Γηα d,n,m,α,b ηζρύνπλ: ΓΙΑΙΡΔΣΟΣΗΣΑ Οπιζμόρ 1: Έζηω,. Λέκε όηη ν δηαηξεί ηνλ (ζπκβνιηζκόο: ) αλ ππάξρεη c ηέηνην ώζηε c. Θεώπημα : Γηα,,m,α,b ηζρύνπλ: i), (άξα ) ii) 1, 1 iii) 0 iv) 0 0 v) m m m vi) α bm vii) α (άξα ) viii)

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Δημήτρης Χασάπης ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Οη γεσκεηξηθέο ζρέζεηο κεηξηθή ζεώξεζε ηνπ ρώξνπ - Απόζηαζε αλάκεζα ζε δύν ζεκεία / κήθνο - Επηθάλεηα / επίπεδα ζρήκαηα /

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε:

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: 1 ΟΡΙΜΟΙ MONOTONIA AKΡOTATA Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: Σν ιέγεηαη ζέζε ή ζεκείν ηνπ ηνπηθνύ κεγίζηνπ θαη ην ( ηνπηθό κέγηζην.

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Γ1.2. ΟΗ ΑΝΣΧΝΤΜΗΔ ηελ παιαηά εθθιεζηαζηηθή ζιαβηθή, νη αλησλπκίεο δηαθξίλνληαλ ζε δπν κεγάιεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών (11) Σνλ 9ν-10ν αηώλα κ.υ. ηα πγξά θαη είραλ ζαθή ζπιιαβνπνηεηηθή ιεηηνπξγία ζαλ θη απηή πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ 1 Σ. Δ. Ι. ΓΤ Σ Ι Κ Η Μ Α Κ Δ Γ Ο Ν Ι Α ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Σ Μ Η Μ Α Μ Η Υ Α Ν ΟΛΟ Γ Ι Α Δξγαζηήξην Μεραλνπξγηθώλ Καηεξγαζηώλ & CAD ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ 2: Πνηόηεηα Δπηθάλεηαο Γξ. Βαξύηεο

Διαβάστε περισσότερα

Η. Απζίλνο Αλ. Καζεγεηήο Αζιεηηθή δηνίθεζε. ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):...

Η. Απζίλνο Αλ. Καζεγεηήο Αζιεηηθή δηνίθεζε. ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):... ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε Δπώλσκο :.. Όλοκα :.. ΑΜ:. Ηκεροκελία θαηάζεζες ζηε δηαδηθαζία: Γλωζηηθό αληηθείκελο:.../../ 201.. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):..... Έγθρηζε Σοκέα:..

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Κβαντικοί Υπολογισμοί. Πέκπηε Γηάιεμε

Κβαντικοί Υπολογισμοί. Πέκπηε Γηάιεμε Κβαντικοί Υπολογισμοί Πέκπηε Γηάιεμε Kπθισκαηηθό Mνληέιν Έλαο θιαζηθόο ππνινγηζηήο απνηειείηαη από αγσγνύο θαη ινγηθέο πύιεο πνπ απνηεινύλ ηνπο επεμεξγαζηέο. Σηνπο θβαληηθνύο ε πιεξνθνξία βξίζθεηαη κέζα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ Σήκαηα 1 Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) Σήκαηα Οξηζκόο ζήκαηνο Ταμηλόκεζε ζεκάησλ Σεηξέο Fourier Μεηαζρεκαηηζκόο Fourier Σπλέιημε Σπζρέηηζε θαη Φαζκαηηθή Ππθλόηεηα 2 Οξηζκόο Σήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 8: Το σύστημα των φωνηέντων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 8: Το σύστημα των φωνηέντων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 8: Το σύστημα των φωνηέντων Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Β3. ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΣΧΝ ΦΧΝΖΔΝΣΧΝ Σα θσλήεληα ζηελ παιαηά εθθιεζηαζηηθή ζιαβηθή είλαη ηα εμήο: (1) ην νπνίν

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα